Page 1

²ÄÇÍÀ ×ÈËÈ ÑÂßÒΠ²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÌÅËÜÏÎÌÅÍÈ

2

ÕÐ ÀÌ ÕÐÀÌ Ï²Ä ÊÓÏÎËÎÌ ÍÅÁÀ ÍÀ ÏÎËÓÎÑÒÐΠÏÎ ÑÏÅÖÐ ÀÇÐÅØÅÍÈÞ ÑÏÅÖÐÀÇÐÅØÅÍÈÞ

3

6 11

ËÅ×ÈÌ ÁÐÎÍÕÈÒ ÏÐ ÀÂÈËÜÍÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ È Â ÊÐÛÌÓ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ñèòóàöèÿ â Êðûìó âûçâàëà ïåðåïîëîõ ñðåäè æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà, èìåþùèõ íà ÷åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå ó÷àñòêè, äà÷è, äîìà èëè êâàðòèðû. Åñòü ëè øàíñ ñîõðàíèòü íåäâèæèìîñòü? Èìååò ëè ñìûñë îôîðìëÿòü íîâûå ñäåëêè?

№22 (1515) ×åòâåð, 27 áåðåçíÿ 201 20144 ð.

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

²Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

ÇÂÅÐÍÅÍÍß Â.Î. ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

×ÅÑͲ ÂÈÁÎÐÈ

Àíàòîë³é Êàíöåäàéëî: çà äîëåþ ðåæèñåð Ìîâ õòî íàâðî÷èâ - ãîëîâíîìó ðåæèñåðó Àêàäåì³÷íîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçè ìóçè÷÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ ÒÒàðàñà àðàñà Øåâ÷åíêà Àíàòîë³þ Êàíöåäàéëó âèïàëî ñòàâèòè âèñòàâè ñàìå ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó - ì³ñò³, äå â ìîëîä³ ðîêè â³äìîâèâñÿ íàâ÷àòèñÿ ðåæèñóð ðåæèñóðèè. Íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ òåàòðó êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ïîãîâîðèëà ³ç íèì ïðî âèá³ð øëÿõó øëÿõó,, âåëèêîãî Ïàðàäæàíîâà òà ïåðñïåêòèâè óêðà¿íñüêîãî òåàòðó òåàòðó..

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ Чт 27.03 схід. Пт 28.03 захід. Сб 29.03 півн. Нд 30.03 півн. Пн 31.03 захід. Вт 01.04 півн. захід.

ÁÀÒÜʲÂÑÜÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ +12 +14 0С +6 +9 0С

 YOUTUBE Ç’ßÂÈÒÜÑß «ÄÈÒß×À» ÂÅÐѲß

+9 +13 0С ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ +6 +9 0С Êîìïàí³ÿ Google, ùî º âëàñíèêîì YouTube, +1 +4 0С ïðîâîäèòü ðîçðîáêó 2 +1 0С ñïåö³àëüíî¿ âåðñ³¿ â³äåîõîñ0 +7 0С òèíãà, îð³ºíòîâàíî¿ íà 0 +2 0С äèòÿ÷ó àóäèòîð³þ â³êîì â³ä 10 ðîê³â ³ ìîëîäøå. +4 +11 0С ²íòåðíåò-ïîøóêîâåöü óæå +2 +7 0С çâåðíóâñÿ äî âèðîáíèê³â êîíòåíòó ç ïðîõàííÿì +4 +9 0С ñòâîðèòè «áåçïå÷í³» äëÿ +1 +6 0С ïåðåãëÿäó ðîëèêè. Ïðî òå,

ÿê ñàìå áóäå âëàøòîâàíèé «äèòÿ÷èé» YouTube, íå éäåòüñÿ. Î÷åâèäíî, äî íüîãî ìàòèìóòü äîñòóï, ÿê äî îêðåìîãî äîäàòêà àáî çàêðèòîãî êàíàëó, à áàòüêè îòðèìàþòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè òå, ùî ïåðåãëÿäຠ¿õíÿ äèòèíà. Ðîëèêè ç «äîðîñëèì» çì³ñòîì òà êîìåíòàð³ «íå ïî òåì³» ô³ëüòðóâàòèìóòüñÿ. Íà YouTube âæå ³ñíóº ôóíêö³ÿ áàòüê³âñüêîãî

20 Õóäîæíèöà, «íàïàäàþùàÿ» íà õîëñòû

êîíòðîëþ, ùî ïðèõîâóº â³äåî ç íåïðèéíÿòíèì çì³ñòîì òà àâòîìàòè÷íî âìèêຠáåçïå÷íèé ³íòåðíåò-ïîøóê Google. «Íåçàãðîçëèâèé ðåæèì» ìîæíà àêòèâóâàòè, ïðîãîðíóâøè ñòîð³íêó äî ê³íöÿ. Êð³ì òîãî, íà ñàéò³ ïåðåäáà÷åíî ê³ëüêà ö³êàâèõ äëÿ ä³òåé êàíàë³â: «Âóëèöÿ Ñåçàì», Disney àáî YouTube EDU äëÿ øêîëÿð³â ç ï³äá³ðêîþ â³äåîâèõîâíîãî õàðàêòåðó.

ÏÅÐÅÂÅIJÒÜ ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ

˲ÒÍ²É ×ÀÑ Ó í³÷ íà 30 áåðåçíÿ Óêðà¿íà ïåðåéäå íà ë³òí³é ÷àñ. Ñòð³ëêè ãîäèííèê³â î òðåò³é ðàíêó öüîãî äíÿ ñë³ä ïåðåâåñòè íà ãîäèíó âïåðåä. Íàðàç³ ó íàø³é êðà¿í³ ïðîäîâæóº ä³ÿòè íîðìà (â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà Êàáì³íó), çã³äíî ç ÿêîþ íà ë³òí³é ÷àñ ìè ïåðåõîäèìî êîæíî¿ îñòàííüî¿ íåä³ë³ áåðåçíÿ, à íà çèìîâèé - êîæíî¿ îñòàííüî¿ íåä³ë³ æîâòíÿ. Íàãàäàºìî: â Óêðà¿í³ íàìàãàëèñÿ â³äì³íèòè «÷àñîâ³» çì³íè, ïðîòå çãîäîì â³äìîâèëèñÿ â³ä ö³º¿ ³äå¿. Одни из самых выгодных условий в Днепропетровске

АКЦИЯ!!! с 01.03.2014 по 31.03.2014

удешевление финансового продукта на 15%

ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 100 ЛОЯЛЬНЫХ И ДОСТУПНЫХ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ В ОДНОМ МЕСТЕ ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

НА ВСЕ ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ от 10000 до

500000 грн. под 15%, сроком до 20 лет

050-366-00-07 067-621-62-69

от 5000 до от 200 до

6000 грн. под 1,8%

300000 грн. 3% - 12% годовых сроком до 15 лет

Вып. АВ №793524 от 07.11.13

5

26 áåðåçíÿ â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ çâåðíóâñÿ äî ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. «Äî ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 25 òðàâíÿ, çàëèøèëîñÿ âñüîãî 60 äí³â. Êîæåí ç âàñ çìîæå ï³äòðèìàòè òîãî êàíäèäàòà, ÿêèé, íà âàøó äóìêó, ïðåäñòàâëÿº ñàìå âàø³ ³íòåðåñè. Êîæåí ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå â³í ïðîæèâàº, ÿêîþ ìîâîþ ñï³ëêóºòüñÿ, äî ÿêî¿ öåðêâè õîäèòü, ìຠîäíàêîâ³ âèáîð÷³ ïðàâà, ÿê³ í³õòî íå ìຠïðàâà îáìåæóâàòè. Ìè çðîáèìî âñå, ùîá ö³ âèáîðè áóëè ÷åñíèìè, ïðîçîðèìè, äåìîêðàòè÷íèìè. ß çàáåçïå÷ó, ùîá æîäåí ÷èíîâíèê - í³ öåíòðàëüíîãî, í³ ðåã³îíàëüíîãî ð³âí³â - íå ìàâ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà ðåçóëüòàòè öèõ âèáîð³â àáî âàøó äóìêó. Ìè çàáëîêóºìî áóäü-ÿêèé àäì³í³ñòðàòèâíèé òèñê, íå äîçâîëèìî, ùîá æîäíà áþäæåòíà êîï³éêà áóëà âèêîðèñòàíà â ïîë³òè÷í³é áîðîòüá³», - çîêðåìà, éäåòüñÿ â ïðîìîâ³. Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ òàêîæ çâåðíóâñÿ äî êàíäèäàò³â ó Ïðåçèäåíòè ³ç çàêëèêîì ï³ä ÷àñ âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â óòðèìàòèñü â³ä çàñòîñóâàííÿ áðóäíèõ òåõíîëîã³é. Çà éîãî ñëîâàìè, íåîáõ³äíî, ùîá öÿ êîðîòêà, àëå äóæå âàæëèâà äëÿ Óêðà¿íè âèáîð÷à êàìïàí³ÿ òðèâàëà íå ÿê êîíêóðåíö³ÿ îáðàç, à ÿê êîíêóðåíö³ÿ êîíñòðóêòèâíèõ ïðîãðàì, ïëàí³â âèõîäó êðà¿íè ç âàæêî¿ êðèçè, ïðîïîçèö³é ùîäî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó äåðæàâè.

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА не является банковским учреждением

ул.Боброва 1 ТЦ”ПРИОЗЕРНЫЙ” (вход с ул.Боброва)


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515)

ÄÅÍÜ ÒÅÀ ÒÐÓ ÒÅÀÒÐÓ

Ñâÿòî òèõ, õòî äîëó÷ຠäî ïðåêðàñíîãî ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ì²Ñ²ß ÎÁѪ

ÏÎ×À ÒÎÊ ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ×ÀÒÎÊ Â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëà ðîáîòó ì³ñ³ÿ ÎÁѪ. Äî Êèºâà âæå ïðèáóëè ï³âñîòí³ ñïîñòåð³ãà÷³â, ÿê³ ïî¿äóòü íà ï³âäåíü ³ ñõ³ä êðà¿íè. «Âîíè íàâðÿä ÷è â³äâ³äàþòü Êðèì, àäæå äëÿ çì³íè ãåîãðàô³¿ ì³ñ³¿ ïîòð³áíå óõâàëåíå ð³øåííÿ ïîñò³éíî¿ ðàäè ÎÁѪ», - íàãîëîñèâ ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ì³ñ³¿ Àäàì Êîáåðàöüêèé. Ñòî ñïîñòåð³ãà÷³â ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè çáèðàòèìóòü ³íôîðìàö³þ ïðî ñèòóàö³þ ó ãàëóç³ áåçïåêè, äîòðèìàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè.

ÍÎÂÈÍÈ Ð²ØÅÍÍß ªÑ

²ÇÈ ÄËß ÊÐÈÌ×ÀÍ ªâðîñîþç çàáîðîíèâ âèäàâàòè ðîñ³éñüêèì ãðîìàäÿíàì Êðèìó âñ³ âèäè ºâðîïåéñüêèõ â³ç, âêëþ÷íî ç øåíãåíñüêèìè, â ïîñîëüñòâàõ òà â³çîâèõ öåíòðàõ êðà¿í ªÑ íà òåðèòî𳿠ÐÔ. Êðèì÷àíè çìîæóòü îòðèìàòè â³çó ëèøå â ïîñîëüñòâàõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. ¯ì ñë³ä çâåðòàòèñÿ äî ïîñîëüñòâ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâ â Óêðà¿í³ ç ïàñïîðòîì ãðîìàäÿíèíà ö³º¿ êðà¿íè - ïîÿñíèëè â ïðåññëóæá³ ªâðîêîì³ñ³¿. Ó òàêîìó âèïàäêó ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó â³ç ïðèéìàòèìå â³äïîâ³äíà êðà¿íà. ○

небайдужих глядачів, незалежно від віку та національності. Нехай ваш талант і надалі дарує шанувальникам цікаві прем’єри. Бажаю вам творчо-

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

 Óêðà¿íè ïîêè ùî íå â³äáèðàòèìóòü ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç áàñêåòáîëó ó 2015 ðîö³. Öå ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêî¿ ôåäåðàö³¿, ÿêà ïðîâåëà çàñ³äàííÿ â Ìþíõåí³. Ïðåçèäåíò óêðà¿íñüêî¿ áàñêåòáîëüíî¿ ôåäåðàö³¿ Îëåêñàíäð Âîëêîâ âèçíàº: ïåðåêîíàòè ñïîðòèâíèõ ºâðî÷èíîâíèê³â áóëî ñêëàäíî ÷åðåç íåïðîñòó ïîë³òè÷íó òà åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â íàø³é êðà¿í³. Àëå îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêà ôåäåðàö³ÿ îãîëîñèòü ï³ñëÿ íàäàííÿ ãàðàíò³é â³ä óêðà¿íñüêîãî óðÿäó. ○

«Міжнародний день театру - це свято тих, хто своєю творчістю долучає до прекрасного, надихає, об’єднує навколо вічних життєвих істин мільйони

Ìîëîä³ íàóêîâö³ ïðåçåíòóâàëè ³ííîâàö³éí³ ïðîåêòè

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ×ÅÌϲÎÍÀÒ

Щорічно 27 березня відзначається Міжнародний день театру. За день до свого професійного свята 18 діячів культури Дніпропетровщини отримали медалі, нагрудні знаки, грамоти та подяки голови ОДА.

го натхнення, вдячних глядачів та нових ролей», привітав зі святом діячів сцени Анатолій Крупський. Щороку в регіоні відбувається низка театральних прем’єр. Зокрема, цьогоріч до ювілею з дня народження Тараса Шевченка провели обласний театральний фестиваль. Його переможців відзначили пам’ятними дипломами.

ÌÅÒ ÀËÓÐòÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÅÒÀËÓÐòÉÍÅ

ªÂÐÎÁÀÑÊÅÒ-2015

18 IJßײ ÊÓËÜÒÓÐÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ Â²ÄÇÍÀÊÈ

Íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ òåàòðó ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé çà äîðó÷åííÿì êåð³âíèêà ðåã³îíó ïðîâ³â óðî÷èñòèé ïðèéîì, íà ÿêèé çàïðîñèëè ä³ÿ÷³â êóëü òóðè Äí³ïðîêóëüòóðè ïåòðîâùèíè - äèðåêòîð³â, ãîëîâíèõ ðåæèñåð³â, áàëåòìåéñòåð³â òà àêòîð³â

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëàñü ìîëîä³æíà íàóêîâîòåõí³÷íà êîíôåðåíö³ÿ «Íàóêîâà òà ñòóäåíòñüêà ìîëîäü ó âèð³øåíí³ ³ííîâà ³ííîâà-ö³éíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó ôåðî ôåðî-ñïëàâíîãî âèðîáíèöòâà». Ìîëîä³æí³ íàóêîâ³ îáãîâîðåííÿ çä³éñíèëè â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ â ÓÓêðà¿í³ êðà¿í³ ̳æíàðîäíîãî ôåðîñïëàâ íîãî ôåðîñïëàâíîãî êîíãðåñó ²ÍÔÀÊÎÍ-14 Під час конференції понад 100 молодих учених та студентів зі всієї України представили власні

інноваційні рішення розвитку феросплавного виробництва. Доповіді молодих науковців із Дніпропетровщини, Запоріжжя, Києва та Донеччини стосувалися фізикохімічних основ та технологій виробництва

феросплавів, його економіки та організації, утилізації відходів, удосконалення роботи обладнання. Як зазначив директор департаменту освіти та науки ОДА Олександр Демчик, Дніпропетровщина - металургійний

регіон, тому важливо, щоб підприємства отримували ініціативних, висококваліфікованих фахівців. «У Дніпропетровській області створена ефективна система освіти та заохочення молоді, ми підтримуємо праг-

нення студентів до знань, інноваційні молодіжні ідеї. І така конференція є важливою складовою розвитку молодіжної наукової думки», - сказав він. Виконавчий директор української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев наголосив на тому, що у рамках конференції можна знайти молоді таланти. Також під час заходу відбувся конкурс на кращі ідеї щодо феросплавного виробництва та його модернізації. Переможці отримають нагороди, а також матимуть право доповідати на Міжнародному конгресі ІНФАКОН-14, що відбудеться у Києві в 2015 році.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÍÀÏÐ ÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Àãðàðèè îáñóäèëè ðàçâèòèå ñåêòîðà ○

ÏÐÈÉÍßËÈ ÇÂÅÐÍÅÍÍß

ÏÎÏÐÎÑÈËÈ ÏÐÎ ÑÀÍÊÖ²¯ Øòàá íàö³îíàëüíîãî çàõèñòó îáëàñò³ îô³ö³éíî çâåðíóâñÿ äî Êîíãðåñó ÑØÀ òà ªâðîêîì³ñ³¿ ç âèìîãîþ çàñòîñóâàòè ñàíêö³¿ äî ÷èíîâíèê³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ÿê³ âèíí³ ó ïîáèòò³ ëþäåé á³ëÿ ÎÄÀ 26 ñ³÷íÿ 2014-ãî. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñåêðåòàð øòàáó Êàòåðèíà ×èæèê. Øòàá ïðîñèòü ïðî àðåøò ìàéíà, ðàõóíê³â ³ á³çíåñó, à òàêîæ ïðî çàáîðîíó â'¿çäó öèì ëþäÿì äî êðà¿í ªÑ ³ ÑØÀ. Ó ñïèñêó - á³ëüøå 20 ïð³çâèù, ó òîìó ÷èñë³ ³ äåïóòàòè-ìàæîðèòàðíèêè, ÿê³ ãîëîñóâàëè â Ðàä³ çà ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â 16 ñ³÷íÿ, êåð³âíèêè ñèëîâèõ â³äîìñòâ îáëàñò³ òà ëþäè, êîòð³ ô³íàíñóâàëè «ò³òóøîê».

ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

 Äíåïðîïåòðîâñêîì îáëàñòíîì ñîâåòå ïðîâåëè «êðóã ëûé ñòîë» íà òåìó: «êðóãëûé «Ïðîáëåìû ñåëüñêîãî ðàçâèòèÿ». Ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè è àãðàðèè ðåãèîíà îáñóäèëè âîïðîñû çåìåëüíîé ðåôîðìû, òðóäîóñòðîéñòâà â ñåëå, ðàçâèòèå ности существует ряд проб- сельских территорий и зеàãðàðíîãî ñåêòîðà ýêîíî- лем, которые мешают ис- мельные вопросы в селе. пользовать ее потенциал на Первоочередная задача ìèêè Сегодня развитие аграрной отрасли - наиболее перспективное направление для Днепропетровщины. Вместе с тем, у этой сферы деятель-

полную мощность. В первую очередь, это дефицит кадров и недостаток средств на развитие сектора. «На данный момент мы рассматриваем проблемы

обеспечение людей рабочими местами. Знакомимся с наболевшими вопросами селян: дороги, работа детских учебных учреждений, охрана здоровья, обеспечение пи-

тьевой водой и газификация», - говорит заместитель председателя Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату Александр Любович. Также среди рассмотренных вопросов «круглого стола» - формирование единой повестки дня развития аграрного сектора экономики, коррупционные риски регулирования земельных отношений, возможности участия аграриев в системе прогнозирования рынка труда и новейшие механизмы кредитования сельскохозяйственного производства.


ЖИТТЯ КРАЇНИ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

ÑÒÎÏ-ÑÈÃÍÀË

ÍÀ ÍÀÒÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Âåðõîâíàÿ Ðàäà ÓÓêðàèíû êðàèíû ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêò çàêîíà «Îá îáåñïå÷åíèè ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè ÓÓêðàèíû». êðàèíû». Ñ åãî âñòóïëåíèåì â ñèëó ïðèäåòñÿ ïîïðîùàòüñÿ ñ «íåñàíêöèîíèðîâàííûì» ïîñåùåíèåì â Êðûìó ðîäñòâåííèêîâ è ëþáèìûõ ìåñò îòäûõà

Äîñòóï â Êðûì - ïî ñïåöèàëüíîìó ðàçðåøåíèþ

ÏÎÐßÄÎÊ ÂÚÅÇÄÀÂÛÅÇÄÀ ÓÑÒÀÍÎÂÈÒ ÊÀÁÌÈÍ

Ñïðàâà ïðî 96 îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ãðîìàäè, ÿê³ áóëî ïðèâëàñíåíî íåçàêîííî, çðóøèëà ç ìåðòâî¿ òî÷êè. Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Áîðèñ Ô³ëàòîâ çàïåâíèâ, ùî íåçàáàðîì óñ³ ö³ îá’ºêòè çà çãîäîþ ñòîð³í áóäóòü ïîâåðíóò³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ãðîìàäè. ³í òàêîæ ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü íå íàçâàâ ïð³çâèùà òèõ, õòî ñòîÿâ çà ñóìí³âíîþ ñõåìîþ. ○

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÊÐÈÌ×ÀÍ средства, на котором он ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ проник на полуостров. Для компании потенциальных àäâîêàò: отдыхающих, в визите ко-  ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêò âñòóïèò â ñèëó 1 ìàðòà торых могут усмотреть 2014 ãîäà, òî åñòü çàäíèì ÷èñëîì. Ýòî íàðóøåíèå ñò. 58 предварительный сговор, Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, ñîãëàñíî êîòîðîé «çàêîíû è äðóãèå предусмотрено пребываíîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû íå èìåþò îáðàòíîãî äåéñòâèÿ ние за решеткой в течение âî âðåìåíè, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà îíè ñìÿã÷àþò èëè 7-9 лет. Когда правительîòìåíÿþò îòâåòñòâåííîñòü ëèöà». ство займется урегулированием этого вопроса и опÍденежные переводы. ределит структуры, выда- ности в Крыму. В частности, Проще говоря, украинна временно оккупированющие разрешение на посецы, имеющие бизнес в ной территории запрещены: щение полуострова, - пока Крыму, окажутся вне закоÍ любая хозяйственная неизвестно. деятельность, подлежащая на. Нарушителям грозит БИЗНЕС лицензированию и серти- уголовная ответственВНЕ ЗАКОНА фикации; ность в виде лишения своЗаконопроектом преÍорганизация автомо- боды от 3 до 10 лет - в завидусмотрено и ограничение бильных, морских и про- симости от тяжести соэкономической деятель- чих сообщений; деянного.

ÀÍÄÐÅÉ ÂÅÐÁÀ,

Æåëåçíàÿ äîðîãà: ïîä óñèëåííîé îõðàíîé ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Сегодня на Приднепровской железной дороге увеличили количество нарядов патрульно-постовой службы, чтобы обеспечить безопас-

ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÎÁ’ªÊÒÈ

ÊÎÎÐ ÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÉ Ïðè ÎÄÀ ñòâîðåíî Ðåã³îíàëüíèé êîîðäèíàö³éíèé öåíòð ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî ï³äòðèìêè ñ³ìåé ³ç Êðèìó. Éîãî ñïåö³àë³ñòè çàéìàòèìóòüñÿ âëàøòóâàííÿì ïåðåñåëåíö³â íà òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ, íàäàâàòèìóòü ¿ì äîïîìîãó ç â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíèõ äîêóìåíò³â, óæèâàòèìóòü çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèïëàò äåðæàâíèõ äîïîìîã òà êîìïåíñàö³é, ñïðèÿòèìóòü ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íîâèìè ïðèçíà÷åííÿìè ñîö³àëüíèõ âèïëàò, äîïîìàãàòèìóòü ïåðåñåëåíöÿì ³ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì, à òàêîæ âëàøòóâàííÿì ¿õí³õ ä³òåé äî äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çâåðíóòèñÿ äî Ðåã³îíàëüíîãî êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî ï³äòðèìêè ñ³ìåé ç Êðèìó ìîæíà çà òåëåôîíîì «Ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ãóáåðíàòîðà»: 0 800 505 600 àáî çà òåëåôîíàìè «ãàðÿ÷èõ ë³í³é» ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåíò³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ

НАРЯДЫ ППС

ÍÎÂÈÍÈ

Íà òåððèòîðèè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íà æåëåçíîé äîðîãå çà ïðàâîïîðÿäêîì ñëåäèò óïðàâëåíèå ÓÌÂÄ Óêðàèíû íà ÏÆÄ. Êðîìå íàøåãî ðåãèîíà, ýòî ïîäðàçäåëåíèå îáñëóæèâàåò Õàðüêîâñêóþ, Çàïîðîæñêóþ è Õåðñîíñêóþ îáëàñòè, à òàêæå òåððèòîðèþ Êðûìà.  ñâÿçè ñ íåïðîñòîé ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñåé÷àñ ðàáîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñèëåííîì ðåæèìå

ÍÅÇÀÊ ÎÍÍÅ ÏÐÈÂËÀÑÍÅÍÍß ÍÅÇÀÊÎÍÍÅ

ЧТО ДАДУТ, ЧТО ОТБЕРУТ? Согласно законопроекту, временно оккупированная территория является зоной с ограниченным доступом въезда и выезда. Для граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства въезд на временно оккупированную территорию и выезд с нее допускаются лишь по специальному разрешению и через пункты въезда-выезда в порядке, установленном Кабинетом Министров. Тому, кто захочет побывать в Крыму без разрешения, грозит тюремный срок на 3-5 лет с конфискацией транспортного

ность пассажиров и перевозимых грузов. «Кроме того, по согласованию с руководством Приднепровской железной дороги, мы активизировали деятельность общественного формирования, в котором 1743 сотрудника железнодорожного транспорта. Более 880 из них работают на территории Днепропетровской области», - рассказал заместитель начальника управления УМВД Украины на ПЖД,

начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции Олег Зинченко.

ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ Кроме того, Госпогранслужба, военизированная охрана и сотрудники УВД Запорожской и Херсонской областей, в соответствии с распоряжением Кабмина об ограничении передвижения граждан других государств на территории Украины создали пропуск-

ной пункт на станции Новоалексеевка, а также оперативный резерв быстрого реагирования на станции Мелитополь. Еще, чтобы на территорию нашего региона не провозили агитпродукцию, оружие и взрывоопасные средства, около 350 сотрудников милиции работают на дополнительных заслонах, расположенных на станциях Чаплино, Павлоград и Пятихатки.

«В марте мы зафиксировали два случая провоза огнестрельного оружия. К примеру, 17 марта задержали гражданина, ехавшего из Сумской области в Киев, он вез с собой пистолет. Сейчас оружие на экспертизе, а для открытия уголовного дела собраны необходимые материалы», - отмечает Олег Зинченко. Кроме того, по его словам, в нынешнее время большое внимание уделяется поддержанию дисциплины и воспитанию личного состава, в частности, с сотрудниками работают психологи.

ÒÐÈÂÀª ̲Ñß×ÍÈÊ

ÏÐÎÂÅËÈ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß Ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì â îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ ̳ñÿ÷íèê áîðîòüáè ç ö³ºþ õâîðîáîþ, ÿêèé òðèâàòèìå äî 10 êâ³òíÿ. Âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü îáñòåæèòèñÿ çà äîïîìîãîþ âè¿çíèõ ôëþîðîãðàô³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Íàðàç³ òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ âæå ñêîðèñòàëèñÿ ïîíàä 5,4 òèñ. ìåøêàíö³â îáëàñò³, ç íèõ ìàéæå ó 800 âèÿâèëè ïàòîëî㳿, 18 ç ÿêèõ - ï³äîçðè íà òóáåðêóëüîç. ○

ÏÐÎÔÅѲÉÍÀ ÀÀÒÅÑÒ ÒÅÑÒ ÀÖ²ß ÒÅÑÒÀÖ²ß

ÑÊËÀÄÀ ÒÈÌÓÒÜ ÎÍ-ËÀÉÍ ÑÊËÀÄÀÒÈÌÓÒÜ Ïåäàãîãè ïðîõîäÿòü ïðîôåñ³éíó àòåñòàö³þ êîæí³ 5 ðîê³â. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ ïðîöåñó òà óíèêíåííÿ êîðóïö³¿, ÿêà ³ñíóº íà òë³ öüîãî ïèòàííÿ, â îáëàñò³ ñòàðòóº åëåêòðîííèé ìîäóëü «Ïåäàãîã³÷í³ àòåñòàö³¿». ³äòåïåð ïåäàãîãè ñêëàäàòèìóòü àòåñòàö³þ çà äîïîìîãîþ ²íòåðíåòà - äèñòàíö³éíî òà áåç âïëèâó ñóá’ºêòèâíîãî ï³äõîäó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Áîðèñ Ô³ëàòîâ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515)

ÌÍÅÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Íåäâèæèìîñòü è â Êðûìó - íåäâèæèìîñòü ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ñèòóàöèÿ â Êðûìó âûçâàëà ïåðåïîëîõ ñðåäè æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà, èìåþùèõ íà ÷åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå ó÷àñòêè, äà÷è, äîìà èëè êâàðòèðû. Åñòü ëè øàíñ ñîõðàíèòü íåäâèæèìîñòü? Èìååò ëè ñìûñë îôîðìëÿòü íîâûå ñäåëêè?

ÂÈÏÀÄÊÈ ØÀÕÐ ÀÉÑÒÂÀ ØÀÕÐÀÉÑÒÂÀ

ÒÅËÅÔÎÍͲ ÏÐÎÂÎÊÀÖ²¯ Íà òåðèòî𳿠ðåã³îíó ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè øàõðàéñòâà ³ çäèðíèöòâà ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ³ìåí ÷èíîâíèê³â òà ïðåäñòàâíèê³â âëàäè. ßê çàïåâíèâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Áîðèñ Ô³ëàòîâ, æîäåí ³ç ÷èíîâíèê³â ÎÄÀ íå ïðîñèòü ìàòåð³àëüíî¿ ÷è áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ äîïîìîãè. Òàê³ òåëåôîíí³ äçâ³íêè ïîâèíí³ ñïðèéìàòèñÿ ÿê ïðîâîêàö³¿ òà øàõðàéñòâî. Íåùîäàâíî íà âóäêó øàõðà¿â ïîïàâñÿ ãîëîâà îäíîãî ç ðàéîí³â ðåã³îíó ïåðåðàõóâàâ 25 òèñ. ãðí. íà ðàõóíîê, ÿêèé íàäàëè çëî÷èíö³ í³áèòî â³ä ³ìåí³ îáëàñíî¿ âëàäè. Ïðî öåé âèïàäîê òåðì³íîâî ïîâ³äîìèëè ïðàâîîõîðîíöÿì, çàâåäåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÂÅÐØÓªÒÜÑß ÑÅÇÎÍ

ÄÎÏÎÌÎÆÅ ÇÀÎÙÀÄÈÒÈ Â îáëàñò³ çàâåðøóºòüñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí. Ñèñòåìè îïàëåííÿ âæå âèìêíóëè Öàðè÷àíñüêèé, Ïåòðîïàâë³âñüêèé òà Ñîô³¿âñüêèé ðàéîíè. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà ÎÄÀ Îëåêñàíäðà Êèêîòÿ, ð³øåííÿ ïðî âèìêíåííÿ êîòåëåíü ïîâèííî ïðèéìàòèñÿ ³íäèâ³äóàëüíî ó êîæíîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³. ³í äîäàâ, ùî ïåðåä÷àñíå âèìêíåííÿ îïàëåííÿ çàîùàäèòü êîøòè ÿê îïàëþâàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ æèòåë³â ðåã³îíó. ○

Ó×ͲÂÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

²ÄÁÓÂÑß Ç’¯ÇÄ

На эти вопросы «Вістям» ответил председатель Отраслевого совета участников рынка недвижимости области Сергей Логутенко. По его словам, в феврале этого года были проведены несколько десятков сделок, связанных с приобретением или продажей объектов недвижимости на территории Крыма. Он обратил внимание на то, что проблемы, которые могут возникнуть у людей, имеющих недвижимость в Крыму, в первую очередь, зависят от того, какую систему регистрации введет Российская Федерация. Собственной системы в Крыму нет. «В настоящий момент простейший путь это регистрация недвижимости через БТИ, которые на полуострове пока не успели полностью ликвидировать.

Еще одна возможность - регистрация через нотариальные конторы и регистрационную службу. Право собственности на тот или иной объект недвижимости придется подтверждать», - говорит Логутенко.

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЗАКОНОМ Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины», имеющий непосредственное отношение к Автономной Республике Крым и Севастополю. Именно он сохраняет за физическими и юридическими лицами все права на недвижимость, приобретенную без нарушений украинского законодательства. Защиту интересов собственников обеспечивает и Приказ Ми-

нистерства юстиции Украины «О мерах по оказанию услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество». В соответствии с ним, подтвердить факт купли-продажи в Крыму можно, например, в органах государственной регистрации Днепропетровской,

Одесской, Хмельницкой или Черниговской областей. Несмотря на это, эксперты не рекомендуют в настоящий момент оформлять новые сделки. В крайнем случае, продавец и покупатель могут заключить негласное соглашение и подождать до лучших времен.

ÏÎÄÄÅÐ ÆÀËÈ ÒÒÀËÀÍÒÛ ÀËÀÍÒÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ

«ÀðñåëîðÌèòòàë Êðèâîé Ðîã» ïîäàðèë þíûì êðèâîðîæñêèì ìóçûêàíòàì ãàñòðîëè â Åâðîïó ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóâñÿ ïåðøèé ó 2014 ðîö³ ç’¿çä ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îáëàñò³. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ìîëîäü âèçíà÷èëà ø³ñòü îêðóã³â äëÿ êîîðäèíàö³¿ ñâ ðîáîòè â óñ³õ ó÷èëèùàõ ðåã³îíó. ³äòåïåð ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ îáëàñò³ êîîðäèíóâàòèìåòüñÿ çà òåðèòîð³àëüíèì ñïîëó÷åííÿì, çîêðåìà, ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, Êðèâîìó Ðîç³, ͳêîïîë³, Íîâîìîñêîâñüêó òà Ïàâëîãðàä³. Ó çàçíà÷åíèõ îêðóãàõ ïðàöþâàòèìóòü íîâîñòâîðåí³ ó÷í³âñüê³ ðàäè. ○

ЗАВИСИТ ОТ РЕГИСТРАЦИИ

ϲÊËÓÂÀÍÍß ÏÐΠIJÒÅÉ

ÄÎÄÀ ÒÊÎÂÀ ÃÐÓÏÀ ÄÎÄÀÒÊÎÂÀ Íåùîäàâíî â ñ. Êàðàáèí³âêà Ïàâëîãðàäñüêîãî ðàéîíó çà ï³äòðèìêè ÄÒÅÊ â³äêðèëè äîäàòêîâó ãðóïó â äèòÿ÷îìó ñàäêó íà 25 ìàëþê³â â³êîì â³ä 2 äî 4 ðîê³â. Çà êîøòè êîìïàí³¿ ó ñóì³ 100 òèñ. ãðí. ó äèòñàäêó çàì³íèëè â³êíà, äâåð³ òà ï³äëîãó, îáëàøòóâàëè ñàíâóçîë äëÿ ìîëîäøî¿ ãðóïè. Òåïåð ìàëþêè çìîæóòü âèõîâóâàòèñÿ òà â÷èòèñÿ â íàëåæíèõ óìîâàõ. Ãðîø³ äëÿ ðåìîíòó áóä³âë³ äèòÿ÷îãî ñàäêà «Áàðâ³íîê» òàêîæ âèä³ëèëè îáëàñíà ðàäà, ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà òà ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³.

Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ãèãàíò «ÀðñåëîðÌèòòàë Êðèâîé Ðîã» ïðîäîëæàåò ïîìîãàòü þíûì äàðîâàíèÿì ãîðîäà. Òàê, ïðè ïîääåðæêå ïðåäïðèÿòèÿ äóõîâîé îðêåñòð Êðèâîðîæñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹4 îòïðàâèëñÿ ïîêîðÿòü Åâðîïó В минувшую субботу на железнодорожном вокзале «Кривой Рог - Главный» пассажиры и прохожие могли наблюдать необычную картину - перед главным входом играл детский образцовый духовой оркестр «Портрет» имени Валерия Демина. Юные музыканты дарили всем свое мастерство, поднимая настроение криворожанам, а в ответ получали бурные аплодисменты зрителей. Им предстояли долгожданные гастроли в Прагу на Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Жемчужины Европы». «Гастроли - это всегда для нас праздник. В этот раз нам предстоит ответственное выступление на Международном конкурсе духовых оркестров в Праге. Будем защищать честь нашей Украины и, конечно же, родного Кривого Рога. Есть чем

и удивить слушателей. В частности, мы сыграем токкату Баха ре-минор, музыку из кинофильма «Рокки» и, конечно же, «Запорожский марш», как визитку нашего казацкого края», - сказал перед отъездом руководитель оркестра Олег Калюжный. Образцовый духовой оркестр «Портрет» имени Валерия Демина знают и ценят не только в Кривом Роге, но и в Украине в целом и за рубежом. За свою 10-летнюю историю коллектив покорил не одну сцену, участвовал во множестве конкурсов и фестивалей, таких как Международный конкурс «Солнцедар» в Алуште, Международный конкурс имени Станковича в Киеве, дважды участвовал на «Первом национальном» канале в передаче «Фолькmusic» и везде занимал первые места. А теперь, благодаря ПАО «АрселорМиттал

Кривой Рог», оркестр, без сомнения, покорит искушенного пражского зрителя. «Наш оркестр - один из лучших в Украине. Мы активно пропагандируем духовую музыку и детское творчество. Большое спасибо предприятию «АрселорМиттал Кривой Рог» за подаренную возможность съездить в Европу. Спонсоры полностью оплатили дорогу и проживание, ну а мы уж постараемся их не подвести и выступить как можно лучше. Мы - патриоты своей страны, своего города, мы докажем Европе, что Кривой Рог не только промышленный центр, но и город талантов и искусства. Дети давно мечтали о таких гастролях, и вот их мечта сбывается», - отметила директор Криворожской детской музыкальной школы №4 Елена Ковальская.

Ну и, конечно же, больше всего радовались предстоящим гастролям юные музыканты. «Я давно хотел побывать на европейской сцене, - говорит артист оркестра, саксофонист Федор Гострый, - и вот, благодаря «АрселорМиттал Кривой Рог», появилась такая возможность. Гастроли - это всегда волнительно, но это волнение подбадривает, заставляет собраться и покорять новые высоты. Атмосфера в оркестре братская, мы настроены на победу, а это значит, что нас ждет успех». Предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» и впредь намерено поддерживать криворожские таланты, следовательно, нашим землякам покорится еще не одна сцена, спортивный пьедестал и другие высоты.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Àíàòîë³é Êàíöåäàéëî: çà äîëåþ - ðåæèñåð

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÄ ÎÁÙÅÉ ÎÁËÎÆÊÎÉ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ ÒÀ Ç ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÀÐÕ²ÂÓ ÀÍÀÒÎË²ß ÊÀÍÖÅÄÀÉËÀ

ÍÀØÈ «ÊÎÐÌÈËÜÖÛ»: ÊÒÎ ÎÍÈ?

МОВ ХТО НАВРОЧИВ

Èìåííî òàê, «êîðìèëåö», èñïîêîí âåêîâ â íàðîäå íàçûâàþò òîãî, êòî ïðèíîñèò â äîì áëàãîïîëó÷èå è äîñòàòîê

- Анатоліє Івановичу, як Ви вирішили пов'язати життя з театром? - Я не належу до родини театралів. Батько працював майстром молокозаводу, мати була домогосподаркою. Вони виховували четверо дітей, мешкали на Харківщині у селі Балаклійського району. Моє захоплення мистецтвом почалося відтоді, як у першому класі прочитав вірш зі сцени сільського клубу. Тоді полонили душу таємничі вогні залу. Пізніше теж часто був задіяний у сільській самодіяльності, навіть Лермонтова грав. Коли ж у шостому класі почув від знайомої дівчинки, що вона мріє вступити у театральне училище - мов блискавкою пройняло. Вирішив: неодмінно теж стану актором! - Але ж, зрештою, все склалося інакше… - Так, згодом обрав професію режисера, хоча спочатку вважав, що це нецікаво. Закінчивши восьмий клас, поїхав з Харкова до Дніпропетровська вступати у театральне училище. Але того року набору на акторський факультет не було. Директор закладу запропонував вступати на режисерський, переконував, що у мене - талант. Я ж гордо протестував: «Що то за професія якась - режисер, це ж невідомо хто!» - А тепер Ви - режисер театру імені Шевченка… - Так, мов за пророцтвом. Та мій шлях у мистецтво був непростий. Повернувся додому й продовжив навчатися у школі. Але мрії про акторство не полишив. Коли 1966-го отримав атестат, вступав у Харківський інститут мистецтв. І хоч наполегливо готувався, став його студентом лише з третього разу.

ТАЛАНТ НА ДОЛОНІ - Певно, навчання у театральному виші подарувало можливість спілкуватись із великими людьми… - Так, я навчався на курсі у Народного артиста Радянського Союзу, провідного актора театру «Березіль» Леся Сердюка (батька відомого кіноактора Леся Сердюка).

«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÅÀÒРòÄÍÈÉ ÃËßÄÀÖÜÊί ÓÂÀÃÈ»

Керівником нашого курсу був учень Мар'яна Крушельницького, відомий у Харкові режисер Яків Рєзніков. Педагогом - заслужений артист України, артист театру «Березіль» Роман Черкашин. Це були справжні генії сцени. Доля подарувала і знайомство з дружиною Леся Курбаса - Валентиною Чистяковою. Коли вступав перший раз, прийшов на консультацію й зустрів в аудиторії літню жінку. Вона дала почитати щось, послухала. А потім сказала: «Дайте мені вашу руку». Уважно подивилася на мої долоні й сказала: «Ви, мабуть, можете бути актором, тільки ще не знаєте як!» Від цих слів потеплішало на серці. Потім я запитав у студентів: хто це? Вони здивувалися: «Це ж дружина Курбаса!» Пані Валентина дуже приязно поставилася до мене, допомагала готуватися до вступу й тішилася, коли я все ж став студентом. - Як обрали режисерський шлях? - Закінчив виш у 1972 році, працював у івано-франківському театрі імені Франка, Брестському російському театрі. Та згодом зрозумів, що в російському театрі грати не можу, це не моє. З'явилося й бажання робити власні постановки. Вирішив продовжити навчання - вступив на режисерський факультет рідного Харківського інституту мистецтв.

БЕЗДОГАННИЙ СМАК - Тоді й зустрілися з Параджановим? - Так. Я і мій однокурсник Володимир Гориславець поїхали у Тбілісі до Роберта Стуруа на практику. Дивилися вистави, обговорювали їх. Стуруа цікавився нашою думкою, багато розповідав. А якось мій знайомий Автанділ Варсімашвілі запросив у гості до Параджанова - той нещодавно звільнився з ув'язнення. Пам'ятаю, як зайшли у старовинний тбі-

ліський дворик будинку, де жив геніальний режисер, і побачили його. Автанділ повідомив, що привів хлопців з України. Сергій Йосипович глянув на нас та промовив: «О, молоді стажери КДБ! Проходьте, сідайте...» Ми, звісно, були трохи шоковані цим вітанням. Потім виявилось, що Параджанов завжди був несподіваною, гострою на слово людиною. Якщо хто подобався йому - приймав душею. Ось і ми стали як рідні. Потім майже щодня ходили у гості - він ніби приручив до себе. Офіційно ми були на практиці у театрі Руставелі, насправді ж - два місяці поряд із Параджановим. Він нас скрізь брав із собою - на дачу, в турецьку лазню. Стільки розмов про мистецтво! Було, по вулиці йдемо, заводить у мальовничий двір, питає: «А що ти тут поставив би, який спектакль, картину?» Він вчив нас бачити життя, любити його! Якось сказав: «Мені зараз дістається від радянської влади - та я не стаю ворожим до людей, шукаю красу в житті». У нього дійсно був бездоганний смак! Здавалося: ще трішки - й буде забагато, непристойність. Але Параджанов якось міг утримуватися на межі. Сергій Йосипович часто знайомив нас із художниками, сценографами, поетами. Якось сказав: «Сьогодні ви сходите до мого Сергія». Прийшли. Це був його родич, у якого зберігалися малюнки Параджанова, намальовані у тюрмі. Там було багато невеличких папірців, розміром із марку, де дуже детально вимальовані маленькі портрети людей, з якими режисер сидів. Досі пам'ятаю ці обличчя. - Чи відчуваєте в собі Параджанова в режисерській роботі? - Так, готуючи спектакль, завжди думаю, як зробив би він, чи сподобалося б йому.

«ÏÀÐÀÄÆÀÍΠÂ×È ÁÀ×ÈÒÈ ÆÈÒÒß, ËÞÁÈÒÈ ÉÎÃλ МАЄМО МАЙБУТНЄ! - Вам доводилось грати разом з акторами? - Був випадок, коли перед прем'єрою вистави ми дізналися, що один із акторів, активно задіяний у спектаклі, не приїхав. Довелося грати мені, бо краще за інших знав текст. Лише наприкінці вистави відчув, як втомився. Добре, що глядачі нічого не помітили. - Над чим працюєте сьогодні? - До 200-річчя Тараса Шевченка ми підготували виставу за п'єсою українського письменника Григорія Штоня «Його сіятельство Поет!». Це п'єса про молодого Шевченка, який закінчив навчання, отримав вольну й уперше подорожує Україною. Очікуємо, що вистава буде цікава глядачам, адже ми показуємо Кобзаря перш за все людиною. - Наскільки сучасний глядач готовий до українського? - Як на мене, це залежить від того, наскільки вистава буде високохудожньою, як ми зможемо її донести до глядача. Продукт треба вміти продати, розрекламувати. І, звичайно ж, має значення міра любові та пошани суспільства до свого, українського. У нашому місті, країні сьогодні змінюється ставлення до українського театру. За часів Радянського Союзу вважали, що це виключно «шароварна, розважальна драматургія». Бо ж сучасних п'єс нам не дозволяли ставити, як і порушувати гострі теми. Сьогодні все змінилося. Отже, сучасний український театр розвивається, він гідний глядацької уваги і має майбутнє.

Åñëè áðàòü â ìàñøòàáå ñòðàíû, òî òàê ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü àãðàðèåâ. Íåëåãêèì òðóäîì îíè âûðàùèâàþò äàðû ïîëåé, ñàäîâ è ïðîäóêòû æèâîòíîâîäñòâà. À êîãî ìû, ïîòðåáèòåëè ñåëüõîçïðîäóêöèè, çíàåì èç ýòèõ ëþäåé èëè êîëëåêòèâîâ, ÷òîáû, ñàäÿñü çà ñòîë, õîòÿ áû ìûñëåííî îòáëàãîäàðèòü èõ? Íåèçâåñòíû âñå ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû è ïðåäïðèÿòèÿì, ïðèçâàííûì ðàáîòàòü íà òðóæåíèêîâ ñåëà ðàäè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ òðóäà è óðîæàéíîñòè ñåëüõîçïðîäóêöèè. Àãðàðèÿì æå òðóäíî îðèåíòèðîâàòüñÿ ñðåäè îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ïðîèçâîäèòåëåé êðàéíå íåîáõîäèìûõ èì ìèíóäîáðåíèé, ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé, òåõíèêè, çàï÷àñòåé. ×òîáû è ïåðâûå, è âòîðûå ìîãëè ëåãêî íàéòè äðóã äðóãà, èçäàòåëüñòâî «Æóðôîíä» îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÍÑÆÓ íàìåðåíî âûïóñòèòü ñïåöèàëüíûé ñïðàâî÷íèê.  íåì ïëàíèðóþò óêàçàòü àäðåñà, òåëåôîíû, äðóãèå ñâåäåíèÿ î ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ è ïðåäïðèÿòèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ àãðîïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì îáëàñòè, à òàêæå ðàçìåñòèòü åæåìåñÿ÷íûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2015 ãîä. Âñå æåëàþùèå ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ â ñïðàâî÷íèêå ìîãóò îáðàòèòüñÿ ïî íîìåðàì: (056) 745-52-31, 745-40-54, 095-770-51-52, 097-969-53-57. ○

ÃÀÐ ÀÍÒ²ß ÁÅÇÏÅÊÈ ÀÐÀÍÒ²ß

ÓÂÀà ÓÂÀÃÀÀ ÍÀ ÄÎÐÎDz 17 ëþòîãî íà ñòàíö³¿ Ñóõà÷³âêà - Áàãë³é Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³, ùî çíàõîäèòüñÿ â Ëåí³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, âàíòàæíèì ïî¿çäîì áóëà ñìåðòåëüíî òðàâìîâàíà äåñÿòèð³÷íà äèòèíà! Êîëè äî ïîñàäî÷íî¿ ïëàòôîðìè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ïðàâîðó÷ ïî õîäó ïî¿çäà, íàáëèæàâñÿ âàíòàæíèé ïîòÿã, çà 5-6 ìåòð³â ïåðåä åëåêòðîâîçîì íåñïîä³âàíî ç-ï³ä ïëàòôîðìè âèá³ã õëîï÷èê. Ìàøèí³ñò ïî¿çäà â³äðàçó çàñòîñóâàâ åêñòðåíå ãàëüìóâàííÿ ç îäíî÷àñíîþ ïîäà÷åþ ïîïåðåäæóâàëüíîãî çâóêîâîãî ñèãíàëó, àëå õëîï÷èê í³ÿê íå ðåàãóâàâ òà ïðîäîâæóâàâ á³ãòè ì³æ ïëàòôîðìîþ ³ çàë³çíè÷íîþ êî볺þ, ïî ÿê³é ñë³äóâàâ ïî¿çä. ×åðåç òå, ùî øâèäê³ñòü ï³ä ÷àñ åêñòðåíîãî ãàëüìóâàííÿ íå çìåíøèëàñü, íà¿çäó íà õëîïöÿ óíèêíóòè íå âäàëîñÿ. Òðàâìè âèÿâèëèñü òÿæêèìè, õëîï÷èêà âðÿòóâàòè íå âäàëîñÿ. Äëÿ òîãî ùîá ïîïåðåäèòè òàê³ òðàã³÷í³ âèïàäêè, áàòüêàì òà â÷èòåëÿì ñë³ä çíàõîäèòè ÷àñ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ä³òåé ïðî Ïðàâèëà ïîâåä³íêè íà çàë³çíèö³ òà äîðîç³. Ïðàâë³ííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè âèñëîâëþº ùèðå ñï³â÷óòòÿ ÷ëåíó ÍÑÆÓ, âåòåðàíó æóðíàë³ñòèêè, ó÷àñíèêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Ãðèãîð³þ Îëåêñ³éîâè÷ó ÑÈÌÀÊÓ ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè - ñìåðò³ äîðîãî¿ ëþäèíè, ç ÿêîþ ïðîæèâ 68 ðîê³â, äðóæèíè

ÌÀв¯ ²ÂÀͲÂÍÈ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

ÀÔ²ØÀ

ÒÅÒßÍÀ ѲÄÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ Ô²ËÀÐÌÎͲß

’

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐÍÈÉ ÏËÀÍ ÍÀ ʲÒÅÍÜ 2014 01.04 (²ÂÒÎÐÎÊ)

18.30

Êîíöåðò-øîó «Îäåññêèé äâîðèê» Ó ïðîãðàì³: ï³ñí³ ³ òàíö³, ÿê³ º â Îäåñ³. Ñì³øí³ îïîâ³äàííÿ òà àíåêäîòè. Âèêîíàâö³: íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè ²âàí Øåïåëºâ (êîíôåðàíñ), ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â dzíà¿äà ×åïà (âîêàë), Âîëîäèìèð Çóáàíü (àêîðäåîí), çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Ìèðîøíè÷åíêî (âîêàë), Îëåíà Öüîïè÷ (ðîçìîâíèé æàíð), øîó-áàëåò «Êàäàíñ», êåð³âíèê Ìàð³ÿ Ñàøåíêîâà. 04.04 (Ï'ßÒÍÈÖß) 18.30

Ñï³ëüíèé ïðîåêò ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêèì Àëüÿíñ Ôðàíñåç çà ï³äòðèìêè ïîñîëüñòâà Ôðàíö³¿ â Óêðà¿í³ Òð³î Benjamin Faugloire Project: Áåíæàìåí Ôîãëóàð (ôîðòåï³àíî), Äåí³ Ôðàíãóëüÿí (êîíòðàáàñ), Æåðîì Ìóðüºç (óäàðí³). 05.04 (ÑÓÁÎÒ À) 19.00 (ÑÓÁÎÒÀ)

Êîíöåðò ðîê-ãóðòó «Àíòèò³ëà» Ó ñêëàä³: Òàðàñ Òîïîëÿ (âîêàë, òåêñòè), Ìèêèòà ×óõð³ºíêî (ã³òàðà), Ñåðã³é Âóñèê (êëàâ³øí³), àðàíæóâàííÿ, Äåíèñ Øâåöü (óäàðí³), ³êòîð Ðàºâñüêèé (áàñ). 06.04 (ÍÅIJËß) 17.00

Êîíöåðò àêàäåì³÷íîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Ó ïðîãðàì³: Ê.Ì.Âåáåð - Êâ³íòåò äëÿ êëàðíåòà ³ ñòðóííîãî êâàðòåòó, ѳ-áåìîëü ìàæîð, îð.34, Ê.Ì.Âåáåð - Óâåðòþðà «Åâð³àíòà», Ë.Áåòõîâåí - Ñèìôîí³ÿ ¹4, ѳ-áåìîëü ìàæîð, îð.60. Ñîë³ñò - Òîìàñ Ìàçóð (êëàðíåò). Äèðèãåíò - çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Ïîíîìàð÷óê. 11.04 (Ï'ßÒÍÈÖß) 18.30

Êîíöåðò äæàç-îðêåñòðó Ñîë³ñòè: Þë³ÿ Ìàíä³÷, Îëåíà Ëåäîâñüêà, Âàäèì Êî÷åòêîâ, dzíà¿äà ×åïà. Ó ïðîãðàì³: Ä.Åëë³íãòîí, Äæ.Øåð³íã, Ì.̳íêîâ, Á.Õîâàðä, Äæ.Êàíäåð, Ê.Ïîðòåð, Õ.Êîëë³íç, Äæ.Ìàê-Õüþ. Äèðèãåíò - Þð³é ²ùåíêî. 12.04 (ÑÓÁÎÒÀ) 17.00

Êîíöåðò-øîó «Çà ãîäèíó äî ïðåì'ºðè» Âèêîíàâö³: Ðîëàíäàñ (áàðèòîí), Êàòåðèíà Ìèêîëàéêî (ñîïðàíî), øîó-áàëåò «Êàäàíñ», õîðåîãðàô Ì.Ñàøåíêîâà, ìóçè÷íèé òåàòð «Çàçåðêàëüå», ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê Î.Öüîïè÷. Ó ïðîãðàì³: ï³ñí³ ç ìþçèêë³â «×èêàãî», «Ïðèâèä îïåðè» òà îïåðåò Ô.˺ãàðà, ².Êàëüìàíà, Æ.Îôôåíáàõà, Ô.Ëîó òà ³í. 14.04 (ÏÎÍÅIJËÎÊ) 18.30

Êîíöåðò àêàäåì³÷íîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Ó ïðîãðàì³: Ï.×àéêîâñüêèé - Ñèìôîí³ÿ ¹4, ôà ì³íîð, îð.36, Ô.Ëèñò - Êîíöåðò äëÿ ôîðòåï³àíî ç îðêåñòðîì ¹2, Ëÿ ìàæîð Ñîë³ñò - Îëåêñàíäð Ïîëÿêîâ (ôîðòåï³àíî, Êè¿â). Äèðèãåíò - íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Àëë³í Âëàñåíêî (Êè¿â).

ÂÓË. ËÅͲÍÀ, 6. ÒÅË.: 778-15-14, 372-96-40

25 áåðåçíÿ ó «Â²ÑÒ²ÖÅÍÒв» â³äáóëàñÿ «ïðÿìà ë³í³ÿ», ïðèñâÿ÷åíà Âñåñâ³òíüîìó äíþ áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì. Ïðî ñèìïòîìè çàõâîðþâàííÿ, éîãî ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ ðîçïîâ³ëè åêñïåðòè ãîëîâíèé ïîçàøòàòíèé ñïåö³àë³ñò ïî ôòèç³àò𳿠äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Íàòàë³ÿ ÃÃðàíê³íà ðàíê³íà òà ãîëîâíèé ïîçàøòàòíèé ñïåö³àë³ñò ç äèòÿ÷î¿ ôòèç³àò𳿠äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Ñåðã³é ÒÒàðàí àðàí

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515)

ÒÐÈÂÀª ̲Ñß×ÍÈÊ

Áîðîòüáà ç òóáåðêóëüîçîì çà äîïîìîãîþ ä³àãíîñòèêè  ÎÁËÀÑÒ² ÑÌÅÐÒͲÑÒÜ Â²Ä ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÌÅÍØÈËÀÑß ÍÀ 11% ваєте, кашляєте, то можна пройти додаткове обстеження мокротиння.

ДОРОСЛІ ТА ДІТИ

ПРОВОДЯТЬ ОБСТЕЖЕННЯ У Дніпропетровській області від 10 березня до 10 квітня триває Місячник боротьби з туберкульозом. У його рамках проводять флюорографічні огляди, фахівці надають виїзні консультації . Завдяки цьому всі бажаючі можуть обстежитися. За сло-

вами Наталії Гранкіної, за 2 тижні роботи спеціалісти обстежили понад 5 тисяч осіб. «Якщо у людини виявлено туберкульоз, то її направлять на лікування. Воно довгострокове від 6 до 20 місяців - і проводиться лише спеціальними препаратами. Методи на-

родної медицини ніхто не забороняв, але про самолікування не може бути й мови», - розповіла Наталія Гранкіна. Вона також зазначила, що раз на рік кожній людині рекомендовано проходити флюорографічне обстеження. А якщо ви погано себе почу-

Туберкульоз передається повітрянокрапельним шляхом. Хворіють на нього переважно дорослі, соціально дезадаптовані люди. Та, на жаль, серед пацієнтів лікарів-пульмонологів зустрічаються й діти. «Ситуація з одужанням дітей набагато краща, ніж у дорослих, адже вони - це більш контрольована категорія. Хворі діти також можуть отримати повноцінне лікування. В області

є одні з найкращих санаторіїв, де працюють висококваліфіковані лікарі», - зазначив Сергій Таран. «Фінансування соціальної підтримки хворих постійно збільшується, - запевняє Наталія Гранкіна, - важливо, щоб хвора людина хотіла лікуватися. У стаціонарних відділеннях працюють фахівці, які допомагають людям змиритися з ситуацією і боротися з туберкульозом. На жаль, серед хворих є ВІЛ-інфіковані та онкохворі. Таким людям необхідна ще й психологічна допомога».

ÍÀ ÏÐÈÅÌÅ Ó ÂÐ À×À ÂÐÀ

Ëå÷èì áðîíõèò ïðàâèëüíî yПочаще бывать на воздухе: выезжать в лес, к водоемам, совершать прогулки перед сном. yЗаниматься спортом. Легким нужны кардионагрузки, бег, плавание. yВ зимний период необходимо регулярно увлажнять воздух в помещении. Теплые батареи делают его сухим, что плохо сказывается на слизистой

ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

Âðà÷è-ïóëüìîíîëîãè ñ÷èòàþò âåñíó îäíèì èç ñàìûõ îïàñíûõ âðåìåí ãîäà. Ìíîãèå ëþäè, îáðàäîâàâøèñü ïåðâûì òåïëûì äåíüêàì, ñïåøàò ñìåíèòü ïóõîâèêè è äóáëåíêè íà áîëåå ëåãêèå ïàëü òî è êóðòêè. Äåëàòü ïàëüòî ýòîãî íå ñòîèò ñòîèò.. Çàáîëåòü áðîíõèòîì èëè âîñïàëåíèåì ëåãêèõ âåñíîé î÷åíü врач-пульмонолог днепроëåãêî петровской клинической НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ Основные признаки бронхита и воспаления легких - кашель, повышение температуры до 37,5 оС и недомогание. Чуть позже к ним могут присоединиться одышка и мокрота во время кашля. При первых признаках болезни лучше всего сразу обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением и самостоятельно принимать антибиотики. «Бронхит проходит за 3-5 дней. Если кашель сохраняется дольше, то уже можно говорить об осложнениях и приеме антибактериальных препаратов», - говорит

больницы №9 Наталья Масич. Если появился кашель, не стоит принимать сразу весь арсенал сиропов и таблеток, что есть в аптечке. Прежде всего, нужно проконсультироваться с врачом, иначе есть риск еще больше навредить здоровью. «Бывает, что человек, желая быстрее вылечиться, начинает вместе с медпрепаратами принимать народные средства, и его состояние ухудшается. Это значит, что организм «залечили», - говорит Наталья Масич. Как отмечает пульмонолог, народные средства от кашля нужно употреблять правильно.

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ À: ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ:

ÍÀ ÍÀÒÒÀËÜß ÌÀÑÈ×, âðà÷-ïóëüìîíî-

ëîã äíåïðîïåòðîâñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹9: - Ïðè çàáîëåâàíèè ëåãêèõ íåêîíòðîëèðóåìûé, ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðèåì ìíîæåñòâà ëåêàðñòâ îäíîâðåìåííî ìîæåò âûçâàòü äîïîëíèòåëüíûå îñëîæíåíèÿ.

«Фиточаи можно пить только в том случае, если кашель мокрый и больному нужно вывести мокроту из легких», - отмечает врач.

ИЗБЕЖАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ Чтобы избежать заболевания легких, по мнению специалистов, нужно придерживаться нескольких простых правил:

носа и рта. Чтобы избежать этого, нужно положить на батарею мокрые полотенца или поставить на подоконник мисочку с водой. Также нужно не забывать о проветривании. y В жару выставлять температуру воздуха на кондиционере нужно всего лишь на 5 градусов ниже, чем на улице. Таким образом, не будет перепада температур.


ТВПРОГРАМА 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.40, 07.10, 08.10 Спорт 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20, 23.30 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 20.50 Час*Ч 10.05, 15.30, 19.10 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.45 Спецпроект «Единая страна» 14.15 Окно в Америку 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 17.35 Вечный огонь 18.05 Финансовая перспектива 21.40 Шусте*Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 00.00 На слуху 00.30 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25 Х/ф «Везучая» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН* ТЕРом» 09.20 Х/ф «Не покидай меня, Лю бовь» 11.20, 12.25 Д/с «Следствие вели...» 13.30, 14.20 «Судебные дела» 15.20 «Жди меня» 18.05, 01.50 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 20.30, 04.30 Т/с «Дом с лилиями» 23.50 Х/ф «Бросок кобры» 02.35 М/ф

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Х/ф «Семь приключений Синд бада» 08.00 «Днепр*футбол» 09.00 Д/п «Большое путешествие» 10.00 Д/п «Великие битвы» 10.45 Д/п «Великие катастрофы» 11.20 Д/п «Последний этап. Пожиз* ненный приговор» 12.30 Д/п «Хочу жить вечно» 13.30 Д/п «Пирамиды» 14.30 Т/с «Обратный отсчет» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.15 «Короли ринга». «Российская боксерская команда» * «Украин* ские Атаманы» 22.10 Х/ф «Рембо2» 00.10 Х/ф «Отдача» 02.00 Х/ф «Дорога на Сечь»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 13.50 М/c «Панда Кунг*Фу» 07.00 «Новости недели» 07.30 Тележурнал «Пассаж» 08.00 «Проте» 08.30 «Родительский клуб» 08.55, 17.05 Т/c «Не родись красивой» 09.50 Т/c «Счастливы вместе» 15.05 Х/ф «Такие разные близнецы» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00, 21.30, 23.50 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Ревизор 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «MEDICUS» 22.30 Страсти по Ревизору 00.20 Педан*Притула шоу 01.40 Т/c «Пан Ам»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.05 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 Х/ф «Итальянец» 11.20 Х/ф «Колечко с бирюзой» 15.00 Х/ф «Старикиразбойники» 17.10 Х/ф «Аси» 20.30 «Деньги. Спецрепортаж» 20.45 «Чисто * ньюз» 21.00 Х/ф «Любовь в большом горо де 3» 22.00 «Деньги» 23.30 Х/ф «Касл 2» 00.20 Х/ф «Нокаут» 01.45 Х/ф «Тринадцать»

СТБ 06.15, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.20 Х/ф «Сестренка» 11.10 Х/ф «Доченька моя» 12.55, 20.00 «Следствие ведут экстра* сенсы» 13.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 21.45 «Вікна*Новини» 21.00 Т/с «Скорая помощь» 22.30 «Детектор лжи * 5» 00.00 «Один за всех» 01.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели не»

Сх. 05.37 Зах. 18.28 Трив. дня 12.51

Понеділок, 31 березня ТВ

34 КАНАЛ

НТН

TBI

06.00 «Космические истории» 06.45 «Анализ крови» 07.10 «PostSсriptum» 07.40 М/ф 08.00, 08.50, 16.20 «Странное дело» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 Т/с «Секретное поручение» 13.50 «Посторонним В» 14.50 «Вся правда о Марсе» 15.50 Т/с «Подводный мир» 17.10 «Люди» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.00 «Детали» 18.45 «Представьте себе» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Преступление и наказание» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.30 «Хочешь? Пой!» 01.30 Т/с «Дело о мертвых душах»

08.30 «Правда жизни. Профессия кла* доискатель» 09.00 «Агенты влияния» 09.45 Т/с «Тайны следствия» 11.30 Т/с «УГРО 5» 15.15 Т/с «Гаишники» 19.00, 21.40 «Свідок» 19.30 Т/с «Шаповалов» 22.00 Т/с «Элементарно 2» 00.00 Т/с «Декстер 5» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.45 Т/с «Мертвая зона»

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Стоп*кадр 08.00 Утренние круасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій день 11.20, 12.40, 15.35 Обзор блогов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 01.00 TBiNews 16.40 Арт*дозор 22.00, 02.00 Знак восклицания 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

ICTV 06.15, 09.15, 19.45 Чрезвычайные новости 07.05 Факты недели 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 10.05, 13.20 Т/с «Прокурорская про верка» 13.30 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты5» 14.20, 16.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16.55 Х/ф «Турист» 18.45 Факты. Вечер 20.30 Достало! 21.20 Свобода слова 00.50 Х/ф «Армия тьмы»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.50 М/с «Русалочка» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 Ералаш 09.50 Одна за всех 12.05, 21.55 6 кадров 13.25 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.15 Т/с «Чемпионки» 15.05, 19.05 Панянка*селянка 16.00 Даешь, молодежь! 17.20, 20.00 Т/с «Кухня» 18.15 Рассмеши комика 21.00 Виталька 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Дурнев+1 00.10 Слишком грубо для Ю*туба 00.45 Т/с «Закрытая школа»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.50, 11.00, 15.45 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя 09.35 Х/ф «Осенний подарок Фей» 12.00 Х/ф «Расписание на послезавтра» 13.30 Время советов 14.30 Краеведческое путешествие 15.00 Испробуй на себе 15.30 Усатые хвостатые 16.40 Т/ф «Великий льох» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Ди@блог 17.45 Про кохання 18.00 Усмiхновини 18.15 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 Киноистории 21.30 Т/с «Капкан» 23.00 Х/ф «Летучая мышь», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес*время 06.55, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хро* ника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия*новости 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика 11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.10, 00.00 Местное время 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей 19.45, 22.10, 22.40, 23.35 Тема/Хро* ника дня 21.40 Время*Тайм 23.25 Тема/Хроніка дня

НТВМИР 07.10 Их нравы 08.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Мелодии на память 10.05 Ты не поверишь! 11.00 «Дело темное» 12.35 «До суда» 13.35, 02.55 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про* исшествие 15.30, 03.55 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 2». «Урок химии» 22.45 «Сегодня. Итоги» 23.10 Т/с «Дикий3» 01.00 Т/с «Мент в законе3»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.10 Х/ф «Опекун» 10.35, 20.00 Шутка за шуткой 11.35, 17.30 Т/с «Клон» 14.05, 21.00 Т/с «Аннушка» 15.55 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 22.50 Х/ф «Беги без оглядки»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Высшая лига» 07.30 «Философия искусства» 08.05 «Non stop music» 08.25 «Один день», 1 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 1 с. 17.00 «Невзрослые новости» 17.30 «Три характера» 18.00 Концерт «OE VIDEO MUSIC AWARDS 2011» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет сегодня» 19.20 «Отдыхаем комфортно» 19.35 Тайны 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 18 с. 21.00 «История одной улицы» 21.10 «Год в истории»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 09.05 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.40, 14.50 «Истина где*то рядом» 11.15 «Модный приговор» 12.15 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.15 «Дело ваше...» 15.15 «Они и мы» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние новости 18.05, 01.10 «Наедине со всеми» 18.55 «Давай поженимся!» 20.00 «Время» 20.30 «Пусть говорят» 21.30, 23.10 Т/с «Позднее раскаяние» 23.00 Ночные новости 23.35 «Вечерний Ургант» 00.15 «Познер»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10 Т/с «Память сердца» 13.10 Т/с «Супруги» 14.10, 15.20, 17.10 Т/с «След» 18.00 Т/с «Сашка» 19.45 Ток*шоу «Говорит Украина» 21.00, 22.30 Т/с «Дикий4» 22.00 События дня 23.30 Х/ф «Космополис» 01.40 Х/ф «Любовь с оружием»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.15 «Мультитряндия» 06.40 «Новости. Итоги» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо*центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Т/с «Тебе, не знавшему меня» 13.30 Х/ф «Волшебный кошелек» 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 15.30 «Тайны Днепропетровска» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Смени лицо» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Т/с «Будулай, которого не ждут» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.30 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 13.50 М/с «Панда КунгФу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 15.05 Х/ф «Такие разные близнецы» 18.00, 02.25 Репортер 18.20 Абзац! 20.00 Ревизор 22.30 Страсти по Ревизору 23.50 Педан*Притула шоу 01.40 Т/с «Пан Ам» 02.30 «Служба розыска детей» 02.35, 03.35 Зона ночі 02.40 Десята муза в Україні 03.10 Моє серце ножами проймає 03.40 Становлення українського німо* го кіно 04.35, 05.30 Зона ночі. Культура 04.40 Майстер музи 04.55 Марія і Марфа 05.15 Софія * дитя кохання

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ири* на Мерлени» 06.30, 09.30 «Мир за неделю» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Алло, адвокат!» 10.00 По местам дикой природы 11.00 Трус, Балбес, Бывалый и другие (Г.Вицин) 12.25 Секреты 13.15 «Модные истории с Оксаной Новицкой» 14.00 Д/с «Рожденные убивать» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.20, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 Толкование сновидений 18.20 Вперед, на Олимп! Сочи* 2014 г. 18.50, 22.20 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Преступления века 21.30 Трус, Балбес, Бывалый и другие (Е.Моргунов) 22.25 Монстры внутри меня 23.30 Джаз*коло 00.00 Красивые и амбициозные

K1 07.30 09.50 11.10 12.50 14.50 16.50 18.20 19.20 21.00 22.00 23.50

М/с «Маша и Медведь» Х/ф «Проект Дженни» Х/ф «Король воздуха» Х/ф «Представь себе» «КВН» М/ф «Мадагаскар2» «Званый ужин» «Орел и Решка» «Рассмеши комика» Х/ф «Двое: я и моя тень» Х/ф «Внезапно беременна»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 17.05, 20.20 «Попури» 06.45 «Бабуля*антикризис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.30 «Загородный дом» 08.35 «Сад, огород» 08.45 Х/ф «Цвет денег» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 19.10 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 13.05 М/ф «Гадкий утенок» 16.50 «Паспорт.ua» 17.20 Х/ф «Два миссионера» 19.20, 22.20 «Необыкновенные культу* ры» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Вива, Мария» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но* вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.20, 15.25, 00.40 Легенды уголовно* го розыска 09.50, 16.00, 16.50 Судебные дела 10.30, 23.55 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.10 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.05 Д/с «В поисках истины» 22.45 «Соседи»

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Х/ф «Семь приключений Синд бада» 09.00 Д/п «Большое путешествие» 10.00 Д/п «Великие битвы» 10.45 Д/п «Великие катастрофы» 11.20 Д/п «Последний этап. Пожизнен* ный приговор» 12.30 Д/п «Хочу жить вечно» 13.30 Д/п «Пирамиды» 14.30 Т/с «Обратный отсчет» 18.30 «Новости 2+2» 19.15 «Короли ринга» 22.10 Х/ф «Рембо2» 00.10 Х/ф «Отдача» 02.00 Х/ф «Дорога на Сечь»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50 Жертвы природы 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Мусор в большом городе 09.30, 19.30 Секретные истории 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Животные крупным планом 13.30 Убийца Земля 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 22.30 Горы Шотландии 00.30 Покер 01.20 Тайные знаки 05.30 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Вести* Москва 10.50 «Война 1812 года. Первая инфор* мационная» 11.50 «О самом главном» 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00, 02.25 «Особый случай» 15.00, 04.10 Т/с «Пока станица спит» 16.30 Т/с «Личное дело» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Самара2» 22.40 «Секретные материалы» 23.35 Т/с «Зоннентау» 00.30 «Девчата» 01.05 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Человекамфибия» 08.30, 14.30 Х/ф «Обрыв», 2 с. 10.55, 16.55 Х/ф «Прости» 18.30, 00.30 Х/ф «ВолгаВолга» 20.30 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» 21.55 Х/ф «Драма» 22.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 08.00 Т/с «Белые волки» 07.30, 11.30,18.30,22.00 «Новости*24» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Свободное время» 20.00 «Военная тайна» 22.30, 01.15 Т/с «Игра престолов» 00.45 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00Зеленый огу* рец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинарной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «На старт!» Детская спортивная программа 08.25, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.50 Фактор жизни 09.15 «Постскриптум» 10.10 Д/с «Своими глазами» 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05Собы* тия

Зах. 19.33 Сх. 05.45 Новий міс. 30 березня 11.50 Х/ф «Говорящая обезьяна» 13.10 Муз/ф «Стиль по имени Лайма» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Добро пожаловать домой!» 15.40 М/ф «Раз горох, два го рох...» 15.50 М/с «Хуторок» 16.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 18.15, 00.35 Т/с «Сердцу не прика жешь» 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Депортация» 20.55 «История одной вещи. Москов* ский трамвай» 21.10 Д/ф «Голос из рюмочной» 22.20 Без обмана. «Отмороженная еда. Мясо и рыба» 23.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Что сказа* ли звезды?» 23.35 «Сыщики века»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 «Утренняя звезда» 07.10 Муз/ф «Ансамбль неудачни ков» 08.00 «Кабачок 13 стульев» 09.00 Х/ф «Семь маленьких расска зов о первой любви» 10.10 Д/ф «В афишах не значатся» 11.00 «Международный день театра» 12.00 «Колба времени» 13.00 «ПЕН*клуб» 14.00 «Интервью у музыки. Никита Бо* гословский» 15.20 «...Судьбы моей простое полот* но» 16.35 Киноконцерт 17.00 «С утра пораньше» 18.00 Муз/ф «Р. Паулс представляет Л. Вайкуле» 18.35 «День за днем» 20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 21.00 «Рожденные в СССР» 22.00 «Смех сквозь годы или падал про* шлогодний снег» 00.05 «Нью*Йорк, Нью*Йорк» 00.30 Т/ф «В одном микрорайоне», 5 ч.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Ми* нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан* ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25«Детские премудро* сти» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Кубанские казаки» 21.00 Х/ф «Ложь, измена и тому по добное»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 14.00 Керлинг 12.00 Конный спорт 13.00 Велоспорт 17.00, 20.30 Снукер 18.30, 01.00, 02.00 Футбол 19.30 Фигурное катание 21.45 Вот это да!!! 22.00, 22.30 Рестлинг 23.30 Боевые искусства 04.00 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00, 15.30 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее видео 13.00, 22.00 ЙОЙ 14.30 Реальный брейк 16.30 Хоккей. НХЛ. Питтсбург * Чикаго 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Девон Александр * Шон Портер 21.45 Новости ХК Донбасс 22.30 Буллит 23.00 Жизнь на пределе 23.30 Покер. WSOP Europe 2012 г., 3 ч.

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 20.00 Шахматы. Турнир претен* дентов в Ханты*Мансийске 10.15 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. 1/4 финала. «Кунео» * «Перуджа». 2*й матч 12.15 Футбол. «Журнал Лиги чемпио* нов» 13.15 Регби *7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины 16.35, 01.40 «Железный фактор» 17.10 «EURO * Гандбол 2014» 18.15 «Обратный отсчет»

Іменинники дня: КИРИЛО, ТРОХИМ, ЕДУАРД, КАРПО 20.35 «Красная ракета» на синем льду. Инсбрук. 1964 г. 22.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла* цио» * «Парма» 23.55 Волейбол. Кубок вызова. Жен* щины. Финал. «Бешикташ» * «За* речье*Одинцово». Ответный матч

FUTBOL1 06.00 Боруссия (М) * Гамбург. Чемпио* нат Германии 08.00 Ворскла * Говерла. Чемпионат Ук* раины 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.15 «Великий футбол» 12.00 Ильичевец * Черноморец. Чемпи* онат Украины 14.00 Пункт назначения * Бразилия 2014 г., 2 с. 14.35 Futbol Mundial 15.05 Журнал Лиги чемпионов 16.00 Ливерпуль * Тоттенхэм. Чемпио* нат Англии 18.00 Чемпионат Англии. Обзор тура 19.05 Топ*матч 19.15 Чемпионат Италии. Обзор тура 19.55 LIVE. Удинезе * Катанья. Чемпио* нат Италии 21.55 LIVE. Сандерленд * Вест Хэм. 00.00 Чемпионат Испании. Обзор тура 01.10 Ливорно * Интер

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Новый Гул ливер» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Алиса в стра не чудес», 1 с. Сборник мульт фильмов 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии». 11 с. Сказки народов мира 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тимур и его команда». 1975 г. 1 с. Мульт фильм «Синдбадмореход» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький ви* кинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гам ми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малышиисследователи» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «Феи.Сказочные приклю чения» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


8 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 01 квітня ТВ УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.55, 20.40 Час*Ч 10.10, 15.30, 18.50 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.45 Спецпроект «Единая страна» 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 21.40 Шусте*Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 00.00 На слуху 00.30 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.20, 20.30, 04.30 Т/с «Дом с лилия ми» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости 07.15, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.20, 02.35 Т/с «Колдовская лю бовь» 11.15, 12.25 Д/с «Следствие вели...» 13.25, 14.20 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.50 Т/с «Женский доктор» 18.05, 01.50 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 23.50 Х/ф «Бросок кобры2»

9 КАНАЛ 06.00 «Осторожно, модерн!» 06.25 Х/ф «Воздушные пираты» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова. Продолжение» 16.30 Т/с «Солдаты15» 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Лига Чемпионов УЕФА. Манчес* тер Юнайтед * Бавария. Прямая трансляция 23.40 Про Лигу чемпионов + обзор иг* рового дня 00.55 Лига чемпионов УЕФА. Барсело* на * Атлетико 02.35 Х/ф «Все побеждает любовь»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/c «Панда Кунг*Фу» 07.00, 08.25, 19.00, 21.30, 23.00 Но* вости 07.30 «Два берега» 08.00 «Здоровье» 08.55, 17.05 Т/c «Не родись красивой» 09.50, 16.10 Т/c «Папины дочки» 14.50 «Мой малыш» 15.20 Т/c «Дневники Кэрри» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.30 «36, 6» 20.00 Т/c «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.30 Т/c «Друзья» 00.15 Х/ф «Моя мачеха иноплане тянка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00, 20.45 «Чисто * ньюз» 10.15 «Красавица за 12 часов * 2» 11.10 «Семейные мелодрамы * 3» 12.05 Х/ф «Дело врачей» 12.55, 13.50, 00.35, 01.20 Т/с «Скли фосовский 2» 14.45, 21.00 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 15.40 «Сваты * 5» (1) 17.10 Х/ф «Аси» 20.30 «Деньги. Спецрепортаж» 22.00 «Меняю жену * 8» 23.45 Х/ф «Касл 2»

СТБ 07.15, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 08.45 Х/ф «Миллионер» 10.45, 20.00 «Следствие ведут экстра* сенсы» 11.40, 00.20 «МастерШеф * 2» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 21.45 «Вікна*Новини» 20.55 Т/с «Скорая помощь» 22.30 «Дорогая, мы убиваем детей»

Сх. 05.35 Зах. 18.30 Трив. дня 12.55

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

Зах. 20.45 Сх. 06.15 Новий міс. 30 березня

34 КАНАЛ

НТН

TBI

TVCI

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Анализ крови» 07.40 М/ф 08.00, 14.50 «Странное дело» 09.00 «Шуры * Амуры» 09.30 «В дороге. Дневник» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 Т/с «Секретное поручение» 13.50 «Посторонним В» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.00 «Эпикриз» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «100 процентов» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Наш сад» 21.40 «Здравствуй, это Я!» 21.50 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Гарантия качества» 23.40 «Смотреть всем!» 00.00 «У камина» 00.30 «Хочешь? Пой!» 01.30 Т/с «Дело о мертвых душах»

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.05, 19.30 Т/с «Шаповалов» 14.55, 17.00 Т/с «Билет в гарем» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Грабь награбленное» 00.00 Т/с «Декстер 5» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.40 Т/с «Мертвая зона»

06.00 Aрт City 06.30, 02.25 Частные новости 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние круасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій день 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло* гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 16.40 Арт дозор 02.00 DOUBLE ЯТЬ 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.10 «На старт!» Детская спортивная программа 08.20, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.25, 21.15 Д/ф «Смешные ко* роли» 10.15 «Доктор И...» 10.45, 18.15, 00.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со* бытия 11.50 Т/с «На вираже» 13.25 М/ф «Рукавичка» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.10 «Наша Москва» 16.05 М/с «Хуторок» 16.15, 23.35 «Сыщики века» 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Истории спасения» 20.55 «История одной вещи. Орган» 22.20 Без обмана. «Отмороженная еда. Полуфабрикаты» 23.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра* ховки»

ICTV 06.55, 17.00 Т/с «Опера» 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.45 Чрезвычайные новости 10.05, 13.20 Т/с «Прокурорская про верка» 13.45 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты5» 14.50, 16.15, 20.30 Т/с «Братаны3» 18.45 Факты. Вечер 22.10 Четвертая башня*2 23.05 Т/с «Лесник» 00.45 Х/ф «Пропащие ребята. Пле мя»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.50 М/с «Русалочка» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 Ералаш 09.50 Страна У 12.05, 21.55 6 кадров 13.25 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.15 Т/с «Чемпионки» 15.05, 19.05 Панянка*селянка 16.00 Даешь, молодежь! 17.20, 20.00 Т/с «Кухня» 18.15 Рассмеши комика 21.00 Виталька 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Слишком грубо для Ю*туба 00.45 Т/с «Закрытая школа»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Фабрика идей 10.45, 16.15 М/ф 11.45 Х/ф «Летучая мышь», 1 с. 13.00 Азбука здоровья 14.30 Киноистории 15.00 Волшебное закулисье 15.30 Коммуналка 15.45 Футбол региона 17.30 Арт*зона 19.45 Меморандум 20.00 Линда и Блэр изучают вкус Гре* ции 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Капкан» 23.00 Х/ф «Летучая мышь», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес*время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес* сы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 13.10, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия*новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 15.35 Машина времени 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв*новости 17.35 Особый взгляд 19.00 Время новостей 21.40 Время*Тайм 00.35 Территория закона

НТВМИР 07.10 Дикий мир 08.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.30 «Чудо техники» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 12.35 «До суда» 13.35, 02.55 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про* исшествие 15.30, 03.55 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 2». «Одиночка» 22.45 «Сегодня. Итоги» 23.10 Т/с «Дикий3» 01.00 Т/с «Мент в законе3»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.20 Х/ф «У тихой пристани» 10.35, 20.00 Шутка за шуткой 11.35, 17.30 Т/с «Клон» 14.05, 21.00 Т/с «Аннушка» 15.55 Х/ф «Опекун» 22.50 Х/ф «Синее небо» 00.40 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Три характера» 07.35 «НЭП. Новая экономическая про* грамма» 08.05 Non stop music 08.25 «Неизвестные Черновцы» 09.10 «Отдыхаем комфортно» 17.00 «Философия искусства» 17.30 «Hand made» 17.50 «АВС*шка» 18.00 Концерт «OE VIDEO MUSIC AWARDS 2011» 18.45 «Один день», 1 с. 19.30 Тайны 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 19 с. 21.00 «Монологи»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 09.05 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.35, 14.50 «Истина где*то рядом» 11.15 «Модный приговор» 12.15 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.15 «Дело ваше...» 15.15 «Они и мы» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние новости 18.05, 01.10 «Наедине со всеми» 18.55 «Давай поженимся!» 20.00 «Время» 20.30 «Пусть говорят» 21.30, 23.10 Т/с «Позднее раскаяние» 23.00 Ночные новости 23.35 «Вечерний Ургант» 00.15 «Косово. Как это было»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 13.00 Т/с «Супруги» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 12.00, 19.45 «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00, 22.30 Т/с «Дикий4» 22.00 События дня 01.30 Т/с «Пожарные Чикаго»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.15 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого города» 07.35 «Ночная жизнь» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо*центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Т/с «Тебе, не знавшему меня» 13.30 Х/ф «Жарптица» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Ты есть» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Т/с «Будулай, которого не ждут» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.30 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда КунгФу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50, 16.10 Т/с «Папины дочки» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 18.00, 02.15 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.20 Т/с «Друзья» 00.15 Х/ф «Моя мачеха иноплане тянка» 02.20, 03.20, 04.25 Зона ночі 02.25 Народження українського кіно 03.25 Розквіт українського кіно 04.30 Подорож у втрачене минуле 05.00 Зона ночі (копірайт) 05.05, 05.25 Зона ночі. Культура 05.10 Так ніхто не кохав

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ири* на Дерюгина» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.35 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 Толкование сновидений 10.00, 20.00 Преступления века 11.00 Трус, Балбес, Бывалый и другие (Е.Моргунов) 12.15 «Ронин. С Дмитрием Выдриным» 13.15 «Дневник для родителей» 14.00, 22.40 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.45 «Социальный статус: ваша пен* сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 «Тарапунька: аншлаг длиною в жизнь» 00.00 Красивые и амбициозные

K1 07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.20 Х/ф «Проект Дженни» 11.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и Решка» 17.30, 21.00 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 19.00, 20.20 «Попури» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля*антикри* зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.30, 10.50 «Загородный дом» 08.35 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 19.35 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 13.05 М/ф «Ну, погоди!» 17.20, 21.10 Х/ф «Вива, Мария» 19.15 «Здоровье» 21.00 «На сон грядущий» 22.20 «Необыкновенные культуры» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но* вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.20, 00.45 Легенды уголовного ро* зыска 09.50, 15.50 Судебные дела 10.30, 00.00 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.05 Д/с «В поисках истины» 16.50 Киев неизвестный 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.50 «Соседи»

2+2 06.00 «Осторожно, модерн!» 06.25 Х/ф «Воздушные пираты» 08.00, 09.30 Т/с «Новая жизнь сыщи ка Гурова. Продолжение» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 16.30 Т/с «Солдаты15» 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.25 Лига Чемпионов УЕФА. Манчес* тер Юнайтед * Бавария. Прямая трансляция 23.40 Про Лигу Чемпионов + обзор иг* рового дня 00.55 Лига Чемпионов УЕФА. Барсело* на * Атлетико 02.35 Х/ф «Все побеждает любовь»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50 Жертвы природы 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Мусор в большом городе 09.30, 19.30 Секретные истории 10.30, 01.20 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Животные крупным планом 13.30 Убийца Земля 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 22.30 Жизнь 00.30 Секреты науки 05.30 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Вести*Моск* ва 10.50 «Титаник. Последняя тайна» 11.50 «О самом главном» 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00, 02.25 «Особый случай» 15.00, 04.10 Т/с «Пока станица спит» 16.30 Т/с «Личное дело» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Самара2» 22.40 «Специальный корреспондент» 23.40 Т/с «Зоннентау» 00.40 «Честный детектив» 01.05 Х/ф «Джек Восьмеркин «аме риканец», 1 с.

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «ВолгаВолга» 08.30, 14.30 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» 09.55, 15.55 Х/ф «Драма» 10.30, 16.30 Х/ф «Свадьба в Мали новке» 18.30, 00.30 Х/ф «Блондинка за уг лом» 20.30 Х/ф «Комедия ошибок», 2 с. 22.50 Х/ф «Зайчик»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00, 20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 10.00, 21.00 «Пища богов» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 22.30, 01.15 Т/с «Игра престолов» 00.45 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 07.00 «ПЕН*клуб» 08.00 «Интервью у музыки. Никита Богословский» 09.20 «...Судьбы моей простое полот* но» 10.35 Киноконцерт 11.00 «С утра пораньше» 12.00 Муз/ф «Р. Паулс представляет Л. Вайкуле» 12.35, 18.40 «День за днем» 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 16.00, 22.00 «Смех сквозь годы или падал прошлогодний снег» 17.00 «А ну*ка, девушки!» 18.00 «Зоосад» 23.00 «СевАлогия» 00.10 «Утренняя звезда» 01.10 Муз/ф «Ансамбль неудачни ков»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Кубанские казаки» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Ми* нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан* ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд* рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 21.00 Комедийный улет: Х/ф «Зану да»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 17.00 Керлинг 12.00, 13.30, 21.00 Футбол 15.00 Велоспорт 19.00, 02.00 Снукер 22.00 Бокс 00.00 Ралли 00.25 Экомарафон Шелл 00.30 Мотокросс 01.00 Вот это да!!! 01.55 Направление: спорт 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00, 15.30 Экстремальный спорт 11.30, 13.30, 23.30 Самое вызываю* щее видео 13.00, 21.50 ЙОЙ 14.30 Буллит 15.00 Жизнь на пределе 16.30 Легкая атлетика. Полумарафон. Чемпионат мира 2014 г. Копен* гаген 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Максим Бурсак * Джаррод Флетчер 22.30 Этот безумный спорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.05 Новости 09.15, 18.20 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Шахматы. Турнир претендентов в Ханты*Мансийске 10.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщи* ны. Финал. «Уралочка» * «Фенер* бахче». 1* й матч 12.00, 00.45 «EURO * Гандбол*2014» 12.45, 17.50 Ралли*рейд. Баха «Север* ный лес» 13.30, 01.30 «Железный фактор» 14.00 Регби *7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины. 17.00 «Евролига c Гомельским»

Іменинники дня: ДАРИНА, МАРІАННА, МАР'ЯНА, ДАРІЯ, МАКАР 18.25 «История белых олимпиад» 20.10 Американский футбол. Чемпио* нат NFL. «Buffalo» * «New England» 22.55 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Губерния» * «Пари Вол* лей». 1* й матч

FUTBOL1 06.00 Удинезе * Катанья. Чемпионат Италии 08.00 Металлург (Д) * Волынь. Чемпи* онат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 Арсенал * Ман Сити. Чемпионат Англии 12.25, 20.50 Журнал Лиги чемпионов 13.00 «Великий футбол» 14.40 Чемпионат Франции. Обзор тура 16.00 Наполи * Ювентус. Чемпионат Италии 18.00 Чемпионат Италии. Обзор тура 18.45 Эспаньол * Барселона. Чемпио* нат Испании 21.30 МЮ * Бавария (Финал 1998 г. / 1999 г.) Лига чемпионов 23.55 Чемпионат Аргентины. Обзор тура 01.00 Металлург (З) * Таврия. Чемпио* нат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Чехарда» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Алиса в стране чудес», 2 с. Мультфиль мы «Неудачники», «Ивасик Телесик»,«Потерялась птица в небе», «И я бы мог...» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 12 с. Сказки народов мира «Золотые коло сья». Мультфильм «Богданчик и барабан» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тимур и его команда», 1975 г., 2 с. Сказки Пушкина «Сказка о попе и ра ботнике его Балде» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунглей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20, 23.30 Страна on line 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.50, 20.40 Час*Ч 10.00 Включение из Кабинета Мини* стров Украины 10.20, 15.30, 18.50 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.40 Спецпроект «Единая страна» 14.10 Путь к Чемпионату мира FIFA 2014 г. Бразилия 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 21.35 Шусте*Live. Будни 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 00.00 На слуху 00.30 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.20, 20.30, 04.30 Т/с «Дом с лилия ми» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но* вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН* ТЕРом» 09.20, 02.40 Т/с «Колдовская лю бовь» 11.15, 12.25 Д/с «Следствие вели...» 13.25, 14.20 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.50 Т/с «Женский доктор» 18.05, 01.55 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 23.50 Х/ф «Капитан Америка Пер вый мститель»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты15» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Железная сотня» 11.25 Д/п «Дальний бомбардировщик ИЛ*4» 11.35 Д/п «Карлики во вселенной» 12.10 Д/п «По приказу богов» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30, 19.00 Т/с «Пыльная работа» 18.50 Культурное меню 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 23.20 Х/ф «Акулы3: Мегалодон» 01.10 Х/ф «Формула рая» 02.30 Х/ф «Троянский спас»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/c «Панда Кунг*Фу» 07.00, 08.25, 19.00, 21.30 Новости 07.45 «Respect TV» 08.15 «Картины мира» 08.55, 17.05 Т/c «Не родись красивой» 09.50 Т/c «Счастливы вместе» 15.20 Т/c «Дневники Кэрри» 16.10 Т/c «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.30 Т/c «Воронины» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.35 Т/c «Друзья» 00.15 Х/ф «Парикмахерская»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00, 20.45 «Чисто*ньюз» 10.15 «Красавица за 12 часов * 2» 11.10 «Семейные мелодрамы * 3» 12.05 Х/ф «Дело врачей» 13.00, 13.55, 00.30, 01.15 Т/с «Скли фосовский 2» 14.50, 21.00 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 15.45 «Сваты * 5» 17.10 Х/ф «Аси» 20.30 «Деньги. Спецрепортаж» 22.00 «Четыре свадьбы * 3» 23.40 Х/ф «Касл 2»

СТБ 06.05, 16.00 «Все буде добре!» 07.55, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.15, 10.20 Звездная жизнь 12.15, 20.00 «Следствие ведут экстра* сенсы» 13.05, 00.05 «МастерШеф * 2» 18.00, 21.45 «Вікна*Новини» 20.55 Т/с «Скорая помощь» 22.30 «Хата на тата»

34 КАНАЛ

НТН

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00 Детали. Спорт 07.15 «Индекс опасности» 07.40 М/ф 08.00 «Секретные территории» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «В дороге. Дневник» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 Т/с «Секретное поручение» 13.50 «Посторонним В» 14.50 Секретные территории. «Насле* дие звездных пришельцев» 15.50 Т/с «Подводный мир» 16.30 «Странное дело» 17.20 «Здравствуй, это Я!» 17.40 «У меня теперь семья!» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «Представьте себе» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.20 «Автотема» 21.40 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Хочешь? Пой!»

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.05, 19.30 Т/с «Шаповалов» 14.55, 17.00 Т/с «Билет в гарем» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 10» 00.00 Т/с «Декстер 5» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.40 Т/с «Мертвая зона»

ICTV 06.00 Світанок 07.00, 16.50 Т/с «Опера» 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.45 Чрезвычайные новости 10.05, 13.20 Т/с «Прокурорская про верка» 13.45 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты5» 14.40, 16.15, 20.30 Т/с «Братаны3» 18.45 Факты. Вечер 22.10 Криминальная Украина 23.05 Т/с «Лесник» 00.50 Х/ф «Пропащие ребята. Жаж да»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.50 М/с «Русалочка» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 Ералаш 09.50 Одна за всех 12.05, 21.55 6 кадров 13.25 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.15 Т/с «Чемпионки» 15.05, 19.05 Панянка*селянка 16.00 Даешь, молодежь! 17.20, 20.00 Т/с «Кухня» 18.15 Рассмеши комика 21.00 Виталька 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Слишком грубо для Ю*туб’а 00.45 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Коммуналка 10.30, 15.30 М/ф 11.30 Х/ф «Летучая мышь», 2 с. 13.00 А у нас кино снимали 14.30 «Поговори обо мне» 14.45 Валянки 15.15 Усатые хвостатые 16.30, 20.00 Линда и Блэр изучают вкус Греции 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 По ту сторону поля 21.30 Т/с «Капкан» 23.00 Х/ф «Двойной капкан», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес*время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 15.35, 18.35, 19.45, 22.40, 23.25, 23.35 Тема/Хроника дня 07.40 Автопилот*новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия*новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Зооакадемия 17.35 Арсенал 19.00 Время новостей 21.40 Время*Тайм 22.10 Акцент 00.35 Новости Киевщины

Сх. 05.33 Зах. 18.31 Трив. дня 12.58

Середа, 02 квітня ТВ

НТВМИР 07.10 Их нравы 08.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей10» 12.35 «До суда» 13.35, 02.55 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30, 03.55 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 2». «Подстава» 22.45 Сегодня. Итоги 23.10 Т/с «Дикий3» 01.00 Т/с «Мент в законе4»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.50 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 10.25, 20.05 Шутка за шуткой 11.25, 17.35 Т/с «Клон» 14.00, 21.05 Т/с «Аннушка» 15.50 Х/ф «Магистраль» 22.55 Х/ф «Золотые цепи» 00.40 Бойцовский клуб

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «Hand madе» 07.20, 17.50 «АВС*шка» 07.30 «Кружево на свадьбу» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 2 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 2 с. 17.00 «История одной улицы» 17.10 «Год в истории» 17.30 «Hand made» 18.00 Концерт «OE VIDEO MUSIC AWARDS 2011» 18.45 «Монологи» 19.25 «Философия искусства» 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 20 с. 21.00 «Высшая лига»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 09.05 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.35, 14.50 «Истина где*то рядом» 11.15 «Модный приговор» 12.15 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.15 «Дело ваше...» 15.15 «Они и мы» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Наедине со всеми» 18.55 «Давай поженимся!» 20.00 «Время» 20.30 «Пусть говорят» 21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 23.15 «Политика» 00.15 Ночные новости 00.25 «Страна чудес Рины Зеленой»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 13.00 Т/с «Супруги» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 12.00, 19.45 «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00, 22.30 Т/с «Дикий4» 22.00 События дня 01.30 Т/с «Пожарные Чикаго»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.10 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо*центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Т/с «Любовь и золото» 13.30 Х/ф «Живая вода» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Фанат» 22.30 «Смотрите, кто пришел!» 00.00 Т/с «Спас под березами» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.25 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда КунгФу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50 Т/с «Счастливы вместе» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 16.10 Т/с «Папины дочки» 18.00, 02.05 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.20 Т/с «Друзья» 00.15 Х/ф «Парикмахерская» 02.10 «Служба розыска детей» 02.15, 03.15, 04.15 Зона ночі 02.20 Середньовіччя зачинається о 18.00 02.30 Я, милістю Божою, пан возний 03.00 Український Соломон, або Українська правда і закон 03.20 Видряпатися на попа 03.30 Бий, хто цнотливий 03.45 Втрачені права 04.00 Магдебурзькі хроніки 04.20 Райські сади гетьмана Сагайдач* ного 04.40 Перші кроки криміналістики 04.50, 05.30 Зона ночі. Культура 04.55 Тася 05.05 Соломон і Годеле 05.20 Та що поруч

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Гри* горий Крисс» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Социальный статус: ваша пен* сия» 10.00, 20.00 Преступления века 11.00 «Тарапунька: аншлаг длиною в жизнь» 12.00 «Цивилизация іncognita» 12.25 «Будь в курсе!» 13.15 «Кумиры» 14.00, 22.45 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 Толкование сновидений 18.20 Вперед, на Олимп! Сочи* 2014 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 В огне 00.00 Красивые и амбициозные

K1 07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и Решка» 17.30, 21.00 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 19.00, 20.20 «Попури» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля*антикри* зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме* танкина» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.05, 20.30 «Турист по жизни» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 10.30, 12.00, 19.35 «Чудеса цивилиза* ции» 10.50 «Загородный дом» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 13.05 М/ф «Лиса Патрикеевна», «Куплю привидение» 16.50, 19.50 «Роскошные путеше* ствия» 17.20 Х/ф «Вива, Мария» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Золотая чаша» 22.20 «Необыкновенные культуры» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но* вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН* ТЕРом 09.20, 00.40 Легенды уголовного ро* зыска 09.50, 16.00, 16.50 Судебные дела 10.30, 23.55 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.10 Т/с «Обреченная стать звездой»

Зах. 21.53 Сх.06.48 Новий міс. 30 березня

14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.05 Д/с «В поисках истины» 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.45 «Соседи»

TBI 06.00 DOUBLE ЯТЬ 06.30 Aрт City 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние круасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло* гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 22.00, 01.00 TBiNews 16.40 Арт*дозор 02.00 Зеленая лампа 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Железная сотня» 11.25 Д/п «Дальний бомбардировщик ИЛ*4» 11.35 Д/п «Карлики во вселенной» 12.10 Д/п «По приказу богов» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30, 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 23.20 Х/ф «Акулы3: Мегалодон» 01.10 Х/ф «Формула рая» 02.30 Х/ф «Троянский спас»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки вселенной 06.50, 12.30 Жертвы природы 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Мусор в большом городе 09.30 Эпидемия. Атака из космоса 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 13.30 В ожидании конца света 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 19.30 Секретные истории 22.30 Жизнь 00.30 Покер 01.20 Олимпийские соревнования 05.30 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Вести* Москва 10.50 «Шифры нашего тела. Сердце» 11.50 «О самом главном» 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 «Особый случай» 15.00, 04.10 Т/с «Пока станица спит» 16.30 Т/с «Личное дело» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Самара2» 22.40 «Полярный приз» 00.30 Т/с «Зоннентау» 01.20 Х/ф «Джек Восьмеркин «американец», 2 с. 02.45 «Пряничный домик»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Блондинка за уг лом» 08.30, 14.30 Х/ф «Комедия оши бок», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Зайчик» 18.30, 00.35 Х/ф «Ася» 20.30 Х/ф «Старший сын», 2 с. 22.50 Х/ф «Поздние свидания»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информацион* ная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 10.00 «Пища богов» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!» 22.30, 01.30 Т/с «Игра престолов» 00.30 «Смотреть всем!»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по* пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом

10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар* ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

TVCI 06.00 «Настроение» 08.20, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.30, 15.25 Д/ф «Голос из рюмочной» 10.20 «Доктор И...» 10.40, 18.15, 00.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со* бытия 11.50 Т/с «На вираже» 13.25 М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.10 «Наша Москва» 16.15, 23.35 «Сыщики века» 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15, 00.25 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 21.00 «История одной вещи. Освети* тельные приборы» 21.15 Д/ф «Экстрасенс по разнарядке» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Звезда с характером»

Іменинники дня: МИКИТА, ОЛЕКСАНДРА, МАРІЯ, ІВАН, ВІКТОР, СЕРГІЙ 21.25 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины.1/4финала. 3*й матч 23.30 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщи* ны. Финал. «Фенербахче» * «Уралочка». Ответный матч 01.15 «Обратный отсчет»

FUTBOL1 06.00 Чемпионат Франции. Обзор тура 06.55, 13.25, 20.00 Топ*матч 07.00 Чемпионат Германии. Обзор тура 08.00 Ильичевец * Черноморец. Чем* пионат Украины 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.25, 20.10 Обзор вторника. Лига Чемпионов УЕФА 11.20 Реал * Райо Вальекано. Чемпи* онат Испании 13.35 Ливерпуль * Тоттенхэм. Чемпи* онат Англии 16.00 Ворскла * Говерла. Чемпионат Украины 18.00 Кристал Пелас * Челси. Чемпи* онат Англии 21.00 LIVE. Реал * Боруссия (Д). 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА 23.50 Footbrazil 00.30 ПСЖ * Челси. 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА

НОСТАЛЬГИЯ

ДЕТСКИЙ МИР

06.00 Муз/ф «Р. Паулс представляет Л. Вайкуле» 06.35, 12.40, 18.30 «День за днем» 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ* МЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожден* ные в СССР» 10.00, 16.00 «Смех сквозь годы или падал прошлогодний снег» 11.00, 17.00 «А ну*ка, девушки!» 12.00 «Зоосад» 17.45 Т/ф «Экземпляр» 18.05 Концерт зарубежной эстрады 19.30 «Глас народа» 22.00 «Лира на подмостках» 23.00 «Международный день театра» 01.00 «ПЕН*клуб»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Завтра, третьего апреля...» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Алиса в стране чудес», 3 с. Мульт фильмы «Шутки», «Наша няня», «Про Буку» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 13 с. Сказки народов мира «Дочь солнца». Мультфильм «Про мамонтен ка» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Детство Темы», 1991 г., 1 с. Мульт фильм «Песенка мышонка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00«Ми* нутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комедиан* ты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд* рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Горячие денечки» 21.00 Комедийный улет. Х/ф «Мил лионы»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 17.00 Керлинг 12.00 Футбол 13.30, 15.00, 01.30 Велоспорт 19.00 Снукер 20.25 Спортивное путешествие 20.30 Спорт и Компания 20.35 Событие Дискавери 20.40, 00.00 Избранное по средам 20.45, 21.45, 22.45 Конный спорт 22.50, 23.50 Гольф 23.55 Парусный спорт 00.05 Направление: спорт 01.00 Мировая спортивная премия Laureus 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00, 15.30 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее ви* део 13.00, 17.30, 21.50 ЙОЙ 14.30 Этот безумный спорт 16.30 Триатлон. Мировая серия. Пре* вью сезона 18.20 Хоккей. КХЛ. Плей*офф. 1/2 финала. Матч 1 20.50 Бойцовский клуб 22.30 Дан*тест 23.30 Сверхчеловек среди нас

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.25 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «EURO * Гандбол*2014» 10.25 Волейбол. Кубок Вызова. Жен* щины. Финал. «Заречье*Один* цово» * «Бешикташ». 1*й матч 12.10 «Евролига c Гомельским» 13.30 Регби *7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины. 16.30 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры * 1968 г. в Гренобле. 18.40 Американский футбол. Чемпио* нат NFL. «Washington» * «Philadelphia»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки*чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра* на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг* лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но* вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешари ки. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


10 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃ Î ÁÛÂÀËÎÃÎ

Ìèíè-ñàäèê â äåðåâÿííîé ïàëåòå ЧТО ПОНАДОБИТСЯ •Деревянная палета (под-

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ñàä óìåñòåí âåçäå. È ñîçäàòü åãî ìîæíî äàæå â óñëîâèÿõ íåáîëüøîé êâàðòèðû, íàïðèìåð, èñïîëüçó èñïîëüçóÿÿ äåðåâÿííûé ïîääîí, êîòîðûé íåòðóäíî íàéòè íà ëþáîì ñêëàäå, ãðóíò è ñàìè ðàñòåíèÿ. Êàê îáóñòðîèòü âåðòèêàëüíûé «ãàçîí», êîòîðûé íå çàéìåò ìíîãî ìåñòà, à ëåòîì áóäåò óìåñòíî âûã ëÿäåòü âûãëÿäåòü è íà âàøåì áàëêîíå, ñìîòðèòå â èíñòðóêöèè «Â³ñòåé»

дон). Ее можно самостоятельно смастерить из досок, купить в садовом магазине, поискать на любом складе, магазине стройматериалов или в супермаркете. Желательно, чтобы она была новой и чистой. • Ландшафтная ткань (можно заменить полиэтиленовой пленкой, но лучше всетаки первый вариант). •Строительный степлер или гвозди. •Наждачная бумага. •Растения для пересадки (например, суккуленты) и грунт. Кладем поддон и засыпаем в него питательный грунт (его желательно смешать с каким-нибудь разрыхлителем). Почву набиваем плотно, но оставляем достаточно места, чтобы посадить растения.

КАК СДЕЛАТЬ Наждачной бумагой обрабатываем палету, чтобы ее поверхность стала абсолютно гладкой. Если поддон сплошной с одной стороны и открытый с другой, то для лучшей опоры растений нужно на открытую сторону прибить небольшие дощечки по 5-10 см в ширину на равном расстоянии друг от друга.

1

ÂÀÆÍÛÅ ÄÅÒ ÀËÈ ÄÅÒÀËÈ 2

+Ïðè ñîçäàíèè «çåëåíîé ñòåíêè» íå çàáóäüòå ïðèêèíóòü åå ïðèìåðíûé âåñ è îïðåäåëèòüñÿ ñ òåì, êàê áóäåòå óñòàíàâëèâàòü êîíñòðóêöèþ. Òàêæå ñëåäóåò ó÷åñòü îñâåùåííîñòü ìåñòà, ãäå ðàñïîëîæèòñÿ ñàä. +Ïîëèâàòü âåðòèêàëüíûé «ãàçîí» íóæíî ñâåðõó, îáèëüíî, ÷òîáû âîäà äîøëà äî íèæíèõ ðÿäîâ. Òàêæå ìîæíî åãî îïðûñêèâàòü. Ìåæäó ïîëèâàìè äîëæíî ïðîéòè äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû âåñü ñëîé çåìëè (äî íèæíèõ ðÿäîâ) óñïåë ïðîñîõíóòü.

Отмеряем нужный кусок ландшафтной ткани, чтобы двойным слоем покрыть бока, низ и одну из задних частей поддона. Ткань крепим с помощью степлера, скобы ставятся через каждые 5 см. То же самое можно сделать при помощи молотка и маленьких гвоздей. Нужно пройтись не только по периметру поддона, но и по доскам, расположенным посредине. Верх и лицевую сторону оставляем открытыми.

4

3

ÏÎËÈÂÀÒÜ ÑÀÄÈÊ ÍÓÆÍÎ ÑÂÅÐÕÓ Сажаем растения - чем плотнее, тем лучше. По мере необходимости можно подсыпать землю. Начинаем высадку цветов с нижней части поддона, постепенно двигаясь вверх. Мини-садик нужно полить и на одну-две недели оставить в горизонтальном положении, чтобы растения укоренились. После этого можно ставить поддон вертикально.


ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ïåòðèê³âêà â³äîìà íàì çäåá³ëüøîãî ÿê óí³êàëüíå ÿâèùå â³ò÷èçíÿíîãî òà ñâ³òîâîãî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, áàòüê³âùèíà äàâíüîãî óêðà¿íñüêîãî ðîçïèñó ðîçïèñó.. ÒÒàà íå âñ³ çíàþòü, ùî íà òåðèòî𳿠ñåëèùà º óí³êàëüíèé àðõ³òåêòóðíèé îá’ºêò îá’ºêò,, ã³äíèé óâàãè òóðèñò³â òà äîïîìîãè äåðæàâè

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÌ ÊÐ ÀªÌ ÊÐÀªÌ

Õðàì ï³ä êóïîëîì íåáà одну тутешню духовну «знаменитість» - невелику, немов вимальовану, дерев’яну церкву на честь апостолів Петра і Павла, що вже освятив митрополит Іриней.

ÑÅËßÍÊÀ ÇÀÏÐÎÏÎÍÓÂÀËÀ ²ÌÏÅÐÀÒÐÈÖ² ßÁËÓÊÀ АРХІТЕКТУРНА ПАМ’ЯТКА

БІЛЯ БІЛОЇ ЦЕРКВИ Стоїть у центрі Петриківки старовинна архітектурна пам’ятка, що здатна не лише розповісти про славетне минуле цього козацького краю, а й викликати тяжкі роздуми про долю наших духовних святинь, ставлення до них сучасників. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці, або Біла церква, як її називають у народі. Побудована одразу після руйнації Запорізької Січі на кошт козацької старшини, нині вона «обезглавлена» та спустошена, мов розрита грабіжниками старовинна могила. Вже тривалий час у церкви немає куполів - тож під час служби тут можна побачити небо. За переказами, саме виконуючи бажання останнього гетьмана Запорізької Січі Петра Калнишевського, козаки почали будувати даний цегляний храм. Та величі духовної святині славетний Кал-

ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ ÎϲÊÓªÒÜÑß ÑÂßÒÈÍÅÞ ÑÀÌÎÒÓÆÊÈ

Ï²Ä ×ÀÑ ÑËÓÆÁÈ ÌÎÆÍÀ ÏÎÁÀ×ÈÒÈ ÍÅÁÎ ниш уже не побачив - помер у засланні на Соловках. А ось церква лишилася у спадок нащадкам козаків, як згадка про останню добу розквіту запорізької вольниці. Року власної побудови 1812-го, храм виглядав величним: цегляний, із колонами, трипрестольний, із напівкруглою вівтарною частиною і притвором. Згодом будівлю обкували металом, пофарбували у білий колір - за це і стали називати її Білою церквою.

ДУХОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ Трипрестольний храм славився далеко за межами селища. У його вівтарі зберігалася одна з найбільших святинь петриківської землі - ікона Божої Матері з преподобними Антонієм і Феодосієм Печерськими, до якої приходили молитися парафіяни з усієї округи. (На центральному ж престолі храму розташовувалася ікона на честь Різдва Божої Матері. Лівий був присвячений апостолу Андрію Первозванному, правий

- покровителю запорозьких козаків Святителю Миколаю). Та в 30-ті роки церкву спостигає лихо: більшовики розстріляли священиків, давні книги та реманент знищили, як і унікальний розпис стін. У будівлі ж влаштували клуб, потім зерносховище, склад хімічних речовин. Та й після Великої Вітчизняної війни святиню не вберегли - храм підпалили. Прикро, що й за час української незалежності не додалося кращих змін: на ремонт пошкодженої будівлі держава не знаходила коштів. На щастя, в 2004 році доля подарувала церкві хорошого настоятеля, який опікується нею до сьогодні та намагається власними силами зберегти святиню, захистити від остаточної руйнації. Архімандрит Іов багато зробив для збереження храму: встановив у ньому вікна, двері, а в одному з престолів - відновив дах. Поряд із Білою церквою звів ще

Новий храм теж має чим здивувати: він пахне смерекою (дерево привезли з Західної України), а місцевий іконостас - справжнє диво різьблення. «Відродив би й Білу церкву, - зазначає панотець, наразі землю, що колись перебувала у власності церкви, ще не передали громаді. Є проблеми з оформленням документації. Чекаємо на їхнє вирішення». За законом Біла церква пам’ятка архітектури. Тож без дозволу влади не можна тут навіть цвях забивати. Так і руйнується святиня безпорадна. Жаль, бо цікава вона для туристів: летять, мов мухи на мед, почувши, яка старовинна. Влада району вже неодноразово зверталася до державних органів щодо вирішення даного питання. Досі очікує на допомогу.

ХУСТКА КАТЕРИНИ II Під час нашої подорожі до Петриківки отець Іов детально розповів приїжджим про храм, ознайомив з історією його зведення. А ще показав місцевий артефакт, що зберігається у церковному вівтарі, - хустку Катерини II. Її нещодавно принесла до святині, як подарунок, місцева мешканка. Петриківці й досі переказують історію про те, як їхнє селище під час своєї подорожі до Катеринослава відвідала Імператриця. За велінням князя Потьомкіна, назустріч її карети, на так званий «Брильовий шлях», вийшли жителі селища. Серед інших була й удовиця на прізвище Головата, яка мала дев’ятьох дочок. Коли цариця вийшла з карети, селянка запропонувала їй яблука. За таку щедрість Катерина II подарувала жінці хустину та пророчо зазначила: «Коли завершиться будівництво церкви Різдва Пресвятої Богородиці - прив'яжіть хустину до ікони Божої Матері. Се буде на добро». Ту вовняну хустину, прикрашену вишивкою, тривалий час носили тамтешні жінки, й лише зараз, мов заклик до відродження духовної обителі, вона потрапила до храму.

Ö²ÊÀÂΠ²ÙÈÉ ÑÎÍ

²ÄÐÎÄÈÒÜÑß, ÌΠÄÓØÀ ÍÀÐÎÄÓ Ãîâîðÿ÷è ïðî äîëþ õðàìó, ðàçîì ³ç íàñòîÿòåëåì ³äåìî ïîâç öåðêîâíå êëàäîâèùå äî îäí³º¿ ç íàéñòàðøèõ ìåøêàíîê Ïåòðèê³âêè - 92ð³÷íî¿ áàáóñ³ ßðèíè Ñòàòèâè - ò³º¿ ñàìî¿, ÿêà ïðèíåñëà ó öåðêâó õóñòèíó. Ƴíêà ìåøêຠíà ñóñ³äí³é âóëèö³ òà, íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é ïîâàæíèé â³ê, äîáðå ïàì’ÿòàº, ÿêîþ âåëè÷íîþ áóëà Á³ëà öåðêâà. Áàáóñÿ çóñòð³ëà íàñ ðàäî, ç òåïëîòîþ çãàäàëà êîëèøí³é õðàì, âëàñí³ ìîëîä³ ðîêè. «Õðàì çàâæäè áóâ çàëþäíåíèé (ïðèõîä - 7,5 òèñÿ÷³). г÷êîþ ×àïëèíêîþ äî íüîãî íàâ³òü ÷îâíàìè ïðèïëèâàëè. ß òåæ ëþáèëà äî öåðêâè õîäèòè. Ìàëåíüêîþ, ïàì’ÿòàþ, øóêຠìåíå âäîìà ìàòóñÿ. À ÿ - ó õðàì³ êîçàöüê³ì ìèëóþñÿ ðîçïèñîì. Ùî ñâÿòèíÿ êîçàöüêà, öå ùå ä³ä ðîçïîâ³äàâ. Òà á³ëüøîâèêè ó 30-õ çíèùèëè òó êðàñó: â ñòàðèé êîëîäÿçü ïîêèäàëè êíèãè, õðåñòè, ëàìïàäêè ç õðàìó. ijòè òà äîðîñë³ ìåøêàíö³ ñåëà íå ñïàëè íî÷àìè: íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó, ñïóñêàëèñÿ äî ÿìè, çàáèðàëè ò³ ðå÷³, ïðèíîñèëè äîäîìó - øêîäà áóëî, ùî çíèùàòüñÿ. Íàðàç³ öåðêâ³ âæå äåùî âåðíóëè. Îñü ³ õóñòèíó Êàòåðèíè ²², ùî ïîòðàïèëà ìåí³ äî ðóê â³ä íàøî¿ ïåòðèê³â÷àíêè Êàòåðèíè Íàçàðåí÷èõè (¿é ïîäàðóíîê ²ìïåðàòðèö³ ïåðåäàëà äâîþð³äíà ñåñòðà), ïðèíåñëà äî õðàìó. Ââàæàþ, ùî ïðàâèëüíî çðîáèëà, âñì³õàºòüñÿ óñ³ìà çìîðøêàìè áàáóñÿ, - íåùîäàâíî ìåí³ ñîí íàñíèâñÿ, í³áè ó íàøó Á³ëó öåðêâó ëþäè éäóòü ç óñ³õ ñòîð³í. Êàæóòü: «Áåð³òüñÿ çà ðóêè - òà é ³ä³òü - õðàì êîçàöüêèé â³äðîäæóºìî!» ß òåæ â³ðþ, ùî â³äðîäèòüñÿ öåðêâà. Áî æ ìè ¿¿ ëþáèìî, æèâåìî íåþ. Âîíà, ìîâ äóøà íàðîäó íàøîãî, íàáîë³ëà, òà ãîëîâíå - æèâà!»


12 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 03 квітня ТВ УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.55, 20.40 Час+Ч 10.10, 15.30, 18.50 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 20.50 Деловой мир 12.45 Спецпроект «Единая страна» 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 21.35 Шусте+Live. Будни 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 00.00 На слуху 00.30 От первого лица 01.20 Телеакадемия

ИНТЕР 05.20, 20.30, 04.30 Т/с «Дом с лили ями» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН+ ТЕРом» 09.20, 02.30 Т/с «Колдовская лю бовь» 11.15, 12.25 Д/с «Следствие вели...» 13.25, 14.20 «Судебные дела» 15.20 «Семейный суд» 16.50 Т/с «Женский доктор» 18.05, 01.45 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00 «Подробности» 23.50 Х/ф «Тор»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты15» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 11.25 Д/п «Истребитель ЛА+7» 11.35 Д/п «По Млечному пути» 12.10 Д/п «Кольца судьбы» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30, 19.00 Т/с «Пыльная работа» 18.30 «Алеф + в наше время» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Обзор Лиги Чемпионов 22.00 Лига Европы УЕФА. Олимпик Лион + Ювентус. Прямая транс+ ляция 00.05 Про Лигу Европы + обзор игро+ вого дня 01.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 03.00 Х/ф «Москальволшебник»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/c «Панда КунгФу» 07.00, 08.25, 19.00, 21.30, 22.50 Но+ вости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 08.55, 17.05Т/c«Неродиськрасивой» 09.50, 16.10 Т/c «Папины дочки» 14.50 «36, 6» 15.20 Т/c «Дневники Кэрри» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.30 «Respect TV» 20.00 Т/c «Воронины» 21.00 «Oscar time» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 «Модная правда» 23.20 Т/c «Друзья» 00.15 Х/ф «Парикмахерская2»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.10 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00, 20.45 «Чисто + ньюз» 10.15 «Красавица за 12 часов + 2» 11.10 «Семейные мелодрамы + 3» 12.05 Х/ф «Дело врачей» 13.00, 13.55, 01.55 Т/с «Склифосов ский 2» 14.50, 21.00 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 15.45 «Сваты + 5» (1) 17.10 Х/ф «Аси» 20.30 «Деньги. Спецрепортаж» 22.00 «Небесная сотня» 23.25 Х/ф «Касл 2» 00.15 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка»

СТБ 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.40, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 10.00 Х/ф «Срочно, ищу мужа» 11.50, 20.05 «Следствие ведут экстра+ сенсы» 12.40, 00.20 «МастерШеф + 3» 18.00, 21.45 «Вікна+Новини» 21.00 Т/с «Скорая помощь» 22.30 «Я соромлюсь свого тіла»

Сх. 05.30 Зах. 18.33 Трив. дня 13.03

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

Зах. 22.55 Сх. 07.26 Новий міс. 30 березня

34 КАНАЛ

НТН

TBI

TVCI

06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15, 19.30 «Погляд» 07.40 М/ф 08.00 «Секретные территории» 09.00, 23.30 «Шуры + Амуры» 09.30 «У меня теперь семья!» 09.40 «Здравствуй, это Я!» 09.50 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.10 Т/с «Секретное поручение» 13.50 «Посторонним В» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.10 Секретные территории». «НЛО. Второе пришествие» 16.10 «Проделки смертных» 17.00 «В дороге» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «100 процентов» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «По закону чести» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 00.30 «Хочешь? Пой!» 01.30 Т/с «Дело о мертвых душах»

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Случайный свидетель» 10.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 11.25 Т/с «Детективы» 13.05, 19.30 Т/с «Шаповалов» 14.55, 17.00 Т/с «Стая» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Менталист 5» 00.00 Т/с «Декстер 5» 01.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 01.40 Т/с «Мертвая зона»

06.00 World Stories 06.30 DOUBLE ЯТЬ 07.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние круасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35 Обзор блогов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 13.00, 19.05 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.50, 03.40 Особое мнение 16.30, 17.30, 19.10, 01.00 TBiNews 16.40 Арт+дозор 22.00 Гарячее кресло 02.00 Стоп+кадр 03.15 ЖИВЯком 04.05 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.15 «На старт!» Детская спортивная программа 08.25, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.50, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.25 Д/ф «Экстрасенс по раз+ нарядке» 10.15 «Доктор И...» 10.45, 18.10, 00.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со+ бытия 11.50 Приют комедиантов. День теат+ ра 13.20 М/ф «Волшебная палочка» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.10 «Наша Москва» 16.05 М/с «Хуторок» 16.15, 23.35 «Сыщики века» 19.05, 01.20 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 «История одной вещи. Пишу+ щая машинка» 21.15 Д/ф «Камаз. Гонки с прицепом» 22.20 Х/ф «Хрущев и КГБ» 23.00 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце...»

ICTV 06.50, 17.00 Т/с «Опера» 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.45 Чрезвычайные новости 10.05, 13.20 Т/с «Прокурорская про верка» 13.45 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты5» 14.50, 16.15, 20.30 Т/с «Братаны3» 18.45 Факты. Вечер 22.10 Клан 23.05 Т/с «Лесник» 00.50 Х/ф «Кошелек или жизнь»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.50 М/с «Русалочка» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 Ералаш 09.50 Страна У 12.05, 21.55 6 кадров 13.25 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.15 Т/с «Чемпионки» 15.05, 19.05 Панянка+селянка 16.00 Даешь, молодежь! 17.20, 20.00 Т/с «Кухня» 18.15 Рассмеши комика 21.00 Виталька 22.50 Т/с «Светофор» 23.45 Слишком грубо для Ю+туб’а 00.45 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Деловий ритм 10.45, 15.45 М/ф 11.45 Х/ф «Двойной капкан», 1 с. 13.00 Урок для родителей 14.30 Артзона 15.00 К слову о вещах 15.15 Усатые хвостатые 15.30 Налоговый монитор 16.30, 20.00 Линда и Блэр изучают вкус Греции 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 20.30 В тренде 21.00 Снято 21.15 102+информ 21.30 Т/с «Капкан» 23.00 Х/ф «Двойной капкан», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Вре+ мя. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес+время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес+ сы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 18.35, 19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 23.35 Тема/Хро+ ника дня 07.40 Автопилот+новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.35 Драйв+новости 08.45 Трансмиссия+новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Вре+ мя. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 19.00 Время новостей 21.40 Время+Тайм 00.35 В кабинетах

НТВМИР 07.10 «Школа злословия» 08.05 Т/с «Рублевка.LIVE» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей10» 12.35 «До суда» 13.35, 02.55 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30, 03.55 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 2». «Шаг в сторону» 22.45 «Сегодня. Итоги» 23.10 Т/с «Дикий3». «Парфюмер» 01.00 Т/с «Мент в законе4»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.55 Х/ф «Завтрак на траве» 10.25, 20.05 Шутка за шуткой 11.25, 17.35 Т/с «Клон» 13.55, 21.05 Т/с «Аннушка» 15.45 Х/ф «Белый ворон» 22.55 Х/ф «Мятеж на «Баунти»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00, 19.15 «Университет сегодня» 07.05 «НЭП. Новая экономическая программа» 07.30 «Hand madе» 07.50 «АВС+шка» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 3 с. 09.10 «Ешь и зарабатывай», 3 с. 17.00 «Под напряжением» 17.30 Новости «DW» 18.00 Концерт «OE VIDEO MUSIC AWARDS 2011» 18.45 «Монологи» 19.20 Тайны 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 21 с. 21.00 «27 оттенков черного» 21.15 «Ешь и зарабатывай», 4 с.

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 09.05 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.35, 14.50 «Истина где+то рядом» 11.15 «Модный приговор» 12.15 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.15 «Дело ваше...» 15.15 «Они и мы» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние новости 18.05, 01.05 «Наедине со всеми» 18.55 «Давай поженимся!» 20.00 «Время» 20.30 «Пусть говорят» 21.30, 23.10 Т/с «Позднее раская ние» 23.00 Ночные новости 23.35 «Вечерний Ургант» 00.15 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 13.00 Т/с «Супруги» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 12.00, 19.45 «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 21.00, 22.30 Т/с «Дикий4» 22.00 События дня 01.30 Т/с «Пожарные Чикаго»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.10 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого города» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо+центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Т/с «Любовь и золото» 13.30 Х/ф «Калоши счастья» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Свои» 21.00 Х/ф «Фанат2» 22.35 «Интересное кино» 00.00 Т/с «Спас под березами» 01.40 «Морские силы»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.30 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда КунгФу» 07.00 Подъем 08.00, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 09.50, 16.10 Т/с «Папины дочки» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 18.00, 02.10 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.20 Т/с «Друзья» 00.15 Х/ф «Парикмахерская2» 02.15 «Служба розыска детей» 02.20, 03.10, 04.05 Зона ночі 02.25 Українці Віра, 1 ч. 03.15 Українці Віра, 2 ч. 04.10 Благословляю і молюся 04.35, 05.20 Зона ночі. Культура 04.40 Бистроплинний сон

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Сер+ гей Бубка» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 Толкование сновидений 10.00, 20.00 Преступления века 11.00 В огне 12.15 «Цивилизация іncognita» 13.00 «Украина+Европа: маятник Фуко» 14.00, 22.45 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.45 «Социальный статус: ваши пра+ ва и льготы» 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Мы помним Мэрилин 00.00 Красивые и амбициозные

K1 07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и решка» 17.30, 21.00 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 09.30, 16.20 «Слезы мира» 06.30, 20.20 «Попурри» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля+антикри+ зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме+ танкина» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.05, 20.30 «Турист по жизни» 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 10.50 «Загородный дом» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 19.45 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 13.05 М/ф «Молодильные яблоки» 16.50, 19.50 «Роскошные путеше+ ствия» 17.20, 21.10 Х/ф «Золотая чаша» 19.15 «Экотуризм в Латинской Амери+ ке» 21.00 «На сон грядущий» 22.20 «Необыкновенные культуры» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но+ вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН+ ТЕРом 09.20, 00.45 Легенды уголовного ро+ зыска 09.50, 15.50 Судебные дела 10.30, 00.00 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.05 Д/с «В поисках истины» 16.50 Киев неизвестный 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Мамочки» 22.50 «Соседи»

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 11.25 Д/п «Истребитель ЛА+7» 11.35 Д/п «По Млечному пути» 12.10 Д/п «Кольца судьбы» 13.10 Д/п «Великие битвы» 13.50 Д/п «Великие катастрофы» 14.30, 19.00 Т/с «Пыльная работа» 21.00 «ДжеДАИ» 21.20 Обзор Лиги Чемпионов 22.00 Лига Европы УЕФА. Олимпик Лион + Ювентус. Прямая транс+ ляция 00.05 Про Лигу Европы + обзор игро+ вого дня 01.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 03.00 Х/ф «Москальволшебник»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки вселенной 06.50 Животные крупным планом 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Османы: секреты султанов 09.30, 19.30 Секретные истории 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Жертвы природы 13.30 В ожидании конца света 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 22.30 Жизнь 00.30 Секреты науки 01.20 Титаны 05.30 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Вести+Мос+ ква 10.50 «Ректор Садовничий. Портрет на фоне Университета» 11.50 «О самом главном» 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00, 02.25 «Особый случай» 15.00, 04.10 Т/с «Пока станица спит» 16.30 Т/с «Личное дело» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Самара2» 22.40 «Территория страха» 23.35 Т/с «Зоннентау» 00.30 Х/ф «Джек Восьмеркин «аме риканец», 3 с. 01.50 «Пряничный домик»

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Ася» 08.30, 14.30 Х/ф «Старший сын», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Поздние свида ния» 18.35, 00.30 Х/ф «Ночной патруль» 20.30 Х/ф «Прощание с Петербур гом» 22.30 Х/ф «Говорит Москва»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30, 19.00 Информационное шоу «Свободное время» 07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости 24» 08.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 20.00 «Великие тайны древних летопи+ сей» 22.30, 01.45 Т/с «Игра престолов» 00.45 «Чистая работа»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по+ пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар+ ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Зоосад» 06.40, 12.30, 18.35, 00.35 «День за днем» 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ+ МЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Смех сквозь годы или падал прошлогодний снег» 11.00 «А ну+ка, девушки!» 11.45 Т/ф «Экземпляр» 12.05, 17.45 Концерт зарубежной эс+ трады 13.30 «Глас народа» 16.00 «Лира на подмостках» 17.00 Д/ф «Возвращение...» 18.10 «Вопросы воспитания» 22.00 «Взгляд» 23.00 «С утра пораньше» 00.00 Муз/ф «Р. Паулс представля ет Л. Вайкуле»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Горячие денечки» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комеди+ анты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд+ рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Музыкальная история» 21.00 Комедийный улет: Х/ф «Как ты прекрасен!»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.45, 17.00 Керлинг 12.00, 15.00, 01.30 Велоспорт 19.00, 00.30 Снукер 20.30, 00.00 Теннис 21.00 Боевые искусства 23.00 Вот это да!!! 23.55 Спортивное путешествие 02.00 Мировая спортивная премия Laureus 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00, 21.50 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 21.30 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее ви+ део 13.00 ЙОЙ 14.30 Дан+тест 15.55 Хоккей. КХЛ. Плей+офф. 1/2 финала. Матч 1 18.30 Бойцовский клуб 20.00 Бокс. Лео Санта+Крус + Сезар Седа

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи+ ны. Финал. «Пари Воллей» + «Губерния». Ответный матч 11.30, 01.05 Родео. «Bull Riders» 12.30 Футбол. «Журнал Лиги чемпи+ онов» 13.30 Регби +7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины 16.00 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины.1/4финала. 3+й матч. 18.15 «Шесть на шесть» 18.50 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры + 1968 г. в Гренобле. СССР + Фин+ ляндия. СССР + США

Іменинники дня: КИРИЛО, АГНІЯ, ФЕДІР, ФИЛИМОН 20.25 Теннис. «Тайм аут». В преддве+ рии Кубка Дэвиса 21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи+ ны. «Кутча Лабораль» + «Фе+ нербахче» 23.20 Волейбол. Кубок Вызова. Жен+ щины. Финал. «Бешикташ» + «Заречье+Одинцово». Ответ+ ный матч

FUTBOL1 06.00, 18.00 Чемпионат Германии. Обзор тура 06.55 Топ+матч 07.00 Чемпионат Аргентины. Обзор тура 08.00 Металлург (З) + Таврия. Чемпи+ онат Украины 10.00, 15.40, 22.50 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 19.00 Реал + Боруссия (Д). 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА 12.30 ПСЖ + Челси. 1/4 финала. Лига Чемпионов УЕФА 14.35 «Ніч Ліги Чемпіонів» 15.10 Futbol Mundial 16.00 Металлург (Д) + Волынь. Чем+ пионат Украины 21.00, 00.00 «Шлях до Турина» 21.55 LIVE. АЗ Алкмаар + Бенфика. 1/4 финала. Лига Европы УЕФА 00.50 Порту + Севилья. 1/4 финала. Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Ральф, здравствуй!» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Алиса в За зеркалье», 1 с. Мультфильмы «Соломенный бычок». «Ти хая поляна». «Золотой цып ленок» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 14 с. Сказки народов мира «АлиБаба и сорок разбойников» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Детство Темы», 1991 г., 2 с. Мульт фильм «Мы идем искать» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки+чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Страна добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг+ лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые новости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешари ки. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоо магазин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птич ки» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


ТВПРОГРАМА 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гость студии 07.40 Эра бизнеса 09.00, 21.00 Итоги дня 09.55 Час+Ч 10.10, 15.30, 18.50 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12.10, 18.05, 21.15 Деловой мир 12.45, 01.25 Спецпроект «Единая стра+ на» 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.15 Брифинг Кабмина Украины 19.30, 21.30 Шустер+LIVE 00.00 Итоги 00.35 На слуху 01.20 Тройка, Кено, Секунда удачи

ИНТЕР 05.20 Т/с «Дом с лилиями» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости 07.15, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.20, 03.10 Т/с «Колдовская лю бовь» 11.15, 12.25, 05.00 Д/с «Следствие вели...» 13.25, 14.20 «Судебные дела» 15.35 «Сценарии любви» 16.50 Т/с «Женский доктор» 18.05 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пока станица спит» 20.00, 02.40 «Подробности» 20.30 Т/с «Сыновний долг» 00.20 Х/ф «Ася» 02.05 Д/ф «Квитка. Голос в единствен+ ном экземпляре»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты15» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Завтра была война» 11.20 «Новое Сумасшедшее видео по+ украински» 13.00 «Облом UA. Новый сезон» 14.30 Т/с «Пыльная работа» 19.00 «Короли ринга». «Украинские Атаманы» + «Российская боксер+ ская команда» 21.35, 01.30 Х/ф «Только сильней шие» 23.30 Х/ф «Урок выживания» 03.00 Х/ф «Вперед за сокровищами Гетьмана»

11 КАНАЛ 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/c «Панда КунгФу» 07.00, 08.25, 19.00, 21.30, 23.50 Но+ вости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Явления природы» 08.55, 17.05Т/c «Не родись красивой» 09.50, 20.00 Т/c «Воронины» 15.20 Т/c «Дневники Кэрри» 16.10 Т/c «Папины дочки» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.30 «MEDICUS» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 Сердца трех 23.25 Т/c «Друзья» 00.20 Х/ф «Салон красоты»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Чисто + ньюз» 10.15 «Красавица за 12 часов + 2» 11.10 «Семейные мелодрамы + 3» 12.05 Х/ф «Дело врачей» 13.00, 13.55 Т/с «Склифосовский 2» 14.50 Х/ф «Любовь в большом горо де 3» 15.45 «Сваты + 5» 17.10 Х/ф «Аси» 20.30 «Сказочная Русь» 21.10 «Вечерний Киев + 2013» 22.50 «В сети» 23.50 Х/ф «Мастер»

СТБ 06.30 Х/ф «Человек родился» 08.15, 18.30 «Невероятная правда о звездах» 09.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 18.00, 22.00 «Вiкна+Новини» 20.00, 22.45 «Холостяк + 4» 00.15 «Холостяк + 4. Как выйти замуж» 01.10 Х/ф «Срочно, ищу мужа»

34 КАНАЛ 06.00 «Космические истории» 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Погляд» 07.40, 16.40, 17.10 М/ф 08.00, 15.50 «Секретные территории» 09.00 «Эпикриз» 09.30 «Жизненное пространство» 10.00 «Тачки со свалки» 11.00, 22.00 «Званый ужин»

Т/с «Секретное поручение» «Наш сад» «Музыка на 34+ке» «Эликсир молодости» «Здравствуй, это Я!» «Сегодня вечером в Днепре» «Free Time» «Неизвестное рядом» Т/с «Подводный мир» «Индекс опасности» «Битва наций» «Детали. Итоги дня» «В гостях у Дуняши» «Гарантия качества» «Смотреть всем!» «МНС» «Детали. Итоговый выпуск» «Тип + Топ» «Преступление и наказание» «Хочешь? Пой!» «Специальный проект»

ICTV 06.00 Світанок 07.00 Т/с «Опера» 08.45, 12.45, 15.45 «Факты» 09.15, 19.45 Чрезвычайные новости 09.55 Т/с «Прокурорская проверка» 10.55, 13.15, 16.15 Т/с «Топтуны (На ружка)» 18.45 Факты. Вечер 20.30 Т/с «Братаны3» 22.10 Т/с «Лесник» 23.55 Х/ф «Идеальный побег» 01.30 Х/ф «Погром в понедельник»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Черепашкимутанты ниндзя» 08.50 М/с «Русалочка» 09.15 М/ф «Сердитые птички» 09.30 Ералаш 09.50, 17.45 Виталька 12.05 6 кадров 13.25 Т/с «Ксена принцесса воин» 14.15 Т/с «Чемпионки» 15.05, 19.05 Панянка+селянка 16.00 Икона стиля 16.50 Пол царства за любовь 18.15 Рассмеши комика 20.00 Х/ф «Квант милосердия» 22.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры2» 23.45 Слишком грубо для Ю+туб’а 00.45 Между нами

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.15 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.35 Но+ вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Разговор без нотаций 10.45, 15.45 М/ф 11.45 Х/ф «Двойной капкан», 2 с. 13.00 Сказки Николаевского зоопарка 14.30 Про кохання 14.45 Снято 15.00 Поединок 15.30 Знай наших 16.30, 20.00 Линда и Блэр изучают вкус Греции 17.30 Валянки 18.00 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.30 Т/с «Капкан» 23.00 Х/ф «Итальянец»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Биз+ нес+время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Вре+ мя новостей 07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 18.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.40 Автопилот+новости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия+новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 17.35 Не первый взгляд 19.00 Время новостей 21.40 Время+Тайм 22.10 Особый взгляд 00.35 Тема/Хроника недели

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 12.55 Т/с «Шаповалов» 14.55 Т/с «Ста я» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Стая» 19.30 Х/ф «Волчий остров» 21.20 Х/ф «Лара Крофт расхити тельница гробниц: колыбель жизни» 23.30 Х/ф «Бегущий человек» 01.20 Т/с «Забытые»

Сх. 05.28 Зах. 18.35 Трив. дня 13.07

П'ятниця, 04 квітня 12.10 13.50 14.20 14.50 17.00 17.50 18.15 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.15 21.25 21.45 23.00 23.30 00.10 00.30 01.30

Зах. 23.51 Сх. 08.08 Новий міс. 30 березня

НТВМИР

TBI

TVCI

05.00 «НТВ утром» 07.10 Дикий мир 08.05 Т/с «Рублевка.LIVE». «Гламур ный маньяк 1» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.30 Спасатели 11.05 Т/с «Улицы разбитых фона рей10» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных» 16.40 «Дело врачей» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.50 «Говорим и показываем» 20.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». «Смертельные опы ты», «Фейерверк» 00.40 «Школа злословия» 01.30 «Судебный детектив» 02.40 Т/с «Автобус». «В личных це лях», «Невеста на дороге», «Хозяин», «Беглец»

06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 20.00, 00.00 Сегодня о главном 08.00 Утренние круасаны 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 15.50, 17.15 ТВій День 11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Обзор бло+ гов 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Се+ годня» 13.00 Базар_ІТ 13.30, 14.30, 16.00, 19.30, 03.10, 04.00 Особое мнение 16.30, 17.30, 02.45, 03.35 TBiNews 16.40 Арт дозор 19.00 Геофактор 23.00 Зеленая лампа 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.15 М/ф «Одуванчик толстые щечки» 08.25, 17.50 М/с «Гладиаторы» 08.45, 16.40 Т/с «Исцеление любо вью» 09.35, 15.20 Д/ф «КамАЗ. Гонки с при+ цепом» 10.15 «Доктор И...» 10.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.50 События 11.50 Х/ф «Что у Сеньки было» 13.00 «АБВГДейка» 13.30 М/ф «Сказка о белой льдин ке» 13.35 Временно доступен 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.00 М/с «Хуторок» 16.15, 00.25 «Сыщики века» 18.10 Д/с «Своими глазами» 18.40 «Тайны нашего кино. «Гардема+ рины, вперед!» 19.05, 01.15 «Право голоса» 20.20 Индийское кино. «Любовь со специями» 23.15 Х/ф «Накануне премьеры» 00.50 «Тайны нашего кино. «Жесто+ кий романс»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Х/ф «Украли зебру» 10.15, 20.00 Шутка за шуткой 11.15, 17.30 Т/с «Клон» 13.45, 21.00 Т/с «Аннушка» 15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 22.50 Х/ф «Золотая пыль»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 21.30 М/ф 07.00 «Университет сегодня» 07.05 «27 оттенков черного» 07.20, 08.00, 08.15, 19.45, 21.25 «Прогноз погоды на 27+ом» 07.25, 08.20, 08.55, 09.25, 17.20, 20.55, 21.20 «Днепровская не+ деля» 07.30 «НЭП. Новая экономическая программа» 08.05 Non stop music 08.25 «Один день», 1 с. 09.00 «Кружево на свадьбу» 17.00 «Невзрослые новости» 17.25 «Hand madе» 17.50 «АВС+шка» 18.00 Концерт «OE VIDEO MUSIC AWARDS 2011» 18.45 «Монологи» 19.15 «Университет. неделя» 19.30 «Год в истории» 19.50 Приемная народного депутата 20.00 Т/с «Город соблазнов» 20.45 «За кулисами войны», 12 с. 21.00 «Три характера» 22.30 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Доброе утро» 09.05 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.35, 14.50 «Истина где+то рядом» 11.15 «Модный приговор» 12.15 «Понять. Простить» 13.00 Другие новости 13.20 «Время обедать!» 14.15 «Дело ваше...» 15.15 «Они и мы» 16.05 «В наше время» 17.00 Вечерние новости 18.05 «Жди меня» 18.55 «Человек и закон» 20.00 «Время» 20.30 «Поле чудес» 21.30 «ДОстояние РЕспублики» 23.40 «Вечерний Ургант» 00.35 Х/ф «Интердевочка»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20 «Служба розыска детей» 05.25 Украина чудес 06.10, 06.55 Kids Time 06.15, 14.00 М/с «Панда КунгФу» 07.00 Подъем 08.00, 09.50, 19.00 Т/с «Воронины» 08.55, 17.05 Т/с «Не родись краси вой» 15.20 Т/с «Дневники Кэрри» 16.10 Т/с «Папины дочки» 18.00, 02.20 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Сердца трех 23.25 Т/с «Друзья» 00.20 Х/ф «Салон красоты» 02.25, 03.25, 04.20 Зона ночі 02.30 Українці Надія, 1 ч. 03.30 Українці Надія,, 2 ч. 04.25 Зірка Вавілова 05.10, 05.50 Зона ночі Культура 05.15 Мовчазне божество 05.25 Сон Аліни Костомарової

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Еле+ на Костевич» 06.30, 09.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00, 16.50 «Алло, доктор!» 09.00 «Социальный статус: ваши пра+ ва и льготы» 10.00, 20.00 Преступления века 11.00, 21.35 Мы помним Мэрилин 12.25 «Цивилизация іncognita» 13.10 «Светские хроники» 14.00, 22.45 Монстры внутри меня 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20 Д/с «60 самых смертоносных животных» 17.50 Толкование сновидений 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 00.00 «Красивые и амбициозные»

K1 07.30, 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 09.00 М/с «Маша и Медведь» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.30 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.20 «Орел и Решка» 17.30, 23.50 «Рассмеши комика» 18.20 «Званый ужин» 20.15 «КВН+2014» 22.40 «Прожекторперисхилтон» 00.45 «Ночная жизнь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ»

РЕГИОН

06.00, 09.30 «Слезы мира» 06.30, 20.20, 22.40 «Попури» 06.45, 08.45, 10.40 «Бабуля+антикри+ зис» 06.55 «День ангела» 07.00, 15.55 «Возвращение кота Сме+ танкина» 08.00, 20.30 «Турист по жизни» 08.30, 10.50 «Загородный дом» 08.35 «Сад, огород» 08.50, 18.25 «Роскошные имения» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.00, 18.55 «Чудеса цивилизации» 12.10, 12.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25, 19.50 «Роскошные путеше+ ствия» 13.05 М/ф «По следам бременских музыкантов» 16.25 «Киноклуб «Покров «Сокровища царицы Елены» 17.20 Х/ф «Золотая чаша» 19.20 «Необыкновенные культуры» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Женщины шутят все рьез» 00.50 «Телечат»

06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 12.00 «Мультитряндия» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00 «Новости» 07.10, 15.15, 19.10 «Ради жизни» 07.15, 20.00 «Звезды большого горо+ да» 07.35 «Заграница» 08.00, 18.30, 23.30 «Тема дня» 08.30, 18.00 «Инфо+центр» 09.00, 16.00 Т/с «Тайны старого мос та» 10.00 «Своими глазами» 10.30 Х/ф «Ты есть» 13.30 Х/ф «Король Дроздовик» 15.20 «Мгновения бытия» 15.30 «Портреты дикой природы» 15.50, 22.50 «Моя любимая работа» 17.00 «Столицы мира» 17.30 «Путешествия натуралиста» 19.00 «Автоэксклюзив» 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 «Герой» 21.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 00.00 Т/с «Спас под березами» 01.40 «Клинтоны. Семейные тайны»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.45 Но+ вости 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН+ ТЕРом 09.20, 00.45 Вещественное доказа+ тельство 09.50, 15.50 Судебные дела 10.30, 00.00 Семейный суд 11.15, 17.00 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.25, 21.20 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.10, 18.30, 23.15 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.20 Д/с «Параллельный мир» 15.05 Д/с «В поисках истины» 16.50 Киев неизвестный 18.05 Игра судьбы 18.20 Путешествия Галицией 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Д/с «Теория заговора» 22.05 Ты можешь лучше 22.50 «Соседи»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 13.00 Т/с «Супруги» 07.00, 09.00, 15.00, 19.00 События 07.15 Утро с Украиной 09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с «След» 10.00, 22.30 Т/с «Глухарь» 12.00 Ток+шоу «Говорит Украина» 18.00 Т/с «Сашка» 19.45 Народно+политическая програм+ ма «Майдан». Точка отсчета 22.00 События дня 01.30 Т/с «Пожарные Чикаго»

ИНТЕРПЛЮС

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00, 16.30 Т/с «Солдаты15» 09.00, 18.30 «Новости 2+2» 09.30 Х/ф «Завтра была война» 11.20 Сумасшедшее видео по+украин+ ски 13.00 «Облом UA. Новый сезон» 14.30 Т/с «Пыльная работа» 19.00 «Короли ринга». «Украинские Атаманы» + «Российская боксер+ ская команда» 21.35, 01.30 Х/ф «Только сильней шие» 23.30 Х/ф «Урок выживания» 03.00 Х/ф «Вперед за сокровищами Гетьмана»

MEGA 06.00, 23.30 Загадки Вселенной 06.50 Животные крупным планом 07.40 Безумные умники 08.40, 14.30 Османы: секреты султанов 09.30 Секретные истории 10.30 Мистическая Украина 11.30, 16.30 В поисках приключений 12.30 Жертвы природы 13.30 В ожидании конца света 15.30, 21.30 Современные чудеса 17.30, 20.30 Фантастические истории 18.30 В поисках истины 19.30 Эпидемия. Атака из космоса 22.30 Жизнь 00.30 Покер 01.20 Украина: забытая история 05.30 Легенды бандитской Одессы

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Вести+Моск+ ва 10.50 «Вся Россия» 11.00 «Киновойны по+советски» 12.00 «О самом главном» 13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 «Особый случай» 15.00, 04.10 Т/с «Пока станица спит» 16.30 Т/с «Личное дело» 17.30 «Прямой эфир» 20.00 «Поединок» 22.30 «Живой звук» 00.15 Х/ф «Южный календарь» 02.05 Х/ф «Одинокий ангел»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Ночной патруль» 08.30, 14.30 Х/ф «Прощание с Петер бургом» 10.30, 16.30 Х/ф «Говорит Москва» 18.30, 00.30 Х/ф «Отчий дом» 20.30 Х/ф «Собака на сене», 2 с. 22.50 Х/ф «С любимыми не расста вайтесь»

REN TV 06.00, 11.00, 18.00 «Информационная программа 112» 06.30 Информационное шоу «Свобод+ ное время» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Великие тайны древних летопи+ сей» 12.00 «Званый ужин» 13.00, 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Четыре свадьбы» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00, 01.00 «Смотреть всем!» 23.00, 01.50 Т/с «Игра престолов»

МЕНЮ ТБ 07.05 Феерия путешествий 07.35, 17.00, 20.00, 23.00 Зеленый огурец 08.25, 14.00, 18.00, 22.00 Давай по+ пробуем 09.25, 15.10, 19.10, 21.00 Кухня По 10.00, 15.40, 21.40, 23.30 Поделись рецептом 10.45, 12.10, 17.45, 21.25 Советы от шефа 11.25, 16.00, 20.30 Служба кулинар+ ной разведки 13.05, 16.40, 19.40, 23.50 Сладкая жизнь

НОСТАЛЬГИЯ 06.05, 11.45, 19.40 Концерт зарубеж+ ной эстрады 06.30, 12.35, 18.40, 00.40 «День за днем» 07.30 «Глас народа» 08.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее ВРЕ+ МЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Лира на подмостках» 11.00 Д/ф «Возвращение...» 12.10 «Вопросы воспитания» 16.00 «Взгляд» 17.00 «Граф Нулин» 17.40 «Утренняя почта» 18.15 «Нью+Йорк, Нью+Йорк» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 «А ну+ка, девушки!» 00.00 «Зоосад»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Музыкальная история» 06.30 «Профессиональные игры» 07.00 «Бодрое утро» 07.30, 09.00, 11.40, 17.05, 19.00 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.00 Т/с «Полный вперед!» 09.15 «Добрый день, садитесь» 09.40, 12.10, 17.40, 19.20 «Комеди+ анты» 10.00 «Искусство есть» 10.30, 20.00 Т/с «КэндиКэнди» 11.30, 12.00, 17.25 «Детские премуд+ рости» 12.45 «Звездные посиделки» 13.00 «Торба смеха» 15.00 Х/ф «Кето и Котэ» 21.00 Комедийный улет. Х/ф «Длинный уикэнд»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.30, 16.30, 19.15, 01.00 Снукер 11.30 Керлинг 17.40 Спортивное путешествие 17.45 Теннис 18.15, 18.45 Тимберспорт 21.15, 22.45, 02.00 Футбол 04.00 Технический перерыв

XSPORT 06.00, 14.30 Наша рыбалка 06.45, 12.30, 23.10 Новости 07.30 Бокс. Лучшие бои 10.00 Экстремальный спорт 11.30, 13.30 Самое вызывающее ви+ део 13.00, 17.30 ЙОЙ 18.20 Хоккей. КХЛ. Плей+офф. 1/2 финала. Матч 2 21.00 Бойцовский клуб. M+1 Challenge 47 23.30 Теннис. Турнир в Чарльстоне. Женщины. Четвертьфинал

СПОРТ 09.00, 13.00, 19.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Регби +7. Этап мировой серии в Гонконге. Мужчины 13.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» + «Уникаха» 15.00 «Шесть на шесть» 15.40 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Женщины. Фехтование. Плавание. Конкур 16.40 «Обратный отсчет» 18.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Женщины. Комбайн 19.15 Родео. «Bull Riders» 20.10 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры + 1968 г. в Гренобле. СССР + ФРГ 21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Партизан» + «Жальгирис»

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, СЕРГІЙ, ПОЛІНА, ДМИТРО, ДАРІЯ 23.35 Конькобежный спорт. Финал Кубка мира в Голландии. День 2+й

FUTBOL1 06.00 Сандерленд + Вест Хэм. Чемпи+ онат Англии 08.00, 20.00 Порту + Севилья. 1/4 фи+ нала. Лига Европы УЕФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30, 01.40 АЗ Алкмаар + Бенфика. 1/4 финала. Лига Европы УЕФА 12.30 Реал + Боруссия (Д). 1/4 фина+ ла. Лига Чемпионов УЕФА 14.35 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 16.00, 19.00 Футбол LIVE 16.55 LIVE. Нива (Т) + Сталь. Чемпио+ нат Украины. FAVBET Лига 1 19.25 Futbol Mundial 22.00 Чемпионат Испании. Предисло+ вие к туру 22.55 Севастополь + Ворскла. Чемпи+ онат Украины 01.00 Чемпионат Италии. Предисло+ вие к туру

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Юнга Се верного флота» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Алиса в За зеркалье», 2 с. Мультфильм «Как казаки мушкетерам по могали» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии», 15 с. Сказки народов мира «Палкавыру чалка». Русские народные сказки «Кибиточка на одном колесе» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Продан ный смех», 1981 г., 1 с. Муль тфильмы «Лиса и дрозд», «Про шмелей и королей» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки+чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра+ на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг+ лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Легенды Чимы 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но+ вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 13.00 М/с «Оливия» 07.30, 13.20 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 07.45, 11.00, 17.35 М/с «Смешари ки. Пинкод» 08.00, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 08.30 М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер» 11.15 М/с «Адибу» 11.30 М/с «Малышиисследовате ли» 12.00, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 12.30 М/с «Смурфики» 13.50 М/с «В дорогу с Нодди» 14.20 Ералаш 14.50, 23.30 М/с «Лаборатория Дек стера» 15.15, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 16.00, 22.50 М/с «Суперкрошки» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 17.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Гуфи и его команда»


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Итоги 06.30 На слуху 07.00 Шустер LIVE 11.20, 20.50 Час+Ч 11.30 Армия 11.40 Православный вестник 12.15, 15.20, 19.10, 21.35 ОБЩЕ+ СТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 14.00 Театральные сезоны 17.30 Главный аргумент 17.35 В гостях у Д.Гордона 18.40 Украинский акцент 21.00, 01.20 Итоги дня 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 От первого лица 23.35 Х/ф «Печкилавочки» 01.50 «Потомки» с Н. Рибчинськой и К. Гнатюком

ИНТЕР 05.40 06.20 08.00 08.30 09.30 10.00 11.50

Д/с «Следствие вели...» Х/ф «Ася» «Школа доктора Комаровского» «Сценарии любви» Новости Д/ф «Плесень» Х/ф «По семейным обстоя тельствам» 14.45 Т/с «Брак по завещанию2: Возвращение Сандры» 16.55 Т/с «Брак по завещанию3: Танцы на углях» 20.00, 02.30 «Подробности» 20.35 Т/с «Все сначала» 00.50 Х/ф «Дорогая моя доченька» 03.05 М/ф

9 КАНАЛ 06.00 06.15 07.15 08.00 10.00 10.50 11.00 19.00 21.00 23.00 01.00 02.50

Мультфильмы «Осторожно, модерн!» «Новое сумасшедшее видео» «Облом UA. Новый сезон» Новости 9 канала Культурное меню Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова. Продолжение» Х/ф «День отчаяния» Х/ф «Рембо3» Х/ф «Универсальный солдат 4» Х/ф «Другой мир» Х/ф «Фучжоу»

11 КАНАЛ 07.40 09.00 09.30 10.00 10.50 11.20 11.50 12.30 13.55 18.20

Ревизор «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» «MEDICUS» Страсти по Ревизору Т/c «Воронины» М/ф «Три богатыря и Шамахан ская царица» 20.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 22.00 Педан+Притула шоу 23.50 Х/ф «Бурлеск»

1+1 07.00 «Кто там?» 07.55, 08.20 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 08.45 «Светская жизнь» 09.45 «Сказочная Русь» 10.25, 11.30, 12.35, 13.40 «Сваты + 5» 14.40 «Вечерний Киев + 2013» 16.25, 20.15 «Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика + 5» 19.30 «ТСН» 22.20 Х/ф «1+1» 00.30 Х/ф «Сахара»

СТБ 07.05 07.55 09.00 10.45 12.35 17.05 19.00 21.10 22.40 00.30

«Караоке на Майдане» «Едим дома» «Все буде смачно!» «Дорогая, мы убиваем детей» «Холостяк + 4» «Хата на тата» «Україна має талант!+6» «Детектор лжи + 5» «Я соромлюсь свого тіла» Х/ф «Женатый холостяк»

06.00 06.45 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 11.45 12.10 12.30 13.00 13.30 15.10 16.50 17.30 18.00 18.30 19.10 20.00 20.30

«Космические истории» «Детали» «Погляд» «Пастырские беседы» «Анализ крови» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Здравствуй, это Я!» «Наш сад» «Тип + Топ» «С легким паром!» «Люди» «Вне игры» «Free Time» Т/с «Секретное поручение» Х/ф «Лебединое озеро» «Шуры + амуры» Т/с «Подводный мир» «Седмица» «Эпикриз» «Странное дело» «В дороге. Дневник» «Детали. Итоги дня»

34 КАНАЛ

Х/ф «Золотой автомобиль» «Тайны мира с Анной Чапман» «Пища богов» «Смотреть всем!» «Хочешь? Пой!» «Музыка на 34+ке» «Специальный проект»

ICTV 06.35 07.55 09.00 09.50

М/ф «Пугало» Звезда YouTube Дача Х/ф «Бриллиантовый поли цейский» 11.30, 13.15 Т/с «Братаны3» 12.45 «Факты» 13.40, 20.05 Т/с «Топтуны (Наруж ка)» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Чрезвычайные новости 21.50 Х/ф «Орел девятого легиона» 23.45 Х/ф «Триста спартанцев» 01.35 Х/ф «Идеальный побег»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 11.05 12.10 13.15 14.35 15.25 16.15 17.50 19.50 21.00 22.40 00.35

Лентяево М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Братец медвежонок2» М/ф «Горбун из Нотр Дама2» Осторожно, дети! Панянка+селянка Бариня+селянка Х/ф «Любовь на острове» Х/ф «Квант милосердия» Виталька Рассмеши комика Т/с «Секс и город» Х/ф «Миллион лет до нашей эры2»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 11.00 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини+ ка 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 «Поговори обо мне. «Этому ре+ бенку нужна семья» 10.30 Азбука здоровья 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Итальянец» 14.15 Усатые+хвостатые 14.45 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок», 1 с. 15.55 Линда и Блэр изучают вкус Гре+ ции 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Волшебное закулисье 17.30 Х/ф «Рифмуется с любовью» 19.15 «Новости. Итоги» 19.45 102+информ 20.00 Д/ф «Чудеса цивилизации» 20.45 Про кохання 21.00 Dance мастер 21.15, 00.35 Х/ф «Лагардер. Мсти тель в маске», 1 с. 23.15 Музыка 23.45 Концерт группы»Океан Эльзы»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00, 22.35 Тема/Хроника не+ дели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Время но+ востей 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Биз+ нес+время 07.35 180 градусов 08.10, 13.25, 16.10, 17.25, 00.55 По+ года на курортах 08.35 Не первый взгляд 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот+тест 11.45, 23.35 История успеха 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 В кабинетах 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку

НТН 07.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00, 18.00 «Случайный свидетель» 13.30 «Правда жизни»

14.00 «Переломные 80+е» 14.55 «Что делать?» 15.50 Х/ф «Лара Крофт расхити тельница гробниц: колыбель жизни» 19.00 Т/с «Каменская» 23.00 Т/с «Вернуть на доследова ние»

НТВМИР 06.30 Авиаторы 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Мелодии на память 13.10 Т/с «Литейный» 15.25 «Я худею» 16.30 «Наши» 17.20 Обзор. Чрезвычайное проис+ шествие 18.00 «Центральное телевидение» 18.55 «Новые русские сенсации» 19.50 Ты не поверишь! 20.50 Х/ф «Гость» 22.45 НТВ+Мир. «Гробница богов» 23.35 Т/с «Дело Крапивиных» 01.35 «Судебный детектив» 02.45 Т/с «Автобус»

ENTER 05.45 09.05 11.35 12.40 14.25 15.50 17.10 18.50 21.30 23.30

Сх. 05.26 Зах. 18.36 Трив. дня 13.10

Субота, 05 квітня 20.50 22.30 23.20 00.10 00.30 01.30 01.50

Советские мультфильмы Х/ф «Завтрак на траве» Шутка за шуткой Х/ф «Повторный брак» Х/ф «Замороженный» Х/ф «Не ходите, девки, за муж» Х/ф «Сладкая женщина» Х/ф «Странная женщина» Х/ф «Разные судьбы» Х/ф «Зависть богов»

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Университет. Неделя» 07.15 «Генералы. Иван Баграмян» 08.00 «Высшая лига» 08.20 «История одной улицы» 08.30 «Невзрослые новости» 08.50 «27 оттенков черного» 09.05 «Один день», 2 с. 09.30 «Hand madе» 09.50 «АВС+шка» 18.00 Х/ф «Янтарные крылья», 1 с. 19.00 «Кружево на свадьбу» 19.30 Тайны 20.00 «Генералы. Иван Панфилов» 20.45 «За кулисами войны», 23 с.

ОРТ М 06.55 «Играй, гармонь любимая!» 07.30 «Смешарики» 07.55 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Жизнь как мираж» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.05 «Соседские войны» 13.10 Х/ф «Спортлото82» 14.55 «ДОстояние РЕспублики» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Угадай мелодию» 17.45 КВН 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 23.40 Что? Где? Когда? 00.50 Х/ф «Семья Ивановых»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 19.00 События 07.20, 08.30 Т/с «Интерны» 10.00 Один за сто часов 11.00 Т/с «Чужая женщина» 15.00 Х/ф «Отпуск» 17.00 Футбол. Украинская Премьер Лига. «Шахтер» (Донецк) + «Карпаты» (Львов) 20.00 Говорит Украина. Викенд 21.35 Т/с «ЯАнгина!» 01.30 Х/ф «Инди»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10, 07.15 «Мультитряндия» 06.40 «Новости» 07.10 «Ради жизни» 07.50, 15.00 «Путешествия натуралиста» 08.15, 20.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Т/с «Эпоха чести» 11.00 «Кухня на шпильках» 11.30 «Женские откровения» 12.00 «Смотрите, кто пришел» 12.30 «Голливудские воспоминания» 13.00 «Герой» 13.30 «Клинтоны. Семейные тайны» 14.30 «Столицы мира» 15.30 «Свои» 16.00 «В мире секретных знаний» 17.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 18.30 Д/с «Жители дома Виндзоров» 20.00 «Гудини в мире иллюзий» 21.00 Х/ф «Короли рулетки» 22.40 «Отдел «Х» 23.30 «Дикий мир с Тимофеем Баже+ новым» 00.00 Х/ф «Яма» 01.30 Д/ф «Между двумя выстрелами»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45 М/с «Маска» 07.40, 10.00 Ревизор 12.30 Страсти по Ревизору 13.55 Т/с «Воронины» 18.20 М/ф «Три богатыря и Шама ханская царица» 20.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 22.00 Педан+Притула шоу 23.50 Х/ф «Бурлеск» 02.20, 03.25 Зона ночи 02.25 Іван Мазепа 03.30 Джерела Вітчизни 03.45 Братіє і дружино 04.00 За литовської доби 04.15 Дике поле 04.30, 05.25 Зона ночі. Культура 04.35 Іван Франко

ТОНИС 06.00 07.30 09.00 10.25 12.50 13.50 15.00 16.00 16.50 17.35 18.15 18.30 18.55 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 00.20

Х/ф «Вождь Виннету» «Будь в курсе!» Преступления века Х/ф «Вождь Виннету: след го ловорезов» За семь морей Монстры внутри меня «Рожденные убивать» Иконы животного мира «Ронин» с Дмитрием Выдриным» Психология поведения живот+ ных «Цивилизация іncognita» «Социальный пульс выходных» «Погода» Египет: тайны пирамид Большие монархи Египта Китайское чудо. Двуликий Мао Секреты Х/ф «Тайна сестры» «Выходной, после полуночи»

K1 07.30, 12.50 М/с «Маша и Медведь» 10.00 М/ф «Джек из Амазонки» 11.20 Х/ф «Принцы воздуха» 15.00 «Орел и решка. СССР» 16.50 «Орел и решка. Шоппинг» 17.45 Х/ф «Школа выживания» 19.40 «Вечерний квартал» 21.30 Т/с «Сверхъестественное» 23.10 Х/ф «Красавчик Алфи»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00 «Необыкновенные культуры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанкина» 07.50, 09.55, 13.10, 18.40 «Попури» 08.00 «Экотуризм в Латинской Амери+ ке» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.05 «Загородный дом» 09.45, 17.20 М/ф «Ну, погоди!» 10.40 М/ф «По следам бременских музыкантов» 11.00, 18.55 «Турист по жизни» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля+антикризис» 12.35 «Роскошные путешествия» 15.55 «Киноклуб «Покров «Путеше+ ствие в Рай» 17.30 Х/ф «Потом его звали Велико лепный» 19.25 Х/ф «Женщины шутят все рьез» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Босиком по парку» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.45 Х/ф «Алло, Варшава» 09.05 Д/с «Портреты дикой природы» 09.30 Новости 10.00 Шаг к звездам 10.40, 23.10 Т/с «Милицейская ака демия» 11.05 Д/с «Теория заговора» 11.55 Ты можешь лучше 12.40 Позаочі 13.20 Х/ф «Цыганский остров» 17.05, 00.10 Легенды уголовного ро+ зыска 17.35, 00.40 Агенты влияния 18.20 Х/ф «Клиника» 20.00 Подробности 20.35 Х/ф 21.20 Х/ф «Страстной бульвар» 23.55 Путешествия Галицией

TBI 06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 12.25, 15.30, 00.35 TBiNews 08.00, 20.00 Сегодня о главном 11.00 Так как есть 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 13.00, 02.25 Стоп+кадр 14.00 World Stories. Международные корреспонденты 14.30, 16.00, 19.30, 03.10 Особое мнение 16.30 80 островов вокруг света 17.00, 01.35 Невероятно, не так ли? 19.00, 03.35 DOUBLE ЯТЬ 23.00 Х/ф «Без вины виноватый» 04.00 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

Зах. Сх. 08.55 Новий міс. 30 березня 2+2

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.15 Сумасшедшее видео по+украин+ ски 08.00 «Облом UA. Новый сезон» 11.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу рова. Продолжение» 19.00 Х/ф «День отчаяния» 21.00 Х/ф «Рембо3» 23.00 Х/ф «Универсальный солдат 4» 01.00 Х/ф «Другой мир» 02.50 Х/ф «Фучжоу»

06.10 «Вопросы воспитания» 06.35, 12.40, 00.30 «День за днем» 08.00, 14.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Рожденные в СССР» 10.00 «Взгляд» 11.00 «Граф Нулин» 11.40 «Утренняя почта» 12.15 «Нью+Йорк, Нью+Йорк» 13.40, 00.05 Концерт зарубежной эст+ рады 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 «Было время» 18.10 «Маэстро» 19.30 «Вокруг смеха» 21.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 22.15 «Марафон». Телевизионный журнал мод. 1989 г. 23.00 «А ну+ка, девушки!» 23.45 Т/ф «Экземпляр» 01.30 «Глас народа»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 08.00 В поисках истины 09.50, 21.30 Британия: история успе+ ха 12.30 Жизнь 15.30 Животные+гладиаторы 17.30 Скандалы древнего мира 18.30 В поисках приключений 00.30 Секреты науки 02.10 Легенды бандитского Киева 05.30 Непутевые заметки

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 Х/ф «Влюблен и безоружен» 06.30, 07.15 Х/ф «Южный кален дарь» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.45 «Планета собак» 09.15 «Субботник» 10.10, 13.20 Вести+Москва 10.25 «Путь домой» 11.05 Х/ф «Наша дача» 13.30 «Честный детектив» 14.00 «Его знали только в лицо». Ни+ колай Парфенов 14.45 «Субботний вечер» 17.05 «Юрмала». Фестиваль юморис+ тических программ 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Человеческий фактор» 23.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 01.25 Х/ф «Два билета в Венецию» 03.15 «Комната смеха»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Кето и Котэ» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Раскаяние» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Золушка» 21.00 Комедийный улет: Х/ф «Дело о «Мертвых душах» 5, 6 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.30, 18.45, 21.45 Снукер 11.30 Керлинг 16.30 Теннис 17.00, 20.00, 01.45 Тяжелая атлетика 23.45, 02.45 Ралли+рейд 00.00 Боевые искусства 03.00 Технический перерыв

НАШЕ КИНО

XSPORT

06.30, 12.30 Х/ф «Отчий дом» 08.30, 14.30 Х/ф «Собака на сене», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 18.30, 00.30 Х/ф «Ошибка резиден та», 2 с. 20.55 Т/с «Судьба резидента» 23.35 Х/ф «Водяной»

06.00 Наша рыбалка 08.00, 22.00 Бокс. Бернард Хопкинс + Каро Мурат 11.00 ЙОЙ 11.30, 19.00 Воины ниндзя 12.30 Новости 13.00 Самое вызывающее видео 13.55 Хоккей. КХЛ. Плей+офф. 1/2 финала. Матч 2 16.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Этап 2. Токио 20.00 Теннис. Турнир в Чарльстоне. Женщины. Полуфинал

REN TV 08.40 09.30 10.00 10.30 11.30 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00

«Чистая работа» «На 10 лет моложе» «Представьте себе» «Четыре свадьбы» «Новости+24» «Военная тайна» «Странное дело» «Секретные территории» «Тайны мира с Анной Чапман» «Неделя с Марианной Макси+ мовской» 19.15 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 00.40 Х/ф «Сокровище ГрандКань она»

МЕНЮ ТБ 07.05, 11.30, 16.05, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.35, 14.50, 20.30 Служба кулинар+ ной разведки 08.05, 10.15, 18.20, 21.35 Звездный каприз 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вкуса 11.00, 12.50 Кулинарные мифы 12.00, 15.20, 19.00, 21.00 Кухня По 12.30, 16.35 Сладкая жизнь 20.00, 23.30 Кухня холостяка

TVCI 06.00, 00.25 Классика мирового кино. «Большой вальс» 07.40 «На старт!» Детская спортивная программа 07.50 М/ф «Алибаба и сорок раз бойников», «Мойдодыр» 08.35 «АБВГДейка» 09.05 Православная энциклопедия 09.30 «Русский вопрос» 10.10 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы» 11.30, 14.30, 00.10 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.30 «История одной вещи. Пылесос» 12.45 Х/ф «Дежа вю» 14.45 «Праздник каждый день. День чтения» 15.15 Х/ф «Что у Сеньки было» 16.30 Таланты и поклонники. Стани+ слав Любшин 17.40 Т/с «На вираже» 20.05 «Панацея». Фортепианный кон+ церт Дмитрия Маликова 21.00 «Постскриптум» 21.50 Приют комедиантов 23.25 Д/ф «Удивительные миры Циол+ ковского»

СПОРТ 09.00, 13.00, 19.00, 01.30 Новости 09.15, 19.15, 01.45 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 01.50 «Байки старого болель+ щика» 09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» + «Локомотив» 11.25 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Женщины 13.30 Ралли+рейд. Баха «Северный лес» 13.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Партизан» + «Жальгирис» 15.40 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Мужчины. Фехтование. Плавание. Конкур 16.40 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры + 1968 г. в Гренобле. СССР + Шве+ ция 18.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Мужчины. Комбайн 19.20 «EURO + Гандбол+2014» 20.15 Американский футбол. Чемпи+ онат NFL. «NY Giants» + «Denver» 22.40 Конькобежный спорт. Финал Кубка мира в Голландии. День 3+й 01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Мировая группа. Четвертьфинал. Италия + Великобритания

FUTBOL1 06.00 Гамбург + Байер. Чемпионат Гер+ мании 08.00 Чемпионат Испании. Предисло+ вие к туру 08.35 Чемпионат Италии. Предисло+ вие к туру

Іменинники дня: МАРІЯ, ЛУКА, ВАСИЛЬ, ІВАН, ЮРІЙ 09.05, 12.30 Топ+матч 09.25 Чемпионат Англии. Предисло+ вие к туру 10.00, 15.30, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.30 ПСЖ + Челси. 1/4 финала. Лига чемпионов УЕФА 12.40 Севастополь + Ворскла. Чемпи+ онат Украины 14.40 LIVE. Ман Сити + Саутгемптон. Чемпионат Англии 16.55 LIVE. Ньюкасл + МЮ. Чемпионат Англии 19.00, 21.25 Футбол LIVE 19.25 LIVE. Говерла + Металлург (Д). Чемпионат Украины 21.55 LIVE. Интер + Болонья. Чемпи+ онат Италии 23.55 Боруссия (Д) + Вольфсбург. Чемпионат Германии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Морозко» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Алиса в За зеркалье», 3 с. Мультфильмы «Петушокзолотой гребе шок». «Дудочка и кувшин чик» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии». 16 с. Сказки народов мира. «Рыбья уп ряжка». Мультфильмы «Ста рик Перекатиполе». «Клю чик» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Продан ный смех». 1981 г. 2 с. Мульт фильм «Шел трамвай деся тый номер...» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки+чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: стра+ на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг+ лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но+ вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптусгений» М/с «В дорогу с Нодди» М/с «Джейк и пираты из Не тландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.30 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Дружбаэто чудо» 15.30 Т/с «Собака, точка, ком» 16.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 16.35, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.50 М/с «Бернард» 23.25 М/с «Циповиль»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 06 квітня ТВ УТ1 06.05 Мир православия 06.35 От первого лица 07.05 Барышня и кулинар 07.30, 23.40 «Жена» 09.10 «Предвечерье» 10.05, 20.50 Час+Ч 10.15, 14.20, 19.10 ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 13.05 Как Ваше здоровье? 17.30 В гостях у Д.Гордона 18.30 Деловой мир. Неделя 21.00 Итоги дня 21.35, 01.20 «Единая страна» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги

ИНТЕР 05.35 Х/ф «По семейным обстоя тельствам» 07.50 «Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь» 08.30 «Удачный проект» 09.30 «Воскресные новости» 10.00 «Орел и решка. На краю света» 11.00 «Сосед на обед» 12.00 Т/с «Сыновний долг» 15.55, 21.00 Т/с «Брак по завещанию 3: Танцы на углях» 20.00, 02.15 «Подробности недели» 23.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 01.05 Х/ф «За тобой» 03.00 М/ф

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. + 2014 г. 07.30 «Маски+шоу» 10.00 «Днепр+футбол» 11.00 «Алеф + в наше время» 11.30 «Вояж» 12.00 «Бушидо» 14.00 «Короли ринга». Всемирная се+ рия бокса (WSB). Куба (Cuba Domadores) + США (USA Knockouts) 16.35 «Короли ринга». Лучшие бои Ук+ раина+Россия во «Всемирной серии бокса» 18.00 Обзор Лиги Чемпионов 19.15 ЧУ, 24 тур. Динамо + Металлист 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «День отчаяния» 01.15 Х/ф «Универсальный солдат 4» 02.45 Х/ф «Иду к тебе»

11 КАНАЛ 07.50 10.00 10.30 10.50 11.15 11.40 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50

М/c «Том и Джерри» Тележурнал «Пассаж» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» Сердца трех «Oscar time» «Вечерний разговор» «36, 6» «Проте» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Отличница легкого пове дения» 23.40 Х/ф «Если бы взгляды могли убивать» 01.20 Х/ф «Бурлеск»

1+1 07.40 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 09.00 «Лото+Забава» 10.00, 19.30 «ТСН» 10.50 «Мир наизнанку + 5: Индонезия» 11.55 М/ф «Маша и медведь» 12.10 «Звездная хроника» 13.15 «Четыре свадьбы + 3» 14.30, 21.00 «Голос страны + 4. Пере+ загрузка» 16.50 «Рассмеши комика + 5» 17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 23.20 «Светская жизнь» 00.20 «Что? Где? Когда?» 01.20 Х/ф «Мужчина в поисках эро тики»

СТБ 06.30, 00.50 Х/ф «Воскресный папа» 07.55 «Едим дома» 09.00 «Все буде смачно!» 09.50 «Караоке на майдані» 11.00 Х/ф «Я счастливая» 12.45 Т/с «Скорая помощь» 16.45 «Україна має талант!+6» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.05 «Один за всех» 22.15 Х/ф «Мама поневоле»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.20 08.30 08.40 09.00 09.30 10.00

«Космические истории» «Детали» «Звездолет для фараона» «Гарантия качества» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Индекс опасности» «Жизненное пространство»

10.30 10.50 11.00 11.30 12.10 12.30 13.00 13.30 15.20 16.30 18.10 18.40 19.40 20.30 21.00 22.40 23.00 23.50 00.20

«Люди» «По закону чести» Т/с «Подводный мир» «Автотема» Мультфильмик «Седмица» «Чудо возможно» «Вам и не снилось», «Цифровой Апокалипсис» «Хочешь? Пой!» Х/ф «Король Дроздовик» «Шуры + Амуры» «Секретные территории» «Тип + Топ» «PostSсriptum» Х/ф «Двенадцатое лето» «В дороге. Дневник» «Территория заблуждений» «Анализ крови» «Великие тайны исчезнувших цивилизаций»

ICTV 07.20 Так$и 07.45 Космонавты 08.35 Звезда YouTube 09.35 Смотреть всем! 10.20 Клан 11.15, 13.15 Т/с «Лесник» 12.45 «Факты» 18.45 Факты недели 20.20 Х/ф «Падение Олимпа» 22.20 Х/ф «Триста спартанцев» 00.20 Х/ф «Орел девятого легиона»

TET 07.30 08.30 09.00 09.40 10.05 10.35 11.20 12.45 14.20 15.55 17.20 19.10 21.00 22.40 00.35

Лентяево М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Фиксики» М/ф «Барби: Академия прин цесс» Х/ф «Любовь на острове» Х/ф «Крошка из Беверли Хиллз» Мой сможет Страна У Виталька Рассмеши комика Т/с «Секс и город» Х/ф «Будь круче!»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Легенды Запорожья 06.45 Знай наших 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 Аграрная Днепропетровщина 08.00 Новости Кривого Рога 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини+ ка 09.00 Стендап 09.45 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок», 1 с. 11.00 Краеведческое путешествие 11.30, 16.00 М/ф 12.00 Х/ф «Рифмуется с любовью» 13.45 Не хлебом единым 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне» 14.45 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок», 2 с. 16.30 Д/ф «Чудеса цивилизации» 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Доживем до понедель ника» 19.15 Ди@блог 19.30 Снято 19.45 Будьте здоровы 20.15 Валянки 20.45 Истории с Бородой 21.10, 00.30 Х/ф «Лагардер. Мсти тель в маске», 2 с. 22.50 The X TV show 23.15 Музыка 23.45 Кинопростор

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес+время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.15, 11.50, 13.50, 14.50, 18.10, 19.20, 20.20, 20.35 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Вре+ мя спорта 07.35 180 градусов 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор безопасности 17.35 Новости Киевщины 21.00 Итоги недели 21.40 Время+Тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой 23.35 Миграционный вектор 00.35 Укравтоконтинент

Сх. 05.24 Зах. 18.38 Трив. дня 13.14 НТН

07.50 Т/с «Каменская» 11.30 «Легенды уголовного розыска». По следу Хищника 12.00 «Агенты влияния» 13.00 «Случайный свидетель» 13.30 Х/ф «Волчий остров» 15.15 Т/с «УГРО 5» 19.00 Т/с «Гаишники» 23.00 «Переломные 80+е» 00.00 Х/ф «Дикие штучки 3» 01.30 Х/ф «Волнаубийца»

НТВМИР 06.35 «НТВ утром» 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 Их нравы 08.25 «Первая передача» 09.25 Едим дома! 10.05 «Своя игра. Новый сезон» 10.55 Дачный ответ 12.25 «Золотая пыль» 13.05 Т/с «Литейный». «Самооборо на», «Смерть за кадром» 15.25 Следствие вели... 16.20 «Очная ставка» 17.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.55 Т/с «Улицы разбитых фона рей12» 22.45 «Темная сторона» 23.35 Т/с «Дело Крапивиных» 01.35 «Судебный детектив» 02.45 Х/ф «Снайпер» 04.35 Обзор. Чрезвычайное происше+ ствие

ENTER 05.45 10.00 11.15 12.15 13.40 15.25 17.50 19.50

Советские мультфильмы Х/ф «Украли зебру» Шутка за шуткой Х/ф «Замороженный» Х/ф «Повторный брак» Х/ф «Зависть богов» Х/ф «Разные судьбы» Х/ф «Не ходите, девки, за муж» 21.10 Х/ф «Сладкая женщина» 22.50 Х/ф «Странная женщина»

27 КАНАЛ 06.00, 10.00, 21.00 М/ф 07.00 «Генералы. Иван Панфилов» 07.50 Non stop music 08.10 «Ешь и зарабатывай», 5 с. 08.20 «Отдыхаем комфортно» 08.30 «Три характера» 09.00 «Монологи» 09.30 «Hand madе» 09.50 «АВС+шка» 18.00 Х/ф «Янтарные крылья», 2 с. 19.00 «100 лет назад за Певческим мо+ стом» 19.30 «Своим трудом» 20.00 «Генералы. Михаил Ефремов» 20.45 «За кулисами войны», 24 с.

ОРТМ 06.00 Х/ф «Тайна записной книжки» 07.20 «Армейский магазин» 07.45 «Смешарики. ПИН+код» 08.00 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.35 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 Т/с «Бесценная любовь» 15.10 Х/ф «Полосатый рейс» 16.50 Вечерние новости 17.00 «Точь+в+точь» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 23.35 «Не может быть!» 01.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 События 07.00 Т/с «Чужая женщина» 08.00 Добро пожаловать. В гостях Ти+ мати 09.00 Х/ф «Отпуск» 11.00, 15.00 Т/с «Дикий4» 19.00 События недели 20.50 Т/с «Интерны» 23.20 Великий футбол 01.10 Х/ф «Иллюзия страха»

РЕГИОН 06.00 «Гимн Украины» 06.02 «Утренняя молитва» 06.05 «Православный календарь» 06.10 «Ради жизни» 06.15, 12.30 «Мультитряндия» 08.15, 21.30 «Мамы на подиуме» 08.45 Т/с «Эпоха чести» 11.30 «Интересное кино» 12.00 «Женские откровения» 12.50 «Глазами ребенка» 13.00 Х/ф «Гори, гори моя звезда» 14.30 «Гудини в мире иллюзий» 15.00 Д/с «Жители дома Виндзоров» 16.30 «Музыкальный коктейль» 17.00 «Дикий мир с Тимофеем Баже+ новым» 17.30 Х/ф «Дикое сердце» 19.15, 23.00 «Новости. Итоги» 19.45 Х/ф «Игры мотыльков» 22.00 «Отдел «Х» 23.30 «В мире секретных знаний» 01.00 Х/ф «Смени лицо»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.25 07.50 10.00 19.50 21.50

М/с «Маска» М/с «Том и Джерри» Сердца трех Х/ф «Агент под прикрытием» Х/ф «Отличница легкого по ведения» 23.40 Х/ф «Если бы взгляды могли убивать» 01.20 Х/ф «Бурлеск» 03.20, 04.25 Зона ночи 03.25 Запорізька Січ. Джерела 03.40 Зоряний час козацтва 03.55 Козаччина. Руїна 04.10 Там на горі січ іде 04.30 Найкращі... Серед повитух 04.40 Земці 04.55, 05.25 Зона ночі. Культура 05.00 Усмішник

ТОНИС 06.00 Х/ф «Вождь Виннету: след го ловорезов» 07.30, 20.15 «Кумиры» 09.00 Большие монархи Египта 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.20 Х/ф «Вождь Виннету» 13.45 За семь морей 14.50 «Рожденные убивать» 16.00 Иконы животного мира 17.00 Д/с «Дикие кошки Трента Барк+ ли» 17.50 «Модные истории с Оксаной Но+ вицкой» 18.30 «Мир за неделю» 18.55 «Погода» 19.00 По местам дикой природы 20.00 «Цивилизация іncognita» 20.40 «Светские хроники» 21.05 Фаберже: таможня дает добро 22.00 Х/ф «Игра в шиндай» 00.00 «Выходной, после полуночи» 00.40 Х/ф «Окно в сердце»

K1 07.30 08.40 10.00 11.30 12.25 13.15 14.10 16.00 18.10 20.00 21.30 23.10 00.50

М/с «Маша и Медведь» М/ф «Джек из Амазонки» «Едим дома» «УсоЛапоХвост» «Рассмеши комика» «Орел и решка. Шоппинг» «Орел и решка. СССР» «КВН» «Вечерний квартал» М/ф «Мадагаскар3» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Неуловимый» Х/ф «Здесь и сейчас»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00 «Необыкновенные культуры» 06.30 «День ангела» 06.35 «Возвращение кота Сметанки+ на» 07.50, 09.55, 13.10, 18.40 «Попури» 08.00 «Экотуризм в Латинской Амери+ ке» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.05 «Загородный дом» 09.35 М/ф «Петя и волк» 10.50, 17.15 М/ф «Ну, погоди!» 11.00, 18.50 «Турист по жизни» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля+антикризис» 12.35 «Роскошные путешествия» 15.55 «Киноклуб «Покров». Деревян+ ные храмы Украины» 17.30 Х/ф «Потом его звали Вели колепный» 19.20 Х/ф «Босиком по парку» 21.00 «На сон грядущий» 21.10 Х/ф «Вне игры» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 08.10 08.35 08.45 09.30 10.00

Т/с «Милицейская академия» Путешествия Галицией Х/ф Воскресные новости Неотложная помощь с доктором Комаровским 10.25 Орел и решка. На краю света 11.15 Сосед на обед 12.00 Т/с «Домработница» 13.00 Сценарии любви 13.45 Х/ф «Клиника» 15.20 Х/ф «Страстной бульвар» 17.15, 00.20 Концерт Поплавского «Я люблю тебя, Украина» 19.00 Х/ф «Цыганский остров», 1 с. 20.00 Подробности недели 20.45 Х/ф «Цыганский остров», 2, 4 с. 23.35 Позаочі

Зах. 00.40 Сх. 09.46 Новий міс. 30 березня TBI

TVCI

06.00 ЖИВЯком 06.30 Частные новости 07.00, 10.30, 12.15, 15.30, 00.50 TBiNews 08.00, 01.50 Невероятно, не так ли? 09.00 80 островов вокруг света 10.00 DOUBLE ЯТЬ 11.30, 16.30 Aрт City 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 12.25 Геофактор 13.00 Х/ф «Без вины виноватый» 16.00, 19.30, 03.25 Особое мнение 17.00 Так как есть 19.00 World Stories. Международные корреспонденты 20.00 Гарячее кресло 21.00 Стоп+кадр 22.00, 02.40 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Любовь в воздухе» 03.50 Музыкальный автомат 04.10 Сегодня о главном

06.00 Иллюзион. «Танкер «Дербент» 07.20 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце...» 08.00 Х/ф «Что у Сеньки было» 09.15 «Праздник каждый день. День чтения» 09.45 «Барышня и кулинар» 10.10 «Добро пожаловать домой!» 10.50 «Смех с доставкой на дом» 11.30, 00.05 События 11.45 Д/с «Своими глазами» 12.15, 00.20 Индийское кино. «Лю+ бовь со специями» 14.45 Московская неделя 15.15 «Приглашает Борис Ноткин» 15.40 Х/ф «Накануне премьеры» 16.50 «Хроники московского быта. «Горько!» 17.35 Т/с «На вираже» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Дежа вю» 23.35 «Тайны нашего кино. «Гардема+ рины, вперед!»

2+2 06.00 М/ф 06.15 «Осторожно, модерн!» 07.00 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. + 2014 г. 07.30 «Маски+шоу» 10.00 Х/ф «Мумия: Принц Египта» 12.00 «Бушидо» 14.00 «Короли ринга». Всемирная се+ рия бокса (WSB). Куба (Cuba Domadores) + США (USA Knockouts) 16.35 «Короли ринга». Лучшие бои Ук+ раина+Россия во «Всемирной серии бокса» 18.00 Обзор Лиги Чемпионов 19.15 ЧУ, 24 тур. Динамо + Металлист 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «День отчаяния» 01.15 Х/ф «Универсальный солдат 4» 02.45 Х/ф «Иду к тебе»

MEGA 06.00 Легенды бандитской Одессы 07.10 Животные+гладиаторы 09.00 Скандалы древнего мира 09.50, 21.30 Британия: история успе+ ха 12.30 Жизнь 15.30 В поисках приключений 18.00 Формула+1 20.00 Фантастические истории 01.20 Секреты науки 02.10 Непутевые заметки

РТР «ПЛАНЕТА» 04.45 Х/ф «Человеческий фактор» 07.55 «Сам себе режиссер» 08.40 «Утренняя почта» 09.20 Вести+Москва 10.00, 13.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.20 Х/ф «Первая любовь» 13.20 К юбилею киностудии. «Мос+ фильм». 90 шагов» 13.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 15.30 Х/ф «Ночная фиалка» 17.20, 02.50 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 20.30 Михаил Жванецкий. Концерт 22.30 «Воскресный вечер с Владими+ ром Соловьевым» 00.15 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 02.25 «Путь домой» 04.05 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Ошибка резиден та», 2 с. 08.55, 14.55 Т/с «Судьба резидента» 11.35, 17.35 Х/ф «Водяной» 18.30, 00.30 Х/ф «Возвращение ре зидента», 2 с. 20.50 Х/ф «Конец операции «рези дент», 2 с. 23.15 Х/ф «Эликсир»

REN TV 11.30, 19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 14.20 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 17.10 Х/ф «Гарри Поттер и Орден феникса» 22.30 «Репортерские истории» 23.00 «Неделя с Марианной Макси+ мовской» 00.15 «Смотреть всем!» 01.15 «Представьте себе» 01.45 Х/ф «Будь круче»

МЕНЮ ТБ 07.05, 11.30, 16.05, 23.00 Gourmet с Алексеем Ниловым 07.35, 14.50, 20.30 Служба кулинар+ ной разведки 08.05, 10.15, 18.20, 21.35 Звездный каприз 08.35 Школа вкусной жизни с Дашей Малаховой 09.10, 13.30, 17.10, 22.00 Знатоки вкуса 11.00, 12.50 Кухня холостяка 12.00, 15.20, 19.00, 21.00 Кухня По 12.30, 16.35 Сладкая жизнь 20.00, 23.30 Кулинарные мифы

НОСТАЛЬГИЯ 06.15 «Нью+Йорк, Нью+Йорк» 06.40, 00.35 «День за днем» 07.40, 23.45 Концерт зарубежной эс+ трады 08.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Кинопанорама» 11.00 «Было время» 12.10 «Маэстро» 13.30 «Вокруг смеха» 15.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 16.15 «Марафон». Телевизионный журнал мод. 1989 г. 17.00 «Хит+парад «Останкино» 18.00 «Рожденные в СССР» 19.00 «Антология юмора. Смех сквозь годы» 19.45 «Рок+н+ролльный марафон» 21.00 Т/ф «Андрей» 22.25 Х/ф «Стрекозиные крылья» 23.00 Д/ф «Возвращение...» 00.10 «Вопросы воспитания»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Золушка» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 18.35 «Профессиональные игры» 07.55, 11.40, 19.40 «Искусство есть» 08.20, 12.10, 15.00, 19.10 «Минутка для ребенка» 09.00 «Добрый день, садитесь» 09.15, 18.20 «Звездные посиделки» 09.30 Х/ф «Мисс Петтигрю живет сегодняшним днем» 12.25, 17.50, 20.10 «Комедианты» 13.00 «Гуморини із торбини» 15.50 Х/ф «Старинный водевиль» 21.00 Комедийный улет. Х/ф «Дело о «Мертвых душах», 7, 8 с.

ЕВРОСПОРТ 09.30 Марафон 12.00, 21.45 Снукер 13.30, 01.45 Велоспорт 18.00, 18.45, 20.30 Тяжелая атлетика 19.30 Гребля 23.45 Ралли+рейд 00.00 Керлинг 02.30 Технический перерыв

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 08.00, 22.00 Бокс. Эдриен Бронер + Маркос Майдана 11.00, 13.00 ЙОЙ 11.30 Реальный брейк 12.30 Новости 13.30 Триатлон. Мировая серия. Этап 1. Окленд, Новая Зеландия. Женщины 15.00 Триатлон. Мировая серия. Этап 1. Окленд, Новая Зеландия. Мужчины 16.30 Бойцовский клуб. M+1 Challenge 47 17.50 Хоккей. КХЛ. Плей+офф. 1/2 финала. Матч 3 20.20 Теннис. Турнир в Чарльстоне. Женщины. Финал

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.10, 01.30 Новости 09.15, 18.25, 01.45 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35, 01.50 «Байки старого болель+ щика» 09.40 «Обратный отсчет» 11.25 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Мужчины 13.15 Футбол. «Журнал Лиги чемпи+ онов» 13.50 Родео. «Bull Riders» 14.50 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Смешан+ ная эстафета. Фехтование. Пла+ вание. Конкур 15.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА + «Галатасарай» 18.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Египте. Смешан+ ная эстафета. Комбайн 19.00 «Шахматное обозрение»

Іменинники дня: ЗАХАР, МАРТИН, СТЕПАН, ПЕТРО 19.35 Спортивные танцы. Чемпионат Европы в Тобольске. Европейс+ кая программа 21.40 «Наш золотой хоккейный век». Зимние олимпийские игры + 1968 г. в Гренобле. СССР + Ка+ нада 23.30 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. Полуфинал. 1+й матч 01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Мировая группа. Четвертьфинал. Италия + Великобритания

FUTBOL1 06.00 Сосьедад + Реал. Чемпионат Ис+ пании 08.00 Шахтер + Карпаты. Чемпионат Украины 10.00, 14.45, 21.05 Футбол NEWS. LIVE 10.20 Пункт назначения + Бразилия 2014 г, 3 с. 11.00, 20.30 Журнал Лиги Чемпионов 11.30 Futbol Mundial 12.00 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 13.00, 16.00, 19.00 Футбол LIVE 13.55 LIVE. Черноморец + Металлург (З). Чемпионат Украины 16.55 LIVE. Заря + Ильичевец. Чемпи+ онат Украины 19.30 LIVE. Герта + Хоффенхайм. Чем+ пионат Германии. 2+й тайм 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Вальядолид + Валенсия. Чемпионат Испании. 2+й тайм 00.00 Черноморец + Металлург (З). Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Как Ива нушкадурачок за чудом хо дил» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Алиса в За зеркалье», 4 с. Сказки Пушки на «О рыбаке и рыбке» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Фархат принц Персии»,17 с. «Сказки народов мира «Сын камня», «Сын камня и великан» 05.00, 11.00, 17.00 Сказки русских писателей «Приключения Бура+ тино». Мультфильмы «Как ослик грустью заболел», «Зарядка для хвоста» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки+чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20 Обо всем на свете 10.20, 18.10 Заботливые Мишки: Стра+ на добра 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.20, 18.40, 23.10 Лев Леон 13.30, 18.50, 23.20 Друзья с джунг+ лей. Команда спасения 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Миа и я 16.30 Сказки маленькой Милы 17.40 Приключения Чака и друзей 19.00, 23.40 Чаплин и друзья 20.20 Приключения Тимми 23.30 Друзья с джунглей. Веселые но+ вости 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 07.30 08.00 08.30

М/с «Большой и маленький» М/с «Контраптусгений» М/с «В дорогу с Нодди» М/с «Джейк и пираты из Нет ландии» 09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.15 М/с «Приключения мишек Гамми» 10.00, 12.30 М/с «Оливия» 10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 10.45, 17.30 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 18.00 М/с «Свинка Пеппа» 11.30, 18.30 М/с «Маленький зоома газин» 12.00 М/с «Смурфики» 13.00 М/с «Дружбаэто чудо» 15.30 Т/с «Собака точка ком» 16.30, 21.45 М/с «Сердитые птички» 16.35, 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 М/с «София Прекрасная» 19.25 М/с «Лило и Стич» 19.50 М/с «Аладдин» 20.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 М/с «Чудеса на виражах» 22.50 М/с «Бернард» 23.25 М/с «Циповиль»


16 ОГОЛОШЕННЯ ○

Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» запрошує на роботу: кіоскерів; операторів поштового зв'язку; листонош; начальників відділень пошто вого зв'язку; заступників начальників відділення поштового зв'язку (за довідкою звертатися у по штамт ЦПЗ №1 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Марк са,62, тел: 3749692); інспекторалікаря з огляду водіїв; інженера з безпеки руху; шліфувальника; слюсаря з ремонту автомобілів (за довідкою звертатися в Дніпропетровську дирекцію за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна,11, тел: 7708320).

Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: заступника начальника відділу вико нання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності заступника головного бух галтера. У конкурсі можуть брати участь гро мадяни України з повною вищою освітою за освітньокваліфікаційним рівнем ма гістра, спеціаліста за напрямком: еко номіст, бухгалтер та стажем роботи за фахом на державній службі на посадах го ловного спеціаліста не менше 3 років або стажем роботи за фахом на керівних по садах в інших сферах не менше 5 років. Повинен знати основні принципи робо ти на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою. Документи приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Набереж на ім. В.І.Леніна, 17, офіс 731, кімната 9. За довідками про умови конкурсу та додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за тел. 7786127.

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Приватне акціонерне товариство «Підприємство з експлуатації елект ричних мереж «Центральна енергетична компанія» ліцензіат з пере дачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними ме режами (ліцензія № 036314 серія АД), повідомляє: Тарифи на передачу електричної енергії за рівнями напруги, які вводяться в дію з 01.04.2014, для розрахунків за передану електроенергію.

Примітка: 1 клас напруги 35 кВ і вище, 2 клас напруги до 35 кВ.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Скокову Анатолію Миколайовичу, Про хоренко Ірині Леонідівні з’явитись у су дове засідання 17 квітня 2014 року о 12.00 до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачам по цивільній справі № 199/ 12680/13ц, 2/199/724/14 за позовом КС «Всеукраїнське народне кредитне това риство» до Скокова Анатолія Миколайо вича та Прохоренко Ірини Леонідівни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Зуя Олега Івановича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/1067/2014 за позовом Гавронського Юрія Сергійовича до Савенка Сергія Вікторовича, Зуя Оле га Івановича, Управління житлового гос подарства виконкому Дніпропетровської міської ради про визнання недійсним розпорядження, визнання недійсним свідоцтва про право власності, визнан ня недійсним договору купівліпродажу квартир, яке відбудеться 01 квітня 2014 року о 10.00 у приміщенні суду за адре сою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 221. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у судове засідання в якості відповідачів Люльку Аллу Миколаївну, 06.07.1966 р.н.; Василюка Олексія Лукашевича, 01.06.1981 р.н., по цивільній справі № 191/38/14ц за позовом ПАТ «КБ «Над ра» до Люльки Алли Миколаївни, Васи люка Олексія Лукашевича про стягнен ня заборгованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться 02.04.2014 року об 11.00 у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин справа буде роз глянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів. Довгинцівський районний суд викли кає Хлань Олену Юріївну, Хланя Миколу Анатолійовича, Хланя Едуарда Анатолі йовича як відповідачів до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Югай Тетяни Леонідівни до Хлань Олени Юріївни, Хланя Миколи Анатолійовича, Хланя Едуарда Анатолійовича, третя осо ба Довгинцівський РВ у м. Кривий Ріг ГУ Державної міграційної служби Украї ни Дніпропетровської області, про усу нення перешкод у здійсненні права на користування власністю, яке відбудеть ся 31 березня 2014 року о 12.00 у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3, каб. 6. У разі неявки спра ва буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. Плахотньому Андрію Миколайовичу з’явитись у судове засідання 15 квітня 2014 року о 10.00 до АмурНижньодні провського райсуду м. Дніпропетровсь ка за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/12421/13ц, 2/199/4245/ 13 за позовом Гребенюк Світлани Юріїв ни до Плахотнього Андрія Миколайо вича, третя особа КП «ЖЕП № 43» ДМР, про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житловим приміщенням. У разі неявки відповіда ча у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі

наявних матеріалів та постановлено за очне рішення. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засідання Шала мову Надію Миколаївну, 06.01.1957 р.н., останнє відоме місце проживання та місце реєстрації: 50000, Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шу валова, 26, кв. 6, як відповідача по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Всеукраїнське народне кредит не товариство» до Шаламової Надії Ми колаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідан ня відбудеться 08 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 4, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо шення в пресі відповідач Шаламова Надія Миколаївна вважається повідом леною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справа буде розглянута за її відсутності. У зв’язку з розглядом цивільної спра$ ви за позовом Пастухова Бориса Олек сандровича, Пастухової Лінфії до Пасту хова В’ячеслава Борисовича про визнан ня особи такою, що втратила право на ко ристування житлом, Самарський район ний суд м. Дніпропетровська викликає відповідача Пастухова В’ячеслава Бори совича у судове засідання, яке відбудеть ся 01 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка суворо обов’язкова. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 02.04.2014 року о 10 год. 30 хв. в залі судових засідань 300 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Са ношкіної Раїси Андріївни про відшкоду вання заборгованості. Явка Саношкіної Раїси Андріївни обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неяв ки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення. Черноусу Віталію Вікторовичу з’яви тись у судове засідання 09 квітня 2014 року о 15 год. 30 хв. до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/1049/14ц, 2/199/1423/14 за позовом Омельченко Олени Володи мирівни до Черноуса Віталія Вікторови ча, третя особа АмурНижньодніпровсь кий районний відділ Державної мігра ційної служби в м. Дніпропетровську, про усунення перешкод у користуванні при міщеннями та зняття з реєстрації. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. У провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа № 2/359/ 689/2014 за позовом ТОВ «Укіо Банк Лізинг» до Харитонова А.В., Константи нова К.В., ТОВ «Експлуатаційна контора Комільфо», ТОВ «КлінінгСервіс», ТОВ «Реалсистем», ТОВ «Сибарит» про стяг нення заборгованості. Розгляд вищеза значеної справи відбудеться об 11.00 10.04.2014 р. за адресою: Київська об ласть, м. Бориспіль, вул. Радянська, 10, каб. 2. У цьому зв'язку суд викликає відповідачів Харитонова Антона Володи мировича та Константинова Кирила Ва лерійовича у судове засідання на вище зазначений час та день. Амур$Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду перебуває цивільна справа № 199/13679/13ц за позовом То локоннікова Сергія Валерійовича до Ши ханцова Владислава Вікторовича про стягнення заборгованості. Відповідач Шиханцов Владислав Вікторович викли кається у судове засідання, яке відбу деться 09.04.2014 р. о 08 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново селівська, 9, зал судових засідань 2, каб. 2. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. За умови неявки відповідача Шиханцова Владислава Вікторовича та неповідом лення ним про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановлено заочне рішення). Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає у судове засідання Черепанова Євгена Геннадійовича в якості відповідача по цивільній справі

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

№ 211/404/14ц за позовом Костенко Маргарити Олегівни, 3я особа Довгин цівський РВ у місті Кривий Ріг ГУ ДМС Дніпропетровської області, про усунен ня перешкод у здійсненні права на ко ристування власністю. Явка відповіда ча в каб. 34 Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 04 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. Одночасно повідомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде розглянуто 4 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області викликає Степанова Євгена Артемовича, 06.04.1989 р.н., як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи № 211/6672/2013ц за позовом Єфрємова Віктора Васильовича до Степанова Євге на Артемовича про відшкодування май нової та моральної шкоди, спричиненої злочином, яке відбудеться 07.04.2014 року о 09.00 у приміщенні Довгинцівсь кого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде роз глянута за вашої відсутності. Кузнєцовій Тетяні Євгенівні з’явитись у судове засідання 02 квітня 2014 року о 10.00 до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/ 9700/13ц, 2/199/3444/13 за позовом ПАТ «КБ «Надра» про стягнення забор гованості до Кузнєцової Тетяни Євгенів ни. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Чечель Олені Олександрівні з’явитись у судове засідання 02 квітня 2014 року об 11 год. 10 хв. до АмурНижньодніп ровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10205/13ц, 2/199/3536/13 за по зовом ПАТ «КБ «Надра» до Чечель Оле ни Олександрівни та Гребенника Олега Сергійовича про стягнення заборгова ності. У разі неявки відповідачів у судо ве засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Гребеннику Олегу Сергійовичу з’яви тись у судове засідання 02 квітня 2014 року об 11 год. 10 хв. до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10205/13ц, 2/199/3536/ 13 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Че чель Олени Олександрівни та Гребенни ка Олега Сергійовича про стягнення за боргованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розгля нута за їхньої відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заоч не рішення. Копаленку Василю Васильовичу з’яви тись у судове засідання 02 квітня 2014 року об 11 год. 20 хв. до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10232/13ц, 2/199/3566/ 13 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Ко паленка Василя Васильовича та Кудряв цева Григорія Анатолійовича про стяг нення заборгованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постанов лено заочне рішення. Кудрявцеву Григорію Анатолійовичу з’явитись у судове засідання 02 квітня 2014 року об 11 год. 20 хв. до АмурНиж ньодніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/10232/13ц, 2/199/3566/ 13 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Ко паленка Василя Васильовича та Кудряв цева Григорія Анатолійовича про стяг нення заборгованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постанов лено заочне рішення. Карловій Ірині Сергіївні з’явитись у су дове засідання 02 квітня 2014 року о 10 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровсько го райсуду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/ 4137/13ц, 2/199/2018/13 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Карлової Ірини Сер гіївни та Стебакова Олександра Мико

лайовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідачів у судове за сідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Стебакову Олександру Миколайовичу з’явитись у судове засідання 02 квітня 2014 року о 10 год. 40 хв. до АмурНиж ньодніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/4137/13ц, 2/199/2018/13 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Карло вої Ірини Сергіївни та Стебакова Олек сандра Миколайовича про стягнення за боргованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розгля нута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено за очне рішення. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області викликає до суду як відповідача Радченка Володимира Олек сандровича (Дніпропетровська область, м. Тернівка, бул. Артема, 4, кв. 82, індекс 51500) по цивільній справі № 194/101/ 14ц за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Радченка Володимира Олександровича про стягнення забор гованості за кредитним договором. Су дове засідання відбудеться 27 березня 2014 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Тернівського міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Тернів ка, вул. Лермонтова, 15а. Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Радченку Володимиру Олек сандровичу надати письмові пояснення, заперечення та всі наявні в нього дока зи по справі. У разі неявки у судове за сідання відповідача справа буде розгля нута за його відсутності за наявними по справі доказами. Суд роз’яснює відпові дачу, що в разі неможливості бути при сутнім у судовому засіданні він зобов’ язаний повідомити суд про причини не явки у судове засідання. Петриківський районний суд Дніпро петровської області викликає відповіда ча Шрама Андрія Анатолійовича, який проживає за адресою: вул. Шевченка, 1, с. Курилівка, Петриківський район, Дніпропетровська область, у судове за сідання по цивільній справі № 187/21/14ц, провадження № 2/0187/96/13 за позо вом Кредитної спілки «Всеукраїнське на родне кредитне товариство» до Шрама Андрія Анатолійовича про стягнення грошового боргу за кредитним догово ром на 03 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський район, Дніпропетровська область. З опубліку ванням оголошення про виклик відпові дач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи. І в разі неявки до суду справа може бути роз глянута за його відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, шо 02 квітня 2014 р. о 10 год. 20 хв. у залі суду 304 за адре сою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розглядатись цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Де миденка Павла Сергійовича про стягнен ня заборгованості. Останнє місце зна ходження відповідача: м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 31/44. У разі неявки відповідача до суду у зазначений день справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі до кументів. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 23.04.2014 р. о 10.00 у залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде роз глядатись цивільна справа за позовом Черевик Лідії Іванівни до Черевика Віктора Васильовича про розірвання шлюбу. Останнє місце проживання відповідача: м. Кривий Ріг, вул. Ватуті на, 14/45. У разі неявки відповідача до суду у зазначений день справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі документів. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 07.04.2014 року о 09.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Островерх Валентини Андріїв ни до Горбутяка Віктора Михайловича про позбавлення права на користуван ня житловим приміщенням. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відпо відача по вказаній справі невідомо, відповідно до вимог ст. ЦПК України, викликає відповідача через оголошення в газеті. Останнє відоме місце мешкан ня відповідача Горбутяка Віктора Михай ловича: пров. Островерхівський, 10а, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область. Явка відповідача обов’язкова.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ» ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÏÅÒÐÓØÀ

ÐÎÊÊÈ

Ïåòðóøà - ëàñêîâûé êîò-ìóð÷óí â õîðîøèå ðóêè. Ïîõîæ íà áðèòàíöà, 7 ìåñÿöåâ. Êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. ÒÒåë. åë. (063)836-98-35.

Ïîäàðþ ìåëêîãî ùåíêà â õîðîøèå ðóêè! 2 ìåñ., îáðàáîòàí îò ïàðàçèòîâ. Î÷åíü ïîòåøíûé, áó äåò ðàçìåðîì ñî áóäåò ñïàíèåëÿ. ÒÒåë.: åë.: (063)832-60-72, (096)997-91-37

ÂÈÐ ÄÆÈÍÈß ÂÈÐÄÆÈÍÈß Âèðäæèíèÿ - ìåòèñ îâ÷àðêè. Î÷åíü óìíàÿ ñîáàêà. Ïðåêðàñíî ïîäîéäåò äëÿ îõðàíû ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ñòåðèëèçîâàíà. ÒÒåë. åë. (063)836-98-35

ÌÈËß Ìèëÿ - îêîëî ãîäà, ìåëêàÿ, îêðàñ ïåñî÷íûé, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèó÷åíà ê âûãóëó âûãóëó.. Ìèëÿ óìíàÿ, äîáðàÿ, ïðåäàííàÿ, î÷åíü ëþáèò äåòåé! Òåë. (097)836-25-52, Âèêòîðèÿ

ËÎËÀ

ÌÀËÛØ

Ëîëà - îñîáåííàÿ ñîáà÷êà áåç çàäíåé ëàïêè. Åé îêîëî 1 ãîäà, î÷åíü ïðèÿòíàÿ, àêòèâíàÿ äåâî÷êà. Ðàçìåðîì ñî ñïàíèýëÿ, ëþáèò ïðîãóëêè. 067 620 79 01, 067 76 78 760

Ìàëûø èùåò äîì, íåáîëüøîãî ðàçìåðà, õðàáðûé îõðàííèê. Ïîñëå ÄÒÏ ïîêà íåìíîãî õðîìàåò õðîìàåò,, íî äîëæåí âîññòàíîâèòüñÿ. Ò åë. (093)742-08-60.


ОГОЛОШЕННЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Після опублікування оголошення в пресі відповідач Горбутяк Віктор Михайлович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбу деться під головуванням судді С.А. Ски би у приміщенні Баглійського районно го суду м. Дніпродзержинськ Дніпропет ровської області за адресою: м. Дніпро дзержинськ, пр. Конституції, 64.

Малганову Вікторію Артурівну, що 07.04.2014 року о 14.00 відбудеться су дове засідання по цивільній справі за позовом Пристінкової Т.Д. до Малгано вої В.А. про стягнення грошових коштів. Судове засідання відбудеться у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 18. У випадку вашої неявки суд розгляне спра ву за вашої відсутності. При собі мати документ, що посвідчує особу.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає відповідачів Єгорову Віру Станіславівну, останнє відоме місце реєстрації якої відоме суду: буд. 7 по провулку Бірюзовому у м. Дніпропетровську; та Зуб Валентину Бо рисівну, відоме суду місце реєстрації якої: вул. Данила Нечая, 5/35 у м. Дніпропетровську, у судове засідання по цивільній справі № 200/18322/13ц за позовом Можаровцевої Оксани Володи мирівни до Єгорової Віри Станіславівни та Зуб Валентини Борисівни, третя осо ба Медведєва Тетяна Михайлівна, про стягнення грошових коштів. Судове за сідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 08 квітня 2014 року в залі суду за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 303. Явка до суду обов'язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов' язаний повідомити суд про причини не явки.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у судове засідання в якості відповідача Шевцова Володимира Вікторовича по цивільній справі № 191/561/14ц за по зовом Книжника Олександра Івановича до Шевцова Володимира Вікторовича, третя особа Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у м. Синельни кове реєстраційної служби Синельників ського міськрайонного управління юс тиції у Дніпропетровській області, про визнання батьківства та про внесення змін до актового запису про народжен ня дитини, даних про батька. Судове за сідання відбудеться 01.04.2014 року об 11.00 у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельни кове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відпо відача у судове засідання без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 185/1128/14ц за позовом Кривсуна Ігоря Григоровича до Кривсун Тетяни Ве кулівни про розірвання шлюбу. Відпо відач Кривсун Тетяна Векулівна викли кається у судове засідання на 8 год. 30 хв. 02 квітня 2014 року у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропет ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Суддя Божен ко Л.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про дату, час та місце розгляду спра ви. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні Магдалинівського ра йонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позов ною заявою Веліадзе Яни Ревазівни до ТОВ «Лізингова компанія «Автофінанс» про захист прав споживачів, визнання договору від 05.11.2012 р. з додатками недійсним та стягнення сплачених за до говором коштів. Відповідач ТОВ «Лізин гова компанія «Автофінанс» викликається у судове засідання на 01 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. у при міщення Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області: Дніпро петровська область, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, пров. Жовтне вий, 6. Суддя Ковальчук Т.А. Після опуб лікування об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові дача ТОВ «Лізингова компанія «Авто фінанс» справу буде розглянуто за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Халіна Ігоря Леонідо вича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/122/2014 за позовом Напрієнко А.О. до Халіна І.Л., третя особа Головне управління Дер жавної міграційної служби України у Дніпропетровській області, про зняття з реєстрації, визнання недійсним догово ру купівліпродажу квартир, яке відбу деться 01 квітня 2014 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Александрова Світлана Олексіївна викликається на 10.00 7 квітня 2014 року у судове засідання в якості відповідача до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області, м. Вер хньодніпровськ, вул. Петровського, 47, по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором. Суддя Шевченко О.Ю. Останнє відоме зареєстроване місце проживання відповідача Александрової Світлани Олексіївни: сел. Ново миколаївка, вул. Привокзальна, 9/11, Верхньодніпровський район, Дніпропет ровська область. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викли кає Рибалко Наталію Миколаївну у судо ве засідання 04 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Дель та Банк» до Рибалко Н.М. про стягнення заборгованості. З опублікуванням цього оголошення відповідач Рибалко Наталія Миколаївна вважається належно по відомленою про день, час та місце роз гляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Кіровський районний суд м. Дніпропет ровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Пуш кіна, 29, викликає Савенкова Василя Ми колайовича в якості відповідача по цивільній справі № 203/1113/14ц, про вадження № 2/0203/719/2014 за позо вом Савенкової Юлії Вікторівни до Са венкова Василя Миколайовича про ро зірвання шлюбу, яке відбудеться о 08 год. 45 хв. 07 квітня 2014 року. Амур$Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє

Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає у судове засідання Черепанова Євгена Геннадійовича в якості відповідача по цивільній справі 211/404/14ц за позовом Костенко Мар гарити Олегівни, 3я особа Довгинців ський РВ у місті Кривому Розі ГУ ДМС Дніпропетровської області, про усунен ня перешкод у здійсненні права на ко ристування власністю. Явка відповіда ча в каб. 34 Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 04 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. Одночасно повідомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде розглянуто 04 квітня 2014 року о 09 год. 30 хв. за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення. Пеліх Тетяні Миколаївні з’явитись у су дове засідання 02 квітня 2014 року об 11 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровсь кого райсуду м. Дніпропетровська за ад ресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/ 6239/13ц, 2/199/2453/13 за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Пеліха Юрія Вален тиновича та Пеліх Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості. У разі не явки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Пеліху Юрію Валентиновичу з’явитись у судове засідання 02 квітня 2014 року об 11 год. 40 хв. до АмурНижньодніп ровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/11582/13ц, 2/199/2453/13 за по зовом ПАТ «КБ «Надра» до Пеліха Юрія Валентиновича та Пеліх Тетяни Микола ївни про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає у судове засідання Донцова Олександра Миколайовича в якості відповідача по цивільній справі за позовом Макарової Тетяни Петрівни, Оліфіренко Катерини Олександрівни про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщен ням. Явка відповідача в каб. 2 Довгин цівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 04 квітня 2014 року о 12 год. 30 хв. Одно часно повідомляємо, що в разі вашої не явки у судове засідання справу буде роз глянуто 04 квітня 2014 року о 12 год. 30 хв. за вашої відсутності з ухваленням за очного рішення. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове засі дання в якості відповідача Полякова Та раса Артуровича по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» до Полякова Тараса Артуровича про стягнення заборгованості. Поляков Тарас Артурович, зареєстрований за ад ресою: 53400, м. Марганець, вул. Крас ногвардійська, 3а. Розгляд справи при значено на 14 квітня 2014 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 72а. Суддя Хомченко С.І. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглядатись за його відсутності за на явними доказами. У разі неявки у судо ве засідання відповідач повинен повідо мити суд про причини неявки. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Самарського Ігоря Олександровича, Самарської Світлани Миколаївни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Відпові дачі Самарський І.О., Самарська С.М. викликаються у судове засідання на 31 березня 2014 року о 08 год. 45 хв. у при міщення Красногвардійського районно го суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, каб. 12. Після опублікування

об'яви в пресі відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгля ду справи. У разі неявки Самарського І.О., Самарської С.М. справу буде роз глянуто за їхньої відсутності. Петриківський районний суд Дніпро петровської області викликає відповіда ча Богданчикова Сергія Миколайовича, 1973 р.н., який проживає за адресою: вул. Димитрова, 13/52, м. Дніпродзер жинськ, Дніпропетровська область, у су дове засідання на 01 квітня 2014 року о 09.00 по цивільній справі № 187/211/14ц, № 2/0187/138/14 за позовом Богач Ірини Григорівни до Богданчикова Сер гія Миколайовича про стягнення алі ментів на утримання дитини. У разі не явки справа буде розглянута без вашої участі. Адреса суду: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка, Петриківський район, Дніпропетровська область.

