Page 1

íîÿáðüäåêàáðü 2007

«Íàøå îñíîâíå çàâäàííÿ äîñòóïíà, ÿêiñíà îñâiòà» Ñ. Íiêîëàåíêî Òàê ðîçïî÷àâ ñâîþ çóñòð³÷ ç âèêëàäà÷àìè ³ ñòóäåíòàìè íàøîãî âóçó ì³í³ñòð îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè Ñòàí³ñëàâ ͳêîëàºíêî, ïåðåáóâàþ÷è â ëèñòîïàä³ ç ðîáî÷èì â³çèòîì ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êðèìó. Êîëè ìè çàðàç ãîâîðèìî ïðî ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà, êîëè ìè ãîâîðèìî, ùî ëþäèíà ïîâèííà æèòè ó çëàãîä³ íå ò³ëüêè ç ñîáîþ, ç ïðèðîäîþ ñâ çåìë³, ñâîãî êîíòèíåíòó, à ùå é â çëàãîä³ ç êîñìîñîì, áî ìè ñüîãîäí³ âïëèâàºìî íà íüîãî, à â³ííà íàñ. ² öå ìè ñüîãîäí³ ðîçó쳺ìî. Öå çðîçóì³â â ìèíóëîìó ñòîë³òò³ íàø çåìëÿê Â.². Âåðíàäñüêèé. ß äóìàþ, ùî çíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âàøî¿ Àêàäå쳿, ³ íàïðÿìîê, ïî ÿêîìó âè çä³éñíþºòå ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â äëÿ íàøî¿ äåðæàâè òà ³íøèõ äåðæàâ, º íàäçâè÷àéíî êîðèñíèì ³ ïîòð³áíèì. Ìè âèùó óêðà¿íñüêó îñâ³òó ðîçêëàëè íà ñêëàäîâ³: êàäðè, íàóêà, ìåòîäèêè, ïðîãðàìè, ÿê³ñòü, îö³íþâàííÿ, ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ òîùî. Àëå òåìà ñêð³çü áóëà îäíà – ÿê³ñòü. Äæåðåëîì çáàãà÷åííÿ êîæíî¿ êðà¿íè ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ, íîðìàëüíîãî äîáðîáóòó, ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó íå ìîæå áóòè ò³ëüêè ñèðîâèíà, ïðèðîäí³ êîïàëèíè. Öå âñå îáìåæåíå. Íàéá³ëüøå íàøå áàãàòñòâî öå òå, ùî çíàõîäèòüñÿ ï³ä êàïåëþõàìè íàøèõ ãðîìàäÿí. ²íòåëåêò íàøîãî íàðîäó äîñèòü âèñîêèé. Ñüîãîäí³ í³êîãî íå ïîòð³áíî ïåðåêîíóâàòè í³ â ñâ³ò³, í³ â ªâðîï³, í³ â Óêðà¿í³, í³ â ÑÍÄ â òîìó, ùî ïîºäíàííÿ îñâ³òè, íàóêè òà âèðîáíèöòâà - öå òîé òðèêóòíèê, íà ÿêèé ïîâèííà ñïèðàòèñÿ êîæíà äåðæàâà.

Çà îñòàíí³ ï³âòîðà ðîêè â Óðÿä³ ìè â³äíîâèëè ä³þ Çàêîíó ïðî òåõíîïàðêè. Çàêîí, ÿêèé îö³íþº ïðèîðèòåòíèé ðîçâèòîê òåðèòîð³é. Ñüîãîäí³ ìè ìàºìî ê³ëüêà ì³ëüÿðä³â äëÿ ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàííÿ, äëÿ áþäæåòíî¿ ï³äòðèìêè òèõ ÷è ³íøèõ ïðîãðàì. ìè ïðèéíÿëè äåðæàâíó ïðîãðàìó «Íàóêà óí³âåðñèòåòó», ìè ìàºìî ñüîãîäí³ ïðîãðàìó «Çäîðîâ³ ä³òè» òà ïåðåäáà÷àºìî íà íèõ êîøòè. Òàêîæ ìè ìàºìî ïðîãðàìó «Øêîëà ìàéáóòíüîãî», ìàºìî ïðîãðàìó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, ïîºäíàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ñèñòåìè «Óðàí» äî âñ³õ óí³âåðñèòåò³â. Íåùîäàâíî çàê³í÷èâñÿ âñåñâ³òí³é åêîíîì³÷íèé ôîðóì (ÂÅÔ) ó Æåíåâ³. Óêðà¿íà çàéìຠíå îñòàííº ì³ñöå ïî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, äå êîìïëåêñíèé ïîêàçíèê ôîðìóºòüñÿ ç äåñÿòê³â ïîêàçíèê³â, äåñü 73 ì³ñöå ³ç 131 êðà¿íè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó öüîìó îö³íþâàíí³. ßêùî âçÿòè äîñòóï äî âèùî¿ îñâ³òè - 17 ì³ñöå, ÿêùî îö³íèòè ñåðåäíþ îñâ³òó - 40, òîáòî ö³ ïîêàçíèêè â 2-3 ðàçè º ë³ïøèìè, í³æ çàãàëüíèé ðåéòèíã. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìè ìàºìî êàäðîâèé ïîòåíö³àë. Òå, ùî ìè ñüîãîäí³ ìàºìî ³íæåíåðí³ ñïåö³àëüíîñò³, òåõíîëîã³÷í³ ñïåö³àëüíîñò³, ìàøèíîáóä³âí³, âèðîáíè÷³, ìàòåìàòè÷í³ òîùî, öå îçíà÷àº, ùî ìè - êðà¿íà ùå íå âòðà÷åíà. Òå, ùî ìè ìàºìî á³ëüøå 40 òèñ. ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â ö³ëîìó º ñâ³é ïîòåíö³àë ³ â³í ïîñòóïîâî ïî÷àâ â³äíîâëþâàòèñÿ. ß áà÷ó ñüîãîäí³ íà êàôåäðàõ äîñâ³ä÷åíèõ, á³ëîãîëîâèõ, â ÿêèõ

 íîìåðå Ñòð. 2 ×òî, ñòóäåíò, ÑÅÑÑÈß!?!

Ñòð. 3 Èñïîëüçîâàíèå ïðîäóêòîâ «1Ñ: áóõãàëòåðèÿ» â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå

Ñòð. 5-11 Âåòåðàíû ÂÓÇà

Ñòð. 12 Èíòåðâüþ ñ âåäóùèìè ó÷åíûìè ÍÀÏÊÑ Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ èíôîðìèðóåò

Ñòð. 13 Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ!

Ñòð. 14 Êóëüòóðà ðå÷è Óðàãàí

Ñòð. 15 ßê ìè ãîâîðèìî...

Ñòð. 16-17 Çíàé ñâîé êðàé

Ñòð. 18-19 Òåõíîíîâîñòè

Ñòð. 20 Ìåæäóíàðîäíûé îòäåë

Ñòð. 21 Ñïîðò Èñòîðèÿ áèáëèîòåêè

Ñòð. 22-23 Ñòóäåí÷åñêàÿ ïðîôñîþçíàÿ æèçíü Äåíü ðîæäåíèÿ ÓÍÏÈ «Êîíñîëü»


2 Ðåäàêöèîííàÿ êîëîíêà Çàâåðøàåòñÿ 2007 ãîä! Îí ïðîõîäèë â àòìîñôåðå ïîèñêà ïóòåé ñîçäàíèÿ íîâîãî îáðàçà âóçà íå òîëüêî êàê îáðàçîâàòåëüíîãî è íàó÷íîãî, íî è äóõîâíîãî, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà, ôîðìèðóþùåãî ëè÷íîñòü íîâîãî òèïà - áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïðîôåññèîíàëîâ. Ïîâûøåíèþ äóõîâíîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà íàøåãî âóçà ñïîñîáñòâîâàëà îïòèìèçàöèÿ îòíîøåíèé ìåæäó ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèì ñîñòàâîì è ñòóäåíòàìè. È â ýòîì íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàåò íàøà ãàçåòà «Vivat Àêàäåìèÿ», íà ñòðàíèöàõ êîòîðîé îòðàæàåòñÿ ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü, èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ, äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå, ïóáëèêàöèè î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè, î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ â ñòðîèòåëüñòâå, âîäíîì õîçÿéñòâå, êèáåðíåòèêå è äð. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ñîîáùàåò ñâîèì ÷èòàòåëÿì î òîì, ÷òî â ýòîì ãîäó íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ïîÿâèëèñü íîâûå ðóáðèêè: «Èíòåðâüþ ñ âåäóùèìè ó÷åíûìè», «Âåòåðàíû âóçà». Ìû áëàãîäàðèì àâòîðîâ ýòèõ ðóáðèê, êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè â ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èçûñêàíèÿõ, à òàêæå âîñïîìèíàíèÿìè î î ñâîåì ó÷àñòèè â ñòàíîâëåíèè íàøåãî âóçà. Êîëëåêòèâ ðåäêîëëåãèè ãàçåòû ïîçäðàâëÿåò âñåõ ÷èòàòåëåé ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2008 ãîäîì! Èñêðåííå æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âåðíûõ äðóçåé, óñïåõîâ â ó÷åáå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïóñòü â Íîâîì ãîäó ñáóäóòñÿ âñå âàøè ìå÷òû!

âæå áàãàòî ñð³áëà, ³ ìîëîäü, ÿêà ï³äõîäèòü, ö³êàâèòüñÿ äîñÿãíåííÿìè íàóê, õî÷å ðåàë³çóâàòèñÿ. Ñüîãîäí³ ìè çá³ëüøèëè ìàéæå â 2 ðàçè ê³ëüê³ñòü àñï³ðàíò³â. Íàøå îñíîâíå çàâäàííÿ: äîñòóïíà, ÿê³ñíà îñâ³òà. Íàñòóïíèé êðîê – öå ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê. Òîáòî ðîçâèòîê íà îñíîâ³ íîâèõ çíàíü. Ó öüîìó ðîö³ 250 ìëí. áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ íàóêè ̳í³ñòåðñòâî ñïðÿìóâàëî íà âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ïðîãðàì.  íàñòóïíîìó ðîö³ ïî÷èíàºòüñÿ ³íòåíñèâíà ðîçáóäîâà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âèùî¿ øêîëè. Ùîá ñòóäåíò, ùî ïåðåáóâຠâ ãóðòîæèòêó, àáî

àóäèòîð³¿, ì³ã î äåñÿò³é - îäèíàäöÿò³é ãîäèí³ âå÷îðà çíàéòè, ïåðåãëÿíóòè òó, ÷è ³íøó ³íôîðìàö³þ ç áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòó. Ñòîñîâíî ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ.Âïåðøå â öüîìó ðîö³ ìè ìàºìî 15 ìëí. ãðèâåíü íà êðåäèòóâàííÿ æèòëà. Àëå ̳íô³í çàïðîïîíóâàâ íå äóæå çðó÷íèé ìåõàí³çì ô³íàíñóâàííÿ ìîëîä³æíîãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. Íàøå çàâäàííÿ â Àêàäå쳿, öå äîáóäîâà êîðïóñ³â, âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ãóðòîæèòê³â, ïðîãðàìà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè. Îäíèì ³ç íàãàëüíèõ ïèòàíü, íàä ÿêèìè ìè ìîã-

ëè á ïðàöþâàòè – öå ðåàëüíà àâòîíîì³ÿ Àêàäå쳿, ùîá âè ìàëè ô³íàíñîâó, åêîíîì³÷íó ñàìîñò³éí³ñòü Ïèòàííÿ àâòîíî쳿 Àêàäå쳿, ïðîôåñ³éíî¿ ìîá³ëüíîñò³ âóçó, ìîá³ëüíîñò³ âçàãàë³ – öå äóæå âàæëèâ³ ïèòàííÿ äëÿ ñó÷àñíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ðåàêö³ÿ íà çì³íè ïîâèííà áóòè ìèòòºâà: íå â³äñòàâàòè. Çàâäàííÿ íàøå – ïîêðàùèòè ð³âåíü îñâ³òè. Ìåòà îäíà – ìè ïîâèíí³ áóòè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè çà ïåðåë³êîì ïðîôåñ³é, çà ÿê³ñòþ ï³äãîòîâêè.

×òî, ñòóäåíò, ÑÅÑÑÈß!?! Ñåññèÿ - ñàìàÿ æàðêàÿ ïîðà äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ. È õîòü îíà âñåãî äâà ðàçà â ãîä, íî â êàêèå åãî âðåìåíà! Ñïðàøèâàåòñÿ, êîìó ïðèøëà â ãî-

ëîâó ìûñëü ìó÷èòü íåñ÷àñòíûõ, êîãäà íà óëèöå ëåòî, æàðà, èþíü... Ëèáî æå âî âðåìÿ çèìíèõ ïðàçäíèêîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî ïîñëå ñåññèè íàñ îæèäàþò êàíèêóëû, íî äî íèõ íàäî åùå äîæèòü. Íåò, íà ýêçàìåíàõ, à òåì áîëåå íà çà÷åòàõ, íèêòî ñòóäåíòà íå óáèâàåò. Íî áûâàåò òàê, ÷òî òðåáîâàòåëüíûå ïåäàãîãè «ñðåçàþò» íåêîòîðûõ áåäîëàã, è íà âñå êàíèêóëû òå îñòàþòñÿ ñ «õâîñòîì». Êàê ñòóäåíòû ñäàþò ñåãîäíÿ ñåññèþ? Äà òàê æå, êàê è âñåãäà. Îäíè â ïðåääâåðèè ýêçàìåíîâ è çà÷åòîâ íà÷èíàþò ñóäîðîæíî çàó÷èâàòü êîíñïåêòû, äðóãèå, íàïðîòèâ, ñïîêîéíû, êàê íèêîãäà. ïðè-

÷åì, ñïîêîéñòâèå ýòî äàëåêî íå âñåãäà áàçèðóåòñÿ íà òâåðäûõ çíàíèÿõ, à íà îùóùåíèè íåèçáåæíîñòè. Êàê âñå çíàþò, ñåññèÿ ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ - çà÷åòíàÿ íåäåëÿ è, íåïîñðåäñòâåííî, ýêçàìåíàöèîííàÿ ñåññèÿ. Ïðè ýòîì îäíà èíîãäà ïåðåòåêàåò â äðóãóþ è ñìåøèâàåòñÿ ñîâñåì óæ â æóòêèé êîêòåëü. Áàíàëüíàÿ ñèòóàöèÿ äëÿ òðåòè ñòóäåíòîâ áîëüøèíñòâà ãðóïï - ýêçàìåíû â ñàìîì ðàçãàðå, à â çà÷åòêå íåò îäíîãî çà÷åòà, èëè íå ñäàíà êóðñîâàÿ, èëè íåò äîïóñêà ê ýêçàìåíó, èëè âåðíóëè ïðîåêò íà äîðàáîòêó,

è ïð., ïð. Ïî÷åìó-òî ñðàçó âñïîìèíàþòñÿ âñå áåçäàðíî ïðîãóëÿííûå ñåìèíàðû, äîáðîñîâåñòíî ïðîñïàííûå ëåêöèè, è òâåðäûå îáåùàíèÿ ñàìîìó ñåáå: «Âñå, çàâòðà! Çàâòðà, åé áîãó, ñÿäó çà ðàñ÷åòêó!», êîòîðûå áûëè çàáûòû íà ñëåäóþùèé äåíü. È äåëî òóò íå â òîì, ÷òî ñòóäåíò îòêðîâåííàÿ áåçäàðü (òàêèõ êðàéíå ìàëî), à â ïðèðîäíîé ëåíè è íåñïîñîáíîñòè âåðíî îöåíèòü ñâîè ñèëû è

îáúåìû ïðåäñòîÿùåé ðàáîòû. ×òî êàñàåòñÿ ïðåïîäàâàòåëåé, òî äëÿ íèõ ñåññèÿ ñ îäíîé ñòîðîíû «âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè», ò.ê. ýêçàìåíû äàþò ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ñìîã ëè îí ïðîáóäèòü èíòåðåñ ê ïðåäìåòó èëè âåñü åãî òðóä îñòàëñÿ âîðîõîì áåñïîëåçíûõ è îòðûâî÷íûõ ñâåäåíèé â ãîëîâàõ ó÷àùèõñÿ. Ñ äðóãîé - ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü íàêàçàòü íå â ìåðó íàãëûõ è ëåíèâûõ, òàêèå, êàê ïðàâèëî, ñäàþò ýêçàìåí î÷åíü äîëãî è ïå÷àëüíî. Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî ïîñòåïåííî íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî ýòîò äóõ ðàñòðåâîæåííîãî ìóðàâåéíèêà, ñîïðîâîæäàþùèé êàæäóþ ñåññèþ, áûë çà ìíîãî ëåò äî íàñ è îñòàíåòñÿ ïîñëå. Äî òåõ ïîð ïîêà â ìèðå ñóùåñòâóþò âóçû è ýêçàìåíû, ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû.


3


4

Èñïîëüçîâàíèå ïðîäóêòîâ «1Ñ: áóõãàëòåðèÿ» â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå

Óêðàèíà èäåò ê ïîñòðîåíèþ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðàñòåò ÈÒ - ñîñòàâëÿþùàÿ áèçíåñà, óâåëè÷èâàåòñÿ ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ. Áîëåå àêòóàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ çàäà÷è ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, îáëàäàþùèõ çíàíèÿìè è óìåíèÿìè äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì, îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ òåêóùåãî ýòàïà âçàèìîäåéñòâèÿ áèçíåñà ñ ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå â ó÷åáíûé ïðîöåññ ñïåöèàëüíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé, ïîäãîòîâêà íîâûõ êàäðîâ íà áàçå òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé «1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå».  äàííûé ïðîãðàììíûé ïðîäóêò âõîäÿò êîìïîíåíòû: «1Ñ: Áóõãàëòåðèÿ», «1Ñ: Òîðãîâëÿ», «1Ñ:Ó÷åò ïåðñîíàëà», «1Ñ:Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì», â.ò.÷. «Áþäæåòèðîâàíèå». Ïîâñåìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðîâ ïðåäîïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü îáó÷åíèÿ ñîâðåìåííûì èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.  ñâÿçè ñ ýòèì ôèðìà «1Ñ Óêðàèíà» èíèöèèðîâàëà çàêëþ÷åíèå ñ íàøåé àêàäåìèåé Äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âûñøèìè è ñðåäíèìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Äîãîâîð ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåïîäàâàíèÿ â âûñøèõ è ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà îñíîâå ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ ïðî-

ãðàììíûõ ïðîäóêòîâ. Ôèðìà 1Ñ è åå ïàðòíåðû áîëåå 10 ëåò ñîòðóäíè÷àþò ñ ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì, ïðèëàãàÿ ñîâìåñòíûå óñèëèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, ðåàëüíî âîñòðåáîâàííûõ â ýêîíîìèêå. Æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå òðóäà ïðåäúÿâëÿåò ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ. Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü íå òîëüêî ôóíäàìåíòàëüíóþ òåîðåòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó ó÷àùèõñÿ, íî è ïðèâèòü èì íàâûêè ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ ñîâðåìåííûìè ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè. Ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò ñòàòóñ ó÷àùèõñÿ íà ðûíêå òðóäà íàëè÷èå ó íèõ ñåðòèôèêàòîâ èçâåñòíûõ ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé ÍÀÏÊÑ â ðàìêàõ Äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå 15.03.2007 ã. çàêëþ÷èëà Ñîãëàøåíèå î ñåðòèôèêàöèè ó÷àùèõñÿ âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïî ïðîãðàììå «1Ñ:Ïðîôåññèîíàë». Ñòóäåíòû áóäóò ñäàâàòü òî÷íî òîò æå ñåðòèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, ÷òî è âñå îñòàëüíûå ïîëüçîâàòåëè, ïðîõîäÿùèå àòòåñòàöèþ â Àâòîðèçîâàííûõ öåíòðàõ ñåðòèôèêàöèè, è ïîëó÷àò â ñëó÷àå óñïåøíîé ñäà÷è ñåðòèôèêàò ôèðìû «1Ñ». Ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ñîãëàøåíèÿ è äëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è äëÿ ñòóäåíòîâ áîëåå ëüãîòíûå, ÷åì äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ êàòåãîðèé ïàðòíåðîâ ôèðìû «1Ñ». Ïî óñëîâèÿì Äîãîâîðà ñåðòèôèêàöèÿ ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî ïî òåì ïðîãðàììíûì ïðîäóêòàì, äëÿ êîòîðûõ äåéñòâóåò ïðîãðàììà «1Ñ:Ïðîôåññèîíàë», à òàêæå ïðè íàëè÷èè ñåðòèôèöèðîâàííîãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ýòîìó ïðîãðàììíîìó ïðîäóêòó.  ñâÿçè ñ ýòèì, àññèñòåí êàôåäðû ó÷åò è àóäèò Åãîð÷åíêî Òàòüÿíà Èâàíîâíà â àïðåëå 2007 ãîäà ïðîøëà êóðñ «Èñïîëüçîâàíèå ïðèêëàäíîãî ðåøåíèÿ «1Ñ:Áóõãàëòåðèÿ 8.0 äëÿ Óêðàèíû» è 07.04.07 ã. óñïåøíî ñäàëà ñåðòèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.  íîÿá-

ðå 2007 ã. Åãîð÷åíêî Ò.È. ïðîñëóøàëà ìåòîäè÷åñêèé òðåíèíã ïî «Èñïîëüçîâàíèþ ïðèêëàäíîãî ðåøåíèÿ «1Ñ:Áóõãàëòåðèÿ 8.0 äëÿ Óêðàèíû» è 13.11.07 ã. ñäàëà ýêçàìåí íà ïðàâî ïðåïîäàâàíèÿ â Öåíòðàõ ñåðòèôèöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ. Ïî óñëîâèÿì ñîãëàøåíèÿ ñåðòèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ÍÀÏÊÑ äîïóñêàåòñÿ ïðèíèìàòü òîëüêî ó ñòóäåíòîâ äàííîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ïðè÷åì îáó÷åíèå èñïîëüçîâàíèþ ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ñåðòèôèêàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé è íå îòðàæàåòñÿ íà îöåíêàõ ñòóäåíòà. Ñòîèìîñòü ñåðòèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà äëÿ ñòóäåíòîâ ïî óñëîâèÿì ñîãëàøåíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 54 ãðí. Ïåðåä ñäà÷åé ýêçàìåíà îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-

÷è íåîáõîäèìî èç 14 âîïðîñîâ ïðàâèëüíî îòâåòèòü íà 12. Âûïîëíåííûå çàäàíèÿ îòïðàâëÿþòñÿ â «1Ñ Óêðàèíà» ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïîñëå ÷åãî â òå÷åíèå äâóõ äíåé áóäåò ïîëó÷åí ðåçóëüòàò. Óñïåøíî ñäàâøèå ýêçàìåí ñòóäåíòû ïîëó÷àò ñåðòèôèêàòû «1Ñ:Ïðîôåññèîíàë» óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà. Ïåðâûé ïîäîáíûé ýêçàìåí ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè â íàøåé àêàäåìèè â êîíöå äåêàáðÿ. Ñäàâàòü áóäóò æåëàþùèå ñòóäåíòû ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ» òðåòüåãî êóðñà ïî çàâåðøåíèè èçó÷åíèÿ ñïåöêóðñà «1Ñ Ïðåäïðèÿòèå». Ïîïûòàòüñÿ ñäàòü ýêçàìåí ïëàíèðóåò äîñòî÷íîãî ìíîãî ñòóäåíòîâ, íî äëÿ óñïåøíîé ñäà÷è èì íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî çàíèìàòüñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî óñïåøíàÿ

íèå îáÿçàíî ñîñòàâèòü ñïèñîê ó÷àùèõñÿ – êàíäèäàòîâ íà ïðîõîæäåíèå ñåðòèôèêàöèè.  ñïèñêå äëÿ êàæäîãî êàíäèäàòà äîëæíû áûòü óêàçàíû â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ôàêóëüòåò, êóðñ, íîìåð ñòóäåí÷åñêîãî áèëåòà. Ïîñëå îïëàòû ñ÷åòà, âûñòàâëåííîãî àêàäåìèè ôèðìîé «1Ñ Óêðàèíà», íåîáõîäèìî áóäåò çàïîëíèòü ýëåêòðîííóþ ðåãèñòðàöèîííóþ àíêåòó è ïåðåäàòü èõ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Òåñòîâûå çàäàíèÿ ïåðñîíàëüíî äëÿ êàæäîãî àòòåñòóåìîãî äîëæíû áûòü âûñëàíû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå â òå÷åíèå äâóõ äíåé ïîñëå çàêàçà. Ïðèåì ýêçàìåíà îðãàíèçóåòñÿ â âèäå òåñòèðîâàíèÿ, äëÿ óñïåøíîé ñäà-

ñäà÷à ýêçàìåíà ãàðàíòèðîâàíà òîëüêî òåì, êòî ïðèëîæèò ìàêñèìóì óñèëèé.  ìàðòå ñëåäóþùåãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ñåðòèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ó ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè «Ó÷åò è àóäèò» ÷åòâåðòîãî êóðñà. Âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó è áàçîâûõ çíàíèé ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó ó äàííûõ ñòóäåíòîâ áóäåò áîëüøå, ñëåäîâàòåëüíî, è ïðîöåíò ñäàâøèõ ýêçàìåí óñïåøíî äîëæåí áûòü äîâîëüíî âûñîêèì.

Ò.È. Åãîð÷åíêî, àññèñòåíò êàôåäðû Ó÷åò è àóäèò


5

Âåòåðàíû ÂÓÇà Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ñîâìåñòíî ñ ïðîôñîþçíûì êîìèòåòîì Àêàäåìèè îòêðûâàåò ðóáðèêó «Âåòåðàíû íàøåãî âóçà» Ìû îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé ê ïðåïîäàâàòåëÿì è ñîòðóäíèêàì ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, îá ýòàïàõ ñòàíîâëåíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è ëè÷íûõ äîñòèæåíèÿõ â ñôåðå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, óêðåïëåíèè ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîé áàçû, ñâÿçè ñ âûïóñêíèêàìè, ôîðìèðîâàíèåì âóçîâñêèõ òðàäèöèé. Ïðèÿòíî, ÷òî âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ ñîïðîâîæäàþòñÿ ëè÷íûì ôîòîàðõèâîì. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû áóäåò ïóáëèêîâàòü âîñïîìèíàíèÿ íàøèõ óâàæàåìûõ êîëëåã ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ìàòåðèàëîâ.

Ìèõàèë Êîíäðàòüåâè÷ Îâðàìåíêî êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò ×òîáû ïîíÿòü, êàê ÿ ñòàë ïðåïîäàâàòåëåì âóçà, íà÷íó ñ òîãî, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ Õàðüêîâñêîãî èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà â 1958 ãîäó è íåïðîäîëæèòåëüíîé ðàáîòû ñòàðøèì èíæåíåðîì ëàáîðàòîðèè îñíîâàíèé è ôóíäàìåíòîâ Õàðüêîâñêîãî íàó÷íî- èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà, â êîíöå òîãî æå ãîäà áûë ïåðåâåäåí íà÷àëüíèêîì ñòðîèòåëüíîé ëàáîðàòîðèè òðåñòà «ßëòàñòðîé».  òî âðåìÿ òðåñò îñóùåñòâëÿë ñòðîèòåëüñòâî êðóïíûõ êóðîðòíî-ñàíàòîðíûõ êîìïëåêñîâ è ñâÿçàííîé ñ íèìè èíôðàñòðóêòóðû.  òðåñòå ðàáîòàëè ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè ñòðîèòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé, íå èìåâøèå âûñøåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûõ òîãäà íàçûâàëè «ïðàêòèêàìè». Êàæäûé èç íèõ ñòðåìèëñÿ ïîâûñèòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ ïóòåì çàî÷íîãî îáó÷åíèÿ â ñòðîèòåëüíûõ òåõíèêóìàõ è èíñòèòóòàõ. Íà÷èíàÿ ñ 1958 ãîäà, Õàðüêîâñêèé ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì è Îäåññêèé èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò îðãàíèçîâàëè ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû íà áàçå òðåñòà è îñóùåñòâèëè ïåðâûé ïðèåì îêîëî ñòà ñòóäåíòîâ. Êî ìíå, êàê ê ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó, èìåþùåìó õîðîøóþ òåîðåòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, ñòàëè îáðàùàòüñÿ ñòóäåíòû ñ âîïðîñàìè ïî ðàçëè÷íûì ïðåäìåòàì ó÷åáíîãî ïëàíà, è îíè âñåãäà ïîëó÷àëè íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ. Òàê ÿ íà÷àë îñâàèâàòü ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó.

 1960 ãîäó â Óêðàèíå îòêðûëè ðÿä îáùåòåõíè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ, öåëüþ êîòîðûõ áûëî ïðèáëèçèòü çàî÷íîå îáó÷åíèå ñòóäåíòîâ ê ìåñòó èõ æèòåëüñòâà è ðàáîòû. Îäíèì

èç òàêèõ ôàêóëüòåòîâ áûë Ñèìôåðîïîëüñêèé îáùåòåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò Îäåññêîãî èíñòèòóòà ïèùåâîé è õîëîäèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ðàñïîëàãàëñÿ îí â çäàíèè òåõíèêóìà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ïî óë. Ð.Ëþêñåìáóðã. Âñå ñòóäåíòû, ïîæèâàâøèå â ã.ßëòå, è îáó÷àâøèåñÿ â ðàçíûõ âóçàõ Óêðàèíû, áûëè ïåðåâåäåíû íà ýòîò ôàêóëüòåò. Ê íà÷àëó ñåíòÿáðÿ 1960 ãîäà â ßëòå óæå áûëî áîëåå 200 ñòóäåíòîâ 1-ãî è 2-ãî êóðñîâ îáùåòåõíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ïðîâîäèòü ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ñ ýòèìè ñòó-

äåíòàìè. Íà áàçå ñðåäíåé øêîëû ã. ßëòû ïî âûõîäíûì äíÿì ïðåïîäàâàòåëè ôàêóëüòåòà Òàðáèíñêàÿ È.Í., Íàâðîöêèé À.Ô., Êó÷åðåíêî Ñ.È., Ñêâîðöîâ À.Ô. è äð. ïðîâîäèëè ëåêöèîííûå, ïðàêòè÷åñêèå è ñåìèíàðñêèå çàíÿòèÿ, à òàêæå êîíñóëüòàöèè ïî âûïîëíåíèþ êîíòðîëüíûõ çàäàíèé. ß òàêæå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ó÷åáíûõ çàíÿòèé. ×èòàë ëåêöèè ïî âûñøåé ìàòåìàòèêå, òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå, ñîïðîòèâëåíèþ ìàòåðèàëîâ. Ñíà÷àëà ýòó ðàáîòó ïðîâîäèë íà óñëîâèÿõ ïî÷àñîâîé îïëàòû òðóäà, à ñ íîÿáðÿ 1960 ãîäà áûë çà÷èñëåí àññèñòåíòîì êàôåäðû îáùåíàó÷íûõ äèñöèïëèí, çàâåäóþùèì êîòîðîé áûë äîöåíò Êðåéíèí ß.Ë. ß âåñüìà áëàãîäàðåí ýòîìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé âïåðâûå âûñîêî îöåíèë ìîè ïåäàãîãè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè è íàñòîÿë íà ïåðåõîäå ñ ïðîèçâîäñòâà â èíñòèòóò.  1961 ãîäó ÿ áûë èçáðàí ñòàðøèì ïðåïîäàâàòåëåì êàôåäðû îáùåèíæåíåðíûõ íàóê è ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà ïðåïîäàâàíèè êóðñà «Ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëîâ». ×åðåç äâà ãîäà ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó Õàðüêîâñêîãî èíæåíåðíî-ñòðî-

èòåëüíîãî èíñòèòóòà ïî êàôåäðå ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ è ñòðîèòåëüíîé ìåõàíèêè. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Âèíîêóðîâà Ë.Ï. ïîäãîòîâèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî ðàñ÷åòó äèíàìè÷åñêè íàãðóæåííûõ ôóíäàìåíòîâ íà óïðóãîì îñíîâàíèè, êîòîðóþ óñïåøíî çàùèòèë âåñíîé 1966 ãîäà. Ëåòîì òîãî æå ãîäà áûë óòâåðæäåí â ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê, à â ñëåäóþùåì ãîäó ïîëó÷èë ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà ïî êàôåäðå ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ è ñòðîèòåëüíîé ìåõàíèêå. Ê ýòîìó âðåìåíè Ñèìôåðîïîëüñêèé îáùåòåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò áûë ïåðåäàí â ñîñòàâ Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà, è â 1967 ãîäó áûë ïðåîáðàçîâàí â ôèëèàë ñ äíåâíîé, âå÷åðíåé è çàî÷íîé ôîðìàìè îáó÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò ÑÏÈ áûë ïåðåâåäåí â Ñèìôåðîïîëüñêèé ôèëèàë. Ïåðâûì äåêàíîì ýòîãî ôàêóëüòåòà ñòàë äîöåíò Æåëíèí À.Ô., â 1968 ãîäó ìåíÿ íàçíà÷èëè çàìåñòèòåëåì äåêàíà. Ñ ýòîãî ãîäà íà÷àëñÿ íîâûé ýòàï â ìîåé äåÿòåëüíîñòè – ñîâìåùåíèå ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ñ àäìèíèñòðàòèâíîé. Ðàáîòàÿ ñ À.Ô.Æåëíèíûì, ÿ ìíîãîìó íàó÷èëñÿ ó íåãî, ïîçíàë òîíêîñòè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ó÷åáíûì ïðîöåññîì, îöåíèë ðîëü è ìåñòî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñî ñòóäåíòàìè. Ýòî ïðèãîäèëîñü ìíå â äàëüíåéøåì ïðè ðàáîòå çàâåäóþùèì êàôåäðîé, çàìåñòèòåëåì äèðåê


6

Âåòåðàíû ÂÓÇà

òîðà ôèëèàëà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå, äåêàíîì ôàêóëüòåòà. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ðàáîòû â âóçå ÿ áûë àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì ïðîöåññà ðàçâèòèÿ íàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðì è ìåòîäîâ îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ åãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Áûë ñâèäåòåëåì ïîñòåïåííîãî êà÷åñòâåííîãî ïåðåõîäà îò ôàêóëüòåòà ê ôèëèàëó, îò ôèëèàëà ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó èíñòèòóòó, îò èíñòèòóòà ê àêàäåìèè è ê Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ýòî áûëè öåëûå ýòàïû, ïðîæèòûå êîëëåêòèâîì âóçà â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ çàñòîÿ, ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ñòàíîâëåíèÿ íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà. Âóç, êàêèì îí åñòü ñåãîäíÿ, ñîñòîÿëñÿ áëàãîäàðÿ ýíòóçèàçìó ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è åãî ðóêîâîäèòåëåé: À.Ï.Òðîùåíîâñêîãî, Í.À.Çàêóñèëîâà, Ñ.È.Ôåäîðêèíà, À.Ä.Ìîðîçîâà è ìíîãèõ çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè è äåêàíîâ ôàêóëüòåòîâ. ß â èõ ÷èñëå âñåãäà ñòàðàëñÿ âíåñòè îïðåäåëåííûé âêëàä â ðàçâèòèå âóçà, â ñîâåðøåíñòâî-

âàíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà, â ñîçäàíèå ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ ëàáîðàòîðèé è âíåäðåíèå êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé. Ìîé ñêðîìíûé òðóä ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè áûë îòìå÷åí ïðèñâîåíèåì ìíå Ïî÷åòíîãî çâàíèÿ çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû (1995 ãîä), ìåäàëüþ «Âåòåðàí òðóäà», îðäåíîì àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà V ñòåïåíè, Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÀÐÊ, à òàêæå íàãðóäíûìè çíàêàìè «Ïîáåäèòåëü 8-é è 9-é ïÿòèëåòîê» è «Ïîáåäèòåëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà». Íàãðàæäåí òàêæå ìåäàëüþ «Ê 60 ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå» è ìíîãèìè ãðàìîòàìè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è ñòðîèòåëüíûõ îáúåäèíåíèé Êðûìà.  ñâîåé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòàë íàä ðàçâèòèåì òåîðèè ðàñ÷åòà ôóíäàìåíòîâ è ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, çàãðóæåííûõ ñòàòè÷åñêèì è äèíàìè÷åñêèìè íàãðóçêàìè. Ïî ýòîé ïðîáëåìå îïóáëèêîâàíà ìîíîãðàôèÿ è 12 íàó÷íûõ ñòàòåé. Áîëüøîå âíèìàíèå

óäåëÿë íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå.  ïåðèîä ðàáîòû â Àííàáèíñêîì óíèâåðñèòåòå (ÀÍÄÐ), îïóáëèêîâàë ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå è äâå íàó÷íûå ñòàòüè ïî ðàñ÷åòó ôóíäàìåíòíûõ ïëèò (íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå). Ïîäãîòîâèë è îïóáëèêîâàë ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ñîïðîòèâëåíèþ ìàòåðèàëîâ (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå) è áîëåå 20 ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî âûïîëíåíèþ ðàñ÷åòíî-ïðîåêòèðîâî÷íûõ çàäàíèé ñòóäåíòàìè äíåâíîé è çàî÷íîé ôîðì îáó÷åíèÿ. Çà ïðîäîëæèòåëüíûé ïåðèîä ðàáîòû â íàøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè â êà÷åñòâå äåêàíà àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà îñóùåñòâèë 23 âûïóñêà ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ñòðîèòåëüíûì è àðõèòåêòóðíûì îáðàçîâàíèåì. Áîëåå 10 òûñÿ÷àì âûïóñêíèêîâ áûëè âðó÷åíû äèïëîìû èíæåíåðîâ-ñòðîèòåëåé, èíæåíåðîâ-ñòðîèòåëåé-òåõíîëîãîâ, àðõèòåêòîðîâ. Ìíîãèå èç âûïóñêíèêîâ óñïåøíî òðóäÿòñÿ â íàøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè, çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå äèññåðòà öèè, ñòàëè äîöåíòàìè, íåêîòîðûå èç íèõ óñïåøíî ðàáîòàþò íàä äîêòîðñêèìè

äèññåðòàöèÿìè. Îñîáî õî÷ó îòìåòèòü Ëèí÷åíêî Þ.Ï., Ðîäèíà Ñ.Â., Ëèòîâ÷åíêî Ï.À., Æèãíó Â.Â., Âåòðîâó Í.È., Ñðåáíÿêà Â.Ì. Ìíîãèå èç âûïóñêíèêîâ óñïåøíî ðàáîòàþò íà ïðîèçâîäñòâå è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè èíôîðìèðóþò î ñâîèõ óñïåõàõ è ïðîäâèæåíèþ ïî ñëóæáå. Ê íèì îòíîñÿòñÿ Äóäêî À.Ì., Áàðêîâ ß.È., Êàðà÷åíêî Í.Ï., Ñòðèíæà À.Ë., Êèçþê Í.Â., Áóëûãèí Â.Ô., Ìåäâåäåâ Â.È., Áóøêîâñêèé ß.Ã. è ìíîãèå äðóãèå. Ìîèìè óâëå÷åíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ñïîðò, èíîñòðàííàÿ è îòå÷åñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, ìóçûêà. Ìîèì îñíîâíûì ïîæåëàíèåì ñòóäåíòàì íàøåãî âóçà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ ó÷åáíîé äèñöèïëèíû, íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòè÷åñêîé ðàáîòû â àóäèòîðèè, â áèáëèîòåêå, â ëàáîðàòîðèè íà äîìó. Ñòóäåíòà íåëüçÿ íàó÷èòü, åñëè îí ýòîãî íå æåëàåò. Ñòóäåíò ìîæåò ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ, àêòèâíî ó÷àñòâóÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå, ñèñòåìàòè÷åñêè èçó÷àÿ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ íà ëåêöèÿõ è äðóãèõ çàíÿòèÿõ.

«Ìîÿ Àêàäåìèÿ - ìîÿ æèçíü»

Ñàìîéëåíêî Òàìàðà Âèêòîðîâíà

Íàâðîöêèé Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷

Çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé êàôåäðû âûñøåé ìàòåìàòèêè. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1964 ã.

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû âûñøåé ìàòåìàòèêè. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1960 ã.

Òèõîíîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà Ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû âûñøåé ìàòåìàòèêè. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1966 ã.


Âåòåðàíû ÂÓÇà

7

Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ìîðîçîâ êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ïðîøåë ïóòü òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè îò ìàñòåðà äî ãëàâíîãî ìåõàíèêà êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îò àñïèðàíòà äî ïðîðåêòîðà âóçà. 1954-1958ãã. – ñòóäåíò Óëüÿíîâñêîãî àâòîìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà. 1958 –1965ãã. – ìàñòåð, êîíñòðóêòîð, ñòàðøèé èíæåíåðêîíñòðóêòîð, íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî îòäåëà, ãëàâíûé ìåõàíèê çàâîäà (ã. ×åëÿáèíñê – ã. Ñèìôåðîïîëü). Ñ 1965ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ òðóäèòñÿ â íàøåì ÂÓÇå.

Ñòàíîâëåíèå ÂÓÇà è ñòàíîâëåíèå ïðåïîäàâàòåëÿ, ó÷¸íîãî, ðóêîâîäèòåëÿ íàèáîëåå ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ â ðàçâèòèè ÂÓÇà - íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà, ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàåòñÿ â ëè÷íîñòè ïðîðåêòîðà ïî íàóêå ÍÀÏÊÑ. Èì ðåøåíà áîëüøàÿ íàó÷íàÿ ïðîáëåìà ïî ñîçäàíèþ è ïðîìûøëåííîìó îñâîåíèþ íîâûõ êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ïíåâìîìàøèí. Ïðîôåññîð Ìîðîçîâ À.Ä. îïóáëèêîâàë áîëåå 160 íàó÷íûõ ðàáîò, èç êîòîðûõ 40 íà

óðîâíå èçîáðåòåíèé, 5 ìîíîãðàôèé è 10 ó÷åáíûõ ïîñîáèé äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñ ãðèôîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû. Îñíîâíîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå – èññëåäîâàíèå è ñîçäàíèå ïíåâìîìåõàíè÷åñêîãî ðàçãðóçî÷íîòðàíñïîðòíîãî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïûëåâèäíûõ, ïîðîøêîîáðàçíûõ, çåðíèñòûõ è ãðàíóëèðîâàííûõ ãðóçîâ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñîçäàíî áîëåå 20 ðàçëè÷íûõ íîâûõ òèïîâ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ïíåâìîòðàíñïîðòíûõ ìàøèí, êîòîðûå ýêñïîíèðîâàëèñü íà 4-õ ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ, à òàêæå íà ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ è ÂÄÍÕ ÓÑÑÐ, ãäå íàãðàæäåíû íåñêîëüêèìè çîëîòûìè è ñåðåáðÿííûìè ìåäàëÿìè. Âñåãî áûëî âûïóùåíî îêîëî 25000 åäèíèö íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàþùåãî â ñòðàíàõ ÑÍÃ. Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è âûñîêèé âêëàä â ðàçâèòèå íàóêè Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ íàãðàæäåí ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû, çíàêîì «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû». Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè è äèïëîìàìè ìåæäóíàðîäíûõ îðàãíèçàöèé,

äèïëîìàìè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ, ÂÄÍÕ Óêðàèíû. Åìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåííûé èçîáðåòàòåëü Óêðàèíû».

Ýêñïîçèöèÿ ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè «Ñòðîéäîðìàø» 1988ã. Ìîñêâà, ñåðèéíûé îáðàçåö ïíåâîïîäú¸ìíèêà äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ñóõîãî öåìåíòà ïî òðóáàì ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 30-60 ò./÷. Íà ñíèìêå: ñðåäè ïîêóïàòåëåé ãëàâíûé êîíñòðóêòîð Ëåíèíãðàäñêîãî çàâîäà ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí Øàïóíîâ Ì.Ì. è Ìîðîçîâ À.Ä.

Ïîæåëàíèÿ ñòóäåíòàì è êîëëåãàì: ëþáèòü ñâîþ ïðîôåññèþ, íàóêó è áûòü òåðïåëèâûìè è íàñòîé÷èâûìè â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîé öåëè.

«Ìîÿ Àêàäåìèÿ - ìîÿ æèçíü»

Ñèíÿêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà Çàâåäóþùàÿ öåíòðàëèçîâàííîé ó÷åáíîé ëàáîðàòîðèåé ÏÝÂÌ. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1981 ã.

Êîíîíîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Äîöåíò êàôåäðû îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1970 ã.

Êîâàëüñêàÿ Îëüãà Ëåîíèäîâíà Çàâåäóþùàÿ îòäåëîì àñïèðàíòóðû. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1984 ã.


8

Âåòåðàíû ÂÓÇà

Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà Ñóäüåâà Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â àêàäåìèè (òîãäà åùå Ñèìôåðîïîëüñêèé ôèëèàë Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà) ÿ íà÷àëà â 1974 ãîäó. Ïàðàëëåëüíî ó÷èëèñü íà âå÷åðíåì ôàêóëüòåòå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî» (ÂÓÇ îêîí÷èëà â 1979 ãîäó). Ïåðâàÿ ìîÿ äîëæíîñòü - ëàáîðàíò êàôåäðû «Ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé». Çàòåì - ëàáîðàíò êàôåäðû «Òåõíîëîãèè ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà», ñòàðøèé ëàáîðàíò êàôåäðû «Ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà». Ñ èþëÿ 1986 ãîäà çàíèìàëà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà ó÷åáíîé ÷àñòè (â ïîñëåäñòâèè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà). Ïðèíèìàëà íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ ïî: îñíîâàíèþ Êðûìñêîãî èíñòèòóòà ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 1990ã. íà áàçå Ñèìôåðîïîëüñêîãî ôèëèàëà Äíåïðîïåòðîâñêîãî èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà (ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ¹ 291 îò 26 ñåíòÿáðÿ 1990ã. è ïðèêàçà Ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ

Óêðàèíû ¹175 îò 10 îêòÿáðÿ 1990ã.); àòòåñòàöèè Êðûìñêîãî èíñòèòóòà ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà III îáðàçîâàòåëüíî-êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü, âûäà÷è ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçî-

íîÿáðÿ 1995 ã. ¹ 310); àêêðåäèòàöèè Êðûìñêîãî èíñòèòóòà ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà IV óðîâåíü àêêðåäèòàöèè, èìååò ïðàâî ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ çà òàêèìè îáðàçîâàòåëüíî - êâàëèôèêàöèîí-

âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè çà ñîîòâåòñòâóþùèìè ñïåöèàëüíîñòÿìè (ðåøåíèå ìåæîòðàñëåâîé àêêðåäèòàöèîííîé êîìèññèè îò 19 îêòÿáðÿ 1995 ã., ïðîòîêîë ¹20, ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû îò 10

íûìè óðîâíÿìè: áàêàëàâð, ñïåöèàëèñò, ìàãèñòð (ðåøåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèîííîé êîìèññèè îò 23 íîÿáðÿ 1999 ãîäà çà ¹ 23); - èçìåíåíèþ ñòàòóñà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ:

íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ¹ 2365 îò 21.12.1999 ã. è ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû ¹ 3 îò 12.01.2000 ã. íà áàçå Êðûìñêîãî èíñòèòóòà ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáðàçîâàííàÿ Êðûìñêàÿ àêàäåìèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÊÀÏÊÑ); óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû «Î ïðåäîñòàâëåíèè Êðûìñêîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñòàòóñà íàöèîíàëüíîé» è ïðèêàçîì ÌÎÍ Óêðàèíû ¹ 741 îò 20.09.2004 ð. ÊÀÏÊÑ ïðèñâîåí ñòàòóñ íàöèîíàëüíîé ñ íàçâàíèåì Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Òàêæå ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ëèöåíçèðîâàíèþ è àêêðåäèòàöèè âñåõ íàïðàâëåíèé è ñïåöèàëüíîñòåé àêàäåìèè. Ñ 1999 ã. çàìåñòèòåëü ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå. Èìåþ ïî÷åòíóþ ãðàìîòó Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû è Ïî÷åòíûé çíàê «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû». Æåëàþ êîëëåãàì òâîð÷åñêîãî ðîñòà, ñòóäåíòàì óñïåõîâ â ó÷åáå.

