Page 98

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

Unitat familiar i altres rendes Amb caràcter general, la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques es presenta de forma individual, i només les persones que formen part d'una unitat familiar tenen l'opció de tributar conjuntament en l'IRPF.

ASSESSORIA EMPRESA

98

Maig 2017

La declaració conjunta comprèn obligatòriament tots els membres de la unitat familiar, sense vincular-los per a exercicis successius; obliga a tots els membres de la unitat familiar conjunta i solidàriament, de manera que el deute tributari resultant podrà ser exigit per l'Administració a qualsevol d'ells. La unitat familiar està constituïda pel conjunt de persones unides pel parentiu i la convivència, i, als efectes fiscals hi ha dues modalitats: la biparental i la monoparental. La biparental, es dóna quan hi ha matrimoni, civil o religiós, és la formada pels cònjuges, independentment del sexe dels contraents, i els fills, tant naturals com adoptats menors d'edat, i els majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. La modalitat monoparental és aplicable en defecte de matrimoni, i en els casos de separació legal, serà aquell progenitor que té la guarda i custòdia dels fills menors, o subjectes a pàtria potestat prorrogada, qui té dret a integrar a tots els fills en la seva unitat familiar. Les parelles de fet no formen unitat familiar biparental perquè no estan unides per matrimoni. Si tenen fills, han de determinar amb quin progenitor s'integren aquests per a constituir la unitat familiar monoparental, només un membre de la parella pot formar unitat familiar monoparental amb tots els fills, tot i que no podrà beneficiar-se de la reducció per família monoparental al conviure amb la seva parella. El que sí que pot fer-se és determinar en cada exercici quin dels progenitors conforma unitat familiar amb els fills.

Qualsevol altra agrupació familiar diferent de les anteriors no constitueix unitat familiar a efectes de l'IRPF; cap membre pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps. La determinació dels membres de la unitat familiar es realitza atenent la situació existent el dia 31 de desembre de cada any. Un dubte típic es planteja quan un dels fills de la unitat familiar obté rendes. Té obligació de declarar-les? Conjuntament amb els seus progenitors o individualment? Es perd la deducció per fill a càrrec? Els fills majors de 18 anys, fiscalment, no formen part de la unitat familiar, per tant els seus ingressos no es poden sumar als de la resta de la família, i si estan obligats a declarar, ho faran sempre de forma individual. Els fills, independentment que siguin majors o menors d'edat, donen dret a aplicar la deducció per fill a càrrec si compleixen els següents requisits: Tenir menys de 25 anys; conviure amb els pares; no tenir rendes subjectes superiors a 8.000 €; i no presentar declaració de la renda individual amb ingressos declarats superiors a 1.800 €. Per tant, per a fills majors d'edat, menors de 25 anys, amb ingressos inferiors a 1.800 € es manté el dret a deducció per fill, i podrà presentar renda individual si li interessa perquè li retornin les retencions. Ara bé, si els Ingressos són superiors a 1.800 € però inferiors a 8.000 €: es manté el dret a deducció per fill a càrrec si el fill no presenta declaració individual; però si la presenta (per estar obligat) els seus pares perden el dret a la deducció fiscal; de la mateixa manera que si els Ingressos són superiors a 8.000 €, on es perd el dret a deducció. El fill presentarà la declaració si està obligat, o no estant obligat si li interessa per què li dóna dret a devolució; hauran de valorar si és superior el dret a devolució del fill o la deducció pels pares.

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.