Page 95

Ook aangaande verlof en het aanvragen er van, is het voor de medewerker belangrijk openheid en flexibiliteit te ervaren. Waar dit niet het geval is, of waar dit niet mogelijk is, boet men in aan de tevredenheid. “Vakantiedagen is een heikel punt. Wij krijgen onze vakantie in 1 blok tijdens de zomervakantie. Liever zou ik persoonlijk nog een week elders in het jaar willen kiezen.” (man, 24j., jeugdhulp) “Voor een deel doen deze af aan mijn arbeidstevredenheid. Er wordt heel veel van je verwacht en hiervoor krijg je weinig terug. Er wordt van je verwacht dat je een volledig jaar werkt. Wanneer je vraagt om enkele dagen op vakantie te gaan, wordt dit ferm afgeblokt door de leidinggevenden.” (vrouw, 24j.jeugdhulp)

Zowel bij werknemers als werkgevers komen de arbeidsduurverminderingsstelsels,48 die in de social profit gelden, regelmatig terug. Eén van deze stelsels is het stelsel van ‘vrijstelling van arbeidsprestaties’(VAP-dagen / rimpeldagen). Door dit stelsel kunnen werknemers vanaf de leeftijd van 35 jaar geleidelijk en proportioneel aan hun tewerkstellingspercentage, minder uren werken zonder loonverlies. VAP-dagen gelden voor medewerkers uit de volledige social-profitsector,49 maar de voorwaarden verschillen tussen de deelsectoren50. De maatregels zijn bedoeld om werknemers langer aan het werk te houden, maar hebben echter zowel voor- als nadelen en zijn zeker niet onbesproken. Omwille van een vergrijzing binnen de sectoren wordt de impact van de VAP-dagen naar de toekomst almaar relevanter. Medewerkers die zich positief uitlaten over deze dagen zijn oudere medewerkers die hierdoor de combinatie arbeid- privé beter kunnen maken, of die aangeven hierdoor het werken op hun of hogere leeftijd haalbaarder te vinden. De waardering voor het stelsel is voornamelijk bij werknemers die er recht op hebben en gebruik van maken merkbaar. “Er zijn in de sector reeds verschillende middelen, o.a. "rimpeldagen", waardoor 'oudere' werknemers meer vakantie kunnen nemen. Dergelijke regelingen, op oudere leeftijd makkelijker naar een niet-voltijds stelsel over te gaan, lijken mij opportuun.” (man, 33j. beschutte werkplaats, voltijds) “Behouden van de systemen van arbeidsduurvermindering op bepaalde leeftijd(met bijkomende aanwerving)” (man, 58j., beschutte werkplaats) “Behouden van de arbeidsduurvermindering voor +35 jarigen en de ADV voor +45,+50 en +55 !!!!! dit ter compensatie van 'het karige loon'” (man, 45j., jeugdhulp, voltijds) “Stress: steeds hoog. Vroeger waren er piek- en dalmomenten doch door de ouder worden equipe met steeds meer mensen die recht hebben op arbeidsduurvermindering wordt de stress van de overblijvende medewerkers hoger. Is intern werkpunt dat we heden onder de loep nemen.” (man, 41 j., socioculturele sector) “Aantal vakantiedagen en extralegale dagen (VIA) zijn prima!! Hierdoor slaag ik erin het werk fysiek vol te houden EN geregeld op mijn kleinkinderen te babysitten.” (vrouw, 59j., zorg voor personen met een beperking)

48

In dit rapport door respondenten vaak ADV-dagen genoemd. PC 318, PC 319, PC 327, PC 329, PC 330 en PC 331 50 Voor een uitgebreide beschrijving van deze arbeidsduurverminderingsstelsels verwijzen we naar Lamberts, M., Pacolet, J., Hendrickx, F., Terlinden, L., Vanormelingen, J., De Groof, S. (2014). Versterking van het arbeidsvolume in de socioculturele sector in Vlaanderen. Leuven: HIVA-KU Leuven. 49

95

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement