Page 1

Catàleg IPL IPL Experts en el Manteniment del Patrimoni Urbà MOLT MÉS QUE IMATGE URBANA

“”

CAT

ESP

Catálogo IPL IPL Expertos en el Mantenimiento del Patrimonio Urbano MUCHO MÁS QUE IMAGEN URBANA


” ” ”” ”” ” ” ” ” ”” ” ” ””

01

Pròleg Visió 360º de la problemàtica del grafit a les ciutats

02

IPL Més de 20 anys com a experts en el manteniment del patrimoni urbà

03

Perfil corporatiu

04

3 àrees ben definides

05

Consultoria de Conservació del Patrimoni Urbà

06

Aplicacions Tècniques i Obres

07

Manteniment de la Imatge Urbana

08

Equip humà

09

Responsabilitat social corporativa

10

Pla d’educació escolar

11

R+D+i = Ecoinnovació

12

Aliances estratègiques

13

Graffitest®: el sistema que ho controla tot

14

Showroom IPL

15

IPL a Internet

16

Certificacions i referències

CAT

“índex”


” ” ”” ”” ” ” ” ” ”” ” ” ””

01

Prólogo - Visión 360º de la problemática del grafiti en nuestras ciudades

02

IPL - Más de 20 años como expertos en el mantenimiento del patrimonio urbano

03

Perfil corporativo

04

3 áreas bien definidas

05

Consultoría de Conservación del Patrimonio Urbano

06

Aplicaciones Técnicas y Obras

07

Mantenimiento de la Imagen Urbana

08

Equipo humano

09

Responsabilidad social corporativa

10

Plan de educación escolar

11

I+D+i = Ecoinnovación

12

Alianzas estratégicas

13

Graffitest®: el sistema que lo controla todo

14

Showroom IPL

15

IPL en internet

16

Certificaciones y referencias

ESP

“indice”


01

“L’hàbitat natural de l’ésser humà d’avui dia és la ciutat. Preservar-lo és assegurar la seva supervivència.” “El hábitat natural del ser humano de hoy es la ciudad. Preservarlo es asegurar su supervivencia.”


La ciutat és un lloc de convivència, un espai viu i dinàmic. Cadascun dels seus habitants, de forma individual o col•lectiva, interactua amb ella en funció dels seus propis interessos. Amb el pas del temps aquest espai es transforma pels canvis socials i culturals, o pel seu propi desgast.

La ciudad es un lugar de convivencia, un espacio vivo y dinámico. Cada uno de sus habitantes, de forma individual o colectiva, interactúa con ella en función de sus propios intereses. Con el tiempo este espacio se transforma por los cambios sociales y culturales, o por su propio desgaste.

Cada 20 anys les ciutats es reinventen i pateixen grans transformacions actualitzant les seves infraestructures a les noves necessitats del moment. Avui en dia, la pròpia dinàmica social fa que aquestes transformacions siguin constants. L’activitat no cessa. La ciutat emmagatzema la seva història i preserva allò que considera més representatiu, per tal que perduri en el futur. La resta es modifica o es destrueix.

Cada 20 años las ciudades se reinventan y sufren grandes transformaciones actualizando sus infraestructuras a las nuevas necesidades del momento. Hoy la propia dinámica social hace que estas transformaciones sean constantes. La actividad no cesa. La ciudad almacena su historia y preserva aquello que considera más representativo para que permanezca en el futuro. Todo lo demás se modifica o se destruye.

La ciutat de primers del segle XXI pensa en clau de sostenibilitat i d’espais urbans de qualitat. Per això es construeix, es crea, es remodela i s’adapten els espais a aquesta cultura. S’inverteixen molts diners en crear.

La ciudad de principio del siglo XXI piensa en clave de sostenibilidad y de espacios urbanos de calidad. Por ello se construye, se crea, se remodela y se adaptan los espacios a esa cultura. Se invierte mucho dinero en crear.

Els habitants de les ciutats seran testimonis al llarg de la seva vida, de 4 o 5 grans transformacions.

Los habitantes de las ciudades serán testigos, a lo largo de su vida, de 4 ó 5 grandes transformaciones.

Hom ha pensat què succeeix durant aquests 20 anys?

¿Alguien pensó qué ocurre durante estos 20 años?

La ciutat és de tots, però no en té de propietari. Si alguna cosa es fa malbé o es degrada, el més normal és que algú s’encarregui de la seva reparació, sense que la població sàpiga cóm funciona aquesta dinàmica. No es pot esperar què allò que s’ha fet malbé passi pel seu cicle de 20 anys per a ésser substituït. D’una forma o una altra, tot l’engranatge urbà ha de seguir en funcionament.

La ciudad es de todos pero no tiene un propietario. Cuando algo se estropea o se degrada, lo normal es que alguien se encargue de su reparación, sin que la población sepa cómo funciona esa dinámica. No se puede esperar a que lo que se ha estropeado pase por su ciclo de 20 años para ser sustituido. De una forma u otra, todo el engranaje urbano debe seguir funcionando.

Aquesta necessitat ha fet dotar les ciutats de serveis públics o privats per donar solucions a molts dels seus problemes. A la vegada, la pròpia exigència de qualitat sobre aquests serveis ha donat lloc a noves professions especialitzades, relacionades amb el manteniment de les infraestructures urbanes.

Esta necesidad ha hecho dotar a las ciudades de servicios públicos o privados para dar soluciones a muchos de sus problemas. Y a su vez, la propia exigencia de calidad en estos servicios ha dado lugar a nuevas profesiones especializadas, relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras urbanas.


El grafiti és una forma d’expressió cultural nascuda a Nord-Amèrica durant la dècada del 1960, que ara per ara s’ha assentat en la majoria de ciutats de tot el món. Pintar a les parets és una activitat que ha arribat fins als nostres dies des de la Prehistòria. La diferència entre aquelles primitives pintures rupestres i el grafiti rau en què, aquest últim, s’ha apropiat de grans extensions urbanes, transformant significativament els espais de convivència i la forma en què els seus habitants en fan ús.

El grafiti es una forma de expresión cultural nacida en la Norteamérica de la década de 1960, que hoy en día se ha asentado en la mayoría de ciudades de todo el mundo. Pintar en las paredes es una actividad que ha llegado hasta nuestros días desde la Prehistoria. La diferencia entre aquellas primitivas pinturas rupestres y el grafiti radica en que, este último, se ha adueñado de grandes extensiones urbanas, transformando significativamente los espacios de convivencia y la forma en que sus habitantes hacen uso de ellos.

“Del grafiti a la solució total”. “Del grafiti a la solución total”. Aquest tipus d’afectació al paisatge urbà, quan és sostinguda en el temps, modifica la percepció de l’entorn, fent palesa una sensació d’inseguretat, insalubritat i degradació. En aquest cas, el grafiti ha de ser considerat com a vandalisme, i el seu efecte, com una forma de contaminació.

Este tipo de afectación al paisaje urbano, cuando es sostenida en el tiempo, modifica la percepción del entorno, propiciando sensación de inseguridad, insalubridad y degradación. En ese caso, el grafiti debe ser considerado como vandalismo, y su efecto, como una forma de contaminación.

La contaminació visual per l’impacte dels grafits és un problema comú a moltes ciutats, que requereix d’un tractament específic per la seva solució. Hi ha experiències arreu del món, algunes amb resultats d’èxit, que fan possible somiar amb un món lliure de contaminació visual per l’impacte dels grafits.

La contaminación visual por impacto del grafiti es un problema común a muchas ciudades, que requiere de un tratamiento específico para su solución. Existen experiencias de todas partes del mundo, algunas con resultados muy exitosos, que hacen posible soñar con un mundo libre de contaminación visual por impacto del grafiti.


02 “Constància i professionalitat”

“Constancia y profesionalidad”

Ismael Domènech Fundador d’IPL


IPL: Més de 20 anys com a experts en el manteniment del patrimoni urbà

IPL: Más de 20 años como expertos en el mantenimiento del patrimonio urbano

El projecte empresarial que avui és IPL té els seus orígens el 1989, amb l’objectiu inicial d’oferir solucions puntuals al problema que els grafits havien creat a la Barcelona preolímpica. La preocupació institucional de donar una bona imatge de la ciutat al món, ens va permetre començar dins un negoci que amb el temps s’ha convertit en una nova professió especialitzada, degut a l’alt grau de tecnificació que sempre ha requerit.

El proyecto empresarial que hoy es IPL tiene su origen en 1989, con el objetivo inicial de ofrecer soluciones puntuales al problema que el grafiti estaba creando en la Barcelona preolímpica. La preocupación institucional por dar una buena imagen de la ciudad al mundo, nos dio la oportunidad de empezar en un negocio llamado a convertirse en una nueva profesión especializada, por el alto grado de tecnificación que siempre ha requerido.

L’impuls d’un petit grup de joves entusiastes, amb moltes ganes de treballar i de fer les coses bé, ens va fer aconseguir contractes importants dins el sector ferroviari i amb alguns ajuntaments sensibilitzats amb la problemàtica del que avui s’anomena “contaminació visual per l’impacte dels grafits”. Durant aquests més de 20 anys, IPL ha sabut adaptar-se a les necessitats d’un mercat en constant moviment, orientant-se de manera constant a donar les millors solucions a una cartera de clients fidels, que ens ha ajudat a créixer a base de reptes. Això ens ha obligat a millorar i a diversificar, a innovar i a invertir en talent i tecnologia. Ens ha obligat a pensar en clau mediambiental i en com crear consciència social. IPL escriu el seu futur dia a dia. Volem que IPL sempre vagi un pas per davant. Així doncs, el que avui es presenta en aquest dossier corporatiu, començarà a formar part del passat. Vam ésser pioners, som líders i volem ser més. Molt més.

El impulso de un pequeño grupo de jóvenes entusiastas, con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, nos permitió conseguir contratos importantes en el sector ferroviario y en algunos ayuntamientos sensibilizados con la problemática de lo que hoy se denomina “contaminación visual por impacto del grafiti”. En estos más de 20 años, IPL ha sabido adaptarse a las necesidades de un mercado en constante movimiento, orientada de manera constante a dar las mejores soluciones a una fiel cartera de clientes, que nos han ayudado a crecer a base de retos. Ello nos ha obligado a mejorar y a diversificar, a innovar y a invertir en talento y tecnología. Nos ha obligado a pensar en clave medioambiental y en cómo crear conciencia social. IPL escribe su futuro día tras día. Queremos que IPL siempre vaya un paso por delante. Así que, lo que hoy se presenta en este dosier corporativo, empezará a formar parte del pasado. Fuimos pioneros, somos líderes y queremos ser más. Mucho más.

Ismael Doménech Fundador de IPL


VISIÓ · MISSIÓ · VALORS VISIÓN · MISIÓN · VALORES

“Sempre un pas per davant”

“Siempre un paso por delante”


VISIÓ | VISIÓN Consolidar el reconeixement del que és una nova professió especialitzada, amb un alt grau de tecnificació.

Consolidar el reconocimiento de una nueva profesión especializada, con un alto grado de tecnificación.

Esdevenir l’empresa de referència i el model a seguir en la consultoria, la gestió del manteniment i l’aplicació de tractaments per a la conservació del patrimoni urbà.

Ser la empresa de referencia y modelo a seguir en la consultoría, la gestión del mantenimiento y la aplicación de tratamientos para la conservación del patrimonio urbano.

Crear consciència social respecte a l’existència d’una solució global al problema de la contaminació visual per l’impacte dels grafits, com a model per a generacions futures. Preservar l’entorn urbà, hàbitat de l’ésser humà, com a espai de convivència, lliure de tot tipus de contaminació.

Crear conciencia social respecto a la existencia de una solución global al problema de la contaminación visual por impacto del grafiti, como modelo para futuras generaciones. Preservar el entorno urbano, hábitat del ser humano, como espacio de convivencia, libre de todo tipo de contaminación.

MISSIÓ | MISIÓN Ésser experts en tenir cura del manteniment de la imatge urbana.

Ser expertos en el cuidado y mantenimiento de la imagen urbana.

Proporcionar solucions globals i a mida, a la problemàtica del grafit il•legal per a qualsevol entitat pública o privada de qualsevol dimensió.

Proporcionar soluciones globales y a medida, a la problemática del grafiti ilegal para entes públicos y privados de cualquier dimensión.

Posar a l’abast del mercat la base de coneixement tècnic d’avantguarda desenvolupada durant més de 20 anys de constant innovació, oferint serveis de consultoria independent per a la conservació del patrimoni urbà.

Poner a disposición del mercado la base de conocimiento técnico de vanguardia desarrollada en más de 20 años de constante innovación, ofreciendo servicios de consultoría independiente para la conservación del patrimonio urbano.


VALORS | VALORES Orientació al client Totes les accions que IPL emprèn tenen com a finalitat donar la millor solució a les necessitats dels clients i anticipar-se a les què es puguin tenir en el futur. Excel•lència Només hi ha una forma de fer les coses i s’ha de cercar sempre el millor camí per a ferles.

Medi Ambient La màxima aposta d’IPL és el respecte al medi ambient en totes les seves activitats. L’ésser humà ha posat en veritable perill l’equilibri de l’ecosistema i en molts casos no hi ha marxa enrere. El “nou medi ambient” ha de reconèixer les ciutats com a part important donat que és l’hàbitat de l’ésser humà. En el marc de l’activitat que IPL desenvolupa, ofereix serveis respectuosos amb el medi ambient que permetin, a les ciutats, mantenir la necessària harmonia mediambiental.

Ètica, Legislació i Normatives El control objectiu del comportament ètic el marquen les lleis que regulen les diferents activitats. IPL sempre estarà per davant en el compliment i aplicació d’aquestes normes.

Qualitat IPL segueix una política de qualitat certificada sota la norma ISO 9001:2008, que garanteixi una forma d’actuació sota paràmetres reconeguts internacionalment.

Innovació IPL opta per la via de la innovació per al seu creixement i millora. És l’estímul necessari per liderar el seu sector d’activitat, amb solucions noves i millors.

Seguretat Dins de l’activitat d’IPL, és primordial treballar amb seguretat, tant per la integritat dels propis treballadors, com envers l’entorn on es realitza la mateixa.


Departament Administratiu IPL, 2011 | Departamento Administrativo IPL, 2011

Orientación al cliente Todas las acciones que IPL emprende tienen como finalidad dar la mejor solución a las necesidades de los clientes y anticiparse a las que puedan tener en el futuro. Excelencia Sólo existe una forma de hacer las cosas y hay que buscar siempre el mejor camino para hacerlas. Ética, Legislación y Normativas El control objetivo del comportamiento ético lo marcan las leyes que regulan las diferentes actividades. IPL siempre estará por delante en el cumplimiento y aplicación de esas normas. Innovación IPL opta por la vía de la innovación para su crecimiento y mejora. Es el estímulo necesario para liderar su sector de actividad, con soluciones nuevas y mejores.

Medio Ambiente La máxima apuesta de IPL es el respeto al medio ambiente en todas sus actividades. El ser humano ha puesto seriamente en peligro el equilibrio del ecosistema y en muchos casos ya no hay vuelta atrás. El “nuevo medio ambiente” debe reconocer a las ciudades como parte importante puesto que es el hábitat del ser humano. En el marco de la actividad que IPL desarrolla, ofrece servicios respetuosos con el medio ambiente que permitan a las ciudades mantener la necesaria armonía medioambiental. Calidad IPL sigue una política de calidad certificada bajo la norma ISO 9001:2008, que garantice una forma de actuar bajo parámetros reconocidos internacionalmente. Seguridad Dentro de la actividad de IPL es primordial un desempeño con seguridad, tanto para la integridad de los trabajadores, como hacia el entorno donde se realiza la misma.


“IPL, una empresa de llarg recorregut”

“IPL, una empresa de largo recorrido” 20 ANYS | 20 AÑOS

1997-2003 1989-1996

1989-1996 Pioners en l’eliminació de grafits Pioneros en la eliminación de grafitis

Solucions puntuals al problema dels grafits, especialment en el sector ferroviari. Importació de models organitzatius i productes per a la neteja i protecció de superfícies des d’Holanda, Suècia i Alemanya. Neix una nova professió especialitzada.

Soluciones puntuales al problema del grafiti, especialmente en el sector ferroviario. Importación de modelos organizativos y productos para la limpieza y protección de superficies desde Holanda, Suecia y Alemania. Nace una nueva profesión especializada.

1997-2003 De l’eliminació de grafits al manteniment de la imatge urbana De la eliminación de grafitis al mantenimiento de la imagen urbana Manteniment com a estratègia de minimització de l’impacte dels grafits. Apareixen nous sistemes de grafits més agressius, que tornen ineficaços els primers sistemes de protecció. Primers acords com a aplicadors homologats, amb fabricants internacionals de nous productes per a l’eliminació i la protecció antigrafits. IPL consolida la seva posició de lideratge en el sector ferroviari. Mantenimiento como estrategia de minimización del impacto del grafiti. Aparecen nuevos sistemas de grafiti más agresivos, que hacen ineficaces los primeros sistemas de protección. Primeros acuerdos como aplicadores homologados, con fabricantes internacionales de nuevos productos para la eliminación y la protección antigrafiti. IPL consolida su posición de liderazgo en el sector ferroviario.


2010-…

2004-2009

2004-2009 Coneixement i experiència al servei d’espais urbans de qualitat/ Conocimiento y experiencia al servicio de espacios urbanos de calidad Estratègia de manteniment sota una visió global del problema, i tolerància zero als grafits. Creació d’un departament d’R+D+i, per a avaluar sistemes d’eliminació i proteccions antigrafits en col•laboració amb els fabricants. Aliances estratègiques amb fabricants de productes i sistemes antigrafits. És l’era del “Heat Less Glass”, cristall líquid que endureix sense calor. Desenvolupament del sistema Graffitest® que permet gestionar dades, analitzar i plantejar estratègies de manteniment, enllaçant amb sistemes SAP/ERP. Estrategia de mantenimiento bajo una visión global del problema, y tolerancia cero al grafiti. Creación de un departamento de I+D+i para evaluar sistemas de eliminación y protecciones antigrafiti en colaboración con los fabricantes. Alianzas estratégicas con fabricantes de productos y sistemas antigrafiti. Es la era del “Heat Less Glass”, cristal líquido que endurece sin calor. Desarrollo del sistema Graffitest® que permite gestionar datos, analizar y plantear estrategias de mantenimiento, enlazable con sistemas SAP/ERP.

2010-… Consciència social i ambiental per la ciutat sostenible del futur Conciencia social y ambiental para la ciudad sostenible del futuro Canvi de paradigma cap al Manteniment Preventiu Total, el respecte al medi ambient, i el compliment de normatives en totes les àrees. Nous procediments per la recuperació de vidres i acers afectats per l’acció del grafit vandàlic. La certificació ISO 9001:2008 marca una nova forma de gestió de la qualitat, per a la màxima satisfacció dels clients. Lideratge en innovació en nous camps tecnològics estratègics, en la utilització de productes ecològics, sistemes nanotecnològics de protecció superficial, i sistemes d’organització mitjançant aplicacions SIG. S’assenten les bases per tal d’acostar la societat a la problemàtica de la contaminació visual per l’impacte dels grafits, els seus costos i el valor de la prevenció, per col•laborar en el futur sostenible de les ciutats. Cambio de paradigma hacia el Mantenimiento Preventivo Total, el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de normativas en todas las áreas. Nuevos procedimientos para recuperar vidrios y aceros afectados por la acción del grafiti vandálico. La certificación ISO 9001:2008 marca una nueva forma de gestión de la calidad, para la máxima satisfacción de los clientes. Liderazgo en innovación en nuevos campos tecnológicos estratégicos, con el uso de productos ecológicos, sistemas nanotecnológicos de protección superficial, y sistemas de organización mediante aplicaciones SIG. Se sientan las bases para acercar a la sociedad a la problemática de la contaminación visual por impacto del grafiti, sus costes y el valor de la prevención, para colaborar en el futuro sostenible de las ciudades.


03

· PERFIL CORPORATIU | PERFIL CORPORATIVO·

L’experiència i trajectòria d’IPL han consolidat un model de negoci enfocat a proveir solucions globals a diferents problemàtiques relacionades amb la conservació del patrimoni urbà, per a institucions públiques i empreses privades de qualsevol dimensió. Aquestes solucions abasten tots els àmbits, des del moment de la planificació de noves infraestructures, fins al seu manteniment i conservació.

La experiencia y trayectoria de IPL han consolidado un modelo de negocio enfocado a proveer soluciones globales a diferentes problemáticas relacionadas con la conservación del patrimonio urbano, para instituciones públicas y empresas privadas de cualquier dimensión. Estas soluciones abarcan todos los ámbitos, desde el momento de la planificación de nuevas infraestructuras, hasta su mantenimiento y conservación.

Una petita mostra de clients que confien en IPL | Una pequeña muestra de clientes que confían en IPL


Àmbits d’actuació on IPL compta amb experiència i reconeixement |Ámbitos de actuación donde IPL cuenta con experiencia y reconocimiento

Infraestructures Ferroviàries i de transport

Parc mòbil Ferroviari i de transport públic

Infraestructures viàries, túnels i obra civil

Equipaments públics i espais urbans

Infraestructuras Ferroviarias y de transporte

Parque móvil ferroviario y de transporte público

Infraestructuras viarias, túneles y obra civil

Equipamientos públicos y espacios urbanos

Sector hoteleria

Edificis comercials i residencials

Patrimoni històric i cultural

Sector industrial

Sector hotelero

Edificios comerciales y residenciales

Patrimonio histórico y cultural

Sector industrial


Una professió única al servei del medi ambient urbà.

Una profesión única al servicio del medio ambiente urbano.

No vigileu l’impacte dels grafits a la vostra ciutat; IPL vigila per vostè. No necessiteu investigar perquè IPL ja ho fa. No gestioneu l’operativa; IPL la gestiona de manera eficient.

No vigile el impacto del grafiti en su ciudad; IPL vigila por usted. No necesita investigar porque IPL ya lo hace. No gestione la operativa; IPL la gestiona de forma eficiente.


Garantia total.

+ APLICADOR | APLICADOR IPL garanteix l’aplicació de tots els productes que formen part del seu catàleg de solucions, gràcies a un acurat procés d’homologació que no deixa res a l’atzar. IPL garantiza la aplicación de todos los productos que forman parte de su catálogo de soluciones, tras un exhaustivo proceso de homologación que no deja nada al azar.

+

FABRICANT | FABRICANTE La relació directa entre IPL i els fabricants dels productes que recomana, aplica i manté, permet oferir un excel•lent nivell de servei tècnic i garantia compartida als seus clients. La relación directa entre IPL y los fabricantes de los productos que recomienda, aplica y mantiene, permite ofrecer un excelente nivel de servicio técnico y garantía compartida a sus clientes.

+ MANTENIMENT | MANTENIMIENTO Establir un contracte de manteniment és la millor garantia per ella mateixa, que pot obtenir un client d’IPL. D’aquesta forma aconsegueix una total implicació en el bon estat del seu patrimoni. Establecer un contrato de mantenimiento es la mejor garantía por sí misma, que puede obtener un cliente de IPL. De esta forma consigue una total implicación en el buen estado de su patrimonio.


“3 àrees ben definides”

“3 áreas bien definidas”

SERVEI TOTAL | SERVICIO TOTAL


Consultoria de Conservació del Patrimoni Urbà.

Consultoría de Conservación del Patrimonio Urbano

La Consultoria de Conservació del Patrimoni Urbà d’IPL és el pilar fonamental de coneixement posat a disposició del mercat, per oferir i prescriure solucions eficients i independents, en sistemes per al manteniment del patrimoni urbà.

La Consultoría de Conservación del Patrimonio Urbano de IPL es el pilar fundamental de conocimiento puesto a disposición del mercado, para ofrecer y prescribir soluciones eficientes e independientes, en sistemas para el mantenimiento del patrimonio urbano.

Aplicacions Tècniques i Obres.

Aplicaciones Técnicas y Obras

L’àrea operativa d’Aplicacions Tècniques i Obres d’IPL, porta a la pràctica de forma professional l’aplicació de revestiments i proteccions superficials, la recuperació de superfícies afectades per vandalisme o el deteriorament natural, així com la rehabilitació estètica d’edificis.

El área operativa de Aplicaciones Técnicas y Obras de IPL, lleva a la práctica de forma profesional la aplicación de revestimientos y protecciones superficiales, la recuperación de superficies afectadas por vandalismo o el deterioro natural, así como la rehabilitación estética de edificios.

Manteniment de la Imatge Urbana.

Mantenimiento de la Imagen Urbana

El Manteniment de la Imatge Urbana es basa en una estructura multidisciplinària, recolzada per un sistema organitzatiu desenvolupat per IPL, que desenvolupa plans complexes de manteniment de tot tipus d’infraestructures i espais urbans, especialment els que es veuen afectats per contaminació visual per l’impacte dels grafits.

El Mantenimiento de la Imagen Urbana se basa en una estructura multidisciplinar, apoyada por un sistema organizativo desarrollado por IPL, que desarrolla planes complejos de mantenimiento de todo tipo de infraestructuras y espacios urbanos, especialmente los afectados de contaminación visual por impacto del grafiti.


05

Àrea de Consultoria

Área de Consultoría Consultoria de Conservació del Patrimoni Urbà El procés de gestació de tota nova professió comporta una important labor de desenvolupament. Quan aquesta tasca es converteix en una constant al llarg del temps, s’acumula una àmplia base de coneixement. En els darrers anys, IPL ha apostat decididament per capitalitzar el seu actiu de coneixement, universalitzant un servei d’alt valor afegit que històricament els seus clients en gaudeixen com a plus al servei que reben. Tota l’evolució d’IPL i el seu projecte d’empresa cap al futur, s’ha canalitzat a través d’un concepte innovador que és la Consultoria de Conservació del Patrimoni Urbà. Aquest tipus de consultoria presenta, de manera independent, propostes en base a solucions testades, per a l’optimització de la imatge dels espais urbans, afectats per qualsevol tipus d’agressió vandàlica o pel propi deteriorament natural. Un equip format per enginyers, químics i experts tant en imatge urbana, com en tractament de superfícies, formen la punta de llança d’una organització capdavantera en els seus plantejaments i amb un bagatge històric que recolza la seva solvència i professionalitat.

“La consultoria basa el seu valor tant en el coneixement en profunditat de les seves àrees d’especialització, com en la independència de les seves opinions i valoracions”


“La consultoría basa su valor tanto en el conocimiento en profundidad de sus áreas de especialización, como en la independencia de sus opiniones y valoraciones”

Consultoría de Conservación del Patrimonio Urbano

El proceso de gestación de toda nueva profesión lleva consigo una importante labor de desarrollo. Cuando esta tarea se convierte en una constante a lo largo del tiempo, se acumula una amplia base de conocimiento. En los últimos años, IPL ha apostado decididamente por capitalizar su activo de conocimiento, universalizando un servicio de alto valor añadido que históricamente sus clientes disfrutan como un plus al servicio que reciben. Toda la evolución de IPL y su proyecto de empresa hacia el futuro, se ha canalizado a través de un concepto innovador que es la Consultoría de Conservación del Patrimonio Urbano. Este tipo de consultoría presenta, de forma independiente, propuestas en base a soluciones testadas, para la optimización de la imagen de los espacios urbanos, afectados por cualquier tipo de agresión vandálica o por el propio deterioro natural. Un equipo formado por ingenieros, químicos, y expertos tanto en imagen urbana, como en tratamiento de superficies, forman la punta de lanza de una organización puntera en sus planteamientos y con un bagaje histórico que respalda su solvencia y profesionalidad.

