__MAIN_TEXT__

Page 1

13

Ă…rsberetning // HĂĽlogaland Kraft 2013


Innhold Hovedtall Om virksomheten Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Samfunnsregnskap Året som gikk

Forsidefoto: Trond Erlend FjellĂĽ.

3 4 8 11 12 14 15 26 28 29


Hovedtall

Økonomiske nøkkeltall for konsernet 2013

2012

2011

446 449

404 291

466 212

Driftsresultat

56 066

(5 999)

73 134

Finansposter

(36 149)

(57 720)

(1 467)

19 917

(63 720)

71 667

8 765

(60 368)

54 030

445

(229)

(2 976)

Anleggsmidler

1 131 364

1 165 020

1 166 829

Omløpsmidler

170 776

156 490

148 767

Egenkapital

550 100

580 768

641 136

32 886

33 332

33 102

-

-

5 362

Langsiktig gjeld

648 750

558 354

487 532

Kortsiktig gjeld

103 290

182 389

181 566

1 302 140

1 321 510

1 315 596

Resultatgrad

12,6 %

-1,5 %

15,7 %

Egenkapitalandel

42,2 %

43,9 %

48,7 %

Totalrentabilitet

4,3 %

-0,5 %

5,6 %

1,7

0,9

0,8

111 822

88 315

125 009

67 486

(25 898)

(32 799)

Alle tall i 1000 kr

Resultater Driftsinntekter

Resultat før skatt Resultat etter skatt Minoritets andel Balanse pr. 31.12

Minoritets andel av EK Avsetning og forpliktelser

Totalkapital Økonomiske nøkkeltall

Likviditetsgrad 1 EBITDA Arbeidskapital Investering aksjer

150 501

131 928

106 439

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Hovedtall

Investering driftsmidler

3 150

03


Om virksomheten

Historikk

Selskapet ble stiftet 19.06.1970 under navnet Sør-Troms Elforsyning AS (STE) ved avtale mellom kommunene Harstad, Skånland og Bjarkøy om sammenslutning mellom daværende Harstad Everk og Trondenes Kraftverk. Ved avtale med Kvæfjord kommune ble Kvæfjord Elverk tilsluttet STE 01.10.1972. Gjennom avtale med Ibestad og Gratangen kommune ble videre A/S Rolløyas Elektrisitetsverk og Andørja Kraftverk A/S tilsluttet STE fra 01.01.1975 og A/S Storfossen Elektrisitetsverk, A/S Hilleshamn Kraftverk og A/S Foldvik Lysverk tilsluttet fra 01.01.1976. Vågsfjord Kraftselskap ble sammensluttet med STE fra 01.01.1975 og overtakelse av Gausvik Lysselskaps anlegg ble gjennomført i 1981. Ofoten Kraftlag AS ble fusjonert med STE gjennom beslutninger i respektive selskaper henholdsvis 18.04.1997 og 11.06.1997. Selskapet endret fra fusjonstidspunktet navn til Hålogaland Kraft AS.

Eierskap og styre

Selskapet eies av 7 kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland. Eierfordelingen er følgende: – Gratangen – Harstad – Ibestad – Kvæfjord

8,57% – Lødingen 48,57% – Skånland 8,57% – Tjeldsund 8,57%

8,57% 8,57% 8,57%

Gjennom selskapets vedtekter er eierne fordelt i følgende aksjeklasser og hvor generalforsamlingen velger 6 styremedlemmer med tilhørende fordeling: – – – –

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Om virksomheten

04

Aksjeklasse A: Harstad kommune 3 styremedlemmer Aksjeklasse B: Kvæfjord kommune, Skånland kommune 1 styremedlem Aksjeklasse C: Gratangen kommune, Ibestad kommune 1 styremedlem Aksjeklasse D: Lødingen kommune, Tjeldsund kommune 1 styremedlem

Det er for øvrig ingen andre vedtektsfestede eller avtalte forskjeller mellom aksjeklassene. De ansatte velger 2 medlemmer til selskapets styre.

Hålogaland Kraft som regional samfunnsaktør

Selskapet har sin hovedvirksomhet som produsent og leverandør av infrastrukturtjenester innen elkraft samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i regionen. Tjenestene innen disse områdene skal representere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet til beste for regionens innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet. Gjennom vår aktivitet, kompetanse og kapital og fundamentert på vårt regionale eierskap, ønsker selskapet å bidra til regionens videre utvikling. Selskapet gir positive ringvirkninger innen en rekke om­ råder. F.eks nevnes

– Lav nettleie sammenlignet med resten av Nord-Norge og landet for øvrig. – God leveringskvalitet i kraftnettet med lite avbrudd – Selskapet har et bredt spekter med kompetanse arbeidsplasser. Konsernet har 130 arbeidsplasser i regionen. – Utbytte til selskapets eiere. – Lokal skatteinngang fra selskapet og dets medarbeidere. – Lokale innkjøp i betydelig omfang. – Breibandstilbud til private, næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. – Deltakelse i regional nærings- og arenautvikling med kompetanse, infrastruktur og kapital. – Brei støtte til kulturliv og idrett i hele regionen med spesielt fokus på barn og unge.

Selskapets virksomhet pr. 31.12.2013

Selskapets driver operativ virksomhet innen kraftproduksjon, krafttransport, kraftsalg og breiband. Selskapet har en desentral organisasjon med stasjoner i Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lødingen og Skånland (Grovfjord og Breistrand). Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon er i Harstad. Kraftproduksjon (Hålogaland Kraft med datterselskaper/tilknyttede selskaper) Selskapet er en klassisk småkraftaktør med produksjon i en rekke mindre kraftanlegg i regionen. Det har vært bedrevet kraftproduksjon i denne regionen siden oppstart av første kraftanlegget i Gausvik i år 1900. Selskapet hadde i 2013 kraftproduksjon i følgende anlegg: – Nedrefoss Gausvik – Nord-Forså – Øvrefoss Gausvik – Sør-Forså – Skoddeberg – Storelva – Helleren – Fossan Produksjonen i 2013 utgjorde 78,6 GWh. Normalproduksjonen i anleggene utgjør 85,9 GWh. Anleggenes oppetid i driftsåret var 95,6 %. Driften i produksjonsanleggene har vært normale. Niingen Kraftlag AS er et datterselskap av Hålogaland Kraft AS. Vår eierandel i selskapet er 56,26 %. Hålogaland Kraft har gjennom avtaler med selskapet ansvar for drift og daglig ledelse. Virksomheten i selskapet består i kraftproduksjon i ett anlegg beliggende i Bogen i Ofoten. Produksjonen i 2013 utgjorde 71,9 GWh mot normalt 70,8 GWh/år. Produksjonen i 2013 preges av at anlegget hadde stopp i produksjonen i perioden februar – juni som følge av havari på generatoren. Hålogaland Kraft ble medeier i Narvik Energi AS fra oktober 2001 da vår eierandel i Nordkraft AS ble lagt inn i selskapet med oppgjør i aksjer. Etter at det danske energiselskapet Energi E2 (nå DONG Energy Power) fra


august 2002 også kom inn på eiersiden i selskapet, utgjør vår eierandel 16,66 %. Fra 01.01.2004 ble Narvik Energi omstrukturert etter krav fra NVE. Morselskapet endret i 2009 navn til Nordkraft AS. I 2010 solgte DONG Energy Power sine aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS. Vårt eierskap er knyttet til Nordkraft AS som morselskap. Krafttransport (Hålogaland Kraft AS og deleide selskap) Innenfor konsesjonsområdet som dekker selskapets 7 eierkommuner (unntatt deler av Kvæfjord), driver selskapet krafttransport i regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet et nett med utstrekning 3.068 km bestående av høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. Selskapet drifter 1.255 nettransformatorer med en samlet ytelse på 319.439 kVA og har 24.046 målepunkter mot nettkunder. Energien fordeles gjennom 20 hovedstasjoner med en samlet ytelse på 390 MVA. Totalt energiforbruk i konsesjonsområdet utgjorde 652,1 GWh i 2013 med et maksimalt uttak i løpet av året på 137,9 MW. Ikke levert energi utgjorde 68,5 MWh fordelt på 29,2 MWh planlagte og 39,3 MWh ikke planlagte avbrudd. Selskapet har ansvar for kraftsystemplanleggingen i området Nordre Nordland og Sør-Troms. Gjennom et trinnvis oppkjøp ble Hålogaland Kraft i 2002 49 % eier av Nordkraft Nett AS. Selskapet forestår krafttransport med Narvik kommune som konsesjonsområde. Kraftsalg Selskapet driver kraftsalg til sluttkunder hovedsakelig i regionen. Virksomheten drives som en marginforretning ved at all omsatt kraft til sluttbruker handles på kraftbørsen NordPool.

Den samme kompetanse benyttes til salg av kraftproduksjon for Hålogaland Kraft og Niingen Kraftlag på kraftbørsen NordPool. Innkjøp og salg av kraft forvaltes adskilt i egne porteføljer. Breiband/IKT (Hålogaland Kraft med datterselskap/tilknyttede selskap) Hålogaland IKT AS Selskapet ble etablert i 2001 med første hele driftsår 2002 og er eid 100 % av Hålogaland Kraft. Etablering ble kombinert med utsetting av Hålogaland Krafts it-drift til selskapet.

Regionalt breiband Selskapets styre besluttet høsten 2001 i nært samråd med eierne å etablere et nytt virksomhetsområde med bygging og drift av et breibandsnett i regionen med tilhørende tjenestesalg. Breibandsvirksomheten ble startet utfra erkjennelsen av at det var viktig raskt å få opp et godt tilbud også utenfor byene. Uten et slikt initiativ ville spesielt distriktene måtte vente lenge på breibandstilknytning idet de store landsdekkende aktørene foretok utbygging på basis av kortsiktig lønnsomhet. Som en del av prosjektet påtok selskapet seg å sørge for utbygging til alle eierkommunene inkludert interne sambandsbehov i den enkelte kommune. Som stamnett i utbyggingen er benyttet fiber og radio-­ linje. Utfra geografi/kostnader er det benyttet så vel radio, ADSL2+ og fiber som aksessteknologi. Etter at en rimelig god breibandsdekning var på plass i regionen har man de siste år hatt spesielt fokus på leveranse av fiberbaserte multiplay-løsninger. KraftTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3 % av KraftTele AS. Selskapet eier 50 % av en fiberoptisk kabelforbindelse fra Salten via Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms opp til Tromsø. Hele kapasiteten er leid ut på langsiktig avtale. KystTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3 % av Kyst Tele AS sammen med Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS. Selskapet gjennomførte bygging av en 1040 km fiberoptisk kabelforbindelse fra Bjerkvik i Nordland til Trondheim. Forbindelsen er i det alt vesentlige en sjøkabel med anløp på over 25 steder langs traseen. Kabelen ble idriftssatt i 2007. Hålogaland Kraft har daglig leder-funksjon i selskapet.

Annen virksomhet

Barents NaturGass AS - BNG BNG ble stiftet 31.03.2005 og har sitt forretningskontor i Hammerfest. Selskapet har som formål å forestå distribusjon og markedsføring av naturgass i Barentsregionen. Selskapet er etter en oppstartfase nå over i driftsfase. Den første nord-norske LNG-terminalen ble satt i drift i 2006 i Bodø. LNG tappestasjon på Melkøya i Hammerfest ble åpnet i 2010. Selskapet har inngått flere leveranseavtaler, herunder langsiktig avtale med Torghatten Nord for Vestfjord-sambandene som den hittil betydeligste. Hålogaland Kraft har en eierandel på 15,5 % i selskapet.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Om virksomheten

Innkjøp av kraft utføres i egen regi. Det foretas sikring av denne handelen etter ”back to back”-prinsipper.

Selskapet er en nettbasert leverandør av it-driftstjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. Driftstjenestene består bl.a av utleie av programvare og datalagring, leie av plass for kundens servere/programvare i driftssenteret, ulike sikkerhetsløsninger herunder drift av sensitive data, internettleveranser, driftsovervåking innen breiband og konsulenttjenester innen ikt. Selskapet hadde 20 medarbeidere pr. 31.12.13.

05


Kunnskapsparken Nord AS Selskapet hadde sitt første hele driftsår i 2005. Selskapet skal bidra til å utvikle nyskapingsevnen i regionens næringsliv, kommersialisere nye forretningsideer og forskningsideer med kommersielt potensial. KPN skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, høgskole/forskningsmiljø og offentlige virksomheter. Sammen med Hålogaland Kapital og Inkubator Hålogaland vil KPN utgjøre hovedfundamentet i dette utviklingsmiljøet. Hålogaland Krafts eierandel i KPN er 3,7 %. Hålogaland Kapital AS - HK HK skal som egenkapitalfond være en kilde til risikokapital for innovasjon og næringsutvikling i Hålogalands-regionen ved å ta aktivt eierskap i selskaper rettet mot økt, lokal verdiskaping. Selskapet ble stiftet 29.12.2005. Selskapet har en aksjekapital på 15 mNOK og med Hålogaland Kraft som 33,3 % eier. Selskapet har i tilegg en avtale om ansvarlig lån på 7,5 mNOK, slik at den samlede kapitalbase er på 22,5 mNOK. A:rt Gymsal Hålogaland Kraft besluttet i 2006 å gå inn som 20 % aksjonær i A:rt Gymsal. Selskapets skal være et miljø innen kunst- og kulturbaserte næringer med internasjonalt perspektiv. Selskapet har utviklet tidligere BSIN gymsal til en arena for lokale bedrifter i grensesnittet kultur/næring. Distriktenes energiforening - DEFO DEFO er en interesseorganisasjon for ivaretakelse lokale nettselskapers rammebetingelser. Organisasjonen skal bidra til en samfunnsmessig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon, herunder at hensyn til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningsikkerhet på kort og lang sikt tillegges vekt. DEFO skal videre søke å tilrettelegge grunnlaget for at medlemsbedriftene kan styrke sin posisjon som regional næringsutvikler med utgangspunkt

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Om virksomheten

06

i medlemsbedriftenes kompetanse og kapital. Organisasjonen ble etablert i 2001 med 23 medlemmer. Pr 31.12.13 organiserer DEFO 66 nettselskaper som alle er typiske distriktsenergiverk beliggende langs kysten fra Vestlandet og opp til Finnmark samt fra Indre Østland.

Selskapets organisasjon

Selskapet har organisert sin operative virksomhet i flere seksjoner, jfr. organisasjonsplan for bedriften: – Nettvirksomhet: – Nettplanlegging og drift, beredskap, vakt, driftssentral, måling, kartverk. – Anlegg: Vedlikehold og bygging av infrastruktur, oppdrag for andre. – Kundeservice: Sentralbord og kundemottak, kundeavregning, support. – Marked: Kjøp og salg av kraft til sluttbruker og engros. – Produksjon: Drift og vedlikehold av egne kraftverk og Niingen Kraftlag. – Stab: Økonomi/Finans, Personal/HR, HMS, Forretningsutvikling. Selskapets organisasjon er utpreget flat og geografisk desentral ved at medarbeiderne er fordelt på 7 stasjoner i hele regionen. Antall medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger i konsernet pr. 31.12.2013 var 131 tilsvarende 128,5 årsverk. Selskapets ledelse: Rolf Inge Roth Eilif Amundsen Øyvind Strøm Grete Ekse Bjørn Erik Olsen Sture Hellesvik Linda C. Takøy Bjørn Ludvigsen

Adm.direktør Stedfortreder for adm.direktør/ sjefingeniør Stab Leder Produksjon Leder Kundeservice Leder Økonomi/Finans Leder Nettvirksomhet Leder HR Leder Marked


Organisasjonsplan Hålogaland Kraft AS

Adm. dir Stab

Nettstyring

Anlegg

Kundeservice

Marked

Produksjon

Stasjon Harstad Stasjon Bjarkøy Stasjon Hamnvik Stasjon Gratangen Stasjon Breistrand Stasjon Lødingen

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Om virksomheten

07


Styrets beretning

Årets virksomhet med analyse av årsregnskap og ­sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i konsernet

Ikke-levert energi ble redusert fra 74,4 MWh i 2012 til 68,5 MWh i 2013.

