Page 1

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒÀÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ Â ÏÎÐßÄÎÊ

ÍÀÂÏÐÈÑßÄÊÈ Ï²ÄÇÅÌÅËËßÌÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

2

ÂÌÅÑÒÎ ËÅÍÈÍÀ «ÇÅÐÊÀËÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

7 3

ÂÛØÈÂÊÀ ÊÀÊ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÍÅÄÓÃ ÍÅÄÓÃÀÀ

4

ßÊ ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÊÎØÒÈ ÇÀ ÍÅÂÈÊÎÐÈÑÒ ÀͲ ÊÂÈÒÊÈ ÍÅÂÈÊÎÐÈÑÒÀͲ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ìàáóòü, ìàéæå êîæíèé äðóãèé ³ç íàñ ñï³çíþâàâñÿ ÷åðåç ð³çí³ ïðè÷èíè íà ïî¿çä ÷è áóäü-ÿêèé ³íøèé òðàíñïîðò, àáî ïðîñòî ïîòðàïëÿâ ó ôîðñ-ìàæîðí³ îáñòàâèíè. Ïåðåäáà÷èòè òàê³ ñèòóàö³¿ ó ïî¿çäö³ íåìîæëèâî, ïðîòå çíàòè, ÿê ïîâåðíóòè êîøòè çà íåâèêîðèñòàí³ ïðî¿çí³ äîêóìåíòè, òðåáà.

№23 (1516) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 01 êâ³òíÿ 201 20144 ð.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄͲ ÂÈÁÎвÂ

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÐÓÕ Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ çóñòð³âñÿ ç³ Ñïåö³àëüíèì êîîðäèíàòîðîì ì³ñ³¿ ÎÁѪ ç³ ñïîñòåðåæåííÿ çà âèáîðàìè Æîàî Ñîàðåøåì òà êåð³âíèêîì ì³ñ³¿ ñïîñòåð³ãà÷³â çà âèáîðàìè â³ä ÏÀ ÎÁѪ Ìàê³ñîì Âîð³ä³ñîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïîòî÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ òà ïèòàííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ ÷åñíèõ ³ ïðîçîðèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà, íîâà âëàäà ðîçïî÷àëà ðåôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñôåð, ùîá ïðèñêîðèòè ºâðîïåéñüêèé ðóõ Óêðà¿íè. ○

×ÈÌÀËÎ ÁÀÆÀÞ×ÈÕ

ÐŪÑÒÐÀÖ²Þ ÇÀÂÅÐØÅÍÎ

Âëàäèìèð Çåëåíñêèé: «Ëóêàøåíêî, íàâåðíîå, íå õâàòèëî áèëåòà»

5

Íàêàíóíå Äíÿ ñìåõà â Äíåïðîïåòðîâñêå ñ ãàñòðîëÿìè ïîáûâàëà ñòóäèÿ «Êâàðòàë-95». Ïåðåä êîíöåðòîì åå õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Âëàäèìèð Çåëåíñêèé îòâåòèë íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå è êîððåñïîíäåíòà «Â³ñòåé». Îí ðàññêàçàë î òîì, ÷òî øóòêè î ïîëèòèêàõ âñåã äà àêòóàëüíû, è ïî÷åìó ñ âñåãäà íåòåðïåíèåì æäåò ëåòà.

ÏÅÐŲÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎÔÏÐÈÄÀÒͲÑÒÜ

ÑÓØÈÒÈ ÓÐÞÊ ÒÀ ÏÀÑÒÈ Ê²Ç: ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ÏÐÅÌ’ªÐÀ ÊÈÐÃÈDz¯ çâèíóâà÷åííÿ. «Äåõòî ç ïðåäñòàâíèê³â îïîçèö³¿ Êàíäèäàòà â ïðåì’ºðçâèíóâàòèâ Îòîðáàºâà, ùî ì³í³ñòðè Êèðãè糿 Äæîîâ³í íå çíàº, ùî òàêå óðþê, ìàðòà Îòîðáàºâà çâèíóâà- ÿê éîãî ñóøèòè, à òàêîæ íå òèëè ó íåâì³íí³ ñóøèòè çíàº, ÿê óòðèìóâàòè óðþê (ñåðåäíüîàç³àòñüêèé õóäîáó, ³ ùî öå ìîæå ñîðò àáðèêîñà). Êîëåãèíåãàòèâíî âïëèíóòè íà ìîæíîâëàäö³ ç îïîçèö³¿ æèòòÿ íàðîäó. ×è çãîäí³ âè ââàæàþòü, ùî â³äñóòí³ñòü ç öèì?» - çâåðíóâñÿ íàâè÷îê âèãîòîâëÿòè äåïóòàò Æóñóáàë³ ²ñàºâ äî ñóõîôðóêòè òà óòðèìóâàòè Îòîðáàºâà. Ó â³äïîâ³äü òîé õóäîáó ìîæå íåãàòèâíî çàçíà÷èâ, ùî ìຠ÷èìàëî âïëèíóòè íà æèòòÿ íàðîäó. íåäîë³ê³â, «àëå íåìຠÉìîâ³ðíîãî ìàéáóòíüîãî ëþäåé, ÿê³ ñòàþòü óñï³øíèêåð³âíèêà óðÿäó ïîïðîñè- ìè â óñ³õ ãàëóçÿõ». «Â óðÿä³ ëè ïðîêîìåíòóâàòè ïîâèíí³ ïðàöþâàòè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ïðîôåñ³îíàëè ñâ ñïðàâè. ßêùî ìè âñ³ ãðàòèìåìî ëèøå íà ñêðèïö³, òî íå ìàòèìåìî îðêåñòðó», - äîäàâ â³í. Äî ðå÷³, Äæîîìàðò Îòîðáàºâ âèêîíóº îáîâ’ÿçêè ãîëîâè êèðãèçüêîãî óðÿäó òèì÷àñîâî. Íà öþ ïîñàäó éîãî ïðèçíà÷èëè ï³ñëÿ ðîçïàäó ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿ ³ â³äñòàâêè êîëèøíüîãî ïðåì’ºðà Æàíòîðî Ñàòèáàë䳺âà. ßêùî äîòðèìóâàòèñÿ ëîã³êè çâèíóâà÷åíü êèðãèçüêèõ ìîæíîâëàäö³â, òî ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäó, ñêàæ³ìî,

î÷³ëüíèêà óêðà¿íñüêîãî óðÿäó çàäëÿ ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ íàðîäó íåîäì³ííî ïîâèíí³ âì³òè òàíöþâàòè ãîïàê òà ðîçïèñóâàòè ïåòðèê³âñüêèìè çàâèòêàìè òàð³ëêè é ëîæêè, êàíäèäàòè ó ïðåì’ºðè Ôðàíö³¿ - ñí³äàòè êðóàñàíàìè òà çíàòèñÿ íà æèâîïèñ³ ³ìïðåñ³îí³ñò³â, à ìàéáóòí³ êåð³âíèêè ïàðëàìåíòó Êðà¿íè Âðàí³øíüîãî Ñîíöÿ âîëîä³òè íàö³îíàëüíîþ áîðîòüáîþ ñóìî òà âì³òè ãîòóâàòè ñóø³.

Îï³âíî÷³ 30 áåðåçíÿ ÖÂÊ çàâåðøèëà ïðèéìàòè äîêóìåíòè äëÿ ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàò³â ó ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè. Çà äàíèìè êîì³ñ³¿, âñüîãî ïðî ñâî¿ íàì³ðè áàëîòóâàòèñÿ íà íàéâèùó äåðæàâíó ïîñàäó çàÿâèëè 46 ãðîìàäÿí. ѳìîõ ³ç íèõ óæå çàðåºñòðîâàíî êàíäèäàòàìè ó ïðåçèäåíòè, 12 â³äìîâëåíî â ðåºñòðàö³¿. гøåííÿ ùîäî 27 áóäå ïðèéíÿòî äî 4 êâ³òíÿ. Íàãàäàºìî, ùî âèáîðè ïðèçíà÷åí³ íà 25 òðàâíÿ. Ö³êàâî, ùî ó ïðåçèäåíòñüêèõ ïåðåãîíàõ 2010 ðîêó âçÿëè ó÷àñòü 18 êàíäèäàò³â. ○

ÏÐÀÖÞÞ×ÈÌ ÏÅÍѲÎÍÅÐÀÌ

ÂÈÏËÀÒÈ ÍÅ ÎÁÌÅÆÀÒÜ Óðÿä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ íå îáìåæóâàòè ïåíñ³¿ ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì ó ðîçì³ð³ ï'ÿòäåñÿòè â³äñîòê³â. Ó òîé æå ÷àñ, ïåíñ³¿, ïðèçíà÷åí³ çà «ñïåö³àëüíèìè» çàêîíàìè, áóäóòü çìåíøåí³. Öå ñòîñóºòüñÿ ïðîêóðîð³â, íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ñóää³â, äåðæñëóæáîâö³â, ÿêèì ïåíñ³¿ íàðàõîâóâàëèñÿ ó ðîçì³ð³ 80% â³ä ñóìè ì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Òåïåð öÿ öèôðà ñòàíîâèòü 70%, çã³äíî ç çàêîíîì, ÿêèé 27 áåðåçíÿ óõâàëèëà Âåðõîâíà Ðàäà. Äî ðå÷³, äëÿ ³íøèõ ãðîìàäÿí, çà ñòàæó ðîáîòè 40 ðîê³â, öåé ðîçì³ð ñêëàäຠ54%. ○

ÏÅÐÅÄÈÑËÎÊÀÖ²ß ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÊ

ÂÈÂÅËÈ Â²ÉÑÜÊÀ Óêðà¿íà âèâåëà âíóòð³øí³ â³éñüêà ç Êðèìó. Âñ³õ ñîëäàò³â ïåðåäèñëîêóâàëè íà ìàòåðèê, ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÌÂÑ. Ó â³äîìñòâ³ çàçíà÷èëè: âñ³ â³éñüêîâ³ ïðîäîâæàòü ñëóæèòè â Íàö³îíàëüí³é ãâàð䳿. Îô³öåðàì-êîíòðàêòíèêàì çàïðîïîíóþòü ïîñàäè íå íèæ÷³ çà ò³, ùî âîíè ìàëè ï³ä ÷àñ ñëóæáè â Êðèìó. Íàðàç³ êîìàíäóâàííÿ ïåðåéìàºòüñÿ ðîçâ’ÿçàííÿì ïîáóòîâèõ ïðîáëåì ïåðåäèñëîêîâàíèõ âîÿê³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.04.2014 ð. ¹ 23 (1516)

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÒÓ ÀÖÈß ÑÈÒÓÀÖÈß

Ïðîâåäåíèå òåíäåðîâ ïîñòàâèëè ïîä êîíòðîëü ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

ÐÅòÎÍÀËÜÍÈÉ ÅÒ ÀÏ ÅÒÀÏ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè îãîëîñèâ ïðî ïî÷àòîê ðåã³îíàëüíîãî åòàïó III Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â «Íàö³îíàëüíèé áàíê ìàéáóòíüîãî». Ðåºñòðàö³ÿ êîíêóðñíèõ ðîá³ò òðèâຠäî 22 êâ³òíÿ 2014 ðîêó. Âçÿòè ó÷àñòü ó íüîìó ìîæóòü ä³òè â³êîì â³ä 6 äî 15 ðîê³â. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çàïîâíèòè àíêåòó ó÷àñíèêà òà íàä³ñëàòè ¿¿ ðàçîì ³ç òåìàòè÷íèìè ìàëþíêàìè äî Óïðàâë³ííÿ Íàöáàíêó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Äî 25 êâ³òíÿ êîíêóðñíå æóð³ îáåðå òðüîõ ïåðåìîæö³â ïåðøîãî òóðó, ÿê³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó ô³íàë³.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ

ÑÓÏÐÎÂ²Ä ÐÎÄÈÍ Äî öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ îáëàñò³ çà äîïîìîãîþ çâåðíóëèñÿ ÷îòèðè êðèìñüê³ ðîäèíè ó çâ’ÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Êîæíà ðîäèíà îòðèìàëà íåîáõ³äíó äîïîìîãó, äâ³ ñ³ì’¿ âçÿòî ï³ä ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä. ßê çàçíà÷èëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ˳ë³ÿ Êîâàëüîâà, öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá íàäàþòü ö³ëèé ñïåêòð ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã ïåðåñåëåíöÿì ³ç Êðèìó. Çîêðåìà, äîïîìîãó â îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â, ñîö³àëüíèõ âèïëàò, îáë³êîâèõ äîêóìåíò³â ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³, à òàêîæ êîíñóëüòàö³¿ ïñèõîëîã³â. ○

ÊÐÈÌÑÜʲ ÑÒÓ ÄÅÍÒÈ ÑÒÓÄÅÍÒÈ

Ñòóäåíò ²² êóðñó Êðèìñüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Ñ.². Ãåîð㳺âñüêîãî ïðîäîâæèòü çäîáóâàòè îñâ³òó â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é äåðæàâí³é ìåäè÷í³é àêàäå쳿. Éîãî âæå çàðàõîâàíî íà ôàêóëüòåò «Ë³êóâàëüíà ñïðàâà» çà áþäæåòíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ. Çàãàëîì äî ìåäàêàäå쳿 íàä³éøëè 18 çàÿâ â³ä êðèìñüêèõ ñòóäåíò³â. Òàêîæ äî Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó çâåðíóëèñÿ 12 ñòóäåíò³â, ùå îäíå çâåðíåííÿ íàä³éøëî äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. À. Íîáåëÿ. ○

На прошлой неделе губернатор Игорь Коломойский подписал распоряжение, согласно которому облгосадминистрация берет под контроль всех крупных распорядителей бюджета (речь о больших городах). ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

×ëåíè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ìîëîä³æíî¿ ðàäè çóñòð³ëèñü ³ç ïðåäñòàâíèêîì îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàäèìîì Øåáàíîâèì, ùîá ïðåçåíòóâàòè ñâî¿ ø³ñòü ïðîåêò³â ùîäî ðîçâèòêó êîìóí³êàòèâíèõ, óïðàâë³íñüêèõ ³ òâîð÷èõ íàâè÷îê ìîëîä³ ðåã³îíó Під час зустрічі Вадим Шебанов порекомендував переглянути роботу структури молодіжної ради, щоб усі її підрозділи спрямували діяльність на практичну реалізацію цих проектів. Представник обл-

ÏÐÎÄÎÂÆÀ ÒÜ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÐÎÄÎÂÆÀÒÜ

Íà åæåíåäåëüíîì îò÷åòíîì áðèôèíãå è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Áîðèñ Ôèëàòîâ è è. î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà - ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ÎÄÀ ÃÃåííàäèé åííàäèé Êîðáàí ðàññêàçàëè î òåêóùåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå

Сейчас казна Днепропетровщины составляет 8,5 млрд. грн., из которых 4 млрд. - субвенции. Из оставшихся 4,5 млрд. 1,7 млрд. идут на закупки и тендеры. Именно эти средства и возьмут под контроль областные власти. Ново-

ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ введение не коснется районных и сельских советов. Кроме того, на Днепропетровщине приостановлены

платежи по всем прошедшим тендерам и конкурсам. «Это сделано для того, чтобы вычислить коррупционную составляю-

щую. Тендеры, касающиеся организации питания в школах или поставок медикаментов в больницу, профинансированы на 50% от заявленной суммы», - отметил Геннадий Корбан. На брифинге также стало известно, что подавляющее большинство хлебозаводов региона при участии облгосадминистрации и Аграрного фонда Украины подписали меморандум, согласно которому хлебозаводы смогут получать от Фонда недорогое зерно. Взамен же они обязались не поднимать цены на социальные сорта хлеба.

ÐÅÀËÜͲ ²Äů

Ìîëîäü - êàäðîâèé ðåñóðñ äåðæàâè

держадміністрації також задав новий вектор діяльності молодіжної ради та окреслив головні принципи її діяльності. «Креативні ідеї молоді повинні бути прикладними. В умовах жорсткої конкуренції та

мінливих обставин лише ті проекти, що спрямовані на покращання життя суспільства, мають реальні шанси на реалізацію. Все, що ви робите, повинно бути модним. Якщо це модно, значить вашу ідею підтрима-

ли, значить можна залучити якомога більше людей та ресурсів», - зазначив Вадим Шебанов. Він також підкреслив, що кожен повинен займатися своєю улюбленою справою, тільки тоді результати будуть ус-

пішними. «Ви повинні розвиватися в своєму напрямку, вдосконалюватися та рухатися вперед. Ваше завдання віднайти шляхи взаємодії, налагодити співпрацю між різними фахівцями молодіжної ради, залучати до співпраці представників різних професій і спеціальностей, а не намагатися створити універсального працівника, який за підсумками не зможе нічого. Ви цілком можете розраховувати на нашу підтримку», - сказав Вадим Шебанов.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ○

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß

ÏÐÎÉØËÈ ÒÐÅͲÍÃÈ Â³ä ïî÷àòêó 2014 ðîêó íà áàç³ òðåí³íãîâîãî öåíòðó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïðîéøëè ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ 76 æèòåë³â ðåã³îíó íà ñòâîðåííÿ 40 îï³êóíñüêèõ ñ³ìåé, 21 ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ òà 1 äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó. Ïîòåíö³éí³ áàòüêè îçíàéîìèëèñü ³ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâîþ áàçîþ, ìàëè íèçêó çóñòð³÷åé ³ç ïðåäñòàâíèêàìè óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, çàêëàä³â îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Âìåñòî ïàìÿòíèêà Ëåíèíó - «Çåðêàëî âðåìåíè» ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì àâòîðñêàÿ ãðóïïà Ïðèäíåïðîâñêîé àêàäåìèè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ïðåäñòàâèëà ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Äíåïðîïåòðîâñêà По словам преподавателя академии Андрея Грицая, проблемы, связанные с площадью им. Ленина, ее

будущим, достаточно актуальны. Проект «Зеркало времени» был представлен на конкурсе, объявленном Днепропетровской областной организацией Национального союза архитекторов Украины, и получил высокую оценку специалистов. Авторы предлагают установить вместо личности на постаменте пустую кадрирующую рамку, в которую «впишут» городской пейзаж с постоянно меня-

ющимися «сюжетами». Рамка может быть подвеской для осветительного оборудования и «падающим» фонтаном, на который легко спроецировать любое лазерное изображение. Рядом разместятся амфитеатр и зеле- проведении различных ная зона. Весь комплекс массовых мероприятий и можно использовать при концертов.


МИРСЬКІ СПРАВИ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.04.2014 ð. ¹ 23 (1516) ○

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏÀÑÀÆÈвÂ

ßê ïîâåðíóòè êîøòè çà íåâèêîðèñòàí³ êâèòêè

ÍÎÂÈÍÈ

ËÞÄÌÈËÀ ÐÓÑÀÍÎÂÀ

Ìàáóòü, ìàéæå êîæíèé äðóãèé ³ç íàñ ñï³çíþâàâñÿ ÷åðåç ð³çí³ ïðè÷èíè íà ïî¿çä ÷è áóäü-ÿêèé ³íøèé òðàíñïîðò òðàíñïîðò,, àáî ïðîñòî ïîòðàïëÿâ ó ôîðñ-ìàæîðí³ îáñòàâèíè. Ïåðåäáà÷èòè òàê³ ñèòóàö³¿ ó ïî¿çäö³ íåìîæëèâî, ïðîòå çíàòè, ÿê ïîâåðíóòè êîøòè çà íåâèêîðèñòàí³ ïðî¿çí³ äîêóìåíòè, òðåáà

×ÅÌϲÎÍÀ À¯ÍÈ ×ÅÌϲÎÍÀÒÒ ÓÊÐ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÇÌÀà ÀÍÍß ÊÀÐ ÇÌÀÃÀÍÍß ÊÀÐÀÀÒÈÑÒ²Â

ÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß:

ПОТРІБНО ЗНАТИ Придніпровська магістраль нагадує пасажирам, які через різні причини не скористалися придбаними квитками, що слід зробити, аби повернути свої кошти. Якщо проїзний документ пасажир придбав за готівку, повернути квиток і отримати його вартість можна у вокзальній касі, яка цим займається. Той, хто повертає квиток (а це необов’язково має бути особисто пасажир), повинен пред’явити документ, що посвідчує особу. Якщо пасажир сплачував за квиток за допомогою банківської платіжної картки, повернення коштів здійснюється в претензійному порядку через уп-

ÏÐίÇͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÏÎÂÅÐÒÀÞÒÜ Ó ÂÎÊÇÀËÜÍÓ ÊÀÑÓ

равління залізниці. Якщо ви оплатили проїзні документи через сайт booking. uz.gov.ua та інші електронні системи, повернути гроші можна відповідно через ті ж сайти.

