Page 1

NkRô : BiÓdÏ ì.50/- UhÓúU. Annual Subscription : Rs. 50/-

R²l©W§ : ì.5/-

FAITH BRINGS SUCCESS _]Y¬ 2014

ùNuû]

JANUARY 2014

CHENNAI

UXo - 5 CRr -7 VOL - 5 ISSUE - 7

55

úY`UôL Uà`ù]pXôm ®]VUôL AûX¡\ôu. ®ÚRôYôL NgNXlThÓ ùYhLjúRôÓ §¬¡\ôu. LojRoRkR YôojûRúUúX Sm©dûLûV CZd¡\ôu Td§S¥l× §]ØmLôh¥ Tô¬û]úV ÏZl×\ôu. J°«uÕôRu úY`ªhÓ Nj§VjûR AXl×\ôu! úY`múTôÓm U²RúWôÓ SôNUôL úYiPôm! TôNmRkR CúVÑSôUm úUôNUôdL úYiPôm!

®ÑYôN A±dûL (§]Øm A±dûL«hÓ BºoYôRm ùTßeLs)

"" §\l©u Yô«­p ¨uß G]dLôn ËYu RkR CúVÑ ¡±vÕYôp CWh£dLlThP Sôu, úRY Td§«u úY`Øm, J°«u ÕôR²u úY`Øm úTôÓúYôûW TÏjR±kÕ, AYoLú[ôÓ Id¡Vm ùLôs[ôUp, C² GkR U²RÚm §\l©u Yô«­p ¨tL úRûY«pûX G] ®ÑYô£jÕ, Nôh£Vôn YôrkÕ, ¨j§V ËYû]l ùTtßd ùLôsúYu. BùUu.''

ClT¥Ùm úTôRû]Ls... _ôd¡WûR... (1) “CúVÑ ©\dÏØuúT, AYo v§¬«u ®jRôL (ARôYÕ RLlTàûPV ®j§pXôUp Lu²ûL«u UL]ôLúY) ©\lTôo Gu\úRY YôojûR ¨û\úY\Üm,.. CúVÑ CqÜXLj§tÏ YkRôo'' - ""BhÓdÏh¥Vô]Y¬u UQYôh¥''-Dec’13 (2)“God created stars on the fourth day of creation”- “What does Bible say?”- Oct’13 (3)“£²Uô Õû\«p T¦×¬V ¿ úTôLXôm; B]ôp TôYj§tÏ UhÓm GfN¬dûLVô«Ú” - “CúVÑ AûZd¡\ôo”- Ad’13. (4)“Ri½o ØÝdÏ Oô]vSô]m, TôYdLû\Lû[l úTôdÏ¡\Õ, CWh£l× A°d¡\Õ, ¡±vÕÜdÏs[ôdÏ¡\Õ”-“CúVÑúY ùUnVô] J°”- SY’13. (5)“Guû] C² VôÚm TôvPo Guß AûZdL úYiPôm; ©WRo Guú\ AûZ ÙeLs” -“U¡ûU«u ºúVôu NûT TôvPo.Ïìv Wôú_k§Wu”, úUôûW, BY¥ dt. 19-12-13.

YN]ªpXôR YôrÜ ®N]Uô] YôrÜ


(1).©p­ã²V LhÓdL[ôp AY§Ùßm NúLôRWo. ©WRôl ùN[j§¬ úLôeLô AYoLhLôn ù_©ÙeLs. (2).10, 12m YÏl× ùTôÕjúRoÜ GÝRlúTôÏm YôNLoLs Utßm AYoLs ÏÓmTjRôÚdLôL ù_©ÙeLs. (3).NúLô.Oô]l©WLôNm, §ÚUûX NØj§Wm, RgûN AYoLs T¬éWQ ÑLm ùT\Üm, CWh£dLlTPÜm, úLôoh¥Ûs[ AYWÕ YZdÏ ùYt± ùT\Üm ù_©ÙeLs. (4).NúLô.úVô×SôRu, §hPdÏ¥ AYoL°u Uû]® CWh£dLlTPÜm, AY¬u AlTô Üm AmUôÜm CWh£dLlTPÜm ù_©Ùe Ls.

(5).NúLô.NôØúYp, ØmûT-82 AYoLs U¡ûUVôn F¯Vm ùNnVÜm, AYoL°u GpXôl ©WfNû]Ùm Uô\Üm ù_©ÙeLs. (6).NúLô.©­l× H.M, ©pÛϱf£ AYoLs CWh£dLlTPÜm, AYÚdÏs[ ®Vô§Ls ¿eLÜm, Uû]®dÏ G.K Y[WÜm, ULs B.E ùYt± ùTtß campusp úYûX ¡ûPdLÜm, 2YÕ ULs 12m YÏl× Tôv Ti¦, M.B.B.Sp úNWÜm, Rm© U]m Uô\ Üm, LûP£ Rm©dÏ ÏZkûR Tôd¡Vm ¡ûPd LÜm ù_©ÙeLs. (7).NúLô.NY¬Vôl©fûN, ùLôÝûY Sp Ûôo, AYoL°u LPu ¾WÜm, 4m Yôpëm DVD ùY°YWÜm, F¯Vm ùTÚLÜm ù_© ÙeLs.

“®ÑYôNØZdLm êXm AúSL úRY WL£VeLû[ A±kÕùLôs[ EeLs ùNn§ G]dÏ Y¯ YôNûX EiÓTi¦ Es[Õ. EeLs UôR CRûZ UôRôUôRm LôQ BYp Es[Y]ôn CÚd¡ú\u”- _ôow, §Úf£. “Sôu F¯Vm ùNnÙm CPeL°p A§L úSWm úTNf ùNôp¡\ôoLs GuTûRd úLhP Gu úTôRLo §ûLjÕ, CÕ GlT¥ Guß úVô£jÕd ùLôi¥Úd¡\ôo. CRtÏ ØRp LôWQm LojR¬u ¡ÚûT. CWiPôYÕ EeLÞûPV Tj§¬dûLLû[ ùRôPokÕ T¥jÕd ùLôi¥ ÚlT§]ôp, AkR úYRTôP A±ÜLsRôu. G]dLôL ¡hPjRhP 13 BiÓLÞdÏ úUXôL ù_©j§Úd¡ÈoLs. CRtùLpXôm TWj§ ­ÚkÕ EeLÞdÏ SpX TXu EiPôÏm”NY¬Vôl©fûN, ÕôjÕdÏ¥. “®ÑYôN ØZdLm G]dÏ ªLÜm ©WúVô_]UôL CÚkRÕ. ùRôPokÕ Aàl©j RÚmT¥ AuúTôÓ úLhÓdùLôs¡ú\u”©W©uRôv, YÓÏTh¥, ùSpûX. “ReLs SYmTo ØZdLm AúSL ùY°l TôÓLû[ Rk§Úd¡\Õ. T¬ÑjRd ÏûXfNp Tt± ùR¬kÕùLôiúPu. AúSL TôvPoLs

ReLÞdÏ ùR¬VôRûYLû[ úTô§jÕ, ®ÑYô£Lû[ Y¯®XLf ùNn¡\ôoLs. B]ôp úRYu RkR Oô]j§u êXm GeLû[- JÚ ®ÓRûXVô]- Nj§VØs[YôrdûLdÏ §Úl©«Úd¡Èo. Ck§Vô®p ªLf£\kR N¬Vô] úTôRLûW LojRo GeL ÞdÏ RkRRtÏ SôeLs Gu] RYm ùNn úRôm? ReL°u ×jRLeLs Gu Yôr ®u Y¯Lôh¥VôL Es[Õ”- úVô×SôRu, RgûN. “£X UôReL[ôL Tj§¬dûL YW®pûX. Lô¦dûL AqYlúTôÕ Aàl© ûYd ¡ú\u. ùRôPokÕ ØZdLm AàlTÜm. ®ÑYôN ØZdLm úLhPôp YN] AWdLu A¯Yôu, YN]jûR Tt±dùLôs; ®N]j§p ùYt±Lôi” - AkúRô¦Nôª, Lôàôo. “Every month I am reading your monthly magazine. It is very useful to my spiritual life and Ministries” –Rev.J.E.Morvin Yabesh. E-mail. “EeL[Õ GpXô BWônf£l ×jRLeLû[Ùm YôeL CÚd¡ú\u. EeL[Õ ×jRLm, AúSL úYR Lô¬VeLû[ A±V ERÜ¡\Õ. Ut\Yo LÞdÏ T¥dL ùLôÓd¡ú\u. Tj§¬dûLûV ©¬jÕ T¥dL Ø¥VôRT¥dÏ ©u Ïj§ CÚd¡ \ôoLs. RVÜ ùNnÕ LY²jÕ AàlTÜm”ÌXô ùNpYWôw, ùNuû]-82.

2 SôhLs ®ÑYôNd LÚjRWeÏ- 2014 (CPØm úR§Ùm ©u]o A±®dLlTÓm)

§]Øm LôûX 9.00U¦ ØRp UôûX 5.00U¦ YûW LôûX UôûX úR¿o - U§V EQÜ EiÓ *úYRm Tt± ØvÄmLs LÚjùRu]? *UôßTôÓs[ NkR§ GÕ? *CúVÑ Tt± ØvÄmLs ùNôpYÕ N¬Vô? *ETj§WY LôXj§p NûT CÚdÏUô? *úYRj§p Ï[ßT¥L[ô? ùTônjRLYpL[ô? *úYRm ùNôpÛm úRY£jRm Gu]? *ÏWô²p Ï[ßT¥Ls EiPô? *Ls[ ETúRNØm Ls[l úTôRLoLÞm

úLs®Lú[ôÓm SiToLú[ôÓm YôÚeLs T§ÜdLhPQm EiÓ.

®ÑYôN ØZdLm

ReÏm YN§ CpûX.

2

_]Y¬'14


LÚLXô] Nj§Vm

`§\l×’ Gu\ôp `Gap’; ARôYÕ, NkÕ ®ÝRp, KhûP ®ÝRp, ùY¥l×, ¸\p HtTÓRp GuTRôÏm. `§\kR’ Gu\ôp `open’; ARôYÕ “§\k§Úd¡u\”, “éhPlTPôR- êPl TPôR” GuTRôÏm. CkR CWiÓdÏm ®j§VôNm ùR¬VôUp, B®dϬV ¡±vRY YhPôWm Vôo ©u]ôúXúVô úTônd ùLôi¥Úd ¡u\Õ. Gu]Rôu TôÛôh¥, RôXôh¥, Li®¯jÕ Y[ojRôÛm, JÚ ÏÓÏÓlûTdLôWu YkR EPú] AkRj RôûV ®hÓ®hÓ, U¥«­ÚkÕ AY²Pj§p RôÜm ÏZkûRûVl úTô­Úd¡\Õ CÕ. CÕϱjÕ HtùL]úY B®Vô]Yo ùY°lTÓj§V LÚLXô] Nj§VjûR ÁiÓm Cl×jRôi¥u BWmTj§úX úLhÓ, AûR Al©Vô£d¡\ Tôd¡VYôuL[ôn UôßúYôm (ùY°1:3). BùUu! ùT¬V AûQúVô, H¬úVô, Bú\ô, ARu LûW«p ùY¥l× ApXÕ KhûP ®ÝkÕ, AÕ EûPÙm ¨ûX«p§\dÏm ¨ûX«p CÚdÏmúTôÕ, AkRj §\l©u Yô«­p ¨uß AûQúTôhÓj RÓjRôpRôu TdLjÕ ¡WôUeLû[ A¯®­ÚkÕ LôdL Ø¥Ùm. CÕ EXLd Lô¬Vm. B®dϬV ¨ûX«Ûm A¯ûY EiPôdÏm §\l©u YôNûX AûPdL úYi¥ «Úd¡\úR! AÕ Gu]? U²RoL°u Ad¡WUeL°]ôÛm, TôYeL°]ôÛm NôTeLs ùTÚ¡l úTô]Rôp úRY RiPû] Rô]ôn C\e¡YÚm úYû[«p AûRj RÓjÕ ¨ßjR úYiÓm. Auß, úSôYô®u LôXj§p, “Uà`û] 骫uúUp ûYdLôUp, Uà`u ØRtùLôiÓ, ªÚLeLs, FÚm ©Wô¦Ls, BLôVjÕl T\ûYLs T¬VkRØm EiPô«Úd ¡\ûYLû[ ¨d¡WLm TiÔúYu” (B§6:7) Guù\i¦, _Xl©W[Vm Gu\RiPû], UûP §\kR ùYs[Uôn 骫u úUp YÚm úTôÕ, AûRj RÓdL VôÚm ØuYW®pûX. úRYú], úSôYôûYd LiÓ©¥jÕ, JÚ úTûZûV EiPôdLf ùNôp­, 8 úTûW

®ÑYôN ØZdLm

LôlTôt±]ôo. AkR úTûZRôuCúVÑ Yô¡V úTûZRôu- Außm Cußm Gußm §\l©p YôNp Y¯Vôn À±hùPÝm úLôTôd¡û]L°­ÚkÕm, ULô ETj§WYeL°­ÚkÕm SmûUl TôÕLôdÏm. ApúXÛôVô! B©WLôm LôXj§p, úNôúRôm úLôúUôWôÜdÏ úSWôn, úRY úLôTôd ¡û] EiPô«tß. AkR §\lûTGapIGlT¥ AûPlTÕ Guß, B©WLôm ù_©d¡\ôu úRY²Pm. GjRû] T§p ¡ûPjRôÛm Ø¥Yô ]Rôn HÕm CpXôUp úTô]Rôp, `§\l×’ §\l×jRôu; A¯Ü A¯ÜRôu B«tß (B§18:23-33). Gu] ù_Tm Ti¦]ôÛm N¬, GjRû] ¿§UôuLs CÚkRôÛm N¬, NôTØm RiPû]Ùm §\kÕ®hP ¨ûX«p AûRj RÓdÏmT¥Vôn JÚ Bû[úVô, JÚ Lô¬VjûRúVô ùNnV úRYú] AàlTôR YûW«p, ®¥Ü LôXúU CpûX. BùUu! KúW©úX, ®d¡WL BWôRû] ùNnR UdLs Aû]YûWÙm A¯dL úRYu GjR¦jR úTôÕ AYÚûPV Ed¡WjûR Btßm ùTôÚhÓ, AYÚdÏ ØuTôL §\l©u Yô«­úX ¨u\ôu úUôúN. “úRYÃo AYoLs TôYjûR Uu²jRÚÞÅWô]ôp Uu²jRÚÞm. CpXô®hPôp ¿o Gݧ] EmØûPV ×vRLj§­ÚkÕ Gu úTûWd ¡ßd¡l úTôÓm Gu\ôu” (Vôj32:32). Ru

ËYû]úV ùLôÓdL Jl×d ùLôÓjRôu. A¯Ü ¨ßjRlThPÕ.

Ne106:23I Yô£ÙeLs: “BûLVôp AYoLû[ SôNm TiÔúYu Gu\ôo. AlùTôÝÕ AYWôp ùR¬kÕ ùLôs[lThP úUôúN, AYoLû[ AYo A¯dLôRT¥dÏ, AYÚûPV Ed¡WjûR Btßm ùTôÚhÓ, AYÚdÏ ØuTôL §\l©u Yô«­úX ¨u\ôu”. E«o úTô]ôÛm LYûX«pûX; GlT¥úVô UdLs LôdLlTP úYiÓm. ClT¥ ¨tTÕRôu §\l©u Yô«­p ¨tTÕ. CR]ôp KhûP- §\l×- ùY¥l×- ©[Ü ®ÑYôNØs[ ù_TmRôu ù_Vm RÚm.

3

_]Y¬'14


AûPTÓ¡\Õ. AlT¥ ËYû]d ùLôÓdL ¨u\YuRôu úUôúN! CR]ôúXúV Auß ®ÓRûX ¡ûPjRÕ CvúWXÚdÏ! ClT¥Vôn ËYû]d ùLôÓjÕ LôlTôtßYÕRôu §\l©u Yô«­p ¨tTÕ. LôXeLs úTôLl úTôL, CvúWXÚdÏ A¯Ü N¥§«p YÚmúTôÕ, CvúWXu JÚYu Ru ËYû] AolT¦jÕ AkR §\lTô]ûR AûPlTôu Guß úRYu Sm©]ôo (HNô58:12). úRYu úR¥]ôo.. úR¥]ôo... JÚYàm ALlTP®pûX. “Sôu úRNjûR A¯dLôR T¥dÏ §\l©úX ¨tLÜm, ÑYûW AûPdLÜm RdLRôL JÚ Uà`û]j úR¥ú]u. JÚYû]Ùm LôúQu” (GúN22:30). “¿eLs LojRÚûPV Sô°úX ÙjRj§p ¨ûX¨tÏmT¥dÏj §\l×L°p H ± ] Õ ª p û X ; C v ú W p Y m N j R ô Ú d L ô L Ñ Y û W AûPjRÕªpûX” (GúN13:5) Guß úRYú] ùNôp­«Úd¡\ôo. Auû\dÏ Y]ôk§Wj§úX §\l©u Yô«­p ¨u\úUôúNûVl úTôX ©k§] úUôúNVôn YôojûRVô¡V úRYú] ùY°lThPôo (ETô18:18; Al3:22,23; 7:37). Ru ËYû]úV ùLôÓjÕ, ¨j§V A¯Yô¡V SWLj§²uß ÁhÓ CWh£jRôo (úVô3:16). CÕ TWúXôLj§úXúV, SUdLôn §\l©u Yô«­p ¨tL úRYú] GÓjR Ø¥Ü (Ne40:6-8; G©10:5-7). ApúXÛôVô! ¡±vÕÜdÏl ©u]ôúX, A¯®­ÚkÕ LôdL, §\l©u Yô«­p ¨uß ËYû]jRW úYù\ôÚ U²Ru CÕYûWdÏm GÝmTܪpûX GÝmTlúTôYÕªpûX (G©1:1,2). EiûU ClT¥«ÚdL, Cuû\dÏ Fo FWôn ""§\l©u YôNp ù_Tm'' Guß ùNôp­, CúVÑ §\l©u YôN­p ¨uß UWQj§tÏs[ô]ûR ®ÑYô£jÕ A±dûL«PôUp, RôeLÞm CúVÑûYlúTôp ùNn¡ú\ôm Guß, úRY]ôm CúVÑÜdÏ ReLû[ NUUôd¡, A±kúRô A±VôUúXô ùLôåWUô] TôYjûRf ùNn¡\ôoLs, AlT¥lThPYoLs Cu]ôùWuß ¡±vRY YhPôWm ùR¬kÕùLôs[ úYiPôUô? ù_Tm ùNnYÕ úYß; §\l©u YôN­p ¨uß ËYû]d

®ÑYôN ØZdLm

ùLôÓlTÕ úYß Guß ×¬kÕùLôs[ úYiPôUô? B©WLôm ù_©jRôu; §\l©u YôN­p ¨tL®pûX. úUôúN §\l©u YôN­úX ¨u\ôu. ClT¥ ¨_UôL CúVÑ Ru ®ûXúV\l ùTt\ CWjRm £k§ §\l©u YôN­p ¨u\ ûR ®ÑYô£jÕ ùNVpTÓúYôm! RiPû] «­ÚkÕ Rl©jÕd ùLôs úYôm! CúVÑ®u, §\l©u YôN­p ¨u\T¦úV úRY²u LûP£dLôX CߧlT¦. ApúXÛôVô! CúVÑ U¬jRôo; §ûWfºûX CWi Pôn ¡¯kRÕ. ûR¬VUôn SôùUp XôÚm ¡ÚTôN]jRiûP«p úNW YôNp §\k§Úd¡\Õ (G©4:16). CúVÑ úY AkR YôNp (úVô10:9). §\kÕ ¡PdÏm AkR CúVÑYô¡V YôNp Y¯ Vôn BjUôdLû[ AûZjÕd ùLôiÓ úTôYÕRôu SmT¦. ARt LôL Euû]Ùm Guû]Ùm ùR¬kÕ ùLôi¥Úd¡\ôo (Uj28:18-20). CR]ôp CWdLm, ¡ÚûT, BºoYôRm ¡ûPd¡\Õ; CmûU«úX Öô\j Rû]Ùm UßûU«úX ¨j§V ËYàm ¡ûPd¡\Õ (Uôt19:29,30). CkR §\kR YôN­u úSWôn BjUôdLs YW ù_©ÙeLs; ©WVôNlTÓeLs. úRûYl ThPôp CWjR Nôh£Vôn Uô\Üm RVôWôÏeLs. CûR Yô£dÏm úRY ©sû[úV! CúVÑ Ø¥jR Lô¬VjûR ®ÑYô£jÕ ùNVpTPôUp, AûRúV Rôàm ùNn ¡ú\u Guß ùNôpÛm UôßTôÓs[ NkR§Lú[ôÓ úNWôUp (Al2:40), AYo ùNôp­®hÓlúTô] ùNVpLû[ UhÓúU ûLdùLôsúYôm! CúVÑ ºd¡Wm YÚ¡\ôo! BVjRUôúYôm!! BVjRUôdÏúYôm!!! ùYÞjRùRpXôm TôùXuß Sm©VÕ úTôÕm. ×jRôi¥XôYÕ ×ÕûUVôn YN]lT¥ ùNVpTÓúYôm. BùUu!

ûT©s LôúX´p úNÚúYôÚdÏ... (LûP£ Yônl×) RTôpY¯ ApXÕ UôûX úSWd LpÛô¬«p T¥dL ®Úm×úYôo ©lWY¬15dÏs úNÚUôß Au×Pu AûZd¡ú\ôm. CÕúY LûP£ AûZl×. (ùRôPo× :- 9444184648, 9444979822) 4

_]Y¬'14


CmUôRf ùNn§

Cuû\dÏ ¨û\VlúTo, SpXYoLs úTôXLPûUÙQof£ Es[YoLs úTôX- Au×s[YoLs úTôX-SuûU ùNnTYoLs úTôX- Td§ Es[YoLs úTôX- §VôLm ùNnTYoLs úTôXSu± Es[YoLsúTôX¸rlT¥Rp Es[YoLs úTôX- EiûU Es[YoLs úTôX- EXL BûNúV CpXôRYoLs úTôX S¥d¡\ôoLs; úY`m úTôÓ¡\ôoLs. úY`m Gu\ôúX AÕ RtLô­LUô]Õ; Uô±lúTôÏm. ¥WôUô®úX, £²Uô®úX LRôSôVLu, ®pXu, £¬l× S¥Lo úY`eLù[pXôm ùLôgN úSWmRôu. ARu©\Ï AYoLÞdÏ ùWÏXo YôrdûLRôu. ClT¥Vôn úY`m úTôhÓ ©ûZd ¡\YoLs EXLj§p Uôj§WUpX, NûT«Ûm HWô[m EiÓ. JÚSôs YÚm; AlúTôÕ CkR úY`Øm LûXkÕ úTôÏm; AYoLs YôrÜm SôNUôÏm. Ne39:6I Yô£ÙeLs. U²R²u YôrúY úY`Uô«Úd¡\Rôm, ùTônûUVôn- UôûVVôn ¿odϪ¯ úTôX. B]ôp LojRûWúV G§oTôojÕ Sm©dûLVôn CÚlTYàdÏ AÕ ¨WkRWUô]Õ; GpXôm áÓm. Sm©dûL®ÑYôNm CpXôRYoL°u YôrùYpXôm úY`mRôu; Ø¥úYô.. SWLmRôu. Cuû\V úY`ùUpXôm EXLj§tÏ JjR úY`m (úWô12:2). “GlT¥ SPkRôp EXLl ©ûZl× EiÓ”.. CÕúY GiQØm ùNVÛUô«Úd¡\Õ. CkR úY`eL°úX ©WRô] Uô] ûY :- (1)úRY Td§«u úY`m (2¾úUô 3:5). (2)J°«u ÕôR²u úY`mARôYÕ J°Vô¡V CúVÑ®u ÕôRo L[ô¡V ¡±vRYu úTôX úY`m (1ùLô¬ 11:13-15). (J°«u ÕôRu Gu\ôp ©NôÑ ApX Guß Øk§ A±L). CkR EXL úY`eLû[ úRYàm A±¡\ôo ©NôÑm A±¡\ôu. CûYL°­ÚkÕ ®ÓRûX VôdL ®ûZTYo Sm úRYu. C§úXúV SôNUôdÏTYu ©NôÑ (úVô10:10). úYRj §úX Ju±WiÓ ERôWQeLû[l TôolúTôm. (1)NÜp: úRY ©WNu]m CpXôUp

®ÑYôN ØZdLm

úTô]ôu; ùT­vRo YkRúTôÕ úRY T§­pXôUp úTô]ôu. CkR ¨ûX«p Rôu EXL úY`m R¬d¡\ôu (1NôØ28:8). AgN]dLô¬«u ûLYN Øs[ ùTôpXôR B®-Familiar spirtNôØúYp úTôX S¥dL BWm©dÏm úTôúR, AkR ùTôpXôR B® Y¯Vôn, NÜp úY`m úTôh¥Úd¡\ôu Guß AYs A±kRôs (1NôØ28:12). ClT¥Vôn NÜp EXL úY`m úTôhÓ, ©NôúN LiÓ ùLôiP CkR Lô¬VjRôp Ø¥Ü Gu] ùR¬ÙUô? 1Sô[ô10:13Il TôÚeLs. Rôú] Ruû] UônjÕd ùLôsÞm ¨ûXdÏl úTô]ôu. úRY_]úU! E]dÏ SuûU ¡ûPdLE]dÏj úRôu±VT¥úRYàdÏ ®úWôRUô] EXL úY`m úYiPôm! AÕ SpXÕ úTôX úRôußm. Ø¥úYô NeLôWm! (2)ëRô úLôj§W úVô£Vô Wô_ô: CYu ®d¡WL úUûPLû[ A¯jRYu; úRYôXVjûRl TÝÕ TôojRYu; ¨VôVl©WUôQ ×jRLjûR LiÓ©¥jRYu; CYu LôXj§pRôu, NôØúYÛdÏl ©\Ï, TvLô Ti¥ûL JÚYÚm BN¬dLôR U¡ûU«p SPkRÕ. JÚ Øû\ G¡lÕ Wô_ô, LoúLªv ThPQj§uÁÕ ÙjRm ùNnV YkRúTôÕ, ClT¥lThP Wô_ô, úRûY«pXôUp AYû] G§ojÕl úTô¬Pl úTô]ôu. AlùTôÝÕ AkR Wô_ô ùNôu]Õ: “úRY²u §hPlT¥ úVô£VôûY A¯dL YW®pûX; ¿ úTôn®Ó” (2Sô[ô35:21). ClT¥f ùNôp­Ùm AYu úLhL®pûX. úRY Td§Ùs[Yu úY`m Uôß¡\ôu; LojRo ùNôu]ûR ¨Rô²dL®pûX; LojR¬Pm úLhLܪpûX; Ru CxPl T¥úV ùNVpTÓ¡\ôu. “B]ôÛm úVô£Vô Ru ØLjûR AYû]®hÓ §ÚlTôUÛm, úSúLô ùNôu] úRYàûPV Yô«u YôojûRLÞdÏf ùN®ùLôPôUÛm, AYú]ôúP ÙjRm TiQ úY`m Uô±, ùU¡úRô®u Ts[jRôd¡úX ÙjRm TiÔ¡\RtÏ YkRôu” (2Sô[ô35:22). Ø¥Ü Gu]

5

_]Y¬'14


ùR¬ÙUô? úTô¬úX Am×ThÓ GÚNúXm ùLôiÓ YkR]o. AYu U¬jÕl úTô]ôu. úRY _]úU! Eu CxPlT¥ úY`m úTôPôúR! úRY úSNjûR SôÓ! SôNúU BLUôhPôn! ¨û\VlúTo¡±vRYoLsClT¥jRôu JÚ£X Lô¬Vj§p ReLÞdúLt\T¥ ùNVpTPúY`múTôP- BWm©d¡\ôoLs. Ø¥úYô T¬RôTm. (3)ùVúWôùTVôm (CvúWp ØRp Wô_ô): Rô¦Ûm ùTjúR­Ûm úUûP Lû[d Lh¥, LußdÏh¥Lû[ ûYjÕ, GÚNúXªtÏ ùRôÝûLdÏ úTôLdáPôÕ Guß RûP ®§jRYu. ëRô ¾odLR¬£ûVúV A¥dL ûL Ke¡VYu. CYû] úRYu A±Yôo. B]ôÛm Ru ULu ®Vô§lTÓmúTôÕ, A¡Vô ¾odL R¬£«Pm Uû]®ûV Aàl© ®Nô¬d ¡\ôu. GlT¥? Wô¦ Guß ùR¬VôRT¥ úY`m Uôt± (1Wô_ô14:2). úRYàdÏ ®úWôRUôn úTôn®hÓ, úRûYVô] úTôÕ J°«u ÕôRu úY`m R¬d¡\ôu. AkR ¾odLR¬£, YÚ¡\Ys Cu]ô ù[uß A±kÕ ùLôs[ TôoûY Ue¡ «ÚkRúTôÕm, CkRl ©Nô£u ULs úRYTd§«u úY`m R¬j§ÚlTûR Øuáh¥úV úRYu A±kÕ, AkR ¾odLR¬£dÏ ùNôp­ ûYd¡\ôo (1Wô_ô14:5,6). Ø¥Ü.. ULu UWQm; RiP û] Ï®kRÕ! (1Wô_ô14:10). úRY ©sû[ úV! úRY Td§«u úY`m R¬d LôúR! úRYu A±Yôo! BùUu. (4)BLô×m, úVôNTôj Wô_ôÜm: ëRô®u úVôNTôj Wô_ô, TôLôp úUûPLû[ ALt±VYu; ©W×dLû[Ùm úX®VûWÙm ETúRNm TiQ SôÓ ØÝ YÕm Aàl©]Yu. BNô¬VoLû[d

ùLôiÓ, GÚNúXªúX úYRd LÚjR WeÏLû[ SPj§VYu. ClT¥lThPYu, úVNúT­u LQYu BLôl Wô_ô®u úYiÓRpT¥ £¬VôúYôÓ ÙjRm TiQ ¡[m©]ôu. ªLôVô ¾odLR¬£ êXUôn úRYu ùNnV ¨û]jRûRf ùNôp­ÙmáP AûRl ùTôÚhTÓjRôUp BLôúTôÓ úTôÚdÏl úTô]ôu. BLôl Wô_ôûYjRôu ùLôpX úYiÓm Guß Gi¦«ÚkR º¬Vû] HUôtßmT¥, BLôl úY`m Uô±l úTô]ôu; úVôNTôjúRô Wô_ôYôLúY úTô]ôu. úY`m Uôßm NôjRôu ULú]ôÓ úNokRRu ®û[Ü.. CYû] CvúWp Wô_ô Guß º¬Vo ãrkÕ ùLôiP]o. ádÏW­hP úVôNTôjÕdÏ LojRo Aà N¬Vôn CÚkRRôp ©ûZjRôu (2Sô[ô 18:29-31). úY`m úTôhPYú]ô SôN Uô]ôu. úY`m úTôÓTYoLú[ôÓ úNok Rôp úRYúLôTm YkÕ úNÚm. _ôd¡WûR! CYàdÏm YkRúR! (2Sô[ô19:2,3). IúVô! CûR Yô£dÏm úRY©sû[úV! ¿ GlT¥jRôu NÜûXl úTôX úY`m úTôhÓ S¥jRôÛm ©NôÑdÏ ùR¬Ùm; ùVúWôùTVôm Uû]®úTôX úY`m úTôhPôÛm úRYàdÏj ùR¬Ùm. úY`m úTôPôúR! YN]lT¥ SP! CpûXúVp úVô£Vô®u ¨ûXRôu.. úY`Rô¬Ls ¡±vRY YhPôWj§úX HWô[m HWô[m.. úVôNTôj úTôX AYoLú[ôÓ úNWôúR! úRYúLôTm YkÕ®Óm! SôNm BLôúR! úY`m úTôPôúR! EiûUVôn YN]lT¥ SP! CmûU«úX Öô\jRû] Bºo YôRØm UßûU«úX ¨j§V ËYàm E]dÏ YkÕ úNÚm! (Uôt10:29,30). ApúXÛôVô!

úNXj§p F¯Vo LÚjRWeÏ

CPm : úNXm ùTkRùLôvúR ª`u NûT, Sôs : 2014 ©lWY¬ 8 - N²d¡ZûU,

5/162 A, _ôÍo AmUôTôû[Vm,úNXm _e`u.

LôûX 10.00 ØRp 1.30 YûW,

B£¬Vo úRY ùNn§ A°d¡\ôo

úLs®Lú[ôÓm SiToLú[ôÓm YôÚeLs (U§V EQÜ EiÓ) (UôûX 6.00 U¦dÏ G§¬Ûs[ §\kRùY° ûURô]j§p Ñ®úN`d áhPm. ùRôPo×: TôvPo.û`Xv ©W×Rôv, TôvPo.úUôLu úP²Vp, TôvPo.W® ¾úUôjúRÙ (9487838841)

TôvPo.NôØúYpWôw,

(9952265073)

(9047050424)

®ÑYôN ØZdLm

(9150359431)

TôvPo.Gv\ô B]kj (9786359370)

6

_]Y¬'14


BWônf£ ùNn§

Cuû\dÏ AúSL ¡±vRYoLs ReLs LÝjÕL°úX £ÛûYûVj ùRôe L ®Ó¡\ôoLs. ReLs ÅÓL°Ûm NofÑ L°Ûm ReLs EûPL°Ûm £ÛûYûV ûYj§Úd¡\ôoLs. BºoY§dÏm úTôÕ áP £ÛûY AûPVô[ªhÓjRôu Bºo Y§d¡\ôoLs. ùSt±«úX £ÛûY úTôÓ ¡\ôoLs. Øj§ûWL°Ûm, ùXhPo úTÓ L°Ûm, Emblem L°Ûm, £ÛûYûVl T§j§Úd¡\ôoLs. £ÛûYûV EVWj Õôd¡l ©¥jÕd ùLôiÓ, B®dϬV NûTVôÚm úNokÕ FoYXm YÚ¡\ôoLs. ùUôjRj§p £ÛûYVô]Õ U§dLlTPjRdLU¡ûUlTPjRdL¡±vR YàdúL E¬V Ju\ôn Uôt\l Th¥Úd¡\Õ. CÕ N¬Rô]ô? CÕ ®d¡WL BWôRû]dÏ Y¯YÏdLôRô? LÚLXô] Nj§VjûR úRYu ®[dÏYôWôL! ÅWTôi¥V LhPùTômUû] Õôd¡ ­hÓ ùLôu\ôoLs. CR]ôp ÕôdÏd L«ßdÏ U¬VôûRVô? ApXÕ ÕôdÏd L«ßRôu §VôLf £u]Uô? ULôjUô Lôk§ úTôuú\ôûW ÕlTôd¡Vôp ùLôu\ôoLs. CR]ôp ÕlTôd¡ §VôLf £u]Uô? CpXúY CpûX. Õôd¡úX ùRôe¡V LhPùTômUàdÏjRôu U¬VôûRúV J¯V, ÕôdÏdL«ßdÏ ApX. ÕlTôd¡Vôp ùLôpXlThP Lôk§Rôu U§dLlTP úYi¥VYúW ApXôUp, ÕlTôd¡ ApX. EXLj§u T ô Y e L û [ Ñ U k Õ ¾od¡\úRYôhÓdÏh¥Vô] CúVÑ £ÛûY«p ÕôdLlThPôo. CR]ôp £ÛûYdÏ U¬VôûRVô? ClT¥ Sôu GÝÕ¡\ûRd LiÓ £Xo, “LojRo CúVÑûY Lôk§dÏm LhPùTômUàdÏm ERôWQUônf ùNôpXXôUô?” Gu¡u\]o. LojRûW UQYô[àdÏm RôXkÕ ùLôÓjR G_UôàdÏm, LpVôQÅhÓ Wô_ôÜdÏm, ®ûRd¡\®YNô«dÏm, §WôhûNj úRôhPdLôWÚdÏm EYUô]Uôn úYRj§p ùNôpXlThPûR CYoLs Yô£dL®pûXVô! RtLôX UdL°u EQoÜLÞdÏm ׬kÕ ùLôs[dá¥V A±ÜdÏm Ht\T¥ ERôWQeLû[f ùNôp­ ®[dÏY§p RYú\CpûX.

®ÑYôN ØZdLm

7

CúVÑ¡±vÕ U²R]ônl ©\kR úRYù]ußm, AYo JÚ N¬j§Wl ×Ú`o Gußm U²R]ôLúY YôrkÕ Lôh¥ U¬jRYùWußm ØR­p CYoLs EQWúYiÓm. AY¬u U²R ìTm A¥ûU«u ìTUô] U²R ìTm Gußm AYo Uà` NôVXô]ôo Gußm Øk§ A±kRôp (©­2:7) ClT¥lThP úLs®Ls GÝmTôÕ. £ÛûY GuTÕ Ko AYUô]f £u]m. £ÛûY«p ÕôdLlThPôp AYu N©dLlThPYu Guß LXô3:13 ùNôpÛmúTôÕ AkR £ÛûY SpX £u]Uô? CûR ײR £u]m Guß £Xo TôÓ¡\§]ôúX ARtÏ JÚ U§l×m U¡ûUÙm ¡±vRYoL[ôp YÚ¡u\Õ. SUdLôn TôYUôdLlhP CúVÑ (2ùLô¬5:21) £ÛûY«úX ùRôe¡VRôp, Tô®L[ô«ÚkR Sôm Rôu ¿§Uô]ôdLlTh¥Úd¡ú\ôúU J¯V (úWô3:23,24; 1ùLô¬6:11) AYo ùRôe¡V £ÛûY ײRUôdLlTP®pûX U¡ûUlTP®pûX U¬VôûR ùT\ܪpûX. AkR LhûPf £ÛûY Tô®ÙUpX; AÕ ×²RUôLÜm úRûY«pûX. CúVÑÜdÏ Øu]ôp AúR £ÛûY«úX ùRôeL®PlThP TVeLWd Ït\Yô°Ls TXo EiÓ. CúVÑÜdÏl ©u]ôp AYo ùRôe¡V AúR £ÛûY«úX úWôU NodLôWôp ùRôeL®PlThP Ït\Yô°Ls TXo EiÓ. AkR úLYXUô] LhûPf £ÛûYdLôLYô LojRo U²R]ô]ôo (úVô3:16). RtLôXj§p Es[ RPô, ªNô, ùTôPô Guù\pXôm Es[ NhPj§u Øuàs[ Ït\Yô°Lû[®P ªLÜm úUôNUô], NôÜdúLÕYô] TôYm ùNnR, úRY]ôp N©dLlThPYoLs ùRôeL®PlTÓm ùLôåWUô], D], AYUô]f £ÛûY«úX (ETô21:22,23; LXô3:13) úRYô§ úRYu ùRôe¡]ôo. AkúRô TVeLWm! CkR £ÛûYdÏ U§lתpûX, U¬VôûRÙªpûX. AÕ ùYßm LhûPúV! AkR £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑûY®hÓ ®hÓ D]f£ÛûYûV EX¡tÏ LôhÓ¡\ôoLú[ TX ¡±vRYoLs

_]Y¬'14


CYoL°u U]dLi ©WLôNUôLhÓm (GúT1:19). ClT¥lThPYoL°u U]d LiLû[ ©NôNô]Yu, úRYu TdLm ÏÚPôd¡ (2ùLô¬4:4), Ru TdLm §\kÕ ûYj§ÚlTRôúX (B§3:7) CkRd Lô¬Vm ®d¡WL BWôRû]dÏ Y¯YÏd¡\Õ Guß A±VôÕ CÚd¡\ôoLs. CkR A±VôûU«]ôúX NeLôWUô¡\ôoLs (K£4:6). ùLôs°Yônf NolTeLs Y]ôkRWj§úX CvúWXûWd L¥jR§]ôúX AúSLo U¬jÕlúTô] NUVm, úRYu ùNôu]T¥ úUôúN JÚ ùYiLX NolTjûR EiPôd¡, AûR JÚ LmTj§uúUp Õôd¡ ûYjRôu. NolTjRôp L¥dLlThP JÚYu AkR ùYiLX NolTjûR úSôd¡lTôojÕ ©ûZjRôu (Gi28:9). AYoLs TôodL úYi¥VÕ ùYiLX NolTjûRj Rôú] J¯V AÕ ùRôeÏ¡\LmTjûR ApX. CúVÑ¡±vÕÜm CúRúTôpRôu ÕôdLlThPôo Guß úVô3:14,15 ùNôp¡u\Õ. BL, ®ÓRûX, ÑLm, BºoYôRm, TôÕLôl× úYiÓùUu\ôp ¡±vRY]ô«ÚkRôÛm N¬, ×\_ô§Vô«ÚkRôÛm N¬, AYoLs ®ÑYôNjúRôÓ úSôd¡l TôodL úYi¥VÕ £ÛûYûV ApX; £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑûY. CkR ùYiLX NolTmáP ©tLôXj§p ®d¡WL BWôRû]Vôn Uô±®hPÕ Guß úYRm ùNôp¡u\Õ. ®ÑYôNj§tLôLjRôú] úUôúN ùYiLX NolTjûRl TôodLf ùNôu]ôu. AYoLú[ô RtLôX LûP£ LôX ¡±vRYoLû[lúTôX, AkR ùYiLX NolTjûRúV Auß ØRp GúNd¡Vô Wô_ô®u LôXm YûW, ®d¡WLUôL ARtÏ ÕôTm Lôh¥ YkRôoLs. RtLôX ¡±vRYoLû[lúTôX ¨û]Yôn ûYj§Úd¡ú\ôm GußáP ùNôp­«ÚlTôoLs. CûR Wô_ô LiÓ, AkR ùYiLX NolTjûRúV EûPjÕl úTôhPôu Guß 2Wô_ô18:4 ùNôp¡u\Õ. AR]ôpRôu £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑûYlúTôp EÚYeLs ùNn YúRô, AûR ÅÓ, NûT, ùXhPoúTÓ, ®[mTWm úTôu\ûYL°p ûYlTúRô áPôÕ Gußm, AÕ ®d¡WL BWôR û]dÏ Y¯ YÏdÏm Gußm, úYRm

®ÑYôN ØZdLm

§hPØm ùR°ÜUôn ®[dÏ¡\Õ. ETô5:8,9; úWô1:21-25 úTôu\ûYLû[ Yô£ÙeLs. CR]ôp Rôu TÜÛm UômNj§p YkR CúVÑûY C² A± úVôm Guß (2ùLô¬ 5:16) ùNôp­ «Úd¡\ôo. £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑûYl úTôXúY EÚYôdLÜm áPôÕ SUvL¬dLÜm áPôÕ Gu\ôp AYo ùRôe¡V £ÛûYûVl úTôXúY EÚYôdLXôUô? AûRúV ©WvRôTl TÓjRXôUô? AûRúV ¡±vRYoL°u AûPVô[m Guß ùNôp­d ùLôiÓ R¬jÕd ùLôs[XôUô? SôeLs £ÛûY ûV YQeÏY §pûXúV Guß Yô§Ó úYôÚm EiÓ. AYoLÞdLôLjRôu ''EÚYôdLúY úYiPôm"" Guß úRYu ùNôp­«Úd¡\ôo. ׬kRYoLs ׬kÕ ùLôs[hÓm; ùR¬kRYoLs ùR¬kÕ ùLôs[hÓm. £ÛûYûV EÚYôdÏRp, R¬jÕd ùLôsÞRp, U§jRp GpXôúU Tô©úXô²Vl TôWmT¬VUôÏm. Tamuz (Rêv) Gu\ Tô©úXô²V ùRnYj§u ùTV¬Ûs[ `T’ (Tou) Gu\ØRùXÝjûR LpúRVÚm G¡l§VÚm Uk§W GÝjRôn ûYj§ÚkR]o. AkR A¥lTûP«p £ÛûYf £u]m ¡±vRYoLÞdÏs ETúVô¡dLlTP BWm©dLlThPÕ. TûZV HtTôh¥úX KnÜSôs BN¬l× Rôu úRYàdÏm CvúWXÚdÏm AûPVô[Uôn CÚkRÕ (GúN20:20; Vôj31:13). קV HtTôh¥úXô KnÜ Sôh LÞdÏm BiPYWô¡V ¨_Uô¡V CúVÑ ¡±vÕ YkÕ®hPRôp (Uôt2:28; ùLôúXô 2:16,17) C²Sôm ¡±vÕûYj Rôu R¬jÕd ùLôs[ úYiÓm. (LXô3:27) ¡±vÕ+AYu=¡±vRYu Guß EXLúU SmûUl TôojÕf ùNôp ÛmT¥ Sm ¡¬ûVLs CÚdL úYiÓm. SmûUd LôiTYoLs ¡±vÕûYd LôQ úYiÓm. AR]ôpRôu CúVÑ ùNôu]ôo: “¿eLs éª ØÝYÕm G]dÏf Nôh£Vô«ÚeLs (Al1:18) Guß”. ¡±vÕÜPú] Sôm £ÛûY«p Aû\VlThPYoL[ôn (LXô2:20; 5:24) AYúWôÓáP E«ojùRÝkRYoL[ôn Sôm CÚdL úYiÓm. CÕúY ¡±vRYu GuTRtÏ AûPVô[m. TÜÛm, úTÕÚÜm úTôϪPùUpXôm £ÛûYûV AûPVô[Uôn ReLs EûP«p R¬jÕd

8

_]Y¬'14


GÓjÕd ùLôs¡\ôoLs. £ÛûYûVl Tt±V ETúRNm Guß 1ùLô¬1:18p Es[úR CÕ Gu]? £ÛûY GjRû] A¥ ¿[m, £ÛûY GjRû] A¥ ALXm GkR UWjRôp ùNnVlThPÕ Gu] LXo A¥dLl ThÓs[Õ GuTÕ úTôu\ ETúRNUô? CpûX. £ÛûY ApX £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑûYlTt±V ETúRNm Guß ùTôÚs. ¡±vÕ®u £ÛûYûVd ϱjúR úUuûU TôWôhÓúYu Guß TÜp Gݧ «Úd¡\ôúW (LXô6:14) ARu AojR ùUu]? ReL £ÛûY, ûYW £ÛûY Gu\úUuûUVô? ¡±vÕ®u £ÛûY Gu\ôp AYo AàT®jR AYUô]m, ¨kûR, úLYXm B¡V £ÛûY Guß ùTôÚs. (“AYUô]m ¨kûR £ÛûYRû]” Guß TôÓ¡ú\ôúU ARu ùTôÚs ׬V®pûXVô?) AYUô]f £ÛûY«úX U¬jR CúVÑYôp ¡ûPjR BºoYôReLû[d ϱjúR SUdÏ úUu ûUÙiÓ. ©­3:18p “AYoLs ¡±vÕ®u £ÛûYdÏl TûLOo” Guß Es[Ru AojRùUu]? £ÛûY«p U¬jÕ CWh£l× AÚ°V ¡±vÕ®u ETúRNj§tÏ TûLOo Guß ùTôÚs. ClT¥ HWô[Uôn ùNôp­d ùLôiúP úTôLXôm. GlT¥úVô Sôm D]f£ÛûYûV ApX; £ÛûY «úX U¬jR ¡±vÕûY ¡±vÕ®u YpXûUûV- ULjÕYjûR- U¡ûUûV R¬jÕdùLôsúYôm (LXô3:27). AÕÜm ®d¡WLUôn ApX; ¡±vÕûYúV Sm ¡¬ûVL[ôp ùY°dLôh¥ AYÚdÏ Nôh£Vôn EX¡p Ë®lúTôm.

ùLôiúPô ûL«úX Õôd¡dùLôiúPô úTô]ôoL[ô? B§ AlúTôvRXoLs £ÛûYûV ײR £u]UôL LÚ§ ©WNe¡jRôoL[ô? AÕRôu AYo LÞdÏ AûPVô[Uôn CÚkRRô? CpûXúV! ©u× GlT¥ EXLjûRd LXdÏ¡\YoLs CeúL YkÕ®hPôoLs Guß AkR FWôo ùNôu]ôoLs? AYoL°u ®ÑYôNd ¡¬ûVÙm, ¡±vÕ ®u YN]j§túLt\L²Ùs[ Nôh£ ÙúURôu. ApúXÛôVô! Uôt16:20I Yô£ÙeLs. Guû\dÏ Tô©úXô²Vd ùLôsûL úTôl UôodLjRôp ¡±vRYo LÞdÏs Ae¡L¬dLlThPúRô Auú\ £ÛûY ײR £u]Uôn- AûPVô[ Uôn Uô±VÕ. JÚ RtLôX B®dϬV NûT F¯Vo ùNôp¡\ôo: “Sôu NûTÅÓ Lh¥ JÚ ¡WôUj§p BWôRû] ùNnR úTôÕ AkR F¬Ûs[YoLs ùSp úTôu\ Rô²VeLû[ AÓd¡ ûYdL AkR NûTûV ETúVô¡d¡u\]o. £X úSWeL°p BÓ UôÓLsáP ReÏ ¡u\]. Guû\dÏ £ÛûY Juû\ ùT¬RôL ûYjÕ úLô®p Guß ùY°d Lôh¥ú]ôúUô Auß ØRp FWôo JÕe¡l úTôn®hP]o Guß”. B§LôX ù_T BXVeLù[pXôm £ÛûY úVôÓRôu CÚkRRô? `ù_TÅÓ’ Gu\ JÚ úTôoÓ úTôhÓ CÕ LojRÚûPV ÅÓ Guù\pXôm YN]eLs ùY°úV ùRôeL ®h¥ÚkRôp JÚYÚm YW UôhPôoLs. Ut\lT¥ £ÛûYûVlTt± ¿eLs úTô§dLôUp ×\_ô§ UdLÞdÏ GlT¥ ARuúUp JÚ TVØm Td§Ùm YÚm? úVô£ÙeLs. SmØûPV RY\ô] úTôRû]L[ôp- ©WNôWeL[ôp SUdúL ¾ûU YÚ¡\RpXYô! £ÛûYVpX TôÕLôl×: £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑ Yô¡V YôojûRúV SUdÏ TôÕLôl×! ApúXÛôVô! úYRj§úX £X CPeL°p £ÛûY £ÛûY Guß úTôPlThPRôúX AûR AlT¥úV LhûPf £ÛûY Guú\ TXo

®ÑYôN ØZdLm

B£¬V¬u ùNn§ Utßm TôPp £.¥-dLs, ×jRLeLs úTôu\Ytû\ ®¨úVôLm TiQ Hù_iÓLs úRûY ! EPu ùRôPo× ùLôsL !

9

_]Y¬'14


ùR¬kÕ ùLôsÞeLs (1)RNUTôLm Tt± :- ùTkùRùLôvúR úTôR LoLs TVuTÓjÕm DAKES ûT©s áß YÕ Gu]? “No scripture even mentions a substitute program for tithing in the new testament” (page 270 of Dakes N.T) “This (Heb 7:5) proves that even the children of Abraham were supposed to pay tithes. If they were obligated to pay tithes so were the gentiles including the church” “(Heb 7:8) If men that die receive tithes, how much more, should they external who live receive them? That is if temporary priests have received them, how much more, should the external priest to receive them”. “As there is no record of his death or end of his priesthood, Melchisedec in scripture record is an illustration of perpetuity of life, a type of Christ who is eternal – (Is 9:6; Mic 5:2; Heb1:8; Rev1:8-11)” (page 249 of DAKES N.T) (2)CúVÑûYd Ïj§]YoLs Lôi TôoL[ô?:- ùY°1:7p AYûWd Ïj§]Yo LÞm LôiTôoLs Guß Es[Õ. CúVÑ ûYd ùLôu\Õ ¡.©.ØRXôm Öôt\ôiÓ. AYûWd ùLôu\YoLs GpXôÚm U¬júR úTôn®hPôoLs (CvúWXÚm úWôUÚm). CúVÑ®u CWL£V YÚûL«úX, EXLj Rôo VôÚm AYûWd LôQl úTôYúR CpûX. AlúTôÕ E«úWô¥ÚdÏm Sôm UßìTUôúYôm (1ùRN4:16-18). CWiPôm YÚûL«úX Sôm AYúWôÓ J­YUûX«p LôpûYjÕ C\eûL«úX, E«úWô¥ÚdÏm CvúWXo GpúXôÚm AYûWd LiÓ CWh£dLlTÓYôoLs (úWô11:25,26). AkR CvúWXÚm CúVÑ ûY ØRXôm Öôt\ôi¥p Ïj§VYoLs ApXúY! AlT¥Vô]ôp, ùY°1:7p ùNôpXlThPYoLs Vôo? TÜXô] NÜp, RUvÏÜdÏ úTô¡\ Y¯«p úRYu R¬N] Uô¡ úT£VûRl TôÚeLs. Al9:4p “NÜúX, NÜúX ¿ Guû] Hu ÕuTl TÓjÕ¡\ôn?” NÜp CúVÑûYd LiPÕ ªpûX; ÕuTlTÓj§VÕªpûX. ARtÏ NÜp, ¿ Vôo, Gu\ôu. ARtÏ LojRo, “¿ ÕuTlTÓjÕ¡\ CúVÑ Sôú]. Øs°p EûRd¡\Õ E]dÏd L¥]Uôm” Gu\ôo (Al9:5). NÜp ÕuTlTÓj§VÕ, CúVÑ ¡±vÕûY ®ÑYô£dÏm ¡±vR YoLû[jRôu. ¡±vRYoLû[ ÕuTl TÓj§]ôúX AÕ CúVÑûY ÕuTl TÓj§VRôL AojRm (EiûU«úXúV ®ÑYôN ØZdLm

úS¬ ûPVôn AYûW ÕuTlTÓjR úYi¥V §pûX). AlT¥jRôu, CúVÑ®u 2m YÚûL«p AYûWd LôiTYoLs, AYûW EiûU«úXúV Ïj§]YoLs ApX; AYÚûPV Nj§Vj§tÏ Fß ®û[ ®jRYoLs; AYWÕ ©sû[Lû[- ¡±vR YoLû[ A¯jRYoLs BYôoLs. ClT¥l ThPYoLs CvúWXoLÞm, Ut\ ×\_ô§ VôÚm BYôoLs. 2m YÚûL«p CvúW XÚdÏ UhÓm CWh£l× GuTRôp, HtL]úY úRYàdÏm, úRYàûPV ©sû[LhÏm ®úWôRUôn SPkÕ AlúTôÕ CWh£dLlTÓm CvúWXWôL AYoLs CÚdLXôm. Euû]j ùRôÓ¡\Yu Gu Li¦u LÚ®¯ûVj ùRôÓ¡\ôu (NL¬2:8) Gu\ YN]jûR §Vô²ÙeLs.ûL®PlThúPôÚm CÚdLXôm.

(3)E«oùRÝkR CúVÑ GjRû] úTÚdÏ R¬N]Uô]ôo? :- CúVÑ LpXû\«p

E«ojùRÝmúTôÕ VôÚm TôodLúY CpûX. AYo UômNj§p ùLôûXÙiPôo B®«p E«ol©dLlThPôo (1úTÕ3:18). E«ojùRÝkRúU²ûV VôÚm LiP §pûX. B]ôp E«ojR©u, TX ìTe L°p, 40 SôhL[ôn Lôh£ RkÕ, Cߧ«p U²R CúVÑ®u ìTjúRôÓ J­Y UûX «²uß TWúXôLm úTô]ôo. ULRúX]ô U¬VôÞdÏ úRôhPdLôWo úTôX Lôh£V°jRôo (úVô20:14,15). LpXû\dÏ YkÕ ®hÓl úTô¡\ v§¬LÞdÏ CúVÑ ûYl úTôX Lôh£ RkRôo (Uj28:9). GmUôî ÚdÏl úTô¡\ CÚ º`oLÞdÏ Y¯l úTôdLo úTôX Lôh£V°jRôo (Ûôd24:1331). úTÕÚÜdÏ Lôh£V°jRôo (Ûôd24:34 1ùLô¬15:5). 10 º`oLÞdÏm (úVô20:19), 11º`oLÞdÏm (úVô20:26) CúVÑYôL Lôh£ RkRôo. 7º`oLÞdÏ LP­p úYß EÚ®p Lôh£V°jRôo (úVô21:1-22). L­úXVô®Ûs[ UûX«p CúVÑYôL 11º`oLÞdÏm (Uj28:16), Uj§VôúNôÓ 12º`oLÞdÏm (1ùLô¬15:5; Al1:26). 500NúLôRoLÞdÏm (1ùLô¬15:6), Ru Rm© VôdúLô×dÏm (1ùLô¬15:7), TWúUßm úTôÕ GpXô AlúTôv RXoLÞdÏm (Al3:1-12) CúVÑYôL Lôh£V°jRôo. B®«úX E«ol©dLlThPYo, CúVÑ®u EÚYl úTôoûYúVôÓ U²R]ôn ©Rô®u YXÕ Tô¬Nj§­ÚkÕ SUdLôn T¬kÕ úT£d ùLôi¥Úd¡\ôo. CúR Lôh£úVôÓRôu ¨VôVk¾olTôo (Al17:31). ARu©u Ru WôwVjûR ©Rô®Pm JlTûPlTôo (1ùLô¬ 15:24). ARu ©u úRYú]ôÓ JußdÏs

10

_]Y¬'14


ÁiÓm úLhúTôm... Cuû\dÏ ùTÚmTôXô] ¡±vRYoLs ù_©dÏmúTôÕ “LojRôúY úY­VûPjÕd LôjÕdùLôsÞm” Guß ùNôp¡\ôoLs. CRtÏ AYoLÞdÏs[ BRôW YN]m úVô×1:10. úRYu EiûU«úXúV úY­ VûPjÕd Lôd¡\ôWô? AlT¥Vô]ôp ÕuTeLs, úRôp®Ls, ®Vô§Ls Hu YÚ¡u\]. CkR LÚLXô] Nj§VjûR úRYu ®[dÏYôWôL! úVô×1:10 úRYu ùNôu] YôojûRVpX. ©NôÑ ùNôu] YôojûR. ©NôÑ ùNôp¡\YôojûRLs Aû]jÕm EiûUÙUpX; ùTônÙUpX. HYô°Pm AYu ùNôu] B§3:4I Yô£ ÙeLs. ¿eLs NôLúY YôY§pûX GuTÕ ùTôn. “LiLs §\dLlTÓm úRYo Lû[l úTôX BÅoLs” GuTÕ ùUn (B§3:7). BL, ©Nô£u YôojûRûV Ut\ úRY YN]eLú[ôÓ Jl©hÓjRôu AY²u Rk§W YôojûRLû[ ¨Rô²dL úYiÓm. “¿o úY­VûPdL®pûXúVô” Gu\ ©Nô £u úLs®dÏ úRYu T§úX A°dL ®pûX. úRYu T§p A°dLôRRôp, AûRlTt± Cuàm úVô£dL úYi¥«ÚdL\Õ. úRYú] SmûUf Ñt± úY­VûPj RôWô]ôp ©u× SUdÏ Hu úNôR û]Ls YÚ¡u\]? ©NôÑRôu SmûU ùSÚeL Ø¥VôúR Hu TXÚdÏ ®Vô§, YßûU, úRôp®, UWQm úTôu\©Nô£u ¡¬ûVLs YÚ¡u\]? (1úVô3:8). SUdÏ úRôp®, YßûU, UWQm, ®Vô§ YWúYiÓùUuß ¨û]júR AYo, Rôu úTôhP úY­ûV AYo GÓjÕ®hÓ ©NôÑdÏ Y¯®Ó¡\ôWô? AlT¥Vô]ôp AYo £ÛûY«p NmTô§jÕd ùLôÓjRûY ÅQô? úRYú] AWÔm úLôhûPÙm ùTXàUôn CÚd¡\ôo Guß úYRm ùNôp¡\úR ARu AojRm Gu]? Sôú] AWi Guß ùNôu]Yo R²VôL JÚ úY­ úTôÓYôWô? HúR²úX úRYu úY­VûPjÕd LôjRôWô]ôp ©NôÑ GlT¥ Esú[ YW Ø¥Ùm? “NjÕÚ úNô§j§P úRY EjRWÜPu YÚYôu; B]ôp CúVÑ ûL®Pôo; Rô]ôn YkÕ CWh£lTôo” Guß TôÓ¡ú\ôúU AlT¥Vô]ôp HúR²p EjRWÜ úLhÓj Rôu YkRô]ô? úRYu Ru úY­ûV GÓjÕ®hPôWô? ©sû[ûV ¡s° ®hÓ ùRôh¥ûXÙm Bh¥®hÓ SôWRo úYûX Sm úRYu ùNnYôWô? AYo EXLj