F Linia 1 Metro de Barcelona Estació Navas, 2011 Servei de manteniment integral Estación Navas, 2011 Servicio de mantenimiento integral


Serveis en l’àrea de Consultoria de Conservació del Patrimoni urbà Assistència tècnica en la redacció de projectes d’infraestructures i en concursos públics de serveis de manteniment de la imatge urbana

Project Management, supervisió i direcció d’obra

L’experiència i el coneixement tècnic acumulats en més de 20 anys de labor conjunta amb Administracions Públiques i Estudis d’Arquitectura i Enginyeria, capaciten la divisió de Consultoria per a l’assessorament tècnic en la preparació de documentació, que garanteixi aconseguir els objectius tècnics i funcionals.

Qualsevol projecte de construcció o rehabilitació d’infraestructures necessita d’una direcció tècnica que verifiqui durant tot el procés la seva correcta execució. En les àrees que IPL compta amb competències i un alt grau d’especialització, el seu concurs representa un plus de compromís amb la qualitat final del projecte.

Asistencia técnica en la redacción de proyectos de infraestructuras y en concursos públicos de servicios de mantenimiento de la imagen urbana

Project Management, supervisión y dirección de obra

La experiencia y el conocimiento técnico acumulados en más de 20 años de labor conjunta con Administraciones Públicas y Estudios de Arquitectura e Ingeniería, capacitan a la división de Consultoría para el asesoramiento técnico en la preparación de documentación, que garantice la consecución de los objetivos técnicos y funcionales.

Todo proyecto de construcción o rehabilitación de infraestructuras necesita de una dirección técnica que verifique durante todo el proceso su correcta ejecución. En las áreas en que IPL cuenta con competencias y un alto grado de especialización, su concurso representa un plus de compromiso con la calidad final del proyecto.

www.ipl.es


Servicios del área de Consultoría Auditories i estudis d’impacte de la contaminació visual en el paisatge urbà

Desenvolupament i implantació de plans estratègics de manteniment

La realització d’auditories d’impacte de la contaminació visual, és el pas previ per a plantejar accions correctives. Les eines emprades són els estudis de camp i el seu posterior procés i anàlisi de dades.

IPL compta amb la rigorosa capacitat de confeccionar i implantar plans de manteniment del patrimoni urbà en totes les seves fases. Gràcies al desenvolupament de models estratègics eficients i sota criteris de respecte mediambiental, s’integren les múltiples disciplines i es coordinen els diferents actors que intervenen en tot el procés.

Auditorías y estudios de impacto de la contaminación visual en el paisaje urbano

Desarrollo e implantación de planes estratégicos de mantenimiento

La realización de auditorías de impacto de la contaminación visual es el paso previo para plantear acciones correctoras. Las herramientas que se utilizan son estudios de campo y su posterior proceso y análisis de datos.

IPL cuenta con la rigurosa capacidad de confeccionar e implantar planes de mantenimiento del patrimonio urbano en todas sus fases. Gracias al desarrollo de modelos estratégicos eficientes y bajo criterios de respeto ambiental, se integran las múltiples disciplinas y coordinan a los diferentes actores que intervienen en todo el proceso.


05 Vigilància tecnològica i homologació de sistemes, processos i productes

Prescripció de sistemes antigrafits i tractaments superficials nanotecnològics

El coneixement tècnic s’enriqueix de manera constant dedicant recursos humans i materials a la vigilància tecnològica a nivell mundial. D’aquesta forma, s’acumula i analitza tot l’estat de la tècnica, per tal d’homologar els sistemes, processos i productes més adequats, o es treballa en el seu desenvolupament en cas de no existir.

Fruit del procés de vigilància tecnològica i conseqüència de la seva experiència en aplicació i manteniment, IPL treballa de forma intensiva en la classificació de sistemes d’alta resistència química i tractaments superficials antigrafits. Els nous desenvolupaments a base de nanomolècules, els confereixen noves propietats i usos alternatius.

Vigilancia tecnológica y homologación de sistemas, procesos y productos

Prescripción de sistemas antigrafiti y tratamientos superficiales nanotecnológicos

El conocimiento técnico se enriquece de manera constante dedicando recursos humanos y materiales a la vigilancia tecnológica a nivel mundial. De esta forma, se acumula y analiza todo el estado de la técnica, para homologar los sistemas, procesos y productos más adecuados, o se trabaja en su desarrollo si alguno no existiera.

Fruto del proceso de vigilancia tecnológica y consecuencia de su experiencia en aplicación y mantenimiento, IPL trabaja de forma intensiva en la clasificación de sistemas de alta resistencia química y tratamientos superficiales antigrafiti. Los nuevos desarrollos en base a nanomoléculas, les confieren nuevas propiedades y usos alternativos.

www.ipl.es


Gestió del ROI, optimització de recursos i sistemes

Plans de consciència social i RSC

Les entitats gestores de projectes i infraestructures necessiten avaluar la rendibilitat de les seves inversions. Per això IPL desenvolupa eines per la mesura de la rendibilitat dels plans de manteniment, i proposa correccions per optimitzar l’ús de recursos mitjançant models eficients de gestió.

La solució a la contaminació visual per l’impacte dels grafits, i els seus efectes en la destrucció i degradació del patrimoni urbà, és objecte de nous plans de conscienciació social que es poden enfocar com a polítiques de RSC, per a empreses que sentin el mateix compromís moral que IPL, en la seva aposta per retornar a l’entorn urbà tot el seu esplendor i qualitat.

Gestión del ROI, optimización de recursos y sistemas

Planes de concienciación social y de RSC

Los entes gestores de proyectos e infraestructuras deben evaluar la rentabilidad de sus inversiones. Para ello IPL desarrolla herramientas para la medición de la rentabilidad de los planes de mantenimiento, y propone correcciones para optimizar el uso de recursos mediante modelos eficientes de gestión.

La solución a la contaminación visual por el impacto del grafiti, y sus efectos en la destrucción y degradación del patrimonio urbano, es objeto de novedosos planes de concienciación social que pueden enfocarse como políticas de RSC, para empresas que sientan el mismo compromiso moral que IPL, en su apuesta por devolver al entorno urbano todo su esplendor y calidad.


06

Àrea d’aplicació

Área de Aplicación

Aplicacions Tècniques i Obres Aquesta divisió operativa d’IPL compta amb un equip multidisciplinari i en constant formació, que dóna cobertura a tota l’oferta de serveis especialitzats d’eliminació de grafits, la recuperació de superfícies malmeses per qualsevol agent natural o artificial, l’aplicació de revestiments i proteccions superficials amb alta resistència química, així com la realització de neteges tècniques. Els productes i processos que s’utilitzen, compleixen amb les diferents normatives de seguretat laboral i mediambiental vigents. En quant a les aplicacions, tenen propietats tècniques de tipus antigrafits, antibacterià o fotocatalític entre altres, i requereixen d’aplicadors homologats pels fabricants, per aconseguir una òptima qualitat d’acabats i funcionalitats. IPL compta amb un important nombre d’homologacions que li permeten cobrir tots els àmbits d’aplicació del mercat. Addicionalment, l’equip d’aquesta àrea s’ha especialitzat en la rehabilitació estètica d’edificacions emblemàtiques. Aquestes requereixen d’una especial cura en l’execució dels treballs, així com de l’aplicació de nous mètodes i materials que ajudin a allargar la seva vida útil i a mantenir el màxim esplendor d’autèntiques icones de l’arquitectura i l’enginyeria.

Aplicaciones Técnicas y Obras Esta división operativa de IPL cuenta con un equipo multidisciplinar y en constante formación, que cubre toda la oferta de servicios especializados de eliminación de grafitis, la recuperación de superficies deterioradas por cualquier agente natural o artificial, la aplicación de revestimientos y protecciones superficiales con alta resistencia química, así como la realización de limpiezas técnicas. Los productos y procesos que se utilizan, cumplen con las diferentes normativas de seguridad laboral y medioambiental vigentes. En cuanto a las aplicaciones, éstas tienen propiedades técnicas de tipo antigrafiti, antibacteriano o fotocatalítico entre otros, y requieren de aplicadores homologados por los fabricantes, para conseguir una óptima calidad en acabados y funcionalidades. IPL cuenta con un importante número de homologaciones que le permiten cubrir todos los ámbitos de aplicación del mercado. Adicionalmente, el equipo de esta área se ha especializado en la rehabilitación estética de edificaciones emblemáticas. Estas requieren de un esmero especial en la ejecución de los trabajos, así como de la aplicación de nuevos métodos y materiales que ayuden a prolongar su vida útil y a mantener el máximo esplendor de auténticos iconos de la arquitectura y la ingeniería.


+ + +

“La garantia de l’aplicació de productes amb propietats tècniques es basa en l’homologació i la formació, juntament amb la implicació dels fabricants” “La garantía de la aplicación de productos con propiedades técnicas se basa en la homologación y la formación, junto con la implicación de los fabricantes”

F Telefèric de Montjuic Barcelona, 2011 Restauració i protecció superficial Teleferico de Montjuic Barcelona, 2011 Restauración y protección superficial


Serveis en l’àrea d’aplicació | Servicios del área de aplicación Eliminació de grafits i recuperació de superfícies afectades per vandalisme i deteriorament natural

Aplicació de tractaments antigrafits i proteccions superficials multifuncionals d’alt rendiment

L’experiència de més de 20 anys en l’eliminació de grafits sobre diferents superfícies respectant la qualitat original del suport, ha permès a IPL treballar en la recuperació de múltiples superfícies deteriorades per agents naturals, amb resultats de molt alta qualitat.

Determinats tipus de recobriments sobre diferents superfícies constructives, permeten evitar danys per actes vandàlics pels grafits o pel deteriorament natural. IPL està especialitzada en l’aplicació d’aquests tractaments, segons el tipus de superfície, el grau d’afectació i les propietats addicionals que la superfície requereixi.

Eliminación de grafitis y recuperación de superficies afectadas por vandalismo y deterioro natural

Aplicación de tratamientos antigrafiti y protecciones superficiales multifuncionales de alto rendimiento

La experiencia de más de 20 años en la eliminación de grafitis sobre diferentes superficies respetando la calidad original del soporte, ha permitido a IPL trabajar en la recuperación de múltiples superficies deterioradas por agentes naturales, con resultados de muy alta calidad.

Determinados tipos de recubrimientos sobre distintas superficies constructivas, permiten evitarles daños por actos vandálicos por el grafiti o el deterioro natural. IPL está especializada en la aplicación de estos tratamientos, según el tipo de superficie, el grado de afectación y las propiedades adicionales que la superficie requiera.

www.ipl.es


Polit i laminat de vidres

Laminat de trens i parc mòbil ferroviari

Les tendències actuals del grafit vandàlic han trobat en els vidres i el seu ratllat mecànic o àcid un nou àmbit d’actuació. Per això IPL aplica el laminat preventiu o la recuperació de vidres per polit i el seu posterior laminat.

Com a part dels nous serveis que IPL ofereix per al sector ferroviari, es troba el laminat interior i exterior de trens. Una àmplia gamma d’aplicacions multiús per a la recuperació i protecció antivandàlica del parc mòbil ferroviari, aptes tant per a trens en superfície com per a metro subterrani.

Pulido y laminado de vidrios

Laminado de trenes y parque móvil ferroviario

Las tendencias actuales del grafiti vandálico han encontrado en los vidrios y su rayado mecánico o ácido un nuevo ámbito de actuación. Por ello IPL aplica el laminado preventivo o la recuperación de vidrios por pulido y su posterior laminado.

Como parte de los nuevos servicios que IPL presta al sector ferroviario, se encuentra el laminado interior y exterior de trenes. Una amplia gama de aplicaciones multiusos para la recuperación y protección antivandálica del parque móvil ferroviario, aptas tanto para trenes en superficie como para metro subterráneo.


06 Recuperació i protecció d’acer inoxidable i acer corten

Rehabilitació estètica d’edificis i construccions singulars

Una altra de les noves tendències entre els grafiters és el ratllat de superfícies d’acer inoxidable, així com d’acer corten, materials molt utilitzats en les actuals infraestructures urbanes. IPL ha desenvolupat procediments per a la recuperació i protecció d’aquest tipus de superfícies.

IPL s’ha especialitzat en la rehabilitació de tipus estètic d’un determinat tipus d’edificacions que, per la seva antiguitat o singularitat, requereixen d’un manteniment superficial continuat. Les tècniques i els materials utilitzats són compatibles amb el substrat original.

Recuperación y protección de acero inoxidable y acero corten

Rehabilitación estética de edificios y construcciones singulares

Otra de las nuevas tendencias del grafiti es el rayado de superficies de acero inoxidable, así como de acero corten, materiales muy utilizados en las actuales infraestructuras urbanas. IPL ha desarrollado procedimientos para la recuperación y protección de este tipo de superficies.

IPL se ha especializado en la rehabilitación de tipo estético de un determinado tipo de edificaciones que, por su antigüedad o singularidad, requieren de un mantenimiento superficial continuado. Las técnicas y materiales utilizados son compatibles con el sustrato original.

www.ipl.es


Aplicació de pintures per sistema tintomètric mòbil

Neteges tècniques i de final d’obra

Una millora diferencial d’IPL en el seu sector és l’adopció d’un sistema mòbil tintomètric de pintura. D’aquesta forma es garanteix la qualitat de l’acabat de superfícies pintades, evitant fer pegats, al produir la quantitat justa de pintura i en el color exacte de la superfície.

Cada tipus de superfície i afectació requereixen de tècniques i productes adequats per a la seva correcta neteja. IPL aporta tota la seva experiència en aquest àmbit, per a evitar el deteriorament de superfícies per una neteja executada incorrectament.

Aplicación de pinturas por sistema tintométrico móvil

Limpiezas técnicas y de fin de obra

Una mejora diferencial de IPL en su sector es la adopción de un sistema móvil tintométrico de pintura. Así se garantiza la calidad del acabado de superficies pintadas, evitando el parcheado, al producir in situ la cantidad justa de pintura y en el color exacto de la superficie.

Cada tipo de superficie y afectación requieren de técnicas y productos adecuados para su correcta limpieza. IPL aporta toda su experiencia en este ámbito, para evitar el deterioro de superficies por una limpieza mal ejecutada.


07

Àrea de Manteniment

Área de Mantenimiento

Manteniment de la Imatge Urbana

Mantenimiento de la Imagen Urbana

El concepte Manteniment de la Imatge Urbana ha estat el lema històric a IPL. Una estructura que ha crescut en nombre i capacitació amb el pas del temps, és l’encarregada de dur a terme els conceptes teòrics i d’organització, que permeten portar a la pràctica estratègies per a restituir i mantenir en perfecte estat el patrimoni urbà, davant problemàtiques generalitzades com els grafits, o els processos de degradació derivats de l’exposició continuada a agents químics i ambientals.

El concepto Mantenimiento de la Imagen Urbana ha sido el leitmotiv histórico de IPL. Una estructura que ha crecido en número y capacitación con el paso del tiempo, es la encargada de llevar a la práctica los conceptos teóricos y de organización, que permiten llevar a la práctica estrategias para restituir y mantener en perfecto estado el patrimonio urbano, ante problemáticas generalizadas como el grafiti, o los procesos de degradación derivados de la exposición continuada a agentes químicos y ambientales.

Per a aconseguir l’èxit en aquesta àrea, es necessita d’un equip multidisciplinari, dirigit per tècnics, químics, experts en organització eficient, i en seguretat i prevenció, que traslladin a una operativa complexa els requeriments tècnics i logístics de qualsevol contracte de manteniment de la imatge urbana.

Para conseguir el éxito en esta área, se necesita de un equipo multidisciplinar, dirigido por técnicos químicos, expertos en organización eficiente y en seguridad y prevención, que trasladan a una operativa compleja, los requerimientos técnicos y logísticos de cualquier contrato de mantenimiento de la imagen urbana.

Tot això va unit a la necessària gestió documental, requisit indispensable tant per al pautat de les accions operatives, com per al plantejament d’objectius i indicadors de qualitat del servei.

A todo ello se une la necesaria gestión documental, requisito indispensable tanto para el pautado de las acciones operativas, como para el planteamiento de objetivos e indicadores de calidad del servicio.


“L’ èxit de qualsevol pla de manteniment es basa en un acurat estudi de la situació inicial, i en l’aplicació d’estratègies eficients en la seva execució” “El éxito de cualquier plan de mantenimiento se basa en un adecuado estudio de la situación y en la aplicación de estrategias eficientes en su ejecución”

+ + +

F Estació Diagonal TMB Barcelona, 2011 Programa de manteniment Estación Diagonal TMB Barcelona, 2011 Programa de mantenimiento


Serveis de l’àrea de Manteniment | Servicios del área de Mantenimiento Estudis de camp per al disseny de programes de manteniment

Plans operatius de manteniment correctiu i preventiu

Un equip especialitzat en la identificació dels diferents tipus de degradació del patrimoni urbà, confeccionen estudis ad hoc per a una avaluació d’estat. L’objectiu és constatar i prescriure el programa de manteniment més adequat per aconseguir una solució permanent al problema.

En funció de l’estat inicial de l’espai objecte del programa de manteniment, es planifiquen les accions correctives de posada a zero i preventives necessàries, per al desenvolupament posterior d’una operativa eficient, a mida de la problemàtica que el pla de manteniment hagi de solucionar.

Estudios de campo para el diseño de programas de mantenimiento

Planes operativos de mantenimiento correctivo y preventivo

Un equipo especializado en la identificación de los diferentes tipos de degradación del patrimonio urbano, confeccionan estudios ad hoc para una evaluación de estado. El objetivo es constatar y prescribir el programa de mantenimiento más adecuado para una solución permanente al problema.

En función del estado inicial del espacio objeto del programa de mantenimiento, se planifican las acciones correctivas de puesta a cero y preventivas necesarias, para el desarrollo posterior de una operativa eficiente a medida de la problemática que el plan de mantenimiento deba solucionar.

www.ipl.es


Control i gestió d’espais afectats de contaminació visual per l’impacte dels grafits: MPT

Gestió del Manteniment i Control de Proteccions Superficials Antigrafits

MPT o Manteniment Productiu Total, és un servei clau en mà de llarg recorregut, on la gestió i execució de tot el procés corre a càrrec d’IPL. En casos d’alta incidència de vandalisme gràfic, és la solució que garanteix l’èxit amb un cost econòmic òptim.

La vida útil dels tractaments superficials antigrafits que s’apliquen en el patrimoni urbà, varia en funció de diferents variables, segons tipus de superfície i tractament aplicat. IPL pauta mitjançant el seu sistema de gestió, tant el manteniment, la reposició i l’execució de garanties de tots aquests tractaments.

Control y gestión de espacios afectados de contaminación visual por impacto del grafiti: MPT

Gestión del Mantenimiento y Reposición de Protecciones Superficiales Antigrafiti

MPT o Mantenimiento Productivo Total, es un servicio llave en mano de largo recorrido, donde la gestión y ejecución de todo el proceso corre a cargo de IPL. En casos de alta incidencia de vandalismo por grafiti es la solución que garantiza el éxito con un coste económico óptimo.

La vida útil de los tratamientos superficiales antigrafiti que se aplican en el patrimonio urbano, varía en función de diferentes variables, según tipos de superficie y tratamiento aplicado. IPL pauta mediante su sistema de gestión, tanto el mantenimiento, la reposición y la ejecución de garantías de todos estos tratamientos.


07 Gestió operativa d’equips de treball, procés d’incidències i anàlisi de dades

Capacitació d’equips per al manteniment de la imatge urbana

IPL compta amb una estructura organitzativa i de suport administratiu i informàtic sota la denominació Graffitest®, capaç de realitzar la gestió operativa tant d’equips propis com externs. El recull de dades del seguiment de tasques, permet fer anàlisis periòdics del servei i proposar correccions per a la seva constant optimització.

La formació és indispensable per a què qualsevol equip dedicat al manteniment de la imatge urbana, obtingui resultats d’èxit en la seva tasca. IPL ha dissenyat un programa de formació contínua per la capacitació d’equips, que pot ser contractat per qualsevol empresa o institució per a formar al seu propi personal.

Gestión operativa de equipos de trabajo, proceso de incidencias y análisis de datos

Capacitación de equipos para el mantenimiento de la imagen urbana

IPL cuenta con una estructura organizativa y de soporte administrativo e informático bajo la denominación Graffitest®, capaz de realizar la gestión operativa tanto de equipos propios como externos. El acopio de datos del seguimiento de tareas, permite análisis periódicos del servicio y proponer correcciones para su constante optimización.

La formación es indispensable para que cualquier equipo dedicado al mantenimiento de la imagen urbana, obtenga resultados de éxito en su labor. IPL ha diseñado un programa de formación continua para la capacitación de equipos, que puede ser contratado por cualquier empresa o institución para formar a su propio personal.

www.ipl.es


Lloguer d’equips multidisciplinaris de manteniment

Serveis d’actuació urgent 365/24

Quan la gestió del manteniment es troba en mans d’un ens determinat, és possible contractar un nombre il•limitat d’equips multitasca d’IPL, amb capacitat de realitzar de forma autònoma un programa prefixat, seguint diferents criteris de facturació, a mida de les necessitats del client.

Tots els contractes de manteniment contemplen la disponibilitat d’equips de treball per a serveis d’urgència. Aquests es programen a petició expressa del client, davant contingències especials. L’estructura organitzativa i operativa d’IPL compta amb torns de guàrdia de 24 hores, tots els dies de l’any.

Alquiler de equipos multidisciplinares de mantenimiento

Servicios de actuación urgente 365/24

Cuando la gestión del mantenimiento está en manos de un ente determinado, es posible contratar un número ilimitado de equipos multitarea de IPL, capaces de realizar de forma autónoma un programa prefijado, siguiendo distintos criterios de facturación, a medida de las necesidades del cliente.

Todos los contratos de mantenimiento contemplan la disponibilidad de equipos de trabajo para servicios de urgencia. Éstos se programan a petición expresa del cliente, ante contingencias especiales. La estructura organizativa y operativa de IPL cuenta con turnos de guardia de 24 horas, todos los días del año.


08

“Una organització coordinada al servei del client”

“Una organización coordinada al servicio del cliente”

Equip Humà

Equipo humano

La clau més important per a l’èxit d’una empresa, es troba en les persones que formen part d’aquesta organització. Un equip humà composat per persones motivades pel seu treball, amb formació en les seves respectives àrees d’activitat, amb experiència, voluntat de treball en equip i sobretot amb compromís, tenen el camí obert per a dur a terme tot allò que es proposin.

La clave más importante para el éxito de una empresa está en las personas que forman parte de esa organización. Un equipo humano compuesto por personas motivadas por su trabajo, con formación en sus respectivas áreas de actividad, con experiencia, voluntad de trabajo en equipo y sobre todo con compromiso, tienen el camino abierto para llevar a cabo todo aquello que se propongan.

IPL ha apostat per aquest model organitzatiu, on l’estructura en conjunt es recolza en les diferents àrees funcionals, per a aconseguir els millors resultats de qualitat i servei al client. Un equip multidisciplinari format per més de 50 persones especialistes en les diferents àrees involucrades en cada tipus de servei, garanteixen dia rere dia els millors resultats.

F Esquema gràfic de la logísitica interna d’IPL de cara als nostres clients. Esquema gráfico de la logística interna de IPL respecto a nuestros cliente.

IPL ha apostado por este modelo organizativo, donde la estructura en conjunto se apoya en las diferentes áreas funcionales, para conseguir los mejores resultados de calidad y servicio al cliente. Un equipo multidisciplinar formado por más de 50 personas especialistas en las diferentes áreas involucradas en cada tipo de servicio, garantizan día tras día los mejores resultados.


Àrees funcionals| Áreas funcionales

Administració | Administración

Tècnic | Técnico

R+D+i | I+D+i

administracio@ipl.es

tecnic@ipl.es

idi@ipl.es

Gestió Econòmica i Financera Suport Documental i Arxiu Recursos Humans

Definició Tècnica de Productes i Serveis Redacció de Projectes Control de Qualitat

Vigilància Tecnològica Projectes d’Innovació Proves i Homologacions

Gestión Económico-Financiera Soporte Documental y Archivo Recursos Humanos

Definición Técnica de Productos y Servicios Redacción de Proyectos Control de Calidad

Vigilancia Tecnológica Proyectos de Innovación Pruebas y Homologaciones


08 Producció | Producción

Comercial | Comercial

Màrqueting i Comunicació Marketing y Comunicación

produccion@ipl.es

comercial@ipl.es

marketing@ipl.es

Programació i Coordinació Operativa Gestió Documental Graffitest® Compres i Magatzem

Prospecció de Mercats i Sectors Atenció al Client Venda de Serveis i Servei Postvenda

Gestió de la Imatge Externa Disseny d’Eines Comercials Relació amb els Mitjans i Gestió 2.0

Programación y Coordinación Operativa Gestión Documental Graffitest® Compras y Almacén

Prospección de Mercados y Sectores Atención al Cliente Venta de Servicios y Servicio Posventa

Gestión de la Imagen Externa Diseño de Herramientas Comerciales Relaciones con los Medios y Gestión 2.0


F Linia 1 Metro de Barcelona Estaci贸 Navas, 2011 Programa de manteniment Estaci贸n Navas, 2011 Programa de mantenimiento


09

RSC

Responsabilitat social corporativa. Responsabilidad social corporativa

“Compromís” “Compromiso” En els darrers anys, la Responsabilitat Social s’ha assentat en la major part de les empreses com una nova cultura de gestió i relació amb el seu entorn.

En los últimos años, la Responsabilidad Social se ha asentado en la mayor parte de las empresas como una nueva cultura de gestión y de relación con su entorno.

L’objectiu de l’RSC és millorar les relacions de les empreses amb els seus grups d’interès, ja siguin clients, proveïdors, accionistes, empleats, mitjans de comunicació, etc., donant resposta a les seves preocupacions referents a l’ètica i transparència en la gestió de l’empresa, així com a les polítiques socials i mediambientals que l’empresa emprengui.

El objetivo de la RSC es mejorar las relaciones de las empresas con sus grupos de interés, ya sean clientes, proveedores, accionistas, empleados, medios de comunicación, etc., dando respuesta a sus preocupaciones referentes a la ética y transparencia en la gestión de la empresa, así como a las políticas sociales y medioambientales que la empresa emprenda.

Consciència Social: desenvolupant activitats d’RSC per a tercers

Conciencia Social: desarrollando actividades de RSC para terceros

IPL ha volgut avançar un pas més, no només portant a terme la seva política de Responsabilitat Social, com a forma de compromís propi, sinó ajudant als seus clients i a qualsevol grup d’interès sensibilitzat per la problemàtica de la contaminació visual d’espais urbans afectats per grafits, en la implantació de programes d’educació i conscienciació, com a part de la seva política d’RSC.

IPL ha querido avanzar un paso más, no sólo llevando a término su política de Responsabilidad Social, como forma de compromiso propio, sino ayudando a sus clientes y a cualquier grupo de interés sensibilizado por la problemática de la contaminación visual de espacios urbanos afectados por el grafiti, en la implantación de programas de educación y concienciación, como parte de su política de RSC.


RSC segons IPL | RSC según IPL L’activitat d’IPL aglutina una sèrie d’oficis, que de forma molt tecnificada i especialitzada, condicionen la forma en què l’empresa interactua amb el seu entorn. IPL ha apostat per millorar en la seva pròpia activitat, en base a 4 eixos fonamentals: sensibilitat mediambiental, seguretat laboral, ús de productes químics i racionalització en l’ús de l’aigua.

Sensibilitat Mediambiental

Sensibilitat Laboral

En els darrers 100 anys, l’ésser humà ha estat capaç de destruir grans extensions naturals sota l’ensenya del progrés. La urbanització massiva, juntament amb la industrialització han transformat el món per sempre.

L’activitat desenvolupada per empreses com IPL, ha tingut històricament un component de risc per a la seguretat i salut dels seus treballadors. La preocupació per aconseguir unes condicions de seguretat òptimes, així com la protecció de la salut de tots els treballadors, han fet a IPL adaptar les seves metodologies a aquests requisits.

L’experiència d’IPL en la conservació del patrimoni urbà, li ha fet crear consciència de què el model de ciutats ha d’evolucionar cap a la màxima sostenibilitat. Per això, es duen a terme totes les millores possibles en processos i tecnologies que vagin més enllà del simple compliment de les normatives vigents.

La formació i obligació de l’ús dels Elements de Protecció Individual (EPI), la formació com a pilots homologats per a treballar en el sector ferroviari, i l’homologació i formació contínua en l’ús dels diferents productes químics, han donat excel•lents resultats en aquesta matèria.

Sensibilidad Medioambiental

Sensibilidad Laboral

En los últimos 100 años, el ser humano ha sido capaz de destruir grandes extensiones naturales bajo la enseña del progreso. La urbanización masiva, junto a la industrialización han transformado el mundo para siempre.

La actividad desarrollada por empresas como IPL, ha tenido históricamente un componente de riesgo para la seguridad y salud de sus trabajadores. La preocupación por conseguir unas condiciones de seguridad óptimas, así como la protección de la salud de todos los trabajadores, han hecho a IPL adaptar sus metodologías a estos requisitos.

La experiencia de IPL en la conservación del patrimonio urbano, le ha hecho crear conciencia de que el modelo de ciudades debe evolucionar hacia la máxima sostenibilidad. Para ello, se llevan a cabo todas las mejoras posibles en procesos y tecnologías que vayan más allá del simple cumplimiento de las normativas vigentes.

La formación y obligación de uso de los Elementos de Protección Individual (EPI), la formación como pilotos homologados para trabajar en el sector ferroviario, y la homologación y formación continua en el uso de los diferentes productos químicos, han dado excelentes resultados en esta materia.


La actividad de IPL aglutina una serie de oficios, que de forma muy tecnificada y especializada, condicionan la forma en que la empresa interactúa con su entorno. IPL ha apostado por mejorar en su propia actividad, en base a 4 ejes fundamentales: sensibilidad medioambiental, seguridad laboral, uso de productos químicos y racionalización del uso del agua.

Ús de Productes Químics

L’Aigua: molt més que un producte químic

Històricament, a un producte químic se li exigia una alta efectivitat en la seva funció, amb el mínim consum de producte i en el menor temps possible. En aquesta espiral es va basar el negoci de la indústria química durant molts anys.

L’aigua és un bé escàs, que s’ha utilitzat com a agent de neteja en grans quantitats, habitualment mesclat amb productes químics que posteriorment s’aboquen al sistema de clavegueram, amb els coneguts efectes contaminants.

Aquesta tendència s’ha invertit per diferents motius, principalment per la pressió de les lleis de seguretat laboral i les primeres mesures mediambientals.

Des de fa més de 10 anys, IPL treballa en la reducció del consum d’aigua en els seus processos, fent-la servir com a producte d’arrossegament final i no com a producte de neteja. Així mateix, l’ús de productes químics biodegradables, juntament a la utilització d’aigües freàtiques i osmotitzades, redueixen més encara els riscos mediambientals del més important producte químic del planeta Terra.

IPL és sensible a aquesta circumstància i per això posa la seva vigilància tecnològica al servei de la recerca de productes ecològics, biodegradables i no tòxics, que compleixin tant les normatives vigents a nivell mundial, com les que s’estiguin debatent per a la seva introducció futura.

Uso de Productos Químicos

El Agua: mucho más que un producto químico

Históricamente, a un producto químico se le exigía una alta efectividad en su función, con el mínimo consumo de producto y en el menor tiempo posible. En esa espiral se basó el negocio de la industria química durante muchos años.

El agua es un bien escaso, que se ha utilizado como agente de limpieza en grandes cantidades, habitualmente mezclado con productos químicos que posteriormente se vierten al sistema de alcantarillado, con los consabidos efectos contaminantes.

Esta tendencia se ha invertido por diferentes motivos, principalmente por la presión de las leyes de seguridad laboral y las primeras medidas medioambientales.

Desde hace más de 10 años, IPL trabaja en la reducción del consumo de agua en sus procesos, utilizándola como producto de arrastre final y no como producto de limpieza. Asimismo, el uso de productos químicos biodegradables, más la utilización de aguas freáticas y osmotizadas, reducen aún más los riesgos medioambientales del más importante producto químico del planeta Tierra.

IPL es sensible a esta circunstancia y por ello pone su vigilancia tecnológica al servicio de la búsqueda de productos ecológicos, biodegradables y no tóxicos, que cumplan tanto las normativas vigentes a nivel mundial, como las que se estén debatiendo para su introducción futura.


Nou pla d’educació

“Hem d’atacar el problema des de l’arrel: la consciència social. L’educació és la pedra angular en la prevenció del grafit.”

Nuevo plan de educación “Hay que atacar el problema desde la raíz: la conciencia social. La educación es la piedra angular en la prevención del grafiti ilegal y vandálico.”


10 Activitats d’RSC per a tercers | Actividades de RSC para terceros

El grafit és una forma d’expressió artística que en la seva definició implica rebel•lió, llibertat i il•legalitat. Una definició que deriva directament en vandalisme quan es relaciona amb l’impacte que té en el medi urbà.

El grafiti es un modo de expresión artística que en su definición implica rebelión, libertad e ilegalidad. Una definición que deriva directamente en vandalismo cuando se relaciona con el impacto que tiene en el medio urbano.

Es poden dedicar esforç i diners a netejar i condicionar els diferents espais urbans, però és una solució temporal. Hem d’atacar el problema des de l’arrel: la consciència social. L’educació és la pedra angular en la prevenció del grafit.

Se puede dedicar esfuerzo y dinero en limpiar y acondicionar los diferentes espacios urbanos, pero es una solución temporal. Hay que atacar el problema desde la raíz: la conciencia social. La educación es la piedra angular en la prevención del grafiti.

Aquesta és la raó per la qual IPL desenvolupa plans educatius per a les escoles. D’aquesta forma es pretén que, des de l’infància, la població reflexioni sobre l’impacte que suposa el grafit per a la seva comunitat, que tingui la noció de qui és el responsable de la seva neteja i del cost que aquesta suposa, per tal que creixin amb l’idea del respecte i valoració del medi urbà com a espai de convivència.

Esta es la razón por la que IPL desarrolla planes educativos para las escuelas. De este modo se pretende que, desde niños, la población reflexione sobre el impacto que supone el grafiti para su comunidad, que tengan la noción de quién es el responsable de su limpieza y del coste que esta supone, para que crezcan con la idea de respeto y valoración del medio urbano como espacio de convivencia.

Aquests plans educatius no persegueixen la criminalització del grafit. Busquen una nova via de canalització de les inquietuds artístiques dels més joves. Dirigir el seu talent sense que es posi en conflicte amb el medi urbà.

Estos planes educativos no persiguen la criminalización del grafiti. Buscan una nueva vía de canalización de las inquietudes artísticas de los más jóvenes. Dirigir su talento sin que entre en conflicto con el medio urbano.

• Ajudar els estudiants a aprendre sobre la responsabilitat cívica i el seu paper en la

• Ayudar a los estudiantes a aprender sobre la responsabilidad cívica y su papel en la

protecció de la comunitat i el seu entorn.

protección de la comunidad y su entorno.

• Augmentar la comprensió del com les accions dels individus tenen un efecte acumu-

• Aumentar la comprensión de cómo las acciones de los individuos tienen un efecto

latiu sobre la comunitat.

acumulativo sobre la comunidad.

• Reforçar la connexió entre les accions i conseqüències.

• Reforzar la conexión entre las acciones y consecuencias.

• Crear la capacitat de relacionar les pròpies experiències dels estudiants mitjançant

• Crear la capacidad de relacionar las propias experiencias de los estudiantes mediante

l’observació del seu entorn.

la observación de su entorno.


I+D+i 11

R+D+i


· ECO INNOVACIÓ | ECO INNOVACIÓN· TECNOLOGIA I INNOVACIÓ | TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ SOSTENIBLE, I ORIENTADA AL CLIENT

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOSTENIBLE Y ORIENTADA AL CLIENTE

El 2008, IPL es dota d’un departament propi d’R+D+i amb l’objectiu de canalitzar, de manera proactiva, els avenços tècnics de la indústria i de fer-los compatibles amb l’activitat de la pròpia empresa. El procés d’innovació d’IPL comprèn una constant vigilància tecnològica, que permeti oferir nous productes i solucions eficaces, segures i mediambientalment sostenibles.

En 2008, IPL se dota de un departamento propio de I+D+i con el objetivo de canalizar, de manera proactiva, el avance técnico de la industria y de hacerlo compatible con la actividad de la propia empresa. El proceso de innovación de IPL comprende una constante vigilancia tecnológica, que permita ofrecer nuevos productos y soluciones eficaces, seguras y medioambientalmente sostenibles.

Per aconseguir la màxima agilitat i transparència per part de l’indústria, IPL arriba a acords col•laboratius a nivell mundial amb fabricants líders de productes químics i de sectors on hi pugui existir potencial de desenvolupament de solucions innovadores per al Manteniment del Patrimoni Urbà.

Para conseguir la máxima agilidad y transparencia por parte de la industria, IPL alcanza acuerdos colaborativos a nivel mundial con fabricantes líderes de productos químicos y de sectores donde exista potencial de desarrollo de soluciones innovadoras para el Mantenimiento del Patrimonio Urbano.

IPL es posiciona com a aliat estratègic dels seus clients, aportant un valor afegit addicional per a l’optimització i l’ampliació dels serveis que aquests reben.

IPL se posiciona como aliado estratégico de sus clientes, aportándoles mayor valor añadido para la optimización y ampliación de los servicios que éstos reciben.

F Showroom IPL Mostrari de materials Mostrario de materiales


Compromisos i objectius en matèria d’innovació

Compromisos y objetivos en materia de innovación

Vigilància tecnològica permanent Per a ser una empresa capdavantera en innovació dins el seu sector, IPL segueix un pla proactiu de vigilància tecnològica, que permeti conèixer les últimes tendències i invencions.

Vigilancia tecnológica permanente Para ser una empresa puntera en innovación en su sector, IPL sigue un plan proactivo de vigilancia tecnológica, que permita conocer las últimas tendencias e invenciones.

Compliment estricte de normatives Només tenen cabuda en l’activitat d’IPL productes i processos que s’ajustin a les lleis europees en matèria de medi ambient i seguretat laboral. Es posa especial atenció sobre el reglament REACH d’utilització de productes químics, el de compostos orgànics volàtils (COV), i la llei de PRL.

Cumplimiento estricto de normativas Sólo tienen cabida en la actividad de IPL productos y procesos que se ajusten a las leyes europeas en materia de medio ambiente y seguridad laboral. Se tiene especial atención sobre el reglamento REACH de utilización de productos químicos, el de compuestos orgánicos volátiles (COV), y la ley de PRL.

Aplicació d’estàndards Com a eines de mesura de resultats per a l’investigació, s’apliquen estàndards de qualitat en base a normatives ISO/UNE/ASTM i altres, que encara que no són de compliment obligatori, permeten mantenir estats comparatius estandarditzats, definir processos de proves i assajos, i normalitzar la pròpia activitat professional.

Aplicación de estándares Como herramientas de medición de resultados para la investigación, se aplican estándares de calidad en base a normativas ISO/UNE/ASTM y otras, que si bien no son de obligado cumplimiento, permiten mantener estados comparativos estandarizados, definir procesos de pruebas y ensayos, y normalizar la propia actividad profesional.

Substàncies perilloses Substituir productes i procediments químics que continguin o utilitzin substàncies perilloses per a la salut o el medi ambient, per noves gammes ecològiques.

Sustancias peligrosas Sustituir productos y procedimientos químicos que contengan o utilicen sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente, por nuevas gamas ecológicas.

CO2 Optimitzar els processos de tal manera que permetin una reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera, fent extensible el model a tota l’organització.

CO2 Optimizar los procesos de tal forma que permitan una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, haciendo extensible el modelo a toda la organización.

El cicle de l’aigua Reduir el consum d’aigua en tots els processos operatius, cercar solucions per al seu reaprofitament i optimitzar el procediment de rebuig després del seu ús.

El ciclo del agua Reducir el consumo de agua en todos los procesos operativos, buscar soluciones para su reaprovechamiento y optimizar el procedimiento de desecho tras su uso.

Eficiència en processos i productes Optimitzar els processos de neteja i d’aplicació de pintures i tractaments superficials, a la recerca d’una reducció de temps, amb millora de l’eficiència.

Eficiencia en procesos y productos Optimizar los procesos de limpieza y de aplicación de pinturas y tratamientos superficiales, en busca de una reducción de tiempos, con mejora en la eficiencia.

Nanotecnologia Explorar noves funcionalitats dels revestiments superficials d’avantguarda basats en nanopartícules, en usos addicionals als dels sistemes antigrafits.

Nanotecnología Explorar nuevas funcionalidades de los revestimientos superficiales de vanguardia basados en nanopartículas, en usos adicionales a los de sistemas antigrafiti.

Tractaments d’eficiència energètica Recerca activa de solucions que optimitzin l’eficiència energètica en superfícies de vidre, així com en l’aïllament tèrmic de façanes.

Tratamientos de eficiencia energética Búsqueda activa de soluciones que optimicen la eficiencia energética en superficies acristaladas, así como en el aislamiento térmico de fachadas.


El cicle de vida dels productes cada vegada és més curt, pel què, és vital agilitar el procés d’innovació. IPL aprofita la seva experiència i capacitat junt amb la dels seus socis tecnològics, per aconseguir màxima eficàcia i eficiència en les seves solucions.

El ciclo de vida de los productos es cada vez más corto, por lo que es vital agilizar el proceso de innovación. IPL aprovecha su experiencia y capacidad junto a la de sus socios tecnológicos, para conseguir máxima eficacia y eficiencia en sus soluciones.

F Showroom IPL Amplia exposició de superficies Amplia exposición de superfícies


11 Fites derivades dels processos d’investigació

Matèria: preparació i recuperació de superfícies Determinació dels factors crítics que permeten assolir el màxim nivell de resistència química possible, mitjançant revestiments superficials de protecció. Estudi del nivell i grau en què agents dels grafits, contaminants, ambientals i industrials afecten al deteriorament de les superfícies.

Matèria: neteges i aplicacions especialitzades Establiment de pautes especificacions tècniques per a l’adaptació d’equips de neteja i inspecció, segons normatives i homologacions de fabricants i clients. Millora de l’eficiència en la transferència de pintures i proteccions, en aplicacions amb brotxa, rodet, mopa i pistola. Desenvolupament de sistemes, mètodes i procediments de neteja amb utilització d’aigua a pressió que redueixen dràsticament el consum d’aigua i optimitzen l’ús de productes químics.

Matèria: pintures i revestiments F Prova de recuperació d’acer inoxidable | Prueba de recuperación de acero inoxidable

Avaluació dels diferents tipus de revestiments i proteccions existents, valorant les seves qualitats antigrafits, antiratllat, antibacterianes, d’autoneteja, fotocatalítiques, d’eficiència energètica, antirradiació electromagnètica, etc. Estudi dels factors que acceleren el deteriorament de les proteccions superficials i les tècniques de manteniment emprades per evitar aquests defectes. Incorporació de productes basats en noves resines aquoses, avaluats per les seves propietats físiques, químiques, impacte ambiental i seguretat laboral. Adequació dels procediments de manipulació i aplicació de pintures i revestiments a la legislació i normativa vigent.

Matèria: netejadors, decapants i dissolvents biodegradables i segurs Homologació dins dels diferents procediments de treball, de productes amb la més baixa classificació de perillositat: dissolvents verds. Assaig de l’eficàcia de dissolvents, netejadors i decapants que incorporen components naturals, amb propietats d’augment de la tixotropia, disminució de l’evaporació i augment de la biodegradabilitat, segons classificació OCDE. Classificació mitjançant estudi bibliogràfic i en bases de dades internacionals, de les molècules (ingredients) que componen les diferents famílies de netejadors, decapants, dissolvents i neutralitzants existents al mercat mundial.


Logros derivados de los procesos de investigación Materia: preparación y recuperación de superficies Determinación de los factores críticos que permiten alcanzar el máximo nivel de resistencia química posible, mediante revestimientos superficiales de protección. Estudio del nivel y grado en que agentes grafiti, contaminantes, ambientales e industriales afectan al deterioro de las superficies.

Materia: limpiezas y aplicaciones especializadas Establecimiento de pautas y especificaciones técnicas para la adaptación de equipos de limpieza e inspección, según normativas y homologaciones de fabricantes y clientes. Mejora de la eficiencia en la transferencia de pinturas y protecciones, en aplicaciones con brocha, rodillo, mopa y pistola. Desarrollo de sistemas, métodos y procedimientos de limpieza con utilización de agua a presión que disminuyen drásticamente el consumo de agua y optimizan el uso de productos químicos.

F Prova de netejador anti-grafit ecològic | Prueba de limpiador anti-grafiti ecológico

Materia: pinturas y revestimientos Evaluación de los diferentes tipos de revestimientos y protecciones existentes, valorando sus cualidades antigrafiti, antiscratching, antibacterianas, de autolimpieza, fotocatalíticas, de eficiencia energética, antiradiación electromagnética, etc. Estudio de los factores que aceleran el deterioro de las protecciones superficiales y las técnicas de mantenimiento usadas para evitar estos defectos. Incorporación de productos basados en nuevas resinas acuosas, evaluados por sus propiedades físicas, químicas, impacto ambiental y seguridad laboral. Adecuación de los procedimientos de manipulación y aplicación de pinturas y revestimientos a la legislación y normativa vigente.

Materia: limpiadores, decapantes y disolventes biodegradables y seguros Homologación dentro de los diferentes procedimientos de trabajo, de productos con la más baja clasificación de peligrosidad: disolventes verdes. Ensayo de la eficacia de disolventes, limpiadores y decapantes que incorporan componentes naturales, con propiedades de aumento de la tixotropía, disminución de la evaporación y aumento de la biodegradabilidad, según clasificación OCDE. Clasificación mediante estudio bibliográfico y en bases de datos internacionales, de las moléculas (ingredientes) que componen las diferentes familias de limpiadores, decapantes, disolventes y neutralizantes existentes en el mercado mundial.


12 · ALIANCES ESTRATÈGIQUES | ALIANZAS ESTRATÉGICAS· EL MILLOR ENTORN COL•LABORATIU | EL MEJOR ENTORNO COLABORATIVO

“Ara per ara IPL és l’única empresa en el seu sector amb un posiciona-

“Hoy por hoy IPL es la única empresa en su sector con un posiciona-

ment en aquest sentit, i compta amb un nombre important d’aliances

miento en este sentido, y cuenta con un número importante de alian-

amb empreses de primera línia a nivell mundial.”

zas con empresas de primera línea a nivel mundial.”

Un dels trets diferencials d’IPL ha estat la recerca d’una vinculació real amb les empreses que formen part de la seva xarxa de proveïdors i col•laboradors. En cada cas amb una finalitat diferent, sempre amb l’objectiu d’oferir millor servei i més valor afegit als seus clients, i per garantir la implicació de totes les empreses que formen part d’un mateix projecte.

Uno de los rasgos diferenciales de IPL ha sido la búsqueda de una vinculación real con las empresas que forman su red de proveedores y colaboradores. En cada caso con una finalidad distinta, siempre con el objetivo de ofrecer mejor servicio y más valor añadido a sus clientes, y para garantizar la implicación de todas las empresas que forman parte de un mismo proyecto.

La relació continuada, especialment amb fabricants de productes químics per a l’eliminació de grafits, proteccions superficials físiques o químiques, o amb fabricants de maquinària, ha donat pas a relacions de vinculació estratègica. En determinats casos, la col•laboració permet solucionar un problema tècnic concret, mentre que en d’altres s’ha arribat al desenvolupament conjunt de nous productes o solucions.

La relación continuada, especialmente con fabricantes de productos químicos para la eliminación de grafiti, protecciones superficiales físicas o químicas, o con fabricantes de maquinaria, ha dado paso a relaciones de vinculación estratégica. En determinados casos, la colaboración permite solucionar un determinado problema técnico, mientras en otros se ha llegado al desarrollo conjunto de nuevos productos o soluciones.


Col•laboracions tècniques i entorn associatiu | Colaboraciones técnicas y entorno asociativo Al mateix temps que les diferents aliances estratègiques permeten una relació de proximitat amb la indústria, IPL cerca de forma continuada els partners adequats per a optimitzar de manera més precisa i ràpida tot el seu projecte tècnic i empresarial. Aquest conglomerat de col•laboracions tècniques i associatives, ha facilitat a IPL l’entorn ideal per contrastar, validar i exposar plantejaments teòrics i pràctics per al millor acompliment de la seva tasca. Al mismo tiempo que las diferentes alianzas estratégicas permiten una relación de proximidad con la industria, IPL busca de forma continuada los partners adecuados para optimizar de forma más precisa y veloz todo su proyecto técnico y empresarial. Este conglomerado de colaboraciones técnicas y asociativas, ha facilitado a IPL el entorno ideal para contrastar, validar y exponer planteamientos teórico-prácticos para el mejor desempeño de su labor.

Applus +

Leitat

TÜV Saarland

Prevint

Applus+ és una companyia líder en assaig, inspecció, certificació i serveis tecnològics. Ocupa posicions de lideratge mundial en les àrees d’inspecció de vehicles i assajos no destructius, i es troba entre les primeres d’Europa en els sectors d’inspecció, assistència tècnica i laboratoris.

LEITAT és un Centre Tecnològic, membre de TECNIO i reconegut pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya, que té com a objectiu col•laborar amb empreses i institucions afegint valor tecnològic tant als productes com als processos, i centra la seva tasca en la recerca, el desenvolupament i l’innovació industrial (R+D+i). Com a Partner Tecnològic té una clara voluntat d’adaptació per a transformar els reptes tecnològics en valor econòmic i social.

TÜV Saarland és una empresa alemanya de certificació de reconegut prestigi internacional, nascuda a l’empara de TÜV (Technische Überwachungsverein), associació d’entitats d’inspecció tècnica que data del segle XIX. Els seus principis són solvència, prestigi, independència i l’implantació de normatives en base al sentit comú, sempre adaptant-se a l’empresa.

PREVINT és el fruit de nombrosos anys d’experiència en prevenció i seguretat, on el rigor dels seus professionals li permet oferir a les empreses una proposta de prevenció a mida de les seves necessitats. S’ha creat un servei caracteritzat pel tracte individualitzat, ètic i professional, amb la voluntat d’oferir a les empreses un assessorament i sensibilització en matèria preventiva de la màxima qualitat.

TUV Saarland es una empresa alemana de certificación de reconocido prestigio internacional, nacida al amparo de TÜV (Technische Überwachungsverein), asociación de entidades de inspección técnica que data del siglo XIX. Sus principios son solvencia, prestigio, independencia y la implantación de normativas en base al sentido común, siempre adaptándose a la empresa.

PREVINT es el fruto de muchos años de experiencia en prevención y seguridad, donde el rigor de sus profesionales le permite ofrecer a las empresas una propuesta de prevención a la medida de sus necesidades. Se ha creado un servicio caracterizado por el trato individualizado, ético y profesional, con la voluntad de ofrecer a las empresas un asesoramiento y sensibilización en materia preventiva de la máxima calidad.

Applus+ es una compañía líder en ensayo, inspección, certificación y servicios tecnológicos. Ocupa posiciones de liderazgo mundial en las áreas de inspección de vehículos y ensayos no destructivos, y está entre las primeras de Europa en los sectores de inspección, asistencia técnica y laboratorios.

LEITAT es un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, que tiene como objetivo colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y centra su tarea en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+i). Como Partner Tecnológico tiene una clara voluntad de adaptación para transformar los retos tecnológicos en valor económico y social.


12 Associacions on IPL és actualment membre actiu Asociaciones donde IPL es actualmente miembro activo

Railgrup

Ascen

The Anti-graffiti Association

Gütegemeinschaft Anti-graffiti

RAILGRUP és l’associació sectorial promoguda per la Generalitat de Catalunya per a reforçar la competitivitat de la indústria i el sector ferroviari, promovent, representant i defensant la seva imatge i interessos. Així mateix fomenta la col•laboració entre els ens i agents del món del ferrocarril i les administracions públiques i és un clúster important en matèria de desenvolupament tecnològic. Compta amb més de 110 empreses associades i una facturació global superior a 17.000 milions d’euros.

ASCEN és l’associació que representa la majoria de les empreses de neteja de Catalunya, amb l’objectiu de dignificar el seu sector d’activitat. Per això basa la part més important de la seva activitat en el desenvolupament de programes de formació tècnica, així com a la col•laboració amb diverses entitats per a la reinserció laboral. Addicionalment, els seus associats tenen accés a serveis d’assessorament, comunicació i promoció.

THE ANTI-GRAFFITI ASSOCIATION, és l’associació anglesa de referència en la promoció de bones pràctiques professionals per al sector empresarial dedicat a l’eliminació de grafits, la protecció de superfícies i la lluita contra aquest tipus de vandalisme urbà. En la seva activitat combina recerca, educació, comunicació i consciència social.

GÜTEGEMEINSCHAFT ANTI-GRAFFITI e, V., és l’associació alemanya per la qualitat dels sistemes antigrafits. El seu objectiu és vetllar per la professionalització i especialització dels sistemes antigrafits, així com l’estandarització de les millores tècniques i els productes. L’associació és membre de l’institut alemany RAL, que li permet disposar de tota la seva experiència en certificació i homologacions tècniques.

RAILGRUP es la asociación sectorial promovida por la Generalitat de Catalunya para reforzar la competitividad de la industria y el sector ferroviario, promoviendo, representando y defendiendo su imagen e intereses. Asimismo fomenta la colaboración entre los entes y agentes del mundo del ferrocarril y las administraciones públicas y es un cluster importante en materia de desarrollo tecnológico. Cuenta con más de 110 empresas asociadas y una facturación global superior a 17.000 millones de euros.

ASCEN es la asociación que representa a la mayoría de las empresas de limpieza de Cataluña, con el objetivo de dignificar su sector de actividad. Para ello basa la parte más importante de su actividad en desarrollar programas de formación técnica, así como a la colaboración con diversas entidades para la inserción laboral. Adicionalmente, sus asociados tienen acceso a servicios de asesoramiento, comunicación y promoción.

THE ANTI-GRAFFITI ASSOCIATION, es la asociación inglesa de referencia en la promoción de buenas prácticas profesionales para el sector empresarial dedicado a la eliminación de grafitis, la protección de superficies y la lucha contra este tipo de vandalismo urbano. En su actividad combina investigación, educación, comunicación y conciencia ambiental.

GÜTEGEMEINSCHAFT ANTI-GRAFFITI e.V., es la asociación alemana por la calidad de los sistemas antigrafiti. Su objetivo es velar por la profesionalización y especialización de los sistemas antigrafiti, así como la estandarización de las mejores técnicas y productos. La asociación es miembro del instituto alemán RAL, que le permite disponer de toda su experiencia en certificación y homologaciones técnicas.


GRAFFITEST

R

13

“Logística perfecta per a una ràpida actuació” “Logística perfecta para una rápida actuación” Incorporant eines TIC a la gestió operativa En l’era del coneixement i la tecnologia, les empreses es veuen obligades a incorporar a la seva tasca diària eines que permetin una operativa més eficient i un anàlisi més exhaustiu de la informació emmagatzemada. IPL ha estat sempre pionera en l’implantació de sistemes de gestió a la seva activitat, escalant i dimensionant aquestes eines en funció de les pròpies necessitats i les dels seus clients. Sota la denominació TIC, Tecnologies de la Informació i Comunicació, s’engloba tot el procés de dades i les eines físiques necessàries per a tal fi. IPL compta per una part amb un sistema propi denominat GRAFFITEST® desenvolupat per al control documental de l’operativa en els programes de manteniment contra els grafits, que registra tota l’activitat en temps real mitjançant sistemes PDA amb georeferenciació de l’operativa per mètodes GIS-GPS. Posteriorment, la informació es processa i exporta cap als sistemes de gestió SAP/ERP de cada client de manera automàtica i amb la codificació adequada.

