__MAIN_TEXT__

Page 1

14

Ă…rsberetning // HĂĽlogaland Kraft 2014


Innhold Hovedtall Om virksomheten Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Samfunnsregnskap Året som gikk

Forsidefoto: Sensommer - Ole Friis Iversen

3 4 8 11 12 14 15 26 28 29


Hovedtall

Økonomiske nøkkeltall for konsernet 2014

2013

2012

402 962

446 449

404 291

Driftsresultat

36 199

56 066

(5 999)

Finansposter

(17 187)

(36 149)

(57 720)

Resultat før skatt

19 012

19 917

(63 720)

Resultat etter skatt

11 252

8 765

(60 368)

449

445

(229)

Anleggsmidler

1 094 300

1 131 364

1 165 020

Omløpsmidler

177 161

170 776

156 490

Egenkapital

554 956

550 100

580 768

32 762

32 886

33 332

-

-

-

Langsiktig gjeld

624 060

648 750

558 354

Kortsiktig gjeld

92 445

103 290

182 389

1 271 461

1 302 140

1 321 510

9,0 %

12,6 %

-1,5 %

Egenkapitalandel

43,6 %

42,2 %

43,9 %

Totalrentabilitet

2,8 %

4,3 %

-0,5 %

1,9

1,7

0,9

EBITDA

91 260

111 822

88 315

Arbeidskapital

84 716

67 486

(25 898)

36 447

150 501

131 928

Alle tall i 1000 kr

Resultater Driftsinntekter

Minoritets andel Balanse pr. 31.12

Minoritets andel av EK Avsetning og forpliktelser

Totalkapital Økonomiske nøkkeltall Resultatgrad

Likviditetsgrad 1

Investering aksjer Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Hovedtall

Investering driftsmidler

03


Om virksomheten

Historikk

Selskapet ble stiftet 19.06.1970 under navnet Sør-Troms Elforsyning AS (STE) ved avtale mellom kommunene Harstad, Skånland og Bjarkøy om sammenslutning mellom daværende Harstad Everk og Trondenes Kraftverk. Ved avtale med Kvæfjord kommune ble Kvæfjord Elverk tilsluttet STE 01.10.1972. Gjennom avtale med Ibestad og Gratangen kommune ble videre A/S Rolløyas Elektrisitetsverk og Andørja Kraftverk A/S tilsluttet STE fra 01.01.1975 og A/S Storfossen Elektrisitetsverk, A/S Hilleshamn Kraftverk og A/S Foldvik Lysverk tilsluttet fra 01.01.1976. Vågsfjord Kraftselskap ble sammensluttet med STE fra 01.01.1975 og overtakelse av Gausvik Lysselskaps anlegg ble gjennomført i 1981. Ofoten Kraftlag AS ble fusjonert med STE gjennom beslutninger i respektive selskaper henholdsvis 18.04.1997 og 11.06.1997. Selskapet endret fra fusjonstidspunktet navn til Hålogaland Kraft AS.

Selskapet gir positive ringvirkninger innen en rekke om­ råder. F.eks nevnes – Lav nettleie sammenlignet med resten av Nord-Norge og landet for øvrig – God leveringskvalitet i kraftnettet med lite avbrudd – Selskapet har et bredt spekter med kompetanse arbeidsplasser. Konsernet har 120 arbeidsplasser i regionen – Utbytte til selskapets eiere – Lokal skatteinngang fra selskapet og dets medarbeidere – Lokale innkjøp i betydelig omfang – Bredbåndstilbud til private, næringsliv og offentlig virksomhet i regionen – Bred støtte til kulturliv og idrett i hele regionen med spesielt fokus på barn og unge

Eierskap og styre

Selskapets driver operativ virksomhet innen kraftproduksjon, krafttransport, kraftsalg og breiband.

Selskapet eies av 7 kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland. Eierfordelingen er følgende: – Gratangen – Harstad – Ibestad – Kvæfjord – Lødingen – Skånland – Tjeldsund

8,57% 48,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57%

Gjennom selskapets vedtekter er eierne fordelt i følgende aksjeklasser og hvor generalforsamlingen velger 6 styremedlemmer med tilhørende fordeling: – – – – Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Om virksomheten

04

Aksjeklasse A: Harstad kommune 3 styremedlemmer Aksjeklasse B: Kvæfjord kommune, Skånland kommune 1 styremedlem Aksjeklasse C: Gratangen kommune, Ibestad kommune 1 styremedlem Aksjeklasse D: Lødingen kommune, Tjeldsund kommune 1 styremedlem

Det er for øvrig ingen andre vedtektsfestede eller avtalte forskjeller mellom aksjeklassene. De ansatte velger 2 medlemmer til selskapets styre.

Hålogaland Kraft som regional samfunnsaktør

Selskapet har sin hovedvirksomhet som produsent og leverandør av infrastrukturtjenester innen elkraft samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i regionen. Tjenestene innen disse områdene skal representere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet til beste for regionens innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet. Gjennom vår aktivitet, kompetanse og kapital, og fundamentert på vårt regionale eierskap, ønsker selskapet å bidra til regionens videre utvikling.

Selskapets virksomhet pr. 31.12.2014

Selskapet har en desentral organisasjon med stasjoner i Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lødingen og Skånland (Grovfjord og Breistrand). Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon er i Harstad. Kraftproduksjon (Hålogaland Kraft med datterselskaper/tilknyttede selskaper) Selskapet er en klassisk småkraftaktør med produksjon i en rekke mindre kraftanlegg i regionen. Det har vært kraftproduksjon i denne regionen siden oppstart av første kraftanlegget i Gausvik i år 1900. Selskapet hadde i 2014 kraftproduksjon i følgende anlegg: – Nord-Forså – Nedrefoss Gausvik – Øvrefoss Gausvik – Sør-Forså – Skoddeberg – Storelva – Helleren – Fossan Produksjonen i 2014 utgjorde 93 GWh. Normalproduksjonen i anleggene utgjør ca 90 GWh. Anleggenes oppetid i driftsåret var 97,7 %. Driften i produksjonsanleggene har vært normale. Niingen Kraftlag AS er et datterselskap av Hålogaland Kraft AS. Vår eierandel i selskapet er 56,26 %. Hålogaland Kraft har gjennom avtaler med selskapet ansvar for drift og daglig ledelse. Virksomheten i selskapet består i kraftproduksjon i ett anlegg beliggende i Bogen i Ofoten. Produksjonen i 2014 utgjorde 78,1 GWh mot normalt 75 GWh/år. Produksjonen i 2014 preges av at anlegget hadde stopp i produksjonen i perioden januar mai som følge av havari på generatoren. Hålogaland Kraft ble medeier i Narvik Energi AS fra oktober 2001 da vår eierandel i Nordkraft AS ble lagt inn i selskapet med oppgjør i aksjer. Etter at det danske


energiselskapet Energi E2 (nå DONG Energy Power) fra august 2002 også kom inn på eiersiden i selskapet, utgjør vår eierandel 16,66 %. Fra 01.01.2004 ble Narvik Energi omstrukturert etter krav fra NVE. Morselskapet endret i 2009 navn til Nordkraft AS. I 2010 solgte DONG Energy Power sine aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS. Vårt eierskap er knyttet til Nordkraft AS som morselskap. Krafttransport (Hålogaland Kraft AS og deleide selskap) Innenfor konsesjonsområdet som dekker selskapets 7 eierkommuner (unntatt deler av Kvæfjord), driver selskapet krafttransport i regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet et nett med utstrekning 3.068 km bestående av høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. Selskapet drifter 1.239 nettransformatorer med en samlet ytelse på 311.303 kVA og har 23.861 målepunkter mot nettkunder. Energien fordeles gjennom 20 hovedstasjoner med en samlet ytelse på 367 MVA. Totalt energiforbruk i konsesjonsområdet utgjorde 649,8 GWh i 2014 med et maksimalt uttak i løpet av året på 137,3 MW. Ikke levert energi utgjorde 109 MWh fordelt på 32,8 MWh planlagte og 72,5 MWh ikke planlagte avbrudd. Selskapet har ansvar for kraftsystemplanleggingen i området Nordre Nordland og Sør-Troms. Gjennom et trinnvis oppkjøp ble Hålogaland Kraft i 2002 49 % eier av Nordkraft Nett AS. Selskapet forestår krafttransport med Narvik kommune som konsesjonsområde. Kraftsalg Selskapet driver kraftsalg til sluttkunder hovedsakelig i regionen. Virksomheten drives som en marginforretning ved at all omsatt kraft til sluttbruker handles på kraftbørsen NordPool.

Den samme kompetanse benyttes til salg av kraftproduksjon for Hålogaland Kraft og Niingen Kraftlag på kraftbørsen NordPool. Innkjøp og salg av kraft forvaltes adskilt i egne porteføljer. Bredbånd/IKT (Hålogaland Kraft med datterselskap/ tilknyttede selskap) Hålogaland IKT AS Selskapet ble etablert i 2001 med første hele driftsår 2002 og er eid 100 % av Hålogaland Kraft.

Selskapet er en nettbasert leverandør av it-driftstjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. Driftstjenestene består bl.a av utleie av programvare og datalagring, leie av plass for kundens servere/programvare i driftssenteret, ulike sikkerhetsløsninger herunder drift av sensitive data, internettleveranser, driftsovervåking innen breiband og konsulenttjenester innen ikt. Selskapet hadde 14 medarbeidere pr. 31.12.14. Høsten 2014 ble det gjennomført en fisjon i Hålogaland IKT hvor bredbåndsdelen av selskapet ble skilt ut i eget aksjeselskap Hålogaland Bredbånd AS som er 100 % eid av Hålogaland Kraft AS. Hålogaland IKT AS bestående av IT-driftstjenester ble 15.01.2015 solgt til FunnIT AS. Hålogaland Bredbånd AS videreføres som 100 % eid datterselskap av Hålogaland Kraft AS. Hålogaland Bredbånd AS Styret i Hålogaland Kraft AS besluttet høsten 2001 i nært samråd med eierne å etablere et nytt virksomhetsområde med bygging og drift av et breibandsnett i regionen med tilhørende tjenestesalg. Breibandsvirksomheten ble startet utfra erkjennelsen av at det var viktig å raskt få opp et godt tilbud også utenfor byene. Uten et slikt initiativ ville spesielt distriktene måtte vente lenge på breibandstilknytning idet de store landsdekkende aktørene foretok utbygging på basis av kortsiktig lønnsomhet. Som en del av prosjektet påtok selskapet seg å sørge for utbygging til alle eierkommunene inkludert interne sambandsbehov i den enkelte kommune. Som stamnett i utbyggingen er benyttet fiber og radio-­ linje. Utfra geografi/kostnader er det benyttet så vel radio, ADSL2+ og fiber som aksessteknologi. Etter at en rimelig god breibandsdekning var på plass i regionen har man de siste år hatt spesielt fokus på leveranse av fiberbaserte multiplay-løsninger. Hålogaland Bredbånd AS ble høsten 2014 etablert som 100 % eid datterselskap av Hålogaland Kraft AS gjennom fisjon i Hålogaland IKT AS. Planen er at både infrastruktur og privatkunder skal overføres fra Hålogaland Kraft AS gjennom fisjon til det nyetablerte bredbåndselskapet i løpet av 2015. Således vil all fremtidig bredbåndsvirksomhet til konsernet bli styrt fra Hålogaland Bredbånd AS. KraftTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3 % av KraftTele AS. Selskapet eier 50 % av en fiberoptisk kabelforbindelse fra Salten via Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms opp til Tromsø. Hele kapasiteten er leid ut på langsiktig avtale. KystTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3 % av Kyst Tele AS sammen

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Om virksomheten

Innkjøp av kraft utføres i egen regi. Det foretas sikring av denne handelen etter ”back to back”-prinsipper.

Etablering ble kombinert med utsetting av Hålogaland Krafts it-drift til selskapet.

05


med Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS. Selskapet gjennomførte bygging av en 1040 km fiberoptisk kabelforbindelse fra Bjerkvik i Nordland til Trondheim. Forbindelsen er i det alt vesentlige en sjøkabel med anløp på over 25 steder langs traseen. Kabelen ble idriftssatt i 2007. Hålogaland Kraft har daglig leder-funksjon i selskapet.

Annen virksomhet

Barents NaturGass AS - BNG BNG ble stiftet 31.03.2005 og har sitt forretningskontor i Hammerfest. Selskapet har som formål å forestå distribusjon og markedsføring av naturgass i Barentsregionen. Selskapet er etter en oppstartfase nå over i driftsfase. Den første nord-norske LNG-terminalen ble satt i drift i 2006 i Bodø. LNG tappestasjon på Melkøya i Hammerfest ble åpnet i 2010. Selskapet har inngått flere leveranseavtaler, herunder langsiktig avtale med Torghatten Nord for Vestfjord-sambandene som den hittil betydeligste. Hålogaland Kraft har en eierandel på 15,5 % i selskapet. Hålogaland Kraft sammen med øvrige eiere besluttet i 2014 at selskapet skulle legges ut for salg. Selskapet ble i sin helhet solgt i januar 2015. Kjøper er Broadview Energy Solution B.V. Kunnskapsparken Nord AS Selskapet hadde sitt første hele driftsår i 2005. Selskapet skal bidra til å utvikle nyskapingsevnen i regionens næringsliv, kommersialisere nye forretningsideer og forskningsideer med kommersielt potensial. KPN skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, høgskole/forskningsmiljø og offentlige virksomheter. Sammen med Hålogaland Kapital og Inkubator Hålogaland vil KPN utgjøre hovedfundamentet i dette utviklingsmiljøet. Hålogaland Krafts eierandel i KPN er 3,7 %.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Om virksomheten

06

A:rt Gymsal Hålogaland Kraft besluttet i 2006 å gå inn som 20 % aksjonær i A:rt Gymsal. Selskapets skal være et miljø innen kunst- og kulturbaserte næringer med internasjonalt perspektiv. Selskapet har utviklet tidligere BSIN gymsal til en arena for lokale bedrifter i grensesnittet kultur/næring. Hålogaland Kraft overtok i 2014 resterende del av aksjene i selskapet og eier nå selskapet 100 %.

Distriktenes energiforening - DEFO DEFO er en interesseorganisasjon for ivaretakelse av lokale nettselskapers rammebetingelser. Organisasjonen skal bidra til en samfunnsmessig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon, herunder at hensyn til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningsikkerhet på kort og lang sikt tillegges vekt. DEFO skal videre søke å tilrettelegge grunnlaget for at medlemsbedriftene kan styrke sin posisjon som regional næringsutvikler med utgangspunkt i medlemsbedriftenes kompetanse og kapital. Organisasjonen ble etablert i 2001 med 23 medlemmer. Pr 31.12.14 organiserer DEFO 68 nettselskaper som alle er typiske distriktsenergiverk beliggende langs kysten fra Vestlandet og opp til Finnmark samt fra Indre Østland.

Selskapets organisasjon

Selskapet har organisert sin operative virksomhet i flere seksjoner, jfr. organisasjonsplan for bedriften: – Stab: Økonomi/Finans, Personal/HR, HMS, Forretningsutvikling – Nettstyring og drift: Planlegging og bygging av infrastruktur, drift, vedlikehold, beredskap, vakt, driftssentral, måling, kartverk og kundeservice – Marked: Kjøp og salg av kraft til sluttbruker – Produksjon: Drift og vedlikehold av egne kraftverk og Niingen Kraftlag – Bredbånd: Planlegging og bygging av infrastruktur, drift, vedlikehold og beredskap – Eiendom: Forvaltning og drift av konsernets eiendommer Selskapets organisasjon er utpreget flat og geografisk desentral ved at medarbeiderne er fordelt på 7 stasjoner i hele regionen. Antall medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger i konsernet utgjorde pr. 31.12.2014 120 årsverk. Selskapets ledelse: Rolf Inge Roth Eilif Amundsen Bjørn Erik Olsen Øyvind Strøm Elin Westvik Sture Hellesvik Trond Mikkelsen

Adm.direktør Stedfortreder for adm.direktør/ sjefingeniør Stab Leder Økonomi & Finans Leder Produksjon Konstituert leder Marked Leder Nettvirksomhet Konstituert leder Bredbånd


Organisasjonsplan Hålogaland Kraft AS

Adm. dir Stab

Nettstyring og drift

Marked

Produksjon

Bredbånd

Eiendom

Stasjon Harstad Stasjon Bjarkøy Stasjon Hamnvik Stasjon Gratangen Stasjon Breistrand Stasjon Lødingen

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Om virksomheten

07


Styrets beretning

Årets virksomhet med analyse av årsregnskap og ­sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i konsernet Styrets aktivitet

Selskapets styre har i løpet av året hatt 10 møter og ­behandlet 89 saker hvorav nevnes: – Strategiplan, herunder selskapsstruktur – Investeringsaktivitet knyttet til produksjon, nett og bredbånd – Selskapets aktivitet knyttet til IKT/bredbånd, herunder fisjon og salg av Hålogaland IKT AS og etablering av Hålogaland Bredbånd AS. – Oppfølging datterselskaper/tilknyttede selskaper. Salg av aksjer i selskaper utenfor kjernevirksomhet. – Fortløpende rapportering fra selskapets drift gjennom året – Årsberetning og regnskap 2013 – Budsjett 2015

Drift

Driftsåret 2014 har vært preget av at HLK har vært inne i en omstillingsprosess som har medført at regnskapet er belastet med ekstraordinære kostnader. Videre preges regnskapet av negative resultatbidrag fra våre eierposter i Nordkraft og Nordkraft Nett. Det regnskapsmessige resultat for morselskapet viser et overskudd før skatt på kr. 14,7 mNOK, mot kr. 18,5 mNOK i 2013. Morselskapets driftsresultat er kr. 28,6 mNOK. Dette er ca kr. 2,2 mill svakere enn budsjettert. Årsaken til avviket er hovedsakelig knyttet til økning av drifts- og vedlikeholdskostnader. Netto finanskostnad i morselskapet utgjør kr. 13,8 mNOK mot kr. 32,3 mNOK i 2013. Finanskostnadene preges fortsatt av svake resultatbidrag fra Nordkraft AS både i 2014 og 2013.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Styrets beretning

08

Kraftproduksjonen i morselskapet utgjorde i 2014 93 GWh. Normalproduksjonen i anleggene utgjør 90 GWh. Kraftanleggene i morselskapet hadde en høy oppetid i driftsåret med 97,7 %. Niingen Kraftverk AS hadde en produksjon på 78,1 GWh i 2014 (normalproduksjon 75 GWh). Ikke-levert energi økte fra 68,5 MWh i 2013 til 109 MWh i 2014. Hovedårsaken til økningen er betydelig økning i kabelbrudd som følge av stor graveaktivitet i Harstad. Kraftkjøp går til dekning av forbruk hos våre sluttkunder samt til dekning av nettapet. Kraftkjøpskostnadene er redusert for året 2014 i det alt vesentlige som følge av lavere kraftpriser. Personalkostnadene for morselskapet utgjør 77,5 mNOK i 2014. Tilsvarende tall for 2013 var 62,9 mNOK. Økningen skyldes dels omstillingskostnader i forbindelse med nedbemanningsprosess, økt arbeidsgiveravgift samt økte pensjonskostnader. Avskrivninger på varige driftsmidler utgjør 47,2 mNOK i morselskapet. Andre driftskostnader omfatter materiell- og tjenestekostnader knyttet til drift og vedlikehold av konsernets nett-, kraft- og breibandsanlegg. For morselskapet utgjorde disse for 2014 67 mNOK.

Investeringer

Investeringsaktiviteten var i 2014 moderat. Investeringer i egne driftsmidler utgjorde 30,6 mNOK i morselskapet, fordelt med 18,6 mNOK i kraftnett, 3,6 mNOK i breiband, 7,5 mNOK i kraftanlegg, 0,2 mNOK i bygg og 0,7 mNOK i andre driftsmidler.

Finansiering og likviditet

Kraftleveransene i Hålogaland Krafts nettområde utgjorde 612,8 GWh eksklusive nettap. Dette er 5,8 GWh lavere enn i 2013.

Langsiktig lånegjeld er redusert fra 588,7 mNOK til 563,7 mNOK i morselskapet. Det er pr 31.12.2014 ikke benyttet trekkrettiheter.

Nettinntektene beløp seg til 152 mNOK i 2014 mot 169,3 mNOK i 2013 etter regulering for årets merinntekt og tilbakeført mindreinntekt fra tidligere år. Akkumulert merinntekt inklusive renter utgjorde pr. 31.12.2014 11,9 mNOK.

Egenkapitalandelen i morselskapet er på 43,6% pr 31.12.2014 mot 42,2 % i pr. 31.12.2013.

Selskapets energiomsetning omfatter både salg av selskapets kraftproduksjon i engrosmarkedet og salg til sluttkunder. Salgsinntektene utgjorde i 2014 130,3 mNOK i morselskapet mot kr. 161,4 mNOK i 2013. Reduksjonen skyldes i hovedsak at kraftprisene i gjennomsnitt har vært lavere i 2014 sammenlignet med 2013. Sammenlignet med tidligere år har bedriften fortsatt høye markedsandeler innen kraftomsetning, både i bedrifts- og privatkundemarkedet.

Finansiell risiko

Selskapets finansielle risiko er i det vesentlige knyttet til følgende forhold: – Utvikling i kraftpriser: Prisutviklingen bestemmes utfra rammevilkårene samt tilbuds- og etterspørselsforhold for elkraft og underliggende energibærere i det nord-­europeiske markedsområdet. Utviklingen er således fortsatt i betydelig grad avhengig av magasin- og nedbørsforhold samt temperaturforhold i Norge/Norden. En økende etterspørsel uten tilsvarende kapasitetsøkning i produksjon kombinert med økt overføringskapasitet mot kontinentet, gjør imidlertid det nordiske markedet stadig mer eksponert for utviklingen på kontinentet. Prisene på


den nordiske kraftbørsen NordPool påvirkes av CO2-avgifter, kull- og oljepriser. Selskapet har en aktiv oppfølging av sin produksjonsportefølje med en risikoavlastning i terminmarkedet innenfor definerte rammer. Kraftsalg mot sluttbruker drives utfra en back-to-back sikringstenking. – Valutaforhold: Handel på den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA foregår i euro. Selskapet sikrer sin valutaeksponering gjennom kjøp/salg av valutaterminer direkte relatert til underliggende krafthandelsposisjoner. – Renteforhold: Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sin langsiktige gjeld. Rentevilkårene ansvarlig lån er gjennom avtale knyttet til langsiktig statsobligasjonsrente ST4X. Av pantegjelden var 78 % på flytende rente pr. 31.12. – Kapitaltilgang: Tunge investeringer tilknyttet Nettvirksomhet og kraftproduksjon medfører behov for tilførsel av fremmedkapital frem mot 2020. Imidlertid vurderes tilgangen til fremmedkapital på kort og mellomlang sikt som tilfredsstillende. – Konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet: Handel i sluttbrukermarkedet drives som en marginforretning. Foretatt benchmark viser at vår kraftsalgsvirksomhet driver med relativt lave enhetskostnader.

Fortsatt drift

I tråd med regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret og administrerende direktør at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Til grunn for dette legges vurdering av selskapets prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk stilling, driftsmessig og finansielt.

Arbeidsmiljø

Sykefravær ved egen sykdom utgjorde i 2014 4,3 % som er uendret fra 2013. Sykefraværet har vært stabilt lavt over tid. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Bedriften har over en årrekke tatt inn lærlinger innen elkraftfaget. Dette har også vært en god rekrutteringskilde for bedriften.

Likestilling Kjønnsfordelingen i morselskapet målt i årsverk er 82 % menn og 18 % kvinner. Dette er på nivå med bransjen sett under ett. Arbeidet med å endre kjønnsfordelingen i bedriften mot en bedre balanse må drives langsiktig utfra de rammevilkår vi har for endring. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Bedriften har få deltidsstillinger. Det har ikke vært foretatt ekstern rekruttering i 2014.

Generell bedriftsprofilering og skolebesøk søkes utnyttet aktivt til å markedsføre de yrkesmulighetene bedriften representerer. Bedriften deltar aktivt i flere prosjekter innen grunnskole og videregående skole for å bidra til økt rekruttering til realfagene. En økt rekruttering til realfag vil på sikt også kunne bidra til en bedre kjønnsbalanse i bedriften.

Ytre miljø

Gjennom vannkraftbasert energiproduksjon bidrar selskapet til en god ivaretakelse av det ytre miljø. Selskapet har som målsetting å følge dette opp gjennom engasjement i utvikling og bygging av nye produksjonsanlegg for fornybar energi. Bedriften deltar i et flerårig prosjekt for kartlegging og forbedring av innlandsfiske i regulerte vassdrag. I selskapets aktivitet vektlegges bruk av miljø­ vennlige stoffer og en korrekt håndtering av spesialavfall.

Selskapets utsikter

2014 har vært et omstillingsår for konsernet. For å tilpasse kostnadsnivået til fremtidig inntektsnivå ble det høsten 2014 gjennomført en større nedbemanningsprosess i Hålogaland Kraft. I tillegg ble det besluttet salg av Hålogaland IKT AS (IT driftsdelen). Samlet er bemanningen i konsernet redusert som følge av disse 2 prosessene fra 131 ansatte (128 årsverk) til 91 ansatte (88,5 årsverk) med virkning fra 2 kvt. 2015. I 2014 er det bokført omstillingskostnader (engangskostnader) knyttet til nedbemanningsprosessen. Effekten i form av kostnadsreduksjoner som følge av nevnte 2 prosesser vil først fremkomme i regnskapet for 2015. Nettvirksomheten har i 2014 hatt svak inntjening. Hovedgrunnen til dette var en markant nedgang av inntektsrammen fastsatt av myndighetene fra 2013 til 2014. I 2015 har NVE varslet en svak oppgang av inntektsrammen for nettvirksomheten. Imidlertid vil lavere kostnader som følge av kostnadsreduserende tiltak i 2014 medføre at inntjeningen forventes å øke i 2015. Myndighetenes vedtak om innføring av full arbeidsgiver­ avgift (14,1 %) for energibransjen f.o.m 01.07.14 medfører en økning av personalkostnadene i konsernet. Videre varsles det at pensjonskostnadene vil øke betydelig fremover hovedsakelig som følge av lavere rentenivå (diskonteringsrente). Disse to forholdene rammer nettvirksomheten spesielt hardt og vil utfordre lønnsomheten. Dette medfører videre fokus på kostnadsreduserende tiltak internt i konsernet.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Styrets beretning

Det er i 2014 registrert 1 skade i bedriften som har ført til sykefravær. Med utgangspunkt i en 0-skade filosofi arbeider bedriften aktivt innen HMS-området for å forebygge helseskader gjennom ulike opplæringsaktiviteter, vernerunder og miljøkartlegging med gjennomføring av tiltak. Det legges vekt på å integrere HMS-tenking i arbeidsplanlegging. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet fokuseres spesielt gjennom en årlig HMS-uke i bedriften.

Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften er kr 564.335 For mannlige medarbeidere er gjennomsnittslønnen kr 564.739 mens den for kvinnene er 558.626. Bedriften fører en personalpolitikk med like vilkår for like stillinger uansett kjønn så vel lønnsmessig som for andre ytelser. Fleksitidsordning og muligheter for redusert arbeidstid for øvrig representerer tilrettelegging for arbeidstakere av begge kjønn.

09


I 2014 har kraftprisene vært svake med en snittpris på ca 26 øre/kWh. De svake kraftprisene fortsetter inn i 2015. Det vurderes av denne grunn at også 2015 blir et krevende år med forholdsvis lav inntjening på salg av produksjon.

Hålogaland Kraft har under konsesjonsbehandling ett nytt småkraftverk, Jotind. Konsesjonsbehandlingen hos myndighetene har dradd ut i tid. Det forventes imidlertid avklaring på konsesjon i løpet av 1. halvår 2015.

Årsresultat og disponeringer

Selskapets resultat for 2014 er gjort opp med et overskudd på kr 10.758.331,Styret foreslår følgende resultatdisponering: – Fond for vurderingsforskjeller NOK - 4.541.953,– Avsatt til annen egenkapital NOK 9.909.839,– Foreslått utbytte NOK 5.390.000,-

Harstad, 31. desember 2014 16. april 2015

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Styrets beretning

10

Helge O. Aune Astrid Mathiassen styreleder nestleder

Roy-Helge Andreassen styremedlem

Frode Staurset styremedlem

Rolf Bendiksen styremedlem

Arthur Balteskard styremedlem

Harry Buschmann styremedlem

Karin Eriksen styremedlem

Rolf Inge Roth adm. direktør


Resultatregnskap 2014

Morselskap

Konsern

2014

2013

(1000 kr)

(1000 kr)

(164 698) (146 261) (59 929) (370 888)

(191 929) (168 177) (53 200) (413 306)

Note

2 3

2014

2013

(1000 kr)

(1000 kr)

(184 883) (146 261) (71 817) (402 962)

(211 899) (168 177) (66 373) (446 449)

Kraftkjøp Sentralnettskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

134 919 15 728 5 763 90 946 55 061 64 347 366 763

163 176 9 422 5 234 77 573 55 756 79 223 390 383

DRIFTSRESULTAT

(36 199)

(56 066)

1 376 (4 013) 19 825 17 187

15 495 (6 428) 27 083 36 149

(19 012)

(19 917)

7 760

11 152

(11 252)

(8 765)

(449)

(445)

321

250

DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER 134 919 15 728

163 176 9 422

77 504 47 213 66 964 342 328

62 922 47 590 79 435 362 546

(28 560)

(50 760)

4,5 6 3

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (495) (3 608) 17 949 13 845

13 677 (6 331) 24 933 32 279

(14 715)

(18 481)

3 956

9 271

(10 758)

(9 210)

7

Inntekt på investering i datterselskap/tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

8

Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT

Resultat pr aksje (ingen utvanning) Opplysninger om avsetninger til: -4 541 9 909 5 390 10 758

-44 949 33 159 21 000 9 210

Fond for vurderingsforskjeller Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte Sum disponert

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Resultatregnskap 2013

Herav minoritetsinteresser

11


Balanse

Morselskap

Konsern

31.12.14

31.12.13

(1000 kr)

(1000 kr)

10 322

9 159

10 322

9 159

748 376 748 376

766 861 766 861

6

211 422 12 158 3 292 26 731 253 603

216 040 12 974 3 488 36 616 269 118

7 9

1 012 301

1 045 138

Note 8

5

31.12.14

31.12.13

(1000 kr)

(1000 kr)

5 874 30 5 904

3 416 35 3 451

Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler

887 673 887 673

908 192 908 192

Finansielle anleggsmidler Investering datterselskap/tilknyttet selskap Andre aksjer / andeler Andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler

162 782 12 158 3 302 22 480 200 723

169 032 12 974 3 498 34 216 219 720

1 094 300

1 131 364

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

57 904 14 912 72 816

67 665 17 937 85 602

Markedsbaserte verdipapirer Sum Investeringer

0 -

0 -

Betalingsmidler Betalingsmidler Sum betalingsmidler

104 345 104 345

85 174 85 174

Sum omløpsmidler

177 161

170 776

1 271 461

1 302 140

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Balanse

12

60 423 15 601 76 023

67 410 25 517 92 927

-

-

79 172 79 172

64 578 64 578

155 195

157 505

1 167 496

1 202 643

3,15 2

10

SUM EIENDELER

Harstad, 31. desember 2014 16. april 2015

Helge O. Aune styreleder

Astrid Mathiassen Roy-Helge Andreassen nestleder styremedlem

Frode Staurset styremedlem

Rolf Bendiksen Karin Eriksen styremedlem styremedlem


Morselskap

Konsern

31.12.14

31.12.13

(1000 kr)

(1000 kr)

Note

700 11 242 11 942

700 11 242 11 942

70 882 439 371 510 252

75 424 429 848 505 272

31.12.14

31.12.13

EGENKAPITAL

(1000 kr)

(1000 kr)

11 12

Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital

700 11 370 12 070

700 11 242 11 942

12 12

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

70 882 439 242 510 124

75 424 429 848 505 272

32 762

32 886

554 956

550 100

0 0 0

0 0 0

120 000 504 060 624 060

120 000 528 750 648 750

681 22 948 8 068 25 186 6 008 29 554 92 445

20 075 9 613 18 442 21 000 34 160 103 290

716 505

752 040

1 271 461

1 302 140

Minoritetsinteresser 522 194

517 213

Sum egenkapital

GJELD

8

120 000 468 750 588 750

0 21 210 3 222 23 661 5 390 28 068 81 552

0 20 867 6 318 21 337 21 000 27 157 96 680

645 302

685 430

1 167 496

1 202 643

Arthur Balteskard styremedlem

13,14

15 8

Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Trekkrettighet Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Harry Buschmann styremedlem

Rolf Inge Roth adm. direktør

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Balanse

120 000 443 750 563 750

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

13


Kontantstrømoppstilling 01.01.-31.12.

Morselskapet 2014

2013

14 715 (8 215) 47 213 (1 121) 6 987 343 9 885 12 753 82 560

18 480 (4 865) 47 590 6 338 (10 327) (15 263) 8 735 (12 990) 37 698

(Alle tall i NOK 1000)

Konsernet

Likvider tilført / brukt på virksomheten:

2014

2013

19 012 (11 763) 55 061 (1 121) 9 761 2 873 11 736 5 228 90 787

19 917 (8 887) 55 756 6 756 (12 357) (14 667) 8 735 -4 541 50 712

(36 447) 3 029 6 811 (26 607)

(58 746) 27 255 (31 491)

3 310 (28 000) 681 (21 000) (45 009)

90 396 (82 305) 8 091

19 171

27 312

85 174 104 345 75 000 179 345

57 862 85 174 75 000 160 174

Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Gevinst/tap v/salg av driftsmidler Endring i kundefordringer Endringer i leverandører Endringer i netto pensjonsmidler Endringer i investeringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer:

(30 625) 3 029 5 630 (21 966)

(57 976) 29 318 (28 658)

Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering:

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Kontantstrømoppstilling

14

0 (25 000) (21 000) (46 000)

103 982 (23 176) (74 975) 5 831

14 594

14 871

64 578 79 172 75 000 154 172

49 707 64 578 75 000 139 578

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Avdrag langsiktig gjeld Endring trekkrettighet Utbetalt utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per 01.01 Kontanter og bankinnskudd per 31.12 Ubenyttet trekkrettighet Sum disponible midler


Noter

Note 1: Regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Hålogaland Kraft AS med tilhørende datterselskap og tilknyttede selskaper. Oversikt over aktuelle selskaper fremgår av note 7. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at konsernselskapene følger de samme regnskaps­prinsipper som morselskapet. Alle vesentlige interne resultat- og balanse­poster er eliminert. Datterselskaper Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostpris på aksjer mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse. Den delen av kostprisen som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler presenteres som goodwill. Minoritetsinteresser presenteres med beløp etter skattekostnad. Andeler i datterselskaper presenteres i morselskapets regnskap i tråd med egenkapitalmetoden. Resultatandelen etter skatt og etter avskrivninger på merverdier er vist under finansposter i resultatregnskapet. I balansen er egenkapital­ andelen, justert for utbytte, utdelinger og andre i­ndirekte egenkapitaltransaksjoner vist under posten finansielle anleggs­midler i balansen. Tilknyttet selskap Ved kjøp av andeler i tilknyttet selskap foretas samme verdi­ analyse og avskrivningsprinsipper på merverdier som ved kjøp av datterselskaper. I balansen (morselskapet og konsernet) presenteres andelene under finansielle anleggsmidler (begrenset konsolidering) og resultatvirkninger fremgår under finansielle poster. Vurderings-/klassifiseringsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Klassifiseringsprinsipper Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Inntektsføring Inntektsføring av varer og tjenester er foretatt ved levering. For energisalg og overføring foretas måleravlesning i tråd med NVE’s retningslinjer. Salgsinntekter for energi fremkommer som energileveranse til forbruker multiplisert med de ulike tariff- eller prisgrupper. Overføringsinntekter beregnes på tilsvarende måte, men korrigeres for kapitalens mereller mindreinntekt etter NVE’s retningslinjer gitt i medhold av energilovens forskrifter. Overskudd på KILE-rammen er inntektsført i sin helhet. Kontraktsforpliktelse kraftkjøp Kontraktsporteføljen består av kontrakter med fysisk levering og finansielle kontrakter. Kontraktsporteføljen er i regnskapet vurdert samlet for mulige tap.

Man foretar tapsavsetning ut fra porteføljevurdering av kjøpsforpliktelser, salgsforpliktelser og estimater for salg i slutt­brukermarkedet. Vedlikeholdsutgifter Gjennomført vedlikehold blir løpende kostnadsført. Skatter og avgifter Utsatt skatt vil bli beregnet basert på forskjellen mellom selskapets positive og negative midlertidige forskjeller. Utsatt skatt blir beregnet etter gjeldsmetoden og utsatt skatt i resultat­regnskapet blir beregnet som årets endring av utsatt skatt i balansen. Naturressursskatt beregnes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av kraftprodusjonen de siste syv år multiplisert med skatte­satsen pr. kWh. Utlignet naturressursskatt skal sam­ordnes med fellesskatten til staten og går her til fradrag. Dersom naturressursskatten overstiger fellesskatten, kan differansen fremføres med rente til fradrag senere år. Grunnrenteskatt beregnes med utgangspunkt i takserte inntekter for kraftverket redusert for driftsutgifter, skatte­messige avskrivninger og friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt med renter kan fremføres å gå til fradrag i fremtidige positive grunnrenteinntekter fra samme kraftverk. Fordringer Kundefordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi pr. 31.12. Det er foretatt avsetning for påregnelige fremtidige tap på kundefordringene. Andre fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi pr. 31.12. Magasinbeholdning I samsvar med etablerte regnskapsprinsipper i energiforsyningen beholdningsføres ikke oppmagasinert vann i regnskapet. Beholdning av reservedeler og anleggsutstyr Beholdningen består i det alt vesentlige av materiell ­knyttet til selskapets nettdrift og er vurdert til gjennomsnittlig anskaffelses­pris. Aksjer og andeler Plassering i aksjer, andeler og langsiktige fordringer er ­vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler, avskrivninger og aktiveringer Investeringer i varige driftsmidler blir aktivert og avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom virkelig verdi av varige driftsmidler er lavere enn bokført verdi og verdi­ fallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt nedskrivninger. Påløpte utgifter til egne investeringsarbeider behandles som kostnadsreduksjoner i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelser Selskapet har fra 2002 innarbeidet selskapets pensjonsforpliktelser i årsregnskapet. Den etablerte pensjonsordning gir de ansatte en bestemt fremtidig pensjonsytelse basert på antall opptjeningsår og lønnsnivå ved pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi foretatt av aktuar. Innarbeidelse og regnskapsførsel for øvrig er ihht. Regnskapsstandard om pensjonskostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i samsvar med den indirekte metode.