Àëüáèíà Èâàíîâíà Êàçüìèíà äîöåíò Êàçüìèíà Àëüáèíà Èâàíîâíà, â âóçå ðàáîòàþ ñ 19 ìàÿ 1968 ãîäà: 10 ëåò àññèñòåíò êàôåäðû; ñëåäóþùèå 10 ëåò – ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, çàòåì äîöåíò. Çàíèìàþñü íàó÷íîé ðàáîòîé. Òåìàòèêà: èñïîëüçîâàíèå íåòðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè (ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ). Ïîä ðóêîâîäñòâîì ä.ò.í., ïðîôåññîðà Òåòèîðà À.Í. ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ ôåðìåðà ñ èñïîëüçîâàíèåì ýíåðãèè ñîëíöà è áèîãàçà. Ïðîåêò ïðåäñòàâëåí â ñáîðíèêå íàó÷íûõ òðóäîâ Óêðàèíû.

Àëüáèíà Èâàíîâíà ñ êîëëåãàìè: Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà Ìèõàéëîâà, Àíàòîëèé Àôèíîãåíîâè÷ Ïè÷óãèí, Êëàðà Ôåäîðîâíà Ôîìåíêî

Ýíåðãîñáåðåæåíèå çäàíèé è èõ òåïëîâàÿ çàùèòà ïðè ðåêîíñòðóêöèè è íîâîì ñòðîèòåëüñòâå. Äàííûå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èñïîëüçóþòñÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå: â ëåêöèîííîì êóðñå, äèïëîìíîì è êóðñîâîì ïðîåêòèðîâàíèè. Ñâÿçü ñ âûïóñêíèêàìè âóçà ïîñòîÿííàÿ. Ïîæåëàíèÿ ñòóäåíòàì: äóõîâíîñòè, òåðïåíèÿ, óâàæåíèÿ äðóã äðóãà, âñåãäà – ïðåêðàñíûõ ìûñëåé, èáî ïðåêðàñíîå ñïàñåò ìèð, è, êîíå÷íî, ëþáâè.


Âåòåðàíû ÂÓÇà

9

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ðîìàíåíêî êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Ñâîþ ðàáîòó â íàøåì ÂÓÇå ÿ íà÷àëà 1 ìàðòà 1979 ã. èíæåíåðîì ÍÈÑ. À âîîáùå-òî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî âñÿ ìîÿ ñîçíàòåëüíàÿ æèçíü ñâÿçàíà ñ íàøèì ÂÓÇîì.  1969 ãîäó ÿ ñòàëà ñòóäåíòêîé Ñèìôåðîïîëüñêîãî ôèëèàëà Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà – òàêîé ñòàòóñ òîãäà èìåë íàø ÂÓÇ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû â 1974 ãîäó óåõàëà ðàáîòàòü ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Çàïîëÿðüå, ã. Óõòà, Êîìè ÀÑÑÐ. À â 1978 ãîäó, âåðíóâøèñü â Ñèìôåðîïîëü, ñòàëà ïðîáîâàòü ñåáÿ â ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòå íà óñëîâèÿõ ïî÷àñîâîé îïëàòû. È â

1979 ãîäó ñòàëà ðàáîòàòü â íàøåì ÂÓÇå, çàíÿëàñü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé, ïîñòóïèëà â àñïèðàíòóðó, ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Ï.Òðîùåíîâñêîãî (òîãäà îí áûë ðåêòîðîì) íàïèñàëà è çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, ñòàëà äîöåíòîì. Çà òî âðåìÿ, ÷òî ÿ áûëà èíæåíåðîì ÍÈÑ, àñïèðàíòêîé, àññèñòåíòîì, äîöåíòîì. Íàø ÂÓÇ èç ÑÔÑÏÈ ñòàë ÑÔÄÈÑÈ, çàòåì ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíûì è íàêîíåö ïðåâðàòèëñÿ â Íàöèîíàëüíóþ àêàäåìèþ ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íàïðàâëåíèå ìîåé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû – ñòðîèòåëüíûå ìàòåðè-

àëû, ñâîéñòâà áåòîíîâ íà øëàêîùåëî÷íûõ âÿæóùèõ, âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ â ïðîèçâîäñòâå òàêèõ áåòîíîâ íåòðàäèöèîííûõ çàïîëíèòåëåé – îòõîäîâ êàìíåïèëåíèÿ, ãëèíîãðàâèéíûõ ñìåñåé è äðóãèõ îòõîäîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñåé÷àñ ìîè ðàçðàáîòêè íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ïðîèçâîäñòâå îáëèöîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Êî ìíå ÷àñòî îáðàùàþòñÿ çà ñîâåòàìè è ïîìîùüþ íàøè áûâøèå âûïóñêíèêè. ß î÷åíü ðàäóþñü óñïåõàì è êàðüåðíîìó ðîñòó íàøèõ âûïóñêíèêîâ, âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì ñ íèìè îáùàþñü è íèêîãäà íèêîìó íå îòêàçûâàþ â ïîìîùè. Êðîìå ïðåïîäàâàòåëüñêîé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ÿ ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿþ îáùåñòâåííîé ðàáîòå.  2000 ãîäó ìåíÿ èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ñîòðóäíèêîâ àêàäåìèè. Àêòèâíî çàíèìàþñü ñîöèàëüíîé çàùèòîé íàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Ïðèíèìàþ ó÷àñòèå â ïèêåòàõ è äåìîíñòðàöèÿõ ñ òðåáîâàíèÿìè î ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ è ñòèïåíäèè ñòóäåíòàì, ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.  òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïðèçíàëî ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîì íåâûïëà÷åííûå ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ íàäáàâêè ê çàðïëàòå çà âûñëóãó ëåò è íàêîíåö-òî âåðíóëî ýòè äåíüãè îãðîìíàÿ çàñëóãà

èìåííî íàøåãî ïðîôñîþçà. Åùå ÿ çàíèìàþñü àíòèôàùèñòñêîé ïðîïàãàíäîé.  Ñèìôåðîïîëå åñòü îðãàíèçàöèÿ áûâøèõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé. ß ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿþ ýòîé îðãàíèçàöèè. Èíîãäà ìíå óäàåòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àíòèôàøèñòñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ â Ãåðìàíèè. Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ óæàñàìè ôàøèçìà ÿ çíàþ íå èç êíèã è êèíîôèëüìîâ. Ìîÿ ìàìà áûëà óçíèöåé îäíîãî èç ñàìûõ ñòðàøíûõ ôàøèñòñêèõ æåíñêèõ êîíöëàãåðåé – Ðàâåíñáðþê – ñ 1942 ïî 1945 ãîä. Åñëè ó ìåíÿ âûäàåòñÿ ñâîáîäíîå âðåìÿ, à ýòî áûâàåò ðåäêî, ÿ î÷åíü ëþáëþ õîäèòü ñ äðóçüÿìè â òåàòð èëè íà ýñòðàäíûé êîíöåðò, âûåçæàòü ê ìîðþ èëè â ãîðû. À åùå î÷åíü ëþáëþ âÿçàòü êðþ÷êîì è ñïèöàìè. Ñòóäåíòàì õî÷ó ïîæåëàòü ñòàòü ãðàìîòíûìè ñïåöèàëèñòàìè, òâîð÷åñêè îòíîñèòüñÿ ê ñâîåé áóäóùåé ñïåöèàëüíîñòè, ìàêñèìàëüíî ïîëó÷èòü îò íàñ òå çíàíèÿ è óìåíèÿ, êîòîðûå ìû õîòèì èì ïåðåäàòü. ß óâåðåíà, ÷òî íàøåé ñòðàíå î÷åíü íóæíû ãðàìîòíûå ñïåöèàëèñòû. À íàøè ñòóäåíòû óìíû è òàëàíòëèâû, ÿ èñêðåííå æåëàþ èì íàéòè ñâîå ìåñòî â îêðóæàþùåì ìèðå, íó è êîíå÷íî æå èíòåðåñíîé ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. À êîëëåãàì æåëàþ çäîðîâüÿ è ñèë â èõ áëàãîðîäíîì òðóäå, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ.

«Ìîÿ Àêàäåìèÿ - ìîÿ æèçíü»

Êóðãàíîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà Ìåòîäèñò ôàêóëüòåòà âîäíûõ ðåñóðñîâ è ýíåðãåòèêè. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1980 ã.

Êàðàâàåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Êàññèð ÍÀÏÊÑ. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1983 ã.

Ôîìåíêî Çîÿ Ôåäîðîâíà Îïåðàòîð ìíîæèòåëüíûõ ìàøèí îòäåëà ÈÂÖ. Ðàáîòàåò â íàøåì ÂÓÇå ñ 1967 ã.


10

Âåòåðàíû ÂÓÇà

Êèðèëåíêî Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷ êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ïðèñòóïèë ê ðàáîòå â íàøåì âóçå, òîãäà Ñèìôåðîïîëüñêîì ôèëèàëå Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà â ïåðâûõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ 1968 ãîäà, êóäà ïðèáûë ïî ðàñïðåäåëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÓÑÑÐ ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû Õàðüêîâñêîãî èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà. Íà÷èíàë ðàáîòó â êà÷åñòâå àññèñòåíòà êàôåäðû ïðîìûøëåííîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà. Øòàòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé òîãäà íàñ÷èòûâàëîñü âñåãî 40 ÷åëîâåê, à íà ÷åòâåðòîì êóðñå äíåâíîãî îòäåëåíèÿ ñïåöèàëüíîñòè ÏÃÑ áûëî âñåãî 18 ñòóäåíòîâ. Ïîñêîëüêó ðàáîòàþ çäåñü ïðàêòè÷åñêè ñ ïåðâûõ äíåé, âåñü ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ âóçà ïðîõîäèë íà ìîèõ ãëàçàõ è ñ ìîèì ó÷àñòèåì. Ñàìûì çíà÷èìûì ìîìåíòîì ñ÷èòàþ ïîëó÷åíèå â 1993 ã. ñòàòóñà ñàìîñòîÿòåëüíîãî âóçà, õîòÿ ñîñòîÿëñÿ îí êàê òàêîâîé òîëüêî â êîíöå äåâÿíîñòûõ. Äóìàþ, ÷òî äëÿ ëþäåé, ñâÿçûâàþùèõ ñâîþ æèçíü ñ âóçîì, ñ íàóêîé íå ñòîèò äóìàòü î êàðüåðå. Çäåñü ïîñòîÿííî íàäî ðàáîòàòü íàä ñîáîé, ÷åðïàÿ èç ñàìûõ ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ âñå íîâûå è íîâûå çíàíèÿ, ñåðüåçíî çàíèìàòüñÿ íàóêîé. Áåç

ýòîãî ïðîñòî íå áûâàåò êâàëèôèöèðîâàííîãî ïðåïîäàâàòåëÿ. Ñ òåïëîòîé è óâàæåíèåì âñïîìèíàþ ðàáîòàþùèõ â íà÷àëå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ, äèðåêòîðà ôèëèàëà Ìîë÷àíîâà Î.È., äåêàíà ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà Æåëíèíà À.Ô., çàì. äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå Ðàåâñêîãî È.Å., ñäåëàâøèõ íà ïåðâûõ ïîðàõ íåìàëî äëÿ ñòàíîâëåíèÿ íàøåãî èíñòèòóòà. Ðàáîòàÿ â íàøåì âóçå, ïðîøåë âñå ñòóïåíè ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ðîñòà: àññèñòåíò, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, äîöåíò.  1970-1973 ãîäàõ ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì äåêàíà ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà, â 1974-1977 ãã. – äåêàíîì ñòðîèòåëüíîãî, çàòåì çàî÷íîãî ôàêóëüòåòà.

Äâà ðàçà íàãðàæäåí ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïîáåäèòåëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ», îäèí ðàç – áåñïëàòíîé òóðèñòè÷åñêîé ïóòåâêîé ïî Êàâêàçó. Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Âåòåðàí òðóäà» Áîëåå ñîðîêà ëåò ðàáîòàþ íàä ïðîáëåìîé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà è ïðîåêòèðîâàíèÿ êîíñòðóêöèé, âûïîëíåííûõ èç àíèçîòðîïíûõ ìàòåðèàëîâ – äðåâåñèíû, ôàíåðû, ïëàñòìàññ è äð.  êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ ïîäãîòîâèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ, ðåçóëüòàòû êîòîðîé âíåäðåíû, â îñíîâíîì, â èíñòðóêòèâíî-íîðìàòèâíûå ìàòåðèàëû è ðóêîâîäñòâà ïî ðàñ÷åòó äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé. Êðîìå òîãî, â Áåëîðóññèè áûëî ïîñòðîåíî íåñêîëüêî

ñîîðóæåíèé ñ ïðèìåíåíèåì íîâûõ ýôôåêèâíûõ êîíñòðóêöèé. Îïóáëèêîâàíî áîëåå 130 íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîäãîòîâëåíî äâà ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ. Ðóêîâîäèë ðàáîòîé àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé. Ïîääåðæèâàþ ñâÿçè, â îñíîâíîì, ñî ñâîèìè áûâøèìè äèïëîìíèêàìè è ëó÷øèìè âûïóñêíèêàìè. Âî âðåìÿ ó÷åáû íà ÷åòâåðòîì-ïÿòîì êóðñå äåëàþ ïðåäëîæåíèå îòäåëüíûì ñòóäåíòàì ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ïðîäîëæàòü òâîð÷åñêèå ñâÿçè, ïîñòóïàòü â àñïèðàíòóðó èëè ïîääåðæèâàòü ñâÿçè äëÿ ïîâûøåíèÿ èíæåíåðíîé è íàó÷íîé êâàëèôèêàöèè. Ìîè óâëå÷åíèÿ, â îñíîâíîì, â ïðåäåëàõ ñâîåé ïðîôåññèè. Ëþáèìîå èçðå÷åíèå: «Èçâåñòíî âîîáùå îò òîãî, ÷òî îíî èçâåñòíî, åùå íå ïîçíàíî» (Ãåãåëü) ñòàëî ñìûñëîì âñåé ìîåé ðàáîòû. Ïîæåëàíèÿ: ñòóäåíòàì – ñåðüåçíî îâëàäåâàòü çíàíèÿìè, îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå ôóíäàìåíòàëüíûì äèñöèïëèíàì, ïîìíÿ, ÷òî áåç õîðîøåãî îñíîâàíèÿ è ôóíäàìåíòà íå áûâàåò íàäåæíîãî çäàíèÿ. êîëëåãàì – ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ñâîå ïåäàãîãè÷åñêîå è íàó÷íîå ìàñòåðñòâî, à ïðè ïåðåäà÷å çíàíèé, ïðè äîáðîì îòíîøåíèè ê ñòóäåíòàì íå ñíèæàòü òðåáîâàíèé. È, êîíå÷íî, âñåì äîáðîãî çäîðîâüÿ è òâîð÷åñêèõ óäà÷!


Âåòåðàíû ÂÓÇà

11

Ïóøêàðåâ Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Ðàáîòàòü â íàøåì ÂÓÇå íà÷àë â 1995 ãîäó äîöåíòîì íà êàôåäðå «ÒÌÑÏ» ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, â 1997 ãîäó áûë ïðèãëàø¸í ðàáîòàòü äîöåíòîì íà êàôåäðå «ÝÎÏ» ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó. Ñ 2007 ã. ðàáîòàþ â ÍÀÏÊÑå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå äîöåíòîì êàôåäðû «ÝÎÏ» è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó äîöåíòîì êàôåäðû «ÆÁÊ». Îäíàêî ñ ÂÓÇîì ñâÿçàí äàâíî, íà÷èíàÿ ñ 1969 ãîäà, êîãäà ÿ ïåðåâ¸ëñÿ èç Íîâîñèáèðñêîãî èíñòèòóòà èíæåíåðîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ñî 2-ãî êóðñà ñïåöèàëüíîñòè «Ìîñòû è òîííåëè» íà 2-é êóðñ çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ îáùåòåõíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñèìôåðîïîëüñêîãî ôèëèàëà Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÍÀÏÊÑ) ïî ñïåöèàëüíîñòè «ÏÃÑ».  1974 ãîäó çàêîí÷èë èíñòèòóò.  1986 ãîäó ïðèíÿò ñîèñêàòåëåì ïî êàôåäðå «ÆÁÊ». Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîçäàíèè îñíîâíûõ ôîíäîâ àêàäåìèè: ðàáîòàÿ ïðîðàáîì, à çàòåì íà÷àëüíèêîì ÑÓ-7 òðåñòà «Ñèìôåðîïîëüïðîìñòðîé», ðóêîâîäèë ñòðîèòåëüñòâîì «Îáùåæèòèå íà 540 ìåñò ïî óë. Ðîñòîâñêîé» è «Ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ¹3 ïî óë. Êèåâñêîé». Êðîìå íàçâàííûõ îáúåêòîâ, âìåñòå ñî ñâîèìè êîëëåãàìè ñòðîèë âîåííûå àýðîäðîìû â Ïðèìîðñêîì êðàå íà Äàëüíåì Âîñòîêå, â Ñèìôåðîïîëå - îáúåêòû ïòèöåôàáðèêè «Þæíàÿ», Ñèìôåðîïîëüñêîãî àýðîïîðòà, Ñèìôåðîïîëüñêîãî ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî çàâîäà, ÀÁÊ Ñèìôåðîïîëüñêîé êîæãàëàíòåðåéíîé ôàáðèêè, Ñèìôåðîïîëüñêèé çà-

âîä «Ñåëüõîçäåòàëü», Ñèìôåðîïîëüñêèé ïèâçàâîä, Àâòîòðàíñïîðòíûé òåõíèêóì, Ñèìôåðîïîëüñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ, Çäàíèå 2-é ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè, Ðåñïóáëèêàíñêèé äâîðåö êóëüòóðû ïðîôñîþçîâ, Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ðåàáèëèòàöèè çðåíèÿ, Ðóññêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èì. Ãîðüêîãî, Ðåñïóáëèêàíñêèé äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð, Çäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû Êðûìà, øêîëû è äåòñêèå ñàäû, ìàãàçèíû, æèëûå äîìà, ðàéîííûå êîòåëüíûå è äðóãèå îáúåêòû. Íà-

ãðàæä¸í â 1966 ã. Ïî÷¸òíîé Ãðàìîòîé ÖÊ ÂËÊÑÌ è ìåäàëüþ «Äâàäöàòü ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå 1941-1945 ã.ã.», â 1974 ãîäó çíàêîì «Ïîáåäèòåëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ 1973 ãîäà», â 1975 ãîäó çíàêîì «Óäàðíèê äåâÿòîé ïÿòèëåòêè», â 1985 ãîäó Ïðåìèåé Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, â 1990 ãîäó ìåäàëüþ «ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ»; â 1998 ãîäó èçáðàí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì Êðûìñêîé Àêàäåìèè íàóê, â 2000 ã. ïðèñâîåíî çâàíèå «ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ», â 2001 ãîäó çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íàãðàæä¸í ãðàìîòîé Êðûìñêîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà è Âñåêðûìñêîé äåòñêî-ìîëîä¸æíîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäûå òàëàíòû»,

â 2003 ãîäó èçáðàí ÷ëåíîìêîððåñïîíäåíòîì Àêàäåìèè ñòðîèòåëüñòâà Óêðàèíû. Íî ñàìàÿ áîëüøàÿ íàãðàäà äëÿ ìåíÿ ýòî ìîè äåòè: äî÷ü Íàòàëüÿ - âûïóñêíèê ÍÀÏÊÑ, èíæåíåð- ñòðîèòåëü, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, ðàáîòàåò äîöåíòîì â Êðûìñêîì ýêîíîìè÷åñêîì èíñòèòóòå Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà; ñûí Àëåêñàíäð -

Ñòóäåí÷åñêèé ñòðîéîòðÿä ñ ðåêòîðîì ÂÓÇà À.Ï.Òðîùåíîâñêèì è ïðîðàáîì Á.À. Ïóøêàð¸âûì íà ñòðîèòåëüñòâå 3-ãî êîðïóñà áóäóùåé Àêàäåìèè

âûïóñêíèê ÌÃÓ, ðàäèîàñòðîíîì, êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êðûìñêîé àñòðîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè. Íàïðàâëåíèå ìîèõ íàó÷íûõ èçûñêàíèé: æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè èç øëàêîùåëî÷íûõ áåòîíîâ, ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå â ñòðîèòåëüñòâå, òåõíîëîãèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.  ýòîì íàïðàâëåíèè èçäàíî áîëåå 20 ïå÷àòíûõ ðàáîò. Ïîääåðæèâàþ äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñî ìíîãèìè âûïóñêíèêàìè è ìîèìè ñåãîäíÿøíèìè êîëëåãàìè ïî ðàáîòå â ÍÀÏÊÑ, à òàêæå ñ âûïóñêíèêàìè è ìîèìè áûâøèìè êîëëåãàìè ïî ðàáîòå âíå ÍÀÏÊÑ: Ãèáà Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ - áûâøèé íà÷àëüíèê «Êðûìêàíàëñòðîé», Øèðîêèé Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ãëàâíûé èíæåíåð ñëóæáû çàêàç÷èêà «Âîåíñòðîÿ», Ìîðîç Âàäèì Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÓÊÑà Ñîâìèíà Êðûìà, Ãðîññó Ôåäÿ - äèðåêòîð ìàëîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ã. Ñàêè, Áàðêîâ ßêîâ Èîñèôîâè÷ -ïðåçèäåíò «Ñêèô-8 8», Ìàëþê Èðèíà Âëàäèìèðîâíà íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîòåõíè÷åñêîãî îòäåëà ÓÊÑà Ñîâìèíà Êðûìà, Êîìèññàðîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð Ñåâàñòîïîëüñêîé äèðåêöèè ÎÎÎ ôèðìû «Êîíñîëü ËÒÄ» è ìíîãèìè äðóãèìè. Ìîè óâëå÷åíèÿ ïîìèìî ðàáîòû?  ìîëîäûå ãîäû áûë ðàçíîñòîðîííèì ñïîðòñìåíîì - óâëåêàëñÿ áîðüáîé: âîëüíîé, êëàññè÷åñêîé, «Ñàìáî», õîðîøî èãðàë â âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ôóòáîë, çàíèìàëñÿ ë¸ãêîé àòëåòèêîé. Áûë ÷åìïèîíîì Êðûìà ïî áîðüáå «Ñàìáî», ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà ïî âîëüíîé áîðüáå, ÷åìïèîíîì ã. Ñèìôåðîïîëÿ ïî âîëåéáîëó, ÷åìïèîíîì Êðûìà â áåãå íà 800ì ñðåäè ðàáîòíèêîâ ãîñó÷ðåæäåíèé. Íî ýòî âñ¸ â ïðîøëîì, à ñåé÷àñ, êîãäà åñòü âðåìÿ, ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðþ ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è, ïðè ñëó÷àå, èãðàþ â øàõìàòû, è åù¸ ìíå íðàâèòñÿ âîçèòüñÿ âèíîãðàäîì. Ïîæåëàíèÿ ñòóäåíòàì è êîëëåãàì: çäîðîâüÿ, ëþáâè, òåðïåíèÿ, íàñòîé÷èâîñòè, óäà÷è, òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ è íèêîãäà íå ñäàâàòüñÿ íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ: îòñòóïèòü èíîãäà ìîæíî - ñäàâàòüñÿ íåëüçÿ!


12

Èíòåðâüþ ñ âåäóùèìè ó÷åíûìè ÍÀÏÊÑ

Êîâàëåâ Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ êàíäèäàò àðõèòåêòóðû, ïðîôåññîð

Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ ðîäèëñÿ 13 èþíÿ 1932ã. â ñ. Òðîèöê, Òàòàðñêîãî ðàéîíà, Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë èíñòèòóò èì. Ðåïèíà Àêàäåìèè õóäîæåñòâ ÑÑÑÐ, àðõèòåêòóðíûé ôàêóëüòåò â 1959ã. Ñ 1959ã. ïî 1986ã. - ðàáîòà â ïðîåêòíûõ èíñòèòóòàõ ÑÑÑÐ: â ãîðîäàõ Ñâåðäëîâñê, Ãîðüêèé,Ñî÷è, ñ 1982ã. - â ã. Ñèìôåðîïîëå: «ÊðûìÍÈÈÏðîåêò», Ñ 1986 ã.- ðàáîòà â Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàâåäóþùèì êàôåäðîé Àðõèòåêòóðà ïðîìûøëåí-

íûõ è ãðàæäàíñêèõ çäàíèé, ñ 1997 ã. çàâåäóþùèì êàôåäðîé Àðõèòåêòóðíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Êâàëèôèêàöèÿ: Êàíäèäàò àðõèòåêòóðû, Çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð Óêðàíû, ïðîôåññîð ÍÀÏÊÑ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Óêðàèíñêîé àðõèòåêòóðíîé àêàäåìèè, ×ëåíêîððåñïîíäåíò Êðûìñêîé àêàäåìèè íàóê, ìåäàëü«Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû». Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòíîé, íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: Çàïðîåêòèðîâàíî è ïîñòðîåíî áîëåå 50 îáúåêòîâ è îñóùåñòâëåíî 7 ñêóëüïòóðíûõ ðàáîò. Íàèáîëåå çíà÷èìûå: êèíîêîíöåðòíûé êîìïëåêñ íà 2500 ìåñò â ã. Ñâåðäëîâñêå, êîíêóðñíûé ïðîåêò íà öåíòð ã. Ãîðüêîãî (2-ÿ ïðåìèÿ Ãîññòðîÿ ÑÑÑÐ), ïðîåêò äåòàëüíîé ïëàíèðîâêè öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã. Ãîðüêîãî, Öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü èì. Â.È. Ëåíèíà, ãîñòèíèöà íà 880 ìåñò è ðÿä ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, æèëûå

ðàéîíû è ìèêðîðàéîíû â ã. Ñî÷è, êîíêóðñíûé ïðîåêò íà öåíòð ã. Íîâîðîññèéñêà (1 ïðåìèÿ Ãîñãðàæäàíñòðîÿ ÑÑÑÐ). Èç ñêóëüïòóðíûõ ðàáîò: ïàìÿòíèê Êóëèáèíó â ïàðêå èì. Êóëèáèíà, ïàìÿòíèê A.M. Ãîðüêîìó è êîìïëåêñ «Âîëãàðÿì-äîáðîâîëüöàì» â ã. Ãîðüêîì (íûíå Íèæíèé Íîâãîðîä).  ÊðûìÍÈÈïðîåêòå âûïîëíåí ðÿä íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, èç íèõ: «Ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ êóðîðòíîãî ðàéîíà «Áîëüøàÿ ßëòà íà 2000-é ãîä», è ðåêîíñòðóêöèÿ çäðàâíèöû «ÀéÄàíèëü».  ÍÀÏÊÑå - ðàçðàáîòàíû íàó÷íûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè çäðàâíèö «Íèæíÿÿ Îðåàíäà», ñàíàòîðèé èì. Äçåðæèíñêîãî â Êðûìó, ïðîåêò äåòàëüíîé ïëàíèðîâêè «Þæíîé êóðîðòíîé çîíû» â ã. Ñåâàñòîïîëå è äð. ðàáîòû. Íàèáîëåå çíà÷èìûå ïóáëèêàöèè: «Àðõèòåêòóðíîïðîñòðàíñòâåííîå ðåøåíèå áåðåãîâûõ òåððèòîðèé öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã. Ãîðüêîãî», «Ñåðèÿ ìàòåðèàëîâ ïî çàñòðîéêå ã. Ãîðüêîãî ê åãî 750-ëåòèþ», «Íàó÷íîïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî óïîðÿäî÷åíèþ àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ñëîæèâøèõñÿ êóðîðòíî-ñåëèòåá-

íûõ îáðàçîâàíèé ÞÁÊ», «Ïðîãíîçû ðàññåëåíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ã. ßëòû»,«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïëàíèðîâêè íàñåëåííûõ ìåñò, îáüåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé äëÿ óñëîâèé Êðûìà», «Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ê âûïîëíåíèþ êóðñîâîé ðàáîòû äëÿ ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè «Ãîðîäñêîå ñòðîèòåëüñòâî»^ «Ïëàíèðîâêà ãîðîäà», «Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ê âûïîëíåíèþ äèïëîìíîãî ïðîåêòà äëÿ ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ñòðîèòåëüñòâî», «Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïî ðåêîíñòðóêöèè æèëîãî îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ñëîæíîãî ðåëüåôà, ñåéñìèêè è óíèêàëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè íà ïðèìåðå ïîñ. Êîðåèç», àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî ¹ 1754576 ïî çàÿâêå 4845093 «Ïëàâó÷èé ïëÿæ», Äèïëîì Óêðàèíñêîé àêàäåìèè àðõèòåêòóðû, Áëàãîäàðíîñòü Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ðåñïóáëèêè «Êðûì».

Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ èíôîðìèðóåò 12 äåêàáðÿ 2007ã. ñîñòîÿëàñü Êðûìñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ «Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ãåíäåðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â Óêðàèíå». Ãëàâíûå òåìàòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ: - Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè – ãåíäåðíûé àñïåêò; - Ãåíäåð è îáùåñòâî: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà; - Ðàâåíñòâî ïðàâ è âîçìîæíîñòåé: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü; Êîíôåðåíöèÿ ïðîâîäèëàñü ïî èíèöèàòèâå Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ, Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è ãåíäåðíîé ïîëèòèêè ÀÐÊ. Çàÿâèëè î ñâîåì ó÷àñòèè è æåëàíèè îïóáëèêîâàòü äîêëàäû áîëåå 100 ìîëîäûõ ó÷åíûõ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ âóçîâ Êðûìà, âûñòóïèëè ñ äîêëàäàìè è ñîîáùåíèÿìè áîëåå 40 ÷åëîâåê. Ñ îñîáûì âíèìàíèåì ó÷àñòíèêè çàñëóøàëè ñîîáùåíèÿ «Âëèÿíèå ãåíäåðíûõ îñîáåííîñòåé íà ìåæëè÷íîñòíîå âçàèìîäåéñòâèå», «Æåíñêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî: îñîáåííîñòè è ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ», «Ãåíäåð è ÿçûê», «Ãåíäåðíàÿ äåìîêðàòèÿ è óêðàèíñêàÿ ïåðñïåêòèâà», «Äèñêðèìèíàöèÿ íà ðûíêå òðóäà», «Óêðàèíñêèå æåíùèíû – àðõèòåêòîðû: æèçíåííûé è òâîð÷åñêèé ïóòü», «Ãåíäåð è ðåëèãèÿ» è äðóãèå. À. Èáðàãèìîâà ó÷àñòíèöà êîíôåðåíöèè ñòóäåíòêà ÔÝÌ ãð. ÝÏ-203


13

Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ! Ïîçäðàâëÿåì! Çàâåäóþùåãî êàôåäðîé «Âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðíîé òåõíèêè» ïðîôåññîðà Ëåîíèäà Äàâèäîâè÷à Ñóááîòêèíà ñ þáèëååì 70-ëåòèåì ñî Äíÿ Ðîæäåíèÿ! Ëåîíèä Äàâèäîâè÷ – âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, äëèòåëüíîå âðåìÿ ðàáîòàë â ã. Ñâåðäëîâñêå è Áðåñòå â êà÷åñòâå àññèñòåíòà, íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèé âîäîñíàáæåíèÿ è î÷èñòêè ïðîìñòîêîâ Ìèíèñòåðñòâà öâåòíûõ ìåòàëëîâ ÑÑÑÐ â Óðàëüñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå, ÍÈÈ Àêàäåìèè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, äîöåíòîì êàôåäðû Áðåñòñêîãî èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà. Ñ 1980 ã. Ë.Ä. Ñóááîòêèí ðàáîòàåò â íàøåì âóçå â êà÷åñòâå äîöåíòà, ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå (1994 – 1998ãã.), çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ÂÈÑÒ. Ïðîôåññîð Ñóááîòêèí Ë.Ä. – àâòîð áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íàó÷íûõ òðóäîâ, àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèÿ â îáëàñòè î÷èñòêè âîäû, áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå. Ëåêöèè Ëåîíèäà Äàâèäîâè÷à è ñïåöêóðñû ïîëüçóþòñÿ îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ñòóäåíòîâ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå âîäíîãî õîçÿéñòâà ÀÐÊ. Æåëàåì Âàì, Ëåîíèä Äàâèäîâè÷, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè «Vivat Àêàäåìèÿ»

̳í³ñòåðñòâî îñ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³äçíà÷èëî ñóìë³ííó ïðàöþ, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàóêîâî¿ ñôåðè äåêàíà ôàêóëüòåòó åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó ïðîôåñîðà Áåðåæíó ²ðèíó ³êòîð³âíó Ïî÷åñíèì Çíàêîì «Çà íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ» òà çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ô³íàíñ³â òà êðåäèòó ïðîôåñîðà Âîðîáéîâà Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à Ïî÷åñíîþ Ãðàìîòîþ

25 æîâòíÿ 2007ð.íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 29.051.01 ó Ñõ³äíîóêðà¿íñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.. Âîëîäèìèðà Äàëÿ (ì.Ëóãàíñüê) ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ìåíåäæìåíòó íàøî¿ Àêàäå쳿 Öâåòêîâà ².². çàõèñòèëà äèñåðòàö³þ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ íàóê, ñïåö³àëüí³ñòü 08.00.04 – Åêîíîì³êà, óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè. Òåìà äîñë³äæåííÿ: «Ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïåðñîíàëó ï³äïðèºìñòâà». Àïðîáàö³ÿ çàïðîïîíîâàíî¿ äèñåðòàíòîì ìîäåë³ îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïåðñîíàëó áóëà ïðîâåäåíà ó ÂÀÒ «Ñóäíîáóä³âíèé çàâîä «Çàë³â», ÇÀÒ «Ñ³ìôåðîïîëüñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä «Ïðîãðåñ», Âàò çàâîä «Ô³îëåíò», ÂÀÒ «Ñåâàñòîïîëüñüêèé ìîðñüêèé çàâîä». Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ îïóáë³êîâàí³ â 17 ïðàöÿõ, âèñíîâêè òà ïðîïîçèö³¿ àâòîðà áóëè ñõâàëåí³ Âñåóêðà¿íñüêèìè òà ì³æíàðîäíèìè íàóêîâî-ïðàêòè÷íèìè êîíôåðåíö³ÿìè. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Vivat Àêàäåì³ÿ» ùèðî â³òຠÖâåòêîâó ²çàáåëëó ²âàí³âíó òà ¿¿ íàóêîâîãî êåð³âíèêà ß÷ìåíüîâó Âàëåíòèíó Ìàð’ÿí³âíó ç óñï³øíèì çàâåðøåííÿì íàóêîâîãî ïîøóêó.


14

Êóëüòóðà ðå÷è Ñëîâà – ýòî íå ïðîñòî çâóêè. Ñëîâî ðîæäàåòñÿ ìûñëüþ. Îíî ìàòåðèàëüíî. Ïî ñóùåñòâó, óïîòðåáëåíèå ñëîâà íå îòëè÷àåòñÿ îò äåë – äåéñòâèé. Ñëîâîì ìîæíî âîçâûñèòü ÷åëîâåêà èëè âûçâàòü ó íåãî äåïðåññèþ, ëå÷èòü è, íàîáîðîò, - óáèâàòü è îòðàâëÿòü äóøó. Ñëîâî – ýòî îñíîâíîå ëåêàðñòâî, èñïîëüçóåìîå ïñèõîòåðàïåâòîì ïðè ëå÷åíèè ðÿäà çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå àëêîãîëèçìà è íàðêîìàíèè. Ê ñîæàëåíèþ, ðóãàòåëüíûå ñëîâà ñòàëè íîðìîé â ñîâðåìåííî ÿçûêå. Ìàò ñëûøèòñÿ íà óëèöàõ, â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, øèðîêîé ðåêîé ëüåòñÿ ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ. Ñêâåðíîñëîâèå ïðîñêàëüçûâàåò è â ðàçãîâîðå ðîäèòåëåé ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè, ïîðîé äàæå â «íåæíîé» áåñåäå âëþáëåííûõ. Ñîðåâíóþòñÿ â ðóãàíè ïîýòû è õóäîæíèêè, âðà÷è è ó÷èòåëÿ. Íå îòñòàþò îò íèõ ñòóäåíòû è øêîëüíèêè, ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè, áåçðàáîòíûå. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðíûõ ñëîâ â ðàçãîâîðíîé ðå÷è ñòàëî ÷óòü ëè íå ïðèçíàêîì «õîðîøåãî òîíà» Áðàííûå ñëîâà äàëåêî íå âñåãäà áûëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé «êóëüòóðû».

Ñêàçàëîñü è íàñëåäèå âîéí, è ñòàâøèé ïîïóëÿðíûì ìåñòå÷êîâûé îäåññêèé æàðãîí, è îïðåäåëåííàÿ êðèìèíàëèçàöèÿ îáùåñòâà, èìåâøàÿ ìåñòî â ïîñëåäíèå ãîäû. Íî óäèâèòåëüíî, ÷òî ñðåäè ñîâðåìåííîé «áðàòâû» òàê íàçûâàåìàÿ «ôåíÿ» âûïîëíÿåò òó æå ôóíêöèþ, ÷òî è ôðàíöóçñêèé ÿçûê â ñðåäå ðóññêîãî äâîðÿíñòâà XIX âåêà. Ïðàâ áûë Èâàí Áóíèí, ïèñàâøèé â «Ïîêàÿííûõ äíÿõ», ÷òî íåîòúåìëåìûì ïðèçíàêîì òîðæåñòâóþùåãî õàìà ñòàëà îòáîðíàÿ ìàòåðíàÿ ðóãàíü. Ïðèâû÷êà ê ñêâåðíîñëîâèþ ôîðìèðóåò íðàâñòâåííûé îáëèê ÷åëîâåêà, ÿâëÿÿñü ïðèçíàêîì äóõîâíîãî è íðàâñòâåííîãî åãî ðàçëîæåíèÿ. Ñêâåðíîñëîâ» ïîõîæ íà îäåðæèìîãî, ãîâîðèò îäèí ìóäðåö, êàæåòñÿ, ÷òî ó íåãî ïðÿìàÿ êèøêà, ïîòåðÿâ ñâîå íàçíà÷åíèå ïîäâåäåíà ê ãîðëó ñî âñåìè âûòåêàþùèìè èç ýòîãî ïîñëåäñòâèÿìè. Ïðèñòóïû ðàçäðàæåíèÿ, êîòîðûå ñêâåðíîñëîâ ñîâåðøåííî íå ñìîæåò ñäåðæèâàòü, ïîäîáíû ïîâòîðÿþùèìñÿ ïðèñòóïàì ñëîâåñíîé äèçåíòåðèè. Ñëîâà íå èñ÷åçàþò áåññëåäíî, ïîýòîìó ïîìåùåíèå, ãäå ïîñòîÿííî ñëû-

øèòñÿ áðàíü è ñêâåðíîñëîâèå â äóõîâíîì îòíîøåíèè ñòàíîâèòñÿ ïîõîæèì íà «îáùåñòâåííûé òóàëåò, êîòîðûé íèêîãäà íå óáèðàåòñÿ». Áûòóåò îøèáî÷íîå ìíåíèå, ÷òî ðóãàòåëüñòâà êàê áû îñâîáîæäàþò ïñèõèêó îò íåãàòèâíûõ ýìîöèé - áðåä! Îíè ñíèæàþò ïñèõîëîãè÷åñêèé è äóõîâíûé èììóíèòåò ÷åëîâåêà, äåëàÿ åãî óÿçâèìûì äëÿ öåëîãî ðÿäà ïîðîêîâ, à çíà÷èò è áîëåçíåé, êîòîðûå îíè íåñóò. Ïîâòîðÿÿ íåêîòîðûå ãíèëûå, ïî ñóùåñòâó íåíóæíûå ñëîâà, ìû çà÷àñòóþ äàæå íå çàäóìûâàåìñÿ îá èõ èñòèííîì ñìûñëå è íàçíà÷åíèè. À ýòî òîæå âåñüìà íå áåçîáèäíî. Ñêâåðíîñëîâèå ïðîèçîøëî îò ñëîâà «ñêâåðíà».  ñëîâàðå Äàëÿ ìîæíî íàéòè ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå: «Ñêâåðíà» – ìåðçîñòü, ãàäîñòü, ïàêîñòü, âñå ãíóñíîå, ïðîòèâíîå è îòâðàòèòåëüíîå…» Òàê, îáçûâàÿ êîãî-ëèáî ñëîâàìè «äóðàê» ìû äàæå íå ïîäîçðåâàëè, ÷òî æåëàåì ñâîåìó îïïîíåíòó âå÷íîãî áåñïîêîéñòâà – êàê â ýòîé, òàê è â ïîòóñòîðîííåé æèçíè, - ëèøåíèÿ ìèðà è ïîêîÿ. «Ñâîëî÷ü» – îçíà÷àåò –

ìóñîð, ïàäàëü, ÷òî ñâàëèâàþò â êó÷ó, ÷òîáû âûáðîñèòü. «Ìåðçàâåö» – ìåðçëûé, õîëîäíûé, áåññåðäå÷íûé. «Ïàðøèâûé» – áîëüíîé íåèçëå÷èìîé áîëåçíüþ – ïàðøîé, ïðîêàçîé. ×åëîâåê, èçãíàííûé îòîâñþäó, îòâåðæåííûé. Âîò êàêîé ñìûñë çà÷àñòóþ âëîæåí â ñëîâà, êîòîðûìè ìû îäàðèâàåò îêðóæàþùèõ. ßçûê «óêðîòèòü» êòî-òî íå ìîæåò, êòî-òî íå õî÷åò. È åñëè ýòî çëîé ÿçûê, òî îí èñïîëíåí ñìåðòîíîñíîãî ÿäà. Ìû ãîâîðèì ãàäêîå, êîëêîå ñëîâî ÷åëîâåêó è ýòèì íàïîëíÿåì åãî äóøó ãîðå÷üþ, îáèäîé, äîñàäîé. Âðåä îò ïîäîáíûõ ñëîâ î÷åâèäåí. Âçàèìíûå îñêîðáëåíèÿ ðîæäàþò íåãàòèâíûå ýìîöèè ó îáîèõ ñîáåñåäíèêîâ, à ñëåäîâàòåëüíî, îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàþòñÿ íà çäîðîâüå è òîãî, è äðóãîãî. Äàâàéòå íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ïîáåäèì õàìà â ñàìîì ñåáå. Âñïîìíèì, ÷òî ñêàçàíî î ñëîâå â Åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ: «Çà âñÿêîå ïðàçäíîå ñëîâî, êàêîå ñêàæóò ëþäè, Äàäóò îíà îòâåò â äåíü Ñóäà».

Ì. Ñåãàëîâ. Âðà÷ïñèõîòåðàïåâò

Óðàãàí Íàâåðíîå, íåò â íàøåé Àêàäåìèè òàêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû «íà ñîáñòâåííîé øêóðå» íå ïðî÷óâñòâîâàë ïðîí¸ñøèéñÿ íàä Êðûìîì 11 íîÿáðÿ óðàãàí. Ïîñëåäñòâèÿ î÷åâèäíû äî ñèõ ïîð: ïîâàëåííûå äåðåâüÿ, áèòûå ñò¸êëà è ñîðâàííûé ñ êðûø øèôåð, ïîãíóòûå âûâåñêè, à òàêæå ëè÷íûé äèñêîìôîðò, âûçâàííûé îòêëþ÷åíèåì ñâåòà, âîäû è òåïëà â äîìàõ. Íî íàìíîãî õóæå âñ¸ – òàêè ïðèøëîñü íå íàì ñ âàìè, à íàøåé êðûìñêîé ýêîëîãèè, êîòîðîé âñëåäñòâèå óðàãàíà áûë íàíåñ¸í òàêîé óùåðá, ÷òî íà èñïðàâëåíèå ïîíàäîáèòñÿ íå îäèí ãîä.  ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò îá ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôå â ׸ðíîì è Àçîâñêîì ìîðå.  ðåçóëüòàòå áåñïðåöåäåíòíîãî ÷èñëà ïðîèñøåñòâèé â Àçîâñêîì è ×åðíîì ìîðÿõ – çà îäèí äåíü çàòîíóëè ÷åòûðå ñóäíà, åùå øåñòü ñåëè íà ìåëü, êðîìå

òîãî, äâà òàíêåðà ïîëó÷èëè ïîâðåæäåíèÿ. â ðåçóëüòàòå êðóøåíèÿ òàíêåðà «Âîëãîíåôòü-139» íà áåðåãàõ Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ äî 10 òûñÿ÷ òîíí ìàçóòíîé ãðÿçè. Ïîëîñà çàãðÿçíåíèÿ àêâàòîðèè è áåðåãà Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà íåôòåïðîäóêòàìè ñîñòàâëÿåò 50 êèëîìåòðîâ. . Íàñêîëüêî ýòî îïàñíî äëÿ ìîðÿ è äëÿ íàñ, ìû óçíàâàëè ó çàâ. Êàôåäðû èíæåíåðíîé ýêîëîãèè ÍÀÏÊÑ Çèíàèäû Äìèòðèåâíû Ñàïðîíîâîé: «Îáèäíî è î÷åíü æàëü, ÷òî íåôòÿíîå ïÿòíî íå áûëî ñðàçó ëèêâèäèðîâàíî. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ìèðå ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ïî ñáîðó íåôòÿíûõ ïÿòåí ñ âîäíîé ïîâåðõíîñòè, òåõíîëîãèÿ ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò ñåáÿ, è ïîýòîìó äî ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ çàãàäêîé, â ñèëó êàêèõ òàêèõ ïðè÷èí ãîñóäàðñòâîì íå áûëà ïðîâåäåíà

ïîäîáíàÿ îïåðàöèÿ. Îäíàêî ñèëüíî ïàíèêîâàòü, îñîáåííî áóäóùèì ïðèåçæàþùèì òóðèñòàì, òîæå íå ñòîèò: ïÿòíî áóäåò äèñëîöèðîâàòü â îïðåäåë¸ííîé ìåñòíîñòè â ðàéîíå áåäñòâèÿ ñóäîâ, è äàëüøå ðàññ÷èòàííîãî ðàññòîÿíèÿ ðàñïëûâàòüñÿ íå áóäåò. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ìèðîâàÿ èñòîðèÿ ïîäîáíûõ êàòàñòðîô, åñòåñòâåííûì ïóò¸ì ïÿòíî ïîëíîñòüþ èñ÷åçíåò, ïîñòåïåííî âûïë¸ñêèâàÿñü íà áåðåã, ëèøü ÷åðåç 2 ãîäà. ×òî êàñàåòñÿ ïîïàâøåé â ìîðå ñåðû, òî îíà íå ðåàãèðóåò ñ ìîðñêîé âîäîé è ïðåäïîëîæèòåëüíî îíà îñÿäåò íà äíå ìîðÿ, è òàê òàì è îñòàíåòñÿ. Íå ìåíåå îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ âûçâàë ðàçáóøåâàâøèéñÿ âî âðåìÿ óðàãàíà øòîðì íà Çàïàäíîì ïîáåðåæüå, êîòîðîå áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëî îò ñèëüíûõ âîëí, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðàç-

áèòû ïëÿæíûå óêðåïëåíèÿ, êîòîðûå èòàê áûëè ñèëüíî ïîâðåæäåíû ïîñëå îêòÿáðüñêèõ øòîðìîâ ýòîãî ãîäà â òîì ðàéîíå». Æàëêî ýêîëîãèþ. È ýòèõ áåäíûõ âûïà÷êàííûõ â ìàçóòå ïòèö, è ïîãèáøóþ ðûáó, è ïëàíêòîí, è âîîáùå – âñ¸, ÷òî áûëî ðàçðóøåíî óðàãàíîì. È îáèäíåå âñåãî îò òîãî, ÷òî ìàñøòàáû êàòàñòðîôû ìîãëè áû áûòü ìåíüøå ïðè ïðàâèëüíîì îïåðàòèâíîì ðåàãèðîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòàíöèé. Óòåøàåò òîëüêî îäíî: íà Þæíîì è Âîñòî÷íîì áåðåãó ìû âñ¸ – òàêè ñìîæåì êóïàòüñÿ â ìîðå ýòèì ëåòîì - ýòî àáñîëþòíî áåçîïàñíî, çàãðÿçíåíèÿ â äàííûå ðàéîíû íå ïîïàäóò.

Ç.Ä.Ñàôðîíîâà çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé èíæåíåðíîé ýêîëîãèè


ÿê ìè ãîâîðèìî...

