__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag

2016

“In het wijkcentrum geniet ik van de contacten en leuke activiteiten” “Het is belangrijk dat mantelzorgers ook hun verhaal kwijt kunnen” “De andere vrijwilligers zijn als familie voor me”


Voorwoord

Verhalen achter de cijfers Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd en zijn

ondersteuning. Nog belangrijker wordt het

er mooie resultaten behaald die we met u willen

daarom om met elkaar een samenleving te zijn

delen. Grote aantallen vrijwilligers, bezoekers,

met aandacht en zorg voor een ander.

deelnemers, contacten, projecten, nieuwe diensten en producten. U kunt de cijfers allemaal

Met 1.200 vrijwilligers, betrokken medewerkers

vinden in dit jaarverslag, zoals u van ons gewend

en goede contacten met de lokale professionele

bent.

en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Vitis weet buurten te activeren en mensen aan te

Maar anders dan voorgaande jaren, hebben de

zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en

cijfers een bescheiden rol gekregen. Dit jaar

om te zien naar elkaar. Daarmee levert Vitis een

staan de verhalen achter de cijfers centraal. In dit

daadwerkelijke bijdrage aan het in stand houden

jaarverslag komen de mensen aan het woord om

en versterken van de sociale infrastructuur. Dat

wie het gaat. Bewoners van Westland en Hoek

is onze grote kracht, die we in 2017 verder gaan

van Holland, die een steuntje kunnen gebruiken,

uitbouwen!

bewoners die anderen een steuntje willen bieden en samenwerkingspartners. De verhalen van

Sylvia Vollebregt, directeur-bestuurder

Joop, Michel, Jeep, DaniĂŤlle, Frans, Frits, Shireen, Ahed, Wil, Giel, Habiba, Joey en Arnold geven goed aan wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dat is van groot belang in het licht van de veranderingen in het sociale domein. Meer kwetsbare mensen wonen, met beperkingen, zelfstandig en minder mensen kunnen een beroep doen op professionele begeleiding en

Colofon Drukwerk, ontwerp & vormgeving: Upscore Indrukmakers Fotografie: Charles Jungschläger, andere vrijwillige fotografen en Rolf van Koppen Redactie: Lisette Eindhoven en communicatie-afdeling Vitis Welzijn

2

jaarverslag 2016


Inhoudsopgave Sociaal makelaars ...................................................................................................................................................... 4 Buurt Informatiepunten .............................................................................................................................................. 6 Mantelzorg .................................................................................................................................................................. 8 Welzijnsadviseurs ..................................................................................................................................................... 10 Foto-impressie activiteiten Vitis Welzijn 2016 ......................................................................................................... 12 Jongerenwerk ........................................................................................................................................................... 14 Cijfers & getallen ..............................................................................................................................................16 - 27 Stichting Vrienden van Vitis ..................................................................................................................................... 26 Vrijwillige Inzet .......................................................................................................................................................... 28 Wijkcentra................................................................................................................................................................. 30 Welzijnsdiensten ....................................................................................................................................................... 32 De Vereeniging ......................................................................................................................................................... 34 Hoek van Holland ..................................................................................................................................................... 36 Adressen Vitis Welzijn .............................................................................................................................................. 38

9. “Het is belangrijk dat mantelzorgers ook hun verhaal kwijt kunnen”

5. “De kinderen hebben zelf kunnen merken wat alcohol met je doet”

31. “Je ziet weer eens andere mensen”

29. “De andere vrijwilligers zijn als familie voor me”

35. “Het vrijwilligerswerk bij De Vereeniging geeft mij zo ontzettend veel voldoening” jaarverslag 2016

3


“Eigenlijk zou iedereen dat boekje moeten hebben�

Joop Bruers

Sociaal makelaars De sociaal makelaars leggen verbindingen met bewoners, vrijwilligers en organisaties in de kernen in Westland. Zij weten wat er leeft en speelt. Zij ondersteunen initiatieven van bewoners, stimuleren dat bewoners iets voor elkaar kunnen betekenen en kunnen participeren. Samen met organisaties zoals sport- en cultuurverenigingen, scholen en bewonersverenigingen werken de sociaal makelaars aan sterke sociale netwerken zodat iedereen zich thuis voelt in de eigen leefomgeving. Problemen worden zoveel mogelijk met behulp van het sociale netwerk opgelost. Soms zijn situaties echter complex en is professionele zorg nodig. De sociaal makelaars hebben dan een belangrijke signalerende rol.

4

jaarverslag 2016


“De kinderen hebben zelf kunnen merken wat alcohol met je doet” Alcoholpreventie en een gezonde kantine zijn twee belangrijke onderwerpen die bij Sportclub Monster hoog op de agenda staan. De voetbalvereniging zocht een samenwerking met de sociaal makelaars van Vitis Welzijn, die hierover ook contact met andere Westlandse sportverenigingen hebben. Voorzitter Joop Bruers is er erg enthousiast over. Binnen Sportclub Monster is het onderwerp

tips en adviezen in over hoe om te gaan met de

ter sprake gebracht door Aad van der Valk,

verantwoordelijkheid van pubers. “Eigenlijk zou

coördinator sociaal makelaars van Vitis Welzijn.

iedereen dat boekje moeten hebben,” vindt Joop.

“Hij is een bekende binnen onze club, dus dat ging wel makkelijk,” vertelt Joop. “We zijn in gesprek

“Het was echt schokkend te horen dat kinderen van veertien al vanwege te veel drank in het ziekenhuis terecht komen”

gekomen over wat we zouden kunnen doen aan alcoholpreventie en een gezonde kantine.” Gelukkig bleek de kantine van Sportclub Monster best al wel gezond te zijn. “Natuurlijk verkopen we een broodje kroket, dat kan eigenlijk niet anders, maar we verkopen geen alcohol aan jongeren onder de 18 en we hebben gezond bruin brood, fruit, tomaten en komkommers.”

Eye-opener

Ook heeft iemand van Brijder (specialist in verslavingszorg) aan de jonge voetballers voorlichting

De voorlichting over alcoholgebruik aan ouders,

gegeven over wat alcohol met je doet. “De kinderen

scheidsrechters, trainers en bestuursleden was

kregen een bril op die dronkenschap simuleerde.

een echte eye-opener. “Wat dokter Van der Lely,

Met die bril op moesten ze penalty’s schieten. Dat

kinderarts bij Reinier de Graaf, vertelde, was

was natuurlijk hilarisch, want ze trapten meer naast

erger dan ik had verwacht. We wisten al wel zo’n

dan tegen de bal. Eerst lachen de kinderen nog om

beetje dat er in Westland door de jeugd veel meer

de anderen, maar ze kwamen allemaal aan de beurt

gedronken wordt dan elders in het land. Het was

en hebben goed kunnen merken wat alcohol met je

echt schokkend te horen dat kinderen van veertien

doet.”

al vanwege te veel drank in het ziekenhuis terecht komen.” Natuurlijk kan een sportvereniging niets

Joop hoopt dat ouders na het lezen van het boekje

doen aan wat er thuis en in de hokken gebeurt,

het gesprek met hun kinderen aangaan. “De dingen

maar sportclub Monster zag wel een kans om het

die je te horen en te lezen krijgt zijn niet nieuw, maar

probleem bij de leden aan te kaarten.

het is goed om je er bewust van te zijn. Het is prettig

‘Dronken bril’

dat er een sociaal makelaar is die je op dergelijke zaken attent maakt. Wij zijn heel erg tevreden over

“We hebben 40 boekjes De alcoholvrije puber

het contact en de stappen die we samen hebben

aangeschaft en die laten we rouleren onder de

kunnen zetten.”

ouders van de jeugdvoetballers.” Er staan veel jaarverslag 2016

5


“De zoektocht naar de vraag achter de vraag maakt het nog interessanter�

Ronald, vrijwilliger Buurt Informatiepunt

Buurt Informatiepunten In een Buurt Informatiepunt kunnen inwoners van Westland zonder afspraak binnenlopen met hun vragen over wonen, zorg, welzijn, vrijwilligerswerk en inkomen. Goed opgeleide vrijwilligers nemen de tijd voor een gesprek. Is de vraag te complex, dan wordt een professional ingeschakeld, zoals een sociaal makelaar of welzijnsadviseur. De professionals staan in nauw contact met de Sociale Kernteams (SKT), waar de toegang tot de zorg geregeld wordt samen met gemeente Westland. Het Buurt Informatiepunt is een laagdrempelige, toegankelijke plek in de wijk of kern waar inwoners terecht kunnen met vragen en problemen op alle levensdomeinen. In elke kern in Westland is een Buurt Informatiepunt te vinden.

6

jaarverslag 2016


“We hebben een goed contact en ze helpen me prima” Toen vijftiger Michel* een jaar geleden noodgedwongen vanuit Hoorn naar Poeldijk moest verhuizen, was hij niet blij met de verhuizing, maar wel met het Buurt Informatiepunt in wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk. Zij hielpen hem om stap voor stap allerlei ingewikkelde administratieve zaken te regelen.

“Ik had mijn huis in Den Haag opgezegd en ik

de relatie met mijn vriendin is door deze toestand

verhuisde drie jaar geleden naar Hoorn, naar mijn

helaas misgelopen. Via het Buurt Informatiepunt

vriendin die daar op een park woont. Vorig jaar

kreeg Michel ook vrijwilligerswerk in wijkcentrum

besloot de gemeente dat ik als partner daar niet

De Backerhof aangeboden. “Dat ging uiteindelijk

mocht blijven wonen op haar gedoogvergunning.

niet goed. Ik heb erg last van mijn rug en ik hield het

De enige plek waar ik uiteindelijk terecht kon, was

niet vol om lang in de keuken te staan.” Het gaat

in Poeldijk,” vertelt Michel. Alles zat hem tegen. “Er

allemaal niet zoals Michel zou willen. “Het loopt zoals

waren allerlei belastingen uit 2009 tot 2011 die ik

het loopt en hoewel het niet leuk is dat ik moest

nog bleek te moeten betalen. Ook de rechtszaak

aankloppen bij het Buurt Informatiepunt omdat ik

tegen de gemeente Hoorn kost aardig wat geld en er

hulp nodig had, heb ik wel een heel goed contact

moeten ingewikkelde brieven geschreven worden.”

daar en helpen ze me prima.”

Hij klopte aan bij het Buurt Informatiepunt, waar hij antwoord kreeg op zijn vragen over financiën, maar

* Volledige naam is bij Vitis Welzijn bekend.

ook of over wonen, zorg, welzijn, vrijwilligerswerk en inkomen.

Allerlei formulieren “Ik kreeg zoveel op mijn dak dat ik dat allemaal zelf niet voor elkaar kreeg. Ik ben nog net niet gehandicapt, maar ik loop wel ziekenhuis in en ziekenhuis uit.” Michel is regelmatig bij het Buurt Informatiepunt te vinden. De sociaal makelaar en de vrijwilliger hebben hem geholpen bij onder meer verzoeken om kwijtschelding en bij aanvragen voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. “Ook helpen ze mij met het invullen van allerlei formulieren” zegt Michel.

Goed contact De rechtszaak tegen de gemeente Hoorn loopt nog. “De rechter lijkt positief, hij heeft aan de gemeente gevraagd om te bewijzen dat ik niet op het park mag wonen. Volgens mij kunnen ze dat niet,” zegt Michel. Veel zal hij aan een gelijk van de rechter uiteindelijk niet hebben, want hij kan niet terug naar het park; jaarverslag 2016

7


“Na het wandelen zet ik koffie en we gaan we een potje rummikuppen”

Jeep van der Mark

Mantelzorg De consulenten mantelzorg staan klaar voor alle mantelzorgers in Westland. Iemand die luistert en begrijpt wat de mantelzorger bezighoudt. Iemand die weet welke (professionele) hulp nodig is en deze helpt te regelen. De consulenten mantelzorg zijn er ook voor de jonge mantelzorgers. Jongeren tot 25 jaar die zorgen voor een naaste en daardoor extra taken hebben in huis, naast de studie, school, sport en vrienden. Mantelzorgers hoeven er niet alleen voor te staan. De consulent mantelzorg zet samen, vertrouwelijk en vrijblijvend, de mogelijkheden voor ondersteuning op een rij zodat de zorgvrager niets tekort komt. En het voor de mantelzorger vol te houden blijft. Want zorg dragen is goed, maar zorg delen nog beter!

8

jaarverslag 2016


“Het is belangrijk dat mantelzorgers ook hun verhaal kwijt kunnen” Annie* zorgt al jaren voor haar man die de ziekte van Alzheimer heeft. Een rol die ze met alle liefde vervult, maar soms best zwaar is. Omdat zij als mantelzorger ook af en toe wat ontspanning nodig heeft, gaat Jeep van der Mark als maatje met haar man op stap, zodat zij een middagje ‘vrij’ heeft. Hij doet dit al acht jaar en heeft al verschillende cliënten gehad. “Op dit moment ben ik maatje voor Maarten* zodat

Veranderingen

zijn vrouw Annie een middagje naar haar vaste

Jeep heeft al veel meegemaakt als maatje, het is

kaartmiddag kan. Zolang het nog kan, ga ik met hem

dankbaar werk. “Je ziet vaak dat echtparen door

wandelen, bijvoorbeeld naar de pier in Hoek van

de ziekte uit elkaar groeien of dat de man agressief

Holland of naar het Staelduinse Bos. We praten over

wordt. Bij Maarten en Annie speelt dat niet, hij is een

plantjes en wijzen elkaar de sneeuwklokjes aan. Ik

aardige, lieve man. Maar Maarten zegt soms dingen

ben ook met hem naar de Maeslantkering geweest,

die helemaal niet kunnen. Dan wil hij bij de tomaten

dat had ik met een eerdere cliënt ook gedaan. Maar

gaan kijken of opeens naar Schiphol. Soms wordt

dat gaat allemaal een beetje langs Maarten heen,

dat Annie teveel en dan reageert ze weleens kortaf,

hij is als voormalig tuinder toch liever buiten.” Het

ook al wil ze dat helemaal niet. Als ik bij Maarten

is heel belangrijk dat mantelzorgers er niet aan

ben, dan leid ik hem af: eerst maar eens koffie.

onderdoor gaan. “Maarten realiseert zich zo nu en

Voor een mantelzorger zijn de veranderingen bij hun

dan hoe het met hem is en dat maakt hem onrustig.

echtgenoot veel moeilijker te accepteren.”

Ik zie dat dit Annie ook raakt. Ze slaapt slecht, ze is bang dat Maarten gaat lopen spoken.”

Vreemde vent

Verhaal Na een uurtje wandelen gaan Jeep en Maarten weer op huis aan. “Ik zet koffie en we gaan een potje

Het duurt vaak lang voordat vrouwen hun

rummikuppen,” zegt Jeep. Als Annie thuiskomt, praat

echtgenoten ‘durven’ meegeven aan een maatje.

Jeep ook altijd nog even met haar. “Zij wil graag haar

Ze zijn immers al jaren met elkaar verbonden en

verhaal kwijt, hoewel dat best moeilijk is als Maarten

ze doen, vanwege de ziekte van Alzheimer, niets

erbij is; hij wordt er soms onrustig van.” Jeep heeft

meer zonder elkaar. “In eerste instantie kan een

aangeboden dat ze hem altijd kan benaderen, hij

mantelzorger best argwanend zijn: ‘wat moet

woont vlakbij. “Dat heeft ze nog niet gedaan, want

zo’n vreemde vent met mijn man, gaat dat wel

ook haar kinderen helpen veel. Het is belangrijk dat

goed?’ Maar meestal klikt het snel en dan kan

een mantelzorger haar zorgen kwijt kan.”

de mantelzorger met een gerust hart alleen op pad.” Soms helpt Jeep ook met andere dingen.

* Dit zijn niet de echte namen, die zijn bij Vitis Welzijn

Zo deed hij als maatje voor een weduwnaar kleine

bekend.

boodschapjes. “Daar ben je niet voor, maar ik doe het er graag bij.”

jaarverslag 2016

9


“Bestaande sociale contacten gebruiken en versterken eigen netwerk”

Welzijnsadviseur Lilan Kemp in gesprek met een cliënt

Welzijnsadviseurs De welzijnsadviseurs adviseren in vraagstukken in de eigen vertrouwde omgeving. Van eenvoudige vervoersproblemen, tot zorg- en zingevingsvragen. Vragen over wonen, zorg, welzijn en financiën. Zij geven dit advies als onafhankelijke vertrouwenspersonen. Via huisbezoeken geven zij informatie en denken vooral mee. Zij helpen bij het versterken van het netwerk en de uitbreiding van de sociale contacten. De welzijnsadviseurs luisteren, zetten problemen op een rij en zoeken naar een oplossing. Zij hebben een groot netwerk aan instellingen en mensen in Westland en daaromheen. Zo kunnen zij altijd doorverwijzen naar de juiste organisaties of bemiddelen bij de gevraagde voorzieningen. Een fijn gesprek of een praktische tip zorgt soms al voor een wereld van verschil.

10

jaarverslag 2016


“Zo’n eerste keer weer naar de kapper is iets heel bijzonders!” De afgelopen vijf jaar stapelden de problemen zich op in het leven van Daniëlle*. In september 2016 was ze er aan toe om alles weer op de rit te krijgen en meldde ze zich voor ondersteuning bij de welzijnsadviseur van Vitis Welzijn. Het verhaal van Daniëlle is heftig. “Vijf jaar geleden

die was goedgekeurd, kreeg ik een heel mooi pakket

kreeg ik leukemie en ongeveer tegelijkertijd

thuisgestuurd met daarin allemaal kortingsbonnen

verhuisde ik naar Westland.” Na een aantal jaren

die ik kon besteden bij Albert Heijn, C&A, Intertoys,

ziekte raakte Daniëlle haar fulltimebaan kwijt en

de Hema en ook vier bonnen voor de kapper.” Het

ook haar man verliet haar in die tijd. Daniëlle kreeg

was bijna december dus Daniëlle kon de bonnen

een stamceltransplantatie en chemokuren. “Ik was

goed gebruiken voor sinterklaascadeaus. “Het was

heel zwak en veel afgevallen. Doordat mijn spieren

uitverkoop, dus ik heb eindelijk weer eens van alles

niet meer werkten, moest ik opnieuw leren lopen.

voor de kinderen kunnen kopen. Het is niet leuk om

Dagelijkse dingen, zoals de kinderen naar school

altijd maar nee te moeten verkopen.”

brengen en verzorgen, waren bijna onmogelijk. Ik ben blij dat mijn moeder een tijdje bij me kon wonen om

Naar de kapper

in te springen.”

De kappersbonnen vielen bij Daniëlle wel in erg goede aarde. “Na de chemokuren was mijn haar voor

Voedselbank

het eerst weer een beetje teruggegroeid. Zo’n eerste

Toen haar behandelingen waren afgerond, kon

keer weer naar de kapper is iets heel bijzonders!”

Daniëlle weer aan opbouwen denken. “Ik was in

Nu Daniëlle wat fitter is en naar buiten kan, is ze

de financiële problemen gekomen doordat ik geen

langzamerhand weer nieuwe contacten aan het

werk meer had, gescheiden was en ik allerlei extra

opbouwen, en ook is ze niet meer afhankelijk van

kosten had. Gelukkig heeft de Voedselbank kunnen

de Voedselbank. “Ik ben nog voorzichtig over de

bijspringen.” Omdat Daniëlle graag contact wilde met

toekomst, plan niet te veel vooruit. Van buiten zie

lotgenoten, klopte ze in september bij Rianne van

ik er misschien wel weer goed uit, maar van binnen

Berkel aan, één van de welzijnsadviseurs van Vitis

voel ik me nog steeds heel zwak. Het pakket van de

Welzijn. “Ik had een heel fijn gesprek met Rianne, en

LINDA.foundation heeft Daniëlle erg goed gedaan.

ik ben daarna een paar keer naar inloophuis Carma

“Dat heeft me echt ontzettend geholpen, ik ben er

geweest en mijn kinderen van 7 en 11 hebben als

superblij mee.”

jonge mantelzorgers meegedaan aan de activiteiten in de week van de mantelzorg.”

* Dit is niet haar echte naam, die is bij Vitis Welzijn bekend.

LINDA.foundation “Rianne belde me een tijdje later dat ze me wilde aanmelden bij de LINDA.foundation.” De LINDA. foundation is opgericht door Linda de Mol en ondersteunt gezinnen die het financieel moeilijk hebben. “We hebben de aanvraag ingevuld en toen

jaarverslag 2016

11


Foto-impressie activiteiten

Plusbus vervoert eenmalig basisschoolleerlingen Burendag in de Esdoorn

Creatieve middag Graffitiworkshop voor jonge mantelzorgers

Opening wijkcentrum De Prinsenhof

De Vereeniging naar Prinsjesdag 12

jaarverslag 2016


Vitis Welzijn 2016

Jonge mantelzorgers als thema voor boot Varend Corso

Opening buurtrestaurant Bij Mekaar in Ontmoetingskerk

Val Op, Val Af Onthulling nieuwe Tafeltje Dekje auto

Jongeren denken mee bij Out of the Box Westland

Loftrompet workshop bloemschikken jaarverslag 2016

13


“Bij de jongerenwerker kan ik mijn verhaal kwijt”

Jongerenwerk Jongerenwerkers praten in eerste instantie liever mét de jeugd dan over de jeugd. Door te luisteren zonder vooroordelen, wordt echt een band opgebouwd met de jongere en maakt de jongerenwerker soms net dat verschil. De straat is het kantoor en de werktijden zijn flexibel en vooral in de avond. De contacten met de jongeren zijn laagdrempelig. Zij kennen de leefwereld van de jongeren. De vertrouwensband die wordt opgebouwd, is belangrijk. De kracht van het jongerenwerk zit in het samen zoeken én uitvoeren van oplossingen. Jongerenwerkers zijn ook vaak een intermediair tussen de jeugd en samenwerkingspartners zoals de wijkagent, de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa), de buurtpreventie, voortijdig schoolverlaten (VSV) en het Sociaal Kernteam (SKT).

14

jaarverslag 2016


“De informatie van jongerenwerk is belangrijk voor ons” Wijkagenten Frans van der Stelt en Frits Adriani en Shireen (Boa) werken nauw samen met de jongerenwerkers in Westland. Zij hebben daar positieve ervaringen mee. “We vullen elkaar goed aan,” zeggen ze.

Vertrouwensband

minder als boeman, maar meer als mensen die een

“Een belangrijke samenwerking vindt plaats bij

oplossing proberen te vinden.”

overlastlocaties,” vertelt wijkagent Frans van der Stelt. “De jongerenwerker van Vitis Welzijn kent de

Eendenvijver

jongeren en hun achtergrond. Dat maakt het allemaal

De Eendenvijver is een centrale locatie in

minder anoniem. De jongerenwerker legt contact

‘s-Gravenzande waar zo’n dertig jongeren in

met hen, om achter hun wensen of behoeftes te

groepjes van verschillende leeftijden voor overlast,

komen. Ze bouwen een vertrouwensband met hen

zoals troep en lawaai, zorgden. Wijkagent Frits

op, terwijl wij als wijkagent toch vooral bekijken

Adriani was, samen met andere partners en een van

of het gaat om strafbare feiten.” Een wijkagent is

de jongerenwerkers van Vitis, nauw betrokken bij de

er niet alleen voor het bestraffen van misdrijven.

aanpak van die overlast. “Voor een wijkagent is het

“Doordat jongerenwerkers met verschillende partners

soms lastig om problemen met de jeugd op te lossen

praten over risico’s, kansen en mogelijkheden bij

omdat het niet onze kerntaak is. Maar na goed

de jongeren, en wij de bewoners in de kernen en

overleg tussen jongerenwerkers, Boa’s, wijkagenten

de thuissituatie van de jongeren kennen, kunnen

en gemeente kwamen we tot een gezamenlijke

wij daar mee aan de slag. De informatie van de

aanpak. De belangrijkste conclusie van het overleg

jongerenwerkers is dus erg belangrijk voor ons,” zegt

was, op voorspraak van jongerenwerk, dat we

Frans.

de jongeren nadrukkelijk bij de oplossing zouden

Meer bekendheid Boa’s

betrekken.” De jongeren van de ‘Eendenvijvergroep’ werden uitgenodigd om actief mee te praten.

De jongerenwerkers houden wijkagenten en Boa’s

“Jongerenwerk haalde de jongeren over naar het

op de hoogte van de hangplekken. Klachten

gesprek te komen door aan te geven dat wij anders

over jongeren komen bij een centraal punt

zonder hen iets zouden beslissen. Uiteindelijk

binnen en worden gedeeld met alle betrokkenen.

kwamen er ruim twintig jongeren meepraten.”

Gezamenlijk wordt besloten wie er op af gaat. “Wij

Door de gesprekken en de nadruk dat de overlast

zijn buitengewoon opsporingsambtenaar en dus

écht moest stoppen, gaan de jongeren nu naar

geen politieagent,” vertelt Boa Shireen. “In ons

andere locaties. “Het zijn nu kleinere groepjes, er

regelmatige contact met de jongerenwerkers, maken

is nauwelijks overlast en dat maakt het voor ons

we een praatje over de locaties die bijzondere

hanteerbaarder,” aldus Frits.

aandacht nodig hebben. Iedere partner wordt afhankelijk van de situatie met een bepaald doel ingeschakeld.” De Boa’s zijn bezig om bekender te worden bij de jongeren in Westland, zodat ook de jongeren weten welke rol ze hebben. Shireen:

Jongerenwerker

“Afgelopen jaar zijn we door het jongerenwerk vaker

Ali werkt nauw

betrokken om jongeren uit te leggen wat wij doen en

samen met de

wat we voor hen kunnen betekenen. Ze zien ons dan

politie en Boa’s. jaarverslag 2016

15


Algemene gegevens Personeelsbezetting

Vrijwilligersraad De Vrijwilligersraad bestond per 31 december 2016

Per 31 december 2015 Medewerkers

61*

Vacatures

uit: • De heer Han van Straalen (voorzitter)

0

• Mevrouw Francine Scholtes-Brinkman

Per 31 december 2016 Medewerkers

(secretaris)

62*

Vacatures

• De heer Hans van der Hoeven

1

• De heer Paul Oosterwijk

In 2016 Medewerkers in dienst

14

Medewerkers uit dienst

13

Op payroll in 2016 Totaal fte per 31 december 2016

• De heer Wijnand Ouwerkerk • Mevrouw Corrie Leerentveld • De heer Wim Aarts*

6 44,97

* De heer Wim Aarts heeft zich zeven jaar lang als

* exclusief ingehuurde medewerkers

vrijwilliger bij Vitis Welzijn ingezet. Naast deelnemer van de Vrijwilligersraad was hij ook vrijwilliger voor

Raad van Toezicht

het Informatief Huisbezoek en verrichte hij klusjes

De Raad van Toezicht bestond per 31 december

op locatie in wijkcentrum ’t Anker in De Lier.

2016 uit:

Wij zijn Wim zeer dankbaar voor zijn inzet. Helaas is

• De heer Lars Boellaard, voorzitter

hij op 1 april 2017 op 73-jarige leeftijd overleden.

• De heer Maikel Bruin • De heer Ben Assies

In 2016 kwam de Vrijwilligersraad 5 reguliere

• De heer Matthé Elema

vergaderingen bijeen.

• De heer André van den Berg • Mevrouw Marrit van Baalen * Afscheid per 3 mei 2016 van de heer Juup Poldervaart en per 17 mei 2016 van mevrouw Corine Vreugdenhil In 2016 kwam de Raad van Toezicht 5 reguliere vergaderingen bijeen.

Vrijwilligers Vitis Welzijn Algemeen ondersteuning vrijwilligers Vitis Welzijn Totaal actief in 2016: 1.246 unieke vrijwilligers Per 31 december 2016: 1.103 unieke vrijwilligers

Vrijwilligersraad

Waardering vrijwilligers: dagje uit, informele en thematische bijeenkomsten, eindejaarsattentie, verjaardagskaart, nieuwjaarsreceptie. Aantal nieuwsbrieven voor vrijwilligers: 9

16

jaarverslag 2016


Netwerken in de buurt Inzet sociaal makelaars

Casusniveau In casussen, waarbij de zorgregisseur de regie heeft

Unieke contacten sociaal makelaars Met sportaanbieders

111

Met culturele organisaties

61

Met overige organisaties

176

Totaal aantal unieke contacten

348

Projecten

of bij vragen van burgers die binnenkomen bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gebied van wonen, zorg en welzijn, is het informele netwerk betrokken door samenwerking met of doorleiding naar de sociaal makelaar. Het aantal casussen in samenwerking met SKT en KCC waarbij zorgregisseurs, klantmanagers en

Aantal projecten dat geĂŻnitieerd en/of ondersteund is

107

Waarvan: Projecten Opvoed- en opgroei-

sociaal makelaars met elkaar in verbinding zijn: 153 Aantal informele oplossingen:

202

18

ondersteuning Projecten Actief Burgerschap

56

Overige projecten

33

Buurt Informatiepunten Aantal bezoekers 333

’s-Gravenzande 160

Monster 37

Heenweg

94

Honselersdijk 2

Ter Heijde

12

Maasdijk

224

Wateringen

184

De Lier 80

Kwintsheul

1.550

Naaldwijk 180

Poeldijk

2.749

Totaal 0

500

1.000

1.500

jaarverslag 2016

2.000

2.500

3.000

17


Actief burgerschap Vrijwillige Inzet

Kennis- netwerkbijeenkomsten:

Vrijwilligersacademie Westland/Vitis Welzijn: 14

Er zijn 3 College Tours georganiseerd voor

cursussen/workshop deskundigheid:, totaal 97

vrijwillige besturen en bestuursleden:

deelnemers in Westland.

• Besturen met een visie; think big, act small

Nieuwsbrief organisaties:

• Netwerken met een doel; durf te vragen • Boter bij de vis; besturen is leuk

• Beursvloer Westland: 6 nieuwsbrieven,

Alle drie de bijeenkomsten zijn goed bezocht: het

422 abonnees

aantal deelnemers was gemiddeld 100.

• Algemeen: 14 nieuwsbrieven, gemiddeld 885 abonnees

Het waarderingscijfer was gemiddeld een 8.

Activiteiten ter promotie:

Vrijwilligersvacatures

• NLdoet: 47 klussen uitgevoerd door

Aantal bemiddelingen

413 vrijwilligers in Westland

(persoonlijk en automatisch)

• Interviews ‘Pijlers van de samenleving:

Aantal bemiddelingen Weder-

wekelijks, totaal 52

39

kerigheid

• Vrijwilligersvacatures uitgelicht: wekelijks

* incl. vrijwilligersmarkt

worden vacatures uitgelicht in Groot Westland en soms ook in Het Hele

Maatschappelijke stage

Westland. In 2016: 156 vacatures • Actief twitteren over evenementen en activiteiten

Aantal aangeboden stageplaatsen

142

Aantal individuele bemiddelingen

150

In de tweede helft van 2016 is gestart met het

• Welzijn met muziek i.s.m. Fonds Westland: 110 optredens op diverse locaties in

geven van gastlessen over maatschappelijke stage

Westland

en het houden van een spreekuur op een van de scholen voor voortgezet onderwijs.

• Beursvloer Westland 27 oktober 2016 in Rabobank De Lier met 228 matches

Hulpinjebuurt.nl

Bestuurdersbank Westland

Passende matches

Advisering: 16 Bestuurscoaches (ervaren Westlandse bestuurders) ondersteunen Westlandse vrijwillige besturen en bestuursleden met raad, daad en inzet van hun netwerken. Per adviesvraag worden 2 bestuurscoaches ingezet. In 2016 zijn 22 nieuwe adviesvragen ingediend. Hiervan waren er op 31 december 2016 10 afgehandeld en nog 12 in behandeling. In 2016 zijn ook nog 3 adviesvragen uit 2015 afgehandeld.

18

594*

jaarverslag 2016

20


Zelfredzaamheid met hulp Diverse welzijnsdiensten Formulierenbrigade

Vervoer Plusbus

Aantal klanten

541

Aantal bussen

Belastingdienst Aantal klanten

268

6

Aantal leden

714

Aantal ritten

24.966

Aantal vrijwilligers

Thuisadministratie/Budgetbegeleiding

129

Vervoer Rolbus

Aantal nieuwe klanten

53

Aantal bussen

Klanten eind 2016 in begeleiding

85

Aantal leden

Aantal klanten Klussendienst en

76

Groepsabonnementen

vervoersbegeleiding

1 17 3

Aantal ritten

Totaal aantal vrijwilligers

155

2.454

Aantal vrijwilligers

Tafeltje Dekje

28

Westlandse GGZ Maatjes*

Aantal klanten

169

Aantal bezorgde maaltijden

Aantal koppelingen

23.373

Aantal vrijwilligers

7

* in samenwerking met DOEL participatie

47

Dagbesteding senioren De Vereeniging Aantal unieke deelnemers

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Aantal dagdelen open

19

14

11

15

3

8

5

5

6

2

De Prinsenhof

10

11

10

10

1

’t Anker

13

13

13

14

1

Ark

22

23

21

21

2

Woerdblok

14

14

16

16

2

Opmaat

14

12

14

14

2

Triangel

7

5

6

6

1

10

9

9

9

1

De Backerhof Larix

Zelfst. groep

Aantal vrijwilligers per 31 december: 57

jaarverslag 2016

19


Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra Algemene gegevens Aantal vrijwilligers: 498 Bezettingspercentage: • Overdag (maandag t/m vrijdag): 95% • Avond (maandag t/m vrijdag): 71% • Weekend: 25% Aantal bijeenkomsten/overig gebruik: 1.399 (circa 39.717 bezoeken) Activiteiten totaal Aantal deelnemers totaal Aantal bezoeken (structurele

Recreatief

Educatief

Beweging

1.999

241

799

110.386

3.725

31.762

32 verschillende

13 verschillende

22 verschillende

activiteiten

activiteiten

activiteiten

activiteiten, excl. Hoek van Holland) Activiteiten

Gemiddelde bijdrage per activiteit

€ 0,45 per bezoek

Met docent: € 10,75 per maand voor 1 uur per week.

Activiteiten per locatie

Recreatief

Educatief

Beweging

’s-Gravenzande, Larix

12

4

6

’s-Gravenzande, Kasteeleplein

5

0

6

Heenweg, De Kameleon

2

0

1

12

1

4

7

3

5

14

1

3

5

0

3

De Lier, ’t Anker

14

2

5

Maasdijk, De Prinsenhof

13

3

3

Poeldijk, De Backerhof

13

2

5

Monster, De Noviteit

3

1

3

Wateringen, Terra Nova

9

2

6

Naaldwijk, Hof van Heden Naaldwijk, Hooge Hasta Honselersdijk, De Hunselaer Kwintsheul, Kastanjehof

Totaal aantal bezoekers: 185.267 Gemiddeld ruim 3.500 bezoekers per week

20

jaarverslag 2016


Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra Open Eettafel Aantal klanten

321 unieke bezoekers

Aantal kernen en aantal locaties waar een open eettafel wordt georganiseerd: 9 kernen, 10 locaties Aantal keren Open Eettafel: gemiddeld 1 keer per week (totaal 464) Aantal gasten: 8.190

Buurtrestaurant Bij Mekaar Aantal restaurants geopend

7

Aantal keren geopend

120 totaal alle locaties

Aantal gasten

2.736 totaal alle locaties

Buurtrestaurant Bij Mekaar is een initiatief van DOEL Westland, Patijnenburg, Middin en Vitis Welzijn. Het is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het innovatiefonds van de gemeente Westland.

Aantallen per locatie ‘Bij Mekaar’

Aantal maal geopend

Aantal gasten

’t Anker, De Lier

12

340

Ontmoetingskerk, Naaldwijk

41

1168

De Hunselaer, Honselersdijk

10

190

JOOP, Wateringen

18

303

DOEL, Naaldwijk

10

100

De Brug, ’s-Gravenzande

18

245

Kastanjehof, Kwintsheul

11

390

Sociale activering, aantal te begeleiden vrijwilligers

26

Begeleiding bij deelname activiteiten, aantal te begeleiden deelnemers

50

Begeleiding bij deelname activiteiten, aantal te begeleiden vrijwilligers

11

jaarverslag 2016

21


Eigen kracht Welzijnsadvisering

Mantelzorg

Aantal cliënten

630

Aantal nieuwe cliënten

116

Aantal huisbezoeken

511

Nieuwe casussen

214

Aantal contacten telefoon en mail

4.154 Cliëntcontacten totaal

Informatief huisbezoek

Aantal telefonisch/e-mail contacten Aantal huisbezoeken

Aangeschreven mensen

1.150

Aantal mensen bezocht

533

Aantal vrijwilligers

Aantal bijeenkomsten waar voorlich-

82

16

mantelzorg Jonge mantelzorgers Aantal cliënten

In samenwerking met gemeente Westland en ZEL

Aanmelding nieuwe cliënten

(het overleg van huisartsen en de eerstelijnszorg) Aantal huisbezoeken

38

Aantal deelnemende huisartsen

14

Levensboeken Aantal cliënten

9

Aantal levensboeken

5

22

103

ting is gegeven door de consulent

Welzijn op recept

Aantal vrijwilligers

1.138

11

jaarverslag 2016

34 5


Eigen kracht Bezoekdienst Dementie Vrijwilligers gaan op bezoek en ondersteunen daarmee zowel de mantelzorger als de cliĂŤnt. Verdeling

Aantal

Aantal nieuwe aanvragen

58

Aantal nieuwe inzetten

30

Totaal in begeleiding

39

Nieuwe vrijwilligers

18

Totaal vrijwilligers

27

Jongerenwerk Verdeling

Aantal

Aantal aanvaardbare groepen

24

Aantal hinderlijke groepen

2

Aantal overlastgevende groepen

0

Aantal individuele jongeren contacten

233

Aantal persoonsgerichte analyses

29

Aantal overleggen Veiligheidskring

32

Aantal casussen samenwerking sociaal makelaar

78

Aantal casussen samenwerking SKT

11

Aantal casussen samenwerking VSV

7

Aantal casussen samenwerking Leerplicht

4

jaarverslag 2016

23


Extern bekostigde dienstverlening Op deze pagina treft u de cijfers van drie projecten met een andere financiering.

Sociaal Meldpunt Totaal aantal cliĂŤnt vragen

4

Aantal afgeronde bemiddelingen

3

Sociaal Meldpunt is gefinancierd door Budget Westland Agenda en Rabobank.

Vrijwillige Coaches Aantal opgeleide vrijwilligers

14 nieuw en totaal 23 opgeleid

Aantal begeleide vrijwilligers

83

Het project Vrijwillige Coaches is gefinancierd vanuit het Oranje Fonds.

Val op, Val af Aantal deelnemers

36

Aantal betrokken sportaanbieders

16

Het project Val op, Val af is gefinancierd vanuit Stichting Laureus in samenwerking met de Ronde Tafel Westland.

24

jaarverslag 2016


Hoek van Holland Welzijnsadviseur Inzet in het wijkteam voor individuele ondersteuning

Informatief Huisbezoek Aangeschreven mensen

823

Aantal mensen bezocht

148

Aantal vrijwilligers

12

Tafeltje Dekje Aantal gebruikers totaal

24

Aantal geleverde maaltijden

1.767

Aantal vrijwilligers

5

Wijkcentrum Aantal vrijwilligers: 21 Aantal reguliere activiteiten: 13 Aantal eenmalige activiteiten: 69 Aantal deelnemers totaal: • beweging, gemiddeld 77 deelnemers per week, totaal 2.266 • recreatief/educatief, gemiddeld 510 bezoekers per maand, totaal 7.862

Vrijwilligerswerk Openstelling dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur Aantal nieuwsbrieven: 9 Ter promotie: Digitale nieuwsbrieven, NLdoet en Beursvloer Westland Vrijwilligersvacatures: • Bemiddelingen van inwoners Hoek van Holland naar Westlandse en Hoekse organisaties: 67 • Wekelijks plaatsingen vrijwilligersvacatures in de Hoekse krant • Bestuurdersbank: 2 trajecten met Hoekse organisaties

jaarverslag 2016

25


Stichting Vrienden van Vitis Welzijn

“Ons doel is de zelfredzaamheid van Westlanders te vergroten”

Een aantal bezorgde Westlanders besloot in

gefinancierd,” vertelt Arnold. Er zijn naast financiële

2013 de stichting Vrienden van Vitis Welzijn

bijdragen ook donaties in natura. “De training aan

op te richten. Voorzitter Arnold Hordijk: “In

de budgetcoaches werd gratis gegeven door een

tegenstelling tot wat mensen vaak denken,

advocatenkantoor.”

worden niet alle activiteiten van Vitis Welzijn volledig door de gemeente gesubsidieerd, terwijl

Zelfredzaamheid

ze wel belangrijk zijn voor het welzijn van velen.

“We willen graag het beeld dat Vitis Welzijn alles

Dan springt de stichting in.”

gesubsidieerd krijgt, veranderen. We gaan beter

Doelstelling

over het voetlicht brengen waarom wij als Vrienden bepaalde activiteiten sponsoren. Dat brengt meer

“De stichting wil het welzijn van Westlanders

duidelijkheid en een grotere financiële zekerheid,”

bevorderen en dan vooral van degenen die in de

zegt Arnold. “De samenwerking met Vitis Welzijn

knel dreigen te komen. Het gaat om mensen die

is heel goed. We zijn bijvoorbeeld nu al aan het

meer moeite krijgen om het zelf alleen te redden

inzamelen voor de renovatie en nieuw meubilair

of die financieel de eindjes niet aan elkaar kunnen

van enkele wijkcentra. Dan is het geld er zodra het

knopen,” vertelt Arnold. Vitis betaalt een deel van

daadwerkelijk nodig is.” Het doel van de Vrienden

de activiteit en vraagt dan aan de stichting om

is uiteindelijk de zelfredzaamheid van Westlanders

aanvullende financiering. “Wij gaan vervolgens op

vergroten. De wijkcentra, Tafeltje Dekje, de

zoek naar sponsoren die een bepaalde activiteit

budgetcoaches en de Plusbus zijn daar een goed

willen ondersteunen. Verschillende grote en kleine,

voorbeeld van. “In de toekomst willen we digitale

regionale en landelijke fondsen dragen bij aan de

middelen voor de

projecten van de Vrienden van Vitis Welzijn. Er

budgetcoaches

zijn ook giften van particulieren, serviceclubs en

sponsoren en

bedrijven. Serviceclubs en bedrijven proberen we

ook een Rolbus

ook voor langere tijd aan een specifiek project te

voor één rolstoel

koppelen. In 2016 hebben we circa 100.000 euro aan

staat op ons

Vitis kunnen bijdragen. Daar zijn we best tevreden

wensenlijstje.”

over,” zegt Arnold.

