Page 1

ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÃÎÐÎÄÀ ÎÐÎÄÀ

3

ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÏÅÍÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ

9

ÇÀϲÐÍÓ ËÈ Â ÍÎÂÈÉ Ð²Ê ÇÀϲÐÍÓËÈ

ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

8

8

HI-TECH-ÊÐÀÑÓÍß ÇÀѲÒÈËÀ ÂÎÃÍÈÊÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Íà ñâÿòî Ìèêîëàÿ ñêâåð á³ëÿ îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ìîâ çà ðóõîì ÷àð³âíî¿ ïàëèö³, ïåðåòâîðèâñÿ â äèâîâèæíó êðà¿íó äèòÿ÷èõ ìð³é. Òóò çàñâ³òèëàñÿ ãóáåðíàòîðñüêà ÿëèíêà, à êðóãîì íå¿ ç'ÿâèëîñÿ êàçêîâå ì³ñòå÷êî ç ìàéæå òðüîìà ì³ëüéîíàìè ë³õòàðèê³â.

№100 (1491) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 24 ãðóäíÿ 201 20133 ð.

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÑÒÀÁ²ËÜͲÑÒÜ

ÏÅÐØÈÉ ÒÐÀÍØ Ïåðøèé òðàíø ðîñ³éñüêîãî êðåäèòó ñïðÿìóþòü íà çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòàá³ëüíîñò³ â êðà¿í³. Ïðî öå çàÿâèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ â åô³ð³ òåëåêàíàëó «²íòåð». «Ïåðøèé òðàíø - 3 ìëðä. äîëàð³â - áóäå, íàñàìïåðåä, ñïðÿìîâàíèé íà ðåàë³çàö³þ òîãî, ùîá ìè ìîãëè ñïîê³éíî ïðîô³íàíñóâàòè âñ³ âèòðàòè», - ñêàçàâ Ìèêîëà Àçàðîâ. Ïðè öüîìó Ãëàâà óðÿäó ï³äêðåñëèâ, ùî ó çâ’ÿçêó ç³ ñêëàäíîþ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ, Óêðà¿íà áóëà á çìóøåíà ïðèéíÿòè ïðîïîçèö³þ àáî Ðîñ³¿, àáî ÌÂÔ. ○

ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ Ç ÌÂÔ

ÑÈËÜͲز ÏÎÇÈÖ²¯

Ëèçà Ìîíàñòûðåâà: «Ñ äåòñòâà ìå÷òàþ áûòü ïèñàòåëåì»

5

Íåäàâíî â Ìîñêâå ïðîøëà îëèìïèàäà çíàòîêîâ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Ïåðâîå ìåñòî â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ äëÿ øêîëüíèêîâ çàíÿëà äíåïðîïåòðîâ÷àíêà Ëèçà Ìîíàñòûðåâà, ó÷åíèöà 10-ãî êëàññà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñðåäíåé øêîëû ¹9. Êîððåñïîíäåíòó «Â³ñòåé» îíà ðàññêàçàëà î ñâîèõ ñòèõàõ è ïëàíàõ íà áóäóùåå, î òîì, ïî÷åìó óâëåêëàñü ôåõòîâàíèåì.

ÑÈÍ²É ×È ×ÅÐÂÎÍÈÉ?

ÐÎѲÉÑÜÊÈÕ ÂÈÏÓÑÊÍÈʲ ËÈØÀ ÒÜ ÁÅÇ ÇÎËÎÒ ËÈØÀÒÜ ÇÎËÎÒÀÀ Ó Ðîñ³¿ òèì âèïóñêíèêàì, ÿê³ äîñÿãëè âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â ó íàâ÷àíí³, á³ëüøå íå âðó÷àòèìóòü çîëîòèõ òà ñð³áíèõ ìåäàëåé. Íàòîì³ñòü âîíè îòðèìóâàòèìóòü àòåñòàòè ç â³äçíàêîþ. Öå ïåðåäáà÷åíî íîâèì çàêîíîì ïðî îñâ³òó, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ ³ç 1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó. ßê â³äçíà÷èëè ó ̳í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè òà íàóêè Ðîñ³¿, îñòàíí³ì ÷àñîì

íàÿâí³ñòü ó àá³òóð³ºíòà çîëîòà ÷è ñð³áëà ôàêòè÷íî íå âðàõîâóâàëàñü âóçàìè ³ íå íàäàâàëà âëàñíèêîâ³ ìåäàë³ æîäíèõ îñîáëèâèõ ï³ëüã, ÿê öå áóëî ðàí³øå. Òîæ çàì³ñòü çâè÷íèõ íàãîðîä çà â³äì³ííå íàâ÷àííÿ âæå íàñòóïíîãî ðîêó óñï³øí³ âèïóñêíèêè îäèíàäöÿòèõ êëàñ³â îòðèìàþòü ÷åðâîí³ àòåñòàòè, à ¿õí³ ìåíø ñóìë³íí³ îäíîë³òêè -

ñèíüî-áëàêèòí³. Ïî çàê³í÷åíí³ æ äåâ’ÿòèð³÷êè ó÷í³ îäåðæóâàòèìóòü äîêóìåíò ô³îëåòîâîãî êîëüîðó, à â³äì³ííèêè ÷åðâîíîãî. Äî ðå÷³, öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ Ðîñ³¿ òðàïèëàñü êóðéîçíà ñèòóàö³ÿ. Ìîñêîâñüê³ âèïóñêíèêè îòðèìàëè çîëîò³ ìåäàë³ ³ç ïåðåâåðíóòèì ðîñ³éñüêèì ïðàïîðîì òàêèé òðèêîëîð ìຠÑåðá³ÿ.

²ç 1,5 òèñÿ÷³ íàãîðîä «íåïðàâèëüíèìè» âèÿâèëèñü 600. Ó äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ì³ñòà òàêó ïëóòàíèíó ïîÿñíèëè çâè÷àéíèì íåäáàëüñòâîì âèêîíàâö³â, ÿê³, îòðèìàâøè äâ³ ïàðò³¿ ìåäàëåé, îäíó ïåðåâ³ðèëè, à ³íøó-í³. Ïîñòà÷àëüíèê, ÿêîìó âèñòàâèëè âñ³ øòðàôí³ ñàíêö³¿, âèìóøåíèé áóâ çàì³íèòè øê³ëüí³ íàãîðîäè ó äâîòèæíåâèé ñòðîê.

16 ijëèìîñÿ «äîáðîì». Âçóòòÿ â³ä ñîë³ âðÿòóº êàñòîðîâà îë³ÿ

ϳñëÿ çíèæåííÿ ö³íè íà ãàç òà îòðèìàííÿ êðåäèòó â³ä ÐÔ, Óêðà¿íà ìຠñèëüí³ø³ ïîçèö³¿ äëÿ ïåðåãîâîð³â ç ÌÂÔ, çàÿâèâ Ãëàâà óðÿäó Ìèêîëà Àçàðîâ. «Ó íàñ òåïåð íåìຠíåîáõ³äíîñò³ áðàòè ãðîø³ ó ÌÂÔ íà ¿õí³õ óìîâàõ», - ñêàçàâ Ìèêîëà Àçàðîâ. Ïðè öüîìó â³í ï³äêðåñëèâ, ùî íàøà äåðæàâà çàö³êàâëåíà â ïðîäîâæåíí³ ïåðåãîâîð³â ç ÌÂÔ çà íîâîþ ïðîãðàìîþ ñï³âïðàö³. Ïðåì’ºð íàãîëîñèâ, ùî Êàáì³í í³êîëè íå ïîãîäèâñÿ á íà çíà÷íå ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ, ñêàñóâàííÿ äåðæï³äòðèìêè ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â ³ äåâàëüâàö³þ ãðèâí³. ○

ÄËß ÁÀÒÜʲÂ-ÂÈÕÎÂÀÒÅ˲Â

²ÄÏÓÑÒÊÀ ÏÎ ÄÎÃËßÄÓ Áàòüêè-âèõîâàòåë³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó ìîæóòü îäåðæàòè ïðàâî áðàòè â³äïóñòêó ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà ñîöïîë³òèêè Íàòà볿 Êîðîëåâñüêî¿, â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò áóâ ï³äòðèìàíèé íà çàñ³äàíí³ óðÿäó. ̳í³ñòð ïîÿñíèëà, ùî íà ñüîãîäí³ çàêîíîäàâ÷î íå âðåãóëüîâàíî ïèòàííÿ íàäàííÿ òàêî¿ â³äïóñòêè äëÿ áàòüê³â-âèõîâàòåë³â ÄÁÑÒ. Âîäíî÷àñ òàêà íîðìà âæå 䳺 ùîäî ïðèéîìíèõ áàòüê³â. ○

ÍÎÂÈÉ Ð²Ê

ÇÓÑÒвÍÅÌÎ ÁÅÇ ÑͲÃÓ Íà Íîâèé ð³ê íà óêðà¿íö³â ÷åêຠòåïëà ïîãîäà. Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ óäðîìåòåîöåíòðó, íà ñâÿòà íà ï³âäåííîìó ñõîä³ Óêðà¿íè áóäå ïëþñîâà òåìïåðàòóðà, ìîæëèâ³ äîù³, à íà ðåøò³ òåðèòî𳿠êðà¿íè î÷³êóþòüñÿ íåâåëèêèé ñí³ã òà ëåãêèé ìîðîç. «Òåìïåðàòóðà âíî÷³ êîëèâàòèìåòüñÿ â³ä 0 äî -5° Ñ, à íà ñõîä³ ³ ï³âäí³ - +1-5° Ñ», - çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè óäðîìåòåîöåíòðó Àíàòîë³é Ïðîêîïåíêî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÑÂßÒÊÎÂÀ ÊÐÀ¯ÍÀ

Hi-tech-êðàñóíÿ çàñâ³òèëà âîãíèêè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÐÎÁÎÒÀ ÑÓÄÍÎÁÓIJÂÍÈÊÀÌ

ÇÀÌÎÂËÅÍÍß ²Ç ÐÎѲ¯ Óêðà¿íñüê³ ñóäíîáóä³âíèêè ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà âåëèê³ çàìîâëåííÿ ç áîêó Ðîñ³¿. Ïðî öå ïèøå «Êîìåðñàíò-Óêðà¿íà» ç ïîñèëàííÿì íà â³öå-ïðåì’ºðà Þð³ÿ Áîéêî. ßê ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ó ï’ÿòíèöþ â³í çàÿâèâ: ïåðø çà âñå éäåòüñÿ ïðî ãàçîâîçè íà ñóìó 4 ìëðä. äîë. «Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ ïðèñòóïຠäî îñâîºííÿ Àðêòè÷íîãî óçáåðåææÿ, ³ âîíè çàìîâèëè ó íàñ ãàçîâîçè», óòî÷íèâ Áîéêî. ³ò÷èçíÿí³ âåðôè òàêîæ ìîæóòü ïîáîðîòèñÿ é çà ³íø³ çàìîâëåííÿ, à ñàìå: ðèáîëîâåöüê³ òà â³éñüêîâ³ ñóäíà.

ÍÎÂÈÍÈ Ë²ÒÀÊ-ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍ

Íà ñâÿòî Ìèêîëàÿ ñêâåð á³ëÿ îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ìîâ çà ïîìàõîì ÷àð³âíî¿ ïàëè÷êè, ïåðåòâîðèâñÿ â äèâîâèæíó êðà¿íó äèòÿ÷èõ ìð³é. Òóò çàñâ³òèëàñÿ õàé-òåê-ÿëèíî÷êà, à êðóãîì íå¿ ç'ÿâèëîñÿ êàçêîâå ì³ñòå÷êî ç ìàéæå òðüîìà ì³ëüéîíàìè ë³õòàðèê³â. Éîãî ç³ðêîâ³, ÿñêðàâ³ ôîíòàíè, ñÿþ÷³ àðêè, ÷óäåðíàöüê³ ô³ãóðè çâ³ð³â, ð³çíîìàí³òí³ êàçêîâ³ ïåðñîíàæ³ òà çà÷àðîâàíèé ë³ñ ùå ì³ñÿöü äàðóâàòèìóòü íîâîð³÷íó àòìîñôåðó äí³ïðîïåòðîâöÿì òà ãîñòÿì ì³ñòà

за хвилину засвітила вогники, - справжнє диво: 14-метрова красуня, виконана у стилі hi-tech. Її урочисте відкриття супроводив ве-

Þ²ËÅÉ «Ìв¯» Ìèíóëî¿ ñóáîòè âèïîâíèëîñÿ 25 ðîê³â â³ä ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòíîãî ðåàêòèâíîãî ë³òàêà «Ìð³ÿ». Éîãî äîâæèíà - 84 ì, âèñîòà - 18 ì ( öå ÿê øåñòèïîâåðõîâèé áóäèíîê ³ç ÷îòèðìà ï³ä’¿çäàìè). 22 áåðåçíÿ 1989 ðîêó «Ìð³ÿ» çä³éñíèëà ïîë³ò ³ç âàíòàæåì ó 156,3 òîííè, òèì ñàìèì ïîáèâøè â³äðàçó 110 ñâ³òîâèõ àâ³àö³éíèõ äîñÿãíåíü. À ó ñåðïí³ 2009-ãî óêðà¿íñüêèé ë³òàê ïîòðàïèâ äî Êíèãè ðåêîðä³â óííåññà çà ïåðåâåçåííÿ íàéá³ëüøîãî â ³ñòî𳿠ìîíîâàíòàæó çàãàëüíîþ âàãîþ â 187,6 òîííè - ãåíåðàòîðà ðàçîì ³ç ñïåöðàìîþ, ùî òðàíñïîðòóâàâñÿ ³ç Ôðàíêôóðòà äî ªðåâàíà. ○

Êȯ Ç̲ÍÞª

ÒÀÐÈÔÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ ²ç 1 ñ³÷íÿ â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ - íîâ³ òàðèôè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³. Ó ñåðåäíüîìó, âàðò³ñòü ö³º¿ ïîñëóãè çá³ëüøèòüñÿ íà 20%. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ êåð³âíèê àïàðàòó Îëåêñàíäð Ïóçàíîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³äâèùóþ÷è òàðèôè, ì³ñòî ïåðåñë³äóº â³äðàçó äâ³ ìåòè. Ïî-ïåðøå, òàê ïðàãíóòü çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ïî-äðóãå, çà äîïîìîãîþ öüîãî êðîêó ñïîä³âàþòüñÿ çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ íîñ³¿â âåëèêîãî ôîðìàòó. ○

поздоровленнями до однолітків та їхніх батьків звернулась учасниця шоу «Україна має талант» Діана Козакевич. Юна акторка талановито та по-дитячому щиро прочитала віршик про коня, чим викликала радісні усмішки у всіх присутніх.

ТЕПЛІ ПОБАЖАННЯ З Днем святого Миколая, наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим мешканців Дніпропетровщини привітали віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул, губернатор

КАЗКОВИЙ ПАРАД На відкриття губернаторської ялинки зібралися сотні жителів, керівники області та міста. На площі біля обладміністрації панував новорічний настрій, лунали вітання з наступаючими святами. Найщасливішими почувалися діти, та й не дивно - маленькі мрійники потрапили у справжню зимову казку. Головна ж новорічна ялинка області, що

личний казковий парад: урочистий проїзд на конях Діда Мороза та Снігуроньки, почесна хода варти Сніговиків, що привели з собою символ Нового року кумедного поні. Чудовим дарунком для дніпропетровців став і концерт, під час якого гостей привітали Дід Мороз, Снігуронька та інші казкові персонажі, а потім звеселили танком творчі колективи міста. З

Дмитро Колєсніков та міський голова Іван Куліченко. Вони побажали дітям та їхнім батькам здоров’я, щастя, натхнення, нових здобутків та запросили всіх відвідувати ялинку і казкове містечко, що працюватимуть аж до 19 січня. Тут для гостей і жителів області триватимуть концерти творчих колективів міста, діятимуть розважальні та ігрові програми, проводитимуться традиційні ярмарки з солодкою випічкою і гарячими напоями. Завершив церемонію відкриття головної ялинки області барвистий феєрверк.

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË

Îáäàðîâàí³ ä³òè - ìàéáóòíº ðåã³îíó

²ÌÅÍͲ ÊÂÈÒÊÈ

ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ÇÀ ÏвÇÂÈÙÅÌ Â³ò÷èçíÿíå ÌÂÑ ðîçðîáèëî çàêîíîïðîåêò ïðî ïðîäàæ ³ìåííèõ á³ëåò³â íà ôóòáîë. Òàêèì ÷èíîì ïðàâîîõîðîíö³ ñïîä³âàþòüñÿ ëåãêî âèðàõîâóâàòè òèõ, õòî ïîðóøóº ïðàâèëà íà ñòàä³îí³, òà ó ïîäàëüøîìó íå äîïóñêàòè öèõ ëþäåé íà òðèáóíè. Ìåòà ðîçðîáêè öüîãî äîêóìåíòà - ïðèâåäåííÿ óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ó â³äïîâ³äí³ñòü ç ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè.

ÌÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â çóñòð³÷ ³ç ä³ÿ÷àìè êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà Äí³ïðîïåòðîâùèíè. ϳä ÷àñ íå¿ îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ï³äòðèìêè òâîð÷èõ é îáäàðîâàíèõ ä³òåé, à òàêîæ øëÿõè ðîçâèòêó ¿õíüîãî ïîòåíö³àëó У нашому регіоні на базі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів системи освіти

працюють майже 12 тисяч різнопрофільних гуртків. Понад 183 тис. дітей в області залучені до занять в гуртках. «Виявляти і виховувати таланти наше з вами спільне завдання. Обдаровані діти - це наша надія, гордість і майбутнє

регіону. Їхні талант, бажання і наполегливість - це запорука всіх майбутніх досягнень і перемог. У цьому напрямку працюють обласна влада, заклади культури, творчі спілки, видатні художники і педагоги», - зазначив

Дмитро Колєсніков. На Дніпропетровщині збережено й мережу мистецьких навчальних закладів. Серед них - 87 початкових, 5 - вищих. (Дніпропетровський театрально-художній коледж, Криворізьке обласне музичне учи-

лище, Дніпропетровське училище культури, Дніпродзержинське обласне музичне училище та Дніпропетровська консерваторія імені Глинки). Щорічно понад 400 випускників виходять із стін вищих мистецьких навчальних закладів регіону. Диплом із відзнакою в 2013-му отримали 63 з них. Додатково, з 2004 року на базі Дніпропетровського училища культури функціонує факультет Київського університету культури і мистецтв.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÌÀÐ ÀÔÎÍ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÌÀÐÀÔÎÍ

ÍÈÊÈÒ ÍÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ïî èíèöèàòèâå âèöåïðåìüåð-ìèíèñòðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Ìàðàôîí äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ä³òè ºäíàþòü ÓÓêðà¿íó». êðà¿íó». Ýòî îäèí èç êðóïíåéøèõ â ñòðàíå äåòñêèõ êîíêóðñîâ. 19 äåêàáðÿ, â Äåíü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ, â Äíåïðîïåòðîâñêîì òåàòðå îïåðû è áàëåòà ñîñòîÿëèñü ãàëàêîíöåðò è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Всего в творческом марафоне приняли участие более 115 тысяч талантливых школьников изо всех уголков нашего региона. Конкурсантов оценивало профессиональное жюри под председательством народного артиста Украины, актера и режиссера Днепропетровского академического театра русской драмы им. Горького

Ïåðâàÿ ñòóïåíü ê óñïåõó

Анатолия Дудки. В ходе второго этапа конкурса ребята сражались за звание самого талантливого и креативного в пяти номинациях: музы-

кальное, эстрадное, театральное, фото-, киноискусство. Призы и подарки победителям вручал лично Александр Вилкул. Во вре-

мя своего выступления он отметил: «В каждом из вас есть талант. Когда мы инициировали марафон, его главной идеей стало дать возможность молодому поколению показать себя, раскрыть свой талант. Сегодня в зале находятся самые смелые, талантливые и находчивые дети, те, кто боролся и победил». Обращаясь к присутствующим в зале участникам и их родным, Александр Вилкул также добавил: среди юных участников, несомненно, есть будущие звезды, в том числе артисты и фотографы. «Ваши работы дарят живые эмоции, заставляют думать и переживать. Верьте в удачу, и, быть может, именно этот конкурс станет первой ступенькой к звездной славе и успеху», - сказал он.

ÑÂßÒÎ ÌÈÊÎËÀß

Ñîëîäê³ ïîäàðóíêè òà «Ëóñêóí÷èê» ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

19 ãðóäíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó àêàäåì³÷íîìó ìóçè÷íîäðàìàòè÷íîìó òåàòð³ ³ì. ÒÒ.. ÃÃ.. Øåâ÷åíêà ä³òåé-ñèð³ò ä³òåé-ñèð³ò,, ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ ³ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí òà òèõ, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ ó ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ ³ äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó òèïó,, â³òàëè ç Äíåì ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ На обласне дитяче свято завітали майже 800 маленьких мешканців регіону. Всі вони отримали солодкі подарунки та переглянули новорічну виставу «Лускунчик».

«За вікнами - найчарівніша пора року. Попереду Новорічні свята - ціла низка сюрпризів, подарунків, радісних посмішок і щасливих моментів.

Марафон радості і веселощів розпочинається з Дня святого Миколая. Православні і католики відзначають його в різні дні. Але традиції в усіх

ÌÀÉÆÅ 800 IJÒÅÉ Â²Ä²ÄÀËÈ ÎÁËÀÑÍÅ ÑÂßÒÎ

однакові - радіти, допомагати тим, хто найбільше цього потребує, і, звичайно, дарувати подарунки дітям. Саме так робив Миколай за життя, його приклад ми наслідуємо сьогодні», зазначив губернатор Дмитро Колєсніков, вітаючи малечу. Під час Новорічних та Різдвяних свят у всіх районах Дніпропетровщини відбудуться казкові вистави, концерти в театрах та клубах, книжкові виставки та музичні фестивалі. Отже, в області організують змістовне дозвілля для дітей під час зимових канікул - таке завдання стави ть Президент України.

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ²Í²Ö²À ÒÈÂÈ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ

Êîæíà äèòèíà çàñëóãîâóº áóòè ùàñëèâîþ піклування. Про це йшлося під час заходу. На засіданні губернатор Ìèíóëîãî òèæíÿ â³äáóëîñÿ Дмитро Колєсніков зазнаçàñ³äàííÿ Êîîðäèíàö³éíî¿ чив, що цьогоріч 230 дітей, ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè які виховувалися в інтернаìàòåðèíñòâà òà äèòèíñòâà тах, вдалося забезпечити ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãóáåðíà- сімейними формами вихоòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà. вання, а 58 матерів, які мали Çà ï³äñóìêàìè 2013 ðîêó â намір залишити своїх дітей ðåã³îí³ ñòâîðåíî 30 äèòÿу пологових будинках, змінили рішення. «Завдяки ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî активній та якісній роботі òèïó ³ 81 ïðèéîìíó ñ³ì’þ консультаційних пунктів, Свої родини також знай- створених при всіх діючих шли 366 дітей-сиріт і дітей, пологових будинках обпозбавлених батьківського ласті, жінки, які опинилися ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

у складній життєвій ситуації, знають, що, прийнявши рішення виховувати дитину самостійно, вони не залишаться наодинці зі своїми проблемами. Життєві обставини бувають різними, але ніякий навіть найсучасніший інтернат не замінить дитині батьківське тепло», підкреслив голова ОДА. Загалом у нашому регіоні на обліку в службах у справах дітей перебувають понад 9 тис. сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Із цієї кількості

більш ніж 8 тис. знаходяться під опікою, виховуються у прийомних сім’ях чи у дитбудинках сімейного типу. Губернатор також додав, що у 2014 р. в області створять центри матері та дитини. Вони з’являться у Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Кривому Розі. У них буде організована робота з кризовими сім’ями, які перебувають на межі розлучення, а також надаватиметься психологічна і соціальна допомога молодим мамам.

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÊ ÎËÎò×ÍÀ ÏÎ˲ÒÈÊÀ ÅÊÎËÎò×ÍÀ

ÍÀÐ ÀÄÀ Ç Ì²Í²ÑÒÐÎÌ ÍÀÐÀÄÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñü íàðàäà ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ ñòðàòå㳿 äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çà ó÷àñò³ ì³í³ñòðà åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè Îëåãà Ïðîñêóðÿêîâà. Íàðàäó î÷îëèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ Ðîñòèñëàâ Áîòâ³íîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³ â îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ îá’ºì³â âèêèä³â ðå÷îâèí, ùî çàáðóäíþþòü íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Ïðîòå ¿õí³é â³äñîòîê ëèøàºòüñÿ âåëèêèì, àäæå Äí³ïðîïåòðîâùèíà - öå ïîòóæíèé ïðîìèñëîâèé ðåã³îí. Ùîðîêó â îáëàñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ðåàë³çóþòüñÿ åêîëîã³÷í³ ïðîåêòè òà ïðîãðàìè. Çà ñëîâàìè Îëåãà Ïðîñêóðÿêîâà, ìåòîþ éîãî ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè ñòàâ â³çèò íà äí³ïðîïåòðîâñüê³ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà òà ïðîâåäåííÿ íàðàäè, ï³ä ÷àñ ðîáîòè ÿêî¿ âèçíà÷èëè é íàêðåñëèëè ïëàí ïîäàëüøèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðàùàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðåã³îí³. ○

˲ÄÅÐÑÜʲ ÏÎÇÈÖ²¯

ÏÅÐÅÂÈÙÈËÈ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ Äí³ïðîïåòðîâùèíà â óìîâàõ íåñòàá³ëüíî¿ ñèòóàö³¿ íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ ïðîäîâæóº äåìîíñòðóâàòè íàéâèù³ ïîêàçíèêè ³íäåêñó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñåðåä ïðîìèñëîâèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ïîêàçíèê çà îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â 2013 ðîêó ñêëàâ 98,1%, ùî ïåðåâèùóº âñåóêðà¿íñüêèé ïîêàçíèê òà ïîêàçíèêè ïðîìèñëîâèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. «Öüîãî ðîêó Äí³ïðîïåòðîâùèíà âçÿëà êóðñ íà ìîäåðí³çàö³þ òà ïåðåîñíàùåííÿ. Öå äîçâîëèëî óòðèìàòè ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿ ³íäåêñó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñåðåä ïðîìèñëîâèõ ðåã³îí³â òà çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíó ðîáîòó ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó», - çàçíà÷èâ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ. ○

ÌÀØÈÍÎÁÓ Ä²ÂÍÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ ÌÀØÈÍÎÁÓIJÂÍÀ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ òà åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ïîñ³äàþòü âàæëèâå ì³ñöå â åôåêòèâí³é ðîáîò³ ï³äïðèºìñòâ ìàøèíîáóä³âíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Çà ñëîâàìè ðàäíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîðà Ñåð㺺âà, ìîäåðí³çàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ - öå îñíîâíå çàâäàííÿ ïîë³òèêè ³ìïîðòîçàì³ùåííÿ òà ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Ñüîãîäí³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âæå ïðàöþþòü ÷èìàëî ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ìàøèíîáóä³âíîãî êîìïëåêñó, ùî ðîçðîáëÿþòü òà âïðîâàäæóþòü ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ ³ çàõèñò åêîëî㳿.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ МІСТА ○

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ IJÀÁÅÒÓ

Òàêå çàïèòàííÿ ïîñòàâèëà ìåøêàíêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåíòèí³ Ã³íçáóðã ï³ä ÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿». Çà ñëîâàìè Âàëåíòèíè óíçáóðã, íåùîäàâíî â Ïàëàö³ ñòóäåíò³â â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé ùîð³÷íèé çàõ³ä, ïðèóðî÷åíèé äî ̳æíàðîäíîãî äíÿ áîðîòüáè ç ä³àáåòîì. Çàõ³ä óêîòðå ç³áðàâ ÷èìàëî çàö³êàâëåíèõ, àäæå éîãî âàæëèâ³ñòü ³ êîðèñòü î÷åâèäí³. Êð³ì òîãî, ùîð³÷íî äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ ïðîâîäèòü áëèçüêî 20 àêö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà áîðîòüáó ç ö³ºþ íåäóãîþ. Ìåøêàíö³â îáëàñò³ ðåãóëÿðíî îáñòåæóþòü íà ð³âåíü ãëþêîçè â êðîâ³. ßê ïðàâèëî, ì³ñöåì äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêèõ àêö³é ñòàþòü ëþäí³ ì³ñöÿ, çîêðåìà, òîðãîâåëüí³ öåíòðè. Çàãàëîì â îáëàñò³ ôóíêö³îíóþòü ï’ÿòü äîðîñëèõ ³ äâ³ äèòÿ÷³ øêîëè ä³àáåòó íà áàç³ ñòàö³îíàð³â. Íàâ÷àííÿ â íèõ ïðîéøëè á³ëüøå òèñÿ÷³ äîðîñëèõ ³ ñòà ä³òåé. Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè íàâ÷àþòü ïàö³ºíò³â, ÿê ïðàâèëüíî âèì³ðþâàòè ð³âåíü ãëþêîçè â êðîâ³, êîìïåíñóâàòè ñâîº çàõâîðþâàííÿ. Íà ñüîãîäí³ âñ³ õâîð³ íà öóêðîâèé ä³àáåò â îáëàñò³ - ÿê ä³òè, òàê ³ äîðîñë³ - íà 100 â³äñîòê³â çàáåçïå÷åí³ ³íñóë³íîì. Çã³äíî ç îáëàñíîþ ïðîãðàìîþ «Îõîðîíà ìàòåðèíñòâà òà äèòèíñòâà», ä³òè ³ âàã³òí³ ç ä³àáåòîì áåçêîøòîâíî çàáåçïå÷óþòüñÿ ãëþêîìåòðàìè ³ òåñò-ñìóæêàìè. ○

зованную постановку «Как казаки Новый год встречали», - рассказала заместитель мэра Днепропетров Äíåïðîïåòðîâñêå ска Ирина Зайцева. çàêàí÷èâàþò ïîñëåäíèå По ее словам, после отïðèãîòîâëåíèÿ ê âñòðå÷å крытия городской елки Íîâîãî ãîäà. Ðàáîòà ïî óñòàíîâêå è óêðàøåíèþ ежедневно с 12.00 до 16.00 в ãîðîäñêîé åëêè ïðàêòèпарке им. Глобы для малы÷åñêè çàâåðøèëàñü.  шей организуют культурñóááîòó 26-ìåòðîâàÿ ную программу. В это вреêðàñàâèöà çàñâåðêàåò мя на сцене, что находится ðàçíîöâåòíûìè îãíÿìè, è около зеленой красавицы, áóäåò ðàäîâàòü äíåïðîбудут проходить праздничïåòðîâöåâ äî êîíöà ные спектакли. Кроме того, ÿíâàðÿ во время прогулки в парке малышам и их родителям составят компанию сказочВ КОМПАНИИ ные герои - Дед Мороз, СнеСНЕГУРОЧКИ На этой неделе в парке гурочка и ростовые куклы. им. Глобы состоится откры- НА ЛЮБОЙ ВКУС тие главной елки города. Во время Новогодних Зеленая красавица собрана праздников особая атмоиз 12 тысяч еловых веток. сфера в городе будет цаЭто единственное в Украи- рить повсюду. С 25 декабря не живое дерево, которое ос- во всех театрах, клубах и нащено специальным механизмом, вращающим его вокруг собственной оси. «Традиционно в канун Новогодних праздников мы приглашаем всех на открытие городской елки. В этом году оно пройдет 28 декабря в 17.00. Около 300 актеров из известных творческих коллективов города подготовили театралиÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÈÑÅÍÊÎ

Äå ìåøêàíö³ îáëàñò³ ìîæóòü îòðèìàòè äîäàòêîâó êîðèñíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ öóêðîâîãî ä³àáåòó?

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

Ãîðîäñêàÿ åëêà æäåò ãîñòåé

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

дворцах культуры област- родителей рады видеть в гоного центра - в програм- сударственном цирке, там ме - новогодние спекподготовили новогоднюю такли. «Для юных зрипрограмму «Маша и телей в репертуаре гоMедведь в цирке». А в родских театров 13 скаднепропетровском Доме зок: «Снежная королеискусств пройдет выставва», «Золушка», ка народной игрушки «Ночь перед Рождепод названием «Рождеством» и другие. ственская сказка». Во Ожидается, что за время зимних канипериод новогодкул в планетарии них праздников ждут школьников более 67 тысяч для них подготовидетей посетят ли сказку «Как спектакли, где Луна к Солнцу в каждого из гости ходила». них ждет Точку в новогодсладкий поней программе дарок», - отпоставит рожм е ч а е т дественский Ирина Зайфестиваль, коцева. торый состоКроме ится с 23 по 26 того, деянваря. тей и их

ÎÍ-ËÀÉÍ ÓÐÎÊ

Ó×ÈËÈ ÌÀËÞÂÀÒÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ïåðøèé on-line óðîê ç Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó äëÿ ó÷í³â óêðà¿íñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè â Ðèç³ (Ëàòâ³ÿ). ³ðòóàëüíå çàíÿòòÿ ïðîâåëà çàñëóæåíèé ìàéñòåð íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ Óêðà¿íè Òåòÿíà Ãàðüêàâà. ϳâòîðè ãîäèíè ëàòâ³éñüê³ øêîëÿð³ äèñòàíö³éíî âèâ÷àëè òåõí³êó Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó òà ï³ä êåð³âíèöòâîì ìàéñòðà âèêîíàëè êëþ÷îâ³ åëåìåíòè öèáóëèíêó, êàëèíó, ñîíÿøíèê òà ìàëüâó. ○

ØÂÈÄÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÎÕÎÐÎÍÀ ˲ÊÀÐ²Â Ó Í³êîïîë³ ë³êàð³ øâèäêî¿ äîïîìîãè áóäóòü ïðàöþâàòè ï³ä îõîðîíîþ. Îñòàíí³ì ÷àñîì ïîá³ëüøàëî íàïàä³â ïàö³ºíò³â íà ë³êàð³â. Äí³ïðîïåòðîâñüê³ àâòî øâèäêî¿ âæå îáëàøòóâàëè òðèâîæíîþ êíîïêîþ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæíà âèêëèêàòè ïðàâîîõîðîíö³â. Ãîëîâíèé ë³êàð ͳêîïîëüñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè Îëåã Ïøåíè÷íèé çàÿâèâ, ùî ó ͳêîïîë³ ïåðåéìàòèìóòü äîñâ³ä äí³ïðîïåòðîâñüêèõ êîëåã, ùîá óáåçïå÷èòè ðîáîòó ë³êàð³â.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ ÔÈÍÈØÈÐÓÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ßÍÂÀÐß ÁÓÄÓÙÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÛ

Þíûå ïëîâöû ñðàæàëèñü çà íàãðàäû

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêå â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñîñòîÿëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à ïî ïëàâàíèþ «Êóáîê êëóáà «Ýíåðãåòè÷åñêèé ñòàíäàðò-2013». Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà áàçå Äâîðöà âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ìåòåîð». Çà ïåðâåíñòâî ñîñòÿçàëèñü ñïîðòñìåíû èç Ôðàíöèè, Èòàëèè, Óêðàèíû è ïëîâöû ñïîðòèâíîãî êëóáà Àëåêñàíäðà Ïîïîâà (Ðîññèÿ) Всего в Днепропетровск съехались

более 120 участников - девушки моложе 15 лет и юноши младше 16-ти. В числе почетных гостей турнира были президент Европейской федерации пла-

вания Паоло Барелли, четырехкратная олимпийская чемпионка и Герой Украины Яна Клочкова, бронзовый призер Олимпийских игр и тренер националь-

ной сборной - Андрей Сердинов. Во время торжественной церемонии открытия соревнований участников также поприветствовал заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Нестеренко. «Днепропетровщина - регион, где люди умеют достигать высоких целей. Не только в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, но и в спорте. В течение многих десятилетий область удерживает позиции одного из лидеров Украины по развитию спорта», отметил он. Для того, чтобы в регионе раз-

вивался не только профессиональный, но и массовый спорт, губернатор Дмитрий Колесников инициировал программу «Крепкое здоровье успешная жизнь». «Ее цель - пропаганда здорового образа жизни и воспитание здорового поколения», - говорит Вадим Нестеренко. По итогам соревнований главный приз турнира завоевала команда Италии, а медали и грамоты призерам заплывов вручал лично президент Европейской федерации плавания Паоло Барелли.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Ëèçà Ìîíàñòûðåâà: «Ñ äåòñòâà ìå÷òàþ áûòü ïèñàòåëåì» ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È ÈÇ ËÈ×ÍÎà ΠËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐ ÕÈÂÀ ËÈÇÛ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅÂÎÉ ÀÐÕÈÂÀ

ПОБЫВАТЬ НА ПАТРИАРШИХ - Лиза, как получилось, что именно ты поехала на олимпиаду в Москву? - В прошлом году я участвовала в областной олимпиаде по русскому языку. Потом меня позвали на всеукраинскую, где я стала победителем, после чего пригласили на международную. Ее проводил Институт русского языка им. Пушкина. Там были школьники из 16 стран бывшего Советского Союза - государств Балтии, Грузии, Эстонии, Молдовы и других. От Украины участвовало 9 школьников разных возрастов. Олимпиада проходила во время осенних каникул и длилась почти неделю. - Что для тебя было самым сложным? -На олимпиаде было три экзамена. Первый - по русской и родной литературе. Второй - по русскому языку. Третий нам казался самым сложным, и был посвящен страноведению. Нужно было тянуть билет, а потом устно рассказывать о культуре, географии, ученых и даже флоте России. Чтобы все это выучить, у нас было две недели. Но это настолько захватывающе и интересно, что назвать трудным нельзя. Кроме экзаменов, была и поездка по Москве. Но все же, пока мы не сдали последний экзамен, не могли полностью расслабиться. - Что больше всего запомнилось в Москве? - Нам провели обзорную экскурсию по Воробьевым горам, посетили парк Победы и Красную площадь. Также мы побывали в цирке на проспекте Вернадского и в ВВЦ. Хотелось еще увидеть Патриаршие пруды, музей Пушкина. К сожалению, было мало времени, и мы побывали не везде, где бы хотелось. Но

«ÍÀ ÑÒÈÕÈ ÂÄÎÕÍÎÂËßÅÒ ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ»

все равно это здорово. Я пыталась представить себе, что вот, на Красной площади, стояли или чтото делали герои моих любимых книг. - С кем-то удалось подружиться во время олимпиады? -Теперь у меня есть друзья не только в Харькове или Киеве, но и в других странах. Мы хорошо общались с ребятами из Приднестровья, Беларуси, Эстонии. Успели о б м е няться контактами, собираемся поддерживать отношения. Понравилось, что беларусские и молдавские школьники очень похожи на нас. Мы говорили об одном и том же, на одном языке. Кроме того, у нас оказалось много общих интересов в духовной сфере, например, мы обсуждали одних и тех же писателей. Еще запомнилось общение с китайской студенткой, которая изучает русский, чтобы преподавать его у себя на родине.

В ФЕХТОВАНИЕ ИЗ-ЗА ДЮМА - Лиза, почему именно русский язык? Это твой любимый предмет? - Так сложилось с детства, это мой родной язык. Я на нем думаю, говорю, пишу. Мне нравится изучать его и с академической точки зрения, читая произведения художественной литературы. - Какие еще школьные предметы тебе нравятся? - Мне больше по душе гуманитарные науки - украинский, английский языки. Очень люблю историю. В первую очередь, изучаю те предметы, которые мне интересны. А потом уже делаю математику, химию, но без энтузиазма, просто как школьные уроки. Бывает, что до поздней ночи сижу, что-то учу. - Как проводишь свободное время? - Все время читаю. А еще - рисую. Я окончила

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ËÈÇÛ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅÂÎÉ: Ëþáèìàÿ ìóçûêà: Ìèõàèë Áîÿðñêèé, Âèâàëüäè. Ëþáèìûå àâòîðû: Ý. Âîéíè÷, Ì. Áóëãàêîâ, Â. Êðàïèâèí. Ëþáèìûå ôèëüìû: «Ä'Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà», «Îáûêíîâåííîå ÷óäî», «Ñîáàêà íà ñåíå». Ïî ãîðîñêîïó - Ðàê è Òèãð. Óâëå÷åíèå: äåðæèò äîìà 2 øèíøèëë.

«ÌÍÅ ÏÎ ÄÓØÅ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÍÀÓÊÈ» художественную школу и без рисования себя не представляю. - Занимаешься ли каким-либо видом спорта? - Несколько лет назад я увлеклась творчеством Дюма и его книгой о мушкетерах. Целый год хотела попасть на фехтование, и, наконец, сделала это. Правда, занимаюсь редко, не успеваю посещать все тренировки. Я тренируюсь для себя, и уже есть определенные успехи.

ВПЕРЕДИ ОЛИМПИАДЫ - Лиза, мы знаем, что ты пишешь стихи. Расскажи подробнее о своем творчестве. Что тебя вдохновляет? - Чаще всего я пишу о природе. Стараюсь найти в дереве, и вообще состоянии природы, что-нибудь такое, что никто никогда не описывал. На олимпиаде на одном из конкурсов я читала свое стихотворение «Каштаны». Это подражание Маяковскому. Он один из моих любимых поэтов. Мне нравится его стиль, рвущиеся строчки, но при этом вычерченные,

необыкновенно закрученные рифмы. Он пишет об обычных вещах, но предельно искренне. И так, как Маяковский их описывает, я бы эти вещи никогда не увидела. Когда я начиталась его стихов, сочинила свои «Каштаны». - Сейчас ты учишься в 10-м классе. Уже решила, куда будешь поступать по окончании школы? - Я с детства мечтаю быть писателем. Но чтобы этого добиться, я думаю, нужно стать переводчиком. У нас нет никаких литературных институтов, а уезжать на время учебы

«ÒÅÏÅÐÜ ÅÑÒÜ ÄÐÓÇÜß Â ÄÐÓÃÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» из Днепропетровска я не хочу. Поэтому планирую поступать на иностранную филологию или международные отношения. Писателем можно быть с любым образованием, как говорят мои родители. - Как планируешь провести зимние каникулы? - Я буду дома. Собираюсь немного почитать, погулять, может, посмотрю какой-нибудь фильм - этого я не успеваю делать изза учебы. И буду дальше готовиться к олимпиадам.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÀÌ

ÂÛÏËÀÒÈËÈ ÇÀÐÏËÀÒÓ Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ âñëåäñòâèå íåâûïîëíåíèÿ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé êàçíà÷åéñêîé ñëóæáû â îáëàñòè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé ÃÊÏ «Äíåïðîïåòðîâñêèé ýëåêòðîòðàíñïîðò» íà ïðåäïðèÿòèè îáðàçîâàëàñü çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå íà îáùóþ ñóììó 3,6 ìëí. ãðí. Ïðîêóðàòóðà Äíåïðîïåòðîâñêà íàïðàâèëà íà èìÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé êàçíà÷åéñêîé ñëóæáû â îáëàñòè ïðåäñòàâëåíèå ñ òðåáîâàíèåì óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà âûïëàòó çàðïëàòû. Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà âûïîëíèëè â ïîëíîì îáúåìå - âñå ðàáîòíèêè ïîëó÷èëè çàðàáîòàííûå äåíüãè. ○

ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß

Ó×ÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ Íà øàõòîïëîùàäêå «Áëàãîäàòíàÿ» ÄÒÝÊ øàõòîóïðàâëåíèÿ èì. Ãåðîåâ êîñìîñà âíåäðåíà àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ äîñòóïà íà ïðåäïðèÿòèå è ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ñèñòåìà ïîçâîëèò îòñëåæèâàòü âñå ïåðåìåùåíèÿ ãîðíÿêîâ ïîä çåìëåé, óñêîðèò ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè ñïóñêîâ è ïîäúåìîâ, à òàêæå ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èò âîçìîæíîñòü íàõîæäåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè ïîñòîðîííèõ ëèö. Íà ðåàëèçàöèþ äàííîãî ïðîåêòà øàõòîóïðàâëåíèå âûäåëèëî 750 òûñ. ãðí. ○

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ Â Äíåïðîïåòðîâñêå óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íà 1 äåêàáðÿ â ãîðîäå çàðåãèñòðèðîâàíû 89 337 ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö è 48 190 - þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ïî êîëè÷åñòâó çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü âõîäèò â òðîéêó ëèäåðîâ è íàõîäèòñÿ íà òðåòüåì ìåñòå ïîñëå Êèåâà è Äîíåöêîé îáëàñòè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì, êîëè÷åñòâî çàíÿòûõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñôåðå âîçðîñëî ïî÷òè íà 20%. ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÂÅÒÅл  Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ XIV ôåñòèâàëü ñîëäàòñêîé ïåñíè «Àôãàíñêèé âåòåð». Íà ýòî óíèêàëüíîå ïî ñâîåé ñóòè ïåñåííîå ìåðîïðèÿòèå èç ãîäà â ãîä ñúåçæàþòñÿ ó÷àñòíèêè è çðèòåëè èç ðàçíûõ óãîëêîâ Óêðàèíû è äðóãèõ ñòðàí.  ýòîì ãîäó íà ôåñòèâàëå òðàäèöèîííî âûñòóïàëè íåïîñðåäñòâåííûå ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé. Ñïåöèàëüíûì ãîñòåì ôåñòèâàëÿ ñòàë äóõîâîé îðêåñòð 194-ãî ïîíòîííîìîñòîâîãî îòðÿäà è êîëëåêòèâ «Þíîñòü Äíåïðà».


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

²ÄÊÐÈËÈ ßËÈÍÊÓ Ó Í³êîïîë³ â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ Íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè. Íà ìàëå÷ó ÷åêàëà çóñòð³÷ ç³ ñâÿòèì Ìèêîëàºì. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëàðèñà Äóêñîâà ïîáàæàëà âñ³ì ãàðíèõ ³ íåçàáóòí³õ çèìîâèõ ñâÿò. 21 ãðóäíÿ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ â³äáóëàñÿ êîíöåðòíîðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà «Âåëèêå Íîâîð³÷íå ñâÿòî» çà ó÷àñòþ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà, ô³íàë³ñò³â êîíêóðñó «Í³êîïîëü ìຠòàëàíò» òà ñïåö³àëüíî çàïðîøåíèõ ç³ðîê ïîïóëÿðíîãî ãóðòó «ÌÌDANCE». Ç 22 ãðóäíÿ ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ äëÿ ä³òåé - êàçêîâå ì³ñòå÷êî «Ä³äìîðîç³âêà».

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÀÌ’ßÒÜ Ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äáóëîñü óðî÷èñòå ïåðåïîõîâàííÿ îñòàíê³â ðÿäîâèõ ³ ñåðæàíò³â ×åðâîíî¿ Àð쳿. Ó öåðåìîí³¿ âçÿëè ó÷àñòü êðèâîð³çüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë, àðõ³ºïèñêîï Êðèâîð³çüêèé ³ ͳêîïîëüñüêèé ªôðåì, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñîþç «Íàðîäíà ïàì’ÿòü» ßðîñëàâ Æèëê³í, âåòåðàíè, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà ìåøêàíö³ ì³ñòà. ßê ïîÿñíèâ ßðîñëàâ Æèëê³í, íàâåñí³ öüîãî ðîêó æèòåëü Êðèâîãî Ðîãó ï³ä ÷àñ êîïàííÿ çëèâíî¿ ÿìè ó äâîð³ âëàñíîãî áóäèíêó íàòðàïèâ íà ì³ñöå ìàñîâîãî ïîõîâàííÿ ëþäåé. ϳä ÷àñ ðîçêîïîê çíàéøëè îñòàíêè 173 íåâ³äîìèõ ñîëäàò³â, ÿê³ ïîìåðëè ó òàáîð³ äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ â³ä ãîëîäó ³ âèñíàæåííÿ. Âëàäèêà ªôðåì ñëóæèâ ïàíàõèäó, ï³ñëÿ ÷îãî çàãèáë³ ÷åðâîíîàðì³éö³ çíàéøëè îñòàíí³é ïðèòóëîê ó áðàòñüê³é ìîãèë³. ○

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÂÈÇÍÀ ×ÍÀ ÄÀ ÂÈÇÍÀ×ÍÀ ÄÀÒÒÀ

Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ï'ßÒÈÕÀ ÒÊÈ Ï'ßÒÈÕÀÒÊÈ

Ïåòðèê³âñüêèé ðàéîí â³äçíà÷èâ 90-ð³÷÷ÿ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Ó äí³, êîëè ÎÎÍ âèçíàëî «Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ» êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ ëþäñòâà, ó Ïåòðèêîâñüêîìó ðàéîí³ â³äáóëàñü ³ùå îäíà âèçíà÷íà ïîä³ÿ: ìåøêàíö³ ñâÿòêóâàëè 90-ð³÷÷ÿ éîãî óòâîðåííÿ УНІКАЛЬНІ ЕКСПОЗИЦІЇ Традиційно під час святкування ювілею Петриківського району звучали вітальні виступи, вдячні слова на адресу членів першого Ініціативного комітету, відбулось вручення заслужених відзнак кращим із кращих. Особливого колориту урочистостям додавали життєствердні, сонячні роботи петриківських майстрів. Багато учасників цьогорічних урочистостей мали змогу побачити та насолодитися рукотворною красою, створеною майстрами народних ремесел Петриківщини. Також до районних свят директор РКП «Цетр народних ремесел» Микола Іщук спільно зі священиками Петриківського благочиння підготував чудовий подарунок: виставку ікон та церковних

книг із храмів Петриківки, Хутірського та Іванівки. Найстарішому із виставлених експонатів понад дві сотні років. Цей образ прикрашав іконостас Свято-Георгієвського храму у перші роки після перенесення з Курилівки у Чаплинку дерев'яної церкви, що була збудована коштом останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Коли у 30-ті роки минулого століття було спалено храм, ікону врятували пересічні петриківці.

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ З 90-річчям створення Петриківського району та з 22річчям його відновлення усіх жителів Петриківщини щиро вітали, бажаючи всього найкращо-

ÄÎ Þ²ËÅÞ Ï²ÄÃÎÒÓÂÀËÈ ÂÈÑÒÀÂÊÓ ²ÊÎÍ

го і кожній територіальній громаді, і кожному її окремому мешканцю, голова Петриківської районної державної адміністрації Володимир Муха, голова Петриківської районної ради Наталія Коваленко, депутат обласної ради Іван Ярмолюк, голова Ініціативного комітету

гочиння протоієрей Ігор. Після привітань та нагороджень кращих працівників району відбувся святковий концерт. Бурхливими оплесками присутні зустрічали і проводжали юних артистів - вихованців районного Будинку культури та вокальні ансамблі Палацу металургів «Червона калина» та «Лілея» із Дніпропетровська. Не шкодували овацій глядачі і для інших учасників. Свій власний вірш

ÊÎËÎÐÈÒÓ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒßÌ ÄÎÄÀËÈ ÐÎÇÏÈÑÈ ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÕ ÌÀÉÑÒв за розбудову Петриківського району Анатолій Лисенко, представник єпископа Дніпродзержинського і Царичанського Володимира протоієрей Вадим та благочинний Петриківського бла-

продекламувала учениця Іванівської середньої школи Яна Безпальча, авторські пісні «Мама» і «Козацький шлях» подарував популярний дніпродзержинський бард Сергій Віаделароса.

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈ×Ͳ ÐÅÉÄÈ Ðÿòóâàëüíèêè Ï’ÿòèõàòñüêîãî ðàéîííîãî ñåêòîðà ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâåëè ðàçîì ³ç âîëîíòåðàìè ïðîô³ëàêòè÷í³ ðåéäè íà òåðèòî𳿠ðàéîíó. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèëè ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, çîêðåìà, ñàìîòí³ì, áàãàòîä³òíèì òà íåáëàãîïîëó÷íèì ðîäèíàì, ëþäÿì ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. ϳä ÷àñ ðåéäó ðÿòóâàëüíèêè òà âîëîíòåðè ðîç’ÿñíþâàëè íàñåëåííþ Ïðàâèëà áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè ó ïîáóò³, îçíàéîìëþâàëè ìåøêàíö³â ç Ïðàâèëàìè ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

Ðåøàåì ãàçîâóþ ïðîáëåìó  ÊÎÍÂÅÐÒÅÐÍÎÌ ÖÅÕÅ «ÀÐÑÅËÎÐ ÌÈÒÒÀË ÊÐÈÂÎÉ ÐÎû ÂÍÅÄÐßÞÒ ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÀÐÒÅÌ ÃÓÙÈÍ

Для того, чтобы снизить техногенную нагрузку производства стали на окружающую среду, в «Арселор Миттал Кривой Рог» внедряются новые экологические мероприятия. В настоящее время устаревшее газоочистное оборудование конвертерного цеха планируется поэтап-

но заменить на современную систему газоочистки с двухступенчатыми скрубберами и новым дымососным отделением. На предприятии считают, что нововведения позволят усовершенствовать технологию конвертерного процесса и достичь государственных нормативов по выбросам пыли и угарного газа.

«Это многоэтапная и комплексная работа, каждый год мы будем реконструировать один конвертер (их всего шесть). Работы планируется начать с конвертеров второго блока - это конвертеры №№4, 5, 6. После этого будет произведена реконструкция металлургических агрегатов первого блока», - рассказывает Луис Хе-

рубим, главный инженер проекта (газоочистные установки конвертерного цеха) службы инвестиций и управления проектами. Технология очистки отходящих газов разработана фирмой SМS Siemag (Германия) и успешно применяется на металлургических производствах по всему миру. Специалисты

государственной компании «Укргипромез» и немецкой компании готовят проектную документацию, а тем временем на предприятии ведутся подготовительные работы на промплощадках, где будет установлено новое оборудование. Работы по реконструкции газоочистного оборудования начнутся уже в 2014 году.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÒÅÌÀ ÄËß ÐÎÇÄÓ̲Â

Îñòð³âåöü íà䳿, ñâ³òëà ³ òåïëà

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÈÄͲÏÐÎÂÑÜÊÀ ÌÀòÑÒÐÀËÜ

ϲÊËÓÂÀÍÍß ÏÐÎ ÏÅÍѲÎÍÅв Óñ³ ïðàö³âíèêè òà ïåíñ³îíåðè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ çàáåçïå÷åí³ âóã³ëëÿì äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá. Öüîãîð³÷ íà âèêîíàííÿ óìîâ Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá ïðàö³âíèê³â òà ïåíñ³îíåð³â çàë³çíèö³ ïðèäáàëè 3 òèñ. 176 òîíí ñîðòîâîãî âóã³ëëÿ íà ñóìó áëèçüêî 3,5 ìëí. ãðí. Íåïðàöþþ÷³ ïåíñ³îíåðè îòðèìàëè âóã³ëëÿ ç³ 50-â³äñîòêîâîþ çíèæêîþ, âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà ïðèð³âíÿí³ äî íèõ îñîáè - áåçêîøòîâíî. ○

ÏÓÁ˲×Ͳ Á²Á˲ÎÒÅÊÈ

ÏÅÐÅÌÎÃËÈ Ó ÊÎÍÊÓÐѲ

ÎËÅÊÑÀÍÄРϲËÜÎÍÎÂ, ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÆÓÐÍÀ˲ÑÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Íàøå æèòòÿ áàãàòîãðàííå. Ïîêè îäí³, ïðèòàíöüîâóþ÷è, «ìàéäàíÿòü», áàæàþ÷è ÿêîìîãà øâèäøå «äîòàíöþâàòè» äî ªâðîïè, ³íø³ ïðàöþþòü. ßê, ñêàæ³ìî, ó Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîìó äèòÿ÷îìó-áóäèíêó ³íòåðíàò³ ¹1, ðîçòàøîâàíîìó â ñåë³ Ìèøóðèí гã ЦЕ НАШІ ДІТИ Про такі заклади ніхто й ніде не пише, а писати треба. І після прочитаного думати: є над чим. В інтернаті доглядають хлопчиків та юнаків віком «від 5 до 25 років з тяжкою розумовою відсталістю і психічними розладами». Є також діти «з судомними синдромами, хворобою Дауна, наслідками дитячого церебрального паралічу». Таких тут 125 чоловік. Ті, хто доглядає за ними, роблять це за велінням серця. Я занотував до свого блокноту: «Це окрема

ÀÐÒÅÌ ÃÓÙÈÍ

ÏÀÎ «Àðñåëîð Ìèòòàë Êðèâîé Ðîã» ïîëíîñòüþ ïåðåøåë íà ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûå âçðûâíûå ðàáîòû В горном департаменте «Арселор Миттал Кривой Рог» успешно внедрены современные технологии разработки пород. Это целый комплекс мероприятий, начиная от производства взрывчатого вещества (ВВ), и заканчивая методикой закладки зарядов, разработанный инженерами и технологами в соответствии с самыми строгими международными стандартами, в том числе и природоохранными. «Одним из главных требований при выборе технологии, которое мы перед со-

держава, яка живе за своїми правилами Добра, Порядності, Щирості, Співчуття». Не дивуйтеся, що ці слова виділені великими буквами. Так - насправді. Я ходив по дитячих кімнатах, залах, інших приміщеннях зі зливою сліз на душі. Які чистота, порядок, не придумані, а реальні умови догляду за тими, хто живе тут! Приїхали б сюди батьки, які байдужі до власних дітей, глянули… І це тоді, коли ті, хто перебуває в інтернаті, не є рідними для тих, хто доглядає за ними. Коли я сказав про це сестрігосподині Марині Смирновій, вона запротестувала: «Ви що? Це наші діти! Були, є й будуть»!

СВІЙ ТЕАТР Вражає тут усе. Ось коридорні стіни, розписані сюжетами народних казок. Виконав цю роботу фахівець з фізкультурної реабілітації Сергій Горєвий, за-

лучаючи до мистецького творення вихованців інтернату. Багато з них не можуть бути його помічниками, але всі можуть стояти поряд і дивитися, як народжується настінна краса. На подвір’ї біля кожного приміщення - клумби, за якими доглядають і вихователі, і вихованці. Квіти на клумбах такі, що не завжди мають «прописку» навіть у «благородних» сім’ях… Окремо хочу зупинитись на тому, що Верхньодніпровський будинок-інтернат №1 має свій дитячий театр! Спочатку я цьому не повірив, однак саме так і є. Діти горді з того, що є артистами. «Із 2004 року ми поставили п’ятнадцять вистав, - розповідає керівник дитячого театру, логопед, він же режисер Верхньодніпровського народного театру ім. Карпенка-Карого

Ï²Ä ÍÀÃËßÄÎÌ 125 ÕËÎÏ×Èʲ ÒÀ ÞÍÀʲ Микола Черненко. - Дуже складно було ставити «Троє з Простоквашиного», але нічого, впоралися. Знали б ви, як діти чекають на чергову репетицію!» Коли я запитав директора будинкуінтернату, заслуженого працівника соціальної сфери України Олександра Змієнка, кого з тих, хто створює дітям належні умови, можна назвати у публікації, він сказав: «Усіх! Тут немає людей байдужих». Завершити хочеться ось чим. У будинку-інтернаті на помітному місці можна прочитати вірш «Острівець надії», в якому є такі слова: «Острівець надії, світла і тепла, в дім цей не одного стежка привела. Тут розвіють тугу, хмари розведуть, і в скрутну хвилину руку подадуть…»

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Âçðûâàåì ÷èñòî бой поставили, было полное сгорание ВВ, уменьшение количества ВВ в заряде и минимизация остаточных выбросов. С этой задачей мы полностью справились, - говорит начальник цеха взрывных работ горного департамента «Арселор Миттал Кривой Рог» Александр Скирко. - Второй задачей было уменьшение пылеобразования после взрыва». Благодаря технологии

ÓÄÀËÎÑÜ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÂÛÁÐÎÑÛ ÏÛËÈ

гидрозабойки и орошения скважин, удалось кардинально уменьшить образование карьерной пыли и предотвратить ее выбросы на территорию города. Кроме того, достигнуто существенное уменьшение количества необходимого для закладки ВВ, что, естественно, серьезно снизило загрязнение воздуха газообразными веществами. В результате при проведении взрывов в карьерах уровень загрязнения в приземном воздухе снизился в 8-10 раз. «Наше ВВ «Анеммикс» имеет подтвержденный европейский сертификат безопасности по воздействию на живые организмы и окру-

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ìîëîä³ ³ì.Ì. Ñâºòëîâà ñòàëà ïåðåìîæöåì IV ðàóíäó êîíêóðñó óêðà¿íñüêèõ ïóáë³÷íèõ á³áë³îòåê ó ïðîåêò³ «Îðãàí³çàö³ÿ íîâèõ á³áë³îòå÷íèõ ïîñëóã ç âèêîðèñòàííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó äî ²íòåðåíåòó», çàïî÷àòêîâàíîãî Ðàäîþ ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà îáì³í³â ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «Á³áë³îì³ñò». Ïðàö³âíèêè á³áë³îòåêè ïîäàëè íà êîíêóðñ âëàñíèé ïðîåêò «Êîä äîñòóïó Á³áë³îòåê@».  á³áë³îòåö³ âñòàíîâëåíî 10 êîìï'þòåð³â ç âåá-êàìåðàìè, îáëàøòîâàíà çîíà Wi-Fi. ○

ÍÎÂÎв×Ͳ ÂÈÑÒÀÂÈ

ÏÐȲÒÀËÈ ÌÀËÞʲ Óïåðøå öüîãî ðîêó êîìïàí³ÿ ÄÒÅÊ âëàøòóâàëà Íîâîð³÷í³ ñâÿòà äëÿ ä³òåé ñï³âðîá³òíèê³â óñ³õ ï³äïðèºìñòâ ³ êîðïîðàòèâíîãî öåíòðó. Ïîäèâèòèñÿ íîâîð³÷íó êàçêó â³ä ÄÒÅÊ óæå ìàëè ìîæëèâ³ñòü 6,5 òèñ. ä³òåé Çàõ³äíî-äîíáàñüêîãî ðåã³îíó. ijòè ïîçíàéîìèëèñü ³ç ÷àð³âíèìè ïåðñîíàæàìè: ̳ñòåðîì ÄÒÅÊ, Åíåðãåòèêîì, òàêîæ äî ìàëþê³â çàâ³òàëè óëþáëåí³ Ä³ä Ìîðîç ç³ Ñí³ãóðîíüêîþ. Äî 5 ñ³÷íÿ 2014 ð. ÄÒÅÊ ïðîâåäå ïîíàä 90 íîâîð³÷íèõ âèñòàâ, ùî îõîïëÿòü 8 îáëàñòåé Óêðà¿íè. ¯õ çìîæóòü â³äâ³äàòè ïîíàä 36 òèñ. ä³òåé ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿. ÄÀ² ÏβÄÎÌËߪ

ÑÏËÀ ÒÈËÈ ØÒÐ ÀÔÈ ÑÏËÀÒÈËÈ ØÒÐÀÔÈ жающую среду, в том числе атмосферу, - говорит Главный инженер «Интервзрывпрома» Евгений Быков. - Его производство абсолютно безотходно и не предусматривает никаких выбросов. Кроме того, оно абсолютно безопасно в производстве». «Арселор Миттал Кривой Рог» одним из первых перешел на 100% бестротиловые взрывные работы. Взрывчатка, применяемая в карьерах предприятия, была высоко оценена и на других горнодобывающих предприятиях благодаря своей экологической эффективности. Сегодня она используется на 60 карьерах, в 13 регионах по всей Украине.

Âî䳿 Äí³ïðîïåòðîâùèíè çà ð³ê ñïëàòèëè ïîíàä 29 ìëí. ãðí. øòðàô³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àäì³í³ñòðàòèâíîøòðàôíî¿ ïðàêòèêè Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² â ÄÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³, ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ Ìàêñèì Ìîñòîâèé. Çà éîãî ñëîâàìè, öå ìàéæå 80% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ øòðàô³â, âèïèñàíèõ ñï³âðîá³òíèêàìè ÄÀ². Ò³ëüêè çà âîä³ííÿ â íåòâåðåçîìó ñòàí³ ïðàâîîõîðîíö³ ñêëàäàþòü ïî 25-30 àäì³íïðîòîêîë³â íà äîáó. ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, òàê³ ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíÿþòü â îñíîâíîìó ìîëîä³ ëþäè.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀͲÑÒÜ ÍÀ Ãв Ñüîãîäí³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàõâîðþâàí³ñòü íà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ â³äïîâ³äຠñåçîííîìó ð³âíþ. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äîìèëà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Þë³ÿ Êîëîñîâà. Çà îñòàíí³é òèæäåíü äî öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çâåðíóëèñü ïîíàä 4 òèñ. îñ³á ç îçíàêàìè Ãв, ³ç íèõ 67% ä³òè äî 17 ðîê³â. Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì òèæíåì, õâîðèõ ïîìåíøàëî íà 2,5%. Òàêîæ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü äî ë³êàð³â ç ïðèâîäó ïåðåîõîëîäæåíü òà â³äìîðîæåíü çâåðíóëèñÿ 59 äí³ïðîïåòðîâö³â. ○

ОТСУТСТВИЕ ВНИМАНИЯ ○

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ìîëîä³æíà àäì³í³ñòðàö³ÿ äî Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ïðîâåëà ñåð³þ ìàéñòåð-êëàñ³â ç îðèãàì³. Äëÿ ñòóäåíò³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàä³â îðãàí³çóâàëè çàíÿòòÿ ç³ ñòâîðåííÿ îðèã³íàëüíèõ ô³ãóðîê ç ïàïåðó. Òðåí³íãè ñòóäåíò³â ïðîõîäèëè ï³ä ïèëüíèì êåð³âíèöòâîì þíîãî â÷èòåëÿ îðèãàì³, 9ð³÷íîãî Äåíèñà Ãàðêóø³. Ïîä³áí³ óðîêè ïðîâîäèëèñÿ äëÿ òîãî, ùîá ìîëîäü ìîãëà ïîçíàéîìèòè ç ïàïåðîâèì ìèñòåöòâîì ä³òåé ³ç äèòáóäèíê³â òà ïðèâ³òàòè ¿õ ç³ ñâÿòîì. ○

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

Ê ñîâðåìåííûì çàâèñèìîñòÿì - íàðêîòè÷åñêîé è àëêîãîëüíîé, äîáàâèëàñü åùå îäíà - êîìïüþòåðíàÿ. Îíà, êàê ëþáàÿ áîëåçíü, èìååò ñâîè ñòàäèè ðàçâèòèÿ è ìåòîäû ëå÷åíèÿ

ÑÊËÀÄÀËÈ ÎÐÈà À̲ ÎÐÈÃÀ̲

ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

ÍÎÂÎв×ÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Êîìïüþòåðíàÿ çàâèñèìîñòü - áîëåçíü èëè äàíü âðåìåíè?

ÅϲÄÑÈÒÓÀÖ²ß Â ÍÎÐ̲

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÆÈÇÍÜ Â ÑÅÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

BEST CITY

Ô²ËÜÌ ÏÐÎ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Äí³ïðîïåòðîâöÿì ïðåçåíòóâàëè ô³ëüì ïðî ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü «The Best City.UA 2013». 72 ãîäèíè ìóçè÷íîãî íîíñòîïó âì³ñòèëè â 30-õâèëèííèé ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì ³ç 70 òèñ. ãîëîâíèõ ãåðî¿â, 50 ç³ðêàìè ñâ³òîâî¿ ðîêìóçèêè ç Àìåðèêè, ªâðîïè, Ðîñ³¿ òà Óêðà¿íè ³ êðàùèìè ñïåöåôåêòàìè. ϳñëÿ îô³ö³éíîãî ïîêàçó ô³ëüì îïóáë³êóþòü íà ñàéò³ ôåñòèâàëþ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Недуг этот «молодой» ему около 7 лет, и до конца еще медицинской наукой неизученный. Страдают от него как взрослые, так и дети. «Сегодня родители очень мало внимания уделяют своим малышам. И если, при игре в кубики они задействованы в процессе, то, дав чаду планшет, они делают свое присутствие необязательным. Ребенка очень быстро увлекают «одиночные игры» и необходимость во взрослых отпадает сама собой», - говорит заведующий отделением реабилитации областного наркологического диспансера Андрей Шаповалов. Чаще всего компьютерной зависимости подвержены те дети, родители которых много времени уделяют работе или часто наказывают малышей. Виртуальный мир помогает им уйти от ре-

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÌÎÍÑÒÐΠÇÀÌÅÍßÒ ÏÐÎÃÓËÊÈ È ÑÏÎÐÒ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Öèìè äíÿìè íà Íîâîìèêîëà¿âñüêîìó êàð'ºð³, ùî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó Äí³ïðîïåòðîâñüêó,, â³äáóëîñÿ íàéîðèã³íàëüí³øå ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó - ï³ä âîäîþ Так, на 25-метровій глибині 15 дайверів встановили ялинку, прикрасили її та навіть випили шампанського на честь свята. Помилуватися тим, як мужні хлопці занурюються у крижану воду, зібралося чимало охочих. Та й дивитися було на що: святково вбрані - у ново-

ÀÍÄÐÅÉ ØÀÏÎÂÀËÎÂ, çàâåäóþùèé îòäåëåальности: играя в компьютерные игры, мальчики и девочки могут делать, что хотят, зная при этом, что родители их не накажут.

СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ Различают несколько стадий зависимости от компьютера. Во время первой ребенок легко увлечен игрой: он все время говорит о ней и думает. Во время второй стадии, приходя со школы, вместо того, чтобы пообедать, сразу же садится за компьютер. Кроме того, малыш перестает следить за собой и все свободное время проводит возле монитора. Третья - характерна появлением агрессии. Ваше чадо раздражается, как только его просят сделать что-либо по дому или заставляют сесть за уроки. Последняя стадия - перенасыщение, когда игра уже не доставляет удовольствия, а вызывает депрессию и раздражение. По словам врачей, именно

íèåì ðåàáèëèòàöèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà: - Çàâèñèìîñòü ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â ëþáîì âîçðàñòå: òîëüêî ëèøü ðåáåíîê ïîëó÷èò ìîùíûé «çàðÿä» ýìîöèé îò èãðû íà êîìïüþòåðå. Ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ êàê â 2-3 ãîäà, òàê è â 10-12 ëåò. ß çíàþ ñëó÷àè, êîãäà 6-7-ëåòíèé ìàëûø ñîçíàòåëüíî «øåë» â èãðó, ÷òîáû óéòè îò ðåàëüíîñòè.

эта степень практически не поддается лечению. Родители начинают бить тревогу, как правило, когда отношения с ребенком меняются в худшую сторону - он перестает их слушать. «У детей очень низкая критика своего состояния. Они отказываются понимать, что чрезмерное увлечение компьютером - это серьезная проблема. Но самое печальное, что ребята к этому стремятся и ничего не хотят исправлять», - говорит Андрей Шаповалов. Он также отметил, что компьютероманами дети становятся в основном в 9-12 лет.

ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ По словам врача, лучшего лечения, кроме как отказ от компьютера, еще не придумали. Но отмечает, что

сделать это сложно. «Сегодня, куда бы мы не пришли: в школу, на работу - все компьютеризировано. Человеку, имеющему такую зависимость, очень сложно побороть себя», - говорит врач. Для того, чтобы ребенок не попал в техническую «неволю», специалисты советуют: ¾ ограничить время, проведенное за компьютером, до 2 часов в день с перерывами в 10-15 минут, ¾ контролировать, какие сайты посещает сын или дочь, в какие игры играет, ¾ уделять чаду больше внимания. Чтобы ребенок не скучал, займите его чем-нибудь - это отвлечет его от компьютера. Заменить виртуальных монстров помогут спорт, совместные прогулки и всевозможные кружки творчества.

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑ

Çàï³ðíóëè ó íîâèé ð³ê ÇÀÍÓÐÞÂÀÒÈÑß ÁÓÄÜ-ÊÎÌÓ ÍÅ ÄÎÇÂÎËßËÈ

річних шапочках, ялинкових прикрасах та у водолазних костюмах - хлопці виглядали доволі чудернацько.

Але, незважаючи на святковий вигляд та настрій пірнальників і гостей, до події поставилися серйозно. Пірнати

будь-кому не дозволяли, адже для цього потрібна відмінна фізична форма та чималий досвід. А ось підготовлений люби-

тель глибини отримав чудову можливість зануритися в холодну зимову воду. Аквалангістипрофесіонали спустили під воду штучну ялинку, прикрасили її та, знявши на відео, вирішили не залишати лісову красуню у безодні, тому почесно підняли її на поверхню.


ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÏÎ×ÒÀ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

Ñêàçî÷íàÿ ðåçèäåíöèÿ - â öåíòðå ãîðîäà

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå 19 äåêàáðÿ íà ïëîùàäè èì. Ëåíèíà öåëûé äåíü ðàáîòàëà «Ñêàçî÷íàÿ ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà». Ãîñòÿìè íåîáû÷íîãî «øòàáà» ñòàëè äåòèñèðîòû, âîñïèòàííèêè èíòåðíàòîâ è äåòñêèõ äîìîâ ñåìåéíîãî òèïà. Îíè ïîçíàêîìèëèñü ñ Äåäîì Ìîðîçîì è ëè÷íî âðó÷èëè åìó ñâîè ïèñüìà

ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÂÈÑÒÀÂÊÓ

«Ð²ÇÄÂßÍÀ DzÐÊÀ» Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ìóçå¿ «Ë³òåðàòóðíå Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» â³äêðèëàñü âèñòàâêà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà «Ð³çäâÿíà ç³ðêà». Íà í³é ïðåäñòàâèëè 80 òâîð÷èõ ðîá³ò, âèêîíàíèõ ó òåõí³êàõ: æèâîïèñ, ãðàô³êà, äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî, ñêóëüïòóðà. ϳä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ åêñïîçèö³¿ çâó÷àëè íîâîð³÷í³ ìóçè÷í³ â³òàííÿ â³ä ó÷í³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ øêîëè ìèñòåöòâ ³ì. Á. Ãìèð³. ○

Второй год подряд «Укрпочта» реализует один из крупнейших социальных проектов «Сказочная резиденция Деда Мороза». В этот раз он впервые отправился в тур по шести городам Украины. В Днепропетровске

торжественно открыли работу резиденции заместитель губернатора Вадим Нестеренко и директор Днепропетровской дирекции «Укрпочты» Ирина Кильчинская. По ее словам, каждый год дети пишут много трогательных писем Деду Морозу. Их просьбы не всегда материальны, они часто просят здоровья для своих родных и близких. «Оставляя обратный адрес, малыши гарантированно получают подарки. А авторы лучших писем - приглашение в Киев на Гранд-елку, которая состоится в январе», - говорит Ирина Кильчинская.

Àäðåñ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ: Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áó÷à, «Ñêàçî÷íàÿ ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü êàê çîâ ñåðäöà  Äíåïðîïåòðîâñêå ñ 4 ïî 26 äåêàáðÿ ïðîõîäèò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ïèñüìà Äåäó Ìîðîçó». Ñíà÷àëà åå îðãàíèçàòîðû ïîìîãëè äåòÿìèíâàëèäàì íàïèñàòü ñêàçî÷íîìó ñòàðèêó. Òåïåðü ñ ïîìîùüþ âñåõ æåëàþùèõ ñòàðàþòñÿ âûïîëíèòü ïðîñüáû ðåáÿò, à â ïîñëåäíèé äåíü ïëàíèðóþò óñòðîèòü â èíòåðíàòå ïðàçäíèê è âðó÷èòü ïîäàðêè Два года назад девятилетний Борис Хмеловский вместе с коллективом теат-

ральной студии, в которой занимается, ездил с новогодней постановкой в школу-интернат для детей, больных ДЦП, расположенную на улице Чичерина в Днепропетровске. По его словам, это было самое сложное выступление в жизни.

Позже он часто вспоминал детей со страшным диагнозом - ему хотелось что-то для них сделать. Целый год Борис с мамой вынашивали идею благотворительной акции «Письма Деду Морозу», которая впервые прошла в 2012-м. «Мы

ÒÂÎÐ×Å ÌÀÉÁÓÒͪ

ÏÈØÈÒÅ ÏÈÑÜÌÀ

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

снова решили подарить детям праздник. В интернате находятся 93 воспитанника, из которых только 63 человека могут написать письма. Остальные же прикованы к постели и не могут даже самостоятельно питаться. Их мы тоже не обходим вниманием и дарим памперсы, смеси и сладости», - рассказывает соорганизатор акции Алла Хмеловская. По ее словам, у воспитанников интерната самые обычные просьбы. Малыши хотят игрушки, сладости, дети постарше заказывают

конструкторы или мячи. Совсем взрослые просят серьезные и дорогие подарки, но они уже понимают, кто их дарит, поэтому пишут в письме: «Дедушка Мороз, если у тебя не получится подарить мне то, что я хочу, то пополни, пожалуйста, мой счет на телефоне». Стоит отметить, что по инициативе Бори в течение года также прошли акции «Сладкий праздник масленица», «Пасхальная открытка», «Голуби счастья», а также накануне Дня св. Николая - «Сапожок счастья».

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÒÀËÀÍÒÈ ÀËÀÍÒÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü «Òâîð÷å ìàéáóòíº». Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü âîêàë³ñòè, õîðåîãðàô³÷í³ òà öèðêîâ³ êîëåêòèâè ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà. Ñåðåä ñîòí³ ó÷àñíèê³â æóð³ îáèðàëî íàéêðàùèõ ó òðüîõ íîì³íàö³ÿõ: âîêàë, öèðêîâå ìèñòåöòâî òà õîðåîãðàô³ÿ. Ôåñòèâàëü «Òâîð÷å ìàéáóòíº» ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî ìèñòåöòâà òà óäîñêîíàëåííÿ âèêîíàâñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³. ○

ÄËß ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÈÕ Ä²ÒÅÉ

ÑÂßÒΠ ʲÍÎÒÅÀÒв Äî Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ó ê³íîòåàòð³ «Ìàòåðèê-ê³íî» â³äáóëîñÿ ñâÿòî äëÿ îáäàðîâàíèõ ä³òåé. Íà çàõ³ä çàïðîñèëè 120 ä³òåé - ó÷í³â øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, íàéêðàùèõ ÷èòà÷³â äèòÿ÷èõ á³áë³îòåê, íàéàêòèâí³øèõ ó÷àñíèê³â òà ïåðåìîæö³â ð³çíîìàí³òíèõ ôåñòèâàë³â òà êîíêóðñ³â. Äëÿ ä³òåé ï³äãîòóâàëè ñâÿòêîâó ïðîãðàìó - ïðèâ³òàííÿ â³ä ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, à òàêîæ ñîëîäê³ ïîäàðóíêè òà ïåðåãëÿä ìóëüòô³ëüìó «Ïðîãóëÿíêà ç äèíîçàâðîì». ○

ÓÐÎ×ÈÑÒŠ²ÄÊÐÈÒÒß

ËÈÑÒ Ó ÊÀÇÊÓ Ó Áóäèíêó ìèñòåöòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ âèñòàâêè äèòÿ÷èõ ðîá³ò «Ëèñò ó гçäâÿíó êàçêó». Íà çàõîä³ ïðåäñòàâèëè ðîáîòè ä³òåé ³ç 20 äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ îðãàí³çàö³é. Çàãàëîì äî â³äáîðó áóëî ïîäàíî ïîíàä 400 ðîá³ò, 250 ç íèõ íèí³ åêñïîíóþòüñÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÎÂÛÅ È Á/Ó ÍÀ MAN, MERCEDES, VVOL OL OLVVO, SCANIA, DAF DAF,, IVECO, RENAUL RENAULTT È ÄÐ ÄÐ.. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ Ê ÏÐÈÖÅÏÀÌ È ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏÀÌ. ÒÅËÅÔÎÍ (067) 636-44-90. Приватний підприємець Овдієнко Любов Семенівна, інд. № 1867700369, повідом ляє про припинення своєї підприємницької діяльності з 01.01.14 р.

У зв'язку з крадіжкою вважати не дійсними: бланки форми № 2 ЕГ04 579866579900 у кількості 35 (трид цять п'ять) шт., корінці бланка форми № 2 ЕГ04 № 579801579865 у кількості 65 (шістдесят п'ять) шт., печатка офі ційного лікаря за номером № 042320, журнали вхідного та вихідного контро лю у кількості 6 (шість) шт.

Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, пр.Кірова, 28а, 7780587) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: Головний спеціаліст відділу технічного нагляду управління технічного на гляду, охорони праці та пожежної безпеки (1вакансія). Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфіка ційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років; досконале володіння державною мовою. Головний спеціаліст відділу охорони праці та пожежної безпеки управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки (1вакансія). Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфіка ційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років; досконале володіння державною мовою. Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнена особова картка (форма П2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобі гання і протидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'яза них); довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається сектором кадрового забезпечення Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Кірова,28а, тел. 7780587. Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опубліку вання оголошення про конкурс.

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засідан ня Курбанову Саіду Тулкинівну, останнє відоме місце реєстрації за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Кривий Ріг, вул. Карме люка, 1, гурт. 3, кім. 87, як відпові дача по справі за позовом КП «ЖЕО № 20» до Курбанової Саіди Тулкинівни про визнання найма ча таким, що втратив право на ко ристування житловим приміщен ням. Судове засідання відбудеть ся 09 січня 2014 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 9, суддя Ма зуренко В.В. На підставі ч. 9 ст.74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Курбанова Саіда Тулкинівна вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа буде розглянута за її відсутності. Покровський районний суд Дніпропетровської області вик ликає ТОВ «Шляхбуд» та його представника Борульника Олек сандра Володимировича у судове засідання як відповідача, особу по цивільній справі № 433/1784/12, 2/189/528/13 за позовом Карна ух Л.І., Карнаух О.Ф., Тищенко В.М., Красюк С.О., Красюк В.О., Кривов’яз В.М., Кривов’яз В.І., Мокієнко В.М., Мокієнко Г.І., Бук реєва В.М., Северин Ю.П., Заго рулько С.А., Герасименко В.М., Ілієнко В.І., Сергієнко Г.П., Сер дюк В.А., Панасенко Л.С., Бардак А.0., Ігнатова І.Д., Бортнік І.М., Кудімова В.В., Москалець О.М., Го ловко Л.І., Ковриги Г.А., Ковриги М.В., Каліберди С.О., Мірошнічен ко М.І., Мирошниченко Г.І., Старо конь Р.М., Бобирь О.І., Лемішко Я.П., Оксенюк М.А., Ципляк А.А., Клименко Е.А., Клименко А.П., Кірічко О.П., Тихого В.І., Тихого М.В., Сосницького В.В., Дани левського Л.Л., Татаренко С.Т. до Товариства з обмеженою відпові дальністю «Шляхбуд» про витре бування частки майнового паю. Цивільна справа призначена до розгляду на 26.12.2013 року о 09.00, 27.12.2013 року о 09.00 та відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське По кровського району Дніпропет ровської області, вул. Карла Марк

ÏËÀÍ

ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà 2014 ð³ê

са, 134. У разі їхньої неявки спра ву буде розглянуто за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів справи. Суддя По кровського районного суду Дніпропетровської області Лукі нова К.С. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Філоненко Ларису Анатоліївну, Філоненка Миколая Васильовича у судове засідання 24.12.2013 року о 13.00 в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Клімук А.А. до Філо ненко Л.А., Філоненка М.В. про визнання особи такою, що втрати ла право на користування жит лом. З опублікуванням цього ого лошення відповідачі Філоненко Лариса Анатоліївна, Філоненко Микола Васильович вважаються належно повідомленими про день, час та місце розгляду справи. Суд дя Кудрявцева Т.О.

кає Пруцана Сергія Миколайовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгова ності, яка призначена до розгляду на 21.01.2014 року о 08 год. 45 хв. та відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське Покров ського району Дніпропетровської об ласті, вул. Карла Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розгляну то за його відсутності на підставі на явних матеріалів справи. Суддя По кровського районного суду Дніпро петровської області Пустовар О.С.

Печена Галина Володимирівна викликається до Апостолівського районного суду Дніпропетров ської області на 08 год. 15 хв. 15.01.2014 року, розташованого за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», представник пози вача Андреєва Наталія Анатоліїв Бабушкінський районний суд м. на до Печеної Галини Володимир Дніпропетровська, розташова івни про стягнення заборгова ний за адресою: 49000, м. Дніпро ності. петровськ, пр. Карла Маркса, 57, викликає Скопенка Володимира Жовтневий районний суд. м. Миколайовича як відповідача по Кривого Рогу повідомляє, що 09 цивільній справі № 200/14293/ січня 2014 року о 13.00 в залі су 13ц за позовом Публічного акці дових засідань 310 буде слухатись онерного товариства «Комерцій цивільна справа Публічного акці ний банк «ПриватБанк» до Ско онерного товариства «Комерцій пенка Володимира Миколайовича ний банк «ПРИВАТБАНК» до Рож про стягнення заборгованості у кова Артема Івановича про стяг судове засідання, яке відбудеть нення заборгованості за кредит ним договором. У разі неявки ся о 09.00 13 січня 2014 року. відповідача у судове засідання Першотравенський міський суд без поважної причини та непові Дніпропетровської області вик домлення про причини неявки до ликає як відповідачів Устіченко суду справа буде розглянута за Ларису Петрівну та Устиченка його відсутності на підставі наяв Олександра Федоровича, які меш них по справі доказів. кають по вул. Леніна, 18, кв. 6, м. Першотравенськ, Дніпропетров Дацюк Віктор Семенович викли ська область, у судове засідання по кається до Апостолівського райо цивільній справі за позовом ПАТ нного суду Дніпропетровської «КБ «Надра» до Устіченко Л.П., Ус області на 08 год. 50 хв. тиченка О.Ф. про стягнення кре 15.01.2014 року, розташованого дитної заборгованості, яке відбу за адресою: м. Апостолове, вул. деться 25 грудня 2013 року о Леніна, 73, зал суду 2, в якості 10.00 в залі судових засідань Пер відповідача по цивільній справі за шотравенського міського суду позовом Публічного акціонерно Дніпропетровської області за ад го товариства «Комерційний банк ресою: вул. Леніна, 16, м. Першо «ПриватБанк», представник пози травенськ, Дніпропетровська об вача Андреєва Наталія Анатоліїв ласть. У разі неявки відповідачів на до Дацюка Віктора Семенови у судове засідання дане оголошен ча про стягнення заборгованості. ня вважається належним повідом ленням і по справі буде винесено Сипко Олександр Олександро! заочне рішення. У разі неявки у вич викликається до Апостолів судове засідання з поважних при ського районного суду Дніпропет чин відповідачі зобов’язані по ровської області на 08 год. 50 хв. відомити про неявку та її поважні 15.01.2014 року, розташованого за адресою: м. Апостолове, вул. причини. Леніна, 73, зал суду 2, в якості У провадженні Красногвар! відповідача по цивільній справі за дійського районного суду м. позовом Публічного акціонерно Дніпропетровська знаходиться го товариства «Комерційний банк цивільна справа за позовом Тю «ПриватБанк», представник пози тюнника Володимира Дмитровича вача Андреєва Наталія Анатоліїв до Табуровського Миколая Петро на до Сипка Олександра Олександ вича, третя особа Красногвар ровича про стягнення заборгова дійський РВ у м. Дніпропетровсь ності. ку ГУ ДМС України, про визнання особи такою, що втратила право на Тернівський районний суд. м. користування житлом та зняття з Кривого Рогу викликає Огородни реєстраційного обліку. Відповідач ка Олександра Віталійовича у су Табуровський М.П. викликається у дове засідання як відповідача по судове засідання на 27 грудня справі за позовом ПАТ «КБ «При 2013 року о 13.00 у приміщення ватБанк» до Огородника Олександ Красногвардійського районного ра Віталійовича про стягнення за суду: м. Дніпропетровськ, пр. боргованості за кредитним дого Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опуб вором, яке призначено на лікування об’яви в пресі відпові 16.01.2014 року о 12.00 за адре дач вважається повідомленим про сою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтом час та місце розгляду справи. У ського, 23, каб. 9, зал 4. У разі не разі неявки Табуровського М.П. явки справа буде розглянута за справу буде розглянуто за його відсутності відповідача. відсутності. Інгулецький районний суд м. Покровський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської Дніпропетровської області викли області викликає у судове засідан ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Приватне акціонерне товариство «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» ліцен зіат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) елект ричними мережами (ліцензія № 036314 серія АД), повідомляє: Тарифи на передачу електричної енергії за рівнями напруги, які вводяться в дію з 01.01.2014, для розрахунків за передану електроенергію. Одиниця виміру Тарифи на передачу електроенергії (Постанова НКРЕ від 19.12.2013 № 1671) грн./МВт.год (без ПДВ) 1.1. 1 клас напруги 1.2. 2 клас напруги грн./МВт.год (без ПДВ) 1.

Заступник голови облдержадміністрації С.В.МОЛОКОВ

Кількісні показники 32,15 76,14

Примітка: 1 клас напруги 35 кВ і вище, 2 клас напруги до 35 кВ.

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ня Кузубову Тетяну Іванівну, ос таннє відоме місце проживання та місце реєстрації: Дніпропетров ська область, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 23, кв. 36, як відпові дача по цивільній справі за позо вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ку зубової Т.І. про стягнення забор гованості. Судове засідання за по зовом до Кузубової Т.І. відбудеть ся 26 грудня 2013 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб.2, суддя Со ловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відпо відач Кузубова Т.І. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 23 січня 2014 р. о 10.00 в залі судо вих засідань 105 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Філоненка Юрія Анатолійови ча про стягнення заборгованості за кредитним договором. Явка у судове засідання відповідача Філоненка Юрія Анатолійовича обов’язкова. У разі неявки зазна ченої особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 23 січня 2014 р. о 10.00 в залі судо вих засідань 105 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Катеринчика Володимира Васи льовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Явка у судове засідання відпові дача Катеринчика Володимира Ва сильовича обов’язкова. У разі не явки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 23 січня 2014 р. о 10.00 в залі судо вих засідань 105 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Суровцева Костянтина Олек сандровича про стягнення забор гованості за кредитним догово ром. Явка у судове засідання відповідача Суровцева Костянти на Олександровича обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 23 січня 2014 р. о 10.00 в залі судо вих засідань 105 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Мілінчука Володимира Володи мировича про стягнення заборго ваності за кредитним договором. Явка у судове засідання відпові дача Мілінчука Володимира Воло димировича обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин У зв'язку з втратою оригіналу декларації про початок вико нання будівельних робіт «Ре конструкція квартир № 9, 11 другого і третього поверхів жит лового будинку з їх об'єднан ням в одну квартиру по вулиці Куйбишева, б. 5, у м. Дніпро петровську», зареєстрованої в Інспекції державного архітек турнобудівельного контролю у Дніпропетровській області 19 липня 2011 року за № ДП 08211018426, вважати не дійсною.


ОГОЛОШЕННЯ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

справу буде розглянуто за її відповідача по справі за позовом відсутності. Комунального підприємства «Жит ловоексплуатаційна організація Дзержинський районний суд м. № 20» до Недавнього Віктора Гав Кривого Рогу повідомляє, що 23 риловича про визнання наймача січня 2014 р. о 10.00 в залі судо таким, що втратив право на кори вих засідань 105 за адресою: м. стування житловим приміщенням. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу Судове засідання відбудеться 15 деться судове засідання по січня 2014 року о 09.00 за адре цивільній справі за позовом Пуб сою: Дніпропетровська область, м. лічного акціонерного товариства Кривий Ріг, вул. Груні Романової, «Комерційний банк «ПриватБанк» 6а, каб. 10, суддя Мазуренко В.В. до Демідової Ірини Георгіївни про На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України стягнення заборгованості за кре після опублікування оголошення в дитним договором. Явка у судове пресі відповідач Недавній Віктор засідання відповідача Демідової Гаврилович вважається повідом Ірини Георгіївни обов’язкова. У леним про час та місце розгляду разі неявки зазначеної особи у справи. У разі неявки справа буде судове засідання без поважних розглянута за його відсутності. причин справу буде розглянуто за Широківський районний суд її відсутності. Дніпропетровські області викли Дзержинський районний суд м. кає відповідача Пінчук Тетяну Са Кривого Рогу повідомляє, що 23 веліївну за позовом Публічного січня 2014 р. о 10.00 в залі судо акціонерного товариства «Дельта вих засідань 105 за адресою: м. Банк» до Пінчук Тетяни Савеліїв Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу ни за кредитним договором. Су деться судове засідання по дове засідання відбудеться об 11 цивільній справі за позовом Пуб год. 30 хв. 26 грудня 2013 року. лічного акціонерного товариства Адреса суду: смт Широке Широків «Комерційний банк «ПриватБанк» ського району Дніпропетровської до Червонящего Віталія Анатолійо області, вул. Леніна, 86. Явка до вича про стягнення заборгова суду обов’язкова. У разі неявки у ності за кредитним договором. судове засідання справа буде роз Явка у судове засідання відпові глянута без вашої участі. дача Червонящего Віталія Анато лійовича обов’язкова. У разі не Апеляційний суд Дніпропет! явки зазначеної особи у судове ровської області повідомляє засідання без поважних причин Пінчук Наталію Володимирівну та справу буде розглянуто за її Грузін Ганну Володимирівну, що справу за апеляційною скаргою відсутності. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на Дзержинський районний суд м. рішення Індустріального суду м. Кривого Рогу повідомляє, що 23 Дніпропетровська від 30 липня січня 2014 р. о 10.00 в залі судо 2013 року по справі за позовом вих засідань 105 за адресою: м. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу Пінчук Н.В., Грузін Г.В., Грузін Д.С., деться судове засідання по треті особи Пінчук В.О., Головне цивільній справі за позовом Пуб управління Державної міграційної лічного акціонерного товариства служби, Орган опіки та піклуван «Комерційний банк «ПриватБанк» ня, про звернення стягнення до Шаповала Олександра Леоні відкладено до розгляду в Апеля довича про стягнення заборгова ційному суді Дніпропетровської ності за кредитним договором. області (м. Дніпропетровськ, вул. Явка у судове засідання відпові Харківська, 13) на 16 січня 2013 р. дача Шаповала Олександра Лео об 11 год. 30 хв. У разі неявки нідовича обов’язкова. У разі не сторін у судове засідання справа явки зазначеної особи у судове буде розглянута за їхньої відсут засідання без поважних причин ності. справу буде розглянуто за її У провадженні Красногвардій! відсутності. ського районного суду м. Дніпро! Дзержинський районний суд м. петровська знаходиться цивільна Кривого Рогу повідомляє, що 13 справа за позовом ПАТ «Банк січня 2014 р. о 09 год. 30 хв. в залі Фінанси та Кредит» до Михайлеця судових засідань 305 за адресою: Дмитра Михайловича, Михайлець м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу Тетяни Євгенівни про стягнення деться судове засідання по заборгованості за кредитним до цивільній справі за позовом ПАТ говором. Відповідачі Михайлець «КБ «ПриватБанк» до Журкіна Д.М., Михайлець Т.Є. викликають Артема Сергійовича, який прожи ся у судове засідання на 30 груд ває: м. Кривий Ріг, вул. В.Праці, ня 2013 року о 09 год. 30 хв. у при 17/7; Назарової Вікторії Миколаїв міщення Красногвардійського ни, яка проживає: м. Кривий Ріг, районного суду: м. Дніпропет вул. Постишева, 30/11; Лішука ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Анатолія Хомича, який проживає: Після опублікування об’яви в м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, пресі відповідач вважається по 7/39, про стягнення заборгова відомленим про час та місце роз ності. Явка відповідачів Журкіна гляду справи. У разі неявки Михай А.С., Назарової В.М., Лішука А.Х. лець Д.М., Михайлець Т.Є. справу обов`язкова з наданням раніше буде розглянуто за їхньої відсут не поданих доказів. У разі неяв ності. ки відповідачів у судове засідан ня без поважних причин та непо Пахоль Є.І., Пахоль А.І., Пахоль відомлення ними про причини не М.І., Пахоль Н.І., Пахоль О.І., явки суд розгляне справу з вине Дніпропетровська РДА виклика ються в якості відповідачів по сенням заочного рішення. цивільній справі № 175/4104/13ц Інгулецький районний суд м. за позовом Жиліної Наталії Воло Кривого Рогу Дніпропетровської димирівни до Пахоля Євгена Іва області викликає у судове засі новича, Пахоль Антоніни Іванівни, дання Недавнього Віктора Гаври Пахоля Миколи Івановича, Пахоль ловича, останнє відоме місце реє Ніни Іванівни, Пахоль Ольги страції за адресою: Дніпропет Іванівни, Дніпропетровської ровська область, м. Кривий Ріг, районної державної адміністрації вул. Кимівська, 30, кв. 8/2, як про визнання приватизації будин Спеціалізована ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад та посад на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника: головних державних ревізорівінспекторів за напрямами: оподаткування та контроль об'єктів і операцій, відшкодування ПДВ, податковий аудит; головного спеціаліста загального сектора. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на державній службі, з повною вищою освітою відповідного про фесійного спрямування (фінансовоекономічного, юридичного, технічного) за освіт ньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, які вільно володіють українською мовою. Претенденти повинні знати податкове законодавство та законодавство, що регулює діяльність Міністерства доходів і зборів України. ТЕРМІН подання документів 30 календарних днів від дня опублікування ого лошення. За додатковою інформацією про основні функціональні обов`язки, розмір та умо ви оплати праці за відповідною посадою звертайтеся до відділу персоналу Спе ціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжре гіонального головного управління Міндоходів за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 57, тел.: 778 39 00, 778 45 61. Питання до іспиту для участі в конкурсі складається із загального законодавства щодо проходження державної служби та тестових завдань рівня знань Податкового кодексу України та Митної справи.

ку недійсною, визнання незакон ним та скасування розпоряджен ня органу приватизації у відкри те судове засідання, яке відбу деться 24.12.2013 р. о 16.00 у приміщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетров ської області (каб. 8, вул. Теплич на, 7, сел. Ювілейне, Дніпропет ровський район, Дніпропетров ська область).

у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпро петровськ, пр. ім. Газети «Прав да», 84/115, суддя Мороз В.П.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 27 грудня 2013 року об 11.00, громадянку Чернишову Олену Леонідівну, громадянку Чернишову Ірину Олександрівну по цивільній справі за позовною заявою Юнак Тамари Сергіївни про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням. У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини не явки справу буде вирішено на підставі наявних даних та поста новлено заочне рішення.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Плюсніна Станіслава Станіславо вича в якості відповідача у судо ве засідання, яке відбудеться 21 січня 2014 року о 09 год. 30 хв. по цивільній справі № 2/205/ 3167/2013 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Плюсніна С.С. про звернення стягнення на квар тиру, у приміщенні Ленінського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпро Інгулецький районний суд м. петровськ, вул. Коробова, 6, каб. Кривого Рогу Дніпропетровської 223. області викликає у судове засідан ня Галкіна Сергія Григоровича, ос Бабушкінський районний суд м. таннє відоме місце реєстрації за Дніпропетровська, розташова адресою: Дніпропетровська об ний за адресою: 49000, м. Дніпро ласть, м. Кривий Ріг, вул. Недєліна, петровськ, пр. Карла Маркса, 57, 45, кв. 40, як відповідача по справі викликає Іванова Сергія Олександ за позовом Публічного акціонер ровича як відповідача по ного товариства «КБ «ПриватБанк» цивільній справі № 200/15275/ до Галкіна Сергія Григоровича про 13ц за позовом Публічного акці стягнення заборгованості. Судове онерного товариства «Приват засідання відбудеться 14 січня Банк» до Іванова Сергія Олександ 2014 року о 09 год. 10 хв. за адре ровича про стягнення заборгова сою: Дніпропетровська область, м. ності у судове засідання, яке Кривий Ріг, вул. Груні Романової, відбудеться о 10.00 16 січня 2014 6а, каб. 9, суддя Мазуренко В.В. року. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в Бабушкінський районний суд м. пресі відповідач Галкін Сергій Гри Дніпропетровська, розташова горович вважається повідомленим ний за адресою: 49000, м. Дніпро про час та місце розгляду справи. петровськ, пр. Карла Маркса, 57, У разі неявки справа буде розгля викликає Півлінія Сергія Олексійо нута за його відсутності. вича як відповідача по цивільній справі № 200/14769/13ц за по Першотравенський міський суд зовом Публічного акціонерного Дніпропетровської області викли товариства «ПриватБанк» до кає Ященка Костянтина Олександ Півлінія Сергія Олексійовича про ровича у судове засідання як відпо стягнення заборгованості у судо відача по цивільній справі за позо ве засідання, яке відбудеться о вом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» про 10.00 16 січня 2014 року. стягнення заборгованості, яка при значена до розгляду на 26 грудня Бабушкінський районний суд м. 2013 року о 10 год. 45 хв. та відбу Дніпропетровська, розташова деться у приміщенні суду за адре ний за адресою: 49000, м. Дніпро сою: Дніпропетровська область, м. петровськ, пр. Карла Маркса, 57, Першотравенськ, вул. Леніна, 16. У викликає Золоторогу Геннадія Во разі неявки відповідача справу буде лодимировича як відповідача по розглянуто за його відсутності на цивільній справі № 200/14583/ підставі наявних матеріалів справи. 13ц за позовом Публічного акці Справу слухає суддя Першотра онерного товариства «Приват венського міського суду Дніпропет Банк» до Золотороги Геннадія Во ровської області Янжула С.А. лодимировича про стягнення за боргованості у судове засідання, Першотравенський міський суд яке відбудеться о 10.00 16 січня Дніпропетровської області вик 2014 року. ликає Суторміну Олену Володими рівну у судове засідання як відпо Бабушкінський районний суд м. відача по цивільній справі за по Дніпропетровська, розташова зовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» про ний за адресою: 49000, м. Дніпро стягнення заборгованості, яка петровськ, пр. Карла Маркса, 57, призначена до розгляду на 26 викликає Мордвяника Миколу Во грудня 2013 року о 10 год. 30 хв. лодимировича як відповідача по та відбудеться у приміщенні суду цивільній справі № 200/14580/ за адресою: Дніпропетровська об 13ц за позовом Публічного акці ласть, м. Першотравенськ, вул. Ле онерного товариства «Приват ніна, 16. У разі неявки відповіда Банк» до Мордвяника Миколи Во ча справу буде розглянуто за його лодимировича про стягнення за відсутності на підставі наявних боргованості у судове засідання, матеріалів справи. Справу слухає яке відбудеться о 10.00 16 січня суддя Першотравенського місько 2014 року. го суду Дніпропетровської області Янжула С.А. ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Синельниківський міськрайон! ний суд Дніпропетровської об! ласті повідомляє, що 17 січня 2014 року о 10.00 відбудеться розгляд цивільної справи № 191/ 3484/13ц, провадження № 2/ 191/1105/13 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Льовушкіна Максима Олександровича про стягнення заборгованості. У судо ве засідання викликається відпо відач Льовушкін Максим Олександ рович, адреса: Дніпропетровська область, с. Опанасівка, вул. Лісна, 6. У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розгляда тись за вашої відсутності і на підставі наявних доказів по справі. Адреса суду: Дніпропет ровська область, м. Синельнико ве, вул. Чехова, 1. Синельниківський міськрайон! ний суд Дніпропетровської об! ласті викликає у судове засідан ня в якості відповідача Руденка Андрія Федоровича, 06 травня 1976 р.н., по цивільній справі № 191/3661/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Руденка Андрія Федоровича про стягнен ня заборгованості. Судове засі дання відбудеться 25.12.2013 року о 10 год. 20 хв. у приміщенні Синельниківського міськрайонно го суду за адресою: м. Синельни кове, вул. Чехова, 1. У разі неяв ки відповідача у судове засідан ня без поважних причин справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. Синельниківський міськрайон! ний суд Дніпропетровської об! ласті викликає у судове засідан ня в якості відповідача Корнюш кова Ігоря Васильовича, 02 груд ня 1963 р.н., по цивільній справі № 191/4039/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Корнюшко ва Ігоря Васильовича про стяг нення заборгованості. Судове за сідання відбудеться 25.12.2013 року о 10 год. 10 хв. у приміщенні Синельниківського міськрайонно го суду за адресою: м. Синельни кове, вул. Чехова, 1. У разі неяв ки відповідача у судове засідан ня без поважних причин справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. Синельниківський міськрайон! ний суд Дніпропетровської об! ласті по цивільній справі № 191/ 4447/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Костроміної Лю бові Григорівни про стягнення за боргованості викликає до суду в якості відповідача Костроміну Любов Григорівну у судове засі дання, яке призначено на 10 год. 30 хв. 24 грудня 2013 року. Судо ве засідання відбудеться за голо вуванням судді Твердохліб А.В. у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду Дніпропет ровської області, яке розташова но за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Че хова, 1. У разі неявки відповідача

Синельниківський міськрайон! ний суд Дніпропетровської об! ласті викликає у судове засідання в якості відповідача Малюту Ганну Михайлівну, 19 вересня 1958 р.н., по цивільній справі № 191/4814/ 13ц за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Малюти Ганни Михайлів ни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 26.12.2013 року об 11.00 у при міщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів.

Марію Олександрівну у судове за сідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообл енерго» до Чмельової Марії Олек сандрівни про відшкодування за боргованості, яке призначено на 25.12.2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде розгляну та за відсутності відповідача.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 5 грудня 2013 року було вине сено заочне рішення по цивільній справі за позовом Йотки Тетяни Миколаївни до Йотки Євгена Сер гійовича, Йотки Юрія Сергійови ча, третя особа Комунальне підприємство «Житлове господар ство Самарського району» Дніпро петровської міської ради, Головне управління Державної міграцій ної служби України в Дніпропет ровській області, про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при міщенням. Суд позовні вимоги по зивача вирішив задовольнити. Визнати Йотку Євгена Сергійови ча, 1987 року народження, та Йот ку Юрія Сергійовича, 1994 року народження, такими, що втратили право на користування квартирою № 12 в будинку № 31 по вул. 20 Тернівський районний суд м. років Перемоги в м. Дніпропет Кривого Рогу викликає Чмельову ровську, що є підставою для знят Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Шевченка Леоніда Анатолійовича, Шевченко Яну Олександрівну, що судом у судовому засіданні о 08 год. 40 хв. 28 січня 2014 року буде розглядатись цивільна справа № 203/6264/2013ц за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Шевченка Ле оніда Анатолійовича, Шевченко Яни Олександрівни про стягнення заборгованості (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський райо нний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особи сто або направити до суду свого представника з належно оформ леною довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочно го рішення.

тя їх з реєстраційного обліку за вказаною адресою у Головному управлінні Державної міграційної служби України в Дніпропет ровській області. Стягти з Йотки Євгена Сергійовича на користь Йотки Тетяни Миколаївни сплаче ний нею судовий збір в сумі 114,70 грн. Стягти з Йотки Юрія Сергійо вича на користь Йотки Тетяни Ми колаївни сплачений нею судовий збір в сумі 114,70 грн. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя Оста пенко Н.Г.) 20 листопада 2013 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу за по зовом Сєрової Юлії Юріївни до Сєрова Євгена Анатолійовича, Го ловного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втрати ла право на користування кварти рою та зняття з реєстрації. Даним заочним рішенням позовні вимо ги були задоволені. З повним текс том рішення відповідач Сєров Євген Анатолійович може ознайо митись, звернувшись до канце лярії Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Коробова, 6, каб. 213. 01 листопада 2013 року Бабуш! кінським районним судом м. Дніпропетровська, розташованим за адресою: 49000, м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, була розглянута цивільна справа № 200/14081/13ц за позовом Лего стаєва Івана Миколайовича до Ле гостаєвої Анастасії Олександрів ни, Коваленка Антона Олексійови ча, треті особи Служба у справах неповнолітніх Бабушкінського району м. Дніпропетровська, Ле гостаєва Ольга Іванівна, Коржов Олександр Олександрович, КП «Жилсервіс2» ДМР, Бабушкін ський РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, Легостаєва Марина Сергі ївна, про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням, з ви несенням заочного рішення. 12 листопада 2013 р. Довгинців! ським районним судом м. Криво! го Рогу Дніпропетровської об ласті прийнято заочне рішення по цивільній справі № 211/2200/13ц за позовом Кірдяєва Олега Петро вича до Пастернак Раїси Василів ни про звернення стягнення на предмет іпотеки, яким вирішено позов Кірдяєва Олега Петровича задовольнити та звернути стяг нення на квартиру № 24 у будинку № 1а бульвару Кірова в м. Кри вому Розі, що належить Пастернак Раїсі Василівні. Амур!Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції по відомляє Рахманову Зауражану Сабуровну (м. Дніпропетровськ, вул. Прогресивна, 6/129); Рахма нову Світлану Петрівну (м. Дніпро петровськ, вул. Прогресивна, 6/129) про відкриття виконавчо го провадження з примусового ви конання виконавчого листа № 2/ 199/334/13, виданого 12.11.13 року АмурНижньодніпровським районним судом про усунення пе решкод Штотланду Володимиру Григоровичу у здійсненні права на користування власністю кварти рою № 129 у буд. № 6 по вул. Про гресивній у м. Дніпропетровську, шляхом виселення Рахманової За уражани Сабуровни та Рахманової Світлани Петрівни без надання іншого житлового приміщення з квартири № 129 у буд. 6 по вул. Прогресивній у м.Дніпропет ровську, та що примусове прове дення виконавчих дій (виселення) з виконання виконавчого листа № 2/199/334/13, виданого 12.11.13 року АмурНижньодніпровським районним судом, призначено на 26.12.2013 року о 12.00 за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Прогресивна, 6/129. Відсутність боржника, належно повідомлено го про дату та місце проведення примусового виконання рішення суду, не є перешкодою для прове дення виконавчих дій.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ ÒÅËÈ ÃÃÎÐÎÄÀ ÎÐÎÄÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ! ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÏÀÎ «ÄÒÝÊ ÄÍÅÏÐÎÎÁËÝÍÅÐÃλ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ßÍÂÀÐß 2014 ÃÎÄÀ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÏËÀÍÎÂÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÅÒÅÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß È ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ Â ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÑÐÎÊÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ: №

Наименование района работ

1

ИНД

1833

РБ1РБ8

ул. Софьи Ковалевской,51,53,55,63,65, ТРП, поликлиника

2

2

ИНД

1459

РБ1РБ6

ул. Сакко, ул. Радищева,2375, 3680, ДК №98

3

3

ИНД

1427

РБ3,4,8

ул. Кима,3199,2896; ул. Почтовая,74 110,77135,112144; ул. Амурская,115а187,120190; ул. Голикова,3096,33101; ул. Соревнования,115а,185,114170

4

5

6

ИНД

ИНД

ИНД

Номер ТП

1425

1484

1578

Место выполнения работ Наименование улиц

Номер РБ

с 1 по 10

РБ6

ул. Майская,1117,1238; ул. Смоленская,37101,82138; ул. Иркутская,118164, 135185

РБ1,5

ул. Ванцетти,458,353; пер. Новомосковский,28,15; пер. Московский,26,38; ул. Короткая,139,210; ул. Кропоткина,1,2,7; ул. Замистковая база облснабсбыта; ул. Степана Разина,276/2, 78, 3/281

РБ1РБ12

Донецкое шоссе,97,99,103,107,121 13,15,19,21 АТБ, АЗС

ИНД

1485

РБ1РБ8

ИНД

1370

РБ1РБ12

пр. Газеты "Правда",129,135137,139,141 Холодильная, 2

9

ИНД

1503

РБ1РБ12

пр. Газеты "Правда", 125,127А

10

ИНД

1812

11

ИНД

1458

ул. Радищева,2 СШ №14, магазин

РБ1РБ8

13

ИНД

1455

РБ1РБ12

14

ИНД

1955

РБ1РБ9

ул. Решетиловская, 14,16,18,20,22 Путиловская,15,17,19,21,23 Медсервис

ул. аптека Мед. Акададемии,

ул. Софьи Ковалевской,6365 ул. Калиновая 76,78,80 Д/К №278, ЧП Веснянка, сберкасса ул. Енисеевская,68122; ул. Вологодская,70 118, 65105, 1921, 2632; ул. Холодильная,1723; ул. Карельская,212,113; ул. Саратовская,1, 2 ул. Воронежская, 2335; 14; ул. Дальновосточная, 99101

Самарский

1153

РБ1РБ2

ул. Джамбульская, ул. Днепростроя, ул. Пальмовая, пер. Томский, ул. Подснежников, ул. Наставников, ул. Ореховая

8

9

Самарский

1101

РБ1РБ6

18

Самарский

1102

РБ1РБ5

ул. Лодочная, ул. Мачтовая, ул. Лебяжья, ул. Кажедуба, ул. Воспоминаний, пер. Гороховский, ул. Детства,369,462, пер. Короткий

РБ1РБ8

ул. Апостоловская,265, ул. Гвая,5077, ул. Отдыха, пер. Стефанника, пер. Отдыха, СШ №122, котельная, пер. Гороховый, ул. Воспоминаний

10

ул. Лобачевского, 218, 115; ул. Верхняя, 242,17; ул. Криничная, 220, 139; ул. Звонкая, 1, 224, 319; ул. Журавлиная, 218, 117; ул. Ветеринарная, 121, 212

5,6

21

Самарский

1031

РБ8

22

23

Самарский

АНД

1325

1519

РБ2,5,8

ул. Каспийская, 115,416;

ул. Стрелочная, 614, 1317

2527

РБ2,8

ул. Кальчугина, 5/111,2434; ул. Кемеровская, 4 74, 33115а; ул. Черниговская, 90106

9

910

24

АНД

1378

РБ1,2

25

АНД

1412

РБ1,2

ул. Спартака, 7781,8896, Церковь; ул. Трансформаторная, 212,55101; ул. Рылеева,1325,1424

11

РБ5,6

ул. Ветренная, 72,72а,95,270,183; ул. Шлюзовая, 15; ул. Кубанская, 24,119а

13

ул. Рабкоровская, 166а194,101129; ул. Передовая, 671; ул. Новопрудная, 266; ул. Моховая, 238,234

16

ул. Военная, 523; котельная, магазин

13

АНД

1890

27

АНД

1880

РБ4,8

28

АНД

1372

РБ2

29

АНД

1375

РБ1,2,3,4

ул. Гудкова, 1197,1080; пер. Ивана Зинукова, 1,24; ул. Васнецова, 210,111, ул. Осетинская, 38; ул. Халтурина, 1, 715,12,1727,14,1828 ; пер. Обходной, 15,4; ул. Обходная, 5; ул. Ивана Зинукова, 4, 12,1830; ул. Айвазовская, 13,2 4,1,7,9,13,15,8,16,1923; ул. Искры, 1,2; ул. Заводская, 35,26; ул. Волочаевская, 17; ул. Голубовская, 1,5,2,8; ул. Тагильская, 5,9,13,17,2141,4 38,40; ул. Минакова, 35,48; ул. Лепсе, 15; ул. Сызранская, 119, 412,1620; ул. Промежуточная, 1,24; ул. Энгельса, 115,24,1723,68; ул. Узловая, 1,917,26,1022; ул. Муравьёва, 1,6,511,814; ул. Боковая, 39,2; ул. Новоросийская, 1,7 9,214; ул. Чапаева, 113,210; ул. Тобольская, 119,218; ул. Пожарная, 133,436 ул. Рабкоровская, 75б75в,7979ж,108116,75105,118166; ул. Передовая, 681735; ул. Моховая, 121а 187а,115Е,115Ж,131,176236,213227; ул. Конноспортивная, 23,24,39

1896

РБ4,5,6

31

АНД

1415

РБ1,4

32

АНД

1807

РБ1РБ12

пр. Правды "Правда", 7,11,13,15, ЗАГС АНД, котельная, аптека, маг. ЕВА, АБанк

22

33

АНД

1432

РБ1РБ8

ул. Крюковская, ул. Михайловская, ул. Отечественная, ул. Артюшенко, школа интернат

23

РБ1,2,4

ул. Копылова, №119; 226 ул. Вдовенко Вдовенко Комсомола, №177231 Лалоянца, №6171 Садовниченко Ткаченко, №6276; №6171

ТП68

35

Бабушкинский

449

36 37

Бабушкинский Бабушкинский

226 233

7, 8 10, 1

38

Бабушкинский

326

39

Бабушкинский рн

ТП751

40

Бабушкинский рн

ТП657

41

Бабушкинский

201

16,17

ул. Передовая, 1103; пер. Бахчисарайский, 1,3

ул. Барвинковская, №3850 Благоева, №102022 №71929 Короленко, №6985 №3242 №4153 №4858

Жовтневый

341

48

Жовтневый

458

49

Кировский

132

ул. Уральская №1148, пер. Токарный №4793107 пер. Ильича №2А, №12А

50

Кировский

143

ул. Таллинская №1016 ул. Шмидта №4, 6, 8, 8А ул.Извилистая №224 №519

51

Кировский

220

52

Кировский

120

53

Кировский

54

Кировский

55

Красногвардейский

пер. ул. 40 лет ул. ул. ул.

ул. ул. ул. Шпиндяка,

ул. Рогалева №16А

13

ул. Барнаульская №2А, 2Б, 2В, 2Г

21

ул. Чекистов №19, №216 ул. 9 Января №161, №258

22

ул. Серова №13, 15

20

РБ3,10

пл. Петровского №2 пр. Карла Маркса №125, №123

118

28,9,7

ул. Шмидта №1921 пр. Пушкина № 57, 53, 51, 49

8

ул. Южмашевская ул. Конюхова ул. Новопартизанская ул. Ракетостроителей ул. Ягджиева ул. Адамчика ул. Будника ул. Уткина ул. Большая ул. Галася

6

Красногвардейский

826

58

Красногвардейский

516

1, 2, 3, 4

ул. Казацкая, 5; ул. Татарская кооперативный коптильный цех; ул. Татарская, 44д ЧП Олейник магазин; Церковь; ул. Поточная, 1, Филиал "ДДЭУ" ДП "Днепропетровский облавтодор" ОАО "ДАК"Автомобильные дороги Украины" гараж и управление; ул. Поточная, 280, 3337, 55115; ЧП Керимов Н.Г. киоск; 1, 2, 3, 4, 5, 6, ГСК "Межколхозстрой" гаражи; 8 ООО "Коломия" кафетерий, магазин; ПАО "Днепрогаз" станция катодной защиты; ЧП Билаш А.П. СТО; КП "Днепроводоканал"; ул. Сосновая, 171, 246; ул. Новошкольная, 115 ООО "АТБМАРКЕТ" магазин; 1, 2, 3, 5

59

Красногвардейский

517

2, 3, 4

60

Красногвардейский

762

1, 2, 4, 6

61

Красногвардейский

813

1, 4

5763

763

8

1, 2, 4, 5, 6

22, 23,27

ул. Татарская, 77131, 70102, 91а, 93б ул. Дивизионная, 127, 8100, 33, 37, 53, 59, 91 ул. Василевского, 5973, 2182, 155 ул. Отважная, 17, 36, 38101 ул. Банковская, 14, 16а, 24, 25; ул. Партизанская, 2161, 3070; столовая, котельная;

13 14

9

10

10

13

20

ул. Новошкольная, 6 ЧАО "Киевстар " ДФ базовая станция; ПАО "МТС УКРАИНА" базовая станция; ПАО "Укртелеком" АТС753; СОШ №101, котельная; ул. Новошкольная, 20Б ООО "Викториан" столярный цех; ул. Новошкольная, 1935, 2224; ул. Павелецкая, 1270, 27123; ул. Новопавелецкая, 119, 31, 35а, 222; ул. Стадионная, 236, 46а, 945; пер. Беломорский, 15, 24; ул. Высокогорная, 1д ЧП Покулитый И.Ф.; ул. Высокогорная, 29Б КП "Днепроводоканал" НСВ10;

22

ул. Новошкольная, 2658, 3565; 79105; ул. Высокогорная, 44118, 45111; ул. Павелецкая, 7290; 119151; ул. Новопавелецкая, 2151, 2454; ул. Стадионная, 38б72; ул. Глубокая, 147, 224;

22

24

64

Красногвардейский

2312

1, 2, 3, 6

65

Красногвардейский

796

5, 6, 7, 8

ул. Январская, 256, 1565, 67; пер. Новоянварский, 2а; ул. Новоянварская, 2а12, 14, 18а,1838, 42а, 46б, 1729,35а, 35б, 37, 54б, 56а, 4351в, 22б, 24а, 17а, 15а; ул. Зеленогорская, 3236, 3743;

24

66

Красногвардейский

894

4, 5

ул. Юности, 94150, 105175б; пер. Малый, 141, 2а16, 5470а;

28

1, 2, 4, 6

ул. Новоукраинская, 226, 175; ул. Татарская, 335, 238; ЧП Беликова О.В. магазин; ул. Ратная, 24, 1325, 33, 4149; ул. Всенародная, 129, 220, 34;

29

ул. Дивизионная, 28, 16а, 20, 125; ул. Всенародная, 3789, 50108, 34б; ул. Казацкая, 24, 515, 2а, 4а; ул. Татарская, 3777, 4068, 44Д ЧП Сухарева Т.В. торговый павильон; фирма "ТРАНЗИТ ПЛЮС" киоск; "Укрпочта" почтовое отделение №73; ул. Отважная, 24, 65, 65а; ул. Отдаленная, 29а, 71, 73, 74; ООО НПП "ИНВЕЛЬТА" ангар готовой продукции; ПАО "Днепрогаз" катодная станция;

30

ул. Зеленогорская, 4571, 3894; ул. Банковская, 121, 2, 4; ул. Проселочная, 117, 232; ул. Кипучая, 2145, 2836; пер. Пионерский, 13, 28; туп. Абрикосовый, 17, 210; ул. Зеркальная, 6694, 4767; агропром

30

ул. Орловская, 28, 30, 32, 32а, 34а36; ФЛП Найдо С.В. магазин; ЧП "ТРК РаледаД"; ЧАО "Киевстар " ДФ; ГКП "Днепропетровские городские тепловые сети" котельная; ФЛП Джафаров Е.А. киоск; КЖЕП №34 контора; ООО НПП "Авалон" офис; ДЮСШ №10; ФЛП Шелест Л.В. парикмахерская; ул.Новоорловская, 2а; ул. Яшина, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; КПЖРЭП Ленинского района ремонтная база; ГКП "Днепропетровские городские тепловые сети" котельная; ЧП "ТРК РаледаД"; ул. Яшина, 34, 38, 40; ул. Караваева, 3а, 5, 7;

21

67

21,22,23,24,27, 28,29,30,31

ул. Жемчужная, 131, 212; ЧП Разоренова Н.И. киоск; ул. Заповедная, 123, 236; пер. Заповедный, 113, 28; ул. Безлесная, 1884, 1937, 4587; ПАО "Днепрогаз" катодная станция; ул. Колхозная балка, 151, 252; ул. Загорянская, 35, 610, 18, 18а; ул. Ставковая, 17, 2;

9

ул. Гималайская, 121, 222; ул. Гималайская, 10а ПП Роздобудько П.М.; СТО ул. Заповедная, 85147, 96138; ГРП ул. Вишневая, 116;

Красногвардейский

660

Красногвардейский

691

1, 5

Красногвардейский

980

1, 2, 7, 8

13,14,15,16,1 7

20

16

1, 4

57

69

ул. Дыбенко №139; №236 ул. Тонконог пер. Тонконог ул. Терьпигорьева пер. Терьпигорьева ул. Копылова №2846; 2137 пер. Копылова ул. Лалоянца №3472

ул. Комсомольская №4555

8, ЯК 2

14, 15

ул. Дзержинского, №29А, №33В ул. Рогалева, №7, 14,17А

20, 21,

166

6,8,9,10

1, 5, 16

27 9

164

5035

Красногвардейский

ул. Писаржевского №3

ул. Чичерина №40, 42 ул. Кавалерийская №1622

Красногвардейский

Красногвардейский

пр. Гагарина №14

1, 4

56

68

15 16

ул. Росси №2165; №4078 ул. Бурденко пер. Платова пер. Поганини ул. 40 лет Комсомола №5078 пер. Нарвский пер. Чудский ул. Уютная №125; №2240 РБ1,2,4,5,6, пер. Уютный №3Б,5Б,7,9Б,10А,10Б пер. Баженова №42,42А,46А,45Б,45А,44А ул. Денисова пер. Денисова ул. Платова №106,108,110 ул. Смежная

1, 4

18

ул. Ленина,9 ул. Ленина,4А

ул. Владимирская № 117 №228 ул. Леонтовича №147 №232 ул. Саксаганская №127 №230 ул. Рыбачья №2822 №133 ул. Пирогова №125 №210

47

24 13

ул. Шевченко №3 №4 ул. Жуковского №59 3, 1

1619

АНД

Бабушкинский рн

336

62

30

34

403

Жовтневый

63

ул. Каруна, 210,

ул. Каляева, 5892,6391; ул. Отечественная, 4761;

Жовтневый

46

23

пр. Карла Маркса №34

19

ул. Каракумская, 2а8; ул. Тевосяна, 1А7/2,2А8А; ул. Хасанская, 17,2а8; ул. Белоцерковская, 37, 2а8/2; ул. Памирская, 1а7, 26; ул. Александрийская, 17, 28; ул. Аграрная, 23/2; ул. Столярная, 2468, 7, 1149, ул. Коломенская, 111, 210; ул. 5,9, 1022; Магистральная, 115/2,2а12; ул. Транспортная, ул. Аграрная, 37; 1а,1б,113,220; ул. Голосеевская, 13,18; ул. Уничская, Лодочный причал, СО "Озеленитель"

ул. Продольная, 1103,2104; ул. Подветренная, 1 77, 288; ул. Прохладная, 3858, 4173; ул. Бальзаковская, 5,6,11,12,23; туп. Волго Донский, 35; ул. ВолгоДонская, 311; ул. Береговая, 5989, 95127,112166,172188

26

45

6

17

РБ1,4

1, 2, 4

522

23,24

ул. Немировского,6128,3947 ул. Сиреневая,149 ул. Профсоюзная,6367 ул.Изобретателей 125 ул. Гостиприимная,111 ул. Профсоюзная,175 ул. Гвая ул. Детства,135161 ул. Ноябрьская,111 пер. Краснопролетарский,4048 ул. Владивостокская ул. Сержанта Литвищенко,142198

1600

210

Жовтневый

27

16

Самарский

Бабушкинский

44

24

РБ5,7

20

43

21

1500

1103

1, 8, 9

20

ИНД

Самарский

202

17

15

19

Бабушкинский

16

АТБ,

ул. Сакко,1,2,9,7,10 ул. Дальневосточная,53

1439

14

Сберкасса, автосалон

ул. Батумская,16,18,22,24 Мебель

ИНД

13

15

РБ1РБ6

12

11,12

ул.

