Page 1

ÑÂßÒÎ ÄËß ÂÅÒÅÐ ÀͲ ÂÅÒÅÐÀͲ ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÈÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ Ñ «ÎÒÒÅÍÊÎÌ» ÝÊÎËÎÃÈÈ 10

ËÆÅÐÈÝËÒÎÐÛ ÏÐÅÄËÀÃ ÀÞÒ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ «ËÈÏÎÂÛÅ» ÑÏÐ ÀÂÊÈ ÑÏÐÀÂÊÈ

7 3

ÄÅÒÑÊÀß ËÈÃ À: ËÈÃÀ: ÑÎÇÄÀÉ ÊÎÌÀÍÄÓ

11

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÌÎÆÅÒ ÑÒ ÑÒÀÀÒÜ ßÄÎÌ Ëåêàðñòâà ñîçäàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü ëþäÿì ïðåîäîëåòü áîëåçíè. Íî ìîæíî ëè áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî ñðåäè òûñÿ÷ ïðåïàðàòîâ, ïðåäëàãàåìûõ â àïòå÷íûõ ñåòÿõ, íåò «ôàëüøèâîê»?  ëó÷øåì ñëó÷àå, îíè íå âðåäÿò.  õóäøåì - ìîãóò «îòîáðàòü» íå òîëüêî çäîðîâüå, íî è æèçíü.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 34 (1527) ×åòâåð, 8 òðàâíÿ 201 20144 ð.

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÄÁÓ ËÀÑß ÇÓÑÒÐ²× Â²ÄÁÓËÀÑß

ÎÁà ÎÂÎÐÈËÈ ÑÈÒÓ ÀÖ²Þ ÎÁÃÎÂÎÐÈËÈ ÑÈÒÓÀÖ²Þ Â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà ³ç çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ Äæåôôð³ Ôåëòìàíîì. ϳä ÷àñ íå¿ îáãîâîðèëè ïîòî÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ òà ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè, ùî ìàþòü â³äáóòèñÿ 25 òðàâíÿ. Ó õîä³ çóñòð³÷³ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ òàêîæ íàãîëîñèâ: «Íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, ìè ïðîäîâæóºìî íèçêó åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ðåôîðì ³ íåâïèííî ðóõàºìîñü øëÿõîì äî ªâðîïè». ○

²ÇÈÒ ÄΠ²ÉÑÜÊ ÎÂÈÕ Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ

ÏÎÄßÊÀ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀÌ Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

4

Ôèëüì-ëåãåíäà ðîäèëñÿ èç áûëè Êàðòèíó «Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè» ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü ñàìûì èçâåñòíûì è ëþáèìûì ôèëüìîì î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Äàæå ñåé÷àñ åãî ñ óëûáêàìè è ñëåçàìè íà ããëàçàõ ëàçàõ ïåðåñìàòðèâàþò è ñòàðøåå ïîêîëåíèå, è ìîëîäåæü. Äëÿ íàñ ýòîò ôèëüì - ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè. Åãî ñíÿë îäèí èç òàëàíòëèâåéøèõ óêðàèíñêèõ ðåæèññåðîâ Ëåîíèä Áûêîâ. Íî ìàëî êòî çíàåò çíàåò,, ÷òî ïðîîáðàçîì ëåò÷èêà-àñà Ìàýñòðî áûë ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Äíåïðîïåòðîâñêà, äâàæäû ÃÃåðîé åðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Âèòàëèé Èâàíîâè÷ Ïîïêîâ.  1987 ãîäó îí âñòðå÷àëñÿ ñî ñâîèìè îäíîïîë÷àíàìè íà Äíåïðîïåòðîâùèíå.

ÀÐ ÕÅÎËÎò×Ͳ ÐÎÇÊÎÏÊÈ ÀÐÕÅÎËÎò×Ͳ

Ó ÏÅÐÓ ÇÍÀÉØËÈ ÎÁÑÅÐÂÀ ÒÎвÞ, ÇÂÅÄÅÍÓ 2,5 ÒÈÑßײ ÐÎʲ ÒÎÌÓ ÎÁÑÅÐÂÀÒÎвÞ, ³ç ÿêèìè áóëè âèÿâëåí³ ï’ÿòü ðóêîòâîðíèõ ïàÂ÷åí³ âèÿâèëè íà òåðèòî𳿠ãîðá³â. ßê óñòàíîâèëè Ïåðó, ïîáëèçó ì³ñòà ׳í÷à- â÷åí³, ö³ ñïîðóäè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ êîð³ííèìè Àëüòà, äàâí³é àñòðîíîì³÷æèòåëÿìè Íîâîãî ñâ³òó äëÿ íèé êîìïëåêñ, ñïîðóäæåíèé á³ëüøå 2,5 òèñÿ÷³ ðîê³â àñòðîíîì³÷íèõ ö³ëåé. Äåÿê³ ç ïðÿìèõ ë³í³é ñïðÿìîâàí³ òîìó. ̳æíàðîäíà ãðóïà íà òî÷êó ë³òíüîãî ñîíöåñòîàðõåîëîã³â íà ÷îë³ ³ç ÿííÿ ó ϳâäåíí³é ï³âêóë³. ×àðëüçîì Ñòàí³øåì, äîñë³äíèêîì ç óí³âåðñèòåòó Çà âåðñ³ºþ àðõåîëîã³â, øòàòó Êàë³ôîðí³ÿ, çàäîêóêîìïëåêñ áóâ ÷èìîñü íà ìåíòóâàëà 71 ë³í³þ çðàçîê îáñåðâàòî𳿠³, ãåîãë³ô³â (íàíåñåíèõ íà ìîæëèâî, - îäíî÷àñíî ³ çåìëþ ãåîìåòðè÷íèõ àáî êóëüòîâèì îá’ºêòîì. ô³ãóðíèõ â³çåðóíê³â), ïîðó÷ Ñòàí³ø ïðèïóñòèâ, ùî ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

çâåäåííÿ òàêî¿ ñïîðóäè íå âèìàãàëî â³ä ñòàðîäàâí³õ ëþäåé ÿêèõîñü îñîáëèâèõ çíàíü ÷è âåëèêèõ çóñèëü. Âèÿâëåí³ (íà ïëîù³ 40 êâàäðàòíèõ ê³ëîìåòð³â) íàçåìí³ â³çåðóíêè ìîæíà â³äíåñòè äî ï³çíüîãî åòàïó êóëüòóðè Ïàðàêàñ (áëèçüêî 400-100 ðîê³â äî í.å.). Âåñü êîìïëåêñ ñêëàäàºòüñÿ ³ç ïðÿìèõ ãåîãë³ô³â, çàêðóãëåíèõ ô³ãóð ³, éìîâ³ðíî, öåðåìîí³àëüíèõ íàñèï³â. Ó÷åí³ ââàæàþòü, ùî êîìïëåêñ ïîáëèçó

׳í÷à-Àëüòè íà ê³ëüêà ñòîë³òü ñòàðøèé â³ä ëåãåíäàðíèõ ô³ãóð íà ïëàòî Íàñêà, ùî ðîçòàøîâàí³ òàêîæ ó Ïåðó. Öåé ðåã³îí, çà 200 ê³ëîìåòð³â â³ä ˳ìè, áóâ îäíèì ³ç íàéá³ëüø âàæëèâèõ öåíòð³â êóëüòóðè ï³âäíÿ êðà¿íè. Çã³äíî ç ³ñíóþ÷èìè ã³ïîòåçàìè, ëþäè, ÿê³ ïðîæèâàëè òàì, ùå çà òèñÿ÷ó ðîê³â äî í. å. çìîãëè äîñÿãòè äîñèòü âèñîêèõ ð³âí³â âèðîáíèöòâà òà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.

Íåâîçìîæíî ïîñåëèòüñÿ âî âñåõ ñòîëèöàõ 24 Îëåã Çåëèêîâ Çåëèêîâ:: ««Íåâîçìîæíî ñòîëèöàõ»»

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Àðñåí³é ßöåíþê ïîáóâàâ ó òàáîð³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ïîáëèçó ì³ñòà Ñëîâ’ÿíñüê, äå äèñëîêóþòüñÿ ï³äðîçä³ëè ÀÒÎ. ³í ïåðåäàâ óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì ïåðø³ ÷îòèðè ³ç 42-õ ÁÒÐ-4Å, ïðèäáàí³ çà ñïåö³àëüíîþ ïðîãðàìîþ äëÿ ñïåöï³äðîçä³ëó «Îìåãà» Íàöãâàð䳿 Óêðà¿íè, òà ïîäÿêóâàâ çà äîáëåñòü, çâèòÿãó ³ âîëþ. Ãëàâà óðÿäó âðó÷èâ á³éöÿì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â ÀÒÎ, íàãîðîäíó çáðîþ, çàîõî÷óâàëüí³ â³äçíàêè ̳íîáîðîíè Óêðà¿íè «Çà âî¿íñüêó äîáëåñòü», ãîäèííèêè òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè. Íèçö³ á³éö³â ïîçà÷åðãîâî ïðèñâîºíî â³éñüêîâ³ çâàííÿ. ○

ÏвÎÐÈÒÅÒ ÓÐßÄÓ

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÂÅÒÅÐ ÀͲ ÂÅÒÅÐÀͲ Ñîöçàõèñò òà ï³äòðèìêà âåòåðàí³â - ïð³îðèòåòè ä³ÿëüíîñò³ óðÿäó. Ïðî öå çàÿâèâ ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð ³òàë³é ßðåìà. 7 òðàâíÿ â³í çóñòð³âñÿ ç âåòåðàíàìè òà âçÿâ ó÷àñòü â óðî÷èñòèõ çàõîäàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ 69-é ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñ³ «Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòî𳿠Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðîê³â». Óðÿäîâåöü ïîäÿêóâàâ âåòåðàíàì çà ¿õí³é ïîäâèã. ³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäíó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ, âàæêèé ñòàí åêîíîì³êè òà äåô³öèò äåðæáþäæåòó, âñ³ âèäè äåðæàâíî¿ ñîöäîïîìîãè íå ò³ëüêè çáåðåæåí³, àëå é çá³ëüøåí³. ○

ÒÐ ÀÍØ Â²Ä ÌÂÔ ÒÐÀÍØ

ÏÎÏÎÂÍßÒÜ ÁÞÄÆÅÒ Óêðà¿íà îòðèìàëà ïåðøèé òðàíø â³ä ÌÂÔ â îáñÿç³ áëèçüêî 3,19 ìëðä. äîë. â ðàìêàõ äâîð³÷íî¿ êðåäèòíî¿ ïðîãðàìè stand-by, ÿêó çàòâåðäèëà âèêîíàâ÷à ðàäà Ôîíäó äëÿ ï³äòðèìêè åêîíîì³÷íî¿ ïðîãðàìè óêðà¿íñüêî¿ âëàäè ³ç â³äíîâëåííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ òà åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, áëèçüêî 2 ìëðä. äîëàð³â â³ä ñóìè ïåðøîãî òðàíøó ïëàíóâàëîñÿ íàïðàâèòè íà ô³íàíñóâàííÿ äåô³öèòó áþäæåòó. Ðåøòó êîøò³â çáèðàëèñÿ çàðàõóâàòè äî ì³æíàðîäíèõ ðåçåðâ³â êðà¿íè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527)

ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÈÅ ÈÍÈÖÈÀ ÒÈÂÛ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Îáëàñòü çàéìåòñÿ ðåèíòåãðàöèåé Äîíáàññà ÂÀÄÈÌ ÐÛÆÊÎÂ

ÊÐÅÄÈÒ Â²Ä ªÁÐÐ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÄÎвà ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó íàäàñòü Óêðà¿í³ êîøòè íà ìîäåðí³çàö³þ äîð³ã. Éäåòüñÿ ïðî ïîçèêó â 200 ìëí. ºâðî, ùî ªÁÐÐ íàäàñòü ñï³ëüíî ç ªâðîïåéñüêèì ³íâåñòèö³éíèì áàíêîì. Öå áóäå äðóãèé òðàíø ö³º¿ ô³íóñòàíîâè, âèä³ëåíèé íà àâòîìîá³ëüí³ øëÿõè. Êîøòè äàäóòü ìîæëèâ³ñòü çàâåðøèòè ðåêîíñòðóêö³þ äîð³ã íà ï³ä’¿çäàõ äî ñòîëèö³, çîêðåìà ä³ëÿíêè «Êè¿âÎäåñà» òà «Êè¿â-×åðí³ã³â».

ÍÎÂÈÍÈ ÑϲËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ

ÇÀÑÍÎÂÀÍÎ ÔÎÍÄ Øòàá íàöçàõèñòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ñï³ëüíî ç ÌÂÑ, ̳íîáîðîíè òà àíòèòåðîðèñòè÷íèì öåíòðîì çàñíîâóº Ôîíä äîïîìîãè ïîðàíåíèì ³ ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ. Ïðî öå çàÿâèâ â.î. çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Áîðèñ Ô³ëàòîâ. Éîãî ìåòà - ï³äòðèìêà ïàòð³îò³â, ÿê³ áîðþòüñÿ çà ìèð òà ºäí³ñòü Óêðà¿íè. Êîæíà ðîäèíà çàãèáëîãî â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ îòðèìຠç öüîãî Ôîíäó 1 ìëí. ãðí. Íàðàç³ âæå íàä³éøëè ïåðø³ êîøòè â³ä á³çíåñìåí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà. ○

ϲÄÒÐÈÌÀËÈ ÀÐ̲Þ

ÏÅÐÅÊÀÇÀËÈ ÊÎØÒÈ Ñòàíîì íà 6 òðàâíÿ â³ä þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á ÿê äîïîìîãà ÇÑ Óêðà¿íè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ï³äòðèìàé Óêðà¿íñüêó àðì³þ» íà ðàõóíêè ̳íîáîðîíè íàä³éøëî 118,5 ìëí. ãðí. ²ç ö³º¿ ñóìè 111,5 ìëí. ãðí. ãðîøîâ³ ïåðåêàçè íà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ðåøòà - íà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ Çáðîéíèõ ñèë. Çà äîïîìîãîþ äçâ³íê³â íà ºäèíèé ìîá³ëüíèé íîìåð «565» íà ï³äòðèìêó Óêðà¿íñüêî¿ àð쳿 ïåðåðàõîâàíî ïîíàä 27 ìëí. 450 òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, íà ðàõóíêè ̳íîáîðîíè íàä³éøëî 89,7 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ òà 37,5 òèñ. ºâðî. ○

ÁÅÇà ÎÒ²ÂÊ Î² ÐÎÇÐ ÀÕÓÍÊÈ ÁÅÇÃÎÒ²ÂÊ ÎÒ²ÂÊβ ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÈ

ÏÅÐÅÉØËÈ ÍÀ ÐÓÁ˲ Êðèì ïîâí³ñòþ ïåðåéøîâ íà áåçãîò³âêîâ³ ðîçðàõóíêè â ðóáëÿõ. ßê çàçíà÷èâ ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð ñàìîïðîãîëîøåíî¿ ðåñïóáë³êè Êðèì Ðóñòàì Òåì³ðãà볺â, îá³ã ãîò³âêîâî¿ ãðèâí³ íà òåðèòî𳿠ðåã³îíó çàâåðøèòüñÿ ÷åðåç ì³ñÿöü. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðèøâèäøåíèé ïåðåõ³ä íà ðîçðàõóíîê â ðóáëÿõ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ð³øåííÿì ÍÁÓ ïðèïèíèòè ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ ô³íóñòàíîâ íà ï³âîñòðîâ³. Íàñåëåííÿ ðåã³îíó çìîæå îáì³íÿòè ãîò³âêîâó ãðèâíþ íà ðîñ³éñüêó âàëþòó çà êóðñîì Öåíòðîáàíêó â áóäüÿêîìó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ Êðèìó.

Íà ãðàíèöå äâóõ êðóïíåéøèõ ðåãèîíîâ ÓÓêðàèíû êðàèíû íà÷íåò äåéñòâîâàòü ïëîùàäêà äëÿ âñåñòîðîííèõ êîíòàêòîâ КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ Днепропетровский губернатор Игорь Коломойский предлагает в ближайшее время провести съезд представителей территориальных громад Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской, Николаевской областей. Как сообщает недавно созданный Межобластной совет территориальных общин ЮгоВостока, съезд намечается на 11 мая в Днепропетровске. Речь на форуме будет идти о защите прав территориальных громад на свободное волеизъявле-

ние и возможности изменять административно-территориальное устройство в пределах государственных границ Украины. Ранее власти Днепропетровщины уже сообщали, что руководство семи сельсоветов Донецкой области выразило желание присоединиться к нашему региону. Кроме того, цель Игоря Коломойского создание органа, который смог бы координировать и согласовывать работу губернаторов Юго-Востока Украины. «Это будет совет губернаторов Юго-Востока Украины, включающий в себя председателей ОГА Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей», обещает Игорь Коломойский. Сейчас перед губернаторами Юго-Востока стоит главная задача - обес-

ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ ÐÅÃÈÎÍΠÑÎÇÄÀÄÓÒ ÑÅ×Ü

печить выборы Президента 25 мая в этих областях. Выборы должны быть прозрачными, честными и проходить под контролем иностранных наблюдателей. Как планируется, у совета губернаторов должен появиться рабочий орган - Штаб территориальной обороны с центром в Днепропетровске. В Штабе местные власти будут координировать свои действия с СБУ и МВД, бороться с сепаратизмом, диверсантами, противостоять деятельности незаконных структур…

ÑÚÅÇÄ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÃÐÎÌÀÄ ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎÊÀ ÑÎÑÒÎÈÒÑß 11 ÌÀß ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА Однако планы днепропетровского руководства простираются еще дальше. Как сообщил заместитель главы ОГА Святослав Олийнык, патриотические силы в ближайшее время намерены создать на границе с Донбассом… Донец-

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÎÌÀÍÎÂ, ïîëèòîëîã ïîëèòîëîã,, äåïóòàò îáëñîâåòà:

-  íûíåøíèõ íåëåãêèõ óñëîâèÿõ ëþáîé ïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà ñîõðàíåíèå ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé öåëîñòíîñòè Óêðàèíû, íåñåò â ñåáå ïîçèòèâíûé è ñîçèäàòåëüíûé çàðÿä. Íåîáõîäèìî ñîçûâàòü ñúåçä, ãäå ìîæíî îáñóäèòü âñå àñïåêòû áóäóùåãî óñòðîéñòâà ñòðàíû, êàêèå ïîëíîìî÷èÿ è ðåñóðñû ìàêñèìàëüíî íóæíî ïåðåäàòü íà ìåñòà. Íî äëÿ ýòîãî íóæíî ñ ÷åãîòî íà÷àòü… Åñëè íà ãðàíèöå äâóõ êðóïíåéøèõ îáëàñòåé Óêðàèíû íà÷íåò äåéñòâîâàòü ïëîùàäêà äëÿ âñåñòîðîííèõ êîíòàêòîâ, òî ýòî íóæíî ïîääåðæàòü è ïîñòàðàòüñÿ ñäåëàòü æèçíåñïîñîáíîé òàêóþ èäåþ.

ко-Днепровскую Сечь. Она будет представлять собой специальную территорию недалеко от села Славянка Межевского района, которое находится приблизительно в сотне километров от Донецка. По словам Олийныка, эту инициативу уже поддержали местные фермеры, а также Днепропетровская и Донецкая ОГА… В планах организаторов Сечи - создание культурной, коммерческой и социальной среды, которая будет содействовать реинтеграции дончан в общеукраинское культурное пространство. Сечь проектируется как площадка для культурного диалога представителей Донецкой области с жителями остальной Украины и как противовес агрессивной политике России.

ÎÕÐ ÀÍÀ ÏÎÐßÄÊÀ ÎÕÐÀÍÀ

Àêöèè è ìèòèíãè ìàêñèìàëüíî îáåçîïàñÿò ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ «ÄÍÅÏÐ-ÏÎÑÒ»

Øòàá íàöèîíàëüíîé çàùèòû Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ñäåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðåäñòîÿùèå ïðàçäíèêè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïðîøëè òàêæå ñïîêîéíî, êàê è 1- 2 ìàÿ. Все акции, которые планируются, будут защищены сформированным батальоном территориальной обороны и полком народной обороны. Об этом рассказала журналистам начальник отдела кадров Штаба Елена Лучко. Однако она призвала жителей области, в силу сло-

жившейся ситуации в стране, удержаться от посещений акций и массовых мероприятий. Елена Лучко также сообщила, что сейчас Штаб национальной защиты области проводит дополнительный набор в некоторые под-

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÁÎÐ Â ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß разделения, чтобы усилить и укрепить их. В частности, речь о батальоне территориальной обороны. Сюда сейчас

идет срочная мобилизация. Это официальная структура, которая формируется на базе Минобороны. «Первый такой

батальон уже сформирован, а сейчас производится набор еще в два подобных», - отметила она. Согласно приказу министра внутренних дел в каждом регионе также создаются батальоны патрульной службы особого назначения. На Днепропетровщине в данный момент формируется такая структура под названием «Днепр -1». Сейчас уже набрали первую роту, она прошла обучение на базе университета МВД, рассказал заместитель командира батальона патрульной службы особого назначения «Днепр-1» Вячеслав Печененко.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

ÏÎËÅÃØÈËÈ ÆÈÒÒß

Á³çíåñ çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè

СПРОЩЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ Цим законом, зокрема: 9 Скасували вимогу щодо сплати реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця. 9 Спростили держреєстрацію юридичних і фізосіб-підприємців шляхом подання електронних документів без обов’язкового використання електронного цифрового підпису. Передбачаються інші способи ідентифікації особи заявника. Зокрема, це можуть бути ті ж процеду-

Â²Ä ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎÑÒ² ÏÅ×ÀÒÎÊ Â²ÄÌÎÂÈËÈÑÜ

«Ви присвятили своє життя творчій, відповідальній та неспокійній професії журналіста. Для кожного з нас Ви не просто колеги - мудрі наставники та вчителі, найвибагливіші критики та найкращий приклад для наслідування. Ми шануємо Вас, Вашу працю та досвід. Зі святом, шановні ветера-

Â²Ò ÀªÌÎ! ²ÒÀªÌÎ! в×ÍÈÖß ÏÅÐÅÌÎÃÈ

Äîðîã³ çåìëÿêè! 9 òðàâíÿ ìè â³äçíà÷àºìî 69-òó ð³÷íèöþ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³, ÿêà ÷îðíèì ñë³äîì ïðîéøëà ÷åðåç äîë³ ì³ëüéîí³â óêðà¿íñüêèõ ñ³ìåé. Íå ñòàëè âèíÿòêîì ³ ìî¿ ð³äí³, ÿê³ ëèøå äèâîì, â îñòàíí³é ìîìåíò âðÿòóâàëèñÿ â³ä íåìèíó÷î¿ ñìåðò³, ÿêó ïðèíåñëè íà íàøó ð³äíó Äí³ïðîïåòðîâùèíó ôàøèñòñüê³ çàãàðáíèêè. ³éíà ïðîäîâæóº æèòè ³ ñüîãîäí³ - â ãåíåòè÷í³é ïàì’ÿò³ ïîêîë³íü. Âîíà íàâ÷èëà íàñ áåðåãòè ð³äíó çåìëþ, ÿê ç³íèöþ îêà, ÷èíèòè îï³ð áåçãëóçä³é àãðåñ³¿ ³ íåíàâèä³òè çðàäíèê³â. ² ìè í³êîìó íå äîçâîëèìî ñïåêóëþâàòè ñâÿòîþ äëÿ íàñ äàòîþ, çà ÿêó çàïëàòèëè ì³ëüéîíàìè ëþäñüêèõ æèòò³â. Íàø³ áàòüêè é ä³äè çäîëàëè âîðîãà òîìó, ùî ïðàâäà áóëà íà ¿õíüîìó áîö³. ² Âåëèêà Ïåðåìîãà íàâ³êè çàëèøèòüñÿ äëÿ óêðà¿íö³â òîðæåñòâîì ³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Àãðåñîðè çàâæäè çàçíàþòü êðàõó. Áîðö³ çà ñâîáîäó ³ò÷èçíè çàâæäè ïåðåìàãàþòü. Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ãîð ÊÊîëîìîéñüêèé îëîìîéñüêèé

Ó ñåðåäèí³ êâ³òíÿ ïàðëàìåíò ó äðóãîìó ÷èòàíí³ òà â ö³ëîìó óõâàëèâ óðÿäîâèé çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó â³äêðèòòÿ á³çíåñó á³çíåñó.. Îòæå, ó íàø³é êðà¿í³ òðèâຠâïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â ÓÓêðà¿íè êðà¿íè â³äçíà÷ຠÄåíü âåòåðàíà æóðíàë³ñòèêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè. 6 òðàâíÿ äî Ñï³ëêè íà ñâÿòî çàâ³òàëè êîëåãèâåòåðàíè, ÿê³ ïðîïðàöþâàëè íà æóðíàë³ñòñüê³é íèâ³ ïîíàä ÷âåðòü ñòîë³òòÿ

ÇÁÅÐÅÆÅÌÎ Â²Ò ×ÈÇÍÓ Â²Ò×ÈÇÍÓ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÒÅÒßÍÀ ѲÄÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ

ри, що застосовуються у банківській сфері. Також, наприклад, можливе використання IT- технологій та мобільного зв’язку - йдеться про передачу файла із зображенням, QR-коду. Під час однієї із своїх робочих поїздок міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета зазначив, що ці кроки, разом із зменшенням кількості документів дозвільного характеру, полегшують життя українському бізнесу. Також він зазначив, що це повинно зняти «больові точки» і надихати підприємців на ділові звершення.

ДОБРОВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ Закон, прийнятий Верховною Радою, також передбачає відмову від обов’язковості та перехід до добровільності використання печаток суб’єктами господарювання приватного права. У Пояснювальній записці до документа йдеться, що обладнання для виготовлення «штампів» є ексклюзивним і його легко підробити. Про це свідчить і досвід цивілізованих країн, де вони практично не використовуються. Кращим підтвердженням законності документа

є підпис, а на виготовлення печаток підприємець лише марнує час і гроші. Ці зміни також спрямовані на неможливість рейдерського захоплення підприємств. Сьогодні встановлення контролю над печаткою внаслідок таких дій (наприклад, її вилучення під приводом проведення експертизи, визнання недійсною через суд тощо) фактично означає і встановлення контролю над компанією.

ÏÐÈÊËÀÄ ÄËß ÍÀÑ˲ÄÓÂÀÍÍß

Ñâÿòî äëÿ âåòåðàí³â æóðíàë³ñòèêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÐÀÖÞ ² ÄÎÑÂ²Ä ÊÎËÅÃ

ни», - привітав почесних гостей голова правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Олексій Ковальчук. Традиційно День ветерана журналістики відзначають напередодні свята Великої Перемоги.

Микола Миколаєнко, Григорій Симак, Олексій Забара, Олексій Александров, Дора Калинова люди, які не з розповідей знають, що таке війна. «Для Вас - це подвійне свято. Ви - взірець того, як треба служити Віт-

чизні та слову», звернувся до ветеранів Великої Вітчизняної Олексій Ковальчук. У цьому році почесного звання «Ветеран журналістики» удостоєні Тетяна Абрамова, Тамара Андрющенко, Надія Бикова, Лілія Данилюк, Ігор Іваняков, Віктор Кудінов, Людмила Леонова, Олена Мартюшенко, Володимир Пасічник, Володимир Рязанов, Любов Соболенко,

Лариса Столярова, Микола Чабан, Юрій Швайко та Ігор Маневич. Олексій Забара щиро дякував колегам за увагу до ветеранів. Юрій Швайко, власний кореспондент газети «Магістраль», на згадку вручив спілчанам авторську документальну книгу «Железная дорога Приднепровья», а Дора Калинова прочитала присутнім свій вірш.

ÄÅÍÜ ÃÃÎÐ ÎÐ ÄÎÑÒ² ÎÐÄÎÑÒ²

²×ÍÀ ÏÀÌ’ßÒÜ

Øàíîâí³ çåìëÿêè! Äîðîã³ âåòåðàíè! Õî÷ ñê³ëüêè á ÷àñó ìèíóëî, 9 Òðàâíÿ íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ äíåì ãîðäîñò³ äëÿ íàøîãî íàðîäó. Ïë³÷-î-ïë³÷ áîðþ÷èñü ³ç çàãàðáíèêàìè, íàø³ áàòüêè é ä³äè çàâîþâàëè ñâîáîäó ³ ìèð äëÿ íàùàäê³â. Ìè ó â³÷íîìó íåîïëàòíîìó áîðãó ïåðåä íàøèìè âèçâîëèòåëÿìè. Ìè çàâæäè øàíóâàòèìåìî ïîäâèã ïåðåìîæö³â, â³äñòîþâàòèìåìî ïðàâäó ïðî â³éíó. ² ãîëîâíîþ ñèëîþ òàêîãî ºäíàííÿ º ëþáîâ äî Óêðà¿íè, äî ð³äíîãî äîìó, äî ñâî¿õ áëèçüêèõ, äî ñâ ñ³ì’¿. dz Ñâÿòîì Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè! ³÷íà ïàì’ÿòü òèì, õòî â³äñòîÿâ ñâîáîäó ð³äíî¿ çåìë³! Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí ÓÓäîä äîä ○

ÙÈв Â²Ò ÀÍÍß Â²ÒÀÍÍß

ÑÂßÒÎ, ÙÎ ÎÁ’ªÄÍÓª

Øàíîâí³ âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà ìåøêàíö³ ì³ñòà! Ùèðî â³òàþ âàñ ç Äíåì Ïåðåìîãè - ñâÿòîì, ÿêå îá’ºäíóº íàñ óñ³õ. Öå ñâ³òëèé äåíü óñ³õ ïîêîë³íü. Ïåðåìîãà çäîáóâàëàñü íåéìîâ³ðíî äîðîãîþ ö³íîþ. Ìè çàâæäè áóäåìî ïàì’ÿòàòè ïðî öå. Íèçüêèé óêë³í òà ñåðäå÷íà âäÿ÷í³ñòü êåð³âíèöòâà ì³ñòà ³ éîãî ìåøêàíö³â âåòåðàíàì-ôðîíòîâèêàì òà ïðàö³âíèêàì òèëó çà ïðîÿâëåí³ ìóæí³ñòü, âèòðèìêó, çà òå, ùî â³äñòîÿëè ñâîáîäó òà íåçàëåæí³ñòü íàøî¿ Áàòüê³âùèíè! ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ âàì, øàíîâí³ âåòåðàíè òà äí³ïðîïåòðîâö³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, â³ðè òà äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ! Íåõàé íåáî íàä íàøîþ ð³äíîþ Óêðà¿íîþ çàâæäè áóäå ÷èñòèì. Ìèðó, çëàãîäè é äîáðîáóòó âàì ³ âàøèì ðîäèíàì! Ç ïîâàãîþ, ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí ÊÊóë³÷åíêî óë³÷åíêî


4 ○

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ! ○

4Áîëüøóþ ïîìîùü â ðàáîòå íàä ôèëüìîì

îêàçàë ìàðøàë àâèàöèè, òðèæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñàíäð Ïîêðûøêèí. Áûêîâ óæå ïðîñèë åãî âûäåëèòü äëÿ ñúåìîê íàñòîÿùèå ñàìîëåòû âðåìåí âîéíû, íî ìàðøàë ïîíà÷àëó îòíåññÿ ê ýòîé ïðîñüáå íàñòîðîæåííî - â òå ãîäû âûõîäèëî ìíîãî «ïðîõîäíûõ» ôèëüìîâ ïî ýòîé òåìå. Îçíàêîìèâøèñü ñî ñöåíàðèåì áóêâàëüíî çà îäíó íî÷ü, Ïîêðûøêèí ðàñïîðÿäèëñÿ âûäàòü ñúåìî÷íîé ãðóïïå ñðàçó ïÿòü ñàìîëåòîâ. Ìàøèíû äîñòàâèëè íà êèåâñêèé àýðîäðîì «×àéêà», ãäå èõ ïåðåêðàñèëè è ïðèäàëè èì âèä èñòðåáèòåëåé «Ëà-5». ○

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527)

ÎÄÍÎÏÎË×ÀÍÅ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â ÓÊÐÀÈÍÅ 42 ÃÎÄÀ ÑÏÓÑÒß

4Ëåîíèäó Áûêîâó ñ òðóäîì óäàëîñü óòâåðäèòü êàíäèäàòóðó Àëåêñåÿ Ñìèðíîâà íà ðîëü ìåõàíèêà Ìàêàðû÷à. Àêòåð áûë èçâåñòåí çðèòåëþ èñêëþ÷èòåëüíî êàê àðòèñò êîìåäèéíîãî æàíðà, ïîýòîìó ÷èíîâíèêè îòêàçàëèñü óòâåðæäàòü åãî íà ðîëü.  îòâåò Áûêîâ çàÿâèë, ÷òî îòêàæåòñÿ ñíèìàòü ôèëüì, åñëè â íåì íå áóäåò Ñìèðíîâà, è ðàññêàçàë î áîåâîé áèîãðàôèè àêòåðà, êîòîðûé áûë îðäåíîíîñíûì ó÷àñòíèêîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Êàðòèíà òàêæå ñòàëà êèíîäåáþòîì Åâãåíèè Ñèìîíîâîé. Òðîãàòåëüíûé îáðàç ìîëîäîé ëåò÷èöû Ìàøè çàïîìíèëñÿ ìíîãèì òåëåçðèòåëÿì. Íà òîò ìîìåíò Ñèìîíîâîé áûëî 18 ëåò. Îíà ó÷èëàñü íà âòîðîì êóðñå Ùóêèíñêîãî ó÷èëèùà. Âïîñëåäñòâèè àêòðèñà íàçûâàëà ðàáîòó ñ Ëåîíèäîì Áûêîâûì «ïîòðÿñàþùèì ïîäàðêîì ñóäüáû», à åãî ñàìîãî - ñâîèì «êðåñòíûì îòöîì â êèíî».

Ôèëüì-ëåãåíäà ðîäèëñÿ èç áûëè

4Áëàãîäàðÿ õîðîøèì îòçûâàì áûâøèõ ôðîíòîâèêîâ Ãîñêèíî ÑÑÑÐ ïðèíÿë ðåøåíèå ïîîùðèòü ïðåìèåé ñîçäàòåëåé ôèëüìà «Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè». Ëåîíèäó Áûêîâó âûïëàòèëè 200 ðóáëåé è ïðèñâîèëè çâàíèå «ðåæèññåðàïîñòàíîâùèêà 1-é êàòåãîðèè», à àêòåðàì Àëåêñåþ Ñìèðíîâó, Âëàäèìèðó Òàëàøêî è Ñåðãåþ Èâàíîâó âûïëàòèëè ïî 50 ðóáëåé. Ðóêîâîäñòâî êèíîñòóäèè èìåíè Äîâæåíêî ñî÷ëî ñóììó âîçíàãðàæäåíèÿ íåäîñòàòî÷íîé, íî õîäàòàéñòâî ïåðåä Ãîñêèíî îá óâåëè÷åíèè ãîíîðàðà îñòàëîñü íåóäîâëåòâîðåííûì. ×èíîâíèêè ïîñ÷èòàëè: «ðàáîòà êîëëåêòèâà ïîîùðåíà äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíî è óâåëè÷åíèå ãîíîðàðà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì». ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈß Â ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

4Ãåðîÿì ôèëüìà óñòàíîâèëè ïàìÿòíèêè.  Êèåâå, íåäàëåêî îò Àëëåè Ñëàâû, íàõîäèòñÿ ïàìÿòíèê Ëåîíèäó Áûêîâó, êîòîðûé èçîáðàæåí â îáðàçå Ìàýñòðî, ïðèñåâøåãî íà êðûëî ñâîåãî ñàìîëåòà.  2011 ãîäó, ÷åðåç 37 ëåò ïîñëå âûõîäà êàðòèíû, â Õàðüêîâå áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê ìåõàíèêó Ìàêàðû÷ó. À â 2013-ì, â äåíü ðîæäåíèÿ ÷åëîâåêà, ñòàâøåãî ïðîîáðàçîì Ìàýñòðî - Âèòàëèÿ Ïîïêîâà, - íà åãî ìîãèëå ïîÿâèëñÿ ïîñòàìåíò - ñàì ëåò÷èê ñ ñàìîëåòîì è íàäïèñüþ «Áóäåì æèòü!»

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÀÂÒÎÐÀ

ВСТРЕЧА ОДНОПОЛЧАН Они встретились, спустя 42 года после войны, - старший сержант, механик и комсорг эскадрильи Александр Бутенко, его товарищ, механик по вооружению, старший сержант Николай Савин, и их командир - дважды Герой Советского Союза Виталий Попков. В Криничанский район ветераны прибыли на открытие Музея боевой славы авиадивизий, которые в военное время дислоцировались на территории Днепропетровщины. Для Виталия Попкова наш край не был чужим. Легендарный ас, на счету которого 117 воздушных боев и 41 сбитый вражеский самолет, - почетный гражданин Днепропетровска. Его женой стала красавица-криворожанка, военфельдшер Раиса Волкова. Она выходила обгоревшего летчика после того, как он посадил свой горящий самолет на землю. А совершать боевые вылеты помогал Попкову выходец из села Желтое Пятихатского района Александр Бутенко - дед автора этой статьи. Именно летчики и механики этой эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиаполка стали прообразами героев фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Рассказы и воспоминания ветеранов о тех подвигах,

ÏÐÎÎÁÐÀÇ ÌÀÝÑÒÐÎ - ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ

которые увековечены в филь- опытного аса, капитана Тиме, помнят их родные и пере- таренко и молодого, еще не ков. - Ну, я им и подыграл: дают будущим поколениям. обстрелянного Кузнечика. прошелся чинной походкой, поблагодарил за доверие. В САМОЛЕТЫ КОРОННАЯ ФРАЗА это время к комиссару, котоОТ УТЕСОВА Как вспоминал Попков, рый тоже стоял в строю, подЛегендарным 5-м гвардей- в сюжет фильма попала его бежал командир, и принялским истребительным авиа- история прибытия в полк. ся его хвалить, поскольку полком в годы войны коман- Командир полка Василий решил, что именно тот сбил довал Василий Сталин. Эс- Зайцев решил проверить немца. Комиссар лукаво кадрилью, в которой служил новичка и отправил его в улыбнулся и сказал: «Благобудущий Маэстро из фильма, учебный полет. Вместо чет- дарите вечного дежурного «парень с Арбата» Виталий кого выполнения указаний, сержанта Попкова». КоманПопков, прозвали «поющей» будущий ас, чтобы как сле- дир сначала растерялся, а за то, что в ней был собствен- дует показать себя, принял- потом, притворно нахмуный оркестр. Два самолета ся пикировать, входить в рившись, спросил: «Что ж им подарил сам Утесов, на штопор. А когда после поле- ты остальных отпустил?» Я одном из них красовалась та подошел к командиру, уже почувствовал, что моя услышал строгое: «Почему судьба теперь изменится, и надпись «Веселые ребята». Как в свое время расска- не вошли, как следует, в без страха выпалил: «Вы, тозывал Виталий Иванович, его зону?». На это Попков вы- варищ командир, своим первая встреча с Леонидом палил: «Я - артист, мне ну- нижним бельем всех немцев Быковым состоялась еще в жен чуткий зритель…». распугали». Эта фраза очень 1944 году под Краматорском. Командир в ответ отправил понравилась Леониду БыкоВ то время будущий режис- «артиста» дежурить по аэро- ву и тоже вошла в фильм». сер демонстрировал соб- дрому и два месяца не доственные таланты в детском пускал к полетам. «От тос- ПАМЯТНИК ансамбле. Потом Виталий ки я стал ловить кузнечиков ПОДВИГУ Когда съемки картины Попков увиделся с режиссе- и дрессировать прибившером уже в 1969-м, когда тот гося ко мне пса Пирата, - завершились, Леонид Быпродумывал сценарий филь- вспоминал Виталий Ивано- ков пригласил Виталия ма о летчиках. Быков попро- вич, - так ко мне прозвище Попкова на просмотр. По словам летчика, этот фильм сил его поведать ему свою бо- Кузнечик и прилипло». его потряс. Но, к сожалению, евую биографию. После этой после первого просмотра встречи и появились образы министр культуры Украины наложил «вето» на показ картины. По мнению чиновника, на войне так быть не могло - летчики поют, танцуют, влюбляются. Кто же тогда Родину защищал?!. Реальной оказалась и Попков и его фронтовые история с атаковавшими друзья пытались переубеаэродром немецкими само- дить «деятеля культуры», летами. Из молодых летчи- но не удалось. Тем не менее, ков ближе всего к самоле- ветераны не опускали рук и там оказался Виталий Поп- добились повторного проков. Как был - без летного об- смотра, на который пригламундирования и парашюта, сили заместителя министра вскочил в кабину, ринулся обороны СССР Павла Кутав атаку и с первого захода хова. Тот после сеанса, с присбил «юнкерса». Командир сущей прямотой, спросил: полка в это время брился, «И какой же дурак не выпуспоэтому в одной майке, как кает этот фильм?!» Так реи в фильме, взлетел следом шилась судьба картины, коза молодым летчиком. «Ког- торая стала своеобразным да я приземлился, сослу- памятником подвигу летчиживцы, чтобы подначить ков-истребителей и всем меня, выстроились в две тем, кто прошел тяжелыми шеренги, - рассказывал Поп- дорогами войны.

«ÀÐÒÈÑÒÀ» ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀËÈ Ê ÏÎËÅÒÀÌ


×èòàéòå íà ñàéò³:

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÂÎÉÍÅ

Ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü ñ äóøîé ðîìàíòèêà ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ВЫПУСКНОЙ БАЛ

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÆÅÍÎÉ ÑÎÁÈÐÀË ÐÀÑÑÊÀÇÛ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ца Клара Бобикова зачемто пошла домой, где услышала по радио, что немцы ведут наступление и уже пересекли границу. Она прибежала к нам с криком: «Война началась!», - вспоминал ветеран. На фронт юного Толика не забрали, ведь он с 9-го класса, помимо общеобразовательной школы, посещал никопольский аэроклуб. Потому, когда началась война, он отправился в Чугуевское училище, которое впоследствии эвакуировали в Казахстан. «Это происходило летом, - вспоминает рассказ отца старшая дочь Ирина. - Пока ребята добирались до Каспийского моря, их кормили селедкой, а вот воды не было. Когда они добрались до парохода и вышли в открытое море, на них налетела страшная буря. У многих началась морская болезнь». По окончании учи-

ÍÀÄ ÍÅÁÎÌ ÊÀÐÀÃÀÍÄÛ ÍÀÐÈÑÎÂÀË «ÂÎÑÜÌÅÐÊÓ» лища, в 1943 году, Анатолий Илларионович пошел в армию.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ Еще со школы будущему военному нравилась девушка Галина, которая ждала его всю войну. «Мама рассказывала, что в военные годы молодых незамужних девушек угоняли в Германию. Однажды и она чуть не попалась. Но безутешной участи удалось избежать. Мама сбежала от гитлеровцев и осталась в Марганце. Чтобы такого больше не повторилось, ей даже предлагали заключить фиктивный брак, но она отказалась -

ждала папу», - вспоминает Ирина Анатольевна. Кстати, на улице, где жила пара, до сих пор ходит легенда о том, как Анатолий Илларионович украл будущую жену у родителей. По преданию, после войны он прилетел за ней на истребителе. К слову, с этим боевым самолетом связано еще несколько воспоминаний. Некоторое время семья Крамаров жила в Австрии. Там родилась средняя дочь Лариса. Посещения в роддомах были под запретом, и будущие папы, чтобы увидеть или передать весточку женам, выдумывали разные способы для этого. Так, герой нашего рассказа решил передать привет возлюбленной, низко пролетев на своей «железной птице» над медучреждением. А когда Крамары жили в Караганде, чтобы поздравить любимую Галину с 8 Марта, Анатолий Илларионович нарисовал в небе над городом «восьмерку». Дочери считают, что секрет долголетия отца заключался в том, что он всю жизнь любил одну женщину и вел здоровый образ жизни. «Родители всегда жили дружно, никогда не ругались, - говорит Лариса Анатольевна. - Их отношения были трогательными. Папа часто дарил маме цветы. Они были счастливы вместе».

ÓÐÎ×ÈÑÒÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÍÎÂÈÍÈ

числі ансамблі «Цвітень», «Зіронька», «Срібна терція», театр пісні «Альянс». До привітань долучився і міський голова Іван Куліченко.

«Сьогодні у місті мешкають 32 тисячі 780 ветеранів Великої Вітчизняної війни, з них 4 тисячі 800 - учасники бойових дій. На жаль, з кожним ро-

 îáëàñíîìó øïèòàë³ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè âèõîâàíö³ ãóðòêà åêîëîãî-åñòåòè÷íî¿ ñòó䳿 îáëàñíîãî åêîëîãîíàòóðàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ïîêàçàëè ìóçè÷íîë³òåðàòóðíó êîìïîçèö³þ «Ïåðåìîãà - çà íàìè». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ãîñòÿìè çàõîäó ñòàëè áëèçüêî ñîòí³ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. ijòè âèêîíàëè ï³ñí³ âîºííèõ ÷àñ³â, ÷èòàëè òåìàòè÷í³ â³ðø³. ○

ÏÐÎÒÈ ÍÀÑÈËËß

ÏÐÎÂÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ï³äáèëè ï³äñóìêè êîíêóðñó «Ìè - ïðîòè íàñèëëÿ ³ æîðñòîêîñò³», ùî òðèâàâ ³ç 15 áåðåçíÿ äî 20 êâ³òíÿ. Ó÷í³ âîñüìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù îáëàñò³ ïðåäñòàâèëè ïîíàä ï³âñîòí³ òåìàòè÷íèõ ìàëþíê³â, ñâ³òëèí òà êîðîòêèõ â³äåîðîëèê³â. Êðàù³ ðîáîòè âèçíà÷àëè ó òðüîõ íîì³íàö³ÿõ. Òâîð÷³ äîðîáêè ïåðåìîæö³â ðîçì³ñòÿòü íà ñàéò³ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ. ○

ÍÀ ×ÅÑÒÜ ÑÂßÒ ÑÂßÒÀÀ

ÏÅÐÅÊÐÈÞÒÜ ÐÓÕ 9 òðàâíÿ ç 8.00 äî 11.30 ó çâ’ÿçêó ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî Ìîíóìåíòà ³÷íî¿ Ñëàâè ïåðåêðèþòü ðóõ íà ïðîñï. Ê. Ìàðêñà - â³ä ïðîñï. Ãàãàð³íà äî âóë. Îâðàæíî¿, âêëþ÷àþ÷è âóë. 6-¿ ñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Òàêîæ ³ç 13.00 äî 22.00 ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó ðóõ òðàíñïîðòó áóäå çàáîðîíåíèé íà ïðîñï. Ê. Ìàðêñà â³ä âóë. Êîðîëåíêà äî âóë. Ê. ˳áêíåõòà. À ç 15.00 äî 24.00 çàêðèþòü ïðî¿çä ÷åðåç Öåíòðàëüíèé ì³ñò. ○

ÓØÀÍÓÞÒÜ ÕÎÄÎÞ

ÍÀ ÑÖÅͲ ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÒÂÎÐײ ÊÎËÅÊÒÈÂÈ ком цих людей стає менше. Сьогодні важливо, щоб молодь зустрічалась із ветеранами і дізнавалася від них про ту страшну війну. Багато воїнів загинули під час Великої Вітчизняної заради того, щоб ми з вами жили під мирним небом. У непрості для нашої країни часи ми, як

 ÃÃÎÑÒßÕ ÎÑÒßÕ Ó ÂÅÒÅÐ ÀͲ ÂÅÒÅÐÀͲÂ

ÁÅÇÑÌÅÐÒÍÈÉ ÏÎËÊ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

7 òðàâíÿ, íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ïåðåìîãè äí³ïðîïåòðîâñüêèì âåòåðàíàì ïîäàðóâàëè ñâÿòêîâèé êîíöåðò öåðò.. Éîãî âëàøòóâàëà òâîð÷à ìîëîäü îáëàñíîãî öåíòðó

ÍÀ²ÄÀËÈ Ó ØÏÈÒ À˲ ØÏÈÒÀ˲

Ìîëîäü øàíóº âåëè÷íèé ïîäâèã

Перед запрошеними захисниками Вітчизни та школярами на сцені Палацу дітей та юнацтва виступили колективи художньої самодіяльності, у тому

ÇÀ ÍÅÂÅÑÒÎÉ ÏÐÈËÅÒÅË ÍÀ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÅ

Íåäàâíî ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ìàðãàíöà Àíàòîëèé Êðàìàð îòìå÷àë ñâîå 90-ëåòèå. Ïîñëå þáèëåÿ êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ïîáûâàëà â ãîñòÿõ ó âåòåðàíà è ïîîáùàëàñü ñ íèì è åãî òðåìÿ äî÷åðüìè. Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà ìàòåðèàë ãîòîâèëñÿ ê ïå÷àòè, Àíàòîëèé Èëëàðèîíîâè÷ óøåë èç æèçíè

Анатолий Крамар всегда занимал активную гражданскую позицию. В военные годы был летчиком-истребителем, потом сделал карьеру военного. В 1973 году вышел в отставку и вернулся в Марганец, где до 82 лет работал начальником спасательной станции. Также он был председателем совета ветеранов, вместе с женой Галиной собирал для книги воспоминания о войне. В 2011 году, после ее смерти, загрустил и старался больше не вспоминать подвиги минувших лет. Единственное, о чем мог рассказать, - как началась война… «Мы готовились к выпускному вечеру. В преддверии праздника у всех было приподнятое настроение. Одноклассни-

5

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527)

ніколи, розуміємо цінність людського життя», - зазначив він під час заходу. Звертаючись до ветеранів зі словами вдячності за перемогу, міський голова побажав їм міцного здоров'я та довголіття, а підростаючому поколінню - мирного, радісного і світлого майбутнього.

Íàéÿñêðàâ³øèì çàõîäîì äî Äíÿ Ïåðåìîãè ñòàíå ïðîåêò «Áåçñìåðòíèé ïîëê». ³í â³äáóäåòüñÿ 9 òðàâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà ùå 12 ì³ñòàõ ðåã³îíó. Ìåøêàíö³ îáëàñò³ ïðîéäóòü êîëîíàìè öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè ç ôîòîãðàô³ÿìè ñâî¿õ ðîäè÷³â-ôðîíòîâèê³â. Ìèíóëîãî ðîêó ó÷àñòü ó ïðîåêò³ âçÿëè ìàéæå 50 òèñÿ÷ îñ³á.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 СУСПІЛЬСТВО ○

Ç Ð²×ÍÈÖÅÞ ÂÈÇÂÎËÅÍÍß

ÏÈØÀªÌÎÑß ÏÎÄÂÈà ÎÌ ÏÎÄÂÈÃÎÌ Äîðîã³ âåòåðàíè â³éíè! Ñüîãîäí³ ìè â³äçíà÷àºìî 69-òó ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ ïîíåâîëþâà÷³â. Äîëàþ÷è æîðñòîêèé îï³ð ïðîòèâíèêà, âî¿íè-âèçâîëèòåë³ ó òÿæêèõ áîÿõ ³øëè, âèçâîëÿþ÷è ì³ñòà ³ ñåëà, àæ ïîêè íà óêðà¿íñüê³é çåìë³ íå çàëèøèëîñÿ æîäíîãî âîðîæîãî ñîëäàòà. Ìè í³êîëè íå çàáóäåìî ïðî öþ ñòîð³íêó ³ñòîð³¿, ïðî íåéìîâ³ðíî ñòðàøíó ö³íó, ÿêó çàïëàòèâ íàø íàðîä çà ïðàâî áóòè â³ëüíèì. Ìè çàâæäè ïèøàòèìåìîñÿ ïîäâèãîì áîðö³â çà ñâîáîäó Áàòüê³âùèíè. Äîðîã³ âåòåðàíè, ãåðî¿ ôðîíòó ³ òèëó, ìè âäÿ÷í³ Âàì çà ìîæëèâ³ñòü æèòè. ³÷íà ïàì'ÿòü ³ ñëàâà âèçâîëèòåëÿì! Ç ïîâàãîþ, ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ○

Êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè, ë³äåð «Áàòüê³âùèíè» Þë³ÿ ÒÒèìîøåíêî èìîøåíêî â³ðèòü ó ñâîþ ïåðåìîãó íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ.  ³íòåðâ'þ àìåðèêàíñüêîìó âèäàííþ «The Washington PPost ost ost»» âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî òå, õòî ö³ëåñïðÿìîâàíî ðóéíóâàâ ¿¿ ðåïóòàö³þ òà ÷îãî ¿é íå âèñòà÷ຠó âèáîð÷èõ ïåðåãîíàõ

Â²Ò ÀªÌÎ! ²ÒÀªÌÎ!

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ó ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

Çà ÀÄÓªÌÎ ² ÂÊËÎÍߪÌÎÑß ÇÃÀÄÓªÌÎ Äîðîã³ âåòåðàíè! Øàíîâí³ ïîøòîâèêè! ³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ Âàñ ³ç Äíåì Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè! Ó öåé ñëàâíèé íåçàáóòí³é äåíü ìè çãàäóºìî âñ³õ, ÷èº æèòòÿ çàáðàëà â³éíà, íèçüêî âêëîíÿºìîñÿ òà ñêëàäàºìî ãëèáîêó øàíó. Ìè âäÿ÷í³ ä³òÿì â³éíè, ÿê³ íà ñâî¿õ ïëå÷àõ âèíåñëè òÿãàð ó ïîâîºíí³ ðîêè òà ï³äíÿëè êðà¿íó ç ðó¿í. Ñâ³é âíåñîê ó çäîáóòòÿ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè çðîáèëè ³ âåòåðàíè ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó. Ðèçèêóþ÷è æèòòÿì, âîíè ñóìë³ííî âèêîíóâàëè ñâ³é áëàãîðîäíèé îáîâ'ÿçîê - íåñëè ëþäÿì äîðîãîö³íí³ çâ³ñòêè - â³ä ð³äíèõ òà áëèçüêèõ, ï³äòðèìóâàëè òàêèé âàæëèâèé çâ'ÿçîê. ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ Âàñ, øàíîâí³ âåòåðàíè, à òàêîæ óñ³õ ìåøêàíö³â îáëàñò³ ç âåëè÷íèì ñâÿòîì - Äíåì Ïåðåìîãè! Áàæàþ âñ³ì çàõèñíèêàì ³ò÷èçíè ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ íà äîâã³ ðîêè, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîþ, ùàñòÿ, ïðèºìíèõ õâèëèí ó îòî÷åíí³ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ, çëàãîäè òà äîáðîáóòó Âàì ³ Âàøèì ðîäèíàì. Äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Ó êðïîøòà» ². ʳëü÷èíñüêà «Óêðïîøòà»

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐ ÀÑÈÂÈÉ Ä²РÊÐÀÑÈÂÈÉ

ÂÈÇÍÀ ×ÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÆֲ ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä íàãîðîäèâ ïåðåìîæö³â îáëàñíèõ êîíêóðñ³â ç áëàãîóñòðîþ äâîð³â «Êðàñèâèé äâ³ð». Çà ðåçóëüòàòàìè äðóãîãî åòàïó æóð³ îáðàëî òðè ïåðåìîæö³, ÿê³ ïîêàçàëè íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè ç áëàãîóñòðîþ ñâî¿õ äâîð³â. Öå ÎÑÁÁ «Â³êòîð³ÿ-2» (ÀÍÄ ð-í), ÆÁÊ ¹ 274 (Æîâòíåâèé ð-í) òà ÎÑÁÁ «Ñóâîðîâà» (×åðâîíîãâàðä³éñüêèé ð-í). ßêèé ïðèç íàäàòè çà ïåðåìîãó, ìåøêàíö³ öèõ áóäèíê³â âèçíà÷àëè ñàìîñò³éíî, âèõîäÿ÷è ç ïîòðåá êîíêðåòíîãî äâîðó.

«Коли я вступила в передвиборчу боротьбу, вона була вже в самому розпалі, і в мене було дуже мало часу, щоб донести свої ідеї до людей, - підкреслила Юлія Володимирівна. - Останні 15 років стара олігархічна система кланів та їхні телеканали знищували мою репутацію». Тимошенко не приховує, що має на увазі в тому числі й Петра Порошенка. «У нас є клани, які існували протягом багатьох років. Клан Порошенко є одним з них. І в нього є свій телеканал», - нагадала політик. Ця боротьба Тимошенко з олігархами триває від самого початку її політичної кар'єри. На жаль, після розпаду Радянського Союзу українській владі не вдалося створити відкриту економіку, зазначила в інтерв'ю екс-прем'єр. Навпаки, в країні було створено корумповану, авторитарну систему. «Коли я прийшла до влади, спробувала видалити олігархічну систему та встановити принципи ринкової економіки та демократії. У той короткий час, коли я залишалася при владі, олігархи втратили свій вплив. Але коли вони повернулися, то посадили мене у в'язницю», - розповіла лідер «Батьківщини» журналістці Лаллі Веймут. Це був перший раз, коли Тимошенко опинилася в ув'язненні. У 2001-му вона провела там 42 дні. Вдруге - вже два з половиною роки.

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527)

ØËßÕ ÏÎ˲ÒÈÊÀ

Þë³ÿ Òèìîøåíêî: «Ó ìåíå º øàíñ ïåðåìîãòè»

«Одразу було зрозуміло, що Янукович збирався мене знищити, як свого основного політичного опонента. Він не був готовий мати сильну й активну опозицію в країні. З перших днів його правління проти мене почали відкривати безглузді кримінальні справи. Перші дві вони навіть не спромоглися довести до суду», підкреслила вона. Пізніше представники режиму Януковича знайшли ще один привід посадити Тимошенко у в'язницю. Їй загрожувало сім років позбавлення волі за «підписання газової угоди з Росією». Це при тому, що під документом немає підпису самої екс-прем'єра. Просто ці процеси не мали нічого спільного з об'єктивним розслідуванням та судочинством. «Я переконана, що якби Янукович залишився при владі, я ніколи б не вийшла на свободу», - говорить політик. Ці два з половиною роки були дуже важкими, зізналася екс-прем'єр: «Страшно згадувати. Я була в особливій в'язниці, де основним завданням

були психологічні тортури та тиск. Жодна нормальна людина не здатна витримати ці умови». Політик не мала жодної можливості вийти з приміщення. Всі вікна були заклеєні непрозорою плівкою. За нею постійно наглядали жінки-охоронці. «Коли я лягала спати, вони стояли поруч з моєю подушкою. Коли я їла, вони були поруч. Коли я готувала документи, вони дивилися на те, що я пишу. У моїй кімнаті також було три відеокамери», - згадує вона. Лідера української опозиції було звільнено з в'язниці після того, як колишній президент Віктор Янукович утік з країни. Сьогодні вона веде виборчу кампанію, зустрічається з людьми, спілкується з міжнародними політиками. Вона винесла уроки з минулого та обіцяє не допустити нівелювання результатів Майдану, як це сталося у 2005 році. «Причина провалу Помаранчевої революції полягає не в тому, що лідери сперечалися між собою, а в тому, що президент, якого було обрано

на хвилі Помаранчевої революції, перебрав усі корупційні схеми, що існували за попереднього президента. Сьогодні існує велика загроза, що наслідки цієї революції не будуть такими, як ми того хочемо, якщо де-факто олігархи залишаться при владі та збережуть контроль», - попереджає Тимошенко. При цьому вона підкреслює, що не проти великого бізнесу як такого, а проти корупційних зв'язків між бізнесом та політикою. «Порошенко продовжує цю історію. Найбільш потужною корупційною групою при Януковичу була група Фірташа, Бойка та Сергія Льовочкіна. Тепер вони обрали своїм представником Порошенка», - зазначає екс-прем'єр. Доказом цього вона вважає зустріч Петра Порошенка з Дмитром Фірташем у Відні, де перебуває нині олігарх. «Вони домовилися про стратегічну співпрацю. Після цього Фірташ зробив публічну заяву, що він підтримує Порошенка», - нагадала політик. Таку ж заяву згодом зробив і колишній очільник Адміністрації Президента Сергій Льовочкін. Крім того, телеканал «Інтер», підконтрольний групі Фірташа, в прямому ефірі транслював з'їзд партії УДАР, на якому «шоколадного короля» було несподівано висунуто кандидатом у президенти. «Я не розумію, чому деякі люди на Заході вважають, що Порошенко - демократична людина. Це велика помилка», - стверджує Тимошенко.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Êîìó â Êðûìó æèòü «õîðîøî»? ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀËÈÂÎÄÀ

Èíòåð åñíóþ èñòîðèþ ðàññêàçàë ìíå Èíòåðåñíóþ ïðèÿòåëü èç Êðûìà. Îí - îäèí èç ïåðâûõ ÑÁÓøíèêîâ, êîòîðûé ïåðåøåë â ßëòå íà ñòîðîíó Ðîññèè.  ñîñåäñêèõ áåñåäàõ îí ðàññêàçûâàë ìîåìó äðóãó äðóãó,, ÷òî åìó îáåùàëè åäâà ëè íå ïîâûøåíèå â ñèñòåìå ÔÑÁ. Íî ïðîöåññ ïðèñîåäèíåíèÿ çàâåðøèëñÿ, è êàê-òî íà ëàâî÷êå ïåðåä äîìîì ýêññèëîâèê ïîâåäàë ìîåìó äðóãó äðóãó,, ÷òî äåëà íå òàê ðàäóæíû Обещание оставить в системе ФСБ теоретически россияне выполнили,

только предложили продолжить службу или на Северном Кавказе, или на Дальнем Востоке, где есть дефицит кадров. На попытку возразить было четко заявлено, что на полуострове вакантных мест нет. Для товарищей из Донецка и Луганска эта история, наверное, должна быть поучительной. Я слышу реальные новости из Крыма из первых рук, от тех, кто делает там реальный бизнес, кто работает или работал в серьезных структурах. И складывается определенная картина. Обещания наладить транспортное сообщение через Керчь пока так

и остались обещаниями. Предлагают построить мост, но это чистый популизм, потому что геологи давно дали заключение - в этом проливе его строить нельзя. Полуостров испытывает проблемы с водой. Пока как-то спасают весенние дожди и «водохранки» с резервуарами, но степной Крым уже не может ничем поливать поля. Урожая, как понимаете, не будет. Банки по-прежнему работают с перебоями. С крымской пропиской нельзя попасть ни в один визовый центр. И это, как говорится, суровая реальность.


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÊËÀÌÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Ìèõàèë Äîáêèí: «Íè÷òî íå çàñòàâèò íàñ ïðåäàòü ïàìÿòü ïîáåäèòåëåé» ÅËÅÍÀ ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ

Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû 9 ìàÿ - ñâÿùåííûé ïðàçäíèê äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé. Îäíàêî â íûíåøíèé íåïðîñòîé ïåðèîä ðàäèêàëû è íàöèîíàëèñòû ãîòîâû ïîäâåðãíóòü åãî çàáâåíèþ. Ãëàâíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ çàÿâèëà î ñâîåé ïðèíöèïèàëüíîé ïîçèöèè íå äîïóñòèòü ïîñÿãàòåëüñòâ íà ñâÿùåííóþ ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêîì ïîäâèãå ñîëäàò Âåëèêîé Ïîáåäû, ÿâëÿåòñÿ Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ Граждане страны имеют право на свою культуру, веру и правдивую историю своего народа - именно этот принцип стал одним из основополагающих в избирательной программе кандидата в Президенты Украины Михаила Добкина. Попытки новой власти отменить праздник Великой Победы над фашизмом - недопустимы. Михаил Добкин уверен - какие бы новые политические силы к власти не приходили, как бы ни пытались они изменить историю и внести корректировки в календарь, 9 Мая все равно останется главным праздником для большинства жителей Украины, настоящих патриотов своей земли. «Мы все равно будем поздравлять наших ветеранов, выходить на 9 мая на центральные площади наших городов. И с искренним сердечным чувством выказывать свою радость, что такой праздник есть в нашей жизни. Мы сделаем все, чтобы временная власть не отменя-

ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Ç ÍÀà ÎÄÈ Ð²×ÍÈÖ² ÍÀÃÎÄÈ

ла этот священный для всех нас праздник, не прекратила выплаты участникам ВОВ. Ведь никакие экономические проблемы государства нельзя решать за счет социально незащищенных граждан»,- отметил Михаил Добкин. Партия регионов всегда вела последовательную политику социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. С 2011 года более чем в 2,5 раза увеличились суммы материальной помощи ко Дню Победы инвалидам войны, на 25% участникам войны и боевых действий. На Днепропетровщине за счет областного бюджета последние четыре года выплачивается денежная помощь в 50 тысяч грн. Героям Советского Союза и обладателю 4 медалей «За отвагу». При поддержке регионалов возобновилось поисковое движение. Была возрождена

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ Ô ÓÒÁÎË ÔÓÒÁÎË

Äåòñêàÿ ëèãà: ñîçäàé êîìàíäó

 Äíåïðîïåòðîâñêå îáúÿâèëè íàáîð ó÷àñòíèêîâ â ëþáèтие дети в возрасте от òåëüñêóþ äåòñêî10 до 17 лет. Состязаþíîøåñêóþ ôóòáîëü- ния проведут в четыíóþ ëèãó ëèãó.. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ìîãóò âñå æåëàþùèå. Î òáîðî÷íûå ìàò÷è ïðîéäóò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà êîìàíä- ó÷àñòíèêîâ, íà òåððèòîðèè âîñüìè ðàéîíîâ ãîðîäà Как рассказал президент ДООО «Спортивный клуб «Престиж» Игорь Болдин, стартуют соревнования в мае. В проекте примут учас-

традиция создания музеев Памяти Великой Отечественной войны в школах и на предприятиях, проведение международных Вахт Памяти, военно-патриотических игр «Зарница», уроков Памяти, реконструкций военных действий. Еще одну славную традицию возродили регионалы Днепропетровщины, давшие новое дыхание знакомому многим «тимуровскому движению». «Ничто не заставит нас предать память победителей. Их подвиги никогда не померкнут в памяти нашего народа. Они - напоминание всем нам: фашизм не должен вновь прийти на нашу землю», - уверен Михаил Добкин. Во время своего визита на Днепропетровщину он возложил цветы к памятнику 152-й стрелковой дивизии в Днепропетровске. Именно здесь в далеком 1943 году вой-

ска Третьего украинского фронта начали форсирование Днепра и свой путь по освобождению Днепропетровска от фашистских захватчиков. В прошлом году здесь была проведена масштабная реконструкция - максимально реалистичная инсценировка этих исторических событий, в которой приняли участие более полутора тысяч человек и свыше 170 единиц военной техники. «Многое может меняться, но вот менять отношение к тем судьбоносным событиям нельзя никогда», - подчеркивает Михаил Добкин. А чтобы навсегда прекратить насаждение чуждой идеологии, чужой исторической памяти, кандидат в Президенты предлагает конституционно расширить права регионов, в том числе закрепить их право на самостоятельное определение языковой и гуманитарной политики. Местные громады должны сами определять какие праздники будут отмечать, какие памятники устанавливать, имена каких героев увековечивать. Соответствующие пункты вошли в Концепцию изменений в Конституцию, которую презентовал Михаил Добкин. «Самостоятельная гуманитарная политика позволит территориальным громадам самим принимать решения - какие праздники проводить, какие памятники и каким героям ставить, на каком языке общаться», - отметил политик.

рех возрастных категориях, в каждой подгруппе будут бороться 16 команд. В финальную часть любительской лиги выйдут по 2 коллектива от каждого района Днепропетровска. Участвовать в футбольных состязаниях приглашают всех желающих - для этого нужно лишь собрать команду из 8-12 человек. Заявки принимают до 14 мая, подать их можно на

сайт организации. Победители городских соревнований ДЮФЛ «Престиж» смогут принять участие во всеукраинском любительском турнире. Особенностью чемпионата станут показательные выступления ребят из Днепропетровской школы футбольного фристайла, а также танцевальные номера от группы поддержки ФК «Днепр». Они будут проходить в перерывах матчей. «Это подарит неповторимые эмоции как самим участникам, так

и болельщикам, которые придут поддержать своих друзей», считает Игорь Болдин. Как сообщили организаторы, торжественное открытие ДЮФЛ состоится 20 мая. В его рамках планируют шествие команд по улицам областного центра. Во время торжественной части мероприятия выступят современные танцевальные коллективы города, которые подарят праздничное настроение юным футболистам и зрителям.

ÓÐÎÊ ÏÀÌ’ßÒ² 8 òðàâíÿ çàíÿòòÿ ó øêîëàõ îáëàñò³ ðîçïî÷àëèñÿ ªäèíèì óðîêîì ïàì’ÿò³ - «Çáåðåæåìî ìèð íà ïëàíåò³». Äëÿ ó÷í³â ìîëîäøî¿, ñåðåäíüî¿ òà ñòàðøî¿ øêîëè ðîçðîáèëè ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè ïðîâåäåííÿ óðîêó. Íà íüîãî çàïðîñèëè âåòåðàí³â â³éíè. Ìàéæå ó 300 øê³ëüíèõ ìóçåÿõ, ìóçåéíèõ ê³ìíàòàõ, êóòî÷êàõ áîéîâî¿ òà òðóäîâî¿ ñëàâè ï³äãîòóâàëè åêñïîçèö³¿, ïðèñâÿ÷åí³ âèçâîëåííþ ðåã³îíó â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. ○

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜʲ ÇÌÀà ÀÍÍß ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÇÌÀÃÀÍÍß

ÏÐÅÄÑÒ ÀÂËßÒÈÌÓÒÜ ÐÅòÎÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÈÌÓÒÜ Øêîëÿð³ ç ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó ïðåäñòàâëÿòèìóòü Äí³ïðîïåòðîâùèíó íà Âñåóêðà¿íñüêîìó ñïîðòèâíî-ìàñîâîìó çàõîä³ «Îë³ìï³éñüêå ëåëå÷åíÿ» ó Êèºâ³.Îáëàñí³ çìàãàííÿ òðèâàëè ï³ä ãàñëîì: «Ìè îë³ìï³éñüêà íàä³ÿ Óêðà¿íè». ¯õíÿ îñíîâíà ìåòà - âèõîâàííÿ â ó÷í³â ïî÷óòòÿ äðóæáè, âçàºìîïîâàãè, ñîë³äàðíîñò³, áëàãîðîäñòâà, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿð³â íàâè÷îê ³ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Ó÷àñíèêàìè çìàãàíü ñòàëè 6 íàéñèëüí³øèõ êîìàíä ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, ͳêîïîëÿ, à òàêîæ ͳêîïîëüñüêîãî, Ïàâëîãðàäñüêîãî òà Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â. ○

ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀÌ

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÊÍÈÃÈ Ó ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè «Óêðà¿íñüêà êíèãà» ïóáë³÷í³ á³áë³îòåêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ îòðèìàëè äî ñâî¿õ ôîíä³â áëèçüêî 8,5 òèñ. âèäàíü. Öå õóäîæí³ òâîðè óêðà¿íñüêèõ ³ çàðóá³æíèõ àâòîð³â, åíöèêëîïåäè÷í³ é íàóêîâ³ âèäàííÿ, ë³òåðàòóðà äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà. Çîêðåìà, ñïèñîê âèäàíü ïðåäñòàâëåíèé ÿê òâîðàìè êëàñèê³â, òàê ³ çá³ðêàìè ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèê³â - Ëþäìèëè Óëèöüêî¿, Àíäð³ÿ Êóðêîâà, Ëàäè Ëóç³íî¿. ○

ÅÊ ÎËÎò×ÍÀ ÀÊÖ²ß ÅÊÎËÎò×ÍÀ

ÂÈÑÀÄÈËÈ ÄÅÐÅÂÀ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëàñü òðóäîâà åêîëîã³÷íà àêö³ÿ «Þííàò³âñüêèé ë³ñ». Çàõ³ä ç³áðàâ áëèçüêî ï³âñîòí³ øêîëÿð³â. Öå þííàòè-íàòóðàë³ñòè îáëàñíîãî åêîëîãîíàòóðàë³ñòè÷íîãî öåíòðó. Ó ðàìêàõ àêö³¿ ä³òè âèñàäèëè áëèçüêî 700 ñàäæàíö³â àêàö³¿. Àêòèâ³ñòàìè çàõîäó ñòàëè ó÷í³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹66 òà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÑÇØ ¹ 46.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527)

ÄÅÁÀ ÒÈ ÏÐÎÒÈ ÐÅÊËÀÌÈ ÄÅÁÀÒÈ

Òèìîøåíêî ïîðàäèëà óêðà¿íöÿì, ÿê îáèðàòè ïðåçèäåíòà ²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ÄËß ÄÓز

ÃÐ ÃÐÀÀÒÈÌÓÒÜ ÎÐÊÅÑÒÐÈ Öèìè âèõ³äíèìè â îáëàñíîìó öåíòð³ äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ áåçêîøòîâíî ç³ãðàþòü ïðîôåñ³éí³ ìóçèêàíòè òà âèñòóïèòü ìîëîä³æíèé òåàòð. 10 òðàâíÿ â ë³òíüîìó òåàòð³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ãëîáè ãðàòèìå îðêåñòð íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êîíñåðâàòî𳿠³ì. Ì. Ãëèíêè. 11 òðàâíÿ ó ë³òíüîìó òåàòð³ òðèâàòèìå êîíöåðò äæàçîâîãî îðêåñòðó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êîíñåðâàòî𳿠³ì. Ì. Ãëèíêè. 11 òà 12 òðàâíÿ íà îãëÿäîâîìó ìàéäàí÷èêó á³ëÿ ôîíòàíó, ùî ó Ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Øåâ÷åíêà, âèñòóïàòèìå Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé óêðà¿íñüêèé ìîëîä³æíèé òåàòð.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÐ ÀÂÍÅÂÀ ÀÊÖ²ß ÒÐÀÂÍÅÂÀ

ÇÀÏÎÐÓÊÀ ÌÈÐÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íà òðàâíåâ³ ñâÿòà â ðàìêàõ àêö³¿ «Ãàðíèé íàñòð³é çàïîðóêà ìèðó» ïðîâåëè êîíöåðòè, ìàéñòåð-êëàñè òà êîíêóðñè. Çîêðåìà, ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó íà Ñîáîðí³é ïëîù³ â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïðîåêòó «Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê», íà ÿêîìó òðèâàëè «Âåñåë³ ñòàðòè» äëÿ ìàëå÷³ ì³ñòà, ìàéñòåð-êëàñè ç ìàëþâàííÿ òà ñïîðòèâíîãî òàíöþ. Ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äáóâñÿ êîíöåðò «Ðîçêâ³òàé, íàø ð³äíèé êðàé!» çà ó÷àñòþ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, à ó Ïåðøîòðàâåíñüêó - êîíêóðñ «Ì³ñ Âåñíà - Ïåðøîòðàâåíñüê-2014» òà êîíöåðò «Ñîíöå íà äîëîí³». Ó Øèðîê³âñüêîìó ðàéîí³ â³äáóâñÿ çàêëþ÷íèé êîíöåðò Òèæíÿ êóëüòóð íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí «Íàñ ºäíຠØèðîê³âñüêà çåìëÿ». Ñâîþ òâîð÷³ñòü ïðåäñòàâèëè íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòî𳿠äàíîãî ðàéîíó. ○

ÎÁËÀÑÍÀ ÑÏÀÐÒ ÀʲÀÄÀ ÑÏÀÐÒÀʲÀÄÀ

ÇÌÀà ÀÍÍß Ç ÂÎËÅÉÁÎËÓ ÇÌÀÃÀÍÍß Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàâåðøèëàñü îáëàñíà ñïàðòàê³àäà ç âîëåéáîëó ì³æ ó÷íÿìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ñåðåä ä³â÷àò ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â Êðèâîð³çüêèé ì³æðåã³îíàëüíèé öåíòð ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, à ç-ïîì³æ õëîïö³â - Äí³ïðîïåòðîâñüêå ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹6. Çàãàëîì ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 160 ó÷àñíèê³â - ïðåäñòàâíèêè êîìàíä-ïåðåìîæö³â 8 â³äá³ðíèõ çîí.

Îñíîâîþ äëÿ ãîëîñóâàííÿ çà ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ìàþòü ñòàòè òåëåâ³ç³éí³ äåáàòè, ââàæຠë³äåð «Áàòüê³âùèíè» Þë³ÿ ÒÒèìîøåíêî. èìîøåíêî. ««ßêùî ßêùî ìè õî÷åìî êðàùîãî ìàéáóòíüîãî äëÿ íàøî¿ êðà¿íè, òî ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè íå ïîâèíí³ âèçíà÷àòèñü ê³ëüê³ñòþ ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè òà ê³ëüê³ñòþ ãðîøåé, ÿêó âèòðàòèâ êàíäèäàò êàíäèäàò.. Âèá³ð ãðîìàäÿí ïîâèíåí âèçíà÷àòèñü äèñêóñ³ÿìè ùîäî ïðîãðàì êàíäèäàò³â òà ïîð³âíÿííÿì íèìè áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ÓÓêðà¿íè», êðà¿íè», - çàçíà÷ຠïîë³òèê Саме тому Юлія Тимошенко вітає будь-яку можливість дебатувати зі своїми конкурентами та обов'язково братиме участь у дискусії з тими кандидатами, які «випали» експрем'єрові в результаті жеребкування. Як відомо, це Сергій Тігіпко та Валерій Коновалюк. Втім, Тимошенко залюбки поспілкувалася б з іншим політиком - своїм головним опонентом Петром Порошенком. «Люди повинні обирати свідомо. Тому я звертаюсь до Петра Олексійовича та пропоную йому провести публічні дебати в будьякий час, в будь-якому місці та за будь-якими правилами. Я готова провести ці дебати навіть на «5-му каналі», яким він володіє», - заявляє вона. Цьогорічні президентські вибори політик вважає надзвичайно важливими. «Громадянам України необхідно зробити вибір між олігархічною системою та демократичним суспільством, між за-

лежністю від Росії та незалежністю, між країною, в якій переважають гроші, та нацією, якою керують верховенство права та народ», - підкреслює Тимошенко. Тому вона закликає українців не допустити зриву голосування. На даний момент в Україні відкриті всі виборчі дільниці, кандидати в президенти проводять виборчу кампанію, але на цьому фоні активізувалися ті, хто виступає проти стабілізації ситуації в нашій державі, попереджає екс-прем'єр. «Російські спецслужби розкидали по всьому Інтернету листівки з таким змістом: треба піднімати народ, валити владу, захоплювати в Києві будівлі. Коли наші фахівці перевірили джерело цих інтернет-листівок, то виявилося, що на 97% вони йдуть з території Російської Федерації», - розповіла вона. Крім того, за словами Тимошенко, сьогодні намагаються відстрілювати колишніх керівників областей, які не підтримали сепаратизм та референдуми по відокремленню східних територій від України. Це, на її думку, свідчить про те, що готується операція по

зриву виборів, запланованих на 25 травня. «Але ми їм цього не дозволимо», - запевняє Тимошенко. Та просто провести вибори недостатньо. Лідер «Батьківщини» переконана, що треба докорінно змінити країну. Перший крок у цьому внесення змін до Конституції. Тимошенко вважає, що потрібно обмежити повноваження Голови української держави, й таким чином не допустити повернення диктаторського або авторитарного режиму. «Не може одна людина мати в руках абсолютну владу. Президент мусить бути підконтрольним», - заявила вона у Рівному. Хоча, як один з основних претендентів на президентський пост, вона мала б бути зацікавлена у зворотному. До того ж, екс-прем'єр виступає за якомога швидше ухвалення закону про імпічмент президента. «Потрібно зробити реальною процедуру імпічменту зараз, ще до того, як вибори відбулись», - підкреслює вона. Наступний крок - децентралізація влади. Під час громадських слухань щодо

внесення змін до Основного закону у Верховній Раді Тимошенко наголосила, що виступає за надання більшої незалежності регіонам. «Треба передати виконавчі можливості в місцеві органи влади, щоб дати їм самостійність, прийняти Бюджетний кодекс, який відповідає таким конституційним змінам», - розповіла політик. Але дуже важливо при цьому не втратити керованість країною, додає вона. «Якщо керованість країною буде порушено, то ми відкриті з вами і для регресії, і для агресії, і для всього, що є поганого сьогодні в нашій державі», підкреслює Тимошенко. І основне - це боротьба з корупцією. В тому числі з політичною. «Якщо ми залишимо ситуацію, коли практично кожний елемент життя нашої країни залежить від політичної корупції, від зв'язку політики з олігархією, від прогнилої системи, ми нічого з вами ніколи не змінимо», - зазначила кандидат у президенти. Тому вона запропонувала депутатам домовитися, що парламент більше не працює за тіньові гроші, а працює на країну. «Якщо ми домовляємося з вами, що ми приймаємо такі правила життя, це надасть людям відчуття, що не гроші все вирішують, не політичні домовленості, а реальні конституційні зміни», - говорить Тимошенко. Саме тоді, на її переконання, і зміни до Конституції будуть мати зміст, і лідерство буде мати зміст, і парламент буде мати не один відсоток довіри, а 7080 відсотків.

ÍÅÐ ÀÂÍÎÄÓØÍÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÎÅ

Äîáðûå äåëà äîëæíû âîçíàãðàæäàòüñÿ ность понятия «моральный поступок». Óæå ÷åòâåðòûé ãîä На протяжении неïîäðÿä Íàöèîскольких месяцев в íàëüíàÿ ïðîåêòíàÿ национальную комисêîìèññèÿ ïî âîïðîсию поступали интеñà ì çàùèòû îáùåñò ñàì îáùåñò-- ресные и содержаâåííîé ìîðàëè тельные проекты: соñîâìåñòíî ñ Ìèíîá- циальные, культуроðàçîâàíèÿ ïðîâîäèò логические, экологиÂñåóêðàèíñêèé ческие. Школьники и êîíêóðñ «Ìîðàëüíûé студенты из всех уголïîñòóïîê» ков страны с помоПо условиям кон- щью проектов, презенкурса, молодежь долж- таций, рисунков, фона раскрыть сущ- торепортажей, стенгаÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

зет, очерков рассказывали о своих благих делах. Приятно, что школьники Днепропетровщины стали победителями IV Всеукраинского конкурса. «Мы заняли первое место в номинации «Социальный проект». Но мне трудно говорить об этом, как о проекте. Это часть нашей школьной жизни.

Мы хотим научить детей воспринимать инвалидов не как людей с особыми потребностями, а как равных себе»,- рассказала руководитель проекта Криворожской специализированной школы №71, учитель этики Елена Гродикова. Также следует отметить, что в номинации «Культурологический проект»

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÎÄÀÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ первое место заняла Перещепинская общеобразовательная школа №2 Новомосковского района.


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

ÌÎÒ ÀÉ ÍÀ ÓÑ ÌÎÒÀÉ

Ó ìíîãèõ ñëîâî «ðåìîíò» àññîöèèðóåòñÿ ñ ðåçêî ïàõíóùèìè êëååì, ëàêîì, êðàñêàìè, îáîÿìè è «äîëãîèãðàþùèì» õëàìîì â âèäå ñòðóæåê èëè îáðåçêîâ ëèíîëåóìà ïîä íîãàìè. Âñåãî ýòîãî ìîæíî èçáåæàòü, îòäàâ ïðåäïî÷òåíèå òàê íàçûâàåìîìó ýêîëîãè÷åñêîìó ðåìîíòó При таком ремонте количество «отходов» сводится к минимуму. В первую очередь, нужно отказаться от обоев. Во-

первых, не придется тратить время на замеры и обрезку. Вовторых, сейчас трудно найти экологически чистые обои. Большинство из них виниловые, вредные для здоровья и «неудобные» в утилизации. Вместо такого декора для покрытия стен лучше использовать краску. По словам технолога компании Ганза-Украина Леонида Кирьяна, мало кто знает о производстве в нашей стране гипоаллергенных красок. Ими покрывают не только стены, но и потолки: красиво, а

главное - безопасно. К тому же, эти краски не пахнут. Даже их производство практически не вредит окружающей среде. Все остатки легко утилизируются или перерабатываются. По стоимости отечественные экокраски дороже обычных, но дешевле зарубежных аналогов. При их маркировке используются логотип «Голубой ангел» и изображение детских игрушек. Также избирательно следует подходить к покрытию пола. Лучшего природного ма-

териала, чем древесина, для этого не придумали. Наличие FSC-сертификата означает, что при производстве выдержаны все экологические стандарты.

ÂÌÅÑÒÎ ÎÁÎÅÂ - ÃÈÏÎÀËËÅÐÃÅÍÍÀß ÊÐÀÑÊÀ

ÁÓÌÀà ÁÓÌÀÃÀÀ ÈÇ ÁÀÌÁÓÊÀ Àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ «Nimbus Eco» ïðåäñòàâèëà íîâóþ êîëëåêöèþ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ èçäåëèé, èçãîòîâëåííûõ èç áàìáóêà è îòõîäîâ ñàõàðíîãî òðîñòíèêà, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäèò è òóàëåòíàÿ áóìàãà. Îñíîâàòåëè êîìïàíèè, Ìàðê Ñýìþýëñ è Äæîø Àñêèí, ïðîâåëè íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èñïûòàíèé, ïðåæäå ÷åì íàøëè ïðèåìëåìûé âàðèàíò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òóàëåòíîé áóìàãè áåç èñïîëüçîâàíèÿ öåëëþëîçû. Áàìáóê ïðèäàåò èçäåëèþ íåîáõîäèìóþ ïðî÷íîñòü, à áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ âîëîêîí ñàõàðíîãî òðîñòíèêà îíà ñòàíîâèòñÿ ìÿãêîé è íåæíîé. ○

ÝÊ ÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈËÁÎÐ ÄÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈËÁÎÐÄÛ

Î×ÈÙÀÞÒ ÂÎÇÄÓÕ

6 ÒÐ ÀÂÍß 2014 ÐÎÊÓ ÒÐÀÂÍß ÐÎÊÓ,, Ì. ÊȯÂ, ¹ 485 Ïðî çì³íè â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó 23, пунктів 2, 4 частини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 - 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є: 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 268 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», згідно з додатками 1 - 16.

Ç̲ÍÈ

2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. 3. Цю постанову разом із відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 6 травня 2014 року № 485

â ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ

Припинити достроково повноваження члена комісії: Швець Роман Олександрович, 1978 року народження - заступник голови комісії від кандидата на пост Президента України Богомолець О.В. (у зв'язку

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ¹ 27

ÁÅÇ ÖÅËËÞËÎÇÛ

ÖÅÍÒÐ ÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій та у зв'язку з прийняттям Центральною виборчою комісією постанови від 2 травня 2014 року № 460 «Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Королевської Наталії Юріївни на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року», відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ðåìîíò ñ «îòòåíêîì» ýêîëîãèè ÍÀ ÍÀÒÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу комісії та призначити заступником голови цієї комісії: Сичевський Едуард Лорійович, 1965 року народження - від кандидата на пост Президента України Богомолець О.В.

ÎÊÐÓÆÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß Ç ÂÈÁÎв ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ À¯ÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÀ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎà ΠÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐ×Îà ΠÎÊÐÓÃÓ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ¹ 30 Припинити достроково повноваження члена комісії: Мальований Георгій Миколайович, 1952 року народження - від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О. (у зв'язку з внесенням подан-

ня про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії: Шкуренко Геннадій Вікторович, 1958 року народження - від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О. Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Ó÷åíûå èç Ïåðó ðàçðàáîòàëè íîâûå áèëáîðäû, êîòîðûå åæåäíåâíî î÷èùàþò 100 òûñ. êóáîìåòðîâ âîçäóõà. Ïåðâûé îáðàçåö íîâîãî ðåêëàìíîãî ùèòà áûë óñòàíîâëåí â ñàìîì ãðÿçíîì ðàéîíå ñòîëèöû Ïåðó, â àòìîñôåðå êîòîðîãî íàáëþäàåòñÿ ñàìîå âûñîêîå ñîäåðæàíèå âûõëîïíûõ ãàçîâ âî âñåé Þæíîé Àìåðèêå. Ñîãëàñíî äàííûì, ñîáðàííûì â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè, êîíñòðóêöèÿ î÷èñòèëà ïî÷òè 500 òûñ. êóáîìåòðîâ âîçäóõà. ○

×ÈÑÒÛÅ ÂÎÄÎÅÌÛ

ÓÁÎÐÊÀ ÏÛËÅÑÎÑÎÌ Àíãëèéñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü Äæåéìñ Äàéñîí ïðåäëîæèë ïîñòðîèòü ãèãàíòñêóþ âàêóóìíóþ ëîäêó, ÷òîáû î÷èùàòü ðåêè, êàê ýòî äåëàåò îáû÷íûé ïûëåñîñ. Ñîãëàñíî ïðîåêòó, î÷èñòíàÿ óñòàíîâêà, êîòîðàÿ ìåäëåííî äðåéôóåò ïî ðåêå, âêëþ÷àåò áîëüøóþ ñåòü, ñîáèðàþùóþ ìóñîð, êàê ñ ïîâåðõíîñòè âîäû, òàê è ñî äíà ðåêè. Çàòåì, èñïîëüçóÿ öèêëîííóþ ñèñòåìó, àíàëîãè÷íóþ ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â ïûëåñîñàõ ôèðìû Äàéñîí, óñòàíîâêà èçìåëü÷àåò ìóñîð è ñîðòèðóåò åãî. Àâòîð ïðèçíàåò, ÷òî åãî èäåÿ íóæäàåòñÿ â äîðàáîòêå. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû óñòàíîâêà îòëè÷àëà ìóñîð îò ðàñòåíèé èëè æèâîòíûõ, ïîïàâøèõ â ñåòü. ○

ÌÅÍÜØÅ ÏËÀÑÒÈÊÀ

ÍÀËÎà ÍÀ ÏÀÊÅÒ Ñîâåò Íüþ-Éîðêà ïðèíÿë íà ðàññìîòðåíèå ïðîåêò íîâîãî çàêîíà î âçèìàíèè ïëàòû ñ ïîêóïàòåëÿ â ðàçìåðå 10 öåíòîâ çà êàæäûé ïëàñòèêîâûé ïàêåò, ïðèîáðåòåííûé â ìàãàçèíå. Ýòî, ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé, ïîçâîëèò ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî ïëàñòèêîâûõ îòõîäîâ íà ñâàëêàõ äî 1700 ò åæåíåäåëüíî. Òàêàÿ íåáîëüøàÿ ïëàòà ñòàíåò îòëè÷íûì ñòèìóëîì äëÿ ïîêóïàòåëåé, ÷òîáû îíè èñïîëüçîâàëè ìíîãîðàçîâûå ñóìêè. Ýòî ðåøåíèå ïîìîæåò ñýêîíîìèòü ðàñõîäû íà óáîðêó ìóñîðà ïðèáëèçèòåëüíî íà 10 ìëí. äîë. â ãîä.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

 ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà â Äíåïðîïåòðîâñêå ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìàõèíàöèé íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè. Ìîøåííèêè ïðåäëàãàþò ëþäÿì «ëèïîâûå» áàíêîâñêèå êâèòàíöèè î ðàñ÷åòå çà ïðèîáðåòåííóþ êâàðòèðó

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² Àâòîïàðê Êðèâîð³çüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè ïîïîâíèâñÿ 22 íîâèìè àâòîìîá³ëÿìè òèïó  òà Ñ. Äî ê³íöÿ ðîêó ñòàíö³ÿ îòðèìຠùå òðè «øâèäê³». ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Àíàòîë³é Êðóïñüêèé, íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠîíîâëåííÿ àâòîïàðêó ñëóæáè øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè. Íàðàç³ ³ç çàïëàíîâàíèõ 90 ìàøèí îáëàñòü óæå îòðèìàëà 73. ²íø³ 17 «øâèäêèõ» ñòàíö³¿ ðåã³îíó îòðèìàþòü óïðîäîâæ ðîêó. Êîæíà ç íîâèõ ìàøèí ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíà ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì, ÿêå çíà÷íî ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ ë³êàð³â äëÿ íàäàííÿ ìåääîïîìîãè ¿õí³ì ïàö³ºíòàì.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÅËÈÊÀ ÏÅÐÅÌÎÃ ÏÅÐÅÌÎÃÀÀ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÂÅÒÅÐ ÀͲ ÂÅÒÅÐÀͲ  îáëàñíîìó öåíòð³ â ðàìêàõ ïðîåêòó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â «Ïèøàºìîñü Âåëèêîþ Ïåðåìîãîþ» â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé êîíöåðò äëÿ âåòåðàí³â, ÿê³ ç’¿õàëèñÿ ç óñüîãî ðåã³îíó. Ó ñâÿòêîâ³é ïðîãðàì³ âèñòóïèëè ìóçè÷í³, òàíöþâàëüí³ òà ñï³âî÷³ êîëåêòèâè. dz ñëîâàìè ïðèâ³òàííÿ äî çàõèñíèê³â ³ò÷èçíè çâåðíóëèñÿ ÷ëåí Ïðåçè䳿 Ïîë³òðàäè ÏÐ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. «Ç êîæíèì ðîêîì ôðîíòîâèê³â ñòຠâñå ìåíøå, òîìó äëÿ íèõ äóæå âàæëèâ³ íàø³ òóðáîòà òà ï³äòðèìêà», - ñêàçàâ Îëåêñàíäð ³ëêóë. ○

ÅÂÐÈÊÀ-2014

ÎÁÅÐÓÒÜ ÊÐ ÀÙÈÕ ÊÐÀÙÈÕ

Á²Ã ÎÂÈÉ ÌÀÐ ÀÔÎÍ Á²ÃÎÂÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

ÂÈÁÎÐΠÇÎËÎÒÎ Íà ̳æíàðîäíîìó á³ãîâîìó ìàðàôîí³ ó÷åíü Çàõ³äíîÄí³ïðîâñüêîãî öåíòðó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Àíàòîë³é Áîíäàðåíêî âèáîðîâ çîëîòó ìåäàëü ó çàá³ãó ñåðåä þí³îð³â. Äèñòàíö³þ ó 21 êì þíèé ñïîðòñìåí ïîäîëàâ çà 1 ãîäèíó 10 õâèëèí òà 19 ñåêóíä. Çàãàëîì, ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 10 òèñ. á³ãóí³â ³ç 17 êðà¿í ñâ³òó. Ïðîãðàìà ïåðøîñò³ ñêëàäàëàñÿ ç òðüîõ çàá³ã³â. Ìàðàôîí â³äáóâñÿ ó Õàðêîâ³.

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527)

Ëæåðèýëòîðû ïðåäëàãàþò ëèïîâûå «ñïðàâêè» ÐÀÑ×ÅÒÛ ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÒÎËÜÊÎ Â ÁÀÍÊÅ

НЕЗАКОННЫЕ СДЕЛКИ Как рассказал председатель отраслевого совета участников рынка недвижимости в области Сергей Логутенко, все сделки на рынке недвижимости на сумму свыше 150 тыс. грн. должны проводиться через банки. «Покупатель и продавец совершают между собой расчет, получают банковскую квитанцию и предоставляют ее нотариусу. На основании этого документа нотариус начинает оформлять сделку», отметил эксперт. Но недавно поступила информация о том, что в областном центре появились так называемые лжериэлторы, которые предлагают сторонам готовую поддельную квитанцию за 300-500 грн. Нотариус, ничего не подозревая, вкладывает этот «документ» в дело и производит сделку.

ÍÅÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÂÈÒÀÍÖÈß ÑÒÎÈÒ 300-500 ÃÐÍ.

На самом же деле в банк никто не ходил и счет не открывал. «Это незаконно и недопустимо. Расчеты необходимо производить только в банке. Стоимость банковских услуг не больше, чем мошенники просят за лжесправку», - отметил Сергей Логутенко.

РИСКУЕТ ПОКУПАТЕЛЬ По словам руководящего партнера проекта Real up Руслана Романько, в данной ситуации больше всего рискует покупатель, поскольку он становится собственником квартиры. «На руках у покупателя есть только квитанция. Нет ни размещения денег на банковских счетах, ни даже самих счетов. Получается, что покупатель передает деньги продавцу, но

это никак не подтверждается. Возникает ситуация, когда продавец может сказать, что денег ему не заплатили. Таким образом можно лишиться и финансов, и недвижимого имущества», - сказал Руслан Романько. Он также добавил, что правоохранители уже заинтересовались такими «проводками», ибо речь идет о ежедневных нелегальных переводах 300-400 тыс. грн. «В Днепропетровске несколько сотен риэлторов, зарегистрированных в налоговых органах. Остальные только называют себя таковыми. Они и проводят незаконные сделки, позиционируя все таким образом, что это некая помощь

людям (экономия на обмене валют и т.п.). Им все равно, что будет завтра, у них нет никаких договорных документов с клиентами, которые отдают деньги где-нибудь в машине или на улице», - предостерегает председатель отраслевого совета участников рынка недвижимости в области Сергей Логутенко.

À²ÀÖ²ß ² ÊÎÑÌÎÑ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ îáåðóòü êðàùèõ ìàòåìàòèê³â ñåðåä øêîëÿð³â. Çàâåðøèâñÿ çàî÷íèé òóð ìîëîäøî¿ ë³ãè ³äêðèòîãî îáëàñíîãî ìàòåìàòè÷íîãî òóðí³ðó «Åâðèêà2014», çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî äî ô³íàëó êîíêóðñó âèéøëè ï³âòîðè ñîòí³ ó÷í³â 5-7-õ êëàñ³â. Î÷íèé òóð ïåðåäáà÷ຠçìàãàííÿ þíèõ ³íòåëåêòóàë³â, çàãàëîì ó 8 íîì³íàö³ÿõ, çàëåæíî â³ä â³êó øêîëÿð³â. Ô³íàë öüîãîð³÷íî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïåðøîñò³ ïðîâåäóòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà íàïðèê³íö³ òðàâíÿ. ○

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

ØÂÈÄÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃ ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Êóðñàíòàì äîïîìîæå òðåíóâàëüíèé ñòåíä ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Íåùîäàâíî ó êðèâîð³çüêîìó êîëåäæ³ Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó â³äáóëàñÿ V Âñåóêðà¿íñüêà êîíôåðåíö³ÿ «Àâ³àö³ÿ ³ êîñìîñ». Ç êîæíèì ðîêîì öåé çàõ³ä ñòຠïîïóëÿðí³øèì. Âñå á³ëüøå âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðàãíóòü äîëó÷èòèñÿ äî ó÷àñò³ шому молодь пред- студентам Дніпро- Анастасія Чапленко. ту. - Але деякі курó íüîìó

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ 16 ÑÒÓÄÅÍҲ ÎÁËÀÑÒ²

Цього року у конференції «Авіація і космос» взяли участь майже 200 студентів вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, Одещини та Запоріжжя. Захід відбувався у два етапи: теоретичний та практичний. На пер-

ставила 51 наукову доповідь, а під час другого - учасники здійснили запуск 10 міні-моделей літаків. «За результатами V Всеукраїнської конференції «Авіація і космос» відзначили 22 наукові роботи, 16 з них належать

петровщини», - зауважила начальник відділу науки та вищої освіти департаменту освіти ОДА Ірина Шумік. Автором однієї з таких робіт є студентка Криворізького коледжа Національного авіаційного університету

У дослідженні дівчина розповіла про стенд для збирання різних електричних схем, що розробила спільно зі своїм науковим керівником. «На лабораторних і практичних роботах потрібно збирати електричні схеми, сказала автор проек-

санти, які прийшли до нас у коледж, не мають такої підготовки, тому не можуть упоратись із цим видом роботи. Часу для додаткових занять із ними не вистачає. Саме для самостійної підготовки ми і започаткували цей стенд».


МИРСЬКІ СПРАВИ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

ÏÐÎÃÐ ÀÌÌÀ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ВСЕГО ПЯТЬ ШАГОВ

Òðàãåäèÿ â Îäåññå îáíàæèëà âñå íàñóùíûå ïðîáëåìû óêðàèíñêîãî îáùåñò âà ïîñëåäíèõ îáùåñòâà ìåñÿöåâ: íåêîìïåòåíòíîñòü îðãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà, íåñïîñîáíîñòü ðåøàòü êîíôëèêòû çàêîííûìè ñïîñîáàìè. Ñåðãåé ÒÒèãèïêî èãèïêî ïðèåõàë â Îäåññó Îäåññó,, ÷òîáû ëè ÷íî îçíàêîëè÷íî ìèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé è ïîíÿòü: êàê íå äîïóñòèòü ïîâòîðåíèÿ îäåññêîãî ñöåíàðèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ рается. Он уверен, граждане эти все ДЕЛАМИ И СОВЕТОМ В Одессе политик пообщался с родственниками пострадавших и заехал в Одесскую областную детскую больницу, чтобы сдать кровь для тех, кого можно было спасти. «Я был настолько шокирован произошедшим, что не мог не приехать», - сказал он тем, кто, как и он, пришел в отделение, чтобы поделиться кровью с согражданами. Впрочем, ограничиваться сдачей крови и соболезнованиями Тигипко не соби-

что сейчас самое важное - разработать программу действий. Ее реализация должна выполнить две функции: помочь объективно разобраться в том, что, как и почему произошло и не допустить дальнейшего кровопролития. А учитывая происходящее в обществе, оно - не за горами. Произошедшая в Одессе трагедия засвидетельствовала, что в Украине разгорается гражданский конфликт, по обе стороны которого находятся граждане нашей страны. И

больше ненавидят друг друга. Они все чаще применяют огнестрельное оружие. Потеряны десятки жизней. Все это поддерживается властью: проводя антитеррористическую операцию на Востоке страны, она даже не пытается разоружить группировки в Центре и на Западе. В результате - в стране множится число незаконных и полузаконных вооруженных формирований и «частных армий». Еще немного - и Украина рискует перейти последнюю черту.

Вернувшись в Киев, Тигипко сделал официальное заявление, в котором предложил предпринять пять важных шагов. n Немедленно прекратить насилие со всех сторон. При применении силового варианта мы не сможем сохранить единую страну. oОтправить в отставку правительство, которое несет политическую ответственность за смерти в Одессе. pНачать переговоры в регионах с почетными гражданами, лидерами мнений, представителями интеллигенции, старейшинами, известными людьми, которые пользуются доверием и уважением. Они смогут подсказать варианты выхода из ситуации, повлиять на радикально настроенных граждан. q Приступить к подготовке второго раунда международных переговоров по урегулированию украинского кризиса «Женева - 2». Нам будет трудно справиться с ситуацией

без поддержки и посредничества мировых держав. r Провести полное и независимое расследование деятельности и бездействия силовых структур 2 мая в Одессе и других городах Юго-Востока, что повлекло за собой человеческие жертвы. Кроме того, политик обратил внимание, что, в отличие от многих других стран бывшего СССР, Украина сумела бескровно пройти период становления в 1990-е. Все нынешние противоречия существовали и тогда. Кризис был, пожалуй, даже более глубоким, чем сейчас. И все же тогда народу и власти хватило мудрости решать конфликт мирным, законным путем, предотвратить угрозу внутреннего конфликта. «Мы в ответе перед будущими поколениями за каждое решение, принимаемое сегодня, - заявил Тигипко. - Давайте работать на понижение градуса эмоций, принимать взвешенные, рациональные решения».

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Àêòèâèñòàì Ìàéäàíà íóæíà ïîìîùü ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêå íà÷àëà ðàáîòó âîëîíòåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êðèçèñíàÿ ñëóæáà». Îíà, â ÷àñòíîñòè, îêàçûâàåò ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì âî âðåìÿ ïðîòèâîñòîÿíèé íà êèåâñêîì Ìàéäàíå è â Äíåïðîïåòðîâñêå, âîåííîñëóæàùèì, ñëóæàùèì ñèñòåìû ÌÂÄ Сегодняшние события в стране требуют системного подхода в кризисной психологической по-

мощи населению. С этой целью психотерапевты Днепропетровска присоединились к Ассоциации специалистов по преодолению психотравмирующих событий, образовав структурное областное подразделение «Психологическая кризис-

ная служба». «Основные направления работы нашей волонтерской организации - это индивидуальное консультирование пострадавших во время противостояний на Майдане в Киеве, в Днепропетровске, а также членов их семей. Дея-

тельность волонтеров также направлена на адаптацию и помощь переселенцам из Крыма и восточных регионов Украины, взрослым и детям, психологическое сопровождение военных и членов их семей. Сегодня в нашем центре работают около 30 добровольцев», - сообщила психолог, психотерапевт Валерия Марченко. Координатор волонтерской организации «Психологическая кризисная служба» Александр Федорец рассказал, что в ближайшее вре-

ÍÎÂÈÍÈ

Óðîêè Îäåññû: êàê íå äîïóñòèòü äàëüíåéøåãî êðîâîïðîëèòèÿ ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

 ÑËÓÆÁÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ 30 ÂÎËÎÍÒÅÐΠмя в Киеве проведут собрание Всеукраинской организации по преодолению психотравмирующих событий. «Впервые в нашей стране производится попытка создать такую службу. В этом нам очень помогли зарубежные коллеги», - говорит он.

ÄÎDzËÜͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ

ÏÐÈÇÓÏÈÍÅÍÎ ÂÈÄÀ ×Ó ÂÈÄÀ×Ó 26 êâ³òíÿ íàáóâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó». Ó çâ’ÿçêó ç öèì Öåíòðîì äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäó𠫪äèíå â³êíî» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèçóïèíåíî ïðèéîì çàÿâ íà îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó åêîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. Òàê³ çì³íè ä³ÿòèìóòü äî òîãî ÷àñó, äîêè ðåãëàìåíòè (³íôîðìàö³éí³ êàðòêè) ïðèâåäóòü ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà. Äàòó ïî÷àòêó ïðèéîìó öèõ äîêóìåíò³â ïîâ³äîìëÿòü äîäàòêîâî. ○

ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß ÂÓòËËß

ÍÎÂÀ ËÀÂÀ Ó ÄÒÅÊ øàõòîóïðàâë³ííÿ Òåðí³âñüêå çàïðàöþâàâ íîâèé î÷èñíèé çàá³é. Éîãî çàïàñè - 600 òèñ. ò âóã³ëëÿ. Öå çàáåçïå÷èòü äîäàòêîâèé ôðîíò ðîá³ò íà íàéáëèæ÷³ 1,5 ðîêó ³ âèêîíàííÿ ïëàíó ç âóãëåâèäîáóâàííÿ.  îñíàùåííÿ 1031-¿ ëàâè ã³ðíè÷îøàõòíîìó îáëàäàííþ ÄÒÅÊ ³íâåñòóâàâ ìàéæå 20 ìëí. ãðí. Ëàâó, çàâäîâæêè 285 ì, çäàëè äåðæêîì³ñ³¿ íà «â³äì³ííî». ○

ÇÀÂÈÙÅͲ Ö²ÍÈ

ÇÀÂÄÀËÈ ÇÁÈÒʲ Ïðîêóðàòóðà âèÿâèëà çëîâæèâàííÿ ç áîêó ïîñàäîâö³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè. Òàê³ ôàêòè âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà îáëàñíî¿ ðàäè, ïðîâåäåíî¿ ïðîêóðàòóðîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. ϳäïðèºìñòâî øëÿõîì óêëàäàííÿ óãîä ç âèðîáíèêàìè ñ³ëüãîñïòîâàð³â ìàëî ôîðìóâàòè ïðîäîâîëü÷³ ðåçåðâè çåðíà Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Êîìóíàëüíèêè óïðîäîâæ 2012-2013 ðîê³â, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óìèñíî, çà ðàõóíîê êîøò³â îáëàñíîãî áþäæåòó òà çàëó÷åíèõ êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â çàêóïîâóâàëè çåðíî çà çàâèùåíîþ ö³íîþ ó ºäèíîãî ïîñòà÷àëüíèêà - êîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà. Îñòàííº, â ñâîþ ÷åðãó, ï³ä òèñêîì íà ôåðìåð³â ñêóïîâóâàëî çåðíî çà ö³íàìè, íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Ó ðåçóëüòàò³ ö³º¿ «ñõåìè» êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó îáëàñíî¿ ðàäè çàâäàíî çáèòê³â íà ñóìó 5,8 ìëí. ãðí. ³äîìîñò³ ïðî âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊÓ.


12 ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐβ! ○

òÏÑ Ç ÓÓËÜ ËÜ ÒÐ ÀÇÂÓÊÎÌ ËÜÒÐ ÒÐÀÇÂÓÊÎÌ Òóðåöüêèé ñòóäåíò Äåí³ñ Êàðàõàñ³í íàäðóêóâàâ íà 3Dïðèíòåð³ ïëàñòèêîâèé ã³ïñ, ÿêèé çà äîïîìîãîþ óëüòðàçâóêó çäàòíèé çíà÷íî ïðèñêîðèòè ïðîöåñ çðîùóâàííÿ ëþäñüêèõ ê³ñòîê. Ïîä³áí³ âëàñòèâîñò³ óëüòðàçâóêó áóëè â³äîì³ âæå äàâíî, àëå ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàëà â òîìó, ùî âîíè âèÿâëÿëèñÿ ëèøå ó ðàç³ äóæå ò³ñíîãî êîíòàêòó ç ò³ëîì. Îñê³ëüêè øê³ðà íàä ïåðåëîìîì çàçâè÷àé óøêîäæåíà, âèêîðèñòîâóâàòè ìåäè÷í³ ïðèñòðî¿ áóëî áîëÿ÷å. Íàäðóêîâàíèé ïëàñòèêîâèé ã³ïñ çàëèøຠòðàâìîâàí³ ä³ëÿíêè øê³ðè â³äêðèòèìè. Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî ÷åðåç äåê³ëüêà ðîê³â ó êîæí³é ë³êàðí³ ñòîÿòèìå 3D-ïðèíòåð, ùî äðóêóº «÷óäî-ã³ïñè». ○

Á²ÎÒÅÕÍÎËÎò×Ͳ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß

ÊËÎÍÓÂÀÍÍß Ê˲ÒÈÍ Àìåðèêàíñüê³ á³îòåõíîëîãè ï³ñëÿ áàãàòîð³÷íèõ äîñë³äæåíü óïåðøå çóì³ëè êëîíóâàòè êë³òèíè äîðîñëèõ ëþäåé.Öå ðåâîëþö³éíå äîñë³äæåííÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñèíòåçóâàòè çàì³íí³ êë³òèíè äëÿ õâîðèõ àáî óðàæåíèõ. Ãðóï³ Ðîáåðòà Ëàíçà âäàëîñÿ îòðèìàòè ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè ç òêàíèí äâîõ äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â.Ðàí³øå â÷åí³ ìîãëè îòðèìóâàòè ¿õ ëèøå ³ç åìáð³îíàëüíèõ òêàíèí àáî ó íîâîíàðîäæåíèõ. ○

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

Ëåêàðñòâî ìîæåò ñòàòü ÿäîì

3D-ÒÅÕÍÎËÎò¯

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÔÀÐÌÀÖÈÈ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÀÉÍÈÆ ×² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÍÀÉÍÈÆײ

ÍÀÐÎÄÆÓÞÒÜ ÌÅÍØÅ Ó ßïîí³¿ ïðîäîâæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé. Íèí³ òàì ïðîæèâàþòü ïîíàä 16 ìëí. îñ³á â³êîì äî 15 ðîê³â, ùî ñêëàäຠ12,8 â³äñîòêà â³ä óñüîãî íàñåëåííÿ êðà¿íè. Öåé ïîêàçíèê (îäèí ç íàéíèæ÷èõ ó ñâ³ò³) ñêîðî÷óºòüñÿ âæå 33-é ð³ê ïîñï³ëü - ³ç 1975 ðîêó. Âîäíî÷àñ ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ßïîí³¿ â³êîì ïîíàä 65 ðîê³â äîñÿãëà 25 â³äñîòê³â (ñåðåäíüîñâ³òîâèé ïîêàçíèê 8 â³äñîòê³â). Çà îñòàíí³ìè ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, 100 ÿïîíñüêèõ æ³íîê óïðîäîâæ æèòòÿ íàðîäæóþòü ëèøå 140 ä³òåé. Öå îäèí ç íàéíèæ÷èõ ïîêàçíèê³â ñåðåä ðîçâèíåíèõ êðà¿í.

ÍÀ ÍÀÒÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ëåêàðñòâà ñîçäàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü ëþäÿì ïðåîäîëåòü áîëåçíè. Íî ìîæíî ëè áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî ñðåäè òûñÿ÷ ïðåïàðàòîâ, ïðåäëàãàåìûõ â àïòå÷íûõ ñåòÿõ, íåò «ôàëüøèâîê»?  ëó÷øåì ñëó÷àå, îíè íå âðåäÿò âðåäÿò..  õóäøåì - ìîãóò «îòîáðàòü» íå òîëüêî çäîðîâüå, íî è æèçíü РАЗНЫЕ «ФАЛЬШИВКИ»

«белым» фальсификатом подразумеваются препараты, у которых состав отвечает маркировке, но фальсифицируется торговая марка. Может не выдерживаться количество и качество вспомогательных веществ, либо часть фармацевтической продукции не проходит процедуру налогообложения. Чаще всего в разряд «белых» фальсификатов попадают противовоспалительные средства и препараты, которые продаются в аптеках без рецепта.

В Украине фальсифицированные лекарства составляют 2,5-3,5 % от общего количества препаратов, что соответствует евролекарств - на втором месте пейским и среднемиропосле эффективности, хотя вым показателям. При правильнее говорить о беэтом специалисты утзопасности пациентов, коверждают: фальсификат торые их принимают. Не фальсификату - рознь. В секрет, что даже качестсоставе «черного» - некавенные препараты могут чественные ингредиенты, изрядно навредить оргаа количество действующенизму. Мало того, фармаго вещества меньше, чем кологи подчеркивают: леположено по нормативам. карство, не имеющее поВ Украине таких лекарств бочных эффектов, - не лене более 0,7%, а в региокарство. Если не соблюнах, в том числе и нашем, ГЛАВНОЕ дать правила приема, люгде активно работают ЭФФЕКТИВНОСТЬ бое из них может стать службы, контролируюПо международным ядом! По статистике, осщие качество препаратов критериям безопасность ложнения наблюдаются в - 0,3-0,4%. Это, как правило, серии какого-то лекарÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ ственного средства, которые изымаются из обороðóêîâîäèта и утилизируются за òåëü ñëóæáû ôàðìàêîíàäçîðà ÃÃîñóäàðîñóäàðсчет производителя. Под ñòâåííîãî ýêñïåðòíî-ôàðìàêîëîãè÷åñêîãî

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÎÏÐÈØÊÎ,

 ÎÁËÀÑÒÈ ÍÅ ÁÎËÅÅ 0,4% «×ÅÐÍÎÃλ ÔÀËÜÑÈÔÈÊÀÒÀ

öåíòðà Ìèíçäðàâà ÓÓêðàèíû êðàèíû â îáëàñòè: - Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ôàðìàêîíàäçîðà: ñáîð, àíàëèç è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè î áåçîïàñíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïîëó÷åííîé îò âðà÷åé è ïðîèçâîäèòåëåé.  èòîãå - ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé äëÿ ÌÎÇ Óêðàèíû î ïîëíîì èëè âðåìåííîì çàïðåòå íà ïðèìåíåíèå òåõ èëè èíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âíåñåíèå äîïîëíåíèé èëè èçìåíåíèé â èíñòðóêöèè.

ÄÀÆÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÌÎÃÓÒ ÍÀÂÐÅÄÈÒÜ 23% случаев в педиатрии и в 14% - в геронтологии. Немало и летальных исходов, в том числе, - в мировой практике. При выявлении побочных эффектов, не указанных в инструкции, пострадавший может заполнить специальный бланк на сайте Государственного экспертно-фармакологического центра Минздрава Украины (dec.gov.ua). Чтобы не ошибиться в трактовке ощущений, вызванных приемом препарата, лучше сделать это с помощью специалиста. Не менее важно лечиться под наблюдением врача и не идти на поводу у «лекарственной» рекламы.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÀÊÖÈß

Ñèãàðåòû îáìåíÿþò íà êîíôåòû предложат прохожим поменять сигареты на конфеты. В меро Äíåïðîïåòðîâñêå приятии также при10 ìàÿ ñ 12.00 äî мут участие врачи, де14.00 ñîñòîèòñÿ путаты областного и àêöèÿ «Çäîðîâàÿ ìîëîäåæü - çäîðîâîå городского советов, представители социáóäóùåå». Âîçëå ÒÖ альных служб города. «Ïàññàæ» âûñòóïÿò «Здоровая молоìóçûêàëüíûå è дежь - здоровое будуòåàòðàëüíûå êîëëåêщее» это девиз Днепòèâû, ïðîäåìîíñòðèÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ðóþò ñâîè óìåíèÿ ïðåäñòàâèòåëè ñïîðòèâíûõ êëóáîâ

Организаторы также планируют конкурс рисунков, где каждый ребенок, представивший свою работу, получит в подарок билет в театр. А актеры и активисты

ропетровской городской молодежной общественной организации «Феникс», созданной в 2010 году с целью пропаганды здорового образа жизни. По словам психотерапевта «Феникса» Оксаны Као, акция направлена на пропаганду форми-

рования активной жизненной позиции горожан, особенно молодежи. «Мы хотим продемонстрировать обилие различных спортивных и творческих направлений, которыми могут заниматься люди в свободное время вместо употребления алкоголя, наркотиков, курения и прожигания времени за игровыми автоматами», - говорит Оксана. Священник, духовник Центра реаби-

литации для нарко- и алкозависимых людей Сергей Больчунас сообщил, что корень проблемы вредных привычек кроется в том, что духовные силы человека без веры очень слабы. «Мы помогаем увидеть настоящие ценности в жизни. И с этими истинами научиться жить, бороться с трудностями, а не прятаться от них, употребляя алкоголь и наркотики», говорит отец Сергей.

ÖÅËÜ - ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÀ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ ÆÈÇÍÈ


ВІДПОЧИНЬ! 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

³ñò³» ïðîäîëæàþò âíîñèòü «Â³ñò³» ðàçíîîáðàçèå â ïîâñåäíåâíîå è ïðàçäíè÷íîå ìåíþ ñâîèõ ÷èòàòåëåé. Ïîïðîáóéòå ïðèãîòîâèòü íåñêîëüêî âèäîâ îðèãèíàëüíûõ áóòåðáðîäîâ è ëåãêèé îâîùíîé ñàëàòèê ñ ôåòîé, êîòîðûå ñòàíóò âêóñíûì äîïîëíåíèåì íà ïèêíèêå

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÀÍÀ ÒÎÌÈß ÑÌÅÕÀ ÀÍÀÒÎÌÈß

ÑÐÎÊ ÃÃÎÄÍÎÑÒÈ ÎÄÍÎÑÒÈ ÞÌÎÐ ÞÌÎÐÀÀ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: хлеб для тостов - 2-3 кусочка ветчина - 4-6 кусочков готовый салат - 4-6 ст.л. зеленый лук

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nНа ветчину вылоpЗавязать лужить салат. ком. oСвернуть рулетик. q Хлеб наре-

зать треугольниками, выложить на них рулетики.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÃÎÐß×ÈÅ ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ Ñ ÎÊÎÐÎÊÎÌ, ÏÎÌÈÄÎÐ ÀÌÈ È ßÉÖÀÌÈ ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ

ÑÀËÀ ÑÀËÀÒÒ Ñ ÐÅÄÈÑÎÌ, ÏÎÌÈÄÎÐ ÀÌÈ È ÔÅÒÎÉ ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ

Такие бутерброды - отличный завтрак. Из указанного Легкий весенний салат. Овощи можно добавить люколичества ингредиентов получаются 6 порций. бые, по вкусу. Из указанного количества ингредиентов получаются 5-7 порций. ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

окорок (колбаса или балык) - 6 кусочков хлеб для тостов - 12 кусочков помидоры - 150 г яйца перепелиные - 12 шт. (или 6 куриных) соль, перец

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: помидоры - 250 г редис - 150 г лук - 100 г сыр фета (или брынза) - 200 г листья зеленого салата соль, перец растительное масло

nПомидоры нарезать кружочками. o У шести кусочков хлеба вынуть мякиш. p Кусочки хлеба (целые) выложить в форму ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: для запекания. nЛук нарезать соломpCалат порвать руками. qНа хлеб выложить кусочки окорока. qСмешать салат, лук, rНа окорок выложить кусочки хлеба (те, которые без кой, помидоры - небольшими кусочками, редис помидоры, редис, фету. мякиша). Следом - помидоры. - тонкими ломтиками. r Немного посолить, sДобавить 2 перепелиных яйца. oФету нарезать куби- поперчить. Заправить tНемного посолить, поперчить. Поставить в духовку маслом. и запекать при температуре 180 0C примерно 20-25 минут. ками. Приятного аппетита!

Ðûáà õîðîøî ÷èñòèòñÿ, åñëè åå ñëåãêà íàòåðåòü óêñóñîì è îñòàâèòü íà íåêîòîðîå âðåìÿ. Åñëè ðåäüêó íàòåðåòü è ïðîìûòü íåñêîëüêî ðàç õîëîäíîé âîäîé, îíà ïîòåðÿåò åäêèé âêóñ. ×òîáû òóøåíàÿ êàïóñòà íå èìåëà çàïàõ ïàðåíîé, â íà÷àëå òóøåíèÿ ïðèîòêðîéòå êðûøêó íà 10 ìèíóò. ×òîáû óñòðàíèòü â êâàðòèðå íåïðèÿòíûé çàïàõ îò êâàøåíîé êàïóñòû, íàêðîéòå ïîñóäó ñ íåé ìàðëåé, ñëîæåííîé â 2-3 ñëîÿ è ñìî÷åííîé óêñóñîì, à ñâåðõó çàêðîéòå êðûøêîé.

Êóøàòü ïîäàíî!

Вкусные и сытные бутерброды. Их можно делать с любым салатом на ваш вкус. Из указанного количества ингредиентов получаются 4-6 порций.

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀ ÒÜ… ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ Ñ ÐÓ ËÅÒÈÊÀÌÈ ÈÇ ÂÅÒ ×ÈÍÛ È ÑÀËÀ ÒÎÌ ÐÓËÅÒÈÊÀÌÈ ÂÅÒ×ÈÍÛ ÑÀËÀÒÎÌ

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

×òî âçÿòü ñ ñîáîé íà ïèêíèê?  òåïëîå âðåìÿ ãîäà ïèêíèê ñòàíîâèòñÿ ñàìûì ïîïóëÿðíûì âèäîì îòäûõà. Íî ÷àñòî äîëãîæäàííóþ ïîåçäêó ìîãóò ïîäïîðòèòü ìàëåíüêèå íåïðèÿòíîñòè: ïðî òî çàáûëè, î òîì íå ïîäóìàëè. ×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, âîçüìèòå íà çàìåòêó ñîâåòû, êîòîðûå ïîìîãóò íåçàáûâàåìî ïðîâåñòè âðåìÿ íà ïðèðîäå

T Что есть? Правила выбора продуктов: +не берите скоропортящуюся еду; + старайтесь сделать как можно больше заготовок дома; +если что-то планируете готовить в процессе пикника - обязательно возьмите посуду и приборы для приготовления. TНа чем расположиться? В зависимости от места отдыха набор вещей будет примерно таким: +подстилка, клеенка; +складные стулья, подушки и подстилки; +большой солнцезащитный зонт;

+мангал, шампура, дрова/уголь, розжиг/бумага, спички; +бумажные полотенца и салфетки; +ножи, доски для нарезания, консервный нож и штопор; + одноразовая посуда и вместительная посуда для основных блюд; +мусорные пакеты; +средства гигиены. T Чего бояться? Обезопасьте себя от насекомых и неприятностей. Не забудьте взять аптечку такого содержания: +солнцезащитный крем; +средство от клещей и комаров; +медикаменты от порезов и ожогов; +средство от отравления; +противоаллергенные средства; +обезболивающие средства.

Ó÷åíûå èç áðèòàíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ãëàìîðãàíà âûÿñíèëè, ÷òî æåëàíèå øóòèòü, ñìåÿòüñÿ è âåñåëèòüñÿ ïðîïàäàåò, êîãäà ÷åëîâåêó èñïîëíÿåòñÿ 52 ãîäà. Òàêæå îíè ïîäñ÷èòàëè, ÷òî äåòè ñìåþòñÿ äî 300 ðàç â äåíü, ìîëîäåæü äî 19 ëåò - íå ÷àùå 6 ðàç, à ïîñëå 20-òè - îêîëî 4 ðàç. Êðîìå òîãî, ñ ïîÿâëåíèåì äåòåé ó ðîäèòåëåé óëó÷øàåòñÿ ÷óâñòâî þìîðà. Ó÷åíûå óâåðÿþò, ÷òî ïîñëå ñîðîêà ó ÷åëîâåêà îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå ïîâîäîâ äëÿ ñìåõà. Ïðèìåðíî â ýòîì âîçðàñòå áîëüøèíñòâî ëþäåé ñòàíîâÿòñÿ óãðþìûìè è ðàçäðàæèòåëüíûìè. ○

ÐÈÑÊ ÎÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÈÑÊÎÂÎÅ

ÏÎ ÕÈÒÈËÈ ËÜÂÀ ÏÎÕÈÒÈËÈ Ñìåëàÿ áàíäà âîðèøåê óêðàëà ëüâà èç çîîïàðêà Áðàçèëèè. Ïîëèöèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî çëîóìûøëåííèêè ïîïàëè íà òåððèòîðèþ çàâåäåíèÿ, ïðåäñòàâèâøèñü çàùèòíèêàìè îêðóæàþùåé ñðåäû. Äàëåå, ÷òîáû óñûïèòü Ðàâåëëà (òàê çâàëè ëüâà), îíè èñïîëüçîâàëè ñïåöèàëüíîå îðóæèå. À ÷òîáû âûíåñòè ïðåäñòàâèòåëÿ ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ çà ïðåäåëû çâåðèíöà, ñêàçàëè ñëóæèòåëÿì, ÷òî îí òðàâìèðîâàí è íóæäàåòñÿ â ãîñïèòàëèçàöèè. ○

ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ

ÂÈÐÒÓ ÀËÜÍÀß ÊÐ ÀÆÀ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ÊÐÀÆÀ Äâîèõ æèòåëåé Êèòàÿ ïðèãîâîðèëè ê äâóì ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà íåçàêîííîå ïðèñâîåíèå âèðòóàëüíûõ ïðåäìåòîâ. Çàÿäëûå ãåéìåðû Âàí è Öàé, íå èìåÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû, ðåøèëè çàðàáàòûâàòü, ïðîäàâàÿ âèðòóàëüíûå ïðåäìåòû èç èãðû, êîòîðîé îáà óâëåêëèñü.  ïðîøëîì ãîäó îíè ïîçíàêîìèëèñü ñî ñâîåé áóäóùåé æåðòâîé - ìèñòåðîì Ìà. Âñêîðå ïîäåëüíèêè óçíàëè åãî íàñòîÿùåå èìÿ è ïàðîëü ó÷åòíîé çàïèñè â «èãðóøêå». Çàòåì, âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèìè äàííûìè, îíè ëèøèëè åãî âñåõ öåííûõ äëÿ ãåéìåðà âèðòóàëüíûõ ïðåäìåòîâ è ïðîäàëè èõ. ○

ÐÓÃ ÐÓÃÀÀÒÜ - ÍÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÒÅÙÀ - «Ã ÀÄÞÊÀ» «ÃÀÄÞÊÀ» Âî âðåìÿ ñåìåéíîãî ñêàíäàëà 45-ëåòíèé ñèöèëèåö òðèæäû íàçâàë ñâîþ òåùó ãàäþêîé. Çà ýòî îíà ïîäàëà íà çÿòÿ â ñóä. Ðàçáèðàòåëüñòâî ïî äåëó äëèëîñü äâà ãîäà. Ïåðâàÿ èíñòàíöèÿ îáÿçàëà çÿòÿ âûïëàòèòü òåùå êîìïåíñàöèþ çà íàíåñåííûé ìîðàëüíûé âðåä. Ñóä âòîðîé èíñòàíöèè îñòàâèë ïðèãîâîð áåç èçìåíåíèÿ. Òî÷êó â äåëå ïîñòàâèë Âåðõîâíûé ñóä Èòàëèè. Îí ïîñòàíîâèë, ÷òî ïîäîáíîå âûñêàçûâàíèå íå ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì, íå ïîäëåæèò íàêàçàíèþ è íå ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ âîçìåùåíèÿ óùåðáà çà ìîðàëüíûé âðåä.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐ Ä ¹ 1525 ÑÊÀÍÂÎÐÄ

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.20, 06.40, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20, 00.30 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50 Не верь худому повару 10.25 Украинского рода 10.40, 16.20, 19.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.30 Т/с «МонтеКристо» 13.45 Взрослые игры 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.50 Окно в Америку 17.30 О главном 18.50 Час7Ч 19.00 Предвыборные агитационные кандидатов на пост Президента Украины 21.40 Шустер Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Так далеко, так близко» 15.15 «Жди меня» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Дорога домой» 00.10 Х/ф «Полицейский из Бевер лиХиллз3» 02.25 М/ф 03.50 Т/с «На пути к сердцу»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.25 «Осторожно, модерн!» 06.50 Х/ф «Исполнитель пригово ра» 08.00 «Днепр7футбол» 09.00 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 14.30 Т/с «Желтый дракон» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны6» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Х/ф «Красная жара» 23.30 Х/ф «Вымирающий» 01.20 Х/ф «Щупальца2» 02.50 Х/ф «Иду к тебе»

11 КАНАЛ 06.35 Kids Time 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00 «Новости недели» 07.30 «Про кино» 08.00 «Проте» 08.30 «Родительский клуб» 08.55, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 09.55, 19.30 Т/с «Воронины» 12.30 Х/ф «13 друзей Оушена» 14.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 18.00, 01.45 Репортер 18.20 Абзац! 19.00, 21.30 Новости 20.00, 22.00 Ревизор 22.45 Страсти по Ревизору 00.15 Педан7Притула шоу 01.55 Зона ночi

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.40 Х/ф «Женщина, которая поет» 12.25, 01.45 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 14.35 Х/ф «Белый тигр» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 20.55 «Чистоnews» 21.10 Х/ф «Кураж» 22.20 «Деньги» 00.05 Х/ф «Наполеон»

СТБ 06.00, 15.55 «Все буде добре!» 07.50, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 08.50, 01.00 Х/ф «Полет бабочки» 12.45, 19.55 «Следствие ведут экстра7 сенсы» 13.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 20.55 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 «Детектор лжи 7 5» 23.55 «Один за всех»

ICTV 06.00, 19.25 Чрезвычайные новости 06.50 Факты недели 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 13.15, 16.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Достало! 21.20 Свобода слова 00.20 Х/ф «Красные хвосты»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.15 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.45 М/с «Тимон и Пумба» 09.10 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 10.00 Ералаш 11.10 Одна за всех 13.30, 22.00 6 кадров 14.50 Виталька 15.55 Даешь молодежь 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 23.00 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.00 Страна У 00.00 Дурнев+1 00.25 Слишком грубо для Ю7туб’а 00.55 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.50, 10.45, 16.30 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя 09.35 Х/ф «Сын полка», 2 с. 11.00 Д/ф «Линда и Блэр изучают вкус Греции» 11.30 Х/ф «Переправа», 2 с. 13.00 Пенсионный фонд информиру7 ет 13.30 Время советов 14.30 Краеведческое путешествие 15.00 Х/ф «Ты есть» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Ди@блог 17.45 Про кохання 18.00 Усмiхновини 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 19.55 Лечение алкоголизма и ожире7 ния 20.00 Футбол региона 21.00 Предвыборная агитация 21.30 Т/с «Цвет пламени» 23.00 Х/ф «Солярис», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес7время 06.55, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хро7 ника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.40 Автопилот7новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.45 Трансмиссия7новости 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика 11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.10, 00.00 Местное время 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей 19.45, 22.10, 22.40, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 21.40 Время7Тайм

НТН 08.30 «Правда жизни. Профессия грузчик» 09.00 «Агенты влияния» 09.55 Х/ф «Риорита»

11.45 Т/с «Я телохранитель» 15.10 Т/с «Гаишники» 19.00, 21.40 «Свідок» 19.30 Т/с «Телохранитель 3» 22.00 Т/с «Элементарно 2» 23.45 Т/с «Банши 2» 00.45 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.25 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 07.10 «Их нравы» 08.00 Т/с «Сталин.Live» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Александр Журбин» 10.05 «Таинственная Россия» 11.00 «Дело темное» 12.35 «До суда» 13.35, 02.55 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30, 03.55 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Улицы разбитых фона рей13» 22.45 «Сегодня. Итоги» 23.10 Т/с «Груз» «Шанс для свиде теля» 01.00 Т/с «Мент в законе6»

ENTER 06.00 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Русский счет» 11.00 Шутка за шуткой 12.30, 18.50 Т/с «Клон» 14.10, 20.30 Т/с «Две судьбы» 15.50 Х/ф «Верность» 17.20 Х/ф «Менялы» 22.30 «Петровка, 38» 00.00 Х/ф «Огарева, 6»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Высшая лига» 07.30 «Философия искусства» 08.05 «Non stop music» 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 7 с. 17.00 «Калейдоскоп секретов» 17.30 «Три характера» 18.00 Т/с «Европейский конвой» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет сегодня» 19.20 «Панорама города» 19.35 «Первые. Эдуард Стрельцов» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «История одной улицы» 21.10 «Год в истории»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где7то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.10, 00.40 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Давай поженимся!» 19.00, 23.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Второе дыхание» 22.15 «Вечерний Ургант» 22.45 «Познер» 23.40 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.45 Т/с «Переводчик» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00 Х/ф «Куда уходит любовь» 12.00 Т/с «ОСА» 18.00 Т/с «Сашка» 19.45 Ток7шоу «Говорит Украина» 21.00 Т/с «Личное дело» 23.00 События дня 23.30 Х/ф «Форсаж 4» 01.35 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная свадьба»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.20 «Мультитряндия» 06.40 «Новости. Итоги» 07.10 «Ради жизни» 07.15, 15.15 «Гороскоп» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо7центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 13.20 Х/ф «Лесная песня» 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 15.30 «Тайны Днепропетровска» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 «Звезды большого города» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Звезда шерифа» 00.00 Т/с «Александр Македонский, или Киллер Мафии» 01.40 «Морские силы»

Сх. 04.15 Зах. 19.34 Трив. дня 15.19

Понеділок, 12 травня 06.00 «Космические истории» 06.45 «Анализ крови» 07.10 «PostSсriptum» 07.50, 15.30 М/ф 08.00, 09.00 «Тайны мира» 10.00 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 14.00 Х/ф «Волшебный кошелек» 16.00 Т/с «Сердце Украины» 16.50, 20.00 «ХХ век. Столетие войн» 17.20 «Люди» 17.40 «Здравствуй, это Я!» 18.00 «Детали» 18.15 Т/с «Контора» 19.00 «Акцент дня», «Мода» 19.15 «Смотреть всем!» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Преступление и наказание» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбал7 ки» 00.00 «Кружево на свадьбу» 00.40 Х/ф «Отряд Д»

2+2

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.50, 06.35 Kids Time 05.55, 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00 Подъем 08.00, 09.55, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 12.30 Х/ф «13 друзей Оушена» 14.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 18.00, 01.45 Репортер 18.20, 03.40 Абзац! 20.00 Ревизор 22.45 Страсти по Ревизору 00.15 Педан7Притула шоу 01.50 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Сер7 гей Бубка» 06.30 «Мир за неделю» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 Красавец Киев 09.15 Великая Отечественная. Недо7 сказанное 10.00 Африка. Опасная реальность 11.00, 21.30 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12.15 Секреты 13.10 Дикие кошки Трента Баркли 14.00 Возвращение к диким прериям 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 16.00 Удивительные обитатели сада 17.50 Беби7бум в зоопарке 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Катастрофы 7 вехи эволюции 22.40 НЛО: факты и фальсификация 23.50 «Кумиры» 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30 08.50 08.30 10.00 12.00 14.00 16.25 18.10 19.10 21.00 22.00

М/ф М/с «Смешарики» Х/ф «Фантом Мегаплекса» Х/ф «Биби маленькая вол шебница» Х/ф «Биби маленькая вол шебница и тайна голубых снов» «КВН72014» М/ф «Как приручить дракона» «Званый ужин» «Орел и решка» «Рассмеши комика» Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 12.00, 16.20 «Чудеса цивилиза7 ции» 06.30, 17.05, 20.20 «Попури» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме7 танкина» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.30 «Попутчик» 08.45, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 09.00 Х/ф «Хорошая женщина» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.25, 19.50 «Роскошные путеше7 ствия» 12.55 М/ф «В некотором царстве...» 16.50 «Паспорт.ua» 17.20 Х/ф «Городские подробности» 18.50 «Роскошные имения» 19.20 «Необыкновенные культуры» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Забавная мордашка» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.15, 00.45 Легенды бандит7 ской Одессы 10.30, 15.40, 00.00 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Колдовская лю бовь» 12.25, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.25 Судебные дела 17.05, 22.50 Т/с «Три сестры» 17.30, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 22.00 Невероятные истории любви

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Стоп7кадр 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35 Обзор блогов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 01.00 TBiNews 16.40 Арт дозор 22.00, 02.00 Знак восклицания 03.15 ЖИВЯком

06.00 06.25 06.50 08.30 14.30 18.30 19.00 21.00 21.25 23.30 01.20 02.50

М/ф «Осторожно, модерн!» Х/ф «Исполнитель приговора» Т/с «Девять жизней Нестора Махно» Т/с «Желтый дракон» «Новости 2+2» Т/с «Ментовские войны6» «ДжеДАИ» Х/ф «Красная жара» Х/ф «Вымирающий» Х/ф «Щупальца2» Х/ф «Иду к тебе»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 07.30, 17.50 В поисках истины 08.20, 15.20 Танки. Великие битвы 09.10 Странное солнце 10.10, 17.00 В поисках приключений 11.00 Сила жизни 12.00, 23.40 Самые опасные животные 12.50 Мистическая Украина 14.30, 19.30 Фантастические истории 16.10 Мегасооружения 18.40 Российская история отравлений. Царские хроники, 1 ч. 20.20 Игры богов 21.10 Искатели 22.00 Таблетка правды 22.50 Африка 00.30 Покер 01.20 Авиакатастрофы вблизи 05.40 Легенды бандитского Киева

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Вести7Моск7 ва 11.20 «Иду на таран» 12.05 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 «Искатели» 17.05 Т/с «Моя большая семья» 17.50 Т/с «Пока станица спит» 19.50 «Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 00.15 «Тем временем»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Родная кровь» 08.30, 14.35 Х/ф «Приступить к лик видации», 2 с. 10.45, 16.50 Х/ф «Сладкая женщина» 14.00 «Плюс кино» 18.30, 00.30 Х/ф «Каин ХVIII» 20.30 Х/ф «Когда деревья были большими» 22.30 Х/ф «Идеальное преступле ние»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30 «Смотреть всем!» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Документальный спецпроект» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 Информационное шоу «Свобод7 ное время» 20.00 «Реальная кухня» 21.00 «Мои прекрасные...» 22.30 Х/ф «Никки, дьяволмлад ший» 00.15 Х/ф «Секреты ЛосАнджеле са»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Служба ку7 линарной разведки 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со7 веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по7 пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15 М/ф «Жарптица» 08.25, 17.50 М/с «Робин Гуд» 08.45 «Фактор жизни» 09.15, 21.00 «Тайны нашего кино. «За витриной универмага» 09.40 Д/с «Своими глазами» 10.05 Х/ф «Медведь» 10.50 Д/ф «Сны и явь Михаила Жаро7 ва» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со7 бытия 11.50 Приют комедиантов 13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 13.45 «Хроники московского быта. Брак по расчету» 14.50, 20.00 Город новостей 15.10 Х/ф «Павел Корчагин» 16.50, 23.50 «Простые сложности» 17.15 Д/ф «Золотое кольцо. Святыни Ярославля» 18.10, 00.50 Т/с «Сердцу не прика жешь» 18.55 «Повесть временных лет». Муль7 типликационный цикл

Зах. 03.02 Сх. 16.56 Перша чв. 7 травня

Іменинники дня: АРТЕМ, БОГДАН, ФИЛИМОН, ДЕМИД, РОДІОН, АРСЕН

19.05, 01.35 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Ракетоносцы. Поход за угол» 21.25 Д/ф «Балтийская Хиросима» 22.30 Без обмана. «Напитки с пузырь7 ками» 23.10 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце»

НОСТАЛЬГИЯ 06.50 «Браво» 08.30, 14.00 «Вокруг смеха» 09.20 Х/ф «Дуэнья» 11.00 «50/50» 12.00 «Колба времени» 13.00 «Ограбление в полночь» 14.50 «Театральные встречи» 16.20 «Музыка в театре, в кино, на ТВ» 17.00 «АБВГДейка» 18.00 «Это вы можете» 18.50 Х/ф «До луны рукой подать», 1 с. 20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 21.00 «Рожденные в СССР» 22.00 «Нет проблем?!» 22.40 Концерт зарубежной эстрады 23.00 Т/ф «По страницам «Сатирико на» 00.00 «Нью7Йорк, Нью7Йорк» 00.25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми7 нутка для ребенка» 08.00 Т/с «Взять Тарантину!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан7 ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд7 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Золушка» 18.00 Т/с «Таксистка» 21.00 Х/ф «Ангел А»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 14.00, 23.30, 00.00 Велоспорт: Национальный тур 10.00, 02.15 Мотоспорт 10.15 Чемпионат Мира в классе Туринг: Словакия Ринг 10.45, 11.15 Супербайк: Чемпионат Мира 12.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.45 Фут7 бол: Чемпионат Европы для иг7 роков до 17 лет 20.45 Футбол: Евроголы 21.30, 02.00 Футбол: Бразилмания 21.45 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 22.00, 22.30 Про рестлинг

XSPORT 06.40, 07.40, 12.30 Новости 07.10 М/ф 08.00 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Спидвей. Экстралига. Ченстохо7 ва 7 Вроцлав 13.00 Теннис. Открытый чемпионат Италии. Рим 16.40 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Швейцария 7 Беларусь. (в пере7 рыве новости) 19.00 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Словакия 7 Франция 20.40 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Россия 7 США. (в перерыве но7 вости) 23.00 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Чехия 7 Канада

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи7 ка» 09.40 «Шахматное обозрение» 10.15, 22.40 Гандбол. Кубок обладате7 лей кубков. Женщины. Финал. «Звезда» 7 «Виборг». Ответный матч 13.15 Мини7футбол. «Финал четырех» Кубка УЕФА в Баку 13.45 Легкая атлетика. Diamond League в Катаре 15.55 «Железный фактор» 16.30 Волейбол. Лига чемпионов 7 2013 г. /14. Женщины. «Омич7 ка» 7 «Дрезднер» 18.25 Регби77. Этап мировой серии в Англии 21.30 Олимпиада в Сочи. Фигурное ка7 тание. Командные соревнова7 ния. Пары. Произвольная про7 грамма

01.30 Футбол. «Журнал Лиги чемпио7 нов»

FUTBOL1 06.00 Ман Сити 7 Вест Хэм. Чемпионат Англии 08.00 Ворскла 7 Днепр. Чемпионат Ук7 раины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15 «Великий футбол» 12.00 Журнал Лиги Чемпионов 12.40 Говерла 7 Черноморец. Чемпио7 нат Украины 14.45 Топ7матч 15.00, 21.55 «Моя гра» А. Рыбка 16.00 Норвич 7 Арсенал. Чемпионат Англии 18.00 Чемпионат Англии. Обзор тура 19.05 Чемпионат Италии. Обзор тура 19.55 Рома 7 Ювентус. Чемпионат Ита7 лии 22.50 Атлетико 7 Малага. Чемпионат Испании 01.00 Чемпионат Испании. Обзор тура

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Я купил папу» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Самый ма ленький гном», №1. Сборник мультфильмов «Золоченые лбы», «Веселая карусель» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 1 с. Сказки Андерсена «Большой подземный бал». Русские народные сказки «Мальчик с пальчик» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Самый кра сивый конь», 1977 г. Мульт фильм «Воинственные боб ры» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 12.50 Маленький Принц 06.40, 10.40 Лупдиду 07.20, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.00 Кайю 08.20 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.40 Овечки7чемпионы 09.40 Алекс 09.50, 17.30 Обо всем на свете 10.10, 18.20 Заботливые Мишки: Стра7 на добра 11.20, 20.00 Улей 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.30 Каспер: школа страха 13.20, 18.50, 23.00 Лев Леон 13.30, 19.00, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт7 фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.00 Легенды Чимы 16.30 Зеленый остров Гомби 17.50 Приключения Чака и друзей 19.10, 23.30 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми 23.20 Друзья с джунглей. Веселые но7 вости

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.30, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Генри Обнимонстр» 09.45 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.30, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 17.45, 21.40 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Гуфи и его команда» 23.30 М/с «Время приключений»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 13 травня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.25, 00.30 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.55, 18.50 Час7Ч 10.05 Свет 10.40, 16.25, 19.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.30 Т/с «МонтеКристо» 13.40 Д/ф «Василий Стус. Феномен су7 ток» 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.50 Наш спорт. Валерий Лобановс7 кий 17.30 О главном 19.00 Предвыборные агитационные программы кандидатов на пост Президента Украины 21.40 Шустер Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 12.25, 02.05 Т/с «Улицы раз битых фонарей13» 13.25, 14.20 Д/с «Следствие вели... » 14.40 «Судебные дела» 15.35 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Диван для одинокого мужчины» 00.25 Х/ф «48 часов» 03.45 Т/с «На пути к сердцу»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 15.40 Д/п «Неизвестные самолеты» 16.30 Т/с «Солдаты17» 19.00 Т/с «Ментовские войны6» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25, 01.05 Х/ф «Огненный шторм» 23.15 Х/ф «Когтистый. Легенда о снежном человеке» 02.30 Х/ф «Дорога на Сечь»

11 КАНАЛ 06.35 Kids Time 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.00 Но7 вости 07.30 Подъем 08.00, 20.00 Т/с «Воронины» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 09.55 Т/с «Счастливы вместе» 14.30 «Мой малыш» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20, 00.05 Абзац! 19.30 «36, 6» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.30 Закованные 01.05 Х/ф «Национальный гольф и молокососы»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Красавица за 12 часов 7 2» 11.00 «Семейные мелодрамы 7 3» 12.00, 01.55 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 14.25, 21.10 Х/ф «Кураж» 15.35 Х/ф «Сваты 6» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 20.55 «Чистоnews» 22.20 «Меняю жену 7 9» 00.15 Х/ф «Наполеон»

СТБ 07.00, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 08.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб ник» 10.05, 19.55 «Следствие ведут экстра7 сенсы» 11.05, 00.30 «МастерШеф 7 3» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 20.55 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 «Дорогая, мы убиваем детей»

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Анализ крови» 07.40 М/ф 08.00, 18.40 Т/с «Контора» 08.50, 00.00 «Заграница» 09.20 «В дороге. Дневник» 10.00, 14.50 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.00 Т/с «Сердце Украины» 17.00 «Эпикриз» 17.40 «Смотреть всем!» 18.15 «Представьте себе!» 19.30 «Погляд» 20.00 «ХХ век. Столетие войн» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Наш сад» 21.40 «Здравствуй, это Я!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Гарантия качества» 23.40 «С легким паром!» 00.30 Х/ф «Живая мишень»

ICTV 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 09.55 Т/с «Диверсант. Конец вой ны» 12.00, 13.15, 16.15 Т/с «Вольф Мес синг. Видевший сквозь вре мя» 18.45 Факты. Вечер 20.20 Т/с «Бригада» 22.25 Четвертая башня72 23.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 01.30 Т/с «Преступления, которые потрясли Британию»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.15 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.45 М/с «Тимон и Пумба» 09.10 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 10.00 Ералаш 11.10, 21.00 Страна У 13.30, 22.00 6 кадров 14.50 Виталька 15.55 Даешь молодежь 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 23.00 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 00.00 Слишком грубо для Ю7туб’а 00.55 Между нами

51 КАНАЛ 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Фабрика идей 10.30, 16.15 М/ф 11.15 Х/ф «Солярис», 1 с. 12.30 Киноистории 13.00 Азбука здоровья 14.30 Волшебное закулисье 15.00 Испробуй на себе 15.30 Коммуналка 15.45 Футбол региона 17.30 Арт7зона 19.45 Меморандум 19.55 Лечение алкоголизма и ожире7 ния 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Цвет пламени» 23.00 Х/ф «Солярис», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес7время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 13.10, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот7новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.45 Трансмиссия7новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 15.35 Машина времени 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв7новости 17.35 Особый взгляд 19.00 Время новостей 21.40 Время7Тайм 00.35 Территория закона

НТН 06.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Телохранитель 3»

15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 6» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 23.45 Т/с «Банши 2» 00.45 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.25 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Дикий мир 08.05 Т/с «Сталин.Live» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.30 «Русская начинка» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11» «Проклятие викин гов» 12.35 «До суда» 13.35, 02.55 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30, 03.55 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Улицы разбитых фона рей13» 22.45 «Сегодня. Итоги» 23.10 Т/с «Груз» 01.00 Т/с «Мент в законе6»

