Page 1

ÑÎ ÕÐ ÀÍÈÒÜ ÏÑÈÕÈÊÓ È ÑÎÕÐ ÕÐÀÍÈÒÜ ÍÅ ÎÏÓÑÒÎØÈÒÜ ÊÎØÅËÅÊ

6

3

ÍÎÂÛÉ ÁÀ ÁÀÒÒÀËÜÎÍ ÌÈËÈÖÈÈ

ÊÒÎ ÏËÀÂÀÅÒ Â ÍÀØÈÕ ÐÅÊÀÕ

4

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№19 (1512) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 18 áåðåçíÿ 201 20144 ð.

710

ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ ÂÍÎÂÜ ÏÎÊÎÐÈËÈ ÏÈÊ ØÅÂ×ÅÍÊÎ Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â Äíåïðîïåòðîâñê âåðíóëàñü ãðóïïà èç 16 àëüïèíèñòîâ. Íàøè çåìëÿêè ïîáûâàëè â ýêñïåäèöèè íà Êàâêàçå, ãäå âìåñòå ñ ðîññèéñêèìè ñïîðòñìåíàìè äîñòèãëè âåðøèíû ïèêà Øåâ÷åíêî. Ýòî âîñõîæäåíèå ïîñâÿòèëè 200-ëåòèþ ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ Êîáçàðÿ.

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

×ÀÑÒÈ×ÍÀß ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß

ÐÀÄÀ ÏÐÎà ÎËÎÑÎÂÀËÀ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÀ Âåðõîâíàÿ Ðàäà ñàíêöèîíèðîâàëà ÷àñòè÷íóþ ìîáèëèçàöèþ â Óêðàèíå. Äåïóòàòû ïîääåðæàëè Óêàç è.î. Ïðåçèäåíòà Àëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà. Ìîáèëèçàöèþ ïëàíèðóþò ïðîâåñòè â òå÷åíèå 45 äíåé ïî âñåé òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà, ïðè ýòîì â Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå îíà êîñíåòñÿ ëèøü äîáðîâîëüöåâ. Êàê óòî÷íèë Ñåêðåòàðü ÑÍÁÎ Àíäðåé Ïàðóáèé, â ðåçóëüòàòå ìîáèëèçàöèè â Íàöãâàðäèþ ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü 20 òûñÿ÷ ãðàæäàí, åùå 20 òûñÿ÷ - â ÂÑÓ. ○

ÀÐÌÅÉÑÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ

ÂÛÄÅËÈËÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

Àäà Ðîãîâöåâà: ñ ðàííåãî âîçðàñòà áûëà ìàêñèìàëèñòêîé

5

Íàðîäíàÿ àðòèñòêà Óêðàèíû è Ðîññèè Àäà Ðîãîâöåâà íà ïÿòîé Ìåæäóíàðîäíîé êèíîàññàìáëåå â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðåäñòàâèëà ôèëüì Âëàäèìèðà Íèêîëàåöà «Ôîðìóëà ëþáâè. Àäà Ðîãîâöåâà». Âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ æóðíàëèñòàìè, â òîì ÷èñëå ñ êîððåñïîíäåíòîì «Â³ñòåé», àêòðèñà ðàññêàçàëà î òîì, êàê îïîçäàëà íà ãîñýêçàìåí, êàêèå ñúåìêè îêàçàëèñü ñàìûìè ñëîæíûìè, è ïî÷åìó â äåòñòâå îíà êàòàëàñü íà ÷óæèõ âåëîñèïåäàõ.

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÔÎÐÌÀ ÔÎÐÌÀÒÒ

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÍÀß ÌÎÄÀ ÎÒ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÄÈÇÀÉÍÅÐΠËÞÄÌÈËÀ ÐÓÑÀÍÎÂÀ

34-ÿ Óêðàèíñêàÿ íåäåëÿ ìîäû, îòêðûâøàÿñÿ â Êèåâå, â ýòîò ðàç èìååò íåîáû÷íûé ôîðìàò.  åå ðàìêàõ áûë ïðåäñòàâëåí ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ukrainian Fashion Week è æóðíàëà «Ôîêóñ» ïîä êóðàòîðñòâîì Ôåäîðà Âîçèàíîâà. Íà âûñòàâêå ïðåçåíòîâàëè ðàáîòû óêðàèíñêèõ fashionäèçàéíåðîâ, ïîñâÿùåííûå ïîñëåäíèì ñîáûòèÿì â

ñòðàíå. Îòáèðàÿ èõ, îðãàíèçàòîðû ðóêîâîäñòâîâàëèñü õóäîæåñòâåííîé öåííîñòüþ êàæäîé âåùè, åå èñòîðèåé è êîíöåïöèåé. Òàê, äèçàéíåð Îëüãà Íàâðîöêàÿ äëÿ ìàðêè NAVRO ñîçäàëà êîëëåêöèþ ðåãëàíîâ «Àðõàíãåëû». Íà êàæäîì èç íèõ - ïðèíòû, èçîáðàæàþùèå ïóëè, ìîíåòû, îðóæèå è êðûëüÿ. Íåäàâíî Îëüãà ðåøèëà äîáàâèòü â êîëëåêöèþ íàäïèñü «Stop Regime» è ëîçóíã «Ñòîï Ïóòèí».

Fashion-ðåäàêòîð è õóäîæíèê Tina Martinet âïåðâûå ñîçäàëà ïàòðèîòè÷íûé ðèñóíîê äëÿ ñâèòøîòà. Ýòî îáðàç ìå÷òàòåëüíîé óêðàèíêè, «The dreamy Ukraine», êîòîðàÿ, çàêðûâ ãëàçà, âèäèò ïðåêðàñíîå áóäóùåå. Âòîðîé ðèñóíîê äèçàéíåðà «Ñëàâà ãåðîÿì» ðîäèëñÿ â ôåâðàëå 2014-ãî, êîãäà ïðîòåñòóþùèå ìóæåñòâåííî çàùèùàëè áóäóùåå ñòðàíû. Ôóòáîëêè «Âñå áóäåò Ìàéäàí», ïðèçûâàþùèå ê ìèðó, ñäåëàëà êîìïàíèÿ Íþêðåéí

è äèçàéíåðû Îëåã Çàãðåáíîé è Èëüÿ Ñòðîíãîâñêèé. Ïîñëåäíþþ êîëëåêöèþ îíè ñîçäàâàëè ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ïðîòèâîñòîÿíèé íà Ãðóøåâñêîãî - ãîðÿùèå øèíû, ñòðåëüáà è ñîáûòèÿ â öåíòðå Êèåâà. Àâòîðîì ñâèòøîòà «Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà» ñòàë è ñàì Ôåäîð Âîçèàíîâ. Ðàáîòó îí íàçâàë ïåðåîñìûñëåíèåì òðàäèöèîííîé óêðàèíñêîé îäåæäûñâèòêè.

ðèêîòàæ ïåðåìî øàìïóíåì 16 ijëèìîñÿ «äîáðîì». ÒÒðèêîòàæ

Íàðîäíûå äåïóòàòû ïðèíÿëè çàêîíîïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãîñáþäæåò íà 2014 ãîä. Äàííûé äîêóìåíò ñîêðàùàåò ðàñõîäû â ñëåäóþùåì ãîäó îêîëî 30 ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ïðîãðàìì íà ñóììó 6,88 ìëðä. ãðí. è íàïðàâëÿåò ñðåäñòâà íà ôèíàíñèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé Ìèíîáîðîíû è ÌÂÄ. Êàê ñîîáùèë ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àëåêñàíäð Øëàïàê, ýòîò çàêîí ÿâëÿåòñÿ ñáàëàíñèðîâàííûì, îí ïîçâîëèò ïîëîæèòåëüíî è îïåðàòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû, êîòîðûå íå ìîãëè áûòü ïðåäóñìîòðåíû ïðè ôîðìèðîâàíèè ãëàâíîé ôèíàíñîâîé ñìåòû ñòðàíû. ○

ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ ×ÅÍÈß ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÃËÀÂÀ ÃÎÑÊÎÌÒÅËÅÐ ÀÄÈÎ ÃÎÑÊÎÌÒÅËÅÐÀÄÈÎ Äåïóòàòû Âåðõîâíîé Ðàäû ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà÷åíèè Îëåãà Íàëèâàéêî íà äîëæíîñòü ãëàâû Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ Óêðàèíû. «Çà» ïðîãîëîñîâàëè 228 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Íàïîìíèì, 15 ìàðòà ïàðëàìåíòàðèè ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå «Îá îñâîáîæäåíèè Àëåêñàíäðà Êóðäèíîâè÷à îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ Óêðàèíû». ○

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÎÑÒ ÀÂËßÞÙÀß ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß

ÏÎÄÏÈØÓÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ Åâðîïåéñêèé Ñîþç ïîäïèøåò ïîëèòè÷åñêóþ ÷àñòü Ñîãëàøåíèÿ îá àññîöèàöèè ñ Óêðàèíîé 21 ìàðòà. Ýòó èíôîðìàöèþ àãåíòñòâó «Èíòåðôàêñ-Óêðàèíà» ïîäòâåðäèëè ñðàçó íåñêîëüêî èñòî÷íèêîâ â Áðþññåëå â ñóááîòó. Òàê, âûñîêîïîñòàâëåííûé åâðîïåéñêèé äèïëîìàò êîíñòàòèðîâàë, ÷òî îáúÿâëåííàÿ óêðàèíñêèì Ïðåìüåðîì Àðñåíèåì ßöåíþêîì äàòà 21 ìàðòà - ñîîòâåòñòâóåò ïëàíàì ÅÑ. Êàê èçâåñòíî, 20-21 ìàðòà â Áðþññåëå ñîñòîèòñÿ ñàììèò ÅÑ íà óðîâíå ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

ÏÎÄÑ×ÈÒ ÀËÈ ÃÃÎËÎÑÀ ÎËÎÑÀ ÏÎÄÑ×ÈÒÀËÈ Â âîñêðåñåíüå, 16 ìàðòà, â ÀÐ Êðûì è Ñåâàñòîïîëå ïðîõîäèë ðåôåðåíäóì. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ, 96,78% êðûì÷àí ïðîãîëîñîâàëè çà ïðèñîåäèíåíèå Êðûìà ê ÐÔ, ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà Ìèõàèë Ìàëûøåâ. Çà âîññòàíîâëåíèå äåéñòâèÿ Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êðûì 1992 ãîäà è çà ñòàòóñ Êðûìà êàê ÷àñòè Óêðàèíû îòäàëè ñâîè ãîëîñà 2,51%. Íàïîìíèì, ÷òî 7 ìàðòà è.î. Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ ïîäïèñàë óêàç «Î ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÀÐÊ «Î ïðîâåäåíèè îáùåêðûìñêîãî ðåôåðåíäóìà». À 14 ìàðòà Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ïðèçíàë ïîñòàíîâëåíèå ÀÐÊ î ïðîâåäåíèè ïëåáèñöèòà íåêîíñòèòóöèîííûì. ○

«ÍÅÑÎÃ ËÀÑÍÛÅ» ÑÒÐ ÀÍÛ «ÍÅÑÎÃËÀÑÍÛÅ» ÑÒÐÀÍÛ

ÍÅ ÏÐÈÇÍÀÞÒ ÈÒÎÃÈ ÑØÀ, Êàíàäà, ßïîíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, äðóãèå åâðîïåéñêèå ñòðàíû, Åâðîñîþç, ÎÁÑÅ è ðàçëè÷íûå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè, à òàêæå äåéñòâóþùàÿ âëàñòü Óêðàèíû íå ïðèçíàþò çàêîííûì è ëåãèòèìíûì èòîãè êðûìñêîãî ðåôåðåíäóìà. Òàêæå çàêîííîñòü ðåôåðåíäóìà íå ïðèçíàåò ñàìàÿ àâòîðèòåòíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàâîâàÿ èíñòèòóöèÿ - Âåíåöèàíñêàÿ êîìèññèÿ. À Âåðõîâíûé ïðåäñòàâèòåëü ÅÑ ïî èíîñòðàííûì äåëàì è ïîëèòèêå áåçîïàñíîñòè Êýòðèí Ýøòîí íàçâàëà ðåôåðåíäóì «òàê çâàíûì» è òàêèì, êîòîðûé ïðîòèâîðå÷èò çàêîíàì Óêðàèíû è ìåæäóíàðîäíûì íîðìàì. ○

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÐÐÀÇÃ ÀÇÃ ÎÂÎÐ ÀÇÃÎÂÎÐ

ÏÓÒÈ ÑÒ ÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ïîä÷åðêíóë, ÷òî êðûìñêèé ðåôåðåíäóì íèêîãäà íå áóäåò ïðèçíàí ñî ñòîðîíû Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ.  êà÷åñòâå âûõîäà èç íåïðîñòîé ñèòóàöèè ïðåçèäåíò ÑØÀ ïðåäëîæèë ïðÿìûå ïåðåãîâîðû ïðàâèòåëüñòâ Óêðàèíû è ÐÔ ïðè ïîääåðæêå ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà. Ïî èòîãó ðàçãîâîðà ãëàâû äâóõ ãîñóäàðñòâ îòìåòèëè, ÷òî, íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ ðàçëè÷èÿ â îöåíêàõ, íåîáõîäèìî ñîâìåñòíî èñêàòü ïóòè ñîäåéñòâèÿ ñòàáèëèçàöèè ïîëîæåíèÿ â Óêðàèíå.  ýòîì êîíòåêñòå ðàññìîòðåíà âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ â Óêðàèíó ìîíèòîðèíãîâîé ìèññèè ÎÁÑÅ. ○

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512)

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ áèçíåñà

ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

ÏÐ ÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ ÏÐÀÂÈËÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÒÊÀ×, ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ìèíóâøèé ÷åòâåðã ãóáåðíàòîð Èãîðü Êîëîìîéñêèé âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñà Äíåïðîïåòðîâùèíû. Âî âðåìÿ âñòðå÷è îáñóæäàëîñü ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ êîììåð÷åñêîé ñðåäû â ðåãèîíå ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Предпринимателей интересовали вопросы государственного контроля их деятельности, финансовых санкций и налогов, земельные правоотношения и многое другое. Бизнесмены затронули тему сохранения нормы возврата НДС и наведения порядка в сфере земельных отношений.

Ïðîçîð³ñòü, ïóáë³÷í³ñòü òà ä³àëîã - îñü îñíîâí³ êðèòåð³¿, çà ÿêèìè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóäóòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ íîâèõ êåð³âíèê³â äåïàðòàìåíò³â òà ðàéîí³â. Êàäðîâèõ çì³í ñë³ä î÷³êóâàòè âæå íà öüîìó òèæí³ «Ми хочемо, щоб у політичному процесі брали участь усі без винятку. І я прошу припинити розмови про те, що хтось із кимось домовився. Ніяких кулуарних переговорів не буде. Людина, яку призначать, повинна відповідати всім вимогам громадськості, бути професіоналом та

 ïîíåäåëüíèê, 17 ìàðòà, äåïóòàòû êðûìñêîãî ïàðëàìåíòà ïîääåðæàëè ïîñòàíîâëåíèå î âûõîäå ïîëóîñòðîâà èç ñîñòàâà Óêðàèíû è ïðîâîçãëàñèëè àâòîíîìèþ íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì. Êðîìå òîãî, Âåðõîâíûé Ñîâåò ÀÐÊ ïåðåèìåíîâàëè â Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Ðåñïóáëèêè Êðûì.  òîò æå äåíü âëàñòè Êðûìà îáðàòèëèñü ê Ðîññèè ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðèíÿòèè ðåñïóáëèêè â ñîñòàâ ÐÔ, â êà÷åñòâå íîâîãî ñóáúåêòà ñî ñòàòóñîì ðåñïóáëèêè.

ÁÈÇÍÅÑ ÄÎËÆÅÍ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÎÁËÀÑÒÈ собственного дела: не получать на это разрешение, а уведомлять о его открытии.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ На встрече Игорь Коломойский отметил, что сегодня у бизнесменов есть

шанс создать новые правила игры и следовать им. «Мы находимся в сложной ситуации. Тем не менее, жизнь продолжается. Какие бы вызовы нам не бросила судьба, мы обязаны с ними справиться. Мне известны все сложности

ÊÀÄÐβ ÏÈÒ ÀÍÍß ÏÈÒÀÍÍß

ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀѲß

ÂËÀÑÒÈ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ

ÏÐÎÂÎÇÃ ËÀÑÈËÈ ÏÐÎÂÎÇÃËÀÑÈËÈ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

Кроме того, председатель регионального совета предпринимателей в Днепропетровской области, член координационного совета ОГА по вопросам развития предпринимательства Владимир Дон поднял вопрос легализации трудовых правоотношений в малом и среднем бизнесе. Также, по его словам, необходимо изменить принцип основания

становления бизнеса в Украине. Нужно оплачивать зарплаты, налоги, получать прибыль, инвестировать», - сказал руководитель региона. Он также подчеркнул, что бизнес должен развиваться на благо области и всей страны, а власть, в свою очередь, будет поддерживать такие компании. «Наша задача - защищать вас и следить за соблюдением прав граждан. Предприниматели - соль нашего общества. Они работают, кормят, создают рабочие места, дают возможность всем двигаться вперед. А мы будем создавать им необходимые условия. Но и бизнесмены должны понимать свою социальную ответственность», - сказал губернатор.

Êàíäèäàòóðè ãîë³â ðàéîí³â ïîãîäÿòü ³ç ãðîìàäîþ

працювати задля розвитку регіону», - зазначив заступник губернатора Борис Філатов. Минулого тижня звільнили голів П’я-

тихатського та Криничанського районів. Очільники ще 8-ми Дніпропетровського, Новомосковського, Петриківського, Солонянcького, Маг-

далинівського, Томаківського, Верхньодніпровського та Царичанського - поки що залишаються на своїх місцях. Борис Філатов наголосив, що губернатор прийняв рішення залишити на посадах голів цих 8 РДА до того часу, доки координаційні ради, які будуть створені в районах, не висунуть своїх кандидатів. Також заступник губернатора зазначив, що діючі голови

райдержадміністрацій, у разі звільнення, повинні покинути робочі місця згідно з регламентом та без саботажу. «Ми просимо, щоб передача влади відбулася в максимально комфортному режимі. Після того, як ми визначимося з кандидатурою, погодимо її з громадськістю, голови райдержадміністрацій повинні передати свої повноваження гідно», - сказав Борис Філатов.

