Page 1

Årsrapport 2011

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

1


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Forum Syd

3

Styrelseordförande har ordet

4

Generalsekreteraren har ordet

5

Forum Syds styrelse

4

Samarbetet ger hopp och kraft om en bättre framtid

6

Medlemsorganisationernas plattform

10

6

10

Forum Syd är en röst i utvecklingsdebatten 10 Starka och kunniga organisationer bedriver bra bistånd

11

Forum Syd i världen

12

Förvaltningsberättelse

14

11

Resultaträkning 17 Balansräkning

18

Kassaflödesanalys

18

Noter

20

Revisionsberättelse

22

Omslagsbild: Alicia López arbetar för kvinnors rättigheter i Guatemala. Foto: Mario Mendizabal


Det gäller att hitta nya marknader för sina produkter Foto: Gittan Arwén

OM FORUM SYD Vår vision är en rättvis värld utan fattigdom. En värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, som genomsyras av demokratiska värden och ideal och som har ett hållbart resursutnyttjande.

Vår mission är att bidra till att kvinnor och män organiserar sig i demokratiska former för att lösa gemensamma problem, hävda sina rättigheter och utöva demokratiskt inflytande.

Vår verksamhet Vi bildar opinion och sprider kunskap om frågor som är viktiga för att bekämpa fattigdomen. Det gör vi genom att föra debatt, uppvakta makthavare samt bevaka och påverka frågor som beslutas på nationell och internationell nivå. Vi arbetar med biståndsprogram i världen i samarbete med organisationer och nätverk på plats. Vi förmedlar bidrag till svenska organisationers biståndsarbete världen över och till deras informationsarbete om globala frågor i Sverige.

Vi arbetar för ökad kunskap och kapacitet inom biståndet. Starka och kunniga organisationer skapar bättre resultat både i Sverige och i världen. Det sker genom kurser, skräddarsydda uppdrag, erfarenhetsutbyten och nätverksträffar. Övergripande mål 1. Fattiga och marginaliserade människor har demokratiskt inflytande, tillgång till grundläggande rättigheter och verksamheten har bidragit till en miljömässigt hållbar utveckling. 2. Forum Syd bidrar till att förstärka, stödja, underlätta och komplettera medlemsorganisationernas verksamhet. 3. Stärkt förmåga hos svenska organisationers förmåga att bedriva effektivt demokrati- och rättighetsbaserat utvecklingssamarbete, samt informationsarbete i Sverige. 4. Intresset, kunskapen och engagemanget för globala utvecklingsfrågor har ökat hos våra målgrupper inom den svenska allmänheten. 5. En stabil och diversifierad finansiering av verksamheten som möjliggör för Forum Syd att uppfylla det uppdrag som medlemmarna lagt på organisationen. 6. Forum Syd har en effektiv och kostnadseffektiv organisation vars verksamhet bidrar till att nå organisationens övergripande målsättning.

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

3


UTMANING ATT ÖKA FORUM SYDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2011 präglades av den enorma folkresning för demokrati och mänskliga rättigheter som skedde i land efter land i nordafrika och mellanöstern - ett resultat av många års arbete och samverkan mellan människor. Vi vet att det tar tid och hårt arbete att skapa hållbar demokrati. När diktatorn faller och landet blöder måste många människor vara beredda att under en lång tid arbeta tillsammans för att vanliga människor i landet ska få det bättre. Bekämpa fattigdom och diskriminering, arbeta för rättigheter till utbildning, vård, jämställdhet, ökade försörjningsmöjligheter - allt detta som vi arbetar med. På Forum Syd blev vi därför bekymrade för att det skapades en övertro på att demokratirörelsens utveckling bara var ett resultat av internet, en quick fix som kunde ordnas på nolltid via facebook och twitter. Hållbar demokrati byggs underifrån. Det är därför Forum Syd behövs, det är därför alla våra medlemsorganisationer och alla deras

tusentals samarbetsorganisationer i världen är helt nödvändiga. Under 2011 har en rad medlemsorganisationer engagerat sig i att ta fram ett idéprogram som ska vara grunden för Forum Syd under tio år framåt. Många av medlemmarna har också varit engagerade i att samarbeta kring en ny klimat- och miljöpolicy samt varit delaktiga i en rad större och mindre samarbeten kring skrifter och seminarier. Vi har också arbetat med en övergripande verksamhetsplan för de närmaste åren. Här förtydligas hur Forum Syd ska vara en konkurrenskraftig vidareförmedlare av bidrag, bedriva effektivt utvecklingssam-arbete och vara en tydlig opinionsbildare.

Styrelsen vill i sitt arbete också betona medlemsnyttan. Under 2011 blev det ännu tydligare att Forum Syd måste arbeta för en ökad ekonomisk självständighet för att klara alla utmaningar och för att vara en stark medlemsorganisation. Som ordförande i Forum Syds styrelse är jag djupt imponerad av alla våra medlemsorganisationers och partners arbete under 2011 och jag vill å styrelsens vägnar rikta ett stort tack både till er och till personalen på huvud- och landkontor som gör ett bra och viktigt arbete.

Bodil Ceballos, ordförande Foto: Melker Dahlstrand

FORUM SYDS STYRELSE 2011/12 Ordförande Bodil Ceballos, Perukommittén för mänskliga rättigheter Är jurist specialiserad på miljörätt och utlänningsrätt och riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Ordinarie ledamöter Monica Erwér, Svalorna Indien Bangladesh Är verksamhetsledare på Föreningen Svalorna Indien Bangladesh och har en bakgrund som lärare på Freds- och Utveck-

4

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

lingsforskning vid Göteborgs universitet, där hon också skrev sin doktorsavhandling 2003 om kvinnorörelser, makt och utveckling i södra Indien.

skolan, sitter i Gambiagruppernas styrelse och har även gjort utlandspraktik i Gambia, Kenya och Indien där arbetet främst har varit inriktat på genusfrågor.

Inga-Lena Fischer, Svensk-Litauiska Riksföreningen Är politisk chefredaktör på Blekinge Läns Tidning (ober lib) och är verksam journalist sedan 40 år. Hon har bland annat varit projektledare på Östersjöinstitutet och i ett projekt med journalister i Litauen.

Karin Linvall, Afrikagrupperna Arbetar som personalhandläggare på Afrikagrupperna, där hon tidigare också varit Sydafrikahandläggare under många år.

Miriam Granrot, Gambiagrupperna Studerar Internationellt arbete på hög-

Gerardo Lizano, Praktisk solidaritet Arbetar som biståndsarbetare i Praktisk Solidaritet, med projekt i Latinamerika och stöd till Västsahara. Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum och


FORUM SYD BLIR ÄNNU BÄTTRE Under 2011 höjdes kvaliteten i Forum Syds verksamhet ytterligare. Vi jobbade hårt med intern styrning och kontroll för att kvalitetssäkra att vi effektivt når resultat. Under året hade vi på Forum Syd stort fokus på att ytterligare utveckla och uppdatera vår interna styrning och kontroll. Vi utarbetade tydligare arbetsordningar, regler för beslutsrätt och ett systematiskt sätt att hantera risker. Vår policy mot korruption uppdaterades och en handledning och rutiner för hantering av misstankar om korruption togs fram. Dessutom utarbetades en ny modell för verksamhetsplanering, i första hand för 2013 men som redan nu blickar fram mot 2016. Tanken är att medlemsorganisationerna och styrelsen ska komma in på ett tidigt stadium för att på så sätt styra inriktningen av Forum Syd. En inriktning som sedan ska bli till konkreta, uppföljningsbara mål och aktiviteter med hjälp av våra kunniga medarbetare.

Svenska organisationer som söker bidrag från Forum Syd blir generellt allt bättre på att skriva ansökningar och rapporter. Det gör att vi kan visa på tydliga resultat. Några kan du läsa om här i vår årsrapport.

verkansorganisation med starkt fokus på demokrati och rättigheter. Det gör att vi kan utveckla och stärka vår externa kommunikation och fortsätta vara en trovärdig påverkansaktör.

Den internationella programverksamheten som Forum Syd ansvarar för, ökade under 2011. I programmen finns ett starkt fokus på demokratiutveckling, men miljöoch klimatfrågor ur ett rättighetsperspektiv får en allt större betydelse. Programmet i Tanzania visar tydligt att arbetet med såväl de styrande som lokalbefolkningen bygger broar och skapar en gemensam bild av hur man på bästa sätt ska arbeta för att minska fattigdomen.

Inför 2012 antar vi utmaningarna att bygga en tydligare profil, utveckla samverkan mellan landkontor och huvudkontor och bredda vår finansiering. Vi ska utveckla arbetet med ansökningar och rapporter från sökande organisationer. Vi vill förenkla för sökande organisationer men vi ska samtidigt uppehålla finansierings krav. En särskild utmaning är att summera resultaten från de hundratals projekt som får stöd.

Under året genomfördes en varumärkesundersökning som visar att våra intressenter har stort förtroende för Forum Syd och att vi uppfattas som en sam-

UNIFEM Sverige Är folkrättsjurist med specialisering på barns och kvinnors rättigheter. Är programansvarig för internationellt utvecklingssamarbete på Adoptionscentrum och har tidigare bland annat arbetat med FNfrågor och folkrätt på UNHCR i Stockholm.

Christer Wik, IOGT-NTO-rörelsen Är verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund, Stockholm Gotland. Vice ordförande i IOGT-NTOs Juniorförbund och vice ordförande i IOGT-NTO-rörelsens Internationella råd.

Linda Wallberg, Svenska Scoutrådet Är förbundssekreterare på Sveriges Elevråd, SVEA, och har bland annat varit fotbollsvolontär i Kongo-Brazzaville, arbetat som internationell sekreterare i SMU och varit LSU:s representant i FN:s generalförsamling 2009.

Suppleanter

Annica Sohlström, generalsekreterare Foto: Melker Dahlstrand

resande kurser och praktikantverksamhet i Tanzania. Olav Magnusson, PACS Är f.d bokhandlare, aktiv i PACS (Pan Asia Cooperation Society) sedan 1976 Erna Sundqvist, Kvinnor i samverkan Konsult verksamhetsutveckling o ledarskap med ett genusperspektiv.

Linda Rosén, Färnebo folkhögskola Arbetar på Folkbildningsrådet med studeranderättsliga frågor. Hon har tidigare varit samordnare på Färnebo folkhögskola och där även arbetat som lärare på skolans

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

5


SAMARBETET GER KRAFT OCH H Projekt som lett till att fler fått det bättre Under 2011 har Forum Syd förmedlat stöd till 51 svenska organisationer som genomfört 232 projekt tillsammans med sina partnerorganisationer. Många svenska organisationer har också arbetat med information i Sverige för att sprida mer kunskap om förhållandena på plats och frågor som är viktiga för utveckling. •

I Somaliland har kvinnliga journalister skapat organisationen WIJA för att vara en blåslampa i kampen för jämställdhet och yttrandefrihet. De har startat en tidning som en motvikt mot de traditionella, mansdomnierade medierna som inte alls tar upp jämställdhetsfrågorna. Den nya tidningen skrivs allt ur ett genusperspektiv med fokus på kvinnors rättigheter: rätt till utbildning, arbete, hälsa och inte minst rätten till den egna kroppen. Den svenska organisationen som stödjer arbetet är Somaliland Nordic Relief. Svalorna Indien-Bangladesh har tillsammans med Deccan Development Society (DDS) and MINI Network arbetat med att utveckla odling av traditionella grödor på ett sätt som minskar fattigdomen och stärker de mest utsatta småjordbrukarnas mänskliga rättigheter och kulturarv. Som ett konkret resultat av arbetet har hirs, som är näringsrikt och går att odla ekologiskt, tagits upp i den nationella planen för livsmedelsförsörjning. Det är en framgång att hirs,som av tradition varit de fattigas mat men som har trängts undan,nu erkänns som en bra gröda att odla. Demokrati, fred,jämställdhet och hiv/aids var fokus för Lärarförbundet Falkenbergs och Labour Education Foundations arbete i Lahore, Pakistan. Cirka 1500 personer, bland dem

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011 6 berättar Chandramma om hirsodlingen för Kristin Ivarsson från Svalorna Indien-Bangladesh. Foto Margoth Sonnebo

studenter, jurister, hembiträden, ungdomar och kvinnliga hälsoarbetare har deltagit i studiecirklar och bildat organisationer för att driva olika frågor. Konkreta resultat är bland annat sportaktiviteter för unga, installation av elmätare, grupper som lär sig rena dricksvatten och att ett sycenter öppnat. •

En grupp unga journalister och jurister i Ukraina har fått utbildning och har nu blivit bättre på att föra ut sina budskap om demokrati och mänskliga rättigheter på ett professionellt och strategiskt sätt. SILC (Swedish International Liberal Centre) och organisationen Euroleader i Donetsk har samarbetat för att nå detta resultat.

Perukommittén för mänskliga rättigheter och ALAS i Peru har tillsammans genomfört ett projekt för att bidra till ökad demokratisering i landet. Arbetet med att ge assistans i olika rättsfall, genomföra workshops, kampanjer och åtgärder för att stärka organisationen har lett till förändrade attityder mot anhöriga och ett ökat antal rättegångar. Konkret har två nya domstolar för brott mot mänskliga rättigheter skapats och den lokala organisationen har blivit mycket bättre på att agera snabbt och effektivt vid behov. MR-brott har också blivit mer uppmärksammade i media och hos myndigheter. Omkring 1000 personer har varit direkt berörda av projektet.

Arbete med rättigheter sker på gräsrotsnivå i Kambodja. Foto: Nicolas Axelrod


HOPP OM EN BÄTTRE FRAMTID Många kämpar för hållbar utveckling och rättigheter Under 2011 har Forum Syd drivit nio program i sju länder i samarbete med ett stort antal partnerorganisationer och nätverk. Det blev tydliga resultat när det gäller rättigheter till land, lagändringar och påverkan lokalt, regionalt och på regeringsnivå. Klimat och miljö fick allt större genomslag i arbetet. Programmen berörde många människor, minst 200 000 personer har varit direkt involverade men effekterna av deras arbete har nått och gett resultat för flera miljoner människor. •

Våra partners arbete i Kambodja med fiskarbefolkningens rättigheter i Tonle Sap området har påverkat tusentals fiskare. Bland annat har tillslag skett mot olagligt fiske som i sin tur lett till att fiskebeståndet ökat. Landgrabbing är ett stort problem för de drabbade, ofta fattiga människor som drivs bort från sin mark med våld. I den kambodjanska provinsen Pursat har Forum Syds partners lyckats påverka; regeringen har tagit tillbaka skogsmark från ett företag och sett till att marken återigen kan brukas av de boende i skogsområdena.

Hoppet för Kosovos framtid är att de unga får utvecklas och bli starka och demokratiska medborgare. Men då behövs det ungdomsledare som är välutbildade, inte minst i konflikthantering. Under 2011 utexaminerades de 46 första kvalificerade ungdomsledarna. Det är en del av Forum Syds program tillsammans med olika organisationer för att bygga demokrati i den sköra nya staten.

Som ett resultat av våra partners påverkansarbete i Vitryssland går 2011 till historien eftersom civila organisationer för första gången kunde ha en förhållandevis öppen och offentlig dialog med myndigheterna.

I Tanzania stärktes den lokala demokratin i tre distrikt genom att allt fler medborgare utkrävde sina rättigheter att vara med i den politiska beslutsprocessen. Allt fler kvinnor, män och unga personer utbildades vilket resulterade i ökat samhällsengagemang. Med hjälp av information via speciella resurscenter tog man del av kritisk information som t.ex. lokala budgetar och tal av ledande politiker for att säkerställa att beslut och resursfördelning kom medborgarna tillgodo. Lokala beslutsfattare utbildades i medborgares rättigheter att just delta i viktiga samhällsbeslut och tillsammans fördjupade man den lokala demokratin.

Under 2011 lyckades Forum Syds partnerorganisationer i västra Guatemala samla tusentals människor i 58 olika rådslag för att arbeta mot projekt som hotar stora landområden och kränker ursprungsfolkens rättigheter. För att öka kapaciteten och att hitta nya strategier för ursprungsfolken att skydda sina landområden, sätt att leva och kulturella identitet har 120 ledare, 80 kvinnor och 140 ungdomar fått utbildning.

2011 7 Francisco Mateo Moraléz är en av ledarnaFORUM i ForumSYD SydsÅRSRAPPORT lokala partnerorganisationer ADH i Guatemala. Foto: ADH


DET GÅR LÅNGSAMT - MEN DET GÅR FRAMÅT ! Ett litet plastkort har större betydelse än man kan tro när det handlar om att lyfta sig ur fattigdom. Men i Angola är det komplicerat och dyrt för en bybo att få det nödvändiga ID-kortet. Det här är verklighet i arbetet som Praktisk Solidaritet/ Emmaus Björkå driver tillsammans med ADRA i Angola. Projektet ska stärka marginaliserade bybor i Huambo och Benguelaprovinsen så att de får större kunskap och insikt om vad demokrati och medborgerliga rättigheter. Så kan de lättare organisera sig, få större inflytande och öka sina inkomster. Det gäller inte minst kvinnor. Ett 100-tal personer är direkt berörda av projektet. Anna Olsson, Praktisk Solidaritet, projektsamordnare, gjorde nyligen en uppföljningsresa. Hon säger att det är väl tidigt att se tydliga resultat, arbetet är långsiktigt och att det handlar om komplicerade processer. - Jag kunde ändå känna att det finns ett visst självförtroende, folk vi mötte var duktiga på att formulera sig, flera berättade att den här tiden har haft stor betydelse för den egna självkänslan. Om det exakt handlar om utbildningar man fått eller samtal som förts går inte att säga. Men arbetet verkar ha öppnat blicken hos mångaatt se utanför sin egen by, att se att det kan finnas en marknad ett par mil bort.

I praktiken handlar det om små insatser som på sikt får stor betydelse. Det är där ID-kortet kommer in. Att ha ett ID-kort är nödvändigt för att t ex kunna få ett av de statliga smålånen som tagits fram för att öka den egna försörjningen och minska fattigdomen. Projektet ger stöd till folk att skaffa ID-kort som är en både krånglig och dyr procedur, t ex krävs en resa till provinshuvudstaden. Projektet ger också stöd för människor att bilda byföreningar som gemensamt tar lån för att öka sin försörjning och kunna sälja jordbruksprodukter. De kan då t ex köpa en vattenpump eller handelsgödsel. Men även att bilda en godkänd förening enligt landets lagar är en utmaning, det kräver registrering, stadgar och innebär kostnader för resor, annonsering osv. Parallellt sker kurser och utbildning i jordbruk och en hel del utvärdering av de utmaningar som uppstår längs vägen. Som när det blev en enorm tomatproduktion på

8 Kvinnor i Huambo och Bengueleprovinsen deltar i projektet. Foto: Gittan Arwén

ett ställe. Då uppstod problemet hur man skulle få kunna sälja alla dessa tomater. -Att hitta en marknad och framförallt hitta nya marknader är viktigt. I nästa projekt vill vi gå vidare med utbilda hur man kan marknadsanpassa produkter. Det är också nödvändigt med diversifiering, alla kan inte vara småbönder. Då är det viktigt att satsningar inte blir ensidiga, säger Anna Olsson. Den lokala samarbetsorganisationen ADRA består av kunniga och välutbildade personer som har lång erfarenhet. ADRA fungerar ofta som en brygga, de ser var glappet för att en statlig reform ska kunna klaffa i verkligheten på bynivå. Ett exempel är detta med de statliga smålånen som inte når ut till de fattiga och marginaliserade som lånen är avsedda för. -Även om det finns en vettig struktur på statlig nivå klarar inte kommunerna av att genomföra reformer, de har inte resurser att t ex se var hindren finns och göra något åt dem, som t ex brist på ID-kort. ADRA klarar detta och de kan också påverka för att staten ska ta större ansvar, säger Anna.


VI GÅR TILL ROTEN MED PROBLEMET - Vi skiljer oss från andra miljöorganisationer som bara ser till lösningen av själva miljöproblemet. Vi arbetar också med de sociala och ekonomiska problem som hänger ihop med miljöproblemen och som ökar klyftorna i samhället. För oss handlar det om att människor måste få ett värdigt liv. Orden är Oscar Condes, ledare för Madre Selva, en välkänd organisation I Guatemala och samarbetspartner till Forum Syd som i många år arbetat med naturresurser och människors rättigheter. Tidigare var Oscar Conde musiker och grafisk formgivare. För många år sen gjorde han ett jobb för Madre Selva och insåg att det inte räcker med att sjunga vackra sånger för att förändra. Han engagerade sig på heltid i Madre Selva men hans största dröm är att få vara musiker på heltid. Den absolut viktigaste utmaningen för Madreselva är att skydda vattenkällorna och skogen.

Oscar Conde i organisationen Madreselva arbetar för hållbar utveckling. Foto: Mario Mendizabal

opinionsbildare. När Madre Selva arbetar lokalt är det på inbjudan från oroliga bybor som vill ha stöd och utbildning.

- Människor i byarna får problem när skog och vatten hotas nära dem, de får svårt att överleva och försörja sig. De känner sig oroliga och övergivna.

Det kan gå till som den gången ett företag började dela ut värdefulla gåvor i en by. Samtidigt planerade företaget att en del av byns mark för att starta ett vattenverk . Byborna som inte fick information om vad som var på gång blev oroliga och kontaktade Madre Selva för att få stöd med att reda på vilka rättigheter de hade till marken. Samtidigt skapade företagets gåvor spända relationer i byn eftersom det var byggnadsmaterial som många så väl behövde. Madre Selvas uppdrag blev också att hjälpa till att föra en diskussion om hur byborna skulle hantera situationen med gåvorna. En svår men nödvändig roll menar Oscar Conde och tillägger.

Madre Selva som organisation visar upp två ansikten i sitt arbete- som stödjare och som

- Arbetet måste ske alltid ske på deras villkor och och på ett värdigt och respektfullt sätt.

- Vattnet och skogen är oskiljaktliga. Att försvara vattnet och skogen är avgörande. Guatemala är en av världens tre rikaste biosfärer men systemet är mycket känsligt. Vi har exempelvis inte snösmältning som i Sverige som ger nytt tillskott till vattensystemet, säger Oscar. Men gruvexploatering, skogsavverkning och vägbyggen är vanliga ingrepp i känsliga naturområden och ursprungsfolken drabbas.

Madre Selva utmanar också beslutsfattarna i landet med tuffa krav att de ska ta hänsyn till miljön och urfolkens rättigheter. På kontoret i Guatemala City arbetar jurister och miljöexperter och väggarna är affischerade med kampanjmaterial. Madres Selva är en kontroversiell organisation som brukar beskyllas för att gå emot utvecklingen. -Det är farligt att arbeta som vi gör i Guatemala mot bakgrund av landets politiska och sociala historia. Visst retar vi upp makthavarna. Några få rika tar större delen av det här landets naturresurser i anspråk medan alltfler blir alltmer fattiga och saknar tillgång till inflytande. Då kommer man ovillkorligen i konflikt med politiska och ekonomiska intressen, t ex stora företag, säger Oscar Conde.

