Page 1

Expertisecentrum ONDERWIJSINNOVATIE Bij het expertisecentrum Onderwijsinnovatie

Contact

kan je terecht voor:

Kristof Van de Keere coördinator expertisecentrum Onderwijsinnovatie

ü praktijkgericht onderzoek

Katholieke Hogeschool VIVES Expertisecentrum Onderwijsinnovatie

ü onderwijsontwikkelingsonderzoek

Beernegemstraat 10 , B-8700 TIELT tel. + 32 51 40 02 40 gsm + 32 479 821 730

ü het samen opzetten van projecten onderwijsinnovatie

e-mail: kristof.vandekeere@vives.be

ü advies

Erik Blomme diensthoofd onderzoek en valorisatie

ü opleidingen op maat

Katholieke Hogeschool VIVES Dienst Onderzoek en Valorisatie Doorniksesteenweg 145, B-8500 KORTRIJK tel. +32 56 26 41 60 fax +32 56 26 41 75 e-mail: erik.blomme@vives.be

10/2013/01

vives.be/research


Zorg en diversiteit in het onderwijs De focus van deze onderzoeksgroep is de zorg voor het welbevinden van alle schoolbetrokkenen en de omgang met diversiteit in functie van maximale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen of studenten. lopende projecten gaan over: ⋅

brede school (o.a. talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid …)

buitengewoon onderwijs

ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit het technisch onderwijs

interculturele gerichtheid op kleurrijke basisscholen

specifieke zorgvragen van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs

Expertisecentrum ONDERWIJSINNOVATIE

talenbeleid in de lerarenopleiding en in de basisschool

Digitaal leren De razendsnelle evoluties in informatie- en communicatietechnologieën openen ongekende mogelijkheden voor het leren. De groep Digitaal leren onderzoekt hoe digitale tools leerprocessen kunnen faciliteren bij diverse doelgroepen en zowel binnen als buiten de school. lopende projecten gaan over: ⋅

De inzetbaarheid van digitale leermiddelen in de sport- en bewegingsopvoeding

Cultuur op school Deze onderzoeksgroep heeft tot doel

De didactische meerwaarde van digitale tools in het onderwijs

Initiatie in wiskunde: het effect van virtuele actie op leren

het leren over, door en met cultuur te bevorderen en te optimaliseren.

Het expertisecentrum Onderwijsinnovatie wil als katalysator fungeren om de wisselwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te vergemakkelijken. Praktijkgericht onderzoek is

lopende projecten gaan over: ⋅

erfgoededucatie in het basisonderwijs

versterken van een culturele grondhouding bij leraren in opleiding

taalvariatie bij kinderen in de basisschool

een uitstekend middel om dat doel te bereiken. Binnen het exper-

Didactiek van de lerarenopleiding Hoe kunnen kennis, vaardigheden en attituden in de lerarenopleiding worden onderwezen? Deze groep doet onderzoek rond één van de kerntaken van de lerarenopleiding: goede leerkrachten opleiden. lopende projecten gaan over: ⋅

talentgerichte stagebegeleiding van studenten

stages in het onderwijs: randvoorwaarden voor meer effectieve

tisecentrum neemt het praktijkgericht onderzoek verschillende

relaties tussen opleiding en werkveld

vormen aan: beschrijvend onderzoek, interventieonderzoek, ont-

Vakdidactisch onderzoek

werponderzoek, actieonderzoek … Medewerkers leggen zichzelf

Vakdidactische competenties helpen de leerkracht leerinhouden

hoge kwaliteitscriteria op en laten hun onderzoek uitmonden in de

het leerproces te faciliteren en het leerrendement bij leerlingen te

valorisatie van nieuwe kennis.

af te stemmen op het curriculum, het vak goed te onderwijzen, verhogen. lopende projecten gaan over: ⋅

wetenschappelijk denken in het basisonderwijs

Het onderzoek is geclusterd in vijf groepen: zorg en diversiteit in

effectieve leerstrategieën voor wiskundeonderwijs in de

het onderwijs, cultuur op school, vakdidactisch onderzoek, digi-

taal leren en didactiek van de lerarenopleiding.

lerarenopleiding vakoverschrijdend, thematisch en projectmatig werken in het onderwijs ⋅

de integratie van algemene en vakdidactiek in het secundair onderwijs en de lerarenopleiding

faciliteren van de wisselwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek in de lerarenopleiding

Expertisecentrum Onderwijsinnovatie  
Advertisement