La labor continuada amb TMB – Metro de Barcelona, empresa amb un elevat estàndard d’exigència en aquest àmbit, ha permès a IPL perfeccionar una eina potent i robusta, amb una capacitat il•limitada d’escalat i adaptabilitat.

Incorporando herramientas TIC a la gestión operativa En la era del conocimiento y la tecnología, las empresas se ven obligadas a incorporar a su tarea diaria herramientas que permitan una operativa más eficiente y un análisis más exhaustivo de la información almacenada. IPL ha sido siempre pionera en la implantación de sistemas de gestión a su actividad, escalando y dimensionando estas herramientas en función de las propias necesidades y las de sus clientes. Bajo la denominación TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se engloba todo el proceso de datos y las herramientas físicas necesarias para ello. IPL cuenta por una parte con un sistema propio denominado GRAFFITEST® desarrollado para el control documental de la operativa en los programas de mantenimiento contra el grafiti, que registra toda la actividad en tiempo real mediante sistemas PDA con georeferenciación de la operativa por métodos GIS-GPS. Posteriormente, la información se procesa y exporta hacia los sistemas de gestión SAP/ERP de cada cliente de manera automática y con la codificación adecuada.

El trabajo continuado con TMB - Metro de Barcelona, empresa con un alto estándar de exigencia en este ámbito, ha permitido a IPL perfeccionar una herramienta potente y robusta, con una capacidad ilimitada de escalado y adaptabilidad.


GRAFFITEST

1. Detecció Externa (client) o Interna (equip IPL) d’una incidència. Detección Externa o Interna (equipo IPL) de una incidencia.

R

PROCÉS D’EXECUCIÓ DEL SISTEMA GRAFFITEST® | PROCESO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA GRAFFITEST®

2. Avís d’incidència al Departament Administratiu d’IPL.

3. Planificació d’un equip d’IPL preparat per l’actuació.

4.Acció correctora. Aplicació o manteniment.

Aviso de la incidencia al Departamento Administrativo de IPL.

Planificación de un equipo de IPL preparado para actuar.

Acción correctora. Aplicación o mantenimiento.

7. Emmagatzematge de tota la informació de l’actuació al servidor d’IPL.

8. El Registre Client, permet consultar totes les actuacions a partir d’un mot de pas.

9. Disposarà de fotografies de l’actuació, dades de temps, informe tècnic, materials...

Almacenaje de toda la información derivada de la actuación en el servidor de IPL.

El Registro Cliente, permite consultar todas las actuaciones a partir de una contraseña.

Dispondrá de fotografías de la actuación, datos de tiempos, informe técnico, materiales...

5.Tancament de l’incidència. Cierre de la incidencia.

6.Recollida amb PDA de fotografies i dades tècniques per part de l’equip. Recogida con PDA de las fotografías y datos técnicos por parte del equipo.

F Operari efectuant el sistema Graffitest® | Operario efectuando el sistema Graffitest®


Show room

14

SALA DE MOSTRES | SALA DE MUESTRAS

Complement perfecte a la zona de proves amb la que IPL compta des dels seus inicis, és el nou Showroom, on el departament d’R+D+i mostra el més nou en proteccions superficials i antigrafits per a tot tipus de materials petris, així com la completa gamma de netejadors ecològics que prèviament ha testat i homologat al laboratori. D’una forma ordenada i còmoda gràcies a aquest singular espai, es poden organitzar reunions tècniques, formacions i demostracions en directe per a departaments d’enginyeria, arquitectes, caps d’obra o manteniment, etc. Complemento perfecto de la zona de pruebas con la que IPL cuenta desde sus inicios, es el nuevo Showroom, donde el departamento de I+D+i muestra lo último en protecciones superficiales y antigrafiti para todo tipo de materiales pétreos, así como la completa gama de limpiadores ecológicos que previamente ha testado y homologado en laboratorio. De una forma ordenada y cómoda gracias a este singular espacio, se pueden organizar reuniones técnicas, formaciones y demostraciones en directo para departamentos de ingeniería, arquitectos, jefes de obra o mantenimiento, etc.

F Showroom IPL Presentació de noves aplicacions Presentación de nuevas aplicaciones Taller de proves | Taller de pruebas


Presència a la Xarxa 15

Presencia en la Red.

www.ipl.es Internet és el mitjà més àgil i interactiu de fer arribar tota la informació d’IPL i la seva oferta de serveis a tot el món. Per això l’empresa aprofita el nou mòdel de difusió per presentar les seves últimes activitats, totalment actualitzades, tant en avançaments tecnològics com de projecció, mitjançant el seu propi blog i la seva participació activa en les xarxes socials. Internet es el medio más ágil e interactivo de hacer llegar toda la información de IPL y su oferta de servicios a todo el mundo. Por eso, la empresa aprovecha el nuevo modelo de difusión, para presentar sus últimas actividades, totalmente actualizadas, tanto en avances tecnológicos como de proyección, mediante su propio blog y su participación activa en las redes sociales.


Lloc web corporatiu | Sitio web corporativo

El blog d’IPL | El blog de IPL

A través del lloc www.ipl.es s’accedeix a tota la presència d’IPL a Internet. Des de la informació corporativa, l’oferta de serveis i les referències, fins a una zona privada on els clients poden consultar les dades de les actuacions realitzades per a ells.

Aquesta eina permet conèixer de manera sistemàtica les últimes novetats i totes les notícies que es generen al voltant de l’activitat d’IPL. D’una manera ràpida i senzilla, s’ofereix informació totalment actualitzada.

A través del sitio www.ipl.es se accede a toda la presencia de IPL en internet. Desde la información corporativa, la oferta de servicios y las referencias, hasta una zona privada donde los clientes pueden consultar los datos de las actuaciones realizadas para ellos.

Esta herramienta permite conocer de manera sistemática las últimas novedades y todas las noticias que se generan alrededor de la actividad de IPL. De una forma rápida y sencilla, se ofrece información totalmente actualizada.

Presència a Xarxes Socials Presencia en Redes Sociales El món canviant i dinàmic d’Internet a portat nous mètodes de diàleg amb l’entorn. IPL ha decidit apostar per una presència activa a les diferents xarxes socials, a les què es pot accedir a través del propi lloc web corporatiu. El mundo cambiante y dinámico de internet ha traído nuevos métodos de diálogo con el entorno. IPL ha decidido apostar por una presencia activa en las diferentes redes sociales, a las que puede accederse a través del propio sitio web corporativo.


“Les coses no només s’han de dir, també s’han de demostrar.”


“Las cosas no solo hay que decirlas, hay que demostrarlas�


ISO

Política de Qualitat Certificada ISO 9001:2008 Qualitat: Manera d’ésser bona o dolenta d’una persona o cosa. (Definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans). Una de les preocupacions més importants d’IPL, és tenir la certesa de realitzar la seva tasca amb qualitat. Aquest terme, si bé té una definició concreta, pot donar lloc a ambigüitats. La millor forma de donar objectivitat a la qualitat, és mitjançant un sistema de gestió, que estigui certificat sota una norma acceptada internacionalment. D’aquesta forma, IPL ha optat per certificar tota la seva activitat i departaments mitjançant la norma ISO 9001:2008. En aquesta norma vénen recollits tots els documents, procediments, indicadors i una política de millora contínua. L’objectiu final: la plena satisfacció del client.

Política de Calidad Certificada ISO 9001:2008 Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. (Definición del Diccionario de la Real Academia Española). Una de las mayores preocupaciones de IPL, es tener la certeza de realizar su labor con calidad. Este término, si bien tiene una definición concreta, puede dar lugar a ambigüedades. La mejor forma de dar objetividad a la calidad, es mediante un sistema de gestión, que venga certificado bajo una norma internacionalmente aceptada. De esta forma, IPL ha optado por certificar toda su actividad y departamentos mediante la norma ISO 9001:2008. En esta norma vienen recogidos todos los documentos, procedimientos, indicadores y una política de mejora continua. El objetivo final: la plena satisfacción del cliente.


Política Mediambiental i altres Normatives, de la mà amb la Qualitat

Política Medioambiental y otras Normativas, de la mano con la Calidad

IPL prèn en consideració tots els condicionants tècnics i econòmics que intervenen en cada projecte, aportant solucions òptimes sota criteris de qualitat certificada segons norma ISO 9001:2008. Existeixen una sèrie de normatives addicionals, que també regeixen l’activitat de l’empresa.

IPL toma en consideración todos los condicionantes técnicos y económicos que intervienen en cada proyecto, aportando soluciones óptimas bajo criterios de calidad certificada según norma ISO 9001:2008. Existen una serie de normativas adicionales, que también rigen la actividad de la empresa.

Gestió Ambiental ISO 14001:2004

Gestión Ambiental ISO 14001:2004

IPL es troba en procés de certificació del seu sistema de gestió ambiental, segons la norma ISO 14001:2004, amb la finalitat de sistematitzar els aspectes ambientals de l’activitat que IPL realitza, juntament amb l’optimització de la gestió de recursos i residus, reduint els impactes ambientals negatius o aquells riscos associats a situacions accidentals.

IPL se encuentra en proceso de certificación de su sistema de gestión ambiental, según la norma ISO 14001:2004, con el fin de sistematizar los aspectos ambientales de la actividad que IPL realiza, junto a la optimización de la gestión de recursos y residuos, reduciendo los impactos ambientales negativos o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.

Reglament REACH d’ús de productes químics

Reglamento REACH de uso de productos químicos

El REACH és la normativa europea avançada que reforma les condicions de comercialització i utilització de les substàncies i preparats químics, i pretén garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient, així com la lliure circulació de substàncies dins la Unió Europea.

El REACH es la normativa europea avanzada que reforma de las condiciones de comercialización y utilización de las sustancias y preparados químicos, y pretende garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias en la Unión Europea.

IPL, com aplicador i importador de diferents tipus de productes químics, s’ha dotat de la capacitació necessària per al compliment de les seves obligacions respecte al REACH, per davant dels terminis que marca el propi reglament.

IPL, como aplicador e importador de diferentes tipos de productos químicos, se ha dotado de la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al REACH, por delante de los plazos que marca el propio reglamento.

Normes ASTM per a tractaments superficials Normas ASTM para tratamientos superficiales De la mateixa forma que ISO i altres entitats de normalització realitzen el pautat de diferents procediments, ASTM és l’associació que lidera el desenvolupament d’estàndards voluntaris de la indústria. Per a això compta amb més de 12.000 normes, que garanteixen aspectes com la qualitat dels productes, la seguretat de la seva aplicació o la claretat per a la seva posada en el mercat. IPL segueix els criteris de diferents normes ASTM en els seus procediments d’aplicacions tècniques, amb la finalitat d’aconseguir un estàndard de qualitat que pugui ser avaluat i per tant, contrastat.

De la misma forma que ISO y otras entidades de normalización realizan el pautado de diferentes procedimientos, ASTM es la asociación que lidera el desarrollo de estándares voluntarios de la industria. Para ello cuenta con más de 12.000 normas, que garantizan aspectos como la calidad de los productos, la seguridad de su aplicación o la claridad para su puesta en el mercado. IPL sigue los criterios de diferentes normas ASTM en sus procedimientos de aplicaciones técnicas, con el fin de conseguir un estándar de calidad que pueda ser evaluado y por tanto, contrastado.


· Certificacions | Certificaciones · El següent llistat enumera els documents que IPL ha obtingut per demostrar les seves certificacions, classificacions professionals i homologacions a títol general, en molts casos necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. El siguiente listado enumera los documentos que IPL ha obtenido para demostrar sus certificaciones, clasificaciones profesionales y homologaciones a título general, en muchos casos necesarias para el desarrollo de su actividad.

Certificat n. 71 100 K 565, expedit per l’empresa TÜV Saarland e.V. que acredita la certificació de qualitat ISO 9001:2008.

Certificado nº 71 100 K 565, expedido por la empresa TÜV Saarland e.V. que acredita la certificación de calidad ISO 9001:2008.

Precertificat n. 010311, expedit per l’empresa TÜV Saarland e.V. que certifica el procés d’implantació de la ISO 14001:2004.

Precertificado n. 010311, expedido por la empresa TÜV Saarland e.V. que certifica el proceso de implantación de la ISO 14001:2004.

Certificat PROTRANS n. 350.435, expedit per Achilles South Europe, S.L. que acredita IPL com a proveïdor en el sector ferroviari i de transport.

Certificado PROTRANS nº 350.435, expedido por Achilles South Europe, S.L., que acredita a IPL como proveedor en el sector ferroviario y de transporte.

Certificat de Classificació de Contractistes Grup-U Subgrup-1 Categoria-D, amb n. d’expedient 49249-R, expedit pel Ministerio de Economía y Hacienda.

Certificado de Clasificación de Contratistas Grupo-U Subgrupo-1 Categoría-D, con nº de expediente 49249-R, expedido por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Certificat REA (Registre d’Empreses Acreditatives de Catalunya), amb n. 09000023504, expedit pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Certificado REA (Registro de Empresas Acreditativas de Cataluña), con nº 09000023504, expedido por el Departament de Treball de la Generalitat de Cataluña.

Certificat del núm. anual mitjà de treballadors en situació d’alta, expedit pel Ministerio de Trabajo e Inmigración, amb n. a2571012000001.

Certificado del número anual medio de trabajadores en situación de alta, expedido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, con nº a2571012000001.

Certificat de la Junta de Residus de Catalunya amb codi P-43287-1, que acredita a IPL com a coneixedora de la normativa sobre gestió de residus.

Certificado de la Junta de Residuos de Cataluña con código P-43287-1, que acredita a IPL como conocedora de la normativa sobre gestión de residuos.

Certificat d’Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. que acredita el valor de contractació assegurat a la pòlissa de Responsabilitat Civil.

Certificado de Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. que acredita el valor de contratación asegurado en la póliza de Responsabilidad Civil.

