Page 1


Vwf; F iwa ,Ugj; jpNaO tUlq; f Sf; F g; gpwF xU epfo;r;rp (khDlj;jpd; jkpo;f$ ; ly; 2002) tuyhw;wpd; Kf;fpa milahskhfTk; gy Nrjpfisr; nrhy; tjhfTk; ele;Njwpap Uf;fpwJ. ,Ugj;jpNaO tUlq; f Sf; F Kd; G 1974,y; - ehd; f htJ jkpohuha;r;rp khehL aho;gg ; hzj;jpy; ele;jJ. gz;ghl;Lg; ngU tpohthf ele; j me; j epfo;r;rpia mg;nghOJ ,dthj murpay; Nehf;fpy; Fog;gp ngUk; mdh;j;jj;ij tpis tpj;jdh; md;iwa rpq;fs

Ml;rpahsh;. md;iwf;F mth;fs; %l;ba jPapy; vhpe;Jtplhky; mij xspr; R luhf khw; w pdh; jkpoh;. ,Jjhd; jkpoh; Nghuhl; l j; j pd; kfpik. ,q; N fjhd; Nghuhl; l r; rf;jpahd tpLjiyg; GypfspdJk; jiyth; gpughfud; mth;fspdJk; rpwg;igg; Ghpe;J nfhs;s yhk;. xd;gJ caph; fisg; gyp nfhz;l nfhiyr; nraypd; %yk; mr;RWj;jiy tpijj;J jkpoiu mlf;fptplyhk; vd;W fdT fz;l rpq; f sg; Nghpdthjk; tha; gpse;J epw;f ,d;W jkpohpd; Njrpa tpspg; i gAk; Nghuhl; l vOr;rpiaAk; nrhy;Yk; epfo; t hf ~khDlj; j pd; jkpo;f$ ; ly; 2002| ele;jp Uf;fpwJ. mNj kz;lgk;> mJTk; gyKiw Fz;L tP r p mopf; f Kad; W k; KbahJ epkph;eJ ; epw;Fk; tPurpq;fk; kz;lgk;. mjd; Kd; N d Kd; G jkpoh uha;r;rp khehl;by; gLnfhiy nra;ag;gl;l xd; g J Nghpd; epidT fisr; nrhy;Yk; fw;W}z;fs;. mNj Kw;w ntspj;jply;. Mdhy; md; i wa ,ay; g py; i y. Aj;jj;jpy; ,be;Jk; rpije;Jk; kpQ;rpA kpUf;Fk; Rw;way;. fhyk; khwpapUf;fpwJ. ,y;iy apy;iy> ~fhyj;ij khw;wpdh; Gypfs;| vd;w ftpQdpd; $w; W j; j hd;

Gul; l hjp-Ig; g rp> 2002

rhp. fhyj; i j khw; w pa Gypfspd; fhyj; j py; Gjpa fsj; j py; ,d; W khDlj;jpd; jkpo;f$ ; ly; 2002. ,d;W jkpoh; gykhd epiyapy;> ahUk; epidj;jth nwy;yhk; vJTk; nra;J

tpl KbahJ vd;w epiyapy; xd;W jpuz;bUf;fpwhh;fs;. jkpo;> K];ypk;> rpq;fsf; fiy Qh;fs;> mwpQh;fs;> Clftpayhsh;fs;> kw;Wk; jkpofj;J jkpoPo czh;thsh;fs;> gq;Nfw; ghsh;fs; vd epiwe; jpUe;jJ kz;lgKk; tshfKk;. ,q;Nf - jkpopYk;> rpq;fsj;jpYk; epahakh fTk; MokhfTk; rPhpa]h fTk; rpe; j pg; g th; f Sk; nraw;gLgth;fSk; Fuy; vOg;Ggth;fSNk mNefh;. Gjpa rpe;j idia Nehf; f p> Gjpa

fhyj;ij Nehf;fp> Gjpa tho;it Nehf;fp> Gjpa gazk; gw; w pa vz; z KilNahh; Ngrpdhh;fs;; tpthjpj;jhh;fs;. ,itnay;yhk; nrhy;yp epw;Fk; Nrjpfs; gy. md;W $ba jkpoiuf; Fog;gpdh;; nfhiyAk; Ghpe; j dh; . ,d;Nwh Gjpa fhyk;gw;wp>

Gjpa tho; T gw; w p xU Ghpe;Jzh;Tld; Ngr Kd; t e; j dh; ; Ngrpdh; . md;W ,Ue;j epiyia tpl;L ,d;W Gjpa tphpe;j epiyapy; jkpoUk; $bNahUk; Ngrpa tplaq;fSk; Nehf;fKk; ,Ue;jd. ,dKuz; gw; w p> KuZf; f hd mbg; g il fisg; gw;wp> xLf;F Kiw gw;wp> xLf;F Kiwf; F s; s hd tho; T gw;wp> Nghuhl;lk; gw;wp> Nghuhl; l tho; T gw; w p> tpLjiy gw;wp> tpLjiy f;fhd nraw;ghLfs; gw;wpnay;yhk; NgRk; xU fskhf ,e;j khDlj;jpd; jkpo;f;$ly; ghpz kpj;jpUe;jJ. kf;fspilNa tpopg; G zh; i tAk; nra Y}f; f j; i jAk; J}z; l ty;Nyhh; fiy> ,yf;fpag; gilg; ghspfSk; > mwpQUk; > Clff;fhuh;fSNk. r%f khw; w j; j pYk; > tsh; r ; r p apYk; mjpf fhpridAk; nghWg;GKilNahUk; ,th;fNs. ,yq;ifapd; fle; j fhy tuyhw; w py; ,dKuz; tsuTk; ,d xLf; F Kiw Aj; j khfg; ghpzkpf;fTk; fhuz khapUe; N jhhpy; Clff;

fpwJ ,e;j khDlj;jpd; jkpo;f;$ly; 2002. cz;ikapy; rkhjhdj; j pd; gf; f Kk; mikjpapd; gf;fKk; ehk; epw;fpd;Nwhk;. nka;ahd Ghpe;Jzh;Tk; #jw;w ePjpAk; kyuNtz;L nkd; g jpy; Mh; t khAs; Nshk; vd;gjid vLj;Jiug;gjhfNt khDlj;jpd; jkpo;f$ ; ly; epfo; e ; j pUf; f pwJ. rfy r%fq; f isAk; Nrh; e ; j fiy> ,yf;fpa Clftpa yhsh;fs;> mwpQh; fisAk; xd; w pizj; J > Ghpe;Jzh;tpid Vw; gLj; j p> ,dptUk; ehl; fisg;gw;wpAk; fle;jfhy tho;T gw;wpAk; NgrpapUg; gjd; %yk; vy;NyhUf;F Ks; s nghWg; G zh; T Rl;bf;fhl;lg;gl;bUf; fpd;wJ. ,jD}lhf Vida r%fj;jpdUf;Fk; ntspAyfpw; F k; tpL jiyg;Gypfs; rkh jhdj; j pd; k P J k; eP j papd; kPJk; cs;s njspitAk; Nehf;ifAk; fhl;b As;sdh;. $lypy; fye;J Ngrp nfhz;NlhUk; NahUk; Ngrpa tplaq; fSk;$l vj;jifa rpwg; Gf; Fk; ftdj; j pw; F Khpad vd;gJk; ftdpf;fNtz;baJ. xU Mokhd rpe;jidg;

