Page 8

Deel 1: Situering onderzoek en methodologie 1. Onderzoekspopulatie De Vlaamse sectoren die het onderwerp vormen van dit rapport zijn de gezins- en bejaardenhulp (PC 318.02), De Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten (PC 319.01), de beschutte en sociale werkplaatsen (PC 327.01), de socioculturele sector (PC 329.01), de gezondheidsinstellingen en – diensten en de diensten voor kinderopvang (PC 331)2. Hieronder volgt kort een beschrijving van elk van deze sectoren met cijfers uit 20133. In 2013 waren er in de volledige social profit 291.092 loontrekkenden, waarmee de sector 13,95% van de volledige actieve arbeidsbevolking omvatte. Binnen de gezins- en bejaardenhulp zijn meer dan 30 grote diensten voor thuiszorg actief. Samen verschaffen ze werkgelegenheid aan ruim 27.483 mensen. De hoofdmoot is aan het werk als verzorgende/zorgkundige, daarnaast zijn velen aan de slag als logistiek medewerker en zijn er uiteraard ook een aantal begeleidings- en andere omkaderingsfuncties. De Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten omvat een diversiteit aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (kinderen, personen met een beperking, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen,…). De sector stelde in 2013 binnen een 500-tal vzw's verspreid over Brussel en Vlaanderen 38.404 mensen te werk waarvan de meesten actief zijn in de zorg voor personen met een beperking. Met de invoering van het maatwerkdecreet op 1 april 2015 werden de sectoren van de beschutte en sociale werkplaatsen één. Gezien de situatie in 2013, ten tijde van de bevraging van de medewerkers, beschrijven we hier nog de beide sectoren apart. De beschutte werkplaatsen stellen personen met een arbeidshandicap te werk die tijdelijk of definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terechtkunnen. Door tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap, dragen de beschutte werkplaatsen bij tot hun maatschappelijke integratie. De sociale werkplaatsen in Vlaanderen zijn actief in zeer diverse sectoren: kringwinkels, onderhouden van openbaar groen, bossen, schoonmaken van gebouwen en bushokjes, bouw en renovatie, sociale restaurants, strijkwinkels, fietsherstelplaatsen en fietspunten, ... Sociale werkplaatsen maken een tewerkstelling mogelijk door begeleiding en ontwikkeling van werk op maat van de individuele

2

Bij de opmaak van het sectorconvenant opteerden de paritaire comités van de federale gezondheidsinstellingen en –diensten er voor om niet aan het onderzoek deel te nemen. 3 VERSO, de vereniging van social-profitondernemingen, heeft zich toegelegd op het ontsluiten van de arbeidsmarktcijfers uit de social profit. We nemen dit werk dan ook als basis en bron voor de omgevingsanalyse. Als bron gebruikt VERSO de gecentraliseerde RSZ-statistieken en cijfers van het steunpunt WSE.

8

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement