Page 1

ÌÅÄÑÒÐ ÀÕÎÂÊÀ ÑÒ ÀÍÅÒ ÌÅÄÑÒÐÀÕÎÂÊÀ ÑÒÀÍÅÒ ÎÁßÇÀ ÒÅËÜÍÎÉ? ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ?

ÑÂßÒÎ ÒÈÕ, ÕÒÎ ÏÐ ÀÖÞª ÏÐÀÖÞª ÍÀ ÐÀIJÎ, ÒÁ É ÇÂ'ßÇÊÓ 7

ÓͲÊÀËÜÍÀ ÊÎ˲ÉÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

2

7

ÇÀ ÌÀËÛØÅÉ ÁÓ ÄÓÒ ÁÓÄÓÒ ÒÈÒÜ ÁÅÇ Î×ÅÐÅÄÈ ÏËÀ ÏËÀÒÈÒÜ

1114

²Ç ÄÍÅÌ ÏÐ ÀÖ²ÂÍÈʲ ѲËÜÑÜÊÎà ΠÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ!

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№89 (1480) ×åòâåð, 14 ëèñòîïàäà 201 20133 ð.

Äåíü ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà - öå ñâÿòî ëþäåé ïðàö³, äëÿ ÿêèõ áåçìåæíà øàíà äî ð³äíî¿ çåìë³ âèçíà÷èëà íå ò³ëüêè ïðîôåñ³þ, àëå é ëþäñüêó äîëþ. Áàæàºìî âñ³ì òðóä³âíèêàì çäîðîâ’ÿ, çëàãîäè ³ ðîäèííîãî òåïëà, áëàãîäàòíî¿ íèâè ³ ùåäðèõ óðîæà¿â â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ äåðæàâè! Ïðî êðàù³ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà ðåã³îíó ÷èòàéòå ó ñïåö³àëüíîìó âèïóñêó «Â³ñòåé».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÂÈÌÎÃÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÏÎÃÀØÅÍÍß ÁÎÐò Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ âèìàãຠäî ê³íöÿ ðîêó ïîãàñèòè áîðãè ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè. «ßêùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ö³ áîðãè íå áóäóòü ïîãàøåí³, ÿ ä³éäó äî êîæíîãî âèêîíàâöÿ, ïî÷èíàþ÷è ç ì³í³ñòð³â, ³ äî ðåã³îí³â», - ñêàçàâ Ãëàâà äåðæàâè ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó ïðîìèñëîâö³â òà ï³äïðèºìö³â ³ Ôåäåðàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê. Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà, â êðà¿í³ òðèâàòèìóòü ðåôîðìè ó ñîö³àëüí³é ñôåð³, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíèõ ïëàò, ïåíñ³é. ³êòîð ßíóêîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî ìຠíàì³ð ùå ðàç çóñòð³òèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðîôñï³ëîê ³ îáãîâîðèòè âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü. ○

ÇòÄÍÎ Ç ÃÐÀÔ²ÊÎÌ

Îëüãà Âëàäèìèðîâà: «Ìû ëþáèì ãîâîðèòü ñî çðèòåëåì»

13

«Ãîðÿ «Ãîðÿ÷÷èå» íîâîñòè ñ ìåñòà ñîáûòèé, ïîñëåäíèå ïðîèñøåñòâèÿ â ìèðå, èíòåðåñíûå ôàêòû èç æèçíè çíàìåíèòîñòåé - îáî âñåì ýòîì ìû óçíàåì, êàê òîëüêî âêëþ÷àåì òåëåâèçîð. Äëÿ òîãî ÷òîáû â ïðÿìîé ýôèð âûøåë äàæå êîðîòåíüêèé ñþæåò ñþæåò,, íóæíî ïîòðóäèòüñÿ íåìàëîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé. Êòî îíè - òå, êòî îáðàùàþòñÿ ê íàì ñ ýêðàíà èëè îñòàþòñÿ çà êàäðîì? Íàêàíóíå Äíÿ ðàáîòíèêîâ ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ è ñâÿçè «Â³ñò³» ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó 9 êàíàëà è ïîîáùàëèñü ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì òåëåêîìïàíèè «Ïðèâàò Ò Äíåïð» Îëüãîé Âëàäèìèðîâîé.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ Îëüãà ðàññêàçàëà, êàêàÿ ñëó÷àéíîñòü ïðèâåëà åå íà òåëåâèäåíèå è î òîì, ÷òî õîðîøèé áîññ äîëæåí çíàòü âñå î ñâîèõ ñîòðóäíèêàõ.

Ó ÕÎÐÎز ÐÓÊÈ

ÏÎÄÀÐÎÂÀÍÎÌÓ ÊÎÍÞ Ó ÇÓÁÈ ÍÅ ÇÀÃËßÄÀÞÒÜ ðîáëÿòü îäèí îäíîìó ïðèºìíîñò³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, Óêðà¿íîþ øèðèòüñÿ íîâèé ùî «Äàðóâàëüíèêè» - öå ðóõ - «äàðóâàëüíèê³â ñï³ëüíîòà â ñîöìåðåæ³. Òàê, íåïîòðåáó». Ëþäè àáñîëþò- ëþäè, ÿê³, íàïåâíî, íå íî áåçêîøòîâíî ïðåçåíòó- ââàæàþòü ñêðîìí³ñòü çà þòü íåçíàéîìöÿì ðå÷³, â³ä ÷åñíîòó, ä³ëÿòüñÿ ó Âñåÿêèõ óòîìèëèñÿ. Ñåðåä ñâ³òíüîìó ïàâóòèíí³ ïîáàïîäàðóíê³â - ÿê ç³ðâàí³ æàííÿìè òà ÷åêàþòü íà âëàñíîðó÷ êâ³òè, ñêðîìí³ «present». ²íîä³ òðàïëÿºòüñÿ, ìàëåíüê³ ñòàòóåòêè, òàê ³ ùî ïîäàðóíêè çíàõîäÿòü íåäåøåâà ïîáóòîâà òåõí³êà. ñâîãî àäðåñàòà íàâ³òü â Ðàç íà òèæäåíü â îäèí ³ òîé ³íøîìó ì³ñò³. Íåçâàæàþ÷è íà æå ÷àñ äàðóâàëüíèêè ãóìàííó ñïðÿìîâàí³ñòü ñàìî¿ çáèðàþòüñÿ â îäíîìó ì³ñö³ ³ ³äå¿, ïðàâèëà ó÷àñò³ ó ãðóï³ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ëþáèòåë³â äàðóâàòè òà îòðèìóâàòè ïîäàðóíêè äîâîë³ ñóâîð³. Çîêðåìà, ðå÷³ â æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà ïðîäàâàòè àáî âèì³íþâàòè ïðåçåíò ìຠáóòè çðîáëåíî â³ä ùèðîãî ñåðöÿ. Íà «òîìó ñàìîìó ì³ñö³ é ó òîé æå ÷àñ» ìîæíà çíàéòè ÿê äèâí³, òàê ³ êîðèñí³ äð³áíèö³. Îäíà ç ó÷àñíèöü ðóõó «ïðåçåíòàòîð³â» - ³êòîð³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî çà ÷îòèðè ðîêè îòðèìàëà âæå 200 ïîäàðóíê³â. Ñåðåä íèõ: ³ êâ³òêà íà ï³äñòàâö³, ³

ïàðôóìè, ³ ãîäèííèê. Íàâ³òü ìåáë³ òà äîìàøí³ óëþáëåíö³ - â³ääàí³ çà «äÿêóþ». Çà ñëîâàìè òèõ, õòî äàðóº, ãîëîâíå, ùîá óëþáëåí³ êîëèñü ðå÷³ ïîòðàïëÿëè ó õîðîø³ ðóêè. ¯õíÿ íàä³éí³ñòü, çàçâè÷àé, âèçíà÷àºòüñÿ ïî çàïèñàõ â àíêåò³ îõî÷îãî äî ïîäàðóíê³â. Íàïðèêëàä, Êàòåðèí³ âñå â³ääàþòü çàëþáêè - â³ä ³ãðàøîê äî òåõí³êè. À îñòàíí³ì ïðåçåíòîì ñòàëà íàâ³òü ïðàëüíà ìàøèíêà.

24 Åâãåíèÿ Äðàáêèíà: «Ìîè èãðóøêè ìîëè íå ïî çóáàì»

ÐÎÇÐÀÕÓÂÀËÈÑÜ ²Ç ÌÂÔ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïåðåðàõóâàâ ̳æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ôîíäó 359,2 ìëí. äîëàð³â, çàáåçïå÷èâøè ïîâíå âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä Ôîíäîì íà ïîòî÷íèé ð³ê, ïîâ³äîìëÿºòüñÿ íà ñàéò³ Íàöáàíêó. Çã³äíî ç ãðàô³êîì ïîãàøåííÿ çàïîçè÷åíü, çà 2013 ð³ê Óêðà¿íà çä³éñíèëà âèïëàòè ÌÂÔ íà ñóìó 5,6 ìëðä. äîëàð³â. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÍÁÓ ²ãîðÿ Ñîðê³íà, ó 2014 ðîö³ çàãàëüíà ñóìà âèïëàò çà êðåäèòîì Ôîíäó áóäå çíà÷íî ìåíøîþ, í³æ öüîãî ðîêó, ³ ñòàíîâèòèìå 3,7 ìëðä. äîëàð³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÀÍÀÑÒ ÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ

ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ Ìèíñîöïîëèòèêè Óêðàèíû èíèöèèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå äîòàöèé ðàáîòîäàòåëÿì çà òðóäîóñòðîéñòâî çàðåãèñòðèðîâàííîãî áåçðàáîòíîãî ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî ïåðâîå ðàáî÷åå ìåñòî ñîèñêàòåëÿ. Ðàçìåð äîòàöèè ìîæåò ñîñòàâèòü äî 12 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ. Ïî îöåíêàì ìèíèñòåðñòâà, áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ òàêîé íîðìû ìîæíî áóäåò òðóäîóñòðîèòü áîëåå 30 òûñ. ÷åëîâåê.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀËÎÃ ÏÎ-ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈ

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ ÇÀÏËÀÒßÒ Â Áåëàðóñè ïîäãîòîâèëè íîâûé çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé âçèìàíèå íàëîãà ñ ãðàæäàí, êîòîðûå íèãäå íå ðàáîòàþò, íî ÿâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè ñîöóñëóã. Â ðàìêàõ íîâîãî çàêîíà ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü åæåãîäíûé ïëàòåæ â ñóììå 2,6 ìëí. áåëîðóññêèõ ðóáëåé, ÷òî ýêâèâàëåíòíî ïðèáëèçèòåëüíî 280 äîë. Äåíüãè ïîéäóò íà ðàñõîäû â ñîöèàëüíîé ñôåðå. Òàêæå îïðåäåëåíà êàòåãîðèÿ ãðàæäàí, êîòîðûõ ìîæíî íàçâàòü «òóíåÿäöàìè». ○

ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÏÀÑÏÎÐÒ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ ÄËß ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅ Âëàñòè Ìàëüòû ñîáèðàþòñÿ ïðîäàâàòü ñâîå ãðàæäàíñòâî æèòåëÿì ñòðàí, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ÅÑ. Ïàðëàìåíò óæå îäîáðèë ýòîò çàêîíîïðîåêò. Ñòîèìîñòü ìàëüòèéñêîãî ïàñïîðòà áóäåò ñîñòàâëÿòü 650 òûñ. åâðî. Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà ñòðàíû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ïåðâûé ãîä äåéñòâèÿ çàêîíà «íîâûìè ìàëüòèéöàìè» ñòàíóò îêîëî 45 ÷åëîâåê, è ýòî ïðèíåñåò áþäæåòó ïîðÿäêà 30 ìëí. åâðî.  áóäóùåì îæèäàåòñÿ, ÷òî ãðàæäàíñòâî Ìàëüòû áóäóò ïîêóïàòü îò 200 äî 300 ÷åëîâåê åæåãîäíî. ○

ÊÓÐÎÐÒÛ ÅÃÈÏÒÀ

ÎÒÌÅÍÈËÈ ÐÅÆÈÌ ×Ï Â Åãèïòå îòìåíèëè ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Íà êóðîðòàõ Øàðì-ýëü-Øåéõ è Õóðãàäà áîëüøå íå äåéñòâóåò êîìåíäàíòñêèé ÷àñ. Âñå ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ. Íàïîìíèì, ðåæèì ×Ï â Ñòðàíå ïèðàìèä ââåëè â ñåðåäèíå àâãóñòà èç-çà ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ ïîñëå ñâåðæåíèÿ Ìóõàììåäà Ìóðñè.

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðåçåíòóâàëè äèçåëüíó àâòîìîòðèñó ÀÄ-01 - ïåðøó â Óêðà¿í³ ñïåöìàøèíó äëÿ ðåìîíòó çàë³çíè÷íèõ øëÿõ³â. ¯¿ ñòâîðèëè íà ÏðÀÒ «ÍÂÊ «Äí³ïðîñïåöìàø» ìàø».. Öå ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ ñó÷àñíèõ êîë³éíèõ ìàøèí ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÏÅÐØÀ  ÓÊÐ À¯Í² ÓÊÐÀ¯Í²

Óí³êàëüíà ìàøèíà äëÿ ðåìîíòó çàë³çíè÷íèõ øëÿõ³â ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÀÂÒÎÌÎÒÐÈÑÈ ÍÀ 25% ÍÈÆ×À ÇÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÜʲ ÀÍÀËÎÃÈ

БЕЗ ЗАТРИМКИ РУХУ Автомотриса призначена для ведення транспортних та вантажопідйомних робіт у господарстві електрифікації під час риття котлованів під опори, заміни або ремонту елементів контактної мережі без вимкнення напруги. І це не викликає суттєвих затримок у розкладі руху потягів. «Дніпропетровщина, як і вся Україна, переходить на швидкісний режим руху залізничного транспорту. Такий підхід вимагає високої якості залізничного полотна. Автомотриса дозволить забезпечити Укрзалізницю спеціалізованою технікою для ремонту та налагодження залізничних поло-

«Це по-справжньому унікальна техніка для українського промислового виробництва. Я пишаюся машинобудівниками Дніпропетровщини. Щоразу, коли бачу вагомі досяг-

рити автомотрису підприємство виготовило для Укрзалізниці низку спеціалізованих машин, зокрема, перший у СНД гідравлічний укладальний кран КЗУ-1.

нення земляків у цій сфері, переконуюся: наша промисловість, наше машинобудування мають високий потенціал і перспективу», - зазначив Дмитро Колєсніков. Голова наглядової ради науково-виробничого комплексу Олександр Кравченко розповів, що перед тим, як ство-

«Ми можемо виготовляти 10-15 автомотрис на рік, а за умови високого попиту на спецмашини керівництво підприємства готове розширювати потужності та збільшувати кількість виготовлення спецмашин», - говорить Олександр Кравченко.

тен і електричних мереж, а також вийти з вигідною, значно дешевшою пропозицією на російський та європейський ринки», - підкреслив губернатор Дмитро Колєсніков.

СТРАТЕГІЯ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ Вартість української машини на 25% нижча, ніж європейські аналоги. При її створенні використали сучасну методичну базу, новітні системи автоматизованого проектування та виробництва обладнання. Губернатор зазначив, що державна

політика Президента України Віктора Януковича спрямована на підтримку національного виробника та на реалізацію стратегії імпортозаміщення. Виготовлення такої техніки - це яскравий приклад ефективної реалізації завдань Глави держави на Дніпропетровщині.

ÒÐÈÂÀËÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Íîâèé êðîê äî ðîçâèòêó íàä³éíèõ â³äíîñèí ÌÈÊÈÒ ÌÈÊÈÒÀÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

Ãîëîâà ÎÄÀ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â îô³ö³éíó çóñòð³÷ ³ç Ïîñëîì Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Áðàçèë³ÿ â ÓÓêðà¿í³ êðà¿í³ Àíòîí³î Ôåðíàíäî Êðóç-äå-Ìåëëî. Ó ñâîºìó âñòóïíîìó ñëîâ³ ãóáåðíàòîð ðîçïîâ³â ïðî ñòàí òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó â³äíîñèí ì³æ Áðàçè볺þ òà íàøèì ðåã³îíîì «Співпраця Дніпропетровщини і Бразилії охоплює такі важливі сфери, як металургія, машинобудування та космічна галузь. За 8 місяців 2013 року зовнішньоторговель-

ний обіг області з Бразилією склав 18,3 млн. доларів США», зазначив очільник регіону. Основу експорту складають чорні метали та вироби з них, машини, апаратні механічні пристрої.

Імпортуються ж в область продукти тваринного походження, переробки овочів і фруктів, арахіс, кава, папір тощо. Українсько-бразильський проект «Алькантара» - це абсолютно новий і важ-

ливий етап у розвитку відносин між країнами і галуззю загалом. Він передбачає запуск бінаціональною компанією «Алкантара-ЦиклонСпейс» з космодрому Алкантара в бразильському штаті

Мараняо ракетносіїв «Циклон-4». Також важливим досягненням в українсько-бразильських відносинах є створення «Сухого космодрому». Цей проект дозволяє Україні та Бразилії зробити новий крок у розвитку космічної техніки, освоєнні космічного простору. Крім того, є реальні перспективи для розширення двосторонньої співпраці з Бразилією у галузі сільського господарства. Зокрема, це стосується експорту до Бразилії українського зерна, борошна, цукру, виробництва біопалива.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

²ÐÒÓ ÀËÜÍÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀ ²ÐÒÓÀËÜÍÀ

Íåâèãàäàí³ ³ñòî𳿠äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

13 ëèñòîïàäà íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ ÃÃðîìàäðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðåçåíòóâàâ ðåã³îíàëüíèé ïðîåêò «Ã îëîñ âåòåðàíà». «Ãîëîñ Öå â³ðòóàëüíà á³áë³îòåêà, äå îá’ºäíàþòü òà çàïèøóòü íà â³äåî ðîçïîâ³ä³ âåòåðàí³â ïðî Âåëèêó ³ò÷èçíÿíó â³éíó â³éíó,, çàâäÿêè ÷îìó íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ ä³çíà- на» запишуть спогади Історії ветеранів збираâàòèìóòüñÿ ïðî ³ñòîð³þ òèõ учасників бойових дій. Їх тиме молодь, яку сформу÷àñ³â ³ç ïåðøèõ óñò на території регіону про- ють у волонтерські групи СПОГАДИ ВЕТЕРАНІВ За дорученням керівника регіону з нагоди 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, у рамках проекту «Голос ветера-

ÁÀÇÎÞ ÄÀÍÈÕ ÇÌÎÆÅ ÑÊÎÐÈÑÒÀÒÈÑß ÊÎÆÅÍ ÁÀÆÀÞ×ÈÉ

живає приблизно 25 тисяч. «Із записів історій всіх ветеранів створять грандіозну бібліотеку реальних невигаданих історій. Це буде велика база даних, якою зможуть скористатися і школярі, і студенти, і фахівці-історики, і публіцисти. Такий проект необхідний для забезпечення зв’язку між поколіннями, для патріотичного виховання молоді, формування їхньої особистості, характеру та переконань», - наголошує Дмитро Колєсніков.

для відвідування учасників бойових дій. Молоді люди розмовлятимуть з героями та записуватимуть сказане. Також до цієї роботи залучатимуть патріотичні товариства, клуби, школи, училища, технікуми та ВНЗ.

БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД Подібна практика «усної історії» вже існує за кордоном. Наприклад, декілька поколінь жителів США, Чехії, Італії, Іспанії, завдяки такому вивченню

ÏÐÎÅÊÒ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈÒÜ ÇÂ'ßÇÎÊ Ì²Æ ÏÎÊÎ˲ÍÍßÌÈ історії, значно краще зрозуміли перебіг деяких подій. Варто зазначити, що в Україні вже були подібні спроби фіксування історії, проте рівень регіонального проект набуває вперше. «Переконаний, нашу ініціативу підхопить вся Україна. І до 70-річчя визволення країни, яке відзначатиметься у жовтні наступного року, ми будемо мати багатотисячні бази відеоісторій. Цей проект стане важливим і значущим для ветеранів. Адже для людини, яка пережила війну, найважливіше - передати свій досвід, розповісти і висловитися. Цей проект для майбутніх поколінь - для дітей і онуків нинішніх школярів - безцінний», - зазначив керівник регіону.

Dz ÑÂßÒÎÌ! ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

ÍÀÉÊÐÀÙ² ÏÎÁÀÆÀÍÍß Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ïðîïåòðîâùèíè! ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. ѳëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïð³îðèòåòíèé íàïðÿì ðîçâèòêó åêîíîì³êè ðåã³îíó. Öå ïðîäîâîëü÷à íåçàëåæí³ñòü êðà¿íè, âèçíàííÿ ¿¿ ÿê ïîòóæíî¿ êîíêóðåíòíî¿ àãðàðíî¿ äåðæàâè òà, ãîëîâíå, áëàãîïîëó÷÷ÿ óêðà¿íñüêèõ ðîäèí. Çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, ïðîôåñ³îíàë³çìó, ãîñïîäàðñüêîìó ñòàâëåííþ äî çåìë³, âè, øàíîâí³ àãðàð³¿, çáèðàºòå âèñîê³ âðîæà¿, çàáåçïå÷óºòå ÿê³ñíèìè òà äîñòóïíèìè ïðîäóêòàìè íàøèõ ãðîìàäÿí. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, çëàãîäè òà äîñòàòêó. Äÿêóþ çà âàø íåëåãêèé òà ïî÷åñíèé òðóä. Ç ïîâàãîþ, Îëåêñàíäð ³ëêóë, â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè, ãîëîâà ÄÎÎ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â

ÃÎÐIJÑÒÜ ÐÅòÎÍÓ

ÐÅòÎÍÀËÜÍÀ ÑÒÐÀÒÅòß

Ìîëîä³ - âïåâíåíèé ñòàðò ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÒÊÀ×, ÀÂÒÎÐÀÀ

Ó â³âòîðîê ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ïåðøèé îáëàñíèé ôîðóì «Ìîëîä³ âïåâíåíèé ñòàðò ñòàðò»». 450 äåëåãàò³â ³ç óñüîãî ðåã³îíó âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ Äí³ïðîïåòðîâùèíè îáãîâîðèëè ðåã³îíàëüíó ñòðàòåã³þ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè äî 2020 ðîêó УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 27 вересня Президент України Віктор Янукович своїм Указом затвердив стратегію молодіжної політики країни, і дав завдання розробити відповідні регіональні документи. Дніпропетровщина першою серед регіонів представила на обговорення свій проект. Ідея розробки стратегії належить молодим активістам області, які неодноразово зустрі-

чались із губернатором Дмитром Колєсніковим і отримували його підтримку. Керівник області також взяв участь у форумі. Він наголосив, що молодіжна політика повинна відображати специфіку регіону. «Дніпропетровщина - індустріальне серце України. Тут стрімко розвивається сільське господарство. Саме тому особливий акцент молодіжної політики має

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÅÐØÎÞ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÀ ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß бути спрямований на робітничу та сільську молодь», - зазначив Дмитро Колєсніков під час свого виступу. Також губернатор підкреслив, що молодіжна політика повинна передбачати створення умов для розвитку молодіжного підприємництва, стимулювати інноваційну

діяльність, популяризувати здоровий спосіб життя, розвиток масового та професійного спорту. «Основна мета цієї політики - допомогти молодим людям стартувати у житті», - вважає голова ОДА.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ Представники мо-

лоді, в свою чергу, запропонували шість пріоритетних напрямків регіональної молодіжної політики до 2020 року. За словами голови Дніпропетровської обласної молодіжної ради при голові ОДА Сергія Кривогуза, серед них: конкурентоспроможність на ринку праці, соціальна активність молоді тощо. «Даний форум є фундаментом для подальшого руху молодіжної політики в регіоні. Ми охопили всі категорії молоді Дніпропетровщини, розпочали роботу зі студентами професійно-технічних училищ. У майбутньому плануємо залучити сільську молодь», розповів Сергій Кривогуз. У рамках запропонованих пріоритетів розроблятимуть регіональні проекти та проекти у сфері молодіжної політики.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó öèìè äíÿìè â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ïðàö³âíèê³â ãàëóç³ ç ðåêîðäíèì öüîãîð³÷íèì óðîæàºì çåðíîâèõ - 3,7 ìëí. òîíí òà íàãîðîäèâ 24 êðàùèõ, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ðåã³îíó. «Ãîðä³ñòü Äí³ïðîïåòðîâùèíè - öå ¿¿ ëþäè. Âè çàáåçïå÷óºòå äîáðîáóò òà äîñòàòîê ó êîæí³é ñ³ì'¿, âàìè ïèøàºòüñÿ âñÿ îáëàñòü ³ âñÿ êðà¿íà. ß äÿêóþ êîæíîìó àãðàð³þ çà òó ðîáîòó, çàâäÿêè ÿê³é â îáëàñò³ áóäå çàáåçïå÷åíà ö³íîâà ñòàá³ëüí³ñòü íà ðèíêó çåðíà, áîðîøíà òà õë³áà óïðîäîâæ íàñòóïíîãî ðîêó», çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê îáëàñò³. ○

ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÐÀIJÎ, ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÇÂ'ßÇÊÓ

ÙÈв ²ÒÀÍÍß Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ'ÿçêó! Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! Òåëåðàä³îêîìïàí³¿ òà êàíàëè çâ'ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè ñüîãîäí³ àêòèâíî ðîçøèðþþòü ñâîþ ìåðåæó, ïðàöþþòü íàä òèì, ùîá æèòåë³ ðåã³îíó îòðèìóâàëè ÿê³ñí³ ïîñëóãè êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìóâàííÿ. Áàæàþ òâîð÷î¿ íàñíàãè, íîâèõ êðåàòèâíèõ ³äåé òà çàäîâîëåííÿ â³ä îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â â ³ì'ÿ ïðîöâ³òàííÿ ðåã³îíó òà âñ³º¿ Óêðà¿íè! Ç ïîâàãîþ, Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ»

Íå ïðîéòè ìèìî îáùåé ïðîáëåìû ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

ÍÎÂÈÍÈ ÐÅÇÓ ËÜ ÐÅÇÓËÜ ËÜÒÒÀÒÈ ÐÎÁÎÒÈ

ÄÎÕÎÄÈ ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà 10 ì³ñÿö³â äîõîäè çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì, çðîñëè á³ëüø í³æ íà 4%. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè, ÿêà â³äáóëàñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà. Íà ñüîãîäí³ â çàãàëüíèé ôîíä ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íàä³éøëî 7,1 ìëðä. ãðí. Íà äóìêó ãóáåðíàòîðà, öå - ðåçóëüòàò åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ç ëåãàë³çàö³¿ òðóäîâèõ â³äíîñèí òà åôåêòèâíîãî ä³àëîãó âëàäè ³ á³çíåñó. ○

ÙÈв Â²Ò ÀÍÍß Â²ÒÀÍÍß

ÑÒÎв×Ͳ Þ²ËßÐÊÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòîð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷èëè Òêà÷óê Ìîòðîíà Îëåêñ³¿âíà òà Ãóðê³âñüêà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà ç ͳêîïîëÿ. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ æ³íîê ç þâ³ëåºì. «Ö³ þâ³ëÿðè çáåð³ãàþòü ïîñïðàâæíüîìó ñòîð³÷íó ìóäð³ñòü. Íà ¿õíþ äîëþ âèïàëè âåëè÷åçí³ âèïðîáóâàííÿ», çàçíà÷èâ â³í. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó ðàìêàõ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âåäåòüñÿ ðîáîòà, ùîá ëþäè ïîõèëîãî â³êó îòðèìóâàëè òóðáîòó é ï³äòðèìêó. ○

ÍÀ ѲÒÎÂÎÌÓ Ð²ÂͲ

Îáåñïå÷èòü êîìôîðò ñåáå è ñâîåé ñåìüå ñòàðàåòñÿ êàæäûé èç íàñ. Íî ãîðàçäî áîëüøåãî óâàæåíèÿ çàñëóæèâàåò çàáîòà îá îêðóæàþùèõ. Õîðîøî, åñëè ðÿäîì åñòü ëþäè, êîòîðûå äóìàþò íå òîëüêî î ñîáñòâåííîì áëàãîïîëó÷èè, à ìîãóò ïîñîäåéñòâîâàòü â ðåøåíèè îáùèõ ïðîáëåì. Êîãäà ñî äâîðà íå âûâîçÿò ìóñîð èëè â ïîäúåçäå íå ðàáîòàåò ëèôò, îò ýòîãî ñòðàäàåò íå îäèí ÷åëîâåê, à ìíîãèå æèëüöû. Áëàãî, êîãäà íàõîäèòñÿ òîò, êîòîðûé áåðåò ñèòóàöèþ â ñâîè ðóêè СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ В августе этого года во втором подъезде дома № 22 по ул. Никиты Головко в г. Новомосковске сломался лифт. Более двух месяцев люди спускались и поднимались по лестнице. Нелегко, как и многим пожилым людям, пришлось пенсионерке Лидии Голядинец. Чтобы подняться на 7-й этаж в 78 лет, женщине нужно было приложить немалые усилия. Лидия Андреевна неоднократно обращалась за помощью в разные коммунальные

ËÈÄÈß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ ÃÎËßÄÈÍÅÖ, æèòåëüíèöà äîìà ¹22: - Îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò íàøåé îáùåé ïðîáëåìû ÿ íå ìîãëà. Ïîýòîìó ïî ñîâåòó ïîäðóãè ïîçâîíèëà íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ Äìèòðèÿ Êîëåñíèêîâà». Ðåçóëüòàòîì î÷åíü äîâîëüíà: íà âòîðîé äåíü ìîæíî áûëî ïîëüçîâàòüñÿ ëèôòîì!

службы города: КП «Комэнерго», в Новомосковский городской совет и в управление по ремонту лифтов. Но нигде не получила конкретного ответа. Сотрудни-

ÇÎËÎÒΠʲÊÁÎÊÑÅв Íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ê³êáîêñèíãó, ùî â³äáóâñÿ â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ Ìàðèíà-ä³-Êàððàðà, ñïîðòñìåíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè çäîáóëè 25 ìåäàëåé, ³ç íèõ: 12 - çîëîòèõ, 6 - ñð³áíèõ òà 7 áðîíçîâèõ. Óïåðøå â ³ñòî𳿠öüîãî âèäó ñïîðòó çìàãàííÿ ïðîâåëè ñåðåä øåñòè ì³æíàðîäíèõ àñîö³àö³é ç ê³êáîêñèíãó. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 6 òèñ. àòëåò³â ³ç 93 êðà¿í ñâ³òó. Çàãàëîì ñïîðòñìåíè Óêðà¿íè íà âñåñâ³òíüîìó ×åìï³îíàò³ âèáîðîëè 52 ìåäàë³, ùî äîçâîëèëî íàø³é çá³ðí³é óâ³éòè äî ï’ÿò³ðêè êðàùèõ. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Á²ÇÍÅÑ-²ÍÊÓÁÀÒÎÐ Ó ÄвÄÓ ÍÀÄÓ â³äáóëàñÿ ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ «Ñòâîðåííÿ àêàäåì³÷íèõ á³çíåñ³íêóáàòîð³â àêòóàëüíèé íàïðÿì çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó òà ï³äòðèìàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ï³äïðèºìíèöòâà». ¯¿ ïðîâåëè ñï³ëüíî ç Âèùîþ øêîëîþ ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â Ùåïèí³ (Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà). Êð³ì òîãî, ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ â³äêðèëè àêàäåì³÷íèé á³çíåñ-³íêóáàòîð íà êàôåäð³ ìåíåäæìåíòó òà óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè âóçó.

ки ответственных служб обещали помочь, но просили подождать.

ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ Знакомая Лидии Андреевны посоветовала ей обратиться на «Горячую линию Дмитрия Колесникова», в эффективности работы которой недавно убедилась. Женщина звонила в Контакт-центр, когда у нее возникли проблемы с работой радиоточки, и очень быстро получила помощь. Вот и Лидия Голядинец, по примеру подруги, решила позвонить на «горячую линию губернатора». Буквально на второй день после ее заявки лифт в подъезде отремонтировали. Теперь благодарные жильцы добираются на свои этажи без особых усилий и затрат времени. Выяснилось, что затянувшийся ремонт подъемника во втором подъезде дома №22 по ул. Никиты

ËÈÔÒ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀËÈ ÏÎÑËÅ ÇÂÎÍÊÀ «ÍÀ ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ» Головко был связан с тем, что в лифте сгорел электродвигатель редуктора главного подъема. Как сообщили в КП «Комэнерго», из-за значительной задолженности населения города за техническое обслуживание лифтов у предприятия «Подъемник» нет обменного фонда, поэтому пришлось сдать электродвигатель на перемотку в областной центр. После ремонта электромеханики установили его на лифт и запустили в работу.