Mw;wg;gl;l ciufs; tiuapy; jkpopYk; rpq;fsj;jpYkhf ,U nkhopg; ghpth; j ; j id eilngw;wJ. ,j;jifa xU epiy Njhd;Wtjw;F fhy; E}w; w hz; L fhyk; Nghuhl Ntz;bapUe;jpUf; fpwJ. vz;zw;w caph; f is mh; g ; g zpf; f Ntz; b ajhapw; W . vt; tsNth ,og;Gf;fisr; nra; a Ntz; b ajhapw; W . vj;jidNah mtyq; fisAk; mopTfisAk; re;jpf;f Ntz;bapUe;jJ. ,e;j cz;ik> ,e;j ajhh;j;jk; vy;Nyhh; neQ; r pYk; ciwe; j pl khDlj;jpd; jkpo;f$ ; ly; Gjpa ghlk; elj;jpAs;sJ. nghJthf Nehf; fpd; khDlj;jpd; jkpo;f; $ly; <oj;jkpoh; nfhz;bUf;Fk; murpay; epiyg; g hl; b id njsp thfg; Gyg;gLj;J tjw;fhd xU mil ahsk;. mj;Jld; ePjpapd; kPJk;> epahaj;jpd; kPJk;> Gjpa rpe;jidapd; NkYk; nfhz; b Uf; F k; Mh; t j; ijAk; ek;gpf;ifiaAk; gw;iwAk; ,J Rl;LfpwJ. fiy> gz;ghl;Lf; fofk;> ~epjh;rdk;| epWtd j;ijAk; jkpo;j;jha; ntspaPl;lfj;ijAk;

,Ugj; j pNaO tUlq; f Sf; F Kd; G - 1974,y; - ehd; f htJ jkpohuha;r;rp khehL aho;g;ghzj;jpy; ele;jJ. gz;ghl;Lg; ngUtpohthf ele; j me; j epfo; r ; r pia mg; n ghOJ ,dthj murpay; Nehf; f py; Fog; g p ngUk; mdh; j ; j j; i j tpistpj; j dh; md; i wa rpq; f s Ml; r pahsh; . md; i wf; F mth; f s; %l; b a jP a py; vhpe; J tplhky; mij xspr; R luhf khw; w pdh; jkpoh; . ,Jjhd; jkpoh; Nghuhl; l j; j pd; kfpik. ,q; N fjhd; Nghuhl; l r; rf; j pahd tpLjiyg; G ypfspdJk; jiyth; gpughfud; mth; f spdJk; rpwg; i gg; Ghpe; J nfhs; s yhk; .

fhuh; f Sk; > kj> fyhr; rhuthjpfSk; mlq;Fth;. khwhf jdpj;jdpahf xt;nthU jug;gpYk; khw;Wf; Fuy;fSk; epahaf; Fuy;fSk;jPtpukhf xypj;jpUf; fpd;wd. ,j;jifa epahaf; Fuy;fs; ,d;W xd;Wgl;nlhypg;gjw;fhd xU fsj;ij tphpj;jpUf;

Gyj;Jld; nraw;fsj;ij tphpg; g jpy; tpLjiyg; Gypfs; nfhz;Ls;s Mh; t j; i jAk; jP h ; k hdj; ijAk; ,jd;%yk; Ghpe;J nfhs;syhk;. ,NjNtisapy;> ,d; ndhU ftdpf;fNtz;ba tplak; gjhijfs; njhlf;fk; khehl;by;

,izj;J elj;jpapUf;Fk; ~khDlj;jpd; jkpo;f; $ly; 2002| tuyhw; W Kf; f paj; J tk; tha; e ; j epfo;rr ; pahfpAs;sJ. ,J jkpo;j; Njrpaj;jpd; milahsj;ijAk; jkpoh; chpikg; Nghuhl; lj;ijAk; ,d;ndhU ghpkhzj; j py; ntspg; gLj;jpAkpUf;fpwJ. mNj Ntis ,dthj murpaYf;Fk; Aj;jj;jpw;F khd Kbitf; fhZt jw;Fhpa nghWg;ig fiyQh;fs;> gilg; ghspfs;> mwpQh;fs;> Clftpayhsh;fSf;F czh;j;jpAkpUf;fpwJ.

13


V_P_105  

Gyj; Jld; nraw; fsj; ij tphpg; gjpy; tpLjiyg; G y p f s ; n f h z ; L s ; s Mh; tj; ijAk; jP h; khdj; ijAk; ,jd; %yk; Ghpe; J nfhs; syhk; ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you