Page 1

II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR I. V. TRNSKOG 19 BJELOVAR

ŠKOLSKI KURIKULUM ŠKOLSKA GODINA 2010. / 2011.

Bjelovar, rujan 2010.


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

KAZALO

Osnovni podatci o II. osnovnoj školi Bjelovar

6

Broj djelatnika

6

Upisno područje II. osnovne škole Bjelovar

7

KURIKULUM

8

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

8

ŠKOLSKI KURIKULUM

10

Karakteristike školskog kurikuluma

10

Školskim kurikulumom utvrđuje se:

10

SPECIFIČNI CILJEVI II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

11

PODRUČJA KURIKULUMA

12

1. Izborna nastava

13

1.1. Informatika

14

1.2. Medijska kultura

18

1.3. Njemački jezik

19

2. Dodatna nastava

24

2.1. Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

25

2.2. Matematika u razrednoj nastavi

26

2.3. Hrvatski jezik

34

2.4. Matematika

37

2.5. Engleski jezik

41

2.6. Njemački jezik

45

2.7. Biologija

46

2.8. Kemija

47

2.9. Fizika

49

2.10. Povijest

51

3. Dopunska nastava

53

3.1. Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

54

3.2. Matematika u razrednoj nastavi

61

3.3. Engleski jezik u razrednoj nastavi

65

3.4. Njemački jezik u razrednoj nastavi

66

3.5. Engleski jezik

67

3.6. Matematika

69

3.7. Povijest

73

2


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4. Izvannastavne aktivnosti

75

4.1. Lutkarska skupina

76

4.2. Mala likovna skupina

77

4.3. Likovna skupina (PŠ Ždralovi)

78

4.4. Eko skupina

79

4.5. Mali pjevački zbor

80

4.6. Mali pjevački zbor (PŠ Ždralovi)

81

4.7. Rano učenje njemačkog jezika u 3.a i 3.b razredu

82

4.8. Prvopričesnici

83

4.9. Informatička grupa

84

4.10. Poletarci

85

4.11. Mala recitatorska skupina

86

4.12. Dramska grupa

87

4.13. Ekološka (cvjećarska) skupina

88

4.14. Sviranje melodike

89

4.15. Dramsko-recitatorska grupa

90

4.16. Ritmika

91

4.17. Ritmička skupina (PŠ Ždralovi)

92

4.18. Rukotvorine

93

4.19. Dramska skupina

94

4.20. Recitatorska skupina

95

4.21. Novinari

96

4.22. Povjesničari

97

4.23. Građanski odgoj—medijatori

98

4.24. Košarka

99

4.25. Rukomet

100

4.26. Eko grupa

101

4.27. Tamburaški orkestar

102

4.28. Vjeronaučna olimpijada

103

4.29. Veliki pjevački zbor

104

4.30. Virtualni geografi

105

5. Kulturna i javna djelatnost

106

5.1 Priredba za učenike 1. razreda

107

5.2. Dan jabuka

108

5.3. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

109

3


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.4. Dječji tjedan (različite aktivnosti)

110

5.5. Međunarodni dan štednje

111

5.6. Dan kazališta

112

5.7. Sveti Nikola i Božić

113

5.8. Međunarodni dan zaštite močvara

114

5.9. Valentinovo

115

5.10. Maskenbal

116

5.11. Dječji sajam

117

5.12. Uskrsna radionica

118

5.13. Svjetski dan zdravlja – Igrom do zdravlja

119

5.14. Cvjetni korzo

120

5.15. Dan obitelji – Majčin dan

121

5.16. Dan škole

122

5.17. Aktivnosti povodom međunarodnog dana školskih knjižnica

123

5.18. Posjet kazalištu

124

6. Terenska i izvanučionička nastava

125

6.1. Izlet učenika 1.a i 1.b razreda u Zagreb

126

6.2. Terenska nastava i izleti 1.a i 1.b razreda (PŠ Ždralovi)

127

6.3. Terenska nastava i izleti 2. razreda

128

6.4. Terenska nastava i izleti 3.a i 3b. razreda

129

6.5. Terenska nastava i izleti 3.a i 3.b razreda (PŠ Ždralovi)

130

6.6. Izlet učenika 4. razreda u Zagreb

131

6.7. Izlet učenika 4. razreda u Hlebine

132

6.8. Izlet učenika 4. razreda u Hrvatsko zagorje

133

6.9. Izlet učenika 4. razreda u Slavonski Brod

134

6.10. Terenska nastava učenika 5. razreda u Ščitarjevo i Zagreb

135

6.11. Izlet učenika 5. razreda

136

6.12. Terenska nastava u šumi Utiskani za 6. razred

138

6.13. Terenska nastava u Cerniku za 6. razred

139

6.14. Izlet u Koprivnicu – razredi 6.b i 6.d

140

6.15. Izlet u Zagreb

141

6.16. Višednevni izlet 7. razreda

142

6.17. Posjet Institutu Ruđer Bošković

143

6.18. Izlet po izboru učenika 8.a razreda

144

6.19. Izlet u Hrvatsko zagorje

145

6.20. Izlet u toplice Sv. Martin na Muri (8.b i 8.c razred)

146

6.21. Višednevna ekskurzija (Istra ili Dalmacija) 8.a razreda

147

4


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7. Projekti

148

7.1. Međunarodna Eko-škola

149

7.2. GPS eko patrola

150

7.3. Projekt UNICEF-a “Stop nasilju među djecom”

151

7.4. Projekt UNICEF-a “Prekini lanac elektroničkog zlostavljanja”

152

7.5. Projekt UNICEF-a “Škole za Afriku”

153

7.6. Comenius projekt „Great minds“

154

7.7. Osmi dani medijske kulture

155

7.8. Edukacija učenika s posebnim potrebama za izradu keramičarskih proizvo da za praktičnu uporabu

156

7.9. Škola za roditelje

157

7.10. Školski projekt “Učenici pomagači”

158

7.11. Školski projekt “Računalo nam pomaže u učenju”

159

7.12. Školski projekt “Važnost kretanja za zdravlje”

160

7.13. Školski projekt “Prevencija ovisnosti”

161

7.14. Školski projekt “Dan kreativnosti” (predmetna nastava)

162

7.15. Školski projekt “Učitelji učiteljima”

163

7.16. Razredni projekti

164

5


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Školski odbor II. osnovne škole Bjelovar dana 15.09.2010. donosi

Školski kurikulum za školsku godinu 2010. / 2011.

OSNOVNI PODATCI O II. OSNOVNOJ ŠKOLI BJELOVAR

Adresa: Broj i naziv pošte: Broj telefona: Broj telefaksa: E-pošta: Web:

I. V. Trnskog 19 43 000 Bjelovar 043 / 244 728 043 / 244 728 2.os-bjelovar@bj.htnet.hr www.2osbj.hr

BROJ DJELATNIKA A) B) C) D)

učitelji razredne nastave učitelji predmetne nastave stručni suradnici ostali djelatnici

Ravnateljica škole :

17 35 3,5 13

Davorka Bačeković - Mitrović, prof.

Školska zgrada Matične škole u Bjelovaru sagrađena je 1774. godine, te dograđivana 1890. i 1950. godine. U Matičnoj školi postoje specijalizirane učionice-kabineti samo za fiziku, kemiju, glazbenu kulturu, biologiju, geografiju i informatiku, a ostalo prema mogućnostima. Nastava se održava u 13 učionica, knjižnici učionici informatike. Početkom ove nastavne godine izvršena je adaptacija nove zgrade u ulici Petra Zrinskog 4 u Bjelovaru. Nova školska zgrada (PŠ Centar) je namijenjena za razrednu nastavu i učenike petih razreda. Cilj preseljenja je nastava u jednoj smjeni, u 12 učionica i učionici informatike. Područna škola Ždralovi (Daruvarska 40) se nalazi u zgradi koja je poslije II. svjetskog rata (1951. godine) izgrađena kao seoski dom i tako je adaptirana u školski prostor, koju pohađaju učenici razredne nastave.

6


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

POPISNO PODRUČJE II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

Gradsko područje : Dr. A. Starčevića Kačićev prolaz F. Rusana J.J. Strossmayera Matice hrvatske I. Gundulića J. Haulika P. Preradovića Slavonska cesta A.Kačića-Miošića F. Supila Tomislavov trg Šetalište dr. I. Lebovića A. Mihanovića Istarska Đ. Daničića B. Bušića Franjevačka P. Zrinskog do zgrade HT-a J. Jelačića do Bilogorske Hlebinska Bilogorska Podravska Vukovarska J. Kozarca K. Špoljara Braće Diviš V. Lisinskog T. G. Masaryka Medulićeva Trg Hrvatskog sokola I. V. Trnskog Prigradska naselja (PŠ Ždralovi): Mlinovac Radničko naselje Novoseljani Ždralovi Seoska naselja (PŠ Ždralovi): Stari Pavljani Prokljuvani Prespa Tomaš

7


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

KURIKULUM Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo te kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

Temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, koncepciju učenja i poučavanja, određuje odgojno-obrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za određene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna područja, utvrđuje načine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja. Riječ je o razvojnom dokumentu otvorenom za promjene i poboljšanja ovisno o potrebama i razvojnim težnjama na području odgoja i obrazovanja, a promjene će se temeljiti na rezultatima istraživanja i rezultatima vrjednovanja. Nacionalni okvirni kurikulum osobitu pažnju daje sljedećim vrijednostima: znanju, solidarnosti, identitetu, odgovornosti.

Načela koja čine uporišta za izradbu i realizaciju nacionalnoga kurikuluma jesu: •

visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve

jednakost obrazovnih šansi za sve

obveznost općeg obrazovanja

okomita i vodoravna prohodnost

uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav

znanstvena utemeljenost

poštivanje ljudskih prava te prava djece

kompetentnost i profesionalna etika

demokratičnost

autonomija škole

pedagoški i školski pluralizam

europska dimenzija obrazovanja

8


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

Opći odgojno-obrazovni ciljevi:

• •

osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesnokulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost, te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društvenokulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te dostignuća

Nacionalni okvirni kurikulum temelj je za izradbu svih ostalih kurikulumskih dokumenata, pa tako i za izradbu školskog kurikuluma.

9


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

ŠKOLSKI KURIKULUM Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevaju se svi sadržaji, procesi i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi se promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. On obuhvaća osim službenih programa nastave i neformalne programe, te obilježja koja stvaraju prepoznatljivost škole, kao što su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti suprotnosti, o vrjednovanju primjera koji postavljaju kriterij škole i načine na koji je ta škola organizirana i vođena. Nastavni i poučavajući stilovi snažno utječu na kurikulum i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega. (Alistair Ross, DES)

KARAKRTERISTIKE ŠKOLSKOG KURIKULUMA:

• • • • • • •

težište obrazovnog procesa nije više sadržaj već cilj i rezultat obrazovanja razvoj sustava procjene i samoprocjene u obrazovanju usmjerenost prema kvaliteti rezultata usmjerenost na učenika i proces učenja samostalnost i razvoj škole stručnu samostalnost i odgovornost učitelja lokalna i šira podrška zajednice za učinkovit i kvalitetan obrazovni sustav

ŠKOLSKIM KURIKULUMOM UTVRĐUJE SE:

• • • • • • • • •

aktivnost, program i/ili projekt nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta namjena aktivnosti, programa i/ili projekta detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta način vrednovanja način korištenja rezultata vrednovanja

10


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

SPECIFIČNI CILJEVI II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

• • • • • • • • • •

Razvijati vještine suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba (sudjelovanje u međunarodnom projektu UNICEF-a Stop nasilju među djecom) Razvijati odgovornost prema školskoj imovini i okruženju škole Razvijati samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima (školski projekt Dan kreativnosti) Motivirati i pripremiti učenike za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (školski projekt Pomoć učenika vršnjaka) Osposobiti učenika za samostalno učenje različitim pristupima Aktivnosti u međunarodnom projektu Eko-škole Razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizičkoj aktivnosti i vlastitom zdravlju (školski projekt Kretanje i zdravlje) Razvijati osjećaj za hrvatski identitet, poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju kulturne baštine Poticati cjelokupan razvoj kroz europsku i globalnu dimenziju modernog življenja i kulture (međunarodni projekt Škole za Afriku) Poticati suradnju i partnerstvo s lokalnom zajednicom (školski projekt Škola za roditelje)

11


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

PODRUČJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Izborna nastava Dodatna nastava Dopunska nastava Izvannastavne aktivnosti Kulturna i javna djelatnost Terenska i izvanučionička nastava Projekti i programi

12


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1. Izborna nastava

1.1. Informatika 1.2. Medijska kultura 1.3. Njemački jezik

13


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.1. Izborna nastava informatike 1.1.1. Za 5. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vladimir Bank

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obučiti učenike sukladno nastavnom planu i programu iz područja ITC tehnologije, osnove strojne i programske opreme, osposobiti ih da djelotvorno upotrebljavaju računala i primjenske programe, razvijati osnovne sposobnosti za primjenu ITC tehnologije u drugim nastavnim predmetima

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

ovladati rad mišem i tipkovnicom, nabrojiti i objasniti ulogu osnovnih dijelova računala, prepoznati binarni zapis, znati manipulirati mapama i datotekama, naučiti koristiti osnovne alate programa za crtanje, ovladati osnovama oblikovanja teksta, umetnuti sliku u tekst,. naučiti osnovne naredbe za kretanje kornjače – LOGO, objasniti i primijeniti web preglednik i web pretraživač

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

nastava prema smjernicama HNOS-a, praktičan rad na računalima kroz individualni i timski rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska godina 2010./2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

opisno i brojčano vrjednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban naglasak je na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

14


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.1. Izborna nastava informatike 1.1.2. Za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vladimir Bank obučiti učenike sukladno nastavnom planu i programu iz područja ITC tehnologije, osposobiti učenike da djelotvorno upotrebljavaju računala i primjenske programe, razvijati sposobnosti za primjenu ITC tehnologije u drugim nastavnim predmetima, osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom radu i životu oblikovati i prepoznati slikovne datoteke, osnove rada sa slikom, osposobiti se za pravilan rad s tablicama u tekstu te osnovama crtanja u tekstu, naučiti osnove povezivanja računala, objasniti svrhu računalnih mreža, pristupiti podatcima na drugom računalu, razvijati svijest o opasnostima od virusa, prema zadatku napisati jednostavan program u programskom jeziku LOGO nastava prema smjernicama HNOS-a, praktičan rad na računalima kroz individualni i timski rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska godina 2010./2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

opisno i brojčano vrjednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban naglasak je na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

15


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.1. Izborna nastava informatike 1.1.3. Za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Nikola Mihočka

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obučiti učenike sedmih razreda temeljnim znanjima i sposobnostima za samostalnu uporabu računala, primjenu teoretskih znanja u raznim situacijama i stvoriti dobru osnovu za nadogradnju u daljnjem školovanju

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osposobiti učenike da korištenjem stečenih znanja i sposobnosti samostalno savladavaju različite računalne operacije u raznim situacijama, da lakše savladavaju nastavno gradivo, nauče komunicirati i zabavljati se računalom

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izborna nastava realizirana u specijaliziranoj učionici za nastavu informatike različitim nastavnim metodama učenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

6. rujna 2010.- 15. lipnja 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno i pismeno praćenje znanja, provjera usvojenosti praktičnih sposobnosti rada na računalu, ankete, pohvale,opisno i brojčano vrjednovanje postignuća učenika, poticanje na daljnji rad u savladavanju gradiva iz informatike, uvid u rad svakog pojedinog učenika, uočavanje napretka kod učenika, očuvati stečena znanja i sposobnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

0 kn

16


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.1. Izborna nastava informatike 1.1.4. Za 8. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Maja Rukavina

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

obučiti učenike sukladno nastavnom planu i programu iz područja ITC tehnologije, osposobiti ih da djelotvorno upotrebljavaju računala i primjenske programe, razvijati sposobnosti za primjenu ITC tehnologije u drugim nastavnim predmetima

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom radu i životu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

nastava prema smjernicama HNOS-a, praktičan rad na računalima kroz individualni i timski rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

školska godina 2010./2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

opisno i brojčano vrjednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban naglasak je na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

17


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.2. Izborna nastava medijske kulture za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Goran-Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike za prepoznavanje medija, prijenos informacija i pravilno korištenje informacija, osposobljavanje učenika za ispravno korištenje medijskog prostora i komunikaciju

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

sposobnosti komuniciranja i razmjene informacija putem medija, raspoznavanje i selektiranje vrijednih informacija od beznačajnih.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

2 sata tjedno nastavnih sati

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tjedna nastava

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

vrjednovanje rada nakon izlaganja učenika, prezentiranja ili javnog prikazivanja rezultata svog istraživačkog rada

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

bez dodatnih troškova

18


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.3. Izborna nastava njemačkog jezika 1.3.1. Za 5. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Tukša

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

obrazovni ciljevi nastave stranoga jezika podrazumijevaju postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnost pravilnog izgovora glasova stranoga jezika u govornoj interakciji i govornoj produkciji, sposobnost čitanja i razumijevanja riječi, rečenica i kraćih tekstova, kao i sposobnost primjene na razini druge godine učenja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji većina bi učenika trebala usvojene činjenice biti u stanju identificirati, označiti, interpretirati, ponoviti, odabrati, nabrojati, povezati, očekivani rezultati učenja trebali bi se odnositi i na razinu razumijevanja pri kojoj bi se sadržaji trebali prepričati, oprimjeriti i proširiti, zadatci više kognitivne razine zahtijevaju primjenu sadržaja, što znači da će učenici poznate sadržaje koristiti za pripremu svojih prezentacija

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva sata tjedno / 70 sati godišnje

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, prezentacija rezultata ostalim učenicima, portfolio, pismeno i usmeno provjeravanje znanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

19


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.3. Izborna nastava njemačkog jezika 1.3.2. Za 6. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Ana Kolar usvajanje osnovnih znanja njemačkog jezika, razvijanje aktivne uporabe njemačkog jezika, razvijanje komunikacije u svakodnevnom životu, razvijanje znanja o civilizacijskom vrijednostima Njemačke, Austrije i Švicarske, razvijanje znanja i pozitivnog stajališta prema dramskom stvaralaštvu razumijevanje te primjena usvojenog vokabulara i novih gramatičkih struktura na konkretnim primjerima i u konkretnim situacijama pismeni i usmeni zadatci, obrada tekstova i dramatizacija, obrada pjesama, jezične i kreativne aktivnosti vezane za civilizaciju njemačkog govornog područja, pisanje kraćih sastava

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva školska sata tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmene provjere, provjera aktivne uporabe njemačkog jezika (osnovna komunikacija), provjere pismene kompetencije, rezultati se koriste u aktivnoj uporabi njemačkog jezika na nastavi, učenički radovi se izlažu na panou, uvježbane dramatizacije ili pjesme učenici predstavljaju na školskoj priredbi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

oko 200 kn ( fotokopije i dodatni didaktički materijali)

20


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.3. Izborna nastava njemačkog jezika 1.3.3. Za 7. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Andrea Tukša obrazovni ciljevi nastave stranoga jezika podrazumijevaju postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnost pravilnog izgovora glasova stranoga jezika u govornoj interakciji i govornoj produkciji, sposobnost čitanja i razumijevanja riječi, rečenica i kraćih tekstova, kao i sposobnost primjene na razini A1 za četvrtu godinu učenja. prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji većina bi učenika trebala usvojene činjenice biti u stanju identificirati, označiti, interpretirati, ponoviti, odabrati, nabrojati, povezati, očekivani rezultati učenja trebali bi se odnositi i na razinu razumijevanja pri kojoj bi se sadržaji trebali prepričati, oprimjeriti iproširiti, zadatci više kognitivne razine zahtijevaju primjenu sadržaja, što znači da će učenici poznate sadržaje koristiti za pripremu svojih prezentacija.

dva sata tjedno / 70 sati godišnje zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, prezentacija rezultata ostalim učenima,portfolio, pismeno i usmeno provjeravanje znanja

21


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.3. Izborna nastava njemačkog jezika 1.3.4. Za 8.a i 8.b. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Andrea Tukša obrazovni ciljevi nastave stranoga jezika podrazumijevaju postupno razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka, sposobnost pravilnog izgovora glasova stranoga jezika u govornoj interakciji i govornoj produkciji, sposobnost čitanja i razumijevanja riječi, rečenica i kraćih tekstova, kao i sposobnost primjene na razini A1 za četvrtu godinu učenja. prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji većina bi učenika trebala usvojene činjenice biti u stanju identificirati, označiti, interpretirati, ponoviti, odabrati, nabrojati, povezati, očekivani rezultati učenja trebali bi se odnositi i na razinu razumijevanja pri kojoj bi se sadržaji trebali prepričati, oprimjeriti i proširiti, zadatci više kognitivne razine zahtijevaju primjenu sadržaja, što znači da će učenici poznate sadržaje koristiti za pripremu svojih prezentacija.

dva sata tjedno / 70 sati godišnje zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, prezentacija rezultata ostalim učenicima, portfo lio, pismeno i usmeno provjeravanje znanja

22


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

1.3. Izborna nastava njemačkog jezika 1.3.5. Za 8.c i 8.d razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ana Kolar

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

usvajanje osnovnih znanja njemačkog jezika, razvijanje aktivne uporabe njemačkog jezika, razvijanje komunikacije u svakodnevnom životu, razvijanje znanja o civilizacijskom vrijednostima Njemačke, Austrije i Švicarske, motivirati učenike za daljnje učenje njemačkog jezika

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razumijevanje te primjena usvojenog vokabulara i novih gramatičkih struktura na konkretnim primjerima i u konkretnim situacijama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

pismeni i usmeni zadatci, obrada tekstova i dramatizacija, obrada pjesama, jezične i kreativne aktivnosti vezane za civilizaciju njemačkog govornog područja, pisanje pismenih radova, zrada power-point prezentacija

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva školska sata tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmene provjere, provjera aktivne uporabe njemačkog jezika (osnovna komunikacija), provjere pismene kompetencije, rezultati se koriste u aktivnoj uporabi njemačkog jezika na nastavi, učenički radovi se izlažu na panou, uvježbane dramatizacije ili pjesme učenici predstavljaju na školskoj priredbi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

oko 200 kn ( fotokopije i dodatni didaktički materijali)

23


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2. Dodatna nastava

2.1. Hrvatski jezik u razrednoj nastavi 2.2. Matematika u razrednoj nastavi 2.3. Hrvatski jezik 2.4. Matematika 2.5. Engleski jezik 2.6. Njemački jezik 2.7. Biologija 2.8. Kemija 2.9. Fizika 2.10. Povijest

24


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.1. Dodatna nastava hrvatskog jezika za 1. razred (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Suzana Gerjević

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema hrvatskom jeziku i pisanoj riječi, razvijati jezično-komunikacijske sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika, razvijati literarne sposobnosti, čitateljskih interesa i kulture, bogaćenje rječnika, poštivanje pravopisne norme, osposobljavanje za samostalno čitanje i primanje književnih djela

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz veći izbor različitih izvora znanja individualizirati rad učenika radi postizanja veće zanimanja za hrvatski jezik i književnost.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan nastavne godine.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

provodi se tijekom rada i realizacije planiranih sadržaja u svrhu praćenja postignuća učenika i njihovog napretka, redovito pohvaljivati svaki napredak, ustrajnost i zalaganje, koristiti rezultate na javnim priredbama škole i u školskim časopisima.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

25


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.1. Za 1.a i 1.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Sertić Jasmina Imbrišić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema, poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

rješavati probleme u novoj situaciji primjenom stečenog znanja i pravila na nov način, odgovoriti „Što ako?“

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica, te analiza rješenja rezultata, upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izražavanje vlastitog mišljenja, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine natjecanja unutar razreda, uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja. papir……………………………….60 kn magneti ......................................50 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...160 kn

26


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.2. Za 1. razred (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jasminka Martinović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz veći izbor različitih zadataka individualizirati rad učenika radi postizanja veće zanimanja za matematiku i boljih rezultata, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, pripremanje i sastavljanje matematičkih zadataka te uvođenje u rad učenika kao i pomoć pri rješavanju zadataka.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja unutar razreda, uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

27


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.3. Za 1. razred (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Lipak

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz veći izbor različitih zadataka individualizirati rad učenika radi postizanja veće zanimanja za matematiku i boljih rezultata, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, pripremanje i sastavljanje matematičkih zadataka te uvođenje u rad učenika kao i pomoć pri rješavanju zadataka.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja unutar razreda, uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

28


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.3. Za 2. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sonja Kolarić Ivana Marčetić Helena Tomljanović Ankica Toth

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

rješava logički zahtjevnije zadatke, samostalno postavlja matematički izraz, dosjetljivo rješava tekstualne zadatke

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, logičkih zagonetki, mozgalica, te analiza rješenja rezultata, upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izražavanje vlastitog mišljenja, poticati, njegovati i razvijati učenikove sposobnosti, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, razvijati i produbljivati ljubav prema matematici

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine. natjecanja unutar razreda, međunarodno natjecanje Klokan bez granica, uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

29


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.4. Za 3.a razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Kranželić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osposobiti učenike za samostalno rješavanje složenijih matematičkih zadataka i problema

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

rješavati logički zahtjevnije zadatke, samostalno postavljati matematički izraz, dosjetljivo rješavati tekstualne zadatke

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u manjim skupinama uz korištenje dodatnih materijala, rješavanje zadataka objektivnog tipa i problemskih zadataka, redovito pohađanje i održavanje, poticanje i podrška tijekom rada

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2010./11.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje, samovrjednovanje, sudjelovanje na natjecanju Matematički klokan

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

radni listovi za 10 učenika, cijena 32 kn po komadu, primjerak RL za učitelja i priručnik, modeli geometrijskih tijela i likova , papir za kopiranje i printanje materijala, geometrijski pribor

30


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.5. Za 3.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijati sposobnosti rješavanja težih matematičkih zadataka, razvijati sposobnosti logičkog mišljenja, zaključivanja, pamćenja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

primijeniti naučeno u svakodnevnom životu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualnim radom, radom u parovima, radom u skupinama, učenje kroz igru, istraživački rad

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika, razredna natjecanja, pismena i usmena provjeravanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

radni materijali za dodatnu nastavu prema cjeniku izdavača

31


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.6. Za 3.a i 3.b razred (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Kasalo Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema, individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

rješava logički zahtjevnije zadatke, samostalno postavlja matematički izraz, dosjetljivo rješava tekstualne zadatke

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, te analiza rješenja rezultata, upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izražavanje vlastitog mišljenja, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja, uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn mape za ulaganje………………….40 kn didaktički materijal……………….50 kn odgovarajući tiskani materijal…...100 kn ukupno…………………………...250 kn

32


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.2. Dodatna nastava matematike u razrednoj nastavi 2.2.7. Za 4. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Barbara Bajsić Ljiljana Drmić Tamara Trnski Andreja Žarec

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problema, individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

rješava logički zahtjevnije zadatke, samostalno postavlja matematički izraz, dosjetljivo rješava tekstualne zadatke

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rješavanje problemskih zadataka, te analiza rješenja rezultata, upućivanje na samostalno rješavanje zadataka te izražavanje vlastitog mišljenja, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

natjecanja, uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn mape za ulaganje………………….40 kn didaktički materijal……………….50 kn odgovarajući tiskani materijal…...100 kn ukupno…………………………...250 kn

33


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.3. Dodatna nastava hrvatskog jezika 2.3.1. Za 7.a i 7.d razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tanja Grbavac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

osposobiti učenike da sukladno svojoj darovitosti kvantitativno i kvalitativno prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti u odnosu na redovitu nastavu, ubrzati ovladavanje širim znanjem od obveznih sadržaja, provesti izborne teme

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti jezika, osposobiti učenike za nijansirano izražavanje, otkriti mogućnost izbora i rasporeda riječi i izraza, njihovo funkcioniranje u određenom kontekstu i njihovu izražajnu vrijednost, analizirati složeniji jezični problem/sadržaj

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom obliku rada i skupinskom obliku rada rješavati složenije zadatke, samostalno istraživati sadržaje slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovrjednovanje učenika; vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanjima iz poznavanja hrvatskoga jezika; u redovitoj nastavi učenici koriste svoja znanja i vještine kao voditelji skupinskih aktivnosti te kao pomagači slabijima u učenju pripremanje materijala za dodatni rad (nastavni listići, plakati, flomasteri, fotokopiranje sadržaja i dr.), otprilike 100 kn

34


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.3. Dodatna nastava hrvatskog jezika 2.3.2. Za 7.b i 7.c razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Kos

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike da sukladno svojoj darovitosti i interesu kvantitativno i kvalitativno prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti u odnosu na jezične sadržaje redovite nastave, upoznati učenike s dodatnim i izbornim jezičnim sadržajima, poticati interes za samostalno istraživanje jezičnih sadržaja, uspješno rješavati složenije jezične zadatke

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

uspješno se služiti hrvatskim standardnim jezikom u različitim jezičnim situacijama (usmena i pisana komunikacija), upoznati izražajne mogućnosti jezika, osposobiti učenike za nijansirano izražavanje, otkriti mogućnosti izbora i rasporeda riječi i izraza, njihovo funkcioniranje u određenom kontekstu i njihovu izražajnu vrijednost, analizirati složeniji jezični problem/zadatak, proširiti učenikov rječnik, učenici će samostalno provoditi istraživanje koristeći stručnu literaturu i internetske sadržaje te izložiti svoje spoznaje drugim učenicima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom obliku rada i radu u skupinama rješavati složenije jezične zadatke i zadatke s prijašnjih natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika, samostalno istraživati sadržaje slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika stručno usmjeravanje, poticaj i pomoć učenicima u usvajanju dodatnih i izbornih sadržaja iz slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine jedan sat tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika, vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika, u redovitoj nastavi učenici koriste svoja znanja i vještine kao voditelji aktivnosti u radu u skupinama te kao pomagači slabijima u učenju, individualno opisno praćenje učenikovih aktivnosti i uspješnosti u ovladavanju obrazovnih postignuća

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

izrada i pripremanje materijala za dodatni rad (nastavni listići, fotokopiranje materijala i drugih potrebnih sadržaja), otprilike 50 kn ukupno

35


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.3. Dodatna nastava hrvatskog jezika 2.3.3. Za 8.b i 8.d razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vlatka Bily

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike da sukladno svojoj darovitosti kvantitativno i kvalitativno prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti u odnosu na redovitu nastavu, ubrzati ovladavanje širim znanjem od obveznih sadržaja, provesti izborne teme.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti jezika, osposobiti učenike za nijansirano izražavanje, otkriti mogućnost izbora i rasporeda riječi i izraza, njihovo funkcioniranje u određenom kontekstu i njihovu izražajnu vrijednost, analizirati složeniji jezični problem/sadržaj, proširiti učenikov rječnik, razviti vlastiti stil, razlikovati posebnosti leksičkog pjesničkog, razgovornog, poslovnog, znanstvenog i publicističkog stila, samostalno stvarati imenice, pridjeve i glagole na osnovi polaznih riječi, otkriti nove rječotvorbene mogućnosti, samostalno analizirati pisani rad (stilska analiza)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom obliku rada i skupinskom obliku rada rješavati složenije zadatke, samostalno istraživati sadržaje slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovrjednovanje učenika, vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanjima iz poznavanja hrvatskoga jezika, u redovitoj nastavi učenici koriste svoja znanja i vještine kao voditelji skupinskih aktivnosti te kao pomagači slabijima u učenju pripremanje materijala za dodatni rad (nastavni listići, plakati, flomasteri, fotokopiranje sadržaja i dr.), otprilike 100 kn

36


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.4. Dodatna nastava matematike 2.4.1. Za 5. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Milka Fofonjka

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom matematike petog razreda, omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na interes učenika te pristup različitim izvorima znanja, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednost i izgrađivanje znanstvenog stava, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada, sudjelovanje na natjecanju (općinskom i županijskom)

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

analizirati postavljene zadatke kako bi što jednostavnije pronalazili moguća rješenja, učenici će moći upotrebljavati principe i metode kako bi riješili logičke zadatke te zadatke iz svakodnevnog života, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja, u pojedinim projektnim zadatcima rad u timu, predavanje nastavnika, praktičan rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

37


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.4. Dodatna nastava matematike 2.4.2. Za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Marijanka Ileković

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom matematike šestog razreda, omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na interes učenika te pristup različitim izvorima znanja, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednost i izgrađivanje znanstvenog stava, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada, sudjelovanje na natjecanju (općinskom i županijskom)

analizirati postavljene zadatke kako bi što jednostavnije pronalazili moguća rješenja, učenici će moći upotrebljavati principe i metode kako bi riješili logičke zadatke te zadatke iz svakodnevnog života, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja, u pojedinim projektnim zadatcima rad u timu, predavanje nastavnika, praktičan rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

38


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.4. Dodatna nastava matematike 2.4.3. Za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Valentina Kolić Milka Fofonjka

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom matematike sedmog razreda, omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na interes učenika te pristup različitim izvorima znanja, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednost i izgrađivanje znanstvenog stava, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada, sudjelovanje na natjecanju (općinskom i županijskom)

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

analizirati postavljene zadatke kako bi što jednostavnije pronalazili moguća rješenja, učenici će moći upotrebljavati principe i metode kako bi riješili logičke zadatke te zadatke iz svakodnevnog života, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja, u pojedinim projektnim zadacima rad u timu, predavanje nastavnika, praktičan rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

39


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.4. Dodatna nastava matematike 2.4.4. Za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Marijanka Ileković

stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena obvezatnim nastavnim planom i programom matematike osmog razreda, omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na interes učenika te pristup različitim izvorima znanja, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednost i izgrađivanje znanstvenog stava, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada, sudjelovanje na natjecanju (općinskom i županijskom)

analizirati postavljene zadatke kako bi što jednostavnije pronalazili moguća rješenja, učenici će moći upotrebljavati principe i metode kako bi riješili logičke zadatke te zadatke iz svakodnevnog života, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja, u pojedinim projektnim zadatcima rad u timu, predavanje nastavnika, praktičan rad, primjena računala u nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za kopiranje i printanje dodatnog materijala

40


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.5. Dodatna nastava engleskog jezika 2.5.1. Za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Draženka Uzelac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

cilj dodatne nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za adekvatnu komunikaciju u nekim budućim komunikacijskim situacijama, razvoj sposobnosti usvajanja šireg vokabulara i gramatičkih struktura nego u redovnoj nastavi kao i razvoj sposobnosti logičkog zaključivanja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti jezika, osposobiti učenike za nijansirano izražavanje, otkriti mogućnost izbora i rasporeda riječi i izraza, njihovo funkcioniranje u određenom kontekstu i njihovu izražajnu vrijednost, analizirati složeniji jezični problem/sadržaj, proširiti učenikov rječnik, razviti vlastiti stil, razlikovati posebnosti leksičkog pjesničkog, razgovornog, poslovnog, znanstvenog i publicističkog stila, samostalno stvarati imenice, pridjeve i glagole na osnovi polaznih riječi, otkriti nove rječotvorbene mogućnosti, samostalno analizirati pisani rad (stilska analiza)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom obliku rada i skupinskom obliku rada rješavati složenije zadatke, samostalno istraživati sadržaje slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika; vrjednovanje učeničkog znanja putem testove i kontrolnih zadataka; u redovitoj nastavi učenici koriste svoja znanja i vještine kao voditelji skupinskih aktivnosti te kao pomagači slabijima u učenju

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za kopiranje, flomasteri, boje(oko 100 kn)

41


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.5. Dodatna nastava engleskog jezika 2.5.2. Za 8.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Slavica Blažeković

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike da sukladno svojoj darovitosti kvantitativno i kvalitativno prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti u odnosu na redovitu nastavu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti jezika, osposobiti učenike za nijansirano izražavanje, otkriti mogućnost izbora i rasporeda riječi i izraza, njihovo funkcioniranje u određenom kontekstu i njihovu izražajnu vrijednost, analizirati složeniji jezični problem/sadržaj, proširiti učenikov rječnik, razviti vlastiti stil

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom obliku rada i skupinskom obliku rada rješavati složenije zadatke, samostalno istraživati sadržaje slovnice, rječnika, pravopisa i povijesti jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine samovrjednovanje učenika, portfolio, vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanjima iz poznavanja engleskog jezika pripremanje materijala za dodatni rad (nastavni listići, plakati, flomasteri, fotokopiranje sadržaja i dr.), otprilike 100 kn

42


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.5. Dodatna nastava engleskog jezika 2.5.3. Za 8.d razred

Nositeljica aktivnosti

Branislava Blažević

Planirani broj učenika

3-6

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno - ukupno 35 sati tijekom školske godine razvijati strategije učenja, razvijati pozitivan odnos prema radu, osposobljavanje učenika za temeljnu pisanu i usmenu komunikaciju na stranom jeziku, razumijevanje teksta, čitanje, govor i pismo, pravilan izgovor, gramatički oblici i strukture, upoznavanje s kulturom zemalja engleskog govornog područja nastava će se izvoditi u učionici uz korištenje tiskanih materijala, rječnika, priručnika za gramatiku, udžbenika i bilježnice tijekom školske 2010./2011. godine

Ciljevi aktivnosti

Način realizacije aktivnosti

Vremenski okviri aktivnosti Osnovna namjena aktivnosti

Detaljni troškovnik za aktivnost Način vrednovanja aktivnosti Način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti

prevladati teškoće u učenju stranog jezika postići zadovoljavajući uspjeh, podići samo pouzdanje učenika pribor za rad osiguravaju roditelji učenika i škola individualno opisno praćenje učenika uspjeh učenika na kraju školske godine

43


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.5. Dodatna nastava engleskog jezika 2.5.4. za 8.a i 8.c razred Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Anita Vegh cilj ovog programa je proširiti znanje i dublje obraditi gradivo engleskog jezika prema Planu i programu te se detaljnije posvetiti određenim jezičnim elementima i kompetencijama koje ne dolaze dovoljno do izražaja tijekom redovnih nastavnih sati nastavna građa ovog programa zasniva se na službenom Planu i programu za nastavni predmet engleski jezik, učenici će steći vještinu sigurnog i brzog rješavanja pismenih i usmenih gramatičkih i pravopisnih zadataka, pisanja eseja, usmene konverzacije, predstavljanja sebe i svoje okoline na engleskom jeziku, razvijat ćemo sposobnost parafraziranja i točnog korištenja glagolskih vremena, učenici će naučiti nekoliko pisanih formi (klasično pismo, razglednica, e-mail, esej, dnevnik…)

izrada manjih projekata, rješavanje on-line zadataka posjećivanje tematski ciljanih Internet stranica, rad na tekstovima, izrada prezentacija, prezentiranje pred grupom i/ili razrednim odjelom, korištenje dodatne literature (The Good Grammar Book, English Grammar in Use…) većina aktivnosti ovog programa bazirat će se na prvom polugodištu i na početku drugog polugodišta, iako se dodatna nastava provodi tijekom cijele školske godine, glavnina rada fokusirana je na termine prije školskih i županijskih natjecanja, program se u pravilu provodi tijekom školske godine 2010./2011. kroz jedan nastavni sat tjedno postignute rezultate učenici i učitelji zajednički komentiraju i vrjednuju, također će biti zastupljeno i samovrjednovanje, u drugom polugodištu pojedini učenici pristupaju i školskom/županijskom natjecanju u poznavanju engleskog jezika papir za fotokopiranje ( 40 kn) usb-stick (100 kn) prozirnice, papri u boji, hamer, ljepilo (50 kn) ukupno 190 kn Raymond Murphy: English Grammar in Use (145 kn)

44


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.6. Dodatna nastava njemačkog jezika za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ana Kolar

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje sadržaja redovne nastave, razvijanje usmenog i izražavanja na njemačkom jeziku, proširivanje vokabulara i gramatičkih sadržaja, poticanje ljubavi prema njemačkom jeziku te buđenje interesa za čitanje na stranom jeziku, razvijanje komunikacije i aktivne uporabe njemačkog jezika, razvijanje kreativnih sposobnosti na području stranog jezika

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razumijevanje te primjena usvojenog vokabulara i novih gramatičkih struktura na konkretnim primjerima i u konkretnim situacijama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u nastavi će se koristiti tiskani i drugi mediji (DVD, računalo, projektor), učenici će uvježbavati dijaloge i kratke igrokaze na njemačkom jeziku, učenici će izrađivati plakate vezane za prigodne datume

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

pismene i usmene provjere, individualno praćenje učenika, radionice, izrada plakata, izlaganje učeničkih radova na panou, predstavljanje kratkih igrokaza na priredbama

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

oko 200 kn ( fotokopije i dodatni didaktički materijali)

45


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.7. Dodatna nastava iz biologije za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Stanislava Bračun proširivanje i produbljivanje temeljnih znanja iz biologije, njihovo povezivanje i usustavljivanje, unaprjeđivanje sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih i praktičnih zadataka, stjecanje dodatnih znanja i vještina koja nisu obuhvaćena redovnim nastavnim radom, obrada izbornih tema, priprema i sudjelovanje na natjecanjima iz biologije, sudjelovanje u projektu ''Prevencija ovisnosti'' povodom Dana bolesnika, posjet Institutu Ruđer Bošković povodom Dana otvorenih vrata Instituta proširivanje znanja iz biologije u odnosu na redovnu nastavu biologije, upoznavanje s pravilima i postupcima u znanstvenom istraživačkom radu, istraživanje i obrada zadane biološke teme/ problema uz pomoć pokusa i dostupnih izvora ( stručna literatura, časopisi, internet, televizija, udžbenik iz biologije...), sažimanje, povezivanje i prezentacija rezultata istraživanja u obliku izvještaja, power point prezentacije, plakata ili referata, objektivno i kritičko razmišljanje, logičko i točno zaključivanje, razvijanje interesa za istraživanje bioloških procesa, osposobljavanje za rješavanje zahtjevnijih problemskih zadataka (iz genetike), unaprijeđivanje vještine mikroskopiranja u individualnom i skupnom obliku rada rješavati složenije zadatke iz biologije, provedba istraživanja na zadanu temudiskusije, razgovori, ankete, pisanje samostalnih radova – referata, power point prezentacija, izrada plakata

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele nastavne godine, jedan sat tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata (opisne i brojčane ocjene) u svrhu poticanja, vrjednovanje znanja na natjecanjima iz biologije, rezultate vrjednovanja s dodatne nastave koristiti kao dopuna razultatima vrjednovanja s redovne nastave biologije

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za fotokopiranje, flomasteri, hamer papiri, oko100kn

46


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.8. Dodatna nastava kemije 2.8.1. Za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Juren

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih i praktičnih zadataka

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

opisati složenije kemijske aparature, sastaviti aparaturu za destilaciju, izračunati maseni udio sastojaka u smjesi, definirati razliku između kemijskih i fizikalnih promjena, opisivati i usporediti složenije jednadžbe kemijskih reakcija, napraviti jednostavnije pokuse prema naputku i analizirati rezultate pokusa, samostalno kreirati jednostavne pokuse

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organizacija školskog natjecanja, rješavanje problemskih zadataka, analiza istih, izvođenje jednostavnih pokusa, mali projekti, istraživanja i diskusije, održavanje dodatne nastave, pripremanje učenika za natjecanje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele nastavne godine, jedan sat tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, sudjelovanje na natjecanju, prezentacija rezultata ostalim učenicima 7. razreda

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir…………………. 30 kn kemikalije …………….400 kn pribor…………………..200kn

47


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.8. Dodatna nastava kemija 2.8.1. Za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Juren

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih praktičnih i teorijskih zadataka

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

opisati složenije kemijske aparature, sastaviti aparaturu za suhu destilaciju, izračunati relativnu molekulsku masu i masu za složenije molekule, definirati razliku između anorganskih i organskih spojeva, kvalitativno odrediti sastav organskog soja, opisati i usporediti složenije jednadžbe kemijskih reakcija, napraviti jednostavnije pokuse prema naputku i analizirati rezultate pokusa, samostalno kreirati jednostavne pokuse

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktično izvođenje pokusa prema naputku, rješavanje zadataka objektivnog tipa, rješavanje problemskih zadataka, podrška, poticaj i vođenje tijekom izvođenja pokusa, sigurnost učenika tijekom izvođenja pokusa

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele nastavne godine jedan sat tjedno

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata, sudjelovanje na natjecanju, prezentacija ostalim učenicima 8. razreda o rezultatima pokusa

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

natrijev acetat……………….180 kn kalcij……………………..…..100 kn kalijev natrijev tartarat …....100 kn vodikov peroksid ……….…100 kn UKUPNO: oko 480kn

48


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.9. Dodatna nastava fizike 2.9.1 Za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Dubravka Gazdić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivanje temeljnih znanja,sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih i praktičnih zadataka

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

samostalno pripremiti pribor za određeni pokus i izvesti ga, mjeriti potrebne veličine,upisivati podatke u tablice, izračunati i sintetizirati podatke, prikazati ih grafički

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organizacija školskog natjecanja, rješavanje problemskih zadataka, analiza istih, izvođenje jednostavnih pokusa, pripremanje učenika za natjecanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele nastavne godine, dva sata tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………60 kn mape za ulaganje………40 kn didaktički materijal……50 kn ukupno………………..150 kn

49


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.9. Dodatna nastava fizike 2.9.2. Za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Dubravka Gazdić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširivanje temeljnih znanja, sposobnosti i umijeća rješavanja problemskih i praktičnih zadataka

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

analizirati i raščlaniti problemski zadatak, skicirati ga, primijeniti odgovarajuću jednadžbu, izračunati pa analizirati rezultat, samostalno izvesti praktični zadatak.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organizacija školskog natjecanja, rješavanje problemskih zadataka, analiza istih, izvođenje jednostavnih pokusa, mali projekti, istraživanje i diskusije, pripremanje učenika za natjecanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele nastavne godine-dva sata tjedno. uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja za stjecanje većeg znanja papir……………………………40 kn mape za ulaganje……………....40 kn didaktički materijal…………....50 kn pribor za strujni krug…………100 kn potkovičasti magnet…………..120 kn zavojnica…………………… ..120 kn transformator…………………300 kn ukupno………………………. 770 kn

50


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.10. Dodatna nastava povijesti 2.10.1. Za 5. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Gorana Popović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširiti osnovne sadržaje za razumijevanje povijesnih pojava i procesa te njihovo povezivanje i usustavljivanje snalaženje u prostoru i vremenu te upoznavanje razvoja društva, kulture, gospodarstva i znanosti kroz povijest učenici će, ovisno o interesu, imati uvid i mogućnost istraživati i proučavati zavičajnu povijest

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

sposobnost razumijevanje i povezivanje gradiva u cjelinu korištenje povijesnih podataka pri rješavanju problema u novim situacijama, mogućnost pojašnjavanja povijesnih podataka, njihovo tumačenje ili pak prepričavanje na osnovu vlastitog shvaćanja i kritičkog tumačenja, objektivno pregledavanje povijesnih izvora i podataka te njihovo kritičko vrednovanje i provjeravanje pouzdanosti, uopćavanje pojedinog gradiva i njegovo sažimanje u vidu izvještaja, prezentacija i referata

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

realizacija nastave bit će u učionici, učenici će sudjelovati u vidu individualnog rada te rada u paru ili grupama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2010./2011., od 6. rujna do 15. lipnja, jednom tjedno, 35 sati godišnje opisno i pismeno praćenje tijekom nastavne godine, samovjrednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje za postignute rezultate potrošni materijal tijekom rada (papir za printanje i fotoko piranje, boja) 100 kn

51


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

2.10. Dodatna nastava povijesti 2.10.2. Za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Renata Pavlić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

proširivati i produbljivati temeljna znanja iz povijesti u 8.r., poticati učenike na odgovoran odnos prema radu i povijesnoj baštini.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

usmjeravati učenike na istraživački rad, razvijati logičko mišljenje te interes za izučavanje i istraživanje povijesti, razvijati povijesno mišljenje, razvijati interes za svoju i kulturu drugih naroda te razvijati toleranciju i poštovanje različitosti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

nastava će se realizirati u učionici, u skladu sa interesima i očekivanjima učenika obrađivat će se teme vezane uz gradivo 8.razreda i lokalnu povijest, rješavanje zadataka u dogovoru sa učenicima, istraživanje, diskusije i razgovori, rad na povijesnim izvorima, pisanje samostalnih radova, pripremanje učenika za natjecanje iz povijesti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

dodatna nastava povijesti izvodi se jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

kroz zajednički rad poticati individualnost, ali i pripadnost grupi, poticati učenika da sami odrede vrijednost svog sudjelovanja u grupi, vodeće učenike isticati i dati im mogućnost predstavljanja grupe na natjecanjima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema troškova

52


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3. Dopunska nastava

3.1. Hrvatski jezik u razrednoj nastavi 3.2. Matematika u razrednoj nastavi 3.3. Engleski jezik u razrednoj nastavi 3.4. Njemački jezik u razrednoj nastavi 3.5. Engleski jezik 3.6. Matematika 3.7. Povijest

53


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.1. Dopunska nastava hrvatskog jezika u razrednoj nastavi 3.1.1. Za 1.a i 1.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Sertić Jasmina Imbrišić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

prepoznati i razlikovati glas, slovo, riječ, primjenjivati glasovnu analizu i sintezu na čitanje kraćih tekstova, uredno i čitljivo pisati slova i riječi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom cijele nastavne godine rad vrjednujemo usmenim i manjim pismenim provjerama, a rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn magneti……………………………50 kn ukupno…………………………...160 kn

54


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.1. Dopunska nastava hrvatskog jezika u razrednoj nastavi 3.1.2. Za 1. razred (PŠ Ždralovi) Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Jasminka Martinović ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom pomoć učenicima koji teže svladavaju nastavni program kako bi postigli bolji rezultat

osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha jedan školski sat svaki tjedan tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

provodi se kontinuirano, prateći individualni napredak učenika u odnosu na početno stanje i opisno ocjenjuje tijekom dopunske nastave

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

55


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.1. Dopunska nastava hrvatskog jezika u razrednoj nastavi 3.1.3. Za 1. razred (PŠ Ždralovi) Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Suzana Gerjević ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom pomoć učenicima koji teže svladavaju nastavni program kako bi postigli bolji rezultat

osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

provodi se kontinuirano, prateći individualni napredak učenika u odnosu na početno stanje i opisno ocjenjuje tijekom dopunske nastave

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn ukupno…………………………...110 kn

56


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.1. Dopunska nastava hrvatskog jezika u razrednoj nastavi 3.1.3. Za 2. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomljanović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

prepoznati imenice i glagole u rečenici, prepoznati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu, naučiti pisanje čestice ne, pisati veliko početno slovo

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i skrb, učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i pismenim provjerama, rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir - 60 kn, mape za ulaganje - 40 kn, didaktički materijal - 50 kn, odgovarajući tiskani materijal - 100 kn, kopiranje materijala - 50 kn, ljepilo - 30 kn, markeri - 50 kn, krede u boji - 50 kn ukupno - 430 kuna

57


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.1. Dopunska nastava hrvatskog jezika u razrednoj nastavi 3.1.4. Za 3.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijati sposobnosti točnog čitanja i pravilnog pisanja riječi i rečenica tiskanim i pisanim slovima, razvijati sposobnosti pravilnog izražavanja, razvijati sposobnosti analize i sinteze riječi, razvijati motoriku prstiju učenika

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

pisati i čitati, pravilno se usmeno i pismeno izražavati u svakodnevnom životu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualnim radom, radom u parovima, učenje kroz igru

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

usmenim i pismenim provjeravanjem

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Smib ili Radost – prema cjeniku izdavača

58


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.1. Dopunska nastava hrvatskog jezika u razrednoj nastavi 3.1.5. Za 3. razred (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tihana Bajsić Feješ Lidija Kasalo

utvrđivati znanja stečena na nastavi hrvatskog jezika razvijati zanimanje za slušanje i čitanje priče, čitati s razumijevanjem, učiti pravilno odgovarati na pitanja, učiti pravilno usmeno se izražavati, razvijati sposobnost samostalnog rješavanja zadataka, usvajanje znanja iz gramatike i pravopisa osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha. jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom cijele nastavne godine rad vrednujemo usmenim i pismenim provjerama, rezultate koristimo u svrhu napretka učenika papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn odgovarajući tiskani materijal…...100 kn ukupno…………………………...210 kn

59


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.1. Dopunska nastava hrvatskog jezika u razrednoj nastavi 3.1.6. za 4. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Barbara Bajsić Ljiljana Drmić Tamara Trnski Andrea Žarec nadopunjavati i utvrđivati znanja stečena na nastavi HJ, razvijati humanost, solidarnost i nesebičnost kod djece, razvijati volju i želju za znanjem te podizati nivo samopouzdanja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

prepoznaje i razlikuje vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi), primjenjuje pravopisna pravila, čita primjerenom brzinom, razumije pročitani tekst, uočava upravni govor, prepričava štivo prateći tijek zbivanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom cijele nastavne godine rad vrjednujemo usmenim i pismenim provjerama, rezultate koristimo u svrhu napretka učenika papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn Oogovarajući tiskani materijal…...100 kn ukupno…………………………...210 kn

60


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.2. Dopunska nastava matematike u razrednoj nastavi 3.2.1. Za 1.a i 1.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Sertić Jasmina Imbrišić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom, pomoć učenicima koji teže svladavaju nastavni program kako bi postigli bolji rezultat

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

objasniti pojam broja; računati u skupu brojeva do 20, prepoznati, imenovati i razlikovati geometrijske likove osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, te pripremati učenike na novo gradivo kako bi se lakše snašli na satu, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz igru, razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i pomoć učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom cijele nastavne godine rad vrjednujemo usmenim i manjim pismenim provjerama, a rezultate koristimo u svrhu napretka učenika papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn magneti…………………………….50 kn ukupno…………………………...160 kn

61


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.2. Dopunska nastava matematike u razrednoj nastavi 3.2.2. za 1. razred (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Lipak

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladati osnovama iz matematike u 1. razredu kako bi mogli pratiti nastavu u sljedećem razredu

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

pomoć učenicima prvog razreda koji ne savladavaju redovni nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, učenicima koji zbog odsutnosti nisu uspjeli usvojiti pojedine sadržaje, individualno proći s učenicima gradivo koje nisu dobro utvrdili, vještine rješavanja zadataka razvijati praksom

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz veći izbor različitih zadataka individualizirati rad učenika radi lakšeg usvajanja sadržaja, služenje konkretnim materijalom i modelima, igre, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, pripremanje i sastavljanje matematičkih zadataka te uvođenje u rad učenika kao i pomoć pri rješavanju zadataka

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki drugi tjedan nastavne godine.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

provodi se kontinuirano, prateći individualni napredak učenika u odnosu na početno stanje i opisno ocjenjuje tijekom dopunske nastave, uspoređivanje rezultata i pohvale učenicima u svrhu poticanja. papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

ukupno…………………………...110 kn

62


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.2. Dopunska nastava matematike u razrednoj nastavi 3.2.3. Za 3.a razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Kranželić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijati sposobnost rješavanja osnovnih matematičkih problema, brojati, čitati, pisati, uspoređivati, zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti do 1000

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

brojiti, čitati i pisati brojeve do 1000, pisanu brojevnu riječ zadanog broja do 1000, usporediti, zbrajati i oduzimati brojeve do 1000, znati tablicu množenja i dijeljenja brojeva do 100, pisano zbrajati i oduzimati brojeve do 1000, množiti jednoznamenkastim brojem, crtati paralele, okomice, te geometrijske likove pomoću geometrijskog pribora, imenovati jedinice za mjerenje dužine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni pristup i prilagodba metoda rada, rješavanje jednostavnih zadataka iz udžbenika i nastavnih listića, redovito održavanje i pohađanje, podrška i poticanje tijekom rada.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2010./2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno i pismeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja, sustavno praćenje i zapažanje dostignuća, pomoć i poticanje za bolji rad u redovnoj nastavi.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

radni listovi po cijeni 7x 25kn= 165 kn, kreda u boji 20 kn, priručnik za dopunsku nastavu za učitelje 120 kn, geometrijski pribor za crtanje na ploči 200kn, papir za fotokopiranje listića

63


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.2. Dopunska nastava matematike u razrednoj nastavi 3.2.4. za 4. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Barbara Bajsić Ljiljana Drmić Tamara Trnski Andrea Žarec

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

nadopunjavati i utvrđivati znanja stečena na nastavi HJ, razvijati humanost, solidarnost i nesebičnost kod djece, razvijati volju i želju za znanjem te podizati nivo samopouzdanja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

brojiti, čitati i pisati brojeve do 1000000, pisanu brojevnu riječ zadanog broja do 1000000, usporediti, zbrajati i oduzimati brojeve do 1000000, zna tablicu množenja i dijeljenja brojeva do 100, pisano množenje, pisano dijeljenje jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojem, crtati paralele, okomice, trokut, pravokutnik i kvadrat pomoću geometrijskog pribora, imenovati jedinice za mjerenje površine i obujma osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom cijele nastavne godine rad vrjednujemo usmenim i pismenim provjerama, rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn odgovarajući tiskani materijal…...100 kn ukupno…………………………...210 kn

64


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.3. Dopunska nastava engleskog jezika u razrednoj nastavi za 3. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Sanja Fuček

nadopunjavati i utvrđivati znanja stečena na nastavi engleskog jezika, razvijati humanost, solidarnost i nesebičnost koddjece, razvijati volju i želju za znanjem te podizati nivo samopouzdanja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razlikuje jedninu i množinu imenica (There is/There are), upotrebljava neke prijedloge (in, on, under), zna nabrojiti mjesece u godini i dane u tjednu, razumije i čita jednostavne kraće tekstove o poznatim sadržajima, broji glavne brojeve do 100

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i pismenim provjerama, rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir……………………………….60 kn didaktički materijal……………….50 kn odgovarajući tiskani materijal…...100 kn ukupno…………………………...210 kn

65


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.4. Dopunska nastava njemačkog jezika u razrednoj nastavi za 4.a i 4.b razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ana Kolar

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

savladavanje nastavnih sadržaja koji su propisani za učenike četvrtih razreda

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razumijevanje nastavnog sadržaja te rješavanje zadataka vezanih uz isti, primjena naučenog vokabulara ili gramatičkih struktura na konkretnim primjerima ili zadacima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmišljavanje zadataka kojima će učenici usvojiti ili ponoviti već obrađeno gradivo, individualnim pristupom pomoći učenicima u savladavanju eventualnih poteškoća te tako osigurati što lakše praćenje redovne nastave

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

pismene i usmene provjere, rezultati se koriste u svrhu napretka učenika te što kvalitetnijeg praćenja redovne nastave

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

oko 200 kn (fotokopije i dodatni didaktički materijali)

66


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.5 Dopunska nastava engleskog jezika 3.5.1. Za 7. razrede

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Draženka Uzelac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pomoći učenicima u svladavanju nastavnih sadržaja koje zbog određenih razloga nisu bili u mogućnosti savladati na satovima redovne nastave

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

tečno čitanje i razumijevanje tekstova,razumijevanje i usvajanje gramatičkih struktura koje su predviđene godišnjim planom i programom u individualnom obliku rada i skupinskom obliku rada rješavati jednostavne zadatke, čitanje tekstova, dopunska nastava organizira se u određeno vrijeme kada je takav oblik pomoći učenicima potreban tijekom školske godine, jednom tjedno uspjeh učenika u svladavanju gradiva na satovima dopunske nastave vidljiv je prilikom ponavljanja i provjera na satovima redovne nastave te se tu i vrjednuje i ocjenjuje. papir za kopiranje (oko 100 kn)

67


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.5. Dopunska nastava engleskog jezika 3.5.2. Za 8.d razred

Nositeljica aktivnosti

Branislava Blažević

Planirani broj učenika

3-6

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno - ukupno 35 sati tijekom školske godine razvijati strategije učenja, razvijati pozitivan odnos prema radu, osposobljavanje učenika za temeljnu pisanu i usmenu komunikaciju na stranom jeziku, razumijevanje teksta, čitanje, govor i pismo, pravilan izgovor, gramatički oblici i strukture, upoznavanje s kulturom zemalja engleskog govornog područja

Ciljevi aktivnosti

Način realizacije aktivnosti

nastava će se izvoditi u učionici uz korištenje tiskanih materijala, rječnika, priručnika za gramatiku, udžbenika i bilježnice.

Vremenski okviri aktivnosti

tijekom školske 2010./2011. godine

Osnovna namjena aktivnosti

prevladati teškoće u učenju stranog jezika, postići zadovoljavajući uspjeh, podići samo pouzdanje učenika

Detaljni troškovnik za aktivnost

pribor za rad osiguravaju roditelji učenika i škola

Način vrednovanja aktivnosti

individualno opisno praćenje učenika

Način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti

uspjeh učenika na kraju školske godine

68


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.6. Dopunska nastava matematike 3.6.1. Za 5. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Milka Fofonjka pružiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obrađenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama, zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet, utvrditi i usvojiti sadržaje obrađene na redovnom satu analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja, opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

individualni rad, rad u timu, predavanje nastavnika jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11. sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti deset kuna po učeniku za printanje dodatnih zadataka

69


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.6. Dopunska nastava matematike 3.6.2. Za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Junković Marijanka Ileković

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pružiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obrađenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama, zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet, utvrditi i usvojiti sadržaje obrađene na redovnom satu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja, opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u timu, predavanje nastavnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za printanje dodatnih zadataka

70


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.6. Dopunska nastava matematike 3.6.3. Za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Milka Fofonjka Valentina Kolić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pružiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obrađenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama, zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet, utvrditi i usvojiti sadržaje obrađene na redovnom satu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u timu, predavanje nastavnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti

deset kuna po učeniku za printanje dodatnih zadataka

71


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.6. Dopunska nastava matematike 3.6.4. Za 8. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Marijanka Ileković

pružiti učenicima dodatnu mogućnost usvajanja gradiva obrađenog na redovnom satu matematike, posebnu pozornost posvetiti učenicima s posebnim potrebama, zbog nedostatka vremena za savladavanje gradiva na redovnom satu, razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, urednost i povećati interes za predmet Utvrditi i usvojiti sadržaje obrađene na redovnom satu analizirati postavljene zadatke i pronalaziti moguća rješenja, opisati načine rješavanja, argumentirati rješenja u postavljenim zadacima, zagonetkama i pitalicama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u timu, predavanje nastavnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jednom tjedno po jedan školski sat od rujna do lipnja 2010./11.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

deset kuna po učeniku za printanje dodatnih zadataka

72


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.7. Dopunska nastava povijesti 3.7.1. Za 6. razred Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Renata Pavlić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

stjecanje osnovnih znanja iz povijesti u 6. razredu te njihovo vježbanje i utvrđivanje, poticanje učenika za odgovoran odnos prema radu i povijesnoj baštini

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osposobljavanje, vježbanje i ponavljanje snalaženja u vremenu i prostoru, ponavljanje i uvježbavanje već obrađenog gradiva 5. i 6. razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje već obrađenog gradiva, rješavanje pismenih i usmenih zadataka kroz razgovor i individualni pristup, pružiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama, ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2010./2011. jedan sat tjedno (35 sati godišnje).

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

rad vrjednujemo usmenim i pismenim provjerama, samovrjednovanje i nagrađivanje svakog napretka učenika, rezultate koristimo u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema troškova

73


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

3.7. Dopunska nastava povijesti 3.7.2. Za 7. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Gorana Popović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

pomoć učenicima koji rade po prilagođenom programu, ali i onima koji ne postižu očekivani uspjeh, usvojiti osnovne sadržaje za razumijevanje povijesnih pojava i procesa, pomoć prilikom snalaženja u prostoru i vremenu te upoznavanje upoznavanjem učenika s osnovnim karakteristikama pojedinog povijesnog razdoblja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

sposobnost razumijevanja i povezivanja osnovnog gradiva u cjelinu, osposobljavanje za samostalno iznošenje osnovnih povijesnih informacija, vježbajući pritom i jezičnu komunikaciju, osposobit učenika za razlikovanje pojedinih povijesnih razdoblja kao i za uočavanje osnovnih njihovih značajki

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

realizacija nastave bit će u učionici, učenici će sudjelovati u vidu individualnog rada te rada u paru ili grupama rad će se temeljiti na ponavljanju obrađenih povijesnih sadržaja s akcentom na individualan pristup svakom učeniku radi što boljeg razumijevanja i zapamćivanja sadržaja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2010./2011., od 6. rujna do 15. lipnja, jednom tjedno, 35 sati godišnje

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

vrjednovanje pismenog i usmenog izražavanje učenika samovrjednovanje i nagrađivanje učenika u svrhu napretka učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

potrošni materijal tijekom rada (papir za printanje i fotokopiranje, flomasteri, boja), 100 kn

74


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4. Izvannastavne aktivnosti

4.1. Lutkarska skupina 4.2. Mala likovna skupina 4.3. Likovna skupina (PŠ Ždralovi) 4.4. Ekoskupina 4.5. Mali pjevački zbor 4.6. Mali pjevački zbor (PŠ Ždralovi) 4.7. Rano učenje njemačkog jezika u 3.a i 3.b razredu 4.8. Prvopričesnici 4.9. Informatička grupa 4.10. Poletarci 4.11. Mala recitatorska skupina 4.12. Dramska grupa 4.13. Ekološka (cvjećarska) skupina 4.14. Sviranje melodike 4.15. Dramsko-recitatorska grupa 4.16. Ritmika 4.17. Ritmička skupina (PŠ Ždralovi) 4.18. Rukotvorine 4.19. Dramska skupina 4.20. Recitatorska skupina 4.21. Novinari 4.22. Povjesničari 4.23. Građanski odgoj—medijatori 4.24. Košarka 4.25. Rukomet 4.26. Ekogrupa 4.27. Tamburaški orkestar 4.28. Vjeronaučna olimpijada 4.29. Veliki pjevački zbor

75


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.1. Lutkarska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Sertić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijanje socijalnih vještina, stvaranje pozitivne slike o sebi, razvijanje sposobnosti uživljavanja u uloge, poštivanje vrednota govorenog jezika, osposobljavanje učenika za oživljavanje lutke govorom i pokretom

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razlikovati vrste lutaka, prirediti tekstove za scenski prikaz, urediti lutkarski zastor, demonstrirati naučeno kroz lutkarski igrokaz, interpretirati ulogu glasom i pokretom

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dramatizacija, igra uloga, izrada lutaka, ostvarivanje scenskog uratka - igrokaza

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan nastavni sat tjedno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

igrokazi na školskim priredbama, LIDRANO

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

lutkarski zastor materijali za izradu lutaka UKUPNO: 500 kn

76


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.2. Mala likovna skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Jasmina Imbrišić

razvijanje stvaralaštva i kreativnosti kod učenika te usvajanje novih likovnih tehnika, njegovanje i razvijanje talenta nadarenih učenika, razvijanje stvaralačkog divergentnog mišljenja, mašte, interesa, emocija i volje za rad, razvijanje sposobnosti opažanja prepoznati likovne tehnike i istražiti mogućnosti njihova kombiniranja, rješavati likovne probleme na nov originalan način, prepoznati i objasniti likovni jezik, analizirati likovne uratke, procijeniti i komentirati ostvarenost likovnih problema i valjanost kvalitete uratka likovne radionice, uređivanje školskih panoa, sudjelovanje na natjecanjima i izložbama, slanje radova redakcijama dječjih časopisa radionice u trajanju 2 školska sata svaki drugi tjedan tijekom cijele školske godine likovne analize produkata – usmeni komentari skupine učenika, sudjelovanje na natjecanjima likovne mape likovni pribor batik papir hameri pištolji za vruće ljepilo

77

150 kn 200 kn 40 kn 50 kn 100 kn 640 kn


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.3. Likovna skupina (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Jasminka Martinović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje vizualne percepcije i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo, rješavanjem likovnih problema učenici razvijaju sposobnost praktičnog oblikovanja i donošenje estetskih prosudba i odluka

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

vizualno, kritičko i stvaralačko mišljenje, estetska prosudba likovnog rada, umjetničkog dijela i okoline, poznavanje i razumijevanje likovnih pojmova i umjetničkih područja, razvijanje mašte i kreativnosti, pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima likovnoga rada, umjetničkoga djela i životnog okruženje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

modeliranje i građenje, crtanje, slikanje i dizajn, estetsko uređenja školskog prostora, kroz individualizirani pristup omogućiti svakom učeniku razvijanje likovnog izražavanja prema vlastitim sposobnostima i interesima, osmišljavanje i provođenja aktivnosti kroz koje će učenici stjecati određena znanja, razvijati svoje sposobnosti i pozitivne stavove

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom školske godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

likovni radovi se koriste za uređenje školskih panoa u hodnicima i učionicama te za ostala estetska uređenja školskog prostora prema potrebi škole

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

ljepilo, silikonski pištolj i patrone, lak, boje, špaga, papir, kolaž papir, glinamol i ostali pribor prema potrebi = 120,00 kn

78


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.4. Eko skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomljanović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od eko materijala, izrada kostima za priredbe od eko materijala, uređenje učionice i školskog dvorišta, izrada ekoplakata

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijati ljubav prema prirodi te svijest o zaštiti okoliša, učiti čuvati prirodna bogatstva koja nas okružuju, posebice vodu i energiju, razvrstavati otpad, upotrijebiti uporabljene materijale – folija, limenke, papir

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

timski rad, učionička i izvanučionička nastava

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

ekokviz, sudjelovanje na razrednim i školskim priredbama, uređenje učionice

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

potrošni materijal za listiće i zadatke – 100,00 kn hamer papiri – 100,00 kn

79


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.5. Mali pjevački zbor

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Bartolčić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

njegovanje glazbe, razvijanje intonativnih i ritmičkih sposobnosti, razvijanje ljubavi prema glazbi

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijanje pozitivnih osobina kod učenika, korištenje naučenog u svakodnevnom životu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenje u skupinama, učenje kroz glazbene igre

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

javni nastupi, samovrjednovanje učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

glazbeni CD – 600 kuna, prazni CD – 50 kuna, CD player – 200 kuna

80


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.6. Mali pjevački zbor (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ljiljana Drmić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijati intonativne i ritamske sposobnosti, razvijati glazbeni izričaj, zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnost, obogaćivanje emocionalnog svijeta i izoštravanje umjetničkog senzibiliteta, svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izričaja, javnim nastupima sudjelovati u kulturnom životu škole i grada

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

znati reproducirati melodijski, ritmički i tekstualno naučene pjesme, razviti vještinu svjesnog intonativnog čistog i izražajnog izvođenja vokalnih izvedbi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

pjevanjem, slušanjem i sviranjem, teorijski rad, vježbanje i javni nastup, sudjelovanje na školskim proslavama i sličnim prigodama

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

srijeda, 6. školski sat

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika, postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspješnost nastupa

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškove prijevoza će pokriti roditelji, odnosno škola, troškove odijevanja za nastup pokrit će roditelji

81


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.7. Rano učenje njemačkog jezika u 3.a i 3.b razredu

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Tukša

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

senzibiliziranje za njemački jezik kao drugi strani jezik, postupno razvijanje jezičnih kompetencija kod učenika, razvijati svijest o mnogojezičnosti, razvijanje pozitivnih osjećaja prema njemačkom jeziku

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

započeti s učenjem njemačkog jezika u ranijoj školskoj dobi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenje kroz igru i pjesmu, sudjelovanje na školskim i razrednim priredbama

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan sat tjedno

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

jezični portfolio, sudjelovanje na školskim i razrednim priredbama

mape uložnice 40 kom. registrator 1 kom. papir Spielkiste – kutija s didaktičkim materijalima za rano učenje njemačkog jezika, izdavač Alfa

82


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.8. Prvopričesnici

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Goranka Biškupić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

na temelju priprave za slavlje prve pričesti shvatiti značenje toga dana u osobnom, obiteljskom, ali i u životu kršćanske zajednice, pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj savjesti i izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi, prema drugima i svijetu općenito

Namjena aktivnosti, programa i/ ili projekta

razumjeti i doživjeti važnost slavlja sakramenta pričesti za obitelj i župu, njegovati posebnost trenutka proslave i primanja sakramenta euharistije

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

poznavati obred slavlja svete mise danas (glavni dijelovi), razumjeti da se pod prilikama kruha i vina nalazi pravi i živi Krist, uočiti i prepoznati pojedine molitvene stavove za vrijeme svete mise, usvojiti molitvu kao znak zahvale Bogu i kao znak zajedništva za stolom, izgrađivati osobni odnos prema svetoj misi u vlastitom kršćanskom životu, spoznati značenje primanja tijela Kristova u Svetoj pričesti i otvoriti se radosti česta primanja svete pričesti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

samostalni i skupno-istraživački rad, razgovor o pripremi slavlja, analiza i interpretacija tekstova i slika; meditacija uz fotografije, slike i prezentacije, terenska nastava, posjet župi, razgovor sa župnikom i župnim osobljem, razgledavanje liturgijskog i bogoslužnog prostora i ruha, projektni dani

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tijekom nastavne godine 2010./2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

pisano, govoreno, likovno, glazbeno i molitveno stvaralačko izražavanje; veličanje proslave dana primanja Prve svete pričesti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

godišnja pretplata na MAK – Mali koncil – časopis za vjeronauk , 10 araka hamer papira u boji, 10 kolaž papira, škarice, ljepilo, flomasteri, pastele, tempere

83


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.9. Informatička grupa

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ankica Toth

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

ovladavanje vještinom rada računalom, upoznavanje mogućnosti i prednosti rada sa računalom, samostalno služenje različitim izvorima informacija u školi i izvan nje stjecanje osnovne informatičke pismenosti do razine rješavanja jednostavnih problema uz primjenu informatičke tehnologije, stjecanje i razvijanje logičkih i keativnih sposobnosti

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

samostalno izrađivati dokumente u programu za pisanje i crtanje, manipulirati sa mapama i datotekama, znati napraviti jednostavnu Power Point prezentaciju, koristiti izvore informacija dostupne uz pomoć računala pretraživanjem interneta, snalaziti se u programu za razmjenu pošte, koristiti programe za pregledavanje i uređivanje fotografija, napisati jednostavan program u Logu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

predavanja i vježbe u kabinetu informatike s manjim skupinama učenika, samostalni projekti učenika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje rada učenika, primjena znanja u svim područjima učenja i života općenito

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

printer sa skenerom................................................900 kn LCD projektor. ......................................................7000 kn godišnja pretplata na ENTER................................199 kn potrošni materijal ( CD-i, DVD-i, flomasteri za pisanje po CD-ima, papiri, toner itd.).......................................700 kn

84


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.10. Poletarci

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Barbara Bajsić razvoj zdravstvene kulture, vještine sudjelovanja kao dio tima, pomoć mladim ljudima u izgradnji vlastitog i skladnog fizičkog, intelektualnog, društvenog i duhovnog života, kroz zabavu i razonodu orijentira se u prirodi pomoću prirodnih elemenata (sunca, zvijezda...), vezati i primijeniti skraćivaljku i ribarski čvor; izrađuje s jatom sunčani sat u prirodi, izrađuje jednostavnu maketu, pali vatru, poznaje opasnosti loženja vatre na otvorenom, zna značenje signala SOS i neki način njegovog slanja, zna skuhati čaj i ispeći kobasice u prirodi, koristi zavoj i sterilnu gazu pri lakšim ozljedama na tjednim sastancima obrađivat će se opći program letova za kroz programska područja i i posebni program za svakog pojedinca, vještine jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine, cjelodnevni boravak u prirodi (Jesenske i Proljetne igre poletaraca) usmena provjera usvojenosti programskih sadržaja, individualna vještina, redovitost pohađanja sastanaka prijevoz autobusom cca 1500 kuna

85


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.11. Mala recitatorska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Marčetić

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje ljubavi prema govorenju lijepih stihova, razvijati sposobnosti izražajnog govorenja i poštivanja vrednota govorenog jezika

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

koristiti naučeno u svakodnevnom životu, samostalno, izražajno interpretirati naučenu pjesmu ili dramsku igru za javne nastupe unutar škole i u lokalnoj zajednici, poštivajući kulturu govorenja i čitanja pisane riječi na svom materinjem jeziku

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u skupinama, učenje kroz igru, dramatizacija

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine, 35 sati godišnje

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

javni nastupi, samovrjednovanje učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Smib – 140 kuna, Radost – 140 kuna, papir za kopiranje – 30 kuna

86


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.12. Dramska grupa

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Kranželić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

njegovati i razvijati vrjednote govorenog jezika, interpretacija tekstova, stvaranje predstave iz dramskog teksta, vježbe izgovora i kretanja u zadanom prostoru, vježbe izražavanja emocija u skladu s tekstom, igrokazom

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

samostalno, izražajno interpretirati naučenu pjesmu ili dramsku igru za javne nastupe unutar škole i u lokalnoj zajednici, poštivajući kulturu govorenja i čitanja pisane riječi na svom materinjem jeziku, pomagati u izradi kostima i rekvizita

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

govorne vježbe, vježbe kretanja na pozornici, koordinacija pokreta među osobama na pozornici, učenje tekstova napamet.

