Page 1

Interiorisme L'important és a l'interior Tot el que et cal per fer de casa teva una llar confortable

En Decoración Hogar tenemos las últimas tendencias en cortinas y textil hogar. www.decoracionnoucentre.es

Telf 977 549 489 | C/ Riu Glorieta, local 1 Nou Centre (Torreforta) | 43006 Tarragona

VIUFEB2018 |

Diseño, calidad, asesoramiento y profesionalidad son nuestras consignas.

57


A la taula i al llit al primer crit El matalàs és una de les peces del mobiliari que cal triar amb més atenció, ja que el farem servir a diari Marc PAscual

VIUFEB2018 | INTERIORISME

A l’hora de cercar un matalàs adient trobarem que tenim una multitud d’opcions i un ampli ventall de preus. D’en· trada tanta oferta pot desorientar, però és molt important triar bé una peça que, al capdavall, ens acompanyarà molts anys i determinarà la nostra salut i benestar. El matalàs com a instrument de descans és un instrument bàsic per mantenir un bon estat de salut tant física com mental. De totes les opcions que hi en el mercat dels matalassos en destacarem tres: els matalassos de molles, els de viscoelàs· tica i els de làtex. Moltes vegades podem trobar-nos amb combinacions d’aquests tres matalassos; per exemple, els que tenen el nucli de molles i la part superior de làtex.

58

El matalàs de molles D’entre tots els matalassos de molles, els més valorats avui dia són els de molles ensacades individualment, ja que permeten mantenir diferenciades cadascuna de les zones de descans i si al llit dorm una parella, els moviments d’un no es noten en la zona de l’altre. Les molles ofereixen un descans reparador, són molt transpirables i proporcionen un suport ferm. Els de gamma alta se solen encoixinar amb materials naturals que regulen millor la temperatura i eviten la humitat per transpiració. Els preus per a llits de matrimoni oscil·len entre els 300 i els 2.000€. El matalàs de viscoelàstica La viscoelàstica és una evolució dels populars matalas· sos d’escuma que van començar a generalitzar-se a partir dels anys 60, tant pel seu preu assequible com pel fet que pesessin molt poc. La viscoelàstica com a material va ser

desenvolupada per la NASA per atenuar la pressió que els teixits produïen en el cos dels astronautes a l’hora del llan· çament. Consten de diferents capes d’escuma d’alta resi· liència (HR). La densitat de la viscoelàstica determinarà el grau de fermesa del matalàs. És un material sensible a la temperatura i al pes que s’emmotlla al cos i recupera la forma a l’hora de llevar-nos. Els preus per a un llit de ma· trimoni poden oscil·lar entre els 150 i els 3.000 €. El matalàs de làtex El làtex és un material natural que s’extreu d’alguns arbres i plantes com el cautxú. S’adapta als contorns del cos tot ajudant a reduir els punts de pressió. Consten de diverses capes de fermesa diferenciades. Solen estar acabats amb fibres naturals per evitar la transpiració i que, a més, són hipoal·lergèniques. El preu per a un llit de matrimoni sol oscil·lar entre els 400 i els 2.500€. Per anar acabant, recomanem consultar a un expert sobre el matalàs que s’adapti millor a les nostres necessitats i a la nostra butxaca. Hem de tenir en compte que la vida mitja· na d’un matalàs (en condicions òptimes de descans) sol ser d’uns 10 anys. I que tenir el matalàs en bones condicions condiciona, entre d’altres coses, el nostre estat de salut.


59

VIUFEB2018 |


Escalfar-se sense arruïnar-se Els sistema que triem a l’hora d’escalfar el nostre habitatge determinarà el grau de confort que assolim i la despesa anual que comporta Marc Pascual

Quan pensem en llar, pensem en un lloc càlid i confortable. A l’hivern, doncs, cal escalfar-la i les possibilitats al nostre abast són moltes i a preus prou diversos. Vegem-ne algunes. Entre el mitjans més populars a l’hora d’escalfar-se hi ha el gas na· tural. És un sistema net i eficient que, segons un estudi de la consul· tora PWC, suposa una despesa anu· al d’entre 728 i 928€. La calefacció elèctrica per radiadors és també força popular per la seva eficàcia i la sen· zillesa de la instal·lació. La despesa anual que pot suposar oscil·la entre els 1.960 i els 2.168€, és doncs, de les més cares, encara que la factura es pot reduir sensiblement amb l’ús d’acumuladors nocturns, quan el preu del kilovat és més baix. Per a cases de camp és molt habitual la ca· lefacció de gasoil mitjançant caldera i radiadors. El cost anual d’aquest sistema és d’entre 1.112 i 1.224€.

Una altra alternativa ecològica i de menor manteniment, són els pellets, fets a partir de fusta i altres restes vegetals

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Si no volem una instal·lació compli· cada amb radiadors i caldera, exis·

60

teixen alternatives de calefacció més econòmiques. La llenya, per exem· ple, ens costarà cada any entre 200 i 500€ (a no ser que l’anem a fer nosaltres mateixos). Però és els siste· ma que en durà més feina a l’hora de transportar-la i netejar la cendra. Una altra alternativa ecològica i de menor manteniment, són els pellets, fets a partir de fusta i altres restes ve· getals. En aquest la despesa més im· portant cal fer-la en la pròpia estufa.

El suministre anual de pellets oscil·la entre els 500 i els 1.000€. Una altre sistema senzill d’escalfar-se són els aparells d’aire condicionat amb bomba de calor. Aquests, però, només es recomanen en llocs tempe· rats on geli poc, ja que qual el ter· mòmetre baixa de zero sol ser poc eficaç. Quant a despesa anual, la fac· tura elèctrica pot apujar-se de 600a 1.000€. Finalment un dels sistemes més populars i econòmics són les es· tufes de butà (catalítiques o d’infra· rojos) que escalfen força i gasten poc (entre 200 i 400 € l’any). Per alleugerir la factura energètica és de vital importància el fet de tenir la casa ben aïllada, especialment en els tancaments (portes i finestres) i teu· lada i parets exteriors (especialment les exposades al nord). La localit· zació de l’habitatge (costa o interi· or, obaga o solà, pis o casa aïllada)) també determinarà en gran mesura el cost de la calefacció.


VIUFEB2018 |

Empresa col¡laboradora

61


Aprendre a viure amb menys El minimalisme proposa conscienciar-se del que tenim i ser feliços aplicant cert ordre a la nostra llar tot cercant el benestar interior

Cristina Valls

VIUFEB2018 | INTERIORISME

El terme minimalisme es remet a viure amb l’imprescindible i prendre valor del què tenim, sense que neces· sàriament anem omplint casa nostra d’objectes que no aportin res al nos· tre benestar interior. En molts casos, l’entorn ens pot generar diferents energies i el desordre inspirar-nos rebuig fins i tot, ja que sabem que tard o d’hora ens haurem de posar a endreçar. Si tenim menys elements, tot serà més fàcil. I és que viure amb el just i necessari pot ajudar-nos a veure-ho tot més clar. De fet, alguns dels beneficis del minimalisme són centrar-se en el més important per a un mateix, gaudir més de les experi· ències i no tant d’allò material.

62

Val a dir que hi ha moltes maneres d’endreçar. Un altre dels mètodes pot ser el reciclatge o la donació dels ele· ments que ja no siguin útils per a un mateix. Una línia que defensa ferma· ment el mètode KonMari, proposat per Marie Kondo. En aquesta línia, la tècnica proposa agrupar per famílies

tots aquells objectes de casa nostra per prendre consciència de tot el que tenim. D’aquesta manera, és més fàcil veure tot el que podem seguir aprofi· tant i el que no. Una de les preguntes que s’ha de fer un mateix és si cadas· cun dels elements que s’han tret del seu lloc encara té utilitat i si es pot continuar aprofitant. En cas que no sigui així, s’haurà d’allunyar de nosal· tres. Tot aquest procés es pot fer amb la roba, els llibres i amb tot el que es tingui a la llar.

Marie Kondo proposa agrupar per famílies tots aquells objectes de casa nostra per prendre consciència de tot el que tenim Preguntar-se què utilitzem realment fa que ens plantegem què és el que ens fa realment feliços. L’estratègia també proposa guanyar més espai, però també ocupar-ne menys. En el cas de la roba, per exemple, es pro· posa doblegar-la de forma vertical i

d’una manera específica. La troba· rem millor, a més, si l’agrupem per colors i temporades. Potser perdrem menys temps a escollir la roba que ens posarem l’endemà. Una proposta més coneguda i arre· lada a la llar i les energies és el Feng Shui. Està relacionat amb la decora· ció del nostre habitatge per tal que ens generi bones vibracions. Sigui amb un canvi de color de parets per aportar més llum o amb la incor· poració de plantes i elements més harmònics, aquest corrent aconsella defugir tots aquells objectes trencats o antics que generin malestar. Es pot començar de zero. D’altra banda, s’aposta també per evitar l’acumu· lació d’objectes en un mateix espai, ja que es vol evitar el bloqueig de l’espai. La filosofia del Feng Shui, també recomana col·locar a cada racó de les diferents estances petits recipients amb sal, ja que es diu que l’ingredient absorbeix les males vi· bracions dels antics residents. Un cop transcorregudes 48 hores, la sal es pot treure i llençar-la a la brossa.


63

VIUFEB2018 | PUBLICITAT


Cambra Urbana de Tarragona

Agustí Pujol President Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Manteniments dels edificis i les ITE's L'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya està informant a les Comunitats de Propietaris i a tots els propietaris d'immobles, de la obligatorietat que tenen de fer la Inspecció Tècnica dels Edificis La inspecció s'ha de fer quan els efificis tenen més de 45 anys de vida, o sigui, hagin estat construits abans de 1972. Com molta gent sap, i tothom hauria de saber, la ITE es la inspecció tècnica d'edificis, que es realitza per un tècnic qualificat (arquitecte, aparellador o ar· quitecte técnic), mitjançant la redacció del corresponent informe. Es tracta de fer un diagnòstic de l'edi· fici per tal que els propietaris coneguin el seu estat de conservació i procedir a les obres que cal executar per tenir l'immoble en condicions, cas que es dictaminin deficiències. Aquestes de· ficiencies poden qualificar-se entre lleus i molt greus, a criteri del tècnic responsable i en funció de les seves ca· racterístiques.

