Page 1

Nieuwsbrief

VitaValley Projecten en Ontwikkelingen 1 Vragen op weg naar een vitale toekomst 2 In 2040 krijg je zorg of geef je zorg 2 Wim Schellekens bestuurslid VitaValley 3 Toekomstvisie patiëntenportalen 4 Zorginnovatie.nl 5 Vital Innovators meer slagkracht 6 Kort nieuws VitaValley projecten VitaValley Partners 6 Exergaming voor ouderen 7 Nieuwe partners VitaValley Zorg en Ontwikkelingen 7 Sensotive: voor cliëntgerichte incontinentiezorg 8 Kort ander nieuws - ISCOMS – Healthy Aging - Groene innovaties in de zorg - Ontregel de Zorg

Vragen over een vitale toekomst De gezondheidszorg in Nederland staat de komende decennia voor geweldige uitdagingen. We noemen de ogenschijnlijk onbeheersbaar stijgende kosten, de dubbele vergrijzing, de sterk toenemende zorgvraag en het afnemende zorgaanbod, in menskracht ten minste. Op deze wijze is het huidige zorgstelsel op de langere termijn niet houdbaar. Schertsend wordt wel eens opgemerkt dat je in 2040 zorg krijgt of zorg geeft; een tussenweg is er niet! Waar ligt de oplossing voor een vitale toekomst? In meer marktwerking? In concentratie en deconcentratie van zorg? Kunnen innovatie- en eHealth-oplossingen de toekomstige vraag en het aanbod beter met elkaar in evenwicht brengen? Moet er misschien veel meer nadruk op preventie, de eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement van mensen gelegd worden? Geconstateerd kan worden dat de toekomstige gezondheidszorg wordt gekenmerkt door 3x Meer: Meer ziekte en Meer gezondheid leidend tot Meer zorg. Van belang is ook welke waarden de zorg in 2040 vorm zullen geven. In een open en dynamische samenleving zullen steeds weer nieuwe ethische dilemma’s opduiken. Steeds opnieuw moet bepaald worden wat noodzakelijke zorg is en in het zorgpakket hoort én wat voor eigen rekening dient te komen (een nieuwe trechter van Dunning?). Een andere vraag is hoe in een sterk geïndividualiseerde en geseculariseerde samenleving de sociale verbindingen

versterkt kunnen worden om onderlinge zorg mogelijk te maken. VitaValley heeft het initiatief genomen om een aantal prominenten in de zorg hun mening te vragen naar de ontwikkelingen die zij signaleren richting 2025 en 2040 (in 2040 is het hoogtepunt bereikt van de vergrijzing en de ontgroening). Zij zijn ook gevraagd naar oplossingsrichtingen die nu al in gang gezet zouden moeten worden om te proberen zorgvraag en zorgaanbod in duurzaam evenwicht te brengen. Al deze bijdragen worden gebundeld in het boek: Een vitale toekomst; Onze gezondheidszorg in 2040. Dit boek zal op 22 mei aanstaande op een door Zorgvisie en VitaValley georganiseerd Congres worden gepresenteerd. Hierover leest u meer op pagina 2 van deze nieuwsbrief. Het is de bedoeling om samen met de beleidsmakers de komende uitdagingen vroegtijdig te signaleren zodat er op tijd de nodige bijsturing verricht kan worden en we niet in de situatie verzeilen dat de wal het schip zal keren.

Prof. Dr. Dirk Jan Bakker, bestuurslid VitaValley

VitaValley Projecten en Ontwikkelingen

Nr. 18, maart 2012


VitaValley Projecten en Ontwikkelingen

In 2040 krijg je zorg of geef je zorg Op 22 mei aanstaande verschijnt bij Reed Business het boek Een vitale toekomst; Onze gezondheidszorg in 2040. In dit boek geven meer dan 25 deskun­digen en wetenschappers antwoord op de vraag hoe de zorg er in de toekomst uit komt te zien. Het boek is een waaier van essays, allemaal met een toekomstvisie en vanuit een andere invalshoek geschreven, zoals dementiezorg nieuwe stijl, de e-revolutie, de rol van mantelzorg, de noodzakelijke groei van de beroepsgroep van zorgprofessionals en de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Dit alles geschetst tegen een achtergrond waarin de demografie van Nederland sterk verandert en de maatschappelijke ont­ wikkelingen een grote vlucht nemen. VitaValley heeft het initiatief tot deze publicatie genomen. Zij is van mening dat het geheel van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg – kosten, demografie, zorginhoudelijke en maatschappelijke trends – vragen om een fundamentele herbezinning op de toekomst van de gezondheidszorg. Politieke noodzaak Met het boek willen de samenstellers een discussie op gang brengen in de politiek. Dirk Jan Bakker, een van de samenstellers: ‘Het is geen somber boek, we hebben gepoogd een kleurrijk en visionair beeld te schetsen van alle mogelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We geven aan het slot van het boek ook onze eigen visie en