Styrets aktivitet

Sammenlignet med tidligere år har bedriften fortsatt høye markedsandeler innen kraftomsetning, både i bedrifts- og privatkundemarkedet.

Selskapets styre har i løpet av året hatt 9 møter og ­behandlet 61 saker hvorav nevnes: – Strategiplan, herunder selskapsstruktur – Investeringsaktivitet knyttet til produksjon og nettvirksomhet – Selskapets aktivitet knyttet til IKT – Oppfølging datterselskaper/tilknyttede selskaper – Fortløpende rapportering fra selskapets drift gjennom året – Årsberetning og regnskap 2012 – Budsjett 2014

Drift

Driftsåret 2013 har vært preget av høy aktivitet samtidig som regnskapet preges av store negative resultatbidrag fra vår eierpost i Nordkraft AS. Det regnskapsmessige resultat for morselskapet viser et overskudd før skatt på kr. 18,5 mNOK, mot et underskudd i 2012 på kr. 67,1 mNOK. Morselskapets driftsresultat er kr. 50,8 mNOK. Dette er ca kr. 5,4 mill lavere enn budsjettert og årsaken til avviket er hovedsakelig knyttet til økning av drifts- og vedlikeholdskostnader. Netto finanskostnad i morselskapet utgjør kr. 32,3 mNOK mot kr. 55,1 mNOK i 2012. Finanskostnadene preges av store negative resultatbidrag fra Nordkraft AS både i 2013 og 2012 som følge av betydelige nedskrivninger i Nordkrafts datterselskap Fjellkraft AS. Kraftleveransene i Hålogaland Krafts nettområde utgjorde 618,6 GWh eksklusive nettap. Dette er 25,5 GWh lavere enn i 2012. Nettinntektene beløp seg til 168,2 mNOK i 2013 mot 154,3 mNOK i 2012 etter regulering for årets merinntekt og tilbakeført mindreinntekt fra tidligere år. Akkumulert merinntekt inklusive renter utgjorde pr. 31.12.2013 19,2 mNOK. Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Styrets beretning

08

Selskapets energiomsetning omfatter både salg av selskapets kraftproduksjon i engrosmarkedet og salg til slutt­ kunder. Salgsinntektene utgjorde i 2013 191,9 mNOK i morselskapet mot kr. 174,7 mNOK i 2012. Økningen skyldes i all hovedsak at kraftprisene i gjennomsnitt har vært høyere i 2013 sammenlignet med 2012. Kraftproduksjonen i morselskapet utgjorde i 2013 78,6 GWh. Normalproduksjonen i anleggene utgjør 67,5 GWh. Kraftanleggene i morselskapet hadde en høy oppetid i driftsåret med 95,6 %. Niingen Kraftverk AS hadde en produksjon på 71,9 GWh i 2013 (normalproduksjon 70,8 GWh).

Kraftkjøp går til dekning av forbruk hos våre sluttkunder samt til dekning av nettapet. Kraftkjøpskostnadene er økt for året 2013 i det alt vesentlige som følge av høyere kraftpriser. Personalkostnadene for morselskapet utgjør 62,9 mNOK i 2013. Tilsvarende tall for 2012 var 53,7 mNOK. Økningen skyldes dels regulering av lønn samt at antall årsverk i morselskapet har økt. Deler av økningen i antall ansatte er midlertidig, som følge av overlapp av kompetanse knyttet til ansatte som vil gå av med pensjon innen kort tid. Avskrivninger på varige driftsmidler utgjør 47,6 mNOK i morselskapet. Andre driftskostnader omfatter materiell- og tjeneste­ kostnader knyttet til drift og vedlikehold av konsernets nett-, kraft- og breibandsanlegg. For morselskapet utgjorde disse for 2013 79,4 mNOK som er på samme nivå som 2012.

Investeringer

Investeringsaktiviteten var også i 2013 høy. Investeringer i egne driftsmidler utgjorde 150,5 mNOK i morselskapet, fordelt med 23,1 mNOK i kraftnett, 4,6 mNOK i breiband, 119 mNOK i kraftanlegg, 0,2 mNOK i bygg og 3,1 mNOK i andre driftsmidler.

Finansiering og likviditet

Langsiktig lånegjeld er økt fra 507,9 mNOK til 588,8 mNOK i morselskapet. Det er pr 31.12.2013 ikke benyttet trekkrettiheter. Trekkrettigheter utgjorde 75 mNOK for tilvarende periode i 2012. Egenkapitalandelen i morselskapet er på 43 % pr 31.12.2013 og som er en reduksjon på 2 % i forhold til foregående år.

Finansiell risiko

Selskapets finansielle risiko er i det vesentlige knyttet til følgende forhold: – Utvikling i kraftpriser: Prisutviklingen bestemmes utfra rammevilkårene samt tilbuds- og etterspørselsforhold for elkraft og underliggende energibærere i det nord-­europeiske markedsområdet. Utviklingen er således fortsatt i betydelig grad avhengig av magasin- og nedbørsforhold samt temperaturforhold i Norge/Norden. En økende etterspørsel uten tilsvarende kapasitetsøkning i produksjon kombinert med økt overføringskapasitet mot kontinentet, gjør imidlertid det nordiske markedet stadig mer eksponert for utviklin-


gen på kontinentet. Prisene på den nordiske kraftbørsen NordPool påvirkes av CO2-­avgifter, kull- og oljepriser. Selskapet har en aktiv opp­følging av sin produksjonsportefølje med en risikoavlastning i terminmarkedet innenfor definerte rammer. Kraftsalg mot sluttbruker drives utfra en back-to-back sikringstenking. – Valutaforhold: Handel på den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA foregår i euro. Selskapet sikrer sin valutaeksponering gjennom kjøp/salg av valutaterminer direkte relatert til underliggende krafthandelsposisjoner. – Renteforhold: Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sin langsiktige gjeld. Rentevilkårene ansvarlig lån er gjennom avtale knyttet til langsiktig statsobligasjonsrente ST4X. Av pantegjelden var 32 % på flytende rente pr. 31.12. – Kapitaltilgang: Nytt europeisk regelverk for bankene påvirker tilgangen på fremmedkapital i markedet. Nye regler om kapitaldekning gjør at norske banker må styrke egenkapitalen. Dette påvirker bankenes utlånsevne samt prising på fremmedkapital. Basert på gjeldende forhold arbeides det aktivt med ulike kapitalkilder for å sikre tilstrekkelig tilgang på fremmedkapital fremover. – Konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet: Handel i sluttbrukermarkedet drives som en marginforretning. Foretatt benchmark viser at vår kraftsalgsvirksomhet driver med relativt lave enhetskostnader.

Fortsatt drift

I tråd med regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret og administrerende direktør at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Til grunn for dette legges vurdering av selskapets prognoser for å­ rene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk ­stilling, driftsmessig og finansielt.

Arbeidsmiljø

Det er i 2013 registrert 0 skader i bedriften som har ført til sykefravær. Med utgangspunkt i en 0-skade fi ­ losofi arbeider bedriften aktivt innen HMS-området for å forebygge helseskader gjennom ulike opplæringsaktiviteter, vernerunder og miljøkartlegging med gjennomføring av tiltak. Det legges vekt på å integrere HMS-tenking i arbeidsplanlegging. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet fokuseres spesielt gjennom en årlig HMS-uke i bedriften. Likestilling Kjønnsfordelingen i morselskapet målt i årsverk er 83 %

Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften er kr 520.096. For mannlige medarbeidere er gjennomsnittslønnen kr 528.162 mens den for kvinnene er 487.574. Bedriften fører en personalpolitikk med like vilkår for like stillinger uansett kjønn så vel lønnsmessig som for andre ytelser. Fleksitidsordning og muligheter for ­redusert arbeidstid for øvrig representerer tilrettelegging for ­arbeidstakere av begge kjønn. Generell bedriftsprofilering og skolebesøk søkes utnyttet aktivt til å markedsføre de yrkesmulighetene bedriften representerer. Bedriften deltar aktivt i flere prosjekter innen grunnskole og videregående skole for å bidra til økt rekruttering til realfagene. En økt rekruttering til realfag vil på sikt også kunne bidra til en bedre kjønnsbalanse i bedriften.

Ytre miljø

Gjennom vannkraftbasert energiproduksjon bidrar selskapet til en god ivaretakelse av det ytre miljø. Selskapet har som målsetting å følge dette opp gjennom engasjement i utvikling og bygging av nye produksjonsanlegg for fornybar energi. Bedriften deltar i et flerårig prosjekt for kartlegging og forbedring av innlandsfiske i regulerte vassdrag. I selskapets aktivitet vektlegges bruk av miljø­ vennlige stoffer og en korrekt håndtering av spesialavfall.

Selskapets utsikter

Nettvirksomheten har i 2013 hatt god inntjening. Hovedgrunnen til dette var en markant økning av inntektsrammen fastsatt av myndighetene fra 2012 til 2013. For 2014 og dels 2015 ventes en betydelig redusert inntjening for nettvirksomheten. Bakgrunnen er signaler fra NVE om at inntektsrammen for bransjen som helhet reduseres betydelig i 2014 og dels 2015. Dette som følge av at bransjen i 2013 har fått for mye utbetalt i inntektsramme. Dette blir utjevnet i 2014 og 2015. I tillegg vil den varslede økningen i arbeidsgiveravgift for energibransjen f.o.m 01.07.14 medføre en betydelig økning i personalkostnadene. Dette vil ramme nettvirksomheten spesielt. Administrasjonen og styret vil som følge av dette spesielt fokusere på tiltak for å effektivisere driften og derigjennom redusere kostnadene. I 2013 har kraftprisene vært tilnærmelsesvis normal med en snittpris på ca 30 øre/kWh. 2014 preges så langt av lave kraftpriser som følge av god magasinfylling på landsbasis. Det vurderes av denne grunn at 2014 blir et krevende år med forholdsvis lav inntjening på salg av produksjon. Idriftsettelsen av Fossan Kraftverk i 2013 vil imidlertid

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Styrets beretning

Sykefravær ved egen sykdom utgjorde i 2013 4,2 %, en nedgang fra 5,1 % i året forut. Sykefraværet har vært stabilt lavt over tid. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Ved ekstern rekruttering til nye stillinger har bedriften registrert et strammere arbeidsmarked innenfor ingeniør/montørfaget. Bedriften har over en årrekke tatt inn lærlinger innen elkraftfaget. Dette har også vært en god rekrutteringskilde for bedriften.

menn og 17 % kvinner. Dette er på nivå med bransjen sett under ett. Arbeidet med å endre kjønnsfordelingen i bedriften mot en bedre balanse må drives langsiktig utfra de rammevilkår vi har for endring. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Bedriften har få deltidsstillinger. Ved ekstern rekruttering i 2013 ble det tilsatt 8 mannlige medarbeidere og 6 kvinner.

09


virke positivt inn på inntjeningen på salg av produksjon i 2014. Dette anlegget vil i 2014 bidra med ny produksjon på ca 18,4 GWh. Kraftanlegget er sertifikatberettiget slik at HLK også får inntjening fra elsertifikater på dette anlegget i 2014. Hålogaland Kraft har under konsesjonsbehandling 2 nye småkraftverk, Jotind og Sula. Det forventes avklaring på Jotind i løpet av 2014. Administrasjonen og styret arbeider videre med oppfølgingen av strategiplan vedtatt 2013. Det forventes en avklaring i 2014 på hvilken strategi selskapet skal ha for videre satsing innenfor IKT området.

Årsresultat og disponeringer

Selskapets resultat for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr 9.209.525. Styret foreslår følgende resultatdisponering: – Fond for vurderingsforskjeller NOK 44.949.459,– Avsatt til annen egenkapital NOK -33.158.984,– Foreslått utbytte NOK -21.000.000,-

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Styrets beretning

10

Harstad, 31. desember 2013 28. mai 2014

Helge O. Aune styreleder

Anna-Helene Tande Roy-Helge Andreassen Frode Staurset nestleder styremedlem styremedlem

Kjersti Karijord Smørvik Benedikte Bottolfsen Jim Hugo Henriksen styremedlem styremedlem styremedlem

Harry Buschmann Rolf Inge Roth styremedlem adm. direktør


Resultatregnskap 2013

Morselskap

Konsern

2013

2012

(1000 kr)

(1000 kr)

(191 929) (168 177) (53 200) (413 306)

(174 667) (154 317) (46 398) (375 382)

Note

2 3

2013

2012

(1000 kr)

(1000 kr)

(211 899) (168 177) (66 373) (446 449)

(192 578) (154 317) (57 396) (404 291)

Kraftkjøp Sentralnettskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

163 176 9 422 5 234 77 573 55 756 79 223 390 383

150 217 18 036 4 841 68 399 94 314 74 483 410 291

DRIFTSRESULTAT

(56 066)

5 999

15 495 (6 428) 27 083 36 149

34 592 (3 122) 26 251 57 720

(19 917)

63 720

11 152

(3 352)

(8 765)

60 398

(445)

229

250

(1 725)

DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER 163 176 9 422

150 217 18 036

62 922 47 590 79 435 362 546

53 774 86 246 79 110 387 383

(50 760)

12 001

4,5 6 3

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 13 677 (6 331) 24 933 32 279

33 573 (2 328) 23 855 55 100

(18 481)

67 101

9 271

(6 508)

(9 210)

60 592

7

Inntekt på investering i datterselskap/tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

8

Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT

Resultat pr aksje (ingen utvanning) Opplysninger om avsetninger til: -44 949 33 159 21 000 9 210

-53 755 -6 837 0 -60 592

Fond for vurderingsforskjeller Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte Sum disponert

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Resultatregnskap 2013

Herav minoritetsinteresser

11


Balanse

Morselskap

Konsern

31.12.13

31.12.12

(1000 kr)

(1000 kr)

Note

9 159

15 962

8

9 159

15 962

766 861 766 861

756 475 756 475

6

216 040 12 974 3 488 36 616 269 118

263 718 12 936 3 600 21 353 301 607

7 9

1 045 138

1 074 045

5

31.12.13

31.12.12

(1000 kr)

(1000 kr)

3 416 35 3 451

9 063 40 9 103

Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler

908 192 908 192

905 202 905 202

Finansielle anleggsmidler Investering datterselskap/tilknyttet selskap Andre aksjer / andeler Andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler

169 032 12 974 3 498 34 216 219 720

214 620 12 963 3 610 19 549 250 742

1 131 364

1 165 020

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

67 665 17 937 85 602

74 421 15 473 89 893

Markedsbaserte verdipapirer Sum Investeringer

0 -

8 735 8 735

85 174 85 174

57 862 57 862

170 776

156 490

1 302 140

1 321 510

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Balanse

12

67 410 25 517 92 927

73 748 18 343 92 090

-

8 735 8 735

64 578 64 578

49 707 49 707

157 505

150 532

1 202 643

1 224 577

3,15 2

10

Betalingsmidler Betalingsmidler Sum betalingsmidler Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

Harstad, 31. desember 2013 28. mai 2014

Helge O. Aune styreleder

Anna-Helene Tande Roy-Helge Andreassen nestleder styremedlem

Frode Staurset styremedlem

Benedikte Bottolfsen Kjersti Karijord Smørvik styremedlem styremedlem


Morselskap

Konsern

31.12.13

31.12.12

(1000 kr)

(1000 kr)

Note

700 11 242 11 942

700 11 242 11 942

75 424 429 848 505 272

120 373 415 123 535 496

31.12.13

31.12.12

EGENKAPITAL

(1000 kr)

(1000 kr)

11 12

Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital

700 11 242 11 942

700 11 242 11 942

12 12

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

75 424 429 848 505 272

120 373 415 122 535 495

32 886

33 332

550 100

580 768

0 0 0

0 0 0

Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Pantegjeld Sum langsiktig gjeld

120 000 528 750 648 750

120 000 438 354 558 354

Kortsiktig gjeld Trekkrettighet Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

20 075 9 613 18 442 21 000 34 160 103 290

82 305 32 432 11 762 22 011 33 879 182 389

Sum gjeld

752 040

740 742

1 302 140

1 321 510

Minoritetsinteresser 517 213

547 437

Sum egenkapital

GJELD

8

120 000 387 944 507 944

0 20 867 6 318 21 337 21 000 27 157 96 680

74 975 31 194 7 740 20 040 0 35 247 169 195

685 430

677 140

1 202 643

1 224 577

Jim Hugo Henriksen styremedlem

13,14

15 8

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Harry Buschmann styremedlem

Rolf Inge Roth adm. direktør

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Balanse

120 000 468 750 588 750

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

13


Kontantstrømoppstilling 01.01.-31.12.

Morselskapet 2013

2012

18 480 (4 865) 47 590 6 338 (10 327) (15 263) 8 735 (12 990) 37 698

(67 101) (4 847) 86 246 148 (8 496) (2 026) (990) 28 710 31 644

(Alle tall i NOK 1000)

Konsernet

Likvider tilført / brukt på virksomheten:

2013

2012

19 917 (8 887) 55 756 6 756 (12 357) (14 667) 8 735 -4 541 50 712

(63 720) (15 995) 94 314 4 823 (3 669) (1 323) (990) 23 544 36 984

(58 746) 27 255 (31 491)

(131 928) 49 802 (82 126)

90 396 (82 305) 8 091

95 000 (24 178) 15 584 (31 090) 55 316

27 312

10 174

57 862 85 174 75 000 160 174

47 687 57 862 27 695 85 557

Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endringer i leverandører Endringer i netto pensjonsmidler Endringer i investeringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer:

(57 976) 29 318 (28 658)

(130 314) 50 794 (79 520)

Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering:

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Kontantstrømoppstilling

14

103 982 (23 176) (74 975) 5 831

95 000 (21 169) 12 335 (28 000) 58 166

14 871

10 290

Netto endring i likvider i året

49 707 64 578 75 000 139 578

39 417 49 707 25 025 74 732

Kontanter og bankinnskudd per 01.01 Kontanter og bankinnskudd per 31.12 Ubenyttet trekkrettighet Sum disponible midler

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Avdrag langsiktig gjeld Endring trekkrettighet Utbetalt utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering


Noter

Note 1: Regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Hålogaland Kraft AS med tilhørende datterselskap og tilknyttede selskaper. Oversikt over aktuelle selskaper fremgår av note 7. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at konsernselskapene følger de samme regnskaps­prinsipper som morselskapet. Alle vesentlige interne resultat- og balanse­poster er eliminert. Datterselskaper Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostpris på aksjer mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse. Den delen av kostprisen som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler presenteres som goodwill. Minoritetsinteresser presenteres med beløp etter skattekostnad. Andeler i datterselskaper presenteres i morselskapets regnskap i tråd med egenkapitalmetoden. Resultatandelen etter skatt og etter avskrivninger på merverdier er vist under finansposter i resultatregnskapet. I balansen er egenkapitalandelen, justert for utbytte, utdelinger og andre indirekte egenkapitaltransaksjoner vist under posten finansielle anleggsmidler i balansen. Tilknyttet selskap Ved kjøp av andeler i tilknyttet selskap foretas samme verdianalyse og avskrivningsprinsipper på merverdier som ved kjøp av datterselskaper. I balansen (morselskapet og konsernet) presenteres andelene under finansielle anleggsmidler (begrenset konsolidering) og resultatvirkninger fremgår under finansielle poster. Vurderings-/klassifiseringsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Klassifiseringsprinsipper Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Inntektsføring Inntektsføring av varer og tjenester er foretatt ved levering. For energisalg og overføring foretas måleravlesning i tråd med NVE’s retningslinjer. Salgsinntekter for energi fremkommer som energileveranse til forbruker multiplisert med de ulike tariff- eller prisgrupper. Overføringsinntekter beregnes på tilsvarende måte, men korrigeres for kapitalens mereller mindreinntekt etter NVE’s retningslinjer gitt i medhold av energilovens forskrifter. Overskudd på KILE-rammen er inntektsført i sin helhet. Kontraktsforpliktelse kraftkjøp Kontraktsporteføljen består av kontrakter med fysisk levering og finansielle kontrakter. Kontraktsporteføljen er i regnskapet

vurdert samlet for mulige tap. Man foretar tapsavsetning ut fra porteføljevurdering av kjøpsforpliktelser, salgsforpliktelser og estimater for salg i sluttbrukermarkedet. Vedlikeholdsutgifter Gjennomført vedlikehold blir løpende kostnadsført. Skatter og avgifter Utsatt skatt vil bli beregnet basert på forskjellen mellom selskapets positive og negative midlertidige forskjeller. Utsatt skatt blir beregnet etter gjeldsmetoden og utsatt skatt i resultatregnskapet blir beregnet som årets endring av utsatt skatt i balansen. Naturressursskatt beregnes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av kraftprodusjonen de siste syv år multiplisert med skattesatsen pr. kWh. Utlignet naturressursskatt skal samordnes med fellesskatten til staten og går her til fradrag. Dersom naturressursskatten overstiger fellesskatten, kan differansen fremføres med rente til fradrag senere år. Grunnrenteskatt beregnes med utgangspunkt i takserte inntekter for kraftverket redusert for driftsutgifter, skattemessige avskrivninger og friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt med renter kan fremføres å gå til fradrag i fremtidige positive grunnrenteinntekter fra samme kraftverk. Fordringer Kundefordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi pr. 31.12. Det er foretatt avsetning for påregnelige fremtidige tap på kundefordringene. Andre fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi pr. 31.12. Magasinbeholdning I samsvar med etablerte regnskapsprinsipper i energiforsyningen beholdningsføres ikke oppmagasinert vann i regnskapet. Beholdning av reservedeler og anleggsutstyr Beholdningen består i det alt vesentlige av materiell knyttet til selskapets nettdrift og er vurdert til gjennomsnittlig anskaffelsespris. Aksjer og andeler Plassering i aksjer, andeler og langsiktige fordringer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler, avskrivninger og aktiveringer Investeringer i varige driftsmidler blir aktivert og avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom virkelig verdi av varige driftsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt nedskrivninger. Påløpte utgifter til egne investeringsarbeider behandles som kostnadsreduksjoner i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelser Selskapet har fra 2002 innarbeidet selskapets pensjonsforpliktelser i årsregnskapet. Den etablerte pensjonsordning gir de ansatte en bestemt fremtidig pensjonsytelse basert på antall opptjeningsår og lønnsnivå ved pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi foretatt av aktuar. Innarbeidelse og regnskapsførsel for øvrig er ihht. Regnskapsstandard om pensjonskostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i samsvar med den indirekte metode.

