Page 48

schamen. We hebben dit al een paar keer gemeld aan de supervisor maar er wordt maar weinig aan gedaan hebben wij het gevoel. De supervisor heeft hem er al verschillende keer over aangesproken maar er is geen verandering. We vragen ons hierbij wel af waar is de grens???? Hoelang krijgt hij nog hulp bij zo een respectloze behandeling naar ons toe?” (vrouw, 48j., gezins- en bejaardenhulp)

Andere respondenten kaarten aan dat ze zich onvoldoende gesteund voelen als er te weinig openheid is, er onvoldoende geïnvesteerd wordt in preventie en incidenten te snel van tafel worden geveegd. “Ik zou wensen dat er méér middelen (intern/extern) beschikbaar zouden komen om in deze situaties zodanig te kunnen ingrijpen/ondersteunen zodat opvoeders in hun werk beter omkaderd, ondersteund en beschermd worden tegen agressie, geweld en chronische stress.” (man, 50j., zorg voor personen met een beperking)

In geval van pesten op het werk tussen collega’s onderling gaat het om verbaal en psychologisch geweld. Eén respondent heeft het over negeren, waar drie andere respondenten het hebben over verbaal geweld. In deze gevallen zijn de aanleidingen voor conflict een leeftijdsverschil of een medewerker die niet goed functioneert. In een geval heeft het gedrag van een medewerker er voor gezorgd dat een aantal medewerkers de organisatie verlieten. Harde maatregelen werden niet getroffen. Eén persoon maakt melding van een geval van seksuele intimidatie op de werkplek. In dit geval werd hierop niet adequaat gereageerd, met grote gevolgen voor het welzijn van de medewerker en de loyaliteit aan de organisatie.

2.9.

Sociale media

Leidinggevenden gaven in de focusgroep aan dat te veel gebruik van sociale media tussen collega’s onderling een teken aan de wand is. Het signaleert dat er te weinig intercollegiaal contact is tijdens de werktijd. Het is mogelijk dat men te weinig tijd krijgt voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. Dit kan omwille van verschillende redenen. Men wilt de situatie van cliënten bespreken, bijleren van elkaar, feedback, of emotionele ondersteuning. Het risico van het gebruik van sociale media tussen collega’s onderling, is dat men overwerkt en onoverzichtelijk begint te overleggen, waarbij anderen niet betrokken worden. Ook wordt de drempel naar cyberpesten lager. Ook het contact met cliënten wordt door sociale media makkelijker. Dit brengt verschillende voor- en nadelen met zich mee. Medewerkers moeten zich ook naast het werk weerbaar opstellen voor eisen en contacten met cliënten en openbare feedback op sociale media. Dit roept voor organisaties vragen op rond een beleid en regels rond sociale media. Deze problematiek vraagt om aandacht vanuit beleid en management. Hoe hiermee omgaan van op verschillende niveaus. Enerzijds wil men medewerkers vrij laten, anderzijds beschermen.

48

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement