Page 1

ϲËÜà ÎÂÈÉ ÏÐίÇÄ Â Ï²ËÜÃÎÂÈÉ ÅËÅÊÒÐÈ×ÊÀÕ

ÄÂÎÐ ÀÌ ÍÅËÜÇß ÁÅÇ ÄÂÎÐÀÌ ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ

3

2

ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÎÄÛ Â ÐÅÊÀÕÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

3

×ÒÎ ÁÓ ÄÅÒ Ñ ÃÐÈÂÍÎÉ ÁÓÄÅÒ È ÄÎËËÀÐÎÌ?

4

ËÅÒÎ ÏÐÎÄËÈÒÑß ×ÅÒÛÐÅ ÌÅÑßÖÀ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

2014-é ãîä â ïëàíå ïîãîäû áóäåò ëó÷øå, ÷åì ïðåäûäóùèé. Òàêîâ ïðîãíîç íàðîäíîãî ñèíîïòèêà Âàëåðèÿ Íåêðàñîâà. Òàê íàçûâàåìûõ «÷åðíûõ» äíåé ñî âñïûøêàìè íà ñîëíöå, êîòîðûå âûçûâàþò ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå, áóäåò ãîðàçäî ìåíüøå. Ïðè÷èíà - óìåíüøåíèÿ ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè.

№16 (1509) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 04 áåðåçíÿ 201 20144 ð.

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÊÀÄÐβ Ç̲ÍÈ

Íβ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÈ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü îòðèìàëà íîâîãî î÷³ëüíèêà. Íèì ñòàâ ²ãîð Êîëîìîéñüêèé. ³äïîâ³äíèé Óêàç 2 áåðåçíÿ ï³äïèñàâ â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. Òîãî æ äíÿ â³í ñâî¿ì Óêàçîì çâ³ëüíèâ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ç ïîñàäè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêîé îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Íîâ³ ãóáåðíàòîðè ïðèçíà÷åí³ ùå ó 17 ðåã³îíàõ. Çîêðåìà, Äîíåöüêó îáëàñòü òåïåð î÷îëþº Ñåðã³é Òàðóòà, Ëóãàíñüêó - Ìèõàéëî Áîëîòñüêèõ, Õàðê³âñüêó - ²ãîð Áàëóòà. Êåð³âíèöòâî Ëüâ³âñüêîþ îáëàñòþ äîâ³ðèëè ²ðèí³ Ñåõ. ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç ̲ͲÑÒÐÎÌ

57

Íàì èñïîëíÿåòñÿ ïÿòíàäöàòü!

Çàâòðà, 5 ìàðòà, «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ`ÿ» îòìå÷àþò 15-ëåòèå! Ýòî ïðàçäíèê íå òîëüêî êîëëåêòèâà ãàçåòû, íî è âñåõ âàñ, äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè. Êàæäûé äåíü ìû ðàáîòàåì äëÿ òîãî, ÷òîáû ãàçåòà áûëà èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ Äíåïðîïåòðîâùèíû. 15 ëåò âû áûëè âìåñòå ñ íàìè - çâîíèëè, ïèñàëè, ïðèõîäèëè. Ìû âñåã äà ÷óâñòâîâàëè âàøó ïîääåðæêó è âíèìàíèå. Èñêðåííå áëàãîäàðèì âàñ çà âñå. Ìû âñåãäà ëþáèì âàñ, äîðîãèå ÷èòàòåëè, è íàäååìñÿ, ÷òî ýòî âçàèìíî! Ñåãîäíÿ ìû ðåøèëè âñïîìíèòü î íåêîòîðûõ èíòåðåñíûõ, íà íàø âçã ëÿä, ìàòåðèàëàõ ãàçåòû - áåñåäàõ ñî âçãëÿä, çíàìåíèòûìè ëþäüìè è ýêñêëþçèâíûõ ïðîåêòàõ «Â³ñòåé». Äëÿ ïðàçäíè÷íîãî íîìåðà ìû îòîáðàëè ëèøü ìàëóþ ÷àñòü èç íèõ - 15 çâåçäíûõ ñîáåñåäíèêîâ è ïÿòü ïðîåêòîâ. Èõ âû íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ 6-7. À, ïðî÷èòàâ íà 5-é ñòðàíèöå èíòåðâüþ ããëàâíîãî ëàâíîãî ðåäàêòîðà Àëåêñåÿ Êîâàëü÷óêà, óçíàåòå, ïî÷åìó îí ñ÷èòàåò êàæäûé âûïóñê ãàçåòû - íåîðäèíàðíûì.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÄËß ÎÁÐÀÍÈÕ

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß ÂÈÊÈÍÓËÀ ÅÊÑÏÎÍÀÒÈ, ÏÐÈÉÍßÂØÈ ¯Õ ÇÀ Ñ̲ÒÒß øìàòî÷ê³â ïå÷èâà, ðîçêèäàíèõ íà ï³äëîç³. Òâîðåöü Ƴíêà, ÿêà ïðèáèðàëà â êðåàòèâíî¿ ³íñòàëÿö³¿ ïðîñòî õóäîæí³é ãàëåðå¿ ³òàë³éñüêîãî õîò³â çìóñèòè ëþäåé çàìèñì³ñòå÷êà Áàð³, âèÿâèëàñÿ ëèòèñÿ ïðî ïðèðîäó, åêîëîã³þ äóæå â³äñòîðîíåíîþ â³ä ³, øâèäøå çà âñå, äîñÿã ñâ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. ìåòè. Àäæå ñàìå ïðî ïðèðîäó Âèãîòîâëåí³ ç ïàïåðó òâîðè òà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîï-àðòó âîíà ïðîñòî áóëè ïåðø³ äóìêè ñï³âðîá³òâèêèíóëà, íå ðîçãëåä³âøè íèö³ êë³í³íãîâî¿ ô³ðìè ¿õíüî¿ õóäîæíüî¿ ö³ííîñò³. ßê «Êüÿð³ññ³ìà», êîëè âîíà ïîâ³äîìëÿþòü ì³ñöåâ³ Ç̲, ïîáà÷èëà øåäåâðè òâîðöÿ. âèñòàâêà â ãàëåðå¿ Ñàëà Íå âàãàþ÷èñü, æ³íêà âèð³øèÌóðàò ì³ñòèëà åêñïîíàòè ç ëà íàâåñòè ëàä ó ïðèì³ùåíí³. êàðòîíó, ïàïåðó ³ íàâ³òü Òàê, ïðèáèðàëüíèöÿ ïåðåäàßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ëà «ñì³òòÿ» ñï³âðîá³òíèêàì ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî¿ ñëóæáè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ éîãî çáîðîì ³ ñîðòóâàííÿì. Óðàíö³ îõîðîíåöü ãàëåðå¿ âèÿâèâ ïðîïàæó äåê³ëüêîõ åêñïîíàò³â ³ ïîâ³äîìèâ ïðî öå êåð³âíèöòâó ìóçåþ. Çà ñëîâàìè ðîáîòîäàâö³â, æ³íêà «ïðîñòî âèêîíóâàëà ñâîþ ðîáîòó». Ïðîòå, âîíè ãîòîâ³ â³äøêîäóâàòè çáèòîê ó ðîçì³ð³ âàðòîñò³ âèêèíóòèõ ìèñòåöüêèõ øåäåâð³â, ÿê³ îö³íþþòüñÿ â 10 òèñ. ºâðî. Äî ðå÷³, öå âæå íå ïåðøèé

10 Ïåðøà ï'ÿòèð³÷êà «Âåëîêðèâáàñó»

ïðèêðèé âèïàäîê, êîëè ñó÷àñíå ìèñòåöòâî ñòðàæäຠâ³ä íåïðàâèëüíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ãëÿäà÷àìè ³ ñï³âðîá³òíèêàìè ìóçå¿â. Òàê, ó 1999 ðîö³ óâàæíèé äîãëÿäà÷ åêñïîçèö³¿ «ïðèáðàâ» ïîäàë³ â³ä ëþäñüêèõ î÷åé ë³æêî, ùî áóëî ÷àñòèíîþ ³íñòàëÿö³¿ áðèòàíñüêî¿ õóäîæíèö³ Òðåéñ³ Åì³í. Íà íüîìó áóëè ðîçêèäàí³ âèêîðèñòàí³ ïðåçåðâàòèâè ³ ç³ì’ÿòà ñï³äíÿ á³ëèçíà.

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ ó ïîíåä³ëîê ïðîâ³â çóñòð³÷ ³ç ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ ³ëüÿìîì Õåéãîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ â Óêðà¿í³. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà, ïåðåáóâàííÿ â³éñüêîâèõ ñèë Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íà òåðèòî𳿠Êðèìó º íåïðèïóñòèìèì. Ó ñâîþ ÷åðãó, ³ëüÿì Õåéã íàãîëîñèâ, ùî âåñü ñâ³ò ï³äòðèìóº íàøó äåðæàâó â ¿¿ ðóñ³ äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â òà äåìîêðàò³¿. ³í äîäàâ: «À òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â Êðèìó - ïîðóøåííÿ ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ êðà¿íè». ○

ÌÈÐÍÅ ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

ÑÈÒÓÀÖ²ß Ó ÊÐÈÌÓ Ñèòóàö³þ â Êðèìó ³ ð³øåííÿ Ðîñ³¿ ââåñòè â³éñüêà îáãîâîðèëè íà åêñòðåíîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè 2 áåðåçíÿ. Äåïóòàòè óõâàëèëè: çâåðíåííÿ äî êðà¿í-ãàðàíò³â áåçïåêè, ïîñòàíîâó ïðî ï³äòðèìêó Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ³ ïîñòàíîâó, ùî ñïèðàºòüñÿ íà â³äïîâ³äí³ ïóíêòè ñòàòóòó ÎÎÍ ³ ì³ñòèòü çâåðíåííÿ äî ÎÁѪ, ªâðîñîþçó, ÍÀÒÎ ³ ÑÍà ùîäî ìèðíîãî äèïëîìàòè÷íîãî âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿. ○

ÇÁÐÎÉͲ ÑÈËÈ

²ÐͲ ÍÀÐÎÄÓ Óêðà¿íñüê³ Çáðîéí³ ñèëè ïåðåáóâàþòü ó ì³ñöÿõ ïîñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿ ³ íå ï³ääàëèñü íà æîäíó ïðîâîêàö³þ, ùî áóëà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ä³á, ïîâ³äîìèâ íà áðèô³íãó â íåä³ëþ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àðñåí³é ßöåíþê. «Ìè ââàæàºìî, ùî öåé êîíôë³êò ïîâèíåí áóòè íåâ³äêëàäíî âèð³øåíèé âñ³ìà çàñîáàìè ³ ìåòîäàìè, ³ â ïåðøó ÷åðãó - ìèðíèì øëÿõîì», íàãîëîñèâ â³í. Ïðåì’ºð òàêîæ íàãàäàâ, ùî â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ ç ïðèâîäó Óêðà¿íè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÊÎÎÐ ÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÉ

Ñòðàòåã³ÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîðÿäêó â ðåã³îí³ ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÄËß ÖȲËÜÍί À²ÀÖ²¯

ÀÅÐÎÏÎÐÒÈ ÏÐ ÀÖÞÞÒÜ ÏÐÀÖÞÞÒÜ Óñ³ àåðîïîðòè Óêðà¿íè ïðàöþþòü ó íîðìàëüíîìó ðåæèì³. Ïðî öå 3 áåðåçíÿ çàÿâèâ Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. «Ìè ïîñèëèëè îõîðîíó àåðîïîðò³â òà â³äïðàöþâàëè ìåõàí³çìè, ÿê ¿õ çàõèñòèòè íà âèïàäîê ïðÿìî¿ àãðåñ³¿», - ñêàçàâ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. ³í òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî äëÿ íåöèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿ ïîâ³òðÿíèé ïðîñò³ð Óêðà¿íè ïåðåêðèòèé. «Âîäíî÷àñ óêðà¿íö³ ³ ãîñò³ íàøî¿ êðà¿íè ìîæóòü áåçïåðåøêîäíî ë³òàòè òà ïðèçåìëÿòèñü â óêðà¿íñüêèõ àåðîïîðòàõ», - ï³äñóìóâàâ Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

ÍÎÂÈÍÈ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòâîðèëè ºäèíèé êîîðäèíàö³éíèé öåíòð ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ ñïîêîþ. Äî éîãî ñêëàäó ââ³éøëî êåð³âíèöòâî ïðîêóðàòóðè îáëàñò³, ÌÂÑ, ÑÁÓ ÑÁÓ,, ïðåäñòàâíèêè âëàäè, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ласті учасники коор- роль на всіх греблях, ðåã³îíó динаційного центру Для забезпечення під час обговорення безперебійної роботи вирішили, що необхідвсіх підприємств об- но встановити конт-

ÄÅÖÅÍÒÐ À˲ÇÀÖ²¯ ÂËÀÄÈ ÄÅÖÅÍÒÐÀ˲ÇÀÖ²¯

ÇÀ ÍÎÂÈÌ ÏÐÈÍÖÈÏÎÌ Êàáì³í ìຠíàì³ð ïðèéíÿòè íèçêó âàæëèâèõ ð³øåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà äåöåíòðàë³çàö³þ âëàäè ³ ïåðåäà÷ó á³ëüøèõ ïîâíîâàæåíü íà ì³ñöÿ. Ïðî öå çàÿâèâ â³öå-ïðå쑺ðì³í³ñòð Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ï³ä ÷àñ áðèô³íãó 2 áåðåçíÿ. ³í ïåðåêîíàíèé, ùî â³äòåïåð óðÿä çä³éñíþâàòèìå òàêó ïîë³òèêó, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ãðîìàäÿíè â³ä÷óþòü: ÷èíîâíèêè íà ì³ñöÿõ ïðàöþþòü çà àáñîëþòíî íîâèì ïðèíöèïîì. «×èíîâíèêè ïîâèíí³ ïîâåðíóòèñÿ îáëè÷÷ÿì äî ëþäåé, à êðàùîãî ðåöåïòó, í³æ ðîçâèíåíå ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðîñòî íåìົ, - çàÿâèâ â³öå-ïðå쑺ð. ○

Ó ÒÅËÅÔÎÍÍÎÌÓ ÐÅÆÈ̲

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß Â²Ä ÌÅÐÊÅËÜ Ï³ñëÿ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â ³ç êàíöëåðîì ͳìå÷÷èíè Ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïóò³í ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ Àíãåëè Ìåðêåëü ùîäî ïîë³òè÷íîãî âðåãóëþâàííÿ êîíôë³êòó ó Êðèìó òà ñòâîðåííÿ ãðóïè äëÿ ïî÷àòêó ä³àëîãó, ïèøóòü «Óêðà¿íñüê³ íîâèíè». Íàãàäàºìî, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè Ìåðêåëü çàêëèêàëà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïîâàæàòè òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè. ○

ÂÅËÈÊÀ ѲÌÊÀ

ÏÐÈÏÈÍÈËÈ Ï²Äà ÎÒÎÂÊÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÓ Ñ³ì êðà¿íó÷àñíèöü «âåëèêî¿ â³ñ³ìêè» ïðèïèíèëè ï³äãîòîâêó äî ó÷àñò³ â ñàì³ò³, ÿêèé ìàâ â³äáóòèñÿ â Ñî÷³. Çóñòð³÷ ñâ³òîâèõ ë³äåð³â ïëàíóâàëàñÿ íà ÷åðâåíü. ²äåòüñÿ, ôàêòè÷íî, ïðî áîéêîò Ðîñ³¿ ç áîêó ¿¿ ïàðòíåð³â ïî G8. ˳äåðè êðà¿í «âåëèêî¿ ñ³ìêè» - Âåëèêà Áðèòàí³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ²òàë³ÿ, Êàíàäà, ÑØÀ, Ôðàíö³ÿ òà ßïîí³ÿ îïóáë³êóâàëè çàÿâó, â ÿê³é çàñóäèëè 䳿 Ìîñêâè ùîäî Óêðà¿íè. Âîíè çâèíóâàòèëè Ðîñ³þ â ïîðóøåíí³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, Ñòàòóòó ÎÎÍ ³ ïîñÿãàíí³ íà ñóâåðåí³òåò.

ÌÅÒÀ - ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÈ ÑÈËÎÂÈÕ Ä²É ÒÀ ÌÀÐÎÄÅÐÑÒÂÀ

електростанціях, точках водозабору питної води та теплових станціях тощо. Крім того, забезпечать і контроль над запасами продовольства. «У цей час можливі ризики силових дій і мародерства - цього до-

пустити не можна. Вулиці Дніпропетровська спільними силами патрулюватимуть охоронні структури та міліція, а адміністративні будівлі знаходитимуться під охороною активістів Євромайдану та представників правоохоронних органів. Ми повинні гарантувати безпеку та нормальні умови проживання всім жителям області, тому головне завдання центру стабільна робота всіх систем життєзабезпечення», - наголосив голова обласної ради Євген Удод. Керівникам міст і районів доручено забезпечити безперебійну роботу

служб обслуговування, а також виконання доручень Координаційного центру, а саме: 3 підтримання громадського порядку в області; 3 функціонування систем життєзабезпечення; 3 виконання доручень Кабміну щодо введення режиму економії бюджетних коштів; 3 мораторій на політичні акції та заяви. Підготовка до святкування 200-річчя від дня народження Шевченка відбувається із урахуванням вимог посиленої безпеки, партійної толерантності та взаємоповаги.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÀÂÎÄÎÊ

Óðîâåíü âîäû â ðåêàõ îòñëåæèâàþò шило ледяной покров. Такие же работы в ближайшее время планируют провести  ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì и на других участках реки, ïàâîäêà è ëåäîõîäà íà а также на Орели, Самаре и Äíåïðîïåòðîâùèíå Мокрой Суре. ñîçäàí 41 îïåðàòèâíûé «На данный момент мы øòàá äëÿ óïðàâëåíèÿ все время проводим мониàâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûìè торинг ситуации на месðàáîòàìè. ÒÒàêæå àêæå â íà÷àëå тах. Для этого управление ìàðòà çàïëàíèðîâàíû водных ресурсов предосó÷åíèÿ, â õîäå êîòîðûõ тавляет необходимую инïðîâåäóò ëèêâèäàöèþ формацию. Кроме того, ïîñëåäñòâèé âîçìîæíîãî ежедневно получаем проñòèõèéíîãî áåä ñòâèÿ áåäñòâèÿ гнозы гидрометеорологов, Совсем недавно в районе также постоянно сравниГребного канала на Днепре ваем реальный уровень специальное судно разру- воды в реках с критическиÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ïîñëåäíèé äåíü çèìû â Ïðèäíåïðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ïðîøëà ßðìàðêà âàêàíñèé.  íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 18 ðàáîòîäàòåëåé è áîëåå 400 ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Íà ìåðîïðèÿòèè ïîáûâàë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÄÀ Àëåêñàíäð Äåì÷èê

ми показателями», отмечает начальник управления гражданской защиты ОГА Сергей Коваленко. По его словам, даже осадки, которые ожидаются в марте, не поспособствуют наполнению водоемов Днепропетровщины настолько, чтобы в области объявили чрезвычайную ситуацию. Также, чтобы ее избежать, установлен контроль за реками и водоемами, чьи истоки находятся в других областях - Херсонской, Николаев-

ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ ÎÑÀÄÊÈ ÍÅ ÏÎÂËÈßÞÒ ÍÀ ÏÀÂÎÄÎÊ ской, Донецкой, Полтавской и Кировоградской. Начальник управления гражданской защиты ОГА уверяет, что если все же возникнет чрезвычайная ситуация, вызванная паводком, наш регион стопроцентно готов к ней.

ÅÑÒÜ ÐÐÀÁÎÒ ÀÁÎÒ À ÀÁÎÒÀ

Êàæäîìó ñòóäåíòó - ïî âàêàíñèè

ний - работодателей 18 предприятий различного профильного направления. А именно: аутсорсинговые компании, банковские учреждения и строиНа Ярмарке вакан- тельные предприясий присутствовали тия. Работодатели представители компа- предложили студен-

книжке. В прошлом году, благодаря подобным встречам, трудоустроили 30 выпускников Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Верную дорогу в жизни студентам помогают найти и специтам пройти оплачиваемую практику. Некоторые представители предприятий готовы были даже оформить с молодыми специалистами договоры о ее прохождении сроком от 3 до 6 месяцев с записью в трудовой

альные советы, отвечающие за трудоустройство выпускников. С 2013 года они действуют в 14 вузах области. Один из таких советов функционирует и в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 3 â 2011 ãîäó â îáëàñòè ïðîâåëè ïåðâóþ

ßðìàðêó âàêàíñèé;

3 çà òðè ãîäà áîëåå

30 òûñ. ó÷àùèõñÿ è

ñòóäåíòîâ, 64 ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ è áîëåå 40 ïðåäñòàâèòåëåé ðàáîòîäàòåëåé ïðèíÿëè â íèõ ó÷àñòèå.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÂÀËÞÒÍÛÅ «ÊÀ×ÅËÈ»

×òî áóäåò ñ ãðèâíîé è äîëëàðîì?

ÍÎÂÈÍÈ

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

ÁÀÍÊÈ ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ØÒÀÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

Áëàãîäàðÿ èíòåðâåíöèè Íàöáàíêà Óêðàèíû âàëþòíûé àæèîòàæ ñðåäè íàñåëåíèÿ ñïàë. Íî êóðñ äîëëàðà íåóòîìèìî ðàñòåò. Ñ ÷åì ñâÿçàíû êîëåáàíèÿ íà ðûíêå âàëþòû è êîãäà æäàòü åãî ñòàáèëèçàöèè, ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ Àññîöèàöèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ Óêðàèíû â îáëàñòè Àëåêñàíäð Ðåøåòêà

Украинцы считают, что единственный инструмент сохранения средств - это валюта, которую необходимо купить. Но эксперты утверждают, что таким образом нельзя решить финансовые проблемы, ведь всегда есть вероятность попасться на крючок мошенникам. Более разумно - сберечь имеющиеся средства. Стабилизация национальной валюты произойдет в том случае, если Украина получит заг-

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ Если внимательно изучать историю, можно заметить, что серьезные политические катаклизмы, как правило, отражаются на состоянии валютного рынка. По словам Александра Решетки, основной причиной нынешних колебаний курса доллара в Украине является сложная политическая ситуация. «Сегодня сохраняется опасность того, что страна окажется на пороге дефолта. Отметка, которой достигнет доллар, зависит от того, насколько быстро в Украине сформируется правительство и начнутся реформы. Чтобы вновь войти в плановый режим, необходимо сбалансировать госказну», - отметил он. Одним из вариантов решения пробле-

мы эксперт считает принятие нового бюджета, с учетом реальной суммы, которую сегодня собирает государство. То есть, ориентированного не на расходы, а на доходы.

СТАБИЛИЗАЦИЯ КУРСА Не секрет, что повышение курса доллара влечет за собой увеличение тарифов практически на все товары и услуги. По словам Александра Решетки, стремительного роста быть не должно, но предположить,

ÐÀÇÓÌÍÎ - ÑÁÅÐÅ×Ü ÈÌÅÞÙÈÅÑß ÑÐÅÄÑÒÂÀ насколько высоко поднимется доллар, трудно. «Сегодня банки работают в штатном режиме, их платежеспособность сохраняется. Главное - не «сорвать» экономику. Многое зависит от того, кинется ли население снимать свои деньги с банковских счетов», говорит он.

раничные средства и вложит их в золотовалютные резервы, считает Александр Решетка. «В бюджете текущего года заложен доллар в размере 8,5. Новая власть может оставить бюджет - тогда признает этот курс, или изменить эту цифру. На мой взгляд, если доллар зафиксируют хотя бы на уровне 9-ти - это будет экономическая победа», - говорит эксперт.

ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ϳëüãîâèé êâèòîê - çà îðèã³íàëîì äîêóìåíòà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ϳëüãîâ³ ïåðåâåçåííÿ íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ âèêîíóþòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Çàë³çíè÷íèêè íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ íàãàäàëè ïðî ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ö³º¿ êàòåãî𳿠ïàñàæèð³â Наразі послугами залізничного транспорту України

ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÐίÇͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ

користуються 26 пільгових категорій громадян. Найчастіше - діти війни, пенсіонери за віком, діти до 14 років, дітисироти, а також діти, позбавлені батьківського піклування. При цьому пасажири пільгової категорії мають право безкоштовно провезти із собою приміським залізнич-

ним транспортом одну дитину віком до 6 років. Також пільговик має право безоплатно перевозити поклажу, вагою не більше 36 кг, й одну домашню тварину. Співробітники залізниці нагадують, що пасажири пільгових категорій обов’язково повинні оформляти проїзні квитки в касах або у касира-

контролера в поїзді. Для цього необхідно мати на руках не копію, а оригінал документа, що надає право безкоштовного проїзду. Витрати на перевезення пільговиків не завжди компенсуються державою своєчасно. Наприк-

лад, кошти, витрачені на це в області Придніпровською залізницею, відшкодовані підприємству на 80%. Та, незважаючи на це, Придніпровська залізниця й надалі у повному обсязі забезпечуватиме перевезення пасажирів-пільговиків.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÌÏÀͲªÖÜ,

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñëóæáè ïðèì³ñüêèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³: - Ó 2013 ðîö³ ï³ëüãîâèì ïðî¿çäîì íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ â îáëàñò³ ñêîðèñòàëèñÿ 3 ìëí. 178 òèñ. ïàñàæèð³â íà çàãàëüíó ñóìó 26 ìëí. 818 òèñ. ãðí. Çàãàëîì â³ä àäì³í³ñòðàö³é ð³çíèõ ð³âí³â çà 2013 ð³ê êîìïåíñîâàíî 20 ìëí. 796 òèñ. ãðí. Öå 80% â³ä íåîáõ³äíî¿ ñóìè.

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÄÎ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ÇÀÕÈÑÒÈÒÈ ÐÅòÎÍ Ïðåäñòàâíèêè âëàäè, ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é îáëàñò³ çâåðíóëèñÿ äî ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Çà ó÷àñò³ âñ³õ ñóá’ºêò³â ì³ñöåâîãî Ìàéäàíó áóëî ñòâîðåíî Øòàá Íàö³îíàëüíîãî çàõèñòó îáëàñò³ íà ÷îë³ ç ïðåäñòàâíèêîì «Ïðàâîãî ñåêòîðà» Àíäð³ºì Äåíèñåíêîì. Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä, ïðåäñòàâíèêè ïîë³òïàðò³é (êð³ì ÊÏÓ) òà ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, à òàêîæ Øòàá Íàö³îíàëüíîãî çàõèñòó ï³äïèñàëè çâåðíåííÿ äî ìåøêàíö³â ðåã³îíó. Çîêðåìà, â íüîìó éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñï³ëüíèõ ä³é, àáè óáåðåãòè íàø êðàé â³ä áóäü-ÿêèõ ïðîâîêàö³é, ùî äåñòàá³ë³çóþòü ñèòóàö³þ. ϳäïèñàíòè çàÿâè ï³äòðèìóþòü ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.Ô. ßíóêîâè÷à òà ïðîâåäåííÿ 25 òðàâíÿ ÷åñíèõ ³ ïðîçîðèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. ϳäòðèìàíî ³ ð³øåííÿ ïàðëàìåíòó ïðî ñòâîðåííÿ íîâîãî óðÿäó.  çàÿâ³ òàêîæ ð³øó÷å çàñóäæóþòüñÿ ïðîÿâè ñåïàðàòèçìó òà àãðåñ³¿ ç áîêó êåð³âíèöòâà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. ○

ÑϲËÜͲ IJ¯

ÏÎÏÅÐÅÄÈÒÈ ÏÐ ÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó êåð³âíèöòâî ÓÑÁÓ òà ÃÓÌÂÑ â îáëàñò³ äîìîâèëèñü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ÂÃÎ «Ñâîáîäà», ÂÃÎ «Í³õòî êð³ì íàñ», Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ªâðîìàéäàíó, «Ñàìîîáîðîíè» òà «Ïðàâîãî ñåêòîðà» ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòè çáåðåæåííþ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà ïîïåðåäæàòè ïðîòèïðàâí³ ä³¿. Êåð³âíèöòâî ÓÑÁÓ â îáëàñò³ íàãîëîñèëî íà êîîðäèíàö³¿ ñï³ëüíèõ ä³é äëÿ ïîïåðåäæåííÿ òà ïðîòè䳿 ïðàâîïîðóøåííÿì, çîêðåìà, íåäîïóùåííÿ ïîñÿãàííÿ íà äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò, êîíñòèòóö³éíèé ëàä òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè. ÄÎÑÒÓÏÍÅ ÆÈÒ ËÎ ÆÈÒËÎ

ÇÀ ÒÂÅÐ ÄÈËÈ ÁÓ ÄÈÍÊÈ ÇÀÒÂÅÐ ÒÂÅÐÄÈËÈ ÁÓÄÈÍÊÈ Äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîãðàì³ «Äîñòóïíå æèòëî» Ì³æâ³äîì÷îþ êîì³ñ³ºþ ̳íðåã³îíó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàòâåðäæåíî 10 îá’ºêò³â. Öå æèòëîâ³ áóäèíêè, ðîçòàøîâàí³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Ïàâëîãðàä³, ͳêîïîë³, Êðèâîìó Ðîç³, Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òà Ïåòðèê³âñüêîìó ðàéîíàõ. Íàðàç³ òðèâຠïðîöåñ ïîøóêó áóäèíê³â, ÿê³ òàêîæ ìîæóòü óâ³éòè äî ïðîãðàìè. Öå ðîçøèðèòü ìîæëèâîñò³ äëÿ âèáîðó íàñåëåííÿì ìàéáóòíüîãî æèòëà. Àäæå êîæåí áóäèíîê ìຠñâî¿ îñîáëèâîñò³ ïëàíóâàííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÀ ÄÓØÀ

Ó÷í³ íå ïîëèøàþòü ïåíçëÿ ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÊÓ ÏÎÄÀËÈ ÁËÈÇÜÊÎ 100 ÒÂÎвÂ

ÍÀÐÎÄÍŠ²×Å

ÂÈÑËÎÂÈËÈ ÄÓÌÊÓ Ó íåä³ëþ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç³áðàëîñü áàãàòîòèñÿ÷íå Íàðîäíå â³÷å, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ëþäè ïðîòåñòóâàëè ïðîòè àãðåñèâíî¿ ïîë³òèêè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Íà çàõîä³ âèñòóïèëè àêòèâ³ñòè ì³ñöåâîãî ªâðîìàéäàíó, äåïóòàòè ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ ðàä, âåòåðàíè òà æèòåë³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Âîíè çàêëèêàëè Ðîñ³þ âèâåñòè â³éñüêà ç Êðèìó, ì³æíàðîäíó ñï³ëüíîòó - çóïèíèòè àãðåñîðà.

ÍÎÂÈÍÈ ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ÇÍÎ

ÏÎÄÀËÈ ÇÀßÂÊÈ Äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ïîäàëè çàÿâêè âæå á³ëüøå 15 òèñ. ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â. Ç íèõ ìàéæå 13 òèñ. - ó÷í³ âèïóñêíèõ êëàñ³â øê³ë ðåã³îíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè òà íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ðåºñòðàö³ÿ òðèâຠâêëþ÷íî äî 5 áåðåçíÿ. Ðîçïî÷íåòüñÿ îñíîâíà ñåñ³ÿ ÇÍÎ 3 ÷åðâíÿ ³ òðèâàòèìå äî 27 ÷åðâíÿ. Ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü áàë³â, ÿêó ìîæå íàáðàòè àá³òóð³ºíò, - 200. ○

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Öèìè äíÿìè â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áóäèíêó ìèñòåöòâ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó «Ñïàäêîºìí³ñòü òðàäèö³¿». Ïîä³þ ïðèñâÿòèëè âøàíóâàííþ ³ìåí ñëàâíîçâ³ñíèõ ìàéñòð³â «ïåòðèê³âêè» Òåòÿíè Ïàòè òà Ôåäîðà Ïàíêà òà 200-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ

Петриківський декоративний розпис відомий далеко за межами України. У цьому є заслуга як майстрів початку XX сторіччя Тетяни Пати, Надії Білокінь, Орини Пилипен-

ÑÅÐÅÄ ÅÊÑÏÎÍÀҲ - ÏÀÍÍÎ ÒÀ ÂÀÇÈ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÑÒÐ ÀÕÓÂÀÍÍß ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß

ÁÎÐò ÍÅÌÀª Íà 28 ëþòîãî ðîáî÷èìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ âèïëà÷åíî ïîòåðï³ëèì íà âèðîáíèöòâ³ (÷ëåíàì ¿õí³õ ñ³ìåé) 100% ùîì³ñÿ÷íèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò çà ñ³÷åíü 2014 ðîêó. Çàãàëüíà ñóìà âèïëàò ñêëàëà 72,6 ìëí.ãðí. Çã³äíî ç òåðì³íàìè âèïëàò, ùîì³ñÿ÷í³ ñòðàõîâ³ âèïëàòè çà ñ³÷åíü òðèâàþòü äî 1 áåðåçíÿ. Íà ñüîãîäí³ çàáîðãîâàí³ñòü ³ç ùîì³ñÿ÷íèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò ïîòåðï³ëèì íà âèðîáíèöòâ³ (÷ëåíàì ¿õí³õ ñ³ìåé) â³äñóòíÿ. ○

ÇÀ˲ÇÍÈÖß ²ÍÔÎÐÌÓª

ÁÅÇÏÅÐÅØÊÎÄÍÈÉ ÐÓÕ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ³íôîðìóº, ùî çàë³çíè÷íèé ðóõ íà êðèìñüêîìó íàïðÿìêó ³ çâîðîòíî çä³éñíþºòüñÿ çà ðîçêëàäîì ³ áåçïåðåøêîäíî. Âîêçàëüíî-ñòàíö³éíà ³íôðàñòðóêòóðà ìàã³ñòðàë³ ôóíêö³îíóº ó øòàòíîìó ðåæèì³. Ïîñëóãè ïàñàæèðàì òà âàíòàæîâ³äïðàâíèêàì íàäàþòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³.

ко, так і їхніх учнів. От і на виставку «Спадкоємність традиції» подали близько 100 творів 20 учнів Федора Панка! Серед них: традиційні декоративні панно, розписані дерев'яні вази і тарілі. Роботи вирізняє творчий пошук, якому молодих митців навчав Федір Савович. Представлені і витвори заслужених майстрів народної творчості Валентини Деки, Ніни Турчин, Тетяни Гарькавої. В експозиції значне місце відведено меморіальному розділу, де можна ознайомитись з фото-

графіями митців, науковими розвідками про життя і творчість Тетяни Пати і Федора Панка. А головне побачити авторські твори цих славнозвісних майстрів. Серед учасників виставки були син та донька Федора Савича: обидва продовжують традиції петриківського малювання. Крім того, у відкритті культурної події взяли учать родичі Тетяни Пати, представники Петриківської райдержадміністрації, лауреати мистецької премії Тетяни Пати та шанувальники народного мистецтва.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÌÅÒËÛ È ËÎÏÀÒÛ

Äâîðàì íåëüçÿ áåç äâîðíèêîâ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Åæåãîäíî ñ 2010 ãîäà â Äíåïðîïåòðîâñêå îòìå÷àåòñÿ Äåíü äâîðíèêà. Åñëè ðàíüøå ýòà ïðîôåññèÿ áûëà ïî÷åòíîé, è â îñíîâíîì óëèöû ïîäìåòàëè ìóæ÷èíû, òî òåïåðü áîëüøèíñòâî èç òåõ, êòî óáèðàåò äîðîãè, - æåíùèíû. Ìîëîäåæü ñîâñåì íå ãîðèò æåëàíèåì ñâÿçûâàòü ñâîþ æèçíü ñ ìåòëîé è ëîïàòîé КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ С недавнего времени улицы города убирают по-

новому. Если раньше за каждым домом закрепляли отдельного дворника, которого жильцы знали в лицо, то сейчас во дворах можно увидеть целую бригаду в оранжевых жилетах.

«Сначала мы убираем «красную линию» - центральные улицы. Потом бригада переходит во двор. Это позволяет охватить как можно большую придомовую территорию», - говорит начальник участка №2 КП «Жилищное хозяйство Кировского района Днепропетровского горсовета» Ольга Смирнова.

ÎÄÈÍ ×ÅËÎÂÅÊ ÄÎËÆÅÍ ÓÁÐÀÒÜ 3200 ÊÂ. Ì

ся в 6 утра и заканчивается в два часа дня. Иногда приходится работать дольше. На одного дворника приходится 3200 кв. м территории. Работников не хватает. «Бывает, люди приходят и сразу уходят. Ведь многие думают, что наша работа - это просто постоять часик на улице и пойти домой. Очень тяжело привлечь молодежь и мужчин. Спасти положение могла бы механизация труда и получение квартир», - считает заместитель директора КП «Жилищное хозяйство КиОТ ЗАКАТА ровского района ДО ОБЕДА ДнепропетровРабочий день ского горсовета» дворника начинает- Елена Кульчицкая. Большинство жильцов нововведение оценили - во дворах стало меньше мусора. «Горожане часто благодарят нас за уборку. Когда чисто вокруг - и настроение повышается. К сожалению, людям не хватает культуры. Это заметно, когда утром выходим на смену. Есть дома, во дворах которых чисто: убрал листья и ушел. А есть такие, где раскидан мусор, жители пакет с отходами не могут донести до урны», - говорит Ольга Смирнова.


НАМ 15 РОКІВ! 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ Î ÍÀÑ

Àëåêñåé Êîâàëü÷óê: «Êàæäûé âûïóñê «Â³ñòåé» - íåîðäèíàðíûé» ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

«ß ÂÈÆÓ ÃÀÇÅÒÓ È ÊÎËËÅÊÒÈ ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÛÌÈ»

Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ 15-ëåòèÿ íàøåé ãàçåòû ìû ðåøèëè âçÿòü èíòåðâüþ ó ñîáñòâåííîãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - Àëåêñåÿ Êîâàëü÷óêà. Èíòåðåñíî áûëî ïîñìîòðåòü íà èñòîðèþ ðàçâèòèÿ èçäàíèÿ åãî ãëàçàìè ОПАСЕНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ - Алексей Семенович, что Вы можете сказать о своем первом дне в должности главного редактора «Вістей»? Не было опасений, что не справитесь? - Думаю, нужно немного отойти от вопроса. В 1998 году я непосредственно участвовал в создании газеты. Тогда для редакции выделили одну большую комнату и я завозил туда столы, стулья, первые компьютеры. Потом была определенная «пауза»… В сентябре 2003 года я пришел в «Вісті» уже в качестве исполняющего обязанности главного редактора. За прошедшее время коллектив изменился. Я не знал, как меня воспримут, но опасения оказались напрасными - коллеги помогли освоиться. Сразу удалось найти взаимопонимание. - С какими проблемами столкнулись и как их преодолели? - Основной проблемой было финансирование. Учитывая специфику издания - не развлекательного и не рекламного, было сложно зарабатывать на его развитие и на зарплату коллективу. Представьте себе, ни у кого не было мобильных телефонов, лишь у некоторых - пейджеры. На всех - один фотоаппарат«мыльница», компьютеры только на верстке, да и то старые, об Интернете можно было только мечтать. Рекламный отдел работал по бумажкам, журналисты писали материалы «от руки», а в типографию возили распечатанные кальки… Но мы справились, все вопросы решили в течение года. - Возможно, Вам запомнился какой-нибудь неординарный выпуск газеты или резонансная история, связанная с подачей материала? - Я считаю неординарным каждый выпуск «Вістей» (смеется). Конек, который нас в свое время «вывез», - спецвыпуски к профессиональным праздникам. Самыми удачными были выпуски, посвященные Дням работников металлургической

«Ó ÍÀÑ ÂÛÐÎÑËÀ ÖÅËÀß ÏËÅßÄÀ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ ÐÅÁßÒ»

и горнодобывающей промышленности, строителей и сельского хозяйства. Какие-то отдельные номера или темы я, пожалуй, не вспомню.

«ВІСТІ» - КУЗНИЦА КАДРОВ - Самое яркое Ваше воспоминание, касающееся руководства редакцией. - Это - мой первый комментарий национальному каналу «1+1» в мае 2004 года по поводу тиража газеты. В должности я был всего полгода и не имел представления, каким образом что-то комментировать и уж тем более прогнозировать. Признаюсь, до сих пор у меня сложные отношения с видеокамерой - не публичный я человек. - Назовите три основные «фишки», отличающие «Вісті» от других региональных изданий. - Первая - это формат газеты. С моим приходом мы перешли от «тяжеловесного» А-2 к более удобному А-3. Спустя время изменили логотип и верстку. Было много споров, но в результате, верстка стала «воздушной», текст за счет сокращения количества знаков - легко читаемым. Плюс - броские заголовки, информативные врезки и иллюстрации. Вторая «фишка» - первая полоса, неизменно начинающаяся нашим эксклюзивным проектом или интервью. И, наконец, - удачное сочетание официальной информации и «живых» материалов, интересующих читателей. В первом случае это - проверенные факты, подтвержденные комментариями специалистов. Возможно, не так сенсационно, как в других изданиях, зато взвешенно и объективно. Во втором случае - социальные вопросы, медицина, садоводство, воспитание детей, бытовые проблемы. Тематических ограничений нет. - Немало журналистов начинали свой творческий

путь в «Вістях». Кто-то остался, кто-то покоряет другие медиа. Можно ли назвать «ВП» «кузницей кадров»? - Безусловно, и я горжусь тем, что у нас выросла целая плеяда молодых талантливых ребят, которые работают в Днепропетровске, Киеве, других городах Украины. Работают и за рубежом, но поддерживают связь с редакцией, пишут статьи для «ВП» и мы, конечно же, их публикуем. - Какие качества, кроме профессиональных, Вы цените в людях? - Скажу о тех качествах, которые не приемлю. Это - неискренность и предательство.

НЕТ ТРУДНОСТЕЙ В ОБЩЕНИИ - Алексей Семенович, день рождения «Вістей» - накануне 8-го Марта. Не потому ли в составе редакции, в основном, - женщины? Как Вы с ними справляетесь? - Выбор дня рождения газеты действительно связан с женщинами. Мы их любим, поэтому решили первый номер «выдать» к 8-му Марта. Что же касается коллектива «ВП», то, как председатель областной организации НСЖУ, подтверждаю: в журналистике женщин больше, чем мужчин, и наша редакция не исключение. Особые приемы «управления» мне не нужны. Трудностей в общении со всеми своими девочками я никогда не испытывал. - Вам приходилось принимать жесткие кадровые решения? С чем в работе не можете смириться? - Я скорее - демократ, но любая демократия - это дисциплина. Одно дело, когда она нарушается, если кто-то уходит в отпуск, на сессию или возникают личные проблемы, что-то, не дай Бог, со здоровьем... Я всегда иду навстречу. Другое, когда человек халатно относится к

работе, подводит остальных. Этого я не терплю, но даю шанс исправить ситуацию. Ни с кем не прекращал сотрудничество в порыве эмоций. Хотя, к сожалению, были случаи, когда приходилось принимать жесткие решения. Скажу откровенно это очень неприятно. - Что может заставить Вас изменить свое мнение, расходящееся с мнением редколлегии? - Бить меня не надо (смеется). Важные решения мы всегда принимаем вместе. Конечно, у меня может быть собственное, причем аргументированное мнение. Но, если коллеги приводят более весомые аргументы, я соглашаюсь.

ПЛЮСЫ РЕДАКТОРСТВА - Помог ли Вам опыт руководства редакцией в работе с изданиями региона в качестве председателя областной организации НСЖУ? - Да, помог. Журналисты Днепропетровщины избрали меня председателем благодаря тому, что я - главный редактор областной газеты. Поэтому коллеги и прежде звонили мне, консультировались по разным вопросам. - Поделитесь впечатлениями о знаменитостях, с которыми Вам доводилось встречаться. - Очень впечатлила встреча с еврокомиссаром Штефаном Фюле в 2013 году в Брюсселе, где я был в составе нашей делегации как главный редактор регионального издания. Еще запомнились встречи с первым украинским космонавтом Леонидом Каденюком и министром обороны Бразилии Нельсоном Жобимом, у которых журналисты «Вістей» брали интервью. - Какие из наград, полученных редакцией «ВП» за 15 лет, Вы считаете самыми весомыми? - Это - «Світоч Придніпров`я» - 2003 и «Краща регіональна газета України - 2013». К слову, многие наши сотрудники имеют награды и грамоты. - Что, по-Вашему, нужно «Вістям Придніпров`я» для успешного долголетия? - Я вижу газету и коллектив вечно молодыми. Для дальнейших успехов нам нужна стабильность, позволяющая строить планы и находить новые возможности для привлечения читателей.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎÏÎÌÎà ÎÂÖßÌ ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ ÍÀÓÊ ÍÀÓÊÎÂÖßÌ

ÐÎÇÐÎÁÈËÈ ÏÎѲÁÍÈÊ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà ðåçóëüòàòàìè ²² Øêîëè ìîëîäèõ ó÷åíèõ ðîçðîáëåíî ñïåö³àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ íàóêîâö³â. Öå âè÷åðïíèé çá³ðíèê ìàòåð³àë³â-òðåí³íã³â «Øêîëà ìîëîäîãî â÷åíîãî ë³äåðà â íàóö³». Ó 2013 ðîö³ Øêîëà ç³áðàëà áëèçüêî 30 ìîëîäèõ ä³ÿ÷³â íàóêè íàøîãî ðåã³îíó. Íàñòóïíà ìຠñòàðòóâàòè âæå íàâåñí³ 2014-ãî. Ó ïîñ³áíèêó 2-ãî êóðñó âèêëàäåí³ áàçîâ³ çàñàäè òåîð³é ïðîåêòíîãî ìåíåäæìåíòó, ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó òà ìåòîä³â ôàíäðàéçèíãó ó âèù³é îñâ³ò³. ○

̲ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

ÐÅÇÓ ËÜ ÐÅÇÓËÜ ËÜÒÒÀÒÈ ÌÎͲÒÎÐÈÍÃÓ Ó 2013 ðîö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü ñòàëà îäíèì ³ç ë³äåð³â Óêðà¿íè çà ïîêàçíèêàìè ïðîçîðîñò³ îðãàí³â âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ - òàê³ ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó, ÿêèé âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ïðîâîäèòü Öåíòð ïîë³òè÷íèõ ñòóä³é òà àíàë³òèêè. Ìèíóëîãî ðîêó çàãàëîì ðîçãëÿíóòî 2501 çàïèò. Öåé ïîêàçíèê äîñÿãíóòèé çàâäÿêè àêòèâíîìó âïðîâàäæåííþ ìåõàí³çì³â ïàñèâíîãî äîñòóïó ÷åðåç ìàêñèìàëüíî ïîâíå âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âëàäè. Çîêðåìà, ñèñòåìàòè÷íî íàïîâíþþòüñÿ îô³ö³éí³ âåáñàéòè àäì³í³ñòðàö³é îáëàñò³ ³íôîðìàö³ºþ ïðî íàéàêòóàëüí³ø³ ïèòàííÿ ç æèòòÿ ðåã³îíó. ÌÈÑÒÅÖÜÊÀ ÄÅÊÀÄÀ

²ÄÊÐÈËÀÑÜ «ØÅÂ×ÅÍʲÀÍÀ» Öüîãî ì³ñÿöÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó áóäèíêó ìèñòåöòâ ñòàðòóº ìèñòåöüêà äåêàäà «Â³íîê Âåëèêîìó Êîáçàðåâ³», ïðèóðî÷åíà äî 200ð³÷÷ÿ â³ä íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 1 áåðåçíÿ â ðàìêàõ äåêàäè â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà «Øåâ÷åíê³àíà», äå ïðåäñòàâëåí³ õóäîæí³ òâîðè ³ç ç³áðàííÿ â³äîìîãî õóäîæíèêà-ãðàô³êà, çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà êóëüòóðè Óêðà¿íè Âàñèëÿ Õâîðîñòà.  åêñïîçèö³¿ æèâîïèñí³, ãðàô³÷í³ ðîáîòè òà åêñë³áðèñ.


6 ÍÀÌ - 15 ÐÎʲÂ! ○

Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀØ «ÏÎÐÒÐÅÒ»

Î ÑÂÎÈÕ ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ «Âiñòi» ïðîâåëè êîðïîðàòèâíûé îïðîñ è ñîñòàâèëè ïîðòðåò ñâîåãî ñîòðóäíèêà. Ñåãîäíÿ ìû ãîòîâû ðàñêðûòü ÷èòàòåëÿì íàøè òàéíû Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå âûÿâèëî ðÿä èíòåðåñíûõ ôàêòîâ. ² 90% ðàáîòíèêîâ ãàçåòû ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà. Òàêæå, âñå æóðíàëèñòû «Â³ñòåé» ìîëîäû è õîðîøè ñîáîé, 70% èç íèõ - íå èñïîëíèëîñü è 35 ëåò! ² Âñå æóðíàëèñòû äîâîëüíî àìáèöèîçíû: ñ÷èòàþò ñåáÿ âñåñòîðîííå ðàçâèòûìè ëè÷íîñòÿìè. Êàê ñ ýòèì íå ñîãëàñèòüñÿ, êîãäà «âèñòåâöû» îòëè÷íî ðàçáèðàþòñÿ â ëèòåðàòóðå, ìóçûêå, êèíî. 9 ÷èñëå èõ ëþáèìûõ êíèã: Áèáëèÿ, èñòîðèÿ Óêðàèíû, «Êîáçàð» Ò. Øåâ÷åíêî, ïðîèçâåäåíèÿ Í. Ãîãîëÿ, Ì. Áóëãàêîâà, Ì. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, Ô. Ñàãàí, à òàêæå «Ãðîçîâîé ïåðåâàë» Ý. Áðîíòå è «Óíåñåííûå âåòðîì» Ì. Ìèò÷åëë. 9Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ ôèëüìû Êâåíòèíà Òàðàíòèíî, Òàêåøè Êèòàíî, Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî, ñîâåòñêèå êèíîêîìåäèè è ñîâðåìåííûå ôýíòåçè: «Âëàñòåëèí êîëåö» è «Õîááèò». 9Ìóçûêàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíû: îò ñòèëÿ êàíòðè è ôîëêà - äî ýñòðàäíîé ìóçûêè, áëþçà, äæàçà, ðîêà è êëàññèêè. ² Îòäûõàòü ñîòðóäíèêè «Â³ñòåé» ïðåäïî÷èòàþò â îñíîâíîì â Óêðàèíå: â ðîäíîé îáëàñòè, Êðûìó, Êàðïàòàõ, Ëüâîâå. Íå ãíóøàþòñÿ è Òàèëàíäîì, Åãèïòîì è Åâðîïîé. ² Âñå íàøè ñîòðóäíèêè ñìåëûå è ýíåðãè÷íûå ëþäè, çà ðàáîòîé íå çàáûâàþò î ñïîðòå! Åñòü ëþáèòåëè éîãè è óøó, íàñòîëüíîãî òåííèñà è áèëüÿðäà. ² Æóðíàëèñòû ãàçåòû íàñòîÿùèå ýêñòðåìàëû: ñïóñêàëèñü â øàõòó, ñîâåðøàëè ïðûæêè ñ «ðîóïäæàìïèíã», êàæäûé âòîðîé - åçäèë íà ëîøàäè. ²  ÷èñëå õîááè ëèäèðóþò: ïóòåøåñòâèå, ôîòîãðàôèÿ, ðûáàëêà, âûøèâêà êðåñòèêîì, òàíöû, èçó÷åíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ïðèãîòîâëåíèå êóëèíàðíûõ øåäåâðîâ. ² Íàøè ðåáÿòà ó ñåáÿ äîìà äåðæàò æèâîòíûõ. Ñðåäè ñàìûõ îáîæàåìûõ äîìî÷àäöåâ - íå òîëüêî êîøêè è ñîáàêè, íî è äåêîðàòèâíûå êðîëèêè, ÷åðåïàõè, ïîïóãàè. ² À åùå âñå ðàáîòíèêè «Âiñòåé» ëþáÿò âåñíó. Äà è ïîíÿòíî çà ÷òî: â ýòîò ïåðèîä ãîäà íàøà ãàçåòà ïðàçäíóåò ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ!

ËÈËÈß ÃÓÑÒÎÌÅÑÎÂÀ, ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Çà ïðîøåäøèå 15 ëåò æóðíàëèñòàì «Â³ñòåé» äîâåëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ëþäåé - îòêðûòûõ è ñäåðæàííûõ, êðàñèâûõ è… óìíûõ, èçâåñòíûõ è ïîêà ëèøü ìå÷òàþùèõ ñòàòü òàêèìè. Ñ íàìè áûëè îòêðîâåííû ïåðâûé Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä Êó÷ìà è ìèíèñòð îáîðîíû Áðàçèëèè Íåëüñîí Æîáèì, êîîðäèíàòîð ñèñòåìû ÎÎÍ â Óêðàèíå Îëèâüå Àäàì è àêòåð Âàëåíòèí Ãàôò, âåäóùàÿ Êàòÿ Îñàä÷àÿ è «çîëîòàÿ ðûáêà» ßíà Êëî÷êîâà. È åùå ìíîãèå-ìíîãèå äðóãèå… Ìû ðåøèëè âûáðàòü íà ñâîé âêóñ 15 íàøèõ çâåçäíûõ ñîáåñåäíèêîâ, íàïðèìåð, çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ëåò.. È âîò âîò,, î ÷åì îíè íàì ðàññêàçûâàëè…

V ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÍÅÄÎÁÅÆÊÈÍ, ÂÅÒÅÐÀÍ ÁÀÉÊÎÍÓÐÀ На Байконуре Владимир Недобежкин проработал почти три десятилетия. Он, в частности, готовил полеты в космос Белки и Стрелки, космонавтов Юрия Гагарина, Евгения Титова и других. Полковник в отставке рассказал нам, как для него прошел день 12 апреля 1961-го и когда именно первый человек в космосе сказал свое знаменитое: «Поехали!»

V ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀÐÖÅÁÀÐÑÊÈÉ, ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÏÎÑËÅÄÍÅà ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎÎ ÑÎÂÅÒÑÊ Îà ÎÑÌÈ×ÅÑÊ Îà ÑÊÎà ÎÃÎÎ ÊÊÎÑÌÈ×ÅÑÊ ÎÑÌÈ×ÅÑÊÎà ÎÃÎÎ ÝÊÈÏÀÆÀ, ÃÅÐÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ Наш земляк, уроженец пгт Просяная Покровского района, рассказал «Вістям», как «контрабандой» провез в космос флаг СССР и о том, как экипаж вечером перед стартом по традиции смотрел «Белое солнце пустыни». А еще отец пятерых детей поделился своим опытом - отцом быть сложнее, чем космонавтом.

ÀËÈÉ È ÂÈÒÀËÈÉ V ÂÈÒ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ, ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÁÎÊÑÅÐÛ На презентации фильма о себе в Днепропетровске знаменитые братья рассказали нашим корреспондентам, почему лучшая роль - это роль чемпионов. Они говорили о том, что сподвигло каждого из них в детстве заняться боксом, и почему Виталий не сердится, когда его путают с Владимиром.

V ÎÊÑÀÍÀ ÁÀÞË, ÏÅÐÂÀß ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÉ ÓÊÐÀÈÍÛ Имя нашей землячки Оксаны Баюл вошло в летопись отечественного спорта. Знаменитая спортсменка однажды рассказала нашему корреспонденту, как учит трудолюбию начинающих спортсменов. Она также вспоминала, что в школе похищала классный журнал, чтобы исправить оценки, а еще с детства знала, что станет олимпийской чемпионкой.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

Ñ ÊÅÌ ÃÎÂÎÐÈËÈ

Çâåçäíûå ñîáåñåäíèêè «Â³ñòåé»

V ÅÔÐÅÌ ËÓÊÀÖÊÈÉ, ÔÎÒÎÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ «ASSOCIA TED PRESS» «ASSOCIATED Этот человек не только видел ужасы войны, но еще и запечатлел их на пленку. Он побывал в самых «горячих точках» планеты - Чечне, Афганистане, Секторе Газа. Его снимки печатали «Тime», «Newsweek», «The Herald Tribune». А в 2005 году Лукацкий - единственный за всю историю Украины - стал финалистом Пулитцеровской премии. «Вiстям» фотокорреспондент «Associated Press» рассказал об аресте Саддама Хусейна, встрече с Ричардом Никсоном, и о том, как война меняет людей.

от нашего города и пообещал найти ему побратима у себя на родине. Посол считает, что Днепропетровск очень привлекателен для иностранных инвесторов. Правда, он посетовал на украинские дороги, которые его крайне «впечатлили». А еще Ален Реми признался в своих слабостях - любви к Одессе и к украинским вареникам.

V ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÊÒÅÐ

Известный актер в разговоре с кореспондентом «Віcтей» вспомнил о том, как в его детстве, в доме родителей на Большой Ордынке в Москве собирались Солженицын, Булгаков, Раневская, Ахматова. Пастернак у них в гостях читал главы из «Доктора Живаго». А как-то в начале своей актерской карьÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÏÎËßÐÍÈÊ еры Баталов отказался сыграть ÓÊÐÀÈÍÛ молодого Ленина. Тогда это гроПолярный опыт нашего зем- зило полным отлучением от ляка, криворожанина Николая профессии. Но, к счастью, все Маковея - больше двадцати лет. обошлось. Он рассказал «Вістям», почему полюбил Антарктику, как приходилось выживать в тех суровых условиях, бороться с губи- ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ ÍÅÇÀÂÈÑÈтельной вьюгой. А еще - как ук- ÌÎÉ ÓÊÐÀÈÍÛ Леонид Каденюк стал перраинские полярники установили возле станции Вернадского вым и пока единственным гражправославную часовенку, и как данином независимой Украины, попала в Антарктиду икона Свя- полетевшим в космос. Он дважтого Николая, вышитая криво- ды говорил с корреспондентами рожской вышивальщицей. нашей газеты. И рассказал о своем долгом пути к мечте, о том, что почувствовал, увидев Землю из космоса, а также о распорядке дня на шаттле «Колумбия». А ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÀÊÒÅÐ еще вспомнил, как был свидетеЧетыре года назад Ван Дамм лем съемок известного фильма приехал в Кривой Рог, чтобы «Армагеддон». выбрать место для съемок своего будущего фильма «Башня». Отвечая на вопросы нашего корÔÈÍÀËÈÑÒÊÀ ØÎÓ «ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÌÀª респондента, Ван Дам сказал, ÒÀËÀÍÒ-3» что для работы над картиной он Корреспондент «Вiстей» похочет привлечь украинских опебеседовала с Дианой и ее мамой раторов, визажистов, техничео том, как живется под «бремеских сотрудников. Также аменем славы» девочке, которую риканский гость признался, что ему очень понравился Кривой приглашают декламировать стихи на лучших сценах УкраиРог. ны и России, о концертном платье и волшебных туфлях, которые Диане подарил Михаил ЗаÏÎÑÎË ÔÐÀÍÖÈÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅ дорнов. А еще о том, как ради Во время визита француз- исцеления от глухоты соседскоской делегации в Днепропет- го мальчика Вити Диана решировск господин Реми поделил- ла выиграть миллион в прося с «Вiстями» впечатлениями грамме «Україна має талант».

V ÍÈÊÎËÀÉ ÌÀÊÎÂÅÉ,

V ËÅÎÍÈÄ ÊÀÄÅÍÞÊ,

V ÆÀÍ-ÊËÎÄ

ÂÀÍ ÄÀÌÌ,

V ÄÈÀÍÀ ÊÎÇÀÊÅÂÈ×,

V ÀËÅÍ ÐÅÌÈ,

V ÌÈØÅËÜ ÔÎÐÅ, ÃÓÁÅÐÍÀ ÒÎÐ ÁÅËÜÃÈÉÑÊ ÎÉ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÁÅËÜÃÈÉÑÊÎÉ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ ËÜÅÆ Про украинскую демократию, бельгийское пиво и молодежь корреспондент «Вістей» разговаривал с бельгийским губернатором, которому очень уж по душе наши соленые помидоры. Мишель Форе сообщил, что его поразило обилие в Днепропетровске больших домов и молодежи.

V ÀÊÁÀÐ ÃÀÑÅÌÈ-

ÀËÈÀÁÀÄÈ,

ÏÎÑÎË ÈÐÀÍÀ Â ÓÊÐÀÈÍÅ О связях Украины и Ирана, об атомной энергии, американских обвинениях, войне с наркотиками, а также о восточных сладостях, своей жизни и законах шариата поведал иранский посол. Он рассказал о древнейшей цивилизации в мире и признался, что приехал на Днепропетровщину, чтобы «оживить» интерес двух стран к сотрудничеству.

V ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÁÓÕÒÈßÐÎÂÀ,

ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÈÑÒÊÀ «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ-2» С Катей Бухтияровой наша корреспондент встретилась в Ялте. Девушка рассказала о своей танцевальной студии в Донецке, есть ли у нее талисман и почему она всегда крестится перед выходом. Катя поделилась с журналисткой - почему сложно работать в паре с любимым человеком, и чем наши танцоры отличаются от американских.

V ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ, ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÊÒÅÐ È ÏÐÎÄÞÑÅÐ Когда в Днепропетровске состоялась премьера новой экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера», представлять картину приехал Сергей Жигунов. Это была его дебютная режиссерская работа. Он рассказал, где снимали Лувр и как собирали реквизит по всей Европе. Режиссер признался, что жестко спрашивал с актеров и вспомнил, как привел в чувство одного из них с помощью нашатыря.


ÍÀÌ - 15 ÐÎʲÂ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ, ËÈËÈß ÃÓÑÒÎÌÅÑÎÂÀ

Çà ýòè ãîäû «Â³ñò³» ñäåëàëè íåìàëî ñîáñòâåííûõ èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ «óìåùàþòñÿ â ðàìêè» îäíîãî íîìåðà, äðóãèå ïðîäîëæàþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âîò óæå íåñêîëüêèõ ëåò ëåò.. Íàøè æóðíàëèñòû îòïðàâëÿëèñü íà âîåííûå êîðàáëè, à ãàçåòà «ïîêîðÿëà» ãîðíûå âåðøèíû. Ìû ïðîíèêàëè â òåàòðàëüíîå çàêóëèñüå è íàëàæèâàëè êîíòàêòû ñ ãîðîäàìè-ïîáðàòèìàìè… Âîò ëèøü ïÿòåðêà èç âåëèêîãî ìíîæåñòâà ýêñêëþçèâà «Â³ñòåé»

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ

Íàøè ýêñêëþçèâíûå ïðîåêòû V ÍÀ ÌÎÍÁËÀÍÅ È Â ÃÈÌÀËÀßÕ Не каждое издание может похвалиться тем, что «отметилось» на самых известных вершинах мира. «Вісті Придніпров'я» - могут. В 2010 году газета «сопровождала» альпинистовветеранов КБ «Южное», которые под флагом «Вістей» совершили восхождение на высочайшую точку Альп и Западной Европы - Монблан (4810 м), а также на вершины Цугшпитце и Гроссглокнер. Отважные путешественники захватили с собой несколько экземпляров газеты. Со временем помощь редакции в организации экспедиций в экзотические точки планеты стала доброй традицией. Спустя два года наш баннер и несколько номеров газеты отправились в путь с альпинистами-ветеранами КБ «Южное» и турклубом «Тропа» в Непал, в самый высокогорный район планеты - Гималаи. В Непале - восемь из четырнадцати земных восьмитысячников! Здесь же - и «самая-самая» вершина Земли - Эверест (англ.), или Джомолунгма (тибет.) - 8848 метров! На перевале Торунг-Ла (5416 м), считающимся самым высоким в мире, альпинисты развернули баннер «Вістей». А финальным аккордом путешествия стал полет на небольшом самолетике к Эвересту - «самой-самой» вершине земли!

ÀÈÍÛ ÓÊÐÀÈÍÛ V ÏÅÒÐÈÊÎÂÊÀ - ÄÓØÀ ÓÊÐ В начале 2013 года на страницах издания был дан старт проекту об уникальной Петриковской росписи. Для начала наши корреспонденты отправились в край, где оживают рисунки. «Вісті» говорили с теми, для кого Петриковка стала судьбой. Это Валентина Панко, дочь Федора Панко, подарившего второе дыхание старинному промыслу; мастера Нина и Анатолий Черноусские, которых уникальная роспись сначала познакомила и сдружила, а потом поспособствовала возникновению их чувств. И многие другие. Наша газета писала о петриковском ПТУ №79, куда молодые люди со всей области приезжают учиться художественной росписи по дереву. А еще - о местном детсаде «Солнышко», где малыши едва ли не одновременно учатся правильно держать в руках ложку и кисточку. Мы отслеживали, как Петриковка покоряет европейские города. А потом сообщили читателям радостную новость - в декабре 2013-го ее включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

ÍÀØ ÁÀÍÍÅÐ «ÏÎÁÛÂÀË» ÍÀ ÑÀÌÛÕ ÂÛÑÎÊÈÕ ÒÎ×ÊÀÕ ÌÈÐÀ ÎÐÎÄÀÌÈ V ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ - ÃÃÎÐÎÄÀÌÈ

ÀÁËßÕ V ÍÀ ÂÎÅÍÍÛÕ ÊÎÐ ÊÎÐÀÁËßÕ

ÄÎ-ÌÀËÀÕÈÒ È ×ÓÄÎ-ÌÀËÀÕÈÒ V ×Ó

ÂÎÑÊÎÂÎÉ ÁÓÕÃ ÀËÒÅÐ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ В «профессиональных музеях» Днепропетровска есть огромный диван Брежнева, раритетные цирковые афиши, пожарный насос начала двадцатого века и многое другое. «Вісті» вместе со своими читателями однажды совершили небольшую экскурсию. Так, в музее истории развития финансовой системы области мы «познакомились» с Василием Васильевичем - восковой фигурой мужчины в очках. Это усредненный образ бухгалтера финуправления пятидесятых годов прошлого века. А в музее истории и развития самоуправления Днепропетровщины увидели скромную «одежку» сотрудницы исполкома - черненькое в белую горошину платьице. Геолого-минералогический музей НГУ порадовал уральским малахитом весом в 130 кг. Его еще в 1922-м привезли с Медноруднянского месторождения.

Дважды - в 2000 и 2011 годах - журналисты «Вістей» побывали в Севастополе на военных кораблях, над которыми шефствует Днепропетровская область. Первый раз - на тральщике «Желтые Воды» и ракетном корвете «Никополь». Посмотрели - как живут моряки, попробовали замечательную стряпню корабельного кока, познакомились с настоящей морячкой кошкой Анфиской, наслушались немало интересных, порой интригующих историй. Например, о таинственных пропажах кораблей, о том, почему судовой механик носит белые ру-

башки и спит спокойно, и почему на корабле жесткое отношение к «годковщине» (так называют дедовщину моряки - Прим.ред.). Второй раз корреспонденты отправились на корвет «Придніпров'я», где узнали о нерушимых морских традициях, в частности, ритуале «оморячивания» - когда надо торжественно выпить из плафона поллитра морской воды. Прожив день на корабле, пообщавшись с моряками, журналисты поняли, что на наших военных судах служат профессионалы.

Проект о городах-побратимах Днепропетровска наша газета начала в 2011-м. Эти населенные пункты (на начало 2014 года их 16) находятся на разных континентах, но с каждым наш областной центр сотрудничает во многих сферах. Углубившись в этот вопрос, мы узнали много интересного. Так, наш спецкор в Израиле исследовала общие черты Днепропетровска и Герцлии. И выяснила, что у «израильской сестры» нашего города, например, тоже есть аэропорт, тюрьма и стадион.

«Вісті» также поговорили с мэром польского Щецина Кшиштофом Шоской, о том, какой опыт можем перенять друг у друга. Он посещал наш город в 2011-м накануне дня рождения Днепропетровска. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов рассказал «Вістям», что роднит двух побратимов. Оба наши города - миллионники, расположены на берегах крупнейших рек - Енисея и Днепра и являются центрами металлургической промышленности в своих странах. Еще нас связывает наличие большого количества театров, музеев, картинных галерей, исследовательских институтов, вузов и фонтанов. А накануне подписания соглашения с Сольноком «Вістям» удалось пообщаться с заместителем мэра Истваном Сабо и узнать, почему этот город получил статус самого пригодного для жизни в Венгрии.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ОГОЛОШЕННЯ ○

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «ІНМАР ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38433789, м. Дніпропетровськ, вул. Арте ма, буд. 12, офіс 26. Ліквідатором призна чений Коврига Андрій Васильович, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет ровськ, вул. Артема, буд. 12, офіс 26. Ви моги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «ЛІНК ГРУП», код ЄДРПОУ 38432078, м. Дніпропетровськ, вул. 152ї Дивізії, буд. З, офіс 324. Ліквідатором призначе ний Добринюк Ігор Петрович, місцезна ходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 152ї Дивізії, буд. 3, офіс 324. Вимо ги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «МЕГА КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 38530418, м. Дніпропетровськ, вул. Бори са Кротова, буд. 50. Ліквідатором призна чений Карпик Петро Гаврилович, місце знаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «АСТЕР ГРУП», код ЄДРПОУ 38433773, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 12, офіс 26А. Ліквідатором призначений Ярига Олександр Володимирович, місце знаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 12, офіс 26А. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «ФАЙТОРГ», код ЄДРПОУ 38434060, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, офіс 24А. Ліквідатором призначений Куз нецов Андрій Юрійович, місцезнаходжен ня: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Арте ма, буд. 11, офіс 24А. Вимоги приймають ся ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛОР ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38530402, м. Дніпропетровськ, вул. Бори са Кротова, буд. 50. Ліквідатором призна чений Пономаренко Андрій Михайлович, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет ровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50. Ви моги приймаються ліквідатором протя гом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «ВІДАР ТД», код ЄДРПОУ 38434096, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, офіс 12. Ліквідатором призначений Дроз дов Олександр Валерійович, місцезна ходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, офіс 12. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това риства з обмеженою відповідальністю «ЯСОН ГРУП», код ЄДРПОУ 38434117, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, офіс 1. Ліквідатором призначена Молодик Анжела Віталіївна, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, офіс 1. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура То вариства з обмеженою відповідальністю «ФАТРОН», код ЄДРПОУ 38432062, м. Дніпропетровськ, вул. 152ї Дивізії, буд. 3, офіс 323. Ліквідатором призначений Дружинін Олексій Леонідович, місце знаходження: 49000, м. Дніпропет ровськ, вул. 152ї Дивізії, буд. 3, офіс 323. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура То вариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІСБУД», код ЄДРПОУ 38434054, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, офіс 13. Ліквідатором призначений Яло вий Іван Петрович, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, офіс 13. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура То вариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ КОНТРАКТ», код ЄДРПОУ 38431818, м. Дніпропетровськ, вул. ХХІІ ПАРТЗ'ЇЗДУ, буд. 25. Ліквідато ром призначена Комліченко Юлія Вале ріївна, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. ХХІІ ПАРТ З'ЇЗДУ, буд. 25. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура То вариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬКАРЕН», код ЄДРПОУ 38280809, м. Дніпропетровськ, вул. 152ї Дивізії, буд. 3, офіс 324. Ліквідатором призначе ний Рисований Валерій Анатолійович, місцезнаходження: 49033, м. Дніпропет ровськ, вул. 152ї Дивізії, буд. 3, офіс 324. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриття спадкової справи після смерті Зоріної Ганни Ми хайлівни, яка померла 03 травня 2013 року. До спадкоємців прохання зверта тись за адресою: м. Кривий Ріг Дніпро петровської області, вул. Димитрова, 32/4, тел. 717788.

Відкрита ліквідаційна процедура при ватного підприємства «ВКФ ОКСАМИТ», код ЄДРПОУ 38598020, м. Дніпропет ровськ, вул. Артема, буд. 12, офіс 26. Ліквідатором призначена Федьора Вікто рія Валеріївна, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 12, офіс 26. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Приватний нотаріус Криворі зького міського нотаріального окру гу Дніпропетровської області Пере копська Ірина Степанівна повідом ляє про відкриття спадщини після Ласкавої Євгенії Володимирівни, яка померла 30 листопада 2013 року. Тел. (056) 4040999.

Прошу связаться очевидцев аварии, произошедшей 19.02.2014 года приблизительно в 8 утра на трассе Днепродзержинск Днепро петровск, в районе поселка Кар науховка. Контактный телефон: (067) 6306574.

Спеціалізована ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад # для догляду за дитиною основного працівника головних державних ревізорів#інспекторів за напрямами: оподаткування та контроль об ’єктів і операцій, податковий аудит, головний державний інспектор інформаційно#аналітичного відділу. До участі в конкурсі допускаються громадяни України з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування (фінансовоекономічного, юридичного, тех нічного) з освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, які вільно володі ють державною мовою, чинним законодавством, нормативними актами, що належать до компетенції Міністерства доходів і зборів України, з досвідом роботи за фахом: для спеціалістів бажаний досвід роботи не менше 1 року. ТЕРМІН подання документів ЗО календарних дніє від дня опублікування оголошення. За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці за відповідною посадою звертайтеся до відділу персоналу Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів за адресою: м. Дніпропет ровськ,пр. Кірова, 57, тел.: 778 39 00, 778 45 61. Питання до іспиту для участі в конкурсі складається із загального законодавства щодо проходження державної служби та тестових завдань рівня знань Податкового кодексу України та Митної справи.

Арбітражний керуючий, ліквідатор підприємства # банкрута МПП «Вікам» (код ЄДРПОУ 21882955) Лукашук Любов Сергіївна, що діє на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2013 р. по справі № 38/5005/10390/2012, керуючись ст. 49 Закону Ук# раїни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» оголошує конкурс з відбору організатора проведення аукціону з продажу майна (у тому числі заставного) МПП «Вікам», що підлягає прода# жу відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011р. №4212#VІ. УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ НЕОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування, ідентифікаційний код, місце знаходження фізичної особипідприємця або юридичної особи, організаційноправова форма, номер телефону та інші за соби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка уповноважена представля ти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиня ти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори); виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони; докази, що підтверджують технічні можливості заявника для забез печення продажу майна шляхом проведення аукціону; докази, що містять перелік проведених заявником аукціонів для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років; професійне резюме претендентам на участь у конкурсі на визначен ня організатора аукціону; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону. Конкурс відбудеться о 10.00 17.03.2014р. за адресою: Дніпропетров ська обл., м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 29в, приміщення 10. Заяви про участь у конкурсі направляти за поштовою адресою: 50065, м. КривийРіг, а/с 3339 м. у строк до 14 березня 2014 року. Довідки за тел. (056) 4096413, Email: lovels1903@gmail.com

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

відомленою про день, час та Інгулецький районний суд м. місце розгляду справи. Суддя Кривого Рогу викликає у судо ве засідання Савченко Нелю Ми П'ятихатський районний суд Кудрявцева Т.О. колаївну, рік народження не Дніпропетровської області викликає у судове засідання Центрально"Міський район" відомий; Савченко Яну Олександ відповідача Ігнатенкова Стані ний суд м. Кривого Рогу по рівну, 29.07.1985 р.н., останнє слава Олександровича, 10 січня відомляє, що відповідач Грачен відоме місце реєстрації яких: м. 1951 р.н., уродженця м. Дніпро ко Сергій Сергійович за позовом Кривий Ріг, вул. Нєдєліна, 2, кв. петровськ Дніпропетровської ПАТ «АкцентБанк» про стягнен 38, як відповідачів по цивільній області, по цивільній справі за ня заборгованості викликається справі за позовом Куйбаря Во позовом ТОВ «Фінансова компа у судове засідання на 11 год. 30 лодимира Афанасійовича до нія «Європейська агенція з по хв. 21 березня 2014 р. до залу 2 Савченко Нелі Миколаївни, Сав вернення боргів» до Ігнатенко ЦентральноМіського районного ченко Яни Олександрівни, треті ва Станіслава Олександровича суду м. Кривого Рогу за адре особи Товарна біржа «Україн про стягнення заборгованості за сою: м. Кривий Ріг, вул. Першо ська», Відділ державної реєст кредитним договором. Судове травнева, 12 (суддя Бондарєва рації речових прав на нерухоме засідання відбудеться о 10.00 14 О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК майно реєстраційної служби березня 2014 року у приміщенні України після опублікування Криворізького міського управ П'ятихатського районного суду оголошення в пресі відповідач ління юстиції у Дніпропет Дніпропетровської області під Граченко С.С. вважається по ровській області про визнання головуванням судді Легкошерст відомленим про час та місце дійсною та виконаною угоди Ю.В. за адресою: 52100, м. П'я розгляду справи. У разі неявки купівліпродажу нерухомості. тихатки Дніпропетровської об відповідача до зали судових за Судове засідання відбудеться 06 ласті, вул. Шевченка, 114, зал су сідань на вказану дату та час березня 2014 року о 15.00 за ад дових засідань 4. Явка до суду справа буде розглянута за його ресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні обов'язкова. Роз'яснюємо, що відсутності та без врахування Романової, 6а (каб. 14), суддя Попов В.В. На підставі ч. 9 ст. відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук думки, заочно. 74 ЦПК України після опубліку раїни з опублікуванням оголо шення про виклик відповідач Центрально"Міський район" вання оголошення в пресі відпо вважається повідомленим про ний суд м. Кривого Рогу по відачі Савченко Неля Миколаїв час та місце розгляду справи. І відомляє, що відповідач Барба на, Савченко Яна Олександрівна в разі неявки відповідача у су люк Сергій Анатолійович за по вважаються повідомленими про дове засідання справа буде роз зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» час та місце розгляду справи. У глянута за наявними матеріала про стягнення заборгованості разі їхньої неявки справа буде викликається у судове засідан розглянута за їхньої відсутності. ми за його відсутності. ня на 10 год. 30 хв. 21 березня Магдалинівський районний 2014 р. до залу 2 Центрально Жовтневий районний суд м. суд Дніпропетровської області Міського районного суду м. Дніпропетровська, розташова викликає як відповідача у судо Кривого Рогу за адресою: м. ний за адресою: 49044, м. ве засідання Джабахчуряна Ва Кривий Ріг, вул. Першотравне Дніпропетровськ, вул. Патор агна Ашотовича, місце реєст ва, 12 (суддя Бондарєва О.І.). жинського, 18а, каб. 11, викли рації: вул. Партизанська, 119, На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук кає Глазкову Галину Єгорівну та смт Магдалинівка, Магдалинів раїни після опублікування ого Глазкову Марину Євгенівну як ський район, Дніпропетровська лошення в пресі відповідач відповідачів у судове засідання область, по цивільній справі Барбалюк С.А. вважається по по цивільній справі № 201/ № 179/2325/13ц, провадження відомленим про час та місце 1456/14ц, провадження 2/201/ № 2/179/75/14 за позовом ПАТ розгляду справи. У разі неявки 804/2014 за позовом Міського «КБ «ПриватБанк» до Джабахчу відповідача до зали судових за комунального підприємства ряна Ваагна Ашотовича про сідань на вказану дату та час «Дніпропетровські міські теп стягнення заборгованості за справа буде розглянута за його лові мережі» до Глазкової Гали кредитним договором, яке відсутності та без врахування ни Єгорівни та Глазкової Мари ни Євгенівни про стягнення за відбудеться 11 березня 2014 р. думки заочно. боргованості та витрат, яке о 10 год. 30 хв. за адресою: смт Магдалинівка Магдалинівського Центрально"Міський район" відбудеться о 09.00 17 березня району Дніпропетровської об ний суд м. Кривого Рогу по 2014 року. У випадку неявки ласті, пров. Жовтневий, 6, суддя відомляє, що відповідач Грачен відповідачів справу буде роз Д.І. Новік. Роз'яснюю, що в разі ко Сергій Сергійович за позовом глянуто в заочному порядку. неявки у судове засідання без ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг поважних причин або непові нення заборгованості викли Тернівський районний суд м. домлення суду про причини не кається у судове засідання на Кривого Рогу викликає Крячко явки справу буде розглянуто за 11.00 21 березня 2014 р. до залу Наталію Зиновіївну у судове за вашої відсутності на підставі 2 ЦентральноМіського район сідання як відповідача по справі ного суду м. Кривого Рогу за ад за позовом ПАТ «ДТЕК «Дніпро наявних по справі даних. ресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер обленерго» до Крячко Наталії Тернівський районний суд м. шотравнева, 12 (суддя Бондарє Зиновіївни про відшкодування Кривого Рогу викликає Ніко ва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 заборгованості, яке призначено лаєнка Валерія Івановича у су ЦПК України після опублікуван на 06.03.2014 р. о 15.00 за ад дове засідання як відповідача ня оголошення в пресі відпові ресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух по справі за позовом ПАТ «КБ дач Граченко С.С. вважається по томського, 23, каб. 9, зал 4. У «ПриватБанк» до Ніколаєнка Ва відомленим про час та місце разі неявки справа буде розгля лерія Івановича про стягнення розгляду справи. У разі неявки нута за відсутності відповідача. заборгованості, яке відбудеться відповідача до зали судових за 28.03.2014 року о 10 год. 30 хв. сідань на вказану дату та час Мешечко Леонід Володимиро" за адресою: м. Кривий Ріг, вул. справа буде розглянута за його вич викликається на 13 год. 30 Ухтомського, 23, каб. 413 (4 по відсутності та без врахування хв. 11 березня 2014 року у су дове засідання в якості відпові верх). У разі неявки справа буде думки заочно. дача до Верхньодніпровського розглянута за відсутності відпо Пеліху Юрію Валентиновичу районного суду Дніпропетров відача. з’явитись у судове засідання ської області, м. Верхньодніп Бабушкінський районний суд 14 березня 2014 року о 14.00 до ровськ, вул. Петровського, 47, по м. Дніпропетровська (м. АмурНижньодніпровського цивільній справі за позовом Дніпропетровськ, пр. Карла Марк райсуду м. Дніпропетровська за Кредитної спілки «Аккорд» про са, 57, каб. 309) викликає Прий адресою: вул. Новоселівська, 9, стягнення заборгованості за тенко Анастасію Олександрівну у каб. 9, як відповідачу по кредитним договором. Суддя судове засідання 14.03.2014 цивільній справі №199/6239/ Шевченко О.Ю. Останнє відоме року о 09 год. 45 хв. в якості 13ц за позовом ПАТ «КБ «Над зареєстроване місце проживан відповідачки по цивільній справі ра» до Пеліха Ю.В. про стягнен ня відповідача Мешечка Леоні за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ня заборгованості. У разі неяв да Володимировича: вул. Садо Прийтенко А.О. про стягнення за ки відповідача у судове засідан ва, 24/1, м. Верхньодніпровськ боргованості. З опублікуванням ня справа буде розглянута за Верхньодніпровського району цього оголошення відповідачка його відсутності на підставі на Дніпропетровської області. Прийтенко Анастасія Олександ явних матеріалів та постановле рівна вважається належно по но заочне рішення. ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» запрошує на роботу: кіоскерів; операторів поштового зв'язку; листонош; начальників відділень пошто вого зв'язку; заступників начальника від ділення поштового зв'язку; слюсаря з ремонту устаткуван ня теплових мереж 6го розряду. За довідкою звертатися у По штамт ЦПЗ №1 (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 62). Тел. 3749692.

Вважати недійсними, у зв’яз ку із втратою, свідоцтво про право на спадщину за запові том від 12.12.2003 р., витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 2490035 від 03.01.2004 р., державний акт про право власності на зе мельну ділянку серія ЯЕ № 475218 від 20.06.2007 р., ви дані на ім’я Конопльової Оль ги Григорівни на земельну ділянку та житловий будинок, розташовані за адресою: с. Лю бимівка, вул. Іванова, буд. 21.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 лютого 2014 р. було ви несено заочне рішення по цивільній справі за позовом Мо торного (транспортного) страхо вого бюро України до Влезька

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

Павла Васильовича про стягнен ня суми виплаченого відшкоду вання в порядку регресу. Суд по зовні вимоги позивача вирішив задовольнити частково. Стягти з Влезька Павла Васильовича, 13.09.1982 року народження, на користь Моторного (транспорт ного) страхового бюро України (ЄДРПОУ 21647131) суму випла ченого відшкодування шкоди у розмірі 16174 грн. 90 коп., а та кож сплачений судовий збір у розмірі 214,60 грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 20 січня 2014 року було ух валено заочне рішення, згідно з яким усунуто Бєлан Євгенії В’я чеславівні перешкоди у корис туванні квартирою № 76 в бу динку № 7 по вул. Іларіонівська в м. Дніпропетровську, шляхом виселення Романюти Марини Анатоліївни з квартири № 76 в будинку № 7 по вул. Іларіонів ська в м. Дніпропетровську. Стяг нуто з Романюти Марини Анато ліївни на користь Бєлан Євгенії В’ячеславівни судові витрати по справі у розмірі 229 грн. 40 коп. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 03 липня 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 419/3292/ 12 за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерцій ний банк «Надра» до Александ рової Віти Григорівни, Александ рова Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості за кре дитним договором, яким позов задоволено та солідарно стягну то з Александрової Віти Григорів ни, Александрова Сергія Вікторо вича на користь Публічного акц іонерного товариства «Комер ційний банк «Надра» заборго ваність за кредитним договором № 8/2007/840К/108АП від 16 березня 2007 року у сумі 468371 (чотириста шістдесят вісім тисяч триста сімдесят одна) грн. 81 коп., з яких заборгованість по кредиту 268763 (двісті шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят три) грн. 28 коп., заборгованість за відсотками 113446 (сто тринад цять тисяч чотириста сорок шість) грн. 39 коп., пеня за пору шення строку сплати ануітетного платежу 53124 (п’ятдесят три тисячі сто двадцять чотири) грн. 60 коп., штраф у сумі 33037 (тридцять три тисячі тридцять сім) грн. 51 коп. Солідарно стяг нуто з Александрової Віти Григо рівни, Александрова Сергія Вікторовича на користь Публіч ного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» су довий збір у сумі 3219 (три ти сячі двісті дев’ятнадцять) грн. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відпо відачами до Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опуб лікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропет ровської області в той же строк. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Ко ноненка Максима Вікторовича, 07.08.1983 року народження, що 17 лютого 2014 року вине сено заочне рішення, відповід но з яким Кононенка Максима Вікторовича, 07.08.1983 року народження, позбавлено бать ківських прав відносно мало літньої доньки Кононенко Ана стасії Максимівни, 13.03.2008 року народження.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810#55#66, (067) 340#55#66.


ЛЮДИНА І ЗАКОН 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Cåãîäíÿ ó ìîøåííèêîâ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ âçëîìà ïëàñòèêîâûõ êàðò êàðò.. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ êèáåðïðåñòóïíîñòüþ ÃÓ ÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè Àíäðåé Àâåðüÿíîâ ðàññêàçàë î ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ èç íèõ è äàë íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êàê íå ïîïàñòüñÿ íà «óäî÷êó» ïðåñòóïíèêîâ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Áàíêîâñêèå êàðòû ïîä ïðèöåëîì ìîøåííèêîâ ÄÀÍÍÛÅ ÊÀÐÒÛ ÍÅËÜÇß ÑÎÎÁÙÀÒÜ ÄÀÆÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА Пластиковыми картами сегодня пользуется практически каждый житель Украины. При этом мало кто задумывается о безопасности при проведении безналичных операций. Раньше мошенники вынимали деньги из карманов или сумок прохожих, но с появлением платежных карт ситуация для них усложнилась, ведь люди стали хранить деньги в банках, где защита гораздо эффективней. Поэтому новым объектом для совер-

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÉ ÂÈÄ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ «ÇÂÎÍÎÊ ÁÀÍÊÀ»

шения различных незаконных операций стали банковские карты. «Каждый владелец пластиковой карточки должен выполнять правила пользования картой, внимательно следить за ее сохранностью и неразглашением конфиденциальной информации. При соблюдении этих мер риск будет сведен к минимуму», - подчеркнул Андрей Аверьянов. Эксперт также добавил, что одним из самых распространенных способов мошенничества является телефонный звонок преступников, которые в ходе разговора представляются сотрудниками банка и различными способами выуживают конфиденциальную информацию о банковской карте. «Понять, что вас пытаются обмануть можно сразу после того, как человек

²ÐÈÍÀ ÀʲÍÜØÈÍÀ, ²ÍÑÏÅÊÒÎÐ ÏÎ ÐÍ ÒÒÀÀ ÃÃÔ Ô Ê²ÐÎÂÑÜÊÎà ΠРÄÌÓ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÃÓÌÂÑ ÓÊÐ À¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Âñå ÷àñò³øå â ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ âèïàäêè â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì'¿: ô³çè÷íîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî, ùîäî æ³íîê, ä³òåé, ÷ëåí³â ðîäèíè ïîõèëîãî â³êó Дільничні інспектори міліції сектора дільничних інспекторів міліції Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в області постійно борються з цією проблемою. У 2013 році склали 78 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП «Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження колекційної програми», всіх винних осіб притягли до відповідальності. Однак позитивних результатів можна досягти

попросил назвать ваш PIN-код и код безопасности, указанный на обороте вашей карты. Оба кода - это конфиденциальная информация, которую ни в коем случае нельзя сообщать ни банку, ни третьим лицам. Настоящий сотрудник финансового учреждения никогда не попросит сообщить такую информацию. Если вы все-таки попались «на удочку», тут же уведомьте свой банк о подозрительном звонке», - сказал эксперт. Андрей Аверьянов отметил, что к внешнему виду банкомата тоже стоит относиться внимательно. Если он выглядит непривычно, лучше поискать другой.

Íàñèëüñòâó â ñ³ì'¿ - ñêàæåìî í³

лема, що стосується кожного. Поради «особистої безпеки», які можуть стати у нагоді: a Тримайте під рукою

ÍÎÂÈÍÈ

ÎÁÅÐÅÆÍÎ, ØÀÕÐ À¯ ØÀÕÐÀ¯

«ÏÎÐ ÀÕÓÂÀËÈ» ÃÐÎز «ÏÎÐÀÕÓÂÀËÈ» Ìèíóëî¿ ñåðåäè ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó äî 87-ð³÷íî¿ áàáóñ³ çàâ³òàëè äâ³ æ³íî÷êè ³ ïðåäñòàâèëèñÿ ïðàö³âíèêàìè «Ñï³ëêè âåòåðàí³â». À ùå ïîâ³äîìèëè, ùî çàðàç â êðà¿í³ ì³íÿþòüñÿ ãðîø³, ³ ñïèòàëè, ÷è º ó ïåíñ³îíåðêè âàëþòà. Òà â³äïîâ³ëà, ùî áóëà â’ÿçíåì êîíöòàáîðó, òà ìຠºâðî. ϳñëÿ öüîãî ïîòåðï³ëà â³ääàëà ãîñòÿì 11 òèñ. ãðí. òà 900 ºâðî. Ò³ ¿õ ïîðàõóâàëè, òà çàêëå¿ëè ó ïàïåðîâèé ïàêåò. Îäíà ç æ³íîê ñàìà ïîêëàëà éîãî äî ñåðâàíòó ïåíñ³îíåðêè. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ áàáóñÿ âèð³øèëà ïåðåâ³ðèòè ãðîø³, ³ âèÿâèëà ¿õ â³äñóòí³ñòü. Ïîòåðï³ëà çâåðíóëàñÿ äî ì³ë³ö³¿. ○

ÏÎÖÓÏÈÂ ÏÎÑÓ ÏÎÑÓÄÄ денег через банкоматы. D Возьмите за правило контролировать движение денежных средств на карте хотя бы раз в месяц. Это помогает обнаруживать несанкционированные транзакции. D Запишите или сфотографируйте CVV2-код, а затем закрасьте маркером. Это поможет уберечь от искушения нечистых на руку людей. D Подключите SMS-банкинг - это удобно и стоит небольших денег. С его помощью можно контролировать движение денежных средств на карте.

ÊÎÆÍÎÌÓ ÍÀ ÇÀ̲ÒÊÓ

лише об'єднавши зусилля міліції та громадян. Крім того, не варто забувати, що акт насильства - це не внутрішня сімейна справа, а злочин і суспільна проб-

нужно придерживаться простых, но эффективных правил: D Если вы используете банковские карты для оплаты товаров и услуг через Интернет, заведите специальную карту. Храните на ней необходимую сумму для проведения потенциально рискованных операций. D Закрывайте рукой клавиатуру при вводе PIN-кода на терминале, чтобы скрыть комбинацию набора от окружаюКАК НЕ СТАТЬ щих и камер наблюЖЕРТВОЙ дения. То же самое Чтобы не стать относится и к операжертвой мошенников, циям обналичивания

²ÍÎIJ ÌÎÆÅ ÂÐßÒÓÂÀÒÈ ËÈØÅ ÂÒÅ×À

номери телефонів вашого дільничного інспектора міліції. Важливо, щоб їх також знали діти та родичі. a У разі отримання тілесних ушкоджень, обов'язково зверніться до медичних закладів. Так ви не лише пройдете лікування, а й отримаєте медичні висновки, що є вагомим доказом у суді. a Найбільш розповсюдженим виходом з деяких ситуацій є втеча. Цей крок варто ретельно підготувати: заздалегідь зібрати валізу з речами першої необхідності та документи, обдумати маршрут та тимчасовий притулок. a Подумайте, як обмежити ваше спілкування з кривдником та вберегти від нього дітей.

