Page 1

“เราทั้งผอง พี่นองไทย รวมใจภักดิ์ ทานพิทักษ ศาสนวงศ จงเกื้อหนุน พอสืบสาน วิสุทธิธรรม เราค้ำจุน บูชาคุณ พระพุทธองค พระทรงธรรม”

µÔ´µ‹ÍÇÑ´ : ¤Ø³»ÇÃÔÈÒ (µØ¡) 08-1995-1056 ¤Ø³¼¨§¨Ôµµ (¨Ð) 08-7669-0093 ÇÑ´µÃÕÇÔÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ (»†ÒÊÃСÃÐâ¨Á) 171 ËÁÙ‹ 1 µ.ÊÃСÃÐâ¨Á Í.´Í¹à¨´Õ ¨.ÊؾÃóºØÃÕ 72250 ¾ÔÁ¾·Õè ºÃÔÉÑ· àÍçÁ àÍ àͪ ¾ÃÔé¹µÔé§ ¨Ó¡Ñ´ â·Ã 02-2943344


¼ÙŒÃ‹ÇÁºØÞ

โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

ÞÒµÔ¸ÃÃÁ¡ÅØ‹ÁÃʸÃÃÁ ¤Ãͺ¤ÃÑÇǧɏà¼×Í¡ ÊÔÃÔÇÃó á¡ŒÇàËÅ‹§ÈÃÕÊ¡ØÅ ÇÔäÅ ªÓ¹ÒÞ¡Å¡ÒÃáÅФÃͺ¤ÃÑÇ ³Ñ°¹À µÃСŸ¹ÀÒÊ ¹ÃÒ - ¨Ô´Ò¹Ñ¹·(ÃÑ¡¤Ô´) àÁ¸Ò¸ÃÒ¸Ô» ÊÃþÊÔÃÔ-ÊØÃѵÔ-ÃÑ¡ÉÔµ ÊÃþÍÒÉÒ áÁ‹ªÕÈÃÕ ÊبÃÔµ ÈÒʵÏÊÒÃÐ àó٠ÍÂÙ‹à¡µØ »Ò³ÔÈÒ àÁ¦¡ÃШÒ ¡ÄɯÔì·Ñȹ àÅÔÈâÊÀÒÀó ÊÁºÑµÔ ÁÒʶԵªÑ ¡ÒÞ¨¹Ò ¡ÔéÁ¹ÇÅáÅФÃͺ¤ÃÑÇ à¾çÞÈÃÕ á¤Å‹Ç¤Å‹Í§ ¤Ø³¨ÃÕÃѵ¹ ǧɏàÅÔÈ áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ¤Ãͺ¤ÃÑÇÍÑÈǹÔÅÈÃÕ

¾ÃÐÇÕÃÐ °Ò¹¸ÚÁâÁ ÈÔÃԸà ¸Ó礏¹ÒÇÒÊÇÑÊ´Ôì ÍÑÁ¾Ã ͋͹â¾Ãѵ¹áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ÇÔÀÒÇÃó ÈÃշͧ¹¾Ç§È »ÃÕªÒ - Êعѹ·Ò-»Â¹Òö-¹Ñ¹·ÔÇѲ¹ Ãѡɏ¤Ô´ ¹ÄÁÅ áʧÊÇ‹Ò§áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ¤Ãͺ¤ÃÑǷͧ¹Í¡-äùáÁ¹ »˜·ÁÒ ¨ÒÃØÇѲ¹áÅФ³Ð ÇÔ¨ÔµÃ-ÈÔÃÔÅѡɳ áÅФÃͺ¤ÃÑÇâÊ´Ò¹ÔÅ ÞÒ´Ò ÅÍ»ÃÐÂÙà ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì »ÃÐÊÔ·¸ÔªÑªӹР¹Ñ¹·¾Ñ¹¸ NjͧÁ§¤ÅÇѲ¹ Êؾ¨¹ ¡Íº¡ÒÞ¨¹–ÊÅÔÅÃѵ¹ ÍÃöÂØ·¸ ¾Ä¡ÉÒ ¨ÔµÒ´Ò ÅÔ»ÒÀԹѹ· áÅФÃͺ¤ÃÑÇ Í´ÔªÒµÔ ÇÃÃÅÂÒ§¡Ùà ¾Þ.¾ÑªÃ¨ÔÃÒ à¨ÕÂóԪҹѹ· áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ¤Ãͺ¤ÃÑÇÈÔÃÔÃѵ¹à¡ŒÒ

¨Ñ´·Óâ´Â ÇÑ´µÃÕÇÔÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ-¡Í§·Ø¹¾Ô·Ñ¡ÉÈÒʹǧȏ (www.visudhidham.com)


Profile for visudhidham wat

ภาษาใจภาษาธรรม ๓  

Ebook - ภาษาใจ ภาษาธรรม ๒ วัดตรีวิสุทธิธรรม พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (หลวงพ่อไก่) อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี http://www.visudhidham.com/

ภาษาใจภาษาธรรม ๓  

Ebook - ภาษาใจ ภาษาธรรม ๒ วัดตรีวิสุทธิธรรม พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (หลวงพ่อไก่) อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี http://www.visudhidham.com/

Advertisement