Certificat Prevint (Serviprein Sociedad de Prevención, S.L.), que acredita la subscripció del contracte n. 13610 per al desenvolupament de totes les activitats previstes en matèria de Seguretat i Salut.

Certificado Prevint (Serviprein Sociedad de Prevención, S.L.), que acredita la suscripción del contrato nº 13610 para el desarrollo de todas las actividades previstas en materia de Seguridad y Salud.

Certificats de Mutua Intercomarcal amb nº 962-48, que acredita la suscripció de la empresa, per la cobertura dels seus treballadors davant contingències i accidents de treball i malalties professionals.

Certificado de Mutua Intercomarcal con nº 962-48, que acredita la suscripción de la empresa, para la cobertura de sus trabajadores ante contingencias y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Certificats Prevint i Würth (n. 45378-00-01) que acrediten que la flota industrial està equipada amb els sistemes de seguretat necessaris per al desenvolupament de l’activitat professional, i que aquests són adequats per a evitar els factors de risc associats al transport.

Certificados Prevint y Würth (nº 45378-00-01) que acreditan que la flota industrial está equipada con los sistemas de seguridad necesarios para el desarrollo de la actividad profesional y que estos son adecuados para evitar los factores de riesgo asociados al transporte.

Certificat expedit per iCode Consultors, que acredita el desenvolupament de les eines de suport informàtic per al sistema GRAFFITEST® i la seva integració als requisits dels processos operatius d’IPL.

Certificado expedido por iCode Consultors, que acredita el desarrollo de las herramientas de soporte informático para el sistema GRAFFITEST® y su integración a los requerimientos de los procesos operativos de IPL.


· Referències| Referencias · TMB Metro de Barcelona Manteniment programat contra els grafits a les instal•lacions, estacions i parc mòbil. Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits i laminat de vidres. Recuperació de vidres i acers inoxidables. Equips d’urgència.

TMB Metro de Barcelona Mantenimiento programado contra el grafiti en instalaciones, estaciones y parque móvil. Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti y laminado de cristales. Recuperación de cristales y aceros inoxidables. Equipos de urgencia.

Línies 9 i 10 Metro de Barcelona. Diversos contractistes Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits i laminat de vidres en noves estacions i instal•lacions. Manteniment programat contra els grafits a les instal•lacions, estacions i parc mòbil de les fases en funcionament. Recuperació de vidres i acers inoxidables. Equips d’urgència.

Línea 9 y 10 Metro de Barcelona. Varios contratistas Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti y laminado de cristales en nuevas estaciones e instalaciones. Mantenimiento programado contra el grafiti en instalaciones, estaciones y parque móvil de las fases en funcionamiento. Recuperación de cristales y aceros inoxidables. Equipos de urgencia

RENFE Rodalies Manteniment programat contra els grafits a les instal•lacions i estacions. Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits i laminat de vidres. Recuperació de vidres, acers inoxidables, tancaments metàl•lics, senyalitzacions i mobiliari. Rehabilitació estètica d’estacions.

RENFE Cercanías Mantenimiento programado contra el grafiti en instalaciones y estaciones. Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti y laminado de cristales. Recuperación de cristales, aceros inoxidables, cerramientos metálicos, señalizaciones y mobiliario. Rehabilitación estética de estaciones.

RENFE Operadora / Adif Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits i laminat de vidres. Recuperació de vidres, acers inoxidables, tancaments metàl•lics, senyalitzacions i mobiliari. Rehabilitació estètica d’estacions.

RENFE Operadora / Adif Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti y laminado de cristales. Recuperación de cristales, aceros inoxidables, cerramientos metálicos, señalizaciones y mobiliario. Rehabilitación estética de estaciones.

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Manteniment programat contra els grafits a les instal•lacions i estacions. Aplicació de sistemes antigrafits. Recuperació de vidres, acers inoxidables, tancaments metàl•lics, senyalitzacions i mobiliari.

FGC Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña Mantenimiento programado contra el grafiti en instalaciones y estaciones. Aplicación de sistemas antigrafiti. Recuperación de cristales, aceros inoxidables, cerramientos metálicos, señalizaciones y mobiliario.

TRAM Tramvia de Barcelona Manteniment programat contra els grafits a les instal•lacions, estacions i parc mòbil. Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits i laminat de vidres. Recuperació de vidres, acers inoxidables, tancaments metàl•lics, senyalitzacions i mobiliari.

TRAM Tranvía de Barcelona Mantenimiento programado contra el grafiti en instalaciones, estaciones y parque móvil. Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti y laminado de cristales. Recuperación de cristales, aceros inoxidables, cerramientos metálicos, señalizaciones y mobiliario.

GISA Manteniment programat contra els grafits a les instal•lacions. Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits.

GISA Mantenimiento programado contra el grafiti en instalaciones. Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Manteniment programat contra els grafits als edificis municipals i via pública. Aplicació de sistemes antigrafits. Recuperació de mobiliari urbà.

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios municipales y vía pública. Aplicación de sistemas antigrafiti. Recuperación de mobiliario urbano.

Ajuntament de Parets del Vallès Manteniment programat contra els grafits als edificis municipals i via pública. Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits. Recuperació de mobiliari urbà.

Ayuntamiento de Parets del Vallés Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios municipales y vía pública. Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti. Recuperación de mobiliario urbano.


· Referències| Referencias · Ajuntament d’Olesa de Montserrat Manteniment programat contra els grafits als edificis municipals i via pública. Aplicació de sistemes antigrafits. Recuperació de mobiliari urbà.

Ayuntamiento de Olesa de Montserrat Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios municipales y vía pública. Aplicación de sistemas antigrafiti. Recuperación de mobiliario urbano.

Proeixample Manteniment programat contra els grafits als parcs públics dels interiors d’illa. Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits. Recuperació de mobiliari urbà.

Proeixample Mantenimiento programado contra el grafiti en parques públicos de interiores de manzana. Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti. Recuperación de mobiliario urbano.

Ajuntament de Sabadell Manteniment programat contra els grafits als edificis municipals, mercat municipal i observatori astronòmic. Aplicació de sistemes antigrafits.

Ayuntamiento de Sabadell Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios públicos, mercado municipal y observatorio astronómico. Aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Badajoz Posada a zero per al manteniment programat contra els grafits en edificis municipals i via pública.

Ayuntamiento de Badajoz Puesta a cero para el mantenimiento programado contra el grafiti en edificios municipales y vía pública.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Manteniment programat contra els grafits als edificis municipals i via pública. Aplicació de sistemes antigrafits. Recuperació de mobiliari urbà. Recuperació d’acer corten i monuments petris.

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios municipales y vía pública. Aplicación de sistemas antigrafiti. Recuperación de mobiliario urbano. Recuperación de acero corten y monumentos pétreos.

Ajuntament de Terrassa Manteniment programat contra els grafits en edificis i espais públics i privats. Aplicació de sistemes antigrafits. Recuperació de mobiliari urbà.

Ayuntamiento de Terrassa Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios y espacios públicos y privados. Aplicación de sistemas antigrafiti. Recuperación de mobiliario urbano.

UPC Universitat Politècnica de Catalunya Manteniment programat contra els grafits als edificis del Campus Terrassa. Aplicació de sistemes antigrafits.

UPC Universidad Politécnica de Cataluña Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios del Campus Terrassa. Aplicación de sistemas antigrafiti.

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa Manteniment programat contra els grafits en edificis del museu. Aplicació de sistemes antigrafits.

Museo de la Ciencia i la Técnica de Terrassa Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios del museo. Aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Barcelona Manteniment programat contra els grafits als edificis públics. Aplicació de sistemes antigrafits.

Ayuntamiento de Barcelona Mantenimiento programado contra el grafiti en edificios públicos. Aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Barcelona / Coptalia Restauració estètica, aplicació de sistemes antigrafits i manteniment programat al Pont de Calatrava de Barcelona (Bac de Roda / Felip II).

Ayuntamiento de Barcelona / Coptalia Restauración estética, aplicación de sistemas antigrafiti y mantenimiento programado en Puente de Calatrava de Barcelona (Bac de Roda / Felip II).


Ajuntament de Barcelona / Institut de Mercats Municipals de Barcelona Restauració estètica, aplicació de sistemes antigrafits en diversos espais.

Ayuntamiento de Barcelona / Instituto de Mercados Municipales de Barcelona Restauración estética y aplicación de sistemas antigrafiti en diversos espacios.

Ajuntament de La Garriga Recuperació de mobiliari urbà i aplicació de sistemes antigrafits.

Ayuntamiento de La Garriga Recuperación de mobiliario urbano y aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Molins de Rei Recuperació de mobiliari urbà i instal•lacions públiques i aplicació de sistemes antigrafits.

Ayuntamiento de Molins de Rei Recuperación de mobiliario urbano e instalaciones públicas y aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Cubelles Recuperació de mobiliari urbà i instal•lacions públiques i aplicació de sistemes antigrafits.

Ayuntamiento de Cubelles Recuperación de mobiliario urbano e instalaciones públicas y aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat Manteniment programat contra els grafits en espais públics. Aplicació de sistemes antigrafits.

Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat Mantenimiento programado contra el grafiti en espacios públicos. Aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Granollers Manteniment programat contra els grafits en espais públics i privats. Aplicació de sistemes antigrafits.

Ayuntamiento de Granollers Mantenimiento programado contra el grafiti en espacios públicos y privados. Aplicación de sistemas antigrafiti.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Construcció d’infraestructures públiques, aplicació i manteniment programat de sistemes antigrafits i recuperació de mobiliari urbà.

Ayuntamiento de Santa Perpétua de Mogoda Construcción de infraestructuras públicas, aplicación y mantenimiento programado de sistemas antigrafiti y recuperación de mobiliario urbano.

Diputació de Barcelona Manteniment programat contra els grafits en diversos edificis públics i històrics. Aplicació de sistemes antigrafits.

Diputación de Barcelona Mantenimiento programado contra el grafiti en diversos edificios públicos e históricos. Aplicación de sistemas antigrafiti.

Hotel Soho Recuperació de superfícies pètries i aplicació de sistemes antigrafits.

Hotel Soho Recuperación de superficies pétreas y aplicación de sistemas antigrafiti.

OTG Oficina de Treball de la Generalitat Manteniment programat contra els grafits a diverses seus corporatives. Aplicació de sistemes antigrafits. Equips d’urgència.

OTG Oficina de Trabajo de la Generalitat Mantenimiento programado contra el grafiti en diversas sedes. Aplicación de sistemas antigrafiti. Equipos de urgencia.

Fundació La Caixa Manteniment programat contra els grafits a les instal•lacions de Cosmo Caixa, Caixa Fòrum i altres seus corporatives. Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits.

Fundación La Caixa Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti en fachadas restauradas. Mantenimiento programado contra el grafiti.

Citroën España Posada a zero per al manteniment programat contra els grafits de les façanes i superfícies de vidre. Aplicació de làmines antivandàliques i sistemes antigrafits.

Citroën España Puesta a cero para el mantenimiento programado contra el grafiti de fachadas y superficies acristaladas. Aplicación de láminas antivandálicas y sistemas antigrafiti.


Creu Roja Espanyola Recuperació de vidres afectats per grafits i aplicació de laminat antivandàlic.

Cruz Roja Española Recuperación de cristales afectados por grafiti y aplicación de laminado antivandálico.

Port Autònom de Barcelona / FCC Eliminació de grafits del passeig del Moll de la Fusta.

Puerto Autonomo de Barcelona / FCC Eliminación de grafitis del paseo del Moll de la Fusta.

Port Marina Badalona Recuperació i protecció de superfícies metàl•liques del port.

Puerto Marina Badalona Recuperación y protección de superficies metálicas del puerto.

Santa & Cole Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits en mobiliari urbà.

Santa & Cole Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti en mobiliario urbano.

Fundició Fàbregas Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits en mobiliari urbà.

Fundición Fàbregas Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti en mobiliario urbano.

C.C. Herón City / G & O Neteja tècnica de diverses superfícies del centre comercial, protecció de superfícies amb sistemes antigrafits i laminat de vidres.

C.C. Herón City / G & O Limpieza técnica de diversas superficies del centro comercial, protección de superficies con sistemas antigrafiti y laminado de cristales.

C.C. El Triangle Neteja tècnica i protecció de façanes amb sistemes antigrafits.

C.C. El Triangle Limpieza técnica y protección de fachadas con sistemas antigrafiti.

Alstom Eliminació de grafits, recuperació de superfícies, consultoria i aplicació de sistemes antigrafits i laminat de vidres, de diverses infraestructures ferroviàries.

Alstom Eliminación de grafitis, recuperación de superficies, consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti y laminado de cristales, de diversas infraestructuras ferroviarias.

Comsa Emte OHL FCC Isolux Corsan Noucopi ThyssenKrupp Vertix ACS SECE Constructora Lluís Casas Servial Rubatec Clece Serveis Integrats Vias y Construcciones Dragados Cespa ACSA Acciona Infraestructures Immobiliaria Colonial Diverses UTE de construcción Consultoria i aplicació de sistemes antigrafits en obres públiques i d’infraestructures ferroviàries. Manteniment programat i neteges tècniques de final d’obra.

Comsa Emte OHL FCC Isolux Corsan Noucopi ThyssenKrupp Vertix ACS SECE Constructora Lluís Casas Servial Rubatec Clece Serveis Integrats Vias y Construcciones Dragados Cespa ACSA Acciona Infraestructuras Inmobiliaria Colonial Diversas UTE de construcción Consultoría y aplicación de sistemas antigrafiti en obras públicas y de infraestructuras ferroviarias. Mantenimiento programado y limpiezas técnicas de final de obra.


IPL Impermeabilizaci贸n, protecci贸n y limpieza, S.L. CIF B-61023636


www.ipl.es C. Sant Ferran, 60 - 08205 SABADELL - Tel.: 93 727 39 90 - Fax: 93 727 40 02 - ipl@ipl.es

catálogo corporativo IPL  

Catálogo corporativo empresa IPL, Impermeabilización, protección y limpieza. SPAIN Barcelona

catálogo corporativo IPL  

Catálogo corporativo empresa IPL, Impermeabilización, protección y limpieza. SPAIN Barcelona

Advertisement