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2010/2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

uspjeh na javnim nastupima, primjena stečenih znanja u svakodnevnoj komunikaciji, scenski nastupi na školskim priredbama i javnim manifestacijama, nastupi na LIDRANU.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

sredstva za izradu kostima i scene 2000 kn

87


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.13. Ekološka (cvjećarska) skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Kasalo

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

razvijanje ekološke svijesti i potrebe suživota s prirodom, promicati životne navike koje će biti u suglasju s prirodom, estetsko uređenje školskog dvorišta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

usvajanje vrtlarskih sposobnosti ( sadnja, okopavanje, plijevljenje, obrezivanje, gnojenje, zalijevanje…), izrada ekoloških aranžmana ( povodom blagdana) i drugih ukrasa

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

uređenje školskog dvorišta pomoću vrtlarskog alata, izrada ukrasa pomoću prirodnog materijala (češeri, suho cvijeće…)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

dva školska sata svaki drugi tjedan tijekom školske godine

sudjelovanje na Ekosajmu, uređen okoliš škole ljepilo, silikonski pištolj i patrone, sprejevi, špaga, vrtlarske škare i drugi vrtlarski pribor prema potrebi, sadnice, zemlja, tegle… = 400,00 kn

88


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.14. Sviranje melodike

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

Snježana Lipak

učenike uključiti u razne oblike muzičkog komuniciranja, aktivirati njihovu zvučnu radoznalost, sviranjem obogatiti osjećajni svijet, izoštriti učenikov umjetnički senzibilitet, poticati pozitivne emocije među školskom djecom, razvijati osjećaj pripadnosti i zajedništva, razviti zanimanje za instrumentalno muziciranje, razvijanje i reguliranje motorike desne šake, razvijati potrebe za glazbenim izražavanjem, omogućiti afirmaciju učenikovih sposobnosti i afiniteta, razviti osjećaj za ritam, izražajnost u dinamici i tempu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati instrument melodiku i naučiti svirati melodiku, naučiti čitati, a zatim svirati ritam i melodijski zapis, razviti sposobnost memoriranja glazbenih cjelina

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

kroz vježbe sviranja, diktate (melodijske i ritmičke), osmišljavanje i provođenja aktivnosti kroz koje će učenici stjecati određena znanja, razvijati svoje sposobnosti, finu motoriku i poz. stavove

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom školske godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno pratiti učenike, njihov napredak u sviranju i tehnici, sudjelovanje na završnoj školskoj priredbi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

roditelji snose troškove kupnje melodike, papir, flomasteri = 70,00 kn

89


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.15. Dramsko- recitatorska grupa

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Sonja Kolarić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ostvarivanje glumačkih potencijala uključenih učenika, jačanje suradničkih odnosa nastavnika i učenika, razvoj kreativnosti

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

samostalno, izražajno interpretirati naučenu pjesmu ili dramsku igru za javne nastupe unutar škole i u lokalnoj zajednici, poštivajući kulturu govorenja i čitanja pisane riječi na svom materinjem jeziku

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

uvježbavanje i dramatizacija tekstova , izrada kostima i scenografije

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje,pohvale, sudjelovanje na školskim priredbama, suradnja sa lokalnom zajednicom

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

materijal i pribor za izradu kostima i scenografije ( hamer, krep papir, ukrasni papir, flomasteri, markeri, ljepilo, boje, selotejp, klamerice, pištolj za vruće ljepljenje, tkanina i sl..)...................................................................1000 kn papiri za kopiranje..............................................60 kn pretplata na dječje časopise................................180 kn ukupno ............................................................1240 kn

90


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.16. Ritmika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Tamara Trnski

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

cjelovito doživljavanje glazbe i spontano izražavanje pokreta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

uskladiti pokrete sa ritmom glazbe, izvesti zadane plesne strukture, demonstrirati način izvođenja pokreta, osmišljavanje pokreta uz glazbu, dizajniranje odjeće za nastup

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izvannastavna aktivnost, 1 sat tjedno tijekom školske godine, jedna skupina

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 sat tjedno tijekom školske godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju, nastupi na školskoj i drugoj razini

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

oprema za nastupe cca- 500,00 kuna

91


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.17. Ritmička skupina (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

usvajanje plesnih koraka ( različite vrste plesova )

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijati glazbeni ukus i potrebu za upoznavanjem raznovrsnih skladbi, razvijati motoriku, razvijati elemente glazbene kreativnosti, poticati odgovornost pojedinca unutar skupine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenje plesnih koraka

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

uspjeh na javnim nastupima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

plesni kostimi ( krep papir, hamer, ljepilo, guma...) = 500,00 kn

92


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.18. Rukotvorine

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Žarec

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

stjecati trajna i uporabljiva znanja te razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju, eksperimentirati na spontan i dobro strukturiran način s nizom umjetničkih materijala ( kolaž, kaširana papir plastika, konstrukcija ) i materijala iz životnog okruženja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijati osjetljivost za estetski doživljaj, koristiti različite materijale, kreirati i dizajnirati različite uporabne predmete, stjecati praktična znanja koja mogu koristiti u svakodnevnom životu, prepoznati i oblikovati ekološki predmet

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, suradnja s učenicima u ostalim izvannastavnim aktivnostima pri izradi priredbi i ostalih svečanosti

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski sat svaki tjedan tijekom cijele nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

jndividualno zalaganje, kroz kulturnu i javnu djelatnost škole, rad grupe vidljiv je na panoima škole, tematskim plakatima, izložbama

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

potrošni materijal ( špaga, fiksator, ljepilo, terakota, fimo masa , iverica , ljepilo za tapete).700 kn boja za zidove …………………150 kn samoljepiva tapeta …………… 30 kn hamer papir … ……………….100 kn UKUPNO ……………………..980 kn različiti otpadni materijal ( žica, plastične posude, vijci, matice… ) reciklažni materijal

93


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.19. Dramska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Kos

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenika za komunikaciju s medijima (kazalištem) i kazališnom predstavom te za primanje (recepciju) kazališne predstave, upoznati scenska/ kazališna izražajna sredstva, poticati i razvijati stvaralačke sposobnosti (kreativnost) i samopouzdanje u scenskom izražavanju, pripremati tekstove za scensko izvođenje, osmišljavati, pripremati i prezentirati scenske izvedbe

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti pisanoga i govorenoga jezika, osposobiti učenike za dramatizaciju tekstova, primijeniti elemente scenskih izražajnih sredstava u stvaranju igrokaza (scenski govor, gluma, pokret, rekviziti), primijeniti usvojene vještine u dramskim improvizacijama i scenskoj izvedbi na javnim nastupima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

primijeniti scenska izražajna sredstva u osmišljavanju, pripremanju i prezentaciji scenske izvedbe, dramske vježbe, govorne vježbe, dramatizacija tekstova, izrada kostima i pripremanje scenografije (rekviziti), suradnja s nositeljima sličnih aktivnosti u školi, poticati učenike u razvijanju stvaralačkih sposobnosti, tolerancije u međusobnoj komunikaciji, samopouzdanja i odgovornosti te stručna podrška u postizanju zajedničkog ostvarenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom nastavne godine jedan sat tjedno prema potrebi rasporeda priredaba, smotri, javnih nastupa

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno opisno praćenje učenikovih aktivnosti, samovrjednovanje učenika vlastitih postignuća, prezentiranje scenskih uradaka na smotrama scenskog dječjeg stvaralaštva (Lidrano i dr.), sudjelovanje u programu školske priredbe ili za potrebe redovne nastave

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

materijali za izradu kostima, scenografije (opremanje scene), plakata (prema zahtjevima scenske izvedbe)

94


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.20. Recitatorska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Tanja Grbavac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ostvarivati vrjednote govorenoga jezika čitajući i recitirajući književnoumjetničke tekstove, znati recitirati, razvijati sposobnosti zamišljanja, doživljavanja i izražavanja, izražavati doživljaje slušanja i čitanja te poetskog kazivanja lirskih pjesama i monologa, razvijati kreativnost, darovitost i interes za recepciju poezije

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti pisanoga i govorenoga jezika, osposobiti učenike za krasnoslov književnoumjetničkih tekstova i samostalnu izvedbu na javnim nastupima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualiziranom i skupinskom obliku rada upoznavati se s govornim vrjednotama jezika te ih samostalno interpretirati u pjesmama i monolozima,poticati učenike na razvoj tolerantnosti u međusobnoj komunikaciji, razvijanje samopouzdanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine, prema potrebi rasporeda priredaba i javnih nastupa

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno praćenje i vrjednovanje rada, samovrjednovanje učenika, prezentiranje na smotrama (Lidrano i dr.)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema troškova

95


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.21. Novinarska skupina

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Vlatka Bily

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike za novinarsko stvaralaštvo – pisanje tekstova novinarskim stilom; objavljivanje tekstova na web stranici naše škole (Školske novine), izrada zidnih novina, radio igre za djecu i radio reportaže

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

primijeniti stečeno znanje o novinarstvu u praksi/ stvaralaštvu (priprava za pisanje tekstova,pisanje, samovrjednovanje) analizirati strukturu novinarskog teksta, urediti web stranicu Školske novine, potražiti podatke bitne za tekst, upoznati izražajne mogućnosti medija, steći stav o odgojnoj ulozi medija, preporučiti zanimljive teme za pisanje, organizirati rad skupine, koristiti se računalom, snimačem i ostalom opremom za stvaranje radijske emisije, kao i fotoaparatom, razviti suradnju u skupini (timski rad) i surađivati sa školskim informatičarom,

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

skupinski rad, individualni rad, rad u paru – u fazi priprave za stvaralaštvo i u realizaciji zamišljenoga projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje i individualno opisno praćenje učenikovih aktivnosti, sudjelovanje na smotrama dječjeg stvaralaštva

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

snimač (oko 1700 kn), papir za printanje (50 kn), CD (30 kn)

96


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.22. Povjesničari

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Gorana Popović proširiti osnovne sadržaje za razumijevanje povijesnih pojava i procesa te njihovo povezivanje i usustavljivanje, upoznati učenike s dodatnim povijesnim sadržajima u dogovoru s učenicima, tj. ovisno o njihovim interesima i zanimanjima za pojedine povijesne događaje, razdoblja ili pak osobe, uređivanje tematskog školskog panoa prateći i ističući važne povijesne datume, događaje i osobe u vidu povijesnog kalendara sposobnost razumijevanje i povezivanje gradiva u cjelinu, dodatna saznanja o pojedinim povijesnim razdobljima, događajima, upoznavanje povijesnih podataka, slavnih osoba izvan nastavnog gradiva, mogućnost pojašnjavanja povijesnih podataka, njihovo tumačenje ili pak prepričavanje na osnovu vlastitog shvaćanja i kritičkog tumačenja, rad na povijesnim izvorima, stručnoj literaturi i podacima te njihovo objektivno i kritičko pregledavanje, te vrednovanje i provjeravanje pouzdanosti, uopćavanje povijesnih podataka i njegovo sažimanje u vidu izvještaja, prezentacija i referata individualan rad, rad u paru ili grupama, terenska nastava

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom nastavne godine 2010./2011., od 6. rujna do 15. lipnja, dva puta tjedno, 70 sati godišnje

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

opisno i pismeno praćenje tijekom nastavne godine, individualno vrjednovanje rada, samovrjednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje učenika potrošni materijal tijekom rada (papir za fotokopiranje, hamer papir za izradu plakata, papir u boji, flomasteri, markeri, škare, ljepilo) 400 kn

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

97


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.23. Građanski odgoj—medijatori

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Jadranka Tuma – Očko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

senzibilizirati određeni uzorak učenika da u problemskoj situaciji reagiraju pomoću partnerske, suradničke logike, a ne suparničke, te da sukladno tome usvajaju ponašanje kreativnog nošenja s problemima i sukobima prema obrascu „ svi smo dobitnici“( nema gubitnika)

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

demonstrirati i zagovarati nenasilno rješavanje sukoba na školi u konkretnim situacijama sukoba pomoću osposobljavanja učenika kao pomagača i posrednika ( medijacija u školi).

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

sudjelovanje i pozivanje učenika na medijaciju , izrada plakata za značajne datume i stavljanje na pano, obilazak razreda sa pripremljenim temama za Dan Unicef-a , Dan tolerancije i sl.

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom školske godine , svaki tjedan jedan sat i po potrebi

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samoevaluacija, broj uspješno obavljenih medijacija

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

plakati , flomasteri, - 100k CD za prezentacije – 50 k fotokopiranje , papiri – 200 k UK – 350 k

98


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.24. Košarka

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Vladimir Štefun uključivanje učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima u funkciji mentalnog, socijalnog i fizičkog zdravlja, podizanja kvalitete života uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja te izgradnje sportskog duha pojedine škole, utjecati na optimalan rast, razvoj i odgoj tjelesnim vježbanjem usvajanje osnovnih elemenata tehnike košarkaške igre, usvajanje osnovnih elemenata taktike košarkaške igre, usvajanje osnovnih teorijskih znanja o pravilima i sustavu natjecanja, stjecanje znanja i vještina iz košarke te doprinos međuljudskim odnosima, osobnom zadovoljstvu i kreativnosti, razvijanje zajedništva, radne discipline i poštivanja pravila sportske igre putem treninga i natjecanja individualan rad, rad u paru ili grupama, natjecanje tijekom nastavne godine od 6. rujna do 15. lipnja 1 sat tjedno s djevojčicama i 1 sat tjedno s dječacima individualno vrjednovanje , samovrjednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje učenika, usmjeravanje talentiranih učenika u sportske klubove, sudjelovanje i prezentiranje na natjecanjima košarkaške lopte i košarkaški dresovi

99


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.25. Rukomet

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Bojana Bosnić uključivanje učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima u funkciji mentalnog, socijalnog i fizičkog zdravlja, podizanja kvalitete života uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja te izgradnje sportskog duha pojedine škole, utjecati na optimalan rast, razvoj i odgoj tjelesnim vježbanjem usvajanje osnovnih elemenata tehnike rukometne igre, usvajanje osnovnih elemenata taktike rukometne igre, usvajanje osnovnih teorijskih znanja o pravilima i sustavu natjecanja, stjecanje znanja i vještina iz rukometa te doprinos međuljudskim odnosima, osobnom zadovoljstvu i kreativnosti razvijanje zajedništva, radne discipline i poštivanja pravila sportske igre putem treninga i natjecanja individualan rad, rad u paru ili grupama, natjecanje tijekom nastavne godine od 6. rujna do 15. lipnja 1 sat tjedno s djevojčicama i 1 sat tjedno s dječacima individualno vrjednovanje , samovrjednovanje učenika, isticanje i pohvaljivanje učenika, usmjeravanje talentiranih učenika u sportske klubove, sudjelovanje i prezentiranje na natjecanjima rukometne lopte i rukometni dresovi

100


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.26. Eko grupa

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Stanislava Bračun

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

sudjelovanje u radu Eko-škole: sastanci Ekoodbora, izvanučionička nastava, sudjelovanje u planiranim akcijama i projektima Eko-škole, pripreme i sudjelovanje na Ekokvizu, uređenje škole, školskih panoa, školskog dvorišta, školskog vrta, održavanje kompostišta u školskom dvorištu, uređenje eko- kutića u školi, sudjelovanje u pripremi i izradi biltena Ekoškole, sudjelovanje u izradi izvješća o radu Eko-škole

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osvješćivanje o problemima zagađenja okoliša te o posljedicama koje proizlaze iz čovjekovog negativnog utjecaja na prirodu, osposobljavanje za provedbu konkretnih rješenja u svrhu unaprjeđivanja čistoće i zaštite okoliša te kvalitete života u školi, obitelji i široj društvenoj zajednici, usvajanje zdravih životnih navika (zdrava hrana, štednja energije, štednja vode, zbrinjavanje otpada, uređenje okoliša i zaštita čistoće okoliša, zaštita biljaka i životinja...), stjecanje šireg znanja o ekologiji te osposobljavanje za rješavanje problemskih zadataka u sklopu priprema i sudjelovanja na Ekokvizu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad na svim projektima i akcijama u sklopu Eko-škole, u individualnom i skupnom obliku rada rješavati zadatke iz ekologije (za Eko kviz), provedba istraživanja na zadanu temu po programi rada Eko grupe i prezentacija rezultata istraživanja, diskusije, razgovori, ankete,pisanje samostalnih radova – referata, power point prezentacija, izrada plakata

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom cijele nastavne godine, jedan sat tjedno ili po potrebi više sati

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

zajedničko vrjednovanje i samovrjednovanje postignutih rezultata (opisne i brojčane ocjene), vrjednovanje znanja na Eko kvizu, rezultate vrjednovanja rada u Eko grupi koristiti kao dopunu rezultatima vrjednovanja sa redovne nastave prirode i biologije

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za fotokopiranje, flomasteri, drvene bojice, hamer papiri, papir za izradu fotografija, ljepilo, selotejp, pribadače za panoe, sadnice biljaka za obnovu i uređenje školskog vrta i eko kutića unutar škole; oko 400 kn

101


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.27. Tamburaški orkestar

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Goran-Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike za sviranje različitih vrsta tamburice,upoznavanje notnog materijala i orkestralnog sviranja,razvijati kreativnosti u glazbenom izričaju te poticati i razvijati darovitost učenika u izvođenju skladbi i njegovanju narodnih običaja i tradicionalne etno kulture

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti učenika u sviranju skladbi i osposobiti učenike samostalno izvođenje glazbenih formi,razvijanje scenskog izražavanja i scenske izvedbe na javnim nastupima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

primijeniti glazbena znanja i izražajna sredstva u osmišljavanju scenskog izvođenja skladbi u individualiziranom i skupinskom obliku rada, tamburaške vježbe, sviranje i vježbanje, poticati učenike u razvijanju glazbenog načina razmišljanja, odlučivanja, samopouzdanja i samoostvarenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tri sata tjedno tijekom nastavne godine, prema potrebi rasporeda priredaba i javnih nastupa

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno praćenje i vrjednovanje rada, samovrjednovanje učenika, prezentiranje na smotrama

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

novčana sredstva za nabavu žica ili notnog materijala prema potrebi

102


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.28. Vjeronaučna olimpijada

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Josipa Barr

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj savjesti i izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi, prema dugima i svijetu općenito

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati život Alojzija Stepinca; prepoznati vrjednosti blaženika te ih ugrađivati u vlastiti život; usvojiti molitvu kao znak zahvale Bogu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u individualnom i grupnom obliku rada rješavati složenije zadatke: samostalno istraživati sadržaje vezane za temu vjeronaučne olimpijade, poticati učenike u razvijanju stvaralačkih sposobnosti, tolerancije u međusobnoj komunikaciji, samopouzdanja i odgovornosti te stručna podrška u postizanju zajedničkog ostvarenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

dva sata tjedno tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje učenika; vrjednovanje učeničkog znanja na natjecanju; pisano, govoreno, glazbeno i molitveno stvaralačko izražavanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir (5 araka) , registrator A4, prozirni fascikl za ulaganje (100 kom), flomasteri, magnetići = 150kn

103


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.29. Veliki pjevački zbor

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Irena Falat

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osposobiti učenike za pjevanje različitih djela,upoznavanje notnog materijala i zborskog pjevanja,razvijati kreativnosti u glazbenom izričaju te poticati i razvijati darovitost učenika u izvođenju skladbi i njegovanju narodnih običaja i tradicionalne etno kulture

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

upoznati izražajne mogućnosti učenika u pjevanju skladbi i osposobiti učenike za samostalno izvođenje glazbenih formi,razvijanje scenskog izražavanja i scenske izvedbe na javnim nastupima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

primijeniti glazbena znanja i izražajna sredstva u osmišljavanju scenskog izvođenja skladbi u individualiziranom i skupinskom obliku rada, poticati učenike u razvijanju glazbenog načina razmišljanja, odlučivanja, samopouzdanja i samoostvarenja

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tri sata tjedno tijekom nastavne godine, prema potrebi rasporeda priredaba i javnih nastupa

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

individualno praćenje i vrjednovanje rada, samovrjednovanje učenika, prezentiranje na smotrama

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

novčana sredstva za nabavu notnog materijala prema potrebi

104


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

4.30. Virtualni geografi

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Vesna Janko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati učenike s osnovama informatičko – komunikacijskih tehnologija u geografiji i njihovom uporabom u svakodnevici (GPS, GIS, Web 2.0), te korištenjem e-learning sadržaja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

koristiti GPS prijemnik za označavanje točaka i navigaciju u prostoru, znati osnove uporabe karata i globusa na internetu, izrada jednostavnih tematskih karata pomoću GIS aplikacija, komunicirati pomoću Web 2.0 aplikacija, znati pronaći geografske informacije, multimedijalne i interaktivne sadržaje na internetu, te ih vrednovati

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u manjim skupinama; u učionici i na terenu (grad i bliža okolica), samostalni rad učenika kod kuće, korištenje računala i GPS prijemnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tjedno jedan nastavni sat

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

vrednovanje izrađenih materijala kroz uporabu u nastavi i objavljivanje na web stranicama Škole

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

informatička potrošna sredstva (USB stikovi, CD za snimanje, miševi, baterije za GPS prijemnik)

105


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5. Kulturna i javna djelatnost

5.1 Priredba za učenike 1. razreda 5.2. Dan jabuka 5.3. Dan zahvalnosti za plodove zemlje 5.4. Dječji tjedan (različite aktivnosti) 5.5. Međunarodni dan štednje 5.6. Dan kazališta 5.7. Sveti Nikola i Božić 5.8. Međunarodni dan zaštite močvara 5.9. Valentinovo 5.10. Maskenbal 5.11. Dječji sajam 5.12. Uskrsna radionica 5.13. Svjetski dan zdravlja – Igrom do zdravlja 5.14. Cvjetni korzo 5.15. Dan obitelji – Majčin dan 5.16. Dan škole 5.17. Aktivnosti povodom međunarodnog dana školskih knjižnica 5.18. Posjet kazalištu

106


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.1 Priredba za učenike 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljice 4. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

prigodno obilježiti početak školovanja učenika 1. razreda.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

kreativnost, međusobna pomoć, suradnja i tolerancija , emocionalno i socijalno ozračje , stvaralački rad, samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

svečana priredba povodom prvog dana škole 1. razreda, razvijati odgovornost prema obavezama škole, sudjelovanje u programu 6. rujna 2010. 2 školska sata

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

zadovoljstvom učesnika priredbe i učenika prvih razreda, odazivom roditelja i lokalne zajednice, samovrjednovanjem

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema troškova

107


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.2. Dan jabuka

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obilježavanje prigodnog datuma, poticati odgovornost, svijest, stvaralaštvo i zajedništvo, društveno – humanistički rad

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

istraživanje i promatranje,nove spoznaje vezane uz navedene aktivnosti, praktična znanja i vještine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranjem, istraživanjem, demonstracijom, problemskom nastavom, eko- likovno – literarno – glazbene radionice, igra, berba jabuka u voćnjaku ili plantaži

