Vītolu fonda ziņas OKTOBRĪ/2021

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS OKTOBRĪ 2021 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTAS STIPENDIJAS SADARBĪBU TURPINA IN MEMORIAM STIPENDIJU KONKURSI SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

"Kad izdzirdēju, ka ieguvu stipendiju, sāku raudāt no prieka... " tā savā iepazīšanās vēstulē ziedotājam raksta kāda no stipendiātēm. Katrs raudājis no sāpēm, bet vai esat no prieka? Tās asaras betonu grauzušas, tās asaras vēl nav par rītdienu, bet par skumjo vakardienu. Cik daudz asaru studiju laikā izaug par smaidiem, cik daudzi smaidi reiz kļūst par smiekliem. To ceļu jau aizmirst nevar, vienalga zvirgzdi kurpēs spiež, kaut sen zem kājām gluds, tomēr cik brīnišķīgi, kad saviem bērniem jau gluži citāds iesākums, kad bezbēdīga bērnība pāraug laimīgā jaunībā! Un tad kādā klusā pēcpusdienā, mācot dēlam krāsot žogu tikko nopirktās mājas pagalmā, tu jautā pats sev: vai viss varēja būt citādi? Varēja, bet, pateicoties kāda ticībai, nebija, jo ar to vienu asaru daudz vairāk tika atdarīts, jo stipendiju piešķirt var tikai vienreiz, bet to saņemt visu dzīvi, jo stipendiju var piešķirt tikai vienam, bet to saņem daudzi!

DIBINĀTAS STIPENDIJAS IN MEMORIAM BENITAS DAUDES (ODIŅAS) STIPENDIJA Dibināta stipendija dejotājas Benitas Daudes piemiņai, kura mūžībā aizgāja šā gada 7. oktobrī. Gaišā piemiņā par mammas mīlestību un saskaņā ar viņas vēlēšanos dēli nodibinājuši stipendiju, kas pēc Benitas ieceres ir novēlēta talantīgam jaunietim, kas studēs dejas, mūzikas vai glezniecības mākslu. Paldies Nilam, Mikam, Ivaram un Reinim Odiņiem par stipendijas dibināšanu un visiem, kuri, atvadoties no Benitas, ziedoja stipendijai! DAUGAVAS VANAGU ADELAIDES NODAĻAS BIEDRES GENOVEFAS JANMEIJAS 100 GADU JUBILEJAS DĀVANU STIPENDIJA 25. septembrī Daugavas Vanagu namā Adelaidē 100. dzimšanas dienu svinēja sabiedriskā aktīviste Genovefa Janmeija. Genovefa aktīvi iesaistījusies trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē. Genovefa dziedājusi koros, kā soliste un dažādos ansambļos. Nododot svētku sajūtu, Genovefa dibinājusi stipendiju, kas vēlēta Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālas studiju programmas studentam no Latgales. Paldies Genovefai un visiem, kas, sveicot jubilāri, ziedojuši stipendijai! Paldies Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai par rūpēm un atbalstu!


SADARBĪBU TURPINA AS "CITADELE BANKA"

AS " KPMG BALTICS"

JĀNIS VILGERTS

KĀRLIS VASARĀJS

NORA MIČULE

SANDRA KALNIETE

JĀNIS MAŽEIKS

IN MEMORIAM "Rasmas Dinbergas mūžs bijis klusas laimes svētīts, dodot tas kļuvis pilnāks un daloties bagātāks. Kā skaistas cilvēcības un dziļas izpratnes piepildīts mežrozīšu krūms, kas ziedējis par prieku sev un citiem, daloties vislielākajā bagātībā, kas katram dota – savā mīlestībā."

RASMA DINBERGA

1928.02.23. - 2021.10.05

ATVADU VĀRDI->

STIPENDIJU KONKURSI PASNIEGTAS BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA STIPENDIJAS MEDICĪNĀ

PASNIEGTAS ELFRĪDAS UN JĀŅA RUTKU FONDA STIPENDIJAS

6.oktobrī, svinīgi atklājot RSU auditoriju, kas nosaukta mecenāta Borisa Tetereva vārdā, vienlaikus tika pasniegtas stipendijas arī tiem piecpadsmit RSU Medicīnas, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības, kā arī Zobārstniecības fakultātes studentiem, kuriem šogad ir tas gods sevi saukt par Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiātiem medicīnā. Paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam!

Oktobrī Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdes priekšsēdis Māris Slokenbergs pasniedzis stipendijas šī gada stipendiātēm: Sofijai Novickai (Vides zinātņu bakalaura programmas 3.kurss) un Montai Siliņai (Ģeogrāfijas programmas maģistrantūras 2.kurss). Paldies Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdei, īpaši priekšsēdim Mārim Slokenbergam par sadarbību!

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI OKTOBRĪ ZIEDOTĀJA LALITA MUIŽNIECE TREIJU ĢIMENE TIKĀS AR STIPENDIĀTIEM TIKĀS AR STIPENDIĀTI

5.oktobrī ziedotāja Lalita Muižniece tikās ar Valža Muižnieka piemiņas stipendijas saņēmēju Paulu Kļaviņu, kura šobrīd studē LU baltu filoloģijas programmas 3.kursā. Mīļš paldies Lalitai Muižniecei par satikšanos!

Jauniešus uz tikšanos bija aicinājusi Treiju ģimene, kura stipendiju dibināja vasarā. Artura Treija piemiņas fonda stipendiju šogad saņem trīs jaunieši: Samanta Adlere, Ieva Jansona un Lauris Lapsa. Sirsnīgs paldies Treiju ģimenei par iedvesmojošo un vērtīgo tikšanos!

ZIEDOTĀJA DAINA BĪRIŅA TIKĀS AR STIPENDIĀTIEM

Uz tikšanos restorānā “Martinelli” stipendiātus bija aicinājusi ziedotāja Daina Bīriņa, kura stipendiju dibināja šī gada martā. Dainas Bīriņas atbalstu 2021./ 2022. studiju gadā saņem: Ainārs Kiserovskis ( JVLMA, Kora diriģēšanas programma) un Karīna Kolendo (LKA, Kultūras un mākslas studiju programma). Paldies Dainai Bīriņa par tikšanos!


LEPOJAMIES!

Roberts Rumba Kristiāns Meidrops Kristiāns Meidrops (Jura Gravas piemiņas stipendija 2009.-2014. un Prof. Jāņa Gablika piemiņas stipendija 2015.-2017.) un Roberts Rumba (Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Lekseru piemiņas stipendija 2019.) pārstāvēja ārstu komandu, kura veica Latvijā unikālu asinsrites operāciju.

Kristīne Irtiševa (Jāņa un Natālijas Neiburgu stipendija 2013.-2016. un Emīlijas Krūss piemiņas stipendija 2016.-2017.) ieguvusi apbalvojumu «RTU Gada studenta balva valorizācijā».

Jana Vecstaudža (Zvejnieku ģimenes stipendija 2008.-2012.) ieguvusi apbalvojumu «RTU Gada jaunā zinātniece 2021».

ZIEDOJUMI

NORA MIČULE, CĒSU PILS ĢILDES FONDS, JĀNIS VILGERTS, JĀNIS MAŽEIKS, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, SANDRA KALNIETE, LALITA MUIŽNIECE, AS "KPMG BALTICS", BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS, KĀRLIS VASARĀJS, KANBERAS LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE, AS "CITADELE BANKA", RĪGAS BIZNESA SKOLAS ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA, GENOVEFA JANMEIJA IN MEMORIAM BENITAS DAUDES (ODIŅAS) PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI NILS ODIŅŠ, IVARS ODIŅŠ, MIKS ODIŅŠ, REINIS ODIŅŠ, PILAR CANO DE GARDOQUI, LAINE ZUNTE, REIŅA ODIŅA KURSABIEDRI, SOLVITA METENE, NYHOLM AINO, POĻINA TAMUŽA, MĀRA SKUDRĪTE, LĪGA FJODOROVA, EBISAWA YUKA, SANDRA DREIMANE, TATJANA ESPINELE, ARTJOMS BORCOVS, IVETA ADOVIČA, PETLIZA AURELIA, TORNELING CHARLOTTA, AGNESE ZVIEDRE, EVITA ROMĀNOVA, GUN VON KRUSENSTJERNA, DACE TAURIŅA, SOLVITA HARBACEVIČA, INGA IGNATE, PIKI PAIVI, ĢINTS IGNĀTS, ANDRIS EĢĪTIS, UDO BOLENDER, DAIGA LEJIŅA, GUNITA VILMANE, LZE ALEKSANDROVIČA, ELĪNA JANIČENKO, ORFANOS THEODOROS, LILJANA SAVIC, DACE GULĪTE, RAFKATS SATDANOVS, MIDHADS UN FANIJA SATDANOVI, IEVA GULBE, MOES ANNE ELISABETH LATVIJAS ZONTA KLUBU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI ANDA BRINKMANE PĒTERA BOLŠAITIS PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI STUDENŠU KORPORĀCIJAS "VARAVĪKSNE" FILISTRU BIEDRĪBA, JĀNIS UN DAINA LUCI, STUDENTU KORPORĀCIJAS "FRATERNITAS LETTICA" FILISTRU BIEDRĪBA EDVĪNA SAMUĻA PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI VIESTURS NEIMANIS DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI IEVA EVERTE*, MĀRA CEPĪTE, BAIBA BĀRTULE*, AINĀRS KNOKS*, INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, SIA "TECHHELP", KRISTĪNE ĀBELNIECE*, SOLVITA RUBEZE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS* UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS EUR

1 012 922 EUR MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

1,250,000 1,000,000 750,000 500,000 250,000

37 318 EUR

+30 965 EUR

+73 817 EUR

+65 469 EUR

+106 852 EUR

+263 136 EUR +114 202 EUR

+180 774 EUR

+104 066 EUR

+36 186 EUR

26022856

info@vitolufonds.lv

O KT O BR Ī

SE PT EM BR Ī

AU G U ST Ā

JŪ LI JĀ

JŪ N IJĀ

M AI JĀ

AP RĪ LĪ

M AR TĀ

FE BR U ĀR Ī

JA N VĀ RĪ

0

www.vitolufonds.lv


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.