ÒÐÈÂÀª Ñ˲ÄÑÒÂÎ

Äî ïîáèòòÿ ãðîìàäÿí ïðè÷åòí³ ïîñàäîâö³ ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ××

Ó ïîíåä³ëîê ³ç æóðíàë³ñòàìè çóñòð³âñÿ ïðîêóðîð îáëàñò³ Ðîìàí Ôåäèê Ôåäèê.. ³í ðîçïîâ³â ïðî ïåðø³ ðåçóëü òàòè ðåçóëüòàòè ñâ ðîáîòè íà íîâ³é ïîñàä³. Çîêðåìà, çà îñòàíí³é òèæäåíü çç``ÿñóâàëè ïîäðîáèö³ ñïðàâè ïðî ïîáèòòÿ ãðîìàäÿí 26 ñ³÷íÿ á³ëÿ ÎÄÀ

За словами Романа Федика, наразі прокуратура області розслідує події, що відбулися 26 січня біля ОДА. На допитах свідків та потерпілих правоохоронці встановили, що серед причетних до побиття громадян, які висловлювали свої політичні погляди, є посадові особи з ОДА та обласної міліції - щонайменше 4 людини. Невдовзі їхні імена стануть відомими.

Крім того, прокурор повідомив, що суд зобов’язав з`ясувати думку потерпілих під час вибухів в обласному центрі щодо звільнення з-під варти двох підозрюваних у цій справі «дніпропетровських терористів» Дмитра Реви та Льва Просвірина. 11 березня з них зняли обвинувачення, спираючись на нестачу доказів вини.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

ËÞÄÌÈËÀ ÐÓÑÀÍÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÒÈÆÄÅÍÜ ÄÅÐ ÆÀÂÍÎÃ Î ÏÐ ÀÏÎÐ À ÄÅÐÆÀÂÍÎÃ ÆÀÂÍÎÃÎ ÏÐÀÏÎÐ ÀÏÎÐÀ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà îòðèìàëà ïîäàðóíêè â³ä ëüâ³â'ÿí

Ó Äí³ïðîïåòðîâüñê³é îáëàñò³ â³äáóâñÿ Òèæäåíü Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà ÓÓêðà¿íè. êðà¿íè. Çàõ³ä îðãàí³çóâàëè äëÿ òîãî, àáè ìåøêàíö³ ðåã³îíó âèÿâè- китно-жовті стрічки блакитні прапори та та прив’язували їх до вітальні листівки. ëè ñâîþ ºäí³ñòü ³ сумочок чи до одягу. «Саме такі заходи ëþáîâ äî êðà¿íè Минулого тижня на вулицях Дніпропетровська можна було зустріти авто з блакитно-жовтими прапорцями. Будівлі громадських установ, магазини та навіть балкони багатоповерхівок прикрашали державні стяги. Дівчата вплітали в зачіски бла-

Така ініціатива мешканців регіону не залишилась без уваги. Її підтримали громада Львівщини та керівництво Львівської ОДА. З нагоди Тижня Державного Прапора України Львівська обласна державна адміністрація передала громаді Дніпропетровської області жовто-

об’єднують українців, незалежно від місця проживання, віросповідання, мови спілкування та політичних переконань», - йдеться у вітальній листівці від голови Львівської ОДА Ірини Сех. Керівництво регіону з вдячністю прийня- ініціативи мешкан- ють, що Україна - нело подарунки від ців Сходу та Заходу залежна, соборна та львів'ян. Адже такі щоразу перекону- суверенна держава.

Áûâøèå «áåðêóòîâöû» ïðîøëè ïåðåàòòåñòàöèþ ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ñ 6 ìàðòà â íàøåé îáëàñòè âìåñòî ðàñôîðìèðîâàííîãî «Áåðêóòà» íà÷àëî íåñòè ñëóæáó âíîâü ñîçäàííîå ïîäðàçäåëåíèå ìèëèöèè. Ñîâìåñòíî ñ äðóæèííèêàìè åãî ñîòðóäíèêè áóäóò îáåñïå÷èâàòü îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê. Ëè÷íûé ñîñòàâ ïðîøåë ïåðåàòòåñòàöèþ è òùàòåëüíûé îòáîð äëÿ êà÷åñòâåííî но не изменятся. «Большой эти функции остаются под íîâîé ðàáîòû

ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÑÀÉÒÀ DNEPR.COM

10 ìàðòà â Äíåïðîïåòðîâñêå ñòàðòîâàë àâòîïðîáåã çà åäèíñòâî ÓÓêðàèíû êðàèíû è ïðîòèâ îêêóïàöèè Êðûìà. Îäíàêî åãî ó÷àñòíèêîâ îñòàíîâèëè íà ÊÏÏ íà âúåçäå â ïîñåëîê ×îíãàð. Áëàãèì íàìåðåíèÿì ïîìåøàëè âîîðóæåííûå ëþäè â âîåííîé ôîðìå Организовали автопробег ветераны Афганистана. Три десятка машин везли в Крым украинским солдатам продукты, деньги, теплую одежду и несколько мешков с письмами поддерж-

разницы между «Беркутом» и вновь созданным спецбатальоном милиции, я думаю, не будет. Единственное отличие - расформированное спецподразделение участвовало в задержании вооруженных преступников и спецоперациях. Для нового батальона

вопросом», - отметил замначальника ГУМВД Украины в области Сергей Третьяков. Он также добавил, что на сегодняшний день около 70% личного состава уже прошли переаттестацию, остальные по разным причинам еще нет. По словам Третьякова, во время пере-

ÑÏÅÖÁÀÒÀËÜÎÍ ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê ÑËÓÆÁÅ аттестации проводили изучение морально-деловых качеств сотрудников, их отношение к выполнению обязанностей, готовность служить в новом подразделении и отсутствие компрометирующих материалов в отношении каждого. «Мы никого не держим. Были и те, кто по разным причинам принял решение не продолжать службу во внутренних органах и покинуть спецподразделение», - отметил он.

ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ãóìàíèòàðíûé àâòîïðîáåã â ïîääåðæêó âîåííûõ ки. Но на въезде на полуостров они уперлись в блокпост, где произошел опасный инцидент. Как рассказал один из участников автопробега, на КПП в

Чонгаре человек в форме расформированного подразделения «Беркут» остановил колонну. Он предложил участникам акции заменить украинский флаг на

30 ÌÀØÈÍ ÂÅÇËÈ Â ÊÐÛÌ ÏÐÎÄÓÊÒÛ È ÂÅÙÈ российский, иначе их не пропустят на территорию Крыма. Это предложение, говорят активисты, они отвергли. «Тогда мы вышли и сказали, что оставим машины и пойдем

пешком. Когда направились в сторону КПП, один из охранников блокпоста из травматического оружия сначала выстрелил землю, а потом два раза в грудь одному из идущих», - рассказал организатор автопробега Анатолий Пилипенко. После этого автомобилисты приняли решение не ехать в Крым, а вернутся в Сальково. Раненому была оказана помощь.

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÎØÒÈ ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒÓ

ÏÈÒ ÀÍÍß ÁÎÐò ÏÈÒÀÍÍß Â îáëàñò³ íåìຠçàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ñòàí³ñëàâ Ìîëîêîâ ï³ä ÷àñ «êðóãëîãî ñòîëó». Íàðàç³ çàëèøèëàñü êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ÎÄÀ. Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðïëàòà â ðåã³îí³ ìèíóëîãî ðîêó çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ïîð³âíÿíî ç 2012-ì, çá³ëüøèëàñü íà 6,3% ³ ñêëàëà 3335 ãðí. ○

ÍÎÂÎÅ ÏÎÄÐ ÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ

14 марта на месте дислокации бывшего спецподразделения «Беркут» прессе представили вновь созданный «Специальный батальон милиции». По словам правоохранителей, особенности функционирования подразделения существен-

²ÄÊÐÈÒÈÉ ÐÅòÎÍ

ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ Á²ÆÅÍÖßÌ Äí³ïðîïåòðîâùèíà â³äêðèòà äëÿ êðèì÷àí, ÿê³ áîÿòüñÿ çà âëàñíå æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ â óìîâàõ êîíôë³êòó. Äëÿ öèõ ëþäåé, çà çàâäàííÿì çàñòóïíèêà ãîëîâè ÎÄÀ Áîðèñà Ô³ëàòîâà, âåäåòüñÿ ðîáîòà ç ï³äáîðó òà ï³äãîòîâêè ãîòåëüíèõ íîìåð³â. سñòü ðîäèí ç Êðèìó óæå ïåðå¿õàëè äî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ùå ÷îòèðè ãîòóþòüñÿ äî ïåðå¿çäó. ×îòèðè ñ³ì’¿ ðîçñåëèëè ó ïðèâàòí³ áóäèíêè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà ij¿âö³. Ùå îäíà ñ³ì’ÿ íàðàç³ ïðîæèâຠó ãîòåë³, à ùå îäíà ïåðå¿õàëà íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ äî ðîäè÷³â. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÂÈÑÒ ÀÂÊÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ

²ÇÜÌÓÒÜ Ó×ÀÑÒÜ Äí³ïðîïåòðîâùèíó öüîãîð³÷ íà V ̳æíàðîäí³é âèñòàâö³ «Ñó÷àñí³ çàêëàäè îñâ³òè2014» ïðåäñòàâëÿòü 12 ïðîôåñ³éíîòåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Öå ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Íà âèñòàâö³ äîñÿãíåíü ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðåçåíòóþòü ðîáî÷³ òà òâîð÷³ ìîäåë³. Çîêðåìà, ðîáîòè ó÷í³â ç³ ñïåö³àëüíîñòåé õóäîæíèê, õóäîæíèê-ðîçìàëüîâíèê, ìîäåëüºð òà êðàâåöü. Òàêîæ ïîêàæóòü ìàêåòè, âèãîòîâëåí³ ç ñó÷àñíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. ÄÎ 200-в××ß ØÅÂ×ÅÍÊÀ

ÒÅÀ ÒÐ ÀËÜÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÅÀÒÐ ÒÐÀËÜÍÈÉ Äî 200-ð³÷÷ÿ â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàðòóº îáëàñíèé òåàòðàëüíèé ôåñòèâàëü. ³í òðèâàòèìå â³ä 18 äî 23 áåðåçíÿ íà áàç³ äí³ïðîïåòðîâñüêèõ òåàòð³â. Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ 8 òåàòð³â ðåã³îíó ïðåäñòàâëÿòü ãëÿäà÷àì 12 ïðåì’ºð ñïåêòàêë³â ³ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ êîìïîçèö³é çà òâîðàìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà ïðèñâÿ÷åíèõ éîãî æèòòºâîìó é òâîð÷îìó øëÿõó. Îðãàí³çóâàëî ôåñòèâàëü Äí³ïðîïåòðîâñüêå ì³æîáëàñíå â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè òåàòðàëüíèõ ä³ÿ÷³â çà ï³äòðèìêè êåð³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îáëàñíî¿ ðàäè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÏÐÈÇÍÀ ×ÅÍÍß Â ÐÅòÎͲ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

Êîëåêòèâó Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðåäñòàâèëè íîâîãî êåð³âíèêà - ïîëêîâíèêà Ðîìàíà Àíàòîë³éîâè÷à Ñåìåíîâà, ïðèçíà÷åíîãî íàêàçîì Ãîëîâè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â³ä 10 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà ÓÑÁÓ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Ðîìàí Ñåìåíîâ â îðãàíàõ äåðæáåçïåêè ç 1991 ðîêó. Ç âåðåñíÿ 1991-ãî äî æîâòíÿ 2010 ðîêó ñëóæèâ â óïðàâë³íí³ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³, äå ïðîéøîâ øëÿõ â³ä îïåðóïîâíîâàæåíîãî äî ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ. Ç æîâòíÿ 2010-ãî äî áåðåçíÿ 2014-ãî ïðàöþâàâ ó Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè.

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç ÒÓÁÅÐÊÓ ËÜÎÇÎÌ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇÎÌ

̲Ñß×ÍÈÊ ÒÐÈÂÀ ÒÈÌÅ ÒÐÈÂÀÒÈÌÅ ²ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðîçïî÷àâñÿ ̳ñÿ÷íèê áîðîòüáè ç õâîðîáîþ, ùî òðèâàòèìå äî 10 êâ³òíÿ. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü îáñòåæèòèñÿ çà äîïîìîãîþ âè¿çíèõ ôëþîðîãðàô³â, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé, à â àìáóëàòîð³ÿõ ðåã³îíó áóäóòü îðãàí³çîâàí³ êîíñóëüòàòèâí³ ïðèéîìè ë³êàð³â-ôòèç³àòð³â. ○

ÏÐ ÀÂÎÂÀ ÎÑÂ²Ò ÏÐÀÂÎÂÀ ÎѲÒÀÀ

̲ƲÄÎÌ×À ÐÐÀÄÀ ÀÄÀ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ ̳æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè ç ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ. Íà í³é ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ëþäåé, ÿê³ â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè òà áåçêîøòîâíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Ó÷àñíèêè ðàäè íàãîëîñèëè íà íåîáõ³äíîñò³ âïðîâàäæåííÿ áåçïåðåðâíî¿ ñèñòåìè ïðàâîâî¿ êóëüòóðè,ïî÷èíàþ÷è ùå ç äîøê³ëüíîãî çàêëàäó. ○

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512)

Ñîõðàíèòü ïñèõèêó è íå îïóñòîøèòü êîøåëåê

Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÉ ÑÅÊÒÎÐ

ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ ÐÅòÎÍÓ Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä çóñòð³âñÿ â Êèºâ³ ç êåð³âíèêîì Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ô³íàíñîâîãî ñåêòîðà USAID/FINREP-II Äàí³ëîì Êðóç-Äå Ïàóëîì. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè îçíàéîìèâ ³íîçåìíèõ ïàðòíåð³â ç ðåã³îíîì, à òàêîæ ðîçïîâ³â ïðî ðåçóëüòàòè ñï³âïðàö³ ç USAID. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâó ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè USAID «Ðîçâèòîê ô³íàíñîâîãî ñåêòîðà». ³í íàäàñòü äîïîìîãó óêðà¿íöÿì ó çì³öíåíí³ íàãëÿäó òà ðåãóëþâàíí³ ô³íàíñîâîãî ñåêòîðà, à òàêîæ ó ï³äâèùåíí³ ô³íàíñîâî¿ ãðàìîòíîñò³ òà çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â.

от продуктов животного происхождения. К слову, этот метод не только экономичен, но и полезен для здоровья.

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

Ñïåöèàëèñòû â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè âñå ÷àùå äàþò óêðàèíöàì ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî âûæèâàíèþ â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ. ×òî äåëàòü ïðîñòûì ëþäÿì, êîã äà ìîðàëüíûå êîãäà ñèëû èñòîùåíû, à ôèíàíñîâûå ðåñóðñû ïî÷òè èñ÷åðïàíû? АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐ ÀÂÈËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÐÅÄÑÒ ÀÂÈËÈ ÊÅвÂÍÈÊÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

В связи с событиями, происходящими в Украине, граждане сегодня переживают психосоциальный стресс, утверждают специалисты в области психологии. «Это влечет за собой выраженные последствия для психики человека. Минимальные - не требуют вмешательства ни психолога, ни психиатра. А вот при патологических адаптационных реакциях, к сожалению, нужен профессиональный подход и коррекция», - считает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психиатрии факультета последипломного образования ДГМА Людмила Юрьева. По ее словам, не все люди проявляют психологическую стойкость, когда непростые события врываются в их жизнь и полностью

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Что касается инвестирования средств, то сегодня экономисты советуют вкладывать день-

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ À: ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ: меняют планы на ближайшее время и долгосрочную перспективу. В таких случаях главное - не отчаиваться, ведь важно сохранить свое психическое и физическое здоровье. «И семье, и коллективу, и стране мы нужны здоровыми. Поскольку общество состоит из каждого из нас, важно реагировать адекватно и беречь свое здоровье», - отмечает Людмила Юрьева. Она советует защищать себя от негатива с помощью юмора и антиципации (это способность предвидеть отдаленные последствия, беря за основу наличный опыт). Кроме того, эксперт делает акцент на том, что именно в этот период важны хорошие сон и питание.

ËÞÄÌÈËÀ ÞÐÜÅÂÀ,

есть ли сейчас возможность у украинцев сытно есть и ни в чем себе не отказывать. «В стране - критическая ситуация с экономической точки зрения. Деньги находятся в неуправляемом движении, это видно по нынешнему курсу валют. Обыватели могут отслеживать экономическую ситуацию в стране по тому, как растет стоимость так называемого «борщевого набора». Вспомните, цены на него еще в конце прошлого года постепенно поползли вверх», - отметил действительный член Академии экономических наук Украины Павел Кливец. Несмотря на то, что цены еще будут СЕКРЕТЫ расти, он не советует ЭКОНОМИИ запасаться продуктаНо, если мы вполми питания на длине можем позволить тельный срок. В песебе выспаться, то риод, когда экономическая ситуация не только в стране, но и в семье нестабильна, к наполнению холодильника нужно под-

ÎÒÏÐÀÂËßßÑÜ Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ, ÑÎÑÒÀÂÜÒÅ ÌÅÍÞ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâêàôåäðîé ïñèõèàòðèè ôàêóëü òåòà ïîñëåäèïëîìíîãî ôàêóëüòåòà îáðàçîâàíèÿ ÄÃÌÀ ðåêîìåíäóåò: * Ïåðâî-íàïåðâî âûêëþ÷èòå òåëåâèçîð. Ýòî ïîìîæåò ñîõðàíèòü ïñèõè÷åñêîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå. Íóæíî îãðàíè÷èòü ïðîñìîòð âûïóñêîâ íîâîñòåé äî 1-2 ðàç â ñóòêè. Ëó÷øå âñåãî çàìåíèòü ïîòðåáëåíèå «òîêñè÷íîé» äëÿ ïñèõèêè èíôîðìàöèè íà ïðîãóëêó, óáîðêó äîìà èëè ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ñàäà. * Îò òðåâîãè ëåãêî èçáàâèòüñÿ ñ ïîìîùüþ ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè. * Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïàíè÷åñêîãî íàñòðîåíèÿ, íå ñïåøèòå «íåñòèñü» çà òîëïîé. Îñòàíîâèòåñü, ïðîàíàëèçèðóéòå ñèòóàöèþ è ïðèìèòå ðàöèîíàëüíîå è âçâåøåííîå ðåøåíèå.

ÇÀÙÈÙÀÉÒÅÑÜ ÎÒ ÍÅÃÀÒÈÂÀ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÞÌÎÐÀ ходить более рационально. К примеру, прежде чем идти в супермаркет, стоит составить меню на неделю. А отталкиваясь от него, написать список необходимых продуктов - так вы не купите лишнего. Еще одним способом сокращения расходов семейного бюджета является отказ

ги в приобретение бытовой техники. «Не нужно покупать себе «игрушки». Лучше приобретите то, что действительно может пригодиться в быту в ближайшее время. Ведь в период кризиса и после него совершать подобные покупки смогут немногие», - считает Павел Кливец. А вот тратиться на предметы гардероба действительный член Академии экономических наук Украины не рекомендует. В нынешнее время это неразумно, тем более, если ваши вещи опрятны и целы.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 * ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 42,66 грн.; 6 мес. - 83,67 грн.; 12 мес. - 166,14 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com * Цены указаны с учетом стоимости услуг «Укрпочты»


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

НЕОЖИДАННЫЙ БУКЕТ - Ада Николаевна, Вы в Днепропетровске не впервые. Чем запомнился наш город? - С вашим прекрасным городом связано много теплых воспоминаний. Мы с театром часто приезжали сюда на гастроли. Когда сегодня ехала в машине по городу, вспоминала, как в 1960 году здесь снимали фильм «Последние», в котором я сыграла одну из лучших своих ролей - Верочку. После окончания съемок мне подарили букет цветов, что стало неожиданностью для меня и для моих более опытных коллег - я ведь тогда только начинала работать в театре. - А какие яркие воспоминания остались об институтских годах? - В моем родном городе Глухове, который в Сумской области недалеко от границы с Россией, все говорили на суржике - смеси украинского, русского и белорусского языков. Поступив в институт, я первым делом начала совершенствовать свой украинский язык. А когда после вуза стала работать в русском театре, пришлось уже повышать знания русского. Так сложилось, что с первых дней учебы я снималась в кино. На занятия ходила редко, но всегда изучала пройденный материал. Однажды не успела приехать со съемок на госэкзамен и уже думала, что отчислят. Но мой педагог, народная артистка СССР Полина Моисеевна Нятко поверила в меня, и в ведомости напротив своей фамилии я увидела оценку «отлично». У меня много наград и премий, но ни одну из

«ÎÄÍÈ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÚÅÌÎÊ ÔÈËÜÌ «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

Àäà Ðîãîâöåâà: ñ ðàííåãî âîçðàñòà áûëà ìàêñèìàëèñòêîé них нельзя сравнить с человеческим доверием. - С какими трудностями приходилось сталкиваться на съемках? - Одни из самых сложных съемок фильм «Укрощение огня». Я согласилась на роль, хотя была беременной. Нельзя было бегать и прыгать. Режиссер заверил, что съемки пройдут быстро и спокойно. Однако на деле пришлось бежать за планером и по причалу, убегать со свадьбы… Актерам делали искусственный загар - обмазывали морилкой, которая не пропускает воздух. Когда съемки проходили под палящим солнцем в сорокоградусную жару, я даже несколько раз теряла сознание.

ПО СОВЕТУ ДОЧЕРИ - Вы сыграли в бесчисленном количестве фильмов и спектаклей. Но не многие знают, что Вы - автор нескольких книг и еще пишите стихи. - Изливать свои мысли и чувства на бумаге мне посоветовала дочь Катя, когда ушел из жизни мой супруг. Я вышла замуж в восемнадцать и за 46 лет совместной жизни с Костей настолько привыкла, что он рядом… Я просто задыхалась, не зная как жить дальше. Так благодаря совету дочери появилась на свет история нашей любви под названием «Мій Костя». Катя помогала писать книгу - набирала текст на компьютере, редактировала, а иногда даже возвращала переделывать. В течение года, пока я писала, очень многое вспоминала, переживала, переосмысливала… И муж меня «отпустил». Но как только это произошло, не стало мо-

ÍÎÂÈÍÈ

«ÌÎÉ ÏÅÄÀÃÎÃ ÏÎÂÅÐÈËÀ Â ÌÅÍß» его сына Костика. И снова я не знала, как жить и снова переживания выливала на бумагу. Костик был моим миром, сердцем, жизнью и любовью. В одном из посвященных сыну стихотворений я написала: «Обгоріли крила і мене не стало». Это так и есть - меня нет. Но я позволяю себе широко улыбаться, общаясь с людьми, потому что я рада их видеть. - Как Вы назвали свою вторую книгу? - Мой сын когдато удивлялся, почему есть свидетельство о рождении и о смерти, а о жизни нет. Именно поэтому я дала своей работе название «Свидетельство о жизни». В ней я написала о своих родных и близких. Еще есть истории о людях, которые встречались на пути и оставили след в моей жизни. Это и знаменитости, и обыкновенные люди, которые окружали меня своей добротой. Вот, например, в нашем театре была уборщица Таня, мы хорошо относились друг к другу. Она много знала обо мне, как впрочем, и о других актерах. Знала о том, как нелегко мне приходилось в жизни - мама была парализована, отец с ампутированной ногой, братья были очень неблагополучные, муж переболел туберкулезом. Однажды, когда у меня родилась дочь, и я бегала по театру со счастливой улыбкой, ко мне подошла Танечка и сказала: «Ада

ÄÎ 200-в××ß ØÅÂ×ÅÍÊÀ

ÌÈÑÒÅÖÜÊÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Äî 200-ð³÷÷ÿ â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ìîíòàæíîìó òåõí³êóì³ ïðîéøëà ë³òåðàòóðíîìèñòåöüêà êîíôåðåíö³ÿ «Âîëîäàð ó öàðñòâ³ äóõó». Çàõ³ä ç³áðàâ ïîíàä 300 ñòóäåíò³â òåõí³êóìó. Ó ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ áóëà ïðåäñòàâëåíà ìàñøòàáíà âèñòàâêà õóäîæí³õ ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ òâîð÷îñò³ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ. Äî âèñòàâêè óâ³éøëè ÷îòèðè àâòîðñüê³ åêñïîçèö³¿. ○

ÊËÀÑÈ×ÍÈÉ ÒÒÀÍÅÖÜ ÀÍÅÖÜ

ÑÒ ÀËÈ ÏÅÐÅÌÎÆÖßÌÈ ÑÒÀËÈ

«ÐÎÄÈÒÅËÈ ÕÎÒÅËÈ ÍÀÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ËÞÄÌÈËÎÉ» Николаевна, Вы знаете, не все в театре разделяют Вашу радость, многие желают вам споткнуться. Так вот, не вздумайте этого делать». После этого я не стала хуже относиться к коллегам или в чемто их подозревать, но слова простой работницы в нужное время помогли мне собраться.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ - Вы вспоминаете в книге о своем детстве? - Да. К примеру, о том, что с раннего возраста была максималисткой, всегда отстаивала справедливость и добро. О том, что до сих пор мороз по коже идет, когда воспоминаю уборку мест общего пользования в коммунальной квартире. Сейчас, когда в доме есть любые мо-

ющие средства и горячая вода, думаю: «Вот бы такую роскошь в мое детство». Вспоминаю и том, как мечтала о велосипеде, но, не имея своего, - гоняла по улицам на чужих. Мои внуки первые велосипеды получили от меня. А еще о том, как родители хотели назвать меня Людмилой, но отец перепутал и зарегистрировал в ЗАГСе имя Ада… - Ваша дочь и внуки пошли по Вашим стопам? - Моя дочь Катя режиссер, а старший внук - оператор. - Планируете в будущем снова встретиться с днепропетровскими почитателями Вашего таланта? - Не хочу сейчас загадывать, но возможно весной приеду к вам со спектаклем…

×îòèðè âèõîâàíêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè êëàñè÷íîãî òàíöþ ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ²V ̳æíàðîäíîãî êîíêóðñó «Ìûñëü-ïîòîê-2014», ùî ïðîõîäèâ ó Êèºâ³. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð øêîëè Îëåíà Äóáðîâèíà. Ó êîíêóðñ³ áðàëè ó÷àñòü òàíöþðèñòè ³ç Óêðà¿íè, ²çðà¿ëþ òà ßïîí³¿. Ó÷àñíèêè ïðåäñòàâèëè âàð³àö³¿ ³ç êëàñè÷íèõ áàëåò³â òà íîìåð ñó÷àñíî¿ õîðåîãðàô³¿.  æóð³ áóëè çàñëóæåí³ àðòèñòè Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿, ñîë³ñòè Âàðøàâñüêî¿ îïåðè, à òàêîæ õîðåîãðàôè ³ç Ôðàíö³¿. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ²Ì. Ë.ÊÎà ÀÍÀ Ë.ÊÎÃÀÍÀ

²ÄÊÐÈËÈ ÇÌÀà ÀÍÍß ÇÌÀÃÀÍÍß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿ â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ ²² ³äêðèòîãî êîíêóðñó ñêðèïàë³â òà â³îëîí÷åë³ñò³â ³ì. Ëåîí³äà Êîãàíà. Çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàëè 68 ñîë³ñò³â òà 6 êîëåêòèâ³â ³ç 9 îáëàñòåé Óêðà¿íè, à òàêîæ Ðîñ³¿ ³ Êàçàõñòàíó - öå âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ ìóçè÷íèõ øê³ë, øê³ë ìèñòåöòâ òà ìóçè÷íèõ ó÷èëèù. Æóð³ êîíêóðñó î÷îëþº ïðîôåñîð Ëüâ³âñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäå쳿 ³ì. Ì.Â.Ëèñåíêà Þð³é Ñîêîëîâñüêèé. ÑÒÓ ÄÅÍÒÑÜÊÀ ÒÂÎÐײÑÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ

²ÄÁÓÂÑß ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó Ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü ñòóäåíòñüêî¿ òâîð÷îñò³, ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷÷þ â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ãîñò³ ôåñòèâàëþ çìîãëè îçíàéîìèòèñü ç åêñïîçèö³ÿìè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà òà âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ ç ïëåò³ííÿ ê³ñ, ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó òà âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê-ìîòàíîê.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ! ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÎÊ!

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512)

ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

Äíåïðîïåòðîâñê íàñûùåí áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ ðàçíûõ êëàññîâ íàïðÿæåíèÿ îò 0,4 ê äî 150 êÂ. Ýòî ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè, ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïóíêòû, êàáåëüíûå è âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, íàõîäÿùèåñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì. Ìû ïðèâûêëè ê ýëåêòðè÷åñòâó êàê ê íåîòúåìëåìîìó áëàãó, ïðè ýòîì íå ñòîèò çàáûâàòü î òîì, êàêóþ îïàñíîñòü òàèò â ñåáå ýëåêòðè÷åñêèé òîê. Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ïîäâåðãàòü ñâîþ æèçíü è çäîðîâüå îïàñíîñòè, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íåñêîëüêî ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë: 9 çàïðåùàåòñÿ ïðèáëèæàòüñÿ áëèæå, ÷åì íà 8 ìåòðîâ ê îáîðâàííûì ïðîâîäàì, ëåæàùèì íà çåìëå, èëè ïðèêàñàòüñÿ ê ïðîâèñøèì; 9 çàïðåùàåòñÿ ïîäíèìàòüñÿ íà îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, ïðîèçâîäèòü ñàìîâîëüíûå ïîäêëþ÷åíèÿ è ïåðåêëþ÷åíèÿ, íàáðàñûâàòü íà ïðîâîäà ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû; 9 çàïðåùàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ èãð è îðãàíèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïîä âîçäóøíûìè ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷; 9 çàïðåùàåòñÿ ïîä ïðîâîäàìè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ è âîçäóøíûìè ââîäàìè â çäàíèÿ óñòðàèâàòü ñâàëêè, ðàçâîäèòü êîñòðû, âûñàæèâàòü âûñîêîðîñëûå äåðåâüÿ è âîçâîäèòü êàêèå-ëèáî ïîñòðîéêè; 9 çàïðåùåíî ñàìîâîëüíîå ïðîíèêíîâåíèå íà îáúåêòû ýíåðãåòèêè âñåõ êëàññîâ íàïðÿæåíèÿ - òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ðàñïðåäåëèòåëüíûå óñòðîéñòâà, à òàêæå îòêðûâàòü äâåðè ñèëîâûõ ùèòîâ è ñíèìàòü îãðàæäåíèÿ; 9 çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíîå ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò â ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ êàáåëüíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷. Ïðè îáíàðóæåíèè îòêðûòûõ äâåðåé òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, îáîðâàííûõ ïðîâîäîâ è ò.ï., íåîáõîäèìî íåìåäëåííî ñîîáùèòü äèñïåò÷åðó Äíåïðîïåòðîâñêèõ ãîðîäñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ïî òåëåôîíàì: 745-42-17, 37-345-25, 373-45-52, èëè äèñïåò÷åðó öåíòðàëüíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ïî òåëåôîíó 776-79-92. Àäìèíèñòðàöèÿ Äíåïðîïåòðîâñêèõ ãîðîäñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÄÒÝÊ Äíåïðîîáëýíåðãî Ðóêîâîäñòâî Äíåïðîïåòðîâñêèõ âûñîêîâîëüòíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÄÒÝÊ Äíåïðîîáëýíåðãî ○

Êòî è ÷òî ïëàâàåò â íàøèõ ðåêàõ

ÏÐ ÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÀÂÈËÀ

ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ

ÍÎÂÎÑÒÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÞÑÒÈÖ²ß ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ËÞÒÎÌÓ 2014 ÐÎÊÓ 1. Íàêàç Äåïàðòàìåíòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.02.2014 ¹ 7/0/248-14 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî êîíêóðñó ñåðåä ìîëîä³ «Ç ëþáîâ’þ ó ñåðö³» íà ðàä³î «ªâðîïà Ïëþñ Äí³ïðîïåòðîâñüê», çàðåºñòðîâàíèé â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 28.02.2014 çà ¹ 1/1822. Â.². Ñåìåí÷óê, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â Äíåïðå ïîÿâèëîñü 18 íîâûõ âèäîâ ðûá. Ïîëîâèíó èç íèõ çàíåñëè â ðåêó íåñîçíàòåëüíûå àêâàðèóìèñòû, äðóãèõ çàâåçëè ñïåöèàëüíî äëÿ î÷èñòêè âîäû ВСЕЛЕНЦЫ ДНЕПРА Биологи называют новых обитателей Днепра вселенцами. Есть вполне безобидные, как, например, аквариумная рыбка гуппи. В теплых водах они образуют популяции и размножаются. С недавних пор на удочку рыбакам стал попадаться солнечный окунь - небольшая плоская рыбешка, прозванная в народе «пиранька». Привычный ареал его обитания - комнатный аквариум. Но выпущенный в воды Днепра окунь прижился и стал размножаться. И это не единственный опасный для рек бывший обитатель аквариума. «Растение пистия по виду напоминает капусту и обычно служит декорацией для домашних рыб, но в водоемах оно разрастается и вызывает массовое цветение и их зарастание. В прошлом году пистия атаковала Северский Донец», - говорит ассистент кафедры общей биологии ДНУ имени Гончара Олег Маренков.

КРАБ-СВЕРЛО Также в последнее время биологи отмечают, что в наших водоемах появился китайский мохнаторукий краб. «Это новая для нас опасность. Краб по своей природе способен сверлить различные субстраты - камни, древесину. При большой численности они в состоянии повредить опоры мостов, дамбы, понтоны», - рассказывает Олег Маренков. Вредны для «коренных» водных жителей и медузы, которые сейчас плавают в Днепре. В малом количестве они встре-

чаются в виде полипов в прибрежной зоне на камнях. При прогреве воды медузы отпочковываются и образуют привычные куполообразные формы. Они выглядят, как их черноморские сородичи, но не жалят. «Медузы поедают мелких ракообразных, которые являются кормом для других рыб, тем самым, лишают их пропитания», говорит биолог.

РЫБЫ-ФИЛЬТРЫ Для очистки вод в реку специально выпускают растительноядных рыб, которые питаются водоросля-

ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÎÊÓÍß Â ÍÀÐÎÄÅ ÏÐÎÇÂÀËÈ «ÏÈÐÀÍÜÊÎÉ» ми, - толстолобика и белого амура. «Рыбы эти у нас не размножаются, поэтому каждую осень происходит искусственное зарыбление водоемов. Как правило, проводят такие мероприятия экологические и промышленные организации. Они закупают заводок толстолобиков, выпускают его в водохоранилища и через два-три года эту рыбу вылавливают и продают на рынке», - говорит Олег Маренков.

ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÓÇÛ ÍÅ ÆÀËßÒ ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ² ÏÐÈÐÎÄÈ

Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïðîâåëè åêîàêö³þ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

«Ð³÷êà äèòèíñòâà ÷àñòèíêà ³ò÷èçíè. Çàõèñòèìî!» - ï³ä òàêèì ãàñëîì ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñîêîëîâêà» ñï³ëüíî ç «Îá’ºäíàííÿì â³äïîâ³äàëüíèõ ãðîìàäÿí» ïðîâåëè åêîàêö³þ ç ïðèáèðàííÿ ïðèáåðåæíî¿ çîíè ð³÷êè Ñàêñàãàíü. Ìàéæå ï³âòîðà äåñÿòêà êðèâîð³æö³â â³äãóêíóëèñÿ íà ¿õí³é çàêëèê Захід цього року проходить уже вдруге. За три години роботи активісти зібра-

ли 50 мішків сміття. У великі чорні сміттєві пакети складали пластик і поліетилен, у міцніші білі скло й бляшанки. «Акція була запланована до трагічних подій у Києві, і я ва-

гався, чи проводити її у День жалоби, розповів голова ГО «Соколовка» Валерій Подколзін. Врешті було прийнято рішення нічого не скасовувати. Якщо ми будемо робити те,

що можемо і маємо робити, то це й буде наш, нехай найменший, внесок у стабільність та наведення ладу в країні». На початку прибирання активісти запропонували вшанувати пам’ять загиблих на Майдані, зокрема, висадити понад Саксаганню Гай Небесної Сотні. Тож під час наступного заходу наприкінці березня - початку квітня активісти планують посадити 100 дерев. Зараз триває обговорення, які саме дерева будуть висаджені та як буде організований їхній

полив й охорона. «Скоріше за все, посадимо саджанці дуба червонолистого, зазначив Валерій Подколзін. - Сподіваємось, що гай буде жити довго і стане справжньою окрасою крутого берега річки. Як відомо, червонолистий дуб вражає восени своїм специфічним вогненним забарвленням листя». Активісти закликають усіх небайдужих долучитися до акції - безпосередньо або дистанційно, адже потрібна допомога у придбанні саджанців.


№ 19 (1512)

18 березня 201 4 р. 2014


8 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

Âûñîêèé óðîæàé è íèêàêîé õèìèè! Äëÿ òåõ, êòî çàáîòèòñÿ î ñâîåì çäîðîâüå è çäîðîâüå äðóãèõ, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü ïðèáûëü è ïðè ýòîì ýêîíîìèòü ñðåäñòâà ñðåäñòâà,, ìû ïðåäëàãàåì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ «Äîáðûì õîçÿèíîì» «Добрый хозяин» - это новое поколение органических удобрений, созданных на основе продуктов моря, существующих в природе бактерий Pseudomonas aureofaciens и гриба Trichoderma lignorum, обладающих инсектофунгицидными, бактерицидными, противовирусными, антинематодными свойствами. Удобрение предназначено для подкормки и защиты от вредителей и болезней садов, винограда, ягодных, овощных, бахчевых, зерновых культур путем опрыскивания по листу. Экстракты высокопротеиновых бурых водорослей Sargassum, Laminaria и Ascophullum Nodosum, входящие в состав препарата, обеспечивают растения органическими компонентами, витаминами, аминокислотами, полисахаридами, альгиновой и другими ненасыщенными жирными кислотами, а натуральные регуляторы (ауксин, ABK-цитокинин, гиберелин) и другие биологически активные компоненты позволяют регулировать гормональный фон растений. Удобрение содержит широкий спектр микроэлементов, хелатованых манитолом, встречающимся только в составе морских водорослей, и имеет сильный стимулирующий эффект для роста растений, а благодаря хитину ракоподобных (крабы, креветки) обладает антистрессовым и иммуностимулирующим действием. Как известно, растения получают необходимое питание не только через корневую систему, но и через листья. «Добрый хозяин» обладает системностью, низкая молекулярная масса (3,000 Dalton) позволяет препарату легко проникать в ткани рас-

Óäîáðåíèå èìååò íåñêîëüêî âèäîâ: ÄËß ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÑÅÌßÍ Ñîñòàâ: ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé, àëüãèíîâàÿ êèñëîòà, îðãàíè÷åñêèå âûòÿæêè, êàëèé (Ê2Î), ôîñôîð (Ð2Î5), æåëåçî (Fe), ìåäü(Cu), öèíê (Zn), ìàðãàíåö (Mn), íàòóðàëüíûå ãîðìîíû, âèòàìèíû, àìèíîêèñëîòû, áåòàèí, ìàíèòîë, áàêòåðèè Pseudomonas.

«ÄÎÁÐÛÉ ÕÎÇßÈÍ» - 1 Ýòî æèäêîå êîíöåíòðèðîâàííîå óäîáðåíèå ïðèìåíÿåòñÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðàçâèòèÿ êóëü òóð, îáëàäàþùåå ïîâûøåíêóëüòóð, íûì ñîäåðæàíèåì àçîòà è ôóíãèöèäíûìè ñâîéñòâàìè. Ñîñòàâ: ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé, ïîëèñàõàðèäû, àëüãèíîâàÿ êèñëîòà, îðãàíè÷íûé àçîò, îðãàíè÷åñêèå âûòÿæêè, êàëèé (Ê2Î), ôîñôîð (Ð2Î5), ìåäü(Cu), öèíê (Zn), ìàðãàíåö (Mn), æåëåçî (Fe), áîð (Â), ìàãíèé (Mg), ñåðà (S), íàòóðàëüíûå ãîðìîíû (PGR), âèòàìèíû Â1, Â6, Â12, ãðèá triñhoderma lignorium.

«ÄÎÁÐÛÉ ÕÎÇßÈÍ» - 2 Ýòî æèäêîå êîíöåíòðèðîâàííîå óäîáðåíèå ïðèìåíÿåòñÿ íà âòîðîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé, îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì ôîñôîðà, êàëèÿ è îáëàäàþùåå èíñåêòîôóíãèöèäíûìè, áàêòåðèöèäíûìè, ïðîòèâîâèðóñíûìè è àíòèíåìàòîäíûìè ñâîéñòâàìè. Ñîñòàâ: ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé, àëüãèíîâàÿ êèñëîòà, îðãàíè÷åñêèå âûòÿæêè, êàëèé (Ê2Î), ôîñôîð (Ð2Î5), ìåäü(Cu), öèíê (Zn), æåëåçî (Fe), áîð (Â), ìàðãàíåö (Mn), êàëüöèé (Ca), ãóìèíîâûå êèñëîòû, íàòóðàëüíûå ãîðìîíû, âèòàìèíû, àìèíîêèñëîòû, áåòàèí, ìàíèòîë, îëèãîñàõàðèä Õèòîçàí, áàêòåðèè Pseudomonas aureofaciens.

тений через лиственную пластину и сразу же включается в цикл синтеза белка. Кроме того, уже через 30 мин. восполняется недостаток микроэлементов и других питательных веществ, стимулируется фотосинтез в листьях, облегчается передача воды и питательных элементов в клетки расте-

Åãî äåéñòâèå: ïðîáóæäàåò ñåìåíà, óñêîðÿÿ èõ ïðîðàñòàíèå. Ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå êîðíåâîé ñèñòåìû, óñòðàíÿåò ïðîáëåìû, êàê ïëåñíåâåíèå ñåìÿí, ãîëîâíÿ, ñåïòîðèîç, àñêîõèòîç. Çà ñ÷åò ñáàëàíñèðîâàííîãî ñîñòàâà äîñòèãàåòñÿ íàèáîëüøèé ýôôåêò ñòèìóëÿöèè âñõîæåñòè è ïðîðàñòàíèÿ - âñõîäû ïîëó÷àþòñÿ äðóæíûå, ïî÷òè âäâîå óâåëè÷èâàåòñÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà, ðîñòêè ñèëüíûå è áûñòðåå ðàçâèâàþòñÿ.

Åãî äåéñòâèå: ïðîíèêàÿ ÷åðåç ëèñòâåííóþ ïëàñòèíó, àêòèâèçèðóåò èììóííóþ ñèñòåìó ðàñòåíèé, áûñòðî è ïëàâíî âûâîäÿ èõ èç ñîñòîÿíèÿ ñòðåññà (çàñóõà, çàìîðîçêè, ïåñòèöèäíûå íàãðóçêè, áîëåçíè). Óñêîðÿåò ðàçâèòèå êîðíåâîé ñèñòåìû, óâåëè÷èâàÿ åå íà 50-100%, çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî íàðàùèâàíèÿ êîðíåâûõ âîëîñêîâ, óìåíüøàåò âðåìÿ îáíîâëåíèÿ êîðíåé ïîñëå ïåðåñàäêè ðàñòåíèé è âûñàäêè ðàññàäû, êîíòðîëèðóåò æèçíåííî âàæíûå ôóíêöèè êàê ïðîöåññ ôîòîñèíòåçà, ñèíòåç áåëêà è ãîðìîíîâ. Áûñòðî âîñïîëíÿåò íåäîñòàòîê â ìèêðîýëåìåíòàõ, ñïîñîáñòâóåò áîëåå àêòèâíîìó öâåòåíèþ, ñòèìóëèðóåò ôîðìèðîâàíèå êëóáíåé, çàâÿçåé, ïðåäîòâðàùàåò èõ ðàíåå îñûïàíèå, çàêëàäûâàåò îñíîâàíèå äëÿ óâåëè÷åíèÿ óðîæàéíîñòè. Ãðèá triñhodema lignorium, ïðîíèêàÿ â ðàñòåíèÿ, çàïîëíÿåò ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ìîëåêóëàìè, íå îñòàâëÿÿ ìåñòà äëÿ ðàçâèòèÿ ãðèáêîâûõ áîëåçíåé, à ïîïàäàÿ íà ëèñòüÿ è âåòêè óíè÷òîæàåò ãðèáû-ïàòîãåíû, èñïîëüçóÿ èõ êàê ïèòàòåëüíóþ ñðåäó. Ýòî çíà÷èòåëüíî âëèÿåò íà óñòîé÷èâîñòü êóëüòóð ê òàêèì áîëåçíÿì, êàê ïàðøà, ìó÷íèñòàÿ ðîñà, ôóçàðèîç, ôèòîôòîðîç, êóð÷àâîñòü, îèäèóì, ìèëäüþ, ðæàâ÷èíà, ñåðàÿ è áåëàÿ ãíèëü è ìí. äð. Åãî äåéñòâèå: ïðîíèêàÿ â ðàñòåíèÿ ÷åðåç ëèñòâåííóþ ïëàñòèíó, áûñòðî âîñïîëíÿåò äåôèöèò ìèêðîýëåìåíòîâ è äðóãèõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. Ñïîñîáñòâóåò ñáàëàíñèðîâàííîìó ðîñòó êîðíåé è íàçåìíîé ìàññû, äèôôåðåíöèàöèè öâåòêîâûõ ïî÷åê. Óñêîðÿåò çàâÿçûâàíèå ïëîäîâ, ïðåïÿòñòâóåò îñûïàíèþ öâåòêîâ è çàâÿçåé, ñïîñîáñòâóåò óïëîòíåíèþ ïîêðîâíûõ òêàíåé è êëåòî÷íûõ ñòåíîê. Óâåëè÷èâàåò óðîæàéíîñòü è êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, à òàêæå âðåìÿ åå õðàíåíèÿ. Óñêîðÿåò ñîçðåâàíèå â ñðåäíåì íà 7-12 äíåé. Ïðåäîòâðàùàåò ðàçâèòèå âåðøèííîé ãíèëè êàïóñòû, óìåíüøàåò ðàñòðåñêèâàíèå ïëîäîâ âèøíè è ÷åðåøíè. Îëèãîñàõàðèä Õèòîçàí, âûäåëåííûé ñ õèòèíà ðàêîïàäîáíûõ, â ñî÷åòàíèè ñ áàêòåðèÿìè Pseudomonas, îáåñïå÷èâàåò ñòîéêîñòü ê ïðîíèêíîâåíèþ ïàòîãåíîâ â ðàñòåíèÿ, ïîäàâëÿåò óæå ïðîíèêøèõ áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, ñóùåñòâåííî ñäåðæèâàåò ðàçâèòèå è ðàñïðîñòðàíåíèå íåìàòîä. Ñòèìóëèðóåò âûðàáîòêó ðàñòåíèÿìè âåùåñòâ, îòâå÷àþùèõ çà èììóíèòåò (ôèòîàëåêñèíîâ, ëèãíèíîâ è ðÿäà ôåðìåíòîâ), óñêîðÿåò çàæèâëåíèå ðàí. Îòäåëüíî áàêòåðèè Pseudomonas âûïîëíÿþò äâå âàæíûå ôóíêöèè. Âî-ïåðâûõ, ïîïàâ íà ëèñòüÿ è âåòêè ïðè îïðûñêèâàíèè, óíè÷òîæàþò ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû è íåêîòîðûå âèäû âðåäèòåëåé. Âî-âòîðûõ, ïðîíèêàÿ â òêàíè, çàùèùàþò ðàñòåíèå èçíóòðè, ïðèòîì òàêèå âðåäèòåëè, êàê òëÿ, ãóñåíèöà, êëåù è ò.ï., ïèòàÿñü ñîêîì èëè ëèñòüÿìè, âñàñûâàþò áàêòåðèè â ñåáÿ, à òå áëîêèðóþò èõ ïèùåâàðèòåëüíóþ ôóíêöèþ è ïðèâîäÿò ê ãèáåëè. Ýòî çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåò çàðàæåíèå êóëüòóð ðàçíîãî ðîäà áîëåçíÿìè è âðåäèòåëÿìè.

ний. Это позволяет ускорить развитие культур, плавно переводя их из состояния покоя в состояние пробуждения (после зимы). Использование удобрения «Добрый хозяин» в сельском хозяйстве помогает снизить затраты на дорогостоящие зарубежные препараты (по-

рой сомнительного качества), повысить качество выращиваемой продукции и сделать ее экологически чистой! Невысокая цена этого отечественного препарата поможет также экономить денежные средства, что немаловажно в наше непростое время!

Более подробно о препаратах можно узнать у производителя «Ч.П. Агро-Защита» тел.: (048) 7054810, 7054811, 0674840372, 0970124333. И на сайте: agro-zahist.com.ua


9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

Ðàíí Ðàííºº âåñíÿíå ïîçàêîðåíåâå ï³äæèâëåííÿ îçèìèõ çåðíîâèõ òà ð³ïàê ð³ïàêóó á³îñòèìóëÿòîðàìè - äîáðèâàìè «Âåðìèìàã» òà «Âåðìèéîä³ñ» - çàïîðóêà âèñîêèõ óðîæà¿â Óïåðøå çà îñòàíí³ ðîêè îçèì³ êóëü òóðè íà á³ëüøîñò³ ïëîù óâ³éøëè â çèìó êóëüòóðè çèìó,, ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³ íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ âîëîãè, îäíàê îñ³íí³ êë³ìàòè÷í³ óìîâè äàëè çìîãó â îïòèìàëüí³ ñòðîêè ïîñ³ÿòè ëèøå 35 - 45 % îçèìî¿ ïøåíèö³, à ðåøòà ïîñ³ÿíî ï³çí³øå, òîìó ðàííº âåñíÿíå ïîçàêîðåíåâå ï³äæèâëåííÿ îçèìèõ ó ôàç³ êóù³ííÿ «Âåðìèìàãîì» 4 - 6 ë/ãà àáî «Âåðìèéîä³ñîì» 4 - 5 ë/ãà â áàêîâ³é ñóì³ø³ ç ì³í³ìàëüíèìè äîçàìè àçîòíèõ äîáðèâ êàðáàì³äó â äîç³ 8 - 10 êã/ãà àáî àìñåë³òðîþ ÷è ÊÀÑó â äîç³ 6 - 8 ë/ãà ñïðèÿòèìå âèõîäó ïîñ³â³â ç³ ñòðåñîâîãî ñòàíó ï³ñëÿ çèì³âë³, ï³äâèùåííþ ñò³éêîñò³ ðîñëèí äî íåãàòèâíî¿ ä³¿ ïåñòèöèä³â Для росту та розвитку рослин уже з перших днів відновлення вегетації потрібна певна кількість макро-, мезо- та мікроелементів. Для формування високої врожайності озимих зернових, зокрема пшениці, важливе значення має кущіння. У фазі 3-4 листків на підземній частині стебла пшениці утворюється потовщення, яке називається вузлом кущіння, що за нормальних умов знаходиться на глибині 1-3 см, у ньому з самого початку розміщуються всі частини майбутнього врожаю. Це найважливіший орган озимої пшениці, від якого залежить майбутній урожай, однак у зв'язку з тим, що більше третини озимих посіяно в пізні терміни, значна частина їх увійшла в зиму нерозкущеними. Навесні кущіння відновлюється з початком весняної вегетації і триває до початку виходу в трубку, а тому на посівах пізніх строків сівби, на яких відсутнє осіннє кущіння, густота стеблестою буде формуватися за рахунок весняного кущіння. Його можна значно підсилити за рахунок позакореневого підживлення біостимуляторами - добривами «Вермимаг» або «Вермийодіс». Органічне добриво із стимулю-

ючими властивостями «Вермимаг», крім росту регулюючих речовин, містить макроелементи - азот, фосфор, 3%-й калій, гумінові речовини, вітаміни, амінокислоти; в достатній кількості мікроелементи - бор, молібден, цинк, мідь, кобальт, залізо та інші; до 4% природного магнію, який відіграє основну роль у фотосинтезі, а також у необхідній кількості мезоелемент селен, у 1 см3 міститься до мільярда корисних мікроорганів, а у «Вермийодісі» ще й біологічно активний йод. За результатами досліджень наукових установ та як свідчить досвід господарств Кіровоградської, Івано Франківської, Київської, Одеської, Житомирської та інших областей України, проведення дворазового підживлення «Вермимагом» 4-6 л/ га або «Вермийодісом» 4-5 л/га перший раз у фазі кущіння, другий раз - у фазі початку колосіння, забезпечує приріст урожайності мінімум 58 ц/га, підвищується якість зерна на 1-2 класи, а позакореневе підживлення кукурудзи в фазі 3-5 та 7-9 листочків забезпечує приріст урожайності її зерна на 17-21 ц/га. Високий ефект дає застосування на посівах кукурудзи одночасно в баковій суміші мінімальних доз азотних добрив карбаміду 10-12 кг/га,

