Page 1


„Wszystko mog w Tym, który mnie umacnia” (Flp. 4,13) „Sam Duch wspiera swym wiadectwem naszego ducha, e jeste my dzie mi Bo ymi.” (Rz. 8:16) „Wi ksze rzeczy czyni b dziecie…” (J 14:12).

spisał i ilustrował Karol Jełowicki

Koszalin 2009

2


WST P −

Kochany Ojcze, Stwórco. Ciesz si , e z Twojego impulsu powstaje ksi ka, która da odpowiedzi na kilka pyta wszystkich tych, którzy poszukuj własnej drogi, a co najwa niejsze OBECNO CI Ciebie w nich samych. Ka dy kto zaczyna zadawa pytania dotycz ce ich genezy, otaczaj cego wiata – otrzymuje informacje w ka dej sekundzie. Istotne jest tylko to, czy potrafi zrozumie przesłanie, które jest skierowane wła nie do niej, do niego. Kochany Tato, dajesz odpowiedzi przez ludzi, sytuacje (które s lekcjami), przeczytany artykuł czy ksi k , obejrzany film lub program. Dzieje si to jednak przede wszystkim przez pi kne i niezwykłe Twoje przejawienie wokół nas. Ta ksi eczka b dzie miała inny charakter, w formie „megawywiadu” b dziemy si starali odpowiedzie najbardziej wyczerpuj co na niektóre z zadawanych pyta przez my licieli, filozofów, naukowców i innych ludzi – zadawanych praktycznie przez ka dego na przestrzeni wieków. Brawo, pi knie! Nie ukrywam, e z ust mi to wyj łe ! Pod tym wprowadzeniem podpisuj si obiema r kami... nie wszystkimi r kami istot przejawiaj cych Mnie we wszech wiatach. Jednak pozwól synku, e przejm od ciebie pałeczk , pozwólmy czytelnikowi DO WIADCZY Mnie w sobie, poniewa to b dzie dla niektórych krokiem milowym do odkrycia, e nie jestem tak daleko, jak to si wydaje. Mówi si , e: „BÓG JEST MIŁO CI ” i „BÓG JEST WIATŁO CI ” - to prawda. Zobacz w tre ci ksi ki, ile razy zostały powtórzone słowa: MIŁO i WIATŁO. S to słowa, które praktycznie zostały najcz ciej wymienione w tek cie. Ale czy tylko jestem Miło ci i wiatłem? Aby to odczu zdecydowałem si poprowadzi was przez krótk medytacj . Droga córko i drogi synu im gł biej wejdziesz w siebie, wycofasz si ze zgiełku codzienno ci, tym pełniej odczujesz to, co mam na my li. Jeste cie gotowi? Je eli tak, to zaczynamy...

Na pocz tku prosz ciebie, by przyj ł najwygodniejsz pozycj na jak mo esz sobie w danej chwili pozwoli . Nie ma znaczenia czy b dzie to na fotelu, łó ku czy na podłodze. Odetnij w miar mo liwo ci wszelkie ródła hałasu (tylko błagam! nie zamykaj dziecka w piwnicy i psa na strychu). Nie powinno tobie nic przeszkadza . Rozlu nij si , zacznij miarowo i gł boko oddycha . Oddech spowoduje wyciszenie emocji i uspokojenie my li. We dziesi takich oddechów licz c w my lach od dziesi ciu do jednego. Pozwól, e razem teraz pooddychamy, aby wiedział jak to zrobi ... Zanim zaczniemy pracowa nad twoim osobistym polem postaramy si rozszerzy maksymalnie, nie bój si jestem przy tobie, a wła ciwie... tob . Zacznijmy od przestrzeni, w której na co dzie przebywasz. Czujesz, e wibruj c i roz wietlaj c si coraz bardziej przenikasz okolice ze wszystkim co jest...JAM JEST. To drzewo obok ciebie i piesek biegaj cy po trawniku... zaczynasz obejmowa swoj energetyczn struktur , MIŁO CI i JEDNO CI cał Ziemi . Ale widz , e podoba ci si ta zabawa. Dobrze, rozszerzamy si jeszcze bardziej, obejmujemy Sło ce, Ksi yc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz,

3


Saturn, Uran, Neptun i dalej... Co teraz czujesz? Zauwa , e adna z tych przestrzeni nie jest Ci obca, rezonujecie wspólnie tak samo! Chcesz obj cały Wszech wiat? Prosz bardzo! Nie wiem tylko czy po medytacji tak rozległej twój mózg zdoła to obj , ale OK. Dochodzimy do granicy poznania umysłem. W tej przestrzeni, do której obecnie wkroczyli my s tylko bity wiatła, impulsy magnetyczne, kody, a przede wszystkim podstawa egzystencji wszystkiego – MIŁO . To pole jest równie cz ci ciebie, niedaleko st d jest miejsce pocz tku i ko ca obecnego eksperymentu. Nie jest to jeszcze wła ciwy moment, aby tam wst powa . Pob d my jeszcze troch w stanie „napompowania”, odczuj, ciesz si , oddychaj Wszech wiatami, wiatłem, milionami ró norakiej energii i materii, tak jak JA to czyni . Do wiadczaj Harmonii, Miło ci, Jedno ci, To samo ci, wiadomo ci – do wiadczaj JAM JEST. Mega-praca, mega-do wiadczenie, nieprawda ? Teraz zaczynamy wraca z powrotem do twojego ciała, ale nie b dzie to koniec medytacji. Zmniejszamy, skurczamy si energetycznie i stajemy przed tob . Co czujesz, poznajesz siebie? Przechodzimy teraz przez wszystkie twoje ciała energetyczne, wita ciebie poziom astralny, mentalny, emocjonalny, duchowy... Zaskoczony? Mo esz teraz odczu ró nic w g sto ci ciał energetycznych, ich kolorów i d wi ków – zobacz, co znajduje si nad twoj głow : czy jest tam czarna chmura, czy roz wietlony, iskrz cy i mieni cy si barwami obłok? Jak wygl da poziom twoich my li? Przygl daj si przez chwil „innemu” ty. Zatrzymali my si na chwileczk , aby do wiadczył i zobaczył, e nie jeste ciałem fizycznym, po medytacji postaraj sobie to u wiadomi i jak to jest wa ne! Wejdziemy wła nie do ciała fizycznego, proponuj aby my z czerwonymi krwinkami dotarli do mózgu i przyjrzeli si komórkom nerwowym jak doskonale pracuj . To wszystko to równie JAM JEST. Przyjrzyj si , jak fenomenalnie przeskakuj impulsy neuronowe, nerwowe, wygl da to jak mini elektrownia lub komputer o niezwykłej mocy obliczeniowej. Teraz przejdziemy do serca, ale serca duchowego. Przypominasz sobie ju miejsce, które było identyczne, ale gdzie w przestrzeniach DUCHA i ENREGII? Zaszczepiłem tobie odrobin tego miejsca, twojego domu, Mnie – aby nigdy nie zapomniał kim jeste i jaki jest twój rodowód. Teraz daj sobie czas na powrót tu i teraz. Kocham Ci – moje „inne” JAM JEST.

Przedstawiamy Rozmówc . W tym miejscu jest czas na przedstawienie naszego Stwórcy, pomysłodawcy, autora ksi ki i ostatecznie rozmówcy. Jednak zrobimy to w ten sposób, w jaki zrobił Bóg w Starym Testamencie. Przedstawimy naszego Ojca Jego siedmioma imionami, a rozwini ciem niech b dzie modlitwa…

4


YAHWEH-JIREH. JAM JEST Bogiem Dawania. Mówi do Ciebie Ojcze: „Jahweh-Jireh, chwal Twoje imi . Zaspokajasz wszystkie moje potrzeby. Wiesz o wszystkim wcze niej, przed czasem i przygotowujesz wszystko dla mnie. A ja Ci ufam. Chwal Ciebie. Dzi ki Ci, mój YahwehJireh." YAHWEH-ROPHE. JAM JEST Bogiem Uzdrawiania. "Kocham Ciebie, Yahweh-Rophe, chwal Ci . Jeste moim lekarzem. Uzdrawiasz mojego ducha. Uzdrawiasz mój umysł. Uzdrawiasz moje ciało. Uzdrawiasz mój dom. Jeste wielkim uzdrowicielem. Wygrzewam si pod Twym uzdrawiaj cym wiatłem. Jestem Ci wdzi czny. Jeste wielkim uzdrowicielem. Pozwól, by Twoja uzdrawiaj ca siła była w moim yciu. By ludzie mogli by uzdrawiani przez moj posług ." YAHWEH-NISSI. JAM JEST Bogiem Zwyci stwa. "Doceniam Ci . Jeste moim sztandarem. Walczysz za mnie. Zwyci stwo nale y do Ciebie. Ja nie potrzebuj walczy . Bo Ty zwyci asz na mym terenie. Umieszczasz sztandar zwyci stwa w moim yciu. Wysławiam Ci , o Bo e. Dzi kuj Ci. Wierz , e zmierzam do tego, aby przej zwyci sko przez całe moje ycie, bo Twoje imi to Yahweh-Nissi." YAHWEH-SHALOM. JAM JEST Bogiem Pokoju. "Jeste moim pokojem. Ka dego dnia Twój pokój jest w moim sercu. Mog nie wie ci o pokoju na cały wiat. Tylko Twoja obecno przynosi pokój. Wysoko sobie ceni Twój pokój i dzi kuj Ci za niego. Chwal Boga za obfito Jego pokoju w moim yciu." YAHWEH-ROHI. JAM JEST Bóg Prowadzenia. "Bo e mój, Ty jeste moim pasterzem. Prowadzisz mnie przez zielone pastwiska. Masz absolutn moc i władz , by prowadzi mnie przez reszt mojego ycia i chwal Ci za to. Jest wiele rzeczy, o które si martwi , ale nie próbuj prowadzi Twojej pracy moj własn sił , poniewa Jeste moim pasterzem. Kład wszystkie rzeczy w Twoje r ce. Poniewa to Ty przez swoj moc i m dro wszystko rozwi zujesz za mnie." YAHWEH-TSIDKENU. JAM JEST Bóg Sprawiedliwo ci. "Twoje imi jest sprawiedliwy. Nie mam swej własnej sprawiedliwo ci. Chwal Twoje imi , poniewa mam sprawiedliwo w sprawiedliwo ci Jezusa Chrystusa. Mam pokój i rado w moim yciu i za to chwal Boga." YAHWEH-SHAMMAH. JAM JEST. "Mój niebieski Ojcze, jeste zawsze ze mn . Twoje imi to Yahweh-Shammah, jeste zawsze obecny przy mnie i WE MNIE. Nawet gdybym o Tobie zapomniał, Ty nigdy mnie nie opu cisz. Chwal Twoje imi . Dzi kuj Ci. Uwielbiam Ci ."

Drogi czytelniku, niech ta modlitwa b dzie inspiracj Stwórcy w Tobie i wokół Ciebie…

5

do poznawania


1 - Kim jeste ? - Kochani, pytanie zadawane od zarania dziejów przez filozofów, kapłanów, m drców i praktycznie wszystkich, którzy "do wiadczyli" oddalenia od ródła. Odpowied na pytanie kim jestem przejawia si w ka dej minucie waszego ycia. PRZEJAWIAM WSZYSTKO co istnieje jako widoczne i "niewidoczne". Popatrz na skał , skowronka, ró , jesion, wod w rzece, ogie - tam jestem, równie rze b , obraz czy muzyk przejawiam. Do wiadcz tego i nie zadawaj wi cej tego pytania. Wsłuchaj si w bicie twojego serca i rytm oddechu, zobacz i obserwuj "własne" my li. Czy odczuwasz to wszystko realnie? Je eli tak, to znaczy, e do wiadczasz ródła zarówno wewn trz siebie, jak i na zewn trz. Ale wiem, e chcesz zada kolejne pytanie, które b dzie kontynuacj poprzedniego. No dawaj! 2 - Kim jestem? - Pami tasz jak stałe przed lustrem i zadawałe ciekawe pytania dotycz ce siebie: "Czy jestem realny, czy tylko iluzj ?", "Czy to ciało to ja, czy mo e co wi cej?". Nie mogłe si pogodzi z tym, e jeste tylko ciałem, ewentualnie z czym co ci "nap dza". W rzeczywisto ci nigdy si z tym nie pogodziłe I SŁUSZNIE! Dlatego teraz pragn rozwia twoje i innych w tpliwo ci poprzez t publikacj . NAJUKOCHA SZA CÓRKO, NAJUKOCHA SZY SYNU - NIE JESTE CIAŁEM POSIADAJ CYM DUSZ , LECZ DUCHEM W CIELE FIZYCZNYM, które masz prawo wybra kiedy decydujesz si przejawi w tym trójwymiarowym i dualistycznym wiecie. (Ale o tym wiecie, planecie Ziemi i jej naturze porozmawiamy pó niej). Ma to bardzo wa ne konsekwencje. Znaczy to, e jeste nie miertelny - jak Ja, pochodzisz ode Mnie. JA równie PRZEJAWIAM SI W TOBIE. Jezus powiedział: "Ja i Ojciec - jedno jeste my" (J 10:30). I ty te mo esz to powiedzie . Jeste cz ci Mnie, poniewa zdecydowałem si rozdzieli na niesko czon ilo cz stek - przejawie , a jedn z nich jeste ty! Słysz , e chcesz zada pytanie: "Dlaczego to wszystko uczyniłe ?" Odpowied jest niezwykle prosta, poniewa zapragn łem DO WIADCZA siebie jako ródło wszechrzeczy (albo Boga - jak wolisz) w milionach przejawie , konfiguracji i niesko czonej ilo ci egzystencji, oraz TWORZY , TWORZY i jeszcze raz TWORZY ! 3 - Niesamowite! Chyba ka dy człowiek uwielbia DO WIADCZA czy to znaczy e...?

i TWORZY ,

- BRAWO! wietnie, zaczynasz łapa ! Jak najbardziej - ty jako duch "odziedziczyłe " pasj kreacji i do wiadczania ode Mnie. W szczególno ci wida to jaskrawo u niemowl t i małych dzieci, które eksploruj otaczaj c ich przestrze i do wiadczaj otaczaj cy ich wiat wszystkimi zmysłami. Robi to w sposób spontaniczny i nieograniczony waszymi zasadami i normami, które wybaczcie, s nieco dziwne i mieszne - z Mojego punktu widzenia. Moim dziedzictwem dla was jest przede wszystkim miło i wiatło, o czym tak

6


cz sto zapominacie! A przecie jeste cie Istotami Miło ci i Istotami wiatła. I to jest wa niejsze.

Rys.1 „…PRZEJAWIAM WSZYSTKO co istnieje jako widoczne i "niewidoczne".

7


4 - Kochany Ojcze, Stwórco. Jeste my umiejscowieni w jednym z punktów Wszech wiata, Galaktyki, na ukochanej Ziemi. Co chciałby przekaza o Wszech wiecie? - Struktura Wszech wiata jest kulista i wszystko jest w ruchu. Obecnie wasze spostrzeganie jest na tyle ograniczone, e mo ecie spojrze w ka dym kierunku, ale i tak nie wybiegniecie poza jego struktur . Mówi oczywi cie o spostrzeganiu fizycznym. Przy szerszym spojrzeniu mo na zobaczy wn trze, jak i kulisto Wszech wiata. To tak, jakby znajdował si w jednym punkcie, spojrzał przez i wokół Wszech wiata – co by wtedy zobaczył? Na ko cu zobaczyłby siebie, swoje plecy! Jest to tylko teoretyczne, poniewa ka dy punkt w przestrzeni jest zarówno „pocz tkiem i ko cem” Wszech wiata. Czy w zwi zku z tym, ty jako jego cz jeste te pocz tkiem i ko cem? Tak! Ty te jeste Wszech wiatem. Czy odnajdujesz w pami ci słowa: JAM JEST ALFA I OMEGA, pocz tek i koniec? Skoro jeste punktem Wszech wiata, to znaczy, e zacytowane stwierdzenie odnosi si równie do ciebie, droga córko i drogi synu. Wi c jak jest z tym pocz tkiem i ko cem? Ziemia równie jest punktem i cz ci Wszech wiata, prawda? Wi c wyobra sobie, e idziesz równikiem na Wschód, to dotrzesz do tego samego punktu na Zachodzie – jest to jasne. To samo ma miejsce, je li chodzi o Wszech wiat, tylko zamiast wypukłej planety masz do dyspozycji wkl sł sfer . Mówili my o Wszech wiecie materialnym, a jak jest z duchowym? Byłoby wi cej tłumaczenia, które wymagałoby osobnej publikacji. Jak wiecie, jest wiele Wszech wiatów. W wyniku rozszerzania, te sfery przenikaj siebie tworz c przestrzenie mi dzywszech wiatowe i mi dzywymiarowe, które s wykorzystywane do przenikania mi dzy Wszech wiatami i traktowane s jako swoiste portale i mosty przez cywilizacje wysoko rozwini te duchowo lub technologicznie. Ale o rozwoju istot i cywilizacji jeszcze sobie powiemy. Na zako czenie chciałbym zdementowa ide Wielkiego Wybuchu. Nazwałbym to wydarzenie Wielkim Wirowaniem, poniewa elementy niematerialne i materialne rozprzestrzeniły si równomiernie, jak przy eksplozji, ale ruchem wirowym, kolistym lub półkolistym. Dlatego obserwowane przez ziemskich astronomów galaktyki, zamiast si oddala przybli aj si lub odwrotnie. Zwi zane jest to z grawitacj i sił od rodkow . Ka de ciało niebieskie obraca si wokół własnej osi. Gdyby wybuch był prostoliniowy to planety itd. nie obracałyby si . Po prostu, przy ogromnych masach, pr dko ciach obrotu i siłach od rodkowych byłoby to mało prawdopodobne. No dosy wykładu z astrofizyki. Przejd my, kochani, dalej…

5 - Kochany Tato, czy istnieje co takiego jak Pami

Wszech wiata?

- Moi drodzy, to pytanie dotyczy bardzo wa nego elementu Wszech wiata, a wła ciwie wszystkich Wszech wiatów. Jest to cz stka ich struktury, z której s zbudowane formy materialne, półmaterialne i niematerialne. To swoisty

8


magazyn zdarze z „przeszło ci, tera niejszo ci i przyszło ci”. Podałem ten podział tylko obrazowo, poniewa jest złudzeniem, a zapisy funkcjonuj jednocze nie, co jest zauwa alne z poziomu duchowego. Jest to biblioteka wiedzy, ale bez wniosków i komentarzy, przez co jest obiektywna. Wy, jako istoty wiatła macie dost p do tych informacji, ale poniewa „ogranicza” was jeszcze ciało fizyczne, mo ecie podł czy si przez sen, jakie zdarzenie i medytacje. Istoty duchowe maj ułatwione zadanie i nieograniczony dost p. Potrafi równie magazynowa otrzyman informacj i w przestrzeni Miło ci i Jedno ci obdarowywa ni inne napotkane przejawienia. Nad dost pem do wiedzy trzymaj piecz Wielcy Bibliotekarze. To hierarchia duchowa, która została stworzona przeze Mnie. Jest po to, by nie zakłóca rozwoju istot i nie doprowadzi do deewolucji pytaj cej i podł czaj cej si wiadomo ci. Do tej pi knej i wietlistej hierarchii nale równie te dusze, które przeszły drog ewolucji duchowej i otrzymały stanowisko na drodze nominacji. Proces ł czenia si z Pami ci Wszech wiata wygl da w uproszczeniu tak: istota zadaje pytanie, Wielcy Bibliotekarze momentalnie widz ycie pytaj cego i weryfikuj jego wiadomo . Pozwala to na podj cie decyzji, co do gotowo ci otrzymania informacji. Istniej trzy mo liwe warianty informacji zwrotnej: istnieje blokada, czyli wiedza jest zmagazynowana, ale nie mo e by ujawniona z powodów wymienionych wy ej; nie ma informacji w Pami ci Wszech wiata lub odpowied pada, ale w takiej postaci, jaka jest adekwatna w danym momencie dla istoty zainteresowanej. Taka duchowa „biurokracyjka” jest po to, by wiedza zmagazynowana w tej przestrzeni nie dostała si w „niepowołane r ce” i nie została wykorzystana do zguby innych ewoluuj cych przejawie . Wszystko odbywa si w Miło ci, Akceptacji i Harmonii.

6 - Co znaczy Istota Miło ci i Istota wiatła? - To wietne pytanie! Jest to najwa niejsze wasze przejawienie i rola tu na Ziemi, a w szczególno ci w tych niezwykłych czasach, w których yjecie. Oczywi cie dotyczy to wszystkich was, ukochani czytelnicy i twoja, kochany Karolu. Miło to energia tworzenia i ł czenia. Najwa niejsze prawo kosmiczne jakie istnieje, dzi ki któremu powstaj i maj sens istnienia zarówno atomy jak galaktyki, czy wszech wiaty. Biblia mówi, eby cie byli "Sol Ziemi" (Mt 5,13-14). Miło nadaje smak wszystkiemu i nigdy si nie psuje - jak sól. To pismo objawione mówi tak e, eby cie byli " wiatło ci wiata" (Mt 5,13-14). wiatło to wzorcowe ródło informacji zakodowane ogromna ilo ci wzorów i kodów niezb dnych do tworzenia, harmonizowania, scalania i transformowania wszystkiego co napotka na swojej drodze. Zatem jako Istoty wiatła tworzycie, harmonizujecie, uzdrawiacie i o wietlacie zarówno wasz jak i waszych współbraci rzeczywisto . Ty, wy, najukocha si, jeste cie wzorem i przewodnikiem dla innych. Mówimy oczywi cie z poziomu duchowoenergetycznego. Jako Istoty wiatła.

9


7 - Istniej takie terminy jak Człowiek Kosmiczny i Bogo-Człowiek. Czy mógłby wyja ni te poj cia? - Człowiek, jak wiele wiadomych i przebudzonych istot wie, e manifestuje si wielowymiarowo. To znaczy, e nie ko czy si jego egzystencja na ciele fizycznym, ciałach subtelnych takich jak eterycznym, mentalnym czy przyczynowym z siedmioma czakrami, jak to mówi mi dzy innymi tradycja hinduistyczna, lecz równie posiada struktur krystaliczn (ciało krystaliczne), diamentow (ciało diamentowe), perłow (ciało perłowe), galaktyczn (ciało galaktyczne, wraz ze wiadomo ci galaktyczn ), mi dzywymiarow (ciało mi dzywymiarowe, wraz ze wiadomo ci wielowymiarow ). To wszystko w swej niezwykle subtelnej i skomplikowanej naturze powoduje, e Człowiek Trzeciowymiarowy staje si człowiekiem Czteroi Wi cejwymiarowym ze wiadomo ci i Wiedz Kosmiczn . Obecne procesy przygotowawcze i transformacyjne maj was, ukochani, uwra liwi , zainicjowa Super Umysł z rozszerzonym polem wiadomo ci, rozwin zmysły i inne konieczne mo liwo ci. Te wspaniałe przejawienie uczyni z was BogoLud mi. Jest jeszcze jedna rzecz, któr zostawiłem na sam koniec. Posiadacie równie struktur - ciało Chrystusowe, wraz ze wiadomo ci Chrystusow , które w pełni przejawione zapiecz tuje Wasze Kosmiczne i Boskie dziedzictwo. Czy Jezus Chrystus nie był Bogo-Człowiekiem? A stan przejawienia BogoCzłowieka w was okre lił jako: "Wi ksze rzeczy nad te czyni b dziecie?" (J 14:12) i jeszcze jeden fragment z Biblii, któr szanujecie, ale niewielu z was zna, a mimo to tak wielu si na ni powołuje: " Odpowiedział im Jezus: >> czy nie napisano w waszym Pi mie: Ja rzekłem Bogami Jeste cie? << Je eli nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Bo e - a Pisma nie mo na odrzuci (...)" (J 10,34-35). Jezus w swej wypowiedzi powołał si na Psalm 82 Dawida (Ps 82,6). 8 - Do tematu Bogo-Człowieka jeszcze wrócimy, ale interesuje mnie i czytelników temat Ziemi. Jaka była rola Ziemi w przeszło ci i czym jest obecnie? - Ziemia była i jest, jak to okre lacie waszym kosmicznym pojazdem. To prawda, ale co wa niejsze jest wasz Matk . Ona was ywi, poi i uzdrawia. I tak jak Matka wymaga miło ci i szacunku, a co si dzieje? Jest w niemiłosierny sposób eksploatowana, zatruwana i za miecana. Dlatego te zdecydowałem si da ludziom i planecie szans realizuj c program Ziemia, (a pó niej, z biegiem wypadków) Ziemia i Ksi yc razem w czwartym i pi tym wymiarze. Wracaj c do pytania, Ziemia została wybrana równie do wyj tkowego eksperymentu na skal galaktyk, a nawet wszech wiatów. Ten eksperyment został nazwany "Oddzielenie od ródła". Została wymazana pami , zaistniała mo liwo wcielenia si dusz w ogromnej ilo ci przejawie , co pozwoliło powraca do ródła w ró nych konfiguracjach i okoliczno ciach - zbieraj c moc do wiadcze po drodze. Ziemia, Układ Słoneczny stał si miejscem, gdzie zezwolono na zaistnienie wolnej woli.

10


Gdyby ludzie zaufali z miło ci w Moje prowadzenie wolna wola nie byłaby potrzebna. Istnieje mnóstwo cywilizacji, które tak egzystuj . Mogła ona zaistnie tylko dzi ki złudzeniu oddzielenia ode Mnie, od ródła. Hindusi maj termin "maya", czyli złudzenie, a wra enie oddzielenia od ródła jest cz ci "mai". Tak naprawd wolna wola, reinkarnacja i inne tego typu warunki nie istniej na wy szych planach. Na szcz cie ten eksperyment dobiega ko ca i znowu b dziemy razem - w pełni. To wy, kochani, zdecydowali cie si przyj tutaj w tym wła nie czasie, by do wiadczy i bra wiadomy udział w zako czeniu tego ciekawego eksperymentu. Mam nadziej , e po tym co powiedziałem nie czujesz si jak mysz do wiadczalna, ale przypominam ci, ukochany czytelniku, e sam wiadomie jako dusza zdecydowałe si bra udział w tym eksperymencie - jeste wi c Wybra cem spo ród wielu i cho by za to nale y ci si cze i chwała, któr ci, moja najukocha sza córko i mój najukocha szy synu składam. 9 - Czy istniał inny wariant rzeczywisto ci eksperymentu, o którym wspomniałe ?

odno nie

zako czenia

- Jak najbardziej! Było ich kilka. Przypomnijcie sobie na przykład Objawienie w. Jana, czyli popularnie Apokalips . Jednak ten program został bezpowrotnie WYMAZANY. Proces wymazywania tego programu rozpocz to po ataku terrorystycznym 11 wrze nia na World Trade Center. Kiedy ludzie wstrzymali oddech na całym wiecie obserwuj c pami tne wydarzenia, wstrzymali równie szalony wy cig my li, co pozwoliło otworzy portal energetyczny, przez który Istoty Miło ci i wiatła wy szych poziomów, Nauczyciele Kosmiczni oraz wy ej (od was) rozwini te cywilizacje - pozytywnie nastawione do Ziemi zacz ły likwidowa stary program zast puj c go kodami i nowymi programami wiatła i miło ci. Do tego procesu przył czyli si przebudzeni ludzie wyra aj cy ch współpracy w tym procesie. Jest ich miliony. Ich wkład jest ogromny i nieoceniony. Mimo, e wiele jest jeszcze do zrobienia to z nadziej i ufno ci mo na patrze w przyszło . 10 - Kochany Ojcze, co mo esz powiedzie o roku 2012? - Rok 2012 domyka szereg kosmicznych cykli: 26 lat, 13 000 lat, 26 000 lat czy 104 000 lat. Co to oznacza dla was, Kochani? To zako czenie pewnego etapu ewolucji Ziemi, jej historii i sposobu funkcjonowania, ale równie pocz tek kolejnej ery. Pocz tek ten datowany jest przez was, ludzi na 21.12.2012. Wtedy ma nast pi skok kwantowy wiadomo ci ludzkiej (i nast pi, ale nie tylko to...), która zostanie zsynchronizowana z wibracj bezwarunkowej miło ci. Z poziomu bezwarunkowej miło ci ka da istota jest warto ci sam w sobie, godna miło ci za fakt samego istnienia, yj c w jedno ci z planet , innymi istotami, wszech wiatem i... ze Mn , czyli ze ródłem. Ko czy si okres dominacji, manipulacji, agresji, przemocy i wykorzystywania innych. Tak ma wygl da Ziemia po 2012 roku i taki jest Mój plan. To równie przenikanie si wymiarów. Ju teraz fizycznie i duchowo mo ecie odczu transformacj jaka zachodzi. Całkowicie nało enie si

11


czwartego i pi tego wymiaru zako czy cały proces, ale jednocze nie rozpocznie nowy...

Rys.2 „…Ko czy si okres dominacji, manipulacji, agresji, przemoc i wykorzystywania innych. Tak ma wygl da Ziemia po 2012 roku i taki jest Mój plan.”

12


11 - Czym jest Merkaba? - Kochane dzieci, postaram si przedstawi zagadnienie i odpowiedzie na pytanie w punktach. To pozwoli wam usystematyzowa wiedz na ten temat.

Rys.3 „Merkaba tworzy dla osoby całkowit ochron Wszech wiata… Merkaba to swoisty dar ode Mnie.”

13

stworzon

przez Miło


1. Merkaba jest wehikułem, "rydwanem" ze wiata ródła u ywanym przeze Mnie, jak i Mistrzów do poł czenia si z istotami dostrojonymi do wy szych wymiarów. 2. Merkaba to ten sam rydwan wiatła, który zobaczył Ezechiel i tak malowniczo opisał w Biblii. W hebrajskiej tradycji oznacza wła nie "rydwan" lub "tron Boga". Oznacza równie "rydwan wznosz cy człowieka do Bo ego tronu - przed Bo e oblicze". 3. Merkaba tworzy dla osoby całkowit ochron stworzon przez Miło Wszech wiata. Równie uzdrawia wewn trznie, a tak e odmładza ciało fizyczne, emocjonalne i duchowe. 4. Ten "wehikuł" pomaga umysłowi, ciału, duchowi uzyska dost p, do wiadczy innych planów rzeczywisto ci i całego doskonałego i nieograniczonego potencjału ycia. 5. Merkaba jest krystalicznym polem energii, która ł czy umysł, ciało i serce razem w przestrzeni wi tej Geometrii. Merkaba to swoisty dar ode Mnie, dla was, kochane dzieci, który ma przypomina o niesko czonych mo liwo ciach waszego istnienia i pozwala do wiadczy rozszerzonej wiadomo ci.

12 - Kim s dzieci indygo? - S to wiadome dusze, które za Moim pozwoleniem zdecydowały si zaj na Ziemi w tym ciekawym czasie. Te dzieci maj szczególnie rozwini te dary jasnowidzenia, widzenia energii. Ich zadaniem jest burzenie starych systemów, struktur, stereotypów, którym brak elastyczno ci, czy prawo ci - s skostniałe. Charakteryzuj si problemami z uznaniem bezwarunkowej władzy, st d pojawiaj ce si trudno ci z dostosowaniem si do zasad w szkole, czy w społecze stwie. Maja równie wiele talentów. Wiele z nich ma w sobie ogromn wewn trzn m dro - ponad ich wiek. Zdecydowałem si zesła je (te dusze) na t planet , by stały si kamieniem w gielnym nowej cywilizacji miło ci, prawdy i harmonii. Te dzieci s rewolucjonistami budz cej si wiadomo ci i przybli aj wiadomo oraz odczuwanie Mnie ludziom. 13 - Kim s dzieci kryształowe? - O ile dzieci indygo zacz ły schodzi od około lat siedemdziesi tych ( ty, kochany Karolu równie zdecydowałe si zej jako dziecko indygo - byłe w pierwszej cz ci tego fascynuj cego eksperymentu), to dzieci kryształowe przychodz od około 2000 roku. To kolejne pokolenie ma wskaza kierunek rozwoju ludzkiego i zach caj do własnej ewolucji przez swoje istnienie.

14


S szcz liwe, spokojne, uduchowione i wyrozumiałe dla otoczenia. Mo ecie je równie je rozpozna dzi ki pi knym, du ym, wr cz "hipnotycznym" oczom. S one uzdolnione telepatycznie, potrafi równie wypracowa swój "j zyk migowy" i d wi kowy. Przez to cz sto s bł dnie diagnozowane jako dzieci autystyczne. To nieprawidłowa diagnoza, poniewa dzieci z autyzmem maj problem z komunikacj , gdy jest im oboj tne czy b d si komunikowa ze wiatem zewn trznym. Wynika to z utworzenia własnego wewn trznego wiata. Z dzie mi kryształowymi jest wr cz odwrotnie. One nie potrzebuj komunikowa si werbalnie, poniewa według nich wrodzone zdolno ci i umiej tno ci powinny w zupełno ci wystarczy do komunikacji na zewn trz. Ich wiadomo znacznie przewy sza obecn wiadomo , poniewa według nich komunikacja na poziomie my li (poziom czwartego wymiaru) oraz uczu (poziom pi tego wymiaru) jest w zupełno ci wystarczaj ca, co cz sto jest niewła ciwie odbierane. Te dzieci s równie bardzo wra liwe i yczliwe, ch tnie uzdrawiaj na poziomie fizycznym, emocjonalnym i duchowym, pocieszaj , oraz uwielbiaj przytula osoby smutne i nieszcz liwe. S one przejawieniem Mojej bezwarunkowej miło ci.

14 - Czym jest Kwiat ycia? - Kwiat ycia = wi ta Geometria. Ten znak, wizerunek jest znany na całej Ziemi. Nazwany został Kwiatem ycia, nie tylko dlatego, e wygl da jak kwiat, ale reprezentuje i symbolizuje cały cykl wegetatywny. Odzwierciedla on wszystkie formy matematyki, fizyki, astronomii, muzyk i jej harmoni , a tak e ka d form biologiczn - absolutnie wszystko co istnieje we wszech wiatach w formie fal. Ka de ciało istoty ywej i ciała astronomicznego posiada "otulin " energetyczn w postaci Kwiatu ycia. 15 - Co to jest wi ta Geometria? - Nie musicie najukocha si szuka zbyt daleko - spójrzcie w lustro. Ka de wasze przejawienie jest oparte na wi tej Geometrii. Przypatrzcie si muszli limaka, rozwini temu kwiatu. We cie do r ki ptasie pióro lub te otwórzcie album astronomiczny i do wiadczcie wi tej Geometrii. U artystów jest to złoty podział i złote proporcje, a w matematyce - matematyka fraktali. Radiesteci na wi t Geometri mówi energia kształtów. Jest to równie sposób porozumiewania si . Wasza bratnia cywilizacja - Arkturianie poprzez tworzone przez nich kr gi zbo owe staraj si z wami skomunikowa , powiedzie o swojej przyja ni i zapewni o ich obecno ci i gotowo ci w pomocy dla Ziemi i ludzko ci.

15


Rys.4 „Kwiat ycia = wi ta Geometria… Odzwierciedla on wszystkie formy matematyki, fizyki, astronomii, muzyk i jej harmoni , a tak e ka d form biologiczn - absolutnie wszystko co istnieje we wszech wiatach w formie fal.”

16


16 - Rozpocz li my bardzo ciekawy temat Kochany Ojcze, czy mo esz przekaza czytelnikom, jakie cywilizacje s przychylne naszej planecie i w jaki sposób współpracuj na rzecz wyniesienia Ziemi i ludzko ci? - Kochane dzieci. S kosmiczne cywilizacje, które reprezentuj wiatło i ciemno . Do tej pierwszej grupy nale np.: Arkturianie, Kasjopejanie i Plejadianie. # ARKTURANIE to rasa kosmiczna przejawiaj ca form wiatła. Czasem przez was, najdro si, zauwa alna jako posta humanoidalna lub anielska. Ale musz was zapewni , e aniołami nie s . Arkturianie pochodz z szóstej g sto ci lub jak wolicie wymiaru i podró uj poprzez wszech wiaty i czas za pomoc my li. Pracuj z Ziemi na poziomie energetycznym i kontaktuj si z lud mi mentalnie nauczaj c i informuj c jaki jest najlepszy kierunek ewolucji ludzko ci. Uznaj siebie i inne przejawienia jako jedno i spostrzegaj wszech wiat jako cało ciow form . Ta rasa przyj ła z wdzi czno ci i rado ci mo liwo pracy na rzecz ziemi w kierunku, który zaprojektowałem. Ich praca dla waszej planety jest nieoceniona i jestem dla Arkturian pełen wdzi czno ci. # KASJOPEJANIE maj zbli on form do Arkturian. S one przede wszystkim Istotami wiatła. Przez mieszka ców Ziemi równie bł dnie uznawani za Aniołów. Tak samo jak wymienieni wy ej wasi przyjaciele przejawiaj szóst g sto . Istniej na wszystkich poziomach egzystencji jako zjednoczona forma bytu. Nie s to istoty, które pochodz z Kasjopei, lecz jej okolice pozwalaj wzmocni , dostosowa sygnał do kontaktu z wami w obecnym czasie i przestrzeni. Ich praca i zadanie jest takie samo jak Arkturian. S waszymi mentorami, bra mi kosmicznymi i przyjaciółmi. 17 - Kochany Ojcze, istnieje w przestrzeni kosmicznej wiele federacji. Jedn z nich jest Galaktyczna Federacja wiatła, która mi dzy innymi współpracuje z Urantianami w wyniesieniu tej planety na wy sze wymiary. Czy mógłby , drogi Stwórco opisa t Federacj ? Drogie dzieci. Zaparzcie sobie teraz dobr herbat , poniewa b dzie to długi i dokładny opis. Postanowiłem przedstawi w postaci suchej opisówki, poniewa łatwiej b dzie wam sobie wiele rzeczy u wiadomi , wyobrazi , a co najwa niejsze przygotowa na spotkanie – bez l ku, lecz z miło ci i otwarto ci . Na pewno wielu ju widziało statki lub istoty przybywaj ce na Ziemi – to ONI. Powiem jeszcze, e mog przejawi si w obecnej misji jako wietlne Istoty. Wi c nie ograniczajcie si , b d cie otwarci! Galaktyczna Federacja wiatła została zało ona 4,5 milionów lat temu, by zapobiec dominacji i zniewoleniu tej galaktyki przez mi dzywymiarowe ciemne siły. Obecnie, to ponad 200 000 gwiezdnych nacji, członków konfederacji lub zwi zków w obr bie układów gwiezdnych. W przybli eniu 40% istot w federacji ma form humanoidaln (jest podobna w wi kszym lub mniejszym

17


stopniu do ludzi), a reszta ma odmienn form , ale s czuj cymi istotami. Wi kszo członków Galaktycznej Federacji s w pełni wiadomymi istotami. Pragn zaznajomi was, kochane dzieci, z wasz kosmiczn rodzin , dlatego te opiszemy dziewi ciu członków Galaktycznej Federacji wiatła. Oni maj pomóc istotom na Ziemi w ich duchowemu rozwojowi i przebudzeniu wiadomo ci. Do Federacji wiatła nale m.in.: Andromedianie, Arkturianie, Bellatrixianie, Centaurianie, Fomalhautianie, Mintakanie, Pegazanie, Procyonanie i Tau-Cetianie. W tej kolejno ci dla waszej, ukochani, wiedzy zostan scharakteryzowani. Andromedianie Nazwa członków : Andromedianie. Przył czyli do Galaktycznej Federacji: około 3,5 milionów lat temu. Miejsce: Konstelacja Andromeda. Odległo od Ziemi: około od 150 do ponad 4 000 lat wietlnych. Forma (wygl d zewn trzny): humanoid (istota człekokszałtna) . Podobni do ludzi na Ziemi. Oni zwykle maj na sobie tradycyjne wielobarwne kombinezony akceptowane przez Galaktyczn Federacj wiatła. Andromedian pod wzgl dem wygl du mo na przyrówna do dwóch ziemskich ras: pierwsza jest jak Europejczycy, od typu "nordyckiego" (blond włosy, niebieskie oczy, blada skóra), do mieszka ca krajów Morza ródziemnego (błyszczce ciemne włosy, br zowe oczy, ciemna karnacja), czyli...Europejczyk. Drugi jest typowym mieszka cem ziemskiego wschodu, z ciemnymi włosami, ciemnymi azjatyckimi oczyma i kolorem skóry adekwatnym dla tej ziemskiej rasy. Oczy wszystkich Andromedian s nieznacznie wi ksze ni mieszka ców Ziemi. Wargi s cienkie i prawie jasno ró owe, uszy s nieco mniejsze i ni ej osadzone, z boku głowy ni u was, mieszka ców Ziemi. R ce i stopy s delikatne z długimi palcami r k i nóg. Wysoko m czyzn wacha si mi dzy 1,7 do 2,12 metra. Wzrost kobiet wacha si od 1,63 do 1,93 metra. Specjalno rasy i zdolno ci: Andromedianie s znani w Galaktycznej Federacji jako naukowcy i badacze. Przeci tne zapotrzebowanie na sen: około 2 godzin na dob . J zyk: Andromedianie posługuj si j zykiem podobnym fonetycznie do ziemskich dialektów hiszpa skich i włoskich jest jednak bardziej tonalny, ma szersz lini melodyczn . Statek Matka i inne ich okr ty: główne statki wygl daj jak soczewki i maj pół mili długo ci, czyli ponad 800 metrów. Inne przypominaj kształtem meksyka skie kapelusze sombrero i mierz od 15 – 20 metrów.

Arkturianie Nazwa członków: Konfederacja Arkturian . Przył czyli do Galaktycznej Federacji wiatła: około 3,75 milionów lat temu. Miejsce: gwiazda Arkturus w Konstelacji Boötes'a. Odległo od Ziemi: około 36 lat wietlnych. Forma (wygl d zewn trzny): konio-podobna czuj ca Istota.

18


Arkturianie s wysoce czuj cymi formami zwierz cymi, które dokładnie s podobne do konia. Ciało jest smukłe z głow nieco podobn do ziemskiego konia. Kolor skóry zawarty jest mi dzy wanili a mocnym br zem. Arkturianin posiada grzyw i cienki ogon, który tylko nieznacznie przypomina ko ski. R ce s zako czone czterema palcami, które s gi tkie i niezmiernie cienkie. R ce, nogi i ciało maj bardzo umi nione. Oczy Arkturian s znacznie wi ksze ni mieszka ców Ziemi. Oczy tych istot równie maj ró ny kolor: od jasnego niebieskiego, do ciemnego br zu. Uszy s zbli one wygl dem do ko skich, jednak s mniejsze i bardziej zaokr glone ni u ziemskich odpowiedników. Arkturia ski m czyzna jest wysoko ci 2,5 metra, ale s te wy si, kobiety natomiast maj 2-2,5 metrów wysoko ci. Specjalno rasy i zdolno ci: W Galaktycznej Federacji wiatła, Arkturianie doskonale si znaj na czasie i galaktycznych kalendarzach, maj te wyj tkowe zdolno ci w nauce i filozofii. Przeci tne zapotrzebowanie na sen: zwykle od 1 do 3 godzin na dob . J zyk: Arkturianie mówi tonalnym j zykiem, który ma zbli one brzmienie do j zyka chi skiego lub wietnamskiego. Statek Matka i inne ich okr ty: główne statki wygl daj jak soczewki, podobnie jak poprzednie, lecz s znacznie wi ksze – ponad 14 mil długo ci (22,5 kilometra). Dysponuj te statkami zbli onymi kształtem do ziemskich dzwonów gł binowych lub batyskafów o rednicy do 12 – 23 metrów. Bellatrixianie Nazwa członków: mieszka cy gwiazdy Bellatrix. Byli członkowie Ligi Oriona, którzy stanowili centralny człon dla tej byłej Konfederacji. Przył czyli do Galaktycznej Federacji wiatła: 5 lat temu. Miejsce: jedna z najja niejszych gwiazd w Konstelacji Orion; to jest jasna gwiazda z Ziemi widziana na prawo i nad Pasem Oriona. Odległo od Ziemi: około112 lat wietlnych. Forma (wygl d zewn trzny): rasa jest raptoidalna (jaszczuropodobni). Przybyli z Konstelacji Strzelca około 25 milionów lat temu. Istoty ko ciste i pokryte łuskami, z du ko cist czaszk . Przedstawiciele tej rasy posiadaj du e czerwone lub blado ółte oczy, podobne do ziemskich gadów, ale ustawione wysoko, bardzo mały nos. Charakteryzuj si małymi, cienkimi ustami, a tak e brakiem uszu. Zamiast tego otwory słuchowe o rednicy około 7 cm, umieszczone za oczami. Ich skóra jest łuskowata w kolorze zielonym, ółtym, br zowym lub czerwonym. Posiadaj cienkie r ce, które s zako czone sze cioma, szponiastymi palcami. Stopy maj pi palców zako czonych pazurami. Ogon, gruby jak krokodyli, ko czy si przy stopach. M czy ni s ni si od kobiet. Ich wzrost waha si mi dzy 2,5 a 3 metrami, kobiety mierz 2,6 – 3,2 metra. Specjalno rasy i zdolno ci: wysoko rozwini ty zmysł dyplomatyczny. Przez ostatnie 6 milionów lat oddziały interwencyjne dla Sektora Drogi Mlecznej. Przeci tne zapotrzebowanie na sen: 5 do 8 godzin. J zyk: bardzo gruby i gardłowy; charakteryzuje si gł bokim warczeniem

19


i syczeniem. Statek Matka i inne ich okr ty: Statek Matka i dowódcze przypominaj wygl dem kijanki, które wyst puj równie w tej cz ci galaktyki i stały si inspiracj do ich konstrukcji. Wymiary tych pojazdów s w granicach od 1 mili do nawet 400 mil ( powy ej kilometra do 640 kilometrów!). Zwykła flota składa si ze statków, które łudz co przypominaj ziemskie chrz szcze, istniej istoty w takiej formie u Bellatrixian. Ich wielko jest zró nicowana: od 30 km do ponad 120 km. Rasa ta tak jak wy potrafi obserwowa stworzenia i czerpa z ich wygl du inspiracj . Centaurianie Nazwa członków: Wielki Zwi zek Gwiazdy Centaurus. Przył czyli do Galaktycznej Federacji: 1,1 milionów lat temu. Miejsce: Konstelacja Centaurus jest usytuowana mi dzy konstelacjami Lupus i Vela. Konstelacja ta jest najlepiej znana dla jej najja niejszej gwiazdy, potrójnego systemu gwiazdy Alfa Centauri, równie znanego jako Rigel Centaurus. Jedna z jego potrójnych gwiazd jest Proximi Centauri. Odległo od Ziemi: rozległe wyst powanie tej populacji - od 4,3 do ponad 1000 lat wietlnych. Forma (wygl d zewn trzny): rasa ma swoich przedstawicieli zarówno w ród humanoidów i raptoidów. • Humanoidzi Centaurian s bardzo podobni do mieszka ców Ziemi. M czyzna jest bardzo umi niony, mo na znale zarówno blondynów, szatynów, brunetów, jak i z rudymi włosami. Oczy s nieznacznie sko ne lub zaokr glone i s br zowe, czarne, niebieskie, zielone. Wzrost m czyzn waha si od 1,8 do 2,4 metra. Kolor skóry podobnie jak na Ziemi, mo e by odcie opalonej białej skóry do bardzo ciemnej. Kobiety s zbli one wzrostem do m czyzn, ale mniej umi nione. • Raptoidzi Centaurian s równie mocno umi nieni, ale intensywnie pokryci łuskami. Ich kolor skóry jest zielony i niebieski lub czerwony • i zielony – w łaty. R ce s w sze ni u ludzi, zako czone sze cioma palcami z pazurami. Oczy s zaokr glone i podobne do raptoidów z gwiazdy Bellatrix . Podobnie jak poprzednio opisana rasa maj 5 palców u nóg, ale nie posiadaj ogona. Kobiety maj około 2,5 metra wysoko ci i s nieznacznie wy sze od m czyzn. Specjalno rasy i zdolno ci: Centaurianie s znani jako zdolni stratedzy i s w zwi zku z tym doradcami Federacji. Doskonale radz sobie w jednoczeniu czuj cych istot i w rozwi zywaniu konfliktów za pomoc pokojowych metod, przepełnionych Miło ci i Harmoni . Przeci tne zapotrzebowanie na sen: od 2 do 4 godzin. J zyk: humanoidzi Centurian posługuj si j zykiem o gardłowym brzmieniu, podobnym do niemieckiego , ale tonalnie brzmi jak j zyk chi ski. J zyk raptoidów jest równie gardłowy, ale jednocze nie bardzo trudny do zrozumienia przez inne istoty. Statek Matka i inne ich okr ty: istniej dwa typu statków, które były widziane przez was na ziemskim niebie. Pierwszy z nich to dzwoniaste pojazdy z du ym skrzydłem w kształcie soczewki na dole. Wysoko tych pojazdów to około 9

20


metrów i rednicy 14 metrów. Drugi typ jest w kształcie cygara z małym wybrzuszeniem na rodku o długo ci ponad 60 metrów. Fomalhautianie Nazwa członków: Konfederacja Fomalhautian Przył czyli do Galaktycznej Federacji: neutralni mieszka cy gwiazdy Fomalhaut, przył czeni do Galaktycznej Federacji wiatła około 7 lat temu. Miejsce: Najja niejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Piscus Austrinus – Południowa Ryba. Piscus Austrinus znajduje si pomi dzy gwiazdozbiorami Aquarius i Grus. Odległo od Ziemi: około 23 lata wietlne. Forma (wygl d zewn trzny): dwa rodzaje członków. Pierwsza humanoidalna grupa oderwana od Plejadian, która skolonizowała Fomalhaut około 250 000 lat temu i zamieszkuje ¾ planety. Druga – raptoidalna grupa wywodz ca si z planety Bellatrix w pasie Oriona, która skolonizowała drug planet układu słonecznego Piscus Austrinus około 200 000 lat temu. Te dwie grupy stworzyły Konfederacj po serii bardzo wyniszczaj cych wojen mi dzy sob , które zako czyły si około 20 000 lat temu. Pierwsza grupa Fomalhaut jest bardzo podobna do ludzi rasy “nordyckiej”, najcz ciej s to blondyni, z bardzo niebieskimi, orzechowymi lub szarymi oczami. M czy ni s muskularni i maj około 1,85 metrów wzrostu. Kobiety s delikatniejsze i maj od 1,60 do 1,90 metrów wysoko ci. Druga grupa ma ciemn skór , wygl daj na opalonych, z ciemnymi włosami i br zowymi, szarymi lub czarnymi oczami. S identyczni wzrostem jak europejska rasa “nordycka”. Drug form przejawienia jest Konfederacja Raptoidów, pierwotnie mieszka ców gwiazdy Bellatrix, którzy charakteryzuj si ko cist budow ciała, pokrytego łuskami. Poniewa s to przybysze z Bellatrix – opis ich wygl du mo na znale nieco wy ej. Specjalno rasy i zdolno ci: Fomalhautianie s znani jako bardzo dobrzy naukowcy. Stanowi obecnie wi ksz cz zespołu naukowo-badawczego wysłanego na Andromed (około 2 000 000 lat wietlnych od waszej galaktyki). Przeci tne zapotrzebowanie na sen: od 2 do 6 godzin. J zyk: humanoidzi mówi j zykiem lirycznym, ale gardłowym. Raptoidzi posługuj si mow jeszcze bardziej gardłow . Statek Matka i inne ich okr ty: główne statki rasy humanoidów mierz od 3 do 1920 kilometrów i s w kształcie cygara. Statki floty maj kształt spadaj cej kropli wody o wymiarach 18 – 26 metrów. Rasa Raptoidów ma statki-bazy w kształcie ameby o ró nych wielko ciach: od 13 do 14 400 kilometrów!!! Zwykłe statki s podobnie jak u Bellatrixian i maj form chrz szcza o długo ci około 30 metrów. Mintakanie Nazwa członków: Gwiezdny Naród Planety Mintaka (dawniej członkowie Ligi Oriona). Przył czyli do Galaktycznej Federacji: 3 lata temu.

21


Miejsce: Mintaka – jedna z trzech jasnych gwiazd w Pasie Oriona, pozostałe dwie to Ainitak i Ainilam). Odległo od Ziemi: około 233 lata wietlne. Forma (wygl d zewn trzny): w wi kszo ci mieszka cy nale do rasy Amphiboid – płazoidy, ale yj na tej planecie te raptoidzi. W wielu przypadkach Mintakanie przypominaj ziemskie aby lub ropuchy, ró nica polega na tym, e s istotami wyprostowanymi, dwuno nymi. Ich skóra jest nieowłosiona, opalizuj ca w kolorach czerwieni, pomara czu, zieleni, ółci i br zu. W przeciwie stwie do ziemskich płazów, oczy nie s wytrzeszczone, a mimo to du e, w kolorach jasnej czerwieni, pomara czowe, lub zielonkawo- ółte. Nos to dwa niewielkie otwory w formie rozci cia. Usta s cienkie, ale szerokie – podobne do abich. Po obu stronach głowy znajduj si szeroko rozstawione otwory uszne. Głow maj du , pozornie nieproporcjonaln do reszty ciała, brak uwidocznionej szyi. Ciało Mintakan jest bardzo umi nione. Cztery palce u r k i nóg s długie, poł czone ze sob błonami pławnymi oraz zako czone pazurkami. M czy ni, nieznacznie mniejsi ni kobiety, maj mi dzy 2,13 do 2,44 metra wzrostu. Kobiety s wy sze: od 2,3 do 2,6 metra wzrostu. Specjalno rasy i zdolno ci: Mintakanie s biegli w psychologii oraz w przeszło ci we wszystkich metodach manipulacji umysłem. Maj te ogromn wiedz na temat anatomii oraz wewn trznej wiedzy duchowej, która została zebrana przez 15 milionów lat. Przeci tne zapotrzebowanie na sen: od 4 do 6 godzin. J zyk: brzmi bardzo tonalnie, a jednocze nie gł boko i gardłowo. Statek Matka i inne ich okr ty: pami tacie statek na ko cu filmu „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”? Tak wygl da mintaka ski statek, oboj tnie czy jest to zwykły okr t floty, czy statek matka. Ró nica jest w wielko ci: statki matki, jak okr t sztabowy maj od 160 do 1600 kilometrów. Normalne pojazdy maj rednic w granicach 15 – 45 metrów. Pegazanie Nazwa członków: Liga Gwiezdna Pegaza (Pegasus). Przył czyli do Galaktycznej Federacji: 3,78 milionów lat temu (w przeszło ci byli kolonizatorami gwiazd z inicjatywy Rz dz cej Rady Syria skiej – około 4 000 000 lat temu). Miejsce: konstelacja Pegasus jest bardzo du ym skupiskiem ponad 1000 gwiazd, umiejscowionych mi dzy konstelacjami Łab dzia i Wodnika. Odległo od Ziemi: pas przestrzeni kosmicznej mi dzy 200 a 3 000 lat wietlnych od Ziemi. Forma (wygl d zewn trzny): w lidze s trzy grupy humaniodów. Pierwsza z nich jest bardzo podobna do Syrian i podobnie jak oni maj biała i niebiesk skór . Drugi typ to szczuplejsi humanoidzi o pomara czowej skórze. Ostatnia grupa to hybryda ras humanoidów z dinoidami, czyli istotami podobnymi do dinozaurów wyst puj cymi kiedy na Ziemi.

22


Pierwsza grupa Pegazan pierwotnie pochodzi z Syriusza B, którego byli kolonizatorami: m czy ni s perfekcyjnie muskularni, ale maj proporcje ziemskiego dziecka, mierz cy 1,98 do 2,24 metra o włosach blond lub br zowych. Oczy s koloru jasnoniebieskiego lub zielonego. Kobiety s niezwykle zmysłowe i ich wzrost waha si mi dzy 1,88 a 2 metry. Równie maj biał lub jasnoniebiesk skór . Drugi typ jest bardzo podobny do poprzedniej, z wyj tkiem dwóch głównych ró nic. Równie s owłosieni, ale włosy i skóra s koloru czerwonego i ciemno pomara czowego. Maj kocie oczy, od czerwonego a po ciemno niebieski. S to przybysze z dalekich gwiazd za Konstelacji Liry. Trzecia rasa Pegazan jest pokryta łuskami, ma oczy kocie w kolorach czerwonym, br zowym lub bladym ółtym. Ciało, nogi, szyja i r ce s bardziej umi nione ni ludzi i maj kilka grubych yło-podobnych wypukło ci przebiegaj cych podłu nie przez ciało. Ka da r ka i stopa jest zako czona w cztery cienkie, długie palce zako czone pazurami. M czy ni maj 2,13 - 2,44 metra wysoko ci, natomiast kobiety maj od 2,08 do 2,31 metra wysoko ci. Specjalno rasy i zdolno ci: istoty z Pegaza s uzdolnionymi innowatorami, naukowcami i dyplomatami. Przeci tne zapotrzebowanie na sen: 1,5 godziny do 3 w zale no ci od gatunku. J zyk: u ywane s dwa rodzaje j zyka. Pierwszy jest tonalny i brzmi harmonicznie, drugi jest bardziej gardłowy i gruby. Statek Matka i inne ich okr ty: na Ziemi widziane były trzy rodzaje statków. Pierwszy z nich to statki obrony w kształcie zaokr glonego trójk ta, którego ka dy bok ma długo 22,5 metra. Kolejny typ statku to zaokr glony pojazd o rednicy 26 metrów, a trzeci typ statku ma kształt podwójnej soczewki o długo ci ponad 400 metrów. W zwi zku z tym ostatni wymieniony rodzaj statków Pegazan mo na nazwa „Statkiem-Matk ” .

Procjonanie Nazwa członków: Gwiezdny Naród Planety Procjon. Przył czyli do Galaktycznej Federacji: około 3,5 miliona lat temu. Pocz tkowo osiedli si na Procjonie 3,8 miliona lat temu koloni ci z Syriusza B. Byli to uciekinierzy z walk wewn trz konstelacji Raka. Miejsce: Procjon z Ziemi widoczny jest na niebie południowym nad Syriuszem. Jest to najja niejsza gwiazda konstelacji Mały Pies – Canis Minor. Procjon jest zamieszkał cz ciowo podwójn gwiazd . Cały system składa si z sze ciu stosunkowo małych ciał niebieskich. Odległo od Ziemi: 11,5 lat wietlnych. Forma (wygl d zewn trzny): s to dwa typy czuj cych istot. Pierwsza grupa to typ humanoidalny podobny do Syrian i Lirian. Podobnie jak istoty z Syriusza B s białe lub niebieskie w pełni wiadome istoty. Druga grupa to raptoidalne istoty nieco wy sze od poprzedniej wymienionej grupy i maj zielony, br zowy lub niebieski kolor skóry. Pierwszy typ mieszka ców Procjona jest bardzo podobny w figurze do ludzi. S jednak istotne ró nice: maj znacznie wi ksze i ywsze oczy niebieskie,

23


br zowe lub zielone. Maj równie mniejsze uszy, które s umiejscowione ni ej ni u mieszka ców Ziemi. Ich czaszka jest wi ksza, ze wzgl du na pojemno i rozmiar mózgu. Wysoko m czyzn waha si od 1,85 m do 2,25 m. Kobiety s ni sze i maj wysoko od 1,90 do 2,10 metra wysoko ci. Druga grupa – raptoidzi s bardzo podobni do innych istot tej grupy ju opisywanych. Charakteryzuj si kr gosłupem masywnej budowy i długim ogonem. Ich wzrost, zarówno m czyzn jak i kobiet przekracza 2 metry. Specjalno rasy i zdolno ci: wytrwali podró nicy i odkrywcy. Przeprowadzili wiele udanych ekspedycji w obr bie tej galaktyki i innych dalszych przestrzeni kosmicznych. Przeci tne zapotrzebowanie na sen: humanoidzi potrzebuj 1 lub 2 godzin, natomiast raptoidzi 3-4 godziny. J zyk: pierwsza, humanoidalna grupa posługuje si bardzo tonalnym j zykiem z niewielk ilo ci d wi ków gardłowych. Współmieszka cy – raptoidzi maj równie tonalny j zyk, ale du ilo ci d wi ków gardłowych. Statek Matka i inne ich okr ty: flotylla istot z Procjona składa si ze statków w kształcie kropli lub s bardzo podobne do ziemskich (i jak ju zostało powiedziane nie tylko ziemskich) chrzaszczy. Ich wymiary s od 14 do 60 metrów. Statki dowódcze – „matki” maj od 160 kilometrów do 6 400 kilometrów! Wygl dem przypominaj płatek niegu lub raczej meduz . Tau-Cetianie Nazwa członków: Gwiezdny Naród Planety Tau-Ceti. Przył czyli do Galaktycznej Federacji: 2,5 milionów lat temu. Pierwsi mieszka cy systemu to istoty nied wiedzio-podobne. Około 2,4 miliona lat temu zezwolili kolonistom z konstelacji Herkulesa zasiedli czwart planet układu 2,4 milionów lat temu. Miejsce: najdalsza gwiazda od Ziemi konstelacji Wieloryba. Odległo od Ziemi: w przybli eniu 11,8 lat wietlnych. Forma (wygl d zewn trzny): te czuj ce istoty to gwiezdni ludzie lub istoty nied wiedzio-podobne. Ludzkie istoty s podobne do mieszka ców galaktyki Herkulesa. Maj oni trzy kolory skóry, br zow z odcieniem miedzi, czerwon i zielon – jasn lub ciemn . Te br zowe istoty maja włosy w kolorze miedzianym, czarny lub czerwono pomara czowych włosów. Kolor oczu to cała gama: zielone, bł kitne, popielate do br zowych. M czy ni s dobrze zbudowani i mierz 2,10 – 2,60 metra wysoko ci. Istoty e skie maj wzrost od 2 do 2,40 metra, skór jasnozielon i s blondynami, ale równie zdarzaj si bruneci o stalowoniebieskich oczach. Istoty o br zowej skórze maj podobne cechy. Czerwonoskórzy humanoidzi maj włosy w kolorach: czerwonym, pomara czowym lub blond. Ich oczy s br zowe lub niebieskie. Istoty zwierz co-podobne z Tau Ceti s pokryte futrem w kolorze br zowym, czarnym lub jasnym. Maj ogony i głowy o nied wiedzim kształcie. Ich oczy s koloru br zowego, czarnego lub niebieskiego, a ich rozstaw podobny jak u istot ludzkich. Maj postaw wyprostowan na dwóch nogach i umi nionym

24


ciele. Umi nione r ce i nogi zako czone s pi cioma palcami. Wzrost tych czuj cych istot jest imponuj cy: od 2,75 do 3,60 metra. Specjalno rasy i zdolno ci: znani s z umiej tno ci budowania najbardziej zaawansowanych technologicznie statków. S równie wietnymi pilotami I nawigatorami. Ich umiej tno ci pilota u s znane w całej galaktyce. Przeci tne zapotrzebowanie na sen: wszystkie rasy potrzebuj od 1 do 2 godzin. Statek Matka i inne ich okr ty: flota składa si z romboidalnych, plazmatycznych okr tów o długo ci około 60 – 75 metrów. Wysyłane s ze Statku Matki do badania Galaktyki. Wi ksze okr ty i Statek Matka maj wygl d owalnego , nieco spłaszczonego w rodku dysku – jak czerwona krwinka. Zbieraj si w eskadry po 20 – 50 modułów, a ich wielko waha si od około 6,50 kilometra do ponad 70 kilometrów. 18 - Kochany Stwórco, coraz cz ciej zaczyna si mówi o Astharze – dowódcy kosmicznej floty, która przygotowuje Ziemi na wyniesienie. Powiedz, kochany Ojcze, jakie jest jego zadanie dla naszej planety? Ukochani, nie ulega w tpliwo ci, e zmiany nadchodz i s nieuniknione. Komandor Asthar jest dowódc ogromnej floty skoncentrowanej w waszej przestrzeni galaktyki. Obecnie ma wraz z dowodzonymi statkami kilka zada do wykonania. Z kosmicznego poziomu stanowi zapor i filtr dla ogromnej ilo ci energii, która spływa na Ziemi z Centrum Galaktycznego, a tak e z kierunków Antaresa, Oriona, Plejad, Alfa Centauri czy Syriusza. Dbaj o to, eby wielki potok fotonów i elektronów był oczyszczony z negatywnych struktur, uporz dkowany i dostosowany do mo liwo ci absorpcji planety i jej mieszka ców. St d tak wiele spływa duchowych, energetycznych i kosmicznych stroje . Kochane dzieci, jeste cie pot nymi katalizatorami energii, dlatego wa ne jest aby cie prze ywali ka dy dzie w wietle, Miło ci i Harmonii po to, by cie w pełni mogli skorzysta z wymienionej energii stroje dla własnego dobra, a tak e - co jest istotne – dla dobra Ziemi. Innym zadaniem floty Asthara jest tak e monitorowanie i niwelowanie negatywnych energetycznie skutków działa wszelkich struktur kontroli: religijnych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, militarnych i innych. Dlatego te pomoc wszystkich zadeklarowanych Istot wiatła na Ziemi jest istotna. Apeluj wi c o wsparcie medytacyjne, modlitewne, intencyjne i przez ka de wietliste działanie. Byłoby to bardzo pomocne, poniewa i tak cała flota działa prawie na 100% swoich mo liwo ci.

25


Rys.5 „…Do Federacji wiatła nale m.in.: Andromedianie, Arkturianie, Bellatrixianie, Centaurianie, Fomalhautianie, Mintakanie, Pegazanie, Procyonanie i Tau-Cetianie.” (na ilustracji wybrani przedstawiciele ras z Astharem – dowódc kosmicznej floty).

26


19 - Kochany Ojcze, a czy mo esz co napomkn cywilizacji ciemno ci?

na temat jak to okre liłe

- Najukocha si. Na wst pie chciałbym zaznaczy , e działanie ras ciemno ci naturalnie nasila si jako efekt zmian zachodz cych na waszej pi knej planecie. Mimo, e ich rozpaczliwe próby działa i manipulacji wiadomo ci ludzi mo e by zatrwa aj ce, to nie ma si czego obawia , poniewa wszystko jest pod kontrol . Z jednej strony wielu z was jest ju przebudzonych i wasza wiadomo jest zbyt wysoka, by by kontrolowanym, a z drugiej strony Moja opieka i starania sprzymierzonych cywilizacji oraz Istot Miło ci i wiatła nie pozwoli na wi ksze negatywne skutki. A teraz, dzieci Moje kochane, przejdziemy do wła ciwego tematu. Do tych ras nale na przykład Gadoidy i Retikulanie. Zacznijmy od tych ostatnich: # RETIKULANIE pochodz z układu Zeta Reticuli około 40 lat wietlnych od Ziemi. Maj ponad metr wzrostu, bardzo cienkie ko czyny, szar skór i czarne du e oczy. Nazywacie ich "szarakami". Te szare istoty desperacko staraj si pozna ludzki genom, poniewa ich rasa jest bliska wymarcia i chc naprawi własne DNA w celu uzupełnienia go o te elementy, które pozwol im egzystowa . Pochodz z czwartego wymiaru i posiadaj zdolno ci parapsychiczne, które wynikaj z rozwoju technologicznego, a nie duchowego. # GADOIDY. Istnieje wiele ras gadoidalnych o ró nym nastawieniu do Ziemi i jej mieszka ców. Dominuj jednak u nich wzorce zwi zane z pragnieniem władzy, podporz dkowania sobie innych, ywi si niskimi wibracjami, jak uczucie smutku, zawi ci czy agresji. Technologicznie s znacznie bardziej rozwini ci ni Retikulanie. Ta rasa zmodyfikowała kiedy ludzkie DNA, w wyniku czego zanikły zdolno ci parapsychiczne i duchowe. Praca na poziomie Miło ci, wiatła, Harmonii i Rado ci, któr tak wielu z was ju wykonuje uniemo liwia ich starania. Ko cz c zaznaczam, kochane Moje dzieci, e w harmonii jest zawsze równowaga. Obecna sytuacja przypomina troch western, gdzie dobry szeryf i jego pomocnicy goni opryszków, ale adrenalina, nieprawda ?! Ale jak to bywa w westernach "dobro" w ko cu zwyci y "zło"! 20 - Chciałbym zada pytanie, które bardzo mnie i na pewno czytelników interesuje. Czy istoty, nasi kosmiczni bracia równie rozwijaj si duchowo? -Najmilsi, to bardzo szeroki temat. Ci ko mówi jednoznacznie o rozwoju duchowym w uj ciu kosmicznym, poniewa jest tyle dróg rozwoju co istot. Je li rozwój b dziemy rozumieli w uj ciu ziemskim, czyli jako d enie do zjednoczenia z MIŁO CI , ze Mn , to ilo cywilizacji we Wszech wiecie, w którym jeste cie stanowi mniejszo . Musimy spojrze na rozwój przejawie w uj ciu rozwoju osobowo ci i uczu , ich całej gamy. S takie społeczno ci, które intensywno ci praktyk „duchowych” przepłaciły brakiem odczuwania

27


czegokolwiek, zarówno „pozytywnych”, jak i „negatywnych” uczu – s jakby w stagnacji. Czy taka równowaga wam si z czym kojarzy? Na pewno z Nirwan …Dlatego te nale y ostro nie i rozumnie podchodzi do osi gania tego stanu, bo raptem mo na wpa w pułapk nie odczuwania nienawi ci i co gorsze MIŁO CI. Pocz tkowy rozwój, przez który ka da istota przechodzi w wiatach materialnych, a cz ciowo w półmaterialnych – to spostrzeganie rzeczywisto ci, wyci ganie wniosków, orientowanie si w przestrzeni, w której si jest. Dalej dochodzi poszukiwanie i praktyka. Ziemianie maj ten luksus, e potrafi odczuwa MIŁO , emocje i je uzewn trznia . S te rasy, które zazdroszcz mieszka com Ziemi tego bogactwa. Jednak chciałbym Ci, drogi czytelniku, opisa jedn nacj obywateli waszej Galaktyki, która jest „typow ” ras maj c obran drog zrównowa onego rozwoju. Czy chciałby posłucha o mieszka cach grupy planetarnej, zamieszkuj cej konstelacj Lwa (Alfa, Beta i Gama Leoni) w trójk cie trzech gwiazd: Zosma, Chertar i Denebola ? Wyobra sobie cywilizacj znacznie rozwini t technologicznie od mieszka ców Ziemi. Jest to rasa, która d y do zjednoczenia ze Mn , ale nie spieszy si do powrotu, poniewa jest przekonana, e do wiadczenie jest cenniejsze ni zako czenie eksperymentu oddzielenia. Jednak mimo to, nauki Jezusa, Buddy, czy Zaratustry s cz ci edukacji szkolnej. Cech charakterystyczn ich rozwoju jest utrzymywanie „negatywnych” i „pozytywnych” emocji obok siebie. Potrafi je kontrolowa , by nie raniły innych, kiedy s niepotrzebne i ich rola jako „próbnika zdarze ” si sko czy. Wiele istot na Ziemi musi si tego nauczy , a wiem, tak jak wy, e nie jest to proste. Osi gn li umiej tno przekształcania negatywnych emocji w pozytywn energi . Robi to na ró ne sposoby: jedni medytuj , a inni anga uj si w rywalizacj sportow . Zrozumieli, e pozytywne, jak i negatywne emocje mog by wykorzystane do rozwoju. Do wiadczanie ycia, relacji mi dzy istotami jest dla nich bardziej atrakcyjna, ni zjednoczenie ze Mn , d enie do MIŁO CI, no có , ich wybór. Ich do wiadczenie MIŁO CI, nie jako celu samego w sobie, ale próbnika zdarze mo e sta si pułapk , gdy zakleszcz si w wiecie do wiadczania, a nie rozwoju i zjednoczenia. Raz ju mieli lekcj , z której wyszli bardzo ładnie: około 4500 lat wietlnych temu stali na przepa ci utraty wiadomo ci i inteligencji emocjonalnej, na szcz cie na czas zawrócili ze cie ki stania si bezdusznymi i nie odczuwaj cymi zombie. Kochani, takich ras jest wiele, b d cych na ró nych poziomach rozwoju. S te tacy, którzy błagaj o wasze wsparcie WIATŁEM I MIŁO CI z waszym mistrzowskim przejawieniem. Tak wi c okazuje si , e nie tylko jeste RATOWNIKIEM ZIEMI I LUDZKO CI, ale Wszech wiatów i dlatego mam tak wiele wdzi czno ci, uznania, szacunku, a przede wszystkim MIŁO CI dla was, najmilsi.

28


21 - Drogi Stwórco, na Ziemi jest wiele osób, które bior nałogowo narkotyki. Ich celem jest mi dzy innymi uzyskanie odmiennych stanów wiadomo ci. St d pytanie: czy narkotyki maj co wspólnego z rozwojem duchowym? -Substancje w niektórych ro linach na Ziemi maj zupełnie inne przeznaczenie, ni s powszechnie stosowane. We my na przykład konopi indyjsk (canabis indica) ro lin , która miała w zało eniu by rodkiem znieczulaj cym przy zabiegach medycznych. Jest ona równie doskonałym i tanim surowcem do produkcji ubra i papieru. Ro nie bardzo szybko, wi c zbiór z jednego hektara jest bardziej opłacalny ni wyprodukowanie odpowiedniej ilo ci celulozy do produkcji papieru. Zacz li my troch z innej strony, ale wracaj c do twojego pytania, to oczywi cie, e nie. Istoty wysoko rozwini te posługuj si medytacj , sił woli i unikaj substancji psychoaktywnych. Korzystanie ze wspomagaczy jest drog na skróty i do niczego nie prowadzi. Wizje osi gane przez przyjmowanie narkotyków s mało wiarygodne, poniewa umysł dodaje swoje trzy grosze. Słusznie wszystkie te substancje i rodki nazywa si halucynogennymi, poniewa rzeczywi cie powoduj halucynacje, a nie eksterioryzacj – doznania poza ciałem fizycznym, podró e w celu dokonania wa nych zada duchowych i nauki. Postawmy dwóch szamanów obok siebie, jeden z nich za ył narkotyk i miał wizje, a jego kolega inaczej, u ył piewu i gry na b bnie, by wej w trans. Jak my licie, który z nich miał łatwiejsze zadanie i bardziej warto ciowe wizje? Wydawałoby si , e ten po przyj ciu ro lin o działaniu halucynogennym, ale jak wspomnieli my, u niego wł czył si umysł , który zanieczy cił swoimi wybrykami widzenie, wi c aby uzyska co warto ciowego z pracy, szaman musiał jeszcze dokona odfiltrowania i interpretacji. Szaman – b bniarz nie miał takiego problemu. Ludzie nie s przygotowani psychicznie i duchowo do przyjmowania rodków narkotycznych. A ci nie si na usta stwierdzenie, e ludzie s za słabi, ale wol powiedzie , e wasza ewolucja poszła troch w innym kierunku. Istniej cywilizacje, które do pewnego momentu miały bardzo zbli on drog rozwoju, ale obrały kierunek duchowy, a mniej materialny i efektem tego była mo liwo brania takich substancji bez konsekwencji, a nawet z pewnymi korzy ciami. Wracaj c jednak na Ziemi wszystkim wam znane s konsekwencje zdrowotne, o których nie było mowy w tym przekazie. Ko cz c, kochani, odradzam w warunkach ziemskich, to nie najlepszy pomysł, a przed zako czeniem eksperymentu z t cudown planet tym bardziej. Dlaczego? Sami wiecie… 22 - Drogi Ojcze, czy w wyniku transformacji człowieka zmieni si jego DNA? - Najmilsi, wszyscy ludzie, którzy yj na Ziemi w dzisiejszych czasach b d wiadkami wielkich cyklicznych zmian, duchowego przej cia człowieka i Ziemi w wy szy wymiar. Ludzie i ich ciała wy sze ulegn transformacji, przemianie. To fakt, który ma obecnie miejsce. Coraz szybciej nast puje masowa transformacja i uruchomienie ludzkiego DNA z dwóch nitek do dwunastu.

29


Obecnie wi kszo z ludzi, nieprzebudzonych Istot wiatła posiada DNA składaj ce si z dwóch nitek. Kiedy Moje kochane dzieci zaczynacie osi ga wy szy stopie wiadomo ci, wówczas budzi si DNA i przemienia si coraz intensywniej. Pierwsze co jest zauwa alne to du e zmiany fizyczne ciała. Mo e nawet zmieni si kolor oczu , włosów czy wzrost. Znane s ju przypadki, e kto urósł w dorosłym, wr cz w dojrzałym wieku. Pierwsz zmian wiadomo ci to zrozumienie praw kosmicznych i m dro . wiadczy to o daleko posuni tych zmianach płatów mózgowych. Wi c je eli odkryjesz w swym ciele zmiany takie jak: # nagła utrata wagi lub szybkie przybieranie na wadze, # zmiana przyzwyczaje kulinarnych, apetytu - odrzucasz potrawy, które przedtem uwielbiałe , # masz nudno ci, bóle brzucha lub problemy z układem trawiennym to mo e oznacza budzenie si twojego DNA. Równie Nauczyciele Wniebowst pieni Ludzko ci, Istoty Miło ci i wiatła pracuj nad transformacj twojego DNA. Nie jest to powód do niepokoju lecz rado ci, e przygotowujesz si do wydarze i wspaniałej przygody, która ma nadej . 23 - Powiedzmy Ojcze naszym czytelnikom co na temat my li. Czym jest my lenie? - Kochani, my lami człowieka i innych istot zawiaduje dusza. My lenie to niełatwy stan, który potrzebny jest do aktywno ci. Nawet istoty o bardzo niewielkich rozmiarach i nieskomplikowanej budowie potrafi my le , chocia w ograniczonym zakresie. Istota, która my li - odczuwa, czyli jest wiadoma w mniejszym lub wi kszym stopniu swojego istnienia – posiada wiadomo . Jest to podstawowy czynnik odró niaj cy mechanizmy nieo ywione od ich twórców. Przykładem s komputery, które działaj analizuj c i podejmuj c decyzje nie wychodz c poza schemat decyzyjny, czyli program. Samodzielne i spontaniczne my lenie wypływa z duszy, a nie z mózgu. Mózg słu y do ich formowania i w zale no ci od potrzeby działania zgodnie z wyuczonymi schematami lub wyra ania za pomoc słów. Istnieje mo liwo odbierania my li z zewn trz od innych istot, ale to ju jest telepatia. O tym powiemy w kolejnym przekazie... 24 - Co w zwi zku z tym, Kochany Ojcze, powinni my wiedzie o telepatii? - Macie, kochani, ogromny potencjał do komunikacji telepatycznej. Ka dy człowiek jest do tego przystosowany, jednak jest to zjawisko rzadkie na Ziemi, poniewa materialne spojrzenie na rzeczywisto , styl ycia i nie praktykowanie zamyka cał rado i prostot takiej komunikacji. S ró ne rodzaje telepatii – słowna, gdy znany jest j zyk istoty z któr si komunikujemy, obrazowy – kodowanie wiadomo ci za pomoc uniwersalnych obrazów i symboli, gdy nie znamy j zyka rozmówcy. Mózg nie potrafi zmieni słów na

30


j zyk potrzebny w danej chwili. We Wszech wiatach korzysta si ze sztucznych translatorów lub pomocy istot, które tłumacz . Ka da istota wysyłaj ca my l jako strumie energii, fali ma swoj cz stotliwo . Nawi zanie komunikacji polega na pod wiadomym zdefiniowaniu kodów i wibracji danej istoty, z któr pragniemy nawi za ł czno i pomocnym narz dziem w waszym przypadku b dzie... wyobra nia. Istnieje równie z tym zwi zane niebezpiecze stwo. Na szcz cie technologia na Ziemi jest zbyt prymitywna, aby nagrywa i odtwarza my li, co jest mo liwe. S jednak cywilizacje potrafi ce przeskanowa istot – zapisa te dane w ró nej formie, na przykład cyfrowej i mie mo liwo podsłuchiwania my li i kontroli bez wzgl du na miejsce, gdzie ta istota przebywa! Warunkiem powodzenia takich działa jest nieumiej tno tłumienia strumienia my li lub brak umiej tno ci zamykania do nich dost pu. Jest jednak jeszcze najwa niejsza z form telepatii, z której korzystasz lub b dziesz – Telepatia Miło ci. To poł czenie dwóch poprzednich, ale najwa niejszym czynnikiem komunikacji jak sama nazwa wskazuje jest MIŁO . 25 - Jakie znaczenie ma biały kryształ górski w obecnych czasach? - Bardzo wa nym elementem transformacji, która obecnie ma miejsce jest praca z kryształami. W tym tak wa nym okresie Królestwo Kryształów pieszy ludziom na pomoc. Najwi ksza wibracja zwykłego człowieka to 200-400 cykli na sekund . Przy systematycznej pracy z kryształami, które wibruj z pr dko ci 4600 cykli na sekund , mo na powi kszy swoje wibracje na poziom około 900 cykli na sekund . Kryształ tworzy odpowiednie pole magnetyczne, pomaga otwiera wy sz wiadomo . Posiada on struktur Matki Ziemi i potrafi pracowa nad struktur DNA. Kryształy równie lecz ko ci i przenosz energi w nich zawart do ciała, balansuj c j . 26 - Co mo emy dowiedzie si na temat wy szych wymiarów? - Najmilsi, mówi c o wymiarach wy szych od trzeciego trzeba zda sobie spraw , e jest ich ogromno ilo – cz z nich została stworzona na potrzeby ziemskiego eksperymentu, inne powstały z wykreowanej przez ludzi wiadomo ci zbiorowej, czy wiadomo ci religijnej. W kilku zdaniach powiemy o wiecie Astralnym, Mentalnym, Buddycznym i Atmicznym. •

Wymiar Astralny jest ogromny. To miejsce gdzie ka da my l, wierzenia, przedmioty materialne odciskaj si w tym wiecie. Potraficie w nim tworzy wiele miejsc, a nawet istoty – larwy astralne. Wymiar Astralny jest dost pny dla wszystkich istot, nawet z najodleglejszych zak tków wszech wiata, st d jego ró norodno . wiat Astralny mo na podzieli na ni szy, który wygl da jak mietnik, jest to paskudnie mroczne miejsce – rodem z horrorów. Ten wy szy zasiedlony jest przez istoty o wy szym poziomie wiadomo ci, podobnym do ludzkiej lub znacznie wy szym. Wymiar Mentalny jest pełen abstrakcji. Kreacja rzeczywisto ci nast puje za pomoc czystej intencji. Nie jest on do ko ca sterylny, ani nie jest

31


rajem, lecz znacznie przewy sza poziomem wibracji wiat Astralny. Mo na to miejsce opisa poetycko: „Idea jest wiatłem, my l jest kolorem, a d wi ki materi ”. • Wymiar Buddyczny to miejsce, w którym jest tylko wiatło daj cy ukojenie i szcz cie. W wiecie tym nie odczuwa si potrzeby robienia czegokolwiek, nawet my lenia… Dla Mnie osobi cie jest to wiat „leniuszków”, który został równie przez was, najukocha si współtworzony. W nim jest si cz ci cało ci, bez poczucia czasu. • Wymiar Atmiczny to miejsce, które mo e by traktowane jako najbardziej zbli one do raju. W tym wymiarze wszystko jest po stokro bardziej realne ni w wiecie fizycznym. Istoty tam przebywaj ce porozumiewaj si za pomoc komunikacji niewerbalnej na wysokiej fali wibracyjnego przenoszenia. Istoty tam przebywaj ce odczuwaj Mnie bardzo mocno, wr cz namacalnie. Istniej równie wymiary i poziomy, gdzie trafiaj dusze tu po wyj ciu z ciała fizycznego. Jest to miejsce przej ciowe, dostosowawcze, w którym opiek roztaczaj wysoko rozwini te Istoty wiatła. Jest równie miejsce, z którego istoty innych rejonów wszech wiata obserwuj rozwój wypadków na Ziemi i w razie potrzeby dokonuj pewnej delikatnej i ograniczonej ingerencji, aby sytuacja nie wymkn ła si spod kontroli, a wydarzenia nie przybrały fatalnego obrotu. Jeszcze raz chciałbym powtórzy – wymiarów jest mnóstwo i eby je dokładnie opisa musiałaby powsta opasła ksi ga, a ta publikacja ma zupełnie inny charakter. Zreszt jak doskonale wiecie nast puj ogromne zmiany, wiele z wymiarów w czasie przygotowawczym do wyniesienia na wy szy poziom: Ludzi, Ziemi, Układu Słonecznego, Galaktyki, Wszech wiata – traci sens istnienia. 27 - Drogi Ojcze, słyszałem termin „g sto istot”. Czy jest to zwi zane z wymiarami, czy mo e z czym jeszcze innym? - Kochany synu i najdro si czytelnicy – Moje dzieci. Jest to klasyfikacja zwi zana z wymiarami i ewolucj wiadomo ci. Jest te inna klasyfikacja przejawie stworzenia – bardziej dokładna, ale ni zajmiemy si w nast pnym pytaniu. Wracaj c to głównego w tku, rozgraniczenie g sto ci w wy szych wymiarach o którym b dziemy sobie teraz mówi ulega zatarciu, ale spróbujemy je wymieni i scharakteryzowa krótko dla waszych potrzeb, ciekawo ci i wiedzy: •

I POZIOM G STO CI – wiadomo jako punkt, materia. To pragnienie wyodr bnionej cz stki wiadomo ci, by sta si energi lub materi . Powstaje usilna potrzeba do wiadczenia swojego istnienia. II POZIOM G STO CI – wiadomo jest linearna, rozwija si wiadomo grupowa lub gatunkowa. To w zwi zku z tym stan braku samo wiadomo ci, której zal ki dopiero zaczynaj si przejawia . Identyczna rzecz ma si z ego. III POZIOM G STO CI – wiadomo „obj to ciowa” , rozwini te ego, linearne spostrzeganie czasu, utrata to samo ci grupowej na rzecz

32


indywidualnej, umiej tno zapami tywania przeszło ci i przewidywania przyszło ci z jednoczesn wiadomo ci tera niejszo ci. Wyłaniaj si istoty ludzkie. • IV POZIOM G STO CI – nad wiadomo zaczyna dominowa nad wiadomo ci . Nast puje proces odtwarzania wiadomo ci grupowej, ale bez utraty indywidualnej. Płynne i cykliczne spostrzeganie czasu, percepcja wielowymiarowa. Zanikaj niskowibracyjne uczucia, takie jak zło , zawi czy wrogo . Zanika równie zdolno do ukrywania prawdy, uczu i my li. To ostatni poziom gdzie wiadomo przejawia si w ciele fizycznym. • V POZIOM G STO CI – wiadomo Mistrzów i Przewodników Duchowych. wiadomo „ja” spostrzegana i odczuwana jako wiadomo zbiorowa, to tak e stan czystej energii, bez ogranicze czasu. To równie obszar m dro ci ukierunkowany na „niefizyczny” aspekt istnienia. • VI POZIOM G STO CI – to do wiadczenie wiadomo ci zjednoczonej oraz nieograniczono ci. Rodzi si poczucie odpowiedzialno ci za cało istnienia, a nie za „siebie” – poniewa „ja” to wszystko. Ewolucja ja ni i cało ci – staje si jednym i tymczasowym. • VII POZIOM G STO CI – wiadomo Cało ciowa, Holistyczna. Do wiadczenie wiadomo ci wielowymiarowo. To cz stotliwo całkowitej jedno ci i integracji. wiadomo istnieje we wszystkich obszarach g sto ci jednocze nie przy jednoczesnym zachowaniu do wiadczenia we wszystkich poprzednich g sto ciach wiadomo ci. Jeszcze raz musz przypomnie i zaznaczy , e poziomy g sto ci V, VI, VII przenikaj si wzajemnie i nie mo liwe jest wyznaczenie jednoznacznej granicy pomi dzy nimi. 28 - Kochany Ojcze wspomniałe jeszcze o innej klasyfikacji g sto ci, jak ona wygl da? - Istnieje wiele rozmaitych klasyfikacji istot, wiadomo ci, g sto ci, wymiarów. Wszystko si rozwija, zmienia, ewoluuje i transformuje. Nie ma to wszystko znaczenia, zgadzam si odpowiada na takie pytania, poniewa wasz analityczny umysł pracuje w trójwymiarowej, linearnej logice, która wymaga katalogowania, szufladkowania i „porz dkowania”. Najwa niejsze jest to, e wy najukocha si ewoluujecie, idziecie do przodu, wracacie do ródła i najbardziej Mnie to cieszy. Przyjrzyjmy si jeszcze jednej klasyfikacji g sto ci, która rozpowszechnia si na Ziemi: 1. Mikroorganizmy (zdolno do ycia i rozmna ania). 2. Ro liny (zdolno do zbiorowej wiadomo ci gatunkowej i rozprzestrzeniania si ). 3. Zwierz ta (zdolno do wiadomego poruszania si i samodzielnej wiadomo ci). 4. Istoty pół wiadome (zdolno do abstrakcyjnego my lenia, tworzenia cywilizacji).

33


5. Istoty wiadome (pami o poprzednich yciach, wiadomo paranormalna). 6. Istoty do wiadczone (całkowita kontrola nad własnym miejscem we wszech wiecie, zdolno przenikania do wiatów równoległych przesuni tych czasowo, na tym poziomie znajduje si moja rasa). 7. Istoty półmaterialne (ró ne stopnie rozwoju uzale nione od stopnia prze roczysto ci i lekko ci). 8. Pomocnicy, Nauczyciele, Opiekunowie Duchowi i inne istoty niematerialne (wspieranie istot ni szych). 9. Wielcy Bibliotekarze (nieograniczony dost p do Pami ci Wszech wiata). 10. Kosmiczni Ogrodnicy (twórcy ycia na planetach, potrafi równie tworzy planety i gwiazdy). 11. Wszech wiatowi Ogrodnicy (tworz cy własne wszech wiaty i przygotowuj cy si do zjednoczenia z Kreacj ). 12. Istota absolutna (Kreacja). 29 - Czym jest ego? - Kochani, najpro ciej ujmuj c ego to wasz zbiór wyobra e o sobie, o wiecie, o otaczaj cych was ludziach oraz zbiór waszych przekona . To inaczej sztucznie stworzona rzeczywisto . Jest ona powodem cierpienia dopóki umysł uznaje ten cały twór jako ostateczn rzeczywisto i prawd . Dopóki nie wyjdzie si poza te przekonania nie b dziecie wolni. Ego wzmacnia si przez całe ycie i przywi zuje si do stworzonego wycinka rzeczywisto ci. Nie chce ono jednak zgin i próbuje si broni , ale walka z ego to walka z samym sob . Nie jest ono złe, jak niektórzy uwa aj , poniewa do pewnego okresu ycia buduje ludzk samo wiadomo . Poza ocen umysłu nie ma ani dobra ani zła - jest tylko Miło i Szcz cie. Człowiek wówczas staje si wolny i u wiadamia sobie, e JEST MN , a JA NIM JESTEM. 30 - Kochany Ojcze, co mo esz powiedzie planecie?

o dziurze ozonowej na tej

- Cz sto słyszy si , e nadu ywanie w przemy le freonu spowodowało dziur ozonow w atmosferze. Rzeczywi cie przedmioty zawieraj ce freon naraziły was na działanie kosmicznego promieniowania. To prawda, e freon przekształca ozon w dwutlenek w gla, ale jest to sprawa drugorz dna, poniewa ukrywane s przyczyny polityczne i militarne. Jak wiecie, najukocha si wy cig zbroje ziemskich mocarstw trwał dłu szy okres nasilaj c si lub słabn c. Wy cig zbroje polegał nie tylko na próbach atomowych na Ziemi, ale te w wy szych warstwach atmosfery, stratosferze, a nawet ju w przestrzeni kosmicznej przy Ziemi. Ka da eksplozja nuklearna wyzwala promieniowania zabójcze dla atmosfery. Gdyby główn przyczyn dziury ozonowej były lodówki i dezodoranty to powstałaby ona na północnej półkuli, na której yje wi cej ludzi. Stało si jednak odwrotnie, poniewa Stany Zjednoczone Ameryki prowadziły eksperymenty na Wyspie Królowej Maud i to wła nie nad ni zarejestrowano wzmo on reakcj przekształcenia ozonu w

34


dwutlenek w gla. Dziura ozonowa na północy powstała w wyniku eksplozji j drowych w Nowym Meksyku, na terytorium Rosji i Pacyfiku. Atmosfera z obni on zawarto ci ozonu przemie ciła si na tereny arktyczne, gdzie kumuluje si intensywnie do tej pory. Niestety ze smutkiem obserwuj , e dziura północna zaczyna by porównywalna do południowej. Taki jest stan obecny.

31 - Kochany Ojcze, co mo emy powiedzie co z tym zrobi ?

o ociepleniu klimatu na Ziemi i

-Wiele osób s dzi , e ludzie s odpowiedzialni za zmiany przez produkowanie gazów cieplarnianych. Podstawow przyczyn jest wzrost aktywno ci słonecznej, ale nieliczni wi ze sob te fakty. Wszystkie planety zmieniaj temperatur i ci nienie. Gdyby my tak roztoczyli wizj zwi zan z topnieniem lodowców, a co za tym idzie podnoszenie si drastycznie poziomu wody... Zalewanie du ych połaci ziemi w jednym miejscu, a powstawanie pusty i bagien w innym spowodowałyby upadek ekonomiczny wielu krajów. Zmiany rozło enia temperatur spowodowałyby powstanie plantacji cytrusów i bananów w południowej cz ci Polski, a Morze Bałtyckie powitałoby delfiny, rekiny i inne istoty wyst puj ce do tej pory w ciepłej cz ci oceanów. Na zmiany temperatur atmosfery tej planety maj wpływ wybuchy wulkanów. Emisja w gla i gazów wulkanicznych powoduje spadek temperatury atmosfery, a tak e jej rozrzedzenie. Wi cej promieniowania słonecznego dotrze do skorupy planety. Wspomniane ju topnienie wód zmienia rozkład sił działaj cych na skorup ziemsk . Silne naciski na płyty tektoniczne i znajduj c si pod ni law spowodowałyby z czasem wybrzuszanie si Ziemi i powstanie nowych l dów. Pytacie co mo na z tym zrobi ? Praktycznie nic. Wa ne, e rozwijacie proekologiczn wiadomo przez apele, audycje i na inne sposoby. Dbanie o Matk Ziemi jest form przejawienia Miło ci do niej. Bo czy nie jest istotna wiadomo Ziemi? To, co zostało przytoczone powy ej jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zmian na Ziemi, gdyby to miało miejsce, gdybym do tego dopu cił... powiedzmy jeszcze przez kilkadziesi t czy kilkaset lat. Wiecie przecie , e nie dopu cimy do zmian, które mogłyby nast pi za pewien czas. Mówi o was, poniewa medytacje i inna aktywno duchowa nie tylko oczyszcza z dysharmonijnych poziomów energetycznych, wpływa na zmian wiadomo ci ogólnej, ale te przy piesza wyniesienie Ziemi i ludzko ci w Chwale i Miło ci, z powrotem do Domu, jak to wielokrotnie mówiłem.

35


Rys.6 „…Wa ne, e rozwijacie proekologiczn wiadomo audycje i na inne sposoby. Dbanie o Matk Ziemi jest form Miło ci do niej.”

36

przez apele, przejawienia


32 – Ojcze ródło, czy mo esz jeszcze co przekaza roku 2012?

czytelnikom na temat

- Hmmm, jak widzicie zmiany nadchodz w bardzo szybkim tempie w otaczaj cym Was rodowisku, jako np. coraz bardziej nasilaj ce si anomalie pogodowe (na pewno pami tacie ogromn fal w Azji PołudniowoWschodniej, która pochłon ła ponad 200 000 osób), jak i w yciu wielu ludzi. Znaczna cz z nich odczuwa gorsze samopoczucie, depresje, brak celowo ci ycia, cz sto konieczno przeprowadzenia du ych zmian w yciu osobistym b d zawodowym, oderwania od dotychczasowych układów, wzorców. Odczuwacie, e co si dzieje, cz sto jednak nie potracicie tego rozpozna . To co dotychczas nie dawało szcz cia lecz było akceptowane przez Was, teraz zaczyna uwiera . Dotychczasowe warto ci, sposób ycia przestały zadawala i zaczynacie szuka czego innego, b d to ycie zmusza poprzez ró ne, cz sto dramatyczne wydarzenia do zastanowienia si nad sensem istnienia, zmian dotychczasowych przekona . Rozpadaj si zwi zki, trac warto przestarzałe priorytety. Wszystko po to, aby cie wyszli z dotychczasowej skorupy i rozpocz li proces budzenia si do nowego, kreatywnego, radosnego i pełnego wiadomo ci duchowej – ycia. Czy tego chcecie czy nie musicie skonfrontowa si z dotychczasowymi pogl dami na temat ycia, sensu istnienia, wy szych warto ci i przyszło ci Ziemi. To nieuniknione. Im szybciej zrozumiecie cały proces, tym b dzie dla was łagodniejszy. Co w zwi zku z tym macie robi ? Na pewno nie powinni cie tkwi w marazmie czekaj c na zmiany. Nie, macie si ostro wzi do pracy! To co czeka Ziemi i was, kochani, to podleganie zmianom energetycznym (i to coraz szybciej – ka da szczególna data ma wyd wi k w całym Kosmosie!). Wy i wszystko wokół was zd a w jedno ci, w wiruj cym ta cu na wy szy pułap egzystencji i wiadomo ci, gdzie b dzie panowała miło , harmonia i pokój. Je eli obudzicie wasze serca, dokonacie oczyszczenia z zaszło ci „przeszłych wciele ”, gdzie dominowały strach, nienawi , pycha, separacja od ródła, cierpienie, walka, a zamiast tego otworzycie swoje ciała i serca na miło , zrozumienie i tolerancj , współodczuwanie i poczucie jedno ci – pomagacie sobie i waszej planecie w przej ciu na wy szy poziom. Innej drogi nie ma, a tym bardziej drogi powrotnej! To dlatego wiat Ducha, Aniołowie, Nauczyciele, Mistrzowie i Przewodnicy pomagaj wam w osi gni ciu zrozumienia, aby cie odkrywaj c nowe mo liwo ci i warto ci rozpocz li Zycie w wy szych wibracjach. Na całym wiecie pojawiaj si przekazy, prorocze sny, coraz wi cej osób odkrywa zdolno ci paranormalne. To jest naturalny skutek podnoszenia si waszych wibracji, nie tylko na poziomie osobistym, ale równie (i przede wszystkim) globalnym. Wszystkie zdolno ci tzw. paranormalne s wam, ukochani od zawsze przynale ne. Zostały one jednak zagubione, u pione po drodze. Stało si to kiedy zacz li cie y na ni szych wibracjach, w separacji od ródła – zapomnieli cie o nich. Teraz kiedy

37


nast puje proces wzrostu duszy, przypomnienia oraz zwi kszenia ilorazu wiatła, pojawiaj si one w sposób naturalny. 33 – Jak rozpocz

proces transformacji? Jak podnie

swoje wibracje?

Najwa niejsza jest MIŁO . Pami tajcie o tym, e jeste cie MOIMI KAPŁANAMI MIŁO CI, a wasze serce jest WI TYNI MIŁO CI. To wła nie ona rozpoczyna i ko czy proces przemiany. Bez niej nie jest mo liwy do przeprowadzenia. Je eli chcecie pomóc sobie i Matce Ziemi, w pełni wiadomie we cie si do pracy nad zrozumieniem zmian, jakim podlegacie i rozpocznijcie ycie w miło ci. Zdaj sobie spraw , e na pocz tku wcale nie b dzie to łatwe. Jest tak dlatego, e w waszych ciałach energetycznych zalegaj stare, poprzednie wzorce strachu i separacji ode Mnie. Przypominam, e oczywi cie jest to ILUZJA. Nazbierały si przez cały okres waszego, kochani, przebywania w „laboratorium trzeciego wymiaru i dualizmu” i niczym smoła przylegaj , zasłaniaj c blask boskiej miło ci, a tak e wiadomo ci całkowitej wolno ci od ogranicze – waszego wiecznego potencjału. Pytacie – „jak si ich pozby ?”. Najpierw nale y sobie je u wiadomi . Wszystko co was ogranicza, wywołuje l k, ból, smutek, poczucie bezsilno ci, ale równie brak tolerancji, potrzeba dominacji, upokarzanie siebie b d innych, potrzeba walki lub obrony, poczucie bezsensu ycia, strach przed mierci , nieumiej tno kochania, otwarcia na innych … – s wskazówk do zastanowienia. Człowiek zbli aj cej si wielkimi krokami nowej epoki b dzie wolny, wiadomy swej mocy i braku ogranicze , radosny, twórczy, pełen miło ci do siebie i innych, odczuwaj cy jedno z wszelkim przejawieniem, wszech wiatem, ze Mn , równy innym. Pełen czuło ci, tolerancji, m dro ci i dobroci. Ka da sprawa , która wydaje si trudna, której nie chcecie w waszym yciu, bo wywołuje strach – jak ju wspomniałem to temat do przepracowania, np. l k przed mierci , strat kogo bliskiego, samotno ci , zdrad , pora k , bankructwem, o mieszeniem, gwałtem, przemoc , bólem, poni eniem,…itd. Ka dy l k to dzwonek alarmowy, który informuje: „Kochany… to nale y uwolni . To proces trudny, ale nie niemo liwy. Dlatego osobi cie b d starał si wam w tym pomóc, a tak e całe zast py Archaniołów, Aniołów, Nauczycieli Kosmicznych, Przewodników Duchowych, którzy kiedykolwiek przebywali na Ziemi lub nie oraz wiele, wiele innych hierarchii duchowych. Wy z pomoc wymienionych przedstawicieli wiata Duchowego pozb dziecie si strachu i ogranicze , a na to miejsce zst pi wiatło. Kiedy nast pi ten moment, e wypełni Ono Was całkowicie – staniecie si Miło ci . „Bo tam gdzie Miło , l ku nie ujrzycie, Gdzie wiatło, tam i rado .”

38


34 - Kochany Ojcze porozmawiajmy o diecie, o sposobie od ywiania w dzisiejszych czasach. - Moi drodzy, a gdyby tak od ywia si wiatłem...? B d co b d jest ju wiele ziemskich Istot wiatła, które obrały t drog . Troszeczk zatrzymamy si na tym sposobie egzystencji. A wi c na pocz tek, jakie korzy ci niesie za sob niejedzenie? Na pewno ekonomiczne: oszcz dzacie czas i energi w kuchni, toalecie oraz zmniejsza si znacznie ilo wyrzucanych mieci. Inn zalet od ywiania wiatłem jest codzienne lepsze samopoczucie, bardziej wydajna praca, zmniejszenie czasu na sen, wyleczenie z chorób i uodpornienie organizmu. Wa niejsze s warto ci duchowe, nast puje pot ny wzrost rozwoju wiadomo ci, człowiek zaczyna dostrzega rzeczy, na które wcze niej nie zwracał uwagi, zmienia swe spojrzenie na wiele spraw, zmieniaj si jego warto ci moralne. To, co naprawd daje niejedzenie, to rado , szcz cie, Boska lekko istoty ludzkiej, poszerzenie wiadomo ci, wzrost wiary w siebie, poprawienie samopoczucia, wzrost Miło ci w sobie – o to tu wła nie chodzi. To co w stylu ponownych narodzin, o których mówił Jezus Nikodemowi - to decyzja maj ca wpływ na całe ycie, które prawdopodobnie zostanie przewrócone do góry nogami, w pozytywnym sensie. Jak si do tego zabra ? Najpierw trzeba sobie u wiadomi , e jedzenie jest takim samym „nałogiem” jak picie alkoholu, kawy, palenie papierosów, czy za ywanie narkotyków. Nale y si dobrze przed tym zastanowi , po co to si robi. Nie nale y nic czyni pochopnie. Nale y by gł boko przekonanym o słuszno ci swojego wyboru i mie wiadomo tego, e naprawd jest si gotów. Nast pna wa na sprawa - medytacja, bez której ani rusz. Trzeba si na to przygotowa duchowo i czu wewn trznie, e jest si gotowym. Przygotowanie emocjonalne jest jednym z najwa niejszych czynników wpływaj cych na sukces. Nale y równie du o czyta o niejedzeniu i procesach prowadz cych do niego, jest ich tyle, ile ludzi przeszło przez nie, poniewa droga ka dego jest inna. Liczy si trzeba ze zmian zachowania, co mo e niekorzystnie wpłyn na stosunki mi dzy lud mi, prowadz c do kłótni, awantur, a nawet odizolowania czy całkowitego zerwania kontaktu z niektórymi osobami. Ludzie boj si tego typu rzeczy, nie s do nich przyzwyczajeni i szokuje ich to. Jest te druga strona medalu - nagła zmiana wizji wiata mo e dobrze wpłyn na osoby przebywaj ce z wami. Wszystko zale y od ich nastawienia do sprawy niejedzenia i duchowo ci. Bardzo wa ne jest, aby podczas przechodzenia procesu by zdrowym fizycznie. Jakiekolwiek choroby, osłabienia organizmu, kontuzje, stany zapalne b d ródłem trudno ci i niepowodze , a nawet „fizycznej mierci”. Tego typu przypadki miały miejsce, w szczególno ci w metodzie Charmaine Harley! Zanim zabierzecie si za cokolwiek, konieczne jest dogł bne przebadanie organizmu i wyleczenie si z wszelkich dolegliwo ci.

39


Jakie s metody przej cia na od ywianie praniczne? Jest ich kilka, postaramy si tu wymieni kilka z nich. 1. Naturalna - mo e trwa od kilku miesi cy do wielu lat. Polega na stopniowej zmianie swych nawyków co do jedzenia. Najpierw z diety likwiduje si mi sa, w dliny, nast pnie mleko, sery, jajka, pó niej ciasta i wyroby słodkie ko cz c na warzywach oraz owocach. W ostatniej fazie pija si wył cznie napoje, rozcie czaj c je coraz bardziej wod . Gdy pije si ju prawie sam wod , proces uznaje si za zako czony. Absolutne od ywianie wiatłem nast puje po zaprzestaniu przyjmowaniu jakichkolwiek płynów. 2. Duchowa - odbywa si w odosobnieniu lub tylko z odpowiednim „Mistrzem”. Pod wpływem medytacji i wskazówek takiej osoby, odchodzi ochota na jedzenie ci szych pokarmów, przychodzi Moja energia. Dzi ki medytacji pojawia si ochota na coraz l ejsze jedzenie. 3. Nagła - osoba nagle zaprzestaje jedzenia czuj c wstr t, dostaj c mdło ci na jego widok. Mo e si przydarzy osobom bardzo religijnym, bardziej jest to „przypadkowa” metoda, ni ukierunkowana jakimikolwiek działaniami. Jej „wad ” jest to, e po zaprzestaniu jedzenia, mo na równie gwałtownie wróci do od ywiania si . 4. Siłowa - człowiek przestaje na sił je . Staje si coraz bardziej chudy, w ko cu zło ony z prawie samych ko ci. Niekontrolowana mo e si niedobrze sko czy . Rzadko prowadzi do sukcesu! 5. Proces 21-dniowy - autorstwa Charmaine Harley. Jest podzielony na 3 siedmiodniowe cz ci, podczas których zaprzestaje si jedzenia, a na pocz tku nawet picia. Z tego powodu jest to metoda do niebezpieczna (mo liwo odwodnienia organizmu), s przypadki zej cia w ród osób, które j stosowały! Szerszy opis tej metody mo na znale w ksi ce Jasmuheen " ycie wiatłem". 6. Hipnotyczna - poprzez afirmacje zmienia si stosunek do pokarmów, przekonuje si pod wiadomo o mo liwo ci ywienia Pran . Mo liwa we współpracy z hipnotyzerem lub na własn r k (autohipnoza). 7. Ł czona - najcz ciej wybierana, jako e ka dy z nas jest inny, tak najlepszym sposobem jest poł czenie elementów najbardziej nam odpowiadaj cym z ró nych metod. Osoby, które osi gn ły sukces w od ywianiu si wiatłem, niezwykle pozytywnie wyra aj si o swoim yciu po przej ciu procesu. Odczuwalna jest wielka zmiana w yciu, zdrowiu, samopoczuciu, nastawieniu do wiata. Ogromna ilo energii, która wcze niej przeznaczana była do trawienia pokarmów, teraz jest wykorzystywana do innych celów, np. mo na bez uczucia zm czenia pracowa intensywnie umysłowo przez kilkana cie godzin

40


z wi ksz jasno ci umysłu. Wi cej energii w człowieku oznacza równie wi kszy jej przepływ przez o rodki niefizyczne, takie jak np. Trzecie Oko. Mo e ulec zmianie postrzeganie pozazmysłowe. Energia czakramów równie wzro nie. Dzi ki temu nie jest ju konieczne 7-9 godzin snu, aby by wypocz tym. Ludzie, którzy przeszli na od ywianie si Bosk moc , pi od 1 do 5 godzin, a niektórzy - wcale. Oczywi cie nie namawiam was, aby cie przechodzili na ten typ egzystencji o ile nie chcecie, ale coraz wi cej jest przykładów na zmian od ywiania zako czonych sukcesem: Prahlad Jani z Indii, Jasmuheen z Australii, czy Vasanta z polskiego Poznania. Liczba istot na Ziemi, które zdecydowały si przej na wiatło jest liczona w tysi cach! Tak wi c je li zdecydujecie si na przej cie przez cały proces, pami tajcie, e zawsze jestem z wami, wsłuchujcie si w Mój glos, a wszystko przebiegnie w harmonii. Je li jednak zamierzacie od ywia si tradycyjnie to pami tajcie o kilku wskazówkach tu zawartych. Witaminy, zwi zki mineralne i mikroelementy to małe, ale bardzo wa ne składniki po ywienia, gdy bior udział we wszystkich czynno ciach organizmu. Organizm nie mo e ich sam syntetyzowa – musi otrzyma je wraz z pokarmem. Niestety aden z produktów spo ywczych nie zawiera wszystkich tych niezb dnych składników naraz i w wystarczaj cej ilo ci. Jest to jeszcze jeden powód, dla którego urozmaicenie jadłospisu jest takie wa ne. Witaminy s wra liwe i pod wpływem ciepła, konserwantów, wiatła i długotrwałego przechowywania ulegaj rozkładowi. Oto jak mo ecie je chroni : • Kupujcie tylko wie e owoce i warzywa, zjadajcie ich jak najwi cej surowych. • Warzywa gotujcie mo liwie krótko lub du cie w niewielkiej ilo ci tłuszczu – oczywi cie ro linnego. • U ywajcie wie ych ziół jako przypraw. • Ograniczajcie do maksimum słodycze, bo do ich rozkładu zu ywacie dodatkowo witamin B1. • U ywajcie jak najwi cej produktów m cznych z pełnego przemiału (razowych), bo zawieraj wszystkie witaminy z grupy B. Jedzenie takich pokarmów jak produkty zbo owe, wie e warzywa, jarzyny albo nasiona ro lin str czkowych, owoce dostarcza do waszych ciał substancji które pełni nast puj ce funkcj : • • • •

reguluj trawienie, wzmacniaj system odporno ciowy organizmu, oczyszczaj organizm zapobiegaj paradontozie, czyli odsłanianiu si konsekwencji ich wypadania.

41

szyjek z bów, a w


Oprócz tego, e sposób jedzenia powinien by urozmaicony i obfity w jak najwi cej zdrowych składników, nale y jeszcze pami ta o tym, by jada regularnie, czyli na przykład 4-5 posiłków w ci gu dnia i odpowiednio dawkowa ilo ci pokarmu. Wa ne jest by dostarcza du ilo energii spo ywaj c niadanie, natomiast kolacj je lekkostrawn i nie pó niej ni dwie godziny przed snem. Nie powinni cie si te przejada - jada z umiarem, aby utrzyma stał wag ciała i zdrowie. O jedzeniu mi sa nie b d tu mówił, poniewa wiele jest wypowiedzi i publikacji na ten temat, a przede wszystkim o konsekwencjach z tego płyn cych. Z energetycznego punktu widzenia pokarmy, które zawieraj wiatło, a ich składnikiem s przynajmniej dwa ywioły: ZIEMIA i POWIETRZE, a przy wła ciwej piel gnacji nawet trzeci: WODA, powoduj nie tylko wła ciwe od ywienie waszych komórek, ale te równowag energetyczn . No, ko czymy temat, gdy nale y przej do kolejnego, wi c pytaj. 35 – Co jeszcze mo na powiedzie Ziemi ?

na temat 2012 roku? Co jeszcze czeka

- Kochani! wiat przygotowuje si na co naprawd widowiskowego. Kosmiczna Federacja reprezentuj ca wszystkie 88 konstelacji gwiezdnych, oficjalnie odwiedzi ziemi w 2012 roku i ujawni si . Ludzka cywilizacja wreszcie osi gn ła poziom, w którym b dzie mogła oficjalnie zosta cz ci Kosmicznej Federacji. Ten powolny, ale ustabilizowany proces trwa po to, by przygotowa ludzi na Ziemi do kontaktu z przedstawicielami Federacji i wreszcie b dziecie mogli by jej oficjalnym członkiem. Federacja reprezentuje 88 konstelacji gwiezdnych. Konstelacje te s wzorem tworzonym przez pozycje gwiazd. Współczesna sfera niebieska jest podzielona na 88 regionów, z czego ka dy zawiera inn konstelacj . Sfera niebieska jest wyimaginowan kul otaczaj c Ziemi , na której, jak si wam wydaje, le wszystkie obiekty nieba (gwiazdy, galaktyki, mgławice itd.) Mapa wszech wiata i wykre lone na niej pozycje galaktyk b d przedstawione Ziemi. W 2012 roku wiat wreszcie zrozumie wła ciwy proces ewolucji, proces zaginania przestrzeni i czasu, fakt, e grawitacja jest fal a nie energi i fakt, e cały wszech wiat yje i porusza si poprzez strumie elektromagnetyczny wygenerowany przez procesy naturalne lub sztuczne. Ziemia b dzie gotowa zrozumie , kim jeste cie, sk d pochodzicie i jaka jest wasza przyszło . Nawet takie pytania, jak „co dzieje si z wami po mierci” stan si dla was jasne w roku 2012. wiat przygotowuje si do tych wydarze powoli, ale bardzo pewnie. 36 – Co jeszcze mo emy powiedzie o Miło ci? - Najmilsi, mo na wiele mówi o miło ci, ale to na co trzeba zwróci uwag to fakt, by wyzby si l ku, poniewa miło nie zna l ku: „W miło ci nie ma l ku, lecz doskonała miło usuwa l k, poniewa l k kojarzy si z kar . Ten za , kto si l ka, nie wydoskonalił si w miło ci.” (1 List J. 4:18). Istnieje bardzo wiele w

42


Biblii miejsc o miło ci i wiele z nich Moich ulubionych, na przykład: „...miło za - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to r kojmia nie miertelno ci,...” (Ks. M dro ci 6:18). Jeszcze dodam pi kny werset te ze Starego Testamentu, który przekazałem jako obraz człowieka otwartego serca, człowieka ducha: „Owocem za ducha jest: miło , rado , pokój, cierpliwo , uprzejmo , dobro , wierno , łagodno i samokontrola. Przeciw takim rzeczom nie ma adnego prawa.” (Gal. 5:22-23). Oczywi cie najwi cej o Miło ci znajdziecie w pierwszym li cie do Koryntian. Pami tajcie jednak, e Biblia to nie tylko ksi gi objawione, ale równie inspirowane. Na przykład ksi ga Apokalipsy i ksi ga Psalmów powstały z przekazów, natomiast dajmy na to ksi ga Koheleta, czy Ewangelie były inspirowane zdarzeniami niezwykłymi, doniosłymi, s wiadectwem i zapisem kronikarskim Mojego przejawienia w ród ludzi. 37 - Kochany Stwórco Wszechrzeczy, dlaczego tyle przyszłych matek decyduje si na dokonanie morderstwa, zabicie nienarodzonego jeszcze dziecka, na aborcj ? Co mo na im powiedzie ? - Kochani! Istnieje na Ziemi program, który został wkodowany przez siły ciemno ci, e je eli powstało ycie pod wpływem gwałtu to mo na je zlikwidowa ! Podobnie ró ne powikłania, zagro enie ycia matki „usprawiedliwiaj ” mord. Wiem, e jest to problem i dylemat moralny, który powinien by rozwi zany. Wasza wiadomo jest ju tak wysoko, e nie powinno ju sprawia wam problemu odnalezienia drogi m dro ci i harmonii ródła w tej kwestii. Innym działaniem wspomnianych ju sił ciemno ci jest „dylemat”, kiedy dusza schodzi do ciała, oczywi cie „o ile jest”. Ja powiadam wam, e dusza ju jest w ciele tworz cego si nowego ycia w momencie podj tej decyzji o wcieleniu, a nie gdy tworzy si pierwsza komórka, czy tym bardziej, gdy rodzi si nowy człowiek. Dlatego matko, jeste odpowiedzialna za YCIE, które nosisz pod sercem. Zapewniam Ciebie, e nie łatwo przyjdzie Ci podj decyzj o morderstwie i jeszcze trudniej y z tym obci eniem, wiedz . Pami ta nale y o konsekwencjach na jakie si nara asz. Sprzeciwiasz si woli powstania YCIA, lekcewa ysz prawa kosmiczne, które mówi , e ka da istota ma prawo do przejawienia i bycia tam, gdzie optymalnie wykorzysta swój potencjał uczenia si i tworzenia. Nie wspomn ju o prawach ludzkich! eby zobrazowa powstanie ycia przypomn tylko w skrócie jak wygl da ono z biologicznego spojrzenia: −

− − −

Dzie 1. Zaczyna si pocz cie. Struktura DNA jest ju wytworzona, okre lone s takie cechy nowego człowieka jak kolor oczu, włosów, skóry, wzrost, tendencje chorobowe. Dzie 21. Kształtuje si mózg i jego wst pne uzwojenie, zaczyna bi serce. Tydzie 6. Tworzy si w ostatecznym kształcie szkielet, w pełni sprawnie funkcjonuj płuca, nerki i w troba. Tydzie 10. Działaj ju wszystkie organy. Ukształtowane s ju r czki i nó ki. Na palcach r k s ju widoczne linie papilarne. Dziecko odczuwa ból

43


reaguje na bod ce wewn trzne i zewn trzne. Dalsza Moja praca polega tylko na udoskonalaniu działania organów.