А1 пр. Газеты "Правда", 113,115,117,119, автомойка, нотариус

ул.Бородиновская №8 ул. Исполкомовская №40, 41 ул. Артема №95 №95В ул. Володарского №88154 №121190

42

4

ул. Марко Вовчок,17,40,55 ул. Араратская,3558,51,238 ул. Криваноса ул. Академика Образцова,2758

8

РБ1РБ8, А6

2,3

ул. Усенка,

7

Дата выполнения работ с 11 по 20 с 21 по 30

70

Ленинский

23

2, 5, 6, 7, 8


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

71

Ленинский

18

72

Ленинский

830

73

Ленинский

753

пер. Альпийский, 15, 5а, 410; общежитие КПП "Днепропетровский комбайновый завод"; ФЛП Барсегян В.А. кондитерский цех; ул. Алтайская, 4а, 13, 19; детский комбинат №308; СОШ №51 столовая, котельная, мастерская; 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Гомельская, 410, 1529; ул. Гомельская, 12 ФЛП Вагайцев С.А. киоск; 7, 8, 9, 10 ул. Гомельская, 17а ЧП Ломака мастерская; ул. Выборгская, 14; Центр детского творчества; ул. Щепкина, 34, 39, 39К; ГКП "Днепропетровские городские тепловые сети" котельная; ул. Могилевская, 311; 2, 7, 11

21

ул. Кирова, 15; кинотеатр "Искра"; ПАО "Телесистемы Украины";

23

ул. Омская, 1820; ул. Бр.Трофимовых, 257323, 327409, 261275; 283325; ул. Таганская, 28; ул. П.Корчагина, 123, 2735, 232; 1, 2, 3, 4, 5, 6 ул. Мицкевича, 113, 23, 24, 24а,б, 26, 26а, 39, 43; пер. Мицкевича, 137, 226; ул. Костромская, 54; детский комбинат; насосная;

ул. Марата, 46, ул. Качалова, 6; ул. Серикова, 1, 3, 4; гаражи, СТО, вулканизация; поликлиника, котельная, столовая; пр.Калинина, 61А, 63, 67; магазин № 88 ОАО Днский хлз торговый киоск, 1, 2, 3, 4, 6, 8, магазин "Продукты", ремонт обуви; 9, 10, 11, 12 магазинбар; ФЛП Пашаев А.С. киоск ФЛП Цыганков С.В. СТО ул.Квиринга, 5А ООО ПКФ "Инвест лтд" производственные помещения котельная поликлиническое отделение МЛ № 11

74

Ленинский

834

75

ж/м Приднепровск

ТП1044

110

76

ж/м Приднепровск

ТП1007

18

27

ул. НемировичаДанченко, 68 ул. Жовтневая, 228 ул. Берсенивская, 1280,113 ул. Героевпанфиливцев, 2 ул. Кольская, 22в,ж ул. Зеленоградська, 8593

9 16

77

ж/м Приднепровск

1008

16

ул. Череповецька 127 ;2 24 ул. Левобережная 117; 2 28 ул. Педагогическая 115;218 ул. Адм.Макарова 117 ;2 16 ул. НемировичаДанченко, 222 ул. Космонавтов,15

78

ж/м Приднепровск

1009

17

ул. Череповецкая, 6 ул. Карагандинская, 13 (магаз. ЧП Ратников) ул. Карагандинская (ООО"ВАРС") ул. Педагогическая 1а (Стандарт"ЛТД")

23

23

29

ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ä íåïðîîáëýíåðãî» ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà íåó äîáñòâà, ñâÿçàííûå ñ âðåìåííûì îãðàíè÷åíèåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Ïðîñèì îáåñïå÷èòü äîñòóï äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò Äíåïðîîáëýíåðãî» íåóäîáñòâà, ðàáîò.. Ïî âîïðîñàì îòêëþ÷åíèé îáðàùàéòåñü ê äèñïåò÷åðàì ïî òåëåôîíàì: 373-44-92, 373-45-25, 373-42-17, 373-44-71, 373-44-72, 373-44-52.

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª

Ïðàâî íà ïåíñ³þ - ñêëàäîâà äîáðîáóòó ãðîìàäÿí Â.Â.ÂÀÐÀÊÓÒÀ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

 Óêðà¿í³, ÿê ó ñîö³àëüí³é ïðàâîâ³é äåðæàâ³, ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ'ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà - íàéâèùà ñîö³àëüíà ö³íí³ñòü. Ïðàâà ³ ñâîáîäà ëþäèíè òà ¿õí³ ãàðàíò³¿ âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Óòâåðäæåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè º ãîëîâíèì îáîâ'ÿçêîì äåðæàâè (ñòàòò³ 1, 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Çàçíà÷åí³ êîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ âèêëàäåí³ â ðîçä³ë³ ²² Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «Ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ'ÿçêè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà» Права людини являють собою певні можливості, необхідні для її існування та розвитку, які об'єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і повинні бути рівними для всіх людей. Рівність прав громадян України закріплена статтею 21 Конституції України, де зазначено, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права людини є непорушними, вони можуть бути здійсненими лише за наявності певних юридичних засобів (механізмів). Так, наприклад, одне із основоположних прав, право на соціальне забезпечення, неможливо реалізувати без встановленої відповідної юридичної процедури. Отже, захист непрацездатних та працездатних осіб, літніх людей, дітей та підтримка кожної людини, яка втратила джерела для існування з незалежних від неї причин, є загальновизнаною домінантою державотворення в цивілізованому суспільстві і знаходить своє правове закріплення в законодавчих та

інших нормативно-правових актах. Статтею 46 Конституції України передбачено, що Україна, як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їхні гарантії, задекларувала право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин та пенсійне забезпечення громадян. Пенсійне забезпечення у будь-якій державі є найважливішою складовою добробуту громадян, яке демонструє дійсне бажання країни дотримуватись принципів гуманізму стосовно тих, хто віддав суспільству працю, інтелект, здоров'я. Воно покликане підвищити рівень життя пенсіонерів; встановити залежність розмірів пенсій від величини заробітку і трудового стажу; забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи; заохотити громадян до за-

ощадження коштів на старість. Реалізація права на пенсію повинна виконувати своє основнепризначення забезпечити пенсіонерам рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом, і тому під правом на пенсію слід розуміти гарантовану державою можливість у разі настання страхових ризиків, закріплених у законі, щомісячно отримувати грошові кошти у розмірі, що, як правило, відображає отриманий у минулому заробіток та забезпечує гідне життя пенсіонерів. Право стає реальним лише тоді, коли воно належно гарантовано. До основних гарантій необхідно віднести процес реалізації права на пенсійне забезпечення та правозастосовну діяльність органів, що здійснюють назване забезпечення громадян. У зв'язку з чим особливого значення набуває діяльність Пенсійного фонду України (на підставі світового досвіду, з врахуванням специфіки українського суспільства), а також відповідний гро-

Ñóäîâèì ð³øåííÿì âèçíà̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª íî âèííèì ³ âèíåñåíî âèðîê êîëèøíüîìó ñï³âðîá³òíèêó êåð³âíî¿ ëàíêè îäí³º¿ ç äåðæàâíèõ ÇÀ 15 ÒÈÑß× ÃÐÈÂÅÍÜ - 5 ÐÎʲ ÓÂ'ßÇÍÅÍÍß ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é зустрічних звірок між під- ленням права ще 3 роки ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà

Ñóä âèí³ñ âèðîê:

У липні 2013 року колишній керівник отримав хабар від фізичної особи підприємця у розмірі п'ятнадцять тисяч гривень за складання фіктивних актів

приємцем та іншим підприємством. Суд, зваживши провину звинуваченого, призначив винному в отриманні хабара покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, з подальшим позбав-

обіймати посади в органах влади, та позбавлення рангу державного службовця. Взявши до уваги всі обставини, суд звільнив осудженого від ув'язнення, встановивши випробуваль-

мадський та державний контроль за його діяльністю. До кола гарантій слід також віднести чітке виконання норм законів і загалом проведення принципу законності у правозастосовній діяльності. Крім того, потрібно подолати прогалини у пенсійному законодавстві, протиріччя норм окремих законів щодо вказаного забезпечення. Важлива гарантія реалізації права на пенсійне забезпечення - існування чіткого механізму захисту прав громадян у разі його порушення. Ним є судовий захист, передбачений Конституцією України. Отже, конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв'язку з трудовою діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст і характер обов'язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії. Закріплення на конституційному рівні права на соціальний захист кожного громадянина, без будь-яких винятків, є реалізація державою положення статті 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками. ний термін строком на 3 роки. Управління внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області нагадує, що в Міністерстві доходів і зборів України діє цілодобовий телефонний сервіс «Пульс». Платники з усієї України за телефоном (044) 28400-07 можуть поскаржитися на протиправні дії, скоєні співробітниками податкової та митної служб.

ÞÑÒÈÖ²ß ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ËÈÑÒÎÏÀIJ 2013 ÐÎÊÓ 1. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.11.2013 ¹ Ð-935/0/3-13 «Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñåðïíÿ 2007 ðîêó ¹ Ð-343/0/3-07», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 13.11.2013 çà ¹ 35/1809. Â.².Ñåìåí÷óê, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ○

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÇÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ - ÄΠ²ÄÏβÄÀËÜÍÎÑÒ² Îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ó çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, îô³ö³éíå îòðèìàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè - öå äåðæàâíèé çàõèñò â³ä íåçàêîííîãî çâ³ëüíåííÿ, ãàðàíòîâàíå ïðàâî íà â³äïî÷èíîê, ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà çàðîá³òíà ïëàòà â îáñÿç³, íå íèæ÷î¿ â³ä âèçíà÷åíî¿ çàêîíîì. Íåëåãàëüíà òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü - öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä çàêîíîì ÿê ðîáîòîäàâöÿ, òàê ³ ïðàö³âíèêà. Çà ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ÿê àäì³í³ñòðàòèâíó, òàê ³ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ó Äϲ â ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñòâîðåíà òà ôóíêö³îíóº ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü ëåãàë³çàö³¿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ó ñôåð³ ï³äïðèºìíèöòâà. ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ ²ãîð Ñàõàíîâ , çà ñ³÷åíü - ëèñòîïàä ïîòî÷íîãî ðîêó ïðîâåäåíî 42 çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü ëåãàë³çàö³¿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè äîäàòêîâî íàä³éøëî äî áþäæåòó ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á 28,4 òèñ.ãðí. Ëåãàë³çàö³ÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ìຠòàêîæ çíà÷í³ ïåðåâàãè ³ äëÿ ðîáîòîäàâö³â: öå ³ ëåãàë³çàö³ÿ á³çíåñó, äîòðèìàííÿ íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, íàëåæíèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó, ãàðàíò³ÿ äîäåðæàííÿ òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, ïðàâîì³ðíå çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó. Êð³ì òîãî, öå ³ ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó äëÿ ðîáîòîäàâö³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 СУСПІЛЬСТВО ○

ÊÓÐÑ ÂÈÆÈÂÀÍÍß

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

ÙÎ ÏÎÄÀÞÒÜÑß ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÄÅÐ ÆÀÂÍί ÐŪÑÒÐ ÀÖ²¯ ÏÐ ÀÂ Ç ÂÈÄÀ ×ÅÞ ÄÅÐÆÀÂÍί ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ÏÐÀ ÂÈÄÀ×ÅÞ Ñ²ÄÎÖÒÂÀ ÏÐÎ ÏÐ ÀÂÎ ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ Ó ÇÂ'ßÇÊÓ Ç ÏÅÐÅÄÀ ×ÅÞ ÏÐÀÂÎ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÞ ÎÁ'ªÊҲ ÍÅÐÓÕÎÌÎà ΠÌÀÉÍÀ Ó ÂËÀÑͲÑÒÜ Ô²ÇÈ×ÍÈÌ ÒÒÀÀ ÞÐÈÄÈ×ÍÈÌ ÎÑÎÁÀÌ, ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÙÎ ÂÈÉØËÈ Ç² ÑÊËÀÄÓ ÇÀÑÍÎÂÍÈʲ (Ó×ÀÑÍÈʲÂ) ÞÐÈÄÈ×Íί ÎÑÎÁÈ ÇÀ ÀÍÓ Î ÍÀ ÖÅ ÓÑÒ ÀÍÎÂ×ÈÌÈ Ð²ØÅÍÍßÌ Ó×ÀÑÍÈʲ ÀÁÎ ÎÐà ÎÐÃÀÍÓ ÀÍÓ,, ÓÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÎà ÓÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÎÃÎ ÓÑÒÀÍÎÂ×ÈÌÈ ÀÌÈ, ÇÀßÂÍÈÊ ÏÎÄÀª ÒÒÀʲ Àʲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ: ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ,

Óïåðøå â Çáðîéíèõ cèëàõ Óêðà¿íè ïðîâåëè êóðñ ï³äãîòîâêè ñåðæàíò³â çà åêñïåðèìåíòàëüíîþ ïðîãðàìîþ «Áîéîâà ñèñòåìà âèæèâàííÿ âî¿íà». Àíàëîã³â ¿é íå áóëî çà âñ³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Çà ñëîâàìè â³éñüêîâèõ, öå - ³íòåãðîâàíèé êóðñ íàâ÷àííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, äî ÿêîãî âõîäÿòü òàêòèêî-ñïåö³àëüíà é âîãíåâà ï³äãîòîâêè òà ðóêîïàøíèé á³é. Óïåðøå åêñïåðèìåíòàëüíèé êóðñ â³äáóâñÿ íà áàç³ 169-ãî íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Ïî çàâåðøåíí³ íàâ÷àííÿ êóðñàíòàì âðó÷èëè ñâ³äîöòâà ïðî ïðîõîäæåííÿ êóðñó. À äåâ’ÿòåðî ç íèõ îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè ïðî çäîáóòòÿ êâàë³ô³êàö³¿ «ñåðæàíò-³íñòðóêòîð ç áîéîâî¿ ñèñòåìè âèæèâàííÿ âî¿íà». ³äòåïåð âîíè âïðîâàäæóâàòèìóòü öþ ñèñòåìó ó ñâî¿õ â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ. ○

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â,

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

ÐŪÑÒÐ ÀÖ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎà Π̲ÑÜÊÎà ΠÓÏÐ ÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª ÐŪÑÒÐÀÖ²ÉÍÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃΠ̲ÑÜÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÈÐÎÄÈ

ÑÊÈÄÀËÈ Â²ÄÕÎÄÈ Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ì³æðàéîííà ïðîêóðàòóðà ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ñôåð³ âñòàíîâèëà, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ïðèâàòíîãî àãðîïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà «Çãîäà» óïðîäîâæ öüîãî ðîêó âèâîçèëè ïðîìèñëîâ³ â³äõîäè òà ñêèäàëè ¿õ ó íåïåðåäáà÷åíîìó äëÿ öüîãî ì³ñö³ - íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà. Öèìè ä³ÿìè çàâäàíî 115 òèñ. ãðí. çáèòê³â. Ïðîêóðàòóðà çàçíà÷åíèé ôàêò âíåñëà â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ÷. 1 ñò. 367 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü). Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади завідувача відділу соціально економічного розвитку Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища осві та відповідного професійного спрямування за освітньокваліфіка ційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в орга нах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 5 років, досконаний рівень володіння державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 7282078. Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади завідувача юридичного відділу апарату Самарської районної у місті Дніпропетровську ради та її виконавчого комітету. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища осві та відповідного професійного спрямування за освітньокваліфіка ційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в орга нах місцевого самоврядування або на державній службі або за фа хом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років, доско налий рівень володіння державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 7282078. Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста загального відділу апарату Самарської районної у місті Дніпропетровську ради та її виконавчого комітету. Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фа хом в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років, досконалий рівень володіння комп’ютерною тех нікою та державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 7282078. Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади головного спеціаліста житлового відділу Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища ос віта відповідного професійного спрямування за освітньоквалі фікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років, достатній рівень володіння комп’ютерною тех нікою та державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають докумен ти протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошен ня про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20річчя Перемоги, буд. 51, кім. 228. Довідки за тел.: 7284917, 7282078.

- заяву встановленої форми, яка визначена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 за №595/5 «Про впорядкування відносин, пов'язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень»; - документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; - документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита); - документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно; - технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна; - рішення уповноваженого на це установчими документами органу юридичної особи про передачу об'єкта нерухомо-

го майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла зі складу засновників (учасників) юридичної особи; - документ, що підтверджує факт передачі такого майна фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи; - документ, що посвідчує особу заявника (пред'являється), копія надається; - у разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера об-

лікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); - у разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію документа, що підтверджує її повноваження; - у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи. (У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідоми-

ла про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представля.) Додатково до основного пакета документів, якщо нерухоме майно перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник також подає документ, що підтверджує факт надання згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення юридичної долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі. У випадку, якщо об'єктом нерухомого майна є земельна ділянка, заявником також подається витяг з Державного земельного кадастру про зе-

мельну ділянку (у разі, коли в документі, що підтверджує виникнення, перехід або припинення права власності або інших речових прав на нерухоме майно, відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки). Необхідно зазначити, що цей перелік не є вичерпним і містить основні документи, що необхідні для державної реєстрації, але державний реєстратор має право витребувати у особи, яка подає заяву, додаткові документи, без яких державна реєстрація права власності на законних підставах неможлива. Д.О.Рощіна, головний спеціаліст відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ùî êîðèñíîãî ïîäàðóâàòè äèòèí³ íà Íîâèé ð³ê? Напередодні новорічних свят усі турботливі батьки шукають такий особливий подарунок для своєї дитини, який би не тільки приносив задоволення, але й був би максимально корисним. Таким подарунком може стати дитячий журнал, який є не тільки надзвичайно захопливим, але й допомагає дитині краще навчитися читати, розвиває логіку та мислення і розповідає про безліч неймовірних цікавинок. Але постає питання, що найбільше турбує батьків: чи існують дійсно якісні та варті уваги журнали для дітей в Україні? Ми виділяємо зпоміж дитячої періодики надзвичайно цікаве дитяче видан-

ня, на якому виховали не одне покоління. Звертаємо вашу увагу на дитячий журнал «Пізнайко», над випуском якого працюють досвідчені редактори з педагогічною освітою, а всі завдання перевіряють дитячі психологи. Враховуючи велику різницю в розвитку дітей дошкільного та шкільного віку, редакція створює два журнали: «Пізнайко від 2 до 6 років» та «Пізнайко від 6 років». Журнал для найменших «Пізнайко від 2 до 6» пропонує батькам цікаві матеріали для раннього розвитку дітей: казки, завдання, ігри, а також додаткові елементи, які потрібно вирізати та доклеювати на сторінки (за інструкція-

ми). Завдяки цьому журнал перетворюється на іграшку, що розвиває дрібну моторику рук, мову та мислення. «Пізнайко від 6» подає інформацію, що зацікавлює дитину і прививає їй змалечку любов до самостійного читання. Разом із героями журналу дитина поринає в пригоди, дізнається про цікаві і чудернацькі факти, грає в ігри, розв'язує завдання на розвиток уваги та логіки, робить цікаві саморобки та безліч усього іншого. Журнали «Пізнайко» поєднують у собі традиційне українське виховання і теми, що цікавлять сучасних дітей. У 2014 ріці Пізнайко готує для передплатників багато подарунків!

