Page 109

6.3.

50-plussers

Vijftigplussers waren in 2013 gemiddeld vertegenwoordigd in de social profit. 27,70% van de medewerker is 50 jaar of ouder. In de volledige Vlaamse arbeidsmarkt is dit 26%. Tussen de deelsectoren verschilt het aandeel oudere medewerkers. In de beschutte en sociale werkplaatsen en de gezins- en bejaardenhulp is een groter aandeel van de medewerkers 50 jaar of ouder. In de kinderopvang en GID is het aandeel oudere werknemers een pak lager dan op de Vlaamse arbeidsmarkt. 55 Tabel 13: Aandeel 50-plussers in de (deel)sector

Vlaamse arbeidsmarkt Social profit Gezins- en bejaardenhulp Gehandicaptenzorg, jeugdhulp en algemeen welzijnswerk Socioculturele sector Kinderopvang en gezondheidsinstellingen en -diensten Beschutte en sociale werkplaatsen

26,00% 27,70% 32,40% 27,60% 25,20% 20,30% 32,10%

Tabel 14: Bron: RSZ DMFA (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) cijfers 2013

Vijftigplussers worden omwille van de demografische evoluties als een kansengroep gezien. Door de vergrijzing wordt het belangrijker deze groep zo veel en lang mogelijk aan het werk te houden en neemt hun aantal toe. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn problematisch. Daarom is het belangrijk de uittredeleeftijd zo hoog mogelijk te houden en de ‘employability’ te onderhouden door onder meer het bieden van voldoende leerkansen en uitdagingen. Werkbaar werk is hierin een essentiële factor met een grote impact op de wil om uit te treden. Men treedt sneller uit bij ontevredenheid met de jobinhoud, slechte relaties met collega’s of zware fysieke arbeid. De vergrijzing van de medewerkers groeide de laatste tien jaar driemaal sneller in de social profit dan op de volledige Vlaamse arbeidsmarkt56. In dit onderzoek ondervindt bij men van 50-plussers het healthy worker effect waarmee we rekening moeten houden bij de interpretatie van de resultaten. Een groot deel van de medewerkers met minder arbeidskansen stromen vroeger uit, waardoor de bevindingen gefilterd worden. Een specifieke problematiek binnen de social profit met betrekking tot de oudere werknemers is die van de ADV-dagen. Zie 4.6 voor een beschrijving van het spanningsveld in dit kader. De oudere medewerkers geven af en toe zelf aan het moeilijker te hebben als werknemer, omwille van hun leeftijd. Als zij dit aankaarten bij leidinggevenden krijgen ze hierbij niet altijd constructieve reacties. “Ik bots steeds op een muur van "onmacht": 'wij begrijpen uw leed, maar kunnen het spijtig genoeg niet verzachten', 'als ge het niet (meer) aankunt, moet ge maar ander werk zoeken' (ik ben 50 jaar en werk 27 jaar in déze organisatie!)” (man, 50j., zorg voor personen met een beperking)

55 56

Interactieve cijfers, www.werk.be Weliswaar nr.119, p.9.

109

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement