Page 1

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü PܮܰvÜ ÊÜÞÓܱܣÅPæ

` 14 gã®… 2018

gã®… 2018 1


2

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


gã®…&2018

±ÝÅ¥Üì®æ

ËÊæàPܱ܋»Ü

: ÎÅà ÃÝÊÜáÊÜÞ®ÜÓÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… -& 4

ÓÜí±Üâo 19 ÓÜíbPæ 06

4

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á : Óèí¨Ü¿Þì®Üá»Ü㣿á ÊæáàÃÜáÎSÃÜWÜÙÜá

7

ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü©í¨Ü : »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü AÄÊÜâ

10

±ÜâÓܤPÜ ±ÜÄaÜ¿á : "Life of Sri Ramanuja' WÜÅí¥Ü¨Ü ÖæãÓÜ BÊÜ꣤ 31 ÓÜíñÜÃÜ iàÊÜ®Ü : ÎÅà ÊÜÆÉ»ÝaÝ¿áìÃÜá - & »ÝWÜ 1

34

bñÜÅPÜ¥æ

38

: »ÜPܤ PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜá & 2

ÓÜᩪ ÓÜíaÜ¿á : ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐܯ°®Ü ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áìWÜÙÜá

42

ËÍæàÐÜ ÇæàS®Ü CÚ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ

ÓÝÌËá ÃÜíWܮݥݮÜí¨Ü

11

vÝ. ÊÜÓÜíñÜ PÜáÊÜÞÃ…

16

iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜíQà|ìñæ

«ÝÃÝÊÝ× ÎÅàÊÜÞñæ - & »ÝWÜ 17

BÍÜáñæãàÐ… ËáñÜÅ

20

PÜÙæ¨Ü ©®ÜWÜÙÜ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá & 18

ÓÝÌËá ÍÜŨݜ®Üí¨Ü

24

ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ±ÜñÜÅWÜÙÜá & 10

±ÜÅÊÝÅiPÝ «ÜÊÜáì±ÝÅOÝ

28

ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá: ÓÝÌËá BñܾhÝn®Üí¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá: ÓÝÌËá hÝn®ÜÁãàWÝ®Üí¨Ü

®æÃÜÊÜâ: BÃ…. GÓ…. ±ÜäOÝì®Üí¨Ü, vÝ. Pæ. GÇ…. ±ÜÅÓܮݰüà, vÝ. Ga…. ±ÝívÜáÃÜíWÜ ËsÜÆ

APÜÒÃÜ hæãàvÜOæ: ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáá¨ÜÅ|: ÊÜá¿áãÃ… WÝŵP…Õ™, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

ÊÜááS±Üâo

"¨æàÊÜñÝñݾ ×ÊÜÞÆ¿á' A®Ü°±Üä|ì ÎSÃÜ, ®æà±ÝÙÜ

aÜí¨Ý ËÊÜÃÜ

D ±Ü£ÅPæ¿á «æÂà¿á

¹w ±ÜÅ£ : ` 14 ÊÝÑìPÜ : ` 140 ÊÜáãÃÜá ÊÜÐìÜ : ` 375 BiàÊÜ (25 ªÀµðÀ ) : ` 3,000 ±æäàÐÜPÃÜ áÜ : ` 5,000 CxÀªÁ ºÉZÄÀ Ñ.

"®ÝÊÜ⠱ܣÅPæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÓÜPÜÆ ËaÝÃÜWÜÙÜÈÉ¿áã iàÊܮܱæäàÐÜPÜ B¨ÜÍÜìWÜÙÜ®Üá° g®ÜÄWæ PæãvܸæàPÜá... Êæà¨ÜÊæà¨ÝíñÜWÜÙÜ EaÜc »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ g®ÜÄWæ £ÚÔPæãvܸæàPÜá.' & ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü

˨æàÍÜWÚÜ Wæ : (KgïªÉÄïï) ÊÝÑìPÜ : $ 20; ÊÜáãÃÜá ÊÜÐìÜ : $ 60 BiàÊÜ (25ªÀµðÀ ) : $ 300 ±æäàÐÜPÃÜ áÜ : $ 600 CxÀªÁ ºÉZÄÀ Ñ.

ZÀAzÁ ºÀtªÀ£ÄÀ ß (Sri Ramakrishna Ashrama, Viveka Prabha A/c ºÉ¸j À UÉ) JA.N. CxÀªÁ r.r. ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÄÀ »¸À¨ÃÉ PÀÄ. ZÉPïUÀ¼£ À ÄÀ ß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DfêÀ ZÀAzÁzÁgÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇõÀPj À UÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ D±Àª æ ÄÀ zÀ ¥ÀŸÀPÛ U À ¼ À À ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÆgÀÄ D±Àª æ ÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀªÁV PÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ ±ÉÃ. 20 gÀµÄÀ Ö jAiÀiÁ¬Äw PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉÇõÀPÀ ¸ÀºÁAiÀÄzs£ À PÀ ÌÉ 80-G C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀPæ ÁgÀ ªÀgª À iÀ Á£À vÉjUÉ «£Á¬Äw EzÉ. ¥ÉÇõÀPg À À ºÉ¸g À £ À ÄÀ ß ¥ÀwPæ A É iÀÄ°è ¥ÀPæ n À ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. E-mail: mysuru.vivekaprabha@rkmm.org Website: www.vivekaprabha.net ¥sÉÇãï : 9481533505 F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À D©s¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀªÀÅ. F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À°è£À ªÀiÁ»wUÀ¼À ¤RgÀvÉUÉ F ¥ÀwæPÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ®è. F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÆß ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ °TvÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¨ÉÃgÉqÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀAw®è.


±ÝÅ¥Üì®æ

ÎÅà ÃÝÊÜáÊÜÞ®ÜÓÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… -& 4

ÃÝhÝ—ÃÝhÝ¿á ÃÜÊÜÞÊÜÃÝ¿á > ÃÝ£ÅíaÜÃÝOÝÊÜá¼ÓÜíÖÜÃÝ¿á >> ÃÝhݼÑPݤ¿á ÃÜZãñܤÊÜÞ¿á > ÍÝÂÊÜÞ¿á ÃÝÊÜÞ¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜáÓæ¤à >> 12 >> ÃÝhÝ—ÃÝg¯Wæ, ÃÜÊÜÞPÝíñܯWæ, ¨æçñÜÂÓÜíÖÝÃÜPܯWæ, ÃÝhݼÑPܤ¯Wæ, ÃÜZáPÜáÆÍæÅàÐÜu¯Wæ, ÍÝÂÊÜáÊÜ|ì¯Wæ, ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜůWæ ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜWÜÙÜá. >> 12 >> ±ÜÅ»æãà aÝÊÜáÃݨÜÍÜì dÜñÝÅ©PÝ®æÌ$ç > ÊÜáÖÝÃÝg ÃÝhæãà±ÜaÝÃÝ®… WÜêÖÝ| >> ÓÜáÖÜêñܳ¨Ü¾²àsÜí ÊÜááÃÝÃæà ±ÜÅËÍÜ > ÊÜáÊæáàÍݱÜÃÝ«Ý®… × ÓÜÊÝì®… PÜÒÊÜáÓÜÌ >> 13 >> ±ÜÅ»æãà, ÊÜáÖÝÃÝg, aÝÊÜáÃÜ, dÜñÜÅ, Pܮܰw ÊÜááíñÝ¨Ü ÃÝhæãà±ÜaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜá. ÊÜááÃÝÄ, ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á

PÜÊÜáÆ ²àsÜ¨Ü ÊæáàÇæ A—ÑuñÜ®ÝWÜá. ®Ü®Ü° GÆÉ A±ÜÃÝ«Ü WÜÙÜ®Üã° PÜÒËáÓÜá. >>13>> CñæÂàÊÜ ÓÝíWÜÊÜáá±ÜaÝÃÜ &¿ááPݤí > ÎÅà ÃÝÊÜá±ÜähÝí ÖÜê¨ÜÁáà Ÿ×ÊÝì >> PÜáÊÜìí£ Ááà «ÜÊÜáìÊÜá¥Ý¥ÜìPÝÊÜÞ®… > ÊæãàûÝ©PÝí ÓÜí±Ü¨ÜÊÜÞ±ÜÜá°ÊÜí£ >> 14 >> ×àWæ ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ±ÜÅ»Üá訆 ±Üähæ¿á®Üá° ¿ÞÃÜá ÊÜÞ®ÜÓæãà±ÜaÝÃÜWÜÚí¨ÝWÜÈà, ¸ÝÖÜ E±ÜaÝÃÜWÜÚí¨Ý WÜÈà ÊÜÞvÜáÊÜÃã æ à AÊÜÄWæ «ÜÊáÜ ì&A¥Üì&PÝÊÜá& ÊæãàPÜÒÊàæ ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜí±ÜñáÜ ¤WÙÜ áÜ ¨æãÃæ¿ááÊÜâÊÜâ. >> 14 >> ÎÅàÊÜ|ì±ÜäÊÜìí ÓÜPÜÇÝ¥Üì¨Üí Êæç > ÃÝÊæáà£ÊÜ|ì¨ÜÌ¿áÊæáàÊÜ ±ÜäÊÜìÊÜå… >> gÁá࣠ÃÝÊæá࣠g¿á¨ÜÌÁá࣠> ÃÝÊæá࣠g±Ý¤ Ì ñÜá ±Üâ®Ü®Üì g®Ü¾ >> 15 >> "ÎÅà' GíŸ APÜÒÃÜPæR Êæã¨ÜÆá "ÃÝÊÜá' GíŸ GÃÜvÜá APÜÒÃÜ WÜÙÜ®Üá° PÜãwÓܸæàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ "g¿á' ÍÜŸªÊÜ®Üá° PÜãwÔ "ÃÝÊÜá' ÍÜŸªÊÜ®Üá° ÁãàiÔ AÊÜâWÜÙÜ ÊÜááí¨æ "g¿á g¿á ÃÝÊÜá' GíŸ ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÓܸæàPÜá. BWÜ "ÎÅà ÃÝÊÜá g¿á ÃÝÊÜá g¿á g¿á ÃÝÊÜá' GíŸ ñÜÅÁãà¨ÜÍÝPÜÒÄà ÎÅàÃÝÊÜáÊÜáíñÜÅÊÝWÜáñܤ¨æ. D ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° g²ÓÜáÊÜÊܯWæ ±Üâ®Ügì®Ü¾ËÆɨæ ÊÜááQ¤¿áá ƼÓÜáÊÜâ¨Üá. >> 15 >> ¬ ÎÅà ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áì

ÓÜãQ¤±ÜÅ»Ü CñÜÃÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° B«ÜÄÔ ®ÜÊÜá¾ ÓÜíñæãàÐÜÊÜ®Üá°

®ÝÊæàPæ PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá? A¨Ü®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÇæÉà PÜívÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨ÜÆÉÊæ?

¬ ÃÜãÓæãÕà

ÓÜÌñÜíñÜÅ bíñÜPÜÃÝX¨ÝªÃæãà AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ¯gÊÝX¿áã ÓÜÌñÜíñÜÅÃÜá.

¬ hÝh…ì ŸP…ìÈ

±ÜÅ£»æ ¯gÊÝX Jí¨Üá Äà£¿á ¨ÜêÑr™. A¨Üá Ÿá©œ¿á

ËaÝÃÜÊæí¨Üá BÍÜc¿áì±ÜvܸæàvÜ. HPæí¨ÜÃæ, ÖÜÆÊÜâ ÊÜáí© ÔÌàPÜÄÓܨæ CÃÜáÊÜ ÊÜÞñÜÅPæR Jí¨Üá ÓÜíWÜ£ ÓÜñÜÂÊÝX EÚ¿á¨Üá G®Ü°ÇÝÃæÊÜâ. C¨Üá ¯®ÜWæ £Ú¨æà C¨æ.

PÜ|¡ÆÉ™; ÖÜê¨Ü¿á¨Ü PÜ|á¡™. D JÙÜWÜ|á¡ ñæÃæ¨ÝWÜ ËÍÜÌ¨Ü ÖÜê¨Ü¿áÊæà ñæÃæ¿ááñܤ¨æ.

¬ Ô³®æãàhÝ

ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá WÜáÄ Gí¨æà ¿ÞÊÝWÜÆã WÜáÃÜá£ÓÜ

ÖæãÓÜ

ÖÜÆÊÜÃÜá

ÓÝÌñÜíñÜÅÂÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜŸÆÉÃÜá, ŸÃæ¿áŸÆÉÃÜá, A¨ÜPÝRX ÖæãàÃÝvÜŸÆÉÃÜá. C®Üá° PæÆÊÜÃÜá ÖæãÃÜ®æãàoPæR B PÜáÄñÜá ®ÜqÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜá 4

¬ £à.®Üí.ÎÅàPÜísÜ¿á ¸æàPÜá; AÊÜÃÜá WÜáÄ¿á®Üá° ñÜƱÜÆá ¸æàPÝ¨Ü ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÜá Gí¨Üá Gí©WÜã £Ú¿á¸æàvÜ.

¬ CÊÜÞ®ÜáÊæÇ… PÝÂíp… ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… BÍÜÅÊÜá

(ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®…, ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜ, ÖèÃÝ 711 002 C¨ÜÃÜ Jí¨Üá ÍÝTÝPæàí¨ÜÅ)

ËáÐÜ®… ÃÜÓ椙, BÍÜÅÊÜá±ÝÃÝ, gƱÝÀáWÜáÄ &735101 ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ

Phone: 8902051967, 9434344492, 03561-228388/228945, Email: rkmajal@gmail.com Website: www.rkmjalpaiguri.in

Jí¨Üá ËhÝn±Ü®æ

""¿ÞÃÜá CñÜÃÜÄWÝX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜÃæãà, AÊÜÃæà ¯gÊÝX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜÊÜÃÜá''

¬ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü Óæ°à×ñÜÃæà ÖÝWÜã »ÜPܤÃæà, ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ PÜÖÙÜ æ «Ü̯Wæ KWæãoár 1928ÃÜÈÉ gƱÝÀáWÜáÄ ±Üor|¨ÜÈÉ PæÆÊÜâ »ÜP¤ÜÃáÜ Jí¨Üá BÍÜÅÊÜáÊÜ®áÜ ° BÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . 1941ÃÜÈÉ A¨Üá ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜ¨Ü ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®…®Ü ÍÝTÝPæàí¨ÜÅÊÝX Óæà±ÜìvæWã æ íwñÜá. ×ÊÜÞÆ¿á ±ÜÊì Ü ñÜ ÍæÅà~¿á PæÙXÜ ®Ü ÖÜíñÜ¨Ü ñܱ³Ü Æá ±ÜŨæàÍÜ¨È Ü É ®æÇÔæ ÃÜáÊÜ D BÍÜÅÊÜáÊÜâ ®ÝÆáR ÃÝÐÜóWÙÜ Ü ®ÜváÜ Ë®Ü ËÎÐÜr »Üã±ÜŨæàÍÜ¨È Ü É ®æÇÔæ ¨æ. ÖÜacÜ ÖÔÜ Ä®Ü ÃÜÊáÜ ~à¿á ®æçÓÜXìPÜ ÓÜÊáÜ ê©œÀáí¨Ü PÜãw¨Ü D BÍÜÅÊÜáÊÜâ ÓÜËáà±Ü¨Ü ÖÝWÜã ¨ÜãÃÜ¨Ü A®æàPÜ ÊÜáí© ÓÝ«ÜPÃÜ ®Ü áÜ ° ñÜ®°æ vWæ æ BPÜÑìÓÜᣤ¨.æ ÓæàÊÝ PÝ¿áìWÜÙÈ Ü É Ë¨Ý¦ì ÊÜáí©ÃÜ, ÊÜåèÆ ÎPÜÒPÜ ñÜø Ü àæ £, HQàPÜêñÜ ÎÍÜá A¼ÊÜê©œ Áãàg®æ, EbñÜ bQñÝÕÆ¿á, WÜÅí¥ÝÆ¿á ÖÝWÜã ÊÝaÜ®ÝÆ¿á, ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©œ PÝ¿áìWÜÙáÜ ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ Áãàg®æWÙÜ áÜ ±ÜÅÊÜááSÊÝXÊæ. ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃáÜ 1893ÃÜ Óæ±ræíŸÃ… 11ÃÜí¨Üá bPÝWæãà¨ÜÈÉ ¯àw¨Ü ¯ñÜ ÓܾÃO Ü ÝÖÜìÊÜä AñÜÂÊæãàZÊÜä B¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜWÙÜ áÜ ®Üv¨ æ Ü "Bp…ì C®…Ôr oãÂp…'A®Üá° ÖæãàÆáÊÜ "ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ÓÜ»ÝWÜêÖÜ'¨Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ÖÝQPæãíw¨æªàÊæ. (A¨ÜÃÜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿áá bñÜŨÜÈɨ.æ ) D ŸÖÜã±ÜÁãàX PÜorvÊ Ü âÜ 16,000 aܨÃÜ w Ü AÙÜñ¿ æ áÐÜár ËÍÝÆÊÝX¨Ü᪙, ÓÜáÊÜÞÃÜá 1300 ÊÜáí© PÜáÚñÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨ÝX¨æ. ˨ݦìWÜÚWæ, ¿ááÊÜPÄÜ Wæ ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|, ÓÜ»&æ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° H±ÜìwÓÜÆá, ÊÜåèÆÂÎPÜÒ| ÓÝíÓÜ¢£PÜ B«Ý£¾PÜ ÖÝWÜã ÓæàÊÝ PÝ¿áìWÜÙ®Ü áÜ ° ®ÜvÓæ Æ Ü á ÊÜáñÜᤠËË«Ü ÖÜŸº&ÖÜÄ©®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖÜËá¾Pã æ ÙÜÛÆá D PÜorvÜ ®æÃÊ Ü ÝWÜȨæ. ËÓݤÃÜ EñܤÃÜ ŸíWÝÙÜ¨Ü ÖÜÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÚÜ í¨Ü ŸÃÜáÊÜ A±ÝÃÜ ÓÜíTæÂ¿á »ÜP¤ÜÃáÜ WÜÙáÜ D PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÈ Ü É »ÝWÜÊ× Ü ÓÜÆá C¨ÜÄí¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨.æ D ÊÜáãÆPÜ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ "ÊÜÞ®ÜÊÜ & ¯ÊÜÞì|' ÖÝWÜã "ÃÝÐÜó ¯ÊÜÞì|'¨Ü PÜ®ÓÜ ®Ü áÜ ° ÓÝPÝÃÜWã æ ÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ ®Üí¹Pæ. C¨ÜÃÜ ¯ÊÜÞì|PÝ¿áìPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá 4.66 Pæãàq ÃÜã. Aí¨Ýgá ÊæacÜ ñÜWÆ Ü áÊÜâ¨Üá. C¨ÜPRæ ñÝÊÜâ E¨ÝÃÜ «Ü®ÓÜ Ö Ü Ý¿á ¯àvܸàæ Pæí¨Üá ñÜÊáÜ ¾ÈÉ ®ÝÊÜâ Ë®Üí£ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ªæàÊæ. ¨Ý¯WÜÙÈ Ü É ñÜÊáÜ ¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃݨÜÊÃÜ Ü ÓܾÃO Ü Wæ ÝX ¨Ü£¤ ¯àvÜŸ¿áÓÜáÊÜÊÄÜ ¨ÜªÃ,æ AÊÜÃÜ Ÿ¿áPæ¿á®Üá° DvæàÄÓÜÆá, AÊÜÃÜ ²Å࣠±ÝñÜÅÃÝ¨Ü ÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜãPܤ Óܧ٨ Ü È Ü É ´ÜÆPÜWÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ ÖÝQÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. BÓÜP¤Ü ¨Ý¯WÜÙáÜ D PÜáÄñÜá BÍÜÅÊÜá¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜí±ÜQìÓÜ ŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ ËÙÝÓÜ: The Secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Ashramapara, Mission Road, Jalapaiguri - 735101, West Bengal, India. ¨æà~WæWÜÙÜ®Üá° A/C Payee aæP…, vÝÅ´…r, ÊÜᯠBvÜìÃ… ÊÜáãÆPÜ PÜÙÜá×ÓÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜêñÜgnñݱÜäÊÜìPÜ ÔÌàPÜÄÔ, ÔÌàPÜê£ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáñæ¤àÊæ. aæP…, vÝÅ´…rWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓܸæàPÝ¨Ü ËÙÝÓÜ: Ramakrishna Mission Ashrama, Jalapaiguri. D «Ü®ÓÜ Ö Ü Ý¿áWÜÚWæ 1961ÃÜ B¨Ý¿á ñæÄWæ PÝÀá¨æ¿á®ÜÌ¿á u/s 80-G ñæÄWæ Ë®ÝÀᣠA®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤ¨.æ

Payment may be made by Bank Transfer Bank Details: State Bank of India, Jalpaiguri Branch, Club Road, Jalpaiguri: 735101 Savings Bank A/C no. 11188188101; IFSC Code: SBINOOOOO95 MICR No: 735002095 Branch Code: SBI Jalpaiguri

B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ ÖÜ|±ÝÊÜ£: B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ÊÜWÝìÀást ñÜPÒÜ |Êæà rkmajal@gmail.com D ËÙÝÓÜPRæ ñÜÊáÜ ¾ ÖæÓÃÜ áÜ , ±Üä|ì Aíaæ ËÙÝÓÜ, PAN No. ÖÝWÜã ÊÜWÝìÀást Êæãñܤ & D ËÊÜÃWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÜÊáÜ Wæ £ÚÓÜÆá PæãàÃÜáñæ¤àÊæ. D E¨Ýñܤ Áãàg®æWÝX ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿áÊÜâ ¨ÜãÃÜWÝËá¿áã, ¯ÊÜÞì|PÝ¿áì ±Üä|ìWæãÙÜáÛÊÜ ñÜ®ÜPÜ ÓÜÖÜPÝÄ¿áã BXÃÜáÊÜâ¨ÜÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ™. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÓÜ¨Ý PÜê±æ¨æãàÄ ÖÜÃÜÓÜÈ GíŸá¨æà ®ÜÊÜá¾ ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜ ±ÝÅ¥Üì®æ. gƱÝÀáWÜáÄ wÓæíŸÃ… 9, 2017 gã®… 2018

C£ »ÜWÜÊÜñæÕàÊæ¿áÈÉ ñÜÊÜá¾ ÓÝÌËá ÎÊܱæÅàÊÜÞ®Üí¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜá 5


ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ

B£¾à¿á ¸Ýí«ÜÊÜÃæ,

ÊÜá®ÜË

ÄÓÜÊ…ì Çæç®…, ®Ü㠮ݥÜí ÃÜÓ椙, ÊÜá¨ÜáÃæç & 625 014 ñÜËáÙÜá®ÝvÜá ´æäà®…: 0452&2680224 Êæã: 08618162822 CÊæáàÇ… : madurai@rkmm.org

C¨Üá "ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÍÝÃÜ¨Ý Ë¨ÝÂÆ¿á'¨Ü BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ »ÜWÜÊÜñÜ¢±æÀáí¨Ü ¯ÊÜÞì| Öæãí¨ÜÈÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÖæãÓÜ PÜorvÜPÝRX ¯—ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞvÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÊÜÞwÃÜáÊÜ ¹®Ü°ÖÜÊÝX¨æ. C¨ÜPÝRX »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáñܤ, ®ÜÊÜá¾ ÓÜáñܤÊÜááñܤ ®ÝÊÜâ ÓÜÈÉÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓæàÊÝPÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá CÈÉ PæÆÊÜâ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜŸ¿áÓÜáñæ¤àÊæ: 1. ±ÜÅ£©®Ü ¸æÙæWæY ®ÝÊÜâ ÊÜásÜ¨Ü BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ 120 ÊÜáí© Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ EbñÜ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÓÜᣤ¨æªàÊæ. 2. ÊÜásÜ¨Ü BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉÃÜáÊÜ AÇæãà±Ü¦ ÖÝWÜã ÖæãàËáÁãà±Ü¦ bQñÝÕÆ¿áWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊÜâ ŸvÜ ÖÝWÜã A®ÝÃæãàWÜ©í©ÃÜáÊÜ g®ÜÄWæ EbñÜ BÃæãàWÜ ÓèPÜ¿áìÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨æªàÊæ. 3. EbñÜ Êæç¨ÜÂQà¿á ιÃÜWÜÙÜá: i) EbñÜ ®æàñÜűÜÄàûæ ιÃÜ & ±ÜÅ£ £íWÜÙÜ ÊÜáãÃÜ®æ¿á »Ý®ÜáÊÝÃÜ ii) EbñÜ BPÜá±ÜíPÜcÃ… ιÃÜ & ±ÜÅ£ £íWÜÙÜ ÊÜáãÃÜ®æ¿á »Ý®ÜáÊÝÃÜ iii) EbñÜ ÓÝÊÜޮܠÊæç¨ÜÂQà¿á ιÃÜ & PæÆÊÜâ £íWÜÚWæ Jí¨Üá ¸ÝÄ ÍÝÃÜ¨Ý Ë¨ÝÂÆ¿á ÍÝÇæ: ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜÊÜâ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ "ÎÅà ÍÝÃÜ¨Ý Ë¨ÝÂÆ¿á' ¨ÜÈÉ 545 (WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜá ÖÝWÜã Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜá) ®ÜÓÜìÄ ÖÝWÜã ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ¨Ühæì¿áÈÉ K¨Üᣤ¨ÝªÃæ. EbñÜ ñÜÃܸæ࣠Pæàí¨ÜÅ: "ÍÝÃÜ¨Ý Ë¨ÝÂÆ¿á'¨Ü BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ±ÜÅ£©®Ü ÓÝ¿áíPÝÆ ®ÝÊÜâ ®ÜÓÜìÄ ÍÝÇæ¿áÈÉ K¨ÜᣤÃÜáÊÜ ÖÝWÜã GÆÉ ÖÜíñÜ¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ EbñÜ ñÜÃܸæࣿá ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜᣤ¨æªàÊæ. ÓÜáÊÜÞÃÜá 5 ÆPÜÒ ÃÜã.WÜÙÜÐÜár ÊæãñܤÊÜ®Üá° ŸvÜ˨ݦìWÜÙÜ E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ÊÝÂÓÜíWÜPÝRX ÓÝRÆÅα…WæãàÓÜRÃÜ Ë¯ÁãàXÓÜ ÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ®ÝÊÜâ £ÚÓÜÆá ÖÜÑìÓÜáñæ¤àÊæ.

®ÜÊÜá¾ ÓæàÊÝPÝ¿áìPÝRX ÖæãÓÜ »ÜÊÜ®Ü¨Ü BÊÜÍÜÂPÜñæ

®æÆ AíñÜÓÜá¤: ±ÜÅ«Ý®Ü BÊÜÍÜÂPÜñæ ®æÆ AíñÜÔ¤®ÜÈÉ™; ÓÝ¿áíPÝÆ GÆÉ ÖÜíñÜWÜÙÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ ÖÝWÜã ¸æÚWæY ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ñÜÃÜWÜ£¿á ˨ݦìWÜÚWæ C¨Üá ÓܧÙÝÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° PÜȳÔPæãvÜáÊÜâ¨Üá. EbñÜ Êæç¨ÜÂQà¿á ιÃÜWÜÚWÜã C¨Üá AÊÜÍÜÂÊÝX¨æ. B¨ÜPÝÃÜ|, ®ÝÊÜâ 2500 aܨÜÃÜw¿á ËÔ¤à|ìÊÜâÙÜÛ ŸÖÜã±ÜÁãàX PÜorvÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÓÜÆá Áãàg®æ¿á®Üá° ñÜ¿ÞÄÔ ¨æªàÊæ. D PÜorvÜ¨Ü ¯ÊÜÞì|PÝRX 55 ÆPÜÒ ÃÜã.WÜÙÜ ÊæaÜc ñÜWÜÆáÊÜâ¨ÝX Aí¨Ýgá ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. C¨Üá »ÜPܤ¸Ýí«ÜÊÜÃÜ ÖÝWÜã ×ñæçÑWÜÙÜ E¨ÝÃÜ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á©í¨ÝX ÊÜÞñÜÅÊæà ®Üvæ¿áŸÖÜá¨ÝX¨æ. ¨æà~WæWæ ÊÜá®ÜË D Áãàg®æ¿á®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ±Üä|ìWæãÚÓÜÆá ¯ÊÜá¾ E¨ÝÃÜ ÖÝWÜ㠨ܿޱÜä|ìÊÝ¨Ü ®æÃÜË®ÜÈÉ ®ÜÊÜáWæ ®ÜíŸáWæÀá¨æ. D ÍæçPÜÒ~PÜ ÓæàÊÝPÝ¿áìPæR ¯àÊÜâ ÓÜÈÉÓÜáÊÜ ¨Ý®Ü, ¨Ü£¤WÜÙÜá ®ÝÊÜâ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ ŸvÜg®ÜÃÜ PÜÇÝÂ|¨Ü D ±Ü¿á|ÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÆá ®æÃÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. GÆÉ ¨Ý®Ü, ¨Ü£¤, PÝ~PæWÜÙÜá AÊæÐærà ÓÜ|¡©ÃÜÈ, PÜêñÜýñݱÜäÊÜìPÜÊÝX AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓܾÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ñÜÊÜáWæ J²³WæÀá¨ÜªÈÉ, Jí¨Üá ÆPÜÒ ÃÜã. ÖÝWÜã Öæbc®Ü ÊæãñܤÊÜ®Üá° ¨æà~Wæ¿ÞX ¯àvÜáÊÜ ¨Ý¯ WÜÙÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÖæãÓÜ PÜorvܨÜÈÉ AÊÜáêñÜÎÇæ¿á ´ÜÆPÜWÜÙÜÈÉ ÖÝQÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ¨æà~WæWÜÙÜ®Üá° aæP…, ww ÊÜáãÆPÜ "Ramakrishna Math, Madurai' GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ñæWæ¨Üá, ®ÜÊÜá¾ D PæÙÜX®Ü ËÙÝÓÜPæR PÜÙáÜ ×ÔPæãvܸàæ PÜá: Ramakrishna Math, Reserve Lines, New Natham Road, Madurai, Tamil Nadu - 625014. Phone: 0452-268 0224. A¥ÜÊÝ ®æàÃÜ ¸ÝÂíP… ÊÜáãÆPÜ ÖÜ| ÊÜWÝìÊÜOæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. A¨ÜPæR ¸æàPÝ¨Ü ¸ÝÂíP… ËÊÜÃÜWÜÙÜá: Ramakrishna Math, Account No: 32314981922, Bank: State Bank of India, Branch: Narayanapuram, Madurai – 625014. IFSC Code: SBIN0011063 (NEFT/RTGS ÊÜáãÆPÜ ÖÜ| ÓÜí¨Ý¿á ÊÜÞw¨ÜªÃæ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° C&ÊæáàÇ… ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜáWæ £ÚÓܸæàPÜá). ¨æà~WæWÜÚWæ B¨Ý¿á ñæÄWæ PÝÀá¨æ¿á 80G ÓæPÜÒ®… A®ÜÌ¿á B¨Ý¿á ñæÄWæ Ë®ÝÀᣠƻÜÂ˨æ.

¯Êæá¾ÆÉÄWÝX ÊÜá¨ÜáÃæç ÎÅà Ëáà®Ýü¨æàË, ÎÅà ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜÌÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡, ÎÅàÊÜÞñæ ÍÝÃܨݨæàË ÖÝWÜã ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÄWæ ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜÈÉÓÜáñæ¤à®æ. ÊÜáñæã¤Êæá¾ ñÜÊÜáWæÆÉÄWÜ㠮ܮܰ ²Åà£¿á ®ÜÊÜáÓÝRÃÜWÜÙÜá ÖÝWÜã ÍÜá»ÝÍÜ¿áWÜÙÜá. C£ »ÜWÜÊÜñæÕàÊæ¿áÈÉ ñÜÊÜá¾, ÓÝÌËá PÜÊÜáÇÝñݾ®Üí¨Ü A«ÜÂPÜÒÃÜá

6

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á

Óèí¨Ü¿Þì®Üá»Ü㣿á ÊæáàÃÜáÎSÃÜWÜÙÜá "®Ü× ÓÜã¿áì ®Ü× hæãÂà£@ ÍÜÍÝíPÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ »ÝÓæ ÊæäÂàÊæá dÝ¿ÞÓÜÊÜá dÜË ËÍÜÌ aÜÃÝaÜÃÜ...' "AÈÉ ÓÜã¿áì¯ÆÉ , hæãÂà£ÀáÆÉ , ÓÜáí¨ÜÃÜ ÍÜÍÝíPܯÆÉ. B ÊÜáÖÝÍÜã®Ü¨ÜÈÉ dÝ¿ÞÓÜÊÜá®Ý¨Ü ËÍÜÌ ñæàÆᣤ¨æ' ¬ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ "±ÜÅÆ¿á A¥ÜÊÝ WܼàÃÜ ÓÜÊÞ Ü —' GíŸ PÜ樆 ¨ Ü Ü D ÓÝÆáWÜÙáÜ PÜsã æ à±Ü¯ÐÜ£¤®Ü "®Ü ñÜñÅÜ ÓÜãÁãìà »Ý£ ®Ü aÜí¨ÜÅñÝÃÜPÜí' GíŸ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° (PÜsÜ.5.15) ®æ®Ü²ÓÜá ÊÜí£¨æ. B«Ý£¾PÜ A®Üá»Ü㣿á AñÜáÂaÜc ®æÇ¿ æ áÈÉ ÖæãÃÜ ÖæãËá¾¨Ü PÜËñæ¿á ÓÝÆáWÜÙÜá ÊÜÞñÜá&BÇæãàaÜ®æWÜÚWæ ¯Æá PÜ¨Ü Jí¨Üá A±ÜäÊÜì A®Üá»ÜÊÊ Ü ®Ü áÜ ° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ ÓÝÖÜÓÜ ÊÜÞvÜá ñܤÊæ. B ñݨÝñܾ$嬆 »ÜÃܨÜÈÉ ÊÜáãwŸÃÜáÊÜ ÓÝÆáWÜÙÜá ñÜ®°Ü ¨ã æ à, CñÜÃÃÜ ¨ Ü ã æ à, E±Ü¯ÐÜ£¤®¨ Ü ã æ à Gí¨æÆÉ ±ÜÅñæÂàPÜWã æ ÚÓÜ ÇÝWܨíÜ ¥Ü, ÊÜÂQ¤ »ÝÊÜ樆 áÜ ° ËáàįíñÜ ©ÊÝ®Üá»Üʨ Ü Ü ÓÝí¨ÜÅ ñæ¿á A®Üá»ÜÊÊ Ü ®Ü áÜ ° b£ÅÓÜáñܤÊ.æ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÓÜã¿áì, aÜí¨ÜÅ, ±ÜÅPÜê£ CÊæÆÉ Óèí¨Ü¿áì¨Ü ±ÜÅ£àPÜWÜÙÝX PÜívÜáŸÃÜá ñܤÊæ; ÓÝ«ÝÃÜ| PÜË¿á »ÝÊÜPæR ÊÜÓÜá¤ÊÝWÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ CÈÉ AÊÝÊÜâ¨Üã CÆÉ¨Ü Jí¨Üá ÍÜã®ÜÂñæ¿á WÝyÜ A®Üá»Üʨ Ü Ü bñÜÅ| ˨æ. ÓÜÖg Ü , ÓÝÊÜޮܠbñÜÅÊÜ®áÜ ° ËáàÄ ¯íñÜ, A£àñÜ¨Ü ®æÇ¿ æ á Jí¨Üá »ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ¹í¹ÓÜáÊÜ D PÜËñæ¿áÈÉ »ÜÊÜÂñæ¿áã C¨æ, ©ÊÜÂñæ¿áã C¨æ. ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ¿á AñÜá®ܰñÜ ÍæÅà~¿á ¸æÚÛ¿á ÃæàTæWÜÙÜá CÈÉ ¸æÙÜWÜᣤÊæ. ÓÜíÓÜ¢£¿á Jí¨Üá ÆPÜÒ| Óèí¨Ü¿Þì¼ÊÜÂQ¤ GíŸá¨Üá ÓÜíÓÜ¢£¿á ËË«Ü ÊÜágÆá WÜÙÜÈÉ , ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á ÖÜÆÊÜâ ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ Ä࣠PÜívÜá ŸÃÜáñܤÊæ. ÓÜíÓÜ¢£ ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÖÜÆÊÜâ ŸWæWÜÙÜÈÉ ; A¨ÜÃÜ Jí¨Üá ŸWæÁáà Óèí¨Ü¿Þì¼ÊÜÂQ¤. g®Ü±Ü¨ÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ C¨Üá PÜívÜáŸÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ¨æç®Üí©®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü Jí¨Üá AíWÜ ÊÝX. ÖÝvÜá, PÜá~ñÜ, WÜêÖÝÆíPÝÃÜ, ÖÜŸº&ÖÜÄ©®Ü, PÜáÓÜáÄ PÜÇæ ×àWæ ÖÜÆÊÜâ ÊæçË«ÜÂñæWÜÚí¨Ü g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜá ñÜÊáÜ ¾ PÜÇ,æ Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ CÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° A¼ÊÜÂQ¤Wã æ ÚÔ B®Üí¨ÜÊÜ®áÜ ° PÝ|áñݤÃæ. C¨æà PÜÇæ ËPÝÓÜWæãÙÜáÛñܤ ÍÝÔ÷à¿á PÜÇæWÜÙÝX ÊÜÞ±ÝìvÜá Öæãí¨ÜŸÖÜá¨Üá; AíñæÁáà ÊÜáãÆÃÜã±Ü ÖÝWÜã ±ÜÄÊÜ£ìñÜ ÃÜã±ÜWÜÙÜá ÖÜÆÊævæ EÚ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÓÜÊÜÞg gã®… 2018

A¥ÜÊÝ ÓÜíÓÜ¢£ Óèí¨Ü¿áìÊæíŸ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üá° BÃÜí»Ü ©í¨ÜÆã WÜáÃÜá£ÔPæãíwñÜá¤; A¨æà ÊÜááí¨æ ¸æÙæ¿ááñܤ PÝÆ PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ A£ÍæÅàÐÜu PÜÇÝÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üã°, PÜÇÝ˨ÜÃÜ®Üã° ÓÜêÑrÓÜá ÊÜâ¨Üá GíŸá¨Üá CÈÉ ÊÜááSÂ. GÆÉ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜÆãÉ PÜÇݼÊÜÂQ¤, Óèí¨ÜÁãàì±ÝÓÜ®æ ÖÜÆÊÜâ ŸWæWÜÙÜÈÉ ®Üvæ©Êæ. B¿Þ ÓÜÊÜÞgWÜÙÜ A¼ÃÜáb, hÝn®ÜÓÜí±Ü®Ü°ñæ, ÓÜêg®ÜÍÜQ¤WÜÚWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX AÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÊݱÜPÜÊÝ¨Ü ¼®Ü°ñæ, ÊæçË«ÜÂÊÜá¿áÊÝ¨Ü A¼ÊÜÂQ¤PÜÅÊÜá PÜívÜá ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ D A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ ÍæÅàÐÜuñæ¿á ÊÜÞ®Ü ¨ÜívÜÊæà®Üá? ÍæÅàÐÜuñæ¿á®Üá° ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜÞg, ÓÜíÓÜ¢£ÁãÙÜ WæÁáà PÝ|¸æàPæà A¥ÜÊÝ C¯°ñÜÃÜ ÓÜÊÜÞg&ÓÜíÓÜ¢£¿á PÜÇæ, Óèí¨Ü¿áì¼ÊÜÂQ¤WÜÙæãí©Wæ ÖæãàÈÔ ®æãàvܸæàPæ? & D GÆÉ aÜaæìWÜÙÜá ÖÜÆÊÝÃÜá ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÚí¨Ü ®Üvæ©Êæ. GÆÉ ËÃæãà«Ý»ÝÓÜWÜÙÜ, Wæãí¨ÜÆWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ PæÆÊæäí¨Üá ÓÜÊÜÞ ®Ý¼±ÝÅ¿áWÜÚÊæ: 1) Óèí¨Ü¿Þì¼ÊÜÂQ¤¿á ÍæÅàÐÜuñæ¿á®Üá° g®ÜÃæà WÜáÃÜá£Ô B¨ÜÄÓÜáñݤÃæ. 2) ÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü PÜÇæ, PÜÇÝ謆 ÖÝWÜã A¼ÊÜÂQ¤PÜÅÊÜá ŸÖÜáPÝÆ EÚ¿ááñܤ¨æ; ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ±ÜÅ»ÝËÓÜáñܤ¨æ. 3) CñÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢£, ÓÜÊÜÞg¨æãí©Wæ ÖæãàÈPæ, PæãvÜá&PæãÙÜáÛËPæ ÓÜÖÜgQÅÁá; B¨ÜÃæ GÆÉ ÓÜÊÜÞgPÜãR A¨Ü Ãܨàæ B¨Ü ÓÜÌí£PæÀáÃÜáñܤ¨.æ 4) ÆÈñÜPÇ Ü æ CñÝ©WÜÙ®Ü áÜ ° ËáàÄ Óèí¨Ü¿Þì¼ÊÜÂQ¤ iàÊÜ®Ü¨Ü ÖÜÆÊÜâ PÝ¿áìWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÂPܤÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. E¨ÝÖÜÃO Ü Wæ ,æ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Äà£. "Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ' GÆÉÃÆ Ü ãÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü, GÆÉ QÅÁá WÜÙÜÆãÉ ÊÜÂPܤWæãÚÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü Jí¨Üá WÜá|. 5) "A¼ÊÜÂQ¤' Gí¨ÜÃæ Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ, PÝ¿áìÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜ ŸWæ Gí¨Ü¥Üì; B¨ÜªÄí¨Ü ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜÈÉ PÜívÜá ŸÃÜáÊÜ Óèí¨Ü¿Þì¼ÊÜÂQ¤¿á®Üá° GÇæÉvæ PÝ¿áìÃÜã±Ü¨ÜÇæÉà WÜáÃÜá£Ô®æãàvܸæàPÜá. g®ÜiàÊܮܨÜÈÉ Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜÂQ¤ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®áÜ ° PÝ|áÊÜ WÜá| ÊÜáñÜᤠÖÜÆÊÜâ Ä࣠A¨Ü®áÜ ° ÊÜÂPܤWæãÚÓÜáÊÜ WÜá| PæÆÊæà ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ÔàËáñÜÊÜÆÉ. D WÜá| GÆÉÃÜÆãÉ C¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÊÜÃÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ, A¼ÃÜábWÜÚWæ ñÜPÜRíñæ A¨Üá ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜvæ, ¸æàÃæ ¸æàÃæ Ä࣠ÊÜÂPܤÊÝWÜá 7


ÊÜâ¨Üá AÐær. "¯®Ü°ÈÉ Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæÁáà CÆÉ' Gí¨Üá Ÿ¿ááÂÊÜÊÜĨݪÃæ. C¨Üá AÊÜÃÜ AhÝn®ÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. ñܮ氨ÜáÄWæ CÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿áÈÉ Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ CÆÉÊæí¨Üá CÊÜ®Üá ÖæàWæ £Ú¨Ü®Üá? ñÝ®Üá GÈÉ ÖÜávÜáQ¨Üª®æãà AÈÉ A¨Üá PÝ~ÓÜÈÆÉÊæí¨Üá ÊÜÞñÜÅ. A¨Üá C®æã°í¨Üvæ CÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉ? ÖÝWæ C®æã°í¨ævæ ÊÜÂPܤÊÝ¨Ü AÊÜ®Ü Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ¿á®Üá° CÊÜ®Üá PÝ|ÈÆÉÊæí¨ÜÃæ A¨Üá AhÝn®ÜÊæí¨æà A¥Üì. B¨ÜÃæ Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ¿áÆãÉ A¨ÜÃÜ A¼ÊÜÂQ¤¿áÆãÉ ñÜÃÜ&ñÜÊÜá»æà¨Ü˨æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¯g. CÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üá EñܤÊÜá ÊæíŸá¨Ü®Üá° ¯|ìÀáÓÜáÊÜÊÜÃÜá g®ÜÃæà. PÜÇݱÜÅPÝÃÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° "ÓÜÖÜê¨Ü¿áÃÜá' G®Üá°ñݤÃæ. ±æÅàPÜÒPÜÃÜá, K¨ÜáWÜÃÜá A¥ÜÊÝ PÜÇæ¿á®Üá° BÓÝÌ©ÓÜáÊÜÊÜÃÜá PÜÇÝË¨Ü®Ü Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ¿á®Üá° Êæábc ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñݤÃæ; PÜÇÝ˨ܮÜã ¸æÙæ ¿ááñܤ, C®Ü°ÐÜár PÜÇÝPÜê£WÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜáñݤ®æ. ¿ÞÊÜâ¨Üá Óèí¨Ü¿áì? ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ G®Ü°¸æàPÜá? C¨Ü®áÜ ° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÆá AÓܤÊÂÜ ÓܤÊÝ¨Ü Jí¨Üá bñÜÅÊÜ®áÜ ° PÜȳÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. GÇæÉÆãÉ PÜÓÜ ñÜáí¹ÃÜáÊÜ Jí¨Üá PæãàOæ; «ÜãÙÜá, hæàvÜÃÜŸÇæ, ÊÝÓÜ®æ CÊÜâWÜÚí¨Ü ¸æàÓÜÃÜ ŸÄÓÜáñܤ¨æ. "PæãàOæÁãÙÜPæR ¿ÞPݨÜÃÜã PÝÈpær®æãà' Gí¨Üá ÍܲÓÜáÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ. C¨Üá ÎÓÜ᤟¨ÜœñæÀáÆɨÜ, "ÓÜíÓÝRÃÜ' ËÆɨÜ, AÊÜÂÊÜÓ槿á Jí¨Üá bñÜÅ. PæàÊÜÆ PæãàOæ¿áÐærà AÆÉ; ËË«Ü ÓܧÙÜWÜÚWÜã C¨Ü®Üá° A®ÜÌÀáÓÜŸÖÜá¨Üá. AíñæÁáà ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ , ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü & GÆÉÊÜPÜãR C¨Ü®Üá° ËÓܤ ÄÓÜŸÖÜá¨Üá. (ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ "ÊÜá®æÁãÙÜWæ ÊÜá®æÁãvæ¿á ¯¨Ýª®æãà CÆÉÊæäà' GíŸ ÊÜaÜ®ÜÊܯ°ÈÉ ®æ®æ¿á¸æàPÜá!) Joár ÊÜá®Ü@Ô§£Ááà ÍÜã®ÜÂÊÝXÃÜáÊÜ, iàÊÜí£PæÀáÆÉ¨Ü D Ô§£¿áÈÉ ¿ÞÊÜ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üã° ®ÝÊÜâ PÝ|ÇÝÃæÊÜâ. C®Üá° ÊÜááí©®Ü bñÜÅ: aæ®Ý°X WÜáwÔ, JÃæÔ, AaÜácPÜpÝrXÃÜáÊÜ PæãàOæ. AÇæÉÆãÉ ¸æàÓÜÃÜ ŸÄÓÜáÊÜ «ÜãÙÜá, PÜÓÜ, ¨ÜáÊÝì ÓÜ®æWÜÚÆÉ. GÆÉÊÜä ÓÜÖÜgÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. "ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠCÇæÉà CÃæãà|' A¯ÓÜáñܤ¨æ. CÈÉ iàÊÜ®æãàñÝÕÖÜ˨æ, Ÿ¨ÜáQWæ AÔ¤ñÜÌ˨æ. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÓÜÖÜÂÊæ¯ÓÜáÊÜ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜÆá C¨Üá ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝX AWÜñÜÂ. CñÜÃÜÄWæ AÓÜÖÜÂÊæ¯ÓܨÜíñæ Ÿ¨Üá PÜÆá PÜvæ¿á ±ÜPÜÒ AaÜácPÜpÝrX Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÃÜã²ÔPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜá ñܤ¨æ. C¨Ü®Üá° ËáàĨÜÃæ g®ÜÃÜá ¨ÜãÃÜÊÝWÜáñݤÃæ, GÆÉÃÜã ¨ÜãÑÓÜÆá ñæãvÜWÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜá¾ ¨æç®Üí©®Ü iàÊܮܨÜÈÉ D PܯÐÜu AWÜñÜÂÊܮݰ¨ÜÃÜã ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ CÆãÉ ®ÝÊÜâ "Óèí¨Ü¿áì'ÊÜ®Üá° PÝ|ÇÝWܨÜá. GÃÜv®Ü àæ ÖÜíñÜ樆 áÜ ° ËáàÄ¨Ü ®ÜíñÜÃÊ Ü àæ ¯gÊÝ¨Ü Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ WæãàaÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá. D bñÜÅ|ÊÜ®Üá° ®æãàw: AaÜácPÜpÝrXÃÜáÊÜ A¨æà PæãàOæ¿áÈÉ ÃÜíWÜÊÜÈÉ ÖÝQ¨ÝªÃæ. WÜí«Ü¨Ü PÜwx¿á ÓÜáWÜí«Ü ÊÜáê¨ÜáÊÝX BÊÜÄÔ¨æ. QoQ ŸÚ ÖÜã, ŸÚÛ C|áQ ®æãàvÜᣤÊæ. ×ñÜÊÝWÜáÊÜíñæ ¸æÙÜPÜá PæãàOæ¿á®æ°ÇÝÉ ¸æÙÜX¨æ. 8

¿ÞÊÜâ¨Üã A£ÀáÆÉ; GÇæÉÆãÉ WÜê×~¿á Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ G¨Ü᪠PÝ|áÊÜí£¨æ. BWÜíñÜáPÜ®áÜ Jí¨ÜáPÜÒ| ÊæáçÊÜáÃæ¿ááñݤ®;æ B PæãàOæ¿á B±Ý¿áÊÜÞ®Ü Óܯ°ÊæàÍÜPæR ÊÜÞÃÜáÖæãàWÜáñݤ®æ. Öè¨Üá, C¨æà Óèí¨Ü¿Þì¼ÊÜÂQ¤. C¨Ü®æ°à ®ÝÊÜâ GÇæÉvæ A®ÜÌÀáÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. E¨ÝÖÜÃO Ü Wæ æ »ÝÐæ. BvÜá»ÝÐæÀáÃÜÈ, ŸÃÜÊ~ Ü WæÀáÃÜÈ ¬ ±ÜÅ£Á㟺Ãã Ü PæÆÊæäí¨Üá »ÝÐæ¿á hÝ¿áÊÜÞ®Ü, ¯¿áÊÜáWÜÙ®Ü áÜ ° AÄñÜáPæãívæà ±ÜÅÁãàXÓÜá ñݤÃæ. D ¯¿áÊÜáWÜÚÆÉ¨æ »ÝÐæ¿á®Ý°w¨ÜÃæ B»ÝÓÜÊÝWÜá ñܤ¨æ; g®ÜÃÜá A¨Ü®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜáñݤÃæ. ¸æàÃæ »ÝÐæ¿áÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ »ÝÐæ¿á®Üá° PÜÈ¿ááÊÝWÜ ñܱÜâ³ ÊÜÞvÜáñݤÃæ; Aí¥ÜÊæàÙæ ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ AÊÜÃÜá A±ÜÖÝÓÜÂPæãRÙÜWÝWÜáñݤÃæ. ŸÃÜÊÜ~Wæ ¿áÆãÉ ×àWæ ¬ ÊÝÂPÜÃÜ| ñܱÜâ³, PÝWÜá~ñÜ ñܱÜâ³WÜڨݪWÜ K¨ÜáÊÜâ¨Üá AÓÜÖÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ; B ŸÃÜÖÜ £ÃÜÓÝRÃÜ ÊÜáãwÓÜáñܤ¨æ. »ÝÐæ¿á ŸÙÜPæ¿áÈÉ ÊÜááí©®Ü ÖÜíñÜÊæà & Wݨæ, ®ÜáwWÜoár, PÜËñæ, AÆíPÝÃÜ CñÝ©WÜÙÜ ŸÙÜPæ. BvÜáÊÜÞ£®ÜÆãÉ, ŸÃÜÖܨÜÆãÉ D ŸWæ¿á »ÝÐæ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° PÜívÜá, "»ÝÐæ aæ®Ý°X¨æ', "ÍæçÈ ÓæãWÜÓÝX¨æ' & G®Üá°ñæ¤àÊæ. C¨Ü®æ°à ®ÝÊÜâ ±ÜÅ£Áãí¨Üá QÅÁá¿áÆãÉ , ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓÜá¤Ë®ÜÆãÉ WÜÊÜá¯Ô ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. ¯gÊÝ¨Ü Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ CÃÜáÊÜÊÜ®Üá ÓÜÊÜáÓܤ gWÜ£¤®ÜÈÉ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®æ°à PÝ|á ñݤ®æ. AÊÜ®Ü ®Üvæ&®Üáw, QÅÁá, ÊÜÞñÜá GÆÉÊÜä Óèí¨Ü¿Þì¼ ÊÜÂQ¤¿ÞXÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ GÆÉÃÜÆãÉ A¨Üá Jí¨æà Ä࣠CÃÜ ÇÝÃܨáÜ ; J¸æ㺟ºÃÈ Ü É Jí¨æãí¨Üá ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ , Jí¨æãí¨Üá ûæàñÜŨÜÈÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ : ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜãPÜÒ$¾ WÜá| "±ÜÅþæ'ÁáíŸ ±Ü¨¨ Ü Ü A¥Üì, "ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü AÄÊÜâ' Gí¨Üá. Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ , ñܮܰ CÃÜáËPæ¿á AÄÊÜâ, ñܮܰñÜ®Ü¨Ü AÄÊÜâ, ñܮܰ ÓÜÌí£Pæ¿á AÄÊÜâ Gí¨æÆÉ C¨Ü®Üá° ËÊÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. "C¨Üá ×àX¨ÜªÃæ JÙæÛ¿á¨Üá', "D Ä࣠ÊÜÞw¨ÜÃæ aæ®Ý°XÃÜáñܤ¨æ' Gí¨Üá AÄñÜáPæãívÜá Jí¨Üá PæÆÓÜ樆 ã æ °à, PÜÇ¿ æ á®æã°à ÊÜÞw ¨ÜÃæ A¨Üá EñܤÊÜáÊÝXÃÜáñܤ¨æ; A¨Üá ÖÜÆÊÜÃÜ WÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° ÓæÙæ¿ááñܤ¨æ. ×àWæ iàÊܮܨÜÈÉ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãÙÜáÛ ÊÜâ¨Üá, A¨Ü®Üá° ÊÜÂPܤWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜÔÕ®Ü Jí¨Üá ËÍæàÐÜ WÜá|. ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñæãí¨ÜÃæ, bíñæ, Wæãí¨ÜÆWÜÚí¨Ü ŸÙÜÆáÊÜÊÜ ÄWæ C¨Üá AÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü PæÆÓÜ. iàÊÜ®Ü¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÊÜÍÜ PÜñæWÜÙÜá ±ÜäÃæçÔ¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ PÜÇæ, Óèí¨Ü¿áìWÜÙÜá EñÜRÐÜì WæãÙÜáÛÊÜâÊÜâ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ C£ÖÝÓܨÜÈÉ K©ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ A¥Üì C¨æà. ¨æç×PÜ, ÊÜÞ®ÜÔPÜ Ô§£WÜ£WÜÙÜá aæ®Ý°XÃÜáÊÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÓÜêg®ÜÎàÆÊÝX, Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæÀáí¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. Aí¥Ü ÊÜá®ÜÔ§£ ÓÜãPÜÒ$¾ÊݨÜá¨Üá. bíñÜ®æ, ñÜPÜì, Ÿá©œÊÜí£Pæ, ÖÜê¨Ü¿áÊÜí£Pæ CÊæÆÉ AÈÉ JpÝrX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá ÊÜâÊÜâ. ÓÜíñÜÓÜ, B®Üí¨Ü, QÅ¿ÞÎàÆñæ, ÖæãÓÜñÜ®Üá° PÝ|áÊÜ ÖÜíŸÆ ¬ CÊÜâ ÊÜÂQ¤Á㟺®Ü Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ¿á®Üá° ËÊæàPܱÜÅ»Ü


±ÜÅaæãà©Ô, EñܤÊÜá A¼ÊÜÂQ¤Wæ ±æÅàÃÜOæ ¯àvÜáñܤ¨æ. "±ÜÅ£ PÜÒ|ÊÜä ÖæãÓÜÖæãÓÜñÜ®Üá° PÝ|áÊÜ ÖÝWÜã ÓÜêÑrÓÜáÊÜ ±ÜÅþæÁáà ±ÜÅ£»æ G¯ÓÜáÊÜâ¨Üá' GíŸ ÊÜÞñÜá ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ŸÖÜÙÜ ±ÜÅԨܜ ÊÝX¨æ. PÝÊÜÂÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÖæàÚÃÜáÊÜ D ÊÜÞñÜá Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæÀáÃÜáÊÜ GÆÉÄWÜã A®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜãPÜÒ$¾ñæÁáíŸá¨Üá PæãàȾíb®ÜÈÉ WæãàaÜÄÓÜáÊÜ ¸æÚÛ¿á ÃæàTæ¿áíñæ. A¨Üá ÓÜáñܤÊÜááñܤ ¸æÙÜPÜ®Üá° ÖܹºÓÜáÊÜâ¨Üá, ŸÚÛ¿áíñæ ŸÙÜáPÜáñܤ ÊݲÓÜáñܤ aæÆáÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá, ÖÝWÜã Jí¨Üá PÜÒ|¨Ü Ëáíb®Ü ±ÜâÙÜPÜ ¯àw G¨æ¿áÈÉ EÇÝÉÓÜ ÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. Aí¥Ü ÓÜãPÜÒ$¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ Ëáíb¨Ü ÖæãÓÜ »ÝÊÜ®æÁáà Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° PÝ|áÊÜâ¨Üá; A¨Ü®Üá° ñܮܰ¨æà B¨Ü ÄࣿáÈÉ A¼ÊÜÂQ¤WæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá. PÜÇæ, ÓÜíXàñÜ, ®ÝoÂ, PÜÃÜPÜáÍÜÆ PÜÇæ, ¿ÞÊÜâ¨æà EñܤÊÜá ÖÝWÜã Óèí¨Ü¿áì ±Üä|ì PæÆÓÜ CÊæÆÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ. Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ ÊÜáñÜᤠ»ÜÊÜÂñæ ÓÜãPÜÒ$¾ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü, ÓÜêg®ÜÎàÆÊÝ¨Ü A¼ÊÜÂQ¤Àáí¨Ü PÜÇæ ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ÊÜâ¨Üá; Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ PÜÇÝ®Üá»ÜÊÜÊÝX ±ÜÄ WÜ~ÓÜƳvÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜÃæ C¨Ü®Üá° ËáàÄ¨Ü C®æã°í¨Üá ÖÜíñÜ Ë¨æ. AÈÉ Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ¿ááÙÜÛÊÜ®Üá "®ÜáÄñÜ PÜÇÝ˨Ü' ®ÝWÜáñݤ®æ; Óèí¨Ü¿áì¨Ü ÃÜÖÜÓÜÂÊÜ®Üá° AÄñÜá, A¨ÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á ËàOæ¿á®Üá° Ëáw¿ááÊÜ PÜÇã æ à±ÝÓÜP®Ü ÝWÜáñݤ®.æ AÈÉ AÊÜ®áÜ PÝ|áÊÜâ¨Üá GÆÉ Ë᣿á®Üá° ËáàĨÜ, GÆÉ AƳñÜ®ÜÊÜ®Üã° Êæáqr ¯íñÜ Jí¨Üá GñܤÃÜ¨Ü Ô§£¿á®Üá°. PæàÊÜÆ ñÝ®Üá PÝ|áÊÜâ ¨ÜÐærà AÆÉ ; Aí¥Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° CñÜÃÜÄWÜã ÊÜÞwÓÜŸÆÉ®Üá. Cí¥Ü E®Ü°ñÜ Ô§£¿á A®Üá»ÜÊÜÊæà »ÜÊÜÂñæ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜÇÝ ±ÜÅPÝÃÜPÜãR, ±ÜÅ£Áãí¨Üá QÅÁáWÜã A¨ÜÃܨæà B¨Ü ËᣠWÜÚÃÜáñܤÊæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, »ÝÐæWæ ÍÜŸª, ÊÝPÜÂ, APÜÒÃÜWÜÙæà Ëá£; ÓÜíXàñÜPæR ÓÜÌÃÜ, Æ¿áWÜÙæà Ëá£. C¨æà Ä࣠ËË«Ü PæÆÓÜ WÜÙÜÈÉ. ŸvÜX, PÜÊÜÞ¾ÃÜ, PÜáí¸ÝÃÜ, Cíi¯¿áÃ…, PÜí±ÜäÂoÃ… ñÜý, A«Ý±ÜPÜ ¬ GÆÉ PÜvæ Cí¥Ü¨æà Ëá£WÜÚÊæ. D ËᣠWÜÙÜ®Üá° ¨Ýq, A®ÜíñÜñæÁáíŸ »ÝÊܨÜÈÉ ñܮܾ¿áÊݨÝWÜÇæà "»ÜÊÜÂñæ'¿á A®Üá»ÜÊÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. PÜÇÝ謆 PæÆÊÜâ PÜÒ|WÜÙÜ ÊÜáqrWݨÜÃÜã Cí¥Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° Öæãí¨Üáñݤ®æ; A¨Ü®æ°à ñܮܰ PÜÇæ¿á (A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨Ü) Ëá£ÁãÙÜWæ PÜqrÖÝPÜÆá ¿á£°ÓÜáñݤ®æ. GÐÜár ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX AÊÜ®Üá B "»ÜÊÜÂñæ'¿á A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° CñÜÃÜÄWæ ÊÜÞwÓÜŸÆÉ®æãà, AÐÜrÃÜÊÜáqrWæ AÊÜ®Üá ÍæÅàÐÜuñæ¿á®Üá° Öæãí¨Üáñݤ®æ. »ÝÓÜ, PÝÚ¨ÝÓÜ, ±Üí±Ü, Ãܮܰ, ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜí¥Ü PÜËWÜÙÜá GñܤÃÜ PæRàĨÜ᪠×àWæ. C¨æà Ä࣠ŸÖÜÙÜ ÊÜáí© CÐÜr±ÜvÜáÊÜ QÅàvæ, ÃÝgQà¿á, ÊÝ~g ûæàñÜÅWÜÙÜÆãÉ Cí¥Ü »ÜÊÜÂñæ¿á®Üá° PÜívÜá PæãívÜÊÜÃÜá, CñÜÃÜÄWÜã PÝ~Ô¨ÜÊÜÃÜá C¨ÝªÃæ GíŸá¨Üá AñÜÂíñÜ BÍÜc¿áì¨Ü ÓÜíWÜ£¿áÆÉÊæ? gã®… 2018

©ÊÜÂñæ¿áñܤ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜáÖÝ»ÝWÜÂÊæí¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ÈÉ iàÊÜ®Ü¨Ü GÆÉ ûæàñÜÅWÜÙÜÆãÉ A«ÝÂñܾ ÖÝÓÜáÖæãPÝRXÃÜáÊÜâ¨Üá. ËË«Ü ÊÜágÆá WÜÙÜ®Üá° ¹X¿ÞX ×w©vÜáÊÜ ÓÜãñÜÅÊÝX A«ÝÂñܾ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ PÝ~ÔPæãíw¨æ. ñÜñܤ ÌÍÝÓÜ÷, «ÜÊÜáì, ¯à£, iàÊÜ®Ü¨Ü ËË«Ü AíWÜWÜÙÝ¨Ü BvÜÚñÜ, ®Ý¿á, ÊÝ~gÂ, ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§, ËË«Ü ÊÜ꣤WÜÙÜá & GÇæÉÆãÉ A«ÝÂñܾ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜ CÈÉ ¯aÜcÙÜÊÝX¨æ. PÜÇæ, Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ, A¨ÜÃÜ A¼ÊÜÂQ¤ CÊÜâWÜ ÙÜÆãÉ B«Ý£¾PÜñæ ñÜáí¹ñÜáÙÜáPÜáÊÜí£¨æ. C¨ÜÄí¨Ü iàÊÜ®Ü ÖÝWÜã ÓÜíÓÜ¢£ ÎÅàÊÜáíñÜÊÝX¨æ.(B«Ý£¾PÜñæ¿á ±ÜÅ»ÝÊÜ ©í¨Ü »ÝÃÜ£à¿á iàÊÜ®Ü, ÓÜíÓÜ¢£ ÖÝWÜã PÜÇæ ñܮܰ ÓÝÌñÜíñÜÅ ÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨æ Gí¨Üá ÊÝ©ÓÜáÊÜÊÜĨݪÃæ. ÖÜÆÊÜâ ˨æàÎà bíñÜ®æWÜÚí¨Ü ±æÅàÄñÜÊÝ¨Ü D ÊݨÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ J±Ü³ ÇÝÃæÊâÜ .) C¨ÜQRíñÜÆã ÖæaÝcX, B«Ý£¾PñÜ ¿ æ áá ®ÜÊáÜ ¾ iàÊÜ®,Ü PÜÇæ, ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ®Üá° C®æã°í¨Üá A¨Üá½ñÜ B¿ÞÊÜá¨Üñܤ Pæãívæã À᪨æ GíŸá¨Ü¯°ÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ×í¨æ ®æãàw¨Üíñæ Óèí¨Ü¿áì±ÜÅþæ¿á®Üá° PæÆÊÜâ ÊÜáí© ÍæÅàÐÜu ÊÜÂQ¤WÙÜ áÜ PÜÇ¿ æ á ËË«Ü ±ÜÅPÝÃÜWÙÜ Ü Ë᣿ÞaæWæ PÜÃæ ¨æã¿á᪠"»ÜÊÂÜ ñæ'¿á ®æÇWæ àæ ÄÓÜáñݤÃ.æ B ÊÜáãÆPÜ "ÓܨÂÜ @ ±ÜÃÜ ¯ÊÜê£'(PÜÒ~PÜÊÝX¿Þ¨ÜÃã Ü ñÜ®°Ü ®áÜ ° ñÝ®Üá ÊÜáÃæ¿ááÊÜ B®Üí¨Ü) ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ C¨ÜÃÜ ÊÜááí©®Ü E®Ü°ñÜ ®æÇÁ æ áà "©ÊÜÂñæ'. PÜÇÝË¨Ü®È Ü É A¥ÜÊÝ ÓÜÖêÜ ¨Ü¿á¨ÜÈÉ ÊÜáãw ÊÜÞ¿áÊÝWÜáÊÜ "»ÜÊÂÜ ñæ' PÝƨÜ, ¨æàÍÜ¨Ü Ë᣿á®Üá° ËáàÄ A®ÜíñÜñ¿ æ áñܤ Jí¨Üá C|áPÜá®æãàoÊÜ®áÜ ° ¹àÃÜáÊÜâ¨Üá. "©ÊÜÂñæ' ¿Þ¨ÜÃã æ à GÆÉ Ëá£WÜÙÝaæ ®æǯæ íñÜ ÍÝÍÜÌñÊ Ü Ý¨Ü, ¯ñÜÂÊÜä A®ÜíñÜÊäÜ B¨Ü ±Üß Ü ÅÖܾ®Ü CÃÜáËPæ¿áñܤ Jí¨Üá ®æãàoÊÜ®áÜ ° ¹àÃÜáÊÜ ¿áñÜ°Ê®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. MáÑWÜÙàæ PÜËWÜÙÝXÃÜáÊÜ ®ÜÊáÜ ¾ ±ÜÃíÜ ±Üÿ æ áÈÉ (D ±ÜÃíÜ ±ÜÃæ ¯íñÜáÖæãàXÆÉ ; ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃíÜ ñÜÖÜ B«Üá¯PÜ ÓÜíñÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ C¨Üá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ ¿ááñܤ Ÿí©¨æ) B«Ý£¾PÜ A®Üá»Ü㣿á ÃÜÓÊ Ü âÜ Z¯à»ÜãñÜÊÝX A¼ÊÜÂPܤWã æ íw¨æ. ÊÝÂÓÜ, ÊÝȾàQ ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜáÖÝñܾÄÃÜÈ, ËáàÃݸÝÀá, ñÜáÙÜÔà¨ÝÓÜ, ŸÓÜÊ| Ü ¡, ±ÜâÃÜí¨Üè Ü ÝÓÜÃíÜ ¥Ü »ÜQ¤ PÜËWÜÚÃÜÈ, ñÝ®ÜÓàæ ®Ü, ñÝÂWÜÃÝgÃÜí¥Ü ®Ý¨ÜÁãàXWÜÚÃÜÈ, "©ÊÜÂñæ'¿á®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨ÜÃáÜ ; ×àWæ ±Üv¨ æ Ü Bñݾ®áÜ »Ü㣿á B«ÝÃÜ¨È Ü É Óèí¨Ü¿Þì®Üá»Ü㣿á®Üá° PÜívÜáPæãívÜÃáÜ . CíñÜÖÜ ÓÜíñÜÃÜ ÊæçË«ÜÂÊÜá¿áÊÝ¨Ü Óèí¨Ü¿Þì¼ÊÜÂQ¤Ááà ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜíÓÜ¢ £¿á ÊæáàÃÜáÎSÃÜWÙÜ áÜ ; ®ÝÊÜáÃÜã±ÝñܾPÜ »è£PÜ ±ÜűÜíaÜ¨Ü Ë᣿á®Üá° »æà©Ô ñÜÇÁ æ ᣤ ¯íñÜ, AÊÜÂPܤ ®æÇ¿ æ áñܤ ®æãàw ¸æÙWÜ áÜ £¤ÃáÜ ÊÜ ×ÊÜáÎSÃÜWÜÙÜá. r

gã®… £íWÜÙÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá

10 23

»Ý®ÜáÊÝÃÜ ÍܯÊÝÃÜ

HPݨÜÎ HPݨÜÎ

9


»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü AÄÊÜâ x »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ¿ÞÃÜá ñÝ®æà AÄñÜá PæãÙÜÛŸÆÉÃáÜ ? ®Ý®Üá B ±ÜÅ¿áñÜ°Ê®Ü °æ à ÊÜÞvÜáÊÜâ ©ÆÉ. ®Ý®Üá BñܮܮÜá° PæàÊÜÆ "ñÝÀá' AíñÜ ÊÜÞñÜÅ PÜãWÜáñæ¤à®æ. ñÝÀá ñܮܰ CaæfÀá ¨Üªíñæ ÊÜÞvÜÈ. BPæ¿á CaæfÀá¨ÜªÃæ ñÝ®æà ñæãàÄÔPæãvÜáñݤÙæ ¬ ñÝ®Üá H®Üá GíŸá ¨Ü®Üá°. CÆÉ©¨ÜªÃæ CÆÉ. ®Ü®Ü°¨Üá ¸æQR®Ü ÊÜáÄ¿á ÓÜÌ»ÝÊÜ. PæàÊÜÆ A¨Üá, "Ëá¿ÞÊ…!' "Ëá¿ÞÊ…!' AíñÜ PÜãWÜáñܤ¨æ. EÚ¨Ü ñܮܰ ÁãàWÜPæÒàÊÜáÊÜ®æ°ÇÝÉ ñÝÀáWæ ¹oár¹qrÃÜá ñܤ¨æ. ñÝÀá¸æPÜáR PæÆÊÜâ ÊæàÙæ ÊÜáÄ¿á®Üá° AwWæÊÜá®æ¿áÈÉ , C®Üá° PæÆÊÜâ ÊæàÙæ ¿ágÊÜÞ®Ü®Ü ÖÝÔWæ ÊæáàÇæ CvÜáñܤ¨æ. bPÜR ÊÜáWÜáËWæ ñÝÀá ÊÜÞñÜÅ ¸æàPÜá. ñܮܰ ñÝÀáWæ GÐÜár IÍÜÌ¿áì˨æ GíŸá¨Üá A¨ÜPæR Wæ㣤ÃÜáÊÜâ ©ÆÉ ; £Ú¿áÈbfÓÜáÊÜâ¨Üã CÆÉ. A¨ÜPæR PæàÊÜÆ Wæ㣤¨æ: "®Ü®Ü° ñÝÀá C¨ÝªÙæ; C®Üá° ®Ü®ÜWæà®Üá ÁãàaÜ®æ?' ¨ÝÔ¿á ÊÜáWÜáËWÜã Wæ㣤¨æ, ñÜ®ÜWæ㟺ÙÜá ñÝÀá C¨ÝªÙæ AíñÜ. A¨ÜPÜãR ¿ágÊÜÞ®Ü®Ü ÊÜáWÜáËWÜã gWÜÙÜ ŸíñÜá Gí¨ÜÃæ, BWÜ A¨Üá ÖæàÙÜáñܤ¨æ, "®Ü®Ü° ñÝÀá C¨ÝªÙæ, ®æãàwPæã. ÖæãàX ÖæàÚ ¹vÜáñæ¤à®æ.' ®Ü®Ü°¨Üá ÓÜíñÝ®Ü »ÝÊÜ. x ±ÜÅ£Á㟺®Üã ñܮܰ Ÿá©œÍÜQ¤WÜ®ÜáÓÝÃÜ »ÝËÓÜáñݤ®æ, »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜíŸí«ÜÊÝX ñÝ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° AÄñÜáPæãívÜá ¹qr¨æªà®æ GíŸá¨ÝX. ¯àÊÜâ ÖæàÙÜᣤàÃÜÆÉ, Jí¨Üá CÃÜáÊæ ÓÜPÜRÃæ¿á WÜávÜx¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàX A¨ÜÃÜ Jí¨Üá PÜ| £®Üá°ÊÜâ ¨ÜÃÇ Ü Éæ à A¨ÜÃÜ Öæãpær ñÜáí¹Öæãà¨ÜÃã Ü »ÝËÓÜáñܤ¨,æ ÊÜááí©®Ü ÓÜÆ Ÿí¨Üá D Cwà WÜávÜxÊÜ®æ°à ñܮܰ WÜãwWæ ÓÝXÔ¹vÜá ñæ¤à®æ GíŸá¨ÝX. x ±ÜÃÜŸÅÖܾ®Ü ÓÜÌÃÜã±Ü H®æíŸá¨ÝX ¸Ý¿áÈÉ ÖæàÙÜ ÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨ÜÃÜ ÓÜíŸí«ÜÊÝX ÊÜÞñæà ÖæãÃÜvÜáÊÜ ÖÝXÆÉ. A®ÜíñÜÊÜ®Üá° ¿ÞÃÜá ñÝ®æà ÊÜÞ£¯í¨Ü ÊÜ~ìÓÜ ŸÆÉÃÜá? ÖÜQR GÐærà GñܤÃÜPæR ÖÝÄÖæãà¨ÜÃÜã, A¨Üá ÖÝÄ ÖæãàWܸæàPÝ¨Ü GñܤÃÜ C®Üã° EÚ¨ÜáPæãívæà CÃÜáñܤ¨æ. x ŸÅÖܾþÝ®ÝÊÜÓæ§WÜã A£àñÜÊݨÜ᪠¸æàÃæãí©¨æ. þÝ®Ü ¨æãÃæñÜ ÊæáàÇæ ËþÝ®Ü. ¿ÞÄWæ þÝ®Ü¨Ü AÄÊÜâ C¨æÁãà, BñܯWæ AþÝ®Ü¨Ü AÄÊÜä CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜÔÐÜu ñܮܰ ®ÜãÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªPÝRX ÍæãàPÝPÝÅíñܮݨÜ. ÊÜÔÐÜu®Üí¥Ü þݯ HPæ ±ÜâñÜÅÍæãàPÝPÝÅíñÜ®ÝWܸæàPÜá GíŸá ¨ÝX ÆPÜÒ$¾| ÃÝÊÜá®Ü®Üá° PæàÚ¨ÝWÜ, BñÜ ÖæàÚ¨Ü: "¯à®Üá þÝ®ÝþÝ®ÜWÜÚWæ A£àñÜ®ÝWÜá.' ¿ÞÃÜÈÉ þÝ®ÜÊÜâ CÃÜá 10

Ü É AþÝ®ÜÊäÜ CÃÜáñܤ¨.æ ñܤ¨æÁãà, BñÜ®È PÝÈWæ ÊÜááÙÜáÛ aÜábcPã æ ívÜÃ,æ ¸æàÃæãí¨Üá ÊÜááÙÜÛ®áÜ ° ÖÜávÜáQ ñÜí¨Üá A¨Ü®Üá° ñæWæ¿á ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ; ŸÚPÜ GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜááÙÜÛ®Üã° ¹ÓÝw¹vܸæàPÜá. x ËþÝ®ÜÊæí¨ÜÃæà®Üá? »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ËÍæàÐÜ ÃÜã±Ü©í¨Ü AÄ¿ááËPæ. PÜqrWæ ¿áÈÉ ¸æíQÀá¨æ GíŸ AÄÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¨ÜêyÜ ÍÜŨæœWæ "þÝ®Ü' AíñÜ ÖæÓÜÃÜá. A¨ÜÃÜ ¸æíQ Àáí¨Ü A®Ü° ¸æàÀáÔ EívÜá £í¨Üá, ÖÜêÐÜr ±ÜâÐÜrÃÝWÜáÊÜâ¨ÜPRæ "ËþÝ®Ü' AíñÜ ÖæÓÃÜ áÜ . »ÜWÜ ÊÜíñܯ¨Ýª®æ GíŸá¨ÜÃÜ ÓÝÌñݾ®áÜ »ÜÊÜ Öæãí¨ÜáÊÜâ¨ÜPRæ "þÝ®Ü' AíñÜ ÖæÓÃÜ áÜ . B¨ÜÃæ BñÜ®ã æ vÜ®æ ÓÜÈWæÀáí¨Ü ÊÜÞñÜáPÜñæ ¿ÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR, BñÜ®æãvÜ®æ ÊÝñÜÕÆÂ, ÓÜSÂ, ¨ÝÓÜÂ, ÊÜá«ÜáÃÜ ¬ D »ÝÊÜWÜÚí¨Ü B®Üí¨Ü±ÜvÜáÊÜâ¨ÜPæR "ËþÝ®Ü' AíñÜ ÖæÓÜÃÜá. »ÜWÜÊÜíñÜ®æà D iàÊÜgWÜñÜᤠGÆÉÊÜä BX¨Ýª®æ GíŸá¨ÜÃÜ ±ÜÅñÜÂPÜÒ ¨ÜÍÜì®ÜPæR "ËþÝ®Ü' AíñÜ ÖæÓÜÃÜá. x »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ »ÜQ¤ÀáÆÉ¨Ü ®ÝÊÜáÊÜÞñÜÅ ±ÜíwñÜÃÜá AÓÜퟨܜÊÝX ÊÜÞñÜáPÜñæ BvÜáñݤÃæ. ±ÜíwñÜ ÓÜÊÜÞ«ÝÂÀá, ñܮܰ ÓÜí»ÝÐÜOæ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ JÊæá¾ ÖæàÚ¨Ü: "»ÜWÜÊÜíñÜ ¯àÃÜÓÜ, ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ±æÅàÊÜá »ÜQ¤WÜÚí¨Ü BñܮܮÜá° ÓÜÃÜÓܮܮݰX ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá.' ÖÝWæà ®æãàw! Êæà¨Ü ¿ÞÃÜ®Üá° "ÃÜÓÜ ÓÜÌÃÜã±Ü' AíñÜ NãàÑÓÜᣤ¨æÁãà BñܮܮÜá° "¯àÃÜÓÜ' AíñÜ ÊÜ~ìÓÜáÊÜâ¨Üá! C¨Üá ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ, B ±ÜíwñܯWæ »ÜWÜ ÊÜíñÜ®Ü ¯gÓÜÌÃÜã±Ü H®Üá GíŸá¨Üá ÓÜÌƳÊÜä Wæ㣤ÆÉ GíŸá ¨Ü®Üá°. A¨ÜPÝRXÁá BñÜ®Ü ÊÜÞ£®ÜÈÉ AÓÜퟨܜñæ. x ±ÜÅ£Á㟺®Üã ñܮܰ ñܮܰ »ÝÊܨÜíñæ »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ®æãàvÜáñݤ®æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ñÝÊÜáÔPÜ »ÜPܤ®Ü®Üá° ñæWæ¨Üá PæãÚÛ. BñÜ »ÝËÓÜáñݤ®æ, »ÜWÜÊÜ£ BvÜ®Üá° £®Üá°ñݤÙæ Gí¨Üá. A¨ÜPÝRX BPæWæ ŸÈ¿á®Üá° A²ìÓÜáñݤ®æ. ÖÝWæÁáà ÃÝg ÔPÜ »ÜPܤ A®æàPÜ ŸWæ¿á ±ÜÆ ÊÜáñÜᤠA®Ü°ÊÜ®Üá° A²ìÓÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ÓÝ£¤$ÌPÜ »ÜPܤ®ÜÈÉ ¿ÞÊÜ Ë«ÜÊÝ¨Ü ¸ÝÖܱÜähæ¿á BvÜíŸÃÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. BñÜ ±Üähæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá g®ÜÄWæ Wæãñæ¤à CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÜãÊÜâ CÆɨæ CñÜᤠGí¨ÜÃæ ¹Æ̱ÜñæÅ, WÜíWÝgÆ CÊÜâWÜÚí¨ÜÇæà ±Üähæ ÊÜÞw¹vÜáñݤ®æ. BñÜ®Ü ®æçÊæà¨ÜÂPæR Jí¨Üá ×w ¸æÆÉ¨Ü ±ÜâÄÁãà A¥ÜÊÝ Jí¨æÃÜvÜá ŸñݤÓÜÊæäà C¨ÜªÃæ ÓÝPÜá. A±ÜÃÜã±ÜPæR JÊæã¾Êæá¾ »ÜWÜÊÜíñܯWæ ±Ý¿áÓÜ ÊÜÞw A²ìÓÜáñݤ®æ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü©í¨Ü ËÊæàPܱÜÅ»Ü


CÚ ÊÜ¿áÔÕ®È Ü É B®Üí¨ÜÊ® Ü áÜ ° ±Üv¿ æ ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ ÓÝÌËá ÃÜíWܮݥݮÜí¨Ü ±ÜÅÓݤÊÜ®æ: ÓÝÌËá ÃÜíWܮݥݮÜí¨ÜÃÜá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü 13®æà ±ÜÃÜÊÜÞ«ÜÂPÜÒÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá AíñÜÃÜÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ TÝ£¿á®Üá° Öæãí©¨Üª ÊÝX¾WÜÙÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÍÝÈà »ÝÐÜ|WÜÙÜá »ÝÃÜñÜ ÖÝWÜã ˨æàÍÜWÜÙÜÈÉ®Ü ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜáí© ±æÅàPÜÒPÜÃÜ®Üá° ÊÜáíñÜÅÊÜááWÜœÃܮݰXÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. AÊÜÃÜá ÖÜÆÊÝÃÜá WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbԨݪÃæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊݨÜÊÜâWÜÙÜá: The Message of the Upanishads (PܮܰvܨÜÈÉ: "E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜ ÓÜí¨æàÍÜ')™, A Piligrim looks at the World, Eternal Values for a Changing Society (4 Vol.s) ("±ÜÄÊÜñÜì®ÜÎàÆ ÓÜÊÜÞgPæR ÍÝÍÜÌñÜ ÊÜáèÆÂWÜÙÜá' & 4 ÓÜí±ÜâoWÜÙÜÈÉ), Vedanta and the future of Mankind ÖÝWÜã Social Responsibilites of Public Administrators. C£¤àaæWæ »ÜWÜÊÜ©Yàñæ ÖÝWÜã ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPÜ E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜ ÊæáàÇæ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ËÊÜÃÜOÝñܾPÜÊÝ¨Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜã PÜãvÜ WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝXÊæ. 1986ÃÜÈÉ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜá ®ÜÊܨæÖÜÈWæ »æàqÀáñܤ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜÓÜíñÜ ËÖÝÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ "ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ PÜáqàÃÜ'¨ÜÈÉ (ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜá¨Ü B£¾à¿á »ÜPܤÃÝ¨Ü ÎÅà Ô.Gí. ÊÜáÈP… AÊÜÃÜ ¯ÊÝÓÜ) ®ÜÊæíŸÃ… 26ÃÜí¨Üá ¯àw¨Ü ±ÜÅÊÜaÜ®ÜÊæà "CÚÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ.' (PܮܰvÝ®ÜáÊݨÜ: ÓÝÌËá hÝn®ÜÁãàWÝ®Üí¨Ü)

»ÝWÜ 1

PÜÙæ¨Ü ¸ÝÄ ®Ý®Üá CÈÉ »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÝWÜ ŸÖÜÙÜ g®Ü

ÓæàĨܪÃÜá Gí¨Üá ÎÅà ÊÜáÈP… AÊÜÃÜá £ÚÔ¨ÜÃÜá. B«Ý£¾PÜ iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜÌÃÜã±Ü GíñÜÖܨÜá, A¨ÜÃÜ ×í©ÃÜáÊÜ ñÜñܤ$ÌÊæà®Üá GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá ®ÜÊÜá¾ g®ÜÄWæ ËÍæàÐÜ BÓÜQ¤Àá¨æ GíŸá¨Ü®Üá° C¨Üá ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. ÖÜÆÊÜâ ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜê¨Ýœ±Ü Êæí¨ÜÃæ Jí¨Üá Äࣿá ÖæãÃæ, AñÜÂíñÜ ¸æàhÝĮܨÜá, ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÝÌÃÜÓÜÂËÆÉ¨Ü Jí¨Üá AÊÜÓæ§. A¨Ü®Üá° ¸ÝÖÜ ÊÜÓÜá¤WÜÚí¨Ü & ËÍæàÐÜÊÝX ÊÜá¨ÜÂ±Ý®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÝÌÃÜÓÜ PÜÃÜÊܮݰX ÊÜÞvÜÆá ±ÜſᣰÓÜáñݤÃæ. C£¤àaæWæ A¨ÜPÝRX ÊÜÞ¨ÜPÜ ¨ÜÅÊÜÂÊÜ®Üá° ÓæàËÓÜáñݤÃæ. ÖæaÝcX AÈÉ «ÜãÊÜá±Ý®Ü C¨æªà C¨æ. ®Ý®Üá AÊæáÄPܨÜÈÉ PæÆÊÜâ ÊÜê¨ÝœÍÜÅÊÜáWÜÚWæ »æàq Pæãqr¨æª. B¨ÜÃæ AÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà Äࣿá B®Üí¨Ü˨ܪíñæ ®Ü®ÜWæ PÜívÜáŸÃÜÈÆÉ. AÊÜÄWÝWÜáÊÜ ¸æàhÝ ÃÜ®Üá° PæãÆÉÆá AÊÜÃÜá GÆÉ Äà£¿á ¸ÝÖÜÂÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° AÊÜ Æí¹ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá ¬ B¨ÜÃæ AÊÜâ SíwñÜ JÙæÛ¿áÊÜÆÉ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ×àWÝWܸÝÃܨÜá. HPæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ A¨Üá½ñÜ ÊÝ¨Ü B«Ý£¾PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæÀá¨æ. D ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ ®ÜÊÜáWæ BÓÜQ¤Àá¨æ. »ÝÃÜ£à¿á B«Ý£¾PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á ŸWæY A®æàPÜ ÊÜáí© BÓÜQ¤ Öæãí¨Üᣤ¨ÝªÃæ. C¨ÜÄí¨ÝX, ®ÝÊÜâ ÊÜê¨ÜœÃÝX¨ÜªÃÜã ¨ÜáŸìÆÃÝX¨ÜªÃÜã ÓÜÄ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ B®Üí¨Ü©í¨Ü CÃÜ ŸÖÜá¨Üá. E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÖÝWÜã CñÜÃÜ WÜÅí¥Ü WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜáWæ ¯àvÜÇÝXÃÜáÊÜ, ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ¸æÙÜÊÜ~

gã®… 2018

11


Wæ¿á AÓÝ«ÝÃÜ| ñÜñܤ$Ì©í¨Ü C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÊÜÞ®ÜÊ®Ü Ü ÓÜÊáÜ WÜÅ ¸æÙÊ Ü ~ Ü Wæ ÖÝWÜã ±ÜıÜä|ìñæWÝX CÃÜáÊÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ¨ÜÍÜì®ÜÍÝÓÜ÷ÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ "Êæà¨ÝíñÜ' ÊæíŸ ±Ü¨Ü©í¨Ü PÜÃæ¿ááñæ¤àÊæ. E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜá, Xàñæ, Ÿá¨Üœ®Ü E±Ü¨àæ ÍÜWÙÜ áÜ , ÎÅà ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áìÃÜ »ÝÐÜÂWÜÙáÜ ÖÝWÜã DaæWæ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ, ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ ÖÝWÜã ÃÜÊÜá| ÊÜáÖÜÑìWÜÙÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝñܾÃÜ E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜ ÃÜã±Ü ¨ÜÈÉ C¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. ±ÝÍÝcñÂÜ ñÜñ¤Ü ÌÍÝÓÜ÷ ÖÝWÜã ®ÜÊáÜ ¾ ñÜñ¤Ü ÌÍÝÓÜ÷ CÊÜâWÜÙÜ ¨ÜêÑr Pæãà®ÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ¼®Ü°ñæÁáí¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ ñÜñܤ ÌWÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ ±ÜÅΰÓÜŸÖÜá¨Üá, A¨Ü®Üá° ±ÜÄàûæWæ JÙܱÜwÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ±ÜÎcÊÜá¨ÜÈÉ ñÜñܤ ÌWÜÚÃÜáñܤÊæ & AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¿ÞÃÜã ±ÜÅΰÓÜá ÊÜí£ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü AÈÉ ÊæçaÝÄPÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ñÜê±Ü¤ÊÝWܨÜá. B¨ÜÃæ »ÝÃÜñܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÊæçaÝÄPÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜã PÜãvÜ ±ÜÅΰÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜ겤 Öæãí¨ÜŸÖÜá¨Üá; A¨ÜPæR ÓÜãPܤÊÝ¨Ü EñܤÃÜ Æ¼ÓÜáÊÜâ¨Üá. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áìÃÜ "ËÊæàPÜaÜãvÜÊÜá~'¿á®æ°à ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ. A¨æãí¨Üá A¨Üá½ñÜ ÊÝ¨Ü WÜÅí¥Ü. AÈÉ ÎÐÜ®æ㟺 WÜáÃÜáËWæ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜÌ»ÝÊÜÊæà®Üá, ®ÜÊÜá¾ ¯gÊÝ¨Ü WÜáÄ ¿ÞÊÜâ¨Üá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° ÖÝPÜáñݤ®æ. A¨ÜPæR EñܤÃÜÊÝX WÜáÃÜá ÖÜíñÜÖÜíñÜ ÊÝX EñܤÄÓÜáñݤ, ÎÐÜ娆 ®æç£PÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á®Üã° ÊÜÞvÜá ñݤ®æ. A®ÜíñÜÃÜ B ÎÐÜ®ÜÈÉ ñÜáÓÜá B«Ý£¾PÜ ÖÜÔÊÜâ hÝWÜêñÜ ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá; A¨ÜÃÜ ®ÜíñÜÃÜ AÊÜ®áÜ A®ÜáÓÜÄÓܸàæ PÝ¨Ü Ë«Ý®Ü WÜÙ®Ü áÜ ° PÜáÄñÜíñæ A®æÌàÐÜOæ BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. Aí£ÊÜá ÊÝX B Ë«Ý®ÜWÜÙÜá AÊܮܮÜá° ÓÝûÝñÝRÃܨÜñܤ Pæãívæã¿áá ÊÜâÊÜâ. "ËÊæàPÜaÜãvÝÊÜá~'¿áÈÉ 580 ÍæãÉàPÜWÜÚÊæ. AñÜÂíñÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ »ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü B«Ý £¾PÜ iàÊÜ®Ü¨Ü A¨Üá½ñÜ ËÊÜÃÜOæ AÈɨæ. D WÜÅí¥Ü¨Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá 12 ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜÈÉ ¯àwÃÜáÊÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá Cí¨Üá «Ü̯ÓÜáÃÜÚWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ Æ»ÜÂÊÝXÊæ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° PæàÙÜá £¤ÃáÜ ÊÝWÜ AÈÉ WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÜÅ£Áãí¨Ü®ã Ü ° ËÊÜÄԨܪ®áÜ ° PÝ| ŸÖÜá¨Üá. ×àWæ AñÜá®ܰñÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá bí£ÓÜá £¤¨ÜªÃæ ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü ÖæaÜác A¥Üì±Üä|ìÊÜä, ÖæaÜác B®Üí¨Ü ¨Ý¿áPÜÊÜä BWÜáÊÜâ¨Üá. ¿ÞÊÜâ¨æà ¸ÝÖÜÂÊÜÓÜá¤WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜá¾ ¸æàhÝÃÜ®Üá° ¯àWÜÆá ÊÜÞvÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙæÆÉÊÜä ®ÜÊáÜ ¾®áÜ ° ¨ÜáŸìÆWæãÚÓÜáÊÜâÊÜâ. A¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊáÜ Wæ ¿ÞÊÜâ¨æà B®Üí¨Ü ¨æãÃÜPܨÜá. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ®æçg ÓÜÌ»ÝÊÜÊæà BXÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ A®ÜíñÜ Bñܾ®æãí©Wæ ®ÝÊÜâ ÓÜí±ÜPÜì ¸æÓæ¨ÝWÜ ®ÜÊæã¾ÙÜ Xí¨ÜÇæà BíñÜÄPÜÊÝ¨Ü B®Üí¨Ü ÖæãÃÜÖæãÊÜá¾ÊÜâ¨Üá. CÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ¸ÝÖÜÂÊÜÓÜá¤Ë®Ü Eñæ¤àg®Ü¨Ü AWÜñÜÂËÆÉ. ¸ÝÖÜ 12

ÊÜÓÜá¤WÜÙÜíñÜã ŸÖÜÙÜ ¨Üá¸ÝÄ PÜãvÜ. D PÝÃÜ|©í¨Ý XÁáà, ÊÜÞ¨ÜPܨÜÅÊÜÂWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜÙÜÛÃÝXÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æÀáí¨ÜÇæà PÜ©¿ááñݤÃæ. D ÓÜÊÜáÓæÂÀáí¨Ü ®ÜÊÜá¾®Üá° ±ÝÃÜáÊÜÞvÜŸÆÉ E±Ü¨æàÍÜ Êæäí¨Üá CÈɨæ. B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ BaÜÃÜOæWæ ñÜÃܸæàPÜá. CÈÉ¿áñÜ®ÜPÜ ®ÜÊÜáWܨÜÃÜ AWÜñÜÂËÃÜÈÆÉ; HPæí¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ FÚWÜÊÜޮܠÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ¨æªÊÜâ. B¨ÜÃæ DWÜ A¨ÜÃÜ AWÜñÜÂ˨æ, GÆÉÄWÜã AWÜñÜÂ˨æ. BWÝWÜ Cí¥Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü WÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ±ÝÅÊÜááSÂñæ C¨æà BX¨æ. ¨æç®Üí©®Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá ŸWæ¿á B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ, ñÜáÓÜá «Ý娆 ÖÝWÜã »Üg®æ & CÊæÆÉÊÜä ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜ WæãÚÓÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá. DaæWæ ®ÜÊÜá¾ »Üg®… ÓÜíÓÜ¢£ ±ÝÍÝcñÜ gWÜñܤ®Üá° BPÜÅËáÓÜᣤ¨æ. AÈÉ GÆÉÃÜã »Üg®æWÝX ÖÝñæãÃæ¿ááñݤÃæ. PÝÃÜáWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá »Üg®æ¿á PÝÂÓæoárWÜÙÜ®Üá° ÖÝPÜáñݤÃæ. ®Ü®Ü°®Üá° PÝÃÜáWÜÙÜÈÉ PÜÃæ¨æã¿áá ÊÝWÜ AÊÜÃÜá D »Üg®æWÜÙÜ®Üá° PæàÚÓÜáñݤÃæ. GÆÉ ÊÜá®æWÜÙÜÆãÉ ®Ý®Üá »Üg®æ¿á PÝÂÓæoárWÜÙÜ®Üá° PÜíw¨æªà®æ. C¨Üá AÇæÉÆÉ £àÃÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. »Üg®æÁáí¨ÜÃæ A¨æãí¨Üá AÓÝ«ÝÃÜ| A®Üá»ÜÊÜ. ¯ÊÜáWæ ŸÅÖܾhÝn®ÜÊÜâípÝWÜ©¨ÜªÃæ, PÜvæà±ÜPÜÒ »Üg®æWÜÙÜ®Üá° ÖÝvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜŸÖÜá¨ÜÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü, »Üg®æÁáíŸá¨Üá Jí¨Üá B«Ý£¾PÜ A®Üá»ÜÊÜ. «Ý®ÜÊÜä B«Ý£¾PÜ A®Üá»ÜÊÜÊæà. PæàÊÜÆ ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, ñæíX®ÜPÝÀá ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, WÜípæ ¸ÝÄÓÜáÊÜâ¨Üá CñÝ©WÜÙÜá B«Ý£¾PÜ A®Üá»ÜÊÜÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ »Üg®æ¿áÈÉ B«Ý£¾PÜ A®Üá»ÜÊÜ˨æ. Cwà gWÜñÜᤠAí¥Ü B«Ý£¾PÜ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° AÃÜÓÜᣤ¨æ. ÊÜÞ®ÜÊܯWæ ÊÜáãÃÜá ŸWæ¿á B®Üí¨ÜWÜÙÜá ¨æãÃÜPÜŸÆÉÊÜâ Gí¨Üá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ñÜÊÜá¾ E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ÖæàÙÜáñݤÃæ. ("ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü', »ÝWÜ 1, ±Üâ 518) CÈÉ AÊÜÃÜá ŸÙÜÔÃÜáÊÜ ±Ü¨Ü "B®Üí¨Ü'. ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã ÊÜáãÃÜá ŸWæ¿á B®Üí¨ÜWÜÙÜá EípÝWÜŸÆÉÊÜâ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá ËÐÜ¿Þ®Üí¨Ü. "ËÐÜ¿á'Êæí¨ÜÃæ Cí©Å¿áWÜÚWæ ËÐÜ¿á ÊÝWÜáÊÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá, £®Üá°ÊÜâ¨Üá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü Cí©Å¿Þ®Üá »ÜÊÜWÜÙÜá. C¨æà "ËÐÜ¿Þ®Üí¨Ü' & ¸ÝÖÜÂÊÜÓÜá¤WÜÚí¨Ü Ƽ ÓÜáÊÜ B®Üí¨Ü. Êæà¨ÝíñܨÜÈÉ ®ÝÊÜâ ËÐÜ¿Þ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° QàÙÝX »ÝËÓÜáÊÜâ©ÆÉ. bPÜR ÊÜáWÜáËWæ ŸÄà ËÐÜ¿Þ®Üí¨Ü Êæäí¨æà ¸æàPÜá; A¨ÜPæR ¸æàÃæà®Üã Wæ㣤ÆÉ. GÆÉÃÜã ËÐÜ¿Þ ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ A¨ÜQRíñÜ E®Ü°ñÜ ÖÜíñÜ¨Ü B®Üí¨ÜWÜÚÊæ GíŸá¨Ü®Üá° £Ú©ÃܸæàPÜá. Êæà¨ÝíñÜ ×àWæ

