Page 1

Faria, faria, faria ... faria .en català. I si no em caLlaca

torno a començar!!!!

rum

Genitalitat de Catalunya

Aquest fanzine va dedicat a: La Roca Internacional Karatepunks, Spitregats , Arkada Concerts , Afganistan Ye Ye's, Repeaters, Miyahis, El Mal Ja està Fet, Scavenge, Kissin 'Cousins, Unabombers & Bukkakes, Zeidun , La Traca, a Can Calet (que al cel sigui ... Amén.), Ateneu Molí d'en Ral , Ofensiva Ho Chi Min, Desperta Ferro, Dolça Arale & Cabrians, a la penya de Mataró, Inadaptats i la gent de Vilafranca del Penedret, ... i a tota la gent que durant tot aquest temps ens ha recolza!... gràcies, gràcies i més gràcies!!!!!!!

PUBLICACió : quan ens rota

EN PANXU LI DIU A EN PINXU: PUNXE'M A LA VENA, PERò AMB ESTRICO NO!!

N°7

2002/2005


EDITORIAL

MI SUEN AMIGO SUENADICTO XVI

Sí, fa molta llàstima dir-ho .. però és cert. Companys i companyes: l'OYE NENI ha estirat la pota, està criant malves camí a la dimensió desconeguda. Va ser aquest calo rós estiu de 2005. Una sobredosi de Cabal! Fort per via intravenosa va enviar-lo de pet al dipòsit de cadàvers . Drogues dures omplen sepultures , això va confirmar l'autòpsia. I aq uí estem , més morts que mai ... però per continuar matant. Res és per sempre ... pe r sempre és massa temps . Renovarse o morir O potser renova r-se morint, reiterar -se o continuar l'escorcoll en la incomod itat i l'efecte sorpresa. Sempre em fet el que creiem que havíem de fer, sense demanar permís a ningú i sense esperar res a canvi. Esperem continuar amb la humilitat àcida de sempre . AI nostre ente ndre el nom Oye Nen! és a hores d'ara una idea massa expl otada. Vam comen çar a mitjans del 2002 amb aquell modest nOO i no pensàvem que una aparentment senzilla i breu publicació pogués arribar a tanta gent i tenir tant bona rebuda. NOSALTRES AMB AQUEST NOM JA TENIM TOTA LA FEINA FETA Que continu! el repetitiu Buenafuente amb el seu patètic personatge fent gires per arreu de l'Estai, que continu in els oportunistes de la JERC amb la seva pueril publicació . Nosaltres hem mort de sobredosis, però molt abans tots ells ja estaven morts de manca d'i maginació i originalitat. L'avorriment que produeixen els rematarà, temps al temps. Que ningú vegi el canvi de nom com una manera de "l lençar la tovallola", més aviat és la millor forma que tenim de rentar la tovallola pudenta que ja no serveix per eixugar -te quan surts de la dutxa nét i polit. Què millor que l'olor de la roba neta després d'una dura i prolongada suada? Barto l o Ruiz Taulats Encofrado r i director del Cabal! Fort

r-' 'f

t .

Epaño l e ...

OYE NEN!! h a muerto .. . snif, sni f

Ario Cagarro

Dr. Horrillo: Sociòleg i Antropòleg Ya ves tío ... tu eres un chungo de la hóstia ... no? Y lo que no sabes Joven mierdecilla. Venga ponte de rodi llas y rézame un Ave Maria con la boca lIena.. si te resbala una gota seras excomulgado. Ja, ja, ja .. . Amén. Bueno .. . tam poco te pases ... yo no soy bujarra ... si quieres te hago una bartola ... pera con la mano y s in mariconadas. Ay jovenc ito .. tu no sabes nada de la vida. Caerías a la tentación muy faci lmente . No estas preparado para ascender en el reina de los cielos. Amén. Mira nen .. . yo so lo asciend o cuando voy de cola o pegamento y medio ... Así que a mi no me vengas con latinismos ni tecn ic ismos . Que no tengo el grad uao ... pera de g ili pollas nada. Vale? No te pongas agresivo , porque si aviso la Guard ia Suzia les ordenaré que te hagan un masaje rectal con sus lanzas. Y no te lo aconsejo , de verdad que no, am igo mío . Amén. Vale perdona .. . retomemos la en trevi s ta. En que consiste la fumata blanca? Os fum ais muchos porros de marihuana, de coca o bien os 'h acé is un bas uco de puta madre? Mira chaval. . a mi lo que realmente me pone es un buen basuco lo que pasa es que la fumata del bas uco no es muy blanca y ademas el humo no va al cielo ... y menos las neuronas ... que sólo Dios sabe donde van. No es cierto que solo cuando la pal ma un Papa nos cu rram os una buena fumata blanca, aquí hay fumatas blancas todos los días ... y del mejor material , procedente del

