Page 1

ÂÈÇÈÒ ÊÎÍÃÐÅÑÑÌÅÍÎÂ ÑØÀ

ÍÀ ÁÀÉÊÓ - ÇÀ ÃÐÎØÈÌÀ ÍÀ ÕÐ ÀÌ ÕÐÀÌ

17 3

5

ÏÀÐÊÀÌ ÍÓÆÍÀ ËÞÁÎÂÜ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ ÑÒ ÀÍÎÂÈÒÑß ÁÎËÜØÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß

13

 ÃÃÎÑÒßÕ ÎÑÒßÕ Ó ÑÏÀÑÀ ÒÅËÅÉ: ÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ: ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÏÎÌÎà ÏÎÌÎÃÀÀÒÜ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ñïàñàòåëè ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü êàæäîìó, êòî â íåé íóæäàåòñÿ è çâîíèò ïî òåëåôîíó «101». Ñîòðóäíèêè ÃÑ×Ñ îáåçâðåæèâàþò ìèíû, ñïàñàþò ëþäåé, óïàâøèõ â ëþê, ëîâÿò çìåé. Êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» óáåäèëàñü â ýòîì íà ñîáñòâåííîì îïûòå, êîãäà ïîáûâàëà â ðàñïîëîæåíèè ÷àñòè àâàðèéíîñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà ñïåöíàçíà÷åíèÿ.

№2930 (15221523) ×åòâåð, 24 êâ³òíÿ 201 20144 ð.

1415 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÀ ÂÈÑÎÊÎÌÓ Ð²ÂͲ

ÂÀÆËȲ ÇÓÑÒвײ Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè, â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ 22 êâ³òíÿ çóñòð³âñÿ ç â³öå-ïðåçèäåíòîì ÑØÀ Äæîçåôîì Áàéäåíîì. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà, ñüîãîäí³ â íàø³é äåðæàâ³ â³äáóâàºòüñÿ «â³äíîâëåííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ âñ³º¿ âåðòèêàë³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè». Áàéäåí íàãîëîñèâ, ùî ÑØÀ â³òàþòü ³ ï³äòðèìóþòü çì³íè â Óêðà¿í³. Íàñòóïíîãî äíÿ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ ìàâ ðîçìîâó ³ç ñåíàòîðîì Êîíãðåñó ÑØÀ Ðîáåðòîì Êîðêåðîì, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³. ○

ÐÈÍÎÊ Ë²Ê²Â

ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÑÏÅÊÓËßÖ²¯

Ìèêîëà Áîãîìàç: «Äóøåþ ÿ - ìèñëèâåöü!» Ïåòðèê³âñüêèé ºãåð Ìèêîëà Áîãîìàç - ñïðàâæí³é âç³ðåöü ìèñëèâöÿ: çíຠáåçë³÷ ö³êàâèõ ³ñòîð³é òà âáîë³âຠçà äîëþ ð³äíîãî êðàþ. Àäæå ñüîãîäí³ ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ðàéîíó º â³äñóòí³ñòü âîäè ó ïðèðîäíèõ âîäîéìàõ. ×åðåç öå ãèíå ðèáà, çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü òâàðèí, çíèêàþòü óí³êàëüí³ ë³êàðñüê³ ðîñëèíè. Íàïåðåäîäí³ Äíÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çâ³ðîëîâ çà ïîêëèêîì äóø³ ðîçïîâ³â «Â³ñòÿì», êîëè âïîëþâàâ ïåðøó çäîáè÷, ÷îìó äî Ïåòðèê³âêè ïðè¿çäèëè Îñòàï Âèøíÿ, Îëåñü ÃÃîí÷àð îí÷àð òà â³ä ÷îãî ïîòåðïàþòü ì³ñöåâ³ ð³÷êè.

ÂÐÎÄÀ - ÍÅ ÃÎËÎÂÍÅ

Ó ÁÅÐ˲Ͳ ØÓÊÀÞÒÜ ÍÅÊÐÀÑÈÂÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ ö³éíîþ ìîäåëüíîþ çîâí³øí³ñòþ. Çà ñëîâàìè äèðåêòîÓñ³ ìè ïðàãíåìî, ùîá íàñ ðà êàñòèíãó, íåêðàñèâ³ îòî÷óâàëè ãàðí³ ðå÷³, à îáëè÷÷ÿ íåçâè÷í³, àëå ïîðó÷ áóëè êðàñèâ³ ëþäè. Ö³ äóæå ³íäèâ³äóàëüí³, òîìó áàæàííÿ ïîñò³éíî çàîõî÷ó- ëåãêî çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ. þòü ãëÿíöåâ³ æóðíàëè, Çàãàëîì àãåíòñòâî Misfit òåëåáà÷åííÿ òà ðåêëàìí³ Models ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà á³ãáîðäè. Àëå, ÿê â³äîìî, íå ïîøóêó ëþäåé ³ç ðîäçèíâ êðàñ³ - ùàñòÿ. Òàê, ó êîþ: òàêèõ, ÿê éîãî í³ìåöüê³é ñòîëèö³ øóêàþòü óïðàâëÿþ÷èé Äåë ʳíñ, íåñòàíäàðòíèõ ìîäåëåé. ÿêîãî 20 ðîê³â òîìó íà Çàì³ñòü êðàñóíü 90-60-90 âóëèöÿõ Ëîíäîíà ïîì³òèâ òà âèñîêèõ ñòðóíêèõ ïðåäñòàâíèê áðèòàíñüêîãî êðàñåí³â ïåðåâàãà íàUgly Models. ³ä òîãî ÷àñó äàºòüñÿ ëþäÿì ³ç íåòðàäè- ʳíñ âñòèã ïîïðàöþâàòè ç ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Calvin Klein, Renault, Levis, Diesel Jeans òà áàãàòüìà ³íøèìè â³äîìèìè áðåíäàìè. Òåïåð â³í çàéìàºòüñÿ òèì, ùî øóêຠíåñòàíäàðòí³, àëå ö³êàâ³ îáëè÷÷ÿ. Íåâäîâç³ êàòàëîã Misfit Models, äî ÿêîãî âõîäÿòü ïîíàä 200 îñ³á, ïîïîâíèòüñÿ ùå 60 «êðàñóí÷èêàìè». Êåð³âíèê àãåíòñòâà, ïåðø çà âñå, áà÷èòü ñåáå, ÿê ïîáîðíèêà ç ñó÷àñíîþ îäåðæèì³ñòþ çîâí³øíüîþ ïðèâàáëèâ³ñòþ. Ìàéáóòí³õ ìîäåëåé â³í ïîïåðåäæàº,

ùî ¿ì íå ñë³ä áîÿòèñÿ ³íêîëè íîñèòè äèâíèé îäÿã òà ïî-äóðíîìó âèãëÿäàòè. ßê çàçíà÷ຠäèðåêòîð êàñòèíãó, ó÷àñíèê³â ìîæíà ïîä³ëèòè íà òðè êàòåãîð³¿: ë³íèâ³, õâîð³ òà äèâàêè. Ñåðåä íîâèõ êàíäèäàò³â, íàïðèêëàä, - âîä³é âàíòàæ³âîê Àíäðåàñ Êîðò, ñõîæèé íà Ìóàììàðà Êàääàô³, õâîðà íà ðàê Íåíñ³ ijòöå, ñèìïàòè÷íà Ñàðà Àáäåëüêåð³ì, ÿê³é íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè ¿¿ ñïðèéìàþòü ÿê êðàñèâó äåêîðàö³þ.

32 Ñäåëàë ìóëü òèê - çàêîí÷èëèñü äåíüãè ìóëüòèê

ÃÐÎØÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ßÊ Ó ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÈʲ Ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ áóäå òàêèì, ÿê ó êîíòðàêòíèê³â. Óðÿä ïîñòàíîâèâ, ùî ç 18 áåðåçíÿ 2014 ð. â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ÿê³ ïðîõîäÿòü â³éñüêîâó ñëóæáó çà ïðèçîâîì ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, íà îñîáëèâèé ïåð³îä, ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ âèïëà÷óºòüñÿ â ïîðÿäêó òà ðîçì³ðàõ, óñòàíîâëåíèõ äëÿ îñ³á îô³öåðñüêîãî ñêëàäó, îñ³á ðÿäîâîãî ñåðæàíòñüêîãî òà ñòàðøèíñüêîãî ñêëàäó, ÿê³ ïðîõîäÿòü â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì. Одни из самых выгодных условий в Днепропетровске

АКЦИЯ!!! с 01.04.2014 по 30.04.2014

удешевление финансового продукта на 15%

МЫ ПОДНИМАЕМ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ В ГРИВНЕ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К КУРСУ ДОЛЛАРА

ДЕНЬГИ НА ВСЕ ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ БОЛЕЕ 100 ЛОЯЛЬНЫХ И ДОСТУПНЫХ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ В ОДНОМ МЕСТЕ

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ от 10000 до

500000 грн. под 15%, сроком до 20 лет

от 5000 до от 200 до

6000 грн. под 1,8%

300000 грн. 3% - 12% годовых сроком до 15 лет

ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

050-010-68-46 093-305-97-88

Вып. АВ №793524 от 07.11.13

9

Êàáì³í ïîâèíåí â³äðåàãóâàòè íà ñèòóàö³þ íà ðèíêó ë³ê³â ³ íåãàéíî ðîçìèòíèòè óñ³ ïðåïàðàòè, ùî ñòîÿòü íà ìèòíèö³. Äî öüîãî çàêëèêàâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àðñåí³é ßöåíþê. Îñîáëèâî Ãëàâà óðÿäó çóïèíèâñÿ íà ñïåêóëÿö³ÿõ ïðè ðåàë³çàö³¿ ìåäïðåïàðàò³â. «ß çâåðòàþñü äî âñ³õ, õòî ðåàë³çóº ë³êè, ùîá íå áóëî òàê: êîìó â³éíà, à êîìó ìàòè ð³äíà. ßêùî êóðñ íàöâàëþòè çð³ñ íà 20%, òî öå îçíà÷ຠíà 20%, à íå 120%», - çàÿâèâ â³í.

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА не является банковским учреждением

ул. Боброва 1

(ТЦ Приозерый)


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

вØÅÍÍß ªÑ

ÍÀÁÓ ËÎ ×ÈÍÍÎÑÒ² ÍÀÁÓËÎ 22 êâ³òíÿ íàáóëî ÷èííîñò³ ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî cîþçó ïðî çíèæåííÿ ìèòà äëÿ óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó. ³äïîâ³äíèé çàêîíîäàâ÷èé àêò îïðèëþäíåíèé ó â³âòîðîê â Îô³ö³éíîìó æóðíàë³ ªÑ. «Ìèòí³ çáîðè íà òîâàðè, ùî ìàþòü ïîõîäæåííÿ ç Óêðà¿íè, ïîâèíí³ áóòè çìåíøåí³ àáî ñêàñîâàí³», - éäåòüñÿ ó äîêóìåíò³. Î÷³êóºòüñÿ, ùî òîðãîâåëüí³ ïðåôåðåíö³¿ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè íàáóäóòü ÷èííîñò³ ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.

ÍÎÂÈÍÈ

ÒÎÍÊ ÎÙ² ÇÀÊ ÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÒÎÍÊÎÙ² ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

ÐÎÑ²ß ÁÅÇ SKYPE? Çàðóá³æí³ ³íòåðíåò-ñåðâ³ñè åëåêòðîííî¿ ïîøòè òà îáì³íó ìèòòºâèìè ïîâ³äîìëåííÿìè (íàïðèêëàä, Google, Facebook àáî Microsoft - âëàñíèê Skype), ÿê ³ ðîñ³éñüê³ êîìïàí³¿, áóäóòü çîáîâ’ÿçàí³ çàáåçïå÷óâàòè çáåð³ãàííÿ äàíèõ ïðî àêòèâí³ñòü êîðèñòóâà÷³â ï³âðîêó ³ îáîâ’ÿçêîâî íà òåðèòî𳿠Ðîñ³¿. Öå âèïëèâຠç òåêñòó «àíòèòåðîðèñòè÷íîãî ïàêåòà» çàêîí³â, ÿêèé óõâàëèëà Äåðæäóìà. Çà îö³íêîþ åêñïåðò³â, ÿêùî çàðóá³æí³ êîìïàí³¿ â³äìîâëÿòüñÿ öå âèêîíóâàòè, äîñòóï äî ¿õí³õ ñåðâ³ñ³â ó ÐÔ ìîæå áóòè çàáëîêîâàíèé. ○

ÑÒ ÀÐÒÓÂÀËÎ ÁÓ Ä²ÂÍÈÖÒÂÎ ÑÒÀÐÒÓÂÀËÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

ÒÓÍÅËÜ Ï²Ä ÁÎÑÔÎÐÎÌ Ó ïîðòó Ñòàìáóëà ñòàðòóâàëî áóä³âíèöòâî àâòîòóíåëþ ï³ä Áîñôîðîì ïðîòÿæí³ñòþ 5,5 êì. ³í ç’ºäíຠºâðîïåéñüêó òà àç³àòñüêó ÷àñòèíè ñòîëèö³ Òóðå÷÷èíè. Êð³ì òîãî, éäåòüñÿ ïðî ïðîêëàäàííÿ íîâèõ øîñå ³ ðîçâ’ÿçêó, çàâäîâæêè áëèçüêî 10 êì. Òðàíñïîðòíà àðòåð³ÿ áðàòèìå ïî÷àòîê ó ðàéîí³ Ãåçòåïå ³ çàê³í÷óâàòèìåòüñÿ ó Êàçëè÷åøì³. Çàçâè÷àé, àáè ïîäîëàòè öþ â³äñòàíü, âî䳿 âèòðà÷àþòü â³ä 40 õâèëèí äî 1,5 ãîäèíè. Ïî òóíåëþ ïîäîðîæ òðèâàòèìå ëèøå áëèçüêî 15 õâèëèí. ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÅ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß

ÊÓÏÓÂÀ ÒÈÌÓÒÜ Á²ËÜØÅ ÊÓÏÓÂÀÒÈÌÓÒÜ Ó 2014-ìó áëèçüêî 40% ºâðîïåéö³â ïëàíóþòü çá³ëüøèòè ñïîæèâ÷³ âèòðàòè. гê òîìó öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 33%. Ó ïåðøó ÷åðãó, æèòåë³ Ñòàðîãî ñâ³òó ìàþòü íàì³ð âèòðà÷àòèñÿ íà â³äïî÷èíîê ³ ïîäîðîæ³. Êð³ì òîãî, âñå á³ëüøó ðîëü ï³ä ÷àñ ïîêóïîê íàáóâຠ²íòåðíåò. Òàê³ îñíîâí³ ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ñïîæèâà÷³â, ïðîâåäåíîãî ó äâàíàäöÿòè êðà¿íàõ. Äî ðå÷³, çã³äíî ³ç íèì, êóï³âåëüíà àêòèâí³ñòü ºâðîïåéö³â çðîñëà âïåðøå ç 2008 ðîêó.

Йдеться про ухвалення законів, які мають зруйнувати корупцію в країні і загалом докорінно реформувати економіку на демократичних і ринкових засадах. Жоден із реформаторських законопроектів на «ура» не проходить. За кожен доводиться вести виснажливу боротьбу з депутатами, які ще вчора були надійною опорою режиму Януковича. Вони, звісно, аж ніяк не бажають змінювати систему писаних і неписаних законів, яка раніше тримала їх при владі, а сьогодні дає надію на реванш, тобто - на повернення до влади. І все ж таки - як-то кажуть, крига скресла. Повільно, але незворотньо, Верховна Рада почала ламати «систему Януковича». Ухвалено Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». Реально це означає, що понад 600 суддів, які брали участь у репресіях проти учасників Майдану, а також у фальсифікуванні підсумків останніх виборів до Верховної Ради у 2012 році,

1

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÏÎ×À ËÀÌÀÒÈ ÑÒÀÐÓ ÑÈÑÒÅÌÓ

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÊÐÈÃÀ ÑÊÐÅÑËÀ

ÞÐ²É ÑÀÍÄÓË, ×ËÅÍ ÍÑÆÓ

Îñòàíí³ì ÷àñîì ìè òðèâîæíî ñòåæèìî çà ïîä³ÿìè íà Ñõîä³ êðà¿íè, äå ì³ñöåâ³ ñåïàðàòèñòè ï³ä êåð³âíèöòâîì «òóðèñò³â» ç ðîñ³éñüêèõ ñïåöñëóæá çä³éñíþþòü â³ä÷àéäóøí³ ñïðîáè â³ä³ðâàòè â³ä Óêðà¿íè Ëóãàíñüêó Ëóãàíñüêó,, Äîíåöüêó íåöüêó,, Õàðê³âñüêó îáëàñò³. Öåíòðàëüí³é âëàä³ äîâîäèòüñÿ áîðîòèñÿ íå ëèøå ç òèìè, õòî ç³ çáðîºþ çàõîïëþº ïðèì³ùåííÿ äåðæóñòàíîâ, àëå é äîëàòè øàëåíèé, õî÷ ³ ïðèõîâàíèé, îï³ð òàê çâàíèõ ì³ñöåâèõ åë³ò. Äóæå ñõîæå - çà ñóòòþ, à íå çà ôîðìîþ - â³äáóâàºòüñÿ ³ â Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè

Ðåôîðìàòîðñüê³ çàêîíè â³ä Âåðõîâíî¿ Ðàäè

будуть вигнані з суддівського корпусу. Більш масштабного очищення вітчизняного суду новітня історія України ще не знала. Парламент скасував 113 дозвільних документів. Тобто, 113 можливостей чиновників вимагати хабарі з підприємців та громадян віднині не існує. Скільки було загальних і правильних розмов політиків, що вкрай необхідно кардинально зменшувати кількість різноманітних дозволів та ліцензій, які видають органи влади. Нарешті, можна сказати, що є не тільки слово, але й діло. Новий Закон України «Про здійснення державних закупівель» має припинити масштабне розкрадання Держбюджету через наскрізь корумповані схеми проведення тендерів. Насамперед, із 44 до 10 скорочується перелік випадків, які не підпадають під дію цього закону, а також перелік підстав для застосування неконкурентної процедури держзакупівель. А у випад-

2

3

ках, що дають можливість закупівлі в одного учасника, встановлюється процедура, подібна до практики країн Євросоюзу. Крім того, до участі у тендерах тепер не допускатимуть фірми, які зареєстровані в офшорних зонах. Верховна Рада скасувала так званий утилізаційний збір на автомобілі. За підрахунками Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів, скасування утилізаційного збору на 3 - 8% знизить ціни на автомобілі та пожвавить автомобільний ринок країни. Причому, значно впаде ціна на авто з об’ємом двигуна до 1500 куб. см, тобто на ті, які найбільш доступні небагатим українцям. Верховна Рада в першому читанні ухвалила Закон «Про парламентську опозицію». Суть його в тому, що депутати, котрі не входять до владної коаліції, отримують реальні повноваження у контролі за діями влади. Йдеться про право представників від опозиції посідати певні державні посади.

4

5

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÑÊÀÑÓÂÀËÈ 113 ÄÎDzËÜÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

6

Обов’язково слід згадати і новий закон про вищу освіту, головна суть якого різке підвищення самоорганізації вищих навчальних закладів. Автономія вузів норма у всіх розвинених країнах світу. Більше того, це, як свідчить світова практика, - головна запорука успішного розвитку системи вищої освіти. Звісно, парламент зробив лише перші правильні кроки. Але ця Верховна Рада не зможе до кінця зламати стару систему влади. Це вже справа нового складу парламенту, за який нам усім ще доведеться добре поборотися на виборах. У цьому сенсі можна сказати, що наша революція продовжується, тільки центр боротьби з барикад Майдану перемістився до зали Верховної Ради і на виборчі дільниці.

ÍÎÂÛÅ ÈÍÈÖÈÀ ÒÈÂÛ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Îáëàñòíàÿ âëàñòü ïðîâåäåò âñòðå÷è â ðàéîíàõ ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

 ñðåäó ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Áîðèñà Ôèëàòîâà. Îí ðàññêàçàë î òîì, êàê ïðîõîäèò ðàññëåäîâàíèå ïî äåëó äíåïðîïåòðîâñêèõ «96 îáúåêòîâ», è íîâûõ èíèöèàòèâàõ îáëàñòíîé âëàñòè Борис Филатов отметил, что на сегодняшний день документы на 61 из 96 объектов коммунальной

собственности Днепропетровска, которые незаконно попали в руки предпринимателей, находятся на переоформлении. «Остались кое-какие технические замечания, но, я думаю, что в ближайшее время их возвратят в коммунальную собственность. По вопросам остальных 35 объектов мы продолжаем разбираться», сказал и.о. заместителя губернатора. Также в ходе пресс-конференции он поделился планами на будущее. Областная власть приняла реше-

ние проводить в районах встречи с общественностью для разъяснения ситуации в стране. «Сегодня я провел такое совещание в Павлограде. В нем приняли участие предприниматели, директоры шахт, главврачи те люди, которые могут влиять на настроения граждан. В режиме диалога мы обсудили различные вопросы, начиная от мобилизации и заканчивая экономической ситуацией в Украине. Определенно эта встреча позволила снизить градус напряженности», - рас-

сказал Борис Филатов. В пятницу подобное мероприятие планируют провести в Никополе. Напоследок и.о. заместителя председателя ОГА рассказал, что областная власть обсуждает идею о создании «комиссии по примирению». «В ближайшее время мы создадим концепцию и сядем за стол переговоров, чтобы попытаться найти точки соприкосновения с представителями разных политических взглядов и направлений», - отметил Борис Филатов.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

22 àïðåëÿ Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ êîíãðåññìåíîâ ÑØÀ îò ðåñïóáëèêàíñêîé è äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèé. Î íè ïîîáùàÎíè ëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï è êîíôåññèé, à òàêæå âñòðåòèëèñü ñ ãóáåðíàòîðîì Èãîðåì Êîëîìîéñêèì

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ

возлагают на них большие надежды. Потому для нас важно, чтобы выборы прошли честно. Со своей стороны мы готовы оказать техническую поддержку, а также отправить наблюдателей

для мониторинга событий», - сказал глава делегации Эд Ройс. Конгрессмен Элиот Энгел добавил, что американцы восхищаются стойкостью и мужеством украинцев. «Я здесь,

Также американские конгрессмены отметили, что одной из целей визита было обсуждение развития отношений в сфере энергетических поставок. «Для Украины сейчас крайне важно искать альтернативные источники поставки энергоносителей в страну, подчеркнул глава делегации конгрессменов США, - чтобы отказаться от влияния одного поставщика, которым на данный момент является Россия, и, таким образом, обеспечить свою независимость».

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÑÒ ÀÍÄÀÐÒ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

 ðåã³îí³ îíîâëþþòü ïàðê «øâèäêèõ» ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ÌÀØÈÍÈ ÓÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀͲ ÂÑ²Ì ÍÅÎÁÕ²ÄÍÈÌ

Àâòîïàðê Ïàâëîãðàäñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè ïîïîâíèâñÿ â³ñüìîìà íîâèìè àâòîìîá³ëÿìè. Êëþ÷³ â³ä íèõ ìåäïðàö³âíèêàì âðó÷èâ â.î çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà Áîðèñ Ô³ëàòîâ «Низький уклін вам, лікарі, за вашу нелегку працю. В нинішні складні умови ми будемо намагатись допомогати вам усім, чим зможемо. Ми вас чуємо та знаємо про ваші проблеми», - сказав Борис Філатов. Медики від нових автомобілів у захваті. Кажуть, тут є все, чого тільки можна бажати. Ірина Васильєва, лікар швидкої допомоги, рятує життя вже не один десяток років. Починала їздити до хворих на «рафіку», потім на «Газелі», тож їй є з чим порівнювати. «У нових «швидких» дуже зручні носилки-трансформери, можна міняти положення хворого в залежності від

жителів Павлограда, Тернівки, Першотравенська, а також Павлоградського, Юр'ївського, Петропавлівського, Межівського, Покровського та Васильківського районів. Упродовж 2014 року цей медзаклад отримає ще один автомобіль. потреби. Потужний кондиціонер - дуже важливий у разі тривалого транспортування хворого з села, адже спека теж впливає на самопочуття. Є холодильник для медикаментів. Тут є всі необхідні інструменти, ножиці, маски для інгаляцій, багато шин різного виду та чимало іншого. Найважливіше, що ці «швидкі» мають великий набір для надання допомоги дітям», - каже жінка. Павлоградська станція швидкої меддопомоги обслуговує майже 300 тис.

ÇÀÊËÈÊÀªÌΠϲÄÏÐȪÌÖ²Â

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ

ÍÀÄÎ ÍÀÉÒÈ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÎÑÒÀÂÎÊ ÝÍÅÐÃÎÍÎÑÈÒÅËÅÉ

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐ ÀÖ²¯ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

чтобы передать важное сообщение: народ США готов стоять плечом к плечу с украинцами», - рассказал он.

это», - отметил Игорь Коломойский. Кроме того, представители делегации пообщались с населением, в частности, с представителями разных этнических групп и конфессий, чтобы понять настроение людей, проживающих в регионе. «Все они отметили важность предстоящих выборов Президента. Многие

ÍÎÂÈÍÈ

Êîíãðåññìåíû âûðàçèëè ïîääåðæêó óêðàèíöàì

НАДЕЖДА НА ВЫБОРЫ Во время встречи с американскими конгрессменами губернатор обсудил с ними приоритетные направления сотрудничества. Он также разъяснил иностранным гостям, какую позицию занимает руководство региона в этот непростой для Украины момент. «Я рад, что к нам в область приехали конгрессмены республиканской и демократической партий. Таким способом они хотят выразить свою поддержку нашей стране, и я благодарен им за

Óæå ìàéæå ð³ê Óêðà¿íà ïåðåáóâຠâ ñòàí³ íåîãîëîøåíî¿ åêîíîì³÷íî¿ â³éíè ç áîêó ÐÔ. Ç ìèíóëî¿ îñåí³ äî åêîíîì³÷íî¿ äîäàëàñü ïîë³òè÷íà êðèçà, ùî ïåðåðîñëà â ðåâîëþö³þ. Òàêîæ íàøà êðà¿íà ïåðåæèëà àíåêñ³þ Êðèìó òà äåñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ â Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ îçáðîºíèìè äèâåðñ³éíèìè ãðóïàìè. Âñ³ ö³ áåçïðåöåäåíòí³ ïî䳿 âêðàé íåãàòèâíî âïëèíóëè íà óêðà¿íñüêèé ô³íàíñîâèé ðèíîê. гçêî äåâàëüâóâàëà ãðèâíÿ, ïîì³òíî çðîñëà âàðò³ñòü ñïîæèâ÷îãî êîøèêà äëÿ íàñåëåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ áàãàòî ï³äïðèºìñòâ ïîêðàùèëè åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, íàñàìïåðåä çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿. Òîáòî, ç’ÿâèâñÿ ðåçåðâ äëÿ êîìïåíñàö³¿ íàñåëåííþ âòðàò â³ä çðîñòàííÿ ö³í â óìîâàõ êðèçè. Ó öüîìó çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÎÄÀ çàêëèêຠêåð³âíèê³â òà âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ óñ³õ ðîçì³ð³â òà ôîðì âëàñíîñò³ íå äîïóñòèòè çíèæåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ òðóäÿùèõ øëÿõîì ââåäåííÿ ïðåì³é, áîíóñ³â, íàäáàâîê çà ðîáîòó â óìîâàõ âîºííîãî ÷àñó òà ³íøèõ âèä³â ñïåö³àëüíèõ äîïëàò. ÎÄÀ çàêëèêຠâñ³ ï³äïðèºìñòâà âñòàíîâèòè òàê³ íàäáàâêè ó ðîçì³ð³ íå ìåíø ÿê 20% â³ä ñåðåäíüîãî ð³âíÿ ïðèáóòêó ïðàö³âíèê³â ó ñ³÷í³-ëþòîìó 2014 ðîêó òà ðîçïî÷àòè ¿õ íàðàõóâàííÿ ³ç áåðåçíÿ 2014 ðîêó ³ ñïîä³âàºòüñÿ íà ðîçóì³ííÿ.  ïåðøó ÷åðãó, öåé çàêëèê ñòîñóºòüñÿ âåëèêèõ ì³ñòîóòâîðþþ÷èõ ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³. ϳñëÿ ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ñòàá³ë³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè íåîáõ³äíî áóäå âèêîíàòè êîðèãóâàííÿ çàðïëàòíèõ òàðèô³â â³äïîâ³äíî äî ðåàë³é, ÿê³ ñêëàäóòüñÿ íà òîé ìîìåíò. Îêðåìî õî÷åìî íàãàäàòè ãàëóçåâèì òà íåçàëåæíèì ïðîôñï³ëêàì ïðî ¿õí³é îáîâ’ÿçîê ñòîÿòè íà âàðò³ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â òðóäÿùèõ. Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ ²ãîð Êîëîìîéñüêèé ○

ÏÐÅÄÑÒ ÀÂÈËÈ ÊÊÎËÅÊÒÈÂÓ ÎËÅÊÒÈÂÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ

ÍÎÂÈÉ ÎײËÜÍÈÊ ÑÁÓ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ î÷îëèâ íîâèé êåð³âíèê ãåíåðàëìàéîð Ãåííàä³é Ãðèùåíêî. 22 êâ³òíÿ éîãî ïðåäñòàâèëè êîëåêòèâó. Äî íîâîãî ïðèçíà÷åííÿ â³í î÷îëþâàâ óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â ²âàíîÔðàíê³âñüê³é òà Çàêàðïàòñüê³é îáëàñòÿõ.  îðãàíàõ äåðæáåçïåêè ïðàöþº ç 1986 ðîêó, ðîçïî÷èíàâ ñëóæáó íà ïîñàä³ îïåðóïîâíîâàæåíîãî â³éñüêîâî¿ êîíòððîçâ³äêè.  óïðàâë³íí³ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Ãåííàä³é Ãðèùåíêî òàêîæ ïðàöþâàâ ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ñòàðøîãî îô³öåðà äî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÏÐÈÍßËÈ ÇÀÊÎÍ

Îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì â Êðûìó ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦ

ϲÄà ÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÂÈÁÎв ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÌÎͲÒÎÐÈÍà ÐÐÀÉÎͲ ÀÉÎͲ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ êîîðäèíàòîðè Îïåðàòèâíîãî øòàáó ðîçïî÷àëè ìîí³òîðèíã ï³äãîòîâêè äî âèáîð³â ó ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ êîîðäèíàòîð Îïåðàòèâíîãî øòàáó Âîëîäèìèð Îë³éíèê. ³ä 22 äî 24 êâ³òíÿ çàïëàíîâàíî â³äâ³äàòè òåðèòîð³àëüí³ âèáîð÷³ îêðóãè Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, Âåðõíüîäí³ïðîâñüêà, Êðèâîãî Ðîãó, ͳêîïîëÿ, Ïàâëîãðàäà, ñåëèùà Âàñèëüê³âêà, Öàðè÷àíêà òà Êðèíè÷êè. Ïî çàâåðøåíí³ ïåðøîãî åòàïó â³äáóäóòüñÿ «êðóãë³ ñòîëè» äëÿ òîãî, ùîá ìàêñèìàëüíî âèÿâèòè òà âèðiøèòè íàãàëüí³ ïèòàííÿ, ùî ³ñíóþòü ó âèáîð÷èõ îêðóãàõ.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀѲÄÀÍÍß ÐÐÀÄÈ ÀÄÈ

ϲÄÂÈÙÅÍÍß ÇÀÐÏËÀ ÇÀÐÏËÀÒÒ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ òðèñòîðîííüî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ðàäè, äî ÿêî¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿ âëàäè, ðîáîòîäàâö³ òà ïðîôñï³ëêè. Íà çàñ³äàíí³ ó÷àñíèêè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é òðóäÿùèõ ³ ïåðñïåêòèâè ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³. Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ìîâà éøëà ïðî ï³äòðèìêó â³ò÷èçíÿíîãî òîâàðîâèðîáíèêà îáëàñíîþ âëàäîþ, çîêðåìà, äîïîìîãó ó çàáåçïå÷åíí³ çàìîâëåííÿìè ϳâäåíìàøó òà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àãðåãàòíîãî çàâîäó. ○

По словам главы ДОО Союза юристов Украины Владимира Дона, принятый закон существенно отличается от того, который был представлен в первом чтении в марте. Он предусматривает, что временно оккупированная территория является неотъемлемой частью нашей страны и на нее распространяется украинское законодательство. Всю ответственность за нарушение гражданских прав крымчан, а также возмещение материального вреда, нанесенного полуострову, Украина возложила на Российскую Федерацию. Также парламент ввел особый режим для пересечения границы с Крымом. «Граждане Украины, которые постоянно проживают на полуострове, смогут свободно перемещаться на материковую часть страны по украинскому паспорту с регистрацией. Тем, кто временно проживает в Крыму, понадобится пас-

ÏÐÎÏÓÑÊ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÊ - ×ÅÐÅÇ ÏÓÍÊÒÛ ÂÚÅÇÄÀÂÛÅÇÄÀ

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

15 àïðåëÿ Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà Çàêîí «Îá îáåñïå÷åíèè ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííîé êðàèíû». Îí óñòàòåððèòîðèè ÓÓêðàèíû». íàâëèâàåò â ÀÐ Êðûì è Ñåâàñòîïîëå îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì

порт и специальное разрешение. Людям, незарегистрированным в АРК, а также иностранцам и лицам без гражданства необходимо проходить процедуры, установленные законодательством Украины. Пропуск будет осуществляться через пункты въездавыезда в порядке, установленном Кабмином», - рассказал Владимир Дон.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В документе указано, что за физическими и юридическими лицами сохраняется право собственности на имущество, если оно приобретено в соответ-

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ

Óäîñêîíàëåííÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà âñ³õ ð³âíÿõ, çîêðåìà, ïåðâèííî¿, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ñëóæáè øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè - òàê³ êëþ÷îâ³ çàâäàííÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè â 2014 ðîö³. Ïðî öå íà ï³äñóìêîâ³é êîëå㳿 äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèâ éîãî â.î. äèðåêòîðà ²ãîð Ìàêåäîíñüêèé. ϳä ÷àñ ðîáîòè êîëå㳿 â³äçíà÷èëè óñï³õè ó ìåäè÷í³é ãàëóç³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè â ìèíóëîìó ðîö³. Öå â³äêðèòòÿ 16 íîâèõ àìáóëàòîð³é, îáëàñíîãî öåíòðó ÑͲÄó, ðàä³îëîã³÷íîãî öåíòðó, áóä³âíèöòâî ºäèíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ òîùî. ○

ные граждане совершенно не знают норм российского законодательства. Теперь они хотя бы будут знать, куда обращаться и где можно получить легитимное судебное решение», - сказала она. Также эксперт отметила, что в Крыму, в рамках принятого закона, временно запретили ведение деятельности, которая подлежит лицензированию, ввоз и вывоз товаров военного назначения, пользование государственными ресурсами, а также организацию и осуществление перевода денежных средств. Закон вступает в силу с момента его опубликования.

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ

ÞËÈß ÑÅÃÅÄÀ, àäâîêàò:

ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ÐÎÁÎÒ ÐÎÁÎÒÀÀ

ствии с законами Украины, а все имущественные сделки жителей Крыма должны осуществляться за пределами временно оккупированной территории. Кроме того, гражданам Украины, которые остались на полуострове или же выехали на материковую часть, обещают все положенные соцвыплаты. По словам адвоката Юлии Сегеды, согласно принятому закону, все решения по крымским спорам будут рассматривать киевские суды. «В Крыму на данный момент наблюдается правовой нонсенс. Суды выносят решения именем РФ, при этом обыч-

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

ÊÐ ÀÙÈÉ ÄÅÐ ÆÑËÓÆÁÎÂÅÖÜ ÊÐÀÙÈÉ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÅÖÜ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîâåëà ² òóð ùîð³÷íîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Êðàùèé äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü». Ó 2014 ðîö³ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàëè äîêóìåíòè 37 äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â àïàðàòó òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â íîì³íàö³ÿõ «Êðàùèé êåð³âíèê» òà «Êðàùèé ñïåö³àë³ñò».

- Çàêîí «Îá îáåñïå÷åíèè ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè Óêðàèíû» íå âíîñèò ÿñíîñòü, à ëèøü ñòàáèëèçèðóåò ñèòóàöèþ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Áëèçèòñÿ êóðîðòíûé ñåçîí, è ìíîãèõ âîëíóåò, êàê îíè ïîåäóò â Êðûì. Ñåé÷àñ íîðìû çàêîíà ïî âúåçäó-âûåçäó äåéñòâîâàòü íå ìîãóò - Êàáìèí åùå äîëæåí ðàçðàáîòàòü ñïåöèàëüíîå ïîëîæåíèå. Ñåãîäíÿ åùå íåò íè ôîðìû ñïåöðàçðåøåíèÿ, íè îðãàíà, êîòîðûé áóäåò èõ âûäàâàòü, íè ñïåöèàëüíûõ ïîñòîâ, ÷åðåç êîòîðûå áóäåò ðàçðåøåíî ïåðåñå÷åíèå ãðàíèöû ìåæäó ìàòåðèêîâîé Óêðàèíîé è ïîëóîñòðîâîì.

ÍÀ ÑÒÎÐÎƲ ÑÏÎÊÎÞ

Áàòàëüéîí «Äí³ïðî-1» ñòâîðåíèé äëÿ çàõèñòó Штабу національного захисту Дніпропетровської області, Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ Øòàá íàö³îíàëüíîãî командир батальйону особливого признаçàõèñòó Äí³ïðîïåòчення «Дніпро-1» ðîâñüêî¿ îáëàñò³ Юрій Береза, за кожîçâó÷èâ ðîçì³ðè ного переданого диâèíàãîðîäè çà êîæíîãî ïåðåäàíîãî версанта виплачуватимуть 10 тис. дол., за äèâåðñàíòà, çäàíó îäèíèöþ ñòð³ëåöüêî¿ кожен звільнений адçáðî¿ òà çâ³ëüíåííÿ мінбудинок - 200 тис. дол. Також оголошеàäì³íáóä³âåëü на винагорода за кожЯк повідомив жур- ну здану одиницю налістам керівник стрілецької зброї. ЗоßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

крема, за автомат 1 тис. дол., за кулемет - 1,5 тис. дол., за гранатомет - 2 тис. дол. Передача диверсантів і зброї та відповідної винагороди відбуватиметься на блокпостах, які знаходяться на кордоні Дніпропетровської області. Громадянам, які виявлять бажання співпрацювати зі Штабом національного захисту, гаранту-

ють повну анонімність і конфіденційність. Окрім того, як заявив Юрій Береза, спецбатальйон «Дніпро-1» створений для захисту мешканців Дніпропетровщини, а не для нападу на жителів сусідніх областей, хоча б вони й були сепаратистами. Він також закликав учасників збройних про-

ÏÅÐÅÄÀ×À - ÍÀ ÁËÎÊÏÎÑÒÀÕ ÍÀ ÊÎÐÄÎͲ ÎÁËÀÑÒ² тистоянь зі сходу України, згідно з Женевськими домовленостями, якомога швидше скласти зброю.


МИРСЬКІ СПРАВИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÄÅÊËÀÐ ÀÖÈß ÑÎÑÒÎßÍÈß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß

Ìèëëèîíåðîâ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÁÎÃÀ×ÅÉ Â ÆÎÂÒÍÅÂÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïðîäîëæàåòñÿ êàìïàíèÿ äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ ãðàæäàí, ïîëó÷åííûõ â 2013 ãîäó ãîäó.. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå îôèöèàëüíî çàÿâèëè î ñåáå 86 ìèëëèîíåðîâ ОБЩАЯ СУММА Как сообщила начальник отдела взаимодействия с общественностью и массово-разъяснительной работы информационнокоммуникационного управления ГУ Миндоходов в области Ирина Еременко, общая сумма задекларированных ими доходов составила 421 млн. грн., а сумма налога к уплате - 2,2 млн. грн. «Больше всего таких деклараций подали в налоговые инспекции Жовтневого (31 человек) и Бабушкинского (11 человек) районов Днепропетровска, а также 9 человек в Кривом Роге», - отметила она. Кстати, по сравнению с прошлым годом, количество богачей, которые сообщили государству данные о своих доходах, увеличилось на 14 человек.

НАЛОГОВАЯ СКИДКА Кампания продлится

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÄÎ 30 ÀÏÐÅËß

ÇÀßÂËÅÍÍÛÅ ÄÎ ÕÎÄÛ: ÄÎÕÎÄÛ: Íçàðàáîòíàÿ ïëàòà - 61,8 ìëí. ãðí. (14,7%); Íîïåðàöèè ïðîäàæè (îáìåíà) íåäâèæèìîãî (äâèæèìîãî) èìóùåñòâà - 27,1 ìëí. ãðí. (6,4%); Í ñäà÷à èìóùåñòâà â ëèçèíã, àðåíäó (ñóáàðåíäó), æèëèùíûé íàéì - 13,1 ìëí. ãðí. (3,1%); Íèíâåñòèöèîííàÿ ïðèáûëü - 8 ìëí. ãðí. (1,9%); Íñòîèìîñòü óíàñëåäîâàííîãî èëè ïîëó÷åííîãî â äàð èìóùåñòâà - 15,4 ìëí. ãðí. (3,7%); Íèíîñòðàííûé äîõîä - 12,8 ìëí. ãðí. (3%); Íäðóãèå äîõîäû - 282,8 ìëí. ãðí. (67,2%).

до 30 апреля. По словам эксперта, декларации о своих доходах должны подавать граждане, получившие их: от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества другим гражданам; от продажи акций и других ценных бумаг; при получении наследства, подарков, иностранных доходов. Также декларируют доходы люди, которые претендуют на налоговую скидку. Налоговая скидка дает возможность вернуть из бюджета излишне уплаченный налог, если у граждан в прошлом году были такие расходы, как: плата за обучение детей в учебных заведениях; уплата процентов по ипотечному кредиту; осуществление пожертвований; благотворительные, страховые или пенсионные взносы. «Но они обязательно должны подтверждаться документально», - сказала Ирина Еременко.

Ö²ÍÎÂÀ ÌÅÆÀ

винні були сплатити п'яту частину від вартості лікарських препаратів. Тож медикаменти іноземного виробництва взагалі стали зникати з полиць аптек», - констатує ситуацію експерт з оподаткування Марія Чумасова.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ІНОЗЕМНЕ ЗНИКАЄ Із 1 квітня цього року набули чинності основні норми Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». Згідно з цим документом, поставки лікарських препа-

²ÌÏÎÐÒÅÐÈ ÍÅ ÌÎÃËÈ ÐÎÇÌÈÒÍÈÒÈ ÒÎÂÀÐ ратів на території нашої держави повинні обкладатися 7%-вим податком на додану вартість. Та через занадто швидкі законодавчі і цінові зміни, аптеки просто не встигли пе-

ДОДАНА ВАРТІСТЬ репрограмувати свої касові апарати з урахуванням нової норми. Так, уже 4 квітня на їхніх працівників знову чекала неприємна новація - застосування ставки ПДВ до 20% на ввезення ліків з-за кордону. «Через введення податку на митниці багато імпортерів не змогли розмитнити товар, бо одразу по-

Згодом, аби виправити катастрофічну ситуацію, Верховна Рада прийняла законопроект, в якому замість 20% ПДВ знизили до 7%. Та прийняття цього закону не врятує ситуацію. Адже до 7% податку на вартість ліків, що сплачуватиметься під час ввезення в Україну, треба буде додати ще по 7% за перепродаж меди-

каментів з опту в роздріб та потім з роздрібу - покупцеві. До цієї ж суми ввійдуть і зростання курсу долара, і надбавки аптек. Разом це спричинить катастрофічне подорожчання медичних препаратів. «Цікаво, що за всіх попередніх президентів та верховних рад, як би державі не було важко, лікарські препарати ніколи не обкладалися ПДВ. А ось цього року за рахунок населення вирішили поповнити бюджет, абсолютно не подумавши про те, що відсутність коштів на купівлю медикаментів у прямому сенсі призведе до вимирання нації», - підбиває підсумки експерт.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÎÊÈ - ÍÅ ÇÀÂÀÄÀ

ÂÅÒÅÐ ÀÍ-ÍÎÂÎÁÐ ÀÍÅÖÜ ÂÅÒÅÐÀÍ-ÍÎÂÎÁÐ ÀÍ-ÍÎÂÎÁÐÀÍÅÖÜ 92-ð³÷íèé âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Ìèêîëà Îñòàøåâñüêèé ïðèéøîâ äî øòàáó Íàö³îíàëüíîãî çàõèñòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çàïèñàòèñÿ ó íîâîáðàíö³. Âåòåðàí êîëèøí³é çâ’ÿçê³âåöü . Çà éîãî ñëîâàìè, â³í ãîòîâèé ³òè íà â³éíó íå òîìó, ùî íå ëþáèòü Ðîñ³þ. «ßê ìîæíà íå ëþáèòè íàðîä, ç ÿêèì âèñòðàæäàâ ïåðåìîãó ó Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³? Ïðîñòî ÿ äóæå ëþáëþ Óêðà¿íó», ñêàçàâ âåòåðàí. ³í òàêîæ íàïèñàâ ëèñòà ïðåçèäåíòó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Âîëîäèìèðó Ïóò³íó, â ÿêîìó çâèíóâà÷óº ïîë³òèêà ó çáðîéíîìó âòîðãíåíí³ â Óêðà¿íó ³ ââàæàº, ùî êðàùèì ïîäàðóíêîì äî 9 Òðàâíÿ ñòàíå íîâèíà ïðî ïîâåðíåííÿ Êðèìó ³ ìèð ì³æ äâîìà êðà¿íàìè. ○

ÏÅÐŲÐÈËÀ ÏÐÎÊÓÐ ÏÐÎÊÓÐÀÀÒÓÐ ÒÓÐÀÀ

ÍÅ ÄÎÏËÀ ÒÈËÈ Â ÁÞÄÆÅÒ ÄÎÏËÀÒÈËÈ Ïðîêóðàòóðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè âñòàíîâèëà, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè, âèêîðèñòîâóþ÷è çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,8 ãà, íåâ³ðíî çàçíà÷èëè ó ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³ÿõ ¿¿ íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó (çàíèçèâøè ¿¿), à òàêîæ íå íàäàëè òà íå âðàõóâàëè äîâ³äêó ïðî ¿¿ ðîçì³ð. ×åðåç öå ïðîòÿãîì 2013 ðîêó âîíè íå äîïëàòèëè äî áþäæåòó ïîíàä 488 òèñ. ãðí. çåìåëüíîãî ïîäàòêó çà êîðèñòóâàííÿ âêàçàíîþ ä³ëÿíêîþ.Ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364-1 ÊÊ Óêðà¿íè. ○

Ïðàöþâàòèìåìî ëèøå íà òàáëåòêè? ³ä ïî÷àòêó êâ³òíÿ ë³êè â ÓÓêðà¿í³ êðà¿í³ ïîäîðîæ÷àëè ïðèáëèçíî íà 50-60%. Ó ñòðèáêó ö³í åêñïåðòè çâèíóâà÷óþòü êóðñ äîëàðà ³ ââåäåííÿ ÏÄ íà ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè. Âîíè ïîïåðåäæàþòü: öå ùå íå º ö³íîâîþ ìåæåþ äëÿ ìåäèêàìåíò³â

ÏÐÎÅÊÒ ÑÒÐ ÑÒÐÀÀÒÅò¯

ÂÈÍÎÑÈÒÜÑß ÍÀ ÎÁà ÎÂÎÐÅÍÍß ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ²ç 17 êâ³òíÿ íà ïóáë³÷íå îáãîâîðåííÿ âèíîñèòüñÿ ïðîåêò ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ äî 2020 ðîêó. Ïðîåêò ñòðàòå㳿 ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíîþ ðîáî÷îþ ãðóïîþ ³ç ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ ãðîìàä ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè «Ì³ñöåâèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñò Óêðà¿íè» òà «Ðîçáóäîâà ñïðîìîæíîñò³ äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó îáëàñòåé ³ ì³ñò Óêðà¿íè», ÿê³ âïðîâàäæóþòüñÿ Êîíôåðåíö³éíîþ ðàäîþ Êàíàäè çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè óðÿäó Êàíàäè. Ìåòà ñòðàòå㳿 - ïðèìíîæèòè åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ðåã³îíó, çàáåçïå÷èòè êîìôîðò, áåçïåêó ³ ã³äíèé ð³âåíü æèòòÿ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè.Îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ñòðàòå㳿 òðèâàòèìå äî 23 òðàâíÿ 2014 ðîêó âêëþ÷íî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Âñå, êòî ÷óâñòâóåò â ñåáå ñèëû çàùèùàòü ñòðàíó, äîëæíû ýòî äåëàòü. À äëÿ òîãî, ÷òîáû îáúåäèíèòü ëþäåé â ýòîì ïîðûâå, ñîçäàåòñÿ íàðîäíûé Ðóõ Îïîðó. Åãî èíèöèàòîð ëèäåð «Áàòüêèâùèíû» Þëèÿ Òèìîøåíêî

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ

ÅÊÑÏÐÅÑ-ÊÓÐÑÈ Ïîíàä 20 ìîëîäèõ ó÷åíèõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðîéøëè åêñïðåñ-êóðñè äëÿ ï³äâèùåííÿ ìåäè÷íî¿ êîìïåòåíö³¿. Çàíÿòòÿ ïðîâîäèëè íà áàç³ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. ²í³ö³àòîðàìè çàõîäó âèñòóïèëà îáëàñíà Ðàäà ìîëîäèõ â÷åíèõ. Ó ðàìêàõ åêñïðåñ-êóðñó íàóêîâö³ ñêëàëè òåîðåòè÷íèé òà ïðàêòè÷íèé ³ñïèò ç íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ. Ïëàíóºòüñÿ, ùî á³ëüø ìàñøòàáí³ ìåäè÷í³ êóðñè äëÿ ìîëîäèõ ó÷åíèõ âûäáóäóòüñÿ óæå â òðàâí³.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÅÔÎÐÌÈ ÎѲÒÈ

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÏÐ ÀÊÒÈÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íåùîäàâíî â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîëå㳿 äåïàðòàìåíòó îñâ³òè òà íàóêè ÎÄÀ, ÿêå ïðîâåëè ïðåäñòàâíèê êåð³âíèöòâà ÎÄÀ Âàäèì Øåáàíîâ òà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Îëåêñàíäð Äåì÷èê. Íà çàõîä³ ç³áðàëèñü äèðåêòîðè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ òà ³íòåðíàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. ϳä ÷àñ çàñ³äàííÿ ó ôîðìàò³ ä³àëîãó ãîâîðèëè ïðî ðåôîðìè â îñâ³òí³é ñôåð³. Çîêðåìà ðîçãëÿíóëè òàê³ ïèòàííÿ: àâòîíîì³çàö³ÿ øê³ë ðåã³îíó, ñòâîðåííÿ ëåã³òèìíèõ áàòüê³âñüêèõ ôîíä³â òà çàñòîñóâàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ïðàêòèê â îñâ³ò³ ðåã³îíó. ○

ÑÒÓ ÄÅÍÒÑÜÊÀ Î˲ÌϲÀÄÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ

ÊÐ ÀÙ² ÔÀÕ²ÂÖ² ÊÐÀÙ² Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ãîòóþòü êðàùèõ ôàõ³âö³â ³ç òîâàðîçíàâñòâà. Òàê, íà ²² åòàï³ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñòóäåíòñüêî¿ îë³ìï³àäè «Òîâàðîçíàâñòâî ³ êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü» ÷åòâåðî ñòóäåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. À. Íîáåëÿ ïîêàçàëè âèñîê³ ðåçóëüòàòè. Ñòóäåíò ²²² êóðñó óí³âåðñèòåòó Äìèòðî Ëþáèøêî âèáîðîâ ²² ì³ñöå. Çàãàëîì, ó åêîíîì³÷í³é ïåðøîñò³ âçÿëè ó÷àñòü ñòóäåíòè ç 17 âèø³â Óêðà¿íè. ○

ÇÀÕÈÑÒ ÏÐ ÀÂ ÏÐÀÂ

ÊÎÍÑÓ ËÜ ÊÎÍÑÓËÜ ËÜÒÒÀÖ²¯ ÑÏÅÖ²À˲ÑҲ Êîæíèé ìåøêàíåöü Äí³ïðîïåòðîâùèíè ìîæå çâåðíóòèñÿ çà áåçêîøòîâíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ, ÿêà íàäàºòüñÿ íà áàç³ ðåã³îíàëüíîãî ³íôîðìàö³éíî-ðåñóðñíîãî öåíòðó ïðè Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ÎÄÀ «Â³äêðèòà âëàäà». Òàê³ êîíñóëüòàö³¿ ùîòèæíÿ ïðîâîäÿòü ñïåö³àë³ñòè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Òåïåð äî íèõ äîëó÷èëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðàâîçàõèñíà ãðóïà». Äëÿ öüîãî ïðàâîçàõèñíèêàì âèä³ëèëè ê³ìíàòó ó Ðåã³îíàëüíîìó ³íôîðìàö³éíî-ðåñóðñíîìó öåíò𳠫³äêðèòà âëàäà».

Ничто так не объединяет людей, как общий враг. Последние события на востоке уничтожили последние иллюзии о том, что Путин удовлетворится Крымом. Нет, ему нужна вся юго-восточная Украина, а, может, и вообще - целая территория нашего государства. «Нам объявлена война!» - считает Юлия Тимошенко и призывает других тоже называть вещи своими именами. По ее мнению, Путин не ограничится захватом юго-восточной части Украины, которую он называет «Новороссией». Есть большие подозрения, что кремлевскому правителю хочется захватить всю страну. Нетрудно догадаться, что у него на уме и в дальнейшем. Ведь из истории мы знаем, что цель всех диктаторов - мировое господство. Именно поэтому так важно объединить усилия, потенциал людей, которые разбираются в военном деле, и стать бок о бок для защиты собственных границ. Конечно, этим занимается и центральная власть, и силовые ведомства. Но ситуация такова, что у них не хватает опыта и кадров для подобной работы. И это вполне объяснимо. Ведь Украина не готовилась к войне, не нуждалась в мобилизации войск и усилении границ. И временами действия силовиков, направленные на подавление сепаратистов, кажутся хаотичными и неэффективными. Что можно сделать в этой ситуации тем, кому небезразлично? Юлия Тимошенко высказалась по этому поводу достаточно четко. «Призываю всех, кто имеет опыт в военных операциях, имеет опыт служ-

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÑÒÐÀÍÓ

Þëèÿ Òèìîøåíêî: «Ñåé÷àñ íóæíà ïîìîùü êàæäîãî óêðàèíöà»

бы в армии, в Службе безопасности Украины, в других спецподразделениях, сплотиться и создать движение национального сопротивления. Сейчас нужна помощь каждого украинца», - отметила политик. Не прошло и нескольких часов, как Рух Опору начал работу. Сформировалось руководство штаба, куда вошли представители военной элиты, которые ранее занимали высокие государственные должности в силовых ведомствах. В частности, бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский, бывший командир киевского «Беркута» Геннадий Абрамчук, экс-гендиректор ГК «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 20032008 годах Александр Галака, генерал-лейтенант Главного управления разведки Минобороны Николай Мельник и председатель Координационного центра общественной безопасности Украины Павел Потерецький. Почти каждый день состав Штаба пополняется новыми военными. Все они соскучились по настоящей работе и не скрывают, что рады возможности показать свои способности и поделиться опытом. «Мы - просто офицеры, генералы, для которых честь, достоинство, украинская не-

зависимость были и будут в сердце. Будет кощунством, если сегодня офицер, даже если он в запасе, станет спокойно наблюдать за событиями, которые будут происходить в дальнейшем. Агрессор не остановится, и это надо всем осознать», - отметил Николай Мельник. Кроме военных, в ряды движения приглашают украинских мужчин и юношей, которые, возможно, имеют меньше военного опыта, но всей душой стремятся помочь. Эксперты приветствуют эту инициативу, но подчеркивают необходимость строгой дисциплины. «Этому искреннему порыву людей, патриотическому подъему нужно придать политическую форму, сделать его более организованным и направить на конструктивные цели. Чтобы этот подъем не был использован в деструктивных целях», - предостерегает политолог Вадим Карасев. Тимошенко и ее добровольные помощники утверждают, что как раз дисциплина и порядок, ежедневное согласование своих действий с силовыми ведомствами станут основой их работы. Иначе это просто потеряет смысл: неорганизованные люди будут мешать работе силовиков, а, значит, играть на руку врагу. Лидер «Батькивщины»

надеется и на помощь коллег из политического лагеря. В частности - на поддержку своей инициативы со стороны кандидатов в президенты. «Нам надо немедленно объединить все усилия. Сегодня идет президентская кампания. Нельзя ездить с турами по Украине, лепить билборды и демонстрировать рекламу по телевидению, ездить с концертами на больших сценах... Надо сейчас, чтобы каждый кандидат в президенты отказался от этой шелухи, какой является PR -программа каждого кандидата, а заняться реальной защитой Украины», - подчеркнула Тимошенко. По ее словам, лучше всего часть денег, предусмотренных на рекламу, направить в фонд поддержки Руху Опору. Сама она это уже сделала. Правда, оппоненты не спешат соглашаться на ее предложение. Более того инициативу критикуют. Так, кандидат в президенты Петр Порошенко считает, что создание такого движения не поможет, а лишь дестабилизирует ситуацию накануне президентских выборов. Юлия Тимошенко успокаивает: выборы состоятся при любой погоде, и именно 25 мая. Если кто их и может сорвать, так это оккупанты из соседнего государства. И одна из задач Руху Опору этого не допустить.

ÂÎÏÐÎÑÛ - ÎÒÂÅÒÛ

Ìîëîäåæü è âëàñòü: îòêðûòûé äèàëîã лись более 400 человек: представители Днепропетровского Íà äíÿõ ìîëîäåæü молодежного совета, Äíåïðîïåòðîâùèíû общественных оргаâñòðåòèëàñü ñ низаций, студенты ïðåäñòàâèòåëÿìè вузов. В режиме отîáëàñòíîé âëàñòè. крытого диалога с Àêòèâèñòû âûñòóïèëè молодыми людьми общались представиñ ïðåäëîæåíèÿìè è ðàññêàçàëè î íàñóù- тель руководства ОГА Вадим Шебанов и соíûõ ïðîáëåìàõ ветник губернатора В актовом зале Борис Трейгерман. облгосадминистра- «Сейчас перед власции во вторник собра- тью стоит задача, чтоÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

бы молодежь почувствовала, что она нужна стране. Поэтому мы приняли решение создать максимально большую аудиторию и пригласить представителей разных молодежных направлений», - отметил Вадим Шебанов. По словам председателя областного молодежного совета при облгосадминистрации Сергея Криво-

гуза, основная цель данного мероприятия - объединить молодых людей и призвать их к активным действиям. Речь шла о проблемах студенческих общежитий, первых рабочих местах и перспективах самореализации для молодых предпринимателей и ученых. Студентов волновали вопросы ущемления их прав,

стипендий, а представителей общественных организаций поддержка различных проектов, в частности спортивных. Кроме того, они выступили с инициативой организовать приезд учащихся вузов западной Украины в наш регион, чтобы ознакомить их с местными достопримечательностями и культурным наследием.


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÊËÀÌÀ

Èçìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ ïðîäèêòîâàíû âðåìåíåì è òðåáîâàíèÿìè ëþäåé Â Êèåâå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ ÓÓêðàèíû, êðàèíû, èíèöèèðîâàííûõ Ïàðòèåé ðåãèîíîâ. Ïðåäñòàâèë èçìåíåíèÿ â Îñíîâíîé Çàêîí ñòðàíû Ìèõàèë Äîáêèí - êàíäèäàò â Ïðåçèäåíòû ÓÓêðàèíû, êðàèíû, êîòîðîãî ïîääåðæàëà Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ Основные изменения в Конституцию касаются развития регионов и децентрализации власти. При этом одним из ключевых можно назвать положение о закреплении русского языка как второго государственного. По словам Михаила Добкина, это позволит навсегда закрыть проблему как спекуляцию на всех выборах. «Существуют разные точки зрения на этот счет. И особо радикально настроенные представители национал-патриотических сил пытаются сегодня помешать принять соответствующие решения Верховной Раде, у которой есть для этого достаточно сил и средств, мотивируя тем, что в Украине необходимо сохранить один язык. Я хочу сказать тем, кто препятствует закреплению конституционного права русского языка: язык украинский вы сохраните, а вот государство вряд ли», - отметил кандидат в Президенты Украины. В новой редакции Конституции, по мнению Михаила Добкина, должно быть закреплено право регионов участвовать в государственном строительстве. Для этого необходимо ликвидировать областные и районные государственные администрации. Вся исполнительная власть должна быть у исполкомов, которые будут избираться местными советами. Также

ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

Íåäàâíî â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ýòàï Êóáêà Óêðàèíû ïî êàíòðèêðîññó äëÿ êâàäðîainian öèêëîâ «Ukr «Ukrainian Cross-Country». Â íàøåé ñòðàíå òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ 2012 ãîäà, à â îáëàñòíîì öåíòðå îíè ñîñòîÿëèñü âïåðâûå Этап Кубка Украины собрал на Днепропетровщине любителей квадроциклов и багов со всей страны - к нам съехались более полусотни гонщиков. Гоночные машины они транспортировали в микроавтобусах и на автоприцепах. Среди участников были люди разного возрас-

для усиления и подконтрольности громаде предлагается избрание региональных руководителей прямым голосованием на местах. Представлять интересы центральной власти будут префектуры, которые станут осуществлять в регионе контроль над выполнением Конституции и законов Украины. Регионы должны получить бюджетную автономию, а финансовые сборы необходимо распределять в пользу регионов. Также регионы по Конституции должны иметь финансовую самостоятельность в вопросах развития и реализации экономических проектов. Органы местного самоуправления должны получить право на свободную гуманитарную политику. Территориальные громады должны сами устанавливать - какие праздники отмечать, кому и какие памятники ставить, какие культурные традиции развивать. «23 года правления из центра регионами привело к тому, что сегодня мы имеем глубокий раскол - по экономическому, гуманитарному и политическому направлениям. Пришло время руководить государством не только по воле тех, кто комфортно чувствует себя в центре и не знает всю глубину проблем регионов. Пришло время регионам активно участвовать в государ-

ственном строительстве и в возрождении нашей страны. Поэтому ликвидация областных и районных государственных администраций это первый, но очень важный шаг для передачи реальной власти на местах», - сказал Михаил Добкин. Для восстановления баланса между ветвями власти Партия регионов предлагает ликвидировать чрезмерные полномочия Президента Украины. При этом должна быть усилена роль парламента Украины в политической жизни страны. Парламентское большинство должно брать на себя ответственность и формировать правительство. А парламентская оппозиция должна быть наделена всеми правами для контроля над действиями и решениями власти. Представитель оппозиции должен быть руководителем Антикоррупционного бюро. По словам кандидата в Президенты Украины, судебная система должна быть закреплена в Конституции с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Новые положения Основного Закона должны исключить влияние Парламента Украины на судей. Высший совет юстиции формируется большей частью из судей. Судьей может быть назначен только юрист

не младше 30 лет. Предлагается ликвидировать специализированные суды и создать трехуровневую судебную систему на базе судов общей юрисдикции. Верховному Суду должны быть возвращены полномочия высшей судебной инстанции. Новыми изменениями в Конституцию предлагается реформа правоохранительной системы с целью обеспечения безопасности граждан и восстановления доверия. Функции общего надзора должны быть переданы от прокуратуры к префектурам. В новой редакции Конституции Украины должен быть закреплен внеблоковый статус как гарантия спокойствия в нашей стране. Решения о вхождении в политический или экономический союз должны приниматься исключительно на всенародном референдуме. «Украина экономически, политически, морально сейчас находится не в том состоянии, когда мы готовы к каким-либо политическим или экономическим союзам. Нам нужно окрепнуть, нам нужно воспитать новую плеяду политиков. Мы должны воспитать новую политическую элиту, которая вместе со специалистами в области экономики поднимет Украину из тех руин, в которых она оказалась. Восстановит все процессы, необходимые для успешного ведения предпринимательской деятельности, для успешной работы промышленных предприятий, аграрного сектора и других направлений и отраслей», - подчеркнул политик. Партия регионов готова к работе над изменениями в Конституции и выйдет с такой инициативой на специальную парламентскую комиссию. И будет настаивать на их скорейшем принятии.

ÀÇÀÐÒÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

Êðóòûå âèðàæè íà êâàäðîöèêëàõ

та. Самому младшему из них едва исполнилось восемь, а старшему - почти пятьдесят. С семи утра в районе аэродрома, рядом с поселком Юбилейный

начали собираться спортсмены. Специалисты перед стартом тщательно проверили технику. Сначала стартовали участники первой категории - дети.

Следом за ними трассу преодолели еще семь групп спортсменов - их разделили на классы, исходя из возраста и объема двигателей спортивных машин. Борьба за призовые места была напряженной. Участники, вцепившись в рули квадроциклов и мощных багов, преодолевали крутые спуски и подъемы, резкие повороты, трамплины, искусственный туннель… Ветер и дождь, летящие во все стороны брызги и грязь лишь подогревали азарт. Некоторые спортсмены снимали процесс видеофиксато-

рами на защитных шлемах. Понаблюдать за борьбой собрались многочисленные поклонники автоспорта. Для зрителей и участников создали все условия: развернули шатер, где можно было вкусно пообедать, установили сцену. Задорный ведущий комментировал происходящее. Все желающие могли сфотографироваться за рулем гоночных машин. Завершающий этап Кубка Украины по кантри-кроссу «Ukrainian CrossCountry» состоится в Киеве 15 ноября.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÎÁÐ ÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÏËÎÒÈÒÜÑß ÐÐÀÄÈ ÀÄÈ ÁËÀà ÎÏÎËÓ×Èß ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß Óâàæàåìûå øàõòåðû! Ñèòóàöèÿ â êëþ÷åâîì óãîëüíîì ðåãèîíå Óêðàèíû ðåçêî îáîñòðèëàñü. Âîîðóæåííûå çàõâàòû àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ïåðåñòðåëêè, íåîáîñíîâàííîå íàñèëèå, ïîãðîìû - ýòî íå êàäðû äîêóìåíòàëüíîé õðîíèêè èç ãîðÿ÷èõ òî÷åê ïëàíåòû, à ïå÷àëüíûå ðåàëèè íàøåé ñåãîäíÿøíåé æèçíè. Áèòàìè è àâòîìàòàìè íåëüçÿ ñïëîòèòü íàðîä, óêðåïèòü öåëîñòíîñòü ãîñóäàðñòâà è ñäåëàòü æèçíü ëó÷øå. Íàñèëèå - ýòî òóïèêîâûé ïóòü, êîòîðûé âûçîâåò òîëüêî ïðîòèâîäåéñòâèå è ââåðãíåò Óêðàèíó â ïó÷èíó ãðàæäàíñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, îòáðîñèâ ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà íà äåñÿòèëåòèÿ íàçàä. Ñëåäóåò îòìåòèòü íåãàòèâíóþ ðîëü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â íàãíåòàíèè îáñòàíîâêè. Íå âñÿêèé ÷åëîâåê ìîæåò îáúåêòèâíî ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, êîòîðóþ ñàì ëè÷íî íå âèäèò. Òàêèì îáðàçîì, øàõòåðîâ òðóäîâîãî Äîíáàññà ïûòàþòñÿ âòÿíóòü â ïîëèòè÷åñêèå èãðû.  ýòîé ñèòóàöèè ìû îáÿçàíû íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè, êîíòðîëèðîâàòü ýìîöèè è çàíèìàòüñÿ äåëîì - äîáûâàòü óãîëü. Åñëè ìû âìåñòî çàáîåâ áóäåì õîäèòü íà ìèòèíãè, òî íàøè ïðåäïðèÿòèÿ ïðîñòî îñòàíîâÿòñÿ. Øàõòåðñêèé òðóä ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì ñòàáèëüíîé ðàáîòû ýíåðãåòèêîâ è ìåòàëëóðãîâ. Âîëíåíèÿ â øàõòåðñêèõ êîëëåêòèâàõ ãðîçÿò äåñòàáèëèçàöèåé ñåìåéíûõ áþäæåòîâ áîëåå 76 òûñÿ÷ ðàáîòíèêîâ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ÄÒÝÊ. Øàõòåðû - ïðÿìîé íàðîä, íå áîÿùèéñÿ âûñêàçûâàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå. Íî øàõòà - íå ìåñòî äëÿ âûÿñíåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ. Íàì íàäî ñïëîòèòüñÿ âîêðóã èäåè áåñïåðåáîéíîãî òðóäà ðàäè ñòàáèëüíîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ â íàøåì äîìå, ãîðîäå, ñòðàíå. Ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ Ñ.È.Þíàê Ïðåäñåäàòåëü Ñâåðäëîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ Â.À.Ðîãî÷èé Ïðåäñåäàòåëü Îáëàñòíîãî îáúåäèíåíèÿ ÍÏÃÓ Â.È. Ãðåê Ïðåäñåäàòåëü Äîáðîïîëüñêîé ìåñòíîé îðãàíèçàöèè ÍÏÃÓ Í.Ã. Ìèòðîâ ○

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÏÐÎÄËÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ Ðîññèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ «Àâèñìà» îáðàòèëàñü ê Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè ñ ïðîñüáîé ïîñîäåéñòâîâàòü â ïðîäëåíèè ëèöåíçèè íà ðàçðàáîòêó Âîë÷àíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, êîòîðîå íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Âàñèëüêîâñêîãî, Ìåæåâñêîãî è Ïîêðîâñêîãî ðàéîíîâ. Êîðïîðàöèÿ ïëàíèðóåò èíâåñòèðîâàòü â ìîäåðíèçàöèþ è ðàñøèðåíèå ìîùíîñòåé Äåìóðèíñêèé ÃÎÊ îêîëî 45 ìëí. äîëë. Ýòî ïîçâîëèò ñîçäàòü îêîëî 200 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Îáëàñòíàÿ âëàñòü îêàçàëà ïîääåðæêó â ðåøåíèè îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 СУСПІЛЬСТВО ○

ÍÎÂÎÑÒÈ Ëåíî÷êå Êàðïîâîé âñåãî 14 ëåò. Ñ ðîæäåíèÿ îíà ñòðàäàåò ðåäêèì ãåíåòè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì ñèíäðîìîì ÐîòìóíäàÒîìñîíà. Ñåé÷àñ åå æèçíü âèñèò íà âîëîñêå. Çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò â îñòðîé ôîðìå, ñîïðîâîæäàåòñÿ òÿæåëûìè îñëîæíåíèÿìè ñî ñòîðîíû ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà. Êîæà ïîñòåïåííî ïîêðûâàåòñÿ çóäÿùèì ïàíöèðåì. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêî áîëè è ìó÷åíèé ïðèõîäèòñÿ òåðïåòü ðåáåíêó. Ñèíäðîì äèàãíîñòèðîâàëè, êîãäà Ëåíî÷êå áûëî 8 ëåò, äî ýòîãî åå ëå÷èëè «ñèìïòîìàòè÷åñêè». Äëÿ Óêðàèíû ýòîò ñëó÷àé - åäèíñòâåííûé. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îòå÷åñòâåííûå ìåäèêè ðàçâîäÿò ðóêàìè, ïðèçíàâàÿ ñîáñòâåííîå áåññèëèå. Ñ êàæäûì äíåì ñîñòîÿíèå äåâî÷êè óõóäøàåòñÿ, íî øàíñ íà ñïàñåíèå âñå æå åñòü. Åãî ïðåäîñòàâèëà èçðàèëüñêàÿ êëèíèêà «Èõèëîâ». Èìåííî òàì íàõîäÿòñÿ Ëåíà è åå ìàìà. Âðà÷è ñîìíåâàþòñÿ â îäíîì èç äèàãíîçîâ óêðàèíñêèõ êîëëåã - îñòåîñàðêîìà êîñòè (ïîñëåäñòâèå ñèíäðîìà). Òåì íå ìåíåå, ðåáåíêó ïðåäñòîèò îïåðàöèÿ ïî òðàíñïëàíòàöèè êîñòíîé òêàíè íà ëåâîé íîãå. Äàëåå - ñëîæíåéøèå äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ñïðàâèòüñÿ ñ áîëåçíüþ è ñïàñòè Ëåíî÷êå æèçíü. Âñå ýòî ñòîèò íåìàëûõ äåíåã è åå ðîäíûå îáðàùàþòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì ñ ìîëüáîé î ïîìîùè.  íàñòîÿùèé ìîìåíò òðåáóåòñÿ 56118,46 äîëëàðîâ. Ðåàëüíî ñîáðàíî ÷óòü áîëåå ïÿòè òûñÿ÷. Îòîçâàëèñü ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ, îðãàíèçîâàíà ãðóïïà ïîìîùè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ìû ïðîñèì íàøèõ ÷èòàòåëåé, âñåõ, ÷üè ñåðäöà îòêðûòû äëÿ ñîñòðàäàíèÿ, - ïîìîãèòå Ëåíî÷êå Êàðïîâîé âûæèòü è æèòü, áûòü çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé, ïîääåðæèòå åå ñåìüþ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïðåäîñòàâèò ïî òåë. (097)188-97-31 ßíà Íåâçîðîâà. Êàðòà «ÏðèâàòÁàíêà» ¹ 5211 5374 2915 9853, Ìàêàðåíêî Ìàðèíà Âèêòîðîâíà (ìàìà Ëåíî÷êè). ○

Ëèäåð «Áàòüêèâùèíû» Þëèÿ Òèìîøåíêî â î÷åðåäíîé ðàç ïîñåòèëà âîñòîê ñòðàíû - Äîíåöê è ðîäíîé Äíåïðîïåòðîâñê. Öåëü - ïîíÿòü íàñòðîåíèÿ â ðåãèîíå, è, ïî âîçìîæíîñòè, ïîìî÷ü. Âî âðåìÿ ïîåçäêè ëèäåð «Áàòüêèâùèíû» âñòðåòèëàñü ñ ìåñòíîé ýëèòîé, à òàêæå ñìîãëà ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû ñ òåìè, êòî áëîêèðóåò ãîñóäàðñòâåííûå çäàíèÿ. Åå âåðäèêò ïîñëå ïîåçäêè: êîìïðîìèññ - âîçìîæåí

ÑÏÀÑÅÌ ÆÈÇÍÜ

ÂÈÊÒÎÐ ÑÀÌÎÉËÎÂ

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÃÐÅÁËÅ

ÊÓÁÎÊ ÓÊÐ ÀÈÍÛ ÓÊÐÀÈÍÛ Â êîíöå àïðåëÿ è â íà÷àëå ìàÿ ýòîãî ãîäà íà âîäíî-ñïîðòèâíîì êîìáèíàòå Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ñîñòîèòñÿ Êóáîê Óêðàèíû ïî ãðåáëå íà áàéäàðêàõ è êàíîý ïàìÿòè îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêè Þëèè Ðåá÷èíñêîé.  íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ñèëüíåéøèå ãðåáöû èç 20 îáëàñòåé Óêðàèíû, áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ. Ñîðåâíîâàíèå ñòàíåò îòáîðî÷íûì íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû â Ãåðìàíèè.

Юлия Тимошенко убедилась воочию: люди, которые блокируют Донецкую ОГА, таким образом выражают свой протест, что их не слышит центральная власть. Значит, по мнению Тимошенко, их нужно услышать. Однако это не касается российского спецназа, который бросил «сепаратистов» после Женевских соглашений, «Я услышала первую претензию, что очень много времени потеряно, и что целый месяц политики киевского уровня, власть, не начинали вести переговоры с теми, кто находится в областной государственной администрации Донецкой области. Много лет, ну, как минимум, последних 15 лет политики просто не слышали своих граждан, политики просто игнорировали все то, что годами накапливалось в сердце, в душе, в сознании украинцев как на востоке, так и на западе», подчеркнула она. По ее словам, из Киева не видно и не слышно, как трудно

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Íåä àâíî è.î. Íåäàâíî Ïðåçèäåíòà ÓÓêðàèêðàèíû Àëåêñàíäð Ò óð÷èíîâ ïîäïèñàë Çàêîí «Îá àìíèñòèè â 2014 ãîäó», ïðèíÿòûé Âåðõîâíîé Ðàäîé. Ýòîò äîêóìåíò ïðåäó ïðåäó-ñìàòðèâàåò îñâîáîæäåíèå îñóæäåííûõ, ñîâåðøèâøèõ íåòÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ, à òàêæå òåõ, êòî ó ÿçâèì â ñîöèàëüíîì ïëàíå

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

 ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÀ

Ñ ëþäüìè íà Äîíáàññå íàäî âåñòè ÷åñòíûé ïðÿìîé äèàëîã

сейчас жителям востока. Особенно от того, что на них навешивают штампы и ярлыки и не хотят говорить о реальных проблемах. Именно поэтому Юлия Тимошенко взяла эту миссию на себя: во время встречи обсудили все социально - экономические, культурные и языковые вопросы. А также - главную проблему: как сделать так, чтобы регионы имели больше полномочий и возможностей самостоятельно решать свои вопросы. «Диалог начат. Это очень важно», - констатировала Тимошенко. Для того чтобы вывести дискуссию на более широкий уровень, лидер «Батькивщины» инициировала проведение «круглого стола» в Донецке. Чтобы там, кроме представителей местной власти и групп, которые блокируют админздания, присутствовала интеллигенция, авторитетные люди со всей страны и политики. И эти пере-

говоры, по ее мнению, должны продолжаться до полного разрешения конфликта и нахождения компромиссного решения. «После посещения Донецкой областной государственной администрации, я поняла, что нужно идти двумя путями. Во-первых, безусловно, выполнять женевские договоренности. И мы очень рассчитываем, что это будет сделано Россией. А с другой стороны, нужно вести прямой, честный, открытый диалог с теми людьми на востоке и юге Украины, которые чувствуют, что революция, которая прошла, не дала им ощущение справедливости, защищенности и равенства», - заявила Юлия Тимошенко. И добавила, что такие вопросы можно эффективно решить не в парламенте или Кабмине, а непосредственно на местах. «Я прошу жить по законам и по Конституции. Я почему-то верю в то, что никаких незаконных референдумов

ни в Донецкой, ни в Луганской областях, не состоится. Для этого сегодня очень сильная консолидация южных и восточных регионов. Никто не хочет войны на своей территории, никто не хочет раскола. Все мечтают о мире и спокойной жизни для своих семей», - отметила она. Для того чтобы этот мир наступил, украинцам внутри страны надо не выяснять, кто лучше - Восток или Запад, а объединяться. «Нужно оставить в прошлом соревнования, кто лучше раскачивал страну и найти то понимание, которое не будет считаться проигрышем, ни на востоке, ни на западе Украины. Если у нас хватит мудрости найти базу для объединения, тогда страна раз и навсегда получит покой и станет сильным участником в геополитике. Я верю, что такой компромисс будет найден, а для этого запад должен понять восток, а восток - запад», - заявила

Юлия Тимошенко во время встречи в Донецкой области с батальоном патрульно-постовой службы особого назначения «Артемовский». По ее словам, у украинцев нет другого выхода, как стать бок о бок для защиты от врага. Ведь не стоит особо рассчитывать на то, что Путин выполнит женевские соглашения. Поэтому мы должны сами защищать свои границы. Тимошенко напомнила, что сейчас идет активный набор резервистов в Рух Опору - на это движение она возлагает большие надежды. Надеется лидер «Батькивщины» и на помощь мира. На днях она обратилась к Конгрессу США с просьбой предпринять все шаги для поддержки Украины. В документе, в частности, говорится о том, что Америка должна сделать помощь США Украине приоритетной и определить высокопоставленного силовика, который бы отвечал за военную помощь нашему государству. А также - предоставить Украине качественную экспертную поддержку в военных вопросах и вопросах национальной безопасности. «Времени на промедление у нас нет. Каждый час может стать роковым для самого существования суверенной и свободной Украины. Я призываю вас действовать», - подытожила Тимошенко свое обращение.

ØÀÍÑ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÓ

Àìíèñòèÿ-2014 - ñàìàÿ ìàñøòàáíàÿ Как отмечают эксперты, в Украине три года не было амнистии, так что нынешняя станет самой масштабной. На свободу могут выйти от 60 до 70 тысяч человек. Законом предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на осужденных, совершивших нетяж-

кие преступления, а также заключенных, уязвимых в социальном плане. К последним относятся несовершеннолетние, лица, имеющие детей до 18 лет, онкобольные, больные туберкулезом, осужденные за экономические преступления, незаконно осужденные и т.д. «С целью преодоления негативных по-

следствий правления предыдущего режима, когда за решетку, например, отправляли бизнес-конкурентов, предлагается также распространить амнистию на осужденных за преступления в сфере хозяйственной деятельности. Кроме того, шанс выйти на свободу имеют лица, связанные с незаконным оборотом нарко-

тических средств (без цели сбыта), оружия. Ежегодно за решетку по вышеупомянутым статьям попадают примерно 23 тысячи человек, что составляет 50% от общего количества осужденных с лишением свободы», рассказал днепропетровский адвокат, член Ассоциации юристов Украины Николай Охрименко.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ìèêîëà Áîãîìàç: «Äóøåþ ÿ - ìèñëèâåöü!»

- Чула, що Ви збираєте мисливські оповідки та дуже гарно їх оповідаєте. Поділіться хоча б однією. - Було це років 20 тому в селі Шульгівка. Йшли ми на косуль. А по дорозі лісо-

«Ï²Ä²ÉÌÀÞ Îײ - ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÞ ËÎÑÜ»

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÅÇÅÍÒ ÀÖ²¯ ÄËß ÂÈÏÓÑÊÍÈʲ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²¯

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâຠ«ßðìàðîê ïðîôåñ³é». Ó ðàìêàõ çàõîäó ìàñøòàáíî ïðåçåíòóâàëè ïîíàä 20 âèùèõ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðåã³îíó. ²íòåðàêòèâíó åêñïîçèö³þ ìîæóòü â³äâ³äàòè óñ³ áàæàþ÷³. «ßðìàðîê ïðîôåñ³é» ïðàöþº ç 13.00 äî 18.00 á³ëÿ ÒÖ «Passage». Íà ÿðìàðêó ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ ðîçêàæóòü ìàéáóòí³ì àá³òóð³ºíòàì ïðî íàéá³ëüø ïîïóëÿðí³ ïðîôåñ³¿ òà öüîãîð³÷í³ óìîâè âñòóïó äî ïðîôåñ³éíèõ ë³öå¿â, ó÷èëèù òà âèø³â I-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿.

ЗАЧАРОВАНИЙ ОЧЕРЕТ

ОПОВІДКИ БУВАЛИХ

ßÐÌÀÐÎÊ ÏÐÎÔÅѲÉ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

- Миколо Юхимовичу, Ви з дитинства - на полюванні, з 1986 року працюєте єгерем. Тож, певно, знаєте, яким має бути мисливець? - На жаль, сьогодні справжніх звіроловів небагато: 20% від усіх, хто ходить на полювання. Мисливство - це не хобі, не гонитва за трофеями, а передусім - стан душі. Тож справжні ловці дичини до початку сезону починають готуватися за місяць, а то й більше. Купують набої, чистять рушниці, перевіряють стан решти реманенту. Прикро, але поступово ці традиції зникають. У наш час бути мисливцем значить належати до еліти. Часто спостерігаємо таке: крута автівка, камуфляж, дорога зброя, численні набої, що півгодини тому придбали в магазині. Для багатьох метою полювання стали лише трофеї. Ми ж раніше економили кожен набій, ставилися з повагою до звірів. - Першу здобич у якому віці вполювали? - Мисливський квиток мені виписали, коли виповнилося 12 років. На полювання ходив разом із батьком та дядьком. Раніше у нас тут були численні болітця, плавні, озерця, заводі - вони сприяли розплоду птиці та звірів. Пам'ятаю, зайців стільки було, що йдешйдеш, а вони прямісінько з-під ніг вистрибують. Тож до Петриківки приїздили ловити дичину відомі люди з усієї України: були у нас Остап Вишня, Олесь Гончар. Останній у творі «Собор» описав тутешнє урочище «ЧариКомиші», що перекладається, як «зачарований очерет». Там дійсно були тоді непролазні очеретяні хащі, навіть комишеві коти водилися.

̲ÆÂÓDzÂÑÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÑÒÓ ÄÅÍÒÑÜÊÀ ÂÅÑÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ

чок та невеличкі байрачки. Зайшов у лісочок, став біля земляного курганчика, слухаю. Тиша, потім, ніби вітер засвистів наді мною. Підіймаю очі - над головою один лось перестрибнув, потім - другий. Перший мало копитами не вдарив. Аж серце йойкнуло: велика тварина та над самісінькою головою... То мисливці лосів налякали - от вони й побігли у мій бік. - Яке полювання найстрашніше? На вовка? - На вовка не так, як на кабана. Не вірте, коли кажуть, що не страшно «хряка» полювати. Пам'ятаю, якось пішов з нами приїжджий полковник. Усе хизувався: «На кабана ходити просто!» Почалося полювання. Обходимо болітце. Тихо. Чутно лише удари власного серця. Раптом із хащів вибігає велетенський (кілограмів під 200) розлючений кабан. Побачивши нас, розвертається і мчить прямісінько на полковника… Лишається метрів сім до зіткнення. Вже видно, як біліють на сонці ікла тварини, а з рота клекоче піна. Треба стріляти, а полковник стоїть - зблід, руки тремтять. Іншим тримати кабана під прицілом не зручно - ще не в того влучиш. Добре, що «хряк» тоді пробіг і не зачепив. Та вояка так злякався, що аж серце схопило. Ледь до тями привели! - Що ж можна уполювати на території місцевих угідь сьогодні? - У Петриківському районі досі багато кабанів. Більше сотні косуль, понад 3 тисячі зайців, десь голів 60 лисиць. Вовків 3 особи було - сірі та чорні. Кілька років тому у нас вбили од-

ÇÀÉÖ² ÂÈÑÒÐÈÁÓÂÀËÈ ÏÐß̲ѲÍÜÊÎ Ç-Ï²Ä Í²Ã ного сіроманця, великого кілограмів на 96! Також у наших лісах ходять лосі, однак їхній відстріл не проводиться.

ПРИРОДА ВТРАЧАЄ - Миколо Юхимовичу, чи багато змін зазнала природа району за кілька десятиріч? - За 26 років дуже змінився ландшафт. Почалися проблеми з водою, стало менше риби, звірів і птахів. У лісі почали будувати дачі - це знищило частину угідь. Природа зазнала значних втрат. Та маємо надію, що дійдуть до Петриківки якісні зміни, що сприятимуть відновленню природного балансу. - А що у Петриківки проблеми з водою? Подейкують, що у деяких місцевих селах і в колодязях її немає. - Все почалося ще за радянських часів. Збудували Дніпродзержинську ГЕС, створили Дніпродзержинське водосховище та змінили русло річки Орілі. Коли ж дамби і водосховища не було, Дніпро весною розливався. Його водами всі природні річки нашого району очищалися, наводнювалися. Були у нас багатоводні природні: Протовч, Чаплинка, Прядівка. Водилося там чимало різної риби: в'юни, лини, коропи, карасі, щуки, окуні, бобирі, також раки. Під час зміни русла Орілі її планувалося

шлюзувати, аби старі річища, природні водойми не зміліли. Та один із місцевих мешканців захистив докторську дисертацію, в якій підрахував, скільки кукурудзи та пшениці виросте на висушених землях. Його роботу взяли до уваги і проект зі шлюзами заморозили. Раніше воду качали насосами, нині ж на це немає грошей. У результаті Оріль та Чаплинка замулилися. Наразі у Петриківському районі пересохли всі природні водойми. Води по коліна й у найчистішій Орілі. Навіть Чаплинка, що доходила лише до Петриківського ставка, за останні роки також зневоднилася.

Ó ÐÀÉÎͲ ÏÅÐÅÑÎÕËÈ ÓѲ ÏÐÈÐÎÄͲ ÂÎÄÎÉÌÈ - Як, на Вашу думку, можна вирішити проблему? - Вважаю, що річище Чаплинки (33,5 км) треба розчистити, прибрати всі огорожізагати, що дачники встановлюють, аби вхопити шматочок річки, і відновити струмки. А щоб врятувати Оріль, необхідно її шлюзувати або створити штучні пороги. Тоді ґрунтові води піднімуться, з'явиться вода й у колодязях, оживуть старі річки, озера, відновляться риба і птиця, збільшиться кількість дичини на угіддях, з'являться випаси, сінокоси та будуть врятовані унікальні лікарські рослини, на які багаті місцеві землі. Петриківка знову стане улюбленим місцем полювання мисливців з усієї України!

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ì³æâóç³âñüêîãî ôåñòèâàëþêîíêóðñó «Ñòóäåíòñüêà âåñíà-2014». Öüîãî ðîêó äëÿ ó÷àñò³ ó ôåñòèâàë³ íàäàëè çàÿâêè êîëåêòèâè 12 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà III-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. Óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ âîíè ó ñâî¿õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïîêàæóòü ïîíàä 300 òâîð÷èõ íîìåð³â. Òåìà öüîãîð³÷íèõ çâ³òíèõ êîíöåðò³â - 200ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà. Ïåðåìîæåöü îòðèìຠïåðåõ³äíèé ïðèç ñòàòóåòêó Ãðàí-ïð³ ôåñòèâàëþ, çàçíà÷àþòü â óïðàâë³íí³. ○

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÀ Î˲ÌϲÀÄÀ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ

ÑÒ ÀËÈ ÊÐ ÀÙÈÌÈ ÑÒÀËÈ ÊÐÀÙÈÌÈ Äâîº ñòóäåíòîê âèø³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïîñ³ëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà Âñåóêðà¿íñüê³é ñòóäåíòñüê³é îë³ìï³àä³ ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè. Ó ô³ëîëîã³÷íîìó òóðí³ð³ çìàãàëèñÿ 13 ì³ñò Óêðà¿íè. Äí³ïðîïåòðîâùèíó ïðåäñòàâèëè çá³ðí³ ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà Êðèâîãî Ðîãó. ²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³àäè ïðîõîäèâ ó ì. Óæãîðîä³. Çà ðåçóëüòàòàìè îë³ìï³àäè ñòóäåíòêà Êðèâîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Àíàñòàñ³ÿ Øïèëüîâà âèáîðîëà ²² ì³ñöå. Îäí³ºþ ç êðàùèõ ñòàëà é ñòóäåíòêà ÄÍÓ ³ìåí³ Î.Ãîí÷àðà Êñåí³ÿ Ïðÿäóí. ○

ÍÀÓÊ ÎÂÀ ÊÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß ÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß ÍÀÓÊÎÂÀ

À²ÀÖ²ß ² ÊÎÑÌÎÑ Çà ï³äñóìêàìè V Âñåóêðà¿íñüêî¿ êîíôåðåíö³¿ «Àâ³àö³ÿ ³ êîñìîñ» íàóêîâ³ äîïîâ³ä³ 16 ñòóäåíò³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè óäîñòîºíî ïî÷åñíèõ äèïëîì³â ó íîì³íàö³ÿõ «Êîñìîíàâòèêà» òà «Àâ³àö³ÿ». Íà ç’¿çä³ ðîçðîáíèê³â òà êîíñòðóêòîð³â âèçíà÷èëè 22 êðàù³ ðîáîòè ç óñ³º¿ êðà¿íè. Ìîëîä³ íàóêîâö³ çàõèñòèëè 51 äîïîâ³äü. Òåçè íàóêîâèõ ïðàöü óâ³éøëè äî çá³ðêè V Âñåóêðà¿íñüêî¿ êîíôåðåíö³¿ «Àâ³àö³ÿ ³ êîñìîñ».


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ Ó×ÅÍÛÕ

ÒÀÁÀÊ ÏÐÎÒÈ ÐÀÊÀ  ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé àâñòðàëèéñêèå ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî òàáàê óíè÷òîæàåò ðàêîâûå êëåòêè â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà.  ýòîì ðàñòåíèè ñîäåðæèòñÿ âåùåñòâî NaD1, ôîðìà åãî ìîëåêóë êëåùåîáðàçíà, ÷òî ïîìîãàåò åìó ïðîíèêíóòü â ðàêîâóþ êëåòêó. Íàõîäÿñü â íåé, îíî «âçðûâàåò» åå èçíóòðè, íå ïðè÷èíÿÿ âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà. Òàêæå ó÷åíûå îòìå÷àþò, ÷òî ýòè ìîëåêóëû ìîìåíòàëüíî âû÷èñëÿþò îïóõîëåâûå êëåòêè è óñòðåìëÿþòñÿ ê èõ ìåìáðàíå.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

ÎÏÀÑÍÀß ÑÎËÜ Ó÷åíûå çàÿâëÿþò, ÷òî ïðåäîòâðàòèòü òûñÿ÷è èíñóëüòîâ è èíôàðêòîâ ìîæíî çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì ñîëè.  íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ íà ïðîòÿæåíèè 8 ëåò äëèëàñü ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà, â ðàìêàõ êîòîðîé ïîòðåáëåíèå ñîëè ñíèçèëè íà 15%.  ðåçóëüòàòå, êîëè÷åñòâî ëåòàëüíûõ ñëó÷àåâ îò çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû ñîêðàòèëîñü íà 40%. ○

Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ãëàóêîìà - âòîðàÿ ïîñëå êàòàðàêòû ïðè÷èíà ñëåïîòû â ìèðå. Îò 16% äî 20% âñåõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ çàêàí÷èâàþòñÿ ïîëíîé ïîòåðåé çðåíèÿ. Êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ýòèì êîâàðíûì íåäóãîì â ìèðå êîëåáëåòñÿ îò 60,5 äî 105 ìëí. ÷åëîâåê. Ê 2020 ãîäó öèôðà ìîæåò äîñòè÷ü 110 ìëí.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÃÍÅÂ È ÐÀÇÄÐÀÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÍÅÄÎÑÒÀÒÎÊ ÑÀÕÀÐÀ Ó÷åíûå øòàòà Îãàéî âûÿñíèëè, ÷òî îäíîé èç ïðè÷èí ãíåâà è ðàçäðàæåíèÿ ìîæåò áûòü íèçêèé óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè. Íà ïðîòÿæåíèè òðåõ íåäåëü îíè íàáëþäàëè 107 ñåìåéíûõ ïàð, èçìåðÿÿ ó íèõ óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè è ïîêàçàòåëü ðàçäðàæåíèÿ ìåæäó ñóïðóãàìè. Îêàçàëîñü, ÷òî ó÷àñòíèêè ñ íèçêèì óðîâíåì ãëþêîçû ïðîÿâëÿëè àãðåññèþ ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì âòîðûì ïîëîâèíêàì âäâîå ÷àùå, ÷åì ëþäè ñ íîðìàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè.

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

1â 1,5% ñëó÷àåâ íåäóã âñòðå÷àåòñÿ â 50-60 ëåò; 1â 3% - ó 75-ëåòíèõ;

ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ Dобщая слабость, D боль в глазах. «Больной редко обращает внимание на эти симптомы и уж точно не связывает их с глазной болезнью. А между тем, если глаукому не лечить, слепота наступает в течение 5-7

ЗРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА Причины возникновения болезни нарушение кровообращения в глазном яблоке и системе зрительного нерва. Из-за этого образуются зоны ишемии, и глаз реагирует на

1îêîëî 10% áîëüíûõ òåðÿþò çðåíèå äàæå ïîñëå ëå÷åíèÿ. дить возникновение глаукомы. Но вовремя обратившись к специалисту, можно значительно облегчить течение болезни. Чтобы максимально защитить глаза и предотвратить развитие недуУЧТЕННЫЕ га, не нужно: ФАКТОРЫ  поднимать тяПо словам врачей, жести более 10 кг, глаукома может воз- особенно если вам за никнуть в любом воз- 40; расте, начиная с рождения. Но риск заболеть значительно увеличивается у пожилых людей и стариков. Факторы, приводящие к развитию недуга: наследственность, сахарный диа без перерывов бет, «зависать» за компь сердечно-сосуютером (каждые 45 дистые заболевания, минут нужно отды близорукость, хать 10-15 минут); пожилой воз читать и смотраст, реть телевизор при артериальная плохом освещении; гипотония и гиперто выпивать залния, пом большое количе атеросклероз, ство жидкости. шейный остеоВсегда следует: хондроз.  беречь глаза от ЗАЩИТА ПО ярких вспышек и резМАКСИМУМУ ких перепадов света, Пока не суще регулярно измествует методов, спо- рять глазное давлесобных предупре- ние. лобы на то, что перед глазами периодически появляется пелена, болят виски или глаза - не ждите - сразу обращайтесь к врачу», - говорит Светлана Устименко.

ÐÅÃÓËßÐÍÎ ÈÇÌÅÐßÉÒÅ ÃËÀÇÍÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÃËÀÇÀ ÎÒ ßÐÊÈÕ ÂÑÏÛØÅÊ ÑÂÅÒÀ Коварный недуг может протекать бессимптомно или же симптомы могут быть неспецифичны, и их легко спутать с признаками других заболеваний. В частности, это: D головная боль, D тошнота, D рвота,

1ïðèìåðíî ó 0,1% íàñåëåíèÿ â 40-45 ëåò íàáëþäàåòñÿ ïåðâè÷íàÿ ãëàóêîìà;

КОВАРНЫЙ НЕДУГ Глаукома объединяет в себе большую группу заболеваний глаз. Она характеризируется постоянным или временным повышением внутриглазного давления. Человек может начать отмечать снижение зрения уже тогда, когда необратимо повреждено более половины волокон зрительного нерва.

÷åëîâåê ñîñòàâëÿåò ÷àñòîòà âðîæäåííîãî çàáîëåâàíèÿ;

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 1 1 ñëó÷àé íà 10-20 òûcÿ÷

Ñïåöèàëèñòû Ëîíäîíñêîãî óíèâåðñèòåòñêîãî êîëëåäæà èññëåäîâàëè, êàê âëèÿåò óïîòðåáëåíèå ïèâà íà ìîçã. Íà ïðîòÿæåíèè 10 ëåò îíè íàáëþäàëè 7 òûñ. ìóæ÷èí è æåíùèí. Ìíîãèå èç íèõ ðåãóëÿðíî óïîòðåáëÿëè ñëàáîàëêîãîëüíûé íàïèòîê. Ó÷åíûå çàìåòèëè: ó ëþäåé, óïîòðåáëÿþùèõ áîëåå 1,1 ë â äåíü, ñíèæàåòñÿ ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ãîëîâíîãî ìîçãà è óñêîðÿþòñÿ ïðîöåññû ïîòåðè ïàìÿòè. ○

×òîáû ãëàç áûë, êàê àëìàç

ÏÈÂÎ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒ ÑÊËÅÐÎÇ

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÇÐÅÍÈß

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

лет. Если пациент получил своевременную врачебную помощь, можно затормозить развитие заболевания и сохранить зрение», - говорит заместитель директора областной клинической офтальмологической больницы Светлана Устименко.

них повышением давления. «Длительная зрительная работа: письмо, компьютер, а также однообразное положение головы приводят к нарушению кровообращения и, как следствие, может повыситься внутриглазное давление. Если есть жа-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÓÑÒÈÌÅÍÊÎ,

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé îôòàëüìîëîãè÷åñêîé áîëüíèöû: - Ïîñëå 40 ëåò êàæäîìó ÷åëîâåêó íå ðåæå 1-2 ðàçà â ãîä íåîáõîäèìî ïðîõîäèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð ó îôòàëüìîëîãà. Îñîáåííî ýòî âàæíî äëÿ ïàöèåíòîâ ñ äàëüíîçîðêîñòüþ, ïðåäðàñïîëîæåííîñòüþ ê ãëàóêîìå è ïîñëå ãëàçíûõ îïåðàöèé.

10%


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÊËÀÌÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÎÕÎÐÎÍÀ ÂÀÍÒ ÀƲ ÂÀÍÒÀƲÂ

ÐÎÇÊÐ ÀÄÀÍÍß ÌÀÉÍÀ ÐÎÇÊÐÀÄÀÍÍß Ìèíóëîãî òèæíÿ ïðàö³âíèêè âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³ çàïîá³ãëè äâîì ñïðîáàì ðîçêðàäàííÿ âàíòàæ³â òà ìàéíà çàë³çíèö³ ìàéæå íà 1,5 òèñ. ãðèâåíü. Áóëî çàòðèìàíî îäíó îñîáó. 14 êâ³òíÿ ï³ä ÷àñ ïàòðóëþâàííÿ ñòàíö³¿ Òàâð³éñüê ñï³ëüíà ç ì³ë³ö³ºþ îïåðàòèâíà ãðóïà ñòð³ëåöüêî¿ êîìàíäè Ìåë³òîïîëü çàòðèìàëà íåïðàöþþ÷ó ãðîìàäÿíêó çà ñïðîáó êðàä³æêè 40 êã âóã³ëëÿ, ñêèíóòîãî ç âàãîíà. Çëîâìèñíèöþ ðàçîì ³ç âêðàäåíèì ïåðåäàëè äî ñòàíö³éíîãî â³ää³ëó ì³ë³ö³¿. 21 êâ³òíÿ íà ñòàíö³¿ Àïîñòîëîâå ÂÎÕгâö³ çàïîá³ãëè ðîçóêîìïëåêòóâàííþ âàíòàæíîãî âàãîíà. ○

ÏÐÎÃÐ ÀÌÀ «ÂÅÒÅÐ ÀÍ» ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÂÅÒÅÐÀÍ»

ϲËÜà ÎÂÀ ÄÅÊÀÄÀ ϲËÜÃÎÂÀ ³ä 20 äî 30 êâ³òíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâຠäåêàäà ï³ëüãîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí, ïîñòðàæäàëèõ óíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Äåêàäó ïðèóðî÷åíî 28-é ð³÷íèö³ àâà𳿠íà àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿. Çàõ³ä â³äáóâàºòüñÿ ó ðàìêàõ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè «Âåòåðàí». Äåñÿòü äí³â ï³äïðèºìñòâà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íàäàâàòèìóòü ïîñëóãè ÷îðíîáèëüöÿì ç³ çíèæêîþ â³ä 10 äî 50%. Öå ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè, ïðàííÿ á³ëèçíè, ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, òåëåâ³çîð³â, ïðàëüíèõ ìàøèí, ãîäèííèê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çíèæêà ïîøèðþºòüñÿ íà ïîñëóãè, âàðò³ñòü ìàòåð³àë³â ³ çàï÷àñòèí îïëà÷óºòüñÿ ïîâí³ñòþ. ○

ÑËÓÆÁÎÂÀ ÍÅÄÁÀ˲ÑÒÜ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÀ ÂÈÐÓÁÊÀ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ÷åðåç ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü ïðàö³âíèê³â ë³ñãîñïó äåðæàâ³ áóëî çàâäàíî 1,6 ìëí. ãðí. çáèòê³â. Ñëóæáîâ³ îñîáè ïðîòÿãîì 2011-2013 ðîê³â «Íîâîìîñêîâñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³ñãîñïó» äîïóñòèëè íåçàêîííå âèðóáóâàííÿ ë³ñó ë³ñîçàãîò³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ³ óñòàíîâàìè íà òåðèòîð³ÿõ ë³ñíèöòâ, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä îõîðîíîþ íàçâàíîãî ë³ñãîñïó. Ïðîêóðàòóðà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ðîçïî÷àëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.367 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü, ùî ñïðè÷èíèëà òÿæê³ íàñë³äêè).


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

ßËÒ ßËÒÀÀ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ×ÅÁÓÐÅÊΠ ðàìêàõ êðûìñêîòàòàðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà «Õûäûðëåç» 4 ìàÿ â ßëòå ñîñòîèòñÿ IV ôåñòèâàëü ÷åáóðåêîâ.  ýòîì ãîäó ñâîþ ïðîäóêöèþ ãîñòÿì ôåñòèâàëÿ ïðåäñòàâÿò 7 êàôå è ðåñòîðàíîâ êðûìñêîòàòàðñêîé êóõíè èç ßëòû, Êåð÷è è Áàõ÷èñàðàÿ. Êðîìå ÷åáóðåêîâ, íà ïðàçäíèêå ìîæíî áóäåò îòâåäàòü ïëîâ è íàñòîÿùèå âîñòî÷íûå ñëàäîñòè.  ïðîãðàììå ïðàçäíèêà - ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû, ïî èòîãàì êîòîðûõ æþðè ôåñòèâàëÿ âûáåðåò ëó÷øåãî ìàñòåðà ïðèãîòîâëåíèÿ ÷åáóðåêîâ. Òàêæå âûñòóïÿò íàöèîíàëüíûå ìóçûêàëüíûå êîëëåêòèâû.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

ÊÓ ËÈÍÀÐÍÛÉ ÁÀ ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÁÀÒÒË Â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîèòñÿ ìàñøòàáíûé êóëèíàðíûé áàòë ñàìûõ èçâåñòíûõ ðåñòîðàòîðîâ ãîðîäà «Ñàêóðà-øîó». Ñîðåâíîâàíèå ïðîâåäóò 25 àïðåëÿ â ñàäîâîì öåíòðå «Ñàêóðà». Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, ëó÷øèå ìàñòåðà áàðáåêþ ïðîäåìîíñòðèðóþò ñâîå èñêóññòâî ïîä îòêðûòûì íåáîì. Òàêæå â ïðîãðàììå «Ñàêóðà-øîó» - âûñòóïëåíèÿ äåòñêèõ âîêàëüíûõ è òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, âûñòàâêà-ÿðìàðêà ðåìåñëåííûõ òîâàðîâ, äåãóñòàöèÿ, ïðåçåíòàöèÿ è ïðîäàæà ïðèãîòîâëåííûõ áëþä. ○

ÄÎÍÅÖÊ

ÏÎÇÍÀÊÎÌßÒÑß Ñ ÅÂÐÎÏÎÉ Èç Äîíåöêîé îáëàñòè â Åâðîïó îòïðàâÿò òðè òûñÿ÷è ÷åëîâåê äëÿ òîãî, ÷òîáû îçíàêîìèòü ñ åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè è öåííîñòÿìè. Ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïðîãðàììû íàìåðåíû ïðèâëå÷ü ïðèíèìàþùóþ ñòîðîíó. Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ïðàâèòåëüñòâàìè Ïîëüøè, Ãåðìàíèè è Åâðîñîþçîì. Íà÷àòü ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ïëàíèðóþò â ìàå. Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà Ñåðãåÿ Òàðóòû, ïëàíèðóåòñÿ îòïðàâèòü ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ, Äîíåöêàÿ îáëàñòü íàõîäèòñÿ íà ñàìîì ïîñëåäíåì ìåñòå ïî ïîñåùåíèþ äðóãèõ ñòðàí. ○

ÊÈÅÂ

ÂÛÑÒ ÀÂÊÀ ÈÇ ÌÅÆÈà ÎÐÜß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÌÅÆÈÃÎÐÜß Â Íàöèîíàëüíîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå â Êèåâå îáåùàþò îòêðûòü âûñòàâêó ïðåäìåòîâ, âûâåçåííûõ èç Ìåæèãîðüÿ ÷åòâåðòîãî Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýêñïîíàòîâ, êîòîðûå ïîêàæóò óêðàèíöàì, - ýòî ïîäàðêè ßíóêîâè÷ó. Ïî èíôîðìàöèè îðãàíèçàòîðîâ, äëÿ ïðåçåíòîâ áûëè ñâîè ñòàíäàðòû: ê íèì ïðèëàãàëîñü îïèñàíèå ñ óêàçàíèåì, îò êîãî èìåííî è â ÷åì èõ öåííîñòü.

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÑÒÎßÒÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ

Íàñòîÿùèå âîèíû «êðûëàòîé ïåõîòû»

Так случилось, что именно в тот «праздничный» день, главный сержант разведывательно-десантного взвода 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады старший сержант Михаил Харь выполнял боевое задание в селе Перевальное, что на Крымском полуострове. Ни он и никто другой тогда не знали и не могли знать, что их ожидает впереди… А впереди были длинные дни и ночи настоящей боевой работы, испытания на прочность нервов и характеров бойцов. Наш герой четко осознавал одно: что, оказавшись в эпицентре крымских событий, их жизнь зависела от боевого духа подразделения, четких и грамотных действий командиров и каждого разведчика. С самого начала противостояния нашим десантникам агрессоры поставили ультиматум - сдать технику и оружие. А это было не в правилах голубых беретов. Михаил и его товарищи решили стоять насмерть, как ние, экипировка, у многих настоящие бойцы «крыла- офицеров и контрактников боевой опыт службы на сетой пехоты». верном Кавказе и в других НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ горячих точках, - продолжаОднако военный городок ет рассказывать десантник. есть военный городок. Все - Однако подготовка наших жители поселка, как и Ук- разведчиков ничем не хуже, раины, только и делали, что а морально-боевой дух более отслеживали и обсуждали высок. Иначе быть не мопоследние события в Крыму. жет, ведь мы стоим на своГде-то там, за сотни ки- ей земле!» лометров, среди могучих крымских гор и перевалов, ПОДДЕРЖКА стойко стояли наши развед- ЗЕМЛЯКОВ чики. Они круглосуточно Сил прибавляла всестонесли службу по охране и ронняя поддержка земляобороне своего расположе- ков, которые привозили синия и боевой техники. Ми- гареты, еду и даже гитару. хаилу согревало душу и «Русские десантники придавало сил фото его се- были обеспечены землероймьи и детский рисунок до- ными машинами, экскаваченьки, где он был изобра- торами и инвентарем для жен, сидя на боевой маши- оборудования и укрепления не десанта под Государ- своих позиций, - рассказываственным Флагом Украины. ет старший сержант Михаил «Конечно, у противника Харь. - Но реальной для нас было современное вооруже- угрозой стало вооружение

ÔÎÒÎ ÑÅÌÜÈ È ÄÅÒÑÊÈÉ ÐÈÑÓÍÎÊ ÏÐÈÄÀÂÀËÈ ÑÈË

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÂÀËÅÍÒÈÍ ØÅÂ×ÅÍÊÎ, ÑÒÀÐØÈÉ ËÅÉÒÅÍÀÍÒ

«Ïàïà, ýòî áûëî ñàìîå ïëîõîå 8 Ìàðòà â ìîåé æèçíè! Ìíå âñåãî âîñåìü ëåò, à ÿ òåáÿ óæå âòîðîé ðàç æäó ñ âîéíû, - ñêàçàëà ìàëåíüêàÿ Åëèçàâåòà ñâîåìó îòöó Ìèõàèëó â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå. - Âñå æå ÿ òåáÿ î÷åíü ëþáëþ è ãîðæóñü òåì, ÷òî òû áîåâîé ðàçâåä÷èê»

«зеленых человечков» малокалиберными минометами». Выход из этой ситуации нашел именно опытный старший сержант Михаил Харь. Уничтожить минометные расчеты можно было с помощью подствольного гранатомета, да еще из закрытой огневой позиции, что увеличивало шансы на живучесть всего подразделения днепропетровских разведчиков. Но, к счастью, данный маневр применять на практике не пришлось. Благодаря стойкости и профессионализму удалось выйти из «современного» боя без каких-либо потерь. А это, несомненно, была победа.

МУЖЕСТВО ПО НАСЛЕДСТВУ Что такое опасность военной профессии, все члены семьи Михаила знают не понаслышке. Его отец боевой офицер, полковник в отставке, выполнял интернациональный долг в Республике Сирия. А тесть - ве-

теран воздушно-десантных войск, был одним из первых украинских миротворцев в Югославии. Сам Михаил Харь имеет за плечами боевой опыт, полученный во время пребывания в миссии ООН. В 2008 году, в День независимости Сербии, в населенном пункте Штрепсе, вместе с другими днепропетровскими десантниками он обезвредил и передал в руки полиции террористасмертника, который пытался взорвать около сотни людей двумя противопехотными минами, привязанными к телу. «Крым и Косово - две большие разницы, - объясняет мой собеседник. - На Балканах была миротворческая миссия, а на Крымском полуострове могли начаться реальные боевые действия с регулярной армией. Но я на тысячу процентов уверен что наше твердое решение - стоять насмерть, сыграло ключевую роль в успешном выходе с техникой, оружием и гордо поднятыми головами».

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÝÊÑÒÐÅÌÀËÎÂ

 ãîðîäå ïîñîðåâíóþòñÿ ñêàëîëàçû ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Ñ 21 ïî 24 ìàÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîéäåò ×åìïèîíàò Óêðàèíû ïî ñêàëîëàçàíèþ.  íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû èçî âñåõ óãîëêîâ ñòðàíû

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÊÎÌÀÍÄÀ ÎÄÍÀ ÈÇ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Бороться любители высоты будут за звание чемпионов Украины, за возможность попасть в сборную страны и представлять ее уже на международном уровне, в европейских и мировых чемпионатах. Посоревнуются в преодолении препятствий про-

ся без медалей», - говорит организатор чемпионата Наталья Перлова. Покорять скалы любители экстрима будут на самом большом в Украине скалодроме «La Scala», что на улице Баррикадной.

сто так и на скорость как мужчины, так и женщины - всего более 100 участников. Организаторы говорят, в Днепропетров-

ске скалолазов много, поэтому сборная нашего города будет насчитывать порядка 15-20 человек. «Наши спортсмены - победи-

тели не только чемпионатов мира и Европы, но и кубков мира. Мы очень гордимся ими и надеемся, что и в этот раз не останем-


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ

Ðàáîòàþùàÿ ýêîíîìèêà îáúåäèíèò Óêðàèíó ÍÎÂÈÍÈ ÀÄÐÅÉ ÁÀËÒÅÖÊÈÉ

Ñåðãåé Òèãèïêî ïðèçâàë âëàñòè óñïîêîèòü ðåãèîíû è çàíÿòüñÿ íàêîíåö-òî ýêîíîìèêîé. Åñëè ó ëþäåé áóäåò ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, â ñòðàíå ñòàíåò ñïîêîéíî ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ БЕДНЫХ По мнению Тигипко, конфликты, которые разрывают сейчас Украину, имеют глубокие экономические корни. Внимание общества сейчас приковано к Юго-Востоку, где гибнут наши дети и внуки, а правительство активно борется с «сепаратистами». При этом действующая власть упускает из вида настоящие причины восстаний. А они - вовсе не в идеологических разногласиях, гуманитарной или внешней политике. Во всем виноваты экономические проблемы. Из-за ухудшения отношений с Россией останавливается производство, продуцировавшее продукцию для российских рынков. Вместо того, чтобы переориентировать производство на внутренний рынок, правительство призывает затянуть пояса и гоняется за идеологическими противниками. Между тем, большая часть заводов на востоке страны сократили производство, как минимум, на 30%. А ведь на ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

³äîìèé â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì áóêîâèíñüêèé ñâÿùåíèêáàéêåð Ìèêîëà Âàêíþê íåùîäàâíî íà ñâîºìó çàë³çíîìó êîí³ çàâ³òàâ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ïðè¿õàâ íå ñàì - ç³ ñâî¿ì ïîì³÷íèêîì òà ïñîì Ìóõòàðîì

них работает большая часть жителей региона. В результате, рабочая неделя на многих предприятиях сократилась до 2-3 дней, люди по два-три месяца не получают зарплату. Такого не было даже при прежней коррумпированной власти. В это же время из-за бездействия Нацбанка доллар вырос почти вдвое. На колебаниях курса заработали только дельцы. Простые трудяги от таких скачков пострадали больше всех: из-за падения гривни выросли цены, а в Украине, как известно, цены только растут и никогда не опускаются - даже если доллар вновь начнет падать. Бензин подорожал почти на 40%, и это отражается даже на цене крестьянского молока, привезенного в областной центр, не говоря уже об остальных отечественных продуктах, которые нужно поставлять в магазины. Лекарства, в которых нуждаются пожилые и больные люди, сначала пропали в аптеках, а теперь появились - в полторадва раза дороже, чем прежде. Параллельно власть пытается решить бюджетные проблемы, экономя на самых бедных. В этом году прожиточный минимум и минимальная зарплата остались на уровне декабря прошлого года. Пересчитывать пенсии никто не собирается, материальную помощь по уходу за ребенком отменили, списки льготников сократили почти вдвое. Помогут ли эти копей-

ки наполнить казну? Также правительство распускает социальных работников - людей, которые помогали социально незащищенным разбираться с их проблемами. Теперь они пополнят ряды безработных, и сами будут нуждаться в помощи.

ОЛИГАРХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ По мнению Сергея Тигипко, власть должна не замораживать зарплаты и пенсии, а наоборот, дать людям заработать, чтобы они ходили в магазины и тратили свои гривни. Будут украинцы покупать - будет спрос на продукцию отечественных предприятий. Будет спрос - будет загрузка предприятий, рабочие места и зарплаты. А если у людей забрать последние копейки, то покупать украинскую продукцию будет некому, предприятия остановятся и люди окажутся на улице без денег. Конечно, с такой перспективой народ начинает бунтовать. Ведь им нужно растить детей и давать им образование, кормить семью, платить коммуналку. Разве выходят на площади те, кто знает, что у них и их семей есть нормальное обеспеченное будущее? Что для этого нужно? Вопервых, начать реальную борьбу с коррупцией: сменить кадры, установить жесткий контроль над чиновниками. Во-вторых, сохранить рабо-

чие места и создать возможность для возникновения новых. В-третьих, заставить олигархов платить налоги и облегчить налоговый груз на мелкий бизнес - на тех людей, которые сами заняли себя работой и освободили государство от проблемы их трудоустройства. Таких нужно поддерживать, а их душат налогами. Нужна политика, которая поможет людям создавать собственный бизнес, чтобы работать в Украине и производить собственную продукцию было выгоднее, чем уезжать на заработки в Европу или привозить ширпотреб из Китая и Турции. Если у людей будет работа, если они перестанут со страхом думать о том, чем накормить детей, - тогда у них не будет повода для конфликтов. Работающая экономика объединит страну, готовую распасться. Кроме того, Тигипко считает, что снять напряжение в стране помогут также честные выборы. Тогда вместо и.о. президента во главе государства станет законно избранный президент, которого признает вся страна. Вопервых, с этим президентом смогут на равных общаться главы всех остальных государств. Во-вторых, появится возможность создать правительство на основе широкой коалиции, чтобы во власти были представители всех регионов. Тогда и запад, и восток, и юг страны будут уверены, что их воззвания в Киеве услышат.

ÇÅÐÍÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²

Áàéêîì çà ãðîøèìà íà õðàì

немає, тому за допомогою звернувся саме до нього», - з сумом констатує священик.

В ОЧІКУВАННІ РІШЕННЯ

У ЄВРОПУ ВЕЛОСИПЕДОМ Байкером отець Микола став не так давно: раніше більше полюбляв мандри на велосипеді. У 1990-х упевнено крутив педалі двоколісного, рахував кілометри - в результаті об'їздив понад 20 європейських країн. Металевим конем же захопився не так давно, але з користю: завдяки йому у будь-яку погоду може швидко дістатися до віруючих та друзів. Ось і свого приятеля, пса Мухтара, бере у далекі подорожі Україною. Гавчик уже при-

звичаївся до швидкої їзди, тож під час мандрівки сміливо визирає з будки, встановленої на причепі байка. Нещодавно священик та його годованець здолали тисячу кілометрів до Дніпропетровська.

ПРИТУЛОК ДЛЯ ДУШІ На нелегку подорож отець Микола наважився, аби побачити губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського та попро-

сити його допомогти у реалізації мрій: будівництва в селі Горбове Герцаївського району Чернівецької області церкви святого Миколая. Та головне - притулку для мандрівників і безхатьків, у якому опікуватимуться людьми, які лишилися сам на сам із тяжкою долею. «Треба допомагати людям, рятувати їх від життєвих негараздів, лікувати душі. А у нас до безпритуль-

них сьогодні ставляться, в основному, як до скотів. От і церковні служителі, на жаль, здебільшого заробляють на вірянах. Та поки ми не робитимемо добрих справ соромно називатися християнами! У своєму майбутньому храмі передусім хочу допомагати людям. Та на його будівництво треба 40-50 тис. доларів. У Чернівцях таких заможних людей, як пан Коломойський,

«Хочу взяти цю суму в кредит. Гроші віддам за кілька років: у вільний від служби час працюватиму водієм», - пояснює отець Микола. Але буковинському священику та його компанії не пощастило. Добиралися до Дніпропетровська три доби, ночували в лісосмугах, одначе з очільником облдержадміністрації зустрітися не вдалося. Та є ще надія на його відповідь: представники ОДА пообіцяли передати прохання буковинця та вирішити питання протягом місяця. У свою чергу, Микола Вакнюк теж дав обітницю: якщо губернатор виділить гроші, духовну установу назве на його честь.

ÎÁËÀÑÍÈÉ ×ÅÌϲÎÍÀ ×ÅÌϲÎÍÀÒÒ

ÃÐ ÀÞÒÜ Ó Ô ÓÒÁÎË ÃÐÀÞÒÜ ÔÓÒÁÎË Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àâñÿ ×åìï³îíàò ³ç ôóòáîëó. Öüîãî ðîêó â çìàãàííÿõ â³çüìå ó÷àñòü 31 êîìàíäà ç ð³çíèõ ì³ñò ³ ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Âáîë³âàòè çà óëþáëåí³ êîìàíäè çàïðîøóþòüñÿ âñ³ áàæàþ÷³. Çîêðåìà, ó ñóïåðë³ç³ çìàãàòèìóòüñÿ 10 êîìàíä, â îáëàñí³é ë³ç³ ãðóïà-À 10 êîìàíä òà ãðóïà- - 11 êîìàíä. Öå á³ëüøå 500 ñïîðòñìåí³â-ó÷àñíèê³â. ○

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÀ ˲à ˲ÃÀÀ

ÑÒ ÀËÈ ÒÐÅÒ²ÌÈ ÑÒÀËÈ Ó ðåã³îí³ çàâåðøèâñÿ ô³íàëüíèé åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ áàñêåòáîëüíî¿ ë³ãè ñåðåä þíàê³â. Êîìàíäà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïîñ³ëà ïî÷åñíå ²²² ì³ñöå. Ïåðåìîæöÿìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ þíàöüêî¿ áàñêåòáîëüíî¿ ë³ãè ñåðåä þíàê³â 1999 ðîêó íàðîäæåííÿ ñòàëè þí³ áàñêåòáîë³ñòè êîìàíäè «Äîíåöüê», ÿê³ ïåðåìîãëè ïðåäñòàâíèê³â «Ï³âäåííîãî õ³ì³êà». Íàø³ ñïîðòñìåíè çìàãàëèñÿ çà òðåòº ì³ñöå ç êîìàíäîþ «Ð³âíå» ³ çäîáóëè ïåðåìîãó. ○

ÂÎËÅÉÁÎËÜͲ ÇÌÀà ÀÍÍß ÇÌÀÃÀÍÍß

ÑÒÓ ÄÅÍÒÑÜÊÀ ÑÏÀÐÒ ÀʲÀÄÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÑÏÀÐÒÀʲÀÄÀ Çàâåðøèëàñÿ îáëàñíà ñïàðòàê³àäà ç âîëåéáîëó ñåðåä æ³íî÷èõ êîìàíä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïåðåìîãó â çìàãàííÿõ çäîáóëà êîìàíäà ñïîðòèâíîãî êîëåäæó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òðàíñïîðòíîåêîíîì³÷íîãî êîëåäæó. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëè ñòóäåíòêè Êðèâîð³çüêîãî ã³ðíè÷î-åëåêòðîìåõàí³÷íîãî òåõí³êóìó, à òðåòº - êîìàíäà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî êîëåäæó. Çàãàëîì â îáëàñí³é ñïàðòàê³àä³ âçÿëè ó÷àñòü 6 êîìàíä. ○

ÂÄÀËÈÉ ÂÈÑÒÓÏ

ÊÐ ÀÙ² ʲÊÁÎÊÑÅÐÈ ÊÐÀÙ² Âäàëèì âèÿâèâñÿ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ê³êáîêñèíãó ñåðåä ñòóäåíò³â äëÿ çá³ðíî¿ êîìàíäè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³.  êîìàíäíîìó çàë³êó íàø³ ñòóäåíòè âèáîðîëè ²²² ì³ñöå.  îñîáèñòèõ çìàãàííÿõ ïåðø³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè ñòóäåíòêè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó - Áóäíà ßíà, Öèãàíîâà ³êòîð³ÿ òà ñòóäåíòè ç ì³ñòà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà Ñàìàðîâ Àíòîí ç ²íäóñòð³àëüíîãî êîëåäæó, Ãîíòàðü Äìèòðî ç êîëåäæó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ДЕНЬ ЗІ СПЕЦАМИ ○

ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÏÎÆÅÆÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ

ÁÓ ÄÜ ÒÅ ÎÁÅÐÅÆͲ ÁÓÄÜ ÄÜÒÅ Íàïåðåäîäí³ òðàâíåâèõ ñâÿò óïðàâë³ííÿ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàêëèêຠãðîìàäÿí íå çàáóâàòè ïðî ïîæåæíó áåçïåêó. Ïàì’ÿòàéòå, ùî ñïðè÷èíèòè ë³ñîâó ïîæåæó ìîæóòü êèíóòèé ñ³ðíèê, íåäîïàëîê, à òàêîæ ïîêèíóòå áàãàòòÿ. Ïàì’ÿòàéòå: âîãîíü ìîæíà ðîçïàëþâàòè ò³ëüêè â ì³ñöÿõ, äå íåìຠõâîéíîãî ìîëîäíÿêó. ͳêîëè íå çàëèøàéòå âîãíèùå áåç íàãëÿäó. ̳ñöå äëÿ áàãàòòÿ òðåáà îáêîïàòè êîëîì, à ïåðåä òèì ÿê ï³òè, âîãîíü ñë³ä çàãàñèòè. Îïèíèâøèñü â çîí³ ë³ñîâî¿ ïîæåæ³, äîòðèìóéòåñÿ òàêèõ ïðàâèë: +íå ò³êàéòå â³ä ïîëóì’ÿ, à äîëàéòå êðàéêó âîãíþ ïðîòè â³òðó, çàêðèâøè ãîëîâó ³ îáëè÷÷ÿ îäÿãîì; +ç íåáåçïå÷íî¿ çîíè âèõîäüòå øâèäêî, ïåðïåíäèêóëÿðíî íàïðÿìó ðîçïîâñþäæåííÿ âîãíþ; +äèõàéòå ïîâ³òðÿì, ÿêå íèçüêî íàä çåìëåþ, âîíî ìåíø çàäèìëåíå; +ðîò ³ í³ñ ïðèêðèâàéòå îäÿãîì àáî øìàòêîì òêàíèíè, çà ìîæëèâîñò³ - çìî÷åíîþ; +áóäüòå îáåðåæí³ â ì³ñöÿõ ãîð³ííÿ âèñîêèõ äåðåâ, âîíè ìîæóòü çàâàëèòèñÿ; +ï³ä ÷àñ ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ íå â³äõîäüòå äàëåêî â³ä äîð³ã òà ïðîñ³ê; +ï³ñëÿ âèõîäó ³ç îñåðåäêó ïîæåæ³ ïîâ³äîìòå ì³ñöåâó àäì³í³ñòðàö³þ òà ïîæåæíó ñëóæáó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ

ÌÎËÈËÈÑß ÏÎ ÇÀÃÈÁËÈÕ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ìîëèëèñÿ ïî çàãèáëèõ íà âèðîáíèöòâ³ òà â³ä ïðîôåñ³éíèõ õâîðîá. Ïàíàõèäà â³äáóëàñÿ â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³. Íà ïîìèíàëüíó ñëóæáó ïðèéøëè ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ, ¿õí³ äðóç³, êîëåãè, òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó òà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà. Çà äàíèìè ñîöñòðàõó â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ó 2013 ðîö³ âèðîáíè÷èé òðàâìàòèçì çìåíøèâñÿ íà 12%. Íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèìè çàëèøàþòüñÿ âóã³ëüíà òà çàë³çîðóäíà ïðîìèñëîâîñò³. ○

ѲËÜÑÜÊ Îà ÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Ñ²ËÜÑÜÊÎà ÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ

ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ ÑÒ ÑÒÀÀÒÈÑÒÈÊÈ Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, â áåðåçí³, ïîð³âíÿíî ç ëþòèì, íà ðèíêàõ îáñÿãè ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ çðîñëè íà 8,4% ïðè çíèæåíí³ ö³í íà 1,7%. Çîêðåìà, ïîäåøåâøàëè áóðÿê ³ öóêîð, ìîðêâà, ÿéöÿ, ñàëî, öèáóëÿ ð³ï÷àñòà, ìîëîêî. Âîäíî÷àñ ïîäîðîæ÷àëè êàïóñòà ðàííÿ òà ï³çíÿ, ÿáëóêà, ìàñëî.

Ñïàñàòåëè ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü êàæäîìó êàæäîìó,, êòî â íåé íóæäàåòñÿ è çâîíèò ïî òåëåôîíó «101». Ñîòðóäíèêè ÃÃÑ×Ñ Ñ×Ñ òóøàò ïîæàðû è îáåçâðåæèâàþò ìèíû, äîñòàþò èç ëåäÿíîé âîäû áåñïå÷íûõ ðûáàêîâ, ñïàñàþò ëþäåé, óïàâøèõ â ëþê, ëîâÿò çìåé. È äàæå ìîãóò ïî÷èíèòü êðûøó è íàðóáèòü äðîâ ëþäÿì, ëèøåííûì âîçìîæíîñòè äåëàòü ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî. Êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ïîáûâàëà â ðàñïîëîæåíèè ÷àñòè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, êîòîðóþ âîçã ëàâëÿåò ïîëêîâíèê âîçãëàâëÿåò ñëóæáû ãðàæäàíñêîé çàùèòû Âëàäèìèð ×åðíîâ ЗНАКОМСТВО С ТЕХНИКОЙ Посещение началось со здания, в котором прежде располагался гидрометеорологический институт, и знакомства с учебным миниполигоном. Сюда, в район днепропетровского аэропорта, спасателей перевели в 2008 году из поселка Верховцево. Начальник части Владимир Чернов, его заместитель и несколько человек дежурной бригады продемонстрировали нам рабочую технику. Из гаража выехали два авто со специальным оборудованием - микроавтобус и КамАЗ. Первым из машины спасатели достали один из самых дорогих и редких агрегатов - универсальный резак-разжим. С его помощью перерезают стойки, металлические конструкции автомобилей, а также разжимают плиты, увеличивают проемы, чтобы сотрудники ГСЧС смогли проникнуть к попавшим в беду людям. Спрашиваем Владимира Чернова, есть ли в бригадах женщины, кроме медсестер. Но перед тем как ответить командир части предложил попробовать хотя бы приподнять резак-разжим. И ответ стал очевидным. «В нашей службе представительницы прекрасного пола работают психологами, бухгалтерами, диспетчерами, секретарями, на других должностях. Но людей из завалов не достают и пожары не тушат», - широко улыбнулся начальник части.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÑÂÎÈÌÈ ÃÃËÀÇÀÌÈ ËÀÇÀÌÈ

 ãîñòÿõ ó ñïàñàòåëåé:

Нашему корреспонденту также продемонстрировали мотопомпу, с помощью которой можно выкачивать воду при наводнениях и затоплениях. «Недавно ездили в соседнее село, откачивали воду со двора одинокой пожилой женщины», - говорит спасатель Анатолий Новик.

ЭКСКУРСИЯ К ЛЮКУ В арсенале спасательной части также есть перфораторы, пробивающие бетон; сабельные пилы, разрезающие металлические конструкции, стойки на автомобилях, пруты, решетки на окнах, дверные проемы; турбовентилятор, откачивающий воздух из задымленных помещений. Еще нам показали «подушки» из кислотостойкой армированной высокопрочной резины - они предназначены для увеличения узких проемов в завалах. Спасатели продемонстрировали их работу на мини-полигоне - надувая «подушки», подняли тяжелую бетонную плиту. А чтобы зафиксировать образовавшийся проход, подставили специальные бруски и домкрат. Также «Вістям» показали мобильную передвижную электростанцию, которая подает электричество на агрегаты. «Автономный источник питания крайне необходим для нашей спецтехники в ходе проведения спасательных работ», - объяснил замначальника части Владимир Иваникив. И это только ма-

лая часть спецтехники, которой оснащены машины аварийно-спасательного отряда специального назначения. В завершение экскурсии один из спасателей надел альпинистское снаряжение, а потом, используя установленную над люком «треногу», продемонстрировал процесс спуска и поднятия. «Облачив попавшего в ловушку человека в такое же снаряжение, мы поднимаем его наверх. А в случае, если у потерпевшего имеются физические повреждения, перед поднятием делаем ему противоболевой укол», - пояснил сотрудник службы Сергей Санду.

СВЕТОВАЯ БАШНЯ Рабочий день дежурной смены, который длится 24 часа, начинается за партой в учебном классе. Здесь повторяют теорию - правила работы при ДТП, с оборудованием и тому подобное. Несмотря на то, что основное направление деятельности сотрудников подразделения аварийно-спасательные работы, они знают главные принципы тушения пожаров, спасения на воде, обезвреживания мин... А в случае тревожного звонка, оставив тетради, спасатели в считанные минуты выезжают на задание.

ËÈ×ÍÛÉ ÑÎÑÒÀ ÍÅÌÀËÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ÓÄÅËßÅÒ ÑÏÎÐÒÓ

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÇÀ ÏÀÐÒÎÉ После обеда наступает время практических занятий на мини-полигоне, где оттачивают навыки работы с оборудованием. Бензопилой режут бревна, бензорезом или сабельной пилой - трубы. Здесь отрабатывают аварийное открывание бронированных дверей, перекусывание решеток, спасение человека из люка теплоцентрали, установку прожекторов и световой башни - столба диаметром 50 см из болоньевой ткани белого цвета. Он накачивается с помощью электростанции и достигает шести метров в высоту. «Вверху столба, под решеткой, находится лампа, которая его освещает. Светло становится, как в солнечный день - на расстоянии ста метров от башни даже можно читать газету», - рассказал Владимир Чернов. Также спасатели в учебное время отрабатывают технику радиационной, химической, биологической защиты, на время одевают противогазовые, противокислотные, теплоотражающие костюмы.


ДЕНЬ ЗІ СПЕЦАМИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

На мини-полигоне занимаются и физической подготовкой. Для этого там есть турники, рукоход, брусья. Быть сильным и выносливым для работника ГСЧС обязательное требование. По словам Владимира Чернова, спасатели уделяют спорту даже больше времени, чем требует график. «Свободное время ребята частенько проводят на турниках на нашем полигоне. А если холодно - делают упражнения в помещении. Мы заканчиваем оборудование спортзала, где будет больше возможностей для физических занятий - установили универсальный тренажер, турник, брусья, стол для пинг-понга. К слову, многие и в выходные дни уделяют время спорту - бегают, плавают, занимаются единоборствами, йогой, катаются на велосипеде…», - рассказал он.

ки перекрыли трассу, локализовали очаг, обработав участок дороги кальцинированной содой, нейтрализовали действие кислоты. Позже все соскребли в пластиковые емкости и вывезли, а трассу промыли водой», - вспоминает он. А начальник части Владимир Чернов рассказал о фуре со стеклотарой, которая «легла» на легковушку, где находились женщина и маленький ребенок. «Малыша вытащили практически сразу, а его маму зажало в полуметре от земли, и с каждой минутой прижимало все сильнее. Мы в считанное время спилили дерево, разрезали ствол на пеньки и равномерно разложили под фурой, зафиксировав ее. Когда приехал кран и ее поднял, срезали крышу авто и вытащили женщину. К счастью, в этот раз все обошлось без серьезных травм. Но у матери и ребенка был сильный

Íåùîäàâíî ó ì³ñüêîìó êóëüòóðíî-äîçâ³ëüíîìó öåíòð³ â³äáóâñÿ ô³íàë ì³ñüêîãî êîíêóðñó «Ì³ñ òà ̳ñòåð ïåðøîêëàñíèêè». Ó â³äá³ðêîâîìó òóð³ âçÿâ ó÷àñòü 21 øêîëÿð. Çà óìîâàìè êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè ó÷àñíèêè ï³äãîòóâàëè òðè êîíêóðñè, â ÿêèõ äåìîíñòðóâàëè ñâî¿ òàëàíòè, ïîêàçóâàëè ïàðî䳿 íà óëþáëåíèõ êàçêîâèõ ãåðî¿â òà äåô³ëþâàëè â íàö³îíàëüíèõ âáðàííÿõ ç íåòðàäèö³éíèõ ìàòåð³àë³â. Çâàííÿ «Ì³ñ ïåðøîêëàñíèöÿ 2014» îòðèìàëà Êóëèê Àííà, «Ì³ñòåð ïåðøîêëàñíèê - 2014» - Òàáàêîâ Äìèòðî. ○

ÏÀÂËÎÃÐ ÀÄ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÈÇ ËÞÊÀ «ÒÀÙÀÒ» Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÑÊÎÃÎ ÑÍÀÐßÆÅÍÈß

Проведя день среди сотрудников ГСЧС, мы убедились: спасатель - не просто работа, это - призвание. Эти люди оказывают помощь в любой ситуации. Порой им приходится вылавливать змей специальными зажимами на длинных шестах и вывозить за пределы города в лес. Как-то пришлось вытаскивать корову весом почти в тонну, обвязав ее веревками, из сливной ямы глубиной в полтора метра.

ÐÅÇÀÊ-ÐÀÇÆÈÌ ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÄÎÐÎÃÈÕ ÀÃÐÅÃÀÒÎÂ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÅÐØÎÊËÀÑÍÈʲÂ

СИЛА ДУХА

В смену, которую мы провели в части ГСЧС, так и не прозвучал тревожный вызов. И у нас была возможность расспросить у сотрудников службы о выездах, которые им запомнились. Спасатель Анатолий Новик рассказал про случай, когда на трассе из фуры выпало четыре емкости с сухим порошком серной кислоты, часть которой рассыпалась. «Если бы это вещество смешалось с водой, то сожгло бы все на своем пути, даже асфальтобетон. Но наша бригада этого не допустила. Мы в кратчайшие сро-

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

шок, с которым им помогали справиться приехавшие на место аварии психологи ГСЧС», - рассказал Владимир Чернов.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

ÍÎÂÈÍÈ

ïðèçâàíèå ïîìîãàòü «ПРОПАСТЬ» НА ТУРНИКАХ

Доводится выезжать собирать и обезвреживать ядовитое вещество, когда разбивается ртутный градусник... Сотрудники ГСЧС выполняют как физически, так и психологически сложную работу. Иногда они спасают людей, рискуя собственной жизнью. Легко ли, понимая безысходность ситуации, вырывать заклинившую дверь авто, за которой находятся пострадавшие в ДТП?.. Или вытаскивать детей, утонувших в зимней холодной реке? Трудно справляться с подобными психологическими стрессами. Но в службе ГСЧС работают люди с сильной волей и духом, выдержкой и призванием помогать.

ÊÎÏ²ß ²ÊÎÍÈ 25 êâ³òíÿ ó Ïàâëîãðàä³ â Êàôåäðàëüíèé ñîáîð Ñïàñî -Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçó óðî÷èñòî âíåñóòü êîï³þ öàðñüêî¿ ³êîíè Íåðóêîòâîðíîãî Ñïàñà, íà ÷åñòü ÿêî¿ áóâ ïîáóäîâàíèé öåé õðàì. Îñê³ëüêè ïîâåðíóòè çàãóáëåíó ñâÿòèíþ íåìîæëèâî, áî íåâ³äîìî, ÷è âö³ë³ëà âîíà â ðîêè àòå¿ñòè÷íèõ ãîí³íü, áëàãî÷èííèé Ïàâëîãðàäñüêîãî öåðêîâíîãî îêðóãó ïðîòðåé Âàëåíòèí Öåøêîâñüêèé çàìîâèâ äëÿ ì³ñòà ùå îäíó êîï³þ öüîãî ÷óäîòâîðíîãî îáðàçó. ²í³ö³àòèâó ï³äòðèìàâ ìèòðîïîëèò ²ðèíåé. Çàâäÿêè éîãî êëîïîòàííþ ïåðåä ÑàíêòÏåòåðáóðçüêîþ ìèòðîïî볺þ ³äåÿ âò³ëèëàñÿ ó æèòòÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ Íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà çà ïåðøèé êâàðòàë öüîãî ðîêó ñêëàëè 224,9 ìëí. ãðí., àáî 98% â³ä ïëàíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê ì³ñüêô³íóïðàâë³ííÿ Òåòÿíà Øåâ÷åíêî. Íåäîá³ð ïîâ'ÿçàíèé ç òèì, ùî äåðæàâà íåäîïëàòèëà ì³ñòó êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³ â òàðèôàõ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ïîäàòêè íà äîõîäè ô³çîñ³á äàëè íà ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü ìåíøå, í³æ òîð³ê. Äåðæêàçíà÷åéñòâî çàòðèìóº âèïëàòó ïîíàä 15 ìëí. ãðí. ì³ñüêèõ ãðîøåé. ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÌÎÒÓÇÊΊ̲ÑÒÅ×ÊÎ Ó Ïàðêó ³ìåí³ ãàçåòè «Ïðàâäà» îô³ö³éíî â³äêðèëîñÿ ïåðøå ó Êðèâîìó Ðîç³ ìîòóçêîâå ì³ñòå÷êî. Âîíî ìຠîðèã³íàëüíó íàçâó «Ëåíü â ïåíü». Îõî÷èõ âèïðîáóâàòè íîâèé âèä äîçâ³ëëÿ ó äåíü â³äêðèòòÿ áóëî ÷èìàëî. Òóò êîæåí ìîæå â³ä÷óòè ñåáå àëüï³í³ñòîì àáî ñêåëåëàçîì . ßê çàïåâíèëè îðãàí³çàòîðè, áàæàþ÷èì âèïðîáóâàòè ñåáå â åêñòðèì³ äîïîìàãàþòü ³íñòðóêòîðè.


16 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

²Ç ÄÓÌÊÎÞ ÏÐÎ ÂÐÎÆÀÉ

Êèïèòü ðîáîòà íà ïîëÿõ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

 ÓÓêðà¿í³ êðà¿í³ òðèâàþòü ðîáîòè íà ïîëÿõ. Ãîñïîäàðñòâà 17 îáëàñòåé óæå çàâåðøèëè ñ³âáó ðàíí³õ ÿðîâèõ çåðíîâèõ êóëüòóð. Çàê³í÷èëè ïîñ³âíó é àãðà𳿠Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Çàãàëîì ó íàøîìó ðåã³îí³ ÷åêàþòü íà âðîæàé çåðíîâèõ ç 221 òèñ. ãà РОБОТА ТРИВАЄ За даними Мінагропрому на 22 квітня, сівбу ранніх ярових зернових та зернобобових культур за прогнозу 2630 тис. га провели на площі 2549 тис. га (97%). У тому числі ячменю - 1942 тис. га (96%), гороху - 189 тис. (98%), пшениці - 157 тис. га (100%) та вівса - 249 тис. (98%). Продовжують саджати цукровий буряк - вже засіяно 315 тис. га, або 96% до прогнозу. На сьогодні сільгосптоваровиробники 11 регіонів завершили даний вид робіт. Соняшник посіяно на площі 1711 тис. га, або 40% до прогнозу, кукурудзу - на 801 тис. га. Сою

посаджено на площі 103 тис. га, або 6% до прогнозу.

СТАН ОЗИМИХ Із посіяних 7,8 млн. га озимих зернових культур у хорошому та задовільному стані - 7,3 млн. га (94%), у слабкому та зрідженому - 0,4 млн. га (5%), загинуло - 81,2 тис. га (1%). Стан озимого ріпаку оцінюється як хороший 571,4 тис. га (60%). Задовільно почуваються 285,9 тис. га (30%) культури, в слабкому та зрідженому стані перебувають 69 тис. га (7%), загинуло - 26,3 тис. (3%). За прогнозними даними, посівна площа яро-

 11 ÐÅòÎÍÀÕ ÇÀÂÅÐØÈËÈ Ñ²ßÒÈ ÖÓÊÐÎÂÈÉ ÁÓÐßÊ вих культур в усіх категоріях господарств під урожай 2014 року очікується на рівні 18,3 млн. га (без врахування можливого пересіву). Ярі зернові і зернобобові прогнозується розмістити на площі 8,3 млн. га, в тому числі ранні ярі зернові - 2,6 млн. га. У групі технічних ярих культур планується посіяти 6,5 млн. га: у тому числі 327 тис. га цукрового буряку, що на 12% більше, ніж минулоріч, за одночасного зниження

площ соняшнику на 10%, до 4,3 млн. га.

ДОВЕДЕНО НАУКОЮ Аграрії Дніпропетровщини посіяли понад 207 тис. га ячменю, 6,8 тис. га гороху, 4,8 тис. га вівса та 2,2 тис. га ярої пшениці. Крім того, сьогодні виконуються посівні роботи інших сільськогосподарських культур під урожай 2014 року. Вже посаджено майже 23% соняшнику (94 тис. га), понад 15% кукурудзи на зерно (60,2 тис. га), 66% цукрового буряку (0,6 тис. га), 78,5% картоплі (39,8 тис. га) та понад 62% інших овочів (20,6 тис. га). У травні в області розпочнуть сіяти гречку (5,5 тис. га). Загалом весняні польові роботи охоплять у регіоні майже 1 млн. 220 тис. га та за сприятливих погодних умов завершаться наприкінці травня. У структурі посівів дотримуються науково обґрунтованих нормативів: 60% зернових та 20% технічних культур.

Сдам помещения

под офисы, магазин. Удобная погрузка выгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Телефоны:

(050) 8105566, (067) 3405566.


ÆÈÒÒß Ì²ÑTA 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÍÀ ÍÀÒÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ñ êàæäûì ãîäîì äíåïðîïåòðîâñêèå ïàðêè òåðÿþò âñå áîëüøå êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ. Âìåñòî ïûøíûõ çàðîñëåé è êðîí â ããëàçà ëàçà áðîñàþòñÿ ñóõèå, «ëûñûå» ñòâîëû è âåòâè.  ÷åì ïðè÷èíà òàêîãî «îáíèùàíèÿ»? Åñòü ëè øàíñ íå òîëüêî ñîõðàíèòü, íî è ïðèóìíîæèòü çåëåíîå áîãàòñòâî ãîðîäà? Ñ ýòèìè âîïðîñàìè «Â³ñò³» îáðàòèëèñü ê çíàòîêàì

Выражаясь научным языком, парки - это искусственно созданные образования. Их закладка подразумевает последующий уход. Проще говоря, если зеленые насаждения не поддерживать, они деградируют и погибают. По мнению кандидата биологических наук, члена Днепропетровского отделения Всеукраинской экологической лиги и Национального союза краеведов Украины Вадима Манюка, состояние всех наших парков далеко от идеала. Деревья массово усыхают, и особенно это было заметно прошлым летом. Первыми жертвами аномально высоких температур стали вязы и акации. «Нечего надеяться, что они выживут сами по себе, - говорит Вадим Манюк. - О них нужно заботиться, несмотря на то, что для любого города это удовольствие не из дешевых. Как минимум, необходима специальная система полива. Вяз, достигший своей «критической» массы, нуждается в гораздо большем

количестве воды, чем молодое дерево».

ВАРВАРСКАЯ ВЫРУБКА Еще одна причина гибели деревьев - варварская обрезка крон. Режут все подряд, не соблюдая положенных правил и схем. В результате, не только парки, скверы, но и городские улицы, дворы «украшены» уродливыми «обрубками». Специалисты утверждают, что пробившаяся на них поросль особенно восприимчива к поражению грибами и бактериями. Такие деревья становятся рассадниками болезней и опасны для здоровых насаждений.

«Эта проблема требует кардинальных решений, - подчеркивает Вадим Манюк. Каждому дереву нужно дать возможность в целости и сохранности дожить до «старости». Убрав его, посадить молодое и, конечно же, ухаживать за ним». Не меньший вред наносит бесконтрольная вырубка. Ярчайший пример - парк им. Лазаря Глобы, одно из самых любимых мест семейного отдыха горожан. Он является объектом природно-заповедного фонда. Несмотря на это, без научного обоснования и ряда согласований в марте 2012 года были вырублены около сотни деревьев. Дальнейший «паркоповал» прекратился, благодаря активному вмешательству общественности.

По словам кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника природного заповедника «Днепровско-Орельский» Александра Пономаренко, важным для любого парка является заселенность всевозможной живностью. «В идеале парки нужно конструировать в два яруса, - утверждает ученый. Наши, в основном, одноярусные: вверху - кроны, внизу пустые стволы. Поэтому, как минимум, следует подсаживать кустарники, ведь основная масса живых существ обитают в нижнем и среднем ярусах». Еще недавно в парках раздавались соловьиные трели. Теперь же птиц, предпочитающих густой кустарник, можно услышать разве что в лесу или посадках, обойденных вниманием человека. Вносят свою лепту в обогащение зеленого фонда белки. Делая запасы, они разносят по территории семена растений. За это им прощают попытки разорения птичьих гнезд, тем более, что птицы приспособились к «агрессорам». Специалисты уверены: количество городских парков можно увеличить, используя территории балок, пустырей и запущенные «остатки» старых парков. Необходимы городские программы, к реализации которых стоит привлечь предпринимателей.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÅÇÎÍÀ

Áàéê-ôåñòèâàëü â íàöèîíàëüíîì ñòèëå ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

«ANGELS» ÏÐÎÅÄÓÒ ÊÎËÎÍÍÎÉ Ê ÑÒÀÐÎÊÎÄÀÊÑÊÎÉ ÊÐÅÏÎÑÒÈ

Åæåãîäíî äíåïðîïåòðîâñêèé áàéêåðñêèé êëóá «Angels» óñòðàèâàåò ïðàçäíèê ïî ñëó÷àþ îòêðûòèÿ ñåçîíà. Íå ñòàíåò èñêëþ÷åíèåì è íûíåøíèé ãîä: 26 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ êîñòþìèðîâàííîå ìåðîïðèÿòèå â íàöèîíàëüíîì ñòèëå Открытие байкерсого сезона, на который съедутся около 500 мотоциклов, начнется с Фестивального причала. Оттуда в 12 часов дня «Angels» отправятся в первый совместный пробег в этом году. «Колон-

ной мы поедем к Старокодакской крепости. Там будут звучать украинские народные песни, также выступит казацкий коллектив. Для гостей и участников ме-

роприятия организуем полевую кухню. Потом вернемся в город, где и состоится основная часть открытия сезона», - говорит президент байкерского клуба «An-

gels» Артур «Дядя» Будагов. По его словам, с 16.00 в парке развлечений «Лавина» для байкеров и всех, кто в этот день присоединится к ним, пройдет кон-

ÑÒ ÀÐÒÓÂÀÂ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ ÑÒÀÐÒÓÂÀÂ

ЛЕПТА ОТ БЕЛОК

ÏÅÐÂÛÌÈ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÎÒ ÇÀÑÓÕÈ ÂßÇÛ È ÀÊÀÖÈÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïàðêàì íóæíà ëþáîâü

ЖЕРТВЫ АНОМАЛИЙ

церт. Несколько украинских групп уже готовят свои музыкальные сюрпризы. Кроме того, организатор мероприятия Жорж «Lion» Попов сказал, что к нашим любителям железных коней присоединятся гости из Киева, Харькова, а также из Польши, Молдовы и Прибалтики.

̲ÑÒÎ Ìв¯ Ñåðåä ó÷í³â 10-11 êëàñ³â ñòàðòóâàâ ì³ñüêèé êîíêóðñ òâîð³â «Äí³ïðîïåòðîâñüê - ì³ñòî ì ì𳿻. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Íàòàë³ÿ ×åðíèøîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, äî ïîïóëÿðèçàö³¿ ð³äíîãî ì³ñòà âèð³øèëè äîëó÷èòè ìîëîäü, îñê³ëüêè âîíè íàéàêòèâí³ø³ â ñóñï³ëüñòâ³. Êîíêóðñ ïðîâîäèòèìåòüñÿ ó òðè åòàïè. Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â â³äáóäåòüñÿ 13 òðàâíÿ, âîíè îòðèìàþòü ãðàìîòè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè. ○

ÎÁËÀÑÍÈÉ ×ÅÌϲÎÍÀ ×ÅÌϲÎÍÀÒÒ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÅ ÎвªÍÒÓÂÀÍÍß Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ñåðåä ñòóäåíò³â ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ.  çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 120 ñòóäåíò³â. Ñåðåä íèõ - ÷åìï³îíè Óêðà¿íè, ÷ëåíè çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè Þë³ÿ Êðàâ÷óê ç Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ àêàäå쳿 áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè òà Ìàêñèì Àíäðþùåíêî ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Âîíè ïîñ³ëè ïåðø³ ì³ñöÿ â îñîáèñòèõ çìàãàííÿõ. Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìîãó çäîáóëà êîìàíäà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó, íà äðóãîìó ì³ñö³ - ñòóäåíòè ÄÍÓ.


18 ТВПРОГРАМА ○

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

УТ1

ИНТЕР

9 КАНАЛ 06.00 06.45 08.15 09.15 15.15 17.50 18.40 18.50 21.00 21.25 23.30 01.30

«Осторожно, модерн!» Х/ф «Тридцатого уничтожить» «Днепр0футбол» Т/с «Разведчики» Т/с «Тарас Бульба» Новости 9 канала Культурное меню ЧУ, 27 тур. Волынь 0 Черноморец «ДжеДАИ» Х/ф «Дэнни Цепной пес» Х/ф «Акулы» Т/с «Падающие небеса2»

07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 09.55 Ералаш 10.20 Одна за всех 12.10, 21.55 6 кадров 13.30 Т/с «Крем» 14.20 Панянка0селянка 15.10 Виталька 16.00 Даешь, молодежь! 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.00 Страна У 23.45 Дурнев+1 00.10 Слишком грубо для Ю0туб’а 00.40 Между нами

СТБ

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45 «Анализ крови» 07.10 «PostSсriptum» 07.50 М/ф 08.00, 09.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 14.00 «Военная тайна» ○

Вівторок, 29 квітня УТ1

11 КАНАЛ

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 18.50 Час0Ч 10.05 Свет 10.40, 15.50, 19.40 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕ0 ВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.45 Т/с «МонтеКристо» 13.45 Шаг к звездам 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.30 Украинского рода 19.00 О главном 21.40 Шустер Live. Будни 23.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 2 с. 01.20 Телеакадемия

06.35 Kids’ Time 06.35 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.00 Новости 07.30 «Два берега» 08.00 Шопомания в «Appolo» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 00.30 Т/с «Счастливы вместе» 14.30 «Мой малыш» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.30 «36, 6» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.30 Закованные 01.30 Т/с «Друзья» 01.50 Т/с «Пан Ам»

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 12.25, 14.20 Д/с «Следствие вели... » 14.50 «Судебные дела» 16.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик 2» 00.35 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса» 02.30 Т/с «Колдовская любовь»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Х/ф «Внимание всем постам» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.20 Т/с «Разведчики» 15.20 Д/п «Сталинград 43» 16.30 Т/с «Солдаты17» 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Лига Чемпионов УЕФА. Бавария 0 Реал 23.40 Про Лигу Чемпионов + обзор игрового дня 00.45 Х/ф «Дэнни Цепной пес» 02.40 Т/с «Падающие небеса2»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.30, 20.55 «Чистоnews» 10.45 «Красавица за 12 часов 0 2» 11.45, 12.45 «Семейные мелодрамы 0 3» 13.45 Х/ф «Великолепный век. Роксола на» 15.40, 21.10 Х/ф «Кухня. Новый сезон» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 22.15 «Меняю жену 0 9» 00.10 Х/ф «Доктор мафии» 01.00 Х/ф «Бессонная ночь»

СТБ 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.10, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.25 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 11.15, 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 12.05, 00.20 «МастерШеф 0 3» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 21.00 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 «Дорогая, мы убиваем детей»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Анализ крови» 07.40 М/ф 08.00, 00.30 Т/с «Масквичи» 08.50, 00.00 «Заграница» 09.20 «В дороге. Дневник» 09.50 «Тачки со свалки» 11.10, 22.00 «Званый ужин»

ICTV 06.00 Свобода слова 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10 Т/с «Прокурорская проверка» 13.25 Достало! 14.25, 16.15, 20.15 Т/с «Бомбила». Про должение» 16.45 Т/с «Братаны2» 18.45 Факты. Вечер 22.05 Четвертая башня 23.05 Х/ф «Убить Билла» 01.05 Х/ф «Охотник за пришельцами»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 09.55 Ералаш 10.20, 21.00 Страна У 12.10, 21.55 6 кадров 13.30 Т/с «Крем» 14.20 Панянка0селянка 15.10 Виталька 16.00 Даешь, молодежь! 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 23.45 Слишком грубо для Ю0туб’а 00.40 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Фабрика идей

Зах. 18.25 Сх. 04.13 Остання чв. 22 квітня

Іменинники дня: ВАСИЛИНА, САВА, ТРОХИМ, АНАСТАСІЯ, ЛУКА, ВІКТОР 19.20 19.35 20.00 21.00 21.10

НТВМИР

Сх. 04.37 Зах. 19.14 Трив. дня 14.37

12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Посторонним В» 14.50 «Странное дело» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.00 «Эпикриз» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «На 10 лет моложе» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Наш сад» 21.40 «Здравствуй, это Я!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Гарантия качества» 23.40 «С легким паром!» 01.20 «Великие тайны древности»

07.10 Их нравы 08.05 Т/с «Сталин.LIVE» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 Ты не поверишь! 11.00 «Дело темное» 12.35 «До суда» 13.35, 02.55 Суд присяжных 14.35, 17.35 Чрезвычайное происшествие 15.30, 03.55 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей13» 22.45 «Сегодня. Итоги» 23.10 Т/с «Дикий4». «Цирк да и только!» 01.00 Т/с «Мент в законе5»

«Отдыхаем комфортно» «Первые. Станислав Жук» Т/с «Аэропорт» «История одной улицы» «Год в истории»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где0то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Остров Крым» 13.00 Другие новости 13.25 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.10, 00.40 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Давай поженимся!» 19.00, 23.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Контуженый, или Уроки плава ния вольным стилем» 22.10 «Вечерний Ургант» 22.45 «Познер» 23.40 Ночные новости

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.35 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 10.20 Шутка за шуткой 11.50, 18.50 Т/с «Клон» 13.30, 20.35 Т/с «Графиня де Монсоро» 15.40 Х/ф «Миллион в брачной корзине» 17.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 22.35 Х/ф «Десять негритят»

27 КАНАЛ

КАНАЛ «УКРАИНА»

06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Высшая лига» 07.30 «Философия искусства» 08.05 «Non stop music» 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 1 с. 17.00 «Калейдоскоп секретов» 17.30 «Три характера» 18.00 Т/с «Янтарные крылья» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет сегодня»

06.30 Серебряный апельсин 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00 Т/с «Танкисты своих не бросают» 18.00 Т/с «Сашка» 19.45 Ток0шоу «Говорит Украина» 21.00 Т/с «Личное дело» 22.50 Х/ф «Двойной форсаж» 01.00 Окончательный вердикт

НТН

51 КАНАЛ

08.30 «Правда жизни» 09.00 «Агенты влияния» 09.50 Х/ф «Небо везде одинаковое...» 11.20 Т/с «УГРО 5» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Гаишники» 19.30 Т/с «Телохранитель 2» 22.00 Т/с «Элементарно 2» 23.45 Т/с «Банши» 00.45 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.30 Т/с «Мертвая зона»

06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.50, 10.45, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя ○

5 КАНАЛ

TET

07.25, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 08.50, 00.50 Х/ф «Не было бы счастья» 12.50, 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 13.50 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 21.00 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 «Детектор лжи 0 5» 23.35 «Один за всех»

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес0время 06.55, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.40 Автопилот0новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия0новости 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика 11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.10, 00.00 Местное время 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей 19.45, 22.10, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 21.40 Время0Тайм 23.25 Тема/Хроніка дня

ICTV

1+1

09.35 Х/ф «Андрей и злой чародей» 11.45 Х/ф «Ралли» 13.30 Время советов 14.30 Краеведческое путешествие 15.00 Испробуй на себе 15.30 Сказки Николаевского зоопарка 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Ди@блог 17.45 Про кохання 18.00 Усмiхновини 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 Киноистории 21.30 Т/с «Если невеста ведьма» 23.00 Д/ф «Загадочные миры»

06.05, 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 06.55 Факты недели 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.50, 13.20 Т/с «Прокурорская проверка» 13.45 Х/ф «Хроники Риддика» 16.20 Х/ф «Риддик» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Достало! 21.20 Свобода слова 00.15 Х/ф «Одиночка»

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.10 «Мир наизнанку 0 5: Индонезия» 11.15 Х/ф «Титаник» 15.00 Х/ф «Золушка с райского острова» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 20.55 «Чистоnews» 21.10 Х/ф «Кухня. Новый сезон» 22.15 «Деньги» 23.55 Х/ф «Доктор мафии» 00.50 Х/ф «Три икса2: Новый уровень»

05.15 Х/ф «Любовь на асфальте» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Любовь неждан ная нагрянет» 14.35 «Судебные дела» 15.30 «Семейный суд» 16.15 «Жди меня» 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик2» 00.35 Х/ф «Бегущий человек» 02.30 Т/с «Колдовская любовь» 03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей13»

15.50 «Чудо0люди» 16.30 «Древние гении» 17.20 «Люди» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.00 «Детали» 18.45 «Представьте себе» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Преступление и наказание» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.10 «Смотреть всем!» 00.30 Т/с «Масквичи» 01.20 «Великие тайны Армагеддона»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.35 М/с «Дак Доджерс» 07.00 «Проте» 07.30 «Про кино» 08.00 «Новости недели» 08.30 «Родительский клуб» 08.55, 17.00 Т/с «Не родись красивой» 10.50 Х/ф «Широко шагая» 12.30 Х/ф «Новый Человекпаук» 15.05 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00, 21.30 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Ревизор 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «MEDICUS» 22.45 Страсти по Ревизору 00.05 Педан0Притула шоу

Сх. 04.39 Зах. 19.13 Трив. дня 14.34

Понеділок, 28 квітня 06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 06.20, 06.40, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 18.50 Час0Ч 10.05 Как это? 10.40, 15.50, 19.40 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕ0 ВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.40 Т/с «МонтеКристо» 13.40 Д/ф «Модель мира» братьев Тобилеви0 чей» 14.10 Право на защиту 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.30 Окно в Америку 19.00 О главном 21.40 Шустер Live. Будни 23.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 1 с. 01.20 Телеакадемия

10.30, 14.30 М/ф 12.00 Киноистории 12.30 Волшебное закулисье 13.00 Азбука здоровья 15.30 Коммуналка 15.45 Футбол региона 16.15, 23.00 Д/ф «Загадочные миры» 17.30 Артзона 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Если невеста ведьма»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес0время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 13.10, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хро0 ника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот0новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия0новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 15.35 Машина времени 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв0новости 17.35 Особый взгляд 19.00 Время новостей ,1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время0Тайм 00.35 Территория закона

НТН 06.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Телохранитель 2» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 4» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 23.45 Т/с «Банши» 00.45 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.30 Т/с «Мертвая зона»

Зах. 19.34 Сх. 04.45 Новий міс. 08.14 НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Дикий мир 08.05 Т/с «Сталин.LIVE» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.30 Русская начинка 11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 12.35 «До суда» 13.35, 02.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше0 ствие 15.30, 03.30 «Суд присяжных. Окончатель0 ный вердикт» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей13». «День святого Валентина», «Чело век на скамейке» 22.45 Т/с «Дикий4». «Последняя гаст роль» 00.35 Т/с «Мент в законе5». «Автоматчи ки» 04.35 «Легенды видео» с Сергеем Жигуно0 вым. Брюс Уиллис

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.45 Х/ф «Поживемувидим» 11.10 Шутка за шуткой 12.40, 18.45 Т/с «Клон» 14.20, 20.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 16.20 Х/ф «Десять негритят» 22.35 Х/ф «Зверобой»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Три характера» 07.30, 08.20, 09.05, 09.25, 19.25, 20.55, 21.20 «Днепровская неделя» 07.35 «НЭП. Новая экономическая програм0 ма» 08.00, 09.00, 09.20, 17.25, 19.20, 20.50, 21.25 «Прогноз погоды на 270ом»

Іменинники дня: ГАЛИНА, ЛЕОНІД, ІРИНА, ЯРИНА, НІКА, ФЕДОРА 08.05 08.25 09.10 17.00 17.30 18.00 18.45 19.30 20.00 21.00

Non stop music «Неизвестные Черновцы» «Отдыхаем комфортно» «Философия искусства» «Чудо возможно» Т/с «Янтарные крылья» «Один день», 1 с. «Первые. Людмила Пахомова» Т/с «Аэропорт» «Монологи»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где0то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Остров Крым» 13.00 Другие новости 13.25 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.10, 00.40 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Давай поженимся!» 19.00, 23.45 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Контуженый, или Уроки плава ния вольным стилем» 22.15 «Вечерний Ургант» 22.45 «На ночь глядя» 23.35 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Окончательный вердикт 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00 Х/ф «Глухарь», 1, 2 с. 12.00, 19.45 Ток0шоу «Говорит Украина» 13.10 Т/с «ОСА» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00 Т/с «Личное дело» 23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


ТВПРОГРАМА 19

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

Середа, 30 квітня

9 КАНАЛ

УТ1

ИНТЕР 05.30 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 09.35,04.10 Т/с «Улицы разбитых фона рей 13» 12.30 Х/ф «Служебный роман» 15.50 Х/ф «Время собирать» 17.45 Новости 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик 2» 00.35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз» 02.45 Т/с «Колдовская любовь»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Т/с «Солдаты17» 08.00,18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «За прекрасных дам» 11.10 Х/ф «Приморский бульвар» 14.15 Х/ф «Карнавал» 18.30 «Алеф 0 в наше время» 19.00 Х/ф «Полосатый рейс» 20.00 Х/ф «Рысь» 22.00 Лига Европы УЕФА. 1/2 финала. Ва0 ленсия 0 Севилья

00.05 Про Лигу Европы + обзор игрового дня 01.00 Т/с «Падающие небеса2»

11 КАНАЛ 06.30,09.00 Т/с «Полосатое счастье» 07.00,08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 14.00 «36, 6» 14.30 Х/ф «Деннисмучитель» 16.30 Х/ф «Деннисмучитель 2» 18.05 «Визит дамы» 19.30 Днепровская лига КВН. Финал 20.30 «Васильевский остров» 21.00 «Oscar time» 22.10 Х/ф «Васаби» 00.05 Т/с «Счастливы вместе» 01.20 Т/с «Друзья» 01.45 Х/ф «Назад в СССР»

1+1 07.20 Х/ф «Гардемарины, вперед» 10.15,19.30 «ТСН» 11.15 «Чистоnews» 11.30 М/ф «Ну постривай!» 11.40,00.40 Х/ф «Олимпийская дерев ня» 13.20 Х/ф «Великолепный век. Роксола на» 15.30 Х/ф «Кухня. Новый сезон» 16.35 М/ф «Маша и медведь» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.15 Х/ф «Три мушкетера» 22.50 Х/ф «Время ведьм»

СТБ 07.35,18.30 «Невероятная правда о звез0 дах» 08.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 10.45,19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 11.35,01.35 «МастерШеф 0 3» 16.00 «Все буде добре!» 18.00,22.00 «Вікна0Новини» 21.00 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 Х/ф «Служебный роман»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45 «Детали» 07.00 «Детали. Спорт» 07.15 «Погляд» 07.40,15.50 М/ф 08.00,00.30 Т/с «Масквичи» 09.00,14.30 «Заграница» 09.30,15.10 «У меня теперь семья!»

09.40,15.30 «Здравствуй, это Я!» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00,22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.40 «Посторонним В» 16.10 «Братья по космосу» 17.00 «В дороге. Дневник» 17.20 «Чудо0люди» 18.00 «Вам и не снилось», «Тайна рожде0 ния» 20.30 «На 10 лет моложе» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «По закону чести» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Люди» 23.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 01.20 «Великие тайны древних летописей»

ICTV 06.25 Світанок 07.25 Х/ф «Внутренний космос» 09.45 Х/ф «Зоосмотритель» 11.35,13.20 Х/ф «Полицейская акаде мия» 12.45 «Факты» 13.55 Х/ф «Полицейская академия2. Их первое задание» 15.35 Х/ф «Полицейская академия3. Переподготовка» 17.05 Х/ф «Полицейская академия4. Граждане в дозоре» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Чрезвычайные новости 20.15 Х/ф «Смертельное оружие» 22.20 Х/ф «Смертельное оружие2» 00.20 Х/ф «Смертельное оружие3»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 09.55 М/ф «Винни Пух» 10.20 М/ф «Остров сокровищ» 12.15 Х/ф «Капитан Рон» 14.10,21.00 Страна У 17.15,20.00 Т/с «Кухня» 18.10,22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.55 6 кадров 23.45 Х/ф «Муви 43 (Комедия без назва ния)»

Зах. 20.40 Сх. 05.20 Новий міс. 29 квітня

Сх. 04.34 Зах. 19.18 Трив. дня 14.44 51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30,20.45 «Тише, мыши!» 07.45 М/ф «Подводные береты» 09.00,13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Деловий ритм 10.45,15.00 М/ф 11.45 Под открытым небом 12.00 Артзона 12.30 Д/ф «Автоэнтузиасты» 13.00 Урок для родителей 14.30 К слову о вещах 14.45 Усатые0хвостатые 16.00 Д/ф «Загадочные миры» 17.30 Истории с Бородой 18.05 Чемпионат Украины по плаванию 02014 г. «День первый» 19.30 Т/с «Если невеста ведьма» 20.30 В тренде 21.00 Снято 21.15 1020информ 21.30 Х/ф «Тихий Дон», 1 с. 23.30 Концерт группы «Фристайл» 00.45 Евровидение02009

5 КАНАЛ 06.30,07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35,07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес0время 06.40,18.10, 00.00 Местное время 06.55,08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 07.00,08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15,08.15, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.25,08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот0новости 07.45,18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55,09.10, 13.10 Погода на курортах 08.35 Драйв0новости 08.45 Трансмиссия0новости 09.35,13.35, 14.35 5 элемент 10.10,10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна

27 КАНАЛ

06.05 Х/ф «Собака на сене» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Телохранитель 2» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 4» 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 10» 23.45 Т/с «Банши 2» 00.45 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.30 Т/с «Мертвая зона»

06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Hand madе» 07.20, 17.50 «АВС0шка» 07.25, 08.20, 09.05, 09.25, 19.10, 19.55, 20.55 «Днепровская неделя» 07.30 «Новости DW» 08.00, 09.00, 09.20, 17.25, 19.20, 20.50, 21.25 «Прогноз погоды на 270ом» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 2 с. 17.00 «История одной улицы» 17.10 «Год в истории» 17.30 «Hand made» 18.00 Д/ф «Генералы. Иван Панфилов» 18.45 «Монологи» 19.25 «Философия искусства» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Высшая лига» 22.30 Телечат

НТН

Іменинники дня: СЕМЕН, АНДРІЙ, ОЛЕКСАНДР, АКАКІЙ, МАКАР, ПОТАП

10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Зооакадемия 17.35 Арсенал 19.00 Время новостей, 1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время0Тайм 22.10 Акцент 00.35 Новости Киевщины

5 КАНАЛ

TET

Четвер, 1 травня 06.40 Итоги 07.20 Эра строительства 07.25 Муз/ф «В.Леонтьев. Время летит, будто всадник» 09.00,21.00 Итоги дня 10.00 Ближе к народу 10.40 Кто в доме хозяин? 11.05,16.20, 19.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕ0 ВИДЕНИЕ 12.40 Т/с «МонтеКристо» 14.40 «Предвечерье» 15.45 Д/ф «Жизнь на продажу» 18.05 Концертная программа «Обреченный на любовь» 21.40 Шустер Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 На слуху 23.30 От первого лица 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 4 с. 01.20 Телеакадемия

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес0время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 15.35, 18.35, 19.45, 22.40, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.45, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот0новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия0новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент

07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 09.55 Ералаш 10.20 Одна за всех 12.10, 21.55 6 кадров

СТБ

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Коммуналка 10.30 Экономический интерес 10.45, 15.15 М/ф 12.00 Усатые хвостатые 12.15 Под открытым небом 12.30, 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 13.00 Киноистории 14.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 14.45 Валянки 16.00 Д/ф «Загадочные миры», 5 с. 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 По ту сторону поля 21.30 Т/с «Если невеста ведьма» 23.00 Д/ф «Загадочные миры»

06.50, 16.45 Т/с «Братаны2» 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 09.55, 13.20 Т/с «Прокурорская проверка» 13.30 Смотреть всем! 14.25, 16.15, 20.15 Т/с «Бомбила». Про должение 18.45 Факты. Вечер 22.05 Криминальная Украина 23.05 Х/ф «Убить Билла2» 01.25 Х/ф «Исповедь невидимки»

06.15, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.20, 10.15 Звездная жизнь 11.10, 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 12.00, 00.20 «МастерШеф 0 3» ○

51 КАНАЛ

ICTV

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.25, 20.55 «Чистоnews» 10.40 «Красавица за 12 часов 0 2» 11.40, 12.40 «Семейные мелодрамы 0 3» 13.40 Х/ф «Великолепный век. Роксола на» 15.40, 21.10 Х/ф «Кухня. Новый сезон» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 22.15 «Четыре свадьбы 0 3» 00.05 Х/ф «Грешники и святые» 01.50 Х/ф «Все не случайно»

06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты17» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00 «Новости 2+2» ○

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.40 М/ф 08.00, 00.30 Т/с «Масквичи» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «Смотреть всем!» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Посторонним В» 14.50 «Секретные территории» 15.50 Т/с «Подводный мир» 16.40 «Странное дело» 17.30 «Здравствуй, это Я!» 17.40 «У меня теперь семья!» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «Представьте себе» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.20 «Автотема» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 01.20 «Великие тайны исчезнувших цивили0 заций»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

13.30 Т/с «Крем» 14.20 Панянка0селянка 15.10 Виталька 16.00 Даешь, молодежь! 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 22.50 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.00 Страна У 23.45 Слишком грубо для Ю0туб’а 00.40 Между нами

18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 21.00 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 «Хата на тата»

06.35 Kids’ Time 06.35 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.05 Новости 07.45 «Respect TV» 08.15 «Картины мира» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой» 10.00, 19.30 Т/с «Воронины» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00, 01.55 Репортер 18.20 Абзац! 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.35 Закованные 00.20 Т/с «Счастливы вместе» 01.20 Т/с «Друзья»

05.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 03.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 12.25, 14.20 Д/с «Следствие вели...» 14.50 «Судебные дела» 16.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «До свидания, мальчики» 23.40 Т/с «Карточный домик2» 00.30 Х/ф «Изо всех сил» 02.30 Т/с «Колдовская любовь»

Сх. 04.35 Зах. 19.16 Трив. дня 14.41

09.30 Х/ф «По законам военного време ни» 11.10 Д/п «Апокалипсис. Тайна спасения» 12.10 Д/п «Насильно счастливые» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30 Д/п «Фронтовой бомбардировщик СУ024» 15.20 Д/п «Тайны разведки» 16.00 Д/п «Технодром» 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Х/ф «Темный переулок» 23.15 Х/ф «Черный ангел» 01.05 Т/с «Падающие небеса2»

УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 06.40, 07.10, 08.10 Спорт 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 18.50 Час0Ч 10.00 Включение из Кабинета Министров Украины 10.15 Правительство на связи с гражданами 10.55, 16.30, 19.40 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕ0 ВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.45 Т/с «МонтеКристо» 13.45 Книга.ua 14.10 Путь к Чемпионату мира FIFA 2014 г. Бразилия 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.30 «Секреты успеха» 16.00 Социальные гарантии 19.00 О главном 21.40 Шустер Live. Будни 22.50 Мегалот 23.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 3 с. 01.20 Телеакадемия

НТВМИР

ОРТМ

05.00 «НТВ утром» 07.10 Их нравы 08.05 Т/с «Сталин.LIVE» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 12.35 «До суда» 13.35, 02.20 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происше0 ствие 15.30 «Суд присяжных.» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» 20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей13». «Тварь бессловесная», «Дом с при видениями» 22.35 Т/с «Дикий4». «Крест Зайцева» 00.25 Т/с «Мент в законе5». «Жизнь за жизнь» 03.20 Х/ф «Белый человек»

08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где0то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Остров Крым» 13.00 Другие новости 13.25 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.10 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Давай поженимся!» 19.00 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «ДОстояние РЕспублики. Валерий Леонтьев» 22.25 «Вечерний Ургант» 23.15 Х/ф «Киндзадза!» 01.25 Х/ф «Раз на раз не приходится»

ENTER

КАНАЛ «УКРАИНА»

05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Миллион в брачной корзине» 10.50 Шутка за шуткой 12.20, 18.45 Т/с «Клон» 14.00, 20.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 16.05 Х/ф «Поживемувидим» 17.25 Х/ф «Хорошо сидим» 22.40 Х/ф «Воскресенье: половина седь мого»

06.00, 13.10 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение», 3, 4 с. 12.00, 19.45 Ток0шоу «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00 Т/с «Личное дело» 23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»

Зах. 21.39 Сх. 06.00 Новий міс. 29 квітня 17.35 Акцент 18.30 Окно в Европу 19.00 Время новостей, 1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время0Тайм 00.35 В кабинетах

НТН 09.00 «Второй шанс. Кровавая цепь» 09.35 Х/ф «Собачье сердце» 12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 14.00 Т/с «Телохранитель 2» 16.00 Т/с «Немец» 22.50 Т/с «Менталист 5» 23.45 Т/с «Банши 2» 00.45 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.30 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод0 ня» 07.20 «Школа злословия» 08.10 Т/с «Сталин.LIVE» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 12.25 «До суда» 13.25,16.35 И снова здравствуйте! 13.55,02.05 Суд присяжных 15.25 «Суд присяжных. Окончательный вер0 дикт» 17.05 «Дело врачей» 18.25 «Прокурорская проверка» 19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13». «Другой мотив», «Странное дело», «Бес в ребро» 22.25 Т/с «Дикий4». «Шпионские игры» 00.15 Т/с «Мент в законе5». «Жизнь за жизнь» 03.05 Х/ф «Богини правосудия»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Остров сокровищ» 11.05 Шутка за шуткой 12.05 Т/с «Королева Марго» 22.00 Т/с «Гордость и предубеждение»

27 КАНАЛ 06.00,09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Университет сегодня» 07.05 «НЭП. Новая экономическая програм0 ма»

Іменинники дня: ЗЕНОН, КУЗЬМА, ВІКТОР, СЕВЕРИН, ІВАН, АНТОН 07.25,08.20, 09.05, 09.25, 17.20, 19.55, 20.55 «Днепровская неделя» 07.30 «Hand madе» 07.50 «АВС0шка» 08.00,09.00, 09.20, 17.25, 19.20, 20.50, 21.25 «Прогноз погоды на 270ом» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 1 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 3 с. 17.00 «Под напряжением» 17.30 «Чудо возможно» 18.00 Д/ф «Генералы. Михаил Ефремов» 18.45 «Монологи» 19.15 «Год в истории» 19.30 «Территория выбора» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «27 оттенков черного» 21.15 «Ешь и зарабатывай», 4 с. 22.30 Телечат

ОРТМ 06.50 Х/ф «Три дня в Москве» 09.00,11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.30 «Фазенда» 11.15 Х/ф «Высота» 12.45 «Николай Рыбников. Парень с Зареч0 ной улицы» 13.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 15.05 Х/ф «Белые росы» 16.35 Х/ф «Девушка без адреса» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Девушка без адреса». Продолжение 18.20 Кино в цвете. «Весна на Заречной ули0 це» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 21.50 Х/ф «ШирлиМырли» 00.10 Х/ф «Где находится нофелет?» 01.30 Х/ф «Хозяин тайги»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «ОСА» 07.00,19.00 События 07.10 Т/с «Цвет черемухи» 14.20 Т/с «След» 17.00,19.40 Т/с «Сестра моя, любовь» 22.40 Х/ф «Альпинист» 00.35 Концерт Г. Лепса


20 20 ТВПРОГРАМА ○

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Т/с «Солдаты17» 09.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 11.15 «Новое сумасшедшее видео по0укра0 ински» 14.30 «Облом UA. Новый сезон» 17.00 Х/ф «Рысь» 19.00 Т/с «По ту сторону волков» 23.20 Х/ф «Матадор» 01.20 Х/ф «Лабиринт»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 05.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.15 Х/ф «Служебный роман» 10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 12.10 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.55 Х/ф «Время собирать» 15.55 Х/ф «Карнавал понашему» 17.45 Новости 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00,02.30 «Подробности» 20.30 Т/с «Другая семья» 00.20 Д/ф «Единая страна» 00.55 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз 2» 03.00 М/ф

СТБ

УТ1

ИНТЕР 05.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 07.15 «Школа доктора Комаровского. Не0 отложная помощь» 07.50 «Школа доктора Комаровского» 08.20 Д/ф «Конкретный пример» 09.15 Д/ф «Плесень» 11.00 «Осторожно: Дети!» 12.10 Т/с «Другая семья» 16.05 «Международный фестиваль юмора «Юрмала 02013» 18.00,20.35 Т/с «Птица в клетке» 20.00,02.00 «Подробности» 22.30 Х/ф «О нем» 00.15 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз 3» 02.55 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз 2»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.15 «Новое сумасшедшее видео по0укра0 ински» 09.00 «Облом UA. Новый сезон» 10.00 Т/с «Тайная стража» 22.00 Х/ф «Поцелуй бабочки» 00.00 Х/ф «Афганские рыцари» 02.00 Х/ф «Убийство в зимней Ялте»

11 КАНАЛ 06.25 М/с «Дак Доджерс» 07.30,12.20 Ревизор 09.00 «Мой малыш» 09.30 «Променад»

10.00 «Перевоплощение» 10.50 «Просто собака» 11.20 «Явления природы» 11.50 «MEDICUS» 12.50 Страсти по Ревизору 14.10 М/ф «В поисках Немо» 16.10 Х/ф «Такси3» 18.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь бы» 20.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 23.00 Педан0Притула Шоу 01.00 Х/ф «Кремень»

1+1 07.00 «Кто там?» 08.05,08.30 М/с «Гуфи и его команда» 08.55 «Светская жизнь» 10.05,11.15, 12.20, 13.25 Х/ф «Сваты 6» 14.30 «Вечерний Киев 0 2014» 16.25 «Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика 0 5» 19.30 «ТСН» 20.15 «Украинские сенсации. Войны Крем0 ля в Осетии и в Абхазии» 21.20 «Вечерний квартал 0 2014» 23.20 Х/ф «Ларри Краун» 01.10 Х/ф «Вавилон»

СТБ 06.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыца ре Айвенго» 08.05 «Караоке на Майдане» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 12.00 «Холостяк 0 4» 16.55 «Хата на тата» 19.00 «Україна має талант!06» 21.20 «Тайны Мастершефа. Несломленный великан» 22.25 «Україна має талант!06». Итоги голо0 сования» 22.55 «Детектор лжи 0 5» 00.00 Х/ф «Молодая жена» 01.50 Х/ф «Китайский сервиз»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.50,22.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 07.50,00.30 Т/с «Масквичи» 08.30 «На 10 моложе» 09.00 «Автотема» 09.40 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Наш сад» 11.00 «Тип 0 Топ» 11.45 «С легким паром!»

12.10 «Люди» 12.30 «Вне игры» 13.00 «Free Time» 13.30 «Пастырские беседы» 13.50 Х/ф «Капитан Крокус» 14.55 Футбол «Шахтер» 0 «Ильичевец» 17.00 «Заграница» 17.30 Т/с «Подводный мир» 18.00 «Секретные территории» 18.50 «Чудо 0 Люди» 19.30 «Седмица» 20.00 «В дороге. Дневник» 20.30 «Чудо 0 люди» 21.00 Х/ф «На открытой воде» 23.20 «Эпикриз» 23.50 «Info 0 Шок» 01.20 «Великие тайны Ватикана»

ICTV 06.05,12.45 «Факты» 06.45 Світанок 08.30 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 10.30 Звезда YouTube 11.35 Дача 12.00,13.15, 20.05 Т/с «Военная развед ка» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Чрезвычайные новости 22.05 Х/ф «Тринадцатый воин» 00.05 Х/ф «Соломон Кэйн» 01.50 Х/ф «Смертельное оружие»

TET 07.30 Лентяево 08.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 09.00 Мультик с Лунтиком 09.40 М/с «Дашаследопыт» 10.05 М/с «Вперед, Диего, вперед!» 10.35 М/ф «Бионикл 3: В паутине теней» 11.50 Х/ф «Храбрый портняжка» 12.55 М/ф «Роботы» 14.25 Панянка0селянка 16.05 Х/ф «Черный рыцарь» 17.50 Х/ф «ЛюдиИкс 2» 20.05 Виталька 21.00 Рассмеши комика 22.45 Бульдог шоу. Лучшее 23.40 Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Под открытым небом 06.30 В гостях у Гордона 07.30,11.00, 17.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45,14.30 Путешествия кота Финика

Зах. 22.32 Сх. 06.45 Новий міс. 29 квітня

Сх. 04.30 Зах. 19.21 Трив. дня 14.51

Субота, 3 травня 06.05, 23.00 От первого лица 06.35 На слуху 07.00 Шустер LIVE 11.40 Армия 11.50 Православный вестник 12.25,15.00, 19.30 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕ0 ВИДЕНИЕ 13.55 Мгновения жизни 16.40 Театральные сезоны 17.55 В гостях у Д.Гордона 19.00 Украинский акцент 21.00,01.20 Итоги дня 21.35,01.50 Главный аргумент 21.50 Украинская песня 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Тройка, Кено 23.30 Страна on line 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 6 с.

09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 10.30 Азбука здоровья 11.30,20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. 15.00 Чемпионат Украины по плаванию 2014 г. «День второй» 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Волшебное закулисье 18.00 Чемпионат Украины по плаванию 2014 г. «День третий» 19.15 «Новости. Итоги» 19.45 1020информ 20.45 Про кохання 21.00 Dance мастер 21.15 Х/ф «Тихий Дон», 3 с. 23.15 Музыка 23.45 Киноистории 00.15 Музыка на Днепропетровском Дер0 жавном 00.40 Евровидение0 2012

5 КАНАЛ 06.30,07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35,18.10, 00.00 Местное время 06.45,07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50,14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00, 22.35 Тема/Хроника недели 07.00,08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Время новостей 07.15,14.10, 17.10, 19.25 Погода в Укра0 ине 07.20,08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Бизнес0 время 07.35 180 градусов 08.10,13.25, 16.10, 17.25, 00.55 Погода на курортах 08.35 Не первый взгляд 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот0тест 11.45,23.35 История успеха 12.10 Зооакадемия 12.35 Интелект.ua

НТВМИР

Зах. 23.17 Сх. 07.36 Новий міс. 29 квітня 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 В кабинетах 21.10,00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку

НТН 06.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 13.45 «Правда жизни. Профессия повар» 14.20 «Переломные 800е» 15.10 «Что делать?» 16.10 Х/ф «Джек Хантер: проклятие гробницы Эхнатона» 18.00 «Случайный свидетель» 19.00 Т/с «Каменская 2» 23.00 Т/с «Вернуть на доследование»

НТВМИР 06.15 «Женский взгляд» 07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сего0 дня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Александр Журбин. Мелодии на па0 мять 13.10 Т/с «Литейный». «Находка» 14.10 «Своя игра» 15.25 «Я худею» 16.30 «Наши» 17.20 «Ты не поверишь. Дайджест» 18.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 20.20 «Всенародная премия «Шансон года02014» 23.25 Т/с «Дело Крапивиных». «Сор из избы», «Снежная королева» 01.25 «Судебный детектив» 02.35 Т/с «Погоня за ангелом»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.35 Х/ф «Остров сокровищ» 11.10 Шутка за шуткой 12.10 Т/с «Защита против» 18.50 Т/с «Взять Тарантину»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.40 Серебряный апельсин 07.00,19.00 События 07.10 Т/с «Цвет черемухи» 14.20 Т/с «След» 17.00,19.40 Т/с «Сестра моя, любовь» 21.40 Х/ф «Карусель» 23.40 Концерт В. Меладзе «Небеса» 01.20 Х/ф «Альпинист»

ENTER

06.05 Х/ф «Золотой теленок» 09.00,11.00 Новости 09.10 «Пока все дома» 10.05 К юбилею актера. «Леонид Канев0 ский. Непереводимая игра слов» 11.15 Т/с «1001» 14.20 «Легендарные кинокомедии» 15.30 «Большая разница» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Большая разница». Фестиваль паро0 дий. Продолжение 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 21.50 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 23.30 Х/ф «Романс о влюбленных» 01.45 Х/ф «Пропажа свидетеля»

05.45 Советские мультфильмы 09.40 Х/ф «Хорошо сидим» 11.05 Шутка за шуткой 12.05 Т/с «Гордость и предубеждение» 17.55 Т/с «Королева Марго» ○

ОРТ М

07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сего0 дня» 07.20 Дикий мир 08.10 Т/с «Сталин.LIVE» 09.25 «Очная ставка» 10.30 Спасатели 11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 12.25 «До суда» 13.25,16.35 И снова здравствуйте! 13.55 Суд присяжных 15.25 «Суд присяжных. Окончательный вер0 дикт» 17.05 «Дело врачей» 18.25 «Прокурорская проверка» 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13». «Волк в овечьей шкуре», «Уж замуж невтерпеж», «Близнецы» 22.30 Х/ф «Варварины свадьбы» 00.35 «Школа злословия» 01.25 «Судебный детектив» 02.35 Т/с «Погоня за ангелом»

27 КАНАЛ

НТН

06.00,09.30, 21.30 М/ф 07.00,07.20, 08.00, 08.15, 19.45, 20.50, 21.25 «Прогноз погоды на 270м» 07.05 «27 оттенков черного» 07.25,08.20, 08.55, 09.25, 17.20, 20.55, 21.20 «Днепровская неделя» 07.30 «НЭП. Новая экономическая програм0 ма» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 2 с. 09.00 Новости «DW» 17.00 «Невзрослые новости» 17.25 «Hand madе» 17.50 «АВС0шка» 18.00 «Засекреченная любовь. Любовь под контролем» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет. Неделя» 19.30 «Год в истории» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Три характера» 22.30 Телечат

08.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 12.30 Т/с «Немец» 20.00 Х/ф «Мираж» 21.45 Х/ф «Стрелок» 00.15 Х/ф «Незваные» 01.50 Т/с «Закон и порядок. Отдел осо бых расследований 11»

Іменинники дня: ХРИСТОФОР, ІВАН, НИКИФОР, ГЕОРГІЙ, ТРИФОН, ЄГОР

07.15,08.15, 08.35, 16.35, 18.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.40 Автопилот0новости 07.45,18.20, 00.20 Время спорта 07.55,09.10, 13.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия0новости 09.35,13.35, 14.35 5 элемент 10.10,10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 17.35 Не первый взгляд 19.00 Время новостей 21.40 Время0Тайм 22.10 Особый взгляд 00.35 Тема/Хроника недели

5 КАНАЛ

07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашки мутанты ниндзя» 08.50 М/с «Тимон и Пумба» ○

06.30,07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35,07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Бизнес0 время 06.40,18.10, 00.00 Местное время 06.55,08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00,08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Время новостей

TET

51 КАНАЛ

06.00 «Служба розыска детей» 06.05,12.45 «Факты» 06.45 Світанок 07.55 Х/ф «Зоосмотритель» 09.45 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 11.30,13.20 Х/ф «Обмануть всех» 13.55 Х/ф «Полицейская академия5. Пункт назначения Майами Бич» 15.40 Х/ф «Полицейская академия6. Го род в осаде» 17.05 Х/ф «Полицейская академия7. Миссия в Москве» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Чрезвычайные новости 20.15 Х/ф «Смертельное оружие3» 22.25 Х/ф «Смертельное оружие4» 00.55 Х/ф «Выкуп»

06.15 Х/ф «Суета сует» 07.50 Х/ф «Молодая жена» 09.40,18.30 «Невероятная правда о звез0 дах» 10.55 Х/ф «Измена» 18.00,22.00 «Вiкна0Новини» 20.00,22.45 «Холостяк 0 4» 01.15 Х/ф «Служебный роман»

Приватний нотаріус Криворізько го міського нотаріального округу Дніпропетровської області Пере копська Оксана Олександрівна по відомляє про відкриття спадщини після смерті Богданович Тамари Петрівни, померлої 08.08.2013. Тел. (056) 4046046, 0987858901.

06.00 Гимн Украины 06.05 Под открытым небом 06.30 В гостях у Гордона 07.30,20.45 «Тише, мыши!» 07.45 М/ф «Лапландские сказки» 09.00,13.30 Время советов 10.15 Разговор без нотаций 10.45,15.00, 17.15 М/ф 11.05 Х/ф «Тихий Дон», 1 с. 13.00 Сказки Николаевского зоопарка 14.30 Про кохання 14.45 Снято 15.30 Знай наших 15.45 Чемпионат Украины по плаванию 2014 г. «День первый» 17.30 Валянки 18.00 Усмiхновини 18.05 Чемпионат Украины по плаванию 2014 г. «День второй» 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. Итоги» 21.30 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. 23.30 Концерт группы «Фристайл» 00.45 Евровидение 0 2011

ICTV

1+1 08.55,19.30 «ТСН» 09.45 «Секретные материалы» 10.00 «Четыре свадьбы 0 3» 11.15 Х/ф «Три мушкетера» 13.45 Х/ф «Великолепный век. Роксола на» 15.45 М/ф «Маша и Медведь» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.15 «Вечерний Киев 0 2014» 22.05 «В сети» 23.10 «Подпольная империя». Бред Питт и Кейт Бланшетт в драме «Вави0 лон»

09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 09.55 М/с «Приключения капитана Врун геля» 12.15 Х/ф «Операция «Слон» 14.10 Страна У 17.15,19.05 Рассмеши комика 18.10,22.50 Т/с «Светофор» 20.00 Х/ф «ЛюдиИкс 2» 22.20 6 кадров 23.45 Х/ф «Парни из женского общежи тия»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 07.40,16.50 М/ф 08.00,00.30 Т/с «Масквичи» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «Жизненное пространство» 10.00 «Тачки со свалки» 11.00,22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Наш сад» 14.20 «Смотреть всем!» 14.50 «Пища богов» 15.50 «Секретные территории» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.10 M/Ф «Тайна третьей планеты» 18.15 «Free Time» 18.50 «Неизвестное рядом» 19.00 «Кружево на свадьбу» 19.30 Х/ф «Соленый принц» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «Гарантия качества» 21.30 «Анализ крови» 23.00 «Чудо 0 люди» 23.30 «Тип 0 Топ» 00.10 «Преступление и наказание» 01.20 «Великие тайны апокалипсиса»

06.20 Х/ф «Деннисмучитель» 07.25 «Мой малыш» 07.55 Х/ф «Деннисмучитель 2» 09.25 Т/с «Полосатое счастье» 13.50 М/ф «Планета сокровищ» 15.45 Х/ф «Васаби» 17.40 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках ут раченного ковчега» 19.30 «MEDICUS» 20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь бы» 22.15 Х/ф «Невезучие» 00.05 Т/с «Счастливы вместе» 01.10 Т/с «Друзья» 01.30 Х/ф «Назад в СССР»

Сх. 04.32 Зах. 19.19 Трив. дня 14.47

П'ятниця, 2 травня 06.40 Итоги 07.20 Гранд0шоу М.Поплавского «Обречен0 ный на любовь» 09.00,21.00 Итоги дня 10.00 Не верь худому повару 10.35 Рояль в кустах 11.10,17.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕ0 НИЕ 12.45 Т/с «Монте Кристо» 13.45 «В гостях у Ивана Поповича». Алла Кудлай 14.35 Вера. Надежда. Любовь 15.40 Взрослые игры 16.35 Украинская песня 19.30,21.25 Шустер LIVE 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 5 с. 01.18 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. НОЧНОЙ КАНАЛ 01.20 Тройка, Кено, Секунда удачи 01.25 Хит0парад «Национальная двадцатка»

Іменинники дня: МАРІЯ, ІВАННА, ГАВРИЛО, ГРИГОРІЙ, ФЕДІР, ПАНАС 27 КАНАЛ 06.00,10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Университет. Неделя» 07.10,07.55, 09.55, 19.55, 20.55 «Про0 гноз погоды на 270ом» 07.15 «Засекреченная любовь. Любовь под контролем» 08.00 «Высшая лига» 08.20 «История одной улицы» 08.30 «Life is life» 08.50 «27 оттенков черного» 09.05 «Один день», 3 с. 09.30 «Неизвестные Черновцы» 18.00 Х/ф «Преданный друг» 19.30 «Первые. Валерий Попенченко» 20.00 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 20.40 «О времени и о судьбе...» 22.30 Телечат

ОРТ М 06.00 Х/ф «Орел и решка» 07.25 «Играй, гармонь любимая!» 08.00 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00,11.00 Новости 09.10 «Пока все дома» 09.50 «Смешарики. Новые приключения» 10.05 К 900летию актера. «Донатас Банио0 нис. Бархатный сезон» 11.15 Т/с «Редкая группа крови» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Редкая группа крови». Продолже0 ние 18.25 Х/ф «Афоня» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 21.50 Х/ф «Безымянная звезда» 00.00 Х/ф «Путешествие мсье Перришо на» 01.20 Х/ф «Предварительное расследо вание»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30 Серебряный апельсин 07.00,19.00 События 07.15,09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Один за сто часов 11.00 Х/ф «Карусель» 13.00,23.40 Х/ф «Причал любви и на дежды» 17.00,19.40 Т/с «Сестра моя, любовь» 21.40 Х/ф «Копы из Перетопа»


ТВПРОГРАМА 21 21

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

УТ1

11 КАНАЛ

ИНТЕР 04.30 05.50 07.15 08.05

Х/ф «О нем» Х/ф «Влюблен и безоружен» «Удачный проект» «Международный фестиваль юмора «Юрмала0 2013» 10.00 «Орел и Решка. На краю света» 11.00 «Сосед на обед» 12.00 Х/ф «Карнавал понашему» 13.55 Т/с «Птица в клетке» 17.55, 21.40 Т/с «Так далеко, так близко» 20.00, 03.05 «Подробности недели» 21.00 «Без протокола» 23.45 Концерт «Золотой граммофон» 04.00 Д/ф «Плесень»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Журнал Лиги чемпионов УЕФА 2013 г. 0 2014 г. 07.30 «Маски0шоу» 10.00 «Днепр0футбол» 11.00 «Алеф 0 в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 «Облом UA. Новый сезон» 12.00 «Бушидо» 14.20 Х/ф «Уолл Стрит» 16.55 Х/ф «16 кварталов» 19.20 ЧУ 28 Тур. Днепр 0 Карпаты 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Поцелуй бабочки» 01.15 Х/ф «Смертельные гонки» 02.40 Х/ф «Иду к тебе»

07.00 08.10 10.00 10.30 10.50 11.15 11.45 13.50 16.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 00.35

М/с «Дак Доджерс» М/ф «Планета сокровищ» «Хит0парад FM0TV» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» Закованные М/Ф «Храбрая сердцем» Х/ф «Сказки на ночь» «Oscar time» «Вечерний разговор» «36, 6» «Проте» «Новости недели» Днепровская лига КВН. Финал «Перевоплощение» «Визит дамы» Х/ф «Посейдон» Х/ф «8 секунд»

1+1 07.40 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Гуфи и его команда» 09.00 «Лото0Забава» 10.10, 19.30 «ТСН» 11.00 «Мир наизнанку 0 5: Индонезия» 12.05 М/ф «Машины сказки. Маша и Мед ведь» 12.50 «Звездная хроника» 13.50, 21.00 «Голос страны 04. Перезагрузка» 16.30 «Рассмеши комика 0 5» 17.30 Х/ф «Няньки» 23.30 «Светская жизнь» 00.30 «Что? Где? Когда?» 01.25 Х/ф «Тридцать девять ступеней»

СТБ 07.10 Х/ф «Приключения Квентина Дор варда стрельца королевской гвар дии» 09.00 «Все буде смачно!» 09.50 «Караоке на Майдане» 11.15 Т/с «Ой, мамочки!» 15.45 «Україна має талант!06» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.05 «Один за всех» 22.15 Х/ф «Zolushka. ru» 00.20 Х/ф «Мимино»

34 КАНАЛ 06.00 06.50 07.50 08.30

«Космические истории» «Тайны мира с Анной Чапман» Т/с «Масквичи» «Гарантия качества»

Сх. 04.28 Зах. 19.22 Трив. дня 14.54

Неділя, 4 травня 06.05 Мир православия 06.35 От первого лица 07.05 Барышня и кулинар 07.30 «Жена» 09.10 Шеф0повар страны 10.25, 15.50, 19.30 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕ0 ВИДЕНИЕ 11.30 Шаг к звездам 12.20 Музыкальная академия. Евровидение 13.55 Караоке для взрослых 14.45 Как Ваше здоровье? 17.30 В гостях у Д.Гордона 18.25 Дневник ПКЕ0 2014 г. 18.45 Деловой мир. Неделя 21.00, 01.20 Итоги дня 21.35 Фольк0music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.30 Страна on line 00.00 Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 7 с. 01.45 Х/ф «Не тот»

08.40 09.00 09.30 10.00 10.30 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.30 13.00 13.30 15.20 16.30 18.10 18.40 19.40 20.30 21.10 22.40 23.00

«С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Индекс опасности» «Жизненное пространство» «Люди» «По закону чести» Т/с «Подводный мир» «Автотема» «Кружево на свадьбу» Мультфильмик «Седмица» М/ф «Специальный проект» «Хочешь? Пой!» Х/ф «Храбрый портняжка» «Чудо 0 люди» «Странное дело» «Тип 0 Топ» «PostSсriptum» Х/ф «Ад на колесах» «В дороге. Дневник» Секретные территории». «Подземные базы пришельцев» 23.50 «Info 0 Шок» 00.30 «Великие тайны древних сокровищ»

ICTV 06.50 Так$и 07.20 Космонавты 08.05 Звезда YouTube 09.15 Дача 09.55 Смотреть всем! 10.50, 13.15 Т/с «Дознаватель» 12.45 «Факты» 18.45 Факты недели 20.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 22.00 Х/ф «Ван Хелсинг» 00.30 Х/ф «Тринадцатый воин»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 11.30 13.00 14.45 16.30 17.50 19.50 21.00 22.45 00.20

Лентяево М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Роботы» Х/ф «Черный рыцарь» Х/ф «Потому что я так хочу» Мой сможет Страна У Виталька Рассмеши комика Комеди клаб на Первом. Лучшее Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Защитник отечества 06.45 Знай наших 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Кривого Рога 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Стендап 09.30 М/ф «Ну, погоди!» 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Тихий Дон», 3 с. 13.45 Не хлебом единым 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 14.45 Чемпионат Украины по плаванию 2014 г. «День третий» 16.10 М/ф 17.00 Артзона 17.30 Д/ф «Автоэнтузиасты» 18.00 Чемпионат Украины по плаванию 2014 г. «День четвертый» 19.15 Ди@блог 19.30 Снято 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шипко 20.15 Д/ф «Линда и Блэр изучают вкус Гре0 ции» 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Следствием установлено» 22.45 The X TV show 23.15 Музыка 23.45 Киноистории 00.15 Музыка на Днепропетровском Держав0 ном 00.35 Евровидение 2013

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес0время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.15, 11.50, 13.50, 14.50, 18.10, 19.20, 20.20, 20.35 Тема/Хро0 ника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Время спорта 07.35 180 градусов

Зах. 23.56 Сх. 08.30 Новий міс. 29 квітня 08.10, 13.10, 16.10, 00.55 Погода на курор0 тах 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор безопасности 17.35 Новости киевщины 18.30 Окно в Европу 21.00 Итоги недели 21.40 Время0Тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой 23.35 Миграционный вектор 00.35 Укравтоконтинент

НТН 07.30 Т/с «Каменская 2» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Капкан для Бешеного 12.00 «Агенты влияния» 12.55 «Случайный свидетель» 13.30 Х/ф «Мираж» 15.15 Т/с «Я телохранитель» 19.00 Т/с «Гаишники» 23.00 «Переломные 800е» 00.00 Х/ф «Последний крик» 01.45 Х/ф «Стрелок»

НТВМИР 06.10 «Развод по0русски» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 Их нравы 08.25 «Первая передача» 09.25 Едим дома! 10.05 «Чудо техники» 10.40 «В любое время» 10.55 Дачный ответ 12.30 «Золотая пыль» 13.10 Т/с «Литейный». «Точный рецепт» 14.10 «Своя игра» 15.25 «Город0убийца». Научное расследова0 ние Сергея Малоземова 16.20 «Очная ставка» 17.20 «Ты не поверишь. Дайджест» 18.25 Х/ф «Охота» 22.15 «Загробные духи» 23.10 Т/с «Дело Крапивиных». «Честный бизнес», «Фантомасы» 01.05 «Судебный детектив» 02.15 Т/с «Погоня за ангелом» 04.05 «Песня для вашего столика»

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДРА, ДЕНИС, КІНДРАТ, ФЕДІР, ПИЛИП, ЯКІВ ENTER 05.45 09.30 11.00 12.00 18.40

Советские мультфильмы Х/ф «Марья искусница» Шутка за шуткой Т/с «Взять Тарантину» Т/с «Защита против»

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 07.45, 08.05, 08.25, 09.25, 19.55, 20.55 «Прогноз погоды на 270м» 07.50 Non stop music 08.10 «О времени и о судьбе...» 08.20 «Отдыхаем комфортно» 08.30 «Три характера» 09.00 «Монологи» 09.30 «Hand madе» 09.50 «АВС0шка» 18.00 Х/ф «Квартет для двоих» 19.30 «Своим трудом» 20.00 «Засекреченная любовь. Серебряная роза» 20.40 «Год в истории» 22.30 Телечат

ОРТ М 07.25 «Армейский магазин» 08.05 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Пока все дома» 09.50 «Смешарики. ПИН0код» 10.05 К юбилею актрисы. «Татьяна Самойло0 ва. «Моих слез никто не видел» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.00 Х/ф «Летят журавли» 13.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 15.55 Х/ф «Неподдающиеся» 17.10 «Ералаш» 17.40 Филипп Киркоров. «Другой» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 21.50 Х/ф «Любовь живет три года» 23.25 Х/ф «Рецепт ее молодости» 00.55 Х/ф «Человек родился»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.50 События 07.30 Добро пожаловать. В гостях Р.Виктюк 08.25 Т/с «Личное дело» 16.00 Х/ф «Копы из Перетопа» 18.00, 20.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 19.00 События недели 22.00 Т/с «Интерны» 23.30 Великий футбол 01.20 Х/ф «Отдел. По праву»

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810 55 66, (067) 340 55 66.

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÇÁ²Ð ÇÀ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß ÐÀIJÎ×ÀÑÒÎÒÍÈÌ ÐÅÑÓÐÑÎÌ Розміри ставок збору за користування радіочастотним ресурсом України, встановлені статтею 320 ПКУ, збільшені вдвічі. Водночас до ставок ширини смуги до 30 МГц (15х2) застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75. Враховуючи те, що розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом подається окремо за кожний місяць, то за новими ставками слід буде подати розраху нок збору за квітень 2014 року в термін не пізніше 20 травня. Нагадаємо, що останній день подання розрахунку за березень поточного року припадає на 22 квітня (у зв'язку з вихідними 2021 квітня). Останнім днем сплати збору за користування радіочастотним ресурсом є 30 квітня. СДПІ у м.Дніпропетровську МГУ Міндоходів

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÊÅÒÒÈ Êåòòè 2 ãîäà. Íåáîëüøîãî ðàçìåðà. Ëàñêîâàÿ, ñïîêîéíàÿ, íåøêîäëèâàÿ. Îò ëè÷íûé çâîíî÷åê. ÑîáàêàÎòëè÷íûé êîìïàíüîí. ÒÒåë.: åë.: (067) 712-20-43, (063) 793-59-79

ÁÓÑß Áóñÿ èùåò äîì! 5 ìåñ., ÷åðíåíüêàÿ, ïóøèñòàÿ, áó äåò ñðåäíåãî ðàçìåðà. áóäåò Ëàñêîâàÿ, ïîñëóøíàÿ, èãðèâàÿ, ïðèó÷åíà ê ïîâîäêó ïîâîäêó,, îáðàáîòàíà îò ïàðàçèòîâ. ÒÒåë. åë. (097)836-25-52

ËÎËÀ Ëîëà æäåò ëþáÿùèõ õîçÿåâ. Ïîêëàäèñòàÿ, ïîñëóøíàÿ! Ëàñêîâàÿ ê ëþäÿì, êîíòàêòíàÿ ñî âñåìè æèâîòíûìè. Ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà. Òåë. (067) 620-79-01

ÁËÀÍÊÀ

ÏÅÏÈÒ ÏÅÏÈÒÀÀ

Áëàíêà - 3,5 ìåñ., î÷åíü èíòåðåñíîãî îêðàñà, ÷åðíàÿ ñ áåëûìè ïÿòíûøêàìè. Î÷åíü àêòèâíàÿ, áó äåò ðàçìåðîì áóäåò ñî ñïàíèåëÿ. ÒÒåë. åë. (093)742-08-60

Ïåïèòà - ìåòèñ òàêñû. Îêîëî 3-õ ìåñ, î÷åíü àêòèâíàÿ è óìíàÿ ñîáàêà. Çíàåò ñâîå ìåñòî, ïðèâèòà. Òåë. (096)377-72-66, (099)953-11-27

ÃÅÐ ÃÅÐÀÀ Ãåðà - ìåòèñ ñòàôà, 7 ìåñ., òèãðîâîãî îêðàñà. Î÷åíü ïðèÿòíàÿ è îõðàííàÿ ñîáàêà. ÒÒåë. åë. (097)188-97-31


22 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по відомляє відповідача Лєвка Руслан са, що 05.05.2014 року о 08 год. 30 хв. відбудеться слухання цивільної справи № 182/2845/14ц, провад ження № 2/0182/2291/14 за позовом Лєвко Лариси Миколаївни до Лєвка Русланса про розірвання шлюбу під головуванням судді Нікопольського міськрайонного суду Тихомирова І.В. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Важніченко В.І. по цивільній справі № 216/451/14ц за позовом Замешайлова Л.В. про ро зірвання договору грошової позики та стягнення боргу викликається у судове засідання на 09.00 28 квітня

2014 року до зали 3 Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Важніченко В.Г. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до зали судових засідань спра ва буде розглянута за його відсутності, заочно. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Шепель Наталію Вікторівну, Шепеля Дениса Миколайовича у судо ве засідання, призначене на 10.00 13 травня 2014 року за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відпо відачів по цивільній справі 214/1154/ 14ц за позовом Шепеля Миколи Ва сильовича до Шепель Наталії Вікторів ни, Шепеля Дениса Миколайовича про визнання осіб такими, що втратили

Кредитна спілка «Катеринослав» повідомляє про скликання чергових звітно виборчих загальних зборів своїх членів, що відбудеться 27.05.2014 року о 15.00 за адресою: м.Дніпропетровськ, вулиця Миронова, 5 офіс 1. Порядок денний: 1. Заслуховування та затвердження звітів органів управління КС «Катерино слав». 2. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії. 3. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Катеринослав» за 2013 фінансовий рік. 4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Катеринослав» (річна фінансова звітність та звітні дані КС «Катеринослав» за 2013 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансовогосподарську діяльність) КС «Катеринослав» за 2013 рік; 5. Затвердження Порядку розподілу доходу та покриття збитків у КС «Катери нослав». 6. Про делегування повноважень спостережній раді КС «Катеринослав». 7. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2014 фінансовий рік. 8. Про обрання членів спостережної ради, ревізійної комісії. 9. Про виключення членів за поданими заявами. Кредитна спілка «Катеринослав» Дата створення: 01 вересня 2003 року Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи: Серія КС № 421 від 22.07.2004р. Голова Правління Зубко Олександр Олександрович Головний бухгалтер Чумак Олена Віталіївна Адреса: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 5, оф.1 Телефон: (056) 3715755 Аудиторський висновок ТОВ АФ «Альтаір» Код ЄДРПОУ 32541162 Свідоцтво АПУ № 3222 від 23.12.2010 року 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, офіс. 703 Скорочена форма фінансового звіту за 2013 рік

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

право на користування житловим приміщенням. Суд попереджає, що в разі неявки відповідачів Шепель На талії Вікторівни, Шепеля Дениса Ми колайовича у судове зсідання справа буде розглянута за їхньої відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє Гуцу Надію Федорівну, що 29.04.2014 року о 10 год. 50 хв. відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Комової Н.Є. до Гуци Н.Ф., третя особа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, про знят тя з реєстраційного обліку. Судове за сідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 18. У випадку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсутності. При собі мати до кумент, що посвідчує особу.

пани» необхідно з’явитись у Жовтне вий районний суд м. Дніпропетров ська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 17, з належно оформленим дорученням. Додатково роз’яснюємо, що в разі не явки представника ТОВ «Аверс ком пани» справа буде розглянута за відсутності відповідача. Крім того, повідомляємо, що вам 16.04.2014 р. надіслано судові повістки та копії нової редакції позовних вимог за ва шою юридичною та фактичною адре сою і до зазначеної дати судового за сідання ви можете ознайомитись з матеріалами справи.

У провадженні Дзержинського райо нного суду м. Кривого Рогу знахо диться цивільна справа 210/723/14ц, провадження 2/210/964/14 за позо вом Миронюк Ксенії Сергіївни до Лит вінова Дмитра Олександровича, тре тя особа Служба у справах дітей ви конкому Дзержинської районної в м. Кривому Розі ради, про позбавлення Дзержинський районний суд м. батьківських прав. Відповідно до Кривого Рогу повідомляє, що 30 вимог ст. 75 ЦПК України Дзержин квітня 2014 року о 09 год. 15 хв. в залі ський районний суд м. Кривого Рогу по судових засідань 305 за адресою: м. відомляє, що 29 квітня 2014 р. о 14.00 Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться відповідно в залі судових засідань судове засідання по цивільній справі 105 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шев Миру, 24, відбудеться судове засідан ченка Олександра Сергійовича, який ня по цивільній справі 210/723/14ц, проживає за адресою: м. Кривий Ріг, провадження 2/210/964/14 за по вул. 22го Партз'їзду, 46, кв. 11, про зовом Миронюк Ксенії Сергіївни до стягнення заборгованості. Литвінова Дмитра Олександровича, Явка відповідача Шевченка Олександ третя особа Служба у справах дітей ра Сергійовича обов’язкова з надан виконкому Дзержинської районної в ням раніше не поданих доказів. У разі м. Кривому Розі ради, про позбавлен неявки відповідача у судове засідан ня батьківських прав. Явка у судове ня без поважних причин та непові засідання відповідача Литвінова домлення ним про причини неявки Дмитра Олександровича обов’язкова. суд розгляне справу з винесенням за У разі неявки зазначеної особи у су очного рішення за його відсутності. дове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсут У провадженні Павлоградського ності. міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци Саксаганський суд м. Кривого Рогу вільна справа № 185/3657/14ц за по викликає Ромазова Едуарда Юрійови зовом Малюченко Юлії Євгеніївни до ча, 06 вересня 1985 р.н., у судове за Литвинова Володимира Миколайови сідання, призначене на 09 год. 30 хв. ча, третя особа Орган опіки та піклу 28 квітня 2014 року за адресою: м. вання Павлоградської міської ради, Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як про надання дозволу на тимчасовий відповідача по цивільній справі 214/ виїзд неповнолітньої дитини за межі 1375/14ц за позовом Ромазової Те України. Відповідач Литвинов Воло тяни Анатоліївни до Ромазова Едуар димир Миколайович викликається у да Юрійовича, третя особа Сакса судове засідання на 21 травня 2014 ганський РВ у м. Кривий Ріг ГУДМС року о 09.00, яке відбудеться у при України в Дніпропетровській області, міщенні Павлоградського міськрайо про позбавлення права на користу нного суду Дніпропетровської області вання житловим приміщенням та за адресою: Дніпропетровська об зняття з реєстрації місця проживан ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, ня. Суд попереджає, що в разі неявки 135, каб. 303. Справу слухає суддя відповідача Ромазова Едуарда Юрійо Головін В.О. вича у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності і ви У провадженні Павлоградського несено заочне рішення на підставі міськрайонного суду Дніпропет ст. 224 ЦПК України. ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/158/14ц за по Бабушкінський районний суд м. зовом ПАТ «КБ «Надра» до Шептуцо Дніпропетровська, розташований за вої Олени Олександрівни, Шептуцова адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, Артема Володимировича про стягнен пр. Карла Маркса, 57, викликає Веп ня заборгованості за кредитним до ринського Михайла Мойсеєвича як говором. Відповідачі Шептуцова Оле відповідача по цивільній справі на Олександрівна, Шептуцов Артем № 200/508/14ц за позовом Швецо Володимирович викликаються у судо ва Володимира Миколайовича до ве засідання на 12 травня 2014 року Вепринського Михайла Мойсеєвича, о 15.00, яке відбудеться у приміщенні третя особа Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного Дніпропетровського міського управ суду Дніпропетровської області за ад ління юстиції Дніпропетровської об ресою: Дніпропетровська область, м. ласті, про визнання права власності Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. у судове засідання, яке відбудеться о 303. Справу слухає суддя Головін В.О. 09 год. 30 хв. 12 травня 2014 року. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Това риство з обмеженою відповідальніс тю «Аверс компани», що під голову ванням судді Ткаченко Н.В. 29.04.2014 р. о 10 год. 30 хв. відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Скляренка Костян тина Вікторовича до ТОВ «Аверс ком пани». Представнику ТОВ «Аверс ком

Оголошується конкурс з визна чення організатора аукціону з продажу майна банкрута това риства з обмеженою відповідаль ністю «АМО» (код ЄДРПОУ 32998860), місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, 12/50, постанова господарського суду Дніпропет ровської області від 19.07.2010р. по справі №Б294/16810 про виз нання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процеду ри. Письмові пропозиції від фізичних або юридичних осіб, що відповідають вимогам ч.6 ст.49 Закону України №2344 ХII, про проведення аукціону з продажу майна банкрута прий маються протягом 10 календар них днів з дати опублікування оголошення. Ліквідатор Чопенко Д.В., тел. 0676360150, поштова адреса: 49005, м. Дніпропет ровськ, вул. Телевізійна, 12/50.

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповідача Вороніну Оксану Григорівну, 1978 р.н., по цивільній справі за позовом ПАТ «АкцентБанк» до Вороніної Ок сани Григорівни про стягнення забор гованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться о 08 год. 30 хв. 25 квітня 2014 року у при міщенні П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області за ад ресою: 52100, вул. Шевченка, 114, зал 2, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська область (суддя Ми тошоп В.М.). Явка до суду обов'язко ва. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуван ням оголошення про виклик відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі не явки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за вашої відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Шевченко Ольга Василів на за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викли кається у судове засідання на 14 год. 15 хв. 15 травня 2014 року до зали 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суд дя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ня оголошення в пресі відповідач Шевченко О.В. вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Гончар Наталія Олександ рівна за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 14 год. 30 хв. 15 травня 2014 року до зали 2 ЦентральноМіського районно го суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відповідач Гончар Н.О. вважається повідомле ною про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Лісовський Руслан Олек сандрович за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» про стягнення заборгова ності викликається у судове засідан ня на 15 год. 15 хв. 15 травня 2014 року до зали 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першо травнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Лісовський Р.О. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповідачів Спеціалізовану товарну біржу «Кри ворізька», Шевченко Вікторію Анато ліївну по цивільній справі за позовом Луньова Юрія Сергійовича до Спеціа лізованої товарної біржі «Криворі зька», Шевченко Вікторії Анатоліївни про визнання договорів купівліпро дажу багаторічних насаджень не дійсними. Судове засідання відбу деться об 11.00 25 квітня 2014 року у приміщенні П'ятихатського районно го суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська область, зал 2 (суд дя Митошоп В.М.). Явка по суду обо в'язкова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опубліку ванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомле ними про день, час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідачів (представників) у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за вашої відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове за сідання Дорчи Адальберта Войтехо вича в якості відповідача по цивільній справі № 211/1213/14ц за позовом Раденок Віри Лукянівни, тре тя особа ДМС України в Дніпропет ровській області, про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням. Явка відповідача в каб. 34 Довгинців ського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 12 травня 2014 року о 09.00. Одночас но повідомляємо, що в разі вашої не явки у судове засідання справу буде розглянуто 12 травня 2014 року о 09.00 за вашої відсутності з ухвален ням заочного рішення. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 05 травня 2014 р. о 08 год. 40 хв. в залі судових засідань 104 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Деревянко Станіслава Ки риловича до Груньової Ніни Климів ни про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням та зняття з реє страції. Явка у судове засідання відповідача Груньової Ніни Климівни обов’язкова. У разі неявки зазначе ної особи у судове засідання без по важних причин справу буде розгля нуто за її відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться ци вільна справа № 204/8982/2013ц,

провадження № 2/204/606/2014 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціати ви» до Цолана Миколи Івановича про стягнення заборгованості. Відповідач Цолан Микола Іванович викликаєть ся у судове засідання, яке відбудеть ся 16 травня 2014 року о 08 год. 45 хв., у приміщення Красногвардій ського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Цолана Миколи Іванови ча справу буде розглянуто за його відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області спо віщає, що 28.05.2014 року о 15 год. 45 хв. у приміщенні Новомосковсько го міськрайонного суду Дніпропет ровської області (м. Новомосковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під го ловуванням судді Березюк В.В. відбу деться розгляд цивільної справи за позовом Публічного товариства з об меженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Фоменко Наталії Мико лаївни про стягнення заборгованості. В якості відповідача судом викли кається Фоменко Наталія Миколаївна, місце проживання якої суду невідо мо. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає Чуприну Сергія Григоровича в якості відповідача по цивільній справі № 205/9835/13ц за позовною заявою Публічного акціонерного то вариства «КБ «ПриватБанк» до Чуп рини Сергія Григоровича про стягнен ня заборгованості у відкрите судове засідання, яке відбудеться 30 квітня 2014 року о 09.00 за адресою: Дніпро петровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, під головуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. Петриківський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Лепетюху Олексія Миколайовича, 14 грудня 1971 р.н., який проживає за адресою: вул. Ле ніна, 119, с. Миколаївка, Петриківський район, Дніпропетровська область, у судове засідання на 28 квітня 2014 року о 14.00 по цивільній справі № 187/244/14ц, № 2/0187/145/14 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Лепетюхи Олексія Миколайовича про стягнення заборгованості. У разі не явки справа буде розглянута без вашої участі. Адреса суду: вул. Лева невського, 19, смт Петриківка, Петри ківський район, Дніпропетровська область. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає Кравченка Миколу Миколайо вича в якості відповідача по цивільній справі № 191/5885/13ц за позовною заявою Публічного акціо нерного товариства «КБ «Приват Банк» до Кравченка Миколи Миколайо вича про стягнення заборгованості у відкрите судове засідання, яке відбудеться 30 квітня 2014 року о 09 год. 20 хв. за адресою: Дніпропет ровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, під головуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/2930/14ц за по зовом Третяка Миколи Петровича до Золотухи Ігоря Костянтиновича про стягнення боргу за договором пози ки. Відповідач Золотуха Ігор Костян тинович викликається у судове засі дання на 9 год. 20 хв. 15 травня 2014 року у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров ської області: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя Перекопський М.М. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Коваль Микола Кузьмич за позовом Публічного акціонерного то вариства «ДТЕК Дніпрообленерго» в


ОГОЛОШЕННЯ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

особі Криворізьких міських елект ричних мереж про відшкодування за боргованості за спожиту, але не обліковану електричну енергію, внас лідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, викликається у судо ве засідання на 14.00 29 квітня 2014 р. до зали 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першо травнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Коваль М.К. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 309) викликає Хамад Чія Мдер Хамад у су дове засідання 28 квітня 2014 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Безцен ної О.С. до Хамад Чія Мдер Хамад про визнання шлюбу недійсним. 3 опуб лікуванням цього оголошення відпо відач Хамад Чія Мдер Хамад вважаєть ся повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т.О. Хортицький районний суд м. Запо ріжжя викликає представника Това риства з обмеженою відповідальніс тю «П.О.Л.И.С.Т.А.Р» (код ЄДРПОУ 39036647) як відповідача у судове за сідання для розгляду цивільної спра ви № 337/1824/14ц за позовом Сьом кіна Ігоря Володимировича до ТОВ «П.О.Л.И.С.Т.А.Р», ТОВ «Реформація Капітал», ТОВ «ГРАДЦІННІ ПАПЕРИ» про визнання права власності та ви требування майна з чужого незакон ного володіння, яке відбудеться 13.05.2014 р. о 10.00 в каб. 6 під го ловуванням судді Громова І.Б. у при міщенні Хортицького районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запорі жжя, пр. Ювілейний, 33. У разі неяв ки відповідача у судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Хортицький районний суд м. Запо ріжжя викликає представника Това риства з обмеженою відповідальніс тю «Д.А.Б.Л.С.Т.А.Р» (код ЄДРПОУ 39031125) як відповідача у судове за сідання для розгляду цивільної спра ви № 337/1775/14ц за позовом Де мидова А.Д. до ТОВ «Д.А.Б.Л.С.Т.А.Р», ТОВ «РеформаціяКапітал», ТОВ «ГРАДЦІННІ ПАПЕРИ» про визнання права власності та витребування май на з чужого незаконного володіння, яке відбудеться 14.05.2014 р. о 09 год. 45 хв. в каб. 4б під головуван ням судді Нещеретної Л.М. у при міщенні Хортицького районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запорі жжя, пр. Ювілейний, 33. У разі неяв ки відповідача у судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Хортицький районний суд м. Запо ріжжя викликає представника Това риства з обмеженою відповідальніс тю «Д.А.Б.Л.С.Т.А.Р» (код ЄДРПОУ 39031125) як відповідача у судове за сідання для розгляду цивільної спра ви № 337/1822/14ц за позовом Де мидової В.В. до ТОВ «Д.А.Б.Л.С.Т.А.Р», ТОВ «РеформаціяКапітал», ТОВ «ГРАДЦІННІ ПАПЕРИ» про визнання права власності та витребування май на з чужого незаконного володіння, яке відбудеться 14.05.2014 р. о 09 год. 30 хв. в каб. 4б під головуван ням судді Нещеретної Л.М. у при міщенні Хортицького районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запорі жжя, пр. Ювілейний, 33. У разі неяв ки відповідача у судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовною заявою Домашенко Ольги Михайлівни до Заборських Світлани Юріївни, третя особа Крас ногвардійський районний відділ у м. Дніпропетровську Головного управ ління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про зняття з реєстраційного обліку. Відповідач Заборських Світлана Юрі ївна викликається у судове засідан ня на 15 травня 2014 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки Заборських Світлани Юріївни справу буде розглянуто за її відсут ності. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Нізік О.В. знаходиться цивільна справа № 204/135/14ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» до Шевченка Володимира Сергійовича про стягнення заборго ваності. Відповідач Шевченко Воло димир Сергійович викликається у су дове засідання на 13 травня 2014 р. о 16.00 за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщен ня Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 16. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Шевченка Володимира Сергійовича справу буде розглянуто за його відсутності. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповідача Ясниченко Ірину Леонідівну, 1966 р.н., по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ясниченко Ірини Леонідівни про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться о 10.00 25 квітня 2014 року у при міщенні П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області за ад ресою: 52100, м. П'ятихатки П'яти хатського району Дніпропетровської області, вул. Шевченка, 114, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Явка до суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що відпо відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про вик лик відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. І в разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розгляну та за наявними матеріалами за його відсутності. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Андріанова Сергія Вікто ровича, 27.11.1986 р.н., по цивільній справі № 191/615/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства «КБ «ПриватБанк» до Андріанова Сергія Вікторовича про стягнення за боргованості. Судове засідання відбу деться 05.05.2014 року о 09 год. 10 хв. у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синель никове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Назаренко Тетяну Вікто рівну, 05.06.1966 р.н., по цивільній справі № 191/592/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства «КБ «ПриватБанк» до Назаренко Те тяни Вікторівни про стягнення забор гованості. Судове засідання відбу деться 05.05.2014 року о 09 год. 40 хв. у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синель никове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Дерябіна Валерія Воло димировича, 20.11.1979 р.н., по цивільній справі № 191/583/14ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «КБ «ПриватБанк» до Деря біна Валерія Володимировича про стягнення заборгованості. Судове за сідання відбудеться 05.05.2014 року о 09 год. 20 хв. у приміщенні Синель никівського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове за сідання без поважних причин спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі до казів. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Ягупова Андрія Євгено вича, 13.12.1986 р.н., по цивільній справі № 191/906/14ц за позовом

