Page 1

pàg. L l ui t arc ont r al amandr a: 20 5f or mesdes erméspr oduc t i us .

Vi t a l

pàg. 4

Pa l a mós

Rev i s t apr omogudaper :

Icentred’educacióipsicologia


Siet sunl ec t or

it ’ agr adar i ar ebr eaques t ar ev i s t aac as a, env i a’ nsl at ev aadr eç aalc or r eu: r ev i s t a@ps i c ol ogi apal amos . c om

Siet sunpr of es s i onal

ic r eusquepodr i esapor t arc onei x ement al apr es entr ev i s t a,env i a’ nsl at ev apr opos t aalc or r eu: i nf o@ps i c ol ogi apal amos . c om


Age ndad’ a c t i v i t a t sde l c e nt r eCe p.

J uny

23/06 + 30/06 *P os s i bi l i t a tdef e rl ’ a c t i v i t a tuna l t r edi aodema ne r ai ndi v i dua l

J ul i ol

4/07 S e t .

3/09 P e ra s s i s t i ral e sa c t i v i t a t s ,é si mpr e s c i ndi bl el ai ns c r i pc i ópr è v i a.

i nf o@ps i c ol ogi a pa l a mos . c om

972119650

S e gue i x nosi a s s a be nt a ’ tdenot í c i e sde l c e nt r eCe pdeP a l a mós . @Ce pP a l a mos


Vi t al Pal amรณs4-


Vi t al Pal amรณs5-


E l móndel as e x ua l i t a thae s t a ts e mpr ea c ompa ny a tdec e r tdogma t i s me , r e pr e s s i ói t a bús .T oti quel aS e x ol ogi ae ne l sda r r e r sa ny shac ont r i buï t mol tav i s i bi l i t z a runc onc e pt edes e x ua l i t a tmé sna t ur a l i me ny sge ni t a l i t z a t ,e nc a r aque damol taf e r .Com as e x òl ogaques oce mt r oboa mb mol t e sr e s i s t è nc i e s ,mi t e si f a l s e sc r e e nc e sv e r sl anos t r apr of e s s i ó.E n a que s ta r t i c l epa r l a r e m dequèf e me x a c t a me nti e nquèpode ma j uda r t e .

c e nt r ed’ e duc a c i ói ps i c ol ogi a I Vi t al Pal amós6-


C.Xa l oc ,21 17230P a l a mรณs T e l . :972119650 www. ps i c ol ogi a pa l a mos . c om Vi t al Pal amรณs7 -


É shor adec ome nç a rav i ur e c ons c i e nt me nt :e l i mi ne ml ade pr e s s i ó, e l st e mor si s e nt i mnosf e l i ç os .

Quèé s"Mi ndf ul ne s s "?

Noé sunapr à c t i c aor i e nt a l e ne l s e ue s t a tpur ;e l sc i e nt í f i c soc c i de nt a l sha n e l i mi na tdel apr à c t i c ade l Mi ndf ul ne s st ot e sl e sc onnot a c i onsr e l i gi os e sde l budi s me ,de i x a ntnomé sl apr à c t i c adel ac onc e nt r a c i ó.

L ' obj e c t i uéssentir-semillor,identificarmillorelsobjectius,disminuir l e se moc i onst òx i que si l e spor si r r a c i ona l s .

Com f unc i onae l Mi ndf ul ne s s ?

P e rpode re nt e ndr ee l f unc i ona me ntde l c e r v e l l ,e l pode mc ompa r a ra mb e l snos t r e smús c ul s :s i e l smús c ul sf a ne s f or çr e gul a r me nt ,e sr e f or ç a r a ni de s e nv ol upa r a n.E l ma t e i xpa s s aa mbe l c e r v e l l .L e sr e gi onsde l c e r v e l l e s t a n c ons t i t uï de spe rmi l e r sdemi l i onsdene ur one squet e nde i x e nat r a ns me t r e i mpul s ose nt r es í .Ai x í é sc om l e sne ur one sc r e e nc onne x i onsquer e pr e s e nt e n unac e r t aha bi l i t a tohà bi t . Vi t al Pal amós8-


