__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rsberetning 2011


Innhold

2

Ă…rsberetning 2011

Hovedtall

3

Om virksomheten

4

Styrets beretning

8

Resultatregnskap

11

Balanse

12

Kontantstrømoppstilling

14

Noter

15

Revisjonsberetning

26

Samfunnsregnskap 

27

Noen hendelser fra ĂĽret som gikk

28


Hovedtall

Økonomiske nøkkeltall for konsernet. 2011

2010

2009

466 212 73 134 (1 467) 71 667 54 030 (2 976)

525 051 46 673 30 113 76 787 63 109 2 269

397 192 38 818 14 600 53 418 45 263 (287)

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Minoritets andel av EK Avsetning og forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital

1 166 829 148 767 641 136 33 102 5 362 487 532 181 566 1 315 596

1 112 306 177 044 623 102 33 316 3 612 492 624 170 011 1 289 350

1 027 816 157 718 585 067 33 126 2 234 406 052 192 180 1 185 533

Økonomiske nøkkeltall Resultatgrad Egenkapitalandel Totalrentabilitet Likviditetsgrad 1 EBITDA Arbeidskapital Investering aksjer Investering driftsmidler

15,7% 48,7% 5,6% 0,8 125 009 (32 799) 3 150 106 439

8,9% 48,3% 3,8% 1,0 95 164 7 033 57 102 670

9,8% 49,4% 3,3% 0,8 83 841 (34 462) 1 557 121 634

Alle tall i 1000 kr Resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt Minoritets andel

Årsberetning 2011

3


Om virksomheten

Historikk

Selskapet ble stiftet 19.06.1970 under navnet Sør-Troms Elforsyning AS (STE) ved avtale mellom kommunene Harstad, Skånland og Bjarkøy om sammenslutning mellom daværende Harstad Everk og Trondenes Kraftverk. Ved avtale med Kvæfjord kommune ble Kvæfjord Elverk tilsluttet STE 01.10.1972. Gjennom avtale med Ibestad og Gratangen kommune ble videre A/S Rolløyas Elektrisitetsverk og Andørja Kraftverk A/S tilsluttet STE fra 01.01.1975 og A/S Storfossen Elektrisitetsverk, A/S Hilleshamn Kraftverk og A/S Foldvik Lysverk tilsluttet fra 01.01.1976. Vågsfjord Kraftselskap ble sammensluttet med STE fra 01.01.1975 og overtakelse av Gausvik Lysselskaps anlegg ble gjennomført i 1981. Ofoten Kraftlag AS ble fusjonert med STE gjennom beslutninger i respektive selskaper henholdsvis 18.04.1997 og 11.06.1997. Selskapet endret fra fusjonstidspunktet navn til Hålogaland Kraft AS.

Eierskap og styre

Selskapet eies av 8 kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland. Eierfordelingen er følgende: – Bjarkøy 8,57% – Kvæfjord 8,57% – Gratangen 8,57% – Lødingen 8,57% – Harstad 40,00% – Skånland 8,57% – Ibestad 8,57% – Tjeldsund 8,57% Gjennom selskapets vedtekter er eierne fordelt i ­følgende aksjeklasser og hvor generalforsamlingen velger 6 styremedlemmer med tilhørende fordeling: – – – –

Aksjeklasse A: Harstad kommune, Bjarkøy kommune 3 styremedlemmer Aksjeklasse B: Kvæfjord kommune, Skånland kommune 1 styremedlem Aksjeklasse C: Gratangen kommune, Ibestad kommune 1 styremedlem Aksjeklasse D: Lødingen kommune, Tjeldsund kommune 1 styremedlem

Det er for øvrig ingen andre vedtektsfestede eller avtalte forskjeller mellom aksjeklassene. De ansatte velger 2 medlemmer til selskapets styre.

Hålogaland Kraft som regional ­samfunnsaktør

Selskapet har sin hovedvirksomhet som leverandør av infrastrukturtjenester innen elkraft samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i regionen. Tjenestene innen disse områdene skal representere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet til beste for regionens innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet. Gjennom vår aktivitet, kompetanse og kapital og fundamentert på vårt regionale eierskap, ønsker selskapet å bidra til regionens videre utvikling.

4

Årsberetning 2011

Selskapet gir positive ringvirkninger innen en rekke områder. F.eks nevnes – Lav nettleie sammenlignet med resten av Nord-Norge og landet for øvrig. – God leveringskvalitet i kraftnettet med lite avbrudd. – Selskapet har et bredt spekter med kompetanse arbeidsplasser. Konsernet har 130 arbeidsplasser i regionen. – Utbytte til selskapets eiere som er 8 kommuner i regionen. – Lokal skatteinngang fra selskapet og dets medarbeidere. – Lokale innkjøp i betydelig omfang. – Breibandstilbud til private, næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. – Deltakelse i regional nærings- og arenautvikling med kompetanse, infrastruktur og kapital. – Brei støtte til kulturliv og idrett i hele regionen med spesielt fokus på barn og unge.

Selskapets virksomhet pr. 31.12.2011

Selskapet driver operativ virksomhet innen kraftproduksjon, krafttransport, kraftsalg og breiband. Selskapet har en desentral organisasjon med stasjoner i Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lødingen og Skånland (Grovfjord og Breistrand). Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon er i Harstad. Kraftproduksjon (Hålogaland Kraft med datterselskaper/tilknyttede selskaper) Selskapet er en klassisk småkraftaktør med produksjon i en rekke mindre kraftanlegg i regionen. Det har vært bedrevet kraftproduksjon i denne regionen siden oppstart av første kraftanlegget i Gausvik i år 1900. Selskapet hadde i 2011 kraftproduksjon i følgende ­anlegg: – Nord-Forså – Nedrefoss Gausvik – Øvrefoss Gausvik – Sør-Forså – Skoddeberg – Storelva – Storfossen – Helleren Produksjonen i 2011 utgjorde 81,1 GWh. Normal­ produksjonen i anleggene utgjør 67,5 GWh. Anleggenes oppetid i driftsåret var 99,3 %. Driften i produksjonsanleggene har vært normale. Niingen Kraftlag AS er et datterselskap av Hålogaland Kraft AS. Vår eierandel i selskapet er 56,26 %. Hålogaland Kraft har gjennom avtaler med selskapet ansvar for drift og daglig ledelse. Virksomheten i selskapet består i kraftproduksjon i ett anlegg beliggende i Bogen i Ofoten. Produksjonen i 2011 utgjorde 87,1 GWh mot normalt 70,8 GWh/år.


Hålogaland Kraft ble medeier i Narvik Energi AS fra oktober 2001 da vår eierandel i Nordkraft AS ble lagt inn i selskapet med oppgjør i aksjer. Etter at det danske energiselskapet Energi E2 (nå DONG Energy Power) fra august 2002 også kom inn på eiersiden i selskapet, utgjør vår eierandel 16,66%. Fra 01.01.2004 ble Narvik Energi omstrukturert etter krav fra NVE. Mor­selskapet endret i 2009 navn til Nordkraft AS. I 2010 solgte DONG Energy Power sine aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS. Datterselskapet Nordkraft Produksjon AS eier 5 kraftverk og har delvis eierskap i ett kraftverk. Midlere ­produksjon utgjør 813 GWh/år. I tillegg disponerer ­selskapet konsesjonskraftrettigheter på 94,4 GWh/år frem til år 2051. Selskapet eier videre 100 % av Nordkraft Vind AS etter at DONG Energy Power solgte sin aksjeandel til Nordkraft Produksjon i 2011. Det ble i 2009 påbegynt bygging av 11 nye vindmøller på Nygårds­fjellet med en estimert produksjon på 86 GWh/ år. Anlegget ble ferdigstilt i 2011. Nordkraft foretok i 2009 kjøp av 100% av aksjene i Fjellkraft AS. Gjennom dette oppkjøpet og strukturering har selskapet samordnet sin satsing på småskala vannkraft i Fjellkraft AS. Vårt eierskap er nå knyttet til Nordkraft AS som mor­ selskap. Selskapet har Nordkraft Produksjon AS (100%), Fjellkraft AS (100%), Narvik Energinett AS (51%), Enerconsult AS (100%), Narvik Fjernvarme AS (100%) og Naturgass Nord AS (100%) som datter­selskaper. Nordkraft eier 50% av kraftomsetningsselskapet ­Kraftinor AS. Krafttransport (Hålogaland Kraft AS og deleide selskap) Innenfor konsesjonsområdet som dekker selskapets 8 eier­kommuner (unntatt deler av Kvæfjord), driver ­selskapet krafttransport i regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet et nett med utstrekning 3744 km bestående av høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. Selskapet drifter 1225 nettransformatorer med en samlet ytelse på 307887 kVA og har 23426 målepunkter mot nettkunder. Energien fordeles gjennom 19 hovedstasjoner med en samlet ytelse på 351 MVA. Totalt energiforbruk i konsesjonsområdet utgjorde 619,7 GWh i 2011 med et maksimalt uttak i løpet av året på 126,1 MW. Ikke levert energi utgjorde 132,5 MWh fordelt på 58,9 MWh planlagte og 73,6 MWh ikke planlagte avbrudd.

Selskapet har ansvar for kraftsystemplanleggingen i området Nordre Nordland og Sør-Troms. Gjennom et trinnvis oppkjøp ble Hålogaland Kraft i 2002 49 % eier av Narvik Energinett AS. Selskapet forestår krafttransport med Narvik kommune som konsesjons­område. Selskapet hadde pr. 31.12.2011 11.359 målepunkter mot nettkunder og distribuerte i 2011 totalt 384 GWh. Kraftsalg Selskapet driver kraftsalg til sluttkunder hovedsakelig i regionen. Virksomheten drives som en marginforretning ved at all omsatt kraft til sluttbruker handles på kraft­ børsen NordPool. Innkjøp av kraft utføres i egen regi. Det foretas sikring av denne handelen etter ”back to back”-prinsipper. Den samme kompetanse benyttes til salg av kraftproduksjon for Hålogaland Kraft og Niingen Kraftlag på kraftbørsen NordPool. Innkjøp og salg av kraft forvaltes adskilt i egne porteføljer. Breiband/IKT (Hålogaland Kraft med datterselskap/ tilknyttede selskap) Hålogaland IKT AS Selskapet ble etablert i 2001 med første hele driftsår 2002 og er eid med 100% av Hålogaland Kraft. Etablering ble kombinert med utsetting av Hålogaland Krafts it-drift til selskapet. Selskapet er en nettbasert leverandør av it-driftstjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. Driftstjenestene består bl.a av utleie av programvare og datalagring, leie av plass for kundens servere/programvare i driftssenteret, ulike sikkerhetsløsninger herunder drift av sensitive data, internettleveranser, driftsovervåking innen breiband og konsulenttjenester innen ikt. Selskapet hadde 18 medarbeidere pr. 31.12.11. Regionalt breiband Selskapets styre besluttet høsten 2001 i nært samråd med eierne å etablere et nytt virksomhetsområde med bygging og drift av et breibandsnett i regionen med tilhørende tjenestesalg. Breibandsvirksomheten ble startet utfra erkjennelsen av at det var viktig å få opp et godt tilbud raskt, også utenfor byene. Uten et slikt initiativ ville spesielt d ­ istriktene måtte vente lenge på breibandstilknytning idet de store landsdekkende aktørene foretok utbygging på basis Årsberetning 2011

5


Om virksomheten

av kortsiktig lønnsomhet. Som en del av prosjektet påtok selskapet seg å sørge for utbygging til alle eier­ kommunene inkludert interne sambandsbehov i den enkelte kommune. Som stamnett i utbyggingen er benyttet fiber og radiolinje. Utfra geografi/kostnader er det benyttet så vel radio, ADSL2+ og fiber som aksessteknologi. Etter at en rimelig god breibandsdekning var på plass i regionen, har en nå spesielt fokus på leveranse av fiberbaserte multiplay-løsninger. KraftTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3% av KraftTele AS. Selskapet eier 50% av en fiberoptisk kabelforbindelse fra Salten via Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms opp til Tromsø. Hele kapasiteten er leid ut på langsiktig avtale. KystTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3% av Kyst Tele AS sammen med Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS. Selskapet gjennomførte bygging av en 1040 km fiberoptisk kabelforbindelse fra Bjerkvik i Nordland til Trondheim. Forbindelsen er i det alt vesentlige en sjøkabel som har anløp på over 25 steder langs traseen. Kabelen ble idriftssatt i 2007. Hålogaland Kraft har daglig lederfunksjon i selskapet. Annen virksomhet Selskapet utøver et bredt engasjement innenfor flere områder. I tillegg til satsingen innen breiband/IKT som beskrevet ovenfor, er dette innenfor områdene ny energi og nye arenaer for næringsutvikling i regionen. Hålogaland Energiteknikk AS - HETEK Selskapet ble etablert i juni 2005 og har sitt forretningskontor i Skånland kommune. Selskapets virksomhet består i å drive rådgivende ingeniørvirksomhet innen forretningsområdet energi, heri inkludert vannkraft med fokus på småkraft, dam- og vassdrag, turbiner og ­pumper samt naturgass og bioenergi/biogass. Selskapet har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. ­Hålogaland Krafts eierandel i selskapet utgjør 37,25%. Barents NaturGass AS - BNG BNG ble stiftet 31.03.2005 og har sitt forretningskontor i Hammerfest. Selskapet har som formål å forestå distribusjon og markedsføring av naturgass i Barentsregionen. Selskapet er etter en oppstartfase nå over i driftsfase. Den første nord-norske LNG-terminalen ble satt i drift i 2006 i Bodø. LNG tappestasjon på Melkøya i ­Hammerfest ble åpnet i 2010. Selskapet har inngått flere leveranseavtaler, herunder langsiktig avtale med Torghatten Nord for Vestfjord-sambandene som den hittil betydeligste. Hålogaland Kraft har en eierandel på 15,5% i selskapet.

6

Årsberetning 2011

Kunnskapsparken Nord AS Selskapet hadde sitt første hele driftsår i 2005. S ­ elskapet skal bidra til å utvikle nyskapingsevnen i regionens nærings­liv, kommersialisere nye forretningsideer og forskningsideer med kommersielt potensial. KPH skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, høgskole/forskningsmiljø og ­offentlige virksomheter. Sammen med Hålogaland ­Kapital og Inkubator Hålogaland vil KPH utgjøre hoved­fundamentet i dette utviklingsmiljøet. Hålogaland Krafts eierandel er 3,7%. Hålogaland Kapital AS - HK HK skal som egenkapitalfond være en kilde til risiko­kapital for innovasjon og næringsutvikling i Hålogalands-­regionen ved å ta aktivt eierskap i selskaper rettet mot økt, lokal verdiskaping. Selskapet ble stiftet 29.12.2005. Selskapet har en aksje­ kapital på 15 mNOK og med Hålogaland Kraft som 33,3% eier. Selskapet har i tilegg en avtale om ansvarlig lån på 7,5 mNOK, slik at den samlede kapitalbase er på 22,5 mNOK. A:rt Gymsal Hålogaland Kraft besluttet i 2006 å gå inn som 20% ­aksjonær i A:rt Gymsal. Selskapets skal være et miljø innen kunst- og kulturbaserte næringer med inter­ nasjonalt perspektiv. Selskapet har utviklet tidligere BSIN gymsal til en arena for lokale bedrifter i grensesnittet kultur/næring. Huset er fullt utleid til bedrifter innenfor områdene interiørdesign/-styling, billedkunst, fotokunst, webdesign, 3D-design, rådgivning kultur­ entreprenørskap, kles- og tekstildesign, arrangement­ skaper, journalistikk og smykkedesign. Energiutvikling Nord AS - ENAS Hålogaland Kraft etablerte i 2009 selskapet Energi­ utvikling Nord AS sammen med Trollfjord Kraft og industribedriftene Pumpeteknikk Nord og Grovfjord ­Industrier. Selskapene har like stor eierandel i ENAS. Selskapet skal forestå utvikling av kommersielt bære­ kraftige forretningsprosjekter innen småskala bioenergi. Hålogaland Bioenergi AS Hålogaland Kraft etablerte i 2010 selskapet Hålogaland Bioenergi AS sammen med Kvæfjord Eiendom AS. Formålet med selskapet er å levere fjernvarme basert på bioflis til kommunale og fylkeskommunale bygg på Borkenes. Distriktenes energiforening - DEFO DEFO er en interesseorganisasjon for ivaretakelse av lokale nettselskapers rammebetingelser. Organisasjonen skal bidra til en samfunnsmessig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon, herunder at hensyn til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningsikkerhet på kort og


lang sikt tillegges vekt. DEFO skal videre søke å tilrette­ legge grunnlaget for at medlemsbedriftene kan styrke sin p ­ osisjon som regional næringsutvikler med utgangspunkt i medlemsbedriftenes kompetanse og kapital. Organisasjonen ble etablert i 2001 med 23 medlemmer. Pr 31.12.11 organiserer DEFO 61 nettselskaper som alle er typiske distriktsenergiverk beliggende langs kysten fra Vestlandet og opp til Finnmark samt fra Indre Østland. Selskapets organisasjon Selskapet har organisert sin operative virksomhet i flere seksjoner, jfr. organisasjonsplan for bedriften: – Nettstyring: Nettplanlegging og drift, beredskap, vakt, driftssentral, måling, kart og det stedlige eltilsyn. – Anlegg: Vedlikehold og bygging av kraftnett og breiband, oppdrag for andre – Kundeservice: Sentralbord og kundemottak, kundeavregning – Marked: Kjøp og salg av kraft til sluttbruker og engros – Produksjon: Drift og vedlikehold av egne kraftverk og Niingen Kraftlag – Stab: Økonomi, personal, HMS, forretningsutvikling

Antall medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger i konsernet pr. 31.12.2011 var 130 tilsvarende 126,5 årsverk. Antall årsverk er redusert med 1 fra 2010. Antallet er iberegnet 5 lærlinger pr 31.12.2011. I morselskapet var det pr. 31.12.2011 113 medarbeidere tilsvarende 108,5 årsverk. Antall årsverk i morselskapet er uendret fra 2010. Selskapets ledelse: Svein Heide Eilif Amundsen Per Fredriksen Geir Haukebøe Georg Kanstad Bjørn Erik Olsen Are Marthinussen Bjørn Ludvigsen

adm.direktør stedfortreder for adm.direktør/ sjefingeniør Stab seksjonsleder Anlegg seksjonsleder Produksjon seksjonsleder Kundeservice økonomisjef seksjonsleder Nettstyring seksjonsleder Kraftomsetning

Selskapets organisasjon er utpreget flat og geografisk desentral ved at medarbeiderne er fordelt på 7 stasjoner i hele regionen.

Organisasjonsplan Hålogaland Kraft AS Adm. dir Stab

Nettstyring

Anlegg

Kundeservice

Marked

Produksjon

Stasjon Harstad Stasjon Bjarkøy Stasjon Hamnvik Stasjon Gratangen Stasjon Breistrand Stasjon Lødingen

Årsberetning 2011

7


Styrets beretning

Årets virksomhet med analyse av ­årsregnskap og sentrale risikoer og ­usikkerhetsfaktorer i konsernet Styrets aktivitet

Selskapets styre har i løpet av året hatt 7 møter og ­behandlet 55 saker hvorav nevnes: – Eiergjennomgang av virksomhetsstrategier – Utvikling/rehabilitering av småkraftproduksjon – Tilpasning til fremtidige endringer i inntektsrammemodell nettvirksomhet – Fortløpende rapportering fra selskapets drift gjennom året – Årsberetning og regnskap 2010 – Budsjett 2012

Drift

Driftsåret 2011 har vært preget av høy aktivitet. Det regnskapsmessige resultat for morselskapet utgjorde 58,4 mNOK før skatt mot 64,9 mNOK i 2010. Selskapets driftsresultat økte med 23,4 mNOK til 52 mNOK i 2011. De vesentligste årsakene til dette er forbedret inntjening knyttet til krafthandel, kraftproduksjon og bredbåndsaktivitet. Netto finansresultat svekket seg med 29,9 mNOK fra foregående år til 6,4 mNOK. Årsak til dette er – Svekket resultat i datterselskaper og tilknyttet virksomhet. – Noe høyere rentekostnader som følge av økt opplåning. Kraftleveransene i Hålogaland Krafts nettområde utgjorde 590 GWh eksklusive nettap. Dette er 44,5 GWh lavere enn i 2010. Nettinntektene beløp seg til 175,0 mNOK i 2011 mot 187,9 mNOK i 2010 etter regulering for årets merinntekt og tilbakeført mindreinntekt fra tidligere år. Akkumulert merinntekt inklusive renter utgjorde pr. 31.12.2011 5,7 mNOK. Selskapets energiomsetning omfatter både salg av selskapets kraftproduksjon i engrosmarkedet og salg til sluttkunder. Salgsinntektene utgjorde i 2011 242,2 mNOK i konsernet og 240,7 mNOK i morselskapet. Reduksjon i omsetningen fra 2010 til 2011 skyldes hovedsakelig nedgang i kraftpriser. Kraftproduksjonen i morselskapet utgjorde i 2011 81,1 GWh. Normalproduksjonen i anleggene utgjør 67,5 GWh. Kraftanleggene i morselskapet hadde en høy oppetid i driftsåret med 99,3%.

8

Årsberetning 2011

Niingen Kraftverk AS hadde en produksjon på 87,1 GWh i 2011 (normalproduksjon 70,8 GWh) Ikke-levert energi økte fra 112 MWh i 2010 til 132,5 MWh i 2011. Sammenlignet med tidligere år har bedriften fortsatt høye markedsandeler innen kraftomsetning, både i ­bedrifts- og privatkundemarkedet. Kraftkjøp går til dekning av forbruk hos våre sluttkunder samt til dekning av nettapet. Kraftkjøpskostnadene er redusert for året 2011 i det alt vesentlige som følge av lavere kraftpriser og reduserte kraftleveranser sammenlignet med 2010. Personalkostnadene utgjorde for konsernet 67,6 mNOK i 2011. Tilsvarende tall for 2010 var 66,5 mNOK. Avskrivninger på varige driftsmidler økte med 3,4 mNOK til 51,9 mNOK i konsernet som følge av høy investeringsaktivitet. Andre driftskostnader omfatter materiell- og tjenestekostnader knyttet til drift og vedlikehold av konsernets nett-, kraft- og breibandsanlegg. For konsernet utgjorde disse for 2011 78,5 mNOK mot 76,7 mNOK det fore­ gående år.

Investeringer

Investeringsaktiviteten var også i 2011 høy. Investeringer i egne driftsmidler utgjorde 106,4 mNOK i konsernet, fordelt med 20 mNOK i kraftnett, 33,6 mNOK i breiband, 35 mNOK i kraftanlegg, 6,4 mNOK i bygg og 11,4 mNOK i andre driftsmidler. Det ble investert for 3,15 mNOK i aksjer i andre selskaper.

Finansiering og likviditet

Langsiktig lånegjeld er redusert fra 492,6 mNOK til 487,5 mNOK. Det er pr 31.12.2011 benyttet 66,7 mNOK av trekkrettigheter mot 74,9 mNOK for tilvarende periode i 2010. Egenkapitalandelen i konsernet er på 48,9% pr 31.12.2011 og er tilnærmet uendret fra foregående år.

Finansiell risiko

Selskapets finansielle risiko er i det vesentlige knyttet til følgende forhold: – Utvikling i kraftpriser: Prisutviklingen bestemmes utfra rammevilkårene samt tilbuds- og etterspørselsforhold for elkraft og underliggende energibærere i det nordeuropeiske markedsområdet. Utviklingen er således fortsatt i betydelig grad avhengig av magasin- og nedbørsforhold samt temperaturforhold i Norge/Norden.


En økende etterspørsel uten tilsvarende kapasitetsøkning i produksjon kombinert med økt overføringskapasitet mot kontinentet, gjør imidlertid det nordiske markedet stadig mer eksponert for utviklingen på kontinentet. ­Prisene på den nordiske kraftbørsen NordPool påvirkes av CO2-avgifter, kull- og oljepriser. Selskapet har en aktiv oppfølging av sin produksjonsportefølje med en risikoavlastning i terminmarkedet innenfor definerte rammer. Kraftsalg mot sluttbruker drives utfra en backto-back sikringstenking. – Valutaforhold: Handel på den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA foregår i euro. Selskapet sikrer sin valuta­eksponering gjennom kjøp/salg av valutaterminer direkte relatert til underliggende krafthandelsposisjoner. – Renteforhold: Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sin langsiktige gjeld. Rentevilkårene ansvarlig lån er gjennom avtale knyttet til langsiktig statsobligasjonsrente ST4X. Av pantegjelden var 42,5% på flytende rente pr. 31.12. – Konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet: Handel i sluttbrukermarkedet drives som en marginforretning. Foretatt benchmark viser at vår kraftsalgsvirksomhet driver med relativt lave enhetskostnader.

Fortsatt drift

I tråd med regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret og administrerende direktør at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Til grunn for dette legges vurdering av selskapets prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk stilling, driftsmessig og finansielt.

Arbeidsmiljø

Sykefravær ved egen sykdom utgjorde i 2011 4,6%, en økning fra 4,0% i året forut. Sykefraværet har vært stabilt lavt over tid. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Ved ekstern rekruttering til nye stillinger har bedriften registrert et strammere arbeidsmarked innenfor ingeniør/montørfaget. Bedriften har over en årrekke tatt inn lærlinger innen elkraftfaget. Dette har også vært en god rekrutteringskilde for bedriften. Det er i 2011 ikke registrert skader i bedriften som har ført til sykefravær. Med utgangspunkt i en 0-skade filosofi arbeider bedriften aktivt innen HMS-området for å forebygge helseskader gjennom ulike opplæringsaktiviteter, vernerunder og miljøkartlegging med gjennomføring av tiltak. Det legges vekt på å integrere HMStenking i arbeidsplanlegging. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet fokuseres spesielt gjennom en årlig HMS-uke i bedriften. Likestilling Kjønnsfordelingen i morselskapet målt i årsverk er 86% menn og 14 %kvinner. Dette er på nivå med bransjen

sett under ett. Arbeidet med å endre kjønnsfordelingen i bedriften mot en bedre balanse må drives langsiktig utfra de rammevilkår vi har for endring. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Kjønnsfordelingen innen våre største utdanningsmessige rekrutteringsgrupper er over år lite endret. Hålogaland Kraft preges av den generelle utdanningsstrukturen innenfor de tekniske fag. Kjønnsfordelingen er ujevn i bedriften. Bedriften har få deltidsstillinger. Ved ekstern rekruttering i 2011 ble det tilsatt 2 mannlige medarbeidere og 1 kvinne. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften er kr 458.301. For mannlige medarbeidere er gjennomsnittslønnen kr 466.193 mens den for kvinnene er 412.000. Bedriften fører en personalpolitikk med like vilkår for like stillinger uansett kjønn så vel lønnsmessig som for andre ytelser. Fleksitidsordning og muligheter for ­redusert arbeidstid for øvrig representerer tilrettelegging for arbeidstakere av begge kjønn. Generell bedriftsprofilering og skolebesøk søkes utnyttet aktivt til å markedsføre de yrkesmulighetene bedriften representerer. Bedriften deltar aktivt i flere prosjekter innen grunnskole og videregående skole for å bidra til økt rekruttering til realfagene. En økt rekruttering til realfag vil på sikt også kunne bidra til en bedre kjønnsbalanse i bedriften.

Ytre miljø

Gjennom vannkraftbasert energiproduksjon bidrar ­selskapet til en god ivaretakelse av det ytre miljø. ­Selskapet har som målsetting å følge dette opp gjennom engasjement i utvikling og bygging av nye produksjonsanlegg for fornybar energi. Bedriften deltar i et flerårig prosjekt for kartlegging og forbedring av innlandsfiske i regulerte vassdrag. I selskapets aktivitet vektlegges bruk av miljøvennlige stoffer og en korrekt håndtering av spesial­avfall.

