Page 1

Cas ament sDadĂ


RES TAURANT//S ALA//ES PAI … DADÀ Nei xelDADÀenels ídel esi ns t al · l ac i onsdel ’ hot elFi guer esPar c . S i t uatat ans ol s500met r esdel as or t i dadel ’ aut opi s t aFi guer esNor dia meny sde200met r esdel ac r uï l l adel aNI I ,di s pos ad’ unampl ipàr qui ngi dec òmodesac c es s osalr es t aur ant .ElDADÀésunes paimagní f i ci i nc ompar abl eperal a r el ac i ódet ott i pusdec el ebr ac i ons :s al espol i v al ent siampl i esof er ei xenl a pos s i bi l i t atdec r earambi ent sdi f er ent s ,iel ses pai sext er i or s ,ambj ar di nsi pi s c i na,s óni deal speror gani t z arf es t es ,c òc t el s ,aper i t i us … Ielmi l l ordet ot :unequi pdepr of es s i onal sal t ament qual i f i c athidei xar àl apel lper quèt ots ur t i … DADÀ!


ELMENÚ CANELÓ CRUI XENTDEMARI SC,bol et si c r emadepès ol s RAVI OLI SDEFOI E,c r emadec epsi c uet esdegambes PUDDI NG D´ ESCÓRPORA,c r emadegar ot esi c av i ardet r ui t a LLAMÀNTOL,dauet sdemonal i s ai bear nes as uau VI EI RES,par mant i erdemoni at o,x i psdei uc ai s al s at at ak i FULLDEGAMBES,es c al i v ada,amani dai v i nagr et adepi ny ons MELÓSDEVEDELLA,r educ c i ódec aber neti pur éd´ api SUPREMADELLUÇDEPALANGRE,c l oï s s esi punt esd´ es pàr r ecv er d ENFI LALLDERAPILLAGOSTI NS,dausdet omàqueti al f àbr ega SUPREMADECORBALL,pr ems atdepat at a,t omàqueti ol i d´ al f àbr ega RODÓ D´ ESPATLLADEXAI ,el s ucdec oc c i ói t r espur és LLAMI NERAI BÈRI CA,l àmi nesdef oi edemi c ui ti s al s adeJ abugo POPI ETADEPOLLASTREDEPAGÈSIGAMBES,c r emaamer i c ana FI LETDEVEDELLA,x i psdeper ni l ,gr at i ndepat at ai c r emad´ i di az àbal PORCELLc r ui x enti mel ós ," c hut ney "depr unai s ucdec ar n LLOM DEVEDELLADELLET,r educ c i ód´ Opor t oi x i psdev er dur es


+34972516483

+34972516483

Casaments Dada  

Casaments Dada

Casaments Dada  

Casaments Dada