Issuu on Google+

No. 03 jan 2011

Een fris geluid

Birgit Schuurman Jelka van Houten Lilian Hak

Het totale aanbod

2011 2012


Voorwoord

In Mag gezien worden

Nieuw jaar nieuwe kansen

BTW wel of BTW niet, dat was in 2010 het onderwerp van discussie. En daarnaast natuurlijk de bezuinigingen. Ik wens de diverse theaters en festivals dan ook veel levenswijsheid in 2011 toe! De gevolgen sijpelen zeker ook door richting ons, de aanbieders. Uw vraag zal zijn of wij de prijzen niet nog eens 20 tot 40% kunnen laten dalen. Ik kan alleen maar zeggen: ‘Wij doen wat we kunnen!’ Gelukkig barst Nederland van het talent en van het multi-talent. Zo vroeg zangeres Birgit Schuurman ons of wij komend seizoen haar theatertour willen boeken. Ook Jelka van Houten gaat haar eigen ding doen en kwam bij ons terecht. Wij zijn erg blij met deze twee fantastische voorstellingen in ons portfolio. Beide dames worden in dit nummer in het zonnetje gezet. Daarnaast meldde zich ook een ware muzikale diva. Lilian Hak bracht met Old Powder New Guns een geweldige plaat uit. Zeer theatraal, zeer sfeervol en zeer fijn. Een aantal theaters schreef al in voor deze act die het beste tot haar recht komt in warme zalen met een nachtelijke ambiance. 2

Je hebt gevestigde talenten en onontdekte parels. Deze laatste categorie volg ik op de voet als jurylid van De Grote Prijs van Nederland. Ik was dit jaar betrokken bij het uitkiezen van het talent van 2010. Wat was dat moeilijk. Uiteindelijk hebben we in deze jubileumeditie terechte winnaars aangewezen. Jurywinnaar Nicole Bus was geweldig en afwisselend, publiekswinnaar Case Mayfield heeft grote carrière mogelijkheden en de runner up Tangarine was zeer coherent en sterk. Hierbij ook mijn gelukwensen voor 2011 aan de jubilerende Grote Prijs! Wat een geweldige organisatie, die zich lang voor X Factor, Idols en aanverwante programma's al hard maakte voor de Nederlandse aanwas. Voor je ligt alweer het derde Mag gezien worden. Want dat geldt voor iedereen die in ons magazine staat: ze mogen gezien worden. Ze verfraaien het theater, de festivals en de evenementen. Zowel het Nederlandse als het buitenlandse aanbod. Ze verrassen en zorgen voor een fijne avond voor de vele bezoekers. Want die (nieuwe generatie) bezoekers blijven ondanks alle negatieve berichten toestromen. Festivals als Eurosonic, Lowlands en Into the Great Wide Open waren binnen twee uur uitverkocht.

Portret

Nieuws

Portret

Birgit Schuurman

Neus op de feiten

Jelka van Houten

Vivesco in de media

Neus op de

feiten

NO Blues

Producties

in het nieuws

Jhekmq(%cdkZbWZg'%&%

Vonder & Bloom :aaZrcdkZbWZg'%&%

P?@DEDP;FHE:K9J?;I;9>JPE8?@PED:;H5MEH:;DP; =E;:EDJL7D=;D5;DPEH=;DP;LEEHK?JL;HAE9>J; P7B;D5M?@B7J;D:;C;:?7>;JMEEH:LEEHEDI:E;D$

Catherine Russell B_dZWrhZeiZbWZg'%&%

Vicente Amigo

Rodrigo Leao B_dZWrd`idWZg'%&%

:[F[hiq-YZXZbWZg'%&% Cki_YcWa[hq(%cdkZbWZg'%&% :[LebaiahWdjqcdkZbWZg'%&%

Charlie Dee <bemqYZXZbWZg'%&%

Lilian Hak

ze Al dete n artiesbij zijn co Vives en! te boek

LebaiahWdjq.%`idWZg'%&%B_dZWqcdkZbWZg'%&%

08

07

6

12 7

Event

Muziek

Mag ook gezien worden

Rodrigo LeĂŁo

Lilian Hak

Overige rubrieken

Voorwoord pag 02

Column Leine pag 04

Boom Chicago pag 10

Het actuele theateraanbod pag 14 Artiestenoverzicht

ng Voorstelli ?!

boeken

Vivesco's

L_l[iYe , &)&-+)'*(db _l[iYe$ _d\e6l db mmm$l_l[iYe$

totale aanbod 2011 2012 Lilian Hak

11

05

Shaolin Fantasy J^[Wj[h F[h_eZ[0eajeX[h(&'' mmm$i^Web_d\WdjWio$Yec

:ZcZmeadh^ZkZ!YncVb^hX]Zh]dllVVg^c]ZiigVY^i^dcZaZZc`aVhh^Z`Z`VgV`iZgZcYZ

egVX]iZcegVVakVcH]Vda^c@jc\;jdeZZcWdkZcbZchZa^_`ZbVc^ZgldgYZc\ZegZhZc" iZZgY#>cXdbW^cVi^ZbZiVXgdWVi^Z`!bjo^Z`!`dhijjbh!bjai^bZY^VZca^X]iZ[[ZXiZc ldgYi^cYZh]dlZZcZZjlZcdjYZkZX]ihedgi^cZZcbdYZgc_Vh_Z\Zhid`Zc#

Caribbean Cocktail

- Old Powder New Guns

J^[Wj[hr<[ij_lWb F[h_eZ[0i[fj[cX[hj%cZ[Y[cX[h(&'' mmm$b_b_Wd^Wa$Yec

J^[Wj[hr<[ij_lWbrPWa[b_`a F[h_eZ[0i[fj[cX[h[deajeX[h(&'' mmm$YWh_XX[WdYeYajW_b$Yec

A^a^Vc=V`^h\Z[VhX^cZZgYYddgĂ&#x2018;abbjo^Z`j^iYZ_VgZcYZgi^\!kZZgi^\!k^_[i^\ZcoZhi^\#

:ZcgZ^hYddgYZ\ZhX]^ZYZc^hkVc8Vg^W^hX]ZZcAVi^_ch"6bZg^`VVchZbjo^Z`"ZcYVchhi^_"

9VVgdbkZgigd`o^_bZiZZchiVeZadjYZĂ&#x2018;abh^c]VVg`d[[ZgcVVg7Vc\`d`db]^ZgbZZ

aZcodVahHVahV!BZgZc\jZ!HdXVZcHVbWV#IZgl^_aYZWgVhhWVcYodg\ikddgZZcg^ib^hX]Z

ZZcegVX]ieaVVihVbZciZhiZaaZc#Jg_Kjr_`mI`rBpinWZhiVVij^icjbbZghY^Zde\Z"