Com mé ss ov i nts ' ut i l i t z aune nl l a çne ur ona l ,mé sf or ts e r à .S i l e sc onne x i onsne ur ona l snof unc i one n,mor e n,i gua l quel e snos t r e sha bi l i t a t s . Aque s t apr opi e t a tde l c e r v e l l s ' a nome nane ur opl a s t i c i t a t .E l súl t i msa v a nç os c i e nt í f i c sha nde mos t r a tquel e snos t r e sa c c i onsi r e a c c i onsc ons c i e nt spode n c a nv i a rl ' e s t r uc t ur ade l c e r v e l l i pe rt a nt ,pode nc a nv i a rl anos t r ac onduc t ai c om ac ons e qüè nc i al anos t r av i dae nge ne r a l .L apr à c t i c adel apl e naa t e nc i ó a j udaac ompr e ndr equet ot se l st e uspe ns a me nt si s e nt i me nt s ,i nc l os ose l s ne ga t i us ,nos ónpe r ma ne nt s .E sde s e nv ol upaunaha bi l i t a tpe rs e pa r a ra l l ò i mpor t a ntd’ a l l òs e c unda r i ;a mba que s t apr à c t i c apodr e ut r i a re nt r es e rdomi na t spe ra que s t soa l t r e spe ns a me nt s ,ono.Obt e ni ml ac ons c i è nc i ai e l pode r ne c e s s a r i spe rt r i a rl anos t r ar e s pos t a .

Mi ndf ul ne s saP a l a mós ?

T ’ a gr a da r i apr ov a rl apr à c t i c ade l

E l c e nt r eCE Pof e r e i xl apos s i bi l i t a tder e a l i t z a rl apr à c t i c a ,t a nte ngr upc om i ndi v i dua l me nt .L e sc l a s s e ss óni mpa r t i de spe rl aps i c òl ogaT a i s y aGomonov a , f or ma dae ne l pr ogr a maMBS R( Mi ndf ul ne s sBa s e di nS t r e s sRe duc t i on)pe l Col · l e gi Of i c i a l deP s i c ol ogi adeCa t a l uny a . Cons ul t al e sc ondi c i ons ,t r uc a nta l t e l è f on972119650oe nv i a ntunc or r e u e l e c t r òni cai nf o@ps i c ol ogi a pa l a mos . c om Vi t al Pal amós9-


L ac onc l us i óé squequa ne l sne nse st r obe n e nv ol t a t sdeme ny sj ogui ne s ,t e ne nunape r c e pc i ómé sf e l i çi mé ss a nadel ar e a l i t a t . Dur a ntl ' e x pe r i me nt ,e l sc i e nt í f i c sv a nobs e r v a r30ne nsde18 a30me s ose n2s a l e sdej ocdi f e r e nt sdur a nt30mi nut s .E nl a pr i me r ahi ha v i a4j ogui ne s ,e nl as e gona16. Al apr i me r as a l a ,l av a r i e t a tdej ogui ne se r amé se s c a s s ai c om ac ons e qüè nc i a ,e l sj oc sde l sne nsv a ndur a rmé st e mps .At è s quel ' e l e c c i ódel e sj ogui ne se r amé spe t i t a ,ut i l i t z a v e ne l ss e us i ns t i nt sc r e a t i usi pr ov a v e ndi f e r e nt sma ne r e sf e nts e r v i re l sma t e i x osobj e c t e s ,de s e nv ol upa nta i x í l e ss e v e sha bi l i t a t sc ogni t i v e s .

"Ai x òi ndi c aquel apr e s è nc i ademol t e sj ogui ne sdi s t r e ue na l ne n,obl i ga nt l oade s c a r t a rr à pi da me ntunaj ogui nape rpode rde s c obr i r ne l ’ a l t r e",v adi rl ' e s t udi . S e mbl al ògi c :qua nt e smé sj ogui ne shi ha gi ,me ny soc a s i ót e ne n e l sne nsi l e sne ne sdec e nt r a r s e .E ne s t udi sa nt e r i or ss obr ee l de s e nv ol upa me nthumà ,j ae sv ade mos t r a rquee l sne nsnopode nma nt e ni rl as e v aa t e nc i ódur a ntmol tdet e mpsi unagr a n qua nt i t a td’ e s t í mul snomé sa gr e uj ac ont r i bue i xar e dui r l ae nc a r amé s . Vi t al Pal amós1 0-


Vi t al Pal amรณs1 1 -


L ACOMUNI CACI Ó: E nt e ndr e ’ sa mbe l sf i l l si f i l l e s L ac omuni c a c i ó,s e ns ec a pme nadedubt e s ,é sunde l spi l a r smé si mpor t a nt s e nunabonar e l a c i ópa t e r nof i l i a l .L af r a s e“noe nse nt e ne m”,mol t e sv e ga de sa ma gaunac omuni c a c i óne ga t i v ao,f i nsi t ot ,l ’ a bs è nc i ad’ a que s t a .

S i nopa r l e m del e se moc i ons ,a l f i na l a c a ba r e m pa r l a nt de sd’ e l l e s ,i a i x òc ompl i c amol tl ac onv i v è nc i a .Re c or de u, e l quema r c al adi f e r è nc i anoé se l ques e nt i m,s i nóe l quef e ma mba l l òques e nt i m.

c e nt r ed’ e duc a c i ói ps i c ol ogi a I Vi t al Pal amós1 2-


Conf i o ent u

NO ETPERMETO QUEEM PARLI S AI XÍ P e rqua ne tpa r l i a mbpocr e s pe c t e

Ai xò t ambé passar à

Qua nha gi s us pè sune x a me n

Qua npa s s i pe runma l mome nt

m’ agr adaes col t ar t e Qua ndubt i s obr eunade c i s i ó

Si g ui squis i g ui s icom s i g ui s , s empret’ es t i maré

Quee l t r obi a l pl a t ,s e gurquepa r l a r àmé ss opa nt

Ar aésar a, idespr és ésdespr és

Et spura al eg ri a

P e rqua nt i ngui l ’ a ut oe s t i maba i x a P e rqua ne s t àf e l i ç . . .quehos à pi ga

Sensesomni s ,e lmón no s e r i ata ng r a n;s omi a if e s l oi mme ns ! Ques e ’ l t r obi al ’ e s c r i pt or i

P e rqua ne s t i gui ne r v i ós

ent renem l a paci ènci a? Qua ne s t i gui i mpa c i e nt

C.Xa l oc ,21 17230P a l a mós T e l . :972119650 www. ps i c ol ogi a pa l a mos . c om Vi t al Pal amós1 3-


R e g l e sp e ral av i d ad ' u n ap e r s o n af e l i ç

1. DORMI RBÉ

t a t .Nov a l l ape nae nt r a ral e s S i mpl e me ntc a l a pr e ndr eae s c ol - x a r x e ss oc i a l si obs e r v a rl av i da t a re l v os t r ec osi pl a ni f i c a re l di a . de l sa l t r e si ,e nc a r ame ny s ,e nt r a r Unde s c a nss a l uda bl eé sl ac l a u e ndi s c us s i onsa mbde s c one gut s pe raunav i daf e l i ç :pr ov e uhoi f e ntc ome nt a r i si dona ntopi ni ons . hoc ompr ov a r e upe rv os a l t r e sma t e i x os . RE VI S ARE LP RE S S UP OS T É si mpor t a ntma nt e ni runr e gi s t r e F E RE XCE RCI CI MAT I NAL del e sf i na nc e s :unav e ga daho De s t i ne uunmí ni m de10mi nut s ha gue uf e t ,i mme di a t a me ntus de l v os t r ema t í aa que s t at a s c ai a dona r e uquee spode nr e dui r v e ur e ue l r e s ul t a t :l ' e s f or çf í s i cno a l gune sde s pe s e s . nomé sde s pe r t a r àe l c osi e l ma nt i ndr àe ne qui l i br i ,s i nóquet a mE XE RCI RCARI T AT béa ugme nt a r àl aqua nt i t a t L ana t ur a l e s ahuma nas e mpr et é d’ "hor mone sdel ’ a l e gr i a "al a l a t e n d è n c i a d ’ a j u d a r e l s a l t r e s . s a ng. Ai x òf aquet i ngue m unav i da pl e nai s i gni f i c a t i v a .E nc a r aque AL L I BE RE UVOSDEL E S nomé spugue m dona r20e ur os , P E RS ONE SQUEUS“S OBRE N” a que s t sdi ne r spodr i e ns e rde Unape r s onanopots e rf e l i çs i gr a na j udaaa l gúa l t r e . e s t àe nv ol t a dadepe r s one s"i na de qua de s ".S i c r e i e uquepa r l a r I NT E RE S S ARS EP E RL ’ ARTI a mbc e r t ape r s onanousa por t a ACUL T URA pl a e ri e nge ne r a l not e ni uga i r e s L A p r e n d r e a l gunac os anov a ,a mt e me se nc omú,é smi l l ornof e r p l i a r e l s p r o p i s h o r i t z o n s i g a u di r ni l ’ e s f or ç ,ni i nv e r t i rt e mps ,e ne r d e l ' a r t , é s p o t s e r u n a d e l e s q u a gi ai f or ç ae nc omuni c a r v os hi . l i t a t smé si mpor t a nt squec a l c ul t i v a re nunma t e i x .Unape r s ona UL LAMBL E SXARXE SS OCI AL S a ni ma dai i nt e r e s s a danot é E l t e mpsdel anos t r av i daé sl i mi - t e mpsd' a v or r i r s ei de s a ni ma r s e .