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Cal recordar ara i aquí que, si les defi· ciències son greus o molt greus, caldrà pendre mesures cautelars de forma im· mediata, sigui per la pròpia seguretat dels ocupants dels habitatges, per la seguretat dels vianants i per la propia estabilitat de l'edifici. En qualsevol al· tre cas, s'obrirà un termini de temps d'uns 2 anys per executar les obres de reparació, previ la redacció d'un Pla de Rehabilitació en el que els propietaris puguin preparar-se convenientment, tant a nivell económic com logístic.

64

Aquesta campanya engegada per l'Agència de l'Habitatge te caràcter informatiu i vol impulsar la inspecció de tots els edificis que es trobin amb la obligatorietat de fer-la. La respon· sabilitat de passar la ITE recau sobre la Comunitat de Propietaris, o sobre el propietari únic, amb l'advertència

que l'incompliment de l'obligació de passar-la es una falta greu que pot comportar sancions de 9.000€ com a mínim, tot d'acord amb el Decret 67/2015 i amb la Llei del Dret a l'Habitatge. Ha arribat el moment de pendre's seriosament aquesta qüestió, i no no· més per la possible sanció sinó per la imperiosa necessitat de mantienir els edificis en correcte estat de conserva· ció. Perquè no dubtem quan es tracta del nostre vehicle, amb la coneguda i acceptada ITV? Doncs el mateix hau· ríem de pensar en relació als nostres habitatges. L'ITE es una eina imprescindible per a la bona salut del parc d'habitatges de qualsevol població i la conservació i re· habilitació dels nostres edificis es una tasca que cal fer conjuntament entre Administració (Ajuntaments i Gene· ralitat), agents intermediaris del sector

i els propietaris d'immobles. En aquest sentit, existeixen ajudes econòmiques, en forma de subvencions a fons per· dut, que poden arribar fins al 35% del cost total de les obres de Rehabilitació o del 50% del seu cost quan es tracta de millores d'accessibilitat. Cal inculcar la cultura del manteni· ment dels edificis, com una oportu· nitat de millora de la qualitat de vida dels ocupants, siguin propietaris o no, al temps d'aconseguir una revaloritza· ció del propi patrimoni i el de tota la ciutat. Des de la Cambra de la Propi· etat Urbana de Tarragona volem refor· çar la campanya informativa iniciada per l'Agència de l'Habitatge de Cata· lunya, posant-nos a disposició de tots aquells que vulguin informar-se.


65

VIUFEB2018 |


VIUFEB2018 | 66

Delegación Tarragona Rambla Nova nº 32, entresuelo 4-A, Tarragona Teléfono: 977 105 646


Distribuïdor oficial de

REUS Pl.del Nen de les Oques, 8 43202- Reus 977 312 502 reus@comercialstc.com

CAMBRILS Camí de Reus, 3 43391- Vinyols i els Arcs 977 360 836 cambrils@comercialstc.com

SANT SADURNÍ Rambla Generalitat, 59 08770- Sant Sadurní 93 826 69 50 santsadurni@comercialstc.com

www.comercialstc.com

SUBIRATS Pas de Piles, 28 Pol.Ind. Lavernó 08739- Subirats 93 891 33 21 subirats@comercialstc.com

VIUFEB2018 |

EL VENDRELL C/Terrissaires, 1 Pol.Ind La Cometa 43700-El Vendrell 977 661 951 info@comercialstc.com

67


Casa o pis?

Marc Pascual

Comprar o llogar un habitatge és una decisió costosa i que implica viure-hi un llarg període de temps. Per tant és bo sospesar tots els avan· tatges i inconvenients que té cada tipologia de llar.

VIUFEB2018 | INTERIORISME

El fet de tenir tants veïns fa que molta de la gent que viu en pisos se senti més segura

68

Quan pensem en un pis, aquest té molts avantatges. Per exemple, és fà· cil de netejar i mantenir, ja que l’espai mai és excessiu. El preu d’adquisició sol ser més econòmic que una casa (encara que depèn molt de la ubica· ció); les despeses de manteniment són reduïdes però cal tenir en compte la quota de la comunitat de veïns. En un pis, les obres estructurals es repartei· xen entre tots els veïns de l’immoble; per tant són molt més assumibles. Un altre avantatge dels pisos és la centra· litat. Solen estar molt més cèntrics, propers a tota mena de serveis (esco· les, metges, policia, bombers, trans· port públic...) així com dels comerços i les oficines. La despesa energètica

també sol ser molt més reduïda que en una casa. El fet de tenir tants veïns fa que molta de la gent que viu en pi· sos se senti més segura. La casa tampoc es queda curta en avantatges. Generalment el punt fort de les cases és que disposen de més es· pai. Això és de vital importància quan es tracta de famílies amb fills. El fet de no tenir veïns paret amb paret, es· talvia molts sorolls i conflictes. Molta gent cerca cases en nuclis rurals on l’aire és més net i es respira més tran· quil·litat; això, però, augmentarà les despeses en desplaçaments. Si a més la casa disposa de jardí o terreny, fa

En el moment d’adquirir o llogar un habitatge moltes persones es pregunten si serà millor un pis o bé una casa

que molta gent s'estalviï la despesa d’una segona residència. Tampoc cal· drà pagar comunitat de veïns, però en aquest cas l’IBI, que es computa a partir dels metres quadrats de l’habi· tatge, serà força més car. Les despeses de manteniment i climatització d’una casa, pel simple fet de disposar de més espai, també seran més elevades. I les reparacions estructurals van íntegra· ment a càrrec del propietari. Tant si escollim un pis o una casa, cal tenir en compte els avantatges i inconvenients de cadascun i mirar si ens podem permetre econòmica· ment l’opció que preferim.


69

VIUFEB2018 | PUBLICITAT


Mobles artesans a mida d'alta qualitat Amb més de 35 anys d'experiència profesional, aquesta empresa artesana i familiar de Santa Bàrbara es dedica a l'el·laboració per encàrrec de mobles a mida d'alta qualitat i prestigi reconegut

JF POLO manté intacte i viu l'esperit dels seus inicis, en una recerca cons· tant de millora i perfeccionament dels seus dissenys, tant en la qualitat dels materials com en els acabats dels seus mobles: projectes integrals d'in· teriorisme, peces úniques i exclusives, mobles per encàrrec d'alta qualitat on combina fusteria tradicional i artesa· nal amb els dissenys més avançats i acabats actuals...

VIUFEB2018 | PUBLIREPORTATGE

JF POLO aposta per un concepte de mobles únics, per al client més exi· gent que cerca la qualitat, l'exclusivi· tat i saber fer per damunt de tot i que, a més pot beneficiar-se de preus com· petitius en no haver-hi intermediaris. Només fan feines per encàrrec i to· tes les seves creacions estan signades a foc i van acompanyades d'un cer· tificat d'autenticitat, personalitzat i

70

numerat. Tenrn el Diploma de Mestre Artesà des del 2001, distinció que ga· ranteix l'origen i la qualitat de tots els seus treballs i que esdevinguin futures peces de col·leccionista i antiquari. Els seus dissenys estan protegits per una patent industrial, entre els que destaca un 1r Premi Nacional de Disseny i diversos premis internacionals. Des d'octubre de 2012, l'empresa té un nou ESPAI-EXPOSICIÓ a Bar· celona, al C/ Roger de flor, on es pot

veure una selecció de les seves creaci· ons (cal demanar cita prèvia). TALLER: C/Aire, 72 - Santa Bàrbara. Tel.: 977 71 81 64 – 620 89 60 97 EXPOSICIÓ: Ctra. Amposta, 5 (2.000 m2) Santa Bàrbara (Tarragona) mueblesjfpolo@gmail.com Per la vostra comoditat, concerteu visita al telèfon 620 896 097.


Descobriu els terres laminats Livyn de Quick-Step a

• Col·locacio de parquet en fusta, paviments laminats, vinílics per a cuines i banys AMBIENT | AMCL 40034

• Col·locació de portes, especialitzats en porta lacada • Restauracions de parquet a domicili i pavellons esportius, sense pols ni olors, amb vernís ecològic • Tarimes exteriors en fusta o bé sintètiques, sense manteniment

PULSE | PUCL 40075

La darrera generació de terres de vinil d’alta gama de Quick-Step no només són elegants, també són suaus i resistents a l’aigua. Tenen un aspecte tan real com la vida mateixa. Les seves juntes i estructures realistes combinen amb el caràcter específic del disseny. Gràcies a la seva capa superior segellada amb les tecnologies Stain Guard i Scratch Guard, obtindreu protecció contra rascades, taques, brutícia i desgast.

Caputxins, 25 - 43001 Tarragona Tel. 977 222 357 BALANCE | BACL 40052

parquets@variopark.com

VIUFEB2018 | PUBLICITAT

Trobeu més inspiració a www.quick-step.com.es

• Màxima qualitat al millor preu

71


Presentem In-Voga. Exposició i producte per a la reforma de la llar i negocis.

· Recerca del producte adaptat al pressupost existent per tal de vestir qualsevol projecte o reforma.

Tenim un ampli ventall de materials per tal de satisfer tots els estils d’acabats, seleccionats amb el criteri d’adaptar-nos a qualsevol necessitat però sempre amb les màximes garanties.

·Gestió del servei de logística i postvenda.

Els principals valors que oferim a In-Voga són: ·Suministre de materials per a tota mena de reformes de llars i negocis.

VIUFEB2018 |

·Cuines, parquets, portes, ceràmica, sanitaris, aixetes, revestiments de paper, mobles de bany, paviment textil, etc...

72

·Assessorament personalitzat

·Recomanació de professionals fiables per a gestionar qualsevol part del procés. Col·laborem i ens coordinem amb: Tècnics (arquitecte, interiorista, enginyer...) que podran guiar-vos i ajudar-vos a aconseguir transmetre la vostra idea amb èxit tot optimitzant els costos. Empreses constructores preparades per a l’execució correcta de les feines Industrials contrastats (fusters, alumini, electricistes, pintors...)

El nostre objectiu és poder ajudar-te amb la nostra experiència i mitjans a gaudir del teu projecte: abans, durant i després.


Veniu a veure’ns a la nostra Showroom situada a Av. Cardenal Vidal i Barraquer núm. 18 Local 3 de Tarragona

www.invoga.es

VIUFEB2018 |

info@invoga.es (+34) 977 425 055

73


Bona cuina

La cuina pren cada cop més protagonisme en la nostra llar, esdevenint la joia de la corona

Marc Pascual

Abans quan es visitava una casa ens solien ensenyar el rebedor, el menjador i -cas que n’hi hagués- el saló. La cuina era un lloc per preparar el menjar que quedava en l’estricta intimitat de la família. Algunes cuines eren in· drets rònecs en permanent procés de neteja. D’uns anys ençà aquesta tendència s’ha invertit i la cuina ha pres tot el protagonisme, s’ha convertit en el centre de la llar. Cada cop s’intenta integrar més la cuina amb el saló/ menjador i els seus mobles i electrodomèstics competei· xen en disseny i bellesa amb els de la resta de la casa.

Cada any els dissenyadors de cuines van un pas més enllà i integren la cuina cada cop més en el disseny de la casa

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Cada any els dissenyadors de cuines van un pas més en· llà i integren la cuina cada cop més en el disseny de la casa. Oberta al saló, com una estança social més on et pots preparar un aperitiu mentre veus la televisió o pots prendre un refresc a l’illa, tot parlant amb la parella men· tre prepara el dinar. Ja no només és un espai per treba· llar sinó també un espai social on relaxar-se. Les plantes obertes -tipus loft- permeten menys formalitat i més in· tegració dels diferents ambients de la casa. Els elements de transició ja no són els envans, sinó illes o penínsules amb tamborets i lleixa de granit, fusta o quars on tant podem preparar un plat com esmorzar o consultar la tablet. Les illes es converteixen en el centre de l’espai i tot gira al seu voltant. Són funcionals i accessibles per tots els costats. Les campanes extractores en el disseny obert són claus, per la qual cosa cada cop les fan més potents. Això sí, tendeixen a integrar-se a la resta d’elements i passar el més inadvertides possible.

74

Els mobles cada cop es dissenyen per a ser més ergo· nòmics, amb acabats llisos, combinant el blanc amb un altre color més fosc (grisos i negres); el toc de color i ca· lidesa es reserva pels complements de cuina. Les portes dels mobles són sense agafadors i els calaixos de tanca· ment amortit. El minimalisme és tendència i es busca la puresa de línies. Quant a materials a més de les clàssi· ques rajoles (de mil i un dissenys) cada cop més es juga amb nous materials ‘industrials’ com poden ser el ciment lliscat i segellat, l’acer inoxidable o el vidre trempat. Les piques encastades de grans dimensions són una tendèn· cia que cada cop va a més.


018

1975-2

ELECTRICITAT TARRAGONA

Més de 43 anys al seu servei Instal·lacions i manteniment d’electricitat - Domòtica - Telecomunicacions Lampisteria - Gas - Calefacció - Aire condicionat - Energia solar

Venda de sanitaris, aixetes, mampares, mobles de bany, accessoris i electrodomèstics

C/ Reial, 23-A · 43004 Tarragona

Tel. 977 24 05 05

www.electricidadtarragona.com

L'aparador

VIUFEB2018 | PUBLICITAT

de l'habitatge

75


Tarraco Grup Cuina & Disseny

Projectem els teus somnis amb els millors productes i materials

Redacció

Sempre és engrescador conèixer de la mà dels millors professionals del sector, quines novetats ofereixen les millors marques a l’hora de reformar o renovar la nostra llar, cuina o bany. La investigació i la tecnologia, posen contínuament al nostre abast nous sistemes i materials que posaran la nostra llar al dia pel que fa al disseny i convertiran el nostre dia a dia en una experiència més satisfactòria i enriquidora.

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Una cuina més moderna? Marques com l’alemanya Häcker, posen al teu abast un món de possibilitats amb els acabats més sorprenents, des de genuïnes fustes lacades fins als sorprenents formigons i bronzes, sempre amb un nivell de qualitat premium.

76

Vols millorar la cocció dels aliments i conservar-ne totes les seves propi· etats? Els forns incorporen actual· ment les més avançades funcions de cocció a vapor, fins i tot Miele acaba de presentar el primer forn microo· nes combinat amb vapor.

Si ets amant dels productes més na· turals, has de conèixer els nous tau· lells de cuina Neolith. Nova genera· ció de materials procedents al 100% de productes naturals com argiles i òxids i totalment reciclable. Destaca per ser lleuger, fàcil de netejar, higiè· nic, i resistent. També els acabats de tipus industrial han entrat a la llar aportant resultats impactants a nivell visual i decora· tiu, així com una durabilitat i resis· tència incomparables. Parets amb acabats de microciment Dekorcem o la gran diversitat d’aplicacions del Dekton, sofisticada barreja de ma· tèries primeres utilitzades per fabri· car vidre que donen com a resultat espectaculars superfícies porcellàni· ques i de quars.

Els acabats de tipus industrial han entrat a la llar aportant resultats impactants a nivell visual i decoratiu És només un exemple del que Tarra· co Grup Cuina & Disseny pot oferir

als seus clients. Disposa d’un equip de professionals que t’orientaran a l’hora de convertir en realitat el teu somni. De manera conjunta amb el client, realitzen un estudi de les seves necessitats concretes i l’assessoren per triar els millors productes i materials, sempre buscant la millor qualitat i adaptant-se al pressupost desitjat.


77

VIUFEB2018 |


Fet a mà

Mobles Perpinyà, artesans de la tapisseria Redacció

Mobles Perpinyà es dedica a la ta· pisseria artesana des dels anys 40 del segle passat. Aquesta experiència i una obsessió per la qualitat, els bons materials, la perfecció en els acabats i una constant inquietud per la nove· tat, els han fet esdevenir un referent a la ciutat.

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Van comerçar fabricant sofàs a nivell nacional, tot evolucionant cap a la decoració integral. Compten amb un taller de tapisseria i cortines, i confeccionen tota mena de mobles entapissats. També podeu trobar-hi mobles per a tota la casa i, en els darrers 10 anys, han incorporat el producte tèxtil acabat per la llar. En aquest darrer producte treballen amb grans marques que ofereixen qualitat i disseny.

78

Compten amb un taller de tapisseria i cortines, i confeccionen tota mena de mobles Els agrada estar al dia de les tendèn· cies de la moda del disseny d’interi·

ors, però sempre adptant-se als gus· tos dels clients perquè cada persona o familia té les seves necesitats. Pre· tenen aconseguir que el client estigui còmode a casa; i és per això que fan a mida els projectes, van a prendre mides si és necessari i posen tota la seva experiència al servei dels seus clients, per tal que la seva llar s'ajusti perfectament a les seves necessitats. A la seva botiga ofereixen projectes de decoració amb estoc de la majoria de referències i exposició d’algunes de les cases de mobles i complements amb les que treballen. Això els per· met oferir uns preus competitius i un servei immillorable. Taller de tapisseria El seu taller de tapisseria us ofereix tota mena de tèxtils per la casa o instal·lació. Confeccionen sofàs, raconeres, capçals i tota mena d'en· tapissats amb el disseny la forma i la tècnica que desitgeu. També fan cor· tines de tota mena, coixins, fundes nòrdiques i cobrellits a mida per a llits de mesures especials. Mobles amb valor afegit Perpinyà ofereix als seus clients mo·

bles fabricats amb materials d'alta qualitat i disseny acurat. La major part dels seus mobles i textils són dissenyats i fabricats al país, tot afa· vorint l'I+D català i estalviant costos econòmics i mediambientals en el transport. Informeu-vos de tot els que us po· den oferir.

NOVA ADREÇA Camí de l’Aleixar, 53 43202 Reus Tel. 977 31 83 85 info@moblesperpinya.cat www.moblesperpinya.cat


Distribuciones Sanitisa, S.L. Rovira i Virgili, 29. 43002 Tarragona Tel. 977 224 460 | e-mail: infosanitisa@gmail.com

• Mobiliari de cuina i bany • Servei de reformes integrals • Estudi i pressupostos sense compromís

ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS Liquidació de cuines d’exposició amb un

ESTUFA LLENYA

ESTUFA PELLETS

CALD. GASOIL ALT RENDIMENT

CALD. GAS

ALT RENDIMENT

SOLAR

LLAR CALDERA

CALD. LLENYA Tipo Forestal

CALD. LLENYA Flama Inversa

CALD. BIOMASA

VIUFEB2018 | PUBLICITAT

de descompte anunci 175 X 125 revista viu 180207 - 07/02/18- 18:49

79


El moble que relaxa El sofà és un dels mobles que més fem servir a casa. Paga la pena fer una bona tria per tenir molts anys de felicitat i relax

Marc Pascual

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Al mercat hi ha sofàs de tots els preus i de molt diverses formes. Però si volem un sofà que ens doni servei durant molts anys paga la pena acos· tar-se a la botiga i provar-lo.

80

Les tendències Com en tot el que es ven, els sofàs també tenen tendències, encara que cal mirar una mica més enllà i cercar dissenys que perdurin en el temps, ja que un sofà se sol comprar per tal que duri una pila d’anys. Darre· rament es porten molt els dibuixos geomètrics, que solen anar a joc amb les cortines o la tapisseria del menja· dor. Els dissenys rectes, de formes re· trofuturistes i colors vius que recor· den molt els sofàs de moda els anys 70, són una tendència molt acusada. I és que els colors llampants han entrat en força en el món del sofà:

blaus turquesa, lila i taronja són co· lors molt a la moda, amb materials de fàcil manteniment com el vinil o les teles rentables. El chester, un sofà clàssic entre els clàs· sics, torna rabiosament al primer pla de la moda, ja que combina tant amb mobles clàssics com moderns. A part de la clàssica pell, ara es fan els típics boatinats de la tapisseria amb teles acolorides i llampants, quant més atrevides millor. Aquesta tendència de recuperar formes vintage i dur-les al futur amb l’elecció d’entapissats atrevits s’imposa amb força. Així a més dels ‘Chester’ s’entapissen de for· ma agosarada sofàs d’estil versallesc, art decó, tractant també de forma di· ferent els acabats de la fusta. Una darrera tendència que està en voga els darrers anys són els sofàs per mòduls. Aquests ens permeten com·

binar entapissats sobris amb estam· pats atrevits i dissenyar-nos un sofà a mida segons les nostres necessitats. Els entapissats en tweed (un teixit de llana aspra original d’escòcia) que proporcionen una sensació càlida i agradable i en vellut, un teixit dens de pèl curt que ens ofereix suavitat i distinció tornen a estar de moda.

El sofà 'Chester' Diu la història que el comte de Chesterfield (Anglaterra) va en· carregar a un fuster un sofà espe· cial amb el qual decorar un club de cavallers. Havia de ser un dis· seny sofisticat i distinguit, pero alhora còmode, per tal que els ca· vallers de l'alta sociedad britànica no se'ls fes malbé la indumentària quan s'asseguessin al sofà.


81

www.stressless.com

VIUFEB2018 | PUBLIREPORTATGE

*Oferta no acumulable vàlida del 24 de gener de 2018 al 24 de febrer de 2018, en qualsevol revestiment de pell per la compra d’un conjunt de butaca i puf (excepte opció LegConfort) dels models següents: Stressless Mayfair, Stressless Reno, Stressless View, Stressless Metro

Del 24 de gener al 24 de febrer de 2018

per la compra d’una butaca+puf*

de descompte

500


Salons eclèctics Una manera moderna de decorar el saló és fent servir un estil eclèctic, és a dir, combinant mobles de diferents tendències Marc Pascual

Si en el nostre saló menjador, per posar un exemple, te· nim mobles nòrdics de línies rectes i estil minimalista, el podem combinar amb una taula antiga decapada i tenyida amb un color viu. Els elements antics de tipus industrial (taules, làmpades articulades, lletres corpòries, rètols esmaltats...) també són una opció molt de moda a l’hora de combinar. El contrast de la fusta envernissada amb l’acer o el crom dóna molt de joc decoratiu.

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Recuperar és la clau Moltes vegades tenim desats al traster mobles que han passat de moda. O algun moble familiar amb molta his· tòria però que no acaba d’encaixar amb la nostra deco· ració. Tenim dues opcions: o desfer-nos-en o dotar-lo d’una nova vida i treure-li partit. Si el decapem i el pintem amb colors metàl·lics o li posem un entapissat atrevit tindrem un element vintage posat al dia que pot combinar perfectament amb el mobiliari més ortodox que tinguem al saló. La moda vintage i el DIY (do it yoursef) són a l’ordre del dia. Programes com ‘Ja t’ho faràs’,

82

a TV3, ens demostren que no es tan difícil restaurar i insuflar nova vida a mobles que crèiem obsolets. Els elements pop-art dels anys 60 també són una bona combinació per als mobles moderns. També estan molt en voga els mobles auxiliars de tipus escandinau vintage (tauletes, làmpades, sofàs...). Una altra manera de can· viar l’aspecte del saló sense llençar la casa per la finestra és retapissar cadires i sofà i combinar les teles amb les de cortines i coixins. Anar a cal tapisser no és barat; però si tenim una mica de temps i ganes ho podem fer nosal· tres mateixos amb l’ajuda d’algun tutorial de YouTube. Seguint en la línia ‘econòmic i vistós’, les mantes tipus plaid i els coixins poden donar una nova vida a un sofà que ha viscut millors temps però que no tenim diners per canviar. Si ens agrada la decoració i l’interiorisme i som una mica proactius tenim moltíssimes solucions fàcils i econòmi· ques per donar un aire nou a la decoració de casa nostra.


L'aparador

VIUFEB2018 | PUBLICITAT

de l'habitatge

83


Menja bé, bo i de casa CALEFACCIÓ | GAS | AIRE CONDICIONAT | LLARS DE FOC

NOVA EXPOSICIÓ

C/ Energia, 3. Pol. Ind. La drecera. La Selva del Camp

Tels. 977 126 167 - 977 340 636

ENERGIA RENOVABLE

Pel proper número del VIU a fons estem preparant un especial sobre alimentació Km0

VIUFEB2018 | PUBLICITAT

Si pertanys al sector de l'alimentació de proximitat has de ser-hi. Contacta amb nosaltes.

84

Una completa gamma de calderes de biomassa i biocombustibles, la solució per a cada necessitat www.instalroal.com

INICIATIVES DE COMUNICACIÓ LOCAL, SL 673 930 589 (Tarragona) 673 930 590 (Reus)

www.viuafons.cat


85

VIUFEB2018 | PUBLICITAT


Grup Toldo Color, sinònim de disseny, qualitat i exclusivitat El Gerent, Miquel Eloi Fernández, està de moda i ens explica les claus del seu èxit ques de l’espai i les necessitats i estil personal del client, oferint-li la mi· llor solució.

Busquem l’equilibri perfecte entre qualitat, funcionalitat i disseny Des del 1988, amb un equip pro· fessional qualificat en el disseny, la fabricació i el muntatge, oferim les millors solucions en tendals, tanca· ments de terrasses per a particulars i hosteleria, treballant amb les millors marques del mercat.

Redacció

Grup Toldo Color, amb 30 anys d’experiència, es divideix en dos em· preses: Toldo Color, líder en la pro· tecció solar i la comunicació visual i Tc Interior, empresa de creixement constant en el món del mobiliari i la decoració.

El món de rètol, també és una de les nostres passions. Escoltem les neces· sitats del client i des del nostre equip de disseny gràfic, dissenyem la millor marca tant estètica com funcional per a que treballi de la millor forma com a presentació de qualsevol ne· goci. Fabricació i muntatge propi amb la millor garantia post venda. Som especialites en retolació gran format, vehícles integrals, decoració de parets i vidres.

VIUFEB2018 | INTERIORISME

La nostra proposta en el sector del mobiliari i la decoració es basa en el compromís de realitzar un projecte exclusiu amb un alt nivell d’exel·lèn· cia. Coordinem tots el elements que puguin intervenir per combinar-los de manera estètica i funcional: il·lumina· ció, mobiliari, colors, acabats, detalls

86

La creativitat, dedicació i bona feina, ens avalen. El boca a boca, sempre ha estat la nostra millor carta de presentació ja que en tots els nostres projectes, prioritzem la proximitat i la personalització tant en productes com en el tracte directe amb els nos· tres clients. Estem sempre pendents de les últimes tendències i novetats. Analizem al detall les característi·

decoratius, etc... per a crear petits o grans espais amb caràcter personal i únic on el client es senti identificat. Dissenyem, asserosem, decorem i refor· mem qualsevol espai amb la máxima cordinació dels proveïdors amb el nos· tre equip de muntatge per tal d’oferir al client, un servei, claus en mà. Instal·lació: Ehlea, Cambrils


87

VIUFEB2018 |


Les obres i els tràmits els han de fer professionals qualificats El portal Obres amb Garantia és la solució a una bona salut de la nostra llar

Redacció

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Una casa necessita reformes, canvis, un rentat de cara. Per necessitat o per plaer, hem de fer obres periòdicament o realitzar aquells tràmits que ens permetran saber que la nostra llar és segura i està en condicions. De la mateixa manera que anem al metge per tenir una bona salut, hem tenir sa l’espai que habitem per evitar mals majors i pro· blemes greus.

88

Quan parlem d’obres hem de saber que, si volem que du· rin i tinguin garantia, les ha de fer un professional quali· ficat. Els nyaps acaben costant cars. Per això, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifica· ció de Tarragona, el COAATT, va crear l’any 2015 el por· tal Obres Amb Garantia (www.obresambgarantia.com). Entrant en aquesta pàgina, només cal que diguem quina obra hem de fer i hi posem les nostres dades. De manera ràpida i sense compromís, rebrem tres propostes de tres professionals qualificats amb els seus corresponents pres·

supostos. Només caldrà mirar quina proposta ens interes· sa més i, feta la tria, encarregar la feina. Aquest servei funciona i és una realitat. D’ençà que va entrar en funcionament, més d’un miler de persones ja han fet obres a casa o tràmits administratius a través d’ell. Hi contacten persones que volen reformar el bany, la cui· na o altres estances del seu habitatge; les qui necessiten una obra nova a casa, en un magatzem o en un garatge; o aquelles que han de canviar un local comercial o una oficina. També es demanen els pressupostos a www.obresamb· garantia.com quan cal fer una taxació, una cèdula d’ha· bitabilitat, un informe pericial, un certificat d’eficiència energètica o una Inspecció Tècnica d’Edificis. Aquesta úl· tima, la coneguda com a ITE, és una gestió cada cop més important perquè la inspecció és obligatòria en habitatges construïts abans de l’any 1960 i la Generalitat ja ha adver· tit que hi ha sancions per als qui no passin aquest tràmit.

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, el COAATT, va crear l’any 2015 el portal Obres Amb Garantia


cessita casa nostra i quanta energia malbaratem i com. Els aïllaments tèrmics, vidres antics, ventilacions inusuals, mal estat de les cobertes o un rendiment poc adequat de les instal·lacions de calefacció o refrigeració, ens poden portar a gastar molta energia i, per tant, perdre diners. Encarregar una auditoria energètica i que un professional qualificat ens digui què cal millorar i ens atorgui la certificació correspo· nent, és molt important. Una solució d’ara és un problema menys per al futur.

La Inspecció Tècnica d’Edificis és una oportunitat per conèixer en quin estat està l’habitatge i per impulsar-ne el seu manteniment, la rehabilitació i la millora

Només per aquest motiu, per estalviar i garantir que la nos· tra casa està en condicions i hi vivim segurs, ja val la pena utilitzar el portal del Col·legi d’Aparelladors i demanar pressupostos sense compromís. Fer obres a casa no agrada a ningú, però està clar que més val fer-les viure tranquils. A www.obresambgarantia.com hi ha els professionals qualifi· cats que necessita la vostra llar.

A més, la ITE afecta a particulars i a comunitats de veïns senceres. En els dos casos, es pot sol·licitar passar aquesta inspecció a través del portal del COAATT. La Inspecció Tècnica d’Edificis és una oportunitat per conèixer en quin estat està l’habitatge i per impulsar-ne el seu manteniment, la rehabilitació i la millora d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada col·lectiu o persona particular.

VIUFEB2018 | INTERIORISME

Pel que fa al certificat d’eficiència energètica, ja no és el fet que sigui obligat disposar d’ell, sinó que ens permet saber un fet importantíssim: quin consum energètic ne·

89

Viuhab 39  
Viuhab 39  
Advertisement