VVgYWZk^c\aViZcj^i\ZYdhiZYVchZghodVahBVgi^ckVc7ZciZb?dmot?\i^dibZcBVg^ZaaZ

WdjlYo^_cj^ihVbeaZhkVcĂ&#x2018;ab`aVhh^Z`Zgh#

8dchiVcX^VNjTjpOcdifTjp>\i?\i^`YZ8Vg^W^hX]Zodc^c]Zii]ZViZghX]^_cZc#

Birgit Schuurman

Corpus Acrobatics - Evolution J^[Wj[hr<[ij_lWbrPWa[b_`a F[h_eZ[0i[fj[cX[heajeX[h(&'' mmm$Yehfki#WYheXWj_Yi$db

J^[Wj[h F[h_eZ[0eajeX[h[ddel[cX[h(&'' mmm$X_h]_jiY^kkhcWd$db Bjh^XVa6lVgYl^ccVgZh7^g\^io^c\ia^ZY_ZhY^ZoZcdd^iZZgYZgYjg[YZiZo^c\Zc#A^ZY_Zh Y^Z_Zc^ZiW^_]VVgodjkZglVX]iZc#KVcC^cVH^bdcZ!=ZgbVckVcKZZc!@Vg^c7adZbZc! :aidc?d]cidi?Z[[7jX`aZn#9ZcjbbZgho^_cY^kZghbVVg]ZWWZc]ZidcYZglZge\ZbZZc/

Een geweldig Nieuwjaar! Marcel van Zijl

Boek nu uw voor­­stellingen!

kZgaVc\Zc#7^g\^icZZbi_ZbZZdeZZcdcigdZgZcYZZc]^aVg^hX]ZgZ^hYddg]VVgaZkZc#

:Zc^ciZgcVi^dcVaZ!kZgc^ZjlZcYZZcbV\^hX]ZX^gXjhi]ZViZgh]dlY^Zo^X]dcYZghX]Z^Yi YddgZZcXdbW^cVi^ZkVc]dd\lVVgY^\ZVXgdWVi^Z`Zc^bedcZgZcYZk^hjVa^hVi^Zh#GdaaZc o^_cZgd#V#kddgGZch`Z:cYZaCZYZgaVcYhijgciVaZciZc9Vc^ZaaZ7jWWZgbVcl^ccVgZh Cjgg\i_"nBjoO\g`io#

Peking Acrobats

Capella Minsk

J^[Wj[h F[h_eZ[0Z[Y[cX[h(&'' mmm$f[a_d]WYheXWji$db

J^[Wj[h F[h_eZ[0Z[Y[cX[h(&'' mmm$YWf[bbWc_dia$Yec

H^cYh&.-)igZ``ZcYZoZ8]^cZhZYVgZYZk^ahlZgZaYl^_Yj^ikZg`dX]iZoVaZc#=ZiiVaZci

8VeZaaVB^ch`^hZZc\ZgZcdbbZZgYhiVVihVXVYZb^hX]XVeZaaVj^iL^i"GjhaVcY#=Zi

kVcÂ&#x201A;Â&#x201A;ckVcYZoZideVXgdWViZclZgYoZa[hWZaddcYbZiZZcgda^cYZĂ&#x2018;abJ^`\i"n@g`q`i#

Va,%_VVgWZhiVVcYZ`ddg\ZZ[iXdcXZgiZcbZi(%idi-%\ZhX]ddaYZhiZbbZc^c]ZZa

9Zh]dl`ZcbZg`io^X]YddgkZgodg\Y]Z^Y!`gVX]i!hdjeaZhhZ!ZaZ\Vci^Z!aZc^\]Z^YZc

:jgdeV!odlZaVXVeZaaVVahbZihnb[dc^Zdg`Zhi#

ZkZcl^X]ih`jchiZcbZiWZ]jaekVcVaaZgaZ^Viig^WjiZc#

Jelka van Houten & Anna de Beus

14

J^[Wj[h F[h_eZ[0][^[b[i[_pe[d mmm$`[baWlWd^ekj[d$db

Charlie Dee - If I look back on yesterday... J^[Wj[h F[h_eZ[0d$j$X$ mmm$Y^Whb_[Z[[cki_Y$Yec

?Za`VZc6ccV]djYZckVca^ZY_ZhbZiZZchc^`#>cYZoZkddghiZaa^c\ldgYZccjbbZghj^i

9_I^Â&#x2026;hidWZcVYZgYZ]VVgdbZZcgZb^miZbV`Zc#9^icjbbZgC\q`Do<gglZgYYZZZghiZ

]ZiVadjYZXdjcignlZhiZgc!XdkZgh!XdjcigngdX`Zc[da`a^ZY_ZhV[\Zl^hhZaYbZi]^aVg^"

h^c\aZkVcYZeaVViCpn]\i_n<i_Rdq`n!cVVgZ^\ZcoZ\\Zc]VVgZ^\ZcĂ&#x2C6;7addYDcI]Z

hX]ZVcZ`YdiZhlVVg^coZa[hediYZWdkZciddckdZgi#:ZcdYZVVcYZkg^ZcYhX]VeijhhZc

IgVX`hĂ&#x2030;7dW9naVc#BZiYZoZ^ciZ\ZgZ!WgZZ`WVgZeaVVi\VVioZhVbZcbZi]VVgkVhiZ

YZoZilZZ_dc\Z!VVcigZ``Za^_`Z!dcYZgcZbZcYZZchjXXZhkdaaZkgdjlZc#

WZ\ZaZ^Y^c\hWVcYYZi]ZViZgh^c#

- Tot de laatste snik

15

3


Column Leine

Vaak alleen en soms samen

meer terug te herkennen. Wat je wel herkent is de sfeer als die van op een filmset uit vervlogen jaren. Een film in ouderwetse technicolor, of zwart wit. ‘Er is een vleugel waarover ze zich uitstrekt, een blazerssectie waarmee ze flirt maar er zijn ook nerveuze strijkers die haar angsten onderstrepen als ze beseft dat ze in een web van intriges is gevangen…”, aldus de Volkskrant.

A

ls singer-songwriter ben je vaak in je eentje bezig. Verzinnen van melodieën, schrijven van teksten, opnemen aan de keukentafel. Je bouwt langzaam aan een oeuvre en die ambachtelijke liedsmeedkunst verfijn je tot een eigen stijl. Vaak ben je alleen op pad. Je treedt solo op, gaat weer alleen naar huis. Best saai soms. Maar tijdens je muzikale carrière ontmoet je mensen van wie je niet had kunnen dromen dat je daar nog eens ècht mee zou gaan optreden. Zo'n samenwerking vond ik eerder in Yuri Honing, Janne Schra en Anton Goudsmit en nu in Zapp4. Een te gek swingend, rockend en strelend strijkkwartet dat van energie uit elkaar spat. Vol passie spelen ze hun eigen stukken en begeleiden ze mijn liedjes met toffe zelfgeschreven arrangementen. Ik prijs me rijk met dit soort wederzijds enthousiasme! De collegae van het Amsterdam Songwriters Guild zijn ook wel in voor een samenwerking. Zo komen ze af en toe opdraven als achtergrondkoor bij belangrijke optredens van een ASG-lid, of we doen samen wat liedjes op het open podium op dinsdagavond (CC Muziekcafé Amsterdam). Er lopen ontzettend goede muzikanten rond bij het ASG. Een kleine selectie heb ik uitgenodigd om op Valentijnsdag 2011 mee te doen met mij en Zapp4 in de Kleine Komedie. Dat kan alleen maar een groot feest worden!

‘Ik prijs me rijk met dit soort wederzijds enthousiasme’

4

Starring Lilian Hak

A

Vooruitkijkend naar 2011 zijn er nog wat projecten gepland, waaronder Happy Camper, een korte tour met het Ricciotti orkest. En natuurlijk De Nieuwe Plaat. Het komend jaar neem ik me in ieder geval voor om open te blijven staan voor toffe samenwerkingen en daarnaast toch ook mijn eigen weg te blijven volgen. Jullie ook?

Concerten 15/01/2011 Noorderslag Groningen - met Happy camper 16/01/2011 Cambrinus concerten Horst - solo 29/01/2011 Stadsgehoorzaal, Leiden - Leine & Zapp4 12/02/2011 Stadgehoorzaal Vlaardingen - solo 14/02/2011 De Kleine Komedie, Amsterdam - Leine & Zapp4 19/02/2011 De Doelen, Rotterdam - Leine & Zapp4 21 - 28/02/2011 Ricciotti Ensemble Tour, heel Nederland 19/03/2011 Vorlesebuhne Utrecht - solo & met Ingmar Heytze

Old Powder New Guns

Leine is druk bezig met haar nieuwe album. Zij is te boeken solo, met het bekende Zapp String Quartet of met haar solo theatervoorstelling.  

ltijd al was Lilian Hak gefascineerd door de sfeer van oude films uit de jaren ’30, ’40, ’50 en ’60. Fragmenten in combinatie met soundtracks, vormen dan ook de basis van haar nieuwste album Old Powder New Guns. Met een stapel DVD’s en moodboards vol filmprenten vertrok Lilian Hak voor 30 dagen naar Bangkok om op een appartement van een vriend te passen. Uitkijkend vanaf 22 hoog over een zinderend hete stad ontstond Old

Powder New Guns. Sample voor sample geknipt uit filmklassiekers uit vervlogen tijden. Samples Op Old Powder New Guns maakt de voormalig electro liefhebster oude filmmuziek weer hip. Op het filmische album speelt Lilian Hak de hoofdrol, prachtig bijgestaan door een elfkoppige band met blazers en strijkers. De filmsamples dienden slechts als basis, want alle nummers op het album zijn zelf gecomponeerd. Er is geen fragment

Lovende kritieken Het album wordt erg goed ontvangen. In de media gunt Hak’s nieuwe plaat ruime aandacht. Haar stem wordt vooral geprezen en ‘is te horen als nooit te voren’. Old Powder New Guns is een productie van productiehuis Oost-Nederland (ON), ook de motor achter Kyteman’s Hiphop Orkest en NO blues. In december nam Hak ook een kerstsingle op samen met Wouter Hamel. In het nummer Christmas Dinner zongen zij als Doris Day en Frank Sinatra de kerststerren uit de hemel.

Lilian Hak Lilian toert van september t/m december 2011 langs de theaters. zij is ook voor festivals te boeken. Lees ook de recensies over Lilian Hak op pagina 7 van dit Mag gezien. 5


Vivesco in de media

Neus op de

feiten

Producties

in het nieuws

NO Blues Trouw | 30 november 2010

Vonder & Bloom Elle | november 2010

Zijn onze producties echt zo bijzonder? Worden ze goed ontvangen? En zorgen ze voor uitverkochte zalen? Wij laten de media het woord voor ons doen.

Catherine Russell Linda | september 2010

Vicente Amigo

Rodrigo Leao Linda | oktober 2010

De Pers | 8 december 2010 Musicmaker | 30 november 2010 De Volkskrant | november 2010

Charlie Dee Flow | december 2010

6

e Al detzen s artie bij zijn co Vivesken! te boe

Lilian Hak Volkskrant | 9 0ktober 2010 & Linda | november 2010

7


Je wilt van het stoere imago af? “Het woord stoer schiet me de laatste tijd in het verkeerde keelgat. Ik weet wel dat ik mezelf heel lang zo heb geprofileerd, maar dat moet maar eens afgelopen zijn. Alles is constant in verandering dus ik ook. Als mensen vroeger hadden gehoord dat ik later in musicals zou spelen, hadden ze gezegd: ‘Birgit? Musicals? Nee!’. Maar ik vind het fantastisch! Hetzelfde geldt voor mijn shoot in Playboy. Ooit heb ik gezegd dat ik dat nooit zou doen, maar een mens verandert. Ik durf nu veel meer van mezelf te laten zien dan vroeger. Letterlijk en figuurlijk.”

Naam Birgit Schuurman Geboren Utrecht, 1 juli 1977 Carrière Actrice en zangeres

8

irgit

Birgit durft zichzelf bloot te geven. Letterlijk met een fotoshoot in de Playboy én figuurlijk met een solovoorstelling in het theater. “Het is tijd om mezelf van alle kanten te laten zien. Ik ben ook zacht en vrouwelijk.”

Schuurman

Je zingt hele andere liedjes dan we van je gewend zijn. “Ja, ik zit al twaalf jaar in het popcircuit, maar zingen in het theater is zó anders. Je krijgt veel meer aandacht, de rust om je verhaal te vertellen. Ik moet er echt aan wennen dat ik me niet meer gehaast voel in mijn verhalen tussen de nummers door. Ik hoef niet bang te zijn dat ze naar de bar lopen als ik niet snel doorspeel. Maar ik ben er klaar voor, mede door mijn theaterervaring en het optreden in De Kleine Komedie met Muzikale Helden. Alles aan die show klopte; het publiek was zo enthousiast! Ik zong de liedjes die ik wilde zingen, en het enige wat ik wilde, was nog meer zingen. Een eigen theaterprogramma kon ik niet langer uitstellen.”

Birgit

FOTOGRAFIE Marius Roos

Je geeft jezelf meer bloot. Hoe vertaalt zich dat in je theatershow? “Het is een solovoorstelling, heel persoonlijk dus. Ik zing liedjes die dichtbij me liggen en vertel hoe die muziek mij gevormd heeft. Nummers van onder andere Chet Baker, Herman van Veen, Robert Long en Jeff Buckley komen voorbij. De voorstelling is zeg maar een iPodshuffle van mijn favoriete liedjes. Ze gaan allemaal over verlangen. Verlangen naar liefde, naar alleen zijn, naar de toekomst en naar de ongecompliceerdheid van vroeger. Daarmee laat ik me van alle kanten zien dus ook mijn zachte kanten.”

Waar komt het lef opeens vandaan? “Ik ben ouder en heb meer ervaring. En het feit dat ik het zusje van Katja ben beinvloed me veel minder. Kat was vroeger veel bekender dan ik. Daarom haalde ik de krullen uit mijn haar, trok T-shirts aan zonder decolleté en lachte niet op de foto. Alles om anders te zijn dan haar en gezien te worden voor wie IK ben. Dat was geforceerd, want ik ben natuurlijk veel meer dan dat stoere meisje. Ik heb mezelf er tekort mee gedaan, maar dat geeft niet. Ik ben blij dat ik daar nu achter kom. Ik ben pas drieëndertig!”

Boeknu t Birgiv oor k o o w u r! theate

Lees meer over Birgit op www.birgitschuurman.nl. In oktober en november 2011 toert ze langs de theaters.

9


Je Traditionele Portugese muziek gemengd met invloeden uit de klassieke en hedendaagse muziek, dat is Rodrigo Leão. Ongelofelijk succesvol in eigen land en klaar om ook de rest van Europa te veroveren. In maart start hij zijn tour door Nederland in muziekpaleis Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht.

mond vol tanden

Boom Chicago Grensverleggend in many ways

Rodrigo Leão Een superster uit Portugal

H Boek Boom nu go Chica voor ook uw ! r h t eate Boom Boom Chicago is aankomend seizoen (t/m maart 2012) in de Nederlandse theaters te zien. 10

umoristische improvisaties, sketches en interactie. Dat is Boom Chicago! Het collectief van vooral uit de VS afkomstige cabaretiers, musici, acteurs en video artiesten krijgt de Nederlandse lachers al jarenlang massaal op hun hand met deze formule. In Amsterdam zitten de zalen standaard vol. Hoog tijd dus, om ook de andere steden te veroveren! Cultuur Wanneer je een kaartje koopt voor een show van Boom Chicago kun je er vanuit gaan dat je moet lachen, maar ook klappen en bij tijd en wijle zal wegduiken voor een naderende microfoon. Want, meedoen daar draait

het om. De input van het publiek wordt direct omgezet tot een onderdeel van de voorstelling. De combinatie van interactie en improvisatie is een succesvol concept uit de VS. Een groot deel van de cabaretiers in het collectief komt daar oorspronkelijk vandaan. Zij introduceerden ‘hun’ vorm van cabaret onder de naam Boom Chicago in Nederland. De shows zijn Engels gesproken en Nederlanders (en al het andere niet-Amerikaanse publiek) worden flink op de hak genomen. Culturele verschillen zijn vaak onderwerp van rake grappen. Geen show is hetzelfde. Dat komt mede door interactie met het publiek, maar ook door de hoeveelheid aan ca-

baretiers die in verschillende samenstellingen voorstellingen ontwikkelen. Het liefst programmeert het collectief maandelijks een vaste avond in een theater. Het publiek kan er zeker van zijn dat ze elke maand iets anders te zien krijgen. Totaalervaring De succesformule wordt verrijkt door de locaties waar Boom Chicago zich vestigt. Ze kiezen het liefst voor podia met een ontspannen atmosfeer. Zo spelen ze sinds kort al maandelijks in de zaal Vredenburg Leeuwenburgh in Utrecht. Vooraf, tijdens, tussen en achteraf is er ruimte om te genieten van een drankje en een hapje met de cabaretiers. Kortom, een totaalervaring.

Een beetje liefhebber van wereldse of Portugese muziek kent de groep Madredeus wel. Eén van de oprichters was Rodrigo Leão. Inmiddels werkt hij solo en zijn muziek wordt zeer goed ontvangen in eigen land. In zijn muziek combineert Leão de structuur van een popsong met modernklassieke instrumenten. ‘Klassieke muziek voor mensen die eerder naar Leonard Cohen dan naar Chopin of Bach luisteren’, schrijft de Belgische krant De Morgen. A Mãe Rodrigo Leão en zijn zevenkoppige Cinema Ensemble bezoeken in maart ons land met de voorstelling A Mãe (De Moeder). De titel van de voorstelling is gelijk aan die van zijn vorig jaar verschenen studioalbum. A Mãe bestaat uit een aantal bijzonder fraaie instrumentale stukken afgewisseld door gezongen composities. De Portugese fadozangeres Ana Vieira neemt de meesten voor haar rekening en ook Stuart Staples van Tindersticks en Neil Hannon van Divine comedy leveren een

gastbijdrage. Ook het mooie No s nada met de Argentijnse tangozanger Daniel Melingo mag niet onvermeld blijven. De voorstelling staat in het thema van liefde, dood, gemis, weemoed en verlangen. Of liever gezegd in het thema van saudade, het weemoedige verlangen dat inherent is aan de Portugese volksaard. ‘Het album is geschreven op veel verschillende plaatsen. In Goa, New York, Spanje, Italië en Portugal’, zegt Leão. ‘Iedere locatie zorgde voor een andere emotie en een andere blik op de wereld.’ Dat resulteerde uiteindelijk in muziek vol introspectie, nostalgie en melancholie.

A Mãe Rodrigo Leão is voor theater en festivals te boeken. Meer informatie vind je op: www.rodrigoleao.pt

OPRICHTER

EERSTE CONCER MADREDEUS SUPERSTER IN T VAN PORTUGESE NEDERLAND

5 | MAART | 20

VREDENBURG

TICKETS: WWW.

11

UTRECHT LEIDSCH

VREDENBURG.NL

| 030 - 23 145

E RIJN

544 | TICKETSERV

ICE.NL

FlyerA5_RodrigoLeao.i

ndd 1 19-11-2010

12:20:01

11


Goede vriendinnen waren ze al. Maar sinds Jelka van Houten en Anna de Beus hun gezamenlijke passie voor liedjes met een snik ontdekten, is het echt ‘aan’. Samen zongen ze hun lievelings­nummers ‘on the road’ en nu staan ze op het podium met de voorstelling Tot De Laatste Snik.

Jelka van Houten Tot de laatste snik

FOTOGRAFIE Janey van Ierland

‘Ik heb een grote mond. Anna is een stuk introverter’

Waar komt jouw liefde voor liedjes met een snik vandaan? “Bij ons thuis werd heel veel Americana gedraaid. Iedere ochtend wekte mijn vader ons met een country of folk plaat. Van Dolly Parton tot Kate & Anna Mc Garrigle. Ik begon te houden van de directe vorm. Drie akkoorden en de waarheid.”

We vullen elkaar zó goed aan. Zij is beter in de rustige stukken en ik in de pittige uithalen.”

En Anna? “Ze is geboren in Housten, Texas en ook opgegroeid met die muziek. Toen ik dat ontdekte, voelde ik een nog diepere vriendschap voor haar. Het was begin 2000 en toen kon je echt niet aankomen met country- of folkmuziek. Ik schaamde me er een beetje voor. Bleek mijn beste vriendin dezelfde passie te hebben!”

Hoe kreeg je haar het podium op? “Ik zei tegen haar: ‘Niet zeuren, gewoon doen’. Het geijkte vrouwengeneuzel is niet aan ons besteed. Af en toe zijn we net twee kerels. Dat komt misschien wel omdat we snoeihard hebben gewerkt samen. No nonsens, recht voor z’n raap. Ook als we samen zingen. Dat gaat dan zo: ‘Ik vind die uithaal niet zo mooi’.‘Nee? Oh, ok. Dan doe ik hem anders’. We confronteren elkaar en helpen elkaar daarmee verder. Dat vind ik de ultieme vorm van vriendschap.”

Hoe ontdekten jullie dat? “Voor ons werk als art director waren we veel onderweg in busjes en vrachtwagens zonder cd-speler. Daarom namen we zelf bandjes op, met muziek uit eigen collectie. Het was zwaar mannenwerk, veel gesjouw met decorspullen. Maar we waren de hele dag aan het zingen. Willin´ van Little Feet, Oh My Sweet Carolina van Ryan Adams, For a Dancer van Jackson Brown. Het is echt absurd hoe goed onze stemmen bij elkaar passen. Samen zingen gaat heel natuurlijk.

Net als jullie karakters? “Klopt, ik heb een grote mond. Anna is een stuk introverter. Eerst zong ze alleen bij mij in de bestelbus.”

Tot de laatste snik De ode aan de vriendschap van Jelka van Houten en Anna de Beus is aankomend seizoen 2011/2012 in de Nederlandse theaters te zien. 13


Artiestenoverzicht

lling

te Voors

n?! boeke

Shaolin Fantasy


 Vivesco 26
 4 1 3 5 7 (0)30 l

 ivesco.n info@v esco.nl www.viv

Vivesco's

totale aanbod

Theater Periode: oktober 2011 www.shaolinfantasy.com

2011 2012

Een explosieve, dynamische show waarin het traditionele en klassieke karakter en de pracht en praal van Shaolin Kung Fu op een bovenmenselijke manier worden gepresenteerd. In combinatie met acrobatiek, muziek, kostuums, multimedia en lichteffecten wordt in de show een eeuwenoude vechtsport in een modern jasje gestoken.

Lilian Hak - Old Powder New Guns Theater | Festival ‘Hak is Doris Day, Rita Hayworth, Periode: september t/m december 2011 Vera Lynn en Catherine Deneuve…’ www.lilianhak.com (de Volkskrant).

Theater | Festival | Zakelijk Periode: september en oktober 2011 www.caribbeancocktail.com

Lilian Hak is gefascineerd door filmmuziek uit de jaren dertig, veertig, vijftig en zestig.

Een reis door de geschiedenis van Caribische en Latijns-Amerikaanse muziek- en dansstij-

Daarom vertrok zij met een stapel oude films in haar koffer naar Bangkok om hiermee

len zoals Salsa, Merengue, Soca en Samba. Terwijl de brassband zorgt voor een ritmische

een prachtplaat samen te stellen. Old Powder New Guns bestaat uit nummers die opge-

aardbeving laten uitgedoste dansers zoals Martin van Bentem (Dirty Dancing) en Marielle

bouwd zijn uit samples van filmklassiekers.

Constancia (So You Think You Can Dance) de Caribische zon in het theater schijnen.

Birgit Schuurman Theater Periode: oktober en november 2011 www.birgitschuurman.nl

Corpus Acrobatics - Evolution Theater | Festival | Zakelijk Periode: september & oktober 2011 www.corpus-acrobatics.nl

Musical Award winnares Birgit zingt liedjes die ze nooit eerder durfde te zingen. Liedjes

Een internationale, vernieuwende en magische circustheatershow die zich onderscheidt

die je niet bij haar zou verwachten. Van Nina Simone, Herman van Veen, Karin Bloemen,

door een combinatie van hoogwaardige acrobatiek en imponerende visualisaties. Rollen

Elton John tot Jeff Buckley. De nummers zijn divers maar hebben het onderwerp gemeen:

zijn er o.a. voor Renske Endel (Nederlands turntalent) en Danielle Bubberman (winnares

verlangen. Birgit neemt je mee op een ontroerende en hilarische reis door haar leven.

Holland's Got Talent).

Peking Acrobats Theater Periode: december 2011 www.pekingacrobats.nl

Caribbean Cocktail

Capella Minsk ‘Amazing!’ (New York Times)

Theater Periode: december 2011 www.capellaminsk.com

‘Behalve voor een hoge mate van kwaliteit zijn deze stemmen ook goed voor een groot volume en het koor kan een overweldigende klank voortbrengen.’ (Algemeen Dagblad)

Sinds 1984 trekken deze Chinese dare devils wereldwijd uitverkochte zalen. Het talent

Capella Minsk is een gerenommeerd staats academisch capella uit Wit-Rusland. Het

van één van deze topacrobaten werd zelfs beloond met een rol in de film Ocean's Eleven.

al 70 jaar bestaande koor geeft concerten met 30 tot 80 geschoolde stemmen in heel

De show kenmerkt zich door verzorgdheid, kracht, souplesse, elegantie, lenigheid en

Europa, zowel a capella als met symfonie orkest.

evenwichtskunsten met behulp van allerlei attributen.

Jelka van Houten & Anna de Beus

14

Theater Periode: gehele seizoen www.jelkavanhouten.nl

Charlie Dee - If I look back on yesterday... ‘Eén van de beste Nederpopplaten van het jaar.’ (OOR) Theater Periode: n.t.b. www.charliedeemusic.com

Jelka en Anna houden van liedjes met een snik. In deze voorstelling worden nummers uit

Dj Tiësto benaderde haar om een remix te maken. Dit nummer Have It All werd de eerste

het aloude country & western, covers, countryrock en folkliedjes afgewisseld met hilari-

single van de plaat Husbands And Wives, naar eigen zeggen haar eigen ‘Blood On The

sche anekdotes waarin zelfspot de boventoon voert. Een ode aan de vriendschap tussen

Tracks’ (Bob Dylan). Met deze integere, breekbare plaat gaat ze samen met haar vaste

deze twee jonge, aantrekkelijke, ondernemende en succesvolle vrouwen.

begeleidingsband de theaters in.

