Page 1


THAILAND www.usana.com

2


3

www.usana.com

www.usana.com

4


5 เหตุผลทีคณ ุ สามารถเชือใจยูซาน่ า 1. การวิ จยั ทางโภชการทีลาํ สมัย ยูซาน่าลงทุนทัง เวลาและเงินเป็ นจํานวนมากในการ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ระบบจัดการข้อมูล การบริการด้านการวิจยั การมี ความสัมพันธ์กบั องค์กรทางวิทยาศาสตร์ท ั 4วโลก และการสนับสนุนทางเทคนิค ผูเ้ ชีย4 วชาญของยูซาน่าล้วนเป็ นผูน้ ําทางด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการ 2. ศักยภาพทีรบั รองได้ ยูซาน่ารับรองศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนใหญ่ของยูซาน่าได้ถกู ผลิตในโรงงานของยูซาน่า ซึง4 ได้ถกู ตรวจสอบและควบคุม คุณภาพอย่างเข้มงวด ยูซาน่ายืนยันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ทุกชุด ดังนัน สิง4 ทีค4 ณ ุ อ่านบนป้ายของผลิตภัณฑ์ คือสิง4 ทีค4 ณ ุ ได้รบั อีกทัง ผลิตภัณฑ์ Essentials (Mega Antioxidant และ Chelated Mineral), อาหารเสริม ไบโอเฟลโวนอยด์ Proflavanol 90 และชุดอาหารเสริม HealthPak 100 AM/PM ได้รบั การทดสอบอย่างละเอียดถีถ4 ว้ นจาก องค์กร NSF International และได้รบั การค้นพบว่ามีวตั ถุดบิ ตามจํานวนทีร4 ะบุไว้บนป้าย ของผลิตภัณฑ์ทุกประการ (จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา) 3. วัตถุดิบชัน หนึ ง ผลิตภัณฑ์เฉพาะของยูซาน่าวางรากฐานจากวัตถุดบิ ทีม4 คี วาม สมบูรณ์ ผ่านการทดลองในคลินิกและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้ว 4. วิ ธีการผลิ ตคุณภาพสูง โรงงานผลิตของยูซาน่าออกแบบตามมาตรฐานเภสัชกรรม Good Manufacturing Practices (GMP) และได้รบั การรับรองว่าทําตามกฎระเบียบที4 GMP ตัง ไว้ในมาตรฐานอาหารเสริม NSF/ANSI Standard 173-2006, Dietary Supplements โดยองค์กร NSF International อีกทัง ผลิตภัณฑ์ของเราได้รบั การ ตรวจสอบจากองค์กรของรัฐต่างๆเป็ นช่วงๆ ซึง4 เราจะต้องมีการเตรียมเอกสารและ ควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัด 5. ความเชือมันจากนั กกีฬาระดับโลก ยูซาน่ามั 4นใจมากในผลิตภัณฑ์ของตน และได้ รับประกันประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แบบไม่เคยมีมาก่อนกับกลุม่ นักกีฬามืออาชีพและ นักกีฬาระดับโลก ซึง4 เป็ นกลุม่ ลูกค้าทีร4 ะมัดระวังกับสุขภาพตนเองมากทีส4 ดุ กลุม่ หนึ4ง ยูซาน่าเสนอทีจ4 ะชดใช้คา่ เสียหายเป็ นเงิน 2 เท่าของรายได้ของนักกีฬาคนนัน ในวงเงิน ไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หากนักกีฬาได้มกี ารตรวจพบเจอสารกระตุน้ ทีผ4 ดิ กฎเกณฑ์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของยูซาน่า นักกีฬาระดับโลกเชื4อมันสุ 4 ขภาพตนเอง กับยูซาน่า และคุณก็สามารถเชื4อได้เช่นกัน

6

www.usana.com

สุขภาพทีดีของร่างกายทุกส่วน การมีสขุ ภาพดีทแ4ี ท้จริงนัน เปรียบได้มากกว่าการมีชวี ติ อยู่ มันคือการดําเนินชีวติ ทีไ4 ด้มาจากกิจวัตรประจํา วันทีด4 ี เพือ4 รักษาไว้ซง4ึ สุขภาพทีแ4 ข็งแรงตลอดชีวติ คุณต้องการโภชนาการทีด4 ี ซึง4 ประกอบไปด้วย โภชนาการที4 สําคัญและจําเป็ นทีต4 อ้ งการเพียงเล็กน้อย (Micronutrients) เช่น วิตามิน เกลือแร่ อนุมลู อิสระ และสารอืน4 ๆทีเ4 รา บริโ ภคเข้า ไปในปริม าณน้ อ ย และโภชนาการจํา เป็ น ที4ต้อ งการในปริม าณมาก (Macronutrients) เช่ น คาร์โบไฮเดรต โปรตีนคุณภาพสูง และไขมันที4มปี ระโยชน์ เมื4อร่างกายของคุณขาดสารอาหารเหล่านีมนั จะ ทํ า งานไม่ เ ป็ น ปกติ คุ ณ ยัง ต้อ งรัก ษาผิว พรรณของคุ ณ และปกป้ องมัน จากอนุ มู ล อิส ระต่ า งๆในการใช้ ชีวติ ประจําวันเพือ4 สุขภาพผิวทีด4 ี พืน ฐานของสุขภาพที4แข็งแรงนัน เริม4 ตัง แต่วยั เด็กและก้าวหน้าไปวันต่อวัน เราต้องเริม4 ตอนนีในการสร้าง และสนับสนุนกิจวัตรประจําวันของการบริโภคอาหารทีส4 มดุลและดีต่อสุขภาพ ออกกําลังกาย บริโภคอาหารเสริม คุณภาพสูง ดืม4 นํามากๆ และดูแลผิวพรรณให้ด ี การปฏิบตั เิ ช่นนีจะทําให้คุณรูส้ กึ และดูดที ส4ี ุด และมันไม่ใช่การ ปฏิบตั หิ นึ4งครัง ต่อสัปดาห์หรือไม่กเ4ี ดือนภายในหนึ4งปี การรักษาไว้ซง4ึ สุขภาพทีแ4 ข็งแรงจําเป็ นต้องปฏิบตั ทิ ุกวัน ยูซาน่าจะเป็ นเพือ4 นของคุณในการสร้างสุขภาพทีด4 ที แ4ี ท้จริง ทุกๆวันตลอดชีวติ

1. Essentials (7 products) ปรับสมดุลและล้างสารพิษระดับเซลล์ 2. Optimizers (12 products) บํารุงสุขภาพในเฉพาะด้าน 3. Digestive / Detox (4 products) ช่วยย่อยอาหาร ดีทอ็ กซ์ลาํ ไส้ และตับ 4. Diet & Energy (8 products) ควบคุมนําหนักและให้พลังงาน 5. Sensé™ (15 products) เพือ4 ความสะอาด และบํารุงผิวพรรณ

www.usana.com

7


Essentials™ เต็มเติมสุขภาพของคุณในทุกๆวัน ด้วยผลิตภัณฑ์ทม4ี คี ุณภาพและความปลอดภัยสูงทีส4 ดุ

ผลิ ตภัณฑ์ Essentials ประกอบด้วย 1. Mega Antioxidant คือ วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระทีห4 ลากหลายและครบถ้วนสมบรูณ์ ในการช่วย ้ ปกปองคุณจากอนุมลู อิสระ ( oxidative stress ) ทีเ4 กิดขึน ในแต่ละวัน ซึง4 เกิดจะการได้รบั ผลกระทบจากมลภาวะ ต่างๆ และความเครียด ฯลฯ อันเป็ นสาเหตุทท4ี าํ ให้ภมู คิ มุ้ กันถดถอย และโรคต่างๆก็จะคุกคามคุณในทีส4 ดุ 2. Chelated Mineral คือ วิตามินและเกลือแร่รวมทีจ4 ะเป็ นอย่างยิง4 ต่อร่างกายในทุกๆวัน แม้จะต้องการใน ปริมาณไม่มากในแต่ละวัน แต่มคี วามสําคัญอย่างยิง4 ต่อการทํางานในระบบต่างๆแทบทุกระบบในร่างกาย เป็ น สูตรเฉพาะของยูซาน่ าทีใ4 ห้ผลลัพธ์ต่อร่างกายโดยการดูดซึมแร่ธาตุเหล่า นี เพื4อนํ าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด เมื4อทุกระบบในร่างกายของคุณทํางานได้ตามปกติ นั 4นก็หมายถึงสุขภาพทีด4 ขี องคุณนั 4นเอง

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ช่วยปกป้องฟืนฟูระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรง • ช่วยปกป้องสายตา, และช่วยป้องกันชะลอความเสือ4 มของจอประสาทตา • ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ปอด • ช่วยป้องกันการเสือ4 มของเซลล์หรือการเปลีย4 นแปลงของ ดีเอ็นเอ และ ดีทอกซ์ ระดับเซลล์โดยลด Oxidative stress ทุกระบบ ชะลอความแก่ • ช่วยเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันให้ทาํ งานเป็ นปกติป้องกันภูมแิ พ้ และการก่อตัวของเซลล์มะเร็ง • ช่วยปรับความสมดุลของระบบภูมคิ มุ้ กัน • ช่วยล้างสารพิษ ฟืนฟู และช่วยทําความสะอาดเซลล์ • ช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขนึ

8

www.usana.com

www.usana.com

9


HealthPak™ HealthPak™ :: ทีสดุ ของความสมบูรณ์แบบ

ทําไมต้องเลือกอาหารเสริ ม Healthpak 100 ถ้า คุ ณ กํา ลัง มองหาชุ ด อาหารเสริม ที4ค รอบคลุ ม และสามารถใช้ใ นชีว ิต ประจํา วัน ที4 ยุ่ ง วุ่น วาย ผลิตภัณฑ์ HealthPak 100 คือคําตอบทีด4 ที ส4ี ุดของคุณ ผลิตภัณฑ์นีเป็ นการรวมกันของผลิตภัณฑ์ Essentials และ Optimizers ชุดอาหารเสริมประจําวัน HealthPak 100 ให้สารอาหารทีม4 ุ่งให้ประโยชน์แก่ร่างกายทุกส่วน อีก ทัง ได้ถูกบรรจุอยู่ในถุงๆเดียวเพื4อความสะดวก ผลิตภัณฑ์หนึ4งกล่องบรรจุถุงอาหารเสริม 56 ซอง สําหรับการ บริโภคอาหารเสริมยูซาน่า 4 สัปดาห์ ดังนี • ผลิตภัณฑ์ Essentials – ประกอบด้วย Mega Antioxidant และ Chelated Mineral • ผลิตภัณฑ์ Active Calcium • ผลิตภัณฑ์ AO Booster ซึง4 ประกอบไปด้วยสารสกัดจากเมล็ดองุน่

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

เราคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยูซาน่ าที4 สําคัญ บรรจุ ไว้ในซอง AM & PM ที4สามารถพกพาอย่าง สะดวกสบายในการรับประทานหลังมืออาหารเช้าและเย็น ผลิตภัณฑ์ HealthPak 100 ให้ความสะดวกทีเ4 พิม4 ขึน ทําให้คณ ุ สามารถได้รบั สารอาหารทีพ4 อเพียงต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ได้งา่ ยขึน และมันได้ช่วยลด การใช้ปริมาณห่อบรรจุซง4ึ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ HealthPak 100 เป็ นมากว่าแค่วติ ามินรวม มันถูกออกแบบมาเพื4อให้ส่วนผสมทีส4 มดุลย์ของสาร ต้านอนุมลู อิสระ, วิตามิน, และเกลือแร่ เพื4อช่วยในการทํางานของเนือเยื4อต่างๆ, และระบบอวัยวะในร่างกาย อีก ทัง ช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงยาวนาน ผลิตภัณฑ์ HealthPak 100 มีสว่ นผสมของ Olivol ซึง4 มีสารโพลีฟีนอลจากมะกอกในปริมาณมาก และให้ผลดี ของสารต้านอนุมลู อิสระทีช4 ่วยในการต่อสูก้ บั พิษจากอนุมลู อิสระ ต่างๆทีท4 าํ ร้ายเซลล์ สารต้านอนุ มูลอิสระทีพ4 บใน มะกอก นัน ไม่สามารถพบในผัก ผลไม้และอาหารทั 4วไปได้ นอกจากนัน ยูซาน่ายังได้สกัดสารโพลีฟีนอลในรูปแบบ ของคริสตัลเหลว ซึง4 เป็ นนวัตกรรมทีจ4 ะสามารถนําพาสารอาหารดําดิง4 ลึกไปถึงระดับเซลล์ นวัตกรรมนีเป็ นลิขสิทธิ v เฉพาะของยูซาน่า ซึง4 ส่งผลให้รา่ งกายของท่านได้นําสารอาหารต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู ที4 สุด

16

www.usana.com

• วิตามิน และเกลือแร่รวมสําหรับผูใ้ หญ่อายุตงั แต่ 30 ปีขนึ ไป • ปกป้องฟืนฟูระบบการทํางานของหัวใจ และหลอดเลือดให้แข็งแรง • เสริมสร้าง และฟืนฟู ระบบกระดูกและข้อต่อ • ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนือ ฟืนฟูสมรรถภาพทางเพศ • ช่วยปกป้องสายตา ป้องกันความเสือ4 มของจอประสาทตา • ชะลอการเกิดโรคความจําเสือ4 มหรือ อัลไซเมอร์ • ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ปอด • ช่วยป้องกันการเสือ4 มของเซลล์หรือการเปลีย4 นแปลงของ ดีเอ็นเอ และ ดีทอกซ์ • ระดับเซลล์โดยลดการ Oxidative stress ทุกระบบ ช่วยชะลอความแก่ชรา • ช่วยเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กัน ลดอาการภูมแิ พ้ • ช่วยลดการก่อตัวของเซลล์มะเร็ง • ช่วยปรับความสมดุลย์ของระบบภูมคิ มุ้ กัน • ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขนึ • ช่วยล้างสารพิษ ฟืนฟู และช่วยทําความสะอาดเซลล์ • ช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขนึ • ลดระดับนําตาลในเลือด ช่วยในเรือ4 งเบาหวาน • ลดอาการอักเสบต่างๆ ของร่างกาย ช่วยให้แผลหายเร็วขึน • บํารุงผิวพรรณดูผอ่ งใส ลดรอยด่างดํา ลดการอักเสบของสิว • บํารุงเม็ดเลือด บํารุงผิว ผม เล็บ เหงือก และฟนั

www.usana.com

17


Mega AO w/out Vitamin K :: สารต้านอนุมูลอิ สระ คุณภาพสูง >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ให้ ป ริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที4 ไ ม่ ม ี ใ คร เทียบเท่ า เพื4อ ป้ อ งกัน ร่า งกายจากการทํางาน ของอนุ มูลอิส ระกระบวนการทํา ลายเซลล์จ าก มลภาวะ แวดล้อม และจากการเพิม4 ขึนของวัย ตามธรรมชาติ • ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงในระยะยาว • มีสว่ นช่วยลดอาการสายตาสัน ทีเ4 กิดตามวัย • ช่วยฟืนฟูระบบภูมคิ มุ้ กัน • ออกแบบมาเพื4 อ ให้ ใ ช้ ร่ ว มกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Chelated Mineral เพื4อ ประโยชน์ สูง สุ ด ผลิตภัณฑ์ท งั สองตัว รวมกัน เป็ น ชุด ผลิตภัณ ฑ์ เสริม อาหาร Essentials ของยูซ าน่ า สําหรับ ผูใ้ หญ่ทุกคน

ทําไมจึงต้องเลือก Mega Antioxidant สารต้านอนุ มูลอิสระเป็ นที4นิยมมากเมื4อมันมาพร้อมกับสุขภาพที4ดใี นระยะยาว เพราะว่าพวกมันต่อสูก้ บั อนุ มูล อิสระ กระบวนการทําลายเซลล์ซง4ึ เป็ นผลมาจากมลภาวะในสภาพแวดล้อมและอายุทเ4ี พิม4 ขึน ในบรรดาผลิตภัณฑ์ สารต้านอนุมลู อิสระในท้องตลาด คุณจะต้องแน่ในว่าคุณจะได้รบั สารอาหารทีค4 มุ้ ค่ากับจํานวนเงินทีค4 ณ ุ จ่ายไป Mega Antioxidant มีสตู รทีใ4 ห้สารต้านอนุ มูลอิสระทีเ4 ปี4 ยมพลังและปลอดภัย มันมีปริมาณสารต้านอนุ มูลอิสระใน ปริมาณทีไ4 ม่มใี ครเทียบเท่า ซึง4 สามารถเติมเข้าไปในชีวติ ประจําวันของคุณ คุณจะรูส้ กึ ดีขนึ เมื4อทราบว่า คุณกําลัง ได้ร บั สารต้า นอนุ มูล อิส ระที4จํา เป็ น อย่า งยิง4 ต่ อสุข ภาพของคุณ ในทุ กๆ วัน มากไปกว่า นัน ผลิตภัณ ฑ์ Mega Antioxidant มีส่วนผสมของ Olivol ซึง4 เป็ นลิขสิทธิ vเฉพาะของยูซาน่ า ซึง4 ให้สารต้านอนุ มูลอิสระที4มเี อกลักษณ์ เฉพาะซึง4 พบในมะกอกเท่านัน ความเครียดในแต่ละวันและมลภาวะที4เป็ นพิษ ส่งผลกระทบที4ไม่ดตี ่อร่างกายเรามากขึนด้วยโมเลกุลที4มฤี ทธิ v ทําลายที4เรียก ว่า อนุ มูลอิสระ การบริโภคอาหารสําเร็จรูปที4ผ่านการปรุงแต่งมากเกินไป ทําให้เราจําเป็ นต้อง รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและสารต้านอนุ มูล อิสระเพิม4 มากขึน Mega Antioxidant จะให้วติ ามิน และสารต้านอนุมลู อิสระแก่รา่ งกายในขนาดสูง คุณภาพดีและร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้มาก Mega Antioxidant ยังให้สารอาหารทีเ4 ป็ นประโยชน์ต่อการทํางานของหัวใจ ดวงตาและ การมองเห็น ระบบภูมคิ มุ้ กัน และการเผาผลาญพลังงานได้ดยี งิ4 ขึน ถ้าร่างกายคุณได้รบั สารต้านอนุมลู อิสระ ในปริมาณทีส4 งู พอ สารต้านอนุมลู อิสระเหล่านัน จะช่วยป้องกันความเสือ4 ม ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเนื4องจากอายุทเ4ี พิม4 มากขึน และมลพิษทีเ4 ผชิญในแต่ละวัน อีกทัง ยังช่วยป้องกันการก่อ ตัวของเนืองอกและเซลล์มะเร็ง

10

www.usana.com

www.usana.com

11


Chelated Mineral :: เกลือแร่คณ ุ ภาพสูงทีดดู ซึมได้อย่างยอดเยียม >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • มีเกลือแร่ทจ4ี าํ เป็ นต่อร่างกาย อยูใ่ นรูปแบบทีด4 ดู ซึมได้สงู ในปริมาณทีป4 ลอดภัยและมีประสิทธิภาพ • ช่วยเปลีย4 นคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนให้เป็ นพลังงาน • ช่วยฟืนฟูกระดูก ข้อต่อ และฟนั • ช่วยฟืนฟูสขุ ภาพให้มคี วามแข็งแรงในระยะยาว • ออกแบบมาเพือ4 ทานร่วมกับ Mega Antioxidant เพือ4 ประโยชน์ทส4ี งู สุดต่อสุขภาพ

12

www.usana.com

ทําไมจึงต้องเลือก Chelated Mineral แร่ธาตุและธาตุหายากเป็ นสารอาหารทีเ4 ราบริโภคใน ปริมาณน้อยเพียงไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 เมื4อเทียบกับ สารอาหารทัง หมดที4เ ราบริโ ภคทุ ก ๆวัน แต่ ถ้า ร่า งกายเราขาดแร่ธ าตุ เ หล่ า นี ร่า งกายเราจะไม่ ส ามารถใช้ คาร์โบไฮเดรตโปรตีน และไขมันจากอาหารทีเ4 ราบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิตามินและเอนไซม์ (โปรตีนที4 ควบคุมปฏิกริ ยิ าทางชีวเคมีในร่างกาย) หลายๆชนิดก็ตอ้ งการสารช่วยทีเ4 ป็ นแร่ธาตุสาํ หรับการทํางานให้เป็ นปกติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Chelated Mineral เป็ นสูตรทีม4 แี ร่ธาตุและธาตุหายากอื4นๆ ในปริมาณทีส4 มดุล จากแหล่ง วัตถุดบิ ทีม4 คี ณ ุ ภาพดีทส4ี ดุ ผลิตให้อยูใ่ นรูปแบบทีร4 า่ งกายสามารถดูดซับไปใช้ประโยชน์ได้งา่ ย CHELATED MINERAL คือสูตรสมดุลของวิตามินและแร่ธาตุ ในปริมาณทีเ4 พียงพอต่อความต้องการ ร่างกายของร่างกายทีใ4 นแต่ละวันคุณอาจได้ รับไม่ครบถ้วนจากการบริโภคอาหารในแต่ละมือ โดยเป็ นวิตามินและ แร่ธาตุทด4ี ดู ซึมและนําใช้ได้งา่ ยกว่า ซึง4 วิตามินและแร่ธาตุเหล่านีร่างกายต้องนําไปส่งเสริมและฟืนฟูระบบการทํา งานในร่างกายทุกๆ วัน ดังนัน หากได้รบั ในปริม าณที4ไม่ครบถ้วนสะสมเป็ นระยะเวลายาวนานป ญั หาสุขภาพ ต่างๆ อาจเกิดขึน ได้ เกลือแร่และแร่ธาตุสาํ คัญหลายชนิดทีร4 า่ งกายต้องการ ซึง4 มันจะช่วยในการเปลีย4 นจากคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ให้เป็ นพลังงาน เพื4อนํ ามาเสริมสร้างกระดูกข้อต่อ และฟนั ในปจั จุบนั นีมผี คู้ นจํานวนมากที4 ได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอจากการรับประทาน อาหารในแต่ล ะวัน ซึ4งการได้รบั สารอาหารไม่เ พียงพอนีจะมี ผลเสียเป็ นอย่างมากต่อสุขภาพของคุณ ในระยะยาว

www.usana.com

13


Body Rox™

Usanimals™ Usanimals™

:: สารต้านอนุมูลอิ สระสําหรับวัยรุ่น (12 – 18 ปี )

:: เพือพัฒนาการทีแข็งแรงสําหรับเด็ก

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ให้สารอาหารต่างๆทีจ4 าํ เป็ นต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตทีส4 มบูรณ์ • อาหารเสริมทีม4 คี วามสมบูรณ์ สมดุลย์ และทีส4 าํ คัญทีส4 ดุ คือ ง่ายต่อการบริโภค • ช่วยชดเชยชีวติ ประจําวันและการบริโภคอาหารของวัยรุน่ ทีไ4 ม่มคี วามแน่นอน • ช่วยเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันของวัยรุน่

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • เสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันให้แข็งแรงขึน ( ลดระดับความรุนแรงอันเกิดจากภูมแิ พ้ในเด็ก) • เติมเต็มด้วยอาหารทีส4 มบรูณ์สาํ หรับเด็กในแต่ละวันเพือ4 การเจริญเติบโตทีด4 ี • ปราศจากสารสังเคราะห์ใดๆเพราะทุกๆส่วนผสม มาจากธรรมชาติ • รสชาติทอ4ี ร่อย ( ปราศจากสารแต่งรสและสี ) • รูปลักษณ์ทเ4ี ชิญชวนให้เด็กๆอยากรับประทาน

พิ สจู น์ ผลิ ตภัณฑ์ให้กบั บุตรหลานทีคณ ุ รักด้วยตัวคุณเอง ผลิตภัณฑ์ Body Rox เป็ นหนึ4งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ก4รี ายในท้องตลาดที4ออกแบบมาสําหรับวัยรุ่น โดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยมากโดยผ่านการพิสจู น์แล้วทางวิทยาศาสตร์ คุณภาพดีเยีย4 ม โภชนาการทีด4 นี นั สําคัญอย่างยิง4 ในวัยรุน่ ซึง4 อยูใ่ นระหว่างทีม4 กี ารเติบโต พัฒนาการ และการทีร4 า่ งกายกําลังจะ เปลี4ยนไปเป็ นผูใ้ หญ่ อาหารจานด่วนที4วยั รุ่น มักบริโภคนัน เต็มไปด้วยแคลอรี ไขมัน และโซเดียม แต่มกั มี เส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุ มูลอิสระน้อยมาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Body Rox นัน ออกแบบมาพิเศษเพือ4 ช่วยให้วยั รุน่ ทีก4 าํ ลังเติบโตได้รบั สารอาหารทีจ4 าํ เป็ นอย่างครบถ้วน

14

www.usana.com

ข้อโดดเด่นของ Usanimals คือ เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ หรับเด็กทีม4 คี วามครบถ้วนสมบรูณ์ อย่างทีห4 าผลิตภัณฑ์ของ เด็กในแบรนด์อ4นื ๆ เทียบเท่าได้ยาก เพราะมีวติ ามิน สารต้านอนุ มูลอิสระและเกลือแร่รวม ทีเ4 ป็ นสารสกัดจาก ธรรมชาติทห4ี ลากหลาย และเป็ นสูตรผสมทีพ4 อเหมาะพอดีกบั เด็กๆโดยเฉพาะ เด็กเล็กๆส่วนใหญ่จะปฏิเสธอาหารจําพวกผักและไฟเบอร์ต่างๆ ซึง4 แน่นอนว่าในระยะยาวย่อมส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตของเด็กๆเหล่านัน ใน ทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาการทัง ทางด้านกายภาพ รวมไปจนถึง EQ และ IQ ของเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิง4 เรื4องระบบภูมคิ มุ้ กัน (ซึง4 ในปจั จุบนั นีมลภาวะต่างๆส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์ มากขึน เรือ4 ยๆ) เติมเต็มและปกป้องบุตรหลานทีค4 ณ ุ รักด้วยผลิตภัณฑ์ Usanimals กับรสชาติและรูปลักษณ์ทเ4ี ด็กๆ ชื4นชอบ

www.usana.com

15


Optimizers

ระบบโภชนาการของคุณ Optimizers เพือ เป็ นส่วนหนึ ง ของระบบสุขภาพร่างกายของคุณ เลือกผลิ ตภัณฑ์ Optimizers ให้ ตรง กับความต้องการทางสุขภาพของคุณ และมีแผนโภชนาการแบบ ยูซาน่ า เพือ ตอบสนอง ความต้องการของคุณ

ส่วนหนึ4งของแผนโภชนาการที4ดี คือ การตระหนักว่าเราทุกคนล้วนมีความต้องการทาง โภชนาการแตกต่ า งกัน และความต้อ งการเหล่ า นี เ ปลี4ยนแปลงตามอายุ เราทุ ก คนมีค วาม แตกต่างในเรื4องของอายุ, เพศ, การใช้ชวี ติ ประจําวัน และปจั จัยอื4นๆ ซึง4 ทําให้เราต้องการแผน โภชนาการที4ทงั ยืดหยุ่นและเหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุผลนี ยูซา น่าได้คดิ ค้นผลิตภัณฑ์ Optimizers ซึง4 เป็ นการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทีด4 ที ส4ี ุด เพื4อทีค4 ุณจะ สามารถเลือกแผนโภชนาการสําหรับตนเองเพือ4 ตอบสนองความต้องการของคุณ

อ้างอิ งถึง ตารางด้านล่าง เพือ4 ดูวา่ ผลิตภัณฑ์ใดช่วยส่งเสริมสุขภาพทางด้าน หัวใจและหลอด เลือด, ต่อมไร้ท่อ, การเผาผลาญของเซลล์, สมองและประสาท, โครงสร้างกระดูก, และระบบ ภูมคิ มุ้ กันโรค ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ความต้องการทางโภชนาการของคุณ กรุณาเข้าไปที4 เว็บไซต์ www.usana.com หรือจะเข้าไปที4 shop.usana.com/shop/jsp/onlineServices/healthassessment/start.jsp และกรอกแบบฟอร์ม USANA Product Advisor

www.usana.com

19


Proflavanol® Proflavanol® C100 C100 :: สารสกัดจากเมล็ดองุน่ นวัตกกรมไฮบริ ด >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง "สารสกัดจากเมล็ดองุน่ และวิตามินซี" • ช่วยลดและบรรเทาปญั หาเส้นเลือดขอด • ช่วยเสริมสร้างภูมติ า้ นทาน ป้องกันไวรัส ภูมแิ พ้ โดยนวัตกรรมไฮบริด • ป้องกันและบรรเทาอาการโรคหวัด • ช่วยป้องกันสารก่อมะเร็ง • ช่วยเสริมระบบการทํางานของภูมคิ มุ้ กันโรค ยับยัง การก่อตัวของเนืองอก และเซลล์มะเร็ง • ช่วยลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้งา่ ย เห็นผลเร็ว • มีสว่ นผสมไบโอฟลาโวนอยด์ ส่งเสริมการทํางานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อร่างกาย • ช่วยในการดูแลสุขภาพผิว ให้ขาวใส ลดฝ้ากระ จุดด่างดํา • ช่วยเสริมสร้าง Collagen ทําให้รวิ ร้อยลดลง ดูอ่อนเยาว์ • ช่วยเพิม4 การไหลเวียนเลือดในระบบหลอดเลือดฝอย • ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจ, หลอดเลือด, สายตา

20

www.usana.com

สารสกัดจากเมล็ดองุน่ เป็ นสารต้านอนุมลู อิสระทีไ4 ด้จากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ ในการต้านอนุมลู อิสระ เหนือกว่า สารชนิดอืน4 ๆ จึงได้รบั การขนานนามว่าเป็ น Superantioxidant เนื4องจากในสารสกัดจากเมล็ดองุน่ นัน ประกอบไปด้วยสารไบโอฟลาวานอยด์ปริมาณมาก มีงานวิจยั หลายชิน พิสจู น์ออกมาว่า สารไบโอฟลาวานอยด์ มี ความสามารรถในการต้านอนุมลู อิสระเหนือกว่าวิตามินซีและวิตามินอีถงึ 50 เท่า นอกจากนีเมื4อรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุน่ ร่วมกับวิตามินซี จะช่วยเสริมฤทธิ vให้วติ ามินคงตัว และ ออกฤทธิ vได้ดขี นึ สารสกัดจากเมล็ดองุน่ มีสารสําคัญกลุม่ ไบโอฟลาโวนอยด์ ทีม4 คี ณ ุ สมบัตจิ บั กับอนุมลู อิสระทีค4 อย ทําลายเซลล์ผนังหลอดเลือด เพิม4 ความแข็งแรงให้กบั คอลาเจน ช่วยต่อต้านการทําลายเส้นใยคอลลาเจน และอีลา สตินในผิวหนังทีเ4 กิดจากอนุมลู อิสระ เส้นใยคอลาเจนและอีลาสตินเป็ นโครงสร้างหลักในผิว ทําหน้าทีค4 าํ จุนและให้ ความยืดหยุน่ หากถูกทําลายไปก็จะเกิดริว รอยเหีย4 วย่นทีม4 องเห็นได้ชดั เจน สารสกัดจากเมล็ดองุน่ จึงช่วยรักษา ความกระชับ เต่งตึงของผิว จึงทําให้ผวิ หน้าดูกระจ่างใส

>> Proanthocyanidins

สาร Proanthocyanidins(โปรแอนโตไซแอนนิดนี ส์) คือ กลุม่ ย่อยของไบโอฟลาโวนอยด์ทพ4ี บในผล ้ เบอร์รส4ี ฟี าและม่วง, องุน่ ม่วง, และไวน์แดง และสามารถพบปริมาณมากในสารสกัดจากเมล็ดองุน่ การวิจยั แสดง ให้เห็นถึงหน้าทีท4 ส4ี าํ คัญของไบโอฟลาโวนอยด์ในอาหาร และสาร Proanthocyanidins(โปรแอนโตไซแอนนิดนี ส์) ในการช่วยและรักษาระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจทีด4 ี หลักฐานทางระบาดวิทยาของความสัมพันธ์นีเริม4 จากการสังเกตเห็นว่า ในประเทศฝรั 4งเศสมีระดับการ เกิดโรคหัวใจทีต4 4ํา แม้ว่าจะมีการบริโภคอาหารทีม4 ไี ขมันสูง สิง4 นีจงึ ถูกเรียกว่า “French Paradox” เพราะ คน ฝรั 4งเศสชอบดืม4 ไวน์แดงมาก ในไวน์แดงมีสารต้านอนุมูลอิสระชื4อ Proanthocyanidins (โปรแอนโตไซแอนนิดนี ส์) ซึง4 ช่วยลดอัตราเสีย4 งของการเป็ นโรคหลอดเลือดและหัวใจซึง4 แสดงให้เห็นว่าสาร Proanthocyanidins(โปรแอนโต ไซแอนนิดนี ส์) ช่วยรักษาระบบการทํางานของเยือ4 บุหลอดโลหิตและหัวใจ (endothelium) ให้แข็งแรง จากสูตรเฉพาะของ ยูซาน่ า อาหารเสริม Proflavanol® C100 รวบรวมสารสกัด จากเมล็ดองุ่นคุณภาพสูง สุดกับประสิท ธิภ าพในการ ระงับอนุมลู อิสระของผลิตภัณฑ์ Poly C เพือ4 ให้คณ ุ ได้มเี ครือ4 งมือทีส4 าํ คัญ ในการรักษาสุขภาพทีแ4 ข็งแรงยาวนาน การศึกษาจากห้องวิจยั ของยูซา น่ า รับ รองว่ า เมื4อ บริโ ภคอาหารเสริม เหล่ า นี เ ป็ น ชุ ด พร้อ มกัน จะให้ ประสิท ธิภ าพในการปกป้ อ ง หุ้ม เซลล์ LDL จากการผสมกับ ก๊ า ซ ออกซิเจน (oxidation) มากกว่าการบริโภคสารอาหารเหล่านีแยกกัน สาร Proanthocyanidins ยัง ไม่เพียงแต่ต่อต้านอนุ มูลอิสระ แต่ยงั สามารถ รักษาและสร้างวิตามินซีและอีขนึ ใหม่อกี ด้วย www.usana.com

21


CoQuinone® 30 Coenzyme Q10 เพือการดูดซับทีสงู สุดของร่างกาย • ช่วยดูแล ฟื นฟู สุขภาพของหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ, ระบบการทํางานของกล้ามเนือ, และระบบประสาท • ช่วยในการบํารุงผิวพรรณให้ขาวใส ลดริว รอย • ช่วยต้านอนุมลู อิสระ เพือ4 ลดความเสือ4 มของเซลล์ • ช่วยเพิม4 ความแข็งแรงให้เซลล์ ในระดับผนังเซลล์ • ช่วยเพิม4 ความแข็งแรงให้ตบั ไต และหัวใจ • ช่วยฟืนฟูระบบภูมคิ มุ้ กัน • ช่วยชะลอความชรา • ช่วยทําหน้าทีส4 าํ คัญในกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์ • ช่วยลดความเสีย4 งของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว

เมื4อเรามีอายุมากขึน ความสามารถในการดูดซับและสังเคราะห์ CoQ 10 ก็ลดลง และปริมาณ CoQ 10 ที4 สะสมในเนือเยือ4 ก็ลดลงด้วย อีกทัง CoQ 10 อาจทําให้หมดไปได้โดยปจั จัยอืน4 ๆ เช่น ปริมาณสารอาหารโดยรวมที4 ร่างกายได้รบั และการขาดวิตามินบีชนิดต่างๆ, วิตามินซี และเซเรเนียม การออกกําลังกายที4มากเกินไป หรือ สภาพแวดล้อมทีต4 งึ เครียด เช่น การปว่ ยและอากาศทีแ4 ปรปรวน สามารถลดระดับ CoQ 10 ในเนือเยือ4 ได้ เซลล์ทต4ี อ้ งใช้พลังงานสูงสุด เช่นเซลล์หวั ใจ จะมีระดับของสาร CoQ 10 สูงทีส4 ดุ CoQ 10ได้ถกู ศึกษามา เป็ นเวลานานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญีป4 นุ่ ว่ามีหน้าที4 ผลิตพลังงานสําหรับเซลล์หวั ใจและกล้ามเนืออื4นๆ การ ศึกษาวิจยั ในมนุษย์แสดงให้เห็นว่าสาร CoQ 10 ช่วยให้หวั ใจของคุณมีสขุ ภาพแข็งแรง สูตรเฉพาะของ CoQuinone (โคควิโนน) ได้รบั การพิสจู น์ทางการแพทย์แล้วว่าให้สาร CoQ 10 เข้าสู่ กระแสเลือดมากกว่าผลิตภัณฑ์อน4ื ในท้องตลาด อาหารเสริม CoQuinone 30 มีส่วนผสมของ CoQ 10 ในปริมาณ 30 มก. และกรด Alpha Lipoic ใน ปริมาณ 12.5 มก. ในเจลแคปซูลหนึ4งเม็ด การทดสอบในห้องวิจยั ของยูซาน่ าพบว่าอาหารเสริม CoQuinone 30 ของเราให้ CoQ 10 ในปริมาณทีม4 ากกว่ามากเมื4อเทียบกับอาหารเสริมจําพวกเม็ดยาหรือนํา ซึง4 ทําให้อาหารเสริม CoQuinone 30 มีคา่ ความดูดซับทีม4 ากกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม CoQ 10 อืน4 ๆมาก ***ผลการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร ยืนยันว่าสูตรของ USANA สามารถดูดซึมได้ดกี ว่ารูปแบบเม็ด หรือของเหลว

ส่วนผสมคุณภาพสูงของสารโคเอ็นไซม์ Coenzyme Q10 และกรด alpha lipoic ทีอ4 อกแบบมาเพือ4 การดูดซับทีส4 งู สุดของ ร่างกาย

22

www.usana.com

เหมาะสําหรับ ทุกคนทีต4 อ้ งการมีสขุ ภาพดี ผูใ้ หญ่อายุ 18 ปีขนึ ไป ยกเว้น สุภาพสตรีมคี รรภ์ – บรรจุ กระปุกละ 56 เม็ด – รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล ในผู้ป่วยโรคมะเร็งในควรได้รบั Coenzyme Q10 •ระยะแรก 200 mg /วัน •ระยะลุกลาม 500-600 mg /วัน *อ้างอิ งจาก “WHAT YOUR DOCTOR DOESN’T KNOW ABOUT NUTRITIONAL MEDICINE MAY BE KILLING YOU” BY Dr. Ray D. Strand, M.D.

www.usana.com

23


BiOmega™ :: นํามันปลาคุณภาพสูงและบริ สทุ ธิx ทีสดุ >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • มีสว่ นช่วยโรคหัวใจขาดเลือด (Coronary Heart Disease) • มี ส่ ว น ช่ ว ย ล ด ไ ข มั น ใ น เ ลื อ ด ช นิ ด ไ ต ร ก ลี เ ซ อ ร์ ไ ร ด์ (Triglyceride) • มี ส่ ว นช่ ว ยลดความรุ น แรงของโรคปวดข้ อ รู ม าตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) • มีสว่ นช่วยบํารุงเสริมสร้างเซลล์สมอง • มีส่ ว นช่ ว ยเสริม สร้า งสุ ข ภาพสตรีม ีค รรภ์ และเสริม สร้า ง สุขภาพของทารกก่อนคลอด • ในสาร DHA ในนํ ามันปลาช่วยให้เซลล์ประสาท ที4เกี4ยวข้อง กับความจํา มีผลต่อความสามารถ ในการเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ • ช่วยลดการอักเสบ (ลดอาการอักเสบของสิวได้ด)ี

24

www.usana.com

ความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ BiOmega อาหารเสริมแต่ละแคปซูลให้วติ ามินดีในปริมาณ 100 IU ซึง4 เป็ นสารอาหารทีพ4 บในปริมาณน้อยในอาหาร ทั 4วไป สูตรทีม4 สี ว่ นผสมของนํามันมะนาว เพือ4 กําจัดกลิน4 ปลาทีม4 กั มีในอาหารเสริมนํามันปลาทั 4วไป เป็ นนํามันปลา ทีบ4 ริสทุ ธิ vทีส4 ดุ เนื4องจากได้ผา่ นการกลั 4นในระดับโมเลกุลถึง 2 ชัน ดังนัน จึงได้นํามันปลาทีบ4 ริสุทธิ vทีส4 ุด ปราศจาก สารพิษตกค้าง เช่น สารตะกั 4ว ทําไมจึงต้องเลือกอาหารเสริ ม BiOmega ถึงแม้ประโยชน์ของการบริโภคปลานัน เห็นได้ชดั เจน องค์กรทางการแพทย์หลายองค์กรได้เตือนถึง ขีดจํากัดของการบริโภคปลาบางชนิด ด้วยความเป็ นห่วงเกีย4 วกับสิง4 ปนเปื อนที4สามารถมากับปลา โดยเฉพาะ ในขณะตัง ครรภ์ ผลิตภัณฑ์ BiOmega ของยูซาน่านัน ปราศจากสิง4 ปนเปือนต่างๆ ซึง4 ได้ถกู กําจัดโดยกระบวนการ กลันโมเลกุ 4 ล 2 ชัน ทีร4 บั รองความบริสทุ ธิ vทีส4 ดุ เมื4อผ่านกระบวนการนี โลหะ, PCBs, ยาฆ่าแมลง และสิง4 ปนเปื อน ต่างๆจะถูกกําจัดออก อาหารเสริมนียงั ปราศจากไขมันทีเ4 ป็ นอันตราย อาหารเสริมแต่ละแคปซูลมีส่วนผสมของ tocopherols ในปริม าณ 2 มก. เพื4อลดระดับการผสมกับก๊าซออกซิเจนของกรดไขมันโอเมก้า 3 และรักษา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขณะการเก็บรักษา โดยสรุปแล้ว ผลิตภัณฑ์ BiOmega เป็ นอาหารเสริมนํามันปลาหนึ4งที4 บริสทุ ธิ vทีส4 ดุ และมีคณ ุ ภาพสูงทีส4 ดุ ในตลาดปจั จุบนั นี

www.usana.com

25


Procosa® Procosa® II >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

:: บํารุงกระดูกอ่อนและข้อต่อ

• สารสกัด จากขมิน ทํ า ให้ป ระสิท ธิภ าพของอาหารเสริม USANA Procosa II ดูดซึมได้ดแี ละเร็วขึน ผลคือสุขภาพ ของกระดูก และข้อมูลมีสขุ ภาพดีขนึ อย่างรวดเร็ว • ลดการอักเสบของข้อต่างๆ เช่นข้อนิว ข้อมือ ข้อศอก • ทําให้ขอ้ ต่อต่างๆ ทํางานได้ดขี นึ • ช่วยบํารุงฟื นฟูขอ้ ต่อ และบรรเทาอาการปวดในผูป้ ่วยโรค ข้อ หรืออาการเข่าเสือ4 มทีเ4 กิดจากอายุทม4ี ากขึน • ช่วยเพิม4 ความแข็งแรงของข้อต่อ และกระดูก และยังมีส่วน ช่ ว ยในการยับ ยัง เอ็น ไซม์ท4ีทํา ให้เ กิด การแตกสลายของ กระดูก • ช่วยให้ระบบการหล่อลื4นของข้อต่อต่างๆ ดีขนึ • ช่วยลดอาการอักเสบของข้อต่อ

Product Code:

ความแตกต่างของ Procosa II สารสกัดจากขมินทําให้ปฏิกริ ยิ าของอาหารเสริม Procosa II เร็วขึน เพื4อให้ประโยชน์ทเ4ี ห็นผลได้เร็ว เกือบ 1 ใน 3 ของผูใ้ หญ่ในสหรัฐอเมริกาประสบกับปญั หาทางข้อต่อกระดูก อาการนีเ กิดขึนมากใน นักกีฬาและผู้ท4ใี ช้กําลังมากในการทํางานและที4บ้าน เพื4อสุขภาพของข้อต่อที4ด ี ยูซาน่ าได้คดิ ค้นอาหารเสริม Procosa II ทีเ4 ป็ นผลิตภัณฑ์ทม4ี สี ว่ นผสมของ กลูโคซามีน, แมงกานีส, วิตามินซี, และซิลคิ อน ซึง4 เป็ นสารพืน ฐาน ในการสร้างกระดูกอ่อนทีแ4 ข็งแรง กระดูกอ่อน กระดูกอ่อน คือ ชิน กระดูกบางๆทีช4 ่วยลดการกระแทกและทําหน้าทีเ4 ป็ นตัวหล่อลื4นของข้อต่อ เมื4อเรา อายุมากขึน กระดูกอ่อนในข้อต่อของเราก็จะบางลงเรื4อยๆจากกิจวัตรประจําวันทั 4วไป ร่างกายเราสามารถผลิต กระดูกอ่อนขึน มาใหม่และทดแทนของเหลวหล่อลื4น เพื4อการปกป้องข้อต่อทีต4 ่อเนื4อง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ ผลิตกระดูกอ่อนและของเหลวหล่อลื4นอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ร่างกาย เนื4องจากการไหลเวียนของ โลหิตที4ไม่ด ี อาการบาดเจ็บทีเ4 กิดขึนต่อข้อต่อนัน หายไม่เร็วเท่ากับส่วนอื4นๆในร่างกาย ดังนัน กระดูอ่อนจึงถูก สร้างใหม่อย่างเชีย4 งช้า ถ้าเราขาดสารอาหารทีจ4 าํ เป็ นต่อการซ่อมแซมกระดูกอ่อน อาการบาดเจ็บนัน จะหายช้าขึน ไปอีก สูตรทีมีประสิ ทธิ ภาพสูง ส่วนผสมของกลูโคซามีน ซัลเฟท และสารสกัดจากขมิน, แมงกานีส, วิตามินซี และซิลคิ อน ให้การดูแล รักษาสุขภาพของข้อต่อทีส4 มบูรณ์แบบ ในระยะยาวสารเหล่านีช่วยรักษากระดูกอ่อน ขมินมีสาร curcumin และ สารอืน4 ๆทีเ4 รียกว่า curcuminoids ซึง4 มีคณ ุ ลักษณะทีด4 ขี องสารต้านอนุมลู อิสระ แมงกานีสนัน จําเป็ นต่อเอนไซม์ใน กระบวนการสังเคราะห์ของ proteoglycans วิตามินซีจําเป็ นต่อปฏิกริ ยิ าทีใ4 ช้สร้างคอลลาเจล และซิลคิ อนจําเป็ น ต่อการสร้างคอลลาเจลและการสร้างกระดูกอ่อน ทําไมจึงต้องเลือก Procosa II

26

www.usana.com

ผลิตภัณฑ์ Procosa II คือสูตรอาหารเสริมของยูซา น่ าเพื4อสุขภาพของข้อต่อ ชุดอาหารเสริมนีมสี ่วนผสมของ กลูโคซามีน ซัลเฟทในปริมาณถึง 2000 มก. ต่อวัน ซึ4งสูง กว่าระดับยีห4 อ้ มาตรฐานทั 4วๆไปในอุตสาหกรรมนีอย่างมาก เรายังได้เพิม4 คุณค่าทางสารอาหารด้วยการเพิม4 สารสกัดจาก ขมิน , แมงกานี ส , วิต ามิน ซี และซิล ิค อน เพื4อ การดู แ ล สุขภาพของข้อต่ออย่างสมบูรณ์แบบ

www.usana.com

27


Active Calcium™ Active Calcium™

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ให้ระดับที4ส มดุลของแคลเซียม, แมกนีเ ซียม, และวิตามินดีใ น รูปแบบทีร4 า่ งกายสามารถนําไปใช้ได้ • จําเป็ นต่อความแข็งแรงและการทํางานของกล้ามเนือ • ฟืนฟูกระดูกให้แข็งแรง • ป้องกันการเสือ4 มและการอักเสบของกระดูก ข้อและเข่า • ป้องกันภาวะกระดูกพรุน • มีสว่ นช่วยในการฟืนพูสขุ ภาพและระบบสืบพันธุ์ • มีสว่ นช่วยในการฟืนพูระบบประสาท • มีสว่ นช่วยให้กล้ามเนือมีความยืดหยุน่ • ป้องกันการเกิดตะคริว • ลดอาการปวดของโรคเกาต์ • ช่วยฟื นฟูและบํารุงกระดูกให้แข็งแรง ป้องกันภาวะกระดูกพรุน หรือกระดูกเปราะ หักง่ายในสตรีวยั หมดประจําเดือน หรือผูส้ งู วัย • ลดอาการปวดท้องเนื4องจากประจําเดือน • ลดอาการปวดศรีษะและไมเกรน

ยูซาน่ า แอคทีฟ แคลเซียม): เป็ นแคลเซีย4 มทีส4 ามารถดูดซึมได้มากกว่า 80% โดยใช้หลักการของการจับตัวของ กรดอะมิโน และยังมีแมกนีเซียม วิตามิน พร้อมแร่ธาตุอ4นื ๆ ทีช4 ่วยเสริมประสิทธิภาพให้กบั ร่างกายในการฟืนฟู กระดูกให้แข็งแรง ป้องกันความเสือ4 ม และการอักเสบของกระดูก ข้อ และเข่า และยังสามารถป้องกันภาวะกระดูก พรุนทีพ4 บมากโดยเฉพาะสตรีวยั ทอง นอกจากนียงั มีส่วนช่วยฟืนฟูสุขภาพของระบบการสืบพันธุ์ ระบบประสาท และกล้ามเนือให้มคี วามยืดหยุน่ ป้องกันการเกร็ง การเกิดตะคริว พร้อมลดอาการปวดบวมของโรคเกาต์ แคลเซียมและสุขภาพของคุณ การขาดแคลเซียม, แมกนีเซียม, โบรอน, และวิตามินดี สามารถมีส่วนในการก่อโรคกระดูกพรุน หรือ อาการกระดูกบางทีท4 ําให้มแี นวโน้มต่อการเกิดรอยร้าวในกระดูก ถึงแม้ว่าอาการของโรคกระดูกพรุนจะมีให้เห็น มากแค่ในกลุ่มผูส้ งู อายุ การได้รบั แคลเซียมทีเ4 พียงพอขณะทีเ4 รายังไม่แก่ชรา จะช่วยให้เราสร้างกระดูกทีแ4 ข็งแรง และลดความเสีย4 งต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ในอนาคต ตราบทีเ4 ราได้รบั แคลเซียมทีเ4 พียงพอจากโภชนาการ วัยรุ่นทีม4 ปี ริมาณกระดูกเพิม4 ขึน แค่ 5 เปอร์เซนจะมีความเสีย4 งต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนที4ลดลงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงแค่การรักษาสุขภาพของกระดูกทีด4 ี แคลเซียมนัน จําเป็ นต่อระบบการนําประสาท, การหด ตัวของกล้ามเนือ, การแข็งตัวของโลหิต (ถ้าร่างกายมีระบบการทํางานทีเ4 ป็ นปกติอยู่แล้ว), การแบ่งเซลล์, และ ระบบการนําไฟฟ้าของหัวใจ มันยังทําหน้าทีส4 าํ คัญในการผลิตและกระตุน้ เอนไซม์และฮอร์โมน ทีค4 วบคุมระบบการ ขับถ่าย, พลังงาน, และกระบวนการสังเคราะห์ไขมัน ผลิตภัณฑ์ Active Calcium นัน เป็ นมากกว่าแค่อาหารเสริมแคลเซียมทั 4วไป มันเป็ นอาหารเสริมทีม4 ี สูตรทีอ4 อกแบบอย่างพิถพี ถิ นั และได้ถกู พิสจู น์ทางการแพทย์แล้วว่าเป็ นสูตรทีช4 ่วยในการสร้างกระดูก ผลิตภัณฑ์ นีมสี ่วนผสมของแคลเซียม ไซเทรท และคาร์บอเนท, แมกนีเซียม, วิตามินดี, และซิลคิ อน เพื4อให้กระดูกได้รบั เกลือแร่มากทีส4 ดุ และมีการใช้แคลเซียมทีเ4 ป็ นปกติ

:: รักษากระดูกให้แข็งแรง

28

www.usana.com

ทําไมจึงต้องเลือก Active Calcium ผลิตภัณฑ์ Active Calcium ของยูซาน่ าได้เพิม4 คุณค่าทางอาหารด้วยโบรอน และวิตามินเค โบรอนลดการ ขับแคลเซียมออกและเพิม4 แคลเซียมให้แก่กระดูก วิตามิน เคมีผลต่อระดับ osteocalcin ของเซลล์กระดูกและระดับ การใช้เกลือแร่ของกระดูก

www.usana.com

29


Visionex® Visionex® >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ช่วยเพิม4 ศักยภาพ และ พืน บํารุงสายตา • ปกป้ องจอตาจากการถู ก ทํ า ลายโดยแสงจากคอมพิว เตอร์ และแสงจากดวงอาทิตย์ • ป้องกันการเกิดจอประสาทตาเสื4อม และลดการเกิดต้อกระจกใน ผูส้ งู อายุ • เพิม4 ความแข็งแรงให้กบั ผนังหลอดเลือด และเส้นเลือดฝอย • ช่ ว ยเสริม สร้า งการมองเห็ น โดยช่ ว ยป้ องกัน การเสื4อ มของ Mascular ทีจ4 ุดเล็กๆ ตรงกลางของทีร4 บั แสงในตา (Retina) อัน เป็ นส่วนสําคัญของ Main pigment (สี) ในฉากรับแสงของตา จะ ช่วยป้องกันมิให้แสงอาทิตย์ทาํ ลายเรตินา • ป้องกันโรคจุดรับภาพเสือ4 ม หรือจอประสาทตาเสือ4 ม • ช่วยต่อต้านอนุ มูลอิส ระ ที4ทําลายเซลล์ตา ทํา ให้เซลล์แข็ง แรง ช่วยชะลอความเสือ4 มของตา • เพิม4 สมรรถภาพในการมองเห็นในทีม4 ดื ได้ด ี • ช่วยแก้สายตาทีไ4 ม่ดแี ละโรคเกีย4 วกับตา ใช้ร่วมกับ Bilberry เพื4อ เพิม4 ประสิทธิภาพในการรักษา • มีจกั ษุแพทย์จาํ นวนมากขึน เรือ4 ยๆทีแ4 นะนําให้ผปู้ ว่ ยมีการบริโภค อาหาร เสริมทีม4 สี ารลูทนี และ zeaxanthin เพื4อดูแล สุขภาพของ ตาในระยะยาว

Visionex® เมื4อ เราแก่ชราขึน ความเฉียบแหลมของสายตาก็ลดลง เหตุผลสําคัญของสายตาทีแ4 ย่ลงคือการทําร้ายจาก สภาวะแวดล้อม ตามิใช่อวัยวะทีแ4 ยกออกจากส่วนอืน4 ในร่างกายเหมือนหัวใจหรือไต นอกจากขณะทีเ4 รานอนหลับ ตาของเรามีความเสีย4 งจากการถูกทําร้ายจากปจั จัยทางสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น มลภาวะ, ความแห้ง, และการ ทําร้ายจากแสงอาทิตย์ สูตรที4สมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Visionex ออกแบบมาเพื4อดูแลสุขภาพตาในระยะยาว โดยเฉพาะเพือ4 เพิม4 การปกป้องตาจากการทําร้ายของปจั จัยทางสภาวะแวดล้อมต่างๆ ด้วย สารลูทีน ในขณะที4เรายังสามารถเข้าใจถึงหน้าที4ของสารลูทนี และ zeaxanthin ในกลไกชีวภาพของตาได้อย่าง ครบถ้วน ความสัมพันธ์ระหว่างสารลูทนี และสุขภาพตานัน มีอยู่มาก โดยที4องค์กรทางการแพทย์หลายแห่งได้ แนะนําการบริโภคสารอาหารลูทนี ทีเ4 พิม4 ขึน เราเชื4อว่าสารลูทนี มีการทํางาน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ทํางาน ดั 4งเป็ นสิง4 ทีก4 รองแสงพลังงานสูงสีฟ้า และลักษณะทีส4 อง ทํางานดังเป็ 4 นสารต้านอนุมลู อิสระทีก4 าํ จัดอนุมลู อิสระทีม4 า จากแสงและออกซิเจน สาร Zeaxanthin สาร zeaxanthin หรือสารแคโรทีนอยด์สเี หลือง คือ ธาตุทม4ี สี ารประกอบเหมือนกันแต่คุณสมบัตติ ่างกัน จากลูทนี ในตา สารลูทนี นัน มีอาํ นาจเหนือกว่าในขอบเขตรอบนอกของจอประสาทตา ในขณะที4สาร zeaxanthin จะรวมตัวอยูใ่ นจุดศูนย์กลาง ซึง4 ศูนย์กลางก็คอื ส่วนทีเ4 อือ ต่อการสร้างตัวของอนุมลู อิสระมากทีส4 ดุ ทําไมจึงต้องเลือก Visionex®

:: ดูแลดวงตา เพือ4 สุขภาพตาทีด4 ี

30

www.usana.com

นอกจากสารลูทนี และ zeaxanthin สูตรอาหารเสริม Visionex ยังมีส่วนประกอบของสารอาหาร 3 ชนิดที4ช่วย ดูแลสุขภาพตา คือ สารสกัดจากบิลเบอร์ร,4ี วิตามินซี, และ สั ง กะสี ผลบิ ล เบอร์ ร4ี ม ี ป ริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ anthocyanosides อยู่มาก และได้พสิ จู น์ แล้วว่าช่วยรักษา สุขภาพของเส้นโลหิตฝอย รวมไปถึง เส้นโลหิตฝอยในตา วิตามินซีเ พิม4 การปกป้ องจากสารต้านอนุ มูลอิสระ โดยเฉพาะแก่ จ อประสาทตา ซึ4ง เป็ น ที4ท4ีร วมวิต ามิน ซี มากกว่าทีพ4 บในโลหิต สังกะสีเพิม4 ประสิทธิภาพของสารต้าน อนุมลู อิสระในการส่งเสริมสายตาทีด4 ี

www.usana.com

31


GinkgoGinkgo-PS™ :: สารสกัดจากใบแปะก๊วย บํารุงสมอง >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ช่วยลดการเกิดโรคความจําเสือ4 มหรือ อัลไซเมอร์ • ป้องกันการเสือ4 มของกล้ามเนือ เนื4องจากขาดเลือดไปเลีย ง • ช่วยฟืนฟูอาการสมองขาดเลือด ลดอาการขาดเลือดในเนือเยือ4 สมอง • ป้องกันการปวดศรีษะไมเกรน ลดการวิงเวียน • ศรีษะจากเลือดไหลเวียนไม่เพียงพอ • บรรเทาอาการเสียงในหู หรือความเสือ4 มประสิทธิภาพในการทรงตัว ความแตกต่างของยูซาน่ า • มีประสิทธิภาพ • ปลอดภัย • ได้รบั การพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ถูกบรรจุใน PDR,MIMs,CPS • คุณภาพทางเภสัชกรรมสูงสุด

สมองและสุขภาพของคุณ เมื4อเทคโนโลยีทางการแพทย์ทาํ ให้คนเรามีอายุยนื ขึน เราได้เผชิญกับปญั หาในการรักษาไว้ซง4ึ ความ หลักแหลมของสมอง มีปจั จัยหลายอย่างที4ทําให้การทํางานของสมองมีประสิทธิภาพน้อยลง เมื4อเราแก่ชราขึน จํานวนเซลล์ประสาทก็ลดลง เหตุผลหนึ4งมาจากการทําร้ายจากอนุ มูลอิสระต่างๆ ในวัยชรา ความสามารถทาง สมองทีเ4 ราเคยมี เช่น ความจํานัน ต้องการการดูแลทีม4 ากขึน อย่างไรก็ตาม โภชนาการทีด4 ,ี การออกกําลังทัง ทาง กายและสมอง และการบริโภคอาหารเสริมที4มสี ารสกัด Ginkgo biloba จากแปะก๊วยที4ได้มาตรฐานและสาร phosphatidylserine อาจช่วยสุขภาพของกระบวรการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ Ginkgo-PS ของยูซาน่ ารวมสารที4ม ี ประสิทธิภาพทัง สองเข้าด้วยกันในเม็ดอาหารเสริม 1 เม็ด ประโยชน์ ต่างๆแก่ร่างกายของแปะก๊วย

ทําไมจึงต้องเลือก Ginkgo-PS ยูซาน่ าเป็ นเพียงหนึ4งในไม่กผ4ี ผู้ ลิตทีร4 วม Ginkgo biloba เข้ากับ PS ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน อีกทัง ยูซาน่ าใช้สารสกัด Ginkgo biloba ที4ได้มาตรฐาน สารสกัด Ginkgo biloba คุณภาพสูงของเรารวมเข้ากับ PS ทําให้อาหารเสริม GinkgoPS มีข้อได้เปรียบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแปะก๊วยอื4นๆใน ตลาด

32

www.usana.com

คนจีนได้มกี ารใช้แปะก๊วย Ginkgo biloba เป็ นสมุนไพรมามากกว่าพันปี สารสกัดจากใบแปะก๊วยได้ ถูกใช้ในยุโ รปมาหลายทศวรรษในการช่วยรักษาความจํา, สมาธิ, และกิจกรรมทางสมองอื4นๆ สารสกัดจาก แปะก๊วยมีสารไบโอฟลาโวนอยด์หลายๆชนิดทีใ4 ห้ปฏิกริ ยิ าของสารต้าน อนุมลู อิสระในการลดการสร้างอนุมลู อิสระ อย่างไรก็ตาม หน้ า ที4ท4ีสําคัญที4สุดของมัน คือ การช่ ว ยการไหลเวียนของโลหิตในร่า งกาย และรัก ษาระดับ ออกซิเจนในร่างกาย

www.usana.com

33


Body Rox Active Calcium™ Chewable

Body Rox Active Calcium™ Chewable

Vitamin D ผลิตภัณฑ์ USANA Vitamin D >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

• ช่วยในการดูดซึมของกรดอะมิโนทีใ4 ต • ช่วยในการสังเคราะห์นําย่อยใน Mucous Membrane • ช่วยในการควบคุมปริมาณของแคลเซีย4 มและฟอสฟอรัสในกระแส โลหิตไม่ให้ต4าํ ลงจนเกินไป • มีความสัมพันธ์กบั ฟอสฟอรัสในร่างกาย • ช่วยสังเคราะห์สาร Mucopolysaccharide ซึง4 เป็ นสารทีจ4 ําเป็ นใน การสร้างคอลลาเจน • มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ เกลือ ซิเ ตรทในร่ า งกายซึ4ง เกี4ย วข้อ งกับ การ ทํางานของระบบประสาท, การเต้นของหัวใจ และการแข็งตัวของ เลือด • ช่วยเพิม4 ประสิทธิภาพการทํางานให้กบั ใต • ลดความเสีย4 งเป็ นมะเร็งลําไส้ใหญ่ • การขาดวิตามินดีจะทําให้ : ร่างกายปวดเมื4อย หงุดหงิดง่าย

• ใช้ควบคูก่ บั ผลิตภัณฑ์ Essential ของยูซาน่าเพือ4 ประสิทธิภาพที4 เพิม4 มากขึน • เพิม4 พัฒนาการของกระดูกของวัยรุน่ • เพิม4 พัฒนาการและความแข็งแรงของกระดูกของวัยรุน่ • ช่วยเพิม4 ระดับความหนาแน่นของเกลือแร่ในกระดูกของเด็กหญิง อย่างเห็นได้ชดั • มีคณ ุ สมบัตลิ ดกรดจากการวิจยั ทางการแพทย์

