Page 1

II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR I. V. TRNSKOG 19 BJELOVAR

ŠKOLSKI KURIKUL ŠKOLSKA GODINA 2011. / 2012.

Bjelovar, rujan 2011.


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

KAZALO

Osnovni podatci o II. osnovnoj školi Bjelovar

7

Broj djelatnika

7

Upisno područje II. osnovne škole Bjelovar

8

KURIKUL

9

NACIONALNI OKVIRNI KURIKUL

9

ŠKOLSKI KURIKUL

11

Karakteristike školskog kurikula

11

Školskim kurikulom utvrĎuje se:

11

SPECIFIČNI CILJEVI II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

12

PODRUČJA KURIKULA

13

1. Izborna nastava

14

Informatika

15

Medijska kultura

19

Njemački jezik

20

Češki jezik

26

2. Dodatna nastava

27

Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

28

Matematika u razrednoj nastavi

29

Hrvatski jezik

44

Engleski jezik

47

Njemački jezik

50

Matematika

52

Biologija

55

Kemija

56

Fizika

58

Povijest

60

Geografija

62

3. Dopunska nastava

63

Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

64

Matematika u razrednoj nastavi

77

2


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

Matematika

83

Povijest

87

Engleski jezik u razrednoj nastavi

90

4. Izvannastavne aktivnosti

91

4.1. Lutkarska skupina

92

4.2. Ekoskupina (PŠ Centar)

93

4.3. Rano učenje njemačkog jezika

94

4.4. Rukotvorine (PŠ Ţdralovi)

95

4.5. Informatička grupa

96

4.6. Poletarci

97

4.7. Dramsko—recitatorska grupa (PŠ Ţdralovi)

98

4.8. Mala likovna skupina (PŠ Ţdralovi)

99

4.9. Keramičarske radionice

100

4.10. Ekološka ili cvjećarska skupina

101

4.11. Mali pjevački zbor (PŠ Ţdralovi)

102

4.12. Mala recitatorska skupina

103

4.13. Gradimo crkvu—prvopričesnici (PŠ Ţdralovi)

104

4.14. Mali pjevački zbor (PŠ Centar)

105

4.15. Skupina malih Nijemaca

106

4.16. Dramska grupa (PŠ Centar)

107

4.17. Likovna skupina 2.b

108

4.18. Sviranje melodike

109

4.19. Ritmička skupina (PŠ Centar)

110

4.20. Ritmička skupina (PŠ Ţdralovi)

111

4.21. Prvopričesnici

112

4.22. Novinarska skupina

113

4.23. Dramska skupina

114

4.24. Veliki pjevački zbor

115

4.25. Mali prirodnjaci

116

4.26. Recitatorska skupina

117

4.27. Tamburaški orkestar

118

3


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.28. Vjeronaučna olimpijada

119

4.29. Dizajniranje e-učenja

120

4.30. Košarka

121

4.31 Rukomet

122

4.32 Rukomet

123

4.33 Vršnjaci pomagači—medijatori

124

5. Kulturna i javna djelatnost

125

5.1 Priredba za učenike 1. razreda

126

5.2. Hrvatski olimpijski dan

127

5.3. Dan jabuka

128

5.4. Dan zahvalnosti za plodove Zemlje

129

5.5. Dječji tjedan (različite aktivnosti)

130

5.6. MeĎunarodni dan štednje

131

5.7. Dan kazališta

132

5.8. Sveti Nikola i Boţić

133

5.9. MeĎunarodni dan zaštite močvara

134

5.10. Valentinovo

135

5.11. Maskenbal

136

5.12. Dječji sajam

137

5.13. Uskrsna radionica

138

5.14. Svjetski dan zdravlja – igrom do zdravlja

139

5.15. Cvjetni korzo

140

5.16. Dan obitelji – Majčin dan

141

5.17. Dan škole

142

5.18. Gledanje kazališne predstave

143

6. Terenska i izvanučionička nastava

144

6.1. Izlet učenika 1.a i 1.b razreda u Zagreb (PŠ Centar)

145

6.2. Izvanučionička nastava i izlet učenika 1.a i 1.b razreda (PŠ Ţdralovi)

146

6.3. Izlet učenika 1.a i 1.b razreda u Zagreb (PŠ Ţdralovi)

147

6.4. Posjet knjiţnici. Posjet kazališnoj predstavi (kinu)

148

6.5. Posjet knjiţnici. Posjet kazališnoj predstavi (kinu)

149

6.6. Terenska nastava i izleti 2.a i 2.b razreda (PŠ Centar)

150

6.7. Terenska nastava i izleti 2.a razreda (PŠ Ţdralovi)

151

4


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.8. Terenska nastava i izleti 2.a razreda (PŠ Ţdralovi)

152

6.9. Terenska nastava i izleti 3.a razreda (PŠ Centar)

153

6.10. Terenska nastava i izleti 3.b razreda (PŠ Centar)

154

6.11. Terenska nastava i izleti 3.a razreda (PŠ Ţdralovi)

155

6.12. Terenska nastava i izleti 3.b razreda (PŠ Ţdralovi)

156

6.13. Izleti 4.a razreda (PŠ Centar)

157

6.14. Izleti 4.b razreda (PŠ Centar)

158

6.15. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Koprivnicu i Hlebine

159

6.16. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Zagreb

160

6.17. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Hrvatsko zagorje

161

6.18. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Park prirode Papuk (jednodnevni ili dvodnevni izlet)

162

6.19. Izlet učenika 5. razreda u Zagreb

163

6.20. Izlet učenika 5. razreda u Zagreb i Šćitarjevo

164

6.21. Jednodnevni izleti učenika 6. razreda

165

6.22. Izvanučionička nastava—travnjaci, 6.a razred

166

6.23. Odlazak 6. razreda u obilazak povijesne jezgre Bjelovara

167

6.24. Terenska nastava u šumi Utiskani za 6. razred

168

6.25. Terenska nastava u Zagrebu za 7. razred

169

6.26 Klagenfurt—Minimundus

170

6.27 Višednevna terenska nastava 8. razreda u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

171

6.28 Jednondnevni izleti 8. razreda

172

6.29 Terenski izlazak u Bjelovaru za 8. razrede

173

6.30 Odlazak 8. razreda u školsku knjiţnicu Srednjoškolskog centra Bjelovar

174

7. Programi i projekti

175

7.1. MeĎunarodna Eko-škola

176

7.2. GPS eko-patrola

177

7.3. Projekt UNICEF-a ―Stop nasilju meĎu djecom‖

178

7.4. Projekt UNICEF-a ―Prekini lanac elektroničkog zlostavljanja‖

179

7.5. Projekt UNICEF-a ―Škole za Afriku‖

180

7.6. Comenius projekt „Great minds―

181

7.7. Dani medijske kulture

182

7.8. Teenage Guide

183

5


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.9. Projektni dan – Odgoj za ljudske vrijednosti

184

7.10. Škola za roditelje

185

7.11. Školski projekt ―Učitelji učiteljima‖

186

7.12. Školski projekt ―Vaţnost kretanja za zdravlje‖

187

7.13. Humanitarni projekt – Razveseli osmijehom

188

7.14. Školski projekt ―Dan kreativnosti—dan Eko-škole‖

189

7.15. Projekt „Asistent u nastavi―

190

7.16. Projekt „Daroviti učenici―

191

Razredni projekti

192

7.32 Susret dječjeg duhovnog stvaralaštva „Stjepan Kranjčić―

207

7.33 Marijini ruksaci

208

6


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Školski odbor II. osnovne škole Bjelovar dana 15.09.2010. donosi

Školski kurikulum za školsku godinu 2011. / 2012.

OSNOVNI PODATCI O II. OSNOVNOJ ŠKOLI BJELOVAR

Adresa: Broj i naziv pošte: Broj telefona: Broj telefaksa: E-pošta: Web:

I. V. Trnskog 19 43 000 Bjelovar 043 / 244 728 043 / 244 728 2.os-bjelovar@bj.htnet.hr www.2osbj.hr

BROJ DJELATNIKA A) B) C) D)

učitelji razredne nastave učitelji predmetne nastave stručni suradnici ostali djelatnici

Ravnateljica škole :

17 35 3,5 15

Davorka Bačeković - Mitrović, prof.

Školska zgrada Matične škole u Bjelovaru sagraĎena je 1774. godine te dograĎivana 1890. i 1950. godine. U Matičnoj školi postoje specijalizirane Nastava se odrţava u 13 učionica, knjiţnici, učionici informatike. Početkom ove nastavne godine izvršena je adaptacija nove zgrade u Ulici Petra Zrinskog 4 u Bjelovaru. Nova školska zgrada (PŠ Centar) namijenjena je za razrednu nastavu i učenike petih razreda. Cilj preseljenja je nastava u jednoj smjeni, u 12 učionica i učionici informatike. Područna škola Ţdralovi (Daruvarska 40) nalazi se u zgradi koja je poslije II. svjetskog rata (1951. godine) izgraĎena kao seoski dom i tako je adaptirana u školski prostor koju pohaĎaju učenici razredne nastave.

7


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

POPISNO PODRUČJE II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

Gradsko područje : Dr. A. Starčevića Kačićev prolaz F. Rusana J.J. Strossmayera Matice hrvatske I. Gundulića J. Haulika P. Preradovića Slavonska cesta A.Kačića-Miošića F. Supila Tomislavov trg Šetalište dr. I. Lebovića A. Mihanovića Istarska Đ. Daničića B. Bušića Franjevačka P. Zrinskog do zgrade HT-a J. Jelačića do Bilogorske Hlebinska Bilogorska Podravska Vukovarska J. Kozarca K. Špoljara Braće Diviš V. Lisinskog T. G. Masaryka Medulićeva Trg Hrvatskog sokola I. V. Trnskog Prigradska naselja (PŠ Ţdralovi): Mlinovac Radničko naselje Novoseljani Ţdralovi Seoska naselja (PŠ Ţdralovi): Stari Pavljani Prokljuvani Prespa Tomaš

8


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

KURIKUL Kurikul podrazumijeva opseţno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadrţajne elemente, ustrojstvo te kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

NACIONALNI OKVIRNI KURIKUL Temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, koncepciju učenja i poučavanja, odreĎuje odgojno-obrazovna postignuća na odreĎenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za odreĎene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna područja, utvrĎuje načine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja. Riječ je o razvojnom dokumentu otvorenom za promjene i poboljšanja ovisno o potrebama i razvojnim teţnjama na području odgoja i obrazovanja, a promjene će se temeljiti na rezultatima istraţivanja i rezultatima vrjednovanja. Nacionalni okvirni kurikul osobitu paţnju daje sljedećim vrijednostima: znanju, solidarnosti, identitetu, odgovornosti.

Načela koja čine uporišta za izradbu i realizaciju nacionalnoga kurikula jesu: 

visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve

jednakost obrazovnih šansi za sve

obveznost općeg obrazovanja

okomita i vodoravna prohodnost

uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav

znanstvena utemeljenost

poštivanje ljudskih prava te prava djece

kompetentnost i profesionalna etika

demokratičnost

autonomija škole

pedagoški i školski pluralizam

europska dimenzija obrazovanja

9


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

Opći odgojno-obrazovni ciljevi:

 

osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeĎivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesnokulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za ţivljenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za ţivot i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima trţišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te dostignuća osposobiti učenike za cjeloţivotno učenje

Nacionalni okvirni kurikul temelj je za izradbu svih ostalih kurikulskih dokumenata, pa tako i za izradbu školskog kurikula.

10


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

ŠKOLSKI KURIKUL Pod pojmom školskog kurikula podrazumijevaju se svi sadrţaji, procesi i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi se promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. On obuhvaća, osim sluţbenih programa nastave, i neformalne programe te obiljeţja koja stvaraju prepoznatljivost škole, kao što su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti suprotnosti, o vrjednovanju primjera koji postavljaju kriterij škole i načine na koji je ta škola organizirana i voĎena. Nastavni i poučavajući stilovi snaţno utječu na kurikul i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega. (Alistair Ross, DES)

KARAKTERISTIKE ŠKOLSKOG KURIKULA:       

teţište obrazovnog procesa nije više sadrţaj već cilj i rezultat obrazovanja razvoj sustava procjene i samoprocjene u obrazovanju usmjerenost prema kvaliteti rezultata usmjerenost na učenika i proces učenja samostalnost i razvoj škole stručnu samostalnost i odgovornost učitelja lokalna i šira podrška zajednice za učinkovit i kvalitetan obrazovni sustav

ŠKOLSKIM KURIKULOM UTVRĐUJE SE:         

aktivnost, program i/ili projekt nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta namjena aktivnosti, programa i/ili projekta detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta način vrjednovanja način korištenja rezultata vrjednovanja

11


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

SPECIFIČNI CILJEVI II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

         

Razvijati vještine suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba (sudjelovanje u meĎunarodnom projektu UNICEF-a Stop nasilju meĎu djecom) Razvijati odgovornost prema školskoj imovini i okruţenju škole Razvijati samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima (školski projekt Dan kreativnosti—dan Eko-škole) Motivirati i pripremiti učenike za daljnje obrazovanje i cjeloţivotno učenje (školski projekt Pomoć učenika vršnjaka) Osposobiti učenika za samostalno učenje različitim pristupima Aktivnosti u meĎunarodnom programu Eko-škole Razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizičkoj aktivnosti i vlastitom zdravlju (školski projekt Kretanje i zdravlje) Razvijati osjećaj za hrvatski identitet, poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju kulturne baštine Poticati cjelokupan razvoj kroz europsku i globalnu dimenziju modernog ţivljenja i kulture (meĎunarodni projekt Škole za Afriku) Poticati suradnju i partnerstvo s lokalnom zajednicom (školski projekt Škola za roditelje)

12


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

PODRUČJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Izborna nastava Dodatna nastava Dopunska nastava Izvannastavne aktivnosti Kulturna i javna djelatnost Terenska i izvanučionička nastava Programi i projekti

13


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1. Izborna nastava

14


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.1. Izborna nastava iz informatike u 5. razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Vladimir Bank obučiti učenike temeljnim znanjima i sposobnostima za samostalnu uporabu računala, primjenu teoretskih znanja u raznim situacijama i stvoriti dobru osnovu za pravilno korištenje osnovnih programskih alata za crtanje, pisanje, komunikaciju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osposobiti učenike da korištenjem stečenih znanja i sposobnosti samostalno savladavaju različite računalne operacije u raznim situacijama, da lakše savladavaju nastavno gradivo, nauče komunicirati i zabavljati se putem računala, osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom radu i ţivotu, postići da učenici prihvate ICT kao pomagalo i alat za organizaciju, komunikaciju, istraţivanje i rješavanje problema

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izborna nastava realizirana u specijaliziranoj učionici za nastavu informatike kroz različite nastavne metode učenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska godina 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

kontinuirano opisno i brojčano vrjednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban naglasak je na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu (kroz samostalnu realizaciju projekata i prezentacije radova)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

15


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.2. Izborna nastava iz informatike u 6. razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Vladimir Bank obučiti učenike sukladno nastavnom planu i programu iz područja ICT tehnologije, osposobiti ih da djelotvorno upotrebljavaju računala i primjenske programe, razvijati sposobnosti za primjenu ICT tehnologije u drugim nastavnim predmetima

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osposobiti učenike da korištenjem stečenih znanja i sposobnosti samostalno savladavaju različite računalne operacije u raznim situacijama, da lakše savladavaju nastavno gradivo, nauče komunicirati i zabavljati se putem računala, osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom radu i ţivotu, postići da učenici prihvate ICT kao pomagalo i alat za organizaciju, komunikaciju, istraţivanje i rješavanje problema

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izborna nastava realizirana u specijaliziranoj učionici za nastavu informatike kroz različite nastavne metode učenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska godina 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

kontinuirano opisno i brojčano vrjednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban naglasak je na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu (kroz samostalnu realizaciju projekata i prezentacije radova)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

16


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.3. Izborna nastava iz informatike za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Maja Rukavina

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obučiti učenike sukladno nastavnom planu i programu iz područja ICT tehnologije, osposobiti ih da djelotvorno upotrebljavaju računala i primjenske programe, razvijati sposobnosti za primjenu ICT tehnologije u drugim nastavnim predmetima

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom radu i ţivotu, postići da učenici prihvate ICT kao pomagalo i alat za organizaciju, komunikaciju, istraţivanje i rješavanje problema

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

nastava prema smjernicama HNOS-a, praktičan rad na računalima kroz individualni i timski rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike, samostalno prezentiranje projekata i praktičnih radova učenika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska godina 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

kontinuirano opisno i brojčano vrjednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban naglasak je na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu (kroz samostalnu realizaciju projekata i prezentacije radova)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

17


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.4. Izborna nastava iz informatike za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Nikola Mihočka

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obučiti učenike osmih razreda, sukladno nastavnom planu i programu iz područja ICT-a, temeljnim znanjima i sposobnostima za djelotvornu uporabu računala i primjenskih programa, usvojiti osnove strojne i programske opreme i razvijati sposobnosti za primjenu ICT-a u drugim predmetima

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

usvojiti osnovne pojmove iz područja strojne i programske opreme, ovladati osnovama rada u programu za izradu Baza podataka, ovladati osnovama rada u programu za izradu prezentacija, naučiti izraditi osobnu Web stranicu izborna nastava prema smjernicama HNOS-a, praktični rad na računalima kroz individualni i grupni rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska godina 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

kontinuirano opisno i brojčano vrjednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban je naglasak na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

18


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.5. Izborna nastava iz medijske kulture

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Goran-Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osposobljavanje učenika za raspoznavanje medija, prijenos informacija, pravilno korištenje informacijskog prostora i pravilnu i korektnu komunikaciju u medijskom prostoru

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

sposobnost komuniciranja i razmjene informacija putem medija, raspoznavanje i selektiranje vrijednih informacija od beznačajnih

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici kroz nastavne sadrţaje , vizualno i slušno, upoznaju različite medijske sadrţaje, čitaju tekstove , slušaju i gledaju video i filmske uratke, sami kreiraju na različite načine medijske sadrţaje uporabom računala ili klasičnim metodama pisanja ili crtanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva nastavna sata u tjednom rasporedu

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

vrjednovanje učenika opisnom i brojčanom ocjenom nakon izlaganja učenika i prezentacije uradaka, javno prikazivanje istraţivačkog rada ili kreativnog rada, stvaranje medijskog uratka, sudjelovanje na drţavnoj smotri LiDraNo ili na festivalu dječjeg filmskog i video stvaralaštva

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

2 000 kuna - nabavka video materijala potrebnog za nastavu i posjetu kino predstavama ili drugim medijskim dogaĎanjima

19


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.6. Izborna nastava iz njemačkog jezika za 4. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Tukša

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnost pravilnog izgovora glasova stranoga jezika u govornoj interakciji i govornoj produkciji, sposobnost čitanja i razumijevanja riječi, rečenica i kraćih tekstova, sposobnost primjene na razini A1 za prvu godinu učenja

Namjena aktivnosti programa i/ ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji većina bi učenika trebala usvojene činjenice biti u stanju identificirati, označiti, interpretirati, ponoviti, odabrati, nabrojati, povezati komunikativna didaktika, korištenje didaktičkih materijala na internetu, korištenje osobno izraĎenih prezentacija u izraţavanju – ureĎivanje zidnih panoa dva sata tjedno 70 sati u šk. god.2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata prezentacija rezultata ostalim učenicima portfolio za početnike pismeno i usmeno provjeravanje znanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

30 papirnatih mapa figure za društvene igre kolaţ papir hamer papir za fotokopiranje

20


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.7. Izborna nastava iz njemačkog jezika za 4.b, 4.c, 4.d razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ana Kolar Ištuk razredni odjeli: 4. b, c, d

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje pozitivnog stava prema učenju njemačkog jezika, uočavanje posebnosti izgovora i intonacije njemačkog jezika u odnosu na materinski jezik, razvijanje sposobnosti čitanja i razumijevanja kraćih tekstova, reproduciranje kratkih rečenica i dijaloga s odgovarajućom rečeničnom intonacijom, uočavanje osnovnih razlika izmeĎu grafije i izgovora kod učestalih riječi, senzibilizacija za uočavanje kulturoloških sličnosti i različitosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

na kraju nastavne godine učenici bi trebali biti u stanju:globalno i selektivno razumjeti jednostavne tekstove vezane uz svakodnevni ţivot i neposredno okruţenje, jednostavnim jezikom sudjelovati u različitim oblicima govorne produkcije, napisati kratke jednostavne rečenice na prethodno usvojene teme, do kraja prve godine učenja učenici bi trebali razumjeti oko 200 leksičkih jedinica, a od toga aktivno rabiti oko 120 leksičkih jedinica

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

pisani i usmeni zadatci obrada kraćih tekstova i dramatizacija obrada pjesmica gledanje kraćih crtanih filmova uvjeţbavanje kraćih dramatizacija

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva sata tjedno tijekom školske godine (ukupno 70 sati) usmene i pismene provjere znanja meĎusobno vrjednovanje učenika te samovrjednovanje prezentiranje i izlaganje učeničkih radova papir za fotokopije dodatni didaktički materijali (ukupno oko 200 kn)

21


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.8. Izborna nastava iz njemačkog jezika za 5. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ana Kolar Ištuk razredni odjeli: 5. b, c, d

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje pozitivnog stava prema učenju njemačkog jezika, uočavanje posebnosti izgovora i intonacije njemačkog jezika u odnosu na materinski jezik, razvijanje sposobnosti čitanja i razumijevanja kraćih tekstova, reproduciranje kratkih rečenica i dijaloga s odgovarajućom rečeničnom intonacijom, uočavanje osnovnih razlika izmeĎu grafije i izgovora kod učestalih riječi, senzibilizacija za uočavanje kulturoloških sličnosti i različitosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

na kraju nastavne godine učenici bi trebali biti u stanju:globalno i selektivno razumjeti kratke jednostavne tekstove poznate tematike, uočiti razlike u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemačkoga jezika u odnosu na materinski jezik, reproducirati kratke dijaloge uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata, sudjelovati u kraćim dramatizacijama, imenovati i jednostavnim rječnikom opisati predmete, osobe, radnje, situacije i dogaĎaje, globalno i selektivno razumjeti jednostavne tekstove na razini poznatoga i prethodno usmeno obraĎenoga predloška, glasno čitati rečenice i tekstove koji su prethodno usmeno uvjeţbani, napisati jednostavne rečenice i čestitke prema pisanomu predlošku, do kraja druge godine učenja učenici bi trebali razumjeti oko 320, a od toga aktivno rabiti oko 220 leksičkih jedinica pisani i usmeni zadatci obrada kraćih tekstova i dramatizacija obrada pjesmica gledanje kraćih crtanih filmova uvjeţbavanje kraćih dramatizacija obrada autentičnih slušnih materijala dva sata tjedno tijekom školske godine (ukupno 70 sati) usmene i pismene provjere znanja meĎusobno vrjednovanje učenika te samovrjednovanje prezentiranje i izlaganje učeničkih radova papir za fotokopije dodatni didaktički materijali (ukupno oko 200 kn)

22


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.9. Izborna nastava iz njemačkog jezika za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjenaaktivnosti programa i/ ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Andrea Tukša postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnost pravilnog izgovora glasova stranoga jezika u govornoj interakciji i govornoj produkciji, sposobnost čitanja i razumijevanja riječi, rečenica i kraćih tekstova, sposobnost primjene na razini A1 za treću godinu učenja prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji većina bi učenika trebala usvojene činjenice biti u stanju identificirati, označiti, interpretirati, ponoviti, odabrati, nabrojati, povezati, očekivani rezultati učenja trebali bi se odnositi i na razinu razumijevanja pri kojoj bi se sadržaji trebali prepričati, oprimjeriti i proširiti, zadatci više kognitivne razine zahtijevaju primjenu sadržaja, što znači da će učenici poznate sadržaje koristiti za pripremu svojih prezentacija komunikativna didaktika, korištenje didaktičkih materijala na internetu, korištenje osobno izraĎenih prezentacija u izraţavanju dva sata tjedno 70 sati u šk. god.2011./2012. zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata prezentacija rezultata ostalim učenicima portfolio pismeno i usmeno provjeravanje znanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