- Tot de laatste snik

15


Le Mystere des Voix Bulgares

Irish Folk Festival

Theater Periode: gehele seizoen Themysteryofthebulgarianvoices.com

Theater Wereldmuziek | Folk Periode: eerste week november 2011

Zingen is voor vrouwen in Bulgaarse dorpsgemeenschappen een traditie die ze koesteren.

Dit succesvolle festival zet al veertig jaar de sfeer van Ierland neer in Europa. Het Irish

De beste zangeressen worden uitgekozen voor dit vocale ensemble. Behalve orthodoxe

Folk Festival vindt elk jaar begin november plaats in een wisselende samenstelling van

muziek van de byzantijnse traditie, staat een groot deel van het concert in het teken van

de beste Ierse folkartiesten. In 2011 bestaat de line up onder andere uit Alkan, Realta

de ‘koledni pesni’, speciale kerstliederen uit de Bulgaarse traditie van gelukswensen.

en The Outside Track.

Vonder & Bloom

16

- Tiny Little Theatre Tour

Boom Chicago

Theater | Festival | Zakelijk Periode: najaar 2011 www.vonderandbloom.com

Theater | Zakelijk Periode: november 2011 – maart 2012 www.boomchicago.nl

Nina (zang, piano, klassiek geschoold) en Caroline (zang, gitaar, Amerikanist, juriste

In de VS is de formule van snelle sketches en improvisatie al jaren een doorslaand succes.

en muzikaal gezien autodidact) ontmoeten elkaar op weg naar een talentenjacht. Ze

Zelfs zo succesvol dat Boom Chicago de sprong waagde, de oceaan overstak en neer-

merken al snel dat ze magie aan elkaars muziek toevoegen en Vonder & Bloom wordt

streek in ons land met een onvoorspelbare show van Amerikaanse podiumbeesten die

geboren. Na wat ‘tourtjes’ langs Nederlandse festivals gaan ze nu ook het theater in.

Nederland een spiegel voorhouden. Verfrissend, scherp en van ongekend hoog niveau.

De Coronas

Kim & The Houdini’s - Fever – A Tribute to Peggy Lee

Theater | Zakelijk Periode: gehele seizoen www.coronas.nl

Theater | Zakelijk Periode: gehele seizoen www.kimhoorweg.com

De Coronas presenteren hun eerste theatershow. Na een geslaagde try-out en vier

Kim & The Houdini’s brengen een dynamische show vol muziek en beeld en steken het

previews zijn ze klaar voor het serieuze schrijfwerk in samenwerking met Peter Heerschop.

indrukwekkende oeuvre van de blanke zanglegende Peggy Lee in een nieuw jasje. Fever

Een verhaal waarin muzikale improvisatie en instrumentale acrobatiek de boventoon voe-

- A Tribute to Peggy Lee is opgebouwd uit twee sets met songs uit verschillende periodes

ren. En het publiek kan tijdens de voorstelling verzoekjes indienen via mobiele telefoon.

uit Lee's carrière, aangevuld met originele composities van Kim & The Houdini’s.

‘Soepel, lenig en speels met soms een vleugje Billie Holiday.’ (BN De Stem)

Black Voices

Iberica de Danza - Ibérica Mágica

Theater | Festival | Zakelijk Periode: december 2011 www.blackvoices.co.uk

Theater Periode: maart 2012 www.ibericadedanza.com

Black Voices raakt wereldwijd volle zalen met haar warme en passievolle stemmen.

Succesformule Ibérica houdt een zoektocht naar de uiteenlopende dansculturen van het

De muziek komt rechtsreeks uit de vocale Afro-Caribische cultuur en is verwerkt in een

Iberisch Schiereiland. In het eerste deel van de voorstelling gebeurt dit op muziek van

hedendaagse bewerking. De vijf vrouwen hebben inmiddels opgetreden voor Nelson

de grote Spaanse klassieke componist Albéniz en in het tweede deel op muziek van het

Mandela, Prinses Diana, de paus en waren te gast op beroemde Proms in Londen.

populaire Radio Tarifa. Projecties voegen een indrukwekkende dimensie toe.

Goslink

Three Glorious Divas

Theater Periode: n.t.b. www.goslink.nl

Theater Periode: gehele seizoen www.threegloriousdivas.com

Harm Goslink Kuiper is liedjesschrijver, muzikant en kunstenaar. Hij schildert, tekent en

Deze drie diva’s banen zich een weg via Carmen uit Sevilla naar de Napolitaanse liefdes-

bouwt instrumenten. Onder de naam Goslink brengt hij samen met een charmante band

smart. En passant komen verhalen los over de ervaringen in het vak, hun trektocht langs

Nederlandse liedjes uit. Instrumenten als de fruitkistgitaar, de koekblik- en saladeschaal-

(inter)nationale podia en over hun dagelijks leven als volle vrouwen in een gretige en

banjo, de gitaart-en-violen verrijken de eigenzinnige liedjes in een prachtige voorstelling.

vijandige wereld. En dat alles met een dosis humor, relativeringsvermogen en zelfspot.

17


Estafest - 6 duo’s en 1 kwartet Festival Periode: n.t.b. www.estafest.nl

Theater Periode: n.t.b. www.stouxingers.de

Estafest bestaat uit gitarist Anton Goudsmit (Ploctones en New Cool Collective), altviolist

Deze vocaalvirtuozen imiteren gemakkelijk een hele band. Hun zelfbedachte en

Oene van Geel (Zapp 4), saxofonist Mete Erker (Artvark Saxophone Quartet) en pianist

uitgezochte muziek, volle en homogene klank, briljante solo optredens, amusante

Jeroen van Vliet (Eric Vloeimans’ Gatecrash). Zij vormen een nieuwe frisse jazzgroep die

moderatie en geraffineerde composities maken van de Stouxingers concerten een

hun debuutalbum presenteert tijdens een muzikale estafette.

a capella belevenis die ongeëvenaard is.