Sa l/ve llir Traida del VuTicano. pro · p o r las m[smisimClJ

porc iullado mll/lOS

de Bl/el/adicTo

Cartel de Cali . Por los clavos d e Cristo ... ma rcate unas clenchas que se me hace la boca agua. Amén. Vale, pera primera terminamo s la entrevista y aluego nos rallamos ... Por c ierto, tu ya sabes que somos de la Brigada Jimén ez Losantos de la Cadena COPE y que estamos aquí pa difundir la unida del reina de los c ie lo s de Epaña? Claro que lo sé amigos. Los Servicios de Inteligencia me mantienen informada . Admiro vuest ra labor. Gloria al Señor, al apòstol Losantos y al Santa Arcadio Espada . Cada mañana tengo una cita con la COP E, me gusta la droga dura y vosotros ofrecéis buenas dosis por las ondas hertzianas. Como te diría yo caballera . __ es co mo un chu te de heroína bendita directo a la vena. Nunca se tiene suficiente .. siempre quieres ma$ . Amén. Val e tia .. . no te rallo mas. Por ciert o ti enes alguna tarjeta o DNI. .. nos vamos a esn ifar una buena raya en forma cruz ... Si pera que sea Gamada. Amén .. y Sig Haill. SSnnnnnnnnnni iiirrrrfff li!!!


Ca rt es al d i rec t o r :

Buenaaaaass ca mpis! III .. Vaya veraniqui que me pegao. Como cada mes de agosto mi jefe. Bartolo Ruiz Taulats , me dió vacaciones. Pués na , que me piré pal Vaticana de brigadista. La experienc ia mas fructífera e inolvidable de mi med iocre vida. Vivan las ONG. Fuí con una Brigada Internacionalista de la Cadena COPE, la Brigada Jiménez Losantos. Fuemos un total de 7 colegas. En las calles de Ro ma éramos conosíos como los 7 MAGNI F ICOS un servidor. el Jiménez Losantos (cómo no?). el Rouco Varela , el Arcadio Espada , el Alberto Boadella, el Matías Prats y la Maria Teresa Campos (que nos la trincamos los sais .. y la muy puta aún quería mas guerra, pero bueno esto os lo contaré en el próximo número ) A principio tuvimos malos rollos ... y solo por hacer botellón en la Plaza de la Basílica de San Perro . Total .. que vi no la Pasma Su iza y nos trincó de marrón con una bota de sangre de toro. Pera el comandante Losantos, ni carta (bueno un poca sí) ni perezoso. enseñó las credencial es de la Brigada . A partir de ahí todo fue como la seda .. hasta al punto que nos fuemos de guarras con el campi 8uenadicto XVI . dentro del Palacio del Vatiéano. Ya veis nens .. las corridas llegaran hasta el techo de la Capilla Sextina. Después de la fiestiqui Buenadicto XVI tuvo el detalle de concederme una entrevista, pal difunta OY E NEN! , pera como que la ha diñao.. pué .. el Caball Fort se lleva la exclusiva. Ni la Lecturas, ni La Semana. ni la HOLA!, ni su puta madre .. el Caball Fort é el milió! . ViJca la Keta!

,LI

,

\

Hurri llo , cumpi. hU:le II/Ul cleca a.r[n de ;.:rcull/e, por la grasia de Dios, Amén.

Habe r .. . B ue n adic t o XVI. .. nos po dem o s tutear, n o? Pués claro que si mi apreciada Horrillo .. como si te quieres hace r unas rallas en el altar. Amén . Pués s i n o te impo rt a te vo y a lIam ar Adi c t o .. . Ningún prob lema.. Ilamame como mas còmodo te sea. Amén . Vale ... pués héÍbl ame d e tu juven tú ... po rq u e tu es t uv i s t e e n la s G lo rio sas Ju ve ntudes Hitl erian as , no? Ayl Qué tiempos aquellos, que joven que era.. y que bien me sentaba el uniforme pardo. Todavía lo guardo en el armaria. Todas las noches, antes de acostarme. me cuadro delante del celestial uniforme y entono con emoción el Horst Wessel, no sin manchar mis calzoncillos de placer. Amén. J o der pavo .. . tu ti enes mu c hos es tudi os no ? Yo estudié en el SemenArlo de Berlín. Allí aprendimos disciplina de la buena. El control de los es fínters en los momentos mas delicados, las practicas SSadomasoquistas mas aberrantes .. . y todo po r la gloria del Fürher, Dios y Alema nia. Amén .

El meu fill va cada dia a la Universitat Ramon Bull (No sé si el bull ¿s blanc o negre) amb ci cotxe d'un am ic estlHJiaIH més afortunat en .:1 joc i les finances . Dura nt tot el curs l ' amic del meu fill li ha cob rat la rart proporcional dc la gasoI i na i la part proporci onal del desgast dcl cotxe i de les es tores protectores. No vul l acusar a aquest noi de gasiveria e.xtrema ni de ralcrismc perquè sé el que costa de guanyar una pela i tampoc m'agrada anar-Ics rt:galant.1 menys que les reg alaria si anés a la universitat Ramon Bull! Amb.:1 que costa fer-se'n soci I . El que passa és que amb això de reencrui ment ci e les guerres del crú del petrol i, la benzina s' ha apujat molt i ara, l'amic del meu fill no només li fa pagar tot això ljuc ja he dit si no que, a més , a cada semàfor el fa baixar a vendre uns klinnex . Tant vendre klinnex el cas es que el meu fill arriba mitja hora tard a classe cada dia i ara se mbla qUe 110 el volen cleixar represen tar a la re -va lida de juliol. Sr. Riba, Sínd ic de greuges, jo li vull llençar des d' aquí dues preguntes: primera : És j ust tot això? Segona: Vol comprarme uns klinnex0

~

~

Agapitu Punxó. Pare Solter

El s up e r- kumb a-c anç o n er d e l CA BA LL FORRRT. AVUI: EN RASTA-PUNK. Allà a la casa okupa

De-de-ful (x3)

vivia en rasta punk.

En rasta-punk d' una llufa

Ra-sta-punk. ( x3 )

m'el va deixar difunt.

'Nava descalç i amb crostes

di-di -fum (x3)

i un qui sso molt pellut.

¡OOmil mossos d'esquadra

Molt- Pe-Ilut (x3 ) Anava a la mani cagam -s e am b l'estat ut. Es-ta-tut (x3) Llançava mol otovs carregats amb red bull amb-red-bull ( x3 ) Un vig il ant del metro

tirant bombes de fu m. De-de-fum (x3) Disparant trets a l ' aire n' hi van clava r més d'un. Var-més-dun (X3) tv lori la Montse Tura Glòria a n'en Rasta Pun!.:.

I i va fot re ma al cu l.

Ras-ta-punk ( x3 )

La-mal -cul ( x3 ) Fluscant-li a la butxaca una mica de ful.

Que visqui l'anarquia d'aquí fi ns a Seul. a-se-u l (x3)

----.,(Q=n LO RIU É S VIDA

Oye Nen / Cavall Fort n7  

Cavall Fort / Oye Nen número 7, butlletí oficial del garrulisme il·lustrat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you