Page 1


CONTENTS

Introduction หนา 1-3

Using The Logo หนา 4-14

Typography หนา 15-18

Bananoy’s Colors หนา 18-21


INTRODUCTION


WELCOME

INTRODUCTION

สวัสดีและขอตอนรับทานผูอาน หนังสือที่ทานไดถืออยู ณ ขณะนี้ คือ BANANOY BRAND MANUAL สำหรับใชเพื่อเปน เครื่องมือชวยเหลือการใชและประยุกตโลโก BANANOY ใหเหมาะสมกับทุกๆงานตอไป

BANANOY’S BRAND MANUAL

2


BACKGROUND

INTRODUCTION

กลวยแขกปาบุญมา เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการตอบรับจาก นักทองเที่ยวที่เยือนจังหวัดราชบุรี มาเปนเวลาเนิ่นนาน โดยแตเดิม มีสวนกลวยที่ปลูกมาตั้งแตรุนกอนๆที่จังหวัดอยุธยา แตดวยปญหาน้ำเซาะตลิ่งทำใหที่ดินสำหรับปลูกสวนจมหายไป จึงไดยายถิ่นฐาน มาอยูราชบุรี และใชความชำนาญในการปลูกกลวยแตเดิมมาประกอบกิจการแปรรูปสินคา โดยในรุนของลูกปาบุญมา ไดเปลี่ยนแปลง รูปแบบอัตลักษณใหมภายใตชื่อของ BANANOY (บานานอย) ในป พ.ศ. 2553 เพื่อใหมีความเปนสากลยิ่งขึ้นจวบจนปจจุบัน

BANANOY’S BRAND MANUAL

3


USING THE LOGO


Fried banana by Boonma

USING THE LOGO

ARTWORK : About mark

โลโกหลักของ BANANOY เปนโลโกแนวนอนใชในงานหลักๆ โดยมี โลโกรองสำหรับใชงานที่แตกตางกันออกไป โดยโลโก BANANOYจะประกอบดวย สัญลักษณรูปกลวยที่มีText กราฟฟกเรียงโคงลงมาเปนคำวาBANANOY และสวนที่เปนLogotype ที่แบงคำวา BANกับANOY ดวยสี โดยความหมายแฝงวา Banana(กลวย) + Annoy(รบกวน)= BANANOY กลวยหอมจอมกวนนั้นเอง

BANANOY’S BRAND MANUAL

5


USING THE LOGO

ARTWORK : Vertical version

ถึงBANANOYจะมีโลโกหลักเปนแนวนอน แตก็มีโลโกแนวตั้ง เพื่อใชในงานกราฟฟกที่หลากหลาย ยิ่งขึ้น สำหรับการนำไปประยุกตใชงาน สามารถตั้งคา ระบบการพิมพไดทุกระบบ ทั้งแบบ4 สี CMYK ,แบบRGB, แบบ Pantone coated , แบบ Pantone uncoated และแบบใชสำหรับ WEBSIZE โดยสามารถดูคาสีทั้งหมดในหนา 20

Fried banana by Boonma

BANANOY’S BRAND MANUAL

6


USING THE LOGO

ARTWORK : Symbol

สัญลักษณของ BANANOY จะเปนรูปกลวยที่มี ตัวอักษรเรียงกันลงมา เปนคำวาBANANOYแบบ ตัดทอน โดยมีวงกลมสีเขียวรองรับไวดานลาง โดยปราศจากตัวอักษรใดๆโดยรอบ สามารถใช เปนองคประกอบในงานกราฟฟก รวมถึงใชเปน ลายน้ำเพื่องานพิมพและเว็บไซต - หามนำ สัญลักษณBANANOY ไปรวมกับตัวอักษร หรือโลโกอื่นๆ เพื่อใชเปนองคประกอบในงาน กราฟฟกควรตั้งอยูเดี่ยวๆ - ไมควร ใชเพียงสัญลักษณในงานที่ตองการสื่อสาร เพื่อการโฆษณา ควรใชโลโกแบบแนวนอน หรือแบบแนวตั้ง BANANOY’S BRAND MANUAL

7


USING THE LOGO

X

Logo placement :Area of Isolation

X

X

Fried banana by Boonma

X

X X

พื้นที่วางรอบๆโลโกเปนสิ่งจำเปน โดยขั้นต่ำของชองวางที่โลโกตองการ ตองใช ความกวางของตัวอักษร “A” ฟอนตDanube จากคำวาBANANOYในโลโก เปนหนวยวัด ชองวางรอบๆโลโก พื้นที่รอบๆดังกลาวจะชวยปกปอง โลโก BANANOYจากกราฟก,ขอบหนากระดาษ หรือ รูปภาพตางๆที่อาจจะมารบกวน ทำให โลโก BANANOY ไมเดน ไมเกิดความชัดเจน

X X

X

Fried banana by Boonma X

BANANOY’S BRAND MANUAL

8


USING THE LOGO Logo placement :Size

Fried banana by Boonma

PRINT (300dpi): 1.575 in / 40 mm WEB (72dpi): 113 px

Fried banana by Boonma

PRINT (300dpi): 0.984 in / 25 mm WEB (72dpi): 71 px

Fried banana by Boonma

PRINT (300dpi): 1.575 in / 40 mm WEB (72dpi): 113 px1.575 in / 40 mm

Fried banana by Boonma

ขนาดของโลโกเปลี่ยนไปตามความ เหมาะสมของงาน โดยโลโกจะตองมีความชัดเจน อานงาย และตองคำนึงถึงชองวางระหวางตัวอักษร ไมใหแนน หรือหางจนเกินไป ใชวิจารณญาณของ คุณเปนตัวกำหนดขนาดที่เหมาะสมกับงาน ขนาดที่เล็กที่สุดสำหรับโลโกแบบแนวนอน กวาง 1.575 in / 40 mm ขนาดที่เล็กที่สุดสำหรับโลโกแบบแนวตั้ง กวาง 0.984 in / 25 mm

PRINT (300dpi): 0.984 in / 25 mm WEB (72dpi): 71 px

BANANOY’S BRAND MANUAL

9


USING THE LOGO Alternate Logo Colors: Color Knock-out Logo

Fried banana by Boonma

ควรเลือกใชเมื่อเลือกใชโลโกแบบปกติกับ พื้นหลังบางอยางแลวมีบางสวนขาดหายไปจนอาน ไมได หรือเห็นบางสวนไมครบ แตทั้งหมดทั้งสิ้นขึ้นอยูกับการใช วิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณในการตัดสินใจเลือกใช ชนิดโลโกใหเหมาะกับพื้นหลัง โลโกรุนนี้ เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีสีดำ มากกวา 75% ขึ้นไป โดยปรับเปลี่ยนคำวา Fried banana by Boonma ใหเปนสีขาว และเติม เสนสีขาว ตรงสีน้ำตาลบริเวณดานบนของสัญลักษณ รูปกลวย

Fried banana by Boonma

BANANOY’S BRAND MANUAL

10


USING THE LOGO Alternate Logo Colors: Black and White

Fried banana by Boonma

ใชในงานตีพิมพสีขาวดำ หรือในงานพิมพที่ ไมสามารถพิมพสีได รวมถึงตราประทับ ทั้งนี้โลโกใ นรุนขาวดำนี้ ถึงจะตัดสีออกไป แตไดแบงแยก คำวาBANกับANOY ไดอยางชัดเจนเหมือนเวอรชั่นสี

Fried banana by Boonma

BANANOY’S BRAND MANUAL

11


USING THE LOGO Alternate Logo Colors: White

Fried banana by Boonma

โลโกชนิดนี้ ใชเมื่อลองใชโลโกในแบบปกติ และแบบขาวดำ แลวภาพพื้นหลังยังคงทำใหโลโก ไมเกิดความชัดเจน ถาใชโลโกชนิดนี้ พื้นหลังจะตองใหความ คมชัดเพียงพอ หากใชโลโกนี้บนพื้นหลังภาพ โปรด ตรวจสอบวาภาพพื้นหลังมีคาของสีดำ มากกวา หรือเทากับ 75% โลโกชนิดนี้จำเปนตองตัดทอนบางสวน เพื่อความสมบูรณในแงของความหมายที่สุด

Fried banana by Boonma

BANANOY’S BRAND MANUAL

12


13


USING THE LOGO

ไมควรเลือกใชโลโกโดยไมคำนึงถึงพื้นหลัง

Logo should never be...

ตัวอยางที่ทานไดเห็นทั้งหมดคือตัวอยาง ที่ไมควรทำกับโลโก BANANOYเด็ดขาด

Fried banana by Boonma

Fried banana by Boonma

Fried banana by Boonma

กรอบใกลเกินกำหนด ไม(หนคา วรตี )

ยอมหรือปรับแตงสี

Fried banana by Boonma

Fried banana by Boonma

BANANOY’S BRAND MANUAL

14


TYPOGRAGHY


16


Primary Typeface : CordiaUPC

TYPOGRAPHY

Bananoy เลือกใชรูปแบบตัวอักษร CordiaUPC เปนตัวอักษรหลักสำหรับใชในงานกราฟฟกอื่นๆที่ตองการสื่อสารกับผูบริโภค เชน Ad.โฆษณา ใบปลิว รวมไปถึงบรรจุภัณฑ เปนตน เพราะทำใหผูอานเขาถึงเนื้อหาไดงายดวยลักษณะของตัวอักษรที่โปรงโลง ไมเปนทางการ และเลนจนเกินไป

CordiaUPC (Regular)

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลวศษสหฬอฮ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 {(.,:;!¿?&$¢)[]}

CordiaUPC (Italic)

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลวศษสหฬอฮ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 {(.,:;!¿?&$¢)[]}

BANANOY’S BRAND MANUAL

17


18


BANANOY COLORS


1)

2)

3)

BANANOY COLORS

4)

Logo Colors

CMYK CONVERSION VALUES C: M: Y: K:

4 1 36 00

C: M: Y: K:

22 30 100 1

C: M: Y: K:

19 72 100 7

C: M: Y: K:

65 30 100 13

สำหรับสีที่ปรากฏในโลโกBANANOY ลวนแตมีความหมายแฝงไวทุกสี ดังนี้ (1) สีครีม หมายถึง เนื้อกลวยสุก (2) สีเหลืองแก หมายถึง เปลือกกลวยสุกงอม (3) สีน้ำตาลแดง หมายถึง กลวยที่ทอดไดที่ (4) สีเขียว หมายถึง ความเปนธรรมชาติ

RGB CONVERSION VALUES R:246 G:242 B:181

R:203 G:168 B:44

R:192 G:96 B:40

R:98 G:131 B:57

# B06028

# 628339

WEB CONVERSION VALUES # F6F2B5

# CBA82C

BANANOY’S BRAND MANUAL

20


21


by Pongsakorn Sabpakitjanon 52217228 Mediaart


Bananoy's brand manual  

Bananoy เป็นผลงานที่อยู่ในวิชา Copulate Identity ภาควิชา MEDIAARTS ปี2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี