Page 1

ìàðòàïðåëü 2009

Ñòàðòóє Âñåóêðàїíñüêà ñòóäåíòñüêà îëіìïіàäà

 ÍÎÌÅÐÅ:

Íà âèêîíàííÿ Äåðæàâíîї öіëüîâîї ïðîãðàìè ðîáîòè ç îáäàðîâàíîþ ìîëîääþ íà 2007-2010 ðîêè, çàòâåðäæåíîї Ïîñòàíîâîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ âіä 8 ñåðïíÿ 2007 ð., № 1016, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïіäâèùåííÿ ÿêîñòі ïіäãîòîâêè êâàëіôіêîâàíèõ ôàõіâöіâ, ïîøóêó îáäàðîâàíîї ñòóäåíòñüêîї ìîëîäі òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ її òâîð÷îãî çðîñòàííÿ Âñåóêðàїíñüêà ñòóäåíòñüêà îëіìïіàäà â 2008-2009 íàâ÷àëüíîìó ðîöі ïðîâîäèòüñÿ ó äâà åòàïè: І åòàï - ó ñі÷íі-ëþòîìó, ІІ åòàï - ó áåðåçíі-òðàâíі 2009 ðîêó.

Ñòàðòóє Âñåóêðàїíñüêà ñòóäåíòñüêà îëіìïіàäà

Ïðî õіä âèêîíàííÿ íàêàçó ÌÎÍ Óêðàїíè № 1188 âіä 23.12.2008 іíôîðìóþòü êàôåäðè àêàäåìії:

Êàôåäðà «Ôіíàíñіâ» Ó ïåðøîìó òóðі âíóòðèâóçіâñüêîї îëіìïіàäè íà êàôåäðі Ôіíàíñè âçÿëè ó÷àñòü 35 ñòóäåíòіâ. ІІ ìіñöå çàéíÿëè: Ãëàäæèêóðêà Âіêòîðіÿ ãð. ÔІÍ-401 Єôіìîâà Òåòÿíà ãð. ÔІÍ-401 Ïðîêîï÷óê Ñòàíіñëàâ ãð. ÔІÍ-301 ІІІ ìіñöå - Øòåïî Íàòàëÿ ãð. ÔІÍ-401 Ëàâåðåâ Îëåêñàíäð ãð. ÔІÍ-401 Áåçàçієâ Òіìóð ãð. ÔІÍ-301 Òêà÷óê Êàòåðèíà ãð. ÔІÍ-301 Äëÿ ó÷àñòі ó äðóãîìó âñåóêðàїíñüêîìó òóðі îëіìïіàäі ðåêîìåíäîâàíі: Ãëàäæèêóðêà Âіêòîðіÿ ãð. ÔІÍ-401 Єôіìîâà Òåòÿíà ãð. ÔІÍ-401 Ïðîêîï÷óê Ñòàíіñëàâ ãð. ÔІÍ-301

Ãðèùåíêî Îëüãà ñòóäåíòêà ãð. ÔІÍ-401 áðàëà ó÷àñòü ó êîíêóðñі â Òåðíîïіëüñüêîìó íàöіîíàëüíîìó åêîíîìі÷íîìó óíіâåðñèòåòі òà íàãîðîäæåíà Äèïëîìîì ІІ ñòóïåíþ. Êàôåäðà «Èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ» 25 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà êàôåäðà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ïðîâåëà Âíóòðèâóçîâñêóþ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàâ. êàôåäðîé ê.ô.í., ïðîôåññîðà Êåðèì-Çàäå È.À., â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû âñåõ ôàêóëüòåòîâ ÍÀÏÊÑ.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè îáñóäèëè è îáìåíÿëèñü îïûòîì ïî ðåøåíèþ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì íà àíãëèéñêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ.

ñòð.1-3

Ðåøåíèÿ

Ó÷ёíîãî ÍÀÏÊÑ

ñòð.4

Ñîâåòà

ñòð.5

Íîâîñòè ìåæäóíàðîäíîãî îòäåëà Íàøi òàëàíîâèòi íàóêîâöi

ñòð.6-7

Ñòóäåíòû ïèøóò èñòîðèþ ôàêóëüòåòà...

ñòð.8-9

Èíòåðâüþ ñ âåäóùèìè ó÷åíûìè ÍÀÏÊÑ Ñâîèìè äîêëàäàìè(èõ áîëåå 50) ñòóäåíòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêèé óðîâåíü âëàäåíèÿ èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè è èííîâàöèîííûé ïîäõîä â ðàñêðûòèè íàó÷íîé òåìàòèêè. Ñëåäóåò îñîáî îòìåòèòü ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòîâ ÀÑÔ è ÔÝÌ: Ãîëîâ÷åíêî Îëåãà, ìàãèñòðàíòà(ÀÐÕ631) - íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ê.à., äîöåíò Êîâàëёâ Â.ß., ñò. ïðåïîäàâàòåëü Ðîìàíåíêî Ò.Í.; Ýìèðóñåèíîâó Íèÿðó, ìàãèñòðàíòà (ÝÏ-531) - íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ä.ý.í., ïðîôåññîð Áåðåæíàÿ È.Â., ñò. ïðåïîäàâàòåëü Ýìèðóñåèíîâà Ý.Í.; Àãååâó Âèêòîðèþ(ÌÅÍ-201) - íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ñò. ïðåïîäàâàòåëü Ñîëäàòåíêî Â.À., êîòîðûå áûëè íàãðàæäåíû ïî÷ёòíûìè ãðàìîòàìè. Êàôåäðà «Ó÷ёòà è Àóäèòà» 16.02.08 è 17.02.08 ñîñòîÿëñÿ І òóð Âñåóêðàèíñêîé ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäû ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ó÷åò è àóäèò». Ó÷àñòâîâàëî 54 ñòóäåíòà 4-5 êóðñîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì îëèìïèàäû ñòóäåíòû ãð. ÓÀ-401 Ëàãíî Íàòàëüÿ (1-å ìåñòî), ãð. ÓÀ-401 Äàâèäþê Àëёíà (2-å ìåñòî),ãð. ÓÀ-502 Êîëïà÷åíêî Åëåíà (3-å ìåñòî) ðåêîìåíäîâàíû ê ó÷àñòèþ âî ІІ òóðå Âñåóêðàèíñêîé ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäû.

ñòð.10-11

Ïðàçäíîâàíèå Âñåìèðíîãî äíÿ âîäû Çíàé ñâîé êðàé

ñòð.12-13

ßê ìè ãîâîðèìî... Òðóäîâàÿ âàõòà â ÓÍÏÈ «Êîíñîëü»

ñòð.14-15

Êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà

ñòð.16-17

Ê 65-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Ñèìôåðîïîëÿ Äåíü êîñìîíàâòèêè

ñòð.18-21

Ãîðäîñòü íàøåãî ÂÓÇà Âûïóñêíèêè íàøåãî ÂÓÇà Ñïîðò

ñòð.23

ñòð.24

«Dress-code» â ÍÀÏÊÑ


2

Ñòàðòóє Âñåóêðàїíñüêà ñòóäåíòñüêà îëіìïіàäà

Êàôåäðà «Ôèëîñîôèè è ïðàâà» Âñåãî ñòóäåíòîâ ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â I òóðå îëèìïèàäû 260 ÷åëîâåê. Ðåêîìåíäîâàíî ê ó÷àñòèþ â èòîãîâîé êîíôåðåíöèè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ÍÀÏÊÑ 27-29 àïðåëÿ 2009 ãîäà: 90 ÷åëîâåê.

Ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû: ïî Ôèëîñîôèè: Çåëåíñêàÿ Î. ÔÈÊ-101; Äìèòðèåâà Þ. Ì-103; Äîëãîâà Í. Ì-101; Ñàðàåâà Â. Ì-103; ×åïèêîâàÌ. ÏÃÑ-201; Êàñèÿí Î. ÏÃÑ-202;

Çàãíåòîâà Í. ÏÃÑ-204; Êàëàôàòîâ Ã. ÏÃÑ-205; Àáêåðèìîâà Ý. MAP-101; Êîâàëёâà Ò. ÝÏ- 101 ïî Ïðàâîâåäåíèþ: Àðòþøèí Ð. ÒÌÄ-302; Êóëèêîâà À. ÂÂ-302; Ëîïóøêî Ë. ÃÌ-301;

Ëóçãèíà Å. ÃÌ-301; Ìåëüíèêîâ È. ÔÈÍ -301 ïî Êóëüòóðîëîãèè: Õàëèëîâà Ñ, ÀÐÕ-102; Ñèâà÷åíêî Þ., ÒÃÂ-202 ïî Ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ â âûñøåé øêîëå Ìîëåíêîâà À.Ñ., ÌÃÁ 501

Êàôåäðà «Óêðàїíîçíàâñòâà» Ó І òóðі çàéíÿëè ïðèçîâі ìіñöÿ ç «Іñòîðії Óêðàїíè»: І ìіñöå — Êàëèöüêà І. ãð. ÀÐ-101 «Іñòîðè÷íі óìîâè ðîçâèòêó àðõіòåêòóðè òà áóäіâíèöòâà â Õåðñîíåñі»; ІІ ìіñöå Àæåðìà÷îâà Ê. ãð. ÏÃÑ-101 «Ïàì`ÿòíèêè Ò.Ã. Øåâ÷åíêó â Êðèìó» Ñèâóõà À. ãð. ÌÅÍ-103 «Çëîäіÿííÿ íіìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ îêóïàíòіâ íà òåðèòîðії Ñіìôåðîïîëüñüêîãî ðàéîíó â 1941-1944 ðð.»; ІІІ ìіñöå Ïіâíèê À. ãð. ÅÏ101 «Ïðîáëåìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Êðèìó»; Ëàóðà À. ãð. ÍÄ-101 «Áîéîâà äіÿëüíіñòü ðîçâіä-

íèêà Ôåîäîñіéñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó â ðîêè Âåëèêîї âіò÷èçíÿíîї âіéíè»; Áåêåòîâ Є. ãð. ÌÅÍ-101 «Äæàíêîé â ðîêè Âåëèêîї âіò÷èçíÿíîї âіéíè». Ç «Óêðàїíñüêîї ìîâè (ïðîôåñіéíîãî ñïðÿìóâàííÿ)»: І ìіñöå – Áóáóøåâà Ë., ãð. ÔІÊ-101 «Ìèñòåöòâî ïóáëі÷íîãî âèñòóïó»; ІІ ìіñöå – Іáðàãіìîâà À., ãð. ÅÏ-303 «Ë. Óêðàїíêà. Óðèâîê ç öèêëó «Ðèòìè» «¾ Íі! ß ïîêîðèòè її íå çäîëàþ¾»»; ІІІ ìіñöå Êëèìîâ À., ãð. ÅÊ101 «Äіëîâà ñóïåðå÷êà».

«Íàóêà è ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû îáùåñòâà» ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû Óêðàèíû, ã. Êèåâ.  ðàáîòå ñåêöèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåïîäàâàòåëè, àñïèðàíòû è ñòóäåíòû âóçîâ Êðûìà, Êèåâà, Âèííèöû, Ëüâîâà. Äîêëàäû ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè, îòðàæàþùèå øèðîêèé ñïåêòð èññëåäîâàíèé â

9-10 àïðåëÿ 2009 ã. â Çèìíåì ñàäó Àêàäåìèè ñîñòîÿëàñü Âñåóêðàèíñêàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ «Íàóêà è ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû îáùåñòâà».  ïëåíàðíîì çàñåäàíèè êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: Ãåíäèíà Ë.Å. – çàâåäóþùàÿ îòäåëîì åâðîèíòåãðàöèè è ãåíäåðíîãî ïðîñâåùåíèÿ RHDEP «Öåíòð ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé»; Ìàëàõîâà Þ.À. – ìåòîäèñò îòäåëà åâðîèíòåãðàöèè è ãåíäåðíîãî ïðîñâåùåíèÿ RHDEP «Öåíòð ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé»; Áåðåæíàÿ È.Â. – äåêàí ôà-

êóëüòåòà ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà ÍÀÏÊÑ ä.ý.í., ïðîôåññîð; Ñòðà÷êîâà Í.Â. – ê.ãåîãð.í., äîöåíò êàôåäðû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ÍÀÏÊÑ; Ãîðáàíü À.Â. – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷ёíûõ ÀÐ Êðûì ê.ôèëîñîô.í., äîöåíò; Ëàïêî Í.Ñ. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðàâîâîé ðàáîòû, ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ þñòèöèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Óêðàèíû â ÀÐ Êðûì; Ïèæóê Î.È. – ñòàðøèé

îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì Óêðàèíû è åå ðåãèîíîâ, îïóáëèêîâàíû â íàó÷íîì ñáîðíèêå.  ðàìêàõ êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëñÿ èíòåðàêòèâíûé òðåíèíã «Âëèÿíèå ðåêëàìû íà ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîçðåíèÿ ìîëîäåæè».

Ïðèçîâûå ìåñòà çàíÿëè: I ìåñòî - Óìåðîâà Ç. ÝÏ-202, «Ñðàâíåíèå ïåíñèîííûõ ñèñòåì ðàçâèòûõ ñòðàí è Óêðàèíû» II ìåñòî - Åðìàêîâà À. ÝÊ-401, «Îöåíêà ñîâðåìåííûõ èçìåíåíèé ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé Óêðàèíû». III ìåñòî - Òèìàåâ Ð. ÝÊ-202, «Îñíîâíûå ôàêòîðû è ïîêàçàòåëè, îïðåäåëÿþùå äèíàìèêó óðîâíÿ æèçíè». Çàâåðøèëàñü êîíôåðåíöèÿ ýêñêóðñèåé â Áàõ÷èñàðàé, ãäå ñòóäåíòû ïîñåòèëè Õàíñêèé äâîðåö è Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü.


3

Ñòàðòóє Âñåóêðàїíñüêà ñòóäåíòñüêà îëіìïіàäà

Âåëèêîå èñêóññòâî – îáúåäèíÿòü!  ñîâðåìåííîì ìèðå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü Ñâàðêó – êîðîëåâîé òåõíîëîãèè ìåòàëëîâ, êîòîðàÿ ïðèçâàíà îáúåäèíÿòü ýëåìåíòû ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé â íàäåæíûé è ïðî÷íûé ìîíîëèò. Çà ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ ðàçâèòèÿ ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà â ïàìÿòè ëþäåé îñòàíóòñÿ èìåíà âûäàþùèõñÿ èíæåíåðîâ – Â.Â.Ïåòðîâà, Í.Í.Áåðíàäîñà, Í.Ã.Ñëàâÿíîâà, Ä.À.Äóëü÷åâñêîãî, Å.Î.Ïàòîíà, êîòîðûå ïðåäëîæèëè è îñóùåñòâèëè èñïîëüçîâàíèå òåïëà äóãè äëÿ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ. Ïðîäîëæàÿ ïðåêðàñíóþ òðàäèöèþ ïîèñêà è ðàçìûøëåíèé, â 2007 ãîäó ïîä çíàìåíàìè êîðîëåâû, îáúåäèíèëñÿ çàìå÷àòåëüíûé êîëëåêòèâ íàñòîé÷èâûõ, òðóäîëþáèâûõ, ëþáîçíàòåëüíûõ è ïðåäàííûõ

Í. Øåâ÷åíêî - ÏÃÑ-502

ëþäåé: Íèêîëàé Øåâ÷åíêî – ÏÃÑ 502, Ðàìàçàí Ñåòòàðîâ – ÏÃÑ 502,

Ð. Ñåòòàðîâ- ÏÃÑ-502 Âèêòîðèÿ Êàðïîâà – ÑÑÊ 402. Ïîä ðóêîâîäñòâîì íàó÷íûõ íàñòàâíèêîâ ê.ò.í., ïðîôåññîðà Àæåðìà÷åâà Ã.À., àññèñòåíòà êàôåäðû ÌÄÊ Ìåííàíîâà Ý.Ì., ñòóäåíòàìè íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò áûëà ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ ðàáîòà ïî ðàçðàáîòêå òåõíîëîãèè ñâàðêè íîâîãî, òåðìîìåõàíè÷åñêè óïðî÷íåííîãî àðìàòóðíîãî ïðîêàòà êëàññà À500Ñ â ñåéñìîñòîéêèõ êàðêàñàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ëåãëè â îñíîâó òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðè âîçâåäåíèè íåñóùèõ êîíñòðóêöèé çäàíèÿ 100 - êâàðòèðíîãî æèëîãî

äîìà ïî óë. Ðîñòîâñêîé, 19, â ã. Ñèìôåðîïîëå. Ïîëó÷åí àêò íà âíåäðåíèå. Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé áûëè îòïðàâëåíû íà II îòáîðî÷íûé òóð Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò. Èç áåëåå 100 ðàáîò äëÿ ó÷àñòèÿ â ôèíàëüíîì òóðå áûëî îòîáðàíî âñåãî 34, â òîì ÷èñëå è ðàáîòû íàøèõ ðåáÿò. 19 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé áûëè äîëîæåíû â Ôèíàëüíîì òóðå Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò, êîòîðûé ïðîõîäèë íà áàçå êàôåäðû: «Ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà è îáîðóäîâàíèÿ» Çàïîðîæñêîãî Íàöèîíàëüíîãî Òåõíè÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà. Âî âðåìÿ äîêëàäà Ñåòòàðîâ Ðàìàçàí, ñòóäåíò Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîäåìîíñòðèðîâàë ãëóáîêèå çíàíèÿ â íàóêå î ñâàðêå è ïðàêòè÷åñêè íå óñòóïàë ñâîèì ñâåðñòíèêàì, áóäóùèì èíæåíåðàì ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ äîëãî æäàòü, â èòîãå íàäåæíî ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò

Â.Êàðïîâà – ÑÑÊ 402 è çàíÿë ïðèçîâîå III ìåñòî. Êàê íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü, îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé, æåëàþ äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, áóäóùèõ íåîäíîêðàòíûõ ïîáåä è äàòü íàäåæíîå ïðîäîëæåíèå âåëèêîìó èñêóññòâó - Îáúåäèíÿòü!

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü, àññèñòåíò êàôåäðû ÌÄÊ, Ýêñïåðò Óêðàèíñêîãî Àòòåñòàöèîííîãî Êîìèòåòà Ñâàðùèêîâ Èíñòèòóòà Ýëëåêòðîñâàðêè èì Å.Î.Ïàòîíà, ÍÀÍ Óêðàèíû Ìåííàíîâ Ý.Ì.

Êàôåäðà «Åíåðãîçáåðåæåííÿ òà ôіçèêè»

Íà êîíôåðåíöії ó Äíіïðîäçåðæèíñüêîìó äåðæàâíîìó òåõíі÷íîìó óíіâåðñèòåòі äèïëîìàìè òðåòüîãî ñòóïåíÿ çà íàóêîâó ðîáîòó «Àíàëіç ïåðåòâîðþþ÷èõ ïðèñòðîїâ ó ôîòîåëåêòðè÷íèõ ñèñòåìàõ і ïåðåõіäíèõ ïðîöåñàõ ïðè ïіäêëþ÷åííі äæåðåë ïîñòіéíîãî ñòðóìó і çìіííîãî ñòðóìó äî íàâàíòàæåííÿ â ñèñòåìàõ àâòîíîìíîãî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ» ç ãàëóçі «Åëåêòðîòåõíіêà òà åëåêòðîìåõàíіêà» íàãîðîäæåíі ñòóäåíòêè Ìóõîïàä À., Ñüîìêіíà Ì.


4

Ðåøåíèÿ Ó÷ёíîãî Ñîâåòà ÍÀÏÊÑ

28 ìàðòà 2009 ãîäà íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî Ñîâåòà ÍÀÏÊÑ îáñóæäàëèñü âîïðîñû:

1.Îò÷åò î ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè àêàäåìèè â 2008 ãîäó(äîêëàä÷èê - ðåêòîð, ïðîôåññîð Ôåäîðêèí Ñ.È. 2.Î ñîñòîÿíèè ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîé áàçû àêàäåìèè(äîêëàä÷èêè - ïðîðåêòîð ïî ÍÐ, äîöåíò Ëþáîìèðñêèé Í.Â., ïðîðåêòîð ÓÐ, äîöåíò Àíäðîíîâ À.Â, íà÷àëüíèê ÈÂÖ Êèñåëåâ Â.Ô. 3.Ñ èíôîðìàöèåé î ñîâåùàíèè â ÌÎÍ Óêðàèíû ïî âîïðîñó ïðåïîäàâàíèÿ «Óêðàїíñüêîї ìîâè ïðîôåñіéíîãî ñïðÿìóâàííÿ» âûñòóïèëà - çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé «Óêðàїíîçíàâñòâà» äîöåíò ×åðíàÿ Â.Ã.

28 ìàðòà íà çåñåäàíèèè Ó÷åíîãî Ñîâåòà ÍÀÏÊÑ ðåêòîð Ñ.È. Ôåäîðêèí âðó÷èë êàíäèäàòàì íàóê àòòåñòàòû äîöåíòîâ: -

Ðîãàòåíþê Ýëàíå Âëàäèìèðîâíå – êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò», Øòîôåðó Ãåííàäèþ Àðêàäèåâè÷ó – êàôåäðà “Ýêíîìèêè ïðåäïðèÿòèÿ” Ðûâêèíîé Îëüãå Ëåîíèäîâíå – êàôåäðà “Ýêíîìèêè ïðåäïðèÿòèÿ” Êàëüêîâîé Íàòàëüå Íèêîëàåâíå – êàôåäðà “Ìàðêåòèíãà” Ñàäûêîâîé Ãóëü÷åðå Ýëüìäàðîâíå – êàôåäðà “Èíæåíåðíîé ýêîëîãèè”.

Ãðàìîòîé Àêàäåìèè ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Óêðàèíû çà ëè÷íûé âêëàä â íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå íàãðàæäåíà äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Áåðåæíàÿ Èðèíà Âèêòîðîâíà.

Èçáðàíèå íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé

Ðåøåíèåì Ó÷ёíîãî Ñîâåòà ÍÀÏÊÑ 26 ôåâðàëÿ 2009 ã. çàâåäóþùèì êàôåäðîé «Ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ôèçèêè» èçáðàí Áåêèðîâ Ýñêåíäåð Àëèìîâè÷. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1974 ã. Êàçàõñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà â ã. Àëìà-Àòà,

ïî ñïåöèàëüíîñòè «Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà» Áåêèðîâ Ý.À. ðàáîòàë èíæåíåðîì-íàëàä÷èêîì òðåñòà «Êàçìîíòàæàâòîìàòèêà», áûë ðóêîâîäèòåëåì ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò ÊÈÏ è àâòîìàòèêè Óçáåêñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà, âûïîëíÿë ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû íà Ãóðüåâñêîì íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå, Ñàìàðêàíäñêîì ñóïåðôîðñôàòíîì çàâîäå, Òàøêåíòñêîì ëàêîêðàñî÷íîì çàâîäå.  1980 ãîäó - àñïèðàíò ÀëìàÀòèíñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî èíñòèòóòà.  1988 ã. çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè 05.11.05 «Ïðèáîðû èçìåðåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ è ìàãíèòíûõ âåëè÷èí» â Ìîñêîâñêîì ýíåðãåòè÷å-

ñêîì èíñòèòóòå ïî òåìå «Ðàçðàáîòêà ñïîñîáîâ è ïðèáîðîâ èçìåðåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðè èìïóëüñíî-ðåâåðñèâíîì ðåæèìå ðàáîòû âûïðÿìèòåëüíûõ àãðåãàòîâ». Ðàçðàáîòàííûå ïðèáîðû áûëè âíåäðåíû â ïðîèçâîäñòâî íà Ëåíèíîãîðñêîì ñâèíöîâî-öèíêîâîì êîìáèíàòå, áûë îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ïðè âûïîëíåíèè õîçäîãîâîðíûõ ðàáîò. Ðàáîòàë â Òàøêåíòñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå íà ôàêóëüòåòå ðàäèîýëåêòðîíèêè è àâòîìàòèêè â äîëæíîñòè äîöåíòà êàôåäðû «Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ýëåêòðîòåõíèêè». Ñ 1991 ã. ðàáîòàåò â Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà.  2008 ã. çàùèòèë äèññåðòà-

öèþ íà ñîèñêàíèå äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòè 05.14.08 «Ïðåîáðàçîâàíèå âîçîáíîâëÿåìûõ âèäîâ ýíåðãèè» â èíñòèòóòå «Âîçîáíîâëÿåìûå âèäû ýíåðãèè» Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû. Ñòàæ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ IV óðîâíÿ àêêðåäèòàöèè 26 ëåò. Èì îïóáëèêîâàíî 145 íàó÷íûõ òðóäîâ è ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé, â òîì ÷èñëå àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, èçîáðåòåíèÿ è ïàòåíòû - ñâûøå 80. Çà èçîáðåòåíèå «Ñïîñîá Áåêèðîâà ïðåîáðàçîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ» â 2006 ã. íàãðàæäёí äèïëîìîì ïîáåäèòåëÿ Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà «Âèíàõіä - 2006». Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ñàìáî.

Íàó÷íî - òåõíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âóçà è õîçÿéñòâåííàÿ ïðàêòèêà ðåãèîíà 10 àïðåëÿ 2009ã. Íà áàçå êàôåäðû «Òåïëîãàçîñíàáæåíèÿ è âåíòèëÿöèè» ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ñîâåùàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì ïî âîïðîñó ïåðåâîäà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû è æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñ öåíòðàëèçîâàííîãî íà àâòîíîìíîå ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì Àáäóëëàåâà À.Ð.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ ïðåäñåäàòåëè ðàéîííûõ ãîñàäìèíèñòðàöèé, ãëàâû ãîðîäñêèõ èñïîëíèòåëüíûõ êîìèòåòîâ, ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâà æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è òåïëîâûðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ÀÐÊ, îçíàêîìèëèñü ñ ïðèíöèïîì ðàáîòû äåéñòâóþùåãî òåïëîâîãî ïóíêòà, îáåñïå÷èâàþùåãî öåíòðàëèçîâàííûì òåïëîñíàáæåíèåì îäèí èç êîðïóñîâ Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÍÀÏÊÑ).

 õîäå êîíôåðåíöèè îáñóæäàëèñü äîêëàäû: Æäàíîâà Âàäèìà Àíàòîëüåâè÷à - çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ÀÐÊ, «Î çàäà÷àõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì â ñôåðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ»; Ïûðêîâà Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à - çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè «Äàíôîññ Òλ, «Ðàññìîòðåíèå âîïðîñà ñîêðàùåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà

â Óêðàèíå»; Êèìàêîâñêîãî Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à - íà÷àëüíèêà Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ â ÀÐÊ è ã. Ñåâàñòîïîëå, «Ýôôåêòèâíîñòü ýíåðãîïîòðåáëÿþùèõ ñèñòåì è òåïëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ; ïóòè ñîêðàùåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà. Òåðìîìîäåðíèçàöèÿ».  èòîãå áûëè âûðàáîòàíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ ñèòóàöèè íàïðàâëåííîé íà ñîêðàùåíèå òåïëîâûõ ïîòåðü è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.


5

Íîâîñòè ìåæäóíàðîäíîãî îòäåëà ÑÒÈÏÅÍÄІЇ ІÌ. ÔÓËÁÐÀÉÒÀ ÄËß ÍÀÂ×ÀÍÍß Â ÓÍІÂÅÐÑÈÒÅÒÀÕ ÑÏÎËÓ×ÅÍÈÕ ØÒÀÒІÂ ÀÌÅÐÈÊÈ

Çà óìîâàìè êîíêóðñó âèïóñêíèêè óêðàїíñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ìîæóòü îòðèìàòè ñòèïåíäіþ äëÿ íàâ÷àííÿ íà ìàãіñòåðñüêîìó ðіâíі âіä îäíîãî äî äâîõ ðîêіâ â àìåðèêàíñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Ó êîíêóðñі ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ñòóäåíòè 4-6-õ êóðñіâ, âèïóñêíèêè ÂÍÇ, ìîëîäі ñïåöіàëіñòè, àñïіðàíòè.

Âèìîãè äî êàíäèäàòіâ · · · ·

óêðàїíñüêå ãðîìàäÿíñòâî òà ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíі íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó âèùà îñâіòà: äèïëîì ñïåöіàëіñòà, ìàãіñòðà àáî áàêàëàâðà íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíäії âіëüíå âîëîäіííÿ àíãëіéñüêîþ ìîâîþ íåîáõіäíіñòü ïîâåðíåííÿ â Óêðàїíó íà 2 ðîêè ïіñëÿ çàâåðøåííÿ òåðìіíó ãðàíòó (âіäïîâіäíî äî âèìîã âіçè J-і, ÿêó îòðèìóþòü ó÷àñíèêè ïðîãðàìè)

Ãàëóçі ñïåöіàëіçàöії

Ïåðåâàãà íàäàâàòèìåòüñÿ îñîáàì âiêîì äî 35 ðîêiâ

Іñòîðіÿ, îõîðîíà ïàì´ÿòîê іñòîðії, àðõåîëîãіÿ, àðõіòåêòóðà, ôіëîñîôіÿ, ïñèõîëîãіÿ, ñîöіîëîãіÿ, ñîöіàëüíà ðîáîòà, àíòðîïîëîãіÿ, ðåëіãіéíі ñòóäії, åêîëîãіÿ/îõîðîíà äîâêіëëÿ, îõîðîíà çäîðîâ´ÿ, àìåðèêàíñüêі ñòóäії (ìîâîçíàâñòâî, ëіòåðàòóðà, ìèñòåöòâî, іñòîðіÿ), ґåíäåðíі ñòóäії, ëіíãâіñòèêà, æóðíàëіñòèêà/çàñîáè ìàñîâîї êîìóíіêàöії, ìèñòåöòâîçíàâñòâî; іñòîðіÿ, êðèòèêà àáî ìåíåäæìåíò ó ãàëóçі êóëüòóðè òà òåàòðó; òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî, ëіòåðàòóðà, áіáëіîòå÷íà/àðõіâíà ñïðàâà, ìóçåєçíàâñòâî, ôîëüêëîð, óïðàâëіííÿ â ãàëóçі îñâіòè, ïîëіòè÷íі íàóêè, ìіæíàðîäíі âіäíîñèíè, ïðàâîçíàâñòâî, åêîíîìіêà (òåîðåòè÷íі íàïðÿìêè).