15


Note 2: Resultatregnskap Nettvirksomheten 1000 kr

Driftsinntekter Overføringsinntekter Tilbakeført mer(+) /mindreinnt.(-) Årets mer(-)/mindreinntekt(+) Sum inntekter Driftskostnader Nettap, eget nett Nett-tj. overliggende nett Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 1000 kr

Avkastningsgrunnlag Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett Sum eiendeler (1, 2 og 3) Avkastning (%)

Morselskap 2013

2012

(163 545) (28 438) 22 681 (169 302)

(175 089) (10 269) 27 523 (157 835)

11 018 8 167 43 529 28 578 39 989 131 281 (38 022)

9 269 17 354 37 534 29 210 43 466 136 833 (21 002)

2013

2012

3 061 74 149 325 300 402 510

3 420 77 548 319 365 400 333

9,4 %

5,2 %

(1) Inkludert 1 % påslag på anleggsmidler for netto arbeidskapital etter regler gitt av NVE. (2) Inkluderer andel av felles driftsmidler (transportmidler, inventar, edb, bygg etc.) (3) Gjennomsnitt av status pr. 01.01. og 31.12. i h.h.t. NVE`s regelverk for beregning av avkastningsgrunnlag. Morselskap 2013

2012

Faktisk inntekt til nettvirksomheten ( + ) Faktisk KILE - kostnad ( - ) Tilbakeført Mer-Mindreinntekt inkl. renter ( - ) Kostnader overliggende nett ( - ) Eiendomskatt ( - ) Avsetning til Enova (= ) Justert faktisk inntekt

166 159 2 935 28 438 (10 236) (2 541) (4 937) 180 778

172 676 3 336 10 269 (17 929) (3 116) (7 224) 158 013

Inntektsramme Beregnet ordinær mer (-)/mindreinntekt (+)

158 097 22 681

130 490 27 523

Inngående saldo: Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr 1.1 Korigering av IB mindreinntekt Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets renter mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr. 31.12. inkl renter

(24 409)

(5 931)

28 438 3 517 (22 681) (19 164)

10 269 4 092 (27 523) (23 431)

Mer-Mindreinntekt

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

16

For morselskapet er netto merinntekt inklusive renter kr 19.163.814,- pr. 31.12.2013.


Note 3: Resultat- og balanseposter som er slått sammen i regnskapet Andre driftsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum Andre driftskostnader Materialer Fremmedytelser Forsikringer Tap på fordringer Øvrige administrasjons- og driftskostnader Sum Kundefordringer Kundefordringer Avsatt til dekning tap Kundefordringer netto

Morselskap 2013 1 551 51 649 53 200

Konsern 2012 1 425 44 973 46 398

Morselskap 2013 8 649 28 088 2 054 1 319 39 325 79 435

2012 1 425 55 971 57 396

Konsern 2012 8 259 25 062 1 752 1 110 42 927 79 110

Morselskap 2013 69 410 2 000 67 410

2013 1 551 64 822 66 373

2013 8 705 28 917 2 218 1 350 38 033 79 223

2012 8 406 26 784 1 910 1 861 35 522 74 483

Konsern 2012 75 748 2 000 73 748

2013 69 785 2 120 67 665

2012 77 501 3 080 74 421

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

17


Note 4: Lønnskostnader, pensjoner og andre forhold vedr. ansatte, styret m.v. Personalkostnader : Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Herav aktiverte personalkostnader Sum

Morselskap 2013 62 556 4 048 8 629 3 693 78 926 16 004 62 922

Konsern 2012 55 870 3 168 8 774 3 607 71 419 17 645 53 774

Antall ansatte pr. 31.12.:

Morselskap

Heltidsansatte Deltidsansatte Antall årsverk

2013 112 4 112,0

2012 105 4 105,0

2013 1 512 766 3 2 281

2012 1 323 1 079 24 2 426

Ytelser til daglig leder og styre: Ytelser til Daglig leder Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse SUM

2013 73 750 4 642 10 390 4 795 93 577 16 004 77 573

2012 67 469 3 844 11 301 3 429 86 044 17 645 68 399

Konsern 2013 126 5 128,5

2012 125 4 125,0

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale som innebærer rett til å fratre ved fylte 60 år. Pensjonen skal utgjøre 66% av arbeidstakerens siste pensjonsgrunnlag før pensjoneringen. Daglig leder ingår i selskapes ordinære bedriftsbonusordning der en maksimalt kan oppnå en bonusutbetaling på kr. 18.000,-. Det er ikke inngått avtale om særskilt sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold. Det er gitt lån til administrerende direktør på kr 3,6 millioner som er sikret med pant i fast eiendom. Administrerende direktør har firmabilordning som innberettes og skattes av etter gjeldende regelverk. Styrehonorar

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

18

500

Godtgjørelser til Revisor (honoraret ex. mva)

Morselskap

Revisjon Teknisk bistand ligning Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen Sum

2013 150 15 3 40 208

427 Konsern 2012 145 12 1 20 178

2013 214 57

2012 210 54

43 313

25 289


Note 5: Pensjoner

Konsernets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og delssikret gjennom egen pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon,og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeneingsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden.

Morselskap

Sikret pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm. kostnader) Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostna inkl. arb.g.avg.

2013 4 471 6 180 (7 315) 3 861 7 197 228 7 425

Konsern

2012 4 731 6 486 (6 149) 3 664 8 732 241 8 974

2013 5 744 6 635 (7 726) 3 949 8 602 293 8 895

2012 (147 104) 38 846 146 307 38 049 (41) 38 008

2013 (193 453) 75 427 172 398 54 372 54 372

Morselskap Bruttopensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler,sikret ordning Arbeidsgiveravgift Balanseførte midler/(forpliktels)er inkl.AGA

2013 (184 216) 73 863 165 178 54 824 54 824

Konsern

Morselskap Usikret pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultat før aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnadinkl. Arb.g.avg.

2013 939 1 141 (575) 1 505 48 1 553

2012 5 829 6 937 (6 458) 3 815 10 123 297 10 420

2012 (157 809) 41 123 154 526 37 841 (167) 37 674

Konsern 2012 873 693 (1 533) 32 44 76

Morselskap

2013 1 231 1 242 (505) 1 969 63 2 032

2012 1 036 751 (959) 828 53 881

Konsern

2013 (29 037) 10 828 (18 208) (1 409) (19 617)

2012 (25 841) 10 503 (15 338) (1 318) (16 656)

2013 (30 886) 10 730 (20 156) (1 499) (21 655)

2012 (28 140) 11 450 (16 689) (1 435) (18 125)

Samlet balanseføring Sikret pensjonsordning Usikret pensjonsordning Netto balanseførte pensjonsmidler

54 824 (19 617) 35 207

38 008 (16 656) 21 353

54 372 (21 655) 32 717

37 674 (18 125) 19 549

2013 110 66 176

2012 105 75 180

2013 127 66 193

2012 122 75 197

2013 4,60 % 4,50 % 3,50 % 4,00 % 0,00 % 25,00 % 5,1%

2012 4,20 % 5,00 % 3,25 % 3,00 % 2,25 % 25,00 % 5,1%

Antall personer omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Totalt Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet avkastning Forventet lønnsregulering Forventet G-regulering Regulering av løpende pensjon Uttakstilbøyelighet (gjelder AFP) Arbeidsgiver avgiftsats

De aktuarmessige forutsetningene er basert på anbefalinger fra regnskapstiftelsen og vanlige benyttede forutsetninger når det gjelder demografiske faktorer.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

Brutto pensjonsforpliktelse, usikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Netto pensjonsmidler, usikret ordning Arbeidsgiveravgift Balanseførte midler/(forpliktelser) inkl. AGA

19


Note 6: Varige driftsmidler Morselskap

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Nedskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999 Konsern

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Nedskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12. Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

20

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg 104 282 212

Bredband Transportm. Inv./utstyr

709 297 23 136

188 685 4 665

104 494 42 992 2 059

232 953 118 852 351 805 93 129 9 017

732 433 377 332 21 044

45 051 59 443 50 år Lineær

102 146 249 659 40 - 67 år Lineær

398 376 334 057 10-35 år Lineær 11 242

193 350 88 685 9 383 98 068 95 282 10-25 år Lineær

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg

Anlegg Sum under utførelse 82 616 95 560 1 413 393 2 504 368 149 736 91 761 91 761 85 120 4 167 1 471 368 54 780 656 918 6 087 47 590

60 867 24 253 3-8 år Lineær

Bredband Transportm. Inv./utstyr

107 689 212 107 901 43 431 2 143

447 422 119 028 566 450 164 145 12 724

709 297 23 136 732 433 377 332 21 044

188 685 4 665 193 350 88 685 9 383

98 577 3 092 101 669 71 600 7 290

45 574 62 327 50 år Lineær

176 869 389 581 40 - 67 år Lineær

398 376 334 057 10-40 år Lineær 11 242

98 068 95 282 10-25 år Lineær

78 890 22 779 3-8 år Lineær

4 167

704 508 766 861

Anlegg Sum under utførelse 95 560 1 647 230 368 150 501 91 761 91 761 4 167 1 705 970 745 193 52 584 4 167

797 777 908 192


Note 7a: Investering i datterselskap Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eier- og stemmeandel Anskaffelseskost Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

Niingen Kraftlag AS 15.03.99 Bogen i Ofoten 56,2 % 41 787

Hålogaland IKT AS 06.04.01 Harstad 100,0 % 3 450

Hålogland Energi AS 01.01.01 Harstad 100,0 % 100

Hålogaland Hålogaland Kraftnett AS Kraftprod. AS 11.02.03 16.05.03 Harstad Harstad 100,0 % 100,0 % 100 100

2013 (514) 1 284 770

2013 (2 513)

2013 8

2013 8

2013 8

(2 513)

8

8

8

2013 42 874 (770) -

2013 5 969 2 513 (4 000)

2013 87 (8) -

2013 86 (8)

2013 82 (8) -

42 105

(45) 4 437

79

78

74

2013 6 238 2 280 3 958

Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel

2012 (1 578) 1 284 (294)

2012 (746)

2012 7

2012 7

2012 8

(746)

7

7

8

Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2012 42 579 294 -

2012 7 223 746 (2 000)

2012 94 (7) -

2012 93 (7)

2012 90 (8) -

42 874

5 969

87

86

82

2012 8 518 2 280 6 238

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

21


Note 7 b: Investering i tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eier- og stemmeandel Annskeffesleskost Resultatandel Årets resultatandel Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse Resultatandel Årets resultatandel Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

22

Nordkraft AS 01.10.01 Narvik 16,7 % 38 099

Nordkraft Hålogaland Nett AS Kapital AS 01.01.02 03.01.06 Narvik Harstad 49,0 % 33,3 % 49 000 5 200

Krafttele AS 04.01.98 Fauske 33,3 % 300

Kysttele AS 26.04.05 Harstad 33,3 % 7 500

2013 18 676

2013 (2 861)

2013 2 567

2013 (492)

2013 (2 309)

2013 133 124

2013 67 261

2013 2 568

2013 305

2013 10 509

(18 676) (6 663) (10 686) 97 099

2 861 (2 156) (7 748) 60 218

(2 567) -

492

2 309 (2 000)

1

797

10 818

2012 38 132

2012 (841)

2012 250

2012 (486)

2012 (2 466)

2012 183 750

2012 66 420

2012 2 818

(38 132) (12 494)

841 -

(250) -

2012 781 (480) 486 (483)

2012 13 043 (3 000) 2 466 (2 000)

133 124

67 261

2 568

305

10 509


Note 8: Skattekostnad Morselskap ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt For meget/lite beregnet skatt tidligere år Grunnrenteskatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Effektiv skattesats SPESIFIKASJON BETALBAR SKATT

Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Andel resultat DS/TS Endring midlertidige forskjeller Tap aksjer / fordring Grunnlag betalbar skatt Nominell skattesats Betalbar skatt av årets resultat Skatt knyttet til permanente forskjeller Effekt på utsatt skatt pr 31.12. pga endret skattesats For meget/lite beregnet skatt tidligere år Grunnrenteskatt Skattekostnad

Konsern

2013 2 468 6 803 9 271 50,17 %

2012 4 378 2 673 -13 559 -6 508 23,09 %

2013 4 376 -4 1 133 5 646 11 152 55,99 %

2012 6 512 4 561 -14 425 -3 352 13,36 %

18 481 -74 13 677 -23 270 8 815 28 % 5 175 3 757 339

-28 183 441 -5 049 48 427 15 635 28 % 4 378 -13 559

19 917 1 932 13 677 -19 899 15 628 28 % 5 577 4 319 127 -4 1 133 11 152

-25 098 1 592 -5 049 51 518 296 23 259 28 % -7 027 -885

9 271

-

2 673 -6 508

4 561 -3 352

SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Anleggsmidler -49 690 Omløpsmidler -2 000 Pensjonsforpliktelse 36 616 Andre forskjeller -18 849 Sum forskjeller som påv. betalbar skatt -33 923 Merverdier DS Sum forskjeller som ikke påv. betalbar skatt Netto gr.lag utsatt skattefordel/utsatt skatt -33 923

-53 439 -2 000 21 353 -22 921 -57 008 -57 008

-60 558 -2 115 34 216 -19 028 -47 485 34 833 34 833 -12 652

-64 650 -2 118 19 549 -23 146 -70 365 37 999 37 999 -32 366

Utsatt skattefordel/utsatt skatt - 27 %

-9 159

-15 962

-3 416

-9 063

-

-

341 -341 1 133 1 133

994 -994 4 561 4 561

SPESIFIKASJON AV KRAFTVERKSKATTER Beregnet naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten Beregnet skatt av grunnrenteinntekt Sum kraftverkskatter

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

23


Note 9: Aksjer/andeler Selskap Barents Naturgass AS Art Gymsal AS Hålogaland Krafts Pensjonskasse Elinor AS Kunnskapsparken i Nord AS Diverse mindre poster aksjer/andeler Sum morselskap

Eierandel

Ansk.kost

15,5 % 20,0 % 100,0 % 20,0 % 3,7 %

7 887 800 3 000 189 832

Sum konsern

Bokført verdi 7 887 800 3 000 189 832 282 12 990 12 990

Note 10: Betalingsmidler Av betalingsmidlene i morselskapet på kr 64.577.830,-, er kr 26.467.979,- bundet som sikkerhet for handel hos Nord Pool ASA, Nasdaq OMX, skattetrekk m.v.

Note 11: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2013 består av 35 aksjer pålydende kr. 20 000,-, samlet kr. 700 000,-. Oversikt over aksjonærer Harstad kommune Skånland kommune Kvæfjord kommune

Aksjer 17 3 3

Eierandel 48,6% 8,6% 8,6%

Ibestad kommune Gratangen kommune Tjeldsund kommune Lødingen kommune Totalt antall aksjer

3 3 3 3 35

8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 100%

Note 12: Egenkapital Morselskap

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

24

Egenkapital pr. 31.12 12 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Andre justeringer Utbytte Egenkapital pr. 31.12 13 Konsern Egenkapital pr. 31.12 12 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Andre justeringer Utbytte Egenkapital pr. 31.12 13

Aksjekapital 700

OverkursFond for fond vurderingsforskjell 11 242 120 373

700 580 768 8 766 (18 434) (21 000) 550 100

11 242

(21 000) 99 373

Annen EK

Sum

415 123 9 210 (18 434) 405 899

547 438 9 210 (18 434) (21 000) 517 214


Note 13: Langsiktig gjeld og finansiell markedsrisiko Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Pantelån Sum

Morselskap 2013 468 750 468 750

Konsern

2012 213 581 213 581

2013 528 750 528 750

2012 248 944 248 944

Finansiell markedsrisiko Konsernet er eksponert for en generell renterisiko som følge av at deler av gjelden har flytende rente. 30 % av pantegjelden i morselskapet er ved årskiftet rentesikret.

Note 14: Pantestillelser og garantiansvar Bokført gjeld som er sikret Pantelån Trekkrettighet Sum

Morselskap

Konsern

2013

2012

2013

2012

468 750 0 468 750

387 944 74 975 462 919

528 750 0 528 750

438 354 82 305 520 659

59 443 249 610 72 621 261 436 119 535 762 645

0 139 922 0 0 0 139 922

59 443 357 805 72 621 261 436 121 637 872 942

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Driftsbygninger Kraftanlegg Hovedfordelingsnett Fordelingsnett Øvrige anlegg Sum bokført verdi

Pantelån i morselskapet er sikret gjennom negativ pantsettelseserklæring. Hålogaland Kraft AS har sammen med Hammerfest Energi AS, Hammerfest Næringsinvest AS og Nord1 stillet mor­ selskapsgaranti kr. 10,8 mill ovenfor Torghatten Nord AS på vegne av Barents Naturgas AS. Garantistene er solidarisk ansvarlige ovenfor Torghatten Nord AS. Det er inngått regressavtale mellom garantistene som sikrer at ansvaret etter garantien fordeles mellom partene ihht. eierandel. Hålogaland Krafts eierandel i Barents Naturgas AS er 15,5 %.

Note 15: Konsernmellomværende

Gjeld Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Hålogaland Energi AS Hålogaland Kraftproduksjon AS Sum

2013 279 279 1 454 806 2 260

2012 1 237 4 0 1 241 2 120 881 29 31 3 061

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Noter

Fordringer Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Kysttele AS Sum

Morselskap

25


Ă…rsberetning HĂĽlogaland Kraft 2013 // Revisjonsberetning

26


Ă…rsberetning HĂĽlogaland Kraft 2013 // Revisjonsberetning

27


Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskap 2013 Konsern Verdiskapning (1000 kr)

Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Verdier til fordeling fra egen virksomhet

2013

2012

446 449 253 034 193 416 55 756 137 660 (9 066) 128 594

404 291 241 959 162 332 94 314 68 018 (31 469) 36 549

Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet Verdiskapningen har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) Eksterne långivere Rente ansvarlig lån til eierne Utbytte til eierne Skatt og avgift - stat Skatt og avgift - eierkommuner Tilbakeholdt overskudd Sum fordelte verdier

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Samfunnsregnskap

28

2013 77 573 23 436 3 647 21 000 10 811 4 362 (12 235) 128 594

60,3 % 18,2 % 2,8 % 16,3 % 8,4 % 3,4 % -9,5 % 100 %

2012 68 399 22 604 3 647 2 358 6 612 (67 072) 168 278

187,1 % 61,8 % 10,0 % 0,0 % 6,5 % 18,1 % -183,5 % 100 %


Året som gikk

Fossan kraftverk – et miljøvennlig vannkraftanlegg

Fossan kraftverk i Gratangen kommune leverte mandag 8. april 2013 kl. 16.14 sin første kilowatt ut på strømnettet.

En svært sentral del av Fossan-­ utbyggingen har vært å lage en vannkraftstunnel fra inntak ved Fjelldal Bru og ned mot kraft­ stasjonen. Tunnelen fører vannet fra inntaket ned mot kraftstasjo-

kraftstasjoner. Kraftstasjonen vil som første av HLKs kraftstasjoner være berettiget «Grønne elserti­ fikater».

Prosjektet er også et viktig skritt i riktig retning i forhold til den satsning som gjøres i Hålogaland Kraft på å utvikle og realisere flere miljøvennlige vannkraftanlegg i regionen.

Utbyggingen er gjennomført i henhold til plan, uten noen person­ skader eller skader på nærmiljø. Hålogaland Kraft har selv styrt og ledet prosjektet, samt benyttet egne ressurser i størst mulig grad innenfor våre fagområder.

Fossan Kraftverk vil få en års­ produksjon på ca 20 millioner KWh noe som tilsvarer årsforbruket til 1000 vanlige bolighus. Den installerte effekten i anlegget er på 4.95 MW noe som gjør maskinen til største heleide aggregat i HLKs

Utformingen av kraftverket er utradisjonell og moderne. Miljøhensyn under utbyggingen samt fokus på å «felle» kraftverket og anleggs­installasjonene naturlig inn i terrenget har vært viktig for prosjektet. ■

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Året som gikk

Fossan prosjektet har hatt en byggetid på under ett år fra første spadetak ble tatt ute i felten 13. april i 2012. At en allerede nå leverer kraft på nettet under et år siden anleggsoppstart vitner om et vellykket og effektivt gjennomført prosjekt.

nen. Totalt er det 1200 meter med tunnel, der de første 325 meterne har et tverrsnitt på 20 m2, mens den resterende tunnelen vil ha et tverrsnitt på 12-14 m2.

29


Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Året som gikk

30


Prosjektet har bestått av følgende anleggsdeler: • Ny demning ved Storvatn (Øse) • Inntakskonstruksjon og flomluke ved Fjelldal (Kvernmoen) • Kraftstasjon • Nett tilknytning

Årsberetning Hålogaland Kraft 2013 // Året som gikk

• 1200 meter tunnel og 750 meter nedgravd rørgate

31


Positiv Energi

Opplevelsen vi ønsker at kunder skal ha av oss og sitt kundeforhold:

Enkelhet. Det skal være enkelt å være kunde hos oss! Du får kun ei strømregning. Her følger du med på oversikten over forbruket fra år til år. Varsling om måleravlesning og selve avlesningen kan gjøres via e-post, strømtelefonen eller sms. Velg selv. Enkelt og greit!

Trygghet. Ingen lure løsninger, ingen snarveier, ingen smarte telefonselgere med århundrets tilbud. Vi skal stå for det vi er og det vi gjør. I dag. Og i morgen. Det skal føles trygt å være kunde hos oss!

Nærhet. Du skal vite hvor du har oss - og hvor du finner oss! Og finner du ikke trøst, hjelp eller nytte gjennom internett e ­ ller telefon: Stikk innom og møt oss ansikt til ansikt! Vi er nemlig tilstede der du er! Nytte. Vi er opptatt av at du skal ha et enkelt og o­ versiktlig strømkunde­ forhold. Derfor må vi tilby nyttige tjenester og løsninger som kan forenkle din hverdag som strømkunde. Vi er også opptatte av å levere nyttige produkter ut over strøm. Derfor satser vi på bredband!

Engasjement. Regionalt eierskap forplikter! Derfor inntar vi en aktiv rolle i arbeidet med å skape vekst og begeistring i Hålogaland. Og vi tror det oppstår mye vekst og begeistring når engasjerte mennesker samhandler!

www.hlk.no

9480 Harstad • Tlf. 77 04 25 00 • Faks: 77 04 25 99 • E-post: hlk@hlk.no • NO 912 432 181 MVA

vizuelli.no

Hålogaland Kraft ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Hålogaland Kraft skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert selskap. Vi skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en god infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester.

Profile for Vizuelli

Aarsberetning 2013 HLK  

Hålogaland Kraft

Aarsberetning 2013 HLK  

Hålogaland Kraft

Profile for vizuelli