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÈ ÆÓÐÍÀËÓ «Ï²ÇÍÀÉÊÎ Â²Ä 6»: на 3 місяці - 41,82 грн.; на 6 місяців - 81,09 грн.; на 12 місяців - 160,98 грн. Передплатити журнали «Пізнайко» можна за тел.: (044) 207-97-56 або у будь-якому поштовому відділенні до 25 грудня 2013 року.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.12.2013 ð. ¹ 100 (1491) ○

«Í²ÊÎÏÎËÜ ÌÀª ÒÀËÀÍÒ»

³äáóëèñü êàñòèíãè òðåòüîãî ñåçîíó новки. Усі намагались переконати професійне журі, що саме їхній талант вартий визнання та головного призу. За результатами відбіркових прослуховувань визначили 36 конкурсантів, які продовжать боротьбу у чвертьфіналі, що відбудеться у лютому наступного року. За цей час учасники повинні визначитись із репертуаром і сценічним образом. Допомагати у виборі і підготовці номерів конкурсантам будуть консультанти-професіонали з вокалу, хореографії, театрального мистецтва та оригінальних жанрів. Стати володарем титулу найталановитішого нікопольця і отримати головний приз сертифікат на суму 10 тис. грн. зможе тільки один учасник. Ім'я переможця стане відоме під час фінального гала-концерту, що традиційно відбудеться під час святкування Дня міста.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó 2010 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðóñëàíà Òîêàðÿ â ͳêîïîë³ ñòàðòóâàâ óí³êàëüíèé ïðîåêò, ùî ìຠíà ìåò³ ïîøóê, ðîçêðèòòÿ òà ðîçâèòîê òàëàíîâèòèõ æèòåë³â ì³ñòà. Âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü óñ³ ìåøêàíö³ ì³ñòà, àäæå îáìåæåíü çà â³êîì, æàíðîì, ñòèëÿìè ³ íàïðÿìàìè íåìຠПо завершенні другого сезону одразу ж стартували відбіркові кастинги на участь у третьому сезоні «Нікополь має талант». Отже від листопада протягом трьох тижнів проходили прослуховування. За цей час на сцену вийшли майже 60 претендентів. Містяни різного віку та соціального статусу співали, грали на музичних ні вірші та авторські гуморесінструментах, читали реп, ки, демонстрували фокуси та танцювали, декламували влас- показували театральні поста-

Ó ÊÎÍÊÓÐѲ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ 60 ÌÅØÊÀÍÖ²Â

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ Â²Ä ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß

ijòè ìð³þòü ïðî äèâî Î.Ë. ÁÓÒ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ Ç ÂÈÕÎÂÍί ÐÎÁÎÒÈ ÊÎËÅÄÆÓ

ͳ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî êîæíîãî ðîêó â í³÷ íà ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ âñ³ ä³òè ìð³þòü ïðî äèâî! Âîíè çàñèíàþòü ³ ó âå÷³ðí³õ ìîëèòâàõ ïðîñÿòü ñâÿòîãî ïðèíåñòè ¿ì îìð³ÿíèé ïîäàðóíîê, à íà ðàíîê ä³òè çíàõîäÿòü éîãî ï³ä ïîäóøêîþ Але не всі діточки цієї ночі були вдома. Були й такі, які занедужали й перебували на лікуванні у дитячому відділенні Новомосковської лікарні. Про них святий Миколай теж не забув. Разом із директором Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка Любов'ю Миколаївною Піхотіною та студентами, волонтерами Новомосковського міського центру соціальної служби сім'ї, дітей та ÄÎÐÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ

ß âæå ðîçïîâ³äàëà ÷èòà÷àì «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» ïðî ö³êàâ³ ï³ñåííî-ïîåòè÷í³ ñâÿòà, ùî ¿õ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ó Öåíòð³ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â «Òâîð÷³ñòü», ùî â îáëàñíîìó öåíòð³. ¯õí³ ³í³ö³àòîðè ³ âåäó÷³, ÿê âè âæå çíàºòå, ïðåçèäåíò «Òâîð÷îñò³» Òåòÿíà Øåëþã ³ æóðíàë³ñò, ïîåò, ïñèõîëîã Âîëîäèìèð Òðåòÿêîâ. Õî÷åòüñÿ ðîçïîâ³ñòè ïðî ùå îäíó íåçàáóòíþ çóñòð³÷

молоді, він завітав до діточок, що хворіють та приніс їм солодощі. Координаторами збору коштів в цьому році виступили студенти коледжу Надія Суровцева та Денис Ткаліч. У святковий день, 19 грудня, до дітлахів завітали і Янгол (Синицина Карина), і Зіронька (Самусь Катерина), і маленький невгамовний Бісик із різочками (Робова Віра), і добрі помічники святого Миколая (Ткаліч Денис,

ÍÎÂÎÑÒÈ ÕÀÐÜÊÎÂ

ÏÐÎÂÅÄÓÒ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ Â Äåíü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ õàðüêîâ÷àíå ñìîãóò ñîçäàòü êóêëó-ìîòàíêó.  ðàìêàõ âûñòàâêè íàðîäíûõ êóêîë «Êóêîëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ: êðóãîâîðîò» âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïðîéòè ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ òðàäèöèîííîé ñëàâÿíñêîé êóêëû. Âûñòàâî÷íûé ïðîåêò ñîáðàë áîëüøèå è ìàëåíüêèå, èãðîâûå è îáðÿäîâûå, òðàäèöèîííûå è àâòîðñêèå êóêëû. ○

ÄÎÍÅÖÊ

ÎÒÌÅÒÈËÈ ÃÎÄÎÂÙÈÍÓ Â êîíöåðòíîì çàëå Äîíåöêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 45-ëåòèþ Äîíåöêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè èì. Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà. Ñåãîäíÿ ìóçûêàëüíûé âóç Äîíáàññà ïðîäîëæàåò ñâîå ðàçâèòèå è âîñïèòûâàåò òàëàíòëèâûõ ìóçûêàíòîâ. ○

ÊÈÅÂ

×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ

Усик Альона, Бенюк Діана) і, звісно ж, святий Миколай, роль якого виконав Стариковський Павло. Дітей та їхніх батьків щиро вітала директорка коледжу Любов Миколаївна Піхотіна.

Наприкінці поздоровлення не залишилися без уваги і всі працівники дитячого відділення, яким Любов Миколаївна вручила святковий торт із побажаннями наснаги, витримки і здоров'я.

Æóðíàë «Esquire» íàãðàäèë ìóçûêàíòà Ñâÿòîñëàâà Âàêàð÷óêà çâàíèåì «×åëîâåê ãîäà» è óêðàñèë åãî ïîðòðåòîì îáëîæêó ÿíâàðñêîãî íîìåðà. Êàê èçâåñòíî, Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê ñòàë îäíèì èç ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ Åâðîìàéäàíà. Îí äàæå ñîáðàë ñòàðûé ñîñòàâ ãðóïïû «Îêåàí Åëüçè» äëÿ âûñòóïëåíèÿ ïåðåä ìèòèíãóþùèìè. Íà êîíöåðò

ÆÈÂÀ ÏÀÌ’ßÒÜ

Íîâå çíàéîìñòâî ç ïîåòè÷íèìè ëåãåíäàìè

приклад, про Арсенія Тарковського? В основному те, що він батько видатного кінорежисера Андрія Тарковського, який одержав Гран-прі на міжнародному кінофестивалі в Італії. Вірші Арсенія Тарковського читав і сам ведучий, і учасники літстудії «Росток», якою він керує. Приємно було дізнатися, що і Арсеній Тарковський, і Римма Казакова, і Юнна Моріц кровНАРОДЖЕНІ ними узнами пов'язані з УкраїУКРАЇНОЮ ною, бо народила їх УкраїнсьПрисвячена вона була твор- ка земля. чості таких видатних особистостей, як Арсеній Тарковський, ЛІРИКА НАВІКИ Дуже люблю поезії Римми Роберт Рождественський, Римма Казакова і Юнна Моріц. Для Казакової. Часто замислювавсіх присутніх, і для мене теж, лась: чому в неї таке ім'я? Воусе, що розповів ведучий, було лодя Третяков розкрив нам відкриттям. Що ми знаємо, на- таємницю імені поетеси. Вия-

ÍÀ ÑÂßÒ² ×ÈÒÀËÈ Â²Ðز ÒÀÐÊÎÂÑÜÊÎÃÎ вилося, що її батько був військовим і вибрав донечці ім'я Ремо, що означало: «Революция, электрификация, мировой Октябрь». У 20 років поетеса взяла собі ім'я Римма. Про Юнну Моріц я знала ще менше, ніж про Римму Казакову, хоча й зачитувалася її поезіями. Народилась Юнна в Києві 2 червня 1937 року. Отож поетеса уже відзначила своє 75-річчя. Але, маючи таке ім'я, лишиться юною до кінця днів своїх.

парня», «Огромное небо», «Притяжение земли», «На земле безжалостно маленькой», «Благодарю тебя», «Мои года мое богатство», «Желаю вам», «Вся жизнь впереди». А всіма улюблене «Эхо» Яна Френкеля Євген подарував нам у дуеті з Лілею Данильченко - голос ПІСЕННІ ШЕДЕВРИ поета долинув до нас так зриЗавершилась незабутня мо і незабутньо. І линутиме він зустріч пісенно-поетичною до живих вічно - через товщу творчістю нашого улюбленця років! Роберта Рождественського. Йому, як і Риммі Казаковій, не пощастило візначити своє 80-річчя. Та його поезія і пісні на неї переживуть віки. Зірка «Творчості» Євген Скіпочка дав усім нам можливість ще раз насолодитися пісенними шедеврами Роберта Рождественського: «За того Лірику Юнни Моріц схвильовано прочитала Тетяна Шелюг. Її дитячі вірші представила літстудія «Росток», а пісні на її поезії виконала переможниця на фестивалі «Параслов'янський базар-2002» у Вітебську Ольга Мирошниченко.

ÃÎÑÒ² ÏÎ×ÓËÈ «ÌÎÈ ÃÎÄÀ ÌÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂλ ÒÀ «ÝÕλ


ВІВТОРОК, 24 ГРУДНЯ 2013 РОКУ № 100 (1491)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

Âçóòòÿ â³ä ñîë³ âðÿòóº êàñòîðîâà îë³ÿ Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. ²ç ïåðøèì ñí³ãîì òà çàìîðîçêàìè ìè ìàºìî òàêó ïðîáëåìó, ÿê á³ë³ ïëÿìè íà âçóòò³. Óòâîðþþòüñÿ âîíè ÷åðåç òå, ùî ë³ä ïîñèïàþòü ñ³ëëþ, ñí³ãîâà «êàøà» ïîòðàïëÿº íà âçóòòÿ, âèñèõຠòà «ïðîÿâëÿºòüñÿ». Öå íå ëèøå íååñòåòè÷íî, àëå é øê³äëèâî äëÿ ÷îá³ò. Òîæ ñüîãîäí³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî òå, ÿê âèâåñòè á³ë³ ïëÿìè òà çàõèñòèòè ÷åðåâèêè

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ...

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃÅËËÅÐ? «Êòî áûâàë íà àêàäåìè÷åñêèõ âûñòàâêàõ, òîò, êîíå÷íî, íåâîëüíî îáðàùàë âíèìàíèå íà ñêðîìíî þòèâøóþñÿ â óãîëêå êàðòèíû ïîäïèñü «Ãåëëåð». Êòî òàêîé Ãåëëåð? Ïåòð Èñààêîâè÷ Ãåëëåð ðîäèëñÿ â äåêàáðå 1862 ã. Ïåðâîíà÷àëüíîå õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â Îäåññêîé ðèñîâàëüíîé øêîëå.  1878 ã. îí ïîñòóïèë â Èìïåðàòîðñêóþ àêàäåìèþ õóäîæåñòâ è çà îêàçàííûå óñïåõè áûë íàãðàæäåí ÷åòûðüìÿ ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè; â 1886 ã. çà èñïîëíåííóþ ïðîãðàììó «Ñâ. Èðèíà èçëå÷èâàåò Ñâ. Ñåâàñòüÿíà» íàãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ, à â ñëåäóþùåì ãîäó çà êàðòèíó «Ìèòðîïîëèò ïîñâÿùàåò â ñõèìó Èîàííà Ãðîçíîãî» óäîñòîèëñÿ çâàíèÿ êëàññíîãî õóäîæíèêà ïåðâîé ñòåïåíè.  1889 ã. Ïåòð Èñààêîâè÷ âïåðâûå ó÷àñòâîâàë â àêàäåìè÷åñêîé âûñòàâêå êàðòèíîþ «Ïðèñÿãà åâðååâ-íîâîáðàíöåâ» è ñ òåõ ïîð åæåãîäíî äî 1893 ãîäà âûñòàâëÿë ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ íà àêàäåìè÷åñêèõ âûñòàâêàõ. Ñ îñíîâàíèÿ îáùåñòâà ïåòåðáóðãñêèõ õóäîæíèêîâ îí åæåãîäíî ó÷àñòâóåò íà âûñòàâêàõ ýòîãî îáùåñòâà… Òàëàíò Ïåòðà Èñààêîâè÷à î÷åíü øèðîê», - ïîçíàêîìèë ñâîèõ ÷èòàòåëåé ñ ðàíåå íå èçâåñòíûì èì æèâîïèñöåì ñòîëè÷íûé æóðíàë «Ðîäèíà» 9 äåêàáðÿ 1901 ãîäà. Ïðåññó ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Тамара з Новомосковська купила собі шкіряні чобітки. Морози та ожеледиця були в розпалі, коли дівчина помітила на черевичках

мове нашестя. Дієвими порад а м и вона по ділилася і з нами.

соляні розводи. Дівчина звернулася за порадою до подруг та колег, сподіваючись, що може хоч народними засобами вдасться побороти це зи-

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Отже, щоб позбутися білих плям на взутті, потрібно: Спочатку відчистити його від бруду. Потім протерти черевики розчином з теплої води, рідкого мила, з додаванням декількох крапель нашатирного спирту. Висушити подалі від батарей та обігрівачів, після чого нанести звичайний крем для взуття. Змішати столовий 6%-й оцет з водою у пропорції: 1 ч. л. оцту на півсклянки води й протерти ним черевики. Як висохне - намастити кремом для взуття.

Вимити чобітки теплою водою, обгорнути місця, де є білі плями, туалетним папером або паперовими серветками і поставити сушитися. Під час висихання на взутті проявлятиметься сіль, яку папір одразу ж вбратиме. Помити черевики та змастити їх касторовою олією. Для того, аби видалити соляні розводи із замшевих чобіток, потрібно нагріти воду і потримати їх над парою, після чого «пройтися» по черевичкам сухою щіткою. Також можна протерти замшу нашатирним спиртом і посипати білі місця манною крупою - вона вбере в себе всю сіль. Естетичний вигляд ваших «шкрабів» допоможуть зберегти спеціальні засоби для догляду за взуттям - захисні креми та спреї. Не забувайте користуватися ними перед кожним виходом з дому!

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ Çâîíîê â òðè ÷àñà íî÷è: - Àëëî! À Êàòþøó ìîæíî? - Äà íå âîïðîñ: «Ðàñöâåòàëè ÿáëîíè è ãðóøè, ïîïëûëè òóìàíû íàä ðåêîé.» ☺ ☺ ☺ - Ïî÷åìó âû óøëè ñ ïðåäûäóùåãî ìåñòà ðàáîòû?

- Ïî ïðè÷èíå óñòàëîñòè. - Êàêîé óñòàëîñòè? - Íå çíàþ, ïðîñòî îíè ñêàçàëè, ÷òî î÷åíü îò ìåíÿ óñòàëè. ☺ ☺ ☺ Áóäóùèé ãîä - ãîä ëîøàäè. Ðæåì è ïàøåì!

ÏÎÃÎÄÀ Вт 24.12 Ср 25.12 Чт 26.12

+1 +2 +1 1 1 1

+2 0С +4 0С +3 0С +1 0С +4 0С +1 0С

півд.схід. 12 м/с півд.схід. 34 м/с півд.схід. 34 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Ìîðñêàÿ ñâèñòîïëÿñêà. 10. ×òî íå ñòîèò áðàòü ñ ñîáîé â Òóëó? 11. Äåíüãè, èñïîëíÿþùèå ðîìàíñû. 12. Êðûëàòàÿ, ñëåòàþùàÿ ñ ÿçûêà. 13. Íåáåçîáèäíîå âðàíüå. 15. Áðîøü íà âîåííîé øàïêå. 16. Ïåðâûé ëóíàòèê. 17. Ìàëåíüêîå íè÷òî. 19. Õàëÿâíàÿ ïèùà ñ íåáåñ. 20. Çà íåãî çàõîäèò óì, êîãäà øàðèêè çàõîäÿò çà ðîëèêè. 23. Îòêðûòèå ñåéôà áåç êëþ÷à. 26. «Ñòàðîñòü íå ...» (ïîñë.). 29. Âåòðîýëåêòðîãåíåðàòîð ïîêîðî÷å. 30. Áàáî÷êà ñ «öàðñêèì» èìåíåì. 31. ×òî â ãîëîâå ó îëóõà öàðÿ íåáåñíîãî? 32. ßáåäà, ñäåëàâøèé êàðüåðó. 33. Þíûé ëåíèíåö. 34. Ýêñïåðò ïî ñòîèìîñòè. 37. Ñíåæíàÿ êàðóñåëü. 38. Áëþäî, êîòîðîå ñîðîêàâîðîíà âàðèëà è äåòîê êîðìèëà. 41. Äîðîãà, ïî êîòîðîé øëà Ñàøà, êîãäà ñîñàëà ñóøêó. 44. Íåîòåñàííûé áðèëëèàíò. 45. Óþòíîå ñòðîåíèå, êîòîðîå ìîæíî ñâèòü. 47. Øèøêà íà ìîêðîì ìåñòå. 48. Ñëîâî, êàíóâøåå â Ëåòó. 49. Ìóæ÷èíà, ïðîèãðàâøèé â äîìèíî. 50. ×óâñòâî, ñîïóòñòâóþùåå ïåðâîîòêðûâàòåëþ. 51. «Ýñòàôåòíàÿ ïàëî÷êà» èíôåêöèè. 52. Ñëîé íåïðèêàñàåìûõ. Ïî âåðòèêàëè: 1. «Ìóæ÷èíà â ïîëíîì ðàññâåòå ñèë». 2. Òåëîõðàíèòåëü àðåñòàíòà. 3. Âîçãëàñ, îáîçíà÷àþùèé, ÷òî äîáàâèòü ê ñêàçàííîìó áîëüøå íå÷åãî. 5. Äîáðîâîëüíûé íîñèòåëü ðþêçàêîâ. 6. Çàïàñ, êîòîðûé ïðîñèò ïèòü è åñòü. 7. Êàæäûé èç òåõ, ÷åì êðàñíà èçáà. 8. Ñëîâî, äàæå ôîíåòè÷åñêè îáîçíà÷àþùåå øóì, ãàì è ïóñòóþ áîëòîâíþ. 9. Öàðàïèíà ïîâûøåííîé ïëîùàäè. 14. Êîðîëü, ïðè äâîðå êîòîðîãî îøèâàëèñü ÿíêè (ëèòåð.). 15. Òèòóë èäèîòà Ìûøêèíà. 18. Ðàçãîâîð äâóõ ñîñåäîê «çà æèçíü» (ðàçã.). 19. Õîëîäèëüíèê â õîëîäèëüíèêå. 21. Êèáåðòðèëëåð, â êîòîðîì Êèàíó Ðèâç âûñòóïàåò áîðöîì çà ñïàñåíèå ÷åëîâå÷åñòâà îò èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà. 22. Âðåìÿ, êîãäà èñ÷åçàþò òåíè. 23. Ïåðâûé íåòÿæåëûé äåíü íåäåëè. 24. Çâóê óëåòàþùåé çàðïëàòû. 25. Ìèíè îòïóñê. 27. Áåç ïÿòè ìèíóò ôàðôîð. 28. Ìîëîäåö, ãîòîâûé íà âñÿêèå ëèõà÷åñòâà. 34. Íåêîòîðûå åãî âûçûâàþò íà ñåáÿ. 35. Ãîëîâíîé óáîð, â êîòîðîì è êèðïè÷ íå ñòðàøåí. 36. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò ñî ñâîèì ÿçûêîì. 37. Ó Ìàéí Ðèäà îí áåç ãîëîâû. 39. Áóêâåííûé áóêåò. 40. Øóòëèâàÿ áàðûøíÿ. 42. Îãîíü â æåëóäêå. 43. Âûêðóòàñ. 45. «Ïîäêëàäêà» ïîä æèâîïèñü. 46. È ïå÷åíü, è æóðíàë, è íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

11 12

13

14

15

16 17

18

19

20 24

21

25

22

23

26

27

29

28

30 31

32

33 34 36

35

37

38

41

42

39

43

40

44

45

46

47

48 49

50

51 52

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1489 Ïî ãîðèçîíòàëè: 6. Êîìåäèîãðàô. 7. Àíòèêâàðèàò. 12. Âîäîðîä. 16. Íîñîðîã. 17. Ìîëîäîæåí. 18. Áèòüå. 19. Ñòðîï. 20. Âîäîâîðîò. 21. Õîëñò. 22. Ìèíîð. 23. Óñòàíîâêà. 24. Îòâàë. 25. Õîìÿê. 26. Àâèàíîñåö. 28. Àëëåãðî. 29. Áàëòèêà. 33. Ðàñêðàñàâåö. 34. Òåïëîòåõíèê.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Âîåíêîì. 2. Ãåíèé. 3. Áèòâà. 4. Óãîðü. 5. Ìàðàôîí. 8. Ãîðèçîíòàëü. 9. Ôîëüêñâàãåí. 10. Áîëòëèâîñòü. 11. Äîìîõîçÿéêà. 13. Äîíîðñòâî. 14. Âîäîêàíàë. 15. Ìîëîêîñîñ. 16. Íåáîñêðåá. 26. Àðáàëåò. 27. Öàðåâè÷. 30. Àêóëà. 31. Ïàñòü. 32. Ïàñõà. Номер підписано до друку 23.12.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 13543100

#1491  
#1491  
Advertisement