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

9


FORUM SYD – MEDLEMSORGANISATIONERNAS PLATTFORM Arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram för Forum Syd har pågått under hela 2011. Många medlemsorganisationer har deltagit och lämnat sina synpunkter i flera steg. Idéprogrammet för Forum Syd ska gälla under tio år och beslut väntas på årsmötet 2012. Rapporten Nya pengar gjordes tidigare tillsammans med medlemsorganisationen Diakonia (och Svenska kyrkan). Rapporten är en granskning av hur de förslag som hittills lyfts fram som nya finansie-ringsmekanismer stämmer överens med kraven från civilsamhället. På världskongressen för folkbildare i Malmö skedde ett samarbete med Svalorna Indien Bangladesh. Ett antal medlemsorganisationer har deltagit i olika erfarenhetsutbyten; • Erfarenhetsutbyte ”Att arbeta i Belarus, Ukraina och Moldavien- motgångar och framgångar” i Jönköping

Rättigheter för fiskarbefolkningen står i fokus för arbetet i Kambodja Foto: Nicolas Axelrod

• Vid två tillfällen har organisationer som arbetar i Tanzania träffats och utbytt erfarenheter. • Sex organisationer i Göteborg möttes kring erfarenheter av arbete i Kenya efter en uppföljningsresa • I samband med Forum Syds årsmöte deltog 60 deltagare på ett erfarenhetsutbyte där ett par organisationer berättade om sina lärdomar om hur man arbetar med rättigheter i ett biståndsprojekt • Ett seminarium om hur man mäter informationsinsatser och arbetar med sociala medier hade ca 50 deltagare. En grupp med 20 deltagare fortsatte sedan diskussionen på Facebook och Twitter. Seminariet ledde till alltså till att nätverkandet mellan organisationerna via sociala medier ökade. Under året har ett stort arbete lagts ner på att ta fram en ny policy för Forum Syds samlade miljö-och klimatarbete. Här har tio medlemsorganisationer som är särskilt inriktade på miljö-och klimatfrågor samarbetat om innehållet i policyn. Även i arbetet med att ta fram ett verktyg för konkret miljöarbete, den så kallade miljölinsen, har medlemsorganisationer varit involverade.

10

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

FORUM SYD ÄR EN RÖST I UTVECKLINGSDEBATTEN Att höja kunskapen om globala utvecklingsfrågor i Sverige är ett viktigt mål för Forum Syd och våra samarbetsorganisationer i världen. Under 2011 fokuserade vi på kapitalflykt, jakten på råvaror och finansiering av klimatomställning. Genom tre skrifter, ett antal debattartiklar och seminarier samt ett nyhetsbrev med 6000 prenumeranter spreds information om frågorna. Seminarierna lockade 1300 åhörare. Under 2011 medverkade fler personer än tidigare från organisationer i syd i våra rapporter, debattartiklar och seminarier. Kampanjen mot kapitalflykt och rapporten Bringing the Billions back blev en framgång. Förutom publicitet i Sverige har kapitalflykt uppmärksammats stort av de största dagstidningarna samt i radioinslag, i Kenya och Tanzania. Rapporten används nu i internutbildningen vid skattemyndigheten i Sydafrika. I Sverige kan Forum Syds arbete ha bidragit till att Sverige nu ställer sig positiva till ett lagförslag inom EU att stoppa kapitalflykt


STARKA OCH KUNNIGA ORGANISATIONER KAN GÖRA ETT BRA BISTÅND Forum Syd har under 2011 arbetat för att svenska organisationer ska utveckla sin egen kompetens och förmåga att arbeta med demokrati och rättigheter i sina projekt eller informationsarbete. Vi har gjort det genom direkt rådgivning, kurser, seminarier och skräddarsydda uppdrag. Genom Forum Syd kan man lära sig att bygga sina projekt på rättigheter och ha med exempelvis genus och miljö-och klimataspekter i hela arbetet. • Informationen till sökande organisationer har förbättrats, t ex kan nu alla intresserade ladda ner Forum Syds metodskrifter på webben. • En handledning för arbete mot korruption togs fram under året. • Planering, uppföljning och utvärdering (PME) finns nu med som en komponent i alla kurser • Under året har Forum Syd tagit fram en policy för miljö-och klimat och medverkat till att ta fram ett verktyg för klimat-och miljöarbete, Miljölinsen. Forum Syd erbjuder en uppskattad kompetensutveckling för små och stora organisationer, skolor, företag mm. Under 2011 höll vi 25 kurser med 509 deltagare och genomförde 16 skräddarsydda uppdrag. Hela 89 procent av deltagarna på kurser, seminarier och skräddarsydda uppdrag ansåg att innehållet i utbildningen kursinnehållet varit värdefullt eller mycket värdefullt för deras verksamhet. Under 2011 hade Forum Syd projekthandläggare omkring 160 möten med olika sökande organisationer. Det innebär att en majoritet av de organisationer som fått bidrag hade minst ett personligt möte. En enkät visar att en majoritet anser att Forum Syds tillgänglighet är hög och att de får svar på sina frågor. Över 70 procent uppger dessutom att de haft full förståelse för de beslut Forum Syd fattat. Ett ökande antal organisationer blir även allt bättre på att redovisa resultat från de projekt man genomför med partners i syd och öst. Den teoretiska och den praktiska kunskapen om hur man arbetar rättighetsbaserat i projekt ökar hos alltfler organisationer och deras partners, vilket syns i såväl ansökningar som rapporter som inkommer till Forum Syd.

Utbildning är viktigt för att en lokal matproduktion ska lyckas. Foto Gittan Arwén

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

11


Forum Syd i världen

Forum Syds program Totalt 68 606 261 Mkr Guatemala 2 870 441 kr Kenya EU 1 454 728 kr Kosovo 5 665 674 kr Tanzania 9 805 247 kr Vitryssland 2 805 078 kr Kambodja 15 745 906 kr Colombia UNV 2 958 025 kr Colombia Fond 27 301 162 kr

12

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011


Vidareförmedlat bidrag till svenska organisationer fördelat i världen* Totalt 54 908 500 kr Öst- & centralasien 0,063 mkr Mellanöstern 2,6 mkr Sydamerika 2,3 mkr Centralamerika 2,2 mkr

Sydasien 12,0 mkr Sydostasien 1,2 mkr Central Africa 4,8 mkr Östafrika13,3 mkr

Västra Balkan och Kaukasus 1,5 mkr Europa 3,6 mkr Sydafrika 2,6 mkr Västafrika 8,8 mkr *Totalt förmedlades153,8 mkr. I diagrammet ingår inte bidrag till sk programavtalsorganisationer som har verksamhet i flera regioner, och till informationsprojekt i Sverige.

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

13


Årsredovisning

för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31

Forum Syd Organisationsnummer 802400-7620 Styrelsen och generalsekreteraren för Forum Syd avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 18 Redovisnings- och värderingsprinciper 19 Noter 20

Om inte något annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. För mer information om verksamheten 2011 hänvisas till Forum Syds Verksamhetsrapport 2011

Förvaltningsberättelse Ändamål och vision Forum Syd är en ideell, religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation inom svenskt folkrörelsebistånd. Medlemmarna i Forum Syd är 176 svenska organisationer som på olika sätt arbetar för global rättvisa och hållbar utveckling.

• att vara en biståndsaktör i syd och öst. Vi samarbetar med organisationer på plats och ingår i internationella nätverk. Vi bedriver utvecklingsprogram tillsammans med organisationer i samarbetsländer.

Det som förenar Forum Syds medlemmar är övertygelsen om alla människors lika, absoluta och okränkbara värde, samt att det civila samhället och människors frivilliga organisering kan bidra till global rättvisa, hållbar utveckling och minskad fattigdom i världen.

• att på uppdrag av Sida förmedla och kvalitetssäkra bidrag till organisationer som bedriver utvecklingssamarbete och till organisationer som informerar om globala frågor i Sverige. Varje år förmedlar Forum Syd ungefär 150 miljoner kronor till drygt 150 organisationer.

Forum Syds verksamhet syftar till att –stödja människor som lever i fattigdom, i deras organisering och möjligheter att hävda sina mänskliga rättigheter samt delta i de beslut som påverkar deras livssituation. Forum Syds vision – är en rättvis värld utan fattigdom. En värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, som genomsyras av demokratiska värden och ideal och som har ett hållbart resursutnyttjande.

Uppdrag/verksamhet Forum Syds uppdrag är • att bilda opinion i frågor som är viktiga för fattigdomsbekämpning. Det gör vi gemensamt med andra organisationer. Vi för debatt, uppvaktar makthavare och bevakar och påverkar frågor som beslutas på nationell och internationell nivå.

14

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

• att utveckla kapacitet hos organisationer och andra med intresse för utvecklingsfrågor för att biståndet ska bli bättre och organisationernas informationsarbete få större genomslag. Vi ordnar kurser, erfarenhetsutbyten och nätverksträffar både i Sverige och i länder i syd och öst. Vårt arbete är rättighetsbaserat. Det innebär att utmana diskriminerande normer och maktstrukturer som hindrar människor från att ha inflytande över samhällsutvecklingen och bestämma över sitt eget liv. Rättighetsbaserat arbete bidrar till att åstadkomma varaktiga strukturella förändringar i samhället. Forum Syd sätter fokus på statens ansvar att garantera medborgarnas mänskliga rättigheter. Vi utvecklar partnerskap med aktörer i syd och öst. Forum Syd strävar efter ett så jämbördigt samarbete som möjligt. Partnerskapet kännetecknas av ömsesidigt ansvarstagande och förutsätter att det finns gemensam värdegrund och gemensamma intressen.


