Page 1

ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²ß: ÐÐÀÇÎÌ ÀÇÎÌ ÇÀÕÈÑÒÈÌÎ ÊÐ À¯ÍÓ ÊÐÀ¯ÍÓ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ, ÙÎ ÏΪÄÍÀ ÍÀÐÎÄÈ Ñ²ÒÓ

7

3

²Äů ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÐÅòÎÍÓ

ÄÅÍÜ ÌÎÄÛ Â ÓÊÐ ÀÈÍÑÊÎÌ ÑÒÈËÅ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ

5

6

ÂÅÑÅËÎÙ² ÄÆÅÐÅËÜÍÎà ΠÊÎËÀ ÄÆÅÐÅËÜÍÎÃÎ Ìèíóëî¿ ñóáîòè íà ïëîù³ á³ëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Ä. ². ßâîðíèöüêîãî ãîìîí³ëî ñâÿòî - ÿðìàðîê ïðîñòî íåáà «×èñò³ äæåðåëà».

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№39 (1532) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 27 òðàâíÿ 201 20144 ð.

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

²ÄÍÎÂÈÒÈ ÌÈÐ

ÏÐÈÂ²Ò ÀÍÍß Ç ªÂÐÎÏÈ ÏÐȲÒÀÍÍß Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïè Òóðá’ºðí ßãëàíä ïðèâ³òàâ óêðà¿íö³â ³ç ïðîâåäåííÿì ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â, à òàêîæ ïîçäîðîâèâ ë³äåðà âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â Ïåòðà Ïîðîøåíêà ³ç ïåðåìîãîþ. ³í óïåâíåíèé, ùî Ïîðîøåíêî çìîæå ñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ â êðà¿í³ òà â³äíîâèòè äåìîêðàò³þ ³ ìèð. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº âèäàííÿ «ªÑ-ïëþñ». ßãëàíä â³ðèòü, ùî íîâèé ïðåçèäåíò ä³ÿòèìå ð³øó÷å ó çàëàãîäæåíí³ öèõ ïèòàíü. ○

˲ÊÀÐÑÜʲ ÇÀÑÎÁÈ

ÇÍÈÇßÒÜ Ö²ÍÈ

Óêðàèíà ñäåëàëà ñâîé âûáîð

2

Ó ÊÓÐѲ ÑÏÐÀ ëèñÿ æèòè ³ íîðìàëüíî ïðàöþâàòè â óìîâàõ Á³ëüøå 70% óêðà¿íö³â ïîñò³éíîãî íàïðóæåííÿ. ïë³äíî ïðàöþâàòè çàâàæà- Ò³ëüêè 6% îïèòàíèõ íå þòü íîâèíè. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü çìîãëè âïîðàòèñÿ ³ç öèì äî äîñë³äæåííÿ ì³æíàðîäíîãî ê³íöÿ. ²íø³ âñå æ ïîáîðîëè êàäðîâîãî ïîðòàëó ñåáå, «âèìêíóëè» äëÿ ñåáå HeadHunter Óêðà¿íà. Ò³ëüêè íîâèíè ³ ñïðîáóâàëè 4% îïèòàíèõ ãîâîðÿòü, ùî ìàêñèìàëüíî çîñåðåäèòèñÿ ¿õíÿ ïðîäóêòèâí³ñòü íà íà ðîáîò³. Òàêèõ, çã³äíî ç ðîáî÷îìó ì³ñö³ íàâïàêè îïèòóâàííÿì, íàçáèðàëîñü çðîñëà, áî ïðàöÿ - íàéêðà- 26%. Ùå 29% íàâ÷èëèñÿ ùèé ñïîñ³á â³äâîë³êòèñÿ â³ä ïîºäíóâàòè ÷èòàííÿ ñòð³÷îê, ïîòðÿñ³íü ñüîãîäåííÿ. ïîâ³äîìëåíü òà ðîáîòó. Êð³ì òîãî, ñòð³÷êè íîâèí Ïðè öüîìó ð³âåíü òðèâîæâãàíÿþòü óêðà¿íö³â ó ñòðåñ, íîñò³ é çàëó÷åííÿ äî ïîä³é àëå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íàâ÷è- ïî êðà¿í³ ïðèáëèçíî ð³âíèé. ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀѲß

Ìåøêàíö³ óñ³õ ðåã³îí³â îäíàêîâî íå ìîæóòü çîñåðåäèòèñÿ íà ðîáîò³ ÷åðåç íîâèíè. ×è íå íàéñêëàäí³øå áîðîòèñü ³ç ïîòðÿñ³ííÿìè ìåøêàíöÿì çàõ³äíèõ îáëàñòåé. Òóò õâèëþâàííÿ íå ìîæóòü ïåðåìîãòè 11% ðåñïîíäåíò³â. À â Êðèìó òàêèõ íàðàõóâàëè 15%. Á³ëüøå çà ³íøèõ ïåðåæèâàþòü ùîäî ñîö³àëüíèõ ïîòðÿñ³íü ìåäèêè ³ ñïåö³àëèñòè ó áóä³âåëüí³é ñôåð³ (95 %). Ìåíøå í³æ ³íø³ ïåðåéìàþòüñÿ ïðàö³âíèêè àãðîñôåðè òà

ÊÀÍÍÑÜÊÈÉ Ê²ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà â Óêðàèíå ñîñòîÿëèñü. Íåñìîòðÿ íà ñëîæíåéøåå ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå, íà ïîïûòêè ðóêîâîäñòâà ÐÔ äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ â âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ, - ãîëîñîâàíèå ïðîøëî âî âñåõ ðåãèîíàõ. Ïîæàëóé, åùå íè ðàçó â èñòîðèè íàøåãî íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà ãðàæäàíàì íå ïðèõîäèëîñü äåëàòü âûáîð â òàêèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ, ñ áåñïðåöåäåíòíûìè ìåðàìè áåçîïàñíîñòè. Òåì íå ìåíåå, àêòèâíîñòü ëþäåé áûëà äîñòàòî÷íî âûñîêîé, ïî äàííûì ÖÂÊ, â ñðåäíåì ïî ñòðàíå îíà ñîñòàâèëà 60,29%. Î÷åðåäè íàáëþäàëèñü íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ è â Êèåâå, è âî ìíîãèõ äðóãèõ ãîðîäàõ. Î òîì, êàê ãîëîñîâàëà ÓÓêðàèíà êðàèíà è Äíåïðîïåòðîâùèíà, ÷èòàéòå â íàøèõ ìàòåðèàëàõ íà ñòð. 2-4.

«Á²ËÈÌ ÊÎ̲ÐÖßÌ» ÇÀÂÀÆÀÞÒÜ ÏÐ ÀÖÞÂÀ ÒÈ ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÀÖÞÂÀ ÀÖÞÂÀÒÈ

Êàáì³í ìຠíàì³ð îáìåæèòè ö³íîâ³ íàäáàâêè íà ë³êè ³ òîâàðè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî äàñòü çìîãó çíèçèòè ¿õíþ âàðò³ñòü íà 17%. Ïðîåêòîì ïîñòàíîâè âñòàíîâëþºòüñÿ íîâèé ïîðÿäîê äåêëàðóâàííÿ ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè, ÿêèì çàïðîâàäæóºòüñÿ ìåõàí³çì âèçíà÷åííÿ ïîð³âíÿëüíèõ ö³í. ³í òàêîæ ïåðåäáà÷àº, ùî çàäåêëàðîâàíà âàðò³ñòü òîâàðó íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íîãî çíà÷åííÿ éîãî ö³íè ó êðà¿í³ ïîõîäæåííÿ òîâàðó, à òàêîæ ó Áîëãàð³¿, Ìîëäîâ³, Ïîëüù³, Ñëîâà÷÷èí³, ×åõ³¿, Ëàò⳿, Óãîðùèí³ é Ñåð᳿.

ñôåðè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é (84 %). Êð³ì öüîãî, îñòàíí³ ïî䳿 â êðà¿í³ âïëèíóëè íà 90% îô³ñíèõ ïðàö³âíèê³â. Ìàéæå âñ³ì ïðàöþâàòè ñòàëî ñêëàäí³øå, à êîæåí äåñÿòèé âòðàòèâ ðîáîòó ÷åðåç åêîíîì³÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü. Çàçíà÷èìî, äàí³ îòðèìàí³ â îïèòóâàíí³ çàðåºñòðîâàíèõ êîðèñòóâà÷³â ñàéòà hh.ua â êâ³òí³ 2014 ðîêó.  äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü 1389 ðåñïîíäåíò³â ³ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

ÇÄÎÁÓËÈ ÍÀÃÎÐÎÄÈ Óêðà¿íñüêèé ô³ëüì «Ïëåì’ÿ» çäîáóâ òðè íàãîðîäè íà Êàííñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³. Ïî-ïåðøå, ïîâíîìåòðàæíèé äåáþò Ìèðîñëàâà Ñëàáîøïèöüêîãî óäîñòî¿âñÿ íàéâèùîãî ïðèçó â³ä ê³íîêðèòèê³â - Grand Prix Nespresso - ³ 10 òèñ. ºâðî. Ïî-äðóãå, â³í îòðèìàâ íàãîðîäó France 4 Visionary Award «Çà êðàùèé ô³ëüì», çíÿòèé ìîëîäèì ðåæèñåðîì, ÿêèé âðàçèâ ê³íîêðèòèê³â éîãî ïîêîë³ííÿ. ² íàðåøò³, öå äèñòðèá’þö³éíà ï³äòðèìêà â³ä Gan Foundation ó ðîçì³ð³ 20 òèñ. ºâðî äëÿ âèõîäó â øèðîêèé ïðîêàò ó Ôðàíö³¿. ○

ÇÓÑÒвÍÓÒÜÑß Ó ÑÓ Ä² ÑÓIJ

ÃÀÇβ ÑÓÏÅÐÅ×ÊÈ «Íàôòîãàç» ãîòóºòüñÿ äî çóñòð³÷³ ç «Ãàçïðîìîì» ó ñóä³. ßêùî êîìïàí³¿ äî 28 òðàâíÿ íå âðåãóëþþòü ñâî¿ ñóïåðå÷êè, òî âîíè âñòóïëÿòü â çàòÿæíèé ñóäîâèé ïðîöåñ ó Ñòîêãîëüìñüêîìó àðá³òðàæ³. Íàðàç³ Êàáì³í äîðó÷èâ «Íàôòîãàçó» çàëó÷èòè þðèäè÷íèõ êîíñóëüòàíò³â äëÿ çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ óðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿. Íàøà êðà¿íà âèçíຠíàÿâí³ñòü áîðãó ó 2,2 ìëðä. äîë. ³ ãîòîâà îïëàòèòè éîãî â 10-äåííèé òåðì³í çà óìîâè, ùî «Ãàçïðîì» çíèçèòü ö³íè äî 268,5 äîë. çà òèñÿ÷ó êóá³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

БЕЗ ВТОРОГО ТУРА?

ÌÝÐ ÄËß ÊÈÅÂÀ

ËÈÄÈÐÓÅÒ ÊËÈ×ÊÎ Êèåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïîëó÷èëà ïåðâûå ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ ìýðà è äåïóòàòîâ Êèåâñîâåòà ñ 50 ñïåöó÷àñòêîâ â 6 ðàéîíàõ ñòîëèöû. Îá ýòîì ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü òåðèçáèðêîìà Ìèõàèë Òåðåùåíêî. Òàê, ïî ñîñòîÿíèþ íà 9.00 26 ìàÿ íà âûáîðàõ ãîðîäñêîãî ãîëîâû ïîáåæäàåò Âèòàëèé Êëè÷êî ñ ðåçóëüòàòîì 57,3%. Çà íèì èäóò Âëàäèìèð Áîíäàðåíêî (7,85%), Àëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî - 7,76%, Ëåñÿ Îðîáåö - 7,54%, Íèêîëàé Êàòåðèí÷óê - 5,0%.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÌÀÍÄÀ ÒÛ Â ÅÂÐÎÏÀÐ ËÀÌÅÍÒ ÌÀÍÄÀÒÛ ÅÂÐÎÏÀÐËÀÌÅÍÒ

ÍÅ ËÓ×ØÈÉ ÐÅÇÓ ËÜ ÐÅÇÓËÜ ËÜÒÒÀÒ Â Ãåðìàíèè íà âûáîðàõ â Åâðîïàðëàìåíò, ñîñòîÿâøèõñÿ 25 ìàÿ, ïîáåäèë ïàðòèéíûé áëîê ÕÄÑ/ÕÑÑ. Åìó îòäàëè ñâîè ãîëîñà 35,5% èçáèðàòåëåé, ÷òî ãàðàíòèðóåò 34 äåïóòàòñêèõ ìàíäàòà. Ýòî íàèõóäøèé ðåçóëüòàò õðèñòèàíñêèõ äåìîêðàòîâ íà âûáîðàõ â çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí ÅÑ çà ïåðèîä ñ 1979 ãîäà. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ñîöèàë-äåìîêðàòû - îíè áóäóò ïðåòåíäîâàòü íà 27 ìåñò â Åâðîïàðëàìåíòå. Èíòåðåñíî, ÷òî íîâàÿ êîíñåðâàòèâíàÿ ïàðòèÿ åâðîñêåïòèêîâ «Àëüòåðíàòèâà äëÿ Ãåðìàíèè» ïîëó÷èëà íà ñâîèõ ïåðâûõ âûáîðàõ â çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí ÅÑ 7% ãîëîñîâ (7 ìàíäàòîâ). ○

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÒÂÛ

ÏÅÐÅÈÇÁÐ ÀËÈ ÃÐÈÁÀÓÑÊÀÉÒÅ ÏÅÐÅÈÇÁÐÀËÈ Äåéñòâóþùèé ïðåçèäåíò Ëèòâû Äàëÿ Ãðèáàóñêàéòå ïåðåèçáðàíà íà ïîñò ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Âî âòîðîì òóðå îíà ïîëó÷èëà áîëåå 57% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé. Åå ñîïåðíèê, êàíäèäàò îò Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ëèòâû Çèãìàíòàñ Áàëü÷èòèñ ïîëó÷èë ÷óòü áîëåå 40% ãîëîñîâ. ßâêà ñîñòàâèëà 47%. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà â Ëèòâå èçáèðàåòñÿ íà ïÿòü ëåò. Ãðèáàóñêàéòå íå ñìîãëà ïîáåäèòü â ïåðâîì òóðå, ñîñòîÿâøåìñÿ 11 ìàÿ, òàê êàê ïîëó÷èëà 46,64% ãîëîñîâ. ○

ÂÎËÅÈÇÚßÂËÅÍÈÅ Â ÅÃÈÏÒÅ

ÄÂÀ ÊÀÍÄÈÄÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÒÀ  ïîíåäåëüíèê â Åãèïòå ñòàðòîâàëè äîñðî÷íûå âûáîðû ïðåçèäåíòà. Ïðîãîëîñîâàòü çà îäíîãî èç äâóõ êàíäèäàòîâ íà âûñøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü ñìîãóò áîëåå 53 ìëí. æèòåëåé ñòðàíû. Âîëåèçúÿâëåíèå ðàñòÿíåòñÿ íà äâà äíÿ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè çàäåéñòâóþò ñâûøå 400 òûñ. âîåííûõ è ïîëèöåéñêèõ. Íà ïðåçèäåíòñêîå êðåñëî ïðåòåíäóþò ñîöèàëèñò Õàìäèí Ñàáàõè è áûâøèé ìèíèñòð îáîðîíû Àáäåëü Ôàòòàõ àñ-Ñèñè. Ïîñëåäíèé ñ÷èòàåòñÿ ôàâîðèòîì.

Голосование завершилось. Все, кто хотел, имели возможность свободно определиться со своим кандидатом. Сейчас Центральная избирательная комиссия продолжает работу, и согласно ее предварительным данным на 17.30 26 мая, безусловным лидером является Петр Порошенко. По результатам 78,91% обработанных протоколов он набрал 54,06% голосов. На втором месте Юлия Тимошенко 13,10%. Замыкает тройку лидеров Олег Ляшко - 8,46%. Далее следуют Анатолий Гриценко - 5,41%, Сергей Тигипко - 5,26%, Михаил Добкин 3,23%, Вадим Рабинович - 2,28%. И теперь уже с большой долей вероятности можно предположить, что окончательные данные окажутся близкими к промежуточным, а значит, Украина сможет избежать второго тура избирательной кампании. «Выборы были открытыми и прозрачными, голосование проходило свободно, без искусственных ограничений и административного давления, - сказал и. о. Президента Украины, голова Верховной Рады Александр Турчинов. - Выборами, которые, я надеюсь, признают все цивилизованные страны мира, мы разрушили планы наших врагов. Это наша общая победа».

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532)

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Óêðàèíà ñäåëàëà ñâîé âûáîð иностранных государств и международных организаций. 9 Впервые выборы в Украине прошли без представителей из России и стран СНГ. 9 Спецслужбам довелось отбивать активные хакерские атаки на сервер ЦИК, особенно в ночь после выборов. Но в понедельник система «Выборы» работала в

54,06

ÐÅÇÓ ËÜ ÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÐÅÇÓËÜ ËÜÒÒÀÒÛ ÃÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÑÒÐ ÀÍÅ*, ÑÒÐÀÍÅ*, % ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, îòäàííûõ çà êàíäèäàòà

Традиционно наиболее активными оказались жители западных регионов, там посетили участки свыше 70% избирателей. Меньше всего проголосовавших было на Востоке страны - 1540%. Выбирали Президента Украины и за пределами нашего государства - в России, Израиле, Германии, Великобритании, Бельгии, других странах. Там все обошлось без инцидентов.

НЕ ТАКИЕ, КАК ВСЕГДА Нынешние выборы отличаются от всех предыдущих не только повышенными мерами безопасности и сложным периодом, в который они проводились. Есть и ряд других особенностей. Вот некоторые из них. 9 Это первая в Украине кампания, которая прошла без использования админи-

13,10 8,46

5,41

5,26

3,23

2,28

ÐÀÁÈÍÎÂÈ×

ÄÎÁÊÈÍ

ÒÈÃÈÏÊÎ

ÃÐÈÖÅÍÊÎ

ËßØÊÎ

ÒÈÌÎØÅÍÊÎ

ÏÎÐÎØÅÍÊÎ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

*íà 17.30 26 ìàÿ стративного ресурса, - констатировали международные наблюдатели, правоохранительные органы и правозащитные организации. Не поступали жалобы и заявления на применение админресурса и в органы прокуратуры. По словам первого вице-премьера Виталия Яремы, в течение дня правоохранительные органы зафиксировали ряд

ÏÐÈÅÕÀËÎ ÐÅÊÎÐÄÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÅÉ незначительных нарушений, намного меньше, чем на выборах Президента в 2010 году. 9 В этот раз нашу страну посетило рекордное количество наблюдателей, было зарегистрировано порядка 3000 человек от

штатном режиме. По словам руководителя Госслужбы специальной связи и защиты информации Владимира Зверева, попытки вмешательства в работу системы никак не повлияли на обработку данных голосования.

ÑÞÐÏÐÈÇÈ ÏÅÐÅà ÎͲ ÏÅÐÅÃÎͲÂ

Åêñïåðòè îáãîâîðèëè ðåçóëü òàòè âîëåâèÿâëåííÿ ðåçóëüòàòè ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀѲß

26 òðàâíÿ â ïðåñêëóá³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ â³äáóâñÿ ³íòåðíåòâ³äåîì³ñò ì³æ Äí³ïðîïåòðîâñüêîì òà Ëüâîâîì íà òåìó: «Ó êðà¿íà ï³ñëÿ «Óêðà¿íà ïåðøîãî òóðó ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â: ацію в Луганську і один тур. Також неВона також зазнаàíàë³ç ðåçóëü òàò³â òà Донецьку вдалося сподіванкою було чила, що якщо мешðåçóëüòàò³â опитати виборців на третє місце Олега канці двох буремних ïðîãíîçè» «Наші соціологи планували опитати респондентів на 400 дільницях по всій Україні, але через ситу-

351 дільниці. Чи не найбільшим сюрпризом для багатьох політологів і соціологів стало те, що вибори відбулися в

Ляшка», - розповіла політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Марія Золкіна.

областей зараз побачать та почують від нового Президента конкретні кроки та пропозиції щодо відновлення стабіль-

ності у цих регіонах, то значна частина людей, які не змогли прийти та проголосувати, все ж таки підтримають вибір України. «Щодо нашої області, то таких спокійних виборів не пам'ятаю за 15 років роботи. Вони були якісно організованими і відбулись у нормальній обстановці. Громадяни виявляли активність та бажання йти на вибори», - говорить виконавчий директор Дніпропетровського областного відділення ВГО «Комітет виборців України» Станіслав Жолудєв.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÅËÅÌÀÐ ÀÔÎÍ ÒÅËÅÌÀÐÀÔÎÍ

«Âèáîðè Live»: 16 ãîäèí ó ïðÿìîìó åô³ð³

ÍÎÂÈÍÈ

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

25 òðàâíÿ î âîñüì³é ðàíêó â ïðåñ-öåíòð³ ÎÄÀ ñòàðòóâàâ òåëåìàðàôîí «Âèáîðè Live». ÓÓïðîäîâæ ïðîäîâæ äíÿ àæ äî îï³âíî÷³ çàïðîøåí³ åêñïåðòè òà ïîë³òèêè ³íôîðìóâàëè ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðî ïåðåá³ã ãîëîñóâàííÿ. Ó ïðÿìîìó âêëþ÷åíí³ òðàíñëþâàëàñü îïåðàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ³ íàâ³òü ç-çà êîðäîíó êîðäîíó.. Ðàçîì ç óñ³ìà ïðàöþâàëà ³ íàø êîðåñïîíäåíò СТУДЕНТИВОЛОНТЕРИ «Приходь, це твій день, це твій шанс» такими словами відкрився телемарафон. Це молодь закликала українців обирати свого кандидата. 60 студентів з обласного центру розпочали ранок доленосного для України дня у прямому ефірі, а потім вирушили в різні міста і села Дніпропетровщини, аби зібрати й передати найсвіжіші новини. Волонтери, які вирішили спробувати себе у ролі журналістів, справді відчули важливість моменту і з усією відповідальністю поставилися до виконання завдань. О 09.00 до студії завітали перші гості.

ÏÎÒвÁÍÎ ÏÀÌ’ßÒ ÏÀÌ’ßÒÀÀÒÈ

ÇÀÊÀÐÁÓÂÀËÈ ²ÑÒÎвÞ

Представник Оперативного штабу по проведенню виборів Президента України Сергій Юхименко розповів, що всі виборчі дільниці у містах та районах області відкрилися вчасно. «Наразі в регіоні працюють 17 окружних і 1776 дільничних виборчих комісій», - зазначив він. Начальник управління департаменту охорони здоров’я ОДА Олена Лугова повідомила, що на базі всіх медзакладів теж відкрилися спеціальні виборчі ділянки. Отже, жителі Дніпропетровщини, які перебувають на лікуванні у стаціонарі, змогли проголосувати, не виходячи з лікарні.

на території населених пунктів області у цей день здійснювали 860 працівників міліції, на виборчих дільницях - близько 4 тис. правоохоронців. «Додатково створили 49 мобільних груп із працівників спецбатальйону міліції», - розповів у пресцентрі начальник відділу управління громадської безпеки ГУ МВС України в області Сергій Мороз. У перервах між дискусіями на зв’язок зі студією виходили волонтери, які розповідали, як триває голосування у Павлограді, Новомосковську, Нікополі та інших містах регіону, а також українці, які зараз перебувають за кордоном. Ми дізналися, ПОРЯДОК І що в Німеччині, СПОКІЙ Грузії, Чехії, Китаї Охорону гро- наші земляки теж мадського порядку підтримують рідну країну і роблять свій вибір.

ÓѲ IJËÜÍÈÖ² ²ÄÊÐÈËÈÑß Â×ÀÑÍÎ

ÌÎËÎÄÜ ÏβÄÎÌËßËÀ ÍÀÉѲƲز ÍÎÂÈÍÈ

фон об’єднав спеціалістів різних галузей: журналістів, психологів, політологів, політиків і навіть музикантів, які створювали позитивний настрій. Несподіваним гостем студії стала одна з кандидатів у президенти - Юлія Тимошенко. Вона привітала членів молодіжного прес-центру і зазначила, що майбутнє держави залежить саме від молоді. У другій половині дня до телемарафону приєднався в.о. заступника губернатора Борис Філатов. «Я щойно приїхав із виборчої дільниці. Голосували разом усією родиною», розповів він. Борис Філатов також додав, що, на його думку, той рівень, на якоСЕРЦЕ КРАЇНИ му в регіоні триваЗагалом, 16-го- ють вибори, ще раз динний телемара- демонструє: Дніпро-

петровщина - це флагман, серце країни, передовий регіон, яким можна пишатися.

НЕПРОСТИЙ ІСПИТ Увечері успішне проведення виборів в області підтвердив і голова ОДА Ігор Коломойський. Він зазначив, що на нового Главу держави чекає перший непростий іспит: «У нього будуть Луганськ і Донецьк, і його подальше президентство залежатиме від того, як він із цим упорається», сказав керівник регіону. Також він додав, що його рішення про подальше перебування на посаді губернатора не залежатиме від результатів виборів. Воно залежить від стабілізації ситуації в країні. Голова ОДА також побажав країні швидкого закінчення негараздів.

Íåùîäàâíî Íîâîìîñêîâñüêèé ìåìîð³àë «Ïàì’ÿòàéìî çàðàäè ìàéáóòíüîãî», óñòàíîâëåíèé íà ÷åñòü ºâðåéñüêèõ ðîäèí, óêðà¿íö³â, ðîì³â, â³ðìåí³â òà â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, ÿêèõ ðîçñòð³ëÿëè â 1942 ðîö³ í³ìåöüê³ çàãàðáíèêè, äîïîâíèëè ïî³ìåííèìè äîøêàìè çàãèáëèõ. Ó 2012 ðîö³, êîëè ïàì’ÿòíèé çíàê â³äêðèëè, íà íüîìó âèêàðáóâàëè ³ìåíà ëèøå 14 îñ³á. Íàðàç³ íà ìåìîð³àë³ - ïî³ìåíí³ äîøêè ùå ïîíàä 100 çàêàòîâàíèõ. Íà â³äêðèòòÿ, êð³ì êåð³âíèöòâà ÎÄÀ òà îáëðàäè, ïðè¿õàëè é ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Ïðèñóòí³ âøàíóâàëè çàãèáëèõ Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ òà ïîêëàëè äî ìåìîð³àëó êâ³òè. ○

Ìèíóëîãî òèæíÿ â îáëàñò³ ñòâîðèëè Êåðóþ÷èé êîì³òåò ç ³íâåñòèö³é òà ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó .Ñï³ëüíå ðîçâèòêó.Ñï³ëüíå ðîçïîðÿäæåííÿ ç öüîãî ïðèâîäó ï³äïèñàëè â.î. çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà Áîðèñ Ô³ëàòîâ òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí ÓÓäîä äîä ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ ïîñîëüñòâ òà êîíñóëüñòâ â Óêðà¿í³

ÑÎÖÂÈÏËÀ ÒÈ - Â×ÀÑÍÎ ÑÎÖÂÈÏËÀÒÈ Ñèòóàö³ÿ ç ñîö³àëüíèìè âèïëàòàìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îí³ - ï³ä êîíòðîëåì, çàïåâíÿþòü ó äåïàðòàìåíò³ ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ ÎÄÀ. Òàê, â îáëàñò³ çàáåçïå÷åí³ äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ âåòåðàíàì â³éíè, ïåíñ³îíåðàì, ñâîº÷àñíî âèïëà÷óþòüñÿ ïåíñ³¿, äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè, êîìïåíñàö³¿. Ó òðàâí³ â ïîâíîìó îáñÿç³ çä³éñíåí³ âèïëàòè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, êîìïåíñàö³¿ ðîäèíàì ³ç ä³òüìè. Êð³ì òîãî, òðèâຠðîáîòà îáëàñíî¿ âëàäè ç ðîáîòîäàâöÿìè ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè. ○

²Ç ÍÀà ÎÄÈ ÏÅÐÅÏÎ ÕÎÂÀÍÍß ÍÀÃÎÄÈ ÏÅÐÅÏÎÕÎÂÀÍÍß

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÊÎÁÇÀÐß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà ìîëîäîìó Òàðàñó Øåâ÷åíêó ç íàãîäè 153-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ ïåðåïîõîâàííÿ ïîåòà. Êâ³òè øàíè òà ïàì’ÿò³ äî ìîíóìåíòó ïîêëàëè êåð³âíèêè ÎÄÀ, ì³ñüêðàäè, ÐÄÀ, ñèëîâèõ ñòðóêòóð ³ ïðîñòî íåáàéäóæ³ ì³ñòÿíè. Íàãàäàºìî, ùî âåëèêèé óêðà¿íñüêèé ïîåò òà ìàéñòåð îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ïîìåð 10 áåðåçíÿ 1861 ðîêó ³ áóâ ïîõîâàíèé ó Ïåòåðáóðç³. Àëå 22 òðàâíÿ Êîáçàðÿ ïåðåïîõîâàëè ó Êàíåâ³ çà éîãî çàïîâ³òîì. ○

ÏÐÎÅÊÒÈ Â²Ä ØÊ ÎËßв ØÊÎËßвÂ

²äå¿ äëÿ ðîçâèòêó ðåã³îíó ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀѲß

ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÃÃÀÐ ÀÐ ÀÍÒÓÞÒÜ ÀÐÀÍÒÓÞÒÜ

²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÉ ÊÎ̲ÒÅÒ

Комітет створений для прийняття всіх ключових рішень, пов’язаних із залученням інвестицій в економіку Дніпропетровщини. Сформують його з представників облдержадміністрації, облради, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також інших установ і підприємств, зацікавлених у розробці та реалізації проекту. «Військові дії в Україні припиняться, і вже зараз потрібно

ÇÌÅÍØÀ ÒÜ ÅÍÅÐÃ ÎÂÈÒÐ ÇÌÅÍØÀÒÜ ÅÍÅÐÃÎÂÈÒÐ ÎÂÈÒÐÀÀÒÈ думати про майбутнє. Комітет допоможе залучити інвестиції, створити нові робочі місця, надати додатковий імпульс розвитку економіки регіону», - зазначив Борис Філатов. Передбачається, що найближчим часом Комітет сформує пакет ідей за різними напрямками розвитку регіону. Після цього відбудеться оцінка зібраних пропозицій, а саме: їх доцільності та привабливості.

Íåùîäàâíî â îáëàñíîìó öåíòð³ ï³äáèëè ï³äñóìêè 2-ãî åòàïó ïðîåêòó «Åíåðãîåôåêòèâí³ øêîëè» ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó». Éîãî ó÷àñíèêàìè ñòàëè ó÷í³ 6-8-õ êëàñ³â 11 ÇÎØ. ijòè ðîçðîáèëè ïðîãðàìè, ñïðÿìîâàí³ íà çìåíøåííÿ ñïîæèâàííÿ òåïëà é åëåêòðîåíåð㳿 â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. ϳä ÷àñ â³äáîðó øê³ë-ïåðåìîæö³â óðàõîâóâàëàñü ÿê ÿê³ñòü ïðîåêò³â, òàê ³ ðåàë³ñòè÷í³ñòü ¿õíüîãî âò³ëåííÿ òà äîïîìîãà áàòüê³â ³ â÷èòåë³â. Óñ³ áåç âèíÿòêó ó÷àñíèêè îòðèìàëè êîøòè íà ðåàë³çàö³þ ñâî¿õ ïðîãðàì.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÀÐ’ß Ì²ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

«ÊÐÓà ËÈÉ ÑҲ˻ «ÊÐÓÃËÈÉ

ÅÊÎËÎò×ÍÀ ÏËÀ ÒÔÎÐÌÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» ç ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ â ðåã³îí³ «Ãðîìàäñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïëàòôîðìè». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ïðîô³ëüíèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà á³çíåñó, åêñïåðòè-åêîëîãè, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ïðàâîçàõèñíèêè. Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ³í³ö³þâàâ ñòâîðåííÿ â³äêðèòîãî äèñêóñ³éíîãî ìàéäàí÷èêà ïðèðîäîîõîðîííî¿ òåìàòèêè «Åêîëîã³÷íà ïëàòôîðìà». Ìåòà ïëàòôîðìè çàëó÷èòè åêñïåðò³â òà øèðîê³ êîëà íåáàéäóæî¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî îáãîâîðåííÿ òà âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.

Ó äåíü ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè êîðåñïîíäåíòè «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ», çâè÷àéíî æ, ïîáóâàëè íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ. Âîíè íå ò³ëüêè ñóìë³ííî âèêîíàëè ñâ³é ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ`ÿçîê, àëå é ïîö³êàâèëèñü ïåðåá³ãîì ïðîöåñó ïðîöåñó.. Çà ¿õí³ìè âëàñíèìè ñïîñòåðåæåííÿìè ³ òâåðäæåííÿìè ãîë³â ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ³íøèõ ì³ñò íå çàëèøèëèñü áàéäóæèìè äî ïîäàëüøî¿ äîë³ íàøî¿ êðà¿íè - ãîëîñóâàëè àêòèâíî, ç õîðîøèì íàñòðîºì ³ ñïîä³âàííÿìè íà êðàùå æèòòÿ

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532)

За твердженням голови дільничної виборчої комісії Тетяни Данилової, дільниця відкрилась о 8-й ранку. Кабіни були оформлені згідно зі встановленим порядком, урни для голосування опломбовані, контрольні листи вкинуті. За процесом відкриття та подальшим волевиявленням громадян пильно наглядали 17 представників із Данії, Франції, США, Києва та кандидатів у Президенти України. Виборча комісія працювала у повному складі. Порядок забезпечували представники правоохоронних органів. Жодних спроб завадити підготовці й проведенню виборів на цій дільниці не було. Тетяна Данилова також звернула увагу на активність громадян. Після відкриття дільниці навіть були невеликі черги. Не вщухав потік бажаючих віддати голоси за «своїх» кандидатів і пізніше. На 14.00 тут проголосували 30% виборців. Тих, хто не знайшов своїх прізвищ у списках, спрямовували до районного Держреєстру виборців.

ÂÈÁÎÐ×À IJËÜÍÈÖß ¹ 121211, ÒÂÎ ¹26, ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Çàáîðãîâàí³ñòü ì³ñöåâèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é ïåðåä Ïðèäí³ïðîâñüêîþ çàë³çíèöåþ çà ï³ëüãîâ³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ïðèì³ñüêèìè ïî¿çäàìè ó ñ³÷í³-êâ³òí³ 2014 ðîêó ñêëàëà ìàéæå 12 ìëí. ãðí. Çà öåé ïåð³îä ó ïðèì³ñüêîìó ñïîëó÷åíí³ áóëî ïåðåâåçåíî 1 ìëí. 864, 4 òèñ. ïàñàæèð³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íà ñóìó ïîíàä 15 ìëí. ãðí. Îäíàê â³ä ì³ñöåâèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ º çàìîâíèêàìè ïðèì³ñüêèõ ïåðåâåçåíü çà ñîö³àëüíèìè òàðèôàìè, ìàã³ñòðàëü îòðèìàëà ò³ëüêè 4,3 ìëí. ãðí. êîìïåíñàö³é. Ñåðåä íàéá³ëüøèõ áîðæíèê³â - Çàïîð³çüêà ÎÄÀ, Êðèâîð³çüêà ì³ñüêà ðàäà, Âàñèë³âñüêà (Çàïîð³çüêî¿ îáë.) ³ Êðèíè÷àíñüêà (Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.) ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ○

ÂÈÁÎÐ×À IJËÜÍÈÖß ¹ 121109, ÒÂÎ ¹27, ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÀÁÎÐÃÓÂÀËÈ ÇÀ˲ÇÍÈÖ²

Ìåøêàíö³ îáëàñò³ ãîëîñóâàëè ³ç õîðîøèì íàñòðîºì

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß Ï²ËÜà ÎÂÈʲ ϲËÜÃÎÂÈʲÂ

ÍÀ ÂËÀÑͲ Îײ

ÍÎÂÈÍÈ

ÔÎÒÎÂÈÑÒ ÀÂÊÀ-Ê ÎÍÊÓÐÑ ÔÎÒÎÂÈÑÒÀÂÊÀ-Ê ÀÂÊÀ-ÊÎÍÊÓÐÑ

ÂÈÇÍÀ ×ÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÆֲ ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà â³äêðèëàñÿ äåñÿòà çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêà ôîòîâèñòàâêà-êîíêóðñ «Òâîð³ìî äîáðî, ùîá ñâ³ò íå çìàðí³â…» Òðàäèö³éíî íîâ³é ôîòîâèñòàâö³ ïåðåäóâàëà óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ìèíóëîð³÷íîãî êîíêóðñó. Êðàù³ ôîòîãðàôè ÄÍÓ îòðèìàëè ïî÷åñí³ ãðàìîòè. Ïðîåêò, çàïî÷àòêîâàíèé ùå ó 2004 ðîö³, çà ïåð³îä ³ñíóâàííÿ çäîáóâ çíà÷íó ï³äòðèìêó óí³âåðñèòåòñüêî¿ ãðîìàäè. 29.05.2014  ÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÓÏÐÀÂ˲ÍͲ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÄÁÓ ÄÅÒÜÑß ÏÐßÌÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ «Ã ÀÐß×À ²ÄÁÓÄÅÒÜÑß «ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻. ²Ç 10.00 ÄÎ 12.00 ÍÀ ÇÀÏÈÒ ÀÍÍß ÇÀÏÈÒÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ Â²ÄÏβÄÀÒÈÌÅ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÑËÓÆÁÈ-ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Â²ÄIJËÓ ÄÅÐÆÀÂÍί ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ ÐŪÑÒÐÀÖ²ÉÍί ÑËÓÆÁÈ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÇÀÊËÅÖÜÊÀ ÒÀÌÀÐÀ ÐÎÁÅÐÒ²ÂÍÀ, ÒÅË. (056) 7890637.

ÂÈÁÎÐ×À IJËÜÍÈÖß ¹ 121023, ÒÂÎ ¹30, ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ Від самого ранку до дільниці № 121023 завітали представники ОБСЄ, які були присутні на зборах членів комісії, а також спостерігали за підготовкою до виборів. Після годинної перевірки вони зазначили, що організація роботи на цій дільниці на високому рівні. Голова ДВК Ірина Несторенко повідомила, що виборчий процес тривав спокійно і без особливого ажіотажу. «Черг на дільниці не було, але люди приходили постійно. Можна сказати, що явка хороша. Я вже третій раз на виборах, особливої різниці між минулими і цими я не побачила. Спостерігаю те ж саме прагнення людей до кращого майбутнього», - розповіла вона. В свою чергу, спостерігач Карина Гребеннікова зазначила: єдине, на що нарікали люди, - відсутність у виборчому бюлетені пункту «Проти всіх». «П’ятеро людей скаржились на це. А одного чоловіка це так обурило, що він навмисно і демонстративно зіпсував свій бюлетень», - повідомила вона. Голова ДВК і члени комісії розповіли, що виборці приходили на голосування в гарному настрої, і в такому спокійному режимі вибори Президента України тривали весь день.

У день позачергових виборів Президента України журналіст «Вістей Придніпров’я» також завітав до виборчої дільниці № 121211, яка розташована на околиці Дніпропетровська, у селищі Лоцманська Кам’янка. Як і належить, вона відчинила двері о восьмій годині ранку. «Ми були приємно здивовані, адже на відкриття дільниці вже чекали люди. Їх було приблизно півсотні, тому від самого ранку в нас виникла невеличка черга. Зрештою, вона зберігалася упродовж цілого дня», - розповіла голова виборчої комісії Лариса Качинська. За словами жінки, цього разу активність виборців значно вища, ніж у минулі роки. Також вона зазначила, що сьогодні значно активніше, ніж раніше, голосувала молодь. Але і старше покоління не відставало. «Особисто мені стало приємно, - сказала Лариса Володимирівна, - коли жінка, якій виповнилося майже 90 років, сама прийшла на виборчу дільницю, хоча повинна голосувати вдома». Загалом, позачергові вибори на цій дільниці відбулися спокійно і без порушень.

ÂÈÁÎÐ×À IJËÜÍÈÖß ¹121120, ÒÂÎ ¹27, ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ На одній із виборчих дільниц Бабушкінського району Дніпропетровська на 18.00 явка виборців становила близько 55%. «Зранку, як зазвичай, ішли люди похилого віку, ближче до обіду стала підходити і молодь. Іноді, коли до реєстратора підходило кілька мешканців одного будинку, створювалися невеличкі черги, але багатогодинних, таких як у Києві, не було», - розповів голова виборчої комісії Сергій Муха. На виборах чоловік працює не вперше, і йому є із чим порівнювати. Каже, що цьогорічна явка виборців активніша, ніж зазвичай. «Було багато тих, хто голосує вперше. Їм усе було надзвичайно цікаво. Молоді люди були сповнені ентузіазму, задавали питання», - зазначив він. За словами Сергія Мухи, вибори тривали спокійно, у звичайному режимі та без провокацій. А члени виборчої комісії розповіли, що хтось приходив на дільницю з українським прапором на плечах чи в руках, а хтось вбирався у вишиванку. І це була не тільки молодь, але й люди похилого віку.

ÍÀÉÑÒÀÐز ÂÈÁÎÐÖ² ÍÅ ËÈØÈËÈÑÜ ÎÑÒÎÐÎÍÜ


×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

ЖИТТЯ РЕГIОНУ 5 ○

ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÈÉ ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ

Ìîá³ë³çàö³ÿ: ðàçîì çàõèñòèìî Óêðà¿íó

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Íàðàç³ òðèâຠäðóãà õâèëÿ ìîá³ë³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ùî ðîçïî÷àëàñÿ 6 òðàâíÿ. Çîêðåìà, íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íà â³éñüêîâó ñòðîêîâó ñëóæáó çàêëèêàþòü ³ç 27 òðàâíÿ. ÒÒðèâàòèìå ðèâàòèìå ïðèçîâ óïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â

ÄÑÍÑ ÏβÄÎÌËߪ

ÇIJÉÑÍÈËÈ ÐÅÉÄ

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ

СТРОК НЕЗМІННИЙ Строк служби лишився незмінним один рік, а для призовників, які мають вищу освіту, він складає 9 місяців. Згідно з українським законодавством, під час особливого періоду в країні військовим комісаріатам надається право призивати громадян на перепідготовку. Так, цивільні особи упродовж 45 діб повинні виконати ті завдання, що перед ними ставить держава. «Термін перебування військовозобов’язаних у Збройних силах України не визначений у жодному документі. Тобто, через 45 діб призовни-

ÞË²ß ÊÎÏͲÍÑÜÊÀÏÅÒÐÈ×ÅÍÊÎ, ãîëîâíèé ïðàâîâèé

³íñïåêòîð ïðàö³ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â íàóêè, âèðîáíèöòâà òà ô³íàíñ³â ô³íàíñ³â:: - Ó çâ’ÿçêó ç ÷èñëåííèìè çâåðíåííÿìè ìîá³ë³çîâàíèõ äî óêðà¿íñüêî¿ âëàäè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ç’ÿâèòüñÿ íîâèé çàêîí, ùî äîïîâíèòü ñòàòòþ 119 ÊÇïÏ Óêðà¿íè. 20 òðàâíÿ öåé çàêîíîïðîåêò âæå óõâàëèëà Âåðõîâíà Ðàäà, òåïåð ÷åêàºìî, ùî éîãî ï³äïèøå â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. Çã³äíî ç íîâèì äîêóìåíòîì, îñîáè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ìîá³ë³çàö³¿, íà ð³ê çâ³ëüíÿþþòüñÿ â³ä ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, àëå çà íèìè çáåð³ãàþòüñÿ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà çàðîá³òíà ïëàòà. Êð³ì òîãî, ëþäåé, ÿêèõ ìîá³ë³çóâàëè ç 18 áåðåçíÿ, ìàþòü ïîíîâèòè íà ïîñàä³.

ки мають лишатися на території частин доти, доки не вийде указ Головнокомандуючого про демобілізацію. Тому на сьогодні всі мобілізовані перебувають у своїх частинах», зазначив заступник військового комісара з виховної роботи

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Âî Âñåìèðíûé äåíü ïàìÿòè ëþäåé, óìåðøèõ îò ÑÏÈÄà, â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëàñü ìåìîðèàëüíàÿ àêöèÿ «Èìåíà».  åå ðàìêàõ íà Àëëåå âëþáëåííûõ ðàçâåðíóëè êâèëò - ïîëîòíî ñ èìåíàìè ãîðîæàí, ÷üþ æèçíü óíåñ ýòîò íåäóã íåäóã.. Åãî ñäåëàëè ìåñòíûå àêòèâèñòû, ðàáîòàþùèå â öåíòðàõ ïîääåðæêè è ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÑÏÈÄîì è ÂÈ×èíôèöèðîâàííûõ На прошлой неделе в пресс-клубе ДОО НСЖУ обсуждали вопросы борьбы с «чумой» ХХI века. С каждым годом все больше людей умирают от СПИДа и ВИЧ-инфекции. В этом году они забрали жизнь 1400 человек. По статистике, около 80% больных также страдают туберкулезом, потому процесс лечения усложня-

Дніпропетровського військового комісаріату Сергій Полуциган.

ЖІНКИ І ТЕХНІКА За словами Сергія Полуцигана, у зв’язку з тим, що лави ЗС України поповнюються й надалі, на по-

рядку денному постало питання про категорії населення, які не підлягають мобілізації. Насамперед це чоловіки, старші 60 років, та ті, які виховують п’ятьох неповнолітніх дітей. Крім того, вдома лишаються особи, які не можуть нести військову службу за станом здоров’я. Однак дане правило поширюється лише на тих, хто завчасно повідомив військкомат за місцем проживання та підтвердив свою «небоєздатність» відповідними документами. «Чоловіки, які не служили, бо є непридатними за станом здоров’я у мирний час, можуть бути мобілізовані. Адже в особливих

умовах, що наразі склалися в країні, вони повинні виконати свій громадянський обов’язок», - наголосив Сергій Полуциган. Мобілізують також і представниць прекрасної половини людства, які мають медичну освіту. В іншому ж випадку, на захист своєї країни жінка може стати на контрактній основі. Крім того, мобілізації підлягають і транспортні засоби. У разі нагальної потреби їх вилучають у підприємств будьякої форми власності. Варто нагадати, що за їхнє ненадання власник несе кримінальну відповідальність.

ÈÌÅÍÍÀß ÀÊÖÈß

Æèçíè, êîòîðûå óíåñ ÑÏÈÄ

ÖÅËÜ ÀÊÖÈÈ - ÏÐÈÂËÅ×Ü ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ется. Кроме того, специалисты отмечают, что многие пациенты и вовсе отказываются от медпомощи, и приходят на той стадии, когда сделать уже ничего нельзя. «Подобные акции - те маленькие усилия, благодаря

которым мы обращаем внимание общественности на существующую проблему. А еще это повод для людей пройти тест на ВИЧ, ведь важно выявить его на ранних этапах», - говорит председатель правления Днеп-

ропетровского областного отделения ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Александр Колесник. Во время акции все желающие в мобильной амбулатории могли пройти анонимный тест на ВИЧ. По словам главного врача областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Ирины Чухаловой, в среднем ежедневно регистрируют трех человек, имеющих положительный ВИЧ-статус, а еще двое умирают от этой болезни. «Сегодня на Днепропетровщине на учете с диагнозами ВИЧ и СПИД находятся 23 тысячи человек, - говорит она. - Из них около 1,5 тысячи - дети. На данный момент только более 7 тысяч ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию».

Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ïîæåæ â åêîñèñòåìàõ ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó ëþäåé, ñï³âðîá³òíèêè 9-¿ äåðæàâíî¿ ïîæåæíîðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çä³éñíèëè ðåéä ïî ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó ëþäåé ùîäî äîòðèìàííÿ Ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ. Âîãíåáîðö³ ïðîâåëè ç ãðîìàäÿíàìè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó òà ïîïåðåäèëè ïðî íåáåçïåêó ðîçïàëþâàííÿ âîãíèùà â ë³ñîâèõ ìàñèâàõ. ○

ÄÒÏ ÍÀ ÌÀòÑÒÐ À˲ ÌÀòÑÒÐÀ˲

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÏÅÐůÇÄÈ Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2014 ðîêó íà çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çäàõ òà êîë³ÿõ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³ ñòàëèñÿ äâ³ äîðîæíüî-òðàíñïîðòí³ àâàð³¿, â ÿêèõ ïîñòðàæäàëè äâ³ ëþäèíè. Êð³ì òîãî, áóëî çàòðèìàíî äâà ïî¿çäè ñóìàðíî íà 3 ãîäèíè 14 õâèëèí. Íà¿çäè ñòàëèñÿ ç âèíè âî䳿â àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïðî³ãíîðóâàëè çàáîðîíí³ ñèãíàëè ñâ³òëîâî¿ òà çâóêîâî¿ ñâ³òëîôîðíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ òà âè¿õàëè íà êî볿 ïåðåä ïî¿çäîì, ùî íàáëèæàâñÿ. ○

ÅÍÅÐà ÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß Â Ì²ÑÒ² ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß

ÇÀÎÙÀÄÈËÈ ÊÎØÒÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà 2013 ð³ê áóëî çåêîíîìëåíî 22,3 òèñ. ò óìîâíîãî ïàëèâà, ïîíàä 54 ì³ëüéîíè êÂò/ãîä. åëåêòðîåíåð㳿 òà 11,4 òèñ. Ãêàë òåïëîâî¿ åíåð㳿. Ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³ åêîíîì³ÿ ñêëàëà ìàéæå 55 ìëí. ãðí. Òàêèõ ðåçóëüòàò³â äîñÿãíóòî çàâäÿêè çàõîäàì ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â ðàìêàõ Ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ òà åíåðãîåôåêòèâíîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà 2013-2016 ðð. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ äåïàðòàìåíòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. ○

ÁÅÇÏÅÊÀ ÍÀ ÅËÅÊÒÐÎ˲ͲßÕ

ÇÍßËÈ ÏÐ ÀÏÎÐ ÏÐÀÏÎÐ Ñï³âðîá³òíèêè ñëóæáè ë³í³é Äí³ïðîïåòðîâñüêèõ âèñîêîâîëüòíèõ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî âèÿâèëè íà âåðõ³âö³ îäí³º¿ ç âèñîêîâîëüòíèõ îïîð ïðàïîð Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ äîù³â ïðàïîð íàìîêຠ³ ï³ä 䳺þ â³òðó ìîæå ñïðè÷èíèòè êîðîòêå çàìèêàííÿ íà ËÅÏ. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàãðîçîþ àâà𳿠åíåðãåòèêè çîáîâ'ÿçàí³ áóëè éîãî çíÿòè. ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî çàêëèêຠæèòåë³â îáëàñò³ íå ïðîâîäèòè ïîä³áí³ àêö³¿ íà ë³í³ÿõ åëåêòðîïåðåäà÷³.


6 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÊÎËÎÐÈÒ

ÍÎÂÈÍÈ

Ôåñòèâàëü, ùî ïîºäíàâ íàðîäè ñâ³òó ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ÑÂßÒÊÓª Þ²ËÅÉ

ÂÈÏÎÂÍÈËÎÑß 180 ÐÎʲ Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ âèïîâíèëîñÿ 180 ðîê³â. ²ç íàãîäè þâ³ëåþ â çàêëàä³ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» - «²ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷³ äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè êðàþ». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ó÷åí³-³ñòîðèêè, êðàºçíàâö³, ÷èòà÷³ òà ïðàö³âíèêè á³áë³îòåê ì³ñòà. ϳä ÷àñ çàõîäó ïðîäåìîíñòðóâàëè ñó÷àñí³ äîñÿãíåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ «íàó÷êè» - îäí³º¿ ç ïðîâ³äíèõ êíèãîçá³ðåíü Óêðà¿íè. Ìèíóëîãî ðîêó ¿é áóëî íàäàíî ïî÷åñíå çâàííÿ «Á³áë³îòåêà ðîêó-2013». ○

ÄͲ IJÀÁÅÒÓ

ÏÐÎÂÅËÈ ÊÎÍÑÓ ËÜ ÊÎÍÑÓËÜ ËÜÒÒÀÖ²¯ Ó Ïàëàö³ ñòóäåíò³â ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà â³äáóëèñÿ Äí³ ä³àáåòó. Íà çàõ³ä çàïðîñèëè ë³êàð³â ð³çíèõ ïðîô³ë³â òà ïàö³ºíò³â. Ó ðàìêàõ çàõîäó äëÿ ìåäèê³â-ñïåö³àë³ñò³â îðãàí³çóâàëè íàóêîâó-ïðàêòè÷íó êîíôåðåíö³þ «Ä³àáåò ³ ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ», äëÿ ïàö³ºíò³â - êîíôåðåíö³þ «Ä³àáåò - ñïîñ³á æèòòÿ». Òàêîæ óñ³ áàæàþ÷³ â³äâ³äàëè ëåêö³¿ ç ïðîô³ëàêòèêè, âèÿâëåííÿ òà ë³êóâàííÿ «öóêðîâî¿» õâîðîáè, çðîáèëè åêñïðåñàíàë³çè ãëþêîçè êðîâ³, âèì³ðÿëè àðòåð³àëüíèé òèñê òà ïðîêîíñóëüòóâàëèñÿ ó ë³êàð³â. ○

ÌÀ ÒÅÌÀ ÒÈ×Ͳ ÇÌÀà ÀÍÍß ÌÀÒÅÌÀ ÒÅÌÀÒÈ×Ͳ ÇÌÀÃÀÍÍß

ÎÁÐ ÀËÈ ÊÐ ÀÙÈÕ ÎÁÐÀËÈ ÊÐÀÙÈÕ Â îáëàñò³ îáðàëè êðàùèõ ìàòåìàòèê³â ñåðåä øêîëÿð³â. Çà ðåçóëüòàòàìè ô³íàëüíèõ çìàãàíü ìîëîäøî¿ ë³ãè VII ³äêðèòîãî ðåã³îíàëüíîãî ìàòåìàòè÷íîãî òóðí³ðó «Åâðèêà-2014» ïåðåìîãó ó êîíêóðñ³ çäîáóëè 17 øêîëÿð³â. Çàãàëîì, â î÷íîìó òóð³ êîíêóðñó âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä ï³âòîðè ñîòí³ þíèõ ìàòåìàòèê³â ³ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Çàïîð³ææÿ. Òàêà ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â º ðåêîðäíîþ â ³ñòî𳿠çìàãàíü. Àáñîëþòíèìè ÷åìï³îíàìè ñòàëè ó÷åíü 6-ãî êëàñó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹130 Îëåêñàíäð Ëèìàðåíêî òà ó÷åíü 7-ãî êëàñó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàâ÷àëüíîâèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹66 Àðòåì Øïîðòà. ○

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÀ ˲à ˲ÃÀÀ

ÏÅÐÅÌÎà ËÈ ÍÀ ×ÅÌϲÎÍÀ Ò² ÏÅÐÅÌÎÃËÈ ×ÅÌϲÎÍÀÒ² Ó Êèºâ³ âïåðøå ïðîâåëè ô³íàë ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç áàñêåòáîëó 3õ3 ñåðåä êîìàíä þíàê³â òà ä³â÷àò çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â - Øê³ëüíà áàñêåòáîëüíà ë³ãà Óêðà¿íè 3õ3. Äí³ïðîïåòðîâùèíó íà ÷åìï³îíàò³ ïðåäñòàâëÿëè ó÷í³ ÇÎØ ¹55 (þíàêè) òà ÇÎØ ¹21 (ä³â÷àòà) Òåðí³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êðèâîãî Ðîãó. Êîìàíäà þíàê³â âèáîðîëà ïåðåìîãó, ä³â÷àòà ä³éøëè äî ï³âô³íàëó, ïîñ³âøè 8-ìå ì³ñöå.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ïàðê ³ì. ÒÒàðàñà àðàñà Øåâ÷åíêà ïåðåòâîðèâñÿ íà ñïðàâæí³é ³íòåðíàö³îíàëüíèé îñòð³â. ÒÒóò óò ó ë³òíüîìó òåàòð³ çóñòð³ëèñÿ 14 íàðîä³â ñâ³òó ñâ³òó.. ÒÒàà é íå ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè çàâ³òàëè «³íîçåìö³»: ãîñòåé ðîçâàæàëè ñï³âàìè, òàíöÿìè, íàö³îíàëüíèìè ñòðàâàìè òà îçíàéîìëþâàëè ç³ ñâî¿ìè òðàäèö³ÿìè

шували скуштувати смачні ковбаски студентки ГРЕЦЬКІ Придніпровської державСМАКОЛИКИ ної академії будівництва Різнобарв’я країн і та архітектури. культур мешканцям та гостям міста подарував ЛЕГЕНДА Фестиваль народів світу, ПРО ХАЧАПУРІ Біля столиків із націощо відбувся у Дніпропетровську вперше. Свято об’- нальними стравами Ізраїєднало студентів з усіх лю, Угорщини, Німеччини, вишів. Одначе, не кожна Греції, Білорусі проходгрупа учасників повністю жувалися затяті гурмани. складалася з представ- «Спробуйте наші хачапурі ників тієї нації, яку вони по-аджарськи. Це - божеуособлювали. Та менш ственна їжа!» - пропонують цікавим від цього фести- усміхнені грузинки з валь не став. За час підго- Фінансової академії. А

доки гість смакує чудовою стравою, розповідають йому легенду про те, як хачапурі з’явилися у Грузії: «Бог ішов через Кавказькі гори, переступив їх, та не втримав у руках хліб і сир так утворилося хачапурі», дарують справжню кавказьку усмішку кароокі дівчата.

ДІЙСТВО ВІД НІГЕРІЙЦІВ Та свято гурманів добігає кінця, бо черга за творчим дійством. Сурми закликають гостей до фестивальної зали, де вже розпо-

товки до інтернаціонального дійства хлопці та дівчата добряче вивчили традиції та культуру народу, який вирішили презентувати. Зокрема, студенти ДНУЗТ імені В. Лазаряна (колишній ДІІТ), як справжні греки, із запалом рекламували традиційні страви грецької кухні. А поряд з ними, стримано та гордовито, мов дійсно баварки, запро-

ÍÀ ÍÀÒÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÀÂÒÎÐÀÀ ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ

Ìèíóëî¿ ñóáîòè íà ïëîù³ á³ëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. ßâîðíèöüêîãî ãîìîí³ëî ñâÿòî - ÿðìàðîê ïðîñòî íåáà - «×èñò³ äæåðåëà»

чався концерт. Феєричним був вихід представників команд на сцену: гордовито несучи прапори своїх держав, крокували представники 14 народів світу: України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Греції, Ізраїлю, Кореї, Литви, Молдови, Нігерії, Німеччини, Росії та Франції. Концертна програма вразила яскравістю народних костюмів та різноманітністю номерів: хлопці та дівчата і співали, і танцювали, декламували вірші та молитви мовою свого народу. Аби здивувати журі, учасники виклалися сповна. Зі сцени лунали: єврейська «Тум балалайка», німецькі балади, запалювала серце грузинська лезгинка. Вражаючим став і виступ представників команди Нігерії - вони подарували глядачам дійсно африканський колорит. Тож фестиваль народів світу видався справді народним.

ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÁÀ

Âåñåëîù³ «äæåðåëüíîãî êîëà»

прихильники народної творчості вже 25 років поспіль із нетерпінням чекають останніх вихідних травня. Саме у ці дні «джерела» збирають з усієї області справжЗавдяки музей- ніх чарівників, які ним працівникам, які створюють дивовижйого започаткували, ні речі. Тут легко за-

нуритись у стародавні часи. Наприклад, побачити, як наші пращури власноруч ткали, чим себе прикрашали та бавили діточок. Не стала винятком і нинішня виставка. Понад 100 майстрів бісеро- й лозоплетіння, ткаль,

вишивальниць, малярів, різьбярів запропонували гостям свої вироби. Жінок неможливо було відірвати від витончених прикрас, яскравого одягу, а малечу - від чудернацьких іграшок. Багатьох зацікавила робота ковалів

та гончарів. До речі, кожен бажаючий мав змогу під наглядом майстрів створити щось власноруч, наприклад, «викрутити» на гончарному колі глечик. І, нарешті, який же ярмарок без веселих музик і танцюристів. Присутніх розважали фольклорний гурт «Козацькі скарби», хореографічний ансамбль «Веселка», циркові та інші творчі колективи.

ÑÂßÒΠDzÁÐÀËÎ ÏÎÍÀÄ 100 ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÌÀÉÑÒвÂ


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÒÞÐÜÅ

Íåäàâíî â Äíåïðîïåòðîâñêîì êóëü òóðíî-äåëîâîì öåíòðå êóëüòóðíî-äåëîâîì «Ìåíîðà» ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê êðàñîòû è ñòèëÿ ashion Day». «Dnepropetrovsk FFashion Ýòî ìåðîïðèÿòèå â íàøåì ãîðîäå ïðîâîäÿò äâà ðàçà â ãîä. Äåâèç íûíåøíåãî «Ó êðàèíà áåç âîéíû», òàê «Óêðàèíà ÷òî ìîäåëüåðû óäåëèëè áîëüøîå âíèìàíèå íàöèîíàëüíîé òåìàòèêå

МОДЕЛЬЕР ИЗ СТОЛИЦЫ В дополнение к платьям и купальникам дизайнер Алена Любчак порадовала модниц туфлями, босоножками и сапо-

В ТРЕНДЕ ПАТРИОТИЗМ Под динамичные музыкальные ритмы на подиум вышли начинающие представители «модной индустрии» - учащиеся Днепропетровского колледжа технологий и дизайна. Они создали коллекцию в патриотическом стиле и уже успели презентовать ее на выставке в Париже. А на показе в родном городе молодые кутюрье еще и попробовали себя в роли моделей. В украинском стиле создала наряды и модельер Анна Панченко, ее коллекция - для маленьких модниц.

модельер Мила Садовская, продемонстрировав элегантное убранство, придающее женскому образу легкость и воздушность. К слову, платье от Садовской вошло в топ-5 нарядов Оксаны Марченко для шоу «Україна має талант».

гами. По ее словам, высокие каблуки и платформы вполне могут сочетаться с понятием максимального комфорта. Гости Дня моды в Днепропетровске получили удовольствие не только от изысканных и креативных нарядов, но и от украинских и еврейских песен, которые исполнили телеведущие Антон Чернета и Алена Квятковская. Вокальный талант также продемонстрировала семилетняя певица Ксения Фитисова. Несмотря на свой

Две новые коллекции представила дизайнер Татьяна Вишнякова - это вечерние и повседневные платья с вязаными вручную элементами, а также яркие и практичные вязаные купальники. В ретроатмосферу дворянского времени предложила окунуться известный

ÊÀÁËÓÊÈ È ÊÎÌÔÎÐÒ ÏÎÍßÒÈß ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÛÅ

Ìàëåíüêèå ñïîðòñìåíû ïðèçûâàëè ê ìèðó Íà ïðîøëîé íåäåëå íà Ôåñòèâàëüíîì ïðè÷àëå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå «Äíåïðîïåòðîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ôóòáîëüíîé ëèãè «Ïðåñòèæ» Участники праздника спортивные и творческие коллективы Днепропетровска - установили деревянный щит 2,5 на 5 метров, разрисовали его поверхность сине-желтыми красками, после чего на деревянной плоскости футбольными мячами выложили слово «Мир». В ближайшем будущем «balls» для футбола планируют раздать детям из детских домов, школьникам, студентам и ребятам, которые находятся в исправи-

тельной колонии. «Реализацией данного проекта мы хотели подчеркнуть значимость единства и мира в нашей стране и передать частичку «мира и любви» другим людям, которые так нуждаются во внимании с нашей стороны», - говорит один из организаторов

праздника, президент «Фонда волонтеров Украины» Тимофей Нагорный. Торжественное открытие детско-юношеской футбольной лиги «Престиж» прошло при содействии управления культуры и искусств Днепропетровского городского совета, Инду-

ÅÊÑÊÓÐÑ²ß Ì²ÑÒÎÌ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄËß ÀÊÒÈÂÍÛÕ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

юный возраст, девочка уже одержала победы в украинских и международных конкурсах. Завершился праздник показом от специального гостя из Киева - Оксаны Полонец. Дизайнер представила свадебные и выпускные платья, отличающиеся изысканностью и элегантностью, а главное подчеркивающие неповторимую красоту украинского стиля.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÊÎËËÅÊÖÈÞ ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÌÎÄÍÈÖ

ÍÎÂÈÍÈ

Äåíü ìîäû â óêðàèíñêîì ñòèëå ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÂÒÎÐÀÀ

стриального районного в городе совета, а также общественного совета при Днепропетровской облгосадминистрации. Кроме того, на спортивном мероприятии присутствовали такие уважаемые гости, как спортивный директор Академии ФК «Днепр» Жорди Гратакос, председатель комитета «Физическая культура и спорт» в общественном совете при Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Поляков, лидер спортивного движения «Street Workout» Денис Минин. После окончания официального открытия футбольной лиги детям и молодежи роздали 175 бесплатных билетов на скалодром «Skala».

Òå, ùî Êðèâèé г㠺 ïðîìèñëîâîþ ïåðëèíîþ Óêðà¿íè, çíîâó âèð³øèëè ï³äêðåñëèòè â ²íñòèòóò³ ðîçâèòêó ì³ñòà. Òàì ïîâ³äîìèëè ïðî ïðîâåäåííÿ ÷åðãîâî¿ ïðîìèñëîâî¿ åêñêóðñ³¿ ïî Êðèâîìó Ðîãó. Âîñüìèãîäèííèé òóð ïîâèíåí çàäîâîëüíèòè ö³êàâ³ñòü ³ äîïèòëèâ³ñòü êîæíîãî ó÷àñíèêà. Òàêå òðèâàëå çíàéîìñòâî ç ïàì'ÿòêàìè Êðèâîãî Ðîãó â³äáóäåòüñÿ â Äåíü éîãî íàðîäæåííÿ - 31 òðàâíÿ. Ó÷àñíèêè åêñêóðñ³¿ çìîæóòü â³äâ³äàòè êàð’ºð ϳâäåííîãî ÃÇÊ, ìóçåé «Àðñåëîð̳òòàë Êðèâèé гã», 3D-â³äåîãàëåðåþ, âõ³ä äî ïîðòàëó Ñàêñàãàíñüêîãî äåðèâàö³éíîãî òóíåëþ, íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé öåíòð «Êðèâáàñçàë³çðóäêîì» òà Ãåîð㳿âñüêó äçâ³íèöþ. ○

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÍÀ ÇÓÑÒвײ Ç ÏÐÅÊÐ ÀÑÍÈÌ ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ Â îñòàííþ íåä³ëþ òðàâíÿ ó ì³ñüêîìó êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ çàâåðøèâñÿ ÷åòâåðòèé âåðí³ñàæ «Âåñíà-2014». Öüîãî ðîêó â³í îá’ºäíàâ äâ³ ïåðñîíàëüí³ âèñòàâêè ÷óäîâèõ òà ñàìîáóòí³õ ïðîôåñ³éíèõ æèâîïèñö³â Âàñèëÿ Óñàòþêà òà ³êòîðà Çàá³ÿêè. Îñîáëèâå ì³ñöå â åêñïîçèö³¿ ïîñ³ëè ïîðòðåòè, íàòþðìîðòè òà æ³íî÷³ îáðàçè ïåíçëÿ ³êòîðà Çàá³ÿêè. À îñü ëþáèòåë³ åêñïðåñ³¿ ïîò³øèëè îêî ðîáîòàìè Âàñèëÿ Óñàòþêà ³ç ëåäü ïîì³òíèìè ò³íÿìè, êîíòóðàìè ïðåäìåò³â òà ëþäñüêèõ ñèëóåò³â òà îêðåìîþ ñòîð³íêîþ òâîð÷îñò³ õóäîæíèêà ïëàêàòàìè. ○

ÑÎËÎÍÅ

ÇÌÀà ÀÍÍß Ç ÄÇÞÄÎ ÇÌÀÃÀÍÍß Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëèñü îáëàñí³ çìàãàííÿ ç äçþäî ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò 2000-2001 ð.í. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 60 þíèõ áîðö³â ç ì³ñò ³ ðàéîí³â ðåã³îíó. Êðàùîþ ñïîðòñìåíêîþ çìàãàíü, ÿêà çäîáóëà íàéïåðåêîíëèâ³øó ïåðåìîãó ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠+63 êã, îáðàíî Àíãåë³íó Ïàíàñåíêî ç Ñîëîíîãî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ОГОЛОШЕННЯ ○

Господарський суд Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головний спеціаліст у відділ аналізу і узагальнення практики застосування законодавства, на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника. Вимоги: наявність повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з ос вітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, досконале володіння робо тою в інформаційнопошукових системах «Законодавство» та «Ліга Закон»; спеціаліст 1 категорії (відділ документального забезпечення (канцелярія). Вимоги: наявність вищої освіти з освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, без вимог до стажу роботи; спеціаліст 2 категорії та спеціаліст 2 категорії на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника (відділ документального забезпечення (канце лярія). Вимоги: наявність базової вищої освіти відповідного професійного спрямування з освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр, без вимог до стажу роботи; спеціаліст 2 категорії на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника. Вимоги: наявність вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з освітньо кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу ро боти; секретар судового засідання. Вимоги: наявність вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з освітньо кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста або навчання у вищому закладі освіти на юридичному факультеті. Додаткова інформація щодо вимог та основних функціональних обов'язків на дається за телефоном 3773202. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголо шення про конкурс за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а.

Державна фінансова інспекція в Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово вакантних посад: в апараті ДФІ в Дніпропетровській області: головних, провідних, старших державних фінансових інспекторів та державних фінансових інспекторів; голов них державних аудиторів; головного державного фінансового інспектора з питань будівництва; головних спеціалістівбухгалтерів; головного спеціалістаюрискон сульта та провідного спеціалістаюрисконсульта; територіальних підрозділів: у Дніпропетровській ОДФІ: головних, провідних державних фінансових інспекторів; у Криворізькій ОДФІ: заступника начальни ка інспекції, головних, провідних, старшого державних фінансових інспекторів та державних фінансових інспекторів; у Дніпродзержинській ОДФІ: головних, провідних, старшого державних фінансових інспекторів та державного фінансо вого інспектора; в Апостолівській ОДФІ: заступника начальника інспекції, про відного державного фінансового інспектора; у Васильківській ОДФІ: провідного та старшого державних фінансових інспекторів; у Павлоградській ОДФІ: голов ного, провідного та старшого державних фінансових інспекторів; у Нікопольській ОДФІ: головних, провідного та старшого державних фінансових інспекторів; у Криничанській МДФІ: провідного державного фінансового інспектора та держав ного фінансового інспектора. Вимоги до кандидатів: повна вища освіта фінансовоекономічного спрямуван ня за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи за фа хом; вільне володіння державною мовою, громадянство України. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи: заяву про участь у конкурсі; особову картку за формою № П2ДС з відповідними додатка ми; дві фотокартки розміром 4х6; документи про освіту; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік; паспорт; ме дичну довідку (форма 133о); військовий квиток. Документи приймаються до 18.06.2014. Звертатись за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Свердлова, 22, корпус 2, тел.: 322144; 7703296.

Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста першого відділу досліджень і розслідувань. Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного спрямування (економіст, юрист) за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння роботи на комп’ютері, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розмі ру та умов оплати праці надається загальним сектором Дніпропетровсько го обласного територіального відділення Антимонопольного комітету Ук раїни. Термін прийняття документів 30 календарних днів з дня публікації ого лошення про проведення конкурсу. За довідками звертатись: 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, за гальний сектор Дніпропетровського обласного територіального відділення АМКУ, каб. 254, тел. 7428610. Рішенням позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «ДОК ТРАНС СЕРВІС» (Протокол №5 від 20.05.2014 р.) вирішено припинити діяльність юридичної особи ТОВ «ДОК ТРАНС СЕРВІС» (і.к.:38957285; місцезнаход ження: 49038, м.Дніпропетровськ, вул.Пастера, буд.10, офіс 31/2) шля хом його ліквідації. Ліквідатором ТОВ «ДОК ТРАНССЕРВІС» призначе но Аксьоненко Вікторію Петрівну. Претензії та вимоги кредиторів ТОВ «ДОК ТРАНССЕРВІС» приймати муться ліквідатором протягом 2 місяців з дня опублікування даного оголошення за поштовою адресою: 49038, м.Дніпропетровськ, вул. Пас тера, буд.10, офіс 31/2.

Рішенням позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (Про токол №44 від 20.05.2014 р.) вирішено припинити діяльність юридичної особи ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ОПЕРАТОРСЬ КА КОМПАНІЯ» (і.к.:35609888; місцезнаходження: 49038, м.Дніпро петровськ, вул.Вокзальна, буд.5, офіс 210) шляхом його ліквідації. Ліквідато ром ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ОПЕРА ТОРСЬКА КОМПАНІЯ» призначено Федька Миколу Петровича. Претензії та вимоги кредиторів ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» прийматимуться ліквіда тором протягом 2 місяців з дня опублі кування даного оголошення за пошто вою адресою: 49038, м.Дніпропет ровськ, вул. Вокзальна, буд.5, офіс 210.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва № 204/1634/14ц, 2/204/1278/14 за позовом Бардаченко Яни Сергіївни до Фомичова Станіслава Юрійовича, третя особа Красногвардійський районний відділ у м. Дніпропетровсь ку Державної міграційної служби Ук раїни у Дніпропетровській області, про зняття з реєстраційного обліку. Відповідач Фомичов Станіславович Юрійович викликається у судове засі дання на 30 травня 2014 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійсь кого районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 11, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Фомичова Станіслава Юрійовича справу буде розглянуто за його відсут ності. Тернівcький районний суд м. Криво го Рогу викликає Бєжина Віталія Іва новича у судове засідання як відпові дача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» до Бєжина Віталія Івановича про стягнення за боргованості, яке відбудеться 22.07.2014 року об 11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал 2. У разі неявки справа буде розгля нута за відсутності відповідача. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Нізік О.В. знаходиться ци вільна справа № 204/187/14ц за по зовом Самсонова Дмитра Михайлови ча до Гуркала Яна Миколайовича, тре тя особа Головне управління ДМС України у Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користу ванні власним майном, шляхом зняття особи з місця реєстрації. Відповідач Гуркало Ян Миколайович викликаєть ся у судове засідання на 30 травня 2014 р. о 10.00 за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська, каб. 16. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Гуркала Яна Миколайови ча справу буде розглянуто за його відсутності. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє Братченка Олександра Сер гійовича, що 05.06.2014 року о 17.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «ПУМБ» до Дикіної О.О., Братченка О.С. про стягнення боргу за кредитним договором, договором поруки. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Новоселівська, 9, каб. 18. У ви падку вашої неявки суд розгляне спра ву за вашої відсутності. При собі мати документ, що посвідчує особу. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Го ловін В.О.) викликає у судове засідан ня відповідача Аістову Юлію Вадимів ну по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» про стягнен ня заборгованості. Останнє місце про живання відповідача: вул. Гагаріна, 28, кв. 57, м. Павлоград, Дніпропет ровська область. Судове засідання призначено на 31 липня 2014 р. о 08 год. 30 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303. У разі неявки відповідача у судове засідан ня справа, згідно з вимогами ЦПК Ук раїни, може бути розглянута за його відсутності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська перебуває цивільна справа № 204/2163/14ц, 2/204/1411/14 за по зовом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» до Чімшита Дмитра Володими ровича про стягнення заборгованості. Відповідач Чімшит Дмитро Володими рович викликається у судове засідан ня на 05 червня 2014 року о 08 год. 25 хв. у приміщення Красногвардійсь кого районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 11, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Чімшита Дмитра Володимировича справу буде розглянуто за його відсут ності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська перебуває цивільна справа № 204/2162/14ц, 2/204/1410/14 за по зовом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» до Паршакова Олексія Вячесла вовича про стягнення заборгованості. Відповідач Паршаков Олексій Вяче славович викликається у судове засі дання на 05 червня 2014 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійсь кого районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 11, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Паршакова Олексія Вячеславовича справу буде розглянуто за його відсут ності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська перебуває цивільна справа № 204/2160/14ц, 2/204/1408/14 за по зовом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват

Банк» до Чобітька Юрія Івановича про стягнення заборгованості. Відповідач Чобітько Юрій Іванович викликаєть ся у судове засідання на 05 червня 2014 року о 08 год. 20 хв. у приміщен ня Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 11, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Чобітька Юрія Іва новича справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Ленінського район ного суду м. Дніпропетровська зна ходиться цивільна справа за позовом Куканової Ю.М. до Куканова Я.Г. про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. Лені нський районний суд м. Дніпропет ровська інформує відповідача по справі Куканова Ярослава Геннадійо вича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2014 року о 16.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під го ловуванням судді Н.Г. Остапенко. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Фльорова Олександ ра Андрійовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» до Фльоро ва Олександра Андрійовича про відшкодування заборгованості, яке призначено на 28.05.2014 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 402, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Широківський районний суд Дніпро петровської області викликає відпо відача Капусту Наталю Олександрівну в суд по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Капусти Наталії Олек сандрівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Судове засідання відбудеться о 12.00 30 трав ня 2014 року. Адреса суду: смт Широ ке Широківського району Дніпропет ровської області, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки у су дове засідання справа буде розгляну та без вашої участі. Широківський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Варгу Павла Мико лайовича в суд по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Дельта Банк» до Варги Павла Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться об 11 год. 30 хв. 30 травня 2014 року. Адреса суду: смт Широке Широківсь кого району Дніпропетровської об ласті, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки у судове

Оголошення орендодавця Державного підприємства «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України» про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у державній власності

АМУРНИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА ІНФОРМУЄ: Звіт про виконання бюджету району у місті за 2013 рік затверджено. Керуючись статтями 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 (пункт 4) Бюджетного кодексу України, районна у місті рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету району у місті за 2013 рік: 1.1. По доходах у сумі 407433729,63 грн., з них по загальному фонду 392263197,87 грн. та по спеціальному фонду 15170531,76 грн., у розрізі до ходних джерел згідно з додатком 1. 1.2. По видатках у сумі 405274006,10 грн., з них по загальному фонду 390952678,72 грн. та по спеціальному фонду 14321327,38 грн., за функціо нальною структурою бюджету згідно з додатком 2. 2.Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 2159723,53 грн., з них по загальному фонду 1310519,15 грн., по спеціальному фонду 849204,38 грн. О. А. Ганноченко, голова районної у місті ради АМУРНИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА ІНФОРМУЄ: Звіт про виконання бюджету району у місті за І квартал 2014 року затверджено. Керуючись статтями 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 (пункт 4) Бюджетного кодексу України, районна у місті рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету району у місті за І квартал 2014 року: 1.1. По доходах у сумі 84101903,94 грн., з них по загальному фонду 80909815,20 грн. та по спеціальному фонду 3192088,74 грн., у розрізі до ходних джерел згідно з додатком 1. 1.2. По видатках у сумі 82272356,68 грн., з них по загальному фонду 80096352,74 грн. та по спеціальному фонду 2176003,94 грн., за функціо нальною структурою бюджету згідно з додатком 2. 2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 1829547,26 грн., з них по загальному фонду 813462,46 грн., по спеціальному фонду 1016084,80 грн. О. А. Ганноченко, голова районної у місті ради

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

засідання справа буде розглянута без вашої участі. Широківський районний суд Дніпропетровської області викликає відповідача Олефейцева Володимира Олексійовича в суд по цивільній справі за позовом Публічного акціо нерного товариства «Дельта Банк» до Олефейцева Володимира Олексійови ча про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засі дання відбудеться об 11.00 30 травня 2014 року. Адреса суду: смт Широке Широківського району Дніпропет ровської області, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки у судове засідання справа буде розгля нута без вашої участі. Широківський районний суд Дніпропетровської області викликає відповідача Карзюкову Віру Станісла вівну в суд по цивільній справі за по зовом Публічного акціонерного това риства «Дельта Банк» до Карзюкової Віри Станіславівни про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться о 12 год. 30 хв. 30 травня 2014 року. Ад реса суду: смт Широке Широківсько го району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’яз кова. У разі неявки у судове засідан ня справа буде розглянута без вашої участі. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Медведєвої Ольги Василівни про стягнення заборгованості. Відповідач Медведєва О.В. викликається у судо ве засідання на 13 червня 2014 року о 09 год. 15 хв. у приміщення Красно гвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Медведєвої О.В. справу буде розглянуто за її відсут ності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Гаврикова Володимира Володими ровича про стягнення заборгованості. Відповідач Гавриков В.В. викликаєть ся у судове засідання на 13 червня 2014 року о 10 год. 45 хв. у приміщен ня Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Медведє вої О.В. справу буде розглянуто за її відсутності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Голер Наталії Олексіївни про стяг нення заборгованості. Відповідач Го лер Н.О. викликається у судове засі дання на 13 червня 2014 року о 09.00 у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опуб лікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Голер Н.О. справу буде розглянуто за її відсутності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Федорця Олександра Пилиповича про стягнення заборгованості. Відпо відач Федорець О.П. викликається у судове засідання на 13 червня 2014 року о 08 год. 15 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 12. Після опублікування об’я ви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Федорця О.П. справу буде розглянуто за його відсут ності.

Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опубліку вання оголошення за адресою: 52052, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Горького, вул. Наукова, 8, Державне підприємство «Наукововиробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України», конт. тел. (056) 7495089. Заяви подаються в окремому конверті з написом: «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місце знаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 ч. 4. ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Арбітражний керуючий, ліквідатор ДП «НВД АФ «Наукова» НААН» Рева М.О.

У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Царнке Наталії Анатоліївни про стягнення заборгованості. Відповідач Царнке Н.А. викликається у судове засідання на 13 червня 2014 року о 09 год. 45 хв. у приміщення Красно гвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б,


ОГОЛОШЕННЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Царнке Н.А. справу буде розглянуто за її відсутності. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає як відповідача Петрова Андрія Анато лійовича, зареєстрованого за адре сою: Дніпропетровська область, Пет ропавлівський район, с. Миколаївка, вул. Остапенківська, 16, 52744, у су дове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Петрова Анд рія Анатолійовича про стягнення за боргованості. Розгляд вищезазначе ної справи призначено на 10.00 02 червня 2014 року у приміщенні Пет ропавлівського районного суду за ад ресою: смт Петропавлівка Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 74 а, каб. 7. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська перебуває цивільна справа № 204/9867/13ц, 2/204/740/14 за позовом Публічного акціонерного то вариства «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 10003/0422 філії Дніпропетровське обласне уп равління АТ «Ощадбанк» до Соко ловської Ліани Андріївни, Коструба Сергія Олександровича, Каплан На талії Олексіївни, Каплана Володими ра Анатолійовича про стягнення за боргованості. Відповідачі Соколовсь ка Ліана Андріївна, Коструб Сергій Олександрович, Каплан Наталія Олек сіївна, Каплан Володимир Анатолі йович викликаються у судове засі дання на 05 червня 2014 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 11, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відпо відачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Соколовської Ліани Анд ріївни, Коструба Сергія Олександро вича, Каплан Наталії Олексіївни, Кап лана Володимира Анатолійовича справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Скопенка В.М. у судове за сідання 06 червня 2014 року о 13 год. 05 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Скопенка В.М. про стягнення заборгованості. З опубліку ванням цього оголошення відповідач Скопенко Володимир Михайлович вва жається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області ви кликає Нікітенка Юрія Юрійовича в якості відповідача по цивільній справі № 191/623/14ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «КБ «ПриватБанк» до Нікітенка Юрія Юрійовича про стягнення заборгова ності у відкрите судове засідання, яке відбудеться 03 червня 2014 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехо ва, 1, за головуванням судді Бондарен ко Г.В. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розгляну та за його відсутності на підставі на явних по справі доказів та винесено заочне рішення. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає Суханову Ірину Миколаївну в якості відповідача по цивільній справі № 191/577/14ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «КБ «ПриватБанк» до Суханової Ірини Миколаївни про стягнення заборгова ності у відкрите судове засідання, яке відбудеться 04 червня 2014 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехо ва, 1, за головуванням судді Бондарен ко Г.В. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розгляну та за його відсутності на підставі на явних по справі доказів та винесено заочне рішення. Томаківський районний суд повідом ляє всіх заінтересованих осіб про роз гляд цивільної справи № 95/315/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства «АкцентБанк» до Фоміна Євгена Володимировича про стягнен ня заборгованості аа кредитним дого вором. По вказаній цивільній справі

судове засідання призначено на 06.06.2014 року о 13.00, викликаєть ся в якості відповідача Фомін Євген Володимирович, який був зареєстро ваний за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, сел. То маківка, вул. Ватутіна, 36. Слухання справи відбудеться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківсь кий район, сел. Томаківка, вул. Лені на, 28. У випадку неявки відповідача на призначені час, дату та місце ви щевказана цивільна справа буде роз глянута без його присутності та вирі шена на підставі наявних у ній доказів з ухваленням заочного рішення. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Пушкіна, 29, каб. 15, викликає Яш ного Віктора Степановича, Яшну Ніну Іванівну в якості відповідачів по цивільній справі № 203/561/14ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Яшного Віктора Степанови ча, Яшної Ніни Іванівни про стягнен ня заборгованості, яке відбудеться о 12.00 02 червня 2014 року. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 02 червня 2014 року о 10.00 буде слухатись цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Галагузова Павла Івановича про стягнення заборгованості. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаход ження відповідача Галагузова П.І. по вказаній справі невідомо, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України вик ликає через оголошення в пресі Гала гузова Павла Івановича, останнє місце проживання: Дніпропетровська об ласть, м. Дніпродзержинськ, вул. Го голя, 134. Явка відповідача обов’яз кова. Після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Галагузов П.І. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Погребняк Т.Ю. у приміщенні Баг лійського районного суду м. Дніпро дзержинська Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 64. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 02 червня 2014 року о 10 год. 15 хв. буде слухатись цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Данильченка Олек сандра Валерійовича про стягнення заборгованості. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповіда ча Данильченка О.В. по вказаній справі невідомо, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає че рез оголошення в пресі Данильченка Олександра Валерійовича, останнє місце проживання: Дніпропетровсь ка область, м. Дніпродзержинськ, вул. Алтайська, 42/36. Явка відпові дача обов’язкова. Після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Да нильченко О.В. вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. Судове засідання відбудеться під го ловуванням судді Погребняк Т.Ю. у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпро петровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області ви кликає у судове засідання в якості відповідача Кильдянкіну Юлію Михай лівну по цивільній справі № 191/ 1362/14ц за позовом СМКП «Водока нал» про стягнення заборгованості, яке призначено на 11 год. 30 хв. 05 червня 2014 року. Судове засідання відбудеться за головуванням судді Твердохліб А.В. у приміщенні Синель никівського міськрайонного суду Дніпропетровської області, яке розта шовано за адресою: Дніпропетровсь ка область, м. Синельникове, вул. Че хова, 1. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розгляну та за його відсутності на підставі на явних по справі доказів та винесено заочне рішення. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Шмалька Олександра Васильовича про стягнення заборгованості. Відпо відач Шмалько О.В. викликається у судове засідання на 13 червня 2014 року о 08 год. 45 хв. у приміщення

Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 12. Після опублікування об’я ви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Шмалька О.В. справу буде розглянуто за його відсут ності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Чорного Олександра Васильовича про стягнення заборгованості. Відповідач Чорний О.В. викликається у судове за сідання на 13 червня 2014 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Красногвар дійського районного суду: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Чорного О.В. справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Сича Ігоря Степановича про стягнен ня заборгованості. Відповідач Сич І.С. викликається у судове засідання на 13 червня 2014 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського ра йонного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублі кування об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Сича І.С. справу буде розглянуто за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А.О.) викликає у судове засі дання відповідача Циганенка Олек сандра Валентиновича по справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «АкцентБанк» про стягнен ня заборгованості. Останнє місце проживання відповідача: вул. Жовт нева, 7, с. Нові Вербки, Дніпропет ровська область. Судове засідання призначено на 29 травня 2014 р. о 09 год. 40 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у судове засідан ня справа, згідно з вимогами ЦПК Ук раїни, може бути розглянута за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості відповідача Орлова Андрія Анатолі йовича по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «АкцентБанк» про стягнення забор гованості. Останнє місце проживання Орлова Андрія Анатолійовича: вул. 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Озерна, 94/13. Судо ве засідання призначено на 29 травня 2014 р. о 09.00 за адресою: м. Пав лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 306. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа, згідно з вимога ми ЦПК України, може бути розгляну та за його відсутності. Хортицький районний суд м. Запор іжжя викликає представника Товари ства з обмеженою відповідальністю «Т.Р.И.С.Т.А.Р.» (код ЄДРПОУ 39031151) як відповідача у судове за сідання для розгляду цивільної спра ви № 337/1963/14ц за позовом Крав ченко Л.Д. до ТОВ «Т.Р.И.С.Т.А.Р.», ТОВ «РеформаціяКапітал», ТОВ «ГРАД ЦІННІ ПАПЕРИ» про визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння, яке відбудеться 04.06.2014 р. об 11.00 в каб. 4а, під головуванням судді Бре дун Д.С. у приміщенні Хортицького районного суду м. Запоріжжя за адре сою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33. У разі неявки відповідача у судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, (т. 0562 350401), викликає в якості відпові дача Матвієць Світлану Леонідівну у судове засідання, яке відбудеться о 16 год. 15 хв. 30 травня 2014 року по справі за позовом Приватного підприємства «АНСІ» до Матвієць Світлани Леонідівни про захист діло вої репутації, відшкодування збитків та відшкодування моральної шкоди. У разі неявки справа може бути розгля нута за вашої відсутності відповідно до ст. 224226 ЦПК України. Суддя Д.С. Шклярук.

Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Переворського Івана Захаровича у судове засідання по цивільній справі за позовом Рибал ко Людмили Петрівни до Переворсь кого Івана Захаровича, третя особа Полякова Оксана Анатоліївна, про на дання дозволу на тимчасовий виїзд малолітніх дітей за кордон без згоди батька, яке відбудеться о 09 год. 45 хв. 28 травня 2014 р. У випадку неяв ки відповідача справу буде розгляну то в заочному порядку.

днів з дня опублікування даного ого лошення.

ласті через суд першої інстанції (смт Широке, вул. Леніна, 86) протягом 10 днів з дня опублікування даного ого лошення.

Широківський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 21.01.2014 року винесено за Апеляційний суд Дніпропетровсь очне рішення по цивільній справі № кої області повідомляє, що цивільна 197/1611/13ц, провадження № 2/ справа за апеляційною скаргою Пуб 197/85/14 за позовом Публічного ак лічного акціонерного товариства ціонерного товариства «Дельта Банк» «Банк «Фінанси та кредит» на заоч до Миколенко Юлії Михайлівни про не рішення АмурНижньодніпровсь стягнення заборгованості за кредит кого районного суду м. Дніпропет ним договором, яким позов задоволе ровська від 04 березня 2014 року по но та стягнуто з Миколенко Юлії Ми справі за позовом Публічного акціо хайлівни на користь Публічного акціо нерного товариства «Банк «Фінанси нерного товариства «Дельта Банк» та кредит» до Кучерявенко Лариси 5592 грн. 33 коп. у рахунок відшко Ігорівни, третя особа Ровнягіна Оле дування заборгованості за кредитним на Володимирівна, призначена до 25 березня 2014 року Центрально договором, а також 229 грн. 40 коп. розгляду в Апеляційному суді Міським районним судом м. Криво сплаченого судового збору і витрати, Дніпропетровської області (м. го Рогу Дніпропетровської області ви пов’язані з публікацією в пресі (газе Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) несено заочне рішення по цивільній та «Вісті Придніпров’я») у сумі 150 на 25 червня 2014 року на 09 год. 30 справі за позовом Публічного акціо грн. Заочне рішення може бути оскар хв. У разі неявки відповідача по нерного товариства «Енергопоста жено в апеляційному порядку до Апе справі у судове засідання справа чальна компанія «Дніпрообленерго» ляційною суду Дніпропетровської об буде розглянута за його відсутності. в інтересах Криворізьких міських елект Управління Держземагентства у м.Дніпропетровську Дніпропетровської ричних мереж до Півоварова Михай області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: ла Сергійовича про відшкодування за завідувач сектора розгляду звернень та прийому громадян. боргованості за спожиту, але не Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою, повна вища обліковану електричну енергію внаслі док порушення споживачем Правил освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, з досвідом роботи за фахом. Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дати користування електричною енергією публікації оголошення за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна ім. для населення, згідно з яким стягнуто В. І. Леніна, 29а, кім. 407. Довідки по тел.: 7265691. 21.03.2014. з Півоварова Михайла Сергійовича на користь Публічного акціонерного то Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів вариства «Енергопостачальна компа (Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки «Промінь» Спостережна рада Кредитної спілки «Промінь» (м.Кривий Ріг, вул.Калиничен нія «Дніпрообленерго» в інтересах Криворізьких міських електричних ка, 3) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів членів Кредит спілки «Промінь», які будуть проводитись 28 червня 2014 року, та запрошує мереж 5371 (п’ять тисяч триста сімде ної взяти в них участь. сят одна) грн. 20 коп., а також судо Реєстрація членів «Промінь», які беруть участь у загальних зборах, триватиме вий збір у розмірі 229 (двісті двадцять з 10.30 до 11.00. Початок загальних зборів об 11.00. дев'ять) грн. 40 коп.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

05 березня 2014 року Центрально Міським районним судом м. Криво го Рогу Дніпропетровської області ви несено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціо нерного товариства «Енергопоста чальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Криворізьких міських елект ричних мереж до Підгурського Сергія Павловича про відшкодування забор гованості за спожиту, але необлікова ну електричну енергію внаслідок по рушення споживачем Правил корис тування електричною енергією для населення, згідно з яким стягнуто з Підгурського Сергія Павловича на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Криво різьких міських електричних мереж 1387 (одна тисяча триста вісімдесят сім) грн. 95 коп., а також судовий збір у розмірі 229 (двісті двадцять дев'ять) грн. 40 коп. Широківський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 21.01.2014 року винесено за очне рішення по цивільній справі № 197/1606/13ц, провадження № 2/ 197/82/14 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Дельта Банк» до Усика Сергія Петровича про стяг нення заборгованості за кредитним договором, яким позов задоволено та стягнуто з Усика Сергія Петровича на користь Публічного акціонерного то вариства «Дельта Банк» 7592 грн. 56 коп. у рахунок відшкодування забор гованості за кредитним договором, а також 229 грн. 40 коп. сплаченого су дового збору і витрати, пов’язані з публікацією в пресі (газета «Вісті Придніпров’я») у сумі 150 грн. Заоч не рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляцій ною суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції (смт Ши роке, вул. Леніна, 86) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошен ня. Широківський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 21.01.2014 року винесено за очне рішення по цивільній справі № 197/1610/13ц, провадження № 2/ 197/84/14 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Дельта Банк» до Малюк Наталі Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит ним договором, яким позов задоволе но та стягнуто з Малюк Наталі Воло димирівни на користь Публічного ак ціонерного товариства «Дельта Банк» 7299 грн. 76 коп. у рахунок відшко дування заборгованості за кредитним договором, а також 229 грн. 40 коп. сплаченого судового збору і витрати, пов’язані з публікацією в пресі (газе та «Вісті Придніпров’я») у сумі 150 грн. Заочне рішення може бути оскар жено в апеляційному порядку до Апе ляційною суду Дніпропетровської об ласті через суд першої інстанції (смт Широке, вул. Леніна, 86) протягом 10

Прохання при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Порядок денний Загальних зборів членів КС «Промінь»: 1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС «Промінь». 2. Зміна місцезнаходження КС «Промінь». 3. Внесення змін і доповнень до Статуту КС «Промінь». 4.Внесення змін і доповнень до положень про органи управління КС «Промінь». 5.Внесення змін і доповнень до положень про Спостережну раду КС «Промінь». 6.Внесення змін і доповнень до положень про Ревізійну комісію КС «Промінь». 7.Внесення змін і доповнень до положень про кредитний комітет КС «Промінь». 8. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС «Промінь». 9. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС «Промінь». 10. Делегування Спостережній раді КС «Промінь» повноважень. 11. Внесення змін і доповнень до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у КС «Промінь». Спостережна рада Кредитної спілки «Промінь» Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються чле нами КС «Промінь» Спостережній раді Кредитної спілки «Промінь» не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їхнього проведення за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Калиниченка, 3.

