Page 1

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ ÄËß ØÀÕÒÅÐÎÂ

CHANEL ¹5 ÏÀÐÔ ÓÌÈ ÏÀÐÔÓÌÈ ²Ç ÇÀÏÀÕÎÌ Æ²ÍÊÈ

2

ÂÑÅÌ ÃÃÎÐÎÄÎÌ ÎÐÎÄÎÌ ÍÀ ÏÈÊÍÈÊ

3

4

ÎÁÅÐÅÆÍÎ: ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÀ «ÑÌÀÊÎÒ À» «ÑÌÀÊÎÒÀ»

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Âèñíàæåí³ îäíîìàí³òí³ñòþ çèìîâîãî ìåíþ? Øóêàºòå íà ïðèëàâêàõ ðàíí³ îâî÷³ òà ôðóêòè? Áóäüòå îáåðåæí³! ˳êàð³ ïîïåðåäæàþòü: ó òàêèõ ïðîäóêòàõ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ í³òðàòè, âæèâàííÿ ÿêèõ ó âåëèêèõ êîíöåíòðàö³ÿõ ìîæå âèêëèêàòè ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì.

№33 (1526) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 06 òðàâíÿ 201 20144 ð.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀ

ÑÈÒÓ ÀÖ²ß Â ÓÊÐ À¯Í² ÑÈÒÓÀÖ²ß ÓÊÐÀ¯Í² Ó ïîíåä³ëîê â³äáóëàñü òåëåôîííà ðîçìîâà â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ãîëîâè ÂÐ Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà ç Ôåäåðàëüíèì Êàíöëåðîì Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà Àíãåëîþ Ìåðêåëü. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ â íàø³é êðà¿í³, ìàéáóòí³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè 25 òðàâíÿ òà ïèòàííÿ àêòèâ³çàö³¿ äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà, âëàäà ðîáèòü óñå, ùîá ñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ íà ñõîä³ Óêðà¿íè. ³í òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî çàðàç â³äïðàöüîâóþòüñÿ çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿, ùî ïåðåäáà÷àþòü êðîêè ³ç äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäè. ○

7

ÒÛÑß×ÅËÅÒÍßß ÃÃÀÐ ÀÐ ÀÍÒÈß ÀÐÀÍÒÈß

ÂÅ×ÍÛÅ ÒÓÔÅËÜÊÈ ÈÇ ÑÅÐÅÁÐ ÆÀÂÅÉÊÈ ÑÅÐÅÁÐÀÀ È ÍÅÐ ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÈ ÷òî âñåãäà ñî÷óâñòâîâàë äàìàì, ïîñêîëüêó òå âûíóæäåíû íîñèòü íåóäîáíóþ îáóâü íà êàáëóêàõ, êîòîðàÿ, êî âñåìó ïðî÷åìó, ïîñòîÿííî ïðèõîäèò â íåãîäíîñòü. Ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòîì Øåëëèñ îñòàëñÿ äîâîëåí è íàçûâàåò ñîçäàííûå òóôëè èäåàëüíîé èíâåñòèöèåé äëÿ ëþáîé æåíùèíû. «Èõ ìîæíî ïåðåäàòü ïî íàñëåäñòâó âíó÷êàì», - óëûáàåòñÿ äèçàéíåð. Âå÷íûå òóôåëüêè ìîæíî ïðèîáðåñòè ÷åðåç Èíòåðíåò.

²ÄÍÀÉÄÓÒÜ ÐÅÇÅÐÂÈ

ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ Ѳ̒ßÌ

 ÷åëîâåêå èçäàâíà çàëîæåíà ñòðàñòü ê ñîáèðàòåëüñòâó ñîáèðàòåëüñòâó.. Êòî-òî, êàê â ñëó÷àå ñ íåêîòîðûìè çàáîëåâàíèÿìè, «ïåðåáîëååò» â äåòñòâå, êîëëåêöèîíèðó êîëëåêöèîíèðóÿÿ âñÿêèé õëàì. Äðóãèå «çàðàæàþòñÿ» â áîëåå çðåëîì âîçðàñòå. Ñîîòâåòñòâåííî, öåííîñòü è ãàáàðèòû «ýêñïîíàòîâ» âîçðàñòàþò: âìåñòî íàêëååê è ìàðîê - ñîâðåìåííûå ãàäæåòû, à àóäèîêàññåòû ëþáèìûõ èñïîëíèòåëåé çàìåíÿþò áðåíäîâûå âåùè. È íå âàæíî, ñêîëüêî âðåìåíè è äåíåã óõîäÿò íà ñîçäàíèå êîëëåêöèè è êàê ê ýòîìó îòíîñÿòñÿ äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè. Âåäü ñîáèðàòåëüíîå õîááè íå òîëüêî óñïîêàèâàåò íåðâû, íî è ïîìîãàåò ðàñøèðÿòü êðóãîçîð. «Â³ñò³» ñäåëàëè ïîäáîðêó ñàìûõ íåîáû÷íûõ óâëå÷åíèé, êîòîðûå ñóùåñòâóþò â ìèðå.

çàïàñîì ñìåííûõ ñòåëåê è ñèëèêîíîâûõ âêëàäîê. Äèçàéíåð èç Áðèòàíèè Êðèñ Øåëëèñ óâåðÿåò, ÷òî ýòè «øóçû» - ñàìûå óäîáíûå íà Øåëëèñ ñîçäàë æåíñêèå ñâåòå, âåäü ñîçäàâàëèñü òóôëè, êîòîðûå íå íóæíî îíè ïî âûñîêèì îðòîïåäèðåãóëÿðíî ñäàâàòü â ðåìîíò. Ñðîê èõ ñëóæáû, ïî ÷åñêèì ñòàíäàðòàì, òàê ÷òî ñëîâàì ñîçäàòåëÿ, ñîñòàâ- èõ ìîæíî ñ êîìôîðòîì íîñèòü 10 ÷àñîâ â äåíü è ëÿåò òûñÿ÷ó ëåò. Ñåêðåò áîëåå. èçíîñîñòîéêîé îáóâè - â ìàòåðèàëàõ, èç êîòîðûõ îíà Íàçûâàåòñÿ ÷óäî-îáóâü ñäåëàíà: ýòî íåðæàâåþùàÿ Riviera è îíà ðàçðàáàòûâàëàñü äâà ãîäà. Íà ñîçäàíèå ñòàëü è ñåðåáðî. Íåîáû÷âûñîêîïðî÷íûõ òóôëåé íûå òóôëè ñòîÿò 1600 äèçàéíåðà âäîõíîâèëè äîëëàðîâ è ïðîäàþòñÿ æåíùèíû. Îí ðàññêàçàë, âìåñòå ñ ïîæèçíåííûì

Óðÿä â³äíàéäå ðåçåðâè äëÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ ìèðíèõ ïðîòåñòóâàëüíèê³â â Îäåñ³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àðñåí³é ßöåíþê. ³í âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ðîäèíàì óñ³õ çàãèáëèõ. «Öå æàõëèâà ëþäñüêà òðàãåä³ÿ», - çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê óðÿäó. Àðñåí³é ßöåíþê òàêîæ çóñòð³âñÿ ³ç ë³äåðàìè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ òà êóëüòóðíî-åêîíîì³÷íî¿ ñôåð Îäåñüêî¿ îáëàñò³ òà â³äâ³äàâ ïîñòðàæäàëèõ ó ë³êàðí³.

Íåîáû÷íûå õîááè: «çàñâåòèòüñÿ» íà ÒÂ è «óáèòü» àâòîìîáèëü

ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

Ýòîò ýêñïåðèìåíò ñ îáóâüþ - óæå íå ïåðâûé â êàðüåðå äèçàéíåðà. Â 2011 ãîäó Êðèñ Øåëëèñ ñîçäàë ñàìûå äîðîãèå â ìèðå áîñîíîæêè èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è êàìíåé ñòîèìîñòüþ 336 òûñ. äîëëàðîâ. Ïëàíèðóåò ëè áðèòàíåö çàêðåïèòü óñïåõ è âûïóñòèòü åùå ÷òî-òî òàêîå æå èçíîñîñòîéêîå, íàïðèìåð, ñóìêó, ñàíäàëèè èëè äðóãèå àêñåññóàðû - íå ñîîáùàåòñÿ.

ÂÍÅÑËÈ ÇÀÊ ÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÅ ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ Óðÿä âí³ñ äî ïàðëàìåíòó çàêîíîïðîåêò ïðî ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî êîíñóëüòàòèâíîãî îïèòóâàííÿ 25 òðàâíÿ. ³äïîâ³äíèé äîêóìåíò ó ïîíåä³ëîê áóâ çàðåºñòðîâàíèé ó ÂÐ. ßê ðàí³øå ïîâ³äîìëÿâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àðñåí³é ßöåíþê, Êàáì³í ìàâ íàì³ð âíåñòè äî ïàðëàìåíòó çàêîíîïðîåêò ïðî çàãàëüíîíàö³îíàëüíå îïèòóâàííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, äî íüîãî áóäóòü âíåñåí³ ïèòàííÿ ºäíîñò³, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ äåðæàâè, à òàêîæ äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäè. ○

²ÍÎÇÅÌͲ ÑÒÓ ÄÅÍÒÈ ÑÒÓÄÅÍÒÈ

ÄÎÑÒÐÎÊÎÂÀ ÑÅÑ²ß Ì³íîñâ³òè ðåêîìåíäóâàëî âèøàì äî 20 òðàâíÿ îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâî¿ ë³òíüî¿ ñåñ³¿ 2013/14 íàâ÷àëüíîãî ðîêó äëÿ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ó ëèñò³, ÿêîãî îòðèìàëè êåð³âíèêè ÂÍÇ. Öå ïîÿñíþºòüñÿ ðåçóëüòàòàìè íàðàäè ÌÎÍ, ïðîô³ëüíîãî ïàðëàìåíòñüêîãî Êîì³òåòó ç ïðåäñòàâíèêàìè äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ çàðóá³æíèõ êðà¿í, ³íøèõ â³äîìñòâ. Íà í³é îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ áåçïåêè ïåðåáóâàííÿ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â â Óêðà¿í³ òà îêðåìèõ ¿¿ ðåã³îíàõ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

²ÄÁÓ ÄÅÒÜÑß Ç’¯ÇÄ Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß Öèìè äíÿìè îïðèëþäíåíî çàÿâó ̳æîáëàñíî¿ ðàäè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ϳâäåííîãî Ñõîäó Óêðà¿íè. «Ç ³í³ö³àòèâè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ ²ãîðÿ Êîëîìîéñüêîãî ̳æîáëàñíà ðàäà òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ϳâäåííîãî Ñõîäó Óêðà¿íè 11 òðàâíÿ ïðîâåäå ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç’¿çä ïðåäñòàâíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Äîíåöüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Çàïîð³çüêî¿, Õàðê³âñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿, Îäåñüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñòåé. Ö³ë³ ïðîâåäåííÿ ç’¿çäó: 1. Çàõèñò ïðàâà òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä íà â³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ ³ çì³íà àäì³í³ñòðàòèâíèõ êîðäîí³â, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ³ â ìåæàõ äåðæàâíèõ êîðäîí³â Óêðà¿íè. 2. Îðãàí³çàö³ÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ϳâäåííîãî Ñõîäó äëÿ ïðîòè䳿 â³éñüêîâ³é àãðåñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ òåðîðèñòè÷íèì àêòàì ïðîòè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè. 3. Ñòâîðåííÿ Îá’ºäíàíîãî øòàáó ñèë Ñàìîîáîðîíè, Òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè òà äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â ÌÂÑ. Äî ó÷àñò³ â ðîáîò³ ç’¿çäó çàïðîøóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðåã³îí³â ϳâäåííîãî Ñõîäó - ñ³ëüñüê³, ñåëèùí³, ì³ñüê³ ãîëîâè, à òàêîæ äåïóòàòè ì³ñöåâèõ ðàä óñ³õ ð³âí³â. ̳ñöå ïðîâåäåííÿ: Äí³ïðîïåòðîâñüêèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó. Ïî÷àòîê: îá 11.00. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â ç’¿çäó - çà òåëåôîíîì 0 - 800 - 505 - 600 ïî÷èíàºòüñÿ 4 òðàâíÿ ç 18.00. Òåëåôîí ïðàöþº ùîäíÿ, ö³ëîäîáîâî», éäåòüñÿ ó çàÿâ³. ○

ϲÄÏÈÑÀÍÎ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÀÃ²Ò ÀÖ²ß ÇÀ ÇÀÊÎÍÎÌ ÀòÒÀÖ²ß Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ ²ãîð Êîëîìîéñüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íåäîïóùåííÿ ôàêò³â íåçàêîííî¿ ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè íà òåðèòî𳿠îáëàñò³. Çîêðåìà, äîêóìåíò çîáîâ’ÿçóº íå äîïóñêàòè ôàêò³â âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü îðãàí³â äåðæâëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîä³áíèõ çàõîä³â. ○

06.05.2014 ð. ¹ 33 (1526)

«Âìåñòå ñ Äíåïðîì»: çà ìèð è ïîðÿäîê

ÒÅÐÈÒÎвÀËÜͲ ÃÐÎÌÀÄÈ

ÎÏÐÎÑ-ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ìåæîáëàñòíîé cîâåò òåððèòîðèàëüíûõ ãðîìàä Þãî-Âîñòîêà ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè 11 ìàÿ â Äîíåöêîé è Ëóãàí Ëóãàí-ñêîé îáëàñòÿõ òåððèòîðèàëüíîãî îïðîñà-ðåôåðåíäóìà «Çà ìèð, ïîðÿäîê è åäèíñòâî â ÓÓêðàèíå». êðàèíå». Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîëåèçúÿâëåíèÿ íàïå÷àòàþò áîëåå 3 ìëí. áþëëåòå áþëëåòå-íåé ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ïåðâîìàé â Äíåïðîïåòðîâñêå îòìåòèëè îáùåãîðîäñêèì ïèêíèêîì «Åäèíàÿ ñòðàíà- åäèíàÿ ñåìüÿ». Ïîó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíîì ïðàçäíîâàíèè â ïàðê èì. Âîðîíöîâà ïðèøëè òûñÿ÷è ãîðîæàí, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà è îáëàñòè Открылся Первомайский пикник гимном Украины и выступлением творческих коллективов. Затем над парком пролетел вертолет с привязанным к нему огромным флагом нашей страны. Одновременно с этим на пляже развернули украинский стяг размером 20 на 30 метров. «В нашей стране этот день традиционно остается Днем трудящихся, но по-

«В ходе этого плебисцита территориальные громады смогут определиться, хотят ли они подчиниться воле ставленников государства-агрессора, навязывающего Украине так называемую «федерализацию», ведущую к расколу государства, либо же хотят изменить территориальноадминистративное устройство и войти в состав Днепропетровщины, желая видеть себя в составе единой

Украины, - рассказал журналистам председатель ЦИК референдума «Вместе с Днепром» Михаил Лысенко. Изготовление бюллетеней оплачивают бизнесмены трех областей - Днепропетровской, Донецкой и Луганской. Как отметил представитель Луганщины, член ЦИК референдума «Вместе с Днепром» Сергей Иванов, такое волеизъявление пол-

ностью соответствует отечественному законодетельству, в частности, Закону «О местном самоуправлении в Украине». Представители территориальных громад, желающие присоединиться к проведению референдума, могут обращаться в Межобластной совет территориальных громад Юго-Востока Украины. В день проведения референдума будут организованы экзит-полы.

ÅÄÈÍÀß ÑÒÐ ÀÍÀ ÑÒÐÀÍÀ

Âñåì ãîðîäîì íà ïèêíèê бители спорта играли в пляжный волейбол и соревновались в армреслинге. На территории парка работала ярмарка, где можно было купить различные изделия ручной работы. Также проводили мастер-классы. Каждый

скольку демонстрации уже не проводятся, мы решили устроить людям праздник. Поэтому под патронатом губернатора Игоря Коломойского был организован этот пикник, чтобы люди порадовались и отдохнули», - сказал заместитель председателя ОГА Геннадий Корбан. Он

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÄËÈËÈÑÜ ÄÂÀ ÄÍß также передал собравшимся поздравления и от руководителя области. Проходил пикник 1 и 2 мая. На сцене

выступали творческие коллективы, национальные общины и рок-группы Днепропетровщины. Лю-

мог попробовать себя в роли гончара, научиться живописи, квилингу или бодиарту.

ÊÓ ËÜ ÒÓÐÍÀ ÑÏÀÄÙÈÍÀ ÊÓËÜ ËÜÒÓÐÍÀ ○

ÇÂÅÐÍÅÍÍß Ç ÐÅòÎͲÂ

ÐÎÇ ÏÎ×ÀËÈ ÐÎÁÎÒÓ ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ Â.î. çàñòóïíèêà ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ Áîðèñ Ô³ëàòîâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook ðîçì³ñòèâ çàÿâó ̳æîáëàñíî¿ ðàäè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ϳâäåííîãî Ñõîäó Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêîþ 11 òðàâíÿ â Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ â³äáóäåòüñÿ ðåôåðåíäóì ïðî âõîäæåííÿ äî ñêëàäó Äí³ïðîïåòðîâùèíè. «Äî êåð³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íàäõîäÿòü ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ ç öèõ ðåã³îí³â ùîäî âêëþ÷åííÿ êîíêðåòíèõ ðàéîí³â òà íàñåëåíèõ ïóíêò³â äî ñêëàäó íàøî¿ îáëàñò³. Äîíå÷÷àíè òà ëóãàí÷àíè ðîçðîáèëè òèïîâèé ïðîåêò òàêîãî çâåðíåííÿ òà ïî÷àëè ðîáîòó íàä éîãî ïðèéíÿòòÿì ì³ñöåâèìè ãðîìàäàìè», - éäåòüñÿ ó çàÿâ³.

Êîçàöüêèì ï³ñíÿì - âèçíàííÿ ñâ³òó ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÒÊÀ×, ÀÂÒÎÐÀÀ

Ó ÑÏÈÑÊÓ ÒÅÐ̲ÍÎÂί ÎÕÎÐÎÍÈ 35 ÅËÅÌÅÍÒ²Â

Ìèíóëîãî ðîêó ÞÍÅÑÊÎ âèçíàëà Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ êóëü òóðíîþ ñïàäêóëüòóðíîþ ùèíîþ ëþäñòâà. Íàðàç³ Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïîñòàâèëà á³ëüø àìá³ö³éíó ìåòó - äîñÿãòè ñâ³òîâîãî âèçíàííÿ êîçàöüêèõ ï³ñåíü «У нашій області існує міцний пласт культурної спадщини - козацтво. Воно дуже багатогранне, містить у собі і бойовий дух, і мужність, і патріотизм. Сьогодні ми говоримо про ще одну його складову - козацькі пісні. Це наша душа

і наші конкурентні переваги. Саме тому ми плануємо внести козацькі пісні до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Зараз ми знаходимось на початку шляху. Розпочинаємо оформляти

досьє, готувати документи. Попереду - велика цікава робота не на один рік», - говорить голова облради Євген Удод. За словами експерта ЮНЕСКО Іллі Фетисова, сьогодні в Україні козаць-

ких пісень співають люди, яким по 80 років. Сучасна молодь, на жаль, ними не цікавиться. Це свідчить про те, що вони незабаром можуть зникнути. Список термінової охорони, до якого можуть увійти і наші козацькі пісні, показує, що держава прохає про допомогу. Наразі до нього включено лише 35 елементів культурної спадщини з усього світу.


СУСПІЛЬСТВО 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2014 ð. ¹ 33 (1526) ○

ÇÄÎÐÎÂÅ ÆÈÒÒß

Îáåðåæíî: íåáåçïå÷íà «ñìàêîòà»!

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Âèñíàæåí³ îäíîìàí³òí³ñòþ çèìîâîãî ìåíþ, ëþäè øóêàþòü íà ïðèëàâêàõ ðàíí³ îâî÷³ òà ôðóêòè. ÒÒàà ñë³ä áóòè îáåðåæíèì. ˳êàð³ ïîïåðåäæàþòü: òàê³ ïðîäóêòè ìîæóòü ì³ñòèòè í³òðàòè, âæèâàííÿ ÿêèõ ó âåëèêèõ êîíöåíòðàö³ÿõ âèêëèêຠñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì

ÇÀÐ ÀÄÈ ªÄÍÎÑÒ² ÇÀÐÀÄÈ

ÌÀÐØ Ó ÂÈØÈÂÀÍÊÀÕ

КОМУ СЛІД ОСТЕРІГАТИСЯ Нітрати - солі азотної кислоти, що є природними сполуками і добре розчиняються у воді. У природі вони поширені у вигляді мінералів - натрієвої і калієвої селітри. Та у великих концентраціях нітрати небезпечні. Від спричиненого ними отруєння страждають усі системи організму. Шкідливі речовини вступають у реакцію з білком крові - гемоглобіном, внаслідок чого червоні кров’яні тільця перестають постачати клітини киснем порушується обмін речовин, страждають нервова система і захисні функції організму. Проблеми також можуть виникнути, якщо шкідливі речовини потрапляють в організм у невеликих дозах, але регулярно - це загроза появи серцево-судинних захворювань, нервових розладів і навіть раку шлунка. Особливо чутливі до дії нітритів і нітратів діти раннього віку - це пов’язано зі слабким функціонуванням

у них ферментативної системи . Саме тому в деяких західних країнах малечі не рекомендують вживати окремі види овочевих рослин, вирощених із застосуванням штучних добрив (навіть якщо вміст нітратів у них не перевищує допустимого рівня). До групи підвищеного ризику ураження організму нітратними сполуками, крім дітей, належать особи, які страждають захворюваннями серцево-судинної і дихальної систем, люди похилого віку, вагітні жінки.

ПРОСТІ ПРАВИЛА Поспішаючи за ранніми овочами та фруктами, пам’ятайте:  В жодному разі не купуйте їх на стихійних ринках або «з рук». Здійснюйте покупки тільки на організованих ринках або в магазинах, бо ж за овочі,

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ

ÀÐÒÓÐ ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ, çàâ³äóþ÷èé

áàêòåð³îëîã³÷íèì â³ää³ëîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ëàáîðàòî𳿠âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè: - Êîæåí ïðîäàâåöü íà ðèíêó çîáîâ’ÿçàíèé ìàòè âèñíîâîê ëàáîðàòî𳿠âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè, â ÿêîìó ìîæíà çíàéòè ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ: ð³âåíü í³òðàò³â ó ïåðåâ³ðåíèõ îâî÷àõ, ïð³çâèùå ïðîäàâöÿ ³ äàòó ïåðåâ³ðêè. Ó ìàãàçèíàõ æå îâî÷³ òà ôðóêòè ïîâèíí³ ìàòè ñåðòèô³êàòè ÿêîñò³.

ÍÅ ÊÓÏÓÉÒÅ ÎÂÎײ ÍÀ ÑÒÈÕ²ÉÍÈÕ ÐÈÍÊÀÕ що реалізують на ринках, несуть відповідальність продавець і лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.  Не соромтесь вимагати документи, що підтверджують безпечність даної продукції.  Зауважте, що найбільше нітратів містять редиска, огірки, щавель, рання капуста, петрушка, кріп, полуниця. У помідорах і часникові їх менше.  Вирізняюча ознака «нітратних» продуктів - яскраве насичене забарвлення, відсутність у фруктів червоточинок.

Ñðåäñòâà çàùèòû äëÿ øàõòåðîâ ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ

Âî Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû òðóäà â ÄÒÝÊ ØÓ Äíåïðîâñêîå øàõòåðàì ïðåçåíòîем шахтеров спецâàëè ñîâðåìåííûå одеждой, спецобувью ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû.  ýòîì ãîäó íà îáåñïå÷åíèå èìè êàæäîãî ðàáîòíèêà øàõòîóïðàâëåíèÿ ïëàíèðóþò âûäåëèòü â ñðåäíåì фессиональными не- ков - приоритет но9,2 òûñ. ãðí. дугами среди сотрудников. К примеру, в прошлом году за три первых месяца их обнаружили у 43 шахтеров, в этом - у 33. «Жизнь и здоровье наших сотрудни-

мер один. Только за январь-март в программы повышения уровня безопасности компания ДТЭК инвестировала 5,2 млн. грн. Мы в полном объеме обеспечива-

ÏβÄÎÌ ÏÐÎ ÍÅÁÅÇÏÅÊÓ

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻ ÑÁÓ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

Благодаря тому, что ШУ Днепровское уделяет много внимания вопросам охраны труда, наблюдается снижение заболеваемости про-

4 òðàâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ôóòáîëüí³ âáîë³âàëüíèêè îðãàí³çóâàëè «ìàðø ó âèøèâàíêàõ» íà ÷åñòü äåðæàâíî¿ ºäíîñò³ Óêðà¿íè. Äî ôàí³â «Äí³ïðà» ïðèºäíàëèñü òèñÿ÷³ ëþäåé - óáîë³âàëüíèêè ëüâ³âñüêèõ «Êàðïàò», àêòèâ³ñòè ì³ñöåâîãî ªâðîìàéäàíó, ÷ëåíè ïàðò³é òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, íåáàéäóæ³ äí³ïðîïåòðîâö³. Ó÷àñíèêè àêö³¿ ïðîéøëèñÿ öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè ì³ñòà äî ñòàä³îíó, äå ìàâ â³äáóòèñü ìàò÷ ïðåì’ºð-ë³ãè ì³æ «Äí³ïðîì» ³ «Êàðïàòàìè». Ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê ï³ä ÷àñ ìàðøó ºäíîñò³ çàáåçïå÷èëè äåñÿòêè ïðàâîîõîðîíö³â.

и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами», - отмечает заместитель директора по охране труда Александр Подплетько. В целом, в 2014 году компания ДТЭК планирует выделить 41,2 млн. грн. для обеспечения техники безопасности в ШУ Днепровское.

²ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíî¿ áåçïåêè, çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ çëàãîäè òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çâåðòàºòüñÿ äî ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â ³ç ïðîõàííÿì ³íôîðìóâàòè ïðî ôàêòè çàêëèê³â ³ àã³òàö³¿ ñåïàðàòèñòñüêîãî õàðàêòåðó òà â³äîìîñòåé ùîäî ï³äîçð³ëèõ îñ³á, ìîæëèâî, ïðè÷åòíèõ äî ðîçâ³äóâàëüíîï³äðèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòè Óêðà¿íè çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» (056) 744-85-19 ö³ëîäîáîâî àáî åëåêòðîííîþ ñêðèíüêîþ usbu_dnp@ssu.gov.ua. ○

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç ÁÀÍÄÈÒÈÇÌÎÌ

ÇÁ²ËÜØÈËÈ ÂÈÍÀà ÎÐÎÄÓ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓ Çàäëÿ ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç ñåïàðàòèçìîì, áàíäèòèçìîì ³ äèâåðñ³éíèìè ãðóïàìè íàéìàíö³â Øòàá íàöçàõèñòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ îãîëîøóº ïðî çá³ëüøåííÿ ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè çà çäàíó çáðîþ. ²ç 3 òðàâíÿ âñòàíîâëåíî òàê³ ñòàâêè: àâòîìàò òèïó ÀÊÌ - 3 òèñ. äîë., êóëåìåò, ãðàíàòîìåò - 5 òèñ. äîë. Çáðîÿ ïðèéìàºòüñÿ íà òðüîõ áëîê-ïîñòàõ: «Îëåêñàíäðîï³ëü», «Ñëîâ’ÿíêà-êîðäîí» òà «Ïîêðîâêà». Äëÿ çäà÷³ çáðî¿ íå îáîâ`ÿçêîâî ïðåä`ÿâëÿòè äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó. Àíîí³ìí³ñòü óãîäè ãàðàíòîâàíà. ○

×ÈÍÍÅ ÇÀÊ ÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ

ÒÈÌ×ÀÑβ Ç̲ÍÈ 26 êâ³òíÿ 2014 ðîêó íàáóâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó». Ó çâ’ÿçêó ç öèì Öåíòð äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäó𠫪äèíå â³êíî» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè ïðèçóïèíèâ ïðèéîì çàÿâ íà îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó åêîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. Òàê³ çì³íè ä³ÿòèìóòü òèì÷àñîâî. Ïðî äàòó ïî÷àòêó ïðèéîìó äîêóìåíò³â ïîâ³äîìëÿòü äîäàòêîâî.


4 ÒÀªÌÍÈÖ² ²ÑÒÎв¯ ○

ÏÎÏÓ ËßÐÍÀ «ÇÀ˲ÇÍÀ ËÅIJ» ÏÎÏÓËßÐÍÀ 6 òðàâíÿ 1889 ðîêó â Ïàðèæ³ çàâåðøèëîñÿ áóä³âíèöòâî Åéôåëåâî¿ âåæ³. «Çàë³çíó ëåä³» - òàê íàçèâàþòü ¿¿ ôðàíöóçè, çâåëè òà âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ñèìâîë ³ âõ³äíó àðêó ïàðèçüêî¿ Âñåñâ³òíüî¿ âèñòàâêè 1889 ðîêó. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ åêñïîçèö³¿ âåæó çáèðàëèñü ðîç³áðàòè, àëå çàâäÿêè âñòàíîâëåíèì òàì ðàä³îàíòåíàì ð³øåííÿ ñêàñóâàëè. ßê âèÿâèëîñÿ, íåäàðìà. Àäæå «la Tour Eiffel» ñòàëà àðõ³òåêòóðíîþ ïàì’ÿòêîþ Ïàðèæà òà ñèìâîëîì ñó÷àñíî¿ Ôðàíö³¿. Ïîïóëÿðíèé òóðèñòè÷íèé îá’ºêò ùîð³÷íî ïðèéìຠïîíàä ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³äâ³äóâà÷³â. ○

ÇÅÌËÅÒÐÓÑ Ó ×ÎÐÍÎÌÓ ÌÎв 7 òðàâíÿ 2008 ðîêó îá 11.00 â ï³âí³÷íîçàõ³äí³é ÷àñòèí³ ×îðíîãî ìîðÿ, ïîáëèçó îñòðîâà Ç쳿íèé âèíèê çåìëåòðóñ ñèëîþ òðè áàëè çà øêàëîþ гõòåðà. Ñëàáê³ ïîøòîâõè â³ä÷óâàëèñü íàâ³òü â Îäåñ³. Öþ ïîä³þ çàô³êñóâàëè ñåéñì³÷í³ ñòàíö³¿ Ìîëäîâè, Ðóìóí³¿ òà Òóðå÷÷èíè. ϳñëÿ ñå𳿠çåìëåòðóñ³â 1992 ðîêó äî ïîøòîâõ³â 7 òðàâíÿ 2008-ãî íà øåëüô³ ïîáëèçó Îäåñè íå çàô³êñîâàíî æîäíîãî âèïàäêó òàêî¿ âåëè÷èíè. Äî ðå÷³, ùîð³÷íî â ñâ³ò³ â÷åí³ ô³êñóþòü áëèçüêî 1 ì³ëüéîíà ñåéñì³÷íèõ ³ ì³êðîñåéñì³÷íèõ êîëèâàíü, 100 òèñÿ÷ ç ÿêèõ â³ä÷óâàþòüñÿ ëþäüìè, à òèñÿ÷à çàâäàþòü çíà÷íèõ çáèòê³â. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

06.05.2014 ð. ¹ 33 (1526) ○

ÏÐÈÐÅ×ÅͲ ÍÀ ÓÑϲÕ

Ó ÖÅÉ ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Chanel ¹5 - ïàðôóìè ³ç çàïàõîì æ³íêè ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

Chanel ¹ 5, ìàáóòü, ºäèíèé àðîìàò àðîìàò,, ùî ñòàâ áåçñìåðòíîþ êëàñèêîþ ó ñâ³ò³ ïàðôóìåð³¿. Ï’ÿòîãî òðàâíÿ òâîð³ííþ Âèäàòíî¿ Ìàäåìóàçåëü âèïîâíèëîñÿ 93 ðîêè. Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é äîâîë³ ïîâàæíèé â³ê, àðîìàò â³ä Øàíåëü íåàáèÿê ïîïóëÿðíèé ³ ñüîãîäí³. ÒÒàê, àê, êîæí³ 30-55 ñåêóíä ó ñâ³ò³ ïðîäàºòüñÿ îäèí ôëàêîí öèõ ïàðôóì³â

ÍÅÂÄÀËÅ ÌÀÑÊÓÂÀÍÍß

ÎÁËÈ××ß ÀÐÎÌÀ ÒÓ ÀÐÎÌÀÒÓ

Chanel №5 став першим абстрактним ароматом у світі. У той час, коли жіночі парфуми мали лише одну квіткову ноту - скажімо, троянди або фіалки, шедевр від Шанель поєднав у собі 80 ароматичних компонентів. Уперше для його створення використали альдегіди, завдяки яким запахи квітів, що входили до складу парфумів, стали більш м’якими та менш нудно-солодкими. Парфумери запевняють, що особливий аромат неможливо описати жодним словом. До речі, сама мадам Коко досить скептично ставилася до парфумерії, стверджуючи, що традиційні аромати - лише невдале маскування природного запаху тіла.

- Ñïåðøó Chanel ¹ 5 ïðåäñòàâëÿëà ñàìà Êîêî, ï³çí³øå ¿¿ ì³ñöå ïîñ³ëè àêòîðêè Êàòð³í Äåíüîâ, Êàðîëü Áóêå, Åñòåëà Óîððåí, ͳêîëü ʳäìàí, Îäð³ Òîòó. ²ç 2012 ðîêó îáëè÷÷ÿì Chanel ¹ 5 ñòàâ Áðåä ϳòò ïåðøèé ÷îëîâ³ê â ³ñòî𳿠àðîìàòó.

ÄÈÇÀÉÍ ÔËÀÊÎÍÀ - ÅÊÑÏÎÍÀÒ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ ÁÅÇ ÏÅÐÅÊËÀÄÓ Вибір назви аромату, що став класикою, перетворився на особливу і досить відому історію. Так, «батько» новостворених жіночих парфумів Ернест Бо запитав Шанель про назву майбутньої композиції. На що вона відповіла: «Я презентую колекцію суконь п’ятого числа п’ятого місяця. Отже, і парфумам залишимо цей номер, тим паче, що композиція у флаконі - під цією цифрою. Впевнена, що п'ятірка принесе нам успіх». Так аромат отримав назву Chanel №5 - особливо вдалу ще й тим, що її не потрібно було перекладати жодною мовою світу.

ÑÏÐÎÁÀ ÍÎÌÅÐ Ï’ßÒÜ

×Ó ÄÎIJÉÍÈÉ Å˲ÊÑÈÐ ×ÓÄÎIJÉÍÈÉ 8 òðàâíÿ 1886 ðîêó àìåðèêàíñüêèé ôàðìàöåâò Äæîí Ïåìáåðòîí ç Àòëàíòè âïåðøå ïðîäàâ ñâ³é ë³êóâàëüíèé åë³êñèð, ñüîãîäí³ â³äîìèé óñüîìó ñâ³òîâ³ ï³ä íàçâîþ «Coca-Cola». Çàñ³á êîðèñòóâàâñÿ òàêèì ïîïèòîì, ùî ÷åðåç òðè ðîêè éîãî ñåêðåòíó ôîðìóëó ïðîäàëè çà 2 òèñÿ÷³ 300 äîëàð³â. Îñíîâí³ ³íãðå䳺íòè «Coca-Cola»: òðè ÷àñòèíè ëèñòÿ êîêè íà îäíó ÷àñòèíó ãîð³õ³â òðîï³÷íîãî äåðåâà êîëè. Íàï³é çàïàòåíòóâàëè ÿê ë³êàðñüêèé çàñ³á «â³ä óñ³õ íåðâîâèõ ðîçëàä³â» ³ ïî÷àëè ïðîäàâàòè ÷åðåç àâòîìàò ó íàéá³ëüø³é ì³ñüê³é àïòåö³.

²ÑÒ² Ç ÀÐ Õ²ÂÓ ÀÐÕ²ÂÓ

ÍÅÇ̲ÍÍÀ ÊËÀÑÈÊÀ Ïàðôóìåðíà êîìïîçèö³ÿ àðîìàòó íå çì³íþâàëàñÿ ç ìîìåíòó éîãî âèõîäó â äàëåêîìó 1921 ðîö³. Íàâ³òü òðîÿíäè, åêñòðàêò ÿêèõ âõîäèâ äî ñêëàäó Chanel ¹ 5, äîñ³ âèðîùóþòü íà ò³é ñàì³ñ³íüê³é ôåðì³ ó Ôðàíö³¿.

²Ç ÇÀÏÀÕÎÌ ÎÇÅÐ ÎÇÅÐÀÀ На створення композиції Chanel № 5 парфумера Ернеста Бо надихнула поїздка до Північного Полярного Кола, запах води опівночі. Унікальний аромат замерзлих озер та річок так зачарував, що «маестро запахів» вирішив відтворити його у своїх парфумах. Побутує думка, що Ернест Бо спорудив своїм ароматним шедеврам стелу, яка увічнила романтичний зв’язок Коко та великого князя Дмитра Романова, онука Олександра II. Саме завдяки цим любовним стосункам у Біаріцці в 1920 році відбулася зустріч двох геніїв - Ернеста Бо ßêîñü ó Ìåðèë³í Ìîíðî та Видатної Маçàïèòàëè, ùî âîíà îäÿãàº, демуазель, яка і êîëè ëÿãຠñïàòè. ³äïîâ³äü наштовхнула ñòàëà ñëîãàíîì ðåêëàìíî¿ Коко на думку заêàìïàí³¿ ïàðôóì³â: «Ê³ëüêà пустити парфуми êðàïåëü Chanel ¹5». під своїм ім'ям.

²ÄÏβÄÜ ÌÎÍÐÎ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

Історія створення відомих парфумів під номером п’ять оповита безліччю міфів та легенд. Так, за однією з версій суміш «номер 5» отримали в результаті несвідомого, але доленосного порушення пропорцій альдегідів в експериментальній формулі аромату на 0,6%. Також досить поширена думка, що Chanel № 5 - це рімейк створених на початку ХХ століття в Росії парфумів «Букет для Наполеона» і «Букет Катерини». За найбільш правдивою версією, Коко Шанель представили кілька ароматних сумішей серії від 1-го номера до 5-го і від 20-го до 24-го. Серед них у фінал вийшли кілька, в тому числі під №5, яку, врешті, і обрала Видатна Мадемуазель.

ÏÐÅÊÐ ÀÑÍÀ ÏÎÐÎÆÍÅ×À ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ До Chanel № 5 флакони виготовляли у вигляді маленьких амурів та урн, прикрашених зубчиками і квіточками. Їхня декоративність лише підкреслювала невисоку цінність того, що всередині. Натомість аскетична форма прозорого, з чітко окресленими кутами паралелепіпеда від Шанель давала можливість покупцеві думати лише про запах. Із часом геніальність Ïåðø³ 100 ôëàêîí³â Chanel ¹ 5 Âèäàòíà вибору Коко лише Ìàäåìóàçåëü ïîäàðóâàëà íà гçäâî підтвердилася: існую- êðàùèì ê볺íòàì ñâîãî áóò³êà. Ò³ëüêè, чий дизайн флакона - êîëè çàö³êàâëåí³ñòü äàì, ÿê³ íå îòðèìàëè визнаний всесвітньо íîâîãî àðîìàòó, ñÿãíóëà àïîãåþ - ó 1922 відомим експонатом ðîö³, ïàðôóìè â³ä Øàíåëü ïî÷àëè ïðîäàсучасного мистецтва. âàòè. Із 1959 року він представлений у постійній експозиції Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку. «Немає нічого прекраснішого за порожнечу, стверджувала Шанель. - Вона має бути вдумливо заповнена тихими, спокійними речами».

ÌÀÐÊÅÒÈÍà ÎÂÈÉ Õ²Ä ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈÉ


ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2014 ð. ¹ 33 (1526) ○

ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÅ ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÛ

ÍÎÂÈÍÈ

Íåîáû÷íûå õîááè: «çàñâåòèòüñÿ» íà ÒÂ è «óáèòü» àâòîìîáèëü ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

ÒÛÊÂÅÍÍÛÅ ÑÊÓ ËÜÏÒÓÐÛ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÛ Американец Рэй Виллэфен, художник по образованию, в свободное от работы время занимается резьбой по тыкве. Интерес к оранжевому овощу мужчина начал проявлять еще в детстве, когда жил на ферме. Тогда он занялся резьбой по дереву и по всему остальному, что попадалось под руку. На создание тыквенной скульптуры Рэю нужно два часа. Так как «pumpkin» - продукт скоропортящийся, вырезанную фигуру он покрывает специальным составом, благодаря которому она сохраняется дольше.

ÄÈÒßײ ÌÀËÞÍÊÈ

ʲÒÓ×À ÌÀÏÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ îáëàñíèé êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþíêà «Êâ³òó÷à ìàïà». Çà éîãî óìîâàìè þí³ õóäîæíèêè ïîâèíí³ áóëè íàìàëþâàòè íàøó îáëàñòü ó ïåòðèê³âñüêîìó ñòèë³. Íà êîíêóðñ íàä³éøëî 122 ðîáîòè. Ïåðåìîæöåì ñòàâ äåâ’ÿòèêëàñíèê, ó÷åíü áàãàòîïðîô³ëüíîãî íàâ÷àëüíîðåàá³ë³òàö³éíîãî ðåñóðñíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó êîðåêö³éíî¿ ðîáîòè òà ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ Àðòåì Âîñüìåðèê.

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÇÂÅÇÄÀ В то время, когда журналист говорит, стоя перед камерой, Пол входит в кадр за его спиной, выглядывая то с левой, то с правой стороны. На одном из сюжетов он волочит за собой хозяйственную сумку на колесиках. В большинстве случаев Ярроу появляется в Лондоне на фоне парламента, в Пекхэме, в Гайд-парке.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: У британца Пола Ярроу весьма необычное увлечение. Он любит быть звездой экрана. Увидеть его можно не в телешоу, а в выпусках новостей на заднем плане во время прямого включения корреспондентов. Чудак уже успел побывать в эфире BBC, ITV, Sky и Channel4 в различных местах.

ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÛÅ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒÀÀ

Американка Бекки Мартс собирает этикетки, приклеенные к бананам. Ее коллекция насчитывает более 7 тыс. экземпляров. А житель ТелльАвива Яков Eсипов несколько лет «складировал» автобусные билеты, и так увлекся, что накопил 1400 штук. Бельгиец Ги Ван Кеер собрал 4000 просроченных паспортов и проездных удостоверений из более чем 130 стран мира. Среди них - документы с 1615 года и до наших дней. Самым дорогим в его коллекции считается разноцветный китайский паспорт 1898 года. Его ориентировочная стоимость 22,5 тыс. долларов.

☺90 ðàç çà îäèí äåíü 78-ëåòíèé àìåðèêà-

ÇÀÐ ÀÕÓÂÀËÈ ÄÎ ÂÈز ÇÀÐÀÕÓÂÀËÈ

ØÀÐÈÊ ÈÇ ÆÂÀ ×ÅÊ ÆÂÀ×ÅÊ

ÏÓÕ Â ÏÓÏÊÅ

В одном из сельских районов Марокко живет мужчина, который ненавидит автомобили. Он покупает работающие тачки только для того, чтобы разбить их молотком. После выкладывает в качестве забора вокруг своего земельного участка. За всю жизнь мужчине удалось «убить» не одну сотню автомобилей. Кстати, его увлечение становится все более известным и популярным даже за пределами Марокко.

ÑÒÓ ÄÅÍÒÈ Ç ÊÐÈÌÓ ÑÒÓÄÅÍÒÈ

Самый большой шарик из никотиновых жвачек весит íåö ïðîêàòèëñÿ íà àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ, почти 80 кг. На его создание «íàìîòàâ» òàêèì îáðàçîì 4 òûñ. êðóãîâ. ушло 6 лет и 95 200 тыс. «booble ☺2400 òàáëåòîê ýêñòàçè ñîáðàë äàò÷àíèí çà goom». Владелец гигантской 20 ëåò. 40 èç íèõ - ÿäîâèòûå. резинки Бэри Чаппел однажды летел международным ☺15665 ïàð òóôåëü êóïèëà ñåáå àìåðèêàíêà рейсом и жевал никотиновую çà 12 ëåò. жвачку. Рядом не было урны, ☺280 äûðîê åñòü íà ëèöå ëþáèòåëÿ ïèðñèíãà и избавиться от пережеванноèç Àðãåíòèíû. го заменителя сигарет мужчина не мог. Поэтому просто сидел и крутил липкий шаАвстралийский бибрик в руках. После лиотекарь Грэхэм Барбыла еще одна жвачкер более 25 лет коллекка, потом - еще одна. ционирует пух из собРезиновый шарик ственного пупка. Начастановился все больлось все с простого люше. В какой-то мобопытства. По словам мент Бэри решил скамужчины, когда он затать самую большую метил в своем пупке пух, ему в мире сферу из жвачстало интересно, сколько его может собраться у од- ки, а заодно и бросить ного человека. Баркер складывал «находки» в три бан- курить. ки. В каждой из них лежал пух определенного цвета. Благодаря своему увлечению, библиотекарь попал в Книгу рекордов Гиннесса. А несколько лет назад ценитель пупкового пуха продал свою коллекцию музею.

ÓÁÈÉÖÀ ÌÀØÈÍ

ÌÓÆ×ÈÍÀ ÐÀÇÁÈË ÍÅ ÎÄÍÓ ÑÎÒÍÞ ÀÂÒÎ

Äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàðàõîâàíî 64 ñòóäåíòè ç Êðèìó. Ùå áëèçüêî 120 îñ³á çâåðíóëèñÿ äî âèø³â ðåã³îíó ç ïèòàííÿìè ùîäî óìîâ ïåðåâîäó. Òåïåð ñòóäåíòè ç Êðèìó ïðîäîâæóþòü çäîáóâàòè âèùó îñâ³òó â 12 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïåðåâàæíî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà Êðèâîìó Ðîç³. ○

ÄÈÏËÎÌÈ ÒÒÀÀ ÀÀÒÅÑÒ ÒÅÑÒ ÒÅÑÒÀÀÒÈ

ÍÎÂÀ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ Ì³íîñâ³òè îïðèëþäíèëî ³íôîðìàö³þ ïðî íîâó âàðò³ñòü äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó. Ö³íà âèãîòîâëåííÿ ïëàñòèêîâèõ çá³ëüøèëàñü ó ñåðåäíüîìó íà 3 ãðí., à ñâ³äîöòâ ïðî áàçîâó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó òà àòåñòàò³â ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó çàëèøèëàñü íåçì³ííîþ. Âèïóñêíèêàì 9-õ òà 11-õ êëàñ³â âèãîòîâëåííÿ ñâ³äîöòâ àáî àòåñòàò³â ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó îá³éäåòüñÿ ó 37,08 ãðí. Âèãîòîâëåííÿ ñâ³äîöòâà ïðî ïðèñâîºííÿ (àáî ï³äâèùåííÿ) ðîá³òíè÷î¿ êâàë³ô³êàö³¿ ó÷íÿ êîøòóº 52,02 ãðí. Òàêà ö³íà âñòàíîâëåíà òàêîæ äëÿ äèïëîì³â êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà òà ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. Âàðò³ñòü ïëàñòèêîâèõ äèïëîì³â áàêàëàâðà, ñïåö³àë³ñòà àáî ìàã³ñòðà, âèãîòîâëåíèõ íà îñíîâ³ ôîòîêîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, íèí³ ñòàíîâèòü 89,82 ãðí. ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

ÇÁÅÐÓÒÜÑß ÁÀÍÄÓÐÈÑÒÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ 16-17 òðàâíÿ â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü «Äçâåíè, áàíäóðî!». ³í ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷÷þ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ó çàõîä³ â³çüìóòü ó÷àñòü áëèçüêî 20 êîëåêòèâ³â ³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ é Êðèìó - öå ìàéæå 400 áàíäóðèñò³â. Ïåðåãëÿíóòè âèñòóïè ìóçèêàíò³â çàïðîøóþòü óñ³õ áàæàþ÷èõ.


6 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропет ровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, (т. (0562) 350401), викликає в якості відповідача Ткаченка Олега Вікторовича, 02 серпня 1964 р.н., у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 13 травня 2014 року по справі за позовом Ткаченко Наталії Воло димирівни, Ткаченко Вікторії Мико лаївни, Ткаченка Захара Олеговича до Ткаченка Олега Вікторовича про усунення перешкод у користуванні квартирою, визнання особи такою, що втратила право на житлове при міщення. У разі неявки справа може бути розглянута за вашої відсут ності. Суддя Д.С. Шклярук.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

кликає відповідачів Головко Нелю Григорівну, 02.03.1959 р.н., та Гор динську Аліну Сергіївну , 06.04.1987 р.н., у судове засідан ня для розгляду цивільної справи № 2/190/276/14 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Головко Нелі Гри горівни, Гординської Аліни Сергіїв ни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу деться 14 травня 2014 р. о 13.00 в залі судових засідань 3, під голо вуванням судді Резніченка М.С. у приміщенні П'ятихатського район ного суду за адресою: м. П'ятихат ки, вул. Шевченка, 114. У разі не явки відповідачів у судове засідан ня розгляд справи відбудеться за їхньої відсутності.

петровська знаходиться цивільна справа за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Акта Банк» до Смірнова Сергія Івановича про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості за креди том. Відповідач Смірнов С.І. викли кається у судове засідання на 13 червня 2014 року о 09 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Смірнова С.І. справу буде розглянуто за його відсутності.

06.05.2014 ð. ¹ 33 (1526) ○

Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84/102, суддя Зосимен ко С.Г.) викликає у судове засідан Індустріальний районний суд м. ня, яке відбудеться 20 травня 2014 Дніпропетровська (адреса: м. року о 16.00, громадянина Кушві Дніпропетровськ, пр. ім. Газети да Віталія Анатолійовича по «Правда», 84/102, суддя Зосимен цивільній справі за позовною зая ко С.Г.) викликає у судове засідан вою КП «Жилсервіс5» Дніпропет ня, яке відбудеться 29 травня 2014 ровської міської ради до Кушвіда року о 17.00, громадянку Парта Віталія Анатолійовича, третя особа ненко Ларису Миколаївну по Головне управління Державної цивільній справі за позовною за міграційної служби України в явою Публічного акціонерного то Дніпропетровській області, про вариства «ВТБ Банк» до Партанен визнання особи такою, що втрати ко Лариси Миколаївни про стяг ла право на користування житло нення заборгованості за кредит вим приміщенням. У разі неявки та ним договором. У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити невиконання обов’язку повідоми суд про причини неявки справу ти суд про причини неявки справу буде вирішено на підставі наявних буде вирішено на підставі наявних даних та постановлено заочне Індустріальний районний суд м. даних та постановлено заочне П'ятихатський районний суд У провадженні Красногвардій Дніпропетровська, розташований Широківський районний суд рішення. рішення. Дніпропетровської області ви ського районного суду м. Дніпро за адресою: 49074, м. Дніпропет Дніпропетровської області ви кликає в суд в якості відповідача Інгулецький районний суд м. Оголошення орендодавця Державного підприємства «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук Волкова Олександра Андрійовича Кривого Рогу викликає у судове по цивільній справі за позовом засідання Козаченка Святослава України» про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у державній власності Публічного акціонерного товари Ігоровича, 30.06.1981 року народ ства «Комерційний банк «Приват ження, останні відомі місця прожи Банк» до Волкова Олександра Анд вання якого: 50000, Дніпропет рійовича про стягнення заборго ровська область, м. Кривий Ріг, вул. ваності по кредитному договору. Подлєпи, 24/59; 50000, Дніпропет Судове засідання відбудеться о ровська область, м. Кривий Ріг, вул. 10.00 14 травня 2014 року. Адреса Добролюбова, 29/1; 50000, суду: смт Широке Широківського Дніпропетровська область, м. Кри району Дніпропетровської області, вий Ріг, вул. Груні Романової, 8/76, вул. Леніна, 86. Явка до суду обо як відповідача по цивільній справі в’язкова. У разі неявки у судове за за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» сідання справа буде розглянута без до Козаченка Святослава Ігорови ча про стягнення заборгованості. вашої участі. Судове засідання відбудеться 10 Жовтневий районний суд м. Кри червня 2014 року о 10 год. 30 хв. вого Рогу повідомляє, що 20 трав за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ня 2014 року о 10.00 у залі суду 304 Груні Романової, 6а, каб. 4. суддя за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. вул. Невська, 3, буде розглядатись 74 ЦПК України після опублікуван справа за позовом ПАТ «Акцент ня оголошення в пресі відповідач Банк» до Якубець Марини Сергіїв Козаченко Святослав Ігорович вва ни про стягнення заборгованості. жається повідомленим про час та (Останнє місцезнаходження відпо місце розгляду справи. У разі його відача: м. Кривий Ріг, вул. Туха неявки справа буде розглянута за чевського, 38/21). У разі неявки його відсутності. відповідача до суду у зазначений день справа буде розглянута за Новомосковський міськрайон його відсутності на підставі наяв ний суд Дніпропетровської об ласті викликає у судове засідання них по справі документів. Ніколаєнко Аллу Анатоліївну як ЦентральноМіський районний відповідача по цивільній справі № суд м. Кривого Рогу повідомляє, 183/8292/13ц за позовом Публіч що відповідачі Рибікова Людмила ного акціонерного товариства Миколаївна, Рибіков Семен Григо «Комерційний банк «ПриватБанк» рович за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Ніколаєнко Алли Анатоліївни про стягнення суми заборгованості про стягнення заборгованості, яке за кредитним договором виклика відбудеться 16.05.2014 року о 14 ються у судове засідання на 09.00 год. 45 хв. під головуванням судді 06 червня 2014 р. до залу 2 Цент Городецького Д.І. у приміщенні ральноМіського районного суду м. суду за адресою: Дніпропетровсь Кривого Рогу за адресою: м. Кри ка область, м. Новомосковськ, вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 пров. Артемівський, 8. (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 14 ЦПК України після опуб Новомосковський міськрайон лікування оголошення в пресі ний суд Дніпропетровської об відповідачі Рибікова Л.М., Рибіков ласті сповіщає, що 09.06.2014 року С.Г. вважаються повідомленими о 15 год. 30 хв. у приміщенні Но про час та місце розгляду справи. вомосковського міськрайонного У разі неявки відповідачів до зали суду Дніпропетровської області (м. судових засідань на вказану дату та Новомосковськ, пров. Артемівсь час справа буде розглянута за кий, 8, каб. 1) під головуванням їхньої відсутності та без урахуван судді Березюк В.В. відбудеться ня думки, заочно. розгляд цивільної справи за позо вом Публічного акціонерного това Дзержинський районний суд м. риства «Комерційний банк «При Кривого Рогу повідомляє, що 23 ватБанк» до Лихощак Олени Анато Мощення площею травня 2014 р. об 11 год. 30 хв. та ліївни про стягнення заборгова 4623,5 м.кв. об 11 год. 45 хв., відповідно, в залі ності. В якості відповідача судом судових засідань 105 за адресою: викликається Лихощак Олена Ана м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу толіївна, місце проживання якої деться судове засідання по суду невідомо. цивільній справі 210/542/14ц, провадження 2/210/888/14 ПАТ Жовтневий районний суд м. Кри «КБ «Надра» до Рябої Ольги Мико вого Рогу повідомляє, що розгляд лаївни, Маркова Павла Миколайо цивільної справи за позовом Пуб вича про стягнення заборгованості лічного акціонерного товариства за кредитним договором, та «Комерційний банк «ПриватБанк» Мощення літ. цивільній справі № 210/972/14ц, до Гоменюка Вадима Вікторовича I участки № 1, 2, 3, загальною площею провадження № 2/210/1020/14 про стягнення заборгованості, при 1100 м ПАТ «КБ «Надра» до Дудкіна Рома значено на 09 год. 30 хв. 29 травня на Сергійовича, Сивачка Євгена 2014 р. в залі 106 Жовтневого ра Вікторовича про стягнення забор йонного суду м. Кривого Рогу за гованості за кредитним договором. адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нев Явка у судове засідання відпові ська, 3 (суддя Чайкін І.Б). На дачів Рябої Ольги Миколаївни, Мар підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України кова Павла Миколайовича, Дудкіна після опублікування оголошення в Романа Сергійовича, Сивачка Євге пресі відповідач вважається по на Вікторовича обов’язкова. У разі відомленим про час та місце роз неявки зазначених осіб у судове гляду справи. У разі неявки відпо Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 52000, засідання без поважних причин відача до зали суду без поважних Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Горького, вул. Наукова, 8, Державне підприємство «Науково"виробнича дослідна агрофірма справу буде розглянуто за їхньої причин справа буде розглянута за «Наукова» Національної академії аграрних наук України», конт. тел. (056) 7495089. відсутності. його відсутності. ровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84 (к. 105) викликає в якості відпові дачів Лушкіна Анатолія Миколайо вича, Забєліну Ольгу Вікторівну у судове засідання, яке відбудеться о 17 год. 15 хв. 12 травня 2014 року по справі за позовом Публічного акціонерного товаристві «Держав ний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 1003/0422 філії Дніпро петровське обласне управління АТ «Ощадбанк» до Лушкіна Анатолія Миколайовича, Забєліної Ольги Вікторівни про стягнення заборго ваності за кредитним договором. У разі вашої неявки справа може бути розглянута за вашої відсут ності відповідно до ст.ст. 224226 ЦПК України. Суддя Д.С. Шклярук.

2

Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 ч. 4. ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Арбітражний керуючий, ліквідатор ДП «НВД АФ «Наукова» НААН» Рева М.О.

Індустріальний районний суд м. У провадженні Павлоградського Дніпропетровська (адреса: м. міськрайонного суду Дніпропет


ОГОЛОШЕННЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

06.05.2014 ð. ¹ 33 (1526) ○

ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/683/14ц за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Клєца Миколи Антоновича, Алек сандрова Олега Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі Клєц Микола Антонович, Александ ров Олег Володимирович виклика ються у судове засідання на 16 травня 2014 року о 09.00, яке відбудеться у приміщенні Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адре сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. Справу слухає суддя Го ловін В.О. 10 квітня 2014 року Центрально Міським районним судом м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Шляхтіна Павла Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, згідно з яким вирішено: позовні вимоги Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк», яке є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», задовольнити в повному обсязі. Стягти з Шляхтіна Павла Анатолі йовича, 10.06.1982 року народжен ня, який народився у місті Криво му Розі Дніпропетровської області, ІПН 3011123278, на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним дого вором № DNH4KP12330908 від 13.09.2006 року, яка станом на 11.09.2013 року становить 37927 (тридцять сім тисяч дев’ятсот два дцять сім) грн. 38 коп., з яких: за боргованість за кредитом 2706,77 грн.; заборгованість за відсотками 12350,97 грн.; заборгованість по пені 20587,38 грн.; штраф 500 грн. (фіксована частина); штраф 1782,26 грн. (процентна складова); судовий збір 379 (триста сімде сят дев’ять) грн. 27 коп. 10 квітня 2014 року Центрально Міським районним судом м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Корабльова Сергія Михайлови ча про стягнення заборгованості за кредитним договором, згідно з яким вирішено: позовні вимоги Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк», яке є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», задовольнити в повному обсязі. Стягти з Корабльова Сергія Михай ловича, 15.09.1974 року народ ження, який народився у місті Кри вому Розі Дніпропетровської об ласті, ІПН 2728617051, на користь Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним договором № DNH4KP 12330971 від 28.09.2006 року, яка станом на 11.09.2013 року становить 39771 (тридцять дев’ять тисяч сімсот сімдесят одна) грн. 67 коп., з яких: заборгованість за кредитом 2990 грн.; заборгованість за відсотками 12644,89 грн.; заборгованість по пені 21766,70 грн.; штраф 500 грн. (фіксована частина); штраф 1870,08 грн. (процентна складова), судовий збір 397 (триста дев’яно сто сім) грн. 72 коп. Тернівський міський суд Дніпро петровської області розглянув цивільні справи за позовами ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним дого вором та виніс заочні рішення: справа № 194/101/14ц, відповідач по справі Радченко В.О., рішення від 11.04.2014 р.; справа № 194/ 2634/13ц, відповідач по справі Шуригін О.В., рішення від 20.02.2014 р.; справа № 194/2599/ 13ц, відповідач по справі Шишкін

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«КБ «ПриватБанк» до Мікаілова Чінгиза Муса огли про стягнення заборгованості. Відповідач Мікаі лов Чінгиз Муса огли викликаєть ся у судове засідання на 07 трав ня 2014 року о 08 год. 50 хв. у при міщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Мікаі лова Чінгиза Муса огли справу буде розглянуто за його відсут Верхньодніпровський районний ності. суд Дніпропетровської області оголошує про розгляд цивільної У провадженні Красногвардійсь справи № 173/3119/13ц, провад кого районного суду м. Дніпро ження № 2/173/153/2014 за позо петровська знаходиться цивільна вом Публічного акціонерного това справа за позовом ПАТ «КБ «При риства «Комерційний банк «При ватБанк» до Скворцова Сергія Во ватБанк» до Феца Сергія Васильо лодимировича про стягнення за вича про стягнення заборгованості боргованості. Відповідач Скворцов та викликає Феца Сергія Васильо С.В. викликається у судове засідан вича в якості відповідача у судове ня на 07 травня 2014 року о 08 год. засідання, яке відбудеться 12 черв 40 хв. у приміщення Красногвар ня 2014 року о 10 год. 30 хв. в залі дійського районного суду: м. судових засідань 4 Верхньодніп Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, ровського районного суду Дніпро каб. 12. Після опублікування об’ петровської області за адресою: яви в пресі відповідач вважається Дніпропетровська область, Верх повідомленим про час та місце роз ньодніпровський район, м. Верх гляду справи. У разі неявки Сквор ньодніпровськ, вул. Петровського, цова С.В. справу буде розглянуто за 47. Додатково суд повідомляє, що його відсутності. відповідно до ст. ст. 77, 169 ЦПК Ук раїни, сторони та інші особи, які У провадженні Красногвардійсь беруть участь по справі, зобов’язані кого районного суду м. Дніпро повідомити суд про причини неяв петровська знаходиться цивільна ки у судове засідання. У разі непо справа за позовом ПАТ «КБ «При відомлення суду про причини не ватБанк» до Пазюри Миколи Вікто явки, вважається, що сторони та ровича про стягнення заборгова інші особи, які беруть участь по ності. Відповідач Пазюра М.В. ви справі, не з’явились у судове засі кликається у судове засідання на 07 дання без поважних причин. У разі травня 2014 року о 10 год. 20 хв. у повторної неявки у судове засідан приміщення Красногвардійського ня відповідача, належно повідом районного суду: м. Дніпропет леного, суд вирішує справу на ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. підставі наявних у ній даних чи до Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле казів. ним про час та місце розгляду спра У провадженні Красногвардійсь ви. У разі неявки Пазюри М.В. кого районного суду м. Дніпро справу буде розглянуто за його петровська знаходиться цивільна відсутності. справа за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» до Киян Валентини Ана У провадженні Красногвардійсь толіївни про стягнення заборгова кого районного суду м. Дніпро ності. Відповідач Киян В.А. викли петровська знаходиться цивільна кається у судове засідання на 07 справа за позовом ПАТ «КБ «При травня 2014 року о 10 год. 40 хв. у ватБанк» до Козловської Надії Юрі приміщення Красногвардійського ївни про стягнення заборгова районного суду: м. Дніпропет ності. Відповідач Козловська Н.Ю. ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. викликається у судове засідання на Після опублікування об’яви в пресі 07 травня 2014 року о 08 год. 20 відповідач вважається повідомле хв. у приміщення Красногвардійсь ним про час та місце розгляду спра кого районного суду: м. Дніпропет ви. У разі неявки Киян В.А. справу ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. буде розглянуто за її відсутності. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле У провадженні Красногвардійсь ним про час та місце розгляду спра кого районного суду м. Дніпро ви. У разі неявки Козловської Н.Ю. петровська знаходиться цивільна справу буде розглянуто за її відсут справа за позовом ПАТ «КБ «При ності. ватБанк» до Свідіної Тетяни Іванів ни про стягнення заборгованості. Магдалинівський районний суд Відповідач Свідіна Т.І. викликаєть Дніпропетровської області ви ся у судове засідання на 07 травня кликає як відповідача у судове за 2014 року о 08 год. 20 хв. у при сідання Петряєва Павла Миколай міщення Красногвардійського ра овича, місце реєстрації: вул. Цент йонного суду: м. Дніпропетровськ, ральна, 76, с. ПочиноСофіївка, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після Магдалинівський район, Дніпро опублікування об’яви в пресі петровська область, по цивільній відповідач вважається повідомле справі № 179/376/14ц, провад ним про час та місце розгляду спра ження 2/179/205/14 за позовом ви. У разі неявки Свідіної Т.І. спра ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Петряє ву буде розглянуто за її відсутності. ва Павла Миколайовича про стяг нення заборгованості за кредитним У провадженні Красногвардійсь договором, яке відбудеться 07 кого районного суду м. Дніпро травня 2014 р. о 09.00 за адресою: петровська знаходиться цивільна пров. Жовтневий, 6, смт Магдали справа за позовом ПАТ „КБ «При нівка, Магдалинівський район, ватБанк» до Єрмолова В`ячеслава Дніпропетровської області, суддя Валентиновича про стягнення за Д.І. Новік. Роз’яснюю, що в разі боргованості. Відповідач Єрмолов неявки у судове засідання без по В.В. викликається у судове засідан важних причин або неповідомлен ня на 07 травня 2014 року о 08 год. ня суду про причини неявки спра 30 хв. у приміщення Красногвар ву буде розглянуто за вашої відсут дійського районного суду: м. ності на підставі наявних по справі Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 даних. б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважаєть Синельниківський міськрайон ся повідомленим про час та місце ний суд Дніпропетровської об розгляду справи. У разі неявки ласті повідомляє, що 10 червня Єрмолова В.В. справу буде розгля 2014 року о 08 год. 20 хв. відбу нуто за його відсутності. деться розгляд цивільної справи № 191/5707/13ц, провадження № 2/ У провадженні Красногвар 191/345/14 за позовом ПАТ «КБ дійського районного суду м. «ПриватБанк» до Чубенка Олександ Дніпропетровська знаходиться ра Анатолійовича про стягнення за цивільна справа за позовом ПАТ боргованості. У судове засідання В.І., рішення від 20.02.2014 р.; справа № 194/2568/13ц, відпові дач по справі Ружанський О.С., рішення від 19.02.2014 р. Відпові дачам роз’яснюється, що заочні рішення можуть бути переглянуті судом, що його ухвалив, за письмо вого заявою відповідачів. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана за адресою: 51500, Дніпропетроська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а, протягом 10 днів з дня опубліку вання даного оголошення.

викликається відповідач Чубенко Олександр Анатолійович, адреса: Дніпропетровська область, Синель никівський район, смт Іларіонове, вул. Щорса, 4. У разі вашої неявки у судове засідання справа буде роз глядатись за вашої відсутності і на підставі наявних доказів по справі. Адреса суду: Дніпропетровська об ласть, м. Синельникове, вул. Чехо ва, 1.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Верхньодніпровський районний суд повідомляє, що 14 квітня 2014 року розглянута цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Хотяна Володи мира Ігоровича про стягнення за боргованості. Заочним рішенням суду позов задоволено. Стягти з Хо тяна Володимира Ігоровича, ІПН 3132319610, 04 жовтня 1985 року народження, на користь Публічно го акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (рах. № 29092829003111, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за боргованість за кредитним догово ром у розмірі 5839 грн. 81 коп.: 4779 грн. 18 коп. заборгованість за кредитом; 306 грн. 35 коп. за боргованість за процентами за ко ристування кредитом; 500 грн. штраф (фіксована частина); 254 грн. 28 коп. штраф (процентна складова) та судові витрати у розмірі 243 грн. 60 коп. (рах. № 64993919400001, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570). Заочне рішен ня може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою за явою відповідача. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Позивач має право оскаржити рішення суду шляхом подання апеляційної скар ги до Апеляційного суду Дніпропет ровської області через Верхньо дніпровський районний суд Дніпро петровської області протягом деся ти днів з дня отримання його копії. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після роз гляду справи апеляційним судом. 10 квітня 2014 року Центрально Міським районним судом м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Макар Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, згідно з яким вирішено: позовні вимоги Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк», яке є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», задовольнити в повному обсязі. Стягти з Макар Тетяни Володими рівни, 16.07.1964 року народжен ня, яка народилась у місті Красно ярськ, ІПН 2357318702, на користь Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним договором № KRXRFB00230238 від 06.09.2008 року, яка станом на 05.09.2013 року становить 28344 (двадцять вісім тисяч триста сорок чотири) грн. 10 коп., з яких: забор гованість за кредитом 2070,01 грн.; заборгованість за відсотками 55,72 грн.; заборгованість по комісії 829,51 грн.; заборго ваність по пені 23562,95 грн.; штраф 500 грн. (фіксована час тина); штраф 1325,91 грн. (про центна складова); судовий збір 283 (двісті вісімдесят три) грн. 44 коп. 10 квітня 2014 року Центрально Міським районним судом м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства

«Комерційний банк «ПриватБанк» до Барбалюка Дмитра Анатолійови ча про стягнення заборгованості за кредитним договором, згідно з яким вирішено: позовні вимоги Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк», яке є правонаступником Закритого акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк», задовольнити в повному обсязі. Стягти з Барбалюка Дмитра Анатолійовича, 23.10.1983 року народження, який народився у місті Кривому Розі Дніпропет ровської області, ІПН 3061113274, на користь Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», заборгованість за кредитним договором № DNR0RX99400623 від 26.09.2006 року, яка станом на 18.09.2013 року становить 29697 (двадцять дев’ять тисяч шістьсот дев’яносто сім) грн. 73 коп., з яких: заборго ваність за кредитом 1069,21 грн.; заборгованість за відсотками 9344,70 грн.; заборгованість по комісії 173,16 грн.; заборго ваність по пені 17220,29 грн.; штраф 500 грн. (фіксована час тина); штраф 1390,37 грн. (про центна складова), судовий збір 296 (двісті дев’яносто шість) грн. 98 коп. 10 квітня 2014 року Централь ноМіським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Козацької Яни Леонідів ни про стягнення заборгованості за кредитним договором, згідно з яким вирішено: позовні вимоги Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват

Банк», яке є правонаступником Закритого акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк», задовольнити в повному обсязі. Стягти з Козацької Яни Лео нідівни, 10.02.1978 року народ ження, яка народилась у с. Черво не Криворізького району Дніпро петровської області, ІПН 2853018185, на користь Публічно го акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк»: за боргованість за договором № б/н від 27.03.2008 року, яка станом на 31.08.2013 року складає 28183 (двадцять вісім тисяч сто вісімде сят три) грн. 66 коп., з яких: за боргованість за кредитом 6640,90 грн.; заборгованість за відсотками 16759,62 грн.; забор гованість по комісії 2964,87 грн.; штраф (фіксована частина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 1318,27 грн.; судовий збір 281 (двісті вісімдесят одна) грн. 84 коп. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 22.03.2013 року було винесено за очне рішення по цивільній справі № 211/622/13ц за позовом КП «ЖЕО № 45» до Могілевця Миколи Васильовича, 3я особа Довгин цівський РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги позивача КП «ЖЕО № 45». З повним текстом відповідач Могілевець Ми кола Васильович може ознайоми тись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, яка знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровсь ка область, м. Кривий Ріг, вул. Бо родича, 3, каб. 39.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ім. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСКОГО» оголошує про проведення тендера по двох лотах: А. Технологічний транспорт; Б. Спецмашини та механізми. Учасник тендера має бути юридичною особою і задовольняти таким вимогам: " найменша ціна; " рекомендаційні листи від контрагентів; " досвід роботи з металургійними комбінатами. Для участі у тендері необхідно направити попередню заявку (згоду) на електронну адресу уповноваженому співробітнику ПАТ «ДНІПРОВ" СЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ». Резніченку Сергію Леонідовичу, osp"reznichenko@dmkd.dp.ua, тел. 067"633"53"39, і продублювати на папе" ровому носії на адресу: ПАТ «ДНІПРОВСКИЙ МЕТКОМБІНАТ», 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18"б. Директору з персоналу Поліводі Анатолію Петровичу, протягом 8 ро" бочих днів з моменту виходу оголошення.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузка"выгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


ВІВТОРОК, 6 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 33 (1526)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Íàêèï âèäàëÿºìî êàðòîïëÿíèì ëóøïèííÿì Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, ÃÃëàô³ðà ëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. ͳùî òàê íå ðàäóº ãîñïîäèíþ íà êóõí³, ÿê íàá³ð íîâåíüêîãî ïîñóäó ïîñóäó.. ³í áëèùèòü, ñÿº ³ íàâ³òü ¿æà çäàºòüñÿ ñìà÷í³øîþ. Àëå ç ÷àñîì êàñòðóë³ çàáðóäíþþòüñÿ. ² ÿêùî ççîâí³ ¿õ ëåãêî â³äìèòè, òî ñ³ðèé íàë³ò â³ä æîðñòêî¿ âîäè çàâäຠêëîïîòó êëîïîòó.. Ïðî òå ÿê øâèäêî òà áåç ãîëîâíîãî áîëþ çðîáèòè òàê, ùîá ïîñóä ñòàâ, ÿê íîâèé, ìè ñüîãîäí³ é ïîãîâîðèìî

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ...

ÀÔÈØÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÄÎÌ ÎÐÃÀÍÍÎÉ È ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ XXVI² ÊÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ-2013/14

ÏËÀÍ ÊÎÍÖÅÐÒΠÍÀ ÌÀÉ 06.05 (ÂÒÎÐÍÈÊ) 18.00 «Ìóçûêàëüíûé àëüÿíñ» Ñîëèñòû: Ýâåëèíà Áðîâêî (îðãàí), Òàòüÿíà Êóçíåöîâà (ôëåéòà), òðèî «Àðò-Êëàññèê» ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû Êåëåð, äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâ (òåíîð), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Òàòüÿíà Óëüêèíà (ñîïðàíî), Âëàäèìèð Õðàíåâñêèé (áàðèòîí), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Èðèíà Îñåíåâà (ñêðèïêà), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Åêàòåðèíà Ïàðóñîâà (ô-íî), Òàòüÿíà Ãðèöàí (ô-íî). 08.05 (×ÅÒÂÅÐÃ) 18.00 «Ìåëîäèè çåìíîãî áûòèÿ» Ñîëèñòû: Êñåíèÿ Áåëèêîâà (îðãàí), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ãàëèíà Îõîòíèê (ñîïðàíî), Êîíñòàíòèí Öàöèí (ñêðèïêà), êâèíòåò «Folk-drive», äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Åêàòåðèíà Ïàðóñîâà (ô-íî), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Ãàëèíà Óøàêîâà (ô-íî). 10.05 (ÑÓÁÁÎÒÀ) 15.00 «Ðàòíîìó ïîäâèãó ñëàâó ïîåì» Ñîëèñòû: íàðîäíûé àðòèñò Óêðàèíû Àíäðåé Áàáè÷ (òåíîð), Îêñàíà Êîçüÿêîâà (îðãàí), îáëàäàòåëü ² ïðåìèè èñêóññòâ èì. È.Êîáçîíà Çèíàèäà ×åïà (ñîïðàíî), ëàóðåàòû ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ äóýò àêêîðäåîíèñòîâ «Ìîíòå-Êàðëî», îáëàäàòåëè ² ïðåìèè ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ «×åðíîáûëüñêèå ìîòèâû» è «Îò Ðîæäåñòâà äî Ðîæäåñòâà» àíñàìáëü àêàïåëüíîãî ïåíèÿ «Îðôåé», Âëàäèìèð Õðàíåâñêèé (áàðèòîí), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Èðèíà Îñåíåâà (ñêðèïêà) è äð. ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ïð. Êàëèíèíà, 66 Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 52-30-05, 52-43-33 e-mail: info@domorgan.dp.ua

ÏÎÃÎÄÀ Вт 06.05 Ср 07.05 Чт 08.05

+13 +14 0С +5 +9 0С +12 +18 0С +8 +11 0С +14 +21 0С +13 +15 0С

півн.захід. 35 м/с схід. 12 м/с схід. 35 м/с

Наша постійна читачка Оксана з міста Тернівка два роки тому придбала шість новеньких каструль. Через півроку постійної екс-

плуатації на їхніх стінках з’явився сірий наліт від води. Використовувати спеціальні засоби молода господиня боялась: сучасні очисники агресивні, до того ж, невідомо, як швидко

вони вимиваються з посуду. Як безпечно видалити наліт, дівчина не знала. Вона звернулась до матусі, яка й поділилася з Оксаною різними порадами.

... ÏÎÐ ÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒ ...ÏÎÐ ÏÎÐÀÄÀ ×ÈÒÀÀ×À Отже, щоб видалити накип від води, слід: ^Потерти його повареною сіллю до повного зникнення. ^Налити в каструлю води і додати харчову соду - 100 г на 1 л. Поставити ємність на вогонь і прокип’ятити протягом 30 хвилин. Злити рідину та відчистити накип щіткою. Після промити каструлю проточною водою. Соду можна замінити лимонною кислотою. Її потрібно додавати у пропорції 20 г на 1 л.

^Змішати 3-4 ст. л. харчової соди з теплою водою. Отриманим розчином намастити «постраждалі» стінки посуду та залишити на ніч. Зранку каструлю наповнити водою та прокип’ятити протягом години. Після промити водою. ^Налити в посуд 100 мл 9% оцтової кислоти і кілька літрів води. Довести розчин до кипіння та вимкнути вогонь. Через деякий час знову закип’ятити воду з оцтом та дати їй охолонути. Потім воду злити, а каструлю протерти щіткою і ретельно промити. ^Чисте картопляне лушпиння покласти в каструлю, залити водою і поставити на вогонь. Довести до кипіння і дати охолонути. У разі потреби повторити процедуру. Замість картопляного лушпиння можна використовувати кислі фрукти - яблука, груші, абрикоси.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒ ÄÎ ÕÍÈ ÎÒÄÎ ÄÎÕÍÈ Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Òàêîé ÷åëîâåê - ëó÷øå ëþáîãî ñíîòâîðíîãî. 4. Ñîëî ìåðèíà. 10. Õóäîæíèê, êîòîðîãî êîðìèò êðîâîïðîëèòèå. 11. Ïîðîê ñ êðàñíûì íîñîì. 13. ×òî íàøà æèçíü? 14. Ïîìèäîð÷èêè ÿñåëüíîãî âîçðàñòà. 15. Íåñïðàâåäëèâî îáìàíóòûé ïåðñîíàæ, ó êîòîðîãî óêðàëè äâå, âåðíåå òðè êèíîêàìåðû. 18. ×åëîâåê, ó êîòîðîãî âñåãäà â çàïàñå åñòü ïÿòûé òóç. 19. Äàìà, êîòîðàÿ áóäèò âàñ â äâà ÷àñà íî÷è ñî ñëîâàìè «ïîðà ïðèíèìàòü ñíîòâîðíîå». 21. Òî, ÷åì ïðèêèäûâàåòñÿ æåëàþùèé ïîêàçàòüñÿ ïðîñòàêîì. 22. Ïîöåëóé äî ïîñèíåíèÿ. 26. Ìèëûé ôèíàíñèñò, âîñïåòûé Àïèíîé. 27. Ñëîâî, óïîòðåáëÿåìîå, êîãäà ãîâîðÿò î «çàêàòå» ëåò. 31. Îíà ìîæåò áûòü ïðÿìàÿ, íåðàçáîð÷èâàÿ, ñâÿçíàÿ, ïëàìåííàÿ. 32. È ïèñàòåëü, è ïàðèêìàõåð. 33. Íà îäíîé êàðèêàòóðå ýòîò ñòðåëîê èçîáðàæåí äåëàþùèì êîíòðîëüíûé âûñòðåë â ãîëîâó, õîòÿ è ïðåäûäóùèé äîñòèã öåëè. 36. Ïðîòîêîë èíñòèòóòñêîé ëåêöèè. 37. Ïîäõàëèì-«ïîñóäîìîéêà». 38. Ñ ÷åì ñðàâíèâàþò ÷óæîé ãëàç, åñëè ñâîé - àëìàç? 39. È ïîò, è æåë÷ü, è ìàòåðèíñêîå ìîëîêî. Ïî âåðòèêàëè: 1. «Ìåðçíóùàÿ» ïòàõà. 2. ×åëîâåê, êîòîðîìó âñåãäà ÷òî-òî ïåðåïàäàåò îò ÷óæèõ çàâåùàíèé. 3. «Çàðÿæåííîìó òàíêó â ... íå ñìîòðÿò» (øóòêà). 5. Èìÿ, îäèíàêîâî ïîäõîäÿùåå êàê äëÿ äåâî÷êè, òàê è äëÿ ìàëü÷èêà. 6. Ëåò÷èê ñðåäè ìûøåé. 7. Íàðÿäíàÿ, êîòîðàÿ íà ïðàçäíèê ê íàì ïðèøëà. 8. Íàãðàäà, î êîòîðîé ìå÷òàþò âñå, êòî äåëàþò ôèëüìû. 9. Âåðøèíà, ïîêîðÿåìàÿ ïàìÿòíèêàìè. 12. Êòî «êà÷àåò» ïðàâà â ñóäå? 16. Äîì Òîïòûãèíà. 17. Îñòàíêè áóòûëêè. 20. Íàóêà, äîêàïûâàþùàÿñÿ äî ñàìîé ñóòè. 23. «Ãîëîñ» ðó÷åéêà. 24. Ñêàêîâîå «êðåñëî». 25. Ëè÷íîå äåëî ðàñõèòèòåëÿ áèáëèîòå÷íûõ êíèã. 28. Áëèçîñòü äâóõ ÷åëþñòåé. 29. Õóäîæåñòâåííàÿ ðåïåòèöèÿ. 30. Õîäÿ÷àÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 34. «Ìèíåðàëüíûå» ñèãàðåòû. 35. Ïîñòåëü â öàðñêîé îïî÷èâàëüíå.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

1

2

3

4 8

5

6

7

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

30

32

33

34 36

38

35 37

39

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1524

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Îçíîá. 6. Àâåíþ. 9. Æåíîëþá. 11. Äèêîñòü. 13. Ñîâåò. 15. Çàðîê. 18. Õåîïñ. 19. Ñàëüíîñòü. 20. Êîêîñ. 22. Ïîâàð. 23. Ñòðó÷îê. 24. Îêëèê. 27. ×àñòü. 28. Øèâîðîò. 31. Òèðàæ. 33. Êåëüÿ. 34. Ñèìïîçèóì. 35. Áàñîâ. 36. Çåáðà. 38. Ñëþíà. 41. Ðîãàòêà. 42. Îòïèñêà. 43. Áóìåð. 44. Ñêóíñ.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті«. Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Èçâîç. 2. Ïîëþñ. 3. Èâðèò. 4. Þíèîð. 7. Ìåäîíîñ. 8. Ñòðåëîê. 10. Áîëüíîé. 11. Äåêîð. 12. Çàçîð. 14. Ñïëàâ. 16. Êàïóñòíèê. 17. Ñòåêëîäóâ. 21. Ñòðàæ. 22. Ïèíîê. 25. ×èíçàíî. 26. Êèòàé. 27. ×àñîâîé. 29. Òåìå÷êî. 30. Ïüåðî. 32. Øïàëà. 37. Ìàçóò. 38. Ñêëåï. 39. Àòàêà. 40. Âèøíÿ. Номер підписано до друку 05.05.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1454333

№1526  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you