Комісія з питань розгляду земельних спорів Жовтневої районної у м. Дніпро петровську ради викликає громадянина Бойко В.В., який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Скеляста, буд. 6а, на засідання з приводу звернення грома дянки Чикарьової Т.Д. стосовно відмови у підписанні акта встановлення та погод женні зовнішніх меж земельної ділянки за адресою: вул. Скеляста, 8б, каб. 112, яке відбудеться 10 квітня 2014 року о 16.00 у Жовтневому виконкомі (м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 7).

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 29.О1.2014 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/7665/13ц за по зовом Стрибкова Олександра Євгенійо вича, 3я особа Сектор у справах гро мадянства, міграції та реєстрації фізич них осіб Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України у Дніпропетровській області, про усунення перешкод у здійсненні пра ва на користування та розпорядження своїм майном. Даним рішенням були за доволені позовні вимоги позивача Стрибкова Олександра Євгенійовича. З повним текстом відповідач Стрибков Віталій Олександрович може ознайоми тись, звернувшись до канцелярії Довгин цівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Бородича, 3, м. Кривий Ріг. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в про вадженні суду знаходиться цивільна справа № 204/6587/2013ц, проваджен ня № 2/204/329/2014 за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Малярова Олексія Григоровича про стягнення заборгованості. Відповід но до ухваленого заочного рішення по зовні вимоги Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Малярова Олексія Григоровича про стягнення за боргованості були задоволені. Повний текст рішення відповідач Маляров Олексій Григорович може отримати в цивільній канцелярії Красногвардійсь кого районного суду м. Дніпропетровсь ка за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 8. 19 березня 2014 року Центрально Міським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено за очне рішення по цивільній справі за по зовом Ягодки Олександра Олександрови ча, Довгорученко Валентини Михайлів ни до Мішалової Вікторії Олександрівни, третя особа Головна державна мігра ційна служба у Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням, згідно з яким визна но відповідача Мішалову Вікторію Олек сандрівну, 16 квітня 1979 року народ ження, такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням квартирою № 55 у будинку № 38 по вул. Ньютона в м. Кривому Розі, знявши з реє страційного обліку відповідача Мішало ву Вікторію Олександрівну за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ньютона, 38/55. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області по відомляє, що 25.02.2014 року було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 211/6524/13ц за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до Никифорової Олени Валентинівни про стягнення за боргованості, що виникла внаслідок по рушення зобов’язань за договором про відкриття кредитної лінії у формі овер драфту. Даним рішенням були задово лені позовні вимоги Публічного акціо нерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит». З повним текстом відповідач Никифорова Олена Валентинівна може ознайомитись, звернувшись до канце лярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 21 бе резня 2014 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 204/129/ 14ц, 2/204/817/14 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Бондаря Сергія Олексійовича про стяг нення заборгованості, яким позов задо волено: стягнуто з Бондаря Сергія Олек сійовича (іден. номер 2596418356) на користь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним до говором № б/н від 15.05.2008 року в розмірі 16514 (шістнадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять) грн. 01 коп., з яких: 1800

(одна тисяча вісімсот) грн. 89 коп. за боргованість за кредитом, 7045 (сім ти сяч сорок п’ять) грн. 55 коп. заборго ваність по відсотках за користування кредитом, 6405 (шість тисяч чотириста п’ять) грн. заборгованість по комісії за користування кредитом, а також штрафи відповідно до пункту 8.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 (п’ят сот) грн. штраф (фіксована частина), 762 (сімсот шістдесят дві) грн. 57 коп. штраф (процентна складова); стягнено з Бондаря Сергія Олексійовича (іден. но мер 2596418356) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» судовий збір у сумі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп. Зая ву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красно гвардійського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, буд. 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскар жено до Апеляційного суду Дніпропет ровської області в той же строк.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810-55-66, (067) 340-55-66.

Жовтневий районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє Даренського Андрія Анатолійовича, що судом у судовому за сіданні 06 листопада 2013 року було роз глянуто цивільну справу за позовом Кузьменка Андрія Валерійовича, Кузь менко Олени Михайлівни до Даренсько го Андрія Анатолійовича, третя особа Жовтневий районний відділ в м. Дніпро петровську Головного управління Дер жавної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про усунен ня перешкод у користуванні майном та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволені, а саме: усунено пе решкоди Кузьменку Андрію Валерійови чу, Кузьменко Олені Михайлівні у корис туванні та розпорядженні житловим приміщенням, яке розташовано за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Набереж на Перемоги, буд. 54, кв. 3, шляхом знят тя Даренського Андрія Анатолійовича з реєстраційного обліку за вказаною ад ресою (суддя Черновськой Г.В.). Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області головуючим суддею Борисовим С.А. 05 березня 2014 року в заочному порядку було розгляну то цивільну справу за позовом Поляха Василя Васильовича до Погребняка Оле га Миколайовича, третя особа Орган опіки та піклування Підгородненської міської ради Дніпропетровського райо ну Дніпропетровської області, Орган опі ки та піклування в особі Служби у спра вах дітей Дніпропетровської районної державної адміністрації, про позбавлен ня батьківських прав та стягнення алі ментів. Даним заочним рішенням по зовні вимоги були задоволені. З повним текстом рішення відповідач Погребняк Олег Миколайович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Дніпропет ровського районного суду Дніпропет ровської області за адресою: сел. Юві лейне Дніпропетровського району, вул. Теплична, 7, каб. 3. 10.01.2014 року Довгинцівським ра йонним судом м. Кривого Рогу Дніпро петровської області прийнято заочне рішен ня по цивільній справі № 211/7235/13ц за позовом Ковальчука Миколи Йоси повича до Павлова Валентина Павлови ча про усунення перешкод у користу ванні власністю шляхом позбавлення особи права на користування житловим будинком № 84а по вул. Вернадського у м. Кривому Розі шляхом позбавлення Павлова Валентина Павловича права на користування житловим будинком № 84 а по вул. Вернадського у м. Кривому Розі із зняттям Павлова Валентина Павлови ча, 30.11.1962 року народження, з реє страційного обліку з адреси: м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 84а. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 бе резня 2014 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 204/ 8712/13ц, 2/204/569/14 за позовною заявою Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Антонова Леоніда Олександровича про стягнення заборгованості, яким по зов задоволено: стягнуто з Антонова Лео ніда Олександровича (іден. номер 2271918778) на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № б/н від 08.05.2007 року в розмірі 12612 (два надцять тисяч шістсот дванадцять) грн. 46 коп., де: 4385 (чотири тисячі триста вісімдесят п'ять) грн. 68 коп. заборго ваність за кредитом, 4667 (чотири тисячі шістсот шістдесят сім) грн. 58 коп. за боргованість по відсотках за користуван ня кредитом, 2720 (дві тисячі сімсот двадцять) грн. 51 коп. заборгованість по комісії за користування кредитом, а також штрафи відповідно до умов кре дитного договору: 250 (двісті п'ятдесят) грн. штраф (фіксована частина), 588 (п'ятсот вісімдесят вісім) грн. 69 коп. штраф (процентна складова); стягнено з Антонова Леоніда Олександровича (іден. номер 2271918778) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» судо вий збір у сумі 229 (двісті двадцять дев' ять) грн. 40 коп. Заяву про перегляд за очного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, буд. 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апе ляційного суду Дніпропетровської об ласті в той же строк.

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровське моторвагонне депо» ДП «Придніпровська залізниця» (49038,м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова, 2а) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 №302. Основними забруднюючими речовинами, які викидаються джерела ми від виробничої діяльності підприємства, є: тверді речовини, оксиди азоту, сірчана кислота, вуглецю оксид, сірки діоксид, залізо, манган, ксилол, НМЛОС. - ВСП «Дніпропетровське моторвагонне депо» (49038, м. Дніпропет ровськ, вул. Курчатова, 2а) кількість викидів складає 1,902 т/рік, (крім того, 5,48 т/рік від пересувних джерел). - ВСП «Дніпропетровське моторвагонне депо» Пункт відстою елект ропоїздів ст. Діївка (49128, м. Дніпропетровськ, вул. Костромська, 39) кількість викидів складає 0,432 т/рік, (крім того, 17,360 т/рік важкі метали та парникові гази). Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають техноло гічному регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами при родоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропо зиціями можуть звернутися в місячний термін за адресою: - Кіровська районна у місті Дніпропетровську рада,49038, м. Дніпро петровськ, вул. Ленінградська, 42, тел. 7441702. - Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада,49064, м. Дніпро петровськ, просп. Калініна, 77, тел. 323268.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐ Ä ¹ 1513 ÑÊÀÍÂÎÐÄ

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515)


ВІДПОЧИНЬ! 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

27.03.2014 ð. ¹ 22 (1515) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè, îðèãèíàëüíûìè è ëåãêèìè â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòàìè. Ñåãîäíÿ íà íàøåì ñòîëå - ëåíèâûå ãîëóáöû è øîêîëàäíûé äåñåðò «Áðàóíè»

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êóøàòü ïîäàíî!

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: ну и томатную пасту. u Голубцы выложить в форму для запекания, залить получившимся соусом, температуре 180 грапоставить в духовку. дусов в течение 40-45 v Запекать при минут.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÁÐ ÀÓÍÈ Ñ ÎÐÅÕÀÌÈ È ÊÎÍÜßÊÎÌ ÁÐÀÓÍÈ Брауни - известный американский десерт с очень насыщенным шоколадным вкусом. Особенностью такой выпечки является мягкая влажная серединка. Поэтому очень важно не передержать брауни в духовке.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

×шоколад - 150 г (молочный и

×яйца - 3 шт. ×сахар - 150 г ×сливочное масло - 130 г ×мука - 130 г ×какао-порошок - 20 г

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃ ÎÒÎÂËÅÍÈß: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: nПросеять муку с какао. o Орехи слегка обжарить на сухой сковородке или подсушить в духовке. pШоколад с маслом растопить на водяной бане. qРастопленный шоко-

лад немного охладить и добавить в него орехи и коньяк. Перемешать. rВ отдельной посуде вилкой перемешать яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородного состояния. Добавить их к шоколадно-ореховой смеси.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀ ÒÜ… ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Åñëè íà áàíêàõ ñ êîíñåðâàìè èç òîìàòîâ âçäóëèñü êðûøêè, ïåðåëîæèòå ñîäåðæèìîå â êàñòðþëþ, õîðîøåíüêî ïðîâàðèòå, äîáàâüòå ñîëè, ïåðåëîæèòå â ÷èñòûå áàíêè è ñíîâà çàêóïîðüòå. Ëèøíþþ æèäêîñòü èç îâîùíûõ êîíñåðâîâ ìîæíî ñëèòü â ñòåêëÿííóþ áàíêó, ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê è èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñóïîâ èëè âòîðûõ áëþä. Çàñîëåííûå â áàíêàõ îãóðöû íå çàïëåñíåâåþò, åñëè ïîìåñòèòü â íèõ ìåøî÷êè ñ ñóõîé ãîð÷èöåé (30-40 ã) èëè íàðåçàííûé ñòðóæêîé õðåí.

черный) ×орехи (миндаль, арахис

или грецкие) - 150-200 г ×коньяк - 4 ст. л. ×ванильный сахар - 2 ч. л.

sСледом добавить просеянную муку с какао (лучше добавлять частями). t Тщательно перемешать. В результате должно получиться вязкое тесто. uФорму застелить пергаментной бумагой, смазать ее сливочным маслом.

Вылить в форму шоколадное тесто. vВыпекать брауни в заранее разогретой до 180 °С духовке примерно 20-25 мин. Затем выпечку следует охладить, порезать на небольшие квадратики. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê õðàíèòü çèìíèå âåùè Ñ íàñòóïëåíèåì äîëãîæäàííûõ òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äåíå÷êîâ ëþäè íà÷èíàþò ìåíÿòü çèìíþþ îäåæäó íà áîëåå ëåãêóþ. Äà è òåïëûå îäåÿëà ñ ïëåäàìè òîæå âñå ñïåøàò óáðàòü. À ÷òî æå äåëàòü ñî âñåìè ýòèìè âåùàìè? Åñòåñòâåííî, ïðÿòàòü íà õðàíåíèå äî íàñòóïëåíèÿ ñëåäóþùèõ õîëîäîâ Чтобы не было проблем при хранении зимних вещей, стоит придерживаться некоторых правил: Подготовьте тару для упаковки вещей. Это могут быть картонные коробки, пластиковые контейнеры, мусорные пакеты, тканевые и вакуумные мешки, чехлы. Чтобы избежать образования пятен, нашествия моли и неприятного запаха, тщательно почистите, проветрите, просушите вещи, прежде чем укладывать их на хранение.

ÏÎÏÊÎÐÍ VS ÐÅÊËÀÌÀ

× капуста - 400 г × фарш (любой, по вкусу) - 500 г × отварной рис - 200 г × лук - 150 г × сметана (10-20%) - 250 г × томатная паста (или кетчуп) - 250 г × панировочные сухари × соль, перец × растительное масло

лять их в панировочных сухарях. sОбжарить котлеты с двух сторон до образования золотистой корочки (до готовности жарить не надо). tСмешать смета-

ÆÓÉÒÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Эти голубцы называются «ленивыми» потому, что при их приготовлении не надо возиться с капустными листьями. Из указанного количества ингредиентов получается 8-12 порций.

pЛук мелко нарезать. qСмешать капусту, фарш, рис, лук, посолить, поперчить. rИз полученного фарша сформировать котлетки, обва-

Ö²ÊÀÂÎ

ËÅÍÈÂÛÅ ÃÃÎËÓÁÖÛ ÎËÓÁÖÛ

n Капусту нарезать квадратиками со стороной примерно 1-1,5 см. o Залить кипятком и дать постоять 5-7 минут. Затем воду слить, капусту немного отжать.

Ó÷åí³ ç Óí³âåðñèòåòó Êåëüíà ðåêîìåíäóþòü ¿ñòè ïîïêîðí ó ê³íîòåàòðàõ. Çà ¿õí³ì òâåðäæåííÿì, æóâàííÿ ïîâ³òðÿíî¿ êóêóðóäçè çíà÷íî çìåíøóº øàíñè ïîòðàïèòè ï³ä âïëèâ ðåêëàìíèõ ðîëèê³â, ùî òðàíñëþþòüñÿ ïåðåä ô³ëüìîì. Òàê, äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî íàâ³òü ï³ñëÿ íàéá³ëüø íàñòèðëèâî¿ ðåêëàìè ãëÿäà÷³, ÿê³ õðóìò³ëè ïîïêîðí, íå ìîæóòü çãàäàòè áðåíä ÷è íàçâó ïðåçåíòîâàíèõ ïðîäóêò³â. Íà äóìêó â÷åíèõ, öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî õðóñòêà íàñîëîäà çàãëóøóº âíóòð³øíº ìîâëåííÿ ëþäèíè. Âè íå ïîâòîðþºòå ðåêëàìó «ïðî ñåáå», òîìó é íå çàïàì’ÿòîâóºòå. ○

ÄÎÂÅÄÈ ÏÎ×ÓÒÒß

ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀ ÕÀÍÍß ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÒ ÊÎ ÊÎÕÀÍÍß Ó ÿïîíñüê³é Íàãàðåÿì³ â ïðåôåêòóð³ Ò³áà ì³ñöåâà âëàäà âèäຠçàêîõàíèì ñåðòèô³êàòè ïðî ¿õí³ ðîìàíòè÷í³ ïî÷óòòÿ. Îòðèìàâøè äîêóìåíò, òóäè íåîáõ³äíî âïèñàòè ñâîº ³ì’ÿ, âêàçàòè äàòó ³ ì³ñöå ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ç êîõàíèì. À òàêîæ - â³äïîâ³ñòè íà ê³ëüêà çàïèòàíü, ÿê-îò, ÷è ïåðåáóâàâ çàÿâíèê ó ëþáîâíèõ ñòîñóíêàõ ³ êîëè. Âëàäà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ñàìà ³äåÿ îôîðìëåííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â ïðèâåðíå óâàãó çàêîõàíèõ ³ ñïðèÿòèìå çðîñòàííþ íàðîäæóâàíîñò³. ○

ØÊÀÐ ÀËÓÏ’ßÍÈÉ ÐÅÊ ÎÐ ØÊÀÐÀËÓÏ’ßÍÈÉ ÐÅÊÎÐ ÎÐÄÄ

ÃÎËÎÂÎÞ ÎÁ ÃÃÎвÕÈ ÎвÕÈ Ó Ïàêèñòàí³ ì³ñöåâèé æèòåëü ðîçòðîùèâ ãîëîâîþ 155 âîëîñüêèõ ãîð³õ³â çà õâèëèíó. ̳öí³ñòü ñâ ìàê³òðè ÷îëîâ³ê ïðîäåìîíñòðóâàâ íà ìîëîä³æíîìó ôåñòèâàë³ ó Ïåíäæàá³. Ðåçóëüòàò ñòàâ ñâ³òîâèì äîñÿãíåííÿì, ùî ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà âêëþ÷åííÿ äî Êíèãè ðåêîðä³â óííåññà. Àâòîð ðåêîðäó Ìîõàììàä Ðàøèä - çàõîïëþºòüñÿ áîéîâèìè ìèñòåöòâàìè. Ñê³ëüêè â³í òðåíóâàâñÿ, ùîá íàâ÷èòèñÿ øâèäêî ðîçáèâàòè øêàðàëóïè ãîð³õ³â ãîëîâîþ, íå óòî÷íþºòüñÿ. ○

ʲÑÒ ËßÂÅ ÕÎÁ² ʲÑÒËßÂÅ

ÂÅÐ ÕÈ ÍÀ COW ASAKI ÂÅÐÕÈ COWASAKI

3

Перед тем, как поместить в шкаф пальто, шубы, костюмы лучше всего сдать их в химчистку. Если такой возможности нет, аккуратно почистите их самостоятельно. Шерстяные трикотажные вещи необходимо выстирать специальным средством, высушить и хранить в сложенном виде. Обувь следует очистить от грязи, вымыть снаружи, дать просохнуть. После чего обработать специальным средством и вставить внутрь распорочные колодки или набить носок бумагой.

1

4

2

5

Æèòåëü Ôëîðèäè гç Ìóð âèñòàâèâ íà ïðîäàæ ìîòîöèêë, âèãîòîâëåíèé ³ç ê³ñòîê òâàðèí. Òðàíñïîðòíèé çàñ³á, ùî îòðèìàâ íàçâó Cowasaki, îö³íåíî â 55 òèñÿ÷ äîëàð³â. ¯çäèòè íà äâîêîë³ñíîìó íå ìîæíà, ïðîòå ìîòîöèêë ìîæå ñòàòè çíàõ³äêîþ äëÿ ÷躿ñü ìèñòåöüêî¿ åêñïîçèö³¿. Cowasaki - íå ºäèíèé ê³ñòÿíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á, çðîáëåíèé ðóêàìè Ìóðà. ×îëîâ³ê âèãîòîâèâ ùå ê³ëüêà øòóê, äåÿê³ ç íèõ âèñòàâëÿþòüñÿ â ð³çíèõ ì³ñòàõ.


ЧЕТВЕР, 27 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 22 (1515)

ÔÀÊÒ ÔÀÊÒ,, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

Õóäîæíèöà, «íàïàäàþùàÿ» íà õîëñòû ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐ ÕÈÂÀ ÀËÈÍÛ ËÀÂÐÅÍÊÎ ÀÐÕÈÂÀ

Êàðòèíû ìîëîäîé õóäîæíèöû èç Ëóãàíñêà Àëèíû Ëàâðåíêî, ïèøóùåé ïîä ïñåâäîíèìîì Àëèíà Ïëàâåö, ÿðêèå, ñî ìíîæåñòâîì äåòàëåé. ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ó äåâóøêè óæå ВЕСЫ ОВЕН ñîñòîÿëèñü òðè Âåñû íà ýòîé Îâíû íà ýòîé íåäåëå ïåðñîíàëüíûå íåäåëå ñìîãóò ñïîñîáíû ïðîÿâëÿòü íàâåñòè èäåàëüíûé ïîðÿäîê â âûñòàâêè â ðàçíûõ ÷óäåñà ïðîíèöàòåëüíîñòè è êðàèíû. Î òîì, Óêðàèíû. ñâîèõ äåëàõ äîìà è íà ðàáîòå. ãîðîäàõ Ó òîíêîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ÷óòüå âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ â ñåìüå è Ñêîðåå âñåãî, âàì çàõî÷åòñÿ, ÷òî âäîõíîâëÿåò íà òâîð÷åíà ðàáîòå. Ñòàðàéòåñü äîáèâàòü- ÷òîáû êàæäàÿ âåùü íàõîäèñòâî è ïî÷åìó åé íðàâèòñÿ ñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé ìÿãêèìè ëàñü â ñòðîãî îòâåäåííîì äëÿ ìåòîäàìè, ïîäâîäÿ èíòåðåñóþ- íåå ìåñòå. Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ðèñîâàòü êîòîâ, äåâóøêà ðàññêàçàëà «Â³ñòÿì» ïåðèîä äëÿ êîððåêöèè ùåãî âàñ ÷åëîâåêà ê òîìó èëè

èíîìó ðåøåíèþ. Âûõîäíûå äíè ïîäõîäÿò äëÿ óêðåïëåíèÿ è ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ñ ïàðòíåðàìè. ТЕЛЕЦ Òåëüöàì íà ýòîé íåäåëå ðåêîìåíäóåòñÿ ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå è èñêàòü åäèíîìûøëåííèêîâ. Îáùåíèå ñ ëþäüìè, áëèçêèìè âàì ïî äóõó, äàñò íîâîå ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå âàøèì èíèöèàòèâàì. Ìíîãèå Òåëüöû ïî÷óâñòâóþò â ñåáå äàð ïðåäâèäåíèÿ, ñïîñîáíîñòü çàðàíåå óãàäûâàòü ðàçâèòèå òåõ èëè èíûõ ñîáûòèé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âû ñìîæåòå äåéñòâîâàòü íà îïåðåæåíèå. БЛИЗНЕЦЫ Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äíÿ êàðüåðíîãî ïðîäâèæåíèÿ Áëèçíåöîâ. Âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà ñêëàäûâàþòñÿ â âàøó ïîëüçó, âëèÿòåëüíûå ëþäè áóäóò ãîòîâû îêàçàòü âàì ïîääåðæêó, ÷òî ïîäíèìåò âàñ íà ñòóïåíüêó âûøå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíûõ ïîêóïîê. РАК Íà ýòîé íåäåëå Ðàêè ïî÷óâñòâóþò óñèëåíèå èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé è òÿãó ê çíàíèÿì. Ñêîðåå âñåãî, âû ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåòå áðàòüñÿ çà ëþáûå ïðîåêòû. Ïðèîáðåòåííûå çíàíèÿ ïîìîãóò â âûñòðàèâàíèè ãàðìîíè÷íûõ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé. Ýòî ïîäõîäÿùèé ïåðèîä äëÿ ïóòåøåñòâèé, êîìàíäèðîâîê. ЛЕВ Ëüâîâ íà ýòîé íåäåëå æäåò ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñåðüåçíûõ ïåðåìåí â æèçíè. Åñëè ðàíåå ïåðåä âàìè ñòîÿëè âîïðîñû, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðûõ âàì íå õâàòàëî ñìåëîñòè, òî ñåé÷àñ âû áóäåòå ãîòîâû èäòè íà ðèñê. Íàïðèìåð, âàì óäàñòñÿ ñëîìèòü â ñåáå ïðåæíèå ñòåðåîòèïû, îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òàêæå ýòî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè. ДЕВА Äåâàì óäàñòñÿ óðåãóëèðîâàòü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ. Âû ñìîæåòå íàéòè êîìïðîìèññ â ëþáûõ ñïîðíûõ âîïðîñàõ. Ãèáêîñòü â ïîâåäåíèè è ãîòîâíîñòü âåñòè ñïîêîéíûé ðàçóìíûé äèàëîã áóäóò îñîáåííî âàæíû â ýòîò ïåðèîä. Ñâåæèé âîçäóõ è íåáîëüøàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà íåîáõîäèìû äëÿ ïîääåðæàíèÿ òîíóñà.

ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ. СКОРПИОН Ýòî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ïî-íàñòîÿùåìó óâëå÷åííûõ ëþäåé. Ñòàðàéòåñü áîëüøå âíèìàíèÿ îòâîäèòü òåì çàíÿòèÿì, êîòîðûå äîñòàâëÿþò âàì óäîâîëüñòâèå.  ýòîò ïåðèîä ìîæíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ëþáûõ âèäàõ êîíêóðåíòíîé äåÿòåëüíîñòè. Âûõîäíûå äíè ëó÷øå ïðîâåñòè â óåäèíåíèè, ýòî ïîçâîëèò âàì îòäîõíóòü. СТРЕЛЕЦ Ó Ñòðåëüöîâ ýòà íåäåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíî. Åñëè âû íóæäàåòåñü â ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, òî ñåé÷àñ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó. Òàêæå ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðèåìà ãîñòåé, ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâ. Âûõîäíûå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ îòíîøåíèé ñ ðîäñòâåííèêàìè. КОЗЕРОГ Ýòî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ïîåçäîê, íîâûõ çíàêîìñòâ, ïîñðåäíè÷åñòâà. Ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ óêðåïÿòñÿ çà ñ÷åò óìåíèÿ ñïîêîéíî è òðåçâî ïîäîéòè ê âîïðîñàì è îáñóæäàòü èõ â êîíñòðóêòèâíîì êëþ÷å.  êîíöå íåäåëè âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü ïîâûøåíèå â äîëæíîñòè. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè. ВОДОЛЕЙ Âîäîëååâ íà ýòîé íåäåëå æäåò ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ôèíàíñîâûõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ ïîêóïêè ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. Âû ñìîæåòå âûáðàòü íåäîðîãèå è î÷åíü êà÷åñòâåííûå òîâàðû.  ýòîò ïåðèîä âû áóäåòå ñïîñîáíû äåéñòâîâàòü èçîáðåòàòåëüíî, íàõîä÷èâî. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ êàêèõëèáî ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ: íàïðèìåð, èçó÷åíèÿ àçîâ êóëèíàðèè, ðóêîäåëèÿ, ðèñîâàíèÿ. РЫБЫ Ðûá æäåò óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû â ëþáîì äåëå. Âû ïî÷óâñòâóåòå íåîáû÷àéíûé ýìîöèîíàëüíûé è èíòåëëåêòóàëüíûé ïîäúåì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñìîæåòå ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ. Îáùåíèå â Èíòåðíåòå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âàøåìó èíòåëëåêòóàëüíîìó ðàçâèòèþ.  êîíöå íåäåëè âàì ìîãóò âåðíóòü äîëã, î êîòîðîì âû äàâíî çàáûëè.

ПЕСТРЫЕ КАРТИНЫ - Алина, как бы Вы охарактеризовали свой стиль? - У него нет названия. Я рисую, как чувствую. Мне нравится создавать максимально простой рисунок и уходить в дробную детализацию, но чтобы при этом у картины оставался какой-то образ, чтобы было понятно: нарисован человек или животное. В то же время, рисунок может быть наполнен всевозможными деталями. - Что вдохновляет на создание картин? - Путешествия. Каждая новая страна ассоциируется у меня с какими-то цветами, мелкими деталями. Когда возвращаюсь домой, то просто «нападаю» на холсты, краски, и бегом, чтобы не потерять вдохновение, пытаюсь запечатлеть свои ощущения. - Какие впечатления привезли из последней поездки? - Обычно я пишу очень пестрые картины. Но когда вернулась из Чехии,

«Ó ÌÎÅÃÎ ÑÒÈËß ÍÅÒ ÍÀÇÂÀÍÈß»

поняла, что хочу создать работы в приглушенных тонах. Сейчас уже закончила. Возможно, их можно будет увидеть на следующей выставке.

ПЯТИЛАПЫЙ КОТ

ка псевдоним - Плавец. Откуда он? - В студенческие годы мне захотелось изменить фамилию. Я мечтала, чтобы она означала какое-то существительное. Мы сидели на лекции и фантазировали с друзьями. Придумали очень много вариантов. Потом зашел наш общий знакомый, который до этого не присутствовал при разговоре, и первое, что он сказал: «Кому пловцы, а кому гонцы». И как-то ко мне привязалось это слово. - Чем увлекаетесь, помимо рисования? - Мне нравится шить. Причем все: от маленьких брошек до мягких игрушек. Их стиль перекликается с моими рисунками. Сшила много гигантских котов странных цветов, у которых пять лап. Но в последнее время коты чуть отошли в сторону. Сейчас больше шью людей.

- Для Вас, как для художника, что является самым сложным и самым легким? - Сложнее всего - донести идею. Конечно, есть особы, которые не понимают, как можно рисовать зеленого кота с пятью лапами. Но меня в основном окружают люди, которые воспринимают мое творчество. И я этому очень рада. А самое легкое - это то, что я занимаюсь любимым делом. - У Ваших картин нет названий. Почему? - Мне кажется, это всегда ограничивает людей. Когда прихожу на выставку и вижу «имя» картины, сразу начинаю думать в предложенном русле. А если у работы названия НЕ ТАКИЕ, нет, человек может само- КАК В ЖИЗНИ - Вам нравится рисостоятельно подумать, почему я так нарисовала, и вать, шить котов. Дома держите хвостатых? что именно нарисовано. - Как к животным, я к «КОМУ ПЛОВЦЫ, ним равнодушна. Но они КОМУ ГОНЦЫ» очень интересны как арт- Алина, у Вас не- объект. Усатики, прежде обычный для художни- всего, привлекли меня сво-

ей пластичностью. Уже потом я начала добавлять им лишние глаза, лапы. Они получаются не монстрами, но не такими, как в жизни (улыбается). - Были ли у Вас интересные случаи, связанные с творчеством? - Да. Неоднократно (улыбается). Всегда интересно, когда с тобой общаются посетители выставок. Помню девушку, которая подошла ко мне и сказала, что очень хочет жить в мире, окруженном моими котами. Глядя на нее, я понимала, что она говорит правду. Еще запомнился случай, когда один мужчина тихонько сказал мне: «Девушка, вам надо пить успокоительное - с вами что-то не так!» Очень интересно, когда именно мужчины откликаются на мое творчество, потому что на первый взгляд оно кажется детским или женским, но когда мужчины приходят и начинают трогать, рассматривать котиков и в итоге покупать - это выше всяких похвал.

ª ÒÒÀʲ Àʲ ËÞÄÈ

Ñïðàâæíÿ ñï³âî÷à âäà÷à ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ËÓÊ'ßÍÅÍÊÎ

Àðòèñòêà õîðó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè òà áàëåòó Íàòàëÿ Ϻòóõîâà íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàëà ñâ³é þâ³ëåé. Êîëåãè òà äðóç³ â³äçíà÷àþòü ÷óéí³ñòü òà ñï³âî÷ó âäà÷ó æ³íêè Наталя Пєтухова у хоровому колективі театру працює вже 27 років. Душа колективу, вмілий, досвідчений наставник - усе це саме про неї. Також багато років вона співає в церковному хорі Трьохсвятительського храму на проспекті Правди.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Дніпропетровські шанувальники пісні, організатори соціальних та благодійних концертів знають: Наталя Пєтухова - людина надійна і дуже чуйна. А також запевняють: співачка вона - від душі! Наприкінці минулого року управління культури та мистецтв Дніпропетровської міськради та регіональна організація Національної спілки композиторів проводили відкритий конкурс композиторів «Серебрянный век». На ньому прозвучали кілька пісень-переможців у виконанні Наталії Пєту- ливі оплески глядачів - шанувальхової, а відомі класичні твори в її ників музичного мистецтва найвивиконанні буквально зривали бурх- щого ґатунку.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 26.03.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1454322

#1515  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you