Rys.7 „…Ja powiadam wam, e dusza ju jest w ciele tworz cego si nowego ycia w momencie podj tej decyzji o wcieleniu, a nie gdy tworzy si pierwsza komórka, czy tym bardziej, gdy rodzi si nowy człowiek.”

44


Tydzie 12. Mały człowieczek w łonie matki potrafi ju zgina nó ki, prostowa palce i zgina w pi stk i marszczy brwi. Odczuwa i reaguje na stany emocjonalne matki. Ma wtedy około 9 cm wzrostu. Tydzie 40. Rodzi si dziecko.

Mam nadziej , e to przypomnienie informacji o waszym powstawaniu na Ziemi pomo e podj wła ciw decyzj . Mówi , przypomnienie poniewa wiecie o tym wszystkim doskonale! Autorytetami dla was wielu s cho by: Jan Paweł II, Mahatma Gandhi, czy Matka Teresa z Kalkuty. Zobaczcie kochani, prosz was, co oni mówili na temat ycia i aborcji. Istnieje bardzo proste równanie, a oto ono: BRAK SZACUNKU DLA YCIA = BRAK SZACUNKU DLA SIEBIE SAMEGO = BRAK SZACUNKU DLA MNIE, DLA STWÓRCY A je eli nie ma szacunku dla samego siebie, to znaczy, e wegetuje si w zapomnieniu „kim tak naprawd jestem?”, stan JAM JEST to „czysta abstrakcja”. A to równie wi e si z brakiem zaufania do Mnie, a jest to najwi kszy grzech w jaki ludzko mogła popa ! Dlaczego nie macie zaufania do Mnie, waszego kochaj cego i uwielbiaj cego Ojca?! Napisane przecie jest: „Przypatrzcie si ptakom w powietrzu: nie siej ani n i nie zbieraj do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je ywi. Czy wy nie jeste cie wa niejsi ni one?” (Mt. 6:26) Praktycznie to samo napisane jest u w. Łukasza: „Przypatrzcie si krukom: nie siej ani n ; nie maj piwnic ani spichrzów, a Bóg je ywi. O ile wa niejsi jeste cie wy ni ptaki!” (Łk. 12:24). Skoro zostało to samo powtórzone dwukrotnie w ksi dze, któr darzycie takim zaufaniem, to mo ecie mi zaufa . Z miło ci si tob , droga matko zaopiekuj , tylko ufaj, kochaj i popro ! (Mt. 7:7, Łk. 11:9, J. 15:7, J. 16:24). Cokolwiek b dzie si działo, pami tajcie, e WAS KOCHAM i CZEKAM na was z UT SKNIENIEM! 38 - Czym jest według Ciebie, Kochany Ojcze – Inteligencja Emocjonalna? - Inteligencja Emocjonalna, jak zostało zdefiniowane przez naukowców, psychologów, czy socjologów to podstawowe kompetencje emocjonalne i społeczne. Uznano takie elementy: samo wiadomo czyli samowiedza o stanach wewn trznych, preferencjach, mo liwo ciach, wiara w siebie i poprawna samoocena. Samoregulacja a inaczej panowanie nad własnymi emocjami, stanami wewn trznymi. Samokontrola to inaczej działanie zgodnie z zasadami norm uczciwo ci i prawo ci. Motywacja to wszystkim znane d enie do osi gni , zaanga owanie, inicjatywa, optymizm. Empatia oraz asertywno równie nale do Inteligencji Emocjonalnej. Ja za pragn

45


przekaza Wam, najukocha si, e Inteligencja Emocjonalna to SERCE i MIŁO . Poniewa TYLKO z serca płynie poprawna samoocena, optymizm, samokontrola czy na pewno empatia. Z MIŁO CI, rado ci i szcz cia powstaje to wszystko o czym była powy ej mowa. Dlatego yjcie w MIŁO CI, a b dziecie w pełni dojrzali emocjonalnie. Niech wi c MIŁO i WIATŁO zatriumfuje w waszych sercach na zawsze, czego wam najukocha si ycz ! 39 - Niektórzy ludzie mówi , e bogactwo jest złe. Co mo esz powiedzie na ten temat kochany Ojcze? - Bogactwo nie jest ani dobre, ani złe. To intencja z jak gromadzi si bogactwa jest jej miar . "Lepsza jest odrobina, któr ma sprawiedliwy, ni wielkie bogactwo wyst pnych." (Ks. Psalm. 37:16). Bogactwo płyn ce z serca, Miło , szacunek, rado jest wi ksze ni dobra materialne. "Lepszy szacunek ni wielkie bogactwo, lepsze uznanie ni srebro i złoto." (Ks. Przysł. 22:1) Bogactwo płynie ode mnie do ka dego z Was o ile o nie poprosicie i jest one nieograniczone. "Pro cie, a b dzie wam dane,...". (Mt 7:7; Łk. 11:9) To ja kochaj cy Was Ojciec daj i obdarzam bogactwem ka dego z was komu błogosławi : "Oby nie powiedział w sercu: To moja siła i moc moich r k zdobyły mi to bogactwo.” (Ks. Powt. Prawa 8:17) Bogactwo pomna ana w złej intencji obróci si przeciw mo nemu: "O bogactwo sie nie ubiegaj i odst p od swojej chytro ci." (Ks. Przysł. 23:4) Jezus równie nauczał, e: "Łatwiej jest wielbł dowi przej przez ucho igielne, ni bogatemu wej do Królestwa Bo ego." (Mt. 19:24; Mk. 10:25; Łk. 18:25) Dzieje si tak gdy pieni dze i dobra deprawuj , zamykaj oczy na potrzeby biedniejszych braci w potrzebie i zaciemniaj serce. Prosz Was, kochani, pami tajcie, e bogactwo i błogosławie stwo wypływa ode mnie i do mnie powinno wróci i wraca! Je eli równie stosujesz si moja kochana córko, mój kochany synu do praw dziesi ciny w bogactwie Twojego serca, maj tku... ja b d Ci błogosławi w niesko czono : "Czcij Pana ofiara z twojego mienia i pierwocinami całego dochodu, a twe spichlerze napełni si zbo em i tłocznie przelej si moszczem." (Ks. Przysł. 2:9-10) Człowiek kosmiczny, człowiek nowej ery który zna prawa kosmiczne i prawa boskie np.: prawo przyci gania b dzie ył w dostatku - niczego mu nie zabraknie. Poniewa ja b d mu błogosławił. 40 - Kochany Ojcze, co mo esz powiedzie o miło ci ludzkiej? - Drogie dzieci moje! O miło ci napisano ju wiele. Powiedziano ju te bardzo du o. Jednak jak patrzy si na ludzkie wyobra enie miło ci, zwi zków, relacji mi dzyludzkich to mo na zada pytanie, gdzie jest tu Miło . Ta prawdziwa, ze ródła, bez póz i udawania. Nale y mimo wszystko pami ta , e s pewne elementy, które decyduj z jakiego poziomu działasz: - BEZWARUNKOWO i BEZINTERESOWNO - SZACUNEK - SKROMNO - WIERNO

46


- ZROZUMIENIE - BLISKO i CZUŁO - GOTOWO POMOCY, UZUPEŁNIANIE i WSPARCIE - WZAJEMNE ROZWIJANIE SI - DZIELENIE SI SZCZ CIEM. Mimo, e szukacie miło ci doskonałej nie osi gniecie jaj, je eli nie płynie ode mnie. Je eli otwierasz serce na Moj Miło uczysz si miło ci nie tylko do partnera, ale całego Kosmosu, a przede wszystkim do siebie. Poniewa zaczynasz od miło ci do siebie...przychodzisz do Mnie po Miło ...i idziesz do innych z Miło ci ! Tak wi c kochaj, pi knie, kochaj rozumnie, kochaj z harmoni , kochaj z szacunkiem - KOCHAJ Z MIŁO CI ! Co jednak si obserwuje? Kobiety traktowane s jako inkubatory, poni ane i wykorzystywane do granic mo liwo ci jako matki, ony, kochanki, gospodynie domowe, cz sto traktowane jako ni szy gatunek człowieka, je eli nawet człowieka - które powinny to przyjmowa to jeszcze z u miechem na twarzy. To smutne, ale nie generalizuj c przejed cie palcem po globusie i zadajcie pytanie, "Jak tu wygl daj relacje mi dzyludzkie? Jak tu relacje kobiecom skie? Jak w tym miejscu traktowane s kobiety? I postarajcie odpowiedzie sobie na te pytania. I...jakie wnioski? Na zako czenie, nieco dowcipniej. Wyobra cie sobie dialog zafascynowanej sob pary, zakochanej - jak to mówicie - "po uszy": Ona: Ciao.... On: No nareszcie, ju tak długo czekam! Ona: mo e chcesz ebym poszła? On: NIE! Co ci przyszło do głowy? Sama my l o tym jest dla mnie straszna! Ona: Kochasz mnie? On: Oczywi cie. O ka dej porze dnia i nocy! Ona: Czy mnie kiedy zdradziłe ? On: NIE! Nigdy! Dlaczego pytasz? Ona: Chcesz mnie pocałowa ? On: Tak, za ka dym razem i przy ka dej okazji! Ona: Czy kiedykolwiek uderzyłby mnie ? On: Zwariowała ? Przecie wiesz jaki jestem! Ona: Czy mog ci zaufa ? On: Tak. Ona: Kochanie.... A teraz, eby zobaczy jak wygl da relacja po trzydziestu latach mał e stwa - przeczytaj dialog od tyłu, lub inaczej z dołu do góry. Oczywi cie jest to taki art, którego nie nale y bra zbyt serio i generalizowa . KOCHAM WAS mimo wszystko - pami tajcie o tym! 41 - Drogi Ojcze. Mam pytanie co do ycia seksualnego, jakie jest Twoje spojrzenie? Mam nadziej , e co si rozja ni w tym temacie. - Kochani, zacznijmy od najbardziej podstawowych kwestii czyli od ciał fizycznych i ich budowy. Aby powstało zapotrzebowanie na blisko , zbli enie, ocena partnera jako atrakcyjnego seksualnie zachodz całe reakcji

47


chemicznych, hormonalnych i foto elektrycznych. Jak wiecie odpowiada za to w głównej mierze mózg, centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ hormonalny. Co do unerwienia waszych ciał fizycznych, to zgadnijcie które cz ci s najbardziej unerwione i dlaczego? Dzi ki temu takie intensywne mo na odczuwa przyjemne wra enia zmysłowe. Gdyby nie to akt seksualny stałby si przykr konieczno ci ! Pragn wam przez to powiedzie , e wybrałem takiej formy kreacji tylko do rozmna ania jak twierdz niektórzy. Kolejny niewypał: „Seks jest zły” – gdyby tak było to rozmna anie człowieka nast powałoby na przykład przez p czkowanie lub metod „in wiatro” czyli przez zapylenie! Oczywi cie akt seksualny nie jest zły, ale wymaga „złotego rodka” – jak wszystko. „Cało i seks jest nieczyste” – skoro si go nie myje, a tylko wietrzy, to si nie dziwi e seks mo e by w zwi zku z tym nieczysty, a co za tym idzie nieprzyjemny. Ale powa niej koncepcja brzydoty, czy te nieczysto ci ciała wynikła z niewiedzy kim tak naprawd jestem – czy ciałem czy duchem? Wstydzenie si swojego ciała to niemal obelga, poniewa najwi cej pracy zostało w nie wło one, a ile zmian po drodze... Teraz postaram si u ci li dlaczego w staro ytno ci akt seksualny, ci a itp. wyły przedstawiane np. w wi tyniach Indii czy Egiptu? Koncepcja boga i bogini była bardzo ywa w wielu kulturach, a powstanie wiata w wyniku zbli enia była powszechna. St d te mi dzy innymi w Egipcie wizerunek bogini NUT rodz cej Ziemi . Ciało w tamtym okresie było traktowane jako wi to , za wi tyni kreacji. Tak te chciałbym by cie je spostrzegali obecnie. To ogromne szcz cie i wyzwanie kreowa z wami now rzeczywisto , nowe ycie w wietle uniesienia, Miło ci i Rado ci. Przypominam jeszcze raz, e cud aktu zbli enia jest zwi zany z Miło ci , jej ukoronowaniem, a nie ni sam w sobie. Tak wi c okre lenie „kocha si ” jest bł dne, bo niepełne i nielogiczne. I ostatnia rzecz jaka mi si przypomniała. Czy człowiek ze swoja przebudzaj c si i wzrastaj c wiadomo ci mo e pozwoli sobie na zwierz cy seks? Je li jeszcze co takiego istnieje i „pokutuje” w zbiorowej wiadomo ci to znaczy, e istota na progu wspaniałej przygody wyniesienia kieruje si instynktem samozachowawczym, instynktem zachowania gatunku i nieujarzmionym pop dem, to nie wspaniały akt boskiej komunii Miło ci w tworzeniu lecz cofanie si w rozwoju i pozostawanie w nisko-wibracyjnych energiach – a w dobie gwałtownych przemian, rozwoju i wzrostu to nonsens! Tak wi c kolejna sprawa, któr mo na wło y mi dzy bajki. A czy seks jest „tabu” i robicie wszystko eby nikt nie widział? Przede mn nic nie jest „tabu”. Je eli zało yli cie, e nie uczestnicz w akcie miłosnego zjednoczenia i nie jestem wiadkiem...to prosz bardzo. Niektórzy z was mog mie dylemat, jak ukierunkowa tak „niewygodn ” czasem energi . Sposobów jest wiele, mo na uzdrawia ciele nie, duchowo, transformowa , zwi ksza wiadomo zjednoczenia ze Mn , a najwa niejsze kreowa ( co zreszt powiedziałem na pocz tku ksi ki), w intencji Miło ci, Harmonii i tworzenia nowego ycia. Oczywi cie mo na stosowa techniki joginów przez odpowiednie uciski punktów na ciele, oddychanie i wizualizacj , ale dla wielu z was mo e to by do trudne i wymagaj ce zbyt du ej cierpliwo ci.

48


Ciesz si , e przebrn li my przez ten temat troch z przymru eniem oka, czyli w sposób w jaki zasługuje. Przesyłam wam moj bezgraniczn miło bez wzgl du na to co robicie, nawet wtedy gdy baraszkujecie w waszych wygodnych łó eczkach... 42 - Kochany Ojcze, nadszedł czas by porozmawia Miło ci, kim s ?

o Nauczycielach

- Drogie dzieci, kochani czytelnicy, przyznam si , e od dawna czekałem na to pytanie. Zaczynamy. Nauczycieli jest wielu, i do kontaktu z wami b dzie si zgłasza coraz wi cej. S bardziej i mniej znani w waszych ziemskich kulturach, opowie ciach i wiadomo ci zbiorowej. Najbardziej znanym nauczycielem jestem Ja osobi cie, wasz Ojciec, Stwórca, ródło. Przemawiałem do was od wieków zjawiskami, jednocze nie manifestuj c swoj obecno , my lami, czy słowami ludzi, których wysyłałem do was. Aniołowie równie nauczaj , przekazuj prawa boskie, kosmiczne - Prawa Miło ci. A w ko cu s tak e Nauczyciele kosmiczni, którzy w swej M dro ci, Miło ci i Współczuciu zdecydowali si pomóc ludziom i Ziemi w podwy szeniu swych wibracji, zadeklarowali pomoc w wyniesieniu, zako czeniu eksperymentu Ziemia w trzecim wymiarze. Mówimy na przykład o Wielkim Galaktycznym Sło cu Wszech wiata – KROMIE, przez niego b dziecie mieli przyjemno przechodzi wracaj c do Mnie , WIWAMUSIE - odpowiedzialnym za subtelne poł czenia i tworz cym wraz z innymi mistrzami kanały mi dzygalaktyczne i wymiarowe, czy cho by o Logosach ziemi i waszego układu słonecznego. Skupimy si tu chwil na niektórych Nauczycielach Miło ci zst puj cych na Ziemi w przeszło ci i prowadz cych ludzko do tej wiadomo ci, w jakiej obecnie jeste cie: JEZUS - cz sto słysz jak wzywacie go wraz z jego matk (o której poni ej) "JEZUS,MARIA!..." prosz c o moc i m dro tych wspaniałych Nauczycieli i Moje dzieci. To on b d c na tej planecie przybli ał wiat ducha i prawa duchowe. Starał si przekaza , e: "...Zaprawd , powiadam wam: wszystko, co uczynili cie jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie cie uczynili." (Mt. 21,6) - wszyscy jeste cie bra mi i powinni cie si miłowa : "To wam przykazuj , aby cie si wzajemnie miłowali " (J. 15,12), e jeste cie jednym ze Stwórc : "Ja i Ojciec jedno jeste my " (J. 10,30). Jezus apelował o na ladowanie go i kontynuowanie jego dzieła: " Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, b dzie tak e dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuj , owszem i wi ksze od tych uczyni, bo Ja id do Ojca." (J. 14,12). Spotkali cie si na pewno z jego energetycznym imieniem - Sananda, czyli Rado . Mo na te powiedzie , e Sananda to skrócone Sat-ChitAnanda, czyli dosłownie: WIADOMO (SAMOWIEDZA)-ISTNIENIE(JAM JEST)SZCZ CIE. To najpro ciej mówi c wiadomo Stwórcy we Mnie i płyn ca z tego rado ... Jest Mistrzem Szóstego Purpurowo-Czerwonego Promienia, ze wi tyni na górze Lebanon, w Lebanon.

49


MATKA BOSKA jest przejawieniem opieku czo ci, Miło ci matczynej, niezłomnej wiary, ufno ci i posłusze stwa prawom kosmicznym i boskim. Nieustannie wspomaga was przez wiatło Matczynej Miło ci wysyłanego do ka dego z was indywidualnie. Jest Archaj Pi tego Szmaragdowego Promienia, które jest wiatłem uzdrowienia duchowego, mentalnego, emocjonalnego i w ko cu cielesnego. W wiatach wysokowibracyjnych podtrzymuj c kreatork z poziomu M drej Miło ci i Kochaj cej M dro ci. Wszystkie wcielenia Matki matek na planecie zaczynaj c od roli kapłanki na Atlantydzie było wielkim przygotowaniem do roli, jak spełniła jako matka ziemska Jezusa i roli jak pełni obecnie. Przypomn tylko, e ci a jest stanem BŁOGOSŁAWIONYM i WI TYM, wi c ka da matka która urodzi BOSK ISTOT WIATŁA w swej misji jest MATK BOSK i jest pod piecz Marii, Matki JEZUSA! MELCHIZEDEK - o tym nauczycielu przeczytacie w trzech ksi gach biblii we współczesnym brzemieniu. Jest to Ksi ga Rodzaju: "Melchizedek za , król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a był on kapłanem Boga Najwy szego, ..." (Ks. Rodz. 14,18), Ksi dze Psalmów (Psalm 110) i w Li cie do Hebrajczyków. W czasach kiedy po rednictwo mi dzy Mn a lud mi było konieczne, wietnie pełnił sw rol , błogosławi c wielu i przynosz c ludziom szcz cie i pokój. Obecnie jest w radzie nauczycieli, którzy odpowiadaj za ziemski sektor galaktyczny. Spełnia rol ł cznika mi dzy Rad Galaktyczn , a Galaktycznym Centrum, Ziemi i innymi planetami znanego wam układu. Teraz zwróc si do ciebie ukochana córko, ukochany synu, czy ju jeste gotów bym mógł tobie powiedzie : "Ty jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka "(Hebr. 5,6), czy jeste w stanie ofiarowa siebie dla dobra Ziemi i ludzko ci? Czy jak Jezus, który "stawszy si arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka..."(Hebr. 5,10) jeste w stanie po wi ci swe ycie jako Kapłan Miło ci, Ratownik Ziemi i Ludzko ci? Postaraj si odpowiedzie na te pytania w sercu swoim. BUDDA - to nauczyciel, który rodz c si na Ziemi jako syn króla, wyrzekł si zaszczytów i przepychu, aby pokaza ludziom drog do o wiecenia, przebudzenia i otwarcia oczu, czyli tego co jest tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach! Siddharta Gautama, Budda jako nauczyciel MIŁO CI i WSPÓŁCZUCIA przygotował drog dla Jezusa. Proponuj porównanie nauk obydwóch Mistrzów Wniebowst pionych i podobie stwo ich ycia. Nauczcie si od niego SPOSTRZEGANIA bosko ci wszystkiego co was otacza, UWA NO CI w yciu, WSPÓŁCZUCIA potrzebuj cym i O WIECONEJ MIŁO CI. EL MORYA - "JAM JEST wol bo " -jest czohanem, czyli przywódc Pierwszego Niebiesko-Szafirowego Promienia. Wraz z wieloma nauczycielami: Jezusem Sanand , Saint Germainem, Matk Bosk i innymi Nauczycielami Miło ci nale y do Białego Bractwa, którego celem jest rozpropagowywanie wiedzy duchowej i praw boskich na Ziemi, a tak e we wszech wiecie. Dzi ki jego zaanga owaniu wypływaj cego z MIŁO CI, tyle istot na planecie otworzyło oczy i zostało Ratownikami Ziemi i Ludzko ci. El Morya przejawiał si na Ziemi wielokrotnie, m. in. Abrahamem - prorokiem, ojcem Izraela, czy

50


Melchiorem - jednym z królów-m drców, który przybył na powitanie JEZUSA. Zach cam was o zawracanie si do niego o pomoc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i m dro ci w podejmowaniu decyzji, w działaniu. Duchowa wi tynia jego promienia i miejsce przebywania mie ci si w Darjeeling w Indiach. SAINT GERMAIN - znacie tego mistrza jako kochaj cego, wymagaj cego Nauczyciela, a tak e dowcipnego przyjaciela ludzi, jest Wielkim Alchemikiem Kreacji. Transformuje wiadomo i dusze do poziomu JAM JEST. Jest or downikiem przebudzonych istnie i wzywa do zawierzenia Stwórcy. Poprzez wiatło wiadomo ci Chrystusowej i Fioletowy Płomie , którego był i jest Mistrzem, wyzwala Moje dzieci na Ziemi i wspomaga w powrocie do Mnie. Jego przejawieniem jest Miło i t Miło ci tworzy rzeczywisto Nowej Ery. Praca Saint Germaina koncentruje si na Europie i Ameryce, poniewa na tych kontynentach przebywał podczas pobytu na Ziemi i darzy je szczególnym sentymentem. Wraz z nim mo ecie, kochani, uwolni planet od negatywnych energii w my lach, słowach i uczynkach – wypełniaj c Moj Wol . W hierarchii Siedmiu Promieni odpowiada za Siódmy Fioletowy Promie , a jego wi tynia mie ci si w Transylwanii – Rumunia. SERAPIS BEY –to Mistrz Harmonii, przywódca Czwartego Krystalicznie Białoółtego Promienia. Jest znany jako bardzo wymagaj cy Nauczyciel, a jednocze nie zna elementy do przepracowania ka dego z was. Jego M dro i Energia Wynoszenia przy piesza doj cie do harmonii i zjednoczenia ze Mn . Odpowiedzialny jest za przy pieszenie procesu wyniesienia ludzko ci w Miło ci i Harmonii do ródła. Przychyla ludzkie serca do Czci Matki Jezusa. Jego dziełem jest stworzenie mostów mi dzy wiatem ludzi, Aniołów i Mistrzów. Serapis Bey jest najwy szym Kapłanem, Nauczycielem i Mistrzem Ceremonii w wi tyni Wyniesienia w Luxorze , w Egipcie. Na Ziemi przejawił si mi dzy innymi jako kapłan na Atlantydzie, faraon Amenchotep III. LORD LANTO – Mistrz Drugiego ółtego Promienia, przejawia swoj energi i wiadomo ci M DRO I ZROZUMIENIE praw kosmicznych. Przygotowuje ludzi do ł czno ci ze Mn z poziomu czakry korony i na przyj cie darów Ducha wi tego. Mistrz Lanto wielokrotnie przejawiał si w Chinach i tam osi gn ł O wiecenie, około 500 roku przed Chrystusem. Jedno z jego wciele to ksi Chou – nauczyciel Konfucjusza, który jest równie Mistrzem Wniebowst pionym. Przejawia swoj wiadomo ci Potrójny Płomie wiadomo ci JAM JEST. Jego wi tynia mie ci si wewn trz pasma gór Teton w ameryka skim stanie Wyoming. MAHA CHOHAN – Wielki Mistrz wszystkich Siedmiu Promieni. Jego Promie jest biały, jako zł czenie wszystkich promieni. Przygotowuje ludzi do przyj cia darów Ducha wi tego: M dro ci, Wiedzy, Wiary, Uzdrowienia, Prorokowania, Czynienia „cudów”, Rozró niania Istot Duchowych, Mówienia j zykami i interpretacji j zyków Ducha. B dzie pracował dopóki cała ludzko nie

51


b dzie gotowa do wyniesienia. Jego wi tynia mie ci si na wyspie Sri Lanka na Oceanie Indyjskim. HILARION – Mistrz Pi tego Zielonego Promienia. Jest opiekunem prawdy, nauki, wizji i pomysłowo ci. Pracuje z lud mi nad rozbudzeniem Trzeciego Oka, uzdrawianiem i yciem w prawdzie. Wspomaga lekarzy, naukowców, muzyków, informatyków i zajmuj cych si wy szymi technologiami. Jednym z jego wciele był apostoł Paweł. Energetycznie patronuje słowom napisanym przez Jana : „i poznacie prawd , a prawda was wyzwoli” (J. 8,32). Innym jego wcieleniem był w. Hilarion –pustelnik i uzdrowiciel z IV w.n.e. Dzisiaj Hilarion nakłada na ludzi pod aj cych drog rozwoju Płaszcz Wy szej Ja ni. Jego wi tynia Prawdy mie ci si nad Kret w Grecji . PAWEŁ WENECJANIN – to Chochan Trzeciego Ró owego Promienia. To Promie Miło ci JAM JEST, Współczucia i Czynienia DOBRA. Uczy, e Miło NAJCZYSTSZA to MIŁO W DZIAŁANIU. Działa na poziomie WSPÓŁCZUCIA dla Istot i ich problemów na cie ce rozwoju duchowego, wspiera kreatywno , pomaga rozwin czakr serca, przez co – działanie intuicyjne. Jako XVI wieczny malarz udoskonalił techniki mieszania pigmentów i kolorów, a maluj c sceny biblijne pomagał zrozumie gł bi Bosko ci. Pomaga studentom sztuki , muzyki, architektury, in ynierom w projektowaniu, a tak e wszystkim zrozumie i odczu pi kno, symetri , a przede wszystkim wi t Geometri . Jego wi tynia mie ci si nad rzek Rodan we Francji. LORD AFRO – jest patronem Afryki i jej mieszka ców. To pierwszy kosmiczny Mistrz o ciemnej karnacji skóry, wyniesiony do poziomu Mistrza –Nauczyciela Wniebowst pionego. Dlaczego kosmiczny? Dlatego, e ciemna rasa jest wypadkow kosmicznych ras niebieskich i fioletowych ! Mistrz Afro był na Ziemi około 500 tysi cy lat temu, gdy na kontynencie afryka skim mie ciły si centra kosmicznych istot i zbuntowanych Aniołów. To w tym czasie powstały zacz tki voodoo, czarnej magii, ale równie odbyła si wielka bitwa mi dzy Siłami wiatła i ciemno ci. Czasy te alegorycznie przedstawia ksi ga Genesis, a konflikt mi dzy dwiema siłami zobrazowany jest przez relacj Kaina i Abla. W dzisiejszych czasach Mistrz Afro pomaga odnale wewn trzne wiatło ka dego z was, uczy akceptacji innych ras i jednoczy w Miło ci wszystko, co zostało rozbite pół miliona lat temu. Tak wi c wymienili my tylko niektórych Nauczycieli i Mistrzów w tak ró norodnych i skomplikowanych dziejach Ziemi. Zach cam was, kochani, do kontaktu, współpracy i oddaniu si przewodnictwu wszystkich kochaj cych i współczuj cych Istot wiatła. Wszyscy oni oczekuj z Miło ci na wasz gotowo , aby doprowadzi was najlepsz drog do Mnie . Taka mo liwo mo e si ju nie powtórzy na tak skal , dlatego jeszcze raz apeluj o otwarcie serc i umysłów. Obud cie si i podejmijcie decyzj na TAK, a my wszyscy otworzymy nasz skarbnic wiedzy, do wiadczenia, Miło ci, Mistrzostwa – dla was, ukochani, dla waszego dobra…

52


Rys.8 Wniebowst pieni Nauczyciele MiĹ&#x201A;o ci, przedstawiciele Rady Galaktycznej: Jezus i Budda.