23


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.10. Izborna nastava iz njemačkog jezika za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ana Kolar Ištuk razredni odjeli: 7.a, b, c, d razvijanje vještina slušanja te reagiranje na naputke na njemačkom jeziku, verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jezičnih funkcija, razvijanje vještine čitanja s naglaskom na globalno, selektivno i detaljno razumijevanje tekstova te pravilnu uporabu rečenične intonacije, razvijanje stvaralačkog pisanja, poticati razvoj primjerenog ophoĎenja u interkulturalnim situacijama na kraju nastavne godine učenici bi trebali biti u stanju: globalno i selektivno razumjeti tekstove, reproducirati i samostalno voditi dijaloge u okviru poznate tematike, samostalno prepričati slijed dogaĎaja te sudjelovati u jednostavnim raspravama, samostalno glasno čitati te pravilno upotrebljavati rečeničnu intonaciju, pisati natuknice i bilješke na osnovi pročitanog teksta, napisati kraće sastave uz predloţeni model, do kraja četvrte godine učenja učenici bi trebali razumjeti oko 640 leksičkih jedinica, a od toga aktivno rabiti oko 490 leksičkih jedinica pisani i usmeni zadatci obrada tekstova i dramatizacija obrada pjesama uvjeţbavanje kraćih dramatizacija obrada autentičnih video i audio materijala izrada prezentacija na odreĎene teme dva sata tjedno tijekom školske godine (ukupno 70 sati) usmene i pismene provjere znanja meĎusobno vrjednovanje učenika te samovrjednovanje prezentiranje i izlaganje učeničkih radova papir za fotokopije dodatni didaktički materijali (ukupno oko 200 kn)

24


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.11. Izborna nastava iz njemačkog jezika za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Andrea Tukša razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka ( obraćanje učenicima većinom na njemačkome jeziku), sposobnost pravilnog izgovora glasova stranoga jezika u govornoj interakciji i govornoj produkciji , sposobnost čitanja i razumijevanja riječi, rečenica i kraćih tekstova, sposobnost primjene na razini A1+ za petu godinu učenja prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji većina bi učenika trebala usvojene činjenice biti u stanju identificirati, označiti, interpretirati, ponoviti, odabrati, nabrojati, povezati, očekivani rezultati učenja trebali bi se odnositi i na razinu razumijevanja pri kojoj bi se sadržaji trebali prepričati, oprimjeriti i proširiti, zadatci više kognitivne razine zahtijevaju primjenu sadržaja, što znači da će učenici poznate sadržaje koristiti za pripremu svojih prezentacija komunikativna didaktika, korištenje didaktičkih materijala na internetu, korištenje osobno izraĎenih prezentacija u izraţavanju dva sata tjedno 70 sati u šk. god.2011./2012. zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata prezentacija rezultata ostalim učenicima portfolio pismeno i usmeno provjeravanje znanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

25


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

1.12. Izborna nastava njegovanja češkog jezika i kulture

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Marina Kolaček Novosel ovladati vokabularom, komunikacijom, gramatikom i pisanjem prema odgovarajućem godišnjem planu i programu za svaki pojedini uzrast, upoznavanje i njegovanje češkog jezika i kulture usvojiti čitanje planiranih sadrţaja, usvojiti gramatičke strukture, ovladati vještinom pisanja, njegovati i očuvati češki jezik i kulturu metoda razgovora, metoda opisivanja, metoda pisanja, metoda povezivanja jezičnog sadrţaja sa slikovnim, metoda slušanja izvornih govornika s CD-a, gledanje filmova, izvoĎenje vjeţbi kroz grupni i pojedinačni rad, materijali iz časopisa i s interneta, suradnja s drugim učiteljima i učiteljem iz ČR

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tri školska sata tjedno tijekom godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

razgovor s učenicima, praćenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika, analiza rada, pisani radovi učenika, pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje, uvjeţbane dramatizacije i pjesme učenici predstavljaju na školskoj priredbi i smotri dramskog stvaralaštva škola s nastavnim programom na češkom jeziku

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

printanje i fotokopiranje didaktičkih materijala potrebnih za usvajanje novih nastavnih sadrţaja i provjeravanje usvojenosti obraĎenih nastavnih sadrţaja

26


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2. Dodatna nastava

27


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.1. Dodatna nastava iz hrvatskog jezika u 2.a razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Suzana Gerjević ohrabrivati i poticati učenike u njihovu uspjehu proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema hrvatskom jeziku i pisanoj riječi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz veći izbor različitih izvora znanja individualizirati rad učenika radi postizanja većeg zanimanja za hrvatski jezik i knjiţevnost

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

završna priredba, listići znanja, kviz znanja papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

28


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.2. Dodatna nastava iz matematike za 1.a razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tamara Trnski i učenici; redovito pohaĎanje i odrţavanje, poticanje i podrška tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema,osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje sloţenijih problemskih zadataka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširivanje obrazovnih postignuća kroz dodatne sadrţaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje zadataka objektivnog tipa i problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica, uz korištenje dodatnih materijala, analiza rješenja rezultata, samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja kroz individualni i individualizirani rad te rad u manjim skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

razredna natjecanja,školska i ţupanijska natjecanja, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje,vrjednovanje postignuća na natjecanjima, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

primjerak radnih listića za učitelja i priručnik 100 kn, plastelin za izradu modela geometrijskih tijela 50 kn, kolaţ papir za izrezivanje likova 50 kn, papir za kopiranje i printanje materijala 50 kn

29


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.3. Dodatna nastava iz matematike u 1.b razredu (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Barbara Bajsić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema, poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja; ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica, te analiza rješenja rezultata

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja unutar razreda , usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn magneti .......................................50 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...160 kn

30


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.4. Dodatna nastava iz matematike u 1.a razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ljiljana Drmić i učenici; redovito pohaĎanje i odrţavanje, poticanje i podrška tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema,osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje sloţenijih problemskih zadataka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširivanje obrazovnih postignuća kroz dodatne sadrţaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje zadataka objektivnog tipa i problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica uz korištenje dodatnih materijala, analiza rješenja rezultata, samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja kroz individualni i individualizirani rad te rad u manjim skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

razredna natjecanja,školska i ţupanijska natjecanja, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje,vrjednovanje postignuća na natjecanjima, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

primjerak radnih listića za učitelja i priručnik 100 kn, plastelin za izradu modela geometrijskih tijela 50 kn, kolaţ papir za izrezivanje likova 50 kn, papir za kopiranje i printanje materijala 50 kn

31


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.5. Dodatna nastava iz matematike u 1.b razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Ţarec i učenici; redovito pohaĎanje i odrţavanje, poticanje i podrška tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema,osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje sloţenijih problemskih zadataka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširivanje obrazovnih postignuća kroz dodatne sadrţaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje zadataka objektivnog tipa i problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica uz korištenje dodatnih materijala, analiza rješenja rezultata, samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja kroz individualni i individualizirani rad te rad u manjim skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

razredna natjecanja,školska i ţupanijska natjecanja, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje,vrjednovanje postignuća na natjecanjima, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

primjerak radnih listića za učitelja i priručnik 100 kn, plastelin za izradu modela geometrijskih tijela 50 kn, kolaţ papir za izrezivanje likova 50 kn, papir za kopiranje i printanje materijala 50 kn

32


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.6. Dodatna nastava iz matematike u 2.a razredu (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Sertić osposobiti učenike za rješavanje sloţenijih matematičkih zadataka, razvijati sposobnost mišljenja i izraţavanja matematičkim jezikom

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

samostalnost u rješavanju matematičkih zadataka, spremnost za sudjelovanje na matematičkim natjecanjima

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširiti osnovna znanja, vještine i sposobnosti, razvijati sposobnost mišljenja, razvijati točnost i preciznost u radu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih i logičkih zadataka (mozgalice, rebusi, sudoku, magični kvadrati, matematičke priče), pronalaţenje vlastitog puta do rješenja, analiza rješenja zadataka, izraţavanje vlastitog mišljenja, ohrabrivanje učenika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2011./2012., ukupno 35 sati

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika, rezultat natjecanja Klokan bez granica

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

didaktički materijal 50 kn papir za kopiranje 60 kn ukupno 110 kn

33


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.7. Dodatna nastava iz matematike u 2.a razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Lipak, učenici 2. a

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema.

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti; razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješava logički zahtjevnije zadatke, samostalno postavlja matematički izraz, dosjetljivo rješava tekstualne zadatke

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat svaki drugi tjedan

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja unutar razreda, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

34


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.8. Dodatna nastava iz matematike u 2.b razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jasminka Martinović ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema te razvijanje i produbljivanje ljubavi prema matematici

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

rješava logički zahtjevnije zadatke, samostalno postavlja matematičke izraze, dosjetljivo rješava tekstualne zadatke

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, logičkih zadataka, mozgalica, analiza rješenja zadataka, upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja unutar razreda, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir 60 kn didaktički materijal 50 kn ukupno 110 kn

35


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.9. Dodatna nastava iz matematike u 3.a razredu (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomljanović, voditeljica aktivnosti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom iz matematike u 3. razredu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

naučiti rješavati problemske zadatke i zadatke riječima, razviti sposobnosti logičkog mišljenja, zaključivanja, pamćenja, znati samostalno postaviti matematički izraz

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo, rad u timu, učenje kroz igru, istraţivački rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012. razredna natjecanja, samovrjednovanje učenika, zajedničko vrjednovanje, kvizovi znanja radni materijal za dodatnu nastavu prema cjeniku izdavača, papir za kopiranje – ukupno: 200 kuna

36


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.10. Dodatna nastava iz matematike u 3.b razredu (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Marčetić osposobiti učenike za samostalno rješavanje teţih matematičkih zadataka, ohrabrivati i poticati učenike u radu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

samostalno rješavanje teţih matematičkih zadataka, razviti logičko mišljenje, zaključivanje, pamćenje, proširiti osnovna znanja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširiti osnovna matematička znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom ţivotu, naučiti logičko misliti, zaključivati, pamtiti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

vizualne, auditivne i praktične metode rada, istraţivački rad, učenje kroz igru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine, 35 sati godišnje

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika, matematička natjecanja, kvizovi znanja, pismena i usmena provjeravanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

zbirka zadataka za dodatnu nastavu – 55 kuna, listići za dodatnu nastavu matematike – 35 kuna, papir za kopiranje – 30 kuna

37


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.11. Dodatna nastava iz matematike u 3.a razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sonja Kolarić, učiteljica razredne nastave ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica te analiza rješenja rezultata, upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja unutar razreda, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

38


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.12. Dodatna nastava iz matematike u 3.b razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ankica Toth, učiteljica razredne nastave ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema, razvijanje sposobnosti rješavanja sloţenijih matematičkih zadataka i matematičkih problema,razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja i logičkog zaključivanja, osposobljavanje za primjenu usvojenog znanja u svakodnevnom ţivotu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica te analiza rješenja rezultata, upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

pismeno praćenje tijekom školske godine, organizacija natjecanja meĎu sudionicima dodatne nastave unutar razreda, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica te pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

39


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.13. Dodatna nastava iz matematike u 4.a razredu (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kranţelić i učenici; redovito pohaĎanje i odrţavanje, poticanje i podrška tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike za samostalno rješavanje sloţenijih matematičkih zadataka i problema

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

obrazovna postignuća proširiti kroz dodatne sadrţaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u manjim skupinama uz korištenje dodatnih materijala, rješavanje zadataka objektivnog tipa i problemskih zadataka

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje, samovrjednovanje, postignuća na natjecanju

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

radni listovi za 10 učenika, cijena 32 kn po komadu, primjerak RL za učitelja i priručnik, modeli geometrijskih tijela i likova, papir za kopiranje i printanje materijala

40


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.14. Dodatna nastava iz matematike u 4.b razredu (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić osposobiti učenike za samostalno rješavanje teţih matematičkih zadataka, ohrabrivati i poticati učenike u radu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

samostalno rješavanje teţih matematičkih zadataka, razviti logičko mišljenje, zaključivanje, pamćenje, proširiti osnovna znanja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširiti osnovna matematička znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom ţivotu, naučiti logičko misliti, zaključivati, pamtiti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

vizualne, auditivne i praktične metode rada, istraţivački rad, učenje kroz igru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine, 35 sati godišnje

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika, matematička natjecanja, kvizovi znanja, pismena i usmena provjeravanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

zbirka riješenih zadataka Moje prvo matematičko natjecanje – 40 kuna, papir za kopiranje – 60 kuna

41


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.15. Dodatna nastava iz matematike u 4.a razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena nastavnim planom i programom, individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširivanje obrazovnih postignuća kroz dodatne sadrţaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje zadataka objektivnog tipa i problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica uz korištenje dodatnih materijala, analiza rješenja rezultata, samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja kroz individualni i individualizirani rad te rad u manjim skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

razredna natjecanja,školska i ţupanijska natjecanja, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje, vrjednovanje postignuća na natjecanjima, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje i printanje materijala

42


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.16. Dodatna nastava iz matematike u 4.b razredu (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Malek

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena nastavnim planom i programom, individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširivanje obrazovnih postignuća kroz dodatne sadrţaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje zadataka objektivnog tipa i problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica uz korištenje dodatnih materijala, analiza rješenja rezultata, samostalno rješavanje zadataka te izraţavanje vlastitog mišljenja kroz individualni i individualizirani rad te rad u manjim skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

razredna natjecanja,školska i ţupanijska natjecanja, meĎunarodno natjecanje Klokan bez granica, zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje, vrjednovanje postignuća na natjecanjima, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje i printanje materijala

43


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.17. Dodatna nastava iz hrvatskog jezika za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vlatka Bily

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osposobiti učenike da sukladno svojoj darovitosti kvantitativno i kvalitativno prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti u odnosu na redovitu nastavu; ubrzati ovladavanje širim znanjem od obveznih sadrţaja; provesti izborne teme

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati izraţajne mogućnosti jezika; osposobiti učenike za nijansirano izraţavanje, otkriti mogućnosti izbora i rasporeda riječi i izraza, njihovo funkcioniranje u odreĎenom kontekstu i njihovu izraţajnu vrijednost; analizirati sloţeniji jezični problem; proširiti učenikov rječnik, razviti vlastiti stil; samostalno analizirati pisani rad (stilska analiza)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom obliku rada i skupinskom obliku rada rješavati sloţenije zadatke; samostalno istraţivati sadrţaj slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika; vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanjima iz poznavanja hrvatskog jezika; u redovitoj nastavi učenici koriste svoja znanja i vještine kao voditelji skupinskih aktivnosti te kao pomagači slabijima u učenju

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

pripremanje materijala za dodatni rad (nastavni listići, plakati, flomasteri, fotokopiranje i dr.), otprilike 100 kn

44


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.18. Dodatna nastava iz hrvatskog jezika za 8.a i 8.d razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tanja Grbavac, učiteljica hrvatskoga jezika u 8.a i 8.d razredu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osposobiti učenike da sukladno svojoj darovitosti kvantitativno i kvalitativno prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti u odnosu na redovitu nastavu; ubrzati ovladavanje širim znanjem od obveznih sadrţaja; provesti izborne teme

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati izraţajne mogućnosti jezika; osposobiti učenike za nijansirano izraţavanje, otkriti mogućnosti izbora i rasporeda riječi i izraza, njihovo funkcioniranje u odreĎenom kontekstu i njihovu izraţajnu vrijednost; analizirati sloţeniji jezični problem; proširiti učenikov rječnik, razviti vlastiti stil; razlikovati posebnosti leksičkog pjesničkog, razgovornog, poslovnog, znanstvenog i publicističkog stila; samostalno stvarati imenice, pridjeve i glagole na osnovi polaznih riječi; otkriti nove rječotvorbene mogućnosti; samostalno analizirati pisani rad (stilska analiza)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom obliku rada i skupinskom obliku rada rješavati sloţenije zadatke; samostalno istraţivati sadrţaj slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika; vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanjima iz poznavanja hrvatskog jezika; u redovitoj nastavi učenici koriste svoja znanja i vještine kao voditelji skupinskih aktivnosti te kao pomagači slabijima u učenju

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

pripremanje materijala za dodatni rad (nastavni listići, plakati, flomasteri, fotokopiranje i dr.), otprilike 100 kn

45


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.19. Dodatna nastava iz hrvatskoga jezika u 8.b i 8.c razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kos, učiteljica hrvatskoga jezika u 8.b i 8.c razredu poticati interes učenika za različite jezične sadrţaje i njegovanje hrvatskog standardnog jezika

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike da sukladno svojoj darovitosti opsegom i kvalitativno prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti iz hrvatskoga jezika u odnosu na redovitu nastavu, ubrzati ovladavanje dodatnim i izbornim sadrţajima

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

ovladati i sluţiti se hrvatskim standardnim jezikom u različitim jezičnim situacijama te dodatnim i izbornim jezičnim sadrţajima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno opisno praćenje učenikovih aktivnosti i postignuća, samovrjednovanje učenika, u individualnom obliku rada i radu u skupinama rješavati sloţenije jezične zadatke

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

učenici će samostalno provoditi istraţivanje koristeći stručnu literaturu te izloţiti svoje spoznaje ostalim učenicima, vrjednovanje znanja učenika na natjecanjima iz hrvatskoga jezika, u redovitoj nastavi učenici koriste svoja znanja kao voditelji aktivnosti u skupini i pomagači učenicima s teškoćama u učenju

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

pripremanje i izrada materijala za dodatnu nastavu (nastavni listići, fotokopiranje materijala, izrada plakata, izrada jezičnih igara...)

46


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.20. Dodatna nastava iz engleskog jezika za 7.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Slavica Blaţeković

razvijati jezične kompetencije učenika ( prema Zajedničkom europskom referentnom okviru) učenici će usvojiti nova znanja (vokabular i gramatičke strukture), rješavanjem zadataka na razini razumijevanja i primjene razvijat će svoje jezične kompetencije, nastojat ću koristiti zadatke za razvijanje viših kognitivnih sposobnosti rješavanje zadataka s internetskih stranica, rad na tekstovima prema izbornim temama, izrada prezentacija i prezentiranje ostalim učenicima, korištenje računala u svakodnevnom radu vezanom uz usvajanje nastavnih sadrţaja jedan sat tjedno

završna priredba, prezentacija papir, USB stick

47


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.21. Dodatna nastava iz engleskog jezika za 7.a, 7.c i 7.d razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Anita Vegh, učiteljica engleskog jezika

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici će osnovni dio gradiva koje je Planom i programom predviĎeno u nastavi engleskog jezika u 7.razredu proširiti srodnim gradivom koje nije uvršteno kao nuţno u Plan i program za 7. razred

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširivanje i produbljivanje učeničkog znanja na području engleskog jezika kroz uvjeţbavanje jezičnih kompetencija

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad na dodatnim materijalima, istraţivanje, proučavanje, čitanje, pisanje, rad na tekstu, rješavanje zadataka objektivnog tipa, razgovor, izraţavanje mišljenja, pisanje voĎenog sastavka, uvjeţbavanje gramatičkih struktura, prezentacija, izlaganje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dodatna nastava engleskog jezika se odvija kroz jedan sat u tjednu, a prema rasporedu sati predmetne učiteljice i učenika polaznika grupe okvirno 35 nastavnih sati u nastavnoj godini

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samoprocjena, uvoĎenje „kritičkog prijatelja― u rad

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

potrošni materijal i nastavna sredstva i pomagala: 500 komada fotokopirnog papira A4, fotokopirni stroj, printer, pristup internetu u učionici, hamer papir, ljepilo za papir, ljepljiva traka, hrvatsko-engleski, englesko-hrvatski i jednojezični engleski rječnik, alternativni udţbenici i radni priručnici za engleski jezik

48


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.22. Dodatna nastava iz engleskog jezika u 8. razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Draţenka Tadijančević, učiteljica engleskog jezika

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učenici će osnovni dio gradiva koje je Planom i programom predviĎeno u nastavi engleskog jezika u 8. razredu proširiti srodnim gradivom koje nije uvršteno kao nuţno u Plan i program za 8. razred

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširivanje i produbljivanje učeničkog znanja na području engleskog jezika kroz uvjeţbavanje jezičnih kompetencija, priprema za natjecanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad na dodatnim materijalima, istraţivanje, proučavanje, čitanje, pisanje, rad na tekstu, rješavanje zadataka objektivnog tipa, razgovor, izraţavanje mišljenja, pisanje voĎenog sastavka, uvjeţbavanje gramatičkih struktura, prezentacija, izlaganje,rješavanje testova s prethodnih natjecanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dodatna nastava engleskog jezika se odvija kroz jedan sat u tjednu, a prema rasporedu sati predmetne učiteljice i učenika polaznika grupe okvirno 35 nastavnih sati u nastavnoj godini

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samoprocjena potrošni materijal i nastavna sredstva i pomagala: 500 komada fotokopirnog papira A4, fotokopirni stroj, printer, hamer papir, ljepilo za papir, ljepljiva traka, hrvatsko-engleski, englesko-hrvatski i jednojezični engleski rječnik, gramatički listići, testovi

49


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.23. Dodatna nastava iz njemačkog jezika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Tukša učenici 6. i 8. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati jezične kompetencije učenika ( prema Zajedničkom europskom referentnom okviru)

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici će usvojiti nova znanja ( vokabular i gramatičke strukture), rješavanjem zadataka na razini razumijevanja i primjene razvijat će svoje jezične kompetencije, nastojat ću koristiti zadatke za razvijanje viših kognitivnih sposobnosti rješavanje zadataka s internetskih stranica, rad na tekstovima prema izbornim temama, izrada prezentacija i prezentiranje ostalim učenicima, korištenje računala u svakodnevnom radu vezanom uz usvajanje nastavnih sadrţaja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

završna priredba prezentacija rezultat natjecanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir USB stick

50


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.24. Dodatna nastava iz njemačkog jezika u 7. razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ana Kolar Ištuk razredni odjeli: 7.a, b, c, d

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje sadrţaja redovne nastave, razvijanje usmenog izraţavanja na njemačkom jeziku, proširivanje vokabulara i gramatičkih sadrţaja, poticanje ljubavi prema njemačkom jeziku te buĎenje interesa za čitanje na stranom jeziku, razvijanje kreativnih sposobnosti na području stranog jezika, rješavanje zadataka na višoj kognitivnoj razini, produbljivanje sadrţaja o kulturi i civilizaciji zemalja njemačkog govornog područja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

aktivna, samostalna i kreativna primjena usvojenog vokabulara i novih gramatičkih struktura na konkretnim primjerima i u konkretnim situacijama u nastavi će se koristiti tiskani i drugi mediji (DVD, računalo, projektor), učenici će uvjeţbavati dijaloge i igrokaze na njemačkom jeziku, učenici će izraĎivati plakate vezane za prigodne datume, učenici će izraĎivati prezentacije na odreĎene teme o njemačkoj kulturi i civilizaciji te iste prezentirati jedan sat tjedno tijekom školske godine (ukupno 35 sati) pismene i usmene provjere individualno praćenje učenika radionice, izrada plakata izlaganje učeničkih radova na panou izlaganje učeničkih prezentacija oko 100 kn ( fotokopije i dodatni didaktički materijali)

51


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.25. Dodatna nastava iz matematike u 6.a, 6.b i 6.d razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Milka Fofonjka, učiteljica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom matematike šestog razreda, omogućiti rad po programima i sadrţajima različite teţine i sloţenosti s obzirom na interes učenika te pristup različitim izvorima znanja, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednost i izgraĎivanje znanstvenog stava, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada, sudjelovanje na natjecanju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

analizirati postavljene zadatke kako bi što jednostavnije pronalazili moguća rješenja, učenici će moći upotrebljavati principe i metode kako bi riješili logičke zadatke te zadatke iz svakodnevnog ţivota, argumentirati rješenja u postavljenim zadatcima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja, u pojedinim projektnim zadatcima rad u timu, praktičan rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učeničkih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadrţaja matematike

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

52


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.26. Dodatna nastava iz matematike u 6.c razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Junković

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom matematike šestog razreda, omogućiti rad po programima i sadrţajima različite teţine i sloţenosti s obzirom na interes učenika te pristup različitim izvorima znanja, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednost i izgraĎivanje znanstvenog stava, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada, sudjelovanje na natjecanju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

analizirati postavljene zadatke kako bi što jednostavnije pronalazili moguća rješenja, učenici će moći upotrebljavati principe i metode kako bi riješili logičke zadatke te zadatke iz svakodnevnog ţivota, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja, u pojedinim projektnim zadacima rad u timu, predavanje nastavnika, praktičan rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadrţaja matematike

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

53


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.27. Dodatna nastava iz matematike za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Valentina Kolić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom matematike osmog razreda, omogućiti rad po programima i sadrţajima različite teţine i sloţenosti s obzirom na interes učenika te pristup različitim izvorima znanja, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednost i izgraĎivanje znanstvenog stava, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada, sudjelovanje na natjecanju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

analizirati postavljene zadatke kako bi što jednostavnije pronalazili moguća rješenja, učenici će moći upotrebljavati principe i metode kako bi riješili logičke zadatke te zadatke iz svakodnevnog ţivota, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja, u pojedinim projektnim zadacima rad u timu, predavanje nastavnika, praktičan rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadrţaja matematike

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

54


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.28. Dodatna nastava iz biologije za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanela Šepak

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

poticati učenike na razvijanje znatiţelje i potrebe za novim i proširenim znanjima iz biologije, stjecati navike samostalnog učenja te praktičnog rada u laboratoriju, navikavanje na redovito učenje te razvijanje istraţivačkog načina razmišljanja, razvijanje ekoloških navika te stavova o ovisnostima i odgovornom spolnom ponašanju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

uvidjeti vrijednosti biologije kao znanosti, steći naviku redovitog, proširenog učenja svih predmeta te razviti sigurnost samostalnog rada u biološkom laboratoriju, čuvanje okoliša, zavičaja te prirode u cjelini

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktični rad, rad na tekstu, rad u grupama, individualizirani rad

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, sudjelovanje na natjecanju, analiza postignutih rezultata

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi kopiranja, potreban materijal za vjeţbe, troškovi za udţbenike drugih izdavača, praktikum s vjeţbama, registrator, papir, USB stick – prema cijenama na trţištu

55


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.29. Dodatna nastava iz kemije za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Juren, osigurati sigurnost učenika za vrijeme izvoĎenja pokusa

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih praktičnih i teorijskih zadataka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

opisati sloţenije kemijske aparature, sastaviti aparaturu za destilaciju, izračunati maseni udio sastojaka u smjesi, definirati razliku izmeĎu kemijskih i fizikalnih promjena, opisivati i usporediti sloţenije jednadţbe kemijskih reakcija, napraviti jednostavnije pokuse prema naputku i analizirati rezultate pokusa, samostalno kreirati jednostavne pokuse

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktično izvoĎenje pokusa prema naputku u grupama, ili u timu ili samostalno, rješavanje zadataka objektivnog tipa i rješavanje problemskih zadataka

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata sudjelovanje na natjecanju prezentacija ostalim učenicima 7. razreda o rezultatima pokusa

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tronoţac- 4 kom. – 200 kn laboratorijske čaše od 50 ml – 15 kom – 150 kn laboratorijske čaše od 100 ml – 15 kom – 200 kn laboratorijske čaše od 250 ml – 10 kom – 200 kn ukupno: 750 kn

56


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.30. Dodatna nastava iz kemije za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Juren, osigurati sigurnost učenika za vrijeme izvoĎenja pokusa

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih praktičnih i teorijskih zadataka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

opisati sloţenije kemijske aparature, sastaviti aparaturu za suhu destilaciju, izračunati relativnu molekulsku masu i masu za sloţenije molekule, definirati razliku izmeĎu anorganskih i organskih spojeva, kvalitativno odrediti sastav organskog soja, opisati i usporediti sloţenije jednadţbe kemijskih reakcija, napraviti jednostavnije pokuse prema naputku i analizirati rezultate pokusa, samostalno kreirati jednostavne pokuse

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktično izvoĎenje pokusa prema naputku u grupama, ili u timu ili samostalno, rješavanje zadataka objektivnog tipa i rješavanje problemskih zadataka

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata sudjelovanje na natjecanju prezentacija ostalim učenicima 8. razreda o rezultatima pokusa

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

lijevak za odjeljivanje – 1 kom. – 100 kn stakleni štapići – 10 kom. – 100 kn spatula metalna – 130 kn sumpor u prahu – 100 g – 60 kn ţeljezo u prahu – 50 g – 70 kn razni sitni potrošni materijal: kartuše s ukapljenim plinom, upaljači, ocat, šećer, solna kiselina, itd. – 300 kn ukupnp: 760 kn

57


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.31. Dodatna nastava iz fizike za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Dubravka Gazdić, učiteljica fizike odrţavanje dodatne nastave, pripremanje učenika za natjecanja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznavanje fizikalnog načina istraţivanja, razvijanje sposobnosti rješavanja praktičnih i problemskih zadataka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

zainteresirani učenici će proširiti svoja temeljna znanja i osposobiti se za samostalna istraţivanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izvoĎenje jednostavnih pokusa, mali projekti, rješavanje problemskih zadataka, analiza istih, diskusije

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine, dva sata tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja na nove aktivnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir.............:..................................................20 kn mape za ulaganje...........................................40 kn didaktički materijal..........................................50 kn

58


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.32. Dodatna nastava iz fizike za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Dubravka Gazdić, učiteljica fizike odrţavanje dodatne nastave, pripremanje učenika za natjecanja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja te razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih i praktičnih zadataka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

zainteresirani učenici će moći sami proučavati fizikalne pojave i tako proširiti svoje znanje te sudjelovati na natjecanjima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, analiza istih, izvoĎenje jednostavnih pokusa, mali projekti, istraţivanje i diskusija te organizacija školskog natjecanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine, dva sata tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja na nove aktivnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za pisanje.............................................30 kn didaktički materijal.........................................50 kn pribor za strujni krug....................................100 kn potkovičasti magnet.....................................120 kn zavojnica.....................................................120 kn transformator...............................................300 kn

59


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.33. Dodatna nastava iz povijesti za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Renata Pavlić, odrţavanje dodatne nastave i pripremanje učenika za natjecanje iz povijesti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivati i produbljivati temeljna znanja iz povijesti 7. razreda, poticati učenike na odgovoran odnos prema radu i povijesnoj baštini, pruţiti učenicima mogućnost istraţivanja i proučavanja zavičajne povijesti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usmjeravati učenike na istraţivački rad, razvijati logičko mišljenje te interes za izučavanje i istraţivanje povijesti, razvijati povijesno mišljenje, razvijati interes za svoju i kulturu drugih naroda te razvijati toleranciju i poštivanje različitosti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

nastava će se realizirati u učionici, u skladu s interesima i očekivanjima učenika obraĎivat će se teme vezane uz gradivo 7. razreda i lokalnu povijest, rješavanje zadataka u dogovoru s učenicima, istraţivanje, diskusija i razgovor, rad na povijesnim izvorima, pisanje samostalnih radova, pripremanje učenika za natjecanje iz povijesti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dodatna nastava 1 sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacije učenika, samovrjednovanje učenika, rezultati natjecanja učenika na školskom i ţupanijskom natjecanju

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

kopiranje materijala i zadataka ……..100 kn

60


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.34. Dodatna nastava iz povijesti za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Suzana Ščrbačić razvijati povijesnu kulturu učenika, proširiti znanje o povijesnim dogaĎajima, pojavama i procesima svjetske povijesti kao i povijesti hrvatskog naroda, povezati povijesne sadrţaje sa sadrţajima drugih nastavnih predmeta uz mogućnost dodatnog usvajanja sadrţaja sukladno s interesom učenika polaznika razvijanje sposobnosti pronalaţenja, upoznavanja, analiziranja i interpretiranja različitih izvora informacija, npr. udţbenika, enciklopedija, muzeja ili interneta kao pripremu za vrjednovanja znanja na natjecanjima i vjeţbu izlaganja usvojenog znanja pred drugim učenicima, proširivanje znanja o kulturnom nasljeĎu i identitetu hrvatskog i drugih naroda, razvijanje tolerancije i pozitivnog stava prema mirnom rješavanju sukoba, kritički stav prema osvajačkim ratovima i diktaturama kao i afirmativnog stava prema različitim kulturama u njihovoj raznolikosti rad u manjim grupama, individualan rad ili rad u paru u učionici te u školskoj knjiţnici, terenska nastava po dogovoru ili po potrebi tijekom nastavne godine 2011./2012. od 5.rujna do 15. lipnja, jednom tjedno, 35 sati godišnje opisno i brojčano vrjednovanje rada, interesa i napretka učenika, samovrjednovanje učenika, usmeno pohvaljivanje u svrhu motivacije za stjecanje dodatnih informacija, sudjelovanje na natjecanjima, izrada plakata, ureĎenje školskog panoa potrošni radni materijal (bojice, flomasteri, ljepilo, škare, pribadače, papir u boji, fotokopirni papir, hamer papir) 150 kn

61


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

2.35. Virtualna geografija

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vesna Janko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati učenike s osnovama informatičko – komunikacijskih tehnologija u geografiji i njihovom uporabom u svakodnevici (GPS, GIS, Web 2.0) te korištenjem e-learning sadrţaja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

koristiti GPS prijemnik za označavanje točaka i navigaciju u prostoru, znati osnove uporabe karata i globusa na internetu, izrada jednostavnih tematskih karata pomoću GIS aplikacija, komunicirati pomoću Web 2.0 aplikacija, znati pronaći geografske informacije, multimedijalne i interaktivne sadrţaje na internetu te ih vrjednovati

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u manjim skupinama, u učionici i na terenu (grad i bliţa okolica), samostalni rad učenika kod kuće, korištenje računala i GPS prijemnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tjedno dva nastavna sata u školskoj godini 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

vrjednovanje izraĎenih materijala kroz uporabu u nastavi i objavljivanje na web stranicama Škole

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

informatička potrošna sredstva (USB stickovi, CD za snimanje, miševi, baterije za GPS prijemnik)

62


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3. Dopunska nastava

63


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.1. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 1.a razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tamara Trnski i učenici; redovito odrţavanje i pohaĎanje, podrška i poticanje tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prepoznavanje i razlikovanje glasova, slova, riječi, primjenjivanje glasovne analize i sinteze na čitanje kraćih tekstova, uredno i čitljivo pisanje slova i riječi usvajanje gradiva koje učenik nije u potpunosti usvojio i osposobljavanje za uspješno praćenje redovne nastave

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmišljavanje sadrţaja koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremanje učenika na novo gradivo radi lakšeg praćenja nastave na redovnom satu, pismene i usmene vjeţbe kroz igru, razgovor, individualni i individualizirani pristup, pruţanje podrške i pomoći učenicima s teškoćama, ohrabrivanje u postizanju uspjeha kroz individualni i individualizirani pristup i prilagodbom metoda rada

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

tijekom rada i realizacije planiranih sadrţaja u svrhu praćenja postignuća učenika i njegovog napretka, pohvaljivanje napretka, ustrajnosti i zalaganja usmenim i pisanim provjeravanjem i ocjenjivanjem učenikova znanja, sustavnim praćenjem i zapaţanjem dostignuća koristeći rezultate u svrhu napretka učenika u redovnoj nastavi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje 50 kn didaktički materijal 60 kn

64


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.2. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 1.b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Barbara Bajsić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom.

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prepoznati i razlikovati glas, slovo, riječ, primjenjivati glasovnu analizu i sintezu na čitanje kraćih tekstova, uredno i čitljivo pisati slova i riječi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu; rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pruţiti podršku i pomoć učenicima s teškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

provodi se tijekom rada i realizacije planiranih sadrţaja u svrhu praćenja postignuća učenika i njegovog napretka, redovito pohvaljivati svaki napredak, ustrajnost i zalaganje, koristiti rezultate na javim priredbama škole i u školskim časopisima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn magneti……………………………50 kn ukupno…………………………...160 kn

65


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.3. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 1.a razred (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ljiljana Drmić i učenici; redovito odrţavanje i pohaĎanje, podrška i poticanje tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prepoznavanje i razlikovanje glasova, slova, riječi, primjenjivanje glasovne analize i sinteze na čitanje kraćih tekstova, uredno i čitljivo pisanje slova i riječi usvajanje gradiva koje učenik nije u potpunosti usvojio i osposobljavanje za uspješno praćenje redovne nastave

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmišljavanje sadrţaja koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremanje učenika na novo gradivo radi lakšeg praćenja nastave na redovnom satu, pismene i usmene vjeţbe kroz igru, razgovor, individualni i individualizirani pristup, pruţanje podrške i pomoći učenicima s teškoćama, ohrabrivanje u postizanju uspjeha kroz individualni i individualizirani pristup i prilagodbom metoda rada

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

tijekom rada i realizacije planiranih sadrţaja u svrhu praćenja postignuća učenika i njegovog napretka, pohvaljivanje napretka, ustrajnosti i zalaganja usmenim i pisanim provjeravanjem i ocjenjivanjem učenikova znanja, sustavnim praćenjem i zapaţanjem dostignuća koristeći rezultate u svrhu napretka učenika u redovnoj nastavi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje 50 kn didaktički materijal 60 kn

66


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.4. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 1.b razred (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Ţarec i učenici; redovito odrţavanje i pohaĎanje, podrška i poticanje tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prepoznavanje i razlikovanje glasa, slova, riječi, primjenjivanje glasovne analize i sinteze na čitanje kraćih tekstova, uredno i čitljivo pisanje slova i riječi, usvajanje gradiva koje učenik nije u potpunosti usvojio

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pruţiti podršku i pomoć učenicima s teškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

provodi se tijekom rada i realizacije planiranih sadrţaja u svrhu praćenja postignuća učenika i njegovog napretka, redovito pohvaljivanje svakog napretka, ustrajnosti i zalaganja, koristiti rezultate na javim priredbama škole i u školskim časopisima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje 50 kn didaktički materijal 60 kn

67


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.5. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 2.a razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Sertić omogućiti učenicima kvalitetno usvajanje nastavnih sadrţaja koje zbog opravdanih razloga ne mogu usvojiti na satima redovne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

usvojenost nastavnih sadrţaja prema sposobnostima svakog učenika

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

točna primjena pravopisnih pravila, prepoznavanje i imenovanje imenica, prepoznavanje vrsta rečenica, izraţajno čitanje, čitanje s razumijevanjem, pisanje kraćih tekstova poštujući red riječi i redoslijed rečenica

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualizirani pristup svakom učeniku, pisani i usmeni zadatci, tekstovi prilagoĎeni uzrastu i sposobnostima učenika, razgovor, ohrabrivanje učenika u postizanju napretka

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2011./2012., ukupno 35 sati

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

kraće usmene i pisane provjere, samostalno pisanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje ukupno 50 kn

68


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.6. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 2.b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Ivana Sočev Đopar - pomoć učenicima u svladavanju nastavnog programa hrvatskog jezika ovladavanje programskim sadrţajima predmetnih područja hrvatskog jezika propisanih nastavnim planom i programom (jezični sadrţaji, sadrţaji predmetnog područja knjiţevnosti, jezičnog izraţavanja te medijske kulture) 1. jezični sadrţaji (gramatika/slovnica, pravopis, pravogovor) na razini prepoznavanja usvojiti pojmove otvornici, zatvornici, slog, imenice, rečenice, skupove ije/je u učestalim riječima, riječca li u upitnim rečenicama, veliko početno slovo u imenima ulica, trgova, naseljenih mjesta, rastavljanje riječi na slogove i na kraju retka, povezivati riječi u smislenu cjelinu 2. knjiţevnost (poezija, proza, knjiţevno-teorijsko nazivlje na razini prepoznavanja, lektira) kroz knjiţevno-umjetničke tekstove naših i svjetskih pisaca za djecu početi izgraĎivati estetski odnos prema umjetničkom tekstu recepcijom (doţivljajem) i školskim interpretativnim pristupom; razlikovati pjesmu, kiticu, stih, pjesničku sliku, zamijetiti uzročno-posljedičnu i vremensku povezanost dogaĎaja u priči, razlikovati glavne i sporedne likove, vaţne pojedinosti o likovima i osnovne etičke osobine, bajku, igrokaz, razvijati ljubav i interes za samostalno čitanje lektire. 3. jezično izraţavanje (slušanje i govorenje, čitanje, pisanje i komunikacijski pristupi) razvijati kulturu govorenja i slušanja sugovornika učenjem i poštivanjem komunikacijskih postupaka te razvijati kulturu čitanja i pisanja; oblikovati i ispričati kratku priču prema poticaju, zapaţati pojedinosti te opisati lik i predmet prema planu opisa, oblikovati usmenu i pisanu obavijest, izvještavati o prošlom dogaĎaju i obavljenom zadatku, izraţajno čitati, samostalno pisati kraće sastavke i poštivati pravopisnu normu 4. medijska kultura recepcija primjerenih dječjih filmova i kazališnih predstava, pričanje filmske priče kratkog crtanog filma, glavni i sporedni likovi, razlikovati kazališnu predstavu od filma te pozornicu od gledališta, izdvojiti iz televizijskog programa najdraţu emisiju, razlikovati dječje časopise od ostalog tiska

69


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.6. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 2.b razred (PŠ Centar)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz različite metode rada (verbalne i vizualne) osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremiti učenike za novo gradivo; rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, objašnjavanje, razgovor, individualiziran i individualan pristup metoda izlaganja (opisivanje, pripovijedanje, upućivanje…) metode razgovora (motivacijski, usmjereni, razgovorne igre…), metoda čitanja (glasno čitanje, čitanje u sebi, čitanje s podcrtavanjem, usmjereno čitanje kojem je svrha analiza teksta…), metode pisanja (odgovori na pitanja, diktiranje, slobodni sastavci, prepisivanje, označivanje, dopunjavanje djelomice napisanih rečenica…), metoda pokazivanja-demonstracije, crtanja, medijska, metoda igre (jezične igre za slušanje, govorenje i pisanje) jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom čitave nastavne godine usmene i manje pisane provjere, samovrjednovanje učenika; rezultati se koriste u svrhu napredovanja učenika papir: 60 kn didaktički materijal: 50 kn toner: 100 kn ukupno: 210 kn

70


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.7. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 2.a razred (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Suzana Gerjević, razredna učiteljica pruţiti podršku i pomoć učenicima s teškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prepoznaje i razlikuje imenice kao vrstu riječi, primjenjuje pravopisna pravila, čita primjerenom brzinom, razumije pročitani tekst, uočava glavne i sporedne likove, prepričava štivo prateći tijek zbivanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

smisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svakog drugog tjedna tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmenim i manjim pisanim provjerama, kvizovima znanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

71


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.8. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 2.b razred (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jasminka Martinović, razredna učiteljica pruţiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prepoznaje i razlikuje imenice kao vrstu riječi, primjenjuje pravopisna pravila, čita primjerenom brzinom, razumije pročitani tekst, uočava glavne i sporedne likove, prepričava štivo prateći tijek zbivanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva, pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualan pristup

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i pisanim provjerama, rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir 60 kn

72


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.9. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 3.a razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomljanović , voditeljica aktivnosti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

objasniti, utvrditi i uvjeţbati znanja stečena na redovnim satovima hrvatskoga jezika koja su odreĎena nastavnim planom i programom 3. razreda

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usvojiti gradivo koje učenici nisu u potpunosti usvojili kako bi postigli bolje rezultate i uspješnije pratili redovnu nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, timski rad, učenje kroz igru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

slobodno pisanje, pisani sastavci, usmena i pismena provjera - provodi se kontinuirano, prateći individualni napredak učenika u odnosu na početno stanje i opisno ocjenjuje tijekom dopunske nastave

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papiri, dječji časopisi, radne biljeţnice, papir u boji – ukupno: 200 kuna

73


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.10. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 3.b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Marčetić pruţiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, dodatno objašnjavati i uvjeţbavati nastavne sadrţaje redovne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

usvajanje i ovladavanje nastavnim sadrţajima 3. razreda

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

pomoć učenicima koji teţe savladavaju nastavne sadrţaje u boljem razumijevanju i uspješnijem savladavanju nastavnih sadrţaja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

vizualne, auditivne i praktične metode rada, individualni rad i rad u skupini, učenje kroz igru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine, 35 sati godišnje

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

ispit znanja, usmena ispitivanja znanja, slobodno pisanje, pisani sastavci

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir – 60 kuna, dječji časopisi – 140 kuna, dopunske radne biljeţnice – 50 kuna, papir u boji – 30 kuna

74


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.11. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 3.a razred (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sonja Kolarić, razredna učiteljica pruţiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom.

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

pomoć učenicima koji teţe svladavaju nastavni program kako bi postigli bolji rezultat

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i manjim pisanim provjerama rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

75


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.12. Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 3.b razred (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ankica Toth, razredna učiteljica pruţiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima i razvijanje jezičnog izraţavanja u govornoj i pisanoj komunikaciji koji su propisani nastavnim programom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

pomoć učenicima u nadoknaĎivanju znanja kako bi postigli bolje rezultate

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pisanih i usmenih zadataka koristeći igru, didaktički materijal, razgovor i individualni pristup

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i manjim pisanim provjerama

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

76


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.13. Dopunska nastava iz matematike za 1.b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Barbara Bajsić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom, pomoć učenicima koji teţe savladavaju nastavni program kako bi postigli bolji rezultat

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

objasniti pojam broja, računati u skupu brojeva do 20, prepoznati, imenovati i razlikovati geometrijske likove

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pruţiti podršku i pomoć učenicima s teškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i manjim pisanim provjerama rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn magneti……………………………50 kn ukupno…………………………...160 kn

77


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.14. Dopunska nastava iz matematike za 2.b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Barbara Bajsić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ovladavanje nastavnim sadrţajima koji su propisani nastavnim programom, pomoć učenicima koji teţe savladavaju nastavni program kako bi postigli bolji rezultat

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

objasniti pojam broja, računati u skupu brojeva do 20, prepoznati, imenovati i razlikovati geometrijske likove

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pruţiti podršku i pomoć učenicima s teškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i manjim pisanim provjerama rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn magneti……………………………50 kn ukupno…………………………...160 kn

78


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.15. Dopunska nastava iz matematike za 2.b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Sočev Đopar - pomoć učenicima u svladavanju nastavnog programa matematike

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

-ovladavanje programskim sadrţajima predmetnih područja matematike propisanih nastavnim planom i programom -posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama, zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu -razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet -utvrditi i usvojiti sadrţaje obraĎene na redovnom satu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osnovne kompetencije koje učenici moraju usvojiti na razini automatizacije: -brojiti, čitati i pisati brojeve do 100 -pisati brojevnu riječ zadanog broja do 100 -usporediti brojeve do 100 -prepoznati jedinice za novac i preračunati 1 kunu u lipe -zbrajati i oduzimati brojeve do 100 - tablicu mnoţenje i dijeljenja brojeva, umnoţak i dijeljenik do 100 -crtati i imenovati duţinu, označavati točke koje pripadaju duţini i koje ne pripadaju, simbol za duţinu AB, stranica kvadrata, pravokutnika i trokuta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz različite metode rada (verbalne i vizualne) osmisliti sadrţaje koji će sadrţavati ponavljanje već obraĎenog gradiva te pripremiti učenike za novo gradivo; rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz igru, objašnjavanje, razgovor, individualiziran i individualan pristup, rad u paru, rad u skupini, osiguravanje konkreta i posebno izraĎenog materijala za svako dijete (ovisno o poteškoći)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom čitave nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti, samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir: 60 kn didaktički materijal: 50 kn toner: 100 kn ukupno: 210 kn

79


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.16. Dopunska nastava iz matematike za 2.a razred (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Lipak, organizacija i provedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladati osnovama iz matematike u 2. razredu kako bi mogli pratiti nastavu u sljedećem razredu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

pomoć učenicima koji ne savladavaju redovni nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, učenicima koji zbog odsutnosti nisu uspjeli usvojiti pojedine sadrţaje, individualno proći s učenicima gradivo koje nisu dobro utvrdili, vještine rješavanja zadataka razvijati praksom

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz veći izbor različitih zadataka individualizirati rad učenika radi lakšeg usvajanja sadrţaja, sluţenje konkretnim materijalom i modelima, igre

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

provodi se kontinuirano, prateći individualni napredak učenika u odnosu na početno stanje i opisno ocjenjuje tijekom dopunske nastave, usporeĎivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

80


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.17. Dopunska nastava iz matematike za 4.a razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kranţelić i učenici pomagači u nastavi; redovito odrţavanje i pohaĎanje, podrška i poticanje tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati sposobnost rješavanja osnovnih matematičkih problema, brojati, čitati, pisati, usporeĎivati, zbrajati, oduzimati, mnoţiti i dijeliti do 1 000 000

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usvajanje gradiva koje učenik nije u potpunosti usvojio i osposobljavanje za uspješno praćenje redovne nastave

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

invidualni pristup i prilagodba metoda rada, rješavanje jednostavnih zadataka iz udţbenika i nastavnih listića

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno i pismeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja, sustavno praćenje i zapaţanje dostignuća; pomoć i poticanje za bolji rad u redovnoj nastavi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

radni listovi po cijeni 7 x 25 kn= 165 kn, kreda u boji 20 kn, priručnik za dopunsku nastavu za učitelje 120 kn, geometrijski pribor za crtanje na ploči 200 kn

81


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.18. Dopunska nastava iz matematike za 4.b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić pruţiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, dodatno objašnjavati i uvjeţbavati nastavne sadrţaje redovne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

usvajanje i ovladavanje nastavnim sadrţajima 4. razreda

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

pomoć učenicima koji teţe savladavaju nastavne sadrţaje u boljem razumijevanju i uspješnijem savladavanju nastavnih sadrţaja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

vizualne, auditivne i praktične metode rada, individualni rad i rad u skupini, učenje kroz igru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine, 35 sati godišnje

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

ispit znanja, pismena i usmena ispitivanja znanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir – 60 kuna, listići za dopunsku nastavu Moj sretni broj 4 – 32 kune

82


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.19. Dopunska nastava iz matematike za 5.b, 5.c i 5.d razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marijanka Ileković

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

pruţiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obraĎenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet, utvrditi i usvojiti sadrţaje obraĎene na redovnom satu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja, opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadatcima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u timu, predavanje nastavnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za ispisivanje dodatnih zadataka

83


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.20. Dopunska nastava iz matematike za 7.a i 7.c razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Junković

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

pruţiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obraĎenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet, utvrditi i usvojiti sadrţaje obraĎene na redovnom satu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja, opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadatcima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u timu, predavanje nastavnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za ispisivanje dodatnih zadataka

84


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.21. Dopunska nastava iz matematike za 8.a i 8.c razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Valentina Kolić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

pruţiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obraĎenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet, utvrditi i usvojiti sadrţaje obraĎene na redovnom satu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja, opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadatcima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualan rad, rad u timu, predavanje nastavnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učeničkih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

85


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.22. Dopunska nastava iz matematike za 8.b i 8.d razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Milka Fofonjka

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

pruţiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obraĎenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet, utvrditi i usvojiti sadrţaje obraĎene na redovnom satu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja, opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadatcima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualan rad, rad u timu, predavanje nastavnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i biljeţenje učeničkih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

86


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.23. Dopunska nastava iz povijesti za 5. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Renata Pavlić, odrţavanje dopunske nastave iz povijesti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

dodatno vjeţbanje i utvrĎivanje osnovnih znanja iz povijesti 5. razreda s učenicima koji ne postiţu očekivane rezultate tijekom redovne nastave, poticati učenike na odgovoran odnos prema radu i povijesnoj baštini, pruţiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osposobljavanje, vjeţbanje i ponavljanje snalaţenja u vremenu i prostoru, osposobljavanje za samostalno iznošenje osnovnih povijesnih informacija, vjeţbajući pritom jezične kompetencije

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje pisanih i usmenih zadataka kroz razgovor i individualni pristup učenika, osmišljavanje sadrţaja koji će pomoći pri ponavljanju već obraĎenog gradiva

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dopunska nastava 1 sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

provjeravanje pomoću radnih listića, višekratno ponavljanje i rješavanje zadataka, pismene i usmene provjere u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

kopiranje radnih listića …….100 kn

87


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.24. Dopunska nastava iz povijesti za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Suzana Ščrbačić olakšati učenicima praćenje redovne nastave i utvrditi znanje stečeno na nastavi povijesti, pomoći u učenju učenicima s posebnim potrebama, razvijati sposobnosti uočavanja, razumijevanja i rješavanja problema, vjeţbati povezivanje nastavnog sadrţaja sa sadrţajima drugih nastavnih predmeta razvijanje sposobnosti samostalnog i grupnog rada na tekstu, uočavanje bitnog, razvijanje sposobnosti samostalnog zaključivanja te što kvalitetnije povezivanje povijesnih procesa, razvijanje radnih navika i osjećaja spoznaje rezultata vlastitog rada rad u manjim grupama, individualan rad ili rad u paru u učionici te u školskoj knjiţnici tijekom nastavne godine 2011./2012. od 5.rujna do 15.lipnja, jednom tjedno, 35 sati godišnje opisno i brojčano vrjednovanje rada, interesa i napretka učenika, samovrjednovanje učenika, usmeno pohvaljivanje u svrhu motivacije za rad, predstavljanje pred drugim učenicima izlaganjem referata potrošni radni materijal (bojice, flomasteri, ljepilo, škare, pribadače, papir u boji, fotokopirni papir, hamer papir) 150 kn

88


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.25. Dopunska nastava iz povijesti za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Suzana Ščrbačić razvijati povijesnu kulturu učenika, proširiti znanje o povijesnim dogaĎajima, pojavama i procesima svjetske povijesti kao i povijesti hrvatskog naroda, povezati povijesne sadrţaje sa sadrţajima drugih nastavnih predmeta uz mogućnost dodatnog usvajanja sadrţaja sukladno s interesom učenika polaznika razvijanje sposobnosti pronalaţenja, upoznavanja, analiziranja i interpretiranja različitih izvora informacija, npr. udţbenika, enciklopedija, muzeja ili interneta kao pripremu za vrjednovanja znanja na natjecanjima i vjeţbu izlaganja usvojenog znanja pred drugim učenicima, proširivanje znanja o kulturnom nasljeĎu i identitetu hrvatskog i drugih naroda, razvijanje tolerancije i pozitivnog stav prema mirnom rješavanju sukoba, kritički stav prema osvajačkim ratovima i diktaturama kao i afirmativnog stava prema različitim kulturama u njihovoj raznolikosti rad u manjim grupama, individualan rad ili rad u paru u učionici te u školskoj knjiţnici, terenska nastava po dogovoru ili po potrebi tijekom nastavne godine 2011./2012. od 5.rujna do 15.lipnja, jednom tjedno, 35 sati godišnje opisno i brojčano vrjednovanje rada, interesa i napretka učenika, samovrjednovanje učenika, usmeno pohvaljivanje u svrhu motivacije za stjecanje dodatnih informacija, izrada plakata, ureĎenje školskog panoa potrošni radni materijal (bojice, flomasteri, ljepilo, škare, pribadače, papir u boji, fotokopirni papir, hamer papir) 150 kn

89


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

3.26. Dopunska nastava za engleski jezik u 3.c i 3.d (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta Namjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Nataša Arbutina, redovito odrţavanje i pohaĎanje, podrška i poticanje tijekom rada pomoć pri čitanju, pisanju i prepričavanju na engleskom jeziku usvajanje gradiva koje učenik nije u potpunosti usvojio i osposobljavanje za uspješno praćenje redovne nastave individualni pristup i prilagodba metoda rada, rješavanje jednostavnih zadataka iz udţbenika i nastavnih listića jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012. usmeno i pismeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja, sustavno praćenje i zapaţanje dostignuća; pomoć i poticanje za bolji rad u redovnoj nastavi udţbenik i vjeţbenica koji se koriste i u nastavi, pisanka c

90


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4. Izvannastavne aktivnosti

91


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.1. Lutkarska skupina za 2.a razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Sertić osposobiti učenike za dramatizaciju teksta i izvoĎenje lutkarskog igrokaza na pozornici

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

uvjeţbati lutkarski igrokaz namijenjen prikazivanju na školskim priredbama i natjecanju na smotri dječjeg stvaralaštva

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

suzbijati strah od javnog nastupa, razvijati pozitivnu sliku o sebi, poznavati i razlikovati lutke obzirom na način animacije, uvjeţbati animaciju lutke govorom i pokretom, poštivati govorne vrjednote

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dramatizacija, igra uloga, izrada lutaka, ostvarivanje scenskog uratka

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2011./2012., ukupno 35 sati

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

školske priredbe, smotra dječjeg stvaralaštva LiDraNo

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

novi lutkarski zastor, materijal za izradu lutaka i ureĎenje zastora ukupno 500 kn

92


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.2. Ekoskupina (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomljanović, voditeljica aktivnosti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje znanja o zaštićenim biljkama i ţivotinjama, razvijanje ekoloških navika, razvijanje istraţivačkog načina razmišljanja i praktičnog rada upotrebljavajući reciklaţni materijal, znati pravilno razvrstati otpad

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijanje ljubavi prema prirodi, čuvanju okoliša, zavičaja te prirode u cjelini, upoznavanje s istraţivačkim radom i ekomaterijalima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktični rad, rad na tekstu, timski rad, istraţivački rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

ekokviz, izrada slikovnice, sudjelovanje na razrednim i školskim priredbama, izrada plakata, ureĎenje učionice, izrada prezentacija

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi kopiranja, hamer papiri, ljepilo, silikonski pištolj, patrone, reciklaţni materijal – ukupno: 400 kuna

93


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.3. Rano učenje njemačkog jezika

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Tukša

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

senzibiliziranje za njemački jezik kao drugi strani jezik, postupno razvijanje jezičnih kompetencija učenika, razvijati svijest o mnogojezičnosti, razvijanje pozitivnih osjećaja prema njemačkome jeziku

Namjena aktivnosti programa i/ ili projekta

povezivanje vizualnoga i zvučnoga jezičnog sadrţaja verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje senzibilizacija za uočavanje kulturoloških različitosti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

korištenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja edukacijski programi igre pjesme

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno 35 sati u šk.god. 2011./2012. završna priredba u razrednom odjelu prezentacija uradaka na razrednom panou

94


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.4. Rukotvorine (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Ţarec, osmišljavanje i provoĎenje različitih aktivnosti kroz koja će učenici razvijati znanje i svoje sposobnosti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje trajnih i upotrebljivih znanja te razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izraţavanju, eksperimentiranje na spontan i dobro strukturiran način s nizom umjetničkih materijala (kolaţ, kaširana papir plastika, konstrukcija, ţica, otpadni materijal ) i materijala iz ţivotnog okruţenja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijanje osjetljivosti za estetski doţivljaj, kreiranje i dizajniranje različitih uporabnih predmeta, stjecanje praktična znanja koja mogu koristiti u svakodnevnom ţivotu, prepoznati i oblikovati ekološki predmet

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, suradnja s učenicima u ostalim izvannastavnim aktivnostima pri izradi priredbi i ostalih svečanosti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom nastavne godine 2011./ 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno zalaganje, kroz kulturnu i javnu djelatnost škole, rad grupe vidljiv je na panoima škole, tematskim plakatima, izloţbama potrošni materijal (špaga, fiksator, ljepilo, terakota, fimo masa, iverica, ljepilo za tapete)…..700 kn boja za zidove …………………150 kn samoljepiva tapeta …………… 30 kn hamer papir … ………..……….100 kn ukupno ……………………..980 kn različiti otpadni materijal (ţica, plastične posude, vijci, matice… ) reciklaţni materijal

95


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.5. Informatička grupa

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ankica Toth, učiteljica razredne nastave učenici četvrtih razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje vještinom rada računalom, upoznavanje mogućnosti i prednosti rada s računalom, samostalno sluţenje različitim izvorima informacija u školi i izvan nje - stjecanje osnovne informatičke pismenosti do razine rješavanja jednostavnih problema uz primjenu informatičke tehnologije, stjecanje i razvijanje logičkih i kreativnih sposobnosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

naučiti učenike da se samostalno sluţe računalom u izradi dokumenata, koristiti izvore informacija dostupne uz pomoć računala pretraţivanjem interneta, primjena stečenih znanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

predavanja i vjeţbe u kabinetu informatike s manjim skupinama učenika samostalni projekti učenika.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno samovrjednovanje rada učenika, primjena znanja u svim područjima učenja i ţivota općenito printer sa skenerom.....................................900 kn godišnja pretplata na ENTER.....................199 kn potrošni materijal ( CD-i ,DVD-i , flomasteri za pisanje po CD-ima, papiri, toner, itd.)............700 kn

96


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.6. Poletarci

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta Namjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Barbara Bajsić razvoj zdravstvene kulture, vještine sudjelovanja kao dio tima, pomoć mladim ljudima u izgradnji vlastitog i skladnog fizičkog, intelektualnog, društvenog i duhovnog ţivota kroz zabavu i razonodu orijentira se u prirodi pomoću prirodnih elemenata (Sunce), vezati i primjenjivati mornarski i zastavi čvor, izraĎuje jednostavnu maketu vatre na tjednim sastancima obraĎivat će se program pripreme za prvi let kroz programska područja i posebni program za svakog pojedinca jedan sad tjedno tijekom nastavne godine, cjelodnevni boravak u prirodi (Jesenske i Proljetne igre poletaraca) usmena provjera usvojenosti programskih sadrţaja, individualnih vještina, redovitost pohaĎanja sastanaka prijevoz autobusom

97


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.7. Dramsko—recitatorska grupa (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta amjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Sonja Kolarić, učiteljica razredne nastave učenici od 2. do 4. razreda ostvarivanje glumačkih potencijala uključenih učenika, jačanje suradničkih odnosa nastavnika i učenika, razvoj kreativnosti osposobiti učenike za glumačke i scenske javne nastupe unutar škole i u lokalnoj zajednici uvjeţbavanje i dramatizacija tekstova, izrada kostima i scenografije 1 sat tjedno, 35 sati godišnje samovrjednovanje, pohvale, sudjelovanje na školskim priredbama, suradnja s lokalnom zajednicom materijal i pribor za izradu kostima i scenografije (hamer, krep papir, ukrasni papir, flomasteri, markeri, ljepilo, boje, selotejp, klamerice, pištolj za vruće ljepljenje, tkanina i sl.).....................1000 kn papiri za kopiranje........................................60 kn pretplata na dječje časopise.......................180 kn ukupno .....................................................1240 kn

98


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.8. Mala likovna skupina (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jasminka Martinović, razredna učiteljica osmišljavanje i provoĎenje aktivnosti kroz koje će učenici stjecati odreĎena znanja te razvijati svoje sposobnosti i pozitivne stavove

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijanje vizualne percepcije i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo, rješavanjem likovnog problema učenici razvijaju sposobnost praktičnog oblikovanja i donošenja estetskih prosudba i odluka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

vizualno, kritičko i stvaralačko mišljenje, estetska prosudba likovnog rada, umjetničkog djela i okoline, poznavanje i razumijevanje likovnih pojmova i umjetničkih područja, razvijanje mašte i kreativnosti, pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima likovnoga rada, umjetničkoga djela i ţivotnog okruţenja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

modeliranje i graĎenje, crtanje, slikanje i dizajn, estetsko ureĎenje školskog prostora, kroz individualizirani pristup omogućiti svakom učeniku razvijanje likovnog izraţavanja prema vlastitim sposobnostima i interesima

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom školske godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

likovni radovi se koriste za ureĎenje školskih panoa u hodnicima i učionicama te za ostala estetska ureĎenja školskog prostora prema potrebi škole

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

ljepilo, silikonski pištolj i patrone, lak, boje, špaga, papir, kolaţ papir, glinamol i ostali pribor prema potrebi ukupno 120 kn

99


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.9. Keramičarske radionice

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Ţarec i Lidija Malek, stručna sluţba škole, ravnateljica, volonteri lokalne zajednice osmisliti i provoditi aktivnosti kroz koje će učenici usvajati odreĎena znanja i razvijati svoje sposobnosti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

educiranje djece s posebnim potrebama za kreiranje i proizvodnju proizvoda od gline, razvijanje kod učenika s posebnim potrebama finu motoriku ruku, vizualnu percepciju i koncentraciju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

poticanje kreativnosti kod učenika, promicati svijest o meĎusobnoj pomoći, suradnji i toleranciji , stvarati ugodno emocionalno i socijalno ozračje , stvaralačkim radom utjecati na samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima, obučavanje učenika za samostalni rad pri kreiranju i izradi keramičarskih proizvoda.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz radionice osposobiti učenike s posebnim potrebama da samostalno izraĎuju ukrasne keramičarske proizvode

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svaka dva tjedna po dva školska sata

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovrjednovanjem, zadovoljstvom učesnika radionica, odazivom roditelja i lokalne zajednice, izloţbama i smotrama gdje će se prezentirati gotovi proizvodi glina…………. 400 kn boja za glinu …. 300 kn magneti ………..200 kn ukupno ………..900 kn

100


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.10. Ekološka ili cvjećarska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Malek

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje ekološke svijesti i potrebe suţivota s prirodom, promicati ţivotne navike koje će biti u suglasju s prirodom, estetsko ureĎenje školskog dvorišta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usvajanje vrtlarskih sposobnosti (sadnja, okopavanje, plijevljenje, obrezivanje, gnojenje, zalijevanje... ), izrada ekoloških aranţmana i dr. ukrasa (povodom blagdana)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

ureĎenje školskog dvorišta pomoću vrtlarskog alata, izrada ukrasa pomoću prirodnog materijala dva školska sata svaki drugi tjedan tijekom školske godine ureĎen okoliš škole, izloţba radova ljepilo, silikonski pištolj i patrone, sprejevi, špaga, vrtlarski pribor prema potrebi, sadnice, zemlja, tegle... = 500,00 kn

101


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.11. Mali pjevački zbor (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ljiljana Drmić i učenici, podrška i poticaj tijekom rada razvijanje intonativne i ritamske sposobnosti, razvijanje glazbenog izričaja, zvukovne radoznalosti i glazbene kreativnosti, obogaćivanje emocionalnog svijeta i izoštravanje umjetničkog senzibiliteta, svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izričaja, javnim nastupima sudjelovanje u kulturnom ţivotu škole i grada znati reproducirati melodijski, ritmički i tekstualno naučene pjesme, razviti vještinu svjesnog intonativnog čistog i izraţajnog izvoĎenja vokalnih izvedbi pjevanjem, slušanjem i sviranjem, vjeţbanjem i javnim nastupima,sudjelovanje na školskim proslavama i sličnim prigodama jedan školski sat tijekom školske godine 2011./2012. praćenje i biljeţenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika, postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspješnost nastupa troškove prijevoza će pokriti roditelji, odnosno škola, troškove odijevanja za nastup pokrit će roditelji

102


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.12. Mala recitatorska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Marčetić razvijati ljubavi učenika za govorenjem lijepih stihova, razvijati kod učenika sposobnost izraţajnog govorenja i poštivanja vrjednota govorenog jezika, ohrabrivati i pripremati učenike za javne nastupe

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

samostalno interpretativno izgovarati umjetnički tekst, samostalno javno nastupati

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

primjenjivati naučeno pravilno izraţavanje u svakodnevnom ţivotu, razvijati ljubav prema poeziji

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

čitanje i recitiranje umjetničkih tekstova, rad na umjetničkom tekstu, govorne vjeţbe, dramatizacije, igre

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom nastavne godine, 35 sati godišnje javni nastupi, samovrjednovanje učenika Smib – 140 kn, Radost – 140 kn, papir – 60 kn

103


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.13. Gradimo crkvu—prvopričesnici (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Goranka Biškupić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati liturgijski prostor, elemente i predmete koji se u njemu nalaze; izraditi model unutrašnjosti crkvenoga prostora.

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prvopričesnici poznaju i snalaze se u liturgijskom prostoru, razlikuju dva glavna liturgijska prostora i imenuju predmete koji se u njima nalaze, izraĎuju model unutrašnjosti crkvenoga zdanja sa svim elementima koji se ondje nalaze, imenuju pojedine elemente liturgijskog prostora i navode njihovu namjenu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

samostalni i skupno-istraţivački rad, razgovor, analiza i interpretacija tekstova i slika, izrada elemenata liturgijskog prostora prema papirnim predlošcima, susljedna 'gradnja' crkvenoga liturgijskoga prostora, terenska nastava, posjet ţupi, razgovor sa ţupnikom i ţupnim osobljem, razgledavanje liturgijskog i bogosluţnog prostora

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2011./2012. izloţba i prezentacija modela unutrašnjosti crkvenoga prostora, završni kviz znanja arak bijelog hamer papira za tlocrt makete, 10 A4 tvrĎeg papira za otisak predloţaka makete, 5 folija za laminiranje predloţaka za izradu slagalice, fotografije elemenata liturgijskoga prostora, papir za kopije radnih listića i papirnih predloţaka za svakog učenika, noţice, ljepilo u stiku, patafix ljepljive gumice - pribliţno 100 kn

104


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.14. Mali pjevački zbor (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić i učenici od 2. do 4. razreda, podrška i poticaj tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijanje intonativne i ritamske sposobnosti, razvijanje glazbenog izričaja, zvukovne radoznalosti i glazbene kreativnosti, obogaćivanje emocionalnog svijeta i izoštravanje umjetničkog senzibiliteta, svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izričaja, javnim nastupima sudjelovanje u kulturnom životu škole i grada

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

znati reproducirati melodijski, ritmički i tekstualno naučene pjesme, razviti vještinu svjesnog intonativnog čistog i izražajnog izvođenja vokalnih izvedbi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

pjevanjem, slušanjem i sviranjem, vježbanjem i javnim nastupima,sudjelovanje na školskim priredbama i sličnim prigodama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika, postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspješnost nastupa

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškove odijevanja za nastup pokrit će roditelji, notni materijal Osmijeh od uha do uha - 40 kuna, papir - 60 kuna, matrice - 200 kuna

105


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.15. Skupina malih Nijemaca

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ana Kolar Ištuk probuditi ljubav i interes za učenje njemačkog jezika kao drugog stranog jezika, navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni tekstovi), uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemačkoga jezika u odnosu na materinski jezik reproduciranje jednostavnih brojalica i pjesmica, reproduciranje kratkih rečenica, reproduciranje vrlo kratkih dijaloga, reagiranje na naputke na stranom jeziku, povezivanje vidnog i slušnog sadrţaja igre brojalice pjesme pjesmice slikovne kartice kratki dijalozi slikovnice jedan školski sat tijekom nastavne godine (ukupno 35 sati) završna priredba prezentacija radova na panou oko 50 kn (papir za fotokopije, dodatni materijali)

106


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.16. Dramska grupa (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kranţelić i učenici,roditelji, podrška i poticaj tijekom rada

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

njegovati i razvijati vrednote govorenog jezika, interpretacija tekstova, stvaranje predstave iz dramskog teksta, vjeţbe izgovora i kretanja u zadanom prostoru, vjeţbe izraţavanja emocija u skladu s tekstom, igrokazom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijanje govornih vještina učenika, razvijanje ljubavi prema prozi, poeziji, dramskog djelu, scenskoj igri, igrokazu, njegovanje osnovnih ljudskih vrijednosti i razvijanje ekološke osviještenosti kroz dramski izraţaj, priprema prigodnih programa

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

govorne vjeţbe, vjeţbe kretanja na pozornici, koordinacija pokreta meĎu osobama na pozornici, učenje tekstova napamet

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 školski sat tjedno tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

uspjeh na javnim nastupima, primjena stečenih znanja u svakodnevnoj komunikaciji, scenski nastupi na školskim priredbama i javnim manifestacijama, nastupi na LIDraNu

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

sredstva za izradu kostima i scene; ukupno 1 000 kn

107


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.17. Likovna skupina 2.b (i ostali zainteresirani učenici razredne nastave)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ivana Sočev Đopar zadaci voditelja aktivnosti: potaknuti učeničku likovnu kreativnost, uţivanje u samom stvaralačkom činu, komunikacija s djelima likovne umjetnosti spontano i kreativno razvijanje spoznajnih vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo stimuliranjem učenikove ţelje za likovnim istraţivanjem, izraţavanjem,hrabrenjem znatiţelje, razvijanjem vizualnolikovne osjetljivosti i spontanog imaginativog mišljenja i to prirodnim prerastanjem vizualnog jezika u likovni, koji će olakšati interakciju dijete-okolina i pridonijeti razvitku likovne kulture svakog pojedinca i svih ljudi, a sve u skladu s poštivanjem razvojnih faza likovnog izraţavanja i stvaranja u djece rješavanje likovnih problema, aktivan stvaralački odnos prema okolini koji će biti rezultat analitičkog misaonog procesa, razvitak vizualnog i likovnog mišljenja, divergentnog mišljenja (redefinicija, fluentnost, originalnost, elaboracija, fleksibilnost), kreativnost u izraţavanju (kreativan proces i kreativan likovni produkt - dječji uradak) analitičko promatranje(uočavanje i analiza likovnih problema), likovni scenarij (kreativna igra likovnim i kompozicijskim elementima), likovna priča, problemska situacija), razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje, rad s tekstom, a u realizaciji kombiniranje, variranje, graĎenje, razlaganje. -poticaji: vizualno kao motiv i poticaj, likovni i kompozicijski elementi kao poticaj nevizualno kao poticaj -način rada: promatranjem, nakon promatranja, po sjećanju, zamišljanjem, izmišljanjem svaki drugi tjedan u blok satu izloţba školska i otvorena za javnost, sudjelovanje u likovnim natječajima, školske priredbe, sustavno praćenje i biljeţenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti, analiza rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja papir: 60 kn didaktički materijal: 100 kn ukupno: 160 kn

108


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.18. Sviranje melodike

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Lipak osmišljavanje i provoĎenja aktivnosti kroz koje će učenici stjecati odreĎena znanja, razvijati svoje sposobnosti, finu motoriku i pozitivne stavove

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učenike uključiti u razne oblike glazbenog komuniciranja, aktivirati njihovu zvučnu radoznalost, sviranjem obogatiti osjećajni svijet, izoštriti učenikov umjetnički senzibilitet, poticati pozitivne emocije meĎu školskom djecom, razvijati osjećaj pripadnosti i zajedništva, razviti zanimanje za instrumentalno muziciranje, razvijanje i reguliranje motorike desne šake, razvijati potrebe za glazbenim izraţavanjem, omogućiti afirmaciju učenikovih sposobnosti i afiniteta, razviti osjećaj za ritam, izraţajnost u dinamici i tempu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati instrument melodiku i naučiti svirati melodiku naučiti čitati, a zatim svirati ritam i melodijski zapis razviti sposobnost memoriranja glazbenih cjelina

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno pratiti učenike, njihov napredak u sviranju i tehnici sudjelovanje na završnoj školskoj priredbi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svakog drugog tjedna tijekom školske godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

primjer: završna priredba, prezentacija, anketni listići, ispit znanja, rezultat natjecanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

roditelji snose troškove kupnje melodike papir, flomasteri 70,00 kn

109


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.19. Ritmička skupina (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tamara Trnski

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

cjelovito doţivljavanje glazbe i spontano izraţavanje pokretom, usvajanje plesnih koraka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijati glazbeni ukus i potrebu za upoznavanjem raznovrsnih skladbi, razvijati elemente glazbene kreativnosti, poticati odgovornost pojedinca unutar skupine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenje plesnih koraka pojedinačno, u paru ili skupini

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat jedno tijekom školske godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

dvije priredbe tijekom školske godine

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

plesni kostimi, 500,00 kn

110


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.20. Ritmička skupina (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

cjelovito doţivljavanje glazbe i spontano izraţavanje pokretom, usvajanje plesnih koraka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijati glazbeni ukus i potrebu za upoznavanjem raznovrsnih skladbi, razvijati elemente glazbene kreativnosti, poticati odgovornost pojedinca unutar skupine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenje plesnih koraka pojedinačno, u paru ili skupini

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat jedno tijekom školske godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

dvije priredbe tijekom školske godine

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

plesni kostimi, 500,00 kn

111


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.21. Prvopričesnici

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Zvjezdana Kovač

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

priprema vjeroučenika za sakrament Prve pričesti kroz izradu panoa i druge aktivnosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

pripremiti vjeroučenike za što radosnije sudjelovanje u sakramentu Prve pričesti i njegovo razumijevanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

crtanje, pisano izraţavanje, igrokaz

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan dan u tjednu, jedan sat

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija, panoi, anketni listići, dramski prikaz

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

hamer papir (veliki) - 10 komada, flomasteri, bojice, kolaţ papir

112


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.22. Novinarska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vlatka Bily

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osposobiti učenike za novinarsko stvaralaštvo – pisanje tekstova novinarskim stilom; objavljivanje tekstova na web stranici naše škole (Školske novine), izrada zidnih novina, radio igre za djecu i radio reportaţe

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

primijeniti stečeno znanje o novinarstvu u praksi/ stvaralaštvu (priprava za pisanje tekstova,pisanje, samovrjednovanje) analizirati strukturu novinarskog teksta, urediti web stranicu Školske novine, potraţiti podatke bitne za tekst, upoznati izraţajne mogućnosti medija, steći stav o odgojnoj ulozi medija, preporučiti zanimljive teme za pisanje, organizirati rad skupine, koristiti se računalom, snimačem i ostalom opremom za stvaranje radijske emisije, kao i fotoaparatom, razviti suradnju u skupini (timski rad) i suraĎivati sa školskim informatičarom

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

skupinski rad, individualni rad, rad u paru – u fazi priprave za stvaralaštvo i u realizaciji zamišljenoga projekta jedan sat tjedno samovrjednovanje i individualno opisno praćenje učenikovih aktivnosti, sudjelovanje na smotrama dječjeg stvaralaštva papir za printanje (50 kn), CD (30 kn)

113


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.23. Dramska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kos, poticati učenike u razvijanju stvaralačkog izraţavanja svoje osobnosti, osjećaja, ideja i stavova, tolerancije u meĎusobnoj komunikaciji, samopouzdanja i odgovornosti te stručna podrška u postizanju zajedničkog ostvarenja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati i rabiti različite dramske postupke i sastavnice dramskoga izraza (glas, govor, gesta, mimika, kretanje u prostoru) za izvoĎenje i oblikovanje dramskih cjelina, samostalno oblikovati dramske cjeline

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati izraţajne mogućnosti pisanoga i govorenoga jezika, osposobiti učenike za dramatizaciju tekstova, primijeniti sastavnice dramskoga izraza u stvaranju igrokaza i scenske izvedbe u javnim nastupima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

primijeniti sastavnice dramskoga izraza u osmišljavanju, pripremanju i prezentaciji dramskih zadataka, dramske vjeţbe, govorne vjeţbe, dramatizacija tekstova, izrada kostima i pripremanje scenografije, suraĎivati s drugima te učiti dijeliti i prihvaćati odgovornost za zajedničko dramsko stvaranje i izvoĎenje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine jedan sat tjedno prema programu školskih priredaba, smotri dramskog stvaralaštva te za potrebe redovite nastave

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno opisno praćenje učenikovih aktivnosti, samovrjednovanje učenika, razlikovati opće estetske i etičke vrijednosti u umjetničkim dramskim ostvarenjima, u svojem dramskom stvaralaštvu i u stvaralaštvu drugih učenika, prezentiranje dramskih uradaka

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

izrada kostima i opremanje scene (prema zahtjevima scenske izvedbe)

114


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.24. Veliki pjevački zbor

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Irena Falat, učenice od 5. do 7. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijanje intonativne i ritamske sposobnosti, razvijanje glazbenog izričaja i kreativnosti, svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izričaja, javnim nastupima sudjelovanje u kulturnom ţivotu škole i grada

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

znati reproducirati tekstualno, ritmički i melodijski naučene pjesme, razviti vještinu svjesnog intonativno čistog i izraţajnog izvoĎenja vokalnih izvedaba

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

pjevanje, slušanje, sviranje, vjeţbanje i javni nastupi, sudjelovanje na školskim priredbama i sličnim dogaĎajima

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tri sata tjedno u školskoj godini 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

praćenje i biljeţenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika, postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspješnost nastupa

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir 60 kuna, troškove odijevanja pokrivaju roditelji

115


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.25. Mali prirodnjaci

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanela Šepak

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

poticati učenike na razvijanje znatiţelje i potrebe za novim i proširenim znanjima iz prirode i biologije, stjecati navike samostalnog učenja, te praktičnog rada; navikavanje na redovito učenje te razvijanje istraţivačkog načina razmišljanja, razvijanje ekoloških navika; voĎeno upoznavanje s prirodom

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

uvidjeti vrijednosti prirode, steći naviku redovitog, proširenog učenja svih predmeta te razviti sigurnost samostalnog rada u laboratoriju, ljubavi rema prirodi; čuvanje okoliša, zavičaja i prirode u cjelini; upoznavanje s istraţivačkim radom

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktični rad, rad na tekstu, rad u grupama, istraţivački rad, rad na izvornoj stvarnosti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno, tijekom cijele školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, izrada plakata, izrada prezentacija, izrada malog istraţivačkog rada

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi kopiranja, potreban materijal za vjeţbe, registrator, papir

116


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.26. Recitatorska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tanja Grbavac, poticati učenike u razvijanju kritičkog razmišljanja, odlučivanja, samopouzdanja i samoostvarenja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ostvarivati vrjednote govorenoga jezika čitajući i recitirajući knjiţevnoumjetničke tekstove, znati recitirati, razvijati sposobnosti zamišljanja, doţivljavanja i izraţavanja, izraţavati doţivljaje slušanja i čitanja te poetskog kazivanja lirskih pjesama i monologa, razvijati kreativnost, darovitost i interes za recepciju poezije

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati izraţajne mogućnosti pisanoga i govorenoga jezika, osposobiti učenike za krasnoslov knjiţevnoumjetničkih tekstova i samostalnu izvedbu na javnim nastupima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualiziranom i skupinskom obliku rada upoznavati se s govornim vrjednotama jezika te ih samostalno interpretirati u pjesmama i monolozima

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine, prema potrebi rasporeda priredaba i javnih nastupa

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno praćenje i vrjednovanje rada, samovrjednovanje učenika, prezentiranje na smotrama (LiDraNo i dr.) i priredbama

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema troškova

117


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.27. Tamburaški orkestar

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Goran-Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osposobiti učenike za sviranje različitih vrsta tamburice, upoznavanje notnog materijala i orkestralnog sviranja, razvijati kreativnost u glazbenom izričaju te poticati i razvijati darovitost učenika u izvoĎenju skladba i njegovanju narodnih običaja i tradicionalne etno-kulture

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati izraţajne mogućnosti učenika u sviranju skladbi i osposobiti učenike za samostalno izvoĎenje glazbenih formi, razvijati scenski izraţaj i scensko prezentacijske sposobnosti na javnim nastupima, razvijati kod učenika ustrajnost u vjeţbanju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

primijeniti glazbena znanja i izraţajna sredstva u osmišljavanju scenskog izvoĎenja skladbi u individualiziranom i skupinskom obliku rada; tamburaške vjeţbe, sviranje i vjeţbanje; poticanje učenika na glazbena razmišljanja i kreativna izraţavanja, razvijanje samopouzdanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva nastavna sata tijekom nastavne godine, prema potrebi javnih nastupa i školskih priredbi

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno praćenje učenika, samovrjednovanje i razgovor o postignućima, prezentacija i javni nastupi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 000 kuna za kupovinu ţica i notnog materijala

118


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.28. Vjeronaučna olimpijada

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Martina Kriţan

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj savjesti i da izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi, drugima i svijetu općenito

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

tema će biti poznata u listopadu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom i grupnom obliku rada rješavati sloţenije zadatke; samostalno istraţivati sadrţaje vezane za temu vjeronaučne olimpijade; poticati učenike u razvijanju stvaralačkih sposobnosti, tolerancije u meĎusobnoj komunikaciji, samopouzdanja i odgovornosti te stručna podrška u postizanju zajedničkog ostvarivanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva sata tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanju

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir (1 omot), prozirni fascikli za ulaganje, 50 kn

119


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.29. Dizajniranje e-učenja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vesna Janko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati učenike sa stvaranjem obrazovnih sadrţaja pomoću Web 2.0 aplikacija i LMS-a (Moodle)

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

stvaranje obrazovnih e-sadrţaja za primjenu u nastavi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati učenike s radom u softveru, izbor sadrţaja za dizajniranje, planiranje i izrada sadrţaja e -učenja, provjera programa, primjena u nastavnoj praksi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno tijekom školske godine 2011./12.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

izrada kontrolnih zadataka u svrhu usporedbe rezultata kako bi se unaprijedio rad učenika, usporedba ocjena

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

potrošni informatički materijal (CD, USB stick)

120


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.30. Košarka

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vladimir Štefun

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

uključivanje učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima u funkciji mentalnog, socijalnog i fizičkog zdravlja, podizanje kvalitete ţivota uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja te izgradnje sportskog duha pojedine škole utjecati na rast, razvoj i odgoj tjelesnim vjeţbanjem

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usvajanje osnovnih elemenata tehnike košarkaške igre usvajanje osnovnih elemenata taktike košarkaške igre usvajanje osnovnih teorijskih znanja o pravilima i sustavu natjecanja stjecanje znanja i vještina iz košarke te doprinos meĎuljudskim odnosima, osobnom zadovoljstvu i kreativnosti razvijanje zajedništva, radne discipline i poštivanja pravila sportske igre putem treninga i natjecanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualan rad rad u paru ili grupama natjecanje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2011./2012. jedan sat tjedno s djevojčicama i jedan sat tjedno s dječacima

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno vrjednovanje, samovrjednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje učenika usmjeravanje talentiranih učenika u sportske klubove sudjelovanje i prezentiranje na natjecanjima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

košarkaške lopte i košarkaški dresovi

121


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.31. Rukomet

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Bojana Bosnić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

uključivanje učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima u funkciji mentalnog, socijalnog i fizičkog zdravlja, podizanja kvalitete ţivota uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja te izgradnje sportskog duha pojedine škole utjecati na optimalan rast, razvoj i odgoj tjelesnim vjeţbanjem

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usvajanje osnovnih elemenata tehnike rukometne igre, usvajanje osnovnih elemenata taktike rukometne igre, usvajanje osnovnih teorijskih znanja o pravilima i sustavu natjecanja, stjecanje znanja i vještina iz rukometa te doprinos meĎuljudskim odnosima, osobnom zadovoljstvu i kreativnosti, razvijanje zajedništva, radne discipline i poštivanja pravila sportske igre putem treninga i natjecanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualan rad rad u paru ili grupama natjecanje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2011./2012. jedan sat tjedno s djevojčicama i jedan sat tjedno s dječacima

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno vrjednovanje, samovrjednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje učenika usmjeravanje talentiranih učenika u sportske klubove sudjelovanje i prezentiranje na natjecanjima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

rukometne lopte i rukometni dresovi

122


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.32. Rukomet

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vladimir Štefun, učitelj TZK

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

uključivanje učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima u funkciji mentalnog, socijalnog i fizičkog zdravlja, podizanja kvalitete ţivota uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja te izgradnje sportskog duha pojedine škole utjecati na optimalan rast, razvoj i odgoj tjelesnim vjeţbanjem

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usvajanje osnovnih elemenata tehnike rukometne igre usvajanje osnovnih elemenata taktike rukometne igre usvajanje osnovnih teorijskih znanja o pravilima i sustavu natjecanja stjecanje znanja i vještina iz rukometa te doprinos meĎuljudskim odnosima, osobnom zadovoljstvu i kreativnosti razvijanje zajedništva, radne discipline i poštivanja pravila sportske igre putem treninga i natjecanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualan rad rad u paru ili grupama natjecanje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2011./2012. jedan sat tjedno s djevojčicama i jedan sat tjedno s dječacima

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno vrjednovanje , samovrjednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje učenika usmjeravanje talentiranih učenika u sportske klubove sudjelovanje i prezentiranje na natjecanjima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

rukometne lopte i rukometni dresovi

123


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

4.33. Vršnjaci pomagači—medijatori

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jadranka Tuma – Očko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

senzibilizirati odreĎeni uzorak učenika da u problemskoj situaciji reagiraju pomoću partnerske, suradničke logike, a ne suparničke, te da sukladno tome usvajaju ponašanje kreativnog nošenja s problemima i sukobima prema obrascu „ svi smo dobitnici― ( nema gubitnika)

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

demonstrirati i zagovarati nenasilno rješavanje sukoba u školi u konkretnim situacijama sukoba pomoću osposobljavanja učenika kao pomagača i posrednika ( medijacija u školi)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

sudjelovanje i pozivanje učenika na medijaciju, izrada plakata za značajne datume i stavljanje na pano, obilazak razreda s pripremljenim temama za Dan UNICEF-a, Dan tolerancije i sl.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine, svakog tjedna jedan sat, i po potrebi samoevaluacija, broj uspješno obavljenih medijacija plakati , flomasteri, 100kn CD za prezentacije, 50 kn fotokopiranje , papiri, 200 kn ukupno 350 kn

124


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5. Kulturna i javna djelatnost

125


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.1 Priredba za učenike 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice 1. razreda pripremanje, organiziranje, izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

prigodno obiljeţiti početak školovanja učenika 1. razreda

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

kreativnost, meĎusobna pomoć, suradnja i tolerancija, emocionalno i socijalno ozračje, stvaralački rad, samopouzdanje, svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

svečana priredba povodom prvog dana školovanja, razvijati odgovornost prema obvezama škole, sudjelovanje u programu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

5. rujna 2011. dva školska sata

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zadovoljstvom sudionika priredbe i učenika prvih razreda, odazivom roditelja i lokalne zajednice, samovrjednovanjem

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema troškova

126


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.2 Hrvatski olimpijski dan

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Bojana Bosnić i Vladimir Štefun, Jadranka Tuma - Očko popularizacija i promocija sporta kroz druţenje,igru i razonodu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

poticati pozitivan pristup ţivotu,vaţne vrijednosti poput timskog duha, solidarnosti, tolerancije i poštene igre, te doprinijeti osobnom razvitku i ispunjenju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prema odreĎenom rasporedu po razredima,učenici raspodijeljeni u grupe izvršavaju pet zanimljivih aktivnosti Hrvatski olimpijski odbor poručuje: Bavite se športom! Obucite bijelu majicu kao simbol mira, prijateljstva i razumijevanja! Hodajte, trčite, krećite se – i napravite prvi korak prema zdravom načinu ţivota

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

9. rujna 2011. individualno vrjednovanje , samovrjednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje učenika nema

127


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.3. Dan jabuka

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba obiljeţavanje prigodnog nadnevka; poticati odgovornost, svijest, stvaralaštvo i zajedništvo, društveno-humanistički rad istraţivanje i promatranje, nove spoznaje vezane uz navedene aktivnosti, praktična znanja i vještine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranjem, istraţivanjem, demonstracijom, problemskom nastavom; eko-likovno-literarnoglazbene radionice, igra, berba jabuka u voćnjaku ili plantaţi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom rujna ili listopada 2011. godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno, pisano, likovno i glazbeno izraţavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, literarnih radova, pjesmu i ples, sudjelovanjem u aktivnostima, izlaganjem učeničkih radova i razmjena iskustava s drugim razredima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

30 kuna po razredu

128


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.4. Dan zahvalnosti za plodove Zemlje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave i vjeroučiteljice pripremanje, organizacija, izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razviti pozitivan odnos i razmišljanje o hrani i potrebi čovjeka za hranom, potaknuti učenike na zahvalnost na Boţjim darovima – pšenici i ostalim plodovima Zemlje, potaknuti učenike na zahvalnost ljudima koji su svojim radom učinili ţivot ljepšim i boljim; partnerstvo s roditeljima radi podizanja kvalitete usvojenosti znanja, sposobnosti i vještina učenika; njegovanje kulturne i nacionalne baštine

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

zahvalnost za hranu koju svakodnevno blagujemo; istraţivanje, suradnja, tolerancija i uvaţavanje; kreativnost, timski rad, komunikacijske vještine, likovno, jezično i glazbeno izraţavanje; čuvati i njegovati narodne običaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organiziranje blagoslova kruha, sudjelovanje u školskoj izloţbi plodova zemlje, pisani i likovni radovi učenika, pjesma i ples, posjet pekari, zajedničko pripremanje kruha za blagoslov u školskoj kuhinji

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tjedan dana u listopadu 2011. godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

stvaralački rad učenika: pisanje literarnih radova, slikanje, modeliranje kruha i krušnih proizvoda, izrada plakata na temu gladi u svijetu, razgovor, anketa, prezentacija, humanitarni projekt Škole za Afriku

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi radionica (50 kuna po razredu)

129


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.5. Dječji tjedan (različite aktivnosti)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljice I., II., III., IV. razreda i roditelji pripremanje, organiziranje, izvedba različitim aktivnostima obiljeţiti prigodan nadnevak ,razvijati odgovornost prema aktivnostima tijekom Dječjeg tjedna kreativnost i inovativnost, meĎusobna pomoć, suradnja i tolerancija, ugodno emocionalno i socijalno ozračje, samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima prijam kod gradonačelnika inicijativa osnivanja Malog vijeća pisanje poruke odraslima izlaganje poruka u izloge gradskih trgovina izdavanje biltena s dječjim porukama poznati sugraĎani djeci čitaju priče 4. – 11. listopada 2011. usmeno, pisano i likovno izraţavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, sudjelovanja u aktivnostima, izlaganje učeničkih radova i razmjena iskustava s učenicima drugih razreda; zadovoljstvo učenika nakon aktivnosti

60 kuna po razredu

130


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.6. MeĎunarodni dan štednje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

obiljeţiti prigodni nadnevak 31. listopada 2011.,objasniti učenicima učinak štednje, izrada biltena s prigodnim porukama o štednji, humanitarna akcija za školski projekt Škole za Afriku

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

svijest o meĎusobnoj pomoći, suradnja i tolerancija, ugodno emocionalno i socijalno ozračje, svijest o potrebi štednje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

posjet bankama, razredne aktivnosti (eko – literarno – likovno – glazbene radionice)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

posljednji tjedan u listopadu 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

40 kuna po razrednom odjelu

131


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.7. Dan kazališta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljice I., II., III.,IV. razreda pripremanje, organiziranje, izvedba razvijati odgovornost prema razrednim aktivnostima; doţivjeti predstavu, navesti glavne i sporedne likove, karakteristike likova; zamijetiti redoslijed dogaĎaja; usvojiti pojmove: pozornica, gledalište, scenografija ljubav prema kazalištu i dramskom stvaralaštvu, usvojiti kazališni bon-ton odlazak na kazališnu predstavu studeni 2011. zadovoljstvo učenika, individualni, debatni razgovori na satovima razrednog odjela i hrvatskog jezika – impresije doţivljenog ulaznica za kazališnu predstavu ( do 20 kn )

132


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.8. Sveti Nikola i Boţić

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učiteljice I., II., III., IV. razreda pripremanje, organiziranje, izvedba obiljeţiti blagdan Svetog Nikole i boţićne blagdane

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

kreativnost i inovativnost učenika, meĎusobna pomoć, suradnja i tolerancija, ugodno emocionalno i socijalno ozračje, samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u skupinama, rad u parovima, meĎurazredna suradnja, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti i s lokalnom zajednicom, likovne radionice, dramatizacije – pričanje priča, kraći igrokazi, tradicionalni čestitari, karaoke – pjevanje boţićnih pjesama, kviz – poznavanje tradicionalnih boţićnih običaja, radionice djece i roditelja, svečanosti u razredima i priredbe

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

prosinac 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi radionica (50 kn po razredu)

133


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.9. MeĎunarodni dan zaštite močvara

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

obiljeţiti prigodni nadnevak

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

imenovati zaštićene močvare u RH; načini zaštite močvara, biljni i ţivotinjski svijet močvara

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u skupinama, rad u parovima, meĎurazredna suradnja, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti i s lokalnom zajednicom, likovne radionice, dramatizacije – pričanje priča, kraći igrokazi,kviz – poznavanje biljnog i ţivotinjskog svijeta i močvara, izrada slikovnica ili stripa, prezentacija uradaka (meĎurazredna suradnju)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prvi tjedan veljače 2012. godine samovrjednovanje 40 kuna po razredu

134


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.10. Valentinovo

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba obiljeţavanje prigodnog nadnevka

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

vaţnost ljubavi kao ţivotne i obiteljske vrijednosti, tolerancija, samopoštovanje unutar ljudskih odnosa, stvaralaštvo i zajedništvo

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

eko-likovno – glazbeno – literarna radionica, promatranje, istraţivanje, demonstracija, ples, čitanje ljubavnih pjesama, igra, kvizovi, dramatizacija

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom veljače, četiri školska sata

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno, pismeno, likovno i glazbeno izraţavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, literarnih radova, pjesmu i ples, sudjelovanje u aktivnostima, izlaganje učeničkih radova, biranje najljepše ljubavne pjesme

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi materijala za izradu različitih ukrasa (oko 50 kn po razredu)

135


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.11. Maskenbal

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba prigodno obiljeţavanje Poklada

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijena kreativnost, svijest o meĎusobnoj suradnji i toleranciji, uspostava ugodno emocionalnog i socijalnog ozračja, samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

maskenbal učenika od 1. do 4. razreda u PŠ Ţdralovi, revijalni dio, štafetne i momčadske igre s učenicima pod maskama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