ENTER 06.00 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Верность» 11.00 Шутка за шуткой 12.30, 18.50 Т/с «Клон» 14.10 Т/с «Две судьбы» 15.50 Х/ф «Анна на шее» 17.20 Х/ф «Русский счет» 20.30 Т/с «Гибель империи» 22.30 Х/c «Брежнев» 00.30 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Три характера» 07.35 «НЭП. Новая экономическая программа» 08.05 Non stop music 08.25 «Неизвестные Черновцы» 09.10 «Панорама города» 17.00 «Философия искусства» 17.30 «Чудо возможно» 18.00 Т/с «Европейский конвой» 18.45 «Один день», 2 с. 19.30 «Первые. Владимир Куц» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Монологи»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где7то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.10, 00.40 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Давай поженимся!» 19.00, 23.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Второе дыхание» 22.15 «Вечерний Ургант» 22.45 «Народная медицина» 23.40 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 13.10 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще ние» 12.00, 19.45 «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00 Т/с «Личное дело» 23.00 События дня

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.30 «Мультитряндия» 07.10, 15.15, 20.55 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого горо7 да» 07.35 «Ночная жизнь» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо7центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Звезда шерифа» 13.10 Х/ф «Легенда острова Двид» 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Смени лицо» 22.30 «Интересное кино» 00.00 Т/с «Александр Македонский, или Киллер Мафии» 01.40 «Морские силы»

Сх. 04.14 Зах. 19.36 Трив. дня 15.22

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.50, 06.35 Kids Time 05.55, 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 09.55 Т/с «Счастливы вместе» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00, 02.35 Репортер 18.20, 00.05 Абзац! 22.00 Закованные 01.05 Х/ф «Национальный гольф и молокососы» 02.40, 03.05, 03.50 Зона ночі 02.45 Георгій Нарбут. Живі картини 03.10 Зима надії 03.30 Жар7птиця 03.55 257й кадр 04.25 Здравствуйте, я ваша мама

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Анна Бессонова» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 Беби7бум в зоопарке 10.00, 20.00 Катастрофы 7 вехи эволю7 ции 11.00 Прерванный полет Гарри Пауэр7 са 12.15 «Модные истории с Оксаной Но7 вицкой» 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 22.40 НЛО: факты и фальсифи7 кация 15.15, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 17.45 «Социальный статус: ваша пен7 сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.30 Cальвадор Дали. В поисках неба 23.35 «Светские хроники» 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30, 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.50 М/с «Смешарики» 09.30 Х/ф «Биби маленькая вол шебница и тайна голубых снов» 11.40 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.25 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.10 «Орел и Решка» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 12.00, 19.35, 22.40 «Чу7 деса цивилизации» 06.30, 08.30, 10.30, 12.50, 20.20 «По7 пури» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме7 танкина» 07.45, 12.25, 19.00 «Паспорт.ua» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.45, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Роскошные имения» 10.00, 16.50, 19.50 «Роскошные путе7 шествия» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 13.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 16.20 «Необыкновенные культуры» 17.20 Х/ф «Забавная мордашка» 19.15 «Здоровье» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Генрих IV» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.15, 00.45 Легенды бандитс7 кой Одессы 10.30, 15.40, 00.00 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Колдовская лю бовь» 12.25, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.25 Судебные дела 17.05, 22.50 Т/с «Три сестры» 17.30, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 22.00 Невероятные истории любви

TBI 06.00 Aрт City 06.30, 02.25 Частные новости 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло7 гов

Зах. 03.30 Сх. 18.06 Перша чв. 7 травня

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 16.40 Арт7дозор 02.00 DOUBLE ЯТЬ 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 15.40 Д/п «Неизвестные самолеты» 16.30 Т/с «Солдаты17» 19.00 Т/с «Ментовские войны6» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25, 01.05 Х/ф «Огненный шторм» 23.15 Х/ф «Когтистый. Легенда о снежном человеке» 02.30 Х/ф «Дорога на Сечь»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 07.30, 17.50 В поисках истины 08.20, 15.20 Танки. Великие битвы 09.10 Битва за землю 10.10, 17.00 В поисках приключений 11.00 Сила жизни 12.00, 23.40 Самые опасные животные 12.50 Мистическая Украина 14.30, 19.30 Фантастические истории 16.10 Мегасооружения 18.40 Российская история отравлений. Царские хроники, 2 ч. 20.20 Свалка Вселенной 21.10 Искатели 22.00 Российская история отравлений. Царские хроники, 1 ч. 22.50 Африка 00.30 Секреты науки 01.20 Боевые силы 05.40 Легенды бандитского Киева

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Вести7Мос7 ква 11.20 «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини» 12.05 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Шаповалов» 17.05 Т/с «Моя большая семья» 17.50 Т/с «Пока станица спит» 19.50 «Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 23.25 «Специальный корреспондент» 00.25 «Под грохот канонад: «Синий платочек» против «Лили Мар7 лен»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Каин ХVIII» 08.30, 14.30 Х/ф «Когда деревья были большими» 10.30, 16.30 Х/ф «Идеальное пре ступление» 18.30, 00.30 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора» 20.00 «Плюс кино» 20.35 Х/ф «Абориген», 2 с. 22.50 Х/ф «В небе «ночные ведь мы»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Документальный спецпроект»: «Наследники богов» 09.00 «Документальный спецпроект»: «Заговор против России» 10.00 «Документальный спецпроект»: «Битва двух океанов» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Реальная кухня» 21.00 «Мои прекрасные...» 22.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 00.40 Х/ф «Особо тяжкие преступле ния»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Служба ку7 линарной разведки 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со7 веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по7 пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

Іменинники дня: МАКСИМ, МИКИТА, ЯКІВ, ГНАТ, ВАСИЛЬ, ЯРЕМА, ОХРІМ

TVCI 06.00 «Настроение» 08.25, 17.50 М/с «Робин Гуд» 08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35 М/ф «Сказка о царевиче и трех лекарях» 09.45, 15.20 Д/ф «Балтийская Хироси7 ма» 10.15 «Доктор И...» 10.40, 18.10, 00.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Т/с «Тайный знак» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.50 М/ф «Жарптица» 16.00 Д/ф «Золотое кольцо. Яро7 славль» 16.15, 23.50 «Простые сложности» 18.55 «Повесть временных лет» 19.05, 01.35 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 Д/ф «Портрет» 21.15 Д/ф «Королевские гонки» 22.30 «Удар властью. Лев Рохлин» 23.10 Д/ф «Леонид Каневский. Безна7 дежный счастливчик»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.00 08.00 08.50 10.20 11.00 12.00 12.50

«Рожденные в СССР» «Ограбление в полночь» «Вокруг смеха» «Театральные встречи» «Музыка в театре, в кино, на ТВ» «АБВГДейка» «Это вы можете» Х/ф «До луны рукой подать», 1 с. 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 16.00 «Нет проблем?!» 16.40 Концерт зарубежной эстрады 17.00 «Еловая субмарина» 17.50 Муз/ф «Бенефис Веры Васи льевой» 18.45 Х/ф «До луны рукой подать», 2 с. 22.00 «Авторский вечер композитора Никиты Богословского» 23.00 Что? Где? Когда? 00.50 «Браво»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Золушка» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Ми7 нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40 «Комедианты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд7 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Старинный водевиль» 21.00 Х/ф «Короли скорости»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 18.30 Футбол: Евроголы 10.15, 19.15 Футбол: Бразилмания 10.30, 11.15, 12.15 Футбол: Чемпионат Европы для игроков до 17 лет 13.15 Конный спорт: Скачки 13.30, 14.30, 15.30, 23.30, 00.00 Ве7 лоспорт: Национальный тур 19.30 Теннис: Готовимся к «Ролан Гар7 рос» 19.45 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 20.00 Спидвей: Швеция 22.00, 02.00 Чемпионат мира в классе Туринг 22.30 Мотокросс: Чемпионат мира 23.00 Автогонки: По

XSPORT 06.40, 07.40, 12.30 Новости 07.10 М/ф 08.00 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Спидвей. Экстралига. Торунь 7 Тарнов 13.00 Теннис. Открытый чемпионат Италии. Рим 16.40 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Германия 7 Финляндия. (В пере7 рыве новости) 19.00 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Италия 7 Дания 20.40 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Казахстан 7 Латвия. (В переры7 ве новости) 23.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Норвегия 7 Швеция

СПОРТ 09.00, 13.10, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.25 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи7 ка» 09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4финала. «Галатасарай» 7 «Барселона». 37й матч 11.20 Футбол. Чемпионат Италии 13.40 «Железный фактор» 14.15 «Обратный отсчет» 16.00 Волейбол. Лига чемпионов 7 2013 г. /14. Женщины. «Дина7 мо» (Казань) 7 «Даброва»

18.25 Регби77. Этап мировой серии в Англии 21.30 Олимпиада в Сочи. Фигурное ка7 тание. Командные соревнова7 ния. Мужчины. Женщины. Про7 извольная программа. Произ7 вольный танец 23.10 Американский футбол. Чемпио7 нат NFL. «Tampa Bay» 7 «Miami» 01.25 Теннис. «Пресс7ревью»

FUTBOL1 06.00 Бавария 7 Штутгарт. Чемпионат Германии 08.00 Говерла 7 Черноморец. Чемпио7 нат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Эльче 7 Барселона. Чемпионат Испании 12.25 «Моя гра» А. Рыбка 13.00 «Великий футбол» 14.35, 01.00 Чемпионат Германии. Об7 зор тура 16.00 Ливерпуль 7 Ньюкасл. Чемпио7 нат Англии 18.00 Чемпионат Франции. Обзор тура 19.00 Заря 7 Шахтер. Чемпионат Украи7 ны 21.00 Журнал Лиги Чемпионов 21.35 Коэффициенты ФИФА/УЕФА 21.40 LIVE. Германия 7 Польша. Това7 рищеский матч 23.55 Чемпионат Аргентины. Обзор тура

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Снегуроч ка» 03.30, 09.30, 15.30 М/с «Самый ма ленький гном», №2. Сборник мультфильмов «Красная ша почка», «Ворона» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 2 с. Сказки Андерсе на. «Гадкий утенок», Сборник мультфильмов «Зеркальце», «Ну, погоди!» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Кувырок через голову», 1987 г. Мульт фильм «Легенда о пламенном сердце» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 12.50 Маленький Принц 06.40, 10.40 Лупдиду 07.20, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.00 Кайю 08.20 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.40 Овечки7чемпионы 09.40 Алекс 09.50, 17.30 Обо всем на свете 10.10, 18.20 Заботливые Мишки: Стра7 на добра 11.20, 20.00 Улей 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.30 Каспер: школа страха 13.20, 18.50, 23.00 Лев Леон 13.30, 19.00, 23.10 Друзья с джунг7 лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт7 фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.00 Легенды Чимы 16.30 Зеленый остров Гомби 17.50 Приключения Чака и друзей 19.10, 23.30 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми 23.20 Друзья с джунглей. Веселые но7 вости

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.30, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.50 М/с «Смешари ки. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Генри Обнимонстр» 09.45 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.30, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 17.45, 21.40 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Гуфи и его команда» 23.30 М/с «Время приключений»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 18.50 Час7Ч 10.00 Включение из Кабинета Мини7 стров Украины 10.15 Книга.ua 10.50, 16.25, 19.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.30 Т/с «МонтеКристо» 13.40 Кто в доме хозяин? 14.10 Путь к Чемпионату мира FIFA 2014 г. Бразилия 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.50 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Дневник FIFA 17.30 О главном 19.00 Предвыборные агитационные программы кандидатов на пост Президента Украины 21.40 Шустер Live. Будни 22.50 Мегалот 23.00, 01.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Диван для одинокого мужчины» 14.55 Д/с «Следствие вели... » 15.50 «Судебные дела» 16.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 03.15 «Подробности» 20.30 Т/с «Кривое зеркало души» 00.20 Х/ф «Другие 48 часов» 02.00 М/ф 03.45 Т/с «На пути к сердцу»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты17» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Добровольцы» 11.30 Д/п «Параллельные миры» 12.30 Д/п «За год до апокалипсиса» 13.30 Д/п «Тайны времени» 14.20 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе7 ды» 15.00 Д/п «Тайны разведки» 15.50 Д/п «Прах Третьего Рейха» 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны6» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25, 01.15 Х/ф «Поймать, чтобы убить» 23.25 Х/ф «Акулозавр» 02.45 Х/ф «Троянский спас»

11 КАНАЛ 06.35 Kids Time 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 Подъем 08.00, 09.55, 19.30 Т/с «Воронины» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20, 00.05 Абзац! 21.00 «Автострасти» 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.35 Т/с «Счастливы вместе» 01.00 Х/ф «Все наоборот»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Красавица за 12 часов 7 2» 11.00 «Семейные мелодрамы73» 12.00, 01.55 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 14.30, 21.10 Х/ф «Кураж» 15.40 Х/ф «Сваты 6» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 20.55 «Чистоnews» 22.20 «Четыре свадьбы 7 3» 00.15 Х/ф «Наполеон»

СТБ 06.10, 15.55 «Все буде добре!» 08.00, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.05 Звездная жизнь 10.05, 19.55 «Следствие ведут экстра7 сенсы» 11.00, 00.30 «МастерШеф 7 3» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 20.55 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 «Хата на тата»

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Индекс опасности» 07.40 М/ф 08.00, 18.40 Т/с «Контора» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «На 10 лет моложе» 10.00 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Территория заблуждений» 13.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 14.50 «Секретные территории» 16.00 Т/с «Сердце Украины» 16.50, 00.00 «ХХ век. Столетие войн» 17.30 «Здравствуй, это Я!» 17.40 «У меня теперь семья!» 18.15 «Представьте себе!» 19.30 «Погляд» 20.00 «Гарантия качества» 20.10 «Преступление и наказание» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.20 «Автотема» 21.40 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.30 «Оружие богов» 01.20 «Великие тайны древности»

ICTV 06.50, 09.55, 13.15, 16.15 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 18.45 Факты. Вечер 20.20 Т/с «Бригада» 22.25 Криминальная Украина 23.25 Х/ф «Призрачный гонщик2. Дух мести» 01.15 Т/с «Преступления, которые потрясли Британию»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.15 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.45 М/с «Тимон и Пумба» 09.10 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 10.00 Ералаш 11.10 Одна за всех 13.30, 22.00 6 кадров 14.50 Виталька 15.55 Даешь молодежь 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 23.00 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 21.00 Страна У 00.00 Слишком грубо для Ю7туб’а 00.55 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Коммуналка 10.30 Экономический интерес 10.45, 16.00 М/ф 11.30 Х/ф «Солярис», 2 с. 13.00 Киноистории 14.30 «Поговори обо мне» 14.45 А у нас кино снимали 15.15 Под открытым небом 15.30, 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 По ту сторону поля 21.30 Т/с «Цвет пламени» 23.00 Х/ф «Звезда пленительного счастья», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес7время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 15.35, 18.35, 19.45, 22.40, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.40 Автопилот7новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия7новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Зооакадемия 17.35 Арсенал 19.00 Время новостей 21.40 Время7Тайм 22.10 Акцент 00.35 Новости Киевщины

НТН 06.50 08.30 09.00 10.00 11.25

Х/ф «Золотая речка» Утренний «Свідок» «Случайный свидетель» Т/с «Безмолвный свидетель» Т/с «Детективы»

Сх. 04.12 Зах. 19.37 Трив. дня 15.25

Середа, 14 травня 34 КАНАЛ

13.00, 19.30 Т/с «Телохранитель 3» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 6» 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 10» 23.45 Т/с «Банши 2» 00.45 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.25 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 07.10 Дикий мир 08.05 Т/с «Сталин.Live» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11» «Замок с секретом» 12.35 «До суда» 13.35, 02.40 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30, 03.40 «Суд присяжных. Оконча7 тельный вердикт» 16.40 «Дело врачей» 18.40 «Прокурорская проверка» 19.55 «Говорим и показываем» 20.50 Т/с «Улицы разбитых фона рей13» 22.50 Т/с «Груз» 00.50 Т/с «Мент в законе6» 04.45 «Вы будете смеяться!»

ENTER 06.00 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Менялы» 11.00 Шутка за шуткой 12.30, 18.50 Т/с «Клон» 14.10, 20.30 Т/с «Гибель империи» 15.50 «Петровка, 38» 17.20 Х/ф «Огарева, 6» 22.30 Х/c «Брежнев» 00.30 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Hand madе» 07.20, 17.50 «АВС7шка» 07.30 «Новости DW» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «О времени и о судьбе...» 17.00 «История одной улицы» 17.10 «Год в истории» 17.30 «Hand made» 18.00 Т/с «Европейский конвой» 18.45 «Монологи» 19.25 «Философия искусства» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Высшая лига»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где7то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.10, 00.35 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Давай поженимся!» 19.00, 23.40 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.45 Т/с «Второе дыхание» 22.30 «Политика» 23.30 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 13.10 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00, 00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще ние» 12.00, 19.45 «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 20.20 Т/с «Личное дело» 21.30 Футбол. ЛЕ УЕФА. Финал «Бен7 фика» (Лиссабон) 7 «Севилья» (Севилья)

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.40 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого горо7 да» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо7центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Убить Дракона» 13.55 Х/ф «Бедная крошка» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Интересное кино» 21.00 Д/ф «Царство акул» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Т/с «Александр Македонский, или Киллер Мафии» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.50, 06.35 Kids Time 05.55, 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00 Подъем 08.00, 09.55, 19.00 Т/с «Воронины» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00, 02.30 Репортер 18.20, 00.05 Абзац! 22.00 Закованные 23.05 Т/с «Счастливы вместе» 01.00 Х/ф «Все наоборот» 02.35 «Служба розыска детей» 02.40, 03.45, 04.05 Зона ночі 02.45 Українці «Надія», 1 ч. 03.50 Моя адреса 7 Соловки. Не вдар7 те жінку навіть квіткою 04.10 257й кадр 04.35 Здравствуйте, я ваша мама

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Алексей Михайличенко» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.55 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Социальный статус: ваша пен7 сия» 10.00, 20.00 Катастрофы 7 вехи эволю7 ции 11.00 Cальвадор Дали. В поисках неба 12.15 «Украина7Европа: маятник Фуко» 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 23.00 НЛО: факты и фальсифи7 кация 15.15, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 17.50 Беби7бум в зоопарке 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.30 Отголоски 22.00 Обреченный «Боинг» 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30, 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.50 М/с «Смешарики» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.25 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.10 «Орел и Решка» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 12.00, 19.35 «Чудеса цивилизации» 06.30, 08.35, 20.20 «Попури» 06.45 «Попутчик» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме7 танкина» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.05, 20.30 «Турист по жизни» 08.45, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 18.50 «Роскошные имения» 10.00, 16.50, 19.50 «Роскошные путе7 шествия» 10.30 «Паспорт.ua» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.50 М/ф «Стойкий оловянный сол датик», «Шапокляк» 16.20 «Необыкновенные культуры» 17.20 Х/ф «Генрих IV» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Гуляка» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 13.55, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.10, 00.45 Легенды бандит7 ской Одессы 10.30, 15.40, 00.00 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Колдовская лю бовь» 12.25, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 16.25 Судебные дела 17.05, 22.50 Т/с «Три сестры» 17.30, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 22.00 Невероятные истории любви

TBI 06.00 DOUBLE ЯТЬ 06.30 Aрт City 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло7 гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ

Зах. 04.04 Сх.19.17 Повний міс. 21.16

13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.45, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 16.40 Арт дозор 02.00 Зеленая лампа 03.10 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты17» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Добровольцы» 11.30 Д/п «Параллельные миры» 12.30 Д/п «За год до Апокалипсиса» 13.30 Д/п «Тайны времени» 14.20 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе7 ды» 15.00 Д/п «Тайны разведки» 15.50 Д/п «Прах Третьего Рейха» 19.00 Т/с «Ментовские войны6» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25, 01.15 Х/ф «Поймать, чтобы убить» 23.25 Х/ф «Акулозавр» 02.45 Х/ф «Троянский спас»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 07.30, 17.50 В поисках истины 08.20, 15.20 Танки. Великие битвы 09.10 Тайны лунного города 10.10, 17.00 В поисках приключений 11.00 Выжившие в Сибири: история двух лисиц 12.00, 23.40 Самые опасные животные 12.50, 01.20 Мистическая Украина 14.30, 19.30 Фантастические истории 16.10 Мегасооружения 18.40 Таблетка правды 20.20 Странное солнце 21.10 Искатели 22.00 Российская история отравле7 ний. Царские хроники,. 2 ч. 22.50 Африка 00.30 Покер 05.40 Легенды бандитского Киева

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Вести7Мос7 ква 11.20 «Шифры нашего тела. Смех и слезы» 12.05 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Шаповалов» 17.05 Т/с «Моя большая семья» 17.50 Т/с «Пока станица спит» 19.50 «Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 23.25 «Русский след Ковчега завета» 00.15 «Сати. Нескучная классика...»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора» 08.00 «Плюс кино» 08.30, 14.30 Х/ф «Абориген», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 18.30, 00.30 Х/ф «Не забудь... Стан ция Луговая» 20.30 Х/ф «Шофер на один рейс», 2 с. 22.55 Х/ф «В той стране»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информацион7 ная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Документальный спецпроект»: «Оружие богов» 09.00 «Документальный спецпроект»: «Следы богов» 10.00 «Документальный спецпроект»: «Секретный план богов» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Реальная кухня» 21.00 «Мои прекрасные...» 22.30 Х/ф «Стигматы» 00.30 Х/ф «Посылка»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Служба ку7 линарной разведки 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со7 веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по7 пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «На старт!» Детская спортивная программа 08.20, 17.50 М/с «Робин Гуд»

Іменинники дня: ТАМАРА, МАРКО, ЯРЕМА, МАКАР, ГНАТ, ГЕРАСИМ, АКАКІЙ

08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.30, 15.20 Д/ф «Королевские гонки» 10.15 «Доктор И...» 10.40, 18.10, 00.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со7 бытия 11.50 Т/с «Тайный знак» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.05 Д/ф «Золотое кольцо. Алексан7 дров» 16.15, 23.50 «Простые сложности» 18.55 «Повесть временных лет» 19.05, 01.25 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 20.55 Д/ф «Портрет» 21.10 Д/ф «Трагедия на Дубровке» 22.30 «Русский вопрос» 23.10 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри7 ма»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Это вы можете» 06.50 Х/ф «До луны рукой подать», 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ7 МЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Нет проблем?!» 10.40 Концерт зарубежной эстрады 11.00 «Еловая субмарина» 11.50 Муз/ф «Бенефис Веры Васи льевой» 12.45 Х/ф «До луны рукой подать», 2 с. 16.00, 22.00 «Авторский вечер компо7 зитора Никиты Богословского» 17.00 Д/ф «Дети ХХ съезда», 1 с.: «Ис7 токи» 18.00 «Служенье муз не терпит суеты. Василий Ливанов вчера и сего7 дня» 18.35 М/ф «Мальчик и девочка» 18.45 Х/ф «Цемент», 1 с. 23.00 «50/50» 00.00 «Рожденные в СССР» 01.00 «Ограбление в полночь»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Старинный водевиль» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми7 нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан7 ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд7 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Ревизор» 21.00 Х/ф «Человеккадиллак»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 23.05, 00.00 Велоспорт: Наци7 ональный тур 11.30 Чемпионат Мира в классе Туринг 12.00, 02.00 Спидвей: Швеция 18.30, 19.30 Футбол: Чемпионат Евро7 пы для игроков до 17 лет 20.25, 22.55 ALL SPORTS: Избранное по средам 20.30 Конный спорт: Фехтование 20.45 Конный спорт: Новости конного спорта 20.50, 21.55 ALL SPORTS: Лучшее за месяц 20.55 Гольф: Тур PGA 22.00 Гольф: Европейский тур 22.15 Гольф: Гольф Клуб 22.20 Парусный спорт 22.50 Парусный спорт: Яхт клуб

XSPORT 06.40, 07.40, 12.30 Новости 07.10 М/ф 08.00 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Спидвей. Экстралига. Лешно 7 Зелена Гура 13.00 Теннис. Открытый чемпионат Италии. Рим 16.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Швейцария 7 Германия. (в пере7 рыве Новости) 19.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Чехия 7 Италия 20.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Россия 7 Казахстан. (в переры7 ве Новости) 23.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Словакия 7 Норвегия

СПОРТ 09.00, 13.10, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.25 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4финала. «Маккаби» 7 «Ми7 лан». 47й матч 11.20 Футбол. Чемпионат Англии 13.40 Спортивные танцы. Чемпионат Европы в Тобольске. Европейс7 кая программа

15.50 Футбол. «Журнал Лиги чемпио7 нов» 16.20 Волейбол. Лига чемпионов 7 2013 г. /14. Мужчины. «Острава» 7 «Белогорье» 18.20 «Королева на Плюсе» 19.20 Регби77. Этап мировой серии в Англии 22.30 Олимпиада в Сочи. Фигурное ка7 тание. Пары. Произвольная про7 грамма 00.30 Футбол. Чемпионат Германии

FUTBOL1 06.00, 00.35 Чемпионат Франции. Об7 зор тура 06.55 Топ7матч 07.00 Чемпионат Германии. Обзор тура 08.00 Ильичевец 7 Динамо. Чемпионат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Германия 7 Польша. Товарищес7 кий матч 12.30 Чемпионат Испании. Обзор тура 13.35 Ман Сити 7 Вест Хэм. Чемпионат Англии 16.00 Ворскла 7 Днепр. Чемпионат Ук7 раины 18.00 Севилья 7 Валенсия. 1/2 фина7 ла. Лига Европы УЕФА 20.00 Futbol Mundial. Тележурнал 20.30, 00.00 «Шлях до Турина» 21.30 LIVE. Севилья 7 Бенфика. Финал. Лига Европы УЕФА 01.30 Корея 7 Италия. 1/8 финала ЧМ7 2002 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Приключе ния в городе, которого нет» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Самый ма ленький гном», №3. Мульт фильм «В стране невыучен ных уроков» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро» 3 с. Сказки Андерсена «Пастушка и трубочист». Мульт фильм «Не может быть!» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Как я был вундеркиндом». 1983 г. 1 с. Мультфильм. «Храбрый оле ненок» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 12.50 Маленький Принц 06.40, 10.40 Лупдиду 07.20, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.00 Кайю 08.20 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.40 Овечки7чемпионы 09.40 Алекс 09.50, 17.30 Обо всем на свете 10.10, 18.20 Заботливые Мишки: Стра7 на добра 11.20, 20.00 Улей 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.30 Каспер: школа страха 13.20, 18.50, 23.00 Лев Леон 13.30, 19.00, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт7 фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.00 Легенды Чимы 16.30 Зеленый остров Гомби 17.50 Приключения Чака и друзей 19.10, 23.30 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми 23.20 Друзья с джунглей. Веселые но7 вости

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.30, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Генри Обнимонстр» 09.45 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.30, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 17.45, 21.40 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Гуфи и его команда» 23.30 М/с «Время приключений»


18 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 15 травня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.55, 18.50 Час7Ч 10.05 Ближе к народу 10.45 Государственная граница 11.00, 16.30, 19.55 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.30 Т/с «МонтеКристо» 13.45 «Предвечерье» 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.50 Рояль в кустах 17.30 О главном 19.00 Предвыборные агитационные программы кандидатов на пост Президента Украины 21.35 Шустер Live. Будни 23.00, 01.00 Итоги 23.30 На слуху 00.00 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Кривое зер кало души» 14.55 Д/с «Следствие вели... » 15.50 «Судебные дела» 16.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 03.20 «Подробности» 20.30 Т/с «Не жалею, не зову, не плачу» 00.35 Х/ф «Золотой ребенок» 02.00 М/ф 03.50 Т/с «На пути к сердцу»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты17» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Наградить посмертно» 11.30 Д/п «Тайна мертвых дроздов» 12.30 Д/п «Морские пришельцы» 13.30 Д/п «Тайны времени» 14.20 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе7 ды» 15.00 Д/п «Тайны разведки» 15.50 Д/п «Жуков» 18.30 «Алеф 7 в наше время» 19.00 Т/с «Ментовские войны6» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25, 01.15 Х/ф «Нокаут» 23.25 Х/ф «Змеи песка» 02.45 Х/ф «Все побеждает любовь»

11 КАНАЛ 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 09.55, 20.00 Т/с «Воронины» 14.30 «36, 6» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20, 00.05 Абзац! 19.30 «Respect TV» 21.00 «Oscar time» 22.00 Закованные 23.05 Т/с «Счастливы вместе» 01.00 Х/ф «Джо против вулкана»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Красавица за 12 часов 7 2» 11.05 «Семейные мелодрамы 7 3» 12.05, 01.45 Х/ф «Великолепный век. Роксолана» 14.25, 21.10 Х/ф «Кураж» 15.35 Х/ф «Сваты 6» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.40 «Секретные материалы» 20.55 «Чистоnews» 22.20 Д/ф «Женские лица револю7 ции» 00.05 Х/ф «Наполеон»

СТБ 06.25, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.25 Звездная жизнь 10.20 Х/ф «Колье для Снежной Бабы» 12.15, 19.55 «Следствие ведут экстра7 сенсы» 13.10, 00.30 «МастерШеф 7 3» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 20.55 Т/с «Ой, мамочки!» 22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.15, 19.30 «Погляд» 07.40 М/ф 08.00, 18.40 Т/с «Контора» 09.00 «Заграница» 09.30, 15.10 «У меня теперь семья!» 09.40 «Здравствуй, это Я!» 10.00, 13.50 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Территория заблуждений» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.30 «ХХ век. Столетие войн» 16.00 Т/с «Сердце Украины» 17.00 «В дороге. Дневник» 17.20 «Чудо7люди» 18.15 «Представьте себе!» 20.00 «Люди» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «По закону чести» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30, 00.30 «Тайны мира» 01.20 «Великие тайны исчезнувших цивилизаций»

ICTV 06.25 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 08.00 Звезда YouTube 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15 Достало! 10.15 «На безымянной высоте» 12.30, 13.15, 16.15, 20.20 Т/с «Бри гада» 16.30 Т/с «Братаны2» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Чрезвычайные новости 22.25 Клан 23.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 01.35 Т/с «Преступления, которые потрясли Британию»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.15 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.45 М/с «Тимон и Пумба» 09.10 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 10.00 Ералаш 11.10, 21.00 Страна У 13.30, 22.00 6 кадров 14.50 Виталька 15.55 Даешь молодежь 17.15, 20.00 Т/с «Кухня» 18.10, 23.00 Т/с «Светофор» 19.05 Рассмеши комика 00.00 Слишком грубо для Ю7туб’а 00.55 Между нами

51 КАНАЛ 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Деловий ритм 10.45, 16.15 М/ф 11.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья», 1 с. 13.00 Урок для родителей 14.30 Артзона 15.00 Под открытым небом 15.15 Усатые7хвостатые 15.30 Налоговый монитор 15.45, 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 20.30 В тренде 21.00 Снято 21.15 102 информ 21.30 Т/с «Цвет пламени» 23.00 Х/ф «Звезда пленительного счастья», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.55, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес7время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хро7 ника дня 07.40 Автопилот7новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.35 Драйв7новости 08.45 Трансмиссия7новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Вре7 мя. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.30 Окно в Европу 19.00 Время новостей 21.40 Время7Тайм 00.35 В кабинетах

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

Сх. 04.11 Зах. 19.39 Трив. дня 15.28

11.25 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Телохранитель 3» 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 7» 22.00 Т/с «Лютер» 00.00 Т/с «Банши 2» 01.10 Т/с «CSI: ЛасВегас 8» 01.50 Т/с «Мертвая зона»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 «Школа злословия» 08.00 Т/с «Сталин. Live» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Дачный ответ» 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11» 12.35 «До суда» 13.35, 02.40 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30, 03.40 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.40 «Прокурорская проверка» 19.55 «Говорим и показываем» 20.50 Т/с «Улицы разбитых фона рей13» 22.50 Т/с «Груз» «Большая игра» 00.50 Т/с «Мент в законе6» 04.45 «Вы будете смеяться!»

ENTER 06.00 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Украли зебру» 11.00 Шутка за шуткой 12.30, 18.50 Т/с «Клон» 14.10, 20.30 Т/с «Гибель империи» 15.50 Х/ф «Инкогнито из Петербур га» 17.20 Х/ф «Анна на шее» 22.30 Х/c «Брежнев» 00.30 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «НЭП. Новая экономическая программа» 07.30 «Hand madе» 07.50 «АВС7шка» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 8 с. 17.00 «Под напряжением» 17.30 «Чудо возможно» 18.00 Т/с «Европейский конвой» 18.55 «Год в истории» 19.30 «Территория выбора» 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «27 оттенков черного» 21.15 «Ешь и зарабатывай», 9 с.

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где7то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.10, 00.40 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Давай поженимся!» 19.00, 23.45 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Второе дыхание» 22.15 «Вечерний Ургант» 22.45 «На ночь глядя» 23.35 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 12.50 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 13.50, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще ние» 12.00 Ток7шоу «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 19.55 Футбол. Кубок Украины. Финал 23.00 События дня

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого горо7 да» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо7центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Д/ф «Царство акул» 13.30 М/ф «Магазинчик само убийств» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Свои» 20.55 Х/ф «Отряд «Дельта» 00.00 Т/с «Александр Македонский, или Киллер Мафии» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.50, 06.35 Kids Time 05.55, 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00 Подъем 08.00, 09.55, 19.00 Т/с «Воронины» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00, 02.35 Репортер 18.20, 00.05 Абзац! 22.00 Закованные 23.05 Т/с «Счастливы вместе» 01.00 Х/ф «Джо против вулкана» 02.40, 04.15 «Служба розыска детей» 02.45, 03.50 Зона ночі 02.50 Під знаком біди 03.30 Шануйте майстрів замолоду 03.55 257й кадр 04.20 Здравствуйте, я ваша мама

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ири7 на Дерюгина» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 Беби7бум в зоопарке 10.00, 20.00 Катастрофы 7 вехи эволю7 ции 11.00 Обреченный «Боинг» 12.15 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 22.40 НЛО: факты и фальсифи7 кация 15.15, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 17.45 «Социальный статус: ваши пра7 ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.30 В огне 23.35 «Светские хроники» 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30, 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.50 М/с «Смешарики» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.25 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.10 «Орел и решка» 17.15, 21.00 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 12.00, 19.35 «Чудеса цивилизации» 06.30, 10.30, 18.55, 20.20 «Попурри» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме7 танкина» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.05, 20.30 «Турист по жизни» 08.35 «Попутчик» 08.45, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Роскошные имения» 10.00, 16.50, 19.50 «Роскошные путе7 шествия» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.50 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка» 16.20, 19.10 «Необыкновенные культу7 ры» 17.20 Х/ф «Гуляка» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Счастливчик Люк» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.15, 00.50 Легенды бандит7 ской Одессы 10.30, 15.40, 00.05 Семейный суд 11.15, 20.30 Т/с «Колдовская лю бовь» 12.25, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.20 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.25 Судебные дела 17.05, 22.50 Т/с «Три сестры» 17.30, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 22.00 Невероятные истории любви

TBI 06.00 World Stories. Международные корреспонденты 06.30 DOUBLE ЯТЬ 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло7 гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

Зах. 04.44 Сх. 20.25 Повний міс. 14 травня

13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 01.00 TBiNews 16.40 Арт дозор 22.00 Горячее кресло 02.00 Стоп7кадр 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты17» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Наградить посмертно» 11.30 Д/п «Тайна мертвых дроздов» 12.30 Д/п «Морские пришельцы» 13.30 Д/п «Тайны времени» 14.20 Д/п «ВМФ СССР. Хроника побе7 ды» 15.00 Д/п «Тайны разведки» 15.50 Д/п «Жуков» 19.00 Т/с «Ментовские войны6» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25, 01.15 Х/ф «Нокаут» 23.25 Х/ф «Змеи песка» 02.45 Х/ф «Все побеждает любовь»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 07.30, 17.50 В поисках истины 08.20, 15.20 Танки. Великие битвы 09.10 Игры богов 10.10, 17.00 В поисках приключений 11.00 Первобытный рай 12.00, 23.40 Самые опасные животные 12.50 Мистическая Украина 14.30, 19.30 Фантастические истории 16.10 Мегасооружения 18.40 Загадочная смерть в Каннах. Сав7 ва Морозов 20.20 Битва за землю 21.10 Искатели 22.00 Поезд7призрак. Тайна золота Колчака 22.50 Африка 00.30 Земля: эволюция планеты 01.20 Чудо с острова Борнео 02.10 Императорские пингвины 03.00 Алеутские острова: колыбель штормов 04.20 Впечатляющая Атлантика 05.00 Жители Черной лагуны 05.40 Легенды бандитского Киева

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Вести7Мос7 ква 11.20 «Вкус победы. Вертикаль Сергея Павлова» 12.05 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Шаповалов» 17.05 Т/с «Моя большая семья» 17.50 Т/с «Пока станица спит» 19.50 «Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 00.15 «Живой звук»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Не забудь... Стан ция Луговая» 08.30, 14.30 Х/ф «Шофер на один рейс», 2 с. 10.55, 16.55 Х/ф «В той стране» 13.55 «Плюс кино» 18.30, 00.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 20.00 Х/ф «Родительский день» 20.35 Х/ф «Последняя осень», 2 с. 23.25 Х/ф «Два берега»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 : «Роковые стечения» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Реальная кухня» 21.00 «Мои прекрасные...» 22.30, 01.30 Х/ф «Деньги решают все» 00.20 «Чистая работа» 01.15 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Служба ку7 линарной разведки 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со7 веты от шефа 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по7 пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «На старт!» Детская спортивная программа 08.25, 17.50 М/с «Робин Гуд»

08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.20 Д/ф «Трагедия на Дубров7 ке» 10.20 «Доктор И...» 10.40, 18.10, 00.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со7 бытия 11.50 Ирина Линдт в программе «Жена. История любви» 13.00 «Барышня и кулинар» 13.25 М/ф «Сказка о царевиче и трех лекарях» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.05 Д/ф «Золотое кольцо. Пере7 славль7Залесский» 16.15, 23.50 «Простые сложности» 18.55 «Повесть временных лет». Муль7 типликационный цикл 19.05, 01.35 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Истории спасения» 20.55 Д/ф «Портрет» 21.15 Д/ф «Жертвы прогресса» 22.30 «Советские мафии. Операция «Картель» 23.10 Д/ф «Любить по Матвееву»

НОСТАЛЬГИЯ 06.45 Х/ф «До луны рукой подать», 2 с. 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ7 МЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00, 16.00 «Авторский вечер компо7 зитора Никиты Богословского» 11.00 Д/ф «Дети ХХ съезда». 1 с.: «Ис7 токи» 12.00 «Служенье муз не терпит суеты. Василий Ливанов вчера и сегод7 ня» 12.35 М/ф «Мальчик и девочка» 12.45 Х/ф «Цемент», 1 с. 17.00 Д/ф «Рукопожатие: год 2000» 17.40 Концерт зарубежной эстрады 18.00 «...До 16 и старше» 18.45 Х/ф «Цемент», 2 с. 22.00 «Взгляд» 23.00 «АБВГДейка» 00.00 «Это вы можете» 00.50 Х/ф «До луны рукой подать», 1 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Ревизор» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми7 нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан7 ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд7 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 21.00 Х/ф «Веселая война»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.45, 13.45, 14.30, 15.30, 23.00, 00.00 Велоспорт: Нацио7 нальный тур 11.45, 18.45, 20.45 Футбол: Чемпионат Европы для игроков до 17 лет 18.30 Теннис: Готовимся к «Ролан Гар7 рос» 21.45 Боевые искусства: Суперкомбат Серия WGP 7 GP2 02.00 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS

XSPORT 06.40, 07.40, 12.30 Новости 07.10 М/ф 08.00 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Экстремальный спорт 11.30 Самое вызывающее видео 13.00 Теннис. Открытый чемпионат Италии. Рим 16.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Канада 7 Дания. (В перерыве 7 Новости) 19.00 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. США 7 Латвия 20.40 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Финляндия 7 Беларусь. (В пере7 рыве Новости) 23.00 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Швеция 7 Франция

СПОРТ 09.00, 13.00, 17.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4финала. «Реал» 7 Олимпиа7 кос». 57й матч 11.20, 16.00 «Королева на Плюсе» 12.20 Футбол. «Журнал Лиги чемпио7 нов» 13.15 Волейбол. Лига чемпионов 7 2013 г. /14. Мужчины. «Мачера7 та» 7 «Локомотив»

Іменинники дня: БОРИС, ГЛІБ, ЗОЯ, ПАНАС, РОМАН, МАРФА, МАРТА 17.15 СОГАЗ 7 Чемпионат России по футболу сезона 2013 г. / 2014 г. «Томь» 7 «Ростов» 19.30, 01.25 «Шесть на шесть» 20.05 Регби77. Этап мировой серии в Англии 22.20 Олимпиада в Сочи. Фигурное катание. Мужчины. Произволь7 ная программа 00.25 «Лучшие моменты». Футбол

FUTBOL1 06.00 Чемпионат Аргентины. Обзор тура 06.55, 18.00 Топ7матч 07.05 Смешинки 07.20 Чемпионат Италии. Обзор тура 08.00 Заря 7 Шахтер. Чемпионат Укра7 ины 10.00, 15.40, 23.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 23.55 Севилья 7 Бенфика. Фи7 нал. Лига Европы УЕФА 12.55 «Шлях до Турина» 13.35 Германия 7 Польша. Товарищес7 кий матч 16.00 Говерла 7 Черноморец. Чемпи7 онат Украины 18.20 Эльче 7 Барселона. Чемпионат Испании 20.20 Чемпионат Испании. Обзор тура 21.25 LIVE. Матч 1. Плей7офф. Чемпи7 онат Германии 22.20 Коэффициенты ФИФА/УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Мио, мой Мио» 03.35, 09.35, 15.35 М/с «Самый ма ленький гном», №4. Мульт фильм «Одна лошадка бе лая» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 4 с. Сказки Андерсе на. «История о девочке, насту пившей на хлеб». Комедия Виталия Мельникова и М. Шамковича «Барбос в гос тях у Бобика» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Как я был вундеркиндом», 1983 г. 2 с. Мультфильм. «Приключения перца» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 12.50 Маленький Принц 06.40, 10.40 Лупдиду 07.20, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.00 Кайю 08.20 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.40 Овечки7чемпионы 09.40 Алекс 09.50, 17.30 Обо всем на свете 10.10, 18.20 Заботливые Мишки: Стра7 на добра 11.20, 20.00 Улей 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.30 Каспер: школа страха 13.20, 18.50, 23.00 Лев Леон 13.30, 19.00, 23.10 Друзья с джунг7 лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт7 фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.00 Легенды Чимы 16.30 Зеленый остров Гомби 17.50 Приключения Чака и друзей 19.10, 23.30 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми 23.20 Друзья с джунглей. Веселые но7 вости

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.30, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.50 М/с «Смешари ки. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.45 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.30, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 17.45, 21.40 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Гуфи и его команда» 23.30 М/с «Время приключений»


ТВПРОГРАМА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20, 00.30 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.55 Час7Ч 10.05 Правительство на связи с граж7 данами 10.45, 17.00 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИ7 ДЕНИЕ 12.10, 18.05 Деловой мир 12.30 Т/с «МонтеКристо» 13.45 Вера. Надежда. Любовь 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 15.45 Музыкальная академия. Еврови7 дение 19.00 Национальные дебаты 20.30, 21.25 Шустер LIVE 00.00 Итоги 00.30 На слуху 01.20 Тройка, Кено, Секунда удачи 01.25 Хит7парад «Национальная двад7 цатка»

ИНТЕР 05.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 «Утро с ИНТЕРом» 10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Не жалею, не зову, не плачу» 14.55 Д/с «Следствие вели... с Леони7 дом Каневским» 15.50 «Судебные дела» 16.45 «Семейный суд» 18.05 «Касается каждого» 19.00 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 04.10 «Подробности» 20.30 Т/с «Деревенская история» 00.35 Д/ф «Вставай как один» 01.00 Х/ф «Поездка в Америку» 03.00 М/ф 04.40 Т/с «На пути к сердцу»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Т/с «Солдаты17» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.45 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Не ставьте Лешему кап каны» 11.20 Х/ф «Непобедимый» 13.15 «Новое Сумасшедшее видео по7 украински» 16.25 «Облом.UA. Новый сезон» 18.55 Баскетбол. «Евролига» (полуфи7 нал). ЦСКА (Россия) 7 Маккаби (Израиль) 21.00 «ДжеДАИ» 21.55 Баскетбол. «Евролига» (полуфи7 нал). Барселона (Испания) 7 Реал Мадрид (Испания) 00.00 Х/ф «Жаркий день» 02.00 Х/ф «Ярослав Мудрый»

11 КАНАЛ 06.35 Kids Time 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но7 вости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Явления природы» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 09.55, 19.30, 22.00 Т/с «Воронины» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00, 01.50 Репортер 18.20, 01.55 Абзац! 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.30 Х/ф «Очень страшное кино» 00.40 Х/ф «Летние игры»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Красавица за 12 часов 7 2» 11.05 «Семейные мелодрамы 7 3» 12.05 Х/ф «Великолепный век. Рок солана» 14.25 Х/ф «Кураж» 15.35 Х/ф «Сваты 6» 17.10 Х/ф «Фатмагюль» 20.30 «Вечерний Киев 7 2014» 22.25 «В сети» 23.30 Х/ф«Меланхолия»

СТБ 06.20 Х/ф «Американская дочь» 08.10, 19.00 «Невероятная правда о звездах» 09.35 Х/ф «На край света» 18.00, 22.00 «Вiкна7Новини» 20.00, 22.50 «Холостяк 7 4» 00.40 Х/ф «Колье для Снежной Бабы»

Сх. 04.09 Зах. 19.40 Трив. дня 15.31

П'ятниця, 16 травня ТВ

Зах. 05.33 Сх. 21.28 Повний міс. 14 травня

34 КАНАЛ

НТВМИР

TBI

TVCI

07.05 «Женский взгляд» 08.00 Т/с «Сталин.Live» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.30 «Спасатели» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей11» «Встреча в кино» 12.35 «До суда» 13.35 «Суд присяжных» 14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 15.30 «Суд присяжных. Окончатель7 ный вердикт» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Перелетные птицы» 00.40 Х/ф «Вторая любовь» 02.30 Т/с «Паутина» «Ловушка»

06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 20.00, 00.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние курасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.25 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло7 гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» 13.00 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 03.10, 04.00 Особое мнение 16.30, 17.15, 02.45, 03.35 TBiNews 16.40 Арт7дозор 19.00 Геофактор 23.00 Зеленая лампа 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.10 «На старт!» Детская спортивная программа 08.25, 17.50 М/с «Робин Гуд» 08.50, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.20 Д/ф «Жертвы прогресса» 10.15 «Доктор И...» 10.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.55 События 11.50 Х/ф «Включите северное сия ние» 13.05 «АБВГДейка» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 Д/ф «Золотое кольцо. Углич» 16.15, 23.20 «Простые сложности» 18.10 Д/с «Своими глазами» 18.40 «Тайны нашего кино. «Собачье сердце» 19.05, 01.10 «Право голоса» 20.15 Индийское кино. «От ненависти до любви» 23.45 Х/ф «Аллегро с огнем»

ICTV 06.25 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 08.00 Звезда YouTube 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.20 Криминальная Украина 10.20 «На безымянной высоте» 12.30, 13.15, 16.15, 20.20 Т/с «Бри гада» 16.30 Т/с «Братаны2» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Чрезвычайные новости 23.30 Х/ф «Голодный кролик атаку ет» 01.35 Х/ф «8 миллиметров»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.15 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.45 М/с «Тимон и Пумба» 09.10 М/ф «Сердитые птички» 09.30 М/с «Маша и медведь» 10.00 Ералаш 11.10, 14.50 Виталька 13.30, 22.00 6 кадров 15.55 Даешь молодежь 17.15, 19.05 Рассмеши комика 18.10, 23.00 Т/с «Светофор» 20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо маха» 00.00 Х/ф «Пираньи 3D»

51 КАНАЛ 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Разговор без нотаций 10.45, 16.15 М/ф 11.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья», 2 с. 13.00 Сокровища рода 14.30 Про кохання 14.45 Снято 15.00 Сказки Николаевского зоопарка 15.30 Знай наших 15.45, 20.00 Д/ф «Автоэнтузиасты» 17.30 Валянки 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.30 Т/с «Цвет пламени» 23.00 Х/ф «Инкогнито из Петербур га»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Биз7 нес7время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Вре7 мя новостей 07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 18.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.40 Автопилот7новости 08.45 Трансмиссия7новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 17.35 Не первый взгляд 19.00 Время новостей 21.40 Время7Тайм 22.10 Особый взгляд 00.35 Тема/Хроника недели

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 13.00 Т/с «Телохранитель 3» 15.00, 19.00 «Свідок» 15.15 Т/с «Тайны следствия 7» 19.30 Х/ф «Гражданка начальница» 21.30 Х/ф «Погоня» 23.15 Х/ф «Эффект бабочки 2» 01.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел особых расследований 11»

ENTER 06.00 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Тайна Снежной Короле вы» 11.00 Шутка за шуткой 12.30, 18.50 Т/с «Клон» 14.10, 20.30 Т/с «Гибель империи» 15.50 Т/с «Собачье сердце» 22.30 Х/c «Брежнев» 23.30 Х/ф «Особо опасные»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Университет сегодня» 07.05 «27 оттенков черного» 07.20, 08.00, 08.15, 19.45, 20.50, 21.25 «Прогноз погоды на 277ом» 07.25, 08.20, 08.55, 09.25, 17.20, 20.55, 21.20 «Днепровская не7 деля» 07.30 «НЭП. Новая экономическая программа» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 1 с. 09.00 Новости «DW» 17.00 «Невзрослые новости» 17.25 «Hand madе» 17.50 «АВС7шка» 18.00 «Засекреченная любовь. Земля и небо резидента» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет. Неделя» 19.30 «Год в истории» 19.50 «За кулисами войны», 2 с. 20.00 Т/с «Аэропорт» 21.00 «Три характера» 22.30 Телечат

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.40 «Жить здорово!» 09.40 «Модный приговор» 10.35, 17.40 «Истина где7то рядом» 11.15 «След» 11.50 «Дело ваше...» 12.25 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.30 «В наше время» 15.20 «Они и мы» 16.05 «Жди меня» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Человек и закон» 19.00 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Сегодня вечером» 22.00 «Вечерний Ургант» 22.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 00.15 Х/ф «Война богов: Бессмерт ные» 01.55 Х/ф «Душа»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 12.50 Т/с «ОСА» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 13.50, 15.20, 17.10, 22.00 Т/с «След» 10.00, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще ние» 12.00 Ток7шоу «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 19.45 Майдан. Точка отсчета 23.00 События дня

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 10.30 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого горо7 да» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо7центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 12.10 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Герой» 21.00 Х/ф «Отряд «Дельта»2» 00.00 Х/ф «Звезда шерифа»

НОВЫЙ 05.50, 06.35 Kids Time 05.55, 06.40 М/с «Дак Доджерс» 07.00 Подъем 08.00, 09.55, 19.00 Т/с «Воронины» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси вой» 15.00 Т/с «Виолетта» 16.00 Т/с «Папины дочки» 18.00, 01.50 Репортер 18.20, 01.55 Абзац! 22.30 Х/ф «Очень страшное кино» 00.20 Х/ф «Летние игры» 02.35, 03.00, 04.00, 05.10 Зона ночі 02.40 Українці. Любов 03.05 Найкращі... Серед повитух 03.15 Земці 03.30 Чи повернеться лікар? 03.45 Благодійна медицина 04.05 Хто гоїв рани козакам? 04.15 Рідні стіни 04.30 Він врятував нас від чуми 04.45 Портрет, написаний глибиною 05.15 257й кадр

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Зи7 наида Турчина» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Социальный статус: ваши пра7 ва и льготы» 10.00, 20.00 Катастрофы 7 вехи эволю7 ции 11.00 В огне 12.15 «Дневник для родителей» 13.10, 16.00 Удивительные обитатели сада 14.00, 22.40 НЛО: факты и фальсифи7 кация 15.15, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 17.50 Беби7бум в зоопарке 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Трагедия русского Ватсона (К 657 летию В.Соломина) 23.40 «Модные истории с Оксаной Но7 вицкой» 00.00 «Выходной, после полуночи»

K1 07.30, 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 08.50 М/с «Смешарики» 09.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.25 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.10 «Орел и Решка» 17.15, 23.30 «Рассмеши комика» 18.10 «Званый ужин» 20.10 «КВН» 22.10 «Прожекторперисхилтон» 00.20 «Большая разница»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 19.00 «Чу7 деса цивилизации» 06.30, 20.20, 22.40 «Попури» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме7 танкина» 08.00, 09.00 «Роскошные имения» 08.45, 10.40 «Эксклюзив для семьи» 09.30, 19.20 «Необыкновенные культу7 ры» 10.00, 19.50 «Экотуризм в Латинской Америке» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.25, 20.30 «Роскошные путеше7 ствия» 12.50 М/ф «Ну, погоди!» 16.25 «Киноклуб «Покров «Сокровища царицы Елены» 17.25 Х/ф «Счастливчик Люк» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Одинокая женщина же лает познакомиться» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20Утро с ИНТЕРом 10.00, 15.10, 00.55 Вещественное до7 казательство 10.30, 15.40, 00.10 Семейный суд 11.15 Т/с «Колдовская любовь» 12.25, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.25 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 16.25 Судебные дела 17.05, 22.55 Т/с «Три сестры» 17.30, 18.05 Игра судьбы 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Д/с «Поддельная история» 22.05 Ты можешь лучше

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Т/с «Солдаты17» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Не ставьте Лешему кап каны» 11.20 Х/ф «Непобедимый» 13.15 Сумасшедшее видео 16.25 «Облом.UA. Новый сезон» 18.55 Баскетбол. «Евролига» (полуфи7 нал). ЦСКА (Россия) 7 Маккаби (Израиль). Прямой эфир 21.00 «ДжеДАИ» 21.55 Баскетбол. «Евролига» (полуфи7 нал). Барселона (Испания) 7 Реал Мадрид (Испания). Прямой эфир 00.00 Х/ф «Жаркий день» 02.00 Х/ф «Ярослав Мудрый»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 07.30, 17.50 В поисках истины 08.20, 15.20 Освенцим 09.10 Свалка Вселенной 10.10, 17.00 В поисках приключений 11.00 Чудоостров орхидей 12.00, 23.40 Самые опасные животные 12.50 Мистическая Украина 14.30, 19.30 Фантастические истории 16.10 Мегасооружения 18.40 Поезд7призрак. Тайна золота Колчака 20.20 Тайны лунного города 21.10 Искатели 22.00 Загадочная смерть в Каннах. Сав7 ва Морозов 22.50 Незнакомая Африка 00.30 Покер 01.20 Легенды бандитского Киева

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00 «Утро России» 11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Вести7Мос7 ква 11.20 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата» 12.15 «О самом главном» 13.00, 16.00, 19.00 Вести 13.40 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 14.25 «Особый случай» 15.10 Т/с «Шаповалов» 17.05 Т/с «Моя большая семья» 17.50 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Прямой эфир» 21.10 Т/с «Сестра моя, Любовь» 22.45 «Поединок». Программа Влади7 мира Соловьева 00.25 «Линия жизни»

НАШЕ КИНО 06.40, 12.50 Х/ф «Пираты ХХ века» 08.05 Х/ф «Родительский день» 08.40, 14.30 Х/ф «Последняя осень», 2 с. 11.30, 17.20 Х/ф «Два берега» 18.40, 00.40 Х/ф «Личной безопасно сти не гарантирую...» 20.15 «Плюс кино» 20.45 Х/ф «Адам женится на Еве» 23.05 Х/ф «Преступление лорда Ар тура»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30 Шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 : «Власть женщин» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 «Реальная кухня» 21.00 Шоу «Организация Определен7 ных Наций» 23.00 Х/ф «Мачо и ботан» 01.00 Х/ф «Инферно»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.55, 10.45, 15.45, 17.45, 21.25 Со7 веты от шефа 07.30, 17.00, 20.25, 23.00 Служба ку7 линарной разведки 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по7 пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 11.25, 16.00, 20.00 Рыбка большая и маленькая 12.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

Іменинники дня: МАВРА, ТИМОФІЙ, ПЕТРО, ФЕОДОСІЯ, ПАВЛО, ТОДОСЬ

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00, 20.30, 23.00 «Детали» 07.15 «Погляд» 07.40, 16.50 М/ф 08.00, 18.15 Т/с «Контора» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «Жизненное пространство» 10.00 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 «Территория заблуждений» 13.50 «Наш сад» 14.30 «Секретные территории» 15.30, 20.00, 21.30 «ХХ век. Столетие войн» 16.00 Т/с «Сердце Украины» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.20 «Free Time» 19.00 «Кружево на свадьбу» 19.30 «Индекс опасности» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «Гарантия качества» 23.30 «Тип7Топ» 00.10 «Преступление и наказание» 00.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 01.20 «Великие тайны древних лето7 писей»

спутниковое ТВ

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Служенье муз не терпит суеты. Василий Ливанов вчера и сего7 дня» 06.35 М/ф «Мальчик и девочка» 06.45 Х/ф «Цемент», 1 с. 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ7 МЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Авторский вечер композитора Никиты Богословского» 11.00 Д/ф «Рукопожатие: год 2000» 11.40 Концерт зарубежной эстрады 12.00 «...До 16 и старше» 12.45 Х/ф «Цемент», 2 с. 16.00 «Взгляд» 17.00 «Шопениана» 18.00 «Нью7Йорк, Нью7Йорк» 18.30 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 «Еловая субмарина» 23.50 Муз/ф «Бенефис Веры Васи льевой» 00.45 Х/ф «До луны рукой подать», 2 с.

12.25, 17.35 «Шесть на шесть» 13.15, 16.00, 18.45 Регби77. Этап ми7 ровой серии в Голландии. Жен7 щины 14.50 «Родительский час» 21.05 Олимпиада в Сочи. Фигурное ка7 тание. Произвольный танец 23.00 Американский футбол. Чемпио7 нат NFL. «Buffalo» 7 «NY Jets» 01.25 Мини7футбол. «Финал четырех» Кубка УЕФА в Баку

FUTBOL1 06.00 Кардифф 7 Челси. Чемпионат Англии 08.00 Металлург (Д) 7 Металлург (З). Чемпионат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 23.30 Славутич7Шахтер/Дина7 мо7Черноморец. Финал. Кубок Украины 12.50 Матч 1. Плей7офф. Чемпионат Германии 15.00 Futbol Mundial. Тележурнал 16.00, 19.00 Футбол LIVE 16.55 LIVE. Таврия 7 Ильичевец. Чем7 пионат Украины 19.35 Севилья 7 Бенфика. Финал. Лига Европы УЕФА 21.50 Топ7матч 22.00 Чемпионат Испании. Предисло7 вие к туру 22.55 «Моя гра» А. Рыбка 01.30 Чемпионат Италии. Предисло7 вие к туру

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Горя боять ся счастья не видать», 1 с. 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Трое из Про стоквашино», 1, 6 ф. Сборник мультфильмов «Найденыш», «Сказка о чудесном докторе» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро», 5 с. Сказки Андерсена «Русалочка». Мультфильм «Рассеянный Джованни» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Принц и ни щий». 1972 г. Сказки русских писателей, «Приключения кузнеца Вакулы» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ГУМОР

ПИКСЕЛЬ

05.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 08.00, 18.00 Т/с «Таксистка» 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Минутка для ребенка» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан7 ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд7 рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Свадьба Кречинского» 21.00 Х/ф «Колледж»

06.10, 12.50 Маленький Принц 06.40, 10.40 Лупдиду 07.20, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.00 Кайю 08.20 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.40 Овечки7чемпионы 09.40 Алекс 09.50, 17.30 Обо всем на свете 10.10, 18.20 Заботливые Мишки: Стра7 на добра 11.20, 20.00 Улей 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.30 Каспер: школа страха 13.20, 18.50, 23.00 Лев Леон 13.30, 19.00, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт7 фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.00 Миа и я 16.30 Зеленый остров Гомби 17.50 Приключения Чака и друзей 19.10, 23.30 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми 23.20 Друзья с джунглей. Веселые но7 вости

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.30, 15.00, 15.30, 23.35, 00.00 Велоспорт: Нацио7 нальный тур 11.30 Футбол: Чемпионат Европы для игроков до 17 лет 13.00, 19.45 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 14.00, 20.00, 02.00 Ралли: ERC 7 День 1 18.30 Конный спорт: Фехтование 19.30 Конный спорт: Скачки 21.00 Теннис: Готовимся к «Ролан Гар7 рос» 21.15 Бокс: Чемпионат Всемирной Боксерской Организации

XSPORT 06.40, 07.40, 12.30 Новости 07.10 М/ф 08.00 Наша рыбалка 08.30 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Экстремальный спорт 11.30 Самое вызывающее видео 13.00 Теннис. Открытый чемпионат Италии. Рим. Четвертьфиналы 16.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. США 7 Казахстан. (В перерыве Новости) 19.00 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Канада 7 Италия 20.40 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Швеция 7 Словакия. (В переры7 ве Новости) 23.00 Хоккей. Чемпионат мира, 2014 г. Финляндия 7 Швейцария

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.15 Новости 09.15, 18.30 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 18.35 «Байки старого болельщи7 ка» 09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4финала. ЦСКА 7 «Панатинаи7 кос». 57й матч 11.30 Фигурное катание. «Holiday Festival on ice»

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 12.50 М/с «Оливия» 07.30, 13.10 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.45 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Маленькая принцесса» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.10 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.30 М/с «Нодди в Игроленде» 14.00 Ералаш 15.00, 23.05 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.30, 21.45 М/с «Огги и кукарачи» 16.30, 22.40 М/с «Суперкрошки» 17.00 М/с «Финеас и Ферб» 17.45, 21.40 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 Сказка с папой 21.10 М/с «Гуфи и его команда» 23.30 М/с «Время приключений»


20 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Итоги 06.30 На слуху 07.00 Шустер LIVE 10.50 Шаг к звездам 11.40, 17.50 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИ7 ДЕНИЕ 12.45 Караоке для взрослых 13.50 Мгновения жизни 14.50 В гостях у Д.Гордона 16.05 Концертная программа 19.00 Национальные дебаты 20.40 Украинский акцент 21.00, 01.20 Итоги дня 21.40 Главный аргумент 21.50 Украинская песня 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 От первого лица 23.35 Х/ф «Когда деревья были большими» 01.45 «Потомки» с Н. Рибчинской и К. Гнатенко

ИНТЕР 06.20, 02.40 Х/ф «Возвращение Свя того Луки» 08.00 «Школа доктора Комаровского» 08.25, 16.05 Международный фести7 валь юмора «Юрмала 7 2013» 09.30 Новости 11.00 «Осторожно: Дети!» 12.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 14.05 Х/ф «Лесное озеро» 18.00, 20.35 Т/с «Папа для Софии» 20.00, 02.05 «Подробности» 22.35 Т/с «Водоворот чужих жела ний» 04.10 М/ф

9 КАНАЛ 06.00 06.15 07.15 09.00 10.00 10.50 11.00 11.30 22.00 00.05 02.00

Мультфильмы «Осторожно, модерн!» «Новое сумасшедшее видео» «Облом.UA. Новый сезон» Новости 9 канала Культурное меню «Пани та Панове» Т/с «Защита Красина» Х/ф «Полицейские» Х/ф «Огненный бой» Х/ф «БогданЗиновий Хмель ницкий»

11 КАНАЛ 06.25 М/с «Дак Доджерс» 07.30, 11.50 Ревизор 09.00 «Мой малыш» 09.30 «Променад» 10.00 «Перевоплощение» 10.50 «Просто собака» 11.20 «Respect TV» 12.50 Страсти по Ревизору 14.10 Т/с «Воронины» 18.20 М/ф «Рататуй» 20.30 Х/ф «Годзилла» 23.15 ППШ 01.00 Х/ф «Добро пожаловать в Лэйквью»

1+1 07.00 «Кто там?» 08.05, 08.30 М/с «Гуфи и его коман да» 08.50 «Светская жизнь» 09.45, 10.55, 12.00, 13.10 Х/ф «Сва ты 6» 14.20 «Вечерний Киев 7 2014» 16.20 «Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика 7 5» 19.30 «ТСН» 20.15 «Украинские сенсации» 21.20 «Вечерний квартал72014» 23.50 Х/ф «Хайтарма» 01.20 Х/ф «Месть нерожденному»

СТБ 06.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино ва» 08.00 «Караоке на Майдане» 09.00 «Все буде смачно!» 10.45 «Дорогая, мы убиваем детей» 12.45 «Холостяк 7 4» 17.00 «Хата на тата» 19.00 «Україна має талант!76» 21.15 «Моя правда» 22.30 «Україна має талант!76» 22.55 «Детектор лжи 7 5» 00.00 «Я соромлюсь свого тіла» 01.45 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45 «Детали» 07.00 «Детали. Спорт» 07.15 «Погляд» 07.45, 18.30 Т/с «Контора» 08.30 «Чего хочет женщина» 09.00 «Автотема» 09.40 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Наш сад» 11.00 «Тип 7 Топ» 11.45 «С легким паром!» 12.10 «Люди» 12.30 «Вне игры» 13.00 «Free Time» 13.30 «Пастырские беседы» 13.50 Х/ф «Золотой цыпленок» 15.10 М/ф

«Седмица» «В дороге. Дневник» «На 10 лет моложе» «Заграница» «Подводный мир» «Эпикриз» Футбол «Шахтер» 7 «Волынь» «Детали. Итоги дня» Х/ф «30го уничтожить!» «Секретные территории» «Тайны мира с Анной Чапман» «Великие тайны Апокалипсиса»

ICTV 06.40 Х/ф «Исповедь человекане видимки» 08.30 Звезда YouTube 09.45 Дача 10.10 Х/ф «Офицеры» 12.25 «На безымянной высоте». Мини7 сериал 12.45 «Факты» 13.15 «На безымянной высоте». Мини7 сериал. Финал 16.50 «Операция «Горгона» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Чрезвычайные новости 20.10 «Операция «Горгона» 22.05 Х/ф «Война богов. Бессмерт ные» 00.10 Х/ф «Почтальон»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 11.55 13.10 14.30 16.10 18.05 20.05 21.00 22.45 00.00

Лентяево М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/ф «Приключения малень кого паровозика» Х/ф «На златом крыльце сиде ли» М/ф «Аэротачки» Панянка7селянка Х/ф «Запасной план Б» Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо маха» Виталька Рассмеши комика Уральские пельмени Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.20, 11.00 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини7 ка 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 «Поговори обо мне» 10.30 Азбука здоровья 12.00 По ту сторону поля 12.30 Д/ф «Автоэнтузиасты» 13.00 Х/ф «Инкогнито из Петербур га» 14.50 М/ф «Лапландские сказки» 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Волшебное закулисье 17.30 Х/ф «Калина красная» 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 1027информ 20.00, 23.45 Д/ф «Загадочные миры» 20.45 Про кохання 21.00 Dance мастер 21.15 Х/ф «Смерть в Голливуде» 23.15 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00, 22.35 Тема/Хроника не7 дели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Время новостей 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Биз7 нес7время 07.35 180 градусов 08.35 Не первый взгляд 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот7тест 11.45, 23.35 История успеха 12.10 Зооакадемия 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 В кабинетах 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку

НТН 07.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 «Случайный свидетель»

14.00 «Правда жизни. Профессия по7 вар» 14.30 «Переломные 807е» 15.25 Х/ф «Клуб шпионов» 17.15 Х/ф «Женщин обижать не ре комендуется» 19.00 Т/с «Каменская 3» 22.30 Т/с «Оружие»

НТВМИР 06.15 «Масквичи» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Смотр» 07.55 «Главная дорога» 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 «Русская начинка» 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 «Александр Журбин» 13.10 Т/с «Литейный», «Западня» 14.10 «Своя игра» 15.25 «Я худею» 16.30 «Наши» 17.20 «Чрезвычайное происшествие» 18.00 «Центральное телевидение» 18.55 «Новые русские сенсации» 19.50 «Ты не поверишь!» 20.50 Х/ф «Волки» 23.00 Криминальная Россия 23.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова. Продолжение» 01.25 «Судебный детектив» 02.35 Т/с «Паутина», «Ловушка»

ENTER 06.00 09.30 11.00 12.00 18.00 19.30 21.00 00.00

Сх. 04.08 Зах. 19.42 Трив. дня 15.34

Субота, 17 травня 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.25 21.30 21.50 00.10 01.00 01.50

Советские мультфильмы Х/ф «Ослиная шкура» Шутка за шуткой Х/ф «Тихий Дон» Х/ф «Дорогой мой человек» Х/ф «Калина красная» Х/ф «Собачье сердце» Т/с «СБУ. Спецоперация»

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Университет. Неделя» 07.15 «Засекреченная любовь. Земля и небо резидента» 08.00 «Высшая лига» 08.20 «История одной улицы» 08.30 «Life is life» 08.50 «27 оттенков черного» 09.05 «Один день», 3 с. 09.30 «Неизвестные Черновцы» 18.00 Х/ф «Тревожный отпуск адво ката Лариной» 19.30 «Первые. Всеволод Бобров» 20.00 «Засекреченная любовь. Мар7 сель и Марьяна» 20.40 «О времени и о судьбе...» 22.30 Телечат

ОРТ М 06.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 07.25 «Играй, гармонь любимая!» 08.00 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.50 «Смешарики» 10.00 «Роман Карцев. «Вчера малень7 кие, но по три...» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.00 Х/ф «Неподдающиеся» 13.20 «Марина Неелова. «Не спраши7 вайте меня о романах» 14.15 Х/ф «Ты у меня одна» 15.55 Филипп Киркоров. «Другой» 17.00 Вечерние новости 17.15 Филипп Киркоров. «Другой» 18.25 «Угадай мелодию» 19.00 «Чувство юмора» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.00 «Новенькие» 22.35 Что? Где? Когда? 23.45 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 01.25 Х/ф «Мой любимый клоун»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 19.00 События 07.10, 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Один за сто часов 11.00 Х/ф «Дуэль» 13.00 Т/с «Сводная сестра» 17.00, 19.40 Т/с «Врачиха» 21.30 Х/ф «Формула счастья» 23.30 Т/с «Личное дело»

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 07.40 «Мультитряндия» 06.40 «Новости» 07.10 «Ради жизни» 07.15, 15.35 «Путешествия натуралис7 та» 08.00, 20.10 «Гороскоп» 08.15, 20.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Х/ф «Романс о влюбленных» 11.00 «Кухня на шпильках» 11.30 «Женские откровения» 12.00 «Смотрите, кто пришел» 12.30 «Голливудские воспоминания» 13.00 «Герой» 13.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 15.10 «Столицы мира» 16.00 Х/ф «Бедная крошка» 17.15 Скетч7шоу «МАсквичи» 18.00 «Чудо7люди» 18.30 Х/ф «Последнее желание» 21.00 Х/ф «Черная роза эмблема печали, красная роза эмбле ма любви» 23.10 «Отдел «Х» 23.35 «Дикий мир с Тимофеем Баже7 новым» 00.00 Х/ф «Вторжение динозавра»

НОВЫЙ 05.40 М/с «Охотники за привидени ями» 06.25 М/с «Дак Доджерс» 07.30, 10.00 Ревизор 12.50 Страсти по Ревизору 14.10 Т/с «Воронины» 18.20 М/ф «Рататуй» 20.30 Х/ф «Годзилла» 23.15 ППШ 01.00 Х/ф «Добро пожаловать в Лэйквью» 03.10, 04.15, 04.40 Зона ночі 03.20 Розквіт українського кіно 04.20 Моя адреса 7 Соловки. Пастка 04.45 257й кадр 05.10 КабриоЛето

ТОНИС 05.50 Х/ф «Принцесса на канику лах» 07.25 «Будь в курсе!» 09.00 Катастрофы 7 вехи эволюции 10.00 «Светские хроники» 10.50 Х/ф «Прощание в июне» 13.45 За семь морей 14.45 НЛО: факты и фальсификация 16.00 «Мелодия двух сердец», 3 ч. 17.00 «Ронин» С Дмитрием Выдриным» 17.50 Редкий вид 18.20 «Цивилизация іncognita» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Церемония вручения наград»С7 портсмен года», 1 ч. 20.00 По местам дикой природы 21.00 Я жив и жажду крови. Че Гевара 22.00 Секреты 22.30 Х/ф «Ловкие руки» 00.10 «Выходной, после полуночи»

K1 07.30 М/ф 10.00 М/ф «Барби в роли принцес сы острова» 11.30 М/ф «Каспер: Начало» 13.20 «УсоЛапоХвост» 15.00 «Орел и Решка. СССР» 16.50 «Орел и Решка. Шоппинг» 17.45 Х/ф «Шальные деньги» 19.50 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 Х/ф «Блондинка с амбиция ми»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 13.00, 17.00 «Необыкновенные культуры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанкина» 07.50, 09.05 «Попури» 08.00, 12.30, 22.20 «Экотуризм в Ла7 тинской Америке» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.45, 16.40 «Чудеса цивилизации» 10.40 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка», «Федорино горе» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 15.55 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Брат7 ская свеча» 17.30 Х/ф «Бассейн смерти» 18.30 «Роскошные имения» 19.00 «Роскошные путешествия» 19.30 Х/ф «Одинокая женщина же лает познакомиться» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Борсалино» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 20.35 Х/ф «А жизнь продол жается» 08.35 Д/ф «Запрограммированные судьбы» 09.30 Новости 10.00 Шаг к звездам 10.45 Х/ф «Между первой и второй» 12.05 Д/с «Поддельная история» 12.55 Ты можешь лучше 13.45 Х/ф «Как найти идеал» 15.05 Х/ф «Мальчикидевочки» 16.45, 23.45 Т/с «Тишина» 20.00 Подробности 22.10 Х/ф «Король, дама, валет»

TBI 06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 12.25, 15.30, 17.00, 01.00 TBiNews 08.00, 20.00 Сегодня о главном 11.00 Так как есть 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 13.00, 02.00 Стоп7кадр 14.00 World Stories. Международные корреспонденты 14.30, 16.00, 19.30, 02.45 Особое мнение 16.30 Сталь и стиль 19.00, 04.00 DOUBLE ЯТЬ 23.00 Х/ф «Боец» 03.10 Зеленая лампа 04.20 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.15 Сумасшедшее видео по7украин7 ски 09.00 «Облом.UA. Новый сезон» 10.00 Т/с «Защита Красина» 22.00 Х/ф «Полицейские» 00.05 Х/ф «Огненный бой» 02.00 Х/ф «БогданЗиновий Хмель ницкий»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 08.00 В поисках истины 11.00, 21.30 Идеи, перевернувшие мир 13.00 Африка 14.00 Незнакомая Африка 15.00 Африка. За кулисами 16.00 В поисках приключений 18.50 Мистическая Украина 00.30 Т/с «Борджиа: история клана» 02.00 (1961 г.) Тайна Киевского пото7 па 02.50 Черная пехота 03.40 Катынь: письма из рая 04.20 Доктор Хайм. Эксперименты над людьми 05.10 Украина: забытая история 05.40 Легенды бандитского Киева