Gianmaria Testa Theater | Festival Periode: april 2012 www.gianmariatesta.com

Minyeshu ‘Poëtische pareltjes van Italiaan met rookstem.’ (de Volkskrant)

Theater | Festival | Zakelijk Periode: gehele seizoen www.minyeshu.nl

‘Er zijn van die stemmen die als motregen naar binnen sijpelen en bezit van je nemen’

Deze energieke, emotionele en nostalgische voorstelling is gebaseerd op de derde Euro-

zo omschrijft Elsevier het stemgeluid van Gianmaria Testa. Testa stelt een aangename

pees uitgebrachte CD van Minyeshu. Ze toert ermee langs prestigieuze podia in binnen

avond samen waarin de lichtheid van de muziek en de kracht van zijn stem om voorrang

en buitenland. In december trad ze nog op in Senegal, samen met Youssou Ndour, Akon,

vechten. Teder, doorrookt, sensueel. Haar nieuwe CD wordt eind 2011 verwacht.

Angelique Kidjo en Baaba Maal. Haar nieuwe CD wordt in het voorjaar verwacht.

Ute Lemper - Between Yesterday and Tomorrow Lemper zong in Cats, won een Molière Award voor haar Theater | Festival optreden Cabaret in Parijs en een Olivier Award voor beste Periode: op aanvraag actrice voor haar rol van Velma Kelly in Chicago. www.utelemper.com

Joep Pelt - I’m Off Periode: gehele seizoen www.joeppelt.net

De in New York wonende wereldster Ute Lemper beschikt over een glasheldere stem

Een synthese van alle muziekstijlen en verhalen die hij door de jaren heen heeft geab-

die wel van elastiek lijkt. Na het succes van Voyage in 2007 presenteert ze nu Between

sorbeerd vormen een solide basis voor de liedjes van deze muzikale globetrotter. Dit jaar

Yesterday and Tomorrow, een concert vol herinneringen en muziek van onder meer

bracht Excelsior Recordings zijn nieuwe CD I’m Off uit, waarop Desert Blues wordt gemixt

Jacques Brel, Joni Mitchell en Kurt Weill en Bertolt Brecht.

met folk, rock & roll, ragtime, gitaarklanken uit Mali en oeroude toonladders uit Ethiopië.

Vicente Amigo

Joep Pelt - Muzikale Hoofdsteden Theater | Festival | Zakelijk Periode: gehele seizoen www.joeppelt.net

Theater | Festival Periode: gehele seizoen www.vicente-amigo.nl

18

Stouxingers

‘Weergaloos spel, Vincente Amigo.’ (Parool)

Amigo is de grootste muzikale sensatie van de nieuwe generatie flamenco-, latin-, jazz-

Voorjaar 2011 zendt de NPS een serie uit waarin Pelt vanuit een muzikale samenwerking

virtuozen. Hij speelde in 2006 onder meer in een vrijwel uitverkocht Concertgebouw en

met lokale talenten tien muzikale hoofdsteden portretteert: Bamako, Addis Ababa, Kins-

verraste de muziekliefhebbers tijdens het North Sea Jazz Festival waar hij centraal stond

hasa, Dakar, Johannesburg, New Orleans, Memphis, Austin, Havana en Kingston. In deze

tijdens een concert met het Metropole Orkest. Eind 2010 keerde hij terug in Nederland.

theatershow presenteert hij twee van deze geportretteerde muzikanten aan het publiek.

Rodrigo Leao & Cinema Ensemble

NO blues

Theater | Festival Periode: n.t.b. www.rodrigoleao.pt

Theater | Festival Periode: gehele seizoen www.noblues.nl

‘Fraaie composities’ en ‘Arrangementen om te strelen.’ (Platomania)

Voor het eerst in zijn bijna twintigjarige solocarrière, komt de Portugese superster

Publiekslieveling NO blues bracht in 2010 haar veelgeprezen vierde album in vijf jaar tijd

Rodrigo Leão naar Nederland. Hij start zijn tour in Vredenburg Leidsche Rijn. De voorstel-

uit. De titel Hela Hela komt voort uit een NO blues Arabicana stuk gebaseerd op een tra-

ling A Mãe (De Moeder) is gebaseerd op het vorig jaar verschenen studioalbum waarop

ditioneel Arabische worksong. Het album vormt de basis van een prachtige voorstelling in

hij de structuur van een popsong met modern-klassieke instrumenten combineert.

2011/2012. Dé ultieme muzikale liefdesverklaring tussen Amerika en het Midden Oosten!

19


LOS Theater | Festival Periode: gehele seizoen www.los-muziektheater.nl

Luzazul Halve finale van Amsterdams Kleinkunst Festival (2009), finalist van Groninger Studenten Cabaret Festival (2009) en meest veelbelovende talent VARA HumorTV (2009).

‘Sprankelend, melodieus, gevarieerd, professioneel, enthousiast.’ (NRC Handelsblad)

Vier vrouwen, vier windrichtingen en vier cupmaten: Charlotte Waardenburg, Dookje van

De Portugees-Nederlandse band brengt een lentefrisse mix van Portugese fado, relaxte

Dieren, Femke Vernij en Kim de Fuijk. Niets is vanzelfsprekend in de wereld van LOS, van

Braziliaanse melodieën, spetterende flamenco, Afrikaanse feel en groovy en organische

het allereerste lied tot de allerlaatste rit. In een hilarische botsing van persoonlijkheden

beats. Middelpunt is het zoetgevooisde timbre van zangeres Magda Mendes. Ze wordt

gaan ze een gezamenlijke strijd aan tegen de toekomst.

omringd door een groep met een ijzersterke live reputatie.

Leine

Magda Mendes

Theater | Festival Periode: gehele seizoen www.leine.nl

Speciaal concert Periode: n.t.b. www.magdamendes.com

Neem een meisje van 34. Ze is allang geen meisje meer, maar wel iemand met eenzelfde

In april vertrok Mendes naar Portugal om zich onder te dompelen in echte fado. Het resultaat wil ze u nu laten horen. Niet in een ‘normaal’ theaterconcert. Magda tovert het theater voor een avond om in een heuse fadoclub. Muziekgebouw Eindhoven kreeg de eer van het eerste zeer succesvolle optreden. Een bijzondere dame met een bijzondere stem.

onbevangen kijk op de wereld. Geef haar een gitaar, een gouden strot en een flinke dosis charme. Et voila: dat is Leine. Leine schrijft over alledaagse dingen en bijzondere vondsten. Ze neemt je mee in een muzikaal avontuur vol gevoel, afwisseling en humor.

Leine & Zapp String

Fabiana Dammers

Theater | Festival Periode: gehele seizoen www.leine.nl

Theater | Festival Periode: gehele seizoen

Het Zapp String Quartet is het meest eigenzinnige en groovy strijkkwartet van ons land.

Sinds haar dubbele overwinning van de Grote Prijs van Nederland kan niemand meer om

Met singer-songwriter Leine gaan ze een bijzondere samenwerking aan. Haar nummers

de Italiaans-Nederlandse Fabiana Dammers heen. Haar authentieke stemgeluid, adem-

krijgen een verrassende draai door de eigenwijze arrangementen van Zapp. Ook speelt

benemende composities en opvallende verschijning laten keer op keer een diepe indruk

Zapp eigen repertoire waarin Leine een nieuwe rol vervult. Kortom: een lust voor het oor.

achter. De podia worden groter en haar debuutalbum verschijnt binnenkort.

