Page 54

la suma va baixant fins als 50€ pels que quedin entre la posició 51 i la 100. Una quantitat petita en com· paració amb un dels derbis més im· portants a nivell internacional, el del Milió de Dòlars de Sudàfrica, ano· menat així pel premi que atorga. En aquesta modalitat de competici· ons, els participants, que poden ser de qualsevol racó del món, deixen els colomins en un colomar, que en pas· sa a ser el propietari, i allà els entre· nen tots junts, previ pagament d’una entrada per participar-hi -en el cas d’Arona són 220€. Després d’uns mesos d’entrenaments es fa la solta definitiva i qui havia estat l’inicial propietari del campió s’emporta una part del premi i el colomar una altra. Finalment, el colomar posa totes les aus a la venda amb preus que varien en funció de quines han estat les se· ves posicions a la carrera.

A la present edició del Derbi d’Arona el guanyador s’emporta 120.000€ i la suma va baixant fins als 50€

VIUFEB2018 | DIVERS

“Dins dels factors que afecten les carreres de coloms, un d’ells és la ubicació. Els vents, les línies de vol... En aquest cas, com que els coloms surten i tornen al mateix lloc, l’únic que influeix és la sort i la raça del colom. Llavors, normalment els gua· nyadors dels derbis tenen molt de mèrit i es paguen bé”, afirma el Ser· gio Pena, actual president del Club de Coloms Missatgers de Reus.

54

dels trajectes, “però un colom pot viure 15 o 20. Amb un any ja poden fer concursos. Intentem que el pri· mer any facin només fins a 700km, perquè la musculatura encara no la tenen del tot desenvolupada”, expli· ca Gallego. Els que ja estan en plena forma, poden agafar velocitats de més de 140km/h si tenen el vent a favor. Els derbis, un altre tipus de carreres “Tant a les Canàries com a Balears,

hi ha molta afició. En el cas de les Canàries, hi ha molta promoció per part del govern”, assegura Vives, ex· president del Club de Coloms Mis· satgers de Reus. De fet, allà se celebra un dels derbis més importants de tot l’Estat, el d’Arona. Aquesta modali· tat, diferent a les competicions naci· onals i de les comunitats autònomes, sí que ofereix premis econòmics. A la present edició del Derbi d’Arona el guanyador s’emporta 120.000€ i

A Catalunya, però, són poc més d’un parell de centenars els que en· cara contribueixen a la supervivèn· cia d’aquesta tradició, que es diu que compta amb més de 3.000 anys d’història. A Grècia ja es feien ser· vir coloms missatgers per anunciar els guanyadors de les Olimpíades; el gran conqueridor Genghis Khan també els utilitzava; i a les guerres han estat un factor decisiu a l’hora de guanyar o perdre algunes batalles. Ara, ja sigui per afició o per negoci, encara continuen ocupant un lloc al costat de l’home.

Profile for VIU A FONS

Viutar 39  

Viutar 39