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ

³äðåìîíòóâàëè äîðîãó òà ïðîâåëè îñâ³òëåííÿ Êîëè ó ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè òà äîïîìîãëè Мешканка вулиці Кольцевої, що у Дніпропетровську, Ольга Кійчина мешкає неподалік від школи № 18. Вона, як і багато інших мешканців та дітей, котрі йдуть до школи, тривалий

час змушена була ходити по бездоріжжю. Дорога мала жахливий стан: безліч ям та вибоїн. Коли йшов дощ, в ямах утворювалися широкі та глибокі калюжі. Якщо вдень їх хоча б можна було побачити та обійти, то ввечері це ставало неможливо, бо освітлення на вулиці не було. Повертатися з роботи взимку доводилось навпомацки і з ліхтариком. Олена неодноразово зверталася до відповідальних служб, але питання не вирішували. Саме тому вона, як людина

небайдужа, вирішила звернутися на «гарячу лінію» Президента України. Жінка зателефонувала з проханням заасфальтувати дорогу та провести освітлення. Через деякий час після дзвінка на «Діалог з країною» мешканці вулиці побачили асфальтоукладальну техніку - бригади «Автодору» ремонтували дорогу. Потім на вулиці з’явилось освітлення. Тепер мешканці ввечері спокійно повертаються додому рівною освітленою дорогою.


СУСПІЛЬСТВО 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ïðèâëå÷åíèþ îáùåñòâåííîñòè ê ôîðìèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé è ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè ïðèäàåòñÿ îñîáîå çíà÷åíèå. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ó÷àñòèåì ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Àëåêñåÿ Ëàçüêî В области зарегистрированы 1659 общественных организаций. По словам Алексея Лазько, при поддержке облгосадминистрации выстроен четкий диалог между властью и общественностью. В структуре общест-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

- Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Колесникова, общественность ознакомлена со всеми инициативами, которые реализуются в области». По любым вопросам можно обращаться по телефо-

ну «горячей линии» общественного совета (056) 745-15-47 или в офис по ул. Гоголя, 1, к. 112. Также создан сайт (www.gromrada. org), являющийся информационным полем для всех общественных советов городов и районов Днепропетровщины.

Íàðàç³ â ðåã³îí³ îáãîâîðþºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ çàâäàíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè. Ïðî äîñâ³ä ñóñ³äí³õ êðà¿í ç öüîãî ïèòàííÿ òà íàø³ ñó÷àñí³ ðåà볿 «Â³ñò³» ãîâîðèëè ç äîêòîðîì íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïðîôåñîðîì, çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ïðàâà òà ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ÄвÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè Ëåîí³äîì Ïðîêîïåíêîì ПРИКЛАД СУСІДІВ Сьогодні в нашій державі поволі розвивається громадянське суспільство. За даними «Статистичного щорічника України» за 2011 рік, на той період у нашій країні було зареєстровано менше 3 800 легалізованих об'єднань громадян. Серед них - близько 200 політичних партій і понад 3,5 тис. громадських організацій (громадські рухи, молодіжні, ветеранські, освітні, культурно-виховні об'єднання, благодійні організації тощо). За словами Леоніда Про-

³ä ïî÷àòêó ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íîâó ðîäèíó îòðèìàëè 213 ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ïðè÷îìó, 12 ³ç íèõ çàâäÿêè ðîáîò³ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá ïîâåðíóëè â á³îëîã³÷í³ ðîäèíè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè. Íà ñüîãîäí³ â îáëàñò³ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ âëàøòîâàíî ïîíàä 8 òèñ. ä³òëàõ³â, ùî ñêëàäຠ88,9%. Öå îäèí ³ç íàéêðàùèõ ïîêàçíèê³â â Óêðà¿í³. ○

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÏÀÖ²ªÍÒÀÌ

ÐßÒÓÂÀËÜÍÀ ²Í’ªÊÖ²ß

ÏÎËÅÃØÓÞÒÜ ÐÎÁÎÒÓ

ÄËß ÍÀÑ ÏÎËÜÙÀ ÍÀÉÂÄÀ˲ØÈÉ ÏÐÈÊËÀÄ

порядок проведення консультацій з громадськістю. «Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадою, підвищенню якості підготовки рішень із важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створення умов для ПОЛІТИКА участі громадян у розробці ЗАЛУЧЕННЯ проектів таких рішень», Український уряд роідеться у цьому добить усе необхідне для кументі. того, щоб розвивати та залучати громадянське сус- ОДНІ ІЗ ПЕРШИХ пільство до політичного «Сьогодні ми багато гожиття країни. Так, 3 листо- воримо про створення сиспада 2010 року Кабмін за- теми державно-громадтвердив постанову «Про за- ського управління в різних безпечення участі гро- сферах, наприклад, в мадськості у формуванні освіті», - розповідає Леонід та реалізації державної Прокопенко. І знову зверполітики», яка затверджує тається до прикладу поляків, у яких при міністерстві вищої школи і науки діє рада, що формується шляхом виборів і складається з представників інтересів викла-

ÎÁËÀÑÒÜ ÎÄͲªÞ Ç ÏÅÐØÈÕ ÐÎÇÐÎÁÈËÀ ²ÄÏβÄͲ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

˳êàð³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè äîëàþòü ãîñòð³ ³íôàðêòè áåçïîñåðåäíüî ó êàðåòàõ «øâèäêî¿». Òàê, ó 2013 ðîö³ âæå âðÿòîâàíî 226 ïàö³ºíò³â, ùî âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Óñ³ áðèãàäè øâèäêî¿ äîïîìîãè çàáåçïå÷åí³ ïðåïàðàòàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ òðîìáîë³çèñó (ðîç÷èíåííÿ òðîìáó), ùî äîçâîëÿº ðÿòóâàòè ëþäåé ³ç ãîñòðèìè ³íôàðêòàìè ùå íà øëÿõó äî ë³êàðí³. Âàðò³ñòü îäí³º¿ òàêî¿ ³í’ºêö³¿ ñêëàäຠ15 òèñ. ãðí., ïðîòå ïàö³ºíòè «øâèäêî¿» îòðèìóþòü ¿¿ áåçêîøòîâíî.

