Page 1

ÏÐÈÊËÀÄ ÑÈËÈ ÄÓÕÓ

ÄÎÌÎÉ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÂÅËÎÏÀ ÒÐÓ ËÜ ÂÅËÎÏÀÒÐÓ ÒÐÓËÜ

ÏÎÁÐÎÑÀËÈÑÜ ÒÐßÏÈ×ÍÛÌÈ «ÑÍÅÆÊÀÌÈ»

16

ÊÐÛÌ È ÎÁËÀÑÒÜ ÎÁÌÅÍßÞÒÑß ÒÓÐÈÑÒÀÌÈ

3

16

17

Ó ÃÃÎÐÈ ÎÐÈ ÄÎ ÒÀÐ ÀÑÀ ÒÀÐÀÑÀ Ïîíàä 20 àëüï³í³ñò³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè äî 200-¿ ð³÷íèö³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çä³éñíÿòü ñõîäæåííÿ íà ï³ê Êîáçàðÿ. Òàì âîíè âñòàíîâëÿòü äîøêó íà ÷åñòü þâ³ëåéíî¿ ð³÷íèö³ ïîåòà òà ðîçãîðíóòü íàö³îíàëüí³ ïðàïîðè.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№95 (1486) ×åòâåð, 05 ãðóäíÿ 201 20133 ð.

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÏËÀÍÓÞÒÜ ÁÞÄÆÅÒ

ÇÁ²ËÜØÀÒÜ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß Äåðæàâíèé áþäæåò 2014 ðîêó áóäå ñïëàíîâàíèé òàêèì ÷èíîì, ùîá ñóòòºâî çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ ðîçâèòêó ðåã³îí³â. Ïðî öå çàÿâèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ â ³íòåðâ’þ æóðíàë³ñòàì óêðà¿íñüêèõ òåëåêàíàë³â. Çà ñëîâàìè Ãëàâè äåðæàâè, îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ðîçâèòêó ðåã³îí³â ìàþòü áóòè «äåê³ëüêà äåñÿòê³â ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü». Ïðåçèäåíò òàêîæ âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ íàñòóïíîãî ðîêó ïîë³ïøèòüñÿ. ○

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ Â²ÇÈÒ

ÊÈÒÀÉÑÜʲ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯

11

ßí Ëåâèíçîí: «Íå ñòàíó ñîïåðíè÷àòü ñ Àëåíîì Äåëîíîì» Òâîð÷åñêèé âå÷åð «Èñêóññòâî æèòü â Èçðàèëå» ßíèñëàâà Ëåâèíçîíà, ïðîøåäøèé â Äíåïðîïåòðîâñêå, ñîáðàë öåíèòåëåé òîíêîãî þìîðà ðàçíûõ ïîêîëåíèé. Áëèñòàòåëüíûé ñàòèðèê, àêòåð, âåäóùèé ïîïóëÿðíûõ ïðîãðàìì, îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ëåãåíäàðíîé êîìàíäû ÊÂÍ «Îäåññêèå äæåíòëüìåíû» íûíå æèâåò â Èçðàèëå, à â Óêðàèíå áûâàåò íàåçäàìè. Ïåðåä êîíöåðòîì ßí Ëåâèíçîí ïîîáùàëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè, â òîì ÷èñëå, îòâåòèë íà âîïðîñû «Â³ñòåé». Îí ðàññêàçàë íåìàëî èíòåðåñíîãî, íàïðèìåð, ÷àñòî ëè ïðèåçæàåò â ðîäíóþ Îäåññó, î ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ñ Àëåêñàíäðîì Ìàñëÿêîâûì è î òîì, êàê ïîÿâèëñÿ ÊÂÍ íà Çåìëå îáåòîâàííîé.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïåðåáóâຠó Êèòàéñüê³é Íàðîäí³é Ðåñïóáë³ö³ ç äåðæàâíèì â³çèòîì. ³í òðèâàòèìå ³ç 3 äî 6 ãðóäíÿ. Ó õîä³ â³çèòó Ãëàâà äåðæàâè â³äâ³äຠѳàíü òà Ïåê³í, äå â³çüìå ó÷àñòü ó íèçö³ çóñòð³÷åé òà ï³äïèñàíí³ óãîä, âàæëèâèõ äëÿ åêîíîì³êè íàøî¿ êðà¿íè. Ïåðøî÷åðãîâó óâàãó â õîä³ ïåðåìîâèí ïðèä³ëÿòü ïèòàííÿì ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ òà ïåðñïåêòèâàì ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîêèòàéñüêî¿ ñï³âïðàö³, íàñàìïåðåä ó òîðãîâåëüíîåêîíîì³÷í³é, ³íâåñòèö³éí³é, ô³íàíñîâî-êðåäèòí³é, åíåðãåòè÷í³é, àãðàðí³é òà íàóêîâî-òåõí³÷í³é ñôåðàõ.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 05.12 захід.

0 +2 0С 3 0 0С

Пт 06.12 півд.

4 +2 0С +2 +4 0С

Сб 07.12 півд.захід.

3 +2 0С 2 1 0С

Нд 08.12 півн.захід.

3 1 0С 4 3 0С

Пн 09.12 півн.захід.

5 3 0С 7 5 0С

Вт 10.12 півн.захід.

7 4 0С 8 5 0С

äà íå áûëî êóìèðîâ» íèêîãäà 32 Ñåðãåé Ëàçàðåâ: «Ó ìåíÿ íèêîã


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÁÅÑÏÅ×À ÀÍÇÈÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒÒ ÒÐ ÒÐÀÍÇÈÒ Óêðàèíà îáåñïå÷èò òðàíçèò ðîññèéñêîãî ãàçà â Åâðîïó, à òàêæå äëÿ âñåõ âíóòðåííèõ ïîòðåáèòåëåé. Îá ýòîì â õîäå ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ ñîîáùèë ãëàâà ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðàèíû» Åâãåíèé Áàêóëèí. Ïî åãî ñëîâàì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â îòå÷åñòâåííûõ ÏÕà - 17,2 ìëðä. êóáîìåòðîâ «ãîëóáîãî òîïëèâà». Íàïîìíèì, ÷òî ðîññèéñêèé «Ãàçïðîì» â èþíå ïîâûñèë ïðîãíîç ýêñïîðòà â Åâðîïó íà òåêóùèé ãîä äî 160 ìëðä. êóáîìåòðîâ ãàçà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòîò ïëàí ìîæåò áûòü ïðåâûøåí.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÊÓÏÊÀ ÓÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÄÎÁÐÅÍÈÉ

ÐÅÊÎÐ ÄÍÛÉ ÎÁÚÅÌ ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ Ñ ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü îòå÷åñòâåííûå àãðàðèè, ïî äàííûì Ìèíàãðîïðîäà, âûêóïèëè ðåêîðäíûé îáúåì óäîáðåíèé çà ãîäû íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû. Âñåãî çà ýòîò ïåðèîä áûëè ïðèîáðåòåíû 2,2 ìëí. ò óäîáðåíèé â äåéñòâóþùåì âåùåñòâå. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ïðîøëîì ãîäó - 1,6 ìëí. ò. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà òàêîãî èíòåðåñà âûñîêèå öåíû íà çåðíî â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2013-ãî, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà. Êðîìå òîãî, ýòî èçìåíåíèÿ â ñåâîîáîðîòå - âñå áîëüøå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé íàáèðàåò êóêóðóçà. ○

ÂÛÁÎÐ ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ

Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, â 26 èç 28 ñòðàí ÅÑ â 2012 ãîäó ïðîäàëè áîëüøå âåëîñèïåäîâ, ÷åì àâòî. Ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ñëåäñòâèå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà â Åâðîïå, è îò÷àñòè - äàíü ìîäå. Ïðè ýòîì, âåëîñèïåäû ñòàíîâÿòñÿ ïîïóëÿðíû íå òîëüêî â ñòðàíàõ, ãäå ñèëüíû òðàäèöèè ýòîãî âèäà ñïîðòà. Òàê, íàïðèìåð, â Èòàëèè â ïðîøëîì ãîäó ïðîäàëè 1,6 ìëí. åäèíèö äâóõêîëåñíîãî òðàíñïîðòà è âñåãî 1,4 ìëí. ìàøèí. ○

 ýòîì ãîäó íà÷àëî çèìû ñòàëî äëÿ ÓÓêðàèíû êðàèíû ñîâñåì íå ðàäîñòíûì. Âîò óæå íåñêîëüêî äíåé ñòðàíà æèâåò â ñîñòîÿíèè ïðîòèâîñòîÿíèÿ. ÃÃðàäóñ ðàäóñ ïîëèòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ îñòàåòñÿ âûñîêèì ìàññîâûå àêöèè è ìèòèíãè ïðîõîäÿò â ñòîëèöå è â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÓ ÄÀ ÑÓÄÀ

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ÄÅÒÐÎÉÒ ÄÅÒÐÎÉÒÀÀ Ôåäåðàëüíûé ñóä Äåòðîéòà ïðèçíàë ãîðîä áàíêðîòîì. Îáùèé äîëã ìåãàïîëèñà îöåíèâàåòñÿ â 18,5 ìëðä. äîë. Ïðîòèâ òàêîãî ðåøåíèÿ âûñòóïàëè ìíîãî÷èñëåííûå êðåäèòîðû, â òîì ÷èñëå ïðîôñîþçû è ïåíñèîííûå ôîíäû. Îíè óòâåðæäàëè, ÷òî ýòî ïðîòèâîðå÷èò êîíñòèòóöèè øòàòà Ìè÷èãàí è ïðèâåäåò ê ñîêðàùåíèþ ïåíñèé è ïîñîáèé. Ðàíåå ýòè îðãàíèçàöèè óæå çàÿâëÿëè, ÷òî íàìåðåíû ïîäàòü àïåëëÿöèþ â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå î áàíêðîòñòâå áóäåò îäîáðåíî.

СЛОВО - ЗА СУДОМ Немедленное подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом - такова была первоначальная цель протестных «евромайданов». Но после событий на киевском майдане в ночь с пятницы на субботу требования митингующих перешли в политическую плоскость и переросли в более радикальные. В интервью ведущим украинским каналам Президент Украины Виктор Янукович прокомментировал события той ночи на майдане Независимости. Он отметил: «Можно сказать, что правоохранительные органы «перегнули палку». И оправданию этого не должно быть места. Хотя мы понимаем, что их что-то к этому спровоцировало». По убеждению Главы государства, правоохранители должны были найти

такие способы, которые бы минимизировали последствия их действий. Вместе с тем, по словам Виктора Януковича, оценку событиям последних дней в связи с проведением массовых акций должен дать суд по завершении расследования. Он сообщил, что уже создано несколько следственных групп. Президент также отметил, что Генеральный прокурор доложил о предпринимаемых мерах. «Я убедился, что работа идет очень активно. Мы будем смотреть правде в глаза, дадим справедливые оценки и примем соответствующие

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÏ ÍÏÎ «Ýëåêòðîâîçîñòðîé»: - Ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé âàæíà, ïîñêîëüêó ýòî ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû è íàëîãîâ, íàïîëíåíèå áþäæåòà è ÏÔ. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü îáåñïå÷èâàåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü îáùåíàöèîíàëüíîãî ÂÂÏ Óêðàèíû, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà èãðàåò îñîáî âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâà.

ÎÖÅÍÊÈ ÄÀÄÓÒ ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÂÈÒ ÀËÈÉ ÄÓÁÈËÜ, ÂÈÒÀËÈÉ

ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðîôñîþçîâ: - Ïðèçûâ ê çàáàñòîâêàì - äèâåðñèÿ ïðîòèâ ðîäíîé ñòðàíû. Êðîìå óãðîç ýêîíîìèêå, çàáàñòîâêè íè÷åãî íå íåñóò. Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå óìåþò öåíèòü ñòàáèëüíîñòü. Áîëüøèíñòâî íàøåé ïðîäóêöèè îðèåíòèðîâàíî íà Ðîññèþ. Ïîääåðæêà îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ - ýòî çàäàíèå ¹ 1. Íóæíî çíàòü, ñ ÷åì ìû èäåì â Åâðîïó. Ñåãîäíÿ ìû ê ýòîìó íå ãîòîâû è ôèçè÷åñêè, è ìîðàëüíî. Íàäî ìîäåðíèçèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî, ÷òîáû áûòü ïîëíîöåííûìè ÷ëåíàìè Åâðîñîþçà.

ìàòü-ãåðîèíÿ, âîñïèòûâàþùàÿ 10 äåòåé: - Íåäîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü äåòåé â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ, òåì áîëåå, çàäåéñòâîâàòü â çàáàñòîâêàõ. Òî æå ñàìîå ìîãó ñêàçàòü î ñòóäåíòàõ - èõ íå äîëæíà èñïîëüçîâàòü êàêàÿ-ëèáî ñòîðîíà â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ. Ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à ñòóäåíòîâ - ó÷èòüñÿ è ïîëó÷àòü çíàíèÿ, îñâàèâàòü áóäóùóþ ïðîôåññèþ. Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ, ïàòðèîòèçì - ýòî õîðîøàÿ ÷åðòà ìîëîäåæè. Íî ïðåñòóïíî èãðàòü íà ýòîì â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ.

ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ

Як зазначив під час зустрічі Дмитро Рогозін: «Південмаш» - це унікальне підприємство з величезним потенціалом. Російська сторона готова до

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÐÖÈÍÞÊ,

решения», - подчеркнул Глава государства.

Íà «Ï³âäåíìàø³» òà ÊÁ «Ï³âäåííå» â³äáóëàñü íàðàäà çà ó÷àñòþ â³öå-ïðåì’ºðà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè Þð³ÿ Áîéêà òà çàñòóïíèêà ãëàâè óðÿäó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Äìèòðà Ðîãîç³íà. Ó í³é òàêîæ âçÿâ ó÷àñòü çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ðîñòèñëàâ Áîòâ³íîâ òà êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ êîñì³÷íî¿ ãàëóç³ äâîõ êðà¿í

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486)

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü â îòâåòñòâåííîì äèàëîãå

ÍÀ ÍÀÒÒÀËÜß ÁÎÍÄÀÐÜ,

 ÏÎËÜÇÓ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀ

ÑÒ ÀÁÈËÈÇÀÖÈß ÑÈÒÓ ÀÖÈÈ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈß ÑÈÒÓÀÖÈÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÎÁßÇÀ ÒÅËÜÑÒÂÀ ÓÊÐ ÀÈÍÛ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÓÊÐÀÈÍÛ

Одновременно с протестными акциями в Украине проходят митинги за стабилизацию обстановки. Люди, поддерживая евроинтеграционный курс страны, в то же время просят прекратить противостояние, постарать-

ся решить все вопросы исключительно мирным путем. И здесь уже слово - за политиками. Именно им нужно садиться за стол переговоров - обсуждать, договариваться, находить компромисс. Забастовки же не несут ничего, кроме дополнительных проблем и серьезных рисков для экономики. В среду на заседании Кабмина Премьер Николай Азаров отметил: «То, что стало поводом для уличных протестов, на сегодня исчерпано». По его словам, доверие, выраженное Парламентом, позволяет правительству продолжить переговоры с ЕС по подписанию Соглашения об ассоциации. Вместе с тем идут переговоры с РФ по урегулированию торгово-экономического режима. А все острые вопросы и сложные проблемы, которые возникли, Кабмин обязательно решит, заверил Премьер. В то же время он подчеркнул, что делать все надо не на улице, а в ответственном диалоге. «Правительство к такому диалогу готово», - заверил Николай Азаров.

ÂÅËÈ×ÅÇÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË

Ñï³ëüí³ êîñì³÷í³ ïðîåêòè

найоптимальніших кроків щодо нарощування кооперації, ми готові йти так далеко, як і ви».

Українська сторона презентувала свої виробничі потужності та запропонували російській де-

легації низку напрямків з реалізації спільних космічних проектів. Ділові партнери також

відвідали виробничий цех «Південмашу» №55, де делегаціям продемонстрували складальне виробництво ракетнокосмічної техніки, зокрема, ракети-носія для програми «Sea Launch», новітні розробки авіаційних шасі та інші зразки продукції. «Мета зустрічі - показати наші можливості, зацікавити російських колег у розширенні співробітництва на благо наших країн та наших народів», - зазначив Юрій Бойко.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

Ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî äíÿ ³íâàë³ä³â ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ âðó÷èâ 23 ³íâàë³äàì ïðàö³ êëþ÷³ â³ä íîâåíüêèõ àâòî. ÒÒàêîæ àêîæ çà ó÷àñòþ êåð³âíèêà ðåã³îíó â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë», ïðèñâÿ÷åíèé ïèòàííÿì ñï³âïðàö³ îáëàñíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â òà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

«Дивлячись на вас - оптимістів і громадян з активною життєвою позицією, мені хочеться, щоб більшість здорових людей брала з вас приклад. Ваша робота в консультативних та громадських погоджувальних радах, різних регіональних комісіях, комітетах доступності тощо робить життя людей з особливими потребами кращим, комфортнішим. Крім того, ви надаєте їм потужну моральну підтримку. Ми цінуємо це і щиро дякуємо», - відзначив Дмитро Колєсніков. В області ведеться робота з забезпечення людей з особливими потребами якісною освітою, організацією їхнього дозвілля і працевлаштування. На більш ніж 6,6 тис. підприємствах регіону працюють 32,2 тис. інвалідів. У цьому році міські та районні центри зайнятості працевлаштували 838 таких громадян. Губернатор зазначив, що люди з особливими по-

Реализация программы началась в 2011 году активизацией 14 видеокамер, рас-

ÊËÞײ Â²Ä ÀÂÒÎ ÎÒÐÈÌÀËÈ 23 ²ÍÂÀ˲ÄÀ ÏÐÀÖ²

Äîðîã³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ! Ùèðî â³òàþ âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Öå ñâÿòî ³í³ö³àòèâíèõ òà â³äïîâ³äàëüíèõ ëþäåé. Âàì äîâ³ðÿþòü ãðîìàäè, âè ñëóæèòå ³íòåðåñàì æèòåë³â ñâîãî ñåëà, ðàéîíó, ì³ñòà é îáëàñò³. Êðàùå ï³äòâåðäæåííÿ âàøîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó âèñîê³ äîñÿãíåííÿ íàøî¿ ð³äíî¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Óðÿä çàâæäè íàäàâàòèìå ï³äòðèìêó â ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ êðàùèõ ïðàêòèê ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäåé. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñèë, íàñíàãè, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà óñï³õ³â ó âàø³é ïî÷åñí³é òà â³äïîâ³äàëüí³é ðîáîò³ íà áëàãî ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Óêðà¿íè. Ç ïîâàãîþ ïîâàãîþ,, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Îëåêñàíäð ³ëêóë

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÏÐ ÀÖÞ ÏÐÀÖÞ

підприємстві, на якому працював. З тих пір не може самостійно ходити, пересувається тільки на інвалідному візку. Та чоловік сповнений оптимізму. Говорить, для нього

лідами внаслідок трудових каліцтв та профзахворювань, уже забезпечені автомобілями. Крім того, в цьому році 40 машин також отримали інваліди війни.

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî ÊÊîëºñí³êîâ îëºñí³êîâ ○

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

Çà ïîðÿäêîì ïðîñëåäÿò âèäåîêàìåðû

вопорядок в населенных пунктах контролируется 105 видеокамерами. «Это - своеобразный инструмент для снижения уровня преступности в регионе и помощь в профилактике правонарушений», - подчеркнул председатель ОГА.

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåïóòàòè âñ³õ ð³âí³â! Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñàìå âàì òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè äîâ³ðèëè ïðåäñòàâëÿòè ¿õíþ âîëþ, çàõèùàòè ³íòåðåñè, â³äñòîþâàòè ïðàâî æèòè â äåìîêðàòè÷í³é, ïðàâîâ³é äåðæàâ³. ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ óñ³ì, õòî ïðàöþº íà áëàãî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, â³äñòîþº ¿¿ ïîòðåáè òà ³íòåðåñè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ íåïîõèòíî¿ â³ðè ó ùàñëèâå ìàéáóòíº Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Óêðà¿íè. Õàé öåé óðî÷èñòèé äåíü äîäàñòü óñ³ì âàì ñèë ³ íàñíàãè íà äîáð³ ñïðàâè, âïåâíåíîñò³ ó ìàéáóòíüîìó íàøî¿ äåðæàâè, ïîðîçóì³ííÿ ³ ºäíîñò³ çàäëÿ äîáðà òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

положенных в местах массового скопления людей. По словам губернатора Дмитрия Колесникова, присутствующего на презентации, комплексная система видеонаблюдения поэтапно внедряется по всей области. В настоящий момент пра-

ÙÈв ²ÒÀÍÍß

НЕЗМІННА ПОМІЧНИЦЯ «Сьогодні дуже радісний день для всіх нас, інвалідів і особисто для мене. Машина - мій незмінний помічник, без неї вже нікуди. Ми використовуємо авто постійно - їздимо на дачу, до друзів у гості, на природу», - каже Михайло Шакула. Він став інвалідом більше 15 років тому. Травму отримав на

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

Міжнародний день інваліда - не сумне нагадування про травму, а свято. Радіє, що отримав автівку. Розказує, що в нього вже була одна - її виділило підприємство, на якому працював, та машина вже зовсім вийшла з ладу. Тож новенький «Дєу Сенс», ключі від якого Михайлові вручили сьогодні, дуже доречний. На Дніпропетровщині 518 людей, які стали інва-

требами повинні відчувати себе повноцінними членами суспільства. Президент України приділяє велику увагу питанням зростання рівня життя цих громадян, підвищенню розмірів пенсійних виплат, соціальної допомоги, а також фінансуванню комплексних програм соціального захисту людей з інвалідністю.

ÍÎÂÈÍÈ

Ïðèêëàä ñèëè äóõó òà îïòèì³çìó

ОСВІТА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Ïîä «ïðèöåëîì» âèäåîêàìåð îêàæóòñÿ àñîöèàëüíûå ýëåìåíòû, ïîñÿãíóâøèå íà ÷óæîå äîáðî è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü.  ðàìêàõ ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûé ãîðîä» â ãîðóïðàâëåíèè ÃÓ ÓÌÂÄ ÓÓêðàèíû êðàèíû ïðåçåíòîâàëè ïðîåêò âíåäðåíèÿ âèäåîàíàëèòè÷åñêèõ ìîäóëåé êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî ðåàãèðîâàòü íà ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ, äàâàÿ âîçìîæíîñòü èäåíòèôèöèðîâàòü ëè÷íîñòü èëè ðàñïîçíàâàòü íîìåðíûå çíàêè

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÄÅÐÆÀÂÈ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Обновленная видеосистема максимально «приближает» нарушителя закона к правоохранителям, идентифицируя его личность, местонахождение и в целом - все, что попадает в поле зрения видеокамеры. Действие такой систе-

мы, установленной на подъезде одной из многоэтажек областного центра, и продемонстрировали на презентации в Днепропетровском горуправлении ГУ МВД Украины в области. Она подключается к панели домофона: в случае возникновения «нештатной» ситуации, достаточно набрать комбинацию цифр, чтобы связаться с правоохранителями. Еще один вариант «тревожная кнопка», установленная на двери подъезда. Оба устройства позволяют оценить ситуацию и выслать наряд на место происшествия.

ÇÀÊÓÏÈËÈ ÒÅÕͲÊÓ Ó 2013 ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà çàêóïèëè ïîíàä 1 òèñÿ÷ó îäèíèöü òåõí³êè. Ç íèõ - 443 òðàêòîðè, 139 êîìáàéí³â. ßê çàçíà÷èâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó òà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàäèì Óäîâèöüêèé, â îáëàñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà âïðîâàäæóþòüñÿ ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿 îáðîáêè çåìë³. Äëÿ öüîãî çàêóïîâóþòüñÿ íîâ³ êîìáàéíè, òðàêòîðè, ñ³âàëêè òîùî.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÅÍÜ ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË

Dz ÑÂßÒÎÌ! Øàíîâí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ³ âåòåðàíè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè! Ùèðî â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì! Çáåð³ãàòè ³ ïðèìíîæóâàòè â³éñüêîâó ì³öü äåðæàâè, çàõèùàòè ¿¿ ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü, çàáåçïå÷óâàòè ñïîê³é ãðîìàäÿí - öå âåëèêà ÷åñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, áëàãîðîäíà ì³ñ³ÿ, ÿêó âè ñàìîâ³ääàíî âèêîíóºòå. Äåðæàâà ³ ëþäè äîâ³ðÿþòü âàì, ðîçðàõîâóþòü íà âàø³ çíàííÿ, ïðîôåñ³îíàë³çì, ð³øó÷³ñòü ³ ìóæí³ñòü. Õàé âàø³ ãåðî¿çì ³ â³äâàãà ñòàíóòü îð³ºíòèðîì äëÿ ìàéáóòí³õ ñîëäàò³â ³ îô³öåð³â. Äÿêóþ âàì çà ñóìë³ííó ñëóæáó íà áëàãî Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Áóäüòå ã³äí³ âèñîêîãî çâàííÿ Çàõèñíèêà ³ò÷èçíè! Ç ïîâàãîþ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Îëåêñàíäð ³ëêóë ○

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÑËÓÆÁÓ Øàíîâí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà âåòåðàíè! Ùèðî â³òàþ ³ç Äíåì Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. ³äçíà÷àþ÷è öå ñâÿòî, ìè âèñëîâëþºìî ãëèáîêó ïîâàãó âñ³ì, õòî áîðîíèâ ÷åñòü ³ ñâîáîäó ð³äíî¿ çåìë³, õòî íèí³ çì³öíþº îáîðîíîçäàòí³ñòü êðà¿íè. Ñüîãîäí³ Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè àêòèâíî ðåôîðìóþòüñÿ, ïîñë³äîâíî êðîêóþ÷è äî ïðîôåñ³éíîãî â³éñüêà, àäæå áåç âëàñíî¿ ñèëüíî¿ òà áîºçäàòíî¿ àð쳿 íåìîæëèâî çàáåçïå÷èòè áåçïåêó êðà¿íè òà ¿¿ ã³äíå ì³ñöå ó ñèñòåì³ ºâðîïåéñüêî¿ áåçïåêè. Õàé ùèðà ëþáîâ äî Óêðà¿íè, ñëàâåòí³ áîéîâ³ ïîäâèãè, íàðîäíà ïîâàãà íàäèõàþòü âàñ íà íîâ³ çâåðøåííÿ ó áëàãîðîäí³é ñïðàâ³ ñëóæ³ííÿ ð³äíîìó íàðîäîâ³. Ùàñòÿ, äîáðà òà áîãàòèðñüêîãî çäîðîâ’ÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ âàøèõ ìð³é ³ ïîáàæàíü, çëàãîäè ó âàøèõ ðîäèíàõ. Ç ïîâàãîþ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ○

ÌÈÐÓ ² ÇËÀÃÎÄÈ! Òîâàðèø³ ãåíåðàëè, îô³öåðè, ñòàðøèíè, ñåðæàíòè ³ ñîëäàòè! Øàíîâí³ âåòåðàíè ³ ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè! ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ Âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì - Äíåì Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Ùèðî äÿêóþ âñüîìó îñîáîâîìó ñêëàäó îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ «Ï³âäåíü», ç’ºäíàíü òà â³éñüêîâèõ ÷àñòèí Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ãàðí³çîíó çà ïîâñÿêäåííó ñóìë³ííó òà â³ääàíó ñëóæáó ³ò÷èçí³ ³ çðàçêîâó ðàòíó ïðàöþ. Áàæàþ âñ³ì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó ³ çëàãîäè, íîâèõ çâåðøåíü ó ñïðàâ³ çì³öíåííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè! Õàé ó âàøèõ ðîäèíàõ ïàíóþòü äîáðîáóò, òåïëî òà áëàãîïîëó÷÷ÿ! Íà÷àëüíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ãàðí³çîíó ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ð. Õîì÷àê

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÈËÅÍÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ

Ùîäíÿ íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà» çâåðòàþòüñÿ ÷èìàëî ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Ëþäåé õâèëþþòü âèð³øåííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì. Ñåðåä íèõ - ðåìîíò ë³ôò³â, äàõ³â áóäèíê³â, ïðîáëåìè âîäîïîñòà÷àííÿ, îñâ³òëåííÿ âóëèöü, ôóíêö³îíóâàííÿ ìåäçàêëàä³â ó ðåã³îí³, âëàøòóâàííÿ ìàëå÷³ â äèòñàäêè òîùî. Æîäíå ç³ çâåðíåíü íå çàëèøàºòüñÿ áåç ðîçãëÿäó òà çàâæäè ïåðåáóâຠï³ä êîíòðîëåì ãóáåðíàòîðà

ÒÓÐÁÎÒÀ ÏÐΠIJÒÅÉ Нещодавно до Контакт-центру надійшло звернення від 18 батьків ясельної групи НВК № 59. Батьки висловлюють щиру вдячність Дмитрові Колєснікову, адміністрації НВК та керівникові закладу Тамарі Гладченко за якісний добір педагогічного персоналу та постійну турботу про дітей. «Ми спокійні за дітей, коли нас немає поряд. Наші діти завжди радісно йдуть до дитсадка! Успіхів вам у вашій нелегкій праці!», - пишуть батьки.

Ñëîâà âäÿ÷íîñò³ çà äîïîìîãó ÂËÀØÒÓÂÀËÈ Â ÄÈÒÑÀÄÎÊ

Свої звернення зі словами вдячності надсилають батьки, які звертались щодо влаштування дітей у дитсадочки та в яких виникло непорозуміння з керівниками до-

кої Анастасії очікували, що дитина незабаром відвідуватиме дошкільний заклад, але формування ще однієї групи в дитсадку затримували через відсутність спеціального приміщення. За сприяння обласної влади дівчинку зарахували в іншу групу. «Допомогли зразу. В четвер я зателефонував, а наступного тижня дитину вже зарахували в дитсадок. Дуже вдячні за допомогу та надані роз’яснення», - каже Станіслав.

шкільних навчальних закладів. Станіслав Чистяков з Новомосковська звертався на «Гарячу лінію Дмитра Колєснікова» з питання зарахування своєї доньки у дитсадок. Батьки малень-

ÍÀÄÀËÈ ÐÎÇ’ßÑÍÅÍÍß Мешканець Кривого Рогу Дмитро Волков дякує владі за ефективну взаємодію з різними верствами населення. На його звернення щодо незаконних дій водіїв маршрутних таксі протягом тижня чоловікові зателефонував працівник відділу нагляду за роботою ДАІ, який надав вичерпні відповіді щодо його претензій. Заявник також хотів подякувати йому особисто, та, на жаль, службовець не відрекомендувався. На думку Дмитра Волкова, завдяки взаємодії обласної влади та цього відділу покращилися умови руху по вул. Орджонікідзе.

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀ ˲ÔÒ Пенсіонерка Ніна Євгенівна Кузьменко з Новомосковська дякує губернаторові за вирішення проблеми функціонування ліфта в будинку. «Шановний Дмитре Валерійовичу! Дякуємо Вам за реагування на наше звернення. Ми вважали, що звичайній людині ніхто не допоможе. Завдяки Вам нам поновили роботу ліфта і тепер ми, пенсіонери, можемо виходити на вулицю. Дуже Вам вдячні!» - пише жінка у своєму зверненні.

ÍÀ «ÃÀÐß×Ó Ë²Í²Þ ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ» ÌÅØÊÀÍÖ² ÒÅËÅÔÎÍÓÞÒÜ, ÙÎÁ ÏÎÄßÊÓÂÀÒÈ

ÄßÊÓÞÒÜ ÇÀ ÂÇÀªÌÎIJÞ

Саме завдяки оперативному вирішенню наболілих проблем мешканців регіону люди розуміють, що вони не залишаться сам на сам з бідою, і можна розраховувати на те, що тебе обов’язково почують і допоможуть. Щомісяця на «Гарячу лінію Дмитра Колєснікова» надходять не тільки прохання про допомогу, але й десятки вдячних відгуків за успішну та оперативну роботу.

ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ

Îñîáëèâà óâàãà - ïðîáëåìàì ëþäåé ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí, íà ÿêèé çâåðíóëèñÿ 27 ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Íàéá³ëüøå çàÿâíèê³â òóðáóâàëè ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà æèòëîâî¿ ïîë³òèêè Двічі на місяць губернатор особисто проводить прийом громадян в обласно-

му центрі та щоразу, коли відвідує райони області. На думку Дмитра Колєснікова, це не лише можливість допомогти окремій людині, а й один із дієвих способів визначення низки проблемних питань мешканців регіону. Саме цим сферам життя регіону обласна влада приділяє особливу увагу. М е ш к а н к а Дніпропетровська звернулася до губернатора через складнощі в оформленні

субсидії на опалювальний сезон. Проблема, за словами заявниці, виникла через те, що ПАТ «Дніпрогаз» не враховує довідку про фактичний склад сім’ї, що складається із 2 осіб, замість 4 зареєстрованих. Голова облдержадміністрації доручив упродовж тижня розглянути скаргу жінки та надати їй практичну допомогу в межах чинного законодавства. Мешканка одного з багатоповерхових

будинків ж/м Тополя нарікала на відсутність у квартирах її під’їзду газу. Керівник області доручив розібратися з причинами ситуації та в триденний строк підключити мешканцям під’їзду газопостачання. Літня жінка прийшла на особистий прийом громадян із проханням посприяти в проведенні за бюджетні кошти операції на лівому оці. Правим оком вона вже не бачить через катаракту та глауко-

ÄÎ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÇÂÅÐÍÓËÈÑß 27 ÌÅØÊÀÍֲ ÎÁËÀÑÒ² му, друге ж ще можна врятувати за умови заміни кришталика. Дмитро Колєсніков доручив до кінця року надати пенсіонерці всю необхідну медичну допомогу в Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÌÎËÎÄÅÆÜ Ó ÐÓËß

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ýòîì ãîäó ê åæåãîäíîé ñòàæèðîâêå ìîëîäåæè â îðãàíàõ ãîññòðóêòóðû áûëî ïðèâëå÷åíî 170 ÷åëîâåê, 90 èç êîòîðûõ ïðîøëè âñå ýòàïû è ïîëó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà î ïðîõîæäåíèè ïðàêòèêè â îðãàíàõ ìåñòíîé âëàñòè. Äâîå áóäóùèõ ãîññëóæàùèõ ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàëè «Â³ñòÿì» î ñòàæèðîâêå è îáùåíèè ñ ëþäüìè

Елене Подолян - 22 года, а она уже глава секретариата Днепропетровской областной молодежной администрации. Параллельно девушка заканчивает 5-й курс геолого-географического факультета ДНУ им. О. Гончара. Ее коллега, 21-летний Сергей Савчук, учится в химико-технологическом университете на инженера-технолога.

ИДТИ К ЦЕЛИ - Ребята, почему решили стать госслужащими? Сергей: - Не скажу, что мечтал об этом с детства или выбрал не ту специализацию в университете. Мне все интересно - счи-

Ñòóäåíòû âûáèðàþò ãîññëóæáó таю, нужно попробовать себя в разных сферах, чтобы понять, чем больше всего хочется заниматься. Елена: - Мечтала об этом с детства. В школе всегда была активисткой, старостой класса. В университете стала главой факультета. Работа в секретариате является логическим продолжением. Отрасль госструктуры близка мне: мечтаю о работе в ней и уверенно иду к поставленной цели. - Расскажите, как проходила ваша стажировка. С: - Глава нашего студсовета рассказал, что можно постажироваться в органах госслужбы - разных городских и областных структур а х . Э т о мог сделать любой желающий. Нужно было лишь заполнить анкету и написать про себя эссе. Я проходил стажировку в Пенсионном фонде при своем районе. Сидел в архиве, поднимал разные дела, распределял почту. Было интересно, плюс коллектив дружный - мне понравилось. Е: - Две недели работала в управлении главгосслужбы. Для меня это оказалось очень ценным опытом. Нас научили правильно формировать документальные базы, работать в общем файлообменнике, мы увидели всю эту работу изнутри. Те четырнадцать дней можно считать курсом молодого бойца.

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé òðóáíèé çàâîä â³äíîâèâ ñâîþ ðîáîòó ï³ñëÿ ñåìèì³ñÿ÷íîãî ïðîñòîþ, âèïóñòèâøè ïåðøó òðóáó. Öå ñòàëî ñèìâîëîì â³äíîâëåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ùî ïåðåæèëî íåëåãê³ ÷àñè Ще у червні завод оголосив про намір звільнення працівників. Сьогодні завдяки втручанню губернатора Дмитра Колєснікова 1,2 тис.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÀ ÏÐÈÇ ØÅÏÅ˪ÂÀ

Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà íà ñöåí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ô³ëàðìîí³¿ â³äáóâñÿ V â³äêðèòèé êîíêóðñ ìîëîäèõ êîíôåðàíñüº íà ïðèç íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè ²âàíà Øåïåëºâà. Çà çâàííÿ êðàùîãî çìàãàëèñÿ êîíôåðàíñüº ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè, Çàïîð³ææÿ òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà. Ãðàí-ïð³ êîíêóðñó çäîáóâ Åäóàðä Ïàðíåò, ñòóäåíò IV àêòîðñüêîãî êóðñó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåàòðàëüíîõóäîæíüîãî êîëåäæó. Ïåðøå ì³ñöå âèáîðîâ ²âàí Òèìê³â, ñòóäåíò IV êóðñó ³íñòèòóòó ìèñòåöòâ Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â.Ñòåôàíèêà ○

ÅÑËÈ ËÞÄÈ ÕÎÐÎØÈÅ - ÐÀÁÎÒÀ Â ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ - Что было для вас самым легким, а что - самым сложным в эти две недели? С: - Самое сложное - освоить всю систему: как пересылается почта, как распределяются архивы, а самое легкое - общение с людьми. Если люди хорошие, то любая работа будет в удовольствие. Е: - Столкновение с уймой бюрократических ступенек, которые нужно пройти, и то количество бумаг и инстанций, которые нужно заполнить и знать, куда обратиться, для того чтобы достичь результатов - пожалуй, это было самым сложным. Общение с людьми - это то, что приносит мне удовольствие. - Госслужащий, повашему, это..?

С: - Ответственный человек, который работает на благо народа. Е: - В первую очередь это человек, который может помочь людям, а, вовторых, тот, кто реализует свой потенциал. - Кем видите себя лет через 10-15 лет? С: - Еще до конца не определился, но поскольку стажировка мне понравилась, возможно, стану госслужащим. Е: - Как минимум, депутатом Верховной Рады или работником Администрации Президента. Но я хочу связать свою жизнь с госслужбой не для получения каких-то регалий, а для того чтобы помочь как можно большему количеству людей. Считаю, что эта работа - мое призвание.

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé òðóáíèé â³äíîâèâ ðîáîòó працівникам підприємства повернуто робочі місця. Дніпропетровський трубний завод відновив роботу безперервного трубопрокатного стану (НТС-80). Відновлюють свою роботу цехи з виготовлення холоднодеформованих труб (ТВЦ №1, №2). Наразі вже сформований портфель замовлень на 4,3 тис. тонн, з яких 2 тис. - це гарячедеформовані труби та 2,3 тис. - холоднодеформовані. На внутрішній ринок

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÎÍÔÅÐ ÀÍÑܪ ÊÎÍÔÅÐÀÍÑܪ

ϲÄÑÓÌÎÊ ÏÅÐÅÃÎÂÎвÂ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

поставлять 12% виготовленої продукції, до Європи - 44%, до країн СНД - ще 44%. Про це повідомив гендиректор заводу Сергій Малигін. «Дніпропетровський трубний - показовий приклад того, що може статися з тими заводами, які не працюють над модернізацією потужностей та розширенням ринків збуту - нерентабельність виробництва та консервація потужностей. Після довготривалої та складної роботи,

неодноразових переговорів й особистого втручання губернатора Дмитра Колєснікова роботу заводу вдалося поновити. Сьогодні триває моніторинг ситуації», зазначив він. За словами Сергія Малигіна, точка незбитковості для Дніпропетровського трубного становить 8 тис. т труб на місяць, тому робота з розширення портфелю замовлень продовжується. Також він наголосив, що підприємство інтегрується до складу

ÍÀÐÀDz ÑÔÎÐÌÎÂÀÍÈÉ ÏÎÐÒÔÅËÜ ÇÀÌÎÂËÅÍÜ ДМК ім. Дзержинського - основного постачальника трубної заготовки для дніпропетровського заводу. Це позитивний момент, адже посилюється взаємодія, що гарантує стабільне забезпечення заготовкою цього підприємства.

Ó ÐÐÀÌÊÀÕ ÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÓ

²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÖÅÍÒÐ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é á³áë³îòåö³ äëÿ ä³òåé ðîçïî÷àâ ðîáîòó ñó÷àñíèé ³íòåðíåò-öåíòð. Ó 2013 ðîö³ á³áë³îòåêà ñòàëà ïåðåìîæöåì IV ðàóíäó êîíêóðñó ïðîåêò³â «Îðãàí³çàö³ÿ íîâèõ á³áë³îòå÷íèõ ïîñëóã ç âèêîðèñòàííÿì â³ëüíîãî äîñòóïó äî ²íòåðíåòó» çà ïðîãðàìîþ «Á³áë³îì³ñò». Ó ðàìêàõ ïðîåêòó â á³áë³îòåö³ âñòàíîâèëè 10 êîìï’þòåð³â. Öå ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ êîðèñòóâà÷³â ³ç áåçêîøòîâíèì ³íòåðíåò-äîñòóïîì, à òàêîæ çîíà Wi-Fi. ○

ÎÏβÙÅÍÍß ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÏÅÐŲÐÈËÈ ÑÈÑÒÅÌÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïåðåâ³ðèëè ðåã³îíàëüíó ñèñòåìó öåíòðàë³çîâàíîãî îïîâ³ùåííÿ ç ïðàêòè÷íèì çàïóñêîì åëåêòðè÷íèõ ñèðåí, ïîäà÷åþ ñèãíàëó «Óâàãà âñ³ì!» òà ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ ìîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ íàñåëåííÿ. Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà éîãî çàñòóïíèê Ðîñòèñëàâ Áîòâ³íîâ ïåðåâ³ðèâ ðîáîòó ñèñòåì îïîâ³ùåííÿ òà ¿õíüîãî íàëàãîäæåííÿ. ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÎÒÂÅÒßÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 5 äåêàáðÿ (÷åòâåðã) â 11.00 ⠫²ÑÒ²-ÖÅÍÒв» ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ». Òåìà: «Ñîâðåìåííîå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè» Íà âîïðîñû äîçâîíèâøèõñÿ îòâåòÿò: - ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷ Øåâ÷åíêî; - ïðåäñòàâèòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé ìîëîäåæíîé àäìèíèñòðàöèè, êóðàòîð ïðîåêòà «Ãîëîñ âåòåðàíà» Ñîôèÿ Ïûøíåâà; - ñòóäåíòêà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ãîñóïðàâëåíèÿ Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå Óêðàèíû, âîëîíòåð ïðîåêòà Àëèíà Ñóëòàíîâà. Âû ìîæåòå çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòàì

ïî òåëåôîíó (0562) 31-29-56 èëè ïðèñëàòü åãî íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó

visti-centr@i.ua.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÐÅÇÅÍÒ ÀÖ²ß ÂÈÄÀÍÜ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß Ó Ïàëàö³ ñòóäåíò³â â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ þâ³ëåéíèõ âèäàíü äî 95-ð³÷÷ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Àâòîðè, óïîðÿäíèêè òà ãåðî¿ óðî÷èñòî ïðåçåíòóâàëè ñ³ì þâ³ëåéíèõ âèäàíü: «Çîëîò³ êàäðè Alma mater», «Óñíà ³ñòîð³ÿ ÄÍÓ», «Ñïîðòèâíà ñëàâà ÄÍÓ», «Íàóêîâî-òåõí³÷í³ ðîçðîáêè ÄÍÓ ³ì. Î.Ãîí÷àðà», «Â³ä ïåðøèõ ñïîðóä äî ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî ì³ñòå÷êà», «Äèíàì³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ðàêåò» òà êàòàëîã «Ñòàðîæèòíîñò³ äîáè ï³çíüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ì³ñòå÷êà Ñàìàðü òà Áîãîðîäèöüêî¿ ôîðòåö³. Âèïóñê 2».

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÈÉÎÌ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â

ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß 6 ãðóäíÿ ÎÊÁ ³ì. Ìå÷íèêîâà ïðîâîäèòü Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé äëÿ ³íâàë³ä³â ïî çîðó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ³íñòðóêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ Ëåñÿ Ëèìàðü. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ³í³ö³àòèâà íàä³éøëà â³ä ñàìî¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³. Ìèíóëîãî ðîêó îáñòåæåííÿ ïðîéøëè 50 ïàö³ºíò³â. Íà íàñòóïíèé ïðèéîì öüîãî ðîêó âæå çàïèñàëèñÿ 50 îñ³á ³ç ÷îòèðüîõ ì³ñò îáëàñò³. ○

ÏÀÐÊ ÌÀòÑÒÐÀ˲

²ÄÐÅÌÎÍÒÓÂÀËÈ ÂÀà ÎÍÈ ÂÀÃÎÍÈ Çà 11 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó ó âàãîíîðåìîíòíèõ äåïî Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ â³äðåìîíòóâàëè 10 òèñ. 777 âàãîí³â ³íâåíòàðíîãî ïàðêó ñàìî¿ ìàã³ñòðàë³, óêðà¿íñüêèõ çàë³çíèöü, âëàñíîñò³ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà ï³äïðèºìñòâ, ï³äïîðÿäêîâàíèõ «Óêðçàë³çíèö³». Çîêðåìà, ó âàãîííîìó äåïî Íèæíüîäí³ïðîâñüê-Âóçîë â³äðåìîíòóâàëè 2 òèñ. 58 âàãîí³â, Âåðõ³âöåâå - 366, Áàòóðèíñüêà - 2 òèñ. 112, Ìóäðüîíà - 1 òèñ. 782, Ï'ÿòèõàòêè - 958. ○

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐ ÄÎÁÐÀÀ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ó ÄÈÒÑÀÄÊÓ Ó ñïåö³àëüíîìó äí³ïðîäçåðæèíñüêîìó äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ¹ 40 «Âîãíèê» â³äáóâñÿ êîíöåðò ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî äíÿ ³íâàë³ä³â «Äåíü äîáðà». Íà ñâÿòî çàâ³òàëè ñï³âðîá³òíèêè Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Ðÿòóâàëüíèêè ðîçïîâ³ëè ïðî ïðàâèëà ïîâåä³íêè, ÿê³ äîïîìîæóòü ìàëþêàì óíèêíóòè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, à òàêîæ ïðî ãåðî¿÷í³ â÷èíêè ïîðÿòóíêó ëþäåé. Âèõîâàíö³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïðîäåìîíñòðóâàëè çàïðîøåíèì ãîñòÿì ñâî¿ âì³ííÿ òà âëàøòóâàëè ìàëåíüêó âèñòàâó.

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÍÀ ÍÀÒÒ ÀËÜß ÊÎÂÀËÜ

ÄÎ 95-в××ß ÄÍÓ

Ñîâðåìåííîå äåìîêðàòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ïîëíîöåííîé è äåéñòâåííîé ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Âåäü êàêîé áû ñîâåðøåííîé íå áûëà ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü â öåíòðå, îíà íèêîã äà íå ñòàíåò ýôôåêíèêîãäà òèâíîé, åñëè íå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñàìîóïðàâëåíèå íà ìåñòàõ. Ìèðîâîé îïûò ïîäñêàçûâàåò - ÷åì áîëåå ðàçâèòûìè ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâî è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, òåì áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ óïðàâëåíèþ íà ìåñòàõ

Ñàìîóïðàâëåíèå â Óêðàèíå: ïåðñïåêòèâû äåìîêðàòèè ÌÀÃÄÅÁÓÐÃÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÎÑÜ Â XII Â.

ти», которую поддержали представители почти 12 тысяч территориальных общин. Также одобрена Государственная стратегия регионального развития до 2020 года. Реализация этих документов повысит конкурентоспособность регионов, обеспечит их территориальную социально-экономическую интеграцию, создаст эффективное государственное управление в сфере регионального развития.

ИСТОРИЯ ПРАВА

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Возникновение местного самоуправления обусловлено историческим развитием человечества вообще. Его классической формой является Магдебургское право. Это феодальное городское право, сформировавшееся в немецком городе Магдебурге в XII веке. Впоследствии оно распространилось и на другие города Европы. Города с Магдебургским правом получали самоуправление, налоговый и судебный иммунитет, право собственности на землю, льготы на торговлю и освобождение от феодальных повинностей. В Украине же Магдебургское право распространилось в XIV-XV веках через Польшу и Венгрию. По уровню самоуправления города Украины делились на магистратские и ратушные. Магистратское самоуправление отличалось от ратушных большей самостоятельностью. Но в начале XIX века Магдебургское право в Украине практически прекратило свое существование. Главными причинами этого были вмешательство местных администраций в дела городов, неопределенность действий должностных органов местного самоуправления, коррупция и взяточничество среди должностных лиц. То есть, местное самоуправление возникает тогда, когда общество достигает

Сегодня чрезвычайно важно создать надлежащие условия для развития регионов и не допустить их диспропорции. Каждый регион страны должен иметь развитую инфраструктуру, доступность различных услуг для жителей сельской местности. Граждане должны иметь свободный доступ к образованию, медицине, почтовой связи, пользоваться транспортным сообщением. Для этого в Стратегии четко прописаны конкретные механизмы объединения поселков с райцентрами и городами областного подчинения, а именно: строительство дорог, обеспечение транспортными средствами, реализация бизнес-проектов на благо региона. Государство финансово наполнит Государственный фонд регионального развития. Следующие шесть лет бюджет фонда составит не менее 3,5 млрд. грн. 70% этих средств будут получать все регионы в соответствии с численностью населения, а 30% пойдут на помощь регионам, где уровень валового регионального производства составит на одного человека менее 75% среднего показателя по Украине. Кроме того, совершенствуется система трансфертов, будут созданы межрегиональные сети обмена опытом и информацией.

То есть эти документы фиксировали лишь наиболее общие принципы правового построения местного самоуправления и почти не учитывали национальные особенности нашего государства. Это и привело к недейственности системы местного самоуправления, усилило влияние на нее различных политических сил, которые, в свою очередь, нивелировали саму природу местного самоуправления, превращая его в инструмент реализации собственных интересов. Сейчас Украина пытается придерживаться принципов и положений Европейской хартии местного самоуправления. Для этого Правительство Николая Азарова одобрило «Концепцию реформирования местного саМИРОВОЙ ОПЫТ моуправления и территориЗа годы независимости альной организации власвласть приняла много различных нормативных документов по местному самоуправлению. Но большое количество вопросов были неурегулированы, а отдельные нормативно-правовые акты содержали дублирование и значительные расхождения. определенного уровня социально-экономического развития, у местного населения возникает желание осуществлять управление местными делами, а государство обеспечивает населению это право. Таким образом, местное самоуправление присуще только демократическим странам с развитым гражданским обществом. Сегодня Европейские стандарты местного самоуправления закреплены во Всемирной декларации местного самоуправления и Европейской хартией местного самоуправления, принятой в 1985 году. Украина также приняла эти стандарты и стремится, благодаря этому, построить экономически развитое демократическое общество.

ÍÀØÀ ÑÒÐÀÍÀ ÏÐÈÍßËÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ

ÏÐÎÁËÅÌÎÉ ÌÅÍÜØÅ

Ïî óëèöàì Òàðîìñêîãî òåïåðü ìîæíî ïðîåõàòü ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ñîâñåì íåäàâíî ïðîåõàòü ïî óëèöàì Òàðîìñêîãî áåç ïîòåðü äëÿ àâòîòðàíñïîðòà áûëî äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü êàðäèíàëüíûì îáðàçîì Народный депутат Евгений Морозенко встретился с жителя-

ми самого отдаленного микрорайона, чтобы узнать, как выполняется программа «Дороги» в Таромском. «Самой большой проблемой нашего поселка были дороги, признается Анна Орехова. - Их никто никогда не ремонтировал, так - латали иногда. Сейчас лед тронулся. Нас наконец-то услышали. Делают дорогу!

Надеюсь, асфальт положат в два слоя, и он прослужит много лет. Я езжу на велосипеде, каждую ямку знаю. Раньше сложно было, сейчас едешь - душа радуется». Состояние проезжей части действительно значительно улучшилось. Нардеп остался доволен проделанной работой. «Переулок Тельмана - знаковая для Таромки дорога, -

считает Евгений Морозенко. - По ней ездят маршрутки, которые подвозят детей в школу, взрослых - в центр. Здесь очень интенсивное движение». «Можно сказать, это главная улица поселка, - уточняет депутат горсовета

Валерий Явтушенко. Логично, что мы начали с нее. Остался нерешенным вопрос с «лежачими полицейскими». Думаю, надо укладывать. Ведь с такой хорошей дорогой лихачей станет в разы больше».

ÏÅÐÅÓËÎÊ ÒÅËÜÌÀÍÀ - ÇÍÀÊÎÂÀß ÄËß ÏÎÑÅËÊÀ ÄÎÐÎÃÀ


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ

«Øêîëà ìîëîäîãî ëèäåðà» - øàã â áóäóùåå ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ðàìêàõ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà Äìèòðèÿ Êîëåñíèêîâà ðåàëèçóåòñÿ îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «Øêîëà ìîëîäîãî ëèäåðà».  ýòîì ãîäó öåëåâîé àóäèòîðèåé ýòîé èíèöèàòèâû ñòàëè ó÷åíèêè ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñî âñåé îáëàñòè НОВЫЕ ЗНАНИЯ К участию в проекте привлекли молодежь, которая получает техническое образование. Сейчас подготовку в «Школе» проходят 30 человек из Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска, Желтых Вод, Никополя и других городов области. «Школа молодого лидера» это уникальная возможность для молодых людей получить ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀѲß

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íà îáë³êó ïåðåáóâàþòü ïîíàä 22 òèñ. ²Ë-³íô³êîâàíèõ îñ³á. 4,5 òèñ. ³ç íèõ - ïàö³ºíòè ç³ ñòà䳺þ ÑͲÄó ÑͲÄó.. Êð³ì òîãî, íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó ïåðåáóâàþòü ìàéæå 1,5 òèñ. ä³òåé Про це йшлося на прес-конференції, що відбулася у пресклубі обласної організації НСЖУ. «Кількість наших пацієнтів зростає. Це пов’язано з тим, що ми виявляємо хворобу на ранніх стадіях. Люди, які звертаються до нас, отримують повний комплекс лікування і обстеження», - зазначає головний лікар обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Ірина Чухалова. За її словами, не всі пацієнти стають на облік: дехто їде з міста, інші - відмовляються від лікуван-

ÑËÓØÀÒÅËÅÉ ÍÀÓ×ÀÒ ÎÐÀÒÎÐÑÊÎÌÓ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ

новые знания и развить собственные лидерские качества. «В прошлом году я сам был участником этого проекта, а сегодня работаю одним из координаторов инициативы. Школа учит главному - грамотно формулировать свою точку зрения, не бояться ее озвучивать. Обучение проходят амбициозные молодые люди, и я надеюсь, что в результате полученные знания принесут им дивиденды», - рассказал Игорь Чикаренко, куратор по вопросам образования и науки

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ Îáó÷åíèå âêëþ÷àåò 5 äíåé ñåìèíàðîâ è ëåêöèé, à òàêæå íàñûùåííóþ êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó. Днепропетровской областной молодежной администрации. Программа обучения также направлена на развитие у слушателей способностей к эффективной командной работе. Их научат ораторскому искусству, управлению различными проектами, ведению переговоров, ознакомят с основами делопроизводства.

ВОПЛОТЯТ В ЖИЗНЬ Обучение в «Школе молодого лидера» проходит на базе Днепропетровского регионального института государственного управления при Президенте Украины. После обучающего курса слушатели в командах будут работать над подготовкой собственных

проектов социального направления. Финальным аккордом «Школы молодого лидера» станет публичная защита работ, а лучшие проекты будут реализованы при поддержке областной власти. По результатам первой школы на Днепропетровщине уже реализуется ряд молодежных инициатив. В частности, это проект «Международный летний университет», который собрал в нашей области студентов из 6 европейских стран: Италии, Испании, Нидерландов, Эстонии, Польши и России. Также продолжается реализация проекта «Трудоустройство молодежи».

ÍÎÂÈÍÈ Í²Ê ÎÏÎËÜ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÑÅ̲ÍÀÐ ÄËß ÌÅÒÎÄÈÑÒ²Â Ó ì³ñò³ â³äáóâñÿ ñåì³íàð ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ä³òè - ìàáóòíº Óêðà¿íè». Ó÷àñíèêè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ðîçâèòêó óïðàâë³íñüêèõ ÿêîñòåé êåð³âíèêà ïîçàøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿê îñíîâó óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàäó îñâ³òè. Ìåòîäèñòè ìåòîäè÷íèõ ñëóæá, êàá³íåò³â òà íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ öåíòð³â â³äâ³äàëè «Ì³æøê³ëüíèé öåíòð òåõí³÷íîãî íàâ÷àííÿ òà òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³». Òàì âîíè îçíàéîìèëèñÿ ç ðîáîòîþ ïîçàøê³ëüíèõ ãóðòê³â òà ñåêö³é, â³äâ³äàëè ìàéñòåð-êëàñè ç ãîí÷àðíîãî ìèñòåöòâà òà Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. ○

ÌÀÐÃÀÍÅÖÜ

ÄÎØʲËÜÍÀ ÎѲÒÀ Íà áàç³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó êîìïåíñóþ÷îãî òèïó «Ïñèõîëîãî-ìåäèêîïåäàãîã³÷íèé öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè «Ðîìàøêà» â³äáóëîñÿ âè¿çíå çàñ³äàííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìàðãàíåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Îñíîâíèì áóëî ïèòàííÿ «Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ äèòÿ÷èì äîøê³ëüíèì îá’ºäíàííÿì êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ì³ñòà íà 2011-2017 ðîêè», çàòâåðäæåíî¿ ñåñ³ºþ Ìàðãàíåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Î.Ìåäÿíèê çàçíà÷èëà, ùî, ïî÷èíàþ÷è ç 2010 ðîêó, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äèíàì³êà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. Òîìó çàâäàííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ - çàáåçïå÷èòè ìàëå÷ó ÿê³ñíîþ äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ, ÿêîþ â ì³ñò³ îõîïëåíî 96 % ä³òåé â³êîì â³ä 3 äî 6 ðîê³â, 100% ä³òåé 5-ð³÷íîãî â³êó. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂ ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅÅ

×ÓÌÀ XXI ÑÒÎ˲ÒÒß

ÑͲÄ: ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêà

ÄÎÏÎÌÎÃËÈ ÏÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÓ Ðÿòóâàëüíèêè Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàäàëè ïðàêòè÷íó äîïîìîãó æ³íêàì-³íâàë³äàì ïîõèëîãî â³êó, ÿê³ çà ñâî¿ì ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íå ìîæóòü âïîðàòèñü ç âàæêîþ ðîáîòîþ ïî ãîñïîäàðñòâó. Âîíè äîïîìîãëè æ³íêàì çàãîòîâèòè äðîâà íà çèìó, î÷èñòèëè äèìàð³ é ïå÷³ â³ä ñàæ³, ïåðåêîïàëè ãîðîä òà ñïèëÿëè ñóõ³ äåðåâà. Òàêîæ áóëî ïðîâåäåíî ³íôîðìàö³éíîðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ ï³÷íèì îïàëåííÿì òà çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ïîæåæ ó ïîáóò³ â îñ³ííüîçèìîâèé ïåð³îä.

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ

²ÐÈÍÀ ×ÓÕÀËÎÂÀ, ãîëîâíèé ë³êàð

Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñòíîãî öåíòðó ç ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì: - Ó íàñ ñòàá³ë³çóâàëèñÿ òåìïè çðîñòàííÿ çàõâîðþâàííÿ, çìåíøèëàñÿ ÷àñòîòà ïåðåäà÷³ Â²Ë â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè ³ íà 1,8 % çíèçèëèñÿ ïîêàçíèêè ñìåðòíîñò³ ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì.

ня. Але більшість все ж адекватно реагують на встановлений діагноз і починають проходити курс терапії. Загалом, спеціалізована медична

допомога в області надається у семи центрах профілактики та боротьби зі СНІДом і 37 кабінетах «Довіра», що працюють на базі цент-

ральних міських та центральних районних лікарень. Вагому роль у боротьбі з цим недугом відіграє профілактика захворювання серед вразливих груп населення - наркоманів, жінок легкої поведінки та людей нетрадиційної орієнтації. На сьогодні в області профілактичними заходами

займаються 17 громадських організацій. Їхні фахівці надають консультації, анонімно і безкоштовно тестують представників таких груп. У середньому за рік виявляють близько 500 випадків захворювань, інформація про які надалі передається лікарям для постановки на диспансерний облік.

Дніпропетровська обласна рада висловлює щире співчуття заступникові голови обласної ради по ви конавчому апарату керуючій справами Дацько Тетяні Федорівні з приводу тяжкої непоправної втрати смерті батька ОЛЬХОВСЬКОГО ФЕДОРА ІЛАРІОНОВИЧА. Важко відшукати слова розради, коли зупиняєть ся серце найріднішої людини, яка віддала тобі всю свою любов, виховала тебе, яка підтримувала у всіх починаннях, знаходилася поруч і в хвилини ра дості, і коли доводилося долати складні життєві перешкоди. Глибоко сумуємо разом з Вами і підтримуємо Вас у Вашому горі. Світла пам'ять про Федора Іларіоновича назавж ди залишиться у серцях близьких та рідних людей.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486)

ÂÈÌÎÃÈ ×ÀÑÓ

dz ñâÿòîì, çàõèñíèêè ³ò÷èçíè! ѲÒËÀÍÀ ÌÀÍÜÊÎÂÑÜÊÀ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß Ë²ÊÀÐß

ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍͲ ÕÂÎÐÎÁÈ Íà ìåäè÷íîìó ïîðòàë³ dnipromed.com ðîçïî÷àòî êîíñóëüòàö³¿ ãîëîâíîãî òåðàïåâòà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Òåòÿíè Êðàâåöü. Äî 10 ãðóäíÿ çàðåºñòðîâàí³ êîðèñòóâà÷³ ïîðòàëó ìîæóòü ñòàâèòè çàïèòàííÿ ë³êàðåâ³ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàíü ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Íà ñüîãîäí³ íà ìåäè÷íîìó ïîðòàë³ âæå ðîçì³ùåíî â³äåîêîíñóëüòàö³þ ë³êàðÿîíêîëîãà âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñåðã³ÿ Êîñòÿíòèíîâè÷à Àçàòÿíà, çàçíà÷àþòü ó äåïàðòàìåíò³.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÕÈÑÒ ÑÏÎÆÈÂÀײÂ

ÑÊÀÐÆÀÒÜÑß ÍÀ ßʲÑÒÜ 30% ñêàðã, ùî â³ä ïî÷àòêó ðîêó íàä³éøëè äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñòîñóþòüñÿ âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³. Òàêîæ ìåøêàíö³ ì³ñòà ñêàðæèëèñü íà ÿê³ñòü ïîáóòîâèõ åëåêòðîïðèëàä³â, ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, âçóòòÿ, ìåáë³â. Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó ðîêó äí³ïðîïåòðîâöÿì çà íåÿê³ñí³ òîâàðè òà ïîñëóãè ïîâåðíóòî ïîíàä 55 òèñÿ÷ ãðèâåíü, çàçíà÷àþòü â óïðàâë³íí³. ○

ÄÅÊÀÄÀ ϲËÜÃ

ÏÎÁÓÒÎÂÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß Â³ä 1 äî 10 ãðóäíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâຠäåêàäà ï³ëüãîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³íâàë³ä³â. Ó öåé ïåð³îä äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íàäàþòü ïîñëóãè ³íâàë³äàì ç³ çíèæêîþ â³ä 10 äî 50%. Öå ïðàííÿ á³ëèçíè, ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, òåëåâ³çîð³â, ïðàëüíèõ ìàøèí òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êð³ì òîãî, ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ çíèæêîþ íà äð³áíèé ðåìîíò îäÿãó, âçóòòÿ, à òàêîæ ïîñëóãàìè ëàçí³. Ó äåïàðòàìåíò³ íàãîëîøóþòü, ùî çíèæêà íàäàºòüñÿ ëèøå íà ïîñëóãè, âàðò³ñòü ìàòåð³àë³â ³ çàï÷àñòèí îïëà÷óºòüñÿ ïîâí³ñòþ. ○

ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÑÅÇÎÍ

ÏÅÐØÈÉ ÐÎDzÃÐÀØ Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àâñÿ íîâèé ñåçîí õîêåþ ç ì’ÿ÷åì. Íà ëüîäó Õàðê³âñüêîãî ïàëàöó ñïîðòó â³äáóâñÿ ïåðøèé ðîç³ãðàø ñóïåðêóáêà, â ÿêîìó çóñòð³ëèñÿ ÷åìï³îí êðà¿íè - áóäÿíñüêèé «Àâàíãàðä» ³ âîëîäàð êóáêà - äí³ïðîïåòðîâñüêèé «Äí³ïðî». Ìàò÷ çàâåðøèâñÿ ç ðàõóíêîì 5:12 íà êîðèñòü «Äí³ïðà».

6 ãðóäíÿ ÓÓêðà¿íà êðà¿íà óäâàäöÿòå ñâÿòêóâàòèìå Äåíü Çáðîéíèõ cèë. Ó öåé äåíü, ó 1991 ðîö³, ïðàêòè÷íî â³äðàçó ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ç ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³, Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà Çàêîí «Ïðî Çáðîéí³ cèëè Óêðà¿íè» СЬОГОДЕННЯ АРМІЇ Чисельність військовослужбовців регулюється законами, які приймає Верховна Рада і які проходять контроль Президента - Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Наприкінці 2012-го кількість військовослужбовців у складі ЗСУ становила 139 тис., а їхня загальна чисельність нараховувала 184 тис. осіб. Згідно з пропозицією Президента України Віктора Януковича, на 31 грудня 2013 року їхня кількість становитиме 168 тис., з них 125 тис. - військовослужбовці. У 2014-му чисельність армії скоротиться до 157,5 тис., з них 119 тис. - військовослужбовці. Скорочення чисельності армії - вимога сьогодення. Вже минув час, коли кількість армії визначала її якість. Наразі основним є технічне оснащення, що вимагає значних фінансових ресурсів. У 2017 році чисельність армії становитиме 122 тис. осіб, з яких 65 тис. будуть служити в бойових частинах. За словами Президента України Віктора Януковича, аналіз останніх збройних конфліктів свідчить, що перемагають не кількістю, а якістю підготовки військових та оснащення. На це і спрямовуватимуть кошти.

СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ Восени цього року відбувся останній призов в армію - останній етап реформування вітчизняних Збройних сил. Відтепер хлопцям нічого боятися «повісток» - більше примусово в армію в Україні не забиратимуть. Набиратимуть лише тих, хто відповідатиме за станом здоров’я (так було й раніше), і хто сам висловив бажання служити. У повітрянодесантні війська і на флот уже з весни цього року приймають тільки за контрактом. Військові кажуть, що на одне місце у середньому претендують 15 осіб. У Міністерстві оборони України відзначають, що на контрактну службу в 2014-му заплановано прийняти близько 7 тисяч осіб віком 18-40 років. Контрактна армія, за словами фахівців, більш професійна та мобільна. Строкова ж служба, навпаки, дає можливість підготувати значні резерви, які, за наявності загрози, візьмуть до рук зброю та оперативно на неї відреагують. За умов, коли Україна керується у зовнішній політиці принципами збереження миру, втримувати величезну кількість стро-

ÏÎÅÒÀÏÍΠϲÄÂÈÙÓªÒÜÑß ÌÀÒÅвÀËÜÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ковиків немає сенсу. Задля збереження обороноздатності державі потрібна мобільна боєздатна армія. Нещодавно міністр оборони України затвердив «Програму переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом та молодших офіцерів ЗСУ». В її рамках на сьогодні підрядним способом уже побудували і ввели в експлуатацію 5 об’єктів у містах Старокостянтинів, Київ, Севастополь, Львів, а також смт Озерне. Водночас, продовжуються роботи з переобладнання під житло для розміщення військовослужбовців за контрактом 22 казарми.

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ Контрактна армія - це стабільність у виплаті зарплат, надійні соціальні гарантії, якісне медичне забезпечення. На сьогодні вже близько 60% військовослужбовців

української армії служать за контрактом, і в найближчому майбутньому ця кількість буде збільшуватися. За інформацією Міноборони, від початку року на контрактну службу було відібрано більше 8 тис. претендентів. Поетапно підвищується матеріальне забезпечення військовослужбовців. Так, із 1 січня 2014-го зарплата військовослужбовців усіх категорій зросте на 20%, а потім підвищення відбудуться поетапно - з 1 квітня і 1 липня. Тобто, якщо нині солдат на контракті отримує 1756 грн. у місяць, то вже в наступному році отримуватиме більше 3000 грн. Офіцерська зарплатня становитиме більше 5000 грн. Крім того, у контрактників буде соціальний пакет - медобслуговування і пільгові путівки в санаторії. Вже найближчим часом суттєво збільшать обсяги будівництва житла для військовослужбовців. Сімейних забезпечать службовим житлом у нових будинках, які зводитимуться на землі, що знаходиться на балансі Збройних сил. Кошти на будівництво житла залучатимуть за рахунок продажу застарілого озброєння, за яке планується отримати близько 10 млрд. грн. До кінця 2017-го заплановано забезпечити житлом 45 тисяч військовослужбовців. Державною комплексною програмою реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року на будівництво житла для військовослужбовців визначено фінансовий ресурс у сумі 1 млрд. 200 млн. грн. У військкоматах говорять, що без солдат не залишаться. Навіть навпаки, бажаючих служити в армії зараз більше, ніж є реальна потреба. Тож обирають кращих із кращих.

ÀÌÀÒÎÐÑÜÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

«Äí³ïðî» çäîáóâ ÷åìï³îíñüêå çâàííÿ Êîíêóðåíòíà áîðîòüáà ñåðåä ãðàíä³â óêðà¿íñüêîãî ôóòáîëó çàëèøèëà ñâ³é â³äáèòîê íà ï³äðîñòàþ÷îìó ïîêîë³íí³. Òàê, ó ìîëîäø³é â³êîâ³é ï³äãðóï³ (12 13 ðîê³â) ôóòáîëüíîãî òóðí³ðó «Ïðåñòèæ», ùî â³äáóâñÿ ó Ìàðãàíö³, çàâ’ÿçàëàñÿ áîðîòüáà çà ÷åìï³îíñòâî ì³æ êîìàíäàìè «Äí³ïðî» òà «Øàõòàð»

За рахунок різниці забитих та пропущених голів чемпіоном стала команда «Дніпро». Загалом же в турнірі у Марганці взяли участь 14 команд у чотирьох вікових категоріях (від 12 до 35 років). Організатором футбольного свята стала ГО «Спортивний клуб «Престиж», а також «Світ-

лий Марганець». Турнір триває під егідою Всеукраїнського об’єднання громадських організацій «Молодь! Громада! Влада!». Підсумки марганецького змагання підбили 30 листопада. Як переможці, так і призери отримали пам’ятні нагороди, надані нардепом Олегом Царьовим. А

кращим гравцям організатори подарували м’ячі з автографами футболістів ФК «Дніпро». Також хлопців приїхав при-

вітати Денис Романенко - фристайлер команди «Dnepr - FF», який показав свої здібності в жонглюванні м’ячем.

ÄËß ÄβÄÊÈ Ó ðàìêàõ âåñíÿíî-îñ³ííüîãî ñåçîíó 2013-ãî ôóòáîëüí³ çìàãàííÿ «Ïðåñòèæ» â³äáóëèñÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Íîâîìîñêîâñüêó, Ñèíåëüíèêîâîìó òà ó Ìàðãàíö³. Çàãàëîì, öüîãîð³÷ ó íèõ âçÿëà ó÷àñòü 81 êîìàíäà, à öå ïðèáëèçíî 850 ìîëîäèõ õëîïö³â.


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÎÊÑÀÍÀ ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Åæåãîäíî ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ ìû íà÷èíàåì çàäóìûâàòüñÿ îá óêðåïëåíèè èììóíèòåòà. Êàê çàùèòèòü ñâîå çäîðîâüå è íå ïîïàñòü â ÷èñëî çàáîëåâøèõ ãðèïïîì, ðàññêàçàëà â õîäå «ïðÿìîé ëèíèè» â «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв» ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò ïî èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèÿì äåïàðòàìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ ÎÃÀ Âàëåíòèíà Òêà÷åíêî

Ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ çàùèùàåìñÿ îò ãðèïïà ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÇÀÙÈÒÛ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

ТРИ ВИРУСА По словам Валентины Ткаченко, возрастание заболеваемости гриппом стоит ожидать в конце февраля - начале марта, в период влажной и холодной погоды, способствующей распространению вируса. «В этом году будут циркулировать три вируса грипп А (H1N1) «Калифорния», с которым мы уже сталкивались в 2009 году, грипп А «Виктория», который был в прошлом году, и вирус гриппа В «Массачусетс». Как и любой вирус гриппа, он также может вызвать серьезные осложнения: болезни легких, гаймориты, синуситы, воспаление среднего уха, заболевания сердечно-сосудистой системы, - отметила главный внештатный специалист. - В группе риска, прежде всего, люди преклонного возраста с

хроническими заболеваниями, люди с патологиями сердца, диабетики, люди, склонные к ожирению, а также дети». Обычная ОРВИ может пройти бесследно для здоровья, а вот после гриппа нередко возникают осложнения, поэтому к нему стоит отнестись серьезно и при первых же симптомах заболевания вызвать врача, а не бежать героически на работу с высокой температурой. Самолечение и несвоевременное обращение к медикам могут стать причиной таких осложнений, как тяжелая форма пневмонии, обструктивный

ÑÀÌÎËÅ×ÅÍÈÅ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈ×ÈÍÎÉ ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ

ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÂÈÂÊÎÉ ÍÀÄÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÂÐÀ×Ó бронхит, сердечная недостаточность и другие.

С УЧЕТОМ ШТАММОВ Сегодня один из самых надежных способов защититься от гриппа - это вакцинация. Как рассказала Валентина Ткаченко, за последние несколько лет популярность прививок от гриппа значительно возросла, но многие все еще относятся к вакцинации с осторожностью. В ходе «прямой линии» от читателей поступило много вопросов именно о прививках. Делать их нужно заблаго-

временно, поэтому привиться можно уже сейчас. Вакцин существует достаточно много, их состав изменяется каждый год с учетом тех штаммов, которые предположительно будут циркулировать. Прививка от гриппа гарантирует, что даже если человек и перенесет заболевание, после него не возникнет серьезных осложнений. Если вы планируете привиться от гриппа, для начала нужно обратиться к своему семейному врачу, который проведет обследование и выяснит, есть ли какие-либо противопоказания для прививки. Также, в качестве профилактических мер Валентина Ткаченко посоветовала одеваться по сезону, не допускать переохлаждения, вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием, чаще проветривать квартиру, делать влажную уборку и принимать витамины. Не стоит пренебрегать и народными средствами - пить различные чаи, употреблять в пищу чеснок и лук.

ÇÀÁÐÓÄÍÞÂÀײ Á²ÎÑÔÅÐÈ

̳æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ç ïðîáëåì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, à òàêîæ âñåñâ³òí³ìè îðãàí³çàö³ÿìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðòóòü çàíåñåíà äî íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ çàáðóäíþâà÷³â á³îñôåðè Çåìë³ Питання, які пов’язані із забрудненням ртуттю приміщень будь-якого призначення, транспортних засобів і територій, накопичення й утилізація відходів, що містять

ÐÒÓÒÜ ØÂÈÄÊÎ ÏÅÐÅ̲ÙÓªÒÜÑß Ç ÊÐÎÂ’Þ ртуть, посідає важливе місце серед актуальних проблем екології. За думкою сучасних науковцівекологів різного профілю, ртутна небезпека - одна з найголовніших для нав-

колишнього середовища й людини в XXI столітті. Потрапляючи до організму людини, ртуть швидко переміщується з кров’ю в мозкову тканину, руйнуючи мозочок і

кору головного мозку. При такому отруєнні людина довго може не відчувати жодних тривожних симптомів. Небезпечним є і потрапляння ртуті в плаценту вагітної. Вна-

ÍÎÂÈÍÈ

̲ÑÜÊÈÉ ÊÊÎÍÊÓÐÑ ÎÍÊÓÐÑ

ÎÐÅÍÄÀ ÌÀÉÍÀ 10 ãðóäíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäåòüñÿ êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà. Íà êîíêóðñ âèñòàâëÿòü 6 îá’ºêò³â êîìóíàëüíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà. Ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó ìîæóòü áóòè þðèäè÷í³ îñîáè òà ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿ òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà. ○

ÒÅÌÀ ÒÈ×Ͳ ÑÅ̲ÍÀÐÈ ÒÅÌÀÒÈ×Ͳ

ÐÎÇ’ßÑÍÅÍÍß Â²ÄÍÎÑÈÍ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäóòüñÿ áåçêîøòîâí³ òåìàòè÷í³ ñåì³íàðè-ëåêö³¿ äëÿ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. ¯õ ïðîâîäÿòü ç ìåòîþ ðîç’ÿñíåííÿ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ì³æ âèðîáíèêàìè, ïðîäàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè, â òîìó ÷èñë³ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîíòðîëþþ÷èìè òà ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, â ðàìêàõ ïðîãðàìè çàõèñòó ïðàâ. ○

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÂÅײÐ

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ Ç ÊÎÍÖÅÐÒÎÌ Ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî äíÿ ³íâàë³ä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ êîíöåðò. Íà ñöåí³ òåàòðó ³ì. Ãîðüêîãî âèñòóïàëè ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Âîíè äåìîíñòðóâàëè ñâîþ òâîð÷ó ìàéñòåðí³ñòü ó òàíöÿõ, ñï³âàõ, ÷èòàíí³ â³ðø³â òà ãóìîðåñîê. Íà çàõ³ä çàïðîñèëè 500 ³íâàë³ä³â, óñ³ âîíè òà ó÷àñíèêè êîíöåðòó îòðèìàëè ïðîäóêòîâ³ íàáîðè. ○

Îáåðåæíî, ðòóòíà íåáåçïåêà Ê.Ò.Í., ÀÊÀÄÅÌ²Ê ÌÀÍÅÁ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÎÊÀÒÈÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÓÇůÂ

ÂÈÇÍÀ ×ÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÆֲ ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ слідок цього народжуються діти, в яких виявляють ознаки отруєння, що призводять до церебрального паралічу, ослаблення слуху і зору, порушення психіки тощо. Отже, при розбитті побутового пристрою чи будьякого іншого викиду ртуті, необхідно змочити тканину у водяному розчині з додаванням хлорного вапна чи марганцю та накрити місце викиду. Відкрити приміщення для провітрювання і викликати спеціалістів із демеркуризації.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â êîíêóðñó øê³ëüíèõ ìóçå¿â áîéîâî¿ ñëàâè. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè Ëþäìèëà ×åðíèøîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàéêðàùèìè º ìóçå¿ Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ Ñàìàðñüêîãî ðàéîíó, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ¹ 139, 69, 77, 34, 23 òà ìóçåéí³ ê³ìíàòè øê³ë ¹ 148, 35, 45 òà 22. Öüîãî ðîêó çà ³í³ö³àòèâè ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â â³äáóâñÿ êîíêóðñ äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â - «Ïåðåìîãà â êîæíîìó ç íàñ», ó÷àñíèêè ÿêîãî ñòâîðþâàëè ðîáîòè çà ñïîãàäàìè âåòåðàí³â-âèçâîëèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 CУСПІЛЬСТВО ○

ÇÁ²ËÜØÅÍÎ ÐÎÇ̲Р̲ͲÌÀËÜÍί ÇÀÐÎÁ²ÒÍί ÏËÀÒÈ

ÏÎØÊÎÄÆÅÍÍß ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÊËÞ×À

 êîíöå íîÿáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðóáåæ-Äíåïð» â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïðîéäåì äîðîãîé äåäîâ» ïðåçåíòîâàëà ôèëüì î ãîäàõ îêêóïàöèè Äíåïðîïåòðîâùèíû è äåÿòåëüíîñòè ïîäïîëüÿ «Íà äíåïðîâñêèõ ðóáåæàõ» СМОГЛИ ПРОДЕРЖАТЬСЯ

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàãàäóº, ùî ó ðàç³ âòðàòè ÷è ïîøêîäæåííÿ îñîáèñòîãî êëþ÷à àáî ïàðîëþ äî íüîãî ïëàòíèêó íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî òåðèòîð³àëüíîãî ïðåäñòàâíèöòâà Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ̳íäîõîä³â, â ÿêîìó â³í îòðèìóâàâ ïîñëóãè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó. Äëÿ öüîãî ïëàòíèê ïîâèíåí ïîäàòè çàÿâó íà ñêàñóâàííÿ âòðà÷åíèõ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â òà ðåºñòðàö³éíó êàðòêó äëÿ îòðèìàííÿ íîâîãî ïîñèëåíîãî ñåðòèô³êàòà â³äêðèòîãî êëþ÷à. ○

Название фильма очень символично, оно показывает всю сложность и трагичность борьбы людей, которые по зову сердца противостояли оккупантам. Авторы картины вспоминают о малоизвестных страницах обороны и освобождения области от фашистских

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲÂ, ÇÁÎвÂ, ÏËÀÒÅƲÂ! ³äïîâ³äíî äî âèìîã íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 09.10.2013 ¹ 561 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ôîðìàòó (ñòàíäàðòó) åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà çâ³òíîñò³ ïëàòíèê³â» ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó áóëî çàïðîâàäæåíî ïàêåòíå ïðèéíÿòòÿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Òàêèì ÷èíîì, ³ç 27.11.2013 ðîêó çâ³òí³ñòü ïðèéìàòèìóòü ò³ëüêè çà çì³íåíèìè ôîðìàìè, òîáòî âèêëþ÷íî ïàêåòîì! Öåíòðàëüíèé îô³ñ çâåðòຠóâàãó! Ïëàòíèêè ïîäàòê³â, çáîð³â, ïëàòåæ³â, ÿê³ íàäñèëàþòü çâ³òí³ñòü çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ'ÿçêó, ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè âèêëþ÷íî îíîâëåíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ! ÑÄϲ ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÌÃÓ Ì³íäîõîä³â (çà ïîâ³äàìëåííÿì ïðåñ-ñëóæáè ÌÃÓ Ì³íäîõîä³â - Öåíòðàëüíîãî îô³ñó ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â)

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Нікопольська спілка одна з найчисленніших в області, в ній понад 60 журналістів. Лише цього року до неї додалися 11 осіб. Для нікопольських журналістів працюють освітні курси підвищення професійної майстерності. Триває робота з опорядкування місць поховання журналістів, установлюють пам’ятні дошки тощо. У найближчих планах - створення Алеї пам’яті журналістів.

захватчиков, о фактах и именах героев, которые ценой собственной жизни приближали победу в этой войне. «В прошлом году презентовали первую часть, рассказывающую о событиях оккупации области в 1941 году. Сегодня мы представили окончание работы над второй частью фильма о 1942 годе. В ней рассказывается о трагической судьбе партизан новомосковских лесов, подразумевая при этом, конечно, и партизан никопольских плавней, и других партизанских частей, подпольной антифашистской организации, которые сумели продержаться в нашей области до весны 1942 года», - говорит председатель клуба «Рубеж» Виктор Боняк.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà º ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íñïåêö³¿. Þðèäè÷íèé â³ää³ë º í³áè «âíóòð³øí³ì êîíòðîëåðîì», ùî âèÿâëÿº ìîæëèâ³ ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà â õîä³ ðîáîòè ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ íà «ðàíí³é ñòà䳿» ³ çàïîá³ãຠ¿ì. Çà îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â 2013 ðîêó, çã³äíî ç ïîçîâàìè Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³, ñóäàìè ðîçãëÿäàëîñÿ 225 ñïðàâ íà çàãàëüíó ñóìó 5906,2 òèñ.ãðí., ç ÿêèõ íà êîðèñòü ³íñïåêö³¿ çàäîâîëåíî 102 ïîçîâè íà çàãàëüíó ñóìó 4141 òèñ.ãðí.

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486)

БОЛЬШЕ НЕ БЕЗЫМЯННЫ

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÂÀÆËÈÂÀ ËÀÍÊÀ  ÑÈÑÒÅ̲ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ

в феврале 1943 года, но выжившие вернулись из лагерей и описали свои воспоминания, которые и стали основой картины», говорит краевед Наталья Лутченко.

Òðåòüîãî ãðóäíÿ ó ͳêîïîë³ çà ó÷àñò³ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëîðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ Îëåêñ³ÿ Êîâàëü÷óêà â³äáóëîñÿ çâ³òíå çàñ³äàííÿ ͳêîïîëüñüêî¿ ì³ñüêðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëêè. Òàê³ çàõîäè â³äáóâàþòüñÿ â óñ³õ íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ ðåã³îíó

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÒÀÐÊÎÂ

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàãàäóº, ùî ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà ñòàíîâèòü 1218 ãðí. Ãðàíè÷íèé ðîçì³ð äîõîäó, ÿêèé äຠïðàâî íà îòðèìàííÿ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, ñòàíîâèòü 1610 ãðí. Íàãàäóºìî, ùî ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü) ïðîòÿãîì 2013 ðîêó ñòàíîâèòü 573,50 ãðí. ○

Íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû àíòèôàøèñòñêîãî ïîäïîëüÿ

̲ÍÄÎÕÎIJ ÐÎÇ'ßÑÍÞª

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20 МИНУТ О ВОЙНЕ Фильмов, повествующих об оккупации Днепропетровской области, событиях 1941-1942 годов, практически нет. Поэтому было решено реконструировать эти события вместе с экспертами. Так появилась картина из четырех частей о событиях каждого года войны. Киноленту, которая длится менее 20 минут, снимали в течение года. Все роли исполняли непрофессиональные актеры. «Деятельности подпольной антифашистской организа-

ции Амур-Нижнеднепровского района посвятил свое творчество писатель Владимир Дубовик. Благодаря его рассказам сегодняшнее поколение молодых людей узнает о событиях тех лет. Подвиг подполья мало изученные страницы нашей истории. В подпольных организациях принимали активное участие школьники, домохозяйки, беспартийные люди и многие другие - около 100 человек. При помощи профессиональных провокаторов организация была раскрыта, основное ядро уничтожено

В Днепропетровске существовала молодежная подпольная организация АмурНижнеднепровского района, лидерами которой были Павел Морозов и Галина Андрусенко. Подпольщики пускали эшелоны под откос, расклеивали листовки, убивали полицаев, освобождали военнопленных. После долгих допросов и пыток они были расстреляны. Множество героев войны оставались для нас неизвестными, безымянными. Фильм «На днепровских рубежах» призван воздать дань памяти погибшим героям, сохранить историческую связь поколений, поведав о неизведанных страницах борьбы людей за свободу родной земли.

ͲÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÎÑÅÐÅÄÎÊ

Ñï³ëêà ï³äáèâຠï³äñóìêè ðîáîòè

Підбиваючи підсумки роботи нікопольчан у 2013-му, слід згадати конкурси, за перемоги у яких нагороджено 20 журналістів. До того ж, троє спілчан отримали найвищу нагороду НСЖУ - Почесний знак. «Уперше за останні 22 роки коштом обласної орга-

нізації НСЖУ влітку члени спілки отримали можливість пройти курс оздоровлення на Азовському морі. Пенсіонери та ветерани журналістики також щорічно отримують передплату на видання «Зоря», «Вісті Придніпров’я», «Журналіст України». І я хочу запевнити,

що це стане традицією. Серед планів на 2014 рік - організація ДОО НСЖУ прес-турів для журналістів регіону - «7 чудес Нікопольського краю» і «Довженківськими місцями», - зазначив Олексій Ковальчук. Упродовж 2012-2013 років значно активізувалася діяльність обласного осередку НСЖУ. Він - один з найчисленніших в Україні, а враховуючи останні тенденції, найближчим часом лідерські позиції стосуватимуться і якості роботи. 10 грудня відбудеться засідання Правління ДОО НСЖУ, на якому підбиватимуть підсумки діяльності в 2013-му, а також плануватимуть роботу в 2014-му.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ßí Ëåâèíçîí: «Íå ñòàíó ñîïåðíè÷àòü ñ Àëåíîì Äåëîíîì» ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È Ñ ÑÀÉÒÀ 056.UA

«ÞÌÎÐ È ÑÀÒÈÐÀ ÍÅÍÀÄÅÆÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ»

ПОВОД ПРИЕХАТЬ - Янислав Осипович, Вы окончили физико-математическую школу, учились на факультете атомной энергетики. Что привело Вас в мир сатиры, юмора и кино? - Я работал заместителем директора крупного завода, а в КВН сам напросился. Уж очень было интересно. Я не учился в театральных институтах, и многие юмористы, которых я уважаю, тоже не имеют специального образования. Григорий Горин окончил медицинский институт, Михаил Жванецкий - инженеров морского флота в Одессе… Учитывая то, что юмор и сатира - достаточно ненадежный источник заработка, нужно уметь делать что-то еще. - Вы в Днепропетровске не впервые. Как Вам наш город? - Я бывал в разных странах и городах. Многие интересуются в основном достопримечательностями. Для меня же всегда главное - люди. Хотя, безусловно, и памятники архитектуры, и скульптуры я, как правило, смотрю. Ваш город люблю уже за то, что здесь живут мои друзья из команды КВН ДГУ, с которыми очень приятно и радостно общаться. - А в родной Одессе Вы частый гость? - Да, бываю часто. Очень люблю этот город, там постоянно появляются какието дела - поводы снова туда приехать. Сейчас играю в спектакле «Ураган по имени Одесса». Так что раз в месяц, а иногда даже чаще прилетаю в Южную Пальмиру. - Вы много гастролируете. С каким репертуаром? - Учитывая, что я 22 года живу в Израиле, шучу в основном об этой стране, а еще о моем родном городе - Одессе. - Как рождаются Ваши шутки? - У меня нет придуманных историй и длинных монологов. Всегда шучу о том, что где-то увидел или услышал. Время от времени выборочно меняю свой репертуар - убираю из него устаревшие или несоответству-

«ÆÅÍÙÈÍÛ ÃÎÐÀÇÄÎ ËÓ×ØÅ ÌÓÆ×ÈÍ»

былые времена дружила с командой КВН ДГУ. Мы и сейчас в хороших отношениях, они очень талантливые и замечательные люди. Кстати, сегодня уже успел встретиться с актером и режиссером театра КВН ДГУ Женей Чепурняком. А что касается Александра Маслякова, не могу сказать, что мы дружим - просто поддерживаем хорошие отношения. - Кроме работы на израильском телевидении Вы были заняты еще и на российском - в программе «Анекдот на память из коллекции Яна Левинзона». А сейчас? - Этот проект есть и сегодня на канале «Раз ТВ». Там я в течение недели записываюсь на три-четыре месяца которые играл Ален Делон. вперед. А вы даже не понимаете, насколько сильно мне это- С МЕЧТОЙ го хочется! (Смеется) . А иг- О ВЕЛОСИПЕДЕ - Янислав Осипович, карать, к примеру, проворовавшихся евреев - не хочу. кие качества цените в люПериодически я получаю дях? - Считаю, что в характере предложения сниматься в мужчины должны быть две кино. Но для меня это сейчас не представляет ни ма- ключевые составляющие - ум териального, ни творческо- и доброта. Важно еще много интереса. Нет мотива- гое, но оно менее значимо. - А что главное в харакции. тере женщины? «АНЕКДОТ - Мне стыдно в этом приНА ПАМЯТЬ» знаваться, но женщины го- Недавно смотрела в раздо лучше мужчин. Но Интернете видеозапись обычно я ухожу от таких воп1986 года - «Монолог с росов. зеркалом». Вы там пыта- Расскажите о своей сеетесь убедить людей, что мье. - Я женился еще в студеннаша сила - в красоте. Вы и сейчас считаете, что ческие годы. У нас две дочери. Одна работает адвокатом, красота спасет мир? - Зачем вы это смотре- другая - инженер. Они замули? (Смеется) . Я думаю, что жем. Участвуем с женой в молодому поколению такое воспитании троих внуков. неинтересно. Сейчас, также - Как проводите свободкак и в 1986-м, не считаю, ное время? что красота спасет мир. Это - В основном дома, в круже не я писал. Мир могут гу семьи. Почти каждый день спасти умные, здравомыс- проплываю полтора килолящие люди. метра в бассейне. Раньше ув- Дружите со своими лекался велоспортом. Хотя в коллегами по КВН, в том детстве о двухколесном мог числе и днепропетров- только мечтать. После того, скими? А с Александром как мальчик с нашего двора на велосипеде погиб под коМасляковым? - Общаемся время от лесами автобуса, родители времени. Сейчас мы разбро- стали бояться за своих детей, саны по миру - Россия, Аме- ни у кого в нашем дворе верика, Израиль, Франция… лосипеда не было. Впервые я Однако есть и те, кто живет сел на ровер только в двадв Украине. Наша команда в цать лет.

«ØÓ×Ó Â ÎÑÍÎÂÍÎÌ ÎÁ ÈÇÐÀÈËÅ È ÎÄÅÑÑÅ» ющие духу времени шутки, добавляю свежие.

КВН И МАСЛЯКОВ - Над чем Вы бы не стали шутить никогда? - Над физическими недостатками. Считаю, что есть грань, которую никогда нельзя переступать. Мне не нравится, что в современном юморе она стирается. Если человек, например, заикается, это разве тема для юмора? - Вы стояли у истоков израильского КВН. Как сейчас там развивается эта игра? - В 1992 году Александр Масляков приехал в Израиль с предложением создать международную команду. Это была самая тяжелая работа, которую я делал в своей жизни. Очень непросто было объединить людей. Но мы все же собрали сборную. И даже первую игру, которая проходила в Москве, провели достойно - вничью против «монстров» КВНа, в том числе команды ДГУ. И с тех пор израильтяне играют в КВН. Сейчас в Израиле около десяти команд. - Почему перестали сниматься в кино? Не приглашают или отказываетесь? - Просто я понимаю, что не могу исполнять те роли,

ÍÎÂÈÍÈ

²ÉÑÜÊ ÎÂÈÉ ÊÊÎËÀÆ ÎËÀÆ Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ

ÆÈÒÒß Ë²ÖůÑÒ²Â Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ë³öå¿ ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ â³äáóâñÿ â³éñüêîâèé êîëàæ «Îäèí äåíü ³ç æèòòÿ ë³öå¿ñòà», ïðèóðî÷åíèé äî Äíÿ Çáðîéíèõ cèë Óêðà¿íè.  íüîìó âçÿâ ó÷àñòü ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî. Î÷³ëüíèêó ì³ñòà ïðîâåëè îãëÿäîâó åêñêóðñ³þ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, à òàêîæ ïðîäåìîíñòðóâàëè âèñòóïè ç â³éñüêîâî¿ ñïðàâè òà áîéîâèõ ìèñòåöòâ. ○

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Dz ÑͲÄÎÌ

Ó×ͲÂÑÜʲ ÔËÅØ-ÌÎÁÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü ôëåø-ìîá³â «Çàïîâíè òàíöåì ñâîº æèòòÿ». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ì³ñüêîìó öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå 400 ó÷í³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà. Òàêà àêö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ó ì³ñò³ âïåðøå äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì òà ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. ○

ÄÈÒß×À ÒÂÎÐײÑÒÜ

̲ÑÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äêðèëè ì³ñüêèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ é ìèñòåöòâà äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè «Êð³çü òåðåíè äî ç³ðîê». Ó êîíöåðò³ âçÿëè ó÷àñòü îáäàðîâàí³ ä³òè ç êîæíîãî ðàéîíó ì³ñòà. Ïåðåìîæö³â òà ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ íàãîðîäèëè ïðèçàìè, äèïëîìàìè é ãðàìîòàìè. ϳä ÷àñ ôåñòèâàëþ ä³ÿëà âèñòàâêà òâîð÷èõ ðîá³ò ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. ○

ÕÓ ÄÎÆͪ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÕÓÄÎÆͪ

ÏÐÅÇÅÍÒ ÀÖ²ß ÀËÜÁÎÌÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß Ó â³ää³ë³ ìèñòåöòâ Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè ïðåçåíòóâàëè àëüáîì æèâîïèñó òà ãðàô³êè íàðîäíîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè Ïåòðà Ìàãðà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïåòðî Ìàãðî äí³ïðîïåòðîâñüêèé õóäîæíèê. Éîãî ³ì’ÿ â³äîìå é äàëåêî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Äî àëüáîìà, ÿêèé âèïóùåíî âèäàâíèöòâîì «Ãåðäà» ó 2013 ðîö³, ââ³éøëè ïîíàä 200 ðåïðîäóêö³é êàðòèí õóäîæíèêà.


12 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÁÓÄÓÙÅÅ ÍÀÖÈÈ

 «Áàðâèíêå» äåòÿì íåêîãäà ñêó÷àòü ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÀ

 Äíåïðîäçåðæèíñêå áîëåå 20 ëåò ðàáîòàåò öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹31 «Áàðâèíîê». Ýòî åäèíñòâåííîå â îáëàñòè äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, â êîòîðîì âîñïèòûâàþòñÿ äåòè ñ íàðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ Сегодня в «Барвинке» дошкольное образование получают 385 детей. У всех них наблюдаются нарушения опорно-двигательного аппарата различной степени. Потому в программу садика входят меры профилактики и коррекции заболеваний. Некоторые малыши по направлению врача посещают соляную шахту, лечебную физкультуру и массажиста. В то же время, все без исключения ежедневно занимаются физическими упражнениями на открытом воздухе, 2 раза в неделю ходят в спортзал и бассейн, которые работают в садике. «Мы принимали участие в областном конкурсе проектов и программ

развития местного самоуправления, куда подавали свое предложение по возобновлению воднооздоровительного комплекса, где он победил. Благодаря этому получили поддержку местных властей, которые помогли нам провести реконструкцию бассейна и вот уже два года наслаждаемся его работой. Недавно провели анализ заболеваемости детей за последние три года, на данный момент она снизилась на 53%», - рассказала и.о. заведующей центра развития ребенка №31 «Барвинок» Ирина Шевченко. Кроме того, в учреждении вводятся нетради-

ционные методы оздоровления и коррекции нарушений у детей, такие как доска Евминова, фитболы и сухой бассейн.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Так как «Барвинок» является центром развития ребенка, в садике функционируют пять секций досуга: компьютерная, английского языка, изо, экологическая и хореографическая. «В основном работа нашего учреждения направлена на оздоровление детей, но также мы стараемся всесторонне их развивать. Я учу своих воспитанников

получать удовольствие от увиденного вокруг себя, а потом передавать свои эмоции и чувства с помощью изобразительного искусства. Ведь многим трудно передать словами свое восхищение чем-либо, а благодаря техническим навыкам, которыми я делюсь с ними, у ребят появляются новые возможности. К тому же, мы пробуем применять нетрадиционные методы, например, рисуем ватными палочками, зубочистками и другими предметами», говорит руководитель секции изо Светлана Шустикова. Также в «Барвинке»

работает психологический центр, где два раза в неделю родители могут получить консультацию специалистов. По словам психологов, за помощью к ним чаще всего обращаются с проблемой адаптации ребенка в детском саду.

ÍÎÂÈÍÈ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀ ÅÍÅÐòß

ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÃÅ˲ÎÑÈÑÒÅÌÓ Ç ìåòîþ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ îáëàøòîâóº â ñâî¿õ ï³äðîçä³ëàõ àëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà åíåð㳿. Ïåðøîþ ëàñò³âêîþ ñòàëî âñòàíîâëåííÿ ó ѳìôåðîïîëüñüêîìó áóä³âåëüíî-ìîíòàæíîìó åêñïëóàòàö³éíîìó óïðàâë³íí³ ãåë³îñèñòåìè, ÿêà ö³ëîð³÷íî àâòîíîìíî çàáåçïå÷óâàòèìå ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà ãàðÿ÷îþ âîäîþ. Ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ çà äîïîìîãîþ ãåë³îñèñòåìè çåêîíîìèòü 16 òèñ. ãðèâåíü íà ð³ê.

ÏÎÐÓØÅÍÍß ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

ÏÎÑËÓÃÈ ÍÀÑÅËÅÍÍÞ Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ðåêîìåíäóâàëî ÒΠ«Óþò-2011» ïðèïèíèòè 䳿, ÿê³ ì³ñòÿòü îçíàêè ïîðóøåííÿ êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà. ÒΠ«Óþò-2011» óêëàäàëî äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä ç íàñåëåííÿì Æîâòíåâîãî ðàéîíó Êðèâîãî Ðîãó, óìîâè ÿêèõ íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â òà ìîæóòü çà÷åïèòè ³íòåðåñè ñïîæèâà÷³â. ϳäïðèºìñòâó ðåêîìåíäóâàëè âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèïèíåííÿ ä³é, ÿê³ ì³ñòÿòü îçíàêè ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÏÎÃËßÄ ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÓ

²íôîðìàö³éíèé ñòðåñ: æèòòÿ ï³ä êîâïàêîì

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Îäíèì ³ç ÷èííèê³â âèíèêíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì º ³íôîðìàö³éíèé ñòðåñ. Äæåðåëîì éîãî ðîçâèòêó çàçâè÷àé âèñòóïຠçàíàäòî âåëèêèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ÿêèé ùîäíÿ îáðóøóºòüñÿ íà ëþäèíó. Òàê, ìîçîê íå âñòèãຠ¿¿ «ïåðåòðàâèòè» - ³ ïñèõ³êà, âðåøò³ðåøò, äຠçá³é. Òîä³ ìè ïî÷èíàºìî â³ä÷óâàòè ñòðàõ, ñèëüíå ðîçäðàòóâàííÿ, âòðà÷àºìî çäàòí³ñòü ìèñëèòè òâåðåçî, ³, ÿê ðåçóëüòàò, - ðîáèìî ïîìèëêè

ÏÎÆÅÆÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ

ÏÅÐŲÐÈËÈ ÁÓÄÈÍÊÈ Ñï³âðîá³òíèêè ÄÑÍÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïåðåâ³ðèëè ñòàí ïîæåæíî¿ áåçïåêè ó áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì. Îðäæîí³ê³äçå. Äî ðÿòóâàëüíèê³â äîëó÷èëèñü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñï³âðîá³òíèêè ì³ë³ö³¿, ïðàö³âíèêè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ñîö³àëüíèõ ñëóæá ì³ñòà òà âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Ìåøêàíö³â ïîïåðåäèëè ïðî íåáåçïåêó çàõàðàùåííÿ ïðîõîä³â, àäæå öå çàâàæຠâ³ëüíîìó ðóõó ëþäåé, îñîáëèâî ïðè òåðì³íîâ³é åâàêóàö³¿ ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ïîæåæ³.

МІЖ СЦИЛЛОЮ ТА ХАРИБДОЮ На жаль, сучасне життя не лишає людині шансу відпочивати від інформації. Дивлячись телевізор, блукаючи тенетами Інтернету чи просто йдучи містом, що сяє світловою рекламою, ми настільки звикаємо сприймати чужу точку зору, захоплюватися запропонованою реальністю, що не помічаємо, як підлаштовуємося під неї, втрачаючи душевний спокій. «Жувальна гумка допоможе позбутися карієсу, освіжить подих…» - переконує реклама. І ми, підкорюючись почутому, жуємо будь-де: під час ділових зустрічей, у транспорті, закладах культури. Та це лише один із проявів негативного впливу інформації на поведінку. Психологів непокоять інші, більш складні випадки. Зокрема, вплив на людину щоденного перегляду передач негативного напрямку, тих, що налаштовують на черговий армагедон, лякають страшними хворобами, злиденним життям. Частішають випадки, коли після перегляду подібних жахів та під впливом щоденних особистих проблем люди втрачають сенс життя, впадають у депресію, що, в свою чергу, може призвести до розладу психіки.

ÒÐÀÂ'ßͲ ×À¯ ÄÎÏÎÌÎÆÓÒÜ ÐÎÇÑËÀÁÈÒÈÑß

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÌÀòÑÒÐÀ˲

ÎÑÍÎÂͲ ÎÇÍÀÊÈ ÑÒÐÅÑÓ: a íåóâàæí³ñòü, a â³ä÷óòòÿ âòîìè, a íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³, a ï³äâèùåíèé àáî çíèæåíèé òèñê, a ãîëîâíèé á³ëü, a ñòðàõ ïåðåä ìàéáóòí³ì, a ï³äâèùåíà çáóäëèâ³ñòü, a âòðàòà ïî÷óòòÿ ãóìîðó, ëþáîâ³ äî æèòòÿ, a ïîã³ðøåííÿ ñíó, àïåòèòó ³ ïàì'ÿò³.

ШТУРМ ОСОБИСТОСТІ

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ

Людина, яка тривалий час дивиться кримінальні новини, «криваві» фільми, набуває негативних рис характеру, збіднюється духовно та психологічно. На жаль, сьогодні в прямому сенсі слова, «кров ллється з екранів». Глядачам пропонують детальні описи вбивств, що ладні не тільки залякати, а й сформувати стійку думку: «Як мене дуже образять - візьмуся за ніж!» Перенасичення інформацією, вважають психологи, підкорює та пригнічує людську особистість, вчить хибної поведінки. Ось і сучасне молоде покоління занадто перезбуджене, має численні фобії, про які їхні батьки навіть не чули. Чи ж не є причиною цього передчасна зустріч із «інформаційним штурмом», якому іноді не в змозі протидіяти дорослі?

Для того щоб уберегтися від розвитку інформаційного стресу, бажано:   уникати перегляду передач, фільмів, що несуть негативну чи плутану інформацію. Зокрема, програм, які налаштовують на негатив, численних рекламних роликів;   більше гуляти на сві-

жому повітрі, регулярно займатися спортом, читати пізнавальну літературу, що викликає позитивні емоції;   не читати матеріалів із провокаційними заголовками;   більше часу проводити із близькими людьми, розповідати їм про те, що вас турбує;   для того, аби трохи заспокоїтися та розслабитися, пийте трав'яні чаї з чебрецем, ромашкою, м'ятою, мелісою. Якщо стрес супроводжується безсонням, випийте перед сном склянку теплого молока з медом або прийміть теплу ванну;   працюючи за комп'ютером, бажано раз на годину хвилин на 10-15 робити перерву, щоб організм мав змогу розслабитися.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÂÀÑÈËÜ ÁÎ×ÀÐ, ïðàêòè÷íèé

ïñèõîëîã, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê: - ßêùî âè â³ä÷óëè äðàò³âëèâ³ñòü àáî àãðåñ³þ, îá'ºêòèâíèõ ïðè÷èí äëÿ âèíèêíåííÿ ÿêèõ íåìàº, çâåðí³òüñÿ çà äîïîìîãîþ äî ïðèðîäè: ïðîéä³òüñÿ ïàðêîì, ïîìèëóéòåñÿ êðàñîþ äåðåâ. Ó òàêèé ñïîñ³á âè ïîçáàâèòåñÿ íåãàòèâíî¿ åíåð㳿, çíàéäåòå ñïîê³é, àäæå ñàìå ñïîêîþ ³ ñòàá³ëüíîñò³ íå âèñòà÷ຠíàì ó ñó÷àñíîìó àãðåñèâíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ñåðåäîâèù³. ßêùî òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íåìàº, ïðîñòî çíàéä³òü ÷àñ äëÿ ìàëåíüêî¿ ïåðåðâè: óÿâ³òü áëàêèòíå íåáî, ñîíå÷êî, ë³ñ, ÷èñòó âîäó.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 *ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 42,66 грн. 6 мес. - 83,67 грн. 12 мес. - 166,14 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (056) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com * Цены указаны с учетом стоимости услуг «Укрпочты»

ÏÑÓÞÒÜ ÌÀÉÍÎ Çà 10 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ çàðåºñòðîâàíî 45 âèïàäê³â ïñóâàííÿ òà ðîçîáëàäíàííÿ ìîòîâàãîííîãî ðóõîìîãî ñêëàäó ïðèì³ñüêèõ åëåêòðîïî¿çä³â. Öå íà 29 âèïàäê³â á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2012-ãî. Ñâî¿ìè ä³ÿìè (ðîçìàëüîâóâàííÿ âàãîí³â, ðîçáèòòÿ ñêëà â³êîí òà äâåðåé, í³âå÷åííÿ âàãîííî¿ ôóðí³òóðè òà ñèä³íü) çëîâìèñíèêè çàâäàëè çàë³çíèö³ çáèòê³â íà ñóìó 37,4 òèñ. ãðí. ○

ÊÎÍÑÓ ËÜ ÒÓÞÒÜ ÕÂÎÐÈÕ ÊÎÍÑÓËÜ ËÜÒÓÞÒÜ

ÀÍÎͲÌÍÎ ÒÀ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ä³þòü 8 êàá³íåò³â «Äîâ³ðà», äå êîæåí áàæàþ÷èé àíîí³ìíî òà áåçêîøòîâíî ìîæå çäàòè àíàë³çè íà àíòèò³ëà äî Â²Ë òà îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ë³êàðÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàâ³äóþ÷à ì³ñüêèì öåíòðîì áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì Îëåíà ˳ñíè÷à. Òàêîæ îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿, çäàòè àíàë³çè ³ çà íåîáõ³äíîñò³ ïðîéòè êóðñ òåðàﳿ ìîæíà ó ì³ñüêîìó öåíòð³ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà áàç³ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹21 çà àäðåñîþ: âóë. Êàíàòíà, 17. ○

ÀÌÊÓ ÏβÄÎÌËߪ

ÇÀɲ ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ðåêîìåíäóâàëî ÏÀÒ «Äí³ïðîãàç» ïðèïèíèòè 䳿, ùî ì³ñòÿòü îçíàêè ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿. ßê ïîêàçàëî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâî íå ïðèïèíèëî ãàçîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷ó íà éîãî ïðîìèñëîâèé îá’ºêò ó îáãîâîðåíèé ñòðîê. Öå ïðèçâåëî äî çàéâèõ äîíàðàõóâàíü çà ñïîæèòèé ïðèðîäíèé ãàç, ÿêèé ñïîæèâà÷ ôàêòè÷íî íå âèêîðèñòîâóâàâ. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ÏÀÒ «Äí³ïðîãàç» ì³ñòÿòü îçíàêè ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿, îñê³ëüêè çà÷åïèëè ³íòåðåñè ñïîæèâà÷à.


14 ËÞÄÈÍÀ ÒÀ ÇÀÊÎÍ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÁÓËÎ, ÒÀ ÇÀÃÓËÎ

Àâò³âêè âèêðàäàþòü â³ä ï³ä'¿çä³â ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÑÒ ÑÒÀÀÒÈÑÒÈÊÀ ÇÍÀÅÒ

ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÎÐÓÆÈß Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå çàðåãèñòðèðîâàíû áîëåå 57 òûñÿ÷ ñîáñòâåííèêîâ îðóæèÿ. Îá ýòîì ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì íà÷àëüíèê ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÃÓ ÌÂÄ â îáëàñòè, ïîëêîâíèê ìèëèöèè Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ 2013-ãî, íà ó÷åòå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ñîñòîÿëî áîëåå 80 òûñ. åäèíèö îðóæèÿ è ñïåöñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â ëè÷íîì ïîëüçîâàíèè ãðàæäàí.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÏÀËÈ ÍÀ ÓÓËÈÖÅ ËÈÖÅ

ÎÒÎÁÐ ÀËÈ ÌÎÏÅÄ ÎÒÎÁÐÀËÈ Â ìèíóâøóþ ñóááîòó çà ïîìîùüþ ê ñèíåëüíèêîâñêèì ïðàâîîõðàíèòåëÿì îáðàòèëàñü ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî íàêàíóíå íî÷üþ åå 16-ëåòíèé ñûí ïðîõîäèë âîçëå îäíîãî èç äîìîâ ïî óëèöå Ëåíèíà. Íà ïîäðîñòêà íàïàëè äâîå íåèçâåñòíûõ. Èçáèâ ïàðíÿ, îíè îòîáðàëè ó íåãî 275 ãðí. è ìîáèëüíûé. Ïîñëå ýòîãî ïîòåðïåâøåãî «ïðîâîäèëè» äî äâîðà åãî ñîáñòâåííîãî äîìà è, óãðîæàÿ ðàñïðàâîé, çàáðàëè îòòóäà ìîïåä ïîäðîñòêà. Çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ óæå çàäåðæàí 24-ëåòíèé íåðàáîòàþùèé ìóæ÷èíà. ○

ÇÀÄÅÐÆÀËÈ ÃÐ ÀÁÈÒÅËß ÃÐÀÁÈÒÅËß

«ÍÀÂÅÄÛÂÀËÑß»  ÀÏÒÅÊÈ Äíåïðîïåòðîâñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè çàäåðæàëè ãðàáèòåëÿ, êîòîðûé, óãðîæàÿ ïèñòîëåòîì, îòáèðàë ó ñîòðóäíèêîâ àïòåê äíåâíóþ âûðó÷êó.  ñåíòÿáðå è îêòÿáðå â Æîâòíåâîì ðàéîíå ãîðîäà áûëî ñîâåðøåíî òðè òàêèõ ïðåñòóïëåíèÿ. Òàê, â îäíîé èç àïòåê çëîóìûøëåííèê çàâëàäåë ñóììîé â 2300 ãðí., â äðóãîé çàáðàë âñåãî 800. À âî âðåìÿ òðåòüåãî îãðàáëåíèÿ «âèçèòåð» íå ñìîã äîâåñòè äåëî äî êîíöà. Çëîóìûøëåííèêîì îêàçàëñÿ 33-ëåòíèé æèòåëü Çàïîðîæñêîé îáëàñòè. ○

ÑÏÀÑËÈ ËÞÄÅÉ

ÏÎÆÀÐ Â ÏßÒÈÝÒ ÀÆÊÅ ÏßÒÈÝÒÀÆÊÅ Â Äíåïðîïåòðîâñêå âî âðåìÿ ïîæàðà ñïàñëè 12 ÷åëîâåê, â ÷èñëå êîòîðûõ ðåáåíîê. Ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ãîðèò ïÿòèýòàæêà íà óëèöå Óðàëüñêîé â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå ãîðîäà, ïîñòóïèëî íà «101» â 01.44. Ñïàñàòåëè, ïðèáûâøèå íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, îáíàðóæèëè, ÷òî ïîëûõàåò íà ïåðâîì ýòàæå.  ðåçóëüòàòå ïîæàðà ïîñòðàäàëè 38-ëåòíÿÿ ñåñòðà âëàäåëèöû êâàðòèðû è åå 17-ëåòíèé ñûí. Èõ äîñòàâèëè â áîëüíèöó ñ îæîãàìè. Êðîìå òîãî, îãíåáîðöû âûâåëè èç äîìà 12 ÷åëîâåê.

²íîä³ âëàñíèêè àâòîìîá³ë³â òà ìîòîöèêë³â íåõòóþòü ïðàâèëàìè áåçïåêè ³ çàëèøàþòü ñâî¿ òðàíñïîðòí³ çàñîáè ï³ä ï³ä’¿çäîì. Çà òàêó áåçïå÷í³ñòü êàðàþòü êðà䳿, ÿê³ ïîçáàâëÿþòü âî䳿â çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âèêðàäåíü àâòî ïî îáëàñò³ çàô³êñîâàíà:

p

143 âèïàäêè - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó;

КРАЩЕ НА АВТОСТОЯНКУ За 11 місяців цього року, за даними правоохоронців, на Дніпропетровщині було викрадено 734 транспортні засоби, 368 із них знайдено. Найчастіше викрадають мототранспорт, ВАЗи різних моделей та іномарки (здебільшого, це авто марки Toyota Prado 2005-2008 років випуску). «Найчастіше автівки викрадають з-під під’їздів будинків їхніх власників. Не допомагає сигналізація, адже зараз зловмисники використовують сучасну техніку, яка сканером знімає інформацію і розблоковує двері. На злочин у середньому витрачається 30-40 хвилин, тому раджу користуватися послугами автостоянок, де треба вимагати чек і контрольний талон, які в разі чого є підтвердженням того, що автомобіль був на стоянці, звідки й зник», порадив начальник від-

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

 ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî êâàðòèðíûõ êðàæ, ïðåäóïðåæäàåò ìèëèöèÿ. Êàêèå æå êîíêðåòíûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ñâîåãî æèëèùà ìîæíî ïðåäïðèíÿòü: õîðîøèå äâåðè, çàìêè, ðåøåòêè íà îêíàõ? È âñå æå, ñàìûì ïðîñòûì è äåéñòâåííûì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâêà ñèãíàëèçàöèè По словам правоохранителей, для профессионального вора не бывает непреодолимых преград, мощных дверей

p139 - ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó;

p136 - ó Êðèâîìó Ðîç³;

p96 - ó ͳêîïîë³. ÌÀØÈÍÈ ÍÀÉ×ÀÑÒ²ØÅ «ÇÍÈÊÀÞÒÜ» ÂÍÎײ Ó ÂÈÕ²ÄͲ ÄͲ

дення автомобілів стається вночі у вихідні дні. авто престижних марок з інформацією та порадами, ПОЯСНЮЮТЬ ТА як уберегти транспорт від ПОПЕРЕДЖАЮТЬ викрадання. До речі, завдяДля того щоб власники ки оперативній роботі транспортних засобів не інспекторів нещодавно в стали жертвами крадіїв, регіоні виявили та розкриділу розшуку та дізнання Державтоінспекція прово- ли факт крадіжки авто. УДАІ у ГУМВД України в дить профілактичні захо«23 листопада дніпрообласті, підполковник Ігор ди, розповсюджує поперед- дзержинські даішники зужувальні матеріали. Та- пинили автомобіль марки Швецов. Крім того, за його сло- кож працівники ДАІ розда- «Славута». При перевірці вами, як правило, викра- ють пам’ятки власникам машини водій та пасажир намагались зникнути з ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ місця зупинки. Їх затримали, а потім встановили, що ñòàðøèé машина була викрадена. ³íñïåêòîð â³ää³ëó ÓÄÀ² ó ÃÓÌÂÄ Óêðà¿íè â îáëàñò³: Наразі авто повернули - Àáè íå ñòàòè æåðòâîþ àâòîêðà䳿â, âëàñíèê власнику в технічно справòðàíñïîðòíîãî çàñîáó íà äîäàòîê äî åëåêòðîííèõ ному стані», - розповів ïðîòèóãîíèõ ïðèñòðî¿â, òàêèõ ÿê ñèãíàë³çàö³ÿ, ïîâèíåí старший інспектор відділу ùå é áëîêóâàòè êåðìî, êîðîáêó ïåðåäà÷ òà ïåäàë³ ãàçó, УДАІ у ГУМВД України в ãàëüìà é ç÷åïëåííÿ. області Сергій Троненко.

ÑÅÐÃ²É ÒÐÎÍÅÍÊÎ,

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü и сложных засовов. Речь идет лишь о количестве времени, которое потратит «домушник» на «покорение «бастионов». Если в двери стоит простейший замок, а сама она представляет собой легкую конструк-

цию, на ее вскрытие профессионал потратит секунды. «Любую дверь можно вскрыть, а решетку выломать. Сигнализация же работает без сбоев и при проникновении в вашу квартиру поступит сигнал на пульт охраны УГСО ГУМВД. «На место в течение 5 минут п р и е д е т группа задержания в составе не менее трех сотрудников милиции. Благодаря этому, преступников часто удается задержать прямо

на месте», - рассказал и.о. начальника центра технической охраны УГСО ГУМВД Украины в области, подполковник милиции Виталий Шитов. По его словам, «домушники» обращают внимание на внешний вид

квартир - наличие кондиционеров, добротную входную металлическую дверь, ставни на окнах. Чаще всего воры выносят из квартир золото, серебро и деньги. Бытовую технику в последнее время берут редко.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÈÒÀËÈÉ ØÈÒÎÂ,

ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè, è.î. íà÷àëüíèêà öåíòðà òåõíè÷åñêîé îõðàíû ÓÃÑÎ ÃÓ ÌÂÄ Óêðàèíû â îáëàñòè: - Ñåé÷àñ â îáëàñòè ïîä îõðàíîé íàõîäÿòñÿ îêîëî 5 òûñÿ÷ îáúåêòîâ è 7 òûñÿ÷ êâàðòèð.  äåíü íà ïóëüò îõðàíû ïîñòóïàþò îò 30 äî 60 âûçîâîâ.  îñíîâíîì, îíè ëîæíûå, ñèãíàëèçàöèÿ ñðàáàòûâàåò èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè ñàìèõ âëàäåëüöåâ êâàðòèð.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÎ 200-в××ß ÊÎÁÇÀÐß

Ó ãîðè äî Òàðàñà

ÍÎÂÈÍÊÀ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ

ÎÖÅÍÈËÈ ÁÀÊÈ ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÕÈÒвÊÎÂ, ãîëîâà

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Ïîíàä 20 àëüï³í³ñò³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè äî 200-¿ ð³÷íèö³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çä³éñíÿòü ñõîäæåííÿ íà ï³ê Êîáçàðÿ. Òàì âîíè âñòàíîâëÿòü äîøêó íà ÷åñòü þâ³ëåéíî¿ ð³÷íèö³ ïîåòà òà ðîçãîðíóòü íàö³îíàëüí³ ïðàïîðè

Історії підкорення піка Шевченка в КабардиноБалкарії (Росія) понад 70 років. У 1939 році на безіменний тоді ще шпиль Суганського хребта дніпропетровські альпіністи під керівництвом заслуженого майстра спорту СРСР Олександра Зюзіна піднялися вперше. Скориставшись правом першопрохідників, наші земляки назвали вершину піком Шевченка. У 1964 році вони здійснили друге сходження, що присвятили 150-й річниці з дня народження Великого Кобзаря. Тоді на верхів'я доставили 25-кілограмовий

бюст поета з високопробного металу, виготовлений фахівцями «Південного машинобудівного заводу імені Макарова». Пік Шевченка - заввишки 4200 метрів, тож пам'ятник Тарасові Григоровичу, встановлений тут дніпропетровцями, наразі найвищий у світі. На сьогодні альпіністи Дніпропетровщини здійснили вже 6 експедицій до Кабардино-Балкарії. Ось і наступного року наші мужні земляки хочуть черговий раз підкорити шпиль, причому зробити це планують на день народження поета -

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

²ÊÒÎÐ ØÀÁÎÕ²Í, ìàéñòåð ñïîðòó ÑÐÑÐ ç

àëüï³í³çìó, ó÷àñíèê ñõîäæåííÿ íà ï³ê Øåâ÷åíêà â 1964 ðîö³: - Øïèëü ðîçòàøîâàíèé íà òåðèòî𳿠Êàáàðäèíî-Áàëêà𳿠(Öåíòðàëüíèé Êàâêàç). ³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ì³ñöåâ³ æèòåë³ çóñòð³ëè íàñ äóæå ãîñòèííî, íàâ³òü âçÿëè ó÷àñòü ó ñõîäæåíí³. Òàìòåøí³ ìåøêàíö³ äóæå ïîâàæàþòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ââàæàþòü éîãî âèäàòíîþ îñîáèñò³ñòþ. Ìè âïåâíåí³, ùî ³ öüîãî ðàçó çàðó÷èìîñÿ ¿õíüîþ äîïîìîãîþ òà ï³äòðèìêîþ.

ôåäåðàö³¿ àëüï³í³çìó òà ñêåëåëàç³ííÿ îáëàñò³, ñòàðøèé òðåíåð þâ³ëåéíîãî ñõîäæåííÿ íà ï³ê Øåâ÷åíêà: - Îð³ºíòîâíî 22-23 ëþòîãî ìè ðóøèìî â á³ê Åëüáðóñó. Òàì àêë³ìàòèçóºìîñÿ òà â ïåðøèõ ÷èñëàõ áåðåçíÿ 2014 ðîêó ï³äí³ìåìîñÿ íà Åëüáðóñ. À âæå ïîò³ì, íàñòóïíèì êðîêîì ñòàíå ï³äéîì íà ï³ê Øåâ÷åíêà, ÿêèé ïëàíóºìî çä³éñíèòè ñàìå 9 áåðåçíÿ.

9 березня. Однак подорож здійснять лише найбільш досвідчені альпіністи. Гора, на якій розташувався пік Кобзаря, - дуже мальовнича. Та рано навесні підніматися на неї доволі небезпечно - треба мати чималий досвід у спортивному альпінізмі й гарне обладнання. Мандрівникивідчайдухи мають подолати кілька кілометрів снігу, льоду та крихких сланцевих скель. Тож наразі триває серйозний відбір складу групи. Матеріальне забезпечення експедиції візьме на себе обласний бюджет - на сьогодні вирішуються усі організаційні питання щодо цього.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÂÅÐÀ

Íà÷àëñÿ Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

28 íîÿáðÿ ó ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí íà÷àëñÿ Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò, êîòîðûé ïðîäëèòñÿ äî 6 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà è, ïî ñëîâàì óïðàâëÿþùåãî Äíåïðîïåòðîâñêîé åïàðõèåé ÓÏÖ ìèòðîïîëèòà Äíåïðîïåòðîâñêîãî è Ïàâëîãðàäñêîãî Èðèíåÿ, ïîäãîòîâèò âåðóþùèõ ê ñâåòëîìó ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Из-за продолжительности в 40 дней Рождественский пост называют Четыредесятницей, а еще - Филипповым, так как последний день перед его началом является днем памяти святого апостола Филиппа. По церковному уставу в Рождественский пост из рациона исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыбу можно есть в субботние и воскресные дни, великие праздники, напри-

мер, Введение во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг. Кроме того, в пищу разрешается добавлять растительное масло. В понедельник, среду и пятницу устав предписывает питаться без масла. Со 2 по 6 января пост усиливается: даже рыба «не благословляется» в субботу и воскресенье. «Верующие долж-

ны учитывать это, готовя новогоднее застолье, - гов о р и т владыка Ириней. Накануне Рождества, в Сочельник, пост самый строгий. Послабления допускаются лишь для тех, кто не может поститься по состоянию здоровья. Но это не мешает им обратить внимание на свою духовную

жизнь. Как говорит святитель Иоанн Златоуст: «Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».

Îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ òóðèñòè÷åñêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé â Ìþíõåíå (Ãåðìàíèÿ), ïî äàííûì Google Maps, ÿâëÿþòñÿ ïÿòü áàêîâ ïî ïåðåðàáîòêå ñòåêëà â ðàéîíå Ëåõåëü. Ïîëüçîâàòåëè ðåñóðñà îöåíèëè áàêè âûøå, ÷åì îïåðó, êîðîëåâñêèå äâîðöû è ïàðêè. Âîñõèùåííûå ïîëüçîâàòåëè ïèøóò î òîì, ÷òî ÷èòàëè îá ýòîì «îàçèñå» â ïóòåâîäèòåëÿõ, à òàêæå ÷òî ñìîãëè ëè÷íî îöåíèòü çàõâàòûâàþùèé ïðîöåññ ïåðåðàáîòêè ñòåêëà. ○

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÏÎËÅÒ

ÊÐÅÑËÀ ÄËß ÏÎËÍÛÕ Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêàÿ ôèðìà ïðåäñòàâèëà áðèòàíñêèì àâèàêîìïàíèÿì êðåñëà íîâîé ìîäèôèêàöèè, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû äàæå ïàññàæèðàì ñîëèäíîé êîìïëåêöèè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå êîìôîðòíî. Ðàçìåð íîâîé êîíñòðóêöèè êðåñëà ïîä íàçâàíèåì The Morph áóäåò çàâèñåòü èñêëþ÷èòåëüíî îò æåëàíèÿ êëèåíòà. Ñîãëàñíî ïðîìîðîëèêó, êðåñëî ñîñòîèò èç äâóõ îñíîâíûõ ÷àñòåé: ñïèíêè è ñèäåíèÿ, è ïîäâèæíûõ ïîäëîêîòíèêîâ-îãðàíè÷èòåëåé. Òàêèì îáðàçîì, ïî ôàêòó àâèàêîìïàíèè áóäóò ïðåäëàãàòü ñîâåðøåííî íîâóþ êîíöåïöèþ àâèàïåðåëåòîâ, ïðîäàâàÿ íå êðåñëî, à ïðîñòðàíñòâî ñàìîëåòà. ○

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

 ÃÐÓÇÈÞ - ÍÀ ÂÅÐÁËÞÄÅ Ãðàæäàíèí Øâåéöàðèè Âåðäîí Ðîëàíä äîáðàëñÿ äî Ãðóçèè íà âåðáëþäå, çà ÷òî ïîëó÷èë òèòóë ñàìîãî îðèãèíàëüíîãî ïóòåøåñòâåííèêà 2013 ãîäà. Íàãðàäó - ñïåöèàëüíûé äèïëîì - Ðîëàíä âðó÷èë ãëàâà Íàöèîíàëüíîé àäìèíèñòðàöèè òóðèçìà Ãåîðãèé Ñèãóà. Ïî ñëîâàì øâåéöàðöà, Ãðóçèÿ - ñòðàíà Øåëêîâîãî ïóòè, åå ìàðøðóòû, êëèìàò è ìåñòîïîëîæåíèå ïðèãîäíû äëÿ òîãî, ÷òîáû åõàòü òóäà íà âåðáëþäå. Âåðäîí Ðîëàíä ïóòåøåñòâóåò 54 ãîäà, ïîñëåäíèå 33 ãîäà èç íèõ îí ïðîâåë íà âåðáëþäå.


16 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

ÏÐÀÂÈËÀ ÄÀÉÂÈÍÃÀ  Êðûìó ðàçðàáîòàëè Ïðàâèëà ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî ïîäâîäíîìó ïëàâàíèþ. Ïîäîáíûé äîêóìåíò âïåðâûå ïîÿâèëñÿ â Óêðàèíå, ãîâîðÿò åãî àâòîðû. Öåëü - îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ áåçîïàñíîñòü òóðèñòîâ, óâëåêàþùèõñÿ ýòèì çàíÿòèåì. Ïî èíôîðìàöèè ðàçðàáîò÷èêîâ - àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìèíêóðîðòîâ - îðãàíèçàòîðàì ïîãðóæåíèé áóäóò âûäàâàòü ïàñïîðòà ïîäâîäíîãî ìàðøðóòà, ãäå óêàçàíà åãî ãëóáèíà, ïîäâîäíûå òå÷åíèÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ðåãèîíå, à òàêæå íàëè÷èå áàðîêàìåð. ○

ÑÎÁÛÒÈÉÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÀÐÍÀÂÀË C 29 äåêàáðÿ ïî 5 ÿíâàðÿ íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ, â áóõòå Ëàñïè, ñîñòîèòñÿ Íîâîãîäíèé ôåñòèâàëü-êàðíàâàë çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè - çèìíÿÿ ñêàçêà Fresh Fest.  ïðîãðàììå - êàðíàâàë, ôåéåðâåðê, êîíêóðñû è ìàñòåðêëàññû. Òàêæå ãîñòè ñìîãóò îñâîèòü àçû ôàåð-øîó è íàó÷èòüñÿ òàíöåâàòü. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ Ìèíèñòåðñòâà êóðîðòîâ è òóðèçìà ÀÐÊ Íàòàëüÿ Øåðåìåòüåâà îòìåòèëà, ÷òî ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé ìîæåò ñòàòü íîâîé òåíäåíöèåé â ðàçâèòèè êðûìñêîãî ñîáûòèéíîãî òóðèçìà. ○

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

Êðûì è îáëàñòü îáìåíÿþòñÿ òóðèñòàìè

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÅÑÒÜ ÏÎÒÅÍÖÈÀË

ÍÎÂÎÑÒÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÏÐÎÂÎÄßÒ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ Â ßëòå ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ êîìïëåêñà îòäûõà, êîòîðûé äîëæåí ñòàòü ñàìûì êðóïíûì â Åâðîïå. Ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ïîëíóþ ðåêîíñòðóêöèþ áåðåãîâîé çîíû îòäûõà íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà ßëòà-Èíòóðèñò, ñòðîèòåëüñòâî ðåñòîðàíà, ïëàíåòàðèÿ è äðóãèõ ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ. Óæå íà÷àòà ðåêîíñòðóêöèÿ áåðåãîâîé çîíû, âòîðàÿ î÷åðåäü ïîñòðîéêà êàíàòíîé äîðîãè, ðåêîíñòðóêöèÿ ïàíñèîíàòà «Äîíáàññ». Ïðîåêò ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ê 2017 ãîäó.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÅ ÊÓÐÎÐÒÛ ÓÊÐÀÈÍÛ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äíåïðîïåòðîâñê è ÀÐÊ ïðîäîëæàþò ðàáîòó ïî íàëàæèâàíèþ äâóñòîðîííåãî òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà ìåæäó ðåãèîíàìè. Íà äíÿõ â îáëàñòíîì öåíòðå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Êðûìñêîãî êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñêîãî îôèñà. ×åðåç íåãî áóäóò âåñòèñü ïðîãðàììû ïî îáó÷åíèþ âðà÷åé è òóðàãåíòîâ â ðàáîòå ñ êðûìñêèì ñàíàòîðíûì ïðîäóêòîì УНИКАЛЬНАЯ ЗДРАВНИЦА Крым издавна славился особенностями своей природы, и, как целебное место, известен со времен античности. Еще древнегреческие мыслители Плиний и Геродот писали об использовании в «Таврике» лечебных грязей, о сотне минеральных источников и целебных свойствах климата полуострова.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÈÅÂ, ìèíèñòð

êóðîðòîâ è òóðèçìà ÀÐÊ: - ß óâåðåí, ÷òî äíåïðîïåòðîâöàì åñòü ÷òî ïîêàçàòü êðûì÷àíàì. Âåäü Êðûì - ýòî 2,5 ìëí. æèòåëåé, êîòîðûå íå îñîáî çàèíòåðåñîâàíû â ïëÿæíîì îòäûõå. Èì èíòåðåñíåå äðóãèå âèäû òóðèçìà, êîòîðûå ìîæåò ïðåäëîæèòü âàøà îáëàñòü.

«Днепропетровск - это приоритетный туристический партнер для правительства Крыма. При этом, речь идет о развитии двустороннего турпотока между нашими регионами», - отметил министр курортов и туризма АРК Александр Лиев.

«Вы можете предложить нам промышленный и зеленый, сельский туризм. Ну а мы, в свою очередь, - наши известные здравницы и курорты»,- отметил Александр Лиев. Территория по-

ОТКРЫЛСЯ ОФИС Сегодня Днепропетровщина активно позиционируется как регион, интересный для отдыха и путешествий.

ÍÀØ ÐÅÃÈÎÍ ÈÍÒÅÐÅÑÅÍ ÄËß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

луострова характеризуется многообразием климатических зон, и приморские курорты Крыма по праву считаются одними из лучших в мире. По словам Александра Лиева, сотрудникам Крымского курортно-туристического офиса в Днепропетровске присвоят статусы внештатных советников министра. Услугами крымского представительства в Днепропетровске смогут пользоваться как туристы, так и санатории, отели и туроператоры полуострова. Подобные офисы уже работают в Риге, Москве, Киеве, Минске, Баку, а до конца года такой центр планируют открыть в Лондоне.

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Äîìîé ïðîâîäèò âåëîïàòðóëü ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÒÀÐÊÎÂ

 Äíåïðîïåòðîâñêå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê ìîëîäûå äîáðîâîëüöû íà âåëîñèïåäàõ ñîïðîâîæäàþò äåâóøåê îò îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà äî äîìà. Äæåíòëüìåíû íå òîëüêî ñäåëàþò ïóòü áåçîïàñíåå, íî è ïîìîãóò ñ òÿæåëûìè ñóìêàìè Велопатруль - волонтерское, некоммерческое сообщество людей, которые хотят прийти на помощь.Изначально идея создания группы велопатруля возникла в Запорожье. Летом этого года Днепропетровск подхватил инициативу данного проекта. Днеп-

ропетровское движение волонтеров насчитывает 12 человек. Заявку на сопровождение можно оставить на страничке в социальной сети «ВКонтакте». Там же де-

вушки могут выбрать сопровождающего. Организаторы акции просят быть внимательнее с выбором волонтера: не только смотреть на фото, но и читать оставленные о нем комментарии. «Чтобы стать велопатрульным, каждый желающий может зайти на сайт «ВКонтакте», заполнить специальную форму, отправить свое фото и координаты, а также район желаемого патрулирования. После чего волонтер получает задание. Когда заявка выполнена, составляется фотоотчет, а заказчица пишет отзыв в социальной сети», - рассказал координатор Днепропетровского велопатруля Любомудр Назарьев. По его словам, молодые люди в своем бескорыстном желании помочь девушкам проявляют лучшие стороны человеческой души и делают этот мир немножечко лучше.


ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÁÈÒÂÀ

Ïîáðîñàëèñü òðÿïè÷íûìè «ñíåæêàìè»

ÍÎÂÎÑÒÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ìèíóâøóþ ñóááîòó â Äíåïðîïåòðîâñêå â ïàðêå èì. Ãëîáû ñîñòîÿëàñü íåîáû÷íàÿ «áèòâà». Ãîðîäñêàÿ ìîëîäåæü è äåòè çàêèäûâàëè äðóã äðóãà íîñêàìè. Òàêèì îáðàçîì îíè ïûòàëèñü «âûçâàòü» ñíåã, ÷òîáû â áëèæàéøåì áóäóùåì êèäàòüñÿ óæå ñíåæêàìè Зима только вступила в «законные права» и до снежных веселушек-покатушек еще далеко. Но повод для веселья можно найти всегда. Взяв из дома побольше носков, многие жители Днепропетровска собрались в парке и устроили «бой с противником». Битва проходила в

ßËÒÀ

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÒÀÍÖÛ ×åìïèîíàò Óêðàèíû ïî âîñòî÷íûì òàíöàì2013 ïðîõîäèë â ßëòå ñ 29 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ.  íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ëó÷øèõ òàíöîâùèö ñòðàíû. Ïðîøåäøèé ×åìïèîíàò Óêðàèíû ÿâëÿëñÿ îòáîðî÷íûì íà ×åìïèîíàò Åâðîïû, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü â ôåâðàëå áóäóùåãî ãîäà â Êèåâå, à òàêæå íà ×åìïèîíàò ìèðà. Ïîñëåäíèé ñîñòîèòñÿ â ãîðîäå Ïóëà, Õîðâàòèÿ, 25-31 ìàÿ 2014 ãîäà. ○

организаторы мероприятия установили коробочку с записочкам и пожеланиями. Их можно было положить в носок и бросить им в понравившегося человека, таким образом пожелав ему чегото приятного.

очень теплой и дружеской обстановке, под звучание веселой музыки. «Пошалить» пришли как маленькие дети, подростки, молодежь, так и люди постарше. К общему веселью присоединилась даже чья-то бесстрашная такса. Рядом с «полем боя»

Íå îòêëàäûâàéòå æèçíü «íà ïîòîì» ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

Сюжет фильма разворачивается в маленькой деревушке на краю Земли, жители которой ведут размеренный и привычный для них

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ Â ÇÎÎÏÀÐÊÅ

«ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍλ

В ОЖИДАНИИ «КОНЦА СВЕТА»

ÁÅÐÄßÍÑÊ

 ÍÎÑÊÈ ÂÊËÀÄÛÂÀËÈ ÇÀÏÈÑÊÈ Ñ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ

Íåäàâíî â äíåïðîïåòðîâñêîì êèíîòåàòðå «Ïðàâäà-êèíî» â ðàìêàõ ïðîåêòà «Äðóãîå êèíî» ñîñòîÿëñÿ ñïåöèàëüíûé ïîêàç äåáþòíîé ðåæèññåðñêîé ðàáîòû â ïîëíîìåòðàæíîì êèíî âûïóñêíèöû ÂÃÈÊà Òàèñèè Èãóìåíöåâîé «Îòäàòü êîíöû». Ðàíåå êàðòèíà áûëà ïðåäñòàâëåíà íà 66-ì Êàííñêîì ôåñòèâàëå

ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÎÈÑÕÎÄßÒ ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ

образ жизни. Но в «один прекрасный день» они получают известие о том, что к Земле летит комета, и уже совсем скоро настанет «конец света». Не выдерживая психологического давления, от осознания факта приближающейся гибели всей планеты и их самих, герои фильма в корне меняют жизнь.

Жители деревушки дают волю своим слабостям, совершают поступки, о которых даже мечтать себе не позволяли, признаются в чувствах, скрываемых долгие годы, находят общий язык с теми, кого прежде ненавидели. В завершение люди, сплоченные общим несчастьем, собрались в единствен-

ном доме, уцелевшем от непрекращающегося долгое время дождя. Возможно, они еще не догадываются, что апокалипсиса не будет…

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ В фильме снялись

прекрасные актеры Сергей Аброскин, Максим Виторган, Ирина Денисова, Анна Рудь, Ела Санько, Юрис Лауциньш, Алина Сергеева и Дмитрий Куличков. А режиссер Таисия Игуменцева так пояснила идею картины: «Этим фильмом я хотела заставить людей задуматься о том, как они живут. О том, что не нужно ждать встряски, чтобы задышать полной грудью. Любите и ненавидьте здесь и сейчас, сбросьте маски, чувствуйте этот мир и окружающих, общайтесь с людьми, говорите им в глаза то, что хотите сказать. В общем, будьте самими собой».

 Áåðäÿíñêîì çîîïàðêå «Ñàôàðè-ïàðê» íà äíÿõ ðîäèëîñü òðîå ëüâÿò. Ðîäèòåëè - ïàðà àôðèêàíñêèõ ëüâîâ Ñàìñîí è Âèêòîðèÿ. Ïîêà ëüâÿò îòëó÷èëè îò ðîäèòåëåé äëÿ ñêîðåéøåãî íàáèðàíèÿ âåñà. Òàêæå ïîïîëíèëñÿ çîîïàðê ìàëåíüêèì ãåïàðäîì - ýòî ïîäàðîê ÷åøñêèõ êîëëåã, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü åãî î÷åíü âûñîêà. Çèìîâàòü ãåïàðä áóäåò â çèìíèêå, ãäå ïîääåðæèâàåòñÿ îïòèìàëüíàÿ äëÿ æèâîòíîãî òåìïåðàòóðà. ○

ÎÄÅÑÑÀ

ÞÍÛÉ ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜ Þíûé èçîáðåòàòåëü Áîðèñ ×óáèí ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà «Èííîâàöèîííûé ïðîðûâ-2013» â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ìîëîäåæíûé ïðîåêò». Ðàçðàáîòêà Áîðèñà «I Help» ñîçäàíà äëÿ ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ëþäåé. Ïî åãî ñëîâàì, èäåÿ ñîçäàíèÿ íàâèãàöèîííîãî ïðèáîðà ê íåìó ïðèøëà, êîãäà îí óâèäåë, íàñêîëüêî ñëîæíî ñëåïûì ëþäÿì â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Êàê îáúÿñíèë øêîëüíèê, óñòðîéñòâî âûãëÿäèò êàê ÷àñû ñî âñòðîåííûì êîìïüþòåðîì, ñ ïðîãðàììèðîâàíèåì ìàðøðóòà ñ ïîìîùüþ ãîëîñà, åñëè âäðóã ÷åëîâåêó ñòàíåò ïëîõî, ïðèáîð îòðåàãèðóåò íà ãîëîñîâîé ñèãíàë è ñàì ñâÿæåòñÿ ñî ñòàíöèåé ñêîðîé ïîìîùè.


18 ÒÀªÌÍÈÖ² ²ÑÒÎв¯ ○

ÄÅÍÜ Ó ÄÅÍÜ 4 ãðóäíÿ 1791 ðîêó äðóêîì âèéøîâ ïåðøèé íîìåð íàéñòàð³øî¿ íåä³ëüíî¿ ãàçåòè Áðèòàí³¿ «The Observer». ¯¿ çàñíîâíèêîì ñòàâ ìîëîäèé ³ðëàíäåöü Ó³ëüÿì Áîðí. ×îëîâ³ê, ÿêèé ïîêëàäàâ âåëèê³ íà䳿 íà ñâîº ä³òèùå, âçÿâ ó êðåäèò ÷èìàëó íà òîé ÷àñ ñóìó - 100 ôóíò³â. Íà æàëü, áîðãè âèäàííÿ ÷åðåç òðè ðîêè çìóñèëè éîãî ïðîäàòè ãàçåòó ð³äíîìó áðàòîâ³. Ñïðàâæíÿ ñëàâà íàçäîãíàëà «The Observer» ó 1812 ðîö³, êîëè îäèí ç ¿¿ æóðíàë³ñò³â ñòàâ ñâ³äêîì âáèâñòâà àíãë³éñüêîãî ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà. Éîìó æ âäàëîñÿ ³ çàòðèìàòè âáèâöþ. Ïîïóëÿðíå áðèòàíñüêå âèäàííÿ ³ñíóº é äîñ³, àëå âæå ÿê ÷àñòèíà ùîäåííî¿ àíãë³éñüêî¿ ãàçåòè «The Guardian». ○

5 ãðóäíÿ 1971 ðîêó â ñòîëèö³ Àðãåíòèíè Áóåíîñ-Àéðåñ³ â³äêðèëè ïàì'ÿòíèê Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó. Éîãî íà çíàê âäÿ÷íîñò³ òà çà íàäàíèé ïðèòóëîê ïîäàðóâàëà óêðà¿íñüêà ãðîìàäà â Àðãåíòèí³ äî 75-¿ ð³÷íèö³ ïðèáóòòÿ ïåðøèõ åì³ãðàíò³â ç Óêðà¿íè. Ïàì'ÿòíèê Êîáçàðþ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí: ñòàòó¿ ïèñüìåííèêà òà àëåãîðè÷íîãî ðåëüºôó. Âëàñíå, ñêóëüïòóðà Øåâ÷åíêà âèãîòîâëåíà ç áðîíçè ³ ñÿãຠçàââèøêè 3,45 ì. ¯¿ âñòàíîâèëè íà ïîñòàìåíò³ ç ÷åðâîíîãî ãðàí³òó, äå âèð³çüáëåí³ îñòàíí³ ðÿäêè ç â³ðøà «Ñòî¿òü â ñåë³ Ñóáîòîâ³…» ³ñïàíñüêîþ ìîâîþ. Ïîðó÷ ³ç íèì óñòàíîâëåíèé ãðàí³òíèé ðåëüºô çàâäîâæêè 4,65 òà çàââèøêè 2,85 ì, íà ÿêîìó çîáðàæåíî áîðö³â çà ñâîáîäó. ○

Ó æèòò³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà áåçë³÷ ìàëîâ³äîìèõ òà íàâ³òü äèâîâèæíèõ ïîä³é: íåùàñíå êîõàííÿ, ÷èñëåíí³ òàºìíèö³ ðîäó òà ì³ñòè÷í³ çá³ãè. «Â³ñò³» âèð³øèëè ïîçíàéîìèòè ÷èòà÷³â ç äåÿêèìè ôàêòàìè

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÄÎ 200-в××ß ÊÎÁÇÀÐß

Ìàâ òàëàíò, òà ùàñòÿ íå ìàâ

КОЗАЦЬКИЙ РІД Коріння Тараса Шевченка можна відшукати в далекому ХVII столітті. Засновник його роду і прапрадід по лінії батька Іван Швець був запорізьким козаком. Сімейний переказ свідчить, що дружина його рано померла, лишивши чоловікові доньку Єфросинію. Заради малої козак Швець покинув

ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ ÏÎÅÒÓ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

«ÑÏÎÑÒÅвÃÀ×» ÄÎÂÃÎÆÈÒÅËÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÊÎÁÇÀÐ «ÑϲÂÀ ÄÓØÅÞ» Січ, поїхав жити в свій зимівник у село Моринці. Виховав дівчинку сам, не одружився, а коли донька виросла - віддав заміж за козака Андрія Безроднього. Зять перейшов жити до тестя тобто «пристав у прийми», тож за народною традицією взяв прізвище дружини і став з Безроднього Шевченком.

ÐÀÉ ÍÀ ÇÅÌ˲

Ö²ÊÀ² ÔÀÊÒÈ

6 ãðóäíÿ 1492 ðîêó ïåðøîþ åêñïåäèö³ºþ Êîëóìáà â³äêðèòî îñòð³â Ãà¿ò³. «Êðà¿íà öÿ íàñò³ëüêè ãàðíà, ùî íå âèñòà÷ຠñë³â, àáè ¿¿ îïèñàòè», - éøëîñÿ ó êîðàáåëüíîìó ùîäåííèêó ³ñïàíñüêîãî ìîðåïëàâöÿ. Ö³ºþ êðà¿íîþ, âëàñíå, ³ áóâ Ãà¿ò³ - òàê ³ìåíóâàëè ñâîþ çåìëþ ëþäè ç ïëåìåí³ òà³íî. Àëå Êîëóìá, ùî ðóõàâñÿ ÷³òêî íà çàõ³ä, ùîá â³äêðèòè íîâèé øëÿõ íà ñõ³ä äî «²íä³ÿì», áóâ ïåðåêîíàíèé: ïåðåä íèì êðàé, ÿêèì â³í ìàðèâ. Òîìó òóá³ëüö³â â³í íàçâàâ «³íä³àíöÿìè», à îñòð³â íà ÷åñòü ì³ñöèíè, çâ³äêè â³í ïðèïëèâ, - Åñïàíüîëîþ.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÌÀ ÁËÈÇÜÊÎ 30 ÏËÅ̲ÍÍÈʲÂ

Ó ÑÒÎÑÓÍÊÈ ÇÀÊÎÕÀÍÈÕ ÂÒÐÓÒÈËÈÑß ÁÀÒÜÊÈ ÂÀÐÂÀÐÈ ЩЕДРИЙ НА РОДИЧІВ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

Тарас Григорович заїхав у маєток В. Тарновського Потоки та лишився на деякий час погостювати. Тут улюбленим заняттям поета було катання по ставку на невеличкому паромі. Також любив Шевченко співати народні українські пісні, особливо «Ой зійди, зійди, зіронько та вечірняя». Сидячи під величезним дубом у місцевому парку, Новопетровське укріплен- Кобзар частенько затягуня, у дорозі він спирався на вав цю та інші пісні. За вербову палицю. Пізніше встромив її в землю на солдатському городі - так у Новопетровську виросло перше дерево. Згодом із дозволу коменданта форту Ускова поет ще й сад посадив. Шевченко сам обрав для нього місце, розробив план, згадками очевидців, він за допомогою солдатів роз- мав непоганий голос і бив доріжки та висадив сад- «співав душею», тож служанці. У 1857 році Новопет- хачі не стримували сліз.

v Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó âñòàíîâëåíî áëèçüêî 1200 ïàì’ÿòíèê³â â óñüîìó ñâ³ò³. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ðîçòàøîâàí³ íà çàõîä³ Óêðà¿íè. v ijä Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à - ²âàí ïðîæèâ ïîíàä ñòî ðîê³â, à ïëåì³ííèê Êîáçàðÿ Ïåòðî òîïòàâ ðÿñò ìàéæå 120 ðîê³â. v Òâîðè ïîåòà ïåðåêëàäåí³ âñ³ìà ñëîâ’ÿíñüêèìè ìîâàìè, à òàêîæ ãðóçèíñüêîþ, â³ðìåíñüêîþ, êàçàõñüêîþ, óçáåöüêîþ, í³ìåöüêîþ, àíãë³éñüêîþ ôðàíöóçüêîþ, äàòñüêîþ, íîâîãðåöüêîþ, ³ñïàíñüêîþ, õ³íä³, ÿïîíñüêîþ, â’ºòíàìñüêîþ òà áàãàòüìà ³íøèìè.

ровський форт став містом Олександрівським, яке у 1939-му було перейменовано у Форт-Шевченко. лодшого брата Осипа - перший український льотчик Левко Шевченко. Онук сестри Катерини Фотій Красицький став відомим художником. Він так само, як і Тарас Григорович, вчився в Академії мистецтв у Петербурзі. Найвідоміше полотно Фотія Красицького «Гість із Запоріжжя ». Талановитою художницею була і Федора, старша дочка сестри Катерини. Її картини, написані олійними фарбами, прикрашали хату Красицьких у Зеленій Діброві.

За офіційними даними, у Тараса Шевченка не було дітей, проте «батько Кобзар» мав близько 30 племінників. А правнуків - більш ніж півтораста, і це лише по лінії рідних братів і сестер. Серед родичів поета - чима- САД У ПОДАРУНОК Кажуть, коли Шевченка ло відомих талановитих людей. Нащадок його мо- переводили в Казахстан, у

ДАНИНА МОДІ На більшості зображень після заслання Шевченка змальовують у шапці та кожусі. Деякі дослідники вважають, що то через поетову бідність. Зовсім ні! Наприкінці 50-х років ХІХ століття українська діаспора Петербурга «пустила» моду на народний одяг. Тож навіть поміщики вважали «шиком» прогулятися столицею в кожусі та народній шапці. Такий вигляд - данина тогочасній моді.

ПІСНІ ЗІ СЛЬОЗАМИ У 1845 році, подорожуючи Київською губернією,

КОХАННЯ НАЗАВЖДИ Донька колишнього генерал-губернатора Малоросії князя Миколи Рєпніна, племінниця відомого декабриста Сергія Волконського і правнучка останнього гетьмана Лівобережної України Кирила Розумовського, Варвара Рєпніна закохалася в талановитого поета під час його перебування в маєтку Рєпніних у Яготині. Однак у романтичні стосунки аристократки та бідного художника рішуче втрутилися батьки Варвари Миколаївни, які не бажали нерівного шлюбу. Шевченко був змушений назавжди покинути Яготин, про що потім шкодував у засланні. Княжна так і не вийшла заміж, а поет - не одружився.


ÑÏÎÐÒ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ëåòàþùèé èãðîê ÁÊ «Äíåïð»

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÁÊ «ÄÍÅÏл

Äíåïðîïåòðîâñêèé áàñêåòáîëüíûé êëóá âñåã äà ñëàâèëñÿ âñåãäà ñâîèìè òàëàíòëèâûìè âîñïèòàííèêàìè. Àëåêñàíäðó Ìèøóëå âñåãî 21 ãîä, íî ýòîò ìîëîäîé ïàðåíü óæå çàñòàâèë ãîâîðèòü î ñåáå, êàê îá îäíîì èç ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ áàñêåòáîëèñòîâ ñòðàíû. «Ëåòàþùèì» Ñàøà ñòàë òðè ãîäà íàçàä, êîã äà íà êîãäà òóðíèðå â Èñïàíèè âûèãðàë êîíêóðñ ñëåì-äàíêîâ, ÷òî äëÿ èãðîêà åãî àìïëóà ðåäêîñòü.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Âiñòÿì» Àëåêñàíäð ðàññêàçàë, êàê ïðèøåë â áàñêåòáîë è ïî÷åìó åãî ñëîæíî âûâåñòè èç ðàâíîâåñèÿ ОБРЕЛ УВЕРЕННОСТЬ - Александр, расскажи, как пришел в баскетбол? - Попал в баскетбол по счастливой случайности. Заниматься я начал с пятого класса, просто пришел в ДЮСШ попробовать свои силы, а через год уже тренировался со спортклассом. После окончания школы решил продолжить заниматься этим видом спорта и поступил в институт физкультуры. - Мешает ли спорт твоей учебе? - Если честно, то уже нет (смеется). Я не

поступал на пятый курс из-за того, что у меня просто не было времени. Был очень насыщенный и напряженный тренировочный процесс. Плюс ко всему меня вызвали в сборную страны, а дальше был Чемпионат Европы в Словении. Но бросать учебу я не намерен, и через год собираюсь поступать на пятый курс. - С кем из игроков БК «Днепр» ты дружишь и чаще всего общаешься? - Команда у нас дружная и хорошая,

«ÊÎÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈÒ ÒÐÅÍÅÐ, ÂÑÅ ÌÎË×ÀÒ»

ÑÎÏÅÐÍÈÊ ÄËß ÓÑÈÊÀ

ÂÑÒÐÅÒÈÒÑß Ñ ÊÎËÓÌÁÈÉÖÅÌ Àëåêñàíäð Óñèê óçíàë ñîïåðíèêà â ñâîåì âòîðîì ïîåäèíêå íà ïðîôåññèíàëüíîì ðèíãå. 14 äåêàáðÿ â Áðîâàðàõ óêðàèíåö âñòðåòèòñÿ ñ êîëóìáèéöåì Ýïèôàíèî Ìåíäîçîé. Ñîïåðíèê íàøåãî ñîîòå÷åñòâåííèêà â ñâîå âðåìÿ äàæå äðàëñÿ çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà WBC â ïîëóòÿæåëîì âåñå. Áîé Óñèê - Ìåíäîçà ñîñòîèòñÿ â ðàìêàõ áîêñåðñêîãî òóðíèðà K2 Promotions. Ãëàâíûì ïîåäèíêîì âå÷åðà ñòàíåò áèòâà çà òèòóë ÷åìïèîíà Åâðîïû ïî âåðñèè WBO â ëåã÷àéøåì âåñå ìåæäó Ñåðãååì Ôåä÷åíêî è Èãíàñèî Ìåíäîçîé. ○

ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ

ÏÐÎØËÀ ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ Óêðàèíñêàÿ ìîëîäåæíàÿ ñáîðíàÿ óçíàëà ñâîèõ ñîïåðíèêîâ íà Êóáêå Ñîäðóæåñòâà. XII ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ñîñòîèòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 24 ÿíâàðÿ - 2 ôåâðàëÿ 2014-ãî.  íåì ïðèìóò ó÷àñòèå 12 ìîëîäåæíûõ ñáîðíûõ. Óêðàèíöû ñûãðàþò â êâàðòåòå À ñ Ýñòîíèåé, Òàäæèêèñòàíîì è Êûðãûçñòàíîì.  ãðóïïå  - Ëèòâà, Òóðêìåíèñòàí, Ðîññèÿ, Ìîëäîâà, à â ãðóïïå Ñ - Ëàòâèÿ, Óçáåêèñòàí, Áåëàðóñü è Êàçàõñòàí. ○

ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÃÐÎÊÈ ÑÅÇÎÍÀ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÍÀ ÅÂÐÎÁÀÑÊÅÒÅ-2013: aî÷êîâ - 63, aïîäáîðîâ - 5, aðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷ - 22, aïåðåõâàòîâ - 6, aòðåõî÷êîâûõ - 14 èç 28 áðîñêîâ, aíà ïëîùàäêå - 11 ìàò÷åé (135 ìèí.). общаюсь со всеми. А вне тренировок чаще всего вижусь со Станиславом Тимофеенко, Александром Месяцем и Максимом Закурдаевым. - Есть ли у тебя какой-то ритуал перед матчами? - Когда был помладше, думал, что в этом есть какой-то смысл. Смотрел клипы или слушал музыку, которая меня мотивировала. Сейчас все гораздо проще, просто выхожу на площадку и делаю свое дело. Стараюсь не думать об игре, пока она не началась.

БК «Днепр» играют только украинцы, и мы с ребятами будем доказывать, что ничем не хуже легионеров, и можем на равных противостоять лучшим командам лиги.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÈØÓËÛ: Ðîñò, âåñ: 191 ñì, 90 êã. Ïîçèöèÿ: àòàêóþùèé çàùèòíèê. Õîááè: áîóëèíã, áèëüÿðä, ñíîóáîðä. Ëþáèìûé áàñêåòáîëèñò: - Àëàí Àéâåðñåí, Êàéðè Èðâèíã. Ëþáèìàÿ êíèãà: Äæåê Ëîíäîí «Ëþáîâü ê æèçíè».

ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ - Александр, расскажи о методах главного тренера национальной сборной Майкла Фрателло и особенностях тренировочного процесса? - Дисциплина! Когда говорит тренер, все молчат. Фрателло очень ясно и понятно объясняет, что конкретно должен каждый игрок делать на площадке и какие у него функции. Как видите, толк в этом есть. На Чемпионате Европы на Майкла Фрателло и на нас с ребятами лежала большая от-

ветственность. И мы не подвели ни его, ни наших болельщиков. - В этом сезоне на тебя будет возложена миссия, как на одного из лидеров команды. Давит ли это на сознание? - Да, я об этом думаю даже перед тренировками! Ожидания в этом сезоне от меня лично и от всей команды в целом большие. Я надеюсь, что не подведу партнеров по команде и людей, которые верят в меня. Не могу сказать, что это давит на меня, но небольшое напряжение есть. Считаю, что справлюсь. - Какой матч чемпионата, с какой командой ты ждешь больше всего? - Все матчи важны! В клубах «Суперлиги» много сильных легионеров и против них интересно играть - это хороший опыт. Сейчас в

СЕМЬЯ ВСЕГДА РЯДОМ - Тебя сложно вывести из себя во время матча? Конфликтный ли ты человек? - Я очень спокойный и стеснительный. А во время матча сосредоточен на игре, так что соперникам трудно на меня повлиять. Скорей, может вывести из себя товарищ по команде, если начнет эмоционально указывать на мои ошибки. - Твои родители посещают домашние матчи БК «Днепр»? - Да, конечно. Отец приходит абсолютно на все матчи, и мама с сестрой стараются не пропускать игры команды. Вся моя семья очень поддерживает меня. Ведь они всегда рядом: и после поражений, и после побед.

Èñïàíñêàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ëèãà îáúÿâèëà ëàóðåàòîâ ïî èòîãàì ñåçîíà 2012/13. Ëó÷øèì èãðîêîì ïðèçíàëè íàïàäàþùåãî «Áàðñåëîíû» Ëèîíåëÿ Ìåññè. À âîò çâàíèå ñàìîãî öåííîãî ôóòáîëèñòà ïîëó÷èë ôîðâàðä «Ðåàëà» Êðèøòèàíó Ðîíàëäó. Îí â ïðîøëîì ñåçîíå çàáèë 34 ìÿ÷à, ñäåëàë 10 ãîëåâûõ ïåðåäà÷. Òðåíåðîì ãîäà ïðèçíàëè Äèåãî Ñèìåîíå («Àòëåòèêî»), à íàãðàäó ôýéð-ïëåé ïîëó÷èëè Èêåð Êàñèëüÿñ («Ðåàë») è êëóá «Àòëåòèê». ○

ÔÎÐÌÓËÀ-1

ÍÎ×ÍÎÉ ÝÒÀÏ Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ àâòîñïîðòà îäîáðèëà ïðîâåäåíèå íî÷íîãî ýòàïà Ãðàíïðè Áàõðåéíà â ñëåäóþùåì ñåçîíå. Íà òðàññå óæå íà÷àëàñü ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, óñòàíîâëåíû ìîùíûå ïðîæåêòîðû. Ïåðâûé òåñò çäåñü ïðîéäåò óæå â ýòîì ãîäó âî âðåìÿ ãîíêè World Endurance Championship. Òàêèå àìáèöèîçíûå ïëàíû ñâÿçàíû ñ æåëàíèåì Áàõðåéíà îçíàìåíîâàòü äåñÿòóþ ãîäîâùèíó ñ ìîìåíòà äåáþòíîãî âèçèòà Ôîðìóëû - 1.


№ 95 (1486)

5 грудня 201 3 р. 2013

ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ Ç Ï²ÄÍÅÁÅÑÍÎÞ

Äî Êèòàþ ïîñòà÷àòèìåìî ñîþ òà êóêóðóäçó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

̳í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òè êè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè Ìèêîëà ïîë³òèêè Ïðèñÿæíþê â³äáóâ ³ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ äî Êèòàþ. ϳä ÷àñ â³çèòó î÷³ëüíèê â³äîìñòâà ïðîâåäå íèçêó çóñòð³÷åé ó ìåæàõ óêðà¿íñüêîêèòàéñüêî¿ ñï³âïðàö³ â àãðàðíîìó ñåêòîð³. Ïëàíóºòüñÿ îáãîâîðèòè ïèòàííÿ, àêòóàëüí³ äëÿ ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî àãðàðíîãî ñåêòîðà

ДВОСТОРОННІ ДОМОВЛЕНОСТІ Досягнення домовленостей між Китаєм та Україною забезпечить поглиблення співробітництва між країнами та сприятиме розвитку вітчизняного аграрного сектора. 24 вересня цього року у Пекіні, під час засідання Комісії із співробітництва між урядом України та урядом КНР, відбулося парафування фітосанітарних протоколів на експорт сої та ячменю на китайський ринок. Цього разу у ході візиту до КНР планується підписання сертифіката, який дозволить експортувати до Китаю українську сою. Як зазначив Микола Присяжнюк, перспектива експорту цієї культури є особливо привабливою для Украї-

ÏËÀÍÓªÒÜÑß Ï²ÄÏÈÑÀÍÍß ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÀ ÍÀ ÅÊÑÏÎÐÒ Ñί

ни, оскільки Китай не квотує її експорт, на відміну від кукурудзи. Проте глава Мінагропроду не уточнив, які обсяги планується поставляти на китайський ринок. Щодо пшениці, то, на думку міністра, упродовж 2014 року вона пройде сертифікацію й з 2014/15 експортуватиметься до Китаю.

ЗАЛУЧАТИМУТЬ КОШТИ До кінця поточного року Україна поставить до Китаю 2 мільйони тонн кукурудзи. На сьогодні ж до Піднебесної вже експортовано 1,4 мільйона тонн збіжжя. Крім того, за словами Миколи Присяжнюка, українська та китайська сторони визначать, як оптимально використати другу частину кредиту, яка є товарною, в обсязі 1,5 мільярда доларів. Микола Присяжнюк зазначив, що першу частину кредиту Україна використає для реконструкції лінійних і припортових елеваторів, будівництва державного

річкового флоту та розвитку логістики. Також, за словами міністра, українська сторона може залучити у Китаю до 3 мільярдів доларів для проектів щодо зрошення земель у південних регіонах України. «Ми плануємо відновити зрошення в південних регіонах. Дощування 2 мільйонів гектарів ріллі дозволить збільшити врожайність на 6 тонн з гектара, тобто ми отримаємо додатково 12 мільйонів тонн зерна», - резюмував глава відомства. При цьому Україна опрацьовує

ÄΠʲÍÖß ÐÎÊÓ ÄÎ ÊÈÒÀÞ ÅÊÑÏÎÐÒÓÞÒÜ 2 ÌËÍ. ÒÎÍÍ ÊÓÊÓÐÓÄÇÈ можливості реалізації проектів не лише з Китаєм, а й Саудівською Аравією, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та Міжнародною фінансовою корпорацією.


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.20 Хочу все знать 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.50 Политтеатр 10.10 Без цензуры 10.35, 16.05 Т/с «Тайна старого мос та» 11.25 Пусть Вам будет красточно! 12.10, 17.40, 21.30 Деловой мир 12.15 Шеф6повар страны 13.05 Кто в доме хозяин? 13.25 Аудиенция. Страны от А до Я 13.45 Свет 14.05 Право на защиту 14.30 Темный силуэт 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Жизнь на равных 15.40 Как это? 18.05 Агро6News 18.40 Финансовая перспектива 18.50 Сельсовет 19.15, 01.40 О главном 19.30 Фестиваль песни в Коблево 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.40 Вопросительный знак 21.50 Фестиваль песни в Каховке «Му6 зыка нас связала» 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.10 Смех с доставкой домой

ИНТЕР 05.30 Х/ф «Ее сердце» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН6 ТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «В полдень на при стани» 13.40 «Судебные дела» 14.35 «Семейный суд» 15.40 «Жди меня» 18.00, 04.40 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Женщины на грани» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Черные кошки» 22.25 Т/с «Кулинар 2» 00.30 Т/с «Карточный домик» 01.30 Т/с «Таиланд»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.55 Т/с «Следаки» 07.30, 02.10 Х/ф «Вечный зов». 6 се рия» 08.00 «Днепр6футбол» 09.00 Х/ф «Дикий табун» 11.00 Т/с «Гончие 5» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Звездные врата» 00.30 Х/ф «Гоблин» 03.30 Х/ф «Экстрасенс». Часть 1

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00 «Новости недели» 07.35 Подъем 08.35 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Джон Картер» 11.45, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 21.30, 00.55 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Т/с «Молодежка» 21.00 «Дело вкуса» 23.00 Х/ф «Ночной продавец» 01.25 Т/с «Дневники вампира» 01.45 Т/с «Сплетница»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 16.45, 19.30, 20.40, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.10, 09.05 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.30 «Шесть кадров» 10.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 12.00, 14.25 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 21.30 Т/с «Шерлок Холмс» 00.05 Х/ф «Великий мастер»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.30 М/ф 06.45 «Post Sсriptum» 07.15 «Жить будете!» 07.40 «Битва наций», 1 с. 08.00, 08.50, 09.40 «Странное дело» 10.30 Т/с «Морские силы» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Дни, которые изменили мир», 6 с. 13.00 «Великие тайны» 16.00 «Тачки со свалки», 1 с. 17.00 «Люди» 17.25 «Смотреть всем!» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.00 «Детали» 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «Чудеса цивилизации» 21.35 «В дороге. Дневник» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.10 «Преступление и наказание» 00.30 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.15, 07.25 Деловые факты 06.25 Экономический интерес 06.30 Т/с «Такси» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15 Т/с «Прокурорская проверка» 10.25, 13.00 Т/с «Место встречи из менить нельзя» 18.45 Факты. Вечер 19.25 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 22.15 Свобода слова 00.15 Х/ф «Подсадной»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.35 Одна за всех 12.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 13.05 Т/с «Однажды в сказке» 14.00 Богиня шопинга 15.40 У ТЕТа тато! 16.45 Королева бала 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 22.10 6 кадров 23.15 Дурнев+1 23.55 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35, 16.00 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Поверь в себя 09.30 «Помним подвиг героев Лед Мира 2013» 11.15 М/ф «Конек Горбунок» 12.30 «Поединок. «А. Куприн» 13.00 Пенсионный фонд информиру6 ет 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 «Oscar Models TV show» 21.30 В гостях у Дмитрия Гордона 23.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 6 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес6время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55 Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хро6 ника недели 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот6новости

07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия6новости 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика 11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей 1 блок 19.20 Время новостей 2 блок 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 21.40 Время6Тайм 22.10 Налоговый дневник 23.25 CRIME NEWS

НТН 06.30 08.00 09.00 09.40 10.45

Х/ф «Свадьба в Малиновке» «Агенты влияния» «Правда жизни» «Легенды шансона» Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя» 14.50 Т/с «Паутина 7» 19.00, 21.40 «Свідок» 19.30 Т/с «В зоне риска» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 01.00 Т/с «NCIS: Лос Анджелес 2»

НТВ МИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Мелодии на память 09.05 «Ты не поверишь» 10.00 «ДНК» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.25 «Прокурорская провер6 ка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25, 21.40 Т/с «Розыск» 21.15 «Сегодня. Итоги» 23.30 Т/с «Защита Красина» 03.30 И снова здравствуйте!