53


43 - Kochany Ojcze-Matko Stwórco porozmawiajmy jeszcze o innych Istotach wiatła z Twojego wiata. Kim s Archanioły i Anioły? -Oczywi cie, odpowiem wam kochane dzieci Moje, w szczególno ci, e Archaniołowie i ni sze hierarchie Aniołów zostały powołane, aby towarzyszyły wam w rozwoju, pomagały w prze ywaniu eksperymentu kosmicznego i powrotu do Mnie. Najkrócej mówi c: Anioł jest to Istota wietlista, nios ca Dobro, Ochron i Miło , która robi wszystko, aby doprowadzi was do o wiecenia. Jego wietlista energia uzale niona jest od tego, jakie zadanie w danym momencie ma do spełnienia. Archaniołowie, czyli aniołowie w pełni o wieceni, s opiekunami aniołów i zlecaj im odpowiednie zadania, które maj doprowadzi ich do o wiecenia. Podobnie jak aniołowie emanuj ró nym kolorem (ludzie widz je jako istoty odziane w kolorowe szaty) w zale no ci od tego czy maj kontakt ze Mn , Jezusem Sanand , Duchem wi tym, czy władcami karmy oraz od zada , jakie s im powierzane. Kiedy Archaniołowie stali na stra y sprawiedliwo ci, utrzymywali w ryzach siły ciemno ci, byli opiekunami ludzi zbli aj cych si do o wiecenia, posła cami, generalnie „ksi tami nieba” – członkami Mojej wity. Teraz kiedy eksperyment ”Ziemia w trzecim wymiarze” dobiega ko ca wspieraj swoj prac procesy transformacje na Ziemi, a tak e w szerszym spektrum - w całych przestrzeniach kosmicznych i galaktykach. Kiedy na nich patrz jestem pełen podziwu dla ich pracy i dumny, e mam takich pomocników. Oczywi cie wielu aniołów i archaniołów wcieliło si na ich yczenie na waszej Ziemi. Jak Mi powiedzieli, e chc tam by w szczególnym tym czasie: „Czy mo emy zej na Ziemi , b dzie klawo, super zabawa!” To jak mogłem im odmówi ? Za to wielu otrzymało nominacje, a po ko cu eksperymentu b d równie nominacje dla Istot wiatła i Miło ci. 44 - Drogi Ojcze porozmawiajmy o Archaniołach. Czy mógłby przedstawi i przypomnie czytelnikom najistotniejszych „ksi t nieba”? - Oczywi cie, robimy to za chwilk . Chocia obserwuje si coraz wi ksze zainteresowanie Archaniołami, Aniołami i innymi hierarchiami, zrobimy krótki zarys najbardziej znanych wam 7 Archaniołów. Mo e b dzie wygl dało to jak suchy wykaz słownikowy lub jak z almanachu, ale chodzi tu o pewien porz dek i klasyfikacj , która pozwala na lepsze uporz dkowanie lub przypomnienie wiedzy. Zrobi w tym miejscu, kochani przypis, e imiona Archaniołów w j zykach hebrajskim, greckim, arabskim, wskazuj na tradycj kraju w którym najbardziej przypadł ludziom do serca. Ci Archaniołowie, którzy nie maj odpowiedników w innych j zykach, s równie znani w przesłaniach indywidualnych grup, szkół ezoterycznych itp.:

54


Gabriel (hebr. abr l, grec. , arab. D ibril, D abra`il, „Bóg jest moj sił ”, „m Bo y” albo „wojownik Bo y”). Pole pracy: odrodzenie, zmartwychwstanie, post p. Współpracuje z Nauczycielami: Archaja Nadziei, Serapis Bey. Jego dotychczasowe funkcje spełniane w eksperymencie „Ziemia i jej mieszka cy w trzecim wymiarze”: oczyszczenie z minionych, dysharmonijnych uczynków. Rozpuszcza zanieczyszczenia duszy, pobudza do nieustannego odnowienia i przemian. Z miło ci nieustannie daje szans poznania, wzrostu, przemian i przebaczenia. Atrybuty energetyczno-duchowe: kryształowo biały promie odnowienia, zmartwychwstania, rozwoju i nadziei - Stwórcza czysto , wiatło post pu. Symbole, czyli rzeczy z którymi go sobie wyobra acie i jego reprezentuj : biała lilia i woda czysto ci. Michael (hebr. [Mîch ’ l], grec. [Michaél], arab. [Mika'il], „Któ jak nie Bóg”). Jego imi zawołanie powstało, gdy Lucyfer zbuntował si przeciwko Mnie i nakłonił do buntu 1/3 aniołów, Michał wyst pił jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: "Któ jak Bóg!". Pole pracy: ochrona, moc, wiara. Współpracuje z Nauczycielami: Archaja Wiary, El Morya, Lady Miriam. Jego dotychczasowe funkcje spełniane w eksperymencie „Ziemia i jej mieszka cy w trzecim wymiarze”: po rednik Mojej woli, panowania i pot gi. Ochrania i pomaga przy realizacji boskich zada i pracach (jest podczas waszych prac!!). Ukierunkowuje na wn trze, praca z wizjami i z zaufaniem w ich przesłanie. "Niech dzieje si przeze mnie wola Ojca Stwórcy. Opowiadam si po stronie wiatła i uwalniam si z cieni". Atrybuty energetyczno-duchowe: szafirowo niebieski promie Mojej woli. Symbole, czyli rzeczy z którymi go sobie wyobra acie i jego reprezentuj : płon cy, niebieski miecz wiatła i płaszcz ochronny. Uriel ( , - boski ogie , "Ogie / wiatło Boga"). Pole pracy: rado , sprawiedliwo , czyny. Współpracuje z Nauczycielami: Archaja Łaski i Słu by, Lady Rowena, Lady Nada, Jezus Chrystus Sanada. Jego dotychczasowe funkcje spełniane w eksperymencie „Ziemia i jej mieszka cy w trzecim wymiarze”: umacnia wasze wn trze ( wasz wewn trzn moc i sił ) by kierował si w yciu uczuciem sprawiedliwo ci, rado ci i miło ci; niezale nie od warunków ycia. "Oddaj swoj sił w słu b Ojcu. Działam w imieniu miło ci, w imieniu miło ci bli niego i w imieniu rado ci na Ziemi." Atrybuty energetyczno-duchowe: rubinowoczerwono-złocisty promie buduj cej siły. Symbole, czyli rzeczy z którymi go sobie wyobra acie i jego reprezentuj : ognisty miecz i krzy Jezusowy. Rafael (hebr. , arab. Israfil, , "Bóg leczy"). Pole pracy: po wi cenie i uzdrawianie. Współpracuje z Nauczycielami: Matka Maryja, Archaja Pociechy i Błogosławie stwa, Hilarion. Jego dotychczasowe funkcje spełniane w eksperymencie „Ziemia i jej mieszka cy w trzecim wymiarze”: udost pnia wiatło rozpoznania pełni stworzenia. Błogosławie stwo tworzenia

55


i ycia z tym wszystkim, co was otacza. "Oddaj swoj egzystencj i JAM JEST w wy sz słu b ". Atrybuty energetyczno-duchowe: szmaragdowozielony promie błogosławie stwa, po wi cenia, koncentracji, uzdrowienia, wi tej nauki i obfito ci – uzdrowienie Ojca-matki ródła. Symbole, czyli rzeczy z którymi go sobie wyobra acie i jego reprezentuj : laska eskulapa i biała ró a. Jofiel („M dro Boga”, „Bóg jest moj prawd ”). Pole pracy: m dro , rado , o wiecenie. Współpracuje z Nauczycielami: Lady Konstantina lub Christine, Archaja Wytrwało ci, Mistrz Lanto, Mistrz Kuthumi, Budda. Jego dotychczasowe funkcje spełniane w eksperymencie „Ziemia i jej mieszka cy w trzecim wymiarze”: otwarcie serc, objawienie wi tej prawdy i pomoc w wcieleniu jej w ycie, w powrocie na wła ciw drog . "Kto ma uszy niechaj słucha. Bóg objawia si we wszystkim co istnieje". Atrybuty energetyczno-duchowe: złocisto ółty promie m dro ci - Bo a m dro . Symbole, czyli rzeczy z którymi go sobie wyobra acie i jego reprezentuj : ksi ga m dro ci i złoty kielich. Haniel (hebr.: , "Siła Bo ego serca" - "Bo y hołd i dobroczynno "). Pole pracy: uwielbienie, dobroczynno po wi cenie. Współpracuje z Nauczycielami: Elochim Charity, Archaja Dobroczynno ci, Lady Nada, Lady Rowena. Jego dotychczasowe funkcje spełniane w eksperymencie „Ziemia i jej mieszka cy w trzecim wymiarze”: rozwija w was zaufanie i zdolno ci bezwarunkowej miło ci, otwiera serca i powoduje eksplozj waszej miło ci na wiat. Atrybuty energetyczno-duchowe: perłowo ró owy promie boskiej miło ci - Bo a miło . Symbole, czyli rzeczy z którymi go sobie wyobra acie i jego reprezentuj : serce i ró owa ró a. Zadkiel (hebr.: ,"Bo y S dzia"/"Bóg jest prawem"/"Bóg jest łask "). Pole pracy: przemiana, wolno , wybaczenie. Współpracuje z Nauczycielami: Lady Ametyst, Archaja Przemiany, Saint Germain, Lady Portia, Kuan Yin. Jego dotychczasowe funkcje spełniane w eksperymencie „Ziemia i jej mieszka cy w trzecim wymiarze”: wgl d w wy sze królestwa. Zrozumienie prawa przyczyny i skutku. Powołuj do działania wiatło. Ani opór ani walka nie wybawi od negatywnych energii, potrafi to tylko i wył cznie przemiana. Przebaczenie niesie przebaczenie. Atrybuty energetyczno-duchowe: purpurowo fioletowy promie przemiany, transformacji i wiecznej wolno ci - Bo a transformacja. Symbole, czyli rzeczy z którymi go sobie wyobra acie i jego reprezentuj : fioletowy płomie i Trzecie Oko. Przedstawili my siedmiu najwa niejszych Archaniołów. Jednak Archaniołów jest znacznie wi cej, wielu z nich wcieliło si na Ziemi, aby koordynowa i pomaga w przebudzeniu wiadomo ci ziemskich Istot wiatła. Musicie wiedzie , e zadania Archaniołów zmieniaj si , cały czas rozszerzaj sie kompetencje. Działania Archaniołów wraz z ich zast pami anielskimi s bardzo istotne ju z poziomów galaktyk, czy nawet wiatów, jako Koordynatorzy, Transformatorzy, Nauczyciele, pracuj równie na roz wietlaniu przestrzeni kosmicznych wiatłem Mojej Miło ci. Dlatego te

56


mo na powiedzie , e jest Archanioł Michael Kosmiczny, Archanioł Gabriel Kosmiczny, Archanioł Rafael Kosmiczny...

Rys.9 Kosmiczny Archanioł Michał (Któ jak nie Bóg)- "Niech dzieje si przeze mnie wola Ojca Stwórcy. Opowiadam si po stronie wiatła i uwalniam z cieni".

57


45 Kochany Ojcze. Mo na wiele mówi jeszcze o hierarchiach Archanielskich i Anielskich. Jednak wielu interesuje si Aniołami, którzy s odpowiedzialni za siedem promieni. Czy mo na prosi Ciebie drogi Ojcze o powiedzenie co nieco na ich temat? -Dobrze, ukochani, zaczynamy opis Aniołów Siedmiu Promieni: Anioły Niebieskiego Promienia Na jego czele stoj Archanioł Michał i Archaja Wiary, towarzysz ci i chroni ci w ka dym momencie twojego ycia. Przybywaj , kiedy je wezwiesz, daj ci poczucie bezpiecze stwa w chwilach, w których czujesz si czym zagro ony, wtedy kiedy chciałby odpocz od ataków królestwa demonów. Mo esz przywoła anioły, by ci umocniły. Swoimi niebieskimi, wietlistymi mieczami wyzwol twoj dusze z wszelkich wi zów. Pomagaj ci wyzwoli si ze starych wzorców zachowa i schematów. Anioły otaczaj ci niebieskim wiatłem, które słu y temu, aby w trudnych chwilach nie opuszczała ci energia. Mo esz te przywoła je, kiedy znajdziesz si w grupie, w której nie czujesz si pewnie i bezpiecznie. Przed snem popro , by czuwały nad twoim snem i chroniły ci podczas nocnych podró y twej duszy. Anioły Złotego Promienia Anioły te pomagaj na ró ne sposoby. Przede wszystkim w zdobywaniu wy szych płaszczyzn wiadomo ci - np.: kiedy przeobra asz si z ucznia w nauczyciela; przechodzisz z dzieci stwa w wiek dojrzały itp. Kiedy przywołujesz te Anioły, poszerzasz swoje duchowe horyzonty. Przynosz ci one poznanie, wi ksz ilo energii, zrozumienie dla procesu przemiany. S nadajnikami Kosmicznej i wiedzy płyn cej od ródła, pokazuj ci nowe drogi i mo liwo ci. Pomagaj zostawi za sob przestarzałe wyobra enia i schematy z przeszło ci, odnowi , zmieni . Anioły złotego promienia słu uwolnieniu si od zewn trznych uzale nie , przymusów i presji. Pomagaj pod y drog serca. Anioły Ró owego Promienia S obok ciebie zawsze - wystarczy przywoła je do swojego ycia, aby zacz ły w nim działa . Prowadz ci do prawdziwej siły Miło ci. Prosz o zbawienie twojej duszy przez oddanie si i zawierzeniu Mi, Stwórcy oraz Nauczycielom Wniebowst pionym , przesyłaj ci swoje wiatło, aby oczy ci twoje serce z minionych bólów. Słu ci pomoc w sprawach sercowych i zanosz pragnienia twojego serca we wszech wiat. Ka dy posiada wrodzon i naturaln zdolno do uczucia miło ci, poniewa jeste cie, jak ju wiecie, zrodzeni z Miło ci i jeste cie Miło ci . Wszystko, co jest naładowane miło ci , mo e zmaterializowa si i objawi w wiecie zewn trznym, gdy miło jest najsilniejsz z istniej cych sił we wszech wiecie. Je li czujesz si bezsilny, przytłoczony ró nymi l kami i obawiasz si przyszło ci, 58


przywołaj anioła ró owego promienia. Anioły Białego Promienia Wzywaj ci do tego, aby wkroczył w szerszy kr g w spirali ycia. Obwieszczaj pocz tek czego nowego i zmiany, a przez to - oddzielenie si od tego, co stare. Anioły te pomagaj ci wykorzystywa twój potencjał ródła, wciela w ycie zdolno tworzenia i postrzega wiat jako dar. Obejmuje to uwalnianie si z kr puj cych wi zów przeszło ci i rozwijanie w sobie gł bokiego prze wiadczenia posiadania siły i umiej tno ci jej wykorzystania i ycia z ni . Czasem trudno porzuci stare wzorce. Anioły białego promienia chc ci uwolni , wskaza drog powrotu do twojej pierwotnej niewinno ci i czysto ci, dzi ki czemu tworzysz fundament pod przyszłe zdarzenia. Oddaj si pi knu ycia. Pokochaj swoje ycie. Rozwijaj talenty, którymi zostałe obdarzony. Anioły Zielonego Promienia Słu ci na drodze uzdrawiania. Przywołaj je, a oczyszcz twoje rany, ulecz ból twojej duszy, poł cz ci ze Stworzeniem. Pokazuj ci obfito i ró norodno tego wiata; bogactwo i pi kno istnienia. Naucz ci rozpoznawa i przyjmowa błogosławie stwo dzieł Stwórcy. Dostrze bogactwo i przepych natury. Wiedz, e odkrywasz cud cudów. To jest wła ciwy, pierwotny, wr cz rajski stan. Jeste cz stk tego ró norodnego Stworzenia. A b d c ni , mo esz wyra a si na wiele sposobów. Twoje ycie jest darem. Twój pierwotny stan jest doskonało ci . Anioły zielonego promienia pomagaj ci w powrocie do swojego ródła. Zostaw za sob stare braki, jak równie wszelk zale no , nieumiej tno tworzenia czego nowego z tych lub innych powodów. To ty jeste Twórc swojego ycia i warunków, w jakich yjesz. Dlatego mo esz je zmieni . Anioły ukierunkuj ci na prawd i cud, jakim jest ycie. Anioły Czerwonego Promienia Wspomagaj ci w tym, aby energicznie i skutecznie, a jednocze nie delikatnie, wzi ł pełn odpowiedzialno za swoje ycie. Anioły te zwracaj twoj uwag na zjawisko nieustannej przemiany i upływ czasu. Pokazuj ci twoj sił - po to, aby mógł u y jej do uwolnienia siebie samego, a przez to równie tych, którzy znajduj si pod twoj opiek . Anioły wyprowadzaj ci z warunków, które ju dłu ej ci nie słu , daj c potrzebny czas i spokój, czyni c to we wła ciwym tempie. Przesyłaj ci energi . Anioły Fioletowego Promienia Wzywaj ci one do tego, aby wprowadził pewne zmiany do swojego dotychczasowego ycia. Kiedy poprosisz je, aby w nim zadziałały, zawiod ci do ksi gi twojego ycia. Tutaj b dziesz mógł przeanalizowa swoj 59


"przeszło ", przypomnie sobie wi zy, które od dawna ci ł cz , czyli sprawy, które rozpocz łe – z pomoc Aniołów b dziesz mógł teraz doprowadzi je do ko ca oraz stopniowo si od nich uwolni . Anioły te wzywaj ci , aby zmienił swoj obecn yciow sytuacj poprzez dopisanie nowych wierszy do kroniki swojej "tera niejszo ci" i "przyszło ci". Przeanalizuj swoj "przeszło ". Jakie miejsca, okoliczno ci, ludzie zajmuj wci twoje my li, pomimo, e nie istniej ju w twoim yciu? Jaki ci ar z "przeszło ci" wci d wigasz na swoich barkach? Z kim lub z czym poł czyły ci wi zy, które chciałby zerwa , poniewa ci przeszkadzaj ? Przynosz tobie na tym polu spokój. 46 - Drogi Ojcze ródło, kochany Stwórco, mówi si wiele o Archajach, co mo na powiedzie o nich i jakie s Archaje? - Kochani, powinni cie wiedzie , e Archanioły maj swoje e skie uzupełnienie nazywane Archajami. S to duchy osobowo ci i czasu. Reprezentuj miło i harmoni . Podobnie jak Archanioły transformuj boskie wiatło i przesyłaj je w postaci odpowiedniej dla ludzko ci. Najbardziej znanych jest 7 Archaii, które współpracuj z Archaniołami. Ł cz si one z nimi w przyjmowaniu okre lonego promieniowania i dostosowaniu go tak, aby cie mogli je zrozumie i wykorzysta dla swojego dobra i dobra całej ludzko ci. Zabarwiaj one działania Archaniołów łagodnym kobiecym aspektem, pot guj c miło i harmoni . Archaja Wiary - Lady Faith Wzywa ludzi do odnalezienia i zagł bienia si w ciszy. Lady Faith jest wizyjn sił , która le y u podło a wszelkiego działania. Jest zwrotem ku temu, co niewidoczne dla oczu, odwróceniem uwagi od tego, co zewn trzne. Tak jak strzelec przyci ga ku sobie strzał , chc c wła ciwie napr y ci ciw łuku i wpłyn w ten sposób na celno strzału, tak te Lady Faith wzywa do tego, by skupi uwag na swoim wn trzu i zacz rozwija swoje duchowe zdolno ci. Niebieski to energetyczny kolor ochrony i odgrodzenia si do niepo danych wpływów, jednak te zrozumienia i informacji. Lady Faith obdarza ochron i wyostrza intuicj . W momentach yciowych kryzysów chroni i pomaga nawi za poł czenie z wn trzem. Archaja Wytrwało ci - Lady Konstantia Otacza ludzi delikatnie, serdecznie i niepostrze enie swoim złocisto ółtym, mistycznym wiatłem wiedzy. Prowadzi do m dro ci serca i przypomina, e wszystko jest ze sob poł czone. Umo liwia zawrócenie z drogi mroku i pod enie we własnym wietle. Przypomina z miło ci o wypełnianiu własnego planu duchowego. Poł czcie si z wasz Miło ci , z Miło ci do Wszystkiego, z Miło ci do ycia, poniewa ycie jest Moim darem, bogatym

60


prezentem ródła. Uwolnijcie si z kr puj cych wi zów i l ków, rozczulania si nad samym sob , poniewa wszystko to zasłania wam widok na wasz m dro i rzeczywisty sens ycia. Lady Konstantia pozwala odkrywa we wszystkim co pi knego i pozytywnego oraz otwiera si na swoj rado ycia. Podnosi poziom wibracji i budzi w was wewn trzny power, sił waszego magnetyzmu. Wzywa was równie , by cie wczuli si w poło enie innych ludzi, je eli potrzeba to przejawili Miło przez współczucie, gdy wszystko jest ze sob poł czone i dlatego wszystko, co uczynili cie innym, uczynili cie te sobie -"A Król im odpowie: Zaprawd , powiadam wam: Wszystko, co uczynili cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie cie uczynili."(Mt. 25:40) Nie yjecie osobno, niezale nie od siebie. Jeste cie ze sob powi zani i zale ycie od siebie nawzajem. Archaja Dobroczynno ci - Lady Charity Daje znak o potrzebie koncentracji na waszych emocjach i sile waszego serca. Sygnalizuje te , aby zaj si relacjami z najbli szymi. Przejdziecie bez l ku przez bram niespełnionych lub zranionych uczu . Pozwól Mi, Archaii i innym Nauczycielom Wniebowst pionym odnowi wasz energi yciow , oczy ci j ze starych ran, urazów, negatywnych emocji. Wraz z ró ow energi Archaii Dobroczynno ci przypatrzcie si uczuciom, które nale y zmieni , podejmijcie decyzj do zmiany, zapro cie Nas do współpracy, a zaobserwujecie cuda przemiany w waszym yciu. Archaja Dobroczynno ci mówi: "Poznaj swoje słabo ci, toruj c sobie drog moj Miło ci , a odkryjesz, w czym jeste silny." Przetransformujcie ból i rany przeszło ci, a znajdziecie ch do ycia i rado ci. Dzi ki Archaii Dobroczynno ci znajdziecie sił , by zaakceptowa brak pewnych rzeczy i uczucie niespełnienia w dzieci stwie i przez to znalezienie spełnienia, obfito ci w tu i teraz. Archaja Nadziei - Lady Hope Przepełniona skromno ci Lady Hope wkracza w wasze ycie niepostrze enie i cicho. Delikatnie kładzie dło na ramiona i szepce do ucha wiedz t czy. Pojawienie si Lady Hope w waszym yciu potraktujcie jako zwiastowanie nadej cia Nowego Pocz tku. Je li si wyciszycie, wsłuchacie w jej słowa, rozpoznacie znaki czasu, wtedy staniecie si współtwórcami Nowego Pocz tku. Je li przejdziecie oboj tnie obok przesłania Archaii Nadziei, nic si nie stanie, ale niektórzy mog odnajdywa siebie wsz dzie, gdzie to tylko mo liwe, w roli ofiary warunków i okoliczno ci, nie rozumiej c przyczyny i sensu biegu wydarze . Dlatego pod ajcie swoimi sercami ku Mnie z nadziej , całe Niebo stanie do pomocy.

61


Archaja Pociechy - Matka Matek (Maryja) Poł czcie si z jedn z najsilniejszych kobiecych sił ródła i Kosmosu – Maryj . Ta królowa aniołów zna wasz ziemsk drog , wasze bóle, smutki i cierpienia. Jednak e ból, smutek i cierpienie s przy was przej ciowo i stanowi jednocze nie najwi ksze egzaminy w waszym yciu. Nie jeste cie odosobnieni. Archaja Pociechy podaje wam r k , aby cie przyjrzeli si z cał odwag bólowi, który mo e jeszcze mieszka w gł bokich zakamarkach waszych kochanych serc. Towarzyszy w najci szych chwilach. Po ka dym mrocznym odcinku drogi, przychodzi Sło ce - zmieniaj si jak noc i dzie . Gdy poprosicie, Archaja Pociechy b dzie wam towarzyszy w czasach ciemno ci, zdejmie ci z barków ci ar, otrze łzy i otoczy płaszczem współczucia i gł bokiej Miło ci. Pozwólcie, by ta Miło wnikn ła gł boko w wasze serca. Archaja Łaski - Dona Grazia Je li moje dziecko przejawia i uzewn trznia swoj potrzeb miło ci, szcz cia, przyja ni i poczucia bezpiecze stwa poprzez uzale nianie si od innych osób, wówczas nara a si na ich humory i niespełnione potrzeby. Osoby te oczekuj z kolei zaspokojenia własnych pragnie od takiej osoby i innych. W ten sposób tworzy si zamkni te koło wiecznego poczucia niespełnienia i rabunku energii, poniewa nikt nie ma jej wystarczaj co du o, aby dozna zaspokojenia i satysfakcji. Ka dy człowiek d y do szcz cia w swoim yciu. Dona Grazia wzywa wi c do tego, aby cie zacz li patrze na wiat z punktu widzenia waszej rzeczywistej wielko ci. W was samych drzemi wszystkie siły, których daremnie szukacie na zewn trz. Kiedy tylko wyrazicie tak ch , mo ecie kocha ka dego człowieka w ka dym czasie, akceptowa go i oferowa mu swoj przyja , bezwarunkowo i spontanicznie. Mo ecie wyzwoli si ze starych wzorców i schematów, mo ecie dawa zamiast bra . W ka dej chwili mo ecie zrobi zwrot ku boskiej sile. Macie wybór, moje kochane dzieci! Archaja Przemiany - Lady Amethyst Mo ecie poprosi Archaj Przemiany, aby udzieliła wam wsparcia w waszej obecnej sytuacji yciowej. Wielkim darem, którego wam udziela, jest głos twojej intuicji. Intuicja jest sił mieszkaj c w ka dym człowieku. Misj jak Archaja Przemiany ma do spełnienia wzgl dem was, najukocha si, jest to, aby cie zacz li postrzega ró ne zjawiska i wydarzenia jako znaki i szanse dla swojego rozwoju, nie za jako dokuczliwe i uci liwe przeszkody, które zakłócaj wypełnienie codziennych obowi zków. Znaki te stanowi rodzaj pobudki dla was, jako dusz. Lady Amethyst chce, aby cie zrozumieli jej przesłanie. Je li pod

ycie za jej wskazówkami, pozwoli to na zgł bienie przeznaczenia

62


i miejsca na Ziemi, to wła nie Archaja Przemiany otworzy przed wami ksi g wiedzy na wspomniany temat. Archaja Przemiany zach ca ludzi, aby zacz li y na płaszczy nie duchowej. Ona podszeptuje człowiekowi, e jest czym wi cej ni tylko sum atomów. Archaja naucza zaufania do samego siebie. Zaufania swoim zdolno ciom, uczuciom, my lom. 47 - Kochany Stwórco, mam pro b i na pewno przył czyliby si czytelnicy. Jeszcze raz podsumujmy to, co wiemy o siedmiu głównych Archaniołach i im odpowiadaj cych e skich aspektach – Archajach. - Tak, to wietny pomysł! Tak wi c podsumujmy relacje Archaniołów i Archaii, oraz przypomnijmy zwi le ich zadania w Królestwach Ducha i Materii: Archaja Wiary współpracuje z Archaniołem Michałem. Ukierunkowuje człowieka na jego wn trze, uczy zaufania do tego, co on intuicyjnie przeczuwa, sprowadza wizje, sny. Pokazuje mu bogactwo wiata duchowego, nakłaniaj c do wiary we własne uczucia i to, co przychodzi w ciszy medytacji. Archaja Wytrwało ci współpracuje z Archaniołem Jofielem. Ucz oni m dro ci i nakłaniaj do słuchania głosu własnego serca, do szukania odpowiedzi na wszystkie pytania we własnym wn trzu. Przekazuj bosk prawd , pomagaj wcieli j w ycie. Archaja Dobroczynno ci współpracuje z Archaniołem Chamuelem. Sprawia, e na wiat dociera energia bezwarunkowej miło ci, po wi cenia, wdzi czno ci. Pomaga ludziom rozwija w sobie trosk , współczucie, ch niesienia pomocy. Archaja Nadziei współpracuje z Archaniołem Gabrielem. Podobnie jak on, jest posła cem dobrych wie ci. Pobudza do zmiany na lepsze. Uczy ludzi wiary w nadej cie dobra. Pozwala im cieszy si nadziej pozytywnych transformacji w yciu całej ludzko ci. Archaja Ufno ci współpracuje z Archaniołem Rafaelem. Rafael jest Archaniołem uzdrowienia, Archaja niesie ludziom pociech w trudnych chwilach ycia oraz błogosławie stwo. Jest jedn z najmocniejszych kobiecych sił anielskich. Archaja Łaski współpracuje z Archaniołem Urielem. Uczy odwagi i pokory. Pokazuje, e najpi kniejsz rzecz jest zachowanie w swoim sercu sprawiedliwo ci, miło ci i rado ci bez wzgl du na otaczaj ca rzeczywisto . Skłania człowieka do rozumienia, e miło jest w nim samym zawsze i na zawsze. Archaja Przemiany współpracuje z Archaniołem Zadkielem. Promieniowanie, które dopasowuje do ludzkiej percepcji uczy zrozumienia wy szych wiatów oraz wgl du w najwy sz prawd , równie w prawo przyczyny i skutku. Archaja pomaga rozwin cnoty wybaczenia, łaski, współczucia,

63


miłosierdzia. 48 - Coraz wi cej mówi sie ponownie o Elohimach. Co mo na powiedzie o tych wysoko wibracyjnych Istotach Miło ci i wiatła? Przybli my Elohimów czytelnikom. - Elohim - jest jednym z Moich imion: "Jestem, który jestem". Hebrajczycy nazywaj Mnie - JHVH Elohim Israel, czyli Jahwe Bóg Izraela. Natomiast Elohimowie to Moje dzieci, inaczej Duchy Stwórcy, które odegrały wielk rol w dziejach Ziemi i Kosmosu. Wi cej powiemy poni ej. Najistotniejsze jest jednak to, co mo esz zyska pracuj c z Elohimami, a jak mo esz pracowa przybli y ten opis: Elohimy Arkturus i Diana Kiedy skoncentrujecie si na mocy, która przemawia przez Arkturusa i Dian , b dziecie stopniowo powraca do stanu swojej pierwotnej doskonało ci. Wasza dusza jest doskonała. Nie mo na jej zrani , chyba e sami na to zezwolicie. Przebaczenie jest najskuteczniejszym sposobem zrywania karmicznych wi zów. Karma jest ponadczasowym prawem przyczyny i skutku. To prawo działa w odniesieniu do jednostek, grup, narodów, krajów, całej ludzko ci. Nie przez przypadek urodzili cie si w takim, a nie innym kraju, i w takich, a nie innych warunkach. Zwykle macie tu jak misj do wypełnienia lub te sami postanowili cie tutaj słu y . Mo ecie mie swój udział w rozgrywaj cych si wydarzeniach, łagodzi lub zrywa karmiczne wi zy rodziny, grupy ludzi, kraju czy okre lonego narodu. Rodzina jest najmniejsz komórk społecze stwa lub zbiorowo ci ludzkiej. Zazwyczaj to w niej uwidaczniaj si najwyra niej wszystkie zadania do doko czenia, które otrzymali cie w spadku po poprzednich wcieleniach, by teraz całkowicie si od nich uwolni . Pytania, które doprowadz was do rozpoznania karmicznych aspektów: "Jakie sprawy domagaj si załatwienia w mojej rodzinie?", "Jaka jest misja mojego ludu lub kraju?" ...Pomimo rozgrywaj cej si na twoich oczach krzywdy i dysharmonijnych energii, Elohimy Arkturus i Diana pozwol rozwin twoj doskonał moc i boskie mistrzostwo. Elohimy Tranquilius i Pazifika Siła promienia i działania Elohimów Tranquiliusa i Pazifiki wspiera was w okresach przemian i odnowienia, obdarzaj c niezale no ci i wolno ci . Wymagaj , aby cie rozwijali wasz własny autorytet Moich Dzieci. Człowiek nie jest bezradny, nie musi jednak walczy - w jego własnym wn trzu rozwija si ródło kosmicznej mocy. Wykształceniu zdolno ci decydowania o samym sobie cz sto towarzysz ró ne przeciwno ci i trudno ci. Pami taj jednak, e mrok musi zawsze ust pi pod wpływem blasku wiatła.

64


Elohimy Vista & Kristall Dzi ki tym Elochimom w wasze ycie wpływa ródło siły bli niaczych promieni. Wzywaj was one do tego, aby cie pozbyli si wzorców niedoskonało ci. Dzieła Moje s doskonałe. Nie jeste cie sami. Nie jeste kochana Córko i kochany Synu jedynym człowiekiem, który podlega pewnym procesom, któremu przytrafiaj si pewne rzeczy. Wszystkie dzieła Moje s ze sob powi zane. Jeste jednym z tonów w orkiestrze Stworzenia. Zharmonizuj swój ton z innymi. U wiadom sobie swoj rol w orkiestrze dzieł Stwórcy. Swoim bytem wytwarzasz ró ne tony. D wi ki lecz lub przynosz chorob . Dzi ki swojej energii mo esz by uzdrawiaj cym impulsem dla Ziemi. Bli niacze promienie Vista i Kristall przesyłaj doskonałe tony i falowe wzory, które lecz i błogosławi Stworzenie.

Elohimy Clair & Astrea Wzywaj was wszystkich do przemiany w celu d enia do doskonało ci Bytu. Jest to wiatło, które prowadzi do gł bi. Czasami wa ne jest zej cie w dół, aby - paradoksalnie - dotrze wy ej. Kiedy b dziecie gotowi, prze lijcie wiatło w ciemno i zwró cie uwag na cienie, które udało wam si rozproszy . Poł cz z materi swój umysł, a serce - z dusz . Zadbaj o harmoni swojego wn trza. Zacznij tworzy w sobie miejsca stwarzania wiata Miło ci i wiatła. Elohimy Orion & Angelika Przypominaj ludziom, e yj Tutaj i Teraz, e Wczoraj ju min ło, do Jutra daleko, a tym co si liczy, jest chwila obecna. Orion i Angelika chcieliby, aby cie podchodzili do swojego ycia cały czas tak, jakby wszystko przytrafiało si po raz pierwszy. Nie my lcie o strukturach Czasoprzestrzeni. Istniej one wył cznie w wiecie materii. Posłuchaj teraz Mnie uwa nie, moje kochane dziecko, bez wzgl du kim jeste , czy jeste bogaty, czy nie do ko ca, dla Mnie nie ma znaczenia jaki masz kolor skóry i jak wygl dasz. Wa ne jest jak przyjmiesz te słowa, które wypowiadam wła nie do Ciebie: Ty jako duch jeste nie miertelny i niezwi zany z Przestrzeni i Czasem. Mo esz - oboj tnie, gdzie si znajdujesz, oboj tnie kiedy, oboj tnie co zaleca norma, oboj tnie jakich wzorców postanowiłe si trzyma - by Tutaj i Teraz i robi to, czego pragniesz z gł bi serca. Np. mo esz zapali wiec w intencji tego, kogo masz akurat w my lach - niewa ne, czy jest południe, północ, wczesny ranek czy wieczór. Orion i Angelika pomagaj ci wsłucha si w swoje serce, gdziekolwiek si znajdujesz i z kimkolwiek wła nie si spotykasz. Doprowadzaj ci z powrotem do najgł bszego zakamarka twojego serca. Z tego miejsca jeste zawsze zdolny do działania. W ka dej chwili mo esz podj decyzj o trwaniu w miło ci. Mo esz w ka dej chwili pozwoli temu ródłu płyn przez siebie. Mo esz przesła to ródło w wiat.

65


Elohimy Herkules & Amazone Wzywaj do usuni cia starych wzorców w sposobie odczuwania, my lenia i funkcjonowania, poniewa utrudniaj one przepływ woli boskiej. Chodzi tutaj o zmian sposobu my lenia. Spotkacie si zapewne ze słowami: "Niech si dzieje wola Bo a"; "B d wola Twoja".... Czy zwroty te wzbudzaj w was pozytywne skojarzenia? A mo e my l, e czynami mo e kierowa co innego ni rozum, jest dla was nieprzyjemna? Takie pytania naprowadz na trop starych wzorców my lowych, które s bez w tpienia wewn trznymi blokadami. Co rozumiesz ukochany np. pod słowami, którymi modlił si Jezus: "Ojcze mój, je li to mo liwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszak e nie jak Ja chc , ale jak Ty"? (Mt 26:39) Ka dy z was staje kiedy przed wielkim wyzwaniem, w którym musi postanowi , czy poddaje si naciskom swojego małego rozumu, swoich l ków, swoich starych wzorców, czy te chce by posłuszny woli boskiego ródła. Nikt nie wymaga od was, by cie d wigali na swoich barkach cały ci ar tego wiata. Ka dy człowiek powołany jest do tego, aby czerpa ze swojego ycia, to co najlepsze - aby kocha i by szcz liwym. Istniej okre lone sposoby przygotowania, zwane cz sto przez was "kolejnymi stopniami wtajemniczenia", które człowiek przechodzi na okre lonych etapach, kiedy chce si rozwija . W tych momentach stajecie przed istot decyzj : "czy chcesz trzyma si starego znanego, czy te odwa ysz si na krok w nowe nieznane". W gł bi ludzie czuj , kiedy powinni zrobi wła ciwy krok we wła ciwym kierunku. Tylko, czy wykonaj ów krok w rzeczywisto ci, tak e wtedy, je li post puj c w ten sposób, miałoby si nie uzyska aprobaty ze strony otoczenia i wyj poza ogólnie przyj te normy. Kroki te prowadz w bezwarunkow , wy sz miło równie wtedy, gdy pozornie wydaj si by od niej odległe (takie momenty to np: rozstania, zmiany zawodu, podró e, przeprowadzki itd). Herkules i Amazone pomagaj słu y on wi kszemu celowi.

wam si przemóc i zrobi ów krok - poniewa

Elohimy Kasjopeja i Minerwa Kasjopeja i Minerwa wzywaj wszystkich do tego, by przekaza siły transformacji przez Miło Elohimów dalej wszelkiemu Stworzeniu. Dzi ki tej sile otrzymujecie klucz do drzwi duchowego wiata, wiata za widocznymi odbitkami. Czasami wystarczy raz zobaczy symbol, a dopiero pó niej dowiedzie si , w jaki sposób rozumie jego znaczenie. Moja kochana Córeczko i drogi Synu, oto kilka słów, które zepn przekaz o Elohimach i rady pracy ze wszystkimi przejawieniami: "Mo esz koncentrowa si na rzeczach i wydarzeniach. Obdarza je swoj energi Tu i Teraz i przez to je aktywowa . B d obecny. Zajmij si człowiekiem, który wła nie jest przy tobie. Zajmij si miejscem, w którym wła nie jeste . A przede wszystkim otwieraj si na energi Elohimów, transformacji ... i kochaj!"

66


Rys.10 „Kwan Yin – bogini MIŁOSIERDZIA” (nale y do Władców Karmy).

67


49 -Drogi Ojcze. Coraz cz ciej mówi si o Panach Karmy, poniewa ta hierarchia duchowa zgłasza si do prac energetyczno-duchowych na rzecz Ziemi i pełni bardzo wa ne funkcje. Wyja nij Ojcze prosz czym zajmuj si Władcy Karmy? - Kochane dzieci. Pozwalaj oni zrozumie prawa i reguły rz dz ce karm . Na wietlaj te elementy, które pozwalaj na ocen ycia, które zako czyło si w danym wcieleniu. Jak wszystkie prawa i Prawo Karmy jest pod jurysdykcj , kontrol tej hierarchii Istot Miło ci i wiatła. S oni kosmicznymi jurorami, s dziami. Ich zadanie nie polega na „karaniu”, czy „nagradzaniu”, lecz na sprawowaniu kontroli nad wzajemnej relacji i oddziaływaniu wzajemnym przyczyny-skutku , które potrzebne jest dla rozwoju dusz. Dusza wcielaj c si w indywidualno wraz z całym potencjałem energii, duchowych struktur, które bezpo rednio odnosz si do karmy, całej gamy mo liwo ci, jakie niesie za sob dane wcielenie, a wi c i do wiadcze . Wszystkie te warunki s uzgadniane z indywidualn dusz zgodnie z potrzebami rozwoju i z yczeniami duszy, która wie czego jeszcze do nauki potrzebuje na dan por i przestrze . Dusze współpracuj z Panami Karmy, aby decydowa ile chc do wiadczy bólu, który w danych okoliczno ciach byłby potrzebny do nauki. To samo oczywi cie dotyczy rado ci. Dusza jako wiadomo nie jest zainteresowana do ko ca bólem, smutkiem, czy rado ci , poniewa jest to tylko psychiczna reakcja na wydarzenia, zainteresowanie ukierunkowane jest tylko na korzy ci, jakie nios za sob do wiadczenia. Najbardziej znanymi przez was Istotami wiatła s : Wielki Boski Przewodnik, Mistrzyni szóstego promienia lady Nada – bogini POKOJU, Pallas Atena – bogini PRAWDY, Cyklopea, Mistrzyni Lady Portia – bogini SPRAWEDLIWO CI, Bogini WOLNO CI, Kwan Yin – bogini MIŁOSIERDZIA. Oczywi cie jest znacznie wi cej istot zajmuj cych si sprawami, w tym Archaniołowie i Aniołowie, podzielonych na grupy i hierarchie, lecz nie sposób tutaj wszystkich wymienia . 50 - Skoro jeste my przy Władcach Karmy, powiedzmy nieco na temat samej KARMY. Poniewa istniej nieporozumienia co do tego wa nego dla do wiadczenia na Ziemi – Prawa Kosmicznego. A wi c czym jest KARMA? - Moi drodzy, zacznijmy od pewnego u ci lenia. Na wschodzie, ludzie wierz w istnienie i oddziaływanie Prawa karmy. Uznaj , e efektem ich działa w poprzednich wcieleniach jest stan obecny – kim s , gdzie s i co robi . To prawda, jednak niestety s przekonani, e niewiele mog zrobi , aby poprawi swój byt. Na zachodzie natomiast pokutuje przekonanie, e przeznaczenie mo na cz ciowo „kontrolowa ”, jednak w wi kszym stopniu „zapisane jest ono w górze”. Obydwa pogl dy nie s pozbawione bł dów. Je eli chodzi o pojecie KARMY i prawa nim rz dz cego, ludzie zachodu patrz na poprzednie wcielenia i odrzucaj przyszłe ycia, powodem tego

68


jest bł dna interpretacja słów Biblii, która przez zmiany w ci gu wieków straciła pierwotne znaczenie i tre ci. Zreszt dowodem na taki stan rzeczy jest fakt, e wi kszo ksi ek na temat KARMY mówi o wcze niejszych, przeszłych wcieleniach, a nie mo liwo ciach jakie nios za sob przyszłe wcielenia! Zadajmy sobie pytanie: „Czy warto zna swoje poprzednie wcielenia?” Odpowiem, e do pewnego poziomu – TAK! Pozwala to na uleczenie ran przeszło ci i traumy, które odzywaj si w obecnym yciu, a s dla wielu „nieznanego pochodzenia”. Je eli jednak wiadomo nie jest gotowa na przyj cie tych informacji mo e okaza si to niebezpieczne. Mog nast pi powa ne komplikacje w obecnym przejawieniu, poniewa wracaj c do poprzednich wydarze i zatartych wspomnie bardzo mocno anga uje was ponownie, kochani energetycznie i emocjonalnie. Wchodz c ponownie w KARM , która miała ju miejsce, wypełniła si , prze ywacie j od nowa, co mo e by cz sto szokuj ce lub niezrozumiałe z krótkiego i ograniczonego odcinka czasoprzestrzeni. Tak wi c d enie do poznania własnej KARMY nie jest konieczne! Chc przez to wam, ukochani, powiedzie , e poznawanie przyczyny i skutku działa podczas waszego przejawienia nie jest zabaw ! Wi e si to z wielk odpowiedzialno ci . Trzeba sobie zada pytanie, czy jeste cie na to przygotowani? Inaczej sprawa wygl da, gdy pokazuj ka demu z was łagodnie to, co potrzebujecie wiedzie na dan chwil , nie do wiadczaj c mocno emocjonalnie – bez szkody, po to, by cie wykonali krok na przód w rozwoju, a nie wstecz.

51 - Powiedzmy Kochany Ojcze na temat reinkarnacji. Jak mo emy na wietli czytelnikom t szkoł ycia i na co zwróci uwag ? - Kochane dzieci w ró nych miejscach szkoły ycia, a zjednoczone w Klasie M (MIŁO CI). Dusza schodz c na Ziemi lub inn planet ma do wyboru wiele elementów wspomagaj cych rozwój i nauk . Mówimy oczywi cie o rozwoju i nauce umownie, poniewa wiadomo, e chodzi w ostateczno ci o przypomnienie sobie „kim jestem” i pod aj c Drog Miło ci wróci do Mnie. Bawi c si w przypomnienie sobie Mnie macie ogromne mo liwo ci. Na Ziemi została ustawiona sztucznie blokada w postaci prawa karmy i niwelowania wspomnie na czas wcielenia – czego nie ma w innych cz ciach Wszech wiata. Trzeba wspomnie , e istnieje mo liwo wcielenia si w dowolnym czasie i miejscu jednocze nie, na przykład dusza postanawia wcieli si w 1472 roku ziemskim i w 1729 roku, by nast pnie przejawi si jako dwojaczki w 1950 roku. Czy teraz rozumiesz dlaczego rodz si bli niaczki, które maj podobne upodobania, s nierozł czne, ale maj ró ne charaktery? Teraz powiemy to, co jest wa ne! Budda miał racj – przywi zanie powoduje cierpienie. Je eli przywi zujesz si do osób, zwierz t, rzeczy, czy sytuacji b dziesz y w nast pnym przejawieniu w ich oddziaływaniu i tak mo na si nie uwolni z koła wciele . Zadasz pewnie pytanie: „:czy mo na wobec tego kocha bez przywi zania?” Odpowiem: „Tak, mo na. Pogl d, e jest to niemo liwe jest złudzeniem.” Zadam Ci takie pytania, na które postaraj si odpowiedzie : Czy dojrzałe , aby tak kocha ?

69


Czy jeste gotowy wybaczy sobie i innym d enie do przywi zania? Odpowiedz sobie na te pytania, bo b dzie decydowa to o twojej przyszło ci! Kochane moje dzieci, nale y powiedzie jeszcze o religiach, nazwijmy „nieinkarnacyjnych”. To te, gdzie nauk o reinkarnacji zast piono informacjami na temat S du Ostatecznego, Dni Ostatecznych itd. - jednym słowem ostatki . Dusza przekonana o nadej ciu S du Ostatecznego zamiast naturalnie d y do duchowej ewolucji czeka na zbiorowe zmartwychwstanie, co powoduje stagnacj w procesie nauki, a wi c jest niekorzystne. Co do S du Ostatecznego to mam do was, najmilsi, pytanie? Jak mam wygl da jako s dzia, czy mam by ubrany w tog , a na głowie peruk ? I według jakiego kodeksu mam was rozlicza ? Karnego, cywilnego czy administracyjnego, a mo e jakie prawo sobie wymy licie na u ytek tej zabawy? Wiecie, mam jednak znacznie ciekawsze rzeczy do roboty, a poza tym nie znam si na takich zabawach i teatrzykach, dlatego zwróciłem si po instrukcje. A nawet, je li jako s dzia sportowy przejawiam si najlepiej jak umiem, to wol by ekscytuj cym si kibicem. 52 - Drogi Ojcze porozmawiajmy teraz na temat Islamu, poniewa wielu ludzi uto samia go z terroryzmem. Wiadomo, e jest to bardzo płytkie i krzywdz ce pojmowanie. Czy mo esz wyja ni t kwesti i raz na zawsze to sprostowa ? - Oczywi cie, kochani – bardzo ch tnie. Musimy cofn si do nie tak dla Mnie odległej epoki, jak było redniowiecze. „Uczeni” mnisi podczas wypraw krzy owych w ramach ko cielnej propagandy przedstawiali Islam jako religi fanatyczn i pełn przemocy. Znaj c Koran przedstawili Mahometa jako religijnego tyrana, który narzuca wiatu swoj ideologi za pomoc or a, a Islam opiera si na wi tej wojnie, czyli d ihadzie. Twierdzono, e Islami ci nie mog koegzystowa z wyznawcami innych religii. Ten pogl d niestety cieszy si do tej pory spor popularno ci , mimo, e nie jest zgodny z prawd . Po najazdach barbarzy ców Europa potrzebowała okre li si na nowo, zintegrowa si przeciw wyimaginowanemu przeciwnikowi, t funkcj wietnie pełnili Muzułmanie i ydzi, którzy ucierpieli najbardziej przez kolejne wyprawy krzy owe. Tak wi c poza antysemityzmem rozwin ła si islamo-fobia. Islam stał si uosobieniem wszystkiego czego obawiali si Chrze cijanie. S dzono równie , e Mahomet był szarlatanem i oszukiwał łatwowiernych Arabów. Utrzymywali niektórzy, e był pod wpływem chrze cija skich heretyków, pogl d ten opierali na fakcie, e w wierze muzułma skiej czczeni byli i s : Abraham, Moj esz, Noe, Salomon i Dawid. Wielk estym darzony jest równie Jezus, mimo e nie uznawany jest za Mojego Syna. W zwi zku z tym redniowieczny Zachód postrzegał Islam jako przeinaczon wersj Chrze cija stwa, a prorok był „obci ony win blu nierstwa”. Niestety jak na pewno sami do wiadczacie do tej pory pokutuj tego typu negatywne programy, od których nale y jak najszybciej si uwolni !

70


53 - Kochany Stwórco, drogi Ojcze, wi c jaki jest Islam? - Przede wszystkim musimy sobie powiedzie , e Moje przesłanie ustami Mahometa jest drog Pokoju, Sprawiedliwo ci i Szacunku. Muzułmanie s zobowi zani do „ludzi Ksi gi”, czyli do Chrze cijan, Hebrajczyków i oczywi cie do Muzułmanów odnosi si z szacunkiem. Koran przekazuje: „Powiedz im: wierzymy w to co i wy wierzycie, wasz Bóg i nasz Bóg to Jedno.” Koran zawiera przesłanie, e Ja, Stwórca wysyłam proroków do wszystkich ludzi na Ziemi, a Moje słowa s zawsze jednakowe. Koran poza tym mówi, e je li kobieta i m czyzna podda si Mojej woli, b dzie tworzy sprawiedliwe i prawe społecze stwo, e wszystkich ludzi, a przede wszystkich słabych i ubogich traktowa z szacunkiem i otoczy opiek pełn Miło ci i Współczucia – to b dzie si im dobrze powodziło, b d y w dostatku i w powa aniu. Poza tym jeszcze wracaj c do proroków tradycja muzułma ska mówi, e wysłałem na Ziemi 144 proroków, co oznacza niesko czono . Mahomet w swoich zało eniach nie oczekiwał od Chrze cijan i ydów, eby nawrócili si na Islam. Nie było takiej potrzeby, poniewa objawienia w ich religiach uznawał za równie istotne. Ko cz c, drogie dzieci, rozwa ania na temat Islamu nale ałoby doda jeszcze kilka faktów. W całym imperium Arabów nikogo nie zmuszano do przechodzenia na Islam. Chrze cijanie i ydzi w całym imperium, w poszczególnych kalifatach stali si dimmi, czyli lud mi podlegaj cymi ochronie prawnej. Mieli wprawdzie obowi zek poddania si władzy kalifów, ale mieli pełn swobod wyznawania swojej religii. Oczywi cie jak wsz dzie na wiecie znajdowali si fanatycy, ale generalnie Muzułmanów nie inspirowała wiara dewocyjna, która niesie za sob ch nawracania za pomoc miecza. Pierwotne znaczenie słowa „d ihad” to nie „ wi ta wojna”, jak uwa aj mieszka cy zachodnich ziem i przeinaczaj kontekst terrory ci, lecz „zmaganie, wysiłek”. Tak wi c na przykład w stanie d ihadu jest brzemienna kobieta, która „walczy, toczy zmagania” o urodzenie zdrowego dziecka lub bezrobotny, który szuka pracy, cał uwag i wysiłek ukierunkowuje na znalezienie upragnionego zaj cia. Tak wi c zanim postawi si znak równo ci pomi dzy Islamem, a fanatyzmem, czy co gorsza terroryzmem, nale y si dobrze zastanowi , czy ta ocena nie jest krzywdz ca. Ja mówi , e TAK! 54 - Kochany Ojcze, mam pytanie odno nie instytucji religijnych i sensu ich dalszego istnienia. - Dzieci Moje, w takich okoliczno ciach, jakie b d miały niedługo miejsce wszelkie instytucje ko cz swoj rol . Czas nierównego traktowania istot, manipulacji, grania na niskich pobudkach l ku i poczucia winy zatraca swój sens – to do wiadczenie jest ju niepotrzebne. Ale chciałbym powiedzie nieco na temat traktowania boskich istot przez ko ciół jako gorsze w swej historii. Zacytujmy kilka wypowiedzi na temat kobiet, wypowiadanych przez „ wi tych ojców ko cioła” i ustale synodów:

71


• • • •

• •

„Kobiety s przeznaczone głównie do zaspokajania dzy m czyzn” – biskup Konstantynopola (IV w. n.e.) „Kobieta powinna zasłania oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga” – Ambro y (IV w. n.e.) „U kobiety sama wiadomo jej istnienia powinna wywoływa wstyd” – Clemens Alexandrinus (III w.n.e.) „Kobiety s bł dem natury…z tym ich nadmiarem wilgoci, temperatur ciała wiadcz o cielesnym i duchowym upo ledzeniu…s rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego m czyzny…” – Tomasz z Akwinu (XIII w. n.e.) „Kobiecie nie wolno mieszka w pobli u ko cioła” – Synod w Coyaca (XI w. n.e.) „Ksi a, którzy udzielaj noclegu kobietom i doznaj przy tym podniety, musz zosta ukarani. Kobiety natomiast maj zosta sprzedane przez biskupa jako niewolnice” – Synod w Toledo „Kobietom nie wolno we własnym imieniu pisa ani otrzymywa listów” – Synod w Ewirze (IV w. n.e.)

Niezwykłe, prawda? Prosz o nie ocenianie i nie pot pianie tych wypowiedzi. Jednak gdybym był kobiet i chodził do ko cioła… Nie, inaczej – eby cie nie pomy leli, e nie jestem kobiet i nie ma Mnie w ko ciele – zastanowiłbym si trzy razy zanim uczestniczyłbym w całym tym do wiadczeniu. Dlatego jest to równie kolejny argument, by zako czy egzystencj instytucji i hierarchii ko cielnych. Z miło ci – wasz Ojciec 55 - Drogi Ojcze, co nale y wiedzie o wydarzeniach w Fatimie? - Kochani, zdajemy sobie spraw , e dla niektórych z was informacje przedstawione poni ej mog by szokuj ce, jednak odkrycie rzeczywisto ci na temat „objawie ” fatimskich jest w obecnej chwili konieczne. Fatima stała si miejscem bardzo wa nego eksperymentu. Zadecydowali my wysła naukowców z planety Dewii, z gwiazdozbioru Wielkiej Nied wiedzicy w celu ustalenia, czy mieszka cy Ziemi po XIX wiecznym rozwoju technologicznym, ale w trudnych czasach, był to rok 1917, czyli pierwsza wojna wiatowa, s gotowi na spotkanie bratnich istot z s siednich przestrzeni kosmicznych. Ze strony Dewian zgłosili si na ochotnika kobieta-naukowiec Malik oraz pilot i w razie potrzeby obro ca – Sewik. Głównymi bohaterami tego eksperymentu były dzieci jako posła cy do ludzi. Zało eniem eksperymentu było ustalenie czy: • doro li uwierz opowiadaniom dzieci, • b dzie szok cywilizacyjny w wyniku wizyty, • powstanie nowy kult mimo wplecenia w eksperyment elementu uznawanego przez ludzi za „pechowy” – liczba 13, • w jakim stopniu przekazy na Ziemi s zniekształcane przez dorosłych i dzieci.

