Page 1

Ontmoeten & verbinden

Jaarverslag 2017

“Ik heb mijn leven weer op de rails”

“Het contact met een kwetsbaar iemand verrijkt mijn beeld op de wereld” “Na een gesprek met de mantelzorgconsulent had ik weer even lucht”

“Dit is een hele goede manier voor mij om onder de mensen te komen”


Voorwoord

“Ontmoeten en verbinden. Dáár hebben we het afgelopen jaar vooral op ingezet” In de verhalen in dit jaarverslag kunt u lezen over vele ontmoetingen en verbindingen, over wat we voor

elkaar kunnen betekenen, wat het betekent om een klein steuntje te krijgen, hoe je zelf of als organisatie van betekenis kunt zijn, hoe je je leven een positieve wending kunt geven. Ook kunt u lezen over Agium en KUBO, fantastische bedrijven die ons werk met geld of personele inzet ondersteunen. Met alleen

subsidies kunnen we ons werk niet doen, we zijn dan ook heel blij met de ondersteuning van deze en alle andere bedrijven en organisaties.

O

nder de paraplu van Vitis zijn

steeds meer maatschappelijke betrokken. Op heel

vele activiteiten en diensten

veel verschillende manieren heeft Vitis ontmoetingen

uitgevoerd, waardoor mensen

en verbindingen tot stand gebracht en heeft

elkaar hebben kunnen

daarmee direct of indirect een rol in de dagelijkse

ontmoeten of elkaar hebben

omgeving van mensen.

kunnen helpen.

Daarmee vormt dit jaarverslag niet alleen het

Maar liefst 85 procent van de inwoners van

jaarverslag van Vitis, maar een weerslag van de

Westland en Hoek van Holland kent Vitis. En de helft

vitale samenleving die we met elkaar vormen.

van de mensen heeft wel eens met Vitis te maken gehad.

Sylvia Vollebregt, directeur-bestuurder

In veel gevallen is dat met één van de 1.200 vrijwilligers geweest. Steeds meer wordt het eigenlijke werk door hen gedaan en zijn de medewerkers ondersteunend. Naast eigen activiteiten biedt Vitis ondersteuning om de activiteiten van andere organisaties mogelijk te maken. Vrijwilligers bij andere organisaties hebben hun werk via Vitis gevonden. Bestuurders hebben via Vitis cursus of advies gehad. Bedrijven zijn

Colofon Drukwerk, ontwerp & vormgeving: Upscore Indrukmakers Fotografie: Thierry Schut en Gerard Vellekoop. Beeld cover: Vrijwilligster Petra en nieuwkomer Ahmed schudden elkaar de hand op het Buurt Informatiepunt in Heenweg. Een speciale dank gaat uit naar al onze vrijwillige fotografen die aan dit jaarverslag mee hebben gewerkt waaronder: Charles Jungschläger, Joke van den Houten en Menno ’t Hart. Redactie: Lisette Eindhoven en communicatie-afdeling Vitis Welzijn Voor vragen over dit jaarverslag neemt u contact op met onze Communicatie-afdeling via: redactie@vitiswelzijn.nl. 2|

jaarverslag 2017


Inhoudsopgave

10 15 17 30 37

4

Januari

5

Overhandiging eerste levensboeken

6-7

Westlandse Maatjes

8

Februari

9

Stakeholdersbijeenkomst Vitis Welzijn

10 - 11

Mantelzorg

12

Maart

13

NLdoet

14 - 15

Buurtrestaurant Bij Mekaar

16

April

17

Val op, Val af

18 - 19

Jongerenwerk

20

Mei

21

Nieuwe Plusbus

22 - 23

Sociaal makelaars

24

Juni

25

Buurtbemiddeling Westland van start

26 - 27

Vrijwillige Inzet

28

Juli & augustus

29

College on Tour aan De Dijk

30 - 31

Integratie

32

September

33

WestlandOntmoet van start

34 - 35

Hoek van Holland

36

Oktober

37

Beursvloer Westland

38 - 39

Tafeltje Dekje

40

November

41

Zangproject ‘Ja Zuster, Nee Zuster’

42 - 43

Buurt Informatiepunt

44

December

45

Voor Westland

46 - 47

Welzijnsadviseurs

48 - 49

Nulmeting

50 - 51

Vrijwilligersraad

52 - 55

Feiten & cijfers

56

Adressen


JANUARI Dinsdag

3

Vrijwilligers van Vitis Welzijn hebben maandenlang aandachtig geluisterd naar de levensverhalen van een aantal senioren uit Westland.

Donderdag

19

De levensverhalen, aangevuld

De vrijwilligers van Vitis Welzijn die wekelijks actief zijn tijdens de Open Eettafels hebben de workshop ‘tips & trucs’ gevolgd van Erik Rijnders, kookdocent aan het Flora Lentiz College.

met foto’s en andere memorabilia, komen terug in

Tijdens deze workshop kwamen onderwerpen zoals

een levensboek waar de geïnterviewde personen

hygiëne, veiligheid in de keuken, snij- en kooktech-

ontzettend blij mee waren!

nieken uitgebreid aan bod.

Zaterdag

7

Zo’n dertig vrijwilligers van de Plusbus zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd voor hun tienjarig jubileum en kregen een oorkonde en een

Woensdag

25

bos bloemen uitgereikt. Sinds

Er kan beter mét dan over je worden gepraat! Met een groep van 25 jongeren uit ’s-Gravenzande werd gesproken over wat wel én wat niet mag in een openbare

de start van de Plusbus, exact tien jaar geleden, zijn

ruimte. Jongerenwerkers van Vitis, wijkagenten,

zij al actief als vrijwilliger.

een Buitengewoon Opsporingsambtenaar en een beleidsadviseur van de gemeente waren hierbij aanwezig.

Dinsdag

10

Samen met een team van sportaanbieders en diëtisten zijn 32 Westlandse jongeren, in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, de uitdaging aangegaan tijdens Val op, Val

af. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben de jongeren en hun ouders kennisgemaakt met hun team en begeleiders.

Woensdag

11

Ook dit jaar organiseerden we een vrijwilligersmarkt voor mensen die graag vrijwillig iets voor een ander willen doen. Dit keer in Wateringen. Het was een groot succes: zo’n

zestig enthousiaste bezoekers, van jong tot oud, zijn gekoppeld aan een leuke vrijwilligersvacature. 4|

jaarverslag 2017

Geslaagde workshop vrijwilligers Open Eettafel


Overhandiging eerste levensboeken

Tiny Helderman krijgt haar levensboek van welzijnsadviseur Lilian Kemp en vrijwilliger Tonny Arkenbout uitgereikt

Begin januari hebben mevrouw Tiny Helderman (92 jaar) uit Wateringen en mevrouw Sjaan Oosterveer (95 jaar) uit Monster hun levensboek overhandigd gekregen.

B

eide boeken staan vol met

Oosterveer door Harm Hummel, beiden vrijwilliger

herinneringen uit de Tweede

bij Vitis Welzijn. Maandenlang hebben zij aandachtig

Wereldoorlog, gemaakte reizen en

geluisterd naar de levensverhalen van beide dames

andere unieke belevenissen. Het

en daar is het boek een tastbaar resultaat van

uitbrengen van een levensboek

geworden. Naast boeiende verhalen, komen ook

is een initiatief van Vitis Welzijn.

foto’s en andere memorabilia in het boek terug. Voor

Dankzij een sponsorbijdrage is het mogelijk om

ouderen die niet mobiel zijn of niet graag deelnemen

senioren in Westland de mogelijkheid te bieden

aan een groep, is dit een mooie manier om met

om met behulp van een vrijwilliger een levensboek

iemand anders in contact te komen.

te schrijven. “Het ophalen van herinneringen biedt ouderen de mogelijkheid om betekenis te geven aan

Er vindt een overdracht plaats van levenservaringen

het verleden. Voor veel senioren blijkt dit een goede

en vaak is het een gezellig contact voor zowel de

sociale dagbesteding én een waardevolle ervaring

senior als de vrijwilliger. De koppeling tussen de

te zijn; voor hun naasten een mooie en blijvende

vrijwilliger en de senior is belangrijk voor het succes

herinnering” aldus Lilian Kemp, welzijnsadviseur bij

van het boek. Vooraf maakt de vrijwilliger kennis met

Vitis Welzijn.

de senior en blijkt of er een klik is. Na de koppeling

Tastbaar resultaat

komt de vrijwilliger op een vooraf afgesproken dagdeel per week, voor een periode van enkele

Het boek van mevrouw Helderman is geschreven

maanden, op bezoek en luistert aandachtig naar het

door Tonny Arkenbout en het boek van mevrouw

levensverhaal.

Een boek vol herinneringen jaarverslag 2017

|5


“Het contact met een kwetsbaar iemand verrijkt mijn beeld op de wereld” Eenzaamheid. Je ziet het vaak niet, maar het is er wel. Vitis Welzijn helpt bij de bestrijding van

eenzaamheid door onder andere activiteiten te organiseren in de wijkcentra en door het aanbieden van vrijwilligersvacatures. Yvonne Wiersma is vrijwilliger bij het project Westlandse Maatjes dat is bedoeld

om kwetsbare mensen met een GGZ-achtergrond, die zich vaak onzeker of eenzaam voelen, een handje te helpen.

T

oen we in 2017 terugkwamen

Opbouwen

na negen jaar Florida, kwam het

Vanwege drie pubers in huis en een komende

idee van vrijwilligerswerk weer

nieuwbouw, heeft Yvonne ervoor gekozen om het

opborrelen,” vertelt Yvonne

vrijwilligerswerk voorzichtig op te bouwen. “Ik wil

Wiersma. In de media, zoals op

niet te veel tegelijk oppakken om erachter te komen

tv en in de krant, zag ze dat veel

dat het te veel was. Nu kan ik altijd nog uitbreiden.”

mensen in de hectiek van de huidige samenleving

Vandaar ook dat ze mevrouw Verdegaal voorlopig

best alleen en eenzaam zijn. “Er is een tekort aan

eens in de twee weken een ochtend bij haar thuis

mensen die even een uurtje tijd aan een ander willen

opzoekt. “Veel mensen uit haar omgeving zijn

besteden en dat vind ik schrijnend.”

weggevallen en ze vindt het heerlijk om koffie voor

Voor beiden gezellig Yvonne is gekoppeld aan mevrouw Verdegaal*, een kranige 89-jarige die nog zelfstandig woont. “Ik vind

me te zetten en wat lekkers te serveren. We zitten schuin tegenover elkaar, zodat we goed contact kunnen hebben.”

het geen offer om haar te bezoeken,” zegt Yvonne.

Schor

“Het is voor ons beiden gezellig.” Als je mevrouw

“Als het wat beter weer wordt gaan we naar Hoek

Verdegaal ernaar vraagt, neemt ze geen blad voor

van Holland, daar heeft ze het steeds over,” vertelt

de mond. “Ik ben een open boek, het is goed dat

Yvonne. “Nu laat mevrouw Verdegaal mij foto’s zien

het om de twee weken is, anders is het te druk.

en praat ze de twee uur dat we samen zijn vol. Ik

Eigenlijk heb ik het liefst ‘s middags de afspraak,

kom echt voor haar en voorlopig luister ik vooral. Ze

ik ben niet zo’n ochtendmens.” Op de vraag of het

heeft behoefte om dingen van zich af te praten. Ze

goed bevalt, antwoordt ze: “Ja, natuurlijk, anders

heeft echt wel het hart op de tong!,” lacht Yvonne.

laat ik Yvonne niet komen.” Yvonne: “Het contact

Mevrouw Verdegaal merkt dat zelf ook wel. “Toen

met een kwetsbaar iemand verrijkt mijn beeld op de

we onlangs afscheid namen, lachte ze zo hard dat ze

wereld.”

er gewoon schor van was geworden.”

* Dit is niet haar echte naam, die is bij Vitis Welzijn bekend.

6|

jaarverslag 2017


Yvonne Wiersma “Er is een tekort aan mensen die even een

uurtje tijd aan een ander willen besteden en

dat vind ik schrijnend.�

jaarverslag 2017

|7


FEBRUARI Woensdag

1

De energieke en sportieve kickoff voor de derde editie van Val op, Val af werd toepasselijk geopend met een ‘haka’ door echte rugbyspelers.

Donderdag

9

De positieve energie van de

Samen met onze samenwerkingspartners zijn wij aan de slag gegaan antwoord te geven op de vraag ‘Plukt de Westlander al de vruchten van onze

jongeren kwam goed van pas tijdens de uitdaging

samenwerking’? Inspirerende presentaties en

van 10 weken waarbij de jonge deelnemers werden

interactieve workshops hielpen mee deze belangrijke

begeleid door sportaanbieders en diëtisten.

vraag te beantwoorden.

Dinsdag

7

Ruim zestig vrijwilligers zijn aan de slag gegaan om zo’n 750 Informatieve Huisbezoeken af te leggen bij senioren in Westland. Tijdens

Dinsdag

14

het Informatief Huisbezoek

Op deze zonnige Valentijnsdag werden alle deelnemers, vrijwilligers en coördinatoren van De Vereeniging letterlijk in het zonnetje gezet bij De Tuinderij in De Lier. Na een kort

bespreekt de vrijwilliger aan de hand van een

officieel gedeelte was volop gelegenheid om

vragenlijst verschillende onderwerpen met de senior

De Tuinderij te verkennen en met elkaar

die te maken hebben met zijn/haar zelfredzaamheid,

herinneringen op te halen bij het zien van de vele

zoals wonen, zorg, welzijn en financiën.

voorwerpen uit de jaren ’50 en ’60.

Maandag

27

Speciaal voor organisaties waar vrijwilligers actief zijn, heeft gemeente Westland de Loftrompet in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om anderen te stimuleren en te

enthousiasmeren vrijwilligerswerk te gaan doen. Om zoveel mogelijk vrijwilligers in het zonnetje te zetten, kunnen zij in maart kosteloos deelnemen aan één activiteit naar keuze. Zo’n 650 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor een activiteit.

De Vereeniging naar De Tuinderij in De Lier 8|

jaarverslag 2017


Stakeholderbijeenkomst ‘Plukkie al’

‘Plukt de Westlander al de vruchten van onze samenwerking?’

Donderdag 9 februari was wijkcentrum Hof van Heden het toneel van een vruchtbare bijeenkomst.

Samen met onze samenwerkingspartners zijn wij aan de slag gegaan antwoord te geven op de vraag ‘Plukt de Westlander al de vruchten van onze samenwerking’?

I

nspirerende presentaties en interactieve

altijd centraal zetten was bij alle partijen prioriteit.

workshops hielpen mee deze belangrijke vraag

Deze Westlander kan alleen centraal staan wanneer

te beantwoorden. Zo vertelde Lilian Linders

je mét hem praat en niet alleen over. Wat ook bij

(lector Sociale Studies Fontys Hogeschool)

elke casus naar voren kwam; wat is de essentie

over de kunst van samenwerken in het sociaal

van samenwerking? Iedereen was het erover eens

domein. Zij daagde ons uit de Westlander

dat samenwerken betekent dat je het werk én de

centraal te zetten in onze samenwerking. Aan de

verantwoordelijkheid niet moet ‘verdelen’ maar juist

hand van stellingen liet zij ons kritisch met elkaar

moet ‘delen’.

naar onze samenwerking kijken.

Kritisch naar samenwerking kijken

Het persoonlijk aspect van samenwerken kwam ook vaak naar voren. Elkaar niet alleen van het

Hoe weet je of de Westlander al de vruchten van

visitekaartje kennen maar ook de persoon erachter.

onze samenwerking plukt? Door te kijken hoe we

Hierdoor ontstaat een mooie basis voor vertrouwen

nu samenwerken waarbij we echte casussen als

onderling en bovenal ook voor de klant. Ja, de

voorbeeld hebben genomen. Tijdens workshops

Westlander plukt met regelmaat de vruchten van

werd kritisch gekeken naar deze samenwerking in

onze samenwerking. Maar… het is een proces

de praktijk. Fijne gesprekken met mooie uitkomsten

waarbij alle partijen continue kritisch naar de

waren het resultaat. De klant oftewel de Westlander

samenwerking moeten blijven kijken.

Inspirerende presentaties en interactieve workshops speelden een grote rol tijdens deze bijeenkomst jaarverslag 2017

|9


“Na zo’n gesprek had ik weer even lucht” In 2017 heeft gemeente Westland een mantelzorgwaardering van 100 euro ingesteld voor elke

mantelzorger. Mede hierdoor zijn er meer mantelzorgers bij Vitis Welzijn in beeld gekomen, dit zijn er nu zo’n 2.200. Mantelzorger Jolanda van der Kruk is al langer in beeld, ze vertelt over haar ervaringen.

J

olanda was gedurende achttien

wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en

jaar mantelzorger voor haar

docenten, die vooral met jonge mantelzorgers te

hoogbejaarde ouders. “Ik kwam naar

maken hebben. Hiermee wordt Vitis steeds meer

het toenmalige zorgloket, omdat ik

een kenniscentrum op het gebied van mantelzorg.

meer wilde weten over taxivervoer. Daar hoorde ik dat ik mee kon doen

Jonge mantelzorgers

aan mantelzorggesprekken en bijeenkomsten.” De

Ook is er, door een mooie financiële bijdrage van

activiteiten van Vitis Welzijn voor mantelzorgers zijn

de Westlandse soroptomisten, een dag voor jonge

laagdrempelig. De thema’s die worden behandeld

mantelzorgers georganiseerd. Die dag was vooral

zijn bijvoorbeeld coaching, hoe blijft iemand

bedoeld voor jongeren van 7 tot 24 jaar die te maken

overeind, maar er wordt ook een bezoek aan een

hebben met iemand binnen het gezin die veel

museum gebracht, koffie gedronken of gewandeld.

zorg nodig heeft. Op middelbare scholen worden

Jolanda kan het iedereen aanraden. “Ik heb

gastlessen gegeven over (jonge) mantelzorg. De

bloemschikcursussen gedaan, strandwandelingen

donatie wordt verder gebruikt om lespakketten voor

en ook een cursus reanimatie. Ik was toen doodmoe,

scholen te ontwikkelen. Het doel van Vitis Welzijn

maar van die cursussen kreeg ik veel energie. Ik

is uiteindelijk dat mantelzorgers het niet meer als

vond de cursus mindfulness heel erg praktisch.

taboe ervaren om hulp te vragen. “Hoe eerder aan

Je leert anders denken, ik maakte me natuurlijk

de bel wordt getrokken, hoe beter de mantelzorger

druk over mijn ouders, maar ik leerde dat je daar

de zorg kan volhouden en daar profiteren zowel de

uiteindelijk alleen jezelf mee hebt,” vertelt Jolanda.

mantelzorger als de zieke van,” aldus een van de

Kenniscentrum

mantelzorgconsulenten.

Tussen de vele mantelzorgers waar Vitis Welzijn

Lucht

contact mee heeft, zitten ook mantelzorgers

Jolanda heeft vooral veel gehad aan de gesprekken

die overbelast (aan het raken) zijn. De

met andere mantelzorgers. “Ik voelde me schuldig

mantelzorgconsulenten hebben regelmatig contact

dat mijn ouders naar een verpleeghuis moesten,

met deze overbelaste mantelzorgers, organiseren

maar kreeg veel steun van de anderen. Dingen

bijeenkomsten en informeren de mantelzorgers

kwijt kunnen en met elkaar delen, dat deed me

via een digitale nieuwsbrief. Daardoor weet men

enorm veel goed. En soms vroeg ik een één-op-

de mantelzorgconsulenten steeds beter te vinden.

ééngesprek aan met een mantelzorgconsulent, dan

Het afgelopen jaar heeft Vitis veel tijd gestoken

had ik daarna weer even lucht.”

in het trainen van andere professionals, zoals

10 |

jaarverslag 2017


Jolanda van der Kruk “Ik voelde me schuldig dat mijn ouders naar een verpleeghuis moesten, maar kreeg veel

steun van de anderen.�

jaarverslag 2017

| 11


MAART Woensdag

1

Enthousiaste vrijwilligers van Vitis Welzijn hebben zich ook dit jaar verdiept in de regels rondom de inkomstenbelasting en hebben hulp geboden bij

Maandag

13

het zorgvuldig invullen van

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn, van 13 tot en met 18 maart 2017, waren alle inwoners van Westland en Hoek van Holland van harte welkom om een kijkje te

de belastingaangifte 2016. Om van deze dienst

nemen in de wijkcentra van Vitis Welzijn. Zo kon

gebruik te maken, moet men wel aan een aantal

men meedoen aan een bingomiddag, een workshop

voorwaarden voldoen.

salsadansen of genieten van een swingend optreden van een popkoor.

Maandag

6

De biljartspelers van wijkcentrum De Hunselaer in Honselersdijk organiseerden, samen met Vitis Welzijn en Myosotis Westland, drie biljartavonden speciaal voor

Dinsdag

14

met supermarkt Jumbo uit Monster een boodschappenbezorgdienst gestart. Deze bezorgdienst is bedoeld voor ouderen en

mensen met een verstandelijke beperking. De eerste avond was een groot succes.

Vitis Welzijn is samen

kwetsbaren uit Monster of ’s-Gravenzande die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen.

Vrij en Za

10/11

Veel inwoners van Westland en Hoek van Holland, van jong tot oud, zijn als vrijwilliger aan de slag gegaan tijdens NLdoet: dé grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door

het Oranjefonds.

Vrijdag

17

In wijkcentrum Larix in ’s-Gravenzande stonden deze avond de deuren open voor ouders van kinderen met een verslaving aan drugs en/of alcohol. De ouders wisselden

ervaringen uit en zochten steun bij elkaar. Dit initiatief werd genomen door ouders van een verslaafde zoon met een psychische stoornis.

Vrijdag

31

Meer dan twintig zorgaanbieders hebben zich op de Hoekse Zorgmarkt gepresenteerd. Iedereen was van harte welkom op verschillende pleinen tijdens

deze zorgmarkt. De bezoekers konden kosteloos Boodschappenbezorgdienst voor ouderen en kwetsbaren in Monster en ’s-Gravenzande van start 12 |

jaarverslag 2017

en vrijblijvend producten uitproberen, maaltijden proeven en kennismaken met zorgaanbieders.


NLdoet is een prachtige manier om kennis te maken met vrijwilligerswerk

Nieuwkomers helpen een handje mee om inloophuis Carma in Naaldwijk een opfrisbeurt te geven

Elk jaar in maart vindt de landelijke vrijwilligersactie NLdoet plaats. Op 10 en 11 maart 2017 was Vitis Welzijn voor de achtste keer betrokken bij deze grootste vrijwilligersactie van Nederland.

V

itis Welzijn koppelt

schilderworkshop, een high tea voor (eenzame)

maatschappelijke organisaties

ouderen, onderhoud van clubhuizen en het

en vrijwilligers aan elkaar en in

opknappen van tuintjes.

de maanden voorafgaand aan NLdoet worden maatschappelijke

Nieuw in Westland

organisaties benaderd met de

Afgelopen jaar heeft Vitis Welzijn actief

vraag na te denken over klussen of activiteiten die zij

samengewerkt met Patijnenburg om ook

kunnen aanbieden tijdens NLdoet. Ook aan scholen

nieuwkomers bij het vrijwilligerswerk te betrekken.

zoals ROC Mondriaan en Lentiz, netwerkclubs,

Tien nieuwkomers hebben met veel enthousiasme

sportverenigingen en anderen wordt gevraagd om

inloophuis Carma in Naaldwijk een opfrisbeurt

in groepsverband tijdens NLdoet vrijwilligerswerk

gegeven. Ook leerlingen van ROC Mondriaan wilden

te doen. De afdeling Vrijwillige Inzet stimuleert de

graag actief zijn tijdens NLdoet. In overleg met de

koppeling van vraag aan aanbod. Veel mensen

school en wijkcentrum De Hunselaer in Honselersdijk

vinden het ontzettend leuk om met elkaar iets te

hebben zij ouderen lesgegeven in het werken met

doen voor een ander. Zo worden elk jaar weer

een tablet en het gebruik van Facebook, Skype,

vele klussen en activiteiten aangemeld, zoals een

Whatsapp en zelfs met dating-app Tinder.

Ruim 70 klussen geklaard door bijna 700 enthousiaste vrijwilligers jaarverslag 2017

| 13


Bezoekster Marjolijn de Zwet “Hier ontmoet ik op een leuke, vrijblijvende

manier mensen die naar mijn verhaal willen luisteren.�

14 |

jaarverslag 2017


Inwoners welkom in twaalf buurtrestaurants Sinds een aantal jaar zijn inwoners van Westland en Hoek van Holland welkom in de twaalf

buurtrestaurants Bij Mekaar. Hier kun je je buren ontmoeten tijdens het eten van een gezonde

driegangenmaaltijd. “In het buurtrestaurant kan ik makkelijk met andere mensen in contact komen,”

zegt bezoeker Marjolijn de Zwet. En voor de ISW-leerlingen van kookdocent Olaf Storm is Bij Mekaar

een bijzondere stageplek. Bij Mekaar is ontstaan door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Inmiddels werken er 140 vrijwilligers in de twaalf buurtrestaurants.

H

et ontmoeten van andere

van de keuken, van inkopen doen tot en met

mensen staat centraal bij het

serveren.” De locatie in ISW Lage Woerd is in

buurtrestaurant. Bij binnenkomst

november gestart en is een groot succes.

krijgen alle deelnemers een gekleurde kaart, die

Succeservaring

correspondeert met een zelfde

“De leerlingen leren ontzettend veel,” vertelt Olaf.

kleur placemat die op een bepaalde tafel ligt.

“Sommigen moeten best een hoge drempel over

Onbekenden, jong en oud, raken op die manier

om een zaal met onbekenden binnen te lopen om

met elkaar aan de praat. Voor Marjolijn is het

te bedienen. Deze leerlingen krijgen in het dagelijks

maandelijkse restaurantbezoek aan Bij Mekaar in

leven vaak te horen wat ze niét kunnen, maar als

wijkcentrum de Kastanjehof in Kwintsheul echt een

ik de bezoekers vertel dat de leerlingen alles zelf

uitje. “Je praat steeds met iemand anders doordat

hebben gedaan, dan krijgen ze vaak een daverend

de zitplaatsen rouleren,” vertelt ze enthousiast. “Ik

applaus. Het is een echte succeservaring voor ze.”

heb nauwelijks vriendinnen en dit is voor mij een

Het is best zwaar voor de leerlingen denkt Olaf.

hele goede manier om onder de mensen te komen.”

Ze mogen geen foutjes maken, maar ze vinden het

Bijzondere locatie Het buurtrestaurant van ISW Lage Woerd is

helemaal fantastisch. “Het is nog leuker dan ik had verwacht.”

een bijzondere locatie. Olaf Storm, docent zorg

Luisteren

en welzijn van ISW Lage Woerd, heeft zelf de

De deelnemers betalen een klein bedrag voor de

coördinator van buurtrestaurant Bij Mekaar

maaltijden, de locaties zijn gratis en de koks, lokale

benaderd. “We hebben al een cateringdienst op

coördinatoren en gastvrouwen zijn vrijwilligers. Alle

school en dat wilde ik graag uitbreiden met een

restaurants zijn verschillend, elke locatie heeft zijn

restaurantactiviteit. De kaders van Bij Mekaar

eigen aanpak, maar het concept van de gekleurde

stonden er al en het dient een maatschappelijk doel.

placemats geldt voor allemaal. “Hier ontmoet ik op

We hebben de faciliteiten en zijn aangehaakt. De

een leuke, vrijblijvende manier mensen die naar mijn

leerlingen doorlopen professioneel alle onderdelen

verhaal willen luisteren,” aldus Marjolijn.

jaarverslag 2017

| 15


APRIL Donderdag

6

De Plusbus heeft een cheque van € 30.000,- in ontvangst mogen nemen van stichting Arie Kuiper Fonds. Hiermee kan de Plusbus een

Dinsdag

18

gloednieuwe bus aanschaffen.

De strandvegers zijn weer gestart om het strand toegankelijk te maken voor iedereen. De strandvegers zijn een groep stoere vrijwilligers die elke ochtend de paden

richting het strand bij Ter Heijde schoon vegen. Op

Zaterdag

8

Tijdens de Good Food Fair bij

deze manier zorgen zij ervoor dat mensen met een

Priva in De Lier draaide het om

beperking of handicap de strandopgang Ter Heijde

eerlijk, gezond en lekker eten.

makkelijker kunnen betreden.

Deze dag werd georganiseerd door Soroptimist club Westland om geld in te

zamelen voor de jonge mantelzorgers in Westland. Zij dragen een zware last en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Vol trots nam Marjon van Oosten, consulent jonge mantelzorgers, een cheque van € 8.000,- in ontvangst.

Woensdag

19

Na tien weken was het eindresultaat van de derde editie van Val op, Val af meer zelfvertrouwen, nieuwe vriendschappen, een gezondere levensstijl én 56 kilo

minder op de weegschaal! De winnaars kregen een beker en mogen samen naar CORPUS voor onder

Vrijdag

14

Met het optreden van het

andere een reis door het menselijk lichaam.

koor 4Fun bij dagcentrum Woutershof in Monster was de 500ste match van het unieke project Welzijn met Muziek een feit. De opkomst in het

dagcentrum was hoog en een lange polonaise met cliënten en koorleden maakten de feestelijke middag compleet!

500e optreden Welzijn met Muziek 16 |

jaarverslag 2017

Stichting Arie Kuiper Fonds overhandigt cheque


Zelfvertrouwen de grote winnaar van Val op, Val af 2017

32 jongeren verdeeld over 4 teams deden mee aan deze editie van Val op, Val af

Na 10 weken was het eindresultaat van de derde editie van Val op, Val af meer zelfvertrouwen, nieuwe vriendschappen, een gezondere levensstijl én 56 kilo minder op de weegschaal!

A

lle teams kijken trots terug

Belangeloze inzet

op een geweldig resultaat

Val op, Val af is om veel redenen uniek en vooral de

waarbij team Wateringen nipt

belangeloze inzet van de sportaanbieders maakt

de winst behaalde wat betreft

het project bijzonder. Elke week hebben zij met

de kilo’s. De winnaars kregen

enthousiasme hun kennis en passie doorgegeven en

een beker en mochten samen

zagen zij ‘ik’ vaak ‘wij’ worden. Wanneer je onderdeel

naar CORPUS voor onder andere een reis door

bent van een team, heb je altijd iemand om op terug

het menselijk lichaam. Alle deelnemers kregen een

te vallen en vooral iemand om samen plezier mee

mooie en zeer verdiende medaille en een persoonlijk

te maken. Naast de sportieve aandacht was er ook

rapport. Wethouder Marga de Goeij was onder de

altijd ruimte voor die extra arm om iemand heen of

indruk van de inzet van de kinderen en trots op

een luisterend oor. Veel jongeren staan daardoor

iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. Naast de

nu steviger in hun schoenen. “Het is mooi om het

successen die als groep werden gehaald, zijn ook de

zelfvertrouwen van de kinderen te zien groeien en

individuele mijlpalen belangrijk. De jongeren zag je

het voelt goed om daar aan bij te kunnen dragen”,

veranderen gedurende het project. Hele gezinnen

aldus een sportaanbieder. Laten we ook de belang-

deden mee met het sporten en gezond eten. En er

rijke begeleiding van de diëtisten van Careyn niet

zijn jongeren die ook op school een niveau omhoog

vergeten en de medewerking van enthousiaste

zijn gegaan. Een mooi resultaat dat het belang van

vrijwilligers, Laureus in samenwerking met de

Val op, Val af onderstreept. In totaal deden

Ronde Tafel Westland, ambassadeur Jeroen Toet en

32 jongeren verdeeld over vier teams mee aan deze

CORPUS. Val op, Val af zou daarnaast niet mogelijk

editie van Val op, Val af.

zijn zonder de steun van vele bedrijven en organisaties.

Gezondere levensstijl en 56 kilo minder jaarverslag 2017

| 17


“Ik heb mijn leven weer op de rails” De belangrijkste taak van jongerenwerkers in Westland is contacten leggen en onderhouden met

overlastgevende jongeren. Maar er is meer. Zo hielp één van de jongerenwerkers in 2017 een groep

jongeren bij de herdenkingstocht van een overleden vriend en kreeg een jongeman, mede door de hulp van de jongerenwerker, weer wat meer grip op zijn leven.

A

Herdenkingstocht

we naar mogelijkheden gezocht en ben ik een paar

fgelopen zomer overleed de

keer wezen kijken bij een sportvereniging, maar

16-jarige Sander na een ernstig

dat vond ik niet echt leuk. We gingen ook naar de

verkeersongeluk aan zijn

scouting en daar vroegen ze of ik een kindergroep

verwondingen. Een onbeschrijflijk

wilde begeleiden. Dat leek me wel wat. We maken

verlies voor zijn familie en

er hele leuke dingen en ik doe ook mee met andere

vrienden, maar ook voor een

scoutingevenementen.” Kader spreekt nu geregeld af

van de jongerenwerkers die hem een aantal dagen

met leeftijdsgenoten en tussendoor verdient hij een

ervoor op straat nog had gesproken. Hij werd door

extra zakcentje bij McDonald’s. “Ik heb mijn leven

de vriendengroep van Sander benaderd omdat

weer op de rails,” zegt Kader. Peter is trots op hem:

ze een herdenkingstocht wilden organiseren. Een

“In het begin zag ik een wat neerslachtige jongeman,

van die vrienden is Kris Haspels. “Wij wilden graag

maar nu komt er een stralende Kader binnen!”

een stille tocht waarbij ook de ouders van Sander betrokken waren. Jongerenwerker Ali hielp ons goed

Over het jongerenwerk

op weg. We maakten een WhatsAppgroep aan en

De jongerenwerkers van Vitis Welzijn zoeken

we benaderden op aanraden van Ali de politie omdat

groepen (kwetsbare) en individuele jongeren tussen

we met fakkels wilden gaan lopen. We liepen naar

de 12 en 23 jaar op straat op waar zij hun vrije tijd

het strand waar we de fakkels in een kring in het

doorbrengen. Dit gebeurt overdag of in de avonden.

zand staken. We hebben Sander in stilte herdacht,

In elke dorpskern is er een vaste jongerenwerker

het was mooi, maar wel ook apart om zo bij elkaar

als aanspreekpunt. Door veel aandacht te geven en

te zijn.” Een van de jongeren sloot de herdenking

naar de jongeren te luisteren ontstaat er een band

af met een mooi dankwoord. Ali: “Ik ben trots op

waardoor de jongerenwerkers écht iets kunnen

hoe de jongeren met dit grote verlies omgaan. Het

betekenen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het

mooie en droevige moment zal me zeker nog lang bij

vinden van een opleiding, stage, baan of een sport-

blijven.”

of culturele vereniging, maar ook bij andere thema’s

Uit zijn isolement

zoals voorlichting op het gebied van alcohol, drugs en of seksualiteit. Een jongerenwerker weet tevens

Jongerenwerker Peter kreeg contact met Kader van

goed de weg om een individuele jongere naar de

Zanten via een doorverwijzing. “Ik had problemen

juiste instantie door te verwijzen waar nodig. De

met het maken van sociale contacten. Buiten school

samenwerking binnen Vitis Welzijn met andere

kende ik niemand,” vertelt Kader. “Ik wist niet

medewerkers zoals de sociaal makelaar, Vrijwillige

goed hoe ik dat moest aanpakken. Ik wilde graag

Inzet, welzijnsadviseur, mantelzorg en de wijkcentra

leuke dingen ondernemen met leeftijdsgenoten en

is belangrijk net als de externe samenwerking onder

nieuwe mensen leren kennen om uit mijn isolement

regie van de gemeente met BOA’s, Integraal Beheer

te komen. Ook wilde ik met een bijbaantje een

Openbare Ruimte (IBOR), wijkagent, buurtpreventie,

zakcentje verdienen en nieuwe mensen ontmoeten.

scholen, Voortijdig SchoolVerlaters (VSV) en het

Samen met de jongerenwerker van Vitis hebben

Sociaal KernTeam (SKT).

18 |

jaarverslag 2017


Kader van Zanten “Samen met de jongerenwerker hebben

we naar mogelijkheden gezocht om

nieuwe mensen te ontmoeten en een

zakcentje te verdienen.�

jaarverslag 2017

| 19


MEI Maandag

1

Welzijn op de Hoek, een samenwerking van Vitis Welzijn, Humanitas, Minters en Welzijn E25, organiseerde een informatiebijeenkomst voor

Donderdag

11

Negen vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met het vervolg van de Westlandse Huistest. De Huistest maakt ouderen bewust van hun woonsituatie

Hoekse mantelzorgers met als

en geeft inzicht in hoeverre

doel om met elkaar in contact te komen, met elkaar

hun woning geschikt is om op latere leeftijd nog

in gesprek te gaan en erachter zien te komen wat de

zelfstandig in te kunnen wonen. Geïnteresseerden

behoeftes zijn op het gebied van mantelzorg. Ook

kunnen gratis een afspraak maken, waarna een

Hoekse professionals waren aanwezig om vragen te

vrijwilliger langskomt om het huis te checken op een

beantwoorden.

aantal onderdelen.

Dinsdag

2

Het bestuur van de Plusbus heeft de sleutels in ontvangst genomen van een compleet nieuwe Plusbus welke gedoneerd is door stichting

Maandag

15

Arie Kuiper Fonds. Met de

Het hijsen van de ontmoetingsvlag bij de bibliotheek in Naaldwijk gaf het startsein aan WestlandOntmoet. WestlandOntmoet vindt plaats van 21 september tot en met

donatie van de nieuwe Plusbus is een bedrag

1 oktober en stimuleert ontmoetingen tussen

gemoeid van € 30.000,-.

bewoners in Westland. Op deze manier ontstaan in alle kernen van Westland activiteiten in het teken van de ontmoeting. Activiteiten waarbij minimaal twee mensen met elkaar in contact komen. Iedereen kan meedoen aan WestlandOntmoet. Hierdoor is het een initiatief van, voor en door elkaar.

Woensdag

17

Op uitnodiging van Vitis Welzijn, Pieter van Foreest, Careyn en Bibliotheek Westland gaf Hugo Borst een lezing over zijn boek ‘Ach moedertje’ waarin

hij de schrijnende situatie beschrijft waarin zijn moeder zich op dat moment bevond. Ook vertelde hij over haar achteruitgang, zijn eigen angsten en onzekerheden en over de misstanden in de gezondheidszorg. Na de lezing vond nog een discussie plaats tussen verplegend personeel over het thema ouderenzorg en de situatie in Boekpresentatie ‘Ach moedertje’ van Hugo Borst 20 |

jaarverslag 2017

verzorgingstehuizen.


Stichting Arie Kuiper Fonds doneert nieuwe Plusbus

Nieuwe Plusbus gedoneerd door stichting Arie Kuiper Fonds

Dinsdag 2 mei heeft het bestuur van de Plusbus de sleutels in ontvangst genomen van een compleet nieuwe Plusbus gedoneerd door de stichting Arie Kuiper Fonds.

D

e stichting is een initiatief van

Dankbaar voor donatie

Beheermaatschappij A.G. Kuiper

“Wij zijn de stichting ontzettend dankbaar voor

B.V., het oorspronkelijke bedrijf

deze prachtige donatie. Het is voor ons én de vele

van Arie Kuiper, oprichter van

vrijwilligers van de Plusbus prachtig om te zien

kassenbouwbedrijf KUBO uit

dat onze vervoersdienst zo gewaardeerd wordt

Monster. Met de donatie van

en ondernemers uit de regio ons financieel willen

de nieuwe Plusbus was een bedrag gemoeid van € 30.000,-. “Het doel van onze stichting is om

ondersteunen. Hierdoor rijden we nu dagelijks met zes Plusbussen en vervoeren we met behulp van

culturele, sociale en op het onderwijsgerichte

120 vrijwilligers zo’n 700 senioren naar hun gewenste

activiteiten zonder winstoogmerk te stimuleren en te

bestemming in Westland en Hoek van Holland”,

bevorderen. De activiteiten van de Plusbus waarbij

vertelt een trotse voorzitter van de Plusbus, John

ook nog eens heel veel vrijwilligers actief zijn, sluiten

van der Knaap. Per jaar worden ruim 25.000 ritten

hier perfect bij aan”, vertelt Ed Kuiper, voorzitter van

gereden met de Plusbus. De Plusbus is er speciaal

de stichting Arie Kuiper Fonds. Het is niet de eerste

voor zestigplussers. Met de Plusbus van Vitis

keer dat de stichting een donatie verstrekt aan Vitis

Welzijn reist u binnen Westland en Hoek van Holland

Welzijn; vorig jaar doneerde zij ook een bijdrage aan

voordelig naar uw gewenste bestemming. Zo kunt u

een nieuwe bestelauto voor Tafeltje Dekje.

toch op familiebezoek, winkelen of naar de dokter.

De Plusbussen rijden ruim 25.000 ritten per jaar jaarverslag 2017

| 21


‘’De sociaal makelaars hebben een enorm netwerk en gingen op zoek naar een vrijwilliger die mij kon helpen’’ Karel van Eendenburg kwam via via in contact met een sociaal makelaar van Vitis Welzijn, omdat hij

moeite had met het vinden van een nieuwe woning. “De sociaal makelaar stelde me gerust en door de hulp van vrijwilligers is alles goed gekomen.”

I

k heb aan de sociaal makelaar mijn hele

HINT

levensverhaal verteld,” zegt Karel. “Vanaf

Karel werd door een vrijwilliger geholpen en een

mijn zestiende heb ik gewerkt tot ik zo’n

kennis wees hem op een vrijgekomen huisje van

vier jaar geleden hoorde dat ik Parkinson

HINT, Huisvesting In Nieuw Ter Heijde. Karel ging

had. Samen met mijn partner zou ik me

daarmee naar de sociaal makelaar die vervolgens

daar doorheen kunnen slaan, maar niet zo

overleg had met de voorzitter van HINT. De sociaal

lang geleden ging ze bij me weg.” Karel was al bij

makelaar heeft geholpen met het schrijven van een

woningbouwvereniging Arcade langs geweest voor

brief met argumenten aan de toewijzingscommissie

een nieuwe woning, maar hij is dyslectisch en heeft

waarom Karel in aanmerking moest komen voor

nooit geleerd met computers om te gaan. Hij moest

die woning, zoals Parkinson en zijn grote sociale

alles digitaal invullen.

binding met Monster en Ter Heijde.

Achter de schermen

Genieten

“Iemand van de Parkinson-sportclub raadde me

Ondanks Karels ongerustheid was er binnen

aan om naar Vitis Welzijn te gaan en daar kwam

zo’n vijf weken een woning gevonden. “Ik kreeg

ik in contact met een van de sociaal makelaars.

een levensloopbestendige woning met een

Zij hebben een enorm netwerk en gingen op zoek

betaalbare huur,” zegt Karel blij. “En ook mijn drie

naar een vrijwilliger die mij kon helpen. In eerste

hazewindhonden zijn er welkom.”

instantie was dat iemand met woonkennis die allerlei

Inmiddels weten de buren, meestal iets oudere

praktische tips kon geven. Bijvoorbeeld dat je recht

mensen, hem voor kleine klusjes te vinden. “Ik heb

hebt op vijf jaar inschrijving als je ergens langer dan

één keer een schilderijtje opgehangen en nu vraagt

vijftien jaar woont.” Daarna ging de sociaal makelaar

iedereen me,” lacht hij. “In mijn auto haal ik soms

op zoek naar iemand om Karel op de computer te

boodschappen voor een buurvrouw en we hebben

helpen bij het inschrijven voor een woning. “Voor

samen kaartavondjes. Door de Parkinson kan ik

mijn gevoel duurde het allemaal veel te lang en

helaas niet alles meer,” zegt Karel. “Ik ben blij dat

ik werd daar onrustig van,” vertelt Karel. “Ik ging

ik nog kan wandelen en de honden uitlaten. Ik kan

teleurgesteld naar de sociaal makelaar toe, die

genieten van elke goede dag.”

mij geruststelde door te vertellen dat er achter de schermen juist heel veel gebeurde.”

22 |

jaarverslag 2017


Karel van Eendenburg “Ik ben ontzettend blij met mijn woning waar ook mijn drie hazewindhonden welkom zijn.”

jaarverslag 2017

| 23


JUNI Donderdag

Tijdens de College Tour bijeenkomst met als thema ‘Kleur bekennen’

8

werd deelnemers op interactieve wijze een

Zaterdag

17

spiegel voorgehouden. Presentator Rob Veenman liet hen nadenken over

Het nieuwe project Buurtbemiddeling Westland is van start gegaan en biedt de helpende hand bij conflicten tussen buren. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars

staan klaar om buren weer om tafel te krijgen.

de kleurkenmerken van henzelf en hun bestuur. Geïnspireerd door twee bevlogen bestuurders en een bestuursexpert én met stof tot nadenken op zak, verlieten zo’n 70 tevreden deelnemers de zaal.

Zaterdag

10

Op deze zonnige

Zondag

25

zaterdagmiddag werden

Buurtrestaurant Bij Mekaar opende in wijkcentrum De Prinsenhof in Maasdijk voor de eerste keer haar deuren. In het buurtrestaurant zijn alle buurtbewoners, van jong tot

alle jonge mantelzorgers

oud, één keer per maand van harte welkom om

uit Westland welkom

tijdens een gezonde driegangenmaaltijd elkaar

geheten op het strand van

te ontmoeten en met elkaar in contact te komen.

’s-Gravenzande waar allerlei

Bij Mekaar is een samenwerkingsverband van

sportieve activiteiten plaatsvonden. De middag werd

verschillende organisaties en heeft inmiddels

afgesloten met een gezellige barbecue waar men

meerdere vestigingen in Westland en Hoek van

nog lang na praatte over de sportieve middag, maar

Holland.

waar ook ervaringen werden uitgewisseld.

Dag voor jonge mantelzorgers

24 |

jaarverslag 2017

Bestuurders bekennen kleur bij College Tour


Buurtbemiddeling Westland van start

Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars staan klaar om buren weer om tafel te krijgen

In juni is Buurtbemiddeling Westland van start gegaan en biedt de helpende hand bij conflicten tussen buren.

Vitis Welzijn is actief in alle kernen in Westland en staat daardoor midden in de Westlandse samenleving.

D

e sociaal makelaars en

werken altijd in tweetallen en worden ondersteund

welzijnsadviseurs hebben

door een coördinator. Buurtbemiddeling werkt het

veel contact met inwoners en

best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige

kunnen daardoor snel handelen

problemen.

en doorverwijzen naar de

buren er samen even niet uitkomen. Goed getrainde

Professionele en betrokken vrijwilligers

vrijwillige buurtbemiddelaars staan dan klaar om

De vrijwillige buurtmiddelaars hebben in juni de

buren weer om tafel te krijgen. Fijn contact met de

basistraining buurtbemiddelaar afgerond. Wethouder

buren vinden veel mensen belangrijk. Rekening met

Marga de Goeij was hierbij aanwezig. “Vitis Welzijn is

elkaar houden, is daarbij de basis. Meestal gaat

de oren en ogen in de wijk. We willen dat Westland

het prima, maar soms is naast elkaar wonen lastig.

een warme samenleving is. Wanneer dit niet helemaal

Gelukkig kunnen buren zelf veel doen om dit te

lekker loopt, is het heel fijn wanneer buren op een

voorkomen. Ga het gesprek aan met elkaar én blijf

laagdrempelige en eenvoudige manier geholpen

vooral in gesprek.

worden om met elkaar het gesprek te voeren en

buurtbemiddelaars wanneer

verder te gaan in de buurt”, vertelt de wethouder. De Komen buren er dan toch samen niet uit, dan biedt

vrijwillige buurtbemiddelaars zijn betrokken, bieden

Buurtbemiddeling Westland de helpende hand. Zij

een luisterend oor en hebben een positieve houding.

Buurtbemiddelaars bieden de helpende hand bij conflicten tussen buren jaarverslag 2017

| 25


Van broodbaan naar droombaan In 2017 startte de afdeling Vrijwillige Inzet van Vitis Welzijn in samenwerking met Patijnenburg de pilot

‘Van activering naar werk’. Ella Sawieljew is een van de eerste deelnemers en zij vertelt welke stappen zij zet op weg naar haar droombaan.

E

lla Sawieljew doet al jaren

erg leuk en soms is het best emotioneel. Iedereen

vrijwilligerswerk. “Ik ben zelf gestart

heeft wel een levensverhaal waarom dingen niet

met het geven van Nederlandse

goed gelopen zijn, we ondersteunen elkaar bij wat

taallessen aan buitenlanders. Als

we nodig hebben om een stap verder te kunnen

Poolse die al dertig jaar in Nederland

doen,” zegt Ella. “De cursus is echt een cadeautje.

woont, weet ik goed wat er speelt

Ik heb er door middel van onder meer vragenlijsten,

en wat de problemen kunnen zijn.” Maar Ella wil

oefeningen en coachgesprekken mijn kwaliteiten

graag veel meer doen en als het even kan wil ze

leren kennen: wie ben ik en wat wil ik. Mijn droom is

ook betaald werk, maar dat laatste is nog niet zo

om een grote school voor buitenlanders te openen

gemakkelijk.

om ze Nederlands te leren.” De kern van de cursus

Gat dichten Ella kwam met haar vraag terecht bij een van de consulenten van Vrijwillige Inzet en was een ideale

is, hoe je van een broodbaan naar een droombaan komt en welke stappen je dan moet nemen. “Ik moet leren om realistisch te zijn,” vertelt Ella.

enthousiaste kandidaat voor het project ‘Van

Persoonlijkheid

activering naar werk’. In het project worden mensen

Ella krijgt nu hulp van docenten van ROC Mondriaan

met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar

bij het verwezenlijken van haar droomcursus

een betaalde baan door middel van activering en

‘Taal voor ouders’. “Ik geef les aan buitenlandse

vrijwilligerswerk. Er is daar een speciale methodiek

ouders en we stimuleren ze om met hun kinderen

voor ontwikkeld waarmee de combinatie gemaakt

Nederlandse spelletjes te doen.” Tijdens de cursus

wordt tussen wat Vitis doet voor vrijwilligerswerk en

‘Gewoon doen’ werd duidelijk dat veel cursisten

Patijnenburg voor betaald werk.

een hoop in hun mars hebben, maar nooit op

Droombaan

gesprek uitgenodigd worden. De consulent van Vitis Welzijn gaf haar als tip om een sollicitatiebrief

Een van de onderdelen van de methodiek is de

persoonlijk langs te brengen. Eén van de cursisten

cursus ‘Gewoon doen’. Hier leren mensen wat hun

heeft daardoor nu een baan gekregen. Hopelijk

kwaliteiten zijn, wat ze willen met hun leven en gaan

geldt dit ook voor Ella en met haar positieve inzet en

zij hier een plan voor maken. “Ik wil weten wat ik

enthousiasme gaat dit vast lukken!

nog meer kan dan vrijwilligerswerk. De groep is

26 |

jaarverslag 2017


Ella Sawieljew “Ik heb door middel van onder

meer vragenlijsten, oefeningen en

coachgesprekken mijn kwaliteiten leren

kennen: wie ben ik en wat wil ik.�

jaarverslag 2017

| 27


JULI & AUGUSTUS Maandag

3

Beheerstichting Loswal “De Bonnen” en Rabobank Westland maakten bekend ook dit jaar het netwerkevenement Beursvloer

Zaterdag

15

Westland op donderdag

Alle winnaars van het team Val op, Val af Wateringen hebben een gezellige en leerzame dag gehad bij CORPUS in Oegstgeest. Daar beleefde de jongeren een spectaculaire

26 oktober financieel te ondersteunen. Bij

‘reis door de mens’ en leerde zij hoe het lichaam in

Beursvloer Westland worden expertise en advies,

elkaar zit, hoe het werkt en wat je moet doen om het

materialen en menskracht verhandeld tussen

gezond te houden.

bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Woensdag

5

Vitis Welzijn organiseert in samenwerking met Senioradviesraad Westland ZomerActief. Inwoners van

Donderdag

31

Westland, van jong tot oud, kunnen in de zomervakantie

Voor alle betrokkenen van het club- en verenigingsleven in Maasdijk organiseerden we de kennis- en netwerkbijeenkomst ‘College on Tour aan de Dijk’ met als thema: ‘Samen kom

je verder’. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de

deelnemen aan activiteiten in de wijkcentra van

toekomst genoeg betrokken leden en vrijwilligers

Vitis, zoals bloemschikken, zomeryoga, bingo of het

hebben én houden was het onderwerp waar deze

volgen van (creatieve) workshops.

avond om draaide.

Team Wateringen brengt bezoek aan CORPUS

28 |

jaarverslag 2017

Creatieve workshops tijdens ZomerActief


College on Tour aan De Dijk: ‘Samen kom je verder’

Alle betrokkenen van het club- en verenigingsleven in Maasdijk waren uitgenodigd

Bestuurdersbank Westland, een initiatief van Vitis Welzijn en de Van Poelje Academie, organiseert

voor alle Westlandse vrijwillige besturen en bestuursleden een aantal keer per jaar de netwerk- en kennisbijeenkomst ‘College Tour’. In augustus 2017 werd voor het eerst een lokale editie voor het club- en verenigingsleven in Maasdijk georganiseerd.

D

onderdag 31 augustus vond voor

presentator van deze bijeenkomst, daagde alle

alle betrokkenen van het club- en

aanwezigen uit hun eigen (nieuwe) verfrissende

verenigingsleven in Maasdijk de

antwoorden te vinden op actuele vragen.

kennis- en netwerkbijeenkomst ‘College on Tour aan De Dijk’

Kennis en netwerk

plaats met als thema: ‘Samen kom

Bestuurdersbank Westland is een

je verder’. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de

samenwerkingsproject van Vitis Welzijn en de

toekomst genoeg betrokken leden en vrijwilligers

Van Poelje Academie. De Bestuurdersbank biedt

hebben én houden was het onderwerp waar het

bestuurlijke expertise aan voor organisaties in

allemaal om draaide tijdens deze avond.

Westland op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, onderwijs en levensbeschouwing. Vitis

Pim de Koning (Buurtpreventie Maasdijk), Ferry

Welzijn organiseert de College Tours om kennis te

van der Ende (Zomerspektakel) en Ronald Steenks

delen en netwerken te stimuleren voor vrijwillige

(ckv Dijkvogels) vertelden hun eigen ervaringen

besturen en bestuursleden van maatschappelijke

en hoopten hiermee de aanwezige clubs en

organisaties, scholen en hun netwerken in Westland

verenigingen te inspireren. Rob Veenman, de

en Hoek van Holland.

Inspirerende avond voor alle betrokkenen van het club- en verenigingsleven jaarverslag 2017

| 29


Steeds meer Westlanders en nieuwkomers met elkaar verbonden Sinds september 2017 heeft Vitis Welzijn een integratiemedewerker in dienst. Zijn naam is Khaldon Al

Sabbagh en hij heeft in een korte tijd al vele Westlanders en nieuwkomers met elkaar kunnen verbinden.

T

oen de uit Syrië afkomstige

als buren overlast van elkaar ondervinden door

Khaldon ruim twee jaar geleden

culturele verschillen, dan ga ik met ze praten. Ook

met zijn vrouw Dina en hun twee

werken we nauw samen met gemeente Westland,

kinderen in Poeldijk kwam wonen,

stichting Vluchtelingenwerk, Patijnenburg en de

zochten ze op een originele

bibliotheek.”

manier contact met de buren. “Ik

kocht 40 nieuwjaarskaarten,” vertelt Khaldon. “Het

Digisterker voor nieuwkomers

winkelmeisje heeft een nieuwjaarswens voor ons

Inmiddels heeft de nieuwe integratiemedewerker

opgeschreven, want we kenden de taal nog niet.

verschillende activiteiten opgezet. “De digitale

Die kaarten deed ik bij de buren in de bus en een

overheid is voor veel mensen lastig. De bibliotheek

aantal dagen later kwamen de kaarten en reacties

organiseert Digisterker-lessen voor Nederlanders

van de buren binnen.” Ook nu nog verstuurt Khaldon

en ik heb ervoor gezorgd dat die er nu ook voor

nieuwjaarskaarten aan zijn buren.

nieuwkomers zijn. Ik geef tijdens één les voorlichting

Enthousiasme

over Vitis Welzijn en als vrijwilliger ondersteun ik de docent bij de andere lessen.” Khaldon stimuleert

Khaldon heeft dus ervaring met integreren.

ook de nieuwkomers om deel te nemen aan acties

Teamcoördinator Aad van der Valk: “In het streven

zoals NLdoet, Burendagen en WestlandOntmoet.

naar het actiever bevorderen van de integratie heeft Vitis Welzijn een integratiemedewerker aangesteld.

Netwerk

Khaldon deed mee aan de sollicitatieprocedure,

Khaldon heeft in korte tijd een groot netwerk

maar ik was hem al vaker tegengekomen doordat

opgebouwd. Bij zijn Jasmijn-presentatie over het

hij als vrijwilliger actief was met activiteiten voor

oude Damascus in het Westlands museum kwamen

nieuwkomers. Hij weet met zijn enthousiasme

wel 98 mensen opdagen. Khaldon noteert de

andere nieuwkomers te stimuleren om ook iets te

gegevens van al die mensen die hij ontmoet en hij

ondernemen.”

benadert ze wanneer ze nodig zijn.

Samenwerking

Hij heeft ook wandelingen door de dorpskernen

“Het probleem is dat veel nieuwkomers niet weten

georganiseerd. “Door onderweg met elkaar te praten

welke normen en waarden hier gelden of hoe ze

leren nieuwkomers en Westlanders van elkaar”,

activiteiten kunnen organiseren of ergens aan mee

zegt Khaldon. Ook heeft Khaldon bemiddeld bij de

kunnen doen,” zegt Khaldon. “Veel nieuwkomers

overstap van vrijwilligerswerk of stages naar betaald

zijn onzeker in hun taal en houding. Ik signaleer de

werk waardoor er al een accountant en een smid zijn

problemen en zoek naar een oplossing, bijvoorbeeld

geplaatst.

30 |

jaarverslag 2017


Khaldon Al Sabbagh “We werken nauw samen met de gemeente, Vluchtelingenwerk, Patijnenburg en de bibliotheek.�

jaarverslag 2017

| 31


SEPTEMBER Vandaag werd duidelijk

Vrijdag

dat de combinatie Welzijn op de Hoek, bestaande uit

1

Humanitas en Vitis Welzijn, de opdracht gegund heeft

Maandag

25

gekregen om het welzijnswerk uit te voeren in Hoek van Holland.

Twee nieuwe buurtrestaurants Bij Mekaar openden hun deuren in Monster en Hoek van Holland. In Monster is het buurtrestaurant gevestigd in restaurant SAMEN op het

terrein van ’s Heeren Loo Het Westerhonk en in Hoek van Holland in het Humanitas-gebouw aan de

De cursus Taal voor Ouders

Dinsdag

Hoekse Brink 219.

is speciaal ontwikkeld voor ouders met kinderen op een

5

peuterspeelzaal of basisschool die zelf de Nederlandse taal nog niet goed spreken. Tijdens

de cursus leren zij zelf beter Nederlands spreken

Donderdag

28

met hun kind. Taal voor Ouders was verdeeld over

De voetjes gingen van de vloer tijdens het Danspaleis in Hoek van Holland. Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor ouderen met een bevlogen

tien bijeenkomsten en werd op vier verschillende

plaatjesdraaier, glimmende dansvloer, feestelijk

locaties gegeven.

decor en dansende gastheren en –vrouwen geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50.

Donderdag

De week van WestlandOntmoet is feestelijk van start gegaan. De start vond plaats bij ISW

21

Vakcollege Hoge Woerd, waar leerlingen van Zorg & Welzijn voor de buurtgenoten, ouders

Zaterdag

30

het decor voor een lezing over de Syrische hoofdstad Damascus, ook wel de stad van de Jasmijn genoemd. Tijdens de Jasmijndag kwamen

en grootouders een zelfgemaakte kop koffie en diverse lekkernijen hadden bereid.

Het Westlands museum was

twee culturen samen, niet alleen met de lezing maar ook met heerlijke hapjes en muziek. De zaal zat helemaal vol en het publiek liet zich meevoeren met de verhalen en beelden vol passie van deze prachtige stad.

De voetjes gingen van de vloer tijdens het Danspaleis

Een enthousiaste zaal bij een inspirerende lezing

in Hoek van Holland

over Jasmijndag

32 |

jaarverslag 2017


WestlandOntmoet start met ontmoeting

Wethouder Marga de Goeij ontvangt het eerste kopje koffie bij de start van WestlandOntmoet

De eerste WestlandOntmoet startte 21 september feestelijk bij ISW Vakcollege Hoge Woerd, waar

leerlingen van Zorg & Welzijn voor de buurtgenoten, ouders en grootouders een zelfgemaakte kop koffie en diverse lekkernijen hadden bereid.

W

ethouder Marga de Goeij

contacten en de gelegenheid tot het vormen van

ontving het eerste kopje

een mooie, nieuwe herinnering. Op verschillende

koffie. Jong en (wat)

wijze is van 21 september tot en met 1 oktober

ouder ontmoetten elkaar

invulling gegeven aan de bijzondere week van

bij de start op de school

WestlandOntmoet. Jong en oud, hulpbehoevend

waar leerlingen vertelden

en vitaal, iedereen werd betrokken bij de

over hun opleiding en de keuken lieten zien waar

ontmoetingsweek in Westland.

de lekkernijen bereid werden. Het doel van WestlandOntmoet is dat verschillende doelgroepen met

Ook mensen die niet in de gelegenheid waren om

elkaar deelnemen aan een makkelijke, toegankelijke

zelf een activiteit te bezoeken, hebben meegedaan

activiteit. Denk hierbij aan het drinken van een kop

aan WestlandOntmoet. Zo heeft gemeente Westland

koffie, een sportieve bezigheid of samen eten. Be-

tijdens de open dagen van het nieuwe gemeentehuis

langrijk is vooral dat mensen met elkaar in contact

door de jeugd in verzorgingstehuizen een gebakje

komen en ook na de eerste ontmoeting elkaar nog

laten brengen bij de bewoners. Met meer dan

eens treffen.

130 activiteiten, hebben ruim 7.500 mensen anderen

Mooie ontmoetingen

ontmoet en zijn veel nieuwe contacten opgedaan en in 2018 staat WestlandOntmoet weer op de agenda.

De eerste editie van WestlandOntmoet was een

WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek

daverend succes en bleek een bijzondere week. Een

Westland, Gemeente Westland, Piet van der Valk en

week van 11 dagen ontmoeten, opdoen van nieuwe

Vitis Welzijn.

Ruim 130 activiteiten en 7.500 ontmoetingen jaarverslag 2017

| 33


Vitis Welzijn en Humanitas verzorgen vanaf 2018 de welzijnsdiensten in Hoek van Holland Vanaf 2018 gaat Vitis Welzijn in samenwerking met zorgverlener Humanitas voor tenminste drie tot vijf jaar de welzijnsdiensten in Hoek van Holland uitvoeren. Dit doen zij onder de naam Welzijn op

de Hoek. In 2017 is de aanbesteding gegund dankzij de grote inzet van team Hoek van Holland en

samenwerking met partners op het gebied van zorg, welzijn, wonen, vervoer en veiligheid, waaronder woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH).

V

itis Welzijn heeft de afgelopen

beter samenwerken met hun Westlandse collega’s.

jaren veel ervaring opgedaan

De buurtgesprekken in Hoek van Holland zijn al

met het verzorgen van

langer een succes. Dat komt mede door de goede

de welzijnsdiensten in

samenwerking met woningbouwvereniging Hoek

Hoek van Holland, zoals

van Holland (WVH). Emma van Schaijik is daar

ontmoetingsactiviteiten en de

wooncoach. “We benaderen al langer bewoners

inzet van de sociaal makelaars. Wat nieuw voor Vitis

van 55+, van wie we vermoeden dat ze van een

is, is de exploitatie van De Hoekstee, dat een Huis

grote eengezinswoning willen verhuizen naar een

van de Wijk in Hoek van Holland moet worden, voor

gelijkvloerse woning. Niet iedereen reageert echter

activiteiten, ontmoetingen, sport en theater. Ook het

op onze brief en dan is het heel prettig dat we in

gemeentelijk informatiepunt verhuist in 2018 naar de

nauwe samenwerking met Vitis Welzijn de buurt in

Hoekstee.

kunnen gaan.”

Hoekse zorgmarkt

Laagdrempelig

In 2017 werd voor het eerst in samenwerking met

Vitis Welzijn fungeert volgens Emma voor de WVH

Humanitas een Hoekse zorgmarkt georganiseerd.

als ogen en oren in de wijk. “Zij verwijzen mensen

Dat bleek een succes zodat de markt ook in de

naar ons door die bij ons niet in beeld zijn en Vitis

plannen voor 2018 weer terugkomt. De deelnemers

Welzijn staat een aantal keer per jaar in de wijk

aan de zorgmarkt waren 25 deelnemende

met koffie en thee. Daarbij worden buurtbewoners

zorgaanbieders, zoals een hulpmiddelenleverancier

uitgenodigd voor een laagdrempelig gesprekje. Wij

en een maaltijdaanbieder. Ook waren er adviseurs

hangen raamposters op, delen folders uit op ons

van VraagWijzer, het informatieloket van Rotterdam,

kantoor en we haken aan waardoor we ook mensen

en informeerden onder meer een audicien, een

bereiken die ons uit zichzelf niet opzoeken,” zegt

fysiotherapeut en een medisch pedicure de

Emma. “Er zijn vragen waar mensen niet zo snel

aanwezigen over hun diensten.

over bellen, maar die wel in een buurtgesprek naar

Buurtgesprekken

voren komen. Zoals bijvoorbeeld de verlichting in een inbraakgevoelig seniorencomplex. Doordat

Hoek van Holland heeft veel banden met Westland.

mensen mijn gezicht nu kennen, nemen ze na een

Veel jongeren zitten in Westland op de middelbare

buurtgesprek makkelijker contact op voor een

school en de Hoekse medewerkers kunnen nu nog

melding.”

34 |

jaarverslag 2017


Vanaf 2018 wordt De Hoekstee

een Huis van de Wijk voor activiteiten, ontmoetingen, sport en theater.

jaarverslag 2017

| 35


OKTOBER Woensdag

4

Om de vrijwilligers van Vitis te bedanken voor hun geweldige inzet, hebben wij in 2017 ook weer vrijwilligersuitjes georganiseerd. De vrijwilligers

Zondag

15

konden kiezen tussen een

Vandaag zijn een groep nieuwkomers en Westlanders met elkaar gaan wandelen door Westland. Dit onder leiding van onze integratiemedewerker Khaldon Al Sabbagh. Tijdens

dagje naar het Rijksmuseum in Amsterdam of een

de wandeling van ruim zes kilometer werden

heerlijk driegangendiner in het sfeervolle restaurant

mooie gesprekken gevoerd en genoot men van het

De Viersprong in ‘s-Gravenzande.

heerlijke zonnetje. Het was een mooi begin van een reeks wandelingen door Westland.

Dinsdag

10

Alle vrijwilligers van de verschillende locaties van De Vereeniging waren van de partij bij een inspiratiemiddag. Op het programma stond

Donderdag

26

Tijdens de zevende editie van Beursvloer Westland werd de mega-match tussen Intergreen, Green Partners, Van Dijk Flora, Hamifleurs, BieKlien, Best Fresh Foundation, Multiclean,

onder andere discussiëren over stellingen en het uitwisselen van ervaringen.

Priva en Mieke Duindam die met stichting

Enkele onderwerpen waren ‘de signalerende rol van

Klimkoord gaan samenwerken, als ‘Mooiste Match’

de vrijwilligers’ en ‘de deelnemers centraal stellen’.

aangewezen.

Uiteraard was er ook tijd voor ontspanning en creativiteit.

Vrijwilligers van De Vereeniging creatief aan de slag 36 |

jaarverslag 2017

Vitis-vrijwilligers genieten van diner in De Viersprong


Unieke samenwerkingen tijdens succesvolle Beursvloer Westland

De mooiste match bestond dit jaar uit een mega-match tussen meerdere bedrijven en een maatschappelijke organisatie

Donderdag 26 oktober vond de zevende editie van Beursvloer Westland plaats bij Rabobank Westland in De Lier. Tijdens dit bijzondere en unieke netwerkevenement waaraan 75 bedrijven en maatschappelijke organisaties meededen, werden maar liefst 209 matches gemaakt!

H

ans de Leeuw, directievoorzitter

bestond dit jaar uit een mega-match tussen meerde-

van de Rabobank, opende de

re bedrijven en een maatschappelijke organisatie.

Beursvloer traditiegetrouw met een

Intergreen, Green Partners, Van Dijk Flora, Hamifleurs

slag op de gong, waarna de deel-

en Mieke Duindam gaan samenwerken met Stichting

nemers elkaar direct opzochten.

Klimkoord. Deze bedrijven bieden snuffelstages

Veel maatschappelijke organisa-

aan voor jongeren met autisme en in ruil daar-

ties hadden zich goed voorbereid en stapten op de

voor krijgen medewerkers voorlichting over deze

gewenste bedrijven af om een match te maken. En

bijzondere jongeren.

dat waren er dit jaar weer veel; steeds meer wuppies verschenen waardoor al snel een rij ontstond bij de

Handel met gesloten beurzen

notaris van Westland Partners die de gemaakte mat-

Beursvloer Westland vindt één keer per jaar

ches formaliseerde. Van het leveren van bloemen,

plaats en wordt georganiseerd door de afdeling

groente en fruit tot het bieden van advies, materialen

Vrijwillig Inzet van Vitis Welzijn. Bij Beursvloer

of menskracht. Er zijn vele, prachtige matches ge-

Westland worden expertise en advies, materialen

maakt en dit alles met een gesloten portemonnee!

en menskracht verhandeld. Bedrijven en

Mooiste match

maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar en er ontstaan matches. Wat de één over heeft,

Na vijf kwartier matchen werd de gong als eind-

is voor de ander van grote waarde. Ruilhandel,

signaal geslagen en zat het handelen erop. Twee

met gesloten beurzen, met interessante en soms

notarissen van Westland Partners maakten het

duurzame contacten, leuke tegenprestaties en met

aantal van 209 matches bekend. De mooiste match

verbindingen in de samenleving tot gevolg.

209 matches tijdens Beursvloer Westland! jaarverslag 2017

| 37


Tafeltje Dekje bezorgt ruim 23.000 maaltijden bij senioren in Westland en Hoek van Holland Eén van de welzijnsdiensten van Vitis Welzijn is de maaltijdvoorziening. Naast de Open Eettafel in

verschillende wijkcentra en buurtrestaurant. Bij Mekaar bezorgt Tafeltje Dekje maaltijden thuis bij senioren in Westland en Hoek van Holland. In 2017 werden door 47 vrijwilligers 23.373 maaltijden bezorgd bij 169 klanten. Een vrijwilliger en een klant vertellen over hun ervaringen.

A

rie van Spronsen zocht twee jaar

nog en ik haalde na mijn werk een patatje of wat

geleden naar vrijwilligerswerk en

bami, tot de buren me op Tafeltje Dekje wezen,”

kwam terecht bij Tafeltje Dekje.

zegt Jan. Hij is overigens niet alleen klant, maar

“Ik rijd nu wekelijks een vaste

ook bezorger. “Ik had daar nog genoeg tijd voor,

route om een doos met zes

dus ik breng ook al weer zo’n tien jaar vriesverse

vriesverse maaltijden bij mensen

maaltijden rond in Monster. Ook bij mezelf,” lacht

thuis te bezorgen.” Arie heeft inmiddels de ervaring

hij. “Er zijn heerlijke maaltijden te bestellen, van

dat de kortste route niet altijd de handigste is: “Je

alles wat. “Het is erg makkelijk, ik zet alles in de

kunt immers niet bij iedereen al om negen uur op de

magnetron en na elf minuten is het klaar. Deze keer

stoep staan,” zegt hij. Soms mogen de bezorgers

bijvoorbeeld boerenkool, witlof en rode kool. En op

de maaltijden in de vriezer zetten. “Dat is gelijk een

het Westerhonk ga ik wel eens naar buurtrestaurant

soort controle,” zegt Arie. “Je ziet of mensen de

Bij Mekaar, dan krijg je voor weinig geld een heerlijke

vorige maaltijden hebben opgegeten en als dat niet

en gezonde driegangenmaaltijd.”

zo is, dan vraag je ernaar. Soms is het antwoord een reden om mensen van Vitis in te schakelen, zoals

Luisteren

een welzijnsadviseur. Gelukkig komt dat niet heel

“Je moet het niet erg vinden als je de ene keer een

erg vaak voor.”

half uur later thuis bent dan de andere keer,” zegt

Catalogus

Arie. Er zijn klanten die de doos aanpakken en verder niet, maar sommige klanten willen graag een

De klanten kunnen tegen een gering bedrag

praatje maken. “Er zijn mensen die de hele week

maaltijden bestellen uit een uitgebreide catalogus.

de deur niet uitkomen,” zegt Arie. “Ook is er een

“De nieuwe versie is net weer binnengekomen,”

klant die graag voor ons op zijn mondharmonica

vertelt Jan Oostdijk, die al zeker tien jaar gebruik

speelt. Nou, dan nemen wij uitgebreid de tijd om te

maakt van Tafeltje Dekje. “Ik werkte in die tijd

luisteren.”