Donaties In 2016 zijn onder andere een nieuwe auto met koeling voor Tafeltje Dekje gerealiseerd, er werd bijgedragen aan de renovatie en inrichting van wijkcentrum De Prinsenhof, en de vrijwillige budgetcoaches kregen een aanvullende training. In 2016 is ook de sponsor gevonden voor een nieuwe Plusbus die in 2017 gaat rijden. “Voor Tafeltje Dekje betalen de gebruikers zelf een klein bedrag en alle bezorgers zijn vrijwilligers. De

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vitis bestaat uit

nieuwe koelwagen hebben wij op verzoek van Vitis

(v.l.n.r.): Koos Oostdijk, Arnold Hordijk en John van der Knaap

26

jaarverslag 2016


FinanciĂŤn Overzicht baten & lasten 2016 werkelijk

begroting

werkelijk

2016

2016

2015

3.866.080

3.829.800

3.621.498

Bijdrage activiteiten

704.819

760.700

725.006

Overige baten

118.531

112.500

132.237

3.535

8.000

7.494

________

________

________

4.692.965

4.711.000

4.486.235

-------------

-------------

-------------

2.961.464

3.080.500

2.669.275

Lasten activiteiten

665.134

703.400

683.744

Huisvestingskosten

582.306

718.500

580.425

Organisatiekosten

227.443

256.000

287.470

5.947

5.000

5.192

63.667

56.500

53.205

________

________

________

4.505.961

4.819.900

4.279.311

-------------

-------------

-------------

________

________

________

Saldo staat van baten en lasten

187.004

-108.900

206.924

Subsidie doorgeschoven

-97.441

69.200

-52.184

________

________

________

Resultaat voor resultaatbestemming

89.563

-39.700

154.740

Onttrekking bestemmingsreserve

36.927

39.700

12.756

Bestemmingsreserve Plusbus

29.138

0

26.915

Reserve ontwikkeling & inventaris

97.048

0

140.574

________

________

________

89.259

0

154.733

304

0

7

________

________

________

89.563

0

154.740

0

0

0

======

======

======

BATEN Subsidies

Rente Totaal baten

LASTEN Personeelslasten

FinanciĂŤle lasten Afschrijvingen Totaal lasten

Dotatie bestemmingsreserve

Algemene reserve Hoek van Holland

Resultaat t.g.v. egalisatiereserve

jaarverslag 2016

27


“Ik wilde graag in een winkel werken, met mensen omgaan en praten zodat ik mijn taal kon verbeteren”

Ahed Asaad

Vrijwillige Inzet Vrijwillige Inzet is hét kenniscentrum voor de inzet en begeleiding van vrijwillige inzet in Westland en Hoek van Holland. Zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties kunnen bij Vrijwillige Inzet terecht voor bemiddeling tussen vraag en aanbod, professioneel advies, cursussen, praktische ondersteuning en promotie van vrijwilligerswerk.

28

jaarverslag 2016


“De andere vrijwilligers zijn als familie voor me” Na zijn vlucht voor de oorlog in Syrië heeft Ahed Asaad in Westland zijn thuis gevonden. “Ik ben een nieuwe Westlander,” lacht Ahed. Van zijn collega-vrijwilligers in kringloopwinkel ReSell in ‘s Gravenzande leert hij niet alleen nog beter Nederlands, maar hij steekt er ook nog eens authentiek Westlands op. “Het zijn allemaal gezellige mensen,” zegt Ahed. Nu hij tweeënhalf jaar in Nederland is en nog geen

na zijn vlucht in Egypte ontmoet. Met 600 mensen op

betaald werk heeft gevonden, heeft Ahed ervoor

een klein bootje is hij verder naar Europa gevlucht.

gekozen om vrijwilligerswerk te doen. Hij vindt

Ahed is in Dronten getrouwd en ze hebben een

het belangrijk om iets te doen en meer onder de

dochtertje van ruim een jaar. Ahed kende ReSell al

mensen, de Nederlanders, te komen zodat hij zijn

voordat Vitis voorstelde dat hij daar zou gaan werk-

Nederlands kan verbeteren. “Ik volg nu lessen omdat

en. “Ik vind het een goed idee. Ik kan hier voor een

ik in mei het staatsexamen Nederlands op B1-niveau

klein bedrag iets kopen.” “Werken hier is makkelijk,”

wil doen zodat ik daarna kan beginnen met een

zegt Ahed. En daarmee bedoelt hij dat hij goed wordt

verpleegopleiding,” zegt hij. Hij was in Syrië ook al

opgevangen door de andere vrijwilligers van ReSell.

met een opleiding begonnen, maar heeft die nooit

“Ze hebben respect voor mij en ik respecteer hen. Ze

kunnen afmaken.

zijn als een familie voor me. Ik voel me hier veilig.”

Leergierig “Ik heb gesproken met een consulent Vrijwillige Inzet en ben eerst terecht gekomen bij FC ‘s-Gravenzande. Ik was daar coach van de kleintjes. Maar dat ging niet helemaal goed. De kinderen verstonden mij niet goed en ik sprak er niet met mensen die mij verder konden helpen met mijn Nederlands.” Ahed besloot weer naar de consulent te gaan en te vragen om ander vrijwilligerswerk. “Ik wilde graag in een winkel werken, met mensen omgaan en praten zodat ik mijn taal kon verbeteren.” De vrijwilligers van ReSell vertellen: “Het team vrijwilligers dat op de donderdag werkt zag het direct als een mooie uitdaging om Ahed een kans te geven. We helpen graag iemand aan het werk en Ahed pakt alles heel goed op. Het is een gezellige, aardige man en hij is heel leergierig. En hij spreekt heel goed Nederlands.”

Klein bootje “Het vrijwilligerswerk bij ReSell helpt mij goed met mijn taal,” vindt Ahed. “Ik praat ook met mijn buren en met een Nederlandse vriend.” Zijn vrouw heeft hij jaarverslag 2016

29


“Iemand helpen maakt mij gelukkig�

Wil van der Boogaard

Wijkcentra De wijkcentra in Westland en Hoek van Holland vormen een belangrijk centrum van ontmoeting binnen Westland. Het hele jaar staan de deuren van de wijkcentra open voor vele activiteiten. Wij bieden een breed en gevarieerd programma in Westland en Hoek van Holland. Iedereen is welkom in het wijkcentrum en wij bieden activiteiten waarbij de ontmoeting centraal staat. Naast de reguliere activiteiten, staan de deuren van de wijkcentra ook open voor incidentele activiteiten op bijzondere dagen, zoals op Koningsdag of Burendag. Vanuit het wijkcentrum worden ook activiteiten op andere locaties georganiseerd, zoals koffie op locatie, fietsen of strandjutten.

30

jaarverslag 2016


“Je ziet weer eens andere mensen” Toen haar man veertien jaar geleden overleed, kwam Wil van der Boogaard (79) er alleen voor te staan. “Ik hou van mensen om me heen en zonder kinderen voel ik me best wel eens alleen,” zegt ze. Ze besloot om bij wijkcentrum ‘t Anker in De Lier te gaan kijken en is daar blijven hangen. Als deelnemer aan activiteiten én als vrijwilliger. Jarenlang heeft Wil workshops bloemschikken

jaren samen met anderen de dinsdagmiddaglunch

gegeven in het wijkcentrum waar bezoekers voor de

gekookt. “Ik maakte van de toetjes dan kleine

gezelligheid of voor een activiteit naartoe komen.

schilderijtjes. Het geeft zoveel voldoening om die

“Vlak voor een cursus vroeg ik aan bevriende

tevreden gezichten te zien.” Ze is blij dat ze mensen

tuinders of ze niet al te dure bloemen voor me

kan helpen en dat ze een luisterend oor kan bieden.

hadden. Dat hadden ze, ik kreeg ze gewoon gratis

Ze vertelt iedereen die ze in het dorp tegenkomt

mee!,” lacht Wil. “En ook de biljarters in ‘t Anker

om ook eens iets te gaan doen in het wijkcentrum.

wilden best wat takjes uit hun tuin meenemen.” Wil

“Soms ga ik met een vriendin op zondag eten in

kocht er nog wat materialen bij en de deelnemers

‘t Anker. Het smaakt heerlijk en je ziet weer eens

konden voor een paar euro een bloemstuk maken.

andere mensen.”