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÖæàÙÜáñܤ¨æ. ÊÜáWÜáËWæ ËÐÜ¿Þ®Üí¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà CÐÜrÊÝWÜá ÊÜâ¨Üá; B¨ÜÃæ A¨ÜPæR CñÜÃÜ B®Üí¨ÜWÜÙÜã Æ»ÜÂÊÝWܸæàPÜá. ÍÝÇæWæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, hÝn®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá CñÝ©. »è£PÜ ÖÜíñÜ¨Ü ËÐÜ¿Þ®Üí¨Ü©í¨Ü A¨Üá BÃÜí¼ÓÜÈ. GÃÜv®Ü æ ¿á¨æà »Üg®Ý®Üí¨Ü. ®ÜÊÜá¾ AíñÜÃÜíWÜ©í¨Ü ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ÊÜ A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü B®Üí¨Ü˨Üá; ¸ÝÖÜ©í¨ÜÆÉ. D B®Üí¨Ü¨Ü Jí¨Üá »ÝWÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá »Üg®æ, «Ý®Ü, ÍÝÓÝ÷«Ü¿á®ÜÜ A¥ÜÊÝ ÊæçhÝn¯PÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æÀáí¨Ü PÜãvÜ. D B®Üí¨ÜWÜ ÙæÆÉÊÜä ®ÜÊÜá¾ JÙÜX¯í¨ÜÇæà ŸÃÜáñܤÊæ. C¨Ü®æ°à »Üg®Ý®Üí¨Ü G®Üá°ñæ¤àÊæ. C¨ÜÃÜ ÓÝÃÝíÍÜËÐær: »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®ÝÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜá¤£Ô ÖÝvÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜÊÜá¾ ÓÜíñÜÃÜáWÜÙæÆÉ »Üg®æWÜÙÜ®Üá° ÖÝw ¨ÝªÃ:æ WÜáÃÜá®Ý®ÜP… ÖÝw¨ÝªÃ,æ A¨æà Ä࣠CñÜÃÜ ÔP…V WÜáÃÜá WÜÙÜã PÜãvÜ ÖÝw¨ÝªÃæ. AíñæÁáà AÓÝÕËá®ÜÈÉ ÍÜíPÜÃÜ ¨æàÊÜ, EñܤÃÜ »ÝÃÜñܨÜÈÉ ËáàÃݸÝÀá, ÓÜãÃܨÝÓÜ, ¨Üü| ¨ÜÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜíñÜÃÜáWÜÙÜá PÜãvÜ. AÊÜÃÜ ÖÝvÜáWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜPæR A»ÜãñܱÜäÊÜìÊÝ¨Ü B«Ý£¾PÜ ÎPÜÒ| ÖÝWÜã ÍÜQ¤ ¿á®Üá° ¯ËáìÔPæãqrÊæ. »ÝÃÜñܨݨÜÂíñÜ AÊÜâ ÖÜÃÜwÊæ; ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ®Üã° AÊÜâ ±ÜÅ»ÝËÔÊæ. B¨Ü PÝÃÜ|Êæà ¨æÖÜÈ ¿áÈÉÃÜáÊÜ AÊæáÄPÜ¨Ü ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÝ¨Ü Pæ®æñ… WÝÇ…¸æùñ… Jí¨Üá ÓÜÆ Áãàg®Ý BÁãàWÜPæR Ÿí©¨ÝªWÜ BÁãàWÜ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÄWæ ×àWæí¨ÜÃÜá: ""®Ý®Üá gWÜ£¤®ÜÇæÉvæ ¼àPÜÃÜ ŸvÜñÜ®Ü ÊÜ®Üá° PÜíw¨æªà®æ. »ÝÃÜñܨÜÆãÉ ŸvÜñÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜíw¨æªà®æ. B¨ÜÃæ »ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É®Ü ŸvÜñ®Ü Ê Ü íæ ¨ÜÃæ ŸÖÜÙÜ ËÍæàÐÜ & HPæí¨ÜÃæ, CÈÉ®Ü ŸvÜg®ÜÃÜ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ ¸æÙÜPÜá Ëá®ÜáWÜᣤÃÜáñܤ¨æ; A¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ¸æàÃæÆãÉ PÜíwÆÉ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ŸvÜñÜ®Ü Jí¨Üá A±ÜÃÝ«ÜÊÜÆÉ. ¸æàÃæ GÆÉ ¨æàÍÜWÜÙÜÆãÉ ŸvÜñ®Ü Ê Ü íæ ¨ÜÃæ PÜáwñÜ, A±ÜÃÝ«Ü ÖÝWÜã ±ÜÅ£PÜÒ|¨Ü E¨æÌàWÜ.'' væãËá¯P… Çݲ¿áÃ… GíŸáÊÜ®Üá PÜÆRñܤ¨Ü PæãÙÜWæàÄ WÜÙÜ ŸWæY "The City of Joy' GíŸ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ÃÜbԨݪ®æ. A¯ÄàüñÜÊÝX ¿ÞÃæãà D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ®Ü®ÜWæ PæãorÃÜá. ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ ®Ý®Üá D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° K©¨æ. ñÜáíŸ PÜáñÜãÖÜÆPÜÃÜÊÝ¨Ü ±ÜâÓܤPÜ. PÜÆRñܤ¨Ü PæãÙÜWæàÄ¿áÈÉ GÆÉÊÜä »Ü¿Þ®ÜPÜ; ±ÜÅ£Áãí¨Üá ¨ÜêÑrPæãà®Ü©í¨Ü ®æãàw ¨ÝWÜÆã PÜãvÜ. B¨ÜÃæ AÈÉ g®ÜÃÜá B®Üí¨ÜÊÝX¨ÝªÃæ, ŸÄà B®Üí¨ÜÊæà! GÇæÉÆãÉ PæãÙæ ñÜáí¹¨æ, B¨ÜÃæ ÊÜáPÜRÙÜ ®ÜWÜáÊæäà ®ÜWÜá. Cwà ±ÜâÓܤPÜÊæà D Jí¨Üá ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° PÜáÄñÝX¨æ. PÜÆRñܤ¨Ü B »ÝWÜ¨Ü ÖæÓÜÃÜá "B®Üí¨Ü®ÜWÜÃÜ'Êæí¨Üá. ®Ý®Üá C¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨æàPæí¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ ŸvÜg®ÜÃÜ hæàŸá TÝÈ ¿ÞX©ªÃÜŸÖÜá¨Üá; B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á TÝÈ¿áÆÉ. AÊÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ŸÚWæ Öæãà¨ÜÃ,æ ¯ÊÜáWÜã ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ AÊÜÃáÜ GÐæãrí¨Üá gã®… 2018

E¨ÝÄWÜÙæíŸá¨Ü®Üá° ñæãàÄÔPæãvÜáÊÜ ÖÜÆÊÜâ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá D ÇæàSPܯWæ ƼԨܪÊÜâ. E¨ÝÃÜñæ, A®ÜáPÜí±Ü ÖÝWÜã B¨ÜÃÜ ¬ CÊÜ®Üá° ¹orÃæ C®æ°à®Üá ¸æàPÝX¨æ? CÊÜâ ÓÜíÓÜ¢£¿á WÜáÃÜáñÜáWÜÙÜá. B¨ÜªÄí¨Ü ®ÜÊÜá¾ g®ÜÃÜá (¨ÜQÒ| ÖÝWÜã EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜíñÜÃÜá ¯àw¨Ü) B »Üg®Ý®Üí¨Ü ÊÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. A¨Üá ŸÃÜáÊÜâ¨Üá JÙÜX¯í¨Ü. ®ÝÊÜâ bPÜR ¸ÝÆPÜ&¸ÝÆQ¿áÃÝX¨ÝªWÜ PæÆÊæäí¨Üá ŸWæ¿á »Üg®Ý®Üí¨ÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔÃÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ GÆÉ gÊݸݪÄWÜÙÜã ÊÜááX©ÃÜáÊÝWÜ, ®ÜÊÜá¾ ¨æç®Üí©®Ü JñܤvÜ WÜÚí¨Ü ®ÝÊÜâ ¯ÊÜ꣤ Öæãí©¨ÝªWÜ ®ÝÊÜâ C¨Ü®Üá° ¯gÊÝX A®Üá»ÜËÓÜŸÇæÉÊÜâ. ®ÝÊæàPæ Cí¨Üá »Üg®Ý®Üí¨ÜÊÜ®æ°à ®æbc PæãÙÜÛ¸æàPÜá? HPæí¨ÜÃæ, ÊÜáãÃÜ®æà ÖÜíñÜ¨Ü B®Üí¨Ü ñÜáí¸Ý E®Ü°ñÜÊݨÜá¨Üá. A¨Ü®Üá° "ŸÅÖݾ®Üí¨Ü'Êæ®Üá°ñݤÃæ. »ÜWÜ Êܨ… ÓÝûÝñÝRÃÜÊݨÝWÜ ¯ÊÜáWæ AÓÝ«ÝÃÜ| B®Üí¨Ü¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜÃæ »Üg®Ý®Üí¨Ü ®ÜÊÜáWæÆÉ Æ¼ÓÜ ŸÖÜá¨Üá; B¨Ü PÝÃÜ|Êæà »Üg®Ý®Üí¨ÜÊÜâ ®ÜÊÜáWæÆÉÄWÜã ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂ. ©®Ü¨Ü PæÆÓÜWÜÙæÆÉ ÊÜááX¨ÝWÜ, gÊÝ¸ÝªÄ ÁáÆÉ ÊÜááX¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ®ÝÊÜâ »Üg®æWÜÙÜ®Üá° ÖÝvÜáñæ¤àÊæ, A¥ÜÊÝ PæàÙÜáñæ¤àÊæ. ŸÖÜÙÜ JÙæÛ¿á PÝ¿áì, ñÜáíŸ JÙæÛ¿á A®Üá»ÜÊÜ. WÝí—ài¿áÊÜÃÜá »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅ ÓÜíWÝÅ ÊÜá¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ PÜãvÜ "ÃÝÊÜá«Üá®…' »Üg®æWÜÙÜ®Üá° ÖÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. PæÆÊæäí¨Üá ¸ÝÄ AÈÉ Jí¨Üá ÆPÜÒ g®Ü ®æÃæ ©ÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃæÆÉ WÝí—ài¿áÊÜÃÜ "ÃÝÊÜá«Üá®…'©í¨Ü GÐæãrí¨Üá ±ÜÅ»ÝËñÜÃÝWÜᣤ¨ÜªÃÜá! »Üg®Ý®Üí¨ÜÊÜâ GÆÉÄWÜã ÓÝ«ÜÂ, GÆÉÄWÜã Æ»ÜÂ. ¯àÊæ ÆÉÃÜã ®ÜÊÜá¾ AíñÜÃÜíWÜ¨Ü B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° Jí©ÐÜár ÓÜË¿á ŸÖÜá¨Üá. A¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÖæãÓÜ ÓÜã–£ì ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜÄ¿Þ¨Ü Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊÜâ B«Ý£¾PÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ×àWæ. ®ÝÊÜâ ¿ááÊÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ ËÐÜ¿Þ®Üí¨ÜÊæà®æãà ÓÜÄÁá¯ÓÜáÊÜâ¨Üá. ¿åèÊÜ®ÜÊæíŸá¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜ. B¨ÜÃæ iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜíhæ Ÿí¨ÝWÜ ®ÝÊÜâ B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ JÙÜWæ PÝ|¸æàPÜá; ÖæãÃÜWÜÆÉ. D Ä࣠ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæ ŸÖÜÙÜ ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá. PÝÇ…ì ¿ááíW… ñܮܰ "Man in Search of a Soul' GíŸ WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX ×àWæ ÖæàÙÜáñݤ®æ: ""iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜááíhÝ®æÁáí Ÿá¨Üá Jí¨Üá ÖÜíñÜ. iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ° C®æã°í¨Üá ÖÜíñÜ. ÊÜááíhÝ®æ¿á®Üá° ÊÜá«ÝÂÖÜ°PæR J¿á©ÃÜá.'' "ÊÜááíhÝ®æ' GíŸ ÍÜŸª©í¨Ü A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃ,æ gWÜ£¤®È Ü É ÓÜá»Ü¨ÅÜ ÊÝ¨Ü iàÊܮܨÜÈÉ ®æÇæWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÖæàWæ; ÖÜ| ÓÜí±Ý¨Ü®æ, PÜáoáíŸ iàÊÜ®Ü, CÊÜâWÜÚí¨Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓÜáSÓÜíñæãàÐÜWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ JÙæÛ¿á ÖæÓÜÃÜá WÜÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ & 13


CñÝ©. "ÊÜááíhÝ®æ' Gí¨ÜÃæ C¨æà. C¨Ü®Üá° ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü (ÊÜê¨Ýœ±Ü¨Ü) ñÜ®ÜPÜ J¿á¸æàvÜ; ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÌÜ PRæ Öæbc®Ü «ÜPRæ¿ááípÝWÜáÊÜâ¨Üá, BíñÜÄPÜÊÝ¨Ü ÎÅàÊÜáí£Pæ PÜwÊæá¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá. ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ PÜñÜìÊÜ ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ®ÜÊÜá¾ CÚÊÜ¿áÓÜÕ®Üá° ÖæàWæ ¸æÙÜWÜŸÖÜá¨Üá, 60®æà ÊÜ¿áÔÕ®Ü ®ÜíñÜÃÜ ÖæàWæ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° Egj$ÌÆWæãÚÓÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÊÜê¨Ýœ±ÜÂÊæíŸá¨Üá SíwñÜ »Ü¿Þ®ÜPÜÊÜÆÉ ; A¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ Egj$ÌÆWæãÚÓÜŸÖÜá¨Üá. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ÓÜáí¨ÜÃÊ Ü Ý¨Ü ®ÜáwWÜqr®Ü ÊÜáãÆPÜ C¨Ü®Üá° D Ä࣠ÖæàÙÜáñݤÃæ: ""Êæã¨ÜÆá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝPÝÒ ñÝRÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãívÜá A®ÜíñÜÃÜ D gWÜ£¤®Ü PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞw. Jí¨Üá PæçÀáí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ±Ý¨Ü±Ü¨Ü¾WÜÙÜ®Üá° ¹X ¿ÞX ×w¨ÜáPæãívÜá C®æã°í¨Üá PæçÀáí¨Ü ÓÝíÓÝÄPÜ PæÆÓÜPÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw.'' ("ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü' »ÝWÜ 1, ±Üâ.318) C¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ Äà£. ×àWæ »Üg®Ý®Üí¨ÜÊÜâ B«Ý£¾PÜ ÍÜQ¤ ÖÝWÜã ÓÜã–£ì¿á ÊÜáãÆÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü ÖÜÆÊÜâ ÊÜáí© ÊÜê¨ÜœÃÜ®Üá° PÝvÜáÊÜ ×ígÄñÜ, bíñæWÜÙÜá C®Üá° ÊÜááí¨æ CÃÜÇÝÃÜÊÜâ. ¿ÞÊÝWÜÆã EñÝÕÖÜ©í©ÃÜáÊÜ ¯àÊÜâ, "®Ü®Ü° ¨æàÖÜ ¨ÜáŸìÆÊÝX¨ÜªÃÜã PÜãvÜ, ¿ÞÊÝWÜÆ㠮ܮÜWæ EñÝÕÖÜ ¯àvÜáÊÜ H®æãà Jí¨Üá ®Ü®Ü°Èɨæ' Gí¨Üá »ÝËÓÜᣤàÄ. "±ÝÁãà ià Êæáç ®æà, ÃÝÊÜå… ÃÜñÜ®… «Ü®… ±ÝÁãà' GíŸ Jí¨Üá AñÜáÂñܤÊÜá ×í©à »Üg®æ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ÖÝvÜáñæ¤àÊæ. A¨ÜÃÜ A¥Üì, "ÃÝÊÜá®æíŸ ÃÜñÜ°ÊÜ®æ°à ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ ±Üvæ ©ÃÜáÊæ; H®Ü®Üã° ®Ý®Üá PÜÙæ¨ÜáPæãíwÆÉ'; ®ÜÊÜá¾ÇæÉà ®ÝÊÜâ ×àWæ ÖæàÚPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Öè¨Üá, AWÝ«ÜÊÝ¨Ü ÓÜñÜÂÊæäí¨Üá ƼԨæ. ¯gÊÝX¿áã D iàÊÜ®Ü AñܨÜá½ñÜ. ¸æàÃæà®Üã PæÆÓÜËÆɨÝWÜ, ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü H®æãà Jí¨Üá PÝ¿áì ®Ü®ÜWæ ƼԨæ. ®Ü®Ü° PÜÐÜr¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ C¨Ü®Üá° ®Ý®Üá WÜÊÜá ¯ÔÃÜÈÆÉ. DWÜ ®Ý®Üá ÓÜÌñÜíñÜÅ. ¯ÊÜ꣤¿á®Üá° ±Üvæ¨Ü ®ÜíñÜ ÃÜ¨Ü iàÊÜ®ÜÊæÆÉ ¸æàÃæÁáà B¨Ü Jí¨Üá B®Üí¨Ü¨Ü iàÊÜ®Ü ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ. ±ÜÄÍÜá¨ÜœÊݨÜ, ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÊÝ¨Ü D Äࣿá iàÊܮܩí¨Ü ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÃÜ ÊæáàÆã ¯ÊÜá¾ A®ÜáWÜÅÖÜÊÜâípÝWÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ ¯àÊÜâ ®ÜWÜá®ÜWÜáñܤÇæà BÎàÊÜì©ÓÜŸÖÜá¨Üá. ¿ÞÄí¨ÜÆã ¯àÊÜâ H®Ü®Üã° ¯Äàûæ ÊÜÞvܸæàw. HPæí¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ JÙÜXÃÜáÊÜ B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãíw©ªàÄ. D B®Üí¨ÜÊÜ®æ°à ¯àÊÜâ CñÜÃÜÄWæ ¨ÝqÓÜá £¤©ªàÄ & ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX AÈÉ B®Üí¨ÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. iàÊÜ®Ü ¨ÜÈÉ B«Ý£¾PÜ ×®æ°ÇæÀáÆÉ©¨ÜªÃæ B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ CñÜÃÜ ÄWæ ¨ÝqÓÜÇÝÃæÊÜâ. ®ÜÊÜá¾ bíñæ, ñæãí¨ÜÃæWÜÙܮܰÐærà ®ÝÊÜâ ¨ÝqÓÜáñæ¤àÊæ. CÈÉ ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ GÆÉ ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜ®Üã° 14

ià~ìÔPæãíw¨æªàÊæ & C¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ¨æç×PÜ ®æãàÊÜíñÜã C¨æªà CÃÜáÊÜâ¨Üá. "CÃÜÈ, ¯àÊÜâ ÖæàÙÜáÊÜíñæ D ®Ü®Ü° ÓÜÊÝÄ WÝw (®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜ) ÖÜÙæ¿á¨ÝX¨æ. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞñÜÅ ¸æàÃæÁáà BX¨æ. DWÜñÝ®æà ®Ý®Üá A¨ÜPæR ñÜÃܸæ࣠¯àw¨æªà®æ.' D Ä࣠®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ iàÊܮܨÜÈÉ B«Ý£¾PÜ WÜá|ÊÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÖÜÆÊÜâ ±ÝÍÝcñÜ ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ »ÝÃÜñÜ©í¨Ü D ÓÜã–£ì ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ. B¨ÜPÝÃÜ|Êæà D ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜê¨ÜœÃáÜ «Ý娆 ÊÜÞvÜÆá PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛñݤÃ.æ Cí¥Ü ±ÝÅ¥Üì®Ý ιÃÜWÜÙÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá B®Üí©ÓÜáñݤÃæ. NãàÃÜ ±ÝűÜíb PÜñæ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáX¨ÜÊÜÃÜá A¥ÜÊÝ E®Ü°ñÜ «æÂà¿Þ¨ÜÍÜì WÜÚÆɨÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ×àWæ ÊÜÞvÜÇÝÃÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÖÜÆÊÜâ ÊÜáí© ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚÓÜÆá, ±ÜÄÍÜá¨Üœ WæãÚÓÜÆá D ©QR®Üñܤ ÖæãÃÜÙÜᣤ¨ÝªÃæ. C¨Üá Cwà gWÜ£¤Wæ »ÝÃÜñÜ ¯àwÃÜáÊÜ PæãvÜáWæ. C¨Ü®Üá° ®ÝÊæà ŸÙÜÓæãà|™; ®ÜÊÜá¾ iàÊܮܨÜÈÉÁáà ŸÙÜÔPæãÙæãÛà|. ×àWÝX, "¨æàÖÜPæR ÊÜáá±Üâ³ Ÿí¨Üá A¨Üá ¨ÜáŸìÆÊÝWÜáÊÜâ¨Üá; A¨Üá ÖÝWÝWÜ Çæà¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÈÉÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ AíÍÜWÜÙÜá ÊÜáá±Üâ³, ¨èŸìÆÂWÜÚWæ JÙÜWÝWÜÇÝÃÜÊâÜ ' Gí¨Üá »ÝËÓÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ ±ÝÅÁãàXPÜÊÝX¨æ. 2500 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ »ÜWÜÊÝ®… Ÿá¨Üœ®Üá CÈÉ iàËԨܪ; 80 ÊÜÐÜìÊÝX¨ÝªWÜ AÊÜ®Üá ñܮܰ ÓÜÖÝ¿áPÜ B®Üí¨Ü¯Wæ ÖæàÚ¨Ü: ""B®Üí¨Ü, ®Ü®Ü° D ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜá. GÐæãrí¨Üá ¸æor, WÜávÜxWÜÙÜ®Üá° A¨Üá HÄÆÉ , GÐæãrí¨Üá ÊæáçÈWÜÙÜ ¨ÝÄ ®Üvæ©ÆÉ! DWÜ D ¨æàÖÜ ñÝ®æà ñÝ®ÝX ¯ÆÉÇÝÃܨÜá. ÖÜWÜY PÜqr GÙæ¿á¨æ ÊÜááí¨æ ÓÝWÜ¨Ü ÖÜÙæ¿á G£¤®Ü WÝw¿áíñÝX¨æ. D ¨æàÖÜ¨Ü AÊÜÓæ§ PÜãvÜ AÐærà & Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ C¨Üá GÐæãrí¨Üá PæÆÓÜ ÊÜÞwñÜᤙ! DWÜ D ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜá.'' "®Ý®Üá ¨æàÖÜÊÜÆÉ™; D ¨æàÖÜ G£¤®Ü WÝw¿áíñæ' & C¨Üá »ÝÃÜ£à¿á ÊÜá®æãà»ÝÊÜ. ¨æàÖÜQRíñÜÆã BÙÜÊݨÜá¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ®æãàvܸæàPÜá. ¨æàÖÜ¨Ü JÙÜWæ C®æ°à®æãà C¨æ & A¨æà ®ÜÊÜá¾ ¯gÊÝ¨Ü Bñܾ. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜÊæíŸá¨Üá ¸ÝÖÜ BÊÜÃÜ| ¬ ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢ £¿áá D £ÙÜáÊÜÚPæ¿á®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ ÊÜáá©ÅÔ ¹qr¨æ. B¨ÜPÝÃÜ|Êæà ®ÜÊÜá¾ »ÝÐæ¿áÈÉ ÓÝÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ®ÝÊÜâ, "®Ü®Ü° ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ¹oár¹pær' G®Üá°ñæ¤àÊæ. "ÓÝÊÜâ' GíŸá¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ×àWæ . "Êæáç ®æà ÍÜÄàÃ… dæãàv…©¿Þ' & ®Ý®Üá ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ¹oár¹pær & Gí¨Üá. ±ÝÍÝcñÜÂÃÜÈÉ C¨Üá ¸æàÃæ Äà£. "I cast away my soul' "®Ü®Ü° BñܾÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ¹oár¹pær' & C¨Üá ±ÝÍÝcñÜÂÃÜ »ÝÐæ. "®Ý®Üá ®Ü®Ü° ¨æàÖÜ, ®Ü®Ü° BñܾÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ñÜÂiÔ¨æ' G®Üá° ñݤÃæ. D PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà AÊÜÃÜá ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ÓÜíÃÜüÔ CvÜá ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ñݤÃæ. AÊÜÃÜá ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ÃÜüÔvÜáÊÜíñæ ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ; ®ÝÊÜâ ÍÜÊÜÊÜ®Üá° ÓÜávÜáñæ¤àÊæ. PÝÃÜ|, A¨ÜÃÜ PæÆÓÜ ÊÜááX¨Üá ÖæãàÀáñÜá. C¨Üá ÍÜÊÜÊÜ®Üá° ÓÜávÜáÊÜ QÅÁá¿á ×í©ÃÜáÊÜ A¥Üì. C®Üá°ÊæáàÇæ ®ÜÊÜáWæ A¨ÜÄí¨æà®Üã E±ÜÁãàWÜËÆÉ. ®ÜÊÜáWæ ÓÜãPÜÒ$¾ ÍÜÄàÃÜÊÜä C¨æ; A¨Üá ÖæãÓܨÝX ÓÜã§Æ ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° «ÜÄÔPæãÙÜÛŸÆɨÜá. D GÆÉ »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÆûÝí ñÜÃÜ ±ÝÍÝcñÜÂÃÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáñܤ¨æ. DaæWæ D »ÝÊÜ®æ ¯g Êæí¨Üá ÔÌàPÜêñÜÊÝXÆÉ. D ԨݜíñÜÊÜ®Üá° ®ÝÍÜÊÜÞvÜÆá aÜaÜáìWÜÙÜá ±ÜſᣰԨÜÊÜâ. QÅ.ÍÜ. 6 ®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÊÜÃæWÜã PæÅçÓܤ «ÜÊÜáì¨Ý¨ÜÂíñÜ ±Üâ®Ügì®Ü¾ ԨݜíñÜ ±ÜÅaÜÈñÜËñÜá¤. A®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü Jí¨Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ŸÖÜáÊÜáñÜ ÔQR¨Üª Äí¨Ü D ԨݜíñÜÊÜ®Üá° Cwà PæÅçÓܤ ÊÜáñÜ©í¨Ü ÖæãÃÜWÜor ÇÝÀáñÜá. DaæWæ C¨Üá ×í¸ÝXȯí¨Ü ±ÜÅÊæàÍÜ ±Üvæ¿áá £¤¨æ. g®ÜÃÜá D ñÜñܤ$ÌÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ, HPæí¨ÜÃæ C¨Üá ÓÜñÂÜ . ÊÜá®ÜáÐÜ PæàÊÜÆ ¨æàÖÜÊÆ Ü É ; AÊÜ®Ü JÙÜWæ C®Üã° H®æãà C¨æ. C¨Üá PæàÊÜÆ ¸ÝÖÜ BÊÜÃÜ|, A¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ÓÜã§Æ ÍÜÄàÃÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿ááñæ¤àÊæ. C¨Ü®Üá° «ÜÄÔÃÜáÊÜ BñܾÊÜâ JÙÜWæà EÚ¿ááÊÜâ¨Üá. ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá Xàñæ¿áÈÉ ÖæàÙÜáñݤ®æ: "BñܾÊÜâ g®Ü®ÜPÝƨÜÈÉ ÓÜã§Æ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÝWÜ, ÊÜáñÜᤠÊÜáÃÜ|PÝƨÜÈÉ ¨æàÖÜ樆 áÜ ° ¹vÜáÊÝWÜ H®ÝWÜáÊÜâ¨Üá?' D PÜáÃÜávÜá PÜ|á¡ B ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° PÝ|ÇÝWܨÜá Gí¨Üá MáÑWÜÙÜá AÄ£¨ÜªÃÜá. "ËÊÜáãyÝ@ ®Ý®Üá ±ÜÍÜÂí£, ±ÜÍÜÂí£ hÝn®ÜaÜPÜáÒÐÜ@' & "¿ÞÃÜÈÉ hÝn®ÜaÜPÜáÒWÜÙÜá (©ÊÜÂÊÝ¨Ü PÜ|á¡ WÜÙÜá) CÊæÁãà AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ C¨Ü®Üá° ®æãàvÜŸÆÉÃáÜ .' ¨æàÖÜ ÊÜÞñÜÅ ÖæãÃÜoáÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá. BñܾÊâÜ AÊÜáêñÜÓÜÌÃÜã±Ü ¨ÝªX¨æ. g®Ü®Ü&ÊÜáÃÜ|WÜÚÆɨæªà Bñܾ. »ÝÃÜñÜ¨Ü g®Üñæ¿á®Üá° D »ÝÊÜ®æ £àÊÜÅÊÝX ±ÜÅ»ÝÊÜWæãÚÔ¨æ. ""¯ÊÜáWæ ±Üâ®Ügì®Ü¾¨ÜÈÉ ®Üí¹PæÀá¨æÁá?'' Gí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã PæàÚ¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ÖæàÙÜᣤàÄ, ""C¨Üá ®Üí¹Pæ¿á ±ÜÅÍæ°¿áÆÉ ; C¨Üá ®Ü®Ü° ÃÜPܤ¨ÜÇæÉà C¨æ. ®ÜÊÜáWæÆÉ C¨Üá AñÜÂíñÜ ÓÝÌ»ÝËPÜ'' Gí¨Üá. ¸ÝÆ©í¨Ü ®ÝÊÜâ ÖÜÆÊÜâ ŸWæ¿á ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÖݨÜá ÖæãàWÜáñæ¤àÊæ & ÓÜáS, Êæç»æãàWÜWÜÙÜá; PÜÐÜr ÖÝWÜã ¿ÞñÜ®æ WÜÙÜá, ÖÜÆÊÜâ ŸWæ¿á ÓÜÊÝÆáWÜÙÜá CñÝ©. QÅ¿ÞÎàÆ Ÿ¨ÜáQ¯í¨Ü ®ÝÊÜâ ¯ÊÜêñܤÃÝWÜáÊÜ ÊæàÙæWæ ®ÜÊÜáWæ Jí¨Üá Äà£¿á ±èÅyÜñæ ŸÃÜáñܤ¨æ. A¨ÜÄí¨ÝX ®ÜÊÜáWæ gWÜ£¤®Ü ÊæáàÇæ A®ÜáPÜí±Ü ÊÜáãvÜáñܤ¨æ. ÖÝWݨÝWÜ, "D ×í¨æ PÜÙ¨ æ Ü A®æàPÜ ÊÜÐì Ü WÜÚí¨Ü ®Ý®Üá GÆÉ樆 ã Ü ° aæ®Ý°X ÊÜÞvÜáñܤ Ÿí¨æ. GÆÉ ÖæãàÃÝoWÜÙÜá, ÓæãàÆáWÜÙÜá ®Ü®Ü°®Üá° ±ÜÙÜXÔÊæ' GíŸ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÊÜáãvÜáñܤÊæ. ±ÜÙÜXÓÜáÊÜâ¨Üá & gã®… 2018

C¨Üá A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá. ¿ááÊÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ AÐæãrí¨Üá ÍÝíñÜÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ ; B¨ÜÃæ CÚÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ A¨Üá ±ÜÙÜXÃÜáñܤ¨æ. BWÜ H®ÝWÜáÊÜâ¨Üá? Cwà ±ÜűÜíaÜ¨Ü ÊæáàÇæ ®ÜÊÜáWæ A®ÜáPÜí±Ü ÊÜáãvÜáñܤ¨æ ¬ ÖæãàÃÝvÜᣤÃÜáÊÜ ¿ááÊÜPÜÃÜ ÊæáàÇæ ÊÜê¨ÜœÃÝ¨Ü ®ÜÊÜáWæ A®ÜáPÜí±Ü ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üá; ®ÜWÜá®ÜWÜáñܤ AÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊæÊÜâ. AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜÃÜÓÜá ÊæÊÜâ. HPæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿áËàWÜ ñÜáí¹Ÿí©¨æ. D ñÜáí¹¨Ü A®Üá»ÜÊÜ ¯gÊݨܨÜáª; CÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ÍÜã®ÜÂñæ ÀáÆÉ. B«Ý£¾PÜñæ PÝÈvÜáÊÜâ¨Üá CÇæÉà. ¿ÞÊÜâ¨æà BaÜÃÜOæ WÜÙÜá ®ÜÊÜáWæ C¨Ü®Üá° ¯àvÜÇÝÃÜÊÜâ. D BíñÜÄPÜ ÎÅàÊÜáí£Pæ ¿á®Üá° B«Ý£¾PÜ A®Üá»ÜÊÊ Ü äæ í¨æà ¯àvÜŸÆáɨáÜ . B¨ÜªÄí¨Ü ±ÜÅ£©®ÜÊÜä ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠ«Ý娆 ÊÜÞvÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ ®ÜÊÜá¾®Üá° D ¸ÝÖÜ ±ÜűÜíaÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ Pæãívæã¿ááÂÊÜâ¨Üá; ¯«Ý®Ü ÊÝX ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° AíñÜÊÜááìSWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅþæ¿á BÙܨÜÈÉÁáà »ÜWÜÊÜíñÜ AvÜX¨Ýª®æ. AÊܮܮÜá° ®ÝÊÜâ ÖÜávÜáQ PÜívÜá×w¿á¸æàPÜá; AÊÜ®Ü ÓÜËáà±ÜPæR ÖæãàWܸæàPÜá. PÝw ®ÜÈÉ b®Ü°¨Ü ¯— ÔQR¨ÜÃæ, A¨Ü®Üá° ¨æãàaÜÆá g®ÜÃÜá «ÝËÔ ÖæãàWÜáñݤÃÜÆÉ , ÖÝWæ. ¨ÝÄÊÜá«æ ÓÝÊæà G¨ÜáÃݨÜÃÜã AÊÜÃÜá ÇæQRÓÜáÊÜâ©ÆÉ. b®Ü°¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÇæÉà ÖÝWæ ÊÜÞvÜŸÖÜá ¨Ý¨ÜÃæ, CÇæÉàPæ A¨Üá AÓÝ«ÜÂ? ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ JÙÜWæ »ÜWÜÊÜíñÜ AvÜXPæãíw¨Ýª®æ ¬ C¨Üá AñÜÂíñÜ ÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü ÓÜñÜÂ. "CÈÉ¿áñÜ®ÜPÜ ®Ý®Üá ¸ÝÖܱÜűÜíaܨÜÈÉ ÊÜááÙÜáXÖæãàX¨æª, ®Ü®ÜWæ CÈÉWæ ŸÃÜÇÝWÜÈÆÉ. DWÜ ®Ü®ÜWæ ÓÝPÜÐÜár ÓÜÊÜá¿á˨æ, ÖÝWÝX D E®Ü°ñÜ «æÂà¿áPÝRX CÈÉWæ ŸÃÜáñæ¤à®æ' & ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜê¨ÜœÃÜ ÊæáàÇæ ¿ááÊÜg®ÜñæWæ Jí¨Üá Äࣿá AÓÜãÁá. DaæWæ PæÆÊÜâ ÊÜáí© ÊÜê¨ÜœÃáÜ PÜãvÜ ËÍæàÐÜÊÝX PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÃáÜ . AÊÜÃáÜ ¿ááÊÜPÃÜ ã æ í©Wæ Óܳ—ìÓÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÓæãàñÜáÖæãàWÜáñݤÃæ. PÝÃÜ|, ¿ááÊÜPÜÃÜá KvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ , ®æWæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜê¨ÜœÄXíñÜ ÖæaÜác ÓÜÊÜá¥ÜìÃÜá. ÊÜê¨ÜœÃÜá AÊÜÃæãvÜ®æ Óܳ—ìÓÜÇÝÃÜÃÜá. B¨ÜÃæ BíñÜÄPÜ B®Üí¨Ü, ÍÝí£¿á »ÝÊÜÊÜâípÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜê¨ÜœÄWæ. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¿ááÊÜPÜÃÜá AÊÜÃæãí©Wæ Óܳ—ìÓÜÇÝÃÜÃáÜ . C¨ÜPÝRX AÊÜÄWæ AÓÜãÁá. B¨ÜÃæ A¨Üã JÙæÛ¿á¨æ! ¿ááÊÜg®Üñæ ×Ä¿á ñÜÇæÊÜÞÄ®ÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæ AÓÜãÁá Öæãí¨ÜáÊÜâ¨æàPæí¨ÜÃæ, "CÚ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÄWæ Aí¥Ü A±ÜäÊÜì ¯—¿á®Üá° AÃÜÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ ÔQR¨æ, B¨ÜÃæ ¿ááÊÜ ñÜÇæ ÊÜÞÄWæ A¨Üá ÔQRÆÉ' Gí¨Üá. ñÝÊÜâ ÊÜê¨ÜœÃݨÝWÜ AÊÜÃÜã B ¯—¿á®Üá° AÃÜÓܸæàPÜá. ÊÜááí©®Ü g®ÝíWÜPæR AÊÜÃÜá EñܤÊÜá E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞWܸæàPÜá. ®ÜÊÜá¾ ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ C¨Ü®Üá° ÖæàÙÜÇÝX¨æ. (ÊÜááí©®Ü ÓÜíbPæWæ) 15


iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜíQà|ìñæ

vÝ. ÊÜÓÜíñÜ PÜáÊÜÞÃ…

gWÜñáÜ ¤ Ÿ¨ÜÇݨÜíñæ ÓÝÊÜÞiPÜ ±ÜÄÓÜÃ,Ü g®ÜiàÊÜ®Ü Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤ¨.æ B«Üá¯PÜ iàÊÜ®¨ Ü È Ü É ®ÜWÄÜ àPÜÃ| Ü , g®ÜÓíÜ Tæ¿á ÖæacÜÙ,Ü hÝWÜ£à PÜÃ| Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü Ë¨ÜÂÊÜÞ®ÜWÙÜ ã æ í©Wæ iàÊÜ®ÍÜ çæ È ÊæàWÜÊÝX ÊÜÞ±ÜìvÜᣤ¨.æ ×í©®Ü ÓÜÃÙÜ Ü iàÊÜ®PÜ ÅÜ ÊÜá ÊÜáÃæ¿ÞÀáñæà®æãà GíŸ ÊÜÞñÜá GÇæÉvæ PæàÚŸÃÜᣤ¨.æ D ×®æ°Ç¿ æ áÈÉ ÓÜíQà|ì Ÿ¨ÜáQ®Ü ŸWæY bíñÜ®æ ®ÜvÔæ ÃÜáÊÜ ÇæàSPÜÃáÜ ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá PÜêÑ ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü ¯ÊÜêñܤ ±ÝūݱÜPÃÜ áÜ . ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ¨Ü »ÜP¤ÜÃÝXÃÜáÊÜ AÊÜÃáÜ D ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ A®æàPÜ EñܤÊáÜ ÇæàS®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÃ橨ݪÃ.æ

®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ

iàÊÜ®ÜÊÜä QÉÐÜrñæÀáí¨Ü PÜãw¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ ÊæçË«ÜÂñæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. A¨ÜPæR PÝÃÜ|WÜÙÜã Ë«ÜË«ÜÊÝXÃÜ ŸÖÜá¨Üá. ŸÖÜá g®ÜÄWææ ÖÜ| ÓÝƨÝXÃÜŸÖÜá¨Üá, PæÆÊÜÄWæ ÓÜáS PÜwÊæá¿ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá. PæÆÊÜÄWæ PÝÆ ÓÝƨ毰ÔÃÜ ŸÖÜá¨Üá. C®Üá° PæÆÊÜÄWæ ñÜ겤, ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÙÜ PæãÃÜñæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÃÜ®Üá° AÓÜãÁá, AÓÜÖÜ®æ PÝvÜá £¤ÃÜŸÖÜá¨Üá. C®Üá° PæÆÊÜÄWæ ÖæÓÜÃÜá, Qà£ì PÜwÊæá¿ÞÀá ñ毰ÔÃÜŸÖÜá¨Üá. A®æàPÜÄWæ ÍÝí£ CÆÉ©ÃÜŸÖÜá¨Üá. gWܮݾñæ ÖæàWæ ÖÜÆÊÜâ ®ÝÊÜá ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü AÊÜÙÜ ÖÜÆÊÜâ AíÍÜWÜÚí¨Ü ŸÖÜá ŸWæ¿ÞX D ±ÜűÜíaܨÜÈÉ BË»ÝìÊÜ Öæãí© ÃÝÃÝiÓÜᣤÃÜáÊÜÙæãà ÖÝWæÁáà D PæãÃÜñæWÜÙÜã PÜãvÜ Ë«ÜË«ÜÊÝX ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÖæÓÜÃÜá ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü ¨ÜÈÉ ËÖÜÄÓÜáñݤ ®ÜÊÜá¾®Üá° PÝvÜᣤÊæ. C¨Üá ŸÖÜáÍÜ@ GÇÝÉ PÝÆWÜÙÜÈÉ¿áã C¨Üªíñæ PÝ|áÊÜâ¨Üá; GÇÝÉ ÊÜ¿áÔÕ ®ÜÊÜÃÜ®Üã° PÝvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá, ÖÝWÜã GÇÝÉ ÓܤÃÜ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜÆãÉ PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. CÊÜâWÜÚí¨Ü BWÝWæY ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÝÌÓܧ$ÂPæR »ÜíWÜÊÜâípÝWÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá ¨æàÖÝÃæãàWÜ嬆 ÊæáàÆã ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜáÊÜâ¨Üá. ¨æàÖÜ¨Ü A®ÝÃæãàWÜÂPæR LÐÜ—WÜÙÜá CÊæ. ÊÜÞ®ÜÔPÜ ±ÜÅPÜáÒŸœñæWÜã PæÆÊÜâ ÊÜá¨ÜáªWÜÙÜá CÊæ. AÊÜâ ñÜPÜRÊÜáqrWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñܤÊæ. AÊÜ®Üá° ¹vÜÇÝWܨæ ñæWæ¨Üá PæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. D PæÉàÍÜWÜÙÜ ×í¨æ AËñÜá PæãíwÃÜáÊÜ, ÓÜ¨Ý QÅ¿ÞÎàÆÊݨÜ, PÝÃÜ|Êæäí©¨æ. A¨æà BÓæ. A¨Üá ®ÜÊÜá¾ GÇÝÉ PÜÊÜáìWÜÙÜ ×í¨æ, ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜ ×í¨æ C¨Ü᪠®ÜÊÜá¾®Üá° BoÊÝwÓÜᣤ¨æ.

16

ÖÜ| ÖÜ|Êæà iàÊÜ®ÜPæR ÊÜááSÂ, A¨æãí©¨ÜªÃæ ¯à®Üá H®Ü ®Ý°¨ÜÃÜã ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá BÓæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕWæ ÖæàÚ PæãvÜáÊÜâ¨Üá. ®ÝÊÜâ ÖÜ|ÊÜ®Üá° ¸æ®Ü°qr Öæãà¨ÜÃæ A¨Üá ¸æàÃæãí¨ævæWæ ÖÜĨÜá ÖæãàWÜáñݤ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá. ÖÜ|˨ܪÃæ H®Üíñæ, A¨ÜPæR ñÜPÜRíñæ AíñÜÓÜá¤, WèÃÜÊÜ CÃܸæàvÜÊæà Gí¨Üá BÓæ C®æã°í¨Üá ÊæáorÆ®Üá° HÄÓÜáÊÜâ¨Üá. CÊÜâ C®Ü°ÐÜár ±ÜÄPÜÃÜ, ÊÜÓÜá¤, ÊÝÖÜ®Ü, ÓÜíŸí«Ü, ±ÜÅ£ÐæuWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜPæR ÓæàÄÓÜáÊÜâÊÜâ. CÐÝr¨ÜÃæ BÀáñæ, AíñÜÔ¤Wæ ÓÜÊÜá®Ý¨Ü Qà£ì ¨æãÃÜPÜ ¸æàvÜÊæ? BWÜ ñÝ®æà ÖæaÜác ÖÜ| ŸÃÜáÊÜâ¨Üá? Gí¨Üá BÓæ ÊÜá¨ÜÊæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá. D ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜ WÜáíX®ÜÈÉ ËÊæàPÜ hÝÃÜáÊÜâ¨Üá. Êæáqrȯí¨Ü EÃÜáÚ¨Ü aæíw®Üíñæ ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü hÝÄ ¹àÙÜÇÝÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨Üá. Jvæ¨Ü WÝi®Üíñæ, A¯ÄàüñÜ ©PÜáRWÜÙÜÈÉ ÖÜ| ÖÝÄÖæãàWÜÇÝÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜ®Üá° ×w¿áÇÝÃܨæ iàË PÜíWÝÇÝWÜáÊÜ®Üá. ÖÜ|¨Ü BÓæ¿á PÜá¨ÜáÃæ ®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÐÜrWÜÙÜ ÊÜá«æ EÃÜáÚÔ ÖÝÄ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá. BÔ¤&±ÝÔ¤ ÓÜáSÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ A®Üá»ÜËÔ¨ÜÃæ ÓÝPæ? ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©®Ü ²àÚWæ ®ÜÊÜá¾íñæ PÜÐÜr±Üvܨæ, ®ÜÊÜáXíñÜ ÖæaÜác ÓÜáSÊÝXÃÜÆá ®ÝÊÜâ ±ÜſᣰÓܸæàPÜÆÉÊæ? A¨ÜPÝRX ®ÝÊÜâ ÓÜÌƳ PÜÐÜr±ÜvÜÆá, ñÝÂWÜ ÊÜÞvÜÆá ×ígÄ¿á¸ÝÃܨÜÆÉÊæ™? Gí¨Üá BÔ¤¿á ËÊæàPܱÜÅ»Ü


WÜÚPæWæ BÓæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ AÔ¤»ÝÃÜ ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá. ÊÜáWÜá Jí¨æà C¨ÜªÃÜã ®ÝÇÝRÃÜá ©PÜáRWÜÙÜÈÉ ¯ÊæàÍÜ®ÜWÜÙÜ SÄà©Wæ ñÜí¨æñÝÀáWÜÙÜá ÊÜááí¨ÝWÜáÊÜÃÜá. ÊÜáPÜRÙÜ »ÜËÐÜ iàÊÜ®Ü PÝRX B»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° PÜÇæ ÖÝPÜáÊÜÃÜá. Cí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÝÊÜâ PÝ|áÊÜíñæ, ÊÜáPÜRÙÜá ÓÜÌñÜíñÜÅÃÝ¨Ü ÊæáàÇæ CÊÜ®æ°ÇÝÉ ñÜí¨æñÝÀáWÜÙÜ ŸÚÁáà ¹oár ñÜÊÜáWæ A®ÜáPÜãÆÊݨævæ ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWÜÙÜ®æã°à BÔ¤¿á®æã°à ÓÜêÑrÔ, "¯àÊÜâ ÊÜÞwÃÜáÊÜ⠨ܮÜá° hæãà±Ý®ÜÊÝX CqrÄ, ÓÜÊÜá¿á Ÿí¨ÝWÜ ÊÜáñÝ¤Ä WݨÜÃÜã Pæãw, ®ÝÊÜâ AÊÜ®Üá° ÃÜüÓÜÇÝÃæÊÜâ, A®Üá»ÜËÓÜ ÇÝÃæÊÜâ' Gí¨Üá £ÚÓÜáÊÜÃÜá. ÊÜáPÜRÚWæà BÔ¤ ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝX CÃÜáÊÝWÜ ÊÜáñݤÄWæ ®ÝÊÜâ CÊÜ®æ°ÆÉ PæãvÜáÊÜâ¨Üá GíŸ ÁãàaÜ®æ WÜÚÔ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÝvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜáTݱæàûæ iàÊܮܨÜÈÉ ÓÜáS, ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ÓÜáS, ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ ÓÜáS ¬ CÊÜ®Üá° AÃÜÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÌ»ÝËPÜ. CñÜÃÜÃÜá ÓÜáS ÊÝXÃÜÇæí¨Üá ÖÜÃÜÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. ×àWæ iàÊÜ®Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜÃÜã PÜÅÊæáà| ®ÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜPæR ŸÃÜáÊÜâ¨Üá, C¨ÜPæR Pæã®æÀáÆÉ , ÓÜáSÊÜ®Üá° GÐærà AÃÜÔ¨ÜÃÜã ñÜ겤 ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ , C®Üã° ¸æàPæ¯ÓÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜÄí¨Ü PÜÐÜr®ÜÐÜrWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. AÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÓÜáS¨Ü ¸æàpæ ÓÝWÜá ñܤ¨æ. ÓÜáS ¯àÃÜÓÜÊÝWÜáñܤ¨æ. A®æàPÜ ÊæàÙæ, ñÝÀá ÊÜáWÜÚWæ ÖæàÙÜáñݤÙæ, "¯à®Üá ÓÜáSÊÝXÃܸæàPÜá, ®Ü®Ü°íñæ PÜÐÜrWÜÚWæ JÙÜWÝWܸÝÃܨÜá' Gí¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÙÜ ñÝÀá¿áã AÊÜÚWæ ×àWæÁáà Ÿ¿áԨܪÙÜá GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÝWÜ, ÓÜáS¨Ü ¸æàpæ PÜÐÜr¨ÜÈÉ , ¯ÃÝÍæ¿áÈÉ , ¨Üá@S¨ÜÈÉ ±Ü¿áìÊÜÓÝ®Ü ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá PÝ|ŸÃÜáñܤ¨æ. C®Üá°, ñÜÊÜá¾ ÓÜáSWÜÚWÝX CñÜÃÜÄWæ Öݯ¿ááíoáÊÜÞvÜáÊÜ, ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ¨ÝÄ ¿á®Üá° ×w¿ááÊÜÊÜÃÜ WÜ£ hæçÈ®ÜÈÉÁãà ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉÁãà Îûæ A®Üá»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. BÊæãà¨Ü ±ÜÅÊæãà¨ÜWÜÙÜã ®ÜÊÜá¾ Ÿ¿áPæWÜÙÜ®Üá° ñÝñÝRÈPÜÊÝX ñÜ겤 ±ÜwÓÜáñܤÊæ. ËáñÜÅÃÜá, CÐÜrÃÜá, ®æíoÃÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ¨æãÃæ ¿ááÊÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÜä AƳPÝƨݪX ¯ÐÜáuÃܨÜÈÉ Pæã®æ ¿ÞWÜáñܤÊæ. ÃÜíg®æWÝX ®ÜÊÜá¾ÊÜÃæí¨Üá AÊÜÃæãvÜ®æ ÖæãÃÜ oÃæ ¨Ýü|Â, ÊæçÊÜá®ÜÓÜÂ, ®ÜÐÜr PÝ©ÃÜáñܤÊæ. AíñÜã ÓÜáS AÓÜáS©í¨Ü ÓÜáñÜá¤ÊÜÄ¿áƳqrÃÜáñܤ¨æ. ÖæÓÜÃÜá&Qà£ì PæÆÊÜÃÜá ÖæÓÜÃÜá, Qà£ìWÜÙÜ ÓÜáSPæR PÜÐÜr ±ÜvÜáñݤÃæ. ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜQRíñÜ ÖæaÝcX ®ÝÊÜâ ÊÜÞw¨æÊæíŸá¨Üá ÊÜááS AÊÜÄWæ. ±ÜÅÍÜíÓæ ±ÝÄñæãàÐÜPÜ ÊÜá®Ü°OæWÜÙÜ®Üá° ¯Äà üÓÜáñݤÃæ. ©®æà ©®æà AÊÜÃÜ Qà£ì ÖæaÜc¸æàPæí¨Üá BÎÔ A¨ÜPÝRX ÖæaÜác ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÖæãWÜÚPæ¿á ÆíaÜPæR gã®… 2018

PæçÁãvÜáxñݤÃæ. B PæçWÜÚWæ ±æoár ¹¨ÝªWÜ ±ÜÄñܲÓÜáñݤÃæ. Qà£ì¿á ×í¨æ Öæãà¨ÜÊÜÄWæ A±ÜQà£ì¿á ®æÃÜÙÜá ¹àÙÜá ÊÜâ¨Üá. PæÆÊÜâ ÊæàÙæ Qà£ì¿á ×í¨æ ÖÜ|¨Ü BÓæ CÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨Ü®Üá° ÊÜáábcPæãÙÜÛÆá ñÝÊÜâ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜÃÜá. PæÆÊÜÃÜá ÖæÓÜÄWÝX ÓæàÊæ ÊÜÞvÜŸ¿áÓÜá ñݤÃæ. ÓæàÊÝÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¿ááñݤÃæ. ÓæàÊæ¿á ×í¨æ¿áã ÖÜ|, Qà£ì¿á BÓæ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A±ÜQà£ì AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜááíñÝ¨Ü PÜ× ´ÜÆWÜÙÜá Ÿí¨Üá AÊÜÃÜ ÓæàÊÝPÝ¿áìPæR ñæÃæ ¹àÙÜáÊÜâ¨Üá. Çæãà»Ü ÖæaÜác ÖÜ|¨Ü Ÿ¿áPæ A¨ÜPæR ÓÜíŸí«Ü±Üor Óæ°à×ñÜÃÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜâ¨Üá. WÜÚÓÜáÊÜ aÜo A¨Ü®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜ aÜoPæR ¨ÝÄ ÊÜÞwPæãvÜáñܤ¨æ. A¨æà Çæãà»Ü. ÖÜ| Ÿí¨Ü¨æªÇÝÉ ®Ü®ÜWæà ŸÃÜÈ GíŸ A£ BÓæ¿áã ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜÃÜ ÈÉÃÜáÊÜ ÖæaÜác ÖÜ| CñÜÃÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR ¸ÝÃܨÜíñæ ÊÜÞvÜÆá ÓÜÃÜÙÜñæ¿á ÓæãàX¯í¨Ü ÖæãÃÜWæ ÓÜÃÜÙÜÃÜíñæ PÝ|Æá ¿á£°ÓÜá ñݤÃæ. C¨Üá AíWæçÀáí¨Ü ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ÊÜáábcPæãÙÜÛÆá ±ÜÅ¿á £°Ô¨ÜíñÝWÜáÊÜâ¨Üá. ŸÃܸæàPÜá, B¨ÜÃæ ÖæãàWܸÝÃܨÜá GíŸ ¨ÜêÑr AÊÜÃÜ®Üá° Çæãà¼WÜÙܮݰX ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ÓÜáSiàÊÜ®ÜPæR ¸æàPݨÜá¨æÆÉ ¿á¥æàaÜfÊÝX C¨ÜªÃÜã PæãvܸæàPÝX Ÿí¨ÝWÜ ÓÜ|¡ñÜ®Ü ñæãàÃÜáÊÜÃÜá. ÊÜá¿Þì¨æ Öæãà¨ÜÃÜã ±ÝÅ| Öæãà¨ÜÃÜã ÖÜ| AÊÜÃÜ PæçÀáí¨Ü ÖæãàWܸÝÃܨÜá. ±ÜâPÜRpæ ¿ÞX H®Üá ÔQR¨ÜÃÜã ÓÜÄÁá, ®Ü®ÜWæ GÃÜwÃÜÈ G®Üá°ÊÜÃÜá. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX AÊÜÃÜá PæãÙÜPÝXÃÜáÊÜÃÜá. ÃæãàWÜ Ÿí¨ÜÃæ A¨ÜPæRà Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜÃÜá, Êæç¨ÜÂÄWæ PæãvÜáÊÜ ÖÜ|ÊÜ®Üá° EÚÓÜÆá ¿á£°ÓÜáÊÜÃÜá. ÁãàWÜÂÊݨÜá¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá ÔÌàPÜÄ ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. GÆÉÊÜ®Üã° GÆÉÃÜ®Üã° ÓÜí¨æà×ÓÜáñݤ Mágá ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ÖÜÚ¿ááÊÜÃÜá. ®ÝÔ¤ Çæãà»ÜÓÜÊæãà ÊÝ—@ ¬ "Çæãà»ÜPæR ÓÜÊÜá®Ý¨Ü ÊÝ— CÆÉ' GíŸ ÓÜá»ÝÑñܨÜíñæ, ÖÜ| C¨Ü㪠CÆɨÜÊÜÃÜíñæ AÊÜÃÜá ®ÜÃÜÙÜáñݤÃæ. Çæãà»ÜÓÜí»ÜÊÜÃÜá C¯°ŸºÄÃÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃæà PÜÙÜÛñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÓÜáÙÜáÛñÜ®Ü. CÊÜÃÜá A®æãÂà®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá; JŸº ÃÜ®Üá° ¹oár C®æã°ŸºÄÃÜÇÝÃÜÃÜá. ñÜÊÜᾨÜÆɨÜá¨Ü®Üá° ±Üvæ ¿áÆá ±ÜſᣰÓÜáñݤÃæ. ®æãàvÜÆá »ÜPܤÃÜá. ¨æàÊÜÓݧ®ÜWÜÙÜÈÉ, ÊÜásÜWÜÙÜÈÉ »ÜPܤÃÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜÌƳÊÜä ÓÜáÚÊÜâ ÔWܨÜíñæ ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜáÛÊÃÜ áÜ . AÊÜÃíæ ñÜÖÜ »ÝÐݱæÅàËáWÜÙíæ ¨ÜÃ,æ ÃÜËàí¨ÜÅ ®Ý¥Ü sÝPÜãÃÜÃÜ ®æã¸æÇ… ±ÝÄñæãàÐÜPÜÊÜ®Üá° PܨܪÃÜá. AÊÜ ÃÜ®Üá° PÜívÜá×w¿áÆá ±ÜÄ|ñÜ ±æäàÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜá ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜì ±ÜÅ¿á£°Ô ÓæãàÇæã²³PæãívÜÃÜá. A¨ÜÃÜ ®ÜPÜ Æ®Üá° ®æã¸æÇ… ÓÜËá£Àáí¨Ü ÓÜÃÜPÝÃÜ ±Üvæ¿á¸æàPÝÀáñÜá. Óæãà¨ÜÄ ¯Êæà©ñæ¿á g±ÜÊÜÞÇæ, ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ÊÜáñÜᤠ17


ÍÝÃܨݨæàË¿áÊÜÄWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor PæÆÊÜâ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÖÝÄÔPæãívÜá Öæãà¨ÜÊÜÃÜá C¨æà WÜáí²Wæ ÓæàĨÜÊÜÃÜá. ÓÜÊÜá¿áPæãRí¨Üá ÓÜáÙÜÛ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ aÜÊÜáñÝRÃÜ CÊÜÄXÃÜá ñܤ¨æ. ÊÜÂÊÜÖÝÃܯ±Üâ|ÃÜíñæ ÊÜ£ìÓÜáñݤÃæ. ñÝÊæà ®æà¿áª ÓÜáÚÛ®Ü ŸÇæ¿áÈÉ ÔÆáQ AÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü QÉÐÜrÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. PæãÅà«Ü ÊÜááSÂÊÝX ÖÜ|, ÊÜÓÜᤠA¥ÜÊÝ Qà£ì¿á PÝÊÜá®æ Àáí¨Ü ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX E¨Ü½ËÓÜáÊÜ »ÝÊÜ®æ PæãÅà«Ü. PÝÊÜá®æWÜÚWÜã ñÜÊÜáWÜã Awx¿ÞWÜáÊÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæ PæãÅà«Ü ÊÜâípÝWÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜÃÜá Pæãà²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ, PæÆÊÜÃÜá AÊÜ ÄWæ Öݯ¿ááíoáÊÜÞvÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá ñÝÊÜáÔPÜÃݨÜÃæ PæãÆáÉñݤÃæ. ÊæçÃÜ, ¨æÌàÐÜ, ÊÜÞñÜÕ¿áì, PæãÇæWÜvÜáPÜñÜ®Ü CÊæÇÝÉ PæãÅà«Ü¨Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜá. ñÜÊÜáWæ AñÜÂíñÜ ²Å¿áÃݨÜÊÜ ÃÜ®Üá° Pæãí¨ÜÃÜá GíŸ ÊÝñæì¿á®Üá° PæàÚ¨ÝWÜ C¨Üá ÖæàWæ ÓÝ«Ü Gí¨Üá A¥ÜìÊÝWܨæ BÍÜc¿áì±ÜvÜáñæ¤àÊæ. PÝÊÜÞñ… PæãÅà«æãà˜¼hÝ¿áñæà&"PÝÊÜá®æÀáí¨Ü PæãÅà«Ü EípÝWÜá ñܤ¨æ Gí¨Üá »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿áÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡ PæãqrÃÜáÊÜ ËÊÜÃÜOæ Ü © Ü YàñÝ: 2&62). Àáí¨Ü C¨Üá ®ÜÊáÜ Wæ A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ (»ÜWÊ PæãÅà«Ü©í¨Ü CñÜÃÜÄWÜÐærà AÆɨæ AÊÜÃÜ®Üá° ®æbcÃÜá ÊÜÊÜÄWÜã Öݯ¿ááípÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ AñÜÂíñÜ ÖæaÝcX BWÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÄWæ. HPæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ ±ÜÅWÜ£ PÜÇÝÂ|WÜÙÜ®Üá° ÓÝ—ÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá, hæçÈ®ÜÈÉÁãà A¥ÜÊÝ PܨÜw¨Ü Ÿá©œ, ®ÜÐÜr, ¨Üá@S, ±ÜÍÝcñݤ±Ü¨Ü EÄ¿áÈÉ iàÊÜÊÜÞ®ÜÊæÇÝÉ ¸æà¿ááÊÜ ®ÜÃÜPÜÓܨÜêÍÜ iàÊܮܨÜÇæãÉà AÊÜÃÜá PÝƿޱܮæ ÊÜÞvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. PæãÅà«Ü AÊÜÃÜ ®ÝÍÜPæR PÝÃÜ|ÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ®ÜÊÜá¾ ×Ä¿áÃÜá, ®ÝÔ¤ PæãÅà«ÜÓÜÊæãà ıÜâ@ &"PæãÅà«ÜPæR ÓÜÊÜá®Ý¨Ü ÍÜñÜáÅËÆÉ' GíŸ ÓÜá»ÝÑñÜÊÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©qrÃÜáÊÜÃÜá. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¿ááÊÜ ¨æàÍÜÊæí¨Üá ÓÜí¸æãà—ÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. C¨ÜPæR PÝÃÜ|, ®ÜãÃÜÃÜÈÉ 67 ÊÜáí© 35 ÊÜÐÜìQRíñÜ PÜwÊæá ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜ ÃÝXÃÜáñݤÃæ. ÊÜáãÃÜ®æ GÃÜvÜá »ÝWÜ¨Ü g®ÜÓÜíTæ 35 ÊÜÐÜì ¨Ýo¨Ü ñÜÃÜá|Äí¨Ü ñÜáí¹¨æ »ÜÃÜñÜSívÜ! ñÜí¨æñÝÀáWÜÙÜ ÓÜíTæ ÖæaÜác. ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜíTæ PÜwÊæá. B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ¯¨æàìÍÜ®Ü ¨Üíñæ ñÜí¨æñÝÀáWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Cí©®Ü ÊÜáPÜRÚWæ Gí¨Üã CÆÉ¨Ü ²Åà£, ÓèPÜ¿áìWÜÙÜá CÊæ. C¨Üá ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ËÐÜ¿á. CíñÜÖÜ ¨æàÍÜ H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ÓÝ—ÓÜŸÖÜá¨Üá. Cí©®Ü ¿ááÊܲàÚWæ¿áÈÉ ¸æàPݨÜÐÜár ÖÜ|, BÔ¤ C¨æ. AÊÜÄWæ A—PÝÃÜ ÊÜáñÜᤠQà£ì ¨æãÃæ¿áᣤ¨æ. C¨ÜÃæãí©Wæ ËÊæàPÜ ¸æàPÝX¨æ. Cí©®Ü ñÝÃÜá|嬆 ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô ¨ÝWÜ ÓÜá»ÝÑñÜÊæäí¨Üá ®æ®Ü±ÝWÜáñܤ¨æ: 18

¿åèÊÜ®Üí «Ü®ÜÓÜí±Ü£¤@ ±ÜÅ»ÜáñÜÌí AËÊæàPÜñÝ > HPæçPÜÊÜá² A®Ü¥Ýì¿á Qí ¿áñÜÅ aÜñÜáÐÜr¿áí >> ¿åèÊÜ®Ü, «Ü®ÜÓÜí±ÜñÜá¤, A—PÝÃÜ ÊÜáñÜᤠAËÊæàPÜ & CÊÜâWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá C¨ÜªÃÜã A®Ü¥Üì EípÝWÜáÊÝWÜ, CÊÜâ ®ÝÆãR C¨ÜªÃæ H®ÝWÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá E¨ÜYÄԨݪÃæ ®ÜÊÜá¾ ×Ä¿áÃÜá. ¿ÞÊÜâ¨Üá iàÊÜ®PÜ Ræ ÊÜááSÂ, JÙæÛ¿á¨Üá, ¿ÞÊÜâ¨ÜÆÉ GíŸá¨Üá £Ú¿á©¨ÜªÃæ iàÊÜ®Ü QÉÐrÜÊÝWÜáñܤ¨.æ AÓÜãÁá PæÆÊÜÃÜ®Üá° AÓÜãÁá PÝvÜáÊÜâ¨Üá. AÓÜãÁá ÓÜíPÜábñÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÃÜã±Ü. ñÜÊÜáWæ GÇÝÉ C¨ÜªÃÜã CñÜÃÜÄWæ JÙæÛ¿á¨Ý¨ÜÃæ AÓÜã¿Þ±ÜÃÜÃÜá ÓÜ×ÓÜÇÝÃÜÃÜá. "AÊÜÄWæ ÁãàWÜÂñæ CÆÉ©¨ÜªÃÜã A¨ÜêÐÜr JȨÜá H®æÆÉ ÔQR¹qr¨æ!' Gí¨Üá PÜÃÜáŸáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ñÜÙÜÊÜáÙÜ WæãívÜá AÍÝíñÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜáSiàÊÜ®ÜPæR ¸æàPݨÜá¨æÆÉ C¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° A®Üá»ÜËÓÜÇÝÃܨæ ÖæãàWÜáÊÜÃÜá. PæçWæ Ÿí¨Ü¨Ü᪠¸ÝÀáXÆÉÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. iàÊܮܨÜÈÉ WÜÚÓÜÆá ±Üvæ¿áÆá ÓÝ—ÓÜÆá A®Üá»ÜËÓÜÆá GÆÉÄWÜã AÊÜPÝÍÜ˨æ. A¨Ü®Üá° E±ÜÁãàXÔPæãívÜá AÊÜÃÜÊÜÃÜ WÜáÄ ñÜÆá±ÜÆá ÓÝ«ÜÂ˨æ. ÊÜÞvܸæàw Gí¨Üá ¿ÞÃÜã ÖæàÚÆÉ. ®ÝÊÜâ ±ÜÅ¿á£°Ô ®ÜÊÜá¾ ±ÜâÃæãà¼ÊÜê©œWæ ÍÜÅËáÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ¸æàPÝ¨Ü ÍÜQ¤ ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÙÜá ®ÜÊÜáWæ ƼÔÊæ. ®ÝÊÜä ÓÝ—Ô ®ÜÊÜá¾ WÜáÄÁávæWæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áŸÖÜá¨Üá. CñÜÃÃÜ Ü ŸWæY AÓÜãÁá EípݨÜÃæ ±ÜÅÍÜÓܤÊÝ¨Ü B ÍÜQ¤¿á ŸÖÜá»ÝWÜ ÊÜÂ¥ÜìÊÝWÜá ñܤ¨æ. C¨æà AÓÜãÁáÀáí¨Ü ®ÜÊÜáWÝWÜáÊÜ Öݯ. CñÜÃÜÃÜ ŸWæY AÓÜãÁá±ÜvÜáÊÜ PÝÆ ÊÜáñÜᤠÍÜQ¤¿á®Üá° ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜPæR ñæãvÜXÔ¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ E¨ÝœÃÜÊÝWÜáÊæÊÜâ. ®ÜÊÜáWæ ÍÝí£, ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ¸æàPݨÜÃæ A®ÜÓÜã¿áÃÝWܸæàPÜá. GÇÝÉ ÊÝ— WÜÚWÜã LÐÜ«Ü˨æ. B¨ÜÃæ AÓÜãÁá¿á ÊÝ—Àáí¨Ü ±ÝÃÝWܸæàPݨÜÃæ A¨Ü®Üá° ¹vÜáÊÜâ¨æãí¨æà LÐÜ«Ü. ±ÝíwñÜ ÖÜ| A¥ÜÊÝ BÔ¤¿á Çæãà»Ü©í¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü QÉÐÜrÊÝWÜᣤÆÉ. ±ÝíwñÜ嬆 ÊÜá¨ÜÊÜä AÐærà Öݯ PÝÃÜPÜÊÝX¨æ. PæàÊÜÆ ±ÝíwñÜ©í¨Ü ÓÜêÑr¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá, PæÆÓÜPæR ¸ÝÃÜ¨Ü BÇæãàaÜ®æWÜÙÜá, ¨ÝÄ ñܲ³ÓÜáÊÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æ WÜÙÜá, ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ Ÿá©œWÜÙÜ®Üá° PܨÜwÓÜáÊÜ »ÝÐÜ WÜÙÜá, ÍÝÓÜ÷¨Ü PÜWÜYíoáWÜÙÜá. ±Ýíwñܨæãí©Wæ A®Üá»ÜÊÜ ÓæàÃܸæàPÜá. ®ÝÊÜâ £Ú©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° E±ÜÁãàXÔ ®æãàvÜ ¸æàPÜá. A¨Üá ÓÜÄÁáà Gí¨Üá ±ÜÄàüÓܸæàPÜá. AÊÜPÝÍÜ ¨æãÃæñÝWÜÇæÆÉ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ®ÜÊÜá¾ £ÚÊÜÚPæ¿á®Üá° ±ÜÄàüÓÜ ¸æàPÜá. BWÜÇæà A¨Üá ¿ÞÊÝWÜÆã ÓÜÄ¿ÞX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ñܤ¨æÁáà CÆÉÊæà Gí¨Üá £Ú¿ááÊÜâ¨Üá. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ñÜÊáÜ ¾ A®Üá»ÜÊWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞÊÝWÜÆã ±ÜÄàüÓÜᣤ¨ªÜÃáÜ . AÊÜÃÜ A®Üá»ÜÊWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜÄàüÓÜáÊÜíñæ ñÜÊáÜ ¾ ÎÐÜÂÄWÜã ÖæàÙÜᣤ¨ªÜ ÃÜá. ±ÜÄàüÓܨæ ÔÌàPÜÄÓܸæàw Gí¨Üá GaÜcÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¯¨ÜáìÐÜr ±ÝíwñÜ ®ÝÊÜâ CñÜÃÜÃÜ ÊÜááí©vÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜá & AÊÜâ ¯¿áÊÜáWÜÙÝXÃÜÈ, ñÜñܤ$ÌWÜÙÝXÃÜÈ, A¼±ÝÅ¿áWÜÙÝXÃÜÈ A¥ÜÊÝ ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á ´ÜÆÊÝXÃÜÈ & Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX AÊÜâ ÓÜÄ¿ÞXÃܸæàPÜá, ÓÜñÜÂÊÝXÃܸæàPÜá, GÃÜvÜ®æ¿å¨ÝX E±ÜÁãàWÜPÜÃÜÊÝXÃܸæàPÜá. ÓÜñܨÜãÃÜÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, ÖÜÃv Ü áÜ ÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CñÜÃÄÜ Wæ Öݯ¿ááípÝWÜá ñܤ¨æ. A®Üá±ÜÁãàX¿Þ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜ Ÿá©œ PܨÜvÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠPÝÆ ÊÜÂ¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ. ±ÝíwñÜÂPÝRX ±ÝíwñÜÂÊæí¨Üá ®Üí¹ÃÜáÊÜÊÜÄí¨Ü ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ iàÊÜ®Ü QÉÐÜr ÊÝWÜáñܤ¨æ. ±ÝíwñÜ嬆 E±ÜÁãàWÜ, QÉÐÜrÊÝ¨Ü ËÐÜ¿á WÜÙÜ®Üá° ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° GÆÉÄWÜã A¥ÜìÊÝWÜáÊÜíñæ ÓÜÃÜÙÜÊÝX £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá; ÓÜÃÙÜ Ê Ü Ý¨Üá¨Ü®áÜ ° QÉÐrÜWã æ ÚÓÜáÊÜâ¨ÜÆÉ! ±ÝíwñÜ嬆 E±ÜÁãàWÜ ñÜñܤ$̱ÜÅ£±Ý¨Ü®æ, ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ £Ú¿ááÊÜíñæ ËÊÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá. C¨æà ÓÜÊÜÞgPæR AÊÜÃÜá ¯àvÜáÊÜ PæãvÜáWæ. A¨ÜÃÜÈÉ ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ CÃܸæàPÜá, ÓÜÃÜÙÜñæ CÃܸæàPÜá. A¨æà ¯¨ÜáìÐÜr ±ÝíwñÜÂ. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá A©Ì£à¿áÃÜá. GíñÜÖÜ ±ÜíwñÜÄWÜã ÊÝX¾ WÜÚWÜã ÁãàXWÜÙÜ A®Üá»ÜÊÜWÜÚWÜã ¯ÆáPÜ¨Ü B«Ý£¾PÜ ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜPÜÒÃÜPÜáüWÜÚWÜã A¥ÜìÊÝWÜáÊÜíñæ, PæÆÊÜâ ÊæàÙæ ÖÝÓÜÂÊÝX, ¯ñÜÂiàÊÜ®Ü¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙæãí©Wæ ËÊÜ ÄÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° ±ÜíwñÜÃÜá AÊÝPÝRX PæàÙÜá £¤¨ÜªÃÜá. C¨ÜPæR PÝÃÜ|, ËÊÜÄÓÜáÊÜ ÓÜñÜÂWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá A®Üá »ÜËԨܪÃÜá. AÊÜÃÜ ËÊÜÃÜOæ A®Üá»ÜÊÜ¨Ü BÙÜ©í¨Ü ŸÃÜáñܤ¨æ. ñÜñܤ Ì¨Ü ¿ÞÊÜ »ÝÊÜÊÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃæãà A¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ñÜÈÉà®ÜÃÝXÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÍæãàÐÜOæ C®æã°í¨Üá ŸWæ¿á «ÝËáìPÜ ±ÜÅÊÜaÜ®ÜPÝÃÜĨݪÃæ. AÊÜÃÜ ±ÜÅÊÜaÜ®Ü Qà£ì¿á BÓæÀáí¨Ü ±ÜÅaæãà©ñÜÊÝX B«ÝÃÜÃÜ×ñÜ, ÓÜñܨÜãÃÜÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° BPÜÐÜìPÜÊÝX ÊÜáíwÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ÍÜŸªÃÜkáÄ, ÍÝÓÜ÷ÊÝÂTÝ®ÜPèÍÜÆ©í¨Ü BPÜÑìñÜÃݨÜÊÜÃÜá, AÊÜÃÜá GÐærà ˨ÝÂÊÜíñÜÃÝX¨ÜªÃÜã, ÊæãàÓÜÖæãàX AÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü A±ÝÃÜ ÖݯWæ JÙÜWÝWÜáñܤ¨æ. ñܱݳX £Ú¨Ü ñÜñܤ$Ì©í¨Ü ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜPæR B[ÝñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. B«ÝÃÜËÆÉ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜñÂÜ WÜÙíÜ ñæ ®Üí¹PæWÙÜ íÜ ñæ ÖÜÃw Ü ¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞgPæR ÊæãàÓÜ ÊÜÞw¨Üíñæ BWÜáÊÜâ¨Üá. C¨Üá ÖÜ| A—PÝÃÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ gã®… 2018

PÜwÊæáÁáà®ÜÆÉ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ iàÊÜ®¨ Ü Ü QÉÐrÜñWæ æ ñÜÊáÜ ¾ PæãvÜáWæ ¿á®Üã° ÓæàÄÔ¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ. ÓÝ«Ü®Ü, WÜáÄ¿áÆÉ Êæáà騆 ËÊÜÃÜOæÀáí¨Ü «Ü®Ýgì®æ, ÓÜáTݱæàûæ, CÊæÇÝÉ Ë®ÝÍÜPÝÄ Gí¨Üá »ÝËÓܸæàPÝXÆÉ. ¯ñÜÂiàÊÜ®Ü¨Ü BÊÜÍÜÂPÜñæWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜÆá ŸvÜÊÜÃÜá PÜÐÜr±Üoár ÖÜ| ÓÜí±Ý©ÓܸæàPÝX¨æ. A®æàPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ B¨Ý¿á¨Ü Ë᣿áÈÉ ÓÜí¿áÊÜá©í¨Ü ÁãàWÜ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜÃÜá, A±ÝÃÜ ÓÜí±Ü£¤®Ü Jvæ¿áÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜá. A¨Ü®Üá° ¨æàÍÜ¨Ü ÓæàÊæWæ A»Üá¨ܿáPæR ÊÝ~g PæçWÝÄPæ ÎPÜÒ| BÃæãàWÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXÔÃÜáÊÜÃÜá. ¿ááÊÜ E¨ÜÂËáWÜÙÜá B«Üá¯PÜ ñÜíñÜÅhÝn®Ê Ü ®Ü Ý°«ÄÜ Ô¨Ü E¨ÜÂÊÜáWÜÙÈ Ü É ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ¨æàÍÜ¨Ü B¦ìPÜ ÓÜí±Ü®Ü°ñæWæ PæãvÜáWæ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜÃÜá. ÖÜ|, ¯ñÜ iàÊÜ®ÜPæR GÆÉÄWÜã BÊÜÍÜÂPÜ. ÖÜ| ÊÜáñÜᤠÓÜí±ÜñÜᤠiàÊÜ®Ü¨Ü WÜáÄWæ & AÊÜâ GÐærà ÊÜáÖÜñݤXÃÜÈ A¥ÜÊÝ AƳÊÝXÃÜÈ & ÊÜááS ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÜá, WÜáÄ¿áÆÉ. AÊÜ®æ°à WÜáÄ Gí¨Üá £Ú¨Üá AÊÜ®Üá° ¸æ®Ü°qr Öæãà¨ÝWÜ EípÝWÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜá WÜÙÜ®Üá° CÈÉ ÓÜãbÔ¨æ, AÐær. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄ WÜ~ÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ÖÜ| AÊÜÃÜ BÊÜÍÜÂPÜñæWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜÆá ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. C¨Ü®Üá° bà¯à¿áÃÜ A®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÊÜÞñæãí¨Üá aæ®Ý°X ËÊÜÄÓÜáñܤ¨æ: "ÊÜá®ÜáÐÜ娆 BÊÜÍÜÂPÜñæWÜÚWæ Óݧ®Ü˨æ, BÍæŸáÃÜáPÜñÜ®ÜPÜRÆÉ.' ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá PÝÃÜ|©í¨Ü QÉÐÜr ÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊæáàÇæ £Úst GÇÝÉ AíÍÜWÜÙÜã ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü ÊÜ®Üá° QÉÐÜrWæãÚÓÜáñܤÊæ. AÊÜâ Jí¨ÜPæãRí¨Üá ÓÜíŸí«Ü±ÜqrÊæ. Jí¨Üá ÊÜáñæã¤í¨ÜPæR ¨ÝÄ ÊÜÞwPæãvÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü PæÉàÍÜ&ÓÜíPÜoWÜÚWæ JÙÜWÝWÜáñܤ¨æ. iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° WæãàgÆá ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü. A¨ÜÄí¨Ü ¹wÔPæãívÜá ÖæãÃÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. WæãàgÆ®Üá° ¹wÓܸæàPݨÜÃæ, Êæã¨ÜÆá A¨Üá ÖæàWæ BX¨æ GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ®ÜÊÜáWæ ñÜÇæ®æãàÊÜâ Ÿí©¨ÜªÃæ, A¨Üá ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|©í¨Ü EípÝ X¨æ Gí¨Üá ±ÜÄàüst ®ÜíñÜÃÜÊæà Êæç¨ÜÂÃÜá LÐÜ«Ü PæãvÜá ÊÜíñæ C¨Üá. ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü¨Ü QÉÐÜrñæ¿á®Üá° ÓÜÃÜÙÜWæãÚÓÜÆá ®ÜÊÜáWæãí¨Üá ¨ÝÄ ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ ÖæãàWÜÆá ËÍæàÐÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜÍæçÈ ¿á®æ°à Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜÛ¸àæ PÝWÜáñܤ¨.æ ®ÝÊÜâ iàÊÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ®æãàvÜáÊÜ ¨ÜêÑr¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü gqÆÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPæR GÐÜár ÓÜÊÜá¿á ×wÀáñæãà A¨ÜÄí¨Ü ¹wÔPæãÙÜÛ¸æàPݨÜÃæ AÐærà A¥ÜÊÝ C®Üã° ÖæaÜác ÓÜÊÜá¿á ×w¿ááÊÜâ¨Üá. C¨ÜPæR ÖæãàÃÝo, ñÝÙæ¾, ÓÝ«Ü®æ ¸æàPÝWÜáÊÜâ¨Üá. D ÖæãàÃÝoÊæà ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÝÃÜ. r 19


ÊÜáãÆ ŸíWÝÚ : BÍÜáñæãàÐ… ËáñÜÅ

ÎÅàÊÜÞñæ

A®ÜáÊÝ¨Ü : ÓÝÌËá hÝn®ÜÁãàWÝ®Üí¨Ü

»ÝWÜ 17 »ÝÃÜñÜ¨Ü ŸÖÜÙÜ ±ÝÅbà®Ü ®ÜWÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜá«ÜáÃæ¿á ÓÜíü±Ü¤

ËÊÜÃÜOæ¿á¯°ÈÉ ¯àvÜáñæ¤à®æ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÃæçÆáÊÜÞWÜì BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ŸÖÜÙÜ Êæã¨ÜÇæà ¿Þ£ÅPÜÃÜ ÓèƻܠPÝRX ÃÝ~ AÖÜÇݸÝÀá ŸíWÝÙÜ¨Ü Êæá੯à±ÜâÃÜ©í¨Ü ÎÅàgWܮݰ¥Ü ûæàñÜÅ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ Jí¨Üá AWÜÆÊÝ¨Ü ÃÜÓ椿á®Üá° ¯ËáìÔPæãqr¨ÜªÙÜá. D ÃÜÓ椿áÈÉ AÆÉÈÉ ÓÝ«Üá&ÓÜí®ÝÂÔWÜÚWÝX dÜñÅÜ A¥ÜÊÝ ÓܨÝÊÜÅñÜ WÜÚÊæ. DWÜÆã A®æàPÜ ÊÜáí© ÓÝ«Üá&ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜá D ÃÜÓ椿áÈÉÁáà ÎÅàgWܮݰ¥Ü ûæàñÜÅ¨Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜááXÔ, iÊÜâvæà ®ÜêÔíÖÜià, ÊæíPÜpÝ©Å A¥ÜÊÝ ÎÅàÍæçÆ¨Ü ¸ÝÇÝi, ËÐÜá¡PÝíb A¥ÜÊÝ ÎÊÜPÝÎ, £ÃÜáb®Ý±ÜÚÛ¿á ÎÅàÃÜíWÜí, ÊÜá«ÜáÃæç, PÜãÊÜáìûæàñÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¨Üü|¨Ü ±ÜÅԨܜ £à¥Üì ûæàñÜÅWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜPæR ŸÃÜᣤ¨ÝªÃæ. ÃÝÊæáà ÍÜÌÃÜ©í¨Ü C®æã°í¨Üá CqrWæ¿á ÃÜÓæ¤, »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÎcÊÜá ÓÝWÜÃÜ¨Ü £àÃÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¨ÝÌÃÜPæ¿áÊÜÃæWÜã ÓÝWÜáñܤ¨æ. ÓÝ«ÜáWÜÙÜá ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨Ü ÊæáàÇæ D ¨ÝÄ ¿áÈÉ ±Ü¨¾Ü ®Ý»Ü, g®Ý¨Üì®Ü, PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄ, WæãàPÜ|ì ÊÜáÖݨæàÊÜ, ÊÜáÖÝŸÇæàÍÜÌÃÜ, ±ÜívÜÃݱÜâÃÜ, Êæã¨ÜÇÝ¨Ü £à¥ÜìÓܧÙÜWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáñܤ ±ÜÅ»ÝÓÜ ÖÝWÜã ¨ÝÌÃÜPæ ¿á®Üá° ñÜÆá±ÜâñݤÃæ. ÊÜá¨ÜáÃæ¿áá ÊæçWæç ®Ü©¿á ¨Üü|¨Ü £àÃܨÜÈɨæ. AÈÉ GÃÜvÜá «ÜÊÜáìÍÝÇæWÜÚÊæ. Jí¨Üá ÃæçÇæÌà ÓæràÍܯ°®Ü ÓÜËáà±Ü; C®æã°í¨Üá ÊæçWæç ®Ü©¿á £àÃܨÜÈÉ™. ÊÜá«ÝÂÖÜ° ®ÝÊÜâ ÊÜáí©ÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜPÝRX ÖæãÃÜpæÊÜâ. ÊÜá¨ÜáÃæ¿áÈÉ Ëáà®Ýü ÊÜáí©ÃÜ AñÜÂíñÜ ±ÜÅԨܜÊݨÜá¨Üá. CÐÜár ÓÜáí¨ÜÃÜÊݨÜ, ±ÝÅbà®ÜÊÝ¨Ü ÖÝWÜã ŸêÖÜñݤ¨Ü ÊÜáí©ÃÜ ¨Üü| »ÝÃÜñܨÜÈÉ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜâ¨Üã CÆÉ. ÎƳPÜÇæ¿á ®æç±Üâ|¨ÜÈÉ C¨Üá Cwà »ÝÃÜñܨÜÇæÉà A©Ì£à¿áÊÝX¨æ. D ÊÜáí©ÃÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÝX ÓܧÙܱÜâÃÝ| ×àWæ ÖæàÙÜáñܤ¨æ: ¨æàÊÜñæWÜÙÜ ÃÝg®Ý¨Ü Cí¨ÜÅ®Üá ŸÅÖܾÖÜñÝ ±Ý±Ü©í¨Ü ÊÜááPܤ®ÝWÜÆá »ÝÃÜñ¨ Ü Ü £à¥ÜìûæàñÜÅWÜÙ®Ü áÜ ° ¨ÜÍì Ü ®Ü ÊÜÞvÜáñݤ D ûæàñÜÅPæR ŸÃÜáÊÜÐÜrÃÜÇæÉà AÊÜ®Ü ±Ý±Ü AÊܯí¨Ü ñæãÆX ÖæãàÀáñÜá. BWÜ AÊÜ®Üá D ±Ý±ÜËÊæãàaÜ®æWæ PÝÃÜ|ÊÜ

20

®Ü°Ä¿áÆá ¿á£°Ô, A®æÌàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÝWÜ CÈÉ Jí¨Üá A®Ý©ÈíWÜÊÜ®Üá° ®æãàw¨Ü. ŸÚPÜ ËÍÜÌPÜÊÜáì®Ü ÊÜáãÆPÜ Jí¨Üá ÊÜáí©ÃÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÔ, ÊæçÍÝUà ±Üä~ìÊæá¿á ©®Ü¨Üí¨Üá Êæç©PÜ ±Ü¨Üœ£ ±ÜÅPÝÃÜ ŸêÖÜÓܳ£¿á ÊÜáãÆPÜ B ÈíWÜÊÜ®Üá° ±ÜÅ£ÐÝu²Ô¨Ü. B ÈíWÜÊÜáã£ìWæ "ÓÜáí¨ÜÃÜ' ®æí¨Üá ®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÜÞw¨Ü. ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü ±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ C®Üã° ÖæàÙÜÇÝX¨æ ¬ ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®Üá Ôàñæ¿á A®æÌà ÐÜOæ ÊÜÞvÜáñܤ ÆíPæ¿á PÜvæWæ ÖæãÃÜoá, CÈÉWæ Ÿí©¨Üª. AWÜÓÜö ÊÜá᯿á B¨æàÍܨÜíñæ ÊÜá¨ÜáÃæ¿áÈÉ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜáã£ì¿á ±Üähæ ÖÝWÜã BÃÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨Ü®Üíñæ. QÅÓܤÍÜPÜ ÖÜ©®ÝÆR®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ ¨Üü| »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜááÓÜÇݾ®Ü AÃÜÓÜÃÜá BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨ÝWÜ D ÊÜáí© ÃÜ¨Ü G¨ÜáÄXÃÜáÊÜ Wæãàvæ ÖÝWÜã Wæãà±ÜâÃÜ (A¥ÜÊÝ ±ÜÅÊæàÍܨÝÌÃÜ) ÊÜ®Üá° Jvæ¨Üá ÖÝQ¨ÜÃÜá. ÖÝWæ Jvæ¨Ü B Wæãà±ÜâÃÜ¨Ü PæÙÜ»ÝWܨÜÈÉ DWÜ AíWÜwWÜÚÊæ. ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ËÊæàPܱÜÅ»Ü


®ÝÆãR »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ÃÝg±Ü¥Ü˨æ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ JíŸñÜᤠ±ÜÅÊæàÍܨÝÌÃÜWÜÚÊæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá 152 Aw GñܤÃÜ˨æ. D ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ±ÝÅíWÜ|ÊÜâ EñܤÃÜ©í¨Ü ¨Üü|PæR 837 Aw ÖÝWÜã ±ÜäÊÜì©í¨Ü ±ÜÎcÊÜáPæR 744 Aw ËÓݤÃÜÊÝX¨æ. ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜÌÃÜ ÓÝÌËá A¥ÜÊÝ "ÓÜáí¨ÜÃÜ' ÈíWÜ¨Ü ÖÝWÜã Ëáà®ÝQÒà¨æàË¿á ÊÜáã£ì ÃÝÃÝiÓÜᣤ¨æ. ËË«Ü ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜÌÃÜ®Ü ÈàÇæWÝX A®æàPÜ ÊÜáío±Ü WÜÚÊæ. AÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ, "ÓÜÖÜÓÜÅ&Óܤí»Ü&ÊÜáío±Ü' A¥ÜÊÝ "ÊÜÓÜíñÜ&ÊÜáío±Ü' GíŸ GÃÜvÜá ÊÜáío±ÜWÜÙÜá ±ÜÅԨܜ ÊÝXÊæ. ÊÜáí©ÃÜ¨Ü Joár JÙÜ»ÝWÜ Jí¨Üá ¨æãvÜxŸívæ¿á ÊæáàÇæ ¯ËáìñÜÊÝX¨æ. ÓÜÖÜÓÜÅ&Óܤí»Ü&ÊÜáío±Ü A¥ÜÊÝ Jí¨Üá ÓÝËÃÜ Óܤí»ÜWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü ÊÜáío±ÜÊÜâ ÎƳPÜÇæ ÖÝWÜã bñÜÅPÜÇæ¿á ®æç±Üâ|嬆 ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÊÜ|ì®Ý£àñÜ ÊÝX¨æ. A¨Üá ®æãàvÜÇæà¸æàPÝ¨Ü Jí¨Üá ÓÜíWÜ£. ÊÜÓÜíñÜ& ÊÜáío±Ü¨Ü E¨Üª 100 WÜg ÖÝWÜã AWÜÆ 60 Aw. A¨ÜÃÜ aÝÊÜ~ 120 Aw GñܤÃÜ˨æ; A¨Üá PÜÈÉ®Ü Óܤí»Ü¨Ü ÊæáàÇæ ¯ËáìÓÜƳqr¨æ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá Óܤí»ÜÊÜä 20 Aw GñܤÃÜ˨æ. C¨ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¯àÃÜá ÖÜĨÝvÜÆá, ¯àÄ®Ü PÝÆáÊæÀá¨æ. ±è|ìËá¿áÊÜÃæWæ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜÌÃÜ ÓÝÌËá¿á ÊÜÓÜíñÜ QÅàvÝ EñÜÕÊÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá. B EñÜÕÊÜPæR A®æàPÜ ÊÜáí© Ÿí¨Üá ÓæàÃÜáñݤÃæ. D ÊÜáío±ÜÊÜ®Üá° »ÜPܤ®Ý¨Ü ÃÝhÝ £ÃÜáÊÜáÆ ®Ý¿áPÜ®Üá C±Ü³ñÜᤠÆPÜÒ ÊÜáá¨æÅ SaÜáì ÊÜÞw ¯ËáìÔ¨Ü. ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ±ÜPÜR¨ÜÈÉ PÜÈɯí¨Ü ¯Ëáìst ÎÊÜWÜíWÝ GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü ÓÜÃæãàÊÜÃÜ˨æ. B ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü ®ÝÆãR ©PÜáRWÜÙÜÈÉ aÝí©¯ ÖÝWÜã ÊÜá«Ü»ÝWܨÜÈÉ ÓÜáí¨ÜÃÜ&ÈàÇÝ& ÊÜáío±Ü˨æ. ÎÅàÊÜÞñæ ÖÝWÜã CñÜÃÜÃÜá D ÓÜÃæãàÊÜÃܨÜÈÉ ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÓÝ°®Ü ÊÜÞw, Ë— ±ÜÅPÝÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü Êæã¨ÜÇݨÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw, ÓÝ¿áíPÝÆ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨ÜÃÜá. CÈÉ®Ü ±Ü¨Üœ£¿á ±ÜÅPÝÃÜ, Ô÷à¿áÃÜá PÜñܤÇÝ¨Ü ÊæáàÇæ ©à±ÜÊÜ®Üá° SÄà©Ô, ÎÊÜWÜíWæ¿á £àÃܨÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÖæàÚ, AÇæÉà ¹vܸæàPÜá. ÎÅàÊÜÞñæ PÜãvÜ ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ©à±ÜÊÜ®Üá° ¹orÃÜá. ÃݣŠÊÜáí©ÃÜÊÜ®Üá° ¸æÙÜQ®Ü ÊÜÞÇæWÜÚí¨Ü ¸æÙÜWÜáñݤÃæ. Jí¨Üá ÊæáçÆá ¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ £ÃÜáÊÜáÆ ®Ý¿áPÜ®Ü aèÈó A¥ÜÊÝ ÃÝg»ÜÊÜ®Ü ®æãàvܸæàPÝ¨Ü ÓܧÙÜÊÝX¨æ. ÓÜÊÜáá ¨Ý¿á »ÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜÈɯí¨ÜÇæà »Ü¨ÜÅÊÝX PÜqr¨ÝªÃæ. D EñܤÊÜá PÜorvÜ¨Ü aÝÊÜ~¿áá C±Ü³ñÜá¤&C±Ü³ñæô¨Üá BÍÜc¿áì PÜÃÜÊÝX PæãÃæ¿áÇÝ¨Ü PÜíŸWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÓÜáÃÜüñÜÊÝX¨æ. DWÜ D ÓܧÙܨÜÈÉ gwjWÜÙÜ A¨ÝÆñ… Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PæÆÊÜâ ÓÜPÝìÄà PÜaæàÄWÜÚÊæ. D hÝWܨÜÈÉ gv…jWÜÙÜ ŸíWÜÇæWæ gã®… 2018

ÓæàĨÜí£ÃÜáÊÜ gËá௮ÜÈÉ Jí¨Üá ¨æãvÜx ÊÜoÊÜêPÜÒ˨æ. A¨ÜÃÜ ¸æàÄ®Ü E¨Üª ÓÜáÊÜÞÃÜá 70 Aw ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ Ãæí¸æ Pæãí¸æWÜÙÜá ÓÜáÊÜÞÃÜá 180 Aw¿áÊÜÃæWÜã ÊݲԨæ. D aèÈóÀáí¨Ü Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊæáçÆá DÍݮܠ»ÝWÜPæR ÃÝÊæáà ÍÜÌÃÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ PÝÆá®ÜwWæ¿á ÖÝ©¿á ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ñæà±Ü³ PÜáÙÜí GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü Jí¨Üá ¨æãvÜx ÓÜÃæãàÊÜÃÜ˨æ. A¨ÜÃÜ Jí¨æãí¨Üá »ÝWÜÊÜä 1200 WÜg ©àZìÊÝX¨æ; ®ÝÆãR PÜvæ PÜÈɯí¨Ü ¯Ëáìst Óè«ÜWÜÚÊæ; AÆÉÈÉ PÜÈÉ®Ü AÍÜÌ, ®ÜËÆá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜáã£ìWÜÚÊæ. ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá«Ü»ÝWÜ ¨ÜÈÉ ®ÝÆãR PÜvæ PÜÈɯí¨Ü PÜqrÃÜáÊÜ Jí¨Üá E±Ü©Ìà±Ü˨æ. A¨ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ GÃÜvÜíñÜÔ¤®Ü ¨æàÊÝÆ¿á ÖÝWÜã ®ÝÆáR »ÝWÜWÜÙÜÆãÉ ÎƳPÜÇæWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü ®ÝÆáR ÓÜ|¡ WÜáwWÜÙÜã CÊæ. ¸æàÔWæ¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ gÆ¿ÞñÝÅ EñÜÕÊܨÜÈÉ ÃݣŠÖæãñÜᤠÓÜáí¨ÜÃæàÍÜÌÃÜ ÓÝÌËá ÖÝWÜã Ëáà®Ýü¨æàË ¿áÃÜ®Üá° D ÓÜÃæãàÊÜÃÜPæR PÜÃæñÜí¨Üá, ¨æãà~¿áÈÉ PÜáÚÛÄÔ, D E±Ü©Ìà±Ü¨Ü ®ÝÆãR PÜvæ ÓÜáñݤwÓÜáñݤÃæ. BWÜ ÓÜÃæãà ÊÜÃÜ¨Ü ®ÝÆãR PÜvæ Jí¨Üá ÆPÜÒ Ÿ£¤WÜÙÜ®Üá° ÖÜbc ¸æÙÜXÓÜáñݤÃæ. ÎÅàÊÜÞñæ ÖÝWÜã CñÜÃÜÃÜá ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜPæR ÖæãàWÜáÊÝWÜ ÖÝWÜã ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáÊÝWÜ D ÓܧÙÜÊÜ®æ°ÆÉ ®æãàw ËÍæàÐÜÊÝX B®Üí¨Ü ±ÜorÃÜá. ŸÚPÜ, ""C¨æÆÉ H®Üá sÝPÜãÃÜÃÜ ÈàÇæ!'' Gí¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ÊÜá¨ÝÂÖÜ°PæR ÃæçÈ®ÜÈÉ ¿ÞñæÅ ÖæãÃÜoá, ÓÜíhæ ±Ýퟮ… ±ÝÓ…®Ü £àÃÜPæR Ÿí¨æÊÜâ. CÈÉ ÃæçÆá Pæã®æWæãÙÜáÛ ÊÜâ¨Üá. ÓæràÍܯ°®Ü ÖæÓÜÃÜá "ÊÜáívܱÜí'. CÈÉí¨Ü Jí¨Üá ÓÜ|¡ ÔràÊÜáÃ…®ÜÈÉ TÝÄ¿á®Üá° ¨Ýq, ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ ©Ìà±ÜÊÜ®Üá° ñÜÆá±Ü¸æàPÝÀáñÜá. DWÜ D TÝÄ¿á ÊæáàÇæ ÃæçÆáWÝw KvÝvÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ Öæãà¨ÝWÜ C®Üã° ÓæàñÜáÊæ¿á PÜíŸWÜÙÜ ¯ÊÜÞì| PæÆÊÜâ »ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ®Üvæ©ñÜá¤. ñæÅàñÝ ¿ááWÜ¨Ü B ÓæàñÜáÊæ Cí©WÜã PÜãvÜ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü JÙÜX¯í¨Ü BÃÜí»ÜÊÝX, ÎÅàÆíPæ¿áÊÜÃæWæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 60 ÊæáçÈ ¨ÜãÃܨÜÊÜÃæWÜã C¨æ; ®æƨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá®ÝÆáR ÊæáçÈ ÊÝÂ²Ô Pæãíw¨æ. A¨Ü®Üá° DWÜÆã ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃÜã ÊÜá«æ GÃÜvÜá&ÊÜáãÃÜá ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ AíñÜÃÜËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, DWÜ A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ¨Ýq ÖæãàWÜÇÝWܨÜá. DWÜÆã PÜãvÜ EaÝc±ÜÈÉÀáí¨Ü TÝwPÝ A¥ÜÊÝ ÖÜŸìÇÝÃ… TÝÄ¿á ÊÜÃæWæ ÖÜ®æã°í¨Üá ÊæáçÆá CÃÜáÊÜ Jí¨Üá »ÝWÜ »ÝÃÜñÜPæR ÓæàĨæ. A®ÜíñÜÃÜ GÃÜvÜá ÊæáçÈ AíñÜÃÜ˨æ & A¨ÜPæRà "±Ýퟮ… ±ÝÓ…' G®Üá°ñݤÃæ. ÖÜvÜWÜá ÖæãàX ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR A®ÜíñÜÃÜ A¨Ü®Üá° ÔwÊÜᩪ¯í¨Ü Jvæ©ÃܸæàPÜá. DWÜÆã ¯àÄ®Ü ®ÜvÜáÊæ AÆÉÈÉ PÜÈÉ®Ü ñÜá|áPÜáWÜÙÜ®Üá° PÜívÝWÜ, ÎÅàÃÝÊÜá®Üá ¯Ëáìst ÓæàñÜáÊæ PÜÈɯí¨ÜÇæà PÜqr©ªÃܸæàPÜá 21


A¯°ÓÜáñܤ¨æ. ±Ýퟮ… TÝÄ¿á ®ÜíñÜÃÜ 24 ÊæáçÈ E¨Üª ÖÝWÜã 3&4 ÊæáçÈ ËÔ¤à|ìËÃÜáÊÜ ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ ©Ìà±Ü˨æ. A¨ÜÃÜ ®ÜíñÜÃÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá ÊæáçÈ AíñÜÃÜ˨æ; A®Üí ñÜÃÜ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü EŸºÃÜ Ÿí¨ÝWÜ ¯àÄÃÜáñܤ¨æ, CÚñÜÊݨÝWÜ ÊÜáÃÜÙÜá ÖÝWÜã PÜÆáÉŸívæWÜÙæà PÝ~ÓÜáñܤÊæ. A¨ÜÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 18 ÊæáçÈ E¨Üª ÖÝWÜã GÃÜvÜá ÊæáçÈ AWÜÆ ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü C®æã°í¨Üá ÓæàñÜáÊæ¿á »ÝWÜ˨æ. D »ÝWÜ¨Ü ÖæÓÜÃÜá "ÊÜá®Ý°Ã… ©Ìà±Ü'. AÇæãÉí¨Üá ¨ÜáWÜì˨æ; AÈÉ ŸÖÜÙÜ ÊÜáí© ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ, ÖÝWÜã ®ÜWÜÃÜ˨æ. AÈÉí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±Üâ®Ü@ GÃÜvÜá ÊæáçÆá AíñÜÃÜ, A¨Ü®Üá° ¨Ýq Öæãà¨ÜÃæ ÎÅàÆíPæ. CÈÉ ¯àÃÜá ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá. GÐÜár PÜwÊæá ¯àÃæí¨ÜÃæ, CÚñÜÊݨÝWÜ ÊÜá®Ý°Ã… ©Ìà±Ü©í¨Ü g®ÜÃÜá, ¨Ü®Ü&PÜÃÜáWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜáPæãívæà ÆíPæWæ ÖæãàWÜáñݤÃæ. Êæã¨ÜÆá D ÓæàñÜá Êæ¿á ÊÜáãÆPÜÊæà g®ÜÃÜá AÈÉWæ ÖæãàX ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü AÇæWÜÙÜ ÖæãvæñÜPæR B ÓæàñÜáÊæ Jvæ¨Üá ÖæãàX, QÅ.ÍÜ. 1488ÃÜ Öæ㣤Wæ D KvÝo ¯íñÜáÖæãàXñÜá¤. D ÓæàñÜáÊæ¿á GÃÜvÜã Ÿ©WÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ¯àÃÜá PÜwÊæá; CÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÊÜáÃÜÙÜá ÖÝWÜã ±ÜÊÜìñÜWÜÚÊæ. C¨ÜÄí¨Ü ÓÜ|¡ ¨æãà~WÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ AÈÉ ÖæãàWÜŸÆÉÊÜâ; ÖÜvÜWÜáWÜÙÜá A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ aÜÈÓÜÊÜâ. ÎÅàÊÜÞñæ C¨Ü®æ°ÆÉ ®æãàw, PæàÚ ""®æãàw¨æ¿Þ ÊÜáWÜã, ¿ÞÊÜâ¨æãà ¿ááWÜ¨Ü bÖæ° DWÜÆã EÚ©¨æ!' Gí¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜâ ÔràÊÜáÃ… ÊÜáãÆPÜ ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜPæR Ÿí¨Ü ±ÜŨæàÍÜPæR ±Ýퟮ… A¥ÜÊÝ ±ÜÊÜ®Ü Ÿí¨ÜÃÜá G®Üá°ñݤÃæ. D Ÿí¨ÜÄ ¯í¨Ü A®æàPÜ ÔràÊÜáÃ…WÜÙáÜ PæãÇæãí¸æãà, ÊÜá¨ÝÅÓ…, ñÜãñÜá PÜáw (Tuticorin) Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓܧÙÜWÜÚWæ ÖæãàX ŸÃÜáñܤÊæ. D Ÿí¨ÜÄ®Ü TÝÄ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÓÝÖæàŸÃÜáWÜÙÜ (˨æàÎà ¿áÃÜ) ÊÜáãÃÜá&®ÝÆáR ŸíWÜÇæ, PæÆÊÜâ Wæãàvè®… ÖÝWÜã Jí¨Üá «ÜÊÜáìÍÝÇæ CÊæ. ®ÝÊÜâ D Ÿí¨ÜÄ®Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñæ¤ ÃæçÆáWÝw¿áÈÉ ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ ÓæràÍܯ°Wæ ÃݣŠÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ®æã°í¨Üá WÜípæ¿á Öæ㣤Wæ ñÜÆᲨæÊÜâ. ±ÜívÝ WÜíWÝ ÃÝÊÜá ²àñÝíŸÃÜ®Üá ®ÜvæÓÜáÊÜ Jí¨Üá GÃÜvÜíñÜÔ¤®Ü ÊÜá®æ ¿áÈÉ EÚ¨ÜáPæãívæÊÜâ. ÔràÊÜáÃ…¯í¨Ü CÚ¨Üá ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ ©Ìà±ÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ ÃæçÆáWÝw¿á®æ°àÃÜáÊÝWÜ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜ ÃÜ®áÜ ° B«ÜÄÔ ×w¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWܸàæ PÝÀáñÜá. B PÝÃÜ| ©í¨Ü Jí¨Üá bàÆÊÜ®áÜ ° PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜÛ¸àæ PÝÀáñÜá PÜãvÜ. ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ®ÝÆãR »ÝWÜWÜÙÜÈÉ®Ü IÊÜñÜá¤& AÃÜáÊÜñÜᤠPæãàOæWÜÙÜÈÉ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá A¥ÜÊÝ ±ÜívÝWÜÙÜá ÊÝÓÜÊÜÞvÜáñݤÃæ. CñÜÃÜ hÝ£¿á g®ÜÃÜã AÈÉ ÊÝÓÜÊÝX ¨ÝªÃæ. AÈÉ GÆÉ ÓÜí±ÜŨݿá¨Ü ÓÝ«ÜáWÜÙÜ ÊÜásÜWÜÚÊæ. D 22

±ÜŨæàÍÜ Jí¨Üá ÓÜ|¡ ±Üor|¨Üí£¨æ. AíWÜwWÜÙÜÈÉ GÆÉ ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜã ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. A®æàPÜ «ÜÊÜáìÍÝÇæWÜÙÜá, ¿Þ£ÅPÜÃÜá ñÜíWÜÆá ±ÜívÝWÜÙÜá ¯Ëáìst ÊÜÓÜ£ÊÜá®æWÜÙÜá CÈÉÊæ. D ±ÜívÝWÜÚWæ B¿ÞìÊÜñÜì(EñܤÃÜ »ÝÃÜñܨÜ) ÊÝÔWÜÙÜ »ÝÐæ £Ú¿á¨Ü PÝÃÜ|, GÆÉÃÜ PæÆÓÜ ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜá ÊÜíñæ JŸºÃÜá&CŸºÃÜá B¿ÞìÊÜñÜìÊÝÔWÜÙÝ¨Ü ÖÜ| ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜá CÈɨݪÃæ. ÃÝÊæáàÍÜÌÃܨÜÈÉ GÆÉ PÜvæ ¸ÝË¿á ¯àÃÜ®æ°à E±ÜÁãàXÓÜáñݤÃæ. D ¯àÃÜá Ô× ¿ÞX¨æ; ¯àÄWæ PæãÃÜñæ¿áã CÆÉ. D ©Ìà±Ü¨ÜÇæÉÆÉ ÊÜáÃÜÙÜá ñÜáí¹¨æ, GÇæÉvæ APæàÎà¿Þ ÊÜáÃÜ PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà PÜêÑ CÈÉÆÉ. D ©Ìà±Ü¨Ü ŸÖÜá±ÝÆá g®ÜÃÜá ¨Ý®ÜÊÜ®Üá° BÍÜÅÀáÔÁáà iàÊÜ®Ü ÓÝXÓÜáñݤÃæ. D ©Ìà±ÜÊÜâ ÊÜá¨ÜáÃæç iÇæÉWæ ÓæàĨæ. ÃÝÊÜá®Ýw®Ü ÃÝg EÚ¨æÆÉ gËáà®ÝªÃÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ±ÜÅÊÜááS®ÝX¨Ýª®æ. ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜÊÜâ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áÊÝX ±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ ÖæàÚ¨æ™: ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®Üá ÊÝ®ÜÃÜ Óæç®Ü¨æãí©Wæ ÆíPæWæ ÖæãàWÜÆá ÓæàñÜáŸí«Ü®Ü PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ¸Ý¿Þ ÄPæ¿ÞX, PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜ®Üá° ñÜÃÜÆá B¨æàÍÜ ÊÜÞw¨Ü. ¯àÃÜ®Üá° ñÜí¨ÝWÜ AÊܯWæ ®æ®Ü±ÝÀáñÜá, C®Üã° ñÝ®Üá ÎÊÜ ±Üähæ ÊÜÞwÆÉÊæí¨Üá. ÖæàWæñÝ®æà ¯àÃÜá PÜáw¿áÈ? ×àWÝX ¯àÃÜá PÜáw¿á¨æ AÊÜ®Üá ÊÜá~¡®Ü ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÔ, A¨Ü®Üá° ¿á¥ÝË— ±Üähæ ÊÜÞw ±ÝŦìÔ¨Ü: ""Öæà ÍÜí»æãà! D ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ¯àÃÜá AWÝ«Ü. ÃÝPÜÒÓÝ— ±Ü£¿Þ¨Ü ÃÝÊÜ| PÜãvÜ AñÜÂíñÜ ŸÆÍÝÈ. ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ®Ü®ÜWæ Jí¨æà Jí¨Üá ÓÜÖÝ¿áÊÝX ƼÔÃÜáÊÜ D ÊÝ®ÜÃÜ PÜáƨÜÊÜÃæÆÉ aܱÜÆÃÜá. ×àWÝX, Öæà ±ÜÅ»æãà! D ËaÝÃÜ ÊÝX ¯à®Üá ®Ü®ÜWæ ®æÃÜÊÝWܸæàPÜá. ÃÝÊÜ|®Üá ¯®Ü° »ÜPܤ®Ý¨Üª Äí¨Ü ÊÜÞ®ÜÊÜÄWæ AÊÜ®Üá ¿ÞÊÝWÜÆã Ahæà¿á®ÝX¨Ýª®æ ¬ B¨ÜÃÜã ÎÊÜ®æ, ¯à®Üá ÓÜÊÜì¨Ý «ÜÊÜáì¨Ü ±ÜPÜұݣ ¿ÞXÃÜáÊÜÊÜ®Üá; ®Ü®Ü° ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° DvæàÄÓÜá.'' ÎÅàÃÝÊÜá®Ü D ÓÜᤣÀáí¨Ü »ÜWÜÊÝ®… ÍÜíPÜÃÜ®Üá ñܮܰ hæãÂ࣠ÊÜáì¿áÊÝ¨Ü ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° «ÜÄÔ, ±ÝÊÜì£ ÖÝWÜã ñܮܰ WÜ| WÜÚí¨Ü PÜãw AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ ±ÜÅñÜÂPÜҮݨÜ. ×àWæ ÎÅàÃÝÊÜá®Üá ÎÊÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw, ÊÜáñæ¤ ËË«Ü E±ÜaÝÃÜWÜÚí¨Ü ±Üähæ ÖÝWÜã ÓܤÊÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜtÔ, ñܮܰ Ëg¿áPÝRX ±ÝŦìÔPæãívÜ. BWÜ ÊÜáÖݨæàÊÜ ÖæàÚ¨Ü, ""¯®ÜWæ g¿áÊÝWÜÈ!'' BWÜ ÎÅàÃÝÊÜá ÊÜáñæ¤ ±ÝŦìÔ¨Ü, ""Öæà ¨æàÊÜ! ¯à®Üá ¯®Ü° ¨ÝÓÜ ®Ý¨Ü ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ AÖæàñÜáPÜÊÝ¨Ü PÜê±æ¿á®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞw ¨ÜªÃæ, ÇæãàPÜ×ñÜPÝRX¿áã, gWÜñ¤Ü®áÜ ° ±ÜËñÜÅWæãÚÓÜáÊÜâ¨Ü PÝRX¿á㠨ܿáËoár D ÓܧÙܨÜÈÉÁáà bÃÜPÝÆ ®æÇæÓÜ ËÊæàPܱÜÅ»Ü


¸æàPÜá.'' ÊÜáÖݨæàÊÜ®Üá »ÜPܤ®Ü ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° ÊÜá¯°Ô ""ñÜ¥ÝÓÜá¤'' Gí¨Üá ÖæàÚ, AÇæÉà ÈíWÜÃÜ㲿ިܮÜá. AÊÜ®Üá »ÜãÊÜáívÜƨÜÇæÉÆÉ "ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ' GíŸ ÖæÓÜįí¨Ü ±ÜÅԨܜ®ÝX D ÓÜÊÜáá¨ÜÅ£àÃܨÜÈÉ ®æÇæÔÃÜáñݤ®æ. ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ®Üá ±ÜÅPÜoWæãívÜ ËÐÜ¿áÊÝX ±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Üíñæ ÊÜ|ì®æÀá¨ÜªÃÜã, C®Üã° GÃÜvÜá ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÝ¨Ü ¨ÜíñÜP¥ Ü Wæ ÙÜ áÜ ±ÜÅaÜÈñÜÊÝXÊæ: 1)g®ÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ±ÜÅaÜÈñÜ ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá™. 2) ÊÜáí©ÃÜ¨Ü Jí¨Üá PæãàOæ¿áÈÉ ÃÝÊÜá ®Ýw®Ü ÃÝg®Üá ÃÜbst ÊÜáã£ì¿á®Üá° PÜáÄñݨÜá¨Üá. ÆíPæÀáí¨Ü ¹vÜáWÜvæ Öæãí©¨Ü ÔàñݨæàË¿áá ÎÅàÃÝÊÜá¯í¨Ü ËÍÝÆ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ ÃÜbñÜÊÝ¨Ü "ÓæàñÜá Ÿí«Ü' ÓæàñÜáÊæ¿á®Üá° ®æãàw BÍÜc¿áìaÜQñÜÙݨÜÙÜá. ËÓܾ¿á, B®Üí¨ÜWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü BPæ ñܮܰ ±Ü£¨æàÊÜ®Ü Qà£ì bÃÜPÝÆÊÜä APÜÒ¿áÊÝX EÚ¿ááÊÜ Ÿ¿áPæÀáí¨Ü D ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÎÊÜ®Ü ÊÜáã£ì¿á®Üá° ±ÜÅ£Ðæu ÊÜÞvÜÆá ¿á£°Ô ¨ÜÙÜá. ×àWÝX ±ÜÅ£ÐÝu±Ü®æ ÊÜÞvÜÆá E±Ü¿ááPܤÃÝ¨Ü ÎÊÜ ÈíWÜÊÜ®Üá° ñÜÃÜÆá ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Üá ±æÅàÄñܮݨܮÜá. Ôàñæ¿á B¨æàÍܨÜíñæ, B ÈíWÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá ÖÜ®ÜáÊÜÞ®… »ÝÃÜ ñÜ¨Ü ®Ý®Ý ÓܧÙÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÓÜáñݤw, Pæã®æWæ Pæà¨ÝÃܮݥÜ, WæãàPÜ|ì ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ PæÆÊÜâ ÈíWÜWÜÙÜ®Üá° AÈÉWæ ñÜí¨Üá ÔàñæWæ ¯àw¨Ü. B ÈíWÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ PÝοá ËÍÜÌ®Ý¥Ü ÈíWÜ ËÆɨܪ®Üá° ÔàñݨæàË ®æãàw¨ÜÙÜá. A¨Ü®Üá° ñÜÃÜÆá BPæ ÊÜáñæ¤ ÖÜ®ÜáÊÜáíñܯWæ BhÝn²Ô¨ÜÙÜá. ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Üá ŸÃÜáÊÝWÜ ñÜvÜÊݨܪÄí¨Ü, AÊܯWæ B PÝ¿áì AÓÝ«ÜÂÊæí¨Üá £Ú¨Ü ÔàñݨæàË, ñÝ®æà UaÜw ÖÝWÜã A®Ü°²ívÜÊÜ®Üá° B hÝWÜ ¨ÜÈÉ aæÈɨÜÙÜá. A¨Üá PÜÅÊæáà| WÜqr¿ÞX PÜÈÉ®Üíñæ PÜt| ÊݨÜ, ÖÝWÜã ÈíWÜ¨Ü BPÝÃÜÊÜ®Üá° ñÜÙæÀáñÜá. BWÜ BPæ A¨Ü®Üá° "ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ'Êæí¨Üá PÜÃæ¨ÜÙÜá. ×àWæ ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ¨Ü Óݧ±Ü®æ¿ÞÀáñÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Üá PÝÎÀáí¨Ü ËÍæÌàÍÜÌÃܮܮÜá° ñÜí¨Ü; ÃÝÊæáàÍÜÌÃܮܮÜá° PÜívÜá A±ÜÊÜÞ®Ü, PæãÅà«ÜWÜÚí¨Ü ñܮܰ ¸ÝÆ©í¨Ü B ÈíWÜÊÜ®Üá° QñÜᤠGÓæ¿áÆá ¿á£°Ô¨Ü. B¨ÜÃæ hÝ®ÜQ¿áá Óݧ²Ô¨Ü ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° Qñæ¤Óæ ¿ááÊÜâ©ÃÜÈ, ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Ü ŸÆ±ÜÅÁãàWÜ©í¨ÝX AÊÜ®Ü ¸ÝÆÊæà QñÜᤠŸíñÜá. AÊÜ®Üá D ÓܧÙÜ©í¨Ü Jí¨Üá ÊæáçÈ ¨ÜãÃÜËÃÜáÊÜ "ÃÝÊÜáÃÜkáPÝì' GíŸ ±ÜŨæàÍÜPæR ÖæãàX ¹¨Üª. ÎÅàÃÝÊÜá®Üá C¨Ü®Üá° PÜívÜá, ñܮܰ »ÜPܤ ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Ü ŸÚWæ ÖæãàX AÊܮܮÜá° ÓÜÊÜޫݮܱÜwÔ¨Ü. AÊÜ®Üá ñÜí¨Ü ÈíWÜ WÜÙÜ®Üá° ËÍÜÌ®Ý¥Ü ÖÝWÜã WæãàPÜ|ìÊæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±ÜŨæàÍÜ WÜÙÜÈÉ ±ÜÅ£ÐÝu²Ô¨Ü. gã®… 2018

C®æã°í¨Üá PÜ¥æ: ÆíPæÀáí¨Ü hÝ®ÜQ¿á®Üá° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw, ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáÊÝWÜ ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®Üá D ÓܧÙÜPæR Ÿí¨Ü. AÈÉ ÎÊܱÜähæ ÊÜÞvÜáÊÜ CaæfÀáí¨Ü ÖÜ®ÜáÊÜáíñܯWæ PÝÎÀáí¨Ü Jí¨Üá ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° ñÜÃÜáÊÜíñæ B¨æàÍÜ ¯àw¨Ü. B¨æàÍÜ ±Üvæ¨Ü PÜãvÜÇæà ÊÝ¿áá±ÜâñÜÅ®Ý¨Ü ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Üá ÊÝ¿ááÊæàWÜ©í¨Ü ÖæãàX, PÝοáÈÉ Ÿí©Ú¨Ü. ¨ÝÄ ¿áÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá ÎÊÜÈíWÜWÜÙÜá ¹©ªÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜá, ñܮܰ ÓÜÌ»ÝÊÜPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX "ÎÊÜ Kw Öæãà¨Ü®Üá' Gí¨Üá »ÝË Ô¨Ü. Jí¨ÜPæR Ÿ¨ÜÇÝX GÃÜvÜá ÈíWÜWÜÙÜ®Üá° ñÜ®æ°ÃÜvÜá »Üág WÜÙÜÈÉ ÖæãñÜá¤PæãívÜ. ÎÊܮܮÜá° B®Üí¨Ü±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ñܮܰ ¸ÝÆPæR Jí¨Üá WÜípæ¿á®Üá° PÜorÆá ¿á£°Ô¨Ü. WÜípæ¿á «Ü̯Àáí¨Ü ñÜ®ÜWæ ÎÊÜ®Üá° Pæãívæã¿ááÂÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»ÜÊæí¨Üá AÊÜ®Üá »ÝËÔ¨Ü. B¨ÜÃæ WÜípæ PÜoár£¤ÃÜáÊÝWÜ JŸº ÎÊÜ ±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞw¹or. B ÈíWÜ ¹¨ÜáªÖæãàÀáñÜá. EÚ ©ÃÜáÊÜ ÎÊÜÈíWܨæãí©Wæ ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ ÊÜáÃÜÚ¨Ü. AÊÜ®Üá ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ñÜvÜÊݨܪÄí¨Ü ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ£àÃÜ ¨ÜÈɨܪ ÊÜáÃÜÚ¯í¨Ü ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÔ Óݧ±Ü®æ ÊÜÞw¨Üª. AÊÜ®Üá B ÈíWÜ¨Ü ±Üähæ ÊÜÞvÜÆá ÖæãÃÜo¨Üª®Üá° ®æãàw¨Ü ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ, ÊÜááS¸ÝwÔ ¯íñÜáPæãívÜ. AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜծܰÄñÜá, »ÜPܤÃÜ ÊÜÞ®Ü PݱÝvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX AÊÜ®Üá ñÜí¨Ü ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÇæà ±ÜÅ£Ðæu ÊÜÞw, ±Üähæ ÊÜÞw¨Ü ŸÚPÜÊæà ñÝ®Üá ¯Ëáìst ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° ±ÜÅ£Ðæu ÊÜÞw¨Ü. B¨ÜªÄí¨Ü D ¯¿áÊÜá¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ Êæã¨Üȯí¨Ü CÈÉ ÖÜ®ÜáÊÜÞ®… ñÜí¨Ü ËÍÜÌ®Ý¥Ü®Ü ±Üähæ¿Þ¨Ü ŸÚPÜ ÎÅàÃÝÊÜá®Üá Óݧ²Ô¨Ü ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ®Ü ±Üähæ, ®æçÊæà¨ÜÂWÜÙÜá (ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá) ®Üvæ¿áᣤ©ªÃܸæàPÜá. 23


PÜÙæ¨Ü ©®ÜWÜÙÜ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá (ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ iàÊÜ®Ü ÖÝWÜã PæÆÊÜâ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü Zo®æWÜÙÜá)

ÊÜáãÆ ŸíWÝÚ: ÓÝÌËá ÍÜŨݜ®Üí¨Ü

»ÝWÜ 18

A®ÜáÊݨÜ: ±ÜÅÊÝÅiPÝ ÁãàWÝñܾ±ÝÅOÝ

ÃÝhÝ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ ±ÜñÜÅ ÓÜíWÜÅÖܨÜÈÉ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ

ŸÖÜá AÊÜáãÆÂÊÝ¨Ü ÓÜá©àZì ±ÜñÜÅÊæäí¨Üá ÔQRñÜá¤. B ±ÜñÜŨÜÈÉ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ŸWæY ñÜÊÜá¾ ¯ÆáÊÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ »ÝÊæä੪à±Ü¤ »ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪÃÜá. ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ÊÜá×Êæá¿á®Üá° ŸÖÜá ñæàhæãà»ÜÄñÜ »ÝÐæ ¿áÈÉ ÊÜ~ìԨܪ®Üá° K© ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜáãPÜËÔ¾ñÜ ÃݨÜÃÜá. D ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ñÝÊÜâ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª Êæáài®Ü vÝÅ¿áÄ®ÜÈÉ »Ü¨ÜÅÊÝX G£¤qr¨ÜªÃÜá. PæÆÊÜâ ©®Ü WÜÙÜ ÊÜáqrWæ AÊÜÃÜá ¸æàÃæãí¨Üá ÓܧÙÜPæR ÖæãàX¨ÝªWÜ, AÊÜÃÜ A®Üá±ÜÔ§£¿áÈÉ B vÝÅ¿áÄ®Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓܧÙÝíñÜÄÓÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ B ±ÜñÜÅÊÜâ PÜÙæ¨ÜáÖæãàXñÜá¤. ÊÜásÜPæR ×í©ÃÜáX ÓÝÌËáài¿áÊÜÃܨæà PæçŸÃÜÖܨÜÈɨܪ B AÊÜáãÆ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° PÝ|¨æ AÊÜÃÜá ñÜáí¸Ý ¨Üá@UñÜÃݨÜÃÜá.

ÃÝhÝ ÊÜáÖÝÃÝgÄWæ D ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ AñÜÂíñÜ ¼àPÜÃÜ ÊÝ¨Ü pæç´ÝÀáv… Ÿí©ñÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ±ÝÅ|ÊÜ®æ°à ±Ü|Êæäwx AÊÜÃÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. pæç´ÝÀáv… ¯í¨Ü ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜ ÊæáàÇæ ÃÝhÝ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá ÊÝ¿áá Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ÖÝWÜã ËÍÝÅí£WÝX ÔÊÜááÇ…ñÜÇÝ GíŸÈÉWæ Öæãà¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÓæàÊÜPÜÃÝX ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜã ÖæãÃÜoÃÜá. CÊÜÃæãí©Wæ Pæã®Ü°WÜÃÜ¨Ü JŸº vÝPÜrÃ… ÓÜÖÜ ÖæãàX¨Üª®Üá. D vÝPÜrÃ… ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ŸÚWæ ÖæãàXŸÃÜᣤ¨Üª®Üá. DñÜ ŸÆá ÃÜÔPÜ. DñÜ®æãí©Wæ ÃÝhÝ ÊÜáÖÝÃÝh… PÜãvÜ ñÜáíŸ ÖÝÓÜÂ&Ë®æãà¨ÜWÜÙÜÈÉ ñæãvÜWÜᣤ¨ÜªÃÜá. vÝPÜrÃ…Wæ ñÜí¸ÝPÜá ÓæàËÓÜáÊÜ ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ aÜoWÜڨܪÊÜâ. BñÜ®Üá ÓÜÌƳ ñÜí¸Ý PÜ®æ°à A¨æÐÜár PÜáÍÜÆñæÀáí¨Ü Ԩܜ±ÜwÓÜᣤ¨Üª®æí¨ÜÃæ, A¨Üá Jí¨Üá WÜípæ¿áÊÜÃæWÜã EÄ¿áᣤñÜá¤. D PèÍÜÆÊÜ®Üá° PÜívÜá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AÊÝPÝR¨ÜÃÜá! ÔÊÜááÇ…ñÜÇÝ¨Ü ®æ®Ü±Üâ WÜÙÜ®Üá° ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜááí¨æãÊæá¾ ×àWæ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá: ""ÔÊÜááÇ…ñÜÇÝ BWÜ ñÜáíŸ ¯gì®ÜÊÝXñÜá¤. ÊÜá®æ&ÊÜásÜWÜÙÜá CÃÜÈÆÉÊíæ ¨æà ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ÃÝhÝ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá ÊÝ¿áá ÓÜíaÝÃÜPæR ŸÖÜÙÜÊÝX ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá AÊÜÄWæ "ÓÜã±…' ÊÜÞwPæãvÜᣤ¨ªæ. ±ÜÅÓݨÜÊÝX ®Ý®Üã A¨Ü®æ°à 24

PÜáw¿áᣤ¨ª.æ AÈÉWæ Öæãà¨Ü¨ªÜÄí¨Ü ÊÜáÖÝÃÝgÄWæ JÙæÛ¿á dæàíh… BÀáñÜá. ¸æàWÜ®æ aæàñÜÄÔPæãívÜÃÜá.'' ÃÝhÝ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá ÊÜásÜPæR ×í£ÃÜáX¨ÜÃÜá, ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜã AÊÜÃÜ ÓæàÊæ¿áÈÉ ¯ÃÜñÜÃݨÜÃÜá. A¨Üá 1905ÃÜ Pæã®æ¿á »ÝWÜ. AÐÜrÃÜÈÉ ®Üã¿ÞQì¯í¨Ü ÓÝÌËá A»æà¨Ý ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜásÜ©í¨Ü JŸºÃÜ®Üá° AÈÉWæ PÜÙÜá×ÓܸæàPæí¨Üá PæàÚ PæãívÜÃÜá. ÖÝWæÁáà £ÅWÜáOÝ£àñÝ®Üí¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ, ñÜÊÜá¾ ÓÝ®…´ÝůÕÓæãRà Pæàí¨ÜÅ¨Ü PæÆÓÜWÜÙæãí©Wæ ÓÜÖÜPÜÄÓÜÆá JŸº ÓÜí®ÝÂÔ¿á®Üá° PÜÙÜá×ÔÃæí¨Üá PæãàÄ ±ÜñÜÅ ŸÃ橨ܪÃÜá. ËÊæàPܱÜÅ»Ü


""¯à®Üá ÖæãàWÜáÊæÁáà®Üá?'' Gí¨Üá ÃÝhÝ ÊÜáÖÝÃÝh… ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° PæàÚ¨ÜÃÜá. ""®Ü®ÜWæ ÇæPÜcÃ… PæãvÜÆá ŸÃÜáÊÜâ ©ÆÉ'' Gí¨Üá ÖæàÚ AÊÜÃÜá ÖæãàWÜÇæã±Ü³ÈÆÉ. BWÜ ÊÜásܨÜÈÉ ñÜáÙÜÔà ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá (ÓÝÌËá ¯ÊÜáìÇÝ®Üí¨ÜÃÜá) C¨ÜªÃÜá; BWÜ ñÝ®æà AÊæáÄPÜ©í¨Ü ×í©ÃÜáX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° J²³ÓÜÇÝWÜ©¨ÝªWÜ, ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÄWæ J²³ ÓÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÖÜbc¨ÜÃÜá. ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÄWæ «æç¿áìËà¿ááñݤ, AÊæáÄPÝWæ ÖæãàWÜÆá ÖÜáÄ ¨Üáí¹Ô¨ÜÃÜá. Pæã®æWÜã AÊÜÃÜ Jñݤ¿áPæR ÊÜá~¿á¸æàPÝ ÀáñÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ÓÝ®…´ÝůÕÓæãRàWÜã, ¸æãà«Ý ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ®Üã¿ÞQìWÜã PÜÙÜá×ÓܸæàPæí¨Üá ¯«ÜìÄÓÜ ÇÝÀáñÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AÈÉWæ AWÜñÜÂ˨ܪ ±æäàÐÝQWÝX AÙÜñæ¿á®Üá° Pæãoár, ÖæãÈ©vÜÆá ÖæàÚ, ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ A®ÜáÊÜᣠÊÜáñÜᤠBÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá ŸÃÜÆá g¿á ÃÝí¸ÝqWæ Öæãà¨ÜÃÜá. AÈÉí¨Ü PÜíSÇ…Wæ ÖæãàX ±Üäg ÖÜÄ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ®áÜ ° ®æãàwPæãívÜá ŸÃÜáÊÜâ¨æí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ PæãívÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜ¨Ü AÊæáÄPÝWæ Öæãà¨ÜÃæ ÊÜáñæ¤ ¿ÞÊÝWÜ ÓŲ̈æàÍÜPæR ÊÜáÃÜÙÜáÊÜÃæãà, ÊÜáñæ¤ ¿ÞÊÝWÜ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÈàÇÝÓÜÖÜaÜÃÜÃæãí©Wæ »æàq¿ÞWÜáÊÜÃæãà ¬ ¿ÞÄWæ WæãñÜá¤? ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃáÜ ±ÜÅaÝÃÜPÝ¿áìPÝRX AÊæáÄPÝWæ ÖæãàWÜá £¤ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PæàÚ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá ÓÜÊÝìíñÜ@PÜÃÜ|©í¨Ü A®ÜáÊÜá£ÀáñÜᤠBÎàÊÜì©Ô¨ÜÃáÜ . ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃáÜ ÎÅàÊÜÞñæ ¿áÊÜÄWæ, ""AÊÜÞ¾, ®Ý®Üá ÍÜQ¤×à®Ü, ®Ü®ÜWæ H®æà®Üã Wæ㣤ÆÉ. AÊæáÄPݨÜÈÉ ®Ü¯°í¨Ü A¨æà®Üá PæÆÓÜ ®Üvæ¿áá ÊÜâ¨æãà PÝOæ. ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ PÜê±æÀáoár BÎàÊÜì©ÔÄ'' Gí¨ÜÃÜá. ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá, ""ÊÜáWÜá, sÝPÜãÃÜÃÜá ¯®Ü°®Üá° ÓÜ¨Ý ÃÜüÓÜáÊÜÃÜá, AÊÜÃÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° AÊÜÃæà ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛ ÊÜÃÜá. "Öæà sÝPÜãÃ…, ¯àÊÜ⠮ܮܰ®Üá° CÖÜ&±ÜÃܨÜÈÉ ÃÜüÔ' Gí¨Üá AÊÜÃÜÈÉ ÓÜ¨Ý ±ÝŦìÓÜá'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. BWÜ ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá, ""AÊÜÞ¾, ÓÝ«Ü®æ¿á®æ°à®Üã ÊÜÞvÜÈÆÉ, H®Üã ƼÓÜÈÆÉ. sÝPÜãÃÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üã° ±Üvæ¿áÈÆÉ. ÊÜááí¨æà®Üá WÜ£?'' Gí¨Üá ±ÜÅΰԨÜÃÜá. A¨ÜPæR ÎÅàÊÜÞñæ ¿áÊÜÃÜá, ""ÊÜáWÜá, C®Üã° GÐÜár AíñÜ ÓÝ«Ü®æ, »Üg®æ ÊÜÞvÜáÊæ? sÝPÜãÃÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊܮܰíñÜã ¯à®Üá ±Üvæ¨æà C©ªà¿Þ'' Gí¨ÜÃáÜ . D ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ¨Ü ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá BÍÜc¿áìaÜQñÜ ÃݨÜÃÜá. B ûÜ|¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü WÜãyÝ¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¿á ÇÝÃܨæ Öæãà¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ C¨ÜªQR¨Üªíñæ A¨ÜÃÜ¥Üì ÖÜê¨ÜYñÊ Ü ÝÀáñÜá, "¿ÞÊÝWÜ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ¨ÜÍìÜ ®ÜÊÝX gã®… 2018

¨æÁãà BWÜÇæà ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊݨÜíñæÁáà' GíŸá¨æà ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü A¥Üì. D AÄË ¯í¨ÝX ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áÊÜâ B®Üí¨æãàñÝÕÖÜ©í¨Ü ñÜáí¹ÖæãàÀáñÜá. AÊÜÃÜá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ®Üá°, ""AÊÜÞ¾, AÊæáàÄPÝWæ Öæãà¨ÜÃæ, AÈÉ A®æàPÜÃÜá ÊÜáíñÜÅ©àûæWÝX ²àwÓÜáñݤÃæ. BWÜ ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR ñÝÀá¿áÊÜÃÜá, ""PæãvÜá, A¨ÜÃÜÇæÉà®Üá?'' Gí¨Üá ÖæàÚ, ¿ÞÊÜ A—PÝÄWæ ¿ÞÊÜ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° E±Ü¨æàÎÓÜ ¸æàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° ËÍܨÜÊÝX £ÚÔ¨ÜÃÜá. PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜêÓݯ°«Ü¨ÜÈÉ PÜÙæ¨ÜÃÜá. ŸÚPÜ AÊÜÄí¨Ü BÎàÊÝì¨Ü ÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá, PÜíSÇ…Wæ ÖæãÃÜoÃÜá. PÜíSÇ…Wæ ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ PÝοáÈÉ CÚ¨ÜÃÜá. AÈɨݪWÜ AÊÜÄWæ ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ ±ÜñÜÅÊæäí¨Üá ŸíñÜá. ¿ÞÊÜ ÖÜvÜX®ÜÈÉ ËÃÜhÝ®Üí¨Ü ÊÜáñÜᤠ¸æãà«Ý®Üí¨ÜÄWÝX qPæàoá PæãívÜáPæãÙÜÛÆá ±ÜſᣰÓÜᣤ¨ÜªÃæãà A¨ÜÃÜÈÉ ÓܧÙÝÊÜPÝÍÜËÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ÖæãÃÜvÜáÊÜ C®æã°í¨Üá ÖÜvÜX®ÜÈÉ A¯ÄàüñÜÊÝX Jí¨æà Jí¨Üá ÓܧÙÜ TÝÈ CñÜá¤. ®Üã¿ÞP…ì®ÜÈÉ ÓÝÌËá A»æà¨Ý®Üí¨ÜÄWæ ÓÜÖÝ¿áPÜÄÆÉ¨æ ŸÖÜÙÜ ñæãí¨Üÿ æ ÞWÜᣤ¨ªÜ PÝÃÜ| Êæã¨ÜÆá ¸æãà«Ý®Üí¨ÜÃÜ®Üá° B ÖÜvÜX®ÜÈÉ PÜÙÜá×ÓܸæàPæíŸá¨Üá GÆÉÃÜ A¼ÊÜáñÜÊÝXñÜá¤. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ ÖÜvÜWÜá Êæáà 22 ÃÜí¨Üá ÖæãÃÜvÜÈñÜá¤; AÊÜÃÜá JŸºÃæà ÖæãàWܸæàPÝXñÜá¤. ±ÜÄ Ô§£¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá ¸æàÃæ E±Ý¿áËÆÉ. ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜá D A¯ÄàüñÜ Zo®æWÜÚí¨Ü PÜáXYÖæãàWܨæ, PÜvæà ±ÜûÜ ÖæãÃÜvÜáÊÜ 15 ©®ÜWÜÙÜ ÊÜááíaæÁáà PæãÆRñæ¤Wæ ×í© ÃÜáWܸæàPÜá GíŸá¨æà B ±ÜñÜÅ¨Ü ÓÝÃÝíÍÜÊÝXñÜá¤. ±ÜñÜÅÊÜ®æã°à© ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ñÜáíŸ ËaÜÈñÜÃݨÜÃÜá. ¯«ÜìÄst PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ ×àWæ A¨ÜÆ៨ÜÇÝX Öæãà¨Üá ¨ÜPæR AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ ®æãàÊÝÀáñÜá. Êæã¨ÜÆá, ¸æãà«Ý®Üí¨Ü Ãæãí©Wæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨æí¨Üá »ÝËԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜñÜÅ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ DWÜ AÊÜÃÜá JŸºÃæà ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvܸæàPÝX¨æ; ÊÜá®ÜÓÜáÕ A¨ÜPæR QíbñÜ㤠J±Üâ³£¤ÆÉ. AÊæáàÄPÝWæ ÖæãàWÜáÊÜ BÇæãàaÜ®æ¿á®æ°à ÓÜí±Üä|ìÊÝX Pæç¹oár, ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝ ÃÝgÄWæ ×àWæí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨ÜÃÜá: ""®Ü®ÜWæ AÊæáàÄPÝWæ ÖæãàWÜáÊÜ Caæf¿ÞWÜÈ, EñÝÕÖÜÊÝWÜÈ QíbñÜ㤠CÃÜÈÆÉ. ¨æàÖÝÃæãàWÜ ÓÜÌƳ ÓÜá«ÝÄÔ¨ÜÃæ ÓÝ«Ü®Wæ æ ñæãvÜWáÜ ÊÜ E¨æªàÍÜ ©í¨ÜÇæà ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Àáí¨Ü CÚ¨Üá Ÿí©¨ªæ. ¯àÊæÆÉÃÜã ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ŸÆÊÜíñܱÜwԨܪPæR AÊæáàÄPÝWæ ÖæãàWÜÆá Ԩܜ®Ý¨æ. DWÜ D Ä࣠Awx AvÜaÜOæWÜÙÜá Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü C¨Üá ¨æçÊÜÓÊ Ü áÜ ¾ñÊ Ü Æ Ü ÉÊíæ ¨æà £Ú¿á¸æàPÜá. ¨Ü¿áËoár C®Üá° 25