38 |

jaarverslag 2017


Arie van Spronsen “Ik rijd wekelijks een vaste route om vriesverse maaltijden te bezorgen.�

jaarverslag 2017

| 39


NOVEMBER Vrijdag

3

Vandaag overhandigde het Platform Gehandicapten Westland (PGW) het rapport ‘Toegankelijkheid wijkcentra’ aan Vitis Welzijn. Alle locaties

Woensdag

15

zijn door een medewerker van

Vandaag opende wethouder De Goeij officieel het Buurt Informatiepunt in het gemeentehuis in Naaldwijk. Het Buurt Informatiepunt verhuisde begin november

het PGW met een scootmobiel/rolstoel bezocht.

van de Prins Bernardstraat naar de publiekshal van

Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de

het gemeentehuis. Door deze verhuizing kunnen

praktijkervaringen van mensen met een beperking,

inwoners in Westland met al hun vragen naar één

blijkt dat de locaties van Vitis Welzijn, goed tot

centraal punt en kunnen we nog sneller schakelen

zeer goed toegankelijk zijn voor mensen met een

met de medewerkers van de gemeente.

motorische beperking of chronische ziekte.

Dinsdag

7

Van 7 tot en met 11 november vond een geslaagde Week van de Mantelzorg plaats! Samen met de gemeente Westland

Dinsdag

28

werd het zangproject Ja Zuster, Nee Zuster afgesloten. Dit zangproject werd georganiseerd door De Vereeniging in samenwerking

bedankten wij deze week de honderden mantelzorgers

Met een spetterend optreden

met Westland Cultuurweb. Zo’n 25 enthousiaste

voor hun tomeloze inzet en konden zij deelnemen

deelnemers kwamen gedurende tien weken iedere

aan leuke activiteiten, zoals een high tea, ontbijt,

dinsdag bijeen.

cabaretvoorstelling en schoonheidsbehandeling.

Dinsdag

14

Buurtrestaurant Bij Mekaar opende een nieuwe locatie in het ISW-gebouw aan de Lage Woerd 2 in Naaldwijk. Het unieke aan deze locatie is dat de driegangenmaaltijd wordt

Donderdag

30

Vandaag vond de zesde College Tour plaats, georganiseerd door Bestuurdersbank Westland, Vitis Welzijn en Rabobank Westland. In deze editie, met

als thema ‘Het g€ld ligt op straat. Pak jij het op?’,

gemaakt door leerlingen van ISW Lage Woerd,

presenteerden elf organisaties hun verhaal. Het

onder begeleiding van een kookdocent, waardoor zij

publiek bepaalde wie er ‘door’ mochten naar het

ontzettend veel praktijkervaring op doen.

panel van geldverstrekkers.

Opening Buurt Informatiepunt Naaldwijk 40 |

jaarverslag 2017

Een muzikale avond tijdens de Week van de Mantelzorg


“Als ze weer een zangproject organiseren, doe ik graag weer mee!”

Een groep van 25 mensen uit Maasdijk en De Lier deed mee aan het zangproject De Vereeniging is een initiatief van Vitis Welzijn, Pieter van Foreest en Careyn, ondersteund door de

gemeente Westland. De Vereeniging biedt op acht locaties in Westland een plek voor senioren die graag anderen willen ontmoeten of samen een hobby willen uitoefenen. In 2017 bood De Vereeniging diverse activiteiten rondom cultuur en beweging aan. In 2018 gaan zij hier zeker mee door.

E

ind 2017 organiseerde De

In tien zanglessen werden de nummers van Ja

Vereeniging in samenwerking met

Zuster, Nee Zuster geoefend onder begeleiding

Westland Cultuurweb in wijkcentrum

van een zangdocente en muzikanten. Als afsluiting

De Prinsenhof in Maasdijk het

konden de deelnemers twee mensen uitnodigen

zangproject Ja Zuster, Nee Zuster.

voor een spetterende voorstelling. “Het was een

Aan de deelnemers werd gevraagd

gezellige boel en ik heb heerlijk kunnen zingen,”

wat zij leuk vonden en het antwoord was ‘zingen’. Uit suggesties van Westland Cultuurweb werd gekozen voor het zangproject Ja Zuster, Nee Zuster.

Plezier voorop

lacht mevrouw Nieuwkerk.

Ontmoeten Uiteindelijk deed een groep van 25 mensen uit Maasdijk en De Lier mee aan Ja Zuster, Nee Zuster.

Het plezier en de ontmoeting staan voorop bij

Er was zelfs een wachtlijst vanwege de vele aanmel-

De Vereeniging en bij het zangproject. Mevrouw

dingen. Met het zangproject wilde De Vereeniging

Nieuwkerk* hoorde tijdens haar dagelijkse koffie-

meer bekendheid genereren en dat is goed gelukt

momentje in wijkcentrum De Prinsenhof van het

omdat mensen elkaar graag willen ontmoeten. En

project. “Het leek me leuk om mee te doen, ik zing

mevrouw Nieuwkerk? “Als ze weer een zangproject

graag. Jammer genoeg is het zangkoor in Maasdijk

organiseren, doe ik graag weer mee!”

vijf jaar geleden opgeheven,” zegt ze.

* Dit is niet haar echte naam, die is bij Vitis Welzijn bekend.

Voor de 130 deelnemers en 44 vrijwilligers staan plezier en ontmoeten voorop jaarverslag 2017

| 41


“De medewerkers die bij Vitis Welzijn ingezet worden, maken hierdoor ook

een persoonlijke groei door. Wij stimuleren dat graag.�

42 |

jaarverslag 2017


“De situaties zijn soms heftig, maar ik vind het leuk om deze mensen op weg te helpen.” In alle Westlandse kernen, met uitzondering van Ter Heijde, heeft Vitis Welzijn een Buurt Informatiepunt. Hier kunnen inwoners dagelijks terecht met tal van praktische vragen. Sinds 2017 worden de vrijwilligers bijgestaan door medewerkers van Agium Finance & Control. “Een unieke samenwerking.”

B

ij de Buurt Informatiepunten

maatschappelijke bijdrage te laten leveren,” zegt

komen algemene vragen over

Stephan Persoon, directeur van Agium. “Onze Vrij

wonen, zorg, welzijn, inkomen en

Inzetbare Professionals, we noemen ze VIP’s, kunnen

vrijwilligerswerk binnen, maar ook

hun kennis bij Vitis Welzijn op een maatschappelijk

veel vragen op financieel gebied.

verantwoorde wijze inzetten.” Niet alleen Vitis Welzijn

Bijvoorbeeld van mensen die

profiteert van deze inzet, Agium zelf ook. “Bij Vitis

bijzondere bijstand of toeslagen aan willen vragen

Welzijn leren onze professionals zaken van een

of hulp nodig hebben bij schulden. Deskundige en

andere kant te bekijken dan gebruikelijk.”

goed opgeleide vrijwilligers helpen hen daarbij. Voor de algemenere vragen kunnen de mensen onder

Unieke samenwerking

meer terecht bij vrijwilligers zoals Laura van Loon,

Agium zet zich graag maatschappelijk in en

die medewerker is van detacheringsbedrijf Agium

heeft daar verschillende manieren voor. “We

Finance & Control. Vitis Welzijn is blij met deze

hebben mensen gedetacheerd bij het Sophia

vrijwilligers, zij weten door hun kennis en ervaring

kinderziekenhuis en toen daar een spinningmarathon

vaak heel snel veel antwoorden te vinden.

werd georganiseerd, vertelden we dat aan al

Zelfredzaamheid bevorderen

onze professionals. Veel medewerkers spinnen dan in hun vrije tijd mee voor het goede doel.”

Laura helpt zo nu en dan mee op het Buurt

Maar bij de samenwerking met Vitis Welzijn gaat

Informatiepunt in het gemeentehuis in Naaldwijk. “Ik

het over medewerkers die in de tijd van Agium

werk op financiële afdelingen van grote bedrijven,

vrijwilligerswerk doen. “Het is voor ons een unieke

maar hier spelen hele andere issues,” vertelt ze. “Je

samenwerking en het heeft een grote toegevoegde

kunt soms mensen eenvoudig helpen door met ze

waarde,” zegt Stephan. “De medewerkers die bij Vitis

mee te kijken op internet of door een formulier uit te

Welzijn ingezet worden, maken hierdoor ook een

leggen. Ik heb hier geleerd om de problemen niet

persoonlijke groei door. Wij stimuleren dat graag.”

over te nemen, maar zelfredzaamheid te bevorderen. Privé kom ik deze situaties nauwelijks tegen en de

Kortere lijntjes

situaties zijn soms heftig, maar ik vind het leuk om

De verhuizing van het Buurt Informatiepunt

deze mensen op weg te helpen.”

Naaldwijk naar het gemeentehuis aan de Verdilaan

Vrij Inzetbare Professionals

heeft bijgedragen aan een nog betere samenwerking met de gemeente. Laura herkent dit: “Meer mensen

Tussen detacheringsopdrachten kan zich een

weten ons hier te vinden en doordat we in hetzelfde

periode voordoen waarin medewerkers van Agium

gebouw werken hebben we gemakkelijker contact

vrij inzetbaar zijn. “We zochten mogelijkheden om

met de gemeente, de lijntjes zijn een stuk korter

medewerkers extra te motiveren en tegelijk een

geworden.”

jaarverslag 2017

| 43


DECEMBER Donderdag

Tijdens de Dag van de Vrijwilliger werden vrijwilligers in Hoek van Holland in het

7

zonnetje gezet. In wijkcentrum De Hoekstee werden zij

Donderdag

21

getrakteerd op een heerlijk

Vandaag deed Tour d’Amour Westland aan. Schrijfster Eveline van de Putte hield een lezing over levensverhalen van homoseksuele ouderen aan de hand van haar boek

ontbijt. Voor muzikale omlijsting werd ook gezorgd

‘Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen’.

en de vrijwilligers hadden een gezellige ochtend.

De avond was behalve serieus ook vol humor door het optreden van Victoria False, die de sterren van de hemel zong.

De nieuwe website

Vrijdag

www.voorwestland.nl ging in de lucht met daarop

15

een actueel cursusaanbod. Voor Westland organiseert trainingen, themabijeenkom-

Ma en Di

25/26

Niet iedereen zit met familie en vrienden aan tafel met kerst en dan is het fijn dat er mooie initiatieven van buurtbewoners en vrijwilligers zijn. Zo werd eerste Kerstdag

sten en lotgenotencontact voor alle burgers van

een ontbijt georganiseerd door buurtbewoners van

de gemeente Westland. Bij Voor Westland kunnen

seniorencomplex A-Capella in wijkcentrum Hof

Westlanders ook terecht voor onafhankelijke cliënt-

van Heden in Naaldwijk. Tweede Kerstdag werd

ondersteuning, voor digitale ondersteuning of als de

gezamenlijk gegourmet in wijkcentrum Larix.

hulpverlening stopt, maar er nog behoefte is om te kunnen terugvallen op iemand wanneer nodig.

Vrijwilligers in Hoek van Holland genieten van een welverdiend ontbijt 44 |

jaarverslag 2017

Tour d’Amour: een avond voor roze ouderen


Werken aan weerbaarheid bij Voor Westland Of het nu gaat om een echtscheiding, het verlies

van een partner, een kind dat wordt gepest of als

V

O O R WESTL AND Werke n a an weerba arheid

https://www.voorwestland.nl

er problemen zijn bij de opvoeding, Westlanders

kunnen zich sinds januari 2017 bij Voor Westland aanmelden voor een training of ondersteuning. Hiervoor is een nieuwe website ontwikkeld: www.voorwestland.nl.

M

ensen die problemen hebben kunnen terecht bij Voor Westland om aan hun weerbaarheid te werken. Het gaat hierbij om vroegtijdige ondersteuning ter voorkóming

van grotere problemen. Voor Westland organiseert weerbaarheidstrainingen, themabijeenkomsten en lotgenotencontact. Er is een aanbod voor zowel

Samenwerkingsverband

volwassenen als kinderen.

Voor Westland is een samenwerkingsverband

Assertiviteit

bestaande uit MEE, JGZ, Kwadraad en Vitis Welzijn. Een team, bestaande uit verschillende expertises,

Samantha de Jong (23) volgde een

ondersteunt volwassenen en jongeren bij het

assertiviteitstraining bij Voor Westland. “Ik wilde

vergroten van de weerbaarheid. Er zijn trainingen

dingen veranderen, ik had een leidinggevende

waarin kinderen met een scheiding leren omgaan.

functie en ik wilde sterker in het leven staan.” Ze

Ze zien dat ze niet de enige zijn. Ook zijn er

kreeg oefeningen mee naar huis en leerde dat ze

trainingen en gespreksgroepen voor volwassenen

ook ‘nee’ mocht zeggen.

over o.a. assertiviteit, scheiding, rouwverwerking,

Waakvlam

geld, autisme, opvoeden en sociale vaardigheden.

Voor Westland biedt tevens onafhankelijke

Vervolgcursus

cliëntondersteuning en digitale ondersteuning.

Samantha is na de assertiviteitstraining een

Bijzonder is ook de Waakvlamfunctie. Een persoon

vervolgcursus speciaal voor vrouwen gaan volgen.

bij wie de hulpverlening is gestopt, kan dan

“Ik ben nog wel onzeker en terughoudend, maar ik

terugvallen op een vrijwilliger of een professional

heb geleerd om meer mezelf te zijn en ook als vrouw

wanneer daar behoefte aan is.

meer mijn mannetje te staan.”

Een team, bestaande uit verschillende expertises, ondersteunt volwassen en jongeren bij het vergroten van de weerbaarheid jaarverslag 2017

| 45


Welke stappen zijn er nodig? De welzijnsadviseurs van Vitis Welzijn behandelen allerlei vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. De 86-jarige mevrouw Jansen vertelt hoe zij door de welzijnsadviseur geholpen is nadat zij alleen overbleef na het overlijden van haar man.

S

inds mijn man is overleden en mijn

aan De Vereeniging kunnen zelf kiezen wat ze

kinderen verder weg wonen, was

doen: bewegen voor ouderen of spelletjes, zoals

ik veel te vaak alleen. En daar word

Rummikub, of sjoelen. “Op vrijdagochtend doe

je eenzaam van”, vertelt mevrouw

ik ook mee met bewegen voor ouderen. Gewoon

Jansen. Via de praktijkondersteuner

gymmen op een stoel,” zegt mevrouw Jansen. Doet

somatiek van de huisarts (POH)

ze ook wel eens spelletjes? Ze lacht: “Nee hoor, ik

werd zij doorverwezen naar de welzijnsadviseurs van Vitis Welzijn. Zij hebben korte lijntjes met

ben geen spelletjesmens!”

veel huisartsenpraktijken in Westland. De POH

Plusbus

somatiek is één van de verwijzers waarvan de

Het is niet zo dat mevrouw Jansen helemaal niets

welzijnsadviseurs aanmeldingen ontvangen indien

doet als ze niet naar De Vereeniging gaat, ze gaat

er hulpvragen spelen op het gebied van welzijn.

ook geregeld een middagje met de Zonnebloem

De welzijnsadviseur ging met mevrouw Jansen in

mee op uitje of schakelt de Plusbus in om haar

gesprek om te kijken welke stappen er genomen

ergens naartoe te brengen. “Laatst kwam er iemand

konden worden om haar eenzaamheid tegen te

uit Schagen die hoeden uit haar museum liet zien.”

gaan, zoals de activiteiten in de wijkcentra en De

Ze lacht: “Het was zo grappig. Aan het eind hadden

Vereeniging. Dat laatste sprak mevrouw Jansen wel

we allemaal een hoed op!” Met De Vereeniging

aan, ze noemt het ‘de Vriendenkring’.

bezocht ze een groot sportcomplex in het

‘Vriendenkring’ “Ik wist van het bestaan van de Vriendenkring niets af,” zegt mevrouw Jansen. “Maar de

Zuiderpark. “Ze leren daar sporten op die academie. Wij kwamen daar alleen maar even nieuwsgierig kijken, hoor, we hebben niet meegedaan!”

welzijnsadviseur vond het goed bij mij passen en

Hersengymnastiek

vroeg mij of ik er misschien lid van wilde worden.”

Voordat de activiteiten beginnen, praten de

Voordat mensen zich bij De Vereeniging aansluiten

deelnemers van De Vereeniging gezellig met

mogen ze er eerst drie keer gaan kijken. En dat deed

elkaar. “We zitten rond een grote tafel en praten

mevrouw Jansen. “Ik vond het daar erg gezellig.

over dagelijkse dingen, over wat je hebt beleefd of

Eerst lekker kletsen onder het genot van een kop

meegemaakt.” En volgens mevrouw Jansen word

koffie,” lacht ze. “En daarna bewegen voor ouderen.”

je er ook wijzer van. “Er is een spelletje met kaarten waarop gezegdes staan die je aan moet vullen. Dat

Yoga

is goede hersengymnastiek.” Na de activiteiten blijft

Op de woensdagochtend wordt er tijdens het

mevrouw Jansen met nog zo’n vijf deelnemers eten.

bewegen voor ouderen aan yoga gedaan. “Dat

“Dat is veel gezelliger dan alleen thuis,” vindt ze. “Ik

had ik nog nooit gedaan,’ zegt mevrouw Jansen,

kijk echt uit naar die ochtendjes bij de Vriendenkring.

“Maar ik vond dat heel erg leuk.” De deelnemers

Ik ga er met veel plezier naartoe.”

46 |

jaarverslag 2017


Mevrouw Jansen “Samen met de welzijnsadviseur bekeek

ik de mogelijkheden om mijn eenzaamheid tegen te gaan.”

jaarverslag 2017

| 47


Nulmeting In september 2017 hebben wij een nulmeting in de vorm van een enquête uit laten voeren om de

zichtbaarheid/bekendheid van Vitis Welzijn te meten. Aan deze nulmeting hebben 385 Westlanders meegewerkt, wat representatief is voor 95% van de Westlandse bevolking. De vragen die werden gesteld waren bijvoorbeeld: Kent u Vitis Welzijn? Waarvan kent u Vitis Welzijn? Heeft u contact met Vitis Welzijn? Waar komt u Vitis respondenten antwoord gegeven.

WOS ‘In Jouw Buurt’

Een aantal resultaten die uit de nulmeting naar voren

In 2016 zijn wij gestart met

kwamen zijn:

het tweewekelijks invullen

Welzijn tegen? Op dit soort vragen hebben de 385

• Van de jongeren onder de 24 jaar kent één derde

van het WOS tv-programma In Jouw Buurt

Vitis Welzijn en de Westlanders boven de 65 jaar

waarin activiteiten op cultureel, educatief

zijn allemaal bekend met Vitis Welzijn.

en sociaal gebied aan de orde komen. Dit

• Gemiddeld blijkt dan dat 85% van de Westlanders weleens van Vitis Welzijn heeft gehoord. • (Ouderen)zorg, hulp en vrijwilligerswerk zijn de

programma wordt drie dagen achterelkaar uitgezonden en daarnaast plaatsen we de uitzendingen ook op ons eigen YouTube

woorden die het meest werden genoemd op de

kanaal. Regelmatig worden de filmpjes online

vraag waar ze Vitis Welzijn van kennen.

doorgeplaatst en gedeeld via verschillende

• Betrokken, vrijwilligers, sociaal, behulpzaam en

nieuwsbrieven. Van de ondervraagden kijkt

toegankelijk zijn typeringen die de respondenten

41% weleens naar de WOS waarvan 30% ook

bij Vitis Welzijn vinden passen.

daadwerkelijk Vitis ziet. Dit lijkt betrekking te

• De Plusbus en Tafeltje Dekje zijn de diensten die het meest bekend zijn. • 50% van de ondervraagden heeft weleens contact gehad met Vitis Welzijn.

hebben op een doorsnede van de Westlandse samenleving wat betreft leeftijden met een iets hoger percentage onder de Westlander van 45 jaar en ouder.

• De Westlander komt Vitis Welzijn regelmatig tegen in de lokale media en op sociale media en bezoekt ook met regelmaat onze website. Wij gaan de uitkomsten van de nulmeting gebruiken om de informatie over wat Vitis Welzijn te bieden heeft, te verbeteren.

WOS Radio Bijna 20% van de

Inzet communicatiemiddelen

ondervraagden

Vitis Welzijn maakt gebruik van vele

luistert weleens naar WOS-radio, waarvan

communicatiemiddelen om de brede

36% Vitis Welzijn bewust voorbij heeft

doelgroep te bereiken. Een aantal van deze

horen komen. Denk dan bijvoorbeeld

communicatiemiddelen kwam ook terug in de

aan de vrijwilligersvacatures die iedere

nulmeting en de resultaten hiervan hebben wij

donderdagochtend in de uitzending worden

hiernaast opgesomd:

toegelicht.

48 |

jaarverslag 2017


Vitis Journaal

Persberichten

Sinds april 2014 verschijnt

Per jaar sturen wij meer

wekelijks online het Vitis

dan 100 persberichten

Journaal. Het Vitis Journaal

naar regionale media welke

heeft als doel vooral de alledaagse activiteiten

regelmatig worden geplaatst in zowel de print-

te laten zien, zoals de activiteiten in de

media als online. Het onderwerp van de pers-

wijkcentra, de Plusbus of het jongerenwerk.

berichten betreft altijd een actualiteit van een

Daarnaast brengt het Vitis Journaal ook

activiteit, dienst of project. Daarnaast ontvangt

regelmatig verslag uit van specifieke projecten

de regionale media wekelijks ons weeknieuws

zoals Val op, Val af of de opening van een

waarin korte nieuwsberichten en activiteiten uit

nieuw buurtrestaurant Bij Mekaar. Het Vitis

de desbetreffende kern staan genoemd. Van de

Journaal is te vinden op www.ritv.nl en wordt

Westlander leest 50% regionale kranten. Dit lijkt

doorgeplaatst op de website van Vitis Welzijn

betrekking te hebben op een doorsnede van de

en sociale media kanalen. Het Vitis Journaal

Westlandse samenleving wat betreft leeftijden

wordt door 3% van de Westlandse bevolking

met een iets hoger percentage onder de West-

bekeken en dan voornamelijk door de oudere

lander van 45 jaar en ouder.

doelgroep (65 jaar en ouder).

Kwartaalpagina in Het Hele Westland Sinds eind 2014 verschijnt

Website Vitis Welzijn Een belangrijk communicatiemiddel is

elk kwartaal een paginagrootte redactionele

de website van Vitis Welzijn. De website

pagina in de regionale huis-aan-huiskrant Het

is een informatiebron met diensten,

Hele Westland. Op deze pagina lichten we

activiteiten, locaties, afdelingen, nieuws

per keer circa vijf activiteiten en projecten,

en contactinformatie. Naast de algemene

middels tekst en beeld, uit waarin we een

website www.vitiswelzijn.nl onderhouden

goede doorsnede van het aanbod willen laten

wij ook websites voor specifieke projecten

zien. Van de Westlander leest 51% het Hele

en dan voornamelijk projecten waarbij

Westland. Dit lijkt betrekking te hebben op een

wij samenwerken met andere partijen;

doorsnede van de Westlandse samenleving wat

o.a. Bij Mekaar, Week van de Mantelzorg,

betreft leeftijden met een iets hoger percentage

Bestuurdersbank Westland en de

onder de Westlander van 45 jaar en ouder.

Vrijwilligersacademie. De website van Vitis Welzijn wordt jaarlijks door meer dan 40.000 personen (van jong tot oud) bezocht.

Social media Westlanders zijn actief op alle social media (Facebook, Twitter, Instagram en YouTube). 18% volgt Vitis op Facebook & Twitter en 8% op Instagram. Vitis Welzijn zet deze kanalen in om een zo breed mogelijke doelgroep te benaderen. Elke kanaal bereikt een andere doelgroep (vooral gericht op leeftijd).

jaarverslag 2017

| 49


Vrijwilligersraad Vitis Welzijn “De algehele tevredenheid over de organisatie wordt gewaardeerd met een 7,7” Vitis Welzijn heeft ruim 1.200 vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen wij graag mee laten praten. In 2011 is de Vrijwilligersraad opgericht. Deze raad geeft advies over zaken die vrijwilligers aangaan en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers.

Voorzitter Han van Straalen: “Samen met Francine

De algehele tevredenheid over Vitis Welzijn wordt

Scholtes - Brinkman (secretaris), Hans van der

gewaardeerd met een 7,7; een prachtig cijfer waar

Hoeven, Wijnand Ouwerkerk, Paul Oosterwijk,

wij erg blij mee zijn,” zegt Han.

Corrie Leerentveld en Arjan Verduijn vormen wij de Vrijwilligersraad van Vitis Welzijn. Wim Aarts

Kennismaken

heeft heel wat jaren deel uitgemaakt van de

Een ander belangrijk onderwerp in 2017 was

Vrijwilligersraad, maar is helaas vorig jaar in april

het kennismaken met elkaar. Zo bezocht de

overleden.”

Vrijwilligersraad de wijkcentra en welzijnsdiensten

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

van Vitis en maakten de leden kennis met de vele vrijwilligers die daar actief zijn. Ook werd gesproken met Vitis-collega Heleen Doelman die bezig is

“Het afgelopen jaar is een aantal belangrijke

met een innovatie-opdracht over de activiteiten in

onderwerpen de revue gepasseerd,” vertelt Han.

de wijkcentra. Tenslotte nam de Vrijwilligersraad

“Zo heeft er een tevredenheidsonderzoek onder de

het initiatief voor twee vrijwilligersbijeenkomsten

vrijwilligers plaatsgevonden. Een eerder onderzoek

die speciaal voor nieuwe vrijwilligers werden

dateerde uit 2012 en doordat het aantal Vitis-

georganiseerd. “Deze bijeenkomsten waren voor ons

vrijwilligers in de afgelopen jaren behoorlijk is

een ideale gelegenheid om de nieuwe vrijwilligers te

uitgebreid, was een nieuw onderzoek gewenst,”

informeren over het bestaan van de Vrijwilligersraad

aldus Han. Alle Vitis-vrijwilligers kregen per post

en onze taken, maar ook om nieuwe vrijwilligers te

of e-mail een vragenlijst toegestuurd waarin

activeren om mee te doen in onze Vrijwilligersraad.

onder meer werd gevraagd naar de motivatie

Tijdens de twee bijeenkomsten werden veel goede

om vrijwilligerswerk te doen, naar de ervaringen

vragen aan ons gesteld en deze bijeenkomsten

met begeleiding en samenwerking en werd input

werden door de nieuwe vrijwilligers zeer op prijs

gevraagd voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

gesteld,” aldus Han.

Ook werd gevraagd naar de bekendheid van de Vrijwilligersraad en werd de interesse gepeild om

Heeft u als vrijwilliger een vraag voor de

hier aan deel te nemen. In totaal hebben

Vrijwilligersraad? Stuur dan een e-mail naar

618 vrijwilligers (54%) het onderzoek ingevuld.

vrijwilligersraad@vitiswelzijn.nl.

50 |

jaarverslag 2017


De Vrijwilligersraad van Vitis Welzijn bestaat uit (v.l.n.r.): Han van Straalen, Corrie Leerentveld, Wijnand Ouwerkerk, Francine Scholtes - Brinkman, Paul Oosterwijk en Hans van der Hoeven (zittend). Arjan Verduijn ontbreekt op de foto.

jaarverslag 2017

| 51


Feiten & cijfers Algemene gegevens

In 2017 kwam de Vrijwilligersraad 6 reguliere vergaderingen bijeen.

Personeelsbezetting Per 31 december 2016 Medewerkers

62

Vacatures

1

Per 31 december 2017 Medewerkers Vacatures

61* 3

In 2017 Medewerkers in dienst

10

Medewerkers uit dienst

11

Op payroll in 2017

6

Totaal fte per 31 december 2017

48,51

* (exclusief ingehuurde medewerkers)

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2017 uit: • De heer Ben Assies • Mevrouw Marrit van Baalen • De heer André van den Berg* • De heer Lars Boellaard (voorzitter) • De heer Matthé Elema * Afscheid per 24 mei 2017 van de heer Maikel Bruin en per 1 januari 2018 van de heer André van den Berg.

In 2017 kwam de Raad van Toezicht 5 reguliere vergaderingen bijeen. De voorzitter heeft deelgenomen aan het Art.24 overleg met de OR. Twee leden zijn aangeschoven bij overleg van de Vrijwilligersraad. Per 1 maart 2018 zijn de heer Cor van Dalen en mevrouw Karima Bouchtaoui toegetreden als lid. De toezichthouders zijn te bereiken via het secretariaat van Vitis Welzijn 0174 – 630358 of per mail raadvantoezicht@vitiswelzijn.nl.

