Page 1

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü PܮܰvÜ ÊÜÞÓܱܣÅPæ

` 14 H²ÅÇ… 2018

H²ÅÇ… 2018 1


2

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


H²ÅÇ…&2018

ËÊæàPܱ܋»Ü

±ÝÅ¥Üì®æ : ÎÅà ÃÝÊÜáÊÜÞ®ÜÓÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… -& 2 ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á : ÖæãÓÜ Ÿ¨ÜáQWæ ¸æÙÜPÜá ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü©í¨Ü : ÊÜááQ¤Wæ ¨ÝÄ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÄaÜ¿á : ñܮܰ ÊÜááQ¤¿áã gWÜ¨Ü ×ñÜÊÜä ÓÜíñÜÃÜ iàÊÜ®Ü : ÎÅà ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá & 3 bñÜÅPÜ¥æ : »ÜPܤ ¯ÙæãàŸ ÓÜᩪ ÓÜíaÜ¿á : ¨ÝÊÜ|WæÃæ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… BÍÜÅÊÜá¨Ü E¨Ý^o®æ ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÅ£Êæá¿á E¨Ý^o®æ

ÓÜí±Üâo 19 ÓÜíbPæ 04

4 7 10 31 33 37 41 42

ËÍæàÐÜ ÇæàS®Ü

"¯àÊæÆÉ ®Ü®Ü°ÊÜÃÜá' ¨æç®Üí©®Ü iàÊܮܨÜÈÉ ÁãàWÜ ! PÜÊÜáìÁãàWÜ ÊÜáñÜᤠÍÜÃÜOÝWÜ£ ®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ

"ÎÊݯà' ÓÝÌËá ÃÝZÊæàÍÝ®Üí¨Ü ±ÜâÐݳ ÍæàÐÝ©Å ÓÜí: ÓÝÌËá ±ÜâOÝÂñݾ®Üí¨Ü

11 22 29 36

«ÝÃÝÊÝ× Óæãà¨ÜÄ ¯Êæà©ñÝ (®ÝoPÜ & »ÝWÜ 2) 16 ÎÅàÊÜÞñæ - & »ÝWÜ 15 BÍÜáñæãàÐ… ËáñÜÅ 18 PÜÙæ¨Ü ©®ÜWÜÙÜ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá & 16 ÓÝÌËá ÍÜŨݜ®Üí¨Ü 25

ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá: ÓÝÌËá BñܾhÝn®Üí¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá: ÓÝÌËá hÝn®ÜÁãàWÝ®Üí¨Ü

®æÃÜÊÜâ: BÃ…. GÓ…. ±ÜäOÝì®Üí¨Ü, vÝ. Pæ. GÇ…. ±ÜÅÓܮݰüà, vÝ. Ga…. ±ÝívÜáÃÜíWÜ ËsÜÆ

APÜÒÃÜ hæãàvÜOæ: ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáá¨ÜÅ|: ÊÜá¿áãÃ… WÝŵP…Õ™, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

ÊÜááS±Üâo

"®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ'

bà®Ý¨Ü ÖÜíW…hè®ÜÈÉÃÜáÊÜ ¸è¨Üœ ¨æàWÜáƨÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Êæá

aÜí¨Ý ËÊÜÃÜ

D ±Ü£ÅPæ¿á «æÂà¿á

¹w ±ÜÅ£ : ` 14 ÊÝÑìPÜ : ` 140 ÊÜáãÃÜá ÊÜÐìÜ : ` 375 BiàÊÜ (25 ªÀµðÀ ) : ` 3,000 ±æäàÐÜPÃÜ áÜ : ` 5,000 CxÀªÁ ºÉZÄÀ Ñ.

"®ÝÊÜ⠱ܣÅPæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÓÜPÜÆ ËaÝÃÜ WÜÙÜÈÉ¿áã iàÊܮܱæäàÐÜPÜ B¨ÜÍÜìWÜÙÜ®Üá° g®ÜÄWæ PæãvܸæàPÜá... Êæà¨ÜÊæà¨ÝíñÜWÜÙÜ EaÜc »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ g®ÜÄWæ £ÚÔPæãvܸæàPÜá.' & ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü

˨æàÍÜWÚÜ Wæ : (KgïªÉÄïï) ÊÝÑìPÜ : $ 20; ÊÜáãÃÜá ÊÜÐìÜ : $ 60 BiàÊÜ (25ªÀµðÀ ) : $ 300 ±æäàÐÜPÃÜ áÜ : $ 600 CxÀªÁ ºÉZÄÀ Ñ.

ZÀAzÁ ºÀtªÀ£ÄÀ ß (Sri Ramakrishna Ashrama, Viveka Prabha A/c ºÉ¸j À UÉ) JA.N. CxÀªÁ r.r. ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÄÀ »¸À¨ÃÉ PÀÄ. ZÉPïUÀ¼£ À ÄÀ ß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DfêÀ ZÀAzÁzÁgÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇõÀPj À UÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ D±Àª æ ÄÀ zÀ ¥ÀŸÀPÛ U À ¼ À À ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÆgÀÄ D±Àª æ ÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀªÁV PÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ ±ÉÃ. 20 gÀµÄÀ Ö jAiÀiÁ¬Äw PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉÇõÀPÀ ¸ÀºÁAiÀÄzs£ À PÀ ÌÉ 80-G C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀPæ ÁgÀ ªÀgª À iÀ Á£À vÉjUÉ «£Á¬Äw EzÉ. ¥ÉÇõÀPg À À ºÉ¸g À £ À ÄÀ ß ¥ÀwPæ A É iÀÄ°è ¥ÀPæ n À ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. E-mail: mysuru.vivekaprabha@rkmm.org Website: www.vivekaprabha.net ¥sÉÇãï : 9481533505

F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À D©s¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀªÀÅ. F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À°è£À ªÀiÁ»wUÀ¼À ¤RgÀvÉUÉ F ¥ÀwæPÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ®è. F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÆß ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ °TvÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¨ÉÃgÉqÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀAw®è.


±ÝÅ¥Üì®æ

ÎÅà ÃÝÊÜáÊÜÞ®ÜÓÜ Óæã¤àñÜÅÊÜå… -& 2 Öæà ÃÝÊÜá, ÃÝÐÜóPæR ñÝ±Ü PæãvÜáÊÜ Pæor ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖæãàWÜÇÝwÓÜáÊÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ «Üã±Ü, ÓÜã¿áì®Üí£ÃÜáÊÜ ±ÜÃÊ Ü Üá ñæàhæãàÊÜá¿á ©à±ÜÊÜ®Üá° ¯®ÜWæ A²ìÓÜᣤÃÜáÊæ®Üá. PÜÊÜáƨÜíñæ PÜ|á¡WÜÙÜáÙÜÛÊÜ®æà, »ÜQ¤Àáí¨Ü A²ìÓÜᣤÃÜáÊÜ ÐÜvÜÅÓÜ¿ááPܤÊÝ¨Ü Öæà ÃÜZáÊÜÃÜ®æ, ÓÜÌ|ì¨Ü ÊÜáãÃÜá ñÜíñÜáWÜÙÜ ¿áhæãnà±ÜËàñÜ ±ÜPÝ̮ܰWÜÙÜ ®æçÊæà¨ÜÂÊÜ®Üá° ¯à®Üá ÔÌàPÜÄÓÜá. >> 6 >> ÊÜ®Üá° ¯àįí¨Ü PÜãw¨Ü ÊæãàvܨÜí£ÃÜáÊÜ ¯®Ü° ÍÝÂÊÜáÊÜ|ì¨Ü ÊÜá«æÂà ±Ý®ÜËá¨Üí ÓÜáÎàñÜÆgÆí ÊݯàÃÜWÜí«Ý»ÜêñÜí > PæãÃÜÚWæ ÖÝPÜᣤÃÜáÊæ®Üá. Ëáíb®Üíñæ ŸÖÜÙÜ ±ÜÅPÝÍÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ÃÝÊÜá ÔÌàPÜáÃÜá ÊÜáñÜÕ ÊÜá²ìñÜËá¨Üí ÖÜÓæã¤à¨ÜPÜí ¯ÊÜáìÆÊÜå… >> ñÝíŸãÆí ÓÜ´ÜÆí ñÜÅÁãà¨ÜÍÜWÜá|í ÓÝÌñæ¾$çPÜÃÝWݯÌñÜí > ÖÜÙÜ©¿á ÊÜÓÜ÷ÊÜ®Üá° EñܤÄà¿áÊÝX A²ìÓÜᣤ¨æªà®æ. >> 4>> ÍÜŨݜÃñÜ °Ü &ÓÜáÊÜ|ì±ÜâÐܳÓ× Ü ñÝí WÜêÖÝ¡ñáÜ ñÝí ¨ÜüOÝÊÜå… >> 7 >> QÄào&ÖÝÃÝíWܨÜ&aÝÃÜá&ÊæáàSÇÝ > ÎÅàÃÝÊÜá®æ, ÓÜáWÜí—ñÜ ÊÜáá¨ÝŨÜ®æàPÝPÜê£&»ÜãÐÜOݯ >> ¸æàÄ®Ü ÎàñÜÆ gÆÊÜ®áÜ ° ÊÜá×à&ÓÜáWÜí«Üí ±ÜÅWÜêÖÝ| aÝPÜÒñÝ®… > »æãàg®Ü¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ±ÜâÐæ³àÐÜá Sí ÃÝÊÜá ÊÜá¿Þ ÓÜÊÜá²ìñÜÊÜå… >> 5 >> ÔÌàPÜÄÓÜá. PæçñæãÙæ¿áÆá Öæà ÎÅàÃÝÊÜá, QÄào, ÖÝÃÜ, AíWÜ¨Ü (»Üág¨Ü B»ÜÃÜ|), ÍÜá¨Üœ ÊÝ¨Ü ¯àĨæ. Bñܾ ÓÜáí¨ÜÃÜ ®ÜvÜá±Üqr, EíWÜáÃÜ, ÊÜááíñÝ¨Ü A®æàPÜ B»ÜÃÜ| ÓÜÌÃã Ü ² ±æÅàÊÜá¿ááPܤ WÜÙÜá, ÓÜáWÜí«Ü ÊÜáñÜᤠAPÜÒñæ, BPÝÍÜÃÜã² ÖÜãÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÖÜ©ÊÜáãÃÜá WÜá|WÜÙáÜ ÙÜÛ A²ìÓÜᣤ¨æªà®æ, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜá. >> 5 >> ñÝíŸãÆ˨æ. ¨ÜüOæ WÝX ÍÜŨݜÃã Ü ² ÓÜáÊÜ|ì ÃÝÐæãóà±Ü±ÜÉÊÜ®ÝÍÜPÜí ÓÜáÆÈñÜí ÊÝ¿ááí ÓÜá«Üã±Üí ñÜ¥Ý > Ü ° ÃÝÊæáàÊÜáí ±ÜÃÊ Ü áÜ í ©ÊÝPÜÃÊ Ü áÜ ÖæãàñæàhæãàÊÜáÀá ©à²PÝí >> ±ÜâÐܳWÚÜ Êæ. CÊæÆÉ樆 ã ÃÝiàÊÝÃÜá|ÇæãàaÜ®ÝÊÜáêñÜÊÜá¿áí ÐÜp…ÓÝ̨ÜáÇæãàÇæçÃÜÓæç@ > ¯à®Üá ÔÌàPÜÄÓÜá. >> 7>> ÓÜí±Ü®Ü°í ˯Êæà©ñÜí ÓÜáÊÜá®ÜÓÝ ®æçÊæà¨ÜÂÊÜáíXàPÜáÃÜá >> 6 >> ¬ ÎÅà ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áì gÆ«ÜÃÜ & ¯»ÜWÝñæÅà ÓÜÌ|ì¿áhæãnà±ÜËàñÜí > ®ÜÊÜWÜá|&WÜ~ñÜí ñÜñ… ±ÝÊÜ®Üí ±ÝÊܮݮÝÊÜå… >> ñÜw©ÊÜ SÆá ²àñÜí ÊÜÓÜ÷ÊÜáaæãfàñܤÄà¿áí > g¿á ÃÜZáÊÜÃÜ ¨ÝÓæÂà ñÜÌí WÜêÖÝ| ÓÜÌÊæáàÊÜ >> 4 >>

ÓÜãQ¤±ÜÅ»Ü GÇæç ËÊæàQ¿Þ¨Ü ÎÐÜ®æ, ÊæçÃÝWÜÂÊÜä hÝn®ÜÊÜä ¬ ±ÜQÒWæ

ÖæàWæãà ÖÝWæ ¬ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 GÃÜvÜá ÃæPæRWÜÙæí¨Üá £Ú. CÊæÃÜvÜÃÜÈÉ Jí©ÆÉ©¨ÜªÃÜã ÊÜááQ¤Óè«Ü¨Ü ÊæáàÆPæR ÖÜñÜᤠÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¬ ÎÅà ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áì

ÊÜÞvÜáÊÜí£ÃܸæàPÜá, ÊÜÞvܨÜí£ÃܸæàPÜá;

ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞo¨æãÙÜWæ ñݯÆɨÜí£ÃܸæàPÜá. PÜãvÜÆÓÜíWÜÊÜá¨æàÊÜÃÜ ®æ®æÊÜâñܤ ®æ®æÊÜâñܤ ®æ®æ¿á¨Üí£ÃܸæàPÜá.

CñÜÃÜ iàËWÜÙÜ ŸWæY ¯®Ü° ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ A±ÜÄËáñÜ ÓܨݽÊÜ ÊÜ®Üá° ¸æÙæÓÜá. -¬ »ÜWÜÊÝ®… Ÿá¨Üœ

PÜñܤÆá PÜñܤƮÜá° ñæãÆXÓÜÇÝÃܨÜá; ¸æÙÜPæãí¨æà B PæÆÓÜ

ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ¨æÌàÐÜÊÜâ ¨æÌàÐÜÊÜ®Üá° ñæãÆXÓܨÜá, ²Åà£Áãí¨æà A¨Ü®Üá° ñæãÆXÓÜáÊÜâ¨Üá. ¬ ÊÜÞqì®… Æã¥ÜÃ… QíW… (g㯿áÃ…)

¬ ŸÓÜÊÜ|¡

²Åà£Àáí¨Ü ÓÜã–£ì ±Üvæ¨Ü, ÖÝWÜã AÄ˯í¨Ü ÊÜÞWÜì ¨ÜÍÜì®Ü ±Üvæ¨Ü iàÊÜ®ÜÊæà AñÜáÂñܤÊÜá iàÊÜ®Ü. ¬ ŸpæÅìív… ÃÜÓæÇ…

4

GÆÉ iàËWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¨ÜÁá ¬ C¨æà ¯gÊÝ¨Ü «ÜÊÜáì.

²Åࣿá®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸æàvÜ; A¨Üá ÖÜáaÜc®Üá° ñÜí¨æãvÜáx-

ÊÜâ¨Üá. B ÖÜábc¯í¨Ü ÓÜíÓÝÃÜ ÓÝWÜÃÊ Ü ®Ü áÜ ° ¨ÝqÓÜáÊÜ ¯®Ü° ¨æãà~¿á ÖÝÀá ñæÃæ¿ááÊÜâ¨Üá. ¬ ËáàÃݸÝÀá ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… BÍÜÅÊÜá

(ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®…, ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜ, ÖèÃÝ 711 002 C¨ÜÃÜ Jí¨Üá ÍÝTÝPæàí¨ÜÅ)

ËáÐÜ®… ÃÜÓ椙, BÍÜÅÊÜá±ÝÃÝ, gƱÝÀáWÜáÄ &735101 ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ

Phone: 8902051967, 9434344492, 03561-228388/228945, Email: rkmajal@gmail.com Website: www.rkmjalpaiguri.in

Jí¨Üá ËhÝn±Ü®æ

""¿ÞÃÜá CñÜÃÜÄWÝX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜÃæãà, AÊÜÃæà ¯gÊÝX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜÊÜÃÜá''

¬ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü Óæ°à×ñÜÃæà ÖÝWÜã »ÜPܤÃæà, ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ PÜÖÙÜ æ «Ü̯Wæ KWæãoár 1928ÃÜÈÉ gƱÝÀáWÜáÄ ±Üor|¨ÜÈÉ PæÆÊÜâ »ÜP¤ÜÃáÜ Jí¨Üá BÍÜÅÊÜáÊÜ®áÜ ° BÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . 1941ÃÜÈÉ A¨Üá ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜ¨Ü ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®…®Ü ÍÝTÝPæàí¨ÜÅÊÝX Óæà±ÜìvæWã æ íwñÜá. ×ÊÜÞÆ¿á ±ÜÊì Ü ñÜ ÍæÅà~¿á PæÙXÜ ®Ü ÖÜíñÜ¨Ü ñܱ³Ü Æá ±ÜŨæàÍÜ¨È Ü É ®æÇÔæ ÃÜáÊÜ D BÍÜÅÊÜáÊÜâ ®ÝÆáR ÃÝÐÜóWÙÜ Ü ®ÜváÜ Ë®Ü ËÎÐÜr »Üã±ÜŨæàÍÜ¨È Ü É ®æÇÔæ ¨æ. ÖÜacÜ ÖÔÜ Ä®Ü ÃÜÊáÜ ~à¿á ®æçÓÜXìPÜ ÓÜÊáÜ ê©œÀáí¨Ü PÜãw¨Ü D BÍÜÅÊÜáÊÜâ ÓÜËáà±Ü¨Ü ÖÝWÜã ¨ÜãÃÜ¨Ü A®æàPÜ ÊÜáí© ÓÝ«ÜPÃÜ ®Ü áÜ ° ñÜ®°æ vWæ æ BPÜÑìÓÜᣤ¨.æ ÓæàÊÝ PÝ¿áìWÜÙÈ Ü É Ë¨Ý¦ì ÊÜáí©ÃÜ, ÊÜåèÆ ÎPÜÒPÜ ñÜø Ü àæ £, HQàPÜêñÜ ÎÍÜá A¼ÊÜê©œ Áãàg®æ, EbñÜ bQñÝÕÆ¿á, WÜÅí¥ÝÆ¿á ÖÝWÜã ÊÝaÜ®ÝÆ¿á, ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©œ PÝ¿áìWÜÙáÜ ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ Áãàg®æWÙÜ áÜ ±ÜÅÊÜááSÊÝXÊæ. ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃáÜ 1893ÃÜ Óæ±ræíŸÃ… 11ÃÜí¨Üá bPÝWæãà¨ÜÈÉ ¯àw¨Ü ¯ñÜ ÓܾÃO Ü ÝÖÜìÊÜä AñÜÂÊæãàZÊÜä B¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜWÙÜ áÜ ®Üv¨ æ Ü "Bp…ì C®…Ôr oãÂp…'A®Üá° ÖæãàÆáÊÜ "ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ÓÜ»ÝWÜêÖÜ'¨Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ÖÝQPæãíw¨æªàÊæ. (A¨ÜÃÜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿áá bñÜŨÜÈɨ.æ ) D ŸÖÜã±ÜÁãàX PÜorvÊ Ü âÜ 16,000 aܨÃÜ w Ü AÙÜñ¿ æ áÐÜár ËÍÝÆÊÝX¨Ü᪙, ÓÜáÊÜÞÃÜá 1300 ÊÜáí© PÜáÚñÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨ÝX¨æ. ˨ݦìWÜÚWæ, ¿ááÊÜPÄÜ Wæ ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|, ÓÜ»&æ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° H±ÜìwÓÜÆá, ÊÜåèÆÂÎPÜÒ| ÓÝíÓÜ¢£PÜ B«Ý£¾PÜ ÖÝWÜã ÓæàÊÝ PÝ¿áìWÜÙ®Ü áÜ ° ®ÜvÓæ Æ Ü á ÊÜáñÜᤠËË«Ü ÖÜŸº&ÖÜÄ©®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖÜËá¾Pã æ ÙÜÛÆá D PÜorvÜ ®æÃÊ Ü ÝWÜȨæ. ËÓݤÃÜ EñܤÃÜ ŸíWÝÙÜ¨Ü ÖÜÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÚÜ í¨Ü ŸÃÜáÊÜ A±ÝÃÜ ÓÜíTæÂ¿á »ÜP¤ÜÃáÜ WÜÙáÜ D PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÈ Ü É »ÝWÜÊ× Ü ÓÜÆá C¨ÜÄí¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨.æ D ÊÜáãÆPÜ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ "ÊÜÞ®ÜÊÜ & ¯ÊÜÞì|' ÖÝWÜã "ÃÝÐÜó ¯ÊÜÞì|'¨Ü PÜ®ÓÜ ®Ü áÜ ° ÓÝPÝÃÜWã æ ÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ ®Üí¹Pæ. C¨ÜÃÜ ¯ÊÜÞì|PÝ¿áìPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá 4.66 Pæãàq ÃÜã. Aí¨Ýgá ÊæacÜ ñÜWÆ Ü áÊÜâ¨Üá. C¨ÜPRæ ñÝÊÜâ E¨ÝÃÜ «Ü®ÓÜ Ö Ü Ý¿á ¯àvܸàæ Pæí¨Üá ñÜÊáÜ ¾ÈÉ ®ÝÊÜâ Ë®Üí£ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ªæàÊæ. ¨Ý¯WÜÙÈ Ü É ñÜÊáÜ ¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃݨÜÊÃÜ Ü ÓܾÃO Ü Wæ ÝX ¨Ü£¤ ¯àvÜŸ¿áÓÜáÊÜÊÄÜ ¨ÜªÃ,æ AÊÜÃÜ Ÿ¿áPæ¿á®Üá° DvæàÄÓÜÆá, AÊÜÃÜ ²Å࣠±ÝñÜÅÃÝ¨Ü ÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜãPܤ Óܧ٨ Ü È Ü É ´ÜÆPÜWÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ ÖÝQÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. BÓÜP¤Ü ¨Ý¯WÜÙáÜ D PÜáÄñÜá BÍÜÅÊÜá¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜí±ÜQìÓÜ ŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ ËÙÝÓÜ: The Secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Ashramapara, Mission Road, Jalapaiguri - 735101, West Bengal, India. ¨æà~WæWÜÙÜ®Üá° A/C Payee aæP…, vÝÅ´…r, ÊÜᯠBvÜìÃ… ÊÜáãÆPÜ PÜÙÜá×ÓÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜêñÜgnñݱÜäÊÜìPÜ ÔÌàPÜÄÔ, ÔÌàPÜê£ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáñæ¤àÊæ. aæP…, vÝÅ´…rWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓܸæàPÝ¨Ü ËÙÝÓÜ: Ramakrishna Mission Ashrama, Jalapaiguri. D «Ü®ÓÜ Ö Ü Ý¿áWÜÚWæ 1961ÃÜ B¨Ý¿á ñæÄWæ PÝÀá¨æ¿á®ÜÌ¿á u/s 80-G ñæÄWæ Ë®ÝÀᣠA®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤ¨.æ Payment may be made by Bank Transfer (within INDIA) Bank Details: State Bank of India, Jalpaiguri Branch, Club Road, Jalpaiguri: 735101 Savings Bank A/C no. 11188188101; IFSC Code: SBINOOOOO95 MICR No: 735002095 Branch Code: SBI Jalpaiguri

Payment may be made by Bank Transfer (in respect of Foreign Countries) Bank Details: State Bank of India, Jalpaiguri Branch, Club Road, Jalpaiguri: 735101 savings Bank A/C no. 11188171550; IFSC Code: SBINOOOOO95 MICR No: 735002095 Branch Code: SBI Jalpaiguri

B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ ÖÜ|±ÝÊÜ£: B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ÊÜWÝìÀást ñÜPÒÜ |Êæà rkmajal@gmail.com D ËÙÝÓÜPRæ ñÜÊáÜ ¾ ÖæÓÃÜ áÜ , ±Üä|ì Aíaæ ËÙÝÓÜ, PAN No. ÖÝWÜã ÊÜWÝìÀást Êæãñܤ & D ËÊÜÃWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÜÊáÜ Wæ £ÚÓÜÆá PæãàÃÜáñæ¤àÊæ. D E¨Ýñܤ Áãàg®æWÝX ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿áÊÜâ ¨ÜãÃÜWÝËá¿áã, ¯ÊÜÞì|PÝ¿áì ±Üä|ìWæãÙÜáÛÊÜ ñÜ®ÜPÜ ÓÜÖÜPÝÄ¿áã BXÃÜáÊÜâ¨ÜÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ™. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÓÜ¨Ý PÜê±æ¨æãàÄ ÖÜÃÜÓÜÈ GíŸá¨æà ®ÜÊÜá¾ ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜ ±ÝÅ¥Üì®æ. gƱÝÀáWÜáÄ wÓæíŸÃ… 9, 2017 H²ÅÇ… 2018

C£ »ÜWÜÊÜñæÕàÊæ¿áÈÉ ñÜÊÜá¾ ÓÝÌËá ÎÊܱæÅàÊÜÞ®Üí¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜá 5


B¨ÝÂÍÜQ¤¿á ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá; BPæ¿á®Üá° ±ÜÅÓܮܰÙܮݰX ÊÜÞvܸæàPÜá. BPæÁáà ÖæíWÜÓÜÃÜ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° «ÜÄÔPæãívÜá C¨ÝªÙæ. A¨ÜPÝRXÁáà ®Ü®Ü°¨Üá ÊÜÞñÜê»ÝÊÜ. D »ÝÊÜ ŸÖÜÙÜ ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü »ÝÊÜ. ¬ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÍÜá¨ÜœÊݨÜÃæ «Ý®Ü, «ÝÃÜ| HPæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá? ¨ÜÍÜì®Ü ÊæàPÝWܨÜá? g±Ü ÊÜÞvÜÆá PÜáÚñÜÃæ JÙÜX¯í¨Ü ñÝ®ÝXÁáà »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®ÝÊÜá ÊæáàÆPæR G¨Ü᪟ÃÜñæãvÜWÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜPÝRX ËÍæàÐÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvܸæàPÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¬ ÎÅàÊÜÞñæ ÍÝÃܨݨæàË ¯àÊÜâ ¿ÞÄWÜã ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÇÝÄÄ. ¸æàPݨÜÃæ ¯àÊÜâ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá AÐær™. ¯àÊÜâ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ±ÜäiÓÜŸÖÜá¨Üá; ¯ÊÜáWæ B ÓÜáÁãàWÜ ¨æãÃÜQ¨ÜÃæ Bñܮܮæ°à ±ÜäiÓÜŸÖÜá¨Üá. ¬ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü

ËÊæàPܱÅÜ »Ü

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü PܮܰvÜ ÊÜÞÓܱܣÅPæ ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ D±Àª æ ÄÀ , «ªÉÃPÀ¥¨ æÀ Às PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, AiÀiÁzÀªV À j, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570 020 (¤ªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÝ£ÄÀ ß ž ªÀiÁr)

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

ZÀAzÁ Cfð

£À£ßÀ £ÀÄß / F PɼPÀ A À qÀ ºÉ¸j À £Àªg À £ À ÄÀ ß ‘«ªÉÃPÀ¥¨ æÀ ’Às ¥ÀwPæ A É iÀÄ ZÀAzÁzÁgÀg£ À ÁßV/ ¥ÉÇõÀPg À £ À ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁV «£ÀAw. £À£ßÀ / PɼPÀ A À qÀ ºÉ¸j À £Àªg À À ZÀAzÁªÀ£ÄÀ ß £À«ÃPÀj¸À¨ÃÉ PÁV «£ÀAw. FV£À ZÀAzÁ¸ÀASÉå........................... £À£ßÀ «¼Á¸À ¥ÀwPæ É ¥ÀqAÉ iÀÄĪÀªg À À «¼Á¸À £À£ßÀ ºÉ¸g À ÄÀ ....................................................................... «¼Á¸À............................................................................... ......................................................................................... .....................................................¦£ï............................. ¥sÇÉ Ã£ï £ÀA: ................................................................... ZÀAzÁ «ªÀg:À (¤ªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÝ£ÄÀ ß ž ªÀiÁr) 1 ªÀµð À zÀ 3 ªÀµð À zÀ ZÀAzÁ ZÀAzÁ ` 140 ` 375

DfêÀÀ ZÀAzÁ ` 3000

¥ÉÇõÀPg À À ¸ÀºÁAiÀÄzs£ À À ` 5000

ºÉ¸g À ÄÀ ............................................................................. «¼Á¸À............................................................................. ........................................................................................ .....................................................¦£ï........................... ¥sÇÉ Ã£ï £ÀA: ............................................................... ºÀtªÀ£ÄÀ ß ªÀĤ DqÀðgï/ZÉPï/ r.r./ £É¥ïs Ö (²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ D±Àª æ ÄÀ , «ªÉÃPÀ¥¨ æÀ Às A/c ºÉ¸j À £À°)è ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÄÀ »¸ÀÄwÛzÝÉ Ã£É. «ªÀg.À ......................................................................

1. B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝWÜÆá http://www.srkmys.org/activities/viveka-prabha/ D ÈíPÜ®Üá° ŸÙÜÔ. 2. «zÉñÀU½ À UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ZÀAzÁ «ªÀgU À ½ À UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ «ªÀgU À ½ À UÁV £ÀªÄÀ UÉ §gɬÄj.

¸À»

®æàÃÜÊÝX ®æp… ¸ÝÂíQíW… ÊÜáãÆPÜ ÖÜ| ±ÝÊÜ£Ô aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝWÜŸÖÜá¨Üá. A¨ÜPRæ AWÜñÂÜ ÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£:

Vivekaprabha Department, Corporation Bank, Vontikoppal Branch, V.V.Mohalla, Mysore 570 002. SB A/c No: 520101237240455, IFSC Code: CORP0000274. ÖÜ| ÊÜWÝìÊÜOæ ÊÜÞw¨Ü ŸÚPÜ C&ÊæáàÇæ ÊÜáãÆPÜ (mysuru. vivekaprabha@rkmm.org) ¯ÊÜá¾ ÖæÓÃ Ü áÜ , ËÙÝÓÜ, ²®…Pæãàv…, ´æäà®… ®Üí., GÐÜár ÊÜÐìÜ ¨Ü aÜí¨Ý CñÝ© ËÊÜÃWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° £ÚÓÜáÊÜâ¨áÜ AñÜÂWÜñÂÜ . 6

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á

ÖæãÓÜ Ÿ¨ÜáQWæ ¸æÙÜPÜá

GÆÉÃÜ Ÿ¨ÜáPÜã

HÃÜá±æàÃÜáWÜÚí¨Ü PÜãwÃÜáñܤÊ.æ ±ÜÅ¿áñÜ° WÜÙÜá GÑr¨ÜªÃÜã ÓÜÄ, ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ ÓæãàñÜá ÓÜá|¡ÊÝWÜáñæ¤àÊæ. WæÆáÊÜâWÜÙÜá PæÆÊæäÊæá¾ ±ÜÅaÜívÜ EñÝÕÖÜ ¯àvÜáñܤÊæ, B¨ÜÃæ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓÜÆ ÊÜááWÜYÄÔ ¹¨Ü᪠Hoá £®Üá°ñæ¤àÊæ. Cí¥Ü HÄÚñÜWÜÚí¨Ü ÓÝWÜáÊÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÓÜÆÊÜä "Ÿ¨ÜáPæí ¨ÜÃæ ×àWæ' Gí¨Üá ®ÜÊáÜ Wܯ°ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. "®Ý®æàPæ ¿ÞÊÝWÜÆã ÓæãàÆáñæ¤à®æ, ®Ü®ÜWæ ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÊÝWÜÆã PÜÐÜr Ÿí¨æã¨ÜWÜá ñܤ¨æ?' Gí¨æà ®ÝÊÜâ ÖÜñÝÍæWæãÙÜWÝWÜáñæ¤àÊæ. ®ÝÊÜâ Wæ¨Üª ÓÜí¨Ü»ìÜ , ÖÜáÊÜá¾ÔÕ®Ü PÜÒ|WÜÙ®Ü áÜ ° GÆÉ Awx&BñÜíPÜ, ñæãí¨ÜÃWæ ÙÜ áÜ £í¨ÜáÖÝPÜáñܤÊ.æ B¨ÜªÄí¨Ü ÓÜáÆ»ÜÊÝX ®ÝÊÜâ, "¿ÞPæãà iàÊܮܨÜÈÉ ÓÝÃÜÊæà CÆÉ' Gí¨Üá £àÊÜÞì¯Ô¹vÜáñæ¤àÊæ. ©®Ü ¸æÙÜWݨÜÃæ bíñæ, U®Ü°ñæ, ¸æàhÝÃÜá. CñÜÃÜÃÜ ŸÚ ÖæàÚ ÖÜWáÜ ÃÜÊÝXÔPæãÙÜáÛÊâÜ ¨ÜPã Ü R aæçñÜ®ÂÜ ËÆÉ. ®ÜváÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ, ÊÜê¨Ýœ±ÂÜ Ÿí¨ÜÃÜíñÜã "ÊÜê¨ÜœÓݤÊÜñ… bíñÝÊÜáWÜ°@' GíŸá¨Ü®Üá° ®ÝÊÝXÁáà J²³PæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. BñÜíPÜPÝÄ ËÐÜ¿áÊæí¨ÜÃæ, B«Üá¯PÜÃæ¯ÔPæãÙÜáÛÊÜ ¿ááÊÜPÜÃÜÈÉ, ÊÜ꣤¯ÃÜñÜ ñÜÃÜá|ÃÜÈÉ ÖÝWÜã ÖÜ©ÖÜÃæ¿á¨Ü ˨ݦìWÜÙÜÈÉ bíñæ, U®Ü°ñæ, »ÜÅÊÜá ¯ÃÜÓÜ®Ü CÊÜâ ŸWæÖÜÄ¿á¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÝX PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨æ. B«Üá¯PÜ ÍæçÈ¿á iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜ ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉÁáà D ÓÜÊÜáÓæ ÖæaÜác£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g. Cí¥ÜÊÜÄWæÆÉ ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ PÝvÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°Àá¨Üá: ®ÜÊÜáWÜã ÖæãÓÜ Ÿ¨ÜáPÜá ÓÝ«ÜÂËÆÉÊæ? ÖæãÓÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü Ÿ¿áPæ PæàÊÜÆ ÖÜñÝÍæWæãÙÜWݨÜÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ; ¿áÍÜÔÕWÝX, iàÊܮܨÜÈÉ Jí¨Üá ®æÇæWÝX ÖæãàÃÝo ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæÆÉ ÖæãÓÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü Ÿ¿áPæ BWÝWÜ ÊÜáãvÜáñܤ¨æ. ñܯ°í¨Ü H®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã AÓÝ«Ü Gí¨Üá ¿ÞÄWݨÜÃÜã ®ÜãÃÜPæR ®ÜãÃÜá TݣſިÜÃæ, AÊܯWæ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ EÚ©ÃÜáÊÜ⠨ݨÜÃÜã H®Üá? ÊÜááÙÜáWÜáÊÜÊܯWæ ÖÜáÆáÉPÜwx¿á BÓÜÃæ GíŸíñæ, GÇæãÉà H®æãà Jí¨Üá ŸWæ¿á ¨ÝÄ PÝ~ÓÜ ŸÖÜá¨Üá, ¿ÞÊÜ ÄࣿáÇÝɨÜÃÜã ÓÜÖÝ¿á J¨ÜX ŸÃÜ ŸÖÜá¨Üá, ©àZìPÜñܤÇæ¿á ÊÜáãÇæ¿áÈÉ GÇæãÉà Jí¨ævæ H²ÅÇ… 2018

¸æÙÜQ®Ü ÃæàTæ PÝ~ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá GíŸ üà|ÊÝ¨Ü ¯Äàûæ ÖÜÆÊÜÃܨÜá. iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜPæR ñÜÙÜáÛÊÜ ÍÜQ¤ Cí¥Ü ¯Äàûæ WÜÚí¨Ü, ¨ÜãÃÜ¨Ü BÓæWÜÚí¨Ü ÊÜÞñÜÅ. D Äà£¿á ¯ÄàûæWÜã PÝÃÜ|WÜÚÃÜáñܤÊæ. ¿ÞÃæãà JŸº ÊÜÂQ¤Wæ AWæãàaÜÃÜÊÝ¨Ü PÜvæÀáí¨Ü, A¯ÄàüñÜÊÝX Ÿ¨ÜÇÝ ÊÜOæ¿á WÝÚ ¹àÔÃÜáñܤ¨æ, AÊÜ®Ü Ÿ¨ÜáPæÆÉÊÜä Ÿ¨ÜÇÝ XÃÜáñܤ¨.æ PÜÅÊæáà| AÊÜ®áÜ ÖÜÙ¿ æ á ñæãí¨ÜÃWæ ÙÜ ®Ü °æ ÆÉ ¯ÊÝÄÔ PæãívÜá, ÊæáçPæãvÜË ¯ÆáÉñݤ®æ. Cí¥Ü E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙæà AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ BÍÝ»ÝÊÜÊÜ®Üá° ÊÜáãwÓÜáñܤÊæ. ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ÊÜÓÜá¤, ÊÜÂQ¤, Óܯ°ÊæàÍÜWÜÙÜá ±ÜÅ£PÜÒ|ÊÜä Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤÃÜáñܤÊæ. D PÝÃÜ|©í¨Ü CÈÉ®Ü BWÜáÖæãàWÜá WÜÚWæ A®ÜíñÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÚÃÜáñܤÊæ. ×í©®Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÚí¨Ü ÖÝWÜã ®ÜÊÜá¾ ÓÜáñܤÊÜááñܤ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ Ë¨ÜÂÊÜÞ®ÜWÜÙÜ AÊÜ ÇæãàPܮܩí¨Ü ®ÝÊÜâ GÆÉ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ FÖæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛ ñæ¤àÊæ. A¨ÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅ¿áñÜ°, ÍÜÅÊÜá, Áãàg®æ ´ÜÆPÝÄ¿ÞWÜáñܤÊæ. Jí¨æÃÜvÜá ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜÈÉ ÓæãàÆá PÜívÜÊÜÃÜá AÐÜrPæRà ÖÜñÝÍæWæãÙÜWݨÜÃæ, C¯°ñÜÃÜ ÓÝ«ÜÂñæ WÜÙàæ ®Üá Gí¨Üá PÜívÜáPæãÙÜáÛÊ,Ü ´ÜÆPÝÄ¿Þ¨Ü Ë«Ý®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° AÄñÜáPæãÙÜáÛÊÜ ŸWæ ÖæàWæ? PÜÈPæÁáà iàÊܮܨÜ, iàÊÜí £Pæ¿á ÆPÜÒ|. ±ÜÅ£©®ÜÊÜä, ±ÜÅ£ PÜÒ|ÊÜä gWÜñÜᤠ®ÜÊÜáWæ Jí¨ÜÆÉ Jí¨Ü®Üá° PÜÈÓÜáñܤ¨æ. A¨Ü®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜá ¿áÍÜÓÜÕ®Üá° AÃÜÓÜáñܤ ÖæãàWÜáÊÜâ¨æà iàÊÜ®ÜÊÜÆÉÊæ? ÖæãÓÜ ÍÜQ¤ GÈÉí¨Ü ŸÃÜáÊÜâ¨Üá? Êæç´ÜÆÂ, ÖÜñÝÍæWÜÚí¨Ü ÓæãàñÜáÖæãà¨ÜÊÜÄWæ ŸÖÜÙÜ ¨æãvÜx ñÜvæÁáí¨ÜÃæ C¨Üá: G¨Ü᪠¯ÆáÉÊÜâ¨ÜPæR aæçñܮܠGÈÉí¨Ü ŸÃܸæàPÜá? Óæãà騆 ÊæáàÇæ ÓæãàÆá, ÓÝÆ¨Ü ÊæáàÇæ ÓÝÆ¨Ü ÖæãÃæ. ®ÝÆãR PÜvæÀáí¨Ü ×íÔÓÜᣤÃÜáÊÜ bíñæWÜÙÜá. Cí¥Ü ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ¿ÞÊÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜä ÔWÜᣤÆÉ; ÊæáàÆPæR G£¤ ¯ÈÉÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤¿áã PÝ~ÓÜᣤÆÉ. C¨ÜPæRà®Üá ±ÜÄ ÖÝÃÜ? 7


D ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ÊÜáÃæñÜáÖæãàWÜáÊÜ Jí¨Üá AñÜÂíñÜ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ËaÝÃÜÊæí¨ÜÃæ, Aí¥Ü ÍÜQ¤, aæçñÜ®ÜÂ, ÓÜÖÝ¿á WÜÙÜá ¸æàÃæ GÈÉí¨ÜÇæãà ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ ; AÊÜâ ®ÜÊæã¾ÙÜWæÁáà ÊÜá®æ ÊÜÞwÊæ. ®ÜÊÜáWæ A¨ÜÃÜ AÄËÆɨæ, AÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX ©PÜáR ñæãàaÜ¨æ ®ÜÃÜÙÜᣤ¨æªàÊæ, AÐær. ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ ÓÜã–£ì¿á ®ÜáwWÜÙÜ®Üá° ®æ®æ²ÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá: ""¯ÊÜá¾ÈÉ ¯àÊÜâ ÍÜÅ¨æœ Cw. ¯ÊÜáWæ ÇèQPÜ ÓÜí±ÜñÜᤠ¸æàPݨÜÃæ ÓÝÖÜÓÜ©í¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞw. ƼÔÁáà ƼÓÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° E¨Ýñܤ »ÝÊÜ®æWÜÚí¨Ü ÊÜáñÜᤠ«æç¿áì©í¨Ü ñÜáí¹, AÊÜ®æ°à ÖÜWÜÆá ÃݣŠ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ bí£Ô. AÊÜâWÜÚí¨Ü ±ÜÅaÜívÜ PÜÊÜáì ÓÝ«ÜÂÊÝWÜŸÖÜá¨Üá... CÆÉ, ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá Gí©WÜã ÖæàÙܸæàw. HPæí¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ A®Ý©, A®ÜíñÜÃÜá. ¯ÊÜá¾ ÓÜÖÜg ÓÜÌ»ÝÊܨæãí©Wæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ PÝÆ&¨æàÍÜWÜÙÜã WÜ|®æWæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜâ¨Ü®Ý°¨ÜÃÜã ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜ ŸÈÉÄ. ¯àÊÜâ ÓÜÊÜìÍÜPܤÃÜá.'' ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü ÓÜ®ÝñÜ®Ü ñÜñܤ$ÌÊÝ¨Ü Êæà¨ÝíñÜÊÜâ ÓÝÃÜáÊÜ AñܨÜá½ñÜÊݨÜ, AñÝÂÍÜc¿áìPÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜñÜÂ˨Üá. ®ÜÊæã¾ÙÜ WæÁáà GÆÉ ÍÜQ¤ AvÜPÜÊÝX¨æ. A¨Ü®Üá° ÊÜÂPܤWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà ®ÝÊÜâ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü PÝ¿áì. ÖæàWæ A¨Ü®Üá° ÊÜÂPܤWæãÚÓÜá ÊÜâ¨Üá? E¨Ýñܤ bíñÜ®æWÜÚí¨Ü, ¨æàÖÜ&ÊÜá®ÜÓÜáÕ&Ÿá©œWÜÙÜ ÓÜÊÜá±ÜìPÜ ŸÙÜPæÀáí¨Ü ÖÝWÜã ÍÜŨæœ, BñܾËÍÝÌÓÜWÜÚí¨Ü. ÊÜáá®Üá°XY PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÃÝWܸæàPÜá. C¨Ü®Üá° PÜÈ¿áÆá ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜááí¨æ ÊÜáÖÝÊÜÂQ¤WÙÜ ,Ü ËàÃÝ—ËàÃÜÃ,Ü ÓÝÌËá ËÊæàPÝ ®Üí¨ÜÃÜíñÜÖÜ A«Ý£¾PÜ ÊÜáÖݱÜâÃÜáÐÜÃÜ iàÊÜ®Ü&B¨ÜÍÜì WÜÚÊæ; AÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü ÖÝWÜã E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜ A®ÜáÓÜÃÜOæ ¬ CÐÜrÄí¨ÜÇæà ®ÝÊÜâ ®ÜÊæã¾ÙÜXÃÜáÊÜ GÆÉ ÍÜQ¤&ÓÝÊÜá¥ÜÂì WÜÙÜ®Üã° ÖæãÃÜÖæãËá¾ÓÜŸÇæÉÊÜâ. ®ÜãÃÜá ÓÜÆÖæWÜÙÜ Wæãí¨ÜÆ "Pæor ÊæáàÇæ Ÿá©œ' GíŸ Wݨæ¿á ÊÜÞ£¨æ. ÓÝPÜÐÜár ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñæãÙÜÇÝo, U®Ü°ñ,æ ÖÜñÝÍæWÚÜ í¨Ü PÜíWæoár, "®Ý®Üá AñÜÂíñÜ ¯ÃÜá±ÜÁãàX¿ÞX¹pær' GíŸ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãívÜ ŸÚPÜÊÜÐærà A®æàPÜÃÜá ÖÜÆÊÜâ PÜvæ ÓÜÖÝ¿áPÝRX AÇæ¨ÝvÜáñݤÃæ. ¸ÝƨÜÈÉ EñܤÊÜá ÎPÜÒ|, ×Ä¿áÃÜ ÓÜÆÖæ, £Ú¨ÜÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü CÊÜâWÜÙÜ ®æÃÜÚ®ÜÈÉ ¸æÙæ¨Üá Ÿí¨ÜÊÜÄWæ CíñÜÖÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü £Ú©ÃÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÜâ¨æãà PÝÃÜ|PÝRX iàÊܮܨÜÈÉ Êæç´ÜÆÂÊÜâípݨÝWÜ A¨Ü®áÜ ° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ŸWæ ÖæàWæ & GíŸá¨Üá Wæ㣤Æɨæ J¨ÝªvÜáÊÜÊÜÄWæ, GÈÉWæ ÖæãàX ¿ÞÃÜ ÓÜÆÖæ&ÓÜÖÝ¿á ±Üvæ¿áÈ GíŸá¨æà £Ú¿á¨ÝWÜáñܤ¨æ. CñÜÃÜÃÜ ÓÜÆÖæ¿á ÊæáàÃæWæ AÊÜÃÜá Êæç¨ÜÂÃÜ ŸÚWæãà, Pè®æÕ ÈíW… ÓæíoÃ…WÜÚWæãà, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜýÃÜ ŸÚWæãà, BÍÜÅÊÜá WÜÚWæãà ÖæãàWÜáñݤÃæ. ÖÜñÜᤠPÜvæ ÖÜñݤÃÜá ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üá° 8

PæàÙÜáñݤÃæ; J¸æ㺟ºÃÜ ÓÜÆÖæ Jí¨æãí¨Üá Äà£. GÆÉ ÓÜÆÖæ WÜÙÜ Wæãí¨ÜÆ©í¨Ü H®Üá ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨Üá £Ú¿á¨æ ÊÜáñܤÐÜár PÜíWævÜáñݤÃæ. DñÜ®Ü ÓÜÊÜáÓæÂÁáà®Üá, A¨ÜPæR PÝÃÜ| Êæà®Üá, A¨Ü®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ ÊÜÞWÜì ¿ÞÊÜâ¨Üá CÊÜ®æ°ÆÉ AÊÜáãÇÝWÜÅÊÝX ±ÜÄÎàÈÔ ÁãàWÜ ÓÜÆÖæ ¯àvÜáÊÜ Eñܤ ÊÜáÃÜã CÆÉ©ÆÉ. B¨ÜÃæ Aí¥ÜÊÜÃÜá ËÃÜÙÜ, C¨ÜªÃÜã ÓÜáÆ»Ü ÊÝX ¨æãÃÜPÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨ÜÃæãí©Wæ, ÖÜ| WÜÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ÖÜñݤÃÜá ŸWæ¿á ¯ÃÜá±ÜÁãàX ÓÜÆÖæ ¯àvÜáÊÜ, »Ü¿á ÖÜáqrÔ AÊÜÃÜ®Üá° ±Ü¨æà ±Ü¨æà ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜíÓæ§ WÜÙÜã, ÊÜÂQ¤WÜÙÜã CÆÉ©ÆÉ. »ÜËÐÜÂ, hæãÂà£ÐÜÂ, ÊÜáíñÜÅñÜíñÜÅ WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ EñܤÊÜá »ÜËÐÜ PÜqrPæãvÜáÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àvÜáÊÜ A®æàPÜ ÊÜáí© B«Üá¯PÜ ±ÜíwñÜÃÜáWÜÚWÜã ŸÃÜËÆÉ. Cí¥Ü ÓÜÆÖæWÜÙÜ Wæãí¨ÜÆ©í¨Ü ÊÜáñܤÐÜár PÜáXYÖæãàWÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÜÊæà A—PÜÊæíŸá¨Ü®Üá° CÈÉ ÖæàÙÜÇæà¸æàPÝX¨æ. ÖÜñÝÍæWæãÙÜWݨÜÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆá ñÜÊÜá¾ÈÉ ±ÜÅΰÔPæãÙÜÛ ¸æàPÜá: ¯gÊÝX¿áã ñÜ®ÜWæ G¨Ü᪠¯íñÜá, Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿á®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝX¨æÁá? ÖÝX¨ÜªÃæ, Êæã¨ÜÆá hÝvÜÂÊÜ®Üá° Qñæã¤Wæ¿á¸æàPÜá. PÜíWæwÓÜáÊÜ, bíñæ WÜÙÜ®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊÜ ÁãàaÜ®æWÜÙÜ®Üá° CÆÉÊÝXÓܸæàPÜá. ÓÜÄ ¿Þ¨Ü BÇæãàaÜ®æ, ÁãàWÜ £ÙÜáÊÜÚPæ, ÖæàWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜ ¸æàPæíŸ AÄÊÜâ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊæáçWÜãwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÖÜáqr ¯í¨ÜÇæà ¿ÞÃÜã GÆÉ AÄÊÜ®Üã° Öæãí©ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ±ÜÅ£ Áãí¨Ü®Üã° ®ÝÊÜâ CñÜÃÜÄí¨ÜÇæãà, ®ÜÊÜᾨæà A®Üá»ÜÊÜ ©í¨ÜÇæãà PÜÈñÜáPæãívæà ¸æÙæ¿ááñæ¤àÊæ. ®ÜÊÜá¾ÈÉÃÜáÊÜ ÓÜí±Ü ®Üã¾Æ ¬ ÖÜ|, PÝ¿áìPÜáÍÜÆñæ, ˨Ý»ÝÂÓÜ,(PÜêÑWæ) »ÜãËá ¬ ¿ÞÊÜâ¨æà BXÃÜÈ, A¨æÐærà AƳÊÝXÃÜÈ, A¨Ü®Üá° ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜ ŸWæ ÖæàWæ Gí¨Üá Êæã¨ÜÆá £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸àæ PÜá. PÜÅÊæáà| ÓÜí±Ü®ã Ü ¾ÆÊÜ®áÜ ° ¨ÜêyÜ WæãÚÓÜáñܤ, ÊÜê©œ ÊÜÞvÜáñܤ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü A¨Üá ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX ±æäàÑÓÜáÊÜâ ¨ÜÆɨæ, C®Üã° ÖÜñݤÃÜá g®ÜÄWæ iàÊÜ®Ü ±æäàÐÜPÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ±ÜÅ¿áñÜ°¨Ü ´ÜÆ JŸº ÎÅàÊÜáíñÜ ñܮܰ CŸºÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜ¿áÔÕWæ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜ®Üá° ñܮܰ ŸÚWæ PÜÃæ¨Ü. ""®Ü®ÜX®Üá° ÊÜ¿áÓÝÕÀáñÜá. ËÍÝÅí£¿á iàÊÜ®Ü ¸æàPæ¯ÓÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÝWÜÇݨÜÃÜã ÓÜñÜᤠÖæãà¨æà®Üá. ¯àËŸºÃÜã ¿ááÊÜPÜÃÝX©ªàÄ. ÊÜááí¨æ ÖæàWæ iàËÓÜŸÈÉÄ GíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá AÄ¿á¸æàPÝX¨æ'' Gí¨Ü. CŸºÃÜá ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ×Ä¿áÊÜ®Üá PæàÚ¨Ü, ""A¨æàPæ A±Ý³, ¯àÊÜâ aæ®Ý°X ÓÜí±Ý©Ô CÐæãrí¨Üá BÔ¤¿á®Üá° ®ÜÊÜáWÝX ¹qr©ªàÃÜÇÝÉ?'' QÄ¿áÊÜ®Üá H®Üã ÊÜÞñÜ®Ývܨæ ÓÜáÊÜá¾ ¯¨Üª. ñÜí¨æ ×Ä¿á ÊÜáWÜ®Üñܤ ®æãàw, ""®Ý®Üá ¨Üáw¨Üá ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÓÜí±Ý©Ô¨æªà®æ, ¯g. ®Ü®ÜWæ A¨Üá ñÜ겤 ¯àw¨æ. B ÓÜí±Ü ñܤ®æ°ÆÉ ¯ÊÜáWæ ¯àvÜŸÖÜá¨Üá, B¨ÜÃæ A¨Üá ¯ÊÜᾨÝWܨÜá. ¯àÊæà ¨Üáw¨Üá ÓÜí±Ý©Ô. BWÜ A¨Üá ¯ÊÜᾨÝWÜáÊÜâ¨Üá.'' BWÜ ×Ä¿á ÊÜáWܯWæ ñÝ®æà ÓÜí±Ý©ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸá¨Üá ñæãàaܨÝÀáñÜá. ""®ÝÊÜâ ÓÜáS¨ÜÇæÉà ¸æÙ橨æªàÊæ. K¨Üá ŸÃÜÖÜ ¹orÃæ H®Üã PÜÈ£ÆÉ. DWÜ ®ÝÊæà ¨Üáw¿ááÊÜ⠨ݨÜÃÜã ÖæàWæ?'' Gí¨Üá AÊÜ®Üá PæàÚ¨Ü. A¨ÜPæR ñÜí¨æ, ""¯àËŸºÃÜã ¸æàÃæ FÃÜáWÜÚWæ ÖæãàX. ¯ÊÜᾠ˨æ¿á®Üá° ŸÙÜÔPæãÚÛ. ®Ý®Üá ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆ«Ü®ÜÊÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔ. GÐÜár ¸æàWÜ®æ ÓÜí±Ý©ÔPæãívÜá ŸÃÜᣤàÃæãà ®æãàvÜá ñæ¤à®æ'' Gí¨Ü. ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà AÊÜ®Üá ÊÜáPÜRÚŸºÃÜ®Üã° ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞX PÜÃæ¨Ü. ×Ä¿á ÊÜáWܯWæ Jí¨Üá ÆPÜÒ ÃÜã±ÝÀá ¯àw¨Ü. ""C¨æà ÊÜáãÆ«Ü®Ü. C¨Ü®Üá° hÝWÜÅñæÀáí¨Ü ŸÙÜÔ, ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜÞvÜá'' Gí¨Ü. A®ÜíñÜÃÜ GÃÜvÜ®æà ÊÜáWܮܮÜá° PÜÃæ¨Üá Jí¨æà Jí¨Üá »ÜñܤÊÜ®Üá° ¯àw, ""C¨æà ¯®Ü° ÊÜáãÆ «Ü®Ü. ÖæàWæ C¨Ü®Üá° E±ÜÁãàXÓÜᣤàÁãà ®æãàvÜá'' Gí¨Üá PÜÙÜá×ÔPæãor. Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÊÜáWÜ ÖÜÆÊÜâ FÃÜáWÜÙæÇæÉÆÉ ÓÜáñݤw¨Ü. ÖÜÆÊÜâ ÊÜáí© Óæ°à×ñÜÃÜ®Üã° ÓÜí±Ý©Ô¨Ü. ÊݱÝÃÜ BÃÜí¼ Óæãà| Gí¨Üá GÆÉÃÜã ÁãàbÔ, AíWÜwÁãí¨Ü®Üá° ñæÃæ ¨ÜÃáÜ . PæÆÊæà ©®ÜWÙÜ È Ü É ÊݱÝÃÜ ÊÜê©œ¿ÞÀáñÜá. C®æ°à®Üá, AíWÜw AÊÜÄWæ »ÝÄà ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ñÜÃÜÇÝÃÜí¼Ô¨æ G®Üá° ÊÜÐÜrÃÜÈÉ JŸº Óæ°à×ñÜ AÈɨܪ GÆÉ ÓæãñÜá¤WÜÙÜ®Üã° A±ÜÖÜÄÔ ±ÜÃÝÄ¿Þ¨Ü. ©ÊÝÚ¿Þ¨Ü AíWÜw¿á®Üá° ÖæàWæ ¯ÊÜì×ÓÜ ¸æàPæãà £Ú¿á¨æ, Óæ°à×ñÜÃÜÈÉ PÜaÝco BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. BÃæãà±Ü, ±ÜÅñÝÂÃæãà±ÜWÜÚí¨Ü gWÜÙÜÊÝvÜáñܤ, GÆÉÃÜã D Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÊÜáWܮܮæ°à A±ÜÃÝ—¿á®Ý°XÔ, B Fįí¨Ü KwÔ¹orÃÜá. ®ÝÆáR £íWÜÙÜÇæÉà GÆÉ ÊÜáãÆ«Ü®ÜÊÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá AÊÜ®Üá ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÚ¨Ü. GÃÜvÜ®æà ÊÜáWÜ Jí¨æà Jí¨Üá »ÜñܤÊÜ®Üá° Pæç¿áÈÉ ×w¨Üá PæãívÜá B Fįí¨Ü ÖæãÃÜo. FÃÜ ÖæãÃÜWæ Jí¨Üá ÊÜáÃÜ ¨Üw¿áÈÉ ËÍÝÅí£ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ, Pæç¿áÈɨܪ »ÜñܤÊÜ®æ°à ®æãàvÜñæãvÜX¨Ü. C¨ÜªQR¨Üªíñæ AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÁãàaÜ®æ ÖæãÙæÀáñÜá™: ""Jí¨Üá »ÜñܤÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ñÜí¨æ Pæãqr¨ÜªÃÜÇæÉà®æãà ËÍæàÐÜ A¥Üì˨æ. D »ÜñܤÊÜ®Üá° ±æçÃÜá ÊÜÞw¨ÜÃ,æ A¨Üá BÃæãàWÜÂPÜÃÊ Ü ÝX ¸æÙ¨ æ ÃÜ ,æ A¨ÜÄí¨Ü ®ÜãÃÜá »ÜñܤWÜÙÝWÜáÊÜâÊÜâ. B ®ÜãÃÜÄí¨Ü ÓÝËÃÜ, ÓÝËÃÜ©í¨Ü, ÆPÜÒ ... KÖæãà! A¥ÜìÊÝÀáñÜá.'' »Üñܤ¨æãÙÜWæ A®ÜíñÜ ÓÝ«ÜÂñæ WÜÚÊæ, B ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ñÝ®Üá AÄ¿áÇæí¨æà ñÜí¨æ A¨Ü®Üá° Pæãqr¨ÝªÃæ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜ®Üá PÜívÜáPæãíw¨Üª. ÁãàWÜ ÓܧÙܨÜÈÉ, ÓÜÄ¿Þ¨Ü PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ AÊÜ®Üá B »ÜñܤÊÜ®Üá° ¹£¤

H²ÅÇ… 2018

±æçÃÜá ÊÜÞw¨Ü. ±æçÃÜ®Üá° ÊÜê©œWæãÚÓÜáñܤ Öæãà¨Ü; ÁãàWÜ PÜêÑPܮݨÜ. PÝÆPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ BÔ¤, ÓÜí±ÜñÜᤠWÜÚÔ¨Ü. AÊÜ®Üá ÊÜáÃÜÚ ñÜí¨æ¿á ŸÚWæ Ÿí¨Ü. ñÝ®Üá ÓÜí±Ý©Ô¨Ü A±ÝÃÜ ÓÜí±Üñܤ®æ°ÆÉ ñÜí¨æWæ J²³Ô¨Ü. AÊÜ®Ü ñÜí¨æ BWÜ ÖÝÔWæ ×w©¨Üª. ×Ä¿á ÊÜáWÜ ñÜí¨æ¿á BÔ¤¿á®æ°à ®æãàw PæãÙÜáÛ£¤¨Üª. QÄ¿á ÊÜáWÜ®Ü PÜ¥æ¿á®æ°ÆÉ PæàÚ¨Ü ñÜí¨æ, ×Ä¿á ÊÜáWܮܮÜá° ŸÚWæ PÜÃæ¨Üá ÖæàÚ¨Ü, ""®æãàvÜá, ¯®Ü° ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü Gí¨ÜÃæà®Üá GíŸá¨Ü®Üá° PÜÈ£¨Ýª®æ. ®Ý®Üá AÊܯWæ Pæãor ÊÜáãÆ«Ü®Ü Jí¨æà Jí¨Üá »Üñܤ. Cí¨Üá AÊÜ®Üá ÓÝËÃÜ ÊÜáãpæ »Üñܤ ñÜí¨Üá ÖÝQ¨Ýª®æ. AÊܯWæ ®Ý®Üá »Üñܤ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¯àw¨æªà®æí¨ÜÃæ, Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸ Ë¨æ ¿á®Üá°. ¯®ÜWÜ㠮ݮÜá A¨Ü®æ°à Pæãqr¨æª. B¨ÜÃæ ¯à®Üá PÜÈ¿áÈÆÉ.'' ×Ä¿á ÊÜáWܯWæ A¨Üá A¥ÜìÊÝÀáñÜá. ñÜÊÜá¾®Ü ¨ÜáwÊæá, ÍÜÅÊÜá, ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜ®Üá° PÜívÜá, AÊÜ®ÜÆãÉ ÖæãÓÜ iàÊÜ®Ü¨Ü ¸æÙÜPÜá ËáíbñÜá. iàÊÜ®Ü EñܤÊÜáWæãÙÜÛÆá EñܤÊÜá »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ¸æàPÜá. Aí¥Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÊÜáãw ŸÃܸæàPݨÜÃæ, ¨æç×PÜ BÃæãàWÜ ÖÝWÜã ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ EñܤÊÜáÊÝXÃܸæàPÜá. C¨ÜÃæãí©Wæ PÜÈ¿ááÊÜ WÜá|, CñÜÃÜÃæãí©Wæ ×ñÜPÜÃÜÊÝ¨Ü Óæ°àÖÜÓíÜ Ÿí«Ü, ±ÝÅÊÜÞ~PÜñ,æ ÓÜññÜ Ü ±ÜÅ¿áñÜ°±v Ü áÜ ÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì CÊÜâWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃܸæàPÜá. E¨ÝÔà®ÜËÆɨæ ÍÜÅÊÜá±ÜvÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ ÁãàWÜ ´ÜÆÊÜ®Üá° ±Üvæ¨æà £àÃܸæàPÜá. C¨ÜÃæãí©Wæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜŸÆÉ ÊÜá®Ü@ÍÜQ¤, ¨ÜêyÜ ËÍÝÌÓÜ, BñܾÍÜÅ¨æœ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ""®ÝÊÜâ H®ÝXÃÜáÊæÊæäà A¨ÜPæR ®ÝÊæà ÖæãOæ. ®ÝÊÜâ H®ÝWܸæàPæí¨Üá ®ÜÊÜá¾ CaæfÀáÃÜáÊÜâ¨æãà, ÖÝWÝWÜÆá ÍÜQ¤¿áá ®ÜÊÜá¾ÈÉÁáà CÃÜáÊÜâ¨Üá'' G®Üá°ñݤÃæ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá. ÓÝÌËáài ¿áÊÜÃÜ E±Ü¨æàÍÜ¨Ü ®ÜáwWÜÙÜá GíñÜÖÜ ÓæãàÆá, bíñæ, ÖÜñÝÍæWÜÙÜ ®ÜvÜá˯í¨ÜÆã ®ÜÊÜá¾®Üá° Ÿw¨æ¹ºÔ PÝ¿áì ±ÜÅÊÜêñܤÃܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜÐÜár ÍÜQ¤±Üä|ìÊÝXÊæ. ÓÝÌËáài ¿áÊÜÃÜ PÜê£WÜÙÜ A«Ü¿á®ÜÊæäí¨æà ÖÜÆÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° Ÿ¨Ü ÇÝÀáÔ¨æ, DWÜÆã ¯ÃÜíñÜÃÜ ÓÜã–£ì ¯àvÜᣤ¨æ.

H²ÅÇ… £íWÜÙÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá 11 Ÿá«ÜÊÝÃÜ 18 Ÿá«ÜÊÝÃÜ 20 ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ 21 ÍܯÊÝÃÜ 26 WÜáÃÜáÊÝÃÜ 29 »Ý®ÜáÊÝÃÜ

HPݨÜÎ ÎÅà ŸÓÜÊÜ g¿áí£ ÎÅà ÍÜíPÜÃÜ g¿áí£ ÎÅà ÃÝÊÜÞ®Üág g¿áí£ HPݨÜÎ ÎÅà Ÿá¨Üœ ±Üä~ìÊæá 9


ÊÜááQ¤Wæ ¨ÝÄ t Ÿí«Ü®ÜPæR

PÝÃÜ| PÝÊÜáPÝíaÜ®Ü. PÝÊÜáPÝíaÜ®ÜÊæà ÓÜíÓÝÃÜ. PÝÊÜáPÝíaÜ®ÜÊæà »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜÆá ¹oárPæãvÜ ÇæãÆɨáÜ . (Jí¨Üá aèPÜ樆 áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ ÊÜááS¨Ü G¨ÜáÃÜá ×w¨ÜáPæãívÜá) DWÜ ®Ü®Ü° ÊÜááS ¯ÊÜáWæ PÝ|áÊÜâ¨æ? CÆÉ. BÊÜÃ| Ü ÊæíŸá¨Üá C¨æà. D PÝÊÜáPÝíaÜ®Ê Ü íæ Ÿ BÊÜÃ| Ü ÖæãàÀáñÜá Gí¨ÜÃæ b¨Ý®Üí¨Ü®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃ.Ü t ÊÜááSÂÊÝX ÊÜÞvܸæàPݨÜá¨æà®æí ¨ÜÃæ, ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° »ÜWÜ ÊÜíñÜ®Ü PÜvæWæ £ÃÜáXÓܸæàPÜá. JÊæ᾿áã BñܮܮÜá° ÊÜáÃæ¿áPÜãvܨÜá. A¨Üá ñæçÆ«ÝÃæ¿áíñæ AËbf®Ü° ÊÝXÃܸæàPÜá. Jí¨Üá CqrWæ¿á®æ°à BWÜÈ Jí¨Üá PÜÆÉ®æ°à BWÜÈ A¨æà »ÜWÜÊÜíñÜ Gí¨Üá »ÝËÔ ÍÜŨݜ»ÜQ¤Àáí¨Ü ±ÜäiÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, A¨ÜÄí¨ÜÇæà, »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü PÜê±æÀáí¨Ü BñÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ¨æãÃæñÜá¹vÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÜ. t ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ CÃܸæàPÝX¨ÜªÃæ ÓÜñÜÂÊÜaܮܨÜÈÉ AaÜÆ ÍÜÅ¨æœ CÃܸæàPÜá. ÓÜñÜ©í¨ÜÇæà »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. t ¿ÞÄWæ ÓÜÊÜá¿áËÃÜáÊÜâ¨æãà, AÊÜÃÜá «Ý®Ü, »Üg®æ ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÄWæ ÓÜÊÜá¿áËÆÉÊæäà AÊÜÃÜá ©®ÜPæR GÃÜvÜá ÊæàÙæ ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜÊÝX »ÜWÜÊÜíñܯWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÖÝPÜÈ. BñÜ AíñÜ¿ÞìËá. BñܯWæ Wæ㣤¨æ. CÊÜÃÜá C®æ°à®Üá ñÝ®æ ÊÜÞw¿ÞÃÜá, CÊÜÄWæ ¸æàPݨÜÐÜár PæÆÓÜPÝ¿áìWÜÚÊæ¿áÆÉ , ±Ý±Ü Gí¨Üá. BñÜ®®Ü áÜ ° ±ÝŦì ÓÜÆá ¯ÊÜáWæ ÓÜÊÜá¿áËÆÉ ; B¨ÜªÄí¨Ü BñܯWæ ¯ÊÜá¾ ÊÜPÝ Æñܤ®Üá° ÊÜ×Ô¹w. B¨ÜÃæ ®æãàwPæãÚÛ. BñÜ®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÜ ÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¨æ Öæãà©Ä Gí¨ÜÃæ, BñÜ®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜÛ¨æ Öæãà©Ä Gí¨ÜÃæ, iàÊÜ®Ü ŸÄ¨æ ÊÜÂ¥Üì. t ñÝÂWÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜ¨æ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÜÊÜ®Üá°

±Üvæ¿ááÊÜ ŸWæ ÖæàWæ? Jí¨Üá ÊÜÓÜá¤Ë®Ü ÊæáàÇæ C®æã°í¨Üá ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° Cqr¨æ AíñÜ CorPæã. ÊæáàȮܨܮÜá° ñæWæ¿á¨æ PæÙÜX®Ü¨Ü®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ŸWæ ÖæàWæ? ¯ÐÝRÊÜá »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvܸæàPÜá. B¨ÜÃæ ÓÜPÝÊÜá »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáñܤ ÊÜÞvÜáñܤ Pæã®æWæ A¨Üá ¯ÐÝRÊÜá »ÝÊÜ®æ¿ÞX ±ÜÄ|ËáÔ¹vÜáñܤ¨.æ «ÜáÅÊÜ ÃÝgÂPÝRX ñܱÓÜ áÜ Õ ÊÜÞw¨Ü. B¨ÜÃæ Pæã®æ¿áÈÉ BñܯWæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ¨æãÃæÀáñÜá. BñÜ ÖæàÚ¨Ü: "WÝi®Ü ÊÜá~WÝX ÖÜávÜáPÜᣤÃÜáÊÝWÜ b®Ü° t

10

¨æãÃæñÜá¨æà B¨ÜÃæ A¨Ü®Ý°ÃÜá ¹oár¹vÜá ñݤÃæ?' t ÓÜñܤ ÌWÜá| EípݨÝWÜ ÊÜÞñÜÅ »ÜWÜ

ÊÜíñÜ®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÊ Ü ®Ü áÜ ° ±Üv¨ æ áÜ PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ¨Ý®Ý© PÜÊáÜ ìWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜíÓÝÄWÜÙáÜ ±ÝÅÀáPÜ ÊÝX ÓÜPÝÊÜá»ÝÊÜ®æÀáí¨ÜÇæà ÊÜÞvÜá ñݤÃæ. A¨Üá JÙæÛ¿á¨ÜÆÉ. A¨Ü®Üá° ¯ÐÝRÊÜá »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨Üá ŸÖÜÙÜ JÙæÛ ¿á¨Üá. B¨ÜÃæ ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙÜ PÜt|Êæà®æãà ¯g. t ÊÜáWÜáË®Üí¥Ü ËÍÝÌÓܸæàPÜá. ÊÜáWÜá ñÝ¿á®Üá° ®æãàvÜÆá ¿ÞÊÜ Äà£¿Þ¨Ü ÊÝÂPÜáÆñæ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨æã, B Äà£¿Þ¨Ü ÊÝÂPÜáÆñæ ¸æàPÜá. Aí¥Ü ÊÝÂPÜáÆñæ EípÝÀáñÜá Gí¨ÜÃæ AÃÜáOæãà¨Ü¿áÊÝ¨Ü ÖÝWæÁáà. AÃÜáOæãà¨Ü¿áÊÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÓÜãÁãìà¨Ü¿á ÊÝWÜÇæà ¸æàPÜá. Aí¥Ü ÊÝÂPÜáÆñæ¿ááípÝ¨Ü JvÜ®æÁáà »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. t ÓÜíÓÝÃܨÜÈɨÜ᪠ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ŸÖÜÙÜ PÜÐÜr. A®æàPÜ ±ÜÅ£PÜãÆWÜÚÊæ: ÃæãàWÜ, ÍæãàPÜ, ¨ÝĨÜÅé, ÖæívÜ£ÁãvÜ®æ JÊÜá¾®ÔÜ ÕÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá, AË«æà¿á, ÊÜáãSì, ÖÜsÜÊÜÞÄ ÊÜáPÜRÙÜá ÖÜáoárÊÜâ¨Üá CñÝ©. ®Ý®æà®Üã ¯ÊÜáWæ CÊÜâWÜÙÜ ±Üqr¿á®Üá° PæãvܸæàPÝXÆÉ. B¨ÜÃÜã ÊÜÞWÜì˨æ. BWÝWÜ ¯gì®Ü±ÜŨæàÍÜPæR ÖæãàX »ÜWÜÊÜíñܯWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÓÜÈÉÓܸæàPÜá. BñÜ®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvܸæàPÜá. t Jí¨Üá ÓÜÌƳ g±ÜÊÞ Ü w E©ªà±Ü®Ê Ü ÝX¹or ÊÜÞñÜÅPæRà

»ÝËÓܸàæ PÝXÆÉ ¨æãÃæ¿á¸æàPݨæªÆÉ ¨æãÃæñáÜ ¹qrñáÜ Gí¨Üá. PÜÊÜáì Gí©WÜã iàÊÜ®Ü¨Ü E¨æªàÍÜÊÜÆÉ. C®Üã° ÊÜááí¨Üá ÊÜÄ; BWÜ PÜÊÜáìÊÜ®Üá° ¯ÐÝRÊÜá»ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ¯ÐÝRÊÜáPÜÊÜáì ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙÜ PÜÐÜr. B¨ÜªÄí¨Ü »ÜQ¤Àáí¨æãvÜWÜãw¨Ü ÊÝÂPÜáÆñæÀáí¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÓÜÈÉÓÜá; "Öæà »ÜWÜÊÜíñÜ, ¯®Ü° ±Ý¨Ü ±Ü¨Ü¾WÜÙÜÈÉ ®Ü®ÜWæ »ÜQ¤¿ááípÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜá. PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° PÜvÜÊæá ÊÜÞwPæãvÜá.¿ÞÊÜ ¿ÞÊÜ PæÆÊÜâ PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÝXÃÜáÊÜâ¨æãà AÊÜ®Üá° ¯ÐÝRÊÜá»ÝÊÜ®æ Àáí¨Ü ÊÜÞvÜÆá ÍÜPܤÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜá.' C®Üã° ÊÜááí¨Üá ÊÜĨÜÃæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÜ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. PÜÅÊæáà| BñÜ®æãvÜ®æ ¯à®Üá ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á®Üã° BvÜŸÖÜá¨Üá. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü©í¨Ü ËÊæàPܱÜÅ»Ü


"¯àÊæÆÉ ®Ü®Ü°ÊÜÃÜá'

"ÎÊݯà'

ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÊÜÞ®ÜÓܱÜâñÜÅÃÜã, ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ WÜáÃÜá»ÝÀáWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊÜááSÃÜã BX¨Üª ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü Êæã¨ÜÆ A«ÜÂPÜÒÃÝX¨ÜªÃÜá. AWÝ«Ü B«Ý£¾PÜ ÍÜQ¤¿á BWÜÃÜÊÝX¨Üª AÊÜÃÜ ©ÊÜÂÓܳÍÜìPæR JÙÜWÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®ævæWæ ÓæÙæ¿áƳorÊÜÃÜá A®æàPÜ ÊÜáí©. Aí¥Ü PæÆÊÜâ PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° CÈÉ ŸíWÝÚ WÜÅí¥ÜWÜÚí¨Ü ÓÜíWÜÅ×Ô ¯àvÜÇÝX¨æ. EñܤÊÜá ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÝXÃÜáÊÜ ÇæàSQ ©ÊÜÂñÜÅ¿áÃÜ »ÜPܤÃÜá. WÜìPæR hÝÄ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° PæÆÊÜáqrWæ ÖÜñæãàq¿áÈÉvÜÆá PÝ®Üã®Üá ®æÃÜÊÝWÜŸÆáɨݨÜÃÜã, AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÓÜĨÝÄ ¿áÈÉ ®æÇæ ¯ÈÉÓÜÆá ²Åà£Wæ ±Ü¿Þì¿á G¯ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÍÜQ¤ÀáÆÉ! ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ²Åà£Ááà CÐÜár ÍÜQ¤ÍÝÈ ¿ÞXÃÜáÊÝWÜ ÊÜáÖÝhÝn¯WÜÙÜ ÊÜáÊÜáñÜÌÃ× Ü ñÜÊäÜ ¯ÓÝÌ¥ì Ü ÊÜä B¨Ü ²Å࣠ÊÝñÜÕÆ嬆 ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄñæ Gí¥Ü©ªÃÜŸÖÜá¨Üá! C®Üá° ÊÜáÖݱÜâÃÜáÐÜÃáÜ B ¯Ãܱàæ PÜÒÊÝ¨Ü ÊÝñÜÕÆÂÊÜ®áÜ ° ÊÜáÊÜá ñæ¿á »ÜÃ~ Ü ÁãÙÜXoár A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃ,æ A¨ÜÃÜ ñÝÃÜPÜ ÍÜQ¤Wæ ËᣠGÈɨæ?

gWÜ£¤®ÜÈÉ ²Å࣠Jí¨Üá A±ÜÃÝiñÜÊÝ¨Ü ÍÜQ¤. iàÊÜÊæäí¨Üá

ñܮܰ ÓÜÌ»ÝÊÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ËPÜÓÜ®Ü Öæãí© ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿á®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛÆá ²Åࣿá AWÜñÜ AÑrÐÜrÆÉ. Êæç˫ܱÜä|ì ×®æ°ÇæWÜÙÜá, ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠA¼ÃÜábWÜÙÜáÙÜÛ g®ÜÄÃÜáÊÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÊÜÂQ¤Á㟺 bÃÜíñÜ®Ü ÊÜáèÆÂWÜÙÜ®Üá° ÓÜ¨Ý ±ÝÈ ÓÜáñܤ, ñÜ®æã°ÙÜX®Ü ±Üä|ì ÓÜñܤ ÌPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX ÓÝ«Ü®æ ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñܤ, ÓÜÊÜÞgPæR ×ñÜÊÝWÜáÊÜíñæ ¸ÝÙÜÆá ²Å࣠¨ÜêyÜÊÝ¨Ü FÃÜáWæãàÈ®Üíñæ BÓÜÿ æ ÞWÜŸÆáɨáÜ . ¨ÜáÊÜÞì H²ÅÇ… 2018

AñÜá®ܰñÜ B«Ý£¾PÜ A®Üá»Üã£, AÓܨÜêÍÜ ±ÝËñÜÅÂ, Ahæà¿á ±ÜÅ»ÜáÍÜQ¤, A±ÜÄËáñÜ ÇæãàPÜPÝÃÜá| CÊÜâWÜÙÜÈÉ Jí¨æãí¨Üá AíÍÜPÜãR ¯ÊÜìaÜ®Ü G¯ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÊÜÞ®ÜÓܱÜâñÜÅ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃܨÜá. B ÊÜÂQ¤ñÌÜ¨Ü Z®Üñ,æ ÊæçÍÝÆÂ, L®Ü°ñÂÜ , WÝyÜñæ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ«Üá¿áì WÜÙáÜ ÊÜÞ£Wæ ¯ÆáPÜ¨Ü ÊÜáÖÜñ¤ÜÃÜ ñÜñ¤Ü$ÌWÙÜ Ü ÊÜÂPܤÃã Ü ±Ü. ŸÚÓÝÄ ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° »ÜÊÜ¨Ü ¸æàWæÀáí¨Ü ¹wÔ, B«Ý£¾PÜ ±Ü¥Ü¨ÜÈÉ ÊÜáá®Ü°væÔ, ñÜÊæᾨæ¿á ñæPæR¿áÇæÉà bÃÜPÝÆ EÚÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÝñÜÕÆÂÔí«Üá ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÝñÜÕÆÂÊÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ. EÖÜáí, ÖÝWæ®áÜ °ÊâÜ ¨Üá ÓÜÄ¿ÞWÜÇÝÃܨáÜ ! AËáñÜÊÝ¨Ü AÊÜÃÜ ²Åà£, A¼ÊÜÂQ¤¿á C£Ëá£ÁãÙÜWæ ÔÆáPÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜ⠨ݨÜÃÜã ÖæàWæ? hæãñæWæ, AÊÜÃÜá BWÝWÜ "®Ý®Üá ²Åà£ÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤Wæ, ®Ý®Üá AÊܮܮÜá° ²Åà£ÓÜᣤ¨æªà®æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá £Ú¨Üá ¹orÃæ, C®Üá° A¨Üá ²ÅࣿÞWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ?' G®Üá° £¤¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ PæÆÊÜâ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü Óܯ°ÊæàÍÜWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÂÍÝÈ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ŸÚ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÝñÜÕÆÂÊÜ®Üá° ÊÜá®Ü¹bc ÊÜÂPܤ±Üw Ô¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ñÜÊÜáWæ ²ÅࣱÝñÜÅÃÝ¨Ü B ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° ñÝÊÜâ GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñܨÜÊÜÃÜá Gí¨Üá ÔÌàPÜÄÔ¨æªàÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üã° PÜÙÜPÜÚ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ £ÚÓÜᣤ¨ªÜ ÃáÜ . B ±ÜÃÊ Ü áÜ ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÊÜÞ«Üá¿áì ÊÜáñÜᤠAËÓܾÃÜ ~à¿áñæ, »ÝÊÜ®æWæ ÊÜÞñÜÅ »ÝWÜÍÜ@ ¯ÆáPÜáÊÜí¥Ü¨Üáª! C®Üá° 11


AÊÜâWÜÙÜ ±ÜÄOÝÊÜá? PæÙÜX®Ü GÃÜvÜá Óܯ°ÊæàÍÜWÜÙÜ AÊÜ ÇæãàPÜ®ÜÊæà A¨ÜPæR EñܤÃÜ! JŸº ¿ááÊÜPÜ "ÎÅà ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ PÜ¥ÝÊÜáêñÜ' (PܮܰvܨÜÈÉ "ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü') WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° K© ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜñܤ BPÜÑìñÜ ®Ý¨Ü. B¨ÜÃæ B WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ¯gPÜãR AÊÜ®Ü ÖÜê®Ü¾®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÓÜãÃæWæãívÜ ÊÜáÖÝÊÜÂQ¤ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÊÜÞ®ÜÓ± Ü âÜ ñÜÅ ÃÝTÝÆ. B ¿ááÊÜP¯Ü Wæ, PÜ¥ÝÊÜáêñÜ¨È Ü É ÃÝTÝÆ ¯ÃÜáÊÜ »ÝWÜWÜÙæÆÉ AÔàÊÜá B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° JÓÜÃÜáÊÜ ÃÜÓÜZqr WÜÙÜá G¯Ô B±Ü¤ÊݨÜÊÜâ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ²Åࣿá ÃÝTÝ Æ®æà "ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨Ü' G®Üá°ÊÜ ÓÜí®ÝÂÓÜ ®ÝÊÜá©í¨Ü ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü ÊÜáÖÝ«ÜÂPÜÒÃÝXÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áÊÜä B ¿ááÊÜPܯWæ ¿ÞÄí¨ÜÇæãà £Ú¨ÜáŸíñÜá. DWÜ AÊÜ®Ü AíñÜÃÜíWܨæãÙÜWæ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü©í¨ÜÆɨæ C®Ý°ÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÆã E±ÜÍÜÊÜá®ÜWæãÙÜÛ¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ aÜvܱÜwPæ! B ¿ááÊÜPÜ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ±ÜűÜÅ¥ÜÊÜá ¸ÝÄ ÓÜí—Ô¨Ü᪠±ÜâÄàûæàñÜŨÜÈɨܪ "ÍÜίPæàñÜ®Ü' G®Üá°ÊÜ ŸíWÜÇæ ¿áÈÉ. A¨Üá ÊÜááÓÜÕíhæ¿á ÓÜÊáÜ ¿á. ÍÜίPæàñÜ®¨ Ü Ü ÊÜááí©¨Üª E¨Ý®ÜÊܮܨÜÈÉ®Ü ÊÜá®æãàÖÜÃÜ PÜáÓÜáÊÜáWÜÙÜ PÜí±Üâ ÊÜá®æ ÁãÙÜX®Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÊÜÞ«Üá¿áìÊÜ®Üá° ñÜáí¹ÔñÜá¤. AÈÉ®Ü ËÍÝÆÊÝ¨Ü ÖÜhÝÃܨÜÈÉ ÓèÊÜá WÜí¼àÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌܨ,Ü ÓÜÊáÜ á®Ü°ñÜ ¯Æá訆 ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®íÜ ¨ÜÃáÜ PÜábì¿á ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá ÖÜáPÝR Óæà¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜááTÝÃÜËí¨Ü¨ÜÈÉ ñܱäæ àg®ÜÂÊÝ¨Ü ©à²¤, ®æãào¨ÜÈÉ ±ÜÄÍÜá¨Üœ ±æÅàÊÜá¨Ü ±ÜÅ»æ. ¿ááÊÜPÜ AÊÜÃÜ ±Ý¨Ü±Ü¨Ü¾WÜÙÜ ÊæáàÇæ ÎÃÜÓÜÕ¯°ÄÔ ±ÜÅOÝÊÜá ÓÜÈÉÔ¨Ü. PÜvÜá¹ÔÆÈÉ PÜá©¿áᣤ¨Üª «ÜÃæÁãvÜÆ ÊæáàÇæ JÊæá¾Wæà ¸æÙÜ©íWÜÙÜ ÎàñÜÆ ÓæãÅàñÜ ±ÜÅÊÜ×Ô¨ÜíñÝÀáñÜá! DWÜ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá Óæ°àÖܱÜäÄñÜ ¨Ü¯¿áÈÉ AÊܮܮÜá° PæàÚ¨ÜÃÜá: ""®Ý®Üá ¯®Ü°®Üá° D Êæã¨ÜÇæà ®æãàw¨æªà®æ, AÆÉÊæ?'' B ¿ááÊÜPÜ ÖæàÚ¨Ü: ""CÆÉ ÊÜáÖÝÃÝh…, ®Ý®Üá ñÜÊÜá¾®Üá° »æàq ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá C¨æà Êæã¨ÜÆá.'' AÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ ÖæàÚ¨ÜÃÜá: ""ÖÝní, ¯®Ü°®Üá° ®Ý®æÇæãÉà ®æãàw¨æªà®æ. B¨ÜÃæ ¯à®Üá CÐÜár ©®Ü CÈÉWæàPæ ŸÃÜÈÆÉ?'' Gí¨Üá. B© AíñÜÂWÜÚÆÉ¨Ü ñÜËá¾àÊÜìÃÜ ¸Ýí«ÜÊÂÜ ¨Ü ®æ®Ö Ü áÜ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá WÜÙÈ Ü É! AÊÜ®áÜ ±ÜâÄàûæàñÜŨÜÈÉÃÜáÊÜÐÜár PÝÆÊÜä ±ÜÅ£©®Ü GÃÜvÜá ÓÝÄ ñÜÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨ÜáÖæãàWÜáÊÜíñæ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ ®Üí¨ÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ñÜÊÜáWÝX CÐÜár PÝÆ ÖÜíŸÈԨܪ AÊÜ ®æ¨æWæ ñÜÊÜá¾ Óݯ°«Ü ÓÜáSÊÜ®Üá° «ÝÃÝPÝÃÜÊÝX PÜÃÜá~ÓÜáÊÜ ñÜÊÜPÜ AÊÜÄWæ! B ¿ááÊÜPÜ AñÝ®Üí¨Ü©í¨Ü AÊÜÃÜ Bþæ ¿á®Üá° ±ÝÈÔ¨Ü. ±ÜÅ£ ÓÝÄ AÊÜÃÜ ŸÚÓÝĨÝWÜÆã AÊÜÃáÜ AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ÊÝñÜÕÆ嬆 ÊÜá«ÜáÊÜ®Üá° ÊÜÑìÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÝ°®Ü 12

¿ÞñæÅ¿á ÍÜá»Ü©®Ü PÜÙæ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ B ¿ááÊÜPÜ ±ÜâÄàûæàñÜÅ©í¨Ü ñܮܰ ÖÜÚÛWæ ×í©ÃÜáX¨Ü. B ¿ááÊÜPÜ ñܮܰ ÊÜá®æWæ ×í©ÃÜáX¨Ü᪠A¯ÊÝ¿áìñæ Àáí¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà. B¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ÊÜá®Ü¨Ü ñÜáí¸æÆÉ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ ÊÜáíWÜÙÜPÜÃÜ ÊÜáã£ì, AÊÜÃÜ ÊæáàÃæ¿áÄ¿á¨Ü ²Åà£, AÊÜÃÜ Óܯ°—Wæ ÊÜáñæ¤ ñæÃÜÙÜáÊÜ B£ì! AÊÜ®æ¨æ AËÃÜñÜ ÊÝX »ÝËÓÜᣤñÜá¤, "BÖÝ! AÊÜÃæÐÜár ñܮܰÊÜÃÜá! ñܮܰ ÓÜÌg®ÜÄ XíñÜÆã ñܮܰ ÓÜÌíñܨÜÊÜÃÜá! ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Bñܾ±ÜäÊÜìPÜÊÝX AÊÜÃÜ®Üá° ²Åà£ÓܸæàPÜá' Gí¨Üá. B »ÝÊÜ®æ¿á £àÊÜÅñæ AÊÜ ®æ㟺¯Wæ ÊÜÞñÜÅ WæãñÜá¤! PæÆPÝÆ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ B ¿ááÊÜPÜ Gí.G. A«Ü¿á®ÜPÝRX PÜÆRñæ¤Wæ Ÿí¨Ü. DWÜ AÊÜ®Üá ñܮܰ ÊÜá®Ü¨ÝÓæ¿áíñæ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®íÜ ¨ÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜáñæ¤ÊáÜ ñæ¤ ÓÜí¨ÜÎìÓÜÆá AÊÜPÝÍÜÊÝÀáñÜá. D »æàqWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ AÊܯWæ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° BÍÜÅÀáԨܪ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÖÜÆÊÜâ ˨ݦìWÜÙÜ ±ÜÄ aÜ¿áÊÜä BÀáñÜá. CÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÄWæ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜáíñÜÅ©àûæ¿á®Üã° PÜÃÜá~ԨܪÃÜá. D ÓÜᩪ £Ú¨Ü ÊæáàÇæ B ¿ááÊÜPܯWÜã AÊÜÄí¨Ü ÊÜáíñÜÅ©àûæ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜ ñÜÊÜPÜ! ©®Ü PÜÙæ¨Üíñæ ÊÜáíñÜÅ©àûæWÝX AÊÜ®æ¨æ¿áÈÉ E© Ԩܪ ÊÝÂPÜáÆñæ ŸÈÀáñÜá. Jí¨Üá ©®Ü ¸æÚWæY ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜñÜᤠWÜípæ¿á ÓÜÊÜá¿á. B ¿ááÊÜPÜ Jí¨Üá ÖæãàpæÈ®ÜÈÉ ¸æÙÜX®Ü E±ÝÖÝÃÜ ÓæàË ÓÜáñܤ PÜáÚ£¨Üª. A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¹à©¿áÈÉ HPÜñÝÃÝÊÜ®Üá° ®ÜáwÓÜáñܤ »ÝÊܱÜäÄñÜ®ÝX ÖÝvÜáñܤ ÖæãàWÜᣤ¨Üª ¸ÝÊÜâÇ… JŸº®Ü ¨Ü¯ ñæàÈŸíñÜá: "WÜáÃÜáPÜê±æÀáÃÜ¨æ »ÜÊÜÓÝWÜÃÜñÜÃÜ| PÜ®ÜÔ®æãÙÜX®Ü ÓÜÌOÝì»ÜÃÜ|!'. C¨Ü®Üá° PæàÚ B ¿ááÊÜPÜ®ÜÈÉ ÊÝÂPÜáÆñæ ÊæáàÃæ ËáàÄ EQR ÖÜÄÀáñÜá. £íw £®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° A«ÜìPæRà ¯ÈÉÔ PÜ~¡àÃÜá ÓÜáÄÓÜáñܤ ŸÆÃÝÊÜá¸ÝŸá訆 ÊÜá®æWæ «ÝËÔ¨Ü. ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ŸÆÃÝÊÜá¸ÝŸá訆 ÊÜá®æ¿á ÊÜáÖÜw¿á Êæáà騆 PæãàOæÁãí¨ÜÃÜÈÉ ñÜíX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ŸÚWæ ÖæãàWÜÆá B ¿ááÊÜPÜ ÊÜáÖÜw¿á Êæã¨ÜÆ ÊæáqrÆ ÊæáàÇæ Öæhæj Cqr¨Ýª®æ, ñÜÇæÁᣤ ®æãàw¨ÜÃæ, Êæáà騆 Êæáqr ÆÈÉ ÓÜÌñÜ@ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ¯í£¨ÝªÃæ! AÊÜÃÜ®Üá° PÜívæãvÜ®æ AÊÜ®Ü »ÝÊÝÊæàWÜ¨Ü PÜpærÁãvæÀáñÜá. PÜ|á¡WÜ Úí¨Ü AÍÜáűÜÅÊÝÖÜ «ÜáËá¾QRñÜá. AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ ŸÚWæãàw AÊÜÃÜ ±Ý¨ÜWÜÚWæ ÊÜá~¨Ü. ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá AÊÜ®Ü ¸æ®Ü° ÊæáàÇæ ÊÜáê¨ÜáÊÝX Pæç¿ÞwÓÜáñܤ ËÐÜ¿áÊæà®æí¨Üá ËaÝÄÔ ¨ÜÃÜá. AÊÜ®Üá ¹PÜáRñܤÇæà "©àûæ' Gí¨Üá ñæã¨ÜȨÝWÜ, ""A¨ÜPÝRX CÐÜár bí£ÓܸæàPæ? ¯®ÜWæ ©àûæ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ'' ËÊæàPܱÜÅ»Ü


Gí¨Üá A»Ü¿áÊܯ°ñܤÃÜá. PÝÆPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ AÊܯWæ ÊÜáíñÜÅ©àûæ ¿á®Üá° A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. PæÆ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ AÊÜ®Ü ÓÝ«Ü®Ý ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿á¨Ü ¹ÃÜáWÝÚ G¨ÝªWÜ AÊܯWæ ÊÜÞWÜì ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw, BñܾËÍÝÌÓÜÊÜ®Üã°w AÊܯWæ ¸æíWÝÊÜÇÝX ¯íñÜÃÜá. ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®íÜ ¨ÜÃÜ A®Üá±ÜÊáÜ ÊÝñÜÕÆÂÊÜ®áÜ ° B ¿ááÊÜPÜ CÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ±Üvæ¨Ü®Ý¨ÜÃÜã AÊÜ®Ü ÊÜá®Ü¨æãÙÜX®Ü BÓæ Áãí¨Üá ±Üä|ìWæãÙÜÛ¨Á æ áà EÚ¨Üá¹qrñáÜ ¤. Jí¨æà Jí¨Üá ÓÝÄ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®íÜ ¨ÜÃáÜ , "¯àÊæÆÉ ®Ü®°Ü ÊÃÜ áÜ ' Gí¨Üá ¸ÝÀá ¹oár ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ñÝ®Üá bÃÜPÝÆPÜãR AÊÜÄWæ ÓæàÄ ¨ÜÊÜ®ÝXÁáà EÚ¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤à®æ G¯ÓÜᣤñÜᤠAÊܯWæ. AÊÜ Äí¨Ü B ÊÜÞñÜá Ÿí©àñæà Gí¨Üá AÊÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿á PݨÜá PÜáÚ£ñÜá. Jí¨Üá ÃݣŠAÊÜ®áÜ ÓÜ̱°Ü ¨È Ü É ÓÝÌËá ŸÅÖݾ ®Üí¨ÜÃáÜ ñܮܰ ŸÚ PÜáÚñÜá, "¯àÊæÆÉ ®Ü®Ü°ÊÜÃæà! A¨Ü®Üá° ¸ÝÀá¹oár ¸æàÃæ ÖæàÙܸæàPæ?' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Üíñæ PÜívÜ. ¯¨æÅÀáí¨Ü G¨Üª ÊæáàÇæ AÊܯWæ ÃæãàÊÜÞíaÜ®ÜÊÝÀáñÜá, ñÜ겤¿ÞWÜÈÆÉ! GÐærà B¨ÜÃÜã A¨Üá PÜ®ÜÓÜÆÉÊæ? ¯gPÜãR ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ñÝ®Üá AÊÜÃÜÊÜ®Üá G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ¨ÜêyÜ ±ÜwÓÜÈ G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü AíñÜÃÝñܾ¨Ü ÖÜíŸÆ. PÝÆ PÜÙ¨ æ íÜ ñæ AÊÜ®Ü ÊÜá®Ü¨È Ü É D ÓÜ©aæf ŸêÖܨÝPÝÃÜ ñÝÚ ¯í£ñÜá. ¿ÞÊÝWÜ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜPÝRX ñæÃÜÚ¨ÜÃÜã, "Cí¨Üá AÊÜÃÜá ñܮܰ ÊÝídæ¿á®Üá° ±ÜäÃæçÓÜŸÖÜá¨æ?' Gí¨Üá AÊÜ®¨ æ æ PÝñÜÄÔ PÜí²ÓÜᣤñáÜ ¤. CÐÝr¨ÃÜ ã Ü ñܮݰÓæ¿á PÜáÄñÜá AÊÜ®Üá Gí¨Üã AÊÜÃÜ ŸÚ ñÜáqÁãvæ¨Üá ÖæàÚPæãÙÜÛÈÆÉ. JÊæá¾ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÊÜáñæã¤àÊÜì ÓÜí®ÝÂÔà ÎÐÜÂÃÝ¨Ü ÓÝÌËá ASívÝ®Üí¨ÜÄWæ ÊÜáÇæàÄ¿Þ gÌÃÜ ñÜWÜáÈPæãíwñÜá. ËÐÜ¿á £Ú¨Ü ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ÓÜãPܤ bQñæÕ ÊÜáñÜᤠ±Ü¥Ü嬆 ÓÜáÊÜÂÊÜÓæ§WÝX AÊÜÃÜ®Üá° ŸÆÃÝÊÜá ¸æãàÓ…®Ü ÊÜá®æWæ PÜÃæ ñÜí¨ÜÃÜá. Gí©®Üíñæ B ¿ááÊÜPÜ ñܮܰ WæÙæ¿á®æ㟺®æãvÜ®æ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ ÓÜñÜÕíWÜPæRí¨Üá AÈÉWæ Ÿí¨Ü. AÈÉ gÌÃÜ ©í¨Ü ŸÙÜÆᣤ¨Üª ÓÝÌËá ASívÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° PÜívÜá ÓÜÖÜg ÊÝXÁáà AÊÜÃÜ ÓæàÊæWæ ÊÜááí¨Ý¨Ü. AÊÜ®Üá D Êæã¨ÜÇæà ÓÝÌËá ASívÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ÓÝÃ…WÝe¿á BÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ JÊæá¾ »æàq¿ÞX¨Üª. D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° AÊÜ®Üá EÇæÉàUÔ ¨ÝWÜ, ASívÝ®Üí¨ÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐܱÜoár C®Ü°ÐÜár ÊÜááPܤÊÝX AÊÜ®æãvÜ®æ ÊÜÞñÜáPÜñæ BvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ×àWæ ÓÜí»ÝÑÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜá ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá ËÓܾ¿áPÜÃÜ ËÐÜ¿áÊæäí¨Ü®Üá° ËÊÜÃÜÊÝX Ÿ~¡Ô ¨ÜÃÜá. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá PæÆ ÖæãñÜᤠÖÝÇ…®ÜÈÉ, ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜâ ¯ËáÐÜWÙÜ Ü PÝÆ ±ÜPRÜ¨È Ü É¨ªÜ ÊæÃÝívÝ H²ÅÇ… 2018

¨ÜÈÉ ÍÜñÜ±Ü¥Ü ®Üvæ¨ÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà CÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá ÓݨÜÂíñÜÊÝX AÊÜÃÜ QËWæ ¹ñÜá¤. ÓÝÌËá ŸÅÖݾ ®Üí¨ÜÃÜá C¨ÜªQR¨Üªíñæ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ B ¿ááÊÜPÜ®Ü ÓÜíŸí«ÜÊÝX ÓÝÌËá ASívÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° PæàÚ¨ÜÃÜá: CÊÜ®Ü ±ÜÄaÜ¿á ¯®ÜWæ CÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ B¨Ü¨Ü᪠ÖæàWæ? Gí¨Üá. A¨ÜPæR ÓÝÌËá ASívÝ®Üí¨ÜÃÜá ñÜÊÜÞÐæ¿á ¨Ü¯¿áÈÉ ÖæàÚ ¨ÜÃÜá: K! ®Ü®ÜWæ CÊÜ®Ü ±ÜÄaÜ¿á ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÙܨÜáª. DWÜíñÜã CÊÜ®Üá ®Ü®Ü°ÊÜ®æà BX¹qr¨Ýª®æ Gí¨Üá. ASívÝ ®Üí¨ÜÃÜ D ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÚ¨Ü PÜãvÜÇæà ÓÝÌËá ŸÅÖݾ ®Üí¨ÜÃÜá AñÜÂíñÜ WÜí¼àÃÜ ÊÜááSÊÜáá¨æÅ¿á®Üá° ñÜÙæ¨Üá ±ÜPÜR ¨ÜÈɨܪ PæãàOæÁãÙÜWæ ÖæãÃÜoáÖæãà¨ÜÃÜá. B ¿ááÊÜPÜ®Üã ÓÜÌƳ A±ÜÅ£»Ü®Ý¨Ü. AÈÉ¿áÊÜÃæWæ ÓÜÖÜgÊÝX¨Üª AÊÜÃÜá C¨ÜªQR¨Üªíñæ WÜí¼àÃÜÃݨܨÜ᪠HPæ? ñܯ°à ÎÍÜá ñܮܰ Óæãà¨ÜÃÜ ¯Wæ ÓæàĨÜÊÜ®ÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜêÖÜê¨Ü¿á ÓÜ×ÓÜ ¨ÝÀáñæà®Üá? ÊÜÞ¿Þ£àñÜÃÝ¨Ü B ÊÜáÖÝÓÜí®ÝÂÔ¿á BíñÜ¿áì¨ÜÈÉ DWÜ B ¿ááÊÜPÜ®Ü PÜáÄñÜá AÇèQPÜ ÊÜáÊÜá PÝÃÜ hÝWÜêñÜÊÝÀáñæà®Üá? PæÆ ¯ËáÐÜWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÊÜâ. DWÜ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ±Üâor ÖÜávÜáWÜ®æ㟺®Ü ÊÜáãÆPÜ B ¿ááÊÜPܯWæ PÜÃæ PÜÙÜá×Ô ¨ÜÃÜá. B ¿ááÊÜPÜ ñÜPÜÒ| AÊÜÃÜ PæãàOæ¿á®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔ¨Ü. AÊÜ®Üá Ÿí¨Üá ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ ¯íñÜ PÜãvÜÇæà ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®íÜ ¨ÜÃáÜ AÊÜ®®Ü áÜ ° PæàÚ¨ÜÃáÜ : ""AÆÉ, ¯à®Üá AÐæãrí¨Üá bí£ÓÜáÊÜâ¨æàPæ? CÈÉWæ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ¯àÊæÆÉ ®Ü®ÜWæ ÓæàÄ ¨ÜÊÜÃæà. A¥ÜìÊÝÀáñæ? ¯àÊæÆÉ ®Ü®Ü°ÊÜÃÜá.'' ÓÝÌËá ŸÅÖݾ ®Üí¨ÜÃÜ ÊÜáÊÜáñæ¿á £àÊÜÅñæWæ B ¿ááÊÜPÜ PÜÃÜXÖæãà¨Ü. AÊÜÃÜá ÊÜááQ¤¿á®æ°à PÜÃÜá~ԨܪÃÜã ŸÖÜáÍÜ@ AÊܯWæ CÐÜár B®Üí¨ÜÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ! ñÜËá¾àÊÜìÃÜ ÓÜíŸí«ÜPæR D AÇèQPÜ ÊÜáÊÜáñæ ñÜí©ñܤ ¯OÝì¿áPÜñæ¿á®Üá°, B±Ü¤ñæ¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠB—PÝÄPÜñ¿ æ á®Üá° ÓÜÄWÜorŸÆÉ ¯— ÊÜáñæã¤í©ÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæ? »ÜQ¤, PÜêñÜýñæ ÊÜáñÜᤠÓÜíñÜÓÜWÜÙÜá ¸æÃæñÜ PÜ~¡àÃÜá AÊÜ®Ü Pܱæäà Æ¨Ü ÊæáàÇæ AËÃÜñÊ Ü ÝX ñæãqrPRÜñã æ vÜXñÜá. AíñÜ¿ÞìËá ¿áã, £ÅPÝÆýÃÜã DÍÜÌÃÜPæãàq¿áã B¨Ü ñܮܰ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü A—¨æàÊÜñæ ÊÜáñÜᤠWÜáÃÜá ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÄWæ AÊÜ®Üá ÊÜáñæ¤ÊÜáñæ¤ ±ÜÅOÝÊÜá ÓÜÈÉÔ¨Ü. AíñÜã ÓÝÌËá ASívÝ®Üí¨ÜÃÜ ±ÜÄÖÝÓÜ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ ÊÜáÊÜáñæ¿á Êæáà騆 ÊÜáÃæ ¿á®Üá° Ÿ©Wæ ÓÜÄÔñÜá¤! ÊÜááí¨æ ¯gPÜãR B ¿ááÊÜPÜ £ÅPÜÃÜ| ±ÜäÊÜìPÜÊÝX ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÄWæ ÓÜÊÜá ²ìÔPæãívÜá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZPæR ÓæàÄ WÜ|¯à¿á ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔ¨Ü. AÊÜ®Ü ÓÜí®ÝÂÓÜ®ÝÊÜá "ÓÝÌËá ñæàgÓÝ®Üí¨Ü'! A±ÜÃàæ ÍÜaíÜ ¨ÜÅ ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿á ÓܨêÜ yÜ ¨æàÖÜÊáÜ ®ÜWÜ ÙÜáÙÜÛ EñÝÕÖÜÍÝÈ ¿ááÊÜPÜ. ÓÜÌ»ÝÊÜñÜ@ »ÝÊÜiàË¿ÞX¨Üª 13


AÊÜ®Üá ÍÝÇæ¿áÈÉ K¨ÜáÊÝWÜÇæà ®ÝoPÜWÜÙÜ ÊÜ|ìÊÜá¿á ÇæãàPܨÜñܤ BPÜÑìñܮݨÜ. PÜÅÊæáà| ÍÝÇæ¿á ÊÝÂÓÜíWÜQRíñÜ ®ÝoPÜ¨Ü ÓæÙæñÜ ÖæaÝcÀáñÜá. C®Üá° AÊÜ®Üá GípæÅ®…Õ ±ÜÄàûæ ¿áÈÉ A®Üᣤà|ì®Ý¨Üá¨ÜÃÜÈÉ AaÜcÄÁá௨æ? AÊÜ®Ü WæÙæ¿á ÊÜá~àí¨ÜÅPÜêÐÜ¡ WÜá±Ü¤ G®Üá°ÊÜÊÜ®Üá A±ÜÃæàÍܮܮÜá° ÃÜíWÜ»ÜãËáWæ ±ÜÄaÜÀáÔ¨Ü. C¨æà ÊÜá~àí¨ÜÅ®Üá A±ÜÃàæ ÍÜ®®Ü áÜ ° ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPÜìPÜãR PÜÃæñÜí¨Ü. BWÜ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ BÆíŸhÝÄ ®ÜÈÉñÜá¤. ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÓÜí®ÝÂÔà ÎÐÜÂÃÜ AÔàÊÜá ±ÝËñÜÅÂ, ñܱæäàÊÜá¿á iàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠA±ÜäÊÜì ±æÅàÊÜáWÜÙÜá A±ÜÃæàÍܮܮÜá° ÊÜáíñÜÅÊÜáWÜœ WæãÚÔ¨ÜÊÜâ. D ÊÜáÖÝñܾÃæÆÉÃÜ Óݯ°«Ü¨ÜÈÉ AÊÜ®Üá A¯ ÊÜìaܯà¿á B®Üí¨Ü©í¨Ü PÝÆ PÜÙæ¿áñæãvÜX¨Ü. BWÝWÜ AÊÜ®Üá ¨ÜüOæàÍÜÌÃÜPÜãR »æàq ¯àvÜᣤ¨Üª. ¨ÜüOæàÍÜÌÃÜÊÜíñÜã «ÜÃæ¿á Êæáà騆 ÊæçPÜáísÜ! ÊæáàÇæ A®ÜíñÜ ¯àÇÝPÝÍÜ, G¨ÜáÄ®ÜÈÉ ¸æÙÜ©íWÜÙÜ®Üá° ñÜ®æã°ÙÜWæ PÜÃÜXÔPæãívÜá PÜÆPÜÆ®æ ±ÜÅÊÜ×ÓÜáÊÜ »ÝXàÃܦ, ÓÜáñܤÊÜááñܤ AÃÜÚ¨Ü ±ÜâÐܳWÜÙÜá ÓÜãÓÜá £¤¨Üª ±ÜÄÊÜáÙÜ& CÊæÆÉ A±ÜÃæàÍÜ®Ü ÊÜá®ÜÊÜ®Üá° EaÜc ÓܤÃÜ PæRàÄÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. C¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÎPÝWæãà¨Ü ÓÜÊÜì«ÜÊÜáì ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ¨ÜÈÉ ©XÌg¿áÊÜ®Üá° ÓÝ—Ô¨Ü ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá PÜÆR ñæ¤Wæ ×í©ÃÜáX¨ÜÃÜá. AÊÜÄWæ ıܳ®… PÝÇæài®ÜÈÉ »ÜÊÜ ÓÝÌWÜñÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊæäí¨Ü®Üá° H±ÜìwÓÜÇÝXñÜá¤. AÊÜÄWæ ÓÝÌWÜñÜ PæãàÃÜÆá ¨ÝÄ¿áá¨ÜªPÜãR ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ g®Ü ®æÃ橨ܪÃÜá. ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜá PÜáÚ£¨Üª ÓÝÃæãàq¯í¨Ü PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜ®Üá° ¹wÔ Ä±Ü³®… PÝÇæài®ÜÊÜÃæWæ WÝw¿á®Üá° ÓÜÌñÜ@ GÙæ¨Üá ñÜí¨Ü EñÝÕ×à ¿ááÊÜPÜÃÜÈÉ A±ÜÃæàÍÜ®Üã JŸº! ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜÆá EípÝ¨Ü ®ÜãPÜá®ÜáWÜYÈ ®ÜÈÉ A±ÜÃæàÍÜ ®æÆPÜáRÃÜáÚ g®ÜÃÜ PÝÆá¤ÚñÜPæR ÔÆáQ¨Ü. ÓÜáñܤ ȨܪÊÜÃÜá PÜÐÜr±Üoár AÊܮܮÜá° ÊæáàÇæñܤ¨æ ÖæãàX¨ÜªÃæ Aí¨Üá AÊÜ®Üá Ÿ¨ÜáPÜáÚ¿ááñܤÇæà CÃÜÈÆÉ. AÊÜ®Üá ±ÝÅOÝ±Ý¿á ©í¨Ü ±ÝÃݨÜÃÜã Aí¨Üá ñÜÇæ¨æãàÄ¨Ü ®ÜÃÜWÜÙÜ ®æãàÊÜâ iàÊÜ®Ü¨Ü Pæã®æ¿áÊÜÃæWæ AÊܮܮÜá° PÝwñÜá. A±ÜÃæàÍÜ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨æãvÜ®æ CÐÜár BÙÜÊÝ¨Ü ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©¨Üª G®Üá°ÊÜâ¨æà®æãà ¯gÊæà. B¨ÜÃæ ®ÝoPÜ¨Ü XàÙÜá ÊÜÞñÜÅ AÊܮܮÜá° ¹vÜÈÆÉ. JÊæá¾ ñܮܰ ÓæàÊæÀáí¨Ü ÓÝÌËá ÁãàWÝ®Üí¨ÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜíñæãàÐܱw Ü Ô¨Ü A±ÜÃàæ ÍÜ AÊÜÃÜ ŸÚ ÊÜÃÜÊæäí¨Ü®Üá° ¿ÞbÔ¨Ü: ""®Ý®æ㟺 ¨æãvÜx ®Üo®ÝWÜá ÊÜíñÝWÜÈ'' Gí¨Üá. AÊÜ®Ü BÓæ ´ÜÈÔñÜá. AÊÜ®áÜ KÊÜì ÍæÅàÐÜu ®Üo®ÝX ÃÜã±ÜâWæãívÜá ÓÝPÜÐÜár g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° WÜÚ 14

Ô¨Ü. hæãñæWæ AñÜÂíñÜ ÓÜêg®ÜÎàÆ ®ÝoPÜPÝÃÜ®ÝX¿áã ¯¨æàì ÍÜP®Ü ÝX¿áã AÊÜ®áÜ WÜ|ÂÊÜÂQ¤WÙÜ Ü ±ÜÅÍÜíÓæWæ ±ÝñÜŮݨÜ. PÝÆPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ A±ÜÃæàÍÜ ÃÜíWÜ»ÜãËáÁãÙÜWæ PÜÙæ¨Üá Öæãà¨Ü. ÊÜásÜ©í¨Ü, ¨ÜüOæàÍÜÌÃÜ©í¨Ü, ±Üäg ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜ ±ÝÊÜ®ÜPÜÃÜ ÓÜíÓÜWÜì©í¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¿áÆá AÊܯWæ ÖæaÜác PÝÆ ¸æàPÝWÜÈÆÉ. ÖÜáaÜác «æç¿áì¨æãí©Wæ AÊÜ®Üá ±ÝűÜí bPÜñæ¿á PÜñÜ¤Æ WÜËÁãÙÜWæ ñÝ®ÝX CÚ©¨Üª. PÜÅÊæáà| ®æç£PÜ A«Ü@±ÜñÜ®Ü Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áìÊÝÀáñÜá. ±ÝűÜíbPÜñæ Jí¨Üá ËÐÜÊÜá ÃæãàWÜ. A¨Ü®Üá° ñÝ®ÝX ŸÃÜ ÊÜÞwPæãívÜ ÊæáàÇæ ®æÊÜᾩÀáí©ÃÜÆá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ? A±Ü ÃæàÍÜ®Ü BíñÜ¿áì AÍÝí£¿á ÊÜávÜáÊÝÀáñÜá. ±ÜÍÝcñݤ±Ü, ÆhæjWÚÜ í¨Ü PÜáXYÖã æ à¨Ü AÊÜ®áÜ ÊÜásÜ¨Ü PÜvæ £ÃÜáX ®æãàvÜáÊÜ⠨ܮÜã° ¹oár¹or. EñÜÕÊÜWÜÙÜá gÃÜáX¨ÝWÜ BÃÜá £íWÜÚ WæãÊæá¾Áãà ÊÜÐÜìPæãRÊæá¾Áãà ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜPæR PÜÙÜÛ®Üíñæ WÜápÝrX ÖæãàX, EñÜÕÊÜÊÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ©í¨Ü ËàüÔ ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá¹vÜᣤ¨Üª. ñÜ®ÜWæ ±ÜÃÜÊÜá B£¾à¿áÃݨÜÊÜÄí¨Ü ŸÖÜá ¨ÜãÃÜ A±ÜÄbñÜ®Üíñæ ¯ÆɸæàPÝX Ÿí¨Ü AÊÜ®Ü Êæà¨Ü®æ GÐÜár AWÝ«ÜÊݨܨݪXÃܸæàPÜá! "A®ÜáPÜãÆPÜÃÜ ÖÜÊæ¿áÈÉ BWÜÓÜ PæRàÄ ±Üo±Üo®æ ÖÝÃÜᣤ¨Üª WÝÚ±Üo C¨ÜªQR¨Üªíñæ J¨æªÊÜáá¨æª ¿ÞX ®æÆPæR ¹¨Üª ÖÝX¨æ ñܮܰ iàÊÜ®Ü' G¯Ô¹qr¨æ AÊܯWæ! ×àWæà ÖÜ©®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÊÜâ. ¿ÞÃæÐærà ÖæàÚ ¨ÜÃÜã AX°ÓܨÜêÍÜ ±ÝËñÜÅÂÊÜâÙÜÛ ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜ ŸÚ ñæÃÜÙÜÆá A±ÜÃæàÍÜ ÊÜá®Ü ÊÜÞvÜÇæà CÆÉ. Jí¨Üá ©®Ü AÊÜ®Ü Óæ°à×ñÜ ÎÅàÍÜaÜí¨ÜÅ ÊÜá£ÇÝÆ AÊܮܮÜá° Jñݤ¿á±ÜäÊÜìPÜÊÝX E¨æãºà«Ü®ÜPæR PÜÃæ¨æã¿áª. AÈÉ A±ÜÃæàÍÜ ŸÖÜáPÝÆ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÓÝÌËá ÍÝÃܨݮÜí¨ÜÃÜ®Üá° ÓÜí—Ô AÊÜÃÜ ±Ý¨Ü«ÜãÚ ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨Ü. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ AÊÜ®Üá »ÜWÜÊܨÝÅÊÜÞ®Üá hÝaÝ¿áìÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜ ®ÝoPÜÊæäí¨Ü®Üá° ÃÜbÓÜá £¤¨Üª. D ®ÝoPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ¿á PÜáÄñÜá A±ÝÃÜ PÝÙÜi ñÜÙ橨ܪ ÊÜá£ÇÝÆ ±ÜÅ£©®Ü A±ÜÃàæ ÍÜ®®Ü áÜ ° "H®Üá? GÈÉ¿áÊÜÃWæ æ ŸíñÜá?' Gí¨Üá ±ÜÅΰÔ, ¨Ü¸ÝÀáÔ, ÓÝÆWÝÃÜ®Üíñæ PÝw, AÊÜ®Ü ŸÃÜÊÜ~Wæ ¯¿áËáñÜÊÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜíñæ ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. ®ÝoPÜ¨Ü ±ÜÅ£ AíPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ ±Üä|ì WæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ ÓÝÌËá ÍÝÃܨݮÜí¨ÜÃÜ ÊÜááí¨æ A±ÜÃæàÍÜ A¨Ü®Üá° K© ñæãàÄÓÜᣤ¨Üª. AÊÜÃÜá B ÊÝaÜ®ÜÊÜ®Üá° BÓÜQ¤ Àáí¨Ü BÈÔ AÊܮܮÜá° ÊÜá®Ü@±ÜäÊÜìPÜÊÝX BÎàÊÜì©Ô ±æäÅàñÝÕ×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. A±ÜÃæàÍÜ®Üá ÃÝÊÜÞ®ÜáhÝaÝ¿áìÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá ®ÝoPÜ Êæäí¨Ü®áÜ ° ÃÜbÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ËÐÜ¿á PÜÅÊæáà| ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®íÜ ¨Ü ÃÜ®Üã° ñÜÆá²ñÜá. Cí¥Ü EñܤÊÜá PÝ¿áìÊæäí¨Üá ®Üvæ¿áá ËÊæàPܱÜÅ»Ü


£¤¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° PæàÚ AÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐܱÜorÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá PæàÚ¨ÜÃÜá: ""®ÝoPÜÊÜ®Üá° ÃÜbÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? ®ÜÊÜá¾ A±ÜÃæàÍÜ®æ?'' Gí¨Üá. D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° WæÙ¿ æ á®æ㟺 A±ÜÃæàÍܯWæ £ÚÔ¨Ü. "®ÜÊÜá¾ A±ÜÃæàÍÜ®æ?'& ŸÖÜáPÝÆ©í¨Ü ÓÜwÆWæãívÜá ñÜáPÜáR×w¨Üá ÖæãàX¨Üª A±Ü ÃæàÍÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ñÜí£WÜÙÜá D ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ¨æãvÜ®æ ÖæãÓÜ PÜÙæ ñÜÙæ¨Üá ÍÜáÅ£WÜãw ÃækáàíPÜÄÔ¨ÜÊÜâ! C¨ÜªQR¨Üªíñæ ±ÜÃÜ Qà¿á®ÝX Öæãà¨ÜÊܮܮÜá°, ±Ü£ñܮݨÜÊܮܮÜá° CÐÜár B±Ü¤ ÊÝX ñÜÊÜá¾ÊܮܮݰX ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ C®Ý°ÄWæ ñÝ®æ ÓÝ«ÜÂ? D »ÝÊÜ®æ ÊÜáãvÜá ñܤÇæà A±ÜÃæàÍܮܮÜá° ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü BÊÜÄÔPæãíw¨Üª ¯Ëì|¡ñæ¿á PÝÚÊæá ñæãvæ¨ÜáÖæãàÀáñÜá. ÓÝÌËá ŸÅÖݾ ®Üí¨ÜÃÜ B£¾à¿áñæ¿á Jí¨Üá A¼ÊÜÂQ¤ AÊÜ®Ü ÖÜ©®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜ ¿ÞñÜ®ÝÊÜá¿á AhÝnñÜÊÝÓÜÊÜ®Üá° ÖÜsÝñܤ®æ Pæã®æ WÝ~ÔñÜá¤. DWÜ A±ÜÃæàÍÜ ®ÝoPÜ¨Ü ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü ±Üvæ¿áÆá ÖæãÃÜo. AÊÜÃÜá BWÜ ŸÆÃÝÊÜá®Ü ÊÜá®æ¿áÈɨܪÃÜá. A±ÜÃæàÍÜ®Ü ÊÜá®Ü ¨ÜÈÉ A±ÜÃÝ«Ü ±ÜÅþæ C®Üã° C|áPÜáñܤÇæà CñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊܮܮÜá° PÜívæãvÜ®æ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ñÜáíŸá ÊÝñÜÕÆ ©í¨Ü BÎàÊÝì¨Ü¨Ü »ÜívÝÃÜÊÜ®æà° AÊÜ®Ü ÊÜáwÈWæ ÓÜáÄ ¨ÜÃÜá! AÊÜ®Üá ÃÜíWÜ»ÜãËá¿á BPÜÐÜìOæWæ ÔÆáQ CÐÜár PÝÆ ñÜÊÜá¾®Üá° ÊÜáÃæñÜ PÜáÄñÜá, A¯à£¿á ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ×w¨Üá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá AÊÜÃÜá aÜPÝÃÜÊæñܤÈÆÉ. ÓÜáÊÜá¾®æ AÊÜ®Üñܤ ²Åà£ÓÜá«æ¿á®Üá° ÖÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÊÜ®Üá ÃÜbԨܪ ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ËÊÜÃÜÊÝX K©Ô PæàÚ¨ÜÃÜá. PæÆPæÆÊÜâ Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÝaÜ®Ü ÊÜ®Üá° ¯ÈÉÔ ñÜÊÜá¾ ÓÜíñÜÓÜÊÜ®Üá° ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜÊÝX ÊÜÂPܤ±ÜwÔ ¨ÜÃÜá. B ®ÝoPÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá AÊÜÃÜ B®Üí¨Ü, EñÝÕÖÜWÜÚWæ ±ÝÃÜÊæà CÆÉ! ®ÝoPÜ¨Ü AíWÜÊÝX ÃÜbÓÜƳqr¨Üª XàñæWÜÚWæ ÓÜÌÃÜÓÜíÁãàg®æ ÊÜÞwÓÜÆá B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÊÜááÎì¨Ý ¸Ý©®ÜÈɨܪ ñÜÊÜá¾ ÎÐÜÂÃÜã EñܤÊÜá ÓÜíXàñÜýÃÜã B¨Ü ÓÝÌËá Aí¹PÝ®Üí¨ÜÄWæ pæÈWÝÅí PÜÚÔ¨ÜÃÜá. ÃÝhÝ ÊÜáÖÝ ÃÝgÃÜ Caæf¿áíñæ ®ÝoPܨÜÈÉ ÃÝÊÜá®ÝÊÜá¨Ü ÖÝvÜ®Üá° ÓæàÄÓÜÇÝÀáñÜá. Pæã®æWæ B ®ÝoPÜÊÜ®Üá° Êæà©Pæ¿á ÊæáàÇæ ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÓÜáÊÜ ©®ÜÊÜä ŸíñÜá. Aí¨Üá ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜã ±æÅàPÜÒPÜ ÊÜWÜì ¨ÜÈÉ PÜáÚñÜá ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ÓݨÜÂíñÜÊÝX ËàüÔ¨ÜÃÜá. "ÊÜááQ¤¿á ÓÜáS ®Ü®ÜXÆÉ©¨ÜªÃÜã ÓÜÄÁá; B¨ÜÃæ CñÜÃÜÃæÆÉ ÄWÜã ÊÜááQ¤ ¨æãÃæ¿áÈ' G®Üá°ÊÜ E¨ÝÃÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü »ÜWÜÊܨÝÅÊÜÞ®ÜágÃÜá ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá ñÜÊÜáWæ ÃÜÖÜÓÜÂÊÝX H²ÅÇ… 2018

¯àw¨Ü ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇݽWܨÜÈÉ ¯íñÜá WÜqr¿ÞX NãàÑÓÜáÊÜ ¨ÜêÍÜÂÊÜíñÜã ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá° ÓܳÎìÔñÜá. AÈÉ¿áÊÜÃæWæ PæÆÊæà PæÆÊÜâ ÁãàWÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ÊÜáíñÜÅ©àûæ¿á®Üá° A®ÜáWÜÅ×ÓÜá £¤¨Üª ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá D ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ËàüÔ¨Üí© ¯í¨Ü ÊÜááPܤÖÓÜ ¤ÜÃÝX »ÜWÊ Ü ®Ü Ý°ÊáÜ ÊÜ®áÜ ° ËñÜÄÓÜñã æ vÜX¨ÜÃáÜ . ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ A¨Üá½ñÜ WÜáÃÜáÍÜQ¤¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠAËáñÜ L¨Ý¿áìÊÜ®Üá° A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÓÜÆá ñÜÊÜá¾ÊÜ®æà B¨Ü A±ÜÃæàÍÜ ÃÜbÔ ®Üqst D ®ÝoPÜÊÜ®Üá° PÜê±æÀáoár ¯Ëáñܤ ÊÝXÔPæãívÜÃÜá Gí¨ÜÃæ ÓÜÄ¿Þ©àñÜá! D ®ÝoPÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ PæÆ ©®ÜWÜÙÜÇæÉà A±ÜÃæàÍܯWÜã ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®íÜ ¨ÜÃáÜ ÊÜáíñÜÅ©àûæ¿á®Üá° A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃáÜ . A±ÜÃàæ ÍÜ ÊÜááí¨æ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü AñÜÂíñÜ ¯ÐÝuÊÜíñÜ »ÜPܤ ®Ý¨Ü. ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜÂQ¤Á㟺¯Wæ "¯à®Üá ®Ü®Ü°ÊÜ®Üá' Gí¨ÜÃæ BWÜáÊÜ A¨Üá½ñÜWÜÙÜá Cí¥ÜÊÜâ! AÊÜÃÜ B ÊÜáíñÜÅÓܨÜêÍÜ ®Üáw, A£ PÜt|ÊÝ¨Ü AÔ«ÝÃÝÊÜÅñÜÊÜ®Üá° PæçWæãívÜá WæÆáÉÊÜ BñܾËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° Jí¨ævæ ÃÜã{Ô¨ÜÃæ, A«Ü@±ÜñÜ®Ü Öæãí© A±ÜÃÝ— ±ÜÅþæÀáí¨Ü PÜÊÜáÄÖæãàX¨Üª iàÊܨÜÈÉ ®ÜÊÜaæçñÜ®ÜÂÊÜ®Üá° ÊÜáñæã¤í¨ævæ ÊÜáãwÔñÜá! AÊÜÃÜ B ÊÜÞñÜá C®æ°ÐÜár g®ÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÍÜŨ朿á®Üá° ÊÜáãwÔñæãà, C®æ°ÐÜár A¨Üá½ñÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝ—Ôñæãà ŸÆÉÊÜÃÝÃÜá? AÊÜÃÜ B ÊæáàÃæ¿áÄ¿á¨Ü B£¾à¿áñæ PÝÆ, ¨æàÍÜ ÊÜáñÜᤠ±ÝñÜÅWÜÙÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÔàËáñÜÊݨÜá¨ÜÆÉ! A¨Üá A®ÜíñÜ! B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜá Aí¨Üá "¯àÊæÆÉ ®Ü®Ü°ÊÜÃÜá' Gí¨Ü¨Ü᪠Cí¨Üã ÓÜÊÜì ÄWÜã A®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ! HPæí¨ÜÃæ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜíñæÁáà AÊÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÓܱÜâñÜÅ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá PÜãvÜ ®ÜÊæá¾ÆÉÄWÜã AñÜÂíñÜ ÓÜÌíñܨÜÊÜÃÜá!

¨æàÊÜÃæà PÝÊÜÆáWÝÃܮݨÜÃæ...

Jí¨Üá ©®Ü PæÆÊÜâ ÊÜáí© PÜÙÛÜÃáÜ ñÜáÙÜÔà¨ÝÓÜÃÜ BÍÜÅÊÜáPæR PÜ©¿áÆá Ÿí¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ BÍÜÅÊÜá¨Ü ÖæãÃÜWæ JŸº ÖÜávÜáWÜ ¹ÆáÉ™, ¸Ý|WÜÙ®Ü áÜ ° ×w¨Üá PÝÊÜÆá PÝ¿ááñܤ ¯í£¨Üª™. AÊÜÃáÜ ÓÜíñÜ ñÜáÙÜÔà¨ÝÓÜÃ®Ü áÜ ° PÜívÜá, AÊÜÃÜ BÍÜÅÊÜáÊÜ®áÜ ° PÝ¿ááñܤ ¯íñÜ ÖÜávÜáWÜ®áÜ ¿ÞÃÜá Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃáÜ . AÈÉ ¯íñÜ ÖÜávÜáWÜ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã AÆÉ™, ÓÜÌñ@Ü ÎÅàÃÝÊÜá®æà BX ¨Ýª®,æ ñÜ®°Ü ÓæãñÜá¤WÙÜ ®Ü áÜ ° ÃÜQÒÓÆ Ü á AÊÜ®áÜ CÐæãrí¨Üá ñæãí¨ÜÃæ ñæW¨ æ áÜ Pæãíw¨Ýª®æ Gí¨Üá ñÜáÙÜÔà¨ÝÓÜÄWæ A¥Üì ÊÝÀáñÜá. ¨æàÊÜÄWæ PÜÐrÜ PæãvܸÝÃܨíæ ¨Üá, PÜãvÜÇàæ AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ Óæãñܤ®°æ ÆÉ ŸvÜÊÜÄWæ ÖÜíb¹orÃÜá. 15


Óæãà¨ÜÄ ¯Êæà©ñÝ (®ÝoPÜ)

ÃÜaÜ®æ ±ÝívÜáÃÜíWÜ hæãàÀáÓ… Pæ.G®…. ÓÜÃÜWÜãÃÜá ÃÜÊæáàÍ…

»ÝWÜ 2 ¨ÜêÍÜ &6 (ÎÅàÊÜÞñæ & ÊÜáíaÜ¨Ü ÊæáàÇæ, ÊÜÞWÜìÃæp… PæÙÜWæ. g®ÜÄWæ BÍÜc¿áì) ÎÅàÊÜÞñæ : ¸Ý... ÊÜáWÜá... CÈÉ PÜáÚñÜáPæãà. ÊÜÞWÜìÃæp…: (¯«Ý®ÜÊÝX ŸÚÓÝÄ... PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜÙÜá.) ÎÅàÊÜÞñæ : ¯®Ü° ÖæÓÜÃæà®Üá ÊÜáWÜá? ÊÜÞWÜìÃæp… : ÊÜÞWÜìÃæp… ®æãàŸÇ….

ñÜí©ÃÜáÊÜ ¨æàÊÜ ±ÜâÐܳ ÊÜáWÜá ¯à®Üá. ¹Ú¿á ñÝÊÜÃæ¿áíñæ Íæãà¼ÓÜᣤÃÜáÊæ. ÓÜÌƳ £íw £®Üá°... ÊÜáWÜá ... ÊÜÞWÜìÃæp… : ... ®Ý ...... ®Üá.... CÈÉ?! ÎÅàÊÜÞñæ : K..... ÖÜáaÜác ÖÜávÜáX..... ¸Ý CÈÉ ..... B..... A®Üá°.. ÊÜÞWÜìÃæp… : (×ígÄ¿ááÊÜÙÜá) ÎÅàÊÜÞñæ : ¸Ý..... CÈÉ (ñÜÊÜá¾ Pæç¿ÞÃæ £íw £¯°ÓÜáÊÜÃÜá) ˨æàÍÜ..... ±ÜÃܨæàÍÜ A®æã°à¨Üá GÈɨæ ÊÜáWÜá? ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜá Ÿí¨Üá Aí¥Ý »æà¨Ü»ÝÊÜWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ñæãvæ¨Üá ÖÝQ¨ÝªÃæ. GÇÝÉ ÊÜÞWÜìWÜÙÜã ÓÜñÜÂPæR ¨ÝÄWÜÙÜá. ®Ü®Ü° ®ÜÃæà®… D ÓÜí¨æàÍÝ®Ü gWÜ£¤WæÇÝÉ ÖÜÃÜvÜáñݤ®æ. ±ÜäÊÜì, ±ÜÎcÊÜá, EñܤÃÜ, ¨Üü| Aí£Ãæãà¨Ü®Ü° ®ÜÃæà®… sÝPÜãÃÜÃÜ ÖæÓÜÃÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜÞvÜáñݤ®æ. ÊÜÞWÜìÃæp…: AÊÜÞ¾....AÊÜÞ¾...(PÜퟯWÜÃæ¿ááñݤ... ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ñæãvæ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÆWÜáÊÜÙÜá.)

PÜÇæ: ÓÜá¯Ç… .i.q

ÎÅàÊÜÞñæ : AÐÜár PÜÐÜr¨Ü ÖæÓÜÃÜá ®Ý®Üá PÜÃæ¿áÇÝÃæ PÜí¨Ü. ®Ý®Üá ¯®Ü°®Üá° SãQ (ÊÜáWÜá) AíñÝ PÜÄà£à¯. ¯®Ü° AÊÜá¾ GÇÝÉ aæ®Ý°X¨ÝªÃÝ? ÊÜÞWÜìÃæp… : ¯ÊÜáWæ ®Ü®Ü° ŸWæY ÖæàWæ £ÚÀáñÜá... AÊÜá¾? ÎÅàÊÜÞñæ : ®ÜÃæà®… ®Ü®ÜWæ GÇÝÉ £ÚԨݪ®æ. ®ÜÊÜá¾ ®ÜÃæà®… ¨æàÊÜÄWæ ¯Êæà©ÓÜÆá ˨æàÍÜ©í¨Ü B¿á᪠16

ÎÅàÊÜÞñæ : (ÊÜÞWÜìÃæoÙÜ PÜã¨ÜÆá & ÖÜOæ¿á®Üá° ®æàÊÜÄÓÜáñݤ CÃÜáÊÜÃÜá) ¨ÜêÍÜ &7

ÊÝ~ : ÊÜááí¨æ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃáÜ ¨æàÊÜÓݧ®PÜ Ræ ÖæãàX ÖæàWæ ±ÜäiÓܸàæ PæíŸá¨Ü®áÜ ° AÊÜÚWæ £ÚÔ¨ÜÃáÜ . 1898ÃÜ ÊÜÞa…ì 25 ÃÜí¨Üá ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃáÜ ÊÜÞWÜìÃæp…Wæ ŸÅÖܾa¿ Ü áì ©àûæ¿á¯°ñ¤ÜÃáÜ . ×í©®Ü ©®Ü E±ÜÊÝÓÜ ÊÜáè®ÜÊÅÜ ñÜ WÜÙ®Ü áÜ ° AÊÜÚí¨Ü ÊÜÞwԨܪÃáÜ . AÊÜÚWæ ¯Êæà©ñÝ Gí¨Üá ®ÝÊÜáPÜÃ| Ü ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ËÊæàPܱÜÅ»Ü


(ŸÅÖܾaÜ¿áì ©àûæ ÊÜáñÜᤠÊÜáíñÜÅ. 4&5 ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜá)

ÎÅàÊÜÞñæ: PÝÚàÊÜÞñæ¿á ÓÜí±Üä|ì A®ÜáWÜÅÖÜ ¯®Ü° ÊæáàȨæ. ÊÜáPÜRÙÜá B¨ÜÍÜì ±ÝÅ¿áÃÝXÃÜáñݤÃæ. (ÖÜÃÜÓÜáÊÜÃÜá) ÓÝÌËáài : ÎÅà gWܮݾñæ ¯®ÜWæ GÆÉÊÜ®Üã° PÜÃÜá~ÓÜÈ. gWܮݾñæ ¯®Ü° ÊÜá®ÜÓÜáÕ, Ÿá©œWÜÙÜÈÉ ÓÜã–£ì ÊÜáñÜᤠ¸æÙÜPÜ®Üá° ¯àvÜÈ. ¯®ÜWæ Öæbc®Ü ÓÝÌñÜíñÜÅÂ, ÍÜQ¤¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜíñæ gWܮݾñæ¿á®Üá° ±ÝŦìÓÜáÊæ®Üá. A¨ÜÃæãí©Wæ A±ÝÃÜ ÍÝí£¿áã ¯®Ü°¨ÝWÜÈ. C¨æãí¨Üá B¨ÜÍÜì ÍÝÇæ¿ÞWÜÈ (BÎàÊÝì¨Ü & ÖæãàWÜáÊÜÃÜá)

ÓÝÌËáài : (ÓÜÃÜÙÜÊÝ¨Ü ±Üähæ & ÖæãàÊÜá.) (»ÜÓܾÊÜ®Üá° AÊÜÙÜ ÖÜOæWæ Coár) ¯à®Üá Ÿá¨Üœ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ®Üvæ. CñÜÃÜÄWÝX BñÜ 500 g®Ü¾WÜÙÜ®Üá° ±ÝÅOݱÜìOæ ÊÜÞw¨Ü®Üá. ¯Êæà©ñÝ : C¨Üá ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü¨Ü AñÜÂíñÜ B®Üí¨Ü¨Ü ©®Ü.

(G¨Ü᪠Ÿá¨Üœ®Ü ËWÜÅÖÜPæR ÖÜã˯í¨Ü AaÜì®æ ÖÝWÜã ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ)

¨ÜêÍÜ &8 (ÎÊÜ®Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÓÝÌËáài. ®ÜêñÜ ÊÜáñÜᤠÖÝvÜá)

ÊÝ~ : ®ÜíñÜÃÜ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃáÜ ¯Êæà©ñÝÃæãí©Wæ EñܤÃÜ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü PÜvæ ¿ÞñæÅ ±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . Êæã¨ÜÆá ±ÝpÝ°W,æ Ÿá¨Üœ®Ü ¸æãà«ÜWÁ Ü á, ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü PÝξàÃÜ, AÊÜáÃÜ®Ý¥Ü & ×àWæ Öæãà¨Ü PÜv¿ æ áÇæÉÇÝÉ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃáÜ ¯Êæà©ñÝÚWæ ×í¨Üã ÓÜíÓÜ¢£¿á ŸWæY™, B¨ÜÍìÜ ¨Ü ŸWæY ËÊÜÄÓÜᣤ¨ªÜÃáÜ . Bñܾ®Ü ÊæãàPÜÒ ÊÜáñÜᤠgWÜ£¤®Ü ×ñÜ GíŸ »ÝÊÜ樆 áÜ ° aæ®Ý°X ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ . JŸº®áÜ »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®®Ü áÜ ° ÓÝûÝ ñÝRÃÜ ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá «Ý娆 g±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞvܸàæ PÜá. A®ÜíñÜÃÜ GÆÉÃÜ JÙæÛ¿á¨ÜPã Ü R ñÜ®°Ü ¸ÝÙÜ®áÜ ° A²ìÔ¸æàPÜá GíŸ Ô¨ÝœíñÜ樆 áÜ ° ¯Êæà ©ñÝ A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜÙáÜ . Jí¨Üá ©®Ü ÓÝÌËáài¿áÊÜÃáÜ ¯Êæà©ñÝ ÚWæ PæãàÆRñ¤Ü¨È Ü É ÍÝÇæ¿á®Üá° ñæÿ æ áÆá BÎàÊÜì©Ô¨ÜÃáÜ ™. B ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ BPæWæ ±Üä|ì ÓÝÌñíÜ ñÜÅÂÊÜ®áÜ ° PæãorÃáÜ . 1898ÃÜ ®ÜÊíæ ŸÃ… 13 ÃÜí¨Üá ¯Êæà©ñÝ ÍÝÇæ ±ÝÅÃÜí»Ü. Aí¨Üá PÝÚà±Üähæ¿á ©®ÜÊÝXñÜá¤.

¨ÜêÍÜÂ&9

(PæãàÆRñܤ¨ÜÈÉ ÍÝÇæ BÃÜí»Ü & ÎÅàÊÜÞñæ ÖÝWÜã ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ »æàq; ÍÝÇæ¿á aÜoáÊÜqPæ)

H²ÅÇ… 2018

(ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ) ¯Êæà©ñÝ: ÊÜáPÜRÙæà, ¯Êæá¾ÆÉÃÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÃÝ~ ¿ÞÃÜá? ¸ÝÆQ & 1: ËPæãràÄ¿Þ ÃÝ~. ¯Êæà©ñÝ: (¯ÃÝÍæÀáí¨Ü) K ÊÜáWÜáÊæà, A¨Üá ÖæàWæ ËPæãràÄ¿Þ ÃÝ~ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÃÝ~¿ÞWÜáÊÜÙÜá? ¯ÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á ŸWæY ¯àÊæà GÐÜár AhÝn®Ü©í¨Ü C©ªàÄ! ¸ÝÆQ & 2: ÊÜáñæ¤ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü B¨ÜÍÜì ÃÝ~ ¿ÞÃÜá? ¯Êæà©ñÝ: »ÝÃÜñÜ¨Ü ¯gÊÝ¨Ü B¨ÜÍÜì ®ÝÄ¿áÃæí¨ÜÃæ ÔàñÝ, ÓÝË£Å, ¨ÜÊÜá¿áí£¿áÃÜá. ËPæãràÄ¿Þ ¯ÊÜá Wæí©WÜã ÃÝ~¿áÆÉ. Cí©¯í¨Ü ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ »ÝÃÜñܨæàÍÜ¨Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° aæ®Ý°X £ÚÁãà|. (ÍÝÇæ¿áÈÉ & Bo& ±ÝsÜ& bñÜÅPÜÇæ; ÖÜá~Óæ ¹àg©í¨Ü WÜ~ñÜ)

ÊÝ~: ¯Êæà©ñÝ ñÝ®æà ÍÝÇæ¿áÈÉ ÊÜáPÜRÚWæ Jñݤ¿á ©í¨Ü H®Ü®ã Ü ° PÜÈÓܨ,æ BoWÜÙÜ ®ÜváÜ Êæ AÊÜÃÊ Ü ÃÜ Ü ÊÜá®æãà ÊÜ꣤WÚÜ Wæ A®ÜáWÜá|ÊÝX PÜÈÓÜᣤ¨ªÜÙáÜ . bPÜRÊÄÜ Wæ APÜÒÃÝ »ÝÂÓÜ, ¨æãvÜxÊÄÜ Wæ ÃÝÑóà¿áñæ, ²Å࣠ÊÜáñÜᤠÓæàÊæ¿á®Üá° PÜÈÓÜᣤ¨ªÜÙáÜ . g®Ü AÊÜÙ®Ü áÜ ° ²Åà£ÓÜᣤ¨ªÜÃáÜ . AÊÜÙÜ ÖÜíŸÆ ÊÜ®áÜ ° AÄñÜ ÓÝÌËáài, AÊÜÙ®Ü áÜ ° ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÓÜíZ¨Ü ÓܨÓÜ Âæ ¿á ®Ý°XÔ¨ÜÃáÜ . ÊÜááí©®Ü ÊÜÐìÜ Êæáà®ÜÈÉ ±æÉàW… hÝvÜ PæãÆRñ¤æWæ ÖÜÃw Ü ñÜá.PæãÆRñ¤æ¿áÈÉ ±æÉàW… Ÿí¨ÝWÜ ¯Êæà©ñÝ ±æäÃÜPæ ×w¨Üá PÜÓÜ ŸÚ¨ÜÙáÜ . ±ÜÅÊÝÖÜ©í¨Ü g®Ü ŸÙÜȨÝWÜ ®æÃÊ Ü âÜ ¯àw¨ÜÙáÜ . ÃæãàX ÊÜáPÜRÙ®Ü áÜ ° ñÜ®°Ü ñæãvæ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÆXÔ PæãívÜá ÓæàÊæ ÊÜÞw¨ÜÙáÜ . ñÝ®Üá E±ÜÊÝÓÜ˨Ü㪠ÖÜÔ¨ÜÊÄÜ Wæ Fo ¯àw¨ÜÙáÜ . BWÜ ¯Êæà©ñÝ »ÝÃÜñPÜ Ræ ÓÜÈÉst ÓæàÊæ¿áá A®Üá±ÜÊáÜ ÊݨܨáÜ ª; AÊÜÙÜ »ÝÃÜñ± Ü Åæ àÊÜá A®Ü®ÂÜ ÊݨÜá¨Üá. »ÜÃñÜ S Ü ívÜ¨Ü ÓæàÊæÁáà ñÝ®Üá ÓÝÌËáàiWæ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜñìÜ ÊÜ Êæí¨Üá BPæ »ÝËÔ¨ÜÙáÜ . (ÊÜááí©®Ü ÓÜíbPæW)æ 17


ÊÜáãÆ ŸíWÝÚ : BÍÜáñæãàÐ… ËáñÜÅ

ÎÅàÊÜÞñæ

A®ÜáÊÝ¨Ü : ÓÝÌËá hÝn®ÜÁãàWÝ®Üí¨Ü

»ÝWÜ 15 ËÇÝÓÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá ŸÅÖܾaÝÄ PܲÆ1 Gí¨ÝXñÜá¤.

ÖÜávÜáWÜ ñÜáíŸ JÙæÛ¿áÊÜ®Üá, ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ÎÐÜÂ. AÊÜ®Üá ®ÝWÜ ÊÜáÖÝÍÜ¿á®Ü »ÜPܤ; yÝPÝ¨Ü ®ÝÄí¨Ý ¯ÊÝÔ¿Þ¨Ü ÖÜÃܱÜÅÓܮܰ ÊÜágáí ¨ÝÃÜ AÊܮܮÜá° ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜPæR PÜÃæ¨Üá PæãívÜá Ÿí©¨Üª. ÖÜávÜáWÜ ñÜáíŸ JÙæÛ¿áÊÜ ®æí¨Üá PÜívÜá Ÿí¨Ü¨ªÜÄí¨Ü AÊÜ®®Ü áÜ ° "E¨æãºà «Ü®'Ü ¨ÜÈÉ, E¨æãºà«Ü®Ü PÝ¿ÞìÆ¿á¨ÜÈÉ ÓÜÖÝ¿áPܮܮݰX ®æàËáÓÜÇÝXñÜá¤. AÊÜ®Üá Ÿí¨Ü PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ÃÝÓܹÖÝÄ2 GíŸ C®æã°Ÿº ÖÜávÜáWÜ®Üã ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜPæR Ÿí©¨Üª. AÊÜ®Üã ÎÅàÊÜÞñæ ¿áÊÜÃÜ ÎÐÜÂ. B ÖÜávÜáWÜ ñÜáí¸Ý ÓÜÃÜÙÜ ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜ®Üá. AÊܮܮÜá° "E¨æãºà«Ü®Ü PÝ¿ÞìÆ¿á'¨ÜÈÉ ÓÜÖÝ¿áPÜ ®Ü®Ý°X ®æàËáÓÜÇÝÀáñÜá. ¸ÝŸáÃÝÊÜá ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ ñÜÊÜá¾ ÍÝí£ÃÝÊÜá¸ÝŸá Êæã¨ÜÇæà ÃæçÆáWÝwWæ GÃÜvÜ®æà ¨Ühæì¿á PæãàOæ¿á®Üá° ÄÓÜÊ…ì ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. CíoÃ…PÝÉÓ…®Ü ÊÜáãÃÜá qPæp…WÜÙÜ®Üá° ŸáP… ÊÜÞwԨܪÃÜá. GÃÜvÜ®æà ¨Ühæì¿á PæãàOæ¿áÈÉ ÎÅàÊÜÞñæ, ÃÝ«Üá, ÓÜ|¡ñæ¤, WæãàÇݱ… ÊÜÞ, ÃÝÊÜá®Ü ñÝÀá ÖÝWÜã ¯ñÝÀá¿á ñÝÀá ÖæãÃÜoÃÜá. ®ÝÊÜâ ÊÜáãÃÜá g®Ü CíoÃ…PÝÉÓ…®ÜÈÉ ÖæãÃÜpæÊÜâ. ÃÝÊÜá®Üã ñÜ®ÜWÝX Jí¨Üá qPæp… SÄà©Ô, ®ÜÊæã¾í©Wæ CíoÃ…PÝÉÔ®ÜÈÉ ÖæãÃÜo. ÓÜáÊÜÞÃÜá A«ÜìÃݣſá ÊæàÙæWæ ÃæçÆá »Ü¨ÅÜ P… ÓæràÍܮܮÜá° ñÜÆᲨÝWÜ, ¸ÝŸáÃÝÊÜá ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ A|¡ ñÜáÙÜÔàÃÝÊÜá ¸ÝŸá ÖÝWÜã ÃÝÊÜá®Ü gËáà®ÝªÄ ÊÜÞ®æàgÃ… ÖÜÃܱÜÅÓܮܰ ÊÜágáí¨ÝÃ… CÊÜÃæÆÉ ÊÝÖÜ®ÜWÜÙæãí©Wæ PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. »Ü¨ÜÅP…®ÜÈÉ ÃÝÊÜá®Ü ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ AÊÜ®Ü ÊÜÞÊÜ ñÜáÙÜÔàÃÝÊÜá¸ÝŸá ñÜíX¨Üª. AÊÜ®Üá C¯°ÆɨÜíñæ ±ÝŦìÔPæãíw¨ÜªÄí¨Ü ÎÅàÊÜÞñæ PæÆÊÜâ ¯ËáÐÜWÜÙÜ ÊÜáqr WݨÜÃÜã AÈÉWæ ÖæãàX ŸÃÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ ±ÜÆÉQR ÖÝWÜã ñÜíhÝÊÜáá (Jí¨Üá Äࣿá AÆíPÜÄst ±ÜÆÉQR) WÜÙÜÈÉ Gíoá&JíŸñÜᤠPæãÅàÍÜ (C±Ü³ñæ¤íoá ÊæáçÈ) 1 ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÓÝÌËá ËÍæÌàÍÜÌÃÝ®Üí¨Ü Gí¨Üá.(&ÓÜí.) 2 ÊÜááí¨æ ÓÝÌËá AÃÜã±Ý®Üí¨Ü. (&ÓÜí.) 18

¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ PæãàsÝÃ…Wæ Öæãà¨æÊÜâ. AÈÉ ñÝ¿áí ©ÃÜ®Üá° CÚÔ, ñÜíhÝÊÜááWÜÙÜá ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ®ÝÊæÆÉÃÜã AÈÉWæ Öæãà¨æÊÜâ. PæãàsÝÃ…®ÜÈÉ ÎÅàÊÜÞñæ Jí¨Üá ÊÜá®æ ¿áÈÉ ÖÝWÜã ®ÝÊÜ⠮ݿÞÆ¿á¨Ü ÊÜá®æ ¿áÈÉ CÚ¨ÜáPæãívæÊÜâ. ÖæaÜác PÜwÊæá GÃÜvÜá £íWÜÙÜá ®ÝÊÜâ AÈɨæªÊÜâ. ©®Ü¨ÜÈÉ GÃÜvÜá ¸ÝÄ ÎÅàÊÜÞñæ ®ÜÊæã¾í©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÓÜÆá, ±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° K©ÓÜÆá ÖÝWÜã EñܤÃÜ ŸÃæÓÜÆá QoQ ÊÜáÖÜÈWæ ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá; ®ÝÊÜâ QqQ ¨ÝÌÃÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ AÈÉWæ ÖæãàWÜᣤ¨æªÊÜâ. ®ÝÊÜâ AÈɨݪWÜ Jí¨Üá ©®Ü Pæà¨ÝÃÜ (ÓÝÌËá AaÜÇÝ®Üí¨Ü) AÈÉWæ Ÿí©¨ÜªÃÜá, ÖÝWÜã AÈÉÁáà ñÜíX¨ÜªÃÜá. ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ Ÿí«Ü®Ü¨ÜÈÉ ¨Üªíñæ C¨Ü᪨ܪÄí¨Ü ÓÜ|¡ñæ¤Wæ ñÜÇæ Pæoár ÖæãàX, ÎÅàÊÜÞñæ ¿áÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° g¿áÃÝÊÜá¸ÝqWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX ¹oárŸí¨æ. PæãàsÝÃ…®ÜÈÉ GÃÜvÜá ÖæãñÜᤠÊÜááS¨ÝÌÃÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ JÙÜÊÜá®æWæ ÖæãàX ®ÝÊÜâ Fo ÊÜÞw ŸÃÜᣤ¨æªÊÜâ. £íw ÖÝWÜã aÜÖÝ ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊÜá®æWàæ ŸÃÜᣤ¨ªÜÊâÜ . ÍÜáPÜáÇ… ÊÜáÖÝÃÝh…, PÜêÐÜ¡ÇÝÇ… ÊÜáÖÝÃÝh… ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá & D ÊÜáãÊÜÃÜÈÉ CŸºÃÜá ±Üä|ìÊÝX ÓÜÓÝÂÖÝÄWÜÙÜá. C®æã°Ÿº ÊÜÞñÜÅ GÃÜvÜá £íWÜÚí¨Ü ÓÜÓÝÂÖÝÄ¿ÞX¨Üª. ×àWÝWÜÆá PÝÃÜ|ËñÜá¤. ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÝRX ÎÅàÊÜÞñæ ÊÜÞíÓÝÖÝÃÜ ÓæàËÓÜᣤÃÜÈÆÉÊæäà A¨æà PÝÃÜ|PÝRX AÊÜ®Üã ÓæàËÓÜᣤÃÜ ÈÆÉ™. D ÊÜá®æãà»ÝÊÜÊÜ®Üá° AÊÜ®Üá ñÜ®æã°ÙÜWæà Coár Pæãíw¨Üª; A¨Ü®Üá° ¿ÞÃÜ ÊÜááí¨æ¿áã ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜᣤÃÜÈÆÉ. Jí¨Üá ©®Ü GÆÉÃÜã ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü FoPæR PÜáÚ£¨æªÊÜâ. WæãàÇݱ… ÊÜÞ AÈÉWæ Ÿí¨Üá, ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÖæàÚ, B ÊÜáãÃÜ®æ¿á »ÜPܤ¯Wæ Ëáà®Üá £®Ü°Æá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. AÆɨæ WæãàÇݱ… ÊÜÞ ÖæàÚ¨ÜÙÜá: ""C¨Ü®Üá° £®Ü°Æá ÎÅàÊÜÞñæ PÜÙÜá×ÔPæãqr¨ÝªÃæ.'' B¨ÜÃÜã A¨ÜPæR BñÜ J±Ü³ ÈÆÉ. WæãàÇݱ… ÊÜÞ AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜoáÖæãà¨ÜÙÜá. ÊÜáÃÜá PÜÒ|Êæà ÎÅàÊÜÞñæ AÈÉWæ Ÿí¨Üá, ñÜÊÜá¾ PæçÀáí¨ÜÇæà GÃÜvÜá ¨æãvÜx ®ÜÚÛ Ëáà®Ü®áÜ ° BñÜ®Ü ñÜpræWæ ÖÝQ, ""H®Ý¨ÜÃã Ü ÖæàÙÜáÊÜâ ©¨ÜªÃæ ÓÝ¿áíPÝÆ ÖæàÙÜá. DWÜ C¨Ü®Üá° £®Üá°'' Gí¨ÜÃÜá.

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


»ÜPܤ A¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨Ü. A®ÜíñÜÃÜ ÓÜãPܤ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜÞñæ QoQ ÊÜáÖÜÈWæ ŸÃÜÆá AÊܯWæ PÜÃæ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¨Ü ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á¯°ÈÉ ¯àvÜᣤ¨æªà®æ: ÎÅàÊÜÞñæ : Ëáà®Üá £®Üá°ÊÜâ¨Ü®æ°àPæ ¹oár ¹pær? »ÜPܤ : ¯àÊæàPæ £®Üá°£¤ÆÉ? ÎÅàÊÜÞñæ : (WÜí¼àÃÜÊÝX) ®Ý®æà®Üá Jí¨æà ¸ÝÀá Àáí¨Ü £®Üá°£¤¨æªà®æà®Üá? ¯à®æàPæ A¨ÜÃÜ ŸWæY bí£ÓÜá £¤©ªà¿Þ? ÖævÜx®Üíñæ ÊÜ£ìÓܸæàvÜ, Ëáà®Üá £®Üá°. ®Ý®Üá ÖæàÙÜᣤ¨æªà®æ, £®Üá°. Aí©¯í¨Ü BÃÜí»ÜWæãívÜá, B »ÜPܤ ñܮܰ iàÊÜ®ÜËwà ÊÜÞíÓÝÖÝÄ¿ÞXÁáà EÚ¨Ü. ÃÝÊÜá (ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ŸÓÜá) ÊÜáíñÜÅ©àûæ ±Üvæ©ÃÜÈÆÉ. ÓÜÃÜÓÜÌ£à ±Üähæ¿á ©®Ü AÊÜ®Üá ±Ü£°Áãí©Wæ (AÊÜ®Ü ±Ü£°, ÓÜáÎàƸÝÇÝ) ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÄí¨Ü ÊÜáíñÜÅ©àûæ ±Üvæ¨Üá PæãívÜ. ¨ÜãÃÜ¨Ü ÎÇÝÉíW…¯í¨Ü Ÿí¨Ü CŸºÃÜá »ÜPܤÃÜã ©àûæ ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÃÜá. ÃÝÊÜá¯Wæ AÇæãÉí¨Üá ¨æàÊÝÆ¿áËñÜá¤. AÈÉ ÃÝ«Ý PÜêÐÜ¡ÄWæ ±ÜÅ£©®Ü ±Üähæ ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. ¨æàWÜáÆ¨Ü ÊÜááí¨æ ËÍÝÆÊÝ¨Ü Jí¨Üá ±ÝÅíWÜ|ËñÜá¤. AÈÉ ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ hÝñÝÅ (®ÝoPÜ) CñÝ©WÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ±ÝÅíWÜ|¨ÜÈÉ ±ÜÅ£©®Ü ÓÜÃÜÓÜÌ£à±Üähæ PÜãvÜ ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. PæãsÝÃ…®ÜÈÉ ÎÅàÊÜÞñæ ÊÜÞw¨Ü Jí¨Üá ÊÜáÖÜñÝR¿áì ÊÜ®Üá° ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜã ÊÜÞwÃÜÈÆÉ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá Ë— ±ÜÅPÝÃÜ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÄWæ GÆÉÊÜ®Üã° PÜÈÔPæãoár Pæã®æWæ, ""¯®Ü° ŸÚWæ ÖÜÆÊÜâ ÊÜáí© ŸÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ®Üá° ¯à®Üá ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÜá'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Üá¨Üá C¨ÜPÝRXÁá? ¿ÞÃÜá D PÝ¿áì¨ÜÈÉ ¯ËáñܤÊݨÜÃæãà AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜä ÓÝ¥ÜìPÜWæãíwñÜá. GÆÉQRíñÜ ÖæaÝcX ÃÝÊÜá®æà «Ü®Ü ¬ HPæí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü gËáà®ÝªÄPæ¿áÈÉ, AÊÜ®Ü ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÇæÉà D PÝ¿áì ®ÜvæÀáñÜá. PæãsÝÃ…®Ü ±æäàÓ…rÊÜÞÓÜrÃ… ¨æàÊæàí¨ÜÅ®Ý¥Ü aÜpæãrà±Ý«ÝÂ¿á ¿åèÊÜ®Ü¨Ü BÊæàWܨÜÈÉ J¸ÝºPæ PæÅçÓܤ«ÜÊÜáìPæR ÓæàÄ¨Ü ¿ááÊÜ£¿á ±ÜÅ|¿áPæR JÙÜ WݨÜ. AÊÜ®Üá B «ÜÊÜáìPæR ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãívÜá AÊÜÙÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü. PæÆÊÜâ PÝÆ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ BPæ AÊܮܮÜá° ¹oár ÖæãÃÜoáÖæãà¨ÜÙáÜ . ¨æàÊæàí¨ÜŸݟá GÐÜár ±ÜÅ¿áñÜ°±o Ü rÃã Ü AÊÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ±Üvæ¿áÇÝWܨæ ÖÜñÝÍæWæãÙÜWÝX¨Üª. PÝÆ PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ AÊܯWæ ¸æãà«æ¿ááípÝÀáñÜá. ñܮܰ ñÝñÝRÈPÜ ¨ÜêÑr¨æãàÐÜ¨Ü AÊÜáȯí¨ÝX ñÝ®Üá ±ÜÃÜ«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÔÌàPÜ ÄÓܸæàPÝÀáñæí¨Üá AÊܯWæ ±ÜÍÝcñݤ±ÜÊÜâípÝÀáñÜá. H²ÅÇ… 2018

×àWæ AÊÜ®Üá £àÃÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü±ÜoárPæãíw¨Üª ÊæàÙæ¿áÇæÉà ®ÜÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨Üá ñܮܰ ¨Üá@SÊÜ®Üá° ñæãàwPæãívÜ. AÊÜ®Ü ¨Üá@S GÐæãrí¨Üá ÊÜávÜáWÜqrñæ¤í¨ÜÃæ, AÊÜ®Üá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜáÊÜâ¨Üá ÖÝXÃÜÈ, ÊÜáWÜáË®Üíñæ hæãàÃÝX AÙÜ ñæãvÜ X¨Ü. A¨Ü®Üá° ®æãàw ®ÜÊæã¾ÙÜWæ H®Üá ÊÜÞvܸæàPæíŸ ËÐÜ¿á ¨ÜÈÉ aÜaæì¿ááípÝÀáñÜá. Pæã®æWæ C¨æÆÉÊÜ®Üã° ÎÅàÊÜÞñæ ¿áÊÜÄWæ £ÚÔ¨æÊÜâ. ÎÅàÊÜÞñæ ÃÝÊÜá ÖÝWÜã ÃÝÊÜá®Ü ñÝÀá¿á ¨æàÊÝÆ¿á, ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ¨æàÊæàí¨ÜÅ ¸ÝŸá訆 ÍÜá©œPÜÊÜáìÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá ñæãí¨ÜÃæÁáà®Üã CÆÉÊæí¨ÜÄñÜá, AÊÜ®Ü ±Üâ®Ü©ìàûæWÝX B¨æàÍÜ ¯àw¨ÜÃÜá. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX, ÓÜÃÜÓÜÌ£à ±Üähæ¿á ×í©®Ü ©®Ü ¨æàÊæàí¨ÜÅ ¸ÝŸá ñÜÇæ ¸æãàÚÔPæãívÜá, ÃÝ«ÝÍÝÂÊÜáaÝí¨Ü ¨æàÊÜÃÜ AaÜìPÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ©í¨Ü ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ±ÝÅíWÜ|¨ÜÈÉ, ¸ÝÅÖܾ| ®ÝX¨Üª PÜêÐÜ¡ÇÝÇ…¯í¨Ü (ÓÝÌËá —àÃÝ®Üí¨Ü) ¿áhæãnà±ÜËàñÜ «ÝÃÜOæ ÊÜÞw, WÝ¿á£Åà ÊÜáíñÜÅ ÔÌàPÜÄÔ ÓÜÌ«ÜÊÜáìPæR ÊÜáÃÜá±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw¨Ü. ¸ÝÅÖܾ|ñÜÌÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá, ÎÅàÊÜÞñæ ¿áÊÜÄWæ ±ÜÅOÝÊÜá ÊÜÞvÜÆá Öæãà¨ÝWÜ AÊÜÃÜá AÊܯWæ ±ÜÅ£®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü, Aí¨ÜÃæ ÓÜÃÜÓÜÌ£à±Üähæ ¿áí¨Üá ¨æàÊæàí¨ÜŮݥܮÜá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÄí¨Ü ÊÜáíñÜÅ ©àûæ ±Üvæ¨Ü. ©àûæ¿á Pæã®æ¿áÈÉ ÎÅàÊÜÞñæ AÊܯWæ Jí¨Üá «æãࣿá®Üá° PæãorÃÜá. Aí¨Üá ÃÝÊÜá®Ü BÊÜáíñÜÅ|¨Ü ÊæáàÃæWæ ¨æàÊæàí¨ÜŮݥܮÜá ®ÜÊæã¾í©Wæ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ±ÜÅÓÝ¨Ü ÔÌàPÜÄÔ¨Ü. C¨Ü®æ°à ®Ý®Üá ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Üá ¬ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ PÝƨÜÈÉ ¿ÞÊÜ PÝ¿áì ®Üvæ©ÃÜÈÆÉÊæäà, A¨Üá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞvÜƳqrñáÜ . «ÜÊáÜ ìñÝÂWÜ ÊÜÞw¨ÜÊܮܮÜá° ÎÅàÊÜÞñæ ÊÜáñæ¤ ÓÜÌ«ÜÊÜáì¨ÜÈÉ ±ÜÅ£ÐÝu²Ô ¨ÜÃáÜ . ÊÜá®æ¿á ÖÜávÜáWÜ BoÊÝvÜáÊÝWÜ «ÜãÚ®ÜÈÉ ÊÜááÙÜáX ÖæãàX¨Üª ; DWÜ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü AÊÜ®áÜ ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÚ¨Ü. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡Ãàæ GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞwÔ¨ÜÃáÜ . ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ Óݯ°«Ü¨ÜÈÉ D ¸ÝÄ ÓÜÃÜÓÜÌ£à ±Üähæ AñÜÂíñÜ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ®ÜvæÀáñÜá. ±Üähæ¿á ©®Ü ÃݣŠJw¿Þ »ÝÐæ¿á hÝñæÅ (®ÝoPÜ) ®ÜvæÀáñÜá. CŸºÃÜá ÖÜávÜáWÜÃÜá ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÖÝWÜã ÃÝ«æ¿á ±ÝñÜÅ ÊÜ×ԨܪÃÜá. Cí¥Ü A±ÜäÊÜì ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ®Ü®Ü° iàÊܮܨÜÈÉ C¨æà Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ®æãàw¨æª. Cwà ®ÝoPܨÜÈÉ Jí¨æà Jí¨Üá ÊÜÞ£ÆÉ ¬ ®ÜêñÜ ÖÝWÜã ÓÜíXàñÜÊæà E¨ÜªPÜãR A¼®ÜÀáÓÜƳqrñÜá. ¯gÊÝX¿áã B ®ÜêñÜÂÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ®æãàvܸæàPݨܨæª. ±ÝÍÝcñÂÜ ®ÜêñÜÂÊÜ®áÜ ° ¦ÁáàoÃ…(ÃÜíWÜ»ã Ü Ëá)WÜÙÈ Ü É Êæã¨ÜÈ ¯í¨ÜÇæà ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ ®æãàw ®ÜÊÜáWæ A»ÝÂÓÜ˨æ; B¨ÜÃæ CÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝX ±ÝÅaÜÂPÜÇæÁáà G¨Ü᪠PÝ~ÓÜᣤñÜá¤. Cwà ¨æàÖÜ¨Ü AíWÝíWÜÙÜ ËË«Ü aÜÆ®æWÜÚí¨Ü Gí¥Ü ®ÜêñÜ 19


ÊÜ®áÜ ° ÊÜÞw¨ÜªÃíæ ¨ÜÃ,æ A¨ÜÄí¨Ü ËÍæàÐÜ ÊÝ¿ÞÊÜá ÖÝWÜã ÍÜÅÊÜáÊÝWÜᣤñáÜ ¤; ÓÜÊÝìíWÜ ÓÜáí¨ÜÃÊ Ü Ý¨Ü ÄࣿáÈÉ ÖÝWÜ㠮ܿá®ÜÊÜá®æãàÖÜÃÜÊæ®Üá°ÊÜíñæ A¼ÊÜÂPܤÊÝXñÜá¤. A¨Ü®Üá° ®æãàvÜ©¨ÜªÊÜÄWæ CÊæÆÉ A¥ÜìÊÝWܨÜá. ®ÜÊÜáWæ PÝñÜÃÜñæ ÖæaÜácñܤÇæà ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, Pæã®æ¿áÊÜÃæWÜã ®æãàw¨ÝWÜ AñÝÂÍÜc¿áìÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ×àWæ Cwà ÃݣŠÊÝÂ²Ô Pæãíw ÃÜáÊÜ D ÍÜÅÊÜá¨Ý¿áPÜÊÝ¨Ü D ®ÝoPÜÊÜ®Üá° CŸºÃÜá bPÜR ¸ÝÆPÜÃÜá Bw ñæãàÄÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà ¬ Gí¨Üá! A¨Üá GÐæãrí¨Üá ±ÜÅ»ÝÊÜÍÝÈ¿ÞXñÜᤠGí¨ÜÃæ, Cí©®ÜÊÜÃæWÜã ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ AÊÜÃÜ ®ÜêñÜ ÖÝWÜã ÓÜíXàñÜ¨Ü B ÓÝÆá WÜÙÜá bÃÜÊÜáá©ÅñÜÊÝXÊæ. A¨Ü®Üá° ®æãàw ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá ÓÜÃÜÓÜÌ£à±Üähæ¿á ±ÝÅbà®Ü ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ, ±Üähæ¿á®Üá° GÃÜvÜá ©®ÜPæR ËÓܤÄÔ, ÊÜáãÃÜ®æà ©®Ü ËÓÜ gì®æ¿á ®ÜÊÜË—¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° BÃÜí¼Ô ¨ÜÃÜá. GÃÜvÜ®æà ÃݣŠPÜãvÜ A¨æà hÝñæÅ¿á®Üá° ÊÜáñæ¤ Bw ñæãàÄÓÜáÊÜíñæ ÎÅàÊÜÞñæ B¨æàÎÔ¨ÜÃÜá. CÈÉ ÖæàÚ¨Ü ®ÝoPÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÓÝÆá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° GÐæãrí¨Üá ÓÜãÃæWæãíwñÜá ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ A¼ ®Ü¿áÊÜ®Üá° ®æãàw AÊÜÃÜá GÐæãrí¨Üá ñÜÈÉà®ÜÃÝX¹orÃÜá Gí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ A¨Ü®æ°à ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ A¼®ÜÀáÔ ñæãàÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜááí¨æ B ÓÝÆ®Üá° AÊÜÃæà ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ ÊæáÆá¨Ü¯¿áÈÉ ÖÝwPæãÙÜáÛ£¤¨Ü᪨ܮÜá° ®ÝÊÜâ PæàÚ¨æªàÊæ. B ÓÝÆáWÜÙÜá ×àXÊæ: "Pæãàv… PæãÄÇÝ ÃÝ ®Üí¨ÜÃ… qàPÝ ²ÇÝq!' (Jw¿Þ) A¨ÜÃÜ A®ÜáÊÝ¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ A¥Üì ×àWÝWÜáñܤ¨æ: "H®Üá ÊÜÞw¨Ü®æã, ®Üí¨Ü®Ü bPÜR ÊÜáWÜáËàñÜ!' ËÓÜgì®æWÝX ÓÜÃÜÓÜÌ£¿á ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° ÊæáÃÜÊÜ~Wæ Áãí©Wæ Pæãívæã¿áÂÇÝÀáñÜá. B ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ŸvÜÊÜ&ÎÅàÊÜáíñÜ, ÓÝ«Üá&AÓÝ«Üá, ñÝÂX&WÜêÖÜÓܧ, ÊÜê¨Üœ& ¸ÝÆPÜÃÜá GÆÉÃÜã ±ÜÅ£Êæá¿á ñÜÙܨÜÈÉ Joár ÓæàÄ, HPÜñÝ®Ü ¨ÜÈÉ ÖÝvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá: ÎÅà¨ÜáWÝì ®ÝÊÜå… »ÜãÇæãà ®Ý, »ÜãÇæãà®Ý Ãæà ÊÜá®…, »ÜãÇæãà ®Ý > ÎÅà ¨ÜáWÝì ÓܾÃÜOæà, ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜáí¥Ü®æà, ËÐܱݮæà ËÍÜ̮ݥ… ÊÜáÇæã®Ý >>

(ÊÜáÃæ¿á©ÃÜá ÎÅà ¨ÜáWæì¿á ®ÝÊÜáÊÜ®Üá, ÊÜáÃæ¿á©ÃÜá ÊÜáÃæ¿á©ÃÜá ÊÜá®ÜÊæà > ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜ®Üá PÜvæÊÝWÜ ÎÅà¨ÜáWÝì ÓܾÃÜOæ¿áÈ ËÐÜ PÜáw¨Ü ËÍÜ̮ݥܮæ ÓÝ¿áÈÆÉ >>) 20

ÃÝÊÜá®Ü ¨æãvÜx PæÃæ¿áÈÉ ¨æàË¿á ËÓÜgì®æ¿ÞÀáñÜá. ÎÅàÊÜÞñæ AÈÉ ñÜíX¨Üª ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÃÝÊÜá®Ü A£¦ÍÝÇæ ¿áÈÉ A£¦WÜÙÜ ÓÜíTæ ÖæaÝcX©ªÃܸæàPÜá. GÇæÉvæ B®Üí¨Ü¨Ü WÜ¨ÜªÆ Öæbc¨Ü᪨ÜÄí¨Ü, ÖÜÚÛWÜÙæÆÉ ±Üor|¨Üíñæ ¿ÞÊÝWÜÆã aÜoáÊÜqPæÀáí¨Ü PÜãw¨ÜªÊÜâ. QoQÊÜáÖÜÈ®ÜÈÉ ®Ý®Üá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃæãí©Wæ PÜáÚñÜá, GÃÜvÜá ÖæãñÜᤠÊÜÞñÜáPÜñæ ¿ÞvÜᣤ¨æª Gí¨Üá DWÝWÜÇæà ÖæàÚ¨æ. ÊÜÞñÜáPÜñæ ®Ý®Ý ŸWæ¿á ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá ®ÜvæÀáñÜá. Jí¨Üá ©®Ü £à¥Üì¿ÞñæÅ¿á ËÐÜ¿áÊÝX ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÀáñÜá. ®Ü®ÜWæ GÐÜár «ÝÊÜáWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ »ÝWÜ ¨æãÃÜQ¨æ Ááí¨Üá AÊÜÃÜá PæàÚ¨ÜÃÜá. Ÿ¨ÜÄPÝÍÜÅÊÜá ÖÝWÜã ±ÜâÄ ¬ D GÃÜvÜá «ÝÊÜáWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÝX¨æÁáí¨Üá ®Ý®Üá EñÜ¤Ä Ô¨æ. BWÜ ÎÅàÊÜÞñæ ÊÜáñæ¤ PæàÚ¨ÜÃÜá, ""ÖÝX¨ÜªÃæ C®Üá° ¿ÞÊÜ «ÝÊÜáWÜÙÜá EÚ©Êæ?'' ®Ý®æí¨æ, ""¨ÝÌÃÜPæ ÖÝWÜã ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ & ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ C¨æà ¨ÝÄ¿áÈɨæ.'' A¨Ü®Üá° PæàÚ¨Ü ÎÅàÊÜÞñæ, ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ GÐÜár ¨ÜãÃÜ, AÈÉWæ ÖæãàWÜÆá GÐÜár ©®Ü ¸æàPÝWÜŸÖÜá¨Üá Gí¨æÆÉ PæàÚ £Ú¨ÜáPæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜ ±ÜÅÍæ°Àáí¨Ü, ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜPæR ÖæãàWÜÆá AÊÜÃÜá BÓÜPܤÃÝX¨ÝªÃæ Gí¨Üá £Ú¨Üá ®Ý®Üá ÖæàÚ¨æ, ""AÊÜÞ¾, ÖæãàWÜáÊÜ⩨ܪÃæ ÖæàÚ¹w. ÊÜá¨ÝÅÔ®ÜÈÉ (Cí©®Ü aæ®æ°$ç) ÍÜÎ ÊÜáÖÝÃÝh… (ÓÝÌËá ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜá) C¨ÝªÃÜÆÉ. AÊÜÃÜá GÆÉ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üã° ÊÜÞw¹vÜáñݤÃæ.'' A¨ÜPæR ÎÅàÊÜÞñæ, ""¯à®Üá ÖæàÚ¨Ü᪠ÓÜÄ, ÊÜáWÜã; ®Ü®Ü° ÊÜÞÊÜ AÈÉWæ ÖæãàX¨ÜªÃÜá. AÈÉí¨Ü AÊÜÃÜá ÃÝÊÜáÎÇæ¿á®Üá° ñÜí©¨ÜªÃÜá. PÝÊÜÞÃܱÜâPÜáÃܨÜÈÉ ®æãàw©ªà¿áÆÉ, DWÜÆã AÈÉ A¨ÜPæR ±Üähæ ®Üvæ¿áᣤ¨æ. ®Ý®Üá AÈÉWæ ÖæãàWÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÃÜá. ×àWæ ¯«ÝìÃÜÊÝÀáñÜá; ÍÜÃÜñ… ÊÜáÖÝÃÝgÄWæ ÖÝWÜã ÍÜÎ ÊÜáÖÝÃÝgÄWæ ±ÜñÜÅ PÜÙÜá×ÓÜÇÝÀáñÜá. AÈÉWæ ÖæãàWÜá ÊÜâ¨Üá ÓÜí±Üä|ì ¯«ÝìÃÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ, ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ ®Ý®Üá g¿áÃÝÊÜá¸ÝqWæ ÖæãàX ÓÜ|¡ñæ¤ (ÃÝ«Üá訆 ñÝÀá)¿á®Üá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ŸÃܸæàPÝXñÜá¤. PæãsÝÃ…¯í¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° g¿áÃÝÊÜá¸ÝqWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX, ¹oár Ÿí©¨æª ; DWÜ ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ ÓÜÆá ÊÝX AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨æ. ÃÝÊÜá®Ü ñÝÀá ÖÝWÜã ¯ñÝÀá¿á ñÝÀá ®ÜÊæã¾í©Wæ ÖæãÃÜoÃÜá. GÆÉÃÜã ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿áPæR »Ü¨ÜÅP…Wæ Öæãà¨æÊÜâ. ÃÝÊÜá®Üá ±ÜâÄWæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ ñÝ®Üá AÈÉWæ Jí¨Üá qPæp… PæãívÜáPæãívÜ. ÍÜáPÜáÇ… ÊÜáÖÝÃÝh…, PÜêÐÜ¡ÇÝÇ… ÖÝWÜ㠮ܮÜWæãàÓÜRÃÜ ÊÜáãÃÜá CíoÃ…PÝÉÓ… qPæo®Üá° ÊÜá¨ÝÅÓ… ñÜ®ÜPÜ SÄà©ÓÜÇÝÀáñÜá. ÎÅàÊÜÞñæ,

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÓÜ|¡ñæ¤, WæãàÇݱ… ÊÜÞ, ÃÝÊÜá®Ü ñÝÀá ÖÝWÜã ¯ñÝÀá¿á ñÝÀá ¬ CÊÜÃÜá IÊÜÄWæ I¨Üá ÓæPæív… PÝÉÓ… qPæp… ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. ÃÝ«ÜáWæ qPæp… ¸æàQÃÜÈÆÉ. ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃæãí©Wæ ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜPæR ¿ÞÃæÆÉ ÖæãàX ¨ÜªÃæãà AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®æ°ÆÉ CÈÉ EÇæÉàUÔ¨æªà®æ. ®Ý®Üá ÓÜáÃÜQÒñÜÊÝX CoárPæãíw¨Üª ®æãàqÕ¯í¨Ü ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ®æ®Ü² ¯í¨Ü A¨Ü¯°ÈÉ Pæãqr¨æªà®æ. ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿áPæR »Ü¨ÜÅP…¯í¨Ü ÊÜá¨ÝÅÓ… ÊæáàÇ… ÖæãÃÜqñÜá. ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ&¿ÞñæÅ¿á®Üá° PÜáÄñÜá ÖæàÙÜÆá BÃÜí¼ÓÜáÊÝWÜ ®æ®Ü±ÝÀáñÜá, PæãsÝÃ…®ÜÈÉ C¨Üª GÆÉ ©®Ü WÜÙÜ Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ¨æªà®æã CÆÉÊæäà; C®æã°í¨Üá ¸ÝÄ ®æãvÜáñæ¤à®æ. WÜÊÜá¯Ô ®æãàw¨ÝWÜ £ÚÀáñÜá, Jí¨Üá ©®Ü¨Ü Zo®æ¿á®Üá° CÈÉ ÊÜ~ìÓÜÇÝXÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü, C¨Üá ÓÜÄ ¿Þ¨Ü hÝWÜÊÜÆÉ©¨ÜªÃÜã, A¨Ü®Üá° CÇæÉà ÖæàÚ¹vÜáñæ¤à®æ : ÓÜÃÜÓÜÌ£à±Üähæ ÊÜááX©ñÜá¤. Aí¨Üá ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ; ÖæãñÜᤠÓÝ¿áíPÝÆ. Cí¨Üá ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ JvÜ ®Ýo¨ÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÓܾÃÜOÝÖÜìÊÝ¨Ü ©®Ü. QoQÊÜáÖÜÇ…Wæ ÖæãàX ®æãàw¨æ, ÎÅàÊÜÞñæ DWÝWÜÇæà «Ý®ÜPæR PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá Ÿí¨Üá¨Üá AÊÜÄWæ WæãñݤWÜÈÆÉ Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ £Ú ÀáñÜá. B¨ÜÃÜ㠮ܮÜWæ ÓÜí¨æàÖÜ; ÓÜáÊÜá¾®æ AÇæÉà ¯íñæ. AÇæÉà PÝ¿áñæãvÜX¨æ. ÓÜÌƳ Öæ㣮ÜÇæÉà AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°ñܤ ®æãàvÜá ñݤÃæ ÖÝWÜã ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃæ Gí¨Üá »ÝËÔ¨æ. B¨ÜÃæ ÖÝWæà®Üã PÜívÜá ŸÃÜÈÆÉ. C®Üã° ®Ý®Üá PÝ¿ááñܤÇæà ¯í£¨æª™. ÊÝñÜ¨Ü ñæãí¨ÜÃæÀáí¨Ü AÊÜÃÜá PÝÆáaÝb PÜáÚ £¨ÜªÃÜá, ¯g; B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ¨æàÖÜ ®æàÃÜÊÝXñÜá¤. GÃÜvÜá PÜ|á¡WÜÙÜã ñæÃ橨ܪÃÜã, AÊÜâWÜÙÜÈÉ ¸ÝÖܨÜêÑr CÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ »ÝÊÜPæR ËZ° ñÝÃÜ¨æ ®Ý®Üá ÖÝWæÁáà PÝ¿ááñܤ ¯íñæ; AÊÜÃÜ ÊÜááS¨Ü PÝí£¿á®æ°à ®Ý®Üá GÊæÀáPÜR¨æ ®æãàvÜñæãvÜ X¨æ. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜñÜá¤&ÖÜ©®æç¨Üá ¯ËáÐÜWÜÙÜ PÝÆ PÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá PæàÚ¨ÜÃÜá, ""GÐÜár Öæ㣤Wæ Ÿí¨æ?'' ®Ý®æí¨æ, ""ÖæaÜác ÖæãñݤXÆÉ. ¯àÊÜâ GÐÜár Öæ㣤¯í¨Ü CÈÉ©ªàÄ, AÊÜÞ¾?'' ""Ÿí«Ü®Ü¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ ©ÆÉ ¬ A¨ÜPÝRXÁáà ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ÖæãñÜᤠAÊÜÃæÆÉ ¯©ÅÓÜá £¤¨ÝªWÜ ®Ý®Üá ÖæãÃÜŸí¨Üá HPÝíñܨÜÈÉ PÜáÚñÜá¹pær.'' AÊÜÃÜá ×àWæ ÖæàÚ¨ÝWÜ ®æ®Ü±ÝÀáñÜá, "aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ ©ÆÉ' Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜã PÜãvÜ, PÜÆRñ椿áÈÉ ¸ÝwWæ¿á ÊÜá®æ¿áÈɨݪWÜÆã A¥ÜÊÝ ñÜÊÜᾨæà "E¨æãºà«Ü®Ü'¨ÜÈɨݪ WÜÆã AÊÜÃÜá ®ÜvÜá®ÜvÜáÊæ ñÝÃÜÔ ÊæáàÇæ ÖæãàX JŸºíq ¿ÞX PÜáÚñÜá¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá.

H²ÅÇ… 2018

ÎÅàÊÜÞñæ ÖæàÙÜáñݤ Öæãà¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜ Ä࣠ÖæàÙÜñæãvÜX¨ÜÃÜá GíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ÊÜ~ìÓÜÇÝÃæ. HPæí ¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ £ÚÊÜÚPæ »ÝÅí£ÊÜáãÆÊݨܨÜáª. AÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜ Ä࣠£Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊæÊÜâ? PæàÊÜÆ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¿á¥ÝÊÜñݤX ¯àvÜáñæ¤à®æ. ÎÅàÊÜÞñæ ÖæàÙÜñæãvÜX¨ÜÃÜá: ""ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá & C¨ÜÄí¨Ü ¹vÜáWÜvæÀáÆÉÊæ? GÈÉ ÎÊܯÃÜáñݤ®æãà AÈÉ ÍÜQ¤; ÎÊÜ ÖÝWÜã ÍÜQ¤ Jí¨ævæ. ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ A¨æà ÎÊÜ, A¨æà ÍÜQ¤. ¹vÜáWÜvæÁáà CÆÉ. B¨ÜÃÜã g®ÜÄWæ £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÄWÝX sÝPÜáÃ… GÐæãrí¨Üá PÜÐÜr A®Üá»ÜËÓÜáñݤÃæ! H®Üá D ñܱÜÓÜáÕWÜÙæÆÉ™? ñܱÜÔÕ®Ü AWÜñÜÂÊæ௨æ? B¨ÜÃÜã ñܱÜÓÜáÕ PæàÊÜÆ g®ÜÃÜ ÓÜÆáÊÝX. g®ÜÄWæ H®Üá ÓÝ«ÜÂ˨æ? AÊÜÄWæ aæçñÜ®ÜÂÊæÈÉ , ÍÜQ¤ÁáÈÉ? B¨ÜªÄí¨ÜÇæà sÝPÜãÃÜÃÜá GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞvܸàæ PÝÀáñÜá. PÝíPÜáÃÜWÝe¿áÈÉ ÖÝvÜáÊÜ Jí¨Üá ÖÝvÜá Wæãñæ¤?'' ®Ý®Üá : ¿ÞÊÜ ÖÝvÜÊÜÞ¾? ÎÅàÊÜÞñæ : "HÍæàdæà PÝíWÝÇæàÃ… sÝPÜãÃ… PÝíWÝ ÇæàÃ… ñÜÃæà' (©à®ÜÃÜ ¨æàÊÜ ¯à Ÿí¨æ, ©à®ÜÃÜ ¨ÝqÓÜÆá) ¯gÊÝX¿áã ÊÜáPÜRÙæÆÉ ®Ü®Ü° ©à®Ü ÊÜáPÜRÙÜá. Jí¨Üá ¸ÝÄ AÊÜÃÜá "AÊÜÞ¾' AíñÜ PÜÃæ¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ ÓÜáÊÜᾯÃÜÇÝWÜáÊÜâ¨æ? A¨æà Ä࣠sÝPÜãÃÜÃÜã ŸÃܸæàPÝWÜáÊÜâ¨Üá. ®Ý®Üá : aæçñܮܨæàÊÜÃÜã C¨æà sÝPÜãÃÜÃæà®Üá? ÎÅàÊÜÞñæ : Öè¨Üá, Öè¨Üá. C¨æà sÝPÜãÃ… ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ŸÃÜáñݤÃæ, Jí¨æà aÜí¨ÜÅ ±ÜÅ£©®ÜÊÜä ŸÃÜáÊÜíñæ. ¹vÜáWÜvæ ÀáÆÉ & Ÿí—ÓÜƳqr¨ÝªÃæ. iàÊÜWÜÙæÆÉ AÊÜÄWæà ÓæàÄÊæ. AÊÜÃÜá ®æãàwPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ C®Ý°ÃÜá ®æãàvÜáñݤÃæ? ¸æàÃæ FÄ®Ü g®Ü ŸÃÜáÊÜÃæ? AÊÜÃÜá ÖæàڨݪÃæ, "hæãTæ㯠vÝP…¹ ÊæãàÃæà, HÍæà ¨æàTÝ ©¸æã ñæãàÃæà' AíñÜ. ("Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊæ ®Ü®Ü°, Ÿí¨Üá ñæãàÃÜáÊæ ¯®ÜWæ') C¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ CoárPæãà&¿ÞÊÜñÜ㤠ÊÜáÃæ¿á¸æàvÜ. PÜÃæ¨ÜÃæ ÓÝPÜá, ±Üvæ¿ááÊæ. AÊÜÃÜá PÜƳñÜÃÜá ñÝ®æ! ®Ý®Üá : ®Ü®ÜWæ ®Ü®Ü° ñÝÀá WæãñÜá¤. ÎÅàÊÜÞñæ : sÝPÜãÃæà "ñÝÀá' AíñÜ ÖæàÙÜÆá PÜÈԨݪÃæ. ÊÜáñæ¤ "ñÝÀá' G®Üá°ÊÜâ¨æ௨æ? AÊÜÃܨæà ÓÜêÑr, AÊÜÃæà g®Ü¾ PæãvÜáñݤÃæ, A®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃæà ®ÜáíX¹vÜáñݤÃæ. ®ÜáíX¹vÜá ñݤÃæ, Aí¨ÜÃæà®Üá? ÊÜááQ¤ ¯àvÜáñݤÃæ AíñÜ. AÊÜÃܨæà ÈàÇæ, AÊÜÃܨæà Bo! (ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá) 21


¨æç®Üí©®Ü iàÊܮܨÜÈÉ ÁãàWÜ !

ÓÝÌËá ÃÝZÊæàÍÝ®Üí¨Ü

ÁãàWÜÊíæ ¨ÜÃæ A¨Üá B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ & ÓÝPÝÒñÝRÃPÜ Ræ AWÜñÂÜ ÊÝ¨Ü ÊÜÞWÜì. "ÁãàWÜ'¨Ü ÓÜÃÙÜ Ü ËÊÜÃO Ü Á æ ãí©Wæ A¨ÜÃÜ A¥Üì ËÓݤÃ,Ü ŸWæWÙÜ áÜ ÖÝWÜã Ë«Ý®Ü CÊÜ®áÜ ° CÈÉ ©ÊÜÂñÜÅ¿áÃÜ iàÊÜ®,Ü E±Ü¨àæ ÍÜWÙÜ Ü ×®æ°Ç¿ æ áÈÉ ËÊÜÄÓÜÇÝX¨æ. ÇæàSPÜÃáÜ E¨ÜPÜ ÊÜáívÜÆ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒÃáÜ . A®æàPÜ WÜÅí¥ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÃÜbÔÃÜáÊÜ ±ÜägÂÃÜ ÖÜÆÊÜâ ÇæàS®ÜWÙÜ áÜ D ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ.

"¨æç®Üí©®Ü iàÊÜ®Ü' Gí¨ÜÃæà®Üá Gí¨Üá GÆÉÄWÜã Wæãñæ¤à

C¨æ. B¨ÜÃæ "ÁãàWÜ' GíŸ ÍÜŸª ÊÜÞñÜÅ A®æàPÜÄWæ ÖæãÓÜñÜá. A¥ÜÊÝ PæÆÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áËÃÜÆãŸÖÜá¨Üá. HPæí¨ÜÃæ, Cí¨Üá ÁãàWÝÓÜ®ÜWÜÙÜá ŸÖÜÙÜ ±ÜÅaÜÈñÜÊÝWÜᣤÊæ. A¨æãí¨Üá ŸWæ¿á g®ÝPÜÐÜìOæÁáà BX¨æ Gí¨ÜÃÜã A£ÍÜÁãàQ¤Ááà ®ÜÆÉ. B ÁãàWÝÓÜ®ÜWÜÙÜ®æ°à ÓÝÊÜޮܠg®ÜÃÜá "ÁãàWÜ' Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üã Eíoá. B¨ÜÃæ D ÇæàS®Ü ±ÜÅÓݤ²ÓÜáÊÜâ¨Üá PæàÊÜÆ ÍÝÄàÄPÜ ÁãàWÝÓÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÝX AÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX, ÍÜÄàÃÜ&ÊÜá®ÜÓÜáÕ&Ÿá©œ&iàÊÜ CÊæÆÉÊÜ®Üã° ËPÝÓÜWæãÚÓÜŸÆÉ ÁãàWÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÝX! ÖÝWݨÜÃæ CÈÉ "ÁãàWÜ' Gí¨ÜÃæà®Üá? "ÁãàWÜ' GíŸ ÍÜŸªÊÜâ "¿ááiÃ…&ÁãàWæà' GíŸ ÓÜíÓÜ¢ñÜ «ÝñÜá˯í¨Ü EípÝX¨æ. D «ÝñÜáËWæ "ÓæàÄÓÜá ÊÜâ¨Üá' Gí¨Ü¥Üì. ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá? iàÊÝñܾ®Ü®Üá° ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá. ¿ÞÊÜâ¨ÜÃã æ vÜ®æ ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá? ±ÜÃÊ Ü Þ Ü ñܾ®ã æ vÜ®æ ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá. ¿ÞÊÜâ¨ÜPã æ RàÓÜRÃÜ ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá? B®Üí¨Ü樆 áÜ ° ±Üv¿ æ ááÊÜâ¨ÜPã æ RàÓÜRÃ!Ü B¨ÜªÄí¨Ü, JpÝrX ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃ,æ B®Üí¨Ü樆 áÜ ° ±Üv¿ æ ááÊÜâ¨ÜPÝRX ±ÜÃÊ Ü ÜÞñܾ®æãvÜ®æ iàÊÝñܾ ®Ü®Üá° ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨æà ÁãàWÜ! B¨ÜÃæ, "±ÜÃÜÊÜÞñܾ' "iàÊÝñܾ' CñÝ© ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° PæàÚ¨Ü PÜãvÜÇæà B«Üá¯PÜ g®ÜÃÜá & "AÁãÂà... CÊæÆÉ ñܱÜÔÌWÜÚWæ, ÓÜí®ÝÂÔWÜÚWæ ÓÜíŸí—st ËaÝÃÜÊÜÆÉÊæ? Cí©®Ü ÊæàWÜ¿ááñÜ ¸ÝÙæÌ¿áÈÉ Êæà¨ÝíñÜPæRÆÉ ÓÜÊáÜ ¿áÊæÈÉ?' Gí¨Üá ÓÜáÀáÇæÙ¿ æ ááñݤÃ.æ B¨ÜÃæ D ÖÜáaæãcà o¨Ü iàÊÜ®Ü¨Ü ®ÜvÜáÊæÁáà ÁãàWÜÊÜ®Üá° A»ÜÂÔÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸá¨Ü®Üá° WÜí¼àÃÜÊÝX ±ÜÃÝÊÜáÎìÔ ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° PÜívÜá PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ñÜá£ì®Ü ±ÜÄÔ§£ Cí¨Üá J¨ÜX¨æ. HPæí¨ÜÃæ, ÊÜá®ÜáÐÜ Gíñæí¥Ü BËÐÝRÃÜWÜÙÜ®æ°à ÊÜÞw¨ÜÃÜã, GÐærÐÜár ÓÜáS »æãàWÜWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨ÜÃÜã ÍÝí£&ñÜ겤WÜÙÜ®Üá° PÝ|¨æ ŸÊÜOæ±ÜvÜáñܤ™, ®Ý®ÝŸWæ¿á ÊÜá®æãàËPÝÃÜWÜÚWæ, ÊÜá®ÜÓݤ±Ü WÜÚWæ ñÜáñݤWÜᣤ¨Ýª®æ. Cí¥Ü NãàÃÜ ±ÜÄÔ§£Àáí¨Ü ÊÜÞ®ÜÊÜ ®Ü®Üá° ±ÝÃÜáWÝ~ÓÜÇæí¨æà MáÑ&ÊÜáá¯WÜÙÜá ÁãàWÜ ÊÜÞWÜì WÜÙÜ®Üá° ÖÝQPæãoár ÍÝÍÜÌñÜ ÍÝí£&B®Üí¨ÜWÜÙÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° ñæãàĨÜÃÜá. A¨Ü®æ°à, A®ÜíñÜÃÜ Ÿí¨Ü ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜÃÜá ®ÜËà PÜÄÔ, PÝÇæãàbñÜ ¿ááQ¤WÙÜ ®Ü áÜ ° AÙÜÊw Ü Ô, g®ÜÊÞ Ü ®ÜÓPÜ Ræ ÍÝí£ &B®Üí¨ÜWÜÙÜ®Üá° E~Ô¨ÜÃÜá. ÖÝWݨÜÃæ B ÁãàWÜ ÊÜÞWÜì WÜÙáÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá? Cí©Wæ, PÝÇæãàbñÜÊÝ¨Ü ¿ááQ¤ ¿ÞÊÜâ¨Üá? 22

ÍÝÓÜ÷WÜÙÜÈÉ ÖÜñݤÃÜá ŸWæ¿á ÁãàWÜÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜ ÇÝX¨ÜªÃÜã, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÓèPÜ¿áìPÝRX ®ÝÆáR ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜÞWÜìWÜÙÝX ËíWÜwÓÜÇÝX¨æ. AÊÜâ: 1. ÃÝgÁãàWÜ 2. hÝn®ÜÁãàWÜ 3. PÜÊÜáìÁãàWÜ, ÊÜáñÜᤠ4. »ÜQ¤ÁãàWÜ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü JÆÊÜâ ÖÝWÜã ÍÜÄàÃÜ&ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ ÍÜQ¤&ÍÜá©œWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉoárPæãívÜá D ®ÝÆáR Ë»ÝWÜ WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ŸÈÐÜuÊÜä, ÍÜá¨ÜœÊÜä B¨Ü ÍÜÄàÃÜ&ÊÜá®ÜÓÜáÕ WÜÙÜáÙÜÛÊÜÄWæ ÃÝgÁãàWÜ. £àPÜÒ$¡ÊÝ¨Ü ËÊæàPÜÊÜâÙÜÛ ËaÝÃÜÎàÆ ÄWæ hÝn®ÜÁãàWÜ. ÖÜáÊÜá¾ÓÜáÕ ñÜáí¹¨Ü QÅ¿ÞÎàÆÄWæ PÜÊÜáì ÁãàWÜ. »ÝÊÜâPÜ ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜÄWæ »ÜQ¤ÁãàWÜ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ Cí©®Ü PÝÆPæR EbñÜÊݨܨÜ᪠ÊÜáñÜᤠ¸æàWÜ®æ, ÓÜáÆ»ÜÊÝX WÜáÄÊÜááqrÓÜŸÆɨÜ᪠¿ÞÊÜâ¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝ ¨Ü¨Ü᪠Êæã¨ÜÆ PÝ¿áì. CÇæÉà ®ÜÊÜá¾ ®æÃÜËWæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¿ááWÜ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ ¸æãà«Ü®æ. ¿ááWÝÊÜñÝÃÜÃÝ¨Ü ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡Ãæ®Üá° ñݤÃæ, ""D ¿ááWܨÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 iàÊÜ®Ü BÖÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ¯í£¨æ. (Aí¨ÜÃæ PÜƸæÃÜPæ¿á D PÜÈ¿ááWܨÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÍÜÄàÃÜ&ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá ñÜáíŸ ¨ÜáŸìÆ.) PÜÈ¿ááWÜPæR ÓÜãPܤ ÊݨܨÜ᪠»ÜQ¤ÁãàWÜ & »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®ÝÊÜáWÜá|QàñÜì®æ ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥Üì®æ. »ÜQ¤ÁãàWÜÊæà ¿ááWÜ«ÜÊÜáì.'' (ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡

ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü™, ÓÜí. 1, ±Üâ. 84)

ÖÝWݨÜÃæ, »ÜQ¤ÁãàWÜ Gí¨ÜÃæà®Üá? »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉvÜáÊÜ ²Åà£Wæ »ÜQ¤ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá. CíñÜÖÜ ²Åà£¿á ®æÃÜ˯í¨Ü iàÊÝñܾ®Ü®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ®æãvÜ®æ Jí¨ÝXÓÜáÊÜí¥Ü¨æªà »ÜQ¤ ÁãàWÜ. Cí©®Ü ¿ááWÜPæR »ÜQ¤ÁãàWÜ AñÜÂíñÜ ÓÜãPܤ, ÖæàWæ? ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ ÊÜáÊÜáñæ&²Å࣠GíŸá¨Üá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà C¨æ. GíñÜÖÜ ¨ÜÃæãàvæPæãàÃÜ®ÜÆãÉ ñܮܰ ÖæívÜ£&ÊÜáPÜRÙÜ ÊæáàÇæ ²Åà£&ÊÜáÊÜáñæ CÃÜáñܤ¨æ AÆÉÊæ? PÜvÜáÇæã༿ިÜÊÜ®Üá ñܮܰ ÖæívÜ£&ÊÜáPÜRÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ gáWÜY®ÝX¨ÜªÃÜã, ñܮܰ ÖÜ|PÝÓÜá, BÔ¤&±ÝÔ¤¿á ÊæáàÆíñÜã C¯°ÆÉ¨Ü ÊæãàÖÜ&ÊÜáÊÜáñæ¿á ¯°qrÃÜáñݤ®æ. ×àWæ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ²Åࣿá Pæàí¨ÜŹí¨Üá, ÊæãàÖÜ¨Ü ÊÜávÜá ˼®Ü°ÊÝX¨ÜªÃÜã ±ÜÅ£Á㟺ÃÜÆãÉ ²Åà£& ÊÜáÊÜáñæ CÃÜáÊÜâ¨ÜíñÜã ©o. ×àWæ B¨ÝWÜ ñܮܰÈÉ CÃÜáÊÜ ËÊæàPܱÜÅ»Ü


²Åà£&ÊÜáÊÜáñæWÜÙÜ®æ°à »ÜWÜÊÜíñÜ®ævæWæ £ÃÜáXÓÜáÊÜ ÓÜÃÜÙÜ E±Ý ¿áÊæà »ÜQ¤ÁãàWÜ! B¨ÜÃæ ÃÝgÁãàWÜ & hÝn®Á Ü ãàWÝ© WÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá AÐÜár ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ. A¨ÜPæR ËÍæàÐÜ AÖÜìñæ, ±ÜäÊÜìñÜ¿ÞÄ ¸æàPÝWÜáñܤÊæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, hÝn®Ü ÁãàWÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜÊÜ®ÜÈÉ ËÊæàPÜ, ÊæçÃÝWÜÂ, Cí©Å¿á ¯WÜÅÖÜ & ÊÜá®æãà¯WÜÅÖÜ CñÝ© WÜá|WÜÙÜá, ÊÜáñÜᤠÊÜááÊÜááPÜáÒñÜÌ CÊæÆÉ CÃܸæàPÜá G®Üá°ñܤÊæ ÍÝÓÜ÷WÜÙÜá. CÊæÆÉ CÆÉ©¨ÜªÃæ, hÝn®ÜÁãàWÜ¨Ü ±ÝÅÃÜí¼PÜ ÖÜíñÜ¨Ü ŸÚ¿áã ÓÜáÚ¿áÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ, »ÜQ¤ÁãàWÜÊÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜÆá D ŸWæ¿á ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜäÊÝìÖÜìñæ ¸æàQÆÉ. ÓÜÃÜÙÜ ËÍÝÌÓÜ ©í¨Ü ®æàÃÜÊÝX »ÜQ¤¿á®Üá° A»ÜÂÔÓÜÆá ÍÜáÃÜáÊÜÞwÁáà ¹vÜŸÖÜá¨Üá. ŸÚPÜ, ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜíñæÆÉ B«Ý£¾PÜ WÜá|& ÆPÜÒ|WÜÙÜá ÓÝ«ÜPÜ®ÜÈÉ ñÝÊÝX ÊÜáãwŸÃÜáñܤÊæ. AÐærà AÆÉ, ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡Ãæ®Üá°ÊÜíñæ, ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜÞ© PÜt| ÓÝ«Ü®æ WÜÙÜ®Üá° ©àZìPÝÆ A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ Ô©œÓÜáÊÜ PÜáí»ÜPÜ CñÝ© PÜãvÜ »ÜQ¤¿á ŸÆ©í¨Ü ñÝ®æàñÝ®ÝX ÓÜí»Ü ËÓÜáñܤÊæ. ÊÜáñÜᤠ»ÜQ¤ÁãàWܨÜÈÉ ÍÝÓÜ÷WÜÙÜ ÊݨÜ&ËÊÝ¨Ü¨Ü Wæãí¨ÜÆËÆÉ, Ÿ¨ÜÇÝX GÐÜár ¸æàPݨÜÃã Ü »ÝËÓÜÆá ÓÝÌñíÜ ñÜÅ ˨æ. »ÝÊÜÊæà »ÜQ¤ÓÝ«Ü®æ¿á QàÈPæç. B¨ÜªÄí¨Ü AÈÉ ÍÜáÐÜRñWæ æ AÊÜPÝÍÜËÆÉ; ÓÝ«Ü®ÝÊÜÓ§æ¿áÈÉ¿áã »ÝÊÜ¨Ü B®Üí¨Ü CÃÜáñܤ¨,æ C®Üá° WÜáÄ&ÊÜááqr¨Ü ÊæáàÆíñÜã B®Üí¨ÜÊäæ à B®Üí¨Ü. g®ÜÊÜá®Ü Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨Üã C¨Ü®æ°à™: ÓÜáS&ÓÜíñÜ겤&B®Üí¨Ü! ÊÜÞ®ÜÊܮܮÜá° ÓÜPÜÆ ¨Üá@S&¨ÜáÄñÜWÜÚí¨ÜÆã ±ÝÃÜá WÝ~Ô B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ÊÜÑìÓÜŸÆÉ D ÁãàWÜÊÜâ ¯gPÜãR Jí¨Üá ËhÝn®ÜÊæà ÓÜÄ. CíñÜÖÜ ÁãàWÜ¨Ü ±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜá ¿ÞÊÜâÊÜâ? »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á BÃÜ®æà A«Ý¿á¨ÜÈÉ AÊÜ®Üá° ¯aÜcÙÜÊÝX £ÚÓÜÇÝX¨æ: ¿áñæãÅà±ÜÃÜÊÜáñæà bñÜ¤í ¯ÃÜá¨Üœí ÁãàWÜÓæàÊÜ¿Þ > ¿áñÜÅ aæçÊÝñܾ®Ý˜˜ñݾ®Üí ±ÜÍÜ®ݰñܾ¯ ñÜáÐÜ£ >> ÓÜáSÊÜÞñÜÂí£PÜí ¿áñܤ¨ÜẩœWÝÅÖÜÂÊÜá£àí©Å¿áÊÜå… > Êæà£Å ¿áñÜÅ ®Ü aæçÊÝ¿áí Ô§ñÜÍÜcÆ£ ñÜñܤ ÌñÜ@ >> ¿áí Ƹݜ$Ì aݱÜÃÜí ÇÝ»Üí ÊÜá®ÜÂñæà ®Ý—PÜí ñÜñÜ@ > ¿áÔ¾íÔ§ñæãà ®Ü ¨Üá@Tæà®Ü WÜáÃÜáOݘ² ËaÝÆÂñæà >> ñÜí ˨ݨÜáª@SÓÜíÁãàWÜËÁãàWÜí ÁãàWÜÓíÜ ÿñÜÊåÜ … >> D ®ÜáwWÜÙÜ »ÝÊÜ C¨Üá: "ÁãàWÜÓÝ«Ü®æÀáí¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ Ô§ÃÜWæãívÜá ÍÝíñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÁãàWÜ¨Ü Ô§£WæàĨÜÊÜ®Üá ÍÜá¨Üœ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü BñܾñÜñܤ$ÌÊÜ®Üá° PÝ|áñݤ ñܮܰÇæÉà ñÝ®Üá ÓÜáUÓÜá £¤ÃÜáñݤ®æ; Cí©Å¿áWÜÚWæ ¯ÆáPܨÜ, Ÿá©œWæ ÊÜÞñÜÅ AÄÊÝ WÜáÊÜ AñÜáÂñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÓÜáSÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñݤ®æ, ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÊÜá ÓÜñÜ©í¨Ü ËaÜÈñÜ®ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. AÆɨæ, B ÁãàWÜ¨Ü ÓÜáS ÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÝWÜ AÊܯWæ ¸æàÃÝÊÜâ¨æà ÓÜáSÊÜä ÃÜábÓÜáÊÜâ©ÆÉ, ÁãàWÜ¨Ü B®Üí¨ÜQRíñÜ ËáXÇÝ¨Ü ÓÜáSÊæäí¨Üá CÃÜŸÆáɨÜá

H²ÅÇ… 2018

Gí¨Üá A¯ÓÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. AíñÜÖÜ ±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° Díoá £¤ÃÜáñܤ¨æ, AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ. B ÁãàWÜÓÜáS¨ÜÈÉ ñÜÙÜ ÊÜäÄ¨Ü ÊÜÂQ¤¿áá GíñÜÖÜ ¨Üá@S¨Ü B[ÝñÜ©í¨ÜÆã A¨ÜáÃÜ¨æ Ÿívæ ¿áíñæ Ô§ÃÜ®ÝX, ÍÝíñÜ®ÝX CÃÜáñݤ®æ. CíñÜÖÜ ÆPÜÒ|WÜÙÜá ÓÝ«ÜPÜ®ÜÈÉ ÊÜáãwŸí¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° "ÁãàWÜ Ô§£' Gí¨Üá £Ú¿áñÜPÜR¨Üáª.' D ŸWæ¿á B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜŸ¿áÓÜáÊÜÊÜÄWæ ÎÅàÊÜÞñæ ÍÝÃܨݨæàË¿áÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü&ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá EgÌÆ ¨ÝÄ©à±Ü¨Üí£Êæ. ñÜÊÜá¾ÈÉWæ Ÿí¨Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ®Üã° ÊÜááÊÜááPÜáÒ WÜÙÜ®Üã° AÊÜÃÜá ÊÜáá®Ü°væst ËÊÜÃÜWÜÙÜá Cí©®Ü ÓÝ«ÜPÜÄWæ Jí¨Üá B£¾à¿á Pæç²w¿ÞWÜŸÆÉÊÜâ. HPæí¨ÜÃæ, ¯ñÜÂiàÊÜ®Ü ¨ÜÈÉ ÁãàWÜÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ŸWæY ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá ÖæãÓÜ BËÐÝRÃÜWÜÙÜ®æ°à ÊÜÞw¨ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠˮÜãñÜ®Ü ÖÝ© ¿á®Üá° ñæÃæ¨Üá ñæãàĨݪÃæ. AÊÜÃÜ ®ÜáwWÜÙæÆÉÊÜä A±ÜäÊÜì iàÊܮݮÜá»ÜÊÜ©í¨Ü ±ÜıÝPÜWæãívÜÊÜâ, B«Ý£¾PÜ A®Üá»Ü㣠Àáí¨Ü ÖæãËᾨÜÊÜâ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜâWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÍÜQ¤& ÓÜã–£ìWÜÙÜ ÖæãÙæ ÖÜÄ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° Cí©WÜã ®ÝÊÜâ A®Üá»ÜËÓÜ ŸÖÜá¨ÝX¨æ. JÊæá¾ JŸº ÎÐÜ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ®Üá° PæàÚ¨Ü: ""AÊÜÞ¾™, B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÖæàWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá?'' ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜ Ãæ®Üá°ñݤÃæ: ""...B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ Gí¨ÜÃæ C®æ°à®Üá AíñÜ £Ú¨ÜáPæãívæ? ÓÜ¨Ý »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° CqrÃÜáÊÜâ¨æà ÓÝ«Ü®æ; ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÓÜ¨Ý »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓܾÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ÓÝ«Ü®æ.'' ¨æç®Üí©®Ü iàÊÜ®Ü Gí¨ÜÃæ E¨æãÂàWÜ, ÍÝÇÝ&PÝÇæàgá, ¸ÝÂíPÜá PÝTÝì®æ, PÜáoáíŸ ¯ÊÜìÖÜOæ CÊæÆÉÊÜä ÓæàÄ PæãÙÜáÛñܤ¨æ. CÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° PÜvæWÜ~ÓÜáÊÜí£ÆÉ. B¨ÜÃæ ÖÝWæí¨Üá PÜñÜìÊÜ嬆 ®æ±Ü¨ÜÈÉ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° PÜqrvÜáÊÜâ¨Üã ÓÜÄ ¿áÆÉ. GÆÉ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ hæãñæhæãñæWæà ÓÝ«Ü®æ¿á®Üã° ñܱܳ¨æ ÊÜÞvܸæàPÜá G®Üá°ñݤÃæ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá. ""PÜñÜìÊÜ PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá. PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá £¤¨ÜªÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÖÜĨÝvÜáÊÜâ¨Üá ñܱÜâ³ñܤ¨æ. B¨ÜÃæ C¨ÜÃæãí©Wæ g±Ü&«Ý®Ü&±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜã AñÜÂíñÜ BÊÜÍÜÂPÜ. PܯÐÜr ±ÜPÜÒ ±ÜÅ£ ©®Ü ¸æÙÜWæY&ÓÜíhæ g±Ü«Ý®ÜPæR PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÇæà¸æàPÜá. CÊÜâ ¨æãà~Wæ aÜáPÝR~¿áíñæ. ÓÜíhæ ÖæãñÜᤠÍÝíñÜÊÝX PÜáÚñÜá BÇæãàbÔ ®æãàw¨ÜÃæ ñÝ®Üá ©®ÜËwà H®æà®Üá ÊÜÞw¨æ, ÖæàWæ ÖæàWæ ®Üvæ¨ÜáPæãívæ G®Üá°ÊÜâ¨æÆÉ ÊÜá®ÜÔÕWæ ŸÃÜáñܤ¨æ. BWÜ, ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¯®æ°XíñÜ Cí¨Üá GÐÜár EñܤÊÜáWæãíw¨æ Gí¨Üá ñÜáÆ®æ ÊÜÞw ®æãàwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ŸÚPÜ g±Ü ÊÜÞvÜáñܤ CÐÜr¨æàÊÜÃÜ ÊæáàÇæ «Ý娆 ÊÜÞvܸæàPÜá. PæÆÓÜ PÝ¿áì WÜÙÜ hæãñæWæ ±ÜÅ£©®Ü ¸æÙÜWæY&ÓÜíhæ g±Ü&«Ý娆 ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX Jí¨Üá ¯©ìÐÜr ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° ËáàÓÜÈvÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ BÊÜÍÜÂPÜ.'' 23


D ÊÜÞñÜá ¯gPÜãR GÐÜár ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®Ü WÝ|¸æàPݨÜÃæ, g®Ü ñÝÊæà JÃæWæ ÖÜbc ®æãàvܸæàPÜá AÐær. ¯gPÜãR ÍÝí£&ñÜ겤 ¸æàPæíŸáÊÜÃÜá BÃÜá £íWÜÙݨÜÃÜã D ®Üáw¿áíñæ ®Üvæ¨Üá ®æãàvܸæàPÜá. PÝÀáÇæ ÊÝÔ¿ÞWÜ ¸æàPݨÜÃæ ÃæãàXÁáà LÐÜ«Ü ÓæàËÓܸæàPÜÆɨæ, AÊÜ®Ü ±ÜÃÜÊÝX CñÜÃÜÃÜá ÓæàËÓÜÇÝ©àñæ? Cí¨Üá g®ÜÄWæ ¹vÜáËÆɨÜÐÜár PæÆÓÜ GíŸá¨æà®æãà ¯gÊæà. B¨ÜÃæ ÓÜáS&ÍÝí£WÜÙÜ®Üá° ñÝÃÜ¨Ü PæÆÓÜ ŸÄ PÜñæ¤PæÆÓÜ, AÐær. B¨ÜªÄí¨Ü, ÓÜÌƳ ¹vÜáÊÜâ ÊÜÞw PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá JÙæÛ¿á¨Üá. PÜáíoá ®æÊÜ PæãvÜáÊÜ ñÜáíoÄWæ ÓÜÊÜá¿á ÔWÜáÊÜâ¨Üáípæ? "ÊÜá®ÜԨܪÈÉ ÊÜÞWÜì' GíŸ ÊÜÞñÜ®Üá° ÊÜá®ÜÔÕWæà J£¤ÖæàÙܸæàPÜá. ÎÅàÊÜÞñæ ÎÅàÍÝÃܨݨæàË¿áÊÜÃÜá ¨ÜüOæàÍÜÌÃܨÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÓæàÊæ&BÃæçPæWÜÙÜÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝX ¨ÝªWÜ AÊÜÄWæ PæçñÜáíŸ PæÆÓÜ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá A¨æÐÜár ÓÜÊÜá¥Üì ÊÝX AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜᣤ¨ÜªÃæí¨ÜÃæ, JÊæá¾ JŸº ÊÜÂQ¤Wæ AÊÜÃæ®Üá°ñݤÃæ: ""®Ý®Üá ¯®Ü° ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ A¨æÐÜár PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá £¤¨æª! B¨ÜÃÜã ±ÜÅ£©®Ü ÆPÜÒ g±Ü ÊÜÞvÜÆá ®Ü®ÜWæ ÓÜÊÜá¿á ÔWÜᣤñÜá¤.'' CÊæÆÉ TÝÈ ÊÜÞñÜÆÉ ; ¨æç®Üí©®Ü iàÊܮܨÜÈÉ ÁãàWÜÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæíŸ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Wæç¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á AÊÜáãÆ ®Üáw! B¨ÜÃæ GÆÉÄWÜã B ŸWæ¿á ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü & ÎÓÜ᤟¨ÜœÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ CÆÉ©ÃÜŸÖÜá¨Üá; Aí¥ÜÊÜÄWÝX AÊÜÃæà Jí¨Üá ÓÜÃÜÙÜ E±Ý¿áÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜá ñݤÃæ: ""ÓÝ«Ü®æWæ AíñÜ Wæãñݤ¨Ü ÓÜÊÜá¿áËÃÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ BÊÜÍÜÂPÜ. ÓÜáÊÜááÖÜãñÜì(Aí¨ÜÃæ ÓÝ«Ü®æ ÓÜ´ÜÆÊÝWÜáÊÜ WÜÚWæ) ¿ÞÊÝWÜ Ÿí©àñæí¨Üá ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. A¨Üá C¨ÜªQR¨Üªíñæ Ÿí¨Üá¹vÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜ ŸWæY ¿ÞÄWÜã Êæã¨ÜÇæà £Ú¿ááÊÜâ ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü CñÜÃÜ PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ GÐærà ¹vÜáËÆÉ©¨ÜªÃÜã Jí¨Üá Wæãñݤ¨Ü PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° Pæç¹vܸÝÃܨÜá... GÐærà PæÆÓÜ PÝ¿áìWÜڨܪÃÜã Pæã®æ¿á ±ÜPÜÒ ¨æàÊÜÃÜ ÓܾÃÜOæ¿á®Ý°¨ÜÃÜã ÊÜÞw ®ÜÊÜáÓÜRÄÓܸæàPÜá.'' C®æã°í¨Üá E±Ý¿á˨æ: PæÆÓÜ&PÝ¿áìWÜÙÜ ®ÜváÜ Êæ¿áã ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü »ÜWÜÊÜñ… ÓܾÃÜOæ, g±Ü ÊÜÞvÜᣤÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉ. C¨ÜÃÜ ÊÜáÊÜáì H®æí¨ÜÃæ&¨æàÖÜÊÜ®Üá° PÜÊÜáì¨ÜÈÉ , ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ¨æàÊÜ ®ÜÈÉ ñæãvÜXÓÜáÊÜâ¨Üá. JÊæá¾ JŸº »ÜPܤ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÄí¨Ü ÊÜáíñÜÅ©àûæ ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ PæàÚ¨Ü: ""AÊÜá¾, ®Ü®ÜWæ E±Ý¿áÊæà®Üá?'' (Aí¨ÜÃæ, B«Ý£¾PÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÆá ÊÜÞWÜìÊæà®Üá?) BWÜ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá AÊܯWæ Wæãàvæ¿á WÜãw®ÜÈɨܪ WÜw¿ÞÃÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÔ ÖæàÙÜáñݤÃæ: ""ÖæàWæ B WÜw¿ÞÃÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ "qP…' "qP…' ÓܨÜ᪠ÊÜÞvÜáñܤ¨æãà ÖÝWæ ¯à®Üá ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX »ÜWÜÊܮݰÊæãàaÝcÃÜOæ ÊÜÞvÜáñݤ ÖæãàWÜá. A¨æà ¯®ÜWæ GÆÉÊÜ®Üã° ñÜí¨ÜáPæãvÜáñܤ¨æ. ¯à®Üá ¸æàÃæ H®Ü®Üã° ÊÜÞvܸæàQÆÉ'' Gí¨Üá. C¨Üá AñÜÂíñÜ ±ÝÅÁãàXPÜÊÝ¨Ü ÓÜÆÖæ. WÜê×~¿áÃÜá ÊÜá®æWæÆÓܨÜÈÉ ñæãvÜ XÃÜáÊÝWÜ, ®èPÜÃÜÃÜá PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÝWÜ, ¨ÝÄ 24

¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÝWÜ, ŸÔÕWÝX PÝ¿áᣤÃÜáÊÝWÜ, ±ÜÅ¿Þ| ¨ÜÈÉÃÜáÊÝWÜ & ×àWæ GÆÉ PÝƨÜÆãÉ AíñÜÃÜíWܨÜÈÉ ÓÝ«Ü ®æ¿á AíñÜ@ÓæãÅàñÜ ¯Æɨæ ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜíñæ ®æãàwPæãÙÜÛ ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ñÜÇæPæãoár ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝWܨÜá; PæÆÓÜ PæoárÖæãàX¹vÜáñܤ¨æ. Aí¥Ü ÊÜÃÜá ¯ñÜÂiàÊܮܨÜÈÉ ÁãàWÜÓÝ«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? Aí¥ÜÊÜÄWÜã ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá ±ÜÄÖÝÃæãà±Ý¿á ÓÜãbÔ ¨ÝªÃæ. ÓÜáÊÝÔ¯ GíŸÊÜÙÜá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÄí¨Ü ÊÜáíñÜÅ©àûæ ±Üv橨ܪÙÜá. AÊÜÙÜá JÊæá¾ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ŸÚ, ñܯ°í¨Ü ¯¿áñÜÊÝX ÓÝ«Ü®æ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÆÉ , H®Üá ÊÜÞvÜÈ Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÙÜá. BWÜ AÊÜÃæ®Üá°ñݤÃæ: ""¯à®Üá H®æà®Üá PæÆÓÜPÝ¿áì WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤ©ªàÁãà A¨Ü®æ°à ÓÝ«Ü®æ Gí¨Üá £Ú. ¸æàÃæ C®æ°à®Üá ÓÝ«Ü®æ ¸æàPÜá? ÍÜá¨Üœ »ÜQ¤¿á®Üá° PÜÃÜá~ÓÜáÊÜíñæ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ®Üá° ±ÝŦìÔPæã.'' C¨Üá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá ÖæàÚPæãor Jí¨Üá ÓÜÃÜÙÜ ÓÝ«Ü®æ. ÊÜáíñÜÅ©àûæ¿á®Üá° ±Üvæ¨Üá PæãívÜÃÜã ¯ñÜÂg±Ü ÊÜÞvÜÆá, ÓÝËÃÜWÜorÇæ g±Ü ÊÜÞvÜÆá GÐÜár g®ÜÄí¨Ü ÓÝ«ÜÂ? Aí¥ÜÊÜÃÜá ñÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ£ Áãí¨Üá PÜÊÜáìÊÜ®Üã° ÓÝ«Ü®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÊÜÞvÜÈ GíŸ ñÜíñÜÅÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔ Pæãqr¨ÝªÃæ ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜá. Aí¨ÜÃæ, ÊÜá®ÜáÐÜ ñÝ®Üá GÈɨܪÃæ AÇæÉà ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° A«ÝÂñܾPæR JvÜí ŸwÓÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü ÊÜáÊÜáì! ""ÍÜá¨Üœ »ÜQ¤¿á®Üá° PÜÃÜá~ÓÜáÊÜíñæ ±ÝŦìÔPæã'' GíŸ Pæã®æ¿á ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ®ÝËÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. HPæí¨ÜÃæ A¨Üá AñÜÂíñÜ ±ÜÅÊÜááSÊÝ¨Ü ËÐÜ¿á. ÊÜÞw¨Ü PæÆÓÜ WÜÙæÆÉ B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ¿ÞX ÊÜÞ±ÜìvܸæàPݨÜÃæ, A¨ÜÃæãí ©Wæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÓæàÄPæãíwÃܸæàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ ¿áíñÜÅPÜãR ÊÜá®ÜáÐܯWÜã ÊÜÂñÝÂÓÜÊæÈɨæ? ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, ¿áíñÜÅÊæà C®Üã° aæ®Ý°X PæÆÓÜÊÜÞwàñÜá, ÖæaÜác PæÆÓÜ ÊÜÞwàñÜá! »ÝÊÜ ¨ÜÇæÉà ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ×ÄÊæá CÃÜáÊÜâ¨Üá. »ÜQ¤»ÝÊÜÊÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜ ¸æàPݨÜÊÜ®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ. B¨ÜªÄí¨Ü AÊܮܮÜá° »ÜQ¤WÝX ±ÝŦìÔ PæãÙÜáÛñܤ, A¯ÊÝ¿áìÊÝX ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÝ¨Ü WÜêÖÜPÜêñÜÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwPæãívÜáŸí¨ÜÃ,æ BWÜ D ±ÝÅ¥Üì®æ¿á ŸÆ©í¨Ü ÊÜÞw¨Ü PæÆÓÜÊæÆÉ B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ¿ÞX ±ÜÄ|ËáÔ A¨Üá ®ÜÊÜá¾ E®Ü° £Wæ ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ A¼ÊÜáñÜ. D ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®æ°ÆÉ K©¨ÝWÜ Jí¨ÜíÍÜÊÜíñÜã ÓܳÐÜrÊÝWÜá ñܤ¨æ. A¨æà®æí¨ÜÃæ, ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜÃÜá, ÓܨÜáYÃÜáWÜÙÜá CÊÜÃæÆÉ g®ÜÄWæ ÍÝí£&®æÊÜᾩWÜÙÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜÆá ¿ÞÊÜ Ë«Ü¨ÜÆãÉ PæãÃÜñæ ÊÜÞwÆÉ. B¨ÜÃæ B ®ÜáwWÜÚWæ QËWæãvÜ ŸÆÉÊÜÃÜá ¸æàPÝX¨ÝªÃæ, AÐær! ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜíñÜã CíñÜÖÜ ÓÜÃÜÙÜ, ÓÜáÆ»Ü E±Ý¿áWÜÙÜ®Üᰠ˱ÜâÆÊÝX £ÚÔPæãqr¨ÝªÃæ. B AÊÜáêñÜÊÜá¿á ®ÜáwWÜÙÜ®Üá° A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw ÊæáçWÜãwÔ PæãívÝWÜ ®ÜÊÜá¾ ¸ÝÙÜá A¥Üì±Üä|ìÊÝWÜáñܤ¨æ, ÓÝ«Ü®æ ÓÜ´ÜÆ ÊÝWÜáñܤ¨æ. ËÊæàPܱÜÅ»Ü


PÜÙæ¨Ü ©®ÜWÜÙÜ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá (ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ iàÊÜ®Ü ÖÝWÜã PæÆÊÜâ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü Zo®æWÜÙÜá)

ÊÜáãÆ ŸíWÝÚ: ÓÝÌËá ÍÜŨݜ®Üí¨Ü

»ÝWÜ 16

ñÜí¨æ¿á ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ AÊÜÂÊÜÓæ§, Wæãí¨ÜÆ

WÜÙáÜ ípÝXÊæ Gí¹ñÝ© ÊÜá®æ¿á ÊÝñæìWÜÙáÜ ÓÝÌËá ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜ QËWæ ÊÜááqr¨Ê Ü âÜ . ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá WÜÙÐ Ü áÜ r LÐÜ«¨ Ü Ü ¹Ç…WÜÙáÜ XÃÝQWÜÚí¨Ü ÓÜí¨Ý¿áÊÝWܨàæ ¹©ª¨ªÜ ÊâÜ . AÐærà HPæ, A®æàPܨÃÜ Ü WÜváÜ ÊÜä £àÄÖæãàXñÜá¤. ¿ÞÃÜã ÓÜÄ¿ÞX ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ±ÝÊÜ£ ÊÜÞvÜÇæãÆÉÃÜá. CÊæÆÉ ñÜí¨æ¿á ±ÜÃæãà±ÜPÝÃÜPæR ÔPÜR ±ÜÅñÜá±ÜPÝÃÜ! ñÜí¨æ ÓÜÌƳ ÓÝÆÊÜ®Üã° ÊÜÞw¨ÜªÃÜá; sÜQR®Ü ÓÝƨÝÃÜ®Üá ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜ A®Üá»ÜÊÜËÆÉ¨Ü ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ Óæãà¨ÜÃÜÄŸºÃÜ®Üã°1 ÊÜíbÔ, ®ÝÄPæàÇ…vÜíWݨÜÈɨܪ ÊÜá®æ, ñÜí¨æ¿á GÃÜvÜá

1 PÝÚàPÜêÐÜ¡ÃÜ GÃÜvÜ®æ¿á ñÜÊÜá¾®Ý¨Ü ±ÝÅ|PÜêÐÜ¡®Üá PæÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà GÈÉWæãà ÖæãàX¹or®Üá. AÊÜ®Ü ÓÜᩪ ÓÜÊÜÞaÝÃÜWÜÙæà®Üã £Ú¨ÜáŸÃÜÈÆÉ™. H²ÅÇ… 2018

A®ÜáÊݨÜ: ±ÜÅÊÝÅiPÝ ÁãàWÝñܾ±ÝÅOÝ

wÓæ³®ÜÕÄ, PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜáÙÜÛ GÃÜvÜá WÝw ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜÍܱÜwÔPæãíw¨Üª®Üá. C¨Ü®æ°ÆÉ PæàÚ¨Ü PÝÚàPÜêÐÜ¡®Ü PæãàÊÜáÆ ÖÜê¨Ü¿áPæR B[ÝñÜÊÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ ÓÜí®ÝÂÔ ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÄWæ ñÝ®æà H®Üá ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂËñÜá¤? D ¨Üá@SPÜÃÜÊÝ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ¨Üá@ÓÜ̱ܰ¨Üíñæ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ¨ÜãÃÜ ñÜÚÛ¨ÜÃÜá. 1901ÃÜ H²ÅÇ… 11ÃÜí¨Üá, ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Àáí¨Ü GÃÜvÜá £íWÜÙÜ ÊÜáqrWæ ÃÜhæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÓÝÌËá ËÃÜhÝ ®Üí¨ÜÃÜá Pæà¨ÝÃÜ, Ÿ¨ÜÄà ¿ÞñæÅWæ ÖæãÃÜq¨ÝªÃæ; hæãñæ ¿áÈÉ ŸÅÖܾaÝÄ þÝ®… ÓÜÖÜ C¨Ýª®æ. PÜíŸÚ, Ÿpær ÊÜáñÜᤠaèPÜWÜÙÜ®Üá° ÖæWÜÈWæàÄÔ, AÊÜÆíŸ®Ü Ë×à®ÜÃÝX ®Üvæ© ¨ÝªÃæ. SbìWÝX AÊÜÃÜ ŸÚ 5 ÃÜã. ÊÜÞñÜÅ˨æ. AÊÜÃÜá 25


Êæã¨ÜÆá Ÿí¨Üá ñÜÆᲨÜ᪠BÇæã¾àÃÜPæR. ±ÜÅ¿Þ|¨Ü ÊÜá«æ ÊÜávÜPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ UaÜáw ÊÜÞwPæãívÜá EívÜÃÜá. BÇæã¾àÃܨÜÈÉ »ÜPݤWÜÅ~ Ÿ©Åà ÐÝÃÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ CÚ¨Üá PæãívÜÃÜá. £à¥Üì¿ÞñæÅ¿á SbìWæí¨Üá AÊÜÃÜá 8 ÃÜã. WÜÙÜ®Üá° PæãorÃÜá. BÇæã¾àÃÜ©í¨Ü PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÃæ ÃÜá¨ÜűÜÅ¿ÞWÜ ÔWÜáÊÜâ¨Üá. AÈÉí¨Ü ¨æãvÜx ÃÜÓæ¤ ×w¨Üá Pæà¨ÝÃÜ, Ÿ¨ÜÄWæ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá. ÃÜá¨ÜűÜÅ¿ÞWÜ¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ ®Ü©à£àÃܨÜÈÉ bPÜR bPÜR ÎÊÜ ÊÜáí©ÃÜWÚÜ ÃÜáÊÜ ÃÜÊáÜ Â ñÝ| AÊÜÄWæ PÜíwñÜá. AÇæÉà AíWÜwÀáí¨Ü ÊÜávÜPæÁãí¨Ü®Üá° PæãívÜá ñÜí¨Üá CŸºÃÜã ÓæàÄ AwWæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. FoPæR PÜáÚñÝWÜ ×ívÜá ×ívÜá ®æã|WÜÙÜá BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜááñܤÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ; A®Ü°Êæà PÝ|ᣤÃÜÈÆÉ. ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÖæàWæãà Fo ÊÜááXÔ¨ÜÃÜá. þÝ®… ®Ü©à£àÃÜPæR ÖæãàX £í¨Üá Ÿí¨Ü®Üá. Pæà¨ÝÃÜ&Ÿ¨ÜÄWæ ÖæãàWÜáÊÜ ¨æãvÜx ÃÜÓæ¤Wæ Ÿí¨ÝWÜ, E¨ÝÔ ±Üí¥Ü¨Ü ÓÝ«ÜáWÜÙÜá ÔPÜRÃÜá. CÊÜÄŸºÃÜ®Üã° B E¨ÝÔ ÓÝ«Üá WÜÙÜá ñÜáíŸ B¨Üé Ü í¨Ü ñÜÊáÜ ¾ ÓÜÖÜ ±ÜÅ¿Þ~PÜÃ®Ü Ý°X ÊÜÞw PæãívÜÃáÜ . D ¨ÝÄ¿áÈÉ AÆÉÈÉ JÙæÛ¿á «ÜÊÜáìÍÝÇæWÜڨܪÊÜâ. ¿ÞñÝÅ ñÜívÜ¨Ê Ü ÃÜ áÜ ±ÜÅ£©®ÜÊäÜ ¸æÚWæYÁáà ñÜÊáÜ ¾ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. 10&15 ÊæáçÈ ®Üvæ¨Üá, ®ÜíñÜÃÜ «ÜÊÜáìÍÝÇæÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÓÝ°®Ü, Fo, ËÍÝÅí£ ÊÜááXÔ, ÊÜáñæ¤ ÓÜíhæ ÓÜÌƳ ¨ÜãÃÜÊÜ®Üá° PÜÅËáÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. E¨ÝÔ ÓÝ«Üá WÜÙÜá ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÄWÝWÜÈ, þÝ®… ŸÅÖܾaÝÄWÝWÜÈ ¼ûæ ¸æàvÜÆá ¹vܨæ, ñÝÊæà ¼ûæ ¸æàw ñÜÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ AwWæ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ CÊÜÄŸºÃÜã ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. E¨ÝÔ ñÜívܨÜÊÜÃÜá Ë®æãà¨Ü ²Å¿áÃÜá. ŸÅÖܾaÝÄ þÝ®… ÓÜÖÜ AÊÜÃæãí©Wæ ÖÝÓÜÂ, A|PÜWÜÙÜÈÉ ñæãvÜWÜᣤ¨Üª. FoPæR aܱݣ, ñÜÃÜPÝÄ¿á ¼ûæ ÔQR¨ÜÃÜã PÜãvÜ, þÝ®… AíWÜw Àáí¨Ü Jí¨Üá ±æçÓæWæ ¸æÆÉÊÜ®Üá° ñÜí¨Üá GÆÉÄWÜã ÖÜíaÜá £¤¨Üª. "£Å¿ááX ®ÝÃÝ¿á|' GíŸ ÓܧÙÜ¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ AÊÜÃÜá Jí¨Üá ©®Ü ñÜíX¨ÜªÃÜá. Aí¨Üá ¿ÞÊÜ Óæàs…WÜÙÜã AÈÉ ñÜíXÃÜÈÆÉ.2 B¨ÜªÄí¨Ü ÓÝ«ÜáWÜÙÆ æ É Aí©®Ü ¼ûæWàæ ®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æí¨Üá ñÜÊÜá¾ ñÜÊáÜ ¾ÇÉæà bíñÜ®&Ü ÊÜáí¥Ü®Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÛ £¤¨ªÜÃáÜ . JŸº ÓÝ«Üá, "PÜád… ±ÜÃÜÊÝ ®Ü×àí' (H®Üã ±ÜÃÜÊÝ XÆÉ) Gí¨ÜÃÜá. AÐÜrÃÈ Ü É ÊÜê¨æœÁ㟺ÙáÜ Ÿí¨Üá B ÓÝ«Üá WÜÙæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜñæãvÜX¨ÜÙÜá. BPæÁãí©Wæ Êæà¨ÝíñÜ

ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæY ±ÜÃÝÊÜáÎìÓÜᣤ¨ÝªWÜ, ÊÜÞñÜá ÊæçÃÝWÜ ÖÝWÜã ££ûæ¿á PÜvæWæ £ÃÜáXñÜá. BWÜ ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü ÓÝ«Üá ±ÝÅÓÜíXPÜÊÝX, ""®æãàw ñÝÀá, ®ÜÊÜáXí¨Üá ÖæãpærWæà®Üã ×qrÆÉ. A¨ÜÄí¨æà®Üá? PÜád… ±ÜÃÜÊÝ ®Ü×àí'' Gí¨ÜÃÜá. C¨Ü®Üá° PæàÚ¨Ü B ÊÜê¨æœ¿áá ÓÝ«ÜáWÜÚWæí¨Üá Wæãà—×oár ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° AíWÜwÀáí¨Ü PæãívÜá ñÜí¨ÜÃÜá. GÆÉ ÄWÜã Fo ¨æãÃÜQ, B®Üí¨ÜÊÜä BÀáñÜá. BWÜ bà®Ý¨Ü ¿áá¨ÜœÊÜâ ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. ÓÝ«ÜáWÜÙÜá A¨ÜÃÜ ÓÜíŸí«ÜÊÝX¿áã ÃÝg¯à£¿á ÓÜíŸí«ÜÊÝX¿áã ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰvÜᣤ¨ÜªÃÜá. WÜá±Ü¤PÝÎ¿á ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ GÆÉÃÜã WèÄàPÜáívÜÊÜ®Üá° ñÜÆᲨÜÃÜá. AÈÉ®Ü B«Ý£¾PÜ ±ÜÄÓÜÃÜÊÜâ PÝÚàPÜêÐÜ¡ÃÜ®Üá° ÓÜíÊæã¾àÖÜ®ÜWæãÚÔñÜá. AÆÉíñÜã ˱ÜÄàñÜ aÜÚ. ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÖÝWÜã þÝ®… Jí¨Üá PÜíŸÚ¿á®Üá° ÖÝÔ, Jí¨æà PÜíŸÚ¿á®Üá° CŸºÃÜã Öæã¨Üáª, Aí©®Ü Ãݣſá®Üá° ŸÖÜá PÜÐÜr©í¨Ü PÜÙæ¨ÜÃÜá. ÊÜÞÃÜ®æà ©®Ü ÊÜááíhÝ®æÁáà Pæà¨ÝÃܨÜñܤ ÖæãÃÜoÃÜá. PÝÚàPÜêÐÜ¡ÄWæ ÓÜÌƳ gÌÃÜ Ÿí¨ÜíñÝXñݤ¨ÜÃÜã ±ÜÅ¿Þ| ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ, ¯«Ý®Ü ÊÝX ®Üvæ¨Üá Êæáà 2ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ¿á Öæ㣤Wæ Pæà¨ÝÃÜÊÜ®Üá° ñÜÆᲨÜÃÜá. Pæà¨ÝÃÜ®Ý¥Ü¨Ü ¿ÞñæÅ¿á ÓÜÊÜá¿áQRíñÜ Êæã¨ÜÇæà AÈÉWæ ÖæãàX¨ÜªÄí¨Ü, Pæà¨ÝÃÜ¨Ü ŸÖÜá»ÝWÜÊÜâ ×ÊÜÞaÝf©ñÜÊÝXñÜá¤. Pæà¨ÝÃÜ®Ý¥Ü ÊÜáí©ÃÜ¨Ü Wæãà±ÜâÃÜ ÊÜÐærà ×ÊÜáËÆɨæ PÝ~ÓÜᣤñÜá¤. AÆÉÈÉ ÊÜáÃÜ¨Ü ÊÜá®æWÚÜ ÃÜáñܤÊíæ ¨Üã, ×ÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜáábc ÖæãàXÃÜáñܤÊíæ ¨Üã PæÆÊÜâ ÓÝ«ÜáWÜÙÜá ÖæàڨܪÄí¨Ü DWÜ GÆÉÃÜã A¨Ü®Üá° ±Üñæ¤ÖÜaÜcÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ×ÊÜá±ÜŨæàÍܨÜÈÉ KvÝvÜÆá ŸÙÜÓÜáÊÜ FÃÜáWæãàÆáWÜÚWæ PæÙÜñÜá©¿áÈÉ aÜã±Ý¨Ü ÇæãàÖÜ¨Ü ÍÜíPÜáÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔÃÜáñݤÃæ. ÓÝ«ÜáWÜÙÜ ÖÜ£¤ÃÜ˨ܪ CíñÜÖÜ PæãàÆáWÜÚí¨ÜÇæà Jí¨Üá ÊÜá®æ¿á®Üá° ±Üñæ¤ÖÜbc, ×ÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜÌƳ ÓÜÌƳÊÝX AWæ¨Üá ¸ÝXÆ®Üá° ÖÜávÜáQ ñæWæ¿áÇÝÀáñÜá. GÆÉÃÜã Aí¸æWÝÈoárPæãívÜá Pæà¨ÝÃÜ®Ý¥Ü ¨æàÊÝÆ¿á

2 ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX «Ü¯PÜÃÝ¨Ü Óæàs…WÜÙáÜ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü dÜñÅÜ A¥ÜÊÝ ¹vÝÃÜWÚÜ Wæ Ÿí¨Üá ñÜÊáÜ ¾ ÖÜ|©í¨Ü AQR, Wæãà—×oár™ ÊÜááíñÝ ¨ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° £à¥Üì¿ÞñæÅ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÝ«ÜáWÜÚWæ ËñÜÄÓÜáñݤÃæ. 26

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


JÙÜPæR ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃÜá. C¨Üª¨Üª®Üá° ÖÝÔPæãívÜá ÊÜáÆWÜÆá ԨܜÃݨÜÃÜá. B¨ÜÃæ ˱ÜÄàñÜ aÜÚÀáí¨ÝX ®ÜvÜáWÜñæãvÜX ¨ÜÃÜá. "GÈÉí¨Ü Óè¨æ¿á®Üá° ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá' GíŸá¨æà GÆÉÃÜ ÓÜÊÜáÓæ¿ÞXñÜá¤. AÐÜrÃÜÈÉ B ÊÜá®æ¿á Jí¨Üá »ÝWܨÜÈÉ ÊÜáÃÜ¨Ü ÖÜÆWæ AvÜxÖÝQ, A¨ÜÃÜ C®æã°í¨Üá Ÿ©¿áÈÉ Óè¨æ ±æàÄÓÜƳqrÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° JŸº ÓÝ«Üá PÜívÜá×w¨ÜÃÜá. ÓÜÄ, GÆÉÃã Ü ÓæàÄ B ÖÜÆWæ¿áÈÉ Jí¨Üá ÃÜí«ÜÅ ÊÜÞw, AÈÉí¨Ü Óè¨æ¿á®Üá° Jí¨æãí¨ÝX GÙæ¨ÜáñÜí¨Üá, «Ü᯿á®Üá° Öæ㣤Ô, Óæp¨ æ áÜ PÜáÚñÜÃáÜ . ÃݣſÞX¨æ, GÇæÉÆãÉ WÝyÝí«ÜPÝÃÜ, «Ü᯿á ÊÜááí¨æ ¯ÃÝÙÜÊÝX PÜáÚñÜá GÆÉÃã Ü ÊÜÞñÜáPÜñ¿ æ áÈÉ ñæãvÜX¨ÝªÃæ. ×àXÃÜáÊÜÐrÜ ÃÈ Ü É ¨ÜãÃÜ¨È Ü É ¿ÞÃæãà ®ÜÃÙÜ áÜ £¤ÃáÜ ÊÜ «Ü̯ PæàÚ ŸíñÜá. CŸºÃÜá ÓÝ«ÜáWÜÙÜá ÖæãÃÜWæ ÖæãàX ÓÜÌƳ Öæ㣤®ÜÈÉ ÊÜáêñܱÝÅ¿áÃÝ¨Ü ÊÜê¨ÜœÃæ㟺ÃÜ®Üá° ÖæWÜÆÊæáàÇæ ÖæãñÜᤠñÜí¨ÜÃÜá. PæãÃæ¿ááÊÜ aÜÚÀáí¨ÝX ÊÜê¨ÜœÃÜ ÍÜÄàÃÜÊÜâ ÊÜáÃÜ WÜqrÖæãàXñÜá¤. GÆÉÃÜã ÓæàÄ ÊÜê¨ÜœÃÜ®Üá° ¨Ü᯿á ÖÜ£¤ÃÜ ÊÜáÆXÔ, ÊÜááñÜáÊÜiìÀáí¨Ü ÍÝS PæãvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. BÍÜc¿áì! ÓÜÌƳ Öæ㣤®Ç Ü Éæ à B ÊÜê¨ÜœÃáÜ ÓÜÌ ÃÝX G¨Ü᪠PÜáÚñÜá GÆÉÃæãvÜ®æ ÖÝÓÜÂ, ñÜÊÜÞÐæ¿áÈÉ ñæãvÜX¨ÜÃÜá. AÊÜ ÃæãàÊÜì EñܤÃܱÜŨæàÍÜ¨Ü ÊÜê¨Üœ ¸Ý¸Ýi (ÊæçÐÜ¡ÊÜ ÓÝ«Üá). ÊÜÞÃÜ®æà ©®Ü ÊÜááíhÝ®æÁáà G¨Ü᪠GÆÉÃÜã ÊÜáí¨Ý Q¯¿áÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜÆá ÖæãÃÜoÃÜá. ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨Ü ÄWæ C®Üã° gÌÃÜ ¹qrÃÜÈÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü PæãÃæ¿ááÊÜ aÜÚ¿áÈÉ ®Ü©àÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ¸æàvÜÊæà GíŸ ¨ÜÌí¨ÜÌ EípÝ ÀáñÜá. CÐÜár ¨ÜãÃÜ Ÿí¨Üá, ±Üâ|£à¥Üì¨ÜÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvܨæ CÃÜÆá AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓæãձܳÈÆÉ. PÜvæWÜã «æã±æ³í¨Üá Jí¨Üá ÊÜááÙÜáWÜá ÖÝQÁáà¹orÃÜá. Cwà ÍÜÄàÃÜÊÜâ ÊÜáÃÜWÜqr¨ÜíñÝ ÀáñÜá. ÓÝ°®Ý®ÜíñÜÃÜ GÆÉÃÜã ¸Ý¸Ý Pæà¨ÝÃÜ®Ý¥Ü®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw, ±ÜähÝ©WÜÙÜ®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ AíWÜw Áãí¨ÜÄí¨Ü ¹Ô¹Ô ±ÜäÄWÜÙÜ®Üá° PæãívÜá GÆÉÃÜã B®Üí¨Ü ©í¨Ü £í¨ÜÃÜá. Pæà¨ÝÃÜ®Ý¥Ü®Ü ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ GÆÉÃÜã Ÿ¨ÜÄà®Ý¥Ü¨Üñܤ ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙæÔ¨ÜÃÜá. ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠþÝ®… PæÆÊÜâ PÝÆÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÄàûæàñÜŨÜÈÉ ñÜáíŸ B®Üí¨Ü©í¨Ü PÜÙæ¨ÜÃÜá. ŸÅÖܾaÝÄ þÝ®… BÓܮܨÜÈÉ PÜáÚñÜá, "¨ÜáWÝìÓܱܤÍÜ£à' ÊÜááíñÝ¨Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜtÓÜᣤ¨Üª®Üá. ¿Þ£ÅPÜÃÜá ±Ü¨Üœ£¿áíñæ AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ PÝ~Pæ¿á¯°oár ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. Ÿ¨ÜÄ¿á ±ÜËñÜÅ WÜí¼àÃÜ ±ÜÄÓÜÃÜÊÜâ ÓÜÌ»ÝÊÜñÜ@ AíñÜÊÜááìU¿Þ¨Ü PÝÚà PÜêÐÜ¡ÃÜ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ®Ý®Ý »ÝÊÜñÜÃÜíWÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíaÝÃÜWæãÚ ÔñÜá¤. Pæà¨ÝÃÜ&Ÿ¨ÜÄ¿á ±Üâ|ÂÓܾÃÜOæ¿á®Üá° ÖæãñÜᤠCŸºÃÜá H²ÅÇ… 2018

WÜáÃÜá»ÝÀáWÜÙÜã ÊÜÞ¿ÞÊÜ£Wæ ×í£ÃÜáX¨ÜÃÜá. BÍÜÅÊÜá ÊÝÔWÜÙæÆÉ CÊÜÃÜ ¿ÞñæÅ¿á A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° PæàÚ B®Üí©Ô ¨ÜÃÜá. ¿ÞñæÅÀáí¨Ü ×í£ÃÜáX¨Ü PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜÇæÉà ñÜÊÜá¾ ñÝñÜ®Ý¨Ü ÃÝÊÜáÃÜñÜ®Ü ŸÓÜáÊÜâ BWÜÓ…r®ÜÈÉ ±ÜÃÜí«ÝÊÜáWæç¨Ü ÃæíŸ ËÐÝ¨Ü¨Ü ÓÜᩪ¿áá PÝÚàPÜêÐÜ¡ÃÜ®Üá° ñÜÆá²ñÜá. * * * * ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜá ÓÜíPÜƳ ÊÜÞw¨Ü B¨ÜÍÜìWÜÚWÜ®ÜáÓÝÃÜ ÊÝX A¨æÌ$çñÜ BÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ±ÜıÜä|ìÊÝX ÃÜã²ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸ BÇæãàaÜ®Á æ áà ËáÓæÓ… ÓæàË¿áÃ…, ÓÜÌÃã Ü ±Ý ®Üí¨Ü ÖÝWÜã ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ PÜ®ÜÓÜá, ÊÜá®ÜÓÜáWÜÙÜ ®Ý°ÊÜÄÔñÜá. ×àWÝX "±ÜÅŸá¨Üœ »ÝÃÜñÜ' ±Ü£ÅPæ¿á ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜ®ã Ü °, aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃ®Ü ã Ü ° ÖæbcÓáÜ ÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá 1901ÃÜ ®ÜÊæíŸÃ… ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ EñܤÃÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÎcÊÜá »ÝÃÜñÜ ±ÝÅíñÜÂWÜÚWæ ÖæãÃÜoá, EñܤÃܱÜŨæàÍÜ, ±Üíhݸ…, Ôí«…, WÜágÃÝñ… ÖÝWÜã ÊÜááíŸÀá ±ÝÅíñÜ嬆 A®æàPÜ ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÓÜáñݤw¨ÜÃÜá. ±ÜÅŸá¨Üœ »ÝÃÜñÜ ±Ü£ÅPæ¿á aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ÖæbcÓÜÆá ÖæãàX ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÓÜáÎüñÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü ÊæçbñÜűÜä|ì g®ÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜìPæR ŸÃÜ ¸æàPÝÀáñÜá. PæÆÊæäí¨Üá PÜvæ ÍÜŨæœ, B¨ÜÃÝ£¥ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃæ, PæÆÊævæ £àÊÜÅ ËÃæãà«Ü, ¯í¨æ, ¸æçWÜáÙÜWÜÙÜ®Üã° ÓÜ×ÓܸæàPÝWÜᣤñÜá¤. CÊÜÃÜíñÜã ÓÜÊÜá¨ÜÎì ÁãàX¿áíñæ G¨ÜáÃݨÜá¨æÆÉÊÜ®Üã° ¯ËìPÝÃÜ bñܤ©í¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. JÊæá¾ ¨æÖÜÈ¿á ¨æãvÜx BµàÓæãí¨ÜPæR Öæãà¨ÜÃÜá. AÈÉ®Ü PæÆÓÜWÝÃÜÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 300 g®Ü ŸíWÝÚ ¸ÝŸá WÜڨܪÃÜá. ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AÈÉWæ Öæãà¨Ü ÓÜÊÜá¿á ¨ÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ÖÜáPÝR Óæà¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá Ÿí¨Ü E¨æªàÍÜ ÊÜ®Üá° £Ú¨ÝWÜ »ÜãñÜÊÜ®æã°à, ËÐÜÓܱÜìÊÜ®æã°à G¨ÜáÄWæà PÜívÜÊÜÃÜíñæ »Ü¿á¼àñÜÃÝX ®æãàvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. Pæã®æ Wæ㟺, ""ÊÜáÖÝÍÜ¿áÃæà, CÈÉ ¿ÞÃÜã aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝWÜÃÜá, ¸æàÃævæWæ ÖæãàX'' Gí¨Üá PÜPÜìÍÜÊÝX QÃÜáb¨Ü! væÖÜÃÝ vÜã®…®ÜÈÉ JŸº ¨æãvÜx ÊÜQàÆ®Ü ÖÜ£¤ÃÜ Öæãà¨ÝWÜ, BñÜ, ""®Ý¯àWÜ ñÜáíŸ AÊÜÓÜÃÜ©í©¨æªà®æ. ÓÜÌƳ PÜáÚ£Ä, aÜí¨Ý ¨ÝÃÜ®ÝWÜáÊæ'' Gí¨Ü. ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá GÃÜvÜá WÜípæ WÜÙÜ PÝÆ PÜáÚ£¨Üáª, ÊÜáñæ¤ BñܯWæ ®æ®Ü²Ô¨ÝWÜ, ""C®Üã° ÓÜÌƳ PÜáÚ£Ä'' Gí¨Ü. ÓÜÄ, ÊÜáñæ¤ÃÜvÜá WÜípæ PÜÙæÀáñÜá. ®æãàvÜáñݤÃæ, ÊÜQàÆ ÓÝÖæàŸ G¨Ü᪠JÙÜWæ ÖæãàWÜᣤ¨Ýª®æ! ÖæãàX AÊܮܮÜá° ×w¨ÜÃÜá. ñÜáíŸ Ëáà®Ü ÊæáàÐÜ G~Ô Pæã®æWæ, ""ÓÜÄ, ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜáPæãÚÛ'' Gí¨Ü! ±Ýq ¿ÞÇÝ¨Ü ÊÜá×í¨ÜÃ… PÝÇæài®Ü A«ÜÂûÜ JŸº ŸíWÝÚ; ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ BÍÜÅ¿áÊÜ®Üá° 27


PæàÙÜÆá Öæãà¨ÜÃÜá. BñÜ ÊÜáÆX¨ÜªÄí¨Ü ®ÝÆáR WÜípæ PÝÆ PݨܮÜíñÜÃÜ BñܯWæ ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° £ÚÓÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ BñÜ, ""D ñÜÃÜÖÜ¨Ü g®ÜÃÜá A¨æÐæãrà ŸÃÜáñݤÃæ, CÈÉ ÓܧÙÜ PæãvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ'' Gí¨Üá ÖæàÚ PÜÙÜá×Ô¨Ü. BWÜ ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ñÝÊÜâ Ÿí©ÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜÊÜ®Üá° ËÊÜÃÜÊÝX ŸÃæ¨Üá, Jí¨æÃÜvÜá ©®Ü AÈÉ ñÜíWÜáÊÜ Caæf C¨æ GíŸá ¨Ü®Üã° £ÚÔ, bàq¿á®Üá° BñܯWæ PÜÙÜá×ÔPæãorÃÜá. PÜvæWæ Bñܯí¨Ü ""ÖæãàpæÈWæ ÖæãàWÜÆá ÖæàÙÜá'' GíŸ ÖÜáPÜáí ŸíñÜá! ÇÝÖæãàÄ®ÜÈÉ JŸº ¸ÝÂÄÓÜrÃ…, CÊÜÃÜ BWÜÊáÜ ®Ü¨Ü PÝÃÜ| PæàÚ AÊÝaÜ ÍÜŸªWÜÚí¨Ü Ÿ¿áÂÇÝÃÜí¼Ô¨Ü. AÐærà ÓÝÆ ¨æíŸíñæ aܱܳÈÀáí¨Ü Öæãvæ¿ááÊÜâ¨ÝX¿áã ¸æ¨ÜÄ Ô¨Ü. ÖÜÆÊævæ «Ü¯PÜÃÝ¨Ü BÍÜÅ¿á¨ÝñÜÃÜá CÊÜÄWæ CÃÜÆá ÓܧÙÜÊÜ®æ°à®æãà Pæãqr¨ÜªÃÜá; B¨ÜÃæ GÈÉ? ÓæàÊÜPÜÃæãí©Wæ, CÆÉÊæ PæÆÓÜPæR ¸ÝÃÜ¨Ü PæãqrWæ, ÇÝ¿áWÜÙÜÈÉ! D ÓÜáñݤo ©í¨Ü ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá AWÝ«ÜÊÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. ÓÜáÎüñÜÃÜá GíŸ A¼ÊÜÞ®ÜÊÜâÙÜÛ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ A¨æÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ®ÝÔ¤PÜñæ, »æãàWÜÇÝÆÓæ, AÓÜãÁá, ¨æÌàÐÜ Ë¨æ; »ÝÃÜ£à¿á «ÜÊÜáì, ÍÝÓÜ÷ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£¿á ŸWæY GÐÜár AþÝ®Ü ñÜáí¹¨æ GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨Ü ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃáÜ Jí¨ævæ Óܤí¼ñÜÃݨÜÃ,æ ÊÜáñæã¤í¨ævæ ÎÅàÃÝÊÜá PÜêÐÜ¡ ÖÝWÜã ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ iàÊÜ®,Ü ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá ÓÜ©ªÆɨæ g®ÜÃÜ ®ÜÃÜ®ÝwWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊÜ×Ô, »ÝÃÜ£à¿á ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üã°, ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üã° AÊÜâWÜÙÜá BÍÜc¿áìPÜÃÜÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÖæàWæ ±ÜÅ»ÝËÓÜᣤÊæ GíŸá¨ÜPæR ÖÜÆÊÝÃÜá ¯¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá »ÜÃÜÊÜÓæ, B®Üí¨ÜWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á ñÜáí¹ ŸíñÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá ÊÜá¥ÜáÃæÀáí¨Ü Ÿêí¨ÝÊÜ®ÜPæR ÖæãàX ñÜÊÜá¾ ñÝÀá¿á®Üá° ®æãàwPæãívÜá Ÿí¨ÜÃÜá. ñÜí¨æ¿á ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ C¨æà Êæã¨ÜÆá AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜᣤÃÜá ÊÜâ¨Üá. AÈÉ ñÝÀá ŸÖÜÙÜ ÍÝí£Àáí©¨Ü᪨ܮÜá° ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá PÜívÜÃÜá. AÊÜÃæ㟺Ãæà Jí¨Üá bPÜR ÊÜá®æ ¿áÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üáª, ñÝÊæà AwWæ¿á®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜáÛ £¤¨ÜªÃÜá. ŸÖÜÙÜÐÜár ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá »ÜWÜÊÜbcíñÜ®æ¿áÈÉ PÜÙæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÝÌËá PÜÇÝÂOÝ®Üí¨ÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ°©í¨Ü PÜíSÇ…®ÜÈÉ PæÆÊÜâ ÓÜÊÜá¿á¨Ü ×í¨æ¿áÐærà Jí¨Üá ÓæàÊÝÍÜÅÊÜáÊÜâ Óݧ²ñÜ ÊÝXñÜá¤. ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá væÖÜÃÝvÜã®…Wæ ÖæãàWÜáÊÝWÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ PÜíSÆÉ®Üá° ®æãàwPæãívÜá ŸÃÜÆá Öæãà¨ÜÃÜá. ÓÜáÎàÆÃÜá (±ÜÅPÝÍÝ®Üí¨Ü) BWÜ AÈɨܪÃÜá. ËÃÜhÝ®Üí¨Ü 28

ÃÜ®Üá° PÜívÜá B WÜáÃÜá»ÝÀáWÜÚWæ ñÜáíŸ ÓÜíñæãàÐÜ ÊÝÀáñÜá. AÈÉ¿á ÓæàÊÝÍÜÅÊÜáPÝRX¿áã ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ ×ÓÜáÊÜ gÊݸݪĿá®Üá° ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃáÜ ÖæãñܤÃáÜ . PÜíSÇ… ¯í¨Ü AÊÜÃÜá ÓÜÌƳ ©®ÜWÜÙÜ ÊÜáqrWæ ÖÜêÑàPæàÍÜPæR ÖæãàX¨ÜªÃÜá. AÈÉ WÜíWÝñÜo¨Ü ÃÜkÞw GíŸ ±ÜÅÍÜÓܤ ÓܧÙܨÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá ÓÝËÃܨÜÐÜár ÊÜáí© ÓÝ«ÜáWÜÙÜá ÖÜáÈÉ®Ü bPÜR bPÜR hæãà±ÜwWÜÙÜ®Üá° PÜqrPæãívÜá ÊÝÔÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÜêÑàPæàÍÜ¨Ü ±ÜÅÍÝíñÜ B«Ý£¾PÜ ±ÜÄÓÜÃÜÊÜâ ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ÊÜááWÜœ WæãÚÔñÜá. EÚ¨Ü GÆÉ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üã° ¹oár, PæÆPÝÆ AÈɨÜ᪠ñܱÜÓÜծݰaÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅŸÆ BPÝíûæ AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ G©ªñÜá. B¨ÜÃæ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ®æ®Ü²Ô PæãívÜá AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅŸÆ Caæf¿á®Üá° ÖÜñæãàqWæ ñÜí¨ÜáPæãívÜÃÜá. ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá WÜágÃÝ®…ÊÝÇÝWæ Öæãà¨ÝWÜ AÇæãÉŸº PÜpÝr A¨æÌ$çñÜÊÝ©Á㟺ÃÜ®Üá° PÜívÜÃÜá; ÖæÓÜÃÜá ÓÝÌËá ÖÜíÓÜÃÝg Gí¨Üá. AÊÜÃÜ ×í©®Ü ÖæÓÜÃÜá ÓÜÌÃÜã±Ý ®Üí¨Ü ÓÜÃÜÓÜÌ£ Gí¨Üã, ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃæà AÊÜÄWæ ÖÜíÓÜÃÝg®æíŸ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ¯àwÃÜáÊÜâ¨ÝX¿áã AÊÜÃÜá £ÚÔ, ±ÜÅÊÜÞ|PÝRX Jí¨Üá ñÜáívÜá PÝWÜ¨Ê Ü ®Ü áÜ ° ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÄWæ ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ CíXÉÐ… ÖÝWÜã ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ, "Cí©¯í¨Ü ÓÝÌËá ÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨Ü ÓÜÃÜÓÜÌ£¿áá ÓÝÌËá ÖÜíÓÜÃÝg®æíŸ ÖæÓÜįí¨Ü TÝÂñÜÃÜá' Gí¨Üá ŸÃæ ©ñÜá¤. A¨ÜÃÜ PæÙÜWæ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ ÖÜÓݤûÜÃÜËñÜá¤. B ÓÝ«Üá PÜsã æ àÃÜ A¨æÌ$çñÜÊÝ©. ÎÅàPÜêÐÜ¡ , ÍÜíPÜÃ,Ü aæçñÜ®ÂÜ ÊÜááíñݨÜÊÜ ÃÜ®Üá° AÊÜñÝÃÜÊæí¨Üá J±Üâ³£¤ÃÜÈÆÉ. ñÝ®Üá "Ԩܜ'®ÝX ¹qrÃÜáÊæ®æíŸ »ÝÊÜ®æ AÊÜ®Ü ñÜÇæWæàÄñÜá¤. WÜágÃÝ®… ÊÝÇݨÜÈÉ ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá CÚ¨ÜáPæãíw¨Ü᪠JŸº ÊÜ¿áÓÜR®Ý¨Ü ŸíWÝÚ Cíi¯¿áÃ…®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ. ñÝ®Üá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá E¨ÝÖÜÄÔ¨ÜíñÜÖÜ ¯Èì±Ü¤ ÓÜíÓÝÄ¿á B¨ÜÍÜìÊÜ®Üá° ±ÝÈÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÝX BñÜ ÖæàÚPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. BñÜ®Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ BWÜ AÃÜáÊÜ£¤ÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ BñÜ®Ü bPÜR ÊÜáWÜ®Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ AŸº¸Ýº Gí¨ÜÃæ Jí¨Üá ÊÜÐÜì. "¯Èì±Ü¤ ÓÜíÓÝÄÁáà ÓÜÄ!' Gí¨ÜáPæãívÜÃáÜ ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃáÜ . ÎPÝÃ…±ÜâÃܨÜÈÉ ÓÝÌËá ËÃÜhÝ®Üí¨ÜÃÜá B¿áìÓÜÊÜÞg¨Ü A®æàPÜ ÊÜáí© ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨ÜÃÜá. AÊÜÃæÆÉ "¯à®Üá ®ÜÊæã¾í©Wæà ÓæàÄPæãívÜá¹vÜá. ¯®Ü°íñÜÖÜ JŸº ¯¨ÜªÃæ ®ÝÊÜâ C®Üã° ŸÖÜÙÜÐÜár PæÆÓÜÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá' Gí¨Üá ²àwÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÇ Ü ã æ ÉŸº, ""¯®ÜWæ ÊÜááQ¤Ááà®Ý ¨ÜÃÜã ¸æàQ¨ÜªÃæ B¿áìÓÜÊÜÞgPæR ÓæàÃÜá!'' Gí¨Üá ÖæàÚÁáà ¹or. (ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá) ËÊæàPܱÜÅ»Ü


PÜÊÜáìÁãàWÜ ÊÜáñÜᤠÍÜÃÜOÝWÜ£

±ÜâÐݳ ÍæàÐÝ©Å

B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° BaÜÃÜOæ¿áÈÉ ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜPæR AñÜÂíñÜ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ ÊÜÞWÜìÊæà PÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠ»ÜQ¤. Xàñæ¿á ÓÝÃÜÓÜÊÜìÓÜÌ C¨æà BX¨æ. D ËaÝÃÜÊÜ®Üá° CÈÉ ËÊÜÄÔÃÜáÊÜ ÇæàSQ ÊæáçÓÜãÃÜá BÍÜÅÊÜá¨Ü »ÜPܤÃÜá. PæÆÊÜâ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üã° ÃÜbÔÃÜáÊÜ AÊÜÃÜ ÖÜÆÊÜâ ÇæàS®ÜWÜÙÜá D ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ.

»ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿áÈÉ

PÜÊÜáìÁãàWÜPæR ŸÖÜÙÜ ±ÝÅÊÜááSÂñæ C¨æ. ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá, PÜÊÜáìÊÜÞvܨæ CÃÜÆá ÓÝ«Ü ËÆÉ. B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ÁãàWÜÊܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸá¨Ü®Üá° Xàñæ¿áÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá £ÚÔÃÜáÊÜ®Üá. PÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÊÜáãÃÜá »ÝWÜÊÝX ËíWÜwÓÜŸÖÜá¨Üá. 1. PÝÊÜáÂPÜÊÜáì: C¨Ü®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃæ PÜÊÜáìPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ´ÜÆ ¨æãÃæ¿ááÊÜâ¨Üá. ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃÜã ¨æãàÐÜÊæà¯ÆÉ. 2. ¯ñÜ ®æçËᣤPÜ PÜÊÜáì: C¨Üá ©®Ü¯ñÜ ®ÜÊÜá¾ Óݧ®ÜPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜñÜìÊÜÂ; «ÝËáìPÜ aÜoá ÊÜqPæWÜÙÜá, PÜáoáíŸ ¯ÊÜìÖÜOæ CñÝ©WÜÙÜá. CÊÜâ ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜÇæà ¸æàPÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá, ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæ ¨æãàÐÜ. 3. ¯Ñ¨Üœ PÜÊÜáì: C¨Üá ¨ÜáÃÜá¨æªàÍÜ©í¨Ü PÜãw¨Ü PÜÊÜáì. C¨Ü®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃæ, ¿ÞÊÜ Äà£Àáí¨ÜÇݨÜÃÜã ÓÜÄ, A¨ÜÃÜ ¨ÜáÐÜ–ÆÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓܸæàPÝWÜáÊÜâ¨Üá. "ÁãàWÜ'Êæí¨ÜÃ,æ iàÊÝñܾ&±ÜÃÊ Ü Þ Ü ñܾ®®Ü áÜ ° Jí¨ÜáWÜãwÓÜá ÊÜâ¨Üá. C¨Ü®Üá° ÊÜÞvܸæàPݨÜÃæ, AÖÜíPÝÃÜ, ÊÝÂÊæãàÖÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÁáÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜËÃÜÆá ±ÜſᣰÓܸæàPÜá. PÜÊÜáì Êæí¨ÜÃæ PæÆÓÜ. PæÆÊæäí¨Üá PÜÊÜáì©í¨Ü ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá Ÿí«Ü®Ü PæãRÙÜWÝWÜáÊÜ®Üá. ¿ÞÊÜ Ä࣠PÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÊÜÞw, A¨ÜÃÜ Ÿí«Ü®Ü©í¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæäà, A¨æà PÜÊÜáìÁãàWÜ Êæ¯ÓÜáÊÜâ¨Üá. Aí¨ÜÃæ PÜÊÜáìÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ PÜñÜìÊÜ »ÝÊÜ ©í¨Ü ÊÜÞvܸæàPæà ÖæãÃÜñÜá, A¨ÜÄí¨Ü ŸÃÜáÊÜ ´ÜÆ¨Ü PÜvæ WÜÊÜá®Ü PæãvܸÝÃܨÜá. ÖÝWæí¨Üá PÜÊÜáìÊÜ®Üá° PÜvæWÜ~ÓÜ ÇÝWܨÜá. ±ÝÈWæ Ÿí¨Ü PÜÊÜáì(PÜñÜìÊÜÂ)ÊÜ®Üá° ¯ÐæuÀáí¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ, ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÜÅÊæáà| ±ÜËñÜÅÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. C¨Üá Xàñæ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ AÓܨÜêÍÜÊÝ¨Ü ÓÜí¨æàÍÜ. bñܤ ÍÜá©œÀáí¨Ü hÝn®Ü ÊÜáñÜᤠ»ÜQ¤Wæ ¨ÝÄ¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá. ±ÜÃÜ ÊÜÞ¥Üì PÜÊÜáì, ±ÜÃÜÄWÝX ÊÜÞvÜáÊÜ PÝ¿áì. ÓÝÌ¥Üì PÜÊÜáì, "ñÜ®ÜWæà®Üá C¨ÜÄí¨Ü ÇÝ»Ü?' Gí¨Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ±ÜÃÜÊÜÞ¥Üì PÜÊÜáì, ñÝ®Üá H®Üá ÊÜÞw¨ÜÃÜã, ¨æàÊÜÄ WÝX ÊÜÞvÜáÊæ®Üá GíŸ »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá H²ÅÇ… 2018

®ÜÊÜá¾ ÍÜÅÊÜá¨Ý®ÜËÃÜŸÖÜá¨Üá, ˨ݨݮÜ, A®Ü°¨Ý®Ü CñÝ©. ÊÜá®ÜÓÜáÕ ±ÜËñÜÅÊݨÜÃæ, C¨ÜÄí¨Ü ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ PÝ¿áì ÓÜÖÜ ±ÜËñÜÅÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá. Xàñæ¿á ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æ¿á A«Ý¿á¨ÜÈÉ, »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÊÜÞ®ÜÊܯWæ ®ÝÆáR ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° £ÚÔ, ÓÜíÓÝÃÜ Ÿí«Ü®Ü©í¨Ü ÖæàWæ ÊÜááPܤÃÝWÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ËÊÜÄÔÃÜáÊÜ®Üá. 1. ÊÜá®ÜÓÜáÕ , Ÿá©œWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ CÄÔ¨ÜÃæ, ÓÜíÓÝÃÜÓÝWÜÃÜ©í¨Ü ÊÜááQ¤ ¨æãÃæ¿ááÊÜâ¨Üá. ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜÌ»ÝÊÜÊæà ÓÜ¨Ý H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã b£ÅÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. Ÿ¨ÜÆá ¨æàÊÜÃÜ ËÐÜ¿áÊÝX b£ÅÔPæãÙÜáÛÊÜ A»ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸàæ PÜá. AíñæÁáà Ÿá©œ¿á®Üá° ÓÜÖÜ »ÜWÊ Ü íÜ ñܯWæ A±ÜìOæ ÊÜÞvܸæàPÜá. ¿ÞÊÝWÜ D ÊÜá®ÜÓÜáÕ , Ÿá©œ, B¨ÜÐÜãr »ÜWÜ ÊÜíñÜ®Ü bíñæ¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨æãà, BWÜ ¨æàÊÜÃÜ Óݯ°«ÜÂÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ C¨Üá ÓÜÌƳ PÜÐÜrPÜÃÜ. 2. C¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ©¨ÜªÃæ GÃÜvÜ®æà ÊÜÞWÜì & "A»ÝÂÓÜ ÁãàWÜ'. Jí¨Üá ¯©ìÐÜr ÊæàÙæ¿áÈÉ ±ÜÅ£¯ñÜ ñܱܳ¨æ, GÇÝÉ BÇæãàaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¹oár , »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° «Ý¯ÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ®ÝÊÜág±Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. PÜÅÊæáà| A»ÝÂÓÜ ÁãàWÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. C¨Ü®Üá° ±ÜÅ£©®Ü ÊæàÙݱÜqr¿áíñæ ÊÜÞw¨ÜÃæ, A»ÝÂÓÜÁãàWÜÊÜ®Üá° ÓÝ—ÓÜŸÖÜá¨Üá. 3. D Ä࣠A»ÝÂÓÜÁãàWÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝWÜ©¨ÜªÃæ, ¨æàÊÜÄWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. Aí¨ÜÃæ, ±ÜÅ£©®Ü ±Üähæ, A¨ÜPÝRX ÖÜãÊÜâ QàÙÜáÊÜâ¨Üá, ¨æàÊÝÆ¿á ÊÜ®áÜ ° ÓÜÌafÜ ÊÝXvÜáÊÜâ¨Üá. ¨æàÊÜÃÜ ËÐÜ¿á PÜáÄñÜá K¨ÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜáñæ㤟ºÃÜÈÉ B ËÐÜ¿áÊÝX ÊÜÞñÝvÜáÊÜâ¨Üá. H®Üá ÊÜÞw ¨ÜÃÜã A¨Üá ¯®ÜWܲìñÜ GíŸ »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ®ÝÊÜâ ñܱÜâ³ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ JÙæÛ¿á PæÆÓÜÊÜ®æ°à ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. H®æà CÃÜÈ, »ÜWÜÊܨܱÜìOæ (PÜêÐÝ¡±Üì| Êæí¨Üá)¿ÞX ÊÜÞw¨ÜÃæ, PÜÅÊæáà|, "®Ý®Üá ñܱÜâ³ÊÜÞw, »ÜWÜÊÜíñܯWæ A²ìÔ¨æ®ÜÇÝÉ' Gí¨Üá ÊÜá®ÜÔÕWæ Tæà¨ÜEípÝ WÜáÊÜâ¨Üá. C¨Ü®Üá° £©ªPæãívÜÃæ, PÜÅÊæáà| ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜáñæ¤ B Ä࣠ñܱÜâ³ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. 29


4. ÊæáàȮܨܮÜá° ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉÊݨÜÃæ, Pæã®æ¿á ÊÜÞWÜìÊÝX "PÜÊÜáì´ÜÆñÝÂWÜ' ÊÜÞw G®Üá°ÊÜ®Üá. PÜñÜìÊÜ ÊÜÞvÜÆá ÊÜÞñÜÅ ®ÜÊÜáWæ A—PÝÃÜ, B¨ÜÃæ ´ÜÇݱæàûæ¿áÈÉ ®ÜÊÜáWæ A—PÝÃÜËÆÉ. ¿ÞÊÝWÜ ®ÝÊÜâ ´ÜÇݱæàûæ¿á®Üá° ñÜÂiÓÜáÊæÊæäà BWÜ ®ÝÊÜâ PÜÊÜáì ÊÜÞw¨ÜÃÜã, A¨ÜÃÜ Ÿí«Ü®ÜPæãRÙÜWÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÝÊÜâ ÖÜÆÊÜâ g®Ü¾WÜÙÜ ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜ ÓÜÊæáàñÜ D g®Ü¾ ±Üvæ©ÃÜáñæ¤àÊæ. B ÓÜíÓÝRÃÜWÜÚWæ A®ÜáWÜá|ÊÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤ, ÊÜáñܤÐÜár ÓÜíÓÝRÃÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñæ¤àÊæ. C¨Üá ÖÝWæà "gÊÜÞ' BWÜáñݤ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜÊÜáWæ ¨æàÊÜÃÜá PÜÃÜá~ÔÃÜáÊÜ ËÊæàPÜ, Ÿá©œÀáí¨Ü D PÜÊÜáì Ÿí«Ü®Ü©í¨Ü ¹wÔPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvܸæàPÜá. ®ÝÊÜâ ´ÜÇݱæàûæÀáí¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ, ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜá ÊÜê©œ¿ÞWÜáñܤÊæ. ¯ÐÝRÊÜá»ÝÊÜ ©í¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ, ÖæãÓÜ ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜá EípÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ×àWæ PÜÅÊæáà| PÜÊáÜ ìŸí«Ü®© Ü í¨Ü ±ÝÃÝWÜŸÖÜá¨Üá. ®ÜíñÜÃ,Ü PÜÊÜáì ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨Üá Ÿí«Ü®ÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá PÜorvÜ PÜorÆá ÔÊæáíoá, PÜÆáÉ , ÊÜáÃÜÙÜá CñÝ© GÆÉÊÜ®Üã° Jí¨Üá ¯©ìÐÜr ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ÓæàÄÔ PÜqr¨ÜÃæ, PÜorvÜÊÜâ WÜqr¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá. AíñæÁáà, EñܤÊÜá B«Ý£¾PÜ ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜ PÜorvÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜÞì|ÊÜÞvÜÆá, ÓÜñÜÕíWÜ, ±ÜË ñÜÅñæ, ÓÜíPÜÐÜr¨ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á, A®ÜáPÜí±Ü, «Ý®Ü, g±Ü, GÆÉÊÜä ÓæàĨÜÃæ g®Ü¾ ÓÝ¥ÜìPÜ. ÎÅà aæçñܮܠ±ÜÅ»Üá ÓÜ¨Ý ®ÝÊÜáÓÜíQàñÜì®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ ¨ÜÃÈ Ü É ñÜÈÉà®ÜÃÝX¨ÜªÃáÜ . JÊæá¾ AÊÜÃáÜ ""WæãàËí¨Ý'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñܤ, JŸº AWÜÓÜ®Ü ÊÜá®æ¿á ÊÜááí¨æ ÖæãàWܸæàPÝ ÀáñÜá. BWÜ aæçñÜ®ÜÂÃÜá, AWÜÓܯWæ, ""¸Ý JÊæá¾ ®Ü®Ü° hæãñæ, WæãàËí¨Ü®Ü ®ÝÊÜáÓܾÃÜOæÊÜÞvÜá'' G®Üá°ÊÜÃÜá. BWÜ AWÜÓÜ®Üá aæçñÜ®ÜÂÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá, ""¯ÊÜáWæÇæãÉà ÖÜáaÜác ×w©ÃܸæàPÜá, ®Ý®Üá ®Ü®Ü° PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¹oár ŸÃÜÇÝÃæ'' Gí¨Ü®Üá. A¨ÜPæR aæçñÜ®ÜÂÃÜá ""Jí¨æà Jí¨Üá ÓÜÆ ®Ü®Ü° hæãñæ Ÿí¨Üá, ÓÜíQà ñÜì®æ ÊÜÞw ®æãàvÜá'' Gí¨Üá ŸÆÊÜíñÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BWÜ AWÜÓÜ®Üá JWæ¿áᣤ¨Üª Ÿpær¿á®Üá° ¹ÓÝQ, aæçñÜ®ÜÂÃÜ hæãñæ QàñÜì®æWæ ÓæàÄ, JÊÜá¾®ÜÔÕ¯í¨Ü WæãàËí¨Ü®Ü ®ÝÊÜáÊÜ®Üá° ÖæàÙÜÆá, ñÜ®ÜWæ £Ú¿á¨ÜíñæÁá ®ÝÊÜáÓÜíQàñÜì®æ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáXÖæãà¨Ü®Üá. ®ÜíñÜÃÜ, AÊÜ®Ü ±Ü£° PÜÓÜ WÜáwÓÜᣤ¨áÜ ª ¨Ü®áÜ ° ®æãàw, AWÜ áÜ AÊÜÙ®Ü ã Ü ° ""®ÝÊÜáÓÜíQàñÜì®æWæ ¸Ý'' Gí¨Üá PÜÃæ¨Ü®Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÙÜá, ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá ÖÜsÜ ÊÜÞw¨ÜÙÜá. AWÜÓÜ®Üá, ""Jí¨æà Jí¨Üá ÓÜÆ ¸Ý'' G®Ü°Æá, AÊÜÙÜá AÊÜ®Ü ŸÆÊÜíñÜPæR ±æäÃÜPæ¿á®Üá° ¹ÓÝw, aæçñÜ®ÜÂÃÜ WÜáí²®ÜÈÉ ÓæàÄ, ®ÝÊÜá»Üg®æWæ ÓæàĨÜÙÜá. ×àWæ ÓÜñÜÕíWÜ, g±Ü, »Üg®æ, EñܤÊÜáÃÜ ÓÜíWÜ, ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ±ÜÄÊÜ£ìÓÜáÊÜâ¨Üá. 30

""ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÜíWÜÊܨÜá, Öæhæjà®Üá ÓÜ˨Üíñæ'' GíŸ ÓÜÊÜìý®Ü ®Üáw¿á®Üá° CÈÉ ÓܾÄÓÜŸÖÜá¨Üá. JÊæá¾ ÖÜã¨æãào¨ÜÈ JÊæá¾ PæÙæPÜão¨ÜÈ > JÊæá¾ ÓÜíXàñܨÜÈ JÊæá¾ ÍÝÓÜ÷¨ÜÈ > JÊæá¾ ÓÜíÓÝÃܨÜÈ ÊÜáñæã¤Êæá¾ ÊÜáè®Ü¨ÜÈ > ŸÅÖݾ®Üá»ÜË¿ÞWæã ¬ ÊÜáíPÜá£ÊÜá¾ >> GíŸ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Üíñæ ËÊæàPÜ©í¨Ü ÊÜ£ìÔ, D g®Ü¾ÊÜ®Üá° ÓÝ¥ÜìPÜÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜíñæ Jí¨Üá AÊÜPÝÍÜ ÊÜ®Üá° ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá PÜÃÜá~ÔÃÜáÊÜ®Üá. ÍÜÃÜOÝWÜ£ & ÎÅàÃÝÊÜÞ®ÜágÃÜ ËÎÐÝr¨æÌ$çñÜ ÊÜáñܨÜíñæ ÍÜÃÜOÝWÜ£¿áá Jí¨Üá ÊÜÞWÜì. A¨Üá, D PÜÈ¿ááWÜ ¨ÜÈÉ ŸÖÜÙÜ PÜÐÜr. B¨ÜÃÜã ÊÜááSÂ. ""ÓÜíPÜo Ÿí¨ÝWÜ ÊæíPÜo ÃÜÊÜá|'' G®Üá°ÊÜâ¨Üá GÆÉÄWÜã £Ú¨Ü ËÐÜ¿á. PÜÐÜrÊÝWÜÈ, ÓÜáSÊÝWÜÈ, ¨æàÊÜÃÜÈÉ Jí¨æà Ä࣠ÍÜÃÜOÝWܸæàPÜá. ±ÜÃÜ ÊÜÞñܾ¯Wæ H®Üá ¸æàPÜá? ®ÝÊæà®Üá PæãvÜŸÇæÉÊÜâ? AÊÜ®æà GÆÉÄWÜã ¸æàPݨÜá¨Ü®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜ®Üá. ¨æàÊÜÄWæ ¸æàPÝXÃÜá ÊÜâ¨Üá, ®ÜÊÜá¾ ±ÜËñÜÅ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü A®Ü®Ü »ÜQ¤ ÊÜáñÜá ÍÜŨæœ. ñÜáí¹¨Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ ¨èűܩ ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ÃÜüÔPæãÙÜáÛÊæ ®æí£¨ÜªÙÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÊÜÞ®Ü¨Ü ±ÜÃÝPÝÐæu Ÿí¨ÝWÜ, ñܮܰ GÃÜvÜã PæçWÜÙÜ®Üá° G£¤, ""PÜêÐÝ¡ , ®Ü®ÜWæ AÊÜÊÜÞ®ÜÊݨÜÃæ, A¨Üá ¯®ÜWÜã B¨Üíñæ, ¯à®æà WÜ£ ÃÜüÓܸæàPÜá'' Gí¨Üá, A®Ü®Ü»ÜQ¤Àáí¨Ü ÎÅàPÜêÐÜ¡®ÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì ÍÜÃÜOݨÝWÜ, AÊÜ®Üá BPæWæ APÜÒ¿áÊÜÓÜ®ÜÊÜ®Üá° CñÜᤠPݱÝw¨Ü. ±ÜÅÖÝÉ¨Ü®Ü ËÐÜ¿á ÓÜÖÜ GÆÉÄWÜã £Ú©¨æª. ¸æíQ¿á ÇÝÉWÜÈ, B®æ¿á ñÜáÚñÜ©í¨ÝWÜÈ, ¯àÄ®ÜÈÉ ÊÜááÙÜáXÔ ¨ÜÃÜã, ÓÜÌƳÊÜä ËaÜÈñÜ®ÝWܨæ, ËÐÜá¡ ñܮܰ®Üá° ÃÜüÓÜáÊÜ®æíŸ »ÜÃÜÊÜÓæÀáí¨Ü, ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÍÜÃÜOݨܮÜá. JÊæá¾ ®æãàw¨ÜÃæ, ÓÜíPÜo ±ÜÄÔ§£ ŸÃÜáÊÜâ¨Üã JÙæÛ¿á¨æ. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá, ±ÝűÜíbPÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÊÜááÙÜáWܨæ, ñܮܰ PÜvæ ŸÃÜÇæí¨æà ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá D Ä࣠ÓÜí¨Ü»Üì ñÜÃÜáÊÜ®Üá. ÍÜÃÜOÝWÜ£¿á ÊÜÞWÜì ×w¨ÜÃæ, ®ÝÊÜâ ñܱÜâ³ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«Ü ËÆÉ. "ÍÜÃO Ü ÝX¨æªà®æ' Gí¨Üá ŸÄ ¸ÝÀá ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÖæàÙܨ,æ ÊÜá®ÜÓÝÃæ GÆÉÊÜ®Üã° AÊÜ®Ü ±Ý¨Ü¨ÜÈÉ A²ìÔ¨ÜÃæ »ÜWÜ ÊÜíñÜ®Ü Jí¨Üá "PÝ|¨Ü Pæç' ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜ¨Ý ×w¨æñÜá¤ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿áËÆÉ. Xàñæ¿á A»ÝÂÓÜÁãàWܨÜÈÉ ÖæàÚÃÜáÊÜíñæ ®Üvæ¨ÜÃæ, ÍÜÃÜOÝWÜ£ ÓÝ«ÜÂ. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá ®æ®æ¨Ü¨Ü᪠®Üvæ¿ááÊÜâ ©ÆÉ, ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° ®æ®æ¿áÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü ÍÜÃÜOÝWÜ£Áãí¨æà ®ÜÊÜá¾ ÃÜPÜÒOæ.

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ñܮܰ ÊÜááQ¤¿áã gWÜ¨Ü ×ñÜÊÜä "ËÊæàPܱÜÅ»Ü'ÊÜä JÙÜWæãívÜíñæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ Ÿí¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ

ÓÜíPÜÆ®Ü C¨Üá. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡, ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü, ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ŸWæWæ ŸÃæ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙݨÜá¨ÜÄí¨Ü, B PÝÆ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ ±Üâ®ÜÃÜÊÜÇæãàPÜ®Ü, ËÍæÉà ÐÜOæWÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜíŸí«Ü, ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áWÜÙæãvÜ®æ Jí¨Üá ±ÜÄ—¿áÈÉ Ÿí¨Üí ñÝX¨æ. CÈÉ ÓÝÌËái¿á ŸWæWæ ®ÝÆáR, ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ŸWæWæ BÃÜá, ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ ŸWæWæ GÃÜvÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜá, PܮܰvܨÜÈÉ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡&ËÊæàPÝ ®Üí¨Ü ÓÜíaÜÆ®Ü, PÜáÊæí±Üâ ÓÝ×ñÜ嬆 ŸWæY GÃÜvÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜá CÊæ. CíXÉÑ®Ü "ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜaÜ®ÜÊæà¨Ü'PæR BÆxÓ… ÖÜPæÕ$É ŸÃæ¨Ü ÊÜáá®Üá°w¿á A®Üá ÊݨÜÊÜä CÈɨæ. ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° £Ú¿ááÊÜ A®æàPÜ Äà£WÜÙÜá, ¸ÝÅív…WÜÙÜá CÊæ. IÊÜÃÜá PÜáÃÜávÜÃÜá B®æ¿á®Üá° PÜívÜ PÜñæ¿áíñæ CÊÜÃæÆÉÃÜã ñÝÊÜâ £Ú¨ÜíñÜÖÜ ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃæà ÓÜñÜÂÊæí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° ÔàËáñÜWæãÚÓÜáÊÜÃÜá. ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÚí¨Ü ¸æà±Üìwst AÊÜÃÜ ÖæàÚPæWÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔ ñÜÊÜá¾ ËaÝÃÜWÜÙÜ ÓÜÊÜá¥Üì®æWæ ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¯g ÊÝ¨Ü ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáQ ñÜÃÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÇæàSPÜÃÜá ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ±ÜÃÜQà¿áÃÜ ¨ÝÓÜ ÖÝWÜã WÜñÜPÝÈà®ÜñæÀáí¨Ü ¹vÜáWÜvæWæãÙÜáÛÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ¨ÜÈÉ ÓÜíPÜábñÜñæ¿á®Üá° Ÿ©Xoár, ÊÜÞ®ÜÊÜñæWæ ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜá®æãà«ÜÊÜáì ÊÜ®Üá° »ÝÃÜñÜPæR ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡&ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá ÖæàWæ J¨ÜXÔ¨ÜÃÜá GíŸá ¨Ü®Üá° ËÊÜÄԨݪÃæ. ÓÝÌËáài¿á ±ÜÅPÝÃÜ AÄÊÜ®Üá° CÃÜ訆 ÖæãÃÜWæ CÄÔ ¨Üá¨æà ñܱÜâ³. C¨ÜÄí¨ÜÇæà ¿áíñÜÅWÜÙÜá, ËhÝn®Ü AÊÜÞ®ÜËà¿áÊÝXÊæ. ®æãàÊÜâ ®ÜÈÊÜâWÜÙÜá ÓÜÊÜáWÜÅ CÃÜ訆 ËáàÊÜÞíÓæ¿á »ÝWÜÊÝX¨Üáª, iàÊÜ®ÜPæR ¸æàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜ×ÐÜá¡ñæ¿áÆÉ, QÅ¿ÞñܾPÜ ÔÌàPÝÃÜ. ÓÝÌËáài A«ÝÂñܾ ÊÜÞ®ÜÊÜñÝÊÝ©¿ÞX¨Üáª, ËÍÜÌÊÜÞ®ÜÊܮܮÜá° WÜáÄ¿ÞXÄԨܪÃÜá. «ÜÊÜáì ÖæãÃÜXÃܨæ, ÊÜÞ®ÜÊÜ®ÜÈÉ®Ü ÓÜá±Ü¤ ¨æçËPÜñæ¿á A¼ÊÜÂQ¤ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá. ÊÜÂQ¤WÜñÜ ÊÜááQ¤Ááà WÜáÄ¿ÞX¨Üª Êæà¨ÝíñÜ¨Ü WÜáÄ¿á®Üá° ÓÝÌËáài "ÓÜÌñÜ@ ¨æàÊÜÃÝX, CñÜÃÜÃÜá ¨æàÊÜÃÝWÜÆá ®æÃÜÊÝX' Gí¨Üá Ÿ¨ÜÈÔ¨ÜÃÜá. CÖÜ&±ÜÃÜ »æà¨ÜÊÜ®Üá° AÚÔ, gWÜñÜᤠÖÝWÜã ÊÜá®ÜáÐÜ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÂPܤ ËÃÝp… ÃÜã±Ü, C¨ÜPæRà ±Üähæ ÓÜÆɸæàPÜá Gí¨ÜÃÜá. ÊÜÂÊÜÓæ§ÁãÙÜWæ ÔQR¹¨Ü᪠PÜÙæ¨Üá Öæãà¨Ü ÊÜÞ®ÜÊܯWæ ÖæãÓÜ WÜáÃÜáñÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãorÃÜá. ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ PÜÊÜ®Ü WÜÙæÆÉÊÜ®Üã° PܮܰwÔÃÜáÊÜ ÇæàSPÜÃÜá ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ PÝÊܱÜÅ£»æ¿á ŸWæY ŸÃæ¨Ü ÇæàS®Ü ÓæãWÜÓÝX¨æ. PÜÇæ BÓÝÌ©ÓÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì CÆÉ¨Ê Ü ®Ü áÜ «ÝËáìPÜ ®ÝWÜÇÝÃÜ G®Üá°ÊÜ ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜÈÉ PÝ|áËPæ (¨ÜÍÜì®Ü) ÖÝWÜã PÜoárËPæ (»ÝÐÝPèÍÜÆ) CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜÄ¿ÞX WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃæ. ÊÜÂÊÜÓ槿á BÃÝ«Ü®æÀáí¨Ü BíñÜ¿áì¨Ü B«Ý£¾PÜñæ¿á Êæç¿áQ¤PÜ Íæãà«ÜPæR PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ "G¯ñÜá ÊÜáñÜWÜÙæãà AÐÜár ±Ü¥ÜWÜÙÜá' GíŸ ÊÜÞñÜá ñܮܰ®Üá° ËÓܤÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜíŸÆ¨Ü᪠Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ

H²ÅÇ… 2018

PÜê£ : ñܮܰ ÊÜááQ¤¿áã gWÜ¨Ü ×ñÜÊÜä ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. Ga….G®….ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜá : Gí.Ô. ®ÜÃæàí¨ÜÅ™,

Êæá> Gí. ÊÜáá¯ÓÝÌËá Aív… ÓÜ®…Õ, ÓÜÊæäàì¨Ü¿á, ®Üí. 72, ±æäÅ™. G.BÃ…. PÜêÐÜ¡ÍÝÔ÷ ÃÜÓ椙, (ÓÜÊæì¿áÃ… Ôóàp…), ŸÓÜÊÜ®ÜWÜáw, ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 560 004 ±ÜâoWÜÙÜá: 108 ¸æÇæ : 75/

ÇæàSPÜÃáÜ «ÜÊáÜ ìÓÜÊáÜ ®ÜÌ¿áÊæà AÊÜÃÜ ±ÜÄ— Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ. ÎÅà ÓÝÊÜޮܮÝX ®ÜÊÜáÓÝRÃÝÓÜ÷¨æãvÜ®æ Aí©®Ü B«Üá¯PÜ ÊÜááí¨ÝÙÜáWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° J±Üâ³ÊíÜ ñæ AÊÜÃáÜ WÜÙ®Ü áÜ ° £¨Ü᪠ñݤÃæ. C¨Ü®Üá° ÇæàSPÜÃÜá ÊÜÞ®ÜËà¿áÊÝWÜá ÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂñÝ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° «ÜÄ ÔÃÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá Ÿ~¡ÓÜáñݤÃæ. ÊÜÂPܤ& AÊÜÂPܤWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ÓæàñÜáÊæ WÜáÃÜáñÜñܤ$Ì ; ±ÜÅ£Á㟺¯WÜã AÊܮܨæà B¨Ü »ÝÐæ¿áÈÉ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ¸æãà—ÓܸæàPÜá Gí¨Üá ÎÅàÃÝÊÜá PÜêÐÜ¡ÃÜá WÜáÃÜá£Ô, ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ÓÝ«Ü®Ý 31


Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ñÝÊÜä A®ÜáÓÜÄÔ CñÜÃÜÃÜã A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ ÓÜñÜÂÊÜÅñÜÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ÊÝbPÜÊÝXÃܨæ AÔ¤ñÜÌ ÓÜÊÜáÓܤÊÜ®Üã° JÙÜWæãíwñÜᤠG®Üá°ÊÜ ÇæàSPÜÃÜá A®æàPÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ®Üá° E¨ÝÖÜÄÓÜáñݤÃæ. ÖÜĨÝÓÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ËÍæàÐÜ A«Ü¿á®Ü ÊÜÞwÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ÖÝWÜã PܮܰvÜ¨Ü ÖÜĨÝÓÜÃÜ ¨ÝÓÜ»ÝÊÜPæR JñÜᤠ¯àvÜáÊÜ, »ÜWÜÊܮݰÊÜáPæR ÊÜáÖÜñÜÌ ¯àvÜáÊÜ ÊÜá®æãà«ÜÊÜáì ÖÝWÜã A¼ ÊÜÂQ¤¿á Ä࣠Jí¨æà Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ¨æç®Üí©®Ü iàÊÜ®Ü, ÓÜí»ÝÐÜOæWÜÙÜ®Üá° ¿á¥ÝÊÜñݤX ¨ÝSÈ Ô¨Ü "ÊÜá' AÊÜÃÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ¹í¹ÓÜáÊÜ BÆxÓ… ÖÜPæÕ$É AÊÜÃÜ ÇæàS®Ü¨Ü A®ÜáÊÝ¨Ü ÓæãWÜÓÝX¨æ. ÎÅàÊÜÞñæ ÍÝÃܨݨæàË¿áÊÜÃÜ GÆÉÊÜ®Üã° ñܮܰ¨æ®Üá°ÊÜ AÔ¤ñÜÌ ÓÜÖÜgñæ¿á®Üá° AÃÜÚÓÜŸÆáɨÜá. ±ÜÃÜQà¿áñæ CÆÉ ©ÃÜáÊÜ B¨ÜÍÜì AÊÜÃܨÜá. AÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ×í¨æ Öæ~¡®Ü PÜ|á¡ C¨æ. ÓܧÚà¿áñæ ÖÝWÜã ËÍÝÌñܾPÜñæ¿á ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü¨Üíñæ AÊÜĨܪÃÜá. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ËË«Ü «ÜÊÜáì WÜÙÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×í¨æ ñܮܰ ÓÜíñÝ®Ü¨Ü ŸÖÜáÊÜááSñæ¿á®Üá° ÊÜޮܠÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞñÜêñÜÌ¨Ü ¨ÜêÑr C¨æ Gí¨Üá ÇæàSPÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ÎÅàÊÜÞñæ ÇæãàPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ ¿áÈÉ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÓܳÎìÔ¨ÜÊÜÃÜá; ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜá ¨æàÊÜÃÜ ÃÜaÜ®æ¿áÈÉ ÇæãàPÜÊÜ®Üá° ÓܳÎìÔ¨ÜÊÜÃÜá. D GÃÜvÜá ÓܳÍÜìWÜÙÜ ÓÜíWÜÊÜá ¹í¨Üá GÆÉ Ô©œ¿áã ñܮܰ ÎSÃܨÜÈÉ ÓÜÌÃÜã±ÜñÜ@ Ô÷àñÜñܤ$ÌÊæíŸ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜíñæ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜá ÎÅàÊÜÞñæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ±Üäist ÓÜí¨Ü»Üì Gí¨Üá ÇæàSPÜÃÜá PÜË¿ÞX ÊÜ~ìԨݪÃæ.

ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ñÜÆÓܳÎì ¿ÞX A«Ü¿á®Ü ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÎÅà ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜËáàûÝ ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ aÝÄ£ÅPÜÊÝX Êæã¨ÜÆ ÇæàSPÜ ÃÜ®Üá° ®æ®æ©¨ÝªÃæ. ñÝñÜ¿á ÎÅà ÊæíPÜoPÜêÐÜ¡¿á®ÜÊÜÃÜá ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX 1898ÃÜÈÉ "ËÊæàPÝ®Üí¨Ü' GíŸ ±Ü£ÅPæ ¿á®Üá° ÖæãÃÜñíÜ ¨Üá ®ÜvÔæ ¨Üá¨Üá, 1909ÃÜÈÉ w.Ë.i. ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ B¨ÜÍÜì, A»æà¨Ý®Üí¨ÜÃÜ ©àûæ ŸWæY ÓÝÌWÜñÜ Xàñæ ŸÃæ¨Üá¨Üá, 1919ÃÜÈÉ ®ÜíWܱÜâÃÜí ÊæíPÜpæàÍÜ A¿áÂí WÝ¿áìÃÜ "ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜ E±Ü¨æàÍÜ ÊÝPÝ ÊÜÚ' ÖÝWÜã G.BÃ….PÜêÐÜ¡ÍÝÔ÷à ÊÜáñÜᤠq.GÓ…. ÊæíPÜ|¡¿á ®ÜÊÜÃÜ "ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜ aÜÄñæÅ' ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊݨÜá¨Üá & D Êæã¨ÜÆáWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÊÜáèÆ ÊÜÞ±Ü®Ü ÊÜÞw¨ÝªÃæ. PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜ ¨ÝÍÜì¯PÜñæ¿áá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ E±Ü¨æàÍÜWÜÚí¨Ü ±æÅàÃÜOæ ±Üvæ¨Üá¨Ü®Üã°, AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ & ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ iàÊÜ®Ü aÜÄñæÅWÜÙÜ®Üã°, SívÜPÝÊÜÂÊÜ®Üã° ±ÜÄaÜÀáÔ "ÎÅà ÃÝÊÜÞ¿á| ¨ÜÍÜì®Üí' ÊÜáÖÝPÝÊÜ ÖÝWÜã PÜËñæWÜÙÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡Ãæà WÜáÄ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ñæãàÄԨݪÃæ. ÓÜÌñÜ@ PÜáÊæí±Üâ ñÜÊÜá¾®Üá° ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ WæãàñæãÅà¨Ü½ÊÜ®æí¨Üá PÜÃæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°, AÊÜÃÜ PÝÊܨÜêÑr¿á ÊÜáãÆ ÓæÇæ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃæ. Jqr®ÜÈÉ D ±ÜâÓܤPÜ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ÓÝ×ñÜÂPæR JÙæÛ¿á Óæà±Üìvæ.

¬ vÝ.Öæa…. ±ÝívÜáÃÜíWÜ ËsÜÆ

ÓÜñÜ Êæã¨ÜÈWæ PÜ×; Pæã®æ¿áÈÉ Ô× ""C¨Ü®Üá° PÜáw'' Gí¨Ü WÜáÃÜá. A±ÜäÊÜì XvÜÊÜáãÈPæWÜÚí¨Ü ñÜ¿ÞÄst PÜÐÝ¿áÊÜ®Üá° AÊÜ®Üá ÎÐܯWæ Pæãor™. ÎÐÜ A¨Ü®Üá° PÜáw¨Üá, ""ñÜáí¸Ý PÜ×. Jí¨Üá WÜáoáPÜã PÜáw¿áÇÝWÜᣤÆÉ'' Gí¨Ü. C®æã°Ÿº ÎÐÜ®Üã ±ÜſᣰԨÜ. ""C¨ÜQRíñÜ PÜ× C®Ý°ÊÜâ¨Üã CÃÜÇÝÃܨÜá'' Gí¨Ü®ÝñÜ. ÊÜáãÃÜ®æà ÎÐÜ PÜáw¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÖæàÚ¨Ü, ""A¨Üá½ñÜÊÝX¨æ.. H®æà BWÜÈ, WÜáÃÜáWÜÙÜá Pæãor ±ÜÅÓÝ¨Ü ñÝ®æ! C¨Ü®Üá° PÜáw¨ÜÃæ JÙæÛ¿á¨æà B©àñÜá.'' ""Öè¨Üá ÊÜáWÜã, A¨ÜÃÜÈÉ ñÜáí¸Ý A±ÜÃÜã±Ü¨Ü LÐÜ—à¿á WÜá|˨æ. B¨ÜÃæ A¨ÜQRíñÜ Öæbc®Ü¨ÝX, C®æã°í¨Üá AíÍÜ˨æ. C¨Ü®Üá° PÜáw¿áÆá Pæãor¨æªàPæí¨ÜÃæ, ¯®Ü° ñÝÙæ¾™, ˮܿáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄàPæÒ ÊÜÞvÜÆá. AÐærà AÆÉ™, ¸æàÃæãí¨Üá A¥ÜìÊÜä C¨ÜÃÜÈɨæ. ÓÜñÜ ÖÝWÜã hÝn®Ü Êæã¨ÜÆá PÜ׿ÞXÃÜáñܤ¨æ, Pæã®æWæ Ô׿ÞXÃÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ¯ÊÜáWæ £ÚÔPæãvܸæàQñÜá¤.'' ÎÐÜÂí©ÃÜá ñÜáíŸ WÜÊÜá®ÜPæãoár AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚÔPæãívÜÃÜá. WÜáÃÜáWÜÙÜ BÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ A¨Üá AÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ®æ¿á ©ÊÜÓÜ. ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá Êæã¨ÜÆ ±ÝsÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÎÐÜÂí©ÄWæ PÜÈԨܪÃÜá.

( "In Communion with Consciousness' WÜÅí¥Ü©í¨Ü) 32

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÓÜíñÜÃÜ iàÊÜ®Ü

ÎÅà ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá BíWÜÉÊÜáãÆ: ÓÝÌËá ñܱÜÓÝ®Üí¨Ü

»ÝWÜ 3

PܮܰvÜPæR™: ÓÝÌËá ËàÃæàÍÝ®Üí¨Ü

BaÝ¿áìÃÜ ñÜí¨æñÝÀá¿áÃÜá ÓÝÊܮܰ²³¨ÜªÃÜá. ÊÜá«ÜÌÃÜá AÊÜÄWæ ÓÜí®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ¯àw, ËÐÜá¡£à¥Üì GíŸ ÖæÓÜÃÜ®Üá° PæãorÃÜá. CÊÜÃÜá ÊÜááí¨æ ÊÜá«ÜÌÃÜ ±ÜÅÊÜááS ÎÐÜÂÃÝX ±ÜÅTÝÂñÜÃݨÜÃÜá. AÆɨæ ËÐÜá¡£à¥ÜìÃÜá ŸÖÜá ¨æãvÜx ñܱÜÔÌ Gí¨Üã ÖæÓÜÃÜá ±Üv橨ݪÃæ. PÜt| ñܱÝaÜÃÜOæWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ PÝÆ ñܮܾ¿áÃÝX¨ÜªÃÜá. ñܨܮÜíñÜÃÜ ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜáWÜÙÜ ¨æÌ$çñÜÊæà¨ÝíñÜ ñÜñܤ$Ì¨Ü ±ÜÅÓÝÃÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ŸÖÜá ¯Ðæu Àáí¨Ü ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. D ®ÜãñÜ®Ü ÓÜí±ÜŨݿáPæR ÖÜÆÊÝÃÜá g®ÜÃÜ®Üá° ±ÜÄÊÜ£ìÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜÆɨæ BaÝ¿áìÄWæ £ÅË PÜÅÊÜÞaÝ¿áìÃÜí¥Ü WÜêÖÜÓܧ ÎÐÜÂÃÜã C¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ÎÐÜ ÃÜÈÉ ÖÜÆÊÜÃÜá ±ÜíwñÜÃÜá. B¨ÜÃæ ŸÖÜáñæàPÜÃÜá ±ÜíwñÜÃÜÆÉ ©¨ÜªÃÜã ËÐÜá¡Ë®Ü HPÝíñÜ »ÜPܤÃÝX¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠ¨æÌ$çñÜ Êæà¨ÝíñÜ¨Ü A®Üá¿ÞÀáWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. ±ÜÊÝvÜWÜÙÜ ÓÜÃÜ~

C¨ÜÆɨæ ÓÜÌñÜ@ ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃæà "A®ÜáÊÝÂTÝ®Ü' GíŸ

ŸÅÖܾÓÜãñÜÅWÜÙÜ Êæáà騆 C®æã°í¨Üá »ÝÐÜÂÊÜ®Üá° ÃÜbÓÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®ÝÆáR ÊÜáí© ÎÐÜÂÃÜ ŸÚ ÖæàÚ ŸÃæÔ¨ÜÃáÜ . C¨Üá ŸêÖܨ… ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü WÜÅí¥Ü ÊÝX¨æ. AÊÜÃÜá DWÝWÜÇæà Ÿ¨ÜÄà«ÝÊÜá¨ÜÈÉ ÃÜbst ÓÜíü±Ü¤ »ÝÐÜÂPæR ŸÃæ¨Ü ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü ÊÝÂTÝ®Ü˨Üá. CÈÉ AÊÜÃÜá ÍÜíPÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÃÝÊÜÞ®Üág ÊÜááíñÝ¨Ü »ÝÐÜÂPÝÃÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ ñÝ£¤$ÌPÜÊÝ¨Ü SívÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. C¨ÜÆɨæ CÐÜrÔ©œ, ËÊÜÃÜ|, »ÝÊÜá£à ÊÜááíñÝ¨Ü A¨æÌ$çñÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáñݤÃæ. A®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÖÜáoãr ÃÝ¨Ü ±ÝgPÜ ûæàñÜÅPæR ×í©ÃÜáX¨ÜÃÜá. ×àWæ ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá A®æàPÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅԨܜ ÃݨÜÃÜá. AÊÜÄWæ A®æàPÜ WÜêÖÜÓܧ ÊÜáñÜᤠÓÜí®ÝÂÔ »ÜPܤÃݨÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝ¨Ü ÊÜÂQ¤Ááí¨ÜÃæ ÊÜá«ÜÌÃÜ ñÜÊÜá¾í ©Ãæà. AÊÜÃÜá ÓÜí®ÝÂÔ¿ÞWÜÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. AÐÜrÃÜÈÉ H²ÅÇ… 2018

C¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜá A®æàPÜ ±ÜÊÝvÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. CÊÜâ APÜR±ÜPÜR¨Ü ±ÜÄÓÜÃÜ¨Ü g®ÜÃÜ®Üá° BÍÜc¿áì aÜQñÜÃܮݰX ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. WæãàÊÜá£à ®Ü©¿á ñÜo¨ÜÈÉ®Ü PæÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ ÃÝg®æ㟺®Üá Êæà¨ÜËÃæãà—¿ÞX¨Üª®Üá. ""¯àÊÜâ Êæç©PÜ ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° ±ÜŨÜÎìÔ ñæãàÄÔ'' Gí¨Üá AÊÜ®Üá BaÝ¿áìÄWæ ÓÜÊÝÆá ÖÝQ¨Ü®Üá. BaÝ ¿áìÃÜá "¿Þ KÐÜ—@ ±ÜäÊÜìhÝñÝ' Gí¨Üá BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ±ÜtÔ, PæÆÊÜâ ¹àgWÜÙÜ®Üá° ®æƨÜÈÉ ¹£¤¨ÜÃÜá. AÊÜâ JvÜ®æ ÊæãÙÜPæÁãvæ¨Üá, ÖÜãÊÜâWÜÙÜá ¹Ä¨Üá, ÖÜ|á¡ WÜÙÜã B¨ÜÊÜâ. Jí¨Üá ©®Ü GÆÉ ©à±ÜWÜÙÜã JÊæá¾Wæà ®Üí© Öæãà¨ÜÊÜâ. BaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ PÝ騆 ¨æãvÜx ¸æÃÜÙÜ ®ÜS¨Ü hæãÂà£Àáí¨ÜÇæà GÆÉÃÜã A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÊÜÞw ¨ÜÃÜá. C®æã°í¨Üá ¸ÝÄ ¨æãvÜx¨æãí¨Üá Ÿívæ¿á®Üá° AÊÜÃÜá ÈàÇÝhÝÆÊÝX G£¤, ÓÜÄ¿Þ¨Ü hÝWܨÜÈÉ CorÃÜá. ÖÜÆ ÊÝÃÜá g®Ü GñܤÆã ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨Üª Ÿívæ A¨Üá! C¨Üá BaÝ¿áìÃÜá ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Ü AÊÜñÝÃܨÜÈÉ WÜí«ÜÊÜÞ¨Ü®Ü ±ÜÊÜìñÜÊÜ®æ°à G£¤PæãívÜá Ÿí©¨Üª®Üá° ®æ®Ü²Wæ ñÜÃÜáñܤ¨æ. B Ÿívæ¿á®Üá° "¼àÊÜá®Ü PÜÆáÉ' Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. JÊæá¾ ÓÜã¿áìWÜÅÖÜ|¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÎÐÜÂÃÜ®Üá° 33


PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá, ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ñÜoPæR Öæãà¨ÜÃÜá. AÈÉ ±ÜÅPÜáÒŸœ ÊÝ¨Ü ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü AÇæWÜÙÜ ÊæãÃæñÜÊÜ®Üã° ËáàÄÓÜáÊÜ WÜí¼àÃÜ «Ü̯¿áÈÉ ŸÖÜÙÜ PÝƨÜÊÜÃæWÜã IñÜÃæà¿á ÓÜãPܤWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñܤ ±ÜÅÊÜaÜ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜáá¨ÜÅ ÓÝ°®Ü¨Ü ÓÜÊÜá¿á Ÿí¨ÝWÜ ±ÜÅPÜáÒŸœÊÝX¨Üª ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ PÜvæWÜ|á¡ WÜÚí¨Ü JÊæá¾ ©qrÔ ®æãàw¨ÜÃÜá, AÐærà. ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜâ ÍÝíñÜÊÝÀáñÜá. AÈÉ ®æÃ橨ܪ g®ÜÃæÆÉÃÜã Jí¨Üá ÍÝíñÜ ÊÝ¨Ü PæãÙܨÜÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨Üíñæ, ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BaÝ¿áìÃÜ A~ÊÜÞ, Æ\ÊÜÞ ÊÜááíñÝ¨Ü Ô©œWÜÙÜ®Üá° ñæãàÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÝÃÜá C¯°ñÜÃæ Zo®æWÜÙÜá "ÊÜá«ÜÌËg¿á'¨ÜÈÉ ÊÜ~ìñÜÊÝXÊæ. WÜí«ÜÊÝñÜ GíŸ PÜáÔ¤WÝÃÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ AÊÜÃÜ PÜñܤ®Üá° ×w¨Üá ×ÓÜáQ¨ÜÃÜíñæ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ WÜíoÆ®Üá° AÆáWÝwÓÜÆá AÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉ ÓÜÌƳÊÜä ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. ±ÜÅ¿á£°Ô ÓæãàñÜá ÍÜÅÊÜáWæãívÜ AÊÜÃÜá AÈÉÁáà PæÙÜPæR ¹¨ÜªÃÜíñæ. AÆɨæ AÊÜÄWæ BaÝ¿áìÃÜ QÃÜá ¸æÃÜÙÜ®Üá° PÜãvÜ AÆáWÝwÓÜÇÝWÜÈÆÉ. JÊæá¾ AÊÜÃÜá JŸº »ÜPܤ®Ü ÖæWÜÆáWÜÙÜ ÊæáàÇæ PÜáÚñÜáPæãívÜá ®ÜÃÜÔíÖÜ ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR Öæãà¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ C®æã°Êæá¾ ®ÝÆáR g®Ü ¨ÜêyÜPÝ¿á¨Ü ±æçÇÝÌ®ÜÃÜá & ÎÊÝX°, EWÜÅ, AÊæãà«Ü, ÊÝÓÜá¨æàÊÜ AÊÜÃÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° ±ÜÄàüÓÜÆá Ÿí¨ÝWÜ, AÊÜÃÜ®Üá° Jí©íaÜã AÆáWÝwÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. ±ÝÃÜí£ GíŸ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜáÙæ¿á A»ÝÊÜ©í¨Ü PæÃæ¿á ¯àÃÜá Ÿ£¤ÖæãàXñÜá¤. BaÝ ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ ÍÜQ¤Àáí¨Ü ÊæãàvÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ ÊÜáÙæ¿á®Üá° PÜÃæÀáÔ, PæÃæ ñÜáíŸáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. AƳ BÖÝÃÜ©í¨Ü, ñÜÊÜá¾ ±ÜÊÝvÜ ÍÜQ¤Àáí¨Ü, ®ÜãÃÝÃÜá g®ÜWÜÙÜ Öæãpær ñÜáíŸá ÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÍÜQ¤ AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. AÆɨæ, JÊæá¾ PÜáÚñÜÃæ ÊÜáãÊÜñÜᤠg®ÜÃÜá £®Üá°ÊÜÐÜár BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ñÝÊæ䟺Ãæà ÓæàËÓÜáÊÜ ÍÜQ¤¿áã AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. D GÆÉ A£àí©Å¿á Zo®æWÜÙÜá ÊÜá«ÜÌËg¿á¨ÜÈÉ EÇæÉàUñÜÊÝXÊæ. C¨ÜÃÜ E¨æªàÍÜ, BaÝ¿áìÃÜá B«Ý £¾PÜÊÝX ÊÜáñÜᤠ¸è©œPÜÊÝX ÊÜÞñÜÅÊæà AÓÝ«ÝÃÜ| ÍÜQ¤ ¿ááÙÜÛÊÜÃÜÆÉ , A¨ÜPæR Ÿ¨ÜÇÝX AÊÜÃÜá A®æàPÜ ËÎÐÜr AÇèQPÜ Ô©œWÜÙÜ®Üã° PÜÃÜWÜñÜ ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜá; C¨ÜÆɨæ AÊÜÃÜ ÍÝÄàÄPÜ ÍÜQ¤¿áã AÓܨÜÙÜÊÝXñÜᤠGí¨Üá AÊÜÃÜ ÖæWÜYÚPæ ¿á®Üá° G£¤ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨æà BX¨æ. ×àWæ ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá ÊÜááS±ÝÅ| ¨æàÊÜÃÜ AíÍÜ GíŸá¨Ü®Üã°, ×í©®Ü g®Ü¾WÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá Bíg®æà¿á®ÝX¿áã, ¼àÊÜáÓæà®Ü®ÝX¿áã AÊÜ ñÝÃÜÊ棤¨ÝªÃæ Gí¨Üá ñæãàÄÓÜÆã AÓÝ«ÝÃÜ| ÍÜQ¤ ±ÜÅ¨Ü ÍÜì®Ü¨Ü D EÇæÉàSWÜÙÜá ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝXÊæ. D CŸºÃÜá 34

×í©®Ü AÊÜñÝÃÜWÜÙÜá PÜãvÜ ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ ¨æç×PÜ ÍÜQ¤Wæ ÖæÓÜÃÝ X¨ÜªÊÜÃÜá GíŸá¨Ü®Üá° ®æ®Ü²®ÜÈÉvܸæàPÜá. ÊÜá«ÜÌÃÜ ¯WÜìÊÜá®Ü ÊÜá«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ C®æã°í¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü Zo®æÁáí¨ÜÃæ Gíoá ÊÜásÜWÜÙÜ Óݧ±Ü®æ. ÊÜá«ÜÌÃÜá Gíoá ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜ®Üá° AÊÜâWÜÙÜ A—±Ü£WÜÙܮݰX ¯¿áËáÔ, ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜähæWæ AÊÜÃÜ®Üá° ¯ÁãàiÔ¨ÜÃÜá GíŸ I£ÖÜÂ˨æ. B¨ÜÃæ C¨ÜÃÜ ŸWæY ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£¿áá "ÊÜá«ÜÌ Ëg¿á'©í¨Ü £Ú¨ÜáŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜêÐÜ¡¨æàÊÜÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü ÊÜ®Üá° Óݧ²Ô¨Ü BaÝ¿áìÃÜá, ÎÅàPÜêÐÜ¡ ±ÜähæWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÌ»ÝËPÜÊæà BX¨æ. PæÆÊÜâ »ÝÐÜÂWÜÙÜá B ÊÜásÜWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠGíoá g®Ü ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜ®Üá° "ÊÜá«ÜÌËg¿á'ÊÜâ EÇæÉàUÓÜáñܤ¨æÜ Gí¨Üá ÖæàÙÜáñܤÊæ. D ÊÜásÜWÜÙÜá Cí©WÜã D PÝ¿áìÊÜ®Üá° AaÜác PÜpÝrX ÊÜÞwPæãívÜáÖæãàWÜᣤÊæ. ñÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜ ÊÜááSÂPæàí¨ÜÅÊܮݰX EvÜᲿá®æ°à ÊÜÞwPæãíwÊæ. ÊÜá«ÜÌÃÜ ¯¿Þì|¨Ü ŸWæY ®ÜÊÜáWæ SbñÜ ÊÜÞ×£ £Ú¨Üá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÜãñÜ®Ü »ÜQ¤Ô¨ÝœíñÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáñÜÊÜ®Üá° Óݧ² ÓÜáÊÜ ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜPÝ¿áìÊÜ®Üá° ÓÜí±Ü®Ü°WæãÚst ®ÜíñÜÃÜ, ÊÜá«ÜÌÃÜ ÊæáàÇæ WÜí«ÜÊÜìÃÜá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ±ÜâÐܳÊÜêÑr ¿á®Üá° ÖÜÄÔ¨ÜÃÜá G®Ü°ÇÝX¨æ. B ±ÜâÐܳÃÝοá ÊÜá«æ PÝ| ¨Ý¨Ü BaÝ¿áìÃÜá AíñÜ«Ýì®ÜÃÝX¹orÃÜá GíŸ I£ÖÜ ˨æ. C®æã°í¨Üá ®Üí¹Pæ¿á ±ÜÅPÝÃÜ AÊÜÃÜá C®Üã° ÊæáàÆá Ÿ¨ÜÄ¿á Ÿ¨ÜÄPÝÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ g®ÜgíWÜáÚÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜ ÊÝX, »ÜQ¤»ÝÊܨÜÈÉ ÊÜáWÜ°ÃÝX ÓÜÊÜÞ—ÓÜáSÊÜ®Üá° A®Üá»ÜË ÓÜáñܤ C®Üã° iàËÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ËaÝÃÜÊÝ©WÜÙÜá C¨ÜÃÜ ŸWæY H®æà ÖæàÙÜÈ, ñÜÊÜá¾ AÊÜñÝÃÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÓÜÊÜޱܤWæãÚst ÎÅàÊÜá«ÜÌÃÜá EvÜᲿá®Üá° ¹oár AhÝnñÜ ÓܧÙÜPæR Öæãà¨Ü ¨ÜªíñÜã ¯g. ÊÜá«ÜÌÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ËÍæÉàÐÜOæ ÎÅà ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ D ÓÜíü±Ü¤ iàÊÜ®ÜaÜÄñæÅ¿áá AÊÜÃÜ ÊÜá®æãàÖÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáñܤ¨æ. BaÝ¿áì ÃܨÜá ÓÜÊÜìñæãàÊÜááS ÊÜÂQ¤ñÜÌ. AÊÜÃÜá A±ÜÅ£ÊÜá Êæáà«ÝË, B«Ý£¾PÜ, ¸è©œPÜ ÊÜáñÜᤠ¨æç×PÜ ÍÜQ¤ÓÜí±Ü®Ü°ÃÜá. "ÊÜá«ÜÌ Ëg¿á' ¨ÜÈÉ EÇæÉàUÔÃÜáÊÜ ±ÜÊÝvÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ®ÜÊÜá¾ A¼±ÝÅ¿á H®æà CÃÜŸÖÜá¨Üá, JpÝrÃæ A¨Üá ŸÖÜáÍÜ@ I£ ÖÝÔPÜ WÜÅí¥Ü. D WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜ ÍÝÄàÄPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ ÊÜ®Üá° ÊÜáÖݱÜâÃÜáÐÜÃÜ bÖæ°WÜÙÜá Gí¨Üá ÊÜ~ìÓÜÇÝX¨æ. AÊÜÃÜ ÊÜá®æãàÖÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° D ÓÜáí¨ÜÃÜ »ÝÐæ¿áÈÉ ËÊæàPܱÜÅ»Ü


"ÊÜá«ÜÌËg¿á'ÊÜâ ÊÜ~ìÓÜáñܤ¨æ: ""ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá A—PÝ—PÜ ÓÜíTæ¿áÈÉ g®ÜÃÜá ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá aÜí¨ÜÅ®Üíñæ Íæãà¼ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃܨÜá ÊÜáê¨ÜáÊÝ¨Ü ÊÜááWÜáÙÜ°Wæ. PÜÊÜáƨÜí¥Ü PÜ|á¡WÜÙÜá. AÊÜÃܨÜá ŸíWÝÃÜ¨Ü Ÿ|¡. AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ PÜÃÜáOæ ñÜáÙÜáPÝvÜᣤñÜá¤. AÊÜÃÜá ¯gPÜãR Cwà gWÜ£¤Wæà »ÜãÐÜ|±ÝÅ¿áÃÜá. GñܤÃÜÊÝX ¨ÜêyÜ PÝ¿áÊÝX¨Üª ÍÜÄàÃÜ AÊÜÃܨÜá. ¿ááÊÜ ÔíÖܨÜíñÜÖÜ ®ÜwWæ AÊÜÃܨÜá. AÊÜÃÜ Pæç ÊÜáñÜᤠPÝÆáWÜÙÜá ÊæãXY®Üíñæ ÊÜáê¨Üá ÊÝX, ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX PÝ|ᣤ¨ÜªÊÜâ. AÊÜÃÜ EWÜáÃÜáWÜÙÜá ÃÜñÜ°¨Üíñæ Pæí±ÝX¨ÜªÊÜâ. ÊÜááSÊÜâ aÜí¨ÜÅ®Üíñæ ¸æÙÜWÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ aÜí¨ÜÅ®ÜÈÉ PÝ|ŸÃÜáÊÜ ÃæàTæWÜÙÜá A¨ÜÃÜÈÉ CÃÜÈÆÉ. ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ©ÊÜ ËWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° PæñÜá¤ÊÜÊÜÃÜá, AÊÜÃÜ ¨æàÖÜ ÊÜ®æ°à B ¨æàÊÜñÝ ÃÜã±ÜWÜÚWæ ÊÜÞ¨ÜÄ¿á®Ý°X ±ÜÄWÜ~ÓÜá £¤¨ÜªÃÜá.'' ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá ¸è©œPÜ ÊÜáñÜᤠB«Ý£¾PÜ ËPÜÓÜ®ÜPæR ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæ, ¨æàÖÜÊÜ®Üá° PÜoárÊÜáÓݤX CoárPæãÙÜáÛÊÜ PÜvæ¿áã ŸÖÜÙÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜá¾ ¸ÝÆ嬆 ©®ÜWÜÚí¨ÜÇæà BaÝ¿áìÃÜá JŸº JÙæÛ¿á BpæãàoWÝÃÜ ÃÝX¨ÜªÃÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ PÜáÔ¤¿áÈÉ AÊÜÃÜá G£¤¨Ü Pæç. ñÜÊÜá¾

H²ÅÇ… 2018

ÊÜê¨Ýœ±Ü嬆 ©®ÜWÜÙÜÈÉ PÜãvÜ AÊÜÃÜá ±ÜÅԨܜ PÜáÔ¤±ÜoáWÜÚWæà ÓÜÊÝÆá GÓæ¿áᣤ¨ªÜ ÃáÜ . ÖÜ£¤Ã¨ Ü Ü ÓܧÙWÜ ÚÜ Wæ PæçWæãívÜ ¿ÞñæÅ ¿áÆɨ,æ BaÝ¿áìÃÜá GÃÜváÜ ÓÜÆ ASívÜ »ÝÃÜñÜ ¿ÞñæÅ ¿á®Üã° PæçWæãívÜÃáÜ . AÇæÉÆÉ ®Üv¨ æ áÜ Pæãívæà Öæãà¨ÜÃáÜ . HPæí¨ÜÃæ B PÝƨÜÈÉ ±ÜÅ¿Þ| ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÜá A£ PÜvÜÊæá ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ C¨ÜªÊÜâ. AÊÜÃÜ «Ü̯ ¨æãvÜx¨ÝXñÜá¤. A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ WÜí¼àÃÜÊÝXñÜá¤. ÓÜíXàñÜ ÍÜáÅ£Wæ Öæãí¨Üá ÊÜí¥Ü ÊÜá«ÜáÃÜ «Ü̯¿áã BXñÜá¤. A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜáÒŸœÊÝ¨Ü ÓÝWÜÃÜ¨Ü ÊæãÃæñÜÊÜ®Üã° ËáàÃÜŸÆÉ ÔíÖÜ (ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá) WÜgì®æ¿áã A¨ÝXñÜá¤. "A¨æÌ$çñÜ hÝn®ÜÊÜ®Üá° ¯®Ü° Ÿpær¿á ñÜá©Wæ PÜqrPæãívÜá H®Üá ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜᣤàÁãà A¨Ü®Üá° ÊÜÞvÜá' Gí¨Üá ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÃÜŸÅÖܾ®Ü ÓÝPÝÒ ñÝRÃÜ ÊÜÞwPæãívÜ ŸÚPÜ, A¥ÜÊÝ »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ ±ÜÃÜÊÜá »ÜQ¤¿á®Üá° Öæãí©¨Ü ŸÚPÜ ¯à®Üá ¿ÞÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨Üá ¯®Ü°®Üá° Ÿí—ÓܨÜá. ¬ ÓÝÌËá ŸÅÖݾ®Üí¨ÜÃÜá

35


®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ

¨æãvÜx Öæãpær¿á, hæãàÃÝX ®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ®Ü ±ÜÅ£Êæá

¿á®Üá° ¯àÊæÆÉÃÜã ®æãàwÃÜŸÖÜá¨Üá. AÊܮܮÜá° ""®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ''®æí¨æà PÜÃæ¿ááñݤÃæ. D ËbñÜÅ ÃÜã±Ü¨Ü, Ëüñܤ ÊÜÂQ¤ ¯gPÜãR ¿ÞÃÜá? ×®æ°Çæ Êæã¨ÜÆá DñܯWæ Öæãñæç, Ÿávæç A¥ÜÊÝ ±Üâ&pæç (bà®Ý¨ÜÈÉ) GíŸ ÖæÓÜÄñÜá¤. A®ÜíñÜÃÜ "®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ' ®æíŸ ÖæÓÜÃæà g®Ü²Å¿áÊÝÀáñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÚWæ ×í¨æ bà®Ý¨ÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ¨Üª ËbñÜÅ ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÓÜí®ÝÂÔ¿á ÃÜã±ÜÊܮݰ«ÜÄÔ, ®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ®Ü ÊÜáã£ì¿á®Üá° ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ¸è¨Üœ ÊÜáñÜᤠÎípæãà ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜÈÉ D ÊÜáã£ì ±ÜÅÊÜááSÊÝ¨Ü ÓÜíPæàñÜÊÝX¨æ. APÜÒÃÍÜ @Ü ±Üâ&pæç Gí¨ÜÃæ bí©Ÿpær¿á bàÆ Gí¨Ü¥ì Ü . ¯gÊÝX ±Üâ&pæç GíŸÊÜ®Üá A®ÜáPÜí±Ü©í¨Ü PÜãw¨Ü, E¨ÝÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü Ãæká®… ÓÜíñÜ. »ÜËÐܨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ Ÿá¨Üœ®Ý¨Ü ÊæáçñæÅà¿á®æà AÊÜ®Üá G®Üá°ÊÜâ¨Üã C¨æ. AÊÜ®Ü E¨ÝÃÜÊÝ¨Ü ®ÜWÜá AÊܯWæ "®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ'®æíŸ AvÜx ÖæÓÜÃÜ®Üá° ñÜí©ñÜá. ®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ®Ü PÜ¥æ ÖÜÙæ¿á ¨ÜíñÜPÜñæWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ ±Üâ&pæç ÓÜ¨Ý B®Üí¨Ü ©í©¨Üª ¸è¨Üœ ÓÜí®ÝÂÔ; AÊÜ®Üá FÄí¨ÜãÄWæ AÇæ ¨ÝvÜᣤ¨Üª. Öæãà¨ÜÇæÆÉ ÍÝí£, B®Üí¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜá £¤¨Üª. g®Ü AÊÜ®Üñܤ BPÜÑìñÜÃݨÜÃÜá. AÊÜ®Ü ÓÜáñܤ ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜááñÜᤣ¤¨ÜªÃÜá. AÊÜ®Ü bàƨÜÈÉ Ô×£íw, BqPæWÜÚÃÜá £¤¨ÜªÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜáPÜRÚWæ ÖÜíaÜᣤ¨Üª. A®ÜíñÜÃÜ bàÆ ÊÜ®Üá° GÓæ¨Üá, BPÝÍܨÜñܤ ®æãàw hæãàÃÝX ®ÜWÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü ®ÜWÜáÊÜ®Üá° PæàÚ¨Ü g®ÜÃæÆÉ ®ÜWÜáÊÜ hÝvÜÂPæR JÙÜWÝX, ¹¨Ü᪠¹¨Ü᪠®ÜWÜñæãvÜWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ×àWæ FÃæÆÉ ®ÜWÜá £¤¨ÝªWÜ AÊÜ®Üá ÓÜ©ªÆɨæ bàÆÊܮ氣¤PæãívÜá C®æã°í¨Üá FÄWæ ÖæãàWÜᣤ¨Üª. ×àWæ AÊÜ®Üá GÇæÉvæ ÍÝí£, B®Üí¨Ü WÜÙÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜᣤ¨Üª. ±Üâ&pæç ËáñÜ»ÝÑ. Ô×£íw ÖÜíaÜᣤ¨Ü᪨ÜÃÜ A¥Üì Êæà®æí¨ÜÃæ, "¯à®Üá PæãorÐÜãr ¯®ÜWæ ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá.' bàÆÊæà g®ÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ÓÜíPæàñÜ. AÊÜâWÜÚWÝX bí£ ÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá, AÊÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ ¹ÓÜáoá, GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜáÃæñÜá 36

®ÜWܸæàPÜá. HPæí¨ÜÃæ, AñܤÃÜã ÓÜÄ, ®ÜPÜRÃÜã ÓÜÄ; ÓÜÊÜáÓæ ÊÜÞñÜÅ ÖÝWæÁáà CÃÜáñܤ¨æ. ®ÜWÜá訆 ±ÜÄOÝÊÜá AñÜ ¨Üá½ñÜ. A¨ÜÄí¨Ü ¨æàÖÜ, ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÖæaÜác ËÍÝÅí£ ±Üvæ¿áá ñܤÊæ. ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá ÖÜWÜáÃÜÊÝWÜáñܤÊæ. ÓÜÖÜÓÜÅ ÊÜÐÜìWÜÚWÜã ÊÜáá®Ü° B ÊÜÂQ¤¿á £ÙÜáÊÜÚPæ BÍÜc¿áì ÖÜáqrÓÜáñܤ¨æ. HPæí¨ÜÃæ, ®ÜWÜá˯í¨Ü EñܤÊÜá ÖÝÊæãàì®ÜáWÜÙÜá Eñܳ®Ü° ÊÝX, ¨æàÖÜ¨Ü BÃæãàWÜ EñܤÊÜáWæãÙÜáÛÊÜâ¨æí¨Üá DaæWæ Êæç¨ÜÂQà¿á ËhÝn®Ü ÖæàÙÜáñܤ¨æ. ®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ®Ü ÓÝË®ÜÆãÉ A£¨æãvÜx Ë®æãà¨ÜËñÜá¤. ÓÜñܤ ®ÜíñÜÃÜ ñܮܰ ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ÓÜávÜÆá AÊÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü. Ãæká®… ±Ü¨Üœ£ ±ÜÅPÝÃÜ ÓÜñܤÊÜÃÜ®Üá° ÓÜávÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃÜã AÊÜ®Ü Ÿ¿áPæ¿áíñæ AÊÜ®Ü ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ÓÜáorÃÜá. ÍÜÊÜPæR ¸æíQ ÖÜ£¤Ô¨æãvÜ®æ GÇæÉvæ ±ÜpÝQ Ôw¿áñæãvÜXñÜá! ñܮܰ ŸpærÁãÙÜWæÆÉ ñÜáí¸Ý ÔwÊÜá¨Üª®Üá° ñÜáí¹Pæãíw¨Üª ±Üâ&pæç™! ×àWæ ÊÜáÓÜ|¨ÜÆãÉ ®ÜWÜáñܤÇæà ÊÜáOÝ¡¨Ü "®ÜWÜáÊÜ Ÿá¨Üœ.' ÓÜíWÜÅÖÜ : ÓÝÌËá ±ÜâOÝÂñݾ®Üí¨Ü ËÊæàPܱÜÅ»Ü


PÜ¥æ : Pæ AÙÜWÜÃÝg

»ÜPܤ ¯ÙæãàŸ

A¨Üá ÓÜíñÜ ñÜáPÝÃÝÊÜá®Ü ÊÜá×Êæá ÖæaÜác ±ÜÅaÝÃÜÊÝWÜᣤ¨Üª PÝÆ. ÊÜáÖÝ ÃÝÐÜó¨Ü ²í±ÜÙæ°àÃ… GíŸÈÉ ¯ÙæãàŸ GíŸ ±ÝívÜáÃÜíWÜ®Ü »ÜPܤ®æ㟺 ÊÝÔÓÜᣤ¨Üª.Jí¨Üá ©®Ü AÊÜ®Üá »Üg®æWÜÙÜ®Üá° ÖÝvÜáñܤ ¯¨ªæ Öæãà¨Ü. PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ ÓÜíñÜ ñÜáPÝÃÝÊÜá PÝ~ÔPæãívÜ ...

bñÜÅ: WæãàË ¯Ùæãà¸Ý! ¯Ùæãà¸Ý !

K, ñÜáPÝÃÝÊÜá! ¯®Ü° ¨ÜÍÜì®Ü ±Üvæ¨Ü ®Ý®Üá GíñÜÖÜ »ÝWÜÂÊÜíñÜ! ÓÝÌËá, ¨Ü¿áËoár ®Ü®Ü°®Üá° ¯ÊÜá¾ ÎÐÜ®ܮݰX ÔÌàPÜÄÔ.

hæç ËsÜÆ! A¨Üá ËsÜÆ®Ü Caæf¿ÞX¨ÜªÃæ, ÖÝWæÁáà BWÜÈ. Cí©¯í¨Ü ¯à®Üá "ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖÜÄ' GíŸ ¨æàÊÜÃÜ ®ÝÊÜáÊÜ®Üá° g²ÓÜáñݤ ÖæãàWÜá. ¯¨ªæ ¹oár G¨Üª ®ÜíñÜÃÜ ¯ÙæãàŸ®Üá ñܮܰ ±Ü£°Wæ ÖæàÚ¨Ü ... BÖÝ! Gí¥Ü PÜ®ÜÓÜ®Üá° PÜívæ! PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° WÜáÃÜáÊÜ®Üá° PÜívæ. Öè¨æ? PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ Ÿí¨Ü ¯ÊÜá¾ WÜáÃÜáÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWÜ »æàq¿ÞWÜᣤàÄ?

PæÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ... ¯ÙæãàŸ®Ü ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ¯ÍÜc¿áÊÝÀáñÜá. ÓÝÌËá, ÊÜá¨ÜáÊæ FoPæR ¸æàPÝ¨Ü ÓÝÊÜÞ®ÜáWÜÙÜá ÓÝƨÜá.

WÜáÃÜá ¨ÜãÃÜ¨Ü FÃÝ¨Ü ¨æàÖÜá GíŸÈɨªÝ®æ. AÊÜ®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ÖæàWæ ±Üvæ¿áÈ? ËsÜÇÝ, ¯à®æà ®Ü®ÜWæ ¨ÝÄ ñæãàÄÔPæãvܸæàPÜá.

¯ÙæãàŸ®Üá ¿ÞÊÝWÜÆã ËsÜƮܮæ°à «Ý¯ÓÜáñܤ "ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖÜÄ' GíŸ ÊÜáíñÜÅÊÜ®æ°à g²ÓÜᣤ¨Üª. ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÝWÜÆã ÖÝWæ g²ÓÜáñݤ ËsÜÆ ÖÝWÜã WÜáÃÜáÊÜ®Üá° ®æ®æ¿áᣤ¨Üª. H²ÅÇ… 2018

Öè¨Üá. B¨ÜÃæ ËsÜÆ®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜÈÉ ÍÜÃÜOÝWÜáÊÜâ¨ÜÆÉ¨æ ®ÜÊÜáWæ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ¨ÝÄ¿áã CÆÉ. AÊÜ®æà ®ÜÊÜá¾ ÃÜûÜPÜ®ÜÆÉÊæ? ¯à®æà®Üã bí£ÓܸæàvÜ. 37


AÇÉæ㟺 ¨ÝÄÖæãàPÜ ... ÓÝÌËá, ¿ÞÃÜá ¯àÊÜâ? ¯ÊÜáWæ H®ÝWܸæàPÜá?

®Ü®ÜWæ Jí©ÐÜár ÖÜÔÊÝX¨æ, ®Ü®Ü° ŸÚ PæÆÊÜâ ÊÜÓÜá¤WÜÚÊæ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ ÔÌàPÜÄÔ, ®Ü®ÜWæ Jí©ÐÜár BÖÝÃÜ Pæãw.

ÓÝÌËá, ¨Ü¿áËoár Ÿ¯°.. FoÊÜÞw. BÖÝÃÜPÝRX ¯àÊÜâ H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ¯àvܸæàPæ? SíwñÜ ËsÜÆ®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° B ±ÜÄÔ§£Wæ ñÜí©ÆÉ.

CÇÉæàPæ AÐæãrí¨Üá ÊÜÓÜá¤WÜÚÊæ? H®Ý¨ÜÃÜã ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ®Üvæ¿ááÊÜâ¨æ?

¯àÊæà®Üã bí£Óܸæàw. ®Ü®ÜWæ AvÜáWæ ÊÜÞw ñÜáíŸ A®Üá»ÜÊÜ˨æ. ®Ü®ÜWæ H®æà®Üá ÓÝ«ÜÂÊæäà GÆÉ ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ.

ÊÜáÃÜá©®Ü ÊÜÃÜ®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ÓÜí»ÜÅÊÜá©í¨Ü BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÊÜá¨ÜáÊæ FoPæR ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá »ÝÄà ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ Ÿí¨ÜÊÜâ. ÓÝÌËá, D ÊÜÓÜá¤WÜÙæÆÉ C¨ÜªQR¨Üªíñæ Ÿí¨ÜÊÜâ. A£¦ WÜÙÜã Ÿí¨ÜÃÜá. CÊÜ®æ°ÆÉ ÖæàWæ ñÜ¿ÞÃÜá ÊÜÞvæãà|? ËsÜÇÝ!

Öè¨Üá ÓÝÌËá, ®ÝÙæ ®Ü®Ü° ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ®Üvæ¿áȨæ. ÊÜá¨ÜáÊæ LñÜ|PÝRX ®ÝÊÜâ ñÜ¿ÞÄ ®ÜvæÓÜ ¸æàPÝX¨æ. AÐæãrí¨Üá ÊÜáí© A£¦WÜÚWæ AvÜáWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæí¨Üá ®ÜÊÜáWæ bíñæ¿ÞX¨æ.

ÓÝÌËá ¯ÊÜá¾®Üá° ËsÜÆ ¨æàÊÜÃæà PÜÙÜá×ÔÃܸæàPÜá Gí¨Üá ®Ü®ÜWܯ°ÓÜáñܤ¨æ.

¯ÙæãàŸ, ¯àÊÜâ A£¦WÜÙÜ®Üá° aæ®Ý°X ®æãàwPæãÚÛ. CÈɮܨܮæ°ÆÉ ®Ý®Üá ¯»ÝÀáÓÜáñæ¤à®æ. ¯àÊæà®Üã bí£Óܸæàw.

AÊÜÄWæ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜä ¸æàvÜÊæí¨Üá B ×Ä¿áÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. AÊÜÃæ㟺Ãæà ÖæàWæ ¯»ÝÀáÓÜáñݤÃæãà! ÊÜá¨ÜáÊæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááX¨Üá, Fo¨Ü ÊæàÙæ ÓÜËáà²ÔñÜá. AÖÜ ! Gí¥Ü ÃÜábPÜÃÜÊÝ¨Ü Fo! H®Üá ±ÜÄÊÜáÙÜ!

K! ±Ý¿áÓÜ GÐæãrí¨Üá ÃÜáb ¿ÞX¨æ! A¨Üá½ñÜ!

BÖÝÖÝ! GÆÉÃÜã GÐæãrí¨Üá ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü Fo ÊÜÞvÜᣤ¨ªÝÃæ!

C¨æà®Üá BÍÜc¿áì! B ×Ä¿á ÊÜÂQ¤ Gvæ¹vܨæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá £¤¨ªÝ®æ. ±ÜívÜÄà®Ý¥Ü ÓÝÌËáÁáà AÊܮܮÜá° ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊæàÙæWæ PÜÙÜá×ÔÃܸæàPÜá. ËsÜÇÝ! ¯®Ü° ¨ÜÁáWæ GOæÁáà CÆÉ! 38

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


JÙæÛ¿á¨Üá ... Gí¥Ü »æãàg®Ü! Cí¥Ü A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü FoÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ C¨ÜáÊÜÃæWæ ÊÜÞwÆÉ. AvÜáWæ ¿ÞÃܨÜá?

Êæã¨ÜÆá ñÝíŸãÆ ÔÌàPÜÄÔ, ÓÝÌËá. ®Ý®æà AvÜáWæ ÊÜÞw¨æ. ¯ÙæãàŸ AÊÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜáWܯWæ »Üg®æ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓæãÓæ¿ÞX ñÜí¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨æªà®æ Gí¨Üá ŸÖÜÙÜ ÊÜáí© ®ÜÊÜá¾®Üá° ÖÝÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¯àÊÜâ CÐÜár Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwÔ, AÊÜÃæÆÉ ¸ÝÀá ÊÜáábcÔ ¹qrÄ.

GÆÉÊÜä ËsÜÆ®Ü PÜê±æÀáí¨ÜÇæà ®ÜvæÀáñÜá. B ×Ä¿áÃÜá ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæÀáí¨Ü ×í©ÃÜáX ŸÃÜÇæà CÆÉÊÜÆÉ?

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖÜÄ! ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖÜÄ! H²ÅÇ… 2018

ÓÝÌËá, ¯àÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ÊÜÞw¨Ü E±ÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÖæàWæ ×í©ÃÜáXÓæãà|? ¨Ü¿áËoár ®ÜÊÜá¾ D ÓÜ|¡ PÝ~Pæ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ.

ÓÜÌƳ ñÜvæÀáÄ. ®Ý®æà ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæWæ ÖæãàX ŸÃÜáñæ¤à®æ. BÖÜ! ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ¿áÈÉ ¿ÞÃÜã CÆÉÊÜÆÉ! C¨Üã ËsÜÆ®Ü ÈàÇæÁáà ÖÝWݨÜÃæ?

ËsÜÆ®Ü ¨ÜÁá¿á®Üá° ®æ®æ¨Üá ¯ÙæãàŸ "ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖÜÄ' Gí¨Üá ÖÝvÜñæãvÜX¨Ü. 39


C®æã°í¨Üá ©®Ü ¯ÙæãàŸ¯Wæ PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ ñÜáPÝÃÝÊÜá PÝ~ÔPæãívÜ. ñܮܰ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜíñæ AÊÜ®Üá ¯ÙæãàŸ¯Wæ ÖæàÚ¨Ü. PÜãvÜÇæà ¯ÙæãàŸ®Üá ¨æàÖÜáWæ Öæãà¨Ü®Üá. B¨ÜÃæ PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜ ÊÜáá®Ü° ñÜáPÝÃÝÊÜá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ±Ý¨Ü ÓæàĨܪ. ñÜáPÝÃÝÊÜá®Ü®Üá° PÝ|¨æ ×í©ÃÜáWÜÇÝÃæ Gí¨Üá ¯ÙæãàŸ®Üá «Ý®ÜPæR PÜáÚñÜ.

AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ ±ÝívÜáÃÜíWÜ ËsÜÆ®æà PÝ~ÔPæãívÜ.

¨æàÊÝ, ¯®Ü°®Üá° ÖæãWÜÙÜÆá ®Ü®Ü° ŸÚ ±Ü¨ÜWÜÙæà CÆÉ. ®Ü®Ü°í¥Ü ÓÝÊÜޮܮæ㟺®Ü ÊæáàÇæ ¯à®Üá ¯®Ü° PÜê±æ¿á ÊÜáÙæWÜÃæ¨æ. ®Ü®Ü° WÜáÃÜáÊæà, ¯®ÜWæ ÓÝÐÝríWÜ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ! ¨Ü¿áËoár ®Ü®Ü°®Üá° BÎàÊÜì©ÓÜá.

¯ÙæãàŸ, ¯®ÜWæãàÓÜRÃÜ ®Ý®Üá ñÜáPÝÃÝÊÜá®Ü®Üá° ÓÜÌWÜì©í¨Ü PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨æ.

¯ÙæãàŸ, ±ÝívÜáÃÜíWÜ®Ü ÓæàÊæ¿á®Üá° Gí¨æí©WÜã aæ®Ý°X ÊÜÞvÜáÊÜíñÝWÜÈ Gí¨Üá ¯®Ü°®Üá° BÎàÊÜì©ÓÜáñæ¤à®æ.

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖÜÄ! ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖÜÄ! ""BñÜ®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÜPæR BñÜ®ÜÈÉ ËÍÝÌÓÜËÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠBñܯWæ ÍÜÃÜOÝWÜñÜ®ÝWÜáÊÜâ¨Üá CÊæÃÜvÜã BÊÜÍÜÂPÜ. ÓÝÌ»ÝËPÜÊÝX ÊÜá®ÜáÐÜ AhÝn¯. ñܱÜâ³ÊÜâ¨Üá ÓÝÌ»ÝËPÜ. Jí¨Üá ÓæàÄ®Ü WÜwWæ¿áÈÉ ®ÝÆáR ÓæàÃÜá ÖÝÆá ×w¿áŸÆáɨæ? B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ÊÜÞWÜì A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃÜã ÓÜÄÁá. ÊÝÂPÜáÆ bñܤ©í¨Ü BñܮܮÜá° PÜÃæ¿á¸æàPÜá. BñÜ AíñÜ¿ÞìËá. ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜÊÝ¨Ü PÜÃæWæ BñÜ QËWæãpæràWæãvÜáñݤ®æ. ÊÝÂPÜáÆ®ÝX ÓÝPÝÃÜÊÝ©WÜÙÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÇÝɨÜÃÜã ÖæãàWÜá, ¯ÃÝPÝÃÜÊÝ©WÜÙÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÇÝɨÜÃÜã ÖæãàWÜá, BñÜ®æà ¨æãÃæ¿ááñݤ®æ.'' ¬ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá

40

ËÊæàPܱÜÅ»Ü


ÓÜᩪ ÓÜíaÜ¿ á

¨ÝÊÜ|WæÃæ¿áÈÉ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… BÍÜÅÊÜá¨Ü E¨Ý^o®æ

ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜ 183®æà g¿áí£¿á ÍÜá»Ü

ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¨ÝÊÜ|WæÃæ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZPæR ÖÜÓݤíñÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… BÍÜÅÊÜá, ¨ÝÊÜ|WæÃæ C¨ÜÃÜ E¨Ý^o®Ý PÝ¿áì PÜÅÊÜáÊÜâ ®ÜvæÀáñÜá. D ÊÜáãÆPÜ "ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… BÍÜÅÊÜá, ¨ÝÊÜ|WæÃæ'¿áá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ ÊÜáñÜᤠËáÐÜ®…, ±ÜÅ«Ý®Ü Pæàí¨ÜÅ™, ¸æàÆãÃÜá ÊÜásÜ, ÖèÃÝ iÇæÉ™, ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ C¨ÜÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ®Ü 8®æà ÍÝTÝPæàí¨ÜÅÊÝX Óæà±ÜìvæWæãívÜá, DWÝWÜÇæà PÜorvÜ ¯ÊÜÞì| ÖÝWÜã C¯° ñÜÃÜ ÓæàÊÝPÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜÇÝX¨æ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ g¿áí£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ËÍæàÐÜ ±Üähæ, ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖæãàÊÜá CÊÜâWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ¨ÝÊÜ| WæÃæ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZPæR

H²ÅÇ… 2018

ÖÜÓݤíñÜÄÓÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvÀ æ áñÜá. ¨ÝÊÜ|WæÃæ ËáÐÜ®… BÍÜÅÊÜá¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÝX ¯¿ááPܤÃÝ¨Ü ±Üäg ÓÝÌËá ¯ñÜÂÓݧ®Üí¨Üi ÊÜáÖÝÃÝh…, ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX ¯¿ááPܤÃÝ¨Ü ÓÝÌËá ñÝÂXàÍÜÌÃÝ®Üí¨Üi, ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÊÜáÖÝÓÜíZ¨Ü CñÜÃÜ ÓÜí®ÝÂÔWÜÙáÜ , "¨ÝÊÜ|WæÃæ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜá'¨Ü ×í©®Ü ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÝ¨Ü ÎÅàÃÜÊæáàÍ… ¸ÝŸá, ŸÅÖܾaÝÄ ÖæàÊÜáíñÜ PÜáÊÜÞÃ…, ÎÅà ÍÝí£®Ý¥Ü, ÎÅà WæãàËí¨Ü±Ü³ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÝÃÝ¿á| ÓæàÊæ, iàÊÜíñÜ ¨ÜáWÝì ±Üähæ ÖÝWÜã ˨ݦìWÜÚWæ ±ÜâÓܤPÜ ÖÝWÜã CñÜÃÜ ÍÝÇÝ ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ®Üá° ÖÜíaÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ g®Ü¾ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ¨Ü BaÜÃÜOæ¿á ±ÜÅ¿ááPܤ ÓÜáÊÜÞÃÜá 1500PÜãR ÖæaÜác ÊÜáí© »ÜPܤÃÜá BÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÜÅÓÝ¨Ü ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.

41


ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ ÎÅà ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜ ÊÜêñܤ E¨Ý^o®æ

ÊæáçÓÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡®ÜWÜÃܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ±ÜÅÊÜááS

ÖÝWÜã Pæàí¨ÜÅ ÓܧÙܨÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜ ËWÜÅÖÜ ËÃÜáÊÜ ÊÜêñܤÊÜ®Üá° ©®ÝíPÜ 5.03.2018 ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ 7 WÜípæWæ E¨Ý^qÓÜÇÝÀáñÜá. PÜ®ÝìoPÜ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÝ¨Ü Óܮݾ®Ü ÎÅà ԨܪÃÝÊÜá¿á®ÜÊÜÃÜá D ÊÜêñܤÊÜ®Üá° E¨Ý^qÔ, ±ÜÅ£Êæá¿á A®ÝÊÜÃÜ| ÊÜÞw¨ÜÃÜá.

ÊæáçÓÜãÃÜá ®ÜWÜÃݼÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜÊÜâ ¯Ëáìst D ÊÜêñܤ¨ÜÈÉ 10 Gw GñܤÃÜ¨Ü ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° Óݧ²ÓÜÇÝX¨æ. WæãàÇÝPÜꣿá ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ Óݧ²Ô¨Ü D ÊÜêñܤ ±ÜÅ£Êæá¿á ÖÝWÜã ¯ÊÜÞì|PÝ¿áìPæR 5 Pæãàq ÃÜã. WÜÙÜ®Üá° SaÜáì ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ÊæáçÓÜãÄ®Ü ±ÜÅԨܜ ÎȳWÜÙÝ¨Ü ÎÅà AÃÜáO… ÁãàXÃÝh… AÊÜÃÜá D ÓÜáí¨ÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° ¯ËáìԨݪÃæ. E¨Ý^o®Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ Óܮݾ®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áÊÜÃæãí©Wæ ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆ¨Ü ËË«Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá, ±Ü¨Ý— PÝÄWÜÙÜá, ËË«Ü CÇÝTæWÜÙÜ ÊÜááSÂÓܧÃÜá, iÇÝÉ ±ÜíaÝ ¿áñ…®Ü ËË«Ü ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá.

ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ˨ÝÂÍÝÇæ¿á ˨ݦìWÜÙÜá ±ÝÅ¥Üì®æ ÖÝvÜáÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ ÓÜ»ÝPÝ¿áìPÜÅÊÜá BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ©ÊÜÂÓݯ°«ÂÜ ÊÜ×Ô ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÄWæ BÃÜ£ ¸æÙXÜ ¨Ü ÊæáçÓÜãÃÜá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜå¨Ü A«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÓÝÌËá BñܾhÝn®Üí¨Üi ¿áÊÜÃÜá BÎàÊÜìaÜ®Ü ¯àw ÓÜÊÜáÓܤ ®ÝWÜÄPÜÄWæ ÍÜá»ÜPæãàÄ ¨ÜÃÜá. ±æä®Ü°í±æàpæ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÍÝÃܨÝÍÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÓÝÌËá ¸æãà«ÜÓÜÌÃÜã±Ý®Üí¨Üi ÓÜ»æ¿áÈÉ E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. ŸÚPÜ WÜ|ÂÃæÆÉÃÜã ÎÅàÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜ ±ÜÅ£ÊæáWæ ±ÜâÐݳaÜì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÇæãàPæãà±ÜÁãàX ÓÜbÊÜÃÜã, ÊæáçÓÜãÃÜá iÇÝÉ EÓÜᤠÊÝÄ ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü vÝ. Öæa….Ô. ÊÜáÖܨæàÊܱܳ, Ë«Ý®Ü ÓÜ»Ý ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÝ¨Ü ÎÅà i.q. ¨æàÊæàWèvÜ, ÊæáçÓÜãÃÜá ®ÜWÃÜ Ý¼ÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÎÅà w.«ÜáÅÊÜPÜáÊÜÞÃ… Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜÃÜá D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá. A±ÝÃÜ ÓÜíTæ¿áÈÉ ®æÃ橨ܪ ®ÝWÜÄPÜÃÜá ÖÝWÜã »ÜPܤÃÜá D E¨Ý^o®Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá, ÊÜêñܤ ÖÝWÜã ±ÜÅ£Êæá¿á A®ÝÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÓÝü¿ÞX »ÝWÜÊÜ×Ô¨Ü᪨Üá ËÍæàÐÜÊÝXñÜá¤.

Managing Editor : Swami Atmajnananda Editor : Swami Jnanayogananda Printed and Published by Swami Atmajnananda, on behalf of Sri Ramakrishna Ashrama, Yadavagiri, Mysore and Printed at Mayur Graphics, No.C-12, Industrial Estate, Rajaji Nagar, Bangalore -560 010 and published at Sri Ramakrishna Ashrama, Yadavagiri, Mysore -570 020


H²ÅÇ… 2018

43


44

ËÊæàPܱÜÅ»Ü

Viveka Prabha Apr 2018  

Kannada Monthly of Ramakrishna Order Published by Sri Ramakrishna Ashrama Yadavagiri, Mysore 570 020 Karnataka, India.

Viveka Prabha Apr 2018  

Kannada Monthly of Ramakrishna Order Published by Sri Ramakrishna Ashrama Yadavagiri, Mysore 570 020 Karnataka, India.

Advertisement