Selskapets utsikter

2011 startet med høye terminmarkedspriser. I løpet av 1. kvartal normaliserte prisene seg noe med priser ned mot 50 øre/kWh. Høsten 2011 og vinteren 2012 har prisene vært fallende hovedsakelig som følge av gode vann­ magasiner. Terminmarkedsprisene for resterende del av 2012 forventes å ligge i området 25 – 35 øre/kWh. Som følge av lave kraftpriser inn i 2012 forventes det at inntjeningen knyttet til kraftproduksjon i 2012 svekkes. Hålogaland Kraft fortsetter sitt arbeid med sikte på investeringer i flere nye småkraftverker. Vi har de siste årene rehabilitert kraftanleggene i Gausvik, Skoddeberg, Helleren og Nord-Forså. Nord-Forså ble satt i drift mars 2011 etter omfattende rehabilitering. Videre har

Årsberetning 2011

9


Styrets beretning

det også vært betydelige investeringer i Niingen Kraftlag senere år. 30. juni 2010 ble Hålogaland Kraft meddelt konsesjon for Fossan kraftverk i Gratangen. Kraftverket skal nytte eksisterende reguleringsanlegg og erstatte dagens kraftstasjon ved å bygge ny kraftstasjon som utnytter større del av fallet. Anlegget forventes å gi 18,4 GWh midlere årsproduksjon mot 2 GWh med dagens produksjon. Investeringsbeslutning for kraftverket ble fattet i februar 2011. Anleggsarbeidet startet opp i mars 2012 og etter planen skal anlegget være i drift medio 2013. Jotind 1 og 2 kraftverker i Tjeldsund kommune ble forhåndsmeldt i 2009. Gjennom overføring fra Spannbogvatn via et minikraftverk (Jotind 2), til inntakskum nedstrøms Nedre Jotindvatn med kraftverket Jotind 1 plassert ved Spannbogstraumen, forventes dette anlegget samlet å gi en årsproduksjon på 24 GWh. Anlegget ble konsesjonssøkt i april 2011. Konsesjonsprosessen er nå i høringsfase med høringsfrist 15. april 2012. Sula kraftverk ble forhåndsmeldt i 2009. Anlegget har sitt utgangspunkt i Samla Plan og var ferdig konsekvens­ utredet 1. halvår 2011. Anlegget skal utnytte fall i ­Gratangen og Skånland kommuner med Foldvikvann som inntaksmagasin. Anlegget vil kunne gi nær 50 GWh i årsproduksjon. Konsesjons­søknad vil bli sendt iløpet av 2012.

Selskapet viderefører sin regionale breibandssatsing med fokus på fiberbaserte løsninger til husholdninger, privat næringsliv og offentlig virksomhet. I løpet av 2011 er det gjennomført utbyggingsprosjekter i flere av kommunene i regionen. Denne satsingen videreføres og vil generere en betydelig investeringsaktivitet i årene fremover. Selskapet følger en eieravstemt strategi med investeringer innen fornybar kraftproduksjon, bredband og nettvirksomhet. Størst mulig forutsigbarhet i rammevilkårene er viktig for å kunne lykkes med en krevende investeringsstrategi. Selskapets utbyttepolicy har ligget fast siden 2004 og har gjort det mulig å gjennomføre investeringer på ca 600 mill kr siden 2005. Disse vil sammen med betydelige investeringer de kommende år kunne generere en videre positiv verdiutvikling for regionen såvel som for eierne. Skal selskapet lykkes med å realisere sine strategier er det nødvendig at dagens utbyttepolicy videreføres slik at nødvendig egenfinansiering av investeringene kan genereres. Administrerende direktør Svein Heide har medelt styret at han går av med pensjon 15. juni 2012 etter 34 års virke for selskapet, hvorav de siste 13 år som selskapets direktør. Styret har ansatt Rolf Inge Roth (46) som ny administrerende direktør.

Årsresultat og disponeringer

Selskapets resultat for 2011 er gjort opp med et overskudd på kr 51.054.417,-. Styret foreslår følgende resultatdisponering: – Fond for vurderingsforskjeller NOK 5.645.666,– Avsatt til annen egenkapital NOK 17.408.751,– Foreslått utbytte NOK 28.000.000,Selskapets frie egenkapital pr 31.12.11 etter årets utbytteavsetning var NOK 424.364.490,-.

Harstad, 31. desember 2011 25. april 2012

Helge O. Aune styreleder

Eva Ottesen nestleder

Kjersti Karijord Smørvik Jan-Helge Hardersen styremedlem styremedlem

10

Årsberetning 2011

Viggo Andreassen Anna-Helene Tande styremedlem styremedlem

Øyvind Strøm styremedlem

Harry Buschmann styremedlem

Svein Heide adm. direktør


Resultatregnskap 2011

Morselskap

Konsern

2011 (1000 kr)

2010 (1000 kr)

(240 731) (174 977) (31 947) (447 655)

(283 602) (187 918) (27 915) (499 436)

Note 2 3

2011 (1000 kr)

2010 (1000 kr)

(242 200) (174 977) (49 035) (466 212)

(298 689) (187 918) (38 444) (525 051)

Kraftkjøp Sentralnettskostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

171 821 23 230 67 648 51 875 78 504 393 078

261 951 24 691 66 517 48 490 76 728 478 378

DRIFTSRESULTAT

(73 134)

(46 673)

Inntekt på investering i datterselskap/tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat

(22 034) (1 840) 25 341 1 467

(69 382) (2 907) 42 176 (30 113)

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

(71 667)

(76 787)

17 637

13 678

(54 030)

(63 109)

Herav minoritetsinteresser

2 976

-2 269

Resultat pr aksje (ingen utvanning)

1 544

1 803

DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER 199 515 23 230 54 677 43 684 74 565 395 672

274 322 24 691 54 443 40 082 77 290 470 828

(51 983)

(28 608)

4,5 6 3

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (27 545) (1 542) 22 659 (6 428)

(72 934) (2 737) 39 346 (36 325)

(58 411)

(64 933)

7 357

4 092

(51 054)

(60 841)

7

8

Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT

Opplysninger om avsetninger til: 5 646 17 409 28 000 51 054

49 852 -12 006 22 995 60 841

Fond for vurderingsforskjeller Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte Sum disponert

Årsberetning 2011

11


Balanse

Morselskap

Konsern

31.12.11 (1000 kr)

31.12.10 (1000 kr)

2 403

4 913

2 403

4 913

712 407 712 407

669 150 669 150

6

317 658 13 390 19 327 350 375

312 320 10 126 0 15 581 338 027

7 9

1 065 185

1 012 090

Note 8

5

31.12.11 (1000 kr)

31.12.10 (1000 kr)

45 45

-

Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler

867 588 867 588

825 134 825 134

Finansielle anleggsmidler Investering datterselskap/tilknyttet selskap Andre aksjer/andeler Andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler

267 578 13 390 18 226 299 195

262 421 10 126 0 14 624 287 172

1 166 829

1 112 306

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

79 244 14 091 93 336

102 248 20 431 122 679

Markedsbaserte verdipapirer Sum Investeringer

7 745 7 745

9 067 9 067

47 687 47 687

45 298 45 298

148 767

177 044

1 315 596

1 289 350

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER

73 896 17 697 91 593

89 066 24 520 113 586

7 745 7 745

9 067 9 067

39 417 39 417

36 564 36 564

138 755

159 217

1 203 940

1 171 307

3,15 2

10

Betalingsmidler Betalingsmidler Sum betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

31. desember 2011 25. april 2012

Helge O. Aune styreleder

Eva Ottesen Viggo Andreassen nestleder styremedlem

Anna-Helene Tande styremedlem

Jan-Helge Hardersen Kjersti Karijord Smørvik styremedlem styremedlem

12

Årsberetning 2011


Morselskap

Konsern

31.12.11 (1000 kr)

31.12.10 (1000 kr)

700 11 242 11 942

700 11 242 11 942

11 12

Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital

174 128 421 960 596 088

168 482 409 359 577 841

12 12

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

Note

31.12.11 (1000 kr)

31.12.10 (1000 kr)

700 11 242 11 942

700 11 243 11 943

174 128 421 964 596 092

168 482 409 361 577 843

33 102

33 316

641 136

623 102

5 362 5 362

0

0 3 612 3 612

Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Pantegjeld Sum langsiktig gjeld

120 000 367 532 487 532

120 000 372 624 492 624

Kortsiktig gjeld Trekkrettighet Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

66 721 36 101 16 684 13 867 31 090 17 103 181 566

74 912 32 104 12 348 10 985 25 077 14 586 170 011

Sum gjeld

674 460

666 248

1 315 596

1 289 350

EGENKAPITAL

Minoritetsinteresser 608 030

589 782

Sum egenkapital

GJELD

8

120 000 314 113 434 113

120 000 315 682 435 682

62 640 39 690 5 536 10 136 28 000 15 795 161 797

71 005 30 066 1 906 6 388 22 995 13 482 145 843

595 910

581 525

1 203 940

1 171 307

Øyvind Strøm styremedlem

13,14

15 8

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Harry Buschmann styremedlem

Svein Heide adm. direktør Årsberetning 2011

13


Kontantstrømoppstilling 01.01.-31.12.

(Alle tall i NOK 1000)

Morselskapet 2011

2010

58 411 (1 217) 43 684

64 933 (667) 40 082 (48) 8 761 (4 165) 1 531 (1 349) (16 470) 92 608

15 170 9 624 (3 746) 1 322 12 884 136 132

Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Gevinst/Tap v/salg driftsmidler Endring i kundefordringer Endringer i leverandører Endringer i netto pensjonsmidler Endringer i investeringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten

Konsernet 2011

2010

71 667 (11 659) 51 875

76 787 (4 584) 48 490 (48) 2 053 999 1 745 (1 349) (13 576) 110 517

23 004 3 997 (3 602) 1 322 11 747 148 351

Likvider tilført/brukt på investeringer: (86 941) (13 409) (100 350)

(95 194) 918 (35 082) (129 358)

Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer

(94 374) (13 228) (107 602)

(99 512) 918 (35 568) (134 162)

15 000 (20 092) (8 191) (25 077) (38 360)

105 000 (18 428) (24 393) (24 393) 37 786

2 389

14 141

45 298 47 687 43 289 90 976

31 157 45 298 35 088 80 386

Likvider tilført/brukt på finansiering: 15 000 (16 569) (8 365) (22 995) (32 929)

105 000 (15 404) (23 092) (22 785) 43 719

2 853

6 969

36 564 39 417 37 360 76 777

29 595 36 564 28 995 65 559

14

Årsberetning 2011

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Avdrag langsiktig gjeld Endring trekkrettighet Utbetalt utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per 01.01 Kontanter og bankinnskudd per 31.12 Ubenyttet trekkrettighet Sum disponible midler


Noter

multiplisert med de ulike tariff- eller prisgrupper. Overføringsinntekter beregnes på tilsvarende måte, men korrigeres for kapitalens mer- eller mindreinntekt etter Konsolideringsprinsipper NVE’s retningslinjer gitt i medhold av energilovens Konsernregnskapet omfatter morselskapet Hålogaland forskrifter. Overskudd på KILE-rammen er inntektsført Kraft AS med tilhørende datterselskap og tilknyttede i sin helhet. selskaper. Oversikt over aktuelle selskaper fremgår av note 7. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede Kontraktsforpliktelse kraftkjøp prinsipper ved at konsernselskapene følger de samme Kontraktsporteføljen består av kontrakter med fysisk regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige levering og finansielle kontrakter. Kontraktsporteføljen interne resultat- og balanseposter er eliminert. er i regnskapet vurdert samlet for mulige tap. Man foretar tapsavsetning ut fra porteføljevurdering av Datterselskaper kjøpsforpliktelser, salgsforpliktelser og estimater for salg Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostpris på aksjer i sluttbrukermarkedet. mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på Vedlikeholdsutgifter kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegGjennomført vedlikehold blir løpende kostnadsført. ges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse. Den delen av kostprisen som Skatter og avgifter ikke kan tillegges spesifikke eiendeler presenteres som Utsatt skatt vil bli beregnet basert på forskjellen mellom goodwill. Minoritetsinteresser presenteres med beløp selskapets positive og negative midlertidige forskjeller. etter skattekostnad. Utsatt skatt blir beregnet etter gjeldsmetoden og utsatt skatt i resultatregnskapet blir beregnet som årets endring Andeler i datterselskaper presenteres i morselskapets av utsatt skatt i balansen. regnskap i tråd med egenkapitalmetoden. Resultat­ andelen etter skatt og etter avskrivninger på merverdier Naturressursskatt beregnes med utgangspunkt i et gjener vist under finansposter i resultatregnskapet. I balansen nomsnitt av kraftprodusjonen de siste syv år multiplisert er egenkapitalandelen, justert for utbytte, utdelinger med skattesatsen pr. kWh. Utlignet naturressursskatt og andre indirekte egenkapitaltransaksjoner vist under skal samordnes med fellesskatten til staten og går her posten finansielle anleggsmidler i balansen. til fradrag. Dersom naturressurs-skatten overstiger fellesskatten, kan differansen fremføres med rente til Tilknyttet selskap fradrag senere år. Ved kjøp av andeler i tilknyttet selskap foretas samme verdianalyse og avskrivningsprinsipper på merverdier Grunnrenteskatt beregnes med i utgangspunkt i takserte som ved kjøp av datterselskaper. I balansen (mor­ inntekter for kraftverket redusert for driftsutgifter, skatselskapet og konsernet) presenteres andelene under temessige avskrivninger og friinntekt. Negativ grunn­ finansielle anleggsmidler (begrenset konsolidering) og renteinntekt med renter kan fremføres å gå til fradrag resultat­virkninger fremgår under finansielle poster. i fremtidige positive grunnrenteinntekter fra samme kraftverk. Vurderings-/klassifiseringsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Fordringer av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Kundefordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi pr. 31.12. Det er foretatt avsetning for Klassifiseringsprinsipper påregnelige fremtidige tap på kundefordringene. Andre Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassi­ fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig fiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortverdi pr. 31.12. siktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig Magasinbeholdning gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavsI samsvar med etablerte regnskapsprinsipper i energiforlutningstidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som syningen beholdningsføres ikke oppmagasinert vann i anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. regnskapet. Inntektsføring Beholdning av reservedeler og anleggsutstyr Inntektsføring av varer og tjenester er foretatt ved leverBeholdningen består i det alt vesentlige av materiell ing. For energisalg og overføring foretas måler­avlesning. knyttet til selskapets nettdrift og er vurdert til gjennomi tråd med NVE’s retningslinjer. Salgsinntekter for snittlig anskaffelsespris. energi fremkommer som energileveranse til forbruker

Note 1: Regnskapsprinsipper

Årsberetning 2011

15


Noter

Aksjer og andeler Plassering i aksjer, andeler og langsiktige fordringer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler, avskrivninger og aktiveringer Investeringer i varige driftsmidler blir aktivert og avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom virkelig verdi av varige driftsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt nedskrivninger. Påløpte utgifter til egne investeringsarbeider behandles som kostnadsreduksjoner i resultatregnskapet.

Note 2: Resultatregnskap Nettvirksomheten 1000 kr Driftsinntekter Overføringsinntekter Tilbakeført mer(+)/mindreinnt.(-) Årets mer(-)/mindreinntekt(+) Sum inntekter Driftskostnader Nettap, eget nett Nett-tj. overliggende nett Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 1000 kr Avkastningsgrunnlag Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett Sum eiendeler (1, 2 og 3) Avkastning (%)

Pensjonsforpliktelser Selskapet har fra 2002 innarbeidet selskapets pensjonsforpliktelser i årsregnskapet. Den etablerte pensjons­ ordning gir de ansatte en bestemt fremtidig pensjons­ ytelse basert på antall opptjeningsår og lønnsnivå ved pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi foretatt av aktuar. Innarbeidelse og regnskapsførsel for øvrig er ihht. Regnskapsstandard om pensjonskostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i samsvar med den indirekte metode.

Morselskap 2011 (175 949) (9 518) 10 023 (175 444)

(188 981) (8 669) 9 559 (188 091)

12 102 23 554 40 491 28 876 43 948 148 971 (26 473)

23 562 24 883 39 648 27 463 44 510 160 067 (28 024)

2011

2010

3 666 81 505 310 706 395 877

4 376 80 156 303 109 387 641

6,7%

7,2%

(1) Inkludert 1% påslag på anleggsmidler for netto arbeidskapital etter regler gitt av NVE. (2) Inkluderer andel av felles driftsmidler (transportmidler, inventar, edb, bygg etc.) (3) Gjennomsnitt av status pr. 01.01. og 31.12. i h.h.t. NVEs regelverk for beregning av avkastningsgrunnlag.

16

Årsberetning 2011

2010


Note 2: Resultatregnskap Nettvirksomheten (forts.) Morselskap 2011

Mer-Mindreinntekt

2010

Faktisk inntekt til nettvirksomheten ( + ) Faktisk KILE - kostnad ( - ) Tilbakeført Mer-Mindreinntekt inkl. renter ( - ) Kostnader overliggende nett ( - ) Eiendomskatt ( - ) Avsetning til Enova (= ) Justert faktisk inntekt

171 969 4 085 9 518 (24 146) (1 543) (5 927) 153 956

186 780 4 264 8 669 (24 862) (1 819) (6 678) 166 355

Inntektsramme Beregnet ordinær mer (-)/mindreinntekt (+)

143 933 10 023

156 767 9 589

(5 034)

(5 034)

9 518 4 334 (10 023) (5 689)

8 669 4 554 (9 589) (5 034)

Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr 1.1 Korigering av IB mindreinntekt Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets renter mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr. 31.12. inkl. renter For morselskapet er netto merinntekt inklusive renter kr 5.689.413,- pr. 31.12.2011.

Note 3: Resultat- og balanseposter som er slått sammen i regnskapet Andre driftsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum Andre driftskostnader Materialer Fremmedytelser Forsikringer Tap på fordringer Øvrige administrasjons- og driftskostnader Sum Kundefordringer Kundefordringer Avsatt til dekning tap Kundefordringer netto

Morselskap 2011 2010 1 491 1 372 30 456 26 543 31 947 27 915

Konsern 2011 1 491 47 544 49 035

2010 1 372 37 072 38 444

Morselskap 2011 2010 6 167 8 001 25 253 24 494 1 609 1 219 1 938 2 436 39 598 41 140 74 565 77 290

Konsern 2011 6 334 25 637 1 881 1 943 42 708 78 504

2010 8 193 24 819 1 374 2 713 39 629 76 728

Morselskap 2011 73 896 2 000 71 896

2010 89 066 2 300 86 766

Konsern 2011 79 244 2 120 77 124

2010 102 248 2 420 99 828

Årsberetning 2011

17


Noter

Note 4: Lønnskostnader, pensjoner og andre forhold vedr. ansatte, styret m.v. Personalkostnader : Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Herav aktiverte personalkostnader Sum Antall ansatte pr. 31.12.: Heltidsansatte Deltidsansatte Antall årsverk

Morselskap 2011 55 848 3 047 6 469 3 954 69 318 14 641 54 677

2010 50 823 3 103 10 406 3 890 68 222 13 779 54 443

Konsern 2011 65 868 3 599 8 034 4 788 82 289 14 641 67 648

2010 60 534 3 685 11 749 4 337 80 305 13 788 66 517

Morselskap 2011 107 6 108,5

2010 107 6 108,5

Konsern 2011 125 6 131,0

2010 125 6 131,0

Ytelser til daglig leder og styre: Ytelser til Daglig leder Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum

2011 1 300 327 4 1 631

2010 1 250 399 1 649

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale som innebærer rett til å fratre ved fylte 60 år. Pensjonen skal utgjøre 66% av arbeidstakerens siste pensjonsgrunnlag før pensjoneringen. D ­ aglig leder inngår i selskapes ordinære bedriftsbonusordning der en maksimalt kan oppnå en bonusutbetaling på kr. 18.000,-. Det er ikke inngått avtale om særskilt sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold. Styrehonorar Godtgjørelser til Revisor (honoraret ex. mva) Revisjon Teknisk bistand ligning Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen Sum

18

Årsberetning 2011

427 Morselskap 2011 140 15 10 165

416

2010 143 18 2 163

Konsern 2011 219 32 15 266

2010 206 36 26 268


Note 5: Pensjoner

Konsernets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og delssikret gjennom egen pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon,og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeneingsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm. kostnader) Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostna inkl. arb.g.avg.

Bruttopensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler,sikret ordning Arbeidsgiveravgift Balanseførte midler/(forpliktels)er inkl.AGA Usikret pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultat før aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnadinkl. Arb.g.avg.

Morselskap 2011 2010 4 540 4 454 5 876 6 969 (5 584) (5 784) 2 376 2 443 7 208 8 082 246 288 7 454 8 369

Morselskap 2011 2010 (152 908) (142 170) 67 365 48 121 122 976 127 166 37 432 33 116 (1 527) (765) 35 906 32 351 Morselskap 2011 837 663 (1 235) 265 77 342

2010 616 804 1 431 2 851 72 2 924

Konsern 2011 5 594 6 222 (5 781) 2 421 8 456 308 8 764

2010 5 526 7 363 (5 939) 2 564 9 513 354 9 868

Konsern 2011 2010 (164 117) (150 404) 71 473 49 794 129 861 133 302 37 217 32 692 (1 747) (872) 35 470 31 819 Konsern 2011 994 707 (1 206) 495 87 582

2010 686 827 1 436 2 949 77 3 026

Brutto pensjonsforpliktelse, usikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Netto pensjonsmidler, usikret ordning Arbeidsgiveravgift Balanseførte midler/(forpliktelser) inkl. AGA

Morselskap 2011 2010 (15 948) (14 503) 182 (1 528) (15 766) (16 031) (813) (740) (16 579) (16 771)

Konsern 2011 2010 (17 258) (15 535) 894 (868) (16 364) (16 403) (880) (792) (17 244) (17 195)

Samlet balanseføring Sikret pensjonsordning Usikret pensjonsordning Netto balanseførte pensjonsmidler

35 906 (16 579) 19 327

32 351 (16 771) 15 580

35 470 (17 244) 18 226

31 819 (17 195) 14 624

2011 104 73 177

2010 100 80 180

2011 122 73 195

2010 117 80 197

Antall personer omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Totalt

Økonomiske forutsetninger: 2011 2010 Diskonteringsrente 3,90% 4,20% Forventet avkastning 4,80% 5,00% Forventet lønnsregulering 4,00% 4,00% Forventet G-regulering 3,75% 3,75% Regulering av løpende pensjon 3,00% 3,00% Uttakstilbøyelighet (gjelder AFP) 25,00% 25,00% Arbeidsgiver avgiftsats 5,1% 5,1% De aktuarmessige forutsetningene er basert på anbefalinger fra regnskapstiftelsen og vanlige benyttede forutsetninger når det gjelder demografiske faktorer.


Noter

Note 6: Varige driftsmidler Morselskap

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999 Konsern

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12. Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999

20

Årsberetning 2011

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg 96 992 6 375 103 367 38 898 2 038 40 936 62 432 50 år Lineær

201 335 28 625 229 960 81 296 5 740 87 036 142 924 40 - 67 år Lineær

660 557 19 988 680 545 336 314 20 274 356 588 323 957 10-35 år Lineær 11 242

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg 100 399 6 375 106 774 39 202 2 106 41 308 65 467 50 år Lineær

409 245 35 014 444 259 142 118 9 269 151 388 292 871 40 - 67 år Lineær

660 557 19 988 680 545 336 314 20 274 356 588 323 957 10-40 år Lineær 11 242

Bredband Transportm. Inv./utstyr 141 057 33 614 174 671 29 909 8 458 38 367 136 304 10-25 år Lineær

Anlegg Sum under utførelse 68 412 27 785 1 196 139 10 373 98 975 12 035 12 035 78 785 15 750 1 283 079 40 572 526 989 7 174 43 684 47 746 570 673 31 039 15 750 712 406 3-8 år Lineær

Bredband Transportm. Inv./utstyr 141 057 33 614 174 671 29 909 8 458 38 367 136 304 10-25 år Lineær

Anlegg Sum under utførelse 83 264 27 866 1 422 389 11 448 106 439 12 116 12 116 94 712 15 750 1 516 711 52 877 600 420 8 596 48 704 61 473 649 123 33 239 15 750 867 588 3-8 år Lineær


Note 7a: Investering i datterselskap Datterselskap

Niingen Kraftlag AS 15.03.99 Bogen i Ofoten 56,2 % 41 787

Hålogaland IKT AS 06.04.01 Harstad 100,0 % 3 450

Hålogland Energi AS 01.01.01 Harstad 100,0 % 100

Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel

2011 (5 112) 1 284 (3 828)

2011 (1 704)

2011 7

2011 7

2011 7

(1 704)

7

7

7

Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2011 42 726 3 828 (3 975)

2011 6 874 1 704 (1 505)

2011 101 (7) -

2011 100 (7)

2011 97 (7) -

42 579

150 7 223

94

93

90

Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

2011 10 798 2 280

Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel

2010 (4 188) 1 283 (2 905)

2010 (666)

2010 7

2010 7

2010 7

(666)

7

7

7

Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Utgående balanse

2010 42 470 2 905 (2 650)

2010 7 691 666 (1 484)

2010 79 (7) 29

2010 82 (7) 25

2010 74 (7) 30

42 725

6 873

101

100

97

Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

2010 13 078 2 280

Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eier- og stemmeandel Anskaffelseskost

Hålogaland Hålogaland Kraftnett AS Kraftprod. AS 11.02.03 16.05.03 Harstad Harstad 100,0 % 100,0 % 100 100

8 518

10 798

Årsberetning 2011

21


Noter

Note 7 b: Investering i tilknyttet selskap Tilknyttet selskap

Nordkraft AS

Narvik Hålogland Hålogaland Energinett Energi­ Kapital AS AS teknikk AS 01.01.02 09.06.05 03.01.06 Narvik Grovfjord Harstad 49,0 % 37,5 % 33,3 % 49 000 151 5 200

Krafttele AS

Kysttele AS

04.01.98 Fauske 33,3 % 300

26.04.05 Harstad 33,3 % 7 500

Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eier- og stemmeandel Annskeffesleskost

01.10.01 Narvik 16,7 % 38 099

Resultatandel Årets resultatandel

2011 (15 135)

2011 (3 542)

2011 (117)

2011 438

2011 (480)

2011 (3 205)

Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2011 183 625

2011 64 752

2011 649

2011 3 255

2011 301

2011 9 839

15 135 (12 078)

3 542

117

(438)

480

3 205

(2 934) 183 749

(1 873) 66 420

766

2 818

781

13 043

Resultatandel Årets resultatandel

2010 (61 149)

2010 (7 123)

2010 (299)

2010 1 189

2010 (476)

2010 (1 598)

Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Utgående balanse

2010 134 137

2010 63 509

2010 493

2010 4 444

2010 300

2010 10 241

61 149 (11 661)

7 123 (5 880)

299 (143)

(1 189)

476 (476)

1 598 (2 000)

183 625

64 752

649

3 255

301

9 839

22

Årsberetning 2011


Note 8: Skattekostnad ÅRETS SKATTEKOSTNAD Betalbar skatt For meget/lite beregnet skatt tidligere år Endring utsatt skatt Skattekostnad Effektiv skattesats

Morselskap 2011 2010 4 847 1 906 2 510 2 186 7 357 4 092 12,60% 6,30%

Konsern 2011 15 996 -109 1 750 17 637 24,61%

2010 12 348 -47 1 377 13 678 17,81%

SPESIFIKASJON BETALBAR SKATT Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Andel resultat DS/TS Endring midlertidige forskjeller Tap aksjer/fordring Grunnlag betalbar skatt Nominell skattesats Betalbar skatt av årets resultat Skatt knyttet til forskjeller (permanente og midlertidige) Grunnrenteskatt Betalbar skatt

58 411 556 -27 545 -13 962 -150 17 310 28% 16 355 -11 508 4 847

64 933 636 -72 921 -5 271 19 431 6 808 28% 18 181 -16 275 668

71 667 699 -22 034 -11 249 -150 38 933 28% 20 067 -9 166 5 087 15 996

76 787 809 -69 370 -6 084 19 431 21 573 28% 20 457 -13 374 5 265 12 348

SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse Andre forskjeller Sum forskjeller som påv. betalbar skatt Merverdier DS Sum forskjeller som ikke påv. betalbar skatt Netto gr.lag utsatt skattefordel/utsatt skatt

-20 700 -2 000 19 327 -5 208 -8 581 -8 581

-31 518 -2 300 15 581 691 -17 546 -17 546

-32 634 -2 117 18 227 -5 488 -22 012 41 165 41 165 19 153

-43 974 -2 420 14 624 -4 657 -36 427 44 331 44 331 7 904

-2 403

-4 913

5 362

3 612

-

-

943 -943 5 087 5 087

930 -930 5 265 5 265

Utsatt skattefordel/utsatt skatt - 28% SPESIFIKASJON AV KRAFTVERKSKATTER Beregnet naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten Beregnet skatt av grunnrenteinntekt Sum kraftverkskatter

Årsberetning 2011

23


Noter

Note 9: Aksjer/andeler Selskap Barents Naturgass AS Pelagisk Inkubator AS Art Gymsal AS Hålogaland Krafts Pensjonskasse Elinor AS Kunnskapsparken i Nord AS Diverse mindre poster aksjer/andeler Sum morselskap

Eierandel

Ansk.kost

15,5% 5,7% 20,0% 100,0% 20,0% 3,7%

7 887 100 800 3 000 189 832

Sum konsern

Bokført verdi 7 887 0 800 3 000 189 832 682 13 390 13 390

Note 10: Betalingsmidler Av betalingsmidlene i morselskapet på kr 39.417.432,-, er kr 36.643.905,- bundet som sikkerhet for handel hos Nord Pool ASA, skattetrekk m.v.

Note 11: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2011 består av 35 aksjer pålydende kr. 20 000,-, samlet kr. 700 000,-. Oversikt over aksjonærer Harstad kommune Skånland kommune Bjarkøy kommune Kvæfjord kommune

Aksjer 14 3 3 3

Eierandel 40,0% 8,6% 8,6% 8,6%

Ibestad kommune Gratangen kommune Tjeldsund kommune Lødingen kommune Totalt antall aksjer

3 3 3 3 35

8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 100%

Note 12: Egenkapital Morselskap

Aksjekapital 700

Egenkapital pr. 31.12 10 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Utbytte Korrigert mer-/mindreinntekt 2004-2006 i tilknyttet selskap Egenkapital pr. 31.12 11 700 Konsern Egenkapital pr. 31.12 10 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Utbytte Korrigert mer-/mindreinntekt 2004-2006 i tilknyttet selskap Utgang minoritet Egenkapital pr. 31.12 11

24

Årsberetning 2011

623 102 54 030 (31 090) (4 807) (99) 641 136

OverkursFond for fond vurderingsforskjell 11 242 168 482 5 646 11 242

174 128

Annen EK

Sum

409 358 45 409 (28 000) (4 807) 421 960

589 782 51 054 (28 000) (4 807) 608 030


Note 13: Langsiktig gjeld og finansiell markedsrisiko Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Pantelån Sum

Morselskap 2011 2010 213 581 213 581

146 914 146 914

Konsern 2011 2010 255 406 255 406

188 739 188 739

Finansiell markedsrisiko Konsernet er eksponert for en generell renterisiko som følge av at deler av gjelden har flytende rente. 57,5% av pantegjelden i morselskapet har ved årsskiftet fast rente.

Note 14: Pantestillelser og garantiansvar Bokført gjeld som er sikret med ved pant Pantelån Trekkrettighet Sum

Morselskap 2011 2010

Konsern 2011 2010

314 113 62 640 376 753

315 682 71 005 386 687

367 532 66 721 434 253

372 624 74 912 447 536

62 432 142 924 323 957 31 039 136 304 696 656

58 095 120 039 324 242 27 840 111 148 641 364

65 467 251 706 323 957 31 039 138 055 810 223

58 095 225 975 324 242 27 840 114 737 750 889

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Driftsbygninger Kraftanlegg Hovedfordelingsnett Fordelingsnett Øvrige anlegg Sum bokført verdi

Hålogaland Kraft AS har sammen med Hammerfest Energi AS, Hammerfest Næringsinvest AS og Troms Kraft AS stilt morselskapsgaranti på kr. 20 mill. ovenfor Torghatten Nord AS på vegne av Barents Naturgas AS. Garantistene er s­ olidarisk ansvarlige ovenfor Torghatten Nord AS. Det er inngått regressavtale mellom garantistene som sikrer at ansvaret etter ­garantien fordeles mellom partene ihht. eierandel. Hålogaland Krafts eierandel i Barents Naturgas AS er 15,5%.

Note 15: Konsernmellomværende Fordringer Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Sum

Morselskap 2011 1 045 232 1 277

2010 989 120 1 109

Gjeld Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Sum

7 566 1 991 9 557

5 836 453 6 289

Årsberetning 2011

25


Revisjonsberetning

26

Ă…rsberetning 2011


Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskap 2011 Verdiskapning (1000 kr) Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Verdier til fordeling fra egen virksomhet

Konsern 2011 466 212 269 933 196 280 51 875 144 405 23 873 168 278

2010 525 051 360 664 164 387 48 490 115 897 52 858 168 755

Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet Verdiskapningen har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) Eksterne långivere Rente ansvarlig lån til eierne Utbytte til eierne Skatt og avgift - stat Skatt og avgift - eierkommuner Skatt og avgift - fylke Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) Sum fordelte verdier

2011 67 648 20 689 4 652 31 090 16 694 4 421 145 22 940 168 278

40,2% 12,3% 2,8% 18,5% 9,9% 2,6% 0,1% 13,6% 100%

2010 66 517 17 784 4 961 25 077 12 748 3 481 155 38 032 168 755

39,4% 10,5% 2,9% 13,6% 7,6% 2,1% 0,1% 23,8% 100 %

Hålogaland Kraft som regional samfunnsaktør Selskapet har sin hovedvirksomhet som leverandør av infrastrukturtjenester innen elkraft samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i regionen. Tjenestene innen disse områdene skal representere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet til beste

for regionens innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet. Gjennom vår aktivitet, kompetanse og kapital og fundamentert på vårt regionale eierskap, ønsker selskapet å bidra til regionens videre utvikling.

Selskapet gir positive ringvirkninger innen en rekke områder: – Lokal skatteinngang fra selskapet og dets medarbeidere. – Lokale innkjøp i betydelig omfang. – Utbytte til selskapets eiere som er 8 kommuner i regionen. – Breibandstilbud til private, næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. – Deltakelse i regional nærings- og arenautvikling med kompetanse, infrastruktur og kapital. – Brei støtte til kulturliv og idrett i hele regionen med spesielt fokus på barn og unge.

Årsberetning 2011

27


Noen hendelser fra året som gikk

TRIV

- To rette, ingen vrang

TRIV er en dokumentarfilm om samfunnsansvar. Hovedformålet med film­prosjektet er å synliggjøre bredden og mangfoldet innenfor arbeidet med samfunnsansvar og inspirere til ytterligere frivillig engasjement. Hålogaland Kraft er av studentene valgt ut som eksempelbedrift. Samfunnsansvar

Uten frivillighet og dugnadsånd stopper ­Norge, forteller Berte T. ­Ynnesdal. Hun er en av tre elever ved Produsentstudiet som har ­manus, produksjon og regi av dokumentarfilmen. Dette er deres eksamensprosjekt ved Høgskolen i Harstad. De to andre medelevene i filmprosjektet er Helene Gabrielsen og Linda Juanette Lande. - Et stort antall organisasjoner, lag og for­eninger er tuftet på frivillig arbeid, mange av disse overlever kun fordi enkeltmennesker legger ned et stort antall timer med frivillighet, fortsetter Ynnesdal. Samtidig er det frivillige økonomiske bidraget fra enkeltpersoner og bedrifter grunnleggende for at organisasjoner, lag, korps og foreninger får hjulene til å gå rundt. Ynnesdal nevner også at samfunnsansvar har pågått til alle tider, men da mer under begrepet veldedighet og frivillig ansvar.

Hålogaland Kraft og samfunns­ansvar

Lande forklarer videre at vi i filmen møter ­Hålogaland Kraft og enkeltpersoner som frivillig har gitt av egen økonomi, eller egen tid, til det beste for samfunnet. I dokumentarfilmen får vi blant annet vite hvorfor Hålogaland Kraft startet sitt strategiske arbeid med samfunnsansvar, positiv energi, vekst og begeistring. Et godt eksempel er Positiv energi-prisen. En gang i året gir Hålogaland Kraft en skikkelig påskjønnelse til en hverdagshelt som virkelig bidrar med positiv energi og kjempeinnsats for fellesskapet. - Innimellom hovedpersonene i filmen møter vi også barn og ungdom som forteller hva de mener om samfunnsansvar, og hva de gjør for å få et

enda bedre lokalmiljø, sier en begeistret Linda Juanette Lande. - I tillegg har vi spurt folk “på gata” hva ordet samfunnsansvar betyr og om de gjør noe frivillig arbeid selv.

Premiere

- Dokumentarfilmen vises på Harstad Kino fredag 27. mai, sier Helene Gabrielsen. Vi gleder oss til å vise fram eksamensprosjektet. Det har vært utrolig mange flotte mennesker, frivillighet, entusiasme og positiv energi. Som igjen har gjort det svært vanskelig å velge ut hva som skal være med og ikke være med i filmen. - Helst skulle vi kunne brukt alt i full lengde, om det nå bare hadde vært mulig i forhold til tidsrammen, avslutter Gabrielsen. ■

To rette, ingen vrang – ­hvorfor det navnet?

- Foreløpig er dette bare en arbeidstittel, men det har sin bakgrunn i strikking, forklarer en smilende Helene Gabrielsen. En gang var strikke­ tøyet sentralt i arbeidet med å samle inn penger for å drive samfunnsnyttige tiltak. Fortsatt strikkes det mye, og den røde tråden i filmen er at det også i dag er et stort behov for frivillighet for at samfunnet skal være godt å bo i, og for opprettholdelsen av viktige frivillige organisasjoner.

28

Årsberetning 2011

To rette, ingen vrang på besøk i Grovfjord.


Vi er i sving 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Takket være dette har vi en leveringssikkerhet i strømnettet vårt som ligger godt over landsgjennomsnittet.

Sikker og stabil STRØMFORSYNING

24/7 – 365 dager i året! Hele døgnet, hele året!

Gjennom nettleien betaler du for at vi bygger og oppgraderer transformatorer og kraftledninger, rydder skog og rykker ut når uvær har gitt feil på linjen. Vårt hovedmål er å sørge for en sikker og stabil strømforsyning. Hver dag. Hele året. Uansett forhold.

Sikker og stabil transport!

Om du kjøper strøm hos oss eller ikke: Strømmen skal trygt frem til deg, gjennom vårt linjenett, over fjorder og fjell, via master og sjøkabler. Dette krever et godt planlagt, utbygd og vedlikeholdt nett! Redaksjonen var med en natt det ble foretatt en planlagt utkobling på linja mellom Salbunes og Sand i Tjeldsund. - Dette kalles for toppbefaring, ­forteller Hålogaland Krafts leder for sikkerhet, ­Torleif T ­ homassen. Topp-

befaring gjøres hvert femte år for å avdekke feil på linjenettet. - Vi ser at alt er i orden på linja, sjekker isolator, mutrer, klaver og skrur løse skruer fast, fortsetter Thomassen.

Hvorfor utkobling om n ­ atten? Linja som i natt er utkoblet er 2,5 km lang, og er ei strekning som overfører strøm til flere bedrifter og kommunehuset i Tjeldsund. - Av hensyn til våre strømkunder kobler vi ut om natta, sier Thomassen. - Hadde dette skjedd på dagtid hadde det blitt mange strømløse, sure kunder. Denne gangen var v­ æret flott, men det hender vi jobber under ­ganske tøffe forhold. Dersom været er for ille utsettes j­obben. Dette for å ivareta sikkerheten, forteller ­Torleif ­Thomassen.

Hakkespett på stolpe!

- Vi fant faktisk feil under toppbefaringen. Det hadde vært en hakkespett og hakket hull i en stolpe. Hadde ikke vi hatt disse toppbefaringene, hadde vi ikke oppdaget denne feilen. Stolper med slike feil skiftes ut raskt, hvis ikke vil det kunne komme vann i stolpen og stolpen råtner. Om en stolpe råtner kan den ved neste storm knekke og strømbruddet er et faktum, avslutter Thomassen. Natta og toppbefaringen er straks over, og strømnettet er nok en gang vedlikeholdt slik at alle har ei sikker og stabil strømforsyning. Hålogaland Krafts Torleif Thomassen, Sverre Sørheim, Remi M ­ ikal Brenna, Sven Arne Holm, Kjell Eriksen, Vidar ­Solbakken, Kristoffer Karlsen og Håkon Jørgensen kan endelig kjøre hjemover. ■

Årsberetning 2011

29


Noen hendelser fra året som gikk

I fire dager i fire forskjellige byer i slutten av mars sto totalt 98 ungdommer, nervøse og spente, men veldig klar til å overbevise Stjernestoff-juryen om at akkurat de hadde det som skulle til. Til hva? Jo til Stjernestoff-show i Harstad Kulturhus lørdag 7. mai. Hva er Stjernestoff?

Hålogaland Kraft ønsker i samarbeid med Harstad Kulturhus å løfte frem talenter til et møte med publikum i Harstad Kulturhus. Der møter de koreograf, regissør, scenemester og produsent og får lære mer om hva som skal til for å lage ei skikkelig festforestilling – og ikke minst hvordan Harstad Kulturhus tar vare på “stjernestoff”. Showet skal i tillegg boble over av kreative ­evner og positiv energi fra de unge artistene i vår egen r­ egion. Det er ungdommen som er kraften, som har energien og som skal overraske og begeistre oss i mange år fremover. Hvorfor ikke da gi ungdommen et eget show?

LØRDAG 7. MAI KL. 18.00 - HARSTAD KULTURHUS, STORSALEN

Show

Auditions

Stjernstoff-juryen bestående av Svein Spjelkavik, Dag Erik ­Enoksen og Cecilie Rødland hadde en svært vanskelig oppgave de fire dagene audition pågikk. Jury­medlemmene fikk se hele 53 innslag fra Sortland, Narvik, Svolvær og Harstad, forberedt og fremført av lokale ungdommer. - Vi har fått se og høre fantastiske ting innenfor mange ulike sjangere og uttrykksformer, og kan trygt konstatere at det virkelig bugner av talent i regionen vår, forteller en engasjert Cecilie Rødland. - Det er en stor glede å få tilbringe tid sammen med disse flinke ungdommene som virkelig åpner hjertene sine og viser fram hva de kan og elsker å holde på med! ■

30

Årsberetning 2011

Opplev fremtidens stjerner - før resten av verden! Billetter: 200,-/100,- barn, skoleelever www.harstadkulturhus.no / Billettluka 77 06 78 90 / Posten / Narvesen

www.stjernestoff.no


Mer fiber i Lødingen Høsten 2010 ble de første fiberkundene på Fenes i Lødingen koblet opp. Denne sesongen har det vært hektisk gravevirksomhet i nye områder nærmere sentrum. Like etter 17. mai gikk Hålogaland Kraft i gang med videre utbygging av fibernett i Lødingen. I år har områdene Flagghaugen, Skoleveien, Nøss­ jordet og Hamndalen fått oppgradert sin infrastruktur for moderne bredbånd. “Gravingen har gått bra uten de helt store utfordringene”. Dette sier Tor Ribe, HLKs utbyggingsansvarlig i Lødingen. “Folk er veldig positive og nysgjerrige, og mange gleder seg til å kunne ta i bruk kraftige internettlinjer”, supplerer Magnus Svendsen, mangeårig montør i HLK. Mange

har allerede bestilt fiberkabel og selv gravd fiberrøret de siste metrene inn til huset. “Pågangen har vært god, men vi har ennå plass til flere kunder”, sier Ribe. Han regner med flere oppkoblinger til våren og oppfordrer kundene til å ta kontakt. Opprydding og asfaltering etter gravingen er også gjennomført, noe både innbyggere og Hålogaland Kraft er glade for. Hålogaland Krafts fiberkabler gir kundene Altibox. Her får man ­minimum 25/25 Mbit/s Internett, noe

som for alle vil være en betydelig oppgradering av hastighet. I tillegg gir Altibox deg digital TV på en helt ny måte. Fyldige og konkurransedyktige kanalpakker, filmleie og fjernstyring av TV-dekoderen uansett hvor i verden du er. For å nevne noe. Sikker, brukervennlig og rimelig IP-telefoni tilbys også gjennom fiberkabelen. Dette er bare noe av det innbyggerne langs fibertraseene kan få. Kraftkost ønsker nye og gamle Altibox-kunder i Lødingen en god og fartsfylt vinter! ■

Altibox på Borkenes I forrige Kraftkost kunne vi med glede skrive at Borkenes skulle få fiber­kabler og Altibox. Et halvt år er gått og vi har tatt en prat med Tor Ivar Aronsen i Installasjonsservice, hovedentreprenør for utbyggingen. “Det har vært en hektisk periode siden gravingen startet i sommer. Vi har gravd flere tusen meter fiber­grøft, i tillegg til omlegging av lavspentnett som også inngår i prosjektet”. Dette sier Tor Ivar Aronsen i Borkenesfirmaet Installasjonsservice. De står som hovedentreprenør og har stått på sent og tidlig for å komme i mål før vinteren. Aronsen forteller videre at gravingen har gått veldig bra, og de helt store utfordringene har uteblitt. Innbyggerne har vist stort engasjement, og bestillingene er mange. ”Folk har kjent sin besøkelsestid og bestilt fiberkabel. Mens maskinene og montørene er i området er det greit å få dette gjort”. Tor Ivar er entydig: “Denne

typen infrastruktur er et kjempeløft for bygda, og fiberen gir uante muligheter”. Entreprenøren har fokusert på sikkerhet og opprydding underveis i gravingen. Dette har de fått mye god tilbakemelding på.

Utvidelse av feltet

Aktiviteten på Borkenes ble fulgt med interesse fra de nærliggende områdene. Etter påtrykk fra innbyggere på strekningen Strand - Vikeland åpnet Hålogaland Kraft for salg i området. Denne utvidelsen har Installasjonsservice tatt på strak arm, og feltet blir koblet opp rett over jul. “Det er lengre mellom husene i området, så her vil fiberen i hovedsak følge eksis-

terende luftnett”, sier Aronsen. Også her er innbyggerne positive og har gjort sine bestillinger. “Det er ikke hver dag fiberinstallatøren ringer på døra”, avslutter Tor Ivar idet han er på vei inn til nok en kunde for montering av hjemmesentral. Kraftkost kan opplyse om at oppkobling av kunder vil skje i tiden rett før og rett etter jul. For at denne prosessen skal bli best mulig, vil oppkoblingen skje i puljer. Informasjon er sendt ut til de kommende kundene, og Hålogaland Kraft gleder seg til at alt snart er i box. ■

Årsberetning 2011

31


vizuelli.no

Positiv Energi Hålogaland Kraft ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Hålogaland Kraft skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert selskap. Vi skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en god infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester.

Opplevelsen vi ønsker at kunder skal ha av oss og sitt kundeforhold:

Enkelhet. Det skal være enkelt å være kunde hos oss! Du får kun ei strømregning. Her følger du med på oversikten over forbruket fra år til år. Varsling om måleravlesning og selve avlesningen kan gjøres via e-post, strømtelefonen eller sms. Velg selv. Enkelt og greit!

Trygghet. Ingen lure løsninger, ingen snarveier, ingen smarte telefonselgere med århundrets tilbud. Vi skal stå for det vi er og det vi gjør. I dag. Og i morgen. Det skal føles trygt å være kunde hos oss!

Nærhet. Du skal vite hvor du har oss - og hvor du finner oss! Og finner du ikke trøst, hjelp eller nytte gjennom internett ­eller telefon: Stikk innom og møt oss ansikt til ansikt! Vi er nemlig tilstede der du er!

Nytte. Vi er opptatt av at du skal ha et enkelt og o­ versiktlig strømkunde­forhold. Derfor må vi tilby nyttige tjenester og løsninger som kan forenkle din hverdag som strømkunde. Vi er også opptatte av å levere nyttige produkter ut over strøm. Derfor satser vi på bredband!

Engasjement. Regionalt eierskap forplikter! Derfor inntar vi en aktiv rolle i arbeidet med å skape vekst og begeistring i Hålogaland. Og vi tror det oppstår mye vekst og begeistring når engasjerte mennesker samhandler!

www.hlk.no

9480 Harstad • Tlf. 77 04 25 00 • Faks: 77 04 25 99 • E-post: hlk@hlk.no • NO 912 432 181 MVA

Profile for Vizuelli

Aarsberetning 2011 HLK  

Hålogaland Kraft

Aarsberetning 2011 HLK  

Hålogaland Kraft

Profile for vizuelli