15


Note 2: Resultatregnskap Nettvirksomheten 1000 kr

Driftsinntekter Overføringsinntekter Tilbakeført mer(+) /mindreinnt.(-) Årets mer(-)/mindreinntekt(+) Sum inntekter Driftskostnader Nettap, eget nett Nett-tj. overliggende nett Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 1000 kr

Avkastningsgrunnlag Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett Sum eiendeler (1, 2 og 3) Avkastning (%)

Morselskap 2014

2013

(145 058) (21 958) 15 002 (152 014)

(163 545) (28 438) 22 681 (169 302)

15 163 15 316 49 710 30 378 30 687 141 253 (10 761)

11 018 8 167 43 529 28 578 39 989 131 281 (38 022)

2014

2013

2 844 71 586 316 804 391 234

3 061 74 149 325 300 402 510

2,8 %

9,4 %

(1) Inkludert 1 % påslag på anleggsmidler for netto arbeidskapital etter regler gitt av NVE. (2) Inkluderer andel av felles driftsmidler (transportmidler, inventar, edb, bygg etc.) (3) Gjennomsnitt av status pr. 01.01. og 31.12. i h.h.t. NVE`s regelverk for beregning av avkastningsgrunnlag. Morselskap 2014

2013

Faktisk inntekt til nettvirksomheten ( + ) Faktisk KILE - kostnad ( - ) Tilbakeført Mer-Mindreinntekt inkl.renter ( - ) Kostnader overliggende nett ( - ) Eiendomskatt ( - ) Avsetning til Enova (= ) Justert faktisk inntekt

142 323 4 236 21 958 (14 740) (2 923) (5 940) 144 915

166 159 2 935 28 438 (10 236) (2 541) (4 937) 180 778

Inntektsramme Beregnet ordinær mer (-)/mindreinntekt (+)

129 913 15 002

158 097 22 681

Inngående saldo: Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr 1.1 Korigering av IB mindreinntekt Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl renter Årets renter mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr. 31.12. Inkl renter

(18 506)

(24 409)

21 958 3 082 (15 002) (11 919)

28 438 3 517 (22 681) (19 164)

Mer-Mindreinntekt

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

16

For morselskapet er netto merinntekt inklusive renter kr 11.919.266,- pr. 31.12.2014.


Note 3: Resultat- og balanseposter som er slått sammen i regnskapet Andre driftsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum Andre driftskostnader Materialer Fremmedytelser Forsikringer Tap på fordringer Øvrige administrasjons - og driftskostnader Sum Kundefordringer Kundefordringer Avsatt til dekning tap Kundefordringer netto

Morselskap 2014 2013 2 662 1 551 57 267 51 649 59 929 53 200

Konsern 2014 2 662 69 155 71 817

2013 1 551 64 822 66 373

Morselskap 2014 2013 7 168 8 649 23 161 28 088 2 093 2 054 537 1 319 34 005 39 325 66 964 79 435

Konsern 2014 7 606 40 680 2 275 486 13 300 64 347

2013 8 705 28 917 2 218 1 350 38 033 79 223

Morselskap 2014 2013 62 423 69 410 2 000 2 000 60 423 67 410

Konsern 2014 60 024 2 120 57 904

2013 69 785 2 120 67 665

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

17


Note 4: Lønnskostnader, pensjoner og andre forhold vedr. ansatte, styret m.v. Personalkostnader : Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Herav aktiverte personalkostnader Sum

Morselskap 2014 68 811 4 449 15 425 2 924 91 610 14 106 77 504

Konsern 2013 62 556 4 048 8 629 3 693 78 926 16 004 62 922

Antall ansatte pr. 31.12.:

Morselskap

Heltidsansatte Deltidsansatte Antall årsverk

2014 107 4 106,0

2013 112 4 112,0

Ytelser til daglig leder og styre: Godtgjørelser til dagllig leder: Lønnsytelser Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse SUM

2014 1 442 1 132 135 2 709

2013 1 512 766 3 2 281

2014 79 498 5 027 17 297 3 230 105 052 14 106 90 946

2013 73 750 4 642 10 390 4 795 93 577 16 004 77 573

Konsern 2014 121 4 120,0

2013 126 5 128,5

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale som innebærer rett til å fratre ved fylte 60 år. Pensjonen skal utgjøre 66% av arbeidstakerens siste pensjonsgrunnlag før pensjoneringen. Daglig leder ingår i selskapes ordinære bedriftsbonusordning der en maksimalt kan oppnå en bonusutbetaling på kr. 18.000,-. Det er ikke inngått avtale om særskilt sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold.

Det er gitt lån til administrerende direktør på kr 3,6 millioner som er sikret med pant i fast eiendom. Administrerende direktør har firmabilordning som innberettes og skattes av etter gjeldende regelverk.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

18

Godtgjørelser til styret: Styrehonorar

2014 531

Godtgjørelser til Revisor (honoraret ex. mva)

Morselskap

Revisjon Teknisk bistand ligning Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen Sum

2014 150 12 5 53 220

2013 500 Konsern 2013 150 15 3 40 208

2014 220 24 8 78 329

2013 214 57 43 313


Note 5: Pensjoner

Konsernets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og delssikret gjennom egen pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon,og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeneingsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden.

Morselskap

Sikret pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm. kostnader) Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad inkl. arb.g.avg.

2014 6 216 8 370 (7 850) 5 241 11 977 317 12 294

Konsern

2013 4 471 6 180 (7 315) 3 861 7 197 228 7 425

2014 7 366 433 262 (8 204) 5 286 437 710 376 438 086

2013 (184 216) 73 863 165 178 54 824 54 824

2014 (245 263) 98 384 206 328 59 449 (15 044) 44 405

Morselskap Bruttopensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler,sikret ordning Ikke resultatført planendring Balanseførte midler/(forpliktels)er inkl.AGA

2014 (229 712) 93 808 197 304 61 400 (15 044) 46 356

Konsern

Morselskap Usikret pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultat før aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad inkl. Arb.g.avg.

2014 1 148 1 304 85 2 538 59 2 596

2014 (40 523) 18 688 (21 835) 2 209 (19 627)

Samlet balanseføring Sikret pensjonsordning Usikret pensjonsordning Netto balanseførte pensjonsmidler

2013 939 1 141 (575) 1 505 48 1 553

2014 1 402 1 389 85 2 877 71 2 948

2013 1 231 1 242 (505) 1 969 63 2 032

Konsern

(19 617)

2014 (42 752) 18 617 (24 135) 2 119 (22 016)

(21 655)

46 356 (19 627) 26 730

54 824 (19 617) 35 207

44 405 (22 016) 22 389

54 372 (21 655) 32 717

2014 109 68 177

2013 110 66 176

2014 124 68 192

2013 127 66 193

2014 3,27 % 3,90 % 3,90 % 3,90 % 0,00 % 25,00 % 5,1%

2013 4,60 % 4,50 % 3,50 % 4,00 % 0,00 % 25,00 % 5,1%

Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet avkastning Forventet lønnsregulering Forventet G-regulering Regulering av løpende pensjon Uttakstilbøyelighet (gjelder AFP) Arbeidsgiver avgiftsats De aktuarmessige forutsetningene er basert på anbefalinger fra regnskapstiftelsen og vanlige benyttede forutsetninger når det gjelder demografiske faktorer.

2013 (29 037) 10 828 (18 208)

2013 (30 886) 10 730 (20 156)

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

Antall personer omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Totalt

2013 (193 453) 75 427 172 398 54 372 54 372

Konsern

Morselskap Brutto pensjonsforpliktelse, usikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Netto pensjonsmidler, usikret ordning Ikke resultatført planendring Balanseførte midler/(forpliktelser) inkl. AGA

2013 5 744 6 635 (7 726) 3 949 8 602 293 8 895

19


Note 6: Varige driftsmidler Morselskap

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Nedskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999 Konsern

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Nedskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12. Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

20

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg

Bredband Transportm. Inv./utstyr

104 494 183 -1 907 102 770 45 051 2 062

351 805 6 366 358 171 102 146 9 199

732 433 18 467

193 350 3 619

750 900 398 376 23 871

47 113 55 657 50 år Lineær

111 345 246 825 40 - 67 år Lineær

422 247 328 653 10-35 år Lineær 11 242

196 969 98 068 7 084 105 152 91 817 10-25 år Lineær

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg

Anlegg Sum under utførelse 85 120 4 167 1 471 369 716 1 274 30 625 -1 907 85 836 5 441 1 500 087 60 857 704 498 4 997 47 213

65 854 19 982 3-8 år Lineær

Bredband Transportm. Inv./utstyr

107 901 5 645 -1 907 111 639 45 574 2 142

566 450 6 366 572 816 176 869 15 841

732 433 18 467 750 900 398 376 23 871

193 350 3 619 196 969 98 068 7 084

101 669 1 076 102 745 78 890 6 123

47 716 63 923 50 år Lineær

192 710 380 106 40 - 67 år Lineær

422 247 328 653 10-40 år Lineær 11 242

105 152 91 817 10-25 år Lineær

85 013 17 732 3-8 år Lineær

5 441

751 711 748 376

Anlegg Sum under utførelse 4 167 1 705 970 1 274 36 447 -1 907 5 441 1 740 510 797 777 55 060 5 441

852 837 887 673


Note 7a: Investering i datterselskap Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretnings-kontor Eier- og stemmeandel Anskaffelseskost

Niingen Hålogaland Hålogaland Hålogland Hålogaland Hålogaland Art Kraftlag Bredbånd IKT AS Energi AS Kraftnett Kraftprod. Gymsal AS AS AS AS AS 15.03.99 22.12.14 06.04.01 01.01.01 11.02.03 16.05.03 12.06.14 Bogen i Harstad Harstad Harstad Harstad Harstad Harstad Ofoten 56,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 41 787 3 408 3 450 100 100 100 800

Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel

2014 (1 936) 1 283 (636)

2014 -

2014 (1 767)

2014 8

2014 8

2014 8

2 014 754

-

(1 767)

8

8

8

754

Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/ konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2014 42 305 636 (795)

2014 -

2014 4 472 1 767

2014 79 (8) -

2014 78 (8)

2014 74 (8) -

2014 800 (754) -

42 146

3 408 3 408

(3 408) 2 830

71

70

67

46

Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

2014 3 958 2 280

Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel

2013 (514) 1 284 770

2013 -

2013 (2 513)

2013 8

2013 8

2013 8

-

(2 513)

8

8

8

2013 42 874 (770) -

2013 -

2013 5 969 2 513 (4 000)

2013 87 (8) -

2013 86 (8)

2013 82 (8) -

42 105

-

(45) 4 437

79

78

74

Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/ konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2013 6 238 2 280 3 958

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

1 678

21


Note 7 b: Investering i tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eier- og stemmeandel Annskeffesleskost Resultatandel Årets resultatandel

01.10.01 Narvik 16,7 % 38 099

Nordkraft Krafttele AS Kysttele AS Nett AS 01.01.02 04.01.98 26.04.05 Narvik Fauske Harstad 49,0 % 33,3 % 33,3 % 49 000 300 7 500

2014 2 681

2014 1 315

2014 (509)

2014 (2 309)

Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2014 97 099

2014 60 218

2014 796

2014 10 818

(2 681) (3 671) 90 747

(1 315) 3 283 62 186

509 (500) 10 815

2 116 (4 000)

Resultatandel Årets resultatandel

2013 18 676

2013 (2 861)

2013 (492)

2013 (2 309)

2013 133 124

2013 67 261

2013 305

2013 10 509

(18 676) (6 663) (10 686) 97 099

2 861 (2 156) (7 748) 60 218

492

2 309 (2 000)

797

10 818

Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

22

Nordkraft AS

8 934


Note 8: Skattekostnad Morselskap ÅRETS SKATTEKOSTNAD Betalbar skatt For meget/lite beregnet skatt tidligere år Grunnrenteskatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Effektiv skattesats SPESIFIKASJON BETALBAR SKATT Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Andel resultat DS/TS Endring midlertidige forskjeller Tap aksjer / fordring Grunnlag betalbar skatt Nominell skattesats Betalbar skatt av årets resultat Skatt knyttet til permanente forskjeller Effekt på utsatt skatt pr 31.12. pga endret skattesats For meget/lite beregnet skatt tidligere år Grunnrenteskatt Skattekostnad

2014 5 118 -1 162 3 956 26,89 %

2013 2 468 6 803 9 271 50,17 %

14 714 -299 239 4 305 18 959 27 % 3 973 -16 -

18 481 -74 13 677 -23 270 8 815 27 % 5 175 3 757 339

3 957

SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Anleggsmidler -47 763 Omløpsmidler -2 000 Pensjonsforpliktelse 26 731 Andre forskjeller -15 197 Sum forskjeller som påv. betalbar skatt -38 229 Merverdier DS Sum forskjeller som ikke påv. betalbar skatt Netto gr.lag utsatt skattefordel/utsatt skatt -38 229 Utsatt skattefordel/utsatt skatt - 27 %

-

9 271

2014 8 239 1 978 -2 457 7 760 40,82 % 19 012 -232 2 635 -9 100 12 315 27 % 5 133 649 1 978 7 760

2013 4 376 -4 1 133 5 646 11 152 55,99 % 19 917 1 932 13 677 -19 899 15 628 27 % 5 378 4 319 127 -4 1 133 10 953

-49 690 -2 000 36 616 -18 849 -33 923 -33 923

-58 168 -2 055 22 480 -15 680 -53 423 31 667 31 667 -21 756

-60 558 -2 115 34 216 -19 028 -47 485 34 833 34 833 -12 652

-10 322

-9 159

-5 874

-3 416

335

-

341

-335

-

1 329 257 -1 586

-341

-

-

1 978 1 978

1 133 1 133

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

SPESIFIKASJON AV KRAFTVERKSKATTER Beregnet naturressursskatt + Fremførbar natruressursskatt - Avregnet mot ordinær intektsskatt - Periodisert til fremføring Beregnet grunnrenteskatt Sum kraftverkskatter

Konsern

23


Note 9: Aksjer/andeler Selskap Barents Naturgass AS Hålogaland Krafts Pensjonskasse Elinor AS Kunnskapsparken i Nord AS Diverse mindre poster aksjer/andeler Sum morselskap

Eierandel

Ansk.kost

15,5 % 100,0 % 20,0 % 3,7 %

7 887 3 000 189 832

Sum konsern

Bokført verdi 7 887 3 000 189 832 250 12 158 12 158

Note 10: Betalingsmidler Av betalingsmidlene i morselskapet på kr 79.172.275,-, er kr 14.603.030,- bundet som sikkerhet for handel hos Nord Pool ASA, Nasdaq OMX, skattetrekk m.v.