ÊÜááí¨æ ®Ü®ÜWæ AÊæáÄPÝWæ ÖæãàWÜÆá JñݤÀáÓܸæàw. ®Ý®Üá PÜíSÇ…Wæ ÖæãàX ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ¯«ÜìÄ ÔÃÜáÊæ. C¨ÜPæR ¯ÊÜá¾ A»ÜÂíñÜÃÜÊæà®Üã CÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá BÎÓÜáÊæ.'' ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ ±ÜñÜÅÊÜ®æã°à©¨Ü ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá AÊÜÄWæ, ""¯à®Üá ÊÜásÜPæR ÖæãÃÜoá ¸Ý, CÈÉ ÓÝÊÜPÝÍÜÊÝX ÊÜááSñÜ@ GÆÉ ÊÜÞñÜ®Ývæãà|'' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜásÜPæR Öæãà¨ÜÃæ ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° ËáàÃÜÇÝ WܨÜá, AÊæáàÄPÝWæ ÖæãàWÜÇæà¸æàPÝWÜáñܤ¨æí¨Üá ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜá ÁãàbÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜÆɨæ DWÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ñܱÜÔÕ®ævæWæ ÊÝÈñÜá¤; AÊÜPÝÍÜÊÜä ÔQRñÜá¤. ¹oár¹orÃæ ÊÜáñæ¤ ¿ÞÊÝWÜ J¨ÜWÜáÊÜâ¨æãà ¿ÞÄWæ WæãñÜá¤? B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜá ñܱÜÓÜÕ ®Ý°aÜÄÓÜáÊÜ ¨ÜêyÜÓÜíPÜƳ ÊÜÞw PÜíSÇ…Wæ Ÿí¨ÜÃÜá. ÖÜÄ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá (ÓÝÌËá ñÜáÄà¿Þ®Üí¨ÜÃÜá) AÊÜÄí¨Ü GÆÉ ÊÜ®Üã° PæàÚ, AÊÜÃÜ ¯«ÝìÃÜÊÜ®Üá° A®ÜáÊæãà©ÓÜáñܤ "»æàÐ…! JÙæÛ¿á¨Ü®æ°à ÊÜÞw¨æ' Gí¨ÜÃÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AÊæáÄ PÝWæ ÖæãàWÜáÊÜ ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° PæàÚ ÓÜÌÃã Ü ±Ý®Üí¨ÜÃáÜ ÊÜÞ¿Þ ÊÜ£Àáí¨Ü ±ÜñÜÅÊæäí¨ÜÃÜÈÉ Êæã¨ÜÇæà ×àWæ ŸÃ橨ܪÃÜá: ""¯®Ü° H²ÅÇ… 3ÃÜ ±ÜñÜÅ©í¨Ü ¯à®Üá ®Üã¿ÞQìWæ ÖæãàWÜ ÈÃÜáÊÜ ÍÜá»Ü ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° £Ú¨Üá ®ÜÊÜáWæÆÉÄWÜã ŸÖÜÙÜ B®Üí¨ÜÊÝÀáñÜá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜ ÍÜá»ÝÍÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜá... ¯®Ü° ±ÜÅ¿Þ|ÊÜâ ÓÜáWÜÊÜá ÊÝXÃÜÈ, PæÆÓÜÊÜâ ÓÝ¥ÜìPÜÊÝWÜÈ'' (ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Àáí¨Ü 8.4.1906®æà ñÝÄàQ®Üí¨Üá AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü CíXÉÐ… ±ÜñÜÅ ©í¨Ü). AÐÜrÃÜÇæÉà ÊÜáñæ¤ ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° Ÿ¨Ü ÇÝÀáԨݪÃæí¨Üá PæàÚ, ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜá ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜñÜÅ ÊÜ®Üá° ñÜÊÜÞÐæ¿ÞX ŸÃæ¨ÜÃÜá: ""²Å¿á ËÃÜhÝ, ¬ ¯à®Üá ®Ü®æ°ÆÉ ÍÜá»ÝÍÜ¿áWÜÙÜ®Üã° ÊÜÂ¥Üì ÊÜÞw¹pær¿áÆÉ!....'' (4.5.1906ÃÜ ±ÜñÜÅ). PÜíSÇ…®ÜÈÉ ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ñÜáíŸ ¯Ðæu, A®ÜáÃÝWÜ©í¨Ü ÓÝ«Ü®æ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáX¨ÜÃÜá. PÜíSÇ… ÓæàÊÝÍÜÅÊÜáÊÜâ BWÜ ÓÝÌËá PÜÇÝÂOÝ®Üí¨ÜÃÜ AËÍÝÅíñÜ ¨ÜáwÊæáÀáí¨Ü ÓÜá±ÜÅ £ÑuñÜÊÝXñÜá¤. Jí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æÀáñݤ¨ÜÃÜã AÈÉ Ë— ÊÜñݤ¨Ü ±ÜähæÁáà®Üã BÃÜí»ÜÊÝXÃÜÈÆÉ. PæÆÊÜÃÜá ÖæãàX ¨æàÊÜÃÜ ±ÜoPæR ÖÜãËoár AÆíPÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá AÐær. ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜá DWÜ B ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ g±ÜñܱݩWÜÙÜÈÉ ñæãvÜX¨ÜÃÜá. FoPÝRX BÍÜÅÊÜá¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖæãàX ÊÜá«Üá PÜÄ ÊÜÞwPæãívÜá ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. PÜÇÝÂOÝ®Üí¨ÜÃÜ ŸÆÊÜíñÜPÝRX BÍÜÅÊÜá¨Ü ±ÝPÜÍÝÇæ Àáí¨Ü ¸æàÀást ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ, ¼ûæÀáí¨Ü ÔPÜR 26

aܱݣ, ¨ÝÇ…®æãí©Wæ ÓæàËÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¿ÞÃæãí©WÜã ÖæaÜác ¸æÃæ¿áᣤÃÜÈÆÉ ; ÓÜíhæ ÖÜÄ ÊÜáÖÝÃÝgÃæãí©Wæ ÓÜÌƳ £ÃÜáWÝwPæãívÜá ŸÃÜᣤ¨ªÜ ÃÐ Ü ræ . £àÊÜÅ ÊæçÃÝWÜ嬆 ÊÜá®Ü@ Ô§£Àáí¨ÝX ©®Ü©®ÜPÜãR ÖæaÜác ÖæaÜác ÍÝí£, B®Üí¨ÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿áÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÓÜÌƳ ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÖÜÄ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá EñܤÃÜPÝÎWæ ÖæãÃÜoáÖæãà¨ÜÃÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ñÝÊÜä AÊÜÃæãí©Wæ ÖæãàWÜáÊÜ Caæf¿á®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá; A¨ÜPæR ÖÜÄ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá J±Ü³ÈÆÉ. PÜíSÈ®ÜÈÉ ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá PæÆÊÜâ £íWÜÙÜá ¯ÃÝñÜíPÜ ÊÝX ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª ñܱÜÍÜc¿áìÊÜâ Jí¨Üá A¯ÄàüñÜ Zo®æ Àáí¨ÝX Pæã®æWæãíwñÜá. D ×í¨æ PæÆÊæäÊæá¾ H®Üá ®Üvæ©ñæã¤à A¨ÜÃܨæà ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æ! "D ÓÜÆ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝûÝñÝRÃÜÊÝWÜáÊÜÊÜÃæWÜã CÈÉí¨Ü PܨÜÆáÊÜâ©ÆÉ' Gí¨Üá AÊÜÃÜá A¨æÐÜár ÓÜÆ ÓÜíPÜƳ ÊÜÞw ñܱÜÔÕWæ ñæãvÜWÜᣤ¨ÜªÃæãà AÐÜár ÓÜÆÊÜä Ë—¿á A¨ÜêÍÜ ÖÜÓܤÊÜâ Jí©ÇæãÉí¨Üá ËZ° ÊÜ®æã°wx, AÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ AËÃÜñÜ ñܱÜÓæÂÀáí¨Ü ÖæãÃÜ WæÙæ¿áᣤñÜá¤. ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ PÜËñæ¿á ÓÝÇæãí¨Üá AÊÜÃÜ ®æ®Ü²Wæ ŸíñÜá ¬ ÃæPæRÀáÆÉ¨Ü ËÖÜíWÜÊÜáÊæà PæàÙÜá, C¨ÜÆÉ ¯à®Üá ñܲ³ÔPæãÙÜáÛÊÜ ±Ü¥Ü. Jí¨Üá ©®Ü ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜ©í¨Ü Jí¨Üá pæÈWÝÅí ŸíñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ, "ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜá ®æç¯ñÝÇ…®ÜÈÉ ñÜáíŸ AÓÜÌÓ§ÜÃÝX¨ÝªÃ,æ AÊÜÃã æ ŸºÃàæ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯àÊÜâ ¿ÞÃÝ¨Ü Ãæ㟺ÃáÜ AÊÜÃÜ ÓæàÊæWÝX ñÜûÜ|Êæà AÈÉWæ ÖæãàWܸæàPÜá' GíŸ ÊÝñæìÀáñÜá¤. B¨ÜÃÜ~à¿á WÜáÃÜá»ÝÀá¿áá PÜt| ÃæãàWÜPæR ñÜáñݤ¨Ü ÓÜᩪ PæàÚ, PÝÚàPÜêÐÜ¡ÃÜ PæãàÊÜáÆ ÖÜê¨Ü ¿áPæR B[ÝñÜÊÝÀáñÜá. PÜíSÈ®ÜÈÉ BWÜ ŸÅÖܾaÝÄ þÝ®… ÓÜÖÜ C¨ÜªÃÜá. AÊÜÃ®Ü ã Ü ° PÜè æ áÜ PæãívÜá ñÝÊÜâ ®æç¯ñÝÈWæ ñÜû| Ü Êæà ÖæãàWÜáÊÜâ¨æí¨Üá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ¯«ÜìÄÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÖæãÃÜvÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ, "gã®… 27ÃÜí¨Üá (1906) ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ñÜÂiÔ¨ÜÃÜá' GíŸ ¨Üá@S ÊÝñæì¿á®Üá° Öæãñܤ ÊÜáñæã¤í¨Üá pæÈWÝÅí ŸíñÜá. A¨ÜÃÜ ¸æ®Ü°ÇæÉà ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÄWæ ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÄí¨ÜÆã ±ÜñÜÅ ŸíñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ, ""¯à®Üá ÊÜᣤ®æ°à®Ü®Üã° ÁãàbÓܨæ, ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Wæ ÖæãÃÜvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆ ÃæçÆ®Üá° ×w'' Gí¨Üá ŸÃæ©ñÜá¤.1 1 ±Üäg ÓÝÌËá ÍÝÃܨݮÜí¨ÜÃÜá "±ÜÅÊÝÔ' ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ¸æàwPæ¿á ÊæáàÃæWæ ÓÝÌËá ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜ ŸWæY Jí¨Üá ±ÜÅŸí«ÜÊÜ®Üá° ŸÃ橨ܪÃÜá. A¨Üá B ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ AaÝcXñÜá¤. ±ÜÅŸí«Ü¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ ÍÝÃܨݮÜí¨ÜÃáÜ ×àWæí¨Üá ŸÃ橨ܪÃáÜ : ""ÖÜãÊÜâ AÃÜÚñÜá¤. »ÜÅÊÜáÃÜÊâÜ ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÊÜÞ¿ÞÊÜ£¿áÇÝÉWÜ ËÊÜáÇÝ®Üí¨ÜÃÝWÜÈà, ±ÜÅPÝÍÝ ®Üí¨ÜÃÝWÜÈà CÃÜÈÆÉ , AÊÜÃÜã AÈÉí¨Ü Ÿí¨Üá¹qr¨ÜªÃÜá. ÖÜÙÜŸÃÝÃÜã AÈÉÃÜÈÆÉ. ±ÜâñÜÅÓÜÊÜÞ®ÜÃÝ¨Ü ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜ APÝÆ ÊÜáÃÜ|©í¨Ü ËáÓæÓ… ÓæàË¿áÃ… ŸÖÜÙÜ ®æãí¨Üá ÍæãàPÜËÖÜÌÆÃÝXÃÜáñݤÃæíŸá¨Ü®Üá° ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜá®Ü WÜívÜÃÜá. ÖÜÙÜŸÃÝX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÓÝÌ»ÝËPÜÊÝX ñÝÊæà AÈÉWæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤÊæí¨Üá »ÝËÔ, ñÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° WÜqr ÊÜÞwPæãívÜá ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Wæ ÖæãÃÜvÜÆ®ÜáÊݨÜÃÜá. ÓܨÜ嬆 ÊÜáqrWæ AÊÜÃÜ ñܱæäàiàÊÜ®Ü ÓܧXñÜWæãíwñÜá. 12 ÊÜáñæ¤ ×ÊÜÞÆ¿áPæR! ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ B|£¿áíñæ ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Wæ ŸÃÜᣤ¨ÝªÃæíŸ ËÐÜ¿áÊÜâ ËáÓæÓ… ÓæàË ¿áÃ…Wæ ÓÜÌƳÊÜä £Ú©ÃÜÈÆÉ. APÜÓݾñݤX ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° AÈÉ ®æãàw¨Ü AÊÜÃÜ ËÓܾ¿áPæR ±ÝÃÜÊæà CÃÜÈÆÉ. ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜ ÊÜá¨ÜÃ… ÓæàË¿áÃ… AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜêÖÜê¨Ü¿á ÓÜíñÜ겤 Öæãí©ñݨÜÃÜã, C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜ ®æ®Ü±ÝX, ×w©qr¨Üª AÊÜÃÜ ¨Üá@S¨Ü PÜpærÁãvæ¨Üá ÖæãÃÜŸí©ñÜá. BPæ ¸ÝÇæ¿áíñæ AÙÜñæãvÜX ¨ÜÃÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AÊÜÄWæ ÓÜÊÜáÁãàbñÜÊÝ¨Ü ÓÝíñÜÌ®Ü Êܯ°ñÜᤠÓÜÊÜޫݮܱÜwÓÜÇ棰ԨÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜ ÖÜsÝñ… ÊÜáÃÜ|©í¨Ü AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áÊÜâ »ÜWÜ°WæãíwñÜá¤. ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨ÜÃÜíñæ BÍÜÅÊÜá¨Ü GÆÉ gÊݸݪĿá®Üá° ÖæãñÜá¤, ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ ÄࣿáÈÉ ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX ®ÜvæÔPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜíñÜÖÜ ¨ÜûÜ ÓÜí®ÝÂÔ¿á®Üá° ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜÊÜâ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÜ ŸÖÜÙÜ PÜwÊæáÁáà. ÊÜásܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜ ÓÜíTæ¿ިÜÃÜã GÐÜár? Gí¨æÆÉ ÁãàbԨܪ ÊÜá¨ÜÃ… ÓæàË¿áÃ…, C®Üá° A¨æÌ$çñÜ BÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜáábc¹vÜ ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ Gí¨æà »ÝËԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ DWÜ ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá Ÿí¨Ü¨ÜªÄí¨Ü BÓæ ÓÜÌƳ bWÜáÄñݨÜÃÜã, "±ÜÅŸá¨Üœ »ÝÃÜñÜ'¨Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á WÜáÃÜáñÜÃÜ PÝ¿áì¨æãí©Wæ BÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜ PÜt| PÝ¿áìÊÜ®Üá° ®æ®æ¨Üá ÊÜá¨ÜÃ… ÓæàË¿áÃ…Wæ Aí¥Ü »ÜÃÜÊÜÓæÁáà®Üã ÊÜáãvÜÈÆÉ. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AÊÜ ÄWæ, ""ñÝÀá ¯àÊÜâ ÖÜñÝÍÜÃÝWܸæàw. ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü PæÆÓÜÊæí©WÜã ¯íñÜáÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ý®Üá ©®ÜÊÜä ÊÜá«Üá±Ý®ÜPÝRX ŸÃÜᣤñÜᤙ. B¨ÜÃæ C¨ÜªQR¨Üªíñæ ¹¨Üª ×ÊÜá¨Ü ÊÜáÙæÀáí¨Ü ÖÜãÊÜâ PÜÊÜáÄÖæãàÀáñÜá. AíŸ, ¨æàË, gWܮݾñæ! ¯®Ü° B A±ÜäÊÜì ÖÜã訆 ÊÜá×Êæá¿á®Üá° ÊÜÞ®ÜÊÜÃÝÃÜã WÜáÃÜá£ÓÜÃæí¨Üá ŸWæ¨Üá, A¨Ü®Üá° ¯®Ü° PÜã¨ÜÆÈÉ ÊÜááw¨Üá, A¨ÜÃÜ WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° ÊÜ—ìÔ¨æÁáà®Üá?'' gã®… 2018

AÊÜÃÜ ±ÜñÝPæ ÖÝÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá ±ÝÅ|ÊÜ®Üá° ±Ü|ÊÝXoár ±ÜſᣰÓÜáÊæ'' Gí¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR ÊÜá¨ÜÃ… Jí¨Üá ÊÜÞÉ®Ü ®ÜWæ ¹àÄ, ""¯à®æàPæ Ÿí¨æ? C¨Üá ¯®ÜWÝWÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜÆÉ. ÓÜÌÃÜã ±Ü®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌÊݨÜÃæãà AÓÝ«ÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. ÖÝWæÁáà PæÆÓÜ PÝ¿áìWÜÙÜÈÉ ŸÖÜá ¨ÜûÜ®ÝX¨Üª'' Gí¨ÜÃÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá A¨ÜPæR, ""B ÊÜÞñæà®æãà ÓÜñÜÂÊæà. B¨ÜÃæ ÊÜásÜ¨Ü ×Ä¿áÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° CÈÉWæ PÜÙÜá×ԨݪÃæ. ®Ý®æ㟺 BþÝ«ÝÄ Óæç¯PÜ, ÓæãàÇݨÜÃÜã ÓÜÄÁáà, WæÆáÊݨÜÃÜã ÓÜÄÁáà ¬ ®Ý®Üá ¿áá¨ÜœÊܮܰíñÜã ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÝX¨æ'' Gí¨ÜÃÜá. ËáÓæÓ… ÓæàË¿áÃ…ÃÜÊÜÃÜ PÜñÜìÊܯÐÜu ¨ÜêyÜ BíWÜÉ ÊÜá®ÜÓÜãÕ PÜãvÜ D EñܤÃÜ©í¨Ü aÜQñÜWæãíwñÜá. PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜÇæÉà ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ ²Å¿á ÎÐÜÂÃÜÇæãÉŸº ÃÝ¨Ü ÓÝÌËá ¯»Üì¿Þ®Üí¨ÜÃÜá (Pݮݿå…) ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Wæ Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ÍÝÃܨݮÜí¨ÜÃÜá AÈÉWæ PÝ¿áì ¯ÊÝì ÖÜPÜÃܮݰX PÜÙÜá×ԨܪÃÜá. AÆɨæ, ñÝÊÜâ ÎàZÅÊÝXÁáà AÈÉWæ Ÿí¨Üá GÆÉ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX¿áã ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜá AígáÊÜ BÊÜÍÜÂPÜñæÁáà®Üã CÆÉÊæí¨Üã £ÚÔ ¨ÜªÃÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃæà®Üã AíiÃÜÈÆÉ ; A¨ÜPæR ÓÜÊÜá¿áÊÝ ¨ÜÃÜã GÈÉñÜá¤? gáÇæç £íWÜÙÜ "±ÜÅŸá¨Üœ »ÝÃÜñÜ'¨Ü ±ÜÅPÜ o®æ¿á PÝ¿áì ÊÜááX©ñݤ¨ÜÃÜã BWÜÓ…r ±ÜÅ£WÝX ±æÅÓ… PÝ¿áᣤñÜá¤. ÇæàS®ÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜááXÔ, A¨ÜÃÜ PÜÃÜvÜá±ÜÅ£¿á®Üá° ÎàZÅÊÝX ÊÜáá©ÅÓÜáÊÜ AWÜñÜÂËñÜá¤. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá DWÜ PÝ®ÝÀá¿á ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ B PæÆÓÜQRÚ¨ÜÃÜá. ÓÝÌËá ÍÝÃܨݮÜí¨ÜÃÜá ÊÜÞ¿ÞÊÜ£ ñÜÆá² ÊÜá¨ÜÃ…Wæ BÍÝÌÓÜ®æ ¯àvÜáñݤ, ""ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜá Óݧ²Ô¨Ü D BÍÜÅÊÜáÊÜâ »ÜWÜÊÜ©aæfÀáí¨Ü SíwñÜÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá. JŸº Óæç¯PÜ ¹¨ÜªÃæ, ÊÜáñæ㤟º Óæç¯PÜ AÊÜ®Ü PæçÀáí¨Ü «ÜÌgÊÜ®°æ £¤Pã æ ívÜá ¿áá¨ÜœÊ®Ü áÜ ° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜá ñݤ®;æ ¿áá¨Üœ ¯ÆáÉÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü bíñæWæ PÝÃÜ|ÊæÈÉ?'' Gí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° A¨æÌ$çñÜ BÍÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂûÜÃܮݰX ÊÜÞw, ñÝÊæÆÉÃÜã AÊÜÃÜ ¸æíŸÆQRÃÜáÊÜâ¨Ý X¿áã™, PæÆÓܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ Äࣿá PÜÐÜr Ÿí¨ÜÃÜã ÓÜÊÜì ±ÜÅ¿áñÜ°©í¨Ü A¨Ü®Üá° ¨ÜãÃÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÝX¿áã £ÚÔ ¨ÜÃÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ ¸æ®Üá°ñÜqr ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñܤ, ""¯à®Üá »Ü¿á±ÜvܸæàvÜ, ®Ý®Üá ±ÜÅ£ £íWÜÙÜã "±ÜÅŸá¨Üœ »ÝÃÜñÜ'PæR ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá PÜÙÜá×Ô ®Ü®Ü° PæçÇݨÜÐÜár ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊæ'' Gí¨Üá BÍÝÌÓÜ®æ ¯àw¨ÜÃÜá.

(ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá) 27


ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ±ÜñÜÅWÜÙÜá & 10

A®ÜáÊݨÜ: ±ÜÅÊÝÅiPÝ «ÜÊÜáì±ÝÅOÝ

±ÜñÜÅ & 46 1.3.1909 ñÝÀá, ¨æàÊÜÊÜÞñÝ ¬ ¯à®Üá ®Ü®Ü° ÊÜáWÜÙÜá, ¯®ÜWæ ÎÅà ÎÅà sÝPÜãÃÜÃÜÈÉ CÐæãrí¨Üá «ÜêyÜ »ÜQ¤ ¿ááípÝX¨æ GíŸá¨Ü®Üá° PæàÚ ®Ü®ÜWæ ñÜáí¸Ý ÓÜíñæãàÐÜ ÊÝÀáñÜá. ®Ý®Üá ¯®ÜWæ BÎàÊÝì¨Ü ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ ¬ ¯®ÜWæ A±ÝÃÜ »ÜQ¤¿ááípÝWÜÈ Gí¨Üá ¬ C¨ÜáÊæà ®Ü®Ü° ±ÝÅ¥Üì®æ. ¯à®Üá ©à[Ýì¿ááÊÝWÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÊÜáPÜR Ùæãí©Wæ ÓÜ¨Ý B®Üí¨Ü¨ÜÈÉ ÊÜáWÜ°ÙÝXÃÜá. ÊÜáñæ¤ ñÝÀá, 20 ÃÜã±ÝÀá ®Ý®Üá ÔÌàPÜÄÔÃÜáÊæ.

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨Ü ÊÜá¨ÝÅÓ… ±ÜñÜÅ & 48 ÎÅà ÎÅà ¨ÜáWæì¿á PÜê±æ 27.3.1909 ²Åࣿá ÊÜáWÜã,

±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü¯Wæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá. ¯à®Üá AÊÜ ®Ü®Üá° ¯®Ü° ÊÜáWÜ®Üíñæ PÜívÜá, ÊÜáWÜ®Üíñæ ±ÝÈÓÜᣤÃáÜ Êæ Gí¨Üá PæàÚ ®Ý®Üá ÓÜíñÜáÐÜrÙݨæ. ®Ý®Üá aæ®Ý°X¨æªà®æ.

¯à®Üá PÜÙÜá×ÔÃÜáÊÜ Jí¨Üá hæãàw ÔàÃæ ÔQRñÜá. A¨Ü®Üá° ®Ý®Üá E±ÜÁãàXÓÜáÊæ®Üá. sÝPÜãÃÜÃÜá ¯®ÜWæ ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜÈ. ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝh…, WæãàÇݱ… ñÝÀá, hæãàWæà®… CÈÉWæ Ÿí©¨ªÝÃæ ÊÜáñÜᤠaæ®Ý°X¨ÝªÃæ. ¯®Ü° ÁãàWÜûæàÊÜá¨Ü ŸWæY ŸÃæ¿á¸æàPÜá.

C£ ¯®Ü° Óæ°àÖÜÊÜáÀá ÊÜÞñݨæàË

C£ 12, aæçñÜÅ

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ ±ÜÃÜÊÜá ²Åࣿá ÎÅàÊÜÞ®… ¯ÊÜáìÆaÜí¨ÜÅ ¨ÝÓ… NãàÐ…

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá Óæãà¨ÜÄ ¨æàÊÜÊÜÞñÝ (AÊæáÄPÝ¨Ü ®ÝWÜÄPÜÙÝ¨Ü ÇæãàÃÝ WæÉà®… )

²Åࣿá ÊÜáWÜã, ÓÜáÃÜüñÜÊÝXÃÜá.

±ÜñÜÅ & 47 Kí ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ g¿á£ 1.3.1909 ±ÜÃÜÊÜá ÍÜá»ÝÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá £ÚÔ, BÊæáàÇæ ËÍæàÐÜÊæà®æí¨ÜÃæ ²Åࣿá ÊÜáWÜã, Cí¨Üá ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿áPæR ¯®Ü° ±ÜñÜÅ¨Ü hæãñæ 20 ÃÜã±ÝÀá ÊÜ᯿ÞvÜìÃ… ®Ý®Üá ÔÌàPÜÄ Ô¨æ. ÊÜáñÜᤠÃÝTÝÇ… AÈÉÁáà C¨Ýª®æí¨Üá PæàÚ ñÜáí¸Ý ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝÀáñÜá. ÃÝTÝÇ…®Ü hæãñæ¿áÈÉ ¯àÊÜâ B®Üí© ÔÄ. ®Ü®Ü° ÃÝTÝÇ… ©à[Ýì¿ááÊÝXÃÜÈ™, AÆÉ¨æ ¯àÊæ ÆÉÃÜã ©à[Ýì¿ááÊÝX CÄ. C¨ÜÄí¨ÜÇæà ®Ü®ÜWæ B®Üí¨Ü. ¯àÊæÆÉÃÜ㠮ܮܰ BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ. ®Ý®Üá Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÝX aæ®Ý°X¨æªà®æ. ÊÜá®æ¿áÈÉ GÆÉÃÜã aæ®Ý°X¨ÝªÃæ. C£ 1316®æà ÊÜÐÜì 15®æà ©®Ü, ´ÝÆáY|, ÍܯÊÝÃÜ 28

PÜÆRñݤ WæÅà Ôóàp…, ®Üí 107, ÎÅàPÜáÊÜÞÃ… PÜáÊÜÞÃ… PÜêÐÜ¡ ŸÖܨÜãÃ… AÊÜÃÜ ÊÜá®æ, Cal

±ÜñÜÅ -& 49

UDBODHAN OFFICE 12,13 Gopal Chandra Neogi's Lane Bagh-bazar P.O Calcatta

2®æà BÍÜÌ¿áág, 1316, 19. 9. 1909 ÍÜá»ÜÊÝWÜÈ, ÊÜáWÜã, ¯®Ü° ±ÜñÅÜ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊáÜ ¿áPæR ÔQRñáÜ . ¯à®Üá Êæã¨ÜÈXíñÜÆã aæ®Ý°XÃÜáÊæ Gí¨Üá PæàÚ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÊÝÀáñÜá. ÊÜáWÜá, g¿áÆQÒ$¾¿á ËÙÝÓÜÊÜ®Üá° ®Ü®ÜWæ £ÚÓÜá. AÊÜÙáÜ Jí¨Üá ±ÜñÅÜ ŸÃ橨ªÝÙæ. ËÙÝÓÜ CÆɨªÜ Äí¨Ü A¨ÜPRæ EñܤÃÜ ÖÝWÜã ÓÝÊÜÞ®ÜáWÜÙ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜÆá BWÜᣤÆÉ. CÈÉ Jí¨Üá Ä࣠GÆÉÊäÜ ûæàÊÜá. ®Ü®°Ü BÎàÊÝì¨Ü ñæW¨ æ ÜáPæãà. C£, ¯®Ü° ñÝÀá ËÊæàPܱÜÅ»Ü


±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ

Swami Ramakrishnanandaji Maharaj The Ramakrishna Mission Mylapore, Madras

±ÜñÜÅ & 50 ÎÅà ÎÅà WÜáÃÜá¨æàÊÜ ÎÅà ÎÅà aÜÃÜ|¨ÜÈÉ »ÜÃÜÊÜÓæ

30. 9. 1909 ¸ÝW…ŸhÝÃ… , WÜáÃÜáÊÝÃÜ

ÍÜá»ÜÊÝWÜÈ.

ÊÜáWÜá ÍÜÎ, ¯®Ü° ±ÜñÜÅ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿áPæR ÔQRñÜá. A¨Ü ÃÜÈÉ g¿áÆQÒ$¾¿á ËÙÝÓÜ ÔQR, AÊÜÚWæ ±ÜñÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜ®Üá° PÜÙÜá×ÔÃÜáÊæ. Cí¨Üá AÊÜÙÜ C®æã°í¨Üá ±ÜñÜÅ ÔQRñÜá. A¨ÜPÜãR EñܤÃÜ PÜÙÜá×Ô¨æªà®æ. ®Ý®Üá PÝ£ìPÜ £íWÜÙÜ ÊÜá«æ ¿ÞÊÝWÜÇݨÜÃÜã g¿áÃÝí¸ÝqWæ ÖæãàWÜáñæ¤à®æ. AÈÉ g¿áÆQÒ$¾¿á CíXÉÐ… ±ÜñÜÅ K¨ÜÆá A¥ÜÊÝ A¨ÜÃÜ EñܤÃÜ ŸÃæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜíñÜÖÜ g®ÜÃÜá ¿ÞÃÜã CÆÉ. B¨Üá ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÚWæ ŸÃæ¨Üá PÜÙÜá×Ô¨æªà®æ, ¯®Ü° ŸÚ ®Ü®Ü° ÓÜÊÜÞ aÝÃÜ £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÇæí¨Üá. ¯à®Üá ŸíWÝÚ¿áÈÉ ®Ü¯°í¨Ü ÓÜÊÞ Ü aÝÃÜ ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. A¨ÜÃÜ A®ÜáÊݨÜ樆 áÜ ° ÊÜÞw PæãvÜá. ®Ü®Ü° ÍÜÄàÃÜ ±ÜÃÜÊÝXÆÉ. ¯à®Üá aæ®Ý°XÃÜáÊæ Gí¨Üá BÎÓÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãà. C£, ¯®Ü° ñÝÀá.

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ

The Swami Ramakrishnananda The Ramakrishna Mission Mylapore, Madras

±ÜñÜÅ & 51 ÎÅà ÎÅà WÜáÃÜá¨æàÊÜ ÎÅà aÜÃÜ|¨ÜÈÉ »ÜÃÜÊÜÓæ 10. 12. 1909 g¿áÃÝí¸Ýq, 24 BWÜÅÖÝ¿á| ÊÜáíWÜÙÜÊÝWÜÈ. ÊÜáWÜã, ¯®Ü° ±ÜñÜŨÜÈÉ ¯à®Üá ¯ËìZ°ÊÝX AÈÉWæ ñÜÆᲨæ Gí¨Üá £Ú¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝÀáñÜá. ®Ü®Ü° PÝ騆 ÊÝñÜ 15 BOæ »ÝWܨÜÐÜár PÜwÊæá¿ÞX¨æ. ±ÜÅ£©®Ü ÍÝS PæãvÜáÊÜâ¨Üá, £PÜáRÊÜâ¨Üá, ¸ÝÂívæàh… PÜoárÊÜâ¨Üá CñÝ© ®Üv¿ æ áᣤ¨æ. CÈÉ C®æ°ÆÉÊÜä ûæàÊÜá. ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü ñæWæ¨ÜáPæãà. g¿áÆQÒ$¾¿á ±ÜñÜÅ Ÿí¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ŸíWÝÚWæ

gã®… 2018

A®ÜáÊÝ¨Ü ÊÜÞw CÈÉWæ PÜÙÜá×ÓÜá. ÊÜáñÜᤠBWÝWÜ ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ÓÜÊÜÞaÝÃÜ £ÚÔ ®æÊÜᾩ¿á®Üá° PæãvܸæàPÜá. C£ ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ñÝÀá.

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ

The Ramakrishnananda The Ramakrishna Mission Mylapore, Madras

±ÜñÜÅ & 52 Kí ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ g¿á£

18. 1. 1910 1316®æà ÊÜÐÜì, 5®æà ÊÜÞZ, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ÃݣŠŸÃæ¨æ ±ÜÃÜÊÜá ÍÜá»ÝÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá £ÚÔ, ËÍæàÐÜÊæà®æí¨ÜÃæ, ÊÜáWÜã, ¯®Ü° ±ÜñÜÅ Æ¼Ô A®æàPÜ ©®ÜWÜÙݨÜÊÜâ.B¨ÜÃæ PæÆÓÜ¨Ü ¯Ëáñܤ EñܤÃÜ ŸÃæ¿áÇÝWÜÈÆÉ. A¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÔÕWæ ÖÜbc PæãÙÜÛ¸æàvÜ. ®Ü®ÜWæ PÝÆÈÉ ®æãàÊÜâ Ÿí©ñÜá¤. ÓܨÜ ñÜáÓÜá aæ®Ý°X¨æªà®æ. ®Ü®ÜWÝX ¯àÊÜâ bíñæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. ¯à®Üá ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü ñæWæ¨ÜáPæãà. ÖÝWÜã ÃÜá¨ÜÅ aæçñܮܠ¯Wæ ÖÝWÜã ŸÅÖܾaÝÄWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá. ÊÝÓÜá ¨æàÊÜ ÃÝÊ… GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü ®Ü®Ü° JŸº »ÜPܤ, AÊÜ®Üá ®Ü®ÜWæ GÃÜvÜá ÓÜÆ 20 ÃÜã±ÝÀá PÜÙÜá×Ԩܪ®Üá. C®æã°í¨Üá ÓÜÆ 30 ÃÜã±ÝÀá PÜÙÜá×Ԩܪ®Üá. GÆÉ ÖÜ|ÊÜä ÔQR¨æ. ÊÜáñÜᤠB ÖÜ|ÊÜ®Üá° sÝPÜãÃÜÃÜ ÓæàÊæWÝX SaÜáì ÊÜÞw¨æªà®æ. AÊܯWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓܸæàPÜá ÖÝWÜã A¨Ü®Üá° »ÜQ¤±ÜäÊÜìPÜ ÔÌàPÜÄÓÜÆá ÖæàÙܸæàPÜá. ÊÜáñæ¤ ÍÜÎWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá. AÆÉ¨æ ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ÁãàWÜ ûæàÊÜá¨Ü ÓÜÊÜÞaÝÃÜ ¯àw, ®Ü®Ü°®Üá° B®Üí¨Ü©í©ÄÓܸæàPÜá. ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ÓÜáÔ§£¿á ÓÜÊÜÞaÝÃÜ ¯àw¨ÜÃæ ®Ý®Üá GÐæãrí¨Üá B®Üí¨Ü©í¨Ü CÃÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ÖæàWæ ŸÃæ¨Üá £ÚÓÜÈ! ²Åࣿá ÊÜáWÜá, ÊÜá«æ ÊÜá«æ ®Ü®ÜWæ Jí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá PÜÙÜá×ÓܸæàPÜá. ÖÝWݨÜÃæ ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý B®Üí¨Ü©í¨Ü CÃÜáñæ¤à®æ. C£, CÈÉ GÆÉÊÜä ûæàÊÜá. ¯®Ü° ÊÜáíWÜÙÜPÝRX sÝPÜãÃÜÃÜÈÉ ¯ñÜÂÊÜä ±ÝŦìÓÜá £¤¨æªà®æ. PæãÆRñܤ¨ÜÈÉ GÆÉÃÜã aæ®Ý°X¨ÝªÃæ. ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ÍÜá»ÝPÝíü, ÊÜÞñÜê¨æàË.

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ

Br. Surendra Vijaya C/o H.H.The Swami Ramakrishnanandaji Sri Ramakrishna Mission, Mylapore,Madras 29


ËÊÜÃÜOæ: ÓÜáÃæàí¨ÜÅ, Ëg¿á CÊÜÃÜá ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡ ®Üí¨ÜÃÜ hæãñæ¿áÈÉ E¨æã½à«Ü®Ü¨ÜÈɨܪ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ŸÚÖæãàX ÓÜí®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÆá ±ÝŦìԨܪÃÜá. BÊæáàÇæ AÊÜÃÜá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ®æàÃÜ ÎÐÜÂÄí¨ÜÇæà ÓÜí®ÝÂÓÜ ±Üvæ ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÊÜá¨ÝÅÓ… ÊÜásܨÜÈÉ ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX A®æàPÜ ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ±ÜñÜÅ 53 Kí ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ g¿á£ 6.2.1910 ±ÜÃÜÊÜá ÍÜá»ÝÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá £ÚÔ, ËÍæàÐÜÊæà®æí¨ÜÃæ, ¯®Ü° ±ÜñÜÅ ®Ü®ÜWæ ÔQR ŸÖÜÙÜ B®Üí¨ÜÊÝÀáñÜá. ¯®ÜWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü. ÊÜáWÜã, ¯à®Üá g¿áÆQÒ$¾Wæ ±ÜñÜÅ ŸÃæ©ÃÜáÊæ, C¨Ü®Üá° PæàÚ ñÜáí¸Ý ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝÀáñÜá. BÊæáàÇæ ÃÝTÝÇ… (ÊÜáÖÝÃÝh…) PæãsÝÃ…®ÜÈÉ C¨ªÝÃæ (C¨ªÝ®æ) ÊÜáñÜᤠÍÝÄàÄPÜÊÝX ÓÜáÔ§¿áÈÉ C¨ªÝÃæ (C¨ªÝ®æ) & C¨Ü®Üá° PæàÚ ®Ý®Üá ÓÜíñÜáÐÜrÙݨæ. AÊܯWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° £ÚÓÜá. ÓÜáÃæàí¨ÜÅ, Ëg¿á ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá PÝÎà«ÝÊÜáPæR ÖæãàX¨ªÝÃæ ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜ (AÊÜ®Ü) ñÝÀá ÖæàX¨ÝªÃæ? AÊÜÄ ŸºÄWÜ㠮ܮܰ BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜÜá. ñÜáÙÜÔ, iñæà®…, aæ®Ý°X¨ÝªÃæí¨Üá PæàÚ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝÀáñÜá. AÊÜÄWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜá. ¨æàÊÜÊÜÞñÝÚWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá.ÃÜá¨ÜÅaæçñܮܯWÜ㠮ܮܰ BÎàÊÝì¨Ü (ÖæàÙÜá). ®Ý®Üá ÓܨÜ aæ®Ý°X¨æªà®æ. B¨ÜÃæ GvÜWÝÈ®ÜÈÉ 7&8 ©®ÜWÜÚí¨Ü Jí¨Üá ®æãàÊÜâ ×w¨ÜáPæãíw¨æ. A¨ÜPÝRX bí£ÓܸæàvÜ. EÚ¨Üíñæ ÓܨÜ GÆÉÊÜä ûæàÊÜá. ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ÁãàWÜûæàÊÜá £ÚÔPæR ÊÜá«æ ÊÜá«æ ®Ü®ÜWæ ŸÃæ. ±ÜÅPÝÍܮܮÜá° ¯ÊÜá¾ hæãñæ ¿áÈÉÄÓÜá. PÝÃÜ|, AÊÜ®Üá ÓÜí®ÝÂÔ¿ÞX¨Ýª®æ ¬ A¨Ü PÝRX ÖæàÙÜᣤ¨æªà®æ. ¯Êæá¾ÆÉÃÜ hæãñæ C¨ÜªÃæ AÊܯWæ þÝ®Ü ÊÜâípÝWÜáÊÜâ¨Üá. ¯®ÜWæ sÝPÜãÃÜÃÜá ÃÜûÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá. C£ 1316®æà ÊÜÐÜì, ÊÜÞZ 24®æà ©®Ü, ÃÜËÊÝÃÜ PÜÆRñݤ¨ÜÈÉ EÚ¨Ü ÊÜáPÜRÙæÆÉÃÜã aæ®Ý°X¨ªÝÃæ. ¯®Ü° ÍÜá»ÜÊÜáÀá ÊÜÞñÝ

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ The Ramakrishnanandaji Sri Ramakrishna Mission Mylapore, Madras

±ÜñÜÅ 54 Kí ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ g¿á£

14.2.1910

²Åࣿá ÊÜáWÜã, ¯®Ü° ±ÜñÜÅ ñÜÆá², ®Ý®Üá C¯°ÆɨÜÐÜár ÓÜÊÜޫݮܱÜpær. 30

ÓÝÌËái¿á EñÜÕÊÜPæR ÓÜíQàñÜì®æ (®Üvæ©ñÜá¤). ¨ÜĨÜÅ g®Ü ÄWæ ¯à®Üá ¸æàPݨÜÐÜár £¯°ÔÃÜáÊæ... C¨Ü®Üá° PæàÚ ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý ÓÜíñÜáÐÜrÙݨæ, ÖÝWÜã ¯ÊÜáWæÆÉÄWÜã BÎàÊÝì¨Ü ÊÜÞw¨æ. ÓÜáÃæàí¨ÜÅ, Ëg¿á PÝÎà«ÝÊÜá¨ÜÈÉ C¨ÝªÃæí¨Üá PæàÚ¨æ. AÊÜ®Ü ñÝÀá¿á BÃæãàWÜ DWÜÆã ÊÝÔ¿ÞXÆÉ A¯°ÓÜᣤ¨æ. AÊÜÄWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá. ÊÜáñÜᤠÃÜá¨ÜÅ aæçñܮܯWÜã £ÚÓÜá. PÜÆRñݤ¨Ü ÊÜáPÜRÙæÆÉÃÜã aæ®Ý°X¨ÝªÃæ. Cí¨Üá ®Ü®ÜWæ ÓÜÊÜÞaÝÃÜ ÔQRñÜá. C£ 1315®æà ÊÜÐÜì, ´ÝÆáY| 2 ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ ¨æàÊÜÊÜÞñÝÚWæ ®Ü®Ü° BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° £ÚÓÜá.

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ

The Swami Ramakrishnananda Sri Ramakrishna Mission Mylapore, Madras

±ÜñÜÅ 55 Kí ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ PÜê±æ

24.2.1910

ÍÜá»ÝÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá £ÚÔ, ËÍæàÐÜÊæà®æí¨ÜÃæ , ²Åࣿá ÊÜáWÜã, ¯®Ü° ±ÜñÅÜ ñÜÆá² ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý B®Üí ©ñÜÙݨæ. ®Ý®Üá ÖÜáÐÝÃÝX¨æªà®æ. Êæã|PÝÈ®ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ÓÜÌƳ ®æãàÊÜâ C¨æ. A¨ÜÄí¨Ü AíñÜÖÜ PÜÐrÜ H®Üã CÆÉ. BÍÜá ÊÜáÖÝ ÃÝh… Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ PÜÆRñݤPRæ ÖæãàX¨ªÝ®æ ÖÝWÜã ÍÝÄàÄPÜÊÝX aæ®Ý°X¨ªÝ®æ. ¨æàÊÜÊÞ Ü ñÝÙÜ ±ÜñÅÜ ÔQRñáÜ ÊÜáñÜᤠGÆÉ樆 ã Ü ° £Ú¨ÜáPæãívæ. ¯à®Üá AÊÜÚWæ ®Ü®°Ü BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá. ÊÜáWÜ®,æ DWÜ ñÜ¿ÞÃÝ¨Ü WÜêÖÜ¨È Ü É ÎÅàsÝPÜãÃÜÃÜ ´æäàpæãàÊÜ®áÜ ° ±ÜÅ£ÐÝu²Ô, ¯ñÜ «Ý娆 ÖÝWÜã ±ÜähÝ© WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞvܸàæ PÜá. ¯àÊÜâ WÜêÖÜ樆 áÜ ° ¯ËáìԨܪÄí¨Ü ®Ü®WÜ æ ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜÊÝÀáñÜá. ±ÜÃÊ Ü Þ Ü ®Üí¨Ü ÓÝÌËáWæ ®Ü®°Ü BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá. ¯à®Üã »ÜQ¤±äÜ ÊÜìPÜ ÔÌàPÜÄÓÜá. ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü bPÜR ÊÜáWÜÙáÜ ¨æàÊÜÊÞ Ü ñÝÚWæ ®Ü®°Ü BÎàÊÝì¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜÆá ÖæàÙÜá. ÊÜáñÜᤠÃÜá¨ÜÅaæçñÜ®ÂÜ ¯Wæ ®Ü®°Ü BÎàÊÝì¨Ü £ÚÓÜá. ÖÝWÜã EÚ¨ÜÊÄÜ WæÆÉ £ÚÓÜá. C£, CÈÉ GÆÉÊÜä ûæàÊÜá. AÈÉ¿á ÁãàWÜ ûæàÊÜáÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° PæãvÜá. ÊÜÐÜì 1316, ´ÝÆáY| 12®æà ©®Ü, WÜáÃÜáÊÝÃÜ ¯®Ü° ÊÜáíWÜÙÜÊÜáÀá ÊÜÞñÜê¨æàË

±ÜñÜÅ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÙÝÓÜ

The Swami Ramakrishnanandajee Sri Ramakrishna Mission Mylapore, Madras ËÊæàPܱÜÅ»Ü


"Life of Sri Ramanuja' WÜÅí¥Ü¨Ü ÖæãÓÜ BÊÜ꣤ DWÜ ËÊÜáÍæìWæ ñæWæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ ""Life of Sri Ramanuja'' GíŸ

±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° aæ®æ°$ç ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásܨÜÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqԨݪÃæ. C¨ÜÃÜ ÇæàSPÜÃÜá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ®æàÃÜ ÎÐÜÂÃÝ¨Ü ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá. 2017®æ¿á ÓÜíÊÜñÜÕÃÜÊÜâ ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÞ®Ü ÊÜÐÜì. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜá PÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZÊÜâ, A¨ÜÃÜÈÉ¿áã aæ®æ°$ç ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜÊÜâ ÎÅàÃÝÊÜÞ®Üág ÄWæ A²ìÓÜᣤÃÜáÊÜ »ÜQ¤¿á ®Üáw®ÜÊÜá®Ü D ±ÜâÓܤPÜ. C¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ BÊÜ꣤ ¿á®Üá° 1959ÃÜ g®ÜÊÜÄ 1ÃÜí¨Üá, ÎÅàÊÜÞñæ ÍÝÃܨݨæàË¿áÊÜÃÜ g®Ü¾©®æãà ñÜÕÊܨÜí¨Üá ±ÜÅPÜqÓÜÇÝXñÜá¤. A¨Üá ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá ŸíWÝÚ¿áÈÉ ŸÃæ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ CíXÉÐ… »ÝÐÝíñÜÃÜÊÝXñÜᤠGíŸá¨Ü®Üá° K¨ÜáWÜÃÜá ®æ®Ü ²ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. C£¤àb®Ü 5®æ¿á BÊÜ꣤¿á®Üá° K¨ÜáWÜÄWæ ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° C¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ¿á®Üá° ÓÜíü±Ü¤ÊÝX £Ú¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. »ÝÃÜñÜ¨Ü «ÝËáìPÜ ÊÜáñÜᤠñÜñܤ$ÌÍÝÓÜ÷¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ BaÝ¿áì ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜá (Q.ÍÜ. 1017-& 1137) Jí¨Üá ±ÜÅÊÜááS Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ© ¨ÝªÃæ. ¸è¨Üœ«ÜÊÜáìÊÜâ üà|ÊÝ¨Ü ®ÜíñÜÃܨÜÈÉ Êæà¨Ü±ÜÅ~àñÜÊÝ¨Ü ŸÅÖܾñÜñܤ$Ì ÊÜ®Üá° ±ÜÅ£±Ý©Ô ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®ÜWæãÚÓÜáÊÜ PæÆÓܨÜÈÉ BaÝ¿áì ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ PæãvÜáWæ ÊÜáÖÜñܤÃÜÊݨÜá¨Üá. ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜÈÉ ÎÅà ÃÝÊÜÞ®ÜáhÝaÝ¿áìÄWæ ñÜÊÜá¾ WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° ÓÜãbÔ AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üã°, AÊÜÃÜ ñÜñܤ$ÌԨݜíñÜWÜÙÜ®Üã° aÜbìԨݪÃæ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá PæàÍÜÊÜaÜí¨ÜÅ Óæà®Ü¯Wæ »ÝÃÜñÜ¨Ü ËË«Ü ÊÜáñÜ, ±Üí¥ÜWÜÙÜ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áÊÜ®Üá° ¸æãà—ÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜáñݤÃæ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜůWæ (ÊÜááí¨æ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü) ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ¿á ÊÜáãÆPÜ ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ™: ±ÜÃÜŸÅÖܾÊÜâ ±ÜűÜíaÜ ÊÜáñÜᤠÓÜiàÊÜ ÊÜÓÜá¤WÜÚí¨Ü PÜãwPæãíw¨æ. ŸÅÖܾ, ±ÜűÜíaÜ ÊÜáñÜᤠÓÜiàÊÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá GÆÉÊÜä ÓæàÄ Jí¨æà ŸÅÖܾñÜñܤ$ÌÊÝX¨æ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓæàÊæWæ A²ìñÜÊÝ¨Ü BaÝ¿áì ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ÓÜíü±Ü¤ iàÊÜ®Ü aÜÄñæÅ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Ü ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ®æàÃÜ ÎÐÜÂÃÜã, »ÜQ¤ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ AaÜÆÊÝ¨Ü ÍÜŨæœ, ¯Ðæu¿ááÙÜÛÊÜÃÜã, ±ÜËñÜÅ iàÊÜ®Ü ÊÜ®Üá° ®ÜvæÔ¨ÜÊÜÃÜã, BÙÜÊÝ¨Ü ±ÝíwñÜÂÊÜâÙÜÛÊÜÃÜã ÊÜáñÜᤠg®ÜÓæàÊݯÃÜñÜÃÜã BX¨Üª ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃæà ÃÜbÔÃÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ ÓÜÊÜáígÓÜÊݨÜá¨Üá. ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ B|£¿áíñæ ¨Üü| »ÝÃÜñܨÜÈÉ ±ÜűÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜÊÜ®Üá° ÊÜá¨ÝÅÔ®ÜÈÉ (Cí©®Ü aæ®æ°$ç) ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ¨Üü| »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£, ±ÜÃÜí±ÜÃæ ÊÜáñÜᤠ«ÝËáìPÜ BaÜÃÜOæWÜÙÜñܤ BPÜÑìñÜÃݨÜÃÜá. ÓÜÖÜgÊÝX »ÝÃÜ£à¿á B«Ý£¾PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á ÊæáàÇæ ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜáhÝ aÝ¿áìÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÊÜá®ÜWÜívÜÃÜá, ÊÜáñÜᤠD B«Ý£¾PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° ŸíWÝÙÜ¨Ü g®ÜÄWæ £ÚÔPæãvܸæàPæí¨Üá BÎÔ¨ÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ ŸíWÝÙÜ¨Ü g®ÜÄWæ ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ŸWæY ÖæaÝcX £Ú©ÃÜÈÆÉ. ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá ŸíWÝÚ »ÝÐæ¿áÈÉ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá A¨Ü®Üá°

gã®… 2018

Book: Life of Sri Ramanuja Originally written in Bengali by: Swami Ramakrishnananda Translated and edited by: Swami Budhananda Published by: Adhyaksha, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Chennai-4 Price: Rs. 300 "E¨æãºà«Ü®Ü' ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ´æŸÅÊÜÄ 1899Äí¨Ü «ÝÃÝÊÝ׿ÞX ±ÜÅPÜqÔ ¨ÜÃáÜ . GÆÉQRíñÜ ÊÜááSÂÊÝX BWÜ "E¨æãºà «Ü®Ü' ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜã, ÎÅàÃÝÊÜá PÜêÐÜ¡ÃÜ ®æàÃÜ ÎÐÜÂÃÜã BX¨Üª ±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÓÝÌËá ÍÝÃܨݮÜí¨Üi¿áÊÜÃÜá ±ÜâÓܤPÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ BÊÜ꣤Wæ ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨ÜÃÜá. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ®æàÃÜ ÎÐÜÂÃÝX¨Üª ÓÝÌËá ÎÊÝ®Üí¨ÜÃÜ ÎÐÜÂÃÜã aæ®æ°$ç ÊÜásÜ¨Ü A«Ü PÜÒÃÜã BX¨Üª ÓÝÌËá ñܱÜÓÝ®Üí¨ÜÃÜá D ±ÜâÓܤPPÜ Ræ ±ÜäÃÜPÊ Ü ÝXÃÜáÊÜ, ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ®áÜ ° 31