Styrning och ledning

Huvudkontor

Forum Syds högsta beslutande organ är årsmötet, där varje medlemsorganisation har en röst. Årsmötet väljer ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Ordförande, styrelsemedlemmar och revisorer nomineras av medlemsorganisationerna.

I medeltal var under 2011 – omräknat i heltidstjänster – 54 (52) personer anställda av Forum Syd i Sverige. Av de anställda i Sverige var 22 (22) % män och 78 (78) % kvinnor.

Styrning och ledning av Forum Syds verksamhet utgår från de ramar som årsmötet beslutar om i verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Styrelsen gör preciseringar och prioriteringar utifrån godkända planer och i relation till de resurser som Forum Syd beviljats. Organisationens löpande verksamhet leds av en generalsekreterare. Forum Syds huvudkontor ligger i Stockholm. Forum Syd har därutöver regionkontor i Sydostasien, Afrika och Europa. Regionkontorens placering är Phnom Penh, Nairobi och Belgrad. Forum Syd har dessutom programkontor i Colombia, Guatemala, Tanzania, Belarus och Kosovo.

Medlemsorganisationer På årsmötet 2011 invaldes 6 (8) nya medlemmar. Antalet medlemmar som begärde utträde var 11 (12) stycken. Ytterligare 1 (1) medlem uteslöts på grund av att medlemsavgift ej erlagts. Observatörsstatus gavs till 5 (6) organisationer för att i enlighet med stadgarna kunna väljas in som medlemmar på årsmötet 2012. Antalet medlemsorganisationer uppgick efter årsmötet till 176 (183) stycken. Medlemsorganisationerna representerar en bred sektor av svenska organisationer som arbetar med globalt utvecklingssamarbete och informations- och opinionsarbete i Sverige kring utvecklingsfrågor.

Medlemsmöten Ordinarie årsmöte ägde rum 21 maj 2011. Årsmötet fastställde styrelsens och generalsekreterarens årsredovisning 2010 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet 2010 gav styrelsen i uppdrag att se över och revidera Forum Syds långsiktiga styrdokument. Som ett led i detta arbete ägnades en del av årsmötet 2011 till diskussion kring ett nytt idéprogram. På valberedningens förslag valdes Bodil Ceballos till ordförande. Medlemsmöte hölls den 26 november för att diskutera Forum Syds nya idéprogram och delar av förslag på övergripande verksamhetsplan för 2013, med sikte mot 2016.

Styrelsen Styrelsen har haft 9 (9) protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott (AU) som under året har haft 10 (11) protokollförda möten. Under 2011 har ordförande inte arvoderats. Styrelseledamöter/suppleanter har dock haft möjlighet att för deltagande vid möten begära ersättning för förlorad arbetsinkomst. En styrelseledamot har avsagt sig sina uppdrag under mandatperioden. Följaktligen har en av årsmötet vald suppleant trätt in som ordinarie styrelseledamot. Ledamöter i styrelse och arbetsutskott avsätter egen tid för sina förtroendeuppdrag inom Forum Syd. Deras frivilliga arbete utgörs av många timmars inläsnings- och förberedelsetid utöver själva mötena.

Regionkontor Ansvariga vid regionkontoren är regionchefer. Dessa anställs på tvåårskontrakt av Forum Syd i Sverige och är direkt underställda chefen för internationella programenheten. Regionchef är verksamhetspersonal- och utvecklingsansvarig samt har ekonomiskt ansvar för verksamheten och organisationen i respektive regionen. All personal vid regionkontoren utgörs av lokalt anställd personal.

Forum Syds personal (medelantal anställda) Anställda Sverige

2007

2008

2009

2010

2011

66

66

64

52

54

Anställda utomlands

118

59

51

42

52

Totalt

184

125

115

94

106

Väsentliga händelser 2011 Intern styrning och kontroll Processen med att se över Forum Syds olika styrdokument, som påbörjades under hösten 2010, har fortsatt under 2011. Årsmötet 2012 kommer att ta ställning till ett nytt långsiktigt idéprogram. Under 2011 har arbetet med systematisk intern styrning och kontroll stärkts ytterligare och en riskhanteringsprocess har implementerats på organisationsövergripande nivå. Arbetet har förstärkts genom en ny verksamhetscontroller och förändrade arbetsuppgifter för finansiell controller. Ett gemensamt arbetsverktyg för att identifiera, värdera och hantera risker för att vi inte ska uppnå våra mål har börjat implementeras under året. Projektstödsenheten har förstärkts med en ny kvalitetscontroller som tillsammans med finansiell projektstödscontroller fokuserar på kvalitetssäkring av berednings- och rapporteringsprocessen inom uppdraget med projektstödsförmedling. Styrelsen och kansliorganisationens ledningsgrupp har under året utvecklat sina arbetsformer mot att ta en tydligare strategisk styrning respektive ledning av hela organisationen. Organisationens styrdokument har uppdaterats och kommunicerats på ett ändamålsenligt sätt. Det finns nu tydliga upphandlingsrutiner och rutin för hantering vid korruptionsmisstankar. Ett nytt system för verksamhetsplanering har startats. Det har i viss utsträckning använts för verksamhetsplanering för 2013 och kommer att vara helt implementerat inför verksamhetsplanering 2014 – 16.

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

15


Kvalitetskod för insamlingsorganisationer Forum Syd är sedan maj 2011 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), en gemensam branschorganisation för svenska insamlingsorganisationer. FRII har utarbetat en kvalitetskod för etisk och professionell insamling. Forum Syd arbetar för att ha transparenta administrativa system och dokumenterade policys. Forum Syd har beslutat att upprätta en komplett kodrapport för 2012.

Systemrevision På Sidas uppdrag utfördes under hösten 2011 en systemrevision av Forum Syd, med fokus på det vidareförmedlande uppdraget. I utkastet till rapport konstateras att Forum Syds system och processer förbättrats avsevärt under de senaste åren. Forum Syd uppmanas att fortsätta förbättringsarbetet så att allt implementeras fullt ut. Många av rekommendationerna handlar om att förbättra kvaliteten i bedömningar av ansökningar och i resultatrapportering. Forum Syd ser positivt på förbättringsförslagen och har redan startat flera av de processer som föreslås. Utvärderarna betonar att ansvarsfördelningen mellan Sida och Forum Syd behöver tydliggöras.

Internationella programverksamheten Två nya internationella utvecklingsprogram fick finansiering och startade under året. Forum Syd startade ett program med inriktning kring jordägarfrågan i Colombia och ett med inriktning mot mänskliga rättigheter i Belarus. Forum Syd bedrev under 2011 sammanlagt 9 internationella utvecklingsprogram i Tanzania, Kenya, Kosovo, Belarus, Kambodja, Colombia och Guatemala. Miljö- och klimatfrågor ur ett rättighetsperspektiv får en allt större betydelse i programmen. Under året har det påbörjats en översyn av hur internationella programenheten på huvudkontoret och regionkontoren ska organiseras för att bli mer kostnadseffektiv. Verksamheten har stort fokus på att öka intäkterna och bredda antalet finansiärer.

Beviljade bidrag till informationsarbete och praktikantverksamhet

och resultatrapportering. Enheten lades under året direkt under generalsekreteraren och kallas GS-stab. För att stärka arbetet med kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll samt resultatuppföljning av vidareförmedlingen av bidrag till svenska organisationer förstärktes och omorganiserades ledningen av Projektstödsenheten så att det nu finns en biträdande chef och en kvalitetscontroller. I slutet av året beslutades att under 2012 fasa ut den regionala nivån inom internationella programverksamheten och ersätta regionkontor och regionchefer med landkontor och landchef i de länder där Forum Syd har program.