komen tot drie mogelijke strategieën om de zorg vitaal te houden’. Bakker vindt dat de politiek moet zoeken naar een lange­termijn­oplossing en verder moet kijken dan een gemiddelde regeringsperiode. ‘Daarmee voorkomen we dat we in 2040 een situatie krijgen waarin alle Nederlanders ofwel zorg nodig hebben, ofwel zelf in de zorg werkzaam zijn.’ Must-Read Vitale toekomst is een toegankelijk boek en een must-read voor politici, beleidsmakers, leidinggevenden in de zorg en iedereen die op maatschappelijk of professioneel gebied te maken heeft met de gezondheidszorg. Boekpresentatie en congres Op 22 mei aanstaande wordt dit boek gepresenteerd tijdens het congres Vitale toekomst in het Geldmuseum in Utrecht. Prominenten uit de Nederlandse gezondheidszorg geven die dag hun visie op vragen als: • Hoe zou de zorg er in 2025 uit moeten zien? • Wat moet er gebeuren in de aanloop naar het jaar 2040, waarin de vergrijzing en de ontgroening een hoogtepunt bereiken? • Kunnen zorgvraag en zorgaanbod met elkaar in duurzaam evenwicht worden gebracht zonder belangrijke verworvenheden op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid op te geven? Voor meer informatie en aanmelden zie www.reedbusinessevents.nl/vitaletoekomst

Over de samenstellers: Dirk Jan Bakker, chirurg np, werd in 1995 medisch directeur van het AMC. In 2004 was hij één van de oprichters van de Stichting VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg. Doeke Post is sinds zijn emeritaat als hoogleraar Sociale Geneeskunde adviseur en lid van raden van toezicht, werkzaam op verschillende terreinen in de zorg (met name ouderenzorg) en de politiek. Johan Polder is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, en als bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie verbonden aan het departement Tranzo van de Universiteit van Tilburg. Maarten Verkerk is bijzonder hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Hij is bestuursvoorzitter van de Stichting VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg. Een vitale toekomst is een uitgave van Reed Business. Het boek is verkrijgbaar via de website www.elseviergezondheidszorg.nl, via de reguliere boekhandel of via de klantenservice (+31(0) 31 435 83 58). Auteurs: Dirk Jan Bakker, Doeke Post, Maarten Verkerk, Johan Polder / ISBN: 9789035234239 / Uitgave: 1ste druk 2012 / Prijs: € 49,50

Wim Schellekens bestuurslid VitaValley Wim Schellekens is op 1 maart jongstleden, voor twee dagen per week, toegetreden tot het bestuur van VitaValley. Schellekens heeft zijn sporen verdiend op het vlak van kwaliteit en veiligheid in de curatieve zorg en heeft een uitgebreid netwerk in deze sector. Eind april 2011 nam Wim Schellekens afscheid als hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidzorg. Daarvoor was hij achter­ eenvolgend huisarts, medisch adviseur Ziekenfondsraad, directeur patiëntenzorg van het ziekenhuis in Delft en directeur van het Kwaliteitsinstituut voor de

2

Gezondheidszorg CBO. Wim is nu 64 jaar en officieel met pensioen. Wim Schellekens: “Graag zet ik mij nog parttime in voor innovaties, de kwaliteit en veiligheid in de zorg. Wat is er nodig om in de zorg echt te (gaan) doen wat we weten en vooral hoe de patiënt zelf daar actief bij kan worden betrokken als partner in het team. Hoe kunnen professionals, bestuurders en toezichthouders ieder hun rol en verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid veel meer dan tot nu toe waarmaken (“governance”)? Zorgverzekeraars kunnen daarbij een

belangrijke stimulerende rol gaan spelen via hun contractering. En hoe kan voldoende competentie worden opgebouwd op deze Wim Schellekens gebieden. Ik ben bevoorrecht om hieraan in teamverband bij VitaValley te kunnen meewerken.”


Toekomstvisie patiëntenportalen Patiëntenportalen zijn ‘hot’. Vele organisaties op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn hebben inmiddels een eigen portaal of willen dit in de nabije toekomst realiseren. De dienstverlening van de portalen verschilt vaak per aanbieder en kan variëren van online afspraken plannen, inzage in medische gegevens, zelfmanagement applicaties en toegang tot online communities. Portalen kunnen hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden of verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Om dit te realiseren zal samenwerking tussen stakeholders in de zorg essentieel zijn. Door de enorme groei van het aantal por­ talen in de afgelopen jaren is een versnipperd aanbod ontstaan. Het aanbod zorgt voor meer keuzemogelijkheden, maar ook voor het ontbreken van overzicht. Een patiënt met een chronische aandoening kan bijvoorbeeld gebruik maken van een portaal van de huisarts, het ziekenhuis, de patiëntenvereniging, een regionaal zorgportaal, etc. Daarnaast wordt van zorgverleners gevraagd om zich bij meerdere portalen aan te sluiten en te participeren. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de schaalgrootte van bijna alle portalen beperkt is. De potentie die portalen bieden, wordt hierdoor onvoldoende benut. Samenhang door samenwerking Er is behoefte aan meer samenhang tussen patiëntenportalen. Deze behoefte hebben zowel gebruikers, zorgverleners, portaalaanbieders, als leveranciers van specifieke eHealth toepassingen (hierna dienstenleveranciers genoemd). Hiervoor zal op drie niveaus samenwerking tot stand moeten komen. 1. Deelbaarheid van gebruikersinformatie Burgers / patiënten moeten zich nu nog op meerdere portalen registreren en inloggen om gebruik te kunnen maken van diensten. Indien ze eigen gegevens bijhouden moeten ze deze vaak op meerdere plekken invullen. Samenwerking tussen portalen kan dit eenvoudiger maken door bijvoorbeeld toe te staan om profielinformatie te delen (als de gebruiker dit aangeeft) of informatie uit diensten deelbaar te

maken. Voor functies als het bijhouden van zelfmanagementgegevens levert dit een beter totaalinzicht op. Ook kan samenwerking het mogelijk maken om met één keer inloggen bij meerdere portalen toegang te krijgen. 2. Zorginformatiesystemen Momenteel zijn veel portalen nog niet geïntegreerd met achterliggende zorginformatiesystemen. Hierdoor blijft de functionaliteit van de portalen beperkt en de portalen sluiten niet aan bij reguliere werkprocessen in de zorg. Gezien de hoeveelheid verschillende zorginformatiesystemen (HIS’en, ZIS’en, KIS’en) is het moeilijk om een portaal aan te sluiten op alle informatiesystemen. Dit geldt ook andersom, voor een ICT-leverancier is het kostbaar om per portaal een aparte koppeling te maken. Oplossingen zoals Health Vault en PAZIO geven een aanzet om de portalen en zorginformatiesystemen via een dataplatform te laten koppelen. Hier ligt potentie om het eenvoudiger te maken om portalen en zorginformatiesystemen aan elkaar te verbinden. Wel ontstaan er zo nieuwe vraagstukken over de opzet en het beheer van deze dataplatforms.

3. Diensten Het aanbod van diensten per portaal is nog beperkt. Vaak is het niet rendabel om per portaal eigen diensten te ontwikkelen i.v.m. de schaalgrootte. Door diensten beschikbaar te stellen voor meerdere portalen kan dit knelpunt worden weggenomen. En wordt het voor aanbieders van portalen aantrekkelijker, omdat zij een breder pakket aan diensten beschikbaar stellen. Hiermee kan het aantal bezoekers en het gebruik van het portaal worden vergroot. Tegelijkertijd is dit aantrekkelijk voor dienstenleveranciers. Diensten komen beschikbaar op meer portalen met als resultaat extra gebruik van de dienst. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door diensten in een gezamenlijke ‘app store’ aan te bieden (zie voorbeeld in de figuur).  Vanuit de betrokkenheid bij verscheidene patiëntenportalen wil VitaValley in samenwerking met haar partners de toekomstvisie op patiëntenportalen verder uitwerken. De komende periode zullen we u hierover op de hoogte houden, bijvoorbeeld via de Linkedin groep. Mocht u willen meedenken of participeren dan kunt u natuurlijk contact met ons zoeken. Door: Janneke de Groot, VitaValley / Vital Innovators

Zorgaanbieders Online

Wijkzorg.nl

PAZIO

OPEN APP STORE Sterk op je werk

Preventiekompas

eConsult

eAfspraak

Kleur je leven

PsyFit

Dossierinzage

Lab Uitslagen

MentalShare

NIPED

PharmaPartners

3


VitaValley Projecten en Ontwikkelingen

Zorginnovatie.nl Benutten van online mogelijkheden voor het versnellen van innovatie in de zorg Al weer ruim veertig jaar geleden werden de eerste twee computers met elkaar verbonden, waarmee het internet was geboren. De vier decennia erna heeft het wereldwijde web een enorme vlucht genomen en is het niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook vele marktsectoren weten het internet te vinden om ontwikkelingen en innovaties te versnellen door ideeën, kennis en experts samen te brengen. Het lijkt paradoxaal dat één van de snelst groeiende sectoren in Nederland nog onvoldoende de vruchten plukt van deze mogelijkheden. Online innovatie De noodzaak tot innovatie in de zorg is bekend. Hoewel in Nederland veel ideeën voor vernieuwing in de zorg bestaan en daar veel behoefte naar is, komen innovaties maar langzaam tot stand. Oorzaken als onvoldoende prikkels, ingewikkelde financieringsconstructies en het grote aantal stakeholders dat betrokken is bij implementatie van innovatie worden vaak genoemd. Als we over de randen van de zorgsector heenkijken zien we steeds betere manieren om de online mogelijkheden voor de ontwikkeling, versnelling en ondersteuning van innovatie te benutten. Ook in de zorg zijn vele initiatieven, maar slechts weinigen richten zich op daadwerkelijke versnelling en ondersteuning van innovatie. Vaak komen ze niet van de grond, bijvoorbeeld omdat partijen zich vooral willen profileren, zonder echt op zoek te gaan naar partners in ontwikkeling. Bovendien wordt de broodnodige relatie tussen online en offline mogelijkheden niet gelegd. Online kennis delen VitaValley en Vital Innovators hebben het idee opgevat om een online platform te creëren waar partijen samengebracht worden en onderling zoveel mogelijk kennis wordt gedeeld: www.zorginnovatie.nl. Acceleratie kan plaatsvinden door het samenbrengen van partijen, het vroegtijdig toetsen van de

4

ideeën aan de markt, het borgen dat aan criteria voor opschaling wordt voldaan, het genereren van specifieke informatie en het vinden van steun en financiering. Geen window dressing om je fantastische ideeën te promoten, maar gericht ondersteuning vragen bij de voorliggende vraagstukken voor de innovatie. Het doel is tweeledig en samenhangend: versnellen van innovatie en vergroten van de kans op succes. Hiervoor worden verschillende fasen onderscheiden: idee ontwikkeling, concept ontwikkeling, ondernemingsplan, ontwikkeling, financiering en implementatie. In elk van de fasen wordt inbreng gevraagd van de website bezoekers, uit de zorgsector, experts of vanuit de ondersteunende organisatie. Offline samenwerking Zorginnovatie.nl gaat verder dan alleen een website. Daaromheen wordt een plat­form opgetuigd van partijen die zorg­inno­vaties willen en kunnen versnellen. Naast online wordt de verbinding gelegd met offline samenwerking in de vorm van ondersteuning, trainingen, masterclasses, onderzoek, investeringsmeetings en een incubator.

Ontwikkeling VitaValley ziet het versnellen van innovatie in de zorg als haar kerntaak en heeft het netwerk, de ambitie en ruimte om gestalte te geven aan de ontwikkeling van dit platform. De kennis, ervaring en menskracht om dit verder in te vullen en een succes te maken ligt bij Vital Innovators. Geheel in het gedachtegoed van zorginnovatie.nl willen we de partners vragen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het platform. Vanaf conceptfase en ontwikkeling, tot financiering of in de uiteindelijke invulling ervan. Geïnteresseerden kunnen zich melden met vragen, opmerkingen of ideeën bij ondergetekende. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Door: Wilco Schuttelaar, VitaValley / Vital Innovators


Flexibele schil Werken bij Vital Innovators is uitdagend, afwisselend en soms onvoorspelbaar. Projecten gaan soms moeizaam van start door complexe besluitvorming of problemen rond financiering, om vervolgens in een stroomversnelling te raken. Dit vraagt soms om een grote uitvoeringscapaciteit en in een andere periode kunnen we met minder mensen toe. En hoewel wij werken aan onze eigen brede inzetbaarheid, door kennis te vergaren en ervaringen op te doen in een zo breed mogelijk gebied, zijn er soms specialismen nodig die we niet in huis hebben.

Vital Innovators werkt daarom met een ‘flexibele schil’, health innovators werkzaam bij andere organisaties. Sommigen van hen werken als zelfstandig ondernemer, anderen zijn in loondienst bij een andere werkgever. Allen zijn zij gedreven om goede resultaten te behalen en een maatschappelijke impact te bewerkstelligen door de zorg duurzaam te verbeteren.

len kennis en ontwikkelen nieuwe inzichten. Deze samenwerking krijgt een steeds vastere vorm en grotere meerwaarde. Samen groeien we zo toe naar een organisatie zonder vast omlijnde grenzen, waarin mensen van binnen en buiten Vital Innovators met elkaar samenwerken. We ontwikkelen zo meer slagkracht en bereiken meer impact dan we afzonderlijk van elkaar zouden kunnen.

Lid zijn van de ‘flexibele schil’ is meer dan ´in het kaartenbakje´ van Vital Innovators zitten en afwachten tot je gebeld wordt voor een opdracht. We houden elkaar actief op de hoogte van ontwikkelingen en projecten, de-

Door: Brigitte Gabel, Vital Innovators

Uitbreiding Vital Innovators

Hans ter Brake

Vital Innovators heeft haar team onlangs uitgebreid met drie health innovators. Jurjen Julianus en Pim Ketelaar zijn al een aantal weken aan het werk voor de organisatie en Hans ter Brake start op 1 april a.s.

Hans studeerde aan de Universiteit Twente toegepaste wiskunde en bedrijfskunde. Daarnaast heeft Hans zich verdiept in de ‘experience economy’ en meer specifiek de toepassing van oorspronkelijke theorie van Joseph Pine in gezondheidszorg en IT. Gedurende zijn studies startte Hans ter Brake zijn eerste baan bij Stichting ZCS. Dit was een regionaal samenwerkingsverband van zorgorganisaties voor ontwikkeling, implementatie en beheer van IT-systemen. Samen met drie collega’s heeft Hans deze stichting verzelfstandigd. Zeven jaar later kocht PinkRoccade dit bedrijf om actief te worden in de Nederlandse gezondheidszorg. Hans werkte meer dan 15 jaar in de top van die activiteit. Hans is voorzitter van de vereniging van Organisaties voor ICT en Zorg. De ambities van Hans ter Brake zijn gericht op innovatie en optimalisatie van gezondheidszorg met IT als belangrijke driver. Vital Innovators trekt hem aan omdat hij gelooft dat zowel gezondheidszorg als de innovatieve toepassing van IT zich sterker door kunnen ontwikkelen vanuit – internationaal - samenwerkende organisaties met de patiënt als partner.

Jurjen Julianus Jurjen heeft Business & ICT gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en woont momenteel in Utrecht. Via zijn afstudeeronderzoek en stage binnen het PAZIO project is hij in aanraking gekomen met VitaValley en Vital Innovators. Dankzij deze stage heeft hij de zorg beter leren kennen en heeft hij gemerkt dat er nog het nodige te winnen valt op het gebied van zorg en ICT. Jurjen: “Bij Vital Innovators krijg ik de kans om als Health Innovator mijn interesses, die zich begeven op het snijvlak van mensen en ICT, optimaal vorm te geven. Daarnaast hoop ik natuurlijk veel te leren van de meer ervaren adviseurs bij Vital Innovators.”

Pim Ketelaar Pim was sinds 2005 directeur van Telecom4care en is bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH). Samen met het team van Vital Innovators zal hij gaan werken aan duurzame (eHealth) innovaties in de zorg met maximale maatschappelijke impact. Na het behalen van zijn ingenieurstitel en een Professional Doctorate in Engineering aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft, heeft Pim in verschillende internationale functies gewerkt aan innovatieve ICT toepassingen. De afgelopen jaren heeft hij met Telecom4care vele innovatieve eHealth en zorg-ICT projecten geïnitieerd en gerealiseerd. Met de overstap naar Vital Innovators verwacht hij zijn impact verder te vergroten.

5

VitaValley Projecten en Ontwikkelingen

Meer slagkracht bij Vital Innovators


VitaValley Projecten en Ontwikkelingen

Kort nieuws VitaValley projecten PAZIO Gezondheidsportaal PAZIO heeft zich in februari met veel trots gepresenteerd op de HIMSS in de Verenigde Staten, ’s werelds grootste zorg en ICT congres. Dit heeft veel aanvullende belangstelling opgeleverd, zowel vanuit de eerste, als de tweede lijn. Ondertussen werd in Nederland hard gewerkt aan een nieuwe gebruikersinterface en de implementatie van PAZIO op nieuwe locaties in Leidsche Rijn en Maarssenbroek. Ook worden deze maand de nieuwe functionaliteiten Kleur je Leven (MentalShare) en zelfmanagement (VitalHealth Software) gelanceerd. In mei aanstaande organiseert PAZIO een seminar waarin de laatste stand van zaken en de eerste onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Nierzorg Samen met de nefrologen, diëtisten en psychologen van LUMC en UMCG is

gewerkt aan een concept Zorgtraject voor nierpatiënten, dat beoogt hen optimaal en kosteneffectief te ondersteunen bij het terugbrengen van hun zoutgebruik. Dit zorgtraject bestaat voor een groot deel uit e-tools, gericht op zelfmanagement, zorg op afstand en een community voor onderlinge steun en kennisuitwisseling. Met een pilot willen we aantonen dat het met dit zorgtraject lukt een belangrijk deel van de doelgroep minder zout te laten gebruiken. De gezondheidswinst van minder zout is aantoonbaar groot: minder medicatie nodig, minder verslechtering van de nierfunctie en op termijn ook minder dialyse nodig. We zijn nu op zoek naar investeerders om het zorgtraject daadwerkelijk te ontwikkelen en te implementeren. ADHD diagnostiek Het Israëlische bedrijf NeuroTech Solutions heeft een nieuwe test (MOXO) ontwikkeld waarmee ADHD beter kan worden her-

kend en geclassificeerd. In Israël is de test een groot succes en wordt deze inmiddels in 75 klinieken toegepast. Gezien de Nederlandse relaties van NeuroTech met de Noaber Foundation, het UMC Nijmegen en het Trimbos Instituut wil zij de MOXO test binnenkort ook op de Nederlandse markt introduceren. Vital Innovators is gevraagd een marktverkenning hiervoor te maken. Wijzer met Welder Hoe kun je gezond ouder worden? Hoe kun je blijven werken als je een chronische ziekte hebt? De stichting Welder heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die cliënten met een chronische aandoening helpen hun ziekte beter te managen. Deze hulpmiddelen volgen de hulpvraag van de cliënt en zijn grotendeels internet-based. VitaValley ondersteunt de Stichting Welder in het maken van een business plan om deze hulpmiddelen te ‘vermarkten’.

VitaValley - Partners

Exergaming voor ouderen VitaValley maakt zich hard voor kwetsbare ouderen en werkt samen met partners om innovaties te bewerkstelligen. Zo ook in de Healthy Aging and Independent Living (HAIL) samenwerking van Mayo Clinic, TNO, VitaValley en de Noaber Foundation dat als doel heeft kennis en kunde op het gebied van gezond oud worden en zelfstandig wonen uit te wisselen. Het is welbekend dat de belangrijke factor voor deze zaken fysieke fitheid is, waarbij voldoende beweging een sleutelrol speelt. Tegelijkertijd weten we dat ouderen doorgaans te weinig bewegen. Onderzoek naar manieren om deze kwetsbare groep aan het bewegen te krijgen is daarom hard nodig. Vanuit de HAIL-samenwerking zal eind maart TNO’er Annerieke Heuvelink een jaar lang onderzoek doen bij de Mayo Clinic naar een innovatieve manier om dit te bewerkstelligen: middels motiverende game mechanics. Exergames In deze studie die plaats vindt in het HAIL-lab van de Mayo Clinic wordt als bewegingsinterventie geen traditioneel bewegingsprogramma aangeboden,

6

maar exergames. Dit zijn videospellen die gespeeld worden door het lijf te bewegen en een leukere manier bieden om te bewegen. Daarbij wordt het effect onderzocht van het aanbieden van extra motivatoren in de omgeving van de exergames. Denk aan samenspel of juist competitie-elementen. Helpen deze de speelfrequentie te vergroten en gedurende een langere tijd mensen aan het spelen en dus bewegen te houden?

En voor welk type mens werkt wat? Hoewel de studie nog niet begonnen is heeft het VitaValley netwerk al een mogelijk vervolg bewerkstelligd: een aanvraag voor onderzoek naar ‘Exergames voor dementerenden’ van TNO en het VUMC ligt op dit moment bij de Alzheimer Association. Door: Annerieke Heuvelink, TNO


ActiZ is de branche­organisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Ongeveer 415 leden met ruim 420.000 mede­ werkers leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee is ActiZ één van de grootste werkgeversorganisaties. Om te kunnen ondernemen hebben onze leden ruimte nodig om te vernieuwen en te verbeteren. Het is de taak van ActiZ om daarvoor goede randvoorwaarden te scheppen. Daarnaast scheppen we kaders voor zorg en dienstverlening van goede kwaliteit die maximaal aansluit bij de vraag van de cliënt. Onze leden zijn transparant over hun diensten en de kwaliteit van zorg en ActiZ helpt hen daarbij. Lidmaatschap van VitaValley maakt samenwerking mogelijk met strategische partners, binnen en buiten de zorg. Samen met de partners wil ActiZ zich richten op implementatie van innovaties en lobby voor de benodigde randvoorwaarden. ActiZ brengt veel kennis, ervaring en een netwerk mee.

Lentis is met ruim 4.500 medewerkers één van grotere organisaties voor geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. De mensen die een beroep doen op Lentis wonen vooral in Noord Nederland. Onder het merk PsyQ is Lentis ook actief in het oosten en midden van het land. De patiënten kampen vaak met ernstige psychiatrische problemen, waarvoor ze bij voorkeur ambulant (in hun eigen omgeving) worden behandeld, of als het niet anders kan in een kliniek. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zet Lentis stevig in op het duurzaam toegankelijk maken van de zorg, in een situatie waarin de middelen krapper worden en de vraag om hulp toeneemt. Lentis verwacht op dit gebied veel van de ontwikkelingen op het gebied van eHealth en is in 2011 zodoende gestart met een innovatieprogramma voor eHealth. Lentis ziet in VitaValley een goede partner om echte innovatie te realiseren. Het innovatienetwerk maakt het mogelijk om landelijk in cocreatie de gezondheidszorg beter vorm te geven en een betere leefomgeving te realiseren voor ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en gehandicapten. Lentis levert hieraan graag een actieve bijdrage.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) is de landelijke koepel van 190 patiënten- en gehandicaptenorganisaties. We maken ons sterk voor gelijke rechten, kansen en plichten voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De CG-Raad is een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en bedrijfsleven. We vertegenwoordigen de belangen van 2 miljoen chronisch zieken en gehandicapten. De CG-Raad zet zich in voor een samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte gelijke kansen krijgen om mee te doen aan het maatschappelijk leven. De CG-Raad en zijn leden zetten zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, werk, inkomen, wonen, mobiliteit, ondersteuning, gelijke rechten en zorg. Samen met de andere partners van VitaValley wil de CG-Raad plannen ontwikkelen over een nieuwe inrichting van de samenleving. Een samenleving waarin de zorg aansluit op de behoeften van mensen met een chronische ziekte of handicap. Zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Sensotive: voor cliëntgerichte incontinentiezorg Tijdrovend voor zorgverleners en vervelend voor cliënten: incontinentie. Vooral op somatische of psychogeriatrische afdelingen en in de gehandicaptenzorg is het een uitdaging om de incontinentiezorg op de behoeftes van de cliënt af te stemmen, zij kunnen vaak niet zelf aangeven wanneer verschoning nodig is. Salusion levert een innovatief systeem dat zorgverleners hierbij ondersteunt: Sensotive. Hoe het werkt Sensotive bestaat uit een wegwerpbare sensorsticker met een draagbare scanner. De zorgverlener plakt de sensorsticker in het incontinentieverband. De sensorsticker signaleert wanneer het verband verzadigd raakt en wordt met de draagbare scanner zonder fysiek contact uitgelezen. Geruis-

loos en met een discreet lampje laat de scanner zien of het incontinentiemateriaal verzadigd is. Hierdoor kan het incontinentieverband op het juiste moment vervangen worden. Niet te vroeg en niet te laat. Kwaliteit van leven Met Sensotive wordt ingespeeld op de behoeftes van de cliënt. Door verbeterde persoonlijke hygiëne en meer dag- en nachtrust verbetert de kwaliteit van leven. “Je bent meer bezig met het comfort van de cliënt rondom incontinentie,” zegt een zorgverlener over Sensotive, “en de cliënt zit minder lang in een nat systeem”. Cliënten hoeven bovendien minder vaak onnodig ontkleed en verschoond te worden. Dit betekent een verbetering van de werkomstandigheden en de incontinentiezorg.

In de praktijk Sensotive is begin 2012 op de markt gebracht. Voorafgaand aan deze marktintroductie is Sensotive uitvoerig in de praktijk getest. De resultaten zijn positief en laten zien dat Sensotive een bijdrage levert aan het verbeteren van de incontinentiezorg. Implementatieprogramma Voor het invoeren van Sensotive bij zorginstellingen is een implementatieprogramma ontwikkeld. Tijdens dit implementatieprogramma gebruiken een vast aantal cliënten gedurende 6 maanden Sensotive. Op deze manier wordt het effect van Sensotive op de incontinentiezorg meetbaar en wordt de basis gelegd voor verdere implementatie.

7

VitaValley - Partners

De afgelopen periode is het partnernetwerk van VitaValley uitgebreid met de volgende organisaties:

VitaValley - Nieuws en ontwikkelingen in Zorg en Techniek

Nieuwe partners VitaValley


VitaValley - Nieuws en ontwikkelingen in Zorg en Techniek

Dit voorjaar starten Zorginstellingen Pieter van Foreest, Ipse de Bruggen en ’s Heeren Loo met het implementatieprogramma.

Links: Een zorgverlener gebruikt de scanner van Sensotive om de verzadiging van het incontinentieverband van een cliënt te controleren. Rechts: Het lampje van de scanner van Sensotive geeft aan dat het verband verwisseld moet worden.

Voor meer informatie over Salusion kunt u contact opnemen met Gerard Vaandrager, tel. 015 - 744 0140 of www.salusion.com Bron: Salusion

Kort ander nieuws Ontregel de Zorg HRcommunity is in 2011 een beweging gestart met als doel een wezenlijk verschil te maken in de zorg; bijdragen aan bevlogen medewerkers die de zorg kunnen verbeteren. Innovaties die nodig zijn voor de toekomst vertalen naar de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, medewerkers en HRprofessionals. Op 24 mei organiseert HRCommunity het event ‘Leiden in de Zorg - Ontregel de Zorg’. VitaValley steunt dit initiatief. Op deze dag verdiepen zorgprofessionals de bestaande kennis door het verbinden van mensen, door de dialoog op gang te brengen en het leerproces te ondersteunen: met elkaar op basis van ons vakmanschap, eigenheid en nieuwsgierigheid. Inspiratoren van naam en faam helpen ons hierbij. Voor informatie en aanmelden zie www.leidenindezorg.nl. Bron: HRCommunity

Colofon Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? U kunt deze mailen aan de redactie, nieuwsbrief@vitavalley.nl Eindredactie: Véronique van der Linden Stichting VitaValley Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede The Netherlands

8

ISCOMS – Healthy Aging Het International Student Congress of (bio) Medical Sciences (ISCOMS) vindt op 6 en 7 juni aanstaande voor de 19e keer plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). VitaValley steunt dit congres.

De laatste spreker is Nicholas LaRusso, de medisch directeur van de Mayo Clinic Center for Innovation. Hij spreekt over een onderwerp waar de Mayo Clinic erg veel aandacht aan besteedt, Healthy Ageing and Independent Living.

Jaarlijks komen studenten vanuit de hele wereld naar Groningen om hier hun onderzoek te presenteren. Vorig jaar namen studenten uit 39 verschillende landen deel en met een bezoekersaantal van 548 was ISCOMS een groot succes.

Bent u geïnteresseerd in het congres of wilt u meer weten? Kijk op www.iscoms.com of neem contact op via iscoms@umcg.nl.

Door de medische ontwikkelingen van de laatste jaren worden we steeds ouder. Echter, op het gebied van kwaliteit van leven valt nog veel winst te behalen. Healthy Ageing is naast een belangrijk speerpunt van het UMCG, de focus van het congres. Het komt onder andere aan de orde in diverse workshops en het Healthy Ageing debat. Naast vele studenten komen drie bekende sprekers naar het congres. Eén van hen is Nobelprijswinnaar Mario Capecchi. Hij spreekt over zijn onderzoek naar genetica in muizen. Daarnaast spreekt neurobioloog Dick Swaab, bekend van het boek ‘Wij zijn ons Brein’, over zijn hersenonderzoek.

T +31 (0)318 – 65 77 15 F +31 (0)318 – 65 77 21 www.vitavalley.nl info@vitavalley.nl Vormgeving: Axis Media-ontwerpers, Enschede © VitaValley 2012

Bron: ISCOMS Groene innovaties in de zorg Hoe groen is de zorg? In mijn zoektocht naar allerlei groene technieken liep ik toevallig aan tegen het bedrijf Greenpoint. Dit bedrijf heeft methoden en technieken ontwikkeld om keukenafval in onder andere zorginstellingen op een effectieve en groene manier te verwerken. Misschien is het belangrijkste wel dat hun aanpak ook een veilige is. En ... in veel gevallen is de terugverdientijd kort. Voor meer informatie zie: www.greenpointsolutions.nl. Door: Maarten J. Verkerk, VitaValley

VitaValley Nieuwsbrief, Nr. 18, Maart 2012  

VitaValley Nieuwsbrief, Nr. 18, Maart 2012