Page 1

ÂÈÇÈÒ ÌÓÑÒ ÀÔÛ ÌÓÑÒÀÔÛ ÄÆÅÌÈËÅÂÀ

ÇÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÇßËÈÑÜ ÂÑÅÐÜÅÇ

20

8 2

ÏÎÅÇÄÊÀ ÏÎ ÂÑÅÌ ÏÐ ÀÂÈËÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ

ÁÅÐÅÆÅÌ ÑÓÑÒ ÀÂÛ: ÑÓÑÒÀÂÛ: ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ

21

ÄÎ ÊÐÈÌÓ - ÁÅÇ ÏÅÐÅØÊÎÄ Â óìîâàõ ñêëàäíî¿ ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ ïðîöåäóðà â’¿çäó äî Êðèìó çàçíàëà äåÿêèõ çì³í. Àëå óêðà¿íöÿì íå ñë³ä ëÿêàòèñÿ ïîäîðîæåé íà ï³âîñòð³â. Åêñïåðòè ðàäÿòü ëèøåíü äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè íà êîðäîí³ òà ìàòè ³ç ñîáîþ íàëåæí³ äîêóìåíòè.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№46 (1539) ×åòâåð, 19 ÷åðâíÿ 201 20144 ð.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

 ÎײÊÓÂÀÍͲ ϲÄÒÐÈÌÊÈ

ÌÈÐÍÈÉ ÏËÀÍ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî çàÿâëÿº, ùî âëàäà î÷³êóº íà øâèäêó ï³äòðèìêó çàïðîïîíîâàíîãî íèì ìèðíîãî ïëàíó âñ³ìà ó÷àñíèêàìè ïîä³é íà Äîíáàñ³. Êëþ÷îâèìè åëåìåíòàìè ïëàíó º çàêðèòòÿ êîðäîíó Óêðà¿íè ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ òà âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿, ÿê³ ïåðåäáà÷àòèìóòü äåöåíòðàë³çàö³þ âëàäè. «Ïëàí ðîçïî÷íåòüñÿ ç ìîãî íàêàçó ïðî îäíîñòîðîííº ïðèïèíåííÿ âîãíþ», - ñêàçàâ Ãëàâà äåðæàâè. ○

Ó ÒÅËÅÔÎÍÍÎÌÓ ÐÅÆÈ̲

ÐÎÇÌÎÂÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ²Â

Êðèñòèíà Êèì: «ß èç áîëüøîé êîðåéñêîé ñåìüè»

7

Äíåïðîïåòðîâ÷àíêà Êðèñòèíà Êèì, âîïëîùàÿ â æèçíü äåòñêóþ ìå÷òó ñòàòü ïåâèöåé, óâåðåííî äâèæåòñÿ ê ñâîåé öåëè è ïîêàçûâàåò äîñòîéíûå ðåçóëü òàòû. Íà åå ñ÷åòó - ó÷àñòèå â ïðåñòèæíûõ ìóçûêàëüðåçóëüòàòû. íûõ êîíêóðñàõ è òåëåâèçèîííûõ ïðîåêòàõ: Êàðàîêå íà Ìàéäàíå, «Øàíñ», «Ñóïåð dzðêà», «Îäíà ðîäèíà». Îñîáóþ ïîïóëÿðíîñòü äåâóøêå ïðèíåñëà ïåðâàÿ «Ôàáðèêà çâåçä», ãäå Êèì çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. ×åì ñåãîäíÿ æèâåò Êðèñòèíà, â êàêîì ñòèëå çàïèñûâàåò ñâîè íîâûå ïåñíè è î ÷åì ìå÷òàåò, - ÷èòàéòå â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòåé».

²Ì²ÒÀÖ²ß ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ

ØÒÓ×ÍŠ̲ÑÒÎ ÄËß ÁÅÇϲËÎÒÍÈÕ ÀÂÒ²ÂÎÊ ÷îòèðè ñìóãè ³ âñ³ìà õàðàêòåðíèìè äëÿ ì³ñòà ̳÷èãàíñüêèé óí³âåðñèòåò ó÷àñíèêàìè. Ïëîùà (ÑØÀ) ãîòóºòüñÿ ïðåçåíòó- íàóêîâî-äîñë³äíîãî öåíòðó âàòè óí³êàëüíèé êîìïëåêñ ñêëàäຠáëèçüêî 130 òèñ. Mobility Transformation êâ. ì. Äîñë³äíèêè çìîæóòü Facility äëÿ òåñòóâàííÿ òåñòóâàòè ìàøèíè íà øîñå ñàìîêåðîâàíèõ àâò³âîê. òà âóçüêèõ âóëèöÿõ ³ç Âëàñíå êàæó÷è, êîìïëåêñ, ð³çíîìàí³òíèìè äîðîæí³ìè ùî º ïîâíîö³ííèì, øòó÷íî çíàêàìè, ïåðåõðåñòÿõ ç³ ñòâîðåíèì ì³ñòîì, ïëàíó- ñâ³òëîôîðàìè, òðàíñïîðòþòü çàïóñòèòè â ðîáîòó âæå íèõ ðîçâ’ÿçêàõ òîùî. Êð³ì âîñåíè öüîãî ðîêó. Ïîë³ãîí «ïðîáíèõ» ìàã³ñòðàëåé ó ³ì³òóº öåíòð ãóñòîçàñåëåíî- øòó÷íîìó ì³ñò³ ðîçì³ñòÿòü ãî ìåãàïîë³ñó ç ðóõîì ó ÷èìàëî âèïàäêîâèõ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ïåðåõîæèõ-ìóëÿæ³â òà àâòîíîìíèõ âåëîñèïåä³â, êîòð³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè íàéíåáåçïå÷í³ø³ òà íàéíåî÷³êóâàí³ø³ äîðîæí³ ñèòóàö³¿. ²íæåíåðè çàçíà÷àþòü, ùî ï³ä ÷àñ ðóõó íà äîðîç³ ìîæóòü ðàïòîâî çãàñíóòè âóëè÷í³ ë³õòàð³, à íàçóñòð³÷ ñàìîêåðîâàíîìó àâòî ç-çà òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ùî ñòîÿòèìå ïðèïàðêîâàíèé íà óçá³÷÷³, «âèñêî÷èòü» âåëîñèïå-

äèñò. Äîñë³äíèé ïîë³ãîí óæå íåàáèÿê çàö³êàâèâ êîìïàí³¿ General Motors ³ Toyota. À ïåðøèìè ìàøèíàìè, ùî ïî÷íóòü âèïðîáîâóâàòè â øòó÷íîìó ì³ñò³, ñòàíóòü ñàìîêåðîâàí³ Ford Fusion Hybrid. Òèì ÷àñîì, Google ïðåçåíòóâàâ äâîì³ñíèé áåçï³ëîòíèé àâòîìîá³ëü, ùî íå ì³ñòèòü çâè÷íèõ åëåìåíò³â ðó÷íîãî êåðóâàííÿ: íà ì³ñö³ âîä³ÿ ìè íå ïîáà÷èìî àí³ êåðìîâîãî êîëåñà, àí³ ïåäàëåé.

24 Êàê è âñå äæàçìåíû - èãðàë ñî âñåìè ïîäðÿä

³äáóëàñÿ òåëåôîííà ðîçìîâà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà Ïîðîøåíêà ç Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âîëîäèìèðîì Ïóò³íèì. Ãëàâè äåðæàâ îáãîâîðèëè íèçêó ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â, ÿê³ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè äëÿ ñòàëîãî ïðèïèíåííÿ âîãíþ, à òàêîæ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâí³ øëÿõè éîãî ìîí³òîðèíãó. Ïåòðî Ïîðîøåíêî çàêëèêàâ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà ñïðèÿòè ó çâ³ëüíåíí³ âñ³õ çàòðèìàíèõ æóðíàë³ñò³â òà àêòèâ³ñò³â. ○

ÏÅÐÅÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÂËÀÄÈ

ÄÎÑÒÐÎÊβ ÂÈÁÎÐÈ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî î÷³êóº ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðî ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. ³í ï³äêðåñëèâ, ùî äîñòðîêîâ³ âèáîðè ÂÐ ³í³ö³þº óêðà¿íñüêèé íàðîä. «Çà ñîö³îëîã³÷íèìè îïèòóâàííÿìè, 70% óêðà¿íö³â âèìàãàþòü ïåðåçàâàíòàæåííÿ âëàäè», - íàãàäàâ Ïðåçèäåíò, äîäàâøè, ùî ³ãíîðóâàòè äóìêó íàðîäó í³õòî íå ìຠïðàâà. Äî ðå÷³, â ñåðåäó â ïàðëàìåíò³ âæå çàðåºñòðóâàëè ïðîåêò ïîñòàíîâè ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè VII ñêëèêàííÿ. ○

ÏÎÏÎÂÍÅÍÍß Â ÀÐ̲¯

×ÅÒÂÅÐÒÀ ÑÈËÀ Â. î. ì³í³ñòðà îáîðîíè Ìèõàéëî Êîâàëü çàÿâèâ, ùî â óêðà¿íñüê³é àð쳿 ç’ÿâèòüñÿ ÷åòâåðòèé âèä çáðîéíèõ ñèë. Äî ñóõîïóòíèõ â³éñüê, ïîâ³òðÿíèõ ³ â³éñüêîâîìîðñüêèõ ñèë äîäàäóòüñÿ ñèëè ñïåöîïåðàö³é. Çà ñëîâàìè Ìèõàéëà Êîâàëÿ, ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ äàíîãî âèäó çáðîéíèõ ñèë âèêëèêàíå ïîä³ÿìè â ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ äåðæàâè, ïåðåäຠÒÑÍ.ua. Ñèëè ñïåöîïåðàö³é â³äïðàöüîâóâàòèìóòü íàâè÷êè øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ ó ðàç³ íàïàäó íà êðà¿íó. Ñòâîðþâàòèìóòü íîâ³ çáðîéí³ ñèëè íà áàç³ äåÿêèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ÿê³ ïîêè ùî íå íàçèâàþòü.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÂÈÁÓÕ ÍÀ ÃÃÀÇÎÏÐÎÂÎIJ ÀÇÎÏÐÎÂÎIJ Ó â³âòîðîê ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ íà ãàçîïðîâîä³ Óðåíãîé-Ïîìàðè-Óæãîðîä ñòàâñÿ âèáóõ, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî ç ãàçîòðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè âòðà÷åíî äî 10 ìëí. ì3 ïðèðîäíîãî ãàçó. Ïîñòðàæäàëèõ ñåðåä íàñåëåííÿ íåìàº. Çàðàç òðàíçèò ãàçó äî Ñëîâà÷÷èíè çä³éñíþºòüñÿ ðåçåðâíîþ ã³ëêîþ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðîçãëÿäàþòü òåðîðèñòè÷íèé àêò ÿê êëþ÷îâó âåðñ³þ. Ó çâ’ÿçêó ç ïî䳺þ Ïðåì’ºðì³í³ñòð Àðñåí³é ßöåíþê äîðó÷èâ òåðì³íîâî ïîñèëèòè îõîðîíó óêðà¿íñüêî¿ ÃÒÑ.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÅÄÈÒÍÈÉ ÒÐ ÀÍØ ÒÐÀÍØ

ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ Â²Ä ªÑ ªâðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ â³ä ³ìåí³ ªÑ âèä³ëèëà Óêðà¿í³ 500 ìëí. ºâðî. Öå ïåðøèé êðåäèòíèé òðàíø íîâî¿ ïðîãðàìè ìàêðîô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè äëÿ êðà¿íè (MFA II). Êîøòè áóëè âèä³ëåí³ ï³ñëÿ òîãî ÿê íàøà êðà¿íà îòðèìàëà 100 ìëí. ºâðî, íàäàí³ â³äïîâ³äíî äî ïîïåðåäíüî ïîãîäæåíî¿ ïðîãðàìîþ ìàêðîô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè (MFA I) 20 òðàâíÿ. Ìåòà - ï³äòðèìàòè Óêðà¿íó åêîíîì³÷íî ³ ô³íàíñîâî ó ñêëàäíèé ïåð³îä ¿¿ ðîçâèòêó. ○

²ÉÑÜÊ ÎÂÈÉ ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ

ÇÁ²ËÜØÈËÈ Â²Ê Âåðõîâíà Ðàäà äàëà õ³ä çàêîíó ïðî çá³ëüøåííÿ â³êó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ. Éîãî ïðîãîëîñóâàëè ó ïåðøîìó ÷èòàíí³. Äîêóìåíòîì ïðîïîíóºòüñÿ çá³ëüøèòè â³ê â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó çàïàñ³ äðóãîãî ðîçðÿäó òà ìàþòü â³éñüêîâ³ çâàííÿ ðÿäîâîãî, ñåðæàíòñüêîãî ³ ñòàðøèíñüêîãî ñêëàäó, äî 60 ðîê³â. Íà ñüîãîäí³ ïëàíêà ñòàíîâèòü 50 ðîê³â. Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ éäåòüñÿ, ùî öå ñïðèÿòèìå çá³ëüøåííþ ê³ëüêîñò³ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè òà ìîæóòü áóòè çàëó÷åí³ äî äîóêîìïëåêòóâàííÿ àð쳿 òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü. ○

ÏÎÏÅÐÅÄÍ²É ÏÐÎÄÀÆ

ÊÂÈÒÊÈ ÄÎ ÊÐÈÌÓ Óêðçàë³çíèöÿ ïðîäîâæèëà ïðîäàæ êâèòê³â íà ïî¿çäè, ùî êóðñóþòü äî ÀÐ Êðèì òà â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó, äî 1 âåðåñíÿ. Ïîïåðåäí³é ïðîäàæ êâèòê³â â³äêðèâàòèìóòü çà 30 ä³á äî â³äïðàâëåííÿ ïîòÿãà. Íàðàç³ âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü ïðèäáàòè ïðî¿çí³ äîêóìåíòè äî 17 ëèïíÿ. Ïðîäàæ íà íàñòóïí³ äí³ áóäå â³äêðèâàòèñÿ ïîñòóïîâî. Âàðò³ñòü êâèòê³â íà ïî¿çäè, ùî êóðñóþòü ì³æ ìàòåðèêîâîþ ÷àñòèíîþ Óêðà¿íè òà ÀÐÊ Êðèì ³ çâîðîòíî, íå çì³íþºòüñÿ. ßê ³ ðàí³øå, 䳺 âíóòð³øíüîäåðæàâíèé òàðèô.

Íàðîäíûé äåïóòàò ÓÓêðàèêðàèíû Ìóñòàôà Äæåìèëåâ âî âòîðíèê âïåðâûå ïîáûâàë â íàøåì ðåãèîíå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì. Îí âñòðåòèëñÿ ñ ãóáåðíàòîðîì Èãîðåì Êîëîìîéñêèì, ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóñóëüìàíñêîé îáùèíû îáëàñòíîãî öåíòðà. Êðîìå òîãî, íàðäåï ïîîáùàëñÿ ñî ñòóäåíòàìè Äíåïðîïåòðîâùèíû â Àêàäåìèè òàìîæåííîé ñëóæáû Óêðàèíû. Ìóñòàôà Äæåìèëåâ è Èãîðü Êîëîìîéñêèé òàêæå ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå è ïîìîùè êðûìñêî-òàòàðñêîìó íàðîäó ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА Меморандум, который своими подписями скрепили Игорь Коломойский и Мустафа Джемилев, предполагает развитие отношений, укрепление дружбы, а также оказание экономической, политической, социальной, информационной и культурной поддержки крымскотатарскому народу со стороны Днепропетровщины. «В этом документе речь идет, скорее, о помощи вашего региона крымским татарам. Это, прежде всего, касается поддержки при поступлении в вузы области выпускников крымских школ, помощи в принятии переселенцев с полуострова», - сказал Мустафа Джемилев.

ÑÂÎÁÎÄÀ ÍÀÐÎÄÀ ÁÅÑÖÅÍÍÀ

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÈÇÈÒ

ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÀ ÏÎIJß

Ìóñòàôà Äæåìèëåâ ïîñåòèë Äíåïðîïåòðîâñê ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÒÀÒÀÐÛ - ×ÀÑÒÜ ÍÀÐÎÄÀ ÓÊÐÀÈÍÛ студентами региона в Академии таможенной службы Украины Мустафа Джемилев сообщил, что в ближайшее время создадут министерство, которое будет заниматься вопросами

ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ В свою очередь, председатель ОГА отметил, что крымско-татарский народ - часть народа Украины, и Крым - это его единственная родина, которая также является украинской землей. «Мы все надеемся на то, что АРК вернется в состав нашей страны, и крымско-татарский народ будет жить на своей родной земле. Мы работаем по двум важным направлениям - поселение беженцев и прием в вузы Днепропетровщины крымских студентов. Сколько нужно, столько и примем», - подчеркнул Игорь Коломойский. Мустафа Джемилев одним из первых стал на защиту крымских татар и сегодня бесстрашно продолжает борьбу, потому что знает: свобода народа - бесценна. «Горе сближает людей. И для нас, кроме практической, большую роль иг-

временно оккупированной территории Украины - Крыма. Студенты также интересовались ситуацией на востоке Украины и путями решения конфликта. Завершился визит Мустафы Джемилева на Днепропетровщину встречей с представителями мусульманской общины. Сегодня в регионе зарегистрироваДИАЛОГ но 6 мусульманских релиС МОЛОДЕЖЬЮ гиозных общин, 5 из них - в Во время общения со областном центре. рает моральная поддержка. Я думаю, что нет худа без добра. И результат тех испытаний, которые выпали на нашу голову это дальнейшее укрепление и консолидация украинского государства и народов, проживающих на его территории», - отметил он.

ÐŪÑÒÐ ÀÖ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÐŪÑÒÐÀÖ²ÉÍÀ

Íîâàòîðñüê³ íàïðàöþâàííÿ âðàõóþòü ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÒÊÀ×, ÀÂÒÎÐÀÀ

Öèìè äíÿìè Äí³ïðîïåòðîâùèíó â³äâ³äàëà ãîëîâà ÓÓêðäåðæêðäåðæðåºñòðó Àííà Îíèùåíêî. Âîíà çóñòð³ëàñÿ ç êåð³âíèöòâîì ÎÄÀ, ì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ ðåºñòðàö³éíèõ ñëóæá ³ ïîñï³ëêóâàëàñü ³ç æóðíàë³ñòàìè «Упродовж першого місяця моєї роботи на посаді голови Державної реєстраційної служби України я намагаюсь ознайомитись, яким чином працюють підвідомчі

 ÎÁËÀÑÒ² ÂÐÀÇÈËÀ ²ÄÑÓÒͲÑÒÜ ×ÅÐÃ

підрозділи в великих містах та маленьких містечках, а також побачити, які проблеми існують на місцях. Але, крім проблем, з радістю відзначаю новаторські речі, які ми можемо використати

для своїх напрацювань у Києві і поширити на всю країну», розповіла Анна Онищенко. Голова Укрдержреєстру зазначила, що Дніпропетровщина її вразила відсут-

ністю черг. «Ваш обласний центр наразі виконав чимало завдань, які ставила реєстраційна служба України. Дніпропетровськ - одне з тих міст, яке сьогодні крокує попереду», сказала вона. Перебуваючи в нашому регіоні, Анна Онищенко познайомила представників області з новаціями Державної реєстра-

ційної служби. «Одне з останніх наших напрацювань спрямовано на полегшення життя аграріїв. Сьогодні договори сільськогосподарського призначення дозволяється оформляти не лише в тих районах, де розміщена земельна ділянка, але й в тих, які визначить керівник реєстраційної служби в області», зазначила вона.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

ÒÐ ÀÓÐ ÏÎ ÏÎÃÈÁØÈÌ ÒÐÀÓÐ

ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

16 èþíÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ïî÷òèëè ïàìÿòü 49 ÷åëîâåê, ïîãèáøèõ â êàòàñòðîôå ñàìîëåòà Èë76 íàä Ëóãàíñêîì. ÒÒðàóððàóðíûé êîíöåðò ïîä îòêðûòûì íåáîì â èñïîëíåíèè õîðà è îðêåñòðà ãîðîäñêîé ôèëàðìîíèè îðãàíèçîâàëè âîçëå Ïàðêà ðàêåò В тот вечер множество людей собралось на аллее «Небесной сотни», чтобы проститься с погибшими десантниками. Послушать «Реквием» Моцарта горожане пришли специально. Те же, кто не знал о концерте, не могли пройти мимо - останавливались и слушали. Теперь рядом с фотографиями героев Майдана появились и снимки погибших в минувшую субботу. Проститься с товарищами пришли и десантники. Перед портретами погибших, не

Äåñàíòíèêè íå ñäåðæèâàëè ñëåç «ÐÅÊÂÈÅÌ» ÈÑÏÎËÍßËÈ ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌ

сдерживали своих эмоций ни военные, ни простые прохожие. Траурные мероприятия прошли также в Кривом Роге и Никополе. «Днепропетровск был потрясен гибелью украинских военнослужащих. Очень тяжело осоз-

навать, очень тяжело переживать. Сегодня мы в трауре вместе с семьями всех, кто погиб, вместе со всеми сознательными украинцами», - высказал слова соболезнования днепропетровец Андрей Овсянников. Напомним, что в ночь с

13 на 14 июня при заходе на посадку в аэропорту Луганска был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который осуществлял перевозку личного состава с целью ротации. Погибли 49 военнослужащих: 9 членов экипажа из Мелитопольской авиационной транспортной бригады и 40 десантников 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ - ËܲÂ

ßê òðèâຠìîá³ë³çàö³ÿ ÒÅÒßÍÀ ѲÄÅÍÊÎ

Öèìè äíÿìè â ïðåñêëóá³ îáëàñíî¿ æóðíàë³ñòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ â³äáóâñÿ â³äåîì³ñò íà òåìó: «Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ÷àñòêîâî¿ ìîá³ë³çàö³¿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ³ Ëüâ³âùèí³». ßêó ï³äãîòîâêó ïðîõîäÿòü â³éñüêîâ³? Íàñê³ëüêè îõî÷å éäóòü ãðîìàäÿíè íà ñëóæáó? Íà ö³ òà ³íø³ çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â â³äïîâ³ëè åêñïåðòè ³ç äâîõ ì³ñò

ровської області призвано майже 10 тисяч громадян. Така кількість осіб - одна з найбільших в Україні. Головне - люди розу«Військовим комі- міють, навіщо йдуть саріатом Дніпропет- до війська та яку

відповідальність на них покладено в цей нелегкий для країни час», - зазначив заступник військового комісара Дніпропетровського обласного військового комісарі-

ату по роботі з особовим складом та громадськістю Сергій Полуциган. На Дніпропетровщині дуже мало людей, котрі відмовляються від призову.

Але є категорія населення, яка має підстави для відстрочки. Кожен, хто призивається, має певний військовий досвід, тому зараз акцент зроблено на відновленні їхніх бойових навичок. Помічник військового комісара з правової роботи Львівського обласного комісаріату Алла Сибірякова наголосила, що за кожним призваним до лав армії зберігаються робоче місце та заробітна плата. Недотримання даних вимог це жорстоке порушення законодавства.

ÊÎÎÐ ÄÈÍÀÖ²ÉÍÀ ÐÐÀÄÀ ÀÄÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÀ

Ãðîìàäÿíàì ïîòð³áíà ïðàâîâà îá³çíàí³ñòü людям уникнути проблем у трактуÍåùîäàâíî â³äáóëî- ванні української законодавчої бази. ñÿ çàñ³äàííÿ Напевно найгост̳æâ³äîì÷î¿ êîîðäèріше питання - наíàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ сильство над жінкаðàäè ç ïðàâîâî¿ ми в сім’ї. Незважаюîñâ³òè íàñåëåííÿ чи на те, що чимало ïðè ÎÄÀ представниць преЙого учасники красної статі періорозглянули питання дично або щодня поправової необізнаності громадян. Вони також обговорили шляхи поширення інформації, яка дасть можливість ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

терпають від побоїв чоловіків, лише одиниці наважуються звернутися із заявою до міліції. «Минулоріч приблизно 200 тисяч українок звернулися до правоохоронних органів по допомогу. Це далеко не всі, хто її потребує», - зазна-

ÁÀÃÀÒΠƲÍÎÊ ÏÎÒÅÐÏÀÞÒÜ Â²Ä ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ  Ѳ̒¯

чив старший викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ Микола Репан. За його словами, в чинному законодавстві є суттєвий недолік, адже міліція не має права втручатися в родинні справи, якщо

до них не надійшло заяви від жертви насильства. Крім того, не кожен працівник внутрішніх органів вміє залагоджувати такі конфлікти. Микола Репан, зокрема, пропонує ввести курс лекцій щодо подолання гендерного насильства в сім’ї. На засіданні також обговорювали права споживачів, торкнулися проблеми працевлаштування населення.

²ÒÀÍÍß! ÍÀÉÙÈвز ÏÎÁÀÆÀÍÍß

²Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ ²ãîð Êîëîìîéñüêèé ïðèâ³òàâ äåðæñëóæáîâö³â ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. «Äåðæàâíà ñëóæáà âàæëèâà é â³äïîâ³äàëüíà ïðàöÿ ëþäåé, ÿê³ äåìîíñòðóþòü ñïðàâæíþ â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ òà áàæàííÿ ñëóæèòè íàðîäîâ³. Ïîáóäîâà íåçàëåæíî¿, äåìîêðàòè÷íî¿, ïðîöâ³òàþ÷î¿ Óêðà¿íè ³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè - íàéâàæëèâ³øå çàâäàííÿ ñüîãîäåííÿ. Âïåâíåíèé, çàâäÿêè ïàòð³îòèçìó, ñï³ëüíèì çóñèëëÿì, íàïîëåãëèâîñò³ ìè äîñÿãíåìî ìåòè. Çè÷ó âàì çäîðîâ’ÿ, ìóäðîñò³, âèòðèìêè, äîáðîáóòó òà íîâèõ çâåðøåíü!» - éøëîñÿ ó ïðèâ³òàíí³.

ÍÎÂÈÍÈ

ÎÁÃ ÎÂÎÐÅÍÍß ÐÅÔÎÐÌÈ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

ÐÎÇØÈÐßÒÜ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²  Óêðà¿í³ ñòàðòóâàëà àäì³í³ñòðàòèâíà ðåôîðìà ç äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäè. Íà ñüîãîäí³ ñõâàëåíà êîíöåïö³ÿ ðåôîðìè, íàëàãîäæåíî ä³àëîã ì³æ ðåã³îíàìè òà öåíòðîì. Êð³ì òîãî, íàïðàöüîâàíî íèçêó çàêîíîïðîåêò³â, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âèíåñóòü íà ðîçãëÿä óðÿäîì ³ ñïðÿìóþòü äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Íàðàç³ äî îáãîâîðåííÿ ðåôîðìè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðèºäíàëîñÿ ìàéæå 3 òèñ. ìåøêàíö³â. ϳñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîíîäàâñòâà ðåã³îíàì íàäàäóòü ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñÿ ³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. ○

ØÀÍÀ ÇÀÃÈÁËÈÌ

ѲÒËÀ ÏÀÌ’ßÒÜ ÃÅÐÎßÌ Íà çåìëþ âïàëè íåáåñà… Ë³òàê, ðîçêîëåíèé íàâï³ë, íå äîëåò³â… íå äîëåò³â… Âè ïàòð³îòè çåìë³ óêðà¿íñüêî¿, ãîðä³ íàùàäêè ñëàâíèõ ñ³÷åñëàâñüêèõ êîçàê³â, ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ çàõèñòèëè ñóâåðåí³òåò, òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè â³ä çàç³õàíü ðîñ³éñüêîãî àãðåñîðà. Âè, êîòð³ ñòàëè ïðèêëàäîì ìóæíîñò³, ñèëè äóõó ó â³äñòîþâàíí³ ìèðó òà ñâîáîäè, ï³äíÿëèñÿ íàä Óêðà¿íîþ íåáåñíèì ëèöàðñòâîì - ÿíãîëàìè-îõîðîíöÿìè… Ñâ³òëà ïàì’ÿòü âàì! Ãåðî¿ íå âìèðàþòü! Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ãåðî¿â-äåñàíòíèê³â. Íåõàé Áîã äຠñèëè áóòè ìóæí³ìè. Âåëèêà âàì äÿêà çà ñèí³âãåðî¿â. Ñëàâà Óêðà¿í³! Â³ä ³ìåí³ ÃÃÎ Î «Çåìëÿöòâà Ïðèäí³ïðîâ’ÿ»: Âß×ÅÑËÀ ÇÀÄÎÐÎÆÍÈÉ ÇÀÄÎÐÎÆÍÈÉ,, íàðîäíèé äåïóòàò ͲÍÀ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ,, çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ÀÍÀ ÒÎË²É ÁªËߪ ,ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ÀÍÀÒÎË²É ÁªËߪÂ,ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ²ÂÀÍ ÑÀÕÀÍÜ ÑÀÕÀÍÜ,, åêñ-ì³í³ñòð ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÑÅÐÃ²É ²ÂÀÕÍÅÍÊ Î,ãåíåðàë-ìàéîð ì³ë³ö³¿ ²ÂÀÕÍÅÍÊÎ ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÌÎÂ×ÀÍ ÌÎÂ×ÀÍ,, çàñëóæåíà àðòèñòêà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ÑÒ ÀͲÑËÀ ÑÈÂÎÊ ÎÍÜ ,ïåðøèé ãîëîâà ÑÒÀͲÑËÀ ÑÈÂÎÊÎÍÜ ÃÎ «Çåìëÿöòâà Ïðèäí³ïðîâ’ÿ»


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

ÍÎÂÛÅ ÒÒÀÐÈÔÛ ÀÐÈÔÛ

Ñêîëüêî òåïåðü ñòîèò ýëåêòðè÷åñòâî? ÄËß ÑÏÐ ÀÂÊÈ ÑÏÐÀÂÊÈ

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

 ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íåáîëüøîé öèêë ïóáëèêàöèé.  íåì ìû ðàññêàæåì î òîì, êòî è ñêîëüêî òåïåðü áóäåò ïëàòèòü, ïîñîâåòóåì, êàê ñíèçèòü ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè â áûòó áûòó,, à òàêæå ïîäåëèìñÿ ðåêîìåíäàöèÿìè ýêñïåðòîâ

ÊÂÈÒÊÈ ÄÎ ÊÐÈÌÓ

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÍÅÇ̲ÍÍÀ Âàðò³ñòü êâèòê³â íà ïî¿çäè, ùî êóðñóþòü ì³æ ìàòåðèêîâîþ ÷àñòèíîþ Óêðà¿íè òà ÀÐ Êðèì ³ çâîðîòíî, íå çì³íèëàñÿ. ßê ³ ðàí³øå, â öüîìó ñïîëó÷åíí³ ä³º âíóòð³øíüîäåðæàâíèé òàðèô. Íåïîðîçóì³ííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîäàæåì êâèòê³â 10-11 ÷åðâíÿ çà ì³æíàðîäíèì òàðèôîì íà ïî¿çäè ñïîëó÷åííÿ ì³æ ÀÐ Êðèì òà ìàòåðèêîâîþ ÷àñòèíîþ Óêðà¿íè, âèêëèêàí³ çáîºì â àâòîìàòèçîâàí³é ñèñòåì³ ïðîäàæó êâèòê³â «Åêñïðåñ-3» (ÂÀÒ «ÐÆÄ»). Ïðî öå Óêðçàë³çíèö³ ïîâ³äîìèëè ïðåäñòàâíèêè ÂÀÒ «Ôåäåðàëüíà ïàñàæèðñüêà êîìïàí³ÿ» (Ðîñ³ÿ).

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ÍÀ ²Ë

ÇÍÈÇÈËÈÑÜ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ïåðøèé êâàðòàë ïîòî÷íîãî ðîêó íà 8,6% çíèçèëàñÿ çàõâîðþâàí³ñòü íà ²Ë-³íôåêö³¿, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çîêðåìà, çà âêàçàíèé ïåð³îä ó ì³ñò³ çàðåºñòðóâàëè 201 íîâèé âèïàäîê ²Ë-³íôåêö³¿ ïðîòè 220 çà òàêèé æå ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Âîäíî÷àñ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèêà çàõâîðþâàíîñò³ íà ÑÍ²Ä - íà 25,5%. Çîêðåìà, âèÿâëåíî 134 íîâ³ âèïàäêè ïðîòè 107 çà ïåðøèé êâàðòàë ìèíóëîãî ðîêó. ○

ÑÏÎÆÈÂײ Ö²ÍÈ

ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, повысила тарифы на электроэнергию для украинских граждан в пределах от 10 до 40%, в зависимости от объемов ее потребления. Новые расценки действуют с 1 июня 2014 года на территории всей страны. Так, согласно расчетам НКРЭ, если вы потребляете 50 кВт*ч, расходы на оплату электроэнергии в месяц увеличатся на 1,40 грн.; при потреблении 150 кВт*ч - на 4 грн., 300 кВт*ч - на 12 грн. Максимальный рост тарифов предусматривается только для клиентов, которые потребляют свыше 800 кВт*ч и 1000 кВт*ч в месяц. Им нужно будет платить на 40 грн. и 116 грн. больше соответственно.

ÇÀÔ²ÊÑÓÂÀËÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß

ОБОСНОВАННОЕ ПОВЫШЕНИЕ

²íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà òðàâåíü äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ ñêëàâ 103,8%. Çðîñòàííÿ ö³í ñïîñòåð³ãàëîñÿ â óñ³õ ñôåðàõ ñïîæèâ÷îãî ðèíêó, êð³ì îñâ³òè. Âàãîìèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîãî ïîêàçíèêà ³íôëÿö³¿ ïî îáëàñò³ ìàëî ñóòòºâå ïîäîðîæ÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó (â 1,6 ðàçó). Òàêîæ âàæëèâèì ³íôëÿö³éíèì ÷èííèêîì áóëî çá³ëüøåííÿ ö³í íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ (íà 3,2%). Íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò ö³í ó öüîìó ñåãìåíò³ ðèíêó çàô³êñîâàíî íà ðèñ (8,2%) òà ôðóêòè (7,1%). Ö³íè íà îâî÷³ çðîñëè íà 6,5%, ó ò.÷. íà ìîðêâó - â 1,5 ðàçó, öèáóëþ ð³ï÷àñòó - íà 34,3%, êàïóñòó á³ëîêà÷àííó íà 28,4%, áóðÿê - íà 12,3%, êàðòîïëþ - íà 8,4%. ³ä÷óòíî (íà 6,5-4,6%) ïîäîðîæ÷àëè öóêîð, ïðîäóêòè ïåðåðîáêè çåðíîâèõ, ðèáà òà ïðîäóêòè ç íå¿, õë³á; ó ìåæàõ 3-1,3% ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè ç áîðîøíà, îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà, ìàêàðîíí³ âèðîáè, ìàñëî. Âîäíî÷àñ ïîäåøåâøàëè ÿéöÿ òà ìîëîêî (íà 8% òà 2% â³äïîâ³äíî).

Большинство украинских семей ежемесячно потребляют до 150 кВт*ч электроэнергии, поэтому тариф для них увеличивается лишь на 10% (от 1,40 до 4 гривен). Для малообеспечен-

ÍÀ ÍÀÒÒ ÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÀÂÒÎÐÀÀ ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ

Ìèíóëî¿ ñóáîòè íà Ôåñòèâàëüíîìó ïðè÷àë³ 34-é òåëåêàíàë ïðîâ³â ó ïðÿìîìó åô³ð³ ïàòð³îòè÷íèé òåëåìàðàôîí Мешканців та гостей Дніпропетровська про цей захід попередили завчасно. Програмою було передбачено чимало цікавих вікторин і конкурсів. Один із них - на знання історії України. На переможців очікували призи. Тож не дивно, що до початку марафону на причалі зібрались сотні людей. Багато з них прийшли сім'ями, вбрані у вишиванки, з національними прапорами. Телевізійники розгорнули просто неба справжній студійний павільйон і дуже

ных граждан предусмотрены компенсации и льготы. В целом, повышение цен вполне обоснованно. «По состоянию на 1 мая текущего года население оплачивает лишь 24% фактических затрат на производство и передачу электроэнергии. Разницу в тарифах для граждан между установленным

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈß ÏÎÄÎÐÎÆÀËÀ ÍÀ 10-40 % и экономически обоснованным уровнями оплачивают промышленные потребители. Из-за этого растет конечная цена большинства продуктов питания, промыш-

Äåòàëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè âèäàìè íîâûõ òàðèôîâ ìîæíî íà ñàéòå ÄÒÝÊ Äíåïðîîáëýíåðãî: doe.com.ua, íà ñàéòå ÍÊÐÝ: www.nerc.gov.ua èëè â ãàçåòå «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» çà 03.06.2014. Êëèåíòû ÄÒÝÊ Äíåïðîîáëýíåðãî ìîãóò îïëàòèòü è ïðîâåðèòü ñâîè ðàñõîäû çà ýëåêòðîýíåðãèþ ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà «Ëè÷íûé êàáèíåò», ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå êîìïàíèè. ленных изделий, бытовых и других услуг, в стоимости которых значительную долю занимает удельный вес электроэнергии. Принятые изменения помогут постепенно выйти из замкнутого круга роста цен», - пояснил ситуацию директор по продажам ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Федько.

ÂÎÏÐÎÑ

ÊÀÊ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÒÒÀÐÈÔΠÀÐÈÔΠÏÎÂËÈßÅÒ ÍÀ ÐÐÀÑ×ÅÒÛ ÀÑ×ÅÒÛ ËÜà ÎÒÍÛÕ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ? ËÜÃÎÒÍÛÕ ÎÒÂÅÒ ÎÒÂÅÒ:: Äëÿ àáîíåíòîâ ñ ìåñÿ÷íûì ïîòðåáëåíèåì â ïðåäåëàõ 150 êÂò*÷ ðàñ÷åòû ïîâûñÿòñÿ íà 10%, ñ 150 äî 800 êÂò*÷ - íà 15%, áîëåå 800 êÂò*÷ - íà 40%. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé-ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå â ìåñÿö ïîòðåáëÿþò áîëåå 150 êÂò*÷ (îáû÷íî â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ñåìüè, ìåñÿ÷íàÿ ëüãîòíàÿ íîðìà ñîñòàâëÿåò îò 75 êÂò*÷ äî 150 êÂò*÷). Àëãîðèòì òàêîé: 3îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, ïîòðåáëåííûé äî 150 êÂò*÷, ñ÷èòàåòñÿ ïî äåéñòâóþùåìó òàðèôó äëÿ ïåðâîé íîðìû ñ âû÷èòàíèåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ ëüãîòíûõ êÂò*÷; 3îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, ïîòðåáëåííîé ñâûøå 150 êÂò*÷ - ïî äåéñòâóþùåìó òàðèôó äëÿ âòîðîé íîðìû; 3îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, ïîòðåáëåííîé âûøå 800 êÂò*÷ - ïî äåéñòâóþùåìó òàðèôó äëÿ òðåòüåé íîðìû;

Ïðèìåð: Ïîòðåáèòåëü êàòåãîðèè «Äåòè âîéíû», ïðîæèâàþùèé â ãîðîäå, ñ ëüãîòîé 25% è ëüãîòíîé íîðìîé 100 êÂò*÷, ïîòðåáèë çà ìåñÿö 290 êÂò*÷. Ñõåìà ðàñ÷åòà: 3îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ êÂò*÷: 100õ0,25=25 êÂò*÷. 3îò òàðèôíîé íîðìû 150 êÂò*÷ âû÷èòàåòñÿ êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ êÂò*÷ è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî òàðèôó 30,84 êîï/êÂò*÷: (150-25)õ0,3084=38,55 ãðí. 3ïîòðåáëåíèå îò 150 êÂò÷ äî 800 êÂò*÷ (290-150=140êÂò*÷) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî òàðèôó 41,94 êîï/êÂò*÷: (290-150)õ0,4194=58,72 ãðí. Ñóììà ê îïëàòå: (150-25)õ0,3084+(140 õ 0,4194)=38,55+58,72=97,27 ãðí.

ÄÎ ÄÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ ÓÊÐ À¯ÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Òåëåìàðàôîí: çà ìèð òà ºäí³ñòü

хвилювались, бо через трагедію в Луганську довелось повністю змінити формат марафону. Всі присутні одностайно вшанували па-

м'ять загиблих військових і висловили щире співчуття їхнім родинам. Замість веселощів обговорювали наболілу тему - ситуацію на

сході України та численні втрати. До «тридцятьчетвірки» приєднались колеги з регіональної групи «Донбас». Вони приїхали, щоб висловити своє ставлення до подій, підтримати дух патріотизму задля миру і спокою в державі. На завершення всі присутні, діти й дорослі, тримаючись за руки, виконали Гімн України. Зважаючи на побачене й почуте, можна стверджувати, що перший телемарафон вдався. Колектив 34-го телеканалу має намір і в подальшому виходити в місто, до городян, аби стати співорганізатором будь-яких заходів, присвячених патріотичній тематиці.


ЖИТТЯ КРАЇНИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

Íβ ÐÅÀ˲¯

ÍÎÂÈÍÈ

Äî Êðèìó - áåç ïåðåøêîä ÀÍÔIÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

 óìîâàõ ñêëàäíî¿ ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ ïðîöåäóðà â'¿çäó äî Êðèìó çàçíàëà äåÿêèõ çì³í. Àëå óêðà¿íöÿì íå ñë³ä ëÿêàòèñÿ ïîäîðîæåé íà ï³âîñòð³â. Åêñïåðòè ðàäÿòü ëèøåíü äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè íà êîðäîí³ òà ìàòè ³ç ñîáîþ íàëåæí³ äîêóìåíòè ПОДВІЙНИЙ КОНТРОЛЬ Сьогодні, аби потрапити на територію Криму, доведеться пройти два паспортних контролі: перший - у Мелітополі, а потім - у Джанкої. Тож, вирушаючи на півостров, громадянам нашої держави обов'язково треба взяти з собою паспорт України. А от закордонний паспорт для в'їзду до Криму не потрібен! Та є й нюанси. Громадян України, які мають подвійне громадянство та докази цього на руках -

×ÈÑÒÅ ÏβÒÐß

ÅÊÑÏÅÐÒÈ ÐÀÄßÒÜ ¯ÕÀÒÈ ÏÎÒßÃÎÌ ПЕВНІ НЕЗРУЧНОСТІ

паспорти українського та російського зразків (мешканцi Криму) наші прикордонники мають право затримувати. Справа в тому, що згідно із законом нашої держави, дані особи перебувають на нелегальному становищі. Так, у російських документах місце реєстрації і видачі паспорта вказується як «Кримська область». Але ж в жодному сучасному атласі чи географічній карті інформації про подібне географічне утворення немає, та й не

ÁÅÇ ÂȯÇÄÓ Â ÊÐÈÌÓ ÌÎÆÍÀ ÏÅÐÅÁÓÂÀÒÈ 90 ÄͲÂ

може бути, бо ж наразi Крим - тимчасово окупована територія України. Тож за українськими законами паспорт РФ «кримського ґатунку» - звичайна підробка.

МІГРАЦІЙНА КАРТА А ось іншим громаданям не слід переживати щодо перевірок прикордонників. «Сьогодні процедура виїзду з материкової території країни дуже схожа на фейс-контроль, за вимогами якого затримують лише осіб, які викликають підозри в правоохоронців», - пояснює адвокат Юлія Сегеда. Прикордонники передусім пере-

віряють наявність наркотичних, психотропних речовин, вогнепальної та холодної зброї. На другому ж пункті паспортного контролю, в Джанкої, діють уже російські прикордоннi служби. Їхним працiвникам також необхідно буде пред'явити паспорт України. Та не лякайтеся! У вашому паспортi не ставитимуть жодних печаток, лише запропонують подорожуючому заповнити міграційну карту. Варто зазначити, що за законом Російської Федерації громадянин України має право перебувати на території Криму без виїзду до 90 днів.

Під час подорожі у Крим разом із дитиною батькам бажано брати з собою ще й копію свідоцтва про народження та нотаріальний дозвіл на дитину, якщо вона подорожує сама або у супроводі лише одного із батьків. Дозвіл оформлюється досить швидко. Та є й мінуси поїздки до півострова. Зокрема, за рахунок перевірок тривалість поїздки до Криму збільшилася (якщо потягом - у середньому на 1,5 години). А ось машиною під час проходження кордону можна вистояти в черзі пiд палючим сонечком і до 5 годин. Тож експерти радять подорожувати потягом - безпечно, комфортно та значно швидше.

ÐÎÁÎÒ À ÒÐÈÂÀª ÐÎÁÎÒÀ

Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã ÒÅÒßÍÀ ѲÄÅÍÊÎ

²ç 1 ÷åðâíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó çðîñëà âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ìàðøðóòêàõ òà àâòîáóñàõ. ÃÃðîìàäñüê³ ðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè âèÿâëÿþòü óñå á³ëüøå ôàêò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³í. Ïðî ïåðø³ ðåçóëü òàòè ðåçóëüòàòè ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ íåùîäàâíî éøëîñÿ íà до якого вдаються пере- перевезення пасажирів, ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â ïðåñвізники», - зазначив голова особливо пільгових катеêëóá³ ÄÎÎ ÍÑÆÓ «Сьогодні тролейбуси та трамваї не можуть конкурувати з маршрутними таксі. Страйк власників маршруток спричинить транспортний колапс у місті. Це і є той аргумент,

громадської організації «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики» Олексій Літвінов. Окремо активісти порушили питання якості

горій населення та облаштування зупинок. «Підвищення тарифів - це суттєвий удар по добробуту родин. Якщо зростає ціна, то повинна покращуватися і якість наданих послуг. Цього, на жаль, ми

ϲÄÂÈÙÓªÒÜÑß Ö²ÍÀ - ÏÎÂÈÍÍÀ ÏÎÊÐÀÙÓÂÀÒÈÑß ßʲÑÒÜ не відчуваємо. До того ж, порушуючи Правила дорожнього руху, водії маршруток наражають пасажирів на небезпеку. А фактів порушень у нас чимало - наші активісти фіксували їх на фото та відео», - наголосив голова правління територіального відділення «Спілки аудиторів України» Михайло Крапивко.

ÇÌÅÍØÈËÈÑÜ ÂÈÊÈÄÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà îñòàíí³ 6 ðîê³â øê³äëèâ³ âèêèäè â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çìåíøèëèñü íà 15%. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ãåííàä³é ²âàíåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, Ïðîãðàìà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà 2008-2015 ðð. ñïðÿìîâàíà íà ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â çñóâ³â òà ï³äòîïëåíü, îçåëåíåííÿ ì³ñòà, ðåêîíñòðóêö³þ òà áóä³âíèöòâî êàíàë³çàö³¿ òîùî. Ñüîãîäí³ çã³äíî ç ïðîãðàìîþ ó ÀìóðÍèæíüîäí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ðîçðîáëÿþòü ïðîåêò ðîç÷èñòêè îçåðà Êóðÿ÷å Âåðõíº, ó Ëåí³íñüêîìó ÷èñòÿòü ijéîâñüêó ïîéìó, âæå çàâåðøåí³ ðîáîòè ç î÷èùåííÿ ð³÷êè Ìàÿ÷êè â Ñàìàðñüêîìó ðàéîí³. ○

ÍÅÇÀËÅÆÍÅ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß

ÏÎÏÓ ËßÐÍÀ ÌÀ ÒÅÌÀ ÒÈÊÀ ÏÎÏÓËßÐÍÀ ÌÀÒÅÌÀ ÒÅÌÀÒÈÊÀ 12 ÷åðâíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîéøëî íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ ç ìàòåìàòèêè. Ñêëàäàòè òåñòóâàííÿ ïðèéøëè áëèçüêî 14 òèñ. àá³òóð³ºíò³â îáëàñò³. Òàêà ÿâêà ñêëàëà 95% â³ä çàðåºñòðîâàíî¿ ê³ëüêîñò³. Öüîãî ðîêó äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íþâàííÿ ç ìàòåìàòèêè çà îäèí äåíü â îáëàñò³ ïðàöþâàëè 60 ïóíêò³â òåñòóâàíü. Íàãàäàºìî, ùî ñåðåä öüîãîð³÷íèõ âñòóïíèê³â ìàòåìàòèêà íàéïîïóëÿðí³øèé ïðåäìåò. ○

ÑÒ ÑÒÀÀÒÓÒ ÃÐÎÌÀÄÈ

ÂÍÅÑÓÒÜ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åòèêè, çàêîííîñò³ òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïðîïîíóº ìåøêàíöÿì ì³ñòà âíåñòè ñâî¿ çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ç ÷èííèì Ñòàòóòîì òà ïðîïîçèö³ÿìè äåïóòàò³â ùîäî çì³í òà äîïîâíåíü äî íüîãî ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè http://dniprorada.gov.ua/. ○

ªÄͲÑÒÜ ÊÐ À¯ÍÈ ÊÐÀ¯ÍÈ

ÇÀÊËÀËÈ ÐÎÊÀÐ²É Âèõîâàíö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áàãàòîïðîô³ëüíîãî öåíòðó äëÿ ä³òåé ç âàäàìè ñëóõó òà ìîâè çàêëàëè íà ïîäâ³ð’¿ ñâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ðîêàð³é «ªäí³ñòü êðà¿íè». Äîâæèíà êëóìáè ñÿãຠ14 ì, øèðèíà - 6 ì. Âèõîâàíö³ âèêëàëè ñèìâîë³÷íó êîìïîçèö³þ ìèðó òà äðóæáè ì³æ ëþäüìè. Çàäóì óò³ëèëè â çîáðàæåíí³ ä³â÷èíêè òà õëîï÷èêà, ÿê³ ñòîÿòü ïîðó÷ íà ôîí³ çåìíî¿ êóë³. Çâåðõó «ìàéîðèòü» ñèìâîë Äåðæàâíîãî Ïðàïîðàó Óêðà¿íè. Éîãî ìàëåíüê³ ñàä³âíèêè ñòâîðèëè ³ç ðàâ³þ, ôàðáîâàíîãî ó æîâòèé òà áëàêèòíèé êîëüîðè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 СУСПІЛЬСТВО ○

ÎÒÇÎÂÈÒÅÑÜ!

Æèòåëü ñ. Ïàðíîå Ñèíåëüíèêîâñêîãî ðàéîíà, äâåíàäöàòèëåòíèé Äìèòðèé Ìàêàð, íóæäàåòñÿ â ïîìîùè íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé. Ñ 11.05.2014 ãîäà ìàëü÷èê ñ äèàãíîçîì «îñòðûé ëèìôîáëàñòíûé ëåéêîç, Ò-ëèíåéíûé âàðèàíò, 1-é îñòðûé ïåðèîä» íàõîäèòñÿ íà ëå÷åíèè â îòäåëåíèè ãåìàòîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû. Êóðñ ëå÷åíèÿ ðàññ÷èòàí íà 9 ìåñÿöåâ è òðåáóåò ñóùåñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò. Íåäàâíî óìåð îòåö ìàëü÷èêà è ñåìüÿ ôàêòè÷åñêè îñòàëàñü áåç ñðåäñòâ. Äìèòðèé, êàê èíâàëèä äåòñòâà, ïîëó÷àåò ñîöèàëüíîå ïîñîáèå. Ìàìà íå ðàáîòàåò, òàê êàê ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ âîçëå ñûíà. Ïî ìåðå âîçìîæíîñòè ñåìüþ ïîääåðæàëè ðîäñòâåííèêè, ó÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè øêîëû, â êîòîðîé ó÷èëñÿ Äìèòðèé, íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Ìû îáðàùàåìñÿ ê ëþäÿì, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íà äàëüíåéøàÿ ñóäüáà ìàëü÷èêà: ïîìîãèòå åìó âûðàñòè çäîðîâûì è ñ÷àñòëèâûì! Ðåêâèçèòû áàíêà: ÀÒ «Îùàäáàíê», ÌÔÎ 305482, ÅÄÐÏÎÓ 09305480, ð/ñ 29098939500900. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Äìèòðèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ó ìàìû - Àííû Àëåêñàíäðîâíû Ñòàñþê, ïî òåë. 050229-26-20.

ÍÎÂÈÍÈ ÁÅÇÏÅÊÀ ÆÈÒÒß

Ðÿòóâàëüíèêè 31-¿ Äåðæàâíî¿ ïîæåæíîðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàâ÷àþòü ä³òåé îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë. Äî ïîæåæíîðÿòóâàëüíîãî ï³äðîçä³ëó çàâ³òàëè ó÷í³ ìîëîäøèõ òà ñåðåäí³õ êëàñ³â ³ â÷èòåë³ øê³ë ¹ 4, 15, 17 ì. Íîâîìîñêîâñüêà. ϳä ÷àñ åêñêóðñ³¿ ðÿòóâàëüíèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè ä³òÿì áîéîâ³ ðîçðàõóíêè, ïîæåæíå îáëàäíàííÿ, ùî º íà îçáðîºíí³ ïîæåæíîðÿòóâàëüíîãî ï³äðîçä³ëó, òà ãîòîâí³ñòü äî íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ð³çíîãî õàðàêòåðó. ○

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

Ìåäèêè ðàññêàçàëè î ïëàíàõ ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ

 ïðåääâåðèè Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà â Äíåïðîïåòðîâñêîì îáëàñòíîì äåïàðòàìåíòå îõð àíû çäîðîâüÿ îõðàíû ãîâîðèëè î âûïîëåííîé ðàáîòå è î ïëàíàõ íà áóäóùåå. Îòâå÷àëè íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà Èãîðü Ìàêåäîíñêèé è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ðåôîð ìèðîâàðåôîðìèðîâàíèÿ, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí Åëåíà Ëóãîâàÿ ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

ÅÊ ÑÊÓÐÑ²ß ÄÎ ÏÎÆÅÆÍÈʲ ÅÊÑÊÓÐѲß

ÎÕÐ ÀÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜß ÎÕÐÀÍÀ

ÑÐÎ×ÍÎ ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯, ÙÎ ÏÐ ÀÖÞÞÒÜ ÏÐÀÖÞÞÒÜ Íà íîâîìó ðåíòãåí³âñüêîìó àïàðàò³ «Opera RT20», ùî äëÿ Çåëåíîäîëüñüêî¿ ë³êàðí³ ïðèäáàëà êîìïàí³ÿ ÄÒÅÊ ó ðàìêàõ Ñòðàòå㳿 ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà ç ì³ñòîì ó 2013 ðîö³, âæå ïðîâåëè 1100 îáñòåæåíü. Óñüîãî ìèíóëîð³÷ ÄÒÅÊ ïðîô³íàíñóâàëà âèêîíàííÿ 10 ñîö³àëüíî âàæëèâèõ äëÿ ì³ñòà ïðîåêò³â íà ñóìó 3,1 ìëí. ãðí. Çà ïåð³îä 2013-2015 ðîê³â êîìïàí³ÿ ïëàíóº ñïðÿìóâàòè 7,5 ìëí. ãðí. äëÿ ðåàë³çàö³¿ 16 íàéá³ëüø âàæëèâèõ äëÿ ìåøêàíö³â ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Òàê, òîð³ê ÄÒÅÊ óæå ³íâåñòóâàëà ïîíàä 1 ìëí. ãðí. äëÿ ïîë³ïøåííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â Çåëåíîäîëüñüê³é ì³ñüê³é ë³êàðí³. Âñüîãî ó 2013 ðîö³ ñîö³àëüí³ ³íâåñòèö³¿ â ðîçâèòîê óñ³õ ðåã³îí³â ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ ñêëàëè ïîíàä 130 ìëí. ãðí.

За почти шесть месяцев 2014 года в Днепропетровской области в сфере здравоохранения произошли важные события. Так, например, на базе многопрофильной клинической больницы № 4 открыли новое отделение гемодиализа, ставшее четвертым в нашем регионе. Рассматривается вопрос открытия таких отделений в Павлограде и Никополе. Также область получила 90 но-

веньких, оснащенных всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, автомобилей. Скорые имеют не только специальное новое оборудование для транспортировки пациентов, дорогостоящие медпрепараты для лечения инфаркта миокарда, но и систему GPS-навигации. Уже в этом году днепропетровский департамент охраны здоровья рассчитывает, что в области начнет работу центральная региональная диспетчерская. Она станет первой в Украине и будет расположена на базе больницы скорой помощи. На данный момент ведется работа над техничес-

 ÁÎËÜÍÈÖÀÕ ÎÇÍÀÊÎÌßÒ ÑÎ ÑÏÈÑÊÎÌ ËÅÊÀÐÑÒ ÇÀ ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ким оснащением диспетчерской. Эта система позволит отслеживать движение автомобиля, получать оперативную информацию от врача, осуществлять маршрутизацию пациента. По словам и. о. директора департамента охраны здоровья ОДА Игоря Македонского, в планах - открыть два таких центра: в Днепропетровске и Кривом Роге. Также благодаря финансовой поддержке Мирового Банка в области появится 94 новые амбулатории: 65 - в Кривом Роге и 29 - в Днепропетровске.

РЕЕСТР ПРЕПАРАТОВ Один из самых болезненных вопросов - финансирование медучреждений остается открытым. Инфляция, падение гривни привели к тому, что возникли проблемы с закупкой медпрепаратов и расходных материалов. «В ближайшее время в каждом отделении будет висеть перечень медикаментов, которые государство закупает для пациентов, - рассказывает Игорь Македонский. - При поддержке облгосадминистрации мы

проведем проверки по эффективности использования выделенных средств. Таким образом, хотим пресечь коррупцию, которая была при закупке лекарств». По словам главы департамента, сегодня также рассматривается вопрос создания единой базы по медицинскому снабжению, которая поможет качественно проводить закупки и распределять их по лечебным учреждениям. Такое коммунальное предприятие будет подчиняться областному совету. Сегодня на закупку лекарств и медицинских товаров тратится около 300 млн. грн. А фармацевтические фирмы продают их по розничным ценам аптек. Медики считают такое положение несправедливым, ведь больницы - это крупнооптовые покупатели и имеют право на существенную скидку. Свою позицию департамент здравоохранения ОДА собирается озвучить фармацевтическим компаниям и намеревается не допустить завышенных цен на медтовары и лекарства.

ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ

Ñòî äíåé âëàñòè: áîðüáà ñ êîððóïöèåé ïðîâàëåíà ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðîâîçãëàøåííàÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà â ïåðâûå æå ñòî äíåé áîðüáà ñ êîððóïöèåé äàæå è íå íà÷èíàëàñü. Âñå çàÿâëåíèÿ î äåìîíòàæå «íàñëåäèÿ ßíóêîâè÷à» (õîòÿ Óêðàèíà ïîãðÿçëà â êîððóïöèè çàäîëãî äî òîãî, êàê ßíóêîâè÷ ñòàë äîíåöêèì ãóáåðíàòîðîì) îêàçàëèñü íè÷åãî íå ñòîÿùèìè Возможность провести самые радикальные перемены в этой сфере существовала. Если изначально Майдан собрался как протест против отказа Януковича продолжать европейский курс, то очень быстро он пе-

рерос в протест против самого Президента и «семьи», которой приписывают кражу из бюджета десятков миллиардов долларов. В стране, пораженной коррупцией, действительно возник очень сильный запрос на честную власть. И оппозиция зимой этот запрос четко услышала. Придя к власти, оппозиционные лидеры подтвердили, что намерены провести люстрацию чиновников, назначенных при Януковиче, и сокращать возможности для коррупции. Было заявлено, например, о создании люстрационного комитета, который должен был выработать правила люстрации. Однако в мае его глава Егор Соболев признал, что работа тормозится. Многие чиновники сохранили места, другие - просто пересели из одного крес-

ла в другое. Например, работавшие в системе МВД офицеры, еще зимой разгонявшие Майдан и терроризировавшие оппозиционеров, просто поменялись местами в министерстве. Люстрация судей вовсе обернулась фикцией: 80% судейского корпуса было переизбрано, и только случайно высшие места в судейской иерархии не заняли судьи с весьма сомнительным прошлым. Так и не начало работу антикоррупционное бюро, которое в марте возглавила известная журналистка Татьяна Черновол. Напротив, если во время Майдана она развила бурную активность, то в последние месяцы практически не появляется в публичном поле, ограничиваясь лишь точечными обвинениями и заявлениями о

ÌÍÎÃÈÅ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÌÅÑÒÀ том, что власти мешают ей работать. Бюро существует разве что на бумаге, и чем оно занимается, никто толком не знает. Сейчас, когда у властей есть реальная поддержка общества, новое руководство Украины реально может заставить уйти в небытие запятнавших себя деятелей и создать условия, сильно затрудняющие существование коррупционеров. Если это не будет сделано в ближайший же год, борьба, как и прежде, останется только в предвыборных лозунгах.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÍÈÊÈÒÛ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ È ÈÇ ËÈ×ÍÎà ΠËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐ ÕÈÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÛ ÊÈÌ ÀÐÕÈÂÀ

ИСКАЛИ - НЕ МОГЛИ НАЙТИ - Кристина, как у тебя возникла любовь к сцене? - Я выросла в большой корейской семье. Папа часто играл на гитаре, а мы с братьями и сестрами дружно ему подпевали. И мне настолько это нравилось, что я не видела себя ни в чем другом, кроме пения. Мечтала стать артисткой. После окончания школы подала документы сразу в два учебных заведения: училище культуры на эстрадный вокал и в ДНУ на международные отношения. На вступительных экзаменах недобрала по полбалла в обоих вузах. Уже было решила, что пойду работать на рынок, но, по счастливой случайности, встретила преподавателя из ДУКа. Он-то и сообщил, что, оказывается, меня зачислили в училище, ищут и не могут найти. На втором курсе параллельно поступила на заочное отделение Киевского университета культуры и искусств на режиссуру эстрады. Но, к сожалению, не доучилась. - Что тебе помешало? - Началась первая «Фабрика звезд». И я стала перед выбором: либо сессия, либо участие в проекте. Выбрала второе. Помнится, собралась на кастинг в Киев, деньги на поездку подарили знакомые, и я, накупив себе хороших вещей, с уверенностью, что все получится, отправилась в столицу. Огромная очередь на кастинге немного смутила. Подумала, что не успею. Но мне повезло: у самого входа увидела девочку, с которой познакомились еще на съемках «Шанса». Так я про-

«ÍÅ ÕÎÒÅËÎÑÜ ÐÓÃÀÒÜÑß È ÏËÅÑÒÈ ÈÍÒÐÈÃÈ»

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Êðèñòèíà Êèì: «ß èç áîëüøîé êîðåéñêîé ñåìüè» - Время от времени меня приглашают выступать в Россию, Турцию, Египет. Предлагали работу в Китае. Но мне комфортнее на родине.

КОСТЮМЧИКИ ДЛЯ БОНЬКИ

шла в первой десятке. Появилась новая проблема - впереди еще несколько туров, а денег хватило только на билеты, ночевать негде. Но и тут все сложилось. Встретила еще одну днепропетровчанку, которой папа снял квартиру. Ей было страшно жить одной, поэтому она пригласила меня.

ЕВРОВИДЕНИЕ В ПОДАРОК - Как чувствовала себя в роли фабрикантки? - Первые три недели на проекте для меня были сущим кошмаром. Каждый фабрикант «тянул одеяло на себя», а я воспитывалась в многодетной семье и не привыкла к подобному. Не хотелось ругаться и плести интриги. Наоборот, я все время пыталась помирить ребят. Долго депрессировала, а потом подумала: раз уж я продержалась здесь три недели, значит, нужно выиграть. Просыпалась раньше всех, готовила другим участникам проекта завтрак и первая шла на занятия. На сцене ставила себе задачу и выполняла ее. Перед финальным концертом ко мне подошел продюсер Юрий Никитин и сказал, что по предварительным результатам я набираю больше всего голосов. Но так получилось, что Новый

«ÊÈÐÊÎÐÎÂ ÂÎÇÈË ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ ÍÀ ØÈÊÀÐÍÎÌ ËÈÌÓÇÈÍÅ» канал создал дуэт Ольги Цибульской и Александра Бодянского. Их общий балл оказался выше, а я получила второе место и приз зрительских симпатий. - Что тебе за это подарили? - Поездку во Вьетнам. Я отдала ее родителям, поскольку очень хотела, чтобы они увидели море. А сама в это время воспользовалась вторым подарком и отправилась в Сербию на Евровидение. Там была гостем на всех репетициях, познакомилась с известным композитором Кимом Брейтбургом, встретила Филиппа Киркорова, с которым пела в дуэте на «Фабрике». К слову, после проекта Филипп пригласил меня и еще парочку фабрикантов к себе в Москву. Возил нас на шикарном лимузине, показал свой офис, квартиру. Сейчас все это вспоминаю, словно сказку.

ПАПА - МЕСТНАЯ ЗВЕЗДА - В проекте «Одна родина» ты пела вместе с семьей. Расскажи о ней. - Мои родители живут в селе. Папа там - местная звезда, выступает на всех мероприятиях и свадьбах. Мама в прошлом году получила звание матери-героини. У меня две сестры и три брата. Все хорошо поют, но каждый выбрал свой путь. Например, младшие мальчики (13 и 14 лет) играют в баскетбол. Они - чемпионы Украины в своем возрасте. - А чем сейчас занимаешься ты? - Три месяца назад собралась хорошая команда. Мы вместе написали песню в новом для меня направлении - R'n'B. Планируем записывать альбом и снимать клип. - Хотела бы работать за границей?

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÊÐÈÑÒÈÍÛ ÊÈÌ: Ëþáèìûå ôèëüìû: «Ëþáîâü è ãîëóáè», «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò», «Ñëóæåáíûé ðîìàí». Ëþáèìûå èñïîëíèòåëè: Óèòíè Õüþñòîí, Êðèñòèíà Àãèëåðà, Ëàðà Ôàáèàí. Ëþáèìîå áëþäî: êóêñè (êîðåéñêèé ñóï). Æèçíåííîå êðåäî: âñåãäà îñòàâàòüñÿ ñàìîé ñîáîé.

- Кристина, как ты отдыхаешь? - Идеальный вариант - поехать с мужем на море. А так, по вечерам пою с подружками в караоке, гуляю с любимой таксой Бонькой. Шью песику костюмчики, забочусь о нем, тренирую - на данный момент он заменяет мне ребенка. - Чего хочешь достичь в жизни? - Сохранить свое здоровье, родить здоровых детей и воспитать их. Семья для женщины - это самое главное. А карьеру пускай делают мужчины (улыбается). - Мечтаешь о большой семье? - Из родительского опыта вижу, что много детей - это очень сложно. Для себя хочу максимум троих. Мечтаю о доченьке, но боюсь, когда родится ребенок, могу потерять себя, поскольку все буду отдавать малышу.

ÍÎÂÈÍÈ

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÇÀÄËß ÆÈÒÒß ²ç 9 äî 13 ÷åðâíÿ íà ì³ñüê³é ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ òðèâàëà áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Â³ä ñåðöÿ äî ñåðöÿ» ç³ çäà÷³ êðîâ³ äëÿ îíêîõâîðèõ ä³òåé. Ìèíóëîð³÷ ó ïîä³áíîìó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 193 í³êîïîëüñüêèõ äîíîðà. Çàóâàæèìî, ùî 8 òèñ. ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ä³ëèëèñÿ ñâîº êðîâ’þ á³ëüø ÿê 40, à 14 îñ³á - ïîíàä 100 ðàç³â. Äî ðå÷³, çðîáèòè äîáðó ñïðàâó ìîæå êîæåí, õòî íåáàéäóæèé äî ñòðàæäàíü õâîðèõ ä³òëàõ³â, äîë³ â³éñüêîâèõ, ïîðàíåíèõ ï³ä ÷àñ áîéîâèõ ä³é òà ëþäåé, ÿê³ ïîòðàïèëè â á³äó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ØÀÕ ² ÌÀ Èв×Íί ÌÀÒÒ Â²Ä ÑÅÌ ÑÅÌÈв×Íί Ó ì³ñò³ ²ëë³÷³âñüê, ùî íà Îäåùèí³, â³äáóëèñÿ ×åìï³îíàòè Óêðà¿íè ç êëàñè÷íèõ òà øâèäêèõ øàõ³â. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè â³êîì äî 8 ðîê³â ³ç 17 îáëàñòåé.  îáîõ çìàãàííÿõ ïåðåìîãó çäîáóëà ìåøêàíêà Äí³ïðîïåòðîâùèíè - ñåìèð³÷íà ó÷åíèöÿ ÄÞÑØ ¹ 9 Àíàñòàñ³ÿ Äóáîâèê. Çàãàëîì ó ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç êëàñè÷íèõ øàõ³â âçÿëè ó÷àñòü 46 þíèõ ³íòåëåêòóàë³â, ç³ øâèäêèõ - 52 ñïîðòñìåíè. Çá³ðíó êîìàíäó íàøî¿ îáëàñò³ ïðåäñòàâëÿëè äâà øàõ³ñòà. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÑÏÅÖÇÀÑÎÁÈ ÄËß Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ Ó ñóáîòó î 10.00 íà ìàéäàí³ á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ùî íàâïðîòè Öåíòðàëüíî-ì³ñüêîãî ðèíêó, Êðèâîð³çüêà ì³ñüêà ôåäåðàö³ÿ ðóêîïàøíîãî áîþ ïðîâåäå áëàãîä³éíó àêö³þ. Õëîïö³ òà ä³â÷àòà õî÷óòü ç³áðàòè êîøòè íà ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêî¿ àð쳿. Çîêðåìà, íà îòðèìàí³ ãðîø³ ïëàíóþòü ïðèäáàòè ñïåöçàñîáè äëÿ çàõèñíèê³â ³ò÷èçíè. ϳä ÷àñ àêö³¿ òàêîæ â³äáóäóòüñÿ äåìîíñòðàö³éí³ âèñòóïè òà ïîêàçîâ³ äâîáî¿ ñïîðòñìåí³â ³ òðåíåð³â ôåäåðàö³¿, ïðèçåð³â ³ ïåðåìîæö³â çìàãàíü ð³çíèõ ð³âí³â. Óñ³, õòî õî÷å íàäàòè ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî Êðèâîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ðóêîïàøíîãî áîþ. ○

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

˲ÒÎ - Ç ÊÎÐÈÑÒÞ Ó÷í³ ìîëîäøèõ êëàñ³â 22 ÇÎØ ðàéîíó ïðîâîäÿòü êàí³êóëè â ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ ³ç êîðèñòþ. ijòëàõè ó çì³ñòîâíèõ åêñêóðñ³ÿõ Äí³ïðîïåòðîâñüêîì, Äí³ïðîäçåðæèíñüêîì, Çàïîð³ææÿì â³äêðèâàþòü äëÿ ñåáå âèçíà÷í³ ì³ñöÿ ð³äíîêðàþ, à òàêîæ äîëó÷àþòüñÿ äî ö³êàâèõ ìàñîâèõ çàõîä³â. Ìàëå÷à ç ðàä³ñòþ áåðå ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüêîìó ðóñ³, â àêö³ÿõ «Ïåðåñòóïè ïîð³ã ç äîáðîì», «Ñòàð³ñòü íåîáõ³äíî ïîâàæàòè», «Ïîäàðóé ä³òÿì óñì³øêó». ²ç øêîëÿðàìè ïðîâîäÿòü ³íñòðóêòàæ³ ç ïèòàíü îõîðîíè æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, Ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, äîðîæíüîãî òðàâìàòèçìó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

×ÅÐÅÇ ÃÐ ÀÍÈÖÓ ÃÐÀÍÈÖÓ ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

 ïåðèîä ëåòíèõ îòïóñêîâ ìíîãèå åäóò çà ãðàíèöó ãðàíèöó.. Íî ÷òîáû íå èñïîðòèòü ñåáå îòäûõ ìåëêèìè íåäîðàçóìåíèÿìè, ñòîèò ëèøíèé ðàç âñïîìíèòü î ïðàâèëàõ ïåðåñå÷åíèÿ êîðäîíà. Âåäü èõ íåçíàíèå èëè íåñîáëþäåíèå ìîæåò ïåðå÷åðêíóòü âåñü îòïóñê åùå â àýðîïîðòó àýðîïîðòó.. Êðîìå òîãî, íóæíî áûòü îñòîðîæíûì ïðè âûáîðå ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè

ÐÅÀËÜÍÀ ²Í²Ö²À ÒÈÂÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

ÄÎÏÎÌÎÆÓÒÜ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÀÌ Âèïóñêíèêàì ³ç Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé íàäàäóòü ï³äòðèìêó ï³ä ÷àñ âñòóïó äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Êðèâîãî Ðîãó. «Â÷èòèñÿ ï³ä êóëÿìè íå ìîæíà. Òîìó çâåðòàþñü ³ç ïðîïîçèö³ºþ äî âèïóñêíèê³â Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé âñòóïàòè ó ÂÍÇ, òåõí³êóìè òà ÏÒÓ Êðèâîãî Ðîãó. Ìè çàáåçïå÷èìî õëîïö³â òà ä³â÷àò ãóðòîæèòêàìè, äîïîìîæåìî çðîáèòè â æèòò³ ïåðøèé êðîê», çàçíà÷èâ ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð ³ëêóë. Çîêðåìà, ìàéáóòí³ì ñòóäåíòàì ïðîïîíóþòü íà âèá³ð âñòóïèòè â îäèí ³ç 30 âèø³â ì³ñòà íà áóäü-ÿêó ç 70 ñïåö³àëüíîñòåé. Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ - çà òåëåôîíàìè: (067)562-60-75 (Ìàð³ÿ ²âàí³âíà Ïóñòîâà), (067)912-19-07 (Òåòÿíà Òîäîð³âíà Ñåìåíþê). ²í³ö³àòèâà ç íàäàííÿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ âñòóïó äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Êðèâîãî Ðîãó º ÷àñòèíîþ êîìïëåêñíîãî ïðîåêòó Îëåêñàíäðà ³ëêóëà «Íàäàé äîïîìîãó!» ç ï³äòðèìêè ä³òåé ³ç çîíè êîíôë³êòó.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÈÑÎÊÈÉ ÐÅÇÓ ËÜ ÐÅÇÓËÜ ËÜÒÒÀÒ

ÂÈÏÅÐÅÄÈËÈ ÏËÀÍ Íåùîäàâíî êîëåêòèâ ÄÒÅÊ ØÓ ³ì. Ãåðî¿â êîñìîñó ïåðøèì ³ç øàõòîóïðàâë³íü Çàõ³äíîãî Äîíáàñó äîáóâ äðóãèé ì³ëüéîí òîíí âóã³ëëÿ ç âèïåðåäæåííÿì âèðîáíè÷îãî ïëàíó íà 7 äí³â. Âèñîêîãî ðåçóëüòàòó äîñÿãëè çàâäÿêè ïðîôåñ³îíàë³çìó øàõòàð³â, ÿê³ ÿê³ñíî òà ñàìîâ³ääàíî âèêîíóþòü ðîáîòó â î÷èñíèõ çàáîÿõ, à òàêîæ ³íâåñòèö³ÿì ÄÒÅÊ ó îñíàùåííÿ íîâèõ ëàâ ã³ðíè÷èì îáëàäíàííÿì. Òð³éêó ë³äåð³â âèäîáóâàííÿ âóã³ëëÿ î÷îëèâ êîëåêòèâ ä³ëÿíêè ¹5. ϳä êåð³âíèöòâîì Ñåðã³ÿ Áàáåíêà çàáåçïå÷åíèé âèäîáóòîê 337,3 òèñ. òîíí âóã³ëëÿ. Âèñîêèé ïîêàçíèê - 337,2 òèñ. òîíí ìຠ³ ä³ëüíèöÿ ¹6, ùî î÷îëþº Þð³é Ñåìðàê. Òàêîæ äî òð³éêè ïåðåäîâèê³â óâ³éøëà âèäîáóâíà ä³ëüíèöÿ ¹4, íà ÷îë³ ç Â’ÿ÷åñëàâîì ²ñêðîþ ç ðåçóëüòàòîì 293,8 òèñ. òîííè.

ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÇÀÇÄÀËÅòÄÜ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çá³ëüøóþòüñÿ ïîêàçíèêè âèêîíàíî¿ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2014-2015 ðîê³â. Âæå íà 27% âèêîíàíî ðîáîòè ïî æèòëîâèõ áóäèíêàõ, íà 19% - ïî çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íà 21% - ïî êîòåëüíèõ, íà 29% - ïî òåïëîâèõ ìåðåæàõ. Ïðîâåäåíî çàì³íó òà ðåìîíò âîäîïðîâ³äíèõ íà 19%, à êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ - íà 24%.

С ПИТОМЦЕМ НА МОРЯ Некоторые люди предпочитают путешествовать со своими домашними любимцами. Они должны помнить, что животное при пересечении границы обязательно вносится в декларацию. Также при вывозе их из страны необходимо получить международный ветеринарный сертификат, который выдается на основании справки от ветврача. Кроме того, хозяину стоит поинтересоваться у перевозчика - есть ли дополнительные требования к транспортировке животного. Например, если вес зверька превышает 5 кг, он путешествует в грузовом отсеке отдельно от хозяина и других пассажиров самолета. В таком случае стоит позаботиться о комфортной клетке.

ÍÅÄÀÂÍÎ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÎ ÑÒÎËÎÂÛÌ ÑÅÐÅÁÐÎÌ

Ïîåçäêà ïî âñåì ïðàâèëàì

ПЯТЬ УПАКОВОК Сотрудники таможни отмечают, что в последнее время участились случаи неправильной транспортировки медикаментов. «В этом году зафиксировали несколько таких случаев. Один из них произошел полтора месяца назад. Гражданин Украины пытался пересечь границу, имея при себе около 100 упаковок лекарства. Такое нарушение влечет за собой уголовную ответственность. Стоит помнить, что ввоз, вывоз и пересылка гражданами через таможенную границу Украины лекарственных препаратов разрешается в количестве не более 5 упаковок одного наименования или не более количества, необходимого для одного больного на один курс лечения (по назначению врача)», - рассказал замначальника таможенного поста «Днепропетровск - аэропорт» Андрей Шульган.

СЕТИ И СЕРЕБРО Также, по словам эксперта, иногда украинцы пытаются ввезти на территорию страны запрещенные вещи. Так, на-

пример, в прошлом году несколько человек «попались» с рыболовными сетями. «А недавно задержали граждан со столовым серебром, так как у них не было разрешения от органов по контролю за перемещением культурных ценностей. Напомню, если есть необходимость транспортировки предметов старины, нужно получить документ, подтверждающий, что вещь не является исторической или культурной ценностью Украины. В Днепропетровске такой выдается в филиале госслужбы по контролю за ценностями, что находится в историческом музее им. Яворницкого», - отмечает Андрей Шульган. Кроме того, таможенник напоминает, что нужно быть крайне осторожным при выборе сувенирной продукции. Особенно это касается ножей и другого оружия.

ÂÀÆÍÎ ÏÎÌÍÈÒÜ Îáÿçàòåëüíîìó äåêëàðèðîâàíèþ ïîäëåæàò: Íæèâîòíûå; Íîðóæèå; Íáîåïðèïàñû; Íìåäèêàìåíòû, ñîäåðæàùèå ïñèõîòðîïíûå è íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà; Íáàíêîâñêèé ìåòàëë; Íìîíåòû; Ííàëè÷íàÿ âàëþòà, ïðåâûøàþùàÿ ñóììó 10 òûñ. åâðî è ò.ä. При отсутствии документов транспортировка таких подарков может грозить уголовной ответственностью. Поэтому, если вы заранее планируете приобрести нечто подобное, нужно получить разрешение МВД на приобретение, а также разрешение на ввоз оружия либо боеприпасов. К слову, на данный момент в аэропорту усилен контроль за перемещением этих предметов.


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Шустер LIVE 06.50, 07.15, 08.15 Спорт 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.25 Эра бизнеса 07.30, 01.00 На слуху 08.35 Полезные советы 09.15 Футбол. Чемпионат мира+ 2014. Бельгия + Россия 11.20 Футбол. Чемпионат мира+ 2014. Корея + Алжир 13.40 Не верь худому повару 14.10 Окно в Америку 14.45 Euronews 14.55, 21.35 Деловой мир 15.10 Брифинг Кабмина Украины 15.20 Час+Ч 16.00 Футбол. Чемпионат мира+ 2014. США + Португалия 18.00 Футбольная самба 18.55 Футбол. Чемпионат мира+ 2014. Нидерланды + Чили 21.00 Итоги дня 21.45 Д/ф «Золотая эра саундтреков» 22.40 Тройка, Кено, Секунда удачи 22.55 Футбол. Чемпионат мира+ 2014. Камерун + Бразилия 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.30 Т/с «Гадкий утенок» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 12.25 Д/с «Следствие вели... с Леони+ дом Каневским» 14.20 «Семейный суд» 15.20 «Жди меня» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.35 «Подробности» 20.40 Т/с «Вера. Надежда. Любовь» 23.30, 04.45 Т/с «Скандал2» 00.25 Х/ф «Стрелок» 03.15 Д/ф «Бывшие. Народные» 03.55 «Орел и решка»

9 КАНАЛ 06.00 06.20 06.40 08.00 09.00 14.30 18.00 18.50 19.00 21.00 21.25 00.10 02.30

Мультфильмы «Осторожно, модерн!» Х/ф «Война драконов» «Днепр+футбол» «Планета Discovery» Т/с «Икорный барон» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Ментовские войны4» «ДжеДАИ. Воины дорог» Х/ф «Три дня на побег» Х/ф «Чужие» Х/ф «Иду к тебе»

11 КАНАЛ 06.10 Kids’ Time 06.10 М/с «Рога и копыта» 06.30, 08.40 Т/с «Воронины» 07.00 «Проте» 07.30 «Инновации» 07.50 «Новости недели» 08.20 «Родительский клуб» 11.40 Х/ф «Небесные гонцы» 13.35 Х/ф «Разрушитель» 15.45 Х/ф «Пятый элемент» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00, 21.30, 00.20 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Ревизор 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «MEDICUS» 22.50 Ревизор постшоу 00.50 Педан+Притула шоу

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 09.55, 10.25 М/ф «Аладдин» 10.50 Х/ф «Родная кровиночка» 12.45 Х/ф «Наваждение» 14.45 Х/ф «Великолепный век. Рок солана 2» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.30, 21.30 Т/с «Давай поцелуемся» 22.30 «Деньги» 00.05 Т/с «Атлантида» 01.00 Х/ф «Моби Дик»

СТБ 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.35, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.40 Звездная жизнь 10.35, 00.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват сона» 13.35, 20.00 «Следствие ведут экстра+ сенсы» 14.35 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 20.55 Т/с «Метод Фрейда» 22.35 «Беременная в 16» 23.30 «Дочки+матери»

«Планета хочет любить» «Странное дело» М/ф «Тайны мира» «Странное дело» «Тачки со свалки» «Территория заблуждений» «Странное дело» «Странное дело» «Специальный проект» «Люди» «Здравствуй, это Я!» «Детали» «Устами младенца» Т/с «Господа присяжные» «Народный контроль» «Знай наших!» «В тренде» «Детали. Итоги дня» «В гостях у Дуняши» «Преступление и наказание» «Вне игры» «Тачки со свалки» «Детали. Итоговый выпуск» «Особенности рыбалки» «Кружево на свадьбу» Х/ф «Тайна двух океанов», 1, 2 с.

ICTV 06.35, 08.05 Факты недели 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 08.00, 09.15 Спорт 09.20, 19.20 Чрезвычайные новости 10.05 Х/ф «Бермудский треуголь ник» 11.50, 13.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30, 16.15 Х/ф «Американский ниндзя4. Полное истребле ние» 16.55 Х/ф «Белая мгла» 18.45 Факты. Вечер 20.25 Достало! 21.15 Свобода слова 00.15 Х/ф «Законопослушный граж данин»

TET 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Гуфи и его команда» 09.30 М/с «Маша и медведь» 10.00 М/с «Клуб Винкс: Школа вол шебниц» 10.55 Ералаш 12.00 Т/с «Маленькие тайны» 14.00 Віталька 15.00, 21.00 Страна У 15.55 Даешь, молодежь! 17.20 Т/с «Два отца и два сына» 17.45, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 20.25, 22.55 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 22.00 6 кадров 23.30 Дурнев+1 23.55 Бойцовский клуб 00.50 Слишком грубо для Ю+туб’а

51 КАНАЛ 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.50, 10.30, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Инновации 09.15 Х/ф «Осенний подарок фей» 11.30 Х/ф «Слушать в отсеках», 1 с. 13.00 Д/ф «Подземной цитадели гар+ низон» 13.30 Время советов 14.30 Краеведческое путешествие 15.00 Киноистории 15.30 Д/ф «Автоэнтузиасты» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Ди@блог 17.45 Про кохання 18.00 Усмiхновини 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.05 Родник здоровья 21.15 Днепропетровщина предлагает 21.45 Д/ф «Наш мир» 23.05 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.45, 07.15, 07.35, 07.45, 08.10, 08.20 Утро на Пятом 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.35, 23.15, 00.15 Биз+ нес+время 07.30, 08.30, 09.45, 10.30, 11.30, 12.30, 13.45, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 07.40, 18.25, 23.25 Время спорта 07.50 Автопилот+новости 08.40 Трансмиссия+новости 09.15, 13.15 Итоги недели 10.35, 18.35, 23.35 Большая полити+ ка 11.35 Тема/Хроника недели 12.35, 17.35 В кабинетах 14.35 Кино с Яниной Соколовой 15.45 Мамина школа 16.35, 00.35 Машина времени 18.10 Местное время 19.30, 20.10, 21.10 Время. Итоги дня 21.40 Время+Тайм

Сх. 03.47 Зах. 20.13 Трив. дня 16.26

Понеділок, 23 червня 06.00 06.50 07.50 08.00 10.00 11.00 12.00 13.50 14.50 15.50 17.20 17.40 18.00 18.20 18.30 19.30 20.00 20.15 20.30 21.00 21.10 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 00.40

Зах. 16.18 Сх. 01.21 Остання чв. 19 червня

НТН

TBI

TVCI

08.30 «Правда жизни. Профессия те+ атральный актер» 09.00 «Агенты влияния» 09.50 Х/ф «Влюблен и безоружен» 11.30 Т/с «Я ему верю» 15.15 Т/с «Паутина 4» 19.00, 21.40 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 22.00 Х/ф «Элементарно 2» 23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел особых расследований 12» 00.40 Т/с «CSI: ЛасВегас 12»

06.00 Стоп+кадр 07.00, 09.30, 10.10, 11.10, 12.40, 14.10, 15.30, 17.10, 18.40, 19.30, 01.00, 01.30 TBiNews 08.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се+ годня» 12.20, 14.40, 16.00, 17.40 Обзор бло+ гов 13.30, 16.30 Особое мнение 19.15, 01.20, 01.50 Сегодня. Чрезвы+ чайное 22.00, 03.00 Знак восклицания 02.00 80 островов вокруг света 02.30 ЖИВЯком 03.40, 05.10 Музыка для взрослых 04.25 Зеленая лампа

06.00 «Настроение» 08.20 Х/ф «Верность» 09.45 «Постскриптум» 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 Со+ бытия 11.50 Индийское кино. «Искушение замужней женщины» 14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 Х/ф «Трое суток после бес смертия» 16.25, 23.45 «Простые сложности» 16.55 Д/ф «Фортуна Марины Левто+ вой» 17.50 М/с «Робин Гуд» 18.10, 00.45 Т/с «Сердцу не прика жешь» 18.55 М/с «Волк Альберто» 19.05, 01.30 «Право голоса» 20.20 «Фактор газа» 20.50 «Тайны нашего кино. «Брат» 21.20 Д/ф «Переигравший Сталина» 22.30 Без обмана. «Продукты с рту+ тью» 23.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной улице»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 «Их нравы» 08.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 « Мелодии на память» 10.05 «Ты не поверишь!» 11.00 «Дело темное» 12.35 «До суда» 13.35 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 19.00, 03.30 «Прокурорская провер ка» 20.15 «Говорим и показываем» 21.15 Т/с «Чужой район3» 23.10 «Сегодня. Итоги» 23.45 Т/с «ППС2» 01.40 Т/с «Версия2» 04.40 «Спасатели»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Телемагазин 09.30 Х/ф «Снежная королева» 11.05 Х/ф «Заколдованные» 12.30, 18.30 Т/с «Клон» 14.15, 20.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис ти» 16.05 Х/ф «Артистка из Грибова» 22.05 Х/ф «Прощай» 23.35 Х/ф «Амэрикэн бой»

27 КАНАЛ 07.00 «Афиша Украины» 07.10 «Хит+минутка» 07.20, 15.00 Киноконцерт 08.50, 15.35 «Оздоровительная гимна+ стика» 09.10 «Высшая лига» 09.35 «Философия искусства» 10.00 «Джейми Оливер. Обед за 15 минут» 10.30, 18.00 «Эники+Беники» 11.00, 18.30 «ВусоЛапоХвист» 11.30 «Карамба!» 12.00, 17.00 «Глуперсы» 13.00, 21.30 «Америка имеет таланты» 14.30 «Параллельный мир» 15.45 ПрограммыЭко+ТВ 19.00 «Панорама города» 19.15 «Университет сегодня» 19.30 «Три характера» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «История одной улицы» 21.10 «АВС+шка»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 08.40 «Контрольная закупка» 09.10 «Жить здорово!» 10.05 «Модный приговор» 11.15 «Сегодня вечером» 12.55 «След» 13.30 «Время обедать!» 14.15 «Фазенда» 14.40 «В наше время» 15.25 «Они и мы» 16.10, 01.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.00 «Давай поженимся!» 19.00, 00.00 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Единственный мой грех» 22.10 «Политика» 23.05 «Галина Старовойтова. Послед+ ние 24 часа» 00.55 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 09.00, 15.00, 21.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.15, 13.15, 15.20, 17.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Лист ожидания» 17.50 Т/с «Спасти босса» 18.55 Футбол. Австралия + Испания 21.40 Т/с «Страна 03» 22.55 Футбол. Хорватия + Мексика 01.00 Великий футбол

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.00 «Мультитряндия» 06.40 «Новости. Итоги» 07.10 «Ради жизни» 07.15, 15.15 «Гороскоп» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо+центр» 09.00, 16.00 «Титаны бизнеса» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Как молоды мы были» 13.15 Х/ф «Дикое сердце» 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 15.30 «Тайны Днепропетровска» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Генетическая рулетка» 21.00 Т/с «Эпоха чести» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Т/с «Тайны старого моста» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.25, 06.10 Kids’Time 05.30, 06.15 М/с «Рога и копыта» 06.30, 08.40, 19.00 Т/с «Воронины» 06.55 Файна Юкрайна 07.30 Подъем 11.40 Х/ф «Небесные гонцы» 13.35 Х/ф «Разрушитель» 15.45 Х/ф «Пятый элемент» 18.00, 04.00 Репортер 18.20, 04.45 Абзац! 20.00 Ревизор 22.50 Ревизор постшоу 00.20 Педан+Притула шоу 02.00 Х/ф «Специалист» 04.05 «Служба розыска детей» 04.10 Зона ночі

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ири+ на Мерлени» 06.30 «Мир за неделю» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 08.55, 15.15, 16.45, 18.55, 21.55«По+ года» 09.00 По местам дикой природы 10.00 Войны за морских котиков 11.00 Крушение Третьего Рейха 12.15 Секреты 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00 Хищники глубин 15.00 Удивительный мир 17.45 Акулы Гордона 18.30 «Лица купюр. Владимир Вели+ кий» 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Мой адский кот 21.00 История принца Чарльза, Дианы и Камиллы 22.00 «Модные истории с Оксаной Но+ вицкой» 22.40 Монстры внутри меня 23.35 «Светские хроники» 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30 08.10 08.30 10.25 12.10 14.00 16.10 18.10 19.10 21.00 22.00 23.20

М/ф М/с «Смешарики» Х/ф «Сон Липпеля» Х/ф «Однажды ночью» Х/ф «Двойная команда» «КВН+2014» «Вечерний квартал» «Званый ужин» «Орел и решка» «Рассмеши комика» Х/ф «Монстро» Х/ф «За гранью»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 20.35 «Роскошные путеше+ ствия» 06.30, 17.05 «Попурри» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме+ танкина» 08.00, 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 09.00, 10.15, 12.00 «Бэби+бум» 09.15, 12.55 М/ф 09.30, 12.25, 16.20, 19.00 «Тайны под+ водного мира» 10.00, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 16.50 «Паспорт.ua» 17.20 Х/ф «Вне игры» 19.15 «Здоровье» 19.35 Х/ф «Помни обо мне» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Дурная привычка» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.10 Легенды бандитской Одессы 10.30, 15.35, 00.15 Семейный суд 11.15 «Жизнь как жизнь» 12.25 Д/ф «Ирина Аллегрова. Ухожу, чтобы остаться» 13.10, 18.30, 23.30 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.20 Судебные дела 17.00 Т/с «Три сестры 2» 17.25, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.40 Т/с «Колдовская любовь» 21.30 Т/с «Однажды будет любовь» 22.15 Невероятные истории любви 23.05 Т/с «Три сестры 2»

2+2 06.00 06.20 06.40 08.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 18.30 19.00 21.00 21.25 00.10 02.30

М/ф «Осторожно, модерн!» Х/ф «Война драконов» Д/п «Гнев планеты» Д/п «Противостояния живот+ ных» Д/п «Сто один пес» Д/п «Оружие будущего» Д/п «Необычные войны» Т/с «Икорный барон» Новости «СПЕЦКОР» Т/с «Ментовские войны4» «ДжеДАИ. Воины дорог» Х/ф «Три дня на побег» Х/ф «Чужие» Х/ф «Иду к тебе»

MEGA 06.00 Легенды бандитского Киева 07.30, 20.20 В поисках истины 08.20, 16.10 Воины 09.10, 17.50 Сокровища с чердака 10.00 Далеко и еще дальше 11.00 Сила жизни 12.00, 23.40 Смертельная встреча 12.50 Мистическая Украина 13.40, 19.30 Фантастические истории 14.30 Реальная фантастика 15.20, 21.10 НЛО из прошлого 17.00, 22.00 Современные чудеса 18.40 В поисках приключений 22.50 Неизвестная Южная Америка 00.30 Покер 01.20 Україна: забута історія

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Вести+Моск+ ва 11.20 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт+ вая дорога» 12.05 «Знаменитые инкогнито». «Вя+ чеслав Колейчук. Мастер невоз+ можного» 12.30 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.15 «Больше, чем любовь» 17.00 Т/с «Пока станица спит» 17.50 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 19.50 Свидетели. «Жизнь продолжает+ ся. Олег Табаков», 1 ф. 20.35 «Прямой эфир» 21.55 Т/с «Тайны следствия 13» 23.35 «Запрещенная история»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Зося» 07.40, 13.40 Х/ф «Фро» 08.30, 14.30 Х/ф «Мертвый сезон», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 18.30, 00.30 Муз/ф «Нужные люди» 20.30 Х/ф «Миссия в Кабуле», 2 с. 22.50 Х/ф «Случайный вальс»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 00.15 «Смотреть всем!» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство» 09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Мои прекрасные...» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Свободное время» 20.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная кухня» 21.00 «Пища богов» 22.30, 01.15 Т/с «Ходячие мертвецы»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со+ веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 ПикничОк 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 07.30 08.40 09.20 11.00 11.50 12.50 13.55 15.00 16.30 17.00 17.40 18.40 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 00.25

«Автограф по субботам» «Прежде всего + театр» «Смехопанорама» Х/ф «Песня первой любви» Что? Где? Когда? «Спасибо за нелетную погоду» «Аншлаг! Аншлаг!» «Путешествие во время концер+ та» «Театральные встречи» «Мелодии и ритмы Кубы» «Зов джунглей» «Брейн ринг» Х/ф «Сын полка», 1 с. «Прошедшее ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» «Алло, мы ищем таланты!» «Коллекция Капы» «Сиди и смотри» Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки», 1 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Ревизор» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми+ нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан+ ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд+ рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Сердца четырех» 21.00 Х/ф «Представь нас вместе»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30 Футбол: Бразилмания 09.45, 14.30, 15.40, 17.30, 20.15, 01.35 Снукер: Уси Классик Ки+ тай. День 1 12.45 Чемпионат Мира в классе Туринг: Бельгия 13.30 Супербайк: Чемпионат мира 15.30, 18.30, 22.30, 01.00 Футбол 18.45, 00.15 Легкая атлетика: Команд+ ный Чемпионат Европы 21.45 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 22.00, 23.00 Про рестлинг 00.00 Конный спорт: Скачки

XSPORT 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.45 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Спидвей. Экстралига. Лешно + Торунь 13.00 Теннис. Уимблдон. Превью 13.30 Теннис. Уимблдон. День 1 21.50 Буллит 22.50 Жизнь на пределе 23.20 LFL

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.40 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи+ ка» 09.40 «Человек игры», посвященная В.К.Иванову. 1, 0 ч. 10.40 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Женщины. Мужчи+ ны. Матчи за 3+е место 13.15 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Женщины. Мужчи+ ны. Финалы 15.20 Волейбол. Лига чемпионов + 2013/14. Мужчины. Плей+офф. «Зенит» + «Берлин». Ответный матч

Іменинники дня: АНТОНІНА, ОЛЕКСАНДР, ВАСИЛЬ, ІВАН, ОЛЕКСІЙ 17.10 «Футбольный клуб» на чемпио+ нате мира 18.25, 01.00 «Железный фактор» 19.00 Хоккей. Чемпионат мира + 2013. среди молодежных команд в Швеции. 1/4 финала. Канада + Швейцария 21.00 Легкая атлетика. Diamond League в Катаре 23.15 «Обратный отсчет» 01.30 Футбол. «Bundesliga Special». Хосеп Гвардиола

FUTBOL1 06.00 Д/ф «Кубок мира 1990» 06.50, 15.50 Бельгия + Россия. Чемпи+ онат мира, ФИФА, 2014 г. 08.50, 01.00 «Великий футбол. Брази+ лія+2014» 10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.10, 10.55 «Оле, Мундіаль!» 11.30 М/с «Забавный мяч» 11.40 США + Португалия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 13.40 Южная Корея + Алжир. Чемпио+ нат мира, ФИФА, 2014 г. 18.00 Мини+истории Кубка мира. Ис+ пания, 1982 г. 18.15 Профайлы 18.20 LIVE. Нидерланды + Чили. Чем+ пионат мира, ФИФА, 2014 г. 21.00, 22.10 «Мундіаль. Матч+центр» 22.50 LIVE. Хорватия + Мексика. Чем+ пионат мира, ФИФА, 2014 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Если это слу чится с тобой» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Пришелец в капусте», №1. Мультфильмы «Мышкималышки». «Боль шое путешествие». «Дядя Сте па» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро». 43 с. Сказки зарубеж ных писателей «Халифаист». 16+ Мультфильм «Лесной кон церт» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Волны Чер ного моря», 1975 г. 1976 г., 1 с. «Белеет парус одинокий». Мультфильм «Как казаки в хоккей играли» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 12.50 Х/ф 06.30, 10.30 Лупдиду 07.10, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.10 Кайю 08.10 Baby TV 09.10 Веселые цифры 09.20, 17.50 Овечки+чемпионы 09.30 Умник Сид 10.00, 18.20 Заботливые Мишки: Стра+ на добра 11.10, 20.00 Улей 11.40, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20, 23.30 Каспер: школа страха 13.20, 19.00, 23.00 Малыши Джиз 13.30, 19.10, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт+ фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.10 Миа и я 16.40 Зеленый остров Гомби 18.00 Приключения Чака и друзей 19.20, 23.20 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.15, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.30, 11.00, 17.50 М/с «Фиксики» 07.45, 15.30, 21.45 М/с «Огги и кука рачи» 08.00, 18.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.45 М/с «Малышисупергерои» 10.05 М/с «Контраптусгений» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 Марви Хаммер 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.30 М/с «Время приключений»


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 24 червня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Шустер LIVE 06.50, 07.15, 08.15 Спорт 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.25 Эра строительства 07.30 Эра бизнеса 07.35, 01.00 На слуху 08.25 Паспортный сервис 08.35 Полезные советы 09.15 Футбол. Австралия + Испания 11.20 Футбол. Камерун + Бразилия 13.40 Музыкальная академия. Еврови+ дение 14.50 Euronews 14.55, 21.30 Деловой мир 15.10 Брифинг Кабмина Украины 15.20 Час+Ч 16.00 Футбол. Хорватия + Мексика 18.00 Футбольная самба 18.55 Футбол Коста+Рика + Англия 21.00 Итоги дня 21.45 Д/ф «Леонардо да Винчи. Рес+ таврация века» 22.40 Тройка, Кено, Максима 22.55 Футбол. Чемпионат мира+ 2014. г. Япония + Колумбия 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25, 10.00 Т/с «Возвращение Мух тара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 12.25, 14.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 14.50 «Судебные дела» 15.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.10 «Подробности» 20.40 Т/с «Вера. Надежда. Любовь» 23.30, 04.45 Т/с «Скандал2» 00.25 Х/ф «И пришел паук» 02.50 Д/ф «Бывшие. Друзья» 03.30 М/ф 04.00 «Орел и Решка»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.20 Х/ф «Три процента риска» 07.35, 09.30 Т/с «Бежать!» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 Новости «СПЕЦКОР» 16.30 Т/с «Ментовские войны4» 18.45 «Территория покаяния» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 21.00 «ДжеДАИ. Воины дорог» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 00.25 Х/ф «Бладрейн2» 02.10 Х/ф «Двойник»

11 КАНАЛ 06.10 Kids’ Time 06.10 М/с «Рога и копыта» 06.30, 20.00 Т/с «Воронины» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.00 Но+ вости 07.30 «Два берега» 08.00 «Здоровье» 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 10.55 Т/с «Счастливы вместе» 14.30 «Мой малыш» 15.00 Т/с «Молодежка» 18.00 Репортер 18.20, 23.30 Абзац! 19.30 «36, 6» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.55 Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 01.00 Х/ф «Сын Розовой пантеры»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00, 10.35 М/ф «Аладдин» 11.00 «Шесть кадров» 11.30 «Иллюзия безопасности. Не только мясом» 12.35, 13.35 «Семейные мелодрамы + 3» 14.35 Х/ф «Великолепный век. Рок солана 2» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.30, 21.30 Т/с «Давай поцелуемся» 22.30 «Меняю жену + 9» 00.20 Т/с «Атлантида» 01.15 Х/ф «Моби Дик»

СТБ 06.10 «В поисках истины» 06.55, 16.00 «Все буде добре!» 08.50, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 10.10 Звездная жизнь 11.05 Х/ф «Лабиринты любви» 12.45, 19.55 «Следствие ведут экстра+ сенсы» 13.45, 00.30 «Зважені та щасливі + 2» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 20.55 Т/с «Метод Фрейда» 22.35 «Дорогая, мы убиваем детей»

06.00 06.45 07.15 07.20 07.50 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 14.00 14.30 15.20 17.00 17.40 18.00 18.20 18.30 19.30 20.00 20.30 21.00 21.10 21.40 22.10 23.00 23.30 23.40 00.00 01.30

«Затерянный мир» «Детали» «Устами младенца» «Год в истории» М/ф Т/с «Господа присяжные» «Заграница» «В дороге. Дневник» «Странное дело» «Тачки со свалки» «Территория заблуждений» «Заграница» «Секретные территории» «Специальный проект» «Эпикриз» «Здравствуй, это Я!» «Детали» «Устами младенца» Т/с «Господа присяжные» «Погляд» «Где+то на Земле» «Детали. Итоги дня» «В гостях у Дуняши» «Наш сад» Журналистские расследования «PostSсriptum» «Тачки со свалки» «Детали. Итоговый выпуск» «Гарантия качества» «С легким паром!» Х/ф «Подсолнухи» «Великие тайны», «Первые НЛО»

ICTV 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 08.00, 09.15 Спорт 08.05 Свобода слова 09.20, 19.20 Чрезвычайные новости 09.55, 16.40 Т/с «Убойная сила» 11.55, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 13.20 Т/с «Одинокий волк» 14.10, 16.15 Т/с «Платина» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Дознаватель2» 23.15 Х/ф «Робокоп» 01.10 Т/с «Последователи» 01.55 Х/ф «Пункт назначения5»

TET 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Гуфи и его команда» 09.30 М/с «Маша и Медведь» 10.00 М/с «Клуб Винкс: Школа вол шебниц» 10.55 Ералаш 12.00 Т/с «Маленькие тайны» 14.00 Віталька 15.00, 21.00 Страна У. Новый год 15.55 Даешь, молодежь! 17.45, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 20.25, 22.55 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 22.00 6 кадров 23.30 Бойцовский клуб 00.25 Слишком грубо для Ю+туб’а

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Родник здоровья 10.30 Сокровища рода 10.45 М/ф 11.15 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с. 12.30 Д/ф «Автоэнтузиасты» 13.00 Азбука здоровья 14.30 Волшебное закулисье 15.00 Легенды Запорожья 15.30 Коммуналка 15.45 Футбол региона 16.15 Д/ф «Наш мир» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Артзона 19.45 Меморандум 19.55 Лечение алкоголизма и ожире+ ния 20.00 Д/ф «Своими глазами» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Д/ф «Все о еде» 23.10 Х/ф «Каменный крест»

5 КАНАЛ 06.30, 06.45, 07.15, 07.35, 07.45, 08.10, 08.20, 08.35, 08.45 Утро на Пятом 06.40, 00.50 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.35, 23.15, 00.15 Биз+ нес+время 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 07.40, 18.20, 23.25 Время спорта 07.50 Автопилот+новости 08.40 Трансмиссия+новости 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 19.30, 20.10, 21.10 Время. Итоги дня 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв+новости 17.35 Особый взгляд 18.10 Местное время 21.40 Время+Тайм

Сх. 03.47 Зах. 20.13 Трив. дня 16.26

Зах. 17.20 Сх. 01.56 Остання чв. 19 червня

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

НТН

TBI

TVCI

06.00, 02.50 Aрт City 06.30 Частные новости 07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 14.10, 15.30, 17.10, 18.40, 19.30, 22.10, 22.40, 01.00, 01.30 TBiNews 08.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 09.30, 13.30, 16.30 Особое мнение 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се+ годня» 10.10, 11.10, 12.40, 19.15, 22.00, 22.30, 01.20, 01.50 Сегодня. Чрезвычайное 12.20, 14.40, 16.00, 17.40 Обзор бло+ гов 02.00, 03.15 80 островов вокруг света 02.25 ЖИВЯком 03.40, 05.10 Музыка для взрослых 04.25 Зеленая лампа

06.00 «Настроение» 08.10, 17.50 М/с «Робин Гуд» 08.35, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.20, 15.20 Д/ф «Переигравший Ста+ лина» 10.00 Д/ф «История одной вещи. Туль+ ский пряник» 10.15 «Доктор И...» 10.40, 18.10, 00.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 Со+ бытия 11.50 Индийское кино. «Сокровища древнего храма» 13.55 М/ф «Допрыгни до облачка» 14.00 «Барышня и кулинар» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 16.00 Д/ф «Портрет» 16.15, 23.45 «Простые сложности» 18.55 М/с «Волк Альберто» 19.05, 01.30 «Право голоса» 20.20 «Осторожно, мошенники!» 20.50 «Тайны нашего кино. «Брилли+ антовая рука» 21.20 Д/ф «На провал обреченные» 22.30 Д/ф «Золушки советского кино» 23.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра+ ховки»

НТВМИР 07.10 Дикий мир 08.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.30 «Русская начинка» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11». «Ошибка химика» 12.35 «До суда» 13.35 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 19.00 «Прокурорская проверка» 20.15 «Говорим и показываем» 21.15 Т/с «Чужой район3» 23.10 «Сегодня. Итоги» 23.45 Т/с «ППС2» 01.40 Т/с «Версия2» 04.40 «Спасатели»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Телемагазин 09.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина.Обыкновенные и невероятные» 12.05, 18.35 Т/с «Клон» 13.50, 20.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис ти» 15.40 Х/ф «Заколдованные» 17.15 Х/ф «Женщина дня» 22.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» 00.35 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 07.00 «Афиша Украины» 07.10 «Хит+минутка» 07.20, 15.00 Киноконцерт 07.45 «Жизнь прекрасна» 08.50, 15.35 «Оздоровительная гимна+ стика» 09.00, 19.15 «Университет сегодня» 09.10 «Панорама города» 09.20 «27 оттенков черного» 09.35 «Hand made» 10.00 «Джейми Оливер» 10.30, 18.00 «Эники+Беники» 11.00, 18.30 «ВусоЛапоХвист» 11.30 «Карамба!» 12.00, 17.00 «Глуперсы» 13.00, 21.30 «Америка имеет таланты» 14.30 «Параллельный мир» 15.45 ПрограммыЭко+ТВ 19.00 «АВС+шка» 19.20 «НЭП» 19.45 «Неизвестные Черновцы» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Монологи»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 08.40 «Контрольная закупка» 09.10 «Жить здорово!» 10.05 «Модный приговор» 11.15, 20.55 Т/с «Единственный мой грех» 12.55 «След» 13.25 «Время обедать!» 14.15 «Фазенда» 14.40 «В наше время» 15.25 «Они и мы» 16.10, 00.35 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.00 «Давай поженимся!» 19.00, 23.30 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 22.35 «Познер»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15, 13.05 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 21.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.15, 14.00, 15.20, 17.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Лист ожидания» 12.10 Ток+шоу «Говорит Украина» 17.50 Т/с «Спасти босса» 18.55 Футбол. Италия + Уругвай 21.40 Т/с «Страна 03» 22.55 Футбол. Греция + Кот+д’Ивуар 01.00 Великий футбол

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15, 22.30 «Свои» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо+центр» 09.00, 16.00 «Титаны бизнеса» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Две стрелы» 13.30, 21.00 Т/с «Эпоха чести» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Генетическая рулетка» 00.00 Т/с «Тайны старого моста» 01.40 «Морские силы»

НОВЫЙ 05.25, 06.10 Kids’Time 05.30, 06.15 М/с «Рога и копыта» 06.30, 08.40, 19.00 Т/с «Воронины» 06.55 Файна Юкрайна 07.30 Подъем 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 10.55 Т/с «Счастливы вместе» 15.00, 22.00 Т/с «Молодежка» 18.00, 02.30 Репортер 18.20, 23.00 Абзац! 23.55 Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 01.00 Х/ф «Сын Розовой пантеры» 02.35 Т/с «Шаг за шагом» 03.25 Зона ночі

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Алексей Михайличенко» 06.30 «Лица купюр. Владимир Вели+ кий» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 08.55, 15.15, 16.45, 18.55, 21.55«По+ года» 09.00 Акулы Гордона 09.35, 22.00 «Модные истории с Окса+ ной Новицкой» 10.00 Мой адский кот 11.00 История принца Чарльза, Дианы и Камиллы 12.15 «Будь в курсе!» 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 22.40 Монстры внутри меня 15.00 Удивительный мир 17.45 «Социальный статус: ваша пен+ сия» 18.30 «Лица купюр. Богдан Хмельниц+ кий» 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Пророки научной фантастики 21.00 Марсель Марсо. Безмолвный звук 23.35 «Светские хроники» 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 09.00 М/ф 09.50 М/с «Смешарики» 10.10 Х/ф «Двойная команда» 12.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 15.20 Т/с «Комиссар Рекс» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 19.10 «Орел и Решка» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 16.50, 20.35 «Роскошные путе+ шествия» 06.30 «Попури» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме+ танкина» 07.25, 12.50, 19.15 «Здоровье» 07.45, 12.25, 19.00 «Паспорт.ua» 08.00, 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 09.00, 10.15, 12.00 «Бэби+бум» 09.15, 13.10 М/ф 09.30, 16.20 «Тайны подводного мира» 10.00, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 17.20 Х/ф «Дурная привычка» 19.35 Х/ф «Помни обо мне» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Хорошая женщина» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.10, 00.55 Легенды бандитс+ кого Киева 10.30, 15.35, 00.10 Семейный суд 11.15, 20.40 Т/с «Колдовская лю бовь» 12.25, 21.25 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.30 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.20 Судебные дела 17.00, 23.00 Т/с «Три сестры 2» 17.30, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 22.10 Невероятные истории любви

2+2 06.00 М/ф 06.20 Х/ф «Три процента риска» 07.35, 09.30 Т/с «Бежать!» 08.35, 21.00 «ДжеДАИ. Воины дорог» 09.00, 18.30 Новости «СПЕЦКОР» 16.30 Т/с «Ментовские войны4» 19.00 Т/с «Ментовские войны5» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 00.25 Х/ф «Бладрейн2» 02.10 Х/ф «Двойник»

MEGA 06.00 Легенды бандитского Киева 07.30, 20.20 В поисках истины 08.20 Жизнь после людей 09.10, 17.50 Сокровища с чердака 10.00 Далеко и еще дальше 11.00 Сила жизни 12.00, 23.40 Смертельная встреча 12.50 Мистическая Украина 13.40, 19.30 Фантастические истории 14.30 Тайны дальних миров 15.20, 21.10 НЛО из прошлого 16.10 Воины 17.00, 22.00 Современные чудеса 18.40 В поисках приключений 22.50 Сила стаи 00.30 10 неожиданных фактов 01.20 История технологий 04.50 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.40 Вести+Мос+ ква 11.20 «Кузькина мать. Итоги». «Страс+ ти по атому» 12.05 «Знаменитые инкогнито». «Ан+ тон Адасинский и театр «DEREVO» 12.30 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Почтальон» 17.00 Т/с «Пока станица спит» 17.50 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 19.55 Свидетели. «Жизнь продолжает+ ся. Олег Табаков». 2 ф. 20.45 «Прямой эфир» 21.55 Т/с «Тайны следствия 13» 00.20 «Специальный корреспондент»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Муз/ф «Нужные люди» 08.30, 14.30 Х/ф «Миссия в Кабуле», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Случайный вальс» 18.30, 00.30 Х/ф «Анна на шее» 20.30 Х/ф «Друзья и годы», 2 с. 22.50 Х/ф «Путешествие в счастли вую Аравию»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Со бака Баскервилей» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Мои прекрасные...» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная кухня» 21.00 «Пища богов» 22.30, 01.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 00.15 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со+ веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 ПикничОк 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

Іменинники дня: ЮХИМ, ВАРФОЛОМІЙ, ВАРНАВА, ОХРІМ, МАРІЯ, АРКАДІЙ

06.05 Х/ф «Днепровский рубеж» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Коломбо» 12.00, 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 12.30 Т/с «Детективы» 13.05, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 15.15 Т/с «Тайны следствия 12» 22.00 Т/с «Шах и мат» 23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел особых расследований 12» 00.40 Т/с «CSI: ЛасВегас 12»

спутниковое ТВ

НОСТАЛЬГИЯ 06.50 «Аншлаг! Аншлаг!» 07.55 «Путешествие во время концер+ та» 09.00 «Театральные встречи» 10.30 «Мелодии и ритмы Кубы» 11.00 «Зов джунглей» 11.40 «Брейн ринг» 12.40 Х/ф «Сын полка», 1 с. 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 16.00 «Алло, мы ищем таланты!» 17.00 Праздничный вечер в концерт+ ном зале «Россия» 18.00 Митинг, посвященный отъезду бойцов ударного комсомольско+ го отряда на важнейшие строй+ ки Х пятилетки. 1978 г. 18.35 «Сиди и смотри» 18.50 Х/ф «Сын полка», 2 с. 22.00 «Браво» 22.40 Концерт зарубежной эстрады 23.00 Что? Где? Когда? 23.55 С утра пораньше 00.30 «Автограф по субботам» 01.30 «Прежде всего + театр»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Сердца четырех» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Ми+ нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан+ ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд+ рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Ревизор» 21.00 Х/ф «План Б»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30 Футбол: Бразилмания 09.45, 14.30, 15.40, 17.30, 01.35 Сну+ кер: Уси Классик Китай + День 2 12.45 Конный спорт: Скачки 13.00 Легкая атлетика: Командный Чемпионат Европы 15.30, 18.30, 22.30, 01.00 Футбол 18.45 Дартс: Открытый чемпионат Ан+ глии 19.55, 00.50 Мотоспорт 20.00 Спидвей: Швеция 22.00 Ралли: Закулисами ERC 23.00 Чемпионат Мира в классе Туринг 23.30 Мотокросс: Чемпионат мира 00.00, 00.30 Автогонки

XSPORT 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.45 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Экстремальный спорт 11.30, 22.30 Самое вызывающее видео 12.50 Теннис. Уимблдон. День 1. Обзор 13.30 Теннис. Уимблдон. День 2 21.50 ЙОЙ 23.30 Непредсказуемое поведение

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00, 01.50 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи+ ка» 09.40 Регби. Чемпионат мира в Новой Зеландии. Юниоры. Матч за 3+е место 11.30 «Человек игры». посвященная В.К.Иванову, 2, 0 ч. 12.30 «Железный фактор» 13.30 «Они были первыми». Кубок Ев+ ропы, 1960 г. 15.10 Волейбол. Лига чемпионов + 2013/14. Женщины. Плей+офф. «Динамо» (Казань) + «Динамо» (Москва). Ответный матч

17.10 «Футбольный клуб» на чемпио+ нате мира 18.25 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Женщины. Полуфи+ налы 20.25 Хоккей. Чемпионат мира + 2013 г. среди молодежных команд в Швеции. 1/4финала. США + Рос+ сия 22.25 Американский футбол. Чемпио+ нат NFL + 2013 г. /14. Плей+офф. «Green Bay» + «San Francisco» 01.20 Теннис. «Пресс+ревью»

FUTBOL1 06.00 Д/ф «Кубок мира 1994» 06.50 Австралия + Испания. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 08.50, 01.00 «Великий футбол. Брази+ лия, 2014» 10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.10, 10.55 «Оле, Мундіаль!» 11.30 М/с «Забавный мяч» 11.40 Хорватия + Мексика. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 13.40 Нидерланды + Чили. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 15.50 Камерун + Бразилия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 18.00 Мини+истории Кубка мира. Мек+ сика, 1986 г. 18.15 Профайлы 18.20 LIVE. Коста+Рика + Англия. Чем+ пионат мира, ФИФА, 2014 г. 21.00, 22.10 «Мундіаль. Матч+центр» 22.50 LIVE. Греция + Кот+д’Ивуар. Чем+ пионат мира, ФИФА, 2014 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Фантазеры» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Пришелец Ванюша», №2. Мультфильмы «Жилибыли дед и баба», «Как ежик и медвежонок ме няли небо», «Веселая кару сель» №16, «Журавлик» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 44 с. Сказки зарубеж ных писателей «Золушка». Мультфильмы «Старинная баллада», «Орел и крот» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Волны Чер ного моря», 1975 г. 1976 г., 2 с. «Белеет парус одинокий». Сказки Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 12.50 Х/ф 06.30, 10.30 Лупдиду 07.10, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.10 Кайю 08.10 Baby TV 09.10 Веселые цифры 09.20, 17.50 Овечки+чемпионы 09.30 Умник Сид 10.00, 18.20 Заботливые Мишки: Стра+ на добра 11.10, 20.00 Улей 11.40, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20, 23.30 Каспер: школа страха 13.20, 19.00, 23.00 Малыши Джиз 13.30, 19.10, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт+ фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.10 Миа и я 16.40 Зеленый остров Гомби 18.00 Приключения Чака и друзей 19.20, 23.20 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.15, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.30, 11.00, 17.50 М/с «Фиксики» 07.45, 15.30, 21.45 М/с «Огги и кука рачи» 08.00, 18.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.45 М/с «Малышисупергерои» 10.05 М/с «Контраптусгений» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 Марви Хаммер 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.30 М/с «Время приключений»


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Шустер LIVE 06.50, 07.15, 08.15 Спорт 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.25 Эра бизнеса 07.30, 01.00 На слуху 08.25 Паспортный сервис 08.35 Полезные советы 09.10 Футбол. Италия + Уругвай 11.25 Футбол. Коста+Рика + Англия 13.45 Музыкальная академия 14.50 Euronews 14.55, 21.35 Деловой мир 15.10 Брифинг Кабмина Украины 15.20 Час+Ч 16.00 Футбол. Греция + Кот+д’Ивуар 18.00 Футбольная самба 18.55 Футбол. Босния и Герцеговина + Иран 21.00 Итоги дня 21.45 Д/ф «Варшава, вчера и сегодня» 22.00 Д/ф «Воробьиное гнездо на де+ реве» 22.35 Мегалот 22.40 Суперлото, Тройка, Кено 22.55 Футбол. Гондурас + Швейцария 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25, 10.00 Т/с «Возвращение Мух тара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 12.25, 14.20 Д/с «Следствие вели... » 14.50 «Судебные дела» 15.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.25 «Подробности» 20.40 Т/с «Вера. Надежда. Любовь» 23.30, 04.45 Т/с «Скандал2» 00.25 Х/ф «Непристойное предло жение» 03.05 Д/ф «Какие люди! Звездные са+ моубийцы» 03.55 М/ф 04.05 «Орел и решка»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 06.40 Т/с «Спецотряд Кобра 11» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00 Новости «СПЕЦКОР» 09.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 11.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 12.30 Д/п «Штурм подсознания» 13.30 Д/п «Тяжелая самоходная уста+ новка СУ+152» 13.40 Д/п «Тактика» 14.05 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе+ ды» 14.40 Д/п «Тайны разведки» 15.30 «Украинские сенсации» 16.30, 19.00 Т/с «Ментовские войны 5» 18.50 Культурное меню 21.00 «ДжеДАИ. Воины дорог» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 00.25 Х/ф «Устрашающая западня» 02.15 Х/ф «Четыре листа фанеры»

11 КАНАЛ 06.10 М/с «Рога и копыта» 06.30, 11.00, 19.30 Т/с «Воронины» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Respect TV» 08.00 «Картины мира» 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 15.00 Т/с «Молодежка» 18.00 Репортер 18.20, 23.30 Абзац! 21.00 «Автострасти» 22.00 «Инновации» 22.30 «Oscar time» 23.55 Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 01.00 Х/ф «Джесси Стоун. Тонкий лед»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.45 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00, 10.35 М/ф «Аладдин» 10.55 «Шесть кадров» 11.35 «Иллюзия безопасности. Гений чистой кислоты» 12.40, 13.40 «Семейные мелодрамы + 3» 14.40 Х/ф «Великолепный век. Рок солана 2» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.30, 21.30, 22.30, 23.45 Х/ф «Моя новая жизнь» 01.10 Х/ф «Тезки»

СТБ 06.00 «В поисках истины» 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.40, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 10.00 Звездная жизнь 10.55 Х/ф «Спортлото82» 12.45, 19.55 «Следствие ведут экстра+ сенсы» 13.40, 00.30 «Зважені та щасливі + 2» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 20.55 Т/с «Метод Фрейда» 22.35 «Хата на тата»

«Морская планета» «Детали» «Устами младенца» «PostSсriptum» М/ф Т/с «Господа присяжные» «Эпикриз» «Народный контроль» «Странное дело» «Тачки со свалки» «Территория заблуждений» «Тайны мира», «Бессмертие» «Секретные территории» «Секреты древних красавиц» «Люди» «Здравствуй, это Я!» «У меня теперь семья!» «Детали» «Устами младенца» «Знай наших!» Т/с «Господа присяжные» «Погляд» «Гарантия качества» «Преступление и наказание» «Детали. Итоги дня» «В гостях у Дуняши» «Автотема» «Чего хочет женщина» «Тачки со свалки» «Детали. Итоговый выпуск» «Детали. Спорт» «Жизненное пространство» Т/с «Зачем тебе алиби?» «Секретные территории»

ICTV 06.15 Т/с «Такси» 06.40 Т/с «Леся+Рома» 07.30, 08.05, 13.20 Т/с «Одинокий волк» 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.20, 19.20 Чрезвычайные новости 09.55, 16.45 Т/с «Убойная сила» 11.55, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 16.15 Т/с «Платина» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Дознаватель2» 23.15 Х/ф «Робокоп2» 01.25 Т/с «Последователи»

TET 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Гуфи и его команда» 09.30 М/с «Маша и Медведь» 10.00 М/с «Клуб Винкс: Школа вол шебниц» 10.55 Ералаш 12.00 Т/с «Маленькие тайны» 14.00 Віталька 15.00, 21.00 Страна У 15.55 Даешь, молодежь! 17.45, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 20.25, 22.55 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 22.00 6 кадров 23.30 Бойцовский клуб

51 КАНАЛ 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Коммуналка 10.30 Экономический интерес 10.45, 15.15 М/ф 11.00 Х/ф «Каменный крест» 12.30, 20.00 Д/ф «Своими глазами» 13.00 Киноистории 14.30 «Поговори обо мне» 14.45 Сокровища рода 15.00 Под открытым небом 16.15 Д/ф «Все о еде» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 Д/ф «Жизнь и призвание Френ+ ка Херли» 23.00 Х/ф «Слезы капали»

5 КАНАЛ 06.30, 06.45, 07.15, 07.35, 07.45, 08.10, 08.20, 08.35, 08.45 Утро на Пятом 06.40, 00.50 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.35, 23.15, 00.15 Биз+ нес+время 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 07.40, 18.20, 23.25, 00.25 Время спорта 07.50 Автопилот+новости 08.40 Трансмиссия+новости 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 19.30, 20.10, 21.10 Время. Итоги дня 16.35 Зооакадемия 17.10 Миграционный вектор 17.35, 18.35, 23.35, 00.35 Машина времени 18.10 Местное время 21.40 Время+Тайм

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Коломбо» 12.00, 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 12.30 Т/с «Детективы»

Сх. 03.47 Зах. 20.13 Трив. дня 16.26

Середа, 25 червня 06.00 06.45 07.10 07.15 07.50 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 17.40 18.00 18.15 18.20 18.30 19.30 20.00 20.10 20.30 21.00 21.20 21.40 22.10 23.00 23.15 23.30 00.00 01.00

13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 15.15 Т/с «Тайны следствия 12» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 22.00 Т/с «Тело как улика 3» 23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел особых расследований 12» 00.40 Т/с «CSI: ЛасВегас 12»

НТВМИР 07.10 «Их нравы» 08.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11» 12.35 «До суда» 13.35 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 19.00, 03.30 «Прокурорская провер+ ка» 20.15 «Говорим и показываем» 21.15 Т/с «Чужой район3» 23.10 «Сегодня. Итоги» 23.45 Т/с «ППС2» 01.40 Т/с «Версия2» 04.40 «Спасатели»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Телемагазин 09.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва сечкина. Обыкновенные и не вероятные» 12.05, 18.35 Т/с «Клон» 13.45, 20.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис ти» 15.35 Х/ф «На тебя уповаю» 17.10 Х/ф «Не сошлись характера ми» 22.05 Х/ф «Артистка из Грибова» 00.30 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 07.00 «Афиша Украины» 07.10 «Хит+минутка» 07.20, 15.00 Киноконцерт 08.50, 15.35 «Оздоровительная гимна+ стика» 09.00, 19.15 «Университет сегодня» 09.10 «О времени и о судьбе...» 09.30 «Три характера» 10.00 «Джейми Оливер. Обед за 15 минут» 10.30, 18.00 «Эники+Беники» 11.00, 18.30 «ВусоЛапоХвист» 11.30 «Карамба!» 12.00, 17.00 «Глуперсы» 13.00, 21.30 «Америка имеет таланты» 14.30 «Параллельный мир» 15.45 ПрограммыЭко+ТВ 19.00 «История одной улицы» 19.30 «Философия искусства» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Высшая лига»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 08.40 «Контрольная закупка» 09.10 «Жить здорово!» 10.05 «Модный приговор» 11.15, 20.55 Т/с «Единственный мой грех» 12.55 «След» 13.25 «Время обедать!» 14.15 «Фазенда» 14.40 «В наше время» 15.25 «Они и мы» 16.10, 00.35 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.00 «Давай поженимся!» 19.00, 23.30 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 22.35 «Роковая любовь Саввы Морозо+ ва» 00.25 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.15, 13.05 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 21.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.15, 14.00, 15.20, 17.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Лист ожидания» 12.10 Ток+шоу «Говорит Украина» 17.50 Т/с «Спасти босса» 18.55 Футбол. Нигерия + Аргентина 21.40 Т/с «Страна 03» 22.55 Футбол. Эквадор + Франция 01.00 Великий футбол

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 11.45 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15, 17.00 «Столицы мира» 07.35 «Скучать некогда» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо+центр» 09.00, 16.00 «Титаны бизнеса» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Ребро Адама» 13.30, 21.00 Т/с «Эпоха чести» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Генетическая рулетка» 22.30 «Свои» 00.00 Т/с «Тайны старого моста» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.25, 06.10 Kids’Time 05.30, 06.15 М/с «Рога и копыта» 06.30, 08.40, 11.00, 19.00 Т/с «Воро нины» 06.55 Файна Юкрайна 07.30 Подъем 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 15.00, 22.00 Т/с «Молодежка» 18.00, 02.30 Репортер 18.20, 23.00 Абзац! 23.55 Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 01.00 Х/ф «Джесси Стоун: Тонкий лед» 02.35 «Служба розыска детей» 02.40 Т/с «Шаг за шагом» 03.25 Зона ночі

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ири+ на Дерюгина» 06.30 «Лица купюр. Богдан Хмельниц+ кий» 06.55, 18.55, 22.35 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 08.55, 15.15, 16.45, 19.00, 21.40 «По+ года» 09.00 «Социальный статус: ваша пен+ сия» 09.45 «Модные истории с Оксаной Но+ вицкой» 10.10, 20.00 Пророки научной фантас+ тики 11.10 Марсель Марсо. Безмолвный звук 12.15, 23.35 Светские хроники 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 22.40 Монстры внутри меня 15.00 Удивительный мир 17.45 Акулы Гордона 18.30 «Лица купюр. Иван Мазепа» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.00 «Глобал+3000» 21.45 Пласидо Доминго. Проклятье оперы 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 09.00 М/ф 09.50 М/с «Смешарики» 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 15.20 Т/с «Комиссар Рекс» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 19.10 «Орел и Решка» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 16.50, 20.40 «Роскошные пу+ тешествия» 06.30, 18.55 «Попурри» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме+ танкина» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.00, 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 09.00, 10.15, 12.00 «Бэби+бум» 09.15, 12.50 М/ф 09.30, 16.20 «Тайны подводного мира» 10.00, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 17.20 Х/ф «Хорошая женщина» 19.35 Х/ф «Только после Вас» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Всегда готовы!» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.20, 00.50 Легенды бандит+ ского Киева 10.30, 15.45 Семейный суд 11.15, 20.40 Т/с «Колдовская лю бовь» 12.25, 21.25 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.25 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.30, 00.10 Судебные дела 17.10, 23.00 Т/с «Три сестры 2» 17.35 Путешествия Галицией 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 22.10 Невероятные истории любви

TBI 06.00, 02.50 DOUBLE ЯТЬ 06.30, 03.15 Aрт City 07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 14.10, 15.30, 17.10, 18.40, 19.30, 22.10, 22.40, 01.00, 01.30 TBiNews 08.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 09.30, 13.30, 16.30 Особое мнение 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се+ годня»

Іменинники дня: Зах. 18.17 ГАННА, АРСЕН, ОНУФРІЙ, ПЕТРО, Сх.02.36 ІВАН, СТЕПАН, ТИМОФІЙ Остання чв. 19 червня

10.10, 11.10, 12.40, 19.15, 22.00, 22.30, 01.20, 01.45 Сегодня. Чрезвычайное 12.20, 14.40, 16.00, 17.40 Обзор бло+ гов 02.00 80 островов вокруг света 02.25 ЖИВЯком 03.40, 05.10 Музыка для взрослых 04.25 Зеленая лампа

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 06.40 Т/с «Спецотряд Кобра» 08.35, 21.00 «ДжеДАИ. Воины дорог» 09.00, 18.30 Новости «СПЕЦКОР» 09.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 11.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 12.30 Д/п «Штурм подсознания» 13.30 Д/п «Тяжелая самоходная уста+ новка СУ+152» 13.40 Д/п «Тактика» 14.05 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе+ ды» 14.40 Д/п «Тайны разведки» 15.30 «Украинские сенсации» 16.30, 19.00 Т/с «Ментовские вой ны5» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 00.25 Х/ф «Устрашающая западня» 02.15 Х/ф «Четыре листа фанеры»

MEGA 06.00 Легенды бандитского Киева 07.30, 20.20 В поисках истины 08.20 Воины 09.10, 17.50 Сокровища с чердака 10.00, 18.40 В поисках приключений 11.00 Сила жизни 12.00 Созданные убивать 12.50, 01.20 Мистическая Украина 13.40, 19.30 Фантастические истории 14.30 Тайны солнечной бездны 15.20, 21.10 НЛО из прошлого 16.10 Жизнь после людей 17.00, 22.00 Современные чудеса 22.50 Сила стаи 23.40 Смертельная встреча 00.30 Покер

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.40 Вести+Мос+ ква 11.20 «Кузькина мать. Итоги». «Атом+ ная осень 57+го» 12.05 «Знаменитые инкогнито». «За+ гадка голоса Саинхо Намчылак» 12.30 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Почтальон» 17.00 Т/с «Пока станица спит» 17.50 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 19.55 «Три капитана. Русская Аркти+ ка», 1 ф. 20.45 «Прямой эфир» 21.55 Т/с «Тайны следствия 13» 00.20 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Анна на шее» 08.30, 14.30 Х/ф «Друзья и годы», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Путешествие в счастливую Аравию» 18.30, 00.30 Х/ф «...И другие офи циальные лица» 20.30 Х/ф «Палач», 2 с. 23.15 Х/ф «Мальчик и девочка»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информацион+ ная программа 112» 06.30, 19.00 «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Со кровища Агры» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Мои прекрасные...» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная кухня» 21.00 «Пища богов» 22.30, 01.15 Т/с «Ходячие мертве цы» 00.15 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со+ веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 ПикничОк 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.50 М/с «Робин Гуд» 08.35, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.25, 15.20 Д/ф «На провал обречен+ ные»

10.00 Д/ф «История одной вещи. Туль+ ский самовар» 10.15 «Доктор И...» 10.40, 18.10, 00.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 Со+ бытия 11.50 Индийское кино. «Игроки» 14.00 «Православная энциклопедия» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 16.00 Д/ф «Портрет» 16.15, 23.45 «Простые сложности» 18.55 М/с «Волк Альберто» 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Линия защиты» 20.40 Д/ф «Золотое кольцо. Горохо+ вец» 20.55 «Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» 21.25 Д/ф «Прививка специального назначения» 22.30 «Русский вопрос» 23.05 «Хроники московского быта. Без детей»

НОСТАЛЬГИЯ 06.40 Х/ф «Сын полка», 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ+ МЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Алло, мы ищем таланты!» 11.00, 17.00 Праздничный вечер в концертном зале «Россия» 12.00 Митинг, посвященный отъезду бойцов ударного комсомольско+ го отряда на важнейшие строй+ ки Х пятилетки. 1978 г. 12.35 «Сиди и смотри» 12.50 Х/ф «Сын полка», 2 с. 16.00 «Браво» 16.40 Концерт зарубежной эстрады 17.50 Д/ф «Вильнюсская соната» 18.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с. 22.00 Муз/ф «Андрей Петров. Нуж на хорошая мелодия» 23.00 Что? Где? Когда? 23.50 «Спасибо за нелетную погоду» 00.50 «Аншлаг! Аншлаг!» 01.55 «Путешествие во время концер+ та»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Папиросница от Мос сельпрома» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми+ нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан+ ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд+ рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Цирк» 21.00 Х/ф «Спокойной ночи»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30 Футбол: Бразилмания 09.45, 12.45, 14.30, 15.40, 17.30, 23.00, 01.35 Снукер: Уси Клас+ сик Китай — День 3 15.30, 18.30, 22.30, 01.00 Футбол 18.40 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 18.50 ALL SPORTS: Кампус 19.20, 22.20 ALL SPORTS: Избранное по средам 19.25 Конный спорт: Фехтование 19.40 Конный спорт: Новости конного спорта 19.45 Гольф: Тур PGA 20.45, 21.15 Гольф: Европейский тур 21.30 Гольф: Гольф Клуб 21.35, 22.10 ALL SPORTS: Лучшее за месяц 21.40 Парусный спорт: регата La Giraglia Rolex Cup 22.15 Парусный спорт: Яхт клуб 00.30 Чемпионат мира в классе Туринг

XSPORT 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.45 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Буллит 11.00 Жизнь на пределе 11.30 Самое вызывающее видео 12.50 Теннис. Уимблдон. День 2. Обзор 13.30 Теннис. Уимблдон. День 3 21.50 ЙОЙ 22.30 Дан+тест

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Регби. Чемпионат мира в Новой Зеландии. Юниоры. Финал 11.40 Спортивные танцы. Чемпионат Европы+ 2014 г. по латиноаме+ риканскому секвею. 13.30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира. Д.Чудинов + П.Нильсен 15.40 Волейбол. Лига чемпионов + 2013 /14. Мужчины. Плей+офф. «Белогорье» + «Будванска Ривь+ ера». Ответный матч

17.10 «Футбольный клуб» на чемпио+ нате мира 18.20 «Королева на Плюсе» 19.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Мужчины. Полуфи+ налы 21.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд в Швеции. Полуфинал. Швеция + Россия 23.40 Легкая атлетика. Diamond League в Китае

FUTBOL1 06.00 Д/ф «Кубок мира, 1998» 06.50 Италия + Уругвай. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 08.50, 01.00 «Великий футбол. Брази+ лия+2014» 10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.10, 10.55 «Оле, Мундіаль!» 11.30 М/с «Забавный мяч» 11.40 Греция + Кот+д’Ивуар. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 13.40 Коста+Рика + Англия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 15.50 Япония + Колумбия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 18.00 Мини+истории Кубка Мира. Ис+ пания 1990 г. 18.15 Профайлы 18.20 LIVE. Босния+Герцеговина + Иран. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 21.00, 22.10 «Мундіаль. Матч+центр» 22.50 LIVE. Эквадор + Франция. Чемпи+ онат мира, ФИФА, 2014 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Шапка Мо номаха» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Ванюша и космический пират», №3. Мультфильмы «Чужой голос», «Друзья мои, где вы?», «Трой ная уха»,«Веселая карусель» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 45 с. Сказки зарубеж ных писателей «РиккиТикки Тави», Мультфильмы «Мышо нок, который хотел быть похо жим на человека», «Погоня» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Волны Чер ного моря», 1975 г. 1976 г. 3 с, «Белеет парус одинокий». Мультфильмы «Колосок». «Ночной цветок», «Консерв ная банка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 12.50 Х/ф 06.30, 10.30 Лупдиду 07.10, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.10 Кайю 08.10 Baby TV 09.10 Веселые цифры 09.20, 17.50 Овечки+чемпионы 09.30 Умник Сид 10.00, 18.20 Заботливые Мишки: Стра+ на добра 11.10, 20.00 Улей 11.40, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20, 23.30 Каспер: школа страха 13.20, 19.00, 23.00 Малыши Джиз 13.30, 19.10, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт+ фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.10 Миа и я 16.40 Зеленый остров Гомби 18.00 Приключения Чака и друзей 19.20, 23.20 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.15, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.30, 11.00, 17.50 М/с «Фиксики» 07.45, 15.30, 21.45 М/с «Огги и кука рачи» 08.00, 18.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.45 М/с «Малышисупергерои» 10.05 М/с «Контраптусгений» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 Марви Хаммер 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.30 М/с «Время приключений»


12 ÀÁ²ÒÓвªÍÒ-2014 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○


13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

Фірма «СІДЛО» виготовляє з натуральної шкіри спорядження для конярства:

м. Харків, вул. Новогородська, 4 Тел/ф. (057)701-49-40 моб. (050)593-97-16 www.sedlo.kharkov.ua

 хомути; наритники; вуздечки; віжжі; сідла спортивні та ін; комплекти однокінної та парокінної упряжі та багато іншого

e-mail: sedlo.com@ukr.net Можлива пересилка

ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Êóäà ïîéäåò óêðàèíñêèé êàðòîôåëü? ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÏÎÑÒÀÂÎÊ ÍÀØÅÃÎ ÊÀÐÒÎÔÅËß Â ÐÎÑÑÈÞ ÂÛËÜÅÒÑß Â ÅÃÎ ÓÄÅØÅÂËÅÍÈÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ, ÓÂÅÐÅÍÛ ÝÊÑÏÅÐÒÛ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ «Новое ограничение РФ касается поставок молодого картофеля, у которого не слишком большие сроки хранения, и украинские производители уже вряд ли успеют переориентировать этот экспорт на другие рынки», - объяснил ситуацию вице-президент Ассоциации производителей картофеля и директор ТОВ «Агрико Украина» Николай Гордийчук, пишет ubr.ua. По самым скромным оценкам, из-за российского моратория объемы внутриукраинского рынка картофеля совсем скоро вырастут на 20-25%. А это сразу же скажется на цене. «Если сейчас в опте картофель стоит 5-5,5 грн., то уже скоро цена отгрузки может просесть до 3-3,5 грн., что в свою очередь

ÎÁÚÅÌÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÐÛÍÊÀ ÂÛÐÀÑÒÓÒ ÍÀ 25%

отразится на рознице: с 7,5-8,5 грн. кило картофеля может подешеветь до 5,57,5 грн.», - подсчитал Николай Гордийчук.

ПРОДУКТОВЫЙ ПОТОК Производители говорят, что, кроме внутреннего рынка, со временем постараются переориентироваться на экспорт в Беларусь, Молдову, Румынию и Грузию. Как это, впрочем, всегда делалось при возникновении проблем с РФ. Также потенциальными покупателями могут быть Туркменистан, Узбекис-

ÈÌÏÎÐÒ Â ÐÎÑÑÈÞ ÇÀÏÐÅÙÅÍ È ÈÇ ÅÂÐÎÑÎÞÇÀ тан, Таджикистан, Азербайджан и Армения. Правда, по словам аграриев, поставки туда пока не налажены. Кстати, ввоз картофеля в Россию запрещен не только из Украины, но и из стран Евросоюза. «Это отрицательно сказалось на российском рынке в том плане, что производители РФ лишились возможности обновлять семенной фонд», - подчеркнула руководитель

проекта «АПК Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман. Напомним, что с понедельника, 16 июня, Россия запретила импорт картофеля из Украины. Официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что в украинской продукции обнаружили золотистую нематоду, которая является карантинным объектом для РФ.

Сдам

помещения

под офисы, магазин. Удобная погрузка выгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Телефоны:

(050) 8105566, (067) 3405566.


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 26 червня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Шустер LIVE 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.25 Эра строительства 07.30 Эра бизнеса 07.35, 01.00 На слуху 08.35 Полезные советы 09.15 Футбол. Нигерия) Аргентина 11.20 Футбол. Гондурас ) Швейцария 13.35 Граница государства 13.50 Музыкальная академия 14.50 Euronews 14.55, 21.35 Деловой мир 15.10 Брифинг Кабмина Украины 15.20 Час)Ч 16.00 Футбол. Эквадор ) Франция 18.00 Футбольная самба 18.55 Футбол. Португалия ) Гана 21.00 Итоги дня 21.45 Книга.ua 22.10 Д/ф «Киевская старина. Мир ис) кусства. Михаил Булгаков» 22.40 Тройка, Кено, Максима 22.55 Футбол. Корея ) Бельгия 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25, 10.00 Т/с «Возвращение Мух тара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.20 Т/с «Утро с ИНТЕРом» 12.25, 14.20 Д/с «Следствие вели... » 14.50 «Судебные дела» 15.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.00 «Подробности» 20.40 Т/с «Вера. Надежда. Любовь» 23.30, 04.45 Т/с «Скандал2» 00.25 Х/ф «Няня» 02.40 Д/ф «Какие люди! Жадные звез) ды» 03.30 М/ф 04.00 «Орел и решка»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 06.40 Т/с «Спецотряд Кобра11» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 Новости «СПЕЦКОР» 09.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 11.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 12.30 Д/п «Когда земля вскрикнет» 13.30 Д/п «Тяжелый танк КВ)1» 13.40 Д/п «Тактика» 14.05 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе) ды» 14.40 Д/п «Тайны разведки» 15.30 «Украинские сенсации» 16.30, 19.00 Т/с «Ментовские войны 5» 18.30 «Алеф ) в наше время» 21.00 «ДжеДАИ. Воины дорог» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 00.25 Х/ф «Поезд дальше не идет» 02.00 Х/ф «Карпатское золото»

11 КАНАЛ 06.10 Kids’ Time 06.10 М/с «Злюкибобры» 06.30, 20.00 Т/с «Воронины» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Променад» 08.00 «И возвестят колокола» 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 11.00 Т/с «Счастливы вместе» 14.30 «36, 6» 15.00 Т/с «Молодежка» 18.00 Репортер 18.20, 23.30 Абзац! 19.30 «Respect TV» 21.00 «Oscar time» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 «Инновации» 23.55 Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 01.00 Х/ф «Джесси Стоун. Никакого раскаяния»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.45 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00, 10.35 М/ф «Аладдин» 10.55 «Шесть кадров» 11.35 «Иллюзия безопасности. Есть продано» 12.40, 13.40 «Семейные мелодрамы ) 3» 14.40 Х/ф «Великолепный век. Рок солана 2» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.30, 21.30, 22.30, 23.45 Х/ф «Дру гая женщина» 01.05 Х/ф «После Апокалипсиса»

СТБ 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.35, 18.55 «Невероятная правда о звездах» 09.55 Звездная жизнь 10.50, 19.55 «Следствие ведут экстра) сенсы» 11.50, 00.05 «Зважені та щасливі ) 2» 18.00, 22.00 «Вікна)Новини» 20.50 Т/с «Метод Фрейда» 22.35 «Давай поговорим о сексе»

06.00 06.45 07.15 07.20 07.50 08.00 09.00 09.30 09.40 10.00 11.00 12.00 13.40 14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 18.30 19.30 20.00 20.30 21.00 21.15 21.30 22.00 23.00 23.15 23.30 00.00 01.00

«Битва древних королей» «Детали» «Устами младенца» «Погляд» М/ф Т/с «Господа присяжные» «Заграница» «У меня теперь семья!» «Здравствуй, это Я!» «Странное дело» «Тачки со свалки» «Территория заблуждений» «Тайны мира», «Бессмертие» «Чего хочет женщина» «Секретные территории» «Секреты древних красавиц» «В дороге. Дневник» «Где)то на Земле» «Детали» «Устами младенца» Т/с «Господа присяжные» «Повестка дня» «Люди» «Детали. Итоги дня» «В гостях у Дуняши» «По закону чести» «Вне игры» «Тачки со свалки» «Детали. Итоговый выпуск» «Детали. Спорт» «Где)то на Земле» Т/с «Зачем тебе алиби?» «Секретные территории»

ICTV 06.10 Т/с «Такси» 06.40 Т/с «Леся+Рома» 07.30, 08.05, 13.20 Т/с «Одинокий волк» 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 08.00, 09.15 Спорт 09.20, 19.20 Чрезвычайные новости 09.55, 16.45 Т/с «Убойная сила» 11.50, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.20, 16.15 Т/с «Платина» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Дознаватель2» 23.15 Х/ф «Робокоп3» 01.15 Т/с «Последователи» 01.55 Х/ф «Робокоп2»

TET 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Гуфи и его команда» 09.30 М/с «Маша и Медведь» 10.00 М/с «Клуб Винкс: Школа вол шебниц» 10.55 Ералаш 12.00 Т/с «Маленькие тайны» 14.00 Віталька 15.00, 21.00 Страна У 15.55 Даешь, молодежь! 17.45, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 20.25, 22.55 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 22.00 6 кадров 23.30 Бойцовский Клуб 00.25 Слишком грубо для Ю)туб’а

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Деловий ритм 10.45, 15.45 М/ф 11.30 Х/ф «Слезы капали» 13.00, 20.00 Д/ф «Своими глазами» 14.30 Артзона 15.00 Легенды Запорожья 15.30 Налоговый монитор 16.10 Д/ф «Жизнь и призвание Френ) ка Херли» 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 20.30 В тренде 21.00 Снято 21.15 102 информ 21.30 Д/ф «Глобальное предупрежде) ние» 23.10 Х/ф «Ярослав Мудрый», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.45, 07.15, 07.35, 07.45, 08.10, 08.20, 08.35, 08.45 Утро на Пятом 06.40, 00.50 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.35, 23.15, 00.15 Биз) нес)время 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.25, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 07.40, 18.20, 23.25, 00.25 Время спорта 07.50 Автопилот)новости 08.40 Трансмиссия)новости 08.50 Драйв 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 19.30, 20.10, 21.10 Время. Итоги дня 17.10 Территория закона 17.35 Большая политика 18.10 Местное время 18.30 Окно в Европу 21.40 Время)Тайм 00.35 Кино с Яниной Соколовой

Сх. 03.48 Зах. 20.13 Трив. дня 16.25

Зах. 19.08 Сх. 03.21 Остання чв. 19 червня

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

НТН

TBI

МЕНЮ ТБ

06.00, 02.20 ЖИВЯком 06.30, 03.15 DOUBLE ЯТЬ 07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 14.10, 15.30, 17.10, 18.40, 19.30, 22.10, 22.40, 01.00, 01.30 TBiNews 08.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 09.30, 13.30, 16.30 Особое мнение 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се) годня» 10.10, 11.10, 12.40, 19.15, 22.00, 22.30, 01.20, 01.45 Сегодня. Чрезвычайное 12.20, 14.40, 16.00, 17.40 Обзор бло) гов 02.00, 02.50 80 островов вокруг света 03.40, 05.10 Музыка для взрослых 04.25 Зеленая лампа

07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со) веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 ПикничОк 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

НТВМИР 07.10 «Школа злословия» 08.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Дачный ответ» 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11» 12.35 «До суда» 13.35 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 19.00, 03.30 «Прокурорская провер) ка» 20.15 «Говорим и показываем» 21.15 Т/с «Чужой район3» 23.10 «Сегодня. Итоги» 23.45 Т/с «ППС2» 01.40 Т/с «Версия2» 04.40 «Спасатели»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Телемагазин 09.30 Х/ф «После дождичка в чет верг» 10.50 Х/ф «Трынтрава» 12.30, 18.30 Т/с «Клон» 14.10, 20.10 Т/с «Пуаро Агаты Крис ти» 16.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 22.00 Х/ф «Амэрикэн бой» 00.05 Х/ф «Семнадцатый трансат лантический»

27 КАНАЛ 07.00 «Афиша Украины» 07.10 «Хит)минутка» 07.20, 15.00 Киноконцерт 08.50, 15.35 «Оздоровительная гимна) стика» 09.00, 19.15 «Университет сегодня» 09.15 «НЭП» 09.35 «О времени и о судьбе...» 10.00 «Джейми Оливер» 10.30, 18.00 «Эники)Беники» 11.00, 18.30 «ВусоЛапоХвист» 11.30 «Карамба!» 12.00, 17.00 «Глуперсы» 13.00, 21.30 «Америка имеет таланты» 14.30 «Параллельный мир» 15.45 ПрограммыЭко)ТВ 19.00 «АВС)шка» 19.30 «Монологи» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «27 оттенков черного»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 08.40 «Контрольная закупка» 09.10 «Жить здорово!» 10.05 «Модный приговор» 11.15, 20.55 Т/с «Единственный мой грех» 12.55 «След» 13.25 «Время обедать!» 14.15 «Фазенда» 14.40 «В наше время» 15.25 «Они и мы» 16.10, 00.35 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.00 «Давай поженимся!» 19.00, 23.30 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 22.35 «Роковая любовь Саввы Морозо) ва»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.15, 13.05 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 21.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.15, 14.00, 15.20, 17.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Лист ожидания» 12.10 Ток)шоу «Говорит Украина» 17.50 Т/с «Спасти босса» 18.55 Футбол. США ) Германия 21.40 Т/с «Страна 03» 22.55 Футбол. Алжир ) Россия 01.00 Великий футбол

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.30 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15, 22.30 «Свои» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо)центр» 09.00, 16.00 «Титаны бизнеса» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Звезда шерифа» 13.30, 21.00 Т/с «Эпоха чести» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Генетическая рулетка» 00.00 Т/с «Тайны старого моста» 01.40 «Морские силы»

НОВЫЙ 05.20, 06.10 Kids’Time 05.25 М/с «Рога и копыта» 05.45, 06.15 М/с «Злюкибобры» 06.30, 08.40, 19.00 Т/с «Воронины» 06.55 Файна Юкрайна 07.30 Подъем 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 11.00 Т/с «Счастливы вместе» 15.00, 22.00 Т/с «Молодежка» 18.00, 02.30 Репортер 18.20, 23.00 Абзац! 23.55 Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 01.00 Х/ф «Джесси Стоун: Никакого раскаяния» 02.35, 05.15 «Служба розыска детей» 02.40 Т/с «Шаг за шагом» 03.30 Зона ночі

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Зи) наида Турчина» 06.30 «Лица купюр. Иван Мазепа» 06.55, 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 08.55, 15.15, 16.45, 18.55, 21.55 «По) года» 09.00 Акулы Гордона 09.35, 22.00 «Модные истории с Окса) ной Новицкой» 10.00, 20.00 Пророки научной фанта) стики 11.00 Пласидо Доминго. Проклятье оперы 12.15 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 22.40 Монстры внутри меня 15.00 Удивительный мир 17.45 «Социальный статус: ваши пра) ва и льготы» 18.30 «Лица купюр. Михаил Грушев) ский» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.00 Корчной. Шахматы без пощады 23.35 «Светские хроники» 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 09.00 М/ф 09.50 М/с «Смешарики» 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 15.20 Т/с «Комиссар Рекс» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 19.10 «Орел и решка» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 16.50, 20.30 «Роскошные путе) шествия» 06.30, 20.20 «Попури» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме) танкина» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.00, 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 09.00, 10.15, 12.00 «Бэби)бум» 09.15, 12.50 М/ф 09.30, 16.20, 18.55 «Тайны подводно) го мира» 10.00, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 17.20 Х/ф «Всегда готовы!» 19.10 Х/ф «Только после Вас» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Последняя воля» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.20, 00.45 Легенды бандитс) кого Киева 10.30, 15.45, 00.00 Семейный суд 11.15, 20.40 Т/с «Колдовская лю бовь» 12.25, 21.25 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.35 Судебные дела 17.15 Т/с «Три сестры 2» 18.05, 23.00 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 22.10 Невероятные истории любви

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 06.40 Т/с «Спецотряд Кобра» 08.35, 21.00 «ДжеДАИ. Воины дорог» 09.00, 18.30 Новости «СПЕЦКОР» 09.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 11.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 12.30 Д/п «Когда земля вскрикнет» 13.30 Д/п «Тяжелый танк КВ)1» 13.40 Д/п «Тактика» 14.05 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе) ды» 14.40 Д/п «Тайны разведки» 15.30 «Украинские сенсации» 16.30, 19.00 Т/с «Ментовские войны 5» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 00.25 Х/ф «Поезд дальше не идет» 02.00 Х/ф «Карпатское золото»

MEGA 06.00 Легенды бандитского Киева 07.30, 20.20 В поисках истины 08.20, 16.10 Жизнь после людей 09.10, 17.50 Сокровища с чердака 10.00, 18.40 В поисках приключений 11.00 Сила стаи 12.00, 23.40 Смертельная встреча 12.50 Мистическая Украина 13.40, 19.30 Фантастические истории 14.30, 03.30 По закону Вселенной 15.20, 21.10 НЛО из прошлого 17.00, 22.00 Современные чудеса 22.50 Планета Земля 00.30 10 неожиданных фактов 01.20 Реальная фантастика 02.10 Тайны дальних миров 02.50 Тайны солнечной бездны 04.10 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.40 Вести)Мос) ква 11.20 «Кузькина мать. Итоги». «На веч) ной мерзлоте» 12.05 «Знаменитые инкогнито». «Artland Теодора Тэжика» 12.30 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Почтальон» 17.00 Т/с «Пока станица спит» 17.50 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 19.55 «Секретные материалы: ключи от долголетия» 20.45 «Прямой эфир» 21.55 Т/с «Тайны следствия 13» 00.20 «Геннадий Зюганов. История в блокнотах»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «...И другие офици альные лица» 08.30, 14.30 Х/ф «Палач», 2 с. 11.15, 17.15 Х/ф «Мальчик и девоч ка» 18.30, 00.30 Х/ф «Перикола» 19.55, 01.55 Х/ф «Переход товарища Чкалова через Северный по люс» 20.30 Х/ф «Преступление и наказа ние», 1 с. 22.30 Х/ф «Преступление и наказа ние», 2 с.

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Военная тайна» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Мои прекрасные...» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная кухня» 21.00 «Пища богов» 22.30, 01.45 Х/ф «Падение Олимпа» 00.45 «Чистая работа»

Іменинники дня: АНТОНІНА, ГАННА, АНДРОН, КИЛИНА, ЯКІВ, САВА

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Коломбо» 12.00, 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 12.30 Т/с «Детективы» 13.05, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 15.15 Т/с «УГРО» 22.00 Т/с «Низкое зимнее солнце» 23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел особых расследований 12» 00.40 Т/с «CSI: ЛасВегас 12»

спутниковое ТВ

13.30 Теннис. «Пресс)ревью» 15.00 Волейбол. Лига чемпионов ) 2013 г. /14. Женщины. Плей) офф. «Омичка» ) «Конельяно». Ответный матч 17.10 «Футбольный клуб» на Чемпио) нате мира 18.25 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Женщины. Мужчи) ны. Матчи за 3)е место 20.25 Хоккей. Чемпионат мира ) 2013 среди молодежных команд в Швеции. Полуфинал. Канада ) Финляндия

TVCI

FUTBOL1

06.00 «Настроение» 08.15, 17.50 М/с «Робин Гуд» 08.40, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.25, 15.20 Д/ф «Прививка специаль) ного назначения» 10.00 Д/ф «История одной вещи. Туль) ская гармонь» 10.15 «Доктор И...» 10.40, 18.10, 00.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 Со) бытия 11.50 Индийское кино. «Сети любви» 14.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 15.55 Д/ф «Портрет» 16.15, 23.45 «Простые сложности» 18.55 М/с «Волк Альберто» 19.05, 01.30 «Право голоса» 20.15 «Истории спасения» 20.40 Д/ф «Золотое кольцо. Углич. Жемчужина на Волге» 20.55 «Тайны нашего кино.»Москва слезам не верит» 21.15 Д/ф «Жертвы биотехнологий» 22.30 Х/ф «Смерть Ленина. Настоя щее «Дело врачей» 23.05 Д/ф «Николай Губенко. Я прини) маю бой!»

06.00 Д/ф «Кубок мира 2002» 06.50 Нигерия ) Аргентина. Чемпио) нат мира, ФИФА, 2014 г. 08.50, 01.00 «Великий футбол. Брази) лия, 2014» 10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.10, 10.55 «Оле, Мундіаль!» 11.30 М/с «Забавный мяч» 11.40 Эквадор ) Франция. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 13.40 Босния)Герцеговина ) Иран. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 15.50 Гондурас ) Швейцария. Чемпи) онат мира, ФИФА, 2014 г. 18.00 Мини)истории Кубка Мира. США 1994 г. 18.15 Профайлы 18.20 LIVE. Португалия ) Гана. Чемпи) онат мира, ФИФА, 2014 г. 21.00, 22.10 «Мундіаль. Матч)центр» 22.50 LIVE. Алжир ) Россия. Чемпио) нат мира, ФИФА, 2014 г.

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Митинг, посвященный отъезду бойцов ударного комсомольско) го отряда на важнейшие строй) ки Х пятилетки. 1978 г. 06.35 «Сиди и смотри» 06.50 Х/ф «Сын полка», 2 с. 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ) МЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Браво» 10.40 Концерт зарубежной эстрады 11.00, 17.00 Праздничный вечер в концертном зале «Россия» 11.50 Д/ф «Вильнюсская соната» 12.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с. 16.00 Муз/ф «Андрей Петров. Нуж на хорошая мелодия» 18.00 «Пока все дома» 18.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с. 22.00 «Взгляд» 23.00 «Зов джунглей» 23.40 «Брейн ринг» 00.40 Х/ф «Сын полка», 1 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Цирк» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми) нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40 «Комедианты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд) рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Папиросница от Мос сельпрома» 21.00 Х/ф «Сломанные цветы»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30 Футбол: Бразилмания 09.45, 12.45, 14.30, 15.40, 17.30, 20.30, 01.35 Снукер: Уси Клас) сик Китай ) День 4 15.30, 18.30, 22.30, 01.00 Футбол 18.45 Спидвей: Швеция 20.00 Снукер 23.00 Боевые искусства: Суперкомбат Серия WGP ) GP4

XSPORT 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.45, 21.50 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Экстремальный спорт 11.30 Непредсказуемое поведение 12.50 Теннис. Уимблдон. День 3. Обзор 13.30 Теннис. Уимблдон. День 4

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи) ка» 09.40, 14.00, 01.00 «Королева на Плю) се» 10.40, 22.45 Американский футбол. Чемпионат NFL ) 2013 /14. Плей)офф. «Seattle» ) «New Orleans»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Под знаком однорогой коровы» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Ванюша и великан», №4. Мультфильм «Волшебный магазин» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 46 с. Сказки зарубеж ных писателей «Королевские зайцы». Сказки русских писа телей «Павлиний хвост» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Волны Чер ного моря», 1975 г. 1976 г., 4 с. «Белеет парус одинокий». Мультфильмы «Кто в лесу хо зяин» «Музыкальные сказ ки», «Елочка для всех» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 12.50 Х/ф 06.30, 10.30 Лупдиду 07.10, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.10 Кайю 08.10 Baby TV 09.10 Веселые цифры 09.20, 17.50 Овечки)чемпионы 09.30 Умник Сид 10.00, 18.20 Заботливые мишки: Стра) на добра 11.10, 20.00 Улей 11.40, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20, 23.30 Каспер: школа страха 13.20, 19.00, 23.00 Малыши Джиз 13.30, 19.10, 23.10 Друзья с джунг) лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт) фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.10 Миа и я 16.40 Зеленый остров Гомби 18.00 Приключения Чака и друзей 19.20, 23.20 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.15, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.30, 11.00, 17.50 М/с «Фиксики» 07.45, 15.30, 21.45 М/с «Огги и ку карачи» 08.00, 18.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.45 М/с «Малышисупергерои» 10.05 М/с «Контраптусгений» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 Марви Хаммер 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 23.30 М/с «Время приключений»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00, 21.25 Шустер LIVE 06.50, 07.15, 08.15 Спорт 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.25 Эра бизнеса 07.30, 00.30 На слуху 08.25 Паспортный сервис 08.35 Полезные советы 09.15 Футбол. Алжир ) Россия 11.20 Футбол. США ) Германия 13.40 Вера. Надежда. Любовь 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир 15.10 Брифинг Кабмина Украины 15.20 Час)Ч 16.00 Футбол. Португалия ) Гана 18.00 Футбольная самба 18.55 Футбол. Корея ) Бельгия 21.00 Итоги дня 00.00, 01.00 Итоги 01.20 Тройка, Кено, Секунда удачи 01.25 Хит)парад «Национальная двад) цатка»

ИНТЕР 05.25, 10.00 Т/с «Возвращение Мух тара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 12.25, 14.20, 04.05 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 14.50 «Судебные дела» 15.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.00 «Подробности» 20.40 Т/с «Право на любовь» 00.35 Х/ф «Ночной рейс» 02.40 Д/ф «Какие люди! Служебные романы звезд» 03.30 «Орел и Решка»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 06.40 Т/с «Спецотряд «Кобра11» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 Новости «СПЕЦКОР» 09.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 11.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 12.30 «Новое Сумасшедшее видео» 14.25 «Облом UA. Новый сезон» 16.30 Т/с «Ментовские войны5» 19.00 Т/с «Следователь Протасов» 23.10 Х/ф «Патриот» 01.00 Х/ф «Книга Джунглей» 02.45 Х/ф «Вишневые ночи»

11 КАНАЛ 06.10 Kids’ Time 06.10 М/с «Злюки бобры» 06.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Явления природы» 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 15.00 Т/с «Молодежка» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.30 «MEDICUS» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Лучшие» 22.30 «Про кино» 22.55 Х/ф «Особенности нац. охоты» 01.20 Х/ф «Особенности нац. рыбал ки»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00, 10.35 М/ф «Аладдин» 10.55 «Шесть кадров» 11.25 «Иллюзия безопасности. Скидка как наживка» 12.30, 13.30 «Семейные мелодрамы ) 3» 14.30 Х/ф «Великолепный век. Рок солана 2» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.30 «Сказочная Русь» 21.15 «Вечерний Киев ) 2014» 23.15 «Светская жизнь» 00.20 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа»

СТБ 07.35 Х/ф «Укротительница тигров» 09.30, 18.55 «Невероятная правда о звездах» 10.30 Х/ф «Только ты» 18.00, 22.00 «Вiкна)Новини» 20.10, 22.35 Х/ф «Кровь не вода» 00.20 Х/ф «31 июня»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.15 07.20 07.50 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00

«Письма из космоса» «Детали» «Устами младенца» «Погляд» М/ф Т/с «Господа присяжные» «Эпикриз» «Жизненное пространство» «Странное дело» «Тачки со свалки»

«Территория заблуждений» «Наш сад» «Секретные территории» «ХХ век. Столетие войн» «Секреты древних красавиц» «Здравствуй, это Я!» «Заграница» «Детали» «Устами младенца» Т/с «Господа присяжные» «Где)то на Земле» «Кружево на свадьбу» «Детали» «Детали. Спорт» «В гостях у Дуняши» «Гарантия качества» «Знай наших!» «В курсе» «Тачки со свалки» «Детали» «Тип)Топ» «Преступление и наказание» Т/с «Зачем тебе алиби?» «Секретные территории»

ICTV 06.20 Т/с «Такси» 06.45 Т/с «Леся+Рома» 07.30, 08.05 Т/с «Одинокий волк» 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 08.00, 09.15 Спорт 09.20, 19.20 Чрезвычайные новости 09.55, 16.40 Т/с «Убойная сила» 11.55, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 13.10 Достало! 14.20, 16.15 Т/с «Платина» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с «Дознаватель2» 23.15 Х/ф «Сталь» 01.10 Т/с «Последователи» 01.55 Х/ф «Робокоп3»

TET 07.45 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.55 М/с «Гуфи и его команда» 09.30 М/с «Маша и медведь» 10.00 М/с «Клуб Винкс: Школа вол шебниц» 10.55 Ералаш 12.00 Т/с «Маленькие тайны» 14.00 Віталька 15.00 Страна У 15.55 Даешь, молодежь! 17.15, 19.05 Рассмеши комика 18.10, 22.55 Т/с «Светофор» 20.00 Х/ф «Один дома 4» 21.45 6 кадров 23.30 Бойцовский Клуб 00.25 Х/ф «Поворот не туда 3»

51 КАНАЛ 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Разговор без нотаций 10.45 Сокровища рода 11.00, 15.45 М/ф 11.15 Х/ф «Ярослав Мудрый», 1 с. 13.00, 20.00 Д/ф «Своими глазами» 14.30 Про кохання 14.45 Снято 15.00 Легенды Запорожья 15.30 Знай наших 16.00, 21.30 Д/ф «Глобальное предуп) реждение» 17.30 Испробуй на себе 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 22.00 Линда и Блэр изучают вкус Гре) ции 23.10 Х/ф «Ярослав Мудрый», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.45, 07.15, 07.35, 07.45, 08.10, 08.20, 08.35, 08.45 Утро на Пятом 06.40 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15 Биз) нес)время 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 07.40, 18.20, 23.25, 00.25 Время спорта 07.50 Автопилот)новости 08.40 Трансмиссия)новости 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 19.30, 20.10, 21.10 Время. Итоги дня 17.15 Мотор 17.35, 18.35 Машина Времени 18.10 Местное время 21.40 Время)Тайм 22.10 Особый взгляд

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Близкие люди» 13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 13» 15.00, 19.00 «Свідок» 15.15 Т/с «УГРО»

19.30 Х/ф «Преступная страсть» 21.20 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 23.15 Х/ф «Игра на выживание» 01.05 Т/с «Закон и порядок. Отдел особых расследований 11»

спутниковое ТВ

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 «Женский взгляд» 08.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.30 «Очная ставка» 10.30 «Спасатели» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11». «Курочка Рябова» 12.35 «До суда» 13.35 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 19.00 «Прокурорская проверка» 20.15 «Говорим и показываем» 21.15 Т/с «Чужой район3» 01.00 «Школа злословия» 01.50 «Судебный детектив» 03.00 Т/с «Паутина5»

НОВЫЙ 05.20, 06.10 Kids’Time 05.25, 06.15 М/с «Злюки бобры» 06.30, 08.40, 11.00, 19.00 Т/с «Воро нины» 06.55 Файна Юкрайна 07.30 Подъем 09.00, 16.05 Т/с «Не родись краси вой» 15.00, 22.00 Т/с «Молодежка» 18.00, 02.35 Репортер 18.20, 05.00 Абзац! 22.55 Х/ф «Особенности националь ной охоты» 01.00 Х/ф «Особенности националь ной рыбалки» 02.40 Зона ночі 04.35 25)й кадр

ENTER

ТОНИС

05.45 Советские мультфильмы 09.00 Телемагазин 09.30 Х/ф «Приключения Бурати но» 12.00, 18.45 Т/с «Клон» 13.40, 20.25 Т/с «Пуаро Агаты Крис ти» 15.30 Х/ф «Овод» 17.25 Х/ф «На тебя уповаю» 22.15 Х/ф «По данным уголовного розыска» 23.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»

06.00 «Такова спортивная жизнь. Вя) чеслав Олейник» 06.30 «Лица купюр. Михаил Грушевс) кий» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 08.55, 15.15, 16.45, 19.00, 21.55 «По) года» 09.00 «Социальный статус: ваши пра) ва и льготы» 09.45, 22.00 «Модные истории с Окса) ной Новицкой» 10.10, 20.00 Пророки научной фанта) стики 11.10 Корчной. Шахматы без пощады 12.15 «Дневник для родителей» 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 22.40 Монстры внутри меня 15.00 Удивительный мир 17.45 Редкий вид 18.30 «Лица купюр. Тарас Шевченко» 18.55, 22.35 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.00 Марк Аврелий 23.35 Светские хроники 00.00 «Красивые и амбициозные»

27 КАНАЛ 07.00 «Афиша Украины» 07.10 «Хит)минутка» 07.20 «Жизнь прекрасна» 08.50, 15.35 «Оздоровительная гимна) стика» 09.00 «Университет сегодня» 09.15 «27 оттенков черного» 09.35 «Hand made» 10.00 «Джейми Оливер» 10.30, 18.00 «Эники)Беники» 11.00, 18.30 «ВусоЛапоХвист» 11.30 «Карамба!» 12.00, 17.00 «Глуперсы» 13.00, 21.30 «Америка имеет таланты» 14.30 «Параллельный мир» 15.00 «В мире кино» 15.45 ПрограммыЭко)ТВ 19.00 «АВС)шка» 19.15 «Университет. Неделя» 19.30 «Монологи» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Три характера»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 08.40 «Контрольная закупка» 09.10 «Жить здорово!» 10.05 «Модный приговор» 11.15 Т/с «Единственный мой грех» 12.55 «След» 13.25 «Время обедать!» 14.15 «Фазенда» 14.40 «В наше время» 15.25 «Они и мы» 16.10 «Жди меня» 17.00 Вечерние новости 18.00 «Человек и закон» 19.00 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Точь)в)точь» 23.05 Х/ф «Прощание» 00.55 Х/ф «Обида»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.15, 13.10 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.15, 14.00, 15.20 Т/с «След» 10.00 Т/с «Лист ожидания» 18.00 Т/с «Спасти босса» 19.45 Ток)шоу «Говорит Украина» 20.25 Т/с «Страна 03» 23.35 Х/ф «Допустимые жертвы» 01.30 Х/ф «Свои дети»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Свои» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо)центр» 09.00, 16.00 «Титаны бизнеса» 10.00, 22.40 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Аве Мария» 13.30 Т/с «Эпоха чести» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Герой» 21.00 Х/ф «Курьер на восток» 00.00 Х/ф «ЛОпухи»

Сх. 03.48 Зах. 20.13 Трив. дня 16.25

П'ятниця, 27 червня 12.00 13.50 14.30 15.30 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 18.30 19.30 20.00 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 23.00 23.30 00.10 00.30 01.30

K1 07.30 09.00 09.50 10.10 13.50 15.20 17.15 18.10 19.10 20.10 22.20

Т/с «Кто в доме хозяин» М/ф М/с «Смешарики» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Дикий ангел» Т/с «Комиссар Рекс» «Рассмеши комика» «Званый ужин» «Орел и решка» «КВН» «Люди Пятницы»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 12.25 «Роскошные путеше) ствия» 06.30, 20.45 «Попурри» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме) танкина» 08.00, 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 09.00, 10.15, 12.00, 17.05 «Бэби)бум» 09.15, 12.50 М/ф 09.30, 18.50 «Тайны подводного мира» 10.00, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 16.25 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Дети Божьи» 17.20 Х/ф «Последняя воля» 19.10 Х/ф «Аврора» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Обвиняется свадьба» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.10, 00.55 Вещественное до) казательство 10.30, 15.40 Семейный суд 11.15 Т/с «Колдовская любовь» 12.25 Т/с «Однажды будет любовь» 13.10, 18.30, 00.10 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.25 Судебные дела 17.05, 23.45 Т/с «Три сестры 2» 17.30, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.40 Х/ф «Даниил князь Галиц кий» 22.15 Д/с «Поддельная история» 23.00 Д/с «Скрытая реальность»

Зах. 19.52 Сх. 04.12 Новий міс. 10.08

TBI

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.50 М/с «Робин Гуд» 08.35, 16.45 Т/с «Исцеление любо вью» 09.20, 15.20 Д/ф «Жертвы биотехно) логий» 10.00 Д/ф «История одной вещи. Часы» 10.15 «Доктор И...» 10.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Золотой ключик» 13.05 М/ф «Про деда, бабу и куроч ку Рябу» 13.10 «АБВГДейка» 13.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 16.00 Д/ф «Портрет» 16.15, 23.50 «Простые сложности» 18.10 Д/с «Своими глазами» 18.40 «Тайны нашего кино. «Брилли) антовая рука» 19.05, 01.30 «Право голоса» 20.20 Д/ф «Золотое кольцо. Святыни Ярославля» 20.30, 22.25 Т/с «Время любить» 00.15 Д/ф «Стекляшка за миллион»

2+2

MEGA 06.00 Легенды бандитского Киева 07.30, 20.20 В поисках истины 08.20, 16.10 Жизнь после людей 09.10, 17.50 Сокровища с чердака 10.00, 18.40 В поисках приключений 11.00 Сила стаи 12.00 Смертельная встреча 12.50 Мистическая Украина 13.40, 19.30 Фантастические истории 14.30 Холод)убийца 15.20, 21.10 НЛО из прошлого 17.00, 22.00 Современные чудеса 22.50 Планета Земля 23.40 Созданные убивать 00.30 Обличители мифов 01.20 Титаны

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Вести)Мос) ква 11.20 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ ) молодец!» 12.05 «Гении и злодеи». Николай Ки) бальчич 12.30 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Почтальон» 17.00 Т/с «Пока станица спит» 17.50 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 20.00 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол) жается» 20.45 «Прямой эфир» 21.55 «Поединок» 00.00 Торжественная Церемония вру) чения премии ТЭФИ

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Перикола» 07.55, 13.55 Х/ф «Переход товарища Чкалова через Северный по люс» 08.30, 14.30 Х/ф «Преступление и наказание», 1 2с. 18.30, 00.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 20.00 Х/ф «Соло» 20.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь познания», 2 с. 22.50 Х/ф «Ночное происшествие»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30 «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Военная тайна» 10.00, 19.00 «Тайны мира с Анной Чап) ман» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная кухня» 21.00 «Секретные территории» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Наемники» 01.00 Х/ф «5 неизвестных»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со) веты от шефа 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 ПикничОк 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

Іменинники дня: ЄЛИСЕЙ, МЕФОДІЙ, МСТИСЛАВ, ГЕОРГІЙ, УЛИТА, ЄГОР, ЮРІЙ

06.00, 02.25 ЖИВЯком 06.30, 03.15 Частные новости 07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 14.10, 15.30, 17.10, 18.40, 19.45, 22.10, 22.40, 01.00, 01.30 TBiNews 08.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 09.30, 13.30, 16.30 Особое мнение 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 10.10, 11.10, 12.40, 19.30, 22.00, 22.30, 01.20, 01.45 Сегодня. Чрезвычайное 12.20, 14.40, 16.00, 17.40 Обзор бло) гов 19.00 Геофактор 02.00, 02.50 80 островов вокруг света 03.40, 05.10 Музыка для взрослых 04.25 Зеленая лампа 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 06.40 Т/с «Спецотряд Кобра» 08.35 «ДжеДАИ. Воины дорог» 09.00, 18.30 Новости «СПЕЦКОР» 09.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 11.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 12.30 Сумасшедшее видео по)украин) ски 14.25 «Облом UA. Новый сезон» 16.30 Т/с «Ментовские войны5» 19.00 Т/с «Следователь Протасов» 23.10 Х/ф «Патриот» 01.00 Х/ф «Книга Джунглей» 02.45 Х/ф «Вишневые ночи»

НОСТАЛЬГИЯ 06.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ) МЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00 Муз/ф «Андрей Петров. Нуж на хорошая мелодия» 11.00, 23.00 Праздничный вечер в концертном зале «Россия» 12.00 «Пока все дома» 12.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с. 16.00 «Взгляд» 17.00 «Авторский вечер Андрея Де) ментьева». С участием И. Кобзо) на, Т. Гвердцители, В. Мигули, Э. Быстрицкой. 1983 г. 18.10 Д/ф «Два капитана» 18.40 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки», 2 с. 19.40 «Кабачок «13 стульев» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 00.00 Митинг, посвященный отъезду бойцов ударного комсомольско) го отряда на важнейшие строй) ки Х пятилетки, 1978 г. 00.35 «Сиди и смотри» 00.50 Х/ф «Сын полка», 2 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Три товарища» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми) нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан) ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд) рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Веселые ребята» 21.00 Х/ф «Шайбу, шайбу»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30 Футбол: Бразилмания 09.45, 12.50, 14.30, 17.30, 20.30, 01.15 Снукер: Уси Классик Ки) тай — 1/4 финала 19.30, 20.00 Сильнейшие люди плане) ты: Норвегия 22.30 Футбол 23.00 Конный спорт: Скачки 23.15 Бокс: Чемпионат Мира по версии WBA

XSPORT 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.45 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Экстремальный спорт 11.30 Самое вызывающее видео 12.50 Теннис. Уимблдон. День 4. Обзор 13.30 Теннис. Уимблдон. День 5 21.50 Бойцовский клуб. GLORY 17. Super Fight Series 23.30 LFL

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.40 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи) ка» 09.40 Современное пятиборье. «Кубок Кремля». Женщины. Мужчины 13.15 Американский футбол. Чемпио) нат NFL ) 2013 г. /14. Плей)офф. «Seattle» ) «New Orleans» 15.40 Волейбол. Лига чемпионов ) 2013 г. /14. Мужчины. Плей) офф. «Белогорье» ) «Трентино». 1)й матч 17.10 «Футбольный клуб» на чемпио) нате мира 18.25 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Женщины. Мужчи) ны. Финалы

20.25 Хоккей. Чемпионат мира ) 2013 г. среди молодежных команд в Швеции. Матч за 3)е место. Рос) сия ) Канада 22.20 Легкая атлетика. Diamond League в США 00.30 Спортивные танцы. Чемпионат Европы) 2014 г. по латиноаме) риканскому секвею.

FUTBOL1 06.00 Д/ф «Кубок мира 2006» 06.50, 01.00 США ) Германия. Чемпио) нат Мира ФИФА 2014 г. 08.50 «Великий футбол. Бразилія 2014» 10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.10, 10.55 «Оле, Мундіаль!» 11.30, 18.50 М/с «Забавный мяч» 11.40, 18.55 Алжир ) Россия. Чемпио) нат Мира ФИФА 2014 г. 13.40, 22.45 Португалия ) Гана. Чемпи) онат Мира ФИФА 2014 г. 15.50 Юж. Корея ) Бельгия. Чемпионат Мира ФИФА 2014 г. 18.00, 00.45 Мини)истории Кубка Мира. Франция 1998 г. 18.15 Профайлы 18.20 Величайшие футбольные сбор) ные мира, 9 с. 21.00 «Мундіаль. Матч)центр» 22.10 Futbol Mundial. Тележурнал

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Примите телеграмму в долг» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Винни Пух», 1, 0 ф. Мультфильмы «Солнечный каравай». «Если падают звезды», «Хитрые ста рушки» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 47 с. Сказки зарубеж ных писателей «Замок лгу нов». Сказки Пушкина «День чудесный» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Топинамбу ры», 1987 г, 1 с. Мультфильм «Легенда о завещании мавра» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 12.50 Х/ф 06.30, 10.30 Лупдиду 07.10, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.10 Кайю 08.10 Baby TV 09.10 Веселые цифры 09.20, 17.50 Овечки)чемпионы 09.30 Умник Сид 10.00, 18.20 Заботливые мишки: Стра) на добра 11.10, 20.00 Улей 11.40, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20, 23.30 Каспер: школа страха 13.20, 19.00, 23.00 Малыши Джиз 13.30, 19.10, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт) фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.10 Миа и я 16.40 Зеленый остров Гомби 18.00 Приключения Чака и друзей 19.20, 23.20 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.15, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.30, 11.00, 17.50 М/с «Фиксики» 07.45, 15.30, 21.45 М/с «Огги и кука рачи» 08.00, 18.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.45 М/с «Малышисупергерои» 10.05 М/с «Контраптусгений» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 Марви Хаммер 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.30 М/с «Время приключений»


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Итоги 06.10, 08.05 Шустер LIVE 06.25 На слуху 07.05, 23.00 От первого лица 07.35 «Золотой гусь» 11.20 Футбол. Алжир ) Россия 13.20 Музыкальная академия 14.30 В гостях у Д.Гордона 15.20 Д/ф «Конституция. Право на свободу» 16.00 Футбол. США ) Германия 18.00 Футбольная самба 18.55 Футбол. 1/8 финала 21.00, 01.20 Итоги дня 21.40 Концертная программа 22.50 Мегалот 23.35 Концерт «Я ) украинец!» 01.50 Вера. Надежда. Любовь

ИНТЕР 04.45 Х/ф «В зоне особого внима ния» 06.15 Т/с «Возвращение Мухтара2» 08.00 «Школа доктора Комаровского» 08.25 Д/ф «Владимир Ивасюк. Идеаль) ное убийство» 09.30 Новости 10.00, 03.05 Х/ф «Жених по объяв лению» 12.10 Т/с «Право на любовь» 16.05 Международный фестиваль юмора «Юрмала)2013» 18.00, 20.35 Т/с «Счастливый шанс» 20.00, 02.30 «Подробности» 22.35 Х/ф «Обратный путь» 00.40 Х/ф «Артистка»

9 КАНАЛ 06.00 06.15 07.15 09.00 10.00 10.50 11.00 19.00 21.00 23.00 01.00

Мультфильмы «Осторожно, модерн!» «Новое Сумасшедшее видео» «Облом UA. Новый сезон» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Бежать!» Х/ф «За пределами закона» Х/ф «На глубине» Х/ф «Максимальный срок» Х/ф «Нацисты в центре Зем ли» 02.25 Х/ф «Лесная песня»

11 КАНАЛ 06.25 07.30 09.00 09.30 10.00 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 14.15 18.05 18.40 23.30 01.10

М/с «Том и Джерри» Ревизор «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» «MEDICUS» «Лучшие» Ревизор постшоу Кто сверху)2 Т/с «Воронины» Феномен Люди Хэ Х/ф «Особенности нац. охоты»

1+1 08.05, 08.25 М/с «Гуфи и его коман да» 08.50 «Светская жизнь» 09.50 Х/ф «Самозванка» 13.45 «Сказочная Русь» 14.15 «Вечерний Киев ) 2014» 16.25, 20.15 «Вечерний квартал в Тур) ции» 18.30 «Рассмеши комика ) 5» 19.30 «ТСН» 22.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 00.40 Х/ф «Липучка»

СТБ 06.00 Х/ф «Сватовство гусара» 07.05 Х/ф «Весна на Заречной ули це» 09.00 «Все буде смачно!» 10.45 «Хата на тата» 12.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 14.35 Х/ф «Кровь не вода» 18.00 Х/ф «Тещины блины» 21.40 «Беременная в 16» 22.40 «Дочки)матери» 23.35 «Давай поговорим о сексе» 00.50 Х/ф «Родня»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.15 07.20 08.10 08.30 09.00 09.30 09.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 13.50 15.30 16.00 16.30 17.30 18.00 18.30 19.30

«Древние гении» «Детали» «Устами младенца» Т/с «Господа присяжные» «С легким паром!» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «Наш сад» «Тип ) Топ» «Седмица» «Вне игры» «Заграница» «Пастырские беседы» Х/ф «Неудачник смелый ры царь» «Повестка дня» «В дороге. Дневник» «Секретные территории» «Особенности рыбалки» «Эпикриз» Т/с «Господа присяжные» «Седмица»

«Где)то на Земле» «Детали. Итоги дня» Х/ф «Дикое сердце» «Реальная кухня» Т/с «Зачем тебе алиби?» «Секретные территории»

ICTV 07.15 08.25 08.55 10.55 12.45 13.00 13.05 15.10 17.00 18.45 19.15 20.10

Звезда YouTube Дача М/ф «Делай ноги» М/ф «Делай ноги2» «Факты» Спорт Х/ф «Громобой» Х/ф «Медальон» Х/ф «Шпион по соседству» Факты. Вечер Чрезвычайные новости Х/ф «Ворошиловский стре лок» 22.20 «На передовой» 23.05 Х/ф «Властелин бури» 01.35 Х/ф «Сталь»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 11.05

Лентяево М/с «Смешарики» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Месть волшебной рыб ки» 12.15 Х/ф «Гусятница» 13.20 Ералаш 14.15 Х/ф «Братц» 16.05 Х/ф «Ловушка для родите лей» 18.20 Х/ф «Один дома4» 20.00 Рассмеши комика 21.50, 00.35 Уральские пельмени 22.45 Девочки поймут 23.40 Т/с «Радиосекс»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.20, 11.00 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини) ка 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 «Поговори обо мне» 10.30 Азбука здоровья 12.00 Линда и Блэр изучают вкус Гре) ции 12.30 Д/ф «Своими глазами» 13.00 Х/ф «Ярослав Мудрый», 2 с. 14.15 Мой город 14.50 Х/ф «Капитан Пилигрима» 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Волшебное закулисье 17.30 Х/ф «Пропавшая грамота» 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 102)информ 20.00 Д/ф «Глобальное предупрежде) ние» 20.45 Про кохання 21.00 Dance мастер 21.15 Х/ф «Богдан Зиновий Хмель ницкий» 23.15 Музыка 23.45 Концерт группы «Океан Эльзы» 00.45 Легенды Запорожья

5 КАНАЛ 06.30, 18.10 Местное время 06.40, 14.35, 18.35, 19.35, 22.35 Ма) шина времени 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Время новостей 07.10, 08.10, 18.25, 23.25, 00.25 Вре) мя спорта 07.20, 22.20, 23.20, 00.15 Бизнес) время 07.30, 08.30, 09.30, 10.40, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Вре) мя. Важно 07.35 180 градусов 08.35, 16.35, 20.35 В кабинетах 09.10 Мотор 09.15 Маминая школа 09.35 Укравтоконтинент 10.10 Окно в Европу 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот)тест 11.45, 23.35 История успеха 12.10 Зооакадемия 13.10 Драйв 13.35 Интелект.ua 15.35 Кино с Яниной Соколовой 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.15, 20.20 Тема/Хроника недели 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку

НТН 07.30 Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Близкие люди» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 12.50 «Случайный свидетель» 13.30 «Правда жизни. Профессия кон) сьерж» 14.00 «Крутые 90)е» 14.50 Х/ф «Ярослав Мудрый» 17.30 Х/ф «Москальчародей» 19.00 Т/с «Каменская 5» 22.30 Концерт «Камтугеза» 01.00 Х/ф «Игра на выживание»

Сх. 03.49 Зах. 20.13 Трив. дня 16.24

Субота, 28 червня 20.00 20.30 21.00 23.00 00.00 01.00

Зах. 20.30 Сх. 05.07 Новий міс. 27 червня

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

НТВМИР

TBI

TVCI

06.00, 02.50 ЖИВЯком 06.30, 09.30 Частные новости 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 10.30, 12.25, 15.30, 17.00, 18.40, 19.30, 21.40, 22.35, 23.30, 01.00 TBiNews 07.20, 07.50, 10.20, 10.50 Сегодня. Чрезвычайное 08.00, 20.00 Сегодня о главном 11.00 Так как есть 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 13.00, 02.00 Стоп)кадр 14.00 World Stories. Международные корреспонденты 14.30 Особое мнение 16.00 Знак восклицания 19.00, 04.45 DOUBLE ЯТЬ 22.00 Геофактор 23.00 Универсальный спортсмен 00.30 Как это устроено 03.15 Зеленая лампа 04.00, 05.10 Музыка для взрослых

06.00 Иллюзион. «Свинарка и пастух» 07.25 М/ф «Вовка в тридевятом цар стве», «Волшебная палочка», «Африканская сказка» 08.15 «На старт!» Детская спортивная программа 08.25 «АБВГДейка» 08.55 «Православная энциклопедия» 09.20 «Русский вопрос» 10.00 Д/ф «О чем молчала Ванга» 10.35, 01.25 Д/с «Назад к природе» 11.30, 14.35, 00.05 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 13.55 Д/ф «Александр Панкратов) Черный. Мужчина без комплек) сов» 14.50 «Праздник каждый день. День доброты» 15.20 Т/с «Время любить» 16.50 Таланты и поклонники. Дмитрий Певцов 18.05 М/с «Волк Альберто» 18.10 Х/ф «Золотой ключик» 19.25 «Давно не виделись!» 21.00 «Постскриптум» 21.50 «Право знать!» 22.45 Х/ф «Бес в ребро» 00.15 Любовь Казарновская в про) грамме «Жена. История любви»

ENTER 05.45, 09.30 Советские мультфильмы 09.00 Телемагазин 10.00 Х/ф «После дождичка в чет верг» 11.20 Т/с «Рожденная революцией» 02.25 Киноляпы 04.15 Саундтреки

27 КАНАЛ 07.00 «Афиша Украины» 07.10 «Хит)минутка» 07.20 Киноконцерт 08.50, 15.35 «Оздоровительная гимна) стика» 09.00 «Университет)неделя» 09.20 «Панорама города» 09.30 «Альфа и Омега» 10.00 Джейми Оливер 11.30, 21.30 «Америка имеет таланты» 13.00 «Анатомия славы» 14.00 «Роскошная жизнь» 15.00 «Жизнь прекрасна» 15.45 ПрограммыЭко)ТВ 17.00 «Эники)Беники» 17.30 «ВусоЛапоХвист» 18.00 «Всенародные Семейные Прят) ки» 19.00 «Неизвестные Черновцы» 19.30 «Монологи» 20.00 Д/ф «Смерть Сталина. После) дний свидетель», 1 с. 20.50 «О времени и о судьбе...» 21.00 «Высшая лига» 21.20 «История одной улицы» 22.30 Телечат

ОРТ М 06.35 Х/ф «Мы из джаза» 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.50 «Дорога к Первой мировой» 10.45 «Смешарики» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.15 Х/ф «Прощание» 14.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 14.50 Х/ф «Кубанские казаки» 16.35, 17.15 Х/ф «Берегись автомо биля» 17.00 Вечерние новости 18.30 «Две звезды» 20.00 «Время» 20.25 «Сегодня вечером» 21.55 «Вся жизнь в перчатках следу) ет» 22.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» 00.00 Х/ф «Цветы от победителей» 01.40 Х/ф «Искренне Ваш...»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 «Пусть говорят. Большие дети» 07.00, 19.00 События 07.10, 09.00 Т/с «Интерны» 09.50 Один за сто часов 10.50 Т/с «Анютино счастье» 14.50, 19.40 Т/с «Моя большая се мья» 22.55 Футбол. ЧМ 2014 г. 1/8 финала 01.00 Великий футбол

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 07.40 «Мультитряндия» 06.40 «Новости» 07.10 «Ради жизни» 07.15 «Путешествия натуралиста» 08.00, 19.50 «Гороскоп» 08.15, 20.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Х/ф «Золотой цыпленок» 10.00 Д/ф «Города и химеры Владис) лава Городецкого» 10.30 «Искусство есть» 11.00 «Кухня на шпильках» 11.30 «Женские откровения» 12.00 «Смотрите, кто пришел» 12.30 Д/ф «Между двумя выстрелами» 13.00 «Герой» 13.30 Х/ф «Фучжоу» 15.00 «Желание летать. Леонид Бы) ков» 15.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 18.00 «Скучать некогда» 18.30 Х/ф «Двойник» 20.00 «Столицы мира» 21.00 Х/ф «Приятель покойника» 22.40 «Владимир Щербицкий. На пе) рекрестке мыслей и взглядов» 23.10 «Отдел «Х» 00.00 «Дикий мир с Тимофеем Баже) новым» 00.30 Х/ф «Курьер на восток»

НОВЫЙ 05.40 М/с «Охотники за привидени ями» 06.25 М/с «Том и Джерри» 07.30, 10.00 Ревизор 12.50 Ревизор постшоу 14.15 Кто сверху)2 18.05 Т/с «Воронины» 18.40 Феномен 23.30 Люди Хэ 01.10 Х/ф «Особенности националь ной охоты» 03.00 Зона ночи

ТОНИС 06.00, 18.20 «Цивилизация іncognita» 06.10 Х/ф «Аврора» 08.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55 «По) года» 09.00 Пророки научной фантастики 10.00 «Светские хроники» 10.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 13.00 За семь морей 13.45 Монстры внутри меня 15.00 Вторжение: Болотные монстры и свиньи)мутанты 16.00 Морские охотники 17.00 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 17.50 Занимательная зоология 18.30 «Глобал)300» 19.00 По местам дикой природы 20.00 Большие монархи Египта 21.00 История принца Чарльза и Диа) ны 22.00 Х/ф «На грани безумия» 00.00 «Выходной, после полуночи»

K1 07.30 08.45 09.20 10.45 13.00 15.00 17.00 18.00 20.00 22.00 00.20

М/ф М/с «Смешарики» М/ф «Барби Дюймовочка» Х/ф «Клад» «УсоЛапоХвост» «Орел и Решка. Курортный се) зон» «Орел и Решка. Шоппинг» Х/ф «Уловки Норбита» «Вечерний квартал» «КВН» Х/ф «Снежный человек»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00 «Необыкновенные культуры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанкина» 07.00, 09.40, 11.00, 13.00, 16.35 «Бэби)бум» 07.30, 10.20, 12.30, 17.00 «Тайны под) водного мира» 08.00, 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 09.00 «Попури» 09.10, 10.05, 10.45 «Эксклюзив для семьи» 11.15 М/ф 15.55 «Киноклуб «Покров». Д/ф «Бло) кадная вера» 17.30 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса», «Сладкая песня любви» 19.05 «Роскошные путешествия» 19.40 Х/ф «Обвиняется свадьба» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Счастливчик Люк» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.10 09.05 09.30 10.00 10.35 11.05 11.50 12.35 13.20 14.25 16.00 17.50 18.40 20.00 20.40 22.10 23.20 00.15 00.55

Х/ф «Тоталитарный роман» Феерия путешествий Новости Шаг к звездам The Ukrainians Д/с «Поддельная история» Д/с «Скрытая реальность» Д/с «Врата времени» Х/ф «Ченч» Х/ф «Даниил князь Галиц кий» Концерт Михаила Поплавского «Я ) украинец» Агенты влияния Х/ф «Дикий табун» Подробности Концерт группы «Океан Эльзы» «Gloria» Концерт группы «ТИК» Концерт группы «Пиккардийс) кая Терция» Д/ф «Легендарные замки Укра) ины» Михаил Поплавский. Украинские хиты

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.15 Сумасшедшее видео по)украин) ски 09.00 «Облом UA. Новый сезон» 11.00 Т/с «Бежать!» 19.00 Х/ф «За пределами закона» 21.00 Х/ф «На глубине» 23.00 Х/ф «Максимальный срок» 01.00 Х/ф «Нацисты в центре Зем ли» 02.25 Х/ф «Лесная песня»

MEGA 06.00 07.30 09.30 12.30 15.30 18.20 21.00 00.00 01.00

Легенды бандитской Одессы В поисках истины Жизнь после людей Планета Земля В поисках приключений НЛО из прошлого Как начать войну за 37 дней Что? Где? Когда? Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.10, 10.10, 13.20 Вести)Москва 07.20 Х/ф «Я тебя ненавижу» 08.40, 13.25 «Вся Россия» 09.00 «Планета собак» 09.30 «Язь. Перезагрузка» 10.20 «Земля героев» 10.55 «Черные дыры. Белые пятна» 11.35 Т/с «Море по колено» 13.40 «Честный детектив» 14.10 «Искатели» 14.55 «Большая семья». Сергей Нико) ненко 15.50 «Смеяться разрешается» 16.55 Х/ф «Красотка» 18.25 «Субботний вечер» 20.00 «Михайло Ломоносов. Десять новелл из жизни гения» 20.55 Вести в субботу 21.55 Х/ф «Солнцекруг» 23.35 «Белая студия». Сергей Безру) ков 00.15 Торжественное закрытие 36)го Московского международного кинофестиваля

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 08.00, 14.00 Х/ф «Соло» 08.35, 14.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь познания», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Ночное происше ствие» 18.30, 00.30 Х/ф «Ошибка резиден та», 2 с. 21.00 Т/с «Судьба резидента» 23.45 Х/ф «Счастливо оставаться!»

REN TV 08.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа» 09.30 Шоу «Организация Определен) ных Наций» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 16.00 «Территория заблуждений» 18.00 «Неделя с Марианной Макси) мовской» 19.15 Х/ф «В осаде» 21.15 Х/ф «В осаде 2: Темная терри тория» 23.15 Х/ф «Во имя мести» 00.50 Х/ф «Мистер Крутой»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 11.30, 16.05, 20.30, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 08.05, 12.30, 14.40, 16.35, 19.40 Вы) печка на быструю руку 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вкуса 10.15, 15.00, 18.20, 21.35 Звездный каприз 11.00, 12.50 Кулинарные мифы 12.00, 15.20, 19.05, 21.00 Кухня По 20.00, 23.30 Кухня холостяка

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, КАСЯН, АВГУСТИН, МОДЕСТ, ФЕДІР, АМОС, МИХАЙЛО

07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Смотр» 07.55 «Главная дорога» 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 «Русская начинка» 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 « Мелодии на память» 13.10 «Своя игра» 14.00, 15.25 Т/с «Возвращение Мух тара2» 16.30 «Наши» 17.20 «Обзор. Чрезвычайное проис) шествие» 18.00 «Центральное телевидение» 18.55 «Новые русские сенсации» 19.50 «Ты не поверишь!» 20.50 Х/ф «Беглецы» 22.40 Криминальная Россия 23.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова. Продолжение» 01.15 «Судебный детектив» 02.25 Т/с «Паутина5». «Ставка»

спутниковое ТВ

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Пока все дома» 06.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с. 08.00, 14.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Взгляд» 11.00 «Авторский вечер Андрея Де) ментьева». С участием И. Кобзо) на, Т. Гвердцители, В. Мигули, Э. Быстрицкой. 1983 г. 12.10 Д/ф «Два капитана» 12.40 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки», 2 с. 13.40 «Кабачок «13 стульев» 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 Фестиваль «Сан)Ремо ) 40», 1 ч. Гости фестиваля: Т. Тикарам, Ш. О’Коннор, Б. Карлайл, Дж. Соммервилль, Сабрина и другие. 1990 г. 18.15 «Автограф по субботам» 18.50 «Поле чудес» 19.40 Д/ф «...с участием Клары Румя) новой» 20.10 «Веселые ребята» 21.30 Х/ф «Наша дача» 23.00 Праздничный вечер в концерт) ном зале «Россия» 23.50 Д/ф «Вильнюсская соната» 00.40 Х/ф «Арбатский мотив», 1 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Парнишкамиллионер» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Веселые ребята» 21.00 Комедийный улет: Х/ф «Са мый главный босс»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.00 Футбол: Бразилмания 09.45, 14.30, 15.40, 17.30, 20.00, 01.35 Снукер: Уси Классик Ки) тай 12.30 Снукер 13.15, 18.45, 19.45 ALL SPORTS: Теле) журнал WATTS 13.30 Автогонки: Мировая серия Рено Москва ) Гонка 1 15.30, 18.30, 21.30, 01.00 Футбол 22.00 Конный спорт: Монако 23.30 Конный спорт: Скачки 23.45 Боевые искусства: Бойцовский клуб

XSPORT 08.00, 21.30 Бокс. Дэнни Гарсия ) Мау) рисио Эррера 11.00 ЙОЙ 11.30 Воины ниндзя 12.30 Новости 12.50 Теннис. Уимблдон. День 5. Обзор 13.30 Теннис. Уимблдон. День 6 23.30 LFL

СПОРТ 09.00, 13.45, 18.00, 01.30 Новости 09.15, 18.15, 01.45 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 18.20, 01.50 «Байки старого болельщика» 09.40 Спортивная гимнастика. Чемпи) онат мира ) 2011 г. в Японии. Женщины. Многоборье. Финал 11.40, 18.25 Американский футбол. Чемпионат NFL ) 2013/14. Финал конференции NFC. «Denver» ) «New England» 14.00 Спортивные танцы. Чемпионат Европы) 2014 г. по латиноаме) риканским танцам в Москве.

16.55 «Родительский час» 20.30 Хоккей. Чемпионат мира ) 2013 среди молодежных команд в Швеции. Финал. Финляндия ) Швеция 23.00 Пляжный волейбол. Grand Slam в Норвегии. Женщины. Полуфи) налы 01.00 Футбол. «Bundesliga Special». Хосеп Гвардиола 01.55 Спортивные танцы. Чемпионат Европы) 2014 по латиноамери) канским танцам в Москве

FUTBOL1 06.00 Д/ф «Кубок мира 1930» 06.15 Д/ф «ТОП)20 моментов Кубка мира» 07.10 Юж. Корея ) Бельгия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 09.00, 18.20 Величайшие футбольные сборные мира, 10 с. 09.30 Futbol Mundial. Тележурнал 10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.10, 10.55 «Оле, Мундиаль!» 11.30, 18.50 М/с «Забавный мяч» 11.40 Португалия ) Гана. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 13.40 Камерун ) Бразилия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 15.50 Алжир ) Россия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 18.00 Мини)истории Кубка мира. Ко) рея/Япония 2002 г. 18.15 Профайлы 18.55 США ) Германия. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 21.00, 22.10 «Мундіаль. Матч)центр» 22.50 LIVE. 1/8 финала. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 01.00 «Великий футбол. Бразилия) 2014»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 03.30, 09.30, 15.30 М/с «ВинниПух идет в гости», 2, 0 ф. Мульт фильм «Похитители елок» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро». 48 с. Сказки зарубеж ных писателей «Щелкунчик». Мультфильм «Сказка про дура ка Володю» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Топинамбу ры». 1987 г. 2 с. Мультфиль мы «Шакаленок и верблюд». «Про всех на свете» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 12.50 Х/ф 06.30, 10.30 Лупдиду 07.10, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.10 Кайю 08.10 Baby TV 09.10 Веселые цифры 09.20, 17.50 Овечки)чемпионы 09.30 Умник Сид 10.00, 18.20 Заботливые Мишки: Стра) на добра 11.10, 20.00 Улей 11.40, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20, 23.30 Каспер: школа страха 13.20, 19.00, 23.00 Малыши Джиз 13.30, 19.10, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт) фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.10 Миа и я 16.40 Зеленый остров Гомби 18.00 Приключения Чака и друзей 19.20, 23.20 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптусгений» М/с «Нодди в Игроленде» М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45 М/с «Смешарики: Пинкод» 11.15 Полезные подсказки 11.25, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.05 М/с «Смурфики» 13.00, 18.30 М/с «Дружбаэто чудо» 13.30 М/с «Маленький зоомагазин» 15.05 Мультфильм 15.30 Т/с «Собака точка ком» 16.30, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 17.40 М/с «Фиксики» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.50 М/с «Бернард» 23.25 М/с «Циповиль»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 29 червня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.05 Мир православия 06.50 Барышня и кулинар 07.20, 08.40 Спорт 07.30, 00.00 «Жена» 09.10 Музыкальная академия 10.10 Кто в доме хозяин? 10.35, 01.50 Как это? 11.20, 16.00, 18.55 Футбол. 1/8 фи) нала 13.25 Д/ф «Две столицы» 14.15 В гостях у Д.Гордона 15.10 Деловой мир. Неделя 18.00 Футбольная самба 21.00, 01.20 Итоги дня 21.40 Д/ф «Двадцать свидетельств о переломном дне противостоя) ний на Майдане» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 «Золотой гусь»

ИНТЕР 04.45 06.20 08.00 09.00

Х/ф «Обратный путь» «Юрмала)2013» «Удачный проект» «Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь» 09.30 Воскресные новости 10.00 «Орел и Решка. На краю света» 11.00 «Сосед на обед» 12.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 13.55 Т/с «Счастливый шанс» 17.55 Х/ф «Испытательный срок» 20.00, 01.35 «Подробности недели» 21.55 Т/с «Я рядом» 03.05 Д/ф «Владимир Ивасюк. Идеаль) ное убийство» 03.55 Х/ф «Ответный ход» 05.10 М/ф

9 КАНАЛ 06.00 06.15 07.00 10.00 11.00 11.30 11.45 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 19.10 21.00 22.50 01.00 02.40

Мультфильмы «Осторожно, модерн!» «Маски)шоу» «Днепр)футбол» «Алеф ) в наше время» «Вояж» «Территория покаяния» «Бушидо» Женский американский футбол Д/п «Взгляд изнутри. Суперави) аносец» Д/п «Взгляд изнутри. Военный корабыль 21 столетия» Х/ф «Мужество под огнем» Х/ф «Тайна ордена» Х/ф «Патриот» Х/ф «Чужой3» Х/ф «Максимальный срок» Х/ф «Хиппиниада, или Мате рик любви»

11 КАНАЛ 06.00 М/с «Охотники за привидени ями» 07.00 М/ф «Бунт пернатых» 08.30 М/ф «Школьные каникулы» 10.00 Тележурнал «Пассаж» 10.30 «Родительский клуб» 10.50 «Просто собака» 11.15 «Модная правда» 11.30 «Свадебные хлопоты» 12.00 Файна Украйна 13.55 Кто сверху)2 15.55 Т/с «Воронины» 17.30 «Oscar time» 18.00 «Вечерний разговор» 18.30 «Цивилизация» 19.00 «Проте» 19.30 «Новости недели» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 «Перевоплощение» 22.00 Шоумастгоуон 00.35 Х/ф «Особенности нац. рыбал ки»

1+1 07.10 «Большая иллюзия» 07.35 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Гуфи и его коман да» 09.00 «Лото)Забава» 10.10, 19.30 «ТСН» 11.00 «Мир наизнанку ) 5: Индонезия» 12.05 М/ф «Машины сказки. Маша и Медведь» 12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки» 14.35, 21.00 «Мой малыш сможет» 15.50 «Меняю жену ) 9» 17.25 «Рассмеши комика ) 5» 18.25 «Украинские сенсации» 22.15 Х/ф «Солт» 00.15 Х/ф «Барбара»

СТБ 06.30 09.00 09.55 10.55 15.10 19.00 20.30 22.15 00.50

Х/ф «31 июня» «Все буде смачно!» «Караоке на Майдане» Т/с «Метод Фрейда» Х/ф «Тещины блины» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Глупая звезда» Х/ф «Три полуграции» Х/ф «По семейным обстоя тельствам»

06.00 06.45 07.20 08.10 08.30 08.40 09.00 09.30 10.00 10.30 10.50 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 15.20 16.20 16.30 17.00 18.00 19.40 20.30 21.00 22.40 23.10 00.50

«Братья по космосу» «Детали» Т/с «Господа присяжные» «В тренде» «Гарантия качества» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «PostSсriptum» «Жизненное пространство» «Люди» «По закону чести» «Представьте себе!» «Автотема» «Кружево на свадьбу» «Седмица» М/ф «Специальный проект» «Тайны мира», «Матрица» «В курсе» «Преступление и наказание» «Реальна кухня» «Днепр ) Live» «Тип ) Топ» «Смотреть всем!» Х/ф «100 тысяч» «В дороге. Дневник» «Секретные территории» «Великие тайны души»

ICTV 06.45 Такси 07.15 Космонавты 08.10 Анекдоты по)украински 09.00 Звезда YouTube 10.10 «На передовой» 11.05, 13.05 Т/с «Платина» 12.45 «Факты» 13.00 Спорт 18.45 Факты недели 20.20 Х/ф «Троя» 23.20 Х/ф «Легион» 01.15 Х/ф «Заблудшие»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 10.55

Лентяево М/с «Смешарики» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Заботливые медвежа та» 12.05 Х/ф «Белый плен» 14.10 Х/ф «Модная мамочка» 16.15 Панянка)селянка 17.05 Королева бала 18.00 Страна У 20.00 Рассмеши комика 21.50, 00.35 Уральские пельмени 22.45 Девочки поймут 23.40 Т/с «Радиосекс»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Защитник Отечества 06.45 Знай наших 07.00 «Новости. Итоги» 07.30 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Кривого Рога 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини) ка 09.00 Стендап 09.30 Х/ф «Капитан Пилигрима» 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Богдан Зиновий Хмель ницкий» 13.30, 16.10 М/ф 13.45 Не хлебом единым 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне» 14.45 Х/ф «Пропавшая грамота» 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Лесная песня. Мавка» 19.15 Ди@блог 19.30 Снято 19.45 Будьте здоровы 20.15, 00.45 Днепропетровщина пред) лагает 20.45 Истории с Бородой 21.10 Х/ф «Тени забытых предков» 22.45 The X TV show 23.15 Музыка 23.45 Концерт ансамбля «Орфей»

5 КАНАЛ 06.30 Местное время 06.40, 10.35, 16.35, 23.35, 00.35 Ма) шина времени 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вре) мя новостей 07.10, 08.10, 18.15, 23.25, 00.25 Вре) мя спорта 07.20, 08.20, 22.15, 23.20, 00.15 Биз) нес)время 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.25, 19.30, 20.30, 22.30 Время. Важно 07.35 180 градусов 08.35, 20.35 В кабинетах 09.10, 12.35, 19.35 Большая полити) ка 09.35, 15.35 Окно в Америку 11.10 Технопарк 11.35, 17.35 Кино с Яниной Соколовой 13.35 Мотор 14.35 Феерия путешествий 17.15 Палаты 18.30 Окно в Европу 21.00 Итоги недели 21.40 Время)Тайм 22.20 Территория закона

Сх. 03.49 Зах. 20.13 Трив. дня 16.24

Зах. 21.02 Сх. 06.05 Новий міс. 27 червня

НТН

TBI

TVCI

06.00, 02.20 ЖИВЯком 06.30, 09.30 Частные новости 07.00, 09.00, 10.00, 12.15, 13.00, 14.00, 15.30, 18.40, 20.00, 23.00, 00.30 TBiNews 08.00, 00.00 Как это устроено 11.00, 22.00 Универсальный спортсмен 11.30, 04.45 Aрт City 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 12.25 Геофактор 13.30, 22.30 DOUBLE ЯТЬ 14.30, 19.30 Особое мнение 16.00 Стоп)кадр 17.00 Так как есть 19.00 World Stories. Международные корреспонденты 21.00, 01.30 Знак восклицания 02.45 Зеленая лампа 03.30 Музыкальный автомат 04.00, 05.10 Музыка для взрослых

06.00 Иллюзион. «Вратарь» 07.10, 13.00 Д/ф «Мой живой журнал» 07.25 М/ф «Молодильные яблоки», «Горене беда» 07.55 «На старт!» Детская спортивная программа 08.10 Х/ф «Золотой ключик» 09.25 «Праздник каждый день. День доброты» 09.55 «Барышня и кулинар» 10.20 Х/ф «Смерть Ленина. Настоя щее «Дело врачей» 11.00 Д/с «Своими глазами» 11.30, 00.05 События 11.45 Х/ф «Бес в ребро» 13.10 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 13.55 Московская неделя 14.25 «Приглашает Борис Ноткин» 14.50 «Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» 15.20 Т/с «Время любить» 16.45 Д/с «Назад к природе» 17.35 М/с «Волк Альберто» 17.40 Т/с «Женская логика» 19.25 «Хроники московского быта. Без детей» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 23.25 Д/ф «Александр Панкратов) Черный. Мужчина без комплек) сов» 00.20 «От сердца к сердцу»

НТВМИР 06.10 «Кавказцы в войнах России» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Сказки Баженова» 07.50 «Их нравы» 08.25 «Первая передача» 09.25 «Едим дома!» 10.05 «Чудо техники» 10.40 «Знают ли русские русский» 10.55 «Дачный ответ» 12.25 «Золотая пыль» 13.10 «Своя игра» 14.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 15.25 «Следствие вели...» 16.20 «Очная ставка» 17.20 «Чрезвычайное происшествие» 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.55 Х/ф «Хозяйка тайги2» 22.50 Криминальная Россия 23.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова. Продолжение» 01.20 «Судебный детектив» 02.30 Х/ф «Дело чести»

ENTER 05.45, 09.30 Советские мультфильмы 09.00 Телемагазин 10.00 Х/ф «Трынтрава» 11.35 Х/ф «По данным уголовного розыска» 12.50 Х/ф «Из жизни начальника уго ловного розыска» 14.35 Т/с «Рожденная революцией»

27 КАНАЛ 07.00 «Афиша Украины» 07.10 «Хит)минутка» 07.20, 15.00 Киноконцерт 08.40, 15.35 «Оздоровительная гимна) стика» 08.50 «Военный вестник» 09.00 «АВС)шка» 09.20 «Неизвестные Черновцы» 09.45 «НЭП» 10.00 Джейми Оливер 11.30, 21.30 «Америка имеет таланты» 13.00 «Анатомия славы» 14.00 «Роскошная жизнь» 15.45 ПрограммыЭко)ТВ 17.00 «Эники)Беники» 17.30 «ВусоЛапоХвист» 18.00 «Всенародные Семейные Прят) ки» 19.00 «Hand made» 19.30 «Философия искусства» 20.00 Д/ф «Смерть Сталина. Последний свидетель», 2 с. 21.00 «Монологи»

ОРТ М 06.20 Х/ф «Развлечение для старич ков» 07.35 «Армейский магазин» 08.05 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.15 «Фазенда» 10.45 «Смешарики. ПИН)код» 11.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 12.40 «Александр Абдулов. С тобой и без тебя...» 13.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 16.00, 17.15 «Универcальный артист» 17.00 Вечерние новости 18.00 «КВН» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Повтори!» Пародийное шоу 22.45 Х/ф «Одноклассники» 00.25 Д/ф «Рок)н)ролл в объективе»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.20 События 07.00 Тайны звезд 07.55 Т/с «Страна 03» 15.15 Т/с «Моя большая семья» 19.00 События недели 20.45, 21.50 Т/с «Интерны» 22.55 Футбол. ЧМ 2014 г. 1/8 финала 01.00 Великий футбол

РЕГИОН 06.05 «Православный календарь» 06.10 «Ради жизни» 06.15, 12.25 «Мультитряндия» 08.00, 20.30 «Гороскоп» 08.15 «Желание летать. Леонид Быков» 08.45, 20.45 «Моя любимая работа» 09.00 «Скучать некогда» 09.30 «Чудо)люди» 10.00 Х/ф «Приятель покойника» 11.35, 22.00 «Отдел «Х» 12.00 «Звезды большого города» 12.50 «Глазами ребенка» 13.00 Х/ф «Двойник» 14.20 «Владимир Щербицкий. На пере) крестке мыслей и взглядов» 14.40 Х/ф «Ловитор» 16.30 «Музыкальный коктейль» 17.15 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу» 20.00, 23.00 «Новости. Итоги» 21.00 Экспертиза 21.30 «Мамы на подиуме» 23.30 «В мире секретных знаний» 00.20 Х/ф «Фучжоу»

НОВЫЙ 05.35, 02.25 25)й кадр 06.00 М/с «Охотники за привидени ями» 07.00 М/ф «Бунт пернатых» 08.30 М/ф «Школьные каникулы» 10.05 М/ф «Том и Джерри: фильм» 11.50 Файна Украйна 13.55 Кто сверху)2 15.55 Т/с «Воронины» 18.40 Шоумастгоуон 00.35 Х/ф «Особенности националь ной рыбалки» 02.20 Зона ночи

ТОНИС 06.00 06.30 09.00 10.00 10.40 11.20 14.00 15.00 16.00 16.50 17.50 18.30 19.00 20.00 20.15 20.40 21.00 22.10 00.00

«Глобал )3000» Х/ф «Стрелы Робин Гуда» Большие монархи Египта «Будь в курсе!» «Дневник для родителей» Х/ф «Аврора» За семь морей Вторжение: Болотные монстры и свиньи)мутанты Войны за китов: Операция «Го) лубой тунец» «Художественные истории. Му) зыка небес» «Модные истории с Оксаной Но) вицкой» Николай Сивый. Песня ) моя лю) бовь По местам дикой природы «Цивилизация іncognita» «Кумиры» «Светские хроники» LED ZEPPELIN. Рок от А до Я, не) известная история Х/ф «Генрих V» «Выходной, после полуночи»

K1 07.30 08.00 08.40 10.00 11.30 12.30 15.15 16.15 18.10 20.10 22.00 00.20

М/ф М/с «Смешарики» М/ф «Барби Дюймовочка» «Едим дома» «УсоЛапоХвост» «Топ)модель по)американски» «Орел и Решка. Шоппинг» «Орел и Решка. Курортный се) зон» «Вечерний квартал» Х/ф «Эон Флакс» «КВН» Х/ф «Семнадцатилетние»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00 «Необыкновенные культуры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанкина» 07.00, 09.40, 11.00, 13.00, 16.35 «Бэби)бум» 07.30, 10.20, 12.30 «Тайны подводно) го мира» 08.00, 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 09.00 «Попури» 09.10, 10.05, 10.45 «Эксклюзив для семьи» 11.15 М/ф 15.55 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Бло) кадная вера» 17.05 «Архивы истории» 17.30 Х/ф «Приключения молодого Индианы Джонса» «Траншеи, ведущие в ад» 19.05 «Роскошные путешествия» 19.30 Х/ф «Счастливчик Люк» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Дорога на греческую свадьбу» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 23.10 Концерт Михаила Поплав) ского «Я ) украинец» 08.55 Путешествия Галицией 09.05 Столицы мира 09.30 Воскресные новости 09.55 Неотложная помощь доктора Комаровского 10.25 Орел и решка. На краю света 11.10 Сосед на обед 11.55 Т/с «Домработница» 12.50 Х/ф «Ченч» 13.55 Х/ф «Дикий табун» 15.15 Х/ф «Тоталитарный роман» 17.15 Концерт группы «Океан Эльзы» «Gloria» 18.45 Х/ф «Прощайте, фараоны» 20.00 Подробности недели 21.30 Х/ф «Железная дорога»

2+2 06.00 06.15 07.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 19.10 21.00 22.50 01.00 02.40

М/ф «Осторожно, модерн!» «Маски)шоу» Сумасшедшее видео по)украин) ски «Облом UA. Новый сезон» «Бушидо» Женский американский футбол Д/п «Взгляд изнутри: суперави) аносец» Д/п «Взгляд изнутри: военный корабль 21 века» Х/ф «Мужество под огнем» Х/ф «Тайна ордена» Х/ф «Патриот» Х/ф «Чужой3» Х/ф «Максимальный срок» Х/ф «Хиппиниада, или материк любви»

MEGA 06.00, 00.30 Легенды бандитской Одес) сы 08.00 В поисках истины 10.00, 21.30 Жизнь после людей 13.00 Планета Земля 17.00 В поисках приключений 18.50 Холод)убийц 19.40 Тень апокалипсиса

РТР «ПЛАНЕТА» 08.20 «Сам себе режиссер» 09.00 «Смехопанорама» 09.25 «Утренняя почта» 10.00, 13.00 Вести 10.10, 13.20 Вести)Москва 10.45 «Пряничный домик» 11.15 Россия ) любовь моя! «Священ) ная роща марийцев» 11.45 «В мире животных» 12.15 «Свадебный генерал» 13.25 «Вся Россия» 13.40 Х/ф «Не сошлись характера ми» 15.00 «Пешком...» Москва студенче) ская 15.30 «Больше, чем любовь» 16.15 «Абсолютный слух» 17.00 Х/ф «Незабудки» 20.05 «Тайны Первой мировой. Дру) зья)враги» 20.55 Вести недели 22.55 «Воскресный вечер с Владими) ром Соловьевым» 00.40 Х/ф «Путь к сердцу мужчины»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Ошибка резиден та», 2 с. 09.00, 15.00 Т/с «Судьба резидента» 11.45, 17.45 Х/ф «Счастливо оста ваться!» 18.30, 00.30 Х/ф «Возвращение ре зидента», 2 с. 20.50 Х/ф «Конец операции «Рези дент», 2 с. 23.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»

REN TV 10.00, 11.40 Х/ф «Во имя мести» 11.30, 22.30 «Новости 24» 12.00 Х/ф «В осаде» 14.00 Х/ф «В осаде 2: Темная терри тория» 15.45 Х/ф «Солдат Джейн» 18.10 Х/ф «Специалист» 20.15 Х/ф «Константин» 22.45 «Репортерские истории» 23.45 «Неделя с Марианной Максимов) ской» 01.00 Х/ф «Я кукла»

МЕНЮ ТБ 07.35, 11.30, 16.05, 20.30, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.05 Феерия путешествий 08.05, 12.30, 14.40, 16.35, 19.40 Вы) печка на быструю руку 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вку) са 10.15, 15.00, 18.20, 21.35 Звездный каприз 11.00, 12.50 Кухня холостяка 12.00, 15.20, 19.05, 21.00 Кухня По 20.00, 23.30 Кулинарные мифы

Іменинники дня: ДОРОФЕЯ, ДОРОТЕЯ, ЄВЛАМПІЙ, ТИХІН, МУСІЙ, НИКИФОР

08.05 Т/с «Каменская 5» 11.30 «Легенды уголовного розыска» 12.00 «Агенты влияния» 12.50, 22.45 «Случайный свидетель» 13.30 Х/ф «Преступная страсть» 15.15 Т/с «Капитан Гордеев» 19.00 Т/с «Паутина 4» 23.30 «Отражение» 00.00 Х/ф «Подземная ловушка» 01.30 Х/ф «Знакомство с Факерами 2»

спутниковое ТВ

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 Д/ф «Два капитана» 06.40 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки», 2 с. 07.40 «Кабачок «13 стульев» 08.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Кинопанорама» 11.00 Фестиваль «Сан)Ремо ) 40», 1 ч. Гости фестиваля: Т. Тикарам, Ш. О’Коннор, Б. Карлайл, Дж. Соммервилль, Сабрина и другие. 1990 г. 12.15 «Автограф по субботам» 12.50 «Поле чудес» 13.40 Д/ф «...с участием Клары Румя) новой» 14.10 «Веселые ребята» 15.30 Х/ф «Наша дача» 17.00 Фестиваль «Сан)Ремо ) 40». 2 ч. Гости фестиваля: Т. Тикарам, Ш.О’Коннор, Б. Карлайл, Дж. Соммервилль, Сабрина и другие. 1990 г. 18.25 «До и после полуночи» 19.40 Муз/ф «Мелодии лета» 21.05 «Театральные встречи» 22.00 «Вокруг смеха» 23.00 Праздничный вечер в концерт) ном зале «Россия» 00.00 «Пока все дома» 00.40 Х/ф «Арбатский мотив», 2 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Первая перчатка» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Моя невеста из Болливу да» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Цирк» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Расп лата»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30 Футбол: Бразилмания 09.45, 14.30, 15.40, 20.30, 01.35 Сну) кер: Уси Классик Китай ) Финал 12.45 Автогонки: Мировая серия Рено Москва ) Гонка 1 13.30 Автогонки: Мировая серия Рено Москва ) Гонка 2 15.30, 18.30, 22.30, 01.00 Футбол 17.30 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 18.00, 18.40 Велоспорт 20.00 Снукер 23.00, 00.45 Мотоспорт 23.15 Спидвей: Швеция

XSPORT 08.00, 21.00 Бокс. Сауль Альварес ) Альфредо Ангуло 10.00, 19.30 Бойцовский клуб. GLORY 17. Super Fight Series 11.30, 23.30 LFL 12.30 Новости 12.50 Теннис. Уимблдон. День 6. Обзор 13.30 Легкая атлетика. Мемориал бра) тьев Знаменских 15.30 Триатлон. Мировая серия. Этап 5. Чикаго. Женщины 17.30 Спидвей. Экстралига

СПОРТ 09.00, 13.35, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.50 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи) ка»

09.40 Спортивная гимнастика. Чемпи) онат мира ) 2011 в Японии. Муж) чины. Многоборье. Финал 11.55 «Они были первыми». Кубок Ев) ропы. 1960 г. 14.05 Современное пятиборье. «Кубок Кремля». Женщины. Мужчины 17.10 «Футбольный клуб» на Чемпио) нате мира 18.30 «Шахматное обозрение» 19.05 Легкая атлетика. Diamond League в Италии 21.05 Пляжный волейбол. Grand Slam в Норвегии. Мужчины. Полуфи) налы 23.05 Спортивные танцы. Чемпионат Европы) 2014 по латиноамери) канским танцам в Москве

FUTBOL1 06.00 Д/ф «Кубок мира 1954» 06.50, 11.40, 15.50 Матч. 1/8 финала. Чемпионат мира ФИФА 2014 г. 08.50, 01.00 «Великий футбол. Брази) лия)014» 10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.10, 10.55 «Оле, Мундіаль!» 11.30, 18.50 М/с «Забавный мяч» 13.40 Нигерия ) Аргентина. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 18.00 Мини)истории Кубка мира. Гер) мания, 2006 г. 18.15 Профайлы 18.20 Величайшие футбольные сбор) ные мира, 1 с. 18.55 Италия ) Уругвай. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г. 21.00, 22.10 «Мундіаль. Матч)центр» 22.50 LIVE. 1/8 финала. Чемпионат мира, ФИФА, 2014 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Соловей» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «ВинниПух и день забот», 3, 0 ф. Русские народные сказки «Чудомо роз» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 49 с. Сказки зарубеж ных писателей «Кот, который гулял сам по себе». Мульт фильм «Впервые на арене» 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Джованни, Чиполлино и золотое перыш ко». Мультфильмы «Голубой щенок». «Про бегемота по имени НуИПусть» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 12.50 Х/ф 06.30, 10.30 Лупдиду 07.10, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.10 Кайю 08.10 Baby TV 09.10 Веселые цифры 09.20, 17.50 Овечки)чемпионы 09.30 Умник Сид 10.00, 18.20 Заботливые Мишки: Стра) на добра 11.10, 20.00 Улей 11.40, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20, 23.30 Каспер: школа страха 13.20, 19.00, 23.00 Малыши Джиз 13.30, 19.10, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт) фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.10 Миа и я 16.40 Зеленый остров Гомби 18.00 Приключения Чака и друзей 19.20, 23.20 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптусгений» М/с «Нодди в Игроленде» М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45 М/с «Смешарики: Пинкод» 11.15 Полезные подсказки 11.25, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.05 М/с «Смурфики» 13.00, 18.30 М/с «Дружбаэто чудо» 13.30 М/с «Маленький зоомагазин» 15.05 Мультфильм 15.30 Т/с «Собака, точка, ком» 16.30, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 17.40 М/с «Фиксики» 19.00 М/с «Русалочка» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.50 М/с «Бернард» 23.25 М/с «Циповиль»


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Пономаренку Дмитру Леонідовичу з’явитись у судове засідання 26.06.2014 року о 09 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровського суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Но воселівська, 9, каб. 9, як відповідачу за позовом Пономаренко Людмили Сергі ївни до Пономаренка Дмитра Леонідо вича про розірвання шлюбу. У разі не явки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 206/1942/14ц за по зовною заявою Тлеуберлін Юлії Вяче славівни до Тлеуберліна Єркена Рахме товича про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом та зняття з реєстраційного обліку, ви кликає в якості відповідача Тлеуберлі на Єркена Рахметовича у судове засідан ня, яке відбудеться 27 червня 2014 року о 10.00 у приміщенні Самарського рай онного суду м. Дніпропетровська (вул. Електрична, 1а, каб. 216). Явка суворо обов’язкова. У випадку неявки по справі буде ухвалено заочне рішення. Заводський районний суд м. Дніпро дзержинська викликає Лукаша Романа Ярославовича та Даманську Лілію Ми колаївну в якості відповідачів по цивільній справі № 208/479/14, про вадження № 2/208/1522/14 за позовом Даманського Леоніда Аксентійовича до Лукаша Романа Ярославовича, Дамансь кої Лілії Миколаївни про захист права власності, усунення перешкод у корис туванні житловим приміщенням, зняття з реєстраційного обліку у судове засі дання, яке відбудеться о 10.00 24.06.2014 року за адресою: вул. Губи, 5, каб. 3, м. Дніпродзержинськ, Завод ський районний суд. У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто в заочному порядку. Самарський районний суд м. Дніпро петровська викликає у судове засідан ня Ратушняка Ігоря Анатолійовича на 23 червня 2014 року о 10.00 по цивільній справі № 206/8054/13 за позовом Баг рової Алли Василівни до Ратушняка Ігоря Анатолійовича, треті особи Дніпропетровська міська рада, Інспек ція державного архітектурнобудівель ного контролю у Дніпропетровській об ласті, про поділ садиби в натурі та ви значення порядку на користування зе мельною ділянкою. Явка обов’язкова (каб. 108). Кіровський районний суд м. Дніпро петровська (м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 15, викликає Маслюка Дмитра Валентиновича, зареєстровано го за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, 108, кв. 8, у судове засі дання в якості відповідача по цивільній справі за позовом Сергєєвої Лариси Анатоліївни до Мислюка Дмитра Вален тиновича, третя особа Головне управ Увага! Втрачено майно. На даху приміщення Дніпропетровського ок ружного адміністративного суду за ад ресою: м.Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4 знаходяться при строї (антени) мобільного зв'язку, власник яких невідомий. Просимо власника відгукнуться та забрати свої пристрої до 01.08.2014 року.

ління Державної міграційної служби Ук раїни в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням, яке відбудеться о 12 год. 15 хв. 26.06.2014 року. Також вам пропо нується надати суду усі наявні докази та заперечення заявлених позовних ви мог. Наслідки нез’явлення у судове за сідання осіб, які беруть участь по справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 1853 КупАП. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області оголошує про розгляд цивільної справи № 173/ 3319/14ц, провадження № 2/173/ 153/2014 за позовом Публічного акці онерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Феца Сергія Ва сильовича про стягнення заборгова ності та викликає Феца Сергія Васильо вича в якості відповідача у судове за сідання, яке відбудеться 15 липня 2014 року об 11 год. 15 хв. в залі судових засідань 4 Верхньодніпровського ра йонного суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська об ласть, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47. Додатково суд повідомляє, що відповідно до ст. ст. 77, 169 ЦПК Ук раїни сторони та інші особи, які беруть участь по справі, зобов’язані повідо мити суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки, вважається, що сторони та інші особи, які беруть участі по справі, не з’явились у судове засі дання без поважних причин. У разі по вторної неявки у судове засідання відповідача, належно повідомленого, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів. Ніколаєву Дмитру Юрійовичу, Меле жику Олексію Сергійовичу, Жарикову Костянтину Володимировичу з’явитись у судове засідання 27.06.2014 року о 10.00 до АмурНижньодніпровського суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відпо відачам по справі за позовом Аверіної Тетяни Юріївни до Ніколаєва Дмитра Юрійовича, Мележика Олексія Сергійо вича, Жарикова Костянтина Володими ровича, треті особи Приватний нота ріус Дніпропетровського міського нота ріального округу Кулініч А.С., Приват ний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Колодій Л.М., Приватний нотаріус Дніпропет ровського міського нотаріального окру гу Якуба О.А., про визнання договору купівліпродажу квартири недійсною. У разі неявки відповідачів у судове засі дання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає у судове засідання Труша Юрія Володимировича, 01.06.1973 року народження, зареєст рованого за адресою: вул. Будьонного, 2/29, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, як відповідача по цивільній справі за позовом Хавренко Тамари Гри горівни до Труша Юрія Володимирови ча, з третьою особою Скринською На талією Іванівною, КП «ВЖРЕО» Жовто водської міської ради, про визнання фізичної особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням. Судове засідання відбудеть ся 10 липня 2014 року о 13.00 за адре сою: Дніпропетровська область, м.

Спеціалізована ДПІ з обслуговування великих платників у м.Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади державного службовця на період відпустки по вагітності і пологах основного працівника: головного державного ревізора інспектора відділу оподаткування та контролю об'єктів і операцій. До участі в конкурсі допускаються громадяни України з повною вищою освітою фінансовоекономічного спрямування, з освітньокваліфікацій ним рівнем спеціаліста, магістра, які вільно володіють державною мовою, чинним законодавством, нормативними актами, що належать до компе тенції служби та відповідного структурного підрозділу, з досвідом робо ти за фахом: для спеціалістів бажаний досвід роботи не менше 1 року. ТЕРМІН подання документів 30 календарних днів від дня опубліку вання оголошення. Питання до іспиту для участі в конкурсі складаються із загального за конодавства щодо проходження державної служби та тестових завдань рівня знань Податкового Кодексу України та митної справи. За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов'язків, роз міру та умов оплати праці за відповідною посадою звертайтеся до відділу персо налу СДПІ за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 57, тел. 7783900.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань 1. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня цього оголошення відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відпо відача справа буде розглянута без його участі. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Банк Кредит Дніпро» до Єрмолен ка Віктора Івановича про стягнення за боргованості за договором. Відповідач Єрмоленко В.І. викликається у судове засідання на 25 червня 2014 року об 11 год. 30 хв. у приміщення Красногвар дійського районного суду: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Єрмоленка В.І. справу буде роз глянуто за його відсутності. Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідомляє, що 23 червня 2014 року об 11.00 в залі суду 2 буде проводитись судове засідан ня по цивільній справі за позовом Бо бович Ольги Василівни до Москвічової Ганни Валеріївни, третя особа Вико навчий комітет Орджонікідзевської міської ради Дніпропетровської області, про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційно го обліку. У судове засідання викли кається відповідач по справі Москвічо ва Ганна Валеріївна, 27 травня 1984 р.н., зареєстрована по вул. Чайкіної, 23/50 в м. Орджонікідзе, Дніпропетровська область, фактичне місце проживання невідомо. У разі вашої неявки у судове засідання, судове засідання буде прово дитись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі на явних по справі доказів судом буде ви несено заочне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Петровського, 37. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84 (к. 105) викликає в якості відповідача Шрамка Олександра Івановича у судове засі дання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 24 червня 2014 року по справі за по зовом Шрамко Лілії Іллівни до Шрам ка Олександра Івановича, третя особа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням. У разі вашої не явки справа може бути розглянута за вашої відсутності відповідно до ст. ст. 224226 ЦПК України. Суддя Д.С. Шкля рук. Діброва Є.М. викликається в якості відповідача по цивільній справі № 175/ 580/14ц за позовом Дібрової Тетяни Андріївни до Діброва Євгена Миколай овича про розірвання шлюбу у відкри те судове засідання, яке відбудеться 25.06.2014 р. об 11.00 у приміщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області (каб. 8, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропет ровський район, Дніпропетровська об ласть). Арустамян Артем Гарикович викли кається у судове засідання на 01 липня 2014 року о 12.00 до АмурНижньодні провського районного суду м. Дніпро петровська як відповідач по цивільній справі № 199/4682/14(2/199/2501/14) за позовом Цатурової Ольги Єдуардів ни до Арустамяна А.Г. про розірвання шлюбу. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Судове засідання буде про ходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 10. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області викликає Щербину Наталію Анатоліївну, 20.08.1975 року народження, як відпо відача до зали суду на слухання цивіль ної справи № 211/2279/14ц за позо вом Убієнних Лідії Михайлівни до Щер

бини Наталії Анатоліївни, третя особа Головне управління Державної мігра ційної служби України, яке відбудеться 09.07.2014 року о 10 год. 40 хв. у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровсь кої області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37. У разі неявки відповідача справа буде розгля нута за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська в зв'язку з розглядом цив ільної справи за позовом Комунально го підприємства «Жилсервіс5» Дніпро петровської міської ради до Тюріна Во лодимира Юрійовича, третя особа Го ловне управління Державної міграцій ної служби України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням, викликає відповіда ча Тюріна Володимира Юрійовича у су дове засідання, яке відбудеться 18.08.2014 року о 12.00 у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпро петровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Ко зак С.Ю., каб. 6). У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Васильєва Романа Васильови ча, 26 листопада 1982 року народжен ня, у судове засідання, призначене на 12 год. 30 хв. 02 липня 2014 року за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6 а, як відповідача по цивільній справі 214/2863/14ц за позовом Єгошиної Інни Іванівни до Васильєва Романа Ва сильовича, третя особа Саксаганський РВ ДМС України в Дніпропетровській об ласті, про усунення перешкод у корис туванні квартирою. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Васильєва Ро мана Васильовича у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Амур0Нижньодніпровський район0 ний суд м. Дніпропетровська повідом ляє Токара Дмитра Володимировича, що 24.07.2014 року о 09.00 відбудеться су дове засідання по цивільній справі за позовом Токар Ю.Ю. до Токара Д.В., тре тя особа ГУ ДМС України в Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням та знят тя з реєстрації. Судове засідання відбу деться у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 18. У випадку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсут ності. При собі мати документ, що по свідчує особу. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове за сідання в якості відповідача Каїрську Людмилу Миколаївну по цивільній справі № 2/180/733/14 за позовом Дов мат Аполонії Адамівни до Каірської Людмили Миколаївни, третя особа Го ловне управління Державної міграцій ної служби в Дніпропетровській об ласті, про усунення перешкод у здійсненні права на користування та розпорядження своїм майном. Останнє місце реєстрації Каірської Людмили Ми колаївни: 53400, Дніпропетровська об ласть, м. Марганець, вул. Проектна, 5, кв. 144. Розгляд справи призначено на 23 червня 2014 року об 11.00 у приміщенні Марганецького міського суду Дніпро петровської області за адресою: м. Мар ганець Дніпропетровської області, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відпові дача у судове засідання він повинен по відомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розгляда тись без його участі за наявними дока зами по справі. Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 15 липня 2014 руку о 10.00 під головуванням судді Кобе ляцькоїШаховал І.О. розглядатиметь ся цивільна справа № 182/11597/13 ц, провадження № 2/0182/824/2014 за позовом Устименка Івана Юрійовича до Шаляпіної Анни Олександрівни, Ов чарук (Шаляпіної) Вікторії Олександ рівни про усунення перешкод у корис туванні майном. Відповідачам Ша ляпіній Анні Олександрівні, Овчарук (Шаляпіній) Вікторії Олександрівні не обхідно з’явитись у судове засідання на вказаний час.

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 05 серпня 2014 року о 09.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Медведєва Сергія Олександровича до Медведєвої Любові Василівни про розірвання шлюбу. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходжен ня відповідача Медведєвої Л.В. по вка заній справі невідомо, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає через оголошення в пресі Медведєву Любов Василівну, останнє місце прожи вання: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 26/67. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Медведєва Л.В. вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові дача справа буде розглянута за його відсутності. Судове засідання відбудеть ся під головуванням судді Погребняк Т.Ю. у приміщенні Баглійського район ного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Ніко поль, вул. Шевченка, 201) повідомляє відповідача Волинця Юрія Віталійови ча, місце проживання: с. Новоіванівка Нікопольського району, вул. Фрунзе, 2, по цивільній справі № 182/2313/14ц про слухання справи за позовом Горба тенко Л.С. до Волинця Ю.В., Новоіва нівської сільської ради, Іщенко І.О., Школьної Н.М. про усунення перешкод у користуванні домоволодінням. Спра ва призначена до слухання на 10.00 04 липня 2014 року під головуванням судді Шестакової З.С. У разі неявки відпові дача справа буде розглянута за його відсутності на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи. У приміщенні Інгулецького районно го суду м. Кривого Рогу (вул. Груні Ро манової, 6а, зал 10) о 10.00 02.07.2014 року відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Колодіної Раїси Олексіївни до фізичної особипід приємця Курзенкова Максима Валері йовича про розірвання договору та стягнення коштів. У судове засідання викликається фізична особапідприє мець Курзенков Максим Валерійович, останнє відоме місце проживання: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 25/1. Довгинцівський районний суд викли кає Саліхова Рахімджана Яруллайовича як відповідача до зали суду на слухан ня цивільної справи за позовом Ставни чого Ігоря Якубовича до Саліхова Рахім джана Яруллайовича, третя особа Кри ворізьке міське управління МВС Украї ни в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні власністю, шляхом зняття з реєстрацій ного обліку, яке відбудеться 24 червня 2014 року о 12.00 у приміщенні Довгин цівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3, каб. 6. У разі неявки справа буде роз глянута за вашої відсутності з постанов ленням заочного рішення. Центрально0Міський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Єналєєва Ольга Евгенівна по цивільній справі № 216/4859/13ц за позовом Да жука Валерія Анатолійовича до вас про визнання батьківства викликається у судове засідання на 24.06.2014 року о 16.00 у приміщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравне ва, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки його до зали судових засідань справа буде розглянута за його відсут ності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Вро на А.О.) викликає у судове засідання відповідача Петренка Ігоря Володими ровича по справі за позовом Петренко Ганни Анатоліївни про розірвання шлю бу. Останнє місце проживання відпові дача: вул. Дніпровська, 547/60, м. Пав лоград, Дніпропетровська область. Су дове засідання призначено на 23 черв ня 2014 р. о 08 год. 50 хв. за адресою:

м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа, згідно з вимога ми ЦПК України, може бути розгляїгута за його відсутності. Широківський районний суд Дніпро петровської області викликає відпові дача Массая Павла Володимировича в суд по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «До чірний Банк Сбербанк Росії» до Массая Павла Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться о 10.00 25 червня 2014 року. Адреса суду: смт Широке Широківського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов'язкова. У разі не явки у судове засідання справа буде розглянута без вашої участі. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом Булдакової Тетяни Володимирівни до Якубовича Станіслава Вадимовича, третя особа Головне управління Державної міграц ійної служби України в Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням, викли кає відповідача Якубовича Станіслава Вадимовича у судове засідання, яке відбудеться 20.08.2014 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Кіровського район ного суду м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Казак С.Ю., каб. 6). У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Носенко Ольги Пав лівни та Куропаткіна Кирила Сергійови ча до Куропаткікої Ірини Володимирів ни, треті особи ТОВ «Житлокомцентр», Сектор громадянства, міграції та реєст рації фізичних осіб Жовтневого РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті, про усунення перешкод у корис туванні, володінні та розпорядженні житловим приміщенням, призначено на 11 год. 30 хв. 25 червня 2014 р. в залі 106 Жовтневого районного суду м. Кри вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3 (суддя Чайкін І.Б). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали суду без по важних причин справа буде розглянута за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Береста Олега Во лодимировича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/ 2574/2014 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Береста О.В., Берест Л.П., Журавель С.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 20 червня 2014 року о 09.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове за сідання в якості відповідача Блінову Ірину Сергіївну по цивільній справі № 2/180/735/14 за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дні прообленерго» в особі Структурної одиниці Нікопольського району елект ричних мереж ПАТ «ДТЕК Дніпрообле нерго» до Блінової Ірини Сергіївни про стягнення вартості недорахованої елек тричної енергії в наслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення. Останнє місце реєстрації Блінової Ірини Сергіївни: 53400, Дніпропетровська об ласть, м. Марганець, вул. Маяковського, 8, кв. 9. Розгляд справи призначено на 23 червня 2014 року о 09.00 у при міщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець Дніпропетровської об ласті, вул. Радянська, 72а. У разі неяв ки відповідача у судове засідання він повинен повідомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розглядатися без її участі за наявними доказами по справі. Інгулецький районний суд м. Криво го Рогу викликає у судове засідання

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÃÃÎØÀ ÎØÀ

ËÎËÎ×ÊÀ ÌÈËÎ×ÊÀ

Ãîøà - ïðîñòî îò ëè÷íûé ùåíîê îòëè÷íûé î÷åíü èíòåðåñíîãî îêðàñà. Åìó 4 ìåñÿöà. Âûðàñòåò ñðåäíèì. Ïðîÿâëÿåò õîðîøèå îõðàííûå êà÷åñòâà. (063) 836 98 35.

Ëîëà ïîêëàäèñòàÿ, òåðïåëèâàÿ è óìíàÿ ñîáàêà. Âîçðàñò - äî ãîäà, äî êîëåíà, áåç ëàïêè. ÊÊîíòàêòíàÿ îíòàêòíàÿ ñ äðóãèìè æèâîòíûìè. (067) 76 78 760, (093) 742-08-60.

ÀÒÎÑ À òîñ, 8 ìåñÿöåâ. Ñðåäíåãî ðàçìåðà. Ïîäâèæíûé, èãðèâûé, ïîñëóøíûé. Õîðîøî îáó÷àåì. Áó äóùèé îõðàííèê. (067) 712 20 Áóäóùèé 43, (063) 793 59 79.

ËÀÄÀ Îò äàì â õîðîøèå ðóêè îõðàííèöó Îòäàì Ëàäó Ëàäó.. Ìåòèñ øâåéöàðñêîé îâ÷àðêè, ñòåðèëèçîâàíà. Îò äàì Îòäàì òîëüêî â ×Ñ. (063) 832-60-72, (096) 997-91-37.

ÌÀÉÊ Ìàéê - êðóïíûé ïåñ, õîðîøèé è ëàñêîâûé. 1,5 ãîäà, áåç çàäíåé ëàïêè, íî îí ýòîãî íå îùóùàåò îùóùàåò,, áåãàåò áûñòðåå ÷åòâåðîíîãèõ. (067) 262-13-16.

ÊÓÇß Îò äàì ìåëêîãî çâîíî÷êà ÊÊóçþ, óçþ, Îòäàì åìó 2 ãîäà. Îò ëè÷íûé äðóã è Îòëè÷íûé îõðàííèê. Ïîíÿò ëèâûé è àêòèâíûé Ïîíÿòëèâûé ìàëûø, áåç ããëàçèêà. ëàçèêà. (067) 625 91 39.


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

Терещенка Віталія Валерійовича, 19.02.1986 р.н., останнє відоме місце проживання та місце реєстрації якого: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 26, кв. 36, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Терещенка Віталія Валерійо вича про стягнення заборгованості. Су дове засідання відбудеться 25 червня 2014 року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 4, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відповідач Те рещенко Віталій Валерійович вважаєть ся повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі його неявки спра ва буде розглянута за його відсутності. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом Кухарева Олексія Анатолійовича до Кухаревої Ніни Іванівни про розірвання шлюбу викликає у судове засідання Кухареву Ніну Іванівну в якості відповідача, яке відбудеться 26 червня 2014 року о 09.00 у приміщенні Самарського район ного суду м. Дніпропетровська, за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Електрич на, 1а, каб. 304. У разі неявки відпові дача у судове засідання буде винесено заочне рішення. Явка суворо обов’яз кова. У провадженні Магдалинівського районного суду Дніпропетровської об ласті знаходиться цивільна справа за позовною заявою Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Батиршіної Катерини Гаффанівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Відпо відач Батиршіна Катерина Гаффанівна, 14 січня 1969 року народження, викли кається у судове засідання на 24 черв ня 2014 року о 09 год. 30 хв. у при міщення Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, Магдали нівський район, смт Магдалинівка, пров. Жовтневий, 6. Суддя Ковальчук Т.А. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача Батиршіної Катери ни Гаффанівни справу буде розглянуто за її відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Литвин Катерину Василівну, 1957 р.н., у судове засідан ня як відповідача по цивільній справі № 2/205/2566/14 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Литвин Катерини Ва силівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеть ся 26 червня 2014 р. о 12.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК Украї ни. До Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області викликаєть ся Капустін Руслан Федорович у якості відповідача по цивільній справі за по зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг нення боргу за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 26.06.2014 року о 10.00 за адресою: смт Юр’ївка Дніпропетровської області, вул. Леніна, 89. У разі неявки відпові дача у судове засідання, останнє буде проведено за його відсутності. Копії позовної заяви та доданих до неї мате ріалів відповідач може отримати у при міщенні суду. Солонянський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 19 червня 2014 року о 16.00 у приміщенні суду (вул. Строменка, 1а, смт Солоне, Дніпропетровська область) відбудеться судове засідання по цивільній справі № 192/606/14, провадження 2/192/291/ 14 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «При

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ватБанк» до Басана Михайла Вікторови ча про стягнення заборгованості за кре дитним договором. У судове засідання викликається Басан Михайло Вікторо вич, який проживає в с. Башмачка Со лонянського району Дніпропетровської області. У разі неявки у судове засідан ня відповідача Басана Михайла Вікторо вича та невиконання обов'язку повідо мити суд про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності та постановлено рішення суду.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 29 квітня 2014 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Кумпано вої Наталії Іванівни про стягнення за боргованості. Суд позовні вимоги пози вача вирішив задовольнити. Стягти з Кумпанової Наталії Іванівни, 24.01.1959 р.н., на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість за Гене ральною угодою про реструктуризацію заборгованості та приєднання до умов та правил надання продукту кредитних карт від 16.04.2014 року в сумі 39205,19 грн., яка складається з: забор гованості за кредитом у розмірі 23292,92 грн.; заборгованості за про центами за користування кредитом у розмірі 1941,39 грн.; штрафів відпо відно до п. 2.2 Генеральної угоди 11627,78 грн., а також штрафи відповід но до умов та правил надання банків ських послуг: 500 грн. фіксована час тина та 1843,10 грн. процентна скла дова. Стягти з Кумпанової Наталії Іва нівни, 24.01.1959 р.н., на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) ви трати по сплаті судового збору в сумі 392 грн. 05 коп. Амур0Нижньодніпровським ра0 йонним судом м. Дніпропетровськ 28.04.2014 року було винесено заочне рішення, яким позов Лисак Ірини Іва нівни до Лисака Юрія Михайловича про поділ майна подружжя задоволено. Виділено Лисак Ірині Іванівні, іденти фікаційний номер 2769813062, в осо бисту приватну власність автомобілі: автомобіль VОLVО 940 оціночна вартість 25018,00 грн., Нуundаі Sоnаtа двигун G4JР4134820, шасі КМНЕМ41В, Р5А157402, державний номер АЕ 0042 ВЕ оціночна вартість 55239 грн., LЕХUS ІS 250 оціночна вартість 174156 грн., автобус Богдан А091, двигун 4НG1998037, шасі Y7ВА091003В000579, державний номер АЕ8112АА оціноч на вартість 69639 грн., автобус Богдан А091, двигун 4НG1998027, шасі Y7ВА091003В000584, державний номер АЕ8113АА оціночна вартість 69639 грн., визнати за нею право власності на вказані автомобілі та припинити право власності на ці автомобілі за Лисаком Юрієм Михайловичем, зобов’язавши Ли сака Юрія Михайловича передати Лисак Ірині Іванівні ключі та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ви ділено Лисаку Юрію Михайловичу, іден тифікаційний номер 2952813671, в осо бисту приватну власність автомобілі: Нyundаі Sоnata двигун G4JРХ113155, шасі КМНЕМ41ВРХА140132, державний номер АЕ 0094 ВЕ оціночна вартість 38499 грн.; МЕRSЕDЕSВЕNZ 320Е, дви гун 10499512060170, шасі WDВ2100551А226048, державний но мер АЕ0086ВЕ оціночна вартість 76160 грн.; КІА РRЕGІО, двигун JТ350169, шасі KN3HNS–55332К088393, державний но мер АЕ7002СН оціночна вартість 51521 грн.; МЕRSЕDЕSВЕNZ S500, дви гун 12396630511634, шасі WDВ2201841А380092, державний но мер АЕ0091МР оціночна вартість

225381 грн., а всього на загальну суму 391561 грн. Стягнуто з Лисака Юрія Ми хайловича на користь Лисак Ірини Іва нівни судовий збір у розмірі 3021 грн. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя Остапенко Н.Г.) 23 травня 2014 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра ву за позовом Ахмедова І.О. до Арнаут Л.О., Тофана Д.О., Скакун А.В., ГУ ДМС України в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користуванні власним майном. Даним заочним рішен ням позовні вимоги були задоволені. З повним текстом рішення відповідачі Ар наут Людмила Олексіївна, Тофан Денис Олександрович, Скакун Ауріка В’ячесла вівна можуть ознайомитись, звернув шись до канцелярії Ленінського район ного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: вул. Коробова, 6, каб 213. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що рішенням Жовт невого районного суду м. Кривого Рогу від 03 червня 2014 року позов Крась ко Вероніки Іванівни до Зуба Тараса Сергійовича, третя особа без само стійних вимог Жовтневий районний відділ у м. Кривому Розі Головного уп равління Державної міграційної служ би України в Дніпропетровській об ласті, про позбавлення особи права на користування житловим приміщенням квартирою задоволено та позбавле но Зуба Тараса Сергійовича, 1983 року народження, права на користування житловим приміщенням житловим бу динком № 21а по вул. Шапошнікова у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Кріпаченка Дмитра Сергійовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором задово лено. Стягнуто з Кріпаченка Дмитра Сергійовича, ІПН 3006921414, на ко ристь Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитом в сумі 12471,20 грн., що складається з: забор гованості за кредитом 2897 грн.; за боргованості за процентами за корис тування кредитом 8742,24 грн.; штраф (фіксована частина) 250 грн.; штраф (процентна складова) 581,96 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 12700 (дванадцять ти сяч сімсот) грн. 60 коп. Амур0Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Соколова Валентина Сергійови ча про стягнення заборгованості за кре дитним договором задоволено. Стягну то з Соколова Валентина Сергійовича, ІПН 2931801912, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитом у сумі 22158,05 грн., що скла дається з: заборгованості за кредитом 4982,73 грн.; заборгованості за процен тами за користування кредитом 15643,98 грн.; штраф (фіксована части на) 500 грн.; штраф (процентна скла дова) 1031,34 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 22387 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят сім) грн. 45 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Животовського Воло димира Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено. Стягнуто з Животовсько го Володимира Анатолійовича, ІПН 2971905030, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний

банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитом у сумі 12916,84 грн., яка складається з: заборгованості за креди том 3838,82 грн.; заборгованості за процентами за користування кредитом 4657,66 грн.; заборгованості по комісії 3329,08 грн.; штраф (фіксова на частина) 500 грн.; штраф (процент на складова) 591,28 грн., а також су довий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 13146 (тринадцять тисяч сто сорок шість) грн. 24 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Гирняк Ольги Вале ріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено. Стяг нуто з Гирняк Ольги Валеріївни, ІПН 2539613161, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитом у сумі 24160,52 грн., що складається з: заборгованості за креди том 6693,03 грн.; заборгованості за процентами за користування кредитом 12025,79 грн.; штраф (фіксована час тина) – 500 грн.; штраф (процентна складова) 1126,69 грн., а також судо вий збір у розмірі 241,61 грн., а всьо го 24402 (двадцять чотири тисячі чо тириста дві) грн. 13 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заоч не рішення, яким позов Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Іванової Олени Федорівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором задово лено. Стягнуто з Іванової Олени Федо рівни, ІПН 1769326782, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» за боргованість за кредитом у сумі 18347,52 грн., що складається з: забор гованості за кредитом 2285,84 грн.; заборгованості за процентами за ко ристування кредитом 9251,80 грн.; штраф (фіксована частина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 849,88 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 18576 (вісімнад цять тисяч п’ятсот сімдесят шість) грн. 92 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заоч не рішення, яким позов Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Лебідя Макси ма Миколайовича про стягнення за боргованості за кредитним договором задоволено. Стягнуто з Лебідя Макси ма Миколайовича, ІПН 2996102259, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитом у сумі 20170,02 грн., що складається з: заборгованості за кредитом 4879,40 грн.; заборгованості за процентами за користування кредитом 11178,95 грн.; заборгованості по комісії 2675 грн.; штраф (фіксована частина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 936,67 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 20399 (двадцять тисяч триста дев’яносто де в’ять) грн. 42 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заоч не рішення, яким позов Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Хайкіна Олега Юрійовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором задово лено. Стягнуто з Хайкіна Олега Юрійо вича, ІПН 2885002256, на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» забор гованість за кредитом у сумі 28018,88 грн., що складається з: заборгованості за кредитом 6906,93 грн.; заборгова ності за процентами за користування

кредитом 19301,53 грн.; штраф (фіксована частина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 1310,42 грн., а також судовий збір у розмірі 280,19 грн., а всього 28299 (двадцять вісім тисяч двісті дев’яносто дев’ять) грн. 07 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Гудзеватого Андрія Ва сильовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором задово лено. Стягнуто з Гудзеватого Андрія Ва сильовича, ІПН 2945620293, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» за боргованість за кредитом у сумі 11234,84 грн., що складається з: забор гованості за кредитом 1994,52 грн.; за боргованості за процентами за корис тування кредитом 8229,14 грн.; штраф (фіксована частина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 511,18 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 11464 (одинадцять ти сяч чотириста шістдесят чотири) грн. 24 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 10.12.2013 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Заворотька Артема Григоровича про стягнення заборгова ності за кредитним договором задово лено. Стягнуто з Заворотька Артема Григоровича, ІПН 3224408917, на ко ристь Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитом у сумі 24308,18 грн., що складається з: забор гованості за кредитом 3000 грн.; за боргованість за процентами за корис тування кредитом 12997,68 грн.; за боргованість по комісії 6676,78 грн.; штраф (фіксована частина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 1133,72 грн.., а також судовий збір у розмірі 243,08 грн., а всього 24551 (двадцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят одна) грн. 26 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 10.12.2013 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Удовенка Дмитра Іва новича про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено. Стяг нуто з Удовенка Дмитра Івановича, ІПН 2569320912, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитом у сумі 28683,98 грн., що складається з: заборгованості за креди том 3683,06 грн.; заборгованості за процентами за користування кредитом 23158,83 грн.; штраф (фіксована час тина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 1342,09 грн., а також судо вий збір у розмірі 286,84 грн., а всього 28970 (двадцять вісім тисяч дев’ятсот сімдесят) грн. 82 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 02.12.2013 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Кожем’яки Олександ ра Анатолійовича про стягнення забор гованості за кредитним договором за доволено. Стягнуто з Кожем’яки Олек сандра Анатолійовича, ІПН 2946620810, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитом у сумі 28697,33 грн., що складається з: забор гованості за кредитом 4006,48 грн.; заборгованості за процентами за корис тування кредитом 22848,12 грн.; штраф (фіксована частина) 500 грн.; штраф (процентна складова) 1342,73 грн., а також судовий збір у розмірі 286,97 грн., а всього 28984 (двадцять

Головне управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: провідного спеціаліста та спеціаліста відділу документообігу та інформа ційного забезпечення; головного спеціаліста та спеціаліста відділу кадрового забезпечення, запобі гання та виявлення корупції; головного спеціаліста сектору правового забезпечення; головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та фінансово еконо мічного забезпечення; начальника господарського відділу; начальника Верхньодніпровського міськрайонного Управління; заступника начальника Васильківського міжрайонного, Жовтоводського, Мар ганецького міськрайонних, Синельниківського районного Управлінь; начальника санітарно гігієнічного відділу Дніпродзержинського міського, Криворізького, Марганецького міськрайонного Управлінь; начальника епідеміологічного відділу Дніпродзержинського міського, Марга нецького міськрайонного Управлінь; головного спеціаліста санітарно гігієнічного відділу Васильківського, Цари чанського міжрайонних, Дніпродзержинського міського, Дніпропетровського, Вер хньодніпровського, Криворізького, Марганецького, Нікопольського, Павлоградсь кого, Першотравенського міськрайоних Управлінь; головного спеціаліста епідеміологічного відділу Апостолівського міжрайон ного, Дніпродзержинського міського, Дніпропетровського, Верхньодніпровсько го, Жовтоводського, Криворізького, Марганецького, Нікопольського, Павлоградсь кого, Першотравенського міськрайоних, Синельниківського районного Управлінь. В конкурсі можуть брати участь громадяни України з повною вищою освітою та стажем роботи відповідного професійного спрямування. Термін подання заяви 1 місяць з дня оголошення конкурсу. За додатковою інформацією звертатись: 49006, м. Дніпропетровськ. вул Філо софська, 39а, тел. 770 83 37, http://www.gudses.dp.ua

вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят чоти ри) грн. 30 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 02.12.2013 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Обори Ірини Ігорівни про стягнення заборгованості за кре дитним договором задоволено частко во. Стягнуто з Обори Ірини Ігорівни, ідентифікаційний номер 2868705349, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним до говором № DNH DRX05660180 від 01 вересня 2006 року, яка виникла станом на 18 вересня 2013 року та складається з наступного: заборгованості за креди том 30,79 грн.; заборгованості за про центами за користування кредитом 7644,84 грн., заборгованості по комісії 2043,75 грн., штраф (фіксована части на) 500 грн.; штраф (процентна скла дова) 1730,53 грн.; 10000 грн. пені за несвоєчасне виконання зобов’язань за договором, а також судовий збір у сумі 229,40 грн.; а всього 22179 (двадцять дві тисячі сто сімдесят дев’ ять) грн. 31 коп. В іншій частині позову відмовлено. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 10.12.2013 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Мудрака Сергія Мико лайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено. Стягнуто з Мудрака Сергія Миколайови ча, ІПН 2780409412, на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватВанк» заборго ваність за кредитом у сумі 22433,02 грн., що складається з: заборгованості за кредитом 3526,02 грн.; заборгова ності за процентами за користування кредитом 17362,57 грн.; штрафа (фіксована частина) 500 грн.; штра фа (процентна складова) 1044,43 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 22662 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят дві) грн. 42 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 02.12.2013 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Дураченка Миколи Любомировича про стягнення заборго ваності за кредитним договором задо волено частково. Стягнуто з Дураченка Миколи Любомировича, ідентифікацій ний номер 2937728315, на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № DNH4KР27000211 від 14 травня 2006 року в розмірі 21451,23 грн., яка ви никла станом на 24 жовтня 2013 року та складається з наступного: заборго ваності за кредитом 2050,50 грн.; за боргованості за процентами за корис тування кредитом 9400,73 грн.; 10000 грн. пені за несвоєчасне виконання зобов’язань за договором, а також су довий збір у сумі 229,40 грн. В іншій частині позову відмовлено. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заочне рішення, яким позов Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Кечка Ігоря Михайло вича про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено. Стяг нуто з Кечка Ігоря Михайловича, ІПН 2424114412, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитом у сумі 13327,09 грн., що складається з: заборгованості за креди том 8197,15 грн.; заборгованості за процентами за користування кредитом 4257,22 грн.; штраф (фіксована час тина) 250 грн.; штраф (процентна складова) 622,72 грн., а також судо вий збір у розмірі 229,40 грн., а всьо го 13556 (тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) грн. 49 коп. Амур0Нижньодніпровським район0 ним судом м. Дніпропетровська 22.01.2014 року було винесено заоч не рішення, яким позов Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Ткаченка Олек сія Олександровича про стягнення за боргованості за кредитним договором задоволено. Стягнуто з Ткаченка Олек сія Олександровича, ІПН 3040410757, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «При ватБанк» заборгованість за кредитом у сумі 17974,69 грн., що складається з: заборгованості за кредитом 4879,40 грн.; заборгованості за процентами за користування кредитом 9149,98 грн.; заборгованості по комісії 2816,13 грн.; штраф (фіксована частина) 250 грн.; штраф (процентна складова) 844,03 грн., а також судовий збір у розмірі 229,40 грн., а всього 18204 (вісімнадцять тисяч двісті чотири) грн. 09 коп.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

НЕ ХВАТАЕТ ЖИДКОСТИ Причиной возникновения артрита может быть ряд различных факторов: наследственность, плоскостопие, травмы и «стирание» суставов. Последнее чаще всего бывает у спортсменов и танцоров. Поражается суставной хрящ, начинаются обменные нарушения, в организме плохо вырабатывается суставная жидкость, без которой костям сложно быть подвижными. В первую очередь, от недостатка смазки страдают коленные суставы. Тревожный звоночек это когда тяжело спускаться вниз по лестнице. «В этом случае следует обратиться к врачу, ведь чем раньше начнется лечение - тем лучше, - говорит врач-ревматолог высшей категории днепропетровской горбольницы №9 Наталья Герасименко. - Восстановить хрящ очень сложно, мы можем только стабилизировать состояние и остановить развитие болезни. Если заболевание прогрессировало 20-30 лет, то надо столько же для того, чтобы пациенту стало легче». Чаще всего артритом страдают женщины пос-

ÏÐÈ ÀÐÒÐÈÒÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑËÅÄÈÒÜ ÇÀ ÂÅÑÎÌ

ЗАЕЗДЫ 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

ÍÀ ÏÐÈÅÌÅ Ó ÂÐÀ×À

Áåðåæåì ñóñòàâû:

ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Cóùåñòâóåò ðÿä çàáîëåâàíèé, âûçûâàþùèõ èçìåíåíèÿ ôîðìû ñóñòàâîâ ïàëüöåâ ðóê è íîã íîã,, âîñïàëåíèå è áîëü â íèõ. Âðà÷è óòâåðæäàþò äàþò,, ÷òî âûëå÷èòü àðòðèò è ïîäàãðó ñëîæíî, íî îñòàíîâèòü èõ ðàçâèòèå - âïîëíå âîçìîæíî

ле 50 лет. Причина в том, что пик набора костной массы у них происходит в 20 лет, а у мужчин - в 25. Спустя 10-15 лет, набранный кальций потихоньку начинает уходить из костей, примерно по 1% в год. После менопаузы этот процент увеличивается до 3-5%. Модниц врачи предупреждают от высоких каблуков может развиться артрит большого пальца ноги.