“Ze gingen blij naar huis en daar word ik dan ook weer heel blij van. Iemand helpen maakt mij gelukkig.”

“Ze gingen blij naar huis en daar word ik dan ook weer heel blij van.”

Saamhorigheid Wil noemt zichzelf een echt gezelligheidsdier. “Het valt me op dat mensen tegenwoordig veel minder tijd voor elkaar hebben en dat de saamhorigheid minder is geworden.” Ze vertelt dat ze geen kinderen heeft kunnen krijgen en dat dit soms best moeilijk en eenzaam is. “Ik moest dat voor ons huwelijk aan mijn toekomstige man vertellen en hij ging daar heel goed mee om. Hij beloofde me dat we er samen iets moois van zouden maken. En dat is gelukt! Maar als ik dan de verhalen hoor over kinderen en kleinkinderen van anderen, doet me dat soms best heel veel verdriet.”

Luisterend oor In het wijkcentrum geniet Wil van de contacten. “Ik draai op maandag bardienst en dan doe ik ook mee met de yoga. Dat is goed voor mijn rug, ik ga er ook voor naar de sportschool en naar het zwembad.” Na afloop van de yoga zorgt Wil voor koffie, thee en een praatje en daarna ruimt ze op. Ze heeft ook enkele jaarverslag 2016

31


“Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?� Welzijnsdiensten Vitis Welzijn biedt welzijnsdiensten aan zodat mensen, met een beetje hulp, de regie over hun leven blijven houden. Het brede aanbod varieert van kleine klusjes in en om het huis tot begeleiding naar het ziekenhuis. En van hulp bij de belastingaangifte tot maaltijden aan huis. Zo blijven mensen in contact met de wereld om hen heen.

Zelfstandig met de Plusbus weggaan wanneer u wilt Speciaal voor zestigplussers is er de Plusbus. Met deze vervoersdienst van Vitis Welzijn reist u binnen Westland en Hoek van Holland voordelig naar waar u maar wilt.

In de Rolbus voelt iedereen zich thuis Deze dienst is speciaal voor alle inwoners van Westland, die van een rolstoel of scootmobiel afhankelijk zijn. Rolbus Westland rijdt alle dagen van de week binnen het Westland.

Voor extra hulp bij een bezoek schakelt u de Vervoersbegeleiding in Voor wat extra hulp tijdens een bezoek aan bijvoorbeeld de dokter, de tandarts of pedicure. Schakel dan Vervoersbegeleiding van Vitis Welzijn in. Een betrokken en vriendelijke vrijwilliger gaat vervolgens met u mee.

32

jaarverslag 2016


Tafeltje Dekje bezorgt de maaltijden bij u thuis Via Tafeltje Dekje van Vitis Welzijn kunt u vriesverse maaltijden bestellen, om te nuttigen wanneer ú dat uitkomt. Het enige wat u nodig hebt, is voldoende vriesruimte en een magnetron.

Deskundige hulp voor het invullen van uw belastingaangifte Vrijwilligers helpen u met het invullen van uw belastingaangifte. Deskundig, zodat het vlot verloopt. En betrouwbaar, want deze vrijwilligers worden ieder jaar door de Belastingdienst getraind!

De Formulierenbrigade helpt u met het invullen van moeilijke formulieren De vrijwilligers van de Formulierenbrigade staan klaar met deskundig advies en praktische hulp. Zodat u zeker weet dat het goed zit. Betrouwbaar en ontzorgend.

Met een beetje ondersteuning van de Thuisadministratie en Budgetcoach uw administratie zelf blijven doen De vrijwilligers van de Thuisadministratie en Budgetcoach assisteren u thuis bij het op orde brengen én houden van uw persoonlijke, financiële administratie.

De Klusjesdienst helpt u met kleine klusjes in en rond het huis De Klusjesdienst is er voor mensen die door leeftijd of beperking hulp nodig hebben bij bepaalde klusjes en verder geen andere mogelijkheden hebben. Het gaat om kleine karweitjes die normaal gesproken niet door een professioneel bedrijf worden gedaan, maar door familie of buren.

jaarverslag 2016

33


“Het vrijwilligerswerk bij De Vereeniging geeft me zo ontzettend veel voldoening� Giel van der Ende en Habiba el Hajjari

De Vereeniging De Vereeniging is bedoeld voor Westlandse senioren die graag andere mensen willen ontmoeten om samen wat te ondernemen. In een klein gezelschap kan men meedoen aan activiteiten rond natuur, creativiteit, cultuur en bewegen. De kleine groepen zijn de basis voor mooie vriendschappen. Vrijwilligers, ondersteund door vakkrachten, begeleiden de activiteiten. Het programma staat niet vast maar sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Een creatieve workshop, een lezing of film, spelletjes, een excursie of een bezoek aan een concert of voorstelling, alles is mogelijk! De Vereeniging is een initiatief van Vitis Welzijn, Pieter van Foreest en Careyn, ondersteund door de gemeente Westland en mogelijk op acht locaties binnen Westland.

34

jaarverslag 2016


Jong en oud komt samen bij De Vereeniging Deelnemer Giel en vrijwilliger Habiba vertellen over hun wekelijkse bezoek Een warme en fijne sfeer komt je tegemoet in het restaurant van wooncomplex Woerdblok. Twee ochtenden per week is dit het onderkomen van De Vereeniging, locatie Woerdblok. Een ontmoetingsplek voor Westlandse senioren die graag onder de mensen zijn en wat willen ondernemen. Zo ontmoeten we Giel van der Ende. Hij bezoekt nu

er echt alles aan om de woensdagochtend bij De

een jaar lang De Vereeniging. Giel: “Sinds drie jaar

Vereeniging te kunnen zijn. Ik had nooit gedacht dat

wordt mijn vrouw verzorgd in woonzorgcentrum De

ik het zo ontzettend leuk zou vinden. Ik raad ook

Hooge Tuinen vanwege haar dementie. Het werd

iedereen aan om vrijwilligerswerk te doen. Het geeft

thuis steeds zwaarder omdat ze ook ’s nachts ging

me zo ontzettend veel voldoening,”’ aldus Habiba.

zwerven. Daarom is uiteindelijk besloten dat zij niet meer thuis kon wonen. Daardoor miste ik sociale

Leuke mix

contacten. Ik heb altijd bij een tuinder gewerkt,

De Vereeniging, locatie Woerdblok is een leuke mix

ging naar mijn werk, zag daar wat collega’s, en

van jong en oud. Habiba is met haar 27 jaar de

ging weer naar huis. Zo kom je niet veel in contact

jongste vrijwilliger, de oudste deelnemer is 80 lentes

met andere mensen. Toen ik achter het bestaan

jong. Dat dit leeftijdsverschil niets uitmaakt of juist

van De Vereeniging kwam, heb ik contact met ze

een hele leuke toevoeging is, blijkt wel uit de omgang

opgenomen. De eerste drie keer mag je vrijblijvend

tussen Habiba en Giel. Habiba: “We vullen elkaar

langskomen om te kijken of het wat voor je is.

goed aan. Ik leer elke week ontzettend veel bij.”

Dat heb ik gedaan en ik was vrij snel om! Meestal maak ik ook gebruik van de warme maaltijd die we

Programma

aansluitend kunnen nuttigen.”