Публічного акціонерного товариства «КБ «ПриватБанк» до Ягупова Андрія Євгеновича про стягнення заборгова ності. Судове засідання відбудеться 05.05.2014 року о 10.00 у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехо ва, 1. У разі неявки відповідача у су дове засідання без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Гребенюка Олександра Вікторовича, 20.11.1981 р.н., по цивільній справі № 191/901/14ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «КБ «ПриватБанк» до Гре бенюка Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості. Судове за сідання відбудеться 05.05.2014 року о 09 год. 50 хв. у приміщенні Синель никівського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове за сідання без поважних причин спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі до казів. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Солом'яного Леоніда Вікторовича, 21.04.1976 р.н., по цивільній справі № 191/582/14ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «КБ «ПриватБанк» до Соло м'яного Леоніда Вікторовича про стяг нення заборгованості. Судове засідан ня відбудеться 05.05.2014 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Синельників ського міськрайонного суду за адре сою: Дніпропетровська область, м. Си нельникове, вул. Чехова, 1. У разі не явки відповідача у судове засідання без поважних причин справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Зуя Оле га Івановича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/ 205/1067/2014 за позовом Гаврон ського Ю.С. до Савенко С.В., Зуя О.І., Управління житлового господарства виконкому Дніпропетровської міської ради про визнання недійсним розпо рядження, визнання недійсним свідоцтва про право власності, виз нання недійсним договору купівлі продажу квартири, яке відбудеться 30 квітня 2014 року о 10.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 23.04.2014 року о 10.00 в залі судових засідань 300 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Полоза Федора Олександровича до Уколова Дениса Олександровича, третя особа Криворізьке міське управління УМВС України в Дніпропетровській області, Полоз Олександр Федорович, про усунення перешкод у користу ванні власне належним майном квартирою. У разі неявки відповіда ча у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідача Нестеровського Олександ ра Анатолійовича, 30.04.1980 р.н., по цивільній справі № 191/48/14ц за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до Нестеровського Олександра Анатолі йовича про стягнення заборгова ності за договором надання та вико ристання кредитних карток. Судове засідання відбудеться 28.04.2014 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Си нельниківського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі до казів. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Юсібова Бахруза Назім огли, 22 вересня 1974 р.н., у судове засі дання, призначене на 09 год. 45 хв. 28 квітня 2014 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 214/

1488/14ц за позовом Аветісян Інни Анатоліївни до Юсібова Бахруза Назім огли про позбавлення права на користування житлом та зняття з реє страційного обліку. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Юсібо ва Бахруза Назім огли у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності і винесено заочне рішен ня на підставі ст. 224 ЦПК України. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/2440/14ц за по зовом Третяка Миколи Петровича до Фархутдінова Олександра Тахіровича про стягнення боргу за договором по зики. Відповідач Фархутдінов Олек сандр Тахірович викликається у судо ве засідання на 15 травня 2014 року об 11.00, яке відбудеться у при міщенні Павлоградського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. Справу слухає суддя Головін В.О.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 11 вересня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Ісаєва Дмитра Вікторовича про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги пози вача вирішив задовольнити. Стягти з Ісаєва Дмитра Вікторовича, 05.08.1974 року народження, (ІПН 2724520572), на користь Публічного акціонерного товариства «КБ «При ватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набе режна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 29092829003111, заборгованість за кредитним договором № б/н від 14.03.2006 року, яка станом на 31.07.2013 року становить 18494 грн. 92 коп., з яких: заборгованість за кредитом 6997 грн. 28 коп., за боргованість за відсотками 9356 грн. 46 коп., штраф 500 грн. (фіксо вана частина), штраф 1859 грн. 18 коп. (процентна складова). Стягти з Ісаєва Дмитра Вікторовича, 05.08.1974 року народження, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «КБ «ПриватБанк» судовий збір у розмірі 395,43 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 31 жовтня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Іванченка Якова Володимировича про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Іванченка Яко ва Володимировича (ідентифікацій ний номер 3194305612) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» за боргованість за кредитним договором № б/н від 9 жовтня 2006 року у розмірі 29305,72 грн., яка скла дається з: заборгованості за сумою кредиту 6923,46 грн., заборгованості за процентами за користування кре дитом 20510,56 грн., штрафи 500 грн. (фіксована частина) та 1371,70 грн. (процентна складова), а також сплачений судовий збір 293,06 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 20 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Вишенської Інни Петрівни про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги пози вача вирішив задовольнити. Стягти з Вишенської Інни Петрівни, 05.09.1966 року народження, ІПН 2435400761, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість у розмірі 33905 (тридцять три тисячі дев'ятсот п'ять) грн. 28 коп. за кредитним договором № DNGORX10600010 від 15.09.2006 року. Стягти з Вишенської Інни Пет рівни, 05.09.1966 року народження, ІПН 2435400761, на користь Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) судові витрати у розмірі 339 (триста тридцять дев'ять) грн. 05 коп.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 2 вересня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Богданова Андрія Володимировича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Богданова Андрія Володимировича, 13 липня 1969 року народження, (ідентифікаційний но мер 2539609294), на користь Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитним договором № б/н від 17 листопада 2007 року у розмірі 23433,12 грн., яка складаєть ся з: заборгованості за сумою креди ту 3000 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 11596,07 грн., заборгованості по комісії за користуванням кредитом 7245 грн., штрафів, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована ча стина) та 1092,05 грн. (процентна складова), а також сплачений судо вий збір 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 08 липня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Горба Юрія Анатолійовича про стяг нення заборгованості. Суд позовні ви моги позивача вирішив задовольни ти частково. Стягти з Горба Юрія Ана толійовича на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгова ність за кредитним договором № DNH4KP96080100 від 15 лютого 2006 року у розмірі 37320,83 грн., яка складається з: заборгованості за сумою кредиту 5007,16 грн., забор гованості за процентами за користу вання кредитом 23286,68 грн., пені за несвоєчаснє виконання зобов'я зань за договором 5100 грн., штрафів 500 грн. (фіксована части на) та 3426,99 грн. (процентна скла дова), а також сплачений судовий збір 373,20 грн.

ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Жилкіної Світлани Рости славівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Жилкіної Світла ни Ростиславівни, ІПН 2483912560, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «При ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість у розмірі 28186 (двадцять вісім тисяч сто вісімдесят шість) грн. 43 коп. за кредитним до говором № 2590517 від 19.05.2005 року. Стягти з Жилкіної Світлани Рос тиславівни, ІПН 2483912560, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) судові витрати у розмірі 281 (двісті вісімдесят одну) грн. 86 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 14 листопада 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Железнова Валерія Івано вича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задоволь нити. Стягти з Железнова Валерія Іва новича, ІПН 2022616472, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість у розмірі 23653 (двадцять три тисячі шістсот п'ятде сят три) грн. 90 коп. за кредитним до говором № б/н від 09.12.2007 року. Стягти з Железнова Валерія Іванови ча, ІПН 2022616472, на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) судові витрати у розмірі 236 (двісті тридцять шість) грн. 54 коп.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 16 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Самарський районний суд м. Публічного акціонерного товариства Дніпропетровська повідомляє, що 19 «Комерційний банк «ПриватБанк» до листопада 2013 р. було винесено Дуная Андрія Олександровича про рішення по цивільній справі за позо стягнення заборгованості за кредит вом Публічного акціонерного товари ним договором. Суд позовні вимоги ства «Комерційний банк «Приват позивача вирішив задовольнити ча Банк» до Губенко Сніжани Сергіївни стково. Стягти з Дуная Андрія Олек про стягнення заборгованості. Суд сандровича, 04.12.1971 року народ позовні вимоги позивача вирішив за ження, ІПН 2627019956, на ко довольнити частково. Стягти з Губен ристь Публічного акціонерного това ко Сніжани Сергіївни на користь Пуб риства «КБ «ПриватБанк», розташо лічного акціонерного товариства «Ко ваного за адресою: м. Дніпропет мерційний банк «ПриватБанк» забор ровськ, вул. Набережна Перемоги, гованість за кредитним договором буд. 50, код ЄДРПОУ 14360570, раху № DNR0F914800198 від 29 квітня 2011 нок № 29092829003111, заборго року у розмірі 9552,39 грн., яка скла ваність за кредитним договором дається з: заборгованості за сумою № DNKORX07110036 від 06.11.2006 року, кредиту 4137 грн., заборгованості за яка станом на 19.09.2013 року стано процентами за користування креди вить 31612 грн. 70 коп., з яких: 134 том 2,29 грн., заборгованості по грн. 60 коп., заборгованість за відсот комісії за користування кредитом ками 13050 грн. 35 коп., пеня за не 413,70 грн., пені за несвоєчасне ви своєчаснє виконання зобов’язань за конання зобов'язань за договором договором 15806 грн. 35 коп., штраф 5000 грн., а також сплачений судовий 500 грн. (фіксована частина), штраф 1944 грн. 84 коп. (процентна скла збір 229,40 грн. дова). Стягти з Дуная Андрія Олександ 04.12.1971 року народження, Самарський районний суд м. ровича, ІПН 2627019956, на користь Публіч Дніпропетровська повідомляє, що 29 ного акціонерного товариства «Ко жовтня 2013 р. було винесено рішен мерційний банк «ПриватБанк» судо ня по цивільній справі за позовом вий збір у розмірі 316 грн. 13 коп. Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Самарський районний суд м. Журавльова Георгія Георгійовича про Дніпропетровська повідомляє, що 25 стягнення заборгованості. Суд по грудня 2013 р. було винесено рішен зовні вимоги позивача вирішив задо ня по цивільній справі за позовом вольнити. Стягти з Журавльова Геор Публічного акціонерного товариства гія Георгійовича, 02.04.1974 року на «Комерційний банк «ПриватБанк» до родження, ідентифікаційний номер Долуди Ганни Василівни про стягнен 2712000313, на користь Публічного ня заборгованості за кредитним до акціонерного товариства «Комерцій говором. Суд позовні вимоги позива ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ ча вирішив задовольнити. Стягти з 14360570, рах. № 29092829003111, Долуди Ганни Василівни, 07.11.1981 МФО № 305299) заборгованість за року народження, ІПН 2989617720, кредитним договором від 19.07.2007 на користь Публічного акціонерного року в сумі 29647 грн. 10 коп., яка товариства «Комерційний банк «При складається з: заборгованості за кре ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, ра дитом у розмірі 6938,08 грн., забор хунок № 29092829003111, МФО гованості за процентами за користу № 305299) заборгованість у розмірі вання кредитом у розмірі 22709,02 11840 (одинадцять тисяч вісімсот со грн. Стягти з Журавльова Георгія Ге рок) грн. 55 коп. за кредитним дого оргійовича, 02.04.1974 року народ ворам № б/н від 13.02.2007 року. ження, ідентифікаційний номер Стягти з Долуди Ганни Василівни, 2712000313, на користь Публічного 07.11.1981 року народження, ІПН акціонерного товариства «Комерцій 2989617720, на користь Публічного ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ акціонерного товариства «Комерцій 14360570, рах. № 64993919400001, ний банк «ПриватБанк» (код МФО № 305299) витрати по сплаті ЄДРПОУ 14360570, рахунок судового збору в сумі 296 грн. № 64993919400001, МФО № 305299) 47 коп. судові витрати у розмірі 229 (двісті двадцять дев’ять) грн. 40 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 14 Самарський районний суд м. листопада 2013 р. було винесено Дніпропетровська повідомляє, що 11 рішення по цивільній справі за позо листопада 2013 р. було винесено вом Публічного акціонерного товари рішення по цивільній справі за позо


24 ОГОЛОШЕННЯ ○

вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Добарської Юлії Сергіївни про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Добарської Юлії Сергіївни (ідентифікаційний номер 3048009748) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № DNCОFB15080825 від 19 грудня 2006 року у розмірі 29024,01 грн., яка складається з: заборгованості за су мою кредиту 1137 грн., заборгова ності за процентами за користування кредитом 9333,34 грн., заборгова ності по комісії за користуванням кредитом 409,32 грн., пені за несвоє часне виконання зобов’язань за до говором 16286,06 грн., штрафів, відповідно до п. 5.3 Умов та правил надання банківських послуг 500 грн. (фіксована частина) та 1358,29 грн. (процентна складова), а також спла чений судовий збір 290,24 грн. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 07.02.2014 року було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 211/570/14ц за позовом Мацак Вікторії Віталіївни, третя особа ГУ ДМС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Ласьковського Василя Петровича. З повним текстом відповідач Лась ковський Василь Петрович може оз найомитись, звернувшись до канце лярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя Остапенко Н.Г.) 08 квітня 2014 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу за позовом Органу опіки та піклування Ленінської районної ради до Дубіка Дмитра Геннадійовича про позбавлення батьківських прав. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені. З повним текстом рішення відповідач Дубік Дмитро Ген надійович може ознайомитись, звер нувшись до канцелярії Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Коробова, 6, каб. 213. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що Цент ральноМіським районним судом м. Кривого Рогу суддею Філатовим К.Б. 10.04.2014 року було винесено заоч не рішення по цивільній справі № 216/ 2278/14ц за позовом Йоврах А.Г. до Хребтової О.П., третя особа Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у ко ристуванні власністю задоволено. Рішення можна отримати в канцелярії суду (вул. Першотравнева, 12, каб. 6). Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 26 черв ня 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Корець кої Тетяни Юріївни про стягнення за боргованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Корецької Те тяни Юріївни (ІПН 2127001048) на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним до говором № DNXRF715080054 від 30 травня 2008 року у розмірі 13909,02 грн., що утворилася станом на 28 бе резня 2013 року та складається із: за боргованості за тілом кредиту 5259 грн., заборгованості за процентами 283,38 грн., комісії 2366,64 грн., пені 6000 грн., а також судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 229,40 грн., а всього суму у розмірі 14138 (чотирнадцять тисяч сто тридцять вісім) грн. 42 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 04 лютого 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Корець кої Світлани Іванівни про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стяг ти з Корецької Світлани Іванівни, 19 січня 1972 року народження, ІПН 2631600063, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» на рахунок № 29092829003111, ЄДРПОУ 14360570, заборгованість за кредитним догово ром від 8 січня 2008 р., яка утворила ся станом на 30.09.2013 р. і складаєть ся із: заборгованості за кредитом 4903 грн. 98 коп., заборгованості за процентами 11630 грн. 16 коп., за боргованості по комісії 1750 грн.,

процентного штрафу 914 грн. 21 коп., фіксованого штрафу у розмірі 500 грн., а всього 19698 грн. 35 коп. Стяг ти з Корецької Світлани Іванівни, 19 січня 1972 року народження, ІПН 2631600063, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» на рахунок № 64993919400001, МФО № 305299 по вернення суми сплаченого судового збору у розмірі 229 грн. 40 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 14 листопада 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Полторацького Олега Воло димировича про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Полторацького Олега Володимировича, ІПН 3008010916, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність у розмірі 25630 (двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять) грн. 66 коп. за кредитним договором № DNKORX7110018 від 03.10.2006 року. Стягти з Полторацького Олега Володи мировича, IПН 3008010916, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» судові витрати у розмірі 256 (двісті п’ятдесят шість) грн. 31 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 16 жовтня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Пинтикова Дмитра Олексійовича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Пинтикова Дмит ра Олексійовича (ідентифікаційний номер 2762100272) на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитним договором № б/н від 4 січня 2008 року у розмірі 23527,73 грн., яка складається з за боргованості за сумою кредиту 3000 грн., заборгованості за процентами за користування кредитом 12896,17 грн., заборгованості по комісії за ко ристування кредитом 6035 грн., штрафів, відповідно до ст. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг 500 грн. (фіксована частина) та 1096,56 грн. (процентна складова), а також сплаченого судового збору 235,28 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 16 жовтня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Перової Айше Узеїрівни про стягнен ня заборгованості. Суд позовні вимо ги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Перової Айше Узеїрівни (ідентифікаційний номер 2168001743) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № б/ н від 10 вересня 2007 року у розмірі 39737,40 грн., яка складається з за боргованості за сумою кредиту 5000 грн., заборгованості за процентами за користування кредитом 19993,95 грн., заборгованості по комісії за ко ристуванням кредитом 12375 грн., штрафів 500 грн. (фіксована части на) та 1868,45 грн. (процентна скла дова), а також сплаченого судового збору 397,37 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 17 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Павлікова Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Павлікова Сергія Валентиновича (ідентифікаційний номер 2923602810) на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитним договором № DNXRFО92700289 від 24 жовтня 2007 року у розмірі 23351,53 грн., яка складається з заборгованості за су мою кредиту 1713,96 грн., заборго ваності за процентами за користуван ня кредитом 7377,70 грн., пені за не своєчасне виконання зобов’язань за договором 12671,70 грн., штрафів, відповідно до п. 5.3 Умов та правил надання банківських послуг 500 грн. (фіксована частина) та 1088,17 грн. (процентна складова), а також спла ченого судового збору 559,88 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 26

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Онофрійчука Сергія Петровича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Онофрійчука Сер гія Петровича, ІПН 2772412798, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» заборгованість за кредит ним договором від 07.06.2006 р. у розмірі 22088 грн. 57 коп., яка ут ворилася станом на 19.09.2013 р. і складається з: заборгованості за кре дитом 3193 грн., заборгованості за процентами 17367 грн. 54 коп., про центного штрафу 1028 грн. 03 коп., фіксованого штрафу у розмірі 500 грн., а також судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 229 грн. 40 коп., а загалом 22317 (двадцять дві тисячі триста сімнадцять) грн. 97 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 17 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Надєєвої Наталії Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Надєєвої Наталії Анатоліїв ни, 25.04.1976 року народження, ІПН 2787420986, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість у розмірі 13034 (тринадцять тисяч тридцять чотири) грн. 98 коп. за кре дитним договором № б/н від 07.07.2006 року. Стягти з Надєєвої Наталії Анатоліївни, 25.04.1976 року народження, IПН 2787420986, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) судові витрати у розмірі 229 (двісті двадцять дев’ять) грн. 40 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 23 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Мезенцевої Лади Віталіївни про стяг нення заборгованості. Суд позовні ви моги позивача вирішив задовольни ти частково. Стягти з Мезенцевої Лади Віталіївни, ідентифікаційний номер 2541300603, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № DNXRRX01110015 від 21 травня 2007 року у розмірі 15790,89 грн., яка складається з: заборгованості за су мою кредиту 2990,40 грн., заборго ваності за процентами за користуван ня кредитом 9800,49 грн., пені за не своєчасне виконання зобов’язань за договором 3000 грн., а також спла ченого судового збору 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 26 черв ня 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Логіно ва Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Суд позовні вимоги позивача ви рішив задовольнити частково. Стягти із Логінова Юрія Миколайовича, ІПН 2584400776, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № DNIRR505000177 від 23 березня 2008 року у розмірі 12630,57 грн., що ут ворилася станом на 29 березня 2013 року та складається з: заборгованості за тілом кредиту у розмірі 6127 грн., заборгованості за процентами 03,57 грн., пені 6500 грн., а також судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 229,40 грн., а всього суму у розмірі 12859 (дванадцять тисяч вісімсот п’ятдесят дев'ять) грн. 97 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 28 листопада 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Литвин Олени Олександрів ни про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Литвин Олени Олександрівни, ідентифікаційний но мер 2663000547, на користь Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитним договором № б/н від 14 квітня 2006 року у розмірі 22253,75 грн., яка складається з: за боргованості за сумою кредиту 

5559,64 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 15158,22 грн., штрафів, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована чистина) та 1035,89 грн. (процентна складова), а також сплаченого судо вого збору 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 16 жовт ня 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Куліко ва Сергія Геннадійовича про стягнен ня заборгованості. Суд позовні вимо ги позивача вирішив задовольнити ча стково. Стягти з Кулікова Євгена Ген надійовича, ідентифікаційний номер 2715303175, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № DNGORX99410196 від 15 червня 2006 року у розмірі 32266,64 грн., яка скла дається з: заборгованості за сумою кредиту 1387,10 грн., заборгованості за процентами за користування креди том 13209,46 грн., заборгованості по комісії за користування кредитом 206,03 грн., пені за несвоєчасне вико нання зобов’язань за договором 15000 грн., штрафів 500 грн. (фіксо вана частина) та 1964,05 грн. (процен тна складова), а також сплаченого су дового збору 322,66 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 листопада 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Прохорова Валерія Валері йовича про стягнення заборгова ності. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Про хорова Валерія Віталійовича, іденти фікаційний номер 2393100530, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» заборгованість за кредит ним договором № DNIORK04594192 від 22 жовтня 2004 року у розмірі 36627,43 грн., яка складається з: за боргованості за сумою кредиту 3289,55 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 9790,17 грн., пені за несвоєчасне ви конання зобов’язань за кредитом 21522,71 грн., а також сплаченого су дового збору 366,27 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 17 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Рибака Олега Володимировича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Рибака Олега Во лодимировича, ідентифікаційний но мер 2174816975, на користь Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитним договором № б/н від 31 січня 2008 року у розмірі 14096,16 грн., яка складається з: за боргованості за сумою кредиту 3824,52 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 6874,20 грн., заборгованості по комісії за користування кредитом 2250 грн., штрафів, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківсь ких послуг 500 грн. (фіксована час тина) та 647,44 грн. (процентна скла дова), а також сплаченого судового збору 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 16 жовтня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Скиби Дмитра Сергійовича про стяг нення заборгованості. Суд позовні ви моги позивача вирішив задовольни ти. Стягти зі Скиби Дмитра Сергійови ча, ідентифікаційний номер 3219818138, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № б/н від 25 листопада 2007 року у розмірі 23433,97 грн., яка складаєть ся з: заборгованості за сумою креди ту 3000 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 11596,88 грн., заборгованості по комісії за користуванням кредитом 7245 грн., штрафів, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківсь ких послуг 500 грн. (фіксована час тина) та 1092,09 грн. (процентна складова), а також сплаченого судо вого збору 234,34 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 21 серпня 2013 р. було винесено рішен

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Сташевського Василя Івановича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити частково. Стягти з Ста шевського Василя Івановича, іденти фікаційний номер 1792222053, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» заборгованість за кредит ним договором № DNPBRK01510284 від 14 жовтня 2004 року у розмірі 61984,43 грн., яка складається з: за боргованості за сумою кредиту 4512,92 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 26471,51 грн., пені за несвоєчасне ви конання зобов’язань за договором 31000 грн., а також сплаченого судо вого збору 619,84 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 03 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Токаренка Віталія Борисовича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Токаренка Віталія Борисовича, ідентифікаційний номер 2621318772, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № б/н від 19 лютого 2007 року у розмірі 24191,93 грн., яка складається з: за боргованості за сумою кредиту 5255,88 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 14905,36 грн., заборгованості по комісії за користуванням кредитом 2402,50 грн., штрафів, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована ча стина) та 1128,19 грн. (процентна складова), а також сплаченого судо вого збору 241,92 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 03 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Федоренко Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Федоренко Ірини Олександрівни, ідентифікаційний но мер 2457212627, на користь Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитним договором № б/н від 21 жовтня 2005 року у розмірі 25160,43 грн., яка складається з: за боргованості за сумою кредиту 5834,57 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 17651,55 грн., штрафів, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована частина) та 1174,31 грн. (процентна складова), а також сплаченого судо вого збору 251,60 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 14 листопада 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Чернікова Михайла Анато лійовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Чернікова Ми хайла Анатолійовича, ІПН 2922302399, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність у розмірі 40493 (сорок ти сяч чотириста дев’яносто три) грн. 66 коп. за кредитним договором № DNHDRX05033825 від 23.07.2006 року. Стягти з Чернікова Михайла Анатолійовича, ІПН 2922302399, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» судові витрати у розмірі 404 (чотириста чотири) грн. 94 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 03 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Гладкова Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Гладкова Олександ ра Миколайовича, ідентифікаційний номер 3035316834, на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитним договором № б/н від 21 жовтня 2005 року у розмірі 26694,92 грн., яка складається з: за боргованості за сумою кредиту 5658,17 грн., заборгованості за про центами за користування кредитом 

19289,37 грн., штрафів, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована ча стина) та 1247,38 грн. (процентна складова), а також сплаченого судо вого збору 266,94 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 11 листопада 2013 р. було винесено рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Шадріна Ігоря Олеговича про стягнення заборгованості. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Шадріна Ігоря Оле говича, ідентифікаційний номер 2482816336, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № DNXRRX08610010 від 6 липня 2007 року у розмірі 27225,31 грн., яка скла дається з: заборгованості за сумою кредиту 2062,80 грн., заборгованості за процентами за користування кре дитом 11119,40 грн., заборгованості по комісії за користування кредитом 555.94 грн., пені за несвоєчасне ви конання зобов’язань за договором 11714,54 грн., штрафів, відповідно до п. 5.3 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована ча стина) та 1272,63 грн. (процентна складова), а також сплаченого судо вого збору 272,25 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 30 грудня 2013 р. було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Підуст Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Підуст Ірини Володимирівни на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «При ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість у розмірі 21405 (два дцять одна тисяча чотириста п`ять) грн. 91 коп. за кредитним договором № б/н від 12.11.2007 року. Стягти з Підуст Ірини Володимирівни на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) су дові витрати у розмірі 229 (двісті двадцять дев`ять) грн. 40 коп. Томаківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє Максимову Лілію Леонтіїв ну, що судом у судовому засіданні 22.04.2014 року було ухвалено заоч не рішення по цивільній справі № 195/283/14ц за позовом Макси мової Віри Василівни до Максимової Лілії Леонтіївни про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житлом, третя особа То маківський районний сектор Голов ного управління Державної мігра ційної служби України в Дніпропет ровській області, яким позов задо волено та судом вирішено: визнати Максимову Лілію Леонтіївну, 13 січня 1977 року народження, такою, що втратила право на користування житловим будинком № 17 по вул. Пащенка в с. Топила Томаківського райо ну Дніпропетровської області. Зобо в’язати Томаківський районний сек тор Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області зняти з реєстраційного обліку Максимову Лілію Леонтіївну, 13 січня 1977 року народження, зареєстровану за адре сою: с. Топила Томаківського райо ну Дніпропетровської області, вул. Пащенка, 17. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ух валив, за письмовою заявою відпо відача, у разі незгоди з ним, протя гом 10 днів з дня отримання його копії. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Томаків ського районного суду Дніпропет ровської області за адресою: смт То маківка Дніпропетровської області, вул. Леніна, 28. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Самусенка Романа Олександровича, що 03 квітня 2014 року винесено заочне рішення за позовом Іванченко Олени Вікторів ни до Самусенка Романа Олександро вича, третя особа Головне управлін ня Державної міграційної служби Ук раїни в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користу ванні власністю, яким Самусенка Ро мана Олександровича знято з реєст раційного обліку за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Солов’їна, буд. 4/4а.


25

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎ̲Ѳß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 17 ʲÒÍß 2014 ÐÎÊÓ ÐÎÊÓ,, Ì.ÊȯÂ, ¹ 297

Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó Розглянувши подання суб'єктів подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пункту 2 частини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'я-

тої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 - 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є: 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від

14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1-25. 2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. 3. Цю постанову разом з відповід-

Ç̲ÍÈ

ним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 17 квітня 2014 року № 297

â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 25 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ Припинити достроково повноваження члена комісії: Бабій Наталі Володимирівни, 1975 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Тихонову Тетяну Володимирівну, 1955 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 28 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ Припинити достроково повноваження члена комісії: Мацкевич Марії Михайлівни, 1982 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Лозового Андрія Федоровича, 1968 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П.

єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Карпенка Михайла Олександровича, 1963 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П. Припинити достроково повноваження члена комісії: Бережної Ганни Сергіївни, 1983 року народження - голови комісії, від кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії: Костеніч Олену Володимирівну, 1970 року народження - від кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 31 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ

Припинити достроково повноваження члена комісії: Варфоломєя Сергія Вікторовича, 1978 року народження - заступника голови комісії, від кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß призначити заступником голови цієї Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ комісії: ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ Пасічук Валентину Степанівну, ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 30 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ 1964 року народження - від кандидаПрипинити достроково повнова- та на пост Президента України Бойка Ю.А. ження члена комісії: Махник Олени Анатоліївни, 1966 року народження - від кандидата на ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ пост Президента України Цушка В.П. Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ (у зв'язку з внесенням подання про за- ÓÊÐ міну члена виборчої комісії суб'- ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 35 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ

Припинити достроково повноваження члена комісії: Москвича Дмитра Михайловича, 1991 року народження - голови комісії, від кандидата на пост Президента України Цушка В.П. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії: Семенову Валентину Миколаївну, 1954 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П.

Включити до складу цієї комісії: Козаченка Володимира Миколайовича, 1950 року народження - від кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 38 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ

Припинити достроково повноваження члена комісії: Косарінової Інни Петрівни, 1989 року народження - від кандидата на пост Президента України Кузьміна Р.Р. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандиÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß датуру такого члена було включено Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ до складу виборчої комісії). ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ Включити до складу цієї комісії: ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 36 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ Єрмолаєву Світлану Асядівну, Припинити достроково повнова- 1973 року народження - від кандидаження члена комісії: та на пост Президента України КузьГоцьки Катерини Петрівни, 1952 міна Р.Р. року народження - від кандидата на ÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß ÎÊÐÓÆÍÀ пост Президента України Цушка В.П. ÎÊÐ (у зв'язку з внесенням подання про за- Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ міну члена виборчої комісії суб'- ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ єктом, за поданням якого кандидатуÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 39 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ру такого члена було включено до Припинити достроково повноваскладу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: ження члена комісії: Печікіна Ярослава Олеговича, Северин Тетяну Андріївну, 1955 року народження - від кандидата на 1991 року народження - заступника пост Президента України Цушка В.П. голови комісії, від кандидата на пост Президента України Цушка В.П. (у ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß зв'язку з внесенням подання про заÇ ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ міну члена виборчої комісії суб'ÓÊÐ À¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ¹ 37 ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ Припинити достроково повнова- складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та ження члена комісії: призначити заступником голови цієї Щербини Сергія Олександровича, комісії: 1964 року народження - від кандидаЗахарчука Віктора Костянтиновита на пост Президента України Тягнибока О.Я. (у зв'язку з внесенням по- ча, 1950 року народження - від кандидання про заміну члена виборчої дата на пост Президента України комісії суб'єктом, за поданням якого Цушка В.П. Секретар Центральної кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої виборчої комісії комісії). Т. ЛУКАШ


×èòàéòå íà ñàéò³:

26 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎ̲Ѳß

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 18 ʲÒÍß 2014 ÐÎÊÓ ÐÎÊÓ,, Ì.ÊȯÂ, ¹ 330

Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó Розглянувши подання суб'єктів подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пункту 2 частини четвертої, частин

п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 - 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п ос т а н о в л я є: 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до поста-

нови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1- 24. 2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2014 року № 330

Ç̲ÍÈ â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 25 Припинити достроково повноваження члена комісії: Ясакова Андрія Сергійовича, 1980 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Скульбіду Ольгу Олександрівну, 1958 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. Припинити достроково повноваження члена комісії: Біжунова Олексія Олександровичя, 1985 року народження - від кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Блажієвського Віталія Івановича, 1959 року народження - від кандидата на пост Президента України Симоненка П.М.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 26 Припинити достроково повноваження члена комісії: Жарка Сергія Анатолійовича, 1979 року народження - від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії: Кашинську Олену Олександрівну, 1974 року народження - від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В. Припинити достроково повноваження члена комісії: Сторчай Олени Павлівни, 1970 року народження - заступника голови комісії, від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити заступником голови цієї комісії: Кабачека Валерія Павловича, 1962 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 27 Припинити достроково повноваження члена комісії: Літвякова Юрія Миколайовича, 1964 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Назаренка Олександра Федоровича, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. Припинити достроково повноваження члена комісії: Кашинської Олени Олександрівни, 1974 року народження - секретар комісії, від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В. (у зв'язку з

внесенням подання про заміну члена ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç виборчої комісії суб'єктом, за поданÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ням якого кандидатуру такого члена ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ було включено до складу виборчої ÎÊÐÓÃÓ ¹ 31 комісії). Припинити достроково повноваВключити до складу комісії та призначити секретарем цієї комісії: ження члена комісії: Кожадей Тетяни Володимирівни, Чабана Андрія Юрійовича, 1977 року народження - від кандидата на 1985 року народження - голови комісії, пост Президента України Ляшка О.В. від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В. (у зв'язку з внесенÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ням подання про заміну члена виборÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ чої комісії суб'єктом, за поданням ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà Πякого кандидатуру такого члена було ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ включено до складу виборчої комісії). ÎÊÐÓÃÓ ¹ 28 Включити до складу комісії та Припинити достроково повновапризначити головою цієї комісії: ження члена комісії: Камеку Олександра АнатолійовиГруби Євгена Григоровича, 1950 ча, 1951 року народження - від канроку народження - від кандидата на дидата на пост Президента України пост Президента України Тігіпка С.Л. Ляшка О.В. (у зв'язку з внесенням подання про заПрипинити достроково повноваміну члена виборчої комісії суб'ження члена комісії: єктом, за поданням якого кандидатуБухманської Наталі Володимирівру такого члена було включено до ни, 1980 року народження - від кандискладу виборчої комісії). дата на пост Президента України СиВключити до складу цієї комісії: моненка П.М. (у зв'язку з внесенням Кобзар Олену Василівну, 1972 року подання про заміну члена виборчої народження - від кандидата на пост комісії суб'єктом, за поданням якого Президента України Тігіпка С.Л. кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç Включити до складу цієї комісії: ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Холошенка Володимира АрсентіÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà Πйовича, ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ 1964 року народження - від ÎÊÐÓÃÓ ¹ 30 кандидата на пост Президента УкраїПрипинити достроково повнова- ни Симоненка П.М. ження члена комісії: Припинити достроково повноваПетренка Сергія Івановича, 1957 ження члена комісії: року народження - від кандидата на Квача Дмитра Анатолійовича, 1976 пост Президента України Тягнибока року народження - від кандидата на О.Я. (у зв'язку з внесенням подання пост Президента України Тігіпка С.Л. про заміну члена виборчої комісії (у зв'язку з внесенням подання про засуб'єктом, за поданням якого канди- міну члена виборчої комісії суб'датуру такого члена було включено єктом, за поданням якого кандидатудо складу виборчої комісії). ру такого члена було включено до Включити до складу цієї комісії: складу виборчої комісії). Омельяненка Івана Вікторовича, Включити до складу цієї комісії: 1981 року народження - від кандидаЖуравко Поліну Михайлівну, 1963 та на пост Президента України Тягни- року народження - від кандидата на бока О.Я. пост Президента України Тігіпка С.Л.


27

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 32 Припинити достроково повноваження члена комісії: Кнюпи Яни Вікторівни, 1988 року народження - голови комісії, від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії: Шаменкову Наталю Вікторівну, 1975 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю.