5.

2.

6.

3.

7.

4.


8. NOE NGE GUE UL AT E L E VI S I Ó

I nt r i gue s ,e x c l us i v e s ,i nv e s t i ga c i onsa que s t e ss ónc os e smome nt à ni e s quenomé spode nde s pe r t a rne gui t i mol e s t a raunape r s ona ,t r a i e nt l i unt e mpsv a l uósi noa j uda nt l oa e s t a rmé sf e l i çi s a t i s f e t .

9.

AP AGARE LT E L È F ON Al l l a r gdel as e t ma na ,s e r i abonque t i ngué s s i uc om amí ni m unat a r da r e s e r v a daaa pa ga re l mòbi l i r e l a x a r v os .Ai x í usobl i ga r e uade s c a ns a r nonomé sde l sc or r e usdel af e i na , s i nót a mbéde l smi s s a t ge sdec one gut si ,f i nsi t ot ,def a mi l i a r s .

10. DE I XARDECOMP ARARS E

AMBE L SAL T RE S Ca dape r s onat él as e v apr òpi av i dai e l s e uc a mí ,i nov a l l ape na c ompa r a r s ea mbni ngú:s e mpr e hi ha ur àa l gúmi l l or ,a i x òé ss e gur . L ' a v a nt a t gepr i nc i pa l dec a dape r s onaé squeé súni c a :s e mpr ev a l l ape nar e c or da r ho.

11. T E MP SP E RAT U-NOÉ SUN

L UXE Dur a nte l di as e mpr es ' hadet e ni r a l me ny smi t j ahor ape rde di c a r l a aunma t e i x ,s e ns es e nt i r s ec ul pa bl eni e goi s t a .


mi ndf ul nes s + i nt el · l i gènc i aemoc i onal

Esf ac i l i t enei nesper quèel snensil esneness àpi guent r obar unmomentdet r anqui l · l i t atenunmónt anex i gent ,s obr ees t i mul at ,ambt ant esac t i v i t at sidi s t r ac c i ons .Queapr engui napar arat enc i ópl ena,t antal ss euspens ament s ,emoc i onsis ent i ment s ,c om at otal l òqueel senv ol t a.S’ of er ei x enes t r at ègi esper mi l l or arl ar el ac i óambel l smat ei x os ,ambal t r esper s onesiamb l ’ ent or n.Est r ebal l al ’ aut oes t i ma,l ’ i nt el · l i gènc i aemoc i onalil a c onc ent r ac i ó.

68any s912any s DI L L UNS DI MARTS

17: 0018: 00 19: 1520: 15

DI J OUS

DI J OUS

18: 3019: 30 17: 1518: 15

c .Xal oc ,21Pal amós17230

Tel èf on:972119650

www. Ps i c ol ogi aPal amos . c om


Cepcentred’educacióipsicologia


De s dequena c e mose s t a mose nc ons t a nt ec r e c i mi e nt o,ynos ol oe n e s t a t ur a .E spore l l oquede s deunat e mpr a nae da dde be mosc ont r ol a r e l de s a r r ol l ode l ni ñopa r ade t e c t a rypr e v e ni rc i e r t ost r a s t or nosc omo l ar e s pi r a c i ónbuc a l ,unama s t i c a c i ónde s e qui l i br a daol aa pa r i c i ónde há bi t osi nde s e a bl e s( c hupa r s ee l de do,us opr ol onga dode l c hupe t e , de gl uc i óna t í pi c a ,e t c . . ) . E s t opue depr ov oc a r ,e nt r eot r os ,l oss i gui e nt e ss i gnosys í nt oma s :a l t e r a c i one sde l s ue ño,r onqui dos ,di f i c ul t a de ne l de s a r r ol l ode l l e ngua j e , c a mbi ospos t ur a l e s ,a s i me t r í af a c i a l ,oj e r a sma r c a da s ,pa l a da roj i v a l ,f a l t adee s pa c i oe nl aa r c a daya pi ña mi e nt ode nt a l ,e nt r eot r os . E nde f i ni t i v a ,nos ól os et r a t adea l i ne a rl osdi e nt e spor quee s t á nt or c i dosys ev e n“f e os ”.L aor t odonc i av amá sa l l áype r s i guec or r e gi rpr obl e ma se nl amor di da ,l ama ndí bul aya s pe c t osf a c i a l e s .

Vi t al Pal amós1 8-


Adi f e r e nc i adel osa pa r a t osf i j ost r a di c i ona l e s ,e s t os di s pos i t i v osnol l e v a na l a mbr e sni br a c k e t sme t á l i c os . E l t r a t a mi e nt o ut i l i z at e c nol ogí a3D,

L a sf é r ul a ss one x t r a í bl e syporl ot a nt odur a nt ee l t r a t a mi e nt opodr ác ome rybe be rs i ndi f i c ul t a d,a di f e r e nc i adel aor t odonc i ac onv e nc i ona l .

Av .S ' Aga r o1517,2B17250 P l a t j ad' Ar o T e l . :972965083 www. ba r a nov a de nt a l . c om Vi t al Pal amós1 9-


L l ui t a rc ont r al ama ndr a : 5f or me sdes e rmé spr oduc t i us

S ov i nt ,debr oma( i f i nsi t ota mbor gul l ) ,di e m quee l nos t r ema j ore ne mi c é sl ama ndr a .T oti quea l pr i nc i pi a i x òpots e mbl a ri nof e ns i u,nohoé s .E l s ps i c òl e gsc ompa r e nl ama ndr aa mbunv i r us :a t a c ae l c osdef or magr a dua l i di s c r e t ai ,s i noe sde t é nat e mpsa mbunt r a c t a me nt ,potde s e nc a de na r unama l a l t i ac r òni c a .Ai x í donc s ,a na l i t z e mc om e spote l i mi na rl ama ndr a del av i dai a r r i ba ra i x í as e rmé spr oduc t i us .

Apr of i t e ul at a r dape rpl a ne j a re l v os t r ema t í del ’ e nde mà .E nc ompt e sdemi r a rI ns t a gr a m i pe r dr ee l t e mpsa mbe l sm’ a gr a daqueno t e ne nc a ps e nt i t .É smol tne c e s s a r i pe ns a r , de s c a ns a ri dor mi rpe rr e c upe r a rf or ç ai e s t a bl i r s ef i t e s .P e rt a nt ,unahor aa ba nsd' a na r ador mi r ,é smi l l ornoe mpr a rc a pa pa r e l l e l e c t r òni c , j aquea que s t sa bs or be i x e nl ’ e ne r gi ar e s t a ntde l di a . Al ma t í ,r e s e r v e uuns10mi nut sa ba nsd’ a i x e c a r v os ,e s t i r a nt v os s ot ae l l l e nç ol i a j us t a nt v osal ' e s t a td' à ni ma de qua t .Ac os t ume uv osaf e runami c ad’ e x e r c i c i ma t i na l .D’ a que s t ama ne r ae l v os t r e c ose sc a r r e ga r àd’ e ne r gi ai e l v os t r ec e r v e l l e sde s pe r t a r à . De s pr é s ,é se l mome ntd' e s mor z a r .Mi l l orquee ns i gui undec ompl e r ti e ne r gè t i c :ous ,c e r e a l s ,f r ui t a ,s uca c a ba td’ e s pr é me roc a f è f or t–nos i gue uma ndr os osal ’ hor adepr e pa r a r v osunbone s mor z a r !

T a l c om e m di ta ba ns ,é sde s i t j a bl epl a ne j a r l e st a s que smé si mpor t a nt sal ani ta nt e r i or . P e r òl e spe t i t e sc os e s ,i s ov i ntl e smé smol e s t e s ,é smi l l ort r a c t a r l e sge ne r a l me ntde bonma t í .É sadi r ,é sr e c oma na bl enopos pos a r pr obl e me sme nor spe r quèa que s t ss ov i nts ’ a c umu. l e ni e sc onv e r t e i x e ne nundemé sgr osa l l l a r gde l di a Vi t al Pal amós20-


E na l t r e spa r a ul e s ,node i x e upe rde màe l quepode uf e ra v ui . P e rde s c ompt a t ,s i c r e i e uquehe ut r e ba l l a tbéa v ui ,no ha ur í e ud’ e mpr e ndr euna l t r epr oj e c t eot a s c aquer e pr e s e nt i que da r s es e ns es opa roa na rador mi rt a r d.E nc a s c ont r a r i ,i nt e nt e uobl i ga r v osade s c a ns a rpe r quèl ’ e nde màhi ha ur àmé st e mpsi nov e st a s que saf e r .

S i noma r que ua mbl ’ a nt e l a c i ól e spa us e sde l t r e ba l l , pode ua c a ba rt r e ba l l a nts e ns ec a ppa us ao di s t r e ur e usa mbqua l s e v ol c os aquee n r e a l i t a tnot i ngui e l mé smí ni mi nt e r è s pe rav os a l t r e s .P e rt a nt ,c om ar e gl a ge ne r a l :pe rc a da20mi nut sdet r e ba l l , hi had’ ha v e r5mi nut sdede s c a ns a r . Aque s tde s c a nspoti mpl i c a runpa s s e i g f i nsl amà qui nadec a f è ,unami ni c onv e r s a a mbe l sc ompa ny sounpe t i te nt r e na me nt . E nc a pc a si mpl i c ac ont i nua rc a ns a ntl anos t r aa t e nc i óa mbl ’ I ns t a gr a m, queamé samé s ,e nsa bs or be i xi nde f i ni da me nt .F i nsi t ot ,pode uf e r unac a mi na dade20mi nut sal ' a i r el l i ur e .Ai x òusa j uda r àade s c a r r e ga r l ame nti c a r r e ga r v osd’ e ne r gi a .

P e r ònoa mbunt a l l depa s t í s( e nc a r aquea que s t a é sunabonaopc i ó) ,s i nóa mbpa r a ul e sa ma bl e s . Qua nha gue ua c a ba tunaf e i nae nl aqua l he u e s t a tt r e ba l l a ntdurdur a ntmol tdet e mps ,no usha ur í e ud’ obl i da rdedi r v osques oumol t bonsi mol tf or t s ,quehe upoguta mbt ot ,que a i x òe nc a r anoé se l v os t r el í mi t ,quee nc a r apode u a c ons e gui rmol t e smé sc os e s ,ques oumol thà bi l si i nv e nc i bl e s .Qua na pr e ne m ae s t i ma ri v a l or a re l quef e m,e l sa l t r e s c ome nc e naa pr e c i a r hot a mbé . Vi t al Pal amós21 -


GI MNร€S T I CA HI P OP RE S S I VA

Vi t al Pal amรณs22-


Av .Ca t a l uny a ,25l oc a l 2 17230P a l a mรณs T e l . :621205560 e s pa i s a l ut pa l a mos @gma i l . c om Vi t al Pal amรณs23-


L e sx a r x e ss oc i a l s ,ques óne mpr a de sa c t i v a me ntpe rpe r s one s det ot e sl e se da t s ,noe sl i mi t e naf e rquel anos t r av i das i gui mé sc òmode .Com ha nde mos t r a tnombr os ose s t udi s ,

l e sx a r x e ss oc i a l spode na f e c t a rne ga t i v a me nta l anos t r aa ut oe s t i ma ,pr ov oc a re l de s e nv ol upa me ntd’ i ns omni ,a ns i e t a ti f i nsi t ot ,de pr e s s i ó. Noobs t a nt ,s e gonse l sc i e nt í f i c sdel aUni v e r s i t a tdeT e mpl e ( E UA) ,l e spe r s one se nt r ee l s30i 50a ny ss óne l squet e ne n ma j orr i s cdepa t i ra que s tr i s c . L ' e x pe r i me ntv ac ompt a ra mb750v ol unt a r i s ,a l squa l se sv a pr e gunt a rs obr ee x pe r i è nc i e sd' e s t r è s ,e s t a t sde pr e s s i usoc r i s i s ne r v i os e s .Amé s ,e l sa ut or sdel ' e s t udi v a nde t e r mi na rqua nt det e mpspa s s a v e ne l spa r t i c i pa nt sdel ' e x pe r i me ntc ons ul t a nt x a r x e ss oc i a l si e sv a nc ompa r a re l sr e s ul t a t sobt i ngut s .