ЗГІДНО З ПРАВИЛАМИ Згідно з Правилами пасажирських перевезень, у разі повернення невикористаного з особистих причин проїзного документа:  більш ніж за 24 год. до відправлення поїзда - утримується тільки вартість сервісних послуг (крім вартості чаю та білизни);  від 24 до 9 год. до відправлення - виплачується повна вартість квитка і 50% вартості плацкарти;  менш ніж за 9 год. до відправлення, але не більш ніж через годину після нього, - виплачується тільки вартість квитка. 9 Якщо ви не змогли дістатися до пункту при-

WÏîâíà âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ïàñàæèðñüêèõ ïî¿çäàõ ñêëàäàºòüñÿ ç âàðòîñò³ êâèòêà + âàðòîñò³ ïëàöêàðòè + ÏÄ + ñòðàõîâîãî çáîðó + êîì³ñ³éíîãî çáîðó. Âàðò³ñòü êâèòêà - öå ÷àñòèíà âàðòîñò³, ùî êîìïåíñóº WÂàðò³ñòü âèòðàòè íà óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³þ ³íôðàñòðóêòóðè çàë³çíèöü ³ åëåêòðîåíåðã³þ. Âàðò³ñòü ïëàöêàðòè - öå ÷àñòèíà âàðòîñò³, ùî êîìïåíñóº WÂàðò³ñòü âèòðàòè ïåðåâ³çíèêà íà ï³äãîòîâêó âàãîíà òà îáñëóãîâóâàííÿ íà øëÿõó ïðÿìóâàííÿ. Ñòðàõîâèé çá³ð - âêëþ÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ WÑòðàõîâèé ïðî îáîâ’ÿçêîâå îñîáèñòå ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà òðàíñïîðò³. Êîì³ñ³éíèé çá³ð - êîøòè, ñïëà÷åí³ çà ïîñëóãó, ïîâ’ÿçàíó ç WÊ îôîðìëåííÿì, ïîâåðíåííÿì, ïåðåîôîðìëåííÿì ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â. значення з вини залізниці, кошти повертають вам у повному обсязі, у тому числі й за послуги, пов’язані з резервуванням місць. 9У разі, коли з вини залізниці вас переводять до вагона нижчої категорії, виплата різниці вартості проїзду провадиться в претензійному порядку через управління за умови пред’явлення заяви, проїзного документа та акта начальника поїзда. 9 Якщо ж ви загубили квиток, то повернути гроші за нього не зможете.

ÏÐÎÒßÃÎÌ ÃÎÄÈÍÈ Ï²ÑËß Â²ÄÏÐÀÂËÅÍÍß ÌÎÆÍÀ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÃÐÎز Уважно слідкуйте за проїзними документами, за які хочете повернути кошти. Адже якщо на них будуть написи, виправлення, то, як і підробні, вони будуть вважатися недійсними, і повернути за них гроші не вдасться.

ÏÀÑÏÎÐÒÍÛÉ ÀÆÈÎÒ ÀÆ ÀÆÈÎÒÀÆ

Äíåïðîïåòðîâöû ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê äîêóìåíòû ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Çà ÿíâàðü-ôåâðàëü ýòîãî ãîäà â îáëàñòè íà 40% óâåëè÷èëñÿ ñïðîñ íà çàãðàíïàñïîðòà. Êðîìå òîãî, ëþäè àêòèâíî íà÷àëè ìåíÿòü óêðàèíñêèå, ÷òîáû äàííûå â íèõ áûëè íàïå÷àòàíû, à íå âïèñàíû âðó÷íóþ По словам начальника Главного управления миграционной службы Ук-

раины в области Анатолия Бабца, жители Днепропетровщины решили привести в порядок свои документы. Что, например, касается украинских паспортов, то желание их заменить у многих связано с заявлением России о том, что она не будет пропускать на свою территорию наших соотечественников, имеющих рукописный вариант документа.

Чтобы повысить активность работы учреждений, выдающих паспорта, в регионе увеличили количество их сотрудников, модернизировали оборудование, изменили штатное расписание. Теперь каждое отделение в городе может принять до 100 человек в день. Также Анатолий Бабец сообщил, что в районах области ситуация стабильна, и таких очередей, как в

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ²Í²Ö²À ÒÈÂÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊŠ²×Å Ïðåäñòàâíèêè äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ôîíäó «Äí³ïðîâñüê³ ïîðîãè» âèñòóïèëè ç ³í³ö³àòèâîþ ïðîâåñòè «Âñåñâ³òíº ñëîâ’ÿíñüêå â³÷å», íà ÿêîìó çàêëèêàþòü äàòè ìîðàëüíó, ïðàâîâó òà ³ñòîðè÷íó îö³íêó ä³ÿì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà. Íà ¿õíþ äóìêó, öå ìèðíèé øëÿõ âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì. Îðãàí³çàö³ÿ çâåðíóëàñÿ ³ç çàêëèêîì äî ñëîâ’ÿíñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ó÷åíèõ, ä³ÿ÷³â êóëüòóðè â Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿. ○

ÍÀÊ ÎÏÈ×ÈËÈ ÁÎÐÃÈ ÍÀÊÎÏÈ×ÈËÈ

ÎÁÌÅÆÀ ÒÜ ÎÁÌÅÆÀÒÜ ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒ ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀÀ×ÀÍÍß Çàáîðãîâàí³ñòü çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çà äâà ì³ñÿö³ 2014 ð. çá³ëüøèëàñÿ íà 39 ìëí. ãðí. ³ äîñÿãëà 58 ìëí. ãðí. ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî ìຠíàì³ð â³äêëþ÷àòè â³ä åëåêòðîåíåð㳿 òàêèõ íåïëàòíèê³â. Çà çàêîíîì ïåðñîíàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàñë³äêè, ïîâ’ÿçàí³ ç îáìåæåííÿì ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåð㳿, ïîêëàäàºòüñÿ îñîáèñòî íà êåð³âíèöòâî îðãàí³çàö³é-áîðæíèê³â. Òàêîæ ÄÒÅÊ íàãàäóº, ùî â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ «ðîçóìíèìè» ë³÷èëüíèêàìè êîðèñòóþòüñÿ ïîíàä 11 òèñ. ñïîæèâà÷³â. Òàê³ ë³÷èëüíèêè åêîíîìëÿòü â³ä 15 äî 40% ùîì³ñÿ÷íèõ âèòðàò íà åëåêòðîåíåðã³þ. ÑÄϲ Ç ÎÁÑËÓà ÎÂÓÂÀÍÍß ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀ ÒÍÈʲ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏËÀÒÍÈÊ²Â Ó Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÌÃÓ Ì²ÍÄÎ ÕÎIJ ̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

 ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒÈ Î×ÅÐÅÄÅÉ ÍÅÒ Днепропетровске, Кривом Роге и Никополе, нет. Начальник Главного управления миграционной службы Украины в области советует гражданам, которые пока не собираются ехать за границу, повременить с оформлением

5 êâ³òíÿ ó ñïîðòèâíîìó çàë³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó â³äáóäåòüñÿ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ê³îêóøèí êàðàòå. Íàéñèëüí³ø³ ñïîðòñìåíè ç óñ³º¿ êðà¿íè çìàãàòèìóòüñÿ çà 123 ìåäàë³ â 41 â³êîâî-âàãîâ³é êàòåãîð³¿. Çàãàëîì ó ÷åìï³îíàò³ â³çüìóòü ó÷àñòü áëèçüêî 300 ñïîðòñìåí³â â³ä 12 äî 30 ðîê³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÎÄÀ.

загранпаспорта, если в этом нет особой нужды. Ведь в скором времени планируют ввести биометрические документы. «Их в рамках пилотного проекта уже этим летом начнут получать киевляне», - рассказал Анатолий Бабец.

ÍÅÄÎÏÓÙÅÍÍß ÂÈÏËÀÒÈ ÇÀÐÎÁ²ÒÍί ÏËÀÒÈ Â «ÊÎÍÂÅÐÒÀÕ» ³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2014 ð³ê» ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà ç 1 ñ³÷íÿ äî 30 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ñêëàäຠ1218 ãðí. íà ì³ñÿöü. Òîæ çâåðòàºìî óâàãó ðîáîòîäàâö³â íà òå, ùî çàðîá³òíà ïëàòà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â íå ïîâèííà áóòè íèæ÷îþ, í³æ çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð. ÑÄϲ ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÌÃÓÌ çâåðòàºòüñÿ äî ãðîìàäÿí ç íàãàäóâàííÿì, ùî êîæåí, õòî óêëàäຠòðóäîâ³ â³äíîñèíè ç ðîáîòîäàâöåì, ìຠóñâ³äîìëþâàòè: çàáåçïå÷åííÿ òðóäîâîãî ñòàæó, ðîçì³ð âàøèõ ïåíñ³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é çàëåæàòü â³ä ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè.


4 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Îäí³ºþ ç íàéçàõîïëèâ³øèõ ïîäîðîæåé Äí³ïðîïåòðîâñüêîì, áåçïåðå÷íî, º ìàíäðè çâèâèñòèìè êîðèäîðàìè äðåíàæíî¿ ñèñòåìè. ÒÒóò óò ìîæíà â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ì åêñòðåìàëîì

Äí³ïðîïåòðîâñüêà ì³ñüêà á³áë³îòåêà ñòâîðèëà ñïåö³àëüíèé åëåêòðîííèé äîäàòîê «DneprLibrary», çàâäÿêè ÿêîìó âëàñíèêè ñìàðòôîí³â òà ïëàíøåò³â ìîæóòü ÷èòàòè åëåêòðîíí³ êíèæêè, ä³çíàâàòèñÿ ïðî ö³êàâ³ çàõîäè ó ì³ñüêèõ çàêëàäàõ êóëüòóðè òà ñòàâèòè îí-ëàéí çàïèòàííÿ á³áë³îòåêàðÿì. Ñïåö³àëüíèé äîäàòîê «DneprLibrary» çàâàíòàæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÂÎÐ×ÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ

ÊÀÇÊΊ̲ÑÒÎ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â êâ³òí³ â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé òâîð÷èé êîíêóðñ «Äí³ïðîïåòðîâñüê êàçêîâå ì³ñòî». Éîãî ó÷àñíèêè ïðåäñòàâëÿòü íà ðîçñóä æóð³ íàïèñàí³ íèìè êàçêè ïðî Êàòåðèíîñëàâ-Äí³ïðîïåòðîâñüê. Êðàù³ òâîðè âèäàäóòü ñïåö³àëüíîþ çá³ðêîþ - «Äí³ïðîïåòðîâñüê - êàçêîâå ì³ñòî». ²í³ö³àòîðîì ïðîåêòó º ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Þë³ÿ Ñåãåäà. ○

²ÄÁÓÂÑß ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü òâîð÷èõ ë³äåðñüêèõ ïðîåêò³â «EVVIVA».  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü êîìàíäè ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç êîæíîãî ðàéîíó ì³ñòà. Çàãàëîì öå 120 ñòàðøîêëàñíèê³â. Êîæíà êîìàíäà ïðåçåíòóâàëà æóð³ ñâî¿ ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, ñåðåä ÿêèõ - ïðîãðàìà ñòâîðåííÿ ó ì³ñò³ ìóçåþ ãåðî¿â-àôãàíö³â, ðîçâèòêó ìîëîä³æíîãî âîëîíòåðñüêîãî ðóõó, ïðîâåäåííÿ ó øêîëàõ òà ðàéîíàõ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â ó íàðîäíèõ òðàäèö³ÿõ òîùî. Ôåñòèâàëü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîâîäÿòü óæå âñüîìå. ○

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ÑÒ ÀËÈ ÏÅÐÅÌÎÆÖßÌÈ ÑÒÀËÈ Ó÷í³ â³ää³ëåííÿ õîêåþ ç øàéáîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè ³ç çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó ïîñ³ëè ²² çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå ³ âèáîðîëè ñð³áí³ ìåäàë³ íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä ñïîðòñìåí³â 2000-2001 ð.í. Ó ëþòîìó þí³ ô³ãóðèñòêè ö³º¿ æ øêîëè âïåðøå âçÿëè ó÷àñòü ó ï’ÿòîìó åòàï³ Êóáêà Óêðà¿íè ç ô³ãóðíîãî êàòàííÿ íà êîâçàíàõ ñåðåä ñïîðòñìåí³â 2001-2007 ð.í. Íà öèõ çìàãàííÿõ äí³ïðîïåòðîâñüê³ ñïîðòñìåíè ïîñ³ëè 5-8, 12 òà 17-20 ì³ñöÿ.

У нашому місті є старовинна мережа підземних тунелів для відведення річок і дощових стоків. Її збудували, аби приборкати швидку катеринославську річку, що протікала центром. Колись поблизу сучасного ринку «Озерка» було велике озеро та численні болота. Згодом їх висушили і лишили тільки озеро в парку ім. Глоби. Тут брала свій початок річка, що струмила проспектом Карла Маркса до Монастирського острова. Через неї були зведені численні мости. Та згодом річечку закували в камінь і цеглу - зробили з неї міську дренажну систему.

ЗВИВИСТИМИ КОРИДОРАМИ

Ó×ͲÂÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

01.04.2014 ð. ¹ 23 (1516) ○

Íàâïðèñÿäêè ï³äçåìåëëÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÂÈÕ²Ä ²Ç ÄÐÅÍÀÆÍί ÑÈÑÒÅÌÈ Á²Ëß ÕÐÀÌÓ

ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВОЇ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÄÎÄÀ ÒÎÊ ÄÎÄÀÒÎÊ

ÅÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÀ ÏÎÄÎÐÎÆ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÍÎÂÀÖ²¯ Á²Á˲ÎÒÅÊÈ

Одне з таких підземель знаходиться під центральним проспектом і є звивистим руслом річки Половиці. Міські дігери полюбляють водити сюди екскурсії. Туристам обов’язково запропонують одяг-

катеринославської цегли з ініціалами власників заводів, а під час дощу - численними водоспадами, що дзюркотливими джерельцями стікають у підземелля по стінах і стелі. Є й складна ділянка шляху, яку треба пройти навприсядки. Та лякатися не варто: попереду туристів чекає величний тріумф вихід до Дніпра поблизу нового храму Іоанна Хрестителя, що на Набережній.

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÊÎÌÅÍÒÀÐ нути величезний гумовий комбінезон і озброїтися ліхтариком. Лише в такому спорядженні та на чолі з професійним гідом-драйвером можна сміливо вирушати під землю. Подорож - справжня пригода: вхід у центральну дренажну систему розташований на вулиці Комсомольській та тягнеться понад кілометр звивистим коридором. Дорогою можна милуватися арками зі старинної

ÀÍÄÐ²É Ô²Ë²ÏÏÅÍÊÎ, ä³ãåð, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê: - Äðåíàæíà ñèñòåìà çáåðåãëàñÿ äóæå äîáðå. Ò³ëüêè á³ëÿ ÖÓÌà êîëèñü áóâ íåâåëèêèé îáâàë. ª ñòàð³ êëàäêè àðî÷íî¿ ôîðìè çàââèøêè äî 6 ìåòð³â, öåãëèíè ç êëåéìàìè. Òàêîæ ó ï³äçåìåëë³ ìîæíà ïîáà÷èòè ð³çí³ ãðèáè.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» «Â²ÑÒÅÉ»

Ðàáîòó ÆÊÕ èçó÷èò ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ÒÀ ÒÜßÍÀ ÑÈÄÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÑÒ ÀÑÈÈ ÍÅÔÐÅÒÎÂÎÉ ÀÍÀÑÒÀÑÈÈ

27 ìàðòà ⠫²ÑÒ²ÖÅÍÒв» ñîñòîÿëàñü «ïðÿìàÿ ëèíèÿ», âî âðåìÿ êîòîðîé ÷èòàòåëè ìîã ëè ìîãëè óçíàòü î ðàáîòå íåäàâíî ñîçäàííîé êîìèññèè ïî èçó÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè èñïîëêîìà è êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà ñ 2010 ïî 2014 ãîä НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ На вопросы дозвонившихся ответили председатель данной комиссии, руководитель городской организации ВО «Батьківщина» Эдуард Багдасарян и член комиссии, замруководителя городской организации «Батьківщини» по агитационно-пропагандистской

и массово-политической работе Владимир Тюрин. «Комиссия начала свою работу недавно. Наша основная задача - сделать деятельность городских властей, коммунальных предприятий максимально прозрачной и эффективной, изменить природу отношений власти и горожан. Мы должны понимать, как работают коммунальные пред-

 ÊÎÌÈÑÑÈÈ - ÁÎËÅÅ 60 ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ приятия, с какими проблемами они сталкиваются. В том числе, разобраться в причинах невыплаты заработной платы, нецелевом использовании средств, разрешительной документации и других вопросах», - сказал Владимир Тюрин.

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Комиссия будет работать в разных направлениях. Это социальная защита, развитие местного самоуправления, охрана здоровья, образование и культура, земельные отношения. «Большое вни-

мание мы планируем уделить вопросам коммунального характера - ремонту дорог, работе ЖЭКов, благоустройству и так далее», - сказал Эдуард Багдасарян. Деятельность комиссии будет абсолютно прозрачной. Информация об этом, а также планы и отчеты станут размещать в СМИ, интернет-изданиях. То есть, все жители города смогут ознакомиться с результатами и внести свои предложения, указать на недочеты и сделать замечания. Также информацию о каких-либо нарушениях, подкрепленную фактами, можно сообщать в кабинет № 702 в горсовете. По словам Владимира Тюрина, аналогичная комиссия уже начала работу в Никополе.


ÂÅËÈʲ ÑÒÀÂÊÈ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.04.2014 ð. ¹ 23 (1516) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Âëàäèìèð Çåëåíñêèé: «Ëóêàøåíêî, íàâåðíîå, íå õâàòèëî áèëåòà» ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È MÅGÎGÎ.ÑÎM

ВСЕГДА ПРО ВСЕХ - Владимир, где Вы с коллегами собираетесь выступать после Днепропетровска? - 1 апреля мы выступаем в Одессе, а 2-го - уже в Кишиневе. Недавно были с гастролями в Беларуси. Планируем большие гастроли за рубежом - Германия, Америка, Израиль. Отменять ничего не будем. Когда вокруг один негатив, везде минус, нужен какой-то положительный заряд. Отмена концертов - это, по большому счету, предательство своего зрителя и своей профессии. Можно по объективным причинам что-то перенести, но не отменять. - В связи со сменой политической ситуации у вас снизится градус остроты шуток? - Нет, наоборот. Мы всегда шутили про всех, несмотря на то, кто какую должность занимает и где находится. А сейчас политиков вроде как еще больше стало, повылезали все, как в фильме «Вий». Будем шутить свободно. Мне кажется, в нашей стране шутки о политиках актуальны всегда. - Были ли у студии летом запланированы выступления в Крыму? - Да, конечно. Мы каждый год на определенную дату планируем гастроли на полуострове. Если будет такая возможность, и зрители захотят нас увидеть мы обязательно приедем. - А во время гастролей по Беларуси вы шутили над «Батькой»? - Про него шутили, но немного, поскольку мы не так глубоко знаем ситуацию в этой стране. Организаторы немного переживали, и я успокаивал их, говорил, что вся ответственность на нас. Что касается президента Беларуси Александра Лукашенко, то я его в зале не видел. У нас был аншлаг - ему, видимо, просто не хватило билета (Смеется).

«ÎÒÌÅÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ - ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÇÐÈÒÅËß»

СВОЕ ОРУЖИЕ - Владимир, а действительно ли Вам приходила повестка из военкомата? - Да. Пришли люди из военкомата, позвонили в домофон в квартиру родителей в Кривом Роге. Дома была бабушка. Они попросили ее выйти и получить за меня повестку. Она сказала, чтобы шли по адресу моей прописки в Киеве. Ей ответили «хорошо» и ушли. Все. Домой ко мне еще пока никто не пришел. Саму повестку, бумагу, я не получил. Я нигде не прячусь, все знают, где меня найти, где я работаю. И если у работников военкомата есть желание вручить мне повестку лично в руки, готов принять, давайте. - Вы готовы идти воевать? - Это неуместный вопрос. Мы все, если понадобится, будем защищать свою страну - каждый на своем месте и в своей профессии. Говорить, что защита - это только когда человек берет в руки оружие, неправильно. У каждого оно свое. Но я готов.

ПЕРВЫЕ РАЗВОДЫ - Расскажите немного о новом проекте «ЧистоNews», который стартовал на «1+1» … - Это будут смешные новости, реакция на то, что сегодня происходит в стране. Наши шутки всегда опережали события. Сейчас же события стали опережать шутки. Мы не можем на это не реагировать. Программа будет выходить ежедневно, в вечернее время, после выпуска основных новостей на канале. Пока поработают два ведущих - Вова и Валера, а потом подтянутся и другие коллеги. Будет псевдопрямой эфир, смешно и остро. - Задействованы ли Вы сейчас в съемках какого-нибудь фильма? - Пока нет, но в маеиюне будем снимать фильм «8 первых разводов» - это продолжение «8 первых свиданий». Премьера запланирована к

«ÏÎÂÅÑÒÊÓ Â ÐÓÊÈ ÅÙÅ ÍÅ ÂÐÓ×ÈËÈ»

«ÑÅÉ×ÀÑ ÑÎÁÛÒÈß ÎÏÅÐÅÆÀÞÒ ØÓÒÊÈ» Новому году, но это чисто теоретически, потому что в нашей стране премьера может быть в любой день. - А будет ли продолжение картины «Любовь в большом городе»? - Съемки «Любовь в большом городе» - это большой труд. Я счастлив, что эти картины получили такой резонанс, и все светлое, яркое и смешное, происходившее на площадке, передалось зрителю. Пока не планируем работать над продолжением - «Любовь в большом городе-4». Но мы и после первой части говорили «нет», и после второй... Так что, посмотрим.

ГОГОЛЬ И ГОРИН - Владимир, а шоу «Рассмеши комика» действительно смешное? Зрители перед экраном иногда не совсем понимают, почему вы смеетесь… - Иногда к нам приходят не совсем адекватные люди, и ты, соответственно, ведешь себя с ними так же неадекватно. Там такая атмосфера, что реально хочется, чтобы тебя рассмешили. Это сделать просто,

«ХОЧУ ВОСЕМЬ» - Владимир, у Вас достаточно напряженный график. Если не секрет, сколько Вы спите? - Пять-шесть часов. Хочу восемь, но пока не получается. Страшно жду лета. Летом у меня должен быть официальный отпуск. - А как собираетесь провести отпуск? - Наш давний друг живет в Америке, и там выдает дочку замуж. Думаем с семьей поехать на свадьбу, и заодно отдохнуть. - Удается ли заниматься спортом? - Я работаю - это большой спорт. В последние недели три я выбился из графика. А так, куда бы ни приезжал, либо будучи в Киеве, стараюсь пару раз в неделю проплыть километр в бассейне или сходить в тренажерный зал, если есть время.

ÍÎÂÈÍÈ ÎÇÅËÅÍÅÍÍß Ì²ÑÒÀ

ÂÈÑÀÄÈËÈ ÄÅÐÅÂÀ ³ä ïî÷àòêó âåñíè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âèñàäæåíî ìàéæå 250 äåðåâ, ïåðåâàæíî êëåíè òà àêàö³¿. Íîâ³ ñàäæàíö³ ïðèêðàñèëè âóëèö³ Ãîãîëÿ, Øåâ÷åíêà, Ìåòðîñòðî¿âñüêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Ì³ñüêçåëåíáóä». Òàêîæ ó ì³ñò³ çàñ³ÿíî ìàéæå 2 ãåêòàðè ãàçîí³â, çîêðåìà, ïî âóëèö³ Êîìñîìîëüñüê³é, ïðîñïåêòó Êàðëà Ìàðêñà, á³ëÿ ìîíóìåíòà «Â³÷íà Ñëàâà». ○

поскольку у ведущих уже соответствующее настроение. Сидишь, слушаешь выступление, и иногда даже не обращаешь внимания на свои эмоции, которые отражаются на лице, например удивление. А зрители все это видят, реагируют, хохочут, заставляют смеяться и ведущих. - Читаете ли Вы юмористическую литературу? - К юмору у меня особое отношение. Я ежедневно читаю, слушаю тонны материалов. Поэтому юмористическую литературу не особо предпочитаю. Не потому, что не люблю. Мне нравились пьесы Гоголя, Ильф и Петров, Горин, Шварц. Но приходится очень много всяких сцен, реприз, сценариев читать по работе, и это колоссальный объем информации. Ни на что другое времени не остается.

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß Ä²ÒÅÉ

²ÄÏÎ×ÈÍÓÒÜ Ó ÒÀÁÎÐÀÕ 259 ä³òåé Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç îñîáëèâèìè ñîö³àëüíèìè ïîòðåáàìè öèìè äíÿìè â³äïðàâëÿþòüñÿ íà îçäîðîâëåííÿ ó äèòÿ÷³ öåíòðè «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ» (ì. Îäåñà) òà «Ïåðëèíà Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» (ñ. Îðë³âùèíà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü). Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÎÄÀ. ³äïî÷èâàòèìóòü òà îçäîðîâëþâàòèìóòüñÿ ä³òè ó öèõ òàáîðàõ 21 äåíü. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідомляє: вважати недійсним посвідчення судді Індустріального ра йонного суду м. Дніпропетровська № МЗ09928, видане на ім’я ГРИЩЕНКА Володимира Михайловича, в зв’язку з його звільненням з посади судді за порушення присяги судді, відповідно до постанови Верховної Ради України № 455VII від 05 вересня 2013 року; вважати недійсними посвідчення заступника голови Інду стріального районного суду м. Дніпропетровська та судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська,видані на ім’я ДРУЖИНІНА Костянтина Михайловича, в зв’яз ку з його переведенням на роботу на посаді судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська відповідно до Указу Президента України від 13 лютого 2014 року № 75/2014 «Про переведення суддів».


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпро

петровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84/ 102, суддя Зосименко С.Г.) викликає у су

дове засідання, яке відбудеться 27 бе

резня 2014 року о 16 год. 30 хв. грома

дянку Мицик Мирославу Ігорівну по цивільній за позовною заявою ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» до Мицик Мирослави Ігорівни про стяг

нення заборгованості відповідно до уго

ди про підготовку фахівців. У разі неяв

ки та невиконання обов’язку повідоми

ти суд про причини неявки справу буде вирішено на підставі наявних даних та постановлено рішення. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Андрюшкевич Світлану Віталіївну, Андрюшкевич Кате

рину Олексівну, Жученка Юрія Віталі

йовича, що судом у судовому засіданні о 08 год. 40 хв. 09 квітня 2014 року буде розглядатись цивільна справа № 203/ 8307/2013 ц за позовом КП «Дніпрово

доканал» до Андрюшкевич Світлани Віталіївни, Андрюшкевич Катерини Олексіївни, Жученка Юрія Віталійовича про стягнення заборгованості (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’яви

тись у зазначений час у Кіровський ра

йонний суд м. Дніпропетровська, пр. Пуш

кіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді ци

вільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. У разі неяв

ки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 23 квітня 2014 р. о 14 год. 35 хв. у залі судових засі

дань 104 за адресою: м. Кривий Ріг пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч

ного акціонерного товариства «Комер

ційний банк «ПриватБанк» до Капітана Юрія Григоровича про стягнення забор

гованості. Явка у судове засідання відповідача Капітана Юрія Григоровича обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 10 квітня 2014 року о 09.00 в залі судових засідань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по

цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Мажури (Ткалич) Віри Іванівни, яка проживає: м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, 7/50; Яценко Галини Юріївни, яка проживає: м. Кривий Ріг, вул. Рязанова, 17/5; Хоменка Юрія Іва

новича, який проживає: м. Кривий Ріг, пл. Домнобудівників, 6, гурт. 14, кім. 531, про стягнення заборгованості. Явка відповідачів Мажури (Ткалич) Віри Іва

нівни, Яценко Галини Юріївни, Хоменка Юрія Івановича обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неяв

ки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причини неявки суд розгляне справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 10 квітня 2014 р. о 08 год. 55 хв. в залі судових засі

дань 104 за адресою: м. Кривий Ріг пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч

ного акціонерного товариства «Комер

ційний банк «ПриватБанк» до Грипич Світлани Віталіївни про стягнення за

боргованості. Явка у судове засідання відповідача Грипич Світлани Віталіївни обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові

дач Мироненко Денис Олександрович за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 09 год. 45 хв. 29 квітня 2014 р. до зали 2 Центрально

Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першо

травнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Мироненко Д.О. вважається повідомленим про час та місце розгля

ду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без врахування думки, за

очно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові

дач Кульбіда Руслана Сергіївна за позо

вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнен

ня заборгованості викликається у судо

ве засідання на 10 год. 45 хв. 29 квітня 2014 р. до зали 2 Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу за ад

ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав

нева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на квітень 2014 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на квітень 2014 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НKРЕ від 24.03.2014 № 275) для 1 групи споживачів (крім населення) (без ПДВ)

Одиниця виміру

Величина показника

1 група

коп/кВтгод

0,226

1 клас

коп/кВтгод

2,177

2 клас

коп/кВтгод

7,638

1 клас

%

2,24

2 клас

%

7,09

коп/кВтгод

76,62

Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами (постанова НKРЕ від 24.03.2014 № 275) (без ПДВ) Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на IІ квартал 2014 р. (постанова НKРЕ від 13.03.2014 № 221)

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на квітень 2014 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 27.03.2014 № 326)

1 клас

коп/кВтгод

81,110

2 клас

коп/кВтгод

103,240

Величина показника

без ПДВ Найменування показника Kлас Період (нормативний документ) споживача часу Двозонні тарифи, диференційовані 1 клас Нічний за періодами часу (постанова НKРЕ Денний від 20.12.01 №1241 із змінами Нічний і доповненнями) 2 клас Денний Тризонні тарифи, диференційовані Нічний за періодами часу (постанова НKРЕ Напівпіковий 1 клас від 20.12.01 № 1241 із змінами Піковий і доповненнями) Нічний 2 клас Напівпіковий Піковий

Одиниця Величина виміру показника коп/кВтгод 32,444 коп/кВтгод 121,665 коп/кВтгод 41,296 коп/кВтгод 154,860 коп/кВтгод 28,389 коп/кВтгод 82,732 коп/кВтгод 136,265 коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

36,134 105,305 173,443

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

у межах зон доби (з 21.00 до 5.00)

1 клас

коп/кВтгод

81,110

2 клас

коп/кВтгод

103,240

в інші години доби

Одиниця виміру

Величина показника

1 клас

коп/кВтгод

20,278

2 клас

коп/кВтгод

25,810

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та споживачі, прирівняні до населення), затверджені постановою НКРЕ від 23.04.2012 р. № 497 (зі змінами та доповненнями, внесеними по' становою НКРЕ від 13.09.2012 р. № 1183). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

О. П. Франків

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кульбіда Р.С. вважається по

відомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за її відсутності та без врахування думки, за

очно. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, викликає Громову Марину Геннадіївну, Громову Рєгину Ва

димівну як відповідачів по цивільній справі № 200/4008/14 ц за позовом Махна Олександра Анатолійовича до Громової Марини Геннадіївни, Громової Рєгини Вадимівни, треті особи Бондар

чук Віктор Андрійович, Бондарчук Ва

лентина Олександрівна, про визнання осіб такими, що втратили право на ко

ристування житловим приміщенням у судове засідання, яке відбудеться об 11.00 03 квітня 2014 року. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові

дач Янус Андрієвська Анжеліка Свято

славівна за позовом ПАТ «КБ «Приват

Банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 11.00 25 квітня 2014 р. до зали 2 Цент

рально Міського районного суду м. Кри

вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.Т.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Янус Андрієвська А.С. вва

жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові

дача до зали судових засідань на вка

зану дату та час справа буде розглянута за її відсутності та без урахування дум

ки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові

дач Поволоцький Олександр Юрійович за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 09 год. 45 хв. 25 квітня 2014 р. до зали 2 Центрально

Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першо

травнева, 12 (суддя Бондарєва О.Т.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Поволоцький О.Ю. вважаєть

ся повідомленим про час та місце роз

гляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові

дач Биков Андрій Валерійович за позо

вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнен

ня заборгованості викликається у судо

ве засідання на 09 год. 45 хв. 30 квітня 2014 р. до зали 2 Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу за ад

ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав

нева, 12 (суддя Бондарєва О.Т.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Биков А.В. вважається по

відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, за

очно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові

дач Шеін Андрій Володимирович за по

зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг

нення заборгованості викликається у су

дове засідання на 10.00 30 квітня 2014 р. до зали 2 Центрально Міського ра

йонного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.Т.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Шеін А.В. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розгля

нута за його відсутності та без урахуван

ня думки, заочно. Широківський районний суд Дніпро петровської області викликає відпо

відача Коломийчука Юрія Івановича у суд по цивільній справі за позовом Пуб

лічного акціонерного товариства «При

ватБанк» до Коломийчука Юрія Івано

вича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідан

ня відбудеться о 10.00 08 квітня 2014 року. Адреса суду: смт Широке Широ

ківського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки у судове за

сідання справа буде розглянута без вашої участі. Широківський районний суд Дніпро петровської області викликає відпо

відача Шакуна Олександра Олександро

вича у суд по цивільній справі за позо

вом Публічного акціонерного товари

ства «ПриватБанк» до Шакуна Олександ

ра Олександровича про стягнення за

боргованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться о 10 год.