PÜáÄñÜ C®æã°í¨Üá ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. "Bhakti schools of Vedanta' (Êæà¨ÝíñÜ¨Ü »ÜQ¤±Üí¥ÜWÜÙÜá) GíŸ D ±ÜâÓܤPÜÊÜä aæ®æ°$ç ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ©í¨ÜÇæà ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ iàÊÜ®ÜaÜÄñæÅWæ C¨Üá Jí¨Üá A®ÜáŸí«Ü ±ÜâÓܤPܨÜí£¨æ. C¨ÜÃÜÈÉ BaÝ¿áìÃÝ¨Ü ÃÝÊÜÞ®Üág, ¯í¸ÝPÜì, ÊÜá«ÜÌ , ÊÜÆÉ»Ü ÊÜáñÜᤠaæçñÜ®ÜÂÃÜ »ÜQ¤±Üí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜÇÝX¨æ. AÊÜâWÜÙÜ ËÊÜáÍæì¿á®Üá° D ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. "E¨æãºà«Ü®Ü'¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ŸíWÝÚ ÇæàS®ÜWÜÙÜ CíXÉÐ… »ÝÐÝíñÜÃÜWÜÙÜ®Üá° aæ®æ°$ç ÊÜásÜ¨Ü CíXÉÐ… ±Ü£ÅPæ "Êæà¨ÝíñÜ PæàÓÜÄ'¿áÈÉ 1949Äí¨Ü H²ÅÇ… 1954ÃÜ ÊÜÃæWæ ±ÜÅPÜqÓÜÇÝÀáñÜá. D A®ÜáÊݨÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü ×Ä¿á ¿á£WÜÙÜã, ˨ÝÌí ÓÜÃÜã BX¨Üª ÓÝÌËá Ÿá«Ý®Üí¨ÜÃÜá. D A®ÜáÊÝ©ñÜ ÇæàS®Ü WÜÙÜ ÖÜÓܤ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÎÅàÊæçÐÜ¡ÊÜ ÊÜáñÜ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ, BaÝÃÜ WÜÙÜÈÉ ¯ÐÝ¡ñÜÃݨÜÊÜÄí¨Ü ±ÜÄÐÜRÃÜOæ ÊÜÞwÓÜÇÝÀáñÜá. "ÎÅà ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ Ëg¿áí'®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX¨Üª ÓÝÌËá ±ÜÃÜ ÊÜÞñݾ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÝÌËá B©¨æàÊÝ®Üí¨ÜÃÜá D PæÆÓÜ ¨ÜÈÉ ®æÃÜÊÜâ ¯àw¨ÜÃÜá. D ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãívÜ Êæã¨ÜÆ BÊÜ꣤¿á®Üá° 1959ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜÇÝÀáñÜá. ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá PæÆÊÜâ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÄí¨Ü ËÃÜbñÜÊÝ¨Ü ÎÅàÃÝÊÜÞ ®ÜágÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜâ ÓÜñܯÐÜuÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÊÜÞ| ÓÜ×ñÜÊÝ¨Ü WÜÅí¥ÜÊÝX¨æ. A¨Ü®Üá° JŸº ÍæÅàÐÜu ˨ÝÌíÓÜÃÜã »ÜPܤÃÜã, ÊÜáñÜᤠÓÝ«ÜPÜÃÜã BX¨Üª ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜí¥ÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÃÜbÓÜŸÆÉÃÜá. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ®æàÃÜ ÎÐÜÂÃÜã BX¨Üª AÊÜÃÜá AÊÜñÝÃÜ ±ÜâÃÜáÐÜÃæ㟺ÃÜ iàÊÜ®Ü aÜÄñæÅ¿á®Üá° ÃÜb ÓÜÆá ÁãàWÜÂÃÝX¨ÜªÃáÜ . ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ±ÜÃíÜ ±Üÿ æ á ËÍÝÆ ÖÝWÜã ÓÝÊÜì£ÅPÜ «æÂà¿áWÜÙÜ ¯PÜo ÓÜí±ÜPÜìÊÜâÙÜÛÊÜÄWæ ÎÅà ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ®Üá° PÜáÄñÜ D ÇæàS®ÜWÜÙÜá ÖæaÜác ÓÜã–£ì ¨Ý¿áPÜÊݨÜáÊÜâ. ñÜÊÜᾠ˨ÝÌíÓÜ Óæ°à×ñÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ©í¨Ü ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ ÓÜíÓÜ¢ñÜ BPÜÃÜ WÜÅí¥ÜWÜÚí¨Ü ËÐÜ¿áÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞw ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá PÜê£ÃÜaÜ®æ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ D ËÐÜ¿á¨ÜÈɨܪ ÓÜÖÜbíñÜ®æ, ÖÜê¨Ü¿áÊÜí£Pæ, AÊÜÃÜ E®Ü°ñÜ ÊÜáor¨Ü B«Ý£¾PÜ Ô§£WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠBÙÜÊÝ¨Ü Ë¨ÜÌñ…±Üä|ì hÝn®Ü D ÇæàS®ÜWÜÙÜ E¨ÜªPÜãR ±ÜÅ£¹í¹ñÜ ÊÝXÊæ. ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá ËÊÜÄÔÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á WÜÙÜá ¨Üü| »ÝÃÜñÜ¨Ü »ÜQ¤±Üí¥Ü¨Ü ÓÜí±Üä|ì ±ÜÃÜí±ÜÃæ ¿á®Üá° JÙÜWã æ ÙÜáÛñ¤ÜÊ,æ A¨ÜÃÈ Ü É¿áã ÊÜááSÂÊÝX ËÐÜá¡ Ë®Ü BÃÝ«Ü®¿ æ á®Üá° JÙÜWã æ ÙÜáÛñ¤ÜÊ.æ ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ®áÜ ° ÊÜááS ±ÝñÜÅÊܮݰX b£ÅԨܪÃã Ü D ÇæàS®ÜWÙÜ áÜ »ÜQ¤ÊÞ Ü WÜì¨Ü EWÜÊÜá ÊÜ®Üã° ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á®Üã° £ÚÓÜáñܤ¨æ. ÖÜ®æ°ÃÜvÜá g®Ü BÙÝÌ 32

ÃÜÃÜáWÜÙÜ ×®æ°Çæ¿á®Üã°, ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° CÈÉ £ÚÓÜá ñݤÃæ. AÊÜÃÜÈÉ JŸº WèÃÝÊݯÌñÜ ÊÜá×ÙÝ »ÜPæ¤ BívÝÙ… ÓÜÖÜ C¨ÜªÙíæ Ÿá¨Ü®áÜ ° £ÚÓÜáñݤÃ.æ ¨ÝSÇÝ¨Ü AñÜÂíñÜ ±ÝÅbà®Ü Aí¨ÜÃæ QÅ.±Üä. 4300ÃÜ PÝƨÜÈÉ (¨Ý̱ÃÜ Ü ¿ááWÜ¨È Ü É) »ÜQ¤ÊÞ Ü WÜì ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜá¨Ü®áÜ ° WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ. A¨Üá GíñÜÖÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ¿ááñÜÊÝ¨Ü ¯ÃÜã±ÜOÁ æ áí¨ÜÃ,æ hÝn®Ü ÊÜÞWÜì¨Ü ŸWæY JÆÊÜâ, ¯Ðæu CÃÜáÊÜ E¨ÝªÊáÜ ±ÜíwñÜ®®Ü ã Ü ° »ÜQ¤¿á AÊÜáêñÜ¨Ü PÜvæWæ ÓæÙæ¿ááñܤ¨æ. ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü ÓÜÊÜá¿á ¨ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ bíñÜ®æWÜÙÜá, ÊݨÜWÜÚWæ ÊÜáãƨÜÅÊÜÂÊÜâ D ±ÜâÓܤPܨÜÈɨæ GíŸá¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ CÈÉ J£¤ ÖæàÙܸæàPÝWÜá ñܤ¨æ. WÜÖÜ®ÜÊÝ¨Ü AÊÜáãñÜì ñÜñܤ ÌWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á ¨ÜÈÉ B¨ÜÍÜì »ÜPܤ®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü E¨ÝÖÜÃÜOæ¿á®Üã° ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ CvÜÇÝX¨æ. ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ iàÊÜ®Ê Ü àæ B¨ÜÍì Ü »ÜP¤Ü®Ü gÌÆíñÜ E¨ÝÖÜÃO Ü æ GíŸá¨Ü®Üá° D ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ËÊÜÄÔÃÜá ÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ËÍæàÐÜñ.æ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃáÜ A®æàPÜ ÊæàÙæ »ÜP¤Ü, »ÝWÜÊñÜ Ü ÊÜáñÜᤠ»ÜWÊ Ü ÜíñÜ ¬ ÊÜáãÃÜá Jí¨æà Gí¨Üã, AÊÜâ Jí¨æà ±Üä|ì ÓÜñÂÜ ¨Ü AíÍÜ樆 áÜ ° £ÚÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üã ÖæàÙÜá £¤¨ªÜÃáÜ . »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®Ü ®ÝÊÜáÓܾÃÜOæ¿á Êæç»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÎÅàÃÝÊÜá PÜêÐÜ¡ÃÜá ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. »ÜPܤÄWæ hÝ£ GíŸá ©ÆÉÊæí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBaÜÄÔ ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ »ÜÊÜÂÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠBÍÜc¿áìPÜÃÊ Ü Ý¨Ü iàÊÜ ®ÜÊâÜ hÝ£±Ü¨œÜ£¿á®Üá° ËáàÄ hÝñÜ£àñÜ ÓܤÃPÜ RæàÄ¨Ü ÍæÅàÐÜu E¨ÝÖÜÃO Ü .æ C¨Ü®áÜ ° ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ÊÜáñÜᤠAíñÜ@PÜÃ| Ü ÊÜâÙÜÛÊÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ AÄ¿áÆá ÓÝ«ÜÂ. BÙÝÌÃÜáWÜÙÜ iàÊÜ®ÜÊܯ°ÈÉ ÓÜíü±Ü¤ÊÝX £ÚÔÃÜáñݤÃæ. ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜä ¨æàÊÜÃÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì ÍÜÃÜOÝWÜ£¿á E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX¨æ; »ÜWÜÊÜñ… ÓÝûÝñÝRÃÜ Öæãí©¨Ü »ÜPܤÃÜ ÓÝÊÜì£ÅPÜ A®Üá»ÜÊÜÊÝX¨æ. hÝn®Ü&»ÜQ¤WÜÙÜá Aí£ÊÜáÊÝX Jí¨ÝWÜáñܤÊæ GíŸá¨Üá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ »ÜPܤÄWæ £Ú©ÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áÊæà BX¨æ. ÇæãàPÜÓíÜ WÜÅÖÜ, PÜÊáÜ ì, A—PÝÄ, Êæã¨Ü ÇÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ±ÜÄÍÜÅÊÜá CÃÜáÊÜÊÜÄWæ ÖÝWÜã DÍÝ ÊÝÓæãÂà±Ü¯ÐÜ£¤®Ü ±ÜÄaÜ¿á CÃÜáÊÜÊÜÄWæ ÓÝÌËá ÃÝÊÜá PÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá CÈÉ £ÚÔÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜá ¬ ËÍæàÐÜÊÝX ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ iàÊÜ®Ü ËaÝÃÜ ¬ ËÍܨÜÊÝX ÖÝWÜã hÝn®± Ü ÅÜ ¨ÜÊÝX PÜívÜáŸÃÜáñܤÊ.æ ÎÅàÍÜíPÜÃÝaÝ¿áìÃÜ iàÊÜ®Ü ÊÜ®Üã° ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üã° ñÜáÆ®æ ÊÜÞw ÖæàWæ D CŸºÃÜá ÊÜáÖÝñܾÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÝÊÜáÂñæÀá¨æ GíŸá¨Ü®Üá° CÈÉ ËÍܨ± Ü w Ü ÓÜÇÝX¨æ. AƳñ®Ü © Ü í¨Ü PÜãw¨Üá¨Üá ¿ÞÊÜâ¨Üã CÈÉÆÉ. ¿ÞÊÜáá®ÝaÝ¿áìÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ¿ááÊÜPÜ ÃÝX¨ÝªWÜ ÖæàWæ ñÜÊáÜ ¾ Êæáà«ÝÍÜQ¤¿á ŸÆ©í¨Ü ÃÝg嬆 Jvæ ñÜ®Ê Ü ®Ü ã Ü ° ÓÜí±Ý©Ô¨ÜÃÜá, ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÝgÔPÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿áá ±ÜÅŸÆÊÝX¨Ü᪠B«Ý£¾PÜ ±ÜÅÊÜ꣤ ËÊæàPܱÜÅ»Ü


¿á®Üá° A¨Üá ÖæàWæ PæÙÜÊÜáorPæR ñÜÙÜÛŸÆáɨÜá GíŸá¨Ü®Üá° ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá ÖÜê¨Ü¿áíWÜÊÜáÊÝX ËÊÜÄÔ ¨ÝªÃæ. C¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá ÓÜí¨æàÍÜ AvÜPÜÊÝX¨æ. CÈÉ iàÊÜ®Ü ®ÝoPÜÊÜâ GÃÜvÜá Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ™: ÎÅàÃÜíWÜí ÊÜáñÜᤠPÝíbà±ÜâÃÜí®ÜÈÉ™. AÊÜÃÜ A£ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÓÜí¨æàÍÜ ¿ÞÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜáá®ÝaÝ¿áìÃÜá ÖæàWæ GÆÉ ÊÜ®Üã° ñÝÂWÜÊÜÞw ÎÅàÃÜíWܮݥÜÓÝÌËá¿áÈÉ ÍÜÃÜOÝWÜ£ ¿á®Üá° Öæãí¨ÜáñݤÃæ GíŸá¨Üá. C®æã°í¨Üá A«Ý¿á¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜáá®ÝaÝ¿áìÃÜá ÃÜbÔÃÜáÊÜ "Óæã¤àñÜÅÃÜñ°Ü' ÓæàĨæ. C¨Üá ÎÅàÊæçÐÜ¡ÊÜ »ÜPܤÄWæ ²Å¿áÊݨܨÜáª. ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜá ÎÅà±æÃáÜ íŸ¨ÜãÄ®Ü »ÜP¤Ü ¨Üí±Ü£WÜÙÝ¨Ü PæàÍÜÊÝaÝ¿áì ÊÜáñÜᤠPÝí£ÊÜ᣿áÊÜÃÜ ÊÜáWÜ®ÝX ÖÜáqr ¨Üá¨Üá; A¨æÌ$çñÜ ±ÜíwñÜÃÝX¨Üª ¿Þ¨ÜÊܱÜÅPÝÍÜÃÜÈÉ ÎÐÜ ÊÜ꣤¿á®Üá° PæçWæãívÜá¨Üá; Jí¨Üá ÍæãÉàPÜ¨Ü A¥Üì ËÊÜÄÓÜá ÊÜÈÉ QÄ¿á ÃÝÊÜÞ®Üág ¸æàÃæ A¥ÜìÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ¨Üá¨Üá ÊÜáñÜᤠÊݨÜ, ËÊݨÜWÜÙÜá ®Üvæ¨Ü¨Üáª; ¿Þ¨ÜÊܱÜÅPÝÍÜÃÜÈɨܪ ñÝÊÜáÔPÜWáÜ |ÊÜâ ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ®áÜ ° ñÜ®WÜ æ ±ÜÅ£Óܳ—ìÁáí¨Üá £Ú¨Ü¨Üáª; ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá AñÜÂíñÜ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX ËÊÜÄÔÃÜáñݤÃæ. Pæã®æWæ ¿Þ¨ÜÊÜ ±ÜÅPÝÍÜÃÜá ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ÎÐÜÂÊÜ꣤¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáñݤÃæ. C®æã°í¨Üá QÉÐÜrÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠÓÜãPÜÒ$¾ÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° D A«Ý¿á¨ÜÈÉ aÜbìÓÜÇÝX¨æ. ±ÝűÜíbPÜñæ¿áÈÉ ÊÜááÙÜá X¨Üª ÖæívÜ£¿á®Üá° AÊÜÙÜ ñÜÊÜÃÜá ÊÜá®æWæ PÜÚÔ ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜá ÓÜí®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáñݤÃæ. D ÓÜãPÜÒ$¾ ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ËÊÜá ÍÝìñܾPÜÊÝX ËÊÜÄÔ ÓÜÊÜá¥Üì®æ PæãvÜáñݤÃæ. C¨Üá D ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ®Ü Jí¨Üá ËÍæàÐÜ. ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ iàÊÜ®ÜPæR ÓÜíŸí—st GÆÉ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ŸWæY¿áã, B«ÝÃÜ¿ááPܤÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠÊÝñÜÕƱÜäÄñÜÊÝ¨Ü ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° PæãvÜÇÝX¨æ. ÊÜááSÂÊÝX PÝíbà±Üä|ì GíŸ PæÙh Ü Ý£¿á ¯ÐÝuÊíÜ ñÜ »ÜP¤Ü¯í¨Ü ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜá B«Ý £¾PÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì Ü ®Ü ±Üv¿ æ ááñݤÃ.æ ¿ÞÊÜáá®ÝaÝ¿áìÃÜ ÎÐÜÂÃÝ¨Ü ÊÜáÖݱÜä|ì ÊÜáñÜᤠ£ÃÜáPæãqr¿áãÃ… ±Üä|ì AÊÜÃÜ gñæX®Ü B«Ý£¾PÜ ÓÜíŸí«Ü樆 ã Ü ° CÈÉ ËÊÜÄÓÜÇÝX¨æ. ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜá PÜvWæ ã Ü ¿ÞÊÜáá®ÝaÝ¿áìÃÜ®áÜ ° Ÿ¨ÜáQ ¨ÝªWÜ ®æãàvÜÇÝWÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜáêñÜÍÜÄàÃÜ¨Ü ÊÜááí¨æ ÊÜáãÃÜá BÍÝÌ Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àvÜáñݤÃ.æ ŸÅÖܾÓã Ü ñÜÅWÜÚWæ »ÝÐÜ ÊÜ®áÜ ° ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá; ÎÅàÊæçÐÜ¡ÊÜ ÊÜáñÜÊÜ®Üá° ±ÜÅaÝÃÜÊÜÞvÜá ÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ£ÃÜáÊÝ¿å…ÊæãÚWæ A¥Üì ŸÃæÓÜáÊÜâ¨Üá. D ÊÝWݪ®ÜWÜÙÜ®Üá° Pæãor ®ÜíñÜÃÜ ¿áÊÜáá®ÝaÝ¿áìÃÜ ÊÜáêñÜ ÍÜÄàÃÜ¨Ü ÊÜáwÔPæãíw¨Üª ÊÜáãÃÜá ¸æÃÜÙÜáWÜÙÜá ®æàÃÜÊݨÜÊÜâ. ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜâ B¨ÜÍÜì±ÝÅ¿á ÊÜáñÜᤠA®ÜáPÜÃÜ ~à¿áÊݨܨÜáª. A¨Üá GÐÜár ÓæãWÜÓÝX ÊÜáãw Ÿí©¨æ gã®… 2018

Ááí¨ÜÃæ K¨ÜáWÜ®Üá ¿ÞÊÜ ÊÜáñÜ ±Üí¥ÜPÜãR ÓæàĨÜÊÜ®ÝX ¨ÜªÃã Ü C¨ÜÃÜÈÉ Bñæã¾à¨ÝœÃ¨ Ü Ü hÝn®¨ Ü Ü WÜ~¿á®Üá° ±Üv¨ æ áÜ PæãÙÜáÛñݤ®.æ C¨ÜPRæ ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®íÜ ¨ÜÃÜ Ë¨ÜÌñ…±Üä|ì ÊݨÜ, SbñÜ ÊÜáñÜᤠ¯SÃÜÊÝ¨Ü ŸÃÜÖÊ Ü àæ PÝÃÜ|. Aí£ÊÜáÊÝX gáÇæç 2017ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜáÊÜ 5®æ¿á BÊÜ꣤¿á ŸWæY ÓÜíü±Ü¤ ÓÜËáàûæ: ÎÅà ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ 1000¨Ü g®Ü¾ ÓÜíÊÜñÕÜ Ã¨ Ü È Ü É C¨Ü®áÜ ° ±ÜÅPÜqÓÜÇÝX¨æ. C¨Üá GÆÉ Ë«Ü¨È Ü É¿áã AñÜáÂñܤÊáÜ ÊÝX ñÜ¿ÞÃÝXÃÜáÊÜ ÊÜ꣤¯ÃÜñÜ PæÆÓÜÊÝX¨æ; A«Ý¿áWÜÙÜ ÊÜáÃÜá ËíWÜvO Ü æ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ£Áãí¨Üá ËÐÜ¿á¨Ü PÜÅÊÜ៨ܜ ±ÜÅÓÜᤣ; CíXÉÐ… AÊÜñÃÜ ~ Ü Pæ¿á ŸÃÜÖWÜ ÝÃÜÃÜ ËÐÜ¿áÊÜ®ã Ü ° ÖæaáÜ c ËÍÜ¨Ê Ü ÝX ŸÃæ©ÃÜáÊÜâ¨Üá C¨ÜÃÜ ËÎÐÜrñ.æ A—PÜêñÜ dÝ¿Þ bñÜÅWÜÙáÜ A¨ÜÃÈ Ü É¿áã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊæáàÆáPæãàpæWæ ÓÜíŸí —st bñÜÅWÜÙáÜ CÈÉÊ;æ AÊÜâ PÜ®°Ü vÜ®Ýw®Ü »ÜP¤ÜÄWæ, A¨ÜÃÆ Ü ãÉ ÎÅàÊæçÐÜ¡ÊÜ ÊÜáñÜ¨Ê Ü ÄÜ Wæ ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤÊ.æ D 5®æ¿á BÊÜ꣤ ÓÜíWÜÅÖÜ ÁãàWÜÂÊÝX¨æ. ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ±ÜâÃÝñÜñ¤Ü$Ì ÊÜáñÜᤠ±ÝÅWæç£ÖÝÔPÜ ±ÜsÂÜ ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ Ü ±ÝsÜWÙÜ íÜ ñæ D ËÊÜÃWÜ ÙÜ áÜ PÜívÜáŸÃÜáñܤÊ.æ A®æàPÜÃáÜ D ±ÜËñÜÅ bñÜÅWÜÙ®Ü áÜ ° ¸æàÃæ¿ÞX ±ÜÅ£ ÊÜÞwPæãívÜá ±ÜähæWÝX E±ÜÁãàXÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. D BÊÜ꣤¿áÈÉ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ËíWÜvO Ü æ ÊÜÞvÜáÊÜ Äà£, Awq±Ü³~WÜÙáÜ , Pæã®æ¿áÈÉÃáÜ ÊÜ WÜÅí¥ÜËÊÜÃO Ü æ CÊÜâ ×í©®Ü BÊÜ꣤XíñÜ EñܤÊáÜ ÊÝX ÊÜáãwŸí¨Üá, ÓÜí±Ý¨Ü®¿ æ á ÍæÅàÐÜuñ¿ æ á®Üã°, PÜáÍÜÆñæ¿á®Üã° ÓÜãbÓÜáñܤ¨.æ C®æã°í¨Üá ±Üâo¨ÜÈÉ ÎÅà ÃÝÊÜÞ®ÜágÄí¨Ü ÃÜbñÜÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ŸWæY CñÜÃÃÜ áÜ ÃÜbÔÃÜáÊÜ ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ Ü ±Üqr¿á®Üá° PæãvÜÇÝX¨æ. C¨Üá ˨ÝÌíÓÜÄWæ ÖæaáÜ c E±Ü¿ááPܤÊݨÜá¨Üá. ¿ÞÊÜáá®Ý aÝ¿áìÃÜ ÊÜáWÜ aæãàpæç®Üí¹¿áã ÓæàĨÜíñæ 74 WÜáÃÜá ±ÜÃíÜ ±Üÿ æ á ²àsÝ—±Ü£WÜÙÜ ÖæÓÃÜ áÜ WÜÙáÜ CÊæ. ÎÅà ÊÜá®ÜÊÝÙÜ ÊÜÞÊÜá᯿áá ÃÜbÔÃÜáÊÜ "¿á£ÃÝg ËíÍÜ£'¿áá ÎÅàÃÝÊÜÞ ®ÜágÃÜ®áÜ ° PÜáÄñÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿ÞX¨Ü᪠¯ñܱÝÃÝ¿á| ÊÜÞvÜáÊÜÊÄÜ Wæ A®ÜáPÜãÆÊÝX¨æ. 12 g®Ü BÙÝÌÃÃÜ áÜ WÜÙÜ 4000 ÍæãÉàPÜWÙÜ Ü "©ÊܱÜÅŸí«Üí' ÓæàÄԨܪÃæ aæ®Ý°XÃÜᣤñáÜ ¤. B¨ÜÃæ Óܧ٨ Ü Ü B»ÝÊÜ©í¨Ü D »ÜQ¤ÊÞ Ü WÜì ±ÜÅÊÜñì Ü PÜÃÝ¨Ü ÍæÅàÐÜu »ÜP¤ÜÃÜ ®ÜáwWÜÙ®Ü áÜ ° ÓæàÄÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ. ÎÅàÃÝÊÜá PÜêÐÜ¡ÃÜ ±ÜÃíÜ ±Üÿ æ á »ÜP¤ÜÄWæ ÊæáaÜácW¿ æ ÞWÜáÊÜíñÜÖÜ ÎÅàÃÝÊÜÞ ®ÜágÃÜ®áÜ ° PÜáÄñÜá ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃáÜ ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÓæàÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÌWñÜ ÝÖÜìÊݨÜá¨Üá. Jqr®ÜÈÉ D AÊÜáãÆÂÊÝ¨Ü 5®æ¿á BÊÜ꣤¿á ±ÜÅPÝ ÍÜPÜÄWæ ®ÜÊÜá¾ A±ÝÃÜ ÊæáaÜácWæ ÊÜáñÜᤠPÜêñÜýñæWÜÙÜ®Üá° ÓÜÈÉÓÜ ¸æàPÜá. ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü WÜá|ÊÜáorPÝRX¿áã C¨Üá ÊæáaÜácWæWæ ±ÝñÜÅÊÝWÜáñܤ¨æ. ¬ G®….GÓ….aÜPÜÅÊÜ£ì (A®Üá: GÇ….i.®ÝWæàÍÜÃÝÊ…) 33


ÓÜíñÜÃÜ iàÊÜ®Ü

ÎÅà ÊÜÆÉ»ÝaÝ¿áìÃÜá

BíWÜÉÊÜáãÆ: ÓÝÌËá ñܱÜÓÝ®Üí¨Ü

PܮܰvÜPæR™: ÓÝÌËá ËàÃæàÍÝ®Üí¨Ü

»ÝWÜ 1 ¸ÝÆ iàÊÜ®Ü ÃÝÊÜÞ®Üág (1017&1137), ¯í¸ÝPÜì (13®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü) ÊÜáñÜᤠÊÜá«ÜÌ (1238&1317) & D GÆÉ ÊæçÐÜ¡ÊÜ BaÝ¿áìÃÜá ÊÜÆÉ»ÝaÝ¿áìÄXíñÜÆã ×í¨æÁáà ¸ÝÚ Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃÜá. aæçñܮܠ(1485&1533) CÊÜÃÜ ÓÜÊÜáPÝÈà ®ÜÃÜá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜá (1473&1531) ñæÆáWÜá ¸ÝÅÖܾ| PÜáoáíŸPæR ÓæàĨÜÊÜÃÜá. ÆPÜÒ$¾| »Üor ÊÜáñÜᤠÁáÆÉÊÜá¾WÝÃÜá & D ¨Üí±Ü£WÜÚWæ ÖÜáqr¨ÜÃÜá. ÆPÜÒ$¾| »ÜorÃÜá ±ÜíwñÜÃÜã »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜã B¨Ü PÜáoáíŸPæR ÓæàĨÜÊÜÃÜá. PÜêÐÝ¡®Ü©¿á ¨Üü| ñÜo¨ÜÈÉÃÜáÊÜ PÝPÜÃÜÊÝv… GíŸ ±Üor|¨ÜÈÉ D PÜáoáퟨÜÊÜÃÜá ÊÝÔÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÁáÆÉÊÜá¾WÝÃÜá訆 ñÝÀá ŸÖÜÙÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ¿ááñÜ PÜáoáíŸPæR ÓæàĨÜÊÜÙÜá. BPæ¿á ñÜí¨æ¿Þ¨Ü ÍÜÊÜáìÃÜá Ëg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü ÃÝhÝÓݧ®Ü¨ÜÈÉ BÓݧ®Ü ±ÜâÃæãà×ñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ñÜí¨æ ÆPÜÒ$¾| »ÜorÃÜá ÊÝÃÝ |ÔWæ ñÜÊÜá¾ PÜáoáíŸÊÜ®Üá° ÓܧÙÝíñÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÊÝÃÝ|Ô A¥ÜÊÝ PÝÎà«ÝÊÜáÊÜâ ±ÜËñÜÅ £à¥ÜìûæàñÜÅÊÜä Öè¨Üá, ÖÝWæÁáà ±ÜíwñæãàñܤÊÜáÄWæ ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿Þ¨Ü WÜ| Óݧ®ÜÊÜä Öè¨Üá. B¨ÜÃæ ÆPÜÒ$¾| »ÜorÃÜá D ûæàñÜÅ©í¨Ü ±ÜÇÝ ¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí©WÜœ ±ÜÄÔ§£ EípÝÀáñÜá. HPæí¨ÜÃæ 34

PÝÎà®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ¨ÝÚ BWÜáÊÜ ¨Üor ÊܨÜí£ ÖÜÃÜwñÜá¤. ÆPÜÒ$¾| »ÜorÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ WÝÅÊÜáPæR £ÃÜáX ÖæãàWÜáÊÜ Áãàg®æ ÖÝQPæãíw¨ÜªÃÜá Gí¨Üá PÝ|áñܤ¨æ. D Ä࣠±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ, AÊÜÃÜá Cí©®Ü B«Üá¯PÜ ®ÜWÜÃÜ ÃÝ¿á±ÜâÃÜPæR ÓÜËáà±ÜËÃÜáÊÜ aÜí±ÝÃÜ|嬆 ÓܯÖÜ¨Ü ¨Üor AÃÜ|ÂÊÜ®Üá° ÖݨÜáÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÈÉÁáà ÊÜááí¨æ ÊÜÆÉ»Ü Gí¨Üá ÖæÓÜÃÝ¨Ü ÊÜáWÜá訆 g®Ü®ÜÊÝÀáñÜá. ÖÜáqr ¨ÝWÜ aÜÆ®æÁáà CÆɨæà C¨ÜªÃÜã, A¨Üá½ñÜÊæäà G®Üá°ÊÜíñæ ÊÜáWÜá Ÿ¨ÜáQPæãíwñÜá. aÜí±ÝÃÜ|¨ÜÈÉ ÓÜÌƳ PÝÆ ®æÇæst ®ÜíñÜÃÜ, ÆPÜÒ$¾| »ÜorÃÜá PÝÎà®ÜWÜÃÜPæRà ×í£ÃÜáX¨ÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ, GÆÉÃÜ㠻ܿá±ÜvÜᣤ¨Üª ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ¨ÝÚ B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ®Üvæ¿áÇæà CÆÉ. ¿ááÊÜ ÊÜÆɻܮÜá PÝÎà®ÜWÜÃܨÜÈÉÁáà ¸æÙæ¨Ü®Üá. ñܮܰ AÓÝ«ÝÃÜ| Ÿá©œÊÜáñ椿á®Üá° GÆÉÄWÜã ±ÜŨÜÎìԨܮÜá. GÙæ¿á HÙÜ®æ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà AÊÜ®Ü Ë¨Ý»ÝÂÓÜ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ËÐÜá¡bñܤÃæíŸ WÜáÃÜáWÜÙÜ ÖÜ£¤ÃÜ ÊÜÆɻܮÜá ®ÝÆáR Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üã° A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw ±ÝÃÜíWÜñܮݨܮÜá. Êæà¨ÝíWÜWÜÙÜ®Üã°, ÐÜv…¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ®Üã° ÖÝWæÁáà »ÜWÜÊÜ ©Yàñæ, »ÝWÜÊÜñÜ, ±ÝíaÜÃÝñÜÅ ÊÜááíñÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÅí¥Ü

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


WÜÙÜ®Üã° PÜÃÜWÜñÜ ÊÜÞwPæãívÜ®Üá. AÊܯWæ ÖÜ®æã°í¨Üá ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÓÝÕX¨ÝªWÜ, ñÜí¨æ ÊÜáÃÜ|Öæãí©¨ÜÃÜá. ñÜí¨æ¿á AÊÜ Óݮܩí¨Ü ÊÝÃÝ|Ô¿áÈÉ ®æÇæԨܪ PÜáoáíŸÊÜä ¹ÃÜáPÜá ¹qrñÜá. ¿ááÊÜPÜ®ÝX¨Üª ÊÜÆɻܮÜá £à¥Üì¿ÞñæÅWæ ÖæãÃÜoá ¹or®Üá. ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ASívÜ »ÝÃÜñÜ ÊÜ®Üá° ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ ÓÜáñÜá¤ÖÝQ¨Ü®Üá. D ÓÜíaÝÃÜ¨Ü AÊÜ— ¿áÈÉ ¯ÐÝuÊÜíñÜ ŸÅÖܾaÝÄ¿ÞXÁáà EڨܮÜá. £àÊÜÅ ÊÝ¨Ü ÓÝ«Ü®æ¿á®Üã° ÊÜÞw¨Ü®Üá. PæÆÊÜâ ÓÜíaÝÃÜWÜÙÜÈÉ AÊÜ®Ü ñÝÀá¿áã AÊÜ®Ü hæãñæWæ C¨ÜªÙÜá. C®Üá° PæÆÊÜ⠱ܿá|WÜÙÜÈÉ PÜáoáíŸ¨Ü CñÜÃÜ ÓܨÜÓÜÂÃÜá PÜãvÜ AÊÜ®Ü ÓÜÖÜaÜÃÜÃÝX¨ÜªÃÜá. Êæã¨ÜÆ £à¥Üì¿ÞñæÅ B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜÊÜâ ±ÜÅPÜáÒŸœ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° G¨ÜáÄÓÜᣤñÜá¤. ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ¨ÝÚÁáà C¨ÜPæR PÝÃÜ|. D PÜt| ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ñܮܰ PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜáãÆÓݧ®ÜÊÝ¨Ü ¨Üü| »ÝÃÜñÜPæR ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ÓÜãPܤÊæí¨Üá ÊÜÆÉ»Ü ÄWæ A¯°ÔñÜá. AÊÜÃÜá ÓÝíÓÜ¢£PÜÊÝX ÊÜáñÜᤠ«ÝËáìPÜÊÝX ÊÜáÖÜñÜÌ ±Üvæ¨Ü A®æàPÜ ®ÜWÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖݨÜáÖæãàX, PÜorPÜvæWæ Ëg¿á®ÜWÜÃÜÊÜ®Üá° ñÜÆᲨÜÃÜá. AÈÉ AÊÜÃÜ Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ ÃÝg嬆 BvÜÚñÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ ŸÖÜÙÜ ±ÜÅÊÜááS Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄԨܪÃÜá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜá Ëg¿á®ÜWÜÃÜPæR BWÜËást ÓÜÌƳ PÝƨÜÈÉÁáà, Ëg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü ±ÜÅԨܜ ÃÝg®Ý¨Ü PÜêÐÜ¡¨æàÊÜ ÃÝ¿á®Üá A—PÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜ×ÔPæãívÜ®Üá. AÊÜ®Ü ÃÝg¨ÜÈÉ ŸÖÜÙÐ Ü áÜ r «ÝËáìPÜ aÜoáÊÜqPæWÙÜ áÜ ®Üv¿ æ áᣤ¨ªÜÊâÜ . A¨æÌ$çñÜ ñÜñܤ$Ì¨Ü ±ÜÅ£±Ý¨ÜPÜÃÝ¨Ü ÎÅàÍÜíPÜÃÜÃÜ A®Üá¿ÞÀáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¨æÌ$çñÜ Ô¨ÝœíñÜ¨Ü ±ÜÅÊÜñÜìPÜÃÝ¨Ü ÎÅàÊÜá«ÜÌÃÜ A®Üá ¿ÞÀáWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÊÝXÌÊݨÜWÜÙÜá ®Üvæ¿ááñܤÇæà C¨ÜªÊÜâ. ÊÜÆɻܯWæ BWÜ PæàÊÜÆ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÓÜáÕ. AÊÜ®Üá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà D ËÊݨÜWÜÙÜ PÜvæWæ BPÜÑìñܮݨܮÜá. JÊæá¾ ÎÅàÍÜíPÜÃÜÃÜ Êæà¨ÝíñÜ ÍÝTæ¿á ®æàñÝÃÜ®æãvÜ®æ ÊÝ¨Ü ÊÜÞw ÊÜÆÉ»ÜÃÜá g¿áWÜÚÔ¨ÜÃæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. C¨ÜÄí¨Ü AÊÜ®Üá PÜêÐÜ¡¨æàÊÜÃÝ¿á®Ü WÜÊÜá®ÜPÜãR Ÿí¨Ü®Üá. ÃÝg®Üá ÍÜŨݜÙÜá ÊæçÐÜ¡ÊܮݨÜÃÜã, «ÝËáìPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ E¨ÝÄ ¿ÞX¨Üª®Üá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜ D g¿áÊÜ®Üá° PæãívÝvÜÆá ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ BaÝ¿áì GíŸ WèÃÜÊÜ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX, PÜêÐÜ¡¨æàÊÜÃÝ¿á®Üá ÊÜÆÉ»ÜÄWæ PÜ®ÜPݼÐæàPÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü®Üíñæ. PÜ®ÜPݼÐæàPÜÊæí¨ÜÃæ b®Ü°¨Ü ®Ý|ÂWÜÚí¨Ü A¼ÐæàPÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. C®Üá° PæÆÊÜÃÜá D PÜ®ÜPݼ ÐæàPÜÊÜâ »ÜËÐÜ嬆 ¿ÞÊÜâ¨æãà AÊÜ—¿áÈÉ ®ÜvæÀáñæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ÊÜÆÉ»ÜÃÜá Ëg¿á®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 2&3 gã®… 2018

ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ®æÇæÔ¨ÜÃÜá. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ËÐÜá¡ ÓÝÌËá ÊÜáñÜᤠÊÜá«ÜÌÃÜá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Ü ÊæçÐÜ¡ÊÜ ñÜñܤ$ÌÊÜ®Üá° A«Ü ¿á®Ü ÊÜÞw AWÝ«Ü ±ÝíwñÜÂÊÜ®áÜ ° WÜÚÔPæãívÜÃáÜ . ÊÜá«ÜÌÃáÜ ¸æãà—st ñÜñܤ$ÌÍÝÓÜ÷ÊÜâ ÊÜÆÉ»ÜÃÜ Ô¨ÝœíñÜQRíñÜ ¼®Ü°ÊÝX ¨ÜªÃÜã, B ԨݜíñܨæãvÜ®æ AÊÜÃÜá CoárPæãíw¨Üª ÓÜíŸí «ÜÊâÜ ŸÖÜÙÜ B±Ý¿áÊÜÞ®ÜÊÝXñÜá¤, A®æãÂà®ÜÂÊÝXñÜá¤. »ÝWÜÊÜñÜ ±ÜâÃÝ|¨Ü A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÆÉ»ÜÄWæ ±ÜÄaÜÀáÔ ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜá«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáPæR ÓæàÄ¨Ü ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÝ¨Ü ÊÜÞ«Ü Êæàí¨ÜÅ ¿á£ G®Üá°ÊÜÊÜÃÜá. D ±ÜËñÜÅ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊÜê¨ÝœÊÜÓ槿áÈÉ ÊÜÆÉ»ÜÃÜá g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜÈÉ ±ÜÅaÜáÃܱw Ü Ô ¨ÜÃáÜ . C¨ÜÆɨæ ÊÜÞ«ÜÊàæ í¨ÜÅ ¿á£WÜÙáÜ ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÙÜ È Ü É WæãàPÜáƨÜÈÉ WæãàÊÜ«ì Ü ®Ü ÊÜáí©ÃÜ樆 áÜ ° Óݧ²ÓÜáÊÜâ¨ÜPRæ ÊÜÆÉ»ÄÜ Wæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . CÐÜãr AÆɨ,æ ÊÜÆÉ»ÃÜ Ü PÜv¿ æ á ©®ÜWÙÜ È Ü É ÊÜÞ«ÜÊàæ í¨ÜÅÃÜá ÓÜí®ÝÂÓÜ樆 áÜ ° PÜãvÜ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÊÜÆÉ»ÜÃÜá Ëg¿á®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÊÝÓÜÊÜÞw¨Ü᪠PæàÊÜÆ GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ÊÜÞñÜÅ. D PÝƨÜÈÉ AÊÜÃÜ Êæáà«ÝËñÜ®ÜÊÜâ ±ÜÅŸá¨Üœñæ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá. ¸è©œPÜ Eñݧ®Ü¨Ü AWÜÅWÝËá ¿ÞX¨Üª B ®ÜWÜÃܨÜÈɨܪ ®ÜãÃÝÃÜá ±ÜíwñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËË«Ü ±Üí¥ÜWÜÙÜ A®Üá¿ÞÀáWÜÙÜ ÓÜí±ÜPÜìÊÜâ ÊÜÆÉ»ÜÃÜ A±ÜäÊÜì ¸è©œPÜ ËPÝÓÜPæR A®ÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãqrñÜá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü £à¥Üì¿ÞñæÅ¿áá, Aí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ GÃÜvÜ®æ¿á ¿ÞñæÅ¿áá BÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠AÊÜÃÜ ÖÜ©®æç¨Ü®æ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ. C¨ÜPæR ÊÜááíaæ ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ Óæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ®Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ¹orÃÜá. A®ÜíñÜÃÜÊÜÐærà ñÜÊÜá¾ CŸºÃÜá ÊÜáãÊÜÃÜá ÍÜŨݜÙÜá A®Üá¿ÞÀáWÜÙæãvÜ®æ ñÜÊÜá¾ D GÃÜvÜ®æ¿á £à¥Üì¿ÞñæÅWæ ÖæãÃÜoá¹orÃÜá. A¨Üá ÖÜÆ ÊÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÀáñÜá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜ D ¿ÞñæÅ¿á ÖÜÆÊÝÃÜá I£ÖÜÂWÜÙÜá ¨ÝSÇæWÜÙÝX C®Üã° EÚ¨ÜáŸí©Êæ. ×àWÝX AÊÜÃÜá ¨ÜÎìst ÓܧÙÜWÜÙÜá, ©®ÝíPÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¿ÞñæÅ¿á PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ¿áã ˼®Ü° ËÊÜ ÃÜOæWÜÙÜ®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ. AÊÜÃÜá Cwà ¨Üü| »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° ÓÜí¨ÜÎìÔ¨ÜÃÜá. ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜÅÊÜááS ¨æàÊÜÓݧ®Ü ®ÜWÜÃÜWÜÚWæ ÊÜáñÜᤠB«Ý£¾PÜ A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅWÜÚWæ »æàqPæãorÃÜá. D ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ »ÝÃÜñÜ¨Ü «ÝËáìPÜ ÓÜíÓÜ¢£¿áá ñܮܰ ±ÜËñÜÅñæ ¿á®Üá° C®Üã° EÚÔPæãíwñÜá¤. C¨ÜPæR ËÃÜá¨ÜœÊÝX, EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜÊÜâ ÊÜááÔÉí BPÜÅÊÜá|WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¨Ü¸ÝºÚPæWÜÙÜ PÝÃÜ| ©í¨Ü «ÝËáìPÜÊÝX ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜÊÝX AÓܤÊÜÂÓܤ WæãíwñÜá¤. ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ¨ÜÎìst ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊݨÜáÊÜâ 35


