Viu tarragona 29

Page 82

Plusvàlua municipal?

ASSESSORIA EMPRESA

82

Abril 2017

La reducció dels preus dels habitatges ens ha portat a vendes d'immobles on es genera una pèrdua real per al venedor. Doncs bé, encara que en aquests casos els ajuntaments segueixen exigint als venedors l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua municipal), les sentències de tribunals que opinen que en els casos en què la venda genera pèrdues no s'exigeixi el pagament de l'impost sobre la plusvàlua municipal, són cada vegada més nombroses. Segons aquests tribunals, perquè la plusvàlua municipal pugui exigir-se, caldria que entre la data d'adquisició i la de transmissió hi hagi un increment real del valor de l'immoble (encara que la llei no ho digui expressament). I el sistema de càlcul de l'impost -en el qual, sobre el valor cadastral del terreny, s'apliquen uns coeficients ja predeterminats, aliens a la variació del valor real- incompleix els principis d'equitat, justícia i capacitat econòmica que han de respectar tots els impostos. El Tribunal Constitucional sentencia sobre una norma que afecta la Hisenda Foral de Guipúscoa, i que regula l'Impost de Plusvàlua Municipal, declarant-la inconstitucional per considerar que no és legal aplicar un impost quan no s'ha produït un guany econòmic; aquesta sentència ens permet qüestionar la validés de l'impost. Aquest impost és idèntic al de la normativa estatal en la matèria, per la qual cosa podria considerar-se extensible a aquesta, tot i que

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

directament no afecta la legislació de la resta d'Espanya, ni als altres règims forals ni al general. Així doncs, el Govern haurà de decidir si modifica la normativa estatal a la vista d'aquesta doctrina constitucional, o espera que el Tribunal torni a fallar, aquest cop sobre la legislació de règim comú. De tota manera, ara per ara, qui es trobi en una situació com la que s'esmenta es recomana satisfer la plusvàlua municipal exigida per part de l'Ajuntament, i a continuació sol·licitar-ne la devolució de l'impost satisfet (la mateixa acció és vàlida si en els últims quatre anys s'ha venut algun immoble amb pèrdues, caldrà fer-ho abans que el seu dret a demanar aquesta devolució prescrigui). Si la devolució és denegada, cosa previsible, caldrà seguir recorrent davant els tribunals ordinaris. El fet d'aportar una taxació pericial de l'immoble propera a la data de venda, on quedi acreditat que el valor de l'immoble ha disminuït des de la data de la compra incrementarà les possibilitats d'èxit de la reclamació. Per a molts tribunals el preu escripturat no és prova suficient del valor real de l'immoble potser què al venedor li hagi urgit vendre i s'hagi vist obligat a acceptar un preu inferior al valor real, o altres circumstàncies. L'altra opció que teniu en aquesta situació és esperar, sense que prescrigui el dret a devolució, per si el Govern dicta finalment la reforma d'aquest impost i estableix una via extrajudicial per solucionar aquestes situacions sense sobrecarregar el sistema judicial.

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.