:: สําหรับเคียวได้ เหมาะสําหรับวับรุน่

34

www.usana.com

www.usana.com

35


PhytoEstrin™

Pure rest

:: ช่วยเสริ มสุขภาพ ระบบการทํางาน ของเพศหญิ ง

:: เมลาโทนิ น เพือการนอนหลับ

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

• มีสารพฤกเคมี ทําหน้าทีค4 ล้ายฮอร์โมนเพศหญิง • ตามธรรมชาติบรรเทาอาการวัยหมดประจําเดือน (วัยทอง) • บํารุงมวลกระดูก ลดความเสีย4 งต่อโรคหัวใจ ของผูห้ ญิง • ลดความเสีย4 งต่อโรคมะเร็ง • ช่วยเสริมสมรรถภาพของเพศหญิง

• ช่วยฟืนฟูการนอนหลับและตื4นให้เป็ นปกติ • ทําให้รสู้ กึ สดชื4นหลังการนอนหลับ • ช่วยเพิม4 ระดับภูมติ า้ นทานในร่างกาย หลังจากนอนหลับ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ • เสริมการทํางานของสารต้านอนุมลู อิสระให้ดยี งิ4 ขึน

ความแตกต่างของยูซาน่ า • มีประสิทธิภาพ • ปลอดภัย • ได้พสิ จู น์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว • คุณภาพทางเภสัชกรรมสูงสุด วิธดี แู ลสุขภาพทางธรรมชาติ ก่อน, ระหว่าง, และหลังช่วงอายุของผูห้ ญิงทีป4 ระจําเดือนหมด สําหรับผูห้ ญิง หลายคน การออกกําลังกายอย่างเป็ นประจํา, โภชนาการที4ด,ี อาหารเสริมที4มวี ติ ามินอี, กรด pantothenic (วิตามินบี 5), และแคลเซียม และการบริโภคสารอาหารพฤกษา เช่น PhytoEstrin อาจช่วยรักษาสุขภาพที4 เกีย4 วเนื4องกับประจําเดือน และช่วยทําให้มคี ณ ุ ภาพชีวติ ทีด4 ขี นึ ในช่วงอายุทก4ี า้ วเข้าสูว่ ยั ทอง หลัง จากช่ ว งอายุข องผู้หญิง วัย ทอง เมื4อระดับ ของสาร estrogen และ progesterone ลดลง สาร phytoestrogens เหมือนทีพ4 บในอาหารเสริม PhytoEstrin อาจช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด หัวใจและกระดูกได้ ทําไมจึงต้องเลือก PhytoEstrin อาหารเสริมพฤกษา PhytoEstrin เป็ นสูตรทีส4 มบูรณ์และเป็ นสูตรธรรมชาติทม4ี สี าร PhytoEstrin จาก แหล่งที4มา 5 แหล่ง รวมไปถึง ส่วนผสมของสาร isoflavones ของถั 4วเหลือง เพื4อช่วยรักษาสุขภาพของ ผู้ห ญิง อาหารเสริม PhytoEstrin ยัง มีส่ ว นประกอบของส่ ว นผสมสมุ น ไพรที4ช่ ว ยปฏิกิร ิย าของสาร isoflavones ของถัวเหลื 4 อง เช่น สาร cohosh ดํา, dong quai, สารสกัดจากชะเอม และแป้ง ของ chasteberry เมื4อสมุนไพรเหล่านีทาํ งานร่วมกับสาร isoflavones จะช่วยส่งเสริมโครงสร้างกระดูกทีแ4 ข็งแรง และสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ในขณะทีช4 ่วยรักษาสุขภาพระหว่างประจําเดือน และในช่วงอายุ ก่อนและหลังวัยทอง

36

www.usana.com

คุณรู้หรือไม่ การพักผ่อนไม่เพียงพอเป็ นเวลานานๆ ทําให้อายุสนั ลง และเพิม4 ความเสีย4 งต่อการเป็ นโรคเสื4อมหลาย โรค วงจรการนอนหลับที4เป็ นปกติจะช่วยให้คุณมีพลังงานมากขึน ทําให้ระบบภูมคิ มุ้ กันทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและช่วยป้องกันร่างกายจากอนุมลู อิสระ นอกจากการทานอาหารทึถ4 ูกสุขลักษณะและการออกกําลังกายแล้ว การนอนหลับพักผ่อนที4เพียงพอก็ม ี ส่วนสําคัญต่อการมีสุขภาพดี คุณพร้อมแล้วหรือยังทีจ4 ะฟื นฟูวงจรการนอนหลับอย่างเป็ นธรรมชาติของคุณ โดยไม่ตอ้ งใช้ยานอนหลับ Pure Rest เป็ นสารเมลาโทนินทีม4 คี วามบริสุทธิ vสูงสุด และออกฤทธิ vเร็ว เมลาโทนินเป็ นสารทีเ4 กิดขึน ตาม ธรรมชาติช่วยให้เกิดวงจรการนอนหลับและตื4น ทีด4 ี Pure Rest ไม่ใช่ยานอนหลับ ไม่มสี ่วนผสมจากสัตว์ และ ไม่ทาํ ให้ตดิ เป็ นนิสยั (เหมือนกับทานยานอนหลับบางชนิด) Pure Rest กลิน4 ส้ม ถูกออกแบบมาเพื4อให้ละลาย ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยสูตรทีม4 คี วามบริสทุ ธิ vสูงสุดของมันทําให้มที งั ความปลอดภัยและ ประสิทธิภาพ

www.usana.com

37


Palmetto Plus™

Booster C 600™ 600™

:: ฮอร์โมนเพศชาย ลดอาการทีเกิ ดขึนในวัยทอง และมะเร็งต่อมลูกหมาก

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • มีสารพฤกษเคมี ทําหน้าทีค4 ล้าย ฮอร์โมนเพศชาย ตามธรรมชาติ • สารสกัด ปาล์มเมทโต ช่วยลดการตึงตัวของต่อมลูกหมาก • ไอโซฟลาโวน (Isolavones) จากถัวเหลื 4 องช่วยยับยัง อาการต่อมลูกหมากโต • ไลโคปีน (Lycopene) จากมะเขือเทศ มีฤทธิ vต้านอนุมลู อิสระ • ช่วยเสริมสมรรถภาพของเพศชาย

ทําไมจึงต้องเลือก Palmetto Plus ยูซาน่ าเป็ นเพียงหนึ4งในไม่กผ4ี ผู้ ลิตที4ผสม saw palmetto กับ lycopene และ isoflavones ของถั 4วเหลืองในผลิตภัณฑ์เดียว อาหาร เสริม Palmetto Plus นัน เป็ นทางทีส4 ะดวกและมีประสิทธิภาพ ในการ มีสขุ ภาพทีด4 คี รบถ้วนของผูช้ ายในราคาทีย4 อ่ มเยา เนื4 อ งจากโรคเนื อ งอกในต่ อ มลู ก หมาก (Benign Prostatic Hyperplasia, PH) และมะเร็งต่อมลูกหมาก นัน คล้ายคลึงกัน คุณควร พบแพทย์เมื4อมีปญั หาเกีย4 วข้องกับต่อมลูกหมาก ความแตกต่างของยูซาน่ า PALMETTO PLUS มีส่วนผสมของสารสกัด จากเยื4อ ต้น ปาล์ม ซึ4ง ได้พ ิสูจ น์ ท างการแพทย์แล้วว่า มี ประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพของต่อมลูก หมากได้ด ี เมื4อผูช้ ายแก่วยั ขึน หลายๆคนจะมีความเสีย4 งต่อการเกิดโรคทางต่อมลูกหมากต่างๆ เช่น มีอาการปสั สาวะ หลายครัง ในหนึ4งคืน ปสั สาวะไม่สดุ อย่างไรก็ตาม โภชนาการทีด4 ,ี การออกกําลังกาย และการบริโภคสมุนไพรบาง ชนิดที4ช่วยรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมาก สามารถช่วยให้ผูช้ ายมีสุขภาพที4แข็ง แรงเมื4อแก่วยั ขึน ผลิตภัณฑ์ Palmetto Plus เป็ นอาหารเสริมสมุนไพร ทีม4 สี ตู รทีอ4 าจช่วยรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมากในระยะยาวได้ Saw Palmetto Saw Palmetto (เยื4อของต้นปาล์ม) มีประวัตทิ ย4ี าวนานในการช่วยรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมาก การวิจยั มากมายทีร4 ะบุว่า 80 ถึง 90 เปอร์เซนของผูช้ ายทีใ4 ช้ saw palmetto แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง saw palmetto และสุขภาพต่อมลูกหมากทีด4 ี

38

www.usana.com

Booster C600

• ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน ผิวพรรณแต่งตึง และขาวใสขึน • ช่วยเสริมสร้างภูมติ า้ นทาน ป้องกันไวรัส ภูมแิ พ้ • ป้องกันและบรรเทาอาการโรคหวัด • ช่วยป้องกันสารก่อมะเร็ง • ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจ, หลอดเลือด, สายตา • ช่วยเสริมระบบการทํางานของภูมคิ มุ้ กันโรค • ยังยังการก่ อตัวของเนืองอก • ช่วยลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร สามารถเก็บไว้ในร่ายกายได้นานและดูดซับได้งา่ ย รวมทัง ให้เกลือแร่ธาตุขณะสลายตัว • มีสว่ นผสมใบโอฟลาโวนอยด์ทช4ี ่วยในการดูดซึม และส่งเสริมการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสุขภาพ

ความแตกต่างของยูซาน่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งวิตามินซี (Vitamin C) วิต ามิน ซี ทัว4 ๆไปที4เ ป็ น กรด (แอสโคบิค แอซิด ) กับ วิ ต ามิ น ซี ข องยู ซ าน่ า คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว ิ ต ามิ น ซี ข อง USANA Booster C600 ทําให้ไม่ละคายเคืองต่อ กระเพาะอาหาร และยัง เพิ4ม แคลเซีย มโปแตสเซีย ม แมกนีเซียม และซิงค์ แอสโคเบทวิตามินซี ทีม4 ปี ระโยชน์ มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยปกป้องเซลเสริมสร้าง ภูม ิคุ้ม กัน สุ ข ภาพและความแข็ง แรงของเนื อ เยื4อ ใน ร่างกายทีเ4 กีย4 วข้องกับ เส้นเอ็น และคอลลาเจน 1. สูตรผสมผสานวิตามินซี จากธรรมชาติ 4 รูปแบบ 2. สูตรเฉพาะเพิม4 การดูดซึม ของวิตามินซีสรู่ า่ งกาย ให้นําไปใช้ประโยชน์สงู สุดต่อสุขภาพ และยาวนานขึน

www.usana.com

39


คุณรู้หรือไม่? ระบบการย่อยอาหารที4ดมี ผี ลทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที4แข็งแรง และ การที4ระบบ ลําไส้ของคุณอ่อนแอจะทําให้สุขภาพของคุณมีความเสีย4 งทีจ4 ะเกิดโรคด้วยสาเหตุเหล่านีทําให้ ยูซาน่ า ได้คดิ ค้นผลิตภัณฑ์ Digestion & Detox ขึน มาเพื4อช่วยให้การทํางานของระบบการ ย่อยอาหารของคุณให้มปี ระสิทธิภาพมาก ยิง4 ขึน ผลิ ตภัณฑ์ ยูซาน่ า Digestion & Detox เป็ นผลิตภัณฑ์ทช4ี ว่ ยทําให้ระบบการย่อยอาหารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึน เพือ4 ให้ คุณ ได้รบั สารอาหารเพิม4 เติมได้ดยี งิ4 ขึน จากอาหารทีค4 ุณบริโภค และ คลอโรฟิลจากสาหร่าย สไปรูริ น่าในผลิตภัณฑ์ Digestion & Detox จะช่วยล้างสารพิษภายในร่างกายของคุณ ด้วยกลไกทาง ธรรมชาติ เพือ4 ให้คุณมันใจว่ 4 าจะปลอดภัยจากสารเคมี

www.usana.com

41


Hepasil DTX ™ Hepasil DTX™ >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ฟืนฟูและส่งเสริมการทํางานของตับ • สรรพคุณของสารสกัดจากพืชไม้มหี นาม มิลค์ ทิสเซิล Milk Thistle ช่วยล้างสารพิษออกจากตับ • ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับ และปกป้ องร่างกาย จากการทําร้ายของ อนุมลู อิสระ • ให้สารต้านอนุ มูลอิสระเพิม4 เติมจากสารสกัดจากชาเขียว, ผลมะกอก, และขมิน ซึ4งเพิม4 การปกป้องจากอนุ มูลอิสระ ทําหน้าที4ขจัดสารพิษใน ร่างกาย และสร้างเอ็นไซม์ยอ่ ยอาหาร ตับอาจจะถูกบันทอนสมรรถภาพการทํ 4 างานของมันโดย เหล้า, บุหรี4 และแม้แต่การรักษาด้วยยาทีท4 าํ ให้เกิดความเจ็บปวด หากคุณสนใจ ทีจ4 ะล้างพิษในตับ เพือ4 ฟืนฟูสขุ ภาพตับในระยะยาว คุณอาจต้องการ ความช่วยเหลือจากอาหารเสริมทีย4 อดเยีย4 ม Hepasil DTX

Product Code:

ความแตกต่างของยูซาน่ า ผลิตภัณฑ์ Hepasil DTX มีส่วนประกอบในปริมาณมากของสาร betaine (trimethylglycine), n-acetylL-cysteine, และกรด alpha lipoic เพือ4 ส่งเสริมระบบการทํางานของตับทีด4 ี และกระบวนการขับสารพิษทีเ4 ป็ นปกติ ตับคืออวัยวะทีใ4 หญ่เป็ นอันดับทีส4 องของร่างกาย และเป็ นต่อมทีใ4 หญ่ทส4ี ดุ มันทําหน้าทีผ4 ลิตโปรตีนหลาย ชนิด ช่วยในกระบวนการแปลงไขมัน, กรดอะมิโน, วิตามิน, และเกลือแร่ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบทีร4 ่างกายสามารถ นําไปใช้ได้ ช่วยในการสร้างส่วนประกอบสําคัญหลายๆอย่าง เช่น เยื4อหุม้ เซลล์ ช่วยกรองสารพิษออกจากเลือด และเก็บรักษาวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ รวมไปถึงธาตุเหล็กและวิตามินบี 12 อาหารเสริม Hepasil DTX นัน ออกแบบมาเพือ4 ให้สว่ นผสมเฉพาะของสารต้านอนุมลู อิสระ เพือ4 ช่วยระบบการทํางานของตับทีแ4 ข็งแรง สารสกัดจากเนื อของพืชไม้มีหนาม (Milk Thristle Extract) ได้ถกู ใช้เป็ นสมุนไพรธรรมชาติทร4ี กั ษาและดูแลสุขภาพของตับมากกว่า 2000 ปี ตับใช้สารทีม4 ใี นพืชไม้ม ี หนามในการปกป้องจากการทําร้ายของอนุมลู อิสระ อีกทัง มันช่วยกระตุน้ ทางเดินของระบบขับสารพิษในตับ และ มีคณ ุ ลักษณะทีส4 าํ คัญของสารต้านอนุมลู อิสระทีช4 ่วยปกป้องและทําให้เซลล์ของ ตับแข็งแรง Betaine สาร betaine หรือทีร4 จู้ กั กันในชื4อ trimethylglycine ช่วยทําให้ระบบการทํางานของตับแข็งแรง โดยการ ให้สารเมทธิลทีจ4 ําเป็ นต่อปฏิกริ ยิ าของกระบวนการขับสารพิษ สาร betaine ยังช่วยรักษาปริมาณของเซลล์และ ความสมดุลย์ของของเหลว อีกทัง ปกป้องเซลล์ตบั จากการทําร้ายของมลภาวะทีเ4 ป็ นพิษต่างๆ N-Acetyl-L-Cysteine สาร N-Acetyl-L-Cysteine คือสารทีเ4 ป็ นตัวนําสําคัญของ glutathione สาร glutathione คือสารต้าน อนุมลู อิสระสําคัญทีท4 าํ ความสะอาดอนุ มูลอิสระทัง ในและนอกเซลล์และ ช่วยในกระบวนการขับสารพิษ ปฏิกริ ยิ า ทางเซลล์ทม4ี มี ากของมันช่วยปกป้องตับจากอนุมลู อิสระและสารพิษต่างๆ

:: สูตรบํารุงตับ ขับสารพิษในร่างกาย 42

www.usana.com

www.usana.com

43


USANA®Digestive Enzyme

USANA Probiotic

USANA®Digestive Enzyme

:: จุลินทรียท์ ีมีชีวิต ช่วยฟื นฟูระบบย่อยอาหารและระบบภูมิค้มุ กัน

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ช่วยระบบย่อยอาหาร • ช่วยระบบดูดซึมสารอาหารให้ดขี นึ • ช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย • ช่วยผ่อนคลายอาการอาหารไม่ยอ่ ย • ช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง • ช่วยลดอาการท้องอืด

ความสําคัญ ระบบย่ อ ยอาหารคื อ ประตู ใ หญ่ ท4ี จ ะ เปิ ดรับสิง4 มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย ถ้าทหาร เ ฝ้ า ป ร ะ ตู ( ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น ) ไ ม่ มี ประสิท ธิภ าพพอ ย่อ มไม่ ส ามารถได้ส ิ4ง ดีๆ 100%ได้ และแน่นอนพิษภัยต่างๆ ก็สามารถ บุกรุกร่างกายได้เช่นกัน ความภาคภูมิใจของ USANA Probiotic USANA Probiotic (ยูซาน่ า โปรไบโอ ติก ) ได้ เ ข้า รอบชิง ชนะเลิศ รางวัล Stivie Awards ประจํ า ปี 2010 สาขา New Products

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ คุณสมบัติ • ประกอบไปด้วยเอนไซม์ทช4ี ่วยในการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารอย่างเหมาะสม • ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้อง อาหารไม่ยอ่ ย จุดเสียด มีลมในกระเพาะ ท้องอืดหลังรับประทานอาหาร • ส่งเสริมกระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติ USANA®Digestive Enzyme ต่างจากยีห4 อ้ อื4นๆในตลาดเพราะว่ามีส่วนผสมของสไปรูลนิ ่ า ทีอ4 ุดมไปด้วย สารอาหารจากสาหร่ายสีนําเงินแกมเขียว ซึง4 เป็ น “สุดยอดสารอาหาร” ทีป4 ระกอบไปด้วยคลอโรฟิล และคลอโรฟิล นีเองจะช่วยกระบวนการขจัดสารพิษออกจากร่างกายอย่างเป็ นธรรมชาติ ผลิต ภัณ ฑ์ท4ีช่ ว ยเพิ4ม ประสิท ธิภ าพในการย่ อ ยอาหาร ยูซ าน่ า ไดเจสทีฟ เอนไซม์ คือ ผลิต ภัณ ฑ์ ท4ี ประกอบด้วยเอนไซม์ซง4ึ ช่วยในกระบวนการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต แป้งและนําตาล ไขมันและโปรตีน อีกทัง ยัง ช่วยกระตุน้ ระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารได้ดยี งิ4 ขึน อีกทัง ยังส่งเสริมกระบวนการล้างพิษ (ดีทอ็ กซ์) อย่างเป็ นธรรมชาติ

44

www.usana.com

• ช่วยรักษาความสมดุลระหว่างแบคทีเรียดีและแบคทีเรียไม่ด ี • ช่วยขับของเสียออกจากลําไส้ • ช่วยส่งเสริมระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายในการ ป้องกันโรคร้ายต่างๆ เนื4องจากถ้าระบบการย่อยและ ขับถ่ายอาหารของร่างกายทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพแล้ว จะส่งผลให้ภมู คิ มุ้ กันโรคของเราทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย • ช่วยป้องกันอาการท้องเสีย อันเนื4องมาจากการใช้ยาปฏิชวี นะอีกด้วย ข้อแตกต่างของ USANA Probiotic USANA Probiotic เป็ นการผสมผสานแบคทีเรียโปรไบโอติกทีไ4 ด้รบั การพิสจู น์ทางการแพทย์แล้วว่า ช่วย ฟืนฟูระบบย่อยอาหารและระบบภูมคิ มุ้ กัน มีการคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียอย่างระมัดระวังเพื4อให้มนั สามารถ อยูร่ อด ได้ในสภาพแวดล้อมภายในกระเพาะอาหาร เพื4อให้ม ั 4นใจว่าพวกมันจะสามารถสร้างอาณาจักรในหลอด อาหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ USANA Probiotic ยังกล้ารับประกันด้วยว่าแบคทีเรียของเราจะยังคงมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 18 เดือน เมื4อเก็บไว้ ณ อุณหภูมหิ อ้ ง ซึง4 มีผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพียง 2-3 ยีห4 อ้ เท่านัน ที4กล้ารับประกันเช่นนี และมัน สะดวกมากๆ คุณเพียงเติมมันเข้าไปใน Nutrimeal™ (นูทริมลี ) เครื4องดื4มประเภทชงของยูซาน่ า ดูแลสุขภาพ ระบบย่อยอาหารของคุณด้วย USANA Probiotic (ยูซาน่า โปรไบโอติก)

www.usana.com

45


Fibergy® Plus :: เส้นใยอาหารจากธรรมชาติ ช่วยระบบขับถ่าย ขจัดสารพิษ >> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • มี ไ ฟเบอร์ สู ง สามารถช่ ว ยให้ ร ะบบขับ ถ่ า ยมี สุขภาพดีและดีทส4ี ดุ ในระยะยาว • เป็ น เครื4อ งดื4ม ที4ม ีร สชาติท4ีเ ป็ น ที4นิ ย ม ให้เ ส้น ใย อาหารทีม4 าจากหลายแหล่ง ผลคือให้ประโยชน์ต่อ ร่างกายแตกต่างกันไป • มี Saturated Fat และ Trans Fat ตํ4า ช่วยลดความ เสีย4 งต่ดการเป็ นโรคหัวใจ • มีโปแตสเซีย4 มสูงและมีโซเดียมตํ4าจึงช่วยลดความ เสีย4 งจากโรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, และเส้น เลือดอุดตัน • มีไฟเบอร์สงู และมีค่า Glycemic ตํ4า ช่วยให้ไม่ตอ้ ง ทานอาหารว่างทีไ4 ม่ถกู สุขลักษณะในระหว่างวัน

คุณสมบัติ

แคลเซียมและสุขภาพของคุณ การลดนําหนักทีม4 ปี ระสิทธิภาพคือ การควบคุมอาหารและออกกําลังกายอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตามมัน ก็เป็ นเรือ4 งยากทีจ4 ะทําได้ ผลิตภัณฑ์ควบคุมนําหนักขอเราถูกออกแบบมาเพือ4 ให้มนี ิสยั การกินทีด4 ตี ่อ สุขภาพ และ ช่วยให้เริม4 ตัดใจจากอาหารทีไ4 ม่มปี ระโยชน์ ทําไมต้อง Fibergy®Plus เส้นใยอาหารใน Fibergy®Plus ไม่เพียงแต่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขนึ และมีส่วนสําคัญในการดูแล ระบบหัวใจเท่านัน แต่ยงั ช่วยในเรื4องลําไส้ได้ดเี ช่นกัน ซึ4งช่วยขับของเสียและพิษออกจากลําไส้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากลําไส้ทาํ งานไม่ด ี ของเสียสามารถย้อนกลับและดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายอีกครัง ได้ Fibergy Plus (ไฟเบอร์จี พลัส) มีไฟเบอร์ในปริมาณสูงพอทีจ4 ะช่วยให้คุณรูส้ กึ ดี ช่วยให้คุณเลิกทาน อาหารว่างทีไ4 ม่ถกู สุขลักษณะในระหว่างวันได้โดยง่าย อาหารทีม4 ไี ฟเบอร์สงู ทัง ชนิดทีล4 ะลายได้และละลายไม่ได้ม ี ความสําคัญต่อ สุขภาพของระบบย่อยอาหาร Fibergy Plus (ไฟเบอร์จี พลัส) ช่วยทําให้การเติมประโยชน์ของไฟ เบอร์เข้าไปในชีวติ ประจําวันของคุณเป็ นเรือ4 ง ง่าย

• Fibergy®Plus เป็ นไฟเบอร์ทไ4ี ม่มรี สชาติ สามารถผสมกับนําผลไม้ หรือ Nutrimeal ได้ และมีแคลอรีต4 4าํ โดยธรรมชาติ • ประกอบไปด้วยไฟเบอร์ 12 กรัมต่อการทานหนึ4งมือ • ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดขี นึ • ปราศจากโปรตีนจากข้าว นม และถัวเหลื 4 อง • ลดอัตราเสีย4 งต่อการเป็ นโรคหัวใจ • เป็ นส่วนผสมทีม4 าจากธรรมชาติ 100%

46

www.usana.com

www.usana.com

47


ผลิตภัณฑ์ USANA Foods ได้ถกู พัฒนามาเพือ4 เพิม4 คุณค่าทางอาหารทีค4 รบถ้วน โดยให้แหล่งของสารอาหาร ทีอ4 ร่อย มีคาร์โบไฮเดรตทีม4 กี ลูโคสตํ4า, โปรตีนครบถ้วน, และไขมันทีม4 ปี ระโยชน์ เครื4องดื4มและแท่งอาหารนัน ง่าย ต่อการพกพา ทําให้คณ ุ มีทางทีสะดวกในการรักษาสุขภาพร่างกายทีด4 ที ่ามกลางชีวติ ทีย4 งุ่ วุน่ วาย

THE LOW-GLYCEMIC DIFFERENCE ผลิ ตภัณฑ์ USANA Foods ทีม ีค่า glycemic ตําสามารถใช้ ควบคู่กบั ผลิ ตภัณฑ์ USANA Nutritionals และผลิ ตภัณฑ์ดแู ลผิว Sense เพือ การดูแลสุขภาพร่างกายทีส มบูรณ์ แบบ ดัชนี Glycemic ดัช นี glycemic (GI) ถูกพัฒนาขึนเพื4อจัดอันดับ อาหารต่ า งๆ โดยขึน อยู่ก ับ ระดับ การเพิ4ม ขึน ของ นํ า ตาลในโลหิต หลัง จากบริโ ภคอาหารนั น แล้ ว อาหารที4มคี ่า GI สูงโดยทัวไปจะมี 4 คาร์โบไฮเดรตที4 ถูกย่อยได้อย่างรวดเร็ว และเพิม4 หรือลดระดับนําตาล ในโลหิตได้อย่างรวดเร็วด้วย อาหารทีม4 คี ่า glycemic สูงให้พลังงานอย่างรวดเร็ว แต่อยู่ได้ไม่นานความหิว ก็จะกลับมา อาหารจําพวกนีสามารถก่อให้เกิดโรค อ้ ว นประเภท 2, เกิ ด อาการต้ า นสารอิ น ซู ล ิ น (ฮอร์ โ มนที4ค วบคุ ม ระดับ นํ า ตาลในเลือ ด), และ โรคหัวใจ อาหารส่วนใหญ่ในตลาดทุกวันนีลว้ นมีค่า GI ทีส4 งู อาหารที4มคี ่า GI ตํ4า โดยทั 4วไปจะมีคาร์โบไฮเดรต และ/หรือคาร์โบไฮเดรตทีถ4 กู ย่อยได้ชา้ และสร้างการ เพิม4 หรือลดระดับนําตาลทีน4 ้อยและช้ากว่า จากการที4 อาหารถูกย่อยได้ช้า อาหารที4มคี ่า GI ตํ4าสามารถ ช่วยควบคุมการบริโภคและลดความหิว

ผลิ ตภัณฑ์ USANA Foods กับดัชนี Glycemic ดัชนี Glycemic จัดอันดับอาหารตามตัวเลข ค่า glycemic ตํ4า: 55 หรือน้อยกว่า ค่า glycemic ปานกลาง: 56 - 69 ค่า glycemic สูง: 70 หรือมากกว่า ค่า glycemic ของผลิ ตภัณฑ์ USANA Foods ต่างๆ มีดงั นี เครือ4 งดืม4 ผสม Nutrimeal เครือ4 งดืม4 ผสม Almond Crème Fibergy Peach Mango Fibergy Iced Lemon Fibergy Bar Peanut Butter Crunch Nutrtion Bar Oatmeal Raisin Nutrition Bar

www.usana.com

23 52 25 45 26 34

49


RESET :: เป็ นคุณคนใหม่ใน 5 วัน

ประโยชน์ พืนฐานต่อสุขภาพ • สามารถลดนําหนัก 5 ปอนด์ ภายใน 5 วัน • มีสว่ นผสมทีม4 คี า่ ดัชนีนําตาลตํ4า (low-glecemic Index) ช่วยควบคุมความอยากทานแป้งและนําตาล • เป็ นการลดนําหนัก ด้วยการทานอาหารทดแทน ซึง4 เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม4 มี าตรฐานระดับยา • จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า สามารถช่วยลดรอบเอวได้เฉลีย4 น 1.5 นิว • ให้อาหารทีส4 มดุล และทุกสิง4 ทีค4 ณ ุ ต้องการเพือ4 ช่วยลดนําหนัก RESET การเปลีย4 นแปลงไม่จําเป็ นต้องเป็ นเรื4องซับซ้อน นักวิทยาศาสตร์ของยูซาน่ าได้ออกแบบรีเซ็ต เพื4อให้ คนรูส้ กึ ว่า การลดนําหนักเป็ นเรื4องง่าย ให้คุณเริม4 ต้นลดนําหนักได้อย่างยอดเยีย4 ม ด้วยการทําตามโปรแกรมลด นําหนัก RESET คุณสามารถลดนําหนักได้มากถึง 5 ปอนด์ใน 5 วัน RESET ได้ม ีก ารทดสอบทางการแพทย์แ ล้ว และค่า ดัช นี นํ า ตาลตํ4า ของมัน ก็เ ป็ น ไปตามหลัก วิทยาศาสตร์ คิดจะควบคุมนําหนักใหม่อกี ครัง เริม4 ต้นด้วยรีเซ็ต Meals 5-Days RESET

5 วันกับชุดเริ มต้นแบบก้าวกระโดด ซึงประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์ต่อไปนี • นูทริมลี (Nutrimeal) 15 ซอง • นูทริชนบาร์ ั4 (Nutrition Bar) รส Peanut Butter 5 ชิน • นูทริชนบาร์ ั4 (Nutrition Bar) รส Oatmeal Raisin 5 ชิน • แพ็คเกจเฮ็ลท์แพ็ค 100 (Healthpak100) ทานเช้า/เย็น สําหรับ 5 วัน • คู่มอื การเข้าโปรแกรม Reset ภาษาอังกฤษ • แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น (เพือ4 ยําเตือนว่า คุณกําลังเข้าโปรแกรมรีเซ็ตอยู)่ • DVD ที4รวมโปรแกรมการออกกําลังกาย 30 นาที โดยนักกีฬาชื4อดังระดับโลก Jennifer Azzy และ Direk Parra

50

www.usana.com

TRANSFORM PHASE

MAINTAIN PHASE

อาหารเชา้

NutriMeal Shake

NutriMeal Shake

NutriMeal Shake

อาหารว่าง

USANA Bar

USANA Bar

USANA Bar

อาหาร กลางว ัน

NutriMeal Shake

NutriMeal Shake

อาหาร Low Glycemic พร้อมผ ักและผลไม้สด

อาหารว่าง

USANA Bar

Low Glycemic Snack

Low Glycemic Snack

อาหารเย็ น

NutriMeal Shake

อาหาร Low Glycemic พร้อมผ ัก และผลไม้สด

อาหาร Low Glycemic พร้อมผ ักและผลไม้สด

ทานผ ักสดว ันละ 1 จาน และ ผลไม้สด ว ันละ 1 จาน

เริม 5 ทานอาหาร Low Glycemic และ Medium Glycemic ตาราง Glycemic สําหร ับอาหารแต่ละ ชนิดดูได้จาก ตารางท้ายเล่ม

www.usana.com

51


>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

Nutrimeal Dutch Chocolate :: อาหารเสริมทดแทนอาหารทีม4 สี ารอาหารครบถ้วน

เครื4องดื4มผสมทดแทนอาหาร Nutrimeal มีค่า glycemic ที4ต4ํา เป็ น เครื4อ งดื4ม ที4ม ีส มดุล ที4ใ ห้ โปรตีนคุณภาพสูง, คาร์โบไฮเดรต, เส้นใยอาหาร, และสารอาหารหลักอืน4 ๆ

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

อาหารทีม4 เี ส้นใยทัง ทีล4 ะลายได้และไม่ได้ในปริมาณมาก โดยทั 4วไปจะมีสารอาหารอยู่มาก เส้นใยอาหารนัน สําคัญต่อสุขภาพการถ่ายของร่างกาย ถ้าบริโภคกับอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและคอเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ น ประจํา เส้นใยอาหารทีล4 ะลายได้ช่วยส่งเสริมระดับคอเลสเตอรอลทีด4 ี ถ้าร่างกายเรามีระดับทีเ4 ป็ นปกติอยู่แล้ว โปรตีนถัวเหลื 4 อง 25 กรัมต่อวัน กับการบริโภคอาหารทีม4 ไี ขมันอิม4 ตัวและคอเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ นประจํา จะ ช่วยลดความเสีย4 งของโรคหัวใจ อาหารเสริม Chocolate Whey ให้ถ ั 4วเหลือง,หางนม, และโปรตีนอื4นๆ 15 กรัม โปรตีนถัวเหลื 4 องคือโปรตีนที4ส มบูรณ์ ที4ม กี รดอะมิโ นที4สําคัญ ทัง หมดและอยู่ในรูปแบบที4ย่อยได้ง่า ย โปรตีนหางนม เป็ นแหล่งทีม4 าทีด4 ขี องกรดอะมิโนทีจ4 าํ เป็ นต่อสุขภาพทีแ4 ข็งแรง ซึง4 ย่อยได้งา่ ยเช่นกัน

52

www.usana.com

• ค่า glycemic ทีต4 4าํ เพียงแค่ 23 • เส้นใยอาหารสูง • ไขมันอิม4 ตัวตํ4า • ให้โปรตีนถึง 15 กรัม • สูตรทีใ4 ห้พลังงานทีย4 ั 4งยืน • ให้ไฟเบอร์ (เส้นใยอาหาร) 8 กรัม • เหมาะสําหรับรับประทานแทนมืออาหาร เพือควบคุมนําหนักอย่างมีประสิทธิภาพ • เหมาะสําหรับรับประทานเพิม เติมจากมืออาหาร เพิม มวลกล้ามเนือ • เหมาะสําหรับผูป้ ่ วย เพือเพิม การพืนตัวให้เร็ วขึน เนืองจากทานอาหารไม่เป็ นเวลา • ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึน

นูทริ มิล ดัชช็อคโกแลต: เครือ4 งดืม4 ผสมโปรตีน, ไฟเบอร์ (เส้นใยอาหาร) และวิตามินทีม4 คี า่ Glycemic ทีต4 4าํ เหมาะสําหรับดูแลสุขภาพในการควบคุมนําหลัก และเพิม4 มวลกล้ามเนือ ประโยชน์ ของกากอาหารและโปรตีน อาหารทีม4 เี ส้นใยทัง ทีล4 ะลายได้และไม่ได้ในปริมาณมาก โดยทั 4วไปจะมีสารอาหารอยูม่ าก เส้นใยอาหารนัน สําคัญต่อสุขภาพการถ่ายของร่างกาย ถ้าบริโภคกับอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและโคเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ น ประจํา เส้นใยอาหารทีล4 ะลายได้ช่วยส่งเสริมระดับโคเลสเตอรอลทีด4 ี ถ้าร่างกายเรามีระดับทีเ4 ป็ นปกติอยูแ่ ล้ว โปรตีนถั 4วเหลือง 25 กรัม ต่อวัน กับการบริโ ภคอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและโคเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ น ประจํา จะช่วยลดความเสีย4 งของโรคหัวใจ

www.usana.com

53


Nutrimeal Vanilla:: อาหารเสริมทดแทนอาหารทีม4 สี ารอาหารครบถ้วน

Nutrimeal Strawberry:: อาหารเสริมทดแทนอาหารทีม4 สี ารอาหารครบถ้วน

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ

• ค่า glycemic ทีต4 4าํ เพียงแค่ 23 • เส้นใยอาหารสูง • ไขมันอิม4 ตัวตํ4า • ให้โปรตีนถึง 15 กรัม • สูตรทีใ4 ห้พลังงานทีย4 งยื ั4 น • ให้ไฟเบอร์ (เส้นใยอาหาร) 8 กรัม • เหมาะสําหรับรับประทานแทนมืออาหาร เพือควบคุมนําหนักอย่างมีประสิทธิภาพ • เหมาะสําหรับรับประทานเพิม เติมจากมืออาหาร เพิม มวลกล้ามเนือ • เหมาะสําหรับผูป้ ่ วย เพือเพิม การพืนตัวให้เร็ วขึน เนืองจากทานอาหารไม่เป็ นเวลา • ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึน

นูทริ มิล วานิ ลลาเครือ4 งดืม4 ผสมโปรตีน, ไฟเบอร์ (เส้นใยอาหาร) และวิตามินทีม4 คี ่า Glycemic ทีต4 4าํ เหมาะ สําหรับดูแลสุขภาพในการควบคุมนําหลัก และเพิม4 มวลกล้ามเนือ ประโยชน์ ของกากอาหารและโปรตีน อาหารทีม4 เี ส้นใยทัง ทีล4 ะลายได้และไม่ได้ในปริมาณมาก โดยทัวไปจะมี 4 สารอาหารอยูม่ าก เส้นใยอาหารนัน สําคัญต่อสุขภาพการถ่ายของร่างกาย ถ้าบริโภคกับอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและโคเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ น ประจํา เส้นใยอาหารทีล4 ะลายได้ช่วยส่งเสริมระดับโคเลสเตอรอลทีด4 ี ถ้าร่างกายเรามีระดับทีเ4 ป็ นปกติอยูแ่ ล้ว โปรตีนถัวเหลื 4 อง 25 กรัม ต่อวัน กับการบริโ ภคอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและโคเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ น ประจํา จะช่วยลดความเสีย4 งของโรคหัวใจ

54

www.usana.com

• ค่า glycemic ทีต4 4าํ เพียงแค่ 23 • เส้นใยอาหารสูง • ไขมันอิม4 ตัวตํ4า • ให้โปรตีนถึง 15 กรัม • สูตรทีใ4 ห้พลังงานทีย4 ั 4งยืน • ให้ไฟเบอร์ (เส้นใยอาหาร) 8 กรัม • เหมาะสําหรับรับประทานแทนมืออาหาร เพือควบคุมนําหนักอย่างมีประสิทธิภาพ • เหมาะสําหรับรับประทานเพิม เติมจากมืออาหาร เพิม มวลกล้ามเนือ • เหมาะสําหรับผูป้ ่ วย เพือเพิม การพืนตัวให้เร็ วขึน เนืองจากทานอาหารไม่เป็ นเวลา • ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึน

นูทริ มิ ล สตรอเบอรีเครื4องดื4มผสมโปรตีน, ไฟเบอร์ (เส้นใยอาหาร) และวิตามินที4มคี ่า Glycemic ที4ต4ํา เหมาะสําหรับดูแลสุขภาพในการควบคุมนําหลัก และเพิม4 มวลกล้ามเนือ ประโยชน์ ของกากอาหารและโปรตีน อาหารทีม4 เี ส้นใยทัง ทีล4 ะลายได้และไม่ได้ในปริมาณมาก โดยทั 4วไปจะมีสารอาหารอยูม่ าก เส้นใยอาหารนัน สําคัญต่อสุขภาพการถ่ายของร่างกาย ถ้าบริโภคกับอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและโคเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ น ประจํา เส้นใยอาหารทีล4 ะลายได้ช่วยส่งเสริมระดับโคเลสเตอรอลทีด4 ี ถ้าร่างกายเรามีระดับทีเ4 ป็ นปกติอยูแ่ ล้ว โปรตีนถั 4วเหลือง 25 กรัม ต่อวัน กับการบริโ ภคอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและโคเลสเตอรอลตํ4าอย่างเป็ น ประจํา จะช่วยลดความเสีย4 งของโรคหัวใจ

www.usana.com

55


Nutrition Bar :: อาหารเสริมแท่งทีม4 คี ุณค่าทางสารอาหารและสะดวกต่อการรับประทาน 3 รสชาติ ความอร่อยทีแตกต่าง Oatmeal Raisin ด้วยประโยชน์ของธัญพืชข้าวโอ๊ต, รําข้าวโอ๊ต, และลูกเกด อาหารเสริม Oatmeal Raisin Nutrition Bars เป็ นอาหารว่างทีด4 ตี ่อสุขภาพทีม4 รี สชาติเหมือนคุ๊กกี ซึง4 ให้โปรตีนถั 4วเหลือง 10 กรัมต่อวันกับการ บริโภคอาหารทีม4 ไี ขมันอิม4 ตัวและโคเลสเตอรอลตํ4า สามารถลดความเสีย4 งของโรคหัวใจ เส้นใยอาหารทีล4 ะลายได้กบั การบริโภคอาหารทีม4 ไี ขมันอิม4 ตัวและคอเลสเต อรอลตํ4า สามารถลดความเสีย4 งของ โรคหัวใจ อาหารทีม4 ไี ขมันตํ4าและเส้นใยอาหารสูง สามารถลดความเสีย4 งของโรคมะเร็งบางชนิด ซึง4 เป็ นโรคทีม4 ปี จั จัย หลายอย่าง อาหารเสริม Oatmeal Raisin Nutrition Bars แต่ละแท่งมีเส้นใยอาหารมากกว่า 3 กรัมและปราศจาก ไขมันทีเ4 ป็ นอันตราย Peanut Butter Crunch ด้วยการเคลือบช็อคโกแลตและถัวตรงกลาง 4 อาหารเสริม Peanut Butter Crunch Nutrition Bars ให้ประโยชน์ทงั หมดของโปรตีนถัวเหลื 4 องพร้อมทัง ไอโซฟลาโวนส์ตามธรรมชาติ โปรตีนถั 4ว เหลืองมีกรดอะมิโนทีส4 าํ คัญต่อร่างกายทีแ4 ข็งแรง ในสัดส่วนทีด4 ที ส4ี ุดและรูปแบบทีย4 ่อยได้ง่าย โปรตีนถั 4วเหลือง 25 กรัมต่อวันกับการบริโภคอาหารที4มไี ขมันอิม4 ตัวและคอเลสเตอรอลตํ4า สามารถลดความเสีย4 งของโรคหัวใจ อาหารเสริม Peanut Butter Crunch Nutrition Bars มีโปรตีนถัวเหลื 4 องมากกว่า 8 กรัม

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ • ช่วยซ่อมแซมส่วนทีส4 กึ หรอ • ช่วยในการพืน ฟูของร่างกายและระบบภูมติ า้ นทาน • ช่วยในการย่อยอาหารเพือ4 ให้รา่ งกายดูซมึ อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่า glycemic ทีต4 4าํ ส่งเสริมแหล่งทีม4 าของพลังงานทีย4 ั 4งยืน Nutrition Bar สามารถบริโภคเป็ นอาหารเสริมนอกมือ เพือ4 ให้พลังงานทัง วัน ผูท้ ม4ี ชี วี ติ วุ่นวายเข้าใจดีว่าการมีโภชนาการทีด4 เี วลาออกนอกบ้านนัน ยาก เพียงใด อาหาร เสริม Nutrition Bar คือคําตอบ อาหารเสริมแท่งทีม4 รี สชาติอร่อยและ glycemic ตํ4าเหล่านีให้คาร์โบไฮเดรตทีด4 ,ี โปรตีน และไขมัน ทําให้คณ ุ สามารถรักษาพลังงานทีจ4 าํ เป็ นต่อใช้ชวี ติ ประจําวันได้

Chocolate Fusion ให้รสชาติชอ็ คโกแล็ตทีไ4 ม่มแี คลลอรีแ4 ละไขมันในปริมาณสูง มันเป็ นของว่างทีม4 คี า่ ดัชนี นําตาลตํ4าเพือ4 ความคงทีข4 องระดับบพลังงาน ซึง4 จะช่วยให้คุณรูส้ กึ อิม4 ได้ยาวนานกว่า ดังนัน คุณสามารถทาน ของว่างได้อย่างอิสระ และรูส้ กึ ดีกบั ของทีน4 ่าทานนี มีโปรตีนถัวเหลื 4 องมากถึง 12 กรัม

56

www.usana.com

www.usana.com

57


 ให้พลังงานแก่ร่างกายอย่างรวดเร็ว แคลอรีต 4 4าํ (10) นําตาลตํ4า (2กรัม) คาร์โบไฮเดรตตํ4า (2กรัม) สารคาเฟอีนสกัดจากธรรมชาติ 80 มิลลิกรัม ไม่เป็ นอันตราย ลดความเครียดและอาการเหนื4อยล้า เพิม4 สมาธิ-ความสดชืน 4 เพิม4 การเผาผลาญให้พลังงานแก่ร่างกายอย่างรวดเร็ว ไม่มสี ารปรุงแต่งใดๆไม่มอี น ั ตรายและผลข้างเคียงต่อร่างกาย

www.usana.com

60


รางวัลผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวยอดเยียมทีสดุ แห่งปี (2007 – 2011) สูตรผสมไบโอฟลาโวนอยด์ Proflavanol-T - สารสกัดจากองุน่ ทีช4 ่วยต่อสูก้ บั อนุมลู อิสระ - สารสกัดจากชาเขียวช่วยบรรเทาความตึงเครียดของผิวจากสภาพแวดล้อม - วิตามินอีช่วยผิวรักษาความชุม่ ชืน4 สูตรผสมวิ ตามินซี Proteo-C - วิตามินซีให้การปกป้องจากอนุมลู อิสระต่างๆ - สารโพรลีนและไกรซีนช่วนรับความชืน

เทคโนโลยีต่อต้านความชรา เอนไซม์ Regenisomes เอนไซม์ทม4ี าจากทะเลช่วยกระตุน้ ปฏิกริ ยิ าของผิวต่อการทําร้ายจาก สภาวะแวดล้อม และแก้ไขการปรากฏของสภาพผิวทีด4 ดี แู ก่วยั เทคโนโลยีดแู ลผิวพรรณ DSR (Dermal Surface Renewal) - ส่วนผสมทีม4 าจากทะเล ช่วยลดการปรากฏของริว รอยและตีนกา อีกทัง ช่วยกระตุน้ ผิวหนัง - สารทีท4 าํ ให้ผวิ ดูกระจ่างขึน ช่วยซ่อมแซมสีผวิ ทีไ4 ม่สมํ4าเสมอ - สารยับยัง MMP ช่วยลดการปรากฏของสัญญาการแก่ให้น้อยทีส4 ดุ เพื4อผิวทีน4 ุ่มนวลขึน ในอนาคต

Sense

www.usana.com

62


The Basics โปรแกรม 3 ขัน ตอน ทําตามกฎเกณฑ์ประจําวันเพือสุขภาพผิวทีดี

3 เพิมความชุ่มชืนให้กบั ผิว Daytime Protective Emulsion

1 ทําความสะอาด Gentle Daily Cleanser ผลิต ภัณ ฑ์ นี เ ป็ น สูต รที4อ่ อ นและปราศจากสบู่ ที4ช่ ว ยทํ า ความ สะอาดสิ4งสกปรกบนผิว หนัง โดยไม่ทําให้ผ ิวแห้งหรือ ระคายเคือ ง ผลิตภัณฑ์ Gentle Daily Cleanser ช่วยปกป้องผิวจากสิง4 สกปรกใน สภาพแวดล้อม ในขณะทีม4 นั ช่วยให้ผวิ นุ่ มนวลและชุ่มชื4น โดยใช้ว่าน หางจระเข้และ clary sage Product Code:

เพิม4 ความชุ่มชืน และส่งเสริมกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ของผิว ด้ว ยครีม ทาผิว ชนิ ด อ่ อ นที4เ ต็ม ไปด้ว ยสาร Regenisomes ที4มี ปฏิกิรยิ าต่อแสงอาทิตย์ สารสกัดจากพืชธรรมชาติหลายอย่างช่วย เพิม4 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ Daytime Protective Emulsion เช่น ว่างหางจระเข้ให้ความชุ่มชืน, แพลงก์ตอนปกป้องอาการผิวแห้งที4 เกิดจากพระอาทิตย์, gotu kola และดอก coneflower ช่วยให้ผวิ ดู กระชับ และพืชตระไคร่นําของประเทศไอร์แลนด์ทาํ ให้ผวิ นุ่มขึน

am

Product Code:

Night Renewal Crème

2 ปรับสภาพผิว Hydrating Toner

ตื4 น มากั บ ผิ ว ที4 ดู เ ยาว์ ว ั ย ขึน ด้ ว ยครี ม ทาผิ ว เวลากลางคื น นี เทคโนโลยี Dermal Surface Renewal และสารทีม4 คี วามแทรกซึมสูง Regenisomes ช่วยต่อสูก้ บั สัญญาณของความแก่วยั และปรับปรุงผิว ให้ดขี นึ อย่างเห็นได้ชดั สารสกัดจากองุน่ และชาเขียวซ่อมแซมผิวจาก การถูกทําร้ายต่างๆ ผลิตภัณฑ์ Night Renewal Crème มีวติ ามินเอ และอีปริมาณมาก ช่วยให้ผวิ ดูกระจ่างใสจากสาร gotu kola และ coneflower และทําให้ผวิ นุ่ มนวลด้วยพืชตระไคร่นํ าของประเทศ ไอร์แลนด์, shea butter และสารจากต้นไม้จาํ พวก Malva

ผลิตภัณฑ์ toner นีช่วยกําจัดเซลล์ผวิ ทีก4 ําลังตาย ให้ผวิ มีความ บริสุทธิ vหลังจากทําความสะอาดและสร้างค่า pH ของผิวทีส4 มดุล สาร gotu kola และดอก coneflower ในผลิตภัณฑ์ Hydrating toner ทํา ให้ผวิ บริสทุ ธิ vและดูกระจ่างขึน ในขณะทีส4 ารสกัดจากชาเขียวและองุ่น ช่วยบรรเทาการทําร้ายจากอนุมลู อิสระจากสภาวะแวดล้อม

pm 64

www.usana.com

www.usana.com

64


Sensé™ Sensé™ Basic Pack ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ลิขสิทธิ ของยูซาน่ า (USANA) ผลิตและทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ความงาม ทีม, ี คุณลักษณะการบํารุงและดูแลผิวพรรณทีท, นั สมัยทีส, ดุ ประกอบด้วย ชุดบํารุงผิวพืน3 ฐาน (The Basics) ชุดบํารุง ลํ3าลึก (The Enhancers) และ ผลิตภัณฑ์ สแปลช (Splash products) ซึง, มีสว่ นผสมทีช, ่วย ฟื3นฟู บํารุงผิว อย่าง ลํ3าลึกถึงระดับเซลล์ • ดูแลผิวอย่างมีประสิทธิภาพ • ทําความสะอาดผิวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ • ดูแลผิวกลางคืน • ดูแลผิวกลางวัน

The Enhancers การแก้ปัญหาทีตรงจุด - เลือก ผลิตภัณฑ์ทีตรงต่อความต้องการเฉพาะของคุณ Perfecting Essence สําหรับปัญหาหมองคลํา และรอยด่างดําของผิว ต่อสู้กบั การปรากฏตัวของรอยย่นและรักษาสีผวิ ที4ไม่สมํ4าเสมอ ด้ว ยผลิต ภัณ ฑ์ ร ัก ษาผิว ที4ป ราศจากกรด ผลิต ภัณ ฑ์ Perfecting Essence มีเทคโนโลยี DSR และส่วนประกอบของ ใบแบร์เบอร์ร4ี และรากชะเอม ช่วยให้ส่วนผสมที4ทําให้ผวิ รู้สกึ และดูกระจ่างใสขึน ผลิตภัณฑ์ยงั ปรอดภัยแก่ผวิ ทีอ4 ่อนโยนด้วย Product Code:

Serum Intensive สําหรับปัญหาริวรอย, ตีนกา, และความเหียวย่น ของผิว 1 ชุดประกอบด้วย • Gentle Daily Cleanser • Hydrating Toner • Daytime Protective Emulsion • Night Renewal Creme

65

www.usana.com

ผลิตภัณฑ์นี มีส่ว นผสมเฉพาะของกรด alpha-hydroxy และ beta-hydroxy ทีช4 ว่ ยลดการปรากฏของริว รอยและตีนกา ช่วยกระชับ รูขุมขนและลดสีผวิ ที4ไม่สมํ4าเสมอ เทคโนโลยี DSR ช่วยทําให้ผวิ ดู อ่อนวัย ในขณะที4สารจาก coneflower และสาร gotu kola ให้ ประโยชน์ ช่ ว ยให้ผ ิว กระชับ ขึน สารสกัด จากองุ่ น และชาเขีย วใน ผลิต ภัณ ฑ์ Serum Intensive ยัง ช่ ว ยลดการทํ า ร้ า ยของ สภาพแวดล้อมต่อผิว ผลิตภัณฑ์เหมาะสมอย่างนิ4งแก่ผทู้ ม4ี ผี วิ มัน www.usana.com

66


Eye Nourisher สําหรับปัญหาตีนกา และ รอยดํารอบดวงตา ดูแ ลผิว ที4อ่ อ นโยนรอบดวงตาด้ว ยผลิตภัณ ฑ์ท4ีเ บาและมี ส่วนผสมมอยส์เจอไรเซอร์ของ shea butter และพืชตระไคร่นํ า ของประเทศไอร์ แ ลนด์ เทคโนโลยี DSR และ Regenisomes ช่ ว ย ใ ห้ ผ ิ ว ก ลั บ สู่ ส ภ า พ เ ดิ ม ห ลั ง จ า ก ก า ร ทํ า ร้ า ย ข อ ง สภาพแวดล้อ ม และช่วยลดการปรากฎของตีนกาและริว รอย ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ Eye Nourisher ยังมีส่วนผสมของถัวเหลื 4 อง เพื4อ ช่ว ยรัก ษาความชุ่ มชืน ของผิว สาร gotu kola และ conflower ช่วยให้ผวิ ดูกระจ่างใส และสารสกัดจากองุ่นและชา เขียวช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะจากสิง4 แวดล้อม

Rice Bran Polisher สําหรับผิวทีมีสีไม่สมํา เสมอและหมองคลํา

Nutritious Crème Masque สําหรับปัญหารูขมุ ขนอุดตันและผิวแห้ง ผลิตภัณฑ์ Nutritious Crème Masque เป็ นครีมรักษา ผิวหน้าที4มปี ระสิทธิภาพ ที4ออกแบบมาเพื4อให้ความชุ่มชืน และดึง ความมัน ส่ ว นเกิน และสิ4ง สกปรกออกจากผิว สาร ธรรมชาติท4ีทําให้ผ ิวอ่ อ นนุ่ ล , shea และเนยมะม่วง ให้ ส่วนผสมที4เข้มข้นของสารอินทรีย์และดินจีนบริสุทธิ v ที4ช่วย ดึงความสกปรกและทําให้ผวิ กระชับขึน

Sense’ Deluxe Pack

ขัดเอาเซลล์ผวิ ทีต4 ายแล้วและดํารงไว้ซง4ึ ผิวทีด4 เู ปร่งปรังด้ 4 วย เอนไซม์จากมะละกอ, กรด beta-hydroxy และสารจากรําข้าวใน ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวนี ผลิตภัณฑ์ Rice Bran Polisher ให้ความ ชุม่ ชืน แก่ผวิ ด้วยนํามัน kukui nut ช่วยฟื นฟูค่า pH ของผิวด้วย ว่านหางจระเข้ และทําให้ผวิ สดชื4นด้วยสารสกัดจากองุ่นและชา เขียว

67

www.usana.com

www.usana.com

67 68


ผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกาย สําหรับคนทัง ครอบครัว Energizing Shower Gel เจลอาบนําทีให้ความสดชืน ชําระร้างสิง4 สกปรกและทํา ให้ผวิ สดชื4นด้ว ยเจลทําความ สะอาดที4ป ราศจากฟองสบู่ แ ละมีส่ว นผสมของสารสกัด จาก พฤกษา ผลิตภัณฑ์ Energizing Shower Gel ให้ความชุ่มชืน แก่ ผ ิว ด้ว ยเมล็ด โจโจ้บ าและนํ า มัน อะโวคาโด และทํา ให้ผ ิว นุ่มนวลด้วย รrish moss และ mallow

Firming Body Nourisher ครีมบํารุงดูแลผิวกาย ขจัดผิวที แห้งด้วยมอยส์ เจอไรเซอร์ น ี สู ตรเฉพาะของสาร hydroxyl, shea butter, irish moss, และ mallow ในผลิตภัณฑ์ Firming Body Nourisher ให้ความชุ่มชืนแก่ผิว เนืองจาก โปรตี น ถัว เหลื องที ใ ห้ธ าตุ ที สําคัญ แก่ ผิว สารจาก coneflower และ gotu kola ช่วยรั กษาผิวทีดูอ่อนไว และสารสกัดจากองุ่น และชาเขียวช่วยปกป้ องผิวจากมลภาวะทีเป็ นพิษ

69

www.usana.com

ผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกาย สําหรับคนทัง ครอบครัว Intensive Hand Therapy ครีมบํารุงดูแลผิวมือ ต่อสูก้ บั การทําร้ายจากสภาพแวดล้อม และรักษามือและ ผิวให้นิ4มด้วยผลิตภัณฑ์ครีมสําหรับมือนี ผลิตภัณฑ์ Intensive Hand Therapy มีส่วนประกอบของโกโก้, shea butters, นํ ามันจากเมล็ดแอปริคอท, ว่านหางจระเข้, และขีผงึ ช่ว ยให้ ความชุ่มชืน อีก ทัง ใบมัลเบอร์ร4แี ละแบร์เบอร์ร4ีช่ว ยทํา ให้ผ ิว บริสทุ ธิ v และสารสกัดจากองุน่ และชาเขียวช่วยปกป้องผิว

Revitaling Shampoo แชมพูช่วยฟื นฟูสภาพเส้นผม ทําความสะอาดผมของคุณด้วยแชมพูทอ4ี ่อนโยน ทีใ4 ห้สาร ทีจ4 าํ เป็ นแก่ผมเพือ4 ช่วยกลับสภาพผมทีอ4 ่อน, แข็งแรง, และมัน วาวอย่างเป็ นธรรมชาติ โปรตีนจากเมล็ดข้าว, panthenol และ วิตามินอีในผลิตภัณฑ์ Revitalizing Shampoo ช่วยให้มี สุขภาพของผิวศรีษะทีด4 ี และว่านหางจระเข้ชว่ ยให้ความชุม่ ชืน ปลอดภัยแก่ผมทุกประเภทรวมไปถึงผมทีด4 ดั หรือย้อมสีดว้ ย

www.usana.com

70


Natural Whitening Toothpaste ผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกาย สําหรับคนทัง ครอบครัว

ยาสีฟันธรรมชาติ จากยูซาน่ า

Nourishing Conditioner ครีมนวดผมทีทาํ ให้เส้นผมแข็งแรง ให้ความชุ่มชืน , ปกป้อง, และทําให้ผมแข็งแรงด้วยคอนดิ ชันเนอร์ทม4ี วี ติ ามินซีและอี, hydrolyzed silk และ panthenol เพื4อผมที4จดั ทรงง่ายและเงางาม โปรตีนจากเมล็ดข้าวช่วยลด ก า ร แ ต ก ป ล า ย ข อ ง เ ส้ น ผ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Nourishing Conditioner รัก ษาความชุ่มชืน ด้ว ยว่ า นหางจระเข้ และ ป้องกันการทําร้า ยจากสภาพแวดล้อมด้วยสารสกัด จากองุ่น และชาเขียว ปลอดภัยแก่ผมทุกประเภทรวมไปถึงผมทีด4 ดั หรือ ย้อมสีดว้ ย

>> ประโยชน์ พนื ฐานต่อสุขภาพ - ยูซาน่าช่วยให้มสี ขุ ภาพฟนั ทีด4 แี ข็งแรง - มีสว่ นผสมของ baking soda เพื4อเติมกรดคราบ - แบคทีเรียบนผิวฟนั ให้เป็ นกลาง - ใช้รสหวานธรรมชาติและสารปรุงแต่งรสมิน ท์ - มีสว่ นผสมของสารต้านอนุมลู อิสระจาก Poly C และสารสกัดจากชาเขียว

ประสิ ทธิภาพ.ปลอดภัย .พิสูจน์ แล้วทางวิทยาศาสตร์ . แตกต่ างด้ วยสู ตรพิเศษ

Hair & Body Pack ชุดบํารุงดูแล เส้นผม-ผิวกาย สังซื 4 อผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายทัง ชุด 5 ชิน ได้ ในสินค้าชุด Hair & Body Pack ชุดเดียว

ทําไมจึงต้องเลือก Natural Toothpaste ผลิตภัณฑ์ Natural Toothpaste ของยูซาน่ าสามารถเป็ นพืน ฐานของการดูแลสุขภาพปากทีด4 ี มันมีส่ว ประกอบทีส4 าํ คัญทีช4 ่วยทําให้คุณมีรอยยิม ทีส4 วยได้ ผลิตภัณฑ์ Natural Toothpaste ให้สารต้านอนุ มูลอิสระ แบบ Poly C และสารสกัดจากชาเขียวซึ4งช่วยต่อต้านเอนไซม์ท4ชี ่วยในการก่อตัวของแบคทีเรียบนผิวฟนั ผลิตภัณฑ์ Natural Toothpaste ยังมีส่วนผสมของ baking soda จากสาร sodium carbonate ธรรมชาติ ซึง4 ช่วยทําให้กรดแบคทีเรียให้เป็ นกลาง และกลีเซอรีนผักจากนํามันพืชช่วยให้ความชุ่มชื4นแก่เหงือก ผลิตภัณฑ์ยาสีฟนั กลิน4 มิน Natural Toothpaste เป็ นผลิตภัณฑ์ทแ4ี ตกต่างจากยาสีฟนั อื4นเพราะว่ามันไม่ม ี ส่วนประกอบของสารแต่งสี, สารแต่งรสชาติ, หรือสารเพิม4 ความหวาน และไม่ใช่ทุกๆคนทีจ4 ําเป็ นหรือต้องการ การรักษาฟนั ที4เ พิ4ม ฟลูออไรด์ในการแปรงฟนั ทุ กครัง ยาสีฟนั Natural Toothpaste ไม่ม ีส่วนผสมของ ฟลูออไรด์ ดังนัน คุณสามารถเลือกใช้สารฟลูออไรด์ในการดูแลสุขภาพฟนั ของคุณได้ แปรงฟั นด้วยยาสีฟัน Natural Toothpaste เป็ นระยะเวลา 2 นาทีอย่างน้ อย 2 ครัง ทุกวัน

71

www.usana.com

www.usana.com

72

แค๊ตตาล็อกสินค้า CPL Thai  
แค๊ตตาล็อกสินค้า CPL Thai  

รายละเอียดสินค้า CPL Thailand เพิ่มเติมที่ http://www.myusana.tk

Advertisement