Note 11: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2014 består av 35 aksjer pålydende kr. 20 000,-, samlet kr. 700 000,-. Oversikt over aksjonærer Harstad kommune Skånland kommune Kvæfjord kommune

Aksjer 17 3 3

Eierandel 48,6% 8,6% 8,6%

Ibestad kommune Gratangen kommune Tjeldsund kommune Lødingen kommune Totalt antall aksjer

3 3 3 3 35

8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 100%

Note 12: Egenkapital Morselskap

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

24

Egenkapital pr. 31.12 13 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Andre justeringer Utbytte Egenkapital pr. 31.12 14 Konsern Egenkapital pr. 31.12 13 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Andre justeringer Utbytte Egenkapital pr. 31.12 14

Aksjekapital 700

OverkursFond for fond vurderingsforskjell 11 242 75 424

-

848

700 550 100 11 252 (388) (6 008) 554 956

11 242

(5 390) 70 882

Annen EK

Sum

429 848 9 910 (387)

517 214 10 758 (387) (5 390) 522 194

439 371


Note 13: Langsiktig gjeld og finansiell markedsrisiko Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Pantelån Sum

Morselskap 2014 318 750 318 750

Konsern

2013 343 750 343 750

2014 360 750 360 750

2013 371 750 371 750

Finansiell markedsrisiko Konsernet er eksponert for en generell renterisiko som følge av at deler av gjelden har flytende rente. 22 % av pantegjelden i morselskapet er ved årskiftet rentesikret. Morselskapet Selskapet har inngått følgende rentesikringsavtale: Utløpsdato Nordea Bank (swap) Hålogaland Kraft AS 25.okt.16 Konsernet Konsernet har inngått følgende rentesikringsavtale: Utløpsdato Nordea Bank (swap) Hålogaland Kraft AS 25.okt.16 Rentebytteavtalen har følgende markedsverdi pr 31.12.2014

Rentesats 3,01 %

Beløp pr 31.12. 100.000.000,-

Rentesats 3,01 %

Beløp pr 31.12. 100.000.000,-

Note 14: Pantestillelser og garantiansvar

Morselskap

Bokført gjeld som er sikret Pantelån Trekkrettighet Sum

Konsern

2014

2013

2014

2013

443 750 0 443 750

468 750 0 468 750

500 750 0 500 750

528 750 0 528 750

0 133 281 0 0 0 133 281

0 139 922 0 0 0 139 922

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Driftsbygninger Kraftanlegg Hovedfordelingsnett Fordelingsnett Øvrige anlegg Sum bokført verdi Pantelån i morselskapet er sikret gjennom negativ pantsettelseserklæring.

Note 15: Konsernmellomværende

Morselskap 2014 2 264 2 216 1 018 5 497

2013

Gjeld Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Hålogaland Energi AS Hålogaland Kraftnett AS Hålogaland Kraftproduksjon AS Sum

544 410 29 10 23 1 016

1 454 806

279

2 260

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Noter

Fordringer Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Art Gymsal AS Sum

25


Ă…rsberetning HĂĽlogaland Kraft 2014 // Revisjonsberetning

26


Ă…rsberetning HĂĽlogaland Kraft 2014 // Revisjonsberetning

27


Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskap 2014 Konsern Verdiskapning (1000 kr)

Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Verdier til fordeling fra egen virksomhet

2014

2013

402 962 216 640 186 321 55 061 131 261 2 638 133 899

446 449 253 034 193 416 55 756 137 660 (9 066) 128 594

Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet Verdiskapningen har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) Eksterne långivere Rente ansvarlig lån til eierne Utbytte til eierne Skatt og avgift - stat Skatt og avgift - eierkommuner Tilbakeholdt overskudd Sum fordelte verdier

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Samfunnsregnskap

28

2014 90 946 16 052 3 773 5 390 6 431 5 445 5 862 133 899

67,9 % 12,0 % 2,8 % 4,0 % 4,8 % 4,1 % 4,4 % 100 %

2013 77 573 23 436 3 647 21 000 10 811 4 362 (12 235) 128 594

60,3 % 18,2 % 2,8 % 16,3 % 8,4 % 3,4 % -9,5 % 100 %


Året som gikk

Samfunnsengasjert. Også i 2014

Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Året som gikk

29


Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Året som gikk

30

Vår bransje er i kraftig endring. Rammevilkårene skrus til og konkurransen tilspisser seg. 2014 var året hvor virkeligheten slo ekstra hardt inn over oss. Alle steiner ble snudd i søken etter kilder til effektivisering. Markedsbudsjettet måtte ta sin del, og vi ble «beskyldt» for å ha forlatt vår posisjon som den samfunnsengasjerte hjørnestensbedriften. Det er ikke helt sant, men i et år hvor mange ansatte måtte forlate oss er det på sin plass at vi først leter med lys og lykter etter tiltak som kan bidra til at så få mennesker som mulig blir berørt. Fra Brannskole via idrettslag til samfunnshus Vi støttet Norges Brannskole på Fjelldal med et betydelig beløp i 2014. Sammen med flere andre gikk vi tidlig inn som «fadder» for studiet «bachelor i internasjonal beredskap». Skolen er viktig for bygda og regionen, og studiet

er viktig for oss og flere andre bransjer. Vi har også bidratt til realiseringen av det nye samfunnshuset i Kongsvika. Etter brannen for noen år siden tok noen ildsjeler initiativet til et nytt hus. Det står der nå, og er et viktig samlingspunkt for hele bygda. Vi er glade for at vi har bidratt, men den viktigste jobben har ildsjelene gjort. Vi støttet også ildsjelene i Brage Trondenes som ønska seg et nytt nærmiljøanlegg i bydelen som har vært inne i et generasjonsskifte. «Kraftløkka» er nå en realitet, og ungene kan nå utfolde seg i et moderne nærmiljøanlegg. Andre vi støttet i 2014: • Kanebogen bordtennisklubb • Lødingen IL Håndball • Andørja sportsklubb • Medkila skilag • Harstad Håndballklubb

• SOIF • Kilkam • Lia-Brage • Harstad damefotball • Kveøyforbindelsen • Lødingen IL fotball • Grytøy IL • Flere «konserter for positiv energi» (korps) I tillegg kommer mange mindre avtaler. Ildsjeler, bolyst, helse, glede og inspirasjon Vi er fortsatt å regne med, men i bunn ligger kravet fra våre eiere om lønnsomhet. Vi må skape overskudd for å kunne dele. Vi har delt ut over 300 millioner i utbytte til våre eiere de siste 10 årene og har bidratt med mange millioner i sponsormidler i den samme perioden. Det ønsker vi å fortsette med. For sammen sprer vi positiv energi. ■


Årsberetning Hålogaland Kraft 2014 // Året som gikk

31


Sprer positiv energi

Opplevelsen vi ønsker at kunder skal ha av oss og sitt kundeforhold:

Enkelhet. Det skal være enkelt å være kunde hos oss! Du får kun ei strømregning. Her følger du med på oversikten over forbruket fra år til år. Varsling om måleravlesning og selve avlesningen kan gjøres via e-post, strømtelefonen eller sms. Velg selv. Enkelt og greit!

Trygghet. Ingen lure løsninger, ingen snarveier, ingen smarte telefonselgere med århundrets tilbud. Vi skal stå for det vi er og det vi gjør. I dag. Og i morgen. Det skal føles trygt å være kunde hos oss!

Nærhet. Du skal vite hvor du har oss - og hvor du finner oss! Og finner du ikke trøst, hjelp eller nytte gjennom internett e ­ ller telefon: Stikk innom og møt oss ansikt til ansikt! Vi er nemlig tilstede der du er! Nytte. Vi er opptatt av at du skal ha et enkelt og o­ versiktlig strømkunde­ forhold. Derfor må vi tilby nyttige tjenester og løsninger som kan forenkle din hverdag som strømkunde. Vi er også opptatte av å levere nyttige produkter ut over strøm. Derfor satser vi på bredband!

Engasjement. Regionalt eierskap forplikter! Derfor inntar vi en aktiv rolle i arbeidet med å skape vekst og begeistring i Hålogaland. Og vi tror det oppstår mye vekst og begeistring når engasjerte mennesker samhandler!

www.hlk.no

9480 Harstad • Tlf. 77 04 25 00 • Faks: 77 04 25 99 • E-post: hlk@hlk.no • NO 912 432 181 MVA

vizuelli.no

Hålogaland Kraft as er et regionalt kraft- og bredbåndsselskap som ­ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og ­moderne produkter og tjenester. Nyskapning, samfunnsengasjement, kundeorientering og en god infrastruktur skal sikre en sterk markeds­ posisjon i områdene vi opererer i.

Profile for Vizuelli

Aarsberetning 2014 HLK  

Hålogaland Kraft

Aarsberetning 2014 HLK  

Hålogaland Kraft

Profile for vizuelli