‘Met fingerpicking gitaarspel en een dijk van een stem weet ze het nodige gewicht in de schaal te leggen.’ (Oor)

Kim Hoorweg

mr. a balladeer

Theater | Festival | Zakelijk Periode: gehele seizoen www.kimhoorweg.com

Theater Periode: gehele seizoen www. marinusdegoederen.com

Na succesvolle optredens met Trijntje Oosterhuis en het Metropool Orkest, bij Paul de

Marinus de Goederen, frontman van a balladeer, doet het even zonder band. Hij noemt

Leeuw en op het North Sea Jazz Festival wordt Kim binnen de jazzwereld gezien als één

zich voor de gelegenheid mr. a balladeer en levert met Sorry, kid. een gevoelig album af

van de grootste talenten. Tijdens een intiem theaterprogramma met eigen nummers,

waarmee hij nu langs theaters toert. In december toerde hij met Dolf Jansen langs een

maakt ze uitstapjes naar George Gershwin. Johnny Cash, John Legend en the Police.

twintigtal theaters.

Catherine Russell Theater | Festival Periode: eind November 2011 www.catherinerussell.net

20

Theater | Festival Periode: n.t.b. www.luzazul.nl

‘De Goederen slaagt in wat hij wil: de adem benemen.’ (Revu)

Allez Soldaat ‘Catherine zingt met een indrukwekkende stem die jazz en blues verenigt. Dit najaar komt ze naar Nederland om op te treden. Niet missen.’ (Linda Magazine)

Theater | Festival Periode: gehele periode www.allezsoldaat.nl

Een krachtige stem, een jazzy sound en een jeugd in bluesbolwerk New Orleans. Dat zijn

Allez Soldaat is de band van Bjorn van der Doelen. Er wordt gezongen over liefde, haat,

de ingrediënten voor het talent van Russell. Na een carrière als backing vocalist van o.a.

‘t gevecht met de fles, eenzaam doodgaan en je ziel verkopen aan d’n duvel. Akoestische

David Bowie, Paul Simon en Madonna bracht Russell in 2006 haar eerste solo-album uit

liedjes worden afgewisseld met stevige rockende songs die allen één ding gemeen heb-

en staan internationale jazz- en bluesfestivals voor haar in de rij.

ben. Een goed verhaal.

21


Malick Pathé Sow

Mijke Loeven

Theater | Festival Periode: gehele seizoen

Theater | Festival Periode: gehele seizoen

De in Brussel wonende Senegalese Malick Pathé Sow ontpopt zich als prominente

Mijke Loeven is nu ook in het theater te zien met de vertolking van haar cd. Je hoort haar

zanger-componist en gitarist. Hij is één van de beste hoddu-spelers van zijn generatie.

fantastische band, kloppende solo’s, een jazz-attitude, maar vooral ook country. Liedjes

In zijn show keert hij terug naar zijn roots, met ingetogen akoestische desert blues (die

die over liefde gaan maar dan weer anders.

Ali Farka Touré in herinnering brengt) en laat alle eer aan de traditionele instrumenten.

Grote Prijs van NL Theatertour

Adriana Miki

Theater Periode: maart 2012 www.groteprijsvan.nl

Theater | Festival Periode: gehele seizoen www.adrianamiki.com

De Grote Prijs van Nederland is al 25 jaar de springplank voor begaafde muzikale geesten.

In 2007 bracht Adriana Miki een stortvloed aan emoties onder woorden op haar

Zoals bijvoorbeeld Junkie XL, Pete Philly, Lucky Fonz III, Opgezwolle en Sabrina Starke.

debuutalbum Sashimiki. Met een mix van Braziliaanse jazz, Samba en Bossanova voegt

In de Theatertour spelen een aantal recente winnaars de hoofdrol.

ze het geluid van haar Latijnse roots toe aan haar warme, hese stem. Miki zingt vanuit haar hart en weet van elk optreden een intieme bijeenkomst te maken.

Americana Treasures Theater | Festival Periode: oktober 2011 / april 2012 www.americanatreasures.nl

Colofon met dank aan

Americana Treasures is alweer toe aan haar zesde seizoen. Het festival is zeer succesvol

Redactie Fleur Weisbard www.fleurweisbard.nl

op het bied van mooie Americana programmering en weet altijd weer een geboeid publiek te trekken. Dit seizoen staat in het teken van Country Classics (oktober, met Kendell Carson) en singersongwriters (april).

Kieran Goss Theater | Festival Periode: oktober 2011 www.kierangoss.com

‘Het is duidelijk dat Goss dieper in zijn songs duikt dan ooit tevoren… Goss is zeker op weg naar iets heel interessants.’ (The Irish Times)

Over Vivesco kwaliteitsproducties

Al twintig jaar lang levert hij als één van de meest talentvolle singer-songwriters uit Ierland parels van liedjes af. Verhalende teksten, ondersteund door simpele melodieën en prachtig gitaarspel domineren op al zijn albums. Met zijn laatste album I’ll be seeing you vertaalt Goss een turbulente periode uit zijn leven naar een hoopvol album.

Iain Matthews Theater | Festival Periode:gehele seizoen www.iainmatthews.nl

‘Matthews velvet voice reaches maximum expression and you can hear that he feels, in his new surroundings, like a fish in water.’ (OOR)

Vivesco biedt sinds 2005 een breed pallet aan kwalitatief hoogstaande theater- en muziekvoorstellingen aan, in zowel Nederland, België als ook internationaal. Deze producties zijn te boeken door theaters, festivals en voor zakelijke gelegenheden. Voor boekingen en informatie kunt u contact opnemen met:

Ontwerp en vormgeving Annelies Pol www.anneliespol.nl Fotografie Marius Roos - Birgit Schuurman Janey van Ierland - Jelka van Houten Tekst Leine, Marijke van der Linde, Marcel van Zijl Met dank aan Joyce Roskamp, Willo Schröer, Gerry van der Zwaard Druk Drukkerij Webers

Matthews is een van de oprichters van de Britse folk rock band Fairport Convention en van Matthews Southern Comfort, bekend van de enorme hit met het Joni Mitchell. Solo maakt hij ruim vijftien albums. Matthews wordt steevast vergezeld door of Egbert

I www.vivesco.nl E info@vivesco.nl

T 030 753 14 26 M 06 24 80 72 66

Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET UTRECHT

Derickx of het Searing Quartet.

22

23


Maggezien worden Deel 3