аміачної селітри 5-7 кг/га, або КАСу 8-10 кг/га. Адже відомо, що листяне підживлення рослин «Вермимагом» або «Вермийодісом» забезпечує живлення молодих рослин макро- і мікроелементами, особливо магнієм і сіркою та гумінами. Внесення їх через листя за коефіцієнтом засвоєння азоту 85-90%, порівняно з 30-40% засвоєння його із добрив, може знизити затрати на азотні добрива в 2-3 рази. Більшість агропідприємств широко застосовують у технологіях вирощування сільськогосподарських культур хімічні засоби для боротьби з хворобами та бур'янами. Одним із недоліків застосування є наявність у них їхнього інгібуючого ефекту впливу на процеси росту молодих рослин. Установлено, що під їхньою дією, особливо гербіцидів, молоді рослини у депресивному стані перебувають від 4 до 10 днів. Щоб пом'якшити стресовий тиск на молоді рослини, необхідно в бакових сумішах застосовувати альтернативні препарати антидоти, до яких належать біостимулятори - добрива нового покоління «Вермимаг» та «Вермийодіс». При позакореневих обробках рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» ефективно поєднуються з фунгіци-

дами і, крім підвищення ефективності дії, стимулюють імунну систему рослин. Це підвищує природний опір до хвороб. Застосування «Вермимагу» в комбінації з засобами захисту рослин дозволяє зняти стрес у рослин, які обробляються пестицидами, що особливо помітно за використання «жорстких» пестицидів чи складних бакових сумішей препаратів. Високий ефект «Вермимаг» та «Вермийодіс» показали на посівах сої, соняшнику, картоплі, цукрових буряків, овочевих та плодоягідних культурах. Позакореневе підживлення «Вермимагом» або «Вермийодісом» вегетуючих рослин під час вегетації слід проводити: озимих і ярих зернових перший раз у фазі кущіння або виходу в трубку: другий раз - початок колосіння; ріпак - перший раз до початку бутонізації, другий раз - до початку цвітіння; сої - перший раз у фазі бутонізації, повторно - початок цвітіння; картоплі - перше одночасно з обробкою проти колорадського жука; друге - перед початком цвітіння; кукурудзи -

перший раз у фазі 3-5 листочків, другий раз - у фазі 7-12 листочків; соняшнику - перший раз у фазі 4 пар справжніх листків, другий раз - на початку формування зачаткових кошиків; цукрових буряків - перший раз у фазі розвитку рослин при змиканні листків у рядках, другий раз - змикання листків між рядками; овочевих перший раз у фазі 3 - 4 справжніх листочків; повторне - на початку цвітіння, третій раз - після цвітіння; плодоягідних - перший раз перед цвітінням, другий раз - після цвітіння, третій раз - за 12 днів до дозрівання плодів. Застосування біостимуляторів добрив у технологіях вирощування с/г культур дає змогу зменшити затрати на придбання міндобрив і пестицидів на 20-30%. НАША АДРЕСА: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, тел. (03422) 3-11-30; тел./факс (0342)71-6238, 0673434527, 0673422188, e - mail: vermos2007@ukr.net

Âñå, âñå, âñå äëÿ çåðíîòîêà Производство зерна в сельском хозяйстве завершается послеуборочной обработкой, которая включает его очистку и сушку. Это один из самых трудоемких процессов его производства. Поэтому работникам сель ского хозяйства необходимо так организовать поточную обработку зерновой части урожая, чтобы резко по высить производительность труда при выполнении данных работ. В хозяйствах все большее распростране ние получает поточный метод послеуборочной обработки зерна, который осуществляется на механизиро ванных зерноочистительных и зерноочистительносушильных пунктах, агрегатах и комплексах. Эти пункты представляют собой индустриальные предприятия нового типа в сельском хозяйстве. В их состав входит зерноочистительное, сушильное, погрузочноразгрузочное, транспортное и другое осна щение для выполнения всех операций, связанных с очисткой, сортировкой, сушкой и хранением зерна. Поточный метод его послеуборочной обработки определяет главное направление в создании зерноочис тительных машин.

:


10 ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎѲÂÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

ÏÎ×ÀËÈ Â×ÀÑÍÎ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðîçïî÷àëàñÿ ïîâíîìàñøòàáíà ïîñ³âíà êàìïàí³ÿ. Íà 14 áåðåçíÿ ïîñ³ÿíî 17 òèñ. 300 ãà (7,3%) ðàíí³õ ÿðîâèõ çåðíîâèõ êóëüòóð: 16 òèñ. ãà (7,4%) ÿðîãî ÿ÷ìåíþ, 700 ãà (6%) ãîðîõó òà 500 ãà (19,2%) ÿðî¿ ïøåíèö³. «Öüîãî ðîêó âåñíÿí³ ïîëüîâ³ ðîáîòè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðîçïî÷àëèñÿ ÷³òêî çà ïëàíîì - â ñåðåäèí³ áåðåçíÿ. Öüîìó ïîñïðèÿëè õîðîø³ ïîãîäí³ óìîâè òà ñâîº÷àñíà ï³äãîòîâêà äî ïîñ³âíî¿. Îáëàñòü â ïîâíîìó îáñÿç³ çàáåçïå÷åíà ì³íåðàëüíèìè äîáðèâàìè, çàñîáàìè çàõèñòó ðîñëèí, äèçåëüíèì ïàëèâîì», çàçíà÷èâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Âàäèì Óäîâèöüêèé. - Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ï³ä ïîñ³â çàãîòîâëåíî 58,6 òèñ. òîíí íàñ³ííÿ ÿðîâèõ çåðíîâèõ êóëüòóð öå 100% â³ä íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³». Ó 2014 ðîö³ àãðà𳿠ðåã³îíó ïëàíóþòü çàñ³ÿòè 667,6 òèñ. ãà ÿðîâèõ çåðíîâèõ êóëüòóð. «Çà ñïðèÿòëèâèõ äëÿ ïîñ³âó ïîãîäíèõ óìîâ ó íàéáëèæ÷³ 10 äí³â â îáëàñò³ ïëàíóºòüñÿ ïîñ³ÿòè ÿðîâèé ÿ÷ì³íü, ïøåíèöþ òà ãîðîõ. Ó ê³íö³ êâ³òíÿ ðîçïî÷íóòü ñ³ÿòè îâî÷³, íà ïî÷àòêó òðàâíÿ êóêóðóäçó òà ñîíÿøíèê, ó ñåðåäèí³ òðàâíÿ - ãðå÷êó.  ö³ëîìó âåñíÿí³ ïîëüîâ³ ðîáîòè îõîïëÿòü â ðåã³îí³ ìàéæå 1 ìëí. 220 òèñ. ãà. Ïëàíóºòüñÿ, ùî ¿õ çàâåðøàòü íàïðèê³íö³ òðàâíÿ», ï³äêðåñëèâ Âàäèì Óäîâèöüêèé. Íàãàäàºìî, ùî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ï³ä óðîæàé 2014 ðîêó âîñåíè ïîñ³ÿíî îçèì³ êóëüòóðè. ²ç íèõ îòðèìàíî ñõîä³â 576,4 òèñ. ãà, òîáòî 100%. 93% - â äîáðîìó òà çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Íà ñüîãîäí³ â îáëàñò³ ïðîâåäåíî ï³äæèâëåííÿ îçèìèõ çåðíîâèõ íà ïëîù³ 383 òèñ. 200 ãà òà îçèìîãî ð³ïàêó - 50 òèñ. ãà.

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

Äåðá³ 175 SC ê. ñ. - íåïåðåâåðøåíèé ïðîòè ïåðåðîñëèõ áóð'ÿí³â У сучасних інтегрованих системах захисту рослин проти бур'янів головне місце посідає хімічний метод: важко навіть уявити сучасну ефективну безгербіцидну технологію вирощування культур. Однак, незважаючи на досягнення хімічної науки, кількість стійких до гербіцидів бур'янів щороку зростає. Скажімо, в посівах зернових культур сьогодні є кілька видів бур'янів, що їх майже не контролює більшість гербіцидів на основі сульфонілсечовин і похідних феноксіоцтової кислоти. Це підмаренник чіпкий, різні види осотів і ромашки, фіалка польова, сокирки польові, різновиди молочаю, берізка польова. Тому пошук ефективних діючих речовин не припиняється ні на хвилину. Окремі з сучасних інтегрованих технологій захисту рослин будуються за алгоритмом, у якому всі елементи підпорядковуються гербіциду. Тобто порядок технології такий: гербіцид Æ гібрид/сорт Æ сівозміна Æ обробіток ґрунту. Тут гербіцид стає основою технології і безпосередньо впливає на вибір гібриду/сорту, ланку сівозміни, обробіток ґрунту. Дуже часто цей «диктат» гербіциду обмежує можливості технологічного маневру у виборі наступної культури або гібриду/сорту чи способу обробітку ґрунту. З іншого боку, від гербіциду завжди вимагають ефективного контролю широкого спектра бур'янів, особливо перерослих, широке вікно застосування по фазах культури, швидкої дії і технологічності. Таким вимогам відповідають одиничні продукти. Тому особливо цінні гербіциди, які, з одного боку, не впливають на ланку сівозміни й інші елементи технології, а з другого боку, ефективні проти широкого спектра бур'янів. Для зернових культур такий унікальний гербіцид - Дербі 175 SC к. с. Гербіцид Дербі 175 SC к. с. містить дві ефективні діючі речовини: флорасулам (75 г/л) і флуметсулам (100 г/л) з хімічного класу триазолпіримідинів, котрі діють у чутливих рослинах як інгібітори ферменту ацетолактатсинтази, що каталізує синтез певних амінокислот. Обидві діючі речовини мають дуже високу біологічну активність і ефективно доповнюють одна одну. Особливості застосування Дербі 175 SC к. с. D Культури: озимі і ярі пшениця і ячмінь. D Норми: 0,05-0,07 л/га залежно від ступеню розвитку бур'янів та умов.

D Допускається внесення від фази кущіння до прапорцевого листка. D Температура: оптимальна активність у діапазоні температур +8-25 °С, проте діє вже при +5 °С - біологічному мінімумі для холодостійких культур. D Не рекомендується застосовувати препарат, коли бур'яни і культурні рослини перебувають у стані стресу від

літній, горобейник польовий, амброзія полинолиста, кислиця польова, щириця загнута, нагідки звичайні, амі велика, грицики звичайні, куколиця біла, редька дика, міагрум пронизанолистий, гірчиця польова, мак-самосійка, талабан польовий, паслін чорний, ромашка (види), зірочник середній, роман польовий, гірчак березковидний, гірчак шорсткий, гібіскус трійчас-

посухи, низьких або підвищених температур. D Чутливі бур'яни припиняють рости протягом кількох годин після проникнення гербіциду, видимі симптоми проявляються на 7-10 день, а повністю гинуть через 15-20 днів після внесення. Переваги гербіциду Дербі 175 SC к. с. D Ефективний контроль широкого спектра дводольних бур'янів, зокрема й перерослих. Серед них - підмаренник чіпкий (до 8 кілець!), спориш звичайний, волошка синя, соняшник (зокрема падалиця гібридів, стійких до певних гербіцидів), сокирки польові, вика польова, адоніс

тий, гречка татарська, жабрій звичайний, кропива глуха (види), осот жовтий, осот рожевий, рутка лікарська, фіалка польова. D Широке вікно застосування на культурі - від фази кущіння до прапорцевого листка. D Відсутність фітотоксичного впливу на культурні рослини. D Відсутність післядії на інші культури сівозміни: навесні наступного року можна висівати будь-яку культуру. D Опади за годину після застосування гербіциду Дербі 175 SC к. с. уже не впливають на його ефективність. На власному досвіді переконався в ефективності дії

гербіциду Дербі 175 SC к. с. на перерослі бур'яни. В одному з господарств Черкаської області на полі озимої пшениці підмаренник чіпкий розрісся до 12 шт./м2 і на момент обробки висота його перевищувала рослини пшениці на 20-25 см. Уже на сьомий день після застосування гербіциду Дербі 175 SC к. с. на рослинах підмаренника були дуже помітні симптоми дії препарату: стебла вилягли, а перед збиранням урожаю їх майже неможливо було знайти на полі. Цей унікальний гербіцид так само ефективно діє й на інші види бур'янів у пізніх фазах, наприклад, на польову фіалку, всі види капустяних, сокирки польові та інші. Для посилення ефективності Дербі 175 SC к. с. проти берізки польової й інших видів бур'янів варто додати до бакової суміші Старане Преміум 330 ЕС к. е. або Пік 75WG в. г. Для додаткового контролю злакових бур'янів сьогодні ідеальна перевірена досвідом суміш Дербі 175 SC к. с. + Аксіал 045 ЕС. Отже, гербіцид Дербі 175 SC к. с. на зернових культурах - це універсальний ефективний засіб для контролю широкого спектра бур'янів, який майже ідеально підходить для інтенсивних і екстенсивних технологій вирощування зернових культур у всіх регіонах України.

ÊÎÍÒ ÀÊÒÈ ÊÎÍÒÀÊÒÈ ÏÎ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²:

Àíäð³é Ìàêàðåíêî

(050) 352-60-34

Ðóñëàí Êîðîëü÷óê

(050) 381-70-90


11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

Äîäàòîê äî Çàêîíó ÓÓêðà¿íè êðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿» â³ä 7 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 3206 V²

Äîäàòîê äî Çàêîíó ÓÓêðà¿íè êðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿» â³ä 7 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 3206 V²


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового се редовища облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця, а саме: заступника директора департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміні страції начальника управління розвитку агропромислового виробни цтва та харчової і переробної промисловості. Претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років. За необхідності, виходячи із виконання структурним підроз ділом основних завдань та функцій, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, володіти державною мо вою та мати досвід роботи на комп'ютері. Документи для участі у конкурсі приймають протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул .Комсомольська,52, 3й поверх, к. 358, довідки за тел. 7321554.

Запрошення до участі у конкурсі 1. Веселівська сільська громадська організація «Самоврядування це коли ти сам ініціюєш добрі справи» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду») цією об'явою запрошу ють ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання таких видів робіт у межах мікропроек ту «Інноваційні енергоефективні заходи в ДНЗ «Вишенька» с. Веселе. Капітальний ремонт систем опалення та гарячого водопостачання з вста новленням піролізного котла та сонячних колекторів» за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, село Веселе, вулиця Ка пустіна, буд. 3: Капітальний ремонт систем опалення та гарячого водо постачання з встановленням піролізного котла та сонячних колекторів. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтнобудівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності. 2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за адресою: 52930, Дніпропетровська область, Межівський район, с. Веселе, вул. Ка пустіна №3. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше 12ї години 02 квітня 2014 року, після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасни кам тендеру нерозкритими. 3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище, або надіслати запит на електрону адресу е mail: klimarchuks@mail.ru та за телефонами: (05630) 95444, 95438. Ліквідатор відкритого акціонерного товариства «Просянське автотранспорт не підприємство», (53610, вул. Північна, 6, смт Просяна, Покровський район, Дніпропетровська область, код 05584750) Кулаков В.В., що діє на підставі по станови господарського суду Дніпропетровської області по справі №Б38/14110 від 15.07.2010р. та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014р., керуючись ст.49 Закону України «Про відновлення платоспромож ності боржника або визнання його банкрутом», оголошує конкурс з відбору організатора аукціону з продажу майна банкрута. Бажаючі прийняти участь в конкурсі, мають надати такі документи: заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомо стей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування, іденти фікаційний код, місцезнаходження юридичної особи, організаційноправова форма, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по бать кові та реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підпи сувати договори); засвідчені в установленому порядку копії виписки з Єдиного державного реє стру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, а також витягів з установ чих документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони; довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна шляхом проведення аук ціону; довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік про ведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону. Визначення переможця конкурсу відбудеться 31.03.2014р. Конкурсні пропо зиції приймають до 29.03.14р включно, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 16, офіс 5. Довідки за телефоном: (056) 375 94 83.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Довгинцівський районний суд ви кликає Макарова Олега Олександро вича як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит ним договором, яке відбудеться 25 березня 2014 року об 11.00 у при міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3, каб. 6. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє Криворучко Ольгу Володими рівну, що 09.04.2014 року о 14.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до Криворучко Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Но воселівська, 9, каб. 18. У випадку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсутності. При собі мати до кумент, що посвідчує особу. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, викликає Дему са Олега Васильовича як відповідача по цивільній справі № 200/16395/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «АкцентБанк» до Демуса Олега Васильовича про стягнення за боргованості у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 21 березня 2014 року. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає Полякову Наталію Вікторівну в якості відповідача по цивільній справі № 191/164/14ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «ПриватБанк» до Полякової Наталії Вікторівни про стяг нення заборгованості у відкрите судо ве засідання, яке відбудеться 15 квітня 2014 року о 10 год. 20 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за го ловуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає Разумову Олену Юріївну в якості відповідача по цивільній справі № 191/5875/13ц за позовною заявою Публічного акціонерного то вариства «Комерційний Банк «При ватБанк» до Разумової Олени Юріїв ни про стягнення заборгованості у відкрите судове засідання, яке відбу деться 15 квітня 2014 року о 10 год. 10 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехо ва, 1, за головуванням судді Бонда ренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає Лепітька Олександра Дмитрови ча в якості відповідача по цивільній справі № 191/155/14ц за позовною заявою Публічного акціонерного то вариства «Комерційний Банк «При ватБанк» до Лепітька Олександра Дмитровича про стягнення заборгова ності у відкрите судове засідання, яке відбудеться 15 квітня 2014 року о 09 год. 50 хв. за адресою: Дніпропет ровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за головуванням судді Бон даренко Г.В. У разі неявки відповіда ча у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесе но заочне рішення. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Слесарєв Андрій Іванович за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викликаєть ся у судове засідання на 11 год. 15 хв. 03 квітня 2014 р. до залу 2 Централь ноМіського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Слесарєв А.І. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань

на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Сілантьєв Юрій Олексійо вич за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викли кається у судове засідання на 10.00 03 квітня 2014 р. до залу 2 Централь ноМіського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Сілантьєв Ю.О. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Стародубець Сергій Івано вич за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 10 год. 15 хв. 03 квітня 2014 р. до залу 2 ЦентральноМіського районно го суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення в пресі відпові дач Стародубець С.І. вважається по відомленим про час та місце розгля ду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Донік Зоя Андріївна за по зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг нення заборгованості викликається у судове засідання на 11.00 03 квітня 2014 р. до залу 2 ЦентральноМісько го районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першо травнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Донік З.А. вважається по відомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Горідько Максим Юрійович за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викликаєть ся у судове засідання на 09 год. 45 хв. 03 квітня 2014 р. до залу 2 Централь ноМіського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Горідько М.Ю. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Барбалюк Дмитро Анатолі йович за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 10 год. 45 хв. 10 квітня 2014 р. до залу 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суд дя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Барба люк Д.А. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судо вих засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсут ності та без урахування думки, заоч но. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Козацька Яна Леонідівна за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викликаєть ся у судове засідання на 10.00 10 квітня 2014 р. до залу 2 Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Козацька Я.Л. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно.

ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Корабльов Сергій Михай лович за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 09 год. 15 хв. 10 квітня 2014 р. до залу 2 ЦентральноМіського район ного суду м. Кривого Рогу за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав нева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Корабльов С.М. вважаєть ся повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпо відача до зали судових засідань на вказану дату та час справа буде роз глянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Шляхтін Павло Анатолійович за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викликаєть ся у судове засідання на 09 год. 30 хв. 10 квітня 2014 р. до залу 2 Централь ноМіського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни після опублікування оголошення в пресі відповідач Шляхтін П.А. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові дача до зали судових засідань на вка зану дату та час справа буде розгляну та за його відсутності та без урахуван ня думки, заочно. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Макар Тетяна Володими рівна за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості викликається у судове засідання на 10 год. 15 хв. 10 квітня 2014 р. до залу 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суд дя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Макар Т.В. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки відповідача до зали судових засі дань на вказану дату та час справа буде розглянута за його відсутності та без урахування думки, заочно. У провадженні Жовтневого район ного суду м. Кривого Рогу перебуває цивільна справа за позовом Кондра шової Лариси Олексіївни до Бозир На талії Олексіївни, третя особа без са мостійних вимог щодо предмета спо ру Приватний нотаріус Криворізько го міського нотаріального округу Рас тєгаєв Вадим Михайлович, про визнан ня заповіту недійсним. Відповідно до вимог ст. 75 ЦПК України Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу по відомляє, що о 15 год. 30 хв. 20 бе резня 2014 року в залі судових засі дань 307 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, відбудеться розгляд зазначеної ци вільної справи. Явка відповідача Бо зир Наталії Олексіївни обов’язкова. У разі її неявки судом буде постановле но на розгляд питання про заочний розгляд справи за відсутності відпові дача. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання Буренко (Булаєву) Гали ну Андріївну, 22 вересня 1956 року народження, яка була зареєстрована за адресою: вул. Кропоткіна, 34/27, м. Жовті Води, Дніпропетровська об ласть, як відповідача по цивільній справі за позовом Матко Валентини Петрівни до Буренко Галини Андріїв ни з третьою особою Жовтоводським представництвом товарної біжі «Дніпродзержинська», про визнання правочину дійсним та визнання пра ва власності на квартиру. Судове засі дання відбудеться 20 березня 2014 року о 08 год. 15 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал су дових засідань 1. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня цього оголошення відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі неяв ки відповідача справа буде розгляну та без його участі. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 01 квітня 2014 року о 16 год. 30 хв. в залі судових засідань 305 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «Ак центБанк» до Денисовця Олександ ра Володимировича, який проживає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Будьо ного, 1/54; Лєбєдєвої Інни Валеріїв ни, яка проживає за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Миру, 48/52, про стягнен

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

ня заборгованості. Явка відповідачів Денисовця Олександра Володимиро вича, Лєбєдєвої Інни Валеріївни обо в’язкова з наданням раніше не пода них доказів. У разі неявки відпові дачів у судове засідання без поваж них причин та неповідомлення ними про причини неявки суд розгляне справу з винесенням заочного рішен ня за їхньої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого повідомляє, що 01 квітня 2014 року о 16.00 в залі судових засідань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідан ня по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Михайленка Во лодимира Вікторовича, який проживає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, 5/79; Грипич Світлани Віталіївни, яка проживає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 26/ 40, про стягнення заборгованості. Явка відповідачів Михайленка Воло димира Вікторовича, Грипич Світлани Віталіївни обов’язкова з наданням ра ніше не поданих доказів. У разі неяв ки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причини неявки суд розгля не справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (адреса: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12) як відповідача по справі за позовом Публічного акціо нерного товариства «ДТЕК «Дніпрообл енерго» в особі Криворізьких міських електричних мереж до Півоварова Михайла Сергійовича про відшкоду вання заборгованості за спожиту, але не обліковану електричну енергію, внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, викликає Півоварова Михайла Сергійовича. Розгляд справи призначено на 25 бе резня 2014 року о 09 год. 30 хв. в залі 6 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12. Відповідач має пра во подати свої докази чи повідомити про них суд. У разі неявки відповіда ча справа буде розглядатись за його відсутності. Голей Артем Володимирович викли кається у судове засідання на 24 бе резня 2014 року о 14 год. 20 хв. до АмурНижньодніпровського районно го суду м. Дніпропетровська як відпо відач по цивільній справі № 199/ 12381/13ц за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» до Голея А.В. про стягнення заборгованості. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та поста новлено заочне рішення. Судове засі дання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Ратушний Валентин Вікторович вик ликається у судове засідання на 24 бе резня 2014 року об 11 год. 40 хв. до АмурНижньодніпровського районно го суду м. Дніпропетровська як відпо відач по цивільній справі № 199/543/ 14 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ратушного В.В. про стягнення за боргованості. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та поста новлено заочне рішення. Судове засі дання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання Хорищенко Ольгу Андріївну як відповідача по цивільній справі № 183/9558/13ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Хорищенко Ольги Андріївни про стягнення заборгованості за кре дитним договором, яке відбудеться 28.04.2014 року о 14.00 під голову ванням судді Городецького Д.І. у при міщенні суду за адресою: Дніпропет ровська область, м. Новомосковськ, пров. Артемівськйй, 8. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська викликає Копайцева Ко стянтина Вікторовича в якості відпо відача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Копайце ва Костянтина Вікторовича про відшкодування збитків у судове засі дання, яке відбудеться о 12.00 27 бе резня 2014 року за адресою: вул. Па торжинського, 18а, м. Дніпропет ровськ, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, каб. 12. У випадку неявки відповідача у судове засідан ня справу буде розглянуто в заочному порядку. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання Орду Віктора Вікторови


ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

ча, 07 серпня 1970 року народження, зареєстрованого за адресою: вул. Га гаріна, 31/48, м. Жовті Води, Дніпро петровська область, як відповідача по цивільній справі за позовом Швеця Максима Володимировича до Орди Віктора Вікторовича з третьою особою Головним управлінням державної міграційної служби України в Дніпро петровській області, про усунення пе решкод у користуванні житловим при міщенням та зняття з реєстраційного обліку. Судове засідання відбудеться 20 березня 2014 року о 08 год. 25 хв. за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Жовті Води, вул. Маяков ського, 129, зал судових засідань 1. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування цього оголошен ня відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпо відач Мазанова Ірина Олександрівна по цивільній справі № 216/306/14ц за позовом Виконкому Центрально Міської районної у місті ради про поз бавлення батьківських прав та стяг нення аліментів викликається у судо ве засідання на 02.04.2014 року об 11.00 у приміщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав нева, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Мазанова Ірина Олександрівна вважається повідомле ною про час та місце розгляду спра ви. У разі її неявки до зали судових засідань справа буде розглянута за її відсутності. Покровський районний суд Дніпро петровської області викликає Наза рова Віктора Володимировича у судо ве засідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, яка призна чена до розгляду на 27 березня 2014 року о 09 год. 30 хв. та відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт По кровське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Кар ла Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсут ності на підставі наявних матеріалів справи. Суддя Покровського районно го суду Дніпропетровської області Лу кінова К.С. 05 березня 2014 року П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області, розглянувши у судовому засі данні в залі суду м. П'ятихатки ци вільну справу за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Подобри Наталії Ко стянтинівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором, ухва лив: розгляд цивільної справи № 2/ 190/118/14 за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» до Подобри Наталії Костян тинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відкласти до 09 год. 30 хв. 24 березня 2014 року, подовживши розгляд справи до 2 місяців 15 днів. П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідача Панасенко Яну Віталіївну, 04.12.1980 р.н., по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Панасенко Яни Віта ліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засі дання відбудеться о 08 год. 30 хв. 24 березня 2014 року у приміщенні П'я тихатського районного суду Дніпро петровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, зал 2, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська область (суддя Ми тошоп В.М.). Явка до суду обов'язко ва. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуван ням оголошення про виклик відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. І в разі не явки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за його відсутності. Покровський районний суд Дніпро петровської області викликає Смірнова Євгена Григоровича у судо ве засідання як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго ваності, яка призначена до розгляду на 27 березня 2014 року о 10.00, яке відбудеться у приміщенні суду за ад ресою: Дніпропетровська область, смт Покровське, вул. Карла Маркса, 134. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів справи. Справу слухає суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Лукінова К.С. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Паршенко Зінаї

ду Михайлівну в якості відповідача у судове засідання, яке відбудеться 03 квітня 2014 року о 15.00 по цивільній справі № 2/205/1956/2014 за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Пар шенко З.М. про стягнення заборгова ності у приміщенні Ленінського райо нного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 223. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А.О.) викликає у судове засі дання відповідача Кєчаєву Світлану Вікторівну по справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» про звернення стягнення на предмет іпотеки. Ос таннє місце проживання відповідача: вул. Ливарна, 19, кв. 8, м. Павлоград, Дніпропетровська область. Судове за сідання призначено на 26 березня 2014 р. о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа, згідно з вимо гами ЦПК України, може бути розгля нута за його відсутності. Журбенко Володимир Володимиро вич, ТОВ «МестнабКомплект» викли каються у судове засідання на 24 бе резня 2014 року о 15 год. 10 хв. до АмурНижньодніпровського районно го суду м. Дніпропетровська як відпо відачі по цивільній справі № 199/737/ 14ц, 2/199/1258/14 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Журбенка В.В., ТОВ «МестнабКомплект» про стягнення за боргованості. У разі неявки відпові дачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та поста новлено заочне рішення. Судове засі дання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Макоїду Галину Ва силівну у судове засідання як відпові дача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» до Макоїди Галини Василівни про стягнення за боргованості, яке відбудеться 07.04.2014 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал 2. У разі неявки справа буде розгля нута за відсутності відповідача. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Кухту Дмитра Ігоро вича у судове засідання як відповіда ча по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» до Кухти Дмитра Ігоровича про стягнення за боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 29.04.2014 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ У зв’язку з розглядом цивільної справи № 201/2133/14ц, провад ження 2/201/977/2014, керуючись ч. 9 ст. 74 ЦПК України та Постановою КМУ від 25.01.2006 р. № 52, 07 берез ня 2014 року Жовтневим районним су дом було винесено заочне рішення, яким суд вирішив: позов Старцевої Аліни Анатоліївни до Старцева Вла дислава Валерійовича про розірван ня шлюбу задовольнити. Шлюб між Старцевою Аліною Анатоліївною та Старцевим Владиславом Валерійови чем, зареєстрований 03 жовтня 1997 року Відділом реєстрації актів грома дянського стану виконкому Синельни ківської міської ради народних депу татів Дніпропетровської області, акто вий запис № 191, розірвати. Судові витрати по справі покласти на Стар цева Владислава Валерійовича, стяг нувши з останнього на користь Стар цевої Аліни Анатоліївни судовий збір у розмірі 245 (двісті сорок п’ять) грн. Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 223 ЦПК України. Заочне рішення може бути переглянуто судом за письмовою зая вою відповідача про перегляд заочно го рішення, яка може бути подана відповідачем протягом десяти днів з дня отримання копії рішення. Заочне рішення суду може бути оскаржено позивачем протягом 10 днів з дня про голошення рішення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 27 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Вітковського Олександра Валерійови

ча про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Вітковського Олександра Валерійовича (ідентифі каційний номер 2790315495) на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним договором № б/н від 6 квітня 2007 року у розмірі 18540,07 грн., яка скла дається з заборгованості за сумою кредиту 4275,77 грн., заборгованість по процентах за користування креди том 9783,77 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом 3121,48 грн., штрафи, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована час тина) та 859,05 грн. (процентна скла дова), а також сплачений судовий збір 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 20 люто го 2014 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Шох Людмили Володимирівни про стягнен ня заборгованості. Суд позовні вимо ги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Шох Людмили Володимирів ни (ідентифікаційний номер 2116416202) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № б/н від 2 квітня 2008 року у розмірі 17093,61 грн., яка складається з за боргованості за сумою кредиту 4942,64 грн., заборгованість по про центах за користування кредитом 8780,69 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом 2080,11 грн., штрафи, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг 500 грн. (фіксована частина) та 790,17 грн. (процентна складова), а також сплачений судовий збір 243,60 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 25 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Пи сарівського Ігоря Лейбовича про стяг нення заборгованості. Суд позовні ви моги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Писарівського Ігоря Лейбови ча (ідентифікаційний номер 2507000494) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № б/н від 1 лютого 2007 року у розмірі 13234,25 грн., яка складається з за боргованості за сумою кредиту 4059,52 грн., заборгованість по про центах за користування кредитом 4735,90 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом 3332,44 грн., штрафи, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг 500 грн. (фіксована частина) та 606,39 грн. (процентна складова), а також сплачений судовий збір 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 27 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Ко новалової Ольги Борисівни про стяг нення заборгованості. Суд позовні ви моги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Коновалової Ольги Борисів ни (ідентифікаційний номер 3089204509) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № б/н від 14 січня 2008 року у розмірі 12757,41 грн., яка складається з за боргованості за сумою кредиту 8896,36 грн., заборгованість по про центах за користування кредитом 2526,18 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом 489,28 грн., штрафи, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг 250 грн. (фіксована частина) та 595,59 грн. (процентна складова), а також сплачений судовий збір 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 04 листо пада 2013 року було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Стрєлковського Владислава Володи мировича про стягнення заборгова ності. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Стрєлковського Владислава Володи мировича (ідентифікаційний номер 2052316259) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій

ний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором № б/н від 6 серпня 2007 року у розмірі 30423,88 грн., яка складається з за боргованості за сумою кредиту 7997,42 грн., заборгованість по про центах за користування кредитом 20501,51 грн., штрафи, відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банків ських послуг 500 грн. (фіксована ча стина) та 1424,95 грн. (процентна складова), а також сплачений судовий збір 304,24 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 03 черв ня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Усенка Олексія Володимировича про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольни ти частково. Стягти з Усенка Олексія Володимировича (і.н. 2987401311) на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) забор гованість за кредитним договором від 30 серпня 2006 року № DNH4КР30040196 станом на 31.01.2013 року у розмірі 25777,78 грн., яка складається з: 3673,80 грн. заборгованість за кредитом, 18103,98 заборгованість по процентах за ко ристування кредитом, 4000 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов'я зань за договором, а також судові ви трати зі сплати судового збору у розмірі 257,78 грн., загалом 26035 (двадцять шість тисяч тридцять п'ять) грн. 56 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 26 черв ня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Підуст Ірини Володимирівни, Підуста Василя Івановича про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Суд позовні вимоги позивача ви рішив задовольнити. Стягти солідар но з Підуст Ірини Володимирівни (і.н. 2714420847) та Підуста Василя Івано вича (і.н. 2423221719) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (і.к. 14360570) заборгованість за кре дитним договором № 1 від 05 липня 2007 року у розмірі 47456,66 грн., що утворилася станом на 08 травня 2013 року та складається із: заборгованості за тілом кредиту у розмірі 11258,05 грн., заборгованості за відсотками у розмірі 19083,89 грн., пені у розмірі 17114,72 грн., а також судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 474,57 грн., а всього 47931 (сорок сім тисяч дев'ятсот тридцять одна) грн. 23 коп.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області На виконання наказу Міністерства юстиції України від 24.02.2014 № 39/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги», Головне управління юстиції у Дніпропетровській області повідомляє про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Претенденти, які пройшли конкурсний відбір, залучатимуться до надання без оплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну пра вову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1214). Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які за лучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених по становою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 915), претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні відповідати таким вимогам щодо їхньго професійного рівня: наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю; знання нормативноправових актів у сфері захисту прав людини; знання норм процесуального та матеріального права; знання та дотримання правил адвокатської етики; вміння складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового ха рактеру; вміння працювати з правовими базами даних; володіння державною мовою (володіння англійською мовою та/або мовами на ціональних меншин, які на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці становлять значну частку населення, є перевагою); досвід роботи (є перевагою). Для участі у конкурсі необхідно особисто подати за встановленою Міністерством юстиції формою заяву разом з такими документами: 1. Копіями паспорта громадянина України, облікової картки платника податків, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, трудової книжки, до кументів про освіту; 2. Біографічною довідкою та анкетою за встановленою Міністерством юстиції формою, а також мотиваційним листом (до 500 слів), у довільній формі за підпи сом претендента. Конкурс проводиться у три етапи: перший етап розгляд документів, поданих претендентами: 3 квітня 2014 року за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 21А (будівля Головного управлін ня юстиції у Дніпропетровській області); другий етап письмове тестування претендентів: 12 квітня 2014 року з 10 до 12 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 26, Дніпропетровський держав ний університет внутрішніх справ (початок реєстрації о 9:00); третій етап співбесіди з претендентами: 1718 квітня 2014 року за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 21А (будівля Головного управління юстиції у Дніпропетровській області). Точний день та час співбесіди кожного претендента буде окремо повідомлено під час реєстрації для проходження письмового тестування. Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймають до 28 березня 2014 року Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області та управл іннями юстиції:

Увага! Зразки заяви, біографічної довідки та анкети розміщено на офіційному вебсайті Координаційного центру з надання правової допомоги www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/fifth. Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються до 28 берез ня 2014 року Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області та уп равліннями юстиції. А також на веб сайті Головного управління юстиції http://www.obljust.dp.ua/ в банері «Безоплатна правова допомога».

Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 30 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Підуст Ірини Володимирівни про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги пози вача вирішив задовольнити. Стягти з Підуст Ірини Володимирівни на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570; рах. № 29092829003111, МФО № 305299) за боргованість у розмірі 21405 грн. 91 коп. (двадцять одна тисяча чотириста п'ять) грн. 91 коп. за кредитним дого вором № б/н від 12.11.2007 року. Стягти з Підуст Ірини Володимирівни на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «При ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) судові витрати у розмірі 229,40 (двісті двадцять дев'ять) грн. 40 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 24 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Ко гая Олександра Радіоновича про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги пози вача вирішив задовольнити. Стягти з Когая Олександра Радіоновича, 11.08.1978 року народження, ІПН 2871223290 на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570; рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість у розмірі 21494 (двадцять одна тисяча чотири ста дев'яносто чотири) грн. 94 коп. за кредитним договором № б/н від 10.09.2007 року. Стягти з Когая Олек сандра Радіоновича, 11.08.1978 року народження, ІПН 2871223290 на ко

Кутовий штамп Управлін няслужби у справах дітей АмурНижньодніпровської районної у місті Дніпропет ровську ради вважати недійсним.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570; рах. № 64993919400001, МФО 305299) су дові витрати у розмірі 229 (двісті двадцять дев'ять) грн. 40 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 25 листо пада 2013 року було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТБАНК» до Нероди Ірини Вікторівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти з Нероди Ірини Вікторівни, ІПН 2880514802 на ко ристь Публічного акціонерного това риства «АКЦЕНТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360080; рах. № 29090829000010, МФО 307770) заборгованість за кре дитним договором № б/н від 30.05.2011 року в сумі 23337 грн. 08 коп. Стягти з Нероди Ірини Вікторів ни ІПН 2880514802 на користь Публіч ного акціонерного товариства «АК ЦЕНТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360080; рах. № 64994919400001, МФО 307770) витрати по сплаті судового збору в сумі 233 грн. 37 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 21 листо пада 2013 року було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Старченка Вадима Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стяг ти з Старченка Вадима Анатолійовича (ІПН 2439714914) на користь Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570; рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборго ваність у розмірі 24703 (двадцять чоти ри тисячі сімсот три) грн. 40 коп. за кре дитним договором № б/н від 03.03.2008 року. Стягти зі Старченка Вадима Ана толійовича (ІПН 2439714914) на ко ристь Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570; рах. № 64993919400001, МФО 305299) судові витрати у розмірі 247 (двісті сорок сім) грн. 03 коп. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 17 жовтня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Москаленка Сергія Яковича про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Москаленка Сер гія Яковича, 04.11.1954 року народ ження, ІПН 2003100317 на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк»

У зв'язку з втратою вважати не дійсним Державний акт на право приватної власності на землю, се рія ІІДП №074741, на ім'я Шехо данової Надії Федорівни, виданий Новоолександрівською сільською Радою народних депутатів.

(код ЄДРПОУ 14360570; рах. № 29092829003111, МФО 305299) за боргованість за договором № SAMDN03000034922708 від 20.07.2010 року в сумі 28716 (два дцять вісім тисяч сімсот шістнадцять) грн. 12 коп., яка складається з: за боргованості за кредитом у розмірі 21599,59 грн.; заборгованості по процентах за користування кредитом у розмірі 5272,91 грн., штрафу (фіксованої частини) у розмірі 500 грн.; штрафу (процентної складової) у розмірі 1343,62 грн. Стягти з Мос каленка Сергія Яковича, 04.11.1954 року народження, ІПН 2003100317 на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «При ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570; рах. № 64993919400001, МФО 305299) витрати по сплаті судового збору в сумі 287 (двісті вісімдесят сім) грн. 16 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 03 верес ня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Сьо міна Валерія Володимировича про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольни ти. Стягти з Сьоміна Валерія Володи мировича, 10.02.1977 року народжен ня, ідентифікаційний номер 2816505419 на користь Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080; рах. 29090829000010, МФО 307770) за боргованість за кредитним договором № ANЕ9СС9Н410215 від 31.08.2011 року в сумі 30547 грн. 83 коп., яка складається з: заборгованості за кре дитом у розмірі 7171 грн.; заборгова ності по процентах за користування кредитом у розмірі 9,35 грн., забор гованості по комісії за користування кредитом у розмірі 2592 грн.; пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, а також штрафів відпо відно до п. 5.3 Умов та правил надан ня банківських послуг у розмірі 18844,63 грн.; штрафу (фіксованої частини) у розмірі 500 грн.; штрафу (процентної складової) у розмірі 1430,85 грн. Стягти з Сьоміна Валерія Володимировича, 10.02.1977 року на родження, ідентифікаційний номер 2816505419 на користь Публічного ак ціонерного товариства «АКЦЕНТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080; рах. № 64994919400001, МФО 307770) витра ти по сплаті судового збору в сумі 305 грн. 48 коп. Верхньодніпровський районний суд повідомляє, що 13 грудня 2013 року розглянута цивільна справа за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Тараборкіна Миколи Мико лайовича про стягнення заборгова ності. Заочним рішенням суду позов Відкрита ліквідаційна процедура Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА КОМП ТД», код ЄДРПОУ 38752959, м. Дніпропетровськ, вул. Бори са Кротова, буд. 50. Ліквідатором призна чений Дмитрієв Микола Олександрович, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет ровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50. Вимоги приймаються ліквідатором протя гом двох місяців.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

задоволено частково: стягти з Тара боркіна Миколи Миколайовича (іпн. 2731717393), 16 жовтня 1974 року народження, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (р/р 29092829003111, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) заборгованість за кредитним договором у розмірі 27712 грн. 12 коп.: 2527 грн. 80 коп. за боргованість за кредитом; 10639 грн. 07 коп. заборгованість по процентах за користування кредитом; 245 грн. 70 коп. заборгованість за комісією; 13128 грн. 92 коп. пеня за несвоє часність виконання зобов’язань за до говором; 500 грн. штраф (фіксована частина); 1327 грн. 07 коп. штраф (процентна складова) та судові витра ти у розмірі 277 грн. 12 коп. (рах. № 64993919400001, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570). В іншій частині позову відмовити. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо відача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Позивач має право оскаржити рішення суду шляхом подання апеля ційної скарги до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Верх ньодніпровський районний суд Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для по дання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає за конної сили після розгляду справи Апеляційним судом. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 12 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Ка веріна Павла Миколайовича про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги пози вача вирішив задовольнити. Стягти з Каверіна Павла Миколайовича, 01.04.1973 року народження, ІПН 2675414177 на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість у розмірі 23059 (двадцять три тисячі п’ятдесят дев’ять) грн. 93 коп. за кредитним договором № б/н від 05.09.2007 року. Стягти з Каверіна Павла Миколайови ча, 01.04.1973 року народження, ІПН 2675414177 на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО 305299) судові витрати у розмірі 230 (двісті тридцять) грн. 60 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 05 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Ле она Рамира Петровича про стягнення заборгованості за кредитним догово ром. Суд позовні вимоги позивача ви рішив задовольнити. Стягти з Леона Рамира Петровича, ІПН 2141414617 на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) забор гованість у розмірі 38528 (тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) грн.

31 коп. за кредитним договором № б/н від 22.12.2006 року. Стягти з Леона Рамира Петровича, ІПН 2141414617 на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО 305299) судові витрати у розмірі 385 (триста вісімде сят п’ять) грн. 28 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 14 листо пада 2013 року було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Кравець (Турчакової) Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Суд позовні вимо ги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Кравець (Турчакової) Юлії Вікторівни, ІПН 3134603705, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) забор гованість у розмірі 29381 (двадцять дев’ять тисяч триста вісімдесят одна) грн. 22 коп. за кредитним договорам № DNUORX01110082 від 17.11.2006 року.Стягти з Кравець (Турчакової) Юлії Вікторівни, ІПН 3134603705, на користь Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО 305299) су дові витрати у розмірі 293 (двісті де в’яносто три) грн. 81 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 14 листо пада 2013 року було винесено рішен ня по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до По лякова Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Суд позовні вимоги пози вача вирішив задовольнити. Стягти з Полякова Сергія Олександровича, ІПН 2156014292, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість у розмірі 26812 (двадцять шість тисяч вісімсот дванадцять) грн. 62 коп. за кредитним договором № б/н від 17.01.2007 року. Стягти з Полякова Сергія Олександро вича, ІПН 2156014292, на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО 305299) су дові витрати у розмірі 268 (двісті шістдесят вісім) грн. 13 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 29 жовт ня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Чер воного Костянтина Миколайовича про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольни ти. Стягти з Червоного Костянтина Ми колайовича, 06.07.1987 року народ ження, ідентифікаційний номер 3196303937, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість за кре дитним договором від 10.04.2006 року в сумі 30234 грн. 25 коп., яка скла дається з: заборгованості за кредитом у розмірі 4995,50 грн., заборгованості по процентах за користування креди том, а також штрафу відповідно до

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÏÐÎÃÎËÎÑÓÂÀÒÈ ÇÀ ÊÐÀÙÓ ÏÎØÒÎÂÓ ÌÀÐÊÓ 2013 ÐÎÊÓ З лютого по квітень 2014 року триває щоріч ний національний конкурс «Краща поштова марка України2013». Умови конкурсу дуже прості: попередньо визначившись з маркаминомінантами на І, ІІ та ІІІ призові місця, охочим проголосувати необхідно надіслати заповнену анкету учасни ка поштою за адресою: відділ контролю пись мової кореспонденції та реалізації філателі стичної продукції УДППЗ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. Останній термін відправки листа на конкурс 3 квітня 2014 року. Найкращі марки будуть визначені автори тетним журі до кінця квітня 2014 року. Ав торів трьох листів (визначених методом же ребкування), які віддадуть свої голоси за мар кипереможниці, та художників, роботи яких посядуть призові місця, буде нагороджено гідним призом річною добіркою вишуканих поштових марок України за 2013 рік! Поштовики Дніпропетровщини запрошують всіх мешканців нашого краю взяти участь у конкурсі та проголосувати за поштові марки, випущені в 2013 році та присвячені Дніпропет ровській області: поштовий блок із 4 марок «Дніпропетровська область», марка «Дніпропетровськ» та поштовий блок із 4 марок «Пектораль». Анкету учасника, перелік та зображення усіх марок, що беруть участь у конкурсі, ви знайдете на сайті http://www.ukrposhta.com.

пункту 8.6 Умов та правил надання банківських послуг у розмірі 23322,83 грн.; штрафу (фіксованої частини) у розмірі 500 грн.; штрафу (процентної складової) у розмірі 1415,92 грн. Стяг ти з Червоного Костянтина Миколайо вича, 06.07.1987 року народження, ідентифікаційний номер 3196303937 на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «При ватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО 305299) ви трати по сплаті судового збору в сумі 302 грн. 34 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 04 липня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «АК ЦЕНТБАНК» до Іванова Сергія Анато лійовича про стягнення заборгова ності. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Іва нова Сергія Анатолійовича, 10.11.1944 року народження, іденти фікаційний номер 1638500097, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «АКЦЕНТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, рах. № 29090829000010, МФО 307770) заборгованість за кредитним договором № АНЕ4RХ38000132 від 31.03.2011 року в сумі 66399 грн. 44 коп., яка складається з: заборгованості за кре дитом у розмірі 9032,34 грн.; забор гованості по процентах за користуван ня кредитом у розмірі 10,51 грн.; за боргованості по комісії за користуван ня кредитом у розмірі 6354,43 грн.; пені за несвоєчасність виконання зо бов’язань за договором, а також штрафів відповідно до п. 5.3 Умов та правил надання банківських послуг у розмірі 47364,09 грн.; штрафу (фіксо ваної частини) у розмірі 500 грн.; штрафу (процентної складової) у розмірі 3138,07 грн. Стягти з Іванова Сергія Анатолійовича, 10.11.1944 року народження, ідентифікаційний номер 1638500097, на користь Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, рах. № 64994919400001, МФО 307770) вит рати по сплаті судового збору в сумі 663 грн. 99 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 12 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Лу ценко Вікторії Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стяг ти з Луценко Вікторії Володимирівни, 09.03.1977 року народження, ІПН 2819215084, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість у розмірі 25623 (двадцять п’ять тисяч шістсот двадцять три) грн. 31 коп. за кредит ним договором № б/н від 17.04.2008 року. Стягти з Луценко Вікторії Воло димирівни, 09.03.1977 року народ ження, ІПН 2819215084, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО 305299) су дові витрати у розмірі 256 (двісті п’ят десят шість) грн. 23 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 12 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Стрєлковського Владислава Володи мировича про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив за довольнити. Стягти з Стрєлковського Владислава Володимировича, 10.03.1956 року народження, ІПН 2052316259, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість у розмірі 102822 (сто дві тисячі вісімсот два дцять дві) грн. 66 коп. за кредитним договором № б/н від 31.07.2008 року. Стягти з Стрєлковського Владислава Володимировича, 10.03.1956 року на родження, ІПН 2052316259, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) судові витрати у розмірі 1023 (одна тисяча двадцять три) грн. 23 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 24 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Приходька Михайла Павловича про

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

стягнення заборгованості за кредит ним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стяг ти з Приходька Михайла Павловича, 15.10.1971 року народження, ІПН 2622022033, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість у розмірі 11624 (одинадцять тисяч шістсот двадцять чотири) грн. 86 коп. за кре дитним договором № б/н від 30.09.2010 року. Стягти з Приходька Михайла Павловича, 15.10.1971 року народження, ІПН 2622022033, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. 64993919400001, МФО № 305299) судові витрати у розмірі 229 (двісті двадцять дев`ять) грн. 40 коп. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 25 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» до Кройтер Юлії Павлівни про стягнення заборгованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стяг ти з Кройтер Юлії Павлівни (іденти фікаційний номер 3134704848) на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість за кредитним договором № DHXRRX01510459 від 14 серпня 2007 року у розмірі 11724,37 грн., яка складається з: заборгова ності за сумою кредиту 694,46 грн., за боргованості по процентах за корис тування кредитом 4311,78 грн., забор гованості по комісії за користуванням кредитом 1026,16 грн., пені за несвоє часність виконання зобов’язань за до говором 4657,48 грн., штрафи, відпо відно до п. 5.3 Умов та правил надан ня банківських послуг 500 грн. (фіксована частина) та 534,49 грн. (процентна складова), а також спла чений судовий збір 229,40 грн. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 25 грудня 2013 року було винесено рішення по цивільній справі за позовом Публічно го акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Дмитрієн ка Сергія Анатолійовича про стягнен ня заборгованості за кредитним дого вором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити. Стягти з Дмит рієнка Сергія Анатолійовича, 15.06.1977 року народження, ІПН 2829008196, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО 305299) заборгованість у розмірі 132618 (сто тридцять дві тисячі шістсот вісімнадцять) грн. 56 коп. за кредит ним договором № б/н від 17.11.2005 року. Стягти з Дмитрієнка Сергія Ана толійовича, 15.06.1977 року народжен ня, ІПН 2829008196, на користь Публіч ного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 64993919400001, МФО № 305299) су дові витрати у розмірі 1326 (одна ти сяча триста двадцять шість) грн. 19 коп. Верхньодніпровський районний суд повідомляє, що 18 лютого 2014 року розглянута цивільна справа за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Білоуса Олександра Олександ ровича, Білоус Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості. Заочним рішенням суду позов задоволено част ково: стягти з Білоуса Олександра Олександровича (інн. 2925615093), 6 лютого 1980 року народження, на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» (р/р 29092829003111, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) забор гованість за кредитним договором у розмірі 352117 грн. 35 коп.: 101733 грн. 36 коп. заборгованість за кре дитом; 166861 грн. 57 коп. заборго ваність за процентами за користуван ня кредитом; 83522 грн. 42 коп. пеня та судові витрати у розмірі 3441 грн. (р/р 64993919400001, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570). Заочне рішен ня може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заоч ного рішення може бути подано про тягом десяти днів з дня отримання його копії. Позивач має право оскар жити рішення суду шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня його проголошення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подан ня апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи Апеляцій ним судом.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.03.2014 ð. ¹ 19 (1512) ○

Ê 200-ËÅÒÈÞ ÊÎÁÇÀÐß

Àëüïèíèñòû âíîâü ïîêîðèëè ïèê Øåâ÷åíêî

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÈÊÈÒ ×, ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÅËÅÍÀ ÒÊÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐ ÕÈÂÀ ÀÐÕÈÂÀ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ

 ìèíóâøèé ÷åòâåðã ïîåçäîì «ÊèñëîâîäñêÊèåâ» íà æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë Äíåïðîïåòðîâñêà ïðèáûëà ãðóïïà èç 16 àëüïèíèñòîâ. Åþ ðóêîâîäèë Âëàäèìèð Õèòðèêîâ. Îíè âåðíóëèñü èç ýêñïåäèöèè ñ Êàâêàçà. Òàì âìåñòå ñ ðîññèéñêèìè ñïîðòñìåíàìè íàøè çåìëÿêè äîñòèã ëè âåðøèäîñòèãëè íû ïèêà Øåâ÷åíêî. Àëüïèíèñòû ïîñâÿòèëè ýêñïåäèöèþ 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êîáçàðÿ

Î×ÈÑÍÈÉ ÇÀÁ²É

ÇÄÀËÈ Â ÅÊÑÏËÓ ÅÊÑÏËÓÀÀÒÀÖ²Þ Íàïðèê³íö³ ëþòîãî øàõòîìàéäàí÷èê Ïàâëîãðàäñüêà ÄÒÅÊ ØÓ Ïàâëîãðàäñüêîãî çäàâ äåðæêîì³ñ³¿ 107-ìó ëàâó. Î÷èñíèé çàá³é ïðèéíÿòî â åêñïëóàòàö³þ ç îö³íêîþ «â³äì³ííî», à öå îçíà÷àº, ùî ã³ðñüê³ ³ ìîíòàæí³ ðîáîòè âèêîíàíî ÿê³ñíî, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó òà âèìîã ïðàâèë áåçïåêè. Çàïàñè íîâî¿ ëàâè îö³íþþòüñÿ â 607,6 òèñ. òîíí âóã³ëëÿ. ²íâåñòèö³¿ ÄÒÅÊ ó ¿¿ óñòàòêóâàííÿ ñêëàëè 22,7 ìëí. ãðí. Ðåàë³çàö³ÿ äàíîãî ïðîåêòó íåîáõ³äíà äëÿ ñâîº÷àñíîãî âèêîíàííÿ ïëàíó ç âèäîáóâàííÿ âóã³ëëÿ â 20142015 ðð. ○

НАЧАЛИ ВОСХОЖДЕНИЕ Экспедиция к пику Шевченко началась 22 февраля именно тогда ее участники уехали из Днепропетровска. 5 марта альпинисты провели разведку маршрута, а уже через несколько дней начали восхождение, чтобы 9 марта, в день 200-летия Кобзаря, покорить высоту в 4,2 тыс. метров. «Этот подъем имел для всей группы особое символическое значение. Ведь экспедиция на вершину приурочена к юбилею великого украинца. Пик получил имя Шевченко в 1939 году. Тогда безымянный склон впервые покорил альпинист из Днепропетровска Александр Зюзин - он и дал вершине имя. Сегодня мы, наравне с молодыми спортßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó Í³êîïîë³ äî 82-¿ ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóâñÿ «Áðåéí-ðèíã». Ó Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ íà ãðó ç³áðàëèñÿ ó÷í³ 8-11-õ êëàñ³â óñ³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ì³ñòà Ініціювали проведення інтелектуального змагання керівники гуртка «Ерудит». Перед початком гри сформували 4 команди, які складалися з 6 учасників. Тему, що стосувалася визначних дат і подій регіону, гравці дізналися відразу ж після же-

сменами, продолжаем славную традицию своих предшественников», - рассказал Владимир Хитриков. Единственная девушка в составе группы - Евгения Рудницкая - также поделилась своими впечатлениями. «Восхождение оказалось сложным и долгим. За несколько дней до подъема погода была неблагоприятной. Но потом вышло солнце, и команда альпинистов отправилась в путь. Мы думали - ну сколько же можно идти. Устали, а где же вершина? Но сдаваться никто не собирался», - рассказала девушка.

ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ В экспедиции участвовали и ветераны украинского альпинизма Александр Зайдлер и Виктор Шабохин, которые устанавливали на Кавказе бюст

Тарасу Шевченко в 1964 году. «Для меня это было очень знаменательно, потому что 50 лет назад я руководил восхождением и установкой 16-килограммового бюста Кобзаря на этой вершине. Потом возглавил экспедицию 89-го. То есть, с промежутком в 25 лет я регулярно поднимаюсь на пик Шевченко к уже родному Тарасу, - рассказал Александр Зайдлер. - Экспедиция этого года была исключительно удачной. Нас очень поддержало местное население. Балкарцы встретили душевно, как самых дорогих гостей». Наши альпинисты продемонстрировали недюжинную выносливость и преодолели немало трудностей. Подниматься в горы при двадцатиградусном морозе оказалось не так

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ ÏÐÎÄÎËÆÈËÈ ÑËÀÂÍÓÞ ÒÐÀÄÈÖÈÞ просто. Из-за глубокого снега местами не удавалось нащупывать ногами твердую поверхность, поэтому приходилось маневрировать «на плаву». По словам Владимира Хитрикова, особенно опасными были места контакта снега с камнями. Там образовывались трещины, которые существенно усложняли путь. Молодые участники группы уже присмотрели себе новые маршруты «Пик Шевченко оказался очень интересной и непростой горой. Когда мы осуществляли первые разведки, долго не могли найти ущелье, по которому нужно начинать идти. Надеюсь, еще обязательно вернемся», - поделился Кирилл Терещенко.

«ÁÐÅÉÍ-ÐÈÍû

Ó Í³êîïîë³ çìàãàëèñü íà êðàùå çíàííÿ ³ñòî𳿠ðåã³îíó шу кількість балів здобула команда «Ніка». На думку переможців, питання були не дуже складні. Усі гравці команди відразу ж вирішили, що перемога буде за ними. Допомогли в цьому уважність та командний дух. За словами керівника «Ерудиту» Валентини Масалітіної, всі гравці, незалежно від того, який ребкування. Загалом, години. В результаті заклад вони предгра тривала більше перемогу та найбіль- ставляли, мали висо-

кий рівень підготовки. «Значною мірою це залежить як від самої дитини, яка вивчає додаткові матеріали, що не входять до шкільної програми, так і від учителів», - зазначила керівник гуртка. Організатори планують влаштовувати подібні інтелектуальні змагання щомісяця. Головне, щоб учні мали бажання вивчати щось нове та цікаве.

ÏÐÅÌ²ß ²Ì. ². ÔÐ ÀÍÊÀ ÔÐÀÍÊÀ

ÏÎÄÀÍÍß ÒÂÎв Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè îãîëîñèâ äî 1 òðàâíÿ 2014 ðîêó ïðèéîì ïóáë³öèñòè÷íèõ òâîð³â íà çäîáóòòÿ ïðå쳿 ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ó ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðèéìàþòüñÿ íîâ³ îðèã³íàëüí³ ïóáë³öèñòè÷í³ òâîðè, ùî ñïðèÿþòü óòâåðäæåííþ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ íàðîäó, éîãî íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ñàìîáóòíîñò³. Òâîðè ìàþòü áóòè îïóáë³êîâàí³ (îïðèëþäíåí³) ó çàâåðøåíîìó âèãëÿä³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â, àëå íå ï³çí³øå ÿê çà ï³âðîêó äî ¿õ âèñóíåííÿ. Íà çäîáóòòÿ ïðå쳿 ïîäàþòü: 9 êëîïîòàííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ ïðå쳿 ç êîðîòêîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïóáë³êàö³¿ (òâîðó) òà éîãî àâòîðà; 9 ïðèì³ðíèê ïóáë³êàö³¿ (òâîðó) â ãàçåò³, æóðíàë³, êíèç³ òà íà ìàòåð³àëüíîìó íîñ³ºâ³ ç ï³äòâåðäæåííÿì éîãî îïðèëþäíåííÿ íà òåëåðàä³î (íàçâà Ç̲, éîãî íîìåð, äàòà âèõîäó ó ñâ³ò ³ç çàçíà÷åííÿì ðàéîíó, ì³ñòà, îáëàñò³ òîùî); 9 êîï³þ ïàñïîðòà 1-2 ñòîð. Àäðåñà äëÿ ïîäàííÿ òâîð÷èõ ðîá³ò: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîð³çíà, 2, Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè, ³ç ïîçíà÷êîþ: íà çäîáóòòÿ Ïðå쳿 ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà â ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (044) 278-86-96.


ВІВТОРОК, 18 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 19 (1512)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Òðèêîòàæ ïåðåìî øàìïóíåì Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, ÃÃëàô³ðà ëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Áàãàòüîì ³ç íàñ ïîäîáàþòüñÿ òðèêîòàæí³ ðå÷³. Âîíè ïðèºìí³ äëÿ ò³ëà òà äîáðå âèã ëÿäàþòü. Àëå âèãëÿäàþòü. íåáàãàòî ãîñïîäèíü çíàþòü, ÿê äîã ëÿäàòè çà òàêîþ äåë³êàòíîþ òêàíèíîþ - ¿¿ äîãëÿäàòè ïðàòè, ñóøèòè òà çáåð³ãàòè. ×åðåç íåïðàâèëüíèé äîã ëÿä ðå÷³ ðîçòÿãóþòüñÿ, íà äîãëÿä îæ ñüîãîäí³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî òå, ÿê íèõ ç'ÿâëÿþòüñÿ «êàòèøêè» òà ä³ðêè. ÒÒîæ äîã ëÿäàòè çà ïðèìõëèâîþ òêàíèíîþ äîãëÿäàòè

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ...

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ «Ê 8-ìó ìàðòà ïðèóðî÷èâàåòñÿ ïîäâåäåíèå ñâîåîáðàçíîãî èòîãà ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ Îõìàòäåòà. Ýòî - êîíêóðñ íà ëó÷øåãî ðåáåíêà, ïîñåùàþùåãî êîíñóëüòàöèþ. Ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó óæå â ðàçãàðå. Âî âñåõ êîíñóëüòàöèÿõ èäåò ïðåäâàðèòåëüíûé îñìîòð äåòåé, íà êîòîðûõ òóò æå çàïîëíÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå ñàíèòàðíûå êàðòû. Âîéäèòå â ýòè äíè â ëþáóþ êîíñóëüòàöèþ, è âàì ïîêàæåòñÿ, ÷òî âû ïîïàëè íà êàêóþ-òî «äåòñêóþ ôàáðèêó». Äåòèøåê ìíîãî, ðàçíûõ, âñåõ èõ âçâåøèâàþò, âûñòóêèâàþò, âûñëóøèâàþò è …÷àñòåíüêî ñòàíîâÿòñÿ â òóïèê êîãî æå ïîñëàòü íà êîíêóðñ. «Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè» ïðîëåòàðñêèõ ìàòåðåé çà ïîñëåäíèå ãîäû óëó÷øèëîñü íàñòîëüêî, ÷òî ïîðîé äåéñòâèòåëüíî òðóäíî îòîáðàòü ëó÷øèõ äåòåé, ïîòîìó ÷òî - âñå êàê íà ïîäáîð. È â ýòîì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íóæíî âèäåòü ïðåêðàñíûé èòîã ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé Îõìàòäåòà. Ïîæåëàåì æå èì ðàñòè è ðàñøèðÿòüñÿ!» - íàïèñàë íåêèé Âåëåìèð íà ñòðàíèöàõ ìåñòíîãî æóðíàëà «Ðàáîòíèöà è äîìàøíÿÿ õîçÿéêà» â ìàðòå 1928 ãîäà. Ïðåññó â êðàåâåä÷åñêîì îòäåëå îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Наша постійна читачка Надія зі смт Солоного придбала собі трикотажну сукню. На бірці були рекомендації щодо прання делікатної одежини, але дівчина за звичкою її зрізала і викинула. Коли настав час

прання, Надія поклала одяг до машинки, та ще й поставила на добрячий віджим. А опісля ще й вивісила сукню на балкон. В результаті цього обновка зіпсувалась - витягнулась, стала бліднішого кольору, на ній з'явилися заломи. Надія була засмучена - вона ж одягала

сукню всього кілька разів, і ось маєш. Коли дівчина поскаржилась на халепу подрузі, та одразу пояснила їй, що вона неправильно прала сукню, а також порадила як.

... ÏÎÐ ÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒ ...ÏÎÐ ÏÎÐÀÄÀ ×ÈÒÀÀ×À Аби речі зберігали свою красу потрібно: Прати трикотаж тільки в теплій воді з додаванням спеціальних засобів або, якщо їх нема, - з шампунем. Замочувати одяг не більше, ніж на 20 хвилин. Для кращого ефекту слід додати чайну ложку соди. Не терти плями - це може призвести до виникнення «катишків». При пранні з порошком його треба попередньо розвести у воді. Не слід сипати гранули на тканину - це може зіпсувати колір. Щоб одяг не втратив кольору після прання, покладіть його в холодну воду.

Під час полоскання у воду можно додати половину чайної ложки гліцерину. Це допоможе речі залишитися м'якою. Перед віджиманням дайте зайвій воді стекти. Для цього складіть річ комком та залиште на декілька хвилин. Після цього злегка натискайте руками на одяг, даючи волозі вийти. Сушити одяг слід у горизонтальному положенні, розклавши його на рушнику і накривши зверху іншим рушником. Через деякий час їх замінити на сухі. Сухий одяг відпарюйте через вологу марлю, злегка торкаючись до нього праскою. Не відпарюйте рел'єфні узори - вони можут витягтись або стати пласкими.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒ ÄÎ ÕÍÈ ÎÒÄÎ ÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ - Çíàåøü, ÷òî ñàìîå îáèäíîå, êîãäà âàðåíèêè âàðèøü? - ×òî îíè ðàçâàðèâàþòñÿ? - Íåò. - À ÷òî? - Êîãäà âîäà âñêèïåëà îòêðûâàåøü õîëîäèëüíèê, à âàðåíèêîâ íåò...

☺ ☺ ☺ Òåùà êîïîøèòñÿ ó ìàøèíû ïåðåä äîìîì. Çÿòü èç îêíà: - Ìàì, êóäà ýòî âû ñîáðàëèñü? - Íà êëàäáèùå, ñûíîê. - À êòî ìàøèíó ïîòîì äîìîé ïðèãîíèò?

ÏÎÃÎÄÀ Вт 18.03 Ср 19.03 Чт 20.03

+7 +8 0С +1 +2 0С +5 +14 0С +8 +9 0С +6 +9 0С +2 +7 0С

півн.захід. 410 м/с півн.захід. 69 м/с захід. 78 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Òèíýéäæåð ïðè áîÿðàõ. 6. ×åëîâåê, êîòîðîìó ê ëèöó âûðàæåíèå: «Ìåëè Åìåëÿ - òâîÿ íåäåëÿ». 9. Ìèð ñ ñîáîé è ïåðåìèðèå ñ äðóãèìè. 10. Ãîðà âûøå íåêóäà. 14. Âñåãäà æåëàííûé êëèåíò äëÿ ëþáîãî áàíêà. 15. Ìîñêîâñêàÿ óëèöà, íà êîòîðîé ëþáèòåëÿì áûñòðîé åçäû äåëàòü íå÷åãî. 16. Ãåðîé ñêîðîãîâîðêè, ïîñòðàäàâøèé îò ÷ëåíèñòîíîãîãî ïðè ôîðñèðîâàíèè âîäíîé ïðåãðàäû. 21. Ãîëîñóþùàÿ êîíå÷íîñòü. 22. Ñèíåå, êîòîðûì âñå ãîðèò. 23. Êàïëÿ â «ìîðå» áàðõàíà. 26. Ñîñòîÿíèå îáùåé ñëàáîñòè îðãàíèçìà. 27. Êîëè÷åñòâî ìåäà, êîòîðîå ìîæíî èñïîðòèòü ëîæêîé äåãòÿ. 28. ×óâñòâî, íåîáõîäèìîå â ÊÂÍå. 31. Ïåññèìèñò-ïëàêñà. 32. Ñèãàðåòíûé ïðàõ. 33. Ëåíèí ïî îáðàçîâàíèþ. 36. Òî, íà ÷òî ìû îòâàæèâàåìñÿ, åñëè íå ìîæåì ñîçäàòü êîìèññèþ. 37. «Âàðâàðñêàÿ» ðîëü Àðíîëüäà Øâàðöåíåããåðà. 39. Ñèòóàöèÿ, â êîòîðóþ ìîæåò ïîïàñòü êàæäûé. 40. Ýðîòè÷åñêè çâó÷àùàÿ ñàíòåõíè÷åñêàÿ äåòàëü. Ïî âåðòèêàëè: 2. Íàòåëüíîå «ãðàôôèòè». 3. Ìÿñíîå áëþäî, êîòîðîå ìîæíî ñìåëî íàçâàòü «æåðòâîé» ðóêîïðèêëàäñòâà. 4. Ïîä ýòîò çâóê ëó÷øå âñåãî ñìàòûâàòü óäî÷êè. 5. «Çàæèâî ïîõîðîíåííûå òðàìâàè» (øóòêà). 7. Ïèñêóí, êîòîðûé ìîæåò è óêóñèòü. 8. Ïåðåñå÷åíèå â ìîðå ëþäåé. 11. Ïîñëåäíèé ðåáåíîê (óñòàð.). 12. Ñëàâíûé ãðóç. 13. Ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé çíàåò î äåíüãàõ áîëüøå, ÷åì òå, êòî èõ èìååò. 17. Èç íåãî âñå ñîêè æìóò. 18. Ëó÷øàÿ ÷àñòü ñòàäà. 19. Êóëèíàðíàÿ «ïîíîæîâùèíà». 20. Îíè ðåøàþò âñå. 24. Ãðóïïà ëèö, ðåøàþùàÿ ÷òî íè÷åãî ñäåëàòü íåëüçÿ. 25. Ñëîâî íà ýêðàíå, îçíà÷àþùåå, ÷òî «êèíà áîëüøå íå áóäåò». 29. Øòèðëèö â èåðàðõèè ðàçâåä÷èêîâ. 30. «Ñôåðà âëèÿíèÿ» æèâîòíîãî. 34. Ïî ìíåíèþ îäíîé èç êîìàíä ÊÂÍ, â íàçâàíèè ýòîãî âèíà âåëèêîëåïíî ñî÷åòàþòñÿ àíãëèéñêîå «äà» è ðóññêîå «íåò». 35. Ïðóò-âîñïèòàòåëü. 38. Âûñòóïëåíèå îïåðíîãî äîêëàä÷èêà.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

14

13

15

17

16

18

21

19

22

20

23

24

25

26

27

28

29 31

30

32

33

34

35

36

37 38 39

40

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1509

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ìè. 4. Óì. 6. Øåñò. 7. ×àò. 9. Âàòò. 11. Êîì. 18. Ãëîáóñ. 21. Êîìïîñòèðîâàíèå. 23. Àêóëà. 25. Éîä. 26. Âçàèìîïîíèìàíèå. 27. ×èñòîïëîòíîñòü. 30. Òåñòî. 31. ßùèê. 33. Èëüÿ. 34. Æþâ. 35. Áèòà. 36. Òàíê. 37. Òðîí. 38. Åëåö.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті«. Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ëèñòîê. 2. Ëó÷. 3. Ìåòëà. 5. Ìàê. 6. Øàã. 8. Òîê. 10. Ðóëîí. 12. Ìîëâà. 13. Àñèìïòîòà. 14. Ëèìïîïî. 15. Âîåíêîì. 16. Êàðìàí. 17. Áèçíåñ. 19. Áóé. 20. Ñàä. 22. Ïðàâèòåëüñòâî. 24. Òåíü. 28. Îáùåæèòèå. 29. Òîêîâàíèå. 32. Äèàáåò. Номер підписано до друку 17.03.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1454319

#1512