15

ßê ìè ãîâîðèìî... Ëþäè ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà äîïîìîãîþ ìîâè, îáì³í äóìêàìè, æèòòºâèì äîñâ³äîì çä³éñíþºòüñÿ â ïðîöåñ³ ìîâëåííÿ. ßê â³äîìî, ³ñíóâàííÿ ëþäñüêîãî êîëåêòèâó, âèðîáíèöòâà, òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, òâîð÷î¿ ïðàö³ íåìîæëèâå áåç ìîâè. ãîëîâíà ñêëàäí³ñòü â îâîëîä³íí³ óñíèì ìîâëåííÿì ïîëÿãຠó íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷àòè íà ñëóõ, ³íòó¿òèâíî äîö³ëüí³ñòü ÷è íåäîö³ëüí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ñëîâà, çâîðîòó, ³íòîíàö³¿, ìàíåðè ìîâè ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó. Çà âèñëîâîì ôðàíöóçüêîãî ïèñüìåííèêà Ëàðîøôóêî, ³ñòèííå êðàñíîìîâñòâî ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá ñêàçàòè âñå, ùî òðåáà, àëå íå á³ëüøå. Îòæå, áàãàòî ãîâîðèòè ³ áàãàòî ñêàçàòè - ïîíÿòòÿ íå òîòîæí³. Äî óñíîãî ä³ëîâîãî ìîâëåííÿ ñòàâëÿòüñÿ òàê³ âèìîãè: 1) òî÷í³ñòü ó ôîðìóâàíí³ äóìêè, íåäâîçíà÷í³ñòü; 2) ëîã³÷í³ñòü; 3) ñòèñë³ñòü; 4) â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ çì³ñòîì ³ ìîâíèìè çàñîáàìè; 5) â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ìîâíèìè çàñîáàìè òà îáñòàâèíàìè ìîâëåííÿ; 6) â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ìîâíèìè çàñîáàìè òà ñòèëåì âèêëàäó; 7) âæèâàííÿ ñòàëèõ ñëîâîñïîëó÷åíü; 8) ð³çíîìàí³òí³ñòü ìîâíèõ çàñîá³â; 9) íåøàáëîíí³ñòü ó ïîáóäîâ³ âèñëîâëþâàííÿ; 10)äîðå÷í³ñòü; 11) âèðàçí³ñòü äèêö³¿; 12) â³äïîâ³äí³ñòü ³íòîíàö³¿ ìîâëåííºâ³é ñèòóàö³¿. Êîæíà ä³ëîâà ëþäèíà ìຠâì³òè ïðàâèëüíî, ÷³òêî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè, âîëîä³òè óâàãîþ ñï³âðîçìîâíèêà. Äîïîâ³äü – îäíà ç íàéïîøèðåí³øèõ ôîðì ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â. Âîíà ïîðóøóº íîâ³ ïðîáëåìè, ùî ùå ïîòðåáóþòü âèð³øåííÿ; ìຠõàðàêòåð ãîñòðî¿ çëîáîäåííîñò³. Äîïîâ³äü º äóæå âàæëèâèì åëåìåíòîì ñèòå çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ (ïðèì³ðîì, ïîâ³äîìëåííÿ ñâ òî÷êè çîðó íà ïðîáëåìó íàóêîâî¿ òà ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿ òîùî). Ðîçð³çíÿþòü ïîë³òè÷í³, çâ³òí³, ä³ëîâ³ òà íàóêîâ³ äîïîâ³ä³. Âèãîëîøåííÿ äîïîâ³ä³ ïîòðåáóº ñåðéîçíî¿ ï³äãîòîâêè. Ïåðøèé êðîê ó ï³äãîòîâö³ – íàêðåñëèòè ìåòó òà çàâäàííÿ âèñòóïó, âèçíà÷èòè êîëî îõîïëþâàíèõ ïèòàíü. Âèñâ³òëþ âàëüí³ ïèòàííÿ ìàþòü ´ðóíòóâàòèñÿ íà íàé-

íîâ³øèõ äîñë³äæåííÿõ. Äîáèðàþ÷è ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî ïîâ³äîìëåííÿ áóäå òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíèì òà àêòóàëüíèì ëèøå çà óìîâè íàÿâíîñò³ ïðîìîâèñòèõ ïðèêëàä³â. Çàâåðøèâøè ï³äãîòîâêó, ñë³ä îðãàí³çóâàòè ³íôîðìàö³þ â ïåâí³ êàòåãîð³¿, íàäàòè ¿é ÷³òêîñò³, âèçíà÷èòè òà ñôîðìóëþâàòè âëàñíå áà÷åííÿ ïðîáëåìè. Äîïîâ³äü ñë³ä áóäóâàòè, äîòðèìóþ÷èñü òàêèõ âèìîã: - òåîðåòè÷íà îá´ðóíòîâàí³ñòü; - îïîðà íà ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë; - íàâåäåííÿ ïåðåêîíëèâèõ ïðèêëàä³â; - âëàñíå áà÷åííÿ ïðîáëåìè. Íàñòóïíèé êðîê – çàíîòîâóâàííÿ ïëàíó äîïîâ³ä³, ÿêà âêëþ÷àº: - âñòóï; - îñíîâíèé òåêñò (ñåðöåâèíà äîïîâ³ä³); - âèñíîâêè. Âñòóï. Ïî÷àòîê äîïîâ³ä³ º âèçíà÷àëüíèì ³ ïîâèíåí ÷³òêî é ïåðåêîíëèâî â³äáèâàòè ïðè÷èíó òà ìåòó âèñòóïó, ðîçêðèâàòè ñóòü êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, ì³ñòèòè äîêàçè. Ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ äîïîâ³äà÷à íà öüîìó åòàï³ - ïðèâåðíóòè é óòðèìàòè óâàãó àóäèòîð³¿.  îñíîâí³é ÷àñòèí³ âèêëàäàºòüñÿ ñóòü ïðîáëåìè, ³ äîòðèìóþ÷èñü ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíî¿ ñòðóêòóðè äîïîâ³ä³, íàâîäÿòüñÿ äîêàçè, ïîÿñíåííÿ, ì³ðêóâàííÿ. Ñë³ä ïîÿñíþâàòè êîæåí àñïåêò ïðîáëåìè, äîáèðàþ÷è ïåðåêîíëèâ³ öèôðè, ôàêòè, öèòàòè (ïðîòå ê³ëüê³ñòü ôàêò³â ìຠáóòè íå íàäòî âåëèêîþ - íàãðîìàäæåííÿ ³ëþñòàòèâíîãî ìàòåð³àëó íå ïîâèííî ïîãëèíàòè çì³ñòó äîïîâ³ä³). Âàðòî ïîäáàòè ïðî çâ’ÿçêè ì³æ ÷àñòèíàìè, ïîºäíàâøè ¿õ â ºäèíó ñòðóíêó ñèñòåìó âèêëàäó; âñ³ ïèòàííÿ ìàþòü âèñâ³òëþâàòèñÿ çáàëàíñîâàíî (ïðè öüîìó íå îáîâ’ÿçêîâî êîæíîìó ç íèõ ïðèä³ëÿòè îäíàêîâ³ ê³ëüê³ñòü ÷àñó). Ïîñò³éíî é óâàæíî ïîòð³áíî ñòåæèòè çà â³äïîâ³äí³ñòþ ì³æ ñëîâîì ³ òèì, ùî âîíî ïîçíà÷àº. Íàäçâè÷àéíî âàæëèâî ïðîäóìàòè, â ÿêèõ ì³ñöÿõ òåêñòó ïðòð³áí³ ñâîºð³äí³ «ë³ðè÷í³» â³äñòóïè, àäæå ñóö³ëüíèé òåêñò ïîãàíî ñïðèéìàºòüñÿ. Ïðèì³ðîì ó ïîë³òè÷íèõ äîïîâ³äÿõ äîö³ëüíî ðîçïîâ³ñòè àíåãäîò ÷è ÿêóñü êîìåíäó ³ñòîð³þ. Àíåêäîò - âèïðîáó-

âàíèé ³ ïåðåâ³ðèíèé ñïîñ³á óòðèìàòè óâàãó. Âèñíîâêè. ϳäñóìóéòå âñå ñêàçàíå. Âèñíîâêè ïåâíèì ÷èíîì ïîâèíí³ óçãîäæóâàòèñÿ ³ç âòóïîì ³ ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ çàãàëüíîìó ñòèëþ âèêëàäó. Ó òîìó ðàç³, ÿêùî ãîòóþ÷èñü äîâñòóïó, ïðîìîâåöü âèð³øèòü çàïèñàòè äîïîâ³äü íà ïàïåð³, éîìó ñë³ä âðàõóâàòè, ùî ðîçìîâíà ìîâà çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿºòñÿ â³ä ïèñåìíî¿. Òîìó íå âàðòî ãîâîðèòè òàê, ÿê ïèøåìî, íàâïàêè, ïîòð³áíî ïèñàòè òàê, ÿê ãîâîðèìî, àäæå ðîçìîâíà ìîâà ìåíüø ôîðìàë³çîâàíà, ìåíüø ñòðóêòóðîâàíà, â³ëüí³øà, ñïðèéìàºòüñÿ ëåãøå. Ïðè öüîìó íå ñë³ä íåõòóâàòè äîòðèìàííÿì çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ë³òåðàòóðíèõ íîðì ó êîðèñòóâàíí³ ëåêñè÷íèìè, ôîíåòè÷íèìè, ìîðôîëîã³÷íèìè ³ ñòèë³ñòè÷íèìè çàñîáàìè ìîâè, àäæå âàæëèâîþ óìîâîþ óñï³õó º áåçäîãàííà ãðàìîòí³ñòü. Ìîâëåííÿ ïîâèííî áóòè íå ò³ëüêè ïðàâèëüíèì, à é ëåêñè÷íî áàãàòèì, ñèíòàêñè÷íî ð³çíîìàí³òíèì. Âèñòóïàþ÷è, ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ íîòàòêàìè. Çâàæàþ÷è íà öå, áóëî á äîðå÷íî çàïèñàòè íàéá³ëüø âàæëèâ³ ðå÷åííÿ, ùîá ï³ä ÷àñ âèñòóïó â³äòâîðèòè ¿õ äîñë³âíî. îñòàííº ìîæå áóòèîñîáëèâî êîðèñíèì ó ïðîöåññ³ âèãîëîøåííÿ çàêëþ÷íî¿ ÷àñòèíè äîïîâ³ä³. Ïðàêòè÷í³ ïîðàäè ïðîìîâöåâ³: 1. ïîäÿêóéòå òîìó, õòî ïðåäñòàâèâ âàñ àóäèòîð³¿; 2. ÷³òêî íàçâ³òü òåìó âàøî¿ äîïîâ³ä³ òà ïðîáëåìó, ¿é ïðèñâÿ÷åíó; 3. ñòèñëî ïîÿñí³òü, ó ÿêèé ñïîñ³á âè àíàë³çóâàòèìåòå ïðîáëåìó, íà ùî íàñàìïåðåä çâåðíåòå óâàãó. Îáìåæòå ê³ëüê³ñòü àíàë³çîâàíèõ ó äîïîâ³ä³ ïèòàíü. Çàçíà÷òå, ÿêó â³çóàëüíó äîïîìîãó âè çà䳺òå (â³äåîô³ëüìè, ãðàô³êè, ä³àãðàìè, òàáëèö³, ³íø³ ³ëþñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè). Îäí³ºþ ç ïðîáëåì äîïîâ³ä³ º ñòðàõ ïåðåä àóäèòîð³ºþ. Öå ÿâèùå äîñèòü ïîøèðåíå ñåðåä äîïîâ³äà÷³â. ³í âèÿâëÿºòüñÿ ïîð³çíîìó: ìîæå òðåìò³òè ãîëîñ, ìîâ ï³ä ÷àñ ïåðøîãî îñâ³ä÷åííÿ ó êîõàíí³, ìîæå âêðèâàòèñÿ ÷åðâîíèìè ïëÿìàìè îáëè÷÷ÿ, í³áè äîïîâ³äà÷ ùîéíî â÷èíèâ ùîñü ãàíåáíå, ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïîâ³ëüíèì áëîêóâàííÿì áóäü-

ÿêèõ ïðîÿâ³â âîë³. Ö³ îçíàêè – ñïðàâæíÿ õàëåïà äëÿ äîïîâ³äà÷à. Íàéã³ðøå æ òå, ùî âîíè ëèøå ïîñèëþþòü ñòðàõ ³ ïðîìîâåöü çàçâè÷àé äóìຠâæå íå ïðî ëîã³÷íèé âèêëàä äóìîê, à ïðî ÿêîìîãà øâèäøå çàâåðøåííÿ ö³º¿ åêçåêóö³¿. ³í óñâ³äîìëþº, ùî ïðîÿâè ñòðàõó º î÷åâèäíèìè äëÿ ñëóõà÷³â, ³, ÿê íàñë³äîê, ïîñï³øàº, ùå á³ëüøå ïëóòàºòüñÿ, ùî ³íîä³ ïðèçâîäèòü äî çàâ÷àñíîãî çàâåðøåííÿ âèñòóïó. Ñòðàõ ïåðåä àóäèòîð³ºþ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä åìîö³éíîãî íàïðóæåííÿ, ùî ìîæå âèíèêàòè ï³ä ÷àñ ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â; îñòàííº º íàâ³òü íåîáõ³äíèì – íå íàòÿãíóòèé ëóê íå ìîæå âèïóñòèòè ñòð³ëó. Åìîö³éíî âð³âíîâàæåíèé ïðîìîâåöü çíà÷íî «íåáåçïå÷í³øèé» ó ñâî¿é íóäí³é ïðîìîâ³, àí³æ òîé, ó ÷èºìó íàñòðî¿ ïðèñóòíÿ çäîðîâà äîçà íåðâîâîãî çáóäæåííÿ. Õî÷à áîðîòüáà ç³ ñòðàõîì º äîñèòü ñêëàäíîþ, âñå æ ìîæíà äàòè äåê³ëüêà ïîðàä. Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî ãàðíî ï³äãîòóâàòèñÿ; íàéêðàùå çàïèñàòè âñþ äîïîâ³äü íà ïàïåð³, âèêëàâøè ¿¿ ðîçìîâíîþ ìîâîþ, à ïîò³ì ïðî÷èòàòè óãîëîñ. Ç ÷àñîì òåêñò âèñòóïó ìîæíà ïðî÷èòàòè ùå ðàç – ïåðåä äçåðêàëîì (âàðòî çðîáèòè öå äâ³÷³ àáî òðè÷³). Ïî-äðóãå, ñë³ä óÿâèòè ñåáå íà ì³ñö³ ñëóõà÷à, îö³íèòè ñâ³é âèñòóï êðèòè÷íî. ×è õîò³ëîñÿ á âàì ñïîñòåð³ãàòè çà òèì, ÿê ïðîìîâåöü íå ìîæå óíèêíóòè ïîðàçêè? Âè - çâè÷àéíà ëþäèíà, ÿê ³ ðåøòà, êîòð³ ïðèéøëè íà çóñòð³÷, ùîá ïî÷óòè ùîñü íîâå, ö³êàâå, à íå äëÿ òîãî, ùîá ìàðíóâàòè ÷àñ. Ïî-òðåòº, ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â ðàç³ ïîòðåáè âè çìîæåòå øâèäêî çîð³ºíòóâàòèñÿ, ï³äãëÿíóâøè ó çàïèñè. Íîòàòêè âàðòî çðó÷íî ðîçòàøóâàòè, ùîá íèìè îäðàçó ìîæíà áóëî ñêîðèñòàòèñÿ. Ïî-÷åòâåðòå, âàðòî øóêàòè ï³äòðèìêè â àóäèòîð³¿. Çàâæäè º ëþäè, êîòð³ óñì³õíóòüñÿ, êèâíóòü ÷è ÿêîñü ³íàêøå ñõâàëüíî â³äðåàãóþòü íà âàø âèñòóï. Îòæå, ùîá ïîçáóòèñÿ íåð³øó÷îñò³, íåñì³ëèâîñò³, âèêîðèñòîâóéòå êîæíó íàãîäó ïîòðåíóâàòèñÿ â ìîâëåíí³.

Çà ìàòåð³àëàìè íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà Ñ.Â. Ãóùèêà, Î.Â. Äèÿêà, Ñ.Â. Øåâ÷óêà «Ñó÷àñí³ ä³ëîâ³ ïàïåðè»


16 Çíàé ñâîé êðàé Ñóäüáà âèëëû «Ëåáåäü» âèòåëüíîé êðàñîòû ìîçàèêà, ðàñïîëîæåííàÿ â öåíòðàëüíîì õîëëå: ýòî âèä íà ñêàëèñòûé áåðåã è ëàçóðíîå ìîðå ïî êîòîðîìó ïëûâ¸ò êîðàáëü ñ àëûìè ïàðóñàìè… Âèëëà, âîçâåäåííàÿ â ñàìîì íà÷àëå XX âåêà, ïåðåæèëà âñå äðàìàòè÷åñêèå ïåðèîäû íàøåé

âàíèÿ.  1957 ãîäó âèëëà «Ëåáåäü» âîøëà â ñîñòàâ ñàíàòîðèÿ èì. Í. À. Ñåìàøêî – êðóïíåéøåé ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîé çäðàâíèöû Êðûìà. Íà ïåðâîì ýòàæå ðàñïîëîæèëèñü ìåäèöèíñêèå è ïðîöåäóðíûå êàáèíåòû, âòîðîé èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ îòäûõà-

Ðèñ. 1 Âèëëà «Ëåáåäü». Þæíûé ôàñàä. Ôîòî 1920-õ ãã.

 Êðûìó åñòü ìíîãî çàìå÷àòåëüíûõ ìåñò. Íî òîò, êòî ïîáûâàë â Ñèìåèçå, íèêîãäà íå çàáóäåò åãî óäèâèòåëüíîé êðàñîòû è î÷àðîâàíèÿ. Åãî íàçâàíèå â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îçíà÷àåò çíàê, ñèìâîë. Ïî îäíîé èç âåðñèé, íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò òîãî, ÷òî ñêàëà Äèâà (Äçèâà-Êàÿ), íà âåðøèíå êîòîðîé ïóòå-

 Ñèìåèçå è åãî áëèæàéøèõ îêðåñòíîñòÿõ ðàñïîëîæåíî ìíîãî ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è àðõèòåêòóðû. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ âèëëà «Ëåáåäü», íàõîäÿùàÿñÿ â ñàìîì öåíòðå Ñèìåèçà (ðèñ. 1). Îíà âûäåëÿåòñÿ ñâîåé êðàñîòîé è èçÿùåñòâîì, ïðèìåðîì åäèíñòâà çäàíèÿ è îêðóæàþùåãî ëàíäøàôòà. Â

Ðèñ. 3 Ôðàãìåíò ìîçàèêè â öåíòðàëüíîì õîëëå, óíè÷òîæåííûé «ðåñòàâðàöèåé»

øåñòâåííèêè â XIX âåêå åù¸ âèäåëè ñëåäû ñòðîåíèé (âîçìîæíî äîçîðíîãî ïóíêòà èëè ìàÿêà), âûñîêàÿ è äàëåêî âûäàþùàÿñÿ â ìîðå, ñëóæèëà íàâèãàöèîííûì çíàêîì - îðèåíòèðîì äëÿ ñóäîâ, ïðîïëûâàþùèõ ïî ìîðþ.

åå àðõèòåêòóðå áûëè øèðîêî èñïîëüçîâàíû ýëåìåíòû íåîêëàññèöèçìà: êîëîííû äîðè÷åñêîãî îðäåðà íà ñåâåðíîì è þæíîì ôàñàäàõ, áàðåëüåôû íà íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ñòåíàõ (ðèñ. 2). Èñòèííûì óêðàøåíèåì âèëëû ÿâëÿëàñü óäè-

Ðèñ. 2 Ëåáåäè ó ÷àøè. Ôðàãìåíò ëåïíîãî äåêîðà èíòåðüåðà.

èñòîðèè. Ïîñòðîåííàÿ Åëåíîé Ãðèãîðüåâíîé Êîøåâåðîâîé êàê ïàíñèîí äëÿ ñäà÷è àïàðòàìåíòîâ ñîñòîÿòåëüíûì îòäûõàþùèì, îíà â 1921 ãîäó ïðåâðàùåíà â ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêèé ñàíàòîðèé èì. Ì. Â. Ôðóíçå, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà ëå÷åíèè íåðâíî-ñîìàòè÷åñêèõ áîëüíûõ. Çäàíèå íåçíà÷èòåëüíî ïîñòðàäàëî ïðè çåìëåòðÿñåíèè 1927 ãîäà, è ïîñëå ðåìîíòà âíîâü âñòóïèëî â ýêñïëóàòàöèþ.  ãîäû Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âèëëà èñïîëüçîâàëàñü íå ïî íàçíà÷åíèþ. Ïîñëå âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò, â èþíå 1949 ãîäà â íåé âíîâü îòêðûëñÿ ñàíàòîðèé. Îäíàêî òåïåðü ïðîôèëü çäðàâíèöû èçìåíèëñÿ – â íåé ñòàëè ëå÷èòü ë¸ãî÷íûå çàáîëå-

þùèõ. Ê íà÷àëó 1990-õ çäàíèå, ïðèøåäøåå â àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå è òðåáóþùåå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ïåðåñòàëî ïðèíèìàòü áîëüíûõ. Çà 15 ëåò áåçäåéñòâèÿ ïðîâàëèëàñü êðûøà è ìåæýòàæíûå ïåðåêðûòèÿ, áûëè óêðàäåíû ðàìû è äâåðè. À íà÷àòàÿ â ýòîì ãîäó «ðåñòàâðàöèÿ» îêîí÷àòåëüíî óíè÷òîæèëà âèëëó êàê ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû, îñòàâèâ òîëüêî ôóíäàìåíò è ÷àñòü ñòåí, è óíè÷òîæèâ çíàìåíèòóþ ìîçàèêó è âñå ýëåìåíòû äåêîðà (ðèñ. 3, 4). Ñàìà ñîáîé ïðèõîäèò íà óì ïîãîâîðêà: «×òî èìååì íå õðàíèì, ïîòåðÿâøè – ïëà÷åì».

Î.Â. Èñàåíêî, àññèñòåíò êàôåäðè ÈÃÎÔ


Çíàé ñâîé êðàé

17

Òâîð÷åñêîå íàñëåäèå Ñèíàíà áîëüøèõ äåôîðìàöèé. Çàòåì ïî åãî ïðîåêòó â ðàçíûõ ÷àñòÿõ çäàíèÿ áûëî ñîîðóæåíî âîñåìü ìîùíûõ ïîäïîðîê-êîíòðôîðñîâ. Êîãäà ó÷åíèêè Ñèíàíà îáðàòèëèñü ê íåìó ñ âîïðîñîì: «Ó÷èòåëü, ïî÷åìó âîñåìü ïîäïîðîê?», îòâåò åãî áûë êðàòîê – «×òîáû íå ñîîðóæàòü äåâÿòóþ». Ñàìûì âûäàþùèìñÿ ñòðîåíèåì àðõèòåêòîðà ñ÷èòàåòñÿ êîìïëåêñ ìå÷åòè Ñóëåéìàíèå (ðèñ. 1). Îí áûë ïîñòðîåí â 1550 – 1557 ãîäàõ ïî ïðèêàçó ñóëòàíà Ñóëåéìàíà Çàêîíîäàòåëÿ. Âîêðóã ãëàâíîãî çäàíèÿ ìå÷åòè ðàçìåñòèëèñü âíóò-

Åâïàòîðèè, íàçûâàâøåéñÿ òîãäà øçë¸âîì è ïðèíàäëåæàâøåé òóðêàì, îêîëî 1552 ãîäà ïî ïðîåêòó Ñèíàíà áûëà ïîñòðîåíà ìå÷åòü Äæóìà-Äæàìè, ñîõðàíèâøàÿñÿ äî íàøèõ äíåé (ðèñ. 2). Õîäæà Ñèíàí óìåð â Ñòàìáóëå â 1588 ãîäó â âîçðàñòå 99 ëåò è áûë ïîõîðîíåí íà êëàäáèùå ó ìå÷åòè Ñóëåéìàíèå. Çà äîëãóþ æèçíü àðõèòåêòîðîì áûëî ñîçäàíî áîëåå òð¸õñîò ïîñòðîåê. Ñðåäè íèõ: 131 ìå÷åòü (81 ñîáîðíàÿ è 50 ìàëûõ), 55 ìåäðåñå, 19 ìàâçîëååâ, 7 áèáëèîòåê, 17 êàðàâàí-ñàðàåâ, 31 äâîðåö, 35

Ðèñ. 1 Ìå÷åòü Ñóëåéìàíèå. 1550 – 1557 ãã. Ñòàìáóë.

Ñðåäè çîä÷èõ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ âèäíîå ìåñòî çàíèìàåò òóðåöêèé àðõèòåêòîð Õîäæà Ñèíàí – àâòîð ìíîãèõ âûäàþùèõñÿ ïîñòðîåê â Ñòàìáóëå, Ýäèðíå, Àäðèàíîïîëå, Åâïàòîðèè è äðóãèõ ãîðîäàõ ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà. Õîäæà Ìèìàð Ñèíàí ðîäèëñÿ â 1489 ãîäó â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Òóðöèè â äåðåâíå Àãèðíà áëèç ãîðîäà Êàéñåðè. Ñóùåñòâóåò ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî â äåòñòâå åãî çâàëè Õðèñòîäóëîì è ïðîèñõîäèë îí èç íåáîãàòîé ãðå÷åñêîé ñåìüè, ïðèíÿâøåé èñëàì. Î þíîñòè âåëèêîãî àðõèòåêòîðà ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå èçâåñòíî. Ïîëó÷èâ ïåðâîíà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå îí ïîñòóïàåò íà âîåííóþ ñëóæáó â êîðïóñ ÿíû÷àð. Çäåñü ïðîÿâèëèñü åãî èíæåíåðíûå ñïîñîáíîñòè – îí ñëóæèò â ôîðòèôèêàöèîííîì îòðÿäå, ñîïðîâîæäàâøèì òóðåöêóþ àðìèþ âî âðåìÿ âîåííûõ ïîõîäîâ. Èçâåñòåí òàêîé ñëó÷àé.  âðåìÿ îäíîãî èç ïîõîäîâ ïîòðåáîâàëîñü âîçâåñòè ìîñò ÷åðåç áîëîòî. Íèêîìó èç èíæåíåðîâ íå

óäàëîñü ýòîãî ñäåëàòü. Òîãäà âûçâàëñÿ Ñèíàí, õîòÿ çíàë, ÷òî â ñëó÷àå íåóäà÷è ìîæåò ïîïëàòèòüñÿ ãîëîâîé. Îäíàêî ÷åðåç íåäåëþ ïåðåïðàâà áûëà ãîòîâà, à Ñèíàí ëè÷íûì ðàñïîðÿæåíèåì ñóëòàíà áûë íàçíà÷åí ñòàðøèì àðõèòåêòîðîì èìïåðèè. Íà ýòîì ïîñòó åìó ñóæäåíî áûëî ïðîáûòü 55 ëåò. Òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Õîäæè Ñèíàíà ñîâïàëà ñ ïåðèîäîì Âûñîêîãî Ðåíåññàíñà â Èòàëèè è äðóãèõ ñòðàíàõ åâðîïåéñêîãî Çàïàäà. Êàê è ìíîãèå ëþäè íàóêè è êóëüòóðû ýòîé ýïîõè, Ñèíàí áûë øèðîêî îáðàçîâàííûì ÷åëîâåêîì – àðõèòåêòîðîì, èíæåíåðîì, ìàòåìàòèêîì, àñòðîíîìîì è ôèëîñîôîì. Ñèíàíîì áûë óêðåïë¸í âûäàþùèéñÿ ïàìÿòíèê ìèðîâîé àðõèòåêòóðû - âèçàíòèéñêèé õðàì Ñâÿòîé Ñîôèè â Ñòàìáóëå, ïåðåñòðîåííûé ê òîìó âðåìåíè â ìå÷åòü. Ñíà÷àëà îí ñîâåðøèë íåâèäàííûé äî òîãî âðåìåíè øàã – â íàðóæíûå ñòåíû õðàìà ïîìåñòèë áîëåå ñòà ñòåêëÿííûõ ñòåðæíåé è íàáëþäàÿ çà íèìè îïðåäåëèë ìåñòà íàè-

Ðèñ. 2 Ìå÷åòü Äæóìà-Äæàìè. Îêîëî 1552 ã. Åâïàòîðèÿ.

ðåííèé äâîð ñ ôîíòàíîì, êëàäáèùå ñ óñûïàëüíèöàìè ñóëòàíà Ñóëåéìàíà è åãî æåíû Ðîêñîëàíû, ìåäðåñå (äóõîâíûå øêîëû), áèáëèîòåêè, áàíÿ, áåñïëàòíàÿ ñòîëîâàÿ äëÿ íóæäàþùèõñÿ ïðèõîæàí, êàðàâàíñàðàé, áîëüíèöà è ìàãàçèíû. Ýòîò ãðîìàäíûé êîìïëåêñ äîëæåí áûë âíóøàòü ëþäÿì ìûñëü î ìîùè ãîñóäàðñòâà è âåëè÷èè åãî ïðàâèòåëÿ. Ñ ýòîé æå öåëüþ ñòðîèëèñü ñîáîðíûå ìå÷åòè â ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ îãðîìíîé èìïåðèè. Â

áàíü è ìíîãî äðóãèõ ñîîðóæåíèé. Ìíîãèå èç íèõ ñîõðàíèëèñü è íàõîäÿòñÿ òåïåðü íà òåððèòîðèè ðàçíûõ ñòðàí. È êàæäûé êðûì÷àíèí, ïîáûâàâ â Åâïàòîðèè, ìîæåò óâèäåòü îäíî èç òâîðåíèé ãåíèàëüíîãî àðõèòåêòîðà.

Î.Â. Èñàåíêî, àññèñòåíò êàôåäðè ÈÃÎÔ


18

òåõÍÎâîñòè

Ïåðâûé âäîõ «ýëåêòðîííîãî íîñà» Ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèÿ õèìèè è õèìè÷åñêîé èíæåíåðèè Êàëèôîðíèéñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ñîçäàëè ðàáî÷óþ ìîäåëü «ýëåêòðîííîãî íîñà», ðàçëè÷àþùåãî çàïàõè.  óñòðîéñòâå èñïîëüçóåòñÿ íàáîð ñåíñîðîâ, â êîòîðûõ çàäåéñòâîâàíû ÷óâñòâèòåëüíûå ïîëèìåðíûå ïëåíêè, ñîñòîÿùèå èç ôàç,

îäíà èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåïðîâîäÿùåé, à äðóãàÿ ïðîâîäèò ýëåêòðîíû. Ïðîâîäÿùåé ôàçîé ìîæåò áûòü îðãàíè÷åñêèé ïîëèìåð èëè íåîðãàíè÷åñêèé ïðîâîäíèê. Íåïðîâîäÿùàÿ ôàçà ðàñøèðÿåòñÿ, ðåàãèðóÿ íà ìîëåêóëû, îáóñëàâëèâàþùèå çàïàõ. Ïðè ýòîì ñíèæàåòñÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü ïëåíêè, òàê êàê íàðóøàþòñÿ ñâÿçè

ìåæäó ìîëåêóëàìè ïðîâîäíèêà. Îäèí ñåíñîð ìîæåò ðåàãèðîâàòü íà íåñêîëüêî âåùåñòâ, êîòîðûå âûçûâàþò ðàçëè÷íîå èçìåíåíèå åãî ïðîâîäèìîñòè.  ñåíñîðàõ èñïîëüçóþòñÿ ïëåíêè, ïîðàçíîìó ðåàãèðóþùèå íà çàïàõè. Ïîýòîìó íàáîð ñåíñîðîâ ôèêñèðóåò ñïåöèôè÷åñêèé «îòïå÷àòîê» îïðåäåëåííîãî çàïàõà, êîòî-

ðûé ñèñòåìà çàïîìèíàåò. Àíàëèç çàïàõîâ, çàôèêñèðîâàííûõ «ýëåêòðîííûì íîñîì», ïðîèçâîäèòñÿ ñïåöèàëüíûìè àëãîðèòìàìè èëè èñêóññòâåííûìè íåéðîííûìè ñåòÿìè, ñîîáùàåò CNews.ru

 Ðîññèè ñîçäàëè êëàâèàòóðó äëÿ áëîíäèíîê

Ïåðâàÿ â ìèðå êëàâèàòóðà äëÿ áëîíäèíîê ïîÿâèëàñü â Ðîññèè. Ìàíèïóëÿòîð ðîçîâîãî öâåòà, ñîçäàííûé ýêñïåðòàìè êîìïàíèè Oldi, îòëè÷àåòñÿ íåñòàíäàðòíûìè îáîçíà÷åíèÿìè êëàâèø. Ñîçäàòåëè íåîáû÷íîãî ìàíèïóëÿòîðà ÷åðïàëè âäîõíîâåíèå èç èçâåñòíîé â Èíòåðíåòå êàðòèíêè, íà êîòîðîé èçîáðàæàëàñü êëàâèàòóðà, íàèáîëåå ïîäõî-

äÿùàÿ äëÿ äåâóøåê ñî ñâåòëûìè âîëîñàìè, ñ÷èòàþùèõñÿ áëàãîäàðÿ ìíîãî÷èñëåííûì àíåêäîòàì ëþäüìè íåäàëåêèìè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ òåîðèè, ñîãëàñíî êîòîðîé äåâóøêèáëîíäèíêè óñòóïàþò â èíòåëëåêòóàëüíîì ðàçâèòèè áðþíåòêàì èëè ðûæèì, ïîêà íå ñóùåñòâóåò. Íà îïèñàííîé êàðòèíêå çàïå÷àòëåíà êëàâèàòóðà, íà

êîòîðîé áûëî íàíåñåíî íåîáû÷íîå ïîÿñíåíèå å¸ ôóíêöèé: òàê, íà ïðîáåëå íàïèñàíî «Ñàìàÿ äëèííàÿ êíîïêà», íà êëàâèøå ââîäà – «Ñàìàÿ áîëüøàÿ êíîïêà» è ò.ä. Íà êëàâèàòóðå äëÿ áëîíäèíîê êàæäàÿ èç êíîïîê ïîäïèñàíà ïîäîáíûì îáðàçîì. Òàê, íà ôóíêöèîíàëüíûå êëàâèøè íàíåñåíà íàäïèñü «íåíóæíûå êíîïêè», à íàäïèñü Esc íà ñîîòâåò-

ñòâóþùåé êíîïêå çàìåíåíà ãîðàçäî áîëåå åìêèì «Íåò!». Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáî÷èå ïðîòîòèïû íåîáû÷íîé êëàâèàòóðû óæå èìåþòñÿ, òî÷íàÿ äàòà ïîÿâëåíèå ýòèõ óñòðîéñòâ â ïðîäàæå è èõ îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîêà íåèçâåñòíû,

www.Korrespondent.net

Íè÷åãî, êðîìå ôàêòîâ Ñàìîå áûñòðîðàñòóùåå ðàñòåíèå — ëèñòîêîëîñíèê ñúåäîáíûé (Êèòàé), åãî åæåñóòî÷íûé ïðèðîñò 40 ñì (1,7 ñì/÷àñ). Ñàìîå âåòðåíîå ìåñòî — Çåìëÿ Âèêòîðèè, íàõîäÿùàÿñÿ â Àíòàðêòèäå. Ñêîðîñòü âåòðà çäåñü äîñòèãàåò 215 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Êàæäóþ çèìó Ñåâåðíîå ïîëóøàðèå Çåìëè òÿæåëååò íà 10 òðèëëèîíîâ òîíí èç-çà íàêîïëåíèé ñíåãà è ëüäà. Ìåæäó îñòðîâå Áàëè è Ëîìáîê âñåãî 15 ìèëü, íî îíè îòëè÷àþòñÿ ñâîåé ôàóíîé áîëüøå, ÷åì Àíãëèÿ îò ßïîíèè. Äëèíà îðáèòû, ïî êîòîðîé Çåìëÿ äâèæåòñÿ âîêðóã Ñîëíöà, â 23 òûñÿ÷è ðàç áîëüøå äëèíû ýêâàòîðà Çåìëè. Çåìëÿ îñòðîâà Êèìîëîñ ñîñòîèò èç æèðíîãî ìûëüíîãî âåùåñòâà, êîòîðîå æèòåëè îñòðîâà èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ìûëà. Êàæäûå ïÿòü ëåò âåðõíÿÿ ãðàíèöà èîíîñôåðû îïóñêàåòñÿ íà êèëîìåòð. Ýòî ñâÿçûâàþò ñ ãëîáàëüíûì ïîòåïëåíèåì.  Äîëèíå Ñìåðòè æèâåò ñâûøå 15 âèäîâ ïòèö, 40 ìëåêîïèòàþùèõ, 44 ïðåñìûêàþùèõñÿ, 12 àìôèáèé, 13 ðûá, 545 ðàñòåíèé.  Àôðèêå îñòðîâà è ïîëóîñòðîâà çàíèìàþò òîëüêî 1/15 ÷àñòü åå òåððèòîðèè, â Àçèè — 1/5 ÷àñòü, à â Åâðîïå — 1/3 âñåé ïëîùàäè. Íà Þæíîì ïîëþñå îáíàðóæåíû áàêòåðèè, ðàçìíîæàþùèåñÿ ïðè ìèíóñ 12°Ñ.


19

Äåíü ðîæäåíèÿ âèðóñà ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ Zëîâðåäñòâî» — òàê íàçûâàåòñÿ íîâàÿ êíèãà ðóêîâîäèòåëÿ àíòèâèðóñíûõ èññëåäîâàíèé, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè «Ëàáîðàòîðèÿ Êàñïåðñêîãî» Åâãåíèÿ Êàñïåðñêîãî, â êîòîðîé îí ðàññêàçàë î ñâîåì âèäåíèè ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ äåë â âèðóñíîé è àíòèâèðóñíîé èíäóñòðèè. Õîòåë ýòîãî èëè íåò ÷åëîâåê-áðýíä, íî ýòîò 207ñòðàíè÷íûé òðóä ñòàë ñâîåãî ðîäà ïîäàðêîì åãî ïîäîïå÷íûì êî äíþ ðîæäåíèÿ. Êîìïüþòåðíûì âèðóñàì — õîðîøèì çíàêîìûì âñåõ ïîëüçîâàòåëåé â ìèðå — èñïîëíèëîñü 25 ëåò. Ïîçäðàâèì èõ ñ «äíåì âàðåíüÿ!» ×òî è ãîâîðèòü, êíèãó ÷èòàòü èíòåðåñíî. Ýòî è ïîíÿòíî. Ñàìà èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ âèðóñîâ, èõ ìãíîâåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïëàíåòå, âîçíèêíîâåíèå ìàñøòàáíûõ ýïèäåìèé, êîòîðûå îõâàòûâàëè ñîòíè òûñÿ÷ íåçàùèùåííûõ êîìïüþòåðîâ ïî âñåìó ìèðó, è áîðüáà ñ ýòèì íåâèäèìûì çëîì ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïî÷òè äåòåêòèâíûé ñþæåò. Íå ìåíåå ëþáîïûòíî áûëî óçíàòü, êàêèì îáðàçîì ñîçäàâàëèñü ïåðâûå ìåòîäèêè è ïðîäóêòû äëÿ èíôîðìàöèîííîé çàùèòû è êàê îíè ýâîëþöèîíèðîâàëè âìåñòå ñî âñå áîëåå óñëîæíÿþùèìèñÿ âðåäîíîñíûìè ïðîãðàììàìè.  èçäàíèå òàêæå âêëþ÷åíî ïðèëîæåíèå-ïîäàðîê äëÿ ÷èòàòåëåé, êîòîðîå ñîäåðæèò ïåðå÷åíü ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ òèïîâ è ñåìåéñòâ âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì, ñîçäàííûõ çà 25 ëåò, ïðîøåäøèõ ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ ïåðâîãî êîìïüþòåðíîãî âèðóñà. Êîíå÷íî, äëÿ ëþáîãî ïîëüçîâàòåëÿ êîìïüþòåðíûå âèðóñû — ýòî çëî. È Êàñïåðñêèé âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè áîðåòñÿ ñ íèìè íå ïîêëàäàÿ ðóê. Ïî âåðñèè àíàëèòèêîâ Virus.gr, ïðîòåñòèðîâàâøèõ ïðîäóêöèþ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé, àíòèâèðóñ Êàñïåðñêîãî âåðñèÿ 6.0.0.303 ðàçäåëèë ïåðâîå ìåñòî â ìèðîâîì ðåéòèíãå ëó÷øèõ àíòèâèðóñîâ ñ Active Virus Shield by AOL âåðñèÿ 6.0.0.299. Êîëè÷åñòâî çàôèêñèðîâàííûõ âèðóñîâ — à â èññëåäîâàíèè áûëî èñïîëüçîâàíî 147 òûñÿ÷ èõ îáðàçöîâ — äîñòèãëî ó íèõ 99,62%. Ñàì ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ è åæåãîäíîãî ðîñòà êîëè÷åñòâà çëîâðåäíûõ ïðîãðàìì ïîçâîëèë Åâãåíèþ Êàñïåðñêî-

ìó ñòàòü âëàäåëüöåì êîíòðîëüíîãî ïàêåòà àêöèé îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ 1Ò-êîìïàíèé ìèðà ñ ãîäîâûì îáîðîòîì, ïî íåêîòîðûì îöåíêàì, îêîëî $60 ìëí. Íàâåðíîå, ïîýòîìó òðóäíî îòäåëàòüñÿ îò îùóùåíèÿ, ÷òî â îïèñàíèÿõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ âðåäîíîñíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñêâîçèò íåêàÿ ñèìïàòèÿ Åâãåíèÿ ê ýòèì çëîâðåäíûì ìèêðîîðãàíèçìàì. ÁÈÒÂÀ ÄËÈÍÎÉ Â ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ Òåðìèí «âèðóñû» âîøåë â óïîòðåáëåíèå â êîìïüþòåðíîé ñðåäå â 1984 ãîäó è ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìîãî íà÷àëà ñòàë óïîòðåáëÿòüñÿ áåç êàâû÷åê. Òàê æå, êàê è ñîïóòñòâóþùèå òåðìèíû — ýïèäåìèÿ, çàðàæåíèå, ëå÷åíèå è òàê äàëåå. Ýòè âèðóñû è â ñàìîì äåëå âî ìíîãîì íàïîìèíàþò íàñòîÿùèå. Îäíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïðè íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå çàðàæåííûõ êîìïüþòåðîâ, êàê ãåïàòèò. Äðóãèå ïåðåíîñÿòñÿ äèñòàíöèîííî — ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïî÷òó, êàê õîëåðà ìóõàìè. Òðåòüè — ÷åðåç çàðàæåííûå ñàéòû â Èíòåðíåòå, êàê îñòðûå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ ÷åðåç âîçäóøíóþ ñðåäó. Êàê èçâåñòíî, èíôîðìàöèîííûå ïàðàçèòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîãðàììû îïðåäåëåííîãî ñîðòà. Îíè íå òîëüêî îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîêîïèðîâàíèþ, íî è îáû÷íî îðèåíòèðîâàíû íà âûïîëíåíèå òåõ èëè èíûõ äåéñòâèé íà çàðàæåííîì êîìïüþòåðå. Ïðîíèêíîâåíèå âèðóñà â âàø ÏÊ íå îáÿçàòåëüíî áóäåò èìåòü ðàçðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ, õîòÿ èíîãäà âñå-òàêè ìîæåò ïðèâåñòè ÏÊ â ñîñòîÿíèå ïîëíîé íåðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ïåðâûå ñàìîðàçìíîæàþùèåñÿ ïðîãðàììû íà÷àëè èññëåäîâàòüñÿ â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, íî òîëüêî îñåíüþ 1982 ãîäà áûë çàðåãèñòðèðîâàí ïåðâûé ñëó÷àé èõ áåñêîíòðîëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Ïðîãðàììà Ålê Cloner (Êëîíèðóþùèé Ëîñü), íàïèñàííàÿ 15-ëåòíèì àìåðèêàíñêèì øêîëüíèêîì Ðè÷àðäîì Ñêðåíòà, íà÷àëà çàðàæàòü äèñêåòû íà ïîïóëÿðíûõ â òî âðåìÿ ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ Àðð1å II. Ñ äèñêåòû Ëîñü íåçàìåòíî ïåðåïèñûâàë ñåáÿ â êîìïüþòåð, à ïåðåïèñàííûé ýêçåìïëÿð, îáíàðóæèâ íîâóþ, íåçàðàæåííóþ äèñêåòó, òàê æå ñêðûòíî êîïèðîâàë ñåáÿ íà íåå. Òàê âèðóñ ïóòåøåñòâîâàë ñ êîìïüþòåðà íà êîìïüþòåð, îñòàâàÿñü ôàêòè÷åñêè áåçâðåäíûì, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî êàæäûé ïÿòèäåñÿòûé àêò ðàçìíîæåíèÿ îòìå÷àëñÿ âûâîäîì íà ýêðàí

íåáîëüøîãî ñòèõîòâîðåíèÿ: The program with a personality It will get on all your disks It will infiltrate your chips Yes it“s Cloner!  âîëüíîì ïåðåâîäå ýòî çâó÷èò òàê: «Ïðîãðàììà óñòàíîâèòñÿ íà âñåõ âàøèõ äèñêàõ, îí ïðîñî÷èòñÿ â âàøè ÷èïû. Äà, ýòî Cloner». Êñòàòè ñêàçàòü, ñåãîäíÿ âóíäåðêèíä èçîáðåòàòåëü ïåðâîãî êîìïüþòåðíîãî âèðóñà — ïðåäïðèíèìàòåëü è âñåìè óâàæàåìûé ÷åëîâåê. 40-ëåòíèé Ðè÷àðä Ñêðåíòà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì èçâåñòíîãî àêêóìóëÿòîðà íîâîñòåé Òîðiõ.nåt. Âèðóñû, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ ÷åðåç äèñêåòû, áûëè îòíîñèòåëüíî áåçâðåäíûìè è ðàçìíîæàëèñü ìåäëåííî. Ðåàëüíûé æå óùåðá íàíåñëè ïåðâûå ñåòåâûå âèðóñíûå ýïèäåìèè. Ïðàâäà, ñíà÷àëà ïðîèñõîäèëè îíè íå â ñðåäå ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ, à íà âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèíàõ èç óíèâåðñèòåòñêîé è êîììåð÷åñêîé ñðåäû. Ëåòîì 1987 ãîäà íà÷àëîñü ðàñïðîñòðàíåíèå ñåòåâîé âèðóñíîé ïðîãðàììû Òhå Brain, íàïèñàííîé äâóìÿ ïàêèñòàíñêèìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êîòîðûå õîòåëè íàêàçàòü ìåñòíûõ ïèðàòîâ, âîðóþùèõ ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. Íî Òhå Brain íåîæèäàííî âûøåë çà ãðàíèöû ñòðàíû è çàðàçèë òûñÿ÷è êîìïüþòåðîâ â ÑØÀ. Ïîçäíåå áûëî çàôèêñèðîâàíî åùå íåñêîëüêî ýïèäåìèé, íî â èñòîðèþ âîøåë âèðóñ, ïîÿâèâøèéñÿ âåñíîé 1988-ãî è ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå «÷åðâü Ìîððèñà». Îí òîæå íàïèñàí ìîëîäûì ÷åëîâåêîì ñûíîì Ðè÷àðäà Ìîððèñàñòàðøåãî, àâòîðà îäíîé èç ïåðâûõ òåîðåòè÷åñêèõ ðàáîò ïî ñàìîðàçìíîæàþùèìñÿ ïðîãðàììàì. Ðè÷àðä Ìîððèñìëàäøèé íàïèñàë ñâîþ ïðîãðàììó èç ëþáîïûòñòâà è ñîçíàòåëüíî íå ïðèäàë åé íèêàêèõ äåñòðóêòèâíûõ ñâîéñòâ. Îí õîòåë, ÷òîáû «÷åðâü Ìîððèñà» ñêðûòíî ïðîíèê â âû÷èñëèòåëüíûå ñèñòåìû ñåòè ÀRPHANET — ïðåäøåñòâåííèêà íûíåøíåãî Èíòåðíåòà — è îñòàëñÿ íåîáíàðóæåííûì. Ñóäÿ ïî âñåìó, îòåö-òåîðåòèê ïëîõî ó÷èë ñûíà, ïîñêîëüêó òîò äîïóñòèë îøèáêè â êîäå, èç-çà êîòîðûõ âèðóñ íå ïðîñòî ïðîíèê â òûñÿ÷è ìàøèí, íî è ëèøèë èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Óáûòêè, âêëþ÷àÿ ïîòåðè ðàáî÷åãî âðåìåíè è íåîáõîäèìóþ ïåðåäåëêó ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîñòàâèëè $96 ìëí. Ìîððèñà ëåãêî íàøëè — îí è íå ñêðûâàëñÿ — è âîçáóäèëè

ïðîòèâ íåãî ïåðâûé â èñòîðèè ñóäåáíûé ïðîöåññ ïî êîìïüþòåðíûì âèðóñàì. Íàâåðíîå, òîò ôàêò, ÷òî â äåéñòâèÿõ þíîøè íå áûëî çëîãî óìûñëà, ïîâëèÿë íà ñðàâíèòåëüíî ìÿãêèé â ñðàâíåíèè ñ ïðèíåñåííûì óùåðáîì ïðèãîâîð — âñåãî ëèøü øòðàô â ðàçìåðå $ 10 òûñ. è îòðàáîòêà 400 ÷àñîâ íà îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ. À ïîòîì, êàê ãîâîðèòñÿ, ïðîöåññ ïîøåë... ×åðâü Melissa, îäèí èç ïåðâûõ âèðóñîâ, ðàñïðîñòðàíÿâøèõñÿ ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïî÷òó, ãóëÿë ïî âñåìó ìèðó â 1999 ãîäó. ×åðåç ãîä åãî ñëàâó çàòìèë Love Bug, àâòîðîì êîòîðîãî ñ÷èòàåòñÿ ôèëèïïèíñêèé ñòóäåíò Îíåëü äå Ãóñìàí. Âèðóñ ââîäèë â çàáëóæäåíèå ïîëüçîâàòåëåé êîìïüþòåðîâ, ïîëàãàâøèõ, ÷òî îíè ïîëó÷èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ëþáîâíîå ïîñëàíèå. Ïðè îòêðûòèè ôàéëà, âëîæåííîãî â ïèñüìî, Love Bug ïåðåñûëàë ñàìîãî ñåáÿ ïî âñåì àäðåñàì ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîòîðûå îí îáíàðóæèâàë íà èíôèöèðîâàííîì êîìïüþòåðå. Åùå ÷åðåç òðè ãîäà ïîäðîñòîê èç Ãåðìàíèè Ñâåí Ðîøàí ïóñòèë ãóëÿòü ïî Èíòåðíåòó ÷åðâÿ Sasser, êîòîðûé ìåíüøå ÷åì çà íåäåëþ ïîâðåäèë ïî÷òè 20 ìèëëèîíîâ êîìïüþòåðîâ. Îáùèé óùåðá îò ýòîãî âèðóñà ñîñòàâèë ñîòíè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ, íî íàêàçàíèå îïÿòü áûëî ìÿãêèì — ñóä ïðèãîâîðèë þíîãî âèðóñîïèñàòåëÿ ê 21 ìåñÿöó óñëîâíîãî çàêëþ÷åíèÿ. Îäíàêî ÷åì äàëüøå, òåì ñóðîâåå îòíîñèòñÿ Ôåìèäà ê òàêîãî ðîäà äåéñòâèÿì, êîòîðûå ïîñòåïåííî èç ïðîäåëîê àìáèöèîçíûõ þíîøåé ïðåâðàòèëèñü â ïðåñòóïëåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ èíôîðìàöèþ âîðîâàëè, óíè÷òîæàëè èëè áëîêèðîâàëè. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ â ïîíÿòèå «êîìïüþòåðíîå ïðåñòóïëåíèå» âõîäèò ñåé÷àñ ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñîâ íàðÿäó ñî âçëîìîì ÷óæîãî êîìïüþòåðà è êîìïüþòåðíîé ñåòè, èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåòà â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà ìîøåííè÷åñòâà èëè êðàæè öåííîé èíôîðìàöèè è õèùåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

ïî ìàòåðèàëàì «Âñåóêðàèíñêîé òåõíè÷åñêîé ãàçåòû»


20

Ìåæäóíàðîäíûé îòäåë

Íàó÷íûå ñòåïåíè Graduate Level  Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè ïðèñâàèâàþòñÿ íàó÷íûå ñòåïåíè Graduate Level äâóõ óðîâíåé – Ìàãèñòåðñêàÿ ñòåïåíü è Äîêòîðñêàÿ èëè ïåðâàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòåïåíü. Ñòåïåíü Ìàãèñòðà (Master’s Degree) ìîæíî ïîëó÷èòü â óíèâåðñèòåòàõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò îáó÷åíèå Graduate Level, è íåêîòîðûõ ÷åòûðåõëåòíèõ êîëëåäæàõ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè Ìàãèñòðà íåîáõîäèìî îäíî – äâóõëåòíåå îáó÷åíèå, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ – òðåõëåòíåå. Äîêòîðñêèå ñòåïåíè è ïåðâóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ñòåïåíü ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî â óíèâåðñèòåòàõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Graduate Level. Äîêòîðñêàÿ ñòåïåíü îáû÷íî òðåáóåò êàê ìèíèìóì òðè ãîäà îáó÷åíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè Bachelor. Ìàãèñòåðñêàÿ ñòåïåíü ýòî ïåðâàÿ íàó÷íàÿ ñòåïåíü, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè Undergraduate Level. Êàæäûé ãîä îêîëî 700 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ÑØÀ ïðåäîñòàâëÿþò ñâîèì âûïóñêíèêàì ïî÷òè 400,000 äèïëîìîâ ñòåïåíè Ìàãèñòðà. Ìàãèñòåðñêàÿ ñòåïåíü ïðèñâàèâàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ, ýòî íàèáîëåå ãèáêàÿ è ïîïóëÿðíàÿ íàó÷íàÿ ñòåïåíü. Ñðîê îáó÷åíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòîé ñòåïåíè – îò îäíîãî äî äâóõ ëåò. Ó÷åáíûå ïðîãðàììû âêëþ÷àþò êîìáèíàöèþ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ïîñåùåíèé ëåêöèé è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, ïðåäóñìàòðèâàþò áîëåå ãëóáîêîå èçó÷åíèå ïðåäìåòîâ è óçêóþ ñïåöèàëèçàöèþ ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà. Ñòóäåíò äîëæåí ïðîÿâèòü îðèãèíàëüíîå ìûøëåíèå è òâîð÷åñòâî. Êàê ïðàâèëî, êàæäûé êóðñ, êîòîðûé ñòóäåíò ïîñåùàåò íà ïðîòÿæåíèè ó÷åáíîãî ñåìåñòðà (÷åòâåðòè èëè òðèìåñòðà), ñîñòàâëÿåò òðè èëè ÷åòûðå êðåäèòíûõ ÷àñà (credit hour).  ó÷åáíûé ïåðèîä ñòóäåíò ïîñåùàåò, êàê ïðàâèëî, òðè - ÷åòûðå êóðñà, ïî äâà – ÷åòûðå ÷àñà â íåäåëþ è èìååò áîëüøîé îáúåì çàäàíèé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, äî 10 ÷àñîâ â íåäåëþ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñòåïåíü, íàäî íàáðàòü êàê ìèíèìóì 30 êðåäèòîâ ñî ñðåäíèì áàëîì “Â” ïðè îäíîãîäè÷íîé ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ. Ñóùåñòâóåò äâà îñíîâíûõ òèïà ïðîãðàìì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàãèñòåðñêîé ñòåïåíè: àêàäåìè÷åñêèå è ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîãðàììû.

Àêàäåìè÷åñêèå ìàãèñòåðñêèå ñòåïåíè Master of Arts (M.A.) è Master of Sciences (M.S.) ìîæíî ïîëó÷èòü â îáëàñòÿõ òðàäèöèîííûõ èñêóññòâ, íàóê, ñîöèàëüíûõ è ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí. Íàó÷íàÿ ñòåïåíü Master of Sciences ÷àñòî ïðèñâàèâàåòñÿ â òåõíè÷åñêèõ îáëàñòÿõ, òàêèõ êàê èíæåíåðèÿ, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è èíîãäà â íåêîòîðûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáëàñòÿõ – áèçíåñà è îáðàçîâàíèÿ. Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ, êðîìå ïîñåùåíèÿ ëåêöèé è ñåìèíàðîâ, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîâåäåíèþ îðèãèíàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ è îñâîåíèþ ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèé â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè. Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà äëèòñÿ îäèí – äâà ãîäà è òðåáóåò íàáîðà îò 30 äî 60 êðåäèòíûõ ÷àñîâ. Ïî îêîí÷àíèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñòóäåíò çàùèùàåò ìàãèñòåðñêóþ ðàáîòó èëè ñäàåò ýêçàìåíû. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àêàäåìè÷åñêîé ìàãèñòåðñêîé ñòåïåíè ñòóäåíò ìîæåò ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîêòîðñêîé ñòåïåíè.  ïðîôåññèîíàëüíûõ îáëàñòÿõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå Ìàãèñòåðñêèå ñòåïåíè. Ó íèõ åñòü ñïåöèôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, â êîòîðûõ óêàçûâàþòñÿ óçêèå ñïåöèàëèçàöèè, òàêèå êàê Master of Business Administrations (M.B.A.), Master of Social Work (M.S.W.) èëè Master of Fine Arts (M.F.A.) è ìíîãèå äðóãèå. Ïðèìåðíî ÷åòâåðòü ìàãèñòåðñêèõ ñòåïåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, äðóãàÿ ÷åòâåðòü – â îáëàñòè áèçíåñà; ïîäîáíîå ñîîòíîøåíèå ñòåïåíåé â êîìáèíàöèè îáëàñòåé èíæåíåðèè, êîìïüþòåðíûõ íàóê, îõðàíû çäîðîâüÿ è îáùåñòâåíííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ñòóäåíòû ïî ñâîåìó ñîñòàâó îòëè÷àþòñÿ, áîëüøîå êîëè÷åñòâî èç íèõ äî ïîñòóïëåíèÿ íà îáó÷åíèÿ èìååò ïðåäøåñòâóþùèé îïûò ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè, äëÿ êîãî-òî ó÷åáà – ýòî âûáîð íîâîé êàðüåðû. Îáó÷åíèå äëèòñÿ îò îäíîãî äî òðåõ ëåò, â çàâèñèìîñòè îò ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ó÷åáíûå ïðîãðàììû îðèåíòèðîâàíû íåïîñðåäñòâåííî íà ïîëó÷åíèå çíàíèé, à íå íà ïðîâåäåíèå îðèãèíàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Îíè áîëåå ñòðóêòóðèðîâàíû, ÷åì àêàäåìè÷åñêèå, è ÷àñòî òðåáóþò, ÷òîáû ñòóäåíòû áðàëè ïîõîæèå èëè èäåíòè÷íûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû. Äëÿ îêîí÷àíèÿ ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ìàãèñòåðñêîé ñòåïåíè íåîáõîäèìî íàáðàòü îò 36 äî 48 êðåäèòîâ (ñîîò-

âåòñòâåííî ïðè îäíî- è öèïëèíû, êóðñû ìîãóò áûòü äâóõëåòíåé ïðîãðàììå îáó- â âèäå ëåêöèé èëè ïðîâî÷åíèÿ) è, êàê ïðàâèëî, íå äèòüñÿ íåôîðìàëüíî, â âèäå òðåáóþòñÿ íàïèñàíèå ìàãè- äèñêóññèé, îáìåíà èäåÿìè ñòåðñêîé ðàáîòû. ìåæäó ïðåïîäàâàòåëåì è  áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñòóäåíòàìè. Ñåìèíàðû ïðîñïåöèàëüíîñòåé íàëè÷èå âîäÿòñÿ ìàëåíüêèìè ãðóïìàãèñòåðñêîé ñòåïåíè íå ÿâ- ïàìè è îò ñòóäåíòà òðåáóëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëî- åòñÿ êàê äåëàòü ïðåçåíòàâèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîêòîð- öèè, òàê è ïðèíèìàòü ó÷àññêîé ñòåïåíè, îäíàêî, â íå- òèå â äèñêóññèè. Êîãäà ñòóêîòîðûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äåíò è åãî íàó÷íûé ðóêîâîîáëàñòÿõ, íàïðèìåð â îáðà- äèòåëü ïðèõîäÿò ê âûâîäó, çîâàíèè, ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷òî ñòóäåíò óæå îáëàäàåò íàëè÷èå ñòåïåíè ìàãèñòðà. äîñòàòî÷íûì óðîâíåì ïîäãîÏåðâóþ ïðîôåññèîíàëü- òîâêè, êàê ïðàâèëî, ýòî ïîñíóþ ñòåïåíü ñòðåìÿòñÿ ïî- ëå òðåõ – ïÿòè ëåò îáó÷åëó÷èòü âûïóñêíèêè ó÷åáíûõ íèÿ, ñòóäåíò ñäàåò òàê íàçàâåäåíèé - graduate, êîòî- çûâàåìûé “comprehensive” ðûå õîòÿò ñòàòü þðèñòàìè, ýêçàìåí. Öåëü ýòîãî ýêçàìåáèçíåñ-àäìèíèñòðàòîðàìè, íà – ïðîâåðêà ñïîñîáíîñòè âðà÷àìè, ñòîìàòîëîãàìè ñòóäåíòà òâîð÷åñêè è îðèèëè ðàáîòàòü â ìèíèñòåð- ãèíàëüíî èñïîëüçîâàòü çíàñòâàõ. Ìîæíî ïîëó÷èòü ïðî- íèÿ, êîòîðûå îí ïîëó÷èë âî ôåññèîíàëüíóþ ñòåïåíü áåç âðåìÿ ïîñåùåíèÿ êóðñîâ è ïðåäøåñòâóþùåãî ïîëó÷å- ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáó÷åíèÿ. íèÿ ñòåïåíè Bachelor, îäíà- Óñïåøíàÿ ñäà÷à ýòîãî ýêçàêî, ýòè ïðîãðàììû âûñîêî ìåíà îçíà÷àåò îêîí÷àíèå ñåëåêòèâíû è ÷àñòî òðåáó- èçó÷åíèÿ êóðñîâ è ñîñðåäîþò áîëüøîé ó÷åáíîé íà- òî÷åíèå ñòóäåíòà íà ïðîâåãðóçêè. Ïåðâàÿ ïðîôåññèî- äåíèè èññëåäîâàíèé. Ñòóíàëüíàÿ ñòåïåíü òðåáóåò â äåíò âìåñòå ñî ñâîèì íàó÷îáùåé ñëîæíîñòè, êàê ìè- íûì ðóêîâîäèòåëåì ôîðìóíèìóì, øåñòè ëåò îáó÷åíèÿ, ëèðóþò òåìó íàó÷íîé ðàáîâêëþ÷àÿ êàê ìèíèìóì, äâà òû è îáîñíîâûâàþò åå äèñãîäà îáó÷åíèÿ íà ñåðòàáåëüíîñòü.  áîëüøèíUndergraduate Level. Ïðè- ñòâå äåïàðòàìåíòàõ ýòî ìåðîì òàêîé ïðîãðàììû âàæíûé ïðîìåæóòî÷íûé ìîæåò áûòü øåñòèëåòíÿÿ øàã. Ñòóäåíò ïåðåä äîêòîðìåäèöèíñêàÿ ïðîãðàììà. ñêèì êîìèòåòîì çàùèùàåò Äîêòîðñêàÿ ñòåïåíü ïðåä- âûáðàííóþ òåìó, ñïåöèôèíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ÷åñêèå âîïðîñû ïðåäïîëàãàó÷åíûõ èññëåäîâàòåëåé è, âî åìûõ èññëåäîâàíèé, ìåòîäîìíîãèõ ñëó÷àÿõ, áóäóùèõ ëîãèþ è ïëàí âûïîëíåíèÿ ïðåïîäàâàòåëåé êîëëåäæåé ðàáîòû è ïîñëå óòâåðæäåèëè óíèâåðñèòåòîâ. Íàëè÷èå íèÿ ïðèñòóïàåò ê âûïîëíåäîêòîðñêîé ñòåïåíè ïîä- íèþ èññëåäîâàíèé. Ýòîò ñëåòâåðæäàåò, ÷òî åå âëàäåëåö äóþùèé ýòàï ìîæåò çàíÿòü – ó÷åíûé èññëåäîâàòåëü åùå äâà – òðè ãîäà. Ñòåïåíü âûñøåãî óðîâíÿ ïî ñïåöè- PhD ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òåì ôè÷åñêîé äèñöèïëèíå. ñòóäåíòàì, êîòîðûå âûïîëÄîêòîðñêàÿ ñòåïåíü Ph.D. íèëè îðèãèíàëüíîå âàæíîå (Doctor of Philosophy) – âûñ- èññëåäîâàíèå, íàïèñàëè äèñøàÿ íàó÷íàÿ ñòåïåíü ÑØÀ ñåðòàöèþ è óñïåøíî çàùèïî àêàäåìè÷åñêèì äèñöèï- òèëè åå ïåðåä ó÷åíûìè è ëèíàì. ïðåïîäàâàòåëÿìè óíèâåðñè ïðîôåññèîíàëüíûõ îá- òåòà (äîêòîðñêèì êîìèòåëàñòÿõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîì), ñïåöèàëèñòàìè â ýòîé äîêòîðñêèå ñòåïåíè äðóãîãî îáëàñòè. Îáëàäàòåëè äîêðîäà, íàïðèìåð Doctor of òîðñêîé ñòåïåíè ìîãóò â Education (Ed.D.), Doctor of äàëüíåéøåì ëèáî ïðîäîëBusiness Administration æàòü èññëåäîâàíèÿ ëèáî (D.B.A.), Doctor of íåò, îäíàêî, îíè âëàäåþò Jurisprudence (J.D.), Doctor çíàíèÿìè, êîòîðûå ïîçâîof Veterinary Medicine ëÿþò èì èäòè â íîãó ñ ðàç(D.V.M.) èëè Doctor of âèòèåì íàóêè â èõ îáëàñòè Medicine (M.D.). çíàíèé, ïðèíèìàòü ó÷àñòèå Ó÷åáíûå ïðîãðàììû, êî- â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è òîðûå âåäóò ê äîêòîðñêîé îáó÷àòü äðóãèõ.  ïðîôåññòåïåíè, âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñèîíàëüíûõ îáëàñòÿõ, îáëàïîñåùåíèå ïðîäâèíóòîãî äàòåëè íàó÷íîé ñòåïåíè, óðîâíÿ êóðñîâ, ñåìèíàðîâ è íàïðèìåð Dr.Education., äîëïîäãîòîâêó äèññåðòàöèè, æíû ñîîòâåòñòâîâàòü àíàëîîïèñûâàþùåé îðèãèíàëüíîå ãè÷íûì òðåáîâàíèÿì, îäíàèññëåäîâàíèå ñòóäåíòà, êî- êî, îíè ïèøóò ñâîè äèññåðòîðîå âûïîëíÿåòñÿ ïîä ðó- òàöèè íà áîëåå ïðàêòè÷åñêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà. êèå, ÷åì òåîðåòè÷åñêèå Êóðñû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî òåìû. Þ.Å. Áóëàâèíöåâ, ñòóäåíò óæå õîðîøî ïîäãîòîâëåí ïî áàçîâûì âîïðîñàì íà÷àëüíèê îòäåëà äèñöèïëèí, êîòîðûå èçó÷à- ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé åò.  çàâèñèìîñòè îò äèñ-


21

Ñïîðò Âåëîñïîðò. Ñ 23 ïî 28 îêòÿáðÿ 2007ã. ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî âåëîñïîðòó íà òðåêå â ã. Ëüâîâå. Ñòóäåíò ÔÝÌ Ùåäîâ Âèòàëèé â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû Óêðàèíû çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â êîìàíäíîé ãîíêå ïðåñëåäîâàíèÿ 4 êì. Ýòîò ×åìïèîíàò Óêðàèíû äëÿ Âèòàëèÿ Ùåäîâà ñòàë åùå îäíîé ñòóïåíüêîé ïîäãîòîâêè ê Îëèìïèéñêèì èãðàì â ã. Ïåêèíå 2008ã. Ïàýðëèôòèíã. 5-10 íîÿáðÿ 2007ã. ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé Êóáîê Óêðàèíû ïî ïàýðëèôòèíãó. Ñòóäåíò ÀÑÔ, Äóáðîâñêèé Àíòîí, âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 125+, çàíÿë II ìåñòî è ãîòîâèòñÿ â ñîñòàâå ñáîðíîé Óêðàèíû ê ÷åìïèîíàòó Åâðîïû 2008ã. Ðåçóëüòàòû: ïðèñåäàíèå ñî øòàíãîé 335 êã; æèì 195 êã; òÿãà: 320 êã. Áàñêåòáîë 20-22 íîÿáðÿ 2007ã. ñáîðíàÿ êîìàíäà (ìóæ.) ÍÀÏÊÑ

çàíÿëà I ìåñòî â òðàäèöèîííîì òóðíèðå ïî áàñêåòáîëó, ïîñâÿùåííîìó ïàìÿòè Ñ.È. Ãåîðãèåâñêîìó. Ñîñòàâ êîìàíäû: ÀÑÔ: 1.Ìåíüøàêîâ Äåíèñ, III êóðñ 2.Óòóëîâ Àëåêñàíäð, I êóðñ 3.Þäèí Ìàêñèì, I êóðñ 4.Ìèðîíîâ Àíäðåé, I êóðñ 5.Êîðîâ÷åíêî Âèêòîð, I êóðñ

Þäèí Ìàêñèì, I êóðñ ÀÑÔ. Ñàìûìè ïîëåçíûìè èãðîêàìè â êîìàíäå ïðèçíàíû: Äìèòðèé Ãðèãîðüåâ, V êóðñ ôàêóëüòåòà ÂÐèÝ, Ìèðîíîâ Àíäðåé, I êóðñ ÀÑÔ. Òðå-

ÂÐèÝ: 1.Ìÿêèøåâ Åâãåíèé, I êóðñ 2.Ñàâè÷ Ïàâåë, I êóðñ 3.Øîñàèäîâ Ðóñëàí, III êóðñ 4.Ãðèãîðüåâ Äìèòðèé, V êóðñ 5.Èãíàòåíêî Ïàâåë, V êóðñ 6.Âîëîõîâ Äìèòðèé, II êóðñ ÔÝÌ: 1.Òåñåëüñêèé Âàäèì, III êóðñ 2.Ïðîêîï÷óê Ñòàíèñëàâ, II êóðñ Ñáîðíàÿ êîìàíäà ÍÀÏÊÑ (ìóæ.) ïî áàñêåòáîëó âûèãðûâàåò äàííûé òóðíèð ïÿòûé ðàç. Ëó÷øèì öåíòðîâûì òóðíèðà áûëè ïðèçíàíû Óòóëîâ Àëåêñàíäð III êóðñ,

íåð êîìàíäû - Ñìèðíîâà Ã.Ô. Áîðüáà ñóìî 17-18 íîÿáðÿ 2007ã. â ã. ×àíã-Ìàé íà ñåâåðå Òàéëàíäà ïðîèñõîäèë 15-é ÷åìïèîíàò Ìèðà ïî ñóìî. Íàø ñòóäåíò ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà (2-å âûñøåå îáðàçîâàíèå) Îëåéíèê Âèòàëèé çàâîåâàë äâå áðîíçîâûå ìåäàëè: â ëè÷íîì ïåðâåí-

ñòâå III ìåñòî, âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 85 êã; âòîðàÿ ìåäàëü â êîìàíäíîì âûñòóïëåíèè â ñîñòàâå ñáîðíîé Óêðàèíû). Áîåâîå ñàìáî. Ñ 23 íîÿáðÿ ïî 25 íîÿáðÿ 2007ã. â ã. Êàìåíåö – Ïîäîëüñêèé ïðîõîäèë Êóáîê Óêðàèíû ïî áîåâîìó ñàìáî. Ñòóäåíò I êóðñà ÀÑÔ, Áàãèí Ðîìàí, çàíÿë II ìåñòî, íàãðàæäåí ñåðåáðåííîé ìåäàëüþ è êóáêîì. Ñòóäåíò III êóðñà ôàêóëüòåòà ÂÐèÝ, Ìàêóõà Âëàäèñëàâ çàíÿë III ìåñòî (íàãðàæäåí áðîíçîâîé ìåäàëüþ è êóáêîì)

Ã.Ô. Ñìèðíîâà, çàâ, êàôåäðîé ôèçâîñïèòàíèÿ

Èñòîðèÿ áèáëèîòåêè Èñòîðèÿ áèáëèîòåêè, êàê è èñòîðèÿ ÍÀÏÊÑ, íà÷èíàåòñÿ ñ 1961 ãîäà, êîãäà íà áàçå Îäåññêîãî èíñòèòóòà ïèùåâîé è õîëîäèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè áûë îòêðûò Ñèìôåðîïîëüñêèé îáùåòåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Ôîíä áèáëèîòåêè â òî âðåìÿ ñîñòàâëÿë 2532 ýêçåìïëÿðà. Îñíîâàòåëåì è ïåðâîé çàâåäóþùåé áèáëèîòåêè áûëà Ãîëîâà Åâãåíèÿ Âàëüòåðîâíà. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì áèáëèîòåêà ðàçâèâàëàñü ñ 1961 ïî 1986 ãîäû. Ñ 1962 ã. îáùåòåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò Îäåññêîãî èíñòèòóòà ïèùåâîé è õîëîäèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ïðåîáðàçîâàëñÿ â ôèëèàë Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà. Ôîíä áèáëèîòåêè â òîì ãîäó íàñ÷èòûâàë 12,5 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ. Ñ 1982 ãîäà ôèëèàë ïåðåäàåòñÿ Äíåïðîïåòðîâñêîìó èíæåíåðíî-ñòîèòåëüíîìó èíñòèòóòó. Ôîíä áèáëèîòåêè âîçðîñ äî 254 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ. Çà ýòî âðåìÿ â áèáëèîòåêå áûëè îðãàíèçîâàíû ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëåíèÿ:

îòäåë êîìïëåêòîâàíèÿ è îáðàáîòêè ëèòåðàòóðû, îòäåë êíèãîõðàíåíèÿ, ñïðàâî÷íîáèáëèîãðàôè÷åñêèé îòäåë è ÷èòàëüíûå çàëû ñ ðàñïðåäå-

óë. Êèåâñêóþ 181à. Â 2000 ã. ÂÓÇó ïðèñâàèâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå Êðûìñêàÿ àêàäåìèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðî-

ëåíèåì ëèòåðàòóðû ïî îòðàñëÿì çíàíèé, ÷èòàëüíûé çàë îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è ÷èòàëüíûé çàë íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, àáîíåìåíò. Ñ 1998 ãîäà îñíîâíûå îòäåëû áèáëèîòåêè ïåðåìåñòèëèñü â íîâûé êîðïóñ¹ 4 íà

èòåëüñòâà. Áèáëèîòåêà àêòèâíî âíåäðÿåò íîâûå òåõíîëîãèè â áèáëèîòå÷íûå ïðîöåññû.  2001 ã. ïðèîáðåòàåòñÿ è óñòàíàâëèâàåòñÿ â áèáëèîòåêå èíòåãðèðîâàííàÿ áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ÈÐÁÈÑ.  2002 ã. â ñîñòàâå áèáëèîòåêè

îðãàíèçîâàí îòäåë èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è êîìïüþòåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ.  áèáëèîòåêå ñèëàìè ðàáîòíèêîâ ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ÁÄ íà ôîíä áèáëèîòåêè. Ñ 2004 ãîäà áèáëèîòåêà ñòàëà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà.  àïðåëå 2007 ãîäà ÈÁÖ ïåðåäàþòñÿ ôîíäû äîêóìåíòîâ áûâøåãî Êðûìñêîãî öåíòðà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà àêàäåìèè áèáëèîòåêå ïðèñâàèâàåòñÿ 2 êàòåãîðèÿ ïî îïëàòå òðóäà. Áèáëèîòåêà ðàñøèðÿåòñÿ, ââîäÿòñÿ íîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ: îðãàíèçîâàí îòäåë íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè è ýòî äàëåêî íå ðóáåæ ðàçâèòèÿ…

Í. Âîëîøêî, ñòóäåíòêà ãð. ÓÀ-101


22

Ñòóäåí÷åñêàÿ ïðîôñîþçíàÿ æèçíü Ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü – çîëîòàÿ ïîðà!!! Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íåèñ÷åðïàåìûé ïîòîê ýíåðãèè, æàæäà ïðèêëþ÷åíèé – âîò îñíîâíûå êà÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà èãðû «Communication», êîòîðûé ïðîøåë 4 îêòÿáðÿ â íàøåé àêàäåìèè. Ñîðåâíîâàëèñü 8 êîìàíä ïåðâîêóðñíèêîâ îò âñåõ ôàêóëüòåòîâ ÂÓÇà. Èãðà ñîñòîÿëà èç 2-õ ÷àñòåé è âêëþ÷àëà 9 ýòàïîâ. Êàæäûé ýòàï ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ñïîðòèâíóþ, èíòåëëåêòóàëüíóþ èëè òâîð÷åñêóþ çàäà÷ó. Öåëü êîìàíä áûëà ðåøèòü åå ñîîáùà è êàê ìîæíî áûñòðåå. Ñòóäåíòû ïðîÿâëÿëè íå òîëüêî ôèçè÷åñêóþ âûíîñëèâîñòü è êîìàíäíûé äóõ, íî è ñîîáðàçèòåëüíîñòü, áûñòðóþ ðåàêöèþ è äàæå òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Äëÿ òîãî ÷òîáû «Ïðèðîäà» ýòî ñëîâî âûçûâàåò ðàçíûå ýìîöèè: ñòðàõ ïðåä ñòèõèåé, ëþáîâü è âîñõèùåíèå êðàñîòîé, èíòåðåñ ê ïðèðîäíûì ÿâëåíèÿ. ×åëîâåê âñåãäà ñòðåìèëñÿ ïîçíàòü íåèçâåñòíîå.  ñåðåäèíå XVIII â. íà÷àëèñü àêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé, íåäð çåìëè âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà. Îðãàíèçîâûâàëèñü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ýêñïåäèöèé. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî åùå íåèññëåäîâàííûõ óêðîìíûõ óãîëêîâ, íóæíà õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà. Òàê ïîÿâèëñÿ íàó÷íûé òóðèçì. Íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ ðàçëè÷íûå ñîîáùåñòâà è òóðêëóáû. Îáúåì èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííûé â õîäå èññëåäîâàíèé, âñ¸ óâåëè÷èâàëñÿ, è ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü âûäåëèòü ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ, ê ïðèìåðó, ñïåëåîëîãèÿ (íàóêà î ïåùåðàõ). Óâåëè÷èâàëîñü è ÷èñëî ëþäåé, êîòîðûå ýòèì èíòåðåñîâàëèñü. Ïîÿâèëàñü ïîòðåáíîñòü óñòðàèâàòü ðàçëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ, ñë¸òû äëÿ îáìåíà îïûòîì. Âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà òóðèçì âçÿëè ïîä êîíòðîëü âëàñòè. Ñòàëè ìàññîâî ñîçäàâàòüñÿ ïðè ïðåäïðèÿòèÿõ, ÂÓÇàõ, øêîëàõ ðàçëè÷íûå òóðèñòè÷åñêèå êðóæêè è êëóáû, ïîÿâëÿëèñü îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Íàó÷íûå çíàíèÿ ñòàëè àêòèâíî ïîïîëíÿòñÿ òàêèìè ñîîáùåñòâàìè. Òàê áëàãîäàðÿ êîìïëåêñíûì ñïåëåîëîãè÷åñêèì ýêñïåäè-

êîìàíäû íàõîäèëèñü â ðàâíûõ óñëîâèÿõ, ñîäåðæàíèå çàäàíèé èãðîêè óçíàâàëè òîëüêî íà ýòàïàõ. Ïî èòîãàì ïðîõîæäåíèÿ òðè êîìàíäû, çàòðàòèâøèå íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî âðåìåíè, âñòðåòèëèñü â ôèíàëå.  ôèíàë âûøëè êîìàíäû:

öèÿì â Êðûì ðåøèëîñü ìíîãî ïðîáëåì ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðåäåëåíèåì âîäíûõ ðåñóðñîâ.  2000 ãîäó ó ãðóïïû ñòóäåíòîâ âî ãëàâå ñ Ìèõèíûì À.Â. âîçíèêëà ìûñëü ñîçäàòü òóðêëóá íà áàçå íàøåãî ÂÓÇà. Íà÷àëàñü êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà. Òðóäíîñòè ïîäæèäàëè íà êàæäîì øàãó. Ýòî è íå ïîíèìàíèå, è íåæåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü, è äàæå, â êàêîì-òî ñìûñëå, ñîçäàíèå ïðåïÿòñòâèé. Íî, âñ¸ æå, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå çàâ. êàôåäðîé ׸ðíîé Â.Ã. è ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà ÂÓÇà Ïèëüãàåâà Ì.Â., ðåêòîð Çàêóñèëîâ Í.À. äàë ðàçðåøåíèå íà ñîçäàíèå òóðêëóáà, óòâåðæä¸í Óñòàâ è çàêðåïëåíî çà íàìè öîêîëüíîå ïîìåùåíèå â îáùåæèòèè ¹2. (ïðèêàç ¹3 /25 25.04.2000 ã.) Ýòó äàòó ìîæíî ïî ïðàâó ñ÷èòàòü «Äí¸ì ðîæäåíèÿ» òóðèñòè÷åñêîãî êëóáà ÍÀÏÊÑ - «Êðûì-2000». Ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ÷ëåíû, ïðè-

«Ôèêóñ» (ÔÝÌ), «Çåëåíûå ëþäè»(ÔÂÐèÝ) è «Ýíåðäæè» (ÔÝÌ).  ðåçóëüòàòå íàïðÿæåííîé áîðüáû ïîáåëèëà êîìàíäà «Ôèêóñ» (ÔÝÌ), âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Ýíåðäæè» (ÔÝÌ). Ïîêà êîìàíäû ïðîõîäèëè ýòàïû, ãðóïïû ïîääåðæêè

ãëàøàëèñü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëåêöèîííûõ çàíÿòèé îïûòíûå ñêàëîëàçû, ñïåëåîëîãè, àëüïèíèñòû è ä.ð. Ñòóäåíòû íà÷àëè ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ è äàæå çàíèìàòü ïðèçîâûå ìåñòà. Íî æèçíü íå - ñêàçêà è âñ¸ õîðîøåå êîãäà-òî çàêàí÷èâàåòñÿ.  2003 ãîäó ÂÓÇó ïîíàäîáèëñÿ Internet-êëóá äëÿ ñòóäåíòîâ îáùåæèòèÿ, è ó òóðêëóáà îòîáðàëè ïîìåùåíèå, ðàçâîðîâàëè èíâåíòàðü. Òåì áîëåå ïðåäñåäàòåëü è ãëàâíûé àêòèâèñò Ìèõèí À.Â. óæå âûïóñêàëñÿ. Òàêèì îáðàçîì, òóðêëóá âðåìåííî ïðèîñòàíîâèë ñâîþ ðàáîòó. Êàêîå-òî âðåìÿ îí ñóùåñòâîâàë òîëüêî íà áóìàãå è â ïàìÿòè ñòàðûõ åãî ÷ëåíîâ. Ñïóñòÿ òðè ãîäà â àïðåëå 2006 áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå òåìè íå ìíîãèìè ÷ëåíàìè òóðêëóáà, êòî åù¸ îñòàëñÿ â ÂÓÇå, ïîïûòàòüñÿ âîññòàíîâèòü òóðê-

òîæå íå îñòàâàëèñü â ñòîðîíå. Áîëåëüùèêè ïîääåðæèâàëè ñâîè êîìàíäû, ó÷àñòâóÿ â ñïåöèàëüíûõ êîíêóðñàõ äëÿ çðèòåëåé. Èäåþ èãðû ìû ïîçàèìñòâîâàëè ó ñòóäåíòîâ èç Êóðñêà.  Ðîññèè â «Communication» èãðàþò óæå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Îðãàíèçîâàë è ïðîâåë ÷åìïèîíàò ïðîôêîì ñòóäåíòîâ.  ýòîì ãîäó êóáîê ïîáåäèòåëåé ïîëó÷èëà êîìàíäà «Ôèêóñ» (ÔÝÌ), íî íèêòî íå îñòàëñÿ áåç ïîîùðåíèÿ. Ïðèçû îò ðàçâëåêàòåëüíîãî êîìïëåêñà «Ñïàðòàê» è îò ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ïîëó÷èëè âñå: è ó÷àñòíèêè èãðû, è ñàìûå àêòèâíûå áîëåëüùèêè.

Ñ.Þ. Õâîñòåíêî äèðåêòîð ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà ëóá. Óæå äðóãàÿ ãðóïïà àêòèâèñòîâ íà÷àëà îòáèâàòü ïîðîãè êàáèíåòîâ, äåêàíàòîâ, ðåêòîðàòà. Âîçíèêëè òå æå ïðîáëåìû, ÷òî è 6 ëåò íàçàä: íåïîíèìàíèå è íå æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü. Íî ìû íå ñäàâàëèñü. È âîò óæå â êîíöå 2006 ãîäà âûäåëÿåòñÿ ïîìåùåíèå â 3 êîðïóñå, íî â ñâÿçè ñ åãî áëàãîóñòðîéñòâîì ïåðâîå ñîáðàíèå íîâîãî òóðêëóáà áûëî ïðîâåäåíî 7 ìàðòà 2007 ãîäà. È íà÷àëàñü àêòèâíàÿ ðàáîòà. Ïîÿâèëîñü íîâîå ïîêîëåíèå ñòóäåíòîâ-òóðèñòîâ. Íî îñíîâíîé öåëüþ òóðêëóá ÿâëÿåòñÿ ïðîïàãàíäà àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè, ëþáîâü ê ïðèðîäå, ïîçíàíèå èñòîðèè è êóëüòóðû Êðûìà, à òàêæå ñîçäàòü êîëëåêòèâ, îáúåäèíèòü åäèíîìûøëåííèêîâ, íàéòè íîâûõ äðóçåé Ñòóäåí÷åñêèé òóðèñòè÷åñêèé êëóá ÍÀÏÊÑ «Êðûì-2000» æä¸ò âñåõ æåëàþùèõ ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 16.00 â 3 êîðïóñå âîçëå ãëàâíîé ëåñòíèöû íà ïåðâîì ýòàæå. Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü Âàñ!

Ä.Â. Ðûäðååâ ïðåäñåäàòåëü òóðêëóáà ÍÀÏÊÑ «Êðûì-2002


23

Äåíü ðîæäåíèÿ ÓÍÏÈ «Êîíñîëü» ÓÍÏÈ «Êîíñîëü» èñïîë- ê íàì â èíñòèòóò. Íà ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâîíèëîñü 9 ëåò. Ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ èíñòèòóò ïðàçäíîâàë 23 íîÿáðÿ.  ïðàçäíè÷íîì, óêðàøåííîì ðàçíîöâåòíûìè ãèðëÿíäàìè èç øàðîâ, çàëå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò. Åãî ïîäãîòîâèëè ñàìè ñòóäåíòû. Ó÷àñòâîâàëè âñå êóðñû:3, 4 è 5. Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå ïÿòèêóðñíèêè óæå ðàáîòàþò â ôèðìå «Êîíñîëü», îíè íàøëè âðåìÿ, ÷òîáû âûðàçèòü ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü ðîäíîìó èíñòèòóòó. Ðåáÿòà ñàìè ñî÷èíÿëè ïåñíè, ñöåíêè, ïîäáèðàëè ìóçûêó – âñå ñòàðàëèñü ïðîÿâèòü ñâîå òåïëî è ëþáîâü ê èíñòèòóòó. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è âàëè è íàøè âûïóñêíèêè ñòóäåíòû 2-ãî êóðñà èç øêî- ðàçíûõ ëåò, êîòîðûå ïðåäëû «Ëèäåðñòâà» ïðè ÓÍÏÈ ñòàâëÿëè ôèðìó «Êîíñîëü». «Êîíñîëü». Îíè òàêæå ïðè- Îíè ïîìíÿò âðåìÿ - êîãäà íÿëè ó÷àñòèå â êîíöåðòå, è áûë åùå ôàêóëüòåò, è âìåñìû óâèäåëè êàêàÿ òâîð÷åñ- òå ñ íàìè ïîðàäîâàëèñü óñêàÿ è íàäåæíàÿ ñìåíà èäåò ïåõàì è äîñòèæåíèÿì íàøå-

ãî èíñòèòóòà. Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð çàâåðøèëñÿ êîíêóð-

ñîì ñòåíãàçåò, ðîçûãðûøåì ëîòåðåè, èãðàìè, òàíöàìè è ôóðøåòîì. Äåíü ðîæäåíüÿ èíñòèòóòà óäàëñÿ. Âñå îñòàëèñü äîâîëüíû. Ìû ïî÷óâñòâîâàëè ïðè÷àñòíîñòü ê áîëüøîé,

åäèíîé ñåìüå, åå òåïëóþ è äðóæåñêóþ àòìîñôåðó. Íî ýòî áûëà ëèøü ðåïåòèöèÿ, ïðåäñòîÿùåãî 10-òè ëåòíåãî þáèëåÿ ÓÍÏÈ «Êîíñîëü». Åñëè âû öåëåóñòðåìëåííûå, àêòèâíûå, êðåàòèâíûå è íå áîèòåñü òðóäíîñòåé, ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàøåé áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüå. Èíñòèòóò è ÿ – îäíà ñåìüÿ. Èíñòèòóò! Ìû ïîæåëàòü õîòèì ×òîá òåáå õâàòèëî ñèë Ðàñòè è âçðîñëåòü ñêîðåé È áîëüøå èìåòü äðóçåé Ìû áóäåì âñåãäà ñ òîáîé Äëÿ íàñ òû òåïåðü ðîäíîé È ìû íå ñâåðíåì ñ ïóòè Êîòîðûé òû äàë ïðîéòè. Êîæàðà Èðà

ñòóäåíòêà 3 êóðñà ÓÍÏÈ «Êîíñîëü»

×åëîâå÷íîñòü - îñíîâíîå êà÷åñòâî ñòóäåíòîâ ÍÀÏÊÑ 1 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ïðîâîäèëñÿ «Äåíü äîíîðà» â ÍÀÏÊÑ. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü ñòóäåíòîâ – äîíîðîâ ñäàâøèõ êðîâü, êîòîðàÿ ñïàñåò íå îäíó æèçíü. Ãðåáåíþê Ñ.À. Åâãåíüåâà Þ.Å. Èáðàãèìîâà Ë.Ñ. Àáðàì÷óê Å.Ã. Êîâàëåíêî Í.À. Çìóøêî Â.À. Ñåëèíà È.À. Íàñèáóëëàåâà Ò.Ý. Êðûìîâ À.Â. Áàòàëîâ Ý.Ý. Ëèí÷àê Ì.Â. Ñàâèöêàÿ Ä.Â. Ãðèöåíêî Î.È. Øàìðàé Å.Â. Øèïèëîâà È.Â. Ìÿñîåäîâà Ò.Í. Ìåäæèòîâ Ñ.Å. Ìóõèí Ñ.Â. Êàëàøíèêîâ Þ.Ñ. Îñìàíîâ À.Ë. Óñòèìåíêî Á.Á Ìàëóõà Ð.À.

Ìûëüíèêîâ À.Â. Ôåäîòîâ Ñ.Ñ. Âîâê À.È. Ìàòóøêèíà Ê.È. Ïðåíêî Ñ.Â. Ñåëèâåéñòðîâ Ä.Þ. Äåíèñþê Ñ.Ë. Îëü÷óê Î.Ñ. Äóõíè÷ Â.Þ. Äæåëÿëîâ Ý.Ð. Ëîøêàðåâà Í.Ñ. Çàáðîäèíà Ê.Ñ. Äüÿ÷åíêî Å.Â. Õîìåíêîâ À.Â. Äðîíü È.Â. Íîâîñåëåöêèé Ä.À. Ìåùåðÿêîâà Ë.Ä. Íåñòåðóê Í.Ì. Íàãîðíûé Ä.Í. Åðìîëîâ À.Î. Ãîðëîâ Ì.À.

Ëàâðîâñêèé Â.Â. Áàðàíîâ À.Ñ. Ëèâøèö Â.À. Þñóïîâ Ò.À. Öûáóëüêî À.À. Àðñëàíîâ Ý.Ä. Êîáçåâ À.Â. Êóäðÿâöåâ À.À. Êîðåíüêîâ Ï.À. Øèëêî Ì.Â. Æàëîâ À.Ã. Ñòåíóðñêèé À.À. Àíäðîñîâ Â.À. Àðëàøîâ Î.Â. Äåíèñåíêî À.Â. Ñîðîêèíà Í.Â. Åñèí À.À. Ïèñüìåííûé Â.À. Øàðêî È.Â. Ðûæîâ È.Â. Ëèõîíèí À.Å.

Äóáèíèí Ì.Ñ. Íèêèøèí È.À. Èãíàòîâè÷ Å.Â. Ñåòòàðîâ Ð.Ý. Áàðäèåð Î.À. Ñèâàê Þ.Í. Ïîãðèáåíêî À.Â. Âàñèëüåâ Ä.Â. Ñàäûê÷èåâ À.È. Ïîÿðêîâ Â.Ï. Èâàùóê Â.Í. Ñèäîðîâ À.Ñ. Êîíîâàë À.È. Êàëèíèíà Å.À. ßâîðñêàÿ Ë.Â. Ïèëèïåíêî Þ.Ë. Áàâáåêîâ À.È. Êîâàëåíêî Å.À. Ïîáåãóí Ä.Â. Êëþ÷íèêîâ Ä.À. Èâàíöîâà Å.Â.

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ñòóäåíòàì, íå îñòàâøèìñÿ ðàâíîäóøíûìè ê òðàãåäèè ñëó÷èâøåéñÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå 13 îêòÿáðÿ 2007 ã., â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîñòðàäàëî î÷åíü ìíîãî ëþäåé: ÏÃÑ-203 ïðîôîðã ãðóïïû – Áóëãàêîâ Âàëåðèé (70 ãðí.); ÝÊ-301 ïðîôîðã ãðóïïû – Êàðåòíèêîâ Àëåêñåé (48 ãðí.); ÔÈÊ- 102 ïðîôîðã ãðóïïû – Øåñòåðíÿ Äàðüÿ (40 ãðí.);  – 202 ïðîôîðã ãðóïïû – Äåíèñîâà Àíàñòàñèÿ (34 ãðí.); Ì-102 ïðîôîðã ãðóïïû – Ìåíóìåðîâà Ñàáèíà (30ãðí.); ÃÌ -101 ïðîôîðã ãðóïïû – Õîäàðåâà Âåðîíèêà (28 ãðí.); ÝÊ – 101 ïðîôîðã ãðóïïû – Äóõíè÷ Âëàäèñëàâ (27 ãðí.); Ì-101 ïðîôîðã ãðóïïû – Ìàêñèìåíêî Òàòüÿíà (25 ãðí.); ÝÊ – 302 ïðîôîðã ãðóïïû – Ðåçíè÷åíêî Âëàäèìèð (20 ãðí.); ÏÃÑ – 106 ïðîôîðã ãðóïïû – Êóíãóðöåâà Êñåíèÿ (15 ãðí.); Ñïàñèáî çà ïðîÿâëåííîå ÷åëîâå÷åñêîå ñî÷óâñòâèå î ïîääåðæêó! Ñîáðàííûå Âàìè ñðåäñòâà áóäóò ïåðå÷èñëåíû íà ð/ñ â ÄÎ Ôèëèàëà ÀÊÁ Óêðñîöáàíêà ã. Äíåïðîïåòðîâñêà â «Ôîíä ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì 13 îêòÿáðÿ 2007 ã.». Íå îñòàâàéñÿ â ñòîðîíå...

Ì.Â. Ïèëüãàåâ Ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ ñòóäåíòîâ


24

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÍÀÏÊÑ ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Êèåâñêàÿ 181 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÊÌ ¹641 âûäàíî Êðûìñêèì Ðåñïóáëèêàíñêèì êîìèòåòîì ïî èíôîðìàöèè 25.04.2001 ã. Øåô-ðåäàêòîð: ×åðíàÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà; ðåäàêòîð: Àíäðþùåíêî Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà; êîððåêòîð: Ìîòèíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà; íàáîð òåêñòà: Ëèòâèíåíêî Åëåíà; âåðñòêà è äèçàéí: Ëèòâèíîâ Àíòîí, Âîðîáåö Òàðàñ, Ëóíåâ Ñåðãåé www.vivatnews.com Àïðåëü 2007 ã. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, òèðàæ 500 øò.

Vivatnews - 11.2007  

Студенческая газета НАПКС Vivat-Академия! в г.Симферополе

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you