8. oţujka 2012. samovrjednovanje troškove maskiranja snose roditelji

136


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.12. Dječji sajam

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

poklanjanje i mijenjanje dječjih igračaka, sportske opreme, odjeće i obuće, školskog pribora te raznih drugih stvari na dječjem sajmu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

zahvalnost, dareţljivost, komunikacija, suradnja, tolerancija,razvijanje osjećaja zajedništva i druţenja meĎu djecom razmjenom i darivanjem raznih predmeta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje predmeta za dječji sajam tijekom travnja 2012. samovrjednovanje moguće troškove snose roditelji

137


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.13. Uskrsna radionica

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba obiljeţavanje Uskrsa

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

stvaralaštvo i zajedništvo, nove spoznaje o Uskrsu, njegovanje kulturne i nacionalne baštine i vjerskih običaja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

usmeno, pisano i likovno izraţavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, sudjelovanja u aktivnostima, izlaganje učeničkih radova i razmjena iskustava s učenicima drugih razreda

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj, jedan nastavni dan samovrjednovanje oko 50 kuna po razredu

138


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.14. Svjetski dan zdravlja – igrom do zdravlja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice 1. – 4. razreda pripremanje, organiziranje, izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

igranje i zabavljanje, natjecanje u igrama

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osvijestiti kod učenika potrebu za zdravim i aktivnim načinom ţivota, zadovoljenje potrebe za kretanjem, usmjeravanje učenika prema sportskim i rekreativnim sadrţajima koje bi trebale postati njihova ţivotna potreba i svakodnevna navika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

natjecanje u štafetnim i timskim igrama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski dan u travnju

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

rangiranje natjecatelja, rezultate koristiti u svrhu poboljšanja rada u nastavi, podjela priznanja učenicima, samovrjednovanje nema troškova

139


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.15. Cvjetni korzo

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba aktivno sudjelovati u Cvjetnom korzu koje organizira Društvo naša djeca, izraditi fotoalbum

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

kreativnost, meĎusobna pomoć, suradnja i tolerancija, ugodno emocionalno i socijalno ozračje, samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

eko—likovne radionice učenika i roditelja, sudjelovanje u dječjoj povorci i u zabavnom dijelu programa

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovrjednovanje troškovi izrade kostima ( 50 kn po učeniku )

140


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.16. Dan obitelji – Majčin dan

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

učiteljice razredne nastave pripremanje, organiziranje, izvedba obiljeţavanje Majčina dana

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osjećaj zahvalnosti, pripadnosti obitelji, kvalitetno provoĎenje zajedničkog slobodnog vremena s obitelji, poštivanje, zahvalnost, zajedništvo, uloga i vaţnost obitelji

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

eko-likovno-literarno-glazbene radionice, ples, igra, izrada prigodnih poklona, razredna priredba, istraţivanje, izrada obiteljskog albuma

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom svibnja 2012. godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

40 kuna po razredu

141


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.17. Dan škole

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave – voditeljice grupa izvannastavnih aktivnosti, ostali djelatnici škole, ravnateljica, roditelji, lokalna zajednica, pripremanje, organiziranje, izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osmisliti i realizirati aktivnosti vezane uz Dan škole

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

poticati kreativnost kod učenika, promicati svijest o meĎusobnoj pomoći i suradnji, stvarati ugodno emocionalno i socijalno ozračje; samostalno, izraţajno interpretirati naučenu pjesmu ili dramsku igru za javne nastupe unutar škole i u lokalnoj zajednici, poštujući kulturu govorenja i čitanja pisane riječi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u paru, rad u skupini ureĎenje razrednih panoa, pripremanje prigodnog programa, izloţba učeničkih radova, izrada pozivnica za svečanost, izrada scenografije

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovjrednovanje 0 kn

142


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

5.18. Gledanje kazališne predstave

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Milada Bradić, Vlatka Bily, Snjeţana Kos, Tanja Grbavac i razrednici prepoznavati i usporeĎivati glavna obiljeţja i sastavnice umjetničkih dramskih ostvarenja, razlikovati estetske i etičke vrijednosti u umjetničkim dramskim ostvarenjima, usvojiti i iskazivati pozitivan odnos prema dramskom stvaralaštvu i kazališnoj umjetnosti; gledanje kazališnih predstava u Kazalištu Komedija u Zagrebu, Gradskom kazalištu Trešnja, Ţar ptici, Zagrebačkom kazalištu mladih, u programu BOK-a u Bjelovaru, Bjelovarskog kazališta i Dana medijske kulture razvijati interes za kazališnu umjetnost i doţivljaj kazališnog umjetničkog djela; povezivanje sadrţaja medijske kulture (kazalište, glumac, scena, dijelovi predstave i dramskoga teksta, osobe koje stvaraju kazališnu predstavu); povezivanje kazališne umjetnosti s ostalim medijima; stvaranje pisanih tekstova o gledanim predstavama (osvrt ili prikaz) u planu i programu izvanučioničke nastave; organiziranje odlaska u Zagreb; suradnja s Gradom Bjelovarom (BOK festival) po jedna predstava u svakom obrazovnome razdoblju (npr. jedna predstava u studenom, druga u travnju), ovisno o rasporedu kazališnih predstava koje se obično objavljuju mjesec dana unaprijed samovrjednovanje i vrjednovanje u nastavi medijske kulture i jezičnog izraţavanja, učenici će usmeno ili pisano izraziti vlastito mišljenje o dramskom ostvaraju koje su gledali, o likovima, njihovim odnosima i postupcima, o uzrocima i ishodima problema prikazanih u drami, moći analizirati i ocijeniti sadrţaj dramskog ostvarenja te načine kojima su predstavljeni i izvedeni troškovi autobusnog prijevoza i ulaznica za kazališnu predstavu

143


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6. Terenska i izvanučionička nastava

144


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.1. Izlet učenika 1.a i 1.b razreda u Zagreb (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tamara Trnski i Barbara Bajsić učenici 1.a i 1.b razreda pripremanje, organiziranje i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

posjet glavnom gradu RH, osamostaljivanje učenika i razvijanje socijalnih vještina, razvijanje kulture ponašanja u javnim i kulturnim ustanovama te u autobusu, razvijanje pravilnog odnosa prema ţivotinjama, razvijanje interesa za gledanje kazališnih predstava, povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

povezivanje teoretskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti kod učenika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, gledanje kazališne predstave, radionice, istraţivačka nastava, izrada učeničkih radova, upoznavanje s različitim ţivotinjskim vrstama, upoznavanje zavičaja, prometne povezanosti u zavičaju, kulturne ustanove

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj 2012. godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom i cijene ulaznica za kazališnu predstavu i ZOO ( 200-300 kn )

145


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.2. Izvanučionička nastava i izlet učenika 1.a i 1.b razreda (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ljiljana Drmić i Andrea Ţarec učenici 1.a i 1.b razreda; pripremanje, organiziranje i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijanje navika kulturnog ponašanja u kulturnim ustanovama, povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

realizirati sat lektire u knjiţnici, gledati kazališnu predstavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dogovor s djelatnicima Dječjeg odjela Gradske knjiţnice Bjelovar radi posjeta i izvedbe sata lektire, posjet Gradskom kazalištu Bjelovar i gledanje predstave sadrţajno primjerene za učenike 1. razreda

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

proljeće 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

različiti kreativni zadaci čija će ostvarenja biti prezentirana u razrednom odjelu

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi ulaznice za kazališnu predstavu

146


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.3. Izlet učenika 1.a i 1.b razreda u Zagreb (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ljiljana Drmić i Andrea Ţarec učenici 1.a i 1.b razreda pripremanje, organiziranje i izvedba.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

posjet glavnom gradu RH, osamostaljivanje učenika i razvijanje socijalnih vještina, razvijanje kulture ponašanja u javnim i kulturnim ustanovama te u autobusu, razvijanje pravilnog odnosa prema ţivotinjama, razvijanje interesa za gledanje kazališnih predstava, povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

povezivanje teorijskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti učenika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, gledanje kazališne predstave, radionice, istraţivačka nastava, izrada učeničkih radova, upoznavanje s različitim ţivotinjskim vrstama, upoznavanje zavičaja, prometne povezanosti u zavičaju, kulturne ustanove

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj 2012.godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom i cijene ulaznica za kazališnu predstavu i ZOO ( 200-300 kn )

147


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.4. Posjet knjiţnici. Posjet kazališnoj predstavi (kinu)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tamara Trnski učenici 1. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati kod učenika naviku posuĎivanja i čitanja knjiga: razvijati navike kulturnog ponašanja u kulturnim ustanovama

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati Dječji odjel Gradske knjiţnice; realizirati sat lektire u knjiţnici gledati neku kazališnu predstavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dogovoriti s djelatnicima Dječjeg odjela Gradske knjiţnice posjet te sat lektire, otići u Gradsko kazalište i pogledati predstavu sadrţajno primjerenu za učenike 1. razreda

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

proljeće 2012. različiti kreativni zadaci čija će ostvarenja biti prezentirana u razrednom odjelu troškovi ulaznice za kazališnu predstavu

148


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.5. Posjet knjiţnici. Posjet kazališnoj predstavi (kinu)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Barbara Bajsić učenici 1. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati kod učenika naviku posuĎivanja i čitanja knjiga: razvijati navike kulturnog ponašanja u kulturnim ustanovama

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati Dječji odjel Gradske knjiţnice; realizirati sat lektire u knjiţnici gledati neku kazališnu predstavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dogovoriti s djelatnicima Dječjeg odjela Gradske knjiţnice posjet te sat lektire, otići u Gradsko kazalište i pogledati predstavu sadrţajno primjerenu za učenike 1. razreda

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

proljeće 2012. različiti kreativni zadaci čija će ostvarenja biti prezentirana u razrednom odjelu troškovi ulaznice za kazališnu predstavu

149


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.6. Terenska nastava i izleti 2.a i 2.b razreda (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Snjeţana Sertić, Ivana Sočev - Đopar organizirati i pripremiti aktivnosti za učenike, kvalitetno realizirati postavljene zadatke povezati nastavne sadrţaje sa stvarnim ţivotnim situacijama i zorno ih predočiti, omogućiti učenicima lakše i trajnije usvajanje nastavnih sadrţaja povećati interes za čitanje, razvijati naviku redovitog čitanja, upoznati proces nastanka kruha od zrna do gotovog proizvoda, uočiti promjene u prirodi tijekom izmjene godišnjih doba, razvijati svijest o potrebi očuvanja prirode, upoznati dio zavičaja, iskusiti voţnju vlakom, upoznati glavni grad RH

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktičan rad, radni listovi i mape, nastava u prirodi, promatranje i biljeţenje podataka, fotoalbum

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

lektira na drukčiji način (tijekom nastavne godine) mlin sv. Ane (10. mjesec) Veliko Trojstvo: pozdrav proljeću, šume, vode, zavičaj, putovanje vlakom (4. mjesec) izlet u Zagreb (5. mjesec)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija, samovrjednovanje, plakati

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena vozne karte za vlak i autobus, cijena izleta, trošak izrade radnih listova za učenike ukupno 400 kn po učeniku

150


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.7. Terenska nastava i izleti 2.a razreda (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Suzana Gerjević i Snjeţana Lipak učenici 2. razreda pripremanje, organizacija i provedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici će moći samostalno prepoznati obiljeţja svog uţeg zavičaja, kao i njegove prirodne i kulturne vrijednosti, znat će se kulturno ponašati na javnim mjestima i u prometnim sredstvima; primjenjivat će tolerantno ponašanje i pridrţavati se pravila

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, uočavanje obiljeţja vremena i prostora, istraţivačka nastava, izrada učeničkih radova; uočiti vaţnost kruha i poštivanje kruha; upoznavanje zavičaja; upoznati ţeljeznički i autobusni kolodvor te zračnu luku; shvatiti vaţnost prometne povezanosti u zavičaju, kulturne ustanove; uočiti razliku izmeĎu voda stajaćica i tekućica

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012. 9. mj. plantaţa jabuka u Ţdralovima 10. mj. mlin Sv. Ane 3. mj. pozdrav proljeću, vode i šuma 4. mj. zavičaj, knjiţnica – Bjelovar 5. mj. putovanje vlakom, zračna luka, predstava – Zagreb

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, u školi i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom, vlakom i cijene ulaznica

151


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.8. Terenska nastava i izleti 2.b razreda (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jasminka Martinović pripremanje,organiziranje i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici će moći samostalno prepoznati obiljeţja svog uţeg zavičaja kao i njegove prirodne i kulturne vrijednosti, znat će se kulturno ponašati na javnim mjestima i u prometnim sredstvima, primjenjivat će tolerantno ponašanje i pridrţavati se pravila

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, uočavanje obiljeţja vremena i prostora, izrada učeničkih radova, uočiti vaţnost kruha i poštivanje kruha, upoznavanje zavičaja, upoznati ţeljeznički i autobusni kolodvor, shvatiti vaţnost prometne povezanosti u zavičaju, upoznati kulturne ustanove, uočiti razliku izmeĎu voda stajaćica i tekućice

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

9. mj. plantaţa jabuka u Ţdralovima 10. mj. mlin Svete Ane 4. mj. Veliko Trojstvo, zavičaj, proljeće, vode, šume 5. mj. Zagreb, putovanje autobusom, zoološki vrt, kazališna predstava tijekom nastavne godine posjet knjiţnici u Bjelovaru

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja vlakom i autobusom te cijena ulaznica

152


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.9. Terenska nastava i izleti 3.a razreda (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomljanović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

praktična primjena stečenog znanja u neposrednoj ţivotnoj stvarnosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

uočiti promjene u prirodi tijekom godišnjih doba, upoznati naš zavičaj i ţupaniju, upoznati obiljeţja primorskog dijela RH (Novi Vinodolski), realizirati sat lektire u knjiţnici, prisustvovati kazališnim predstavama i razviti kulturne vrijednosti kod učenika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

istraţivački rad, praktični rad u neposrednoj stvarnosti, rad u skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

9. mj. šuma Borik 10. mj. jesen u zavičaju 12. mj. zima u zavičaju 3. mj. šuma Lug 5. mj. upoznajmo BBŢ ţupaniju: Daruvar, Veliki GrĎevac, Dioš 6. mj. škola u prirodi (Novi Vinodolski) tijekom školske godine 2011./2012. – lektira na drukčiji način, kazališne predstave izrada plakata koji će biti prezentirani u školi i roditeljima, samovrjednovanje učenika cijena izleta u Daruvar, Veliki GrĎevac, Dioš, cijena škole u prirodi (Novi Vinodolski), cijena kazališnih predstava

153


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.10. Terenska nastava i izleti 3.b razreda (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Marčetić organizacija izleta, terenske i izvanučioničke nastave poticati i ohrabrivati učenike u radu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

naučiti nastavne sadrţaje kroz praktični rad u neposrednoj stvarnosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razviti kulturne vrijednosti kod učenika razvijati sposobnosti logičkog mišljenja, zaključivanja, promatranja, usporeĎivanja i dr. primjena naučenog u svakodnevnom ţivotu i radu upoznati naš zavičaj, ţupaniju i primorski zavičaj uočavati promjene u prirodi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktični rad u neposrednoj stvarnosti istraţivački rad rad u skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2011./2012. kazališne predstave, park 10. mj. meteorološka stanica 11. mj. arhiv u Bjelovaru 3. mj. šuma Lug 5. mj. Daruvar, Veliki GrĎevac, Dioš 6. mj. škola u prirodi, Novi Vinodolski

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacije samovrjednovanje učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena izleta u Daruvar, Veliki GrĎevac, Dioš cijena Škole u prirodi Novi Vinodolski cijene kazališnih predstava

154


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.12. Terenska nastava i izleti 3.a razreda (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sonja Kolarić učenici 3. razreda pripremanje, organiziranje i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu, razvijanje navika posuĎivanja i čitanja knjiga, razvijanje navika kulturnog ponašanja u kulturnim ustanovama i javnom prijevozu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

povezivanje teorijskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti kod učenika, izrada učeničkih radova, upoznati osobitosti naše ţupanije Daruvar, Veliki GrĎevac, dvorac Dioš…) i primorskog dijela RH ( Novi Vinodolski), realizirati sat lektire u knjiţnici, gledati kazališnu predstavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dogovor s djelatnicima Dječjeg odjela Gradske knjiţnice Bjelovar radi posjeta i izvedbe sata lektire, posjet Gradskom kazalištu Bjelovar i gledanje predstave sadrţajno primjerene za učenike 3. razreda

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

9. mj. plantaţa jabuka 10. mj. jesen u selu 10./11. mj. kazališna predstava 3. mj. pozdrav proljeću 4./5. mj. upoznajmo ţupaniju BBŢ 5./6. mj. škola u prirodi, Novi Vinodolski

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

različiti kreativni zadaci čija će ostvarenja biti prezentirana u razrednom odjelu, samovrjednovanje učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom, vlakom i cijene ulaznica cijena boravka u školi u prirodi

155


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.11. Terenska nastava i izleti 3.b razreda (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ankica Toth učenici 3. razreda pripremanje, organiziranje i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu, razvijanje navika posuĎivanja i čitanja knjiga, razvijanje navika kulturnog ponašanja u kulturnim ustanovama

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

povezivanje teorijskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti učenika, izrada učeničkih radova, upoznati osobitosti naše ţupanije i primorskog dijela RH, realizirati sat lektire u knjiţnici, gledati kazališnu predstavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dogovor s djelatnicima Dječjeg odjela Gradske knjiţnice Bjelovar radi posjeta i izvedbe sata lektire, posjet Gradskom kazalištu Bjelovar i gledanje predstave sadrţajno primjerene za učenike 3. razreda 9. mj. plantaţa jabuka 10. mj. jesen u selu 10./11. mj. kazališna predstava

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

3.mj. pozdrav proljeću 4./5. mj. upoznajmo ţupaniju BBŢ 5./6. mj. škola u prirodi, Novi Vinodolski

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

različiti kreativni zadaci čija će ostvarenja biti prezentirana u razrednom odjelu, samovrjednovanje učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom, vlakom i cijene ulaznica cijena boravka u školi u prirodi

156


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.13. Izleti 4.a razreda (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kranţelić roditelji, umirovljena učiteljica Gordana Matunci učenici 4.a razreda pripremanje, organiziranje i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

povezivanje teorijskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti učenika, izrada učeničkih radova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, uočavanje obiljeţja vremena i prostora, istraţivačka nastava, izrada učeničkih radova

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012.: 9. mj. Zagreb - glavni grad RH (Gornji grad, katedrala, trţnica Dolac, kula Lotršćak, Kamenita vrata, Markov trg,Trg bana Josipa Jelačića, Tomislavov trg, park Zrinjevac, Muzej grada Zagreba, kazalište Ribnjak) 10. mj.Veliko Trojstvo- posjet etno muzeju, pučki običaji, folklor, jesen u šumi, 3. mj. Zagreb (Zoološki vrt, Jarun, CineStar) 4. mj. Dani Ivane Brlić-Maţuranić u Slavonskom Brodu (dva dana) 5.mj. Veliki GrĎevac (OŠ Mato Lovrak, Lovrakov mlin, staza prijateljstva)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom ili vlakom i cijene ulaznica

157


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.14. Izleti 4.b razreda (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić roditelji, umirovljena učiteljica Gordana Matunci učenici 4.a razreda pripremanje, organiziranje i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obraĎenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

povezivanje teorijskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti učenika, izrada učeničkih radova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, uočavanje obiljeţja vremena i prostora, istraţivačka nastava, izrada učeničkih radova

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012. 9. mj. Zagreb - glavni grad RH (Gornji grad, katedrala, trţnica Dolac, kula Lotršćak, Kamenita vrata, Markov trg,Trg bana Josipa Jelačića, Tomislavov trg, park Zrinjevac, Muzej grada Zagreba, kazalište Ribnjak) 10. mj. Veliko Trojstvo- posjet etno muzeju, pučki običaji, folklor, jesen u šumi 3.mj. Zagreb (Zoološki vrt, Jarun, CineStar) 4. mj. Dani Ivane Brlić-Maţuranić u Slavonskom Brodu (dva dana) 5.mj. Veliki GrĎevac ( OŠ Mato Lovrak, Lovrakov mlin, staza prijateljstva)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, u školi i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom ili vlakom i cijene ulaznica

158


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.15. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Koprivnicu i Hlebine

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Malek Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati Koprivnicu, posjet tvornici ''Podravka'', upoznati Hlebine kao središte izvorne hrvatske naivne umjetnosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

odrediti smještaj Koprivnice i Hlebina na zemljovidu, imenovati najznačajnije slikare naivne umjetnosti, uočiti i objasniti osobitosti naivne umjetnosti, prepoznati djela naivne umjetnosti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

jednodnevno putovanje autobusom, uočavanje, promatranje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom 1. polugodišta šk. god. 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija i izrada plakata, slikovnica nakon izleta, slikanje različitim tehnikama koje se koriste u naivnoj umjetnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom, ulaznice za muzej

159


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.16. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Zagreb

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Malek Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati glavni grad RH

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

odrediti smještaj Zagreba na zemljovidu, upoznati Zagreb kao kulturno, povijesno, političko i upravno središte, upoznati i imenovati kulturno-povijesne spomenike

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

jednodnevno putovanje autobusom

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

rujan ili listopad 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija i izrada plakata, slikovnica nakon izleta

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom, ulaznica za kino ili kazalište

160


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.17. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Hrvatsko zagorje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Lidija Malek Tihana Bajsić Feješ upoznati breţuljkasti kraj RH

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

odrediti smještaj breţuljkastog kraja RH na zemljovidu, imenovati veće gradove (Varaţdin), imenovati značajne kulturno-povijesne spomenike (dvorac Trakošćan), upoznati povijest čovjeka (Muzej krapinskog pračovjeka)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

jednodnevno putovanje autobusom

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj ili svibanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija, izrada plakata, rješavanje listića

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom, ulaznice za muzeje

161


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.18. Izlet učenika 4. razreda PŠ Ţdralovi u Park prirode Papuk (jednodnevni ili dvodnevni izlet)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Lidija Malek Tihana Bajsić Feješ upoznati park prirode Papuk (Jankovac)

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati biljni i ţivotinjski svijet parka prirode, uţivati u prirodnim ljepota, osvijestiti vaţnost očuvanja prirode

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

putovanje autobusom, istraţivački rad, uočavanje, promatranje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj ili lipanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija, evaluacijski listići, izrada plakata

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom, ulaznica u park prirode

162


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.19. Izlet učenika 5. razreda u Zagreb

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Goran Kruno Kukolj, Renata Pavlić, Anita Vegh, Sanela Šepak – pripremanje, organiziranje i izvedba izleta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznavanje ţivotinjske i biljne raznolikosti, realizacija ciljeva medijske ili kazališne kulture, upoznavanje sa širom okolicom te djelomično upoznavanje glavnoga grada, razvijanje navika kulturnog ponašanja na kulturnim i javnim mjestima

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

povezivanje sadrţaja nastavnih predmeta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje izvorne stvarnosti, upoznavanje s kulturnim, geografskim i multimedijskim sadrţajima

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

sredina rujna 2011. godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

izrada prezentacija, izrada plakata, te prezentacija drugim učenicima, roditeljima i školi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom te cijene ulaznica

163


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.20. Izlet učenika 5. razreda u Zagreb i Šćitarjevo

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Anita Vegh, Goran Kruno Kukolj, Sanela Šepak, Renata Pavlić- organizacija izleta svih 5. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje sadrţaja nastavnih predmeta (korelacija) povijesti, hrvatskog jezika, engleskog jezika, vjeronauka, medijske kulture, upoznavanje s arheološkim nalazištem i arheologijom, ponavljanje gradiva o Rimskom Carstvu, potaknuti interese učenika prema arheologiji i materijalnim povijesnim izvorima te vrijednostima nacionalne kulturne baštine, realizacija ciljeva medijske ili kazališne kulture kroz gledanje filma ili kazališne predstave

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osposobiti učenike za komunikaciju s kazališnom predstavom, povezivanje sadrţaja nastavnih predmeta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

radionice u Arheološkom parku, izvijestiti o Šćitarjevu, poznatom arheološkom nalazištu, upoznati roman T. Horvata „Frka u Šćitarjevu― (odabrani ulomci) te usporediti svoje viĎenje i doţivljaj nalazišta s likovima iz romana, odlazak u kazalište ili gledanje filma u Cinestaru, posjet Botaničkom vrtu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prikupljanje materijala na izletu za izradu prezentacija, mapa ili plakata