Finansiering Forum Syds verksamhet finansieras genom anslag från Sida, EU, försäljning, insamling och medlemsavgifter från våra medlemmar. Forum Syd innehar ett 90-konto (Plusgiro 90 01 44-7) till vilket gåvor från enskilda givare inkommer.

Resultat och ställning Under 2011 uppgick Forum Syds intäkter exklusive finansiella poster till 264,9 mkr (263,3 mkr) vilket är en liten ökning med 1,6 mkr eller 0,6 % jämfört med föregående år. Bidrag från Sida uppgick till 257,1 mkr (259,1 mkr) och utgör den väsentligaste andelen av intäkterna, totalt 97,1% (98,4%). Rambidrag från CIVSAM utgjorde den största delen av intäkterna från Sida med 194,7 mkr (204,6 mkr). Detta är en minskning med 9,9 mkr eller 4,8 % jämfört med föregående år. Övriga Sida bidrag uppgick till 62,3 mkr (54,5 mkr) vilket är en ökning med 7,9 mkr eller 14,4 %. Andra bidrag har ökat från 2 mkr till 6,1 mkr.

Intäkter 2007-2011 (mkr) 2007

2008

2009

2010

2011

208,7

224,7

253,4

204,6

194,7

Bidrag andra enheter Sida

62,1

46,5

51,9

54,5

62,3

Bidrag Sida CIVSAM Bidrag andra myndigheter

8,6

7,9

6,4

2,0

6,1

Sida CIVSAM beviljade Forum Syd stöd till informationsverksamhet i Sverige för 2011 -12, för tre delverksamheter. Två av dessa program, Globalportalen och Globala utvecklingsfrågor implementeras av Forum Syd. Dessutom har Forum Syd en vidareförmedlande funktion av informationsbidrag till svenska organisationer.

Bidrag samverkande org.

1,7

0,2

0,1

0,2

0,1

Medlemsavgifter

0,3

0,3

0,6

0,5

0,5

Gåvor

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

Försäljning tjänster o skrifter

0,5

0,4

0,7

0,5

0,5

Övriga intäkter

1,1

2,2

1,7

0,9

0,5

Projektstödsenheten kan nu bevilja medel till sökande organisationers praktikantsverksamhet. Den nya bidragsformen möjliggörs genom bidrag från Internationella programkontoret.

Summa

283,3

282,3

314,9 263,3

264,9

Organisationsförändringar För att stärka och effektivisera arbetet på huvudkontoret med opinionsbildning, samt metod och kapacitetsutveckling slogs Enheten för Globala utvecklingsfrågor, Kommunikationsenheten och Enheten för Metod och kompetensutveckling samman. Namnet på den nya enheten är Kommunikation och policyenheten. För att förstärka arbetet med intern styrning och kontroll, övergripande planering och uppföljning förstärktes Planeringsenheten med en controller och en handläggare med ansvar för planering

16

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

De totala kostnaderna före finansiella poster uppgick till 265,7 mkr (262,4 mkr). Av detta avsåg 259,0 mkr (256,0 mkr) ändamålskostnader varav största delen, 59,5 % (64 %) var bidrag till andra enskilda organisationer i Sverige. Totalt under 2011 har 153,8 mkr (164,4 mkr) utbetalats till 232 (205) utvecklings- och informationsprojekt som beviljats till 153 (131) svenska organisationer. Totalt var 71(71) av organisationerna motsvarande 46 % (54 %) medlemmar i Forum Syd. De administrativa kostnaderna uppgick till 6,6 mkr (6,3 mkr) vilket utgör 2,5 % (2,4 %) av de totala kostnaderna.


Programverksamheten i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa uppgick till 65,7 mkr (54,6 mkr) eller 25,4 % (21,3 %) av ändamålskostnaderna.

Disposition av årets resultat Årets resultat visar ett underskott på 0,5 mkr (+0,9 mkr). Efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel på 0,7 mkr (-0,7 mkr), ökar resultatet till 0,3 mkr (0,2 mkr) och det fria egna kapitalet till 2,3 mkr (2,1 mkr). Ändamålsbestämda medel uppgår efter årets förändring till 13,1 mkr (14 mkr).

Resultaträkning Belopp i tkr

Not

2011

2010

Medlemsavgifter

1

460

529

Insamlade medel

1

90

79

Sidabidrag

2

257 061

259 133

Andra bidrag

3

6 084

2 010

Övriga intäkter

4

1 240

1 564

264 935

263 315

-259 008

-255 927

-56

-133

-6 596

-6 337

-265 660

-262 397

-725

918

256

37

-5

-9

Summa resultat finansiella poster

251

28

Resultat efter finansiella poster

-474

946

Årets resultat

-474

946

-474

946

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

797

5

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året

-55

-706

Kvarstår belopp för året/förändring balanserat kapital

268

245

Summa intäkter Ändamålskostnader

5

Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa kostnader

6

Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter

Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

17


Balansräkning Belopp i tkr

Kassaflödesanalys Not

2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

2011

2010

-474

946

1 274

941

-542

-1 493

38

-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

296

363

Ökning/minskning av fordringar

-283

479

Ökning/minskning av skulder

19 833

4 144

Kassaflöde från den löpande verksamheten

19 846

4 986

1

0

-947

-28

36

226

-910

198

Årets kassaflöde

18 936

5 184

Likvida medel vid årets början

67 820

61 322

352

1 314

87 108

67 820

256

37

-5

-9

-352

-1 314

-36

-179

Omdisponering av administrationsreserv till skuld

-154

0

Summa justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

-1 493

Den löpande verksamheten

Anläggningstillgångar

Resultat efter finansnetto

Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram

Belopp i tkr

Avskrivningar 7

237

524

Inventarier

8

451

491

Arbete på förhyrd fastighet

9

0

0

451

491

20

22

708

1 037

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

1 094

863

991

1 097

3 702

3 542

5 787

5 502

Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kortfristig placering

12 000

1000

Kassa och bank

75 108

66 820

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

92 895

73 322

SUMMA TILLGÅNGAR

93 603

74 359

Kassaflöde från investeringsverksamheten

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

11

Ändamålsbestämda medel Balanserade överskott Årets resultat Summa Eget kapital

13 084

13 979

2 079

1 834

268

245

15 431

16 058

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder

1 563

Skatteskulder

938

50

12

6 984

10 390

2 755

1 327

66 820

45 634

Summa Kortfristiga skulder

78 172

58 301

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

93 603

74 359

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

5 787

5 502

Kortfristig placering

12 000

1000

Kassa och bank

75 108

66 820

Summa omsättningstillgångar

92 895

73 322

SUMMA TILLGÅNGAR

93 603

74 359

Skuld till Sida

12

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

13

Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kursdifferens i likvida medel Avskrivning av försålda materiella anläggningstillgångar


Redovisnings- och värderingsprinciper Forum Syds redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd.

Medlemsavgifter Forum Syds årsmöte fastställer medlemsavgiften för nästkommande år. Redovisade intäkter är fakturerade avgifter för aktuellt år.

Bidrag från Sida och liknande myndigheter Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFNAR 2002:11 om bidrag från offentligrättsliga organ. Det innebär att de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, dvs. att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidrag skuldförs tills dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.

Ändamålskostnader

Redovisning av bidrag Bidrag till enskilda organisationer i Sverige och utomlands kostnadsförs i samband med utbetalning. Avtal om bidrag som löper över flera år är ej upptagna som skulder i balansräkningen. Motsvarande intäkter från finansiär är ej heller upptagna som fordringar.

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betald.

Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av systematiskt över den bedömda livslängden om nyttjandetiden överstiger tre år och anskaffningsvärdet överstiger 20 tkr.

Följande avskrivningstider tillämpas: Balanserade utgifter för programvara Kontorsutrustning Datautrustning Fordon Arbete på förhyrd fastighet

5 år 5 år 3 år 5 år 5 år

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet i de fall opinionsbildning och upplysande verksamhet ligger i själva uppdraget som organisationen har. Exempelvis tematiska kampanjer som organisationen driver.

Kortfristig placering

Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Exempel på sådana kostnader är en organisations utlandskontor. Att observera är att hantering av projekt inom ramen för ändamålet ofta inkluderar kostnader för ansökan om bidrag eftersom bidraget ofta är en förutsättning för att projektet ska genomföras. Därmed hänförs även denna särkostnad för bidragsansökan, som oftast är mycket liten, till ändamålskostnader. Uppföljning och rapportering av såväl själva projektet som till exempelvis en bidragsgivare ingår också här.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden.