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom rujna ili listopada

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno, pismeno, likovno i glazbeno izražavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, literarnih radova, pjesmu i ples, sudjelovanjem u aktivnostima, izlaganjem učeničkih radova i razmjena iskustava s drugim razredima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

30 kuna po razredu

108


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.3. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave i vjeroučiteljica Goranka Biškupić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razviti pozitivan odnos i razmišljanja o hrani i potrebi čovjeka za hranom, potaknuti učenike na zahvalnost na Božjim darovima – pšenici i ostalim plodovima zemlje, potaknuti učenike na zahvalnost ljudima koji su svojim radom učinili naš život ljepšim i boljim,partnerstvo s roditeljima u svrhu pomoći radi podizanja kvalitete usvojenosti znanja, sposobnosti i vještina učenika,njegovanje kulturne i nacionalne baštine

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

zahvalnost za hranu koju svakodnevno blagujemo,istraživanje, suradnja, tolerancija i uvažavanje, kreativnost, timski rad, komunikacijske vještine, likovno,jezično i glazbeno izražavanje,čuvati i njegovati narodne običaje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organiziranje blagoslova kruha, sudjelovanje u školskoj izložbi plodova zemlje, pisani i likovni radovi učenika, pjesma i ples, posjet pekari, zajedničko pripremanje kruha za blagoslov u školskoj kuhinji

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tjedan dana u listopadu 2010. godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

stvaralački rad učenika: pisanje literarnih radova, slikanje, modeliranje kruha i krušnih proizvoda, izrada plakata na temu gladi u svijetu, razgovor, anketa,prezentacija, humanitarna akcija za školski projekt Škole za Afriku

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi radionica ( 50 kuna po razredu )

109


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.4. Dječji tjedan (različite aktivnosti)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice I., II., III., IV. razreda i roditelji

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

različitim aktivnostima obilježiti prigodan datum ,razvijati odgovornost prema aktivnostima tijekom Dječjeg tjedna

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

kreativnost i inovativnost, međusobna pomoć, suradnja i tolerancija , ugodno emocionalno i socijalno ozračje , samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prijem kod gradonačelnika inicijativa osnivanja malog vijeća pisanje poruke odraslima izlaganje poruka u izloge gradskih trgovina izdavanje biltena s dječjim porukama poznati sugrađani djeci čitaju priče

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

4. – 11. listopada 2010.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno, pisano i likovno izražavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, sudjelovanja u aktivnostima,izlaganje učeničkih radova i razmjena iskustava s učenicima drugih razreda,zadovoljstvo učenika nakon aktivnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

60 kuna po razredu

110


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.5. Međunarodni dan štednje

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obilježiti prigodni datum- 31. listopada 2010,objasniti učenicima učinak štednje, izrada biltena s prigodnim porukama o štednji, humanitarna akcija za školski projekt Škole za Afriku

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

svijest o međusobnoj pomoći, suradnja i tolerancija , ugodno emocionalno i socijalno ozračje, svijest o potrebi štednje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

posjet bankama, razredne aktivnosti ( eko – literarno – likovno – glazbene radionice )

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

posljednji tjedan u listopadu

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovrjednovanje

40 kuna po razrednom odjelu

111


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.6. Dan kazališta

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljice I., II., III.,IV. razreda

razvijati odgovornost prema razrednim aktivnostima - doživjeti predstavu, navesti glavne i sporedne likove, karakteristike; zamijetiti redoslijed događaja; usvojiti pojmove: pozornica, gledalište, scenografija ljubav prema kazalištu i dramskom stvaralaštvu, usvojiti kazališni bon-ton

odlazak na kazališnu predstavu

studeni 2010. zadovoljstvo učenika, individualni ,skupni / debatni razgovori na satovima razrednog odjela i hrvatskog jezika – impresije doživljenog ulaznica za kazališnu predstavu ( do 20 kn )

112


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.7. Sveti Nikola i Božić

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljice I., II., III., IV. razreda

obilježiti blagdan Svetog Nikole i božićne blagdane kreativnost i inovativnost kod učenika, međusobna pomoć, suradnja i tolerancija , ugodno emocionalno i socijalno ozračje , samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima rad u skupinama, rad u parovima, međurazredna suradnja, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti i lokalnom zajednicom, likovne radionice, dramatizacije – pričanje priča, kraći igrokazi, tradicionalni čestitari, karaoke – pjevanje božićnih pjesama, kviz – poznavanje tradicionalnih božićnih običaja, radionice djece i roditelja,svečanosti u razredima i priredbe

prosinac 2010.

samovrjednovanje

troškovi radionica ( 50 kn po razredu )

113


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.8. Međunarodni dan zaštite močvara

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obilježiti prigodni datum

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

imenovati zaštićene močvare u RH, načini zaštite močvara, biljni i životinjski svijet močvara

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

rad u skupinama, rad u parovima, međurazredna suradnja, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti i lokalnom zajednicom, likovne radionice, dramatizacije – pričanje priča, kraći igrokazi,kviz – poznavanje biljnog i životinjskog svijeta i močvara,izrada slikovnica ili stripa, prezentacija uradaka kroz međurazrednu suradnju

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

prvi tjedan veljače

način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

40 kuna po razredu

114


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.9. Valentinovo

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obilježavanje prigodnog datuma

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

važnost ljubavi kao životne i obiteljske vrijednosti, tolerancija, samopoštovanje unutar ljudskih odnosa, stvaralaštvo i zajedništvo

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

eko-likovno – glazbeno – literarna radionica, promatranje, istraživanje, demonstracija,ples, čitanje ljubavnih pjesama, igra, kvizovi, dramatizacija

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom veljače kroz 4 školska sata

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

usmeno, pismeno, likovno i glazbeno izražavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, literarnih radova,pjesme i plesa, sudjelovanjem u aktivnostima, izlaganjem učeničkih radova,biranje najljepše ljubavne pjesme

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi materijala za izradu različitih ukrasa ( oko 50 kn po razredu )

115


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.10. Maskenbal

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

prigodno obilježavanje Poklada

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijena kreativnost, svijest o međusobnoj suradnji i toleranciji, uspostava ugodno emocionalnog i socijalnog ozračja, samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

maskenbal učenika od 1. do 4. razreda u PŠ Ždralovi, revijalni dio, štafetne i momčadske igre s učenicima pod maskama

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

8. ožujka 2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovrjednovanje

troškove maskiranja snose roditelji

116


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.11. Dječji sajam

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Dječji sajam - poklanjanje i mijenjanje dječjih igračaka, sportske opreme, odjeće i obuće, školskog pribora te raznih drugih stvari

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

zahvalnost, darežljivost, komunikacija, suradnja, tolerancija,razviti osjećaj zajedništva i druženja među djecom razmjenom i darivanjem raznih predmeta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje predmeta za dječji sajam

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom travnja 2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

moguće troškove snose roditelji

117


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.12. Uskrsna radionica

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obilježavanje Uskrsa

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

stvaralaštvo i zajedništvo, nove spoznaje o Uskrsu , njegovanje kulturne i nacionalne baštine i vjerskih običaja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

usmeno, pisano i likovno izražavanje učenika kroz izradu panoa, umnih mapa, sudjelovanja u aktivnostima, izlaganje učeničkih radova i razmjena iskustava s učenicima drugih razreda

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

travanj - jedan nastavni dan

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

oko 50 kuna po razredu

118


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.13. Svjetski dan zdravlja – Igrom do zdravlja

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljice 1. – 4. razreda

igranje i zabavljanje, natjecanje u igrama

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osvijestiti kod učenika potrebu za zdravim i aktivnim načinom života, zadovoljenje potrebe za kretanjem, usmjeravanje učenika prema sportskim i rekreativnim sadržajima koje bi trebale postati njihova životna potreba i svakodnevna navika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

natjecanje u štafetnim i timskim igrama

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan školski dan u travnju

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

rangiranje natjecatelja, rezultate koristiti u svrhu poboljšanja rada u nastavi, podjela priznanja učenicima,samovrjednovanje

nema troškova

119


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.14. Cvjetni korzo

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učiteljice razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

aktivno sudjelovati u Cvjetnom korzu koje organizira Društvo naša djeca, izraditi fotoalbum

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

kreativnost , međusobna pomoć, suradnja i tolerancija , ugodno emocionalno i socijalno ozračje, samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

eko—likovne radionice učenika i roditelja, sudjelovanje u dječjoj povorci i u zabavnom dijelu programa

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

svibanj 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

samovrjednovanje

troškovi izrade kostima ( 50 kn po učeniku )

120


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.15. Dan obitelji – Majčin dan

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljice razredne nastave

obilježavanje Majčina dana

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osjećaj zahvalnosti, pripadnosti obitelji, kvalitetno provođenje zajedničkog slobodnog vremena s obitelji, poštivanje, zahvalnost, zajedništvo, uloga i važnost obitelji

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

eko—likovno – literarno – glazbene radionice, ples, igra, izrada prigodnih poklona , razredna priredba, istraživanje, izrada obiteljskog albuma

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom svibnja

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

40 kuna po razredu

121


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.16. Dan škole

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

učiteljice razredne nastave – voditeljice grupa izvannastavnih aktivnosti, ostali djelatnici škole, ravnateljica, roditelji, lokalna zajednica

osmisliti i realizirati aktivnosti vezane uz Dan škole poticati kreativnost kod učenika, promicati svijest o međusobnoj pomoći i suradnji, stvarati ugodno emocionalno i socijalno ozračje samostalno, izražajno interpretirati naučenu pjesmu ili dramsku igru za javne nastupe unutar škole i u lokalnoj zajednici, poštujući kulturu govorenja i čitanja pisane riječi

individualni rad, rad u paru, rad u skupini uređenje razrednih panoa, pripremanje prigodnog programa, izložba učeničkih radova, izrada pozivnica za svečanost, izrada scenografije svibanj 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

- samovjrednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

0 kn

122


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.17. Aktivnosti povodom međunarodnog dana školskih knjižnica

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

školska knjižničarka, knjižničarka iz Dječje knjižnice, razrednice petih razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Zavičajni sat u školskoj knjižnici

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

učenici će upoznati rad i fond školske knjižnice, naučit će razlikovati dječji odjel od školske knjižnice, razvit će ljubav prema književnoj riječi i našoj kulturnoj baštini.senzibilizirati učenike za pisanu riječ i kulturnu baštinu našeg zavičaja.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prezentacije, gosti književnici i slikari u razredu

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

25. listopad 2010.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijske liste

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papiri i plakati, flomasteri, osvježenje - 100 kuna

123


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

5.18. Posjet kazalištu

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Milada Bradić, Vlatka Bily, Snježana Kos, Tanja Grbavac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

gledanje kazališnih predstava u Kazalištu Komedija u Zagrebu, te u sklopu BOK-a u Bjelovaru

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

interes za kazališnu umjetnost i doživljaj kazališnog umjetničkog djela, povezivanje sadržaja medijske kulture (što je kazalište, glumac, scena, dijelovi predstave i dramskoga teksta, osobe koje stvaraju kazališnu predstavu), povezivanje kazališne umjetnosti s ostalim medijima, staranje pisanih tekstova o gledanim predstavama (osvrt ili prikaz)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u sklopu izvanučioničke nastave, organiziranje odlaska u Zagreb, suradnja s Gradom Bjelovarom (BOK festival)

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

po jedna predstava u svakom obrazovnome razdoblju (npr. jedna predstava u studenom, druga u travnju)

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje i vrjednovanje u nastavi medijske kulture i jezičnog izražavanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

po učeniku oko 80 kn (uključen prijevoz autobusom i kazališna karta)

124


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6. Terenska i izvanučionička nastava

6.1. Izlet učenika 1.a i 1.b razreda u Zagreb 6.2. Terenska nastava i izleti 1.a i 1.b razreda (PŠ Ždralovi) 6.3. Terenska nastava i izleti 2. razreda 6.4. Terenska nastava i izleti 3.a i 3b. razreda 6.5. Terenska nastava i izleti 3.a i 3.b razreda (PŠ Ždralovi) 6.6. Izlet učenika 4. razreda u Zagreb 6.7. Izlet učenika 4. razreda u Hlebine 6.8. Izlet učenika 4. razreda u Hrvatsko zagorje 6.9. Izlet učenika 4. razreda u Slavonski Brod 6.10. Terenska nastava učenika 5. razreda u Ščitarjevo i Zagreb 6.11. Izlet učenika 5. razreda 6.12. Terenska nastava u šumi Utiskani za 6. razred 6.13. Terenska nastava u Cerniku za 6. razred 6.14. Izlet u Koprivnicu – razredi 6.b i 6.d 6.15. Izlet u Zagreb 6.16. Višednevni izlet 7. razreda 6.17. Posjet Institutu Ruđer Bošković 6.18. Izlet po izboru učenika 8.a razreda 6.19. Izlet u Hrvatsko zagorje 6.20. Izlet u toplice Sv. Martin na Muri (8.b i 8.c razred) 6.21. Višednevna ekskurzija (Istra ili Dalmacija) 8.a razreda

125


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.1. Izlet učenika 1.a i 1.b razreda u Zagreb

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Sertić Jasmina Imbrišić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

posjet glavnom gradu RH, osamostaljivanje učenika i razvijanje socijalnih vještina, razvijati kulturu ponašanja u javnim i kulturnim ustanovama te u autobusu, razvijati pravilan odnos prema životinjama, razvijati interes za gledanje kazališnih predstava

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

imenovati glavni grad RH, prepoznati i imenovati životinje u ZOO, navesti naziv kazališta i kazališne predstave, ispričati tijek događaja, navesti i opisati likove, prepoznati poruku

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

radionica u ZOO, kazališna predstava

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

lipanj 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija na roditeljskom sastanku

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi prijevoza do Zagreba te ulaznica za kazališnu predstavu i ZOO ( 200 – 300 kn )

126


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.2. Terenska nastava i izleti 1.a i 1.b razreda (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Suzana Gerjević Snježana Lipak Jasminka Martinović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obrađenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje teoretskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti kod učenika, izrada učeničkih radova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, gledanje kazališne predstave, radionice, istraživačka nastava, izrada učeničkih radova, upoznavanje s različitim životinjskim vrstama, upoznavanje zavičaja, shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju, kulturne ustanove

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom školske godine 2010/2011: 9. mj.,plantaža jabuka – Ždralovi 5. mj. , Zagreb (kazališna predstava i posjet ZOO vrtu)

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, u školi i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom i cijene ulaznica

127


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.3. Terenska nastava i izleti 2. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomljanović Ivana Marčetić Sonja Kolarić Ankica Toth

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obrađenog u učionici i na terenu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

učenici će moći samostalno prepoznati obilježja svog užeg zavičaja, kao i njegove prirodne i kulturne vrijednosti, znat će se kulturno ponašati na javnim mjestima i u prometnim sredstvima,primjenjivat će tolerantno ponašanje i pridržavati se pravila

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, uočavanje obilježja vremena i prostora, istraživačka nastava, izrada učeničkih radova, uočiti važnost kruha i poštivanje kruha, upoznavanje zavičaja, upoznati željeznički i autobusni kolodvor te zračnu luku, shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju, kulturne ustanove, uočiti razliku između voda stajaćica i tekućica

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom školske godine 2010/2011: 9. mj., plantaža jabuka – Ždralovi 10. mj., mlin Sv. Ane 3. mj., pozdrav proljeću, vode - šuma 4. mj., zavičaj, knjižnica – Bjelovar 5. mj., putovanje vlakom, zračna luka, predstava – Zagreb

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, u školi i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom, vlakom i cijene ulaznica

128


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.4. Terenska nastava i izleti 3.a i 3b. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Kranželić Sanja Bartolčić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obrađenog u učionici i na terenu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

učenici će moći samostalno prepoznati obilježja svog užeg i šireg zavičaja, kao i njegove prirodne i kulturne vrijednosti, znat će se kulturno ponašati na javnim mjestima i u prometnim sredstvima, primjenjivat će tolerantno ponašanje i pridržavati se pravila

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, uočavanje obilježja vremena i prostora, istraživačka nastava, izrada učeničkih radova tijekom školske godine 2010/2011:

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

9. mj., Gradska pekara 10. mj. ili 11.mj., kazališna predstava Neobično dijete I2. mj., Zagreb ( zračna luka, Tehnički muzej, kazalište) 4. mj. ili 5. mj. , Slavonski Brod ( Ivana Brlić Mažuranić) 5. mj. ili 6. mj. , Škola u prirodi , Novi Vinodolski ili 8. mj., Hvar

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, u školi i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom, vlakom i cijene ulaznica, cijena boravka u Školi u prirodi

129


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.5. Terenska nastava i izleti 3.a i 3.b razreda (PŠ Ždralovi)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Lidija Kasalo Tihana Bajsić Feješ

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

povezivanje nastavnog gradiva obrađenog u učionici i na terenu

Namjena aktivnosti, programa i/ ili projekta

povezivanje teoretskog znanja s neposrednom stvarnošću, razvijanje mnogostrukih sposobnosti kod učenika, izrada učeničkih radova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

promatranje, uočavanje obilježja vremena i prostora, istraživačka nastava, izrada učeničkih radova Tijekom školske godine 2010/2011:

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

2. mj., Zagreb ( zračna luka, Tehnički muzej, kino) 4. mj., Veliko Trojstvo 5. mj., Slavonski Brod ( Ivana Brlić- Mažuranić) 6. mj., Škola u prirodi, Novi Vinodolski

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, prezentacija radova u nastavi, u školi i roditeljima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

trošak putovanja autobusom, vlakom i cijene ulaznica cijena boravka u Školi u prirodi

130


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.6. Izlet učenika 4. razreda u Zagreb

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Andrea Žarec Barbara Bajsić Ljiljana Drmić Tamara Trnski upoznati glavni grad RH

odrediti smještaj Zagreba na zemljovidu, upoznati Zagreb kao kulturno, povijesno, političko, upravno središte RH, upoznati i imenovati najznačajnije kulturno -povijesne spomenike jednodnevno putovanje autobusom

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Zagreb, rujan ili listopad 2010.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija i izrada plakata, slikovnica nakon izleta

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom

131


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.7. Izlet učenika 4. razreda u Hlebine

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Andrea Žarec, Barbara Bajsić Ljiljana Drmić Tamara Trnski upoznati Hlebine kao središte izvorne hrvatske naivne umjetnosti

odrediti smještaj Hlebina na zemljovidu, imenovati najznačajnije pripadnike pučkih umjetnika, tj. slikara i kipara naivne umjetnosti, uočiti i objasniti osobitosti naivne umjetnosti, prepoznati djela naivne umjetnosti jednodnevno putovanje autobusom

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Hlebine, listopad 2010.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija i izrada plakata, slikovnica nakon izleta, slikanje različitim tehnikama koje se koriste u naivnoj umjetnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom, ulaznica za muzej

132


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.8. Izlet učenika 4. razreda u Hrvatsko zagorje

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Andrea Žarec Barbara Bajsić Ljiljana Drmić Tamara Trnski upoznati brežuljkasti kraj RH

odrediti smještaj brežuljkastog kraja RH na zemljovidu, imenovati veće gradove, imenovati značajnije kulturno-povijesne spomenike i osobitosti istih jednodnevno ili dvodnevno putovanje autobusom

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Varaždin, Krapina - svibanj 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija i izrada plakata, slikovnica nakon izleta

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom, ulaznice za muzej

133


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.9. Izlet učenika 4. razreda u Slavonski Brod

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Andrea Žarec Barbara Bajsić Ljiljana Drmić Tamara Trnski upoznati nizinski kraj RH

odrediti smještaj nizinskog kraja RH na zemljovidu, imenovati veće gradove, imenovati značajnije kulturno -povijesne spomenike i osobitosti istih jednodnevno putovanje autobusom

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Slavonski Brod – lipanj 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija i izrada plakata, slikovnica nakon izleta

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz autobusom, ulaznice

134


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.10. Terenska nastava učenika 5. razreda u Ščitarjevo i Zagreb

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Gorana Popović Tanja Grbavac Snježana Kos Josipa Barr Andrea Junković, i razrednici 5. razreda upoznati ostatke rimskoga grada, razgledavati arheološke ostatke, potaknuti interes učenika prema arheologiji i materijalnim povijesnim izvorima te vrijednostima nacionalne kulturne baštine, gledanje kazališne predstave

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osposobljavati učenike za komunikaciju s kazališnom predstavom

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

arheološke radionice na nalazištu izvijestiti o Ščitarjevu, poznatom arheološkom nalazištu, upoznati roman Tihomira Horvata Frka u Ščitarjevu (odabrani odlomci) te usporediti svoje viđenje i doživljaj nalazišta s likovima (dječacima) iz romana odlazak u Gradsko kazalište Trešnja u Zagrebu i gledanje kazališne predstave

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

svibanj 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

u skupinama sakupiti materijale za izradu prezentacije nakon povratka s terenske nastave (plakati, mape i sl.), ostvariti korelaciju između povijesti, hrvatskoga jezika, tehničke kulture, likovne kulture, vjeronauka troškovi autobusnoga prijevoza, ulaznice za arheološko nalazište i kazališnu predstavu (prema ponudi putničke agencije)

135


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.11. Izlet učenika 5. razreda 6.11.1. Za 5.a i 5.b

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Tukša Snježana Kos

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati i njegovati nacionalnu kulturnu baštinu, poticati na otkrivanje, istraživanje i stvaranje, upoznati i razgledavati ponuđene znamenitosti

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

učenici će upoznati ponuđene kulturne znamenitosti i stjecati naviku upoznavanja nacionalne kulturne baštine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organizacija izleta uvažiti i uskladiti izbor učenika i roditelja s ponudama putničkih agencija

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan dan u II. polugodištu

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

u skupinama sakupiti materijale za izradu prezentacije nakon povratka s izleta (plakati, mape i sl.)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi autobusnoga prijevoza i potrebne ulaznice (prema ponudi putničke agencije)

136


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.11. Izlet učenika 5. razreda 6.11.2. Za 5.c i 5.d

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Andrea Junković Josipa Barr

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati i njegovati nacionalnu kulturnu baštinu, poticati na otkrivanje, istraživanje i stvaranje, upoznati i razgledavati ponuđene znamenitosti

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

učenici će upoznati ponuđene kulturne znamenitosti i stjecati naviku upoznavanja nacionalne kulturne baštine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

organizacija izleta uvažiti i uskladiti izbor učenika i roditelja s ponudama putničkih agencija

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan dan u II. polugodištu

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

u skupinama sakupiti materijale za izradu prezentacije nakon povratka s izleta (plakati, mape i sl.)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

troškovi autobusnoga prijevoza i potrebne ulaznice (prema ponudi putničke agencije)

137


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.12. Terenska nastava u šumi Utiskani za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Bernarda Frča Vesna Janko Slava Samardžija

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati šire zavičajno područje, praktična primjena stečenih znanja u neposrednoj životnoj stvarnosti (upoznati biljne i životinjske zajednice listopadne šume, te uočiti i opisati povezanost biljaka i životinja u šumi), poticanje radosti otkrivanja istraživanjem, razvijanje ekološke svijesti (očuvanje prirode i zdrav život)

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

PRIRODA: definiranje slojeva šume, promatranje biljaka, gljiva i životinja u određenim slojevima šume, mjerenje temperature na određenim visinama GEO: skiciranje terena, razlikovanje reljefnih oblika i vegetacije, orijentacija u prirodi LK: promatranje biljnih raznolikosti i strukturu pojedinih biljaka i crtanje linijom na papiru HJ: jezično pisano izražavanje: vanjski opis; opisati šumu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

radionička terenska nastava

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

listopad

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

PRIRODA: prezentacija sakupljenih podataka članovima drugih grupa, izrada plakata i njihovo izlaganje na hodniku škole GEO: prezentiranje rada u svrhu opisa terenskog rada LK: zajedničko vrednovanje dječjih likovnih radova (izložba u hodniku škole) HJ: individualno vrednovanje učenika

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

najpovoljnija ponuda autoprijevoznika

138


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.13. Terenska nastava u Cerniku za 6. razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Josipa Barr Zvjezdana Kovač Vesna Janko Vlatka Bily Gorana Popović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati učenike s kulturno – povijesnim, vjerskim i geografskim posebnostima mjesta Cernik (franjevački samostan i barokna crkva)

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

GEO: prikupljanje podataka (anketiranje, skiciranje, fotografiranje), analiziranje podataka, prezentiranje radova LK: prepoznavanje srednjovjekovne arhitekture, crtanje obrisnom i strukturnom linijom VJ: upoznavanje franjevačkog samostana i crkve; upoznavanje s postavom biblijsko- arheološkog muzeja POV: upoznavanje baroknog dvorca, kulture i umjetnosti kao i načina života u vrijeme baroka HJ: (ključni pojmovi iz godišnjega plana:hrvatska pisma, inkunabule, zavičajni motivi, vanjski opis), napisati tekst u kojem će učenici opisati crkvu izvana i iznutra

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

terenski radionički rad

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

ožujak / travanj 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

GEO: samovrjednovanje učeničkih radova LK: zajedničko vrjednovanje dječjih likovnih radova i izložba u hodnicima škole VJ: samovrjednovanje učeničkih radova POV: pismeno vrjednovanje učeničkih terenskih zadataka i samovrjednovanje učenika HJ: individualno vrjednovanje učeničkih pisanih radova

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

najpovoljnija ponuda autoprijevoznika

139


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.14. Izlet u Koprivnicu – razredi 6.b i 6.d

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Vlatka Bily Zvjezdana Kovač Goran Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje socijalnih vještina (druženje učenika i učitelja), upoznati kulturne, povijesne i sportske znamenitosti grada Koprivnice, pogledati igrani film Dnevnik čudesne dadilje; kupanje u bazenu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

uočiti i prepoznati kulturne znamenitosti grada, pažljivo pogledati film i analizirati sadržaj te izvući pouku

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

obilazak grada te posjet školi, sportske aktivnosti u bazenima

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

petak, 17. rujna 2010.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje i vrjednovanje u usmenom i pisanom izražavanju (jezično izražavanje, medijska kultura, vjeronauk)

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena aranžmana iznosi 87 kn po učeniku

140


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.15. Izlet u Zagreb

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Tanja Grbavac Milka Fofonjka Valentina Kolić Draženka Uzelac upoznati znamenitosti grada Zagreba (Lenucijeva potkova, Tehnički muzej, Muzej za umjetnosti i obrt)

učenici će obići i upoznati postavu Tehničkog muzej sa stručnim vodičem, kroz edukacijski sat u Muzeju za umjetnost i obrt upoznati povijest grada Zagreba, razvijat će kulturu ponašanja u javnim ustanovama, razvijat će estetske vrijednosti i stjecati naviku obilaženja kulturnih ustanova obilazak grada Zagreba i muzeja, radionica

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

studeni 2010.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, izrada prezentacije za roditelje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena prema ponudama agencije (prijevoz autobusom i ulaznice)

141


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.16. Višednevni izlet 7. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Tanja Grbavac Milka Fofonjka Valentina Kolić Draženka Uzelac upoznati znamenitosti grada posjećenih gradova, nacionalnih parkova, upoznati biljni i životinjski svijet tog kraja. učenici će upoznati povijest i kulturu gradova, ljepote nacionalnih parkova te kroz edukacijske satove upoznati različitost biljnog i životinjskog svijeta, razvijat će kulturu ponašanja u javnim ustanovama,restoranima i hotelu, razvijat će estetske vrijednosti te tolerantno ponašanje i pridržavanje pravila višednevno putovanje (prema ponudi agencije)

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

lipanj ili rujan 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijski listić, samovrjednovanje učenika, izrada prezentacije za roditelje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena prema ponudama agencije (occ. 1500 – 2300 kn)

142


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.17. Posjet Institutu Ruđer Bošković

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Stanislava Bračun

Ciljevi aktivnosti, programa i/ ili projekta

upoznavanje sa radom znanstvenika u različitim granama biologije, kemije i fizike.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

proširenje znanja o prirodnim znanostima i o radu znanstvenika u Institutu Ruđer Bošković

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

odabir učenika 7. i 8. r. za posjet Institutu prema interesu učenika i njihovom eventualnom uspjehu na natjecanjima iz biologije, kemije i fizike, najava i rezerviranje termina za posjet Institutu RB, odlazak autobusom u Zagreb (nakon nastave), obilazak Instituta uz stručno vodstvo, postavljanje pitanja predavačima, po završetku posjeta povratak u Bjelovar

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj, 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

vrjednovanje radnih listića koje učenici ispunjavaju nakon posjeta Institutu,korištenje rezultata vrjednovanja kao nadopuna vrjednovanja aktivnosti u redovnoj nastavi

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena povratne karte za autobus Bjelovar – Zagreb (trošak snose učenici)

143


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.18. Izlet po izboru učenika 8.a razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Goran-Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

njegovanje složnosti, suradnje, kulture ponašanja i ophođenja te međusobnog poštivanja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijanje socijalizacijskih vrijednosti ,razvijanje koordinacije pokreta i razvoj osobnosti učenika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u dogovoru sa učenicima i roditeljima

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom I. polugodišta (11. ili 12. mjesec).

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

pisanje putopisa , izlaganje fotografija, samovrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena aranžmana prema najpovoljnijoj ponudi putničke agencije

144


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.19. Izlet u Hrvatsko zagorje

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Goran-Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pregled i upoznavanje bližeg životnog okruženja ,posjet dvorcima Hrvatskog zagorja (Trakošćan) ,druženje učenika i učitelja, kupanje u bazenu, športske aktivnosti

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

stjecanje znanja i upoznavanje povijesnih činjenica i kulturnih znamenitosti

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

dogovoru s učenicima i roditeljima

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom II. polugodišta (5. ili 6. mjesec).

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

pisanje putopisa, izlaganje fotografija

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena aranžmana prema najpovoljnijoj ponudi putničke agencije

145


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.20. Izlet u toplice Sv. Martin na Muri (8.b i 8.c razred)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Anita Vegh Renata Pavlić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje manje formalnog, ali uljudnog druženja između učenika i učitelja, razvijanje socijalnih kompetencija

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijanje svijesti o tjelesnim aktivnostima kao zdravom načinu provođenja slobodnog vremena kroz rekreativne fizičke aktivnosti u vodi i pokraj bazena, igre natjecanja u brzini, spretnosti, koncentraciji, snazi i/ili izdržljivosti.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izlet se realizira jednodnevnim boravkom u toplicama Sveti Martin na Muri, te povratnim organiziranim prijevozom od Bjelovara do odredišta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

druga polovica drugog polugodišta, tj. svibanj ili lipanj 2010.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

neformalno ćemo vrjednovati realizaciju ovog izleta u razgovoru s učenicima na satu razrednog odjela i/ili u razgovoru s roditeljima na roditeljskom sastanku te pregledavanjem zajedničkih fotografija

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena aranžmana određuje se prema financijski najpovoljnijoj i sadržajno najbogatijoj ponudi putničke agencije

146


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

6.21. Višednevna ekskurzija (Istra ili Dalmacija) 8.a razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Goran-Kruno Kukolj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznavanje prostora , kulturnih znamenitosti i povijesnih lokaliteta sačuvanih u Republici Hrvatskoj

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijanje socijalizacijskih vrijednosti , druženje , prikupljanje činjenica i znanja o povijesnim lokalitetima u Republici Hrvatskoj, GEO: uočavanje prirodno – geografskih i društveno – gospodarskih obilježja prostora

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

u dogovoru s učenicima i roditeljima

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom 2. polugodišta ,proljetni praznici

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

pisanje putopisa , izlaganje fotografija, samostalno ocjenjivanje i ocjenjivanje kvalitete putovanja GEO: izrada prezentacijskih materijala i njihovo vrjednovanje

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

cijena aranžmana prema najpovoljnijoj ponudi putničke agencije

147


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7. Projekti i programi

7.1. Međunarodna Ekoškola 7.2. GPS ekopatrola 7.3. Projekt UNICEF-a “Stop nasilju među djecom” 7.4. Projekt UNICEF-a “Prekini lanac elektroničkog zlostavljanja” 7.5. Projekt UNICEF-a “Škole za Afriku” 7.6. Comenius projekt „Great minds“ 7.7. Dani medijske kulture 7.8. Edukacija učenika s posebnim potrebama za izradu keramičarskih proizvoda za praktičnu uporabu 7.9. Škola za roditelje 7.10. Školski projekt “Učenici pomagači” 7.11. Školski projekt “Računalo nam pomaže u učenju” 7.12. Školski projekt “Važnost kretanja za zdravlje” 7.13. Školski projekt “Prevencija ovisnosti” 7.14. Školski projekt “Dan kreativnosti” (predmetna nastava) 7.15. Školski projekt “Učitelji učiteljima” 7.16. Razredni projekti

148


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.1. Međunarodna Eko-škola

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

svi učitelji škole, razrednici, koordinatori, roditelji, stručni suradnici, knjižničarka, tajnica, ravnateljica, ostali zaposlenici škole (sudjelovanje u radu Eko-škole, svatko u sklopu svog nastavnog predmeta i u svom opsegu rada, sudjelovanje na sastancima Eko odbora, izrada biltena Eko-škole, koordinacija, izrada izvješća o radu Eko-škole), učenici (aktivno sudjelovanje u svim oblicima rada Ekoškole, priprema i sudjelovanje na Eko kvizu).

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Eko projekti, ankete, osvješćivanje učenika, učitelja, roditelja i šire društvene zajednice o ekološkim problemima te rješavanje tih problema, pomoć potrebitima, sudjelovanje na Eko kvizu

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

proširenje znanja o ekologiji i opasnostima od onečišćenja okoliša, primjena naučenih pravila, zakona, metoda i teorija u novim, konkretnim situacijama, analiziranje i samovrjednovanje rezultata, osvješćivanje o ekološkim problemima te sposobnost rješavanje konkretnih problema i izazova u svojoj okolini

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

sudjelovanje u projektnim danima škole, priprema i realizacija projekata, natjecanje na Eko kvizu, učenici su podijeljeni u interesne skupine, provođenje anketa, statistička obrada rezultata anketa, diskusija i prezentacija rezultata, izlaganje plakata na hodnicima škole, uređivanje prostora u školi i oko škole, djelovanje u široj društvenoj zajednici,prikupljanje igračaka i školskog pribora (za Dom u Stubici), zbrinjavanje otpada

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom cijele godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

samovrjednovanje, uspoređivanje rezultata rada sa drugim Eko-školama, vrjednovanje rezultata na Eko kvizu, ocjenjivanje plakata, pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

hamer papiri, flomasteri, papir za fotokopiranje, parir za izradu fotografija, drvene bojice, ljepilo, selotejp

149


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.2. GPS eko patrola

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Vesna Janko Stanislava Bračun Vladimir Bank razrednici

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje ekološke svijesti, pozitivan odnos prema prirodi i okolišu,poticati učenike na očuvanje krajobraza,suradnja s roditeljima u promicanju aktivnosti uočavanja i lociranja divljih odlagališta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

sposobnost procjene ugroženosti prirode i okoliša, analiza podataka, praktična primjena ICT

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

putem školskog portala prikupljati fotografije divljih odlagališta otpada sa opisom i GPS parametrima,kreirati mape RH sa prikazom rasprostranjenosti te jednostavnu bazu podataka o vrstama i veličini te procijenjenoj štetnosti odlagališta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

višegodišnji projekt sa periodičkom sistematizacijom prikupljenih podataka

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

analiza i razvrstavanje prikupljenog materijala i mape RH sa prikazom lokacija - eko-grupa,na temelju usporedbi i zaključaka rezultate prezentirati relevantnim institucijama lokalnih zajednica sa ciljem razvijanja suradnje u zbrinjavanju divljih odlagališta otpada

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prema mogućnostima, nabavka GPS prijemnika (1000—3000 kn)

150


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.3. Projekt UNICEF-a “Stop nasilju među djecom”

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Jadranka Tuma – Očko, ravnateljica škole, svi razrednici, učitelji i osoblje škole. Odgovornost razrednika je napraviti razredne vrijednosti , pravila, posljedice koje poštuje cijelo Razredno vijeće. S tim treba upoznati i roditelje. Primjena restitucije za sve osoblje škole u rješavanju sukoba među učenicima. Uključiti više roditelje za suradnju u školi oko nenasilnog ponašanja. Napraviti školska pravila, vrijednosti i posljedice. Educirati i inicirati za dalji rad učenike vršnjake pomagače u radu kao i za edukatore za radionice u nižim razredima.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

povećati svijest o problemu nasilja među djecom i o mogućim rješenjima, kako bi se nasilno i zlostavljajuće ponašanje učinilo socijalno neprihvatljivim ( primarna prevencija)

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

osigurat će se prepoznavanje rizika i ranije prepoznavanje obrazaca nasilnog i zlostavljajućeg ponašanja povećavanjem informiranosti svih sudionika ,povećat će se efikasnost odgovora na nasilje kroz definiranje uloga i odgovornosti unutar škole , protokola postupanja te povećanjem stručnih znanja ( intervencija),osigurat će se primjerenija pomoć djeci žrtvama i počiniteljima nasilja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ ili projekta

radionice za učenike drugih razreda,roditeljski sastanak radionica Stilovi roditeljskog odgoja u razredima gdje nije još održan,veće upoznavanje svih roditelja sa ovim projektom i njihovim mogućnostima za sudjelovanje,primjena restitucije u postupcima svih učitelja te vođenje zapisnika o tome ( restitucijski zapisnik ),evidentiranje svih satova ili slobodnih aktivnosti u kojima se kreativno prevenira problem nasilja tj. vođenje dokumentacije o tome ( npr. radionički dan posvećen nenasilju), svake godine aktualizacija vrijednosti, pravila i posljedica u svakom razrednom odjelu u obliku plakata te prihvaćanje od učenika kao i učitelja u tom razrednom vijeću, podijeliti knjižice Unicef- a roditeljima ili učenicima koji ih još nisu dobili nakon obnove statusa projekta realizirati još temu restitucije i sve zacrtano tijekom cijele 2010/ 2011. školske godine

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

pregled dokumentacije kod obnove statusa škole svake tri godine,analize koje provodi Unicef su dio naših statističkih pokazatelja,analize koje radimo kao dio izvješća škole ili sami razrednici izrađuju za svoje potrebe

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ ili projekta

svi troškovi ovog projekta podmireni su u okviru projekta UNICEF-a

151


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.4. Projekt UNICEF-a “Prekini lanac elektroničkog zlostavljanja”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razrednici koordinator ravnatelj mentor škole povećati svijest o problemu nasilja među djecom i o mogućim rješenjima, kako bi se nasilno ponašanje u elektroničkim medijima učinilo socijalno neprihvatljivim (primarna prevencija)

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

prevencija elektroničkog zlostavljanja kao jednog od vidova zlostavljanja( fizičkog, psihičkog, verbalnog i socijalnog),znati prepoznati i reagirati na ovakav vid zlostavljanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

odgovornost razrednika u predmetnoj nastavi je 9 radionica za učenike ( od toga 3 u informatičkoj učionici ),tri roditeljska sastanka ( od toga jedan u informatičkoj učionici), u razrednoj nastavi 4 radionice za učenike , dvije za roditelje,mentor osposobljava sve učitelje za radionice na Vijeću učitelja

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom školske godine, od 2. obrazovnog razdoblja osposobljavanje učitelja,a onda dobrovoljno razrednici koji žele rade radionice s učenicima i s roditeljima koliko stignu u ovoj i idućoj školskoj godini

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

UNICEF- ova službeni evaluacijska anketa s učenicima, učiteljima i roditeljima,prezentacija istog na Vijeću učitelja i roditeljskim sastancima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

škola besplatno sudjeluje u projektu,bitna je samo dobrovoljnost i zainteresiranost učitelja i ostalih u projektu

152


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.5. Projekt UNICEF-a “Škole za Afriku”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

svi razrednici II. OŠ Bjelovar svi učenici II. OŠ Bjelovar

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje suosjećanje te osjećaja brige i želje za međusobnim pomaganjem onima kojima je pomoć potrebna, u ovom slučaju pomoć djeci Etiopije da im omogućimo školovanje prikupljanjem sredstava za kupnju knjiga, školskih torbi, klupa te samu izgradnju adekvatne škole i učionica, promicanje demokracije, međusobne tolerancije i suživota, učenje naših učenika koliko je obrazovanje važno za njihov život, razvijanje učeničke odgovornosti, solidarnosti i pravednosti, poticati učenike na poštivanje različitosti

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

samosvijest o načinu života te vrjednovanje i zahvalnost na onome što imamo, solidarnost i svijest o uvažavanju različitosti, usvajanje saznanja o važnosti obrazovanja i njegovanja istog, razvijanje međuljudske tolerancije i suživota

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

individualan rad, rad u paru, rad u grupama, radionički rad

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom prvog polugodišta od 6. rujna do 31. siječnja

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

mjesečna evaluacija postignutih rezultata i prikupljenih sredstava, isticanje i pohvaljivanje postignutih ciljeva i zadataka

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

potrošni materijal tijekom rada (hamer papir za izradu čestitki, papir u boji, flomasteri, markeri, škare, ljepilo), perlice, svileni konac za izradu nakita, boja, kistovi, lak za izradu posuda za olovke, razne vrste platna, konac za šivanje, igle za šivanje za izradu torbica za mobitele, 400 kn

153


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.6. Comenius projekt „Great minds“

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Agencija za mobilnost i programe Europske unije Andrea Tukša, Goran Kruno Kukolj, Ines Mihajlović, Renata Pavlić, Davorka BačekovićMitrović, Anita Vegh – voditeljica Comenius Corner-a u školi Učenici sedmih i osmih razreda, ostali učitelji i stručni suradnici koji direktno i indirektno sudjeluju u realizaciji projekta i njegovih aktivnosti promovirati našu školu, predstaviti hrvatske velikane na području povijesti, umjetnosti i znanosti drugim zemljama članicama Projekta i njihovim predstavničkim školama, razvijanje svijesti o globalizaciji, ali i osvješćivanje vlastitog nacionalnog identiteta kao dijela europske kulture, razvijanje jezičnih kompetencija, upoznavanje kultura drugih europskih zemalja Učenici će se naučiti služiti Internet platformom za komunikaciju E-twinning, naučit će predstaviti hrvatske velikane na području povijesti, umjetnosti i znanosti na engleskom jeziku, upoznat će živote i djela velikih ljudi Poljske, Španjolske, Irske i Ujedinjenog Kraljevstva, upoznat će strane učenike i učitelje nositelje ovog projekta u spomenutim europskim zemljama, naučit će se snalaziti u putovanju u inozemstvo, razvijat će svoje prezentatorske vještine, jezične i konverzacijske vještine, koristit će različite oblike moderne tehnologije i medija u predstavaljanju, razvijat će samopoštovanje, štovanje tuđe kulturne i znanstvene stečevine, učit će razumijeti razmjere europske kulture u svojim specifičnostima, ali i sličnostima. projekt se provodi kroz dvogodišnje multilateralno partnerstvo Hrvatske, Poljske, Španjolske, Irske i Ujedinjenog Kraljevstva, partnerstvo obuhvaća međusobnu komunikaciju svih međunarodnih članova projekta, rad na predstavljanju velikana iz povijesti i sadašnjosti te upotrebu interneta i računalne tehnologije, najvažnije, projekt podrazumijeva i mobilnosti između spomenutih zemalja Od 1.9.2010. do 31.8. 2011. (tijekom cijele školske godine 2010./2011.) i tijekom sljedeće školske godine tijek rada na projektu kao i realizacija istoga po etapama će se vrjednovati unutar radne grupe na školskoj razini, ali i među ostalim članovima projekta na međuškolsko-međunarodnoj razini. Konačna evaluacija projekta se očekuje od osnivača i financijera projekta, Agencije za mobilnost i programe Europske unije. II. osnovna škola od Agencije za mobilnost i programe Europske unije ukupno dobiva 14 000 eura. Tim sredstvima škola, tj. članovi CC (Comenius Corner) tima raspolažu u svrhu financiranja tehničkih sredstava i pomagala, potrošnog materijala i mobilnosti u sklopu projekta.

154


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.7. Osmi dani medijske kulture

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

voditelji radionica: Goran Kruno Kukolj (radionica za snimanje i montažu), Anita Malek i Nevenka Hrga (radionica za lutkarsku predstavu i izradu lutaka), Mirjana Matenda(radionica za izradu slikovnice), Vladan Ivković (radionica za kazalište), Vlatka Bily (radionica za novinski podlistak), Suzana Jurić (radionica za strip); Bjelovarsko gradsko kazalište i sve zainteresirane dramske i kazališne skupine učenika od 1. r. OŠ do 4. r. SŠ s područja BBŽ ( prijepodnevni program predstava i igrokaza)

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

prikazivanje aktualne dječje kazališne produkcije s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i organizacija radionica medijske kulture: za snimanje i montažu, kazališnu predstavu, izradu lutaka i lutkarsku predstavu, za strip, novinski podlistak, radijsku emisiju, slikovnicu…

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

naučiti snimati i montirati video uratke, razvijanje socijalnih kompetencija, komunikacijske kompetencije i ovladavanje specifičnim znanjima s područja medijske kulture; nastanak i svrha radijskih emisija, stripova, noviskoga podlistka, lutkarske predstave, slikovnice, itd.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prijepodnevni nastupi u Domu kulture i poslijepodnevne četverodnevne radionice (molim pogledati gore), završni dan: predstavljanje radova kreativnih radionica

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

12.- 15. travnja 2010.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

završno predstavljanje radova kreativnih radionica na Osmim danima medijske kulture u Bjelovaru - u Domu kulture

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

25 000 kuna: troškovi unajmljivanja dvorane, potrošnoga materijala u radionicama i dnevnica voditeljima radionica

155


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.8. Edukacija učenika s posebnim potrebama za izradu keramičarskih proizvoda za praktičnu uporabu Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

Andrea Žarec Lidija Kasalo educirati djecu s posebnim potrebama za proizvodnju i kreiranje predmeta od keramike, pružiti učenicima s posebnim potrebama kvalitetan i koristan oblik provođenja slobodnog vremena, kod djece osigurati razvijenost praktičnih i umjetničkih vještina kako bi i ta djeca uspješno sudjelovala u svakodnevnom životu i kvalitetno djelovala u lokalnoj zajednici, ostvariti veću motiviranost, samostalnost, razvijati pozitivnu sliku o sebi, razvijati kod učenika s posebnim potrebama finu motoriku ruku, vizualnu percepciju i koncentraciju poticati kreativnost kod učenika, promicati svijest o međusobnoj pomoći, suradnji i toleranciji, stvarati ugodno emocionalno i socijalno ozračje, stvaralačkim radom utjecati na samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima, obučiti učenike za samostalni rad pri kreiranju i izradi keramičarskih proizvoda kroz radionice osposobiti učenike s posebnim potrebama da samostalno izrađuju ukrasne keramičarske proizvode u razdoblju od godine dana kroz radionice planirano je educirati 50 učenika naše škole kako izraditi keramičarske proizvode, radionice će se organizirati svaka dva tjedna po 2 sata. zadovoljstvom učesnika, odazivom roditelja i lokalne zajednice, samovrijednovanjem, izložbama i smotrama gdje će se prezentirati gotovi proizvodi edukacija djelatnika …….. 1000 kuna glina, boja za keramiku …….. oko 500 kuna

156


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.9. Škola za roditelje

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

učitelji i stručni suradnici škole, ravnateljica škole

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

potaknuti roditelje na veće suradničke odnose i pristup školi uključujući ponuđene različite teme i sadržaje

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

kako bolje savladavati gradivo, vježbati, pisati sastavke, prepoznati vrijednost, prevladati stres, napisati zadaću

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

predavanja, razgovori i prezentacije tema za roditelje: 1. Važnost nastave tjelesno zdravstvene kulture u predmetnoj nastavi za zdrav razvoj djece 2. Kako dobiti pet iz pismenog sastavka 3. Odgoj za vrijednosti 4. Kako učiti matematiku u predmetnoj nastavi 5. Informiranje o načinu ocjenjivanja u fizici i kemiji 6. Domaća zadaća bez suza 7. Kako prevladati stres 8. Pomoć djeci s teškoćama od listopada do travnja 2010/11. školske godine, jednom mjesečno

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

listić evaluacije

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papiri za fotokopiranje, plakati – 200 kuna

157


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.10. Školski projekt “Učenici pomagači”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Jadranka Tuma-Očko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pomoći učenicima koji imaju poteškoća s pisanjem zadaća, razumijevanjem nekog dijela gradiva, a pomažu im učenici vršnjaci koji su u tom predmetu izvrsni

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

zadovoljstvo i samostalnost u radu, samopouzdanje i potreba za znanjem i radom

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

odlični učenici predmetne nastave, koji se dobrovoljno jave za pomaganje drugim učenicima iz matematike, hrvatskog jezika, stranog jezika te fizike i kemije, moći će to u popodnevnim satovima odraditi uz nadzor nekog učitelja ili stručnog suradnika iz škole

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

od listopada 2010. do kraja školske godine uspjeh, ocjene i znanje učenika -

158


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.11. Školski projekt “Računalo nam pomaže u učenju”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Vesna Janko

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pomoć u učenju za učenike s posebnim potrebama uz primjenu IKT-a, odnosi se na sve nastavne predmete gdje postoji potreba

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijanje vještina i sposobnosti prema potrebama učenika.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izrada sadržaja e-učenja za svakog učenika zasebno, u suradnji s predmetnim učiteljima i stručnim suradnicima

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom nastavne godine

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

izrada kontrolnih zadataka u svrhu usporedbe rezultata kako bi se unaprijedio rad učenika, usporedba ocjena

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

potrošni informatički materijal (CD, USB stick)

159


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.12. Školski projekt “Važnost kretanja za zdravlje”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Bojana Bosnić Vladimir Štefun

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

poboljšati svijest učenika 6., 7. i 8. razreda o važnosti kretanja za pravilan razvoj koštano-mišićnog sustava, jačanje imunološkog sustava te promoviranje zdravih stilova života

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

prihvaćanje kretanja kao najvažnijeg uvjeta za cjelokupni razvitak i održavanje čovjekova zdravlja, stjecanje znanja o brojnim pozitivnim utjecajima kretanja na organizam

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prezentacija projekta učenicima 6.,7. i 8.razreda, njihovim roditeljima i kolektivu II. osnovne škole Bjelovar

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

krajem listopada prezentirati projekt roditeljima, tijekom siječnja prezentirati ga kolektivu, 22. ožujka promovirati projekt putem pješačke ture do Područne škole u Ždralovima i planiranih sportskih aktivnosti

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

tijekom šk. god. 2010./2011. u nastavi i izvannastavnim aktivnostima poticati učenike na prihvaćanje kretanja kao sastavnog dijela svakodnevnog života

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir, mape za umetanje materijala

160


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.13. Školski projekt “Prevencija ovisnosti”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Stanislava Bračun Bernarda Frča Helena Juren

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

osvješćivanje o uzrocima i posljedicama nikotinizma i alkoholizma na pojedinca i društvo.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

definirati pojam ovisnosti, analizirati rezultate anketa i usporediti ih, napraviti plakate koji prezentiraju rezultate anketa, u raspravi argumentirano iznijeti razloge za ili protiv konzumiranja cigareta i alkohola

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

projektni dan, učenici su podijeljeni u interesne skupine, provođenje ankete, statistička obrada rezultata ankete, diskusija i prezentacija rezultata, izlaganje plakata na hodnicima škole

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

11. veljače 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

uspoređivanje rezultata, ocjenjivanje plakata, pohvale učenicima u svrhu poticanja

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

- hamer papir - papir za fotokopiranje - papir za fotografije - kalijev bikromat 100,00 - etanol (96%) 120,00 - svježi kvasac 2,00 - sumporna kiselina (96%)

161

10 kom 50 kom ? -

75,00 20,00 ?

1L 1 kom -

-


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.14. Školski projekt “Dan kreativnosti” (predmetna nastava)

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija) Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

svi učitelji i stručni suradnici škole

gosti škole - likovni umjetnici , književnici, pripremit će s učenicima, prema njihovom interesu, razne kreativne aktivnosti u okviru izvannastavnih aktivnosti, ali i samih predmeta, dodatne nastave i drugog, kako bi zadnji školski dan bio evaluacija dosadašnjeg rada i sklonosti učenika u predmetnoj nastavi razvijanje i poticanje kreativnosti, dodatnih sposobnosti učenika za razna područja / predmete izvan plana i programa osnovne škole, uživanje u samom radu i pokazivanju vlastitih umijeća učenik bira aktivnost i radi u skupini

15. lipnja 2011.

liste samovrjednovanja/vrjednovanja rada i rezultata skupine

boje za staklo , plakati, samoljepivi papir, plastelin, papir u boji , CD – i , papir za fotokopiranje – ukupno 850 kuna

162


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.15. Školski projekt “Učitelji učiteljima”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Učitelji – predavači naše škole

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

stručnim usavršavanjem unaprijediti kvalitetu nastave , ocjenjivanja i praćenja učenika , poboljšati motoričke sposobnosti učenika, znati reagirati u stresnim situacijama

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

Stručno usavršavanje učitelja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

predavanje, prezentacije i radionice praćenje i ocjenjivanje učenika humor u nastavi Važnost kretanja za zdravlje kemijske reakcije i zdravlje kako prevladati stres hiperaktivni sanjari

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

20. siječnja 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

evaluacijske liste za svaku temu

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nema troškova

163


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.16. Razredni projekti 7.16.1. Razredni projekt 1.a i 1.b razreda “Godišnja doba (proljeće)”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Sertić Jasmina Imbrišić,

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

integriranom, istraživačkom i projektnom nastavom omogućiti učenicima stjecanje novih spoznaja o proljeću ( vrijeme, biljke i životinje, rad ljudi )

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

opisati godišnje doba proljeće, razlikovati proljeće od ostalih godišnjih doba, istražiti promjene vezane uz vrijeme, biljni i životinjski svijet te djelatnost ljudi, primijeniti naučeno u svakodnevnim životnim situacijama

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izvanučionička nastava, izrada slikovnice, istraživački rad u skupinama, integrirani tjedan

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

21. ožujka -15. svibnja 2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

nastavni listići, kalendar prirode

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir za fotokopiranje nastavnih materijala hamer papir UKUPNO: 100 kn

164


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.16.2. Razredni projekt 1.a i 1.b razreda (PŠ Ždralovi) “Godišnja doba (proljeće)”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Suzana Gerjević Snježana Lipak, Jasminka Martinović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijati interes za istraživanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvažavanje, razvijanje kreativnosti, doživljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, likovnog i jezičnog izražavanja, zainteresirati roditelje za rad škole

Namjena aktivnosti, programa i/ ili projekta

timski rad, ljubav prema prirodi, poticanje za pisano i likovno izražavanje, te fotografiranje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteži, pismeni sastavci, fotografije), tiskanje, umnožavanje, podjela i prezentacija radova.

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom školske godine 2010./2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija učenicima, roditeljima i široj javnosti.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir, boja za printer, flomasteri, markeri oko 200 kn

165


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.16.3. Razredni projekt 2. razreda “Kalendar”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Helena Tomaljanović, Ivana Marčetić, Sonja Kolarić, Ankica Toth

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijati interes za istraživanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvažavanje, razvijanje kreativnosti, doživljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, likovnog i jezičnog izražavanja, zainteresirati roditelje za rad škole

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

snalaziti se u timskom radu, kreativno se likovno i pismeno izražavati, koristiti fotografski aparat i uređivanje slika, naučiti osnove novinarskih i uredničkih poslova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala (crteži, pismeni sastavci, fotografije), tiskanje, umnožavanje, podjela i prezentacija radova

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom školske godine 2010./2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija učenicima, roditeljima i široj javnosti.

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

papir, boja za printer, printer, flomasteri, markeri, plastifikator- oko 600 kuna

166


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.16.4. Razredni projekt “Izrada ekovrećica”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Snježana Kranželić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijati interes za istraživanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvažavanje, razvijanje kreativnosti, doživljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, likovnog i jezičnog izražavanja, zainteresirati roditelje za rad škole

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

snalaziti se u timskom radu, kreativno se likovno i pismeno izražavati, osvijestiti važnost humanitarnog rada, pomagati potrebitima

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala, prodaja uradaka, prikupljanje kreativnih ideja i vođenje do realizacije

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

tijekom školske godine 2010./2011.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

prezentacija učenicima, roditeljima i široj javnosti, prodaja i poklanjanje u humanitarne svrhe

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

platno, salvete, ljepilo za salvetnu tehniku, pegla, pekarski papir, plastična i alufolija – 1500 kuna

167


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.16.5. Razredni projekt 3. razreda (PŠ Ždralovi) “Moj zavičaj u prošlosti”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Tihana Bajsić Feješ Lidija Kasalo upoznati prošlost našeg zavičaja

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

razvijati interes za istraživanje, poticanje suradnje, odgoj za toleranciju i uvažavanje, razvijanje kreativnosti, doživljaj vrijednosti timskog rada, razvijanje komunikacijskih vještina, likovnog i jezičnog izražavanja, zainteresirati roditelje za rad škole

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala tijekom nekoliko tjedana (fotografije, razglednice…), izrada plakata i slikovnice, izrada prezentacija, odlazak u Veliko Trojstvo ( razgledavanje etno kuće)

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan mjesec

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

usmena provjera usvojenosti programskih sadržaja, individualna vještina, pismena provjera

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

prijevoz vlakom do Velikog Trojstva

168


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.16.6. Razredni projekt 4. razreda “Moje tijelo”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Ljiljana Drmić, Andra Žarec, Tamara Trnski, Barbara Bajsić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati ljudsko tijelo kao cjelinu, organe i njihovu ulogu i načine očuvanja zdravlja, razumjeti da se rastom i razvojem tijelo mijenja, važnost prehrane i tjelesne aktivnosti, razvijati partnerstvo s roditeljima u svrhu pomoći radi podizanja kvalitete usvojenosti znanja, sposobnosti i vještina učenika

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

istraživanje, suradnja, tolerancija i uvažavanje, kreativnost, timski rad, komunikacijske vještine, likovno i jezično izražavanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

prikupljanje materijala tijekom nekoliko tjedana (fotografije, slike…), izrada plakata i slikovnice, prezentacija uradaka

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

jedan mjesec

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

usmena provjera usvojenosti programskih sadržaja, individualna vještina, pismena provjera, prezentacija uradaka u ostalim razrednim odjelima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

oko 50 kuna po razredu.

169


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

7.16.6. Razredni projekt “Snimanje i montiranje kratkog filma”

Nositelji aktivnosti, programa i/ ili projekta i njihova odgovornost

Nikola Mihočka

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

proširiti znanja i sposobnosti učenicima iz područja filmske industrije, medijske kulture i informatike.

Kompetencije koje će učenik steći (revidirana Bloomova taksonomija)

osposobiti učenike da korištenjem stečenih znanja i sposobnosti znaju snimiti scene filma, montirati ih i obraditi u programu MovieMaker.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

projekt realiziran u specijaliziranoj učionici za nastavu informatike, kroz različite nastavne metode učenja.

Vremenik aktivnosti, programa i/ ili projekta

drugo polugodište školske godine 2010./2011.

Način vrednovanja (evaluacija) i način korištenja rezultata vrednovanja

ankete, pohvale, priznanja, poticati učenike na proširivanje znanja iz informatike i medijske kulture, poticati učenike na dodatno korištenje računala u različitim situacijama i zanimanjima

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

0 kn

170


II. OŠ Bjelovar

ŠKOLSKI KURIKULUM

U Bjelovaru, 15. rujna 2010. KLASA: 003-06/10-01/10 URBROJ: 2103-39-01-10-1

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA Tihana Bajsić - Feješ ________________________________

RAVNATELJICA ŠKOLE: Davorka Bačeković - Mitrović, prof.

________________________________

171

Školski kurikulum  
Školski kurikulum  

Školski kuriikulum II. OŠ Bjelovar

Advertisement