Ç 2007 ðîêó äî ïðiîðèòåòíèõ ãàëóçåé ñïåöiàëiçàöiї, îêðiì ãóìàíiòàðíèõ òà ñîöiàëüíèõ íàóê, âêëþ÷åíî òî÷íi, òåõíi÷íi òà ïðèðîäíè÷i äèñöèïëiíè: Àñòðîíîìіÿ, àåðîíàâòèêà, áіîëîãіÿ, ãåîëîãіÿ,åêîëîãіÿ, åíåðãåòèêà, іíæåíåðíі äèñöèïëіíè,êîìï´þòåðíі íàóêè òà іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, ìàòåðіàëîçíàâñòâî, ìàòåìàòèêà, êîãíіòèâíі íàóêè/íåéðîíàóêè, îêåàíîãðàôіÿ, ôіçèêà, õіìіÿ Ç ïðîïîçèöіÿìè äî ó÷àñòі ó êîíêóðñі òà äîäàòêîâîþ іíôîðìàöіåþ çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíàìè: ó Êèєâі 38-044-279-1850 Ôàêñ: 38-044-230-2060

Øàíîâíà ðåäàêöiÿ ãàçåòè “Vivat Àêàäåìiÿ”. Ïðîãðàìà àêàäåìi÷íèõ îáìiíiâ iìåíi Ôóëáðàéòà â Óêðàїíi (www.fulbright.org.ua) áóëà á ðàäà ñïiâïðàöþâàòè ç âàøîþ ãàçåòîþ òà ïðîñèòü îïóáëiêóâàòè ìàòåðiàë ïðî âàøîãî âèêëàäà÷à Ïàâëà Áîãóöüêîãî, ÿêèé çäîáóâ ãðàíò iìåíi Ôóëáðàéòà òà çàðàç âèêëàäàє ó ÑØÀ. Ïðîõàííÿ ïîâiäîìèòè íàñ ïðî Âàøå ðiøåííÿ. Ðîçðàõîâóєìî íà âçàєìîâèãiäíó ñïiâïðàöþ.

Íàøi òàëàíîâèòi íàóêîâöi Ïàâëî Áîãóöüêèé àñèñòåíò êàôåäðè «Âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâіäâåäåííÿ òà ñàíіòàðíîї òåõíіêè» Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïðèðîäîîõîðîííîãî і êóðîðòíîãî áóäіâíèöòâà ì . Ñ іì ô å ð î ï î ë ü . Ìàє 10 íàóêîâèõ ïóáëіêàöіé, 1 àâòîðñüêå ñâіäîöòâî íà âèíàõіä. Ó 2003 - 2004 ðð. Ïàâëî âæå ñòàæóâàâñÿ ó ÑØÀ â Óíіâåðñèòåòі øòàòó Ìіññóðі, ì. Êîëàìáіÿ і Öåíòðі ç äîñëіäæåííÿ âîäíèõ ðåñóðñіâ, Ïðîãðàìà іì. Ôóëáðàéòà øòàòó Ìіññóðі. Òåìàòèêà ðàäà ïîâіäîìèòè ïðî íàãî- äîêòîðñüêîї äèñåðòàöії: «Îòðîäæåííÿ Ïàâëà Áîãóöüêî- ðèìàííÿ áіîïàëèâà ç ïîíîâãî ãðàíòîì äëÿ ñòàæóâàííÿ ëþâàíèõ äæåðåë, òàêèõ ÿê ó ÑØÀ ïðîòÿãîì 2008-2010 âіäõîäè ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі, àêàäåìі÷íèõ ðîêіâ.

ïåðåðîáêà ìіêðîâîäîðîñëіâ». Íàóêîâà ðîáîòà âèêîíóєòüñÿ â Óíіâåðñèòåòі Äæîíà Õîïêіíñà, ì. Áàëòіìîð. Äîñëіäæåííÿ òðèâàòèìå ç 2008 äî 2012 ðð. Íàóêîâîþ ðîáîòîþ êåðóє çàâіäóâà÷ êàôåäðè іíæåíåðіíãó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðîôåñîð Åäâàðä Áîóåð. Ïèòàííÿ äîñòóïó äî àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðãії є îñîáëèâî àêòóàëüíèì äëÿ íàøîї êðàїíè, òîìó, ïіñëÿ çàõèñòó äîêòîðñüêîї äèñåðòàöії, Ïàâëî ïëàíóє âïðîâàäèòè ðîçðîáëåíі òåõíîëîãії â Óêðàїíі. Íàéñòàðіøà ïðîãðàìà íàóêîâèõ îáìіíіâ Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ Àìåðèêè äëÿ ñòóäåíòіâ òà íàóêîâöіâ äіє ç 1946 ðîêó. Íèíі âîíà ïðåäñòàâëåíà ó 155 êðàїíàõ ñâіòó. Ùîðі÷íі ãðàíòè ôіíàíñóþòüñÿ àìåðèêàíñüêèì óðÿäîì і ñòâîðåíі çà іíіöіàòèâîþ ñåíàòîðà Âіëüÿìà Ôóëáðàé-

òà. Ïðîéøîâøè êîíêóðñíі âèïðîáóâàííÿ, òàëàíîâèòі íàóêîâöі, ñòóäåíòè òà ãðîìàäñüêі äіÿ÷і áіëüøîñòі êðàїí ñâіòó, ìîæóòü ïðîâîäèòè äîñëіäæåííÿ, âèêëàäàòè àáî â÷èòèñÿ â Àìåðèöі. Àìåðèêàíñüêі â÷åíі, âіäïîâіäíî, ìàþòü òàêó æ ìîæëèâіñòü òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії ó іíøèõ êðàїíàõ. Ïðîãðàìà іì. Ôóëáðàéòà â Óêðàїíі äіє âæå ï´ÿòíàäöÿòü ðîêіâ, ïðîòÿãîì ÿêèõ ïîíàä 400 óêðàїíñüêèõ íàóêîâöіâ òà ñòóäåíòіâ ïðîâîäèëè äîñëіäæåííÿ òà íàâ÷àëèñÿ ó ÑØÀ. Äëÿ áіëüøîñòі ç íèõ îòðèìàííÿ ôóëáðàéòіâñüêîãî ãðàíòó ñòàëî âіäïðàâíîþ òî÷êîþ, âèõîäîì íà âèùèé ðіâåíü ó ïðîôåñіéíîìó æèòòі і îñîáèñòіñíîìó âäîñêîíàëåííі. Ïðîãðàìà є âіäêðèòîþ, і êîæåí, õòî áàæàє, ìîæå ñïðîáóâàòè ñâîї ñèëè.


6

Ñòóäåíòû ïèøóò èñòîðèþ ôàêóëüòåòà...

Ôàêóëüòåò âîäíûõ ðåñóðñîâ è ýíåðãåòèêè

Ôàêóëüòåò, êàê îòäåëüíàÿ ñòðóêòóðà ÑÔ ÄÈÑÈ, íà÷àë ñóùåñòâîâàòü â 1986 ãîäó. Ïåðâûì äåêàíîì «Ãèäðîìåëèîðàòèâíîãî ôàêóëüòåòà» áûë äîöåíò, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê Ìàðþøèí Ïåòð Àêèìîâè÷.  1990 ãîäó åãî ñìåíèë êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Çàêóñèëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷.  1992 ãîäó äåêàíîì «Ýêîëîãî-ìåëèîðàòèâíîãî ôàêóëüòåòà», à çàòåì «Âîäíîãî õîçÿéñòâà è ñàíèòàðíîé òåõíèêè» áûë èçáðàí äîöåíò, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê Ñîïîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷. È ïî ñåé äåíü îí ÿâëÿåòñÿ äåêàíîì, ïîçæå ïåðåèìåíîâàííîãî ôàêóëüòåòà «Âîäíûõ ðåñóðñîâ è ýíåðãåòèêè»(ÔÂÐèÝ). Çà âñå ýòî âðåìÿ ôàêóëüòåò âûïóñòèë áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ, êîòîðûå òåïåðü ðàáîòàþò íà ïðåäïðèÿòèÿõ Óêðàèíû è Êðûìà, â Ãîñâîäõîçå Óêðàèíû, Ðåñêîìâîäõîçå ÀÐÊ, Êðûìãàçå, Òåïëîêóììóíõîçÿéñòâå ÀÐÊ, Ýíåðãîñåòè, à òàêæå íà êðûìñêèõ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿõ. Ôàêóëüòåò ãîòîâèò áàêàëàâðîâ, ñïåöèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì: - ñòðîèòåëüñòâî, ïî ñïåöèàëüíîñòè «Òåïëîãàçîñíàáæåíèå è âåíòèëÿöèÿ»; - âîäíûå ðåñóðñû, ïî ñïåöèàëüíîñòè «Âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå» è «Ãèäðîìåëèîðàöèÿ»; - ýëåêòðîòåõíèêà è ýëåêòðîòåõíîëîãèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè «Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè».

Ìàðþøèí Ïåòð Àêèìîâè÷ äåêàí «Ãèäðîìåëèîðàòèâíîãî ôàêóëüòåòà» ñ 1986 ïî 1990 ã.  ñîñòàâ ôàêóëüòåòà âõîäÿò êàôåäðû: - «Èíæåíåðíîé ýêîëîãèè», çàâ. êàôåäðîé Ñàïðîíîâà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà êàíäèäàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð; - «Ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé», çàâ. êàôåäðîé Ñòîÿíîâ Âëàäèìèð Óñòèíîâè÷ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð; - «Õèìèè», çàâ. êàôåäðîé Ïåòðåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò; Âûïóñêàþùèìè êàôåäðàìè ÿâëÿþòñÿ: - «Òåïëîãàçîñíàáæåíèÿ è âåíòèëÿöèè», çàâ. êàôåäðîé Çàéöåâ Îëåã Íèêîëàåâè÷ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð; - «Âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ», çàâ. êàôåäðîé Íèêîëåíêî Èëüÿ Âèêòîðîâè÷ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð; - «Ãèäðîìåëèîðàöèè è ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé», çàâ. êàôåäðîé Çàõàðîâ Ðîìàí Þðüåâè÷ êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò;

Çàêóñèëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ äåêàí «Ãèäðîìåëèîðàòèâíîãî ôàêóëüòåòà» ñ 1990 ïî 1992 ã.

- «Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ôèçèêè», çàâ. êàôåäðîé Áåêèðîâ Ýñêåíäåð Àëèìîâè÷ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê. Êàôåäðà «Òåïëîãàçîñíàáæåíèÿ è âåíòèëÿöèè» âûïóñêàåò ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò íà òåððèòîðèè âñåé Óêðàèíû. Ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ íàó÷íîé ðàáîòû – ýòî îïòèìèçàöèÿ ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ, ýíåðãîñáåðåæåíèå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé, îïòèìèçàöèÿ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà è ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà íà ïðîìûøëåííûõ îáúåêòàõ Êðûìà.  ðàìêàõ ÍÀÏÊÑ êàôåäðà ìîæåò ïðîâîäèòü ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà. Êàôåäðà òåñíî ñâÿçàíà ñ òàêèìè îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè êàê: ÎÀÎ «Êðûìãàç», ÇÀÎ «Èíòåðêîíäèöèîíåð», ÎÀÎ «Ïíåâìàòèêà», à òàêæå «ÝÑÏλ.

Ñîïîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷ äåêàí «Âîäíûõ ðåñóðñîâ è ýíåðãåòèêè» ñ 1992 ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ

Êàôåäðà ñîòðóäíè÷àåò ñ Êèåâñêèì íàöèîíàëüíûì óíèâåðñèòåòîì ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû è ñ Õàðüêîâñêèì ãîñóäàðñòâåííûì òåõíè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè êàôåäðà ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì ÷ëåíîì Óêðàèíñêîé àññîöèàöèè èíæåíåðîâ ïî îòîïëåíèþ, âåíòèëÿöèè, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, òåïëîñíàáæåíèÿ è ñòðîèòåëüíîé òåïëîô è ç è ê è (ÀÂÎÊ). Êàôåäðà «Âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ» ãîòîâèò áàêàëàâðîâ, ñïåöèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè. Ñ ó÷åòîì ðåãèîíà â ó÷åáíîì ïëàíå ïðåäóñìîòðåíî ñêâîçíîå ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî îñìûñëåíèÿ

ñóùíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ââåäåíû äèñöèïëèíû: «Îñíîâû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé», «Áåçîòõîäíûå òåõíîëîãèè», «ÑÀÏÐ ñåòåé è ñîîðóæåíèé Âè», «Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ âîäû è îñàäêîâ», «Ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ».

Âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ íàøåë îòðàæåíèå â ðåçóëüòàòàõ Âñåóêðàèíñêèõ îëèìïèàä. Êàôåäðà èìååò òåñíûå íàó÷íûå ñâÿçè ñ êàôåäðàìè äðóãèõ âóçîâ è ÍÈÈ ñîîòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíèé, ñðåäè êîòîðûõ:


Ñòóäåíòû ïèøóò èñòîðèþ ôàêóëüòåòà...  ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ñòó- ñêèì óíèâåðñèòåòàìè. äåíòû ïîëó÷àþò ïðàêòè- Êàôåäðà «Ýíåðãîñáåðåæå÷åñêèå íàâûêè ïî êîìïüþ- íèÿ è ôèçèêè» îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó áàêàëàâðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ýíåðãåòèêà», «Ýëåêòðîòåõíèêà», «Ýëåêòðîòåõíèêà è ýëåêòðîòåõíîëîãèÿ», à òàêæå «Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè». Ãëàâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè êàôåäðû – èçó÷åíèå òàêèõ äèñöèïëèí, êàê ôèçèêà, îáùàÿ è òåîðåòè÷åñêàÿ ýëåêòðîòåõíèêà, îñíîâû àâòîìàòèêè è àâòîìàòèçàöèè, ýëåêòðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ýëåêòðè÷åñêîå èçìåðåíèå è èçìåðèòåëüíûå êîìïëåêñû, òåïëîòåõíèêà, ýíåðãîñáåðåæåíèå, ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè è ñèñòåìû, îñíîâû àâòîìàòèâåðñèòåò øòàòà Ìèññóðè òåðíîìó ìîäåëèðîâàíèþ è êè è àâòîìàòèçàöèè ýíåðàâòîìàòèçèðî- ãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê.  (ÑØÀ), Àêàäåìèÿ êîììó- ñèñòåìàì íàëüíîãî õîçÿéñòâà, ÍÈÈ âàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. ïåðèîä ñ 1997 ïî 2007 ãîä êîììóíàëüíîãî âîäîñíàá- Çà ãîäû ðàáîòû êàôåäðû ðàáîòíèêè êàôåäðû ïðèæåíèÿ è î÷èñòêè âîäû âûïóùåíî áîëåå 1300 ñïå- íèìàëè ó÷àñòèå â ðàáîòå (Ìîñêâà), Óðàëüñêèé ãîñó- öèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ, âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ è ðåäàðñòâåííûé ïîëèòåõíè- êîòîðûå â íàñòîÿùèé ìî- ãèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèé ÷åñêèé óíèâåðñèòåò, êàôåäðà âîäíîãî õîçÿéñòâà è òåõíîëîãèè âîäû (Ðîññèÿ, Åêàòåðèíáóðã), ÍÏÏ «Ñàôàðè» (Áåëàðóñü, Áðåñò), Êèåâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû (Êèåâ), Õàðüêîâñêàÿ àêàäåìèÿ èíæåíåðîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, Îäåññêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû, Êðûìñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Àêàäåìèÿ ñòðîèòåëüñòâà Óêðàèíû, Êðûìñêàÿ àññîöèàöèÿ «Ýêîëîãèÿ è ìèð» è äð. Îñíîâíûìè ïðèîðèòåòíû- ìåíò ðàáîòàþò â ñèñòåìå ïîñâÿùåííûõ íåòðàäèöèìè íàó÷íûìè íàïðàâëåíè- Ãîñâîäõîçà Óêðàèíû, Ðå- îííûì èñòî÷íèêàì ýíåðãèè, ÿìè êàôåäðû «Ãèäðîìåëè- ñêîìâîäõîçà ÀÐÊ, Êðûì- ðàçðàáîòàëè ðåêîìåíäàöèè îðàöèè è ÃÒÑ» ÿâëÿþòñÿ: ñêîãî ÁÓÂÐ, ïðîåêòíûõ è äëÿ ðåøåíèÿ Âåðõîâíîé ðåêîíñòðóêöèÿ, âîññòà- íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ Ðàäû è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ íîâëåíèå, ìîäåðíèçàöèÿ è îðãàíèçàöèÿõ, êîìèòåòå ïî Êðûìà ïî ââåäåíèþ â Êðûïåðåîáîðóäîâàíèå îðîñè- îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå- ìó íåòðàäèöèîííûõ ýíåðòåëüíûõ ñèñòåì, îïòèìè- äû, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ãîóñòàíîâîê, îïóáëèêîâàëè çàöèÿ ðåæèìîâ îðîøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿõ è äðóãèõ íåñêîëüêî ðàáîò íà äàííóþ Êàôåäðà òåìàòèêó. ñ å ë ü ñ ê î õ î ç ÿ é ñ ò â å í í û õ îðãàíèçàöèÿõ. êóëüòóð, ðàçðàáîòêà ýíåð- ÃÌ è ÃÒÑ ñîòðóäíè÷àåò Õî÷åòñÿ ïîäâåñòè èòîãè ãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ ñ Ðåñïóáëèêàíñêèì êîìè- ìèíóâøåãî ó÷åáíîãî ãîäà. òåõíîëîãèé, îöåíêà ýêî- òåòîì ÀÐÊ ïî âîäîõîçÿé-  2007-2008 ó÷åáíîì ãîäó ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è ôàêóëüòåò «Âîäíûõ ðåñóðï ð è ð î ä í î - ò å õ í è ÷ å ñ ê è õ îðîøàåìîìó çåìëåäåëèþ, ñîâ è ýíåðãåòèêè» âûïóñòèë ñèñòåì, ðàçðàáîòêà ñîâðå- ñ Óïðàâëåíèåì Ñåâåðî- 113 áàêàëàâðîâ: 19 ïî ñïåìåííûõ ñèñòåì êàïåëü- Êðûìñêîãî êàíàëà, ñ Ìî- öèàëüíîñòè «Íåòðàäèöèîííîãî îðîøåíèÿ, ñîõðàíå- ñêîâñêèì ãîñóäàðñòâåííûì íûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè» (â íèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â ïðè óíèâåðñèòåòîì ïðèðîäîî- òîì ÷èñëå 18 íà áþäæåòîðîøåíèè, âîïðîñû çà- áóñòðîéñòâà, à òàêæå âåäåò íîé ôîðìå ôèíàíñèðîâàùèòû òåððèòîðèé îò ïîä- ïðåäâàðèòåëüíûå ïåðåãî- íèÿ è 1 – íà êîíòðàêòíîé), òîïëåíèÿ è çàòîïëåíèÿ, âîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ñî 50 – «Òåïëîãàçîñíàáæåíèå îáîñíîâàíèå íàó÷íî-ìåòî- Øâåäñêèì àãåíòñòâîì ïî è âåíòèëÿöèÿ» (24 – áþääè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ êîð- îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå- æåò, 26 – êîíòðàêò), 23 ïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ. äû, Óïñàëüñêèì è Ëóíä- – «Âîäîñíàáæåíèå è âîäîÀññîöèàöèÿ ðàáîòíèêîâ âîäíîãî õîçÿéñòâà øòàòà Ìèññóðè (ÑØÀ), Óíè-

7 îòâåäåíèå» (21 – áþäæåò, 2 – êîíòðàêò), 21 – «Ãèäðîìåëèîðàöèÿ» (18 – áþäæåò, 3 – êîíòðàêò). Êðàñíûå äèïëîìû áàêàëàâðà âîäíûõ ðåñóðñîâ (ñïåö. «Âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå» è «Ãèäðîìåëèîðàöèÿ») ïîëó÷èëè Ãóáñêàÿ Óëüÿíà, Ìàðòûíåíêî Îëÿ, Íàóìîâà Äàøà, Òèì÷åíêî Íàòàøà. Äèïëîìû áàêàëàâðà ýíåðãåòèêè (ñïåö. «Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè») «íà îòëè÷íî» âðó÷åíû: Áóñàðîâó Ãåííàäèþ, Ìóõîïàä Àëèíå è Ñåìêèíîé Ìàðèíå. Êðàñíûå äèïëîìû áàêàëàâðà ñòðîèòåëüñòâà (ñïåö. «Òåïëîãàçîñíàáæåíèå è âåíòèëÿöèÿ») ïîëó÷èëè: Àùàóëîâ Àðòåì, Òîïîðåí Ñåðãåé è ßêîâëåâà Îëüãà. Ìîëîäöû ðåáÿòà! Î÷åíü ãðóñòíî áûëî ïðîùàòüñÿ ñ ïÿòèêóðñíèêàìè, êàæäûé èç êîòîðûõ îñòàâèë ñâîé ñëåä â ïàìÿòè àêàäåìèè. Äëÿ íèõ ñòóäåí÷åñêèå ãîäû áûëè íå ïðîñòî ÷àñòüþ æèçíè ïîñâÿùåííîé ó÷åáå. Ýòî áûëè 5 íåçàáûâàåìûõ ëåò äðóæáû, âåñåëüÿ è ðåàëèçàöèè òàëàíòîâ (ìíîãèå ñòóäåíòû íàøåãî ôàêóëüòåòà ïðîÿâèëè ñåáÿ â ñïîðòå, èñêóññòâå, à òàêæå â îáùåñòâåííîé ðàáîòå). Ðàññòàëèñü ñ ôàêóëüòåòîì «Âîäíûõ ðåñîðñîâ è ýíåðãåòèêè» 96 ñòóäåíòîâ: 87 ñïåöèàëèñòîâ (71 – áþäæåò, 16 – êîììåðöèÿ) è 9 ìàãèñòðîâ (âñå «áþäæåòíèêè»). Ïî êàæäîé ñïåöèàëüíîñòè âûïóñòèëè ïî 3 ìàãèñòðà. Ïîõâàñòàòüñÿ «êðàñíûìè» äèïëîìàìè ìàãèñòðà âîäíûõ ðåñóðñîâ ìîãëè: Èâàíåíêî Òàòüÿíà, Ðîìàíþê Àëåíà è Øóëåêî Àíàñòàñèÿ. Ìàãèñòðîì-îòëè÷íèêîì âîäíûõ ðåñóðñîâ ñòàë Ñîôðîíèé Èëüÿ. Äèïëîìû ìàãèñòðà-ñòðîèòåëÿ ñ îòëè÷èåì ïîëó÷èëè: Êëèìîâà Àíàñòàñèÿ, Ìóíòÿí Åëåíà, Ýìèðñàëèåâ Àëèì. Ñðåäè âûïóñêíèêîâ ñïåöèàëèñòû-îòëè÷íèêè: Ëèõà÷ Ìàðèíà, Íîâèêîâà Äàðüÿ, Õèìè÷ Àíòîí, Øàðëàé Áîðèñ – èíæåíåðû-ýíåðãåòèêè; Ãîðîõîâ Ìàêñèì, Çóáðåé÷óê Ëèäà, Êèðèí Æàí – èíæåíåðû-ñòðîèòåëè. Áóäåì íàäåÿòüñÿ íà óñïåõè â ðàáîòå âûïóñêíèêîâ íàøåãî ôàêóëüòåòà, ïîòîìó ÷òî èìåííî â èõ ðóêàõ áëàãîïîëó÷íîå áóäóùåå íàøåé ñòðàíû.

Ïàïèíà Àíàñòàñèÿ ÒÃÂ-302 Òðîôèìîâè÷ Þëèÿ ÃÌ-301


8

Èíòåðâüþ ñ âåäóùèìè ó÷ёíûìè ÍÀÏÊÑ

Âîäà - ÷óäî ïðèðîäû

“Âîäà! Ó òåáÿ íåò íè âêóñà, íè öâåòà, íè çàïàõà, òåáÿ íå îïèøåøü, òîáîé íàñëàæäàåøüñÿ, íå ïîíèìàÿ, ÷òî òû òàêîå. Òû íå ïðîñòî íåîáõîäèìà äëÿ æèçíè, òû è åñòü æèçíü. Òû âåëè÷àéøåå â ìèðå áîãàòñòâî, íî è ñàìîå íåïðî÷íîå. Òû – áîæåñòâî, êîòîðîå òàê ëåãêî ñïóãíóòü. Òû äàåøü íàì áåñêîíå÷íî ïðîñòîå ñ÷àñòüå”. Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçåïþðè “Ïëàíåòà ëþäåé”

Îêåàíû ïîêðûâàþò 72 % ïîâåðõíîñòè çåìíîãî øàðà. Îíè ñîäåðæàò îêîëî 1,3 ìëä. êì3 âîäû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1/4500 ÷àñòü ìàññû çåìëè. Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà îêåàíîâ 3800 ì, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1/1600 ÷àñòü ðàäèóñà çåìíîãî øàðà. Âîäà â îêåàíàõ ñîñòàâëÿåò 98 % âñåé âîäû íà çåìíîì øàðå, ïðè ýòîì òàêîé âîäû, êîòîðóþ äàæå íåëüçÿ ïèòü¾ Ñî âñåé ñóøè çåìíîãî øàðà, ïëîùàäü êîòîðîé ñîñòàâëÿåò áîëåå 140 ìëí. êì2, åæåãîäíî ñòåêàåò îêîëî 41,5 òûñ. êì3 âîäû.  îáùåì, ýòî íå òàê óæ è ìíîãî, îñîáåííî åñëè ó÷åñòü, ÷òî îäèí ëèøü Áàéêàë ñîäåðæèò 23 òûñ. êì3 âîäû, à Âåëèêèå Àìåðèêàíñêèå îçåðà – ñâûøå 24 òûñ. êì3 âîäû. Ãîäîâîé ñòîê Çåìëè ðàñïðåäåëåí ñëåäóþùèì îáðàçîì: · 56 % ïðèõîäèòñÿ íà Àòëàíòèêî-Àðêòè÷åñêèé ñêëîí; · 44 % - íà ÒèõîîêåàíñêîÈíäèéñêèé; · 2,5 % - çàäåðæèâàåòñÿ áåññòî÷íûìè îáëàñòÿìè çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Åæåñåêóíäíî ðåêè èçëèâàþò â Ìèðîâîé îêåàí 1 ìëí. ì3 âîäû, ïðè÷åì 1/10 ÷àñòü ýòîãî êîëè÷åñòâà ïîñòàâëÿåò ñàìàÿ ìíîãîâîäíàÿ ðåêà ìèðà Àìàçîíêà. Îäíàêî îäíîâðåìåííûé çàïàñ âîäû âî âñåõ ðåêàõ çåìíîãî øàðà îöåíèâàåòñÿ ëèøü âåëè÷èíîé 1200 êì3, ÷òî âòðîå ìåíüøå ãîäîâîãî ñòîêà òîé æå Àìàçîíêè. “Âñå òå÷åò, âñå ìåíÿåòñÿ”, - çàÿâèë äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô Ãåðàêëèò. Äðóãîé çíàìåíèòûé ó÷åíûé àíòè÷íîñòè – Àðèñòîòåëü – çàäàëñÿ âîïðîñîì: à îòêóäà æå ñòîëüêî áåðåòñÿ âîäû? Äåéñòâèòåëüíî, äëÿ ïûòëèâîãî ÷åëîâå÷åñêîãî óìà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ÷óäîì: ðåêà

òå÷åò, òå÷åò, à óáûëè âîäå íå áûâàåò. È åùå 2 òûñÿ÷è ëåò ëþäè ôàíòàçèðîâàëè íà ýòîò ñ÷åò, êòî êàê õîòåë, ïîêà íå ïðîãðåìåëî èìÿ ñåìüè Ïåððî¾ Ìû ñ äåòñòâà çíàåì ïðî Ìàëü÷èêà-ñ-ïàëü÷èêà, Êîòà â ñàïîãàõ, Ñèíþþ Áîðîäó è äðóãèõ ïåðñîíàæåé âîëøåáíûõ ñêàçîê, êîòîðûå íàïèñàë Øàðëü Ïåððî, ñûí ïàðèæñêîãî àäâîêàòà. Ìíîãî ìû ñëûøàëè î Ëóâðå. Ïîñòðîèë åãî áðàò Ïåððî, àðõèòåêòîð. Òðåòèé æå áðàò, Ïüåð Ïåððî, â 1674 ã. âûïóñòèë â Ïàðèæå êíèãó “Î ïðîèñõîæäåíèè èñòî÷íèêîâ”, ïîñâÿùåííóþ çíàìåíèòîìó ôèçèêó Õðèñòèàíó Ãþéãåíñó. Ïüåð Ïåððî â îòëè÷èå îò áðàòà-ñêàçî÷íèêà íè÷åãî íå ïðèäóìûâàë, à ñòðîãî è ðåãóëÿðíî 3 ãîäà ïîäðÿä èçìåðÿë, ñêîëüêî âûïàäàåò îñàäêîâ â íåáîëüøîì ðàéîíå ó èñòîêîâ Ñåíû, è îäíîâðåìåííî ìåðèë, ñêîëüêî âîäû íåñåò ðåêà. À ïîòîì ñðàâíèâàë îäíî ñ äðóãèì. Ïîëó÷èëîñü, ÷òî äîæäåâîé âîäû õâàòèò äëÿ ïèòàíèÿ ðåêè. Ïðàâäà, êîëëåãè íå ïîâåðèëè áðàòó ñêàçî÷íèêà è äðóæåñêè íà íåãî íàïóñòèëèñü. Ïðàâîòó Ï. Ïåððî ïîäòâåðäèë äðóãîé ó÷åííûé Ý. Ìàðèîòò, êîòîðûé ïðîâåðèë èçìåðåíèÿ â áîëåå îáøèðíîì ðàéîíå. À çíàìåíèòûé àñòðîíîì è ãåîôèçèê Ý. Ãàëëåé âû÷èñëèë èñïàðåíèÿ èç ìîðåé è äîêàçàë, ÷òî îíè çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò ïðèòîê ðå÷íûõ âîä. Òàê áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî ó÷åíèþ î âîäíîì áàëàíñå. Îáëàêà ðîæäàþòñÿ â îêåàíå è òåðïÿò áåäñòâèå íà çåìëå, îñûïàÿñü äîæäÿìè, ðàñøèáàÿñü î êàìíè è ñóõóþ çåìíóþ òâåðäü è òåêóò ïîïóòíûìè

ðó÷åéêàìè â áîëüøèå ðåêè, à òàì, íà ðîäèíó, â îêåàí. À çà íèìè âûðàñòàþò ëåñà, ðàñöâåòàþò ñàäû, îæèâàåò çåìëÿ, íàïîåííàÿ âëàãîé. Åñëè íåò íè÷åãî ïîïóòíîãî – íè ðåê, íè ðó÷åéêîâ, - îíè óõîäÿò ïîä çåìëþ, è íè÷åãî íå ìîæåò èõ îñòàíîâèòü: âåäü îíè òåêóò ê ñâîåìó îêåàíó. È îíè âîçâðàùàþòñÿ â îêåàí, ÷òîáû âòîðè÷íî ðîäèòüñÿ îáëàêîì, è â äåñÿòûé, è ñîòûé ðàç ðîäèòüñÿ îáëàêîì â îêåàíå. È âñÿêèé ðàç òåðïåòü áåäñòâèå íà çåìëå. È âñå, ÷òî çåìëÿ èìååò, âñå, ÷åì çåìëÿ õîðîøà, ñäåëàëè òå, êòî íà íåé ïîòåðïåë áåäñòâèå¾ Âîäà – ïîäëèííûé èñòî÷íèê æèçíè. Óæå ñàìî ñëîâî “èñòî÷íèê” âûçûâàåò ïðåäñòàâëåíèå î ÷åì-òî æèâîì, æèâîòâîðíîì.  ñâÿùåííîé êíèãå äðåâíèõ èíäóñîâ, íàïèñàííîé ñâûøå òðåõ òûñÿ÷ ëåò íàçàä, ãîâîðèòñÿ: “Öåëåáåí ïîòîê âîäû, âîäà îõëàæäàåò æàð ëèõîðàäêè, öåëåáíà îíà îò âñåõ áîëåçíåé”. Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü òàêæå ãëàñèò: · Ïî êîòîðîé ðåêå ïëûòü, òó è âîäó ïèòü. · Ðàñòåò, êàê èç âîäû èäåò. · Åñòü è âîäà, ÷òî ñòîèò êðîâè. · Áóäü çäîðîâà, êàê âîäà, ïëîäîâèòà, êàê çåìëÿ. · Ãäå âîäà, òàì è æèçíü. Êàêîâû æå çàïàñû ïðåñíîé âîäû íà çåìëå? Îáùåå êîëè÷åñòâî âîäû â ãèäðîñôåðå ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,5 ìëä. êì3. Îñíîâíîå êîëè÷åñòâî âîäû ñîäåðæèòñÿ â Ìèðîâîì îêåàíå - 1,3 ìëä. êì3. Îãðîìíûå ìàññû ïðåñíîé âîäû íà çåìíîé ïîâåðõíîñòè, îöåíèâàåìûå â 24 ìëí. êì3 ñîñðåäîòî÷åíû â ëåäíèêàõ. Ðåêè ñîäåðæàò 1200 êì3 âîäû, îçåðà – 230 òûñ. êì3, à àòìîñôåðà îêîëî 14 òûñ. êì3 âîäû â âèäå ïàðà.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåñíîé âîäû ñîñðåäîòî÷åíà â âèäå ëüäà â äâóõ áîëüøèõ ìàòåðèêîâûõ ëåäíèêîâûõ ïîêðîâàõ – â Ãðåíëàíäèè è â Àíòàðêòèäå. Ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî îáúåì ýòèõ ïîêðîâîâ îêîëî 20 ìëí. êì3. Òàÿíèå ýòîé ìàññû ëüäà âûçâàëî áû ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîäû â ìîðÿõ áîëåå ÷åì íà 50 ì. Ðå÷íûå âîäû âñëåäñòâèå åæåãîäíîé âîçîáíîâëÿåìîñòè è ëåãêîäîñòóïíîñòè íàèáîëåå ïðèãîäíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÷åëîâåêîì.  èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà èõ ðîëü îñîáåííî âåëèêà, ïîòîìó ÷òî õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü áåç íèõ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíà. Ðåêè ñëóæàò è èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå: · ïóòåé ñîîáùåíèÿ; · äëÿ ñîçäàíèÿ îðîñèòåëüíûõ ñèñòåì; · èñòî÷íèêàìè ìåõàíè÷åñêîé ýíåðãèè; · âàæíåéøèì èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ïî êîíòèíåíòàì ðåñóðñû ðå÷íûõ âîä ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî: â Åâðîïå è Àçèè, ãäå ïðîæèâàåò 70 % íàñåëåíèÿ ìèðà, ñîñðåäîòî÷åíî ëèøü 39 % ìèðîâûõ çàïàñîâ ðå÷íûõ âîä.  ñðåäíåì íà êàæäîãî æèòåëÿ Çåìëè â ãîä ïðèõîäèòñÿ 11 òûñ. ì3 ðå÷íîé âîäû. Îòäåëüíûå ñòðàíû îáåñïå÷åíû âîäîé òîæå íåðàâíîìåðíî. Òàê, íàèáîëåå íàñåëåííûå ñòðàíû Àçèè – Êèòàé è Èíäèÿ èìåþò ëèøü íåìíîãî áîëåå 3 òûñ. ì3 âîäû â ãîä íà 1 ÷åëîâåêà. Ïðèìåðíî ñòîëüêî æå ïðèõîäèòñÿ íà îäíîãî æèòåëÿ Ôðàíöèè, çàòî â Íîðâåãèè âîäîîáåñïå÷åííîñòü ñîñòàâëÿåò 109 òûñ. ì3 íà 1 ÷åëîâåêà â ãîä. Íà Óêðàèíå îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ïðåñíîé âîäû ÿâëÿþòñÿ – ñòîê ðåê Äíåïðà,


9

Èíòåðâüþ ñ âåäóùèìè ó÷ёíûìè ÍÀÏÊÑ Äíåñòðà, Ñåâåðíîãî Äîíöà, Þæíîãî è Çàïàäíîãî Áóãà, Äóíàÿ ñ ïðèòîêàìè, Òèñû è Ïðóòà. Ñóììàðíàÿ âåëè÷èíà ñòîêà ðåê Óêðàèíû (áåç Äóíàÿ) â ñðåäíèé ïî âîäíîñòè ãîä ñîñòàâëÿåò 87,1 êì3. Íåïîñðåäñòâåííî íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ôîðìèðóåòñÿ 52,4 êì3 âîäû, îñòàëüíàÿ ÷àñòü ïîñòóïàåò ñ ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîäíûå ðåñóðñû Äóíàÿ, ïî Êèëèéñêîìó ãèðëó (ðóêàâó), êîòîðîãî ïðîõîäèò â ñðåäíåì 123 êì3 âîäû â ãîä. Íåðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ íà Óêðàèíå ïðîÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî îò÷åòëèâî. Òàê, ñðåäíèé ñëîé ãîäîâîãî ñòîê â Õåðñîíñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 5-10 ìì, à â Çàêàðïàòüå - 625 ìì.  ãîðíûõ ðàéîíàõ Óêðàèíû (Êðûìó è Êàðïàòàõ) ðå÷íîé ñòîê óâåëè÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò

áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îñàäêîâ è ëó÷øèõ óñëîâèé èõ ñòåêàíèÿ.  Êðûìó, íàïðèìåð, ñðåäíèé ìíîãîëåòíèé ñòîê ñ ãîðíîé ÷àñòè ñîñòàâëÿåò 0,77 êì3, à ñ ðàâíèííîé – 0,057 êì3, õîòÿ ïëîùàäü ãîðíîé ÷àñòè â 2,2 ðàçà ìåíüøå, ÷åì ðàâíèííîé. Îáúåêòèâíûì ïîêàçàòåëåì åñòåñòâåííîé îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà ðå÷íîãî ñòîêà ìåñòíîãî ôîðìèðîâàíèÿ, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà 1 êì2 ïëîùàäè. Äëÿ Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé, Çàêàðïàòñêîé è Ëüâîâñêîé îáëàñòåé, ÿâëÿþùèõñÿ íàèáîëåå îáåñïå÷åííûìè âîäíûìè ðåñóðñàìè, ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí 618 – 225 òûñ. ì3/ãîä. Äëÿ Çàïîðîæñêîé, Íèêîëàåâñêîé, Îäåññêîé è Õåðñîíñêîé îáëàñòåé, à òàêæå äëÿ Êðûìà, ÿâëÿþùèõñÿ çàñóøëèâûìè ðàéîíàìè, ýòîò ïîêàçàòåëü âî ìíîãî ðàç ìåíüøå – îò 5 äî 23 òûñ. ì3/ãîä.

Íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî âîäíûõ ðåñóðñîâ òàì, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû êðóïíûå âîäîïîòðåáèòåëè – â Äîíáàññå, Êðèâîðîæüå, Êðûìó è þæíûõ îáëàñòÿõ. Ïðóäû è âîäîõðàíèëèùà íà Óêðàèíå ñòðîèëè èçäàâíà.  íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ îáùåå êîëè÷åñòâî ñîñòàâëÿåò 27190 ñ ñóììàðíîé ïëîùàäüþ âîäíîãî çåðêàëà 461 òûñ. ãà è ñóììàðíûì îáúåìîì 11033 ìëí. ì3. Êàñêàä èç øåñòè êðóïíûõ âîäîõðàíèëèù áûë ñîçäàí íà Äíåïðå ñ ñóììàðíîé ïëîùàäüþ âîäíîãî çåðêàëà îêîëî 7 òûñ. êì2, îáùèì îáúåìîì 44 êì3 è ïîëåçíûì 18 êì3. Ïîñòðîåíî êðóïíîå âîäîõðàíèëèùå íà Äíåñòðå ïëîùàäüþ 142 êì2, ïîëíûì îáúåìîì 3 êì3, ïîëåçíûì îáúåìîì 2 êì3. Êðîìå òîãî, íà Óêðàèíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 937 ìàëûõ âîäîõðàíèëèù îáúåìîì áîëåå 1 ìëí. ì3 êàæäîå. Ñóììàðíûé èõ îáúåì ñîñòàâëÿåò

54,8 êì3, â òîì ÷èñëå ïîëåçíûé - 26,5 êì3.  Êðûìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ: 825 ïðóäîâ ñ ïðîåêòíûì îáúåìîì 102,5 ìëí. ì3, 23 êðóïíûõ âîäîõðàíèëèùà ñ ïðîåêòíûì îáúåìîì 400 ìëí. ì3 è ñóììàðíîé ïëîùàäüþ âîäíîãî çåðêàëà 6,64 òûñ. ãà. Ñòîëèöà Êðûìà Ñèìôåðîïîëü îáåñïå÷èâàåòñÿ âîäîé èç âîäîõðàíèëèù Ñèìôåðîïîëüñêîãî (îáúåì - 36 ìëí. ì3), Ïàðòèçàíñêîãî (34 ìëí. ì3), Ìåæãîðíîãî (50 ìëí. ì3) è Àÿíñêîãî (3,9 ìëí. ì3). Äîñòàòî÷íî ëè ïðåñíîé âîäû â Êðûìó, êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ î÷èñòêà âîäû è ïîäà÷à åå ïîòðåáèòåëÿì - îá ýòîì ìû ïîãîâîðèì â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû.

Ïðîôåññîð êàôåäðû ÂèÑÒ Ñóááîòêèí Ë.Ä.

Èç ïåðåïèñêè ïðîôåññîðà Ë.Ä. Ñóááîòêèíà ñ âûïóñêíèêàìè ôàêóëüòåòà

Âèêòîð Ïîïèê (2005 ã.) Çäðàâñòâóéòå Ëåîíèä Äàâûäîâè÷. ß ðàáîòàþ â ôèðìå “Êîíñîëü”, ïðîåêòèðîâùèêîì. Êñòàòè, ðàáîòàþ â îäíîé ãðóïïå ñî Ñâåòëàíîé Àíäðîíîâîé, îíà íà ãîä ïîçæå ìåíÿ çàêàí÷èâàëà íàøó Àêàäåìèþ. Ñ îäíîêóðñíèêàìè ïî÷òè íå âèäèìñÿ, èíîãäà òîëüêî ñîçâàíèâàåìñÿ, à ÷àùå îáùàåìñÿ ÷åðåç ICQ ñ Æèãíîé, Öèðèêîì, Äîëãîâûì, Ìîñòîâûì, Áåëÿâñêèì.

ëóø (Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.), ðàáîòàþ â ïðîåêòíîìîíòàæíîé ôèðìå èíæåíåðîì-ïðîåêòèðîâùèêîì. Ðàáîòà ìíå î÷åíü íðàâèòüñÿ, õîðîøèé êîëëåêòèâ, äà è îáúåìû ðàáîò íå áîëüøèå - ïîêà ñïðàâëÿþñü! Êàôåäðó ÿ íèêîãäà íå çàáóäó, ÿ î÷åíü áëàãîäàðíà âñåì ïðåïîäàâàòåëÿì çà çíàíèÿ, êîòîðûå ÿ ïîëó÷èëà! Ñåé÷àñ ÿ ñ ãîðäîñòüþ íàçûâàþñü èíæåíåðîì! Êîãäà áóäó â Ñèìôåðîïîëå, îáÿçàòåëüíî çàéäó!

Âÿ÷åñëàâ Êâèòêîâñêèé (2006 ã.)

Äîáðûé äåíü, Ëåîíèä Äàâûäîâè÷! Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî íå çàáûëè ìåíÿ!!! Ðàáîòàþ â ôèðìå “Ñòàìàð-Êðîêóñ” (Êèåâ) ìåíåäæåðîì ïî ïðîäàæàì ñàíòåõìàòåðèàëîâ. Ïðèîáðåòåííûå çíàíèÿ Ìàðèíà Õîõëà÷åâà î÷åíü ïîìîãàþò, ïîòîìó ÷òî (2006 ã.) ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ äàÄîáðûé âå÷åð, Ëåîíèä Äà- âàòü êîíñóëüòàöèè ïðîåêâûäîâè÷! ß â ñåíòÿáðå 2008 ã. òèðîâùèêàì è èíîãäà ïîìîïåðååõàëà æèòü â ã. Êà- ãàòü â ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ.

м вателя а д о п е р п и всем м а нальное о В и с о с б е и ф с о пр “Cпа за ваше ы р д е каф ство” мастер

ÊÀÔÅÄÐÓ ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ

Åêàòåðèíà ÂàñèëüåâàÁðèëåíêîâà (2007 ã.) Çäðàâñòâóéòå Ëåîíèä Äàâèäîâè÷! ß æèâó â Ñåâàñòîïîëå, óæå âòîðîé ãîä, ðàáîòàþ â âîäîêàíàëå èíæåíåðîì Âÿ÷åñëàâ ×èæèêîâ ïî ñåòÿì êàíàëèçàöèè (â (2006 ã.) óïðàâëåíèè). Ìóæ ó ìåíÿ Çäðàâñòâóéòå, Ëåîíèä Äàâîåííûé Ðîññèéñêîé àðìèè, âûäîâè÷. Î÷åíü ïðèÿòíî, ìîåìó ñûíóëå óæå 4 ãîäè÷òî íå çàáûâàåòå ïðî ñâîêà. Ñâîåé êâàðòèðû ïîêà èõ ñòóäåíòîâ è â ÷àñòíîñòè íåò, æèâåì ñ ìîèìè ðîäèïðî ìåíÿ. Ðàáîòàþ â ôèðìå òåëÿìè. Ðàáîòà ìíå íðà“Ñïåöèàëèñò-Þã” èíæåíåâèòñÿ. Ñïàñèáî Âàì è âñåì ðîì ïî ÂÊ è ÎÂ. Êàê-íèïðåïîäàâàòåëÿì êàôåäðû áóäü îáÿçàòåëüíî çàãëÿíó çà âàøå ïðîôåññèîíàëüíîå íà êàôåäðó. Äàâíî óæå ýòî ìàñòåðñòâî è òå çíàíèÿ, êîõî÷ó ñäåëàòü, ïðîñòî âðåìåòîðûå âû äàëè ìíå. íè ñâîáîäíîãî ïðàêòè÷åñêè íåò. Ïåðåäàâàéòå ïðèâåò âñåì íàøèì ïðåïîäàâàòåëÿì. Ñïàñèáî çà çíàíèÿ!!!


10

Ïðàçäíîâàíèå Âñåìèðíîãî äíÿ âîäû Âçãëÿä èç-çà êóëèñ è íå òîëüêî

Êîíå÷íî, â ñàìîì íà÷àëå ñëåäîâàëî áû íàïèñàòü î âèíîâíèöå òîðæåñòâà âîäå, íî çà÷åì òðàòèòü áóìàãó íà òî, ñ ÷åì ìû èìååì äåëî êàæäûé äåíü è ÷òî ìû è òàê ïðåêðàñíî çíàåì ñî øêîëüíûõ ëåò? Òåì, êîìó èíòåðåñíî, ïðåäëàãàþ ïðî èñòîðèþ ïðàçäíèêà ïî÷èòàòü â Èíòåðíåòå, à ïîòîì áëåñíóòü ñâîèìè ïîçíàíèÿìè ïåðåä äðóçüÿìè. Çà êóëèñàìè âñåãäà ïî÷åìó-òî òåïëåå, ÷åì â çàëå. Äåëî äàæå íå â ðàçíîñòè òåìïåðàòóð, à â äóøåâíîé ýíåðãåòèêå âûñòóïàþùèõ. Ôèçèêàìè íå äîêàçàíî, íî ïîçèòèâíîå âîëíåíèå ìîëîäåæè âûçûâàåò êîëåáàíèÿ âîçäóõà, êîòîðîå âîëíîé íàêðûâàåò çðèòåëåé. Äà è ïðè÷åì çäåñü ôèçèêà, åñëè ó íàñ ïðàçäíèê, ïðàâäà? Èòàê, 23 ìàðòà â àêòîâîì çàëå Ñàëãèðñêîãî ÌÓÂÕ ïî àäðåñó óë. Ïëîòèííàÿ 4 ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Âñåìèðíîìó äíþ âîäû. Åñëè ÷åñòíî, ñ ìîèìè íèçêèìè òîïîãðàôè÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ÷åëîâåêà, çíàþùåãî ýòîò ðàéîí, ÿ òóäà âðÿä ëè áû ïîïàëà. Ìåæäó ïðî÷èì, òàì î÷åíü êðàñèâî! Ñðàçó âîçíèêàåò áëàãîäàðíîñòü èíæåíåðàì-«âîäíèêàì» çà òàêîé ïðåêðàñíûé âèä íà âîäíîå ïðîñòðàíñòâî, îòêðûâàþùèéñÿ ñ ïëîòèíû! È õîòÿ òàì âèñèò òàáëè÷êà «Âõîä ñòðîãî ïî ïðîïóñêàì», îáÿçàòåëüíî ïðèäó òóäà âå÷åðîì ãóëÿòü, íî ýòî òàéíà! Îé, âîò ÿ îïÿòü

ÿìè âûñòóïèë íà÷àëüíèê Ìåæðàéîííîãî ñàëãèðñêîãî óïðàâëåíèÿ âîäíîãî õîçÿéñòâà - Ïàíþòèí Âëàäèìèð Ìîèñååâè÷ - è âðó÷èë äåêàíó ôàêóëüòåòà âîäíûõ ðåñóðñîâ è ýíåðãåòèêè – Ñîïîâó Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó îãðîìíûé (à ãëàâíîå, âêóñíûé!!) êàðàâàé, êîòîðûé ïîçæå áûë ïåðåäàí âå÷íî ãîëîäíûì ñòóäåíòàì. Ïîñëå ýòîãî íàø äåêàí íàãðàäèë ãðàìîòàìè ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ è àêòèâèñòîâ ÔÂÐèÝ. Òàêæå áûëè îãëàøåíû ðåçóëüòàòû ôîòîêîíêóðñà «Âîäà òàêàÿ ðàçíàÿ», â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êàê ñòóäåíòû, òàê è ïðåïîäàâàòåëè; èõ ðàáîòû ìîæíî óâèäåòü íà ñòåíäå íàïðîòèâ äåêàíàòà

«ñúåõàëà» ñ òåìû¾ Ñòóäåíòû íà÷àëè ïðèõîäèòü â 12 ÷àñîâ äíÿ, õîòÿ äî íà÷àëà òîðæåñòâåííîãî ñîáðàíèÿ è ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà îñòàâàëñÿ åùå öåëûé ÷àñ. Ó «áîÿâøèåñÿ îïîçäàòü» áûëî âðåìÿ ðàññìîòðåòü ïëàêàòû, âûïîëíåííûå ñòóäåíòàìè è ïîñâÿùåííûìè âîäå.  12: 30 ñîñòîÿëàñü ýêñêóðñèÿ â Ìóçåé ìåëèîðàöèè Êðûìà, â õîäå êîòîðîé ìîæíî áûëî ìíîãîå óçíàòü îá èñòîðèè Ñåâåðîêðûìñêîãî êàíàëà è íå òîëüêî. ×åðåç ïîë÷àñà â àêòîâîì çàëå ïðèñóòñòâóþùèå ñìîãëè ïîñìîòðåòü âèäåîôèëüì ïðî àø-äâà-î, ïîñëå ÷åãî íà÷àëàñü òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü ïðàçä- íàøåãî ôàêóëüòåòà. Çà íàíîâàíèÿ.  ñàìîì íà÷àëå ñ ãðàæäåíèÿìè ïîñëåäîâàëî ïðàçäè÷íûìè ïîçäðàâëåíè- ïðîäîëæåíèå ïðàçäíè÷íîé

Ïðîôåññîð Íèêîëåíêî È.Â. çàâåäóþùèé êàôåäðîé «Âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ» íà ïðàçäíèêå «Âñåìèðíîãî äíÿ âîäû»

ïðîãðàììû: ñòóäåíòû âîîäóøåâëåííî ïåëè è òàíöåâàëè, íà ÷òî çðèòåëè îòâå÷àëè ãðîìêèìè îâàöèÿìè. Äàæå ïðåïîäàâàòåëè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììå: êòî-òî ïåë âìåñòå ñî ñòóäåí÷åñêèì õîðîì, à êòî-òî âñïîìíèë ñâîè óíèâåðñèòåòñêèå ãîäû è ñåë çà ïàðòû â îäíîé èç ñöåíîê. Ïîëó÷èëîñü î÷åíü âåñåëî!  ñàìîì êîíöå ïðèãëàøåííûå ãîñòè ïîëó÷èëè ïîçäðàâëåíèÿ è áûëè îäàðåíû öâåòàìè. Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà ïðàçäíîâàíèÿ ïðîëåòåëè íåçàìåòíî. Íå óñïåëà ÿ âêëþ÷èòüñÿ â àòìîñôåðó âñåîáùåãî ïîçèòèâíîãî íàñòðîÿ, êàê ïðèøëîñü óæå óõîäèòü äîìîé. Íî õîðî-

øåå íàñòðîåíèå íå ïðîïàëî äàðîì: âå÷åðîì ÿ ïîáûâàëà íà âå÷åðèíêå äëÿ ñòóäåíòîâ ÔÂÐèÝ. Òå, êòî òàì íå áûë, ìíîãîå ïîòåðÿëè! «Âîäà – ýòî æèçíü» - ýòó ôðàçó ÿ ñëûøàëà ìíîãî ðàç, íî òàê êàê ýòî ïðàâäà, ìîæíî ïîâòîðèòüñÿ. Õîðîøî, ÷òî òàêàÿ âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Çåìëè èìååò ñâîé ïðàçäíèê, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ëþäè îñîçíàþò òî, ÷òî âîäó íóæíî ëþáèòü, óâàæàòü è îòíîñèòüñÿ áåðåæíî, ïîòîìó ÷òî áåç íåå íàøå ñóùåñòâîâàíèå íåâîçìîæíî. À ìîæåò óñòàíîâèòü íå îäèí, à äâà Äíÿ âîäû? Èëè òðè? Õîòÿ çà÷åì, åñëè äî ñëåäóþùåãî ïðàçäíèêà îñòàëîñü âñåãî 364 äíÿ¾

Ïàïèíà Àíàñòàñèÿ ÒÃÂ-302


Çíàé ñâîé êðàé

Î ïðîøëîì, ñîõðàíåííîì çåìëåé è ëþäüìè, è î ïðîøëîì, ïîñëóæèâøåì çåìëå è ëþäÿì  îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà çåé èñòîðè÷åñêèõ öåííî- Íî âñå-òàêè âîçìîæíî ëè èñïîëíèëîñü 45 ëåò ñî äíÿ ñòåé Êèåâà». îáðàòíîå: ìîæåò ëè èçïóñêà Ñåâåðî-Êðûìñêîãî Çàìåòüòå, ÷òî ãèäðîìå- ó÷åíèå ïðîøëîãî ïðèíåñòè êàíàëà. Ñðåäè ðàçíîîáðàç- ëèîðàòîðû îò ýòèõ èññëå- ìàòåðèàëüíóþ âûãîäó íàíîé òåõíè÷åñêîé, ýêîíîìè- äîâàíèé íå èìåëè íèêàêîé øèì ñîâðåìåííèêàì, äàòü ÷åñêîé è äðóãîé èíôîðìàöèè âûãîäû. Äàæå íåòðóäíî êàêîé-ëèáî ýêîíîìè÷åñêèé îá ýòîì îáúåêòå, îáíàðîäî- ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñòðîè- ýôôåêò?  ÷àñòíîñòè, ìîãóò âàííîé â òå ëè ðåçóëüòàòû àðõåîäíè â ÑÌÈ, ëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê, çàíèìàë èñòîðè÷åñêèõ èññëåîñîáîå ìåäîâàíèé îêàçàòü ïîñòî ðàññêàç ìîùü çåìëåäåëüöàì, àðõåîëîãà èððèãàòîðàì â èõ õîÑ.Êîëòóõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüâà, âîøåäíîñòè? øèé â îäíó Ìíîãèå äðåâíèå öèèç ïóáëèêàâèëèçàöèè ïðîöâåöèé («Êðûìòàëè òàì, ãäå òåïåðü ñêîå âðåìÿ» âëàñòâóþò ïóñòûíè. № 116, 23 Âñïîìíèòå øêîëüíóþ îêòÿáðÿ 2008 èñòîðè÷åñêóþ êàðòó ã.). «Åùå â äåðæàâû Àëåêñàíäðà 50-å ãîäû, Ìàêåäîíñêîãî. Íà âî âðåìÿ áîëüøåé ÷àñòè ýòîé Çåìëåðîéíàÿ òåõíèêà íà ñòðîèòåëüñòâå îáñëåäîâàòåððèòîðèè ñåé÷àñ íå Ñåâåðî-Êðûìñêîãî êàíàëà íèÿ òðàññû ðàñòåò è òðàâà. À â áóäóùåãî êàíàëà, íà ýòîì òåëüñòâî êàíàëà, åñëè áû ñâîå âðåìÿ âåëèêîìó ïîëìåñòå íà÷àëà ðàáîòó àðõå- îíî íå ïðåäâàðÿëîñü àð- êîâîäöó, î÷åâèäíî, áûëî îëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ.., õåîëîãè÷åñêèìè ðàñêîïêà- ÷òî çàâîåâûâàòü â ýòèõ ìå- ñîîáùàë ó÷åíûé. -  1962 ìè, ïðîõîäèëî áû áûñòðåå ñòàõ. Óæå äàâíî èäåò ñïîð, ãîäó ðàáîòû âîçîáíîâèëèñü è îáîøëîñü áû äåøåâëå. ÷òî áûëî ïðè÷èíîé çàïóè âåëèñü âïëîòü äî íà÷à- Íî âñåñèëüíîå ãîñóäàð- ñòåíèÿ çåìåëü äðåâíåãî ëà äåâÿíîñòûõ... Íà òðàññå îðîøåíèÿ: áûëî ðàñêîïàíî îêîëî øåïðèðîäíàÿ ñòèñîò êóðãàíîâ; áîëåå òîãî, ñòèõèÿ èëè âûñâåòèëàñü ìàñøòàáíàÿ äåÿòåëüêàðòèíà æèçíè ýòèõ ìåñò, íîñòü ÷åëîíà÷èíàÿ ñ IV âåêà äî íàøåé âåêà? ×òî ýðû è çàêàí÷èâàÿ XVIII ïðåäïî– XIX âåêàìè. Ìû îáíàðó÷òèòåëüíåå æèëè íåñêîëüêî ñîòåí ïîñåëåíèé, ñàìûå äðåâíèå èç êîòîðûõ äàòèðîâàíû êàìåííûì âåêîì, ñìîãëè ïðîñëåäèòü ïðîõîäèâøèå â Êðûìó íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ñòî- ñòâî òðåáîâàëî ñòðîãîãî ëåòèé ìèãðàöèîííûå è äå- ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ, îäèí ìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû. èç êîòîðûõ ñòîÿë íà ñòðàÍà ýòîì ìàòåðèàëå ó÷àñò- æå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è íèêè ýêñïåäèöèé çàùèòèëè êóëüòóðû. Ñîãëàñíî åìó, äåñÿòü êàíäèäàòñêèõ è äâå åñëè â ïðîöåññå õîçÿéñòâåíäîêòîðñêèå äèññåðòàöèè, íîãî èëè ïðîìûøëåííîãî áûëî èçäàíî áîëåå âîñüìè ñòðîèòåëüñòâà ïðèõîäèòñÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ óíè÷òîæàòü àðõåîëîãè÷åòðóäîâ. À îáíàðóæåííûå ñêèé ïàìÿòíèê, ñíà÷àëà òàì ýêñïîíàòû ïîïîëíèëè îáÿçàòåëüíî ïðîâîäÿòñÿ Þâåëèðíûå èçäåëèÿ èç ôîíäû ìóçååâ Ñèìôåðîïî- åãî ðàñêîïêè, èçó÷åíèå è Íîãàé÷èíñêîãî êóðãàíà ëÿ, Êåð÷è, Ôåîäîñèè, Åâ- ôèêñàöèÿ ñïåöèàëèñòàìè. ïàòîðèè, Êðàñíîïåðåêîï- È â îáùåñòâå ïðåîáëàäàëî ñêà, Áàõ÷èñàðàÿ. Íî ñàìûì ïîíèìàíèå ñïðàâåäëèâîñòè – îñâîèòü îðîøàâøèåñÿ â çíà÷èìûì îòêðûòèåì ñòàë òàêèõ òðåáîâàíèé. ïðîøëîì çåìëè èëè öåëèíçíàìåíèòûé Íîãàé÷èíñêèé Òàêèì îáðàçîì, ñòðîè- íûå? Íåèçáåæíî ëè ïðè ïîêóðãàí ó ñåëà Êðàñíîå òåëüñòâî Ñåâåðî-Êðûìñêîãî âòîðíîì îðîøåíèè âòîðè÷Íèæíåãîðñêîãî ðàéîíà, ãäå êàíàëà íå òîëüêî çàêëàäû- íîå çàñîëåíèå ïî÷â? Äëÿ îáíàðóæèëè çàõîðîíåíèå âàëî îñíîâû äëÿ ðàñöâåòà îòâåòà íà ýòè è äðóãèå âîñàðìàòñêîé æðèöû ñ óíè- êðàÿ â áóäóùåì, íî è ñïî- ïðîñû, êàñàþùèåñÿ õîçÿéêàëüíûìè óêðàøåíèÿìè... ñîáñòâîâàëî ïîçíàíèþ åãî ñòâåííîãî îñâîåíèÿ çåìåëü Îíè áûëè ïåðåäàíû â Ìó- èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî. â íàñòîÿùåì è áóäóùåì,

11

íåîáõîäèìû çíàíèÿ îá èõ ïðîøëîì.  êíèãå Á.Â.Àíäðèàíîâà «Çåìëåäåëèå íàøèõ ïðåäêîâ» (Ì., 1978) ïðèâîäÿòñÿ òàêèå ôàêòû. Êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ (ïî÷âîâåä÷åñêèå, àðõåîëîãè÷åñêèå, èñòîðè÷åñêèå è äðóãèå) â Ñðåäíåé Àçèè ïîêàçàëè, ÷òî îáøèðíûå çåìëè äðåâíåãî îðîøåíèÿ îñâàèâàëèñü çäåñü ïîä èððèãàöèîííîå çåìëåäåëèå òðîåêðàòíî. Óïàäîê èñêóññòâåííîãî îðîøåíèÿ è çàïóñòåíèå îàçèñîâ áûëè îáóñëîâëåíû ïðåæäå âñåãî îïóñòîøèòåëüíûìè âîéíàìè (ìîíãîëî-òàòàðñêîå íàøåñòâèå), ôåîäàëüíûìè óñîáèöàìè. Ïåðèîäû æå ðàñöâåòà îðîøåíèÿ ñîâïàäàëè ñ ïåðèîäàìè ïîëèòè÷åñêîé öåíòðàëèçàöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, öåëåñîîáðàçíî âîçðîæäåíèå äðåâíèõ îàçèñîâ, ÷òî îòðèöàëîñü ñòîðîííèêàìè ãèïîòåçû î íåïðåðûâíîì óñûõàíèè Öåíòðàëüíîé Àçèè. Àâòîð òàêæå ðàññêàçûâàåò, ÷òî â ïîñëåâîåííûå ãîäû â Óçáåêèñòàíå àðõåîëîãè è èððèãàòîðû äîêàçàëè âîçìîæíîñòü ýêñïëóàòàöèè äðåâíåãî êàíàëà Èñêèàíãàð. Ïîñëå íåçíà÷èòåëüíîé ðåêîíñòðóêöèè êàíàë áûë âîññòàíîâëåí. Òîãäà æå áûëî âîññòàíîâëåíî òå÷åíèå âîäû ïî ðåêîíñòðóèðîâàííîìó êàíàëó Êûðê-Êûç, çàáðîøåííîìó åùå â VIII âåêå. Çåìëÿ ñîõðàíÿåò â ñåáå ïàìÿòü î ïðîøëîì, â òîì ÷èñëå î ïðîøëîì ñàìîé çåìëè. Êàê âèäèì, áûâàëî, ÷òî ýòî ñîäåéñòâîâàëî åå ïðîöâåòàíèþ â áóäóùåì. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ëþäÿì åùå íå ðàç ïðåäñòîèò òàêèì ñîäåéñòâèåì âîñïîëüçîâàòüñÿ.

Êóçüìèí Ì.À. ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû “Óêðàèíîâåäåíèÿ”


12

ßê ìè ãîâîðèìî...

Ìîâà - îçíàêà îñâі÷åíîñòі, ìóäðîñòі, ÷åñòі, êóëüòóðè Ìîâà є íåîöіíåííèì äóõîâíèì áàãàòñòâîì, ó ÿêîìó íàðîä æèâå, ïåðåäàє ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ ñâîþ ìóäðіñòü і ñëàâó, êóëüòóðó é òðàäèöії. Âîíà є çàñîáîì і ìàòåðіàëîì ôîðìóâàííÿ òà ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі ëþäèíè, її іíòåëåêòó, âîëі, ïî÷óòòіâ, є ôîðìîþ áóòòÿ. ßê áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ ïіçíàííÿ ñâіòó, éîãî îñâîєííÿ ëþäèíîþ, ìîâà є çàñîáîì ñïіëêóâàííÿ, çáåðåæåííÿ і ïåðåäà÷і çíàíü, âçàєìíîãî ðîçóìіííÿ. Âîíà ñïðèÿє âèÿâëåííþ і çàäîâîëåííþ ìàòåðіàëüíèõ òà äóõîâíèõ ïîòðåá ëþäåé, îá´єäíóє їõ ó ñóñïіëüñòâî äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàòåðіàëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà ùîíàéâèùèõ äóõîâíèõ öіííîñòåé. Âîëîäіòè ìîâîþ – îçíà÷àє äîáðå її çíàòè, óìіòè êîðèñòóâàòèñÿ, âіä÷óâàòè, äå âæèòè òå ÷è іíøå ñëîâî, çàãàëîì âèêîðèñòîâóâàòè âñå її áàãàòñòâî, ùîá âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè. Ìîâíà ñèòóàöіÿ â Óêðàїíі òàêà, ùî ÷åðåç òðèâàëó çàáîðîíó, ïðèãíі÷åííÿ, çàñìі÷åííÿ, íàøà ðіäíà ìîâà ïîòðåáóє ãåíåðàëüíîãî ïðèáèðàííÿ, à ó äåÿêèõ ìîâöіâ - êàïіòàëüíîãî ðåìîíòó. Ìîâíå ÿâèùå, ùî îäåðæàëî íàçâó ñóðæèê, íàëåæèòü äî ñïåöèôі÷íîї ôîðìè ïîáóòóâàííÿ ìîâè â Óêðàїíі. Éîãî íàöіîíàëüíó і ñîöіàëüíó ïðèðîäó âіäîáðàæàє ñàì òåðìіí, çàïîçè÷åíèé іç ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ëåêñèêè. Òëóìà÷íèé ñëîâíèê óêðàїíñüêîї ìîâè ôіêñóє ñëîâî ñóðæèê ó äâîõ çíà÷åííÿõ: 1. «Ñóìіø çåðíà ïøåíèöі é æèòà, æèòà é ÿ÷ìåíþ, ÿ÷ìåíþ é âіâñà і ò. іí.; áîðîøíî ç òàêîї ñóìіøі; 2. (ïåðåí., ðîçì.) Åëåìåíòè äâîõ àáî êіëüêîõ ìîâ, îá´єäíàíі øòó÷íî, áåç äîäåðæàííÿ íîðì ëіòåðàòóðíîї ìîâè; íå÷èñòà ìîâà». Ùî òàêå ñóðæèê? Ðîçõîæå ÿâèùå ÷è íåçíèùåííà ïðîáëåìà? Îäíàê íàãîëîøó, ùî ñóðæèê íå íîâå ÿâèùå і ç´ÿâèâñÿ âіí íå òîäі, êîëè óêðàїíñüêà ìîâà çóñòðіëàñÿ ç ðîñіéñüêîþ. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñóðæèê áóâ ùå çà ÷àñіâ ñêіôіâ. Ïðî öå ñâіä÷àòü ÷èñëåííі çàïîçè÷åííÿ ç ðіçíîìàíіòíèõ ìîâ: âіä ëàòèíèöі òà ãðåöüêîї äî

àðàáñüêîї é íіìåöüêîї. Äî ñüîãîäíі є ïîëüñüêî-óêðàїíñüêèé ñóðæèê, óêðàїíñüêîї é íіìåöüêèé, íàâіòü ó ê ð à їí ñ ü ê î - ê à í à ä ñ ü ê è é . ßñêðàâèé ïðèêëàä êàíàäñüêîãî ñóðæèêó òàêå ðå÷åííÿ: «Çà÷èíіòü âіíäîâêó, ùîá ÷èëäðåíÿòà íå îêîëäåíіëè!” ßêùî ç öèì ÿâèùåì íå áîðîòèñÿ, âîíî ïðîðîñòå íåçëàìíèì áóð´ÿíîì і òîäі âèêîðіíèòè öþ òðàâó áóäå äóæå ñêëàäíî. ×îìó äëÿ Óêðàїíè ñóðæèê – õâîðîáà, âіä ÿêîї ùå íå çíàéäåíî íàäіéíèõ ëіêіâ? Îñêіëüêè çà çàêîíîì ó íàñ â êðàїíі íåìàє öåíçóðè, òîìó íå ñëіäêóє, àíі çà òèì, ùî íàì ïîêàçóþòü, àíі çà òèì, ùî ãîâîðÿòü і ÿê ñàìå. Âіäñóòíіé (÷è òî ïðîñòî áåçäіÿëüíèé) îðãàí, ÿêèé áè ñëіäêóâàâ çà ïðàâèëüíèì âæèâàííÿ ìîâè ó âñіõ ñôåðàõ æèòòÿ, і íå ïðîñòî ðîáèâ çàóâàæåííÿ ñåðåä ñâîїõ, à ïіäòðèìóâàâ çâ´ÿçêè ç ïîðóøíèêàìè ïðàâîïèñó, àáè ìàòè çìîãó їì äîïîìîãòè. Òîìó і âèõîäèòü, ùî ãîâîðÿòü і ïèøóòü ÿê êîìó çàìàíåòüñÿ. І çàñìі÷óєòüñÿ ìîâà íå ëèøå ðîñіéñüêèìè êàëüêàìè, à é àìåðèêàíіçìàìè òà àíãëіöèçìàìè, ïðî ùî ñâіä÷àòü êðàñíîìîâíі íàçâè íà êðàìíè÷êàõ, ðåñòîðàíàõ òà îáêëàäèíêàõ æóðíàëіâ. Áóâàþòü íàâіòü äèâíі ìіøàíêè êèðèëèöі òà ëàòèíèöі. Íàïðèêëàä, íàçâà ìîäíîãî ìàãàçèíó îäÿãó – S÷àñòüå. Ç îäíîãî áîêó íîâîââåäåííÿ òà êðåàòèâíі іäåї ïîòðіáíі, à ç іíøîãî – ÿêîþ ìîâîþ ìè ðîçìîâëÿòèìåìî ÷åðåç ðîêіâ òðèäöÿòü? À âñå ÷åðåç òå, ùî ìîâíі ïðîáëåìè õî÷ і ïîñòàþòü ãîñòðî, àëå çàãëèáèòèñÿ ó òå ÿê íàñïðàâäі ìè ãîâîðèìî ñïðîìîæíèé íå êîæåí. Ãàäàþ, ùî äåðæàâíèé ñóðæèê öå âñå îäíî ùî ñóðæèê, ÿêèì ðîçìîâëÿє îêðåìà îñîáà. Âèêîðіíèòè öþ ìіøàíêó òà áîðîòèñÿ çà ÷èñòîòó ìîâè ïîòðіáíî õîòіòè. Íå ìîæíà îäðàçó ïåðåéòè іç ñóðæèêó íà ÷èñòó ëіòåðàòóðíó ìîâó, íå óñâіäîìëþþ÷è öüîãî. Ïîòðіáíî ñëіäêóâàòè çà òèì, ùî ãîâîðèø і ÿê, äîáèðàòè ïðàâèëüíі ñëîâà, ñëîâîñïîëó÷åííÿ, õàé íàâіòü ñïåðøó öå âèäàâàòèìåòüñÿ íåëåãêèì çàâäàííÿì.

×îìó ìîâ÷èòü àâòîðèòåòíèé îðãàí, êóäè á ìіã çâåðíóòèñÿ êîæåí ãðîìàäÿíèí ÷è îðãàíіçàöіÿ і îòðèìàòè ôàõîâó êîíñóëüòàöіþ ùîäî óêðàїíñüêîãî ïðàâîïèñó òà ìîâíèõ íþàíñіâ? Òîäі á ìîæå і ðåêëàìà íå áóëà á òàêà íåäîëóãà і çàñìі÷åíà, à â ìåòðî ïî ãó÷íîìîâöþ íå áóëî á ÷óòíî âіäâåðòèõ ïîìèëîê. Íà æàëü ç åêðàíіâ òåëåáà÷åííÿ ìè ÷óєìî òîé ñàìèé ñóðæèê. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêîãî ìîâëåííÿ є ñïîñòåðåæåííÿ Іðèíè Ôàðіîí - ôіëîëîãà, äåïóòàòà Ëüâіâñüêîї îáëàñíîї ðàäè. Íàéòèïîâіøі ç ïîìèëîê: ïðèñòóïèòè äî ãîëîñóâàííÿ (òðåáà: ðîçïî÷àòè, áî ïðèñòóïèòè äî ÷îãîñü), âêëþ÷èëè îçâó÷åííÿ (òðåáà: óâіìêíóëè, áî âêëþ÷èëè äî ñïèñêіâ), ðіøåííÿ ïðèéíÿòî (òðåáà: óõâàëåíî, áî ïðèéíÿòè ìîæíà ïëÿøêè), íàñòîþє êîìіñіÿ (òðåáà íàïîëÿãàє, áî íàñòîÿòè ìîæíà âèíî), âèéòè ç ïîëîæåííÿ (òðåáà: çі ñòàíîâèùà, áî ïîëîæåííÿ ãåîãðàôі÷íå), ïðÿìå âіäíîøåííÿ (òðåáà: ñòîñóíîê, áî âіäíîøåííÿ îäíîãî äî äâîõ), ïîñòóïèëè êîøòè â îá´єìі (òðåáà: íàäіéøëè êîøòè íà ñóìó, áî ïîñòóïèòè ìîæíà õіáà êîìóñü øìàò ãîðîäó, à îá´єì ïîñóäèíè, à íå êîøòіâ), çàéìàєìîñü ïðîôàíàöієþ, íå ãîñïîäàðêîþ ìè çàéìàëèñÿ, âèáîðàìè (òðåáà: ïðîôàíóєìî, áî çàéíÿòèñü ìîæå êîïèöÿ ñіíà; ãîñïîäàðþâàëè), âіðíî ÷è íå âіðíî ïîäàєòüñÿ ïîäàííÿ, ÿêùî áóòè áіëüø âіðíèì (òðåáà: ïðàâèëüíî ïîäàþòü, áî âіðíî ìîæíà êîõàòè), çíàõîäèòèñÿ â ðîçøóêó (òðåáà: ïåðåáóâàòè â ðîçøóêó, áî çíàõîäèòüñÿ òå, ùî çàãóáèëîñÿ), ñêðèíüêà çíàõîäèòüñÿ (òðåáà: є, áî âîíà íіêóäè íå ùåçàëà), ÿ ðàõóþ (òðåáà: äóìàþ, ââàæàþ, ãàäàþ, ìіðêóþ, à ðàõóâàòè ìîæíà ãðîøі), çðîáèëîñÿ äóðíî (òðåáà: çëå, áî äóðíî ìîæíà õîäèòè íà òàêі ñåñії), ïðèéíÿòè ó÷àñòü (òðåáà: âçÿòè, áî ïðèéíÿòè ìîæíà àíàëіçè), âèãëÿäàâ áè íàñòóïíèì ÷èíîì (òðåáà: áóâ áè òàêèé, áî âèãëÿäàòè ìîæíà ÷åðåç âіêíî), äàëüøå ðіçíå (òðåáà: äàëі, áî äàëüøå, íіæ õòîñü), ïðîïîíóє íàñòóïíó âåðñіþ (òðåáà: òàêó âåðñіþ, áî íå ïðî íàñòóïíó

éøëîñÿ), íàñòóïíèì ÷èíîì (òðåáà: òàêèì ÷èíîì, òàê), ïîâèííà íîñèòè іíøèé õàðàêòåð (òðåáà: ìàòè іíøèé õàðàêòåð, áî íîñèòè òðåáà îäÿã), òðè ÷îëîâіêè â çàëі (òðåáà: òðè îñîáè, ëþäèíè, áî ÷îëîâіê îáîâ´ÿçêîâî ìàє äðóæèíó). Äðóãèé òèï ïîìèëêè - öå ôîíåòè÷íî ïðèñòîñîâàíі ðîñіÿíіçìè, іíîäі öåðêîâíîñëîâ´ÿíіçìè: ó ïðîòèâíîìó âèïàäêó (òðåáà: ó ïðîòèëåæíîìó), çàëåæèòü âèêëþ÷íî âіä äåïóòàòіâ (òðåáà: ëèøå, òіëüêè), âіäìіíåíі çàêîíîäàâñòâîì (òðåáà: ñêàñîâàíі), ïëîùàäêè ïіä òåõíîïàðêè (òðåáà: ìàéäàí÷èêè), â òîìó ÷èñëі (òðåáà: ñåðåä íèõ), áóâøèé ãîëîâà (òðåáà: êîëèøíіé), ñëіäóþ÷å çàïèòàííÿ (òðåáà: íàñòóïíå àáî òàêå), ïîñòàâèòè ãàëî÷êó (òðåáà: çàìіñòü ãàëî÷êó ïòàøå÷êó), ç äîâіäêè ñëіäóє (òðåáà: âèïëèâàє), ïî ìіðі ïîñòóïëåííÿ (òðåáà: ó ìіðó íàäõîäæåííÿ, ÿê íàäõîäèòü), ïîñòàâèòè âіäìіòêó (òðåáà: ïîçíà÷êó), ïðèäіëèòè óâàãó (òðåáà: íàäàòè, çâåðíóòè), íà ïîñëіäíüîìó ìіñöі (òðåáà: íà îñòàííüîìó), â ïóíêòі ãîâîðèòüñÿ (òðåáà: ó ïóíêòі éäåòüñÿ), ïðåä´ÿâëåííÿ ïîñâіä÷åííÿ (òðåáà: ïîäàííÿ ïîñâіä÷åííÿ), ïîâèííà âіäíîñèòèñÿ (òðåáà: ìàє íàëåæàòè), â ïîðÿäêó ïîñòóïëåííÿ (òðåáà: ó ìіðó íàäõîäæåííÿ), çàáîðãîâàíіñòü ïîðÿäêà 80 òèñ. (òðåáà: áëèçüêî 80 òèñ.). Òðåòіé òèï ïîìèëêè - íàäìіðíіñòü ñëіâ: íі íà ñåêóíäó íå æàëіþ; ðîçìîâó ïî÷àëè ãîâîðèòè; íå є ïðîáëåìàòè÷íî; ïèòàííÿ âäîãîíêó ðîçãëÿäàëîñÿ; ùî ñòàâèòüñÿ â ïðîâèíó; òàâòîëîãі÷íі ñïîëó÷åííÿ: íà ñüîãîäíіøíіé äåíü (òðåáà: íà ñüîãîäíі), âçàєìîñòîñóíêè (òðåáà: âçàєìèíè àáî ñòîñóíêè). Óðàæåíèé і ñëîâîòâіðíèé ðіâåíü: íàéïåðøå ùîäî âæèâàííÿ àêòèâíèõ äієïðèêìåòíèêіâ, ÿêі â íàøіé ìîâі ìàþòü ç äåñÿòîê ñïîñîáіâ çàìіíè äî òèïîâîї ñòàðîñëîâ´ÿíñüêîї ìîäåëі íà -ó÷èé, - þ÷èé, -à÷èé, ÿ÷èé, ùî âñåîõîïíî ïàíóє â ðîñіéñüêіé ìîâі: äіþ÷èé ðåãëàìåíò, çàêîíîäàâñòâî (òðåáà: ÷èííèé, -å), ãîëîâóþ÷èé (òðåáà: ãîëîâà), êåðóþ÷èé ñïðàâàìè (òðåáà:


13

ßê ìè ãîâîðèìî... êåðіâíèê ñïðàâ), âðàæàþ÷і ôàêòè (òðåáà: ïðèãîëîìøëèâі), äîïîâіäàþ÷èé (òðåáà: äîïîâіäà÷), âіçóþ÷èé (òðåáà: âіçóâà÷), âèñòóïàþ÷і (òðåáà: âèñòóïàëüíèêè), äåêëàðóєòüñÿ âñіìà ñèäÿ÷èìè â çàëі (òðåáà: äåêëàðóþòü óñі â çàëі); îçâó÷êà (òðåáà: îçâó÷åííÿ), ðîçðîáêà çàõîäіâ (òðåáà: íàïðàöþâàííÿ ÷è ðîçðîáëåííÿ), ðîçøèôðîâêà (òðåáà: ðîçøèôðóâàííÿ); òåçèñíî (òðåáà: òåçîâî); ïðîòèïîñòàâëåííÿ (òðåáà: ïðîòèñòàâëåííÿ); ïàðòіéíà ïðèíàäëåæíіñòü (òðåáà: íàëåæíіñòü); ïîãëÿäè ñïіâïàäàþòü (òðåáà: çáіãàþòüñÿ) Ïîíèùåíî óêðàїíñüêі ñëîâà і â їõíіé ãðàìàòè÷íіé ôîðìі: íàé÷àñòîòíіøà ïîìèëêà - óòâîðåííÿ ñïîíóêàëüíîї ôîðìè äієñëîâà ç äîïîìîãîþ “äàâàéòå”, ÿêå â íàøіé ìîâі ìàє áóêâàëüíå çíà÷åííÿ, òîäі ÿê ó ðîñіéñüêіé - ùå і çíà÷åííÿ ñïîíóêàëüíîї ÷àñòêè. Ñàìå òîìó ðîñіÿíè êàæóòü “äàâàéòє âèïüєì”, à óêðàїíöі êàæóòü “áóäüìî”. Àáè ïðèðîäíî âæèâàòè öієї ôîðìè, äîñèòü ïðèãàäàòè çâè÷íó äëÿ íàñ âіòàëüíó ôîðìóëó ç Ðіçäâîì: “Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ” - “Ñëàâіìî (àáî ñëàâіòå) éîãî”. Ìè íå ãîâîðèìî: “Äàâàéòå áóäåìî éîãî ñëàâèòè”. Îäíàê ÷îìóñü êàæåìî: äàâàéòå ñòàâèìî íà ãîëîñóâàííÿ (òðåáà: ïîñòàâìî), äàâàéòå áóäåìî ãîâîðèòè (òðåáà: ïîãîâîðіìî), äàâàéòå çðîáèìî òàê (òðåáà: çðîáіìî òàê); äâà ïðîòåñòà, ÷îòèðè òèæíÿ (òðåáà: ïðî-

òåñòè, òèæíі); îäèí ç êðàùèõ, äåñÿòîê êðàùèõ ðàéîíіâ (òðåáà: íàéêðàùèõ); íà ñàìîìó äåìîêðàòè÷íîìó ðіâíі (òðåáà: íà äåìîêðàòè÷íîìó), ñàìà íèæ÷à (òðåáà: íàéíèæ÷à); їõ ïðîïîçèöіÿ (òðåáà: їõíÿ); ìåíøå ïðîæèòêîâîãî ìіíіìóìà (òðåáà: ìåíøå íіæ ïðîæèòêîâèé); â ìіðó íåîáõіäíîñòі (òðåáà: ó ðàçі ïîòðåáè). Âîëîäіòè ìîâîþ - öå çíàòè íå òàê çíà÷åííÿ ñëіâ, ÿê óìіòè їõ ñïîëó÷àòè. Ãðàìàòè÷íî òàêå ìèñòåöòâî íàçèâàєòüñÿ ñèíòàêñèñîì. Òîìó ïåðåêëàäàþòü íå ñëîâà, à òåêñòè.  іíøîìó âèïàäêó ìàєìî óêðàїíñüêі ñëîâà, àëå ðîñіéñüêó ìîâó. Òàêå ÿâèùå íàéî÷åâèäíіøå ó âæèâàííі òàê çâàíèõ ïàñèâíèõ çâîðîòіâ (ôîðì íà -í-èé, -ò-èé, -íî, -òî ïëþñ äіéîâà îñîáà â îðóäíîìó âіäìіíêó): ìíîþ ñêëèêàíî, âàìè ïîäàíèé, íàãîðîäæåíèé Îëіéíèêîì, ïîäàíі âèáîðöÿìè (òðåáà: ÿ ñêëèêàâ, âè ïîäàëè, Îëіéíèê íàãîðîäèâ, ïîäàëè âèáîðöі). Ïðàâèëüíå âæèâàííÿ íå òâîðèòèìå êîìі÷íèõ ñèòóàöіé, êîëè ÷óєìî “óáèòèé ìі-¤ ëіöіîíåðîì”, áî òàêè êðàùå âáèâàòè çáðîєþ, “äîðîãó âèêëàäåíî ðîáіòíèêàìè”, òàêè êðàùå - áðóêіâêîþ¾ ßêîþñü ïîøåñòþ îôіöіéíîäіëîâèõ ïàïåðіâ òà óñíîãî ìîâëåííÿ äåïóòàòіâ є 3-òÿ îñîáà îäíèíè ÷è ìíîæèíè ïàñèâíîãî äієñëîâà íà -ñÿ ïðè îðóäíîìó âіäìіíêó îñîáè: ÿêùî ñåñіÿ íå ñêëèêàєòüñÿ ãîëîâîþ îáëàñíîї

ðàäè íà ïðîòÿçі êâàðòàëó (òðåáà: íå ñêëèêàє ãîëîâྠâïðîäîâæ, áî íà ïðîòÿçі ìîæå õіáà ïðîäóòè), äåïóòàòè ïîâіäîìëÿþòüñÿ ñåêðåòàðіàòîì (òðåáà: äåïóòàòіâ ïîâіäîìëÿє ñåêðåòàðіàò), ïðîòîêîëè ïіäïèñóþòüñÿ âñіìà ÷ëåíàìè êîìіñії (÷ëåíàìè íå âàðòî ïіäïèñóâàòè ïðîòîêîëè, òðåáà ðó÷êàìè), ïðîåêò ãîòóєòüñÿ ïðåçèäієþ ðàäè (òðåáà: ãîòóє ïðåçèäіÿ ðàäè). Çâîðîòè ç ïàñèâíèìè äієñëîâàìè íà -ñÿ ó íàøіé ìîâі ìàþòü çäåáіëüøîãî àêòèâíå, à íå ïàñèâíå çíà÷åííÿ, íà çðàçîê ñìіÿòèñÿ, îäÿãàòèñÿ, îäíàê çîâñіì ñóïåðå÷èòü íàøèì ñèíòàêñè÷íèì çàêîíàì: ïðîåêò çàêîíó îáãîâîðþєòüñÿ ïî ïóíêòàõ (òðåáà: îáãîâîðþþòü çà ïóíêòàìè), ñëîâî íàäàєòüñÿ (òðåáà: ñëîâî íàäàþ àáî íàäàєìî), ãîëîâà íå çàïðîøóєòüñÿ (òðåáà: ãîëîâó íå çàïðîøóþòü ÷è íå çàïðîøóâàëè), ðіøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ç ïðîöåäóðíèõ ïèòàíü (òðåáà: óõâàëþþòü), âèíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä ðàäè (òðåáà: âèíåñåíî), çàòâåðäæóєòüñÿ ðіøåííÿì (òðåáà: çàòâåðäæóþòü ðіøåííÿì), ó ïîñâіä÷åííі çàçíà÷àєòüñÿ (òðåáà: çàçíà÷åíî). Î÷åâèäíî, äåïóòàòè ïåðåéíÿòі òàêèìè ãëîáàëüíèìè ïðîáëåìàìè, ùî íîðìàòèâíå âæèâàííÿ ñëóæáîâèõ ÷àñòèí ìîâè - ïðèéìåííèêіâ ïîçà їõíіìè ìîæëèâîñòÿìè. Âîíè íàéáіëüøå óïîäîáàëè ïðèéìåííèê ïî, çâè÷àéíî, ó ðîñіéñüêîìó çíà÷åííі.

Íàòîìіñòü ó íàøіé ìîâі âіí ìàє ç äåñÿòîê ñâîїõ âіäïîâіäíèêіâ: ïî äàíîìó ïèòàííі (òðåáà: ç öüîãî ïèòàííÿ), ïî ðåãëàìåíòó (òðåáà: çà ðåãëàìåíòîì), ïî çàâåðøåííі (òðåáà: ïіñëÿ çàâåðøåííÿ), çàñòóïíèê ïî ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó (òðåáà: іç ¾ãîñïîäàðñòâà), âèäіëèòè ïðåìіþ ïî ìàêñèìóìó (òðåáà: ìàêñèìàëüíî), ïî äåâ´ÿòè àäìіíіñòðàöіÿõ (òðåáà: ó äåâ´ÿòè), ïî çàñòóïíèêàì, ïî êîìіñіÿì (òðåáà: ïðî çàñòóïíèêіâ, ïðî êîìіñії); íà íàñòóïíіé ñåñії (òðåáà: íàñòóïíîї ñåñії); ðàç ó ðіê (òðåáà: ðàç íà ðіê); çãіäíî äîðó÷åííÿ (òðåáà: çãіäíî ç, âіäïîâіäíî äî, çà äîðó÷åííÿì); ïðè âіäêðèòòі ñåñії (òðåáà: ïіä ÷àñ âіäêðèòòÿ); ïðè íåîáõіäíîñòі (òðåáà: êîëè íåîáõіäíî, çà ïîòðåáè); çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâîþ (òðåáà: ïîãîäèâøè ç ãîëîâîþ). Ìîâà - îäíå ç íàéíåáåçïå÷íіøèõ áëàã: âîíà íåùàäíî âèêðèâàє êîæíîãî і âіäîáðàæàє çàãàëüíó òåíäåíöіþ ñóñïіëüíîãî áåçëàäó ïåðåâåðíóòèõ ñòîñóíêіâ. Ëàòèíÿíè êàçàëè, ùî ãðàìàòèöі ïіäêîðÿþòüñÿ íàâіòü іìïåðàòîðè.

Ëèòâèíåíêî Îëåíà âèêëàäà÷ êàôåäðè “Óêðàїíîçíàâñòâà”

Òðóäîâàÿ âàõòà â ÓÍÏÈ «Êîíñîëü» öåíòðå â Óêðàèíå. Ðåáÿòà ñ ïîíèìàíèåì îòêëèêíóëèñü íà ïðîñüáó ôèðìû î ïîääåðæêå â ñäà÷å îáúåêòà. Ôåâðàëü è ïî÷òè âåñü ìàðò ðàáîòàëè â äâå Âòîðîé ó÷åáíûé ñåìåñòð ñìåíû ïî 4 ÷àñà. Ïðèõîäèâ ÓÍÏÈ “Êîíñîëü” íà÷àëñÿ ëîñü ó÷èòüñÿ ñî÷åòàòü ó÷åóäàðíûì òðóäîì ñòóäåíòîâ áó â ÍÀÏÊÑ è ðàáîòó íà íà ñäàòî÷íîì ñòðîèòåëüíîì ñòðîéêå, êîòîðàÿ òðåáîâàëà îáúåêòå ôèðìû “Êîíñîëü” íàñòîé÷èâîñòè è òåðïåíèÿ, ÌÔÊ (Ìíîãîôóíêöèîíàëü- òàê êàê íåîáõîäèìî áûëî ïîääåðæèâàòü íûé êîìïëåêñ) “Ãàãàðèí- ïîñòîÿííî ñêèé” ñàìîì áîëüøîì SPA ïîðÿäîê íà ñòðîèòåëüíîì

îáúåêòå. Ðåáÿòà âûíîñèëè ñòðîèòåëüíûé ìóñîð, çàíèìàëèñü ðàçãðóçî÷íî-ïîãðóçî÷íûìè ðàáîòàìè, ìûëè îêíà, ïîëû, ñòåíû, è ò.ä.  îñíîâíîì ðàáîòû íîñèëè âñïîìàãàòåëüíûé õàðàêòåð, íî ýòî áûë öåííûé ïðàêòè÷åñêèé îïûò. Ìû ïðèîáðåëè ìíîãî íàâûêîâ, ñóìåëè àäàïòèðîâàòüñÿ â íåïðèâû÷íîé îáñòàíîâêå. Ðàáîòà íà ñòðîéêå ñäåëàëà íàñ ñèëüíåå â ìîðàëüíîì è ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå. Íó è êîíå÷íî æå, ìû ëó÷øå óçíàëè äðóã äðóãà, âåäü êàê ãîâîðÿò: “Î ÷åëîâåêå ñóäÿò ïî åãî äåëàì”. Ëè÷íî ÿ äëÿ ñåáÿ îòêðûëà ìíîãèõ ëþäåé çàíîâî, ÷òî áåçóñëîâíî ÿâëÿåòñÿ ïëþñîì â ïðèîáðåòåíèè îïûòà îáùåíèÿ ñ

ëþäüìè. 6 ìàðòà ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîé î÷åðåäè ÌÔÊ. Ýòî áûë ïðàçäíèê êàê äëÿ ôèðìû, òàê è äëÿ èíñòèòóòà “Êîíñîëü”. Ðóêîâîäñòâî ÑÊ “Êîíñîëü” âûðàçèëî áëàãîäàðíîñòü ñòóäåíòàì èíñòèòóòà “Êîíñîëü”. Ñ 10 ìàðòà ìû ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì â àóäèòîðèÿõ, à â ñâîáîäíîå îò çàíÿòèé âðåìÿ ïðîäîëæàëè íåñòè òðóäîâóþ âàõòó íà ÌÔÊ «Ãàãàðèíñêèé». 21 – 22 ìàðòà ñòóäåíòû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â Äíå îòêðûòûõ äâåðåé “Ñêàçî÷íîãî äâîðöà çäîðîâüÿ”.

Ïåäàí Þëèÿ ÌÃÁ-302


14

Êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà

Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà îáùåíèÿ

âÿçàòü ñâîå ìíåíèå ïðèâîäÿò ê ïðîòèâîïîëîæíîìó ðåçóëüòàòó. Äîêàçàíî, ÷òî ëþäè âñåãäà ëó÷øå ïðèíèìàþò âçãëÿäû, åñëè àêòèâíî ó÷àñòâóþò â èõ îáñóæäåíèè, ÷åì â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïðîÅ.È. Ãîëîâàõà ñòî âûñëóøèâàþò ÷üþ-òî Ïðåîäîëåâàòü áàðüåðû âçàòî÷êó çðåíèÿ, íå âûñêàçûèìîïîíèìàíèÿ, âîçíèêàâàÿ ñâîè àðãóìåíòû «çà» è þùèå â ðàçëè÷íûõ ñèòó«ïðîòèâ». àöèÿõ îáùåíèÿ íåïðîñòî. Ñàì ïî ñåáå êîíôëèêò, êàê Çíà÷èòåëüíî ïðîùå äðóãîå ñòîëêíîâåíèå ðàçëè÷íûõ – ñàìîìó íå ñîçäàâàòü ýòè ïîçèöèé, âçãëÿäîâ è ìíåíèé, áàðüåðû. ×òîáû íå îêàçàòüäàëåêî íå âñåãäà ïðèâîäèò ñÿ îñíîâíûì ïðåïÿòñòâèåì ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèíà ïóòè ê âçàèìîïîíèìàíèþ ÿì. Ìîñêîâñêèé ïñèõîëîã ñ îêðóæàþùèìè, ÷åëîâåêó À.È. Äîíöîâ, îáîáùèâ ðåíåîáõîäèìî çíàòü ïñèõîëîãèçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïî ÷åñêèå ïðàâèëà îáùåíèÿ. ïðîáëåìå âíóòðèêîëëåêòèâÅñòü ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðàíûõ êîíôëèêòîâ, ïðèøåë ê âèëà îáùåíèÿ íàðóøàÿ êîâûâîäó, ÷òî êîíôëèêò äàæå òîðûå ìû ðèñêóåì æåëàíèå ñïîñîáåí îêàçàòü ïîëîæèáûòü ïîíÿòûìè ïðåâðàòèòü â òåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ðàçèñêóññòâåííîå ïðåïÿòñòâèå âèòèå îòäåëüíîé ëè÷íîñòè: íà ïóòè ê ïðàâèëüíîìó ïî«Àêòèâèçèðóÿ ñàìîñîçíàíèìàíèþ ñâîåé ïîçèöèè. íèå, êîíôëèêò ñòèìóëèÍåêîòîðûå èç ýòèõ ïðàâèë ðóåò àêòóàëèçàöèþ ðàíåå î÷åíü ïðîñòû, íàïðèìåð, ñàñêðûòûõ ïîòåíöèàëüíûõ ìîå ïðîñòîå – áûòü âåæëèâîçìîæíîñòåé ëè÷íîñòè, âûì. Âåæëèâîñòü ïðèâëåîòêðûâàåò ïåðñïåêòèâó åå êàåò ê ÷åëîâåêó ñèìïàòèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ». âîñïèòàííûõ ëþäåé, ïîçâîÃëàâíîå ÷òîáû êîíñòðóêëÿåò ñîõðàíèòü ÷óâñòâî ñîáòèâíûé êîíôëèêò íå ïåðåñòâåííîãî äîñòîèíñòâà ïðè ðàñòàë â ðàçðóøèòåëüíûé ñòîëêíîâåíèè ñ õàìñòâîì. è áîðüáà çà èíòåðåñû äåëà  ñïîðå èëè êîíôëèêòå îíà íå ïðèâîäèëà ê âðàæäåáíûì ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì óòâåðæîòíîøåíèÿì ìåæäó ëþäüäåíèÿ ñâîåé ïðàâîòû. ìè. Îòëè÷èå êîíñòðóêòèâÈñòî÷íèê êîíôëèêòîâ – íîãî êîíôëèêòà îò ðàçðóïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè øèòåëüíîãî ñîñòîèò â òîì, îáùåíèÿ, íåðåäêî ïðîÿâëÿ÷òî â ïåðâîì ñëó÷àå öåëüþ åòñÿ íà ïåðâûõ ýòàïàõ âçàêîíôëèêòà ÿâëÿåòñÿ ïîèñê èìîîòíîøåíèé. Íàïðèìåð, âçàèìîïðèåìëåìûõ ïóòåé íåëüçÿ ñëèøêîì áëèçêî ðåøåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé, à ïîäõîäèòü ê ìàëîçíàêîìîâî âòîðîì ñòðåìëåíèå ëþìó ñîáåñåäíèêó. Ïî÷åìó? áîé öåíîé óòâåðäèòü ñîáÌû âòîðãàåìñÿ â òó çîíó åãî Áåç ñàìîóâàæåíèÿ íå ìîæåò ñòâåííóþ ïðàâîòó. ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàí- áûòü ïîëíîöåííîãî îáùåíèÿ, Âûõîä èç êîíôëèêòíîé ñèñòâà, êóäà äîñòóï îòêðûò îñíîâàííîãî íà âçàèìíîì òóàöèè ìîæåò áûòü íàéäåí. òîëüêî áëèçêèì ëþäÿì. B. óâàæåíèè, ïðèçíàíèÿ ïðà- Èíîãäà äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷Àòâàòåð ïðåäëàãàåò ñëåäó- âà êàæäîãî îòñòàèâàòü ñâîè íî, ÷òîáû îäèí èç ó÷àñòþùèå ïðåäåëû äîïóñòèìîãî âçãëÿäû è ìíåíèÿ ïðè òîì íèêîâ êîíôëèêòà îêàçàëñÿ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ñîáåñåä- óñëîâèè, ÷òî îíè íå ïðîòè- ìóäðåå. íèêàìè: èíòèìíûì (îñîáî âîðå÷àò îñíîâîïîëàãàþùèì ×òî äëÿ ýòîãî íóæíî? Âîäîâåðèòåëüíûì) îòíîøåíè- ïðèíöèïàì ÷åëîâå÷åñêîé ïåðâûõ, íàéòè ÷òî-òî ïîëîÿì ñîîòâåòñòâóåò ðàññòîÿ- ìîðàëè. æèòåëüíîå â ïðîòèâíèêå è íèå äî 0,5 ì; äëÿ ðàçãîâîðà Ïîòîìó è öåíèòñÿ âåæëè- ïîíÿòü ñîáñòâåííûå ñëàáîñ äðóçüÿìè îò 0,5 äî 1,2 ì; âîñòü, ÷òî îíà ñïîñîáñòâóåò ñòè, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè äëÿ íåôîðìàëüíûõ ñîöè- ïîäòâåðæäåíèþ ñàìîóâà- âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà. àëüíûõ è äåëîâûõ îòíîøå- æåíèÿ â êàæäîé ñèòóàöèè Âî-âòîðûõ, âûÿñíèòü, â ÷åì íèé – 1,2-3,7ì (÷åì áîëåå îáùåíèÿ. ÿ ìîãó áûòü ïðåäóáåæäåíôîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ òåì  ëþáûõ ñèòóàöèÿõ îáùå- íûì è â ÷åì çàêëþ÷àåòáîëüøåå ðàññòîÿíèå). Ðàñ- íèÿ îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó ñÿ ÷àñòü ìîåé âèíû. Ïîñëå ñòîÿíèå ñâûøå 3,7ì ìîæåò çðåíèÿ, ñâîè íðàâñòâåííûå ýòîãî ìîæíî ïðåäëîæèòü ðàçäåëÿòü êîíòàêòèðóþùèå ïðèíöèïû è óáåæäåíèÿ êîìïðîìèññíîå ðåøåíèå, ñòîðîíû òîëüêî ïðè ïóáëè÷- íóæíî ñèëîé àðãóìåíòàöèè, îñíîâàííîå íà ñïðàâåäëèâîì íûõ âûñòóïëåíèÿõ. à íå äåìîíñòðàöèåé àãðåñ- ðàñïðåäåëåíèè âèíû çà ïîÏåðâîå âïå÷àòëåíèå î ÷åëî- ñèâíûõ íàìåðåíèé è ãîòîâ- íåñåííûé êàæäîé ñòîðîíîé âåêå, îò êîòîðîãî òàê ìíîãî íîñòè ëþáîé öåíîé ïîäàâèòü óùåðá. çàâèñèò! Íî ìíîãîå íóæíî ñîïðîòèâëåíèå îïïîíåíòà. Òàêîâà èäåàëüíàÿ ìîäåëü çíàòü, ÷òî áû ïåðâîå âïå- Ïîïûòêè ëþáîé öåíîé íà- ïðåîäîëåíèÿ êîíôëèêòà. «Ïðàâèëà îáùåíèÿ íóæíû â ëþáîé ñèòóàöèè,êðîìå êîíêðåòíîé.Íî ïðåíåáðåãàÿ èìè, âû ðèñêóåòå êîíêðåòíóþ ñèòóàöèþ ïðåâðàòèòü â íåïðèÿíóþ.»

÷àòëåíèå áûëî ïðèÿòíûì. Íóæíî íå ïðÿòàòü îò ñîáåñåäíèêà ãëàçà, èíà÷å ó íåãî ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî âû ãîâîðèòå íå òî, ÷òî äóìàåòå. Ýíåðãè÷íîå ðóêîïîæàòèå ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå î äåëîâûõ êà÷åñòâàõ, à óëûáêà ïðè âñòðå÷å äåëàåò áîëåå æåëàòåëüíûì ñîáåñåäíèêîì. Âûðàæåíèå ëèöà, îäåæäà, ìàíåðà ïîâåäåíèÿ, ïåðâàÿ òåìà äëÿ áåñåäû – ýòî âñåãäà ñ÷èòàëîñü èñêóññòâîì, îâëàäåòü êîòîðûì íåëåãêî. Êîíòðîëèðîâàòü êàæäûé ñâîé æåñò, êàæäóþ èíòîíàöèþ, êàæäîå ñëîâî íå íóæíî. Ïðè ïîâûøåííîì ñàìîêîíòðîëå ìîæåò áûòü óòðà÷åíî ãëàâíîå – åñòåñòâåííîñòü è íåïðèíóæäåííîñòü îáùåíèÿ. Äîñòàòî÷íî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òå äåòàëè ñâîåãî ïîâåäåíèÿ â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ ëþäåé, êîòîðûå ïîñòîÿííî âûçûâàþò ó íèõ íåëîâêîñòü, æåëàíèå áûñòðåå çàâåðøèòü áåñåäó. À åñëè ñàìîìó òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ïîñòîÿííûõ òðóäíîñòåé â îáùåíèè ëó÷øå âñåãî îòêðîâåííî ïîãîâîðèòü îá ýòîì ñ ëþäüìè õîðîøî âàñ çíàþùèìè è çàñëóæèâàþùèìè äîâåðèÿ. Îñíîâà êóëüòóðû îáùåíèÿ ñàìîóâàæåíèå, òàê êàê óâàæåíèå ê äðóãèì ëþäÿì íåïîñðåäñòâåííî çàâèñèò îò ñòåïåíè ñàìîóâàæåíèÿ (òîò, êòî íå óâàæàåò ñåáÿ íåñïîñîáåí óâàæàòü íèêîãî).

Òîò, êòî ïåðâûé èäåò íà ïðèìèðåíèå, ïðîÿâëÿåò íå ñëàáîñòü, à ñèëó äóõà.

Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåîäîëåòü ýìîöèîíàëüíûå áàðüåðû êîíôëèêòóþùèì ñòîðîíàì íå óäàåòñÿ. Íåîáõîäèì ïîñðåäíèê, âçÿâøèé íà ñåáÿ çàáîòó î ïðèìèðåíèè âðàæäóþùèõ. ×òîáû âûïîëíèòü ýòó ìèññèþ, ÷åëîâåêó íóæíî ïðîÿâèòü íåçàóðÿäíûå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà, êîòîðûå âûñîêî öåíÿòñÿ îêðóæàþùèìè. Íåïðàâèëüíî ïîñòðîåííîå îáùåíèå ïðèâîäèò ê ñòðåññàì, à óìåíèå ñëóøàòü ñîáåñåäíèêà – îäíî èç âàæíåéøèõ â îáùåíèè - îáû÷íî îòñòàåò ó íàñ îò äðóãèõ íàâûêîâ îáùåíèÿ. Íåêîòîðûì ýòîò òàëàíò äàí «îò ïðèðîäû», íî áîëüøèíñòâî äîëæíî ïîñòèãíóòü ýòî èñêóññòâî, ïðîéäÿ íàñòîÿùèå òåðíèè, ëîìàÿ óñòîÿâøèåñÿ ïðèâû÷êè, âîñïèòûâàÿ èñêðåííèé èíòåðåñ ê ëþäÿì è òîìó, ÷òî îíè ãîâîðÿò, ïîñòèãàÿ ïðèåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñëóøàíèÿ. Ïåðâîå ïðàâèëî îáùåíèÿ – «Ëó÷øèé ñîáåñåäíèê íå òîò, êòî óìååò õîðîøî ãîâîðèòü, à òîò, êòî óìååò õîðîøî ñëóøàòü». Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîêàçàòü ñîáåñåäíèêó, ÷òî âû çàèíòåðåñîâàíû åãî ñîîáùåíèåì, ïîëüçóéòåñü ñèãíàëàìè íåâåðáàëüíîãî îáùåíèÿ. Íåìíîãî íàêëîíèòåñü âïåðåä, ñìîòðèòå ñîáåñåäíèêó â ãëàçà è ïðè ïîìîùè ìåæäîìåòèé äàéòå ïîíÿòü, ÷òî âû îáðàòèëèñü â ñëóõ. Ïîêà âû ñëóøàåòå, ïîñòàðàéòåñü íå ñóåòèòüñÿ, íå äâèãàòüñÿ ñëèøêîì àêòèâíî è íå çàáàâëÿòüñÿ íè ñ êàêèìè ïðåäìåòàìè. Î÷åíü âàæíî òàêæå äåëàòü íåáîëüøèå ïàóçû ïîñëå çàäàííîãî âàì âîïðîñà (èíîãäà íå ñëåäóåò ñïåøèòü ñ îòâåòîì). Êîãäà âîçíèêàåò òàêàÿ ïàóçà, íå ñïåøèòå çàïîëíèòü åå, ÷àñòî òîò, êòî ãîâîðèò òàêæå íóæäàåòñÿ â ïàóçå, ÷òîáû ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè; äàéòå åìó ýòó âîçìîæíîñòü. È íàêîíåö, ãîâîðèòå òàê, ÷òîáû ýòî ïîáóæäàëî ñîáåñåäíèêà ðàññêàçûâàòü âàì áîëüøå. ×òîáû äàòü åìó âîçìîæíîñòü ðàçâèòü òåìó, ïîëüçóéòåñü îòêðûòûìè âîïðîñàìè, íå ïðèáåãàÿ ê çàêðûòûì, êîòîðûå íå âûóäÿò


15

Êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà íûìè «áóðÿìè». – Ëþáàÿ Òàáëèöà ïîêàçàòåëåé îáúåêòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ Ê à í à ë Âîâëå÷åííîñòü, ïðîéäåò ìèìî óøåé. ïðîÿâëå- èíòðåñ, óñèëè3.Óÿçâèìîå ñàìîëþáèå. íèÿ èíòå- âàåùååñÿ âíèÓÿçâèìîñòü è îáèä÷èâîñòü, ðåñà ìàíèå êîòîðûå èíîãäà ïðèíèìàþòïðÿìîé âçãëÿä ñÿ çà ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, - ÷åðòû õàðàêóëûáêà ìèìèêà òåðà, ëèøàþùèå ÷åëîâåêà øàíñîâ íà ïîëíîöåííîå îáäâèæåíèå âïåãîëîâà ùåíèå. Íå ñëóøàåì ïîòîìó, ðåä, ïîëíîñòüþ ÷òî íåïðèÿòíî ñëûøàòü òî, âûïðÿìëåíà, ÷òî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïîëèöî îáðàùåíî êóøåíèå íà íàø àâòîðèòåò. ê ïàðòíåðó 4.Âûñòàâëÿåì îöåíêó ñêàîòêðûòàÿ, âèäæåñòèêóçàííîìó ñ÷èòàåì ñåáÿ íû ëàäîíè óìíåå îñòàëüíûõ è ñóäèì ëÿöèÿ îáî âñåì óñëûøàííîì ñî ñâîèõ ëè÷íûõ ïîçèöèé. 5.Ïîòåðÿ âíèìàíèÿ ê áëèçêèì. Ïàðàäîêñàëüíî, íî ìû óâåëè÷èâàåòñÿ âàòü áåñåäó ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ ÷àñòî íå ñëóøàåì òåõ, ê òåìï íåîáõîäèìûì, êîãäà îáùåíèå êîìó ïèòàåì ëó÷øèå ÷óâ- äâèæåíèé ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ïðèâî- ñòâà. Íàøà ðàñêðåïîùёí«îòêðûòàÿ» ñ ïîçà äèò ê íåóäîâëåòâîðåííîñòè. íîñòü â îáùåíèè ñ áëèçêèìè, æåñòèêóëÿöèåé Ýòî ìîæåò áûòü âûçâàíî õîðîøî çíàêîìûìè ëþäüìè ðóê ðàçíûìè ïðè÷èíàìè: êîãäà îáîðà÷èâàåòñÿ ðàñõëÿáàííå ñêðåùåíû íîãè íå óäàåòñÿ âûçâàòü ó ñîáå- íîñòüþ è íåâíèìàòåëüíîññåäíèêà æèâîé îòêëèê íà òüþ. òåìï óñêîðÿðå÷ü ñâîè ìûñëè è ïåðåæèâàíèÿ, 6.Íåâëàäåíèÿ òåõíèêîé åòñÿ êîãäà â äèàëîãå íå âîçíèêà- ñëóøàíèÿ. Íå ñëóøàåì ïîåò îáðàòíàÿ ñâÿçü, è ñëîâà òîìó, ÷òî íå óìååì. ïîâèñàþò â âîçäóõå, íå íà- Íå ñëóøàÿ ëþäåé ìû ñòðàïðèìå÷àíèå ïðåðûâàíèå õîäÿ îòâåòíîé ðåàêöèè. äàåì ñàìè è ïðè÷èíÿåì êàêîé-ëèáî Âòîðîå ïðàâèëî îáùåíèÿ áîëü äðóãèì. ðèòìè÷åñêîé èãðû ðóê èëè - «Ëþäè ñêëîííû ñëóøàòü Ïðèðîäà ïîäåëèëà íàñ ñïîíîã, ïèäæàê äðóãîãî òîëüêî ïîñëå òîãî, ñîáíîñòüþ ñëûøàòü – âîñðàñòåãíóò êàê âûñëóøàëè èõ». ïðèíèìàòü çâóêè, ñëîâà, íî Äîñòàòî÷íî äàòü ñîáåñåäíèêó ñëóøàòü – òî÷íî ïîíèìàòü Ïðîâåðüòå, óìååòå ëè âû êîíâîçìîæíîñòü âûãîâîðèòüñÿ, âûðàæàåìóþ èìè ìûñëè – ìû òðîëèðîâàòü ñåáÿ â îáùåíèè? ðàññêàçàòü âñå, ÷åì îí õîòåë äîëæíû íàó÷èòüñÿ ñàìè. Òåñò ïîäåëèòüñÿ, ñòàðàÿñü ïðî- «Ó íàñ äëÿ òîãî äâà óõà è  çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñîÿâëÿòü ìàêñèìóì âíèìàíèÿ îäèí ðîò, ÷òîáû ìû áîëüøå ãëàñíû âû èëè íå ñîãëàñíû ñ è çàèíòåðåñîâàííîñòè ê åãî ñëóøàëè è ìåíüøå ãîâîðè- óòâåðæäåíèåì, äàéòå îòâåò ñëîâàì, ÷òîáû áëàãîäàðíûé ëè» - ïîó÷àë äðåâíåãðå÷å- íà ñëåäóþùèå âîïðîñû (“äà” çà ýòî ñîáåñåäíèê ñ ðàäîñ- ñêèé ôèëîñîô Çåíîí. èëè “íåò”). òüþ è âíèìàíèåì âûñëóøàë Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîâåðøåí- 1.Ìíå êàæåòñÿ, òðóäíî ïîäðàâñå, ÷òî ðàññêàæèòå åìó âû. ñòâîâàòüñÿ â èñêóññòâå ñëó- æàòü äðóãèì ëþäÿì. Òîãäà áåñåäà äîñòàâèò âçà- øàòü, íóæíî ñî ñòîðîíû 2.ß áû, ïîæàëóé, ìîã ïðè ñëóèìíîå óäîâîëüñòâèå. îöåíèâàòü òî, êàê âû ãîâî- ÷àå “ñâàëÿòü äóðàêà”, ÷òîáû À êòî æå äîëæåí ñòàòü ðèòå. Ïîñòàðàéòåñü âñåãäà è ïðèâëå÷ü âíèìàíèå èëè ïîçàñíà÷àëà ñëóøàòåëåì? âñþäó îòäàâàòü ñåáå îò÷åò â áàâèòü îêðóæàþùèõ.  óñòàâå ôðàíöóçñêîé àð- òîì, êàê ïðèòåêàåò îáùåíèå 3.Èç ìåíÿ ìîã áû âûéòè íåìèè åñòü òàêîå ïîëîæåíèå: (ñìîòðèòå òàáëèöó). ïëîõîé àêòåð. «Åñëè âñòðå÷àþòñÿ âîåí- Óìåíèå ñëóøàòü æèçíåííî 4.Äðóãèì ëþäÿì èíîãäà êàíîñëóæàùèå îäèíàêîâîãî íåîáõîäèìî, åñëè âû õîòè- æåòñÿ, ÷òî ÿ ïåðåæèâàþ ÷òîçâàíèÿ, ïåðâûì îòäàåò òå ýôôåêòèâíî ñòðîèòü òî áîëåå ãëóáîêî, ÷åì ýòî åñòü ÷åñòü òîò, êòî óìíåå». îáùåíèå ñ ëþäüìè. íà ñàìîì äåëå. Èòàê, åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû Ðàññìîòðåííûå ïðàâèëà, êî- 5. êîìïàíèè ÿ ðåäêî îêàçûíàñ âûñëóøàëè, ìû äîëæíû ñíà- íå÷íî æå, íå èñ÷åðïûâàþò âàþñü â öåíòðå âíèìàíèÿ. ÷àëà âûñëóøàòü äðóãîãî. âåñü êðóã âîïðîñîâ, ñâÿçàí- 6. ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ è Íî ïî÷åìó ìû íå ñëóøàåì? íûõ ñ îáùåíèåì è âçàèìî- â îáùåíèè ñ ðàçíûìè ëþäüìè Ïðè÷èíû ìîãóò áûòü ñëå- ïîíèìàíèåì. ÿ ÷àñòî âåäó ñåáÿ ñîâåðøåííî äóþùèå:  ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíî- ïî-ðàçíîìó. 1.Ïîãëîùåíû ñîáñòâåííû- øåíèÿõ èñêëþ÷åíèé ãîðàçäî 7.ß ìîãó îòñòàèâàòü òîëüêî òî, ìè ìûñëÿìè - îáäóìûâàåì áîëüøå, ÷åì ïðàâèë. Ïñèõî- â ÷åì ÿ èñêðåííå óáåæäåí(à). ÷òî áû òàêîãî ñêàçàòü ïî ëîãè÷åñêèå ïðàâèëà áóäóò 8.×òîáû ïðåóñïåòü â äåëàõ è â ýòîé ïðîáëåìå, êàê ïîýô- ïîëåçíû òîëüêî òîìó, êòî îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè, ÿ ñòàôåêòíåé ïðîäåìîíñòðèðî- ñóìååò óâèäåòü çà íèìè áåñ- ðàþñü áûòü òàêèì(îé), êàêèì(âàòü ñâîþ ýðóäèöèþ è ò.ï. êîíå÷íî ðàçíîîáðàçíûé ìèð îé) ìåíÿ îæèäàþò óâèäåòü. 2.Ýìîöèîíàëüíàÿ íåóðàâ- èíäèâèäóàëüíûõ ïðîÿâëå- 9.ß ìîãó áûòü äðóæåëþáíûì(îé) íîâåøåííîñòü. Íå ñëóøà- íèé ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõîëî- ñ ëþäüìè, êîòîðûõ ÿ íå âûåì ïîòîìó, ÷òî íå âëàäååì ãèè è ñàìîñòîÿòåëüíî íàéäёò íîøó. ñîáîé è ïîëíîñòüþ çàíÿòû äîñòîéíîå ìåñòî ïðàâèëàì â 10.ß âñåãäà òàêîé(àÿ), êàêèì(îé) âíóòðåííèìè ýìîöèîíàëü- ìèðå èñêëþ÷åíèé. êàæóñü. èç íåãî íè÷åãî êðîìå «äà» èëè «íåò». Êîãäà ýòî áóäåò óìåñòíî, âñòàâëÿéòå ïàðó ñëîâ ïî ïîâîäó óñëûøàííîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü, ÷òî âàøå îáùåíèå íîñèò äâóõñòîðîííèé õàðàêòåð. È ÷òîáû âû íå äåëàëè, ïîñòàðàéòåñü âûãëÿäåòü çàèíòåðåñîâàííûì. Íî åñòü êàòåãîðèÿ ñîáåñåäíèêîâ, êîòîðûå íåèñòîùèìû â îáùåíèè è íàñòîëüêî óâëåêàþòñÿ ðàçãîâîðîì, ÷òî çàáûâàþò î âðåìåíè, êîòîðûì èõ ïàðòíåð ìîæåò è íå ðàñïîëàãàòü.  ýòîì ñëó÷àå íóæíî íåçàìåòíî ïîäâåñòè ðàçãîâîð ê ñâîèì äåëàì, êîòîðûå òðåáóþò íåçàìåäëèòåëüíîãî ïðåêðàùåíèÿ áåñåäû. Èñêóññòâî ïðåðû-

èíòåðåñà ñîáåñåäíèêà Îòâëå÷åíèå èç-çà óáûâàþùåãî èíòåðåñà

èñïîäëîáüÿ èëè ñáîêó îòñóòñâèå óëûáêè, ñêîðåå óñìåøêà äâèæåíèå íàçàä, îòâîðà÷èâàíèå â ñòîðîíó

îòêëîíÿþùåå äâèæåíèå ðóêîé, ïîòèðàíèå íîñà, ñöåïëåííûå èëè ñêðåùåííûå íà ãðóäè ðóêè, ðóêè ïîä ñòîëîì ãëàâíîå: ëàäîíè íå âèäíû çàìåäëÿåòñÿ «çàêðûòàÿ», äåìîíñòðàòèâíî ëåíèâàÿ ñêðåùåíû íåÿñíàÿ, ðàñïëûâ÷àòîå ïðîèçíåñåíèå ñëîâ, òåìï çàìåäëÿåòñÿ ðèòìè÷íàÿ èãðà ðóê èëè íîã â äåìîíñòðàòèâíî ëåíèâîé ïîçå, ïèäæàê çàñòåãíóò

Êëþ÷ ê òåñòó Íà÷èñëèòå ñåáå ïî 1 áàëëó çà îòâåò “íåò” íà âîïðîñû 1,5,7, è çà îòâåò “äà” íà âñå îñòàëüíûå. Ïîäñ÷èòàéòå ñóìó áàëëîâ. Åñëè âû îòâå÷àëè èñêðåííå, òî î âàñ, ïî-âèäèìîìó, ìîæíî ñêàçàòü ñëåäóþùåå: 0 – 3 áàëëà. Ó âàñ íèçêèé êîììóíèêàòèâíûé êîíòðîëü. Âàøå ïîâåäåíèå óñòîé÷èâî, è âû íå ñ÷èòàåòå íóæíûì åãî èçìåíÿòü â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè. Âû ñïîñîáíû ê èñêðåííåìó ñàìîðàñêðûòèþ â îáùåíèè. Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò âàñ “íåóäîáíûì” â îáùåíèè ïî ïðè÷èíå âàøåé ïðÿìîëèíåéíîñòè. 4 – 6 áàëëîâ. Ó âàñ ñðåäíèé êîììóíèêàòèâíûé êîíòðîëü. Âû èñêðåííè, íî ñäåðæàíû â ñâîèõ ýìîöèîíàëüíûõ ïðîÿâëåíèÿõ. Âàì ñëåäóåò áîëüøå ñ÷èòàòüñÿ â ñâîåì ïîâåäåíèè ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè. 7 – 10 áàëëîâ. Ó âàñ âûñîêèé êîììóíèêàòèâíûé êîíòðîëü. Âû ëåãêî âõîäèòå â ëþáóþ ðîëü, ãèáêî ðåàãèðóåòå íà èçìåíåíèå ñèòóàöèè è äàæå â ñîñòîÿíèè ïðåäâèäåòü âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå âû ïðîèçâîäèòå íà îêðóæàþùèõ.

Ïñèõîëîã Ò.Ñ. Áåãóíîâà


16

Ê 65-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Ñèìôåðîïîëÿ îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ «Îäíà èç ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ ïÿòíèö òðèíàäöàòîãî...» Ïóáëèêóåì ôðàãìåíòû èç î÷åðêà êðûìñêîé æóðíàëèñòêè Íàòàëüè Ïóïêîâîé íà ñòðàíèöàõ «Êðûìñêîé ïðàâäû» 11 àïðåëÿ 2009ã. «Ðàç íå óäàëîñü ñòàòü Ãîòåíáóðãîì, òî íå áûâàòü è Ñèìôåðîïîëåì», - íàâåðíîå, òàê ðàññóæäàëè ôàøèñòû, óæå ïðåä÷óâñòâîâàâøèå ïîðàæåíèå è ñïåøíî ìèíèðîâàâøèå ãîðîä. Ñïàñëè ãîðîä ïàòðèîòû. Îá ýòîì ñïóñòÿ ìíîãî ëåò ñî ñòðàíèö «Êðûìñêîé ïðàâäû» ðàññêàæåò Íèêîëàé Ëóãîâîé, êîìèññàð Ñåâåðíîãî ñîåäèíåíèÿ ïàðòèçàí. Óòðîì 12 àïðåëÿ ïîä Çóёé è Ñàðàáóçîì (Ãâàðäåéñêîå), íà ïîäñòóïàõ ê Ñèìôåðîïîëþ ñî ñòîðîíû Ôåîäîñèè è Åâïàòîðèè, ñâîäíàÿ ãðóïïà 19-ãî òàíêîâîãî êîðïóñà è 179-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîä îáùèì êîìàíäîâàíèåì çàìåñòèòåëÿ êîìàíäóþùåãî 51-é àðìèåé ãåíåðàë-ìàéîðà Âëàäèìèðà Ðàçóâàåâà íà÷àëà áîè çà ñòîëèöó.  íèõ ó÷àñòâîâàëè è ÷àñòè 63-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà ãåíåðàë-ìàéîðà Ïåòðà Êîøåâîãî, 1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ øòóðìîâàÿ àâèàäèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ñòåïàíà Ïðóòêîâà, 18-ÿ çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ñòåôàíà Êàëüíè÷åíêî, 202-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà ïîëêîâíèêà Ìèõàèëà Ôåùåíêî, 867-é ñàìîõîäíûé àðòèëëåðèéñêèé ïîëê ìàéîðà Àëåêñàíäðà Ñâèäåðñêîãî è 52-é ìîòîöèêëåòíûé ïîëê, ñîñòàâëÿâøèå áîêîâîé îòðÿä 19-ãî òàíêîâîãî êîðïóñà - âñåãî äâàäöàòü ñîåäèíåíèé è ÷àñòåé. Îñîáî îòëè÷èëñÿ

19-é òàíêîâûé êîðïóñ ïîëêîâíèêà Èâàíà Ïîöåëóåâà (îí ñìåíèë òÿæåëî ðàíåííîãî íàêàíóíå ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Èâàíà Âàñèëüåâà) - èìåííî òàíêèñòû ñòàëè ïåðâûìè âîèíàìè, âîøåä-

ïîëêîâíèêà Âàñèëèÿ Æèäêîâà. Ñ ñåâåðà íàñòóïàëà 279-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà Âëàäèìèðà Ïîòàïåíêî. Ê îäèííàäöàòè óòðà êðàñíîàðìåéöû âñòðå-

áðîíþ âåñåííèå öâåòû, îáíèìàëèñü îñâîáîæäёííûå è îñâîáîäèòåëè. È âîïðåêè âñåì áåäàì çâó÷àëà â ãîðîäå ìåëîäèÿ î÷èùåíèÿ è âîñêðåøåíèÿ - ïîñëå áîÿ íà êîðîòêîì ïðèâàëå ó Ñåâàñòîïîëüñêîãî øîññå òðèæäû îðäåíîíîñåö Òêà÷ёâ èãðàë íà ñêðèïêå Øóáåðòà. Íà ñëåäóþùèé äåíü íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè (òàì ñåé÷àñ ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ») áóäåò ïðàçäíè÷íûé ìèòèíã ñèìôåðîïîëüöåâ è âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè. Ñ äîëãîæäàííîé ñâåòëîé ìèíóòîé îñâîáîæäåíèÿ ãîðîä ïîçäðàâèò êîìàíäóþùèé ×åòâёðòûì óêðàèíñêèì ôðîíòîì ãåíåðàë àðìèè Ôёäîð Òîëáóõèí. Ïîòîì ãîðîæàíå îò ìàëà äî âåëèêà âûéäóò íà î÷èñòêó ëþáèìîÎíè íåñëè Ïîáåäó íà áðîíå. Òàíêèñòû 19-ãî òàíêîâîãî êîðïóñà ãî Ñèìôåðîïîëÿ îò ñëåäîâ ôàøèñòñêîé ãðÿçè, ñòàíóò â ðàéîíå Ôåîäîñèéñêîãî øîññå. 13 àïðåëÿ 1944 ãîäà âîññòàíàâëèâàòü ðàçðóøåíøèìè â Ñèìôåðîïîëü. òèëèñü ñ âñòóïèâøèìè â íûå çäàíèÿ, ïóñêàòü â ñòðîé Ñîâåðøèâ â íî÷ü íà 13 Ñèìôåðîïîëü ÷óòü ðàíü- ïðåäïðèÿòèÿ. àïðåëÿ ñêðûòûé ìàíёâð îò øå îòðÿäàìè ïàðòèçàí 1-é 13 àïðåëÿ øåñòüäåñÿò Ñàðàáóçà â ñòîðîíó Ôåî- áðèãàäû (êîìàíäèð Ôёäîð ïÿòü ëåò íàçàä, áûë ñàëþò. äîñèéñêîãî øîññå, êîðïóñ Ôåäîðåíêî) Ñåâåðíîãî ñîå- Äâàäöàòü àðòèëëåðèéñêèõ íàíёñ âíåçàïíûé óäàð ïî äèíåíèÿ è ïîäïîëüùèêàìè, çàëïîâ èç äâóõñîò äâàäöàòè âðàãó ñ âîñòîêà è ñåâåðî- äåéñòâîâàâøèìè â ãîðîäå. ÷åòûðёõ îðóäèé - Ðîäèíà âîñòîêà. Âîøëè â ãîðîä 79- Òàíêèñòû ñ êðàñíûì ôëà- ïðèâåòñòâîâàëà åùё îäíîãî ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà ïîëêîâ- ãîì íà ãîëîâíîé ìàøèíå, ñâîåãî âîçâðàùёííîãî «ðåíèêà Ïåòðà Àðõèïîâà, 101-ÿ ïåðâûìè âîðâàâøèåñÿ â áёíêà». òàíêîâàÿ áðèãàäà ïîäïîë- Ñèìôåðîïîëü, áûëè èç êîâíèêà Ìèõàèëà Õðîì- ðîòû ñòàðøåãî ëåéòåíàí÷åíêî, 26-ÿ ìîòîñòðåëêîâàÿ òà Íèêîëàÿ Òêà÷ёâà. Åùё áðèãàäà ïîëêîâíèêà Àíòîíà êîå-ãäå áûë äûì ïîæàðèù, Õðàïîâèöêîãî è 6-ÿ ãâàð- ãèáëè çà ñåðäöå Êðûìà ñîëÏî ìàòåðèàëàì äåéñêàÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà äàòû, íî óæå ëîæèëèñü íà «Êðûìñêîé ïðàâäû»

 Êðûìñêîì Ðåñïóáëèêàíñêîì Ó÷ðåæäåíèè «Óíèâåðñàëüíàÿ Íàó÷íàÿ Áèáëèîòåêà èì. È.ß. Ôðàíêî» 15 àïðåëÿ 2009 ãîäà â Èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîì âå÷åðå-êîíöåðòå «Ìèíóâøèõ äíåé ñâÿòàÿ ïàìÿòü» ïðèíèìàë ó÷àñòèå ñòóäåí÷åñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð «Ãðàíä-ýêñ» ñ ïðîãðàììîé «Çâó÷àùàÿ ïàìÿòü».


Äåíü êîñìîíàâòèêè Åæåãîäíî 12 àïðåëÿ â íàøåé ñòðàíå è â ñòðàíàõ âñåãî ìèðà îòìå÷àþò Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü êîñìîíàâòèêè – ïåðâûé ïîëёò ÷åëîâåêà â êîñìîñ – êîñìîíàâòà Þðèÿ Ãàãàðèíà. Ñ îñâîåíèåì êîñìîñà, ñâÿçàíà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷ёíûõ íàøåãî ÂÓÇà. Áîðîâñêèé Áîðèñ Èîñèôîâè÷ – äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,

ïðîôåññîð êàôåäðû «Òåïëîãàçîñíàáæåíèÿ è âåíòèëÿöèè» ÍÀÏÊÑ ðàáîòàë â ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîì êîìïëåêñå, çàíèìàëñÿ òåîðèåé íàñîñîâ è òóðáèí æèäêîñòíûõ ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé. Çà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è èõ âíåäðåíèå â êîíñòðóêöèþ äâèãàòåëåé ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé ñèñòåìû «Ýíåðãèÿ-Áóðàí»

óäîñòîåí â 1990 ã. Ïðåìèè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ è íàãðàæäёí ôåäåðàöèåé êîñìîíàâòèêè ÑÑÑÐ äèïëîìîì èì. ëёò÷èêà-êîñìîíàâòà Þ. Ãàãàðèíà. Ñîïîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷ äåêàí ôàêóëüòåòà «Âîäíûõ ðåñóðñîâ è ýíåðãåòèêè», êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, âûïóñêíèê Âîåííî-âîçäóøíîé èíæåíåðíîé

17 àêàäåìèè èì. Í. Å. Æóêîâñêîãî ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïèëîòèðóåìûå âîçäóøíèå è êîñìè÷åñêèå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû è äâèãàòåëè ê íèì».Îáó÷àëñÿ âìåñòå ñ Þðèåì Ãàãàðèíûì. Ëåòàë â ÷àñòÿõ, êîòîðûå çàíèìàëèñü, â ÷èñëå äðóãèõ çàäà÷, ïîèñêîì è âñòðå÷åé êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, âîçâðàùàâøèõñÿ íà çåìëþ.

Èç èñòîðèè êîñìè÷åñêèõ ïîëåòîâ... Ïåðâûé â ìèðå ïîëåò ÷åëîâåêà â êîñìîñ ñîñòîÿëñÿ 12 àïðåëÿ 1961 ãîäà.  6 ÷àñîâ 7 ìèíóò ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð ñî ñòàðòîâîé ïëîùàäêè áûë îñóùåñòâëåí ïóñê ðàêåòû-íîñèòåëÿ “ÂîñòîêÊ72Ê”, êîòîðàÿ âûâåëà íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó ñîâåòñêèé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü “Âîñòîê”. Êîñìè÷åñêèé êîðàáëü ïèëîòèðîâàë Þðèé Ãàãàðèí (ïîçûâíîé ïåðâîãî êîñìîíàâòà Çåìëè - “Êåäð”). Äóáëåðîì áûë Ãåðìàí Òèòîâ, çàïàñíûì êîñìîíàâòîì - Ãðèãîðèé Íåëþáîâ. Ïîëåò ïðîäîëæàëñÿ 1 ÷àñ 48 ìèíóò. Ïîñëå ñîâåðøåíèÿ îäíîãî îáîðîòà âîêðóã Çåìëè ñïóñêàåìûé àïïàðàò êîðàáëÿ ñîâåðøèë ïîñàäêó íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Ïåðâûé ñóòî÷íûé êîñìè÷åñêèé ïîëåò ñîâåðøèë êîñìîíàâò Ãåðìàí Ñòåïàíîâè÷ Òèòîâ ñ 6 ïî 7 àâãóñòà 1961 ãîäà íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå “Âîñòîê-2”. Ïåðâûé ãðóïïîâîé ïîëåò äâóõ êîðàáëåé - “Âîñòîêà3”(êîñìîíàâò Àíäðèÿí Íèêîëàåâè÷ Íèêîëàåâ) è “Âîñòîêà-4”(êîñìîíàâò Ïàâåë Ðîìàíîâè÷ Ïîïîâè÷) - ñîñòîÿëñÿ 11-15 àâãóñòà 1962 ãîäà. Ïåðâûé â ìèðå ïîëåò â êîñìîñ æåíùèíû îñóùåñòâèëà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Òåðåøêîâà ñ 16 ïî 19 èþíÿ 1963 ãîäà íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå “Âîñòîê-6”. 12 îêòÿáðÿ 1964 ãîäà ñòàðòîâàë ïåðâûé ìíîãîìåñòíûé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü “Âîñõîä”.  ýêèïàæ êîðàáëÿ âîøëè êîñìîíàâòû Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Êîìàðîâ, Êîíñòàíòèí Ïåòðîâè÷ Ôåîêòèñòîâ, Áîðèñ Áîðèñîâè÷ Åãîðîâ. Ïåðâûé â èñòîðèè âûõîä ÷åëîâåêà â îòêðûòûé êîñ-

ìîñ îñóùåñòâèë Àëåêñåé Àðõèïîâè÷ Ëåîíîâ âî âðåìÿ ýêñïåäèöèè 18-19 ìàðòà 1965 ãîäà (êîñìè÷åñêèé êîðàáëü “Âîñõîä-2”, â ñîñòàâå ýêèïàæà - Ïàâåë Èâàíîâè÷ Áåëÿåâ). Àëåêñåé Ëåîíîâ óäàëèëñÿ îò êîðàáëÿ íà ðàññòîÿíèå äî 5 ìåòðîâ, ïðîâåë â îòêðûòîì êîñìîñå âíå øëþçîâîé êàìåðû 12 ìèíóò 9 ñåêóíä. Ñëåäóþùèé ýòàï ðîññèéñêîé ïèëîòèðóåìîé êîñìîíàâòèêè - ñîçäàíèå ìíîãîöåëåâîãî êîðàáëÿ “Ñîþç”, ñïîñîáíîãî ñîâåðøàòü ñëîæíûå ìàíåâðû íà îðáèòå, ñáëèæàòüñÿ è ñîñòûêîâûâàòüñÿ ñ äðóãèìè êîðàáëÿìè, è äîëãîâðåìåííûõ îðáèòàëüíûõ ñòàíöèé “Ñàëþò”. Ïåðâûé ïîëåò íà íîâîì êîðàáëå “Ñîþç-1” ñîâåðøèë 23-24 àïðåëÿ 1967 ãîäà êîñìîíàâò Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Êîìàðîâ. Ïðè çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ïîëåòà, êîãäà âî âðåìÿ ñïóñêà íà Çåìëþ íå âûøåë îñíîâíîé ïàðàøþò ñïóñêàåìîãî àïïàðàòà, Âëàäèìèð Êîìàðîâ ïîãèá. Ñ 1 ïî 19 èþíÿ 1969 ãîäà ïåðâûé äëèòåëüíûé êîñìè÷åñêèé àâòîíîìíûé ïîëåò ñîâåðøèëè Àíäðèÿí Íèêîëàåâè÷ Íèêîëàåâ è Âèòàëèé Èâàíîâè÷ Ñåâàñòüÿíîâ íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå “Ñîþç-9”. 11 ÿíâàðÿ 1975 ãîäà íà÷àëàñü ïåðâàÿ ýêñïåäèöèÿ íà êîñìè÷åñêóþ ñòàíöèþ “Ñàëþò-4” (ýêèïàæ: Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ãóáàðåâ, Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ Ãðå÷êî, êîñìè÷åñêèé êîðàáëü “Ñîþç-17”), êîòîðàÿ çàâåðøèëàñü 9 ôåâðàëÿ 1975 ãîäà. Çà âñþ èñòîðèþ îòå÷åñòâåííîãî îñâîåíèÿ êîñìîñà ñëó÷èëèñü òîëüêî äâå êàòàñòðîôû, ïðèâåäøèå ê

ãèáåëè êîñìîíàâòîâ, ïèøåò “Âðåìÿ Íîâîñòåé”. 24 àïðåëÿ 1967 ãîäà ïðè ïîñàäêå ðàçáèëñÿ ïåðâûé ñïóñêàåìûé êîñìè÷åñêèé àïïàðàò èç ñåðèè “Ñîþç” – îòêàçàëà ïàðàøþòíàÿ ñèñòåìà. Ïîãèá ïèëîò “Ñîþçà-1” Âëàäèìèð Êîìàðîâ. Êñòàòè, åãî äóáëåðîì ÷èñëèëñÿ Þðèé Ãàãàðèí. Âòîðàÿ êàòàñòðîôà ñëó÷èëàñü ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà: 30 èþíÿ 1971 ãîäà êîñìè÷åñêèé êîðàáëü “Ñîþç-11” ðàçãåðìåòèçèðîâàëñÿ ïðè ñïóñêå. Ýêèïàæ - êîìàíäèð Ãåîðãèé Äîáðîâîëüñêèé, áîðòèíæåíåð Âëàäèñëàâ Âîëêîâ è èíæåíåð-èññëåäîâàòåëü Âèêòîð Ïàöàåâ - ïîãèáëè ïðè ðåçêîé äåêîìïðåññèè. Ïîñëå ýòîãî áûëî ââåäåíî ïðàâèëî, òðåáóþùåå îò êîñìîíàâòîâ íàäåâàòü ñêàôàíäðû ïðè âîçâðàùåíèè ñ îðáèòû. Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé êîñìè÷åñêèé ïîëåò - 15-21 èþëÿ 1975 ãîäà. Íà îðáèòå áûëà ïðîèçâåäåíà ñòûêîâêà êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ “Ñîþç-19”, ïèëîòèðóåìîãî Àëåêñååì Ëåîíîâûì è Âàëåðèåì Êóáàñîâûì, ñ àìåðèêàíñêèì êîðàáëåì “Àïîëëîí”, ïèëîòèðóåìûì àñòðîíàâòàìè Ò.Ñòàôôîðäîì, Ä.Ñëåéòîíîì, Â.Áðàíäîì. Íà ñìåíó “Ñàëþòàì” ïðèøëî òðåòüå ïîêîëåíèå îêîëîçåìíûõ ëàáîðàòîðèé - ñòàíöèÿ “Ìèð”, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé áàçîâûé áëîê äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìíîãîöåëåâîãî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ïèëîòèðóåìîãî êîìïëåêñà ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðáèòàëüíûìè ìîäóëÿìè íàó÷íîãî è íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ. Îðáèòàëüíûé êîìïëåêñ “Ìèð” íàõîäèëñÿ â ýêñ-

ïëóàòàöèè äî èþíÿ 2000 ãîäà - 14,5 ëåò âìåñòî ïÿòè ïðåäóñìîòðåííûõ. Çà ýòî âðåìÿ íà íåì áûëî ïðîâåäåíî 28 êîñìè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé, â îáùåé ñëîæíîñòè íà êîìïëåêñå ïîáûâàëè 139 ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé êîñìîñà, áûëî ðàçìåùåíî 11,5 òîííû íàó÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ 240 íàèìåíîâàíèé èç 27 ñòðàí ìèðà. Êîñìè÷åñêèé êîìïëåêñ “Ìèð” ñìåíèëà íà îðáèòå Ìåæäóíàðîäíàÿ êîñìè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ (ÌÊÑ), â ñòðîèòåëüñòâå êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè 16 ñòðàí. Ïðè ñîçäàíèè íîâîãî êîñìè÷åñêîãî êîìïëåêñà øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü ðîññèéñêèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ïèëîòèðóåìîé êîñìîíàâòèêè. Ýêñïëóàòàöèÿ ÌÊÑ ðàññ÷èòàíà íà 15 ëåò. Ïåðâàÿ äîëãîâðåìåííàÿ ýêñïåäèöèÿ íà ÌÊÑ íà÷àëàñü 31 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà.  íàñòîÿùåå âðåìÿ íà Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè ðàáîòàåò 13-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ýêñïåäèöèÿ. Êîìàíäèð ýêèïàæà - ðîññèéñêèé êîñìîíàâò Ïàâåë Âèíîãðàäîâ, áîðòèíæåíåð àñòðîíàâò NASA Äæåôôðè Óèëüÿìñ. Ñ ýêèïàæåì 13-é ýêñïåäèöèè íà ÌÊÑ ïðèáûë ïåðâûé áðàçèëüñêèé êîñìîíàâò Ìàðêîñ Ïîíòåñ. Ïîñëå ðåàëèçàöèè íåäåëüíîé ïðîãðàììû îí âåðíóëñÿ íà Çåìëþ âìåñòå ñ ýêèïàæåì 12-é ýêñïåäèöèè ÌÊÑ: ðîññèÿíèíîì Âàëåðèåì Òîêàðåâûì è àìåðèêàíöåì Óèëüÿìîì Ìàêàðòóðîì, êîòîðûå ðàáîòàëè íà ñòàíöèè ñ îêòÿáðÿ 2005 ãîäà.

Ñòóäåíòû ãðóïïû ÝÊ-101 ×å÷åòêèí Àíäðåé Íàãàåâ Íèêîëàé Êëèìîâ Àíòîí


18

Ãîðäîñòü íàøåãî ÂÓÇà

Çàêóñèëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû «Ãèäðîìåëèîðàöèè è ÃÒÑ». , ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Óêðàèíñêîé ýêîëîãè÷åñêîé Àêàäåìèè íàóê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Êðûìñêîé àêàäåìèè íàóê, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ

Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì, ëàóðåàò Ïðåìèè ÀÐ Êðûì, êàâàëåð îðäåíîâ “Çà çàñëóãè” III ñòåïåíè, “Çà ïàòðèîòèçì” II ñòåïåíè. Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ íà÷àë òîêàðåì èíñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäà â ã. Ôðóíçå.  1963 ã. îêîí÷èë ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êèðãèçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, â 1967 ã. – àñïèðàíòóðó ÀÍ Êèðãèçñêîé ÑÑÐ, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê. Òåìà äèññåðòàöèè - “Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü àâòîìàòèçàöèè ãèäðîìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì”. Ïîñëå

ó÷åáû è ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ ÌÂÄ Êèðãèçñêîé ÑÑÐ ðàáîòàë â Èíñòèòóòå àâòîìàòèçàöèè Àí Êèðãèçñêîé ÑÑÐ, ïðîéäÿ ïóòü îò èíæåíåðà-ýêîíîìèñòà äî çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé àâòîìàòèçèðîâàííîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ. Çàòåì ðàáîòàë â îðãàíèçàöèÿõ Ìèíâîäõîçà ÑÑÑÐ – çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî íàóêå ÂÍÈÈ êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçàöèè ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì, çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÏÎ “Ñîþçâîäñèñòåìàâòîìàòèêà” â ã. Ôðóíçå. Ñ 1979 ã. âîçãëàâëÿë êîíñòðóêòîðñêî-òåõíè÷åñêèé öåíòð ÀÑÓÒÏ è ìåòðîëîãèè â Ñèìôåðîïîëå, çàòåì Êðûìñêèé ôèëèàë ÓêðÍÈÈÒèÌ. Ñ 1987-1988 ãã. ÿâëÿëñÿ ýêñïåðòîì-êîíñóëüòàíòîì Ìèíèñòåðñòâà ïëàíèðîâàíèÿ Àëæèðñêîé

Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè. Ñ 1988ã. òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Í. À. Çàêóñèëîâà ñâÿçàíà ñ íàøèì âóçîì: îí çàíèìàåò äîëæíîñòè äîöåíòà êàôåäðû «Ãèäðîìåëèîðàöèè» ÑÔ ÄÈÑÈ, äåêàíà ôàêóëüòåòà ãèäðîìåëèîðàöèè; ïðîðåêòîðà ÊÈÏÊÑ ïî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèì ñâÿçÿì.  1996-2003 ãã. Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ âîçãëàâëÿë íàø âóç, çàíèìàÿ äîëæíîñòü ðåêòîðà. Çà ýòè ãîäû Êðûìñêèé èíñòèòóò ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîëó÷èë áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ, ñòàâ àêàäåìèåé (ÍÀÏÊÑ). Ïî èíèöèàòèâå ðåêòîðà Çàêóñèëîâà Í. À. ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè â ÂÓÇå áûë ñîçäàí óíèêàëüíûé ëàíøàôòíî-àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ «Çèìíèé ñàä».

Ñàïðîíîâà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà

Êàíäèäàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé «Èíæåíåðíîé ýêîëîãèè».  1965 ã. îêîí÷èëà Äíåïðîïåòðîâñêèé ãîðíûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè “Ãåîëîãèÿ è ðàçâåäêà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.” Ñ 1965 ïî 1991ã. ðàáîòàëà â Èíñòèòóòå ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè Óêðàèíû.  1978 çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ âî Âñåñîþçíîì èíñòèòóòå ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ. Ñ 1991ã. ðàáîòàåò

â íàøåì âóçå â äîëæíîñòè äîöåíòà, à çàòåì çàâåäóþùåé êàôåäðîé «Èíæåíåðíîé ýêîëîãèè». Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå Ñàïðîíîâîé Ç.Ä. – “Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû îñâîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè”. Ïðîôåññîð Ñàïðîíîâà Ç.Ä. ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì ïî ðàçðàáîòêå ÎÂÎÑ. Ïðè åå àêòèâíîì ó÷àñòèè ïðîèçâåäåíà îöåíêà áîêñèòîíîñíîñòè Þãà Óêðàèíû, ýêîëîãè÷åñêàÿ ñúåìêà (ìàñøòàá 1:200000) Êðèâîðîæñêîãî æåëåçîðóäíîãî áàññåéíà,

ïàëåîãðàôèÿ âåðõíåé Þðû ãëàâíîé ãðÿäû Êðûìñêèõ ãîð, êîìïëåêñíàÿ ýêîëîãîãåîõèìè÷åñêàÿ îöåíêà òåððèòîðèè Áîëüøîé ßëòû ñ öåëüþ âîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèÿ êóðîðòîâ Êðûìà â ìåæäóíàðîäíóþ ïðîãðàììó “Ãîëóáîé ôëàã Åâðîïû”. Çèíàèäà Äìèòðèåâíà àâòîð 98 ðàáîò, äâóõ êîëëåêòèâíûõ ìîíîãðàôèé, ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ïîäãîòîâëåíû è çàùèùåíû 3 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèè. Èíôîðìàöèÿ î åå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè îñâåùåíà â êíèãå “Ìèð ó÷ёíûõ â Êðûìó”.

÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî. Ñïåöèàëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëü èñòîðèè è ïðàâà. Ñ 1994 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò â Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðàíåå - Êðûìñêèé èíñòèòóò ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà) íà ðàçëè÷íûõ äîëæíîñòÿõ: àññèñòåíòà, ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ, çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ôèëîñîôèè è ïðàâà, äîöåíòà.  1994-1997 ãã. îáó÷àëñÿ â àñïèðàíòóðå ïðè êàôåäðå ôèëîñîôèè Êðûìñêîãî èíñòèòóòà ïðèðîäîîõðàííîãî è êóðîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîäãîòîâèë è çàùèòèë â 2004 ãîäó êàíäèäàòñêóþ

äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ôèëîñîôñêèõ íàóê.  2005 ãîäó íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ÂÀÊ Óêðàèíû ïðèñâîåíà ñòåïåíü äîêòîðà ôèëîñîôèè. Ñ 2006 ãîäà - äîöåíò êàôåäðû ôèëîñîôèè è ïðàâà. Ñ 2000 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÍÀÏÊÑ.  2005 ãîäó èçáðàí Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÀÐ Êðûì. ×ëåí îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî àêêðåäèòàöèè è ëèöåíçèðîâàíèþ âóçîâ ïðè ÌÎÍ ÀÐÊ. ×ëåí ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ ðàçëè÷íûõ ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíêóðñîâ ÌÎ ÀÐÊ. Îïóáëèêîâàë ñâûøå 70 ðàáîò, â òîì ÷èñëå 8 ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Îïïîíèðîâàë ïÿòü äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà

ôèëîñîôñêèõ íàóê. Îðãàíèçàòîð è ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà äâóõ Âñåóêðàèíñêèõ è äâóõ ðåñïóáëèêàíñêèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé. Ãëàâíûé ðåäàêòîð ðÿäà èçäàíèé ñáîðíèêîâ íàó÷íûõ òðóäîâ â òîì ÷èñëå «Ìîëîäàÿ íàóêà Êðûìà» è «Ïðîáëåìû íàó÷íîãî ðîñòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ». «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû, 2005 ã.» Íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé Ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû, Ãðàìîòàìè Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî ñîâåòà ÀÐ Êðûì, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÀÐ Êðûì, Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÀÐ Êðûì.

Ãîðáàíü Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ççàâåäóþùèé êàôåäðîé «Ôèëîñîôèè è ïðàâà», êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò.  1993 ãîäó çàêîí÷èë ñ îòëè÷èåì èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò ×åðíèãîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè-


19

Ãîðäîñòü íàøåãî ÂÓÇà

Òèì÷åíêî Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû «Ìåíåäæìåíòà», ëàóðåàò ïðåìèè Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1989 ã. Îäåññêîãî ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ðàáîòàëà èíæåíåðîì-ãèäðîëîãîì íà Ïðèáàëòèéñêîé âîäíî-áàëàíñîâîé ñòàíöèè, çàòåì - èíæåíåðîì îòäåëà ìàëûõ ðåê Êðûìñêîãî îá-

ëâîäõîçà è èíæåíåðîìãèäðîëîãîì â ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêîì èíñòèòóòå «Êðûìãìïðîâîäõîç», ãäå âïåðâûå â Êðûìó ïðîâîäèëà ïàñïîðòèçàöèþ ìàëûõ ðåê (âûïóùåíû ïàñïîðòà 33-õ êðûìñêèõ ðåê). Ðàáîòàÿ â Àêàäåìèè, è íå ïðåêðàùàÿ ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì, îïóáëèêîâàëà ëè÷íî è â ñîàâòîðñòâå ðÿä êíèã â îáëàñòè âîäíîãî õîçÿéñòâà: «Âîäíûå ðåñóðñû è ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìàëûõ ðåê Êðûìà» (2002 ã.), «Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî êîìïëåêñíîìó îáñëåäîâàíèþ ðåê Êðûìà» (2002 ã.), «Âîäíîå õîçÿéñòâî: èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ, ñîâðåìåííîå ñî-

ñòîÿíèå» (2003 ã.), «Âîäíûå ðåñóðñû è âîäíîå õîçÿéñòâî Êðûìà» (2003 ã.), «Æèâè ñ ïðèðîäîé» (2004 ã.), ñïðàâî÷íèê «Ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå îáúåêòû Êðûìà», «Ðåêè è îçёðà Êðûìà» (2005 ã.), «Âîäîïàäû Êðûìà» (2005 ã.), «50 ëåò: Ñàëãèðñêîå ìåæðàéîííîå óïðàâëåíèå âîäíîãî õîçÿéñòâà» (2006 ã.), ïóòåâîäèòåëü «Ñèìôåðîïîëü -Áåëîãîðñê - Ãðóøåâêà» (2007 ã.), ñïðàâî÷íèê «Ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå îáúåêòû Êðûìà. Óïðàâëåíèå è èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ» (2007 ã.), «Âîäíîå õîçÿéñòâî Êðûìà (2008 ã.), «Àëüìà - ðåêà, âîøåäøàÿ â ìèðîâóþ èñòîðèþ» (2008 ã.) Ó÷àñòâîâàëà â ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòàõ Êðûìñêîé Ðåñïóáëèêàíñêîé àññîöèàöèè «Ýêîëîãèÿ è ìèð»: «Îöåíêà óñëîâèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ êðûìñêèõ êóðîðòîâ â Åâðîïåéñêîå äâèæåíèå êà÷åñòâà òóðèñòñêèõ ãîðîäîâ «Ãîëóáîé ôëàã Åâðîïû» è

«Âîäà äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è çäîðîâüÿ â Êðûìó», à òàêæå â âûïóñêå ìîíîãðàôèé ýêîëîãè÷åñêîé ñåðèè «Óñòîé÷èâûé Êðûì». Íàó÷íûå èíòåðåñû - èññëåäîâàíèå ðåê Êðûìà, ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ ðàñ÷ёòà ãèäðîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ðåê ïðè îòñóòñòâèè äàííûõ íàáëþäåíèé. Çàêîí÷èëà äîêòîðàíòóðó Îäåññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îïóáëèêîâàëà áîëåå ñòà ñòàòåé. Ç.Â. Òèì÷åíêî óñïåøíî âåäёò ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó, åé ïðèíàäëåæèò áîëåå äâàäöàòè ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê. Ïîñòàâèëà êóðñ «Îðãàíèçàöèÿ ýêñêóðñèîííîé äåÿòåëüíîñòè». Ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿ ýêñêóðñèè, ïðèîáùàåò ñòóäåíòîâ ê èçó÷åíèþ ïðèðîäû, èñòîðèè è ýêîíîìèêè Êðûìà.

×îðíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðіâíà çàâіäóâà÷ êàôåäðè «Óêðàїíîçíàâñòâà», êàíäèäàò іñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò.

Ó 1963 ð. çàêіí÷èëà іñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò Õàðêіâñüêîãî äåðæàâíîãî óíіâåðñèòåòó, çі ñïåöіàëüíîñòі âèêëàäà÷ іñòîðії. Ç 1966 ïî 1968 ðð. - âèêëàäà÷ іñòîðії, ôіëîñîôії òà ïîëіòè÷íîї åêîíîìії Äíіïðîïåòðîâñüêîãî ãіðíè÷îãî іíñòèòóòó іì. Àðòåìà. Ç 1968 ïî 1972 ð. íàâ÷àëàñü â àñïіðàíòóðі іñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êèїâñüêîãî äåðæàâíîãî óíіâåðñèòåòó іì.Ò.Øåâ÷åíêà. ó 1972 ð. - çàõèñò äèñåðòàöії íà çäîáóòòÿ â÷åíîãî ñòóïåíþ êàíäèäàòà іñòîðè÷íèõ íàóê. Ç 1976 ïî 1980 ðð. - äîöåíò êàôåäðè іñòîðії ÊÏÐÑ Ñіìôåðîïîëüñüêîãî äåð-

æàâíîãî óíіâåðñèòåòó. Ç 1980 ð. - çàâіäóâà÷ êàôåäðè іñòîðії òà åêîíîìі÷íîї òåîðії Ñіìôåðîïîëüñüêîї ôіëії Ñåâàñòîïîëüñüêîãî ïðèëàäîáóäіâíîãî іíñòèòóòó, Ñіìôåðîïîëüñüêîї ôіëії Äíіïðîïåòðîâñüêîãî іíæåíåðíî-áóäіâåëüíîãî іíñòèòóòó, Êðèìñüêîãî іíñòèòóòó ïðèðîäîîõîðîííîãî òà êóðîðòíîãî áóäіâíèöòâà, Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïðèðîäîîõîðîííîãî òà êóðîðòíîãî áóäіâíèöòâà. Ó âåðåñíі 2006 ðîêó êàôåäðó ïåðåіìåíîâàíî íà «Óêðàїíîçíàâñòâà». Êåðіâíèê âóçіâñüêîãî âіääіëåííÿ ÌÀÍ «Ïîøóêà÷». Øåô-ðåäàêòîð âóçіâñüêîї ãàçåòè «Vivat Àêàäåìіÿ».

Àâòîð 50 íàóêîâèõ ïðàöü, çîêðåìà äâîõ êíèã, ÿêі ïðèñâÿ÷åíі іñòîðії Êðèìó. Íàãîðîäè òà ïî÷åñíі çâàííÿ äîöåíòà ×îðíîї Â.Ã.: Ìåäàëі - “Âåòåðàí òðóäà”, “Ñîâåòñêèé Ôîíä Ìèðà”, Ïî÷åñíèé çíàê “Âіäìіííèê îñâіòè Óêðàїíè”, Ïî÷åñíèé çíàê Âåðõîâíîї Ðàäè ÀÐÊ “Çà âåðíîñòü äîëãó”, Þâіëåéíà ìåäàëü «50 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.». Ðіøåííÿì Ïðåçèäії Âåðõîâíîї Ðàäè ÀÐÊ ïðèñâîєíî ïî÷åñíå çâàííÿ “Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ Àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè Êðûì”

îðãàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà» è ïîëó÷èëà êâàëèôèêàöèþ – ýêîíîìèñò-îðãàíèçàòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà ðàáîòàëà ýêîíîìèñòîì â òðåñòå ìÿñî-ìîëî÷íûõ ñîâõîçîâ, ìëàäøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì â îòäåëå ýêîíîìèêè ÂÍÈÈ ýôèðîìàñëè÷íûõ êóëüòóð, à çàòåì ìëàäøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì îòäåëà ÍÈÑ ÊÑÕÈ.  1988-1992 ãã. îáó÷àëàñü â àñïèðàíòóðå ÂÍÈÈ ýêîíîìèêè, òðóäà è óïðàâëå-

íèÿ (ã. Ìîñêâà). Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê ñ 1992 ãîäà. Çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.00.05. «Ýêîíîìèêà, ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ íàðîäíûì õîçÿéñòâîì è åãî îòðàñëÿìè». Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû ðàáîòàëà â Ãîñóäàðñòâåííîì êîìèòåòå Êðûìà ïî òðóäó è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé, â Êðûìñêîì èíñòèòóòå áèçíåñà. Ñ 2007 ãîäà ðàáîòàåò äîöåíòîì êàôåäðû

«Ìåíåäæìåíòà» ÍÀÏÊÑ, ñòàæ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ІІІ-ІV óðîâíåé àêêðåäèòàöèè ñîñòàâëÿåò 14,5 ëåò. Îáëàñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – ìèêðîýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè. Èìååò 46 ðàáîò íàó÷íîãî è ó÷åáíîìåòîäè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Çà äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè áûëà íàãðàæäåíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû â 2003ã. çíàêîì «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû».

×åðíåöîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

äîöåíò êàôåäðû «Ìåíåäæìåíòà». Îêîí÷èëà â 1981 ã. Êðûìñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è


20

Ãîðäîñòü íàøåãî ÂÓÇà

Ç 09.1962 ð. ïî 10.1964 ð. – ãіäðîãåîëîã Åêñïåäèöії IV ðàéîíó, 2-ãî Ãіäðîãåîëîãі÷íîãî óïðàâëіííÿ ìіíіñòåðñòâà ãåîëîãії Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ì.Óññóðіéñüê, Ïðèìîðñüêîãî Êðàþ; Ç 11.1964 ð. ïî 04.1965 ð. ïðàöþâàâ ñòàðøèì íàóêîâèì ñïіâðîáіòíèêîì Çàáàéêàëüñüêîãî íàóêîâî-äîñëіäíîãî іíñòèòóòó Ìіíіñòåðñòâà Ëóùèê ãåîëîãії Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, Àíàòîëіé Âàñèëüîâè÷ ì.×èòà; äîêòîð ãåîëîãî-ìіíåðàëî- Ç 04.1965 ð. ïî 05.1975 ð. – ãі÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð êà- ãіäðîãåîëîã, ñòàðøèé ãіäðîôåäðè «Іíæåíåðíîї åêîëî- ãåîëîã, ãîëîâíèé ãіäðîãåîëîã ãії», Àêàäåìіê Êðèìñüêîї Ïіâíі÷íî-Êðèìñüêîї ãіäðîÀêàäåìії íàóê ãåîëîãі÷íîї ïàðòії ÊðèìñüÏî÷àòîê òðóäîâîї äіÿëüíîñòі êîї ãåîëîãîðîçâіäóâàëüíîї Ëóùèêà À.Â. – 1954 ðіê. åêñïåäèöії òðåñòó «ÄíіïðîÇ 02.1954 ð. ïî 06.1954 ð. ãåîëîãіÿ» (ç 1970 ðîêó îá´єä- òåõíіê, ñòàðøèé òåõíіê íàííÿ «Êðèìãåîëîãіÿ»), Âîðêóòñüêîї ãåîëîãî-ðîç- ì. Ñіìôåðîïîëü; âіäóâàëüíîї ïàðòії, òðå- Ñòàðøèé íàóêîâèé ñïіâðîñòó «Ïå÷îðàâóãëåãåîëîãіÿ» áіòíèê, çàâіäóâà÷ ëàáîðàòîÌіíіñòåðñòâà âóãіëüíîї ïðî- ðієþ, âіääіëîì, ãîëîâíèé íàìèñëîâîñòі, ì. Âîðêóòà, óêîâèé ñïіâðîáіòíèê âіääіëіâ Êîìі àâòîíîìíîї ðåñïóáëіêè; ðåãіîíàëüíîї ãåîëîãії, åêçîÇ 07.1954 ð. ïî 09.1955 ð. ãåííèõ ãåîëîãі÷íèõ ïðîöå– íàâ÷àâñÿ â іíñòèòóòі ñіâ, åêîëîãî- ãåîëîãі÷íèõ òà « à і ï ð î ò ð à í ñ ê à ð ´ є ð » ãåîäèíàìі÷íèõ, ðåãіîíàëüÌіíіñòåðñòâà øëÿõіâ ñïîëó- íèõ, ãåîôіçè÷íèõ äîñëіä÷åííÿ, ì. Êèїâ; æåíü Іíñòèòóòó ìіíåÇ 09.1955 ð. ïî 07.1957 ð. ðàëüíèõ ðåñóðñіâ ( ç 1999 – ñëóæáà â ðÿäàõ Ðàäÿíñü- ðîêó Êðèìñüêå âіääіëåííÿ êîї àðìії; Óêðàїíñüêîãî äåðæàâíîãî Ç 09.1957 ð. ïî 07.1962 ð. ãåîëîãîðîçâіäóâàëüíîãî – ñòóäåíò Äíіïðîïåòðîâñü- іíñòèòóòó) Ìіíіñòåðñòâà ãåêîãî ãіðíè÷îãî іíñòèòóòó.

Êåðèì-Çàäå Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà Çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé «Èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ», «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ ÀÐÊ», êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû». Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - âûïóñêíèöà ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà, òàì æå çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ. Ñ 1982 ãîäà âîçãëàâëÿåò êàôåäðó â íàøåì ÂÓÇå. Ïðè åё àêòèâíîì ó÷àñòèè óêðåïëåíà ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíàÿ áàçà êàôåäðû, èìå-

þòñÿ íîâåéøèå çàðóáåæíûå ó÷åáíèêè, àóäèî- è âèäåî ìàòåðèàëû, ôóíêöèîíèðóåò ëàáîðàòîðèÿ ìóëüòèìåäèéíûõ òåõíîëîãèé èçó÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Êàôåäðà ñîòðóäíè÷àåò ñ Êîðïóñîì ìèðà. Äîáðîâîëüöû ýòîé îðãàíèçàöèè ÷èòàëè ëåêöèè è âåëè ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ â Àêàäåìèè. Îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí ñòóäåíòàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè ñ Áðèòàíñêèì Êîëëåäæåì ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è òóðèçìà (Áèêñòîí, Äåðáåðøèðä). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàøè ñòóäåíòû íå èñïûòûâàþò ÿçûêîâûõ òðóäíîñòåé, çàíèìàÿñü â îäíîé àóäèòîðèè ñ àíãëè÷àíàìè. Îáëàñòüþ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ Èðèíû Àëåêñàíäðîâíû ÿâëÿåòñÿ îáùàÿ è ó÷åáíàÿ ëåêñèêîãðàôèè â åå îáùåòåîðåòè÷åñêîì è ïðèêëàäíîì àñïåêòàõ. Ïðîôåññîð Êåðèì-Çàäå - àâòîð áîëåå 80 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, â òîì ÷èñëå 4-õ òîìîâ «Ñèñòåìíîãî ñëîâàðÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà».

îëîãії Óêðàїíè, Äåðæàâíîãî ãåîëîãі÷íîãî êîìіòåòó, Äåðæàâíîї ãåîëîãі÷íîї ñëóæáè Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Óêðàїíè, ì. Ñіìôåðîïîëü. Ç 06.1975 ðîêó - ïðîôåñîð êàôåäðè «Іíæåíåðíîї åêîëîãії ÍÀÏÊÁ». Íàóêîâі ñïðÿìóâàííÿ. Іíæåíåðíà ãåîëîãіÿ, åêîëîãі÷íà ãåîëîãіÿ, ìîíіòîðèíã òà ïðîãíîçóâàííÿ âèíèêíåííÿ і àêòèâіçàöії ñó÷àñíèõ íåáåçïå÷íèõ ãåîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ òà îáóìîâëåíèõ íèìè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé, êàðòîãðàôі÷íå ìîäåëþâàííÿ, âèâ÷åííÿ âïëèâó ãіðíè÷îäîáóâíèõ ïіäïðèєìñòâ íà äîâêіëëÿ, ïîøóêè òà ðîçâіäêà ïіäçåìíèõ âîä, ÿêі ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá êðàїíè. Íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íà ðîáîòà, ïîâ´ÿçàíà ç ïіäãîòîâêîþ ñòóäåíòіâ òà àñïіðàíòіâ çà ñïåöіàëüíîñòÿìè êîìïëåêñíå âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóðñіâ і åêîëîãі÷íà áåçïåêà. Îñíîâíèìè çäîáóòêàìè є ñêëàäåíі ðåãіîíàëüíі êàðòè çáіëüøåííÿ ñåéñìі÷íîãî ðèçèêó, îáóìîâëåíîãî âïëèâîì ñêëàäíèõ іíæåíåðíîãåîëîãі÷íèõ óìîâ, â ìåæàõ òåðèòîðії Óêðàїíè ç çàãàëüíîþ ñåéñìі÷íіñòþ áіëüøå

5-òè áàëіâ òà ãіðíè÷îïðîìèñëîâèõ ðàéîíàõ (Äîíáàñ, Êðèâáàñ, Ïåðåäêàðïàòòÿ), ðîçâіäàíі і çàòâåðäæåíі â Äåðæàâíіé êîìіñії ïî çàïàñàì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó 4-ðè ðîäîâèùà ïèòíîї âîäè â Ðіâíèííîìó Êðèìó ç ðîçðàõóíêîâèìè âèòðàòàìè ïîíàä 50 òèñÿ÷ êóáі÷íèõ ìåòðіâ çà äîáó êîæíèé, íèçêà ãàëóçåâèõ ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê ç іíæåíåðíîї ãåîëîãії òà åêîëîãі÷íîї ãåîëîãії. Ïіä éîãî êåðіâíèöòâîì ïіäãîòóâàëè òà çàõèñòèëè äèñåðòàöії îäèí êàíäèäàò íàóê і îäèí äîêòîð òåõíі÷íèõ íàóê çà ñïåöіàëüíіñòþ åêîëîãі÷íà áåçïåêà, çà öієþ æ ñïåöіàëüíіñòþ íàâ÷àþòüñÿ ÷îòèðè àñïіðàíòè. Ïðîôåñîð Ëóùèê À.Â. àâòîð ïîíàä 250 íàóêîâèõ ïðàöü, â òîìó ÷èñëі 6 êîëåêòèâíèõ ìîíîãðàôіé, äâîõ íàóêîâèõ ïîñіáíèêіâ, îäíîãî ïіäðó÷íèêà. Íàãîðîäè À.Â. Ëóùèêà: «Ïî÷åñíèé ðîçâіäíèê íàäð» - 1995 ð., Ìåäàëü Â.І. Ëó÷èíñüêîãî – 2003 ð., Ìåäàëü Ë.І. Ëóòóãіíà – 2008 ð., Çâàííÿ «Çàñëóæåíîãî äіÿ÷à íàóêè і òåõíіêè Àâòîíîìíîї ðåñïóáëіêè Êðèì» - 2006 ð., Ìåäàëü «Çà çàñëóãè â ðàçâåäêå íåäð» - 1982 ð.

äàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.00.05 – ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèë è ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà.  ýòîì æå ãîäó íàçíà÷åíà çàìåñòèòåëåì äåêàíà ôàêóëüòåòà “Ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíòà”. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ Ìèõóðèíñòêîé Å.À.ñîöèàëüíûé âåêòîð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìèõóðèíñêàÿ ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåíÅêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà íîé ñèñòåìû. Åþ îïóáëèÊàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ êîâàííî 20 ñòàòåé è ìåòîíàóê, äîöåíò êàôåäðû äè÷åñêèõ ïîñîáèé. “Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿ- Ñòèïåíäèàò Êàáèíåòà ìèòèÿ” ÍÀÏÊÑ. íèñòðîâ Óêðàèíû 2006 ã. â Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà íîìèíàöèè “Ìîëîäîé ó÷åïîñëå îêîí÷àíèÿ íàøåãî íûé 2006ã.”, ÷ëåí-êîððåâóçà â 1995 ãîäó ðàáîòàëà ñïîíäåíò Êðûìñêîé àêàäåáóõãàëòåðîì-ìåíåäæåðîì ìèè íàóê. â Ñèìôåðîïîëüñêîì Áëà- Êàê çàìåñòèòåëü äåêàíà, ãîòâîðèòåëüíîì Ôîíäå.  äîöåíò Ìèõóðèíñêàÿ Å.À. 1997 ãîäó íà÷àëà òðóäîâóþ ïðîÿâëÿåò îñîáóþ çàáîòó äåÿòåëüíîñòü íà êàôåäðå î ðàçâèòèè ñòóäåí÷åñêîãî “Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ” ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ôàâ äîëæíîñòè ïðåïîäàâàòå- êóëüòåòå. ßâëÿåòñÿ ðóêîëÿ-ñòàæåðà, àññèñòåíòà.  âîäèòåëåì ìóçûêàëüíîãî 2005 ãîäó çàùèòèëà êàíäè- òåàòðà “Ãðàíä-Ýêñ”.


Âûïóñêíèêè íàøåãî ÂÓÇà  1974 ãîäó ïîñòóïèë â î÷íóþ àñïèðàíòóðó ïðè Ñåâàñòîïîëüñêîì ïðèáîðîñòðîèòåëüíîì èíñòèòóòå (ÿâëÿëñÿ ïåðâûì àñïèðàíòîì î÷íîé àñïèðàíòóðû íàøåãî ÂÓÇà).  ïåðèîä ó÷åáû â ÂÓÇå è â àñïèðàíòóðå ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêîì ñòðîèòåëüíîì äâèæåíèè, ðàáîòàÿ áîéöîì, à Ñëåâà íàïðàâî: Ìîðîçîâ À.Ä., ïîçæå êîìàíäèÒàðàí Å.Ï., Ïîïîâ À. Ã., Ðîäèí Ñ. Â. ðîì ñòðîèòåëü1968-1973ã. - ñòóäåíò Ñèì- íîãî îòðÿäà íà ñòðîéêàõ ôåðîïîëüñêîãî ôèëèàëà Êðûìñêîé, Õåðñîíñêîé è Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïðèáî- Òþìåíñêîé îáëàñòåé. ðîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòó-  1975-1976ã. ïðîõîäèë ñðî÷òà. Äèïëîì ñ îòëè÷èåì. Ñ íóþ ñëóæáó íà Êðàñíîçàâãóñòà 1973ã. – àññèñòåíò íàìåíñêîì ×åðíîìîðñêîì êàôåäðû ñòðîèòåëüíûõ ôëîòå â çâàíèè – ìàòðîñ. êîíñòðóêöèé ÑÔÑÏÈ. Íàãðàæäåí íàãðóäíûì

çíàêîì «Îòëè÷íèê Âîåííîìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑл. Ïîñëå ñëóæáû ïðîäîëæèë îáó÷åíèå â àñïèðàíòóðå.  1983 ãîäó çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ â Äíåïðîïåòðîâñêîì èíæåíåðíîñòðîèòåëüíîì èíñòèòóòå. Ñ 1984 ãîäà – äîöåíò êàôåäðû æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé.

íîñòè. Çàòåì - ñëóæáà â àðìèè â ñòðîèòåëüíûõ âîéñêàõ â Êàçàõñòàíå. Ïîñëå àðìèè â 1980 ã. ïðèåõàë íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â æåì÷óæèíó Êðûìà- ßëòó. Ðàáîòàë íà ñòðîéêàõ Þæíîãî áåðåãà Êðûìà ãàçîýëåêòðîñâàðùèêîì.  1988 ã. ïîñòóïèë â Ñèìôåðîïîëüñêèé ôèëèàë Äíåïðîïåòðîâñêîãî èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà íà ñïåöèàëüíîñòü ÏÃÑ íà çàî÷íîå îòäåëåíèå. Ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ áûëî òÿæåëî. Íà êîíòðîëüíûå è êóðñîâûå îñòàâàëîñü òîëüêî íî÷íîå âðåìÿ. Ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó, ïîíèìàíèå è ïîìîùü ìíå âñåãäà îêàçûâàëà ìîÿ æåíà. Íî áûëî èíòåðåñíî. Íîâûå çíàêîìñòâà, íîâûå çíàíèÿ. Óæå ñåé÷àñ, èìåÿ îïðåäåëåííûé æèçíåííûé îïûò, ïîíèìàþ, ÷òî çíàíèÿ - äåéñòâèòåëüíî ñèëà. Èìåÿ áàãàæ çíàíèé â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è ïðîåêòèðîâàíèÿ, ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ãðàìîòíûì, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ïðîôåññèîíàëîì. Íî ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà â 1994 ãîäó âî âðåìÿ

ðàçâàëà Ñîþçà, ñòîëêíóëñÿ ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè ñ òðóäîóñòðîéñòâîì ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ñòðîèòåëüíûå óïðàâëåíèÿ ëèêâèäèðîâàëèñü, èíæåíåðíûå ðàáîòíèêè áûëè íåâîñòðåáîâàíû. Ïîýòîìó êîãäà ìíå ïðåäëîæèëè ïîéòè ãëàâíûì ìåõàíèêîì â Àâòîáóñíûé ïàðê, ÿ ñîãëàñèëñÿ. Ïðèøëîñü ó÷èòüñÿ ðóêîâîäèòü ïðîèçâîäñòâåííûì ïðîöåññîì àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Îòâåòñòâåííîñòü íà ìåíÿ âîçëàãàëàñü áîëüøàÿ. Íåîáõîäèìî áûëî äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì ðàáîòó âñåãî ìåõàíè÷åñêîãî öåõà ñ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì, ñòàíêàìè, êîìïðåññîðàìè, ìîéêàìè. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ êðèçèñ êîñíóëñÿ è Àâòîáóñíîãî ïàðêà, íå õâàòàëî äåíåã íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû. Íóæíî áûëî ñîäåðæàòü ñåìüþ. Ãîñòèíè÷íûé è êóðîðòíûé áèçíåñ äåðæàëñÿ íà ïëàâó, è ÿ ïîøåë ðàáîòàòü â îòåëü «Ïîëÿíà Ñêàçîê». Ñíà÷àëà ðàáîòàë ãëàâíûì èíæåíåðîì, ïîòîì òåõíè÷åñêèì äèðåêòîðîì. Ïîñòåïåííî ñòàëà âîññòà-

Ðîäèí Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷, âûïóñêíèê 1973 ã. êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû “æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé”.

Áåëàé Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ âûïóñêíèê 1994 ãîäà çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ ÏÃÑ Ñ âûñîòû ñâîèõ ïðîæèòûõ ëåò ÿ ïîíèìàþ, ÷òî âñÿ ìîÿ æèçíü íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñî ñòðîèòåëüñòâîì. Ñåé÷àñ ÿ ðàáîòàþ Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì èíñïåêòîðîì Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèòåêòóðíîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ â ÀÐÊ, æèâó â ã. ßëòå. À íà÷èíàëàñü ìîÿ òðóäîâàÿ æèçíü ñ Òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà ã. Êðàñíîäàðà â Ðîññèè, êîòîðîå ÿ çàêîí÷èë ïî ñïåöèàëüíîñòè ñëåñàðü-ìîíòàæíèê íåôòåãàçîâîé ïðîìûøëåí-

21

Áîéöû Òþìåíñêîãî ñòðîéîòðÿäà

áðåòåíèé è ïàòåíòîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Çà ïåðèîä ðàáîòû â ÂÓÇå ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè, â ñòðîèòåëüñòâå îáùåæèòèÿ è ó÷åáíîãî êîðïóñà №3, èçáèðàëñÿ çàìåñòèòåëåì äåêàíà àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà, ðóêîâîäèò Ðîäèí Ñ. Â. â êðóãó ðàáîòîé äèïëîìíèêîâ è ñîñëóæèâöåâ àñïèðàíòîâ. Ó÷àñòâóåò â Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ ðàáîòå ÍÈÑ Àêàäåìèè. èìååò áîëåå 115 îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò, 8 èçî-

íàâëèâàòüñÿ ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü. Ñîçäàâàëèñü íîâûå ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ïîÿâèëàñü âîñòðåáîâàííîñòü â èíæåíåðíûõ êàäðàõ. Äîëãîå âðåìÿ ÿ ðàáîòàë ãëàâíûì èíæåíåðîì â ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Ñåé÷àñ ÿ ðàáîòàþ â èíñïåêöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ÀÐÊ. Õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî âñÿ ìîÿ ñåìüÿ - ñòðîèòåëè. Æåíà - àðõèòåêòîð, íà÷àëüíèê ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè, ñòàðøèé ñûí Âèòàëèé çàêîí÷èë íàø ÍÀÏÊÑ ïî ñïåöèàëüíîñòè ÏÃÑ, ìëàäøèé ñûí Äàíèèë ó÷èòñÿ íà ïåðâîì êóðñå.  çàêëþ÷åíèå ïîçâîëüòå âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü íàøèì ïðåïîäàâàòåëÿì.

Ñïàñèáî Âàì çà âàø òðóä, òåðïåíèå, çíàíèÿ, êîòîðûå Âû äàðèòå íàì è íàøèì äåòÿì.


22

Çíàé ñâîé êðàé

Íèëüñ Ñòåíî – æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ íàóêå

 XIX âåêå äàòñêîãî ó÷åíîãî-íàòóðàëèñòà Íèëüñà Ñòåíî (â ëàòèíñêîé òðàíñêðèïöèè - Íèêîëàé Ñòåíîí) íàçûâàëè «îòöîì íîâîé ãåîëîãèè». ×åì æå îí çàñëóæèë òàêóþ ÷åñòü ñïóñòÿ ïîëòîðà ñòîëåòèÿ ïîñëå ñâîåé ñìåðòè? Î ëè÷íîé æèçíè ó÷åíîãî èçâåñòíî ñîâñåì íåìíîãî. Îí ðîäèëñÿ â Äàíèè â 1638 ãîäó. Ïîíà÷àëó íè÷òî íå âûäàåò åãî óâëå÷åíèÿ ãåîëîãèåé – Ñòåíî âûáèðàåò êàðüåðó âðà÷à.  1666 - 1668 ãîäàõ ìîëîäîé âðà÷ ïðàêòèêîâàë âî Ôëîðåíöèè, ãäå íåîæèäàííî óâëåêñÿ ãåîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Èçó÷åíèå ïëàñòîâ îñàäî÷íûõ ïîðîä îêðåñòíîñòåé ãîðîäà ïðèâåëî åãî ê âàæíûì íàó÷íûì îáîáùåíèÿì.  1668 ãîäó Ñòåíî âîçâðàùàåòñÿ â Êîïåíãàãåí. Çäåñü, ïðîäîëæàÿ ðàáîòàòü âðà÷îì, íå èìåÿ ñïåöèàëüíîãî ãåîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ îí ôîðìóëèðóåò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñòðàòèãðàôèè – íàóêè, èçó÷àþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáðàçîâàíèÿ è çàëåãàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä, è ãåîòåêòîíèêè – íàóêè î ðàçâèòèè ñòðóêòóð çåìíîé êîðû. Òðóä «Î òâåðäîì, åñòåñòâåííî ñîäåðæàùåìñÿ â òâåðäîì» áûë íàïèñàí â 1669 ãîäó íà ëàòûíè è îïóáëèêîâàí â 1671 ãîäó â àíãëèéñêîì ïåðåâîäå.  ðàçäåëå ðàáîòû, îçàãëàâëåííîì «Ñëîè Çåìëè» Ñòåíî îòìå÷àåò, ÷òî ñëîè «ïðèíàäëåæàò îñàäêàì èç æèäêîñòåé», è «âîçíèêàþò, êîãäà ñîäåðæèìîå â æèäêîñòè â ñèëó ñîáñòâåííîé òÿæåñòè îñåäàåò íà äíî». Î÷åíü âàæíûì îêàçàëñÿ âûâîä î òîì, ÷òî âî âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ ëþáîãî ñëîÿ åãî ïîâåðõíîñòü áûëà ãîðèçîíòàëüíîé, è, ñëåäîâàòåëüíî, ïåðâîíà÷àëüíî ñëîè çàêëþ÷àëèñü

ìåæäó äâóìÿ ãîðèçîíòàëüíûìè ïëîñêîñòÿìè. Âñÿêèé ñëîé îòêëàäûâàëñÿ ïîçäíåå òîãî, íà êîòîðîì îí çàëåãàåò, è ðàíåå òîãî, êîòîðûé åãî ïîêðûâàåò. Óñòàíîâëåííàÿ Ñòåíî çàêîíîìåðíîñòü âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëà íàçâàíèå ïðèíöèïà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàïëàñòîâàíèÿ îñàäî÷íûõ ïîðîä, èëè ïðàâèëà Ñòåíî.

àâòîðèòåòå, à âñåöåëî íà ïðîâåäåííûõ èì ñàìèì ïîëåâûõ íàáëþäåíèÿõ. «Åñëè â îïðåäåëåííîì ñëîå, - ïèñàë ó÷åíûé, - îáíàðóæèâàåì ñëåäû ìîðñêîé ñîëè, ïàíöèðè ìîðñêèõ æèâîòíûõ ¾ òî, íåñîìíåííî, â ýòîì ìåñòå â íåêóþ ýïîõó áûëî ìîðå¾» Áëàãîäàðÿ èññëåäîâàíèÿì Ñòåíî âîçíèêàåò åùå îäíà íàóêà ãåîëîãè÷åñêîãî öèêëà – ãåîòåêòîíèêà. «Âñå òåïåðåøíèå ãîðû, - ïèñàë îí, - íå ñóùåñòâîâàëè îò íà÷àëà ìèðà». Êàê çàêëþ÷èë Ñòåíî, â Àïåííèíñêèõ ãîðàõ ïëàñòû îñàäî÷íûõ ïîðîä, íåêîãäà çàëåãàâøèå ãîðèçîíòàëüíî, «èçìåíèëè ïîëîæåíèå ïîä âîçäåéñòâèåì ïîäçåìíûõ Íèêîëàé Ñòåíî â îäåæäå ìèññèîíåðà. ïàðîâ, îãíÿ Çàèíòåðåñîâàâøèñü îñòàò- èëè ïðîâàëîâ (òàê íàçûâàë êàìè èñêîïàåìûõ îðãà- îí òåêòîíè÷åñêèå ïðîöåñíèçìîâ, ó÷åíûé âïåðâûå ñû) è ïîýòîìó òåïåðü çàëåïîäâåðã èõ òùàòåëüíîìó ãàþò íàêëîííî». Îí îäíèì àíàëèçó.  òîëùå îñàäî÷- èç ïåðâûõ ñòàë ïðèäàâàòü íûõ ïîðîä îí ðàçëè÷àë äâå áîëüøîå çíà÷åíèå ðàçìûãëàâíûå ãðóïïû: ïåðâè÷- âàþùåìó äåéñòâèþ òåêó÷èõ íûå, èëè ïî åãî òåðìèíî- âîä, èì áûëî äîêàçàíî, ÷òî ëîãèè, «ñêàëèñòûå», ñëîè, ãåîëîãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Çåìîòëàãàâøèåñÿ äî ïîÿâëåíèÿ ëè íàìíîãî ïðîäîëæèòåëüíà Çåìëå æèâûõ îðãàíèç- íåå, íåæåëè áèáëåéñêèå 6 ìîâ, è ñëîè âòîðè÷íûå, èëè òûñÿ÷ ëåò, è ÷òî î÷åðòàíèå «ñëîèñòûå» - ñ îðãàíè÷å- ñóøè è ìîðÿ èçìåíÿþòñÿ ñî ñêèìè îñòàòêàìè. Ñòåíî âðåìåíåì. áûë ïåðâûì èç åñòåñòâîè- Åñòü åùå îäíà îáëàñòü ãåñïûòàòåëåé, êòî îñíîâûâàë îëîãèè ê êîòîðîé Ñòåíî ñâîè âûâîäû íå íà Ñâÿùåí- ïðèêîñíóëñÿ ïåðâûì. Ýòî íîì ïèñàíèè èëè ÷óæîì êðèñòàëëîãðàôèÿ. Ïåðâûé

Ïîêà âåðñòàëñÿ íîìåð, ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè è íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû ÀÐÊ. Ïóòè ïðåîäîëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà». (Êàôåäðà «Ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà»)

çàêîí êðèñòàëëîãðàôèè – çàêîí ïîñòîÿíñòâà óãëîâ ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè ãðàíÿìè êðèñòàëëîâ – íîñèò åãî èìÿ. Ðàññìàòðèâàÿ êðèñòàëëû êâàðöà è ãåìàòèòà, Ñòåíî ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî «óãëû ìåæäó ðåáðàìè êðèñòàëëîâ îäíîãî è òîãî æå âåùåñòâà ïîñòîÿííû». Äëÿ èçìåðåíèÿ óãëîâ ìåæäó ãðàíÿìè êðèñòàëëîâ ó íåãî íå áûëî êàêîé-ëèáî ñïåöèàëüíîé àïïàðàòóðû. Çàêîí ïîñòîÿíñòâà óãëîâ Ñòåíî óñòàíîâèë îáðèñîâûâàÿ êàðàíäàøîì íà áóìàãå êîíòóðû êðèñòàëëîâ.  ïîñëåäíèå ïÿòíàäöàòü ëåò ñâîåé æèçíè Ñòåíî ñîâåðøåííî îòîøåë îò íàóêè è âñåöåëî ïîñâÿòèë ñåáÿ äåÿòåëüíîñòè êàòîëè÷åñêîãî ìèññèîíåðà. Ãåîëîãè÷åñêèå èäåè ó÷åíîãî õîòÿ è îáðàòèëè íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîâðåìåííèêîâ, íå áûëè èìè ïîíÿòû, à âñêîðå ïîñëå åãî ñìåðòè â 1686 ãîäó (ïî äðóãèì äàííûì â 1687) âîâñå îêàçàëèñü çàáûòûìè. Ëèøü â íà÷àëå XIX âåêà ñî÷èíåíèå «Î òâåðäîì, åñòåñòâåííî ñîäåðæàùåìñÿ â òâåðäîì» çàíîâî îòêðûë äëÿ ãåîëîãèè Àëåêñàíäð Ãóìáîëüò. À â 1832 ãîäó ãåîëîã Ýëè äå Áîìîí ïåðåâåë íà ôðàíöóçñêèé ÿçûê ãåîëîãè÷åñêóþ ÷àñòü òðóäà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïåðåâîäó èäåè Ñòåíî íàêîíåö äîøëè äî øèðîêîãî êðóãà ó÷åíûõ è íàøëè ñâîå ìåñòî â ñèñòåìå ãåîëîãè÷åñêèõ íàóê.  1881 ãîäó íà ìîãèëå Íèëüñà Ñòåíî âî Ôëîðåíöèè óñòàíîâèëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ñ íàäïèñüþ «Ìóæ ìåæäó ãåîëîãàìè è àíàòîìàìè ïðåâîñõîäíåéøèé».

Î. Â. Èñàåíêî, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ÈÃÎÔ, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÓÃÎ.


Ñïîðò

16 àïðåëÿ ñ.ã. ñáîðíàÿ ÍÀÏÊÑ ïî áàñêåòáîëó (þíîøè) ñòàëè ÷åìïèîíàìè XI îëèìïèàäû ÀÐÊ

Ñóìî 21.02.2009 – 22.02.2009 ïðîõîäèë Êóáîê Óêðàèíû ïî ñóìî. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ã. Ñèìôåðîïîëü, ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ “Ëîêîìîòèâ”. Âñåãî ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 270 ñïîðòñìåíîâ, èç íèõ 70 æåíùèí. Íà äàííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ âûñòóïàëè ñòóäåíòû ÍÀÏÊÑ â ñîñòàâå ñáîðíîé ÀÐ Êðûì.  ðåçóëüòàòå: 1.Ìóäæèðè Ðîìàí ãð. ÃÌ – 401 çàíÿë III ìåñòî, ñòàë îáëàäàòåëåì áðîíçîâîé ìåäàëè, âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 85 êã. 2.Çàäåðíîâñêèé Èãîðü ãð.  – 402 çàíÿë III ìåñòî íàãðàæäåí áðîíçîâîé ìåäàëüþ âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 95 êã 3.Áàãèí Ðîìàí ÒÑÊ-201 çàíÿë III ìåñòî íàãðàæäåí áðîíçîâîé ìåäàëüþ âåñîâîé êàòåãîðèè 95 êã. Ïîñëå ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà ïðîâîäèëñÿ êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ïî ñóìî. Íàøè ñòóäåíòû â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû ÀÐÊ çàíÿëè III ìåñòî, íàãðàæäåíû áðîíçîâîé ìåäàëüþ, à òàêæå ïðèçîì (ìåòðîâûì áàòîíîì êîëáàñû). Òðåíåðû êîìàíäû: ñòàðøèé òðåíåð – ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Ñåðäþêîâ Â.Â., òðåíåð ì/ñ Ñîìåíêî Ð.Ã. Íàñòîëüíûé òåíèñ Ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ïðîõîäèëè 12 ìàðòà. ×åìïèîíàìè XI Óíèâåðñèàäû ïî í/òåííèñó ñòàëè ñáîðíûå êîìàíäû äåâóøåê è þíîøåé àêàäåìèè. Ñîñòàâ êîìàíäû äåâóøåê:

1.Ïðèõîäüêî Èðèíà, ãðóïïà ÃÌ – 401 2.×åðíûøîâà Âèêòîðèÿ, ãðóïïà  – 101 3.ßöåíêî Ìàðèÿ, ãðóïïà ÝÊ – 301 Ñîñòàâ êîìàíäû þíîøåé: 1.Ëàðèîíîâ Àðòóð, ãðóïïà ÃÌ – 201 2.Êàëèíîâñêèé Îëåã, ãðóïïà ÃÌ – 201 3.Ñîëîâüåâ Àíòîí, ãðóïïà ÌÅÍ – 203 4.Ëåóòèí Àëåêñàíäð, ãðóïïà Òà– 101 Êîìàíäû ÍÀÏÊÑ ïî í/òåííèñó ñ 1998 ã. ÿâëÿþòñÿ ÷åìïèîíàìè Óíèâåðñèàäû ÀÐ Êðûì.

ïîáåäà: 1-þ âûèãðàë çà 10 ñåêóíä, 2,3-þ ñõâàòêè – çà 40 ñåêóíä. 8.Ïàëàìàð÷óê Èãîðü ãð. ÃÌ – 401 âåñ. êàòåãîðèÿ 100 êã - II ìåñòî 9.Áàãèí Ðîìàí ãð. ÒÑÊ –

201 âåñ. êàòåãîðèÿ + 100 êã - I ìåñòî Ñáîðíàÿ êîìàíäà ÍÀÏÊÑ ïî áîðüáå äçþäî ÷åìïèîí Óíèâåðñèàä ÀÐ Êðûì ñ 1991 ã. (18 ëåò)

Äçþäî 17 ìàðòà ïðîõîäèëà XI Óíèâåðñèàäà ÀÐÊ ïî áîðüáå äçþäî. Êîìàíäà ÍÀÏÊÑ çàíÿëà I ìåñòî â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: 1.Àäæèìáåòîâ Ýëüâèð ãð. ÍÈÝ – 301 âåñ. êàòåãîðèÿ 60 êã - I ìåñòî 2.Îëåéíèêîâ Äìèòðèé ãð. ÃÌ – 401 âåñ. êàòåãîðèÿ 60 êã – II ìåñòî 3.Êóçíåöîâ Âëàäèìèð ãð. ÃÌ – 101 âåñ. êàòåãîðèÿ 66 êã – I ìåñòî 4.Ìàêóõà Âëàäèñëàâ ãð.  – 402 âåñ. êàòåãîðèÿ 66 êã – II ìåñòî 5.Êîíäðàòþê Âèòàëèé ãð. ÌÅÍ – 201 âåñ. êàòåãîðèÿ 73 êã – II ìåñòî 6.Ìóäæèðè Ðîìàí ãð. ÃÌ – 401 âåñ. êàòåãîðèÿ 81 êã - I ìåñòî 7.Çàäåðíîâñêèé Èãîðü ãð.  – 402 âåñ. êàòåãîðèÿ 90 êã – I ìåñòî 3 ñõâàòêè Èãîðü Çàäåðíîâñêèé âûèãðàë ÷èñòàÿ

Øàõìàòû Ñáîðíàÿ êîìàíäà ïî øàõìàòàì çàíÿëà II ìåñòî â XI Óíèâåðñèàäå ÀÐ Êðûì â ñîñòàâå: Òóõàåâà Àäàìà ÒÌÄ401, Âûñî÷èíà Àðòóðà ÒÌÄ – 301, Ãîðáóíîâà Èãîðÿ Òà– 202; Øòîìïåëü Åâãåíèè ÝÏ – 101.  ÷åìïèîíàòå ÀÐ Êðûì ïî øàõìàòàì ñðåäè æåíùèí 01.04.09 - 05.04.09 ÝÏ – 101 Øòîìïåëü Åâãåíèÿ çàâîåâàëà III ìåñòî îòìå÷åíà äèïëîìîì è ìåäàëüþ. Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ñïîðòñìåíîâ è æåëàåì èì äàëüíåéøèõ äîñòèæåíèé. Ôóòáîë Êîìàíäà ÍÀÏÊÑ ïî ôóòáîëó (ìóæ.) çàíÿëà I ìåñòî â XI Óíèâåðñèàäå ÀÐ Êðûì. Âñåãî ó÷àñòâîâàëî 9 âóçîâ: ÍÀÏÊÑ, ÒÍÓ, ÊÍÝÓ, ÊÈÏÓ, ÒÍÓ (ôàêóëüòåò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû), ÇÍÓ, Àãðîóíèâåðñèòåò, Åâðîïåéñêèé óíèâåðñèòåò, Þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ. Íàøà êîìàíäà â ñâîåé ïîäãðóïïå çàíÿëà I ìåñòî è âûøëà èãðàòü â ôèíàë çà 1-3 ìåñòî.  ôèíàëå îáûãðàëè êîìàíäó ÊÍÝÓ ñî ñ÷åòîì 2:1 è êîìàíäó ÒÍÓ (ÔÔÊ) ñî ñ÷åòîì 6:1. Ñîñòàâ êîìàíäû:

23

1.Ìà÷óãà Âëàäèìèð ÂÂ-201 2.Ïèñàíêî Ðîìàí ÌÃÁ-402 3.Ðåïåöêèé Þðèé ÒÃÂ-302 4.Êîíîâàë Àðòåì ÒÃÂ-302 5.Êàðãàëüñêèé Àëåêñàíäð ÏÃÑ-107 6.Ïàðøèí Ìèõàèë ÏÃÑ-107 7.Âåðòêîâ Âèòàëèé ÏÃÑ-203 8.Ìèëîâèäîâ Åâãåíèé ÓÀ-301 9.Ïðóòêóí Ìèõàèë ÝÓÍ-301 10.Ïîëçèêîâ Àíäðåé ÒÃÂ-202 11.Õðóùåâ Èãîðü ÒÑÊ – 202 12.Áóêóëîâ Àíòîí ÏÃÑ-202 13.Áîåâ Òèìîôåé ÌÃÁ-402 14.Ïåòðóøåíêî Äìèòðèé ÏÃÑ-603 15.Ñåïòàðîâ ×èíãèç ÏÃÑ – 103 16.Ëîãîâñêèé Áîãäàí ÃÌ – 201 Ñàìáî Ñ 19 ïî 23 ìàðòà 2009 ãîäà â ã. Âèííèöà ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî áîåâîìó ñàìáî. Íàøè ñòóäåíòû ñîñòàâëÿëè îñíîâíîé êîñòÿê ñáîðíîé êîìàíäû ÀÐ Êðûì. ×åìïèîíîì Óêðàèíû ñòàë Ìàêóõà Âëàäèñëàâ ãðóïïà ÂÂ-402, âåñ. êàòåãîðèÿ 57 êã II ìåñòî â äàííîé âåñîâîé êàòåãîðèè çàíÿë Àäæèìàìáåòîâ Ýëüâèð ãðóïïà ÍÈÝ301 ×åìïèîíîì Óêðàèíû ñòàë Çàäåðíîâñêèé Èãîðü ÂÂ-402 âåñ. êàòåãîðèÿ 82 êã, âûïîëíèë íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà è âîøåë â ñîñòàâ ñáîðíîé Óêðàèíû ïî áîåâîìó ñàìáî.  ñîñòàâå ñáîðíîé Óêðàèíû ãîòîâèëñÿ íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü 12 – 13 ìàÿ â ã. Ìèëàí (Èòàëèÿ) Ìóäæèðè Ðîìàí ãðóïïà ÃÌ-401 çàíÿë V ìåñòî, âåñ. êàòåãîðèÿ 82 êã. Îáùåêîìàíäíîå ìåñòî Àð Êðûì çàíÿë II ìåñòî Óíèâåðñèàäà ÀÐÊ ïî áàñêåòáîëó Æåíñêàÿ êîìàäíà ÍÀÏÊÑ çàíÿëà I ìåñòî. Ñîñòàâ êîìàíäû: 1. Ïåòðåíêî Åëåíà ÂÐèÝ 2. Òèòàåâà Âàëåíòèíà ÔÝÌ 3. Ïðóäêî Îêñàíà ÂÐ-Ý 4. Ñêà÷êîâà Âèêòîðèÿ ÔÝÌ 5. Ïðèõîäüêî Àíÿ ÂÐèÝ 6. Êîñÿ÷óê Åêàòåðèíà ÂÐèÝ 7. Ñìèðíîâà Åêàòðèíà ÔÝÌ 8. Øèïèëîâà Èðèíà ÔÝÌ.


24 Òåðìèí Dress-code (â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî îçíà÷àåò îäåæäà äëÿ ðàáîòû è âàæíûõ äåëîâûõ âñòðå÷) âîçíèê â Âåëèêîáðèòàíèè è ðàñïðîñòðàíèëñÿ çà ïîñëåäíåå ñòîëåòèå ïî âñåìó ìèðó. Ýòîò ñòðîãèé, âûäåðæàííûé ñòèëü ïðèíàäëåæèò ê ðÿäó ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ. Âíåøíèé âèä ÷åëîâåêà âñåãäà èìåë çíà÷åíèå äëÿ ñîçäàíèÿ ó îêðóæàþùèõ îïðåäåëåííîãî îáðàçà è âîñïðèÿòèÿ, ïîä÷åðêèâàë åãî ìèðîâîççðåíèå. Íå çðÿ æå ãîâîðÿò: «âñòðå÷àþò ïî îäåæêå¾». Ïîýòîìó ñîòðóäíèê, áåñåäóþùèé ñ êëèåíòàìè, îáñóæäàþùèé ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ôèðìû ñ ïàðòíåðàìè, ïðîâîäÿùèé ïðåçåíòàöèþ ëèáî êîíôåðåíöèþ äîëæåí áûòü îäåò ñ ñîáëþäåíèåì íîðì äðåññ-êîäà. Âåäü îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì êîìïàíèè, â êîòîðîé ðàáîòàåò. Äðåññ-êîä – ïðîäîëæåíèå êóëüòóðû ôèðìû, ÷àñòü åё áðåíäà.  áîëüøèíñòâå îðãàíèçàöèé äðåññ-êîäà ñòðîãî ïðèäåðæèâàþòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã, à â ïÿòíèöó – ðàçðåøàåòñÿ îäåòüñÿ â ðàìêàõ ïðèëè÷èÿ. Ïðè÷èíîé ââåäåíèÿ òàêèõ îãðàíè÷åíèé â îäåæäå ñòàëà ïîòðåáíîñòü â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ è âåæëèâîñòü â îòíîøåíèè ê êëèåíòó. Âåäü äåëîâîé ñòèëü â îäåæäå ãîâîðèò î íàñòðîå íà ðàáîòó, ñåðüåçíîñòè è íàäåæíîñòè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â Óêðàèíå äðåññ-êîä ñóùåñòâóåò óæå â òå÷åíèå äâàäöàòè ëåò, äëÿ ìíîãèõ ýòîò òåðìèí îñòàåòñÿ íåïîíÿòíûì. Ïðÿìûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî ÿâëÿþòñÿ äàííûå îïðîñà, ïðîâåäåííîãî â ÍÀÏÊÑå - ïðèáëèçèòåëüíî 70% (!) îïðîøåííûõ ðåñïîíäåíòîâ âñòðå÷àëè ïîíÿòèå «äðåññ-êîä», íî íå çíàþò òî÷íî åãî çíà÷åíèÿ. Äëÿ ñòóäåíòîâ (è äàæå ïðåïîäàâàòåëåé) ýòî ïîíÿòèå òî æå ñàìîå, ÷òî è óíèôîðìà, ïîýòîìó ïðåä-

«Dress-code» â ÍÀÏÊÑ ëîæåíèå îá åãî ââåäåíèè â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âñòðå÷àåò ñòîëüêî íåãàòèâíûõ îòçûâîâ. Ãëàâíûì àðãóìåíòîì «ïðîòèâ» ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïîäîáíîå íîâîââåäåíèå îãðàíè÷èâàåò ñâîáîäó âûáîðà è ëèøàåò âîçìîæíîñòè ñàìîâûðàæåíèÿ. Íî åñòü ñðåäè íàñ è ñòóäåíòû, êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ äóãîé òî÷êè çðåíèÿ, è îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ñòóäåíò ãð. ÔèÊ-202 Äìèòðèé Ìîðîçîâ, êîòîðûé ïðèâåë ñëåäóþùèå äîâîäû â ïîëüçó ñòðîãîñòè â îäåæäå: «Àêàäåìèÿ (èëè äðóãîé ÂÓÇ), â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ ãîñó÷ðåæäåíèåì, ãäå ÷åëîâåê ó÷èòñÿ, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, ðàáîòàåò â èíòåëëåêòóàëüíîé ñôåðå. À âûçûâàþùàÿ îäåæäà îòâëåêàåò è «ïåðåñòðàèâàåò» íàñ. Ê òîìó æå, âìåñòå ó÷àòñÿ ñòóäåíòû, ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì ñîöèàëüíûì ãðóïïàì, è ïîäîáíàÿ ñîöèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â îäåæäå, à ýòî âåäåò ê ðîñòó íàïðÿæåííîñòè â îòíîøåíèÿõ. ×òî æå êàñàåòñÿ èíäèâèäóàëèçìà – îí äîëæåí áûòü â ãîëîâå, è âîâñå íå íóæíà äîðîãàÿ ôèðìåííàÿ îäåæäà, ÷òîá áûòü ÿðêîé ëè÷íîñòüþ». Òåïåðü ïîñìîòðèì, êàê íà òå æå ñàìûå âîïðîñû îòâåòÿò ïðåïîäàâàòåëè. Äåêàí ôàêóëüòåòà «Ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà» Èðèíà Âèêòîðîâíà Áåðåæíàÿ: «Äðåññ-êîä íåîáõîäèì â ÂÓÇå, íî íå ñòîèò ïðèäåðæèâàòüñÿ ñòðîãèõ ïðàâèë. Ãëàâíîå, ÷òîáû âíåøíèé âèä ñòóäåíòà ñîîòâåòñòâîâàë èìèäæó ñåðüåçíîãî ÷åëîâåêà. Âåäü ñòóäåíò – ýòî ÷åëîâåê, çàíèìàþùèéñÿ ñåðüёçíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Âíåøíèé âèä - îñîçíàíèå ñâîåé ðîëè. Ýòî îïðåäåëÿåò àìïëóà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Õàðàêòåð îäåæäû è õàðàêòåð îòíîøåíèÿ ê äåëó âçàèìîñâÿçàíû». Ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû «Ôèëîñîôèè è ïðàâà» Òàìàìÿí Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà:

«Ââåäåíèå äðåññ-êîäà îðãàíèçîâûâàåò êàê ïðåïîäàâàòåëÿ, òàê è ñòóäåíòà. Îñîáåííî âàæíî, ÷òî á ïðåïîäàâàòåëü áûë íà ïåðâîé – îçíàêîìèòåëüíîé – ëåêöèè îäåò â äåëîâîì ñòèëå. Ñòóäåíòû íå âñåãäà ìîãóò âîñïðèíÿòü ïðåïîäàâàòåëÿ êàê òàêîâîãî, åñëè îí îäåò òàê æå êàê è îíè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé. Íåîáõîäèì ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò ïðåïîäàâàòåëÿ. È äðåññ - êîä èãðàåò â ýòîì îùóòèìóþ ðîëü. Ñòóäåí÷åñêàÿ îäåæäà âûðàæàåò ìèðîâîççðåíèå äàííîãî ñòóäåíòà. Îí ìîæåò îäåâàòüñÿ êàê óãîäíî, ãëàâíîå, ÷òîá ýòî íå îòâëåêàëî åãî îäíîãðóïïíèêîâ îò ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Íà Çàïàäå ñòóäåíòû äàæå íîñÿò óíèôîðìó. Îíà ïîäòâåðæäàåò åãî ïðèâåðæåííîñòü ê äàííîìó ÂÓÇÓ. Ñòóäåíòû íîñÿò åё è â ñâîáîäíîå âðåìÿ, êàê áû ïîä÷åðêèâàÿ ñâîþ ãîðäîñòü çà òî, ÷òî îí îáó÷àåòñÿ èìåííî â ýòîì ó÷ðåæäåíèè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ïðåñòèæíûõ ÂÓÇîâ». Çàâåäóþùèé êàôåäðû «Ôèíàíñû è êðåäèò» Âîðîáüåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷: «ß ïðîòèâ ââåäåíèÿ äðåññêîäà â ÂÓÇå, ò.ê. ýòî ó÷ðåæäåíèå íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè è â îòëè÷èå îò ôèðìû íå ìîæåò áûòü ïðèâÿçàíî ê îïðåäåëåííûì àòðèáóòàì, õîòÿ ýòî åñòü íà çàïàäå. Äëÿ ÍÀÏÊÑà ýòî ïðîñòî íåïðèåìëåìî! – ýòî ñêîâûâàþùèé ìîìåíò. Ïðîñòî ñòóäåíò äîëæåí áûòü àäåêâàòíî îäåò, ÷òîáû ýòî âûãëÿäåëî èíòåëëèãåíòíî». Ïîäâîäÿ èòîãè îïðîñà, ìîæíî ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî âñå ïðåïîäàâàòåëè ñîãëàñíû â îäíîì: íóæíî ïîìíèòü ðàçíèöó ìåæäó ÂÓÇîì è ïëÿæåì è íå îäåâàòüñÿ âûçûâàþùå. Ìèíè-þáêè, ðâàíûå äæèíñû, êîôòî÷êè ñ ãëóáîêèì äåêîëüòå, ÿðêèé âå÷åðíèé ìàêèÿæ - ýòî êðàñèâî, ñòèëüíî, ìîäíî, «êóëüíî». Ìû îäå-

âàåìñÿ òàê, ÷òîá ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå, ïîä÷åðêíóòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü èëè íàîáîðîò, ïîêàçàòü ñâîèì ñâåðñòíèêàì, ÷òî ìû òàêèå æå «êðóòûå», êðàñèâûå, êàê îíè. È, ãëàâíîå, ïîíðàâèòüñÿ ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîëó. Íî äëÿ ýòîãî íå ñòîèò îãîëÿòüñÿ. Íå íàäî ñòðåìèòüñÿ ðàññêàçàòü ïðî ñåáÿ áóêâàëüíî âñё çà îäèí ðàç íè ðàçãîâîðîì, íè îäåæäîé. Ñîáñòâåííî, áëåñòèò çâåçäà íå ïîòîìó, ÷òî îíà áëåñòÿùàÿ, à ïîòîìó, ÷òî îò íåå èñõîäÿò ôëþèäû òàèíñòâåííîñòè, òî, ÷òî ìû íå ìîæåì ïîíÿòü äî êîíöà. Ïðè æåëàíèè, âûäåëèòüñÿ ìîæíî è íàäåâ ýëåãàíòíûé êîñòþì, êîòîðûé êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, îäíîâðåìåííî ïðèäàåò äåâóøêå æåíñòâåííîñòè, à ïàðíþ – ìóæåñòâåííîñòè. Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå àêñåññóàðû äîáàâÿò øàðìà è èçûñêàííîñòè. Ñîçäàííûé âàìè îáðàç öåëåóñòðåìëåííîãî ÷åëîâåêà ñïîñîáåí èçìåíèòü íå òîëüêî âàøå ìèðîâîççðåíèå, íî è âîñïðèÿòèå âàñ îêðóæàþùèìè. Îäåæäà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòàíäàðòàì äðåññ-êîäà, êîíå÷íî, îãðàíè÷èâàåò íàø âûáîð íà îïðåäåëåííîé öâåòîâîé ãàììå è äëèíå þáêè, íî, òåì íå ìåíåå, íå ìåøàåò íàì ïðîÿâëÿòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Ýòî ÍÅ óíèôîðìà, õîòÿ, åñëè âû ÿâëÿåòåñü ÿðêîé ëè÷íîñòüþ, äàæå â óíèôîðìå âû áóäåòå âûäåëÿòüñÿ èç òîëïû. È â òî æå âðåìÿ, íàäåâàÿ ÿðêóþ ÌÎÄÍÓÞ êîôòî÷êó, ñîîòâåòñòâóþùóþ îïðåäåëåíèþ «ïèñê» ñåçîíà, âû òåðÿåòå ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî â òàêèõ æå áëóçî÷êàõ óæå õîäèò âåñü óíèâåðñèòåò. ×åì ýòî íå óíèôîðìà? Ïðîñòî ïîìíèòå: ëþáàÿ îäåæäà – ýòî âñåãî ëèøü îáðàìëåíèå òîãî áðèëëèàíòà, êîòîðûì ÿâëÿåòåñü âû ñàìè!!!

Äæàâàòîâà Àëèå ÔÈÍ-202

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÍÀÏÊÑ ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Êèåâñêàÿ 181 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÊÌ №641 âûäàíî Êðûìñêèì Ðåñïóáëèêàíñêèì êîìèòåòîì ïî èíôîðìàöèè 25.04.2001 ã. Øåô-ðåäàêòîð: ×åðíàÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà; ðåäàêòîð: Àíäðþùåíêî Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà; êîððåêòîð: Ìîòèíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà; íàáîð òåêñòà: Ëèòâèíåíêî Åëåíà; âåðñòêà è äèçàéí: Âîðîáåö Òàðàñ, Ëóíåâ Ñåðãåé, Íàãàåâ Íèêîëàé, Êëèìîâ Àíòîí, Âîðîáåö Îëåã, Ëèòâèíîâ Àíòîí www.vivatnews.com Ìàðò-àïðåëü 2009ã.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, òèðàæ 500 øò.

Vivatnews - 03-04.2009  
Vivatnews - 03-04.2009  

Студенческая газета НАПКС Vivat-Академия! в г.Симферополе

Advertisement