Øëÿõ äî åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ копенка, якщо для порівняння навести статистичні дані Польщі п'ятирічної давнини, то тоді там нараховувалося понад 60 тисяч громадських організацій і близько 9 тисяч різноманітних фондів. «Це фактично в 20 разів більше, ніж у нас сьогодні. Ці показники свідчать про те, наскільки розвинене громадянське суспільство у Польщі. На підставі цієї статистики можна зробити висновок, які перспективи наразі є у нас», - говорить він. Як вважає Леонід Прокопенко, Польща - найвдаліший приклад для нашої країни, адже вона теж є посткомуністичною державою. «В 90-х роках наші позиції були рівними, проте нині поляки досягли кращого, ніж ми, результату», - наголошує професор.

ÄÈÒÈÍÓ - Â ÐÎÄÈÍÓ

ÑϲËÜÍÀ ÑÏÐÀÂÀ

ÄÀÐ'ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÍÀÉÊÐÀÙ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

 ÎÁËÀÑÒÈ 1659 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

совет принимает участие в заседаниях коллегий облгосадминистрации, советов регионов, во всех видеоконференциях, сотрудничает с профильными министерствами, - отметил Алексей Лазько.

ÍÎÂÈÍÈ

Äèàëîã ìåæäó âëàñòüþ è îáùåñòâåííîñòüþ

венного совета - 17 комитетов, в работе которых отражены все социально значимые проблемы. Комитеты, в свою очередь, объединяют более 150 активно действующих организаций. «Общественный

ÅËÅÊÒÐÎÍÍŠIJËÎÂÎÄÑÒÂÎ дачів, студентів, аспірантів та керівників ВНЗ. «Без консультації з цією радою уряд не приймає відповідні нормативно-правові акти. Крім того, її представники в обов'язковому порядку висловлюють свою думку щодо частки державного бюджету, яка спрямовуватиметься на потреби вищої школи та розвиток науки», - наголошує доктор наук з державного управління. Щодо нашого регіону, то слід зазначити, що Дніпропетровщина - одна з перших українських областей, яка розробила програму розвитку місцевого самоврядування. І за словами Леоніда Прокопенка, наразі інші беруть із нас приклад. Крім того, у грудні 2011 року Дніпропетровська облрада затвердила Програму сприяння громадянській активності у розвитку територій на 20122016 роки, яка з'явилася завдяки ініціативі тодішнього губернатора Олександра Вілкула.

²ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó, íà âèêîíàííÿ çàâäàíü ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ òðèâຠâïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ç âèêîðèñòàííÿì àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ä³ëîâîäñòâà «ÄÎÊ ÏÐÎÔ». Éîãî ãîëîâíîþ ìåòîþ º 100% àâòîìàòèçàö³ÿ ïðîöåñ³â ä³ëîâîäñòâà òà ïåðåõ³ä äî áåçïàïåðîâîãî âíóòð³øíüîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó íà îñíîâ³ âïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðòèçàö³¿ äîêóìåíò³â ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â. ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÎÒÂÅÒßÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 21 íîÿáðÿ (÷åòâåðã) â 11.00 ⠫²ÑÒ²-ÖÅÍÒл ñîñòîèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ îòêàçà îò êóðåíèÿ. Òåìà: «Êóðåíèå: êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé?» Íà âîïðîñû äîçâîíèâøèõñÿ îòâåòÿò: ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ Þðèé Àíàòîëüåâè÷ Êîðÿãèí, ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò ïî ïóëüìîíîëîãèè äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÎÃÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Êèðååâà. Âû ìîæåòå çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòàì ïî

òåëåôîíó (0562) 31-29-56 èëè ïðèñëàòü åãî íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó

visti-centr@i.ua.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ГРАЖДАНСКИЙ ДЕБЮТ

Çã³äíî ç Êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ íà îáîâ'ÿçêîâå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà öüîãîð³÷ âèä³ëåíî ïîíàä 14 ìëí. ãðí. Ïðèäí³ïðîâñüê³ çàë³çíè÷íèêè çàêð³ïëåí³ çà 14 â³äîì÷èìè ë³êóâàëüíèìè çàêëàäàìè. Ó çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ä³ÿëüíîñò³, ï³ä ÷àñ îáîâ'ÿçêîâîãî ìåäîáñòåæåííÿ ¿õ îãëÿäàþòü ôàõ³âö³ ð³çíèõ ïðîô³ë³â. Îñîáëèâà óâàãà - ñàìîïî÷óòòþ ïðàö³âíèê³â, ÷èÿ ä³ÿëüí³ñòü ïîâ'ÿçàíà ³ç çàáåçïå÷åííÿì ðóõó ïî¿çä³â, òà ðàíí³é ä³àãíîñòèö³ òóáåðêóëüîçó ³ îíêîçàõâîðþâàíü ó æ³íîê.

Дискуссии на тему становления в нашей стране гражданского общества ведутся давно, поскольку именно этот фактор является основной гарантией демократического развития государства. Но с 2004 года правительство не приняло ни одного закона, который бы законодательно регулировал взаимоотношения власти с общественностью по важным вопросам жизни страны. Сегодня же изменение законодательной базы, связанной с развитием гражданского общества, стало первоочередной задачей для власти. Именно поэтому Президент Украины Виктор Янукович активно поддерживает развитие гражданского движения и содействует ему. Стратегия государственной политики поддержки развития гражданского общества принимается впервые. Программный документ такого уровня является новшеством для Украины, хотя основы госполитики в этой сфере формировались на протяжении последних 12 лет. О проблеме институализации диалога власти и