Com ar e s ul t a t ,e sv at r oba runar e l a c i ódi r e c t a e nt r el ' a c t i v i t a tal e sx a r x e ss oc i a l si l apr ope ns i óal ade pr e s s i ó.Def e t ,a que s t ar e l a c i óv as e r mé spr onunc i a dae nt r ee l sv ol unt a r i se ne l gr up d' e da tde30a50a ny s .

E l sa ut or sdel ' e x pe r i me ntc r e ue nquea i x òe sde ua l f e tquedur a nta que s t ae da tl age ntc ome nç aar e s umi re l sr e s ul t a t sdel a s e v av i dai a v a l ua re l ss e usè x i t s .Obs e r v a nte l sè x i t sd' a l t r e spe r s one squet a nta c t i v a me nte spubl i que nal e sx a r x e ss oc i a l s ,l e s pe r s one spode ne x pe r i me nt a rune s t r è sgr e u,c os aquepr ov oc a c r i s i sne r v i os e si de pr e s s i ó. Vi t al Pal amós24-


Vi t al Pal amรณs25-


QUÈP ODE NCOMP ART I RE L SNE N

E l sne n

pode n

t a nte l s

P otpa s s a rs i e l sne nse sde i x e nl l e pa rl ac a r a ol e sma ns ,s i t oque ns or r ac ont a mi na da , e t c . ,pe r quèe l sc onc e pt e sd’ hi gi e nee nc a r a e l se s t a na pr e ne nti e spode npos a rl e sma ns br ut e sal aboc a .

Vi t al Pal amós26-


NE NSI L E SMAS COT E S ?

ne nsi l e sma s c ot e spr i nc i pa l me nt

l spa r à s i t s ode nc ompa r t i re ,

nt e r nscom el x t e r ns se .AnnaMendietaVancells nte l si Ve t e r i nà r i a

C.J os e pJ oa n,31 17230P a l a mós T e l . :972315912 www. me ndi e t a v e t . c om Vi t al Pal amós27 -


E l snos t r e sc ol · l a bor a dor s :

L AI ASABRI ÀL EÓN ASSESSORADI ETÈTI CA AV.ONZEDESETEMBRE57BAI XOS·17230PAL AMÓS·T/ F972601126

i nf o@nov opt i c a l . c om www. nov opt i c a l . c om na t ur ha us epa l a mos na t ur ha us epa l a mos 640645147

Av .Cat al uny a,31L oc al1·17230Pal amós Tel . :972317682·Mòb. :610522108 ar andaes t et i c a@gmai l . c om ·annaar anda. c om

Av .Cat al uny a,27 17230Pal amós Tel . 972315950

Av .S’ agar o15172B17250Pl at j ad’ Ar o Tel . :972965083bar anov adent al @gmai l . c om www. bar anov adent al . c om DeL unesaVi er nes de9: 00a13: 00yde15: 00a20: 00


e d u c a c i o i p s i c o l o g i a Av .Ca t a l uny a ,25L oc a l 2·17230P a l a mós T e l .621205560·e s pa i s a l ut pa l a mos @gma i l . c om


e d u c a c i o i p s i c o l o g i a

Ce nt r edeps i c ol ogi ape ral ’ i nf a nt ,l ’ a dol e s c e nti l af a mí l i a

Av a l ua c i ói i nf or me sps i c ol ògi c s P s i c ot e r à pi ai nf a nt i l i j uv e ni l S e x ol ogi ai ps i c ot e r à pi adepa r e l l a P s i c ot e r à pi ai ndi v i dua l i ps i c ol ogi ac l í ni c a P s i c ope da gogi a

Profile for Vital Palamós

Revista Vital Palamós 4 edició  

Revista Vital Palamós 4 edició  

Advertisement