НЕТ - БОЛЬШИМ НАГРУЗКАМ При болях в суставах, в первую очередь, нужно изменить образ жизни. Для начала необходимо

отказаться от физических нагрузок и заняться специальной лечебной гимнастикой, ходьбой по ровной поверхности. Если есть лишний вес, очень важно от него избавиться. Дополнительные килограммы - лишняя нагрузка на суставы. При плоскостопии не лишними будут ортопедические стельки для обуви. Кушать можно все, но в меру, чтобы не поправляться. «Бытует мнение, что полезно кушать желе и холодец, потому что там содержится хондроитин. Но в холодном есть бульон и навар, а они очень жирные. Это может спровоцировать подагру», - говорит Наталья Герасименко.

ВРЕДНЫЕ ТОФУСЫ

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

Подагра возникает из-за увеличения содержания мочевой кислоты. В норме кислота выводится почками с мочой, однако, если ее образуется слишком много, она накапливается и откла-

ÑÏÐÎÂÎÖÈÐÎÂÀÒÜ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ ÌÎÆÅÒ ÂÛÑÎÊÈÉ ÊÀÁËÓÊ дывается в суставах в виде крошечных кристаллов - тофусов. Из-за этого у человека повышается температура, сам сустав краснеет, опухает и становится чувствительным настолько, что даже прикосновение ткани вызывает боль. «Скопление мочевой кислоты разрушает кость. Суставы становятся тонкими, как паутина, - объясняет Наталья Герасименко. При этом заболевании нужна специальная диета, следует избегать жирного, копченого и алкоголя». Ни артрит, ни подагру невозможно вылечить при помощи народной медицины. Поэтому если вы заметили у себя первые признаки заболевания, врачи рекомендуют сразу же идти в медучреждение.

ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÅ ÍÎÓ-ÕÀÓ

Àëüòåðíàòèâà ááîðìàøèí îðìàøèí îðìàøèíåå Процедура, предложенная исследователями из Лондона, состоит из Èññëåäîâàòåëè èç двух этапов. На первом óíèâåðñèòåòà Êèíãñстоматологи готовят поêîëëåäæ â Ëîíäîíå èçîáðåëè àëüòåðíàòèâó врежденную зону зубной эмали к обработке - делаïóãàþùåé ïàöèåíòîâ áîðìàøèíå è òðàäèöèîí- ется специальный «минеральный коктейль». Заíûì ïëîìáàì. Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî ðàçðà- тем с помощью слабого заряда электричества его áîòàííàÿ èìè òåõíîëîвводят глубоко в зуб. Ток ãèÿ ïîçâîëèò çóáó вызывает движение миâîññòàíàâëèâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî нералов в эмали, которые ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

и заполняют собой отверстие. Интересно, что воздействие электричества пациент даже не почувствует. Опытный образец устройства публике пока не демонстрировали, а примеры успешной реализации технологии не публиковали в медицинских журналах - из соображений конфиденциальности.

Как рассказал в интервью BBC один из авторов и инвесторов идеи Найджел Питс, новая технология вполне могла бы стать заменой нынешним пломбам. Однако она не в состоянии справиться с запущенным кариесом. «Эта технология не сможет физически вырастить новый зуб», - сказал ученый.


КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀ ÄÎÐÎà ÀÕ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Çà íàðóøèòåëåé âçÿëèñü âñåðüåç ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 îáëàñòè ïðàâîîõðàíèòåëè âñåðüåç âçÿëèñü çà ëþáèòåëåé ñàäèòüñÿ çà ðóëü ïîäøîôå è ìîòîöèêëèñòîâ, íàðóøàþùèõ ïðàâèëà. Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèêè ÃÃîñàâòîîñàâòîèíñïåêöèè áóäóò ôèêñèðîâàòü íà ôîòî è âèäåî òåõ, êòî ðåøèò ïðåäëîæèòü èì âçÿòêó

ÑÒÎÏ, ÈÃÐ À! ÈÃÐÀ!

ÏÐÈÊÐÛËÈ «ÊÀÇÈÍλ

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ»

ПОЛСОТНИ В ДЕНЬ 4 июня в нашем регионе началась операция «Пьяный водитель - преступник». Как рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы ДПС УГАИ в области Максим Гапочка, только за неделю правоохранители зарегистрировали более полуторы тысячи нарушений Правил дорожного движения. 227 водителей и вовсе находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. «До проведения этой операции фиксировали от 20 до 30 нарушений в день, теперь - около полусотни. Это связано с тем, что во время проведения данного

ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÛ ÍÅÐÅÄÊÎ ÇÀÁÛÂÀÞÒ Î ØËÅÌÀÕ

мероприятия мы имеем право останавливать водителей без видимой причины», - объяснил Максим Гапочка. Он также отметил, что количество любителей «покататься», будучи подшофе, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 23%.

ПРОБЛЕМНЫЕ МОПЕДЫ

неврирования, превышают скорость. Одна из проблем, которую отмечают правоохранители, - незарегистрированные мопеды. Так, с начала года было оформлено всего 190. Максим Гапочка отметил, что инспекторы также фиксируют случаи, когда мототранспортом управляют несовершеннолетние - материалы по таким нарушениям направляют в суд. Под особо пристальным вниманием Госавтоинспекции мотоциклисты будут находиться все лето - до 1 сентября.

Кроме того, с начала июня сотрудники ГАИ зарегистрировали 131 нарушение со стороны водителей мототранспорта. 68 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Также граждане нередко забывают про ПОПАСТЬ шлемы - не только для В ОБЪЕКТИВ С 13 июня в области себя, но и для пассажиров, игнорируют правила ма- стартовала еще одна опе-

рация - «Порядочность». С этой даты сотрудники Госавтоинспекции на фото- и видеокамеры будут «запечатлевать» водителей, которые предлагают взятки, чтобы решить вопрос на месте. Поручение фиксировать такого рода правонарушения региональным подразделениям поступило из Департамента ГАИ МВД Украины. Таким образом правоохранители будут бороться с поощрением коррупции со стороны простых граждан. Госавтоинспекция напоминает: предлагая взятку, водитель совершает преступление, за которое предусмотрен штраф в размере от 500 до 750 необлагаемых минимумов налогов граждан, или же ограничение либо лишение свободы на срок до четырех лет. К слову, с начала операции зафиксировали уже три таких факта.

ÑÊËÀÄ ÊÎÍÒÐ ÀÔÀÊÒ À ÊÎÍÒÐÀÔÀÊÒ ÀÔÀÊÒÀ

Ýëèòíûé àëêîãîëü ïðîäàâàëè áåç ëèöåíçèè

ÏÎÏÀËÑß «ÍÀ ÃÃÎÐß×ÅÌ» ÎÐß×ÅÌ»

ÏÎ ÕÈÒÈÒÅËÜ ÊÀÁÅËß ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ Äíåïðîïåòðîâñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè «íà ãîðÿ÷åì» çàäåðæàëè 27-ëåòíåãî ìóæ÷èíó, ñðåçàâøåãî òåëåôîííûé êàáåëü. Âñòðå÷à âîðèøêè è ñîòðóäíèêîâ ÃÄÑÎ ïðîèçîøëà îêîëî îäèííàäöàòè âå÷åðà. Ìèëèöèîíåðû çàìåòèëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé íàñòîðîæåííî îãëÿäûâàëñÿ. Óâèäåâ ñëóæåáíóþ ìàøèíó, îí ïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ âî äâîðàõ. Îäíàêî çëîóìûøëåííèêà çàäåðæàëè. Íàøëè è âûáðîøåííóþ â êóñòû ñóìêó - â íåé áûëî ïî÷òè 12 ì ñðåçàííîãî òåëåôîííîãî êàáåëÿ. Çàäåðæàííûé ñîáèðàëñÿ ñäàòü åãî â ìåòàëëîëîì. ○

ÎÏÅÐ ÀÖÈß «ÌÀÊ» ÎÏÅÐÀÖÈß

ÈÇÚßËÈ ÊÎÍÎÏËÞ Ñ ìàÿ äî êîíöà ñåíòÿáðÿ â íàøåé îáëàñòè ìèëèöèÿ ïðîâîäèò îïåðàöèþ ïîä óñëîâíûì íàçâàíèåì «ÌÀÊ». Ïî ñîñòîÿíèþ íà 16 èþíÿ ïðàâîîõðàíèòåëè, â ÷àñòíîñòè, èçúÿëè áîëåå 4 òûñ. ðàñòåíèé êîíîïëè è 510 - ìàêà. Òðåõ ãðàæäàí ïðèâëåêëè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Òàê, 13 èþíÿ â îäíîì èç ñåë Ïàâëîãðàäñêîãî ðàéîíà â äîìîõîçÿéñòâå 35-ëåòíåé æåíùèíû íàøëè è èçúÿëè áîëåå äâóõ òûñÿ÷ êóñòîâ êîíîïëè. Ïî äàííîìó ôàêòó îòêðûòî óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî. ○

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÓ ÄÀ ÑÓÄÀ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

VIP-ÍÀÏÈÒÊÈ ÐÀÇÂÎÇÈË ÊÓÐÜÅÐ

Íåäàâíî ñîòðóäíèêè ÃÓ Ìèíäîõîäîâ â îáëàñòè âûÿâèëè â Äíåïðîïåòðîâñêå ñêëàä ýëèòíîãî êîíòðàôàêòíîãî àëêîãîëÿ. Äîðîãîñòîÿùèå íàïèòêè ïðåäïðèèì÷èâûé ãîðîæàíèí ïðîäàâàë ÷åðåç Èíòåðíåò Партию ликероводочной продукции известных иностранных брендов обнаружили в арендованном складском помещении. Организовал бизнес 33-летний житель Днепропетров-

Ïðîêóðàòóðà Äíåïðîïåòðîâñêà ñîâìåñòíî ñ ìèëèöèåé è íàëîãîâèêàìè âûÿâèëà â îáëàñòíîì öåíòðå 16 çàâåäåíèé, ãäå çàíèìàëèñü íåçàêîííûì èãîðíûì áèçíåñîì. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ îáûñêîâ ïðàâîîõðàíèòåëè èçúÿëè 159 èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ, 91 êîìïüþòåð è îäíó ýëåêòðîííóþ ðóëåòêó. Âîïðîñû áîðüáû ñ ïîäïîëüíûì èãðàëüíûì áèçíåñîì íàõîäÿòñÿ íà êîíòðîëå ïðîêóðàòóðû.

ска. Он заранее создал рекламный сайт, арендовал несколько складов для продукции. Заказы на vipнапитки по телефону принимала бухгалтер. Элитные виски,

коньяк, ром, водку, вина клиентам развозил курьер. Торговлю предприимчивый горожанин вел без лицензий, да и вообще без каких-либо разреши-

тельных документов. Элитные напитки «бизнесмен» реализовывал и через своих знакомых. Бутылки были оклеены акцизными марками других государств, а некоторые вообще не имели никаких акцизов, что ставит под сомнение происхождение этого алкоголя. По результатам обыска изъяли 4 тыс. бутылок ликеро-водочных изделий ем-

ÏÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÃÓ ÌÂÄ ÓÊÐ ÀÈÍÛ Â ÎÁËÀÑÒÈ, ÃÓ ÌÈÍÄÎ ÕÎÄÎÂ Â ÎÁËÀÑÒÈ, ÓÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ ÌÈÍÄÎÕÎÄÎÂ

костью от 0,5 до 4,5 л таких известных мировых брендов, как Сhivas Regal, Магtіnі, Djac Denials, Absolut, Ваlantays и других на общую сумму более 1, 5 млн. грн. Предварительная правовая квалификация этого правонарушения - ст.204 Уголовного кодекса Украины «незаконное хранение или сбыт подакцизных товаров». Следствие продолжается.

ØÒÐ ÀÔ ÇÀ ÄÐ Àà ÎÖÅÍÍÎÑÒÈ ØÒÐÀÔ ÄÐÀà ÀÃÎÖÅÍÍÎÑÒÈ Íåäàâíî â Äíåïðîïåòðîâñêå âñòóïèëî â ñèëó ðåøåíèå ñóäà îòíîñèòåëüíî äâóõ ãðàæäàí Èçðàèëÿ, ïûòàâøèõñÿ íåçàêîííî ïðîâåçòè ê íàì 21 þâåëèðíîå óêðàøåíèå. Ñîòðóäíèêè ÑÁÓ çàäåðæàëè èõ â àýðîïîðòó â äåêàáðå 2013-ãî. Ìóæ÷èíû çà ãðàíèöåé çàíèìàþòñÿ þâåëèðíûì äåëîì. Îäèí èç íèõ êîãäà-òî ïðîæèâàë â íàøåé îáëàñòè, èìååò òóò ñâÿçè. Îí ïûòàëñÿ íàëàäèòü çäåñü ðåàëèçàöèþ vip-äðàãîöåííîñòåé ñðåäè þâåëèðîâ è áîãàòûõ êëèåíòîâ. Íà èíîñòðàíöåâ íàëîæåíî àäìèíèñòðàòèâíîå âçûñêàíèå â 251 730 ãðí. Èçäåëèÿ èç çîëîòà, óêðàøåííûå áðèëëèàíòàìè, êîíôèñêîâàíû â äîõîä ãîñóäàðñòâà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐ Ä ¹ 1536 ÑÊÀÍÂÎÐÄ

*

Òåìíûå .....


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.06.2014 ð. ¹ 46 (1539) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè, ïîëåçíûìè è ïðîñòûìè â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòàìè. Ëåòîì îñîáåííî õî÷åòñÿ ÷åãî-íèáóäü ëåãêîãî è ïðîõëàäíîãî. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ â íàøåì ìåíþ - êëóáíè÷íîå ñóôëå, ëèìîííîå ìîðîæåíîå è òâîðîæíûé äåñåðò ñ øîêîëàäîì è ÷åðåøíåé

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êóøàòü ïîäàíî!

Ö²ÊÀÂÎ

ÊËÓÁÍÈ×ÍÎÅ ÑÓÔËÅ

ÐÅÉÒÈÍà ֲÊÀ²ØÈÕ

ÃÐÅÖ²ß - ÍÀÉÏÅÐØÀ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ]клубника - 300 г ]сливки 30-33% - 200 мл ]сахар - 100-150 г ]желатин - 2 ст.л.

Åêñïåðòè «Lonely Planet» îïóáë³êóâàëè ðåéòèíã íàéö³êàâ³øèõ òóðèñòè÷íèõ íàïðÿìê³â ó ªâðîï³ íà 2014 ð³ê. Ñïèñîê ñêëàëè íà îñíîâ³ îïèòóâàííÿ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ó ñôåð³ òóðèçìó. ¯õ ïîïðîñèëè íàçâàòè ì³ñöÿ, íàéá³ëüø ö³êàâ³ ç òî÷êè çîðó ³ñòîð³¿, àðõ³òåêòóðè òà ãàñòðîíî쳿. Îáèðàëè ÿê ñåðåä äóæå «ðîçêðó÷åíèõ», òàê ³ ìàëîâ³äîìèõ íàïðÿì³â. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà Ãðåö³ÿ, íà äðóãîìó ñëîâåíñüêà Ëþáëÿíà. Áðîíçó îòðèìàëà ï³âäåííî-çàõ³äíà Àíãë³ÿ. ˳äåðñòâî Ãðåö³¿ ïîÿñíèëè òèì, ùî ìèíóëîð³÷ ¿¿ â³äâ³äàëè ðåêîðäí³ 20 ì³ëüéîí³â òóðèñò³â.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nЖелатин залить 150 мл холодной кипяченой воды, оставить на то qСливки взбить с сахаром. время, которое указано на упаковке. rСмешать клубнику и сливки. oЗатем довести его до кипения, sДобавить желатин, перено не кипятить. Остудить. мешать. pКлубнику вымыть, удалить чаtРазлить в креманки. Пошелистики. Измельчить в блендере. ставить в холодильник на 3-4 часа.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ «ËÈÌÎÍÍÎÅ» По желанию, этот десерт можно сделать с ягодами, орехами, шоколадом.

ÒÂÎÐÎÆÍÛÉ ÄÅÑÅÐÒ Ñ ØÎÊÎËÀÄÎÌ È ×ÅÐÅØÍÅÉ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ]сливки 33-35% - 500 мл ]сгущенка - 1 баночка

(380 г) ]лимон - 1 шт.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Из лимона выжать сок. oСливки взбить. Взбивать надо прекратить, как только сливки начнут густеть. pДобавить лимонный сок, перемешать. qМассу вылить в фор-

му, в которой можно замораживать. ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: rПоставить в моро]творог - 200 г зилку. Через 2 часа моро]йогурт -100 г женое достать, переме]шоколад - 50 г шать (вилкой или венчи]черешня ком), поставить в моро(или любая зилку до полного замораягода) - 150 г живания (на 6-8 часов). Приятного аппетита!

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀ ÒÜ… ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Åñëè áàíêè ñ äîìàøíèìè êîíñåðâàìè õðàíÿòñÿ â ïîìåùåíèè ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ, ìåòàëëè÷åñêèå êðûøêè íóæíî ñìàçàòü òåõíè÷åñêèì âàçåëèíîì èëè èíûì æèðîì. Ïëîäîâî-ÿãîäíûå êîíñåðâû âûäåðæèâàþò 10-15 äíåé, âûÿâëÿÿ áðàê. Ãåðìåòè÷íî óêóïîðåííûå ïðîäóêòû ñîõðàíÿþòñÿ äî íîâîãî óðîæàÿ. Õðàíèòü èõ ëó÷øå â ñóõîì, òåìíîì è ïðîõëàäíîì ïîìåùåíèè èëè â øêàôó, íå äîïóñêàÿ çàìåðçàíèÿ. ×òîáû ñòåêëî áàíîê ïðè íàãðåâàíèè è îõëàæäåíèè íå ëîïíóëî, òåìïåðàòóðó âîäû â êàñòðþëå, ãäå èõ ñòåðèëèçóþò, íåîáõîäèìî ïîâûøàòü èëè ïîíèæàòü ïîñòåïåííî.

Творог можно использовать любой жирности. Вместо него можно взять Рикотту (итальянский сыр из молочной сыворотки). Из указанного количества ингредиентов получается 2 порции.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nУ черешни удалить косточки, нарезать небольшими кусочками. oТворог и йогурт взбить в блендере. p Добавить черешню, перемешать. qШоколад натереть на мелкой терке. rВ креманки выложить творожно-йогуртную массу. sПосыпать шоколадом.

Êàê áûñòðî âûìûòü îêíà Îò ÷èñòîòû îêîí çàâèñèò íå òîëüêî óþò â äîìå, íî è íàñòðîåíèå. Çàãðÿçíåííûå ñòåêëà çàäåðæèâàþò ñîëíå÷íûå ëó÷è. À ýòî íå òîëüêî ìåøàåò ñâåòó ïðîíèêíóòü â äîì, íî è íàâåâàåò íà åãî îáèòàòåëåé òîñêó è äåïðåññèþ. Ìûòüå îêîí ìàëî êîìó äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå, ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè âñå õîçÿéêè ìå÷òàþò ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì êàê ìîæíî áûñòðåå Чтобы максимально ускорить процесс, используйте тряпки из микрофибры, которые легко впитывают влагу, быстро прополаскиваются, не оставляют разводов и подтеков. Не используйте моющие средства для посуды - они оставляют на стеклах разводы. К тому же, в таком случае придется чаще обычного полоскать тряпку. Конечно, наиболее быстрый способ справиться с загрязнениями использовать современные средства в аэрозолях с содержанием спирта. Сначала тщательно обрызгайте рамы, через 5 минут удалите сухой чистой тряпкой все загрязнения. После чего возьмите чистую тряпку, слегка сбрызните стекла и тщательно протрите их. Если стекла очень загрязнены, придется взять третью тряпку и повторить процедуру. Вымыть окна быстро можно и без использования специальных

средств. Для этого потребуется нашатырный спирт и теплая вода. Добавьте на 5 л воды 10 ст. л. нашатыря, разделите объем на две части. В одной емкости смачивайте тряпку и протирайте рамы, в другой - чистую тряпку, чтобы протирать стекла. После чего необходимо вытереть поверхности насухо.

ÓÑÅ Ç ÑÎÁÎÞ

ÂÅÐ ÕÈ ÍÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÓ ÂÅÐÕÈ Â àâñòðàë³éñüêîìó ì³ñò³ Ïåðòà çàòðèìàëè 22-ð³÷íîãî õëîïöÿ, ÿêèé ó íåòâåðåçîìó ñòàí³ êåðóâàâ ïîðòàòèâíèì õîëîäèëüíèêîì íà êîë³ùàòêàõ. Ïðàâîîõîðîíö³ îãëÿíóëè âì³ñò íåâåëèêîãî êóëåðà ³ çíàéøëè â íüîìó àëêîãîëüí³ íàïî¿. Êóäè äèâàê ïðÿìóâàâ íà ñâîºìó ìîòîõîëîäèëüíèêó òàê ³ çàëèøèëîñÿ òàºìíèöåþ. Äî ðå÷³, ïîä³áí³ ³íöèäåíòè òðàïëÿëèñÿ â Àâñòðà볿 é ðàí³øå. Ñêàæ³ìî, ó áåðåçí³ â Êâ³íñëåíä³ çóïèíèëè ÷îëîâ³êà, ÿêèé ¿õàâ âåðõè íà õîëîäèëüíèêó ³ â³ç ³ç ñîáîþ ïèâî, âèíî òà êîêòåéë³. ○

ÍÅ ÇÀÍÓ ÄÜÃ ÇÀÍÓÄÜÃÓªØ

ÌÎÍÑÒÐÈ ÍÀ ÇÓÏÈÍÊÀÕ Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ âèãàäàëè íåçâè÷àéíèé ñïîñ³á ðîçâàæàòè ïàñàæèð³â íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Òàê, ó Ëîíäîí³ âñòàíîâèëè îðèã³íàëüíó ñèñòåìó, ùî ïðîåêòóº íà ñêë³ ð³çí³ ðóõîì³ êàðòèíêè. Òåïåð ïàñàæèðàì ä³éñíî íåìຠ÷àñó íóäüãóâàòè: íå âñòèã îçèðíóòèñÿ, ÿê òåáå «ïîòÿãíóâ» ìîíñòð ³ç ùóïàëüöÿìè, «âõîïèâ» ³ç-çà êóùà âåëè÷åçíèé ãîëîäíèé ëåâ, à ïðÿì³ñ³íüêî íàä ãîëîâîþ «çàâèñëî» ÍËÎ. Åêñïåðòè, ó ñâîþ ÷åðãó, çàçíà÷àþòü, ùî òàê³ â³äåî³íñòàëÿö³¿ ìîæóòü âèêëèêàòè ó ëþäåé ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ åìîö³¿. ○

ÁÎÐÎÄÀ - ÍÅ Â ÒÐÅÍIJ

ÃÐÈÇÓÍ ÍÀ ϲÄÁÎвÄIJ Íîâîçåëàíäñüêà êîìïàí³ÿ ç âèðîáíèöòâà áðèòâ îãîëîñèëà â³éíó ìàñèâíèì õ³ïñòåðñüêèì áîðîäàì. Áðèòâîâèé áðåíä çàïóñòèâ ðåêëàìó, ñïðÿìîâàíó íà ðîçâ³í÷àííÿ ïîïóëÿðíîãî ì³ôó ïðî ñåêñóàëüí³ñòü ÷îëîâ³ê³â ³ç ðÿñíîþ ðîñëèíí³ñòþ íà îáëè÷÷³. Òàê, íà á³ãáîðäàõ çîáðàçèëè ïðåäñòàâíèê³â ñèëüíî¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà ç ãóñòèìè áîðîäàìè, ùî ñêèäàþòüñÿ íà ð³çíèõ ãðèçóí³â. Âîäíî÷àñ êîìïàí³ÿ íàãîëîøóº, ùî íå âèñòóïຠïðîòè áîð³ä ³ âóñ³â âçàãàë³, à ëèøå - çà á³ëüø äîãëÿíóòå é àêóðàòíå ÷îëîâ³÷å îáëè÷÷ÿ.


ЧЕТВЕР, 19 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ № 46 (1539)

ÔÀÊÒ ÔÀÊÒ,, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Êàê è âñå äæàçìåíû –èãðàë ñî âñåìè ïîäðÿä ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ýòî ïîâîðîòíàÿ íåäåëÿ â öåïè ñîáûòèé. Ê ñóááîòå âû áóäåòå ãîòîâû êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, âåðíóòüñÿ ê îòëîæåííûì èäåÿì, ðåøèòüñÿ íà òî, ÷òî íåäàâíî êàçàëîñü ñëèøêîì ñëîæíûì. Íåäåëÿ ìíîãî îáåùàåò â ïëàíå óäîâîëüñòâèé, ðàçâëå÷åíèé. Âîñêðåñåíüå óñèëèò âàøó ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Èùèòå ñ ëþäüìè îáùèå èíòåðåñû è äîãîâàðèâàéòåñü íàïåðåä. ТЕЛЕЦ Â ñðåäó âû ïîïàäàåòå íà ïîëîñó âåçåíèÿ. Ïîçâîëüòå ñåáå ÷òîòî áîëüøåå, ÷åì îáû÷íûå óäîâîëüñòâèÿ. Ýòî ìîæåò áûòü ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîåçäêà èëè ïðèîáðåòåíèå, î êîòîðîì âû äàâíî ìå÷òàëè. Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü ðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû ñ ïîìîùüþ ïðîòåêöèè èëè ïîìîùè, êîòîðàÿ ïðèäåò èçäàëåêà. БЛИЗНЕЦЫ Ïîâòîðíûå ïðåäëîæåíèÿ çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ. Åñëè âàøè ïîæåëàíèÿ ó÷òåíû, ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ.  ñðåäó îáðàòèòå âíèìàíèå íà íåîáû÷íûå èäåè.  ÷åòâåðã ìîæåò íàìåòèòüñÿ âûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ïîêà îáäóìûâàéòå è óòî÷íÿéòå èíôîðìàöèþ.  âûõîäíûå çàéìèòåñü çàãîòîâêàìè, ïîçàáîòüòåñü î áëèçêèõ. РАК Çâåçäû ñóëÿò âàì êðóïíûé âûèãðûø, íî ýòî ìîæåò áûòü íå òî, íà ÷òî âû íàñòðàèâàëèñü. Î ÷åì-òî âû ïåðåñòàëè äóìàòü è íàäåÿòüñÿ - è òåïåðü ýòà òåìà îêàæåòñÿ áëèçêà ê ðåàëèçàöèè. Ñðåäà - óäà÷íûé äåíü äëÿ ñäåëîê. Âû ìîæåòå âûãîäíî ðàñïîðÿäèòüñÿ ÷óæèìè äåíüãàìè.  âîñêðåñåíüå âû áåç òðóäà óëàäèòå âñå ïðîòèâîðå÷èÿ. ЛЕВ Âòîðíèê - óäà÷íûé äåíü äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè.  ñðåäó æèçíü ìîæåò ñïèñàòü âàì êàêîé-òî äîëã.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ äåíü ìîæåò îçíàìåíîâàòüñÿ íåîæèäàííîé èñêðåííîñòüþ è îáíîâëåíèåì ÷óâñòâ.  ïÿòíèöó è ñóááîòó èìååò ñìûñë âûëîæèòüñÿ íà ðàáîòå.  âîñêðåñåíüå íàñëàæäàéòåñü ðåçóëüòàòàìè. ДЕВА Äåâàì íóæíî áûòü ñìåëåå è íàïîðèñòåå. Ðàáîòû ïðåäñòîèò ìíîãî, íî âû íàëàäèòå ìíîãî êîíòàêòîâ â äåëîâîé, äðóæåñêîé ñôåðå. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ñîðåâíîâàíèé â øèðîêîì ñìûñëå. Èçó÷àéòå îïûò êîíêóðåíòîâ, ýêñïåðèìåíòèðóéòå ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè. Äëÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé õîðîøèé äåíü âîñêðåñåíüå. Åñëè íàçðåë âàæíûé ðàçãîâîð - íå îòêëàäûâàéòå.

тем, что в советское время данное направлеВЕСЫ ние не было распроÍà ýòîé íåäåëå странено, потому отôîðìèðóþòñÿ сутствовали какиеòåíäåíöèè íà áëèæàéøèå äâà либо методики обуìåñÿöà. ×åòêî ñôîðìóëèðóéòå ïëàí äåéñòâèé è îáñóäèòå åãî чения. Что такое ñ ïàðòíåðàìè. Âàì ïðåäñòàджаз и как его играть âèòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü могли рассказать только õîäîì ñîáûòèé. Ýòî ìîãóò музыканты, которые выстуáûòü íîâûå ïîëíîìî÷èÿ èëè пали в ресторанах. Соответðîëü ëèäåðà â ãðóïïå. Åñëè â æèçíè ïðèøëà ïîðà ÷òî-òî ственно, образовалась доìåíÿòü, çàéìèòåñü ýòèì â вольно прочная ассоциативâîñêðåñåíüå. ная цепочка: кабак-джаз-алСКОРПИОН коголь-наркотики… Íà ïåðâîì ïëàíå - Как же Вы учились áóäóò îòíîøåíèÿ. Êòî-òî ìîæåò áðîñèòü âàì играть? âûçîâ, íî òåíäåíöèè áëàãî- Так же, как это делали ïðèÿòíû, è ñîïåðíè÷åñòâî джазовые музыканты начаâñòðÿõíåò âàñ. Âû ìîæåòå ла ХХ века, - играл со всеми âñòðåòèòü ëþäåé, ñ êîòîðûìè подряд. Настоящие джазмеðàíüøå âàñ ñâÿçûâàëà ñèìïàòèÿ èëè èíòåðåñû.  ны только так и учатся. Кроïÿòíèöó è ñóááîòó çàãðóçèòå ме того, слушал и продолжаю слуñåáÿ òðóäíîé ðàáîòîé. ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, шать разную музыку, общался с Âîñêðåñåíüå áëàãîâîëèò ÕÈÂÀ ÞÐÈß ÁÓÇÈËÎÂÀ ÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎà ΠÀÐ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ музыкантами, смотрел обучаюñåìåéíûì ïðàçäíèêàì, îáùåíèþ ñ ïðèðîäîé. Íå òàê äàâíî «Â³ñò³» ïîîáùàëèñü ñ щее видео, концерты. Моя задача СТРЕЛЕЦ ðóêîâîäèòåëåì äíåïðîïåòðîâñêî- заключалась не в том, чтобы наÍîâûå ïðîåêòû, учиться играть, а «проникнуть» в ãî äæàçîâîãî îðêåñòðà âîçíèêøèå íà ãîðèçîíòå, òðåáóþò ðàñ÷åòîâ è LIMOrchestr a, à òàêæå áàñ-ãèòàðèñ- голову к тому, кто играет. Понять, LIMOrchestra, как он мыслит, как видит этот îáäóìûâàíèÿ. Íå îòêàçûâàé- òîì è êîíòðàáàñèñòîì Þðèåì òåñü îò ìå÷òû, íî ïîäîæäèòå Áóçèëîâûì. Îí ñ÷èòàåò ñ÷èòàåò,, ÷òî äæàç - мир, инструмент. Именно это поäîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè. могало двигаться вперед.

Ýòî óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ïîåçäîê, ïóòåøåñòâèé. Ìîæíî çàíèìàòüñÿ äîìàøíèìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè. Íå óïóñêàéòå âîçìîæíîñòè ïîäðàáîòàòü. КОЗЕРОГ Ñèòóàöèè ýòîé íåäåëè ïîòðåáóþò îò âàñ èçîáðåòàòåëüíîñòè. Íå äåðæèòåñü çà ïðîøëîå, ÷òîáû íå óïóñòèòü âîçìîæíîñòè â íàñòîÿùåì.  ñðåäó áóäüòå íà ñâÿçè ñ åäèíîìûøëåííèêàìè. Âîçìîæíî îáíîâëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîìîùü, ïîääåðæêà, ïðîòåêöèÿ.  ïÿòíèöó è ñóááîòó äîì è ñåìüÿ áóäóò íóæäàòüñÿ â âàøåé çàáîòå. ВОДОЛЕЙ Æèçíü ñòàíîâèòñÿ ðàçíîîáðàçíåå.  êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðèäåò íåîæèäàííàÿ ïîìîùü èëè òðóäíîñòè ïðèâåäóò ê ïîëåçíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì. Óäà÷à áóäåò ñ âàìè âî âòîðíèê è ñðåäó.  ïÿòíèöó êîíòàêòû áóäóò îòìå÷åíû íàïðÿæåíèåì, íî è ïîòîê èíôîðìàöèè óñèëèòñÿ. Ìîæåò íàéòèñü óäà÷íîå ðåøåíèå ñëîæíîãî âîïðîñà è âàøà äàâíÿÿ ìå÷òà - ñáóäåòñÿ. РЫБЫ Îòíîøåíèÿ ñ áëèæàéøèì îêðóæåíèåì íàïîëíÿòñÿ íîâûì ñîäåðæàíèåì. Âòîðíèê è ñðåäà - áëàãîïðèÿòíû äëÿ ðåìîíòà, îáíîâëåíèÿ èíòåðüåðà. ×åòâåðã - óäà÷íûé äåíü äëÿ êîììåðöèè, ôèíàíñîâûõ äåë. Ìîæåò íàìåòèòüñÿ íîâàÿ òåìà â áèçíåñå.  ïÿòíèöó è ñóááîòó äåëàéòå áîëüøå ôèçè÷åñêîé ðàáîòû.

ìóçûêà äëÿ âñåõ, ê íåé ëèøü íóæíî ïðèâûêíóòü, îòûñêàòü ñâîå íàïðàâëåíèå.  ýñêëþçèâíîì èíòåðâüþ ìóçûêàíò ðàññêàçàë, êàê ó÷èëñÿ èãðàòü íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, à òàêæå î òîì, ïî÷åìó íå çàõîòåë æèòü è ðàáîòàòü çà ãðàíèöåé

УКРАИНСКИЙ ПАТРИОТ

- Вы работали за границей. Расскажите об этом периоде жизни. - В 2008 году по контракту улетел в США. Работал в джазовом оркестре. Также мы сотрудничали с танцевальным коллективом. СОВЕТСКИЙ СТЕРЕОТИП Там я заметил, что для прилич- Юрий, почему решили по- ного иностранца неумение танцевать является дурным тоном. святить себя музыке? - Однажды понял, что это - един- Они обучены элементарным осственное, чем я намерен заниматься. В музыкальную школу не ходил, за что отчасти благодарен родителям. В этом учреждении попросту могли отбить желание играть. Ведь многие педагоги даже сейчас предвзято относятся к джазовой музыке. Это обусловлено

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ÍÀØÈ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ ÍÅ ÕÓÆÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ

новам бального или социального танца. К сожалению, мы в данном плане отстаем. В нашем городе, с музыкальной точки зрения, эта ниша не занята ни одним коллективом. Надо сказать, нам удалось организовать танцевальный вечер в Днепропетровске. Теперь люди хотят еще, но подходящих площадок в городе практически нет. Те же, кто является владельцами таковых, не готовы к проведению чего-то подобного. - Почему вернулись в Украину? Не хотелось остаться за границей и продолжить свою карьеру там? - Нет, не хотелось. Во-первых (возможно, это слишком громкое заявление), я - патриот Украины в целом и Днепропетровска в частности. Горжусь всем, что происходит в городе, радуюсь его преображению. Все-таки окружающая обстановка влияет на содержание. Когда вокруг человека красиво, он внутренне меняется. Не хватит совести плюнуть на асфальт, если его только что подмели, или разбить окно в здании, которое только что построили. Правда, иногда бывает и стыдно за Днепропетровск. Но верю в него и считаю, что рано или поздно он станет примером для всех городов Украины. - Собрать джазовый оркестр в Днепропетровске было трудно? - Нет, музыканты были к этому морально готовы. У них есть потребность играть джаз. Кстати, за несколько лет работы за границей я убедился, что наши музыканты конкурентноспособны на мировом рынке. Мы не хуже американских или европейских. Просто в каких-то отдельных вопросах - недостаточно опытны, но это потому, что в Америке или в той же Европе движение живой музыки более развито. У них есть среда. У нас из-за постоянного оттока профессионалов ее нет.

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Чт 19.06 півн.

+21 +23 0С +14 +17 0С

Пт 20.06 схід.

+20 +25 0С +16 +20 0С

Сб 21.06 схід.

+18 +22 0С +15 +17 0С

Нд 22.06 півн.захід.

+20 +25 0С +15 +18 0С

Пн 23.06 захід.

+21 +25 0С +14 +18 0С

Вт 24.06 півд.

+20 +25 0С +16 +20 0С

Номер підписано до друку 18.06.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1454346

#1539  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you