úRôt\j§tÏ ØuúTúV, U²Rû], EX ûL, úNô§dL EjRWÜ ©NôÑdÏ ùLôÓjÕ ®hPôo. AR]ôpRôu HúR²­ÚkúR ©NôÑ Ru úYûXûV BWm©jÕ®hPôu. HNô59:2I Yô£ÙeLs. úRYu GlúTôÕm SUdÏ ùN®ùLôÓjÕ TX]°dL BVjRUô«Úd¡\ôo. AYo TôoûY Smª úX CÚlTRôp ©NôNôp ¡¬ûV ùNnV Ø¥V ®pûX. B]ôp SUÕ TôYúU úRYàdÏm SUdÏm ©¬®û]ûV EiPôd¡ Id¡V ªpXôUp BdÏYRôp, ©NôÑ Ru ¡¬ûV Lû[ SmúUp ùNnV Yônl×d ¡ûPjÕ ®Ó¡u\Õ. TôYm Gu\ôp ùTôn, §ÚÓ, ®TfNôWm, Guú\ ¡±vRYu ¨û]d ¡\ôu. CùRpXôm EXLjRôÚdÏj ùR¬kRûY. SUdúLô úRY YN]j§tÏ ®úWôRUôn úTô¡\ ùRpXôm TôYm Ad¡WUm; (lawlessness) (Uj7:22). YN]j §tÏ ®úWôRUôn úTô]ôp úRYàûPV TôoûYûV®hÓ ®XÏ¡ú\ôm. ©Nô£u ûLdÏs ®Ý¡ú\ôm. AlT¥ Vô]ôp úRY²u TôoûY«úXúV CÚdL úYiÓ Uô]ôp SUdÏj úRûY AYWÕ YN]m. CkR YN]júRôÓá¥V ®ÑYôNúU TôÕ Lôl×; úY­. CÕ CpûXùVu\ôp ©NôÑ Euû]j ùRôPØ¥Ùm. BL, CkR YN]j úRôÓ á¥V ®ÑYôN úY­ûV úTôP úYi¥VÕ ¿Rôu; úRY]pX. T¬ÑjR B®Vô ]Yo ARtÏ ER® ùNnYôo. AlT¥ úY­ûV GÓlTÕm Eu ûL«p Rôu Es[Õ. YôojûRVô¡V úRYú]úRY]ô¡V YôojûRúV- SUdÏ AWi, úLôhûP, úLPLm, ÕÚLm Guß ùNôpXl ThPRu AojRm CÕRôu. YN]júRôÓ á¥V ®ÑYôNjRôp AWûQ EÚYôd¡d ùLôsúYôm; ©NôûN ù_«lúTôm. HNô5p CvúWp YmNjûR §WôhûNj úRôhPj§tÏ EYUô]Uôd¡, “AûRf Ñt± úY­VûPjúRu; AÕ SpX L²Lû[j RW®pûX G]úY úY­ûVj RLolúTu” Guù\pXôm Es[ YN]eLû[ GÓjÕd ùLôiÓ, úY­ AûPlTYÚm, úY­ûV GÓlTYÚm úRYuRôu Guß ùNôp­ ReLû[ ©Nô£u ùLôsûL«p DÓTÓj§ U¡rúYôÚm EiÓ. CúR Lô¬VjûR Ne80:8-19I Yô£ÙeLs. BWmTj§p T¥dÏmúTôÕ úRYú] úY­ úTôhPRôLÜm, RLojRRôLÜm CÚdÏm. B]ôp Ne 80:18,19I Yô£jRôp, “GeLû[ E«ol

BhLû[ TôWôúR! BiPYûWúV Tôo! ®ÑYôN ØZdLm

11

_]Y¬'14


©Ùm” “GeLû[ CWh£Ùm” Guß Es[Õ. Hu? CYoLs HtùL]úY CWh£dLlThPE«ol©dLlThPYoLsRôu. AYoLs ùTt\ CWh£l©­ÚkÕ ®X¡ ®hPRôp, GÝl×RpRevival úRûYlTÓ¡\Õ. Ne85:6; HNô 52:1-3 úTôu\ YN]eLû[ §Vô²ÙeLs. GÝl×Rp CpXôRRôp, YN] ®ÑYôNjRôp AYoLs úTôhP úY­ RLokÕ ®hPÕ. ©NôÑ AYoLÞdÏs ÖûZkÕ AYoLÞdÏj ùR¬VôUúX Lô¬V eLs ùNn¡\ôu. BL, úY­ úTôÓ¡\Õm SômRôu; RLokÕ úTôL Y¯YÏd¡\Õm SômRôu. úRYû]f NôokÕ YôrkRôp GpXôúU SuûUVôLúY Ø¥Ùm. (TûZV HtTôhÓ GÝjRô[oL°u GÝjÕdLû[l Tt±, “úYR YôojûRÙm úRY £jRØm” Gu\ùNn§ûV “LÚLXô] Nj§Vm” Gu\ B£¬V¬u Öô­p Yô£jR±ÙeLs. CûR

§Vô²jRôp úVô×®u AXlTûXÙm, GúWªVô®u ×XmT ûXÙm, Ut\YoL°u A±VôûU GÝjÕd Lû[Ùm SmUôp A±kÕ ùLôs[ Ø¥Ùm). ØR­p úRY £jRm Cu]ùRuß A±kÕ ùLôiÓ úYRj§p Ut\ûYLû[l T¥ÙeLs. úYRm T¬ÑjR B®Vô]YWôp ¥dúPh Ti¦ GÝRlTP®pûX GuTûR ØR­p A±kÕ ùLôsÞeLs. AlúTôÕ Rôu úRYú] úY­VûPjÕ LôlT§pûX GuTÕ ùR°YôÏm! £k§ÙeLs: HYô û[f Ñt± úRYú] úY­VûPj§ÚkRôp ©NôÑ GlT¥ AkR úY­ûVj Rôi¥ AYû[ ùSÚeL Ø¥Ùm? Euû]f Ñt± úY­VûPj§ÚkRôp ¿ GlT¥ Rôi¥l úTôn TôYm ùNnV Ø¥Ùm? Eu Yôr®p ¾ûUVô] Lô¬VeLs GlT¥ YkÕ úNÚm? YN]úU ùY°fNm! BùUu!

úX® úLôj§W BNô¬V Øû\ûUÙm ùUp¡úNúRd BNô¬V Øû\ûUÙm Gi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

úLs®Ls úX® úLôj§W Øû\ûU ùUp¡úNúRd Øû\ûU GeúL Es[Õ? TûZV HtTôh¥p קV HtTôh¥p BWm©jÕ ûYjRYo úUôúN º]ôn UûX«p CúVÑ £ÛûY UWQj§p VôÚdÏ? CvúWXÚdÏ ¡±vRYoLÞdÏ úX®Ùm ùUp¡úNúRdÏm Vôo? VôdúLô©u ULu NôúXªu Wô_ôÜm BNô¬Vàm HtTÓjRlThP ØRp BNô¬Vu BúWôu (úX®) CúVÑ (ëRo) ùRôPokÕ YÚm BNô¬Vo úX® úLôj§WjRôo CWh£dLlThP Aû]YÚm ULô T¬ÑjR vRXm úTôYÕ ©WRô] BNô¬Vu ¡±vRYoLs Vôo? GlúTôÕ? BiÓúRôßm GlúTôÕm RNUTôLm ùLôÓlTÕ EiÓ EiÓ T­Øû\Ls EiÓ CpûX RNUTôLj§tÏ Uôtß EiPô? CpûX CpûX T­ Øû\LÞdÏ Uôtß EiPô? £ÛûY UWQúU Uôtß AûPVô[Uô] AlTØmWNØm BNô¬V Øû\ûU GÕYûW? ×Õ EPuT¥dûL YûW CWL£V YÚûL YûW CRtLô] NhP §hPm ¨VôVl ©WUôQm CúVÑ Utßm AlúTôvRX ETúRNm B©WLôm LôXj§p CÚkRRô? CpûX CÚkRÕ éWQlTÓRp EiPô? CpûX EiÓ úX® Øû\ûU«p ùNôpXlThP BºoYôRØm NôTØm AÓjR Øû\ûUdÏ EiPô? Cuàm A§LUôn EiÓ

F¯Vo úYR BWônf£d áhPm

CPm: ©­Yov Nof, ù_n SLo, YôûZlTkRp, BW¦.

Sôs: 14.2.14 ùYs° UôûX 3.00 ØRp 7.00 U¦ YûW

B£¬Vo LXkÕ ùLôs¡\ôo! (úLs®Lú[ôÓm SiToLú[ôÓm YôÚeLs)

o×: ùRôP

TôvPo.úRYWôw (8148473971)

TôvPo.ÀhPoWôw (8189842698)

TôvPo.£p®Vô (9444184648)

(ϱl×: LôûX 10 U¦dÏ SôYpTôdLj§p B£¬Vo JÚ §ÚUQm SPj§ ûYd¡\ôo)

ù_TªpXôRYu, B®«úX U¬jRY]ô¡\ôu. ®ÑYôN ØZdLm

12

_]Y¬'14


tp neuk; ? ? ? ? ? ? (nfs; FAITH MINISTRY ) Tû] A±Vôl ©sû[ Gu¡ú\ôm. Hu? AYu Cuàm Bi-ùTi E\Ü ùLôs[ ®pûX; B]ôp, ùR¬k§Úd¡\ôu. UQ Ø¥jR ©\Ï A±Vôl©sû[ ApX. AkR Lô¬VjûR ùNnÕ®hPôu. AÕúTôX, BRôm TôYm ùNnÙØu, A±Vôl©sû[. ARôYÕ, ¾ûUûVj ùR¬kÕm AûRf ùNnV®pûX. B]ôp, TôYm ùNnR©u SuûU ¾ûU A±VjRdLY]ôn B¡ ®hPôu. úRYàm SuûU ¾ûU A±kRYo. B]ôp, AYo CVtûL«úXúV- ÑTôYj§úXúV! CkR ¨ûX GpXô U²RÚdÏm BRôm Y¯Vôn ùRôPo ¡\Õ. RôUv ©WÅu (1)Uj5:32uT¥, úY£jR]jRôp Rs[lThP §ÚUQUô]YûW Cuù]ôÚYo ®YôLm ùNnRôp, ®TfNôWl TôYm Guß Es[úR AlT¥Vô]ôp, ®YôLm BLôRYoLs úY£jR]m ùNnR©u TôY Uu²l×m CWh£l×m ùTt\©u AYoLs ®YôLm ùNnVXôUô? AÕ TôYm, NôTm BÏUô? ùNnVXôm Gu\ôp קV HtTôh¥p YN]m Es[Rô? *TôYm, NôTm NmTkRlThP Lô¬VeLs GpXô HtTôh¥Ûm JußRôu. Uôt\úU CpûX. AYo TôYUu²l× ùTtß®hPôo Gu\ôp AYo Tô® ApXúY ¿§Uôu ApXYô! 1úVô1:7-10; 1ùLô¬6:11; úWô3:21 úTôu\TX YN]eLû[ Yô£ÙeLs. GpXô HtTôÓL°Ûm TôY Uu²l©u ¨fNVjûRl ùTt\¿§Uôû] VôÚm §ÚU Qm ùNnVXôm. EXLlTôoûYdÏ úYi ÓUô]ôp RY\ônj ùR¬VXôm Nôh£d úLPôn CÚdLXôm; Hù]u\ôp EXLj §tÏ EiûU ùR¬VôÕ; úRY²u TôoûYdúLô CÕ SuûUdúLÕYô]Õ. ClT¥j §ÚUQm ùNnR©u]ô] EeLs YôrdûLûV ûYjÕ EXLúU Htßd ùLôs[ Yônl×iÓ. úLô©, BY¥. (1)úX®11:20-23uT¥ T\ûYLÞdÏ 4 Lôp Ls CÚlTRôL ¥vLY¬ úN]­p Tôoj RRôL ùNôp¡\ôoLú[ EiûUVô? *EiûURôu. AlT¥ T\ûYLs Sm F¬L°pRôu CpûX. (2)1Wô_ô18:22; úWô11:4- ØWiTôPôn GÝRlTh¥Úd¡\úR! *ØWiTôÓ CpûX. úWô11:2ØRp Yô£Ùe Ls. G­Vô®u L¦l× LojR¬u ¾odL R¬£L°p CYu JÚYuRôu Ák§Úd ¡\ôu GuTÕ. B]ôp, CYû]l úTôX 7000úTûW úRYú] LôjÕ ûYj§Úd¡\ôo GuTûR CkR

NkúRôxÏUôo, K.G.F. (1)What did Jesus wrote on the sand ground? John 8:8 *úYRj§p T§­pûX. YkRYoL°Pm CúVÑ LpùX±V AàU§ RkRûRÙm, ùT¬VYo ØRp £±VYo YûW VôÚm LpùX ±VôUp JqùYôÚYWôn úTôn ®hPûRÙm TôodÏm úTôÕ, AYoL°u TôYjûRd ϱjÕ AYo Gݧ«ÚdLXôm Guß ¨Rô²dLXôm. “GpúXôÚm TôY _ô§VôWôLúY CÚd¡ÈoLs; Cuàm CÚRV ®ÚjRúNR]m TiQlTP ®pûX” Guß AYoLÞdÏ CúVÑ EQoj§ «ÚdLXôm. úXmToh WôVu, SôhWômTs°. (1)B§1:1p úRYu Yô]jûRÙm éªûVÙm £Úx¥jRôo. Mercury, Venus, Saturn úTôu\ ¡WLeLs G§p APe¡Ùs[]? *¿eLs ùNôpÛm ¡WLeLs Utßm SUÕ éª GpXôúU Solar systemj§p (ã¬Vd ÏÓm Tj§p) CÚd¡u\]. úRYu TûPjRÕ, êX Tôû`lT¥, Yô]eLû[Ùm, EXLeL û[Ùm (2úTÕ3:5; G©1:2). CÕúTôX GjRû]úVô EXLeLú[ô ã¬Vd ÏÓmTeLú[ô SôU± úVôm. (2)B§1:5,8,13p NôVeLôXØm ®¥Vt LôX ØUô¡ ØRXôm Sôs, 2m, 3m Sô[ô«tß. NôVeLôXm ØRp ®¥VtLôXm Gu\ôp 12 U¦ úSWmRôú]! 6PM-6AM GlT¥ Sô[ô «tß? *NôVeLôXUôL úYiÓUô]ôp, Day -TLp Ø¥V úYiÓm. ®¥VtLôXUôL úYiÓ Uô]ôp, -CWÜ Ø¥V úYiÓm. BL, CWÜm TLÛm úNokRÕ JÚ Sô[ô¡\Õ. úX®23:32p, TôY ¨YôWQSô°u KnÜ Sô°u -LôXd LhPm, 9m úR§ UôûX ØRp, UßSôs UôûX YûW Es[Õ. ARôYÕ, ã¬V AvRU]m ØRp UßSôs ã¬V AvRU]m YûW- CWÜm TLÛm- 6 PM to 6 PM- JÚ Sô[ô¡\Õ. CúVÑÜm ùYs° UôûX 3 U¦dÏ U¬jRôo. KnÜ SôÞm BWmTUô«tß Guß GÝRlThÓs[Õ (Ûôd23:54). ã¬Vu AvRªdL BWm©jÕ ®hPÕ. Cuû\dÏm CvúWXoLs CúR 24 U¦ úSWd LQdûLúV ReLs Sôh¥p TVuTÓjÕ¡\ôoLs. B]ôp, EXLúUô, úWôU LôXiPo T¥, CWÜ 12U¦dÏ Sôs Ø¥kÕ, UßSôs BWm©d¡\Õ Guß LQd ¡Ó¡\Õ. CÕ Jußm TôYØUpX; SUÕ ®ÑYôNØm ùLhÓlúTôLôÕ. (3)B§3:22 ®[dLm RWÜm. CÕ Sôm YôÝm 骫pRôu EÚYôdLlThPRô? *CÕ CúR 骫pRôu. §ÚUQUôLôR Yô­

®ÑYôN ØZdLm

13

_]Y¬'14


¾odLR¬£ A±V®pûX. AûRjRôu úRYu AYàdÏ ùY°l TÓj§ ûR¬VêhÓ¡\ôo. TôvPo.ú_ôxYô, SPWô_×Wm, XôpÏ¥. (1)12m YV§p ØÝdÏ Oô]vSô]m GÓjR Sôu, 25m YVÕ ØRp, 13YÚPeLs F¯Vm ùNnÕ YÚ¡ú\u. Sôu GÓjR Oô]vSô]m N¬Vô]Rô? úYRm CûR Htßd ùLôsÞUô? ReL°u L²Yô], ùR°Yô] T§p úRûY. *EeLÞdÏ TôYUu²l©u ¨fNVm CÚd¡\ôRô? Sôu Tô®VpX; ¿§Uôu; CúVÑ®u CWjRjRôp LÝYlThÓ®húPu Gu\®ÑYôNm CÚd¡\Rô? Bm Gu\ôp, UßT¥Ùm ØÝdÏ Oô]vSô]m GÓdLúY úYiPôm. EeLs ùTVo ËY ×vRLj§p CÚd¡\Õ. CpûXùVu\ôp, Al2:38u T¥, UßT¥Ùm Oô]vSô]m GÓjÕ, úRY LtTû]dÏ ¸rlT¥kúR BL úYiÓm. AlúTôÕRôu ¨j§V ËYú] ¡ûPdÏm. Uj7:22,23 EeLÞdÏ SPdLôÕ. (2)ëRÏX úVôúNl©u êXUôn ©\YôUp, T¬ÑjR B®Vô]YWôp ©\kR CúVÑûY ëRÏXjûRf úNokRYo Guß GlT¥f ùNôpX Ø¥Ùm? CúVÑ ëRWô? *ClT¥ úLs®Ls YÚm GußRôu Uj1p, úVôúNl©u YmN YWXôßm, Ûôd3p U¬Vô°u YmN YWXôßm GÝRlThÓs[Õ. U¬Vô°u AlTô H­Vôp GÓjÕ Y[odLl ThP adopted son BL úVôúNl× YÚ¡\ôo. VôÚdúLô ©\kRYo, RjùRÓdLlThPRôp RuàûPV ULu Guß BÏmúTôÕ, ëR v§¬ U¬Vôs Y«t±p ©\kR úRYULu, U¬Vô°u ULuRôu; U¬Vô°u LQYu úVôúNl©u ULuRôu. G]úY CúVÑ NhPlT¥Vô] ëR ÏXjûRf NôokRYoRôu. G©úWVÏX úUôúN, TôoúYô²u C[YWN]ôn CÚdL NhPm CPU°dÏmúTôÕ CúVÑÜdÏ CÚdLôRô? ëR U¬Vôs Y«t±p ©\dLôUp CÚkRôÛmáP, CYûW ùTtú\ôoLs RjùR Ój§ÚkRôÛmáP, CYo NhPlT¥Vô] ëR ÏXjRôoRôu; ëR U¬Vô°Pm ©\kRRôp, ëR ùTtú\ôo ¡ûPjÕ®hPRôp, AYo ëRo Rôu. Ï¥U§l©Ûm ëRùWuú\ GÝRl ThÓs[Õ. ëR Wô_ôYôLúY £ÛûY«p ©XôjRôp GÝRlThPYo CYo. Ak¨VûW ReLs Wô_ôYôL ëRoLs HtL UôhPôoLs Guß SôU±úYôúU! (3)®ÑYô£Ls Eßl×Ls Rô]m, CWjR Rô]m úTôu\ûYLû[ ùNnVXôUô? *Eßl×Ls Rô]m ùNjR ©tTôÓRôu SPdÏm. E«úWô¥ÚdÏm YûWRôu CkR NÃWm úRY²u BXVm (1ùLô¬6:19). U¬jR ©u Ui. Ui¦p úTôn UdÏYÕ, Ut\Yo LÞdÏ ©WúVô_]Uôn CÚdLXôm ApXYô! CÕ ¨VôVUô] £kRû]. Cuù]ô uû\Ùm TôodL úYiÓm. EXL UdLs Aû] YÚdLôLÜm Ru B®, BjUô, NÃWm GpXôm

®ÑYôN ØZdLm

DkR CúVÑûY ®ÑYô£jRôp GpXôm áÓúU! (Ûôd1:37). AkR ®ÑYôNjûR ®ûRjÕ, BúWôd¡VjûR AßYûP ùNnVôUp, SUÕ NÃWjûRd ùLôÓlTÕ, CúVÑûY UhÓlTÓjÕYÕ ApXYô! úUÛm CWjRRô]m Sôm E«úWô¥ÚdÏmúTôúR RÚYÕ. CúVÑ®u CWjRjRôp áPôRÕ Sm CWjRjRôp áÓUô? £k§ÙeLs. Juû\ EeLÞdÏf ùNôp¡ú\u: ¿eLs VôÚdÏ Rô]m ùNnVl úTô¡ÈoLú[ô, AYÚdÏ ¿eLs úTô§jÕm, ®ÑYô£dLôUp C\dLl úTôÏm NUVj§p, JÚúYû[ EeLs Rô]jRôp E«o ©ûZjÕ YôÝmúTôÕ, AkR Bs CWh£l×dÏs YÚYôo Gu\ JÚ ¨fNVjûR Sm úRYu EUdÏj RkRôp Rô]m ùNnVXôm; RY±pûX. Ut\lT¥, ùNnV úYiPôm. AÕÜm, Cu]ôùWuß ùR¬VôUp, AY¬Pm Ñ®úN`m ùNôp XôUp, AYûWlTt±V úRY²u R¬N] jûR A±VôUp ùNnYÕ ULô ùT¬V RY\ô Ïm; AÕ CúVÑÜdÏ ®úWôRUô]RôÏm. (4)JÚYo JÚ Ï±l©hP TôYjûR §ÚmT §ÚmT ùNn¡u\ôo. ARtLôL EiûU Vôn U]vRôTlTÓ¡\ôo. Li½o®hÓ LR± ù_©d¡u\ôo. ®ÓRûXûV ®Úm× ¡u\ôo. CYo úT¬p úRYàûPV £jRm Gu] Yô«ÚdÏm? *Uu²l×jRW úRYu GlúTôÕm RVôo. AY¬u U]vRôTm ëRôûNl úTô­p XôUp úTÕÚúTô­ÚkRôp ®ÓRûX ¨fNVm ¡ûPdÏm. ¿§Uôu 7RWm ®Ýk RôÛm GÝkR¬lTôu (¿§24:16) HùZÝTÕ Øû\Uu²dL úYiÓm GuTúR úRY £jRm. TôYm ùNnTYÚdÏ ÑVô¾]m CÚl TRôp AYúW ®ÓRûXdÏ ØÝ ùTôßl×. Vôd1:15uT¥ BLdáPôÕ. RoUWôw, §ûNVu®û[. (1)ùNl'13 "TWUúNû]' Tj§¬dûL«p, "BúUôv-BúWôu Ko EûWVôPp' Gu\ Tϧ«p ¡±vRYoLs EPp Eßl×Lû[ Rô]m ùNnVd áPôÕ Guß á\l ThÓs[Õ. ReLs A©l©WôVm Gu]? *úUúX ùNôpXlThP 3YÕ T§ûXúV ¿eLÞm §Vô²ÙeLs. ¡±vPôRôv, ùNuû]-12. (1)B§4:25; 5:23uT¥, Ru 130m YV§p Rôu BúTÛdÏl T§XôL úNjûR 3YÕ ÏUôW ]ôLl ùTt\ôu Gu\ôp, ARtÏ Øu]o LôÂû]d ùLôpX Vôo CÚk§Úl TôoLs? AYàdÏ Uû]® Ge¡ÚkÕ Yk§ ÚlTôs? *CÕϱjÕ, TX ùNn§Ls ØkûRV ØZd LeL°p Gݧ Esú[u. úRYu Up2:15uT¥ JÚYû]jRôu TûPjRôo. AYuêXmRôu C]lùTÚdLm YWúYiÓm. úYRm BRôØdÏ Bi©sû[Ls ©\kRûRjRôu ùNôpÛ¡\Õ. BRôØdÏ ùTi©sû[Ls ©\k§ÚdÏm. úNj ©\kR 130 YVÕdÏs,