та на пост Президента України Ляшка О.В. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Мариничева Сергія Олександровича, 1990 року народження - від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 34

Припинити достроково повноваження члена комісії: Сердюк Вікторії Олександрівни, 1979 року народження - від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç суб'єктом, за поданням якого кандиÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ датуру такого члена було включено ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà Πдо складу виборчої комісії). ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 33 Включити до складу цієї комісії: Павлову ВалентинуСеменівну, Припинити достроково повнова1964 року народження - від кандидаження члена комісії: та на пост Президента України ЛяшПлатонова Сергія Володимировика О.В. ча, 1972 року народження - голови комісії, від кандидата на пост ПрезиÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç дента України Рабіновича В.З. (у зв'язку з внесенням подання про заміну ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ члена виборчої комісії суб'єктом, за ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ поданням якого кандидатуру такого ÎÊÐÓÃÓ ¹ 35 члена було включено до складу виборПрипинити достроково повновачої комісії). ження члена комісії: Включити до складу комісії та Тарариєва Володимира Віталійопризначити головою цієї комісії: вича, 1962 року народження - від канБорко Олену Юріївну, 1975 року на- дидата на пост Президента України родження - від кандидата на пост Пре- Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням зидента України Рабіновича В.З. подання про заміну члена виборчої Припинити достроково повнова- комісії суб'єктом, за поданням якого ження члена комісії: кандидатуру такого члена було Луніна Олексія Сергійовича, 1978 включено до складу виборчої року народження - від кандидата на комісії). пост Президента України Добкіна Включити до складу цієї комісії: М.М. (у зв'язку з внесенням подання Крихту Аллу Анатоліївну, 1967 про заміну члена виборчої комісії року народження - від кандидата на суб'єктом, за поданням якого канди- пост Президента України Гриценка датуру такого члена було включено А.С. до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç Бойко Світлану Василівну, 1963 ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ року народження - від кандидата на ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ пост Президента України Добкіна ÎÊÐÓÃÓ ¹ 36 М.М. Припинити достроково повноваПрипинити достроково повноваження члена комісії: ження члена комісії: Лонської Яніни Сергіївни, 1980 Цисарук Ліни Володимирівни, року народження - секретаря комісії, 1975 року народження - від кандида-

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎ̲Ѳß

від кандидата на пост Президента України Рабіновича В.З. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити секретарем цієї комісії: Велику Надію Андріївну, 1959 року народження - від кандидата на пост Президента України Рабіновича В.З. Припинити достроково повноваження члена комісії: Столярової Наталії Іванівни, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Тігіпка С.Л. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Матвійчук Єлизавету Володимирівну, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Тігіпка С.Л.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 38 Припинити достроково повноваження члена комісії: Сіданченка Ігоря Васильовича, 1976 року народження - від кандидата на пост Президента України Добкіна М.М. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Манько Любов Петрівну, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Добкіна М.М.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 39 Припинити достроково повноваження члена комісії: Ворон Романа Олександровича, 1978 року народження - від кандидата на пост Президента України Тігіпка С.Л. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Несмачну Олену Олександрівну, 1980 року народження - від кандидата на пост Президента України Тігіпка С.Л. Припинити достроково повноваження члена комісії: Рибак Олени Василівни, 1971 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Шевцова Володимира Миколайовича, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 40 Припинити достроково повноваження члена комісії: Бурхович Наталії Михайлівни, 1983 року народження - голови комісії, від кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії: Петренка Сергія Івановича, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. Припинити достроково повноваження члена комісії: Кулікової Наталії Вячеславівни, 1983 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Охоту Наталію Ростиславівну, 1960 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 22 ʲÒÍß 2014 ÐÎÊÓ, Ì.ÊȯÂ, ¹331

Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó Розглянувши подання суб'єктів подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пункту 2 частини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11-13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Централь-

ну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є: 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1 - 19. 2. Окружним виборчим комісіям з виборів Пре-

зидента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. 3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ


×èòàéòå íà ñàéò³:

28 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ç̲ÍÈ

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 22 квітня 2014 року № 331

â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 24 Припинити достроково повноваження члена комісії: Кольчевської Ганни Іванівни, 1952 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Фесенко Людмилу Павлівну, 1954 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. Припинити достроково повноваження члена комісії: Кошляк Інеси Миколаївни, 1970 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Іванову Віру Іванівну, 1949 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 25 Припинити достроково повноваження члена комісії: Васіної Дар'ї Євгеніївни, 1987 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Данильченко Галину Миколаївну, 1957 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю. Припинити достроково повноваження члена комісії: Домінюк Любові Мусіївни, 1949 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Антонюк Ірину Геннадіївну, 1982 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 26 Припинити достроково повноваження члена комісії: Корнійчук Наталі Михайлівни, 1978 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Буртову Єлизавету Дмитрівну, 1980 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. Припинити достроково повноваження члена комісії:

Петрухіна Анатолія Миколайовича, 1983 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Славінську Олену Григорівну, 1968 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 27 Припинити достроково повноваження члена комісії: Тимофеєва Едуарда Вікторовича, 1969 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Кумановську Наталію Василівну, 1960 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 28 Припинити достроково повноваження члена комісії: Шатіла Віктора Миколайовича, 1959 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Полякову Людмилу Леонідівну, 1970 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 29 Припинити достроково повноваження члена комісії: Білоусенко Валентини Микитівни, 1953 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Пашковського Валентина Вацлавовича, 1974 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 31 Припинити достроково повноваження члена комісії: Бойко Любові Яківни, 1956 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії: Бурлаку Ірину Володимирівну, 1978 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю. Припинити достроково повноваження члена комісії: Ковальової Наталі Іванівни, 1967 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Орлову Ольгу Ігорівну, 1977 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. Припинити достроково повноваження члена комісії: Пергамент Олени Олександрівни, 1963 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Дорохова Євгена Борисовича, 1977 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 32 Припинити достроково повноваження члена комісії: Кулібаби Олени Олександрівни, 1972 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Швець Олену Миколаївну, 1970 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. Припинити достроково повноваження члена комісії: Лівак Валентини Василівни, 1954 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Джулай Тетяну Віталіївну, 1956 року народження - від кандидата на пост Президента України Гриценка А.С.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 33 Припинити достроково повноваження члена комісії: Головахи Руслани Сергіївни, 1995 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Герасименка Геннадія Олександровича, 1964 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 35 Припинити достроково повноваження члена комісії: Кошляка Миколи Миколайовича, 1970 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Кушнірова Євгена Анатолійовича, 1983 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 37 Припинити достроково повноваження члена комісії: Галиченка Анатолія Анатолійовича, 1978 року народження - від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Іщенка Миколу Івановича, 1952 року народження - від кандидата на пост Президента України Ляшка О.В.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 38 Припинити достроково повноваження члена комісії: Васіної Яніни Євгеніївни, 1978 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Торяник Наталю Володимирівну, 1969 року народження - від кандидата на пост Президента України Королевської Н.Ю.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 40 Припинити достроково повноваження члена комісії: Маляр Світлани Леонідівни, 1978 року народження - заступника голови комісії, від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. (у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити заступником голови цієї комісії: Руденко Олену Олександрівну, 1983 року народження - від кандидата на пост Президента України Царьова О.А. Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ


ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÊÐÀÑÎÒÛ

Ìèññ Ìèðà ïðîòèâ Ìèññ Âñåëåííîé ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

63 ãîäà íàçàä, 15 àïðåëÿ, âïåðâûå ïðîøåë êîíêóðñ «Ìèññ Ìèðà». Íàðÿäó ñ «Ìèññ Âñåëåííàÿ» îí ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ïðåñòèæíûì êîíêóðñîì êðàñîòû. Îáà ñîñòÿçàíèÿ âîçíèêëè â 1951 ãîäó êàê ñêðîìíûå ïîêàçû ìîäåëåé êóïàëüíèêîâ, òîëüêî «Ìèññ Âñåëåííàÿ» â àìåðèêàíñêîì ãîðîäêå Ëîíã Áè÷, à «Ìèññ Ìèðà» â ÷îïîðíîì Ëîíäîíå РЕКЛАМА ТАНЦЗАЛА Создателем конкурса «Мисс Мира» стал лондонский рекламный агент фирмы «Мекка» Эрик Морли. Его попросили придумать чтонибудь оригинальное для рекламы танцевального зала во время Британского фестиваля. Он предложил организовать всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля. Мероприятие сотворило невероятный ажиотаж, и по его истечению, Эрик и Джулия Морли зарегистрировали фирму, став официальными учредителями конкурса.

ФУРОР ОТ БИКИНИ На звание «Мисс Мира» в первом конкурсе претендовало 30 девушек. Они появились на сцене в купальниках «бикини», в то время еще не известных в Англии, чем произвели фурор. Тогда самой красивой девушкой планеты признали шведку Кики Хааконсон, которая получила премию в размере 1000 фунтов

 ÍÀÃÐÀÄÓ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÊÎÐÎÍÀ ÈÇ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ

ÑÀÌÛÉ-ÑÀÌÛÉ и возможность появиться на страницах прессы. В наши дни победительнице конкурса выдают денежное вознаграждение, которое сразу же перечисляется в благотворительный фонд. В течение года она живет в Лондоне и занимается благотворительной деятельностью. Мисс Мира обладает лично только короной. К слову, ее стоимость весьма приличная.

ТОЛЬКО В США Впервые в «Мисс Вселенная» приняли участие девушки из 29 стран. Победительницей дебютного конкурса стала 18летняя школьница из Финляндии Арми Куусела. В качестве награды она получила бриллиантовую корону, принадлежащую Российскому императорскому двору. Вплоть до 1972 года «Мисс Вселенная» проходил исключительно на тер-

Âîïðîñ î ïðåñòèæíîñòè äâóõ êîíêóðñîâ ìóññèðóåòñÿ ïîñòîÿííî. ×òî âåñîìåé - «Ìèññ Âñåëåííàÿ» èëè «Ìèññ Ìèðà»? Îðãàíèçàòîðû êàæäîãî ñ÷èòàþò ñâîé êîíêóðñ «ñàìûì-ñàìûì». ритории США. И лишь в 1973-м состязание вывели за пределы Штатов и провели в Греции.

НИ МУЖА, НИ ДЕТЕЙ Одним из основных правил «Мисс Вселенная» является отсутствие у конкурсанток супруга и детей. На момент подготовки девушкам запрещается не только выходить замуж, но и состоять в гражданском браке. Более того, победительница состязания не имеет права еще целый год заводить серьезные отношения с мужчинами.

СИЛЬНЫЕ И ЛОВКИЕ В первые годы проведения «Мисс Мира» каждая участница должна была продемонстрировать не только свои внешние данные, но и незаурядную ловкость, физическую силу. Девушкам приходилось состязать-

ся в плавании и гребле. Программа также включала классические танцы, исполнение народных песен, игру на музыкальных инструментах, позирование перед фотообъективом. В 1980-х годах в шоу добавили интеллектуальные тесты.

СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В отличие от «Мисс Мира», на который допускаются девушки младше 18, «Мисс Вселенная» этого не приемлет. Конкурс не считается модельным, поэтому принять участие в нем может не только победительница национального конкурса красоты, но и любая девушка старше 18 лет, с яркой внешностью и красивой фигурой. Так, представительницу Австралии 2004 года Дженнифер Хоукинс на состязание пригласило одно из модельных агентств.

БЕЗ ФОТО В СТИЛЕ «НЮ» К девушкам, отстаивающим честь своей страны на «Мисс Вселенная», предъявляются серьезные требования. Конкурсантки не должны иметь судимости, проблем с полицией или фотосессий в стиле «ню». За сокрытие информации от организаторов, а также несоблюдение правил участницы подвергаются штрафным санк-

ПОБЕДА ЗА ВЕНЕСУЭЛОЙ В основанном англичанами конкурсе «Мисс Мира» первую позицию по количеству побед удерживают венесуэлки. Им удалось завоевать 6 корон. Второе место делят британки с индианками. На сегодняшний день у них по 5 по-

 1973 ÃÎÄÓ ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÛØÅË ÇÀ ÏÐÅÄÅËÛ ÑØÀ бед. Дважды титул самой красивой девушки планеты завоевывали наши соседи россияне. В 1992 году на конкурсе победила Юлия Курочкина, а в 2008-м - Ксения Сухинова.

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ 24 àïðåëÿ 1184 äî í.ý. ïî ïðåäàíèþ â ýòîò äåíü ãðå÷åñêèå âîèíû ñìîãëè ïðîáðàòüñÿ â Òðîþ ïðè ïîìîùè äåðåâÿííîãî êîíÿ. Âî âðåìåíà âîéíû ñ Òðîåé àõåéöû, ïîñëå äëèòåëüíîé è áåçóñïåøíîé îñàäû, ïðèáåãëè ê õèòðîñòè: îíè ñîîðóäèëè îãðîìíîãî êîíÿ, âíóòðè êîòîðîãî ñèäåëî 50 ëó÷øèõ âîèíîâ, îñòàâèëè åãî ó ñòåí Òðîè, à ñàìè ñäåëàëè âèä, ÷òî óïëûâàþò. Íå ñëóøàÿ ïðåäîñòåðåæåíèé ïðîðî÷èöû Êàññàíäðû, òðîÿíöû âòàùèëè ñêóëüïòóðó â ãîðîä. Íî÷üþ ïðÿòàâøèåñÿ ãðåêè âûøëè, ïåðåáèëè ñòðàæó, îòêðûëè ãîðîäñêèå âîðîòà, âïóñòèëè âåðíóâøèõñÿ íà êîðàáëÿõ òîâàðèùåé è çàâëàäåëè Òðîåé. Îòñþäà âîçíèêëî âûðàæåíèå «òðîÿíñêèé êîíü», ÷òî çíà÷èò: òàéíûé, êîâàðíûé çàìûñåë. ○

ØÀÐ Â ÂÎÇÄÓÕÅ 25 àïðåëÿ 1873 ãîäà âî ôðàíöóçñêîì Àâèíüîíå çàïóñòèëè ïåðâûé âîçäóøíûé øàð ñ ãðóçîì, êîòîðûé ïî ñâîåé ìàññå ðàâíÿëñÿ ñðåäíåìó âåñó ÷åëîâåêà. À íà÷àëàñü çàäóìêà ñ îäåæäû.  íîÿáðå 1782 ãîäà Æîçåô Ìîíãîëüôüå íàäåâàë ðóáàøêó, ñòîÿ ó êàìèíà, è òà âäðóã âçäóëàñü ïóçûðåì, íàïîëíåííàÿ ãîðÿ÷èì âîçäóõîì. Îí çàèíòåðåñîâàëñÿ ýòèì ÿâëåíèåì, ñîîðóäèë êóá èç òàôòû ðàçìåðîì 1 êóáîìåòð, íàïîëíèë åãî ãîðÿ÷èì âîçäóõîì è îòïóñòèë. Êóá ïîäíÿëñÿ ê ïîòîëêó. Ñâîèì îïûòîì Æîçåô ïîäåëèëñÿ ñ ìëàäøèì áðàòîì Ýòüåíîì. Âåñíîé 1873 ãîäà áðàòüÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè øàð ïóáëèêå. Îí âåñèë 220 êã è áûë ñíàáæåí ìåòàëëè÷åñêîé òîïêîé, êóäà íóæíî áûëî ïîäáðàñûâàòü ñîëîìó. Øàð ïîäíÿëñÿ íà âûñîòó 400 ìåòðîâ è ïðîäåðæàëñÿ â âîçäóõå 10 ìèíóò. ○

ÃËÓÕÎÒÀ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ 26 àïðåëÿ 1873 ãîäà 13-ëåòíåãî Ëþäâèãà âàí Áåòõîâåíà íàçíà÷èëè ìóçûêàíòîì êëàâèøíûõ èíñòðóìåíòîâ ïðèäâîðíîãî îðêåñòðà â Áîííå. Îòåö Áåòõîâåíà õîòåë ñäåëàòü èç íåãî âòîðîãî Ìîöàðòà è ñ ïåëåíîê íà÷àë îáó÷àòü èãðå íà êëàâåñèíå è ñêðèïêå. Âïåðâûå íà ïóáëèêå áóäóùèé êîìïîçèòîð âûñòóïèë â 1778 ãîäó, êîãäà åìó áûëî 8 ëåò.  12 îí óæå ðàáîòàë ïîìîùíèêîì ïðèäâîðíîãî îðãàíèñòà. Ïîâçðîñëåâ, Áåòõîâåí ïåðååõàë â Âåíó, ãäå ó÷èëñÿ ó Ãàéäíà, Ñàëüåðè.  1796 ãîäó èç-çà òèíèòà êîìïîçèòîð íà÷èíàåò òåðÿòü ñëóõ, íî ïðè ýòîì äî ñàìîé ñìåðòè íå ïåðåñòàâàë ñî÷èíÿòü ñîíàòû è ñèìôîíèè.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

НА ВЕРШИНЕ ПЬЕДЕСТАЛА В конкурсе «Мисс Вселенная» по общему количеству победительниц лидируют Соединенные Штаты. 8 раз представительницы США оказывались на вершине пьедестала. Впервые корона досталась американке в 1954 году. Следом за Штатами идет Венесуэла и Пуэрто-Рико. Замыкает четверку лидеров Швеция.

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

циям. В 1974 году, к примеру, победительницу из Испании Ампару Муньос лишили короны за то, что до окончания «срока» она снялась в фильме для взрослых.

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐ Ä ¹ 1521 ÑÊÀÍÂÎÐÄ

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

24.04.2014 ð. ¹ 29-30 (1522-1523) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè, îðèãèíàëüíûìè è ïîëåçíûìè áëþäàìè

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

×ÈÏÑÛ ÈÇ ËÀÂÀØÀ Если сверху на чипсы выложить паштет из печени или сырную пасту, они станут прекрасной закуской. Чипсики также можно употреблять и как самостоятельное блюдо, а можно добавлять или украшать ими различные салаты.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÃÎËÎÑ Â²Ä ÇÅÂÑÀ

×тонкий лаваш - 2 шт. ×сметана - 100 г ×твердый сыр - 50-70 г ×соль, черный перец ×сухие или свежие травы - по вкусу

ÇÀÏÐÎØÅÍÍß ÄËß ÐÎÒÂÅÉËÅÐ ÐÎÒÂÅÉËÅÐÀÀ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Сметану смешать с солью, перцем, травами по вкусу. oЛист лаваша выложить на деко, смазать сметанным со-

усом и посыпать сыром. pПорезать лаваш на небольшие ромбики или треугольнички (это удобно делать специальным круг-

лым ножом для пиццы). qПоставить в нагретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. rКогда лаваш зарумянится и будет лег-

ко разламываться блюдо готово. sГотовые чипсы аккуратно снять с дека, переложить на решетку и остудить.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÐÓ ËÅÒÈÊÈ ÈÇ ÈÍÄÅÉÊÈ Ñ ÁÎËÃ ÀÐÑÊÈÌ ÏÅÐÖÅÌ ÐÓËÅÒÈÊÈ ÁÎËÃÀÐÑÊÈÌ Эти рулетики можно сделать без бекона. После того, как вы их выложите в форму, смажьте майонезом или сметаной, далее по рецепту.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ×филе индейки (или куриного филе, свинины) - 1 кг ×болгарский перец (желательно разного цвета) - 3 шт. ×мягкий плавленый сыр - 300 г ×сырокопченый бекон - 500 г ×соль

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

pСмазать сыром. Выложить полоски перца. nПерец очистить от семян, нареqСвернуть рулетик, обернуть его зать полосками. oИндейку нарезать небольшими полосками бекона. rВыложить в форму для запекакусочками, слегка отбить и немного ния. Поставить в духовку. посолить.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀ ÒÜ… ÏÎÄÓÌÀÒÜ… ×òîáû îòâàðíîå ìÿñî, çåëåíûé ñàëàò, çåëåíûé ëóê íå âûñûõàëè â õîëîäèëüíèêå, ïðèêðîéòå èõ ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé òàê, ÷òîáû âîêðóã íå íàðóøàëàñü öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà. ×òîáû áóëüîí èç çàìîðîæåííîãî ìÿñà áûë ïðîçðà÷íûì, ïîëîæèòå â êàñòðþëþ õîðîøî âûìûòóþ ñêîðëóïó äâóõ ÿèö èëè íåî÷èùåííóþ ëóêîâè÷êó - áóëüîí ïðèîáðåòåò àïïåòèòíûé âèä. Ðûáó ìîæíî äåíü-äâà ñîõðàíèòü ñâåæåé áåç õîëîäèëüíèêà. Äëÿ ýòîãî åå íóæíî ðàçðåçàòü è ïîñûïàòü ñíàðóæè è âíóòðè êðóïíîé ñîëüþ, à çàòåì çàâåðíóòü â ÷èñòóþ òðÿïî÷êó, ñìî÷åííóþ ÷óòü ïîäñëàùåííûì óêñóñîì (1-2 êóñî÷êà ñàõàðà íà ïîëëèòðà óêñóñà). Äëÿ óíè÷òîæåíèÿ â êóõíå çàïàõà ãîòîâÿùåéñÿ ïèùè íàñûïüòå íåìíîãî ñîëè íà ãîðÿ÷óþ êîíôîðêó.

sЗапекать при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. Во время приготовления будет образовываться сок, им можно периодически поливать рулетики. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê î÷èñòèòü òåðìîñ Ìíîãèå ëþäè, ïîëüçóþùèåñÿ òåðìîñîì, çíàêîìû ñ ïðîáëåìîé ïîÿâëåíèÿ òåìíîãî íàëåòà íà åãî âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè. Åñòåñòâåííî, åñëè ìûòü òåðìîñ ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íåïðèÿòíîñòè ìîæíî èçáåæàòü. Íî êðåïêî çàâàðåííûé ÷àé, ê ïðèìåðó ïðèìåðó,, ïðîáûâøèé â åìêîñòè ïàðó ÷àñîâ, âñå ðàâíî îñòàâèò òåìíûå ïÿòíà. Ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ î÷èñòêè òåðìîñà

1

Насыпьте в термос пару ложек пищевой соды и залейте кипятком. Через час добавьте туда же горсть крупной соли, толченой яичной скорлупы или мелкого песка. Далее закройте термос крышкой и хорошенько взболтайте содержимое. После такой процедуры внутренняя поверхность будет блестеть как новенькая. Засыпьте в термос 1 столовую ложку лимонной кислоты и за-

2

8-ð³÷íèé ðîòâåéëåð Çåâñ ³ç àíãë³éñüêîãî ñåëà Íîðòîí îòðèìàâ çàïðîøåííÿ ãîëîñóâàòè íà âèáîðàõ äî ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó, ùî â³äáóäóòüñÿ 22 òðàâíÿ. Ïñîâ³ íàä³ñëàëè êàðòêó ³ç éîãî ïð³çâèñüêîì òà ïð³çâèùåì ãîñïîäàðÿ, ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì âèáîðöÿ, äàòîþ ³ ÷àñîì âèáîð³â. Íåïîðîçóì³ííÿ ñòàëîñÿ, áî âëàñíèê ñîáàêè, 45-ð³÷íèé Ðàññåë Õîéë, íåâäàëî ïîæàðòóâàâ ï³ä ÷àñ ïåðåïèñó íàñåëåííÿ. «Ïàì’ÿòàþ, ñêàçàâ, ùî â áóäèíêó ç äîðîñëèõ æèâåìî ëèøå ìè ç äðóæèíîþ. À ïîò³ì äîäàâ, ùî ó íàñ º 63-ð³÷íèé Çåâñ, ÿêùî ðàõóâàòè â³ê ïî-ñîáà÷îìó», - çãàäóº æàðò³âíèê. ○

ÃÓÐÌÀÍ ÏÎ-²ÍIJÉÑÜÊÈ

ÖÅà ËÀ ÍÀ ÑͲÄÀÍÎÊ ÖÅÃËÀ Æèòåëü ³íä³éñüêîãî ñåëà ñïîæèâຠöåãëó, ãðàâ³é òà áðóä, ïåðåòðàâëþþ÷è ùîíàéìåíøå 3 ê³ëîãðàìè íåïîòðåáó ùîäíÿ. Ëþáîâ äî íå¿ñò³âíîãî ó 30-ð³÷íîãî Ïàêê³ðàïïè Õóíàãóíä³ ç’ÿâèëàñÿ â 10 ðîê³â. ²ç òîãî ÷àñó äèâàê ï³äêð³ïëþºòüñÿ ñò³íàìè ³ âóëèöÿìè øòàòó Êàðíàòàêà ³ çàïåâíÿº, ùî äî çãóáíèõ íàñë³äê³â öå íå ïðèçâîäèòü. ×îëîâ³ê ïåðåêîíàíèé: ó áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó ÷óäîâèé ñìàê - éîãî ìîæíà ïîð³âíÿòè ç «áîæåñòâåííèì íåêòàðîì». ○

ÏÐ ÀÂÈËÀ ÏÎÂÅIJÍÊÈ ÏÐÀÂÈËÀ

ÇÀ ÊÅÐÌÎÌ - ÁÅÇ ÌÀʲßÆÓ Ðàäà ÎÀÅ ç äîðîæíüîãî ðóõó õî÷å ââåñòè íèçêó íîâèõ çàáîðîí äëÿ ïîë³ïøåííÿ áåçïåêè íà äîðîãàõ. Çîêðåìà, æ³íêàì çà êåðìîì íå ìîæíà áóäå ôàðáóâàòèñÿ. Íà äóìêó ÷ëåí³â Ðàäè, âèêîðèñòàííÿ ïðåäñòàâíèöÿìè ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ äçåðêàë çàäíüîãî âèäó äëÿ íàíåñåííÿ êîñìåòèêè çàêðèâຠîãëÿä. ×îëîâ³êàì, ÿê³ êåðóþòü àâò³âêîþ, ïëàíóþòü çàáîðîíèòè îäÿãàòè òðàäèö³éíó õóñòêó (êóô³þ) ³ îáðó÷. Êð³ì òîãî, âîä³ÿì íå ìîæíà áóäå ¿ñòè, ïèòè ³ ïèñàòè òåêñòîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ. ○

ÏÀÏÓà À-ÐßÒ²ÂÍÈÊ ÏÀÏÓÃÀ-ÐßÒ²ÂÍÈÊ лейте кипятком. Подождите, пока вода остынет. Если с первого раза налет не отойдет до конца, повторите процедуру еще раз. Заполните термос на четверть столовым уксусом, можно яблочным, и залейте кипятком. Дайте полученному раствору настояться в течение нескольких часов. Затем вылейте его и ополосните термос чистой прохладной водой. После каждого использования термос обязательно нужно чистить горячей мыльной водой. Только таким образом можно защитить его внутреннюю поверхность от образования нежелательного налета.

3

4

ÊÐÈËÀÌÈ ÍÀ ÇËÎ×ÈÍÖß Ñ³ðèé ïàïóãà æàêî âðÿòóâàâ ñâîþ ãîñïîäèíþ â³ä íàïàäíèêà. Ïòàõ íà ïð³çâèñüêî Âóíñ³ äîïîì³ã æ³íö³, íà ÿêó ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè ïàðêîì Ñàíí³ Õ³ëë íàïàâ íåâ³äîìèé. Çëî÷èíåöü ëèøå âñòèã ïîâàëèòè æåðòâó íà çåìëþ, êîëè ïàïóãà ïî÷àâ áèòè êðèëàìè ³ òàê ãîëîñíî êðè÷àòè, ùî ÷îëîâ³ê çëÿêàâñÿ ³ âò³ê. Âëàñíèöÿ ñì³ëèâîãî ïòàõà íå ïîñòðàæäàëà.  óïðàâë³íí³ ïîë³ö³¿ ïîõâàëèëè Âóíñ³ ³ íàçâàëè îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ïîáîðíèê³â ³ç âóëè÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ â Ëîíäîí³.


ЧЕТВЕР, 24 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 29 30 (1522 1523)

ÔÀÊÒ ÔÀÊÒ,, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ñäåëàë ìóëüòèê - çàêîí÷èëèñü äåíüãè ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Íåäàâíî Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèë ñåâàñòîïîëüñêèé õóäîæíèê, ïèøóùèé â òåõíèêå «êèïÿùàÿ àêâàðåëü», Àëåêñàíäð Øóìöîâ. ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ýêñïîçèöèÿ ðàñïîëàãàВЕСЫ ОВЕН ëàñü â «Àðò-öåíòðå Îòíîøåíèÿ ñî Íåîæèäàííûå çíà÷èìûìè ëþäüìè Êâàðòèðà». Âî âðåìÿ îáñòîÿòåëüñòâà ìàñòåð-êëàññà è ïîñëå ïðîõîäÿò ïðîâåðêó íà ïîòðåáóþò îðãàíèçàòîðñêèõ ïðî÷íîñòü. Ñ êåì-òî âû íàâûêîâ. Ñòàðûå ïðàâèëà íå êîíöåðòà õóäîæíèê è ìîæåòå ðàçîéòèñü íàâñåãäà, ñîîòâåòñòâóþò ìîìåíòó, ïåâåö ïîêàçàë, êàê ïðèäåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ñâîè. íî ñ êåì-òî ìîæåò ñëîæèòüñÿ ëåãêî ñîçäàòü êàðòèíó Äåëàéòå òî, â ÷åì óâåðåíû; íå áîëåå òåñíûé êîíòàêò, è âñå ïîäâåðãàéòå èñïûòàíèÿì ñâîþ ýòî - áûñòðî è íåîæèäàííî.  çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû è êàê èç ïðîñòîé ðàñòåêàïîíåäåëüíèê óäåëèòå ìàêñèðåïóòàöèþ. Íå æàëåéòå ìóì âíèìàíèÿ äîìó è âðåìåíè è ñðåäñòâ íà îòäûõ. þùåéñÿ òî÷êè ïîëó÷àåòÓñòðîéòå ïðàçäíèê äëÿ êîëëåã áëèçêèì. Êîíåö íåäåëè ñÿ ðèñóíîê ñî ñëîæíûì ãîòîâüòåñü ïðîâåñòè àêòèâíî, è áëèçêèõ. Íî ïîëíîñòüþ íå ñþæåòîì çàïëàíèðóéòå êóëüòóðíûå ðàññëàáëÿéòåñü è äàëåêî îò

äîìà íå óäàëÿéòåñü. ТЕЛЕЦ Ãëàâíûì âàøèì êîçûðåì íà ýòîé íåäåëå áóäåò ïîìåõîóñòîé÷èâîñòü. Ïîêà äðóãèå òîëüêî âûáèðàþò íîâûå îðèåíòèðû, âû áóäåòå óñïåøíî ðåàëèçîâûâàòü íàìå÷åííûå äåëà è ïðîåêòû. Òî, ÷òî íà÷àëîñü â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ, ïðèîáðåòåò óñêîðåííûé õîä. Îáùåíèå ñ äðóçüÿìè â âûõîäíûå âåðíåò âàì îïòèìèçì è íàäåæäó. БЛИЗНЕЦЫ Íàìåðåíèÿ è âîçìîæíîñòè íà ýòîé íåäåëå íàõîäÿòñÿ íà ðàçíûõ ïîëþñàõ. Ïðèäåòñÿ äåëàòü òî, ÷òî íåîáõîäèìî, íî ïîäîæäàòü ñ ðåàëèçàöèåé íîâûõ èäåé. Äëÿ ðàáîòû âàæíî ïîíèìàíèå ñ ïîëóñëîâà. Îñòàâàéòåñü â ñëàæåííîé êîìàíäå, íå ìåíÿéòå ìåòîäû è èíñòðóìåíòû. Äåëàéòå áîëüøå ôèçè÷åñêîé ðàáîòû è ìåíüøå ñïîðüòå. РАК Ëþáûå íà÷èíàíèÿ, çàÿâëåíèÿ, èíèöèàòèâà ãðîçÿò îñëîæíåíèÿìè.  ïîíåäåëüíèê ñîãëàñóéòå ïëàí äåéñòâèé íà íåäåëþ ñ ïàðòíåðàìè. Âî âòîðíèê è ñðåäó áóäüòå ãîòîâû ê íåîæèäàííîñòÿì. Åñëè ïîâåçåò è ãðîì íå ãðÿíåò, ñ ÷åòâåðãà ñèòóàöèè ïîëó÷àò îáëåã÷åíèå.  æèçíè ïîÿâèòñÿ ìåñòî äëÿ ðîìàíòèêè.  âûõîäíûå ïîëåçíî ñìåíèòü îáñòàíîâêó. ЛЕВ Íà ãîðèçîíòå çàìàÿ÷àò êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû, íî ïîêà ïðèñìàòðèâàéòåñü, ñîáèðàéòå èíôîðìàöèþ. Ïðîÿâëÿéòå âûäåðæêó, òåðïåíèå. Îêðóæàþùèì íóæíû îò âàñ ñèëà è ìóäðîñòü îäíîâðåìåííî. Ïåðåìåíû ñåé÷àñ èìåþò ãëîáàëüíûé õàðàêòåð, èõ ëó÷øå íå ïðîâîöèðîâàòü. Âîñïîëüçóéòåñü âîçìîæíîñòüþ ïîñòðîèòü æèçíü ïî-íîâîìó. ДЕВА Îöåíèòå, ÷åãî òðåáóåò æèçíü, ê ÷åìó ëåæèò äóøà - è òîãäà äåéñòâóéòå öåëåíàïðàâëåííî.  ïîíåäåëüíèê ìîæíî ïðîâåðíóòü âûãîäíîå äåëî. Íåäåëÿ áóäåò áîãàòà èäåÿìè, îáùåíèåì, çíàêîìñòâàìè.  áèçíåñå ñîâïàäåíèå èíòåðåñîâ, âûõîä íà íîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî.  âûõîäíûå çàéìèòåñü äîìàøíèìè äåëàìè.

ìåðîïðèÿòèÿ. СКОРПИОН Â ñèòóàöèÿõ ìíîãî ïðîòèâîðå÷èé. Ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ - íå ÷òî èíîå, êàê ïðîøëîå, êîòîðîå íàäî îòïóñòèòü.  ïîíåäåëüíèê ñëåäèòå çà èíôîðìàöèåé, íå ïåðåíîñèòå âñòðå÷è. Âî âòîðíèê è ñðåäó íà ïåðâîå ìåñòî ïîñòàâüòå áëàãîïîëó÷èå ñåìüè. Äîìàøíåå ïðîñòðàíñòâî ìîæåò ñòàòü òåððèòîðèåé âàæíûõ ñîáûòèé. СТРЕЛЕЦ Â ñèòóàöèÿõ ýòîé íåäåëè ñëåäóåò äîâåðÿòü ïåðâîìó âïå÷àòëåíèþ, èíòóèòèâíîé ðåàêöèè íà íîâîñòè è ïîñòóïêè ëþäåé. Ñåé÷àñ âû èñêëþ÷èòåëüíî ïðèòÿãàòåëüíû äëÿ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, íî êîíêóðåíòû íåðàçáîð÷èâû â ñðåäñòâàõ. Ïåðåìåíû ìîãóò îòêðûòü ñîâåðøåííî èíîå ïîëå äåÿòåëüíîñòè, êðóã îáùåíèÿ. КОЗЕРОГ Ñèòóàöèè ýòîé íåäåëè ïðåäïîëàãàþò âûõîä íà íîâûé óðîâåíü â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Âû ìîæåòå èñïûòàòü ñèëüíóþ ïîòðåáíîñòü èçìåíèòü îáðàç æèçíè, ðåøèòüñÿ íà ïåðååçä, ñìåíèòü ðàáîòó. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ ðàññòàòüñÿ ñ íåñáûâøåéñÿ íàäåæäîé. Íóæíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âîññòàíîâëåíèè óñòîé÷èâîãî ïîëîæåíèÿ. ВОДОЛЕЙ Ñîáûòèÿì ýòîé íåäåëè áóäåò ñâîéñòâåí íàêàë è äðàìàòèçì.  èäåÿõ íåäîñòàòêà íå áóäåò.  ïîíåäåëüíèê ñ âàìè ìîãóò ïîäåëèòüñÿ âàæíûìè ñåêðåòàìè. Âî âòîðíèê è ñðåäó ñèòóàöèè áóäóò ñâîäèòüñÿ ê âûáîðó íîâûõ îðèåíòèðîâ è ëþäåé, ñ êîòîðûìè âû ñîáèðàåòåñü âåñòè äåëà.  ïÿòíèöó è ñóááîòó ìîæíî ïðîâåðíóòü âûãîäíóþ ñäåëêó. РЫБЫ Äî ÷åòâåðãà ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ðåøåíèé, êîòîðûå îòðåçàþò âàì ïóòü íàçàä. Âûáîð çàòðóäíåí, ìíîãîå ìîæåò èçìåíèòüñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. Âî âòîðíèê è ñðåäó íå ýêñïåðèìåíòèðóéòå ñ êîìïüþòåðíîé è áûòîâîé òåõíèêîé, íå äåëàéòå òîãî, èççà ÷åãî ìîæåòå ïîòåðÿòü âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Çàíèìàéòåñü òîëüêî òåì, ÷òî àêòóàëüíî.

«ÀÓÄÈÒÎÐÈß ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÒÅÌÓ ß ÐÈÑÓÞ»

ШУРА - АРУШ - Александр, что значит Ваш псевдоним Аруш Воцмуш? - Он появился, когда я учился во ВГИКе. Мы с ребятами решили завести судовой журнал, в котором каждый подписывался по-своему. Кто-то был комиссаром, кто-то дирижером, Федя остался Федей, а я перевернул свое имя и фамилию - получилось Аруш Воцмуш. - Почему Вы прекратили обучение во ВГИКе? - Я взял академический отпуск и не восстановился. Тогда у меня было очень насыщенное время, а потом даже не думал о возвращении. Мне кажется, что не важно - окончил я ВГИК или нет, главное занимаюсь любимым делом. - Вы обучались на курсе анимации. Занимались когда-либо мультипликацией?

- Да, сделал маленький мультик - и закончились деньги… Конечно, хочется заниматься мультипликацией, но пока не складывается. Идеи и техника есть: я же рисую, у меня все иллюстративное, мультипликационное. Нужно просто сделать проект и предложить его кому-нибудь.

БАЦ И 40 КАРТИН - Давно пишите картины в технике «кипящая акварель»? - Рисую с детства. Но только сейчас понял, что когда был маленьким, мои картинки отличались от работ сверстников: были менее красочными. Что касается техники, то где-то в 98-м году я начал что-то понимать в акварели. С тех пор она видоизменяется, а я совершен-

ми друзьями и гостями. Я не ставлю перед собой никаких задач и не продумываю ходы наперед. Просто обычная импровизация: аудитория предлагает тему, а я рисую. Все проходит динамично, весело и продуктивно. Здорово, когда еще час назад ничего не было, а тут - бац - и 40 картин. - Вы говорили, что каждый человек может рисовать, если ему есть что сказать. По-вашему, людям, которые утверждают, что рисование им чуждо, просто нечего сказать? - Мое высказывание касалось философских рисовальщиков. Конечно, существуют и такие, которым просто нравится сам процесс. Во время него эти люди входят в состояние медитации, отключаются и из-под их карандаша появляются узоры, мышки, кошечки... Часто рисуют, болтая по телефону. При таком неосознанном малевании иногда получаются уникальные вещи. А некоторые индивиды считают, что у них есть более важные дела, чем калякание на бумаге. Но однажды и они начинают рисовать.

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

ÞÌÎÐ - Òû êóäà, Èâàí-öàðåâè÷? -  ÷èñòî ïîëå. Îòåö âåëåë èç ëóêà ñòðåëüíóòü, íà ÷åé äâîð ñòðåëà óïàäåò - òàì è íåâåñòó áðàòü... - À ãðàíàòó ê ñòðåëå çà÷åì ïðèêðóòèë? - Ñòðàñòü, êàê æåíèòüñÿ íåîõîòà! ☺ ☺ ☺ Ê áàíêîìàòó ïîäõîäèò æåíùèíà ñ ìàëü÷èêîì ïðèìåðíî ïÿòè ëåò. Ìàìà: - Ñåé÷àñ äåíåæêó âîçüìåì è ïîéäåì â ìàãàçèí...

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ствуюсь. Приобретенный за годы работы багаж возможностей здорово помогает. - На мастер-классе на создание работы у Вас ушло не более 5 минут. А обычно сколько времени занимает процесс? - От двух часов и больше. Все зависит от сложности и от того, как идет работа. Ведь бывает, что один день удачный, а другой - наоборот. Иногда хочется рисовать часами, а в другой раз просыпаешься и понимаешь, что сегодня нужно прожить день в другом измерении. - Как часто проводите подобные мастерклассы и какова их цель? - Вот совсем недавно мне предложили провести нечто подобное и пошлопоехало. А цель… хочу кайфануть вместе со свои-

Âñòàâëÿåò êàðòó â áàíêîìàò, ïîëó÷àåò äåíüãè. Ìàëü÷èê òèõî ñïðàøèâàåò: - À òàì ÷òî, ïàïà ñèäèò? ☺ ☺ ☺ - Òû ÷åãî âåñü â ñèíÿêàõ? - Äà âîò, áóìåðàíã íàøåë, îò íåãî è ñèíÿêè! - Äà âûêèíü òû åãî ! - Íà, ñàì åãî âûêèíü! ☺ ☺ ☺ - Ñìîòðþ, òû ìåáåëü ïåðåñòàâèë...ïî ôýí-øóþ, íàâåðíîå? - Äà íåò...ïî ïüÿíè...

Чт 24.04

+17 +18 0С півн.cхід. +8 +12 0С 46 м/с

Пт 25.04

+8 +14 0С півн.cхід. +5 +9 0С 34 м/с

Сб 26.04

+10 +16 0С півн.cхід. +8 +11 0С 34 м/с

Нд 27.04

+11 +17 0С схід. +9 +12 0С 24 м/с

Пн 28.04

+14 +19 0С півд.схід. +11 +14 0С 36 м/с

Вт 29.04

+12 +19 0С півд.схід. +13 +15 0С 35 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 23.04.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1454329 30

№1522 1523  
№1522 1523  
Advertisement