De ochtenden starten altijd met een lekker

Samenwerking

kopje koffie of thee en een gezellige babbel. De deelnemers beslissen zelf hoe de ochtend ingevuld

De Vereeniging is een initiatief van Vitis Welzijn,

wordt. Quizvragen en gymmen staan bijna wekelijks

Careyn en Pieter van Foreest, ondersteund door

op het programma en daarnaast zijn er speciale

de gemeente Westland en is mogelijk door het

activiteiten zoals bloemschikken of uitjes naar

enthousiasme en de inzet van vele vrijwilligers.

bijvoorbeeld de zandmoter. Giel: “Ik vind het altijd

Habiba el Hajjari (27) is zo’n bevlogen vrijwilliger.

erg fijn om met elkaar te kletsen. We hebben het over

Ze was op zoek naar vrijwilligerswerk specifiek met

van alles. Daarnaast doen we leuke activiteiten en

ouderen. “Ik wilde graag iets voor mijn medemens

maken we vele uitjes.”

betekenen en met ouderen heb ik gewoon een bepaalde klik. Daarom heb ik contact gezocht met Vitis Welzijn, zij boden me aan om in de zomer te ondersteunen bij De Vereeniging. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en ben ik nog steeds actief.” Naast haar fulltime baan zorgt ze altijd dat ze tijd vrij heeft voor De Vereeniging. “Ik doe jaarverslag 2016

35


‘Welzijn op de Hoek’: een samenwerking van Vitis Welzijn met Welzijn E25, Minters en Humanitas aan Zee

Sociaal makelaars Lisette de Koning en Pascale Pille

Hoek van Holland In 2016 startte de combinatie ‘Welzijn op de Hoek’: een samenwerking van Vitis Welzijn met Welzijn E25, Minters en Humanitas aan Zee. In de gezamenlijke aanpak werkte Vitis samen met de partners aan de vergroting van de samenredzaamheid van Hoekse inwoners, met meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatieven, een gezamenlijke ondersteuning van de mantelzorgers, het aanbieden van welzijnsdiensten en door het organiseren van goede preventie en scholing. Nieuw in 2016 was de inzet van twee sociaal makelaars van Vitis in de combinatie. Samen met de collega-medewerkers uit de combinatie, werkten zij aan de sociale binding en inzet in de wijken. Met de jongerenwerker trokken zij de wijken in en stapten af op de buurtbewoners en jongeren en hun ouders. Zo stimuleerden de medewerkers kansrijke en veilige buurten, waarin kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien. Specifiek richtte de combinatie zich ook op mensen die eenzaam zijn, ouderen en kwetsbaren, mensen die langer thuis blijven, mensen met een uitkering in relatie tot activering.

36

jaarverslag 2016


“Ik ben blij met de korte lijntjes” In Hoek van Holland zijn twee sociaal makelaars actief: Pascale Pille en Lisette de Koning. Pascale is tevens coördinator van het wijkcentrum in Hoek van Holland. In 2016 hielp ze jongeren bij de subsidieaanvraag voor een lampionnenoptocht, een bewonersinitiatief. “In 2015 was er ook al een lampionnenoptocht

De aankleding van de wagens werd gemaakt in papier-maché

geweest, maar dit jaar wilden de bewoners er iets groters van maken, met drie praalwagens,” vertelt Pascale. “Een van de jongere werkgroepleden was Joey en hij was belast met de financiën en de subsidieaanvraag.” Hij kwam naar Pascale met de vraag hoe hij dat moest aanpakken. “We hebben samen de verschillende mogelijkheden

Door eigen inkomsten te verwerven zou de

voor subsidie bekeken en uiteindelijk hebben

werkgroep laten zien dat het serieus was.” Dus

we een subsidieaanvraag van € 5.800,- voor een

gingen de initiatiefnemers op pad om bij lokale

bewonersinitiatief ingediend bij de Rotterdamse

ondernemers sponsorgeld te krijgen. “Uiteindelijk

stichting Opzomermee.”

kreeg de werkgroep toch een aanvulling op de subsidie omdat er extra moeite was gedaan voor het geld,” zegt Pascale. “Er was een praalwagen met figuren van Sesamstraat en één met een Hoeks thema. In de werkplaats van een jonge kunstenaar heeft de werkgroep de aankleding van de wagens gemaakt in papier-maché.”

Verbindingen Het doel van de sociaal makelaars is om verbindingen te leggen en de lokale mogelijkheden te benutten. “Vitis Welzijn is in Hoek van Holland partner van ‘Welzijn op de Hoek’, waarin ook Humanitas, Welzijn E25 en Minters deelnemen. Dat betekent dat wij hen ook kunnen inschakelen als dat nodig is.” Pascale heeft Joey dan ook

Praalwagens

aangeboden om te helpen bij het vinden van vrijwilligers via verschillende kanalen, maar de

De aanvragen die bij Opzomermee binnenkomen

optocht bleek zo populair dat dit helemaal niet nodig

worden voor advies voorgelegd aan de

was. Pascale is ook erg blij met de korte lijntjes met

gebiedsnetwerkers en de gebiedscommissie in Hoek

de gebiedsmedewerkers. We werken in hetzelfde

van Holland. “De lampionnenoptocht kreeg € 3.290,-

gebouw en toen Joey een keer belde met een extra

subsidie en Joey moest in beraad of dat voldoende

vraag over het geld, kon ik letterlijk even de kamer

zou zijn voor wat ze van plan waren.” Hij kwam weer

naast mij inlopen om dat na te vragen.”

met Pascale praten. “Het was natuurlijk de bedoeling dat hij de gebiedscommissie kon overtuigen dat het geld echt nodig was. jaarverslag 2016

37


Adressen Vitis Welzijn Hoofdkantoor Vitis Welzijn Verdilaan 88 2681 KP Monster 0174 – 630358 info@vitiswelzijn.nl / www.vitiswelzijn.nl Vitis Welzijn is statutair gevestigd in Monster

Wijkcentra (Westland en Hoek van Holland) De Lier

’t Anker

W.J. Baron van Gentplein 31

0174 - 513022

’s-Gravenzande

Kasteeleplein

D. v/d Kasteeleplein 1

0174 - 414582

’s-Gravenzande

Larix

Larixstraat 4

0174 - 414219

Heenweg*

Brede Buurtschool Kameleon

Boelhouwerstraat 1

0174 - 630358

Hoek van Holland

De Hoekstee

Mercatorweg 50

0174 - 387235

Honselersdijk

De Hunselaer

De Hunselaer 1

0174 - 627755

Kwintsheul*

Kastanjehof

Kerkstraat 43a

0174 - 270177

Maasdijk

De Prinsenhof

Cornelis Houtmanplein 6

0174 - 514669

Monster*

De Noviteit

Havenstraat 16

0174 - 630358

Naaldwijk

Hof van Heden

Dijkweg 20

0174 - 630361

Naaldwijk

Hooge Hasta

Hastastraat 5

0174 - 761709

Poeldijk

De Backerhof

Wittebrug 2

0174 - 246464

Wateringen

Terra Nova

Het Tolland 2

0174 - 820254

*Geen eigen locatie

Vrijwillig jongerencentrum De Firehouse Pr. Marianneplein 8 2676 BB Maasdijk

38

jaarverslag 2016


Buurt Informatiepunten Locatie

Adres

Openingstijden

De Lier

Hoofdstraat 9 (naast lunchroom Bijzonder)

Maandag 14.00 tot 17.00 uur Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

’s-Gravenzande

Zandeveltplein 26 (in de bibliotheek)

Dinsdag en woensdag 14.00 tot 17.00 uur

Heenweg

Boelhouwerstraat 1 (in de Brede Buurtschool)

Eerste woensdag van de maand 9.00 tot 12.00 uur

Honselersdijk

Fazantlaan 4 (in de school PCBS De Hoeksteen)

Dinsdag 14.00 tot 17.00 uur Donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Kwintsheul

Kerkstraat 43a

Woensdag 14.00 tot 17.00 uur

(in Dorpshuis Kastanjehof) Maasdijk

Cornelis Houtmanplein 6 (in wijkcentrum De Prinsenhof)

Tweede woensdag van de maand 9.00 tot 12.00 uur

Monster

Havenstraat 16

Maandag en donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Naaldwijk

Prins Bernhardstraat 5a

Maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Poeldijk

Wittebrug 2 (in wijkcentrum De Backerhof)

Dinsdag 14.00 tot 17.00 uur Donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Ter Heijde

De Wurft 1 (in gebouw ’t Vrondel)

Derde woensdag van de maand 9.00 tot 12.00 uur

Wateringen

Herenstraat 85 (in woonzorgcomplex De Ark)

Maandag en woensdag 9.00 tot 12.00 uur

Volg ons ook op social media facebook.com/vitiswelzijn

instagram.com/vitiswelzijn

twitter.com/vitiswelzijn

youtube.com/vitiswelzijn

jaarverslag 2016

39


www.vitiswelzijn.nl

Profile for Vitis Welzijn

Vitis Welzijn jaarverslag 2016  

Vitis Welzijn jaarverslag 2016

Vitis Welzijn jaarverslag 2016  

Vitis Welzijn jaarverslag 2016

Advertisement