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi prijevoza autobusom, cijena ulaznica za Arheološki park i kazalište ili Cinestar, Botanički vrt – prema najpovoljnijoj ponudi putničke agencije

164


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.21. Jednodnevni izleti učenika 6. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Tukša, Snjeţana Kos, Andrea Junković, Martina Kriţan

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznavanje i razgledavanje prirodnih i kulturnopovijesnih nacionalnih znamenitosti i baštine, učenje i stvaranje otkrivanjem u neposrednoj ţivotnoj stvarnosti (prirodnoj i kulturnoj okolini)

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici će upoznati ponuĎene prirodne i kulturnopovijesne znamenitosti, osvijestiti vaţnost suţivota čovjeka i prirode i zaštitite prirode i cjelokupne nacionalne baštine čime se omogućuje meĎusobni razvoj i odrţivost, utjecati na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

pravovremeno pristupiti organizaciji izleta, prikupljanje ponuda agencija, roditeljski sastanci, odabir najpovoljnije putničke agencije, priprema učenika za temu izleta, uvaţiti i uskladiti izbor učenika i roditelja s ponudama putničkih agencija 1.polugodište (Trakošćan i odlazak u kazalište)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

2. polugodište (jednodnevni izlet na Plitvička jezera)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

učenici će sakupljati materijale na terenu i izraditi prezentacije (plakate, mape, razredni pano) s odreĎenim temama, usmeno i pisano analizirati i ocijeniti sadrţaje izleta

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi autobusnog prijevoza, ulaznice za ponuĎene kulturno-povijesne znamenitosti te ulaznice za kazališnu predstavu

165


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.22. Izvanučionička nastava—travnjaci, 6.a razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Bernarda Frča

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

poticati učenike na razvijanje znatiţelje i potrebe za novim i proširenim znanjima iz prirode; stjecati navike učenja na prirodnim materijalima te praktičnog rada u prirodi; razvijanje ekoloških navika i stavova o očuvanju travnjaka kao vrlo bitne ţivotne zajednice, bolje upoznavanje njenih stanovnika – biljaka i ţivotinja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

uvidjeti vrijednosti prirode i biologije kao znanosti; uvidjeti prednosti učenja na izvornoj stvarnosti; steći naviku redovitog odlaska u prirodu, te razviti svijest o očuvanju prirode i njenih bogatstava; poticati čuvanje okoliša, zavičaja te prirode u cjelini

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u skupinama, rad na izvornoj stvarnosti u prirodnom okruţenju, prikupljanje i pohranjivanje materijala koji se smiju odnositi iz prirode, crtanje, rješavanje radnog listića

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

kraj svibnja ili početak lipnja 2012. godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, skupljanje materijala za izradu mapa i plakata, fotografiranje i snimanje za izradu prezentacija, analiza terenske nastave, anketni listići

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema

166


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.23. Odlazak 6. razreda u obilazak povijesne jezgre Bjelovara

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kos

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznavanje s kulturno-povijesnim znamenitostima grada Bjelovara, obnoviti činjenice o povijesti grada, obiljeţavanje Dana grada Bjelovara, stvaralačko pisanje

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenje otkrivanjem u neposrednoj ţivotnoj stvarnosti (prirodnoj i kulturnoj okolini), poticati radost otkrivanja, istraţivanja i stvaranja te utjecati na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojnoobrazovne skupine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici će prema uputama samostalno provoditi istraţivanje koristeći različite informacije, stvaralačko pisanje (stvaranje pjesničkih slika o bjelovarskim vedutama i o doţivljenoj stvarnosti, subjektivno opisivanje i pripovijedanje), fotografiranje, izrada prezentacija

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

u tjednu Dana grada Bjelovara (29. rujna) dva školska sata u vrijeme redovite nastave

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

učenici će usmeno i pisano analizirati i ocijeniti sadrţaje izvanučioničke nastave, izrada prezentacija, čitanje učeničkih tekstova (stvaralačko pisanje)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema

167


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.24. Terenska nastava u šumi Utiskani za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanela Šepak Vesna Janko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati šire zavičajno područje, orijentacija u prirodi, praktična primjena stečenih znanja u neposrednoj ţivotnoj stvarnosti (upoznati biljne i ţivotinjske zajednice listopadne šume te uočiti i opisati povezanost biljaka i ţivotinja u šumi), poticanje radosti otkrivanja istraţivanjem, razvijanje ekološke svijesti (očuvanje prirode i zdrav ţivot)

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

priroda: definiranje slojeva šume, promatranje biljaka, gljiva i ţivotinja u odreĎenim slojevima šume, mjerenje temperature na odreĎenim visinama geografija: skiciranje terena, razlikovanje reljefnih oblika i vegetacije, orijentacija u prirodi LK: promatranje biljnih raznolikosti i strukture pojedinih biljaka, crtanje linijom na papiru HJ: jezično pisano izraţavanje: vanjski opis; opisati šumu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

radionička terenska nastava; rad u skupinama, učenje istraţivanjem

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jesen 2011. godine; ukoliko vremenski uvjeti budu nepovoljni, terenska nastava odrţat će se u proljeće 2012. godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

priroda: prezentacija sakupljenih podataka članovima drugih grupa, izrada plakata i njihovo izlaganje na hodniku škole geografija: prezentiranje rada u svrhu opisa terenskog rada LK: zajedničko vrjednovanje dječjih likovnih radova (izloţba u hodniku škole) HJ: individualno vrjednovanje učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

najpovoljnija ponuda autoprijevoznika

168


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.25. Terenska nastava u Zagrebu za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vlatka Bily, Goran Kruno Kukolj, Dubravka Gazdić, Bernarda Frča, razrednici 7.a, 7.b, 7.c,7.d

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

gledanje igranog filma Oliver Twist u Cinestaru, posjet Tehničkom muzeju, posjet Prirodoslovnom muzeju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

usporediti lektirno djelo s filmom; upoznavanje s postavom Tehničkog muzeja i povezivanje sa sadrţajem fizike i TK; u Prirodoslovnom muzeju upoznati faunu Hrvatske

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

gledanje filma, promatranje, uočavanje, zapisivanje, crtanje na terenu, u nastavi usmeno i pisano izraţavanje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan radni dan u drugom polugodištu

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija, anketni listići, usmena provjera, pisanje osvrta o filmu i diskusija na satu lektire

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

ulaznica u muzeje i kino, autobusni prijevoz

169


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.26. Klagenfurt—Minimundus

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ana Kolar Ištuk, učenici 7. a, b, c, i d

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati učenike s najpoznatijim europskim i svjetskim znamenitostima i izumima (Bijela kuća, Kineski zid, Eiffelov toranj, grad Dachau, Wuppertalska viseća ţeljeznica, bazilika sv. Petra, crkva sv. Marka…) dati učenicima priliku da komuniciraju na njemačkom jeziku izravno upoznati učenike s nekim specifičnostima austrijske kulture

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici bi nakon posjeta Minimundusu i gradu Klagenfurtu trebali povezati znanja stečena na nastavi njemačkog jezika s vlastitim doţivljajem austrijske kulture i civilizacije učenici bi trebali znati nabrojiti i opisati najpoznatije europske i svjetske znamenitosti i najznačajnije izume učenici će jednostavnim rječnikom iznijeti neke osnovne činjenice o Republici Austriji, gradu Klagenfurtu i najpoznatijim znamenitostima Minimundusa

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici će uz učiteljičinu pomoć prije izleta pripremiti izlaganje o Republici Austriji, o gradu Klagenfurtu, o Minimundusu i o nekim znamenitostima koje se nalaze u Minimundusu te ih jedni drugima prezentirati

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

izrada plakata izrada prezentacija ureĎivanje panoa na temu ,,Minimundus''

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi prijevoza i ulaznica

170


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.27. Višednevna terenska nastava 8. razreda u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Valentina Kolić, razrednica 8. a Milka Fofonjka, razrednica 8. b Draţenka Uzelac, razrednica 8. c Tanja Grbavac, razrednica 8. d

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici će posjetiti i upoznati povijest vaţnijih gradova srednje Dalmacije, razgledat će i upoznati floru i faunu NP Paklenica,Kornati i Krka. Usvojit će vještine snalaţenja u kulturnim i povijesnim ustanovama i javnim prostorima Matematika: Primjena matematike u svakodnvnim ţivotnim situacijama ( izrada troškovnika putovanja, spilja "Manita peć" u brojkama) Engleski jezik: Izvješće s izleta na engleskom jeziku, proširivanje vokabulara vezno uz javne ustanove i NP Hrvatski jezik: Vjeţba usmenog izraţavanja, primjena pravopisnih i gramatičkih pravila u nazivima institucija, pisana vjeţba - "More i ja" TZK: Plivanje, planinarenje Kemija: Upoznati sastav stijena i analize morske vode Biologija: Imenovati floru i faunu srednje Dalmacije Povijest: Upoznati povijesnu i kulturnu baštinu gradova srednje Dalmacije Geografija: upoznati prirodno i društveno geografske znamenitosti prikupljanjem podataka fotografiranjem i biljeţenjem

Namjena aktivnosti programa i/ ili projekta

učenici će posjetiti i upoznati povijest vaţnijih gradova srednje Dalmacije, razgledat će i upoznati floru i faunu NP Paklenica,Kornati i Krka. Usvojit će vještine snalaţenja u kulturnim i povijesnim ustanovama i javnim prostorima, uporaba prikupljenih podatak i fotografija u nastavi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

1.dan - polazak u 5 sati iz Bjelovara, obilazak NP Paklenica, smještaj u hostel u Zadru 2. dan - cjelodnvni izlet u NP Kornati brodom 3. dan - obilazak Splita i Trogira, kupanje na Bačvicama 4. dan - obilazak Šibenika i posjet NP Krka 5. dan - obilazak Zadra i odlazak u adrenalinski park

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

5.rujna 2011. - 9.rujna 2011. prezentacija, anketni listić, kviz znanja 1795,00kn

171


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.28. Jednondnevni izleti 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Valentina Kolić, Milka Fofonjka, Draţenka Uzelac, Tanja Grbavac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznavanje i razgledavanje prirodnih i kulturnopovijesnih nacionalnih znamenitosti i baštine, učenje i stvaranje otkrivanjem u neposrednoj ţivotnoj stvarnosti (prirodnoj i kulturnoj okolini)

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici će upoznati ponuĎene prirodne i kulturnopovijesne znamenitosti, osvijestiti vaţnost suţivota čovjeka i prirode i zaštitite prirode i cjelokupne nacionalne baštine, čime se omogućuje meĎusobni razvoj i odrţivost, utjecati na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

pravovremeno pristupiti organizaciji izleta, prikupljanje ponuda agencija, roditeljski sastanci, odabir najpovoljnije putničke agencije, priprema učenika za temu izleta, uvaţiti i uskladiti izbor učenika i roditelja s ponudama putničkih agencija 1.polugodište (odlazak u kazalište)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

2. polugodište (jednodnevni izlet na Plitvička jezera)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

učenici će skupljati materijale na terenu i izraditi prezentacije (plakate, mape, razredni pano) s odreĎenim temama, usmeno i pisano analizirati i ocijeniti sadrţaje izleta

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi autobusnog prijevoza, ulaznice za ponuĎene kulturno-povijesne znamenitosti te ulaznice za kazališnu predstavu

172


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.29. Terenski izlazak u Bjelovaru za 8. razrede

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vesna Janko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati učenike sa svrhom i načinom uporabe GPS prijemnika, plana grada i azimuta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici će usvojiti vještinu kretanja u prostoru pomoću GPS prijemnika i plana grada, upoznati kulturno-povijesne znamenitosti grada

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u skupinama, istraţivanje u prostoru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

rujan 2011., u izvannastavno vrijeme

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

demonstracija vještine, samovrjednovanje, kontrolni zadaci

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema

173


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

6.30. Odlazak 8. razreda u školsku knjiţnicu Srednjoškolskog centra Bjelovar

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kos, Zorka Renić, knjiţničarka Medicinske škole Bjelovar

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

odlazak učenika 8.b i 8.c razreda u školsku knjiţnicu Srednjoškolskog centra Bjelovar povodom MeĎunarodnog dana školskih knjiţnica

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati knjiţnični i čitaonični prostor te knjiţni i neknjiţni fond školske knjiţnice zajedničke četirima bjelovarskim srednjim školama, referentnu zbirku/graĎu knjiţnice, učenici postaju stvarni korisnici obavijesti u svim oblicima i medijima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prezentacija, demonstracija, rad u skupinama, učenik će samostalno provoditi istraţivanje koristeći ukupan fond knjiţnice

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

u tjednu MeĎunarodnog dana školskih knjiţnica (24.10.2011.) dva školska sata u vrijeme redovite nastave

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

učenici će usmeno i pisano analizirati i ocijeniti sadrţaje izvanučioničke nastave, fotografiranje, izrada prezentacija

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema

174


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7. Programi i projekti

175


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.1. MeĎunarodna Eko-škola

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

koordinatorice Eko-škole Vesna Janko i Andrea Junković, svi učitelji škole, stručni suradnici, ravnateljica, ostali zaposlenici škole (sudjelovanje u radu Eko-škole, svatko u sklopu svog nastavnog predmeta i u svom opsegu rada, sudjelovanje na sastancima Eko-odbora, izrada biltena Eko-škole, koordinacija, izrada izvješća o radu Eko-škole)

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osvješćivanje učenika, učitelja, roditelja i šire društvene zajednice o ekološkim problemima te rješavanje tih problema

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

proširenje znanja o ekologiji i opasnostima od onečišćenja okoliša, primjena naučenih pravila, zakona, metoda i teorija u novim, konkretnim situacijama, analiziranje i samovrjednovanje rezultata, osvješćivanje o ekološkim problemima te sposobnost rješavanje konkretnih problema i izazova u svojoj okolini

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u projektnim timovima, sudjelovanje u projektnim danima škole, priprema i realizacija projekata, natjecanje na Eko-kvizu, provoĎenje anketa (Zeleni otisak), statistička obrada rezultata anketa, diskusija i prezentacija rezultata, izlaganje plakata na hodnicima škole, ureĎivanje prostora u školi i oko škole, djelovanje u široj društvenoj zajednici, zbrinjavanje otpada

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje, usporeĎivanje rezultata rada s drugim Eko-školama, vrjednovanje rezultata na Eko-kvizu, ocjenjivanje plakata, pohvale učenicima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

hamer papiri, flomasteri, papir za fotokopiranje, papir za izradu fotografija, drvene bojice, ljepilo, selotejp

176


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.2. GPS eko-patrola

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vladimir Bank, voditelj projekta Vesna Janko, izrada eko-karte

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijanje ekološke svijesti, pozitivan odnos prema prirodi i okolišu, poticati učenike na očuvanje krajobraza, suradnja s roditeljima u promicanju aktivnosti uočavanja i lociranja divljih odlagališta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

sposobnost procjene ugroţenosti prirode i okoliša, analiza podataka, praktična primjena ICT-a

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

na školskom portalu prikupljati fotografije divljih odlagališta otpada s opisom i GPS parametrima, kreirati karte RH s prikazom rasprostranjenosti te jednostavnu bazu podataka o vrstama i veličini te procijenjenoj štetnosti odlagališta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

višegodišnji projekt s periodičkom sistematizacijom prikupljenih podataka

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

analiza i razvrstavanje prikupljenog materijala i mape RH s prikazom lokacija - eko-grupa, na temelju usporedbi i zaključaka rezultate prezentirati relevantnim institucijama lokalnih zajednica s ciljem razvijanja suradnje u zbrinjavanju divljih odlagališta otpada

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prema mogućnostima, nabavka GPS prijamnika (1000-3000 kn)

177


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.3. Projekt UNICEF-a ―Stop nasilju meĎu djecom‖

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

koordinatorica projekta Jadranka Tuma – Očko, ravnateljica škole, svi razrednici, učitelji i osoblje škole; odgovornost razrednika je napraviti razredne vrijednosti, pravila, posljedice koje poštuje cijelo Razredno vijeće, s tim treba upoznati i roditelje primjena restitucije za sve osoblje škole u rješavanju sukoba meĎu učenicima; uključiti roditelje za suradnju u školi oko nenasilnog ponašanja; napraviti školska pravila, vrijednosti i posljedice; educirati i inicirati za dalji rad učenike vršnjake pomagače u radu, kao i za edukatore za radionice u niţim razredima

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povećati svijest o problemu nasilja meĎu djecom i o mogućim rješenjima kako bi se nasilno i zlostavljajuće ponašanje učinilo socijalno neprihvatljivim ( primarna prevencija)

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

osigurat će se prepoznavanje rizika i ranije prepoznavanje obrazaca nasilnog i zlostavljajućeg ponašanja povećavanjem informiranosti svih sudionika; povećat će se efikasnost odgovora na nasilje kroz definiranje uloga i odgovornosti unutar škole, protokola postupanja, te povećanjem stručnih znanja ( intervencija); osigurat će se primjerenija pomoć djeci ţrtvama i počiniteljima nasilja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

radionice za učenike drugih razreda; roditeljski sastanak - radionica „Stilovi roditeljskog odgoja “ u razredima gdje nije još odrţan; veće upoznavanje svih roditelja s ovim projektom i njihovim mogućnostima za sudjelovanje; primjena restitucije u postupcima svih učitelja te voĎenje zapisnika o tome (restitucijski zapisnik; svake godine aktualizacija vrijednosti, pravila i posljedica u svakom razrednom odjelu u obliku plakata te prihvaćanje od učenika kao i učitelja u tom razrednom vijeću; podijeliti knjiţice UNICEF-a roditeljima ili učenicima koji ih još nisu dobili

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele 2011/ 2012. školske godine analize koje provodi UNICEF jesu dio naših statističkih pokazatelja svi troškovi ovog projekta podmireni su u okviru projekta UNICEF

178


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.4. Projekt UNICEF-a ―Prekini lanac elektroničkog zlostavljanja‖

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

koordinatorica projekta Ines Mihajlović, ravnateljica škole, svi razrednici, učitelji i osoblje škole i mentor škole; koordinatorica, ravnateljica i mentor škole nadziru provedbu projekta i pomaţu pri realizaciji, odgovornost razrednika je odrţati dio ili sve radionice za učenike i jednu do tri radionice na roditeljskom sastanku; svi djelatnici škole trebaju adekvatno reagirati ako imaju saznanja o elektroničkom nasilju u školi

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

povećati svijest o problemu elektroničkog nasilja meĎu djecom i o mogućim rješenjima, kako bi se nasilno ponašanje u elektroničkim medijima učinilo socijalno neprihvatljivim (primarna prevencija); poticati za poučavanje i promišljanje o ponašanju i novoj vrsti medija

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

osigurat će se prepoznavanje rizika i ranije prepoznavanje obrazaca nasilnog i zlostavljajućeg ponašanja elektroničkim putem te povećavanje informiranosti svih sudionika; povećat će se efikasnost odgovora na nasilje kroz definiranje uloga i odgovornosti unutar škole, protokola postupanja, te povećanjem stručnih znanja kao i primjerenija pomoć djeci ţrtvama i počiniteljima nasilja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

razrednici svih razreda radionice provode s učenicima, a ovisno o razredu, variraju broj i teme radionice što je sve detaljno obraĎeno u priručniku; provode tri roditeljska sastanka koje su univerzalna za sve roditelje; razrednici koji su počeli s odrţavanjem radionica prošle školske godine dalje nastavljaju s provoĎenjem, oni koji nisu počeli započinju ove školske godine; svi učenici škole dobit će letak Prekini lanac

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele školske godine razrednici će u suradnji s drugim učiteljima odrţati dio ili sve radionice za učenike i jednu do tri radionice za roditelje na roditeljskom sastanku

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

UNICEF-ova sluţbena evaluacijska anketa s učenicima, učiteljima i roditeljima, prezentacija istog na Vijeću učitelja i na roditeljskim sastancima; analize koje provodi UNICEF jesu dio naših statističkih pokazatelja; koordinatorica će pratiti provoĎenje projekta u školi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

svi troškovi ovog projekta podmireni su u okviru projekta UNICEF

179


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.5. Projekt UNICEF-a ―Škole za Afriku‖

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

svi razrednici II. OŠ Bjelovar svi učenici II. OŠ Bjelovar

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje suosjećanja te osjećaja brige i ţelje za meĎusobnim pomaganjem onima kojima je pomoć potrebna, u ovom slučaju pomoć djeci Etiopije da im omogućimo školovanje prikupljanjem sredstava za kupnju knjiga, školskih torbi, klupa te izgradnju adekvatne škole i učionica promicanje demokracije, meĎusobne tolerancije i suţivota učenje naših učenika koliko je obrazovanje vaţno za njihov ţivot razvijanje učeničke odgovornosti, solidarnosti i pravednosti poticati učenike na poštivanje različitosti

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

samosvijest o načinu ţivota te vrjednovanje i zahvalnost na onome što imamo solidarnost i svijest o uvaţavanju različitosti usvajanje saznanja o vaţnosti obrazovanja i njegovanje istog razvijanje meĎuljudske tolerancije i suţivota

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

individualan rad rad u paru rad u grupama radionički rad tijekom prvog polugodišta od 6. rujna do 31. siječnja mjesečna evaluacija postignutih rezultata i prikupljenih sredstava, isticanje i pohvaljivanje postignutih ciljeva i zadataka potrošni materijal tijekom rada (hamer papir za izradu čestitki, papir u boji, flomasteri, markeri, škare, ljepilo), perlice, svileni konac za izradu nakita, boja, kistovi, lak za izradu posuda za olovke, razne vrste platna, konac za šivanje, igle za šivanje za izradu torbica za mobitele, 400 kn

180


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.6. Comenius projekt „Great minds―

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljica engleskog jezika Anita Vegh učiteljica njemačkog jezika Andrea Tukša učiteljica povijesti Renata Pavlić učitelj tehničke kulture Goran Kruno Kukolj psihologinja Ines Mihajlović ravnateljica Davorka Bačeković-Mitrović učenici viših razreda II. OŠ Bjelovar stvoriti napredno društvo znanja, odrţivi ekonomski razvoj, veći broj kvalitetnih poslova i jaču društvenu koheziju u Europskoj uniji razvijanje tolerancije i multikulturalnosti suradnja obrazovnih institucija diljem Europe mobilnost učenika i učitelja u Europi partnerstva europskih škola učenje stranih jezika razvoj pedagoških pristupa koji se temelje na informacijsko--komunikacijskim tehnologijama kvaliteta obrazovanja nastavnika europska dimenzija u obrazovanju stručno usavršavanje na području pedagoških pristupa i upravljanja školama predstavljanje domovine u Europi predstavljanje i popularizacija zavičaja u Europi promidţba hrvatske tradicije i turizma ostvarivanje profesionalnih, ali i prijateljskih veza meĎu ljudima, školama, lokalnim strukturama i gradovima razmjena iskustava nastavnog osoblja i usporedba edukativnih sustava promocija hrvatskog intelektualnog vlasništva i korelacija s europskim intelektualnim vlasništvom multikulturalizam, multilingvalnost odgovor na pitanje zašto učimo strane jezike i senzibilizacija učenja stranih jezika upoznavanje drugih europskih kultura tjedno okupljanje radne skupine u školi istraţivanje prema zadanoj temi izrada prezentacija prevoĎenje materijala na engleski i njemački jezik komunikacija meĎu članovima radne skupine (direktna, internetom…) izlazak na teren radi prikupljanja podataka mobilnosti (posjeti stranim drţavama koje su takoĎer članice projekta) planiranje realizacije projektnih zadaća prema verificiranom planu projekta (AMPEU) suradnja s ostalim predmetnim učiteljima suradnja s roditeljima i lokalnim poduzetnicima i organizacijama radi kvalitetne provedbe projekta 2.10.2011. – 8.10.2011. projektni posjet sedmorice Comenius članova Poljskoj (5 učitelja i učenici Luka Markovinović i Anastazija Čermak) nakon zimskih praznika projektni posjet tri člana školskog Comenius tima Španjolskoj proljeće 2012. – projektni posjet tri člana školskog Comenius tima Ujedinjenom Kraljevstvu (Liverpool) samoprocjena, meĎusobno vrednovanje rezultata projekta meĎu školama članicama (HR, IR, SP, UK, PO) sluţbena evaluacija provedbe projekta od strane Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU) potrošni materijal i nastavna sredstva i pomagala: 1000 komada fotokopirnog papira A4, fotokopirni stroj, printer, pristup internetu u učionici, hamer papir, ljepilo za papir, ljepljiva traka, njemački i engleski rječnici, materijal i aparati za uvezivanje i plastificiranje, prigodni pokloni naše škole drugim stranim školama članicama projekta, software za izradu prezentacija i filma, troškovi putovanja, dnevnice za učitelje, troškovi smještaja, ostala pomagala i sredstva koja eventualno zatrebaju za realizaciju projekta (financijska sredstva je dodijelila AMPEU tijekom šk.god 2011./2012. u iznosu od 80%, a ostalih 20% sredstava dodjeljuje se školi nakon provedbe projekta i podnošenja završnog izvješća – ukupno 14.000 eura)