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.55 Х/ф «Ночной визит» 11.10, 15.50 Т/п «Шутка за шуткой» 12.15, 22.20 Т/с «Безмолвный сви детель» 14.15 Х/ф «Официант с золотым подносом» 16.50 Х/ф «Дюба дюба» 19.40 Х/ф «Двойной капкан» 00.20 Х/ф «Груз 300»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Дома мажоров 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00 Х/ф «Джон Картер» 11.45, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.55 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Молодежка» 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «Ночной продавец» 01.05 Т/с «Дневники вампира» 01.45 Т/с «Сплетница» 02.35 «Служба розыска детей» 02.40, 03.40 Зона ночі 02.45 Медицина Київської Русі 03.00 Слово і зілля 03.15 Світ Юрія Дрогобича

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ро6 ман Гонтюк» 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Великие династии:Трубецкие 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Дочка матери. Кристина Орба6 кайте 12.45 «Будь в курсе!» 13.25 «Модные истории» 14.00 Д/с «Суровая планета» 14.35 «Дневник для родителей» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Удивительные обита6 тели сада» 16.40 «Цивилизация іncognita» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Димитрия Гордона. Светлана Светличная, 1 ч. 20.00 Генералы 21.35 50 шляпок для пани Моники. К юбилею О.Аросевой 22.45 Братство бомбы 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

27 КАНАЛ

K1 07.30 М/ф 09.50 Х/ф «Еще одна история о Зо лушке» 11.45 «Пороблено в Україні» 13.10 «КВН» 15.55 «Вечерний квартал» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «Орел и решка» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 «Леся Здеся» 22.25 Х/ф «Голый пистолет» 00.15 Х/ф «Безумный спецназ»

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10 Т/с «Берег Надежды» 13.15 Люблю! Жду! 14.15, 17.20, 22.30 Т/с «След» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Балабол» 22.00 События дня 23.20 Х/ф «Черная дыра»

TBI

10.05 М/с «Дружба это чудо» 10.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пин код» 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 М/ф 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.15 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 07.15 «Доброго здоровьица!» 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Жить здорово!» 09.30 «Модный приговор» 10.45 «Истина где6то рядом» 11.15 «Контрольная закупка» 11.55 «В наше время» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Время обедать!» 15.00 «Они и мы» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.00 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Оттепель» 22.50 «Вечерний Ургант» 23.25 Ночные новости 23.35 «Познер»

Сх. 07.46 Зах. 15.54 Трив. дня 08.08

Понеділок, 09 грудня 06.15, 15.55 «Все буде добре!» 07.55, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.35 «Тайны Х6Фактора. От судьбы не убежишь» 10.35 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб ник» 12.40 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна6Новини» 20.15 «Куб 6 4» 22.25 «Детектор лжи 6 4» 23.25 «Один за всех» 00.55 Х/ф «Ищите женщину»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.05 «Ба6 буля6антикризис» 06.40, 08.25, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.50 Х/ф «И Бог создал женщину» 10.10 «Не первый взгляд» 10.30 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.20, 20.40 «Архивы истории» 16.50 «Криминал» 17.30 Х/ф «Горький урожай» 19.15 «Здоровье» 19.35 Х/ф «Помни обо мнет» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Последняя воля» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро6 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 23.15 «Соседи» 12.45 Х/ф «Черта с два» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.10 Орел и решка 15.55, 00.25 Феерия путешествий 17.45, 23.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 21.15 Т/с «Однажды будет любовь» 22.00 Д/с «В поисках истины»

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 DOUBLE ЯТЬ 10.30, 13.10, 14.30, 16.30, 19.30 TBiNews 11.00 Девять месяцев 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 13.00, 14.45, 19.50 Арт6дозор 13.05, 14.50, 19.45 Базар_ІТ 13.30, 16.00, 03.00 Особое мнение 14.00 Aрт6City 17.00, 01.00, 03.30 Вокруг света 19.00 Спорт 22.00, 02.00 Знак восклицания 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 06.55 Т/с «Следаки» 07.30, 02.10 Х/ф «Вечный зов». 6 се рия» 09.00 Х/ф «Дикий табун» 11.00 Т/с «Гончие 5» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Звездные врата» 00.30 Х/ф «Гоблин» 03.30 Х/ф «Экстрасенс». Часть 1

MEGA 06.00, 17.00 В поисках истины 06.40, 11.00 Убийца Земля 07.30, 13.00 Как секс изменил историю 08.20, 12.00 Самые удивительные жи6 вотные 09.10, 19.40 Искатели 10.10 В поисках приключений 14.00, 21.40 Современные чудеса 15.00, 18.50 Пришельцы государствен6 ной важности 16.00 Подделанная история 18.00 Д/ф «Карточные фокусы» 20.40 Д/ф «Великолепный князь. Гри6 горий Потемкин» 22.30 Неизвестная Европа 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Покер

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток6шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести6Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05 «Искатели» 14.00, 02.25 «Особый случай» 15.35 Т/с «Остров ненужных людей» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Братья по обмену» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Шифры нашего тела. Сердце» 23.40 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» 00.40 «Девчата» 01.15 Х/ф «Американская траге дия», 1 с.

НАШЕ КИНО 06.55 Х/ф «Родительский день» 07.30, 13.30 Х/ф «Поздние свида ния» 09.30, 15.30 Х/ф «Огарева, 6» 11.30 Х/ф «Перикола» 12.55 «Плюс кино» 17.30, 23.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 18.55, 00.55 Х/ф «Ведьма» 19.30, 01.30 Х/ф «Отчий дом» 21.30 Х/ф «Фуэте»

REN TV 06.00, 10.00 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 «24» 07.00 «Засуди меня» 08.00, 09.00, 16.00 «Верное средство» 11.00 Званый ужин 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 Не ври мне! 17.30 Т/с «Пропавшие без вести» 18.30 «Военная тайна» 21.40, 00.45 Х/ф «Подарок»

«ТНТ 1» 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом62» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние» Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Константин» 12.00 «Универ» 12.30, 18.00 Х/ф «Реальные пацаны» 13.00, 17.00, 17.30, 18.30 Т/с «Уни вер. Новая общага» 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 3 ДЭ» 22.00 «ДОМ62» 22.30 Д/ф «Тайны подводного мира» 23.15, 00.15 «СуперИнтуиция»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф «Солнечный каравай» 08.15 «Фактор жизни» 08.45, 17.55 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 М/ф «Соломенный бычок» 09.20 «Постскриптум» 10.10, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало6 вым»

Зах. Сх. 11.54 Перша чв. 17.12 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.35, 22.00 События 11.50 Т/с «Такова жизнь» 12.40 Д/с «Выжить в дикой природе» 13.55 Д/ф «Равняется одному Гафту» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 15.20 Х/ф «Офицеры» 16.50 М/ф «Рождественская сказ ка» 17.05 «Евромайдан» 18.15 М/ф «Тигренок в чайнике» 18.25 Т/с «Самара» 19.10 «Право голоса» 20.15 М/ф «Король черепах» 20.25 Х/ф «Галина Брежнева. Изгна ние из рая» 21.05 Т/с «Галина» 22.20 «Уральская «Шанель» 23.00 Д/с «Династия. Дважды освобо6 дитель» 00.35 Временно доступен 01.25 Т/с «Пуля дура 3. Агент для наследницы»

НОСТАЛЬГИЯ 06.25 «Муз6Эко690» 08.00 Т/ф «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоб бита через дикий край, черный лес, за туманные горы. Туда и обратно» 09.10 «Музыка в эфире» 10.00 «Созвездие «Овация» в Ялте» 11.00 «Колба времени» 12.05 «Ночь690» 13.10 «В кругу друзей. Вас приглаша6 ет Эльдар Рязанов» 15.10 «Поле чудес» 16.00 «Марафон615 6 малышам» 16.30 Муз/ф «Карнавал» 17.00 Д/ф «Браво, страна Советов!» 17.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях» 1 с. 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 20.00 «Рожденные в СССР» 21.00 «Споемте, друзья!» 22.00 «Международная панорама» 22.55 Д/ф «Майкл Джексон в Москве» 23.30 Т/ф «Случай с полковником Дарвином» 00.45 «Спокойной ночи, малыши»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Пиво моим лошадям» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Таксистка» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Спокойной ночи» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Щелкни пальцем только раз» 19.35 Мама хохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф»Воры и проститутки»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.30, 00.50, 01.35 Горные лыжи 10.30, 15.30 Снукер 13.15, 19.45 Лыжные гонки 14.00 Конный спорт 16.30, 18.30, 19.30, 23.30, 23.45 Фут6 бол 20.30 Прыжки на лыжах 21.45 Вот это да!!! 22.00, 22.30 Про рестлинг 00.45 Спорт и Ко

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00, 16.00 Cliff Diving 16.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 6 Торпедо 19.30 Olympic Bloggers 19.55 Хоккей. КХЛ. Слован 6 Атлант 22.30, 23.00 Буллит 23.30 Арктика 6 школа выживания

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.30, 01.00 Новости 08.15, 17.45, 01.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.50, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 «Шахматное обозрение» 09.15 Американский футбол. Чемпио6 нат NFL. «San Francisco» 6 «Seattle» 12.30 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Кана6 де. Женщины. Супергигант

Іменинники дня: ІНОКЕНТІЙ, ЮРІЙ, НАЗАР 13.50 «Sochi6Плюс». Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Женщины. 10 км 15.05, 01.25 «Железный фактор» 15.40 Гандбол. Чемпионат мира в Сер6 бии. Женщины. Предваритель6 ный раунд. Тунис 6 Венгрия 17.55 Гандбол. Чемпионат мира в Сер6 бии. Женщины. Предваритель6 ный раунд. Чехия 6 Германия 19.45 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Равенна» 6 «Перуд6 жа» 21.45 «Сочи62014» 22.55 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Мужчины

FUTBOL1 06.00, 07.50, 10.00, 15.30, 00.50 Фут6 бол NEWS 06.15 «Один на один с Гамулой». А. Сопко 07.05 Самые смешные футбольные моменты 07.20, 01.05 Futbol Mundial 08.00, 17.25 Саутгемптон 6 Ман Сити. Чемпионат Англии 10.15 «Великий футбол» 12.00 Арсенал 6 Эвертон. Чемпионат Англии 14.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 14.35 Монако 6 Аяччо. Чемпионат Франции 16.45 Д/с «Back in the USSR». «Метал6 лист» 19.25, 00.00 Чемпионат Италии. Обзор тура 20.30 «Европейский weekend» 21.55 LIVE. Суонси 6 Халл Сити. Чемпионат Англии 01.30 ПРОФИЛАКТИКА

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Свистать всех наверх!» 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Гирлянда из малышей», 1 ф. Сборник мультфильмов «Кот в сапогах» «Догада» «Переменка №3» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 22 с. 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Магия чер ная и белая» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Суперге рои» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 10.20 Анджелина6балерина 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


22 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 10 грудня СТБ

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 06.30, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Хочу все знать 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.45, 16.15 Т/с «Тайна старого мос та» 10.30 Т/с «МонтеКристо» 11.20 Пусть Вам будет красточно! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.15 Вопросительный знак 12.25 Д/ф «Эпоха Платона Майборо6 ды» 13.30 Х/ф «Бег», 1 с. 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.35 Украинская песня 17.05 Т/с «Фронт в тылу врага» 18.40 Финансовая перспектива 19.05 Последнее предупреждение 19.35 Концерт Витаса 21.40 Концерт «Я люблю тебя, Украи6 на!», 1 ч. 22.30 Фестиваль песни в Коблево 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 На слуху

ИНТЕР

06.25, 15.55 «Все буде добре!» 08.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05 Х/ф «Роза прощальных вет ров» 12.05 Х/ф «Откуда берутся дети?» 13.55 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна6Новини» 20.00, 22.25 «Спасите нашу семью 6 2» 01.15 Х/ф «Ищите женщину»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.55, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Жить будете!» 07.40 «Битва наций», 2 с. 08.00 «Великие тайны». «Джентельме6 ны удачи» 08.45 «Великие тайны». «45 секунд до гибели» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00, 15.50 «Представьте себе» 10.30 Т/с «Морские силы» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Живая тема» 13.20 «Ванга.Вечная колдунья» 16.00 «Тачки со свалки», 2 с. 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «Знай наших!» 21.30 «Здравствуй, это Я!» 21.50 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Открытый миру» 00.00 «У камина» 00.30 «Территория заблуждений»

ICTV

05.25, 22.25 Т/с «Кулинар 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН6 ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Черные кошки» 11.10, 12.20, 03.50 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.40 «Судебные дела» 14.40 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.45 Т/с «Аннушка» 18.00, 04.40 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Женщины на грани» 20.00, 03.20 «Подробности» 00.25 Т/с «Карточный домик»

06.25, 07.35 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45, 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 08.45, 12.45 «Факты» 10.10, 13.00 Анекдоты по6украински 10.20, 16.35 Т/с «Литейный» 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30, 20.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Убежище»

9 КАНАЛ

TET

06.00 Мультфильмы 07.05 Т/с «Следаки» 07.40, 02.55 Х/ф «Вечный зов» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 11.00 Х/ф «Ошибка резидента» 12.40 «Земля. В поисках создателя» 13.45 «Звездные духи» 14.55 «Тайны века» 16.05 «Спираль 6 несостоявшийся ви6 ток». Выпуск 2 17.05 Х/ф «Стихия огня» 18.50 Приемная народного депутата 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Красавчик Джонни» 00.00 Про Лигу Чемпионов + обзор иг6 рового дня 01.15 Лига Чемпионов УЕФА. Реал Со6 сьедад 6 Байер Леверкузен

07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.35 Одна за всех 12.05 Т/с «Ксена принцесса воин» 13.05 Т/с «Однажды в сказке» 14.00 Богиня шопинга 15.40 У ТЕТа тато! 16.45 Королева бала 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 22.10 6 кадров 23.30 Т/с «Секс и город»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.55 Но6 вости 07.30 «Два берега» 08.00 «Инновации» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00 Т/с «Воронины» 13.25 Kids’ Time 14.30 «Мой малыш» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 «36, 6» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.05 Х/ф «Мама, не горюй» 01.25 Т/с «Дневники вампира» 01.45 Т/с «Сплетница»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 16.45, 19.30, 20.40, 23.45 «ТСН» 07.10, 08.10, 09.05 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.30 «Шесть кадров» 10.10, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 12.05 Т/с «Шерлок Холмс» 14.25, 15.40 Х/ф «История летчика» 21.30 «Манчестер Юнайтед» (Манчес6 тер) 6 «Шахтер» (Донецк)

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но6 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15 Урок для родителей 10.45, 15.50 М/ф 11.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 6 с. 13.00 Правительство на связи с граж6 данами 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо6 на 15.30 ПрофStyle 16.45 Перспектива 17.30 Артзона 18.55 Лечение алкоголизма и ожире6 ния 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 О рыбалке всерьез

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес6время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес6 сы 07.00, 08.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот6новости

07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10 Погода на курортах 08.45 Трансмиссия6новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 20.00 Вре6 мя. Итоги дня 12.15 Время. Итоги 13.10 Налоговый дневник 15.35 Машина времени 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв6новости 17.35 Особый взгляд 18.35 Дорогие депутаты 19.00 Время новостей 21.40 Время6Тайм 22.10 Агроконтроль 23.25 CRIME NEWS

НТН 07.00 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Засуди меня» 10.00 «До суда» 11.50 Т/с «Детективы» 12.55, 19.30 Т/с «В зоне риска» 14.50, 17.00 Т/с «Погоня за ангелом» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 01.00 Т/с «NCIS: Лос Анджелес 2»

НТВ МИР 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.25 Русская начинка 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончатель6 ный вердикт» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.25 «Прокурорская провер6 ка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25, 21.40 Т/с «Розыск» 21.15 «Сегодня. Итоги» 23.35 Т/с «Защита Красина»

ENTER 07.55 Х/ф «Проданный смех» 10.25, 15.05 Т/п «Шутка за шуткой» 11.25, 22.45 Т/с «Безмолвный сви детель» 13.25 Х/ф «Бешеные деньги» 16.10 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 18.00 Х/ф «ТайнакоролевыАнны,или Мушкетеры 30 лет спустя» 20.50 Х/ф «Застава в горах» 00.50 Х/ф «Двойной капкан»

27 КАНАЛ 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.40, 21.15 М/с «Винни Пух» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.30 «Free Time» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.15 «Доброго здоровьица!» 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Жить здорово!» 09.30 «Модный приговор» 10.45 «Истина где6то рядом» 11.15 «Контрольная закупка» 11.55 «В наше время» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Время обедать!» 15.00 «Они и мы» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.00 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Оттепель» 22.55 «Вечерний Ургант»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.20 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Т/с «След» 10.05, 20.00 Т/с «Балабол» 12.15 Ток6шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.15 Т/с «Мент в законе 6»

Сх. 07.47 Зах. 15.54 Трив. дня 08.07

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Дома мажоров 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 01.00 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.55 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.05 Х/ф «Мама, не горюй» 01.05 Т/с «Дневники вампира» 01.45 Т/с «Сплетница»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Нина Уманец» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Генералы 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 50 шляпок для пани Моники. К юбилею О.Аросевой 12.45 «Алло, адвокат!» 13.10 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 14.00, 22.45 Братство бомбы 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Удивительные обита6 тели сада» 17.45 «Социальный статус: ваша пен6 сия» 19.00 В гостях у Димитрия Гордона. Светлана Светличная, 2 ч. 21.35 Андрей Петров. Гений музыки для всех 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

K1 07.30 М/ф 08.10 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» 10.00 Х/ф «Нэнси Дрю» 11.50 Х/ф «Их поменяли телами» 14.00, 19.00 «Орел и Решка» 16.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.10 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.10 «Три сестры» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметан6 кина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля6 антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.00, 17.15 «Погода» 08.50, 19.35 Х/ф «Помни обо мнет» 10.00 «Живописная планета», 1 с. 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.50 «Архивы истории» 17.30 Х/ф «Последняя воля» 19.00 «Старинные культуры» 20.40 «Тайны прошлого», 1 с. 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Дон Жуан в юбке»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН6 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро6 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.35, 17.45, 23.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.15, 22.00 Д/с «В поисках исти6 ны» 15.55 Д/с «Жизнь среди жизни» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 00.25 Феерия путешествий

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние курасаны 10.00 Aрт City

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

Зах. 00.05 Сх. 12.19 Перша чв. 09 грудня

10.30, 13.10, 14.30, 16.30, 19.10 TBІ News 11.00 Знак восклицания 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се6 годня» 13.00, 14.45 Арт дозор 13.05, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.30, 16.00, 19.30, 03.00 Особое мне6 ние 14.00 DOUBLE ЯТЬ 17.00, 01.00, 03.30 Вокруг света 22.00, 02.00, 04.30 Музыка для взрос6 лых

2+2 06.00 М/ф 07.05 Т/с «Следаки» 07.40, 02.55 Х/ф «Вечный зов». 7 се рия. 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень. 5 серия» 11.00 Х/ф «Ошибка резидента. 1 се рия» 12.40 д/п «Земля. В поисках создате6 ля» 13.45 д/п «Звездные духи» 14.55 Д/п «Тайны века» 16.05 д/п «Спираль 6 несостоявшийся виток. Выпуск 2» 17.05 Х/ф «Стихия огня» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Красавчик Джонни» 00.00 Про Лигу Чемпионов + обзор иг6 рового дня 01.15 Лига Чемпионов УЕФА. Реал Со6 сьедад 6 Байер Леверкузен 04.00 Х/ф «Экстрасенс». Часть 2

MEGA 06.00, 17.00 В поисках истины 06.40, 11.00 Убийца Земля 07.30, 13.00 Как секс изменил историю 08.20, 12.00 Самые удивительные жи6 вотные 09.10, 19.40 Искатели 10.10 В поисках приключений 14.00, 21.40 Современные чудеса 15.00, 18.50 Пришельцы государствен6 ной важности 16.00 Громкое дело 18.00 Д/ф «Великолепный князь. Гри6 горий Потемкин» 20.40 Д/ф «Романовы. Мистика царс6 кой династии» 22.30 Неизвестная Европа 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Скрытая истина 01.20 Легенды живых мертвецов 04.20 Ангелы 05.10 Крест в искусстве

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток6шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести6Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 23.50 Т/с «Детективное агент ство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Остров ненужных людей» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Братья по обмену» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Специальный корреспондент» 00.45 «Честный детектив» 01.15 Х/ф «Американская траге дия», 2 с.

НАШЕ КИНО 06.55, 12.55 Х/ф «Ведьма» 07.30, 13.30 Х/ф «Отчий дом» 09.30, 15.30 Х/ф «Фуэте» 11.30 Х/ф «Два долгих гудка в тума не» 17.30, 23.30 Х/ф «Двадцать дней без войны» 19.15 «Плюс кино» 19.45, 01.30 Х/ф «Живой труп», 2 с. 22.10 Х/ф «Мальчик и девочка»,

REN TV 06.00, 10.00, 21.20 «Экстренный вы6 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 «24» 07.00 «Засуди меня» 08.00, 16.00 «Верное средство» 09.00, 17.30 Т/с «Пропавшие без вес ти» 11.00 Званый ужин 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 Не ври мне! 18.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 20.00 «Пища богов» 21.40, 00.50 Х/ф «Крик 3» 00.00 «Мошенники»

ТНТ 1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом62» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние» Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Фанатки на завтрак не остаются» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 18.00 Х/ф «Реальные пацаны» 13.00, 17.00, 17.30, 18.30 Т/с «Уни вер. Новая общага»

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «НЕZЛОБ» 19.00 Х/ф «21 и больше» 22.00 «Дом62» 22.30 Х/ф «Вампирский засос» 00.05 «СуперИнтуиция». Развлека6 тельное шоу

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зор ро» 09.05, 18.25 Т/с «Самара» 09.50 «Мозговой штурм. Неизведан6 ное на Земле» 10.15, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало6 вым» 10.40, 21.05 Т/с «Галина» 11.35, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со6 бытия 11.55 Т/с «Такова жизнь» 12.45 Д/с «Легенды животного мира» 13.40, 00.35 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.10 М/с «Волк Альберто» 16.20 Д/с «Династия. Дважды освобо6 дитель» 18.10 М/ф «Веселый огород» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Истории спасения» 20.55 М/ф «Сказка старого дуба» 22.20 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» 22.55 Д/с «Династия. Богатырь на тро6 не» 01.25 Т/с «Пуля дура 3. Агент для наследницы»

НОСТАЛЬГИЯ 06.05 «Ночь690» 07.10 «В кругу друзей. Вас приглаша6 ет Эльдар Рязанов» 09.10 «Поле чудес» 10.00 «Марафон615 6 малышам». Пе6 редача для детей и юношества. Ведущий С. Супонев. 1993 г. 10.30 Муз/ф «Карнавал» 11.00 Д/ф «Браво, страна Советов!» 11.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 1 с. 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 15.00, 21.00 «Споемте, друзья!» 16.00 Д/ф «Александр Солженицын» 17.00 «Утренняя почта» 17.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 2 с. 22.00 «Было ВРЕМЯ» 23.10 Встреча в концертной студии «Останкино» 00.25 «Муз6Эко690»

Іменинники дня: ВСЕВОЛОД, РОМАН, ЯКІВ Мужчины. «Равенна» 6 «Перуд6 жа» 14.40 «Sochi6Плюс». Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Мужчины. 15 км 16.10, 20.45 «Евролига c Гомельским» 17.30 «Trans World Sport» представля6 ет. «Спортивный глобус» 18.00 «Вкус победы» с Еленой Демен6 тьевой 18.55 Гандбол. Чемпионат мира в Сер6 бии. Женщины. Предваритель6 ный раунд. Бразилия 6 Сербия 21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бава6 рия» 6 «Ман. Сити» 23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Гала6 тасарай» 6 «Ювентус»

FUTBOL1 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30 Футбол NEWS 06.15, 16.00 «Европейский weekend» 07.40 Самые смешные футбольные моменты 08.00, 18.45 Арсенал 6 Эвертон. Чем6 пионат Англии 10.30 Суонси 6 Халл Сити. Чемпионат Англии 12.25, 20.50 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 13.00 «Великий футбол» 14.40 Чемпионат Италии. Обзор тура 17.40 Чемпионат Германии. Обзор тура 21.30 Арсенал 6 Шахтер (сезон 2000 г. /01). Лига Чемпионов 23.55 Д/с «Back in the USSR». «Метал6 лист» 00.50 Саутгемптон 6 Ман Сити. Чемпи6 онат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Как я был вундеркиндом», 1 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Осторожно, обезьянки!», 2, 0 ф. Лена На умчик, Григорий Гольдштейн, Алла Одинг, Женя Миндлин, Женя Манохин, Анна Мария Прокофьева в фильме Вадима Костроменко «Не улетай, зем лянин!» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 23 с., сказки писателей «Тараканище» сборник мультфильмов «Дед Мороз и Серый Волк», «Поче му у льва большая грива?» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Этот него дяй Сидоров», 1983 г. сказки Пушкина «Сказка о попе и ра ботнике его Балде» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Суперге рои» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ГУМОР

ПИКСЕЛЬ

05.00 Х/ф «Воры и проститутки» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Таксистка» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Агент 117: Шпионское гнездо» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Зануда» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Агент 117: Шпионское гнездо»

06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 10.20 Анджелина6балерина 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я 00.00 Д/ф

ЕВРОСПОРТ 09.30, 09.45, 17.30, 18.30, 18.45 Фут6 бол 10.45, 11.15, 16.00, 16.45 Биатлон 12.00, 15.00, 01.20 Прыжки на лыжах 13.15 Снукер 21.00 Бокс 00.00 GTA 00.20 Автоспорт

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00, 15.30 Буллит 15.50 Арктика 6 школа выживания 16.10 Olympic Bloggers 16.40 Хоккей. КХЛ. Сибирь 6 Донбасс 18.40 Хоккей. НХЛ. Оттава 6 Филадель6 фия 20.30 Бойцовский клуб 21.50 Охота в Новом свете 23.20 Таинственная Азия

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00 Новости 08.15, 17.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20 «Байки старого болельщи6 ка» 08.40 «Железный фактор» 09.15 Американский футбол. Чемпио6 нат NFL. «Chicago» 6 «Dallas» 12.30 Волейбол. Чемпионат Италии.

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Хочу все знать 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.30 Правительство на связи с граж6 данами 10.00 Прямое включение из Кабинета Министров Украины 10.15 Т/с «МонтеКристо» 11.15 Не верь худому повару 11.40 Книга.ua 12.10, 18.40, 21.30 Деловой мир 12.30 Взрослые игры 13.20 Х/ф «Бег», 2 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Шаг к звездам 16.35 Т/с «Фронт в тылу врага» 17.55, 01.40 О главном 18.55 Финансовая перспектива 19.15 Фестиваль юмора «Умора» 20.50 Мегалот 21.40 Концерт «Я люблю тебя, Украи6 на!», 2 ч. 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.10 Смех с доставкой на дом

ИНТЕР 05.25, 22.30 Т/с «Кулинар 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН6 ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Черные кошки» 11.10, 12.20, Д/с «Следствие вели... » 13.40 «Судебные дела» 14.40 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.45 Т/с «Аннушка» 18.00, 04.35 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Женщины на грани» 20.00 «Подробности» 00.30 Т/с «Карточный домик» 01.35 Х/ф «В ловушке времени»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00 Т/с «Следаки» 07.35, 02.50 Х/ф «Вечный зов. 8 се рия» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 11.05 Х/ф «Ошибка резидента» 12.45 «Апокалипсис. Земля» 13.50 «Штурм подсознания» 14.55 «Тайны века» 16.05 «Автоматы. История стрелково6 го оружия» 17.00 Х/ф «Небесный форсаж» 18.35 В.Веретенников «Шалене кохан6 ня Гетьмана» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Черный пес» 23.50 Х/ф «Моби Дик» 01.25 Х/ф «Монстр ледяных дорог»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15 М/с «Черепашки ниндзя» 06.35, 14.00 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 01.10 Но6 вости 07.45 «Respect TV» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 14.25 Kids’ Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 18.00 Т/с «Воронины» 19.30 «Sport Open Tour» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.00 Х/ф «Мама, не горюй 2» 01.40 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 20.40, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.10, 09.05 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.30 «Шесть кадров» 10.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 12.00, 13.00, 14.25, 15.40 Х/ф «Ис тория летчика»

СТБ 06.25, 15.55 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45 Звездная жизнь 10.50 «Спасите нашу семью 6 2» 13.50 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна6Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф 6 3»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.40 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.40 «Битва наций», 3 с. 08.00 «Знай наших!» 08.15 «Живая тема» 09.05 «Жить будете!» 09.30 «Эпикриз» 10.00, 19.30 «Погляд» 10.30 Т/с «Морские силы» 11.00, 22.10 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Великие тайны» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 14.50 «Странное дело» 16.00 «Тачки со свалки», 3 с. 17.00 «У меня теперь семья!» 17.20 «Монгольское нашествие на се6 веро6восточную древнюю Русь» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». 18.45 «Репортерские истории» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.10 «Автотема» 21.40 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00, 01.50 «Космические истории»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по6украински 10.25, 16.45 Т/с «Литейный» 13.10, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Снайпер 2» 01.20 Стоп610

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 10.00, 21.05 Страна У 11.05, 00.35 Одна за всех 12.10 Т/с «Ксена принцесса воин» 13.10 Т/с «Однажды в сказке» 14.05 Богиня шопинга 15.40 У ТЕТа тато! 16.45 Королева бала 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 22.10 6 кадров 23.30 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но6 вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15 Разговор без нотаций 10.45, 16.00 М/ф 11.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 7 с. 13.00 Энергомания 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо6 на 15.30 Футбол региона 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Дни, которые изменили планету» 20.30 Медицина нового тысячелетия 21.00 По ту сторону поля 23.00 T/с»Спас под березами»

Сх. 07.48 Зах. 15.54 Трив. дня 08.06

Середа, 11 грудня 21.30 Т/с «Шерлок Холмс» 00.05 «Тачки 6 2» 00.30 Х/ф «Наблюдатель»

07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.45, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот6новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курор6 тах 08.45 Трансмиссия6новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15 Вре6 мя. Итоги дня 15.35 Дорогие депутати 17.35 Арсенал 18.35 Агроконтроль 19.00 Время новостей 20.00 Время. итоги дня 21.40 Время6Тайм 22.10 Акцент

НТН 06.05 Х/ф «Любовь с привилегия ми» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Засуди меня» 10.00 «До суда» 11.50 Т/с «Детективы» 12.55, 19.30 Т/с «В зоне риска» 14.50, 17.00 Т/с «Погоня за ангелом» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 01.00 Т/с «NCIS: Лос Анджелес 2»

НТВ МИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.30 «Поедем, поедим!» 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончатель6 ный вердикт» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.25 «Прокурорская провер6 ка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25, 21.40 Т/с «Розыск 2» 21.15 «Сегодня. Итоги» 23.30 Т/с «Защита Красина 2»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Бешеные деньги» 10.45, 15.20 Т/п «Шутка за шуткой» 11.45, 22.30 Т/с «Безмолвный сви детель» 13.50 Х/ф «Ультиматум» 16.20 Х/ф «Виват, гардемарины» 19.05 Х/ф «Гардемарины III» 21.05 Х/ф «Груз 300» 00.35 Х/ф «Визит дамы»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.40, 21.15 М/с « Винни Пух» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.30 «Философия искусства» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.15 «Доброго здоровьица!» 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Жить здорово!» 09.30 «Модный приговор» 10.45 «Истина где6то рядом» 11.15 «Контрольная закупка» 11.55 «В наше время» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Время обедать!» 15.00 «Они и мы» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.00 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Третья мировая» 22.50 «Вечерний Ургант»

5 КАНАЛ

КАНАЛ «УКРАИНА»

06.30, 07.30,18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес6время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес6 сы 07.00, 08.00, 18.00, 22.00, 23.00 Вре6 мя новостей 07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики

06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Т/с «След» 10.05, 20.00 Т/с «Балабол» 12.15 Ток6шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.15 Т/с «Мент в законе 6»

TBI

НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Дома мажоров 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 01.15 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 10.55, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 01.10 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «Мама, не горюй 2» 01.20 Т/с «Дневники вампира» 02.00 Т/с «Сплетница» 02.45 «Служба розыска детей» 02.50, 03.50 Зона ночі 02.55 Середньовіччя зачинається о 18.00 03.10 Я, милістю Божою, пан возний 03.35 Український Соломон, або Ук6 раїнська правда і закон 03.55 Чи повернеться лікар?

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Еле6 на Костевич» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Генералы 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Андрей Петров. Гений музыки для всех 12.45 «Социальный статус: ваша пен6 сия» 13.20 «Цивилизация іncognita» 14.00 Братство бомбы 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Удивительные обита6 тели сада» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Димитрия Гордона. Светлана Светличная, 3 ч. 20.00 Пятая колонна Гитлера 21.35 Людмила Хитяева. Я не могу быть слабой 22.45 Буран. Созвездие Волка 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

K1 07.30 М/ф 08.10 Х/ф «Нэнси Дрю» 10.05 Х/ф «Их поменяли телами» 12.15 Х/ф «Дети шпионы» 14.00, 19.00 «Орел и Решка» 16.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.10 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.10 «Три сестры» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля6 антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.50 Х/ф «Помни обо мнет» 10.00 «Живописная планета». 2 с. 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.55 «Архивы истории» 17.30 Х/ф «Дон Жуан в юбке» 19.35 Х/ф «Меня зовут Никто» 20.40 «Тайны прошлого». 2 с. 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Милашка Рита» 22.35 «Старинные культуры»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН6 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро6 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 17.45, 23.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.10, 22.00 Д/с «В поисках истины» 15.55, 00.25 Феерия путешествий

Зах. 01.17 Сх.12.45 Перша чв. 09 грудня

19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине

спутниковое ТВ

06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние курасаны 10.00 Частные новости 10.30, 13.10, 14.30, 16.30, 19.10 TBiNews 11.00, 04.30 Музыка для взрослых 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се6 годня» 13.00, 14.45 Арт дозор 13.05, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.30, 16.00, 19.30, 03.00 Особое мнение 14.00 World Stories. Международные корреспонденты 17.00, 01.00, 03.30 Вокруг света 22.00, 02.00 Homo sapiens

2+2 06.00 М/ф 07.00 Т/с «Следаки» 07.35, 02.50 Х/ф «Вечный зов. Восьмая серия» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Х/ф «Тени исчезают в пол день. Шестая серия» 11.05 Х/ф «Ошибка резидента. Вто рая серия» 12.45 д/п «Апокалипсис: Земля» 13.50 д/п «Штурм подсознания» 14.55 Д/п «Тайны века» 16.05 д/п «Автоматы. История стрел6 кового оружия» 17.00 Х/ф «Небесный форсаж» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Черный пес» 23.50 Х/ф «Моби Дик: Охота на мон стра» 01.25 Х/ф «Монстр ледяных дорог» 04.00 Х/ф «Звезда шерифа. Часть 1»

MEGA 06.00, 17.00 В поисках истины 06.40, 11.00 Убийца Земля 07.30, 13.00 Как секс изменил исто6 рию 08.20, 12.00 Самые удивительные жи6 вотные 09.10, 19.40 Искатели 10.10 В поисках приключений 14.00, 21.40 Современные чудеса 15.00, 18.50 Пришельцы государ6 ственной важности 16.00 Громкое дело 18.00 Д/ф «Романовы. Мистика царс6 кой династии» 20.40 Д/ф «Распутин. Незаконченное следствие» 22.30 Неизвестная Европа 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Покер 01.20 Шпионы и предатели

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток6шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести6Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 00.15 Т/с «Детективное аген тство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Остров ненужных лю дей» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Братья по обмену» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Конституционная практика». Фильм Сергея Брилева 01.10 Х/ф «Американская траге дия», 3 с.

НАШЕ КИНО 07.15 «Плюс кино» 07.45, 13.30 Х/ф «Живой труп» 2 с. 10.10, 15.55 Х/ф «Мальчик и девоч ка» 11.30 Х/ф «Двадцать дней без вой ны» 17.30, 23.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 19.00, 01.00 Х/ф «Хористка» 19.30, 01.30 Х/ф «Виринея» 21.30 Х/ф «Монолог»

REN TV 06.00, 10.00, 21.20 «Экстренный вы6 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 «24» 07.00 «Засуди меня» 08.00, 16.00 «Верное средство» 09.00, 17.30 Т/с «Пропавшие без ве сти» 11.00 Званый ужин 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 Не ври мне! 18.30 «Все тайны дворцовых перево6 ротов» 21.40, 00.45 Х/ф «Крик 4» 23.45 «Мошенники»

ТНТ 1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом 2» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние». Паранормальное шоу

09.30 Х/ф «Неприятности с обезьян кой» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 18.00 Х/ф «Реальные паца ны» 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30 Т/с «Универ. Но вая общага» 19.00 Х/ф «Убойное Рождество Га рольда и Кумара» 22.00 «ДОМ62» 22.30 Х/ф «Сплошные неприятнос ти» 00.20 «СуперИнтуиция». Развлека6 тельное шоу

TVCI 06.00 «Настроение» 08.20, 17.00 «Доктор И...» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10, 18.25 Т/с «Самара» 09.55 «Мозговой штурм. Технологии безопасности» 10.20, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало6 вым» 10.45, 21.05 Т/с «Галина» 11.40, 14.35, 17.30, 22.00, 00.05 Со6 бытия 12.00 Т/с «Такова жизнь» 13.45, 00.40 «Дом вверх дном» 14.55, 20.00 Город новостей 15.10 «Наша Москва» 15.25 Т/с «Золотая теща» 16.20 Д/с «Династия. Богатырь на тро6 не» 18.10 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 19.10 «Право голоса» 20.15, 00.25 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 20.55 М/ф «Водопровод на огород» 22.20 «Русский вопрос» 22.55 Д/с «Династия. Страстотерпец» 01.25 Т/с «Пуля дура 3. Агент для наследницы»

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, ФЕДІР, СЕРАФИМ 08.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва) 6 «Игтисадчи» 10.55 «Сочи62014» 12.30 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Мужчины. Супергигант 13.40 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Вибо Валентия» 6 «Трентино» 15.50 «Sochi6Плюс». Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Женщины. Эстафета 4х5 км 17.25 «Снежный мир» 18.00 «Обратный отсчет» 19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дрезднер» 6 «Омич6 ка» 22.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Даброва» 6 «Дина6 мо» (Казань) 23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ми6 лан» 6 «Аякс»

FUTBOL1 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 01.35 Футбол NEWS 06.15, 14.10 Обзор вторника. Лига Чемпионов УЕФА 07.40 Топ6матч 08.00 Арсенал 6 Шахтер (сезон 2000 г. /01). Лига Чемпионов 10.25, 18.00 Наилучшие моменты мат6 чей. Лига Чемпионов УЕФА 13.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 13.40 Д/с «Back in the USSR». «Метал6 лист» 16.00 ПСВ 6 Динамо (К) (сезон 2000 г. /01). Лига Чемпионов 20.30 «Ніч Ліги Чемпіонів» 21.00 LIVE. Наилучшие моменты мат6 чей. Лига Чемпионов УЕФА 00.00 Обзор среды. Лига Чемпионов УЕФА 01.55 Марсель 6 Боруссия (Д). Лига Чемпионов УЕФА

НОСТАЛЬГИЯ

ДЕТСКИЙ МИР

07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 «Рожден6 ные в СССР» 09.00, 15.00 «Споемте, друзья!» 10.00, 16.00 Д/ф «Александр Солжени6 цын» 11.00 «Утренняя почта» 11.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 2 с. 17.10 Муз/ф «Квартет «Аккорд» 17.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 3 с. 21.00 Муз/ф «Дело о...» 22.00 «Созвездие «Овация» в Ялте» 00.05 «Ночь690» 01.10 «В кругу друзей. Вас приглаша6 ет Эльдар Рязанов»

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Как я был вундеркиндом», 2 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Обезьянки и грабители», 3 ф. Сборник мультфильмов «Сказ о Евпатии Коловрате», «Про Хвеська Ганджу Андибера и духов се ребряников» «Миссис Уксус и мистер Уксус» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра». 24 с. сказки рус ских писателей «Каштанка» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Максимка» 1952 г. Мультфильм «Русские напевы» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Суперге рои» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Агент 117: Шпионское гнездо» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Таксистка» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Шайбу, шайбу» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Крестные родители» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Зомби по имени Фидо»

ЕВРОСПОРТ 09.30 GTA 09.45, 16.30, 23.05 Прыжки на лыжах 11.20, 13.30, 15.00, 00.00 Футбол 12.20, 12.50, 18.05, 18.50, 01.30, 02.00 Биатлон 19.35 Дартс 21.30, 22.40 Избранное по средам 21.35 Новости конного спорта 21.40 Выбор месяца 21.45 Гольф 22.00 Новости гольфа 22.05 Парусный спорт 22.35 Новости парусного спорта 22.45, 22.50 Спорт и Ко 22.55, 23.00 Event Discovery

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00 Таинственная Азия 16.00 Охота в Новом свете 17.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 6 Лев 18.55 Хоккей. КХЛ. Донбасс 6 Динамо (Москва) 21.50, 22.50 Наука спорта

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00 Новости 08.15, 17.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20 «Байки старого болельщи6 ка»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 10.20 Анджелина6балерина 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


24 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 12 грудня ТВ УТ 1 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Хочу все знать 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.40, 15.50 Т/с «Тайна старого мос та» 10.25 Т/с «МонтеКристо» 11.20 Пусть Вам будет красточно! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.25 Д/ф «Место памяти 6 Бикивня» 13.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 15.10 Euronews 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.20 Рояль в кустах 16.40 Х/ф «Человек с бульвара Ка пуцинов» 18.40 Финансовая перспектива 19.10 Последнее предупреждение 19.40 Концерт Витаса «Мама и сын» 21.40 «Предвечерье» 22.30 Фестиваль песни в Коблево 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги

ИНТЕР 05.25, 22.30 Т/с «Кулинар 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН6 ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Черные кошки» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели...» 13.40 «Судебные дела» 14.40 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.45 Т/с «Аннушка» 18.00, 04.40 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Женщины на грани» 20.00, 03.05 «Подробности» 00.30 Т/с «Карточный домик»

9 КАНАЛ 07.05 Т/с «Следаки» 07.40, 02.45 Х/ф «Вечный зов» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Х/ф «Тени исчезают в пол день» 11.00 Х/ф «Судьба резидента» 12.45 «Апокалипсис. Луна» 13.50 «Апокалипсис. Вселенная» 14.55 «Тайны века» 16.05 «Бесшумное и специальное ору6 жие» 17.00 Х/ф «Черный пес» 18.30 «Алеф 6 в наше время» 18.50 Про Лигу Чемпионов. Дайджест 19.55 Лига Европы УЕФА. Фиорентина 6 Днепр. Прямая трансляция 22.00 Лига Европы УЕФА. Динамо 6 Ра6 пид. Прямая трансляция 00.00 Про Лигу Европы + обзор игро6 вого дня 01.20 Х/ф «Карнозавр» 03.50 Х/ф «Звезда шерифа. Часть 2»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 01.00 Но6 вости 07.30 «Променад» 08.00 «Рестораны мира» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids’ Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Метод Лавровой» 19.30 «Sport Open Tour» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Инновации» 22.10 «Мой новый DRESSCODE» 22.35 «Oscar time» 23.00 Х/ф «От 180 и выше» 01.30 Т/с «Дневники вампира» 01.50 Т/с «Сплетница»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 16.45, 19.30, 20.40, 23.45 «ТСН» 07.10, 08.10, 09.05 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.30 «Шесть кадров» 10.10, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 12.05, 21.30 Т/с «Шерлок Холмс» 14.25 Х/ф «Александра» 00.10 Х/ф «Весенние надежды»

СТБ 06.00 «Чужие ошибки. Тайна старой знахарки»

06.40, 15.55 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05 Х/ф «Удиви меня» 13.55 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна6Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі 6 3» 00.55 Х/ф «Не было печали»

34 КАНАЛ 13.00 «Жить будете!» 13.35 «У меня теперь семья!» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Погляд» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00, 17.15, 19.30 «Вне игры+. LIVE» 15.30 «Битва наций», 4 с. 16.00 «Тачки со свалки», 4 с. 16.30 «Представьте себе» 17.00 «Открытый миру» 17.35 «Чудо возможно» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре» 18.00 «Детали» 18.45 «Репортерские истории» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Званый ужин» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00, 00.50, 01.40 «Секретные терри6 тории»

ICTV 06.20, 07.30 Деловые факты 06.25 Экономический интерес 06.30 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по6украински 10.20, 16.40 Т/с «Литейный» 13.10, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Снайпер 3»

TET 07.20 М/с «Лалалупсы» 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 10.00, 21.05 Страна У 11.05, 00.35 Одна за всех 12.10 Т/с «Ксена принцесса воин» 13.10 Т/с «Однажды в сказке» 14.05 Богиня шопинга 15.40 У ТЕТа тато! 16.45 Королева бала 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 22.10 6 кадров 23.30 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но6 вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.15, 23.00 T/с «Спас под березами» 11.45, 15.45 М/ф 12.30, 20.00 Д/ф «Дни, которые изме6 нили планету» 13.00 Азбука здоровья 14.30, 21.35 В гостях у Дмитрия Гордо6 на 15.30 Налоговый монитор 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 21.00 Перекресток 21.15 102 информ

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30 Вре6 мя. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес6время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прес6 сы 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Украине 07.40 Автопилот6новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.35 Драйв6новости 08.45 Трансмиссия6новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 Вре6 мя. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.35 Лесной патруль 19.00 Время новостей 21.40 Время6Тайм

Сх. 07.49 Зах. 15.54 Трив. дня 08.05

22.10 Реальный сектор 23.25 CRIME NEWS 00.35 В кабинетах

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Засуди меня» 10.00 «До суда» 11.50 Т/с «Детективы» 12.55, 19.30 Т/с «В зоне риска» 14.50, 17.00 Т/с «Погоня за ангелом» 16.45, 19.00, 21.40 «Свідок» 22.00 Т/с «Вспомнить будущее» 23.00 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 00.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 01.00 Т/с «NCIS: Лос Анджелес 2»

НТВ МИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.30 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.25 «Прокурорская проверка» 18.30, 02.45 «Говорим и показываем» 19.20 Т/с «Розыск 2» 22.50 «Сегодня. Итоги» 23.15 «ЧП. Расследование: Засланце6 вый газ» 23.45 Т/с «Защита Красина 2» 01.40 «Основной закон» 03.35 И снова здравствуйте!

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.45 Х/ф «Лето любви» 10.10, 15.05 Т/п «Шутка за шуткой» 11.10, 22.40 Т/с «Безмолвный сви детель» 13.10 Х/ф «На бойком месте» 16.05 Х/ф «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры: 30 лет спустя» 19.05 Х/ф «Воры в законе» 20.45 Х/ф «Загадка Эндхауза» 00.45 Х/ф «Ультиматум»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55, 09.25, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 19.55 «Днепровская не6 деля» 09.40, 21.15 М/с «Винни Пух» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.30 «Кем быть?» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.15 «Доброго здоровьица!» 08.00, 14.00 Новости 08.15 «Жить здорово!» 09.25, 13.20 «Понять. Простить» 10.00 Ежегодное послание Президен6 та РФ В.В. Путина Федерально6 му Cобранию 11.05 «Истина где6то рядом» 11.20 «Контрольная закупка» 11.55 «В наше время» 13.00 Другие новости 14.15 «Время обедать!» 15.00 «Они и мы» 16.00 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.00 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.45 Т/с «Третья мировая» 22.55 «Вечерний Ургант» 23.30 Ночные новости 23.40 «Александр Коновалов. Чело6 век, который спасает»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Т/с «След» 10.05, 20.00 Т/с «Балабол» 12.15 Ток6шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 00.15 Т/с «Мент в законе 6»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Дома мажоров 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 01.05 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Метод Лавровой» 19.00, 01.00 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «От 180 и выше» 01.10 Т/с «Дневники вампира» 01.50 Т/с «Сплетница»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Инна Осипенко6Радомская» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Пятая колонна Гитлера 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Людмила Хитяева. Я не могу быть слабой 12.45 «Алло, адвокат!» 13.10 «Украина6Европа: маятник Фуко» 14.00 Буран. Созвездие Волка 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Удивительные обита6 тели сада» 17.45 «Социальный статус: ваши пра6 ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ста6 нислав Садальский, 1 ч. 20.00 Нюрнбергский процесс вчера и завтра 21.35 Ромео и Джульетты наших дней 22.45 Дети6экстрасенсы 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

K1 07.30 М/ф 10.15 Х/ф «Дети шпионы» 12.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 14.00 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.00 «Орел и решка» 16.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.10 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.10 «Большая разница» 23.10 «Три сестры» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля6 антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.50, 19.35 Х/ф «Меня зовут Никто» 10.00 «Тайны прошлого», 1 с. 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.55, 20.35 «Архивы истории» 17.30 Х/ф «Милашка Рита» 19.00 «Все о пище» 19.15 «Именно сегодня» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Два миссионера» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН6 ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро6 зыска 09.50, 16.20, 00.50 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 17.45, 23.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.15, 22.00 Д/с «В поисках истины» 16.00, 00.25 Феерия путешествий 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны 10.00 ЖИВЯком

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

Зах. 02.26 Сх. 13.12 Перша чв. 09 грудня

10.30, 13.10, 14.30, 16.30, 19.10, 22.40 TBiNews 11.00 Homo sapiens 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се6 годня» 13.00, 14.45 Арт дозор 13.05, 14.50, 19.25 Базар_ІТ 13.30, 16.00, 19.30, 03.00 Особое мне6 ние 14.00 Частные новости 17.00, 01.00, 03.30 Вокруг света 22.00 Стоп6кадр 02.00 Зеленая лампа 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 07.05 Т/с «Следаки» 07.40, 02.45 Х/ф «Вечный зов. Девя тая серия» 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень. Седьмая серия» 11.00 Х/ф «Судьба резидента. Пер вая серия» 12.45 д/п «Апокалипсис: Луна» 13.50 д/п «Апокалипсис: Вселенная» 14.55 Д/п «Тайны века» 16.05 д/п «Бесшумное и специальное оружие» 17.00 Х/ф «Черный пес» 18.50 Про Лигу Чемпионов. Дайджест 19.55 Лига Европы УЕФА. Фиорентина 6 Днепр. Прямая трансляция 22.00 Лига Европы УЕФА. Динамо 6 Ра6 пид. Прямая трансляция 00.00 Про Лигу Европы + обзор игро6 вого дня 01.20 Х/ф «Эксперимент «Карно завр» 03.50 Х/ф «Звезда шерифа. Часть 2»

MEGA 06.00, 17.00 В поисках истины 06.40, 11.00 Убийца Земля 07.30, 13.00 Как секс изменил историю 08.20, 12.00 Самые удивительные жи6 вотные 09.10, 19.40 Искатели 10.10 В поисках приключений 14.00, 21.40 Современные чудеса 15.00, 18.50 Пришельцы государствен6 ной важности 16.00 Громкое дело 18.00, 20.40 Д/ф «Распутин. Незакон6 ченное следствие» 22.30 Неизвестная Европа 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Интересные секреты 01.20 Д/ф «Тайны лагеря Бадабер» 02.10 Д/ф «Суперагент Топаз» 03.00 Д/ф «Тайна двух океанов» 03.40 Д/ф «Педагог Макаренко» 04.20 Д/ф «Ограниченная война Боб6 би Фишера» 05.10 Д/ф «Тайны Берлинской стены»

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 05.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.35, 12.30, 15.15, 17.40 Вести6Мос6 ква 10.00 Ежегодное послание Президен6 та РФ В.В.Путина Федеральному Собранию 11.05 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 00.25 Т/с «Детективное агент ство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Остров ненужных людей» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Братья по обмену» 21.50 Т/с «Тайны следствия» 22.45 «Поединок» 01.20 Х/ф «Американская траге дия», 4 с.

НАШЕ КИНО 07.00 Х/ф «Хористка» 07.30, 13.30 Х/ф «Виринея» 09.30, 15.30 Х/ф «Монолог» 11.30 Х/ф «Предлагаю руку и серд це» 13.00 «Плюс кино» 17.30, 23.30 Х/ф «Короткая игра» 19.30, 01.30 Х/ф «Башня» 21.30 Х/ф «Мой боевой расчет»

REN TV 06.00, 10.00, 21.20 «Экстренный вы6 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 «24» 07.00 «Засуди меня» 08.00, 16.00 «Верное средство» 09.00, 17.30 Т/с «Пропавшие без ве сти» 11.00 Званый ужин 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 Не ври мне! 18.30 «Великие тайны» 21.40, 01.30 Х/ф «Дом в конце ули цы» 23.40 «Чистая работа» 00.30 «Мошенники»

ТНТ 1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом62» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние» Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Противостояние» 11.30, 12.00 «Универ»

12.30, 18.00 Х/ф «Реальные паца ны» 13.00, 17.00, 17.30, 18.30 Т/с «Уни вер. Новая общага» 13.30 Т/с «Деффчонки» 19.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 20.40 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.00 «ДОМ62» 22.30 Х/ф «Липучка» 00.15 «СуперИнтуиция». Развлека6 тельное шоу

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05, 18.25 Т/с «Самара» 09.50 «Барышня и кулинар» 10.15, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало6 вым» 10.40, 21.05 Т/с «Галина» 11.35, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со6 бытия 11.55 Приют комедиантов 13.25 М/ф «Дедушка и внучек» 13.40, 00.35 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.10 М/с «Волк Альберто» 16.20 Д/с «Династия. Страстотер6 пец» 18.10 М/ф «Крашеный лис» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 М/ф «Три мешка хитростей» 22.20 Д/ф «Капабланка. Шахматный король и его королева» 22.55 Д/с «Династия. Истребление корня» 01.20 Т/с «Пуля дура 3. Агент для наследницы»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Споемте, друзья!» 10.00 Д/ф «Александр Солженицын» 11.10 Муз/ф «Квартет «Аккорд» 11.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях» 3 с. 15.00 Муз/ф «Дело о...» 16.00 Д/ф «Черный ящик» «Дело о че6 ченских миллиардах» 16.30 Муз/ф «Веселое обозрение» 17.00 «И в шутку, и всерьез» 17.35 Т/ф «Возвращение» 21.00 «Взгляд» 22.00 «Марафон615 6 малышам» 22.30 Муз/ф «Карнавал» 23.00 Д/ф «Браво, страна Советов!» 23.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 1 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Таксистка» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Зануда» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Насмотревшись детекти вов» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Стиль ные штучки»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Спорт и Ко 09.35, 10.05 Дзюдо 10.00 Event Discovery 10.30 Автоспорт 11.30 Прыжки на лыжах 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 19.45, 01.00 Биатлон 16.45, 17.30 Плавание 21.00, 21.30 Боевые искусства 23.00 Покер 00.00 Сильнейшие люди планеты

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00, 16.00 Наука спорта 17.00 Хоккей. КХЛ. Донбасс 6 Динамо (Москва) 19.00 Бойцовский клуб 21.50 Мечта на крючке 22.50 Наша рыбалка

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.50 Новости 08.15, 17.15, 01.55 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20 «Байки старого болельщи6 ка» 08.40 «Снежный мир» 09.10 «Вкус победы» с Еленой Демен6 тьевой 10.00 Волейбол. Лига чемпионов.

Іменинники дня: ОЛЬГА, АКАКІЙ, ФІЛУМЕНА

12.30 13.45 15.15

17.25 17.55 19.45 20.10 21.55 00.00

Женщины. «Даброва» 6 «Дина6 мо» (Казань) «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Мужчины. Скоростной спуск «Sochi6Плюс». Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Норвегии. Мужчины. Эстафета 4х7, 5км Гандбол. Чемпионат мира в Сер6 бии. Женщины. Предваритель6 ный раунд. Франция 6 Черного6 рия. «Шесть на шесть» Гандбол. Чемпионат мира в Сер6 бии. Женщины. Предваритель6 ный раунд. Германия 6 Тунис Фрирайд. Проект «Ride the Planet 6 2013». Грузия. «Белая вода» Гандбол. Чемпионат мира в Сер6 бии. Женщины. Предваритель6 ный раунд. Румыния 6 Венгрия Футбол. Лига Европы. «Эшто6 рил» 6 «Слован» Футбол. Лига Европы. «Тоттен6 хэм» 6 «Анжи»

FUTBOL1 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.55, 01.00 Футбол NEWS 06.15, 14.50 Обзор среды. Лига Чем6 пионов УЕФА 08.00 Марсель 6 Боруссия (Д). Лига Чемпионов УЕФА 10.35, 16.05 Наилучшие моменты мат6 чей. Лига Чемпионов УЕФА 12.45 Наполи 6 Арсенал. Лига Чемпи6 онов УЕФА 18.30, 00.00 «Шлях до Турина» 19.50 LIVE. ПСВ 6 Черноморец. Лига Европы УЕФА 22.00 LIVE. Наилучшие моменты мат6 чей. Лига Европы УЕФА 01.20 Зюльте6Варегем 6 Рубин. Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Весенние перевертыши» 02.30, 08.30, 14.30 М/с «Как обезь янки обедали», 4, 0 ф. Русские народные сказки. «Вершки и корешки» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 25 с. Сказки рус ских писателей «Лягушка пу тешественница», сборник мультфильмов «Мы с Шерло ком Холмсом», «Не подели ли» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Принц и нищий». 1972 г. сказки наро дов мира «Синяя шапочка» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Суперге рои» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 10.20 Анджелина6балерина 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешари ки: Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»


ТВПРОГРАМА 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ 1 06.00 Православный календарь 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Хочу все знать 06.35 Доброе утро, Украина! 06.45, 08.20 Гость студии 07.20, 07.40 Страна on6line 07.35 Эра бизнеса 07.45 Тема дня 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Официальная хроника 09.40, 16.00 Т/с «Тайна старого мос та» 10.25 Т/с «МонтеКристо» 11.25 Пусть Вам будет красточно! 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.25 «Вера. Надежда. Любовь» 13.20 Х/ф «Как вас теперь называть» 15.10 Euronews 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.30 «Секреты успеха» 16.50 Х/ф «Мир тому, кто входит» 19.00 Финансовая перспектива 19.20 Фестиваль юмора «Умора» 21.40 Фольк6music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 На слуху

ИНТЕР 05.25 Т/с «Кулинар 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН6 ТЕРом» 09.10 Т/с «Черные кошки» 11.10, 12.20, 03.55 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.40 «Судебные дела» 14.40 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.45 Т/с «Аннушка» 18.00 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Женщины на грани» 20.00, 02.40 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 03.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Смерть без права переписки»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.05 Т/с «Следаки» 07.40, 02.30 Х/ф «Вечный зов». 10 серия» 08.00, 17.55 Новости 9 канала 08.50, 18.45 Культурное меню 09.00 Про Лигу Европы. Дайджест 09.25 Х/ф «Белый взрыв» 11.25 Х/ф «Судьба резидента. 2 се рия» 13.05 Д/п «Апокалипсис. Солнце» 14.10 Д/п «Воздушные провокации» 14.50 Д/п «Тайны века» 16.00 Д/п «Бывалые уходят на зада6 ние» 16.55 Х/ф «Месть без права переда чи» 18.55 Баскетбол. «Евролига». Буди6 вельник (Украина) 6 Нантер (Франция) 21.00 «Короли ринга». Всемирная се6 рия бокса (WSB). Украинские Атаманы 00.00 «Короли ринга»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.50 Но6 вости 07.30 «Мой малыш» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.30 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids’ Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Метод Лавровой» 19.30 Абзац! 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 «Лучшие» 23.00 Х/ф «Беременный» 01.20 Т/с «Дневники вампира» 01.40 Т/с «Сплетница»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 16.45, 19.30, 00.25 «ТСН» 07.10, 08.10, 09.05 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.30 «Шесть кадров» 10.10, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 12.05, 22.25 Т/с «Шерлок Холмс» 14.25 Х/ф «Обет молчания» 20.25 «Вечерний Киев 6 2013» 00.50 Х/ф «Прячься»

34 КАНАЛ 06.00, 16.20 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Жить будете!» 07.40 «Битва наций», 5 с. 08.00 «Секретные территории» 08.45 «Погляд» 09.15 «Смотреть всем!» 09.35 «Жизненное пространство» 09.55 «Открытый миру» 10.10 «Эпикриз» 10.30 Т/с «Морские силы» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00 «Пища богов» 13.00 «Обманутые наукой» 15.30 «Эликсир молодости» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Приемная депутата» 17.50, 18.15, 19.10, 20.00 «Сегодня вечером в Днепре». Прямой эфир 18.45 «Репортерские истории» 19.30 «Индекс опасности» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «В гостях у Дуняши» 21.15 «Наш сад» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип6топ» 00.20 Х/ф «Костюм Арлекино»

ICTV 06.15, 07.25 Деловые факты 06.20 Экономический интерес 06.25 Т/с «Такси» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Звезда YouTube 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.15, 13.00 Анекдоты по6украински 10.30, 16.40 Т/с «Литейный» 13.10, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 18.45 Факты. Вечер 20.00 Машина времени. Телепорт6шоу 23.05 Максимум в Украине 23.30 Х/ф «Снайпер 4» 01.30 Х/ф «Тот, кто меня бережет»

TET 07.45 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 10.00 Страна У 11.05, 00.35 Одна за всех 12.10 Т/с «Ксена принцесса воин» 13.10 Т/с «Однажды в сказке» 14.05 Богиня шопинга 15.40 У ТЕТа тато! 16.45 Королева бала 18.00 ТЕТки и шмотки 19.00 Икона стиля 20.15 Х/ф «Зубная фея» 22.40 Смешнее, чем кролики 23.30 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но6 вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.15, 23.00 T/с «Спас под березами» 11.45, 16.00 М/ф 12.30, 20.00 Д/ф «Дни, которые изме6 нили планету» 13.00 Один день с..... 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо6 на 15.30 Перекресток 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 18.30, 22.30, 00.30 Вре6 мя. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 Биз6 нес6время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 18.00, 22.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50 По6 года в Украине 07.40 Автопилот6новости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курор6 тах

08.45 Трансмиссия6новости 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Лесной патруль 17.35 Не первый взгляд 18.35 Реальный сектор 19.00 Время новостей, 1 блок 19.30 Время новостей, 2 блок 21.40 Время6Тайм 22.10 Особый взгляд 00.35 Тема/Хроника недели

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 13.10 Т/с «В зоне риска» 14.55, 17.00 Т/с «Погоня за ангелом» 16.45, 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф «Побег» 22.10 Х/ф «Медвежатник» 00.40 Х/ф «Жаркий день»

НТВ МИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Захватчики» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных. Окончатель6 ный вердикт» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с «Розыск 2» 23.10 «Жизнь как песня: Андрей Гу6 бин» 00.50 «Школа злословия» 01.40 Т/с «Афганский призрак»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.25 Х/ф «На бойком месте» 11.20, 15.35 Т/п «Шутка за шуткой» 12.20, 22.35 Т/с «Безмолвный сви детель» 14.20 Х/ф «Лето любви» 16.40 Х/ф «Агент в мини юбке» 18.00 Х/ф «Виват, гардемарины» 20.35 Х/ф «Гардемарины III» 00.40 Х/ф «Воры в законе»

27 КАНАЛ 06.00, 09.30, 13.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55, 09.25, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 20.25 «Днепровская не6 деля» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.30 «Невзрослые новости» 19.50 «Приемная народного депутата» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. Пре6 одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Жить здорово!» 09.30 «Модный приговор» 10.45 «Истина где6то рядом» 11.15 «Контрольная закупка» 11.55 «В наше время» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Время обедать!» 15.00 «Они и мы» 16.00 «Жди меня» 17.00 Вечерние новости 17.40 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Универсальный артист» 22.25 «Вечерний Ургант»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.25, 17.20, 21.00, 22.30 Т/с «След» 10.05 Т/с «Балабол» 12.15 Ток6шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украи6 на» 22.00 События дня 00.15 Т/с «Мент в законе 6»

Сх. 07.50 Зах. 15.54 Трив. дня 08.12

П'ятниця, 13 грудня 06.10 Х/ф «Привет, киндер!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45, 16.10 Х/ф «Когда ее совсем не ждешь» 15.10 «Званый ужин 6 2» 18.00, 22.00 «Вiкна6Новини» 20.00 «Национальное талант6шоу «Танцуют все!66» 22.40 «Национальное талант6шоу «Танцуют все!66. Итоги голосо6 вания» 23.35 «Куб 6 4» 01.00 Х/ф «Суета сует»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10 «Служба розыска детей» 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Дома мажоров 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 00.55 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Папины дочки» 16.50 Т/с «Метод Лавровой» 19.00, 00.50 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «Беременный» 01.00 Т/с «Дневники вампира» 01.40 Т/с «Сплетница»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Ва6 дим Гутцайт» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Нюрнбергский процесс: вчера и завтра 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Ромео и Джульетты наших дней 12.45 «Социальный статус: ваши пра6 ва и льготы» 13.20 «Цивилизация іncognita» 14.00 Дети6экстрасенсы 15.15, 21.25 «Социальная эконо6 мика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Удивительные обита6 тели сада» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ста6 нислав Садальский, 2 ч. 21.35 Роман на съемочной площадке 22.45 По следу снежного человека 00.30 Т/с «Эскорт агентство»

K1 07.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 14.00 Т/с «Дикий ангел» 15.00, 19.00 «Орел и решка» 16.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 22.40 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 20.00 «КВН» 23.40 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Бабуля6 антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30 «Именно сегодня» 08.00 «Погода» 08.50 Х/ф «Меня зовут Никто» 10.00 «Тайны прошлого», 2 с. 10.30 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 16.25 «Киноклуб «Покров «Анна и Ра6 фаил» 17.10 М/ф «Лошарик» 17.30 Х/ф «Два миссионера» 19.05 Х/ф «Вива Мария!» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Миллионы Ферфакса» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН6 ТЕРом 09.10 Вещественное доказательство 09.50, 16.20, 00.45 Судебные дела 10.30, 17.00 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20 Т/с «Однажды будет любовь» 13.05 Т/с «Милицейская академия» 13.30 Т/с «Обреченная стать звез дой» 14.15 Д/с «Параллельный мир» 15.10 Д/с «В поисках истины» 15.50 Д/с «Жизнь среди жизни» 17.45 Орел и решка 19.10 Д/с «Мистическая Украина» 20.00 Подробности 20.30 «Шустер Live»

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Сегодня о главном 07.00 Утренние круасаны. Лучшее! 10.00 Автомандры 10.30, 13.10, 14.30, 16.30, 19.30 TBiNews

Зах. 03.34 Сх. 13.41 Перша чв. 09 грудня

11.00, 00.00 Третий звонок 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 13.00, 14.45, 19.50 Арт6дозор 13.05, 14.50, 19.45 Базар_ІТ 13.30, 16.00, 03.00 Особое мнение 14.00 ЖИВЯком 17.00, 01.00, 03.30 Вокруг света 19.00 Спорт 22.00, 02.00 Знак восклицания

2+2 06.00 М/ф 07.05 Т/с «Следаки» 07.40, 02.30 Х/ф «Вечный зов. 10 се рия» 09.00 Про Лигу Европы. Дайджест 09.25 Х/ф «Белый взрыв» 11.25 Х/ф «Судьба резидента. 2 се рия» 13.05 «Апокалипсис: Солнце» 14.10 «Воздушные провокации» 14.50 «Тайны века» 16.00 «Бывалые уходят на задание» 16.55 Х/ф «Месть без права переда чи» 18.55 Баскетбол. «Евролига». Буді6 вельник (Украина) 6 Нантер 21.00 «Короли ринга». Всемирная се6 рия бокса (WSB). Украинские Атаманы 6 Dolce & Gabbana Italia Thunder 00.00 «Короли ринга» 01.00 Х/ф «Смертельный удар» 03.35 Х/ф «Тайна Чингисхана». Часть 1»

MEGA 06.00, 17.00 В поисках истины 06.40, 11.00 Убийца Земля 07.30, 13.00 Как секс изменил историю 08.20, 12.00 Самые удивительные жи6 вотные 09.10 Искатели 10.10 В поисках приключений 14.00, 21.40 Современные чудеса 15.00, 18.50 Пришельцы государствен6 ной важности 16.00 Громкое дело 18.00 Д/ф «Распутин. Незаконченное следствие» 19.40 Подделанная история 20.40 Д/ф «Пропавшая субмарина. Трагедия К6129» 22.30 Искушение: райские птицы 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Покер 01.20 Следователи и экстрасенсы

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Хозяйка моей судь бы» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «Вся Россия» 09.45 «1000 мелочей». Ток6шоу 10.20 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.15 Дневник Сочи 2014 г. 12.30, 15.15, 17.40 Вести6Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Остров ненужных людей» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Братья по обмену» 21.50 «Живой звук» 23.20 Х/ф «Альпинист» 01.05 Х/ф «Детям до 16...»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Башня» 09.30, 15.30 Х/ф «Мой боевой рас чет» 11.30 Х/ф «Короткая игра» 17.30, 23.30 Муз/ф «Нужные люди» 19.05 «Плюс кино» 19.35, 01.30 Х/ф «Женщины» 21.30 Х/ф «Память сердца»

REN TV 06.00, 10.00 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «24» 07.00 «Засуди меня» 08.00, 16.00 «Верное средство» 09.00 Т/с «Пропавшие без вести» 11.00 Званый ужин 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 Не ври мне! 17.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Код Вселенной» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Секретные территории» 20.30 «Смотреть всем!» 22.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди»

ТНТ 1 06.25, 16.00 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.30 «Дом62» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30 «Универ» 12.30 Х/ф «Реальные пацаны» 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но вая общага» 18.00 «Comedy Woman» 19.00 «Камеди Клаб» 20.00 «Comedy Баттл. Без границ», 30 с. 21.00 «ХБ». 6 с. 18+ 22.30 «ДОМ62» 23.00 Х/ф «Игра Рипли»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.00 Т/с «Самара» 09.45 «Приглашает Борис Ноткин» 10.10 «Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» 10.35 Т/с «Галина» 11.30, 14.30, 17.30, 22.35 События 11.50 «АБВГДейка» 12.15 Х/ф «Сказка про влюбленно го маляра» 13.30 М/ф «Ба буш ка!» 13.40, 00.55 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.10 М/с «Волк Альберто» 16.20 Д/с «Династия. Истребление корня» 18.15 «Белая трость» 19.10 «Право голоса» 20.20 Х/ф «Сердца трех» 22.05 «Тайны нашего кино. «Сердца трех» 00.25 «Спешите видеть!» 01.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00 «Рожденные в СССР» 09.00 Муз/ф «Дело о...» 10.00 Д/ф «Черный ящик» «Дело о че6 ченских миллиардах» 10.30 Муз/ф «Веселое обозрение» 11.00 «И в шутку, и всерьез» 11.35 Т/ф «Возвращение» 15.00 «Взгляд» 16.00 Д/ф «Вторжение» 17.10 «ВИА «Оризонт» 17.35 Х/ф «Мужчины и все осталь ные» 20.00 «Колба времени» 21.00 «Кинопанорама» 22.00 Д/ф «Александр Солженицын» 23.00 «Утренняя почта» 23.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях» 2 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Стильные штучки» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Таксистка» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Крестные родители» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Цветы любви» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Комедийный улет: Х/ф «Сло манные цветы»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 02.15 Спорт и Ко 09.35, 11.00 Зимняя Универсада 12.45, 16.00 Биатлон 13.45, 14.45 Прыжки на лыжах 16.45, 17.30 Плавание 19.30 Вот это да!!! 20.00 Соревнования лесорубов 21.00 Бокс 00.00 Конноспортивный журнал 00.15, 01.00, 01.30 Санный спорт

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00 Мечта на крючке 15.50 Настольный теннис. Кубок мира. Бельгия. Мужчины 17.25 Хоккей. КХЛ. Спартак 6 Ак Барс 18.55 Хоккей. КХЛ. Донбасс 6 Витязь 21.50 Этот безумный спорт 22.20 Самое вызывающее видео 23.10 Бойцовский клуб

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.30, 00.45 Новости 08.15, 17.45, 01.00 «Связь времен» 08.20, 11.45 «Личный тренер» 08.35, 17.50, 01.05 «Байки старого болельщика» 08.40 «Сочи62014» 09.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» 6 «Эфес» 12.15 «Шесть на шесть» 12.50 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в США. Мужчины. Гигантс6 кий слалом 13.55, 19.30 «Sochi6Плюс». Сноубор6 динг. Этап Кубка мира в Италии. Женщины. Мужчины. Парал6 лельный гигантский слалом 15.30 Футбол. Лига Европы. «Эшто6 рил» 6 «Слован» 17.55 «Sochi6Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Финляндии. Женщины. Мужчины. Хафпайп 19.00 «Trans World Sport» представля6 ет. «Спортивный глобус»

Іменинники дня: АНДРІЙ

21.10 Гандбол. Чемпионат мира в Сер6 бии. Женщины. Предваритель6 ный раунд. Дания 6 Бразилия 23.00 «Обратный отсчет» 01.10 Американский футбол. Чемпио6 нат NFL. «Chicago» 6 «Dallas»

FUTBOL1 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 23.25, 01.35 Футбол NEWS 06.15 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 06.45, 01.05 Futbol Mundial 07.20 Д/с «Back in the USSR». «Метал6 лист» 08.00, 16.20 ПСВ 6 Черноморец. Лига Европы УЕФА 10.30 Наилучшие моменты матчей. Лига Европы УЕФА 12.30 Зюльте6Варегем 6 Рубин. Лига Европы УЕФА 14.30 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 16.05 Коэффициенты ФИФА/УЕФА 18.35 Марсель 6 Боруссия (Д). Лига Чемпионов УЕФА 20.45, 00.30 Чемпионат Италии. Пре6 дисловие к туру 21.25 LIVE. Герта 6 Вердер. Чемпионат Германии 23.55 Чемпионат Испании. Предисло6 вие к туру 01.50 Наполи 6 Арсенал. Лига Чемпи6 онов УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Капитан Со ври голова», 1 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Обезьянки, вперед!», 5 ф. сборник мульт фильмов «Песенка радости», «Котенок с улицы Лизюкова», «Гришкины крашенки» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 26 с. сказки рус ских писателей «Серая шей ка», Русские народные сказки. «Терем Теремок» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Детство Бемби». 1985 г. Сказки Андер сена. «Старый дом» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Суперге рои» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 10.20 Анджелина6балерина 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфиль6 мы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пин код» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеп па» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Бернард» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


26 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ 1 06.20, 00.50 Смех с доставкой домой 07.05, 23.10 Муз/ф «Г.Хазанов: Пять граней успеха» 08.30 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.15 Армия 09.30 Православный вестник 10.05 Мгновения жизни 11.10 Театральные сезоны 12.10 Х/ф «Бег» 15.20 В гостях у Д.Гордона 16.20 Концерт ансамбля «Сябры» 17.40 Украинский акцент 18.00 Золотой гусь 18.30 Фестиваль юмора «Умора» 20.45 Слово регионам 20.55 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Без цензуры 22.00 Украинская песня

ИНТЕР 05.30 «Шустер Live» 09.30 «Все для мамы» 10.00 Д/ф «Леонид Быков. Встречная полоса» 11.00 Х/ф «Родной человек» 13.00, 03.00 Х/ф «Примета на счас тье» 15.10, 05.00 «Международный фести6 валь юмора «Юрмала» 18.00, 20.30 Т/с «Любовь нежданная нагрянет» 20.00 «Подробности» 22.30 Большой бокс. Поединок с учас6 тием А. Усика 23.30 Большой бокс. Поединок с учас6 тием С. Федченко 00.30 Д/ф «Жестокий спорт» 01.30 Х/ф «Преступная страсть»

9 КАНАЛ 06.00 07.00 09.05 10.00 10.50 11.00 19.00

Мультфильмы Д/п «Русские тайны кунг6фу» Х/ф «Дикий табун» Новости 9 канала Культурное меню Премьера. Т/с «Гончие 6» Х/ф «Звездные войны. Скры тая угроза» 22.00 Х/ф «РЕД» 00.15 Х/ф «Четыре комнаты»

11 КАНАЛ 08.30 09.00 09.30 10.00 10.50 11.20 11.50 12.10 13.00 14.00 18.00 19.55

«Лучшие» «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» «Sport Open Tour» Шурочка Взрослые, как дети Т/с «Воронины» М/Ф «Вольт» Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» 22.50 Х/ф «Ограбление на Бейкер Стрит» 00.50 Х/ф «Микки и Мод»

1+1 07.50, 14.00, 19.30, 22.40 «ТСН» 09.00 «Кто там?» 10.00 М/ф «Злые птички» 10.05 «Светская жизнь» 11.10 «Четыре свадьбы 6 1» 12.35 «Меняю жену 6 8» 14.25 «Моя исповедь» 6 «А. Буйнов» 15.30 «Машины сказки» (1) 15.40 М/ф «Маша и медведь» 16.20 «Вечерний Киев 6 2013» 18.30 «Рассмеши комика 6 4» 20.25 Х/ф «Люди X» 23.05 Х/ф «Живая сталь» 01.40 Х/ф «Олимпийская деревня»

СТБ 07.50 09.00 10.00 11.15 14.10 19.00 22.15 23.30 00.50 01.40

«Едим дома» «Все буде смачно!» «ВусоЛапоХвіст» «Танцуют все!66» «Зважені та щасливі 6 3» «Х6Фактор 6 4» «Тайны Х6Фактора» «Х6Фактор 6 4» «Детектор лжи 6 4» Х/ф «Баламут»

34 КАНАЛ 06.00, 13.00 М/ф 06.45 «Детали» 07.00 «Детали. Спорт» 07.15 «Погляд» 07.45 «Пастырские беседы» 08.00 «Природные сокровища Австра6 лии», 1 с.

«Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Представьте себе» «Тип6топ» «С легким паром!» «Люди» «Жить будете!» «Михаил Задорнов. Тырлы и гло6 упены» 15.00 Х/ф «Счастливое семейство» 16.30 «Египетский бог Осирис и его царство», 1, 2 с. 17.30 «Природные сокровища Австра6 лии», 2 с. 18.00 «Седмица» 18.30, 23.40 «Странное дело» 19.40 «Живая тема» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.50 Х/ф «Даллас 362» 22.30 «Смотреть всем!» 22.50 «Эликсир молодости» 00.30 Х/ф «Дьявольска гора»

ICTV 06.55 Козырная жизнь 07.25 Х/ф «Толстопузы» 09.35 Звезда YouTube 10.45 Дача 11.15 Квартирный вопрос 12.05 За рулем 12.40, 13.35 ПуТевая страна 13.05 Наша Russia 14.00, 19.55 Т/с «Ликвидация» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Чрезвычайные новости 21.50 Х/ф «Законопослушный граж данин» 00.00 Х/ф «Отсчет убийств»

TET 07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.40 12.10 12.50 15.45 18.05 20.30 22.00 23.50

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, впе ред!» М/ф «12 заданий Астерикса» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» Т/с «Ксена принцесса воин» Х/ф «Я, снова я и Ирен» Х/ф «Зубная фея» Т/с «Два отца и два сына» Х/ф «Муравьи в штанах» Х/ф «Сорокаоднолетний дев ственник»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 11.30, 16.00 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини6 ка 09.00 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.05 Новости Кривого Рога 10.15 «Поговори обо мне. «Этому ре6 бенку нужна семья» 10.40 В гостях у Дмитрия Гордона 12.00 По ту сторону поля 12.30 T/с»Спас под березами» 14.00 Волшебное закулисье 14.45 Х/ф «Рок н ролл для прин цесс», 1 с. 16.20 Медицина нового тысячелетия 16.30 Стендап 17.00 Д/ф «Дни, которые изменили планету» 17.30 Проекты и реалии 18.30 «Oscar Models TV show» 19.00 1026информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.00 Dance6мастер 21.15 Х/ф «Три плюс два» 22.45 Д/ф «Мишель Обама. Первая леди стиля» 23.15 Музыка 23.45 Х/ф «Сталинград» 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 22.00 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Время новостей 07.15, 12.10, 14.10, 17.10, 19.25 По6 года в Украине 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 Биз6 нес6время 07.35 180 градусов 08.10, 13.25, 16.10, 17.25, 00.55 По6 года на курортах 08.35 Не первый взгляд

09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 Автопилот6тест 11.45, 23.35 История успеха 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 Кабинеты 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку 22.35 Мастер6класс с Натальей Фицич

НТН 07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 «Случайный свидетель» 13.30 «Правда жизни. Профессия ав6 тослесарь» 14.00 «Легенды шансона» 14.55 Х/ф «Побег» 17.10 Х/ф «Мышиная охота» 19.00 Т/с «Тайны следствия 7» 23.00 «Побег. Реальные истории» 23.30 Х/ф «День конца света» 01.30 Х/ф «Жаркий день»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20 Украина чудес 06.50 Ревизор 08.50 Война миров. Ревизор против Шефа 11.00 Уральские пельмени 12.00 Шурочка 13.00 Взрослые, как дети 14.00 Т/с «Воронины» 18.00 М/ф «Вольт» 19.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» 22.50 Х/ф «Ограбление на Бейкер стрит» 00.50 Х/ф «Микки и Мод» 02.50, 03.55 Зона ночи 02.55 Запоріжська Січ. Витоки 03.10 Зоряний час козацтва 03.25 Козаччина руїна 03.40 Там на горі січ іде 04.00 Козацький флот 04.15 Гартуючи юнацтво 04.25 Зона ночі. Культура 04.30 Катерина Білокур. Послання

НТВ МИР

ТОНИС 06.00 Х/ф «Тегеран 43» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Нюрнбергский процесс вчера и завтра 10.00 «Светские хроники» 10.55 Х/ф «Сталкер» 14.35 За семь морей 15.00 По следу снежного человека 16.15, 23.15 Д/с «Беби6бум в зоопар6 ке» 16.50 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Алло, адвокат!» 18.15 «Цивилизация іncognita» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Великие династии: Юсуповы 20.10 Евгений Миронов. «Фамилия обязывает» 21.15 Х/ф «Ничего личного» 00.00 «Выходной, после полуночи» 00.45 Х/ф «Обаяние Ивонны»

ENTER 10.00 16.35 19.20 23.25

Х/ф «Дума о Ковпаке» Х/ф «От Буга до Вислы» Х/ф «В лесах под Ковелем» Х/ф «Сибириада»

27 КАНАЛ 06.00, 10.15, 13.30 М/ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.20 «Невзрослые новости» 09.40 Умелец Менни 10.05 «Университет неделя» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.40 «Смешарики» 07.55 «Умницы и умники» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «А. Макаревич. Машина его вре6 мени» 11.15 «Идеальные ремонт» 12.15 «Ледниковый период» 15.40 «Андрей Макаревич. Изменчи6 вый мир» 17.00 Вечерние новости 17.15 «Андрей Макаревич. Изменчи6 вый мир». Продолжение 18.00 «Минута славы» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 Что? Где? Когда? 23.30 «Успеть до полуночи» 00.10 «Андрей Макаревич и «Оркестр Креольского танго» 01.45 Х/ф «У тихой пристани» 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Казаам» 09.00, 10.00 Т/с «Интерны» 11.00 1 за 100 часов 12.00 Т/с «Адвокат» 15.10 Х/ф «Катино счастье» 19.20 Х/ф «Чего хотят мужчины» 21.20 Х/ф «Игра в правду» 23.25 Х/ф «Вдовий пароход»

K1 07.30, 10.20 М/ф 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 11.15 М/ф «Принц Египта» 13.00 Х/ф «Дети без присмотра» 14.50 Т/с «Все женщины ведьмы» 16.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.40 «Большая разница» 19.40 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Множество»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00 «Возвращение кота Сме6 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа6 нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 13.25 «Загородный дом» 10.40 «Именно сегодня» 11.00 «Магия природы» 11.25 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «Бабуля6антикризис» 12.35 М/ф «Гадкий утенок», «Воз вращение блудного попугая» 15.55 «Киноклуб «Покров «Любовь и больше, чем любовь» 16.50 Х/ф «Первоначальные ин стинкты Р.Бренсона» 17.50 М/ф «Каникулы Бонифация» 18.10 Х/ф «Вива Мария!» 19.10 «Старинные культуры» 19.25 Х/ф «Миллионы Ферфакса» 20.55 «Мир цветов» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Принц и я» 00.50 «Телечат»

ИНТЕР ПЛЮС 09.35 Смартшоу 10.00 Д/с «Мистическая Украина» 10.45, 21.20 Осенняя кухня 11.30 Х/ф «Максим Перепелица» 13.00 Феерия путешествий 13.25 Х/ф «Встречная полоса», 1, 4 с. 16.55, 23.55 Легенды уголовного ро6 зыска 17.25, 00.25 Агенты влияния 18.15 Х/ф «Дежа Вю» 20.00 Подробности 20.30 Большая разница по6украински 22.05 Х/ф «Отель «Эдем»

TBI 06.00, 21.00 Сегодня о главном 07.00, 10.00, 03.45 Вокруг света 08.30 TBІ News 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе

Девять месяцев Стоп6кадр Homo sapiens World Stories. Международные корреспонденты 14.30 Автомандры 15.00 Страна Боксеров 17.00, 01.00 Д/ф Авиакатастрофы: причины и следствия 18.00 DOUBLE ЯТЬ 18.30 Частные новости 19.00 Х/ф «Августовская рапсодия» 22.00 Страна Героев 23.00 Х/ф «Дом двух семей» 02.00, 04.30 Музыка для взрослых 03.00 Третий звонок

