Page 1

Cas ament sE x pr ĂŠs


RES TAURANT//S ALA//ES PAI … DADÀ Nei xelDADÀenels ídel esi ns t al · l ac i onsdel ’ hot el Fi guer esPar c . S i t uatat ans ol s500met r esdel as or t i dadel ’ aut opi s t a Fi guer esNor diameny sde200met r esdel ac r uï l l adel a NI I ,di s pos ad’ unampl ipàr qui ngidec òmodesac c es s osal r es t aur ant . ElDADÀésunes paimagní f i cii nc ompar abl eperal a r el ac i ódet ott i pusdec el ebr ac i ons :s al espol i v al ent si ampl i esof er ei xenl apos s i bi l i t atdec r earambi ent s di f er ent s ,iel ses pai sext er i or s ,ambj ar di nsipi s c i na, s óni deal speror gani t z arf es t es ,c òc t el s ,aper i t i us … Ielmi l l ordet ot :unequi pdepr of es s i onal sal t ament qual i f i c athidei xar àl apel lper quèt ots ur t i … DADÀ!


+34972516483

Casaments express  

Casaments express