ÍÅÂÄß×ÍÈÉ Ã²ÑÒÜ Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà äî Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ çâåðíóëàñü 49-ð³÷íà æ³íêà òà ðîçïîâ³ëà, ùî çà ø³ñòü äí³â äî òîãî äî íå¿ â ãîñò³ ïðèéøîâ ¿¿ íåïðàöþþ÷èé çíàéîìèé. ³í ïîïðîñèâñÿ ïåðåíî÷óâàòè ó ïîòåðï³ëî¿. À îï³â íà ï’ÿòó ðàíêó, ïîêèäàþ÷è ãîñòèííó êâàðòèðó, ïðèõîïèâ ³ç ñîáîþ êóõîííèé ïîñóä òà ïðîäóêòè. Çáèòîê ñêëàâ 300 ãðí. Ƴíêà äîâãî íå çâåðòàëàñÿ äî ì³ë³ö³¿, àäæå ñïîä³âàëàñÿ, ùî ã³ñòü ïîâåðíå âèêðàäåíå. ○

ÏÅÐÅÊÐÈËÈ ÊÀÍÀË

ÌÀÐÈÕÓ ÀÍÀ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆ ÌÀÐÈÕÓÀÍÀ Óïðîäîâæ ëþòîãî íîâîìîñêîâñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâîäèëè äîêóìåíòóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðàí³øå çàñóäæåíîãî ãðîìàäÿíèíà. Òîé ïîøèðþâàâ ìàðèõóàíó íà òåðèòî𳿠øêîëè. ϳä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó Îðëîâùèí³ ì³ë³ö³ÿ âèÿâèëà ìàðèõóàíó âàãîþ áëèçüêî 1,6 êã. «Òðàâè÷êó» áóëî ðîçôàñîâàíî â ïàïåðîâ³ çãîðòêè ³ çáåð³ãàëè äëÿ çáóòó. Âñòàíîâëåíî, ùî ¿¿ çëîâìèñíèê ïðèâ³ç ³ç ñìò Çà÷åïèë³âêà íà Õàðê³âùèí³. ÁÅÇ ²ÑÏÈÒ²Â

ÃÐÎز ÇÀ ÏÐ ÀÂÀ ÏÐÀÂÀ Âèðîêîì Öåíòðàëüíî-̳ñüêîãî ðàéñóäó Êðèâîãî Ðîãó çàñóäæåíî äâîõ ãðîìàäÿí çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Êîæåí ³ç íèõ ó âåðåñí³ 2013 ðîêó íàäàâ ïî 1800 ãðí. ïîñàäîâöÿì îäíîãî ç óïðàâë³íü Äåðæñ³ëüãîñï³íñïåêö³¿ ó îáëàñò³ çà âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî îòðèìàííÿ ïîñâ³ä÷åíü òðàêòîðèñòà-ìàøèí³ñòà. Ïðè öüîìó í³ÿêèõ òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ ³ñïèò³â âîíè íå ñêëàäàëè. Ãðîìàäÿíàì çà â÷èíåí³ êîðóïö³éí³ çëî÷èíè âèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàô³â ó ðîçì³ð³ 3400 ãðí. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ïîñàäîâö³â òðèâàº.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÀÊÒÈÂÍÈÉ ÐÓÕ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïåðøà ï'ÿòèð³÷êà «Âåëîêðèâáàñó» ÃÀÍÍÀ ÀÒÀÌÀÍ×ÓÊ,

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÓÌÀÍÑÜÊÈÉ ÔÎÒÎ Ç ÀÐÕ²ÂÓ ÃÎ «ÂÅËÎÊÐÈÂÁÀÑ»

÷ëåí ÃÎ «Âåëîêðèâáàñ»:

ÒÅËÅÔÎÍ ÄβÐÈ

ÍÀÄÀËÈ ÊÎÍÑÓ ËÜ ÊÎÍÑÓËÜ ËÜÒÒÀÖ²¯ Ïîíàä 100 êîíñóëüòàö³é â³ä ïî÷àòêó ðîêó íàäàëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ìîëîä³æíèì òåëåôîíîì äîâ³ðè, ùî ïðàöþº ïðè ì³ñüêîìó öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. Íàé÷àñò³øå ìîëîä³ ëþäè òåëåôîíóþòü, ùîá ïîãîâîðèòè ïðî ñàìîðåàë³çàö³þ, â³êîâó êðèçó, ð³çíîìàí³òí³ ñòðàõè, çâåðòàþòüñÿ ç ïðèâîäó ïåðøîãî êîõàííÿ òà íåãàðàçä³â ó ñ³ì’¿. Õâèëþº ³ ïèòàííÿ àëêîãîëüíî¿ òà íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³, ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì. Ñïåö³àë³ñòè òåëåôîíó äîâ³ðè íàäàþòü ³íôîðìàö³éíîþðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿, ï³äêàçóþòü ìîëîä³, ÿê óëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó. ○

ÐÅÌÎÍÒÈ ÍÀ ˲Ͳ¯

²ÄÍÎÂÈËÈ ÇÂ’ßÇÎÊ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà îñòàíí³é òèæäåíü â³äíîâëåíî 90 ì òåëåôîííîãî êàáåëþ. Çàâäÿêè öüîìó ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè ïî÷àëè ïðàöþâàòè ó 206 àáîíåíò³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Êð³ì òîãî, çâ’ÿçê³âö³ âèêîíàëè 10 ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ³ç çàì³íîþ êàáåëþ íà âóëèöÿõ Êàðàâàºâà, Áàòóìñüê³é, Êàðìåëþêà, Ðîãàëüîâà, Òüîì³íà, Êîìñîìîëüñüê³é, ïðîñïåêòàõ ²ëë³÷à òà Ãåðî¿â. Çàâäÿêè öüîìó ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè çàïðàöþâàëè ùå ó 210 àáîíåíò³â. Çâ’ÿçê³âö³ ïîñò³éíî ñêàðæàòüñÿ íà êðàä³æêè. Ëèøå çà âêàçàíèé ïåð³îä çëîâìèñíèêàìè ïîøêîäæåíî 11 ä³ëÿíîê êàáåëþ ð³çíî¿ ºìíîñò³, çàãàëüíîþ äîâæèíîþ 202 ì. Áåç òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó íèí³ çàëèøàþòüñÿ 358 àáîíåíò³â. ○

ÇÀ˲ÇÍÈÖß ÏβÄÎÌËߪ

DzÉØËÈ Ç ÐÅÉÎÊ 27 ëþòîãî 2014 ðîêó î 10.00 íà ñòàíö³¿ Íèæíüîäí³ïðîâñüê-Âóçîë Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ìàíåâðîâèõ ðîá³ò ç³éøëè ç ðåéîê âàíòàæí³ âàãîíè. Ïðè öüîìó áóëà ïîøêîäæåíà ïðîë³òíà áóäîâà ï³øîõ³äíîãî ìîñòó. Ïîñòðàæäàëèõ ó ðåçóëüòàò³ äàíî¿ ïî䳿 íåìàº. Çàë³çíè÷íèé ðóõ ÷åðåç ñòàíö³þ íå ïðèïèíÿâñÿ. Íàðàç³ òðèâຠë³êâ³äàö³ÿ íàñë³äê³â ³íöèäåíòó. Éîãî ïðè÷èíè, âèíóâàòö³, à òàêîæ çàâäàí³ ï³äïðèºìñòâó çáèòêè ç’ÿñîâóþòüñÿ.

Ï'ÿòü ðîê³â òîìó çàâäÿêè ³í³ö³àòèâ³ ìîëîäèõ ëþäåé òà ¿õíüîìó ïðàãíåííþ äî àêòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó Êðèâîìó Ðîç³ áóëî ñòâîðåíî ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Âåëîêðèâáàñ». Àêòèâ³ñòè îñåðåäêó çàÿâèëè ïðî íàì³ðè îá'ºäíàòè ïðèõèëüíèê³â äâîêîë³ñíîãî òðàíñïîðòó é ðîçðîáèòè âëàñíó ïðîãðàìó ðîçâèòêó âåëîðóõó íà Êðèâîð³ææ³ ВУЛИЦЯМИ МІСТА Активні дії велосипедного осередку не змусили на себе чекати. Ще до отримання юридичного статусу організація провела два неофіційних змагання. Протягом першої п'ятирічки активісти «Велокривбасу» організували 37 офіційних і близько ста неофіційних спортивних заходів. У травні минулого року за їхньою ініціативи відбувся велопробіг

- Öüîãî ðîêó â ì³ñöåâîìó áþäæåò³ çàêëàäåí³ êîøòè íà ñòâîðåííÿ âåëîäîð³æîê ïî âñüîìó ì³ñòó. Äëÿ öüîãî òðåáà ò³ëüêè çíàéòè ñïîíñîðà, ÿêèé âêëàâ áè êîøòè ó ðîçâèòîê ïðîåêòó. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàì äîïîìàãàòèìóòü ²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñòà òà íåáàéäóæ³ äî âåëîñïîðòó ëþäè. вулицями міста. Він зібрав понад чотири сотні ентузіастів. Двічі організація проводила дитячі велогонки. Також минулого року активісти осередку стали співорганізаторами мультиспортивного фестивалю «Червоний міст» та почали працювати над розробкою маршрутів шосейної велогонки. Адже цьогоріч на трасах Кривого Рогу планують організувати 18 шосейних велогонок. «Розвиток шосейних гонок, - зазначив керівник ГО «Велокривбас» Віктор Новак, - дуже перспективний напрямок нашої діяльності.

Можливо, через деякий час і в Кривому Розі будуть влаштовувати престижні шосейні гонки в межах міста».

КРАЄЗНАВЧІ ПОДОРОЖІ Не без допомоги «Велокривбасу» тепер на дорогах міста можна частіше зустріти прихильників двоколісного транспорту. Як кажуть «велокривбасівці», це надихає

оптимізмом, хоча й потребує відповіді на актуальні питання. Серед них: відсутність велодоріжок та велопарковок, а також неповага до велолюбителів з боку автомобілістів. Ці проблеми громадська організація вирішує спільно з Інститутом розвитку міста. Аби урізноманітнити спортивну складову, організація планує велопоходи та крає-

ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ ²Í²Ö²ÞÞÒÜ 18 ØÎÑÅÉÍÈÕ ÂÅËÎÃÎÍÎÊ знавчі подорожі на двоколісному транспорті. Велокривбасівці запрошують усіх бажаючих, хто полюбляє подорожі, спорт й активний спосіб життя.

ÃÎÑÒÈÍÍÎ ÒÀ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ

ßêèé îáðàòè ôàõ? ²ÐÈÍÀ ÏÀÂËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÀÐÕ²ÂÓ ÇÀÊËÀÄÓ

Íàðàç³ ÷àñ, êîëè áàãàòî õòî ç ìîëîä³ ùå ïåðåáóâຠíà æèòòºâîìó ðîçäîð³ææ³: ÿêèé æå ôàõ îáðàòè? Îòîä³ é ñòàþòü ó íàãîä³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ ðàäî â³äêðèâàþòü äâåð³ äëÿ òèõ, õòî ùå íå âèçíà÷èâñÿ РОДЗИНКИДИВОВИЖІ Нещодавно в державному навчальному закладі «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» відбувся День відкритих дверей. Гостинно двері відчинилися для 36 криворізьких шкіл. Репрезентація професій майстрами та викладачами відбулась як екскурсія. У коридорі першого корпусу закладу, де тривала святкова дивовижа, кожен робітничий фах виставив напоказ свою цікавинку-родзинку. А захопливі погляди, яких було як цвіту весняного, створювали жваву атмосферу цікавеньок.

ØÊÎËßв ÇÀÖ²ÊÀÂÈ ÌÀÊÅÒ ÄÎÌÅÍÍί ÏÅײ Приміром, члени гуртка технічної творчості «Іскра» подивували всіх креативністю. Убирали очі ковані жирандолі, троянди, підставки для парасольок, фігурки футболістів тощо. Найбільше дивував та цікавив школярство макет дев'ятої доменної печі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», електричну частину якої

учні відновили та реставрували самотужки. Також учні та майстри фаху «Машиніст крана металургійного виробництва» представили макети кранів, веселий водограйчик.

ПОСИДЕНЬКИСМАКОВЕНЬКИ Не освятилося й без майстер-класів, в яких взяли

участь учні фаху «Кухар». Юні майстри смаковеньок показували особливості сервування, виробляючи штуки з серветками, вирізали з фруктів оздоби для святкового оформлення столу, не забуваючи пригощати всіх охочих власноруч випеченими виробами: караваєм, булочками, пиріжками. Адміністрація закладу не робила піару, а показала роботу професійно-технічного закладу такою, яка вона є, провівши екскурсію школярів навіть у тих лабораторіях, в яких наразі ремонт. «День відкритих дверей у Центрі - це привід показати не вершки роботи, а наголосити на тому, що життя учнівської молоді Криворіжжя у стінах закладу вирує. У нас жвавіше та цікавіше, ніж у школі. Та й не варто забувати, що через виробничу практику учні вже почуваються мало-мало не робітниками, з чого, власне, і розпочинається соціальна зрілість», - висловив думку директор ДНЗ «КЦПОММ» Олександр Лєщинський.


ЖИТТЯБУТТЯ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

04.03.2014 ð. ¹ 16 (1509) ○

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ëåòî ïðîäëèòñÿ ÷åòûðå ìåñÿöà ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

2014-é ãîä â ïëàíå ïîãîäû áóäåò ëó÷øå, ÷åì ïðåäûäóùèé. ÒÒàêîâ àêîâ ïðîãíîç íàðîäíîãî ñèíîïòèêà Âàëåðèÿ Íåêðàñîâà. ÒÒàê àê íàçûâàåìûõ «÷åðíûõ» äíåé ñî âñïûøêàìè íà ñîëíöå, êîòîðûå âûçûâàþò ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå, áóäåò ãîðàçäî ìåíüøå. Ïðè÷èíà - óìåíüøåíèå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè

ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ Как сообщил Валерий Некрасов, с 15 по 20 февраля на солнце наблюдалась мощная активность, в связи с чем в Днепропетровской области наступило потепление. Это явление было временным и в регион снова возвращается обычная зима. «С 10 марта в Днепропетровск придет весна. В этом году она будет поздней, холодной и дождливой. Последние заморозки прогнозируются 15 апреля, а уже в его третьей декаде начнется резкое потепление», - рассказал народный синоптик. По его прогнозу, с 1 мая

ÈÞËÜ ÁÓÄÅÒ ÄÎÆÄËÈÂÛÌ, À ÀÂÃÓÑÒ - ÆÀÐÊÈÌ

стартует календарное лето. Май будет сухой и теплый, такая же погода ожидается и в июне. А вот июль принесет нам дожди и грозы. Максимальная температура воздуха в июле составит не более 30 0C. В августе же будет очень жарко и душно, температура в тени поднимется до 35 0C. «Осень - теплая и длинная, как и в прошлом году. Первые заморозки прогнозируются на середину ноября. Новый год, мы, как обычно, встретим со слякотью и мокрым снегом. Морозы наступят

только во второй половине января 2015-го», - сообщил народный синоптик.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ Валерий Некрасов отмечает, что основная тенденция климата ХХІ века медленное глобальное потепление без похолодания, что отрицательно скажется на сельском хозяйстве Украины. «Глобальное потепление потребует смены привычных сельскохозяйственных культур и новых знаний от аграриев. Такое изменение климата несет

Ñ 10 ÌÀÐÒÀ ÏÐÈÄÅÒ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ реальную опасность для сельского хозяйства нашей страны. Темпы роста средней температуры в Украине опережают средние планетарные показатели», - говорит народный синоптик. Он подчеркнул, что климат приобретает признаки континентальности, сильные засухи могут превратить степи юга Украины в пустыню, что грозит потерей более половины пахотных земель страны. Земли потребуют дополнительного полива, однако в Днепропетровской области вода может стать дефицитной из-за уменьшения годового количества осадков и плохой проточности реки Днепр. Главная артерия области может превратиться в комплекс озер и водохранилищ с обилием водорослей. Валерий Некрасов также не исключает, что в ближайшие тысячу лет часть территории Украины превратится в пустыню.

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒ

Ïîñëå áåãà ïåðåéäóò ê àêâàòëîíó ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà äíåïðîïåòðîâñêèå ïðèâåðæåíöû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ïðîâåëè, çàíèìàÿñü ëþáèìûì äåëîì áåãîì. Ñîðåâíîâàíèÿ îðãàíèçîâàë ñîçäàòåëü êëóáà «DneprRun» Àíàòîëèé Êóðÿ÷èé. Ïðîáåæêó ñîâåðøèëà è êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» В главный мужской день года любители бега собрались на стадионе «Славутич», чтобы осуществить забег на пять километров, побороться за победу в соревновании и просто пообщаться. Спортсмены, занявшие первые три места, получили вкусные подарки от службы доставки «EcoPizza». Быстрее всех с дистанцией

 ÍÀÃÐÀÄÓ ÌÅÄÀËÈ È ÃÎÐß×ÈÉ ×ÀÉ справился Евгений Гузоватый. Ему для этого понадобилось 19 минут. Но и проигравших в дружеском мероприятии клуба не было - каждый получил почетную медаль за участие, а также горячий чай и бутерброды. Организатор забега Анатолий Курячий рассказал «Віс-

тям» о том, как появилась идея популяризировать такой вид спорта: «В прошлом году я готовился к участию в киевском триатлоне, проведение которого незадолго до намеченной даты было отменено. Жалея потраченные силы на подготовку, мы вместе с Романом Харченко

организовали любительские соревнования в Днепропетровске. Пригласили своих друзей и знакомых, создали группу в социальной сети, а также проинформировали о нашей организации на прессконференции», - рассказал Анатолий. «Сегодняшний забег - девятый по счету. С каждым разом наши мероприятия становятся более массовыми, что не может

не радовать. Моя главная цель - показать как можно большему количеству людей, что пробежки приносят пользу: укрепляют мышцы, иммунитет, сердечно-сосудистую и нервную системы. Даже непродолжительные утренние забеги способствуют улучшению здоровья и поднятию настроения. Главное - регулярность. На следующем соревновании будем не только бегать, но и плавать. Присоединиться к нашему акватлону смогут все желающие» сообщил организатор.