РТР «ПЛАНЕТА» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.10, 10.10, 13.20 Вести7Москва 07.20 Х/ф «Услышь мое сердце» 08.50 М/ф 08.55 «Планета собак» 09.25 «Субботник» 10.20 «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца» 11.05 «Путь домой» 11.35 Х/ф «Бывший папа, бывший сын» 13.25 «Честный детектив» 14.00 «Черные дыры. Белые пятна» 14.45 «Искатели» 15.35 «Субботний вечер» 17.25 «Юрмала» 19.00 Вести в субботу 19.50 Х/ф «Память сердца» 23.00 Маргарите Эскиной посвящает7 ся... Вечер в Доме актера 00.05 «Романтика романса»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Личной безопас ности не гарантирую...» 08.30, 14.30 Х/ф «Адам женится на Еве» 10.50, 16.50 Х/ф «Преступление лорда Артура» 18.30, 00.30 Х/ф «Деревенский де тектив» 20.30 Х/ф «Летучая мышь», 2 с. 22.50 Х/ф «Простая история»

REN TV 08.40 09.30 10.00 10.30 11.30 12.00 16.00 18.00 19.15 22.40 00.20

Зах. 06.30 Сх. 22.23 Повний міс. 14 травня

2+2

спутниковое ТВ

«Чистая работа» «На 10 лет моложе» «Представьте себе» «Смотреть всем!» «Новости 24» «Военная тайна» «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» «Неделя с Марианной Макси7 мовской» Х/ф «Властелин колец: Брат ство кольца» Х/ф «Охотники на ведьм» Х/ф «Электра»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 11.30, 16.05, 20.30, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 08.05, 12.30, 14.40, 16.35, 19.40 Вы7 печка на быструю руку 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вкуса 10.15, 15.00, 18.20, 21.35 Звездный каприз 11.00, 12.50 Кулинарные мифы 12.00, 15.20, 19.05, 21.00 Кухня По 20.00, 23.30 Кухня холостяка

TVCI 06.00 Иллюзион. «Белеет парус оди7 нокий» 07.20 «На старт!» Детская спортивная программа 07.35 М/ф «Бременские музыкан ты», «Антрактида», «Васили са Прекрасная» 08.30 «АБВГДейка» 09.05 «Православная энциклопедия» 09.30 «Русский вопрос» 10.10 Д/ф «Волосы. Запутанная исто7 рия» 11.30, 14.30, 23.55 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.30 Х/ф «Ни пуха, ни пера» 13.35 «Москва 7 работникам культуры» 14.45 «Праздник каждый день. День метро» 15.15 Х/ф «Включите северное си яние» 16.30 Таланты и поклонники. Татьяна Догилева 17.45 Т/с «Тайный знак»

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

Іменинники дня: КЛИМЕНТ, КИРИЛО, МИКИТА, НИКИФОР, НИЧИПІР, МАРІЯ

19.25 21.00 21.50 22.45

«Давно не виделись!» «Постскриптум» «Право знать!» Оксана Федорова в программе «Жена. История любви» 00.05 Иллюзион. «Семеро смелых» 01.30 Д/ф «Петр Алейников. Жесто7 кая, жестокая любовь»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «...До 16 и старше» 06.45 Х/ф «Цемент», 2 с. 08.00, 14.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Взгляд» 11.00 «Шопениана» 12.00 «Нью7Йорк, Нью7Йорк» 12.30 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки» 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.05 Что? Где? Когда? 18.40 Муз/ф «Вас приглашает София Ротару» 20.00 Концерт зарубежной эстрады 20.25 «Блиц» 21.00 Х/ф «Удивительный мальчик» 22.25 Муз/ф «Вот снова этот двор» 23.00 Д/ф «Дети ХХ съезда». 1 с.: «Ис7 токи» 00.00 «Служенье муз не терпит суеты. Василий Ливанов вчера и сего7 дня» 00.35 М/ф «Мальчик и девочка» 00.45 Х/ф «Цемент», 1 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Процесс о трех милли онах» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Великолепная четвер ка» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Учитель танцев», 1 с. 21.00 Х/ф «Я надеюсь, что выкараб каюсь»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.15, 13.15, 15.00, 23.30, 01.30 Велоспорт: Нацио7 нальный тур 11.15 Гребля на байдарках и каноэ: Спринт, Кубок мира Чехия 13.00 Теннис: Готовимся к «Ролан Гар7 рос» 14.00, 20.00, 02.30 Ралли: ERC 7 День 2 18.30 Спидвей: Швеция 21.00 Боевые искусства: Бойцовский клуб 22.45 Конный спорт: Скачки 23.05 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS

XSPORT 08.00 Бокс. Дэнни Гарсия 7 Маурисио Эррера 11.00 ЙОЙ 11.30 Воины ниндзя 12.30 Новости 12.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Латвия 7 Россия 15.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Франция 7 Норвегия 16.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Беларусь 7 Германия. (в переры7 ве Новости) 19.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Дания 7 Чехия 20.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Швейцария 7 Казахстан. (в пере7 рыве Новости) 23.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Словакия 7 Италия

СПОРТ 09.00, 12.40, 17.45 Новости 09.15, 17.35 «Связь времен» 09.20, 14.30 «Личный тренер» 09.35, 17.40 «Байки старого болельщи7 ка» 09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал четырех» в Милане. По7 луфинал. ЦСКА 7 «Маккаби» 12.55, 16.00, 18.00 Регби77. Этап ми7 ровой серии в Голландии. Жен7 щины 14.45 Х/ф «Будьте любезны!» 15.45 Ралли7рейд. Баха «Северный лес» 20.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал четырех» в Милане. По7 луфинал. «Барселона» 7 «Реал» 22.45 Олимпиада в Сочи. Фигурное ка7 тание. Женщины. Произвольная программа 01.00 «Родительский час»

FUTBOL1 06.00 Германия 7 Польша. Товарищес7 кий матч 08.00, 21.20 Чемпионат Испании. Пре7 дисловие к туру 08.35 Чемпионат Италии. Предисло7 вие к туру

09.05 Топ7матч 09.25 Мир Премьер Лиги 10.00, 14.45, 22.45 Футбол NEWS. LIVE 10.20 «Моя гра» В. Езерский 11.00 Таврия 7 Ильичевец. Чемпионат Украины 13.00, 16.00 Футбол LIVE 13.55 LIVE. Буковина 7 Николаев. Чем7 пионат Украины. FAVBET Лига 1 16.35 Славутич7Шахтер/Динамо7Чер7 номорец. Финал. Кубок Украины 18.50 Истории чемпионата Англии, 14 с. 18.55 LIVE. Арсенал 7 Халл Сити. Финал. Кубок Англии 21.55 LIVE. ПСЖ 7 Монпелье. Чемпио7 нат Франции 00.25 Севастополь 7 Говерла. Чемпио7 нат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Горя боять ся счастья не видать», 2 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Каникулы в Простоквашино», 2, 6 ф. Петя Мосеев, Алексей Сироткин, Ролан Быков, Рита Сергеече ва, Валентина Теличкина в ки ноновелле Аян Шахмалиевой «Капитан» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро». 6 с. Сказки Андерсена. «Стойкий оловянный солда тик». Сборник мультфильмов «Бескрылый гусенок». «Хо мякмолчун» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Мраморный дом». 1972 г. Мультфильм. «Кот, который умел петь» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 12.50 Маленький Принц 06.40, 10.40 Лупдиду 07.20, 13.40, 19.30 Вик: маленький викинг 07.40, 17.00 Кайю 08.20 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.40 Овечки7чемпионы 09.40 Алекс 09.50, 17.30 Обо всем на свете 10.10, 18.20 Заботливые Мишки: стра7 на добра 11.20, 20.00 Улей 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.30 Каспер: школа страха 13.20, 18.50, 23.00 Лев Леон 13.30, 19.00, 23.10 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.10, 22.00, 00.10 Советские мульт7 фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.00 Миа и я 16.30 Зеленый остров Гомби 17.50 Приключения Чака и друзей 19.10, 23.30 Чаплин и друзья 20.30 Приключения Тимми 23.20 Друзья с джунглей. Веселые но7 вости

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптусгений» М/с «Нодди в Игроленде» М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.30 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Дружбаэто чудо» 15.30 Т/с «Собака, точка, ком» 16.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 16.35, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.50 М/с «Бернард» 23.25 М/с «Циповиль»


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 18 травня ТВ УТ1 06.05 Мир православия 06.35 От первого лица 07.05 Х/ф «Когда деревья были большими» 09.10 Шеф7повар страны 10.25, 17.40 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИ7 ДЕНИЕ 11.40 Православный вестник 12.10 Армия 12.40 Д/ф «Честно жить и честно уме7 реть. Игуменья Иосифа Ветер» 13.45 Как Ваше здоровье? 14.40 В гостях у Д. Гордона 16.00 Театральные сезоны 16.55 Деловой мир. Неделя 19.00 Национальные дебаты 21.00, 01.20 Итоги дня 21.35 Фольк7music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.30 Страна on line 00.00 «Жена» 01.45 Д/ф «Место памяти 7 Быковня»

ИНТЕР 06.00 Т/с «Водоворот чужих жела ний» 09.30 «Воскресные новости» 10.00 Т/с «Деревенская история» 14.05 Т/с «Папа для Софии» 18.00, 21.40 Т/с «Ты заплатишь за все» 20.00, 01.20 «Подробности недели» 23.30 Х/ф «Удиви меня» 02.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 04.25 М/ф

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.30 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. 7 2014 г. 07.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 10.00 «Днепр7футбол» 11.00 «Алеф 7 в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 Дайджест 12.00 «Бушидо» 14.30 Х/ф «Холодное лето 53го» 16.35 «КОРОЛИ РИНГА». Бои за звание претендента по версиям WBC: Виктор Постол (Украина) 7 Сель7 джук Айдын и WBO: Хуан Ману7 эль Маркес 7 Майк Альварадо 19.20 ЧУ 30 Тур. Динамо 7 Заря. Днепр 7 Металлург Д. Металлист 7 Вор7 скла 21.30 «Профутбол» 23.15 «Евролига». Финал 01.30 Женский американский футбол 02.35 Х/ф «Двойник»

11 КАНАЛ 06.40 Ревизор 09.00, 11.45 Закованные 10.00 Тележурнал «Пассаж» 10.30 «Родительский клуб» 10.50 «Просто собака» 11.15 «Мой новый DRESSCODE» 13.15 М/ф «Рататуй» 15.25 Х/ф «Годзилла» 17.30 «Oscar time» 18.00 «Вечерний разговор» 18.30 «36, 6» 19.00 «Проте» 19.30 «Новости недели» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 «Перевоплощение» 22.00 Концерт 22.55 «Модная правда» 23.25 Х/ф «Змеи на борту самолета» 01.30 Х/ф «Очень страшное кино»

1+1 07.35, 09.00 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Гуфи и его коман да» 09.30 Д/ф «Женские лица революции» 10.40, 19.30 «ТСН» 11.25 «Мир наизнанку 7 5: Индонезия» 12.40 «Украинские сенсации. Цена предательства» 13.45 Х/ф «Хайтарма» 15.30 Х/ф «Трава под снегом» 21.00 «Голос страны74. Перезагрузка» 00.15 «Светская жизнь» 01.15 Что? Где? Когда?

СТБ 06.55 09.00 10.50 11.45 16.00 19.00 21.10 22.25 00.20 01.20

Х/ф «Гараж» «Все буде смачно!» «Караоке на Майдане» Х/ф «Ой, мамочки!» «Україна має талант!76» «Битва экстрасенсов» «Один за всех» Х/ф «Паутинка бабьего лета» Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» Ночной эфир

06.00 06.45 07.00 07.40 08.30 08.40 09.00

«Космические истории» «Детали» «Тайны мира с Анной Чапман» Т/с «Контора» «Гарантия качества» «С легким паром!» «У меня теперь семья!»

34 КАНАЛ

09.30 «Индекс опасности» 10.00 «Жизненное пространство» 10.30 «Люди» 10.50 «По закону чести» 11.00 «Подводный мир» 11.30 «Автотема» 12.00 «Кружево на свадьбу» 12.30 «Седмица» 13.00, 18.40 М/ф 13.30 «Специальный проект» 15.20 «Великие тайны», «Эликсиры древних богов» 16.30 «Преступление и наказание» 17.00 Х/ф «Жар Птица» 18.50 «Странное дело» 19.40 «Тип 7 Топ» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.10 Х/ф «Южные моря» 22.40 «В дороге. Дневник» 23.00 Секретные территории», «Кос7 мический переезд. Атака на Марс» 23.50 «ХХ век. Столетие войн» 00.30 «Великие тайны Армагеддона»

ICTV 06.55 Х/ф «Ускользающий вирус» 08.40 Дача 09.05 Клан 10.00, 13.15 Т/с «Отрыв» 12.45 «Факты» 18.45 Факты недели 20.20 Х/ф «Гнев Титанов» 22.15 Х/ф «Битва Титанов» 00.15 Х/ф «Война богов. Бессмерт ные»

TET 07.30 08.30 09.40 10.05 10.35 10.55 12.15 13.35 15.30 17.00 19.15 22.00 23.50

Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Аэротачки» Х/ф «Книга джунглей: история Маугли» Х/ф «Эдвард РукиНожницы» Мой сможет Х/ф «Король Артур» Х/ф «Метро» Х/ф «Создание» Х/ф «Создание 2»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Защитник отечества 06.45 Знай наших 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Кривого Рога 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини7 ка 09.00 Стендап 09.30 М/ф «Лапландские сказки» 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Калина красная» 13.15, 16.00 М/ф 13.45 Не хлебом единым 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне» 14.45 Х/ф «Весенняя сказка» 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Смерть в Голливуде» 19.15 Ди@блог 19.30 Снято 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шип7 ко 20.15 Д/ф «Линда и Блэр изучают вкус Греции» 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Загадка Эндхауза» 22.45 The X TV show 23.15 Музыка 23.45 Киноистории 00.15 Музыка на Днепропетровском Державном

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес7время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.15, 11.50, 13.50, 14.50, 17.15, 18.10, 19.20, 20.20, 20.35 Тема/Хроника не7 дели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Вре7 мя спорта 07.35 180 градусов 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор безопасности 17.35 Новости Киевщины 18.30 Окно в Европу 21.00 Итоги недели 21.40 Время7Тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой 23.35 Миграционный вектор 00.35 Укравтоконтинент

Сх. 04.07 Зах. 19.43 Трив. дня 15.36

Зах. 07.36 Сх. 23.10 Повний міс. 14 травня

Іменинники дня: ІРИНА, ЯРИНА, ЯКІВ, АДРІАН, ВАРЛАМ, ІРАКЛІЙ

НТН

2+2

TVCI

СПОРТ

08.15 Т/с «Каменская 3» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Дело о таинственном скелете 12.00 «Агенты влияния» 13.00, 23.00 «Случайный свидетель» 13.20 Х/ф «Гражданка начальница» 15.15 Т/с «Я телохранитель» 19.00 Т/с «Гаишники» 23.30 «Rise As One». Сила единения 00.00 Х/ф «Комодо против кобры» 01.45 Х/ф «Погоня»

06.00 М/ф 06.30 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. 7 2014 г. 07.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 09.55 Х/ф «Железная сотня» 12.00 «Бушидо» 14.30 Х/ф «Холодное лето 53го» 16.35 «КОРОЛИ РИНГА». Бои за звание претендента по версиям WBC: Виктор Постол (Украина) 7 Сель7 джук Айдын и WBO: Хуан Ману7 эль Маркес 7 Майк Альварадо 19.20 ЧУ 30 Тур. Динамо 7 Заря. Днепр 7 Металлург Д. Металлист 7 Вор7 скла 21.30 «Профутбол» 23.15 Баскетбол. «Евролига». Финал 01.30 Женский американский футбол 02.35 Х/ф «Двойник»

06.00 Иллюзион. «Семеро смелых» 07.25 Х/ф «Включите северное си яние» 08.40 «Праздник каждый день. День метро» 09.15 «Барышня и кулинар» 09.40 «Смех с доставкой на дом» 10.20 Х/ф «Принц Чарльз. Счастли вый неудачник» 11.00 Д/с «Своими глазами» 11.30, 00.20 События 11.45, 00.35 Индийское кино. «От не7 нависти до любви» 14.25 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве» 15.05 Московская неделя 15.35 «Приглашает Борис Ноткин» 16.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 17.25 Д/ф «Портрет» 17.45 Т/с «Тайный знак» 19.25 «Хроники московского быта. Брак по расчету» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Ни пуха, ни пера» 23.00 Д/ф «Как приручить голод»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болель7 щика» 09.40 Спортивные танцы. Чемпионат Европы в Тобольске. Европей7 ская программа 11.50 Американский футбол. Чемпи7 онат NFL. «Carolina» 7 «New England» 13.30 Фигурное катание. «Holiday Festival on ice» 14.25 Футбол. «Журнал Лиги чемпи7 онов» 14.50 Легкая атлетика. Diamond League в Китае 17.00 Х/ф «Будьте любезны!» 18.25, 01.40 «Шахматное обозрение» 19.00 «Зал российской теннисной славы» 20.55 Футбол. Чемпионат Испании 22.55 Олимпиада в Сочи. Фигурное катание. Показательные вы7 ступления

НТВМИР 06.15 «Москвичи» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Сказки Баженова» 07.50 «Их нравы» 08.25 «Первая передача» 09.25 «Едим дома!» 10.05 «Чудо техники» 10.40 «Знают ли русские русский» 10.55 «Дачный ответ» 12.25 «Золотая пыль» 13.10 Т/с «Литейный» 14.10 «Своя игра» 15.25 «Следствие вели...» 16.20 «Очная ставка» 17.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.55 Т/с «Чужой район2» 22.50 Криминальная Россия 23.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова. Продолжение» 01.20 «Судебный детектив» 02.30 Х/ф «За пределами закона» 04.20 «Чрезвычайное происшествие»

ENTER 05.45 09.00 12.00 13.30 15.00 21.00 00.00

Советские мультфильмы Х/ф «Здесь наш дом» Х/ф «Калина красная» Х/ф «Дорогой мой человек» Х/ф «Тихий Дон» Х/ф «Городские подробности» Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Засекреченная любовь. Мар7 сель и Марьяна» 07.50 Non stop music 08.10 «О времени и о судьбе...» 08.20 «Панорама города» 08.30 «Три характера» 09.00 «Монологи» 09.30 «Альфа и Омега» 18.00 Х/ф «Городской пейзаж» 19.30 «Своим трудом» 20.00 «Засекреченная любовь. Слу7 жебный брак» 20.40 «Год в истории» 22.30 Телечат

ОРТ М 06.00 Х/ф «Лекарство против стра ха» 07.35 «Армейский магазин» 08.00 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.15 «Смешарики. ПИН7код» 10.30 «Фазенда» 11.15 «Свадебный переполох» 12.05 «Охота на шпильках» 13.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю ша» 14.30 «Виталий Соломин. Между Ват7 соном и «Зимней вишней» 15.20, 17.00 Х/ф «Женщины» 16.45 Вечерние новости 17.25 «Точь7в7точь» 20.00 Воскресное «Время» 20.45 «ДО РЕ» 22.45 Х/ф «Любовь живет три года» 00.20 Х/ф «Комедия давно минув ших дней» 01.45 Х/ф «Гранатовый браслет»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.50 События 07.30 Добро пожаловать. В гостях Сосо Павлиашвили с женой 08.25 Т/с «Сводная сестра» 12.20 Т/с «Личное дело» 17.00, 20.30 Т/с «Врачиха» 19.00 События недели 22.20 Т/с «След» 23.30 Великий футбол 01.20 Х/ф «Отдел. Пятницкий»

РЕГИОН 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «Ради жизни» 06.15, 12.00 «Мультитряндия» 08.00, 20.30 «Гороскоп» 08.15, 21.30 «Мамы на подиуме» 08.45, 17.15 «Скетч7шоу «МАсквичи» 09.30, 21.00 «Чудо7люди» 10.00, 22.00 «Отдел «Х» 10.30 Х/ф «Банзай» 12.50 «Глазами ребенка» 13.00 Х/ф «Черная роза эмблема печали, красная роза эмбле ма любви» 15.10 Д/ф «Мюррей Гарретт 7 хроники Голливуда» 16.30 «Музыкальный коктейль» 18.00 «Теледебаты «Точка кипения» 20.00, 23.00 «Новости. Итоги» 20.45 «Автоэксклюзив» 23.30 «В мире секретных знаний» 00.40 Х/ф «Последнее желание»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 06.40 09.00 13.15 15.25 18.10 20.30 23.25 01.30 02.50 04.20 04.25

Ревизор Закованные М/ф «Рататуй» Х/ф «Годзилла» Х/ф «Индиана Джонс и после дний крестовый поход» Х/ф «Индиана Джонс и Коро левство Хрустального черепа» Х/ф «Змеи на борту самолета» Х/ф «Очень страшное кино» Х/ф «Летние игры» Зона ночі 257й кадр

ТОНИС 05.40 09.00 10.00 10.40 11.20 13.30 14.30 16.00 17.00 18.00 18.30 18.55 19.00 20.00 20.15 20.40 21.05 22.00 00.00

Х/ф «Прощание в июне» По местам дикой природы «Будь в курсе!» «Дневник для родителей» Х/ф «Принцесса на канику лах» За семь морей Редкий вид «Мелодия двух сердец», 4 ч. Африка. Опасная реальность «Модные истории с Оксаной Но7 вицкой» «Мир за неделю» «Погода» Церемония вручения наград «Спортсмен года», 2 ч. «Цивилизация іncognita» «Кумиры» «Светские хроники» Я жив и жажду крови. Че Гевара Х/ф «Падающая звезда» «Выходной, после полуночи»

K1 07.30 М/ф 08.30 М/ф «Барби в роли принцес сы острова» 10.00 «Едим дома» 11.30 «УсоЛапоХвост» 12.10 «Рассмеши комика» 13.00 «Орел и Решка. Шоппинг» 13.50 «Орел и Решка. СССР» 15.40 «КВН72014» 18.00 «Вечерний квартал» 19.50 М/ф «Хранители снов» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 23.15 Х/ф «Чужие на районе» 00.45 Х/ф «Свадебная вечеринка»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 13.00 «Необыкновенные культу7 ры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанкина» 07.50, 09.05, 10.50 «Попури» 08.00, 22.20 «Экотуризм в Латинской Америке» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.35 М/ф «Ну, погоди!» 11.00, 18.30 «Роскошные имения» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30, 19.25 «Роскошные путеше7 ствия» 15.55 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Гвоз7 ди» 16.30, 19.00 «Чудеса цивилизации» 17.00 М/ф «Бременские музыкан ты» 17.30 Х/ф «Бассейн смерти» 19.55, 21.10 Х/ф «Борсалино» 21.00 «На сон грядущий» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 08.10, 23.20 Легенды уголовного ро7 зыска 08.45, 14.30 Д/ф «Дети партэлиты» 09.30 Воскресные новости 10.00 Неотложная помощь с доктором Комаровским 10.30 Х/ф «Мальчикидевочки» 12.05 Т/с «Домработница» 13.00 Х/ф «Одинокий ангел» 15.15, 21.45 Х/ф «Враг номер один» 16.50, 23.50 Т/с «Тишина» 20.00 Подробности недели

TBI 06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 10.00, 12.15, 15.30, 23.00 TBiNews 08.00 Сталь и стиль 08.30 Как это устроено 09.00 Стоп7кадр 10.30, 22.30 DOUBLE ЯТЬ 11.00, 22.00 Универсальный спортсмен 11.30, 16.30 Aрт City 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 12.50 Х/ф «Боец» 16.00, 19.30 Особое мнение 17.00 Так как есть 19.00 World Stories. Международные корреспонденты 20.00 Горячее кресло 21.00 Знак восклицания 00.00 Х/ф «Комната в Риме» 02.00 Профилактика

MEGA 06.00, 16.00 Украина: забытая исто7 рия 08.10 В поисках истины 11.00, 21.30 Идеи, перевернувшие мир 13.00 Африка. За кулисами 14.00 Неизвестная Африка 17.00 (1961 г.) Тайна Киевского пото7 па 18.50 Черная пехота 19.40 Катынь: письма из рая 20.30 Доктор Хайм. Эксперименты над людьми 00.30 Т/с «Борджиа: история кла на» 02.00 Аферисты против туристов 05.50 Легенды бандитского Киева

РТР «ПЛАНЕТА» 06.50 Х/ф «Последняя жертва» 08.20 «Сам себе режиссер» 09.00 «Смехопанорама» 09.25 «Утренняя почта» 10.00, 13.00 Вести 10.10, 13.20 Вести7Москва 10.45 «В мире животных» 11.10 Россия 7 Любовь моя! «Мир селькупов» 11.35 М/ф 11.50 Х/ф «Без году неделя» 13.25 К юбилею киностудии. «Мос7 фильм. 90 шагов» 13.40 «Пешком...» Москва железно7 дорожная 14.10 «Больше, чем Любовь» 14.50 «Власть факта» 15.35 «Абсолютный слух» 16.15 Х/ф «Домоправитель» 17.45 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 21.05 «Воскресный вечер с Владими7 ром Соловьевым» 22.45 Х/ф «Вечная сказка» 00.20 Х/ф «Нарочно не придума ешь»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Деревенский де тектив» 08.30, 14.30 Х/ф «Летучая мышь», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Простая история» 18.30, 00.30 Х/ф «Герой нашего вре мени («Бэла»)» 20.30 Х/ф «Герой нашего времени («Максим Максимыч», «Та мань»)» 21.55 Х/ф «Свояки» 22.30 Муз/ф «Когда святые марши руют»

REN TV 13.30 Х/ф «Охотники на ведьм» 15.00 Х/ф «Властелин колец: Брат ство кольца» 18.30 Х/ф «Золотой компас» 20.30, 01.00 Х/ф «Женщинакошка» 22.30 «Репортерские истории» 23.00 «Неделя с Марианной Макси7 мовской» 00.15 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05, 11.30, 16.05, 20.30, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.35 Феерия путешествий 08.05, 12.30, 14.40, 16.35, 19.40 Вы7 печка на быструю руку 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вкуса 10.15, 15.00, 18.20, 21.35 Звездный каприз 11.00, 12.50 Кухня холостяка 12.00, 15.20, 19.05, 21.00 Кухня По 20.00, 23.30 Кулинарные мифы

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Нью7Йорк, Нью7Йорк» 06.30 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо Ки» 08.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Кинопанорама» 11.05 Что? Где? Когда? 12.40 Муз/ф «Вас приглашает Со фия Ротару» 14.00, 23.40 Концерт зарубежной эст7 рады 14.25 «Блиц» 15.00 Х/ф «Удивительный маль чик» 16.25 Муз/ф «Вот снова этот двор» 17.00 «Песня 7 73». Телевизионный конкурс. 1973 г. 18.00 «Рожденные в СССР» 19.00 «Пока все дома» 19.30 «Сиди и смотри» 19.45 Х/ф «Бабушки надвое сказа ли» 21.05 «Театральные встречи» 22.15 «Маленький концерт» 22.30 «Умелые руки» 23.00 Д/ф «Рукопожатие: год 2000» 00.00 «...До 16 и старше» 00.45 Х/ф «Цемент», 2 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Кето и Коте» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Джим с Пиккадилли» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Учитель танцев», 2 с. 21.00 Х/ф «Длинный уикэнд»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.00, 13.30, 14.15, 15.30, 23.30, 01.15 Велоспорт: Наци7 ональный тур 10.45 Гребля на байдарках и каноэ: Спринт, Кубок мира. Чехия 12.00 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS 12.15 Автогонки: Мотогонки «Закал7 ка» (Брэндс Хэтч) на супербай7 ках 18.30, 20.30, 21.30 Футбол: Чемпио7 нат Европы для игроков до 17 лет 01.00 Мотоспорт

XSPORT 08.00 Бокс. Сауль Альварес 7 Альфре7 до Ангуло 10.30 Хоккей. НХЛ. Плей7офф. Полу7 финал 12.30 Новости 12.50 Легкая атлетика. Ponce Grand Prix. Пуэрто7Рико 14.40 Теннис. Открытый чемпионат Италии. Рим. Женщины. Финал 16.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Канада 7 Швеция. (в переры7 ве Новости) 19.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. США 7 Финляндия 20.40 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Россия 7 Германия. (в пере7 рыве Новости) 23.00 Хоккей. Чемпионат мира 2014 г. Чехия 7 Норвегия

FUTBOL1 06.00, 16.00 Боруссия (Д) 7 Бавария. Финал. Кубок Германии 08.00 Севастополь 7 Говерла. Чемпи7 онат Украины 10.00, 15.40 Футбол NEWS. LIVE 10.20 Пункт назначения 7 Бразилия. 9 с. 11.00 Д/ф «Кубок мира71982» 13.00 Журнал Лиги чемпионов 13.35 Арсенал 7 Халл Сити. Финал. Ку7 бок Англии 18.20 Чемпионат Испании. Предисло7 вие к туру 19.00 Футбол LIVE 19.25 LIVE. Черноморец 7 Карпаты. Чемпионат Украины 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Реал 7 Эспаньол. Чемпио7 нат Испании. 27й тайм 00.00 Ювентус 7 Кальяри. Чемпионат Италии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Муз/ф «Царевич Проша» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Зима в Про стоквашино», 3, 6 ф. Сказки народов мира. «Лисичка со скалочкой» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Легенда о Зорро». 7 с. Сказки Андерсе на. «Дюймовочка». Мульт фильм. «Про чудака лягушон ка» 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Синяя пти ца». Мультфильм. «Только не сейчас» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большая энциклопедия природы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 12.50, 23.00 Маленький Принц 07.20, 13.20, 17.00 Кайю 08.20 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Алекс 10.00, 18.20 Пингвины Ози бу 11.20, 19.30 Тилли и друзья 12.30 Каспер: школа страха 14.30, 20.30, 00.10 Советские мульт7 фильмы 15.40 Сказки тигренка Перси 16.00, 23.30 Миа и я 16.30 Зеленый остров Гомби 17.30 Обо всем на свете 17.50 Приключения Чака и друзей

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптусгений» М/с «Нодди в Игроленде» М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.30 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Дружбаэто чудо» 15.30 М/ф «Девочки Эквестрии» 16.45 М/с «Суперкрошки» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Тимон и Пумба» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.45 М/с «Гуфи и его команда» 22.50 М/ф «Принцесса солнца»


22 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Зюнькіну Валерію Вадимівну у судове засідання 15 травня 2014 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Виконавчого комітету Ба бушкінської районної у місті ради до Зюнькіної В.В. про позбавлен ня батьківських прав та стягнен ня аліментів. З опублікуванням цього оголошення відповідач Зюнькіна В.В. вважається належ но повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд рявцева Т.О. Бикова Вікторія Павлівна, яка зареєстрована за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Карла Маркса, 16/82, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09.00 17 червня 2014 року по справі за позовом Бикова Ігоря Олександровича про розірвання шлюбу. Відкрите судо ве засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Гнєздилова В.Є. у при міщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 1. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності.

вий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі його неявки до зали судових засідань справа буде розглянута за його відсут ності. Михайлова Діана Арамаїсівна викликається до Апостолівського районного суду Дніпропетровсь кої області на 10.00 23.05.2014 року, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Апо столівський район, м. Апостолове, вул. Визволення, 66, зал суду 2, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Апостолівської районної державної адміністрації, представник позивача головний спеціаліст Служби у справах дітей Апостолівської РДА в інтересах малолітніх дітей Михайлової Богдани Іванівни, Михайлова Олександра Миколайовича до Ми хайлової Діани Арамаїсівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Горбатюк Сергій Вікторович по цивільній справі № 216/1325/14ц за позовом Горба тюк І.В., третя особа Служба у справах дітей Виконавчого комі тету ЦентральноМіської районної у місті ради, про позбавлення батьківських прав викликається у судове засідання на 21 травня 2014 року о 13.00 у приміщення ЦентральноМіського суду м. Кри вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі його неявки до зали судових засідань справа буде розглянута за його відсут ності.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Червакова Дмитра Олеговича у судове засідання 16 травня 2014 року о 14.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Паршиної М.Г. до Черва кова Д.О., третя особа Орган опі ки та піклування Виконавчого ко мітету Бабушкінської районної у м. Дніпропетровську ради про позбавлення батьківських прав. З опублікуванням цього оголошен ня відповідач Черваков Дмитро Олегович вважається належно по відомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявце АмурНижньодніпровський ра ва Т.О. йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє Колісніка Володими Досенко Андрій Валерійович ра Віталійовича, що 15.05.2014 викликається в якості відповіда року о 15 год. 30 хв. відбудеться ча по цивільній справі № 175/ судове засідання по цивільній 6341/13 за позовною заявою справі за позовом Сафтюк Надії Муси Олени Олександрівни до До Іванівни до Колісніка Володими сенка Андрія Валерійовича, третя ра Віталійовича, треті особи ЖЕП особа Орган опіки та піклування № 39, Державна еміграційна служ Дніпропетровської районної дер ба, Головне управління ДМС в жавної адміністрації Дніпропет Дніпропетровській області, про ровської області, про визначення усунення перешкод у користу місця проживання дітей у відкри ванні власністю. Судове засідан те судове засідання, яке відбу ня відбудеться у приміщенні суду деться 15.05.2014 р. о 09 год. 30 за адресою: м. Дніпропетровськ, хв. у приміщенні Дніпропетровсь вул. Новоселівська, 9, каб. 18. У кого районного суду Дніпропет випадку вашої неявки суд розгля ровської області (каб. 8, вул. Теп не справу за вашої відсутності. лична, 7, сел. Ювілейне, Дніпро При собі мати документ, що по петровський район, Дніпропет свідчує особу. ровська область). Зачепилівський районний суд ЦентральноМіський районний Харківської області викликає у су суд м. Кривого Рогу повідомляє, дове засідання в якості відповіда що відповідач Савшак Олег Івано ча громадянку Апалькову Наталію вич по цивільній справі № 216/ Анатоліївну, мешканку сел. Пере 8145/143ц за позовом Савшак щепине Новомосковського райо Світлани Олександрівни про розі ну Дніпропетровської області на рвання шлюбу викликається у су 10.00 14 травня 2014 року по дове засідання на 20 травня 2014 справі за позовом Фещенко року о 09 год. 30 хв. у приміщен Світлани Анатоліївни до Бердянсь ня ЦентральноМіського суду м. кої сільської ради Зачепилівсько Кривого Рогу за адресою: м. Кри го району Харківської області про

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

визнання права власності в по Кіровський районний суд м. рядку спадкування. Дніпропетровська повідомляє Подлєгаєву Анжелу Василівну, що У провадженні Ленінського ра судом у судовому засіданні о 08 йонного суду м. Дніпропетровсь год. 40 хв. 19 травня 2014 року ка знаходиться цивільна справа за буде розглядатись цивільна спра позовом Молчанової А.І. до Мол ва № 203/8446/2013ц за позо чанової О.М., Плотнікова В.І., тре вом ПАТ «КБ «Надра» до Подлєгає тя особа Ленінський РВ в м. вої Анжели Василівни про стяг Дніпропетровську Головного уп нення заборгованості за кредит равління Державної міграційної ним договором (суддя Католікян служби України в Дніпропет М.О.). Вам необхідно з’явитись у ровській області, про усунення зазначений час у Кіровський ра перешкод у користуванні власні йонний суд м. Дніпропетровська, стю шляхом визнання осіб такими, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі що втратили право на користуван у розгляді цивільної справи осо ня житловим приміщенням. Ленін бисто або направити до суду сво ський районний суд м. Дніпропет го представника з належно ровська інформує відповідачів по оформленою довіреністю. У разі справі Молчанову Ольгу Миколаїв неявки справу буде розглянуто за ну, Плотнікова Вячеслава Ігоро вашої відсутності з ухваленням за вича про необхідність явки у су очного рішення. дове засідання, яке відбудеться 29 травня 2014 року об 11.00 у при Ленінський районний суд м. міщенні суду по вул. Коробова, 6, Дніпропетровська викликає Бук каб. 220, під головуванням судді реєву Лідію Прохорівну у судове засідання як відповідача по Н.Г. Остапенко. цивільній справі № 2/205/2618/ Орджонікідзевський міський 14 р. за позовом Тацій Наталії Гри суд Дніпропетровської області по горівни до Дніпровського Григорія відомляє, що відповідач Захаров Івановича, Букреєвої Лідії Прохо Максим Сергійович викликається рівни, Дніпропетровської міської у судове засідання на 23 травня ради, про визнання договору да 2014 року об 11.00 у приміщення рування дійсним та визнання пра Орджонікідзевського міського ва власності, яке відбудеться 12 суду Дніпропетровської області за травня 2014 р. об 11.00 у при адресою: м. Орджонікідзе, вул. міщенні суду за адресою: 49128, Петровського, 37. Справу слухає м. Дніпропетровськ, ж/м Черво суддя Горбенко Н.В. На підставі ч. ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб 225. Наслідки неявки передбачені лікування оголошення в пресі ст. 169 ЦПК України. відповідач Захаров М.С. вважаєть ся повідомленим про час та місце ЦентральноМіський районний розгляду справи за позовом Заха суд м. Кривого Рогу повідомляє, рової Олени Вадимівни до Захаро що відповідач Костюченко Воло ва Максима Сергійовича про розі димир Миколайович по цивільній рвання шлюбу та про розподіл справі № 216/1218/14ц за позо вом Катренко Оксани Василівни до спільного майна подружжя. Костюченка Володимира Мико лайовича, треті особи Відділ опі Жовтоводський міський суд ки та піклування виконавчого ко Дніпропетровської області викли мітету ЦентральноМіської район кає у судове засідання Буртову ної ради м. Кривого Рогу, Відділ Наталію Олександрівну, 1984 р.н., освіти виконавчого комітету Цент зареєстровану за адресою: пров. ральноМіської ради м. Кривого Баумана, 10, кв. 127, м. Жовті Рогу, про позбавлення батьківсь Води, Дніпропетровська область, ких прав викликається у судове як відповідача по цивільній засідання на 20 травня 2014 року справі за позовом Буртового Во о 09.00 у приміщення Централь лодимира Миколайовича до Бур ноМіського суду м. Кривого Рогу тової Наталії Олександрівни про за адресою: м. Кривий Ріг, вул. усунення перешкод у користу Першотравнева, 12, зал 7 (суддя ванні власністю та примусове Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 зняття з реєстрації. Судове засі ст. 74 ЦПК України після опублі дання відбудеться 21 травня 2014 кування оголошення в пресі року о 16.00 за адресою: Дніпро відповідач вважається повідомле петровська область, м. Жовті ним про час та місце розгляду Води, вул. Маяковського, 129, зал справи. У разі його неявки до зали судових засідань 1. Відповідно до судових засідань справа буде роз ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб глянута за його відсутності. лікування цього оголошення відповідач вважається повідомле У Баглійському районному суді ним про час та місце розгляду м. Дніпродзержинська 14.05.2014 справи. І в разі неявки відповіда року о 09.00 буде слухатись ци ча справа буде розглянута без вільна справа за позовом Щербен його участі. ка Сергія Петровича до Берка Віта лія Вікторовича про визнання Самарський районний суд м. особи такою, що втратила право на Дніпропетровська викликає у су користування житловим при дове засідання Чиженка Леоніда міщенням, про усунення перешкод Івановича на 21 травня 2014 року у користуванні житловим при о 14.00 по цивільній справі № 2/ міщенням. Суд, беручи до уваги те, 206/1277/14ц за позовом Об що місцезнаходження відповіда димко Оксани Вадимівни до Чи ча по вказаній справі невідомо, женка Леоніда Івановича, третя відповідно до вимог ст. 74 ч. 9 особа Головне управління Дер ЦПК України, викликає відповіда жавної міграційної служби Украї ча через оголошення в газеті. Ос ни в Дніпропетровській області, таннє відоме місце мешкання про усунення перешкод у корис відповідача Берка Віталія Вікто туванні квартирою. Явка обов’яз ровича: вул. Червонокозача, 36, м. Дніпродзержинськ, Дніпропет кова (каб. 108).

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

ровської області. Явка відповіда ча обов’язкова. Після опубліку вання оголошення в пресі відпо відач Берко Віталій Вікторович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді С.А.Скиби у приміщенні Баглійського район ного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє Решетиленка Сергія Олександровича, що 19.05.2014 року о 08 год. 45 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Решетиленко К.О. до Решетиленка С.О. про ро зірвання шлюбу. Судове засідан ня відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 18. У випадку вашої неявки суд розгля не справу за вашої відсутності. При собі мати документ, що по свідчує особу. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 15 травня 2014 року о 09.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Фомі ної Людмили Миколаївни до Фо міна Андрія Юрійовича про розір вання шлюбу. Суд, беручи до ува ги те, що місцезнаходження відпо відача Фоміна А.Ю. по вказаній справі невідомо, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України ви кликає через оголошення в пресі Фоміна Андрія Юрійовича, ос таннє місце проживання: Дніпро петровська область, м. Дніпро дзержинськ, пр. Леніна, 103/13. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Фомін А.Ю. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача справа буде роз глянута за його відсутності. Судо ве засідання відбудеться під голо вуванням судді Погребняк Т.Ю. у приміщенні Баглійського район ного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Петриківський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Бережну Ольгу Василівну, яка проживає за адре сою: вул. Будьонного, 13, смт Ца ричанка, Царичанський район, Дніпропетровська область; третю особу Бережного Едуарда Леоні довича, який проживає за адре сою: вул. Будьонного, 13, смт Ца ричанка, Царичанський район, Дніпропетровська область, у судо ве засідання по цивільній справі № 187/276/14ц, провадження № 2/0187/158/14 за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Украї ни» до Бережної Ольги Василівни, третя особа Бережний Едуард Леонідович, про звернення стяг нення на предмет іпотеки на 13 травня 2014 року о 09.00 за адре сою: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський район, Дніпропетровська область. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по

ÂÀÐÅÆÊÀ

ÏÅÒÐÓØÀ Îò äàì â õîðîøèå ðóêè êîáåëüêàÎòäàì Ïåòðóøà. Ñðåäíèé, îêîëî ãîäà, îõðàííûå êà÷åñòâà ïðèñóùè, íå àãðåññèâåí. Òåë. (063) 443-33-22.

ÁÓ ËÊÀ ÁÓËÊÀ Áóëêà, 9 ìåñ., íåáîëüøîãî ðàçìåðà. òèãðîâîãî îêðàñà. Îáùèòåëüíàÿ, ïîñëóøíàÿ. Îò ëè÷íî Îòëè÷íî ïîäîéäåò â äîì ñ äåòüìè. Òåë. åë.:: (067) 712 -20-43, (063) 793-59-79.

ÀÇÈß Àçèÿ, âîçðàñòíàÿ àçèàòñêàÿ îâ÷àðêà èùåò äîì. ÓÓìíàÿ, ìíàÿ, ïîêëàäèñòàÿ, ñ ïðåêðàñíûì õàðàêòåðîì, ñòàíåò îò ëè÷íûì êîìïàíüîíîì. Òåë. îòëè÷íûì åë.:: (067) 632-16-56, (063) 966-20-66.

ËÈÍÄÀ Îò äàì - Ëèíäà, îêîëî 1 ãîäà. Ìåë êàÿ, Îòäàì Ìåëêàÿ, âåñèò 7 êã êã.. Î÷åíü æèçíåðàäîñòíàÿ è àêòèâíàÿ. Ñòåðèëèçîâàíà è ïðèâèòà. Òåë. (067) 788-72-66.

відомленим про день, час та місце розгляду справи. І в разі неявки до суду справа може бути розгля нута за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів. У провадженні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу знаходиться цивільна справа 210/ 938/14ц за позовом Овсієнко Людмили Іванівни до Заболотньої Карини Вячеславівни, третя осо ба Дзержинський РВ у м. Криво му Розі ГУ ДМС, про усунення пе решкод у користуванні приват ною власністю. Відповідно до ви мог ст. 75 ЦПК України Дзер жинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 26 травня 2014 року о 08 год. 55 хв. в залі судових засідань 104 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Ов сієнко Людмили Іванівни до Забо лотньої Карини Вячеславівни, тре тя особа Дзержинський РВ у м. Кривому Розі ГУ ДМС, про усунен ня перешкод у користуванні при ватною власністю. Явка у судове засідання відповідача Заболот ньої Карини Вячеславівни обо в’язкова. У разі неявки зазначе ної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсутності. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 15.05.2014 року о 9.00 буде слухатись цивіль на справа за позовом Войченко Кіри Сергіївни до Войченка Ігоря Миколайовича про визнання осо би такою, що втратила право на користування житловим при міщенням, про усунення перешкод у користуванні житловим при міщенням. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповіда ча по вказаній справі невідомо, відповідно до вимог ст.74 ч. 9 ЦПК України, викликає відповідача че рез оголошення в газеті. Останнє відоме місце мешкання відповіда ча Войченка Ігоря Миколайовича: вул. Ватутіна, 36/1, м. Дніпродзер жинськ, Дніпропетровська об ласть. Явка відповідача обов'яз кова. Після опублікування оголо шення в пресі відповідач Войчен ко Ігор Миколайович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розгляну то за його відсутності. Судове за сідання відбудеться під голову ванням судді С.А. Скиби у при міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області викли кає Трунова Сергія Олександрови ча у судове засідання як відпові дача по цивільній справі № 186/ 421/14ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення за боргованості, яка призначена до розгляду на 12 травня 2014 року о 09.00 та відбудеться у при міщенні суду за адресою: Дніпро петровська область, м. Першотра венськ, вул. Леніна, 16. У разі не явки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів спра ви. Справу слухає суддя Першо

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

Ê îøå÷êà Âàðåæêà ñòåðèëèçîâàíà, îêîëî 4-õ ëåò ëåò,, ïîñëóøíàÿ, î÷åíü ëàñêîâàÿ, íå êðè÷èò ïî ïóñòÿêàì, îò ëè÷íîå ïîâåäåíèå! îòëè÷íîå Òåë. (095) 020-92-51.

ÌÀÉÊ Ìàéê îñîáåííûé ìîëîäîé ïåñ, èùåò ëþáèìîãî õîçÿèíà, î÷åíü êðóïíûé è ñåðüåçíûé îõðàííèê. Òåë. (093) 742-08-60.


ОГОЛОШЕННЯ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.05.2014 ð. ¹ 34 (1527) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

травенського міського суду год. 30 хв. відбудеться слухання Дніпропетровської області Янжу цивільної справи № 182/2845/14ц, ла С.А. провадження № 2/0182/2291/ 14 за позовом Лєвко Лариси Ми Жовтневий районний суд м. Кри колаївни до Лєвка Русланса про вого Рогу повідомляє про розгляд розірвання шлюбу під головуван цивільної справи за позовом ПАТ ням судді Нікопольського «Дельта Банк» до Стежки Віктора міськрайонного суду Тихомиро Миколайовича про стягнення за ва І.В. боргованості. Розгляд справи призначено на 12 червня 2014 Дзержинський районний суд м. року о 13.00 у залі суду 103. Явка Кривого Рогу повідомляє, що 14 відповідача Стежки Віктора Мико травня 2014 року о 09.00 в залі лайовича обов’язкова. У разі не судових засідань 305 за адресою: явки відповідача у судове засідан м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу ня справа буде розглянута за його деться судове засідання по цивільній справі за позовом Ко відсутності. ломацької Зінаїди Іванівни до Широківський районний суд Байраки Ольги Миколаївни про Дніпропетровської області викли визнання особи такою, що втрати кає відповідача Погрібну Олену ла право на користування житло Леонідівну в суд по цивільній вим приміщенням. Явка відпові справі за позовом Публічного ак дача Байраки Ольги Миколаївни ціонерного товариства «Дельта обов’язкова з наданням раніше Банк» до Погрібної Олени Леоні неподаних доказів. У разі неявки дівни про стягнення заборгова відповідача у судове засідання ності за кредитним договором. без поважних причин та непові Судове засідання відбудеться о 10 домлення ним про причини неяв год. 30 хв. 14 травня 2014 року. ки суд розгляне справу з винесен Адреса суду: смт Широке Широків ням заочного рішення за його ського району Дніпропетровської відсутності. області, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки у Саксаганський суд м. Кривого судове засідання справа буде роз Рогу викликає Ромазова Едуарда Юрійовича, 06 вересня 1985 року глянута без вашої участі. народження, у судове засідання, Жовтневий районний суд м. призначене на 13 год. 30 хв. 13 Дніпропетровська, розташований травня 2014 року за адресою: м. за адресою: 49044, м. Дніпропет Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як ровськ, вул. Паторжинського, 18а, відповідача по цивільній справі викликає Узлова Володимира 214/1375/14ц за позовом Рома Івановича, Готовцеву Марину Юрі зової Тетяни Анатоліївни до Рома ївну, Сергеєву (Готовцеву) Світла зова Едуарда Юрійовича, третя ну Володимирівну у судове засі особа Саксаганський РВ в місті дання по цивільній справі за по Кривому Розі ГУ ДМС України в зовом Кредитної спілки «Взаєм Дніпропетровській області, про ний кредит» до Узлова Володими позбавлення права на користу ра Івановича, Готовцевої Марини вання житловим приміщенням та Юріївни, Сергеєвої (Готовцевої) зняття з реєстрації з місця прожи Світлани Володимирівни про вання. Суд попереджає, що в разі звернення стягнення на предмет неявки відповідача Ромазова Еду іпотеки, яке призначено на 16.00 арда Юрійовича у судове засідан 19 травня 2014 року та відбудеть ня справа буде розглянута за його ся в залі 19 (суддя Черновськой відсутності і винесено заочне Г.В.). У випадку неявки відпові рішення на підставі ст. 224 ЦПК дачів справу буде розглянуто в за України. очному порядку. Широківський районний суд Дзержинський районний суд м. Дніпропетровської області викли Кривого Рогу повідомляє, що 12 кає в суд в якості відповідачів травня 2014 року о 08 год. 30 хв. Алхімова Сергія Миколайовича та в залі судових засідань 305 за Алхімова Андрія Миколайовича по адресою: м. Кривий Ріг, пр. цивільній справі за позовом По Миру, 24, відбудеться судове за номаренко Ганни Іванівни до Ал сідання по цивільній справі за хімова Сергія Миколайовича, Ал позовом ФОП Гордієнка Віталія хімова Андрія Миколайовича про Миколайовича до Кальніцької визнання дійсним договору Наталі Григорівни про стягнення купівліпродажу житлового бу заборгованості. Явка відповіда динку. Судове засідання відбу ча Кальніцької Наталі Григорів деться о 10.00 15 травня 2014 ни обов’язкова з наданням ра року. Адреса суду: смт Широке ніше не поданих доказів. У разі Широківського району Дніпропет неявки відповідача у судове за ровської області, вул. Леніна, 86. сідання без поважних причин та Явка до суду обов’язкова. У разі неповідомлення ним про причи неявки у судове засідання справа ни неявки суд розгляне справу з буде розглянута без вашої участі. винесенням заочного рішення за Томаківський районний суд його відсутності. Дніпропетровської області по Мелітопольський міськрайон відомляє про слухання цивільної ний суд Запорізької області по справи № 195/490/13ц, 2/195/ відомляє Кожемякіна В’ячеслава 71/14 за позовом Вернидуба Анд Євгеновича, 01.06.1967 р.н., що рія Віталійовича до Стукала Олек 23.05.2014 року о 15.00 у при сандра Васильовича про стягнен міщенні Мелітопольського ня суми боргу за договором пози міськрайонного суду Запорізької ки. До суду на слухання справи області за адресою: м. Мелітополь, викликається в якості відповіда вул. Дзержинського, 90, буде слу ча Стукало Олександр Васильович, хатись справа за позовом Балиць відоме місце проживання: с. Сер кого Віталія Броніславовича до гіївка Томаківського району Кожемякіна В’ячеслава Євгенови Дніпропетровської області, вул. ча, Шерстюка Євгенія В'ячеславо Перемоги, 90. Слухання справи вича про стягнення боргу та мо відбудеться о 09.00 за адресою: ральної шкоди. З опублікуванням Томаківський районний суд, смт оголошення про виклик відпові Томаківка Дніпропетровської об дач по даній справі Кожемякін ласті, вул. Леніна, 28, 16 травня В'ячеслав Євгенович, 01.06.1967 2014 року. У випадку неявки р.н., вважається повідомленим відповідача у зазначене місце та про час та місце розгляду справи час вищевказана справа буде роз і у випадку його неявки справа глянута без вашої участі на підлягає розгляду за його відсут підставі наявних по справі до казів та буде винесено заочне ності. рішення. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. У провадженні Павлоградсько Нікополь, вул. Шевченка, 201) по го міськрайонного суду Дніпро відомляє відповідача Лєвка Рус петровської області знаходиться ланса, що 20.05.2014 року о 08 цивільна справа № 185/2856/14ц

за позовом Третяка Миколи Пет ровича до Дурнєвої Ніни Андріїв ни про стягнення боргу. Відпові дач Дурнєва Ніна Андріївна ви кликається у судове засідання на 15.05.2014 року о 09.00 у при міщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропет ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407. Суддя Шаповалова І.С. Після опуб лікування об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Дурнєвої Ніни Андріївни справу буде розгляну то за її відсутності. Синельниківський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Новікову Яну Віта ліївну в якості відповідача по цивільній справі № 191/356/14ц за позовною заявою Синельникі вського міського комунального підприємства «Водоканал» до Но вікової Яни Віталіївни про стяг нення заборгованості за послуги з водовідведення у відкрите судо ве засідання, яке відбудеться 13 травня 2014 року об 11.00 за ад ресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за головування судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі до казів та винесено заочне рішен ня. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Нельга Д.В. викликає у судове засідання, призначене на 04.06.2014 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні Заводсь кого районного суду м. Дніпро дзержинська за адресою: вул. Губи, 5, каб. 16 (тел. 32150), Кузьмен ка Андрія Вікторовича, останнє відоме місце проживання: м. Дніпродзержинськ, вул. Ніколен ко, 6/25, в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпродзержинського району електричних мереж про відшкоду вання збитків. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Нельга Д.В. викликає у судове засідання, призначене на 20.05.2014 р. о 14.00 у при міщенні Заводського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: вул. Губи, 5, каб. 16, (тел. 32150), Гашевського Віктора Васильовича, останнє відоме місце проживання: м. Дніпродзержинськ, вул. Бойко, 4а/18, в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі Дніпродзержинського району електричних мереж про стягнен ня вартості недорахованої елект роенергії, що виникла внаслідок порушення споживачем ПКЕЕн.

Дніпропетровської області Нельга Д.В. викликає у судове засідання, призначене на 19.05.2014 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні Заводсь кого районного суду м. Дніпро дзержинська за адресою: вул. Губи, 5, каб. 16, (тел. 32150), Алексеєнко Вадима Васильовича, 17.05.1972 р.н., останнє відоме місце проживання: Дніпропет ровська область, м. Дніпродзер жинськ, вул. Миру, 27/30, в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Нельга Д.В. викликає у судове засідання, призначене на 19.05.2014 р. об 11 год. 50 хв. у приміщенні Заводсь кого районного суду м. Дніпро дзержинська за адресою: вул. Губи, 5, каб. 16 (тел. 32150), Шкоду Сергія Сергійовича, 19.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: Дніпропет ровська область, м. Дніпродзер жинськ, вул. Димитрова, 27/17, в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» про стягнення заборго ваності за кредитним договором. У провадженні Криничанського районного суду знаходиться ци вільна справа № 2/178/116/14, 178/98/14ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Білоус Валенти ни Іванівни, 15 лютого 1973 р.н., про стягнення заборгованості за кредитом. Судовий розгляд при значено на 21 травня 2014 року о 09.00 у приміщенні Криничансь кого районного суду Дніпропет ровської області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, с. Кринички, Криничанський район, Дніпропет ровська область. Явка учасника процесу обов’язкова. У разі неяв ки справа розглядатиметься без її присутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Каба шова Антона Володимировича в якості відповідача у судове засі дання, яке відбудеться 20 травня 2014 року о 10.00 по цивільній справі № 2/205/2365/2014 за по зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Кабашова А.В. про стягнення за боргованості у приміщені Ленін ського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Коробова, 6, каб. 223.

У провадженні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровсь ка знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ночевного Миколи Івановича про стягнення заборгованості. Ленін ський районний суд м. Дніпропет ровська інформує відповідача по справі Ночевного Миколу Іва новича про необхідність явки у су дове засідання, яке відбудеться 03 червня 2014 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коро бова, 6, каб. 220, під головуван Суддя Заводського районного ням судді Н.Г. Остапенко. суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Нельга Царичанський районний суд області Д.В. викликає у судове засідання, Дніпропетровської призначене на 29.05.2014 р. об (51000, смт Царичанка Дніпропет 11.00 у приміщенні Заводського ровської області, вул. Театральна, районного суду м. Дніпродзер 14а) викликає у судове засідан жинська за адресою: вул. Губи, 5, ня в якості відповідача Учадзе Автандилівну, каб. 16 (тел. 32150), Голубиць Вікторію ку Любов Єрвандівну, Голубицько 03.01.1979 р.н., щодо якої мають го Вячеслава Миколайовича, ос ся відомості, що вона проживала таннє відоме місце проживання: за адресою: вул. Берегова, 10, с. м. Дніпродзержинськ, вул. Кост Єгорине, Царичанський район, ромська, 5/49, в якості відповіда Дніпропетровська область, по чів по цивільній справі за позо цивільній справі № 196/215/14 за вом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до в особі Дніпродзержинського Учадзе Вікторії Автандилівни про району електричних мереж про стягнення заборгованості. Судо стягнення вартості недорахованої вий розгляд відбудеться 21 трав електроенергії, що виникла вна ня 2014 року о 8 год. 50 хв. у при слідок порушення споживачем міщенні Царичанського районно го суду Дніпропетровської об ПКЕЕн. ласті. У разі неявки справу буде Суддя Заводського районного розглянуто за відсутності відпо суду м. Дніпродзержинська відача.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

09.00 у приміщенні Криничансь кого районного суду Дніпропет ровської області за адресою: вул. Дзержинський районний суд м. Виконкомівська, 17, с. Кринички, Кривого Рогу повідомляє, що 29 Криничанський район, Дніпропет квітня 2014 року винесено заоч ровська область. не рішення відносно цивільного позову Домуховського Дмитра 17 лютого 2014 року в заочному Альбертовича до Василенко На порядку було розглянуто цивіль талії Віталіївни про усунення пе ну справу № 178/2311/13ц за решкод у користуванні житлом та позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до зняття з реєстрації. Адреса суду: Чижова Дмитра Вікторовича про Дніпропетровська область, м. Кри стягнення заборгованості за кре вий Ріг, пр. Миру 24, каб. 302. дитним договором. Даним заоч ним рішенням позовні вимоги Криничанський районний суд були задоволені в повному обсязі. повідомляє, що по цивільній З повним текстом рішення відпо справі № 2/178/170/14, 178/234/ відач Чижов Д.В. може ознайоми 13ц за позовом ПАТ «КБ «Приват тись, звернувшись до канцелярії Банк» до Цівки Сергія Миколайо Криничанського районного суду вича, 05.09.1963 р.н., про звер Дніпропетровської області за ад нення стягнення, винесено заоч ресою: вул. Виконкомівська, 17, не рішення. Судовий розгляд про смт Кринички. ведено 18 квітня 2014 року о 09.00 у приміщенні Криничансь 23 квітня 2014 року в заочному кого районного суду Дніпропет порядку було розглянуто цивіль ровської області за адресою: вул. ну справу № 178/19/14ц за по Виконкомівська, 17, с. Кринички, зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Криничанський район, Дніпропет Бугайчук Світлани Олегівни про ровська область. стягнення заборгованості за кре дитним договором. Даним заоч Криничанський районний суд ним рішенням позовні вимоги повідомляє, що по цивільній були задоволені в повному обсязі. справі № 2/178/135/14, 178/161/ З повним текстом рішення відпо 13ц за позовом ПАТ «КБ «Приват відач Бугайчук С.О. може ознайо Банк» до Дивнич Тамари Анатолі митись, звернувшись до канце ївни, 29.07.1967 р.н., про звер лярії Криничанського районного нення стягнення, винесено заоч суду Дніпропетровської області за не рішення. Судовий розгляд про адресою: вул. Виконкомівська, 17, ведено 14 березня 2014 року о смт Кринички. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент економічного розвитку облдержадміністрації оголо шує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань регуляторної політики та дозвільної системи управлін ня розвитку підприємництва (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника). Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати повну вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем ма гістра або спеціаліста; мати стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері уп равління: магістр державного управління. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка лендарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова,1, кімн. 225, довідки за тел. 7428027.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


ЧЕТВЕР, 8 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 34 (1527)

ÔÀÊÒ ÔÀÊÒ,, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ÍÀ ÍÀÒÒÀËÜß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÀÂÒÎÐÀÀ ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ñóùåñòâóþò äåñÿòêè ñòóäèé, â êîòîðûõ äåòåé è âçðîñëûõ îáó÷àþò æèâîïèñè. Õîðîøàÿ ñòóäèÿ âïîëíå ìîæåò çàìåíèòü õóäîæåñòâåííóþ øêîëó øêîëó..  ýòîì ÃÎÐÎÑÊÎÏ óâåðåí ðóêîâîäèòåëü îäíîé èç íèõ - Îëåã ВЕСЫ ОВЕН Çåëèêîâ, óñâîèâøèé Íà ðàáî÷åì ìåñòå Íåäåëÿ òâîð÷åñêîãî èçîáðàçèòåëüíûå àçû â âàñ ìîãóò îæèäàòü ïîäúåìà. Ïîÿâèòñÿ êðóïíûå íîâøåñòâà. Ñîõðàìíîãî èíòåðåñíîé èíôîðìà÷àñòíîé ìàñòåðñêîé. íÿéòå õîëîäíûé ðàññóäîê è öèè, íî ïðèäåòñÿ óñèëèòü «Â³ñò³» ðàññïðîñèëè äåëàéòå òîëüêî òî, ÷òî âàæíî â ñàìîäèñöèïëèíó, ÷òîáû íå ìîëîäîãî õóäîæíèêà ïîñòðàäàëà îñíîâíàÿ äåÿòåëü- íàñòîÿùèé ìîìåíò. Åñëè âàñ ñäåðæèâàëè êàêèå-òî îãðàíè- î âûáîðå ïðîôåññèè, íîñòü. Ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ ÷åíèÿ, ñ ïîíåäåëüíèêà ìîæíî åãî ïðîåêòàõ è öåëÿõ äëÿ íà÷èíàíèé.  âûõîäíûå

âàñ æäóò íåîáû÷íûå âïå÷àòëåíèÿ è çíàêîìñòâà. ТЕЛЕЦ Ñ ïîíåäåëüíèêà îáñòàíîâêà ñòàíîâèòñÿ áëàãîïðèÿòíîé äëÿ èíèöèàòèâû è àêòèâíîñòè. Ïîïðîáóéòå ñèëû â íîâîì äåëå. Âû ëåãêî ðàññòàíåòåñü ñ íàäîåâøèìè âåùàìè è çàíÿòèÿìè. Äåéñòâóéòå ýíåðãè÷íî, äåìîíñòðèðóéòå ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà. Æèçíü ìîæåò ñâåñòè âàñ ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Íå ñòðîéòå ðîìàíòè÷åñêèõ ïëàíîâ íà âûõîäíûå. БЛИЗНЕЦЫ Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà îòêðûâàþùèìèñÿ ïåðñïåêòèâàìè. Ïîíåäåëüíèê - îäèí èç ëó÷øèõ äíåé ìåñÿöà. Âàì ñëåäóåò ëèáî àêòèâíî ãîòîâèòü ïåðåìåíû, ëèáî îñóùåñòâëÿòü êîíêðåòíûå øàãè. Òî, ÷òî íå óñïååòå â íà÷àëå íåäåëè, îòëîæèòå íà ïÿòíèöó. Ïÿòíèöà - óäà÷íûé äåíü äëÿ äîìàøíèõ äåë è ìåðîïðèÿòèé.  âûõîäíûå ìîãóò íåîæèäàííî ïðèéòè ãîñòè. РАК Äëÿ ýòîé íåäåëè ïîäõîäèò ðàáîòà, êîòîðàÿ òðåáóåò ïåðåìåùåíèé è êîíòàêòîâ ñ ðàçíûìè ëþäüìè. Âû íå ïîäîçðåâàåòå, ãäå âàñ æäåò óäà÷à.  íà÷àëå íåäåëè áëàãîïðèÿòíû ïåðåìåíû â ñåìüå, äîìå.  ñðåäó è ÷åòâåðã òðåáîâàíèÿ íà÷àëüñòâà ïîêàæóòñÿ âàì ÷ðåçìåðíûìè. Ïîäîæäèòå äî ïÿòíèöû - è ïðèäåò ïîìîùü.  ñóááîòó íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ ðàáîòîé. ЛЕВ Îñíîâíûå ñîáûòèÿ ïðîèçîéäóò â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Ôðîíò âàøèõ ðàáîò ðàñøèðèòñÿ, íî è ïåðñïåêòèâû îòêðîþòñÿ çàìàí÷èâûå. Ìàêñèìàëüíî èñïîëüçóéòå ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê äëÿ ïëàíîâ, êîòîðûå æäàëè ñâîåãî ÷àñà. Åñëè âû õîòèòå ïîëó÷àòü ïîääåðæêó îò îêðóæåíèÿ, ó÷àñòâóéòå âî âñåõ êîëëåêòèâíûõ äåëàõ. Ðîìàíòè÷åñêèå ìîìåíòû ñêðàñÿò âàì òÿãîòû íåäåëè. ДЕВА Ïðîÿâëÿòü çíàíèÿ è óìåíèÿ õîðîøî â êîëëåêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, è ÷åì äàëüøå îò äîìà âû íàõîäèòåñü, òåì ëó÷øå. Íå îòêàçûâàéòåñü îò êîìàíäèðîâîê è ïðèãëàøåíèé â ãîñòè. Ñàìûå âàæíûå äåëà ïëàíèðóéòå íà ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ïÿòíèöó.  âîñêðåñåíüå ëó÷øå èçáåãàòü àêòèâíîñòè íà ëè÷íîì ôðîíòå.

ïðèñòóïàòü ê îñóùåñòâëåíèþ çàïëàíèðîâàííîãî.  ñðåäó è ÷åòâåðã ãîâîðèòå ñ îêðóæàþùèìè ïî äåëó, íî èçáåãàéòå êðèòèêè. Ïÿòíèöó ïîñâÿòèòå çäîðîâüþ. СКОРПИОН Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ âûáèðàòü ìåæäó äåíüãàìè è ñ÷àñòüåì.  áîëåå ïðîñòîì âàðèàíòå ìåæäó òåì, ÷òî íóæíî è õî÷åòñÿ äåëàòü.  íà÷àëå íåäåëè óäà÷à âàì ñâåòèò â ïóòåøåñòâèÿõ, ðåøåíèè þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ.  ñðåäó è ÷åòâåðã óñïåõ âîçìîæåí ÷åðåç ïðåîäîëåíèå ïðåïÿòñòâèé.  âûõîäíûå ÷òî-òî íå îïðàâäàåò âàøèõ íàäåæä, íî âû ïðåóñïååòå â äðóãîì. СТРЕЛЕЦ Èñêëþ÷èòåëüíî âàæíàÿ íåäåëÿ äëÿ òåõ, êòî îçàáî÷åí êàðüåðîé. Çà óñïåõ ïðèäåòñÿ äðàòüñÿ. Äåìîíñòðèðóéòå ïðîôåññèîíàëèçì, íî íå ïðåâîñõîäñòâî. Åñëè âû ðàçáåðåòåñü, ïî÷åìó âîçíèêàåò äàâëåíèå â òîé èëè äðóãîé ñôåðå âàøåé æèçíè, òî ïîéìåòå, êîãäà íóæíî ïåðåæäàòü è êîãäà - äåéñòâîâàòü.  âûõîäíûå ïîëåçíî ñáàâèòü îáîðîòû. КОЗЕРОГ Íîâûå äåëà íà÷èíàéòå â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ïÿòíèöó.  ñðåäó è ÷åòâåðã ïðèëèâ ýíåðãèè èñïîëüçóéòå ñ óìîì è íå âåäèòåñü íà àâàíòþðû. Óòî÷íÿéòå äåòàëè ïðåæäå, ÷åì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.  ñóááîòó îáñòàíîâêà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîïîëíåíèþ çíàíèé è óìåíèé.  âîñêðåñåíüå óåäèíåíèå ñïàñåò âàñ îò íåíóæíûõ ïðîáëåì. ВОДОЛЕЙ Â íà÷àëå íåäåëè óäà÷íûé ìîìåíò äëÿ ñìåíû äåÿòåëüíîñòè.  ñðåäó è ÷åòâåðã íå èãíîðèðóéòå íàðàñòàþùåå íàïðÿæåíèå â îêðóæåíèè. Ñ êåì-òî ìîãóò ïðåðâàòüñÿ îòíîøåíèÿ. Ñäåëàéòå ýòî êàê ìîæíî áåçáîëåçíåííåå äëÿ ñåáÿ è äðóãîé ñòîðîíû. Ñ ñóááîòû ñèòóàöèè íà÷èíàþò âûðàâíèâàòüñÿ â âàøó ïîëüçó. РЫБЫ Âêëþ÷àéòåñü â ñèòóàöèè ñ ïîíåäåëüíèêà. Ïðè ëþáîé âîçìîæíîñòè ðåàëèçóéòå ëè÷íûå àìáèöèè. Äàæå åñëè íå óñïåâàåòå âñå ïðîñ÷èòàòü, íå òåðÿéòå âðåìåíè.  íà÷àëå íåäåëè ìîæíî íà÷àòü ñðàçó íåñêîëüêî äåë. Ïîòîì ðàçáåðåòåñü, ãäå è ñ êåì èìåòü äåëî.  âûõîäíûå áóäüòå ýêîíîìíû.

Îëåã Çåëèêîâ: «Íåâîçìîæíî ïîñåëèòüñÿ âî âñåõ ñòîëèöàõ» «ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÁÅÇ ÂÅÐØÈÍÛ ÍÅËÜÇß» клонников моего таланта в СНГ, Европе, Америке, Японии (улыбается).

ВЫБРАЛ НЬЮ-ЙОРК

ОТ ТУБЫ К КИСТИ - Олег, Вы с детства знали, что будете художником? - Живописью я занялся совершенно случайно, до этого была музыка. Во 2-м классе к нам пришел дяденька с большим красивым аккордеоном. Он что-то сыграл, после чего весь класс записался в музыкальную школу. В итоге, на аккордеон ходил только я. Через несколько лет к нам пришел трубач, и тоже заразил своей игрой - я записался в его кружок. Он спросил: на чем я хочу играть. Я открыл музыкальный словарь и стал выбирать инструмент по себе. Нашел тубу и решил, что буду играть на ней, потому что она самая большая и самая интересная. Но преподаватель убедил, что это мне не под силу, и я взял обычную трубу. Правда, через год сменил ее на велосипед. Занятия аккордеоном не оставил, и

ÃÎÒÎÂÈËÑß ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ Â ÌÓÇÓ×ÈËÈÙÅ

даже готовился поступать в музыкальное училище. Но из моей жизни исчез человек, который вдохновлял заниматься этим, - я охладел к музыке и потерялся в своих планах. - Как переключились на живопись? - Увидел в журнале дипломы выпускников московской Строгановской академии дизайна и захотел стать дизайнером. Каким именно, я тогда еще не знал, но любил рисовать. Окунулся в эту среду, кое-чему научился. Но позже настолько полюбил живопись, что бросил учебу на «графическом дизайне» в ДНУ и начал заниматься в художественной студии. - Но в университет Вы все же вернулись и получили образование? - Да, но по специальности «изобразительное искусство».

ИЗ ЖИВОПИСИ НЕ УХОЖУ - Каким жанрам отдаете предпочтение? - Я большой экспериментатор, не люблю подолгу задерживаться на одном месте. Никуда не ухожу из живописи с тех

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Â ìàðøðóòêå. Ïàññàæèð: - Îñòàíîâèòå, ïîæàëóéñòà, ó

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

пор, как сюда пришел, но стараюсь экспериментировать. Вначале отталкивался от тех идеалов, которые мне привили во время учебы, и выражался языком, близким студенту: человек изображает чтолибо, и ему уже приятно. Позже понял, что копировать окружающий мир это хорошо, но нужно чтото привносить, не только в сюжет, но и в технику. Сначала я экспериментировал с предметной живописью - очень люблю выставлять натюрморт. А когда во мне проснулись воспоминания из музыки, стал создавать композиции - так появилась серия «Музыканты». - Но после этой серии Вы сменили манеру… - Где произошел тот перелом, я не заметил. Это просто трансформировалось во что-то, может быть, более взрослое. Год-два я экспериментировал с женскими образами и выработал новую технику, по-другому стал подходить к вопросу раскрытия образа. Да, детская тематика ворвалась в мою жизнь (у Олега трое сыновей - прим. ред.). Последняя серия частично «живет» у по-

- Вы больше выставляетесь за пределами Днепропетровска. Почему? - Днепропетровск мой родной, любимый город. В детстве я думал, что «выскочу» в какуюнибудь столицу и непременно буду жить там. Когда у меня появилась такая возможность, понял, что люблю свой город. Невозможно поселиться во всех столицах мира сразу. Но можно работать в родном пристанище и выставляться, где угодно. Люблю Днепропетровск, однако стараюсь показывать себя не только здесь. Я участвовал в выставке «Молодые ХХІ-ОГО» в Художественном музее, попал в список лауреатов, но во второй экспозиции уже не принимал участия: нужно было выбирать между выставками в нашем городе и НьюЙорке. Выбрал второе: там экспонировались три моих работы. - Есть ли вершина, к которой Вы стремитесь? - Работать без вершины нельзя. Я хотел бы за свою жизнь создать какое-то произведение, по которому всем будет понятно, что это сделал Олег Зеликов.

êðàñíîãî Ìåðñåäåñà! Âîäèòåëü: - Êðàñíûé Ìåðñåäåñ óåçæàåò, äîãîíÿòü?

Чт 08.05

+18 +19 0С схід. +11 +14 0С 35 м/с

Пт 09.05

+15 +21 0С схід. +14 +17 0С 35 м/с

Сб 10.05

+16 +22 0С півд.cхід. +14 +19 0С 34 м/с

Нд 11.05

+18 +23 0С півд. +10 +16 0С 28 м/с

Пн 12.05

+16 +23 0С півд. +14 +18 0С 24 м/с

Вт 13.05

+19 +25 0С півн. +14 +19 0С 23 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 07.05.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1454334

#1527 (1)