Vrijwilligers Vitis Welzijn Algemeen ondersteuning vrijwilligers Vitis Welzijn Totaal actief in 2017: 1.303 unieke vrijwilligers Per 31 december 2017: 1.155 unieke vrijwilligers Waardering vrijwilligers: dagje uit of diner, informele en thematische bijeenkomsten, eindejaarsattentie, verjaardagskaart, nieuwjaarsreceptie. Aantal nieuwsbrieven voor vrijwilligers: 10

Vrijwilligersraad De Vrijwilligersraad bestond per 31 december 2017 uit: • De heer Hans van der Hoeven • Mevrouw Corrie Leerentveld • De heer Paul Oosterwijk • De heer Wijnand Ouwerkerk • Mevrouw Francine Scholtes-Brinkman (secretaris) • De heer Han van Straalen (voorzitter) • De heer Arjan Verduijn

52 |

jaarverslag 2017

De Vrijwilligersraad is te bereiken via het secretariaat van Vitis Welzijn 0174 – 630358 of per mail vrijwilligersraad@vitiswelzijn.nl.

Netwerken in de buurt Inzet sociaal makelaars Unieke contacten sociaal makelaars Met sportaanbieders

Met culturele organisaties

336 75 46

Met overige organisaties

215

Projecten dat geïnitieerd en/of ondersteund is

91

Projecten Opvoed- en opgroeiondersteuning Projecten Actief Burgerschap Overige projecten

14 47 30

Casusniveau In casussen, waarbij de zorgregisseur de regie heeft of bij vragen van burgers die binnenkomen bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gebied van wonen, zorg en welzijn, is het informele netwerk betrokken door samenwerking met of doorleiding naar de sociaal makelaar. Aantal casussen in samenwerking met SKT en KCC waarbij zorgregisseurs, klantmanagers en sociaal makelaars met elkaar in verbinding zijn

61

Aantal informele oplosssingen

312

Val op, Val af Deelnemers

36

Betrokken sportaanbieders

11

Het project Vrijwillige Coaches is gefinancierd vanuit Stichting Laureus in samenwerking met de Ronde Tafel Westland.

Buurt Informatiepunten Unieke bezoekers

1.718

Totaal vragen

3.653

Soort vragen Inkomen

2.710

Welzijn

371

Wonen

269

Zorg

201

Vrijwilligers

36

Mobiliteit

227

Anders

379


Actief burgerschap

Vrijwillige Coaches

Vrijwillige Inzet Vrijwilligersacademie Westland/Vitis Welzijn: 30 cursussen/ workshop deskundigheid: totaal 115 deelnemers in Westland.

Nieuwsbrief organisaties:

• Beursvloer Westland: 2 nieuwsbrieven, 465 abonnees • Algemeen: 11 nieuwsbrieven, gemiddeld 1.102 abonnees

Activiteiten ter promotie:

• NLdoet: 60 klussen uitgevoerd door 596 vrijwilligers in Westland, 10 klussen uitgevoerd door 161 vrijwilligers in Hoek van Holland. • Interviews ‘Pijlers van de samenleving: wekelijks, totaal 51 • Vacatures uitgelicht: wekelijks worden vacatures uitgelicht in Groot Westland en soms ook in Het Hele Westland. In 2017: 156 vacatures • Actief twitteren over evenementen en activiteiten • Welzijn met muziek i.s.m. Fonds Westland: 108 optredens op diverse locaties in Westland. • Beursvloer Westland op 26 oktober 2017 in Rabobank De Lier met 209 matches

Begeleide vrijwilligers

148

Het project Vrijwillige Coaches is gefinancierd vanuit het Oranje Fonds.

Westlandse GGZ Maatjes (in samenwerking met DOEL participatie) Aantal koppelingen: 13

Zelfredzaamheid met hulp Diverse welzijnsdiensten Klanten Formulierenbrigade

754

Klanten Belastingdienst

232

Thuisadministratie/Budgetbegeleiding Nieuwe klanten

52

Klanten in begeleiding

92*

Klussendienst en vervoersbegeleiding

99 148*

* Per eind 2017

Advisering:

15 Bestuurscoaches (ervaren Westlandse bestuurders) ondersteunen Westlandse vrijwillige besturen en bestuursleden met raad, daad en inzet van hun netwerken. Per adviesvraag worden 2 bestuurscoaches ingezet. In 2017 zijn 7 nieuwe adviesvragen ingediend. Hiervan waren er op 31 december 2017 5 afgehandeld en nog 2 in behandeling. In 2017 zijn ook nog 8 adviesvragen uit 2016 afgehandeld.

Kennis- en netwerkbijeenkomsten:

Er zijn 3 College Tours georganiseerd voor vrijwillige besturen en bestuursleden: - Kleur bekennen - College on Tour Maasdijk - Het geld ligt op straat Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht: het aantal deelnemers was gemiddeld 75. Het waarderingscijfer was gemiddeld een 8,1.

Vrijwilligersvacatures

Tafeltje Dekje Klanten

118*

Bezorgde maaltijden

23.561

Vrijwilligers

43*

* Per eind 2017

Vervoer Plusbus Bussen

6

Leden

721*

Ritten

25.753

Vrijwilligers

129*

Rolbus Bussen

1

Leden

20*

Groepsabonnementen 247

Waarvan bemiddelingen Wederkerigheid

55

Digitale reacties op de vacatures

235

Maatschappelijke stage In de tweede helft van 2017 is gestart met het geven van gastlessen over maatschappelijke stage en het houden van een spreekuur op een van de scholen voor voortgezet onderwijs. Aangeboden stageplaatsen per 31/12/2017

37

Aantal individuele bemiddelingen

301

Hulpinjebuurt.nl Passende matches

20

Totaal vrijwilligers

Bestuurdersbank Westland

Voorgestelde bemiddelingen uit de intakegesprekken

Opgeleide vrijwilligers

89

3

Ritten

2.805

Vrijwilligers

14*

* Per eind 2017

Dagbesteding senioren De Vereeniging Het aantal open dagen/dagdelen waarop aantal deelnemers meedoen is 15, verdeeld over 8 locaties. • Het unieke aantal deelnemers op 31 december: 130 • Het aantal bezette plekken op 31 december: 247 • Aantal vrijwilligers: 44* * Per eind 2017

Sociaal Meldpunt Ondernemers met vragen

2

Afgeronde bemiddelingen

1

Sociaal Meldpunt is gefinancierd door Budget Westland Agenda en Rabobank

jaarverslag 2017

| 53


Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra Algemene gegevens Vrijwilligers: 489 Bijeenkomsten/overig gebruik: 1546 (circa 38.400 bezoeken) Activiteiten totaal

Recreatief

Educatief

Beweging

Deelnemers totaal

2.730

296

934

112.389

5.547

32.008

38

13

18

Bezoeken Diverse activiteiten

Gemiddelde bijdrage per activiteit

€ 0,45 per bezoek

Met docent: € 10,75 per maand voor 1 uur per week.

Open Eettafel Klanten

254 unieke bezoekers

Kernen en locaties waar een Open Eettafel wordt georganiseerd

8 kernen, 9 locaties

Open Eettafel

Gemiddeld 1 keer per week, totaal 438 bezoeken 6.988

Restaurant geopend

11

Keren geopend

150

4

Vrijwilligers

7*

* Per eind 2017

Mantelzorg Nieuwe cliënten Nieuwe casussen

2.162 113

Cliëntcontacten totaal Contacten (telefoon en mail)

554

Huisbezoeken

80

Bijeenkomsten waar voorlichting is gegeven door de consulent mantelzorg

21

Totaal aantal deelnemers

991

188.344

Eigen kracht 494

Contacten (telefoon en mail)

487 5.387

16 403

Nieuwe aanvragen

50

Nieuwe inzetten

36

Totaal in begeleiding

39

Totaal vrijwilligers

33*

Jongerenwerk Aanvaardbare groepen

31

Hinderlijke groepen

8

Overlastgevende groepen

Informatief Huisbezoek Aangeschreven mensen

41

Bijeenkomsten waar voorlichting is gegeven door de consulent jonge mantelzorg

* Per eind 2017

Welzijnsadvisering Huisbezoeken

Aanmelding nieuwe cliënten

Verdeling

Gemiddeld ruim 3.600 bezoekers per week

Cliënten

75

Vrijwilligers gaan op bezoek en ondersteunen daarmee zowel de mantelzorger als de cliënt.

Buurtrestaurant Bij Mekaar is een initiatief van DOEL, Patijnenburg, Middin en Vitis Totaal aantal bezoekers

Cliënten

Bezoekdienst Dementie

4.004 totaal alle locaties

1.179

Mensen bezocht

606

Vrijwilligers

77*

* Per eind 2017

Welzijn op recept Cliënten

50

Deelnemende huisartsenpraktijken

15

In samenwerking met gemeente Westland en ZEL (Het overleg van huisartsen en de eerstelijns zorg)

jaarverslag 2017

4

Levensboeken

Totaal aantal deelnemers

Buurtrestaurant Bij Mekaar

54 |

Cliënten

Jonge mantelzorgers

Gasten

Bezoeken

Levensboeken

2

Totaal aantal groepen

33*

Individuele jongeren contacten

359

Persoonsgerichte analyses

28

Overleggen Veiligheidskring

37

Casussen samenwerking Sociaal Makelaar

37

Casussen samenwerking SKT

16

Casussen samenwerking VSV

5

Casussen samenwerking Leerplicht

7

* Per eind 2017


Hoek van Holland

Financiën

Overzicht baten & lasten 2017

Informatief Huisbezoek Aangeschreven mensen

78

Mensen bezocht

88

Vrijwilligers

13

Deze staat van baten en lasten is ontleend aan de jaarrekening 2017. Deze jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de externe accountant en is door de Raad van Toezicht in de vergadering van 28 maart 2018 goedgekeurd.

Tafeltje Dekje Klanten Bezorgde maaltijden Vrijwilligers

Werkelijk 2017

Begroting 2017

Werkelijk 2016

4.048.591

4.011.644

3.866.080

-125.256

-57.600

-97.441

Bijdrage activiteiten

688.664

721.800

704.819

Overige baten

125.565

91.800

118.531

2.267

7.000

3.535

4.739.831

4.774.644

4.595.524

3.094.314

3.272.900

2.961.464

14 2.500 13

Wijkcentrum

Aantal vrijwilligers: 21 Aantal reguliere activiteiten: 11 Aantal eenmalige activiteiten: 18 Aantal deelnemers totaal: • beweging, gemiddeld 77 deelnemers per week, totaal 3.176 • recreatief/educatief, gemiddeld 554 bezoekers per maand, totaal 9.013

Vrijwilligerswerk

BATEN Subsidies Subsidie doorgeschoven

Rente Totaal baten LASTEN Personeelslasten

Nieuwsbrief: 10

Lasten activiteiten

742.274

796.100

665.134

Ter promotie: Digitale nieuwsbrieven, NLdoet en Beursvloer Westland.

Huisvestingskosten

566.123

580.500

582.306

Organisatiekosten

227.423

220.200

227.443

Vrijwilligersvacatures: Bemiddelingen van inwoners Hoek van Holland naar Westlandse en Hoekse organisaties: 32

6.146

5.000

5.947

Afschrijvingen

76.384

60.200

63.667

Totaal lasten

4.712.664

4.934.900

4.505.961

27.167

-160.256

89.563

-31.555

-47.900

-36.927

Bestemmingsreserve Plusbus

20.532

0

29.138

Reserve ontwikkeling & inventaris

41.936

0

97.048

6.303

-112.356

0

37.216

-160.256

89.259

-10.049

0

304

27.167

-160.256

89.563

0

0

0

Financiële lasten

Wekelijks vacatureplaatsingen in de Hoekse krant. Resultaat Resultaatbestemming Onttrekking bestemmingsreserve

Egalisatiereserve

Algemene reserve Hoek van Holland

Resteert resultaatbestemming algemene reserve Vitis Welzijn

jaarverslag 2017

| 55


Adressen Vitis Welzijn

Volg ons ook op social media facebook.com/vitiswelzijn

Hoofdkantoor

Vitis Welzijn Verdilaan 88 2681 KP Monster 0174 – 630358 info@vitiswelzijn.nl / www.vitiswelzijn.nl Vitis Welzijn is statutair gevestigd in Monster

instagram.com/vitiswelzijn

twitter.com/vitiswelzijn

youtube.com/vitiswelzijn

Wijkcentra (Westland en Hoek van Holland) De Lier

’t Anker

W.J. Baron van Gentplein 31

0174 - 513022

’s-Gravenzande

Kasteeleplein

D. v/d Kasteeleplein 1

0174 - 414582

’s-Gravenzande

Larix

Larixstraat 4

0174 - 414219

Heenweg*

Brede Buurtschool Kameleon

Boelhouwerstraat 1

0174 - 630358

Hoek van Holland

De Hoekstee

Mercatorweg 50

0174 - 387235

Honselersdijk

De Hunselaer

De Hunselaer 1

0174 - 627755

Kwintsheul*

Kastanjehof

Kerkstraat 43a

0174 - 270177

Maasdijk

De Prinsenhof

Cornelis Houtmanplein 6

0174 - 514669

Monster*

De Noviteit

Havenstraat 16

0174 - 630358

Naaldwijk

Hof van Heden

Dijkweg 20

0174 - 630361

Naaldwijk

Hooge Hasta

Hastastraat 5

0174 - 761709

Poeldijk

De Backerhof

Wittebrug 2

0174 - 246464

Wateringen

Terra Nova

Het Tolland 2

0174 - 820254

*Geen eigen locatie

Buurt Informatiepunten Locatie

Adres

Openingstijden

De Lier

Hoofdstraat 9 (naast lunchroom Bijzonder)

Maandag 14.00 tot 17.00 uur Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

’s-Gravenzande

Zandeveltplein 26 (in de bibliotheek)

Dinsdag en woensdag 14.00 tot 17.00 uur

Heenweg

Boelhouwerstraat 1 (in de Brede Buurtschool)

Eerste woensdag van de maand 9.00 tot 12.00 uur

Honselersdijk

Fazantlaan 4 (in de school PCBS De Hoeksteen)

Dinsdag 14.00 tot 17.00 uur Donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Kwintsheul

Kerkstraat 43a (in Dorpshuis Kastanjehof)

Woensdag 14.00 tot 17.00 uur

Maasdijk

Cornelis Houtmanplein 6 (in wijkcentrum De Prinsenhof)

Tweede woensdag van de maand 9.00 tot 12.00 uur

Monster Havenstraat 16

Maandag en donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Naaldwijk

Verdilaan 7 (in de publiekshal van het gemeentehuis)

Maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Poeldijk

Wittebrug 2 (in wijkcentrum De Backerhof)

Dinsdag 14.00 tot 17.00 uur Donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Wateringen

Herenstraat 85 (in woonzorgcomplex De Ark)

Maandag en woensdag 9.00 tot 12.00 uur

56 |

jaarverslag 2017

Profile for Vitis Welzijn

Jaarverslag Vitis Welzijn 2017  

Jaarverslag Vitis Welzijn 2017

Jaarverslag Vitis Welzijn 2017  

Jaarverslag Vitis Welzijn 2017

Advertisement