ÏÐÎÁÅÆÊÀ ËÓ×ØÈÉ ÑÏÎÑÎÁ ÓÊÐÅÏÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ØÂÅÖÈß

ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÑÚÅÌÊÓ Ñåòü øâåäñêèõ ôèòíåñ-êëóáîâ çàïðåòèëà ïîñåòèòåëÿì ôîòîãðàôèðîâàòü ñàìèõ ñåáÿ â ðàçäåâàëêàõ. Êàê ïîÿñíèëî ðóêîâîäñòâî, íà òàêèõ ôîòî íà çàäíåì ïëàíå ìîãóò áûòü äðóãèå ïîñåòèòåëè, êîòîðûå íå æåëàþò áûòü ñôîòîãðàôèðîâàííûìè â îáíàæåííîì èëè ïîëóîáíàæåííîì âèäå. «×åëîâåê ìîæåò áûòü ðàçäåò èëè îäåò íàïîëîâèíó. Èíûìè ñëîâàìè, â ðàçäåâàëêå îí áîëåå óÿçâèì, íåæåëè â òðåíèðîâî÷íîì çàëå», ïîÿñíèëà ðåøåíèå ðóêîâîäñòâà ïðåñññåêðåòàðü êîìïàíèè Ëîòòà Òåðíáåðã. ○

ÒÀÄÆÈÊÈÑÒ ÀÍ ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÃÃÀÑÒ ÀÑÒ ÀÐÁÀÉÒÅÐÓ ÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐÓ Â Äóøàíáå ïðåäëîæèëè óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê òðóäîâîìó ìèãðàíòó. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïåòèöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà «Avaaz». Èíèöèàòîð êàìïàíèè óòâåðæäàåò, ÷òî â ñîâðåìåííîì Òàäæèêèñòàíå «èìåííî òðóäîâîé ìèãðàíò áîëüøå âñåõ çàñëóæèâàåò ïàìÿòíèêà». Ïî èíôîðìàöèè àêòèâèñòà, çà ïðåäåëàìè ñòðàíû, ïðåèìóùåñòâåííî â ÐÔ, òðóäÿòñÿ ñâûøå ìèëëèîíà åãî ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå êîðìÿò ñâîè ñåìüè íà ðîäèíå. Ïî äàííûì ÔÌÑ ÐÔ, â äåêàáðå 2013 ãîäà â ñòðàíå íàõîäèëèñü ñâûøå 1,2 ìèëëèîíà òàäæèêñêèõ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ. Îáúåì èõ äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ â Òàäæèêèñòàí çà ãîä ïðåâûñèë òðè ìèëëèàðäà äîëëàðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò ÷óòü ìåíüøå ïîëîâèíû ÂÂÏ ðåñïóáëèêè. ÑØÀ

«ÂÅ×ÍÀß ÏÈÖÖÀ» Ó÷åíûå, ðàáîòàþùèå ïî çàêàçó Ìèíîáîðîíû ÑØÀ, ñîçäàëè ïèööó, êîòîðàÿ ïðèãîäíà äëÿ åäû äàæå ïîñëå òðåõ ëåò õðàíåíèÿ âíå õîëîäèëüíèêà èëè ìîðîçèëüíîé êàìåðû. Ñîçäàíèå «âå÷íîé ïèööû» çàíÿëî îêîëî äâóõ ëåò. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ó÷åíûì, çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî âëàãà îò íà÷èíêè ïèööû ïåðåõîäèëà â òåñòî, ÷òî ñîçäàâàëî óñëîâèÿ äëÿ ïîÿâëåíèÿ ïëåñåíè è áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîáîâ. ×òîáû ïîáîðîòü èçáûòî÷íóþ âëàæíîñòü ó÷åíûå óâåëè÷èëè ñîäåðæàíèå âëàãîóäåðæèâàþùèõ ïðîäóêòîâ ñàõàðà, ñîëè è ñèðîïà. Ìàêñèìàëüíî äîëãîìó ñîõðàíåíèþ ïèööû â ñúåäîáíîì âèäå ñïîñîáñòâóåò è ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ ìåòàëëèçèðîâàííàÿ óïàêîâêà.


ВІВТОРОК, 04 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 16 (1509)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Äóáëÿíêó â³ä÷èùàºìî ëàñòèêîì Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, ÃÃëàô³ðà ëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Çàê³í÷èëàñÿ çèìà, à ç íåþ ³ ÷àñ äóáëÿíîê òà ïóõîâèê³â. Ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî ïðàòè îñòàíí³, ìè âæå ïèñàëè. Àëå, ùîá â³ä÷èñòèòè â³ä áðóäó òà çàñàëåíîñò³ ïóõíàñòó «øêóðêó», ãîñïîäèíÿì íå çàâæäè âèñòà÷ຠâëàñíîãî äîñâ³äó äîñâ³äó.. Ïðî òå, ÿê çðîáèòè öå ìàêñèìàëüíî áåçïå÷íî ³ íåäîðîãî, ñüîãîäí³, âëàñíå, ³ ïîãîâîðèìî

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ... ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÐ ÀÌÌÎÔÎÍÀ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍÀ «Êàêèõ òîëüêî ïðèìåíåíèé íå íàõîäèò ýòî äðàãîöåííîå èçîáðåòåíèå Ýäèñîíà! Òàê, çà ãðàíèöåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåñüìà ðàñïðîñòðàíåíî ïðèìåíåíèå ãðàììîôîíà äëÿ èçó÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Áîëüøîé òîë÷îê ýòîìó áûë äàí òàêèì óñîâåðøåíñòâîâàíèåì ãðàììîôîííûõ ïëàñòèíîê, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó óäàåòñÿ â òî÷íîñòè ïåðåäàòü âñå ìåëü÷àéøèå îòòåíêè ðå÷è è (ñàìîå ãëàâíîå) ïðîèçíîøåíèÿ. Èçó÷åíèå ÿçûêà ñ ïîìîùüþ ãðàììîôîíà ïðàêòèêóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: èçó÷àþùèé ÷èòàåò ïðî ñåáÿ òåêñò ïî õðåñòîìàòèè èçó÷àåìîãî ÿçûêà; â òî æå âðåìÿ ãðàììîôîí, ÷èñòåéøèì ÿçûêîì, ìåäëåííî ïðîèçíîñèò ïðî÷èòûâàåìûå ñëîâà, ñ ñîõðàíåíèåì âñåõ îñîáåííîñòåé èçó÷àåìûõ ñëîâ… Ýòîò ñïîñîá èçó÷åíèÿ ÿçûêîâ âåñüìà çàìå÷àòåëåí òåì, ÷òî íå òðåáóåò ó÷èòåëÿ, ïîçâîëÿÿ îáõîäèòüñÿ ñîâåðøåííî áåç âñÿêîãî (÷àñòî äîðîãîãî) ðóêîâîäñòâà», - îçíàêîìèë ñâîèõ ÷èòàòåëåé ñ íîâøåñòâîì åêàòåðèíîñëàâñêèé æóðíàë «Ìîëîäàÿ êóçíèöà» ãàçåòû «Ãðÿäóùàÿ ñìåíà» â ìàðòå 1924 ãîäà. Ïðåññó â êðàåâåä÷åñêîì îò äåëå îáëàñòíîé íàó÷íîé îòäåëå áèáëèîòåêè ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Нашій постійній читачці Надії з Дніпродзержинська подарували довгу світлу дублянку. Минула зима, і дівчина помітила, що на одязі

з'явилися плями: гуляючи під час відлиги, брудна вода бризкала на низ кожушка. Тож перед тим, як заховати дублянку в шафу, Надія вирішила почистити її. До хімчистки здавати не

схотіла, економлячи кошти. Тому звернулася за порадою до матусі, яка вже третій рік поспіль носила дублянку, а та виглядала, як щойнопридбана.

...ÏÎÐ ÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒ ...ÏÎÐÀÄÀ ×ÈÒÀÀ×À Отже, щоб без головного болю в домашніх умовах почистити дублянку, слід: На жирні плями насипати манку (вона добре вбирає жир і не залишає слідів). Крупу можна використовувати, як на «свіжих» плямах, так і на застарілих. Невеличкі плями потерти звичайним ластиком світлого кольору. Після чого пройтися по дублянці м'якою щіткою. Звичайний вуличний бруд відійде, якщо потерти вимащену річ жорсткою сухою щіткою, а потім м'якою щіткою, змоченою у мильному розчині (на 0,5 л води додати 20 г гліцерину і 20 г нашатирного спирту). Натуральну дублянку ні в якому разі не можна прати.

Замшеву «шкурку» дозволяється чистити лише сухою щіткою. «Залисини» на верхньому одязі слід пропилососити, використовуючи насадку з м'яким ворсом. Якщо на дублянці «завозилися» ліктеві зони та манжети, «освіжити» їх можна за допомогою зубного порошку, до якого додати нашатирний спирт. Так, потрібно викласти суміш на затерте місце та почистити гумовою щіточкою. Якщо верхній одяг має неприємний запах, його можна вивісити на балконі. Але уникайте прямих сонячних променів - вони призводять до втрати кольору. Тож краще «провітрювати» дублянку вночі. Зберігати кожушок потрібно на вішаку та в целофановому або бавовняному чохлі. Можна залишити всередині серветку, змочену у лавандовій олійці (це захистить від молі).

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒ ÄÎ ÕÍÈ ÎÒÄÎ ÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Ìàøèíà ñ ðàñòåðÿâøåéñÿ æåíùèíîé çà ðóëåì íåñåòñÿ â ñòåíó. Îñòàåòñÿ ïàðà ìåòðîâ, âäðóã ñèäÿùèé ðÿäîì ñ íåé ìóæ÷èíà äåðãàåò ðó÷íèê è àâòîìîáèëü çàìèðàåò â

ñàíòèìåòðàõ îò ïðåãðàäû. Ñèäÿùèå â ñàëîíå íà÷èíàþò åãî áëàãîäàðèòü. Ìóæ÷èíà: - Äà ëàäíî, ÿ æ ëåò÷èê, ïðîñòî ó ìåíÿ â êàáèíå â ýòîì ìåñòå íàõîäèòñÿ ðû÷àã êàòàïóëüòèðîâàíèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 04.03 Ср 05.03 Чт 06.03

+8 +4 +4 +4 +4 +4

+10 0С +7 0С +11 0С +7 0С +8 0С +7 0С

схід. 34 м/с схід. 23 м/с схід. 34 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. «Å» äëÿ ìóçûêàíòà. 4. ×åëîâå÷åñêîå êà÷åñòâî, èçìåðÿåìîå ïàëàòàìè. 6. Ïðûãàòåëüíàÿ ïàëêà. 7. Èíòåðíåò-áîëòàëêà. 9. «Ìîùíàÿ ìåðà». 11. 1/3 ñíåãîâèêà. 18. Îáúåìíûé «àòëàñ». 21. Ó÷àñòü ïðîåçäíûõ áèëåòîâ è ìîçãîâ. 23. Îáëàäàòåëüíèöà «÷åëþñòåé», íàïóãàâøàÿ ìèëëèîíû êèíîçðèòåëåé. 25. Ëåêàðñòâî íà ñïèðòó ãðîçà âñåõ öàðàïèí. 26. Ïðÿìàÿ äîðîãà ê ñîãëàñèþ. 27.  «Áåñòîëêîâîì ñëîâàðå» ýòî ñëîâî òðàêòóåòñÿ êàê ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, ðàâíàÿ ÷èñòî ìàññå, äåëåííîé ÷èñòî íà îáúåì. 30. Ïèðîæêîâîå ìåñèâî. 31. Áûòîâîå íàçâàíèå òåëåâèçîðà. 33. Èìÿ ïàïû Âîëîäè Óëüÿíîâà. 34. «Ïðîòèâîôàíòîìàñíàÿ» ðîëü Ëóè äå Ôþíåñà. 35. Ñïîðòñìåíû åþ áüþò ïî ðþõàì, áàíäèòû - ïî ðÿõàì. 36. Ïðî ñëèøêîì íàñòîé÷èâîãî ãîâîðÿò, ÷òî îí ïðåò, êàê ýòà áðîíåòåõíèêà. 37. Âåðõîâíûé ñòóë. 38. Ðûáà, êîòîðàÿ ïëàâàåò íà êàðòå Ëèïåöêîé îáëàñòè. Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôèãîâûé ïðèêèä. 2. Ñâåòëÿ÷îê â òåìíîì öàðñòâå. 3. Ëè÷íûé òðàíñïîðò Ãàððè Ïîòòåðà. 5. Öâåòîê - äîáû÷à íàðêîìàíà. 6. Ðàññòîÿíèå îò ëþáâè äî íåíàâèñòè. 8. Çàáåã ýëåêòðîíîâ. 10. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ òóàëåòíîé áóìàãè. 12. Ëþäñêîé òðåçâîí. 13. Ïðÿìàÿ, ê êîòîðîé íàïðàñíî ñòðåìèòñÿ êðèâàÿ. 14. Íà áåðåãàõ êàêîé ðåêè ïðàêòèêîâàë äîáðûé äîêòîð Àéáîëèò? 15. «Îõîòíèê» íà ïðèçûâíèêîâ. 16. Ñïàñèáî òóäà íå ïîëîæèøü. 17. Èñêóññòâî èçâëåêàòü äåíüãè èç êàðìàíà äðóãîãî ÷åëîâåêà, íå ïðèáåãàÿ ê íàñèëèþ. 19. Âîäÿíîé çíàê, êîòîðûé èíîãäà ìîæíî ðàññìîòðåòü. 20. Ìåñòî íåñëûøíûõ øîðîõîâ. 22. Åìó ïîðó÷åíî ðåøàòü: êàê ó âñåõ îòíÿòü, ÷òîáû êàæäîìó äîáàâèòü! 24. «Îí áûë íàñòîëüêî êðóòûì, ÷òî ñîáñòâåííàÿ ... îò íåãî øàðàõàëàñü» (øóòêà). 28. Áåççâåçäíàÿ ãîñòèíèöà. 29. Òåòåðåâèíàÿ ñåðåíàäà. 32. Ñàõàðíîå ïîñëåäñòâèå ñëàäêîé æèçíè.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

1 2 4

3 5

7

6 8

11

9 12

13

21

14

15

16

17

10 18

22

19

20

23 24

25

26

27

30

28

29

31

32 33

34

35

36

37

38

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1507

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êà÷åñòâî. 8. Êëèíòîí. 9. Ïàöèôèñò. 10. Ñêðèïêà. 11. Àëèìåíòû. 12. Êàðàáàñ. 18. Þíãà. 19. Ïðèíö. 20. Ðåâèçîð. 21. Áåçå. 23. Îãíèâî. 24. Îêóðîê. 27. Ðû÷àã. 28. Äîìèíî. 29. Àõèíåÿ. 30. Âåòåð. 31 31. Áèãóäè. 32. Îõàïêà. 33. Êëåðê.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті«. Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êàïêàí. 2. ×àöêèé. 3. Ñóôëåð. 4. Âîññòàíèå. 5. Ïëàêñà. 6. Àíãèíà. 7. Ìîñêâà. 12. Êàðå. 13. Ðûâîê. 14. Áàçàð. 15. Ñûðîê. 16. Òðîãëîäèò. 17. Àíòèâèðóñ. 21. Áîðîâèê. 22. Çà÷àòèå. 24. Îãàðîê. 25. Óíèòàç. 26. Îâå÷êà. Номер підписано до друку 03.03.14 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1454316

#1509  
#1509  
Advertisement