×àXÊæ: ±Üí±Ý, MáÐÜÂÊÜáãPÜ, PÜáÊÜÞÃܱݨÜ, ÎÅàÍæçÆ, £ÃÜá±Ü£, PÝíbà±ÜâÃÜí, PÜáí»ÜPæãà|í, ÊÜá®Ý°Ã…WÜáw, ÎÅà ÃÜíWÜÊÜå…, ÊÜá¨ÜáÃæç, ñæíPÝÔ, ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜí, ÎÅà ÊæçPÜáísÜÊÜå…, BÙÝÌÃ… £ÃÜá®ÜWÜÄ, £ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃÜí, g®Ý¨Üì®ÜÊÜå…, EvÜá², ÎÅàÃÜíWܱÜor|í ÊÜáñÜᤠWæãàPÜ|ì. ÊÜÆÉ»ÜÃÜá Pèíw®ÝÂÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ C¨ÝªWÜ Jí¨Üá A±ÜäÊÜì A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. D ÓܧÙÜÊÜâ ±ÜäÊÜìZor¨Ü WÜÖÜ®ÜÊÝ¨Ü AÃÜ|±ÜŨæàÍܨÜÈɨæ. CÈÉ WÜí«Ü¨Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜá ¨ÜorÊÝX ¸æÙæ¨ÜáPæãíwÊæ. CÈÉ MáÑ Pèíw®ÜÂÃÜá ËÐÜá¡ ÓÝÌËáWæ »ÜWÜÊܨܪÍÜì®ÜÊÜ®Üá° A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá Gí¨Üá I£ÖÜ C¨æ. ËÐÜá¡ÓÝÌËáWÜÙÜá ÊÜÆÉ»ÜÄXíñÜ ÊÜááíaæÁáà ¸ÝÚ¨Ü ÊÜáÖÝ®… ÊæçÐÜ¡ÊÜ BaÝ¿áìÃÜÈÉ JŸºÃÜá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜá Pèíw®ÝÂÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ C¨ÝªWÜ, MáÑ Pèíw®ÜÂÃæà AÊÜÄWæ ¨ÜÍÜì®ÜËñÜᤠ×àWæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá: ®ÜÊÜá¾ WÜáÃÜáWÜÙÝX¨ÜªÊÜÃÜá ÍÝíwÆ MáÑWÜÙÜá. AÊÜÃÜá WæãàÊÜ«Üì®Ü ±ÜÊÜìñܨÜÈÉ ŸÖÜÙÜPÝÆ ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÜÍÜì®ÜPÝRX ÖÝñæãÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. PÜorPÜvæ¿áÈÉ AÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ñܱÜÔÕ®Ü ´ÜÆ ¨æãÃÜQñÜá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜá²ÅàñܮݨܮÜá. C¨ÜÃÜ PÝÃÜ|ÊÝX, ÆÈñݨæàË GíŸ ñݱÜÔ ÊÜá×Ùæ AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ PÝ~ÔPæãívÜÙÜá. BPæ¿áá »ÜQ¤ ÓÝ«Ü®æ¿á ©àûæ ¿á®Üá° ÍÝíwÆÂÄWæ ¯àw¨ÜÙÜá. AÆÉ¨æ »ÜQ¤¿á E±Ü¨æàÍÜ ÊÜ®Üã° ×àWæ ÊÜÞw¨ÜÙÜá: ""ÎÅà ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá¯XíñÜ ÍæÅàÐÜu ®Ý¨ÜÊÜ®Üá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã CÆÉ. Êæà¨ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜñæWÜÙÜã PÜãvÜ AÊܮܮÜá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX £Ú¨ÜáPæãíwÆÉ. »ÜPܤ®Ý¨Ü ÊÜ®Üá AÊÜ®ÜÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠBÙÜÊÝ¨Ü ÍÜŨ朿á®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Aí¥Ü ÍÜŨ朿á®Üá° ¸æàÃæ ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ¿áã ñæãàÄÓܸÝÃܨÜá. GÆÉ ŸWæ¿á gvÜñæ¿á®Üá° ¹oár »ÜWÜ ÊÜíñÜ®Ü ÈàÇæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£PÜÒ|ÊÜä ÓܾÄÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ¯à®Üá ÓÜÊÜì¨Ý ¯®ÜWæ ¯à®æà ÖæàÚPæãÙÜÛ ¸æàPÜá, "®Ý®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓæàÊÜPÜ®ÝX¨æªà®æ. AÊÜ®æ㟺®æà ®Ü®Ü° Jvæ¿á. Êæà¨ÜWÜÙÝWÜÈ A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜá®ÜáÐÜ ¯ËáìñÜ ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÝWÜÈ ®Ü®Ü° B«Ý£¾PÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ AwxWÜÙÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. gWÜ£¤®Ü ÓÜáS ÊæÆÉÊÜä PÜvæ¿á¨ÝX ¨Üá@S¨ÜÈÉÁáà Pæã®æWæãÙÜáÛñܤÊæ. ×àWÝX Cí¥Ü ÓÜáS¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà JÚ£ÆÉ. Gí¨Üá ñÝ®æà ®Ý®Üá »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° PÝ|ŸÇæÉ? Gí¨Üá ñÝ®æà »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ ñܮܰ PÜê±æ¿á®Üá° ÖÜÄÓÜáñݤ®æ? GÆÉÃÜ AÖÜíPÝÃÜ ÊÜ®Üã° ÊÜá©ìÓÜáÊÜ B ±ÜÃÜÊÜá±ÜâÃÜáÐÜ®Ü ÊܨܮÝÃÜËí¨ÜÊÜ®Üá° Gí¨Üá ñÝ®æà ®Ý®Üá PÝ|áñæ¤à®æ?' ×àWæ ¯à®Üá »ÝËÓÜáñܤ Öæãà¨ÜÃæ, PÜvæ¿áÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ±ÜÃÜÊÜÞ¨Üá½ñÜ ÈàÇæ¿á A®Üá»Ü㣿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤àÁá.'' ×àWæ ÍÝíwÆ ¯Wæ E±Ü¨æàÎÔ, ÆÈñݨæàË¿áá PÜ|¾Ãæ¿Þ¨ÜÙÜá. 36

ÍÝíwÆ MáÑ BPæ E±Ü¨æàÎst ÄࣿáÈÉ »ÜQ¤ÓÝ«Ü®æ ¿á®Üá° PæçWæãívÜ®Üá. C¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÝX PÜorPÜvæWæ AÊÜ®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝûÝñÝRÃÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜ®Üá. ÍÝíwÆ MáÑ¿áá »ÜQ¤ÓÝ«Ü®æ¿á A—PÜêñÜ ¸æãà«ÜPÜ®ÝX¨Ýª®æ. AÊÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊÝ¨Ü ÍÝíwÆ »ÜQ¤ ÓÜãñÜÅÊÜâ »ÜQ¤ÓÝ«Ü®æ¿á ûæàñÜŨÜÈÉ A—PÜêñÜ ±ÜâÓܤPÜÊæí¨Üá ±ÜÅԨܜÊÝX¨æ. ÊÜÆÉ»ÜÃÜ ËÓܤÄst D £à¥Üì¿ÞñæÅ¿áá ŸÖÜÙÜPÝÆ¨Ü ÊÜÃæWæ ®ÜvæÀáñÜá. D AÊÜ—¿áÈÉ ±ÜÅÊÜááS ÊÝX AÊÜÃÜá ÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ÎÅàÊæçÐÜ¡ÊÜ ÊÜáñÜ ÊÜáñÜᤠÎÅà ÊÜá«ÜÌÃÜ ¨æÌ$çñÜ ÓÜí±ÜŨݿáWÜÚWæ ÓæàÄ¨Ü «ÝËáìPÜ ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜá¾ PÝÆ ÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÊÜÆÉ»ÜÄWæ B ԨݜíñÜWÜÙÜ ÓÜíñÜ ÊÜáÖÝñܾÃÜ®Üá° ¨ÜÎìÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ Ô¨ÝœíñÜÊÜ®Üá° ®æàÃÜ ÊÝX £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ ±ÝűܤÊÝÀáñÜá. C¨ÜÆɨæ ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ÖÜÆÊÝÃÜá A¨æÌ$çñÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÍæçÊÜ ±Üí¥Ü¨Ü A®Üá¿ÞÀáWÜÙæãvÜ®æ ÊݨÜ, ËÊݨÜWÜÙÜ®Üá° PÜãvÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° ÊÜÆÉ»ÜÃÜá J±Üâ³£¤ÃÜÈÆÉ ÊݨÜÃÜã, Gí©WÜã ñÜÊÜá¾ aÜaæìWÜÙÜá ÖܨÜáªËáàÄ ÖæãàWÜÆá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜᣤÃÜÈÆÉ. ×àWæ ñÜÊÜá¾ ¨Üü|»ÝÃÜñÜ £à¥Üì¿ÞñæÅ¿á®Üá° ÓÜí±Ü®Ü° WæãÚst ÊÜÆÉ»ÜÃÜá Ëg¿á®ÜWÜÃÜPæR Ÿí¨Üá ñÜÊÜá¾ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜ®Üá° PÜãwPæãívÜÃÜá. Ëg¿á®ÜWÜÃÜÊæà AÊÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÖæãÓÜ ¯ÊÝÓÜÓݧ®ÜÊÝXñÜá¤. ñÜÊÜá¾ ñÝÀá ÁãvÜ®æ PæÆPÝÆ PÜÙæ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ, AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ £à¥Üì ¿ÞñæÅ¿á ±ÜÊÜìÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ¨ÜÃÜá. D ¸ÝÄ AÊÜÃÜ ±Ü¿á| ±ÜÎcÊÜá ÊÜáñÜᤠEñܤÃÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜËñÜÅ ûæàñÜÅWÜÙÜñܤ ÓÝXñÜá. ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü PÜêÐÜ¡»ÜQ¤¿á Pæàí¨ÜÅÊÝ¨Ü ±ÜívÜÃݱÜâÃÜ, ®ÝÔP…, ñÜÅÂíŸPæàÍÜÌÃÜ, ®ÜÊÜáì¨Ý ®Ü©¿á ÖÜÆÊÝÃÜá ±Üâ|ÂûæàñÜÅWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜÞÇÝÌ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Jí¨æãí¨Üá PÜvæ¿áã ÖÜÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ÊÜÓÜ£¿á®Üá° ÖÜãw¨ÜÃÜá. PÜorPÜvæWæ AÊÜÃÜá PÜêÐÜ¡ g®Ü¾Óݧ®ÜÊÝ¨Ü ÊÜá¥ÜáÃÝ ®ÜWÜÃÜÊÜ®Üá° ñÜÆᲨÜÃÜá. ¸ÝƨÜÈÉ Ÿêí¨ÝÊÜ®ÜPæR ñæÃÜÙÜáÊÜ ÊÜááíaæ ÊÜáñÜᤠñܨܮÜíñÜÃÜ, ¨ÝÌÃÜPæWæ ÓܧÙÝíñÜÃÜWæãÙÜáÛÊÜ Êæã¨ÜÆá PÜêÐÜ¡®Üá D ÊÜá¥ÜáÃÝ ®ÜWÜÃÜÊÜ®æ°à ñܮܰ ¯ÊÝÓÜÓݧ®ÜÊܮݰX ÊÜÞwPæãíw¨Üª®Üá. D ÊÜÅg»ÜãËá¿áá ÊÜÆÉ»ÜÄWæ ËÍæàÐÜÊÝX ²Å¿áÊÝ¨Ü Óݧ®ÜÊÝXñÜá¤. ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü iàÊÜ®PÜ Ræ ÓÜíŸí«Ü±o Ü r ±ÜÅ£Áãí¨Üá ñÝ|PæR Öæãà¨ÝWÜÆã AÊÜÄWæ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÓÜíÓÜWÜìÊÝWÜá £¤ñÜá¤. Jí¨Üá I£ÖܨÜíñæ, 1492ÃÜÈÉ D ÓܧÙܨÜÈÉ ñÜÊÜᾨæà B¨Ü Jí¨Üá ÓÜí±ÜŨݿáÊÜ®Üá° BÃÜí»ÜÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÊÜÆÉ»Ü ÄWæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ±æÅàÃæà±ÜOæ ÊÜÞw¨Ü®Üíñæ. D ÓÜí±ÜÅ ËÊæàPܱÜÅ»Ü


¨Ý¿áÊÜâ "±ÜâÑrÊÜÞWÜì' A¥ÜÊÝ »ÜWÜÊÜñÜ¢±æ¿á ÊÜÞWÜì Gí¨Üá ÖæÓÜÃÝÀáñÜá. D ±Üâ| ÊÜÅg»ÜãËá¿áÈÉ ŸÖÜÙÜ PÝƨÜÊÜÃæWÜã ÊÝÓÜÊÜÞw¨Ü ®ÜíñÜÃÜ, ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ÊÜáñÜ㤠EñܤÃÜ ©QRWæ ÖæãÃÜoá, PÜáÃÜáûæàñÜÅPæR Öæãà¨ÜÃÜá. ñܨܮÜíñÜÃÜ, ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü £à¥ÜìûæàñÜÅWÜÙÝ¨Ü ÖÜĨÝÌÃÜ, MáÑàPæàÍÜ, WÜíWæãà£Å ÊÜáñÜᤠPæà¨ÝÃÜWÜÚWæ »æàqPæãorÃÜá. ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü ¿ÞñæÅ¿á®Üá° ÊÜááXÔ, C®Üã° ±ÜäÊÜì©QRWæ ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙæÔ, ±ÜÅ¿ÞWÜ, WÜ¿Þ, PÝÎ ÊÜáñÜᤠWÜíWÝÓÝWÜÃÜWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. AÈÉí¨Ü AÊÜÃÜá gWܮݰ¥Ü ±ÜâÄà«ÝÊÜáPæR Ÿí¨ÜÃÜá. PÜvæ¿á¨ÝX, AWÜÅÖÝÃÜÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. AÈÉ AÊÜÃÜ ñÝÀá ÊÝÔÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. PÝÆ°wWæ¿áÈÉÁáà »ÝÃÜñܨݨÜÂíñÜ Jí»ÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ AÊÜÃÜá PæçPæãívÜ Êæã¨ÜÆ £à¥Üì ¿ÞñæÅ¿áá ×àWæ ÓÜáÓÜí±Ü®Ü°WæãíwñÜá. GÃÜvÜ®æ¿á £à¥Üì¿ÞñæÅ ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÝÀá¿á hæãñæWæ Jí¨Üá ÊÜÐÜì PÝÆ ®æÇæԨܪÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ, ñÜÊÜá¾ ©Ì£à¿á £à¥Üì¿ÞñæÅ¿á®Üá° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÊÜáñæã¤Êæá¾ Ëg¿á®ÜWÜÃÜPæR »æàqPæãorÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ ±ÜívÜÃݱÜâÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. AÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü®Üá° ËsÜuÆ A¥ÜÊÝ ËsæãàŸ®Ý¥Ü GíŸ ÖæÓÜįí¨Ü ±ÜäiÓÜáñݤÃæ. AÆɨæ ÃÜáQ¾~ PÜãvÜ CÈÉ ±ÜäiÓÜƳvÜáñݤÙæ. ±ÜívÜÃÝ ±ÜâÃܨÜÈÉ®Ü ÊÝÓܤÊÜÂÊÜâ AÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ±ÜÄ ÊÜñÜì®æ¿á®Üá° EíoáÊÜÞwñÜá. CÈÉÁáà AÊÜÃÜá ÊÜá¨ÜáÊæ ¿ÞWÜáÊÜíñæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü B|£¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. C¨ÜáÊÜÃæWÜã, ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ŸÅÖܾaÝÄ¿ÞXÁáà £à¥Üì¿ÞñæÅ ¿á®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨ªÜ Ãàæ ÖæãÃÜñáÜ , ÓÜí®ÝÂÓÜ ©àûæ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄ ÔÃÜÈÆÉ. ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX WÜêÖÜÓܧ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓܸæàPæíŸ ÁãàaÜ®æ AÊÜÄWæ Cñæã¤à AÆÉÊæäà G®Üá°ÊÜâ¨Üá £Ú¨Üá Ÿí©ÆÉ. B¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü D Bþæ¿áá AÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ Jí¨Üá ÖæãÓÜ £ÃÜáÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜªíñÜã ÓÜñÜÂ. A¨ÜÆɨæ, AÊÜÃÜá BÃÜí¼Ô¨Ü »ÜQ¤ Bí¨æãàÆ®ÜPæR »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ±æÅàÃÜOæ¿áã ÔQR¨Ü ÖÝWÝÀáñÜá. WÜêÖÜÓܧ iàÊÜ®ÜÊÜâ »ÜQ¤ñÜñܤ$̨ÜÈÉ JÆÊÜâÙÜÛ EÚ¨Ü Êæà¨ÝíñÜ BaÝ¿áìÃÜ ®ÜvÜáÊæ Jí¨Üá ËÎÐÜr Óݧ®Ü ÊÜ®áÜ ° ÊÜÆÉ»ÄÜ Wæ ¨æãÃÜQÔPæãqrñáÜ . HPæí¨ÜÃ,æ EÚ¨æÆÉ BaÝ ¿áìÃÜá ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÝX¨ÜªÃáÜ , ÊÜÆÉ»ÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅÊæà WÜêÖÜÓ§ÜÃáÜ . ÊÜÆÉ»ÜÃÜá WÜágÃÝñ… ÃÝgÂPæR Öæãà¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÊÜÅg »ÜãËáWæ »æàqPæãorÃÜá. C¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ Ÿ¨ÜÄà®Ý¥Ü ÊÜááíñÝ¨Ü ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü £à¥ÜìûæàñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜí¨ÜÎìÔ ¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ AÊÜÃÜá ÊÝÃÝ|ÔWæ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÄWæ Jí¨Üá ¨æãvÜx BÍÜc¿áì PÝ©ñÜá¤. ¨æàÊܨÜñܤ®æíŸ ¸ÝÅÖܾ|®Üá AÊÜ gã®… 2018

ÃævWæ æ Ÿí¨Ü®áÜ . ñÜÊáÜ ¾ ÊÜáWÜÙÝ¨Ü ÊÜáÖÝÆQÒ$¾¿á®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ¿ÞWÜáÊÜíñæ PæàÚPæãívÜ®Üá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜ ñÝÀá¿á A®Üá ÊÜ᣿á ÊæáàÃæWæ 1500ÃÜÈÉ ËÊÝÖÜ ®ÜvæÀáñÜá. PæÆ PÝÆ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ WæãàPÜáÆ®Ý¥Ü ÊÜáñÜᤠËsÜuÆ®Ý¥Ü GíŸ CŸºÃÜá ÊÜáPÜRÙáÜ ÖÜáqr¨ÃÜ áÜ . AÊÜÃÈ Ü É ËsÜuƮݥܮáÜ AñÜÂíñÜ Êæáà«ÝË ¿ÞX¨Üª®Üá. ñܮܰ ñÜí¨æ¿áá BÃÜí¼Ô¨Üª «ÝËáìPÜ ÓÜí±ÜÅ ¨Ý¿áÊÜ®Üá° PæãÅàwàPÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÓÜÍÜPܤWã æ ÚÓÜáÊÜâ ¨ÜÃÈ Ü É ŸÖÜÙÜ ±ÜÅÊÜááSÊÝ¨Ü ±ÝñÜÅÊÜ®áÜ ° ÊÜ×ԨܮáÜ . 1500&52ÃÜÊÜÃæX®Ü AÊÜ—¿áÈÉ ÊÜÆÉ»ÜÃÜá WæãàPÜáÆ ¨ÜÈÉÁáà ÊÝÓܤÊÜ ÖÜãw¨ÜÃÜá. ±ÜâÑrÊÜÞWÜìÊæíŸ ®ÜãñÜ®Ü «ÝËáìPÜ ±Üí¥ÜÊÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝPÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜá AÈÉÁáà »ÜWÊ Ü ñÜ øæ àÃÜO¿ æ á®Üá° ±Üv¨ æ áÜ PæãívÜÃáÜ . PÜÈ¿ááWÜ¨È Ü É ÊÜÞ®ÜÊÜ ¯Wæ B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ÍÜQ¤¿áá CÃÜáÊÜâ©ÆÉ; ×àWÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ñܮܰ A±ÝÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü E¨ÝœÃÜ ÊÜÞvܨæÁáà AÊܯWæ ÊæãàPÜÒÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ¨ÝÄ¿áã CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü PÜê±æWæ ±ÝñÜÅ®ÝWÜ ¸æàPݨÜÃæ, ÓÝ«ÜPÜ®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü PÜê±ÝÊÜÆ¿áPæR ÓæàĨÜÊÜ ®ÝWܸæàPÜá. A¨ÜPÝRX »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü CaÝfÍÜQ¤Wæ ÍÜÃÜOÝX, BñÜ®Ü PÜê±æWæ ÁãàWÜ®ÝWܸæàPÜá. D ÊÜÞWÜìÊÜ®æ°à »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÊÜÆÉ»ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞ®ÜÊܯWæ A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚԨܮÜá Gí¨Üá ÍÜŨݜÙÜáWÜÙÜá ®ÜíŸáñݤÃæ. ñÜÊÜá¾®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ñܮܰ ÊÜááSÊÝ~¿á®Ý°X ÊÜÞwPæãíw¨Ýª®æ Gí¨Üá ÊÜÆÉ»ÜÃÜ AÄËWæ Ÿí©ñÜá. »ÜWÜÊÜíñÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜáÐÜ娆 ®ÜvÜáÊæ Óݧ²ñÜÊÝXÃÜáÊÜ D ŸWæ¿á ÓÜíŸí«ÜPæR ŸÅÖܾÓÜíŸí«Ü GíŸ ®ÜãñÜ®Ü ®ÝÊÜá«æà¿áÊÜ®Üá° ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá. ÊÜÆÉ»ÜÃÜá ÖÜñÜá¤ÖÜÆÊÜâ ÊÜáÖÝ®… BaÝ¿áìÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜPæR JÙܱÜqr ¨æªà®æãà ¯gÊæà, B¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜ®Üã° AÊÜÃÜá WÜáÃÜá Êæí¨Üá ÔÌàPÜÄÔÃÜÈÆÉ. ×àWÝX ÊÜÆÉ»ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÜí±ÜÅ ¨Ý¿áÊÜâ ÓÜí±Üä|ìÊÝX Jí¨Üá ®ÜãñÜ®Ü ±Üí¥ÜÊæà BX¨æ; AÊÜÄí¨ÜÇæà ±ÜÅÊÜñÜì®ÜWæãívÜ B«Ý£¾PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿ÞX¨æ. C¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ BX®Ü PÝƨÜÈÉ ±ÜÅaÜáÃÜÊÝX¨Üª ÊæçÐÜ¡ÊÜ «ÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠÊæà¨ÝíñÜ Ô¨ÝªíñÜËÃÜáÊÜâ¨æà®æãà ¯gÊæà. B¨ÜÃÜã D ±Üí¥ÜPæR ÊÜÆÉ»ÜÃæà Óݧ±ÜPÜÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨ÜíñÜã ¯ËìÊݨÜ. C¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ A®Üá¿ÞÀá¿ÞX ±ÜÄÊÜñÜì®æ Öæãí©¨ÜÊÜ®æí¨ÜÃæ ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ ¨ÝÓÜ G®Üá°ÊÜÊÜ®Üá. AÊÜ®Üá ÊÜÆÉ»ÜÃæãvÜ®æ AÊÜÃÜ GÆÉ £à¥Üì¿ÞñæÅWÜÙÜÈÉ¿áã ÓÜñÜñÜ ÓÜíWÝ£¿ÞX¨Üª®Üá. "ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÍÜÃÜ|í ÊÜáÊÜá' G®Üá°ÊÜ ÊÜáíñÜŨæãvÜ®æ AÊÜ®Ü ©àûæ¿áá ®ÜvæÀáñÜá. CñÜÃÜ A¥Üì, "ÎÅàPÜêÐÜ¡®ÜÈÉÁáà ®Ý®Üá ÍÜÃÜ|áÖæãí©¨æªà®æ' Gí¨Üá.

(ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá) 37


PÜ¥æ : q.Gí. ÓÜáí¨ÜÃÜÃÝÊÜá®…

»ÜPܤ PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜá & 2

bñÜÅ: ÍÜíPÜÃ…

Aí¨Üá ÊÝÂÓÜÃÝ¿áÃÜá ¨æàÊÜÃÜ ÊÜáã£ì¿á®Üá° ±ÜäiÔ, ÊÜÞ®ÜÓܱÜähæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ ÊÜáÖÝËÐÜá¡ÊÜ®Üá° AÊÝÖÜ®æ ÊÜÞw, AÊܯWæ ÊÜgÅ¨Ü QÄàoÊÜ®Üá° A²ìÔ¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ÖÝÃÜ©í¨Ü ¨æàÊÜÃÜ®Üá° AÆíPÜÄÓÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. B¨ÜÃæ QÄào ¨æãvÜx¨ÝXñÜá¤; B¨ÜªÄí¨Ü ÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÝPÜÇÝWÜÈÆÉ. WÜáÃÜáWÜÚWæ ÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÝQ ÔíWÜÄÓÜáÊÜÈÉ EípÝ¨Ü ñæãí¨ÜÃæ PÜ®ÜPܯWæ A¥ÜìÊÝÀáñÜá. ÓÝÌËá, QÄàoÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅÊæà ¯àÊÜâ ÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÝQ AÆíPÜÄÓÜŸÈÉÄ.

Jí¨Üá ©®Ü PæÆÊÜâ ÊÜáí© ÎÐÜÂí©ÃÜá Jí¨Üá ÖæívÜ¨Ü ÊÜávÜPæ¿áÈÉ Ëáà®Ü®Üá° ñÜáí¹Ô, PÜ®ÜPܯWæ £Ú¿á¨Üíñæ AÊÜ®Ü PæçbàƨÜÈÉ AvÜXÔorÃÜá. ŸÚPÜ ... WÜáÃÜáWÜÙæà, ¯àÊÜâ ¨æãvÜx »ÜPܤ®æí¨Üá ÖÝw ÖæãWÜÙÜáÊÜ PÜ®ÜPÜ®Ü ÁãàWÜÂñæÁáà®æíŸá¨Ü®Üá° ¯àÊæà Ÿí¨Üá ®æãàw. HPæ H®ÝÀáñÜá?

ÎÐÜÂí©Ãæà, PÜ®ÜPÜ®Ü AíñÜÃÜíWÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ ÖæàX¨æ ®æãàw. ®Ý®Üá ÊÜÞ®ÜÓܱÜähæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ H®æà®Üá »ÝËÓÜᣤ¨æª®æãà, A¨Üá AÊܯWæ ÖæàWæ £Ú¿áÆá ÓÝ«ÜÂ? PÜ®ÜPÜ®Ü ×ÄÊæá¿á®Üá° DWÜÇݨÜÃÜã A¥ÜìÊÜÞwPæãÚÛ. D Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜÊÜä EÚ¨Ü ÎÐÜÂí©ÄWæ PÜ®ÜPÜ®Ü ÊæáàÇæ ²Åà£, ËÍÝÌÓÜ, WèÃÜÊÜWÜÙÜá EípÝWÜÈÆÉ. PæÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÊÜâ. PÜ®ÜPܨÝÓÜ®Ü ×ÄÊæá¿á®Üá° CñÜÃÜÄWÜã ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá WÜáÃÜáWÜÙÜá ±ÜÅ¿áñÜ°±ÜorÃÜá.

PÜ®ÜPÝ, ¯à®Üá ®Ü®ÜWæ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ñæãàÄÓÜŸÇæÉ¿Þ? 38

¯ÊÜá¾ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝ©àñÜá, WÜáÃÜáWÜÙæ, ®ÝÙæ C¨æà ÓܧÙÜPæR Ÿ¯°. D Öæ㣤Wæà Ÿ¯°. ¨æàÊÜÃÜá ñÝ®ÝXÁáà ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ±ÜÅñÜÂPÜÒ®ÝXÃÜáñݤ®æ.

PÜ®ÜPÜ®Ü PæçbàÆÊÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ®æãàw. BWÜ AÊÜ®Ü ¯gÊÝ¨Ü ÃÜã±Ü ¯ÊÜáWæ PÝ~ÓÜŸÖÜá¨Üá.

PæçbàƨÜÇæÉà®æãà ÊÜávÜPæÀáñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉ hæà®Üá ÖÝWÜá ñÝÊÜÃæ ÖÜãÊÜâWÜڨܪÊÜâ. WÜáÃÜáWÜÙÜá ®ÜÓÜá®ÜPÜRÃÜá. ÎÐÜÂí©ÃÜá bíñæXàvݨÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ÊÝÂÓÜÃÝ¿áÃÜá PÜ®ÜPÜ, ÎÐÜÂí©ÃÜá ÖÝWÜã, FÄ®Ü g®ÜÃæãí©Wæ B ÓܧÙܨÜÈÉ PÝ¿ááñܤ PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. AÐÜrÃÜÈÉ Jí¨Üá ®ÝÀá ÊæàWÜÊÝX KvÜáñܤ ŸíñÜá. K! ÖæãàÖæãà! ÖÜáaÜác ®ÝÀá! A¨Ü®Üá° KwÔ!

¸æàvÜ, KwÓܸæàw. ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠñÜvæÀáÄ.

AÐÜrÃÜÈÉ FÄ®Ü g®ÜÃÜá B ®ÝÀá¿á®Üá° KwÔÁáà¹qr¨ÜªÃÜá. ËÊæàPܱÜÅ»Ü


AÊÜ®Üá ŸÄ ÊæãàÓÜWÝÃÜ. DWÜ AÊÜ®Üá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ñæãàÄÓÜáÊÜ®Üíñæ? PÜ®ÜPÜ, ¯à®Üá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ñæãàÄÔ PæãvÜáÊÜâ¨ÝX ÊÜÞñÜá Pæãqr¨æª¿áÆÉ?

ÊÜáÃÜá©®ÜÊÜä FÄ®Ü g®ÜÃÜá A®æàPÜ ÊÜáí© AÈÉWæ Ÿí¨Üá ÓæàĨÜÃÜá. AÐÜrÃÜÈÉ AÈÉWæãí¨Üá »Ü¿áíPÜÃÜ ÖÝÊÜâ »ÜáÓÜáWÜáoárñܤ Ÿí¨Üá¹qrñÜá.

WÜáÃÜá¨æàÊÜ, ¨æàÊÜÃæà B ®ÝÀá¿á ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ Ÿí©¨Üª®Üá. ÓÝÊÜޮܠg®ÜÄWæ A¨Üá WæãñݤWÜÈÆÉ. AÊܮܮÜá° ®ÜÊÜá¾ JÙÜWÜ~¡¯í¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. ×àXÃÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜá¾ ÖæãÃÜX®Ü PÜ|á¡WÜÚí¨Ü AÊܮܮÜá° ÖæàWæ ®æãàvÜŸÇæÉÊÜâ? ®ÝÙæ ¯gÊÝX¿áã ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. £ÃÜá±Ü£¿á ÊæíPÜpæàÍÜÌÃÜ®Üá PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜ PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ PÝ~ÔPæãívÜá, ñܮܰ PÜÇÝÂ| ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜPæR ŸÃܸæàPæí¨Üá B¨æàÎԨܮÜá. A¨æà Äà£, £ÃÜá±Ü£ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊÜáÖÜíñÜ ®ÝX¨Üª b®Ü°±Ü³®æíŸÊÜ®Ü PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ¿áã AÊÜ®Üá PÝ~ÔPæãívÜá, PÜ®ÜPܮܮÜá° WèÃÜÊݨÜÃÜWÜÚí¨Ü ŸÃÜÊÜÞwPæãÙÜÛÆá B¨æàÎԨܮÜá.

¨æàÊÜÃÜá ÖÝ訆 ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ Ÿí©ÃÜáÊÜ®æí¨Üá ÊÝÂÓÜÃÝ¿áÄWæ £ÚÀáñÜá. AÊÜÃÜá A¨ÜPæR ÖÝÆ®Üá° A²ìÔ¨ÜÃÜá.

PÜ®ÜPܯWÝX b®Ü°±Ü³®Üá ÖÜÆÊÜâ PÜvæ ÖÜávÜPÝw®Üá. GÆÉÃÜÆãÉ AÊÜ®Ü ŸWæY PæàÙÜáñܤ Öæãà¨Ü; Pæã®æWæ PÜ®ÜPܮܮÜã° ËaÝÄÔ¨Ü. B¨ÜÃæ PÜ®ÜPÜ®Üá JŸº ¼PÜáÒPÜ®Üíñæ ÊÜ£ìÓÜáñܤ C¨Ü᪹or. gã®… 2018

39


¸æàÃæ GÈÉWÜã ÖæãàWÜÆá E±Ý¿áËÆɨæ, b®Ü°±Ü³®Üá ¨æàÊÝÆ¿áPæR ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Ü. PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜá £ÃÜá±Ü£ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ÖÜÔÊÜâ. ¸Ý¿ÞÄPæWÜÚí¨Ü PÜíWæoár ÊÜáÆX¨ÜªÃÜá.

PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ©ÊÜ PÜÇÝÂ| ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜ®Üá° PÜ|á¤í¸Ý ®æãàwPæãívÜÃÜá. ñÜÊÜá¾ QàñÜì®æWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜá g®ÜÃÜ ÊÜááí¨æ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü WÜá|WÝ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. DWÜ b®Ü°±Ü³¯Wæ CÊÜÃæà PÜ®ÜPܨÝÓÜÃæí¨Üá £Ú¨ÜáŸíñÜá.

ÊæíPÜpæàÍÜÌÃÝ ! ¯®Ü° PÜÇÝÂ| ÊÜáÖæãàñÜÕÊܨÜÈÉ ®Ü®ÜWæ Jí¨Üá ñÜáñÜᤠA®Ü°ÊÜä ÔWÜÈÆÉ !

AÐÜrÃÜÈÉ AÈÉWæ J¸ÝºñÜ ±ÜÄaÝÃÜPÜ®Üá Ÿí¨Üá AÊܯWæ Fo, ŸpærŸÃæWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãor®Üá. PÜ®ÜPܨÜÓÜÃÜá AÈÉ PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜÃÜá. ... »ÜPܤÃæà ®Ý®Üá ®Üíg®ÜWÜãwWæ ÖæãàWܸæàPæí©¨æªà®æ. AÈÉ ¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.

ÓÝÌËá, ¯àÊæà PÜ®ÜPܨÝÓÜÃæí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜÇÝWܨæ Öæãà¨æ. ®Ü®Ü°®Üá° PÜÒËáÔ. ¨Ü¿áËoár JÙÜWæ Ÿ¯°. AÈÉ ËÍÝÅí£ ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ. »ÜPܤÃÜá »Ü¿á±Üqr¨Üªíñæ, PÝw®ÜÈÉ B ÊÜá¨Ýª®æ PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜ ÊÜááí¨æ PÝ~ÔPæãíwñÜá. WÜhæàí¨ÝÅ, ËÐÜá¡»ÜPܤ®ÝX ¯à®Üá »ÜPܤÄWæ ñæãí¨ÜÃæ PæãvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁá ?

H®Üá ÓÝÌËá. ®Üíg®ÜWÜãwWæ ÖæãàWÜáËÃÝ? AÈÉWæ ÖæãàWÜÆá ¨ÜorÊÝ¨Ü PÝw®Ü ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvܸæàPÜÆÉ ! A¨ÜÆɨæ, AÇæãÉí¨Üá ÊÜá¨Ýª®æ ñÜáí¸Ý PæãàÇÝÖÜÆ ÊÜÞvÜᣤ¨æ¿áíñæ !

¯àÊæà®Üã bí£Óܸæàw. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÊÜÃÜá WÜhæàí¨ÜůWæ ÊæãàPÜÒÊÜ®Üá° PÜÃÜá~Ô¨ÜÊÜ®ÜÆÉÊæ ? WÜhæàí¨Üůí¨Ü ¿ÞÄWÜã Öݯ¿ÞWܨÜá. 40

PÜãvÜÇæà B ÊÜá¨Ýª®æ PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¸ÝX ®ÜÊÜáÓÜRÄÔñÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ÓæãíwÆÈÉ G£¤, ®Üíg®ÜWÜãvÜ®Üá° ñÜÆá², ¨æàWÜáÆ¨Ü ÊÜááí¨æ CÄÔñÜá. C¨Ü®Üá° ®æãàw¨Ü g®ÜÃæÆÉÃÜã B®Üí¨ÜñÜáí©ÆÃݨÜÃÜá. ÊÜááí¨æ A¨Üá B ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜñæãvÜXñÜá. ËÊæàPܱÜÅ»Ü


PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜá EvÜá²Wæ Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá PæÙÜhÝ£¿áÈÉ ÖÜáqr¨ÜÊÜÃݨܪÄí¨Ü AÈÉ®Ü AaÜìPÜÃÜá ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü JÙÜPæR ¹vÜÈÆÉ. PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜá ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ×í»ÝWÜPæR ÖæãàX, ¨æàÊÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáñܤ ¯íñÜÃÜá. AÐÜrÃÜÈÉ Jí¨Üá AÍÜÄàÃÜÊÝ~ PæàÚÔñÜá ...

AÈɨܪ Wæãàvæ Jvæ¨Üá, AÇæãÉí¨Üá Qíw ¯ÊÜÞì|WæãíwñÜá. A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ PÜ®ÜPܨÝÓÜÄWæ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ƼÔñÜá.

ÊÜáWÜã, ®Ü®Ü°®Üá° ¯®Ü° ÊÜááí©ÃÜáÊÜ D Wæãàvæ¿á ÊÜáãÆPÜÊæà ®æãàvÜá.

AÈÉ¿áÊÜÃæWÜã ±ÜäÊÜì©QRWæ ÊÜááSÊÜÞw¨Üª ¨æàÊÜÃÜ ËWÜÅÖÜÊÜâ B PÜãvÜÇæà ±ÜÎcÊÜá »ÝWÜPæR £ÃÜáX, AÈÉ ¯í£¨Üª PÜ®ÜPܨÝÓÜÄWæ ¨ÜÍÜì®Ü ¯àwñÜá !

Gí¥Ü BÍÜc¿áì ! ¨æàÊÜÃÜ ËWÜÅÖÜ ±ÜÎcÊÜá¨Üñܤ £ÃÜáX¨æ !

PÜêÐÝ¡, ®ÜÊÜá¾ AhÝn®Ü ÊÜ®Üá° ÊÜᯰÓÜá. PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜ A±ÜÅ£ÊÜá »ÜQ¤ ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ AÄ¿áÇÝÃܨæ Öæãà¨æÊÜâ.

PÜêÐÝ¡, ÊÜááPÜáí¨Ý ! D ŸvÜÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ¯®ÜWæ GÐæãrí¨Üá PÜÃÜáOæ !

PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜá ¯íñÜ ±ÜÎcÊÜá »ÝWÜÊÜ®Üá° PÜ®ÜPÜ®Ü ÊÜáío±ÜÊæí¨æà PÜÃæ¿ááñݤÃæ. Cí©WÜã EvÜᲿáÈÉ D QoQ¿á ÊÜáãÆPÜÊæà ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿á¸æàPÜá. (ÊÜááXÀáñÜá)

ÊæçÐÜ¡ÊÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ ŸÃ橨æ, ""ÍÜŨæœÀáí¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. ËaÝÃÜ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ Pæãívæã¿ááÂñܤ¨æ'' AíñÜ. B¨ÜªÄí¨Ü ÍÜŨæœÁãí¨æà CÃܸæàPÝ¨Ü ÊÜÓÜá¤. ¬ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá

gã®… 2018

41


ÓÜᩪ ÓÜíaÜ¿ á

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐܯ°®Ü ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áìWÜÙÜá (Êæáà 1ÃÜ ÊÜÃæWæ)

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐܯ°®Ü ËË«Ü ÍÝTÝPæàí¨ÜÅWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÖÝWÜã ˨æàÍÜWÜÙÜÈÉ BÊÜÍÜÂPÜñæWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° PÝÆPÝÆPæR ®ÜvæÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. PÜÙæ¨Ü Êæáà 1ÃÜ ÊÜÃæX®Ü PÝ¿áìWÜÙÜ Jí¨Üá ±Üü®æãào CÈɨæ: 1. ®æÃæ ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì: µi: H²ÅÇ… 1ÃÜí¨Üá EípÝ¨Ü aÜívÜÊÞ Ü ÃÜáñÜ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX «ÝÃÝPÝÃÜ ÊÜáÙæ ÓÜáĨÜá, ®Ü© ÖÝWÜã ÓÜáñܤÊáÜ áñÜ¤È®Ü ñÜWáÜ Y ±ÜŨæàÍÜWÙÜ È Ü É ®æÿ æ ááípÝX¨æ. D ±ÜŨæàÍÜWÙÜ È Ü É µi ÍÝTÝPæàí¨ÜÅÊÜâ ®ÜvÔæ ¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì¨Ü AíWÜÊÝX 2192 BÇæãà (AÃÜáOÝaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ) QÇæãà AQR, 1990 QÇæãà Wæãà—, 1685 QÇæãà ¸æàÙæ, 274 Èà. AvÜáWæ ñæçÆ, 846 QÇæãà ÓÜPRÜÃ,æ 548 QÈà E±Üâ³, 55 QÇæãà aÜÖݱÜâw, 30 QÇæãà AÃÜ먆 ±Üâw, 1989 ¹ÓÜRp… ±ÝÂP…, 1000 qà ÍÜp…ì, 250 pݱ…(ÊæáàÆávÜáWæ), 500 aÜwx 219 QÇæãà ±ÝñæÅ ñæãÙæ¿ááÊÜ ±Üâw 250 ÓÝ°®¨ Ü Ü ÖÝWÜã Ÿpær ñæãÙæ¿ááÊÜ ÓÝŸã®Üá, 250 ÓæãÙæÛ¯ÊÝÃÜPÜ PÝÀáÇ… CñÝ©WÜÙ®Ü áÜ ° ËñÜÃO Ü æ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. H²ÅÇ… 2Äí¨Ü 19ÃÜ ÊÜÃWæ æ ®Üv¨ æ Ü D PÝ¿áì¨ÜÈÉ ®æÃæ ÖÝÊÜÚWæ JÙÜ bñܤWÝíW…(¸ÝíWÝɨæàÍÜ) WÝ¨Ü 663 PÜáoáíŸWÜÚWæ ÊÜáãÆ BÊÜÍÂÜ PÜ ÓÝÊÜáXÅWÜÙ®Ü áÜ ° ÖÜíaÜÇÝÀáñÜá. C¨ÜÆɨæ 250 ÓÜíñÜÅÓܤ ÄWæ Êæç¨ÜÂQà¿á ®æÃÊ Ü âÜ J¨ÜXÓÜÇÝÀáñÜá. 2. ÓÜíñÜÅÓܤ ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì: ËË«Ü ÍÝTÝ Pæàí¨ÜÅWÜÙáÜ BÊÜÍÂÜ PÜñÀ æ áÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜWÙÜ È Ü É ËË«Ü ÊÜWì Ü ¨Ü g®ÜÄWæ ÖÜÆÊÜâ ŸWæ¿á BÊÜÍÂÜ PÜ ÓÝÊÜáXÅWÜÙ®Ü áÜ ° ËñÜÄÓÜáÊÜ PÝ¿áì ®ÜvÔæ ¨ÜÊâÜ . B¿Þ ÍÝTÝPæàí¨ÜÅWÜÙÜ ÖÝWÜã AÊÜâWÜÙáÜ ËñÜÄst ÓÝÊÜáXÅWÜÙáÜ ×àXÊæ: 1. BÇæãà: 174 ÍÜp…ì, 133 q ÍÜp…ì, 587 aÜwx, 176 ÊæáàÆávÜáWæ, 170 ¸æÇ…r, ®ÜorÃÝí±ÜÚÛ (ñÜËáÙÜá®ÝvÜá) (g®ÜÊÄÜ 10Äí¨Ü H²ÅÇ… 19). 2. AÓÜ®…ÓæãàÇ…: 150 ÔàÃæ, 292 ÍÜp…ì, 559 aÜwx, 295 q&ÍÜp…ì (ÊÜÞa…ì 10Äí¨Ü 26). 3. ¸ÝWݪ: 50 «æãà£, 56 ÔàÃæ, 15 ÓÜÇÝÌÃ… PÜËáàh…, 50 ÍÜp…ì, 20 ÊÜáPÜRÙÜ ŸpærŸÃæ Óæp… (H²ÅÇ… 8 Äí¨Ü 12). 4. ¸ÝW… ŸhÝÃ…: 102 ÍÜp…ì, 1054 aÜwx, 1615 ¸æÇ…r (H²ÅÇ… 1). 5. ÊÜ«ìÜ ÊÜÞ®…: 500 «æãà£, 500 ÔàÃæ, 250 ÍÝÇÝ ¸ÝÂW… (´æŸÅÊÜÄ 13Äí¨Ü ÊÜÞa…ì 31). 6. ŸÄÍÝ 100 «æãà£Å 35 ÔàÃæ, 58 ÍÜp…ì(ÊÜÞa…ì 3 Äí¨Ü 31). 7. »ÜáÊÜ®àæ ÍÜÌÃ:Ü 1229 ÍÜp…ì, 597 aÜwx (ÊÜÞa…ì 1 Äí¨Ü 30). 8. aÜíwà±ÜâÃÜ: ÃÜÖÜÃÝ (±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ) 43 ÔàÃæ (ÊÜÞa…ì 24). 9. WæãàÇ… ±ÝP…ì: 199 ÍÝÇÝ ¸ÝÂW… (H²ÅÇ… 4 Äí¨Ü 7). 10. ÖÝ£ÊÜáá¯WÜávÜ: 145 ÇæXYíW…Õ , 145 ÊæáàÆávÜáWæ, 347 ÍÜp…ì ÖÝWÜã 347 aÜwx. 11. gƱÝçWÜáÄ: 2956 ÇæXYíW…Õ /aÜwx, 3068 ÊæáàÆávÜáWæ, 3222 ÍÜp…ì, 17 q& ÍÜp…ì, 3146 aÜwx, 1998 ¸æÇ…r, 4897 ÍÜãWÜÙáÜ , 2624 ¸æÇ…rWÙÜ áÜ (ÊÜÞa…ì 17 Äí¨Ü 31). 12. ®ÜoÃÝí±ÜÚÛ: 80 ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ŸpærŸÃæ, 690 ÍÜp…ì ÖÝWÜã 1065 aÜwx. 13.ÃÜÖÜÃÝ: 139 ÍÜp…ì, 35 q&ÍÜp…ì, 124 aÜwx ÖÝWÜã 258 ÊæáàÆávÜáWæ (H²ÅÇ… 6 Äí¨Ü 22). 14. ÃÝíb (hÝSìív…) ÃÝh…[Ýp…: 970 ÍÜp…ì, 588 q&ÍÜp…ì, 1806 aÜwx (Óæ±æríŸÃ… 19 Äí¨Ü ÊÜÞa…ì 6). 15. ÍÝÂÊÜáÇÝñÝÇ…: 470 ÇæXYíW…Õ /aÜwx, 886 ÍÜp…ì/ÊæáàÆávÜáWæ, 375 ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ŸpærŸÃæ, 942 ÍÜp…ì, 942 aÜwx, 650 ¸æÇ…r, 32 ÊÝÂÇæp… (®ÜÊíæ ŸÃ… 7 Äí¨Ü ÊÜÞa…ì 25). 16. pÝQ: 199 ÍÝÇÝ ¸ÝÂWÜáWÜÙáÜ (H²ÅÇ… 11). 17. ¸ÝíWÝɨàæ ÍÜ: borWÝíW… Pæàí¨ÜÅÊÜâ ÊÜÞa…ì 31 ÃÜí¨Üá 1000 QÇæãà AQR, 100 QÇæãà ¸æàÙæ, 100 Èà. AvÜáWæ ñæçÆ ÖÝWÜã 100 QÇæãà E±Üâ³ CÊÜ®áÜ ° ËñÜÄÔñÜá. 3. aÜÚWÝÆ¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì: D PæÙXÜ ®Ü ÍÝTÝPæàí¨ÜÅWÜÙáÜ AWÜñÂÜ ËÃÜáÊÜ g®ÜÄWæ aÜÚWÝÆPæR AWÜñÂÜ ÊÝ¨Ü PÜíŸÚ ÊÜááíñÝ¨Ü Ÿpær ŸÃæWÙÜ ®Ü áÜ ° ËñÜÄÔ¨ÜÊâÜ : 1. BÇæãà: 180 PÜíŸÚ, 577 hÝPæp…, 135 ÓæÌoÃ… (gÊ®ÜÊÄÜ 10 Äí¨Ü H²ÅÇ… 19). 2. AÓÜ®… ÓæãàÇ…: 477 ÓæÌoÃ… (ÊÜÞa…ì 10 Äí¨Ü 26). 3. »ÜáÊÜ®àæ ÍÜÌÃ:Ü 492 ÓæÌoÃ… (ÊÜÞa…ì 1 Äí¨Ü 30). 4. ÖÝ£ÊÜáá¯WÜávÜ: 492 ÓæÌoÃ… (ÊÜÞa…ì 31 Äí¨Ü H²ÅÇ… 26). 5. gƱÝçWÜáÄ: 3372 ¸æÉàgÃ…Õ, 2591 hÝPæp… ÖÝWÜã 3635 ÓæÌoÃ…WÜÙáÜ (ÊÜÞa…ì 17 Äí¨Ü 31). 6. ÃÜÖÃÜ Ý: 5 hÝPæp…, 443 ÓæÌoÃ…, 396 ÓæÌp… ÍÜp…ì (H²ÅÇ… 6 Äí¨Ü 22). 7. ÃÝh…Pæãàp…: 196 hÝPæp…, 5260 ÓæÌoÃ…, 5404 ÓæÌp… ÍÜp…ì (g®ÜÊÄÜ 19 Äí¨Ü ÊÜÞa…ì 6). 8. ÍÝÂÊÜáÇÝñÝÇ…: 376 PÜíŸÚ, 1576 hÝPæp…, 1631 ÓæÌoÃ…, 90 ÓæÌp…ÍÜp…ì (®ÜÊíæ ŸÃ… 7 Äí¨Ü ÊÜÞa…ì 25). 4. B¦ìPÜ ®æÃÊ Ü âÜ : aÜíwà±ÜâÃ… Pæàí¨ÜÅÊÜâ 2 ÖæãÈWæ ¿áíñÜÅÊÜ®áÜ ° ÊÜÞa…ì 24 ÃÜí¨Üá ËñÜÄÔñÜá. pÝQ Pæàí¨ÜÅÊÜâ 12 ÄûÝWÝw (ÊÜÓáÜ ¤ ÓÝWÜOWæ ÝX)WÜÙ®Ü áÜ ° ËñÜÄÔñÜá. Managing Editor : Swami Atmajnananda Editor : Swami Jnanayogananda Printed and Published by Swami Atmajnananda, on behalf of Sri Ramakrishna Ashrama, Yadavagiri, Mysore and Printed at Mayur Graphics, No.C-12, Industrial Estate, Rajaji Nagar, Bangalore -560 010 and published at Sri Ramakrishna Ashrama, Yadavagiri, Mysore -570 020


gã®… 2018

43


44

ËÊæàPܱÜÅ»Ü

Viveka Prabha June 2018  

Kannada Monthly of Ramakrishna Order Published by Sri Ramakrishna Ashrama Yadavagiri, Mysore 570 020 Karnataka, India.

Viveka Prabha June 2018  

Kannada Monthly of Ramakrishna Order Published by Sri Ramakrishna Ashrama Yadavagiri, Mysore 570 020 Karnataka, India.

Advertisement