У зв'язку з втратою оригіна ла свідоцтва на право власності на житло на ім'я Малій В.В., виданого 05.07.1997 р. Дніпр. райдержадмін., згідно з нака зом № 242, номер запису 9314, визнати недійсним.

Утерян полис АС 7383765 Страховой компании «Киев Ре». Считать его недействительным.

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровська шоста дистанція сиг налізації та зв'язку» ДП «Придніпровська залізниця», розташований за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108, сповіщає про намір от римати дозвіл на викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря згідно з Постановою КМУ № 302 від 13.03.2002 р. ВСП «Дніпропетровська шоста дистанція сигналізації та зв'язку» ДП «При дніпровська залізниця» є організаційною ланкою на залізничному транспорті, яка створена з метою забезпечення господарства діяльності Придніпровської залізниці необхідними видами зв'язку відокремленим структурним підрозділам залізниці, надання телекомунікаційних послуг зв'язку юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством. Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища на структур ному підрозділі інженер технічного відділу Равриш І.П., тел. (056) 7931401. Промисловий майданчик Будинок зв'язку та пост ЕЦ ст. Верхівцеве розташо ваний за адресою: 51660, Дніпропетровська область, м. Верхівцеве, вул. Привок зальна, 1п. Викид забруднюючих речовин по цьому промисловому майданчику складає 2,177 т/рік (крім того 78,249 т/рік викиди парникових газів, 0,747 * 103 т/рік викиди важких металів). Джерела викиду забруднюючих речовин до атмосферного повітря: зарядний пристрій, котел марки «Універсал5», склад вугілля, гараж, дизельгенератор типу ДГА24 М, зарядний пристрій. Основні забруднюючі речовини: сульфатна кислота (Н2 SО4) [сірчана кислота]; діоксид азоту; діоксид сірки; оксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Санітарнозахисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої житлової зони складає 72 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,51 ГДК. Промисловий майданчик Механізована гірка ст. Верхівцеве розташований за адресою: 51660, Дніпропетровська область, м. Верхівцеве, вул. Привокзальна, 1и. Викид забруднюючих речовин по цьому промисловому майданчику складає 0,042 т/рік. Основні джерела викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря: зва рювальний пост, металообробні верстати та ємності для зберігання мастил. Основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих час тинок; залізо та його сполуки; манган та його сполуки; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Санітарнозахисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої житлової зони складає 47 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,31 ГДК. Промисловий майданчик Пост ЕЦ ст. Дніпропетровськ розташований за ад ресою: 49038, м. Дніпропетровськ, пл. Петровського, 11к. Викид забруднюючих речовин по цьому промисловому майданчику складає 0,026 т/рік. Основні джерела викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря: за рядний пристрій, сушильна та витяжна шафи, пост пайки запобіжників, зварю вальний пост, свердлильний верстат. Основні забруднюючі речовини: сульфатна кислота (Н2 SО4) [сірчана кислота]; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС); залізо та його сполуки; манган та його сполуки; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Санітарнозахисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої житлової зони складає 200 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,07 ГДК. Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним по казникам, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауваженнями та пропозиціями в місячний термін з дня публікації за адресою: 1. по промислових майданчиках Будинок зв'язку та пост ЕЦ ст. Верхівцеве, Механізована гірка ст. Верхівцеве: 51660, Дніпропетровська обл., м. Верхівцеве, вул. Железнякова, 79. Виконавчий комітет Верхівцевської районної державної ад міністрації, тел. (05658) 91116; 2. по промисловому майданчику Пост ЕЦ ст. Дніпропетровськ: 49000, м. Дніпро петровськ, пр. Карла Маркса, 75; тел. (0562) 7442500.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎ̲Ѳß

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

ÏÎÑÒ ÀÍÎÂÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 21 ÒÐ ÀÂÍß 2014 ÐÎÊÓ ÒÐÀÂÍß ÐÎÊÓ,, Ì. ÊȯÂ, ¹ 690

Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, а також звернення окружних виборчих комісій про дострокове припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і більше разів не з’явилися на засідання виборчої комісії без поважних причин, разом з доданими до них матеріалами, відповідно

до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 2, 8 частини четвертої, частин п’ятої, шостої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11-13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє: 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента

України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1 - 12. 2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений

цими комісіями спосіб. 3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 21 травня 2014 року № 690

Ç̲ÍÈ â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 29

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 32

Припинити достроково повноваження члена комісії: Малишенко Любов Миколаївна, 1953 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П. (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Севастьянов Андрій Анатолійович, 1979 року народження - від кандидата на пост Президента України Цушка В.П.

Припинити достроково повноваження члена комісії: Ковтун Олександр Ігорович, 1991 року народження - заступник голови комісії, від кандидата на пост Президента України Куйбіди В.С. (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити заступником голови цієї комісії: Станіславчук Ірина Миколаївна, 1977

Кириченко Олег Володимирович, року народження - від кандидата на пост 1970 року народження - від кандидата на Президента України Куйбіди В.С. пост Президента України Цушка В.П. ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç Припинити достроково повноваженÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ня члена комісії: ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Євтушенко Наталя Вікторівна, 1979 ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ року народження - заступник голови ÎÊÐÓÃÓ ¹ 35 комісії, від кандидата на пост ПрезиденПрипинити достроково повноважен- та України Ляшка О.В. (у зв’язку з вненя члена комісії: сенням подання про заміну члена виборСеменова Валентина Миколаївна, чої комісії суб’єктом, за поданням яко1954 року народження - голова комісії, го кандидатуру такого члена було вклювід кандидата на пост Президента Украї- чено до складу виборчої комісії). ни Цушка В.П. (у зв`язку з внесенням Включити до складу комісії та приподання про заміну члена виборчої значити заступником голови цієї комісії: комісії суб`єктом, за поданням якого Руженко Олена Вікторівна, 1970 року кандидатуру такого члена було включе- народження - від кандидата на пост Прено до складу виборчої комісії). зидента України Ляшка О.В. Включити до складу комісії та приСекретар Центральної виборчої значити головою цієї комісії: комісії Т.ЛУКАШ

ÏÎÑÒ ÀÍÎÂÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 23 ÒÐ ÀÂÍß 2014 ÐÎÊÓ Ì. Êȯ ÒÐÀÂÍß

¹ 715

Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій та звернення окружних виборчих комісій про дострокове припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і більше разів не з’явилися на засідання виборчих комісій без поважних причин, разом з доданими до них матеріалами, а також особисті заяви членів ок-

ружних виборчих комісій про складення ними своїх повноважень, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 1, 2, 8 частини четвертої, частин п’ятої, шостої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11-13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1 - 22. 2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати

громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. З.Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 23 травня 2014 року № 715

Ç̲ÍÈ â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 25

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 26

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 28

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 30

Припинити достроково повноваження члена комісії: Блажієвський Віталій Іванович, 1959 року народження - від кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. (у зв’язку з особистою заявою про складення повноважень члена комісії).

Припинити достроково повноваження члена комісії: Гамзін Олексій Олексійович, 1992 року народження - від кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. (у зв’язку з особистою заявою про складення повноважень члена комісії).

Припинити достроково повноваження члена комісії: Лось Сергій Іванович, 1948 року народження - від кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. (у зв’язку з особистою заявою про складення повноважень члена комісії).

Припинити достроково повноваження члена комісії: Сучкова Олена Вікторівна, 1976 року народження - від кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. (у зв’язку з особистою заявою про складення повноважень члена комісії).


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.05.2014 ð. ¹ 39 (1532) ○

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 31

Припинити достроково повноваженЄвсюков Анатолій Якович, 1948 року та на пост Президента України Симоненка П.М. (у зв’язку з особистою заявою про народження - від кандидата на пост Пре- ня члена комісії: Тішуренкова Тетяна Миколаївна, зидента України Симоненка П.М. (у складення повноважень члена комісії). зв’язку з особистою заявою про складен- 1960 року народження - від кандидата на ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç пост Президента України Симоненка ня повноважень члена комісії). ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ П.М. (у зв’язку з особистою заявою про ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç Припинити достроково повноважен- ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ складення повноважень члена комісії). ня члена комісії: ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 35 ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç Холошенко Володимир АрсентійоÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ вич, 1964 року народження - від кандиПрипинити достроково повноваженÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 37 дата на пост Президента України Симо- ня члена комісії: ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ненка П.М. (у зв’язку з особистою заявою Сєрий Антон Сергійович, 1945 року Припинити достроково повноваженпро складення повноважень члена народження - від кандидата на . пост ня члена комісії: ÎÊÐÓÃÓ ¹ 39 комісії). Президента України Симоненка П.М. (у Лукаш Віктор Григорович, 1948 року Припинити достроково повноважензв’язку з особистою заявою про складен- народження - від кандидата на пост ПреÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ня члена комісії: ня повноважень члена комісії). зидента України Симоненка П.М. (у Міняйло Віталій Миколайович, 1978 ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ зв’язку з особистою заявою про складен- року народження - від кандидата на пост ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠПрезидента України Симоненка П.М. (у ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ня повноважень члена комісії). ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 32 зв’язку з особистою заявою про складенÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ члена комісії). Припинити достроково повноваженÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ня повноважень ÎÊÐÓÃÓ ¹ 36 Секретар Центральної виборчої ня члена комісії: Î ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ комісії Т. ЛУКАШ Припинити достроково повноважен- ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà Швайковський Вячеслав ВолодимироÎÊÐÓÃÓ ¹ 38 вич, 1941 року народження - від кандида- ня члена комісії:

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÓÊÐÒÐÀÍÑÈÍÑÏÅÊÖÈÈ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íå ýêîíîìüòå íà ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ àâàðèéíîñòè íà ïàññàæèðñêîì àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, óñèëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà çà áåçîïàñíîñòüþ ïåðåâîçîê âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîáóñàìè, ñîáëþäåíèÿ àâòîìîáèëüíûìè ïåðåâîç÷èêàìè òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçîê ïðè âûïîëíåíèè ðåãóëÿðíûõ, íåðåãóëÿðíûõ è ðåãóëÿðíûõ ñïåöèàëüíûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê è ïåðåâîçîê îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï äåòåé â ìåñòà îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà, íà âûïîëíåíèå ï. 41 Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ÓÓêðàèíå êðàèíå íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ÊÌÓ îò 21.03.2012 ¹ 140-ð è îòäåëüíîãî ïîðó÷åíèÿ ÃÃîñóäàðñòâåííîé îñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ÓÓêðàèíû êðàèíû ïî áåçîïàñíîñòè íà íàçåìíîì òðàíñïîðòå îò 19.05.2014 ¹ 433/9/3-14 â ïåðèîä ñ 20 ìàÿ ïî 20 èþíÿ 2014 ãîäà ÓÓêðòðàíñèíñïåêöèåé êðòðàíñèíñïåêöèåé ñîâìåñòíî ñ ïîäðàçäåëåíèÿìè ÃÃîñàâòîèíñïåêîñàâòîèíñïåêöèè ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå «Àâòîáóñ - 2014» В рамках указанного мероприятия будет осуществлено: - проведение рабочих совещаний с участием представителей перевозчиков, предприятий и организаций автомобильного транспорта, которые осуществляют пассажирские перевозки на предмет выполнения требований законодательства об автомобильном транспорте в части безопасности перевозок; - формирование дополнительного количества, совместно с сотрудниками подразделений Госавтоинспекции и службы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины мобильных групп для проведения рейдовых проверок за соблюдением пассажирскими перевозчиками требований безопасности на маршрутах движения; - организация работы по проведению проверок силами совместных мобильных групп, в первую очередь в тех местах и регионах, где были совершены дорожно-транспортные происшествия и зафиксировано наибольшее количество нарушений требования законодательства об автомобильном транспорте со стороны ав-

томобильных перевозчиков; - при систематическом выявлении нарушений законодательства об автомобильном транспорте перевозчиками Управление будет информировать соответствующего организатора перевозок про такие нарушения; - по результатам проведенных мероприятий будет проинформирована облгосадминистрация о внесении конкретных предложений по улучшению работы при обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, в том числе о необходимости открытия новых маршрутов (дополнительных рейсов) и открытие автостанций в местах сосредоточения потенциальных пассажиров. Во время осуществления проверок соблюдения пассажирскими автомобильными перевозчиками требований лицензионных условий особое внимание будет уделяться: - обязательному проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых технических осмотров автобусов; - соблюдению требований в отношении рабоче-

го времени и времени отдыха водителей автобусов; - обязательному хранению автобусов в специально приспособленных для этого местах; - проведению предрейсовых инструктажей с водителями автобусов; - соблюдению требований в отношении обеспечения безопасности при выполнении перевозок организованных групп детей. Управление Укртрансинспекции в Днепропетровской области обращает внимание на соблюдение автомобильными перевозчиками самых высоких норм безопасности во время осуществления автоперевозок к местам летнего отдыха и обращается к пассажирам с просьбой быть максимально внимательными при выборе перевозчика. При выборе пассажирами транспортного средства для поездки к местам отдыха или других мест избегайте предложений лиц, которые не имеют лицензии и необходимых профессиональных навыков для предоставления услуг по перевозке автомобильным транспортом. Как свидетельствует статистика, подавляющее

большинство дорожнотранспортных происшествий с тяжелыми последствиями, которые фиксируются в сезон летних автобусных перевозок, совершают нелегальные перевозчики, игнорирующие требования к безопасности движения. Пассажирам следует помнить, что регулярные автобусные маршруты в южном направлении функционируют только с автовокзалов и автостанций. В случае, если пассажир пользуется услугами туроператора или отдельного перевозчика, следует обязательно поинтересоваться о его юридическом адресе, стаже работы по организации пассажирских перевозок, наличии лицензии и документа по страхованию пассажиров. Стоит быть внимательными к объявлениям, в которых, кроме телефона (довольно часто только мобильного), не указывается название и местонахождение перевозчиков (туроператоров), которые предлагают услуги. Не следует экономить на своей безопасности: откажитесь от услуг перевозчика (туроператора), у которого не предусмотрена выдача пассажиру после оплаты стоимости проезда билета (квитанции, договора), заверенного штампом (печатью) с указанием полного названия и адреса субъекта хозяйственной деятельности, маршрута движения, времени и даты перевозки, стоимости поездки, а также информации относительно осуществления страхования пассажиров на время перевозок.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó Ê²ÒͲ 2014 ÐÎÊÓ 1. Íàêàç äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.03.2014 ¹ 60/0/72-14 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ îõîðîíè ïðèì³ùåíü òà ïðîïóñêíèé ðåæèì äî äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 17.04.2014 çà ¹ 7/1828; 2. Íàêàç óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.04.2014 ¹ ÎÄ-1 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ íàêàçó óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ¹ 02», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 17.04.2014 çà ¹8/1829; 3. Íàêàç äåïàðòàìåíòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.04.2014 ¹ ÎÄ-54/0/248-14 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðì âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ îáëàñíèõ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 17.04.2014 çà ¹9/1830; 4. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.04.2014 ¹ Ð-223/0/3-14 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ¹ Ð-10/0/3-08», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 25.04.2014 çà ¹ 10/1831; 5. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.04.2014 ¹ Ð-233/0/3-14 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó ¹ 227-ð», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.04.2014 çà ¹ 11/1832; 6. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.04.2014 ¹ Ð-234/0/3-14 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó ¹ 27-ð», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.04.2014 çà ¹ 12/1833; 7. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.04.2014 ¹ Ð-235/0/3-14 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09 ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 246-ð», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.04.2014 çà ¹ 13/1834; 8. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.04.2014 ¹ Ð-236/0/3-14 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21 ñåðïíÿ 1998 ðîêó ¹ 306-ð», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.04.2014 çà ¹14/1835; 9. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.04.2014 ¹ Ð-237/0/3-14 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22 êâ³òíÿ 1999 ðîêó ¹ 207-ð», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.04.2014 çà ¹ 15/1836. Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Â.². Ñåìåí÷óê


ВІВТОРОК, 27 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 39 (1532)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Áàìáóê âèðîùóºìî ó âàç³ Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, ÃÃëàô³ðà ëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Ìè, æ³íêè, ÷àñòî íå áàéäóæ³ äî êâ³ò³â. ² ñàìå öÿ ëþáîâ íàäèõຠíàñ ùîðîêó âèñàäæóâàòè íà áàëêîíàõ ð³çíîìàí³òí³ ðîñëèíêè òà ïðèêðàøàòè ïîìåøêàííÿ êîëüîðîâèìè ãîðùèêàìè òà âàçîí÷èêàìè. Äðóç³, ÷îëîâ³êè, ðîäè÷³, ÿê³ çíàþòü ïðî òàêó íàøó ìàëåíüêó ñëàáê³ñòü, äàðóþòü íå ïðîñòî áóêåòè, à êàøïî ç êâ³òêîâèì ð³çíîáàðâ'ÿì - ïåòóí³ÿìè, õðèçàíòåìàìè, ìàò³îëîþ òîùî. ²íîä³ òðàïëÿþòüñÿ ³ ð³äê³ñí³ ïðåçåíòè, ùî ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîã ëÿäó äîãëÿäó ëÿäó.. Ñàìå òîä³ ó íàãîä³ ñòàíóòü òàê³ ïîðàäè

ÀÔÈØÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÄÎÌ ÎÐÃÀÍÍÎÉ È ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ XXVI² ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ-2013-14

ÏËÀÍ ÊÎÍÖÅÐÒΠÍÀ ÌÀÉ 27.05 (ÂÒÎÐÍÈÊ) 18.00 «Ñòðóíû äóøè» Ñîëèñòû: çàñëóæåííûé àðòèñò Óêðàèíû Íàäåæäà Þðèé÷óê (îðãàí), Òàòüÿíà Êóçíåöîâà (ôëåéòà), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâ (òåíîð), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Òàòüÿíà Óëüêèíà (ñîïðàíî), èíñòðóìåíòàëüíûé êâàðòåò «Ãàðìîíèÿ» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëþäìèëû Ñåìåíîâîé, îáëàäàòåëè ² ïðåìèè ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ «×åðíîáûëüñêèå ìîòèâû» è «Îò Ðîæäåñòâà äî Ðîæäåñòâà» àíñàìáëü àêàïåëüíîãî ïåíèÿ «Îðôåé». 29.05 (×ÅÒÂÅÐÃ) 18.00 Ïàìÿòè Íèêîëàÿ Ñëè÷åíêî «Î÷è ÷åðíûå» Ñîëèñòû: Þðèé Ìèí÷óí (òåíîð), Þëèÿ Ìèí÷óí (ñîïðàíî), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Þðèé Ñàìàðà (ô-íî), Ãàëèíà Ñàìàðà (õóäîæåñòâåííîå ñëîâî). 31.05 (ÑÓÁÁÎÒÀ) 15.00 «È.Ñ. Áàõ è íåìåöêèé ðîìàíòèçì» Ñîëèñòû: çàñëóæåííûé àðòèñò Óêðàèíû Íàäåæäà Þðèé÷óê (îðãàí), èíñòðóìåíòàëüíîå òðèî «Àðò-Êëàññèê» ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû Êåëåð, Êîíñòàíòèí Öàöûí (ñêðèïêà). ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ïð. Êàëèíèíà, 66 Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 52-30-05, 52-43-33 e-mail: info@domorgan.dp.ua

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ... Наша постійна читачка Євгенія з Верхньодніпровська отримала на день народження незвичну квітку - драцену Сандера, або декоративний бамбук, як називають її в народі. Рослина

- Íå ïîëó÷èòñÿ... Äèðåêòîð óäèâëåííî: - Ýòî ïî÷åìó åùå? Àäìèí: - Ýëåêòðîííûå êîíâåðòû çàêîí÷èëèñü... ☺ ☺ ☺ Âîçâðàùàåòñÿ Âîâî÷êà ïîçäíî-ïîçäíî äîìîé. Íà ïîðîãå åãî âñòðå÷àåò îòåö. - Îïÿòü øëÿëñÿ, ïèë, êóðèë... - Ïàï, çàâèñòü - ïëîõîå ÷óâñòâî! ☺ ☺ ☺ - Ìåíò ëîâèò íàðêîìàíà â çîîïàðêå: - Êîëîëñÿ? - Íåò. - Ïðîâåðèì... Êòî òàì â êëåòêå ñèäèò? Ìåíò ïîêàçûâàåò íà êåíãóðó. Íàðêîìàí òóïî ñìîòðèò íà æèâîòíîå: - Çàÿö. Ëåò 40-45. ☺ ☺ ☺ Æåíà - ìóæó: - Ðàíüøå òû áûë ñ÷àñòëèâ, åñëè âèäåë ìåíÿ âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò â äåíü! - È ñåé÷àñ òîæå, - áîðìî÷åò ìóæ.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 27.05 Ср 28.05 Чт 29.05

+27 +18 +25 +19 +23 +18

+30 0С +22 0С +30 0С +22 0С +30 0С +22 0С

півн.захід. 32 м/с півд.захід. 35 м/с півн.захід. 36 м/с

звернулась за допомогою до подруги. Та була знаною квіткаркою і мала вдома на підвіконнях багато рідкісних зелених е к з е м плярів.

... ÏÎÐ ÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒ ...ÏÎÐ ÏÎÐÀÄÀ ×ÈÒÀÀ×À Отже, аби бамбук тішив вас якомога довше, потрібно: Вирощувати його у вазі з водою. Використовуйте лише фільтровану або дистильовану воду. Підійде також тала або дощова. Час від часу додавайте у воду мінеральні добрива. У жодному разі не ставте рослинку в H2О з-під крану. Якщо вирішили саджати бамбук у землю, варто подбати про гарний дренаж та сте-

ÞÌÎÐ Ïpèõîäèò Ìàøà â ïåpâûé êëàññ. - À òû ñ÷èòàòü óìååøü? èíòåpåñóåòñÿ ó÷èòåëüíèöà. - Îäèí, äâà, òpè, ÷åòûpå, ïÿòü, øåñòü, ñåìü... - À äàëüøå çíàåøü? - ... âîñåìü, äåâÿòü, äåñÿòü, âàëåò, äàìà, êîpîëü, òóç. ☺ ☺ ☺ - Äîðîãîé , ÿ òåáå Áîãîì äàíà? - Êîíå÷íî, íå ïîéìó òîëüêî çà êàêîé ãðåõ… ☺ ☺ ☺ Çâîíèò òåëåôîí. Õîçÿéêà ñíèìàåò òðóáêó, à òàì ïüÿíûé ìóæèê: - Àëëî, ñêàæèòå...ÿ ñ âàìè ïî òåëåôîíó ðàçãîâàðèâàþ? - Íåò, ïî òåëåâèçîðó! - Ãîñïîäè! Ïðÿìîé ýôèð, à ÿ â òðóñàõ! ☺ ☺ ☺ Æåíùèíà-äèðåêòîð ôèðìû âáåãàåò â êîìíàòó àéòèøíèêîâ, áðîñàåò íà ñòîë ïà÷êó äîêóìåíòîâ è ãîâîðèò: - Ýòî ñðî÷íî îòïðàâèòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Àäìèí, íå îòðûâàÿñü îò êîìïà:

мала незвичний вигляд. Дівчина якось чула, що її не треба саджати в грунт, але не була в цьому впевнена. Аби не зашкодити рослинці, Женя не стала вдаватися до експериментів та витрачати час на пошуки порад в Інтернеті, а зразу

жити, щоб грунт ніколи не пересихав. Рослину час від часу треба пересаджувати в більший горщик та підрізати корінці. Якщо цього не робити, квітка пожовкне та втратить листя. Не ставте бамбук на залите сонцем підвіконня: яскраві промені можуть спалити листя. Для примхливої квітки ідеальним місцем буде напівтінь десь на тумбочці у східній частині квартири. Слід оберігати рослину від протягів: бамбук не любить прохолодне повітря, бо це негативно позначається на його рості. Влітку домашній бамбук краще розвивається на свіжому повітрі, тож можна перенести його у затінок, на балкон чи в садок.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒ ÄÎ ÕÍÈ ÎÒÄÎ ÄÎÕÍÈ Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Ãåêñàýäð ïî-ïðîñòîìó. 9. Çàãðàíè÷íûé ðîäñòâåííèê Áóðàòèíî. 10. Ìåñòî, ãäå «íåðâíè÷àåò» êîìïàñ. 11. Äæèíí ïî îòíîøåíèþ ê ëàìïå. 12. «Çâåçäíûé ìåòàëë». 13. Îáìàíóòûé ìóæ (øóòë.). 14. Àòîìíûé îòïðûñê. 15. Äåðåâî â ãëàçàõ ñòîëÿðà. 16. Öàðñêèé ìèíèñòð ôèíàíñîâ. 17. Îíà ìåíüøå Âîëãè è êàê ðåêà, è êàê àâòîìîáèëü. 19. «Âèñèò ñèòî íå ðóêàìè ñâèòî» (çàãàäêà). 23. Êðûñà íà øóáó. 27. Âûðàæåíèå, êîòîðîå æåíà ìîæåò 8. Ñóøíÿê, «áðîñèòü» ìóæó, èëè äàæå «îñûïàòü» åãî. 28. íî íå âî ðòó. 32. «Èçáèâàíèå» êîëîñüåâ. 36. Ëüâèíîå ïðåäóïðåæäåíèå. 38. Âåùè÷êè â íàãðóçêó ê ñóæåíîé. 39. Ïðèíóäèòåëüíàÿ ïðîïèòêà çåìëè âîäîé. 40. Âîò÷èíà àêñàêàëîâ. 41. Èíäåéñêèé òîïîðèê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàñêðîéêè ÷åðåïîâ. 42. Íåòèïè÷íûé ÷åëîâåê. 43. Îí ïîâûøàåòñÿ, êîãäà ðàçãîâîð ïåðåõîäèò â ññîðó. 44. ×òî íàäî ïðèìåíÿòü, ÷òîáû êðûøà íå ïîåõàëà? 45. «Èëëþìèíàöèÿ» â ïëîõîé ðîçåòêå. 46. Ïèðàòñêàÿ «âåøàëêà». Ïî âåðòèêàëè: 1.  íåå ïðåâðàùàåòñÿ äîì ïðè íåóòîìèìî ñâàðëèâîé æåíå. 2. «Âåðñòàê» õóäîæíèêà. 3. ßäîâèòîå ñîçâåçäèå. 4. Øòóðâàë âëàñòè. 5. Ìîëîäàÿ áîéêàÿ æåíùèíà (ðàçã.). 6. Ìîðÿê, äëÿ êîòîðîãî Ïÿòíèöà - íå òîëüêî äåíü íåäåëè. 7. Øóìîâîå ñîïðîâîæäåíèå àðòîáñòðåëà. 8. Ñìåíùèê âåðñòû. 18. Ñïåöèíâåíòàðü ãàäàëêè. 19. ×òî çàêðûâàþò ôóòáîëèñòû, âûñòðàèâàÿñü â ñòåíêó? 20. Ëîêàòîð íà ãîëîâå. 21. Âëàñòü, áîëüøå íàïîìèíàþùàÿ ãíåò. 22. Ôàêò äåçåðòèðñòâà ìÿ÷à ñ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ. 23. Ãëàç âî âðåìåíà, êîãäà ùåêè áûëè ëàíèòàìè. 24. «Ñòîèò áû÷èùå, ïðîêëåâàíû áîùè÷à» (çàãàäêà). 25. Íà ÿçûêå âîåííûõ: âñå òî, ÷òî íàõîäèòñÿ ñçàäè. 26. Âàæíåéøåå äåéñòâèå, èìåþùåå øèðî÷àéøèé äèàïàçîí, îò òåàòðàëüíîãî äî ïîëîâîãî. 29. Åñëè åå íå õðàíèò îäèí èç ñóïðóãîâ, ó âòîðîãî ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ðîãà. 30. «Õîëîäèëüíèê» â àâòîìîáèëå. 31. Ëàêîìûé êóñîê æóðíàëèñòà. 33. Æàíð êîìïüþòåðíîé èãðû (ðàçã.). 34. Æèâàÿ óëèêà. 35. «Ìåòåîðîëîãè÷åñêîå» çàíÿòèå ó ìîðÿ. 36. Óñòàíîâêà, äåëàþùàÿ ÀÝÑ îïàñíûìè äëÿ æèçíè. 37. «Äîéíàÿ êîðîâà» èìïåðèè.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13 14

15

16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 28 29

30

31

32 33 36

38

34

35

37 39

40 41

42 43

44

45 46

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1530 Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Èâàí. 6. ×ëåí. 10. Êîñòü. 11. Äðåâî. 12. Ìãíîâåíèå. 13. Îëèìï. 15. Àááàò. 16. Ïðûòü. 17. Äèëåììà. 23. Äðåññèðîâùèê. 24. Øèðîòà. 26. Òðåê. 27. Øàòóí. 28. Íóìèçìàò. 31. Ïðîäþñåð. 32. Áðàíü. 33. Õëàì. 37. Ìèêñåð. 38. Êîíñóëüòàöèÿ. 41. Ïÿòåðíÿ. 42. Îñòåð. 45. Ìèðàæ. 47. Òîëïà. 48. Åâàíãåëèå. 49. Âèñêè. 50. Êåôèð. 51. Âå÷å. 52. Ñìàê.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті«. Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êîëëè. 2. Øòàìï. 4. Âåãåòàðèàíåö. 5. Íåîí. 6. ×àåïèòèå. 7. Åãèïåò. 8. Òðóáà. 9. Îâðàã. 14. Ïðîñî. 15. Àìôèáèÿ. 18. Ýäèò. 19. Ïåðåêîâêà. 20. Åâíóõ. 21. Êîðìèëèöà. 22. Ðàóò. 25. Æóðíàëèñòèêà. 29. Ôþçåëÿæ. 30. Ïðåññ. 31. Ïóìà. 34. Ìàÿê. 35. Ñîçíàíèå. 36. Îòëåò. 39. Ëåçâèå. 40. ×èáèñ. 41. Ïà÷êà. 43. Ðîêåð. 44. Ñïëèí. 46. Êåêñ. Номер підписано до друку 26.05.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1454339

#1532  
Advertisement