72


Naukowcy wykorzystali technologi holograficzn , poniewa warunki atmosferyczne panuj ce na Ziemi byłyby zgubne dla nich. Obraz emitowany był przez sterowany kulisty kryształ (projektor). Kryształ emitował obraz i fale telepatyczne. Problem sprawiały osoby dorosłe, które religijnie interpretowały przekazy oraz Ko ciół katolicki, który postanowił wykorzysta “objawienia” do wzmocnienia pozycji w ateizuj cej si Portugalii. Np. “pani z nieba” przerobiono w “Matk Bosk ”, wiec cy kryształ w “Serce Jezusa”, itd. Interpretacja dorosłych i duchownych - a nie wierne przekazy dzieci - poszły w wiat. Dzieciom przedstawiono równie obrazy z rodzimej planety przybyszów, głównie tereny wulkaniczne, pokryte law wraz ze zwierz tami tam zamieszkuj cymi. Zostało to zinterpretowane jako „piekło”. Wizyty u dzieci nast powały celowo 13 dnia ka dego miesi ca. Liczba ta uznawana jest za feraln i miała dodatkowo skłoni ludzi do zastanowienia si , czy nie padli ofiar oszustwa albo “sił nieczystych”. W wyniku kontaktu ze wspomnianym ju kryształem, który miał wła ciwo ci radioaktywne dzieci zachorowały na choroby popromienne. Dwójka dzieci opu ciło swoje fizyczne powłoki, jedno z nich „umarło” na hiszpank 1918 roku, a ostatnie z nich w 2005 roku. Pogorszenie stanu zdrowia i „ mier ” małych pasterzy zadecydowało o zako czeniu eksperymentu. Przekazano równie tre przesłania dla papie a i publikacj w 1960 roku. Stolica Apostolska postanowiła utajni informacje, gdy ich ujawnienie doprowadziłoby do upadku religii, w tym przede wszystkim katolickiej. Byłoby to jednak według wielu cywilizacji i istot korzystne dla mieszka ców tej planety, poniewa hamuj one wasz rozwój. Podsumowuj c wyniki eksperymentu, doro li jeszcze NIE wierz dzieciom („…ci gle kłami lub fantazjuj …”) , wizyta waszych braci innych cywilizacji, oboj tnie czy wiatła czy cienia budzi l k i wywołałaby agresj , oczywi cie powstał kult, o czym wiadczy ilo pielgrzymów zmierzaj cych do Medjugorie ka dego roku, reakcja hierarchii (wykorzysta fragmenty dla swego dobra, a reszt utajni ) i ludzi na przekazy słowne jest bardzo szeroki, a poza tym przekazywanie sobie informacji wygl da jak gra w „głuchy telefon”. Jeszcze raz powtarzam, macie Moi mili coraz mniej czasu na zmian . 56 - Drogi Ojcze, istnieje i powstaje wiele niebezpiecznych dla ludzi wyzna i sekt, które wykorzystuj w swoich doktrynach zmiany, które sam zaplanowałe . Powiedz jak si uchroni i rozpozna organizacj , która wygl da niewinnie – jako sekt ? - Ka de Moje dziecko b d ce na Ziemi, posiadaj ce woln wol ma prawo do własnych przekona i ycia duchowego, takiego jakie mu odpowiada. Istniej jak sami wiecie organizacje, które wykorzystuj zagubienie, l k i deficyt MIŁO CI w dzisiejszych czasach do szerzenia absurdalnych, groteskowych, ale przede wszystkim jak si okazuje niebezpiecznych praktyk i ideologii. Ch zbicia kapitału nie tylko finansowego, lecz równie zaufania, zaanga owania doprowadza do tragedii rozbijania zwi zków mi dzyludzkich, a wi c MIŁO CI, doprowadzaj c w rezultacie adeptów do

73


degradacji emocjonalnej, psychicznej, duchowej, a w reszcie do ruiny materialnej i społecznej. Na pewno, w ród czytaj cych b d osoby, które zetkn ły si z tym zjawiskiem i zadaj pytanie: „Jak rozpozna dane ugrupowanie czy nie jest sekt ?”. Odpowied nie jest jednolita, ale ni ej wymienimy kilka istotnych cech destrukcyjnego kultu religijnego: 1. Podaj zbyt proste rozwi zania powa nych zagadnie yciowych. 2. Ograniczaj wolno do maksimum. 3. Krytykuj społecze stwo, zewn trzny „ wiat szatana”, a jednocze nie wskazuj c Mistrza – Guru jako jedynego, który mo e „zbawi ” ludzko . 4. Zach caj do rzucenia studiów lub pracy zawodowej. 5. Proponuj łatwe metody zarabiania pieni dzy (rzecz jasna dla nich). 6. Odsuwaj od rodziny, przyjaciół i znajomych. 7. Proponuj wyjazd za granic na sta – nie ma łatwiejszej metody na separacj od rodziny, patrz punkt 6. 8. Pocz tkowo nadmiernie dowarto ciowuj i schlebiaj : „Jeste wspaniały/wspaniała, potrzebujemy Ciebie...” 9. Proponuj zmiany, cz sto drastyczne – ywieniowe, stylu ycia. Kochani, wymie my równie symptomy, bycia w sekcie, im szybciej zostan rozpoznane tym szybciej mo na reagowa , a wi c zapewniamy sobie wi kszy sukces: 1. Zwró uwag na ubiór, słownictwo i czy zainteresowania nie uległy zmianie. 2. Posłuchaj co osoba mówi: czy u ywa niecodziennych zwrotów, wyuczonych formułek (jak wyuczone wykłady z ta my magnetofonowej), czy cytatów. 3. ycie społeczne, rodzinne schodzi na dalszy plan, a zamiast tego coraz wi cej czasu po wi ca adept na spotkania, niepokoj ce praktyki. 4. Obserwuj zachowanie: coraz cz ciej przejawia si oboj tno , 5. a nawet agresja, która nie ma uzasadnionej przyczyny. 6. I w ko cu, zwró uwag na bud et: osoba w sekcie ma coraz wi ksze wydatki, wi c pieni dze topniej , a nawet mo e popa w długi. 57 - Stwórco Wszystkiego, w zwi zku z tym co w takiej sytuacji mog najbli si i rodzina?

robi

- Temat nie jest prosty i wymaga wielkiego zaanga owania bliskich. W tym wypadku potrzeba jest wiele MIŁO CI i CIERPLIWO CI, czego w codziennym yciu czasami brakuje, prawda? Poza ufno ci w moc Stwórcy i zawierzeniu – dajmy kilka wskazówek, które mog okaza si przydatne:

74


1. Nie panikuj, na pewno nie b dzie to konstruktywne, a mo e pogarsza spraw – osoba zaanga owana w sekt mo e si jeszcze bardziej oddali , wi c efekt b dzie odwrotny do zamierzonego. 2. Poznaj „przeciwnika” – głoszone pogl dy, słownictwo, poczytaj na temat grupy, a tak e zapoznaj si z ich materiałami. 3. Utrzymuj jak najlepszy kontakt, rozmawiaj z MIŁO CI , a nie ze zło ci . 4. Rozwijaj bardziej emocjonalny, ni zdroworozs dkowy kontakt, a tak e piel gnuj wi , zainteresowania – wszystko niech b dzie naturalne i spokojne. 5. Kiedy rozmawiasz raczej zadawaj pytania, ni u ywaj stwierdze , bo w ten sposób okazujesz zainteresowanie i nie ma sytuacji konfliktowej, kiedy to cieraj si dwa odmienne pogl dy. 6. Je eli sobie nie radzisz, poszukaj pomocy specjalistów, ale niech b dzie to przepełnione MIŁO CI , TROSK , SPOKOJEM, a tak e ROZS DKIEM – aby nie „przedobrzy ”. 7. A PRZEDE WSZYSTKIM ZAUFAJ MI, DZI KI NASZEJ WSPÓLNEJ MIŁO CI, M DRO CI I PRZESTRZENI NIESKO CZONYCH MO LIWO CI PORADZIMY SOBIE...TYLKO PRZYJD DO MNIE I POPRO ... 58 - Kochany Ojcze, przekazałe mi wła nie pi kn wizj działania Kosmicznego Znaku Miło ci, który przelałem na papier. Prosz dopowiedz kilka słów na temat tego pi knego i niezwykłego Znaku, który przekazałe jednej z osób w Fundacji „ wiadomo Ziemi” . - Drogi Karolu i kochane dzieci Moje. Popatrzcie na Znak Miło ci, który wam z Mojego bezgranicznego Serca podarowałem. Utrzymuje si on w tonacji fioletu - koloru przemiany duchowej, transformacji wiadomo ci Ja w wiadomo JAM JEST, czyli Mnie. Zacznijmy opis od okr gu - doskonałej figury Kosmicznej Geometrii. Wszystko zawiera si w okr gu, zaczynaj c od modułów Kwiatu ycia, poprzez komórki biologiczne, a po planety, czy galaktyki. I oto wewn trz okr gu, nazwijmy go Okr giem Miło ci - pojawia si lej ró owej Energii Miło ci. W takim leju wszystko powstało, przejawiło si i zst piło. Wy, Moje kochane dzieci równie zst pili cie na Ziemi i inne planety w ten sposób. I w taki sposób równie do Mnie wszystko wróci. Wszystko co ode Mnie wypływa i do Mnie wraca - czyni to w Miło ci i TYLKO w MIŁO CI. Nad wspomnianym ju lejem przejawia si Duch, Duch Miło ci, Duch Transformacji - Mój Duch. Jak dobrze si przyjrzycie, to zauwa ycie Energi Miło ci spływaj c przez ten lej wsz dzie, gdzie jest potrzebna. Znak Miło ci ma ródło w Moim Sercu, dlatego na obrazie przejawiam si jako Duch wi ty. Znak zawiera w sobie Energi Siedmiu Promieni, dlatego te powołałem Aniołów Siedmiu Promieni, aby stan ły na stra y tego Znaku. Dzi ki energii Fioletowego Płomienia, który kroczy z t cz , transformuje si

75


i uzdrawia ka de miejsce, gdzie si pojawi. Dlatego cieszcie si tym Znakiem Miło ci, uzdrawiajcie i transformujcie wasz rzeczywisto - wyno cie wszystko do wy szych wibracji i oktaw wiatła i Miło ci. Niech to narz dzie b dzie sił waszej pracy, tarcz Miło ci i manifestacj Mojego JAM JEST w tej czasoprzestrzeni, w której wła nie si znajdziecie. Powtarzam wam po raz kolejny i zawsze b d powtarzał - KOCHAM WAS!

Rys.11 Ojcze… i zst pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi… - działanie Znaku Miło ci w polu Ducha JAM JEST.

76


59 - Kochany Tato, był ju przekaz o mantrze Asato Maa*, to powiedzmy co o Gayatri i Loka Samastha. - Moi ukochani, ka da mantra, która została dana w staro ytno ci była i jest po to, by przybli y was do waszej najczystszej, krystalicznej wiadomo ci JAM JEST. Czym jest mantra? To specyficzne zestawienie sylab (tak, sanskryt j zyk w którym powstało wi kszo mantr jest j zykiem sylabicznym), które poza swoim znaczeniem nios niezwykł wibracj WIATŁA i MIŁO CI. Mantra pochodzi od dwóch. Je eli zaczniesz intonowa mantr poczujesz BŁOGO , SPOKÓJ, JEDNO ze wszystkim co istnieje, a wi c ze Mn ! Zacznijmy wi c po tym krótkim wst pie opowie o mantrze Gayatri. Mantra ta jest najstarsz spisan modlitw na Ziemi. Została ona spisana w Rigwedach (3.62.10). Oto jej tre w sanskrycie: Om bh r-bhuva sv h Tat saviturvarenyam Bhargo devasya dh mahi Dhiyo yo nah pra oday t Stanowi ona modlitw do Sawitara (postaci Boga opiekuj cego si Sło cem), akcentuj c medytacj nad jego doskonałym wiatłem z pro b o o wiecenie. Dzisiaj mogliby my powiedzie , e jest to pro ba do wewn trznego poziomu wiata JAM JEST, czy te wewn trznego CENTRALNEGO SŁO CA o emanacj na zewn trz wokół. Istnieje wiele dobrych przekładów znaczenia, które si uzupełniaj lub zawieraj dodatkowe obja nienia. Jeden z typowych przekładów to: "Oto wiatło ogarniamy (przenikamy); Cali wiatło ci wiatłem wszystko umacniamy!"

niebios przenikni ci;

Z Indii wywodzi si przekonanie, e mantra Gayatri niweluje negatywn karm , a wi c intonuj c j współpracujecie z Władcami Karmy. G yatr to Bogini Matka Ziemia, od którego to imienia zreszt pochodzi greckie słowo "Gaia". Bogini G yatr ywi si promieniami wszystkoo ywiaj cego aspektu słonecznego Boga, zwanego Sawitr. Jest te cz ci Bogini Sło ca Sawitri, czyli umiłowan przez solarne Bóstwo. Kolejn mantr , o któr zapytałe ,kochany Karolu, to Loka Samasta. A wi c jej tre jest nast puj ca: Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu OM Shan'ti Shan'ti Shan'ti

77


A jej jedno ze znacze to: „Niech Bóg błogosławi cały wiat (wszystkie wiaty !) Wieczn Miło ci i yczliwo ci . Niech Bóg błogosławi cały wiat (wszystkie wiaty !) Wieczn Miło ci i yczliwo ci . Niech Bóg błogosławi cały wiat (wszystkie wiaty !) Wieczn Miło ci i yczliwo ci . OM Pokój, Pokój, Pokój” Je eli chodzi o tłumaczenia, to moj „Błogosławie stwo wszystkich mieszka ców. (...)”

ulubion „wersj ” jest:

wiatów Wieczn

Miło ci

i wszystkich ich

Có mog do tego doda ? Sam tekst tej pi knej mantry, któr przekazałem Wam przed wiekami mówi tak du o, e wi cej nie trzeba nic wi cej dodawa ... * W tym miejscu drogi czytelniku powinienem przypomnie ten fragment przekazu, który mówi o Asato Maa, który otrzymałem od Jezusa Sanandy: […] Zapraszam was do przypomnienia sobie i intonowania mantry Om Asatho Maa. Mog was zapewni , e jest to mantra transformuj ca i przygotowuj ca do wspomnianej cudownej przygody w 2012 roku. Aby was o tym przekona przyjrzyjmy si tej mantrz i jej polskiemu tłumaczeniu: W sanskrycie ma ona nast puj ce brzmienie: Asatho maa sadgamaya Thamaso maa jyothir gamaya Mrityour maa amritham gamaya Tłumaczenie na j zyk polski wygl da nast puj co: Od nierzeczywistego prowad mnie do rzeczywisto ci, Z ciemno ci prowad mnie do wiatła, Od mierci prowad mnie do nie miertelno ci. Je eli dodamy do ka dej linijki na pocz tku OM, to otrzymamy afirmacj (mój Brat, Saint Germain w swojej złotej ksi dze napisał, e hinduistyczne OM = JAM JEST), o takim znaczeniu: JAM JEST prowadzeniem (drog ) od nierzeczywistego do rzeczywisto ci, JAM JEST prowadzeniem (drog ) z do wiatła,

78


JAM JEST prowadzeniem (drog ) od mierci do nie miertelno ci. Je eli jeste cie ciekawi jak brzmi OM ASATHO MAA, to mo ecie znale setki jej wariantów muzycznych w internecie w postaci mp3. To wszystko, co chciałem wam przekaza . Miłuj cy was Bratersk Miło ci i Miło ci Ojca Matki- ródło Jezus Chrystus Sananda 60 - Kochany Ojcze, co chciałby zako czenie tej ksi ki ?

jeszcze powiedzie

czytelnikom na

- Dzi kuj wam, ukochane dzieci Moje, e zechcieli cie posłucha co ma do powiedzenia wasz Ojczulek… wietnie si razem bawili my, prawda? Całe przejawienie w ka dej formie i w ka dej przestrzeni to dla Mnie wspaniała frajda i zabawa! Kochana córko i kochany synu, to co chciałbym tobie powiedzie to e: Kocham Ci , I love you, , Ik hou van jou, , Volim te, Miluji t , Jeg elsker dig, Minä rakastan sinua, , Te Amo, Jeg elsker deg, Ich liebe dich, Eu te Amo, , Te iubesc, Milujem a, Jag älskar dig, 1 Seni seviyorum, Volim te, Ti Amo ... w we wszystkich innych j zykach Ziemi i Wszech wiatów.

Kochane Moje dzieci, drodzy czytelnicy, w tym miejscu chciałbym wam wszystkim podzi kowa za to, e z cierpliwo ci dotarli cie do tego miejsca. Mam nadziej , e dzi ki tej publikacji i wspólnej pracy z autorem dowiecie si wielu po ytecznych rzeczy. Licz na to, e wiele odpowiedzi na pytania zaspokoi wasz ciekawo , rozwieje w tpliwo ci i co najwa niejsze umocni wasz słuszn decyzj w pod aniu ku WIATŁU i MIŁO CI, decyzj o powrocie do Mnie...do waszego KOCHAJ CEGO OJCA. Starali my si odpowiada wyczerpuj co i bez zb dnych kontrowersji, aczkolwiek zdajemy sobie spraw , e takie mog si pojawi . Dlatego zach camy wraz z autorem do kontaktu z Fundacj „ wiadomo Ziemi”, w której znajdziecie pomoc w zrozumieniu wielu nurtuj cych was kwestii. Równie gor co zach camy do nawi zania kontaktu ze Mn , waszym zawsze czekaj cym Ojcem Stwórc , czekam na wasze pytania, na które z ch ci , rado ci i z MIŁO CI odpowiem. Pomocnym mo e okaza si technika „Telepatii Miło ci”, z któr zaznajomicie si tak e we wspomnianej ju Fundacji „ wiadomo Ziemi”. Wypełnia Mnie rado , e zdecydowałe si do wiadcza pobytu na Ziemi, aby WSPÓLNIE ZE MN ZAKO CZY Kolejno: po polsku, po angielsku, po arabsku, po belgijsku, po chorwacku, po czesku, po du sku, po fi sku, po grecku, po hiszpa sku, po norwesku, po niemiecku, po portugalsku, po rosyjsku, po rumu sku, po słowacku, po szwedzku, po turecku, po w giersku i po włosku. 1

79


eksperyment na tej niezwykłej planecie. Taki jest twój cel, drogi Operatorze wiatła. Dlatego te dedykuj tobie ten wiersz z wdzi czno ci za twoje zaanga owanie, twoj MIŁO i za twoje JAM JEST. Na pewno wielu z was poznało ju ten wiesz, a jak nie, to prosz przeczytaj go: Wiersz od Ojca Bezgraniczn Miło l wszystkie Wszech wiaty, Przyjmijcie ogromn wdzi czno od waszego Taty. Za wasz Miło , prac i zrozumienie, Za wyniesienie dzi kuje Stworzenie. Z zaanga owaniem Wniebowst pionych Nauczycieli, Razem e my celu dopi li. Wyniesienie i powrót trwa czas cały, Dla waszego zwyci stwa i dla Ojca chwały. Cała przygoda trwa w Harmonii i Miło ci, W celu zintegrowania przejawionej cało ci. Ten wiersz-przekaz w godzinie Zwyci stwa powstaje, Bo po eksperymencie z Ziemi nic nie pozostaje. Ja, wasz Ojciec w domu witam was rado nie, Jak ka da Istota na Ziemi - przedwio nie. - Kochaj cy Ojciec

- Drogi Ojcze, nadszedł czas po egnania z naszymi czytelnikami. Wiem, e Twoim yczeniem jest poprowadzenie medytacji zamiast posłowia. Tak wi c czekamy z zapartym tchem, na Twoje Ojcze, prowadzenie. Najukocha si, w ksi ce nie po wi cali my specjalnego przekazu na temat oddychania. Jednak oddech ma bardzo wa ne znaczenie. Kiedy oddychasz gł boko to roz wietlasz si , a wiele istot reaguje pod wiadomie na energi wiatła i Miło ci. Oddech powoduje te uwolnienie od negatywnych emocji, oczyszczanie i wprowadza rozbiegany umysł w stan harmonii. Jest zasada, e wydech jest dłu szy ni wdech. Jak praktykujesz takie oddychanie staraj si pogł bia go z ka dym cyklem. Pami taj równie o pauzie mi dzy wdechem i wydechem. Wizualizuj wznosz c energi od dołu a przez całe ciało, przez głow i wy ej – do miejsca, gdzie znajduje si stan ciszy. Twój stan emocjonalny jest ci le zwi zany z oddechem. Im dłu szy oddech tym wi kszy odczujesz spokój i równowag . Znaj c t zale no mo esz w prosty sposób wpływa na swój stan emocjonalny. Kiedy ju wiesz nieco o oddechu wykonaj opisany oddech od o miu do dziesi ciu razy…Kiedy robisz pauz pracujesz na poziomie Ciszy Nieba (zatrzymanie wdechu) i Ciszy Ziemi (zatrzymanie wydechu). Kiedy poczujesz, e Twoje ciało jest rozlu nione: od głowy, przez szyj , barki,

80


r ce, korpus, nogi, a po czubki palców stóp, to znaczy, e jeste gotowy do pracy energetycznej. Na pocz tku chciałbym ci zaprosi do Centrum Galaktyki, do miejsca przez które wypłyn łe na pocz tku i przez które wrócisz do domu, do Mnie.. Mo esz odczu to miejsce w ró ny sposób; jako pulsar, spiral faluj cej energii o ogromnej wibracji, bardzo jasnego wiatła, tunel, galaktyczn bram lub inn kosmiczn struktur energetyczn . W jaki sposób widzisz i odczuwasz to miejsce? Czy czujesz Miło , Rado , Nadziej rychłego, czy te strach, niepokój, odczucie rozbicia energetycznego? Je eli odczuwasz l k przed tym miejscem, oznacza to, e twoje struktury energetyczne wymagaj jeszcze pracy, dostosowania do przej cia, wi c nie martw si , ale nastaw si na wyt on prac nad transformacj i transmutacj twojej wiadomo ci oraz wszystkich ciał. Zabrałem ci w to miejsce, aby wiedział z czym przyjdzie ci si „zmierzy ”. Jeste tu, by oswoił si z potencjałem energii tego miejsca, z potrzeb przeskanowania energetycznego, duchowego i magnetycznego, gdy tylko oczyszczone i krystaliczne Istoty wiatła mog t dy przej – wi c pob d my tu jeszcze przez chwil … Najbardziej ciesz si , e odczuwasz potrzeb przemiany i rozwoju, dlatego zapraszam ci w przestrze pomi dzy Ziemi a Centrum Galaktyki. Postaraj si odczu swoj OBECNO we wszystkich strukturach swoich ciał duchowym, eterycznym, przyczynowym, mentalnym i innych. Odczujesz ró nic w ka dej z tych przestrzeni, ale one s Tob . Otaczam ci teraz kul Białego wiatła z błyskaj cymi złotymi pasmami energii. Taki skafander wiatła uchroni ci przed ewentualnymi nieharmonijnymi energiami, które mogłyby si przedosta podczas dalszej cz ci pracy. Prac zaczniemy od twojego serca. Postaraj si wzi delikatny i powolny wdech. Zauwa , jak serce zmienia jasno , roz wietlaj c ci ró owo-złotym wiatłem. Po kilku oddechach zaczyna spływa spirala złotej i diamentowej energii z Centrum Galaktyki, mo esz odczuwa j jako gor c struktur wchodz c przez rodek głowy w dół do twojego serca. Aby cała praca miała energetycznie spokojny i bezpieczny charakter, pozwól, e utworz jeszcze wokół ciebie i bliskiej odległo ci od wspomnianej, kulistej struktury trzy energetyczne wiry: rubinowy – wibruj cy sylab Aaa… , diamentowy - wibruj cy sylab Uuu… i szmaragdowy - wibruj cy sylab Mmm… Wiry z czasem zaczynaj szybciej si kr ci i obraca dookoła ciebie, szybciej i szybciej. Ich pr dko jest ju tak wielka, e tworz opalizuj cy pas energii, mo esz w tym momencie usłysze poł czone głoski w sylab AUM… OM. Gdy schodzi ni ej i ni ej do klatki piersiowej niweluje blokady w umy le, dotycz ce sposobu spostrzegania twojego otoczenia i ludzi w nim egzystuj cych, otwiera na wyra anie uczu , uzewn trzniania si przez mow , a w ko cu wpływa do serca , oczyszczaj c z negatywnych energii, odczu , emocji wobec siebie i innych. Ale to nie koniec drogi, któr ma przej ten silny kwantowy strumie . Kiedy twoje pole jest ju na tyle oczyszczone, by sta

81


si przeka nikiem dalej do ziemi – energia kosmiczna zaczyna pod a ni ej, a do j dra Ziemi. Kiedy pierwsze emocje i by mo e szok, zwi zany z tak silnym przepływem, którego mogłe nigdy nie odczu , minie – staraj si wyrówna oddech, poniewa dzi ki oddechowi zaczniesz wyrównywa energi NIEBA I ZIEMI. Jest to potrzebne, gdy jest istotne wyrównanie tych dwóch energii w tobie i poprzez ciebie, by przej dalej, do dalszych przygotowa zwi zanych z powrotem. Teraz mo esz odczu zwi kszenie przepływu energii przez ciało fizyczne. Widz ciebie, jako ogromn roz wietlon Istot wiatła i Miło ci wibruj c harmoni , chwał i moc . Wygl dasz imponuj co! Przył cza si do ciebie wiele istot kosmicznych, podobnie jak ty, roz wietlonych i wibruj cych Miło ci , poznajesz je, poniewa doskonale pami tasz swoje siostry i swoich braci, którzy b d c na Ziemi lub w innych przestrzeniach i wiatach zdobyli wystarczaj ce do wiadczenie i wiadomo , by pomaga takim wzrastaj cym duchowo istotom jak ty, kochane dziecko. Stwarzamy teraz wietlisto-krystaliczn Mer-Ka-B , która pozwoli przenie si i pracowa na poziomie wiadomo ci Matki Ziemi i jej mieszka ców. Cała struktura dwóch odwróconych piramid zaczyna wirowa coraz szybciej, zmieniaj c si w wietlisty dysk, który iskrzy si opalizuj c energi . Wraz z Towarzyszami z pr dko ci my li pojawiasz si przy j drze Ziemi. Wszystkie pracuj ce istoty wraz z tob otrzymuj t czowe skafandry, które maj wła ciwo ci Siedmiu Promieni. Pozwol one oczy ci jak najgł bsze poziomy i struktury Matki Ziemi, zaczynaj c od fioletowego transformuj cego i oczyszczaj cego wiatła, a do białego promienia, który roz wietla i u wi ca jadro Ziemi. Pob d troch na poziomie tej pracy, postaraj si odczu towarzysz ce jej emocje, energie, my li i wra enia. Daj sobie czas na dokładn prac . Mo esz by na zewn trz lub wewn trz j dra. Poczuj jego pulsowanie, u wiadom sobie, e jest to ywa istota. Mo esz równie , je li tego zapragniesz, spostrzega struktury energetyczne, duchowe, krystaliczne i diamentowe planety. Nie b dzie tak e niczym niezwykłym, jak staniesz si ich cz ci . Podczas tej bardzo istotnej pracy mog wita si z tob inne doł czaj ce istoty. Zapro je z miło ci . Wasza skoncentrowana i zwielokrotniona energia zwi kszy znacznie efekt i intensywno pracy. Pami taj, e cały czas uczestnicz osobi cie w tych działaniach, wi c nic nie mo e si sta , o czym nie wiem lub nie wyra na to zgody – nie obawiaj si . Kiedy odczujesz, e praca dobiega ko ca pozwól sobie na kilka gł bokich oddechów, podczas których b dziesz stopniowo powracał na powierzchni Ziemi, do swojego ciała fizycznego i do Tu i Teraz… Nie b d mówił o znaczeniu i skali tej medytacji, w której brałe udział. Zdaj si na własne odczucia, impulsy serca, ale nie czytaj swojego ostatniego kardiogramu. A Ja tobie bardzo dzi kuj - twój kochaj cy Ojciec.

82


Słowa podzi kowa . Na zako czenie chciałbym serdecznie podzi kowa kochanemu OJCU STWÓRCY, WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM WNIEBOWST PIONYM, Helenie Nieczyporenko, Mariuszowi Brzoskowskiemu, Grzegorzowi Wieczorek i wszystkim, którzy z miło ci zach cali mnie do pisania tej ksi ki lub w inny sposób przyczynili si do jej powstania. Z MIŁO CI

i WDZI CZNO CI

– Karol Wacław Jełowicki.

83

Pytania do Stworcy  

Czy znacie książkę Neale Donalda Walsch'a "Rozmowy z Bogem"? Jest to podstawowa lektura dla tych, którzy poszukują własnej tożsamości. Ta ks...