Kortfristiga placeringar sker enligt Forum Syds placeringspolicy. Det egna kapitalet kan placeras kortfristigt, upp till ett år, till en bunden ränta.

Kassaflödesanalys

Administrationskostnader Med administrationskostnader avses kostnader för central administration i Sverige (ledning och funktioner för administration, ekonomi, IT, HR och planering) som inte utgör ändamålskostnader, insamlingskostnader eller kostnader för medlemsorganisationen (års- och medlemsmöten).

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

19


Noter

Not 4 Övriga intäkter Belopp i tkr om inget annat anges

Försäljning av tjänster Försäljning av böcker/skrifter Valutakursvinst Bidrag från andra organisationer Övrigt Summa

Not 1 Medlemsavgifter och insamlade medel Medlemsavgift Kr 900 1800 4500 6000 8000 12000 Övrigt Summa

2011 Antal Medlemmar 86 35 18 10 13 8 170

Tkr 77 63 81 60 104 96 -21 460

2010 Antal Medlemmar 84 33 19 12 13 11 172

Tkr 76 59 86 72 104 132 529

2011 2010 Allmänheten 84 80 Företag 6 0 Summa 90 80 Av ovanstående belopp har 84 tkr samlats in via 90-konton år 2011.

2011

2010

Strategisk kommunikation

2 696

2 536

Opinions- o påverkansarbete

2 569

2 300

Kompetens- o metodutveckling

3 981

3 361

1 940

1 631

Program Afrika

11 745

14 450

Program Asien

14 674

10 490

Program Latinamerika

31 320

19 762

7 998

9 927

153 809

164 437

15 190

13 248

Program Europa Bidrag till svenska organisationer Handläggning av bidrag Ledning och Planering Summa

Not 2 Sidabidrag CIVSAM rambidrag syd CIVSAM rambidrag reformsamarbete CIVSAM rambidrag info Övriga Sida bidrag Summa

2011 163 452 9 634 21 625 62 350 257 061

2010 175 563 9 058 20 013 54 499 259 133

Övriga Sida bidrag till egna internationella program Botswana Colombia Europa Kambodja Tanzania Övriga länder Summa

2011 0 27 423 8 700 15 746 9 805 676 62 350

2010 8 681 17 234 10 523 11 402 5 404 1 255 54 499

Not 3 Andra bidrag Svenska myndigheter Utländska myndigheter/ambassader EU-bidrag Summa

20

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

2011 246 2 860 2 978 6 084

2010 84 0 1 926 2 010

2010 335 123 28 161 917 1 564

Not 5 Ändamålskostnader

Gemensamt programarbete

Insamlade medel fördelar sig enligt följande:

2011 379 103 0 98 660 1 240

13 086

13 785

259 008

255 927

Not 6 Antal anställda, löner och sociala kostnader Löner, och andra ersättningar

2011

2010

Styrelse och Generalsekreterare

682

465

Sverige

20 044

18 732

Balkan

654

905

Belarus

114

416

Botswana

0

1 116

Colombia

917

864

Guatemala

330

1 079

Kambodja

2 061

2 054

Kenya

1 697

1 104

603

408

0

691

605

498

Övriga anställda

Kosovo Nicaragua Tanzania Zambia

0

87

Summa

27 707

28 419

Sociala kostnader

10 497

9 328

2 801

2 838

207

35

61

70

(varav pensionskostnader) Av pensionskostnaderna avser generalsekreterare Ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp


Not 6 Forts. Medelantal anställda Sverige Belarus Europa Botswana Colombia Guatemala Kambodja Kenya Kosovo Tanzania Summa

Antal 54 1 2 0 5 2 18 9 5 10 106

2011 Varav män 22% 72% 0% 0% 18% 58% 62% 44% 31% 67% 36%

2010 Antal Varav män 52 22% 0 0% 2 0% 1 100% 4 0% 3 46% 17 64% 5 51% 4 53% 6 64% 94 35%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter Generalsekreterare Övrig ledningsgrupp

2011-12-31 Antal Varav män

2010-12-31 Antal Varav män

9 1 5

22% 0% 0%

9 1 8

22% 0% 13%

Not 7 Dataprogram Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Nyanskaffningar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Planenligt restvärde vid årets slut

2011

2010

1 959 0 0 1 959

2 626 -667 0 1 959

-1 435 0 -287 -1 722 237

-1 710 666 -391 -1 435 524

Not 8 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Planenligt restvärde vid årets slut

2011

2010

6 385 946 -442 6 889

9 685 28 -3 328 6 385

Not 9 Arbete på förhyrd fastighet 2011

2010

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa

0 0 0 0

254 0 -254 0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Planenligt restvärde vid årets slut

0 0 0 0 0

-254 254 0 0 0

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011 0 126 960 1 035 1 581 3 702

Löner och uppdragsarvoden Försäkringar Hyror Bidrag andra organisationer Övriga poster Summa

2010 797 83 217 1 077 1 368 3 542

Not 11 Eget kapital Avsättning tjänste pension Ingående balans 315 Reserveringar 0 Utnyttjande -2 Årets resultat efter fördelning Utgående balans 313

Medel till egeninsats mm

Administrations reserv

Fritt kapital

Totalteget kapital

3 228 55 -347

10 436

2 079

2 936

9 835

16 058 55 -950 268 15 431

-601 268 2 347

Not 12 Skuld till Sida Ram- o programanslag CIVSAM Räntor Volontärreserv Återbetalningar andra organisationer Övriga anslag Summa

2011 0 501 1 437 4 781 265 6 984

2010 682 110 191 5 925 3 482 10 390

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -5 894 443 -987 -6438 451

-8 627 3 283 -550 -5 894 491

2011

2010

Löne- och semesterskuld

958

954

Upplupna sociala avgifter

288

300

Förutbetalda bidrag Sida

57 472

40 563

Förutbetalda bidrag övriga

5 967

1 503

Övriga poster

2 135

2 314

66 820

45 634

Summa

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

21


Stockholm den 20/4 - 2012

Bodil Ceballos Ordförande

Annica Sohlström Generalsekreterare

Monica Erwér

Inga-Lena Fischer

Miriam Granrot

Karin Linvall

Gerardo Lizano

Linda Wallberg

Eva-Maria Rask

Christer Wik

Vår revisionsberättelse har angivits den 20/4 - 2012

Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor

22

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

Fredrik Engström Föreningsrevisor


Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Forum Syd för år 2011. Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisning-en, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåt-gärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i före-ningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärde-ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Till föreningsstämman i Forum Syd org. nr 802400-7620

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för föreningen för år 2011. Styrelsens och generalsekreterarens ansvar Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi till-styrker att medlemmarna fastställer årsredovisningen samt beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfri-het för räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stockholm den 20/4 - 2012

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2011-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsla-gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Fredrik Sjölander Fredrik Engström Auktoriserad revisor Föreningsrevisor