14

_]Y¬'14


GÝÕúYu; úTÑúYu. CRtLôLúY úRYu Guû] A©ú`¡j§Úd¡\ôo. TÜp GqY[Ü úTûW ùTVo ùNôp­ Ït\lTÓj§«Úd¡\ôo ùR¬ÙUô? úYRjûR T¥ÙeLs. (3)£ÛûYVô]Õ ®d¡WLm, D]f£u]m Guß ûT©°p GeúL Es[Õ? Hu Åi LûR LhÓ¡Èo? C²Ùm ®ÑYôN UdLû[ HUôt\ úYiPôm. *CkR ØZdLj§p Es[ “£ÛûY ײR £u]Uô? D]f £u]Uô?” Gu\ ùNn§ûV Yô£jÕ, Ø¥kRôp §Vô²ÙeLs; NLX Nj§VjÕdÏsÞm SPjÕm (úVô16:13) B®Vô]YÚdÏ APe¡ CÚeLs. (4)¿o ùYßm ÑVSXdLôWo. ¿eLs ÑV SXm CpXôRYoL[ôL CÚkRôp, "úN®Vo Cû\ «Vp LpÛô¬', "LvÕô¬Tôn B£WUm' Guß ùTVo ûYdLôUp ûT©°p Es[ ùTVûW ûYdLXôm. CÕúY ¿eLs ÑVSXd LôWo Guß ùR¬¡\Õ. *LojRÚûPV ¡ÚûTVôp ¿eLs ùTt\ ÏZkûRdÏ EeLs RôjRô, Tôh¥«u ùTVûW ûYlTÕ ÑVSXUô? Gu ULs BWm©jR LpÛô¬dÏm, A]ôûR B£WUjÕdÏm, AY°u AlTô, AmUô ùTVûW ûYlTÕ ÑV SXUô? GeLs ùTVoLù[pXôm ûT© ÞdÏ ®úWôRUô]Rô? ¿eLs W£dÏm F¯Vo L°u ùTVoLs GpXôm úYRj§p Es[ûY L[ô? úYRj§Ûs[ ùTVoLû[ ãh¥V ¿eLs ®Úm×m F¯VdLôWoL°u ¨ßY]eLs GpXôm, ÑVSXúU CpXôUp, ùTôÕSXj úRôÓ SPd¡u\]Yô? GeLs ¨ßY]j§u êXm JÚ ûTNôûYVôYÕ SôeLs GeLs ÑVj§tÏ ETúVô¡júRôm Guß VôWôYÕ ùNôpX Ø¥ÙUô? “Yôn ×°jRÕ; UôeLôn ×°jRÕ” Guß úTNô¾o! Nj§Vj§p Sôu G§úX RY\ônl úTô¡ú\u Guß Ñh¥d Lôh¥]ôp NkúRôNlTÓTYu Sôu. TôvPo.B]kj, YPdLuÏ[m. (1)¿eLs EeLs ùTVÚdÏ Øu]ôp Rev.Dr. Gu\ ùTVûW ûYj§Úd¡ÈoLs. AÕ N¬Rô]ô? ©­3:7-9uT¥ TÜp GpXôl ThPeLû[Ùm ¡±vÕÜdLôL ÏlûTVôL Gi¦ ®hPôo ApXYô! *Sôu CkRl ThPeLû[ ûYj§ÚlTÕ RY\pX. ThPeLû[ TÜp ®hÓ®hPRôL AkR YN]j§p CpûX. AlúTôvRXu Gu\ ThPjûR AYo ®P®pûXúV (see GúT1:1; ùLôúXô1:1). Sôu Uôt10:29,30uT¥ ùNVpTÓ¡ú\u. CkRl ThPeL[ôp G]dÏ GkR ÑVXôTتpûX; úRYàûPV SôUj§tÏjRôu AYÚûPV ©sû[Vôp U¡ûU ¡ûPd¡\Õ. BùUu.

UdLs ùRôûLl ùTÚdLd LQdÏlT¥ ¡hPj RhP 5XhNm UdLs ©\dL Yônl× EiÓ. AlT¥«ÚdÏm úTôÕ LôÂû]d ùLôpX G§¬ Ls CÚlTôoLs ApXYô! úSôj Gu\JÚ SLWjûRúV LôÂu Lh¥]ôu Gu\ôp, ClT¥lThP _]l ùTÚdLjRôpRôú]! ùTVo GÝR ûR¬VªpXôR YôNLo. (1)UdLs Htßd ùLôiPôp TôYm ùNnÕ F¯VeLs ùNnÙm F¯VoáP F¯Vm NûT«p ùNnVXôm Gu¡Èo. Nôh£ Yôrd ûL YôZ Ø¥VôRYu F¯Vm ùNnV XôUô? Nôh£ YôrdûLûVjRôú] ×\ _ô§ UdLs LY²d¡\ôoLs. EmªPj§Ûm Ak§ ¡±v Õ®u B® EmûU A±VôUúX CÚd¡\Õ. *ùNl’ 13 ØZdLm 51-TdLm13p Es[ 5YÕ úLs®dLô] T§ûX UßT¥Ùm Yô£ÙeLs. úRYB® EeL°Pj§p CÚkRôp Gu T§ ­u AojRm ׬Ùm. AkR T§ûX UßT¥Ùm RÚ¡ú\u Yô£ÙeLs “¿§Uôu 7RWm ®Ýk RôÛm GÝkR¬lTôú]! Sm úRYu U\d¡\Yo; Uu²d¡\YWô«tú\! Nôh£dúLÓ YWôR ûYûWdÏm U]k§Úk§ F¯Vm ùNnVXôm. Nôh£dúLÓ YkÕ®hP ©uàm F¯Vm ùNnYÕ úRYSôUj§tÏ U¡ûU«pûX. Al úTôÕm NûTVôo Htßd ùLôiPôp F¯Vj ûR ùRôPWXôm”. EeL°Pj§p Ak§ ¡±vÕ®u B® CÚkRôp, CkRl T§­u EiûUf Nj§Vm ׬VôÕ. EeLÞdÏ ©WLôN Øs[ U]d LiLû[ úRYu RÚYôWôL! (GúT1:19). (2)¿eLú[ô TWúXôLm úTôÅúWô úTôL Uôh¼úWô Guß LPÜÞdÏjRôu ùR¬Ùm. Ut\ F¯VdLôWu ùTVo ùNôp­ AYo Lû[ Ït\m NôhÓ¡Èo. AûR Ut\UdLs Gu] ¨û]lTôoLs? *EXLúU Yô£dÏm ûT©°p ©WRô] AlúTôvRXu úTÕÚûYúV Ït\lTÓj§ TÜp GÝR®pûXVô? (LXô2:11-21). CR]ôp TÜp TWúXôLm úTôLUôhPôWô? F¯VdLôWu Guß ùNôpÛTYoLù[pXôm F¯Vd LôWoLs ApX. Uj7:22,23I §Vô²ÙeLs. G©6:1,2p Es[ NûTdLô] A¥lTûP ET úRNeLs CpXôR NûTLù[pXôm ¡±v RY NûTLs ApX; AûYL°­ÚkÕ GÝm×m F¯VoLs (?!) GpXôm F¯VoLs ApX. AYoLs ùNnÙm F¯V ETúRNeL[ôp, ùNVp TôÓL[ôp B®dϬV NûTVôo ùLhÓl úTôLd áPôÕ Gu\ BReLj§pRôu AlT¥l ThPYoLs ©u]ôúX Sm©l úTôLô¾o Guß GÝÕ¡uú\u. ClT¥lThP F¯VoLs Gp Xôm, TôWmT¬V, ùTVod ¡±vRY, Ls[ ETúRN NûTûVf NôokRYoLs GuTRôpRôu GÝÕ¡ú\u; Cußm GÝÕúYu; Gußm

®ÑYôN ØZdLm

(úUÛm úLs®Lû[d úLÞeLs)

15

_]Y¬'14


RNI No:- TNTAm / 2009/ 29130. Postal Regd No. TN/TBM/115/2012-14 WPP No.TN/PMG(CCR)/ WPP - 711/12-14 th th Posted at RMS/1, Patrica Channel, Egmore, Chennai-600 008 on every month 25 / 26 Date of Publication : 24 of every month Th

LûP£ LôXj§p ׬kÕ ùLôs[ úYi¥V Nj§VeLs -Tϧ 18 (104) ¡ÚûT, ®ÑYôNm, ¡¬ûV GpXôm ¡±vRYàdÏs Juú\ôùPôuß CWiP\d LXkÕ CÚdL úYiÓm. (105) SûL úTôÓYÕm TôYªpûX; SûL úTôPôU­ÚlTÕm TôYªpûX; SûL úUp CfûNRôu TôYm. (106) Oô]vSô]m ùTt\ôpRôu NûT«p AeLj§]o GuTRpX; CWh£dLlThPôúX NûT«p úNojÕdùLôs[Xôm. (107) ®ÑYôNjúRôÓ, UÚkÕ ApXÕ ûYj§V Øû\Lû[ AàN¬lTÕ úYRj§u T¥ N¬úV. (108) úYRm T¬ÑjR B®Vô]YWôp ¥dúPh TiQlTP®pûX. BWmTj§p GÝRl ThP úYR YôojûRL°Ûm GiL°Ûm JÚ£X CPeL°p áhPp Ïû\jRúXôÓ CÚlTÕRôu Sm ûL«Ûs[ úYRm. (Cuàm ùRôPokÕ YÚm. CûYLs ϱjR úLs®Ls CÚkRôp Gݧ Aàl×eLs)

AûZjRôp B£¬Vo YWjRVôo

B£¬Vo TeÏ ùTßm F¯Vo úYRBWônf£ áhPm CPm : AlúTôvRX ®ÓRûX NûT (TôvPo._ôuTôWj-9940134404) Yô]LWmúWôÓ,AmTjço PuXl AÚ¡p Sôs : UôRô UôRm 2YÕ ®VôZu úSWm: LôûX 9.30 - U§Vm 1.30 YûW (úR¿o, U§V EQÜ EiÓ) úLs®f £kRû]úVôÓ YôÚeLs.

From

(¥Wôlh, ùNd, U¦VôoPo Utßm ER®L[ó AàlT)

Oô«ß BWôRû]dÏ... úYRlTôPm SPjR... YN] ®[dLm ùLôÓdL... Ñ®úN`d áhPm SPjR... LÚjRWeÏLs ûYdL... ûT©s LôúX´p úTô§dL... ETYôNm, ØÝCWÜ ù_Tm úTôu\ GpXô áhPeLÞdÏm...

To

END TIME DELIVERANCE MINISTRY TRUST DOOR NO.3, 27 STreet, SIVASAKTHI NAGAR, 'C' SECTOR, ANNANOOR R.S., CHENNAI- 600 109. Ph.: 044-26375758,26841363, 9444979822, 9444873848, 9444184648. Email: info@endtimedeliverance.com Th

www.endtimedeliverance.com Owned & Published by A. KASTHURI BAI, from No.3,27th St.,Sivasakthi Nagar,C-Sector, Annanoor R.S.,Chennai - 600109. Printed by VanithaVimal, at Vimtha's Designers&Printers, 17, Valluvar St., Devi Nagar, Chennai -600 109. Ph.:9884073645. Editor. A.X.ANITHA MERCY. Hony. Editor. Rev.Dr.A.XAVIER

Visuvasa Muzhakkam Jan 2014  

A Christian Monthly Tamil Magazine

Visuvasa Muzhakkam Jan 2014  

A Christian Monthly Tamil Magazine

Advertisement