30 хв. 08 квітня 2014 року. Адреса суду: смт Широке Широківського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 86. Явка до суду обов’язкова. У разі не

явки у судове засідання справа буде роз

глянута без вашої участі. Давиденку Сергію Сергійовичу з’яви

тись у судове засідання 09 квітня 2014 року о 09 год. 50 хв. до Амур Нижньо

дніпровського райсуду м. Дніпропет

ровська за адресою: вул. Новоселівсь

ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/11582/13 ц, 2/199/528/ 14 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Давиденка Сергія Сергійовича, Давиден

ка Сергія Ілліча про стягнення заборго

ваності. У разі неявки відповідача у су

дове засіданні справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (суддя Озе

рянська Ж.М.) по цивільній справі № 2

175/356/14 за позовом Публічного ак

ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Коваля Є.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором викликає у судове засідання в якості відповідача Коваля Євгена Ва

сильовича на 10 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. Судове засідання буде про

ходити за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 5. Про

симо на даний час з’явитись до суду осо

бисто або направити свого представни

ка. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам належно оформлені довіреності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Терехова Оле

га Вікторовича, Хвостишкову Наталію Олександрівну, що судом у судовому за

сіданні о 12 год. 20 хв. 09 квітня 2014 року буде розглядатись цивільна спра

ва № 203/7807/2013 ц за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Терехова Олега Вікторовича, третя особа Хвос

тишкова Наталія Олександрівна, про звернення стягнення на предмет іпоте

ки (суддя Католікян М.О.). Вам необхід

но з’явитись у зазначений час у Кіровсь

кий районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у роз

гляді цивільної справи особисто або на

правити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочно

го рішення. Саксаганський суд М. Кривого Рогу викликає громадянку Хірсу Олену Іва

нівну у судове засідання на 10 год. 30 хв. 03 квітня 2014 року за адресою: м. Кри

вий Ріг, вул. Демиденка, 6 а, зал 5, як відповідача по цивільній справі № 214/ 7794/13 ц за позовом Шевченка А.Ф. до Хірси О.І. про стягнення боргу. При собі мати документ, що посвідчує особу. Суд попереджає, що в разі неявки відпові

дача Хірси О.І. справа буде розглянута за її відсутності, і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивіль

на справа № 204/6577/2013 ц, провад

ження № 2/204/328/2014 р. за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної дирекції до Щербаня Вячеслава Вікторовича, Шев

ченко Світлани Миколаївни про стягнен

ня заборгованості. Відповідачі Щербань Вячеслав Вікторович та Шевченко Світлана Миколаївна викликаються у судове засідання, яке відбудеться 24 квітня 2014 року о 09.00 у приміщенні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Щербаня Вячеслава Вікторови

ча та Шевченко Світлани Миколаївни справу буде розглянуто за їхньої відсут

ності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Загородню Ганну Олександрівну як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічно

го акціонерного товариства «КБ «При

ватбанк» про стягнення заборгованості на 09.00 03 квітня 2014 року за адре

сою: Дніпропетровський район, сел. Юві

лейне, вул. Теплична, 7, каб. 12. У разі неявки у судове засідання Загородньої Ганни Олександрівни розгляд справи відбудеться за її відсутності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Щурпача Віталія Ігоровича як відпові

дача у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонер

ного товариства «КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості на 10.00 03 квітня 2014 року за адресою: Дніпро

петровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 12. У разі неявки у су

дове засідання Щурпача Віталія Ігоро

вича розгляд справи відбудеться за його відсутності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Хан Світлану Вікторівну як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то

вариства «Комерційний банк «Приват

банк» до Хан Світлани Вікторівни про стягнення заборгованості на 12 год. 30 хв. 10 квітня 2014 року за адресою: Дніпропетровський район, сел. Ювілей

не, вул. Теплична, 7, каб. 12. У разі не

явки у судове засідання Хан Світлани Вікторівни розгляд справи відбудеться за її відсутності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Маяка Сергія Вікторовича як відповіда

ча у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонер

ного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до Маяка Сергія Вікторо

вича про стягнення заборгованості на 15.00 10 квітня 2014 року за адресою: Дніпропетровський район, сел. Ювілей

не, вул. Теплична, 7, каб. 12. У разі не

явки у судове засідання Хан Світлани Вікторівни розгляд справи відбудеться за її відсутності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Погорєлова Сергія Сергійовича як відпо

відача у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонер

ного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до Погорєлова Сергія Сер

гійовича про стягнення заборгованості на 14 год. 30 хв. 10 квітня 2014 року за адресою: Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 12. У разі неявки у судове засідання Пого

рєлова Сергія Сергійовича розгляд спра

ви відбудеться за його відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет

ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Іщенка Сергія Анатолійовича у судове засідання 18 квітня 2014 року о 13 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Іщенка С.А. про стяг

нення заборгованості за кредитним до

говором. З опублікуванням цього оголо

шення відповідач Іщенко Сергій Анато

лійович вважається належно повідомле

ним про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет

ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Фельдмана Михайла Ісаакови

ча у судове засідання 18 квітня 2014 року о 13 год. 20 хв. в якості відповіда

ча по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Фельдмана М.І. про стягнення заборгованості за кредит

ним договором. З опублікуванням цьо

го оголошення відповідач Фельдман Ми

хайло Ісаакович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області розглянув цивільні справи за позовами ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгова

ності за кредитним договором та виніс заочні рішення: справа № 188/2507/13 ц, відповідач по справі Костюк С.Ю.; спра

ва № 188/2482/13 ц, відповідач по справі Швець О.О. Відповідачам роз’яс

нюється, що заочні рішення можуть бути переглянуті судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідачів. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана за адресою: 52700, Дніпро

петровська область, смт Петропавлівка, вул. Радянська, 74 а, протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 22.01.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/6872/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Жмур Ольги Володимирівни про стягнення за

боргованості. Даним рішенням були за

доволені позовні вимоги ПАТ «КБ «При

ватБанк». З повним текстом відповідач Жмур Ольга Володимирівна може озна

йомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кри

вого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 22.01.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/7009/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до По

номарьової Лариси Вікторівни про стяг

нення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відпо

відач Пономарьова Лариса Вікторівна може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 22.01.2014 року було винесено заочне рішення по

01.04.2014 ð. ¹ 23 (1516) ○

цивільній справі № 211/6988/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ана

нійчука Максима Вікторовича про стяг

нення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відпо

відач Ананійчук Максим Вікторович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 22.01.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/7006/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ля

шенка Руслана Івановича про стягнен

ня заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відпо

відач Ляшенко Руслан Іванович може ознайомитись, звернувшись до канце

лярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бороди

ча, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 14.01.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/6472/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Стельмащук Марини Юріївни про стяг

нення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відпо

відач Стельмащук Марина Юріївна може ознайомитись, звернувшись до канце

лярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бороди

ча, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 09.10.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/4424/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Сто

ляренка Ігоря Івановича про стягнення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відпо

відач Столяренко Ігор Іванович може ознайомитись, звернувшись до канце

лярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бороди

ча, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 09.10.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/4427/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Му

рого Віктора Володимировича про стяг

нення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відпо

відач Мурий Віктор Володимирович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 14.01.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/6258/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Та

расової Наталі Юріївни про стягнення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги ПАТ «КБ «ПриватБанк». З повним текстом відпо

відач Тарасова Наталія Юріївна може оз

найомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кри

вого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кривий Ріг, каб. 39. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 24 березня 2014 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 190/89/ 14, провадження № 2/190/118/14 за по

зовом Публічного акціонерного товари

ства «КБ «ПриватБанк» до Подобри На

талії Костянтинівни про стягнення за

боргованості за кредитним договором, яким позов задоволено. Відповідачці Подобрі Наталії Костянтинівні, 05.09.1982 року народження, роз'яс

нюємо, що заочне рішення суду може бути переглянутo судом, що його ухва

лив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до П’я

тихатського районного суду Дніпропет

ровської області за адресою: м. П’яти

хатки, вул. Шевченка, 114, протягом 10 днів з дня опублікування даного оголо

шення. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 24 березня 2014 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 190/65/ 14, провадження № 2/190/100/14 за по

зовом Публічного акціонерного товари

ства «КБ «ПриватБанк» до Панасенко Яни Віталіївни про стягнення заборгованості, яким позов задоволено. Відповідачці Панасенко Яні Віталіївні, 04.12.1980 року народження, роз'яснюємо, що заочне рішення суду може бути переглянутo су

дом, що його ухвалив, за письмовою зая

вою відповідача. Заяву про перегляд за

очного рішення може бути подано відпо

відачем до П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адресою: м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.04.2014 ð. ¹ 23 (1516) ○

ÍÀÉÒÈ ÑÅÁß

Âûøèâêà êàê ëåêàðñòâî îò íåäóãà Âûøèâàëüùèöà Åëåíà ßí÷åíêî èç ñåëà ÑóðñêîËèòîâñêîå ìå÷òàëà ïîñâÿòèòü ñåáÿ ìåäèöèíå è äàæå çàêîí÷èëà ìåäó÷èëèùå ñ êðàñíûì äèïëîìîì. Íî âîïëîòèòü ìå÷òó â æèçíü ïîìåøàëà áîëåçíü è èíâàëèäíîñòü. Íî æåíùèíà ñìîãëà íàéòè ñåáÿ â äðóãîì çàíÿòèè. Ñåãîäíÿ Åëåíà âûøèâàåò èêîíû è äàðèò èõ õðàìó

Во время учебы в медучилище Елена практически не занималась рукоделием, на это просто не хватало времени. Лишь изредка вязала что-то для себя и своих близких. Продолжить учебу в вузе не получилось. Обстоятельства сложились так, что девушке нужно было пойти работать. Елена устроилась медсестрой в отделение онкологии. Потом вышла замуж, родила сына. После родов ее здоровье резко ухудшилось. Еще до рождения сына Дмитрия у Елены появился псориаз. Но она на это не обратила внимания, так как в целом ее ничего не беспокоило. С появлением малыша болезнь стала прогрессировать, к тому же, поразила суставы и дала множество других осложнений. Когда ребенку исполнилось 6 лет, у Елены уже