181


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.7. Dani medijske kulture

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

voditelji radionica: Goran Kruno Kukolj (radionica za snimanje i montaţu), Anita Malek i Nevenka Hrga (radionica za lutkarsku predstavu i izradu lutaka), Mirjana Matenda (radionica za izradu slikovnice), Vladan Ivković (radionica za kazalište), Vlatka Bily (radionica za novinski podlistak), Suzana Jurić (radionica za strip), Vesna Janko (radionica društveni softver) ; Bjelovarsko gradsko kazalište i sve zainteresirane dramske i kazališne skupine učenika od 1.r. OŠ do 4.r. SŠ s područja BBŢ (prijepodnevni program predstava i igrokaza); Davorka Bačeković-Mitrović – glavna i odgovorna organizatorica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

naučiti snimati i montirati video uratke, razvijanje socijalnih kompetencija, komunikacijske kompetencije i ovladavanje specifičnim znanjima s područja medijske kulture; nastanak i svrha radijskih emisija, stripova, noviskoga podlistka, uporabu društvenog softvera, lutkarske predstave, slikovnice, itd.- na razini primjene novonaučenih spoznaja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

naučiti snimati i montirati video uratke, razvijanje socijalnih kompetencija, komunikacijske kompetencije i ovladavanje specifičnim znanjima s područja medijske kulture; nastanak i svrha radijskih emisija, stripova, novinskoga podlistka, lutkarske predstave, web aplikacija, slikovnice

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prijepodnevni nastupi u Domu kulture i poslijepodnevne četverodnevne radionice (molim pogledati gore), završni dan: predstavljanje radova kreativnih radionica, metode rada, hodogram aktivnosti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

13.– 16. oţujka 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

završno predstavljanje radova kreativnih radionica na 10. danima medijske kulture u Bjelovaru - u Domu kulture; evaluacijski listić za učenike polaznike radionica

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

10 000 kuna: troškovi unajmljivanja dvorane, potrošnoga materijala u radionicama i dnevnica voditeljima radionica

182


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.8. Teenage Guide

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vesna Janko, voditeljica projekta u Školi Kristina Rismondo, voditeljica projekta u XV. gimnaziji Zagreb

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

uputiti učenike u istraţivački način rada, izrade interaktivne karte na internetu i pisanja turističkog vodiča

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

kreiranje turističkog vodiča za mlade na internetu označiti i prezentirati lokalitete u zavičajnom mjestu koji zanimaju mlade

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

anketiranje učenika, analiziranje podataka, kartiranje, fotografiranje, kreativno pisanje, povezivanje s drugim školama pomoću društvenih mreţa, razmjena iskustva

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011. /12. samovrjednovanje rada, posjećenost web stranice -

183


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.9. Projektni dan – Odgoj za ljudske vrijednosti

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta Namjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Jadranka Tuma-Očko, svi razrednici od prvog do osmog razreda poticati primjenu osnovnih ljudskih vrijednosti kao što su: istina, ispravno djelovanje, mir, ljubav i nenasilje upoznati sebe tako da ispravno djelujemo, njegujemo i širimo ljubav u sebi i oko sebe i zalaţemo se za mir i nenasilje grupne aktivnosti, pjevanje, pričanje i čitanje priča, navodi, korelacija meĎu predmetima i razredima 22. veljače 2012. godine plakati, prezentacije izmeĎu razreda, evaluacijski listić papiri, flomasteri, ljepilo, boja za ispis

184


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.10. Škola za roditelje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učitelji i stručni suradnici škole, ravnateljica škole

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

potaknuti roditelje na suradnički odnos i pristup školi uključujući ponuĎene različite teme i sadrţaje

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

kako bolje svladavati gradivo, vjeţbati, pisati sastavke, prepoznati vrijednost, prevladati stres, napisati zadaću

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

predavanja, razgovori i prezentacije tema za roditelje : 1. Disleksija i disgrafija 2. Odgoj za vrijednosti 3. Darovitost 4. Učenje matematike u sedmom razredu

od listopada do travnja 2011/12. školske godine, jednom mjesečno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papiri za fotokopiranje, plakati, 200 kuna

185


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.11. Školski projekt ―Učitelji učiteljima‖

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učitelji i stručni suradnici škole, ravnateljica škole

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stručnim usavršavanjem unaprijediti kvalitetu nastave, ocjenjivanja i praćenja učenika, poboljšati motoričke sposobnosti učenika, znati reagirati u stresnim situacijama

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

veća senzibilizacija učitelja u odnosu na učitelje i teme koje će polaziti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

predavanja, razgovori i prezentacije tema za roditelje : 1. Disleksija i disgrafija 2. Odgoj za vrijednosti 3. Darovitost 4. Učenje matematike u sedmom razredu 5. Razvijanje ICT kompetencija-računalstvo u oblacima od listopada do travnja 2011/12. školske godine jednom mjesečno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papiri za fotokopiranje, plakati, 200 kuna

186


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.12. Školski projekt ―Vaţnost kretanja za zdravlje‖

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Bojana Bosnić i Vladimir Štefun

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

poboljšati svijest učenika o vaţnosti kretanja za pravilan razvoj koštano-mišićnog sustava, jačanje imunološkog sustava te promoviranje zdravih stilova ţivota razviti svijest, kako učenika, tako i roditelja da tjelesnim vjeţbanjem povećavaju svoju radnu sposobnost razvijati svijest o vaţnosti čuvanja zdravlja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

prihvaćanje kretanja kao najvaţnijeg uvjeta za cjelokupni razvitak i odrţavanje čovjekova zdravlja stjecanje znanja o brojnim pozitivnim utjecajima kretanja na organizam poticanje i usmjeravanje prema sportu i sportsko-rekreacijskim aktivnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organizirana pješačka tura do područne škole u Ţdralovima i realizacija planiranih sportskih aktivnosti uključivanje roditelja u zabavne sportske sadrţaje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

drugo polugodište školske godine 2011./2012. tijekom šk. god. 2011./2012. putem nastave i izvannastavnih aktivnosti poticati učenike na prihvaćanje kretanja kao sastavnog dijela svakodnevnog ţivota usvajanje primjenjivanja znanja o samokontroli tijekom tjelesnog vjeţbanja i kretanja uopće

nema

187


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.13. Humanitarni projekt – Razveseli osmijehom

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jadranka Tuma-Očko, svi razrednici od prvog do osmog razreda uz suradnju osoblja Dječjeg odjela bolnice Bjelovar

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

senzibilizirati učenike za pomoć i podršku u ozdravljenju djece u bolnici

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijanje suosjećanja i pomoći drugima kroz vlastito jačanje svojih pozitivnih osobina i samopoštovanja u volonterskom radu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

posjet Dječjem odjelu bolnice Bjelovar (igre i druţenje)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno poslijepodne tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

voĎenje evidencije o dolascima, evaluacijski listići

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papiri, bojice, olovke, flomasteri, društvene igre, boja za printer

188


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.14. Školski projekt ―Dan kreativnosti—dan Eko-škole‖

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

svi učitelji i stručni suradnici škole

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

poticati učeničke kreativne sposobnosti i nadarenosti za odreĎena područja i predmete te usmjeravanje prema njima kao dio profesionalnih kompetencija i odabira buduće škole i zanimanja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijanje i poticanje kreativnosti, dodatnih sposobnosti učenika za razna područja i predmete i izvan plana i programa predmeta osnovne škole, uţivanje u radu i pokazivanju vlastitih umijeća

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

svi učitelji i stručni suradnici škole, gosti škole (likovni umjetnici, knjiţevnici) pripremit će s učenicima razne kreativne skupine u okviru izvannastavnih aktivnosti, ali i nastavnih predmeta, dodatne nastave kako bi zadnji školski dan bio evaluacija dosadašnjeg rada i sklonosti učenika u predmetnoj nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

15. lipnja 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

boje za staklo, plakati, samoljepivi papir, plastelin, papir u boji, CD, papir za fotokopiranje, ukupno 850 kuna

189


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.15. Projekt „Asistent u nastavi―

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

koordinatorica psihologinja Ines Mihajlović, defektologinja Ana Grdić, učitelji članovi razrednog vijeća 1.b, 8.c i 8.d, asistentice u nastavi psihologinja koordinira rad asistentica i na tjednoj razini komunicira s njima i prati njihov rad i suraĎuje s lokalnom samoupravom koja financira rad asistentica, defektologinja s asistenticama prema potrebi dogovara način rada i realizaciju nastavnog plana i programa, članovi razrednog vijeća s asistenticama kontinuirano dogovaraju način rada i suradnju u svom predmetu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

asistentice pruţaju neposrednu pomoć djetetu s posebnim edukacijskim potrebama, učiteljima i čitavom razrednom odjelu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

asistentice pruţaju podršku u onoj mjeri u kojoj je potrebna kako bi dijete s posebnim edukacijskim potrebama ostvarilo najbolje odgojno-obrazovne rezultate i potiču osamostaljivanje u okviru mogućnosti učenika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

asistentice svakog dana s učenicima s posebnim edukacijskim potrebama borave na nastavi i rade prema planu i programu koji izraĎuje škola u suradnji s roditeljima i asistenticama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele školske godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

anketni upitnici koje ispunjavaju asistentice u nastavi, roditelji učenika s posebnim edukacijskim potrebama i članovi razrednog vijeća koje nakon prikupljanja analizira Obiteljski centar Bjelovarsko -bilogorske ţupanije

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema

190


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.16. Projekt „Daroviti učenici―

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

psihologinja Ines Mihajlović i učiteljice drugih razreda; psihologinja će odrţati predavanje na učiteljskom vijeću, u školi za roditelje i na roditeljskom sastanku, provesti identifikaciju učenika i obraditi rezultate; učiteljice će ispuniti upitnik za svakog učenika i pomoći u organizaciji projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

identificirati darovite učenike drugih razreda u PŠ Centar i PŠ Ţdralovi

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

ove školske godine provela bi se identifikacija kako bi se od šk.god. 2012./2013. započeo sustavan rad s identificiranim učenicima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

psihologinja će odrţati roditeljski sastanak i prikupiti od roditelja suglasnosti za provedbu identifikacije, potom će provesti identifikaciju učenika, a učiteljice će ispuniti upitnik za svakog učenika; nakon provedene identifikacije psihologinja će obpraditi rezultate; početkom iduće šk.god. pozvat će roditelje identificiranih učenika i dogovoriti daljnji plan rada; neovisno o tijeku provedbe identifikacije učenika psihologinja će odrţati predavanje na UV i u školi za roditelje tijekom šk.god.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom drugog polugodišta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

nakon provedene identifikacije psihologinja će obraditi rezultate i identificirati nadarene učenike kako bi mogla s njima od šk.god. 2012./2013. započeti sustavno raditi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi kopiranja upitnika za učiteljice i suglasnosti za roditelje,100 kn CPM list za odgovore s upisivanjem, 100 komada 500 kn

191


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.17. Razredni projekt: Godišnja doba (proljeće)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tamara Trnski, učenici 1. a

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati interes za istraţivanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvaţavanje, razvijanje kreativnosti, doţivljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, likovnog i jezičnog izraţavanja, zainteresirati roditelje za rad škole

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

timski rad, ljubav prema prirodi, poticanje za pisano i likovno izraţavanje te fotografiranje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteţi, pisani sastavci, fotografije), tiskanje, umnoţavanje, podjela i prezentacija radova

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

u proljeće 2012. prezentacija učenicima, roditeljima i široj javnosti papir, boja za printer, flomasteri, markeri oko 200 kn

192


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.18. Razredni projekt: Moj zavičaj u prošlosti

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Helena Tomljanović upoznati prošlost našega zavičaja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razviti interes za istraţivanje, potaknuti učenike na razmišljanje o tradicionalnim vrijednostima i ljubavi prema zavičaju, poticati na pisano i likovno izraţavanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala tijekom nekoliko tjedana (razglednice, fotografije, pjesmarice...), istraţivački rad, rad u skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

izrada slikovnice, prezentacija uradaka ostalim učenicima i roditeljima, samoprocjena uspješnosti, usmena provjera

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

hamer papir, papir u boji, boja za printer, 200 kn

193


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.19. Razredni projekt : Zavičaj u prošlosti

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ankica Toth, učenici 3. razreda, roditelji

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

izrada slikovnica; razvijati interes za istraţivanje tradicionalnih i kulturnih vrednota zavičaja u kojem ţivimo, poticanje suradnje, tolerancije i uvaţavanja, razvijanje kreativnosti, doţivljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina i likovnog i pisanog izraţavanja, poštivanje kulturnog blaga

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

timski rad, poticanje učenika na istraţivanje, poticanje za pisano i likovno izraţavanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteţi, fotografije), izrada slikovnice, gost razreda- poznavalac etno baštine, posjet muzeju s etno zbirkom

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija učeničkih radova, izloţba

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

likovni pribor, hamer i papir u bojama, krep papir, boja za printer, 200 kn

194


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.20. Razredni projekt : Godišnja doba (proljeće)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ljiljana Drmić i Andrea Ţarec učenici 1.a i 1.b

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati interes za istraţivanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvaţavanje, razvijanje kreativnosti, doţivljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, likovnog i jezičnog izraţavanja, zainteresirati roditelje za rad škole

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

timski rad, ljubav prema prirodi, poticanje za pisano i likovno izraţavanje te fotografiranje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteţi, pisani sastavci, fotografije), tiskanje, umnoţavanje, podjela i prezentacija radova

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2010./2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija učenicima, roditeljima i široj javnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir, boja za printer, flomasteri, markeri 200 kn

195


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.21. Razredni projekt: Moj zavičaj u prošlosti

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Marčetić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati ljubav učenika prema zavičaju njegovati običaje zavičaja poticati kod učenika istraţivački rad razvijati kod učenika sposobnost prezentacije rada upoznati prošlost zavičaja upoznati običaje zavičaja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijati ljubav prema zavičaju upoznati istraţivački rad

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

istraţivački rad (intervju, gosti u razredu, enciklopedije, Internet, arhiv, časopisi) rad u skupinama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacije, plakati, slikovnice, kuharice, pjesmarice, likovni radovi pjesme, igre, plesovi, gluma samoprocjena uspješnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

hamer papir, 20 kuna papir, 60 kuna CD, 20 kuna boja za printer, 100 kuna

196


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.22. Razredni projekt: Kalendar 2. b razreda (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jasminka Martinović pripremanje, organiziranje i izvedba projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvaţavanje, razvijanje kreativnosti, doţivljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, razvijanje jezičnog i likovnog izraţavanja, kroz praktični rad vizualno osvijestiti obraĎeni nastavni sadrţaj

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

snalaziti se u timskom radu, kreativno se likovno izraţavati, naučiti osnove uredničkih poslova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izrada crteţa, pisani radovi, plastificiranje, uvezivanje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

oţujak, travanj i svibanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija učenicima, roditeljima i široj javnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir, boje, markeri, ljepilo i ostali pribor prema potrebi, 80 kn

197


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.23. Razredni projekt: Moje tijelo, 4. razredi (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Malek Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati ljudsko tijelo kao cjelinu, organe i njihovu ulogu, načine očuvanja zdravlja, razumjeti da se rastom i razvojem mijenja tijelo, vaţnost prehrane i tjelesne aktivnosti, razvijati partnerstvo s roditeljima radi postizanja kvalitete usvojenosti znanja, sposobnosti i vještina učenika

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati svoje tijelo i voljeti ga, suradnja, tolerancija i uvaţavanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala, istraţivački rad, individualan rad, rad u skupini ili paru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom šk. god. 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmena provjera usvojenosti sadrţaja, pisana provjera, prezentacija uradaka u ostalim razrednim odjelima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje

198


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.24. Razredni projekt: Izradimo pokaznicu i kaleţ

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta Namjena aktivnosti programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Goranka Biškupić priprema, organizacija i izvedba izraditi pokaznicu i kaleţ; poznavati liturgijske predmete prvopričesnici upoznaju kaleţ i pokaznicu kao znakove Kristove euharistijske prisutnosti; produbljuje se priprema za njihovo prvopričesničko slavlje likovna radionica za učenike trećih razreda (prvopričesnici) svibanj 2012. prezentacija i samovrjednovanje za pokaznicu: „zlatni― podmetač za tortu; samoljepivi kolaţ papir različitih boja, dva hamer papira, valoviti karton u smeĎoj boji za kaleţ: plastična boca od 1 litre s urezima, zlatni sprej; gips, glinamol 50 kuna po radionici

199


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.25. Razredni projekt: Obitelj – škola – crkva

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Goranka Biškupić priprema, organizacija i izvedba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

uočiti povezanost obitelji, škole i crkve

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici uočavaju kako se o njihovu rastu u općeljudskim vrijednostima brine obitelj, škola i crkva; opisuju i tumače povezanost i jedinstvenost cilja i odgojnih nakana tih triju institucija: izgradnja dobrih, marljivih i poštenih ljudi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

voĎeni razgovor; likovna radionica: izrada maketa iz papirnih predloţaka

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

uz Dan obitelji; svibanj 2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija i samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

50 kuna po razredu

200


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.26. Razredni projekt: ''Moje tijelo'', 4. b razred (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznati ljudsko tijelo kao cjelinu, organe i njihovu ulogu, načine očuvanja zdravlja, razumjeti da se rastom i razvojem mijenja tijelo, važnost prehrane i tjelesne aktivnosti, razvijati partnerstvo s roditeljima radi postizanja kvalitete usvojenosti znanja, sposobnosti i vještina učenika

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

upoznati svoje tijelo i voljeti ga, suradnja, tolerancija i uvažavanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala, istraživački rad, individualan rad, rad u skupini ili paru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom šk. god. 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmena provjera usvojenosti sadržaja, pisana provjera, prezentacija uradaka u ostalim razrednim odjelima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje

201


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.27. Razredni projekt: Kalendar i Biram dobro i zdravo (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Sertić organizacija aktivnosti za učenike, kvalitetna realizacija i prezentacija projekata

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

koristiti stečeno znanje i navike u svakodnevnom ţivotu, razvijati sposobnost rada u timu

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

učenici će naučiti snalaziti se na kalendaru, prepoznavati dane i mjesece, pronalaziti zadane datume, osposobiti se za odabir zdravih namirnica u prehrani, naučiti ţivjeti u ravnoteţi duha i tijela

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izrada kalendara za 2012. godinu, izrada likovnih radova, voĎenje dnevnika prehrane, izrada piramide prehrane, radionica kuhanja zdravim namirnicama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

projekt Kalendar (11. mjesec) projekt Biram dobro i zdravo (4. mjesec)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija, samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za izradu kalendara, likovni pribor, cijena uvezivanja, hamer papir, zdrave namirnice 300 kn

202


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.28. Razredni projekt: Izrada kalendara (PŠ Centar)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snjeţana Kranţelić, voĎenje i kreiranje, učenici ( sudjelovanje u kreiranju i likovna obrada), informatički suradnik (skeniranje, ureĎivanje ), Školska knjiga (izdavačka kuća)

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

izrada kalendara uporabne vrijednosti, prikupljanje materijalnih sredstava za razvoj novih projekata umnoţavanjem kalendara, razvijati interes za istraţivanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvaţavanje, razvijanje kreativnosti, doţivljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina i likovnog izraţavanja

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

timski rad, razvijanje uredničkih poslova, ljubav prema čitanju, poticanje za pisano i likovno izraţavanje fotografiranje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteţi, fotografije), tiskanje, umnoţavanje, podjela i prodaja kalendara (dobit ide u humanitarne svrhe i za daljnju djelatnost)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

mišljenje stručnih suradnika, roditelja i šire javnosti, prezentacija

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir, boja za printer, suha pastela, 300 kn

203


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.29. Razredni projekt: Zavičaj u prošlosti (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sonja Kolarić, voĎenje i kreiranje, učenici ( sudjelovanje u kreiranju i likovna obrada), informatički suradnik

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

izrada slikovnica ( modni katalog, priče našeg zavičaja), razvijati interes za istraţivanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvaţavanje, razvijanje kreativnosti, doţivljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina i likovnog izraţavanja, poštivanje kulturnog blaga

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

timski rad, ljubav prema čitanju, poticanje za pisano i likovno izraţavanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteţi, fotografije),izrada slikovnice, gost razreda- poznavalac etno baštine, posjet muzeju s etno zbirkom

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012. prezentacija učeničkih radova, izloţba

likovni pribor, hamer i papir u bojama, boja za printer, 200 kn

204


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.30. Razredni projekt: Kalendar (PŠ Ţdralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Suzana Gerjević i Snjeţana Lipak učenici 2.a

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati interes za istraţivanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvaţavanje, razvijanje kreativnosti, doţivljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, likovnog i jezičnog izraţavanja, zainteresirati roditelje za rad škole

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

snalaziti se u timskom radu, kreativno se likovno i pisano izraţavati, koristiti fotografski aparat i ureĎivanje slika naučiti osnove novinarskih i uredničkih poslova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteţi, pisani sastavci, fotografije), tiskanje, umnoţavanje, podjela i prezentacija radova

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija učenicima, roditeljima i široj javnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir, boja za printer, printer, flomasteri, markeri 150 kuna

205


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.31. Razredni projekt: Izrada reklame za našu školu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Nikola Mihočka učenici osmih razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

promocija škole i svih njezinih zaposlenika i učenika, proširiti znanja i sposobnosti učenicima i područja medijske kulture i informatike upoznati učenike s naprednijim korištenjem programa PowerPoint poticati učenike na proširivanje znanja iz informatike i medijske kulture, poticati učenike na dodatno korištenje računala u različitim situacijama i zanimanjima

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

razvijanje novinarskih i uredničkih poslova, osposobiti učenike da korištenjem stečenih znanja i sposobnosti znaju izraditi reklamu u programu za izradu prezentacija

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

nastava prema smjernicama HNOS-a, praktični rad na računalima kroz individualni i grupni rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike u programu PowerPoint

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

prvo polugodište školske godine 2011./2012.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prezentiranje uraĎenog, pohvale, priznanja nema

206


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.32. Susret dječjeg duhovnog stvaralaštva „Stjepan Kranjčić―

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Goranka Biškupić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

izrada literarnih i likovnih radova kršćanske tematike

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

sudjelovanje na prvom Susretu dječjeg duhovnog stvaralaštva „Stjepan Kranjčić― u Kriţevcima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

likovno – literarne radionice; izrada likovnih i literarnih radova sudjelovanje na susretu dječjeg duhovnog stvaralaštva

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom šk. god. 2011./ 2012.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

nastup, samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

materijali za likovno izraţavanje; troškovi puta u Kriţevce 300 kuna

207


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

7.33. Marijini ruksaci

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Zvjezdana Kovač, vjeroučiteljica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvoj učenikovih socijalnih i graĎanskih kompetencija, te solidarnosti kao temeljne vrijednosti za koju se učenici odgajaju i obrazuju

Namjena aktivnosti programa i/ili projekta

ovaj projekt namijenjen je svim učenicima, od 1.8. razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje potrebnog materijala i pribora kao sadrţaja za ruksak/e koji se šalju djeci u Malaviju, Afrika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz cijelu godinu, a najintenzivnije na početku školske godine (9.mj.)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija, anketni listići

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak transporta sakupljenih ruksaka za Zagreb, odreĎeni broj poštarskih vreća potrebnih za transport

208


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKUL

U Bjelovaru, 15. rujna 2011. KLASA: 003-06/10-01/10 URBROJ: 2103-39-01-10-1

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA Tihana Bajsić - Feješ ________________________________ RAVNATELJICA ŠKOLE: Davorka Bačeković - Mitrović, prof. ________________________________

Školski kurikul 2011./12.  

Školski kurikul II. OŠ Bjelovar, školska godina 2011. /12.