2+2 06.00 07.00 09.05 11.00 19.00 22.00 00.15 02.00 03.35

М/ф Д/п «Русские тайны кунг6фу» Х/ф «Дикий табун» Т/с «Гончие 6» Х/ф «Звездные войны: Скры тая угроза» Х/ф «РЕД» Х/ф «Четыре комнаты» Х/ф «В той области небес» Х/ф «Тайна Чингисхана». Часть 2»

MEGA 06.00 07.30 09.10 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.40

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

Зах. 04.39 Сх. 14.14 Перша чв. 09 грудня

11.00 12.00 13.00 14.00

06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.55 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.30 «Я худею» 12.35 Александр Журбин. Мелодии на память 13.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». «Предатель». «Золотишко» 15.15 «Наши» 16.05 Следствие вели... 17.00 «Центральное телевидение» 17.50 «Новые русские сенсации» 18.45 Ты не поверишь! 19.40 «Остров» 21.10 Т/с «Розыск 2» 23.00 «ДНК» 23.55 «Виктор Зинчук. Юбилей в Крем6 ле» 01.00 Обзор. Чрезвычайное происше6 ствие 01.35 Т/с «Афганский призрак»

КАНАЛ «УКРАИНА» 19 äåêàáðÿ

Сх. 07.51 Зах. 15.54 Трив. дня 08.03

Субота, 14 грудня 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 12.30 13.20

101 идея, изменившая мир 101 оружие, изменившие мир Разрушители мифов Чудеса мира Top Gear Неизвестная Европа Искушение: райские птицы Планета Земля Османы: секреты султанов Д/ф «Подводник Грищенко» Д/ф «К6278. Остаться в живых» Д/ф «Вредный здоровый образ жизни» Д/ф «Обмануть смерть» Война внутри нас Современные чудеса Улица потрошителя Охотники за НЛО

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 Х/ф «Возвращение блудного папы» 05.30, 06.15 Х/ф «Альпинист» 06.00, 09.00, 12.00 Вести 07.45 «Планета собак» 08.15 «Субботник» 09.10, 12.20 Вести6Москва 09.25 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света». 2 с. 10.15 М/ф 10.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 12.30 «Честный детектив» 13.00 «Шифры нашего тела. Сердце» 13.55 Х/ф «Как же быть сердцу» 15.50, 00.40 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна» 18.00 Вести в субботу 18.45 Х/ф «Старшая сестра» 22.40 Х/ф «Поверь, все будет хоро шо...» 02.35 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Женщины» 09.30, 15.30 Х/ф «Память сердца» 11.30 Муз/ф «Нужные люди» 17.30, 23.30 Х/ф «Ошибка резиден та» 2 с. 19.55, 01.55 Т/с «Судьба резидента» 22.35 Х/ф «Праздник Нептуна»

REN TV 07.40 «Чистая работа» 08.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 10.30 «24» 11.00 «Военная тайна» 13.30 «Странное дело» 14.30 «Секретные территории» 15.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Код Вселенной» 16.30 «Представьте себе» 17.00 «Неделя» 18.15 Концерт Михаила Задорнова 20.20 Х/ф «Крутой» 22.10 Х/ф «Механик» 00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 01.50 Х/ф «Львиная доля»

ТНТ 1 06.05 М/с «Бен 10» 06.30 М/с «Скан Ту Гоу» 07.00, 21.45 «Дом62» 08.00 «Два с половиной повара» Про6 грамма 08.30 «Про декор» Программа 09.00 Школа ремонта 10.00 «Дурнушек.net» Программа 10.30 «Битва экстрасенсов» 12.00 «Comedy Woman» 13.00 «Камеди Клаб» 14.00 «Comedy Баттл. Без границ». 29 с. 15.00 «STAND UP», 11 с. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни вер. Новая общага» 18.00 Х/ф «Властелин колец: Воз вращение Короля» 22.45 «ДОМ62» 23.15 Х/ф «Одержимость»

TVCI 06.00, 00.40 Х/ф «Маскарад» 07.40 М/с «Робин Гуд»

08.45 «АБВГДейка» 09.20 «Русский вопрос» 10.00 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...» 10.40, 16.40 Д/с «Легенды животного мира» 11.30, 17.30, 00.25 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.20 М/ф «Золотая антилопа», «Утенок Тим» 13.00 Х/ф «Сердца трех» 14.45 «Тайны нашего кино. «Сердца трех» 15.10 «Браво, артист! Браво, Андрей!» 17.45 Т/с «Лицевой счет» 19.25 «Давно не виделись!» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Ирина Линдт в программе «Жена. История любви» 23.05 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 01.00 «Время» 08.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Взгляд» 10.00 Д/ф «Вторжение» 11.10 «ВИА «Оризонт» 11.35 Х/ф «Мужчины и все осталь ные» 14.00 «Колба времени» 15.00 «Кинопанорама» 16.00 «Было ВРЕМЯ» 17.00 «КВН» 18.50 «Музыка в эфире» 20.00 Т/ф «Зимняя сказка» 21.30 «Автограф по субботам» 22.00 Д/ф «Александр Солженицын» 23.10 Муз/ф «Квартет «Аккорд» 23.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 3 с.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Сломанные цветы» 06.30, 11.50, 19.10 «Осторожно, мо6 дерн!» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 12.30, 15.00, 15.40 «Минутка для ребенка» 08.20, 18.35 «Искусство есть» 09.00, 20.10 «Профессиональные игры» 09.30 Х/ф «Авида» 11.30, 15.15 «Добрый день, садитесь» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Фантоцци в раю» 18.00 «33 квадратных метра» 19.50 «Звездные посиделки» 21.00 Комедийный улет. Х/ф»Герой семьи»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 11.30, 13.45, 01.00, 02.00 Би6 атлон 10.45, 12.45, 16.45 Горные лыжи 15.30 Прыжки на лыжах 17.30, 18.30 Зимняя Универсада 20.45 Вот это да!!! 21.00 Бокс 23.00 Конноспортивный журнал 23.15, 00.00 Санный спорт

XSPORT 06.00, 07.00 Наша рыбалка 08.00, 21.00 Бокс. Заб Джуда 6 Пол Малиньяджи 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30, 15.30 X6Fighters 12.30, 13.00 Новости 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 14.30 Самое вызывающее видео 16.30 Хоккей. КХЛ. Донбасс 6 Витязь 18.30 Сверхчеловек среди нас 20.00 Бойцовский клуб

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.00 Новости 08.15, 17.15, 01.15 «Связь времен» 08.20, 13.40 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 «Trans World Sport» представля6 ет. «Спортивный глобус» 09.10, 00.30 «Шесть на шесть» 09.45 Родео. «Bull Riders» 10.45 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира во Фран6 ции. Мужчины. Гигантский сла6 лом. 16я попытка 12.15, 01.25 «Sochi6Плюс». Горнолыж6 ный спорт. Этап Кубка мира в Швейцарии. Женщины. Супер6 гигант 13.55 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира во Фран6 ции. Мужчины. Гигантский сла6 лом. 26я попытка 14.55 «Sochi6Плюс». Прыжки с трамп6 лина. Этап Кубка мира в Герма6 нии 17.25 «Sochi6Плюс». Сноубординг. Этап Кубка мира в Италии. Жен6 щины. Мужчины. Параллельный слалом

Іменинники дня: НАУМ, АНАНІЙ

19.10 «Sochi6Плюс». Фристайл. Этап Кубка мира в Финляндии. Жен6 щины. Мужчины. Могул 20.30 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Вибо Валентия» 6 «Читта ди Кастелло» 22.30 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира во Фран6 ции. Мужчины. Гигантский сла6 лом

FUTBOL1 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 23.00, 01.30 Футбол NEWS 06.15, 15.00 Чемпионат Италии. Пре6 дисловие к туру 06.45, 16.00 Futbol Mundial 07.20, 11.25 Чемпионат Испании. Пре6 дисловие к туру 08.00 Наполи 6 Арсенал. Лига Чемпио6 нов УЕФА 10.20 «Один на один с Гамулой» 12.00 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 13.00 ПСВ 6 Черноморец. Лига Европы УЕФА 16.25 Чемпионат Англии. Предисловие к туру 16.55 LIVE. Челси 6 Кристал Пелес. Чемпионат Англии 18.55 LIVE. Катанья 6 Верона. Чемпи6 онат Италии 19.50 Коэффициенты ФИФА/УЕФА 20.55 LIVE. Барселона 6 Вильяреал. Чемпионат Испании 23.30 Челси 6 Кристал Пелес. Чемпио6 нат Англии 01.50 Барселона 6 Вильяреал. Чемпи6 онат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Капитан Со ври голова», 2 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Обезьянки в опере», 6ф. Сборник мульт фильмов «Мешок яблок» «Де ревянные человечки» «Пер вая зима» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Приключе ния жуков». 1, 2 с. Сказки рус ских писателей «Фока на все руки дока» сказки народов мира «Крашеный лис» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Юность Бемби», 1986 г. Мультфильм «Как казаки невест выручали» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Суперге рои» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 10.20 Анджелина6балерина 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 13.30 Мультфильм 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 15 грудня 23.05 «Светская жизнь» 00.10 Что? Где? Когда? 01.15 Х/ф «Альманах украинских короткометражных фильмов»

ТВ УТ 1 06.05 Мир православия 06.35 Кривое зеркало 07.05 Барышня и кулинар 07.30, 23.35 «Жена» 09.00 Шеф6повар страны 09.50 Окраина 10.15 Как Ваше здоровье? 11.05 Ближе к народу. Фархад Махму6 дов, 1 ч. 11.45 Путешествуй по свету с Ю.Аку6 ниной 12.10 Шаг к звездам 13.05 В гостях у Д.Гордона 13.55 Баскетбол. Чемпионат Украины. Суперлига 16.10 По следам ДПКЕ, 2013 г. 16.30 Караоке для взрослых 17.25 Честь имею пригласить 18.15 Золотой гусь 18.40 Деловой мир. Неделя 19.20 Концерт ансамбля «Сябры» в Лужниках 20.30 Мы хотим, чтобы вы знали 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.55 Политтеатр 22.20 Фестиваль песни в Коблево 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 00.50 Смех с доставкой на дом 01.20 Итоги недели

ИНТЕР 06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 07.25 Большой бокс. Поединок с учас6 тием С. Федченко 08.25 Большой бокс. Поединок с учас6 тием А. Усика 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и Решка. Назад в СССР» 11.00 «Зимняя кухня» 12.00, 00.55 Т/с «Гадкий утенок» 16.00 Х/ф «Предсказание» 18.00 Шоу «Одна семья» 20.00, 04.45 «Подробности недели» 21.00 Т/с «Холостяк»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. 6 2014 г. 08.00 «Маски6шоу» 10.00 «Днепр6футбол» 11.00 «Алеф 6 в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 «Территории красоты» 12.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00 Т/с «Приключения Мерлина» 16.00 Х/ф «Звездные войны. Скры тая угроза» 19.00 Х/ф «Солярис» 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Тайные агенты» 01.15 Х/ф «Из под земли» 02.40 Х/ф «Дорога на Сечь»

11 КАНАЛ 07.45 08.00 09.35 10.00 10.20 10.50 11.20 12.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 00.00 01.25

Церковь Христова Х/ф «Невезучие» Тележурнал «Пассаж» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» Безумный автостоп Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» Т/с «Кухня» «Oscar time» «Вечерний разговор» «36, 6» «Интересное кино» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Гостья» Найти крайнего Х/ф «И да, и нет»

1+1 07.30 М/ф 07.50, 14.00, 19.30, 22.40 «ТСН» 09.00 Лотерея «Лото6Забава» 10.00, 14.25 Х/ф «Любовь на милли он» 20.30 «Битва хоров»

СТБ 06.15, 11.00 «МастерШеф 6 3» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Караоке на Майдані» 14.10 «Х6Фактор 6 4» 17.40 «Х6Фактор 6 4» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 «Один за всех» 22.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 00.30 Х/ф «Привет, киндер!»

34 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.45 «Детали» 07.15, 17.30 «Смотреть всем!» 07.45 «Представьте себе» 08.40 «С легким паром!» 09.00 «У меня теперь семья!» 09.15 «Открытый миру» 09.30 «Люди» 10.00 «Жизненное пространство» 10.30 «Индекс опасности» 10.50 «По закону чести с Иваном Сту6 паком» 11.00 «Жить будете!» 11.30 «Автотема» 12.00 «100 процентов» 12.30 «Седмица» 13.00 «Чудо возможно» 13.20 Х/ф «Суперзвезда» 14.00 «Михаил Задорнов. Записные книжки» 15.20 «Великие тайны». «Звездные шепоты» 18.10 «Пища богов» 19.00 «На службе режима. Лени Ре6 шинталь» 19.40 «Тип6топ» 20.30 Информационное обозрение «Post Sсriptum» 21.00 Х/ф «Вторжение динозавра» 23.00 «Военная тайна» 01.20 Х/ф «Экс женщина моей жиз ни»

ICTV 07.15 08.00 08.20 09.05 11.00 11.45 12.30 12.55 14.50 16.45 18.45 19.55 20.25 20.50 22.45

Квартирный вопрос Анекдоты по6украински Дача Х/ф «Снайпер 2» Козырная жизнь Максимум в Украине Так$i Машина времени. Телепорт6шоу Х/ф «Снайпер 3» Х/ф «Снайпер 4» Факты недели Наша Russia ПуТевая страна Х/ф «Пункт назначения 5» Х/ф «Законопослушный граж данин» 00.55 Х/ф «Отсчет убийств»

TET 07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.40 11.55 12.55 15.05 17.55 19.00 20.05 20.55 22.00 00.00

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пин код» Мультик с Лунтиком М/с «Даша следопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/ф «Школа монстров. Город страхов» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» Х/ф «Снова ты» Х/ф «Ловушка для родите лей» Даешь, молодежь! Страна У Виталька Т/с «Два отца и два сына» Остановите, я влюбилась! Х/ф «Месть придурков 2»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 12.30, 16.00 М/ф 06.45 Фабрика идей 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини6 ка 09.00 Стендап 09.45 Проекты и реалии 10.45 Краеведческое путешествие 11.15 Х/ф «Рок н ролл для прин цесс» 1 с. 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Мишель Обама. Первая леди стиля» 14.45 Х/ф «Рок н ролл для прин цесс», 2 с. 16.20 Родник здоровья 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Три плюс два» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы 20.15 Днепропетровщина презентует 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Даун Хаус» 22.45 Музыка 23.15 Д/ф «Магия природы» 23.45 Х/ф «Сталинград», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 Бизнес6время 06.45, 00.00 Местное время 06.55, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50,

18.10, 19.20, 20.20 Тема/Хро6 ника недели 07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 Вре6 мя спорта 07.15, 12.10, 14.10, 19.25, 23.55 По6 года в Украине 07.35 180 градусов 08.10, 13.10, 16.10, 00.55 Погода на курортах 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.15 Трансмиссия6тест 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор Безопасности 17.35 Новости киевщины 20.35 Дорогие депутаты 21.00 Итоги недели 21.40 Время6Тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой 23.35 Миграционный вектор

НТН 07.30 Т/с «Тайны следствия 7» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Иуда из Кремля 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Х/ф «Три плюс два» 14.50 Т/с «Инкассаторы» 19.00 Т/с «Паутина 7» 23.00 Спецпроект «ЗондерМашенька» 00.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 01.45 Х/ф «День конца света»

НТВ МИР 05.10 «Женский взгляд» 06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 М/с 06.50, 03.20 Их нравы 07.25 «Первая передача» 08.20 Едим дома! 08.55 «Чудо техники» 09.25 Дачный ответ 10.25 Золотая пыль 11.25 Своя игра 12.15 Спасатели 12.25 «Холод». Научное расследова6 ние Сергея Малоземова 13.25 Т/с «Глухарь» 15.25 «Очная ставка» 16.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 17.50 Х/ф «Гончие» 21.30 Т/с «Розыск 2» 23.20 «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» 00.15 «Судебный детектив» 01.25 Х/ф «Истребители»

ENTER 05.45 10.00 14.05 20.40 23.25

Сх. 07.52 Зах. 15.54 Трив. дня 08.02

Советские мультфильмы Х/ф «В лесах под Ковелем» Х/ф «Дума о Ковпаке» Х/ф «От Буга до Вислы» Х/ф «Майор Вихрь»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп сек6 ретов» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.40 «Смешарики» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.35 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 К 4006летию царской династии. «Романовы» 12.25 Т/с «Вепрь» 13.35 Х/ф «Курьер» 15.25 «Как не сойти с ума» 16.40 «Ледниковый период» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Повтори!» Пародийное шоу 23.30 Х/ф «Особенности националь ной охоты в зимний период»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00 Х/ф «Белый холст» 09.00 Мир на вкус 10.00, 11.00 Тайны звезд 12.00 Х/ф «Чего хотят мужчины» 14.00 Х/ф «Игра в правду» 16.00, 16.50, 17.55 Т/с «Интер ны» 19.00 События недели 20.00 Как две капли 23.30 Великий футбол 01.20 Т/с «Мент в законе 6»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.25 06.45 07.45 08.00 09.35 11.20 12.00

Украина чудес Ревизор Церковь Христова Х/ф «Невезучие» Пой, если сможешь Безумный автостоп Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» 15.00 М/ф «Вольт» 17.00 Т/с «Кухня» 19.30 Война миров. Ревизор против Шефа 21.20 Х/ф «Гостья» 00.00 Найти крайнего 01.25 Х/ф «И да, и нет» 02.45, 03.50 Зона ночи 02.50 Благословляю і молюся 03.20 Митрополит Дмитро Могила 03.55 Вище неба 04.20 Зона ночі. Культура 04.25 Микола Лисенко

ТОНИС 06.00 Х/ф «Сталкер» 07.35, 20.10 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognita» 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Великие династии: Юсуповы 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.15 Х/ф «Тегеран 43» 14.35 За семь морей 15.50 «Мелодия двух сердец», 3 ч. 17.50 «Модные истории с Оксаной Но6 вицкой» 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Великие династии: Демидовы 20.40 «Светские хроники» 21.10 Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Со6 ветского Союза 22.15 Х/ф «Сделано в Италии» 00.00 Д/с «Суровая планета» 00.25 Х/ф «Ничего личного»

K1 07.30 10.10 12.15 14.00 15.10 17.50 19.50 21.40 00.20

М/ф Х/ф «Дети без присмотра» М/ф «Принц Египта» Т/с «Моя прекрасная няня» «КВН» «Вечерний квартал» Х/ф «Голый пистолет 2 1/2» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Перед закатом»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сме6 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа6 нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 10.40, 13.25 «Загородный дом» 10.45, 12.30 «Бабуля6антикризис» 10.55 «Магия природы» 11.20 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.35 М/ф «Дюймовочка», «Вол шебное кольцо» 15.55 «Киноклуб «Покров «Матушка» 16.25 «Происхождение стиля», 1, 2 вып. 17.25 М/ф «Винни Пух», «Карлсон вернулся», «Жил был Пес» 18.10 Х/ф «Вива Мария!» 19.10 «Все о пище» 19.30 Х/ф «Принц и я» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Найдешь друга, найдешь и сокровища»

ИНТЕР ПЛЮС 07.50 Х/ф «Максим Перепелица» 09.30 Школа доктора Комаровского 10.05 Все для мамы 10.40 Орел и решка. Назад в СССР 11.25 Большая разница по6украински 12.10 Х/ф «Дежа Вю» 13.55 Х/ф «Отель «Эдем» 15.30 Позаочі 16.10, 23.10 Большой концерт на Ин6 тере 18.35 Х/ф «Как найти идеал» 20.00 Подробности недели 20.45 Х/ф «Коля Перекати поле» 22.25 Д/с «Мистическая Украина»

TBI 06.00, 03.45 Вокруг света 07.30, 04.30 Музыка для взрослых 08.30 ЖИВЯком 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 10.00 Девять месяцев 11.00 TBiNews 11.30, 18.30 Aрт City 12.00 Х/ф «Дом двух семей» 14.00 DOUBLE ЯТЬ 14.30 Частные новости 15.00 Третий звонок 17.00, 01.00 Д/ф Авиакатастрофы: причины и следствия 18.00 World Stories. Международные корреспонденты

19.00 Знак восклицания 20.00 Стоп6кадр 21.00 Д/ф «Непревзойденный Айва6 зовский» 21.30 Особое мнение 22.00, 02.00 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Августовская рапсодия» 03.00 Homo sapiens

2+2 06.00 М/ф 07.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА, 2013 г. 6 2014 г. 08.00 «Маски6шоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.00 Т/с «Приключения Мерлина» 16.00 Х/ф «Звездные войны: Скры тая угроза» 19.00 Х/ф «Солярис» 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Тайные агенты» 01.15 Х/ф «Из под земли» 02.40 Х/ф «Дорога на Сечь»

MEGA 06.00 09.00 11.00 13.00 16.00 19.00 20.00 22.00 00.30 02.10

Зах. 05.41 Сх. 14.52 Перша чв. 09 грудня

Османы: секреты султанов Чудеса мира Top Gear Планета Земля В поисках приключений Война внутри нас Д/ф «Сталинград» Х/ф «Враг у ворот» Улица потрошителя Охотники за НЛО

РТР «ПЛАНЕТА» 03.45 Х/ф «Старшая сестра» 06.55 «Сам себе режиссер» 07.40 «Утренняя почта» 08.20 Вести6Москва 09.00, 12.00 Вести 09.15 Смехопанорама 09.45 «В мире животных» 10.15 М/ф 10.30, 01.35 Х/ф «Вам телеграмма» 12.20 Х/ф «Его любовь» 15.50 Х/ф «Миллионер» 18.00 Вести недели 19.30 Х/ф «С чистого листа» 21.40 «Воскресный вечер с Владими6 ром Соловьевым» 23.30 Х/ф «Мужчина для жизни, или На брак не претендую» 02.45 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 07.55, 13.55 Т/с «Судьба резидента» 10.35, 16.35 Х/ф «Праздник Непту на» 11.30 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с. 17.30, 23.30 Х/ф «Возвращение ре зидента», 2 с. 19.50, 01.50 Х/ф «Конец операции «Резидент», 2 с. 22.15 Х/ф «Майская ночь, или Утоп ленница»

REN TV 07.45 09.30 11.30 14.30 16.30 19.30

Х/ф «Крутой» Концерт Михаила Задорнова Д/ф «Повелительницы тьмы» «Вся правда о Ванге» «Ванга. Продолжение» «Титаник». Репортаж с того све6 та» 21.30 «Репортерские истории» 22.00 «Неделя» 23.15 «Мистические истории»

ТНТ 1 06.00 М/с «Слагтерра» «Малыш», Часть 2 06.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» »Выстрел наукой» 06.55 «Первая Национальная лотерея» 07.00, 21.00, 00.20 «Дом 2» 08.00 «Два с половиной повара. От6 крытая кухня» Кулинарное шоу 08.30 «Фитнес» Программа 09.00 Школа ремонта 10.00 «Перезагрузка» Программа 11.00 Х/ф «Властелин колец: Воз вращение Короля» 15.00 Х/ф «Престиж» 17.30 «ТНТ. MIX». 37 с. 18.00 «Битва экстрасенсов» 19.30 «STAND UP». 13 с. 20.30 «Наша Russia» 22.00 «ДОМ62» 22.30 Х/ф «Дон Жуан де Марко»

TVCI 06.00, 01.05 Х/ф «Новые похожде ния Швейка» 07.05 М/ф «Царевна лягушка», «Допрыгни до облачка» 07.50 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра» 09.10 «Православная энциклопедия» 09.35 «Барышня и кулинар» 10.00 «Добро пожаловать домой!» 10.40, 16.35 Д/с «Легенды животного мира» 11.30, 00.50 События 11.50 «Нереальные деньги» 12.15 «Смех с доставкой на дом» 12.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 14.20 «Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» 14.50 Московская неделя 15.20 «Приглашает Борис Ноткин» 15.45 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 17.20 Т/с «Лицевой счет» 19.00 «Точка опоры»

20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Т/с «Пуля дура 4. Агент и со кровище нации»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 01.00 «Время» 08.00 «Колба времени» 09.00 «Кинопанорама» 10.00 «Было ВРЕМЯ» 11.00 «КВН» 12.50 «Музыка в эфире» 14.00 Т/ф «Зимняя сказка» 15.30 «Автограф по субботам» 16.00 Концерт группы «Машины вре6 мени» 17.00 «Рожденные в СССР» 18.00 «...Так жить можно!» 19.00 «Мастера искусств» 20.10 «Продолжаем разговор о музы6 ке» 21.35 Д/ф «Габрово смеется» 22.00 Д/ф «Черный ящик». «Дело о че6 ченских миллиардах» 22.30 Муз/ф «Веселое обозрение» 23.00 «И в шутку, и всерьез» 23.35 Т/ф «Возвращение»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо» 06.30, 11.50, 19.10 «Осторожно, мо6 дерн!» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 12.30, 15.00, 15.40 «Минутка для ребенка» 08.20, 18.35 «Искусство есть» 09.00, 20.10 «Профессиональные игры» 09.30 Х/ф «Наживка» 11.30, 15.15 «Добрый день, садитесь» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Великолепная четвер ка» 18.00 «33 квадратных метра» 19.50 «Звездные посиделки» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Гряз ная любовь»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 10.15, 11.30, 13.30 Горные лыжи 12.15, 14.15, 19.30, 20.00 Биатлон 13.00 Лыжное двоеборье 15.00, 20.30 Прыжки на лыжах 16.40, 21.10 Зимний уикенд 16.45, 17.30, 01.00 Плавание 21.15 Дартс 22.45 Sports Excellence 23.00 Конный спорт

XSPORT 07.00, 22.30 Бокс. Эдриен Бронер 6 Маркос Майдана 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30, 15.30 X6Fighters 12.30, 13.00 Новости 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 14.30 Сверхчеловек среди нас 16.30 ЙОЙ 16.55 Хоккей. КХЛ. Донбасс 6 Динамо (Минск) 19.30 Этот безумный спорт 20.00 Самое вызывающее видео 21.00 Наша рыбалка

СПОРТ 07.00 «Sochi6Плюс». Фристайл. Этап Кубка мира в Китае. Женщины. Мужчины. Акробатика 08.20, 12.30, 17.00, 01.00 Новости 08.35, 17.15, 01.15 «Связь времен» 08.40 «Личный тренер» 08.45, 17.20, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.50 «Сочи62014» 09.55 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 6 2013». Грузия. «Белая вода» 10.15 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира во Фран6 ции. Мужчины. Слалом. 16я по6 пытка 11.25 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швей6 царии. Женщины. Гигантский слалом. 16я попытка 12.45 «Trans World Sport» представля6 ет. «Спортивный глобус» 13.15 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира во Фран6 ции. Мужчины. Слалом. 26я по6 пытка 14.25 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швей6 царии. Женщины. Гигантский слалом. 26я попытка 15.20 «Sochi6Плюс». Прыжки с трамп6 лина. Этап Кубка мира в Герма6 нии 17.30 «Sochi6Плюс». Фристайл. Этап Кубка мира во Франции. Женщи6 ны. Мужчины. Ски6кросс 19.20 «Шахматное обозрение» 19.55 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Мачерата» 6 «Кунео»

Іменинники дня: САВА, ФЕДІР, ІВАН 22.00 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира во Фран6 ции. Мужчины. Слалом 00.00 Родео. «Bull Riders» 01.25 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Швей6 царии. Женщины. Гигантский слалом

FUTBOL1 06.00, 07.50, 10.00, 15.00, 21.05, 00.35 Футбол NEWS 06.15, 14.00 Обзор матчей. Лига Евро6 пы УЕФА 07.20 Futbol Mundial 08.00 Челси 6 Кристал Пелес. Чемпио6 нат Англии 10.25, 20.00 Д/с «Непридуманные ис6 тории футбола» 11.25, 00.00 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 12.00 Барселона 6 Вильяреал. Чемпи6 онат Испании 15.25 LIVE. Норвич 6 Суонси. Чемпио6 нат Англии 17.35 Топ6матч 17.45 Коэффициенты ФИФА/УЕФА 17.50 Предисловие к матчу «Тоттенхэм 6 Ливерпуль». Чемпионат Англии 17.55 LIVE. Тоттенхэм 6 Ливерпуль. Чемпионат Англии 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Атлетико 6 Валенсия. Чем6 пионат Испании. 26й тайм 00.55 Тоттенхэм 6 Ливерпуль. Чемпио6 нат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Пока бьют часы» 02.20, 08.20, 14.20 М/с «Шайбу! Шайбу!!», 1 ф. Сборник муль тфильмов «Охотничье ружье» «Небылицы в лицах» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Приключе ния жуков», 3, 4 с. Сказки рус ских писателей «Седой мед ведь» сборник мультфильмов «Варежка», «Качели» 04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Праздник новогодней елки» Сережа Крупеников, Алеша Сироткин, Антонина Павлычева в при ключенческом фильме Бори са Горлова «Где это видано, где это слыхано» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Суперге рои» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.20, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 12.50 Маленький Принц 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 10.20 Анджелина6балерина 11.50, 14.40, 21.30 Смешарики 12.20 Каспер: школа страха 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 13.30 Мультфильм 15.00 М/с «Кряк бряк» 15.30 М/с «Кид против Кет» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


28 ОГОЛОШЕННЯ ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810;55;66, (067) 340;55;66.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÎÂÛÅ È Á/Ó ÍÀ MAN, MERCEDES, VVOL OL OLVVO, SCANIA, DAF DAF,, IVECO, RENAUL RENAULTT È ÄÐ ÄÐ.. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ Ê ÏÐÈÖÅÏÀÌ È ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏÀÌ. ÒÅËÅÔÎÍ (067) 636-44-90. Днепропетровская филармония приносит извинения за отмену концерта ТНМК 11 ноября 2013 года. Администрация готова вернуть деньги за билеты до 9.12.2013 года. Обращаться по месту приобретения билетов. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара запрошує на загальноуніверситетський

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться 8 грудня 2013 року о 10.00 у Палаці студентів ДНУ (Парк ім.Т.Шевченка) Телефон приймальної комісії: (056) 776;82;14. Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головного спеціаліста відділу з призначення пенсій (тимчасова). У конкурсі можуть брати участь громадяни України з повною ви щою освітою за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціалі ста за напрямком: економіст, бухгалтер та стажем роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років. Повинен знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою. Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування ого лошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. В.І.Ле ніна, 17, офіс 731, кімната 3. За довідками про умови конкурсу та додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за тел. 7265731. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста фінансовоекономічного відділу управління фінансового, організаційнодокументального та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, достатній рівень воло діння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правила ми ділового етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного уп равління за відповідною спеціалізацією. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: осо бовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня опублікування. Звертатися на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 211, тел. 7708216. Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ головного спеціаліста зі здійснення внутрішнього аудиту департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного уп равління за відповідною спеціалізацією. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, декла рацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня опублікування. Звертатися на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 211, тел. 7708216.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Криворізький районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 20 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Радченка Віктора Миколайовича про стягнення забор гованості. У цьому зв’язку Криво різький районний суд Дніпропет ровської області просить з’явитись у судове засідання відповідача по справі Радченка Віктора Миколайо вича на 09 год. 30 хв. 20 грудня 2013 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 9. У випадку вашої неявки цивільна справа буде розгля датись за вашої відсутності з поста новленням заочного рішення. Криворізький районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 20 грудня 2013 року о 10.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч ного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Гак Світлани Воло димирівни про стягнення заборго ваності. У цьому зв’язку Криворізь кий районний суд Дніпропетровсь кої області просить з’явитись у су дове засідання відповідача по справі Гак Світлану Володимирівну на 10.00 20 грудня 2013 року за ад ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 9. У випадку вашої неявки ци вільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. Криворізький районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 28 жовтня 2013 року Криво різьким районним судом винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Бакшаєвої Людмили Гри горівни до Балгабаєва Ібрагіма Рахі мовича, Головного управління Дер жавної міграційної служби України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, яким позов задоволе но в повному обсязі. Заява про пе регляд цього рішення може бути по дана відповідачем Балгабаєвим Ібрагімом Рахімовичем в Криворізь кий районний суд Дніпропетровської області (50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а) протягом 10 днів з дня от римання копії рішення. Рішення може бути оскаржено до Апеляцій ного суду Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня його прого лошення. Особи, які брали участь по справі, але не були присутні у судо вому засіданні під час проголошен ня судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Синельниківський міськрайон ний суд Дніпропетровської області викликає Брусенко Юлію Анатоліїв ну в якості відповідача по цивільній справі № 191/3339/13ц за позовною заявою Синельників ського міжрайонного прокурора в інтересах Брусенко Олени Михай лівни до Брусенко Юлії Анатоліївни, третя особа Орган опіки та піклу вання в особі виконавчого коміте ту Синельниківської міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів у відкрите судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Синельникове, вул. Чехо ва, 1, за головуванням судді Бонда ренко Г.В. У разі неявки відповіда ча у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. Довгинцівський районний суд викликає Щербину Ганну Володими

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

цивільна справа № 203/5059/2013ц за позовом Шевчук Олександри Вікторівни до Кривки Вадима Ми хайловича про визнання особи та кою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням (суддя Католікян М.О.). Вам необ хідно з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за Марганецький міський суд вашої відсутності з ухваленням за Дніпропетровської області викли очного рішення. кає у судове засідання в якості відповідача Вороніна Віталія Мико Індустріальний районний суд м. лайовича по цивільній справі за Дніпропетровська (адреса: м. позовом ПАТ «Дельта Банк» до Во Дніпропетровськ, пр. ім. газ. «Прав роніна Віталія Миколайовича про да», 84/102, суддя Зосименко С.Г.) стягнення заборгованості за кре викликає у судове засідання, яке дитним договором. Останнє місце відбудеться 19 грудня 2013 року о реєстрації Вороніна Віталія Мико 14.00 громадянина Откидача Вяче лайовича: 53400, Дніпропетровська слава Костянтиновича по цивільній область, м. Марганець, Сонячний справі за позовною заявою Євту квартал, буд. 18, кв. 30. Розгляд шенко Тетяни Костянтинівни до От справи призначено на 12 грудня кидача Вячеслава Костянтиновича, 2013 року о 10.00 у приміщенні третя особа Індустріальний район Марганецького міського суду ний відділ Державної міграційної Дніпропетровської області за адре служби України в Дніпропет сою: м. Марганець, Дніпропетровсь ровській області, Євтушенко Дмит ка область, вул. Радянська, 72а. У ро Володимирович, про визнання разі неявки відповідача у судове за особи такою, що втратила право на сідання він повинен повідомити суд користування житловим приміщен про причини неявки. В іншому ви ням та зняття з реєстрації. У разі не падку справа буде розглядатись без явки та невиконання обов’язку по його участі за наявними доказами відомити суд про причини неявки по справі. справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заоч Довгинцівський районний суд м. не рішення. Кривого Рогу викликає у судове за сідання відповідача Новікову Ната Царичанський районний суд лію Володимирівну по цивільній Дніпропетровської області (51000, справі за позовом Соколенка Анд смт Царичанка Дніпропетровської рія Івановича про стягнення алі області, вул. Театральна, 14а) ви ментів на дітей. Явка відповідача в кликає у судове засідання в якості каб. 2 Довгинцівського районного відповідача Савчука Євгена Сергі суду м. Кривого Рогу за адресою: йовича, 24 травня 1991 р.н., по вул. Л. Бородича, 3, на 17 грудня цивільній справі № 196/1755/13 за 2013 року о 09.00. Одночасно по позовом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообл відомляємо, що в разі вашої неявки енерго» до Савчука Євгена Сергій у судове засідання справу буде роз овича про відшкодування завданої глянуто 17 грудня 2013 року о 09.00 шкоди. Судовий розгляд відбудеть за вашої відсутності з ухваленням ся 10 грудня 2013 року о 08 год. 25 хв. у приміщенні Царичанського заочного рішення. районного суду. У разі неявки спра Дзержинський районний суд м. ву буде розглянуто за відсутності Кривого Рогу повідомляє, що 16 відповідача. грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань 305 за адре У провадженні Ленінського ра сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, йонного суду м. Дніпропетровська відбудеться судове засідання по знаходиться цивільна справа за по цивільній справі за позовом Корніюк зовом Філіної В.В. до Філіна О.В., Воронченко Т.Є. до Воронченко А.О. третя особа Відділ опіки та піклу про визначення додаткового стро вання Дніпропетровської районної ку для подання заяви про прийнят державної адміністрації про поз тя спадщини, зареєстрований: м. бавлення батьківських прав. Ленін Кривий Ріг, мкр Сонячний, 57/169. ський районний суд м. Дніпропет Явка відповідача Воронченко А.О. ровська інформує відповідача по обов’язкова з наданням раніше не справі Філіна Олександра Володи поданих доказів. У разі неявки мировича про необхідність явки у відповідача у судове засідання без судове засідання, яке відбудеться поважних причин та неповідомлен 24 грудня 2013 року о 16.00 у при ня ним про причини неявки суд роз міщенні суду по вул. Коробова, 6, гляне справу з винесенням заочно каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. го рішення за його відсутності. рівну як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи за позо вом Соколенка Андрія Івановича до Щербини Ганни Володимирівни про стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбудеться 09 грудня 2013 року о 16 год. 15 хв. у при міщенні Довгинцівського районно го суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 6. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення.

Шендерук Наталя Вікторівна та Шендерук Владислав Анатолійович викликаються до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області на 10.00 23.12.2013 року, розташованого за адресою: м. Апо столове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», представник позивача Поно маренко Юлія Вікторівна до Шенде рук Наталі Вікторівни, Шендерука Владислава Анатолійовича про стягнення заборгованості за кре дитним договором.

Пилипак Сергій Вікторович викли кається до Апостолівського район ного суду Дніпропетровської об ласті на 10 год. 30 хв. 23.12.2013 року, розташованого за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал суду 2, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Товариства з об меженою відповідальністю «Фінан сова компанія «Європейська аген ція з повернення боргів», представ ник позивача Кулик Людмила Васи лівна до Пилипака Сергія Вікторо вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Разумова Наталія Анатоліївна Кіровський районний суд м. викликається до Апостолівського Дніпропетровська повідомляє районного суду Дніпропетровської Кривку Вадима Михайловича, що області на 11.00 23.12.2013 року, судом у судовому засіданні о 12.00 розташованого за адресою: м. Апо 17 грудня 2013 р. буде розглядатись столове, вул. Леніна, 73, зал суду 2,

в якості відповідача по цивільній справі за позовом Товариства з об меженою відповідальністю «Фінан сова компанія «Європейська аген ція з повернення боргів», представ ник позивача Дараган Олексій Сер гійович до Разумової Наталії Анто нівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. У провадженні Красногвардійсь кого районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом Нерсесян Зварт Люд вигівни до Нерсесян Анжели Іванів ни про визнання особи такою, що втратила право на житло, усунення перешкод у користуванні власністю. Відповідач Нерсесян А.І. викли кається у судове засідання на 10 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 12. Після опублікування об’яви в пресі відпо відач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Нерсесян А.І. справу буде розглянуто за її відсутності. Бабушкінський райсуд м. Дніпро петровська викликає Тімохіну Зою Сергіївну як відповідача на 11.12.2013 р. о 08 год. 30 хв. по справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до Тімохіної Зої Сергіївни про стягнення забор гованості. Суддя Решетнік М.О. Ад реса суду: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. Сокирник Олександр Олексійович викликається у судове засідання на 12 грудня 2013 року о 12 год. 30 хв. до АмурНижньодніпровського ра йонного суду м. Дніпропетровська як відповідач по цивільній справі № 199/520/13ц за позовом Сокирник Л.В. до Сокирника О.О. про визнан ня права власності. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних ма теріалів та постановлено заочне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Сидо ренка Олександра Володимировича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/3596/ 13 за позовом ПАТ «Комерційний банк «Надра» до Сидоренко Олени Олександрівни, Сидоренка Олександ ра Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним дого вором, яке відбудеться 11 грудня 2013 року о 12.00 у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 211. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розг лядом цивільної справи за позов ною заявою Пилипчука Костянтина Володимировича до Сабо Наталії Дмитрівни, Сабо Юрія Вячеславови ча, Воронцова Олексія Павловича, Терещенко Лариси Василівни про солідарне стягнення боргу, викли кає відповідачів Сабо Наталію Дмитрівну, Сабо Юрія Вячеславови ча, Воронцова Олексія Павловича, Терещенко Ларису Василівну у су дове засідання, яке відбудеться 09 грудня 2013 року о 13.00 у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка суворо обов’язкова. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа № 185/10534/13ц за позовом Бугери Нелі Володимирів ни до Дорохова Едуарда Вікторови ча про визнання особи такою, що

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

ÆÓÆÀ

ÄÀÍÀ

ÍÞØÀ

ÀÒÎÑ È ÏÎÐÒÎÑ

Жужжа девочка, 4 месяца, очень ласковая, веселая, ухоженная. Тел. (066) 4813500, Валентина Владимировна

Девочка, кличка Дана, ростом до ко лена. Нужен заботливый и терпели вый хозяин для воспитания щенка 7 месяцев. Добрая. Стерилизована. Тел. (097) 4707977, Наталья.

Особенная кошечка Нюша, 3 мес., у малышки удалено одно ушко последствие ожога. Очень ласковая. Тел. (097)3748794, (050)5835355, Наталья.

Щенкам 2 месяца, будут среднего раз мера. Обработаны от паразитов. Очень активные, общительные, уже стара ются охранять. Тел.: (067)7122043, (063)7935979, Жанна.

ÃÐÎÌ Метис черной овчарки ищет дом! Крупный пес с прекрасным характе ром. Будет хорошим другом и охран ником! Тел. (063)8326072.

ÌÀÉÊ Майку около 1,5 года, он особенный в ДТП потерял лапу, крупный, просто красавец. По размерам пре вышает овчарку, внушительный охранник. Тел. (067)7678760.


ОГОЛОШЕННЯ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

втратила право на користування житловим приміщенням. Відповідач Дорохов Едуард Вікторович викли кається у судове засідання на 09.12.2013 року об 11.00 у при міщення Павлоградського місь крайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407. Суддя Шаповалова І.С. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки Дорохова Еду арда Вікторовича справу буде роз глянуто за його відсутності.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Пилипенка Воло димира Миколайовича справу буде розглянуто за його відсутності.

До Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області викли кається Бариш Олександр Володими рович в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стяг нення боргу за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться 19.12.2013 року о 10.00 за адресою: смт Юр’ївка Дніпропетровської об ласті, вул. Леніна, 89. У разі неявки Самарський районний суд м. відповідача у судове засідання, ос Дніпропетровська в зв’язку з роз таннє буде проведено за його відсут глядом цивільної справи за позов ності. Копії позовної заяви та дода ною заявою Публічного акціонер них до неї матеріалів відповідач ного товариства «Родовід банк» в може отримати у приміщенні суду. особі відділення «Дніпропетров ське РУ» АТ «Родовід банк» до Конд П’ятихатський районний суд ратьєва Віктора Володимировича, Дніпропетровської області викли Оганезової Олени Михайлівни про кає у судове засідання відповідача стягнення заборгованості за кре Маренка Олександра Олексійовича, дитним договором викликає відпо 16.02.1987 р.н., по цивільній справі відачів Кондратьєва Віктора Воло за позовом Жук Лілії Василівни до димировича, Оганезову Олену Ми Маренка Олександра Олексійовича хайлівну у судове засідання, яке про стягнення аліментів на утри відбудеться 17 грудня 2013 року о мання малолітньої дитини. Судове 14 год. 30 хв. у приміщенні Самарсь засідання відбудеться о 08 год. 15 кого районного суду м. Дніпропет хв. 11 грудня 2013 року у при ровська за адресою: вул. Електрич міщенні П’ятихатського районного на, 1а, каб. 101. Явка суворо обо суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, в”язкова. 114, м. П’ятихатки, П’ятихатський Жовтневий районний суд м. Кри район, Дніпропетровська область, вого Рогу повідомляє, що 18 грудня зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Явка до 2013 року о 14.00 в залі судових суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що засідань 310 буде слухатись цивіль відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї на справа Публічного акціонерно ни, з опублікуванням оголошення го товариства «Комерційний банк про виклик відповідач вважається «ПриватБанк» до Савчука Олега повідомленим про час та місце роз Адамовича про стягнення заборго гляду справи. І в разі неявки відпо ваності. У разі неявки відповідача відача у судове засідання справа у судове засідання без поважних буде розглянута за наявними мате причин та неповідомлення про при ріалами за вашої відсутності. чини неявки до суду справа буде розглянута за його відсутності на Бабушкінський районний суд м. підставі наявних по справі доказів. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. Інгулецький районний суд м. Кри 309) викликає Хіль Ольгу Григорів вого Рогу Дніпропетровської об ну у судове засідання 09 грудня ласті викликає у судове засідання 2013 року о 09 год. 30 хв. в якості Сазанського Юрія Анатолійовича, відповідачки по цивільній справі за останнє відоме місце реєстрації за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до адресою: Дніпропетровська об Хіль О.Г. про стягнення заборгова ласть, м. Кривий Ріг, вул. Листа, 3, ності. З опублікуванням цього ого як відповідача по справі за позовом лошення відповідачка Хіль Ольга Публічного акціонерного товари Григорівна вважається належно по ства КБ «ПриватБанк» до Сазансь відомленою про день, час та місце кого Юрія Анатолійовича про звер розгляду справи. Суддя Кудряв нення стягнення. Судове засідання цева Т.О. відбудеться 17 грудня 2013 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровсь Бабушкінський районний суд м. ка область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Дніпропетровська (м. Дніпропет Романової, 6а, каб. 9, суддя Мазу ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. ренко В.В. На підставі ч. 9 ст. 74 309) викликає Антоновського Ген ЦПК України після опублікування надія Петровича у судове засідання оголошення в пресі відповідач Са 16 грудня 2013 року о 09 год. 45 хв. занський Юрій Анатолійович вва в якості відповідача по цивільній жається повідомленим про час та справі за позовом ПАТ «КБ «Приват місце розгляду справи. У разі неяв Банк» до Антоновського Г.П. про ки справа буде розглянута за його стягнення заборгованості. З опуб лікуванням цього оголошення відпо відсутності. відач Антоновський Геннадій Петро Лопаткіній Вікторії Ганнадіївні з’я вич вважається належно повідомле витись у судове засідання ним про день, час та місце розгляду 11.12.2013 р. о 12.00 до АмурНиж справи. Суддя Кудрявцева Т.О. ньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Бабушкінський районний суд м. Новоселівська, 9, каб. 9, як відпові Дніпропетровська (м. Дніпропет дачу по цивільній справі № 199/ ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 10539/13, 2199/3676/13 за позо 309) викликає Копліка Олександра вом Шайкіної Світлани Юріївни до Юрійовича у судове засідання 16 Рзаєва Рза Мамедсалаха огли та Ло грудня 2013 року о 09 год. 40 хв. в паткіної Вікторії Геннадіївни, третя якості відповідача по цивільній особа Четверта Дніпропетровська справі за позовом ПАТ «КБ «Приват державна нотаріальна контора, про Банк» до Копліка О.Ю. про стягнен визнання договору дарування не ня заборгованості. З опублікуван дійсним, встановлення факту прий ням цього оголошення відповідач няття спадщини та визнання права Коплік Олександр Юрійович вва власності в порядку спадкування. У жається належно повідомленим про разі неявки відповідача у судове за день, час та місце розгляду справи. сідання справа буде розглянута за Суддя Кудрявцева Т.О. його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет рішення. ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. Красногвардійський районний 309) викликає Квачук Юлію Петрів суд м. Дніпропетровська повідом ну у судове засідання 16 грудня 2013 ляє, що у провадженні суду знахо року о 09 год. 30 хв. в якості відпо диться цивільна справа № 204/ відачки по цивільній справі за позо 7136/2013ц, провадження № 2/ вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Ква 204/2563/2013 за позовом Товари чук Ю.П. про стягнення заборгова ства з обмеженою відповідальністю ності. З опублікуванням цього оголо «Фінансова компанія «Єврокапітал» шення відповідачка Квачук Юлія до Бродецького Олександра Йоси Петрівна вважається належно по повича. Відповідач Бродецький відомленою про день, час та місце Олександр Йосипович викликаєть розгляду справи. Суддя Кудрявцева ся у судове засідання, яке відбудеть Т.О. ся 22 січня 2014 року о 15 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійсь Красногвардійський районний кого районного суду м. Дніпропет суд м. Дніпропетровська повідом ровська за адресою: м. Дніпропет ляє, що у провадженні суду знахо ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. диться цивільна справа № 321/ Після опублікування об’яви в пресі 1251/2013ц, провадження № 2/

204/2313/2013 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Плохушка Олек сандра Вікторовича про стягнення заборгованості. Відповідач Пло хушко Олександр Вікторович ви кликається у судове засідання, яке відбудеться 07 лютого 2014 року о 10 год. 30 хв. у приміщення Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Плохуш ка Олександра Вікторовича справу буде розглянуто за його відсутності. До Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області викли кається Коценко Вячеслав Григоро вич в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу за кредитним договором. Су дове засідання відбудеться 12.12.2013 року об 11.00 за адре сою: смт Юр’ївка Дніпропетровсь кої області, вул. Леніна, 89. У разі неявки відповідача у судове засі дання, останнє буде проведено за його відсутності. Копії позовної за яви та доданих до неї матеріалів відповідач може отримати у при міщенні суду. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Авраменко Світла ну Михайлівну як відповідача до зали суду на слухання цивільної справи № 211/6797/2013ц за по зовом Мазур Тетяни Савівни до Ав раменко Світлани Михайлівни, тре тя особа Товарна біржа «Новый век», про визнання дійсним догово ру купівліпродажу, яке відбудеть ся 20.12.2013 року об 11 год. 50 хв. у приміщенні Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бо родича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.

кає відповідача Концесвітного Ва лерія Михайловича, 15.05.1953 р.н., у судове засідання для розгляду ци вільної справи № 178/1792/13, 2/ 178/547/13 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Концесвітного Ва лерія Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним дого вором, яке відбудеться 10 грудня 2013 року о 09.00 в залі судових засідань 1 під головуванням судді Берелет В.В. у приміщенні Крини чанського районного суду за адре сою: вул. Виконкомівська, 17, с. Кринички. У разі неявки у судове засідання відповідача справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Петриківський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Коровушкіна Олек сандра Вікторовича, який прожи ває за адресою: вул. Канівська, 4, м. Дніпропетровськ, Дніпропет ровська область, у судове засідан ня по цивільній справі № 187/1467/ 13ц, провадження № 2/0187/416/13 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Коровушкіна Олександра Вікторовича про звер нення стягнення на 11 грудня 2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: вул. Леваневського, 19, смт Петри ківка, Петриківський район, Дніпро петровська область. З опублікуван ням оголошення про виклик відпо відач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи. І в разі неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів.

Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 16 грудня 2013 року об 11.00 в залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розглядатись цивільна справа за позовом Бойко Тетяни Віталіївни до Корчак Дар’ї Олегівни про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням. Останнє Бабушкінський районний суд м. місцезнаходження відповідача: м. Дніпропетровська (м. Дніпропет Кривий Ріг, вул. 7й Зарічний, 4/2. ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. У разі неявки відповідача до суду у 309) викликає Зуєву Світлану Федо зазначений день справа буде роз рівну у судове засідання 19 грудня глянута за його відсутності на 2013 року о 14 год. 30 хв. в якості підставі наявних по справі доку відповідача по цивільній справі за ментів. позовом Тараненко Л.О. до Зуєвої С.Ф., треті особи Орган опіки та У провадженні Красногвардійсь піклування Бабушкінської районної кого районного суду м. Дніпропет ради, Сьома Дніпропетровська дер ровська знаходиться цивільна спра жавна нотаріальна контора, про ва за позовом Публічного акціонер визнання права власності. З опуб ного товариства «Дніпрообленер лікуванням цього оголошення го» до Хатема Салмана Салєха про відповідач Зуєва Світлана Федорів відшкодування збитків. Відповідач на вважається належно повідомле Хатем Салман Салєх викликається у ною про день, час та місце розгля судове засідання на 06 грудня 2013 року о 10 год. 30 хв. у приміщення ду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Красногвардійського районного Павлоградський міськрайонний суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш суд Дніпропетровської області (суд кіна, 77б, каб. 12. Після опубліку дя Врона А.О.) викликає у судове вання об’яви в пресі відповідач вва засідання відповідача Іванова жається повідомленим про час та Владислава Валерійовича по справі місце розгляду справи. У разі не за позовом Третяка Миколи Петро явки Хатем С.С. справу буде розгля вича про стягнення боргу за дого нуто за її відсутності. вором позики. Останнє місце про живання відповідача: вул. Ленін Жовтневий районний суд м. градська, 28/6, м. Павлоград, Дніпропетровська викликає Шере Дніпропетровська область. Судове мета Адама Адамовича в якості засідання призначено на 09 грудня відповідача по цивільній справа № 2013 року о 09.00 за адресою: м. 201/10433/13ц, провадження 2/ Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 201/3012/2013 за позовом Віммер каб. 309. У разі неявки відповідача Катерини Володимирівни до Шере у судове засідання справа, згідно з мета Адама Адамовича, третя особа вимогами ЦПК України, може бути Орган опіки та піклування Жовт невої районної у м. Дніпропет розглянута за його відсутності. ровську ради, про позбавлення Павлоградський міськрайонний батьківських прав та стягнення алі суд Дніпропетровської області (суд ментів у судове засідання, яке дя Боженко Л.В.) викликає у судове відбудеться об 11.00 11 грудня 2013 засідання відповідача Чиркова Віта року за адресою: вул. Паторжинсь лія Яковича, Романькова Максима кого, 18а, м. Дніпропетровськ, Миколайовича по справі за позовом Жовтневий районний суд м. Дніпро Третяка Миколи Петровича про стяг петровська, каб. 7. У випадку неяв нення боргу за договором позики. ки відповідача у судове засідання Останнє місце проживання відпові справу буде розглянуто в заочному дачів Чиркова В.Я.: вул. Котов порядку. ського, 261, м. Павлоград, Дніпро петровська область; Романькова Заводський районний суд м. М.М.: вул. Комсомольська, 20, с. Дніпродзержинська викликає Нови Нова Дача, Павлоградський район, чихіна Едуарда Борисовича в якості Дніпропетровська область. Судове відповідача по цивільній справі № засідання призначено на 16 грудня 208/7523/13, провадження № 2/ 2013 року о 09.00 за адресою: м. 208/2433/13 за позовом Новичихі Павлоград, вул. Дніпровська, 135, ної Надії Іванівни до Новичихіна каб. 203. У разі неявки відповідача Едуарда Борисовича про визнання у судове засідання справа, згідно з особи такою, що втратила право на вимогами ЦПК України, може бути користування житловим приміщен розглянута за їхньої відсутності. ням, у судове засідання, яке відбу деться о 14.00 17 грудня 2013 року Криничанський районний суд за адресою: вул. Губи, 2, м. Дніпро Дніпропетровської області викли дзержинськ, Заводський районний

суд, каб. 3. У разі неявки відпо відача у судове засідання справу буде розглянуто в заочному поряд ку.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 03 грудня 2013 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 204/7974/13ц, 2/204/2785/13 за позовом Чуях Надії Григорівни до Чуяха Олександ ра Леонідовича про розірвання шлюбу, яким позов задоволено: шлюб між Чуях Надією Григорівною, 20 травня 1957 року народження, та Чуях Олександром Леонідовичем, 11 червня 1955 року народження, зареєстрований 28 червня 1991 року у Красногвардійському відділі ЗАГС м. Дніпропетровська, актовий запис № 410 розірвано. Надалі іменуватися сторонам прізвищем «Чуях» та «Чуях». Рішення може бути оскаржене в апеляційному по рядку до Апеляційного суду Дніпро петровської області через Красно гвардійський районний суд м. Дніпропетровська шляхом подачі апеляційної скарги протягом деся ти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь по справі, але не були присутні у судовому за сіданні під час проголошення судо вого рішення, можуть подати апеля ційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішен ня. Заочне рішення може бути пе реглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішен ня може бути подано протягом де сяти днів з дня отримання його копії. Широківський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 07.11.2013 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 197/874/13ц, провадження № 2/ 197/321/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерц ійний банк «ПриватБанк» до Тара сенка Михайла Михайловича про стягнення заборгованості за кре дитним договором, яким позов за доволено частково та стягнуто з Та расенка Михайла Михайловича на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» 29834,41 коп. у ра хунок відшкодування заборгова ності за кредитним договором, а та кож 298 грн. 45 коп. сплаченого су дового збору. Заочне рішення може бути оскаржено в апеляційному по рядку до Апеляційного суду Дніпро петровської області через суд пер шої інстанції (смт Широке, вул. Ле ніна, 86) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. 15 листопада 2013 року Централь ноМіським районним судом м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Бонда ренко Лідії Василівни до Токарчук Аліни Вікторівни, Токарчук Анни Владиславівни про визнання біржо вого договору купівліпродажу квартири дійсним, згідно з яким визнано дійсним договір купівлі продажу двокімнатної квартири за адресою: м. Кривий Ріг, військове містечко35, буд. 31, кв. 34, від 27.03.1998 року, укладений на Кри ворізькій філії Придніпровської то варної біржі за реєстраційним но мером 281ІІ/98. 21 листопада 2013 року в заоч ному порядку було розглянуто ци вільну справу № 178/1725/13ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Душки Альони Миколаївни про стяг нення заборгованості за кредитним договором. Даним заочним рішен ням позовні вимоги були задоволе но в повному обсязі. З повним тек стом рішення відповідачка Душка А.М. може ознайомитись, звернув шись до канцелярії Криничансько го районного суду Дніпропетровсь кої області за адресою: вул. Викон комівська, 17, смт Кринички. Тернівський міський суд Дніпро петровської області 12 вересня 2013 року виніс заочне рішення по справі № 194/1317/13ц за позовом Повольнова Михайла Валерійовича до Повольнової Інни Володимирів ни про зменшення розміру алі ментів, стягнутих за рішенням суду. Заочним рішенням суду позов По вольнова Михайла Валерійовича до

Повольнової Інни Володимирівни про зменшення розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду задово лено повністю та зменшено розмір аліментів, що стягуються з Поволь нова Михайла Валерійовича, 07 квітня 1986 року народження, урод женця м. Павлоград Дніпропет ровської області, ІПН 3150815676, згідно з рішенням Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 03 жовтня 2006 року на користь Повольнової Інни Володи мирівни на утримання малолітньої дитини Повольнова Кирила Ми хайловича, 28 липня 2005 року на родження, з 1/4 до 1/6 частини з усіх його доходів. У разі незгоди з рішенням суду відповідач має пра во звернутись із заявою про її пе регляд. Тернівський міський суд Дніпро петровської області 10 жовтня 2013 року виніс заочне рішення по справі № 194/1316/13ц за позо вом Повольнова Михайла Валерій овича до Єфремкіної Ірини Вади мівни про зменшення розміру алі ментів, стягнутих за рішенням суду. Заочним рішенням суду позов По вольнова Михайла Валерійовича до Єфремкіної Ірини Вадимівни про зменшення розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду задо волено повністю та зменшено розмір аліментів, що стягуються з Повольнова Михайла Валерійови ча, 07 квітня 1986 року народжен ня, уродженця м. Павлоград Дніпропетровської області, ІПН 3150815676, згідно з рішенням Тернівського міського суду Дніпро петровської області від 01 берез ня 2010 року на користь Єфремкі ної Ірини Вадимівни на утримання малолітньої дитини Повольнової Софії Михайлівни, 26.11.2009 року народження, з 1/4 до 1/6 частини усіх його доходів. У разі незгоди з рішенням суду відповідач має пра во звернутись із заявою про його перегляд. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 17 жовтня 2013 року о 10.00 відбувся розгляд цивільної справи за позо вом Прозоровської Анжели Вален тинівни до Мельника Сергія Бори совича про визнання таким, що втратив право на користування жит ловим будинком та зняття з реєст рації. Адреса суду: Дніпропетровсь ка область, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, каб. 302. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 20.09.2013 року відбулося слухання по цивільній справі за № 211/2244/ 13ц за позовом Скибенко Любові Володимирівни до Чубенко Світла ни Анатоліївни, Чубенко Лариси Іванівни, третя особа Скибенко Олександр Володимирович, про усу нення перешкод у користуванні власністю, стягнення шкоди. По справі 20.09.2013 року винесено заочне рішення, позов задоволено. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що у провадженні суду знахо диться цивільна справа № 204/ 6215/2013ц, провадження № 2/ 204/2311/2013 за позовом Каліні ченко Тетяни Юріївни до Калінічен ка Віктора Івановича про розірван ня шлюбу. Відповідно до ухвалено го заочного рішення позовні вимо ги Калініченко Тетяни Юріївни до Калініченка Віктора Івановича про розірвання шлюбу були задоволені. Повний текст рішення відповідач Калініченко Віктор Іванович може отримати в цивільній канцелярії Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б (каб. 8). Комісія з питань розгляду земель них спорів Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради викликає громадянина Каснера Олександра Едуардовича, громадянина Роща ховського Олега Івановича на засі дання з приводу звернення грома дянина Тарасенко О.В., що діє за до віреністю від Улибіна В.В., стосов но відмови у підписанні акта вста новлення та погодження зовнішніх меж земельної ділянки за адресою: вул. Ливарна, 2, яке відбудеться 12.12.2013 року о 16.00, каб. 112, Жовтневого виконкому (пл. Шев ченка, 7).


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1484

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486)


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

05.12.2013 ð. ¹ 95 (1486) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè è îðèãèíàëüíûìè áëþäàìè. Ïîïðîáóéòå ïðèãîòîâèòü ðûáó, çàïå÷åííóþ â ñëîåíîì òåñòå, è ïøåííóþ êàøó ñ òûêâîé â ãîðøî÷êå

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÍÅ ÏÑÓ Ï²Ä Õ²ÑÒ

×ÈÒÀÞÒÜ ÄËß ÃÀÂ×ÈÊÀ

ÐÛÁÀ, ÇÀÏÅ×ÅÍÍÀß Â ÑËÎÅÍÎÌ ÒÅÑÒÅ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

Ó ô³íñüêîìó ì³ñòå÷êó Ìààí³íêà â ì³ñöåâ³é á³áë³îòåö³ ïðàöþº «êíèæêîâèé ñîáàêà». Òâàðèíà íà ³ì’ÿ Õ³ëìà ùîäíÿ ïðèõîäèòü ñëóõàòè ÷èòàííÿ ä³òåé. Çà

“рыба (сибас, дорада, судак, форель) - 500 г “слоеное тесто (пресное или дрожжевое) - 500 г “лук - 150 г “яйцо - 1 шт. “кунжут “лайм или лимон “соль, перец

ñëîâàìè ôàõ³âö³â, ìàëåíüêèì øêîëÿðàì ïðîñò³øå íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè, êîëè â ðîë³ ñëóõà÷à - ñîáàêà, ùî íå êîìåíòóº ïî÷óòå. Çà ñëîâàìè ãîñïîäèí³ Õ³ëìè Ìàðêåòòà ʳâ³ìÿê³, ñîáàêà íå ñì³ÿòèìåòüñÿ, ÿêùî äèòèíà çðîáèòü ïîìèëêó ³ ¿é íå çàâàæàþòü äð³áí³ äåôåêòè ìîâè.

В этом рецепте можно использовать филе рыбы, но гораздо вкуснее получается, если взять целую рыбку (желательно не сильно костлявые виды). Из указанного количества ингредиентов получается 2 порции.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

n Лук нарезать полукольцами. щенную и выпотрошенную), посолить, поперчить, сбрызнуть соком o Яйцо взбить. p Слоеное тесто разделить на лайма или лимона. две части. Каждую часть раскаs На рыбу выложить лук. тать. t Завернуть начинку в тесто, края защипать. q Выложить лук. r На лук выложить рыбу (почиu Противень смазать маслом

или застелить бумагой для выпечки. Выложить рыбу, смазать яйцом, посыпать кунжутом. v Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, запекать в течение 45-50 минут.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÏØÅÍÍÀß ÊÀØÀ Ñ ÒÛÊÂÎÉ Â ÃÎÐØÎ×ÊÅ Из указанного количества ингредиентов получается 5-6 горшочков.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: “тыква чищенная - 500 г “пшено - 300 г “молоко - 1 л

“соль “сливочное масло “по вкусу: сахар, изюм, курага, чернослив, цукаты и т.д.

q В кипящее молоко положить тыкву, варить 5 минут. r Добавить пшено, посолить, варить, на небольшом огне, под крышкой, 10 минут.

s Кашу переложить в горшочки. В каждый - положить по кусочку сливочного масла. t Накрыть крышкой, поставить в духовку. Запе-

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

кать при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут. В готовую кашу, по вкусу, можно добавить: сахар, изюм, курагу, чернослив, цукаты и т.д.

Ãîòîâûå áëèíû íå îñòûíóò ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ, åñëè òàðåëêó, êóäà èõ ñêëàäûâàþò, äåðæàòü íà êàñòðþëå ñ êèïÿùåé âîäîé.  êðóòî ïîäñîëåííîé âîäå êàðòîøêà â ìóíäèðå íå ðàçâàëèâàåòñÿ. Íà åå âêóñ ýòî ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿåò. ßéöà ñ íàäòðåñíóòîé ñêîðëóïîé íå âûòåêàþò, åñëè âàðèòü èõ â ñîëåíîé âîäå. Åñëè òåñòî óæå ïîäîøëî, à ó âàñ íåò âðåìåíè ïîñòàâèòü åãî â äóõîâêó, ïðèêðîéòå åãî õîðîøî ñìî÷åííîé áóìàãîé, ïðåäâàðèòåëüíî ñòðÿõíóâ ñ íåå âîäó. Ñâåêëó è çåëåíûé ãîðîøåê â ñîëåíîé âîäå íå âàðÿò, ïîòîìó ÷òî çåëåíûé ãîðîøåê â ñîëåíîé âîäå äîëãî íå ðàçâàðèâàåòñÿ, à ñâåêëà ïîëó÷àåòñÿ íå òàêîé âêóñíîé.

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê áûñòðî âûñóøèòü îäåæäó Êîãäà íåò âðåìåíè ñóøèòü îäåæäó åñòåñòâåííûì ñïîñîáîì, ïðèõîäèòñÿ ýòî äåëàòü â ñêîðîñòíîì ðåæèìå. Êîíå÷íî, íåñëîæíî âûñóøèòü òîëüêî ÷òî ïîñòèðàííóþ âåùü ïðè íàëè÷èè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Íî äàæå ïðè åå îòñóòñòâèè ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà÷åé ìîæíî, èñïîëüçóÿ ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà ª Фен. С помощью агрегата для сушки волос можна запросто просушить и мокрые изделия. 30-40 минут тепловой обработки кофточки или легких брючек со всех сторон - и можна наряжаться. Конечно, чтобы таким образом просушить одежду потолще, придется попотеть. ª Утюг . Не менее эффективный способ быстрой сушки одежды - это использование го-

рячего утюга без функции пара. Тщательно отожмите одежду, включив максимальное количество оборотов в программе отжима стиральной машины, прогладьте с двух сторон, раскиньте вещи на веревке. Через 10 минут снова прогладьте горячим утюгом. ª Тепловой вентилятор. Объемные шерстяные изделия нельзя подвергать интенсивной глажке, поэтому для сушки используйте только тепловой вентилятор, фен или включи-

ØÏÀÃÀÒ ÇÀÐÀÄÈ ÑËÀÂÈ Ìåð øâåäñüêîãî ì³ñòà Õåãàíåñ Ïåòåð Êîâà÷ çàïèñàâ ïàðîä³þ íà ðåêëàìó âàíòàæ³âîê Volvo çà ó÷àñòþ Æàí-Êëîäà Âàí Äàììà. Íà â³äåî ãðàäîíà÷àëüíèê ñòî¿òü íà äâîõ àâò³âêàõ, ùî ðóõàþòüñÿ, ³ íàìàãàºòüñÿ ñ³ñòè íà øïàãàò ó òîé ÷àñ, ÿê â³äñòàíü ì³æ ìàøèíàìè çá³ëüøóºòüñÿ. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, äëÿ ãëÿäà÷³â òà, íà ùàñòÿ, äëÿ ìåðà ïîâí³ñòþ ñ³ñòè íà øïàãàò éîìó íå âäàëîñÿ. «ß çðîáèâ áè öå, ÿêáè äîðîãà áóëà øèðøîþ, à â³òåð òðîõè ñëàáøèé», - âèïðàâäàâñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà. ○

ÌÎÄÍÀ ÎÏÅÐÀÖ²ß

Приятного аппетита!

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ßÊ ÂÀÍ ÄÀÌÌ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Пшено промыть в теплой воде. o Очищенную тыкву нарезать кубиками. p Молоко довести до кипения.

те в духовом шкафу функцию продува, откройте дверку, повесьте одежду перед шкафом, периодически поворачивайте ее разными сторонами. Процесс полной просушки займет не более 20-30 минут. Но лучше просто продумывать свой гардероб на несколько дней вперед, хранить чистые просушенные, проглаженные и подготовленные к использованию вещи на плечиках, а шерстяные - аккуратно сложенные в стопку на полке.

ÏËÀÒÈÍβ Îײ Íüþ-éîðêñüê³ îêóë³ñòè ïî÷àëè íàäàâàòè íîâó ïîñëóãó - âøèâàòè â î÷³ âñ³ì áàæàþ÷èì ïðèêðàñè ç ïëàòèíè. ˳êàð³ âèðîáëÿþòü òîíê³ ïëàñòèíêè ³ç äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó é ³ìïëàíòóþòü ¿õ â î÷³. Âàðò³ñòü ïîñëóãè ÷èìàëà - 3 òèñ. äîëàð³â. Àëå, ÿê çàïåâíÿþòü àìåðèêàíñüê³ ìîäíèö³, ö³íà òîãî âàðòà, àäæå ³ìïëàíò çàëèøàºòüñÿ ç íèìè íà âñå æèòòÿ. Ñïåö³àë³ñòè çàïåâíÿþòü, êîøòîâíîñò³ íå øêîäÿòü çäîðîâ’þ. Õî÷à äåÿê³ ìåäèêè ïðîòè, ìîâëÿâ, ïëàòèíà íå º àáñîëþòíî áåçïå÷íèì ìàòåð³àëîì. ○

ÂÈÊÐÀÄÀײ ÑÂßÒÀ

ßËÈÍÊβ ËÈÕÎIJ¯

Ó Íåàïîë³ ä³òè âêðàëè âîñüìèìåòðîâó ð³çäâÿíó ÿëèíêó ç ãàëåðå¿ Óìáåðòî Ïåðøîãî ÷åðåç äåê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿¿ âñòàíîâèëè. Ñâÿòêîâå äåðåâî âèíåñëè ç áóä³âë³ áëèçüêî îï³âíî÷³. Íà çàïèñàõ ç êàìåðè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ âèäíî, ùî êðàä³æêó ñêî¿ëè ä³òè. Âîíè ðîçõèòóâàëè äåðåâî, äîêè òå íå çàâàëèëîñÿ. Òîä³ ìàë³ çëîäþæêè â³äòÿãëè ÿëèíêó çà ìåæ³ ïðèì³ùåííÿ ãàëåðå¿. ϳçí³øå ïðàâîîõîðîíö³ çíàéøëè ð³çäâÿíå äåðåâî çà ê³ëüêà ñîò ìåòð³â â³ä òîãî ì³ñöÿ, äå âîíà áóëà âñòàíîâëåíà.


ЧЕТВЕР, 5 ГРУДНЯ 2013 РОКУ № 95 (1486)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Íàñòîÿùåå åâðîïåéñêîå øîó è ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ïîäàðèë ñâîèì ïîêëîííèêàì ðîññèéñêèé ïåâåö Ñåðãåé Ëàçàðåâ âî âðåìÿ ïåðâîãî ãàñòðîëüíîãî òóðà ïî Óêðàèíå. Íà êîíöåðòå â ÄíåïðîïåòÃÎÐÎÑÊÎÏ ðîâñêå çðèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì íàáëþäàëè ВЕСЫ ОВЕН íåñòàíäàðòíûå íîìåðà, Ñèòóàöèè ýòîé Òâîð÷åñêàÿ, íåäåëè çàñòàâÿò âàñ èíòåðåñíûå òàíöåâàëüðåçóëüòàòèâíàÿ ñýêîíîìèòü íà óäîâîëüñòâèÿõ íûå ïîñòàíîâêè è õîðîì íåäåëÿ. Ñ íîâîëóíèåì âàøè ðàäè èíâåñòèöèé â íîâîå ïëàíû ïîëó÷àò áûñòðóþ ïåëè äàâíî ïîëþáèâøèåðàñêðóòêó. Ìîæíî ðàññìîòðåòü ïåðñïåêòèâíîå äåëî. Åñëè öåëü äîñòîéíàÿ, òî ðàñõîäû íå ñÿ õèòû. Ïåðâûìè àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ýìîöèÿìè ïîñëå âûâûçîâóò ñîæàëåíèé. Íåäåëÿ ðàáîòû, ïðîâåñòè ñåìåéíûé óäà÷íà äëÿ ïîåçäîê, ïîâûøå- ñòóïëåíèÿ ïåâåö ñîâåò ïî âàæíîìó âîïðîñó. íèÿ êâàëèôèêàöèè è äëÿ Íîâûå äåëà íà÷èíàéòå âî ïîäåëèëñÿ ñ «Â³ñòÿâòîðíèê è ÷åòâåðã.  âûõîäíûå ñòàðòà õîðîøî ïðîäóìàííîé ìè».  ýêñêëþçèââàì áóäåò âåçòè â òîì, ÷òî âû èäåè. íîì èíòåðâüþ îí çàäóìàëè. СКОРПИОН ðàññêàçàë îá Âàæíåéøèå ТЕЛЕЦ ðåøåíèÿ ìîæíî Óìåíèå ñòðîèòü îòíîøåíèè ê ïðèíèìàòü â ïåðâîé ïîëîâèíå ïîêëîííèêàì è î âçàèìîâûãîäíîå íåäåëè.  ïîíåäåëüíèê âû ñîòðóäíè÷åñòâî îòêðîåò íà ìîæåòå îòäàòü ìàòåðèàëüíûé òîì, ïî÷åìó åãî ýòîé íåäåëå çåëåíûé ñâåò íàçâàëè «Õðàíèòåâàøèì íîâûì ïðîåêòàì. Êóéòå èëè ìîðàëüíûé äîëã. Âî æåëåçî, ïîêà ãîðÿ÷î. Ðåøàéòå âòîðíèê õîðîøî íà÷àòü äåëî, ëåì ðåáåíêà» âîïðîñû äîëåâîãî ó÷àñòèÿ, ïðèáûëè, íàñëåäñòâà. Ïîëåçíî ïðîäâèãàòü ñðàçó íåñêîëüêî èíòåðåñîâ, äàæå åñëè ýòî ñîïðÿæåíî ñ âðåìåííûìè íåóäîáñòâàìè.  âûõîäíûå áîðèòåñü ñ òåì, ÷òî âàñ íå óñòðàèâàåò. БЛИЗНЕЦЫ Â ñâîåì îêðóæåíèè âàì ïðåäñòîèò áûòü çàâîäèëîé.  ïîíåäåëüíèê âûïîëíèòå «ñ çàïàñîì» äîìàøíèå îáÿçàííîñòè, ÷òîáû ñî âòîðíèêà ñ ãîëîâîé ïîãðóçèòüñÿ â ñâîè íîâûå èíòåðåñû. Âî âòîðíèê è ñðåäó â àçàðòå âàì óäàñòñÿ ïðîâåðíóòü áîëüøîå äåëî.  âîñêðåñåíüå ïîëåçíî îñâîáîäèòü ãîëîâó îò äåë. Ïîåçäêà íà ïðèðîäó, ìåäèòàöèè, ñîí è õîðîøàÿ êíèãà áóäóò ëó÷øèì îòäûõîì. РАК Ìíîãèå âåùè íà ýòîé íåäåëå ñòàíóò áîëåå ÿñíûìè, à ïåðñïåêòèâû ïîëó÷àò ðàñøèðåíèå. Êîëëåêòèâ äîâåðèò âàì ðîëü âûðàçèòåëÿ ñâîèõ èíòåðåñîâ íà òåððèòîðèè íà÷àëüñòâà.  ñðåäó è ÷åòâåðã âàì ñëåäóåò áîëüøå äóìàòü î ëè÷íîì è çàíèìàòüñÿ îòíîøåíèÿìè. Çàíèìàòüñÿ äåëàìè è îòäûõàòü â âûõîäíûå ëó÷øå â óåäèíåíèè. ЛЕВ Êîìôîðò è ïðåñòèæ â ÷èñëå ãëàâíûõ ïðèîðèòåòîâ. Åñëè íàêàíóíå âû ïîðàáîòàëè íàä ïîïîëíåíèåì ñâîåãî áþäæåòà, ïîçâîëüòå ñåáå ïðèÿòíûå òðàòû. Ïðîÿâëÿéòå àêòèâíîñòü â äåëàõ.  âûõîäíûå õîðîøî îñâàèâàòü íîâûå âèäû äåÿòåëüíîñòè è îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû. Âñå ïîéäåò âåñåëåå â êîìïàíèè ñ åäèíîìûøëåííèêàìè. ДЕВА Ñåìüÿ è äîìàøíèå ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò èñòî÷íèêîì âàøåãî âäîõíîâåíèÿ. Âîçìîæíû âàæíûå ïåðåìåíû â æèçíè. Âî âòîðíèê ìîæíî ïðèñòóïàòü ê ðåìîíòó, ïðèîáðåòàòü áûòîâóþ òåõíèêó. Áóäüòå îñòîðîæíû ñ íîâûìè çíàêîìûìè. Âîñêðåñåíüå õîðîøî ïðîâåñòè â îáùåñòâå òîãî, íà êîãî âû ìîæåòå ïîëîæèòüñÿ.

òðåáóþùåå áîëüøèõ óñèëèé è ñðåäñòâ. Åñëè ÷åãî-òî íå õâàòàåò - îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ, íî íå îòêëàäûâàéòå. Óñòóïàÿ â ìàëîì, äîñòèãíåòå áîëüøåãî. СТРЕЛЕЦ Ïëîäîòâîðíîå âðåìÿ äëÿ ó÷åáû, ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàáîòû ñ ïóáëèêàöèÿìè, íà þðèäè÷åñêîì ïîïðèùå. Áóäüòå òàêòè÷íû è âíèìàòåëüíû â ñâîåì îêðóæåíèè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âîçìîæíà ïóòàíèöà â èíôîðìàöèè, ñêðûòûå äåéñòâèÿ ïàðòíåðîâ.  âûõîäíûå îòâëåêèòåñü îò äåë, ïðèâåäèòå â ïîðÿäîê ñâîé äîì. КОЗЕРОГ Íîâîëóíèå â ìåñÿö, ïðåäâàðÿþùèé äåíü ðîæäåíèÿ, ïîêàæåò, íà êàêèå óñòóïêè âàì íóæíî ïîéòè, êàêèå äîëãè îòäàòü, ÷òîáû ðàñ÷èñòèòü òåððèòîðèþ äëÿ íîâûõ ïëàíîâ.  ïîíåäåëüíèê îáñóæäàéòå è ïîäãîòàâëèâàéòå ïî÷âó äëÿ íîâîââåäåíèé. Âî âòîðíèê ïðèñòóïàéòå ê âàæíûì äåëàì, íå àôèøèðóÿ èõ äî ïîðû äî âðåìåíè.  âûõîäíûå âîçìîæíû íåîáû÷íûå çíàêîìñòâà. ВОДОЛЕЙ Íà ýòîé íåäåëå âû ïîëó÷èòå êëþ÷ ê ðåøåíèþ âàæíîãî âîïðîñà. Ïîòîðîïèòåñü çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé èëè ïîäïèñàòü äîãîâîð âî âòîðíèê.  òå÷åíèå íåäåëè ïîëåçíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ìàòåðèàëüíîé ñôåðå, îáñóäèòü ñ ïàðòíåðàìè îáùèå èíòåðåñû è ðåàëèçîâàòü ñâîè.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ïðîÿâëÿéòå óñòóï÷èâîñòü. РЫБЫ Ñåé÷àñ âû ìîæåòå íå òîëüêî áûñòðî çàðàáîòàòü, íî è ïîçàáîòèòüñÿ î ñâîèõ èíòåðåñàõ íà áóäóùåå. Äàéòå õîä íîâîìó äåëó èëè ïðîåêòó. Âîçìîæíî óñóãóáëåíèå â äåëàõ, êîòîðûå âûíåñóò íà ïîâåðõíîñòü íàêîïèâøèåñÿ ïðåòåíçèè, íî è ïîìîãóò óñòðàíèòü íåäîðàçóìåíèÿ.  âûõîäíûå âàñ æäóò èíòåðåñíûå âñòðå÷è è ïîåçäêè, è õîðîøèå øàíñû â ëþáâè.

Ñåðãåé Ëàçàðåâ: «Ó ìåíÿ íèêîãäà íå áûëî êóìèðîâ» «ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÔÀÍÛ ÅÇÄßÒ ÇÀ ÌÍÎÉ ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ Â ÃÎÐÎÄ» дят за мной из города в город. - Как обстоят дела в театре? - На моем счету 4 больших роли, каждая из которых значима по-своему. Сейчас играю главную роль в спектакле «Таланты и покойники» в театре им. Пушкина. Представление всегда проходит с полным аншлагом. В апреле состоится премьера еще одного спектакля с моим участием - на этот раз буду играть роль Фигаро.

ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ - Сергей, с чем Вы приехали в Днепропетровск? - Работая над программой «Лазарев», я хотел сломать стереотипы и сделать красивое шоу. На подготовку ушло около восьми месяцев. Все это время мы репетировали с музыкантами и танцорами, готовили отдельные номера, придумывали декорации и костюмы. В результате получилось грандиозное музыкальное представление с театральными элементами. Танцы ставили профессиональные хореографы, а я уже корректировал моменты, которые мне не понравились.

«ÕÎ×Ó ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ÈÃÐÀÒÜ ÍÀ ÔÎÐÒÅÏÜßÍλ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

БЕЗ КУМИРОВ что бы его потратили? -Очень давно хочу научиться играть на фортепьяно. Но для этого - Поделитесь впенужна усидчивость, а я чатлениями от концернеусидчивый человек. та. Как Вас принимают в Украине? ФИГАРО ТУТ - Получилось громко, - У Вас многочисэмоционально и правди- ленная армия поклонво. Приняли очень ра- ников. Чем привлекадушно. Я сделал все воз- ете их внимание? можное и мне приятно, - Я абсолютно открычто зритель это оценил. тый и искренний челоГастролировать по Укра- век. Своих поклонников ине очень понравилось. ценю и уважаю. Каждый В каждом городе - разная концерт заканчивается публика, но я всегда ста- 15-20-минутной встречей раюсь, чтобы люди по- с официальным фан-клучувствовали себя моими бом. В это время старадрузьями, и мы вместе юсь всем уделить внимаполучили удовольствие ние: сфотографироватьдруг от друга. ся, дать автографы. Это - Если бы у Вас по- некая благодарность за явилось больше сво- их преданность и работу. бодного времени, на Ведь некоторые фаны ез-

- Сергей, какую музыку слушаете? На кого равняетесь? - У меня огромное количество любимых исполнителей, но никогда не было кумиров. Мне интересны совершенно разные музыкальные жанры и направления. - Фонд «Линия жизни» назвал Вас «Хранителем ребенка». Расскажите о своей благотворительной деятельности. - Я неоднократно участвовал в акциях этого фонда на концертах в Москве. В рамках программ «Лазарев» и «Биение сердца» мы собирали средства на лечение больных детей с пороками сердца. Благодаря фонду «Линия жизни» и всем зрителям, которые приходили на концерты, удалось оплатить не одну операцию.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Ñèäÿò äâà àëêîãîëèêà, âûïèâàþò. Îäèí äðóãîãî ñïðàøèâàåò: - Ñëóøàé, à ÷òî òàêîå ëîãèêà? - Íó, êàê òåáå îáúÿñíèòü... Âèäèøü - âîí äâà ìóæèêà èäóò, îäèí - ãðÿçíûé, äðóãîé - ÷èñòûé. Êàêîé èç íèõ â áàíþ èäåò? - Ãðÿçíûé... - Ïðàâèëüíî. Îí ãðÿçíûé, ïîýòîìó èäåò ìûòüñÿ. Âîò ýòî íàçûâàåòñÿ ëîãèêîé. - À ÷òî òàêîå äèàëåêòèêà? - Íó... Âèäèøü, äâà ìóæèêà Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

èäóò. Îäèí - ãðÿçíûé, à äðóãîé - ÷èñòûé. Êòî èç íèõ â áàíþ èäåò? - Ãðÿçíûé... - À âîò è íåïðàâèëüíî! ×èñòûé. Ãðÿçíûé - îí ïîòîìó è ãðÿçíûé, ÷òî â áàíþ íèêîãäà íå õîäèò. Âîò ýòî íàçûâàåòñÿ äèàëåêòèêîé... - Íó, à ÷òî æå òîãäà ôèëîñîôèÿ? - Âèäèøü... Äâà ìóæèêà èäóò, ãðÿçíûé è ÷èñòûé. Êàêîé èç íèõ â áàíþ èäåò? - À êòî åãî çíàåò? - Âîò! Ýòî êàê ðàç ôèëîñîôèÿ!

Номер підписано до друку 04.12.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354395


#1486  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you