FORUM SYD ÅRSRAPPORT 2011

23


FORUM SYDS MEDLEMSORGANISATIONER A WORLD OF FRIENDS • ADOPTIONSCENTRUM • AFARVÄNNER I SVERIGE • AFRICAN CARE & SCHOOL • AFRIKAGRUPPERNA • AFRIKANSKA LÄKARFÖRBUNDET I SKANDINAVIEN • AFRO-EUROPEISKA RIKSFÖRBUND • AFROSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND • AFS INTERKULTURELL UTBILDNING • AMAZONASFÖRENINGEN I HÄRRYDA • ARKITEKTER UTAN GRÄNSER • ARTISTER FÖR FRED • ATTAC SVERIGE • BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE • BHARAT INDIEN-BISTÅND • BIBLIOTEKSSTÖD TILL CENTRALAMERIKA, FÖRENINGEN • BONDED LABOUR LIBERATION FRONT SWEDEN (BLLF) • BRODERSKAPSRÖRELSEN - SVERIGES KRISTNA SOCIALDEMOKRATER • CARITAS SVERIGE • CENTERKVINNORNA • CENTERPARTIETS INTERNATIONELLA STIFTELSE • CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND • CINEMAFRICA • CIVIS, FÖRENINGEN • CLOWNER UTAN GRÄNSER • COGITO, STIFTELSEN • COLCHAJ NAC LUUM, FÖRENINGEN • COOMPANION ROSLAGEN • DARYEEL ASSOCIATION • DIAKONIA • ECPAT SVERIGE • EDUARDO MADARIAGA, FÖRENINGEN • EMMAUS BJÖRKÅ • EMMAUS STOCKHOLM • ESUL, STIFTELSEN • FAIR TRADE CENTER • FARMACEUTER UTAN GRÄNSER • FIAN, FOOD FIRST INFORMATION AND ACTION NETWORK • FILMCENTRUM SYD • FJÄRDE VÄRLDEN • FRAMTIDSJORDEN • FÄLTBIOLOGERNA • FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA • FÖRENINGEN FÖR REHABILITERING I U-LÄNDER(FRU) • FÖRENINGEN FÖR SUS-KVINNOPROJEKT I BANGLADESH • FÖRENINGEN FÖR UTVECKLINGSFRÅGOR • FÖRENINGEN INTACTS VÄNNER • FÖRENINGEN SOFIA • FÖRENINGEN VÄSTSAHARA • GAMBIAGRUPPERNA • GHANA UNION - STORSTOCKHOLM • GHANA UNION, UMEÅ • GUATEMALANSKA FÖRENINGEN M A ASTURIAS • HAND IN HAND SWEDEN • HIIRAAN REHABILITATION AND DEVELOPMENT ORG • HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL • HORN OF AFRICA DEVELOPMENT ASSOCIATION • INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP • INGENJÖRER OCH NATURVETARE UTAN GRÄNSER • ININCATE • INSAMLING - ZAMBIAS BARN • INTERNATIONELLA ARBETSLAG • INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET • INTERNATIONELLA KVINNOFÖRB FÖR FRED & FRIHET • IOGT-NTO - RÖRELSEN • IRANSK-SVENSKA SOLIDARITETSFÖRENINGEN • ISLAMIC RELIEF • JIDCA • JORDENS VÄNNER • KARAGWE-FÖRENINGEN • KARIBU, FÖRENINGEN • KFUK-KFUM SVERIGE • KIDS FUTURE • KOMAK • KOOPERATION UTAN GRÄNSER • KRISTNA FREDSRÖRELSEN • KURDISTAN SOLIDARITY, FÖRENINGEN • KVINNOR FÖR FRED • KVINNOR I SAMVERKAN • LANDSRÅDET FÖR SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER • LATINA-LATINAMERIKANSKA KOOPERATIONSFÖREN. • LATINAMERIKAGRUPPERNA • LATINAMERIKAKOMMITTÉN I JÖNKÖPING • LIBERIA DUJAR ASSOCIATION - SWEDEN • LIDKÖPING I VÄRLDEN, FÖRENINGEN • LÄKARE I VÄRLDEN • LÄRANDE UTAN GRÄNSER • MUSLIMSKA KVINNORS IDROTTSFÖRENING • NAWAWI HJÄLPFÖRENING • NORDENS BISKOPS-ARNÖ, STIFTELSEN • NORDISK HJÄLP • NORDISKA ARBETSGRUPPEN FÖR INTERNATIONELLA AMNINGSFRÅGOR • ORDFRONT • ORGANISATIONEN FAIR TRADE ÅTERFÖRSÄLJARNA (fd Världsbutikerna för rättvis handel) • PALESTINAGRUPPERNA I SVERIGE • PALMERAS VÄNNER, FÖRENINGEN • PAN ASIA COOPERATION SOCIETY • PEACEQUEST • PEACEQUEST INTERNATIONAL • PEACEWORKS (tidigare IKU) • PERUKOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER • PLAN SVERIGE • PMU-INTERLIFE, PINGSTMISSIONENS UTV SAMARBETE • PRAKTISK SOLIDARITET • RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELLT LIKABERÄTTIGANDE (RFSL) • RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING (RFSU) • RIKSKRIS • RYSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE • RÄDDA BARNEN • SALVADORANSKA RIKSFÖRBUNDET, AMOAR • SAMERÅDET SVENSKA SEKTIONEN • SCHOOLS FOR THE FUTURE • SELF-MANAGEMENT, ORG FÖR NYKOOP. I U-LAND • SENSUS STUDIEFÖRBUND • SERBISKA UNGDOMSFÖRBUNDET • SHIA-SVENSKA HANDIKAPPORG. INT. BISTÅNDSFÖRENING • SILC-SWEDISH INTERNATIONAL LIBERAL CENTER • SOMALI INTELLEKTUELL BANADIR FÖRENING • SOMALIA INTERNATIONAL REHABILITATION CENTER • SOMALILAND NORDIC RELIEF • SOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE • SOS-BARNBYAR • SRI LANKA BARNS VÄNNER, BISTÅNDSFÖRENINGEN • STOCKHOLMS ARMENISKA HJÄLPFÖRENING • STOCKHOLMS FN-FÖRENING • STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET • STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN • STÖDFÖR. FÖR OLOF PALMES BARNSJUKHUS I HANOI • STÖDFÖRENINGEN FÖR MARTASKOLAN I UGANDA • SUDANESISKA FÖRENINGEN I UPPSALA • SURYOYO HJÄLPFONDEN • SVALORNA - INDIEN-BANGLADESH SEKTIONEN •• SVALORNA LATINAMERIKA • SWEDISH LIBERIA COOPERATIVE • SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN • SVENSKA ARALSJÖSÄLLSKAPET • SVENSKA BAHAI-SAMFUNDET • SVENSKA BURMAKOMMITTÉN • SVENSKA FN-FÖRBUNDET • SVENSKA FREDS- & SKILJEDOMSFÖRENINGEN • SVENSKA MOUNT ELGONFÖRENINGEN • SVENSKA PALESTINAKOMMITTÉN • SVENSKA SCOUTFÖRBUNDET • SVENSKA SCOUTRÅDET • SVENSK-ERITREANSKT FORUM FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE • SVENSK-IRAKISKA SOLIDARITETSKOMMITTÉN • SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGEN • SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN • SVENSK-TIBETANSKA SKOL- & KULTURFÖRENINGEN • SVENSK-UKRAINSKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA • SVENSK-ZAMBISKA FÖRENINGEN • SVERIGE NAMIBIA FÖRENINGEN • SVERIGE-DOMINICA VÄNSKAPSFÖRENING • SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND • TOGETHER FOR PROGRESS • TOGO KOMMITTÉN FÖR DEMOKRATINS ÖVERLEVNAD • TOSTAN SVERIGE • TWIGA • UN WOMEN Sverige (Fd UNIFEM) • UNG PIRAT • UNGA ÖRNAR, RIKSFÖRBUNDET • UNICEF SVERIGE • UNITED AFRICA RIKSFÖRBUNDET • VÄNORTSFÖRENINGEN ESKILSTUNA-USANGI • VÄNORTSFÖRENINGEN JÖNKÖPING-BANGLADESH • VÄNORTSFÖRENINGEN SALA-PAO • VÄNORTSFÖRENINGEN STRÄNGNÄS-SIMANJIRO-LOIBOR • VÄNSKAPSFÖRBUNDET SVERIGE-NICARAGUA • VÄNSKAPSFÖRENINGEN SVERIGE-GUINEA BISSAU • VÄNSKAPSFÖRENINGEN SVERIGE-URUGUAY • YARI - IRANSKA UNGDOMSHJÄLPSFÖRENINGEN • YRKESFÖRENINGEN MILJÖ OCH HÄLSA • ZAMBIAN ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE PROJECTS • ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA •

Box 15407 | 104 65 Stockholm | Telefon 08-506 370 00 | Fax 08-506 370 99 | forum.syd@forumsyd.org | www.forumsyd.org Stöd Forum Syds arbete för demokratiutveckling i världen Plusgiro gåvokonto 90 01 44-7

Forum Syd Årsrapport 2011  

Forum Syd Årsrapport 2011

Forum Syd Årsrapport 2011  

Forum Syd Årsrapport 2011

Advertisement