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÀÐ̲¯ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ìåøêàíö³â Ñîô³¿âêè ç³áðàëè äîïîìîãó äëÿ óêðà¿í ñüêèõ â³éñüêîâî óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâî-ñëóæáîâö³â, ÿê³ ïåðåáóâàïîñòàõ á³ëÿ þòü íà áëîê áëîêïîñòàõ Àðìÿíñüêà. ²í³ö³àòèâà íàä³éøëà â³ä ñåëèùíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â Мешканець Софіївки Петро Губа особисто пересвідчився, в яких умовах перебувають на блокпостах українські військові, чим був вражений. Якщо непрохані «гості» з Росії були забезпечені усім необхідним і навіть більше на блокпосту стояли ящики і

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ Ô²ËÀÐÌÎͲß

26.04 (ÑÓÁÎÒÀ)

17.00

’

Êîíöåðò «Ñêðèïêà+Ðîÿëü» Âèêîíàâö³: Âëàä Ãàë³÷åíêî (ñêðèïêà), Ãàëèíà Óøàêîâà (ôîðòåï³àíî). Ó ïðîãðàì³: Â. Ìîöàðò, À. ³âàëüä³, Ë. Áåòõîâåí, Í. Ïàãàí³í³, À. Àðåíñüêèé, Ð. Ùºäð³í, Ð. Ëîâëåíä, À. Ïüÿöîëëà. 27.04 (ÍÅIJËß) 12.00, 13.30

Ìóçè÷íèé àáîíåìåíò äëÿ ìîëîäøèõ êëàñ³â «Ìóçè÷íèé ãëîáóñ»

была вторая группа инвалидности. «Работать я не могла, но, кроме домашних обязанностей, мне хотелось еще чем-то заниматься, рассказывает женщина. Я покупала журналы «Вышивка-вязание» и вечерами вязала по ним. Однажды меня заинтересовала одна из схем для вышивок. Так как вышивать крестиком я совсем не умела, то обратилась за помощью к подруге. И вот с тех пор уже 14 лет с помощью нитки и иголки создаю картины. Все начиналось с небольших схем, потом стала браться за более сложные». Помимо картин, Елена делает рушники и салфетки, которые дарит местному храму. Однажды женщине приснился сон, в котором ей посоветовали вышить

икону Пресвятой Богородицы. Она прислушалась к совету и приступила к работе. Когда икона была готова, Елена подарила ее храму. Женщина признается, что с тех пор во сне ей часто «подсказывают» какую еще икону нужно вышить. «Мои работы можно найти в Днепропетровском храме Иоанна Крестителя, который находится возле 15-й больницы, - говорит Елена. - Там из них сделали целый иконостас. Он, по словам священнослужителей, больше всего нравится детям и молодоженам».

ЦВЕТЫ И АНГЕЛЫ Вышивальщица рассказывает, что работа над иконой - это практически ритуал. Каждый раз перед тем, как приступить к созданию лика святого, она берет на это благословение батюшки. Перед работой

Ìåøêàíö³ Ñîô³ºâêè ï³äòðèìàëè â³éñüêîâèõ

коробки з тушонкою, консервами, солінням, печивом і т.д., то наші військовослужбовці розповіли, що годують їх лише солдатською кашею. Тому чоловік звернувся до селищної ради з

ініціативою підтримати наших військових. На оперативній нараді у райдержадміністрації селищний голова Петро Сегедій звернувся до присутніх керівників підприємств і організацій з пропо-

обязательно молится, а в дни больших православных праздников за нее и вовсе не садится. Помимо икон, Елена Янченко вышивает изображения ангелов и цветы. Картины не задерживаются в ее доме женщина дарит их родственникам и друзьям. Очень редко она соглашается вышивать на заказ. По словам Елены, она привыкла самостоятельно выбирать схему своей следующей работы. Кроме того, из-за болезни, которая время от времени дает о себе знать, женщина никогда не может сказать точно, сколько времени ей понадобится для той или иной картины. «Когда бывают обострения, суставы болят настолько сильно, что не могу держать иголку в руках, - говорит Елена. - Порой даже с постели встать не могу. В такие периоды, сколько бы они ни длились, очень скучаю по вышивке. Ведь это уже неотъемлемая часть моей жизни». Женщина благодарна маме, сыну и мужу за то, что они поддерживают ее выбор и всячески стараются ей помочь. зицією матеріально підтримати солдат. Звернення знайшло щирий відгук. Мешканці Софієвки наступного ж дня приносили до селищної ради продукти з дому, листи для моральної підтримки, а музична школа передала диски з виступами своїх вихованців. Два автомобілі, завантажені продуктами, водою, під українськими прапорами поїхали до Криму. Зустріли їх у військовій частині радісно. Солдати були вдячні не тільки за гуманітарну допомогу, а й за моральну підтримку. Як повідомили військові, всього у них тепер вдосталь, хоча не завадили б кілька перукарських машинок, водонепроникних ліхтариків… і гітара.

ÀÔ²ØÀ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐÍÈÉ ÏËÀÍ ÍÀ ʲÒÅÍÜ-2014

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ВЕЩИЙ СОН

Âèêîíàâö³: àêàäåì³÷íèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð. Äèðèãåíò ²âàí ×åðåäí³÷åíêî. Ó ïðîãðàì³: Ä. Øîñòàêîâè÷, À. Ëÿäîâ, Î. Ìîñîëîâ, Ï. ×àéêîâñüêèé, À. Ïîíêüºëë³, Æ. Îôôåíáàõ. 27.04 (ÍÅIJËß) 17.00

Ïðåì'ºðà! Ìóçè÷íà âèñòàâà «Òàíãî ñâ³òó» Âèêîíàâö³: ìóçè÷íèé ãóðò «Evedance» (Ì.Ôðîëîâà - ôîðòåï³àíî, Î. Êóòàêîâà ñêðèïêà, Ð. Ôðîëîâ - â³îëîí÷åëü, Î. Êîâàëåíêî - àêîðäåîí, Ð. Ñê³á³äà óäàðí³), Â. Êî÷åòêîâ (âîêàë), Î. Ëåäîâñüêà (âîêàë), øîó-áàëåò. Ó ïðîãðàì³: âèäàòí³ òàíãî À. Ïüÿööîëè, Ê. Áðþíà, À. ³ëëîëüäî. 29.04 (²ÂÒÎÐÎÊ) 18.30

Êîíöåðò «Óêðà¿íñüê³ â³çåðóíêè» Ó ïðîãðàì³: óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³ â ñó÷àñí³é îáðîáö³ òà ï³ñí³ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Âèêîíàâö³: àíñàìáëü áàíäóðèñòîê «×àð³âíèö³». 30.04 (ÑÅÐÅÄÀ) 18.30

«Whitney Houston» ç öèêëó êîíöåðò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ñâ³òîâèì ç³ðêàì ïîïóëÿðíî¿ ìóçèêè Âèêîíàâö³: ô³íàë³ñòêà ðîñ³éñüêî¿ «Ôàáðèêè ç³ðîê» Îëüãà Âîðîí³íà (âîêàë), âîêàë-øîó «Êîíñîíàíñ», Äàíèëî ³íàð³êîâ (ñàêñîôîí), ìóç.òåàòð «Âîëøåáíûé ìîñò», øîó-áàëåò «Àíòàðåñ», õîðåîãðàô Â. ̳íí³êîâà.

ÂÓË. ËÅͲÍÀ, 6. ÒÅË.: 778-15-14, 372-96-40 Загублений державний акт на право власності на зе мельну частку (пай) на ім'я Антоніни Павлівни Бон даренко, серія ДП №034712 від 11.07.2005 р., вида ний Криничанською РДА, вважати недійсним. Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 За кону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста житлового відділу Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповід ного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спе ціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядуван ня або на державній службі не менше 3 років, достатній рівень володіння комп’ютерною технікою та державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протя гом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 7282078.

Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника завіду вача відділу соціальноекономічного розвитку Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спря мування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах в органах місцевого само врядування або на державній службі не менше 3 років, досконалий рівень володіння комп’ютерною технікою та державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи про тягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про про ведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20річчя Пере моги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 7282078.

Êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ âèñëîâëþº ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ñòàðøîìó ³íñïåêòîðó â³ää³ëó ä³ëîâîäñòâà Ìàëüöåâ³é Ëþáîâ³ Îëåêñàíäð³âí³ ç ïðèâîäó ñìåðò³ ìàòåð³

ÌÀËÜÖÅÂί ˲IJ¯ ²ÂÀͲÂÍÈ.


ВІВТОРОК, 1 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 23 (1516)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Áàëêîíè ïðèêðàøàºìî â³îëîþ òà àéñòðàìè Äîáðîãî äíÿ, øàíîâí³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, ÃÃëàô³ðà ëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Ïðèéøëà âåñíà - ÷àñ ñîíöÿ ³ êâ³ò³â. À ÿêà ãîñïîäèíÿ íå õî÷å, ùîá áàëêîí ïðèêðàøàëè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ êâ³òè íà ðàä³ñòü ¿é òà íà çàçäð³ñòü ñóñ³äàì? Ñüîãîäí³ ìîâà ï³äå ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî âèñàäæóâàòè íàñ³ííÿ êâ³òî÷îê òà äîã ëÿäàòè çà íèìè, äîãëÿäàòè àáè ¿õíº öâ³ò³ííÿ ò³øèëî ïðîòÿãîì óñüîãî òåïëîãî ñåçîíó

ÀÔÈØÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÄÎÌ ÎÐÃ ÀÍÍÎÉ È ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ ÎÐÃÀÍÍÎÉ XXVI² ÊÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 2013/14 ÃÃ ÃÃ..

ÏËÀÍ ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ ÍÀ ÀÏÐÅËÜ 01.04 (ÂÒÎÐÍÈÊ) 18.00

«Ìóçûêàëüíûé àëüÿíñ» Ñîëèñòû: Àëåíà Áðîâêîâà (îðãàí), Ýâåëèíà Áðîâêî (îðãàí), Âëàäèìèð Õðàíåâñêèé (áàðèòîí), Ðîìàííà ßíîâñêàÿ (êîëîðàòóðíîå ñîïðàíî), èíñòðóìåíòàëüíîå òðèî «Àðò-Êëàññèê» ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû Êåëåð, êâèíòåò «Folk-drive», äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Åêàòåðèíà Ïàðóñîâà (ô-íî). 03.04 (×ÅÒÂÅÐÃ) 18.00

«Îáðàçû âåñíû â ìóçûêå» Ñîëèñòû: Âèêòîðèÿ Ãàìàçîâà (îðãàí), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Âëàäèìèð Ãàëè÷åíêî (ñêðèïêà), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Ãàëèíà Óøàêîâà (ô-íî), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Òàòüÿíà Óëüêèíà (ñîïðàíî), Òàòüÿíà Êóçíåöîâà (ôëåéòà), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Åêàòåðèíà Ïàðóñîâà (ô-íî). 05.04 (ÑÓÁÁÎÒ À) 15.00 (ÑÓÁÁÎÒÀ)

«Âåëèêàÿ ýïîõà áàðîêêî È.Ñ. Áàõà è Ô.Ã. Ãåíäåëÿ» Ñîëèñòû: çàñëóæåííûé àðòèñò Óêðàèíû Íàäåæäà Þðèé÷óê (îðãàí), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâ (òåíîð), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Òàòüÿíà Óëüêèíà (ñîïðàíî), Òàòüÿíà Êóçíåöîâà (ôëåéòà), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Îëüãà Êóòàêîâà (ñêðèïêà), èíñòðóìåíòàëüíîå òðèî «Àðò-Êëàññèê» Åëåíû Êåëåð, àíñàìáëü êëàññè÷åñêîé ìóçûêè «Ñîçâó÷èå». 06.04 (ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ) 11.00 Àáîíåìåíòíûé êîíöåðò äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ

«Íà êîíöåðò êëàññè÷åñêîé ìóçûêè â ïîëçóíêàõ»

Ñîëèñòû: Îêñàíà Êîçüÿêîâà (îðãàí), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Îëüãà Êóòàêîâà (ñêðèïêà), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ãàëèíà Îõîòíèê (ñîïðàíî), ëàóðåàòû ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ äóýò àêêîðäåîíèñòîâ «Ìîíòå-Êàðëî», Âèòàëèé Òèòàðü (ôàãîò), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Òàðàñ Ñêðèïíèêîâ (êëàðíåò), Åëåíà Êåëåð (ô-íî). 06.04 (ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ) 15.00

«Ïðèçðàê îïåðû» Ñîëèñòû: çàñëóæåííûé àðòèñò Óêðàèíû Íàäåæäà Þðèé÷óê (îðãàí), Þðèé Ìèí÷óí (òåíîð), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ãàëèíà Îõîòíèê (ñîïðàíî), äèïëîìàíò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâ (òåíîð), Èãîðü Âîåâîäèí (áàðèòîí), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Åëåíà Ñàìîéëîâà (ñîïðàíî), ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Þðèé Ñàìàðà (ô-íî), Òàòüÿíà Ãðèöàí (ô-íî), Ëþäìèëà Ðûáàê (ô-íî). 08.04 (ÂÒÎÐÍÈÊ) 18.00

«Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ â ëèêàõ ãåíèåâ È.Ñ. Áàõà è Ñ. Ôðàíêà» Ñîëèñòêà: Âèêòîðèÿ Ãàìàçîâà (îðãàí). ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ïð. Êàëèíèíà, 66 Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 52-30-05, 52-43-33 e-mail: info@domorgan.dp.ua

ÏÎÃÎÄÀ Вт 01.04 Ср 02.04 Чт 03.04

+9 +10 0С 1 +5 0С +2 +7 0С 4 +1 0С +3 +9 0С +1 +4 0С

півн.захід. 45 м/с півн.захід. 35 м/с півд.захід. 35 м/с

...ª ÏÐÎÁËÅÌÀ Наша постійна читачка Юлія з міста Тернівка минулого літа вирішила прикрасити балкон квітами. Купила спеціальні горщики, висадила насіння. Але потішитися квітковим

різнобарв'ям змогла лишень на початку осені, бо запізно спохватилася. До того ж, рослин зійшло небагато, хоча насіння дівчина не пошкодувала. Аби не припуститися минулої помилки цьогоріч, Юлія заздалегідь вирішила проконсультувати-

ся з подругою, у якої щороку на балконі оазис «чічок». Отриманими порадами вона поділилася з нами.

... ÏÎÐ ÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒ ...ÏÎÐ ÏÎÐÀÄÀ ×ÈÒÀÀ×À Отже, щоб влаштувати на балконі «райський сад», слід: XЗа день перед посадкою насіння, полити грунт. Те ж саме зробити перед висіванням зерняток. XВисаджувати насіння слід, коли немає загрози заморозків, а середня температура вночі сягає +16-18 °С. X «Дорослі» рослини поливайте щодня, а у спекотні дні навіть двічі на день: зранку до 8 години та ввечері після 19. Температура води має дорівнювати температурі повітря, або бути вищою на 3-5 °С. Холодну воду використовувати не варто (коріння квіточок може застудитися, і рослина загине). X Для нормального розвит-

ку квіти періодично «підгодовують». Добрива починають додавати через 4-6 тижнів після висаджування насіння і продовжують протягом літа до середини серпня через кожні 7-10 днів. XПіддобрювати рослини краще у похмуру погоду або ввечері. Добрива вносити обережно - на край горщика або піддону. X Балкон, що розташований на південній стороні, краще засіяти календулами, айстрами, бальзаміном, петунією, карликовими жоржинами, хризантемами та флоксами - вони найбільш полюбляють тепло. XЯкщо сторона північна, приживуться тіньолюбиві рослини: барвінок, незабудка, наструція, агератум та віола. Ці ж квіти стануть чудовим рішенням для балконів, на яких постійно вітряно і гуляють протяги.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒ ÄÎ ÕÍÈ ÎÒÄÎ ÄÎÕÍÈ Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Áîëòîâíÿ êóçíå÷èêà. 6. Ïîâîä ê ãðåõó. 10. Îáëàãîðîæåííàÿ áàðàõîëêà. 11. Âîçäàÿíèå çà òðóäû. 12. Ó áóêîâîê îí áûâàåò âåðõíèé è íèæíèé. 13. Ðåìåñëî Ïóãà÷åâîé. 14. Äðóæåëþáíîå ïîâåäåíèå õâîñòà. 15. Êëÿêñà, ïîñëå çàòèðàíèÿ åå ëàñòèêîì. 16. «Ñîãíóò êàëà÷îì, óêóñèòü íåëüçÿ è ïðîéòè íåëüçÿ» (çàãàäêà). 17. Ïîëóîñòðîâ â àíåêäîòè÷íûìè æèòåëÿìè. 21. Ñöåíè÷åñêàÿ äàìà. 25. Íåìåöêèé êîìïîçèòîð ñ àðòèëëåðèéñêîé ôàìèëèåé. 27. Ïîïðûãóíüÿ èç áàñíè Êðûëîâà. 28. Íåçâàíûé ãîñòü, ïðèåõàâøèé íà òàíêå. 29. Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà, ïîäàðèâøèé ñâîå ïðîçâèùå Ñîåäèíåííûì Øòàòàì. 31. Êðàñíî-áåëûé ÷åìïèîí. 35. «Ìîêðóøíèê» ñðåäè îõîòíèêîâ. 39. Ñïåêòàêëü, ãäå àðòèñòû îòêðûâàþò ðîò òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷òî-íèáóäü ñïåòü. 40. Ëåêàðñòâî, ìåøàâøåå êîòó Ëåîïîëüäó «æèòü äðóæíî». 41. Æåðòâà àáîðòà. 42. Ïîñëàíåö â êîñìîñ íîìåð äâà. 43. Íàòåëüíàÿ êàðòèíêà. 44. Ðåøèòåëüíûé êîðåíü. 45. Ïàñïîðò äëÿ áàíäèòà. 46. Òåàòðàëüíûé «òàéì-àóò». 47. «Óêîðîòèòåëü» êàðàíäàøà. Ïî âåðòèêàëè: 1. Áóòåðáðîä ñ äâîéíûì «áðîäîì». 2. Òî ëè ïå÷åíüå, òî ëè íàñìåøëèâàÿ êëè÷êà îáìàíóòîãî ìóæà. 3. Êëàðèíà êðàæà. 4. Âêóøåíèå ïèùè ìîíàõàìè. 5. Íà êàêîå ïèñüìî íåëüçÿ îòâåòèòü? 6. Êàíöåëÿðñêàÿ äåðæàëêà. 7. Áîëüøîå æèâîòíîå, êîòîðîå ïðîâàëèëîñü â áîëîòî. 8. Êîíôåòíûé âèíåãðåò. 9. «Îòòÿã» ïî-áóääèéñêè. 18. Ñòóïåíüêà ñêàëû. 19. Ðîäíîé áðàò ñòåðëÿäè è áåëóãè. 20. Ìàëûø îò Ìàÿêîâñêîãî. 22. Ñêîðîñòíîå îáó÷åíèå. 23. Ðå÷íàÿ êîëåÿ. 24. Íå âîðîáåé. 25. Óíèæåííûé áàðèòîí. 26. Áåñïàðäîííûé ÷åëîâåê. 30. Êàêîé ìîíòåð çàïðîñòî ìîæåò óñòðîèòü «êîíåö ñâåòà»? 31. Ìåñòî àâòîìîáèëüíîé íåìîáèëüíîñòè. 32. Þðèñò, «èãðàþùèé» â çàùèòå. 33. «Ïîñóäà» ÿêîáû èíîïëàíåòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 34. «Áëèçîñòü» âèëêè è ðîçåòêè. 35. Ãðåõîâíûé ñåêñ. 36. Íîñèòåëü ëèöåâîé ðàñòèòåëüíîñòè. 37. Ñóäíî, âûâîäÿùåå «îäíîêóðñíèêîâ» íà ÷èñòóþ âîäó. 38. Íà÷àëî òåàòðà (ïî ñèñòåìå Ñòàíèñëàâñêîãî).

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13

14

15 16

17 18

19

20

21 22 25

27

23

24

26 28

29 30 31

32

33

34

35

36

37

38

39 40

41 42

43

44 45

46

47

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1514 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïðîñòîð. 6. Ðýêåòèð. 10. Àìèãî. 11. Ðàññêàç. 12. Äóðøëàã. 13. Ãóáêà. 14. Âåðçèëà. 15. Ðû÷àíèå. 16. Ðîçãè. 19. Çîëîòî. 23. Áàðêàñ. 26. Áîëîíêà. 27. Çàïëûâ. 28. Áþäæåò. 29. Àêóñòèê. 30. Ïîäâàë. 33. Èçîòîï. 37. Ìàðïë. 40. Ðóëåòêà. 41. Îòìû÷êà. 42. Ëîâåö. 43. Êîíþøíÿ. 44. Ìåòàíèå. 45. Âàííà. 46. Ðåêëàìà. 47. Íèàãàðà.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті«. Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ  з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïàðîâîç. 2. Îáñòðåë. 3. Òàêñèñò. 4. Ðàçãàð. 5. Ëèêáåç. 6. Ðîäàðè. 7. Êîðî÷êà. 8. Òåëåíîê. 9. Ðåãðåññ. 17. Îïëåóõà. 18. Ãåíîòèï. 20. Îðàëî. 21. Îòëèâ. 22. Îáâàë. 23. Áàáêè. 24. Ðàäèî. 25. Àëåêî. 30. Ïåðåêóð. 31. Äîëæíèê. 32. Àíòîøêà. 34. Çàìåòêà. 35. Òà÷àíêà. 36. Ïëàíåòà. 37. Ìàëÿâà. 38. Ðåâàíø. 39. Ëîöìàí. Номер підписано до друку 31.03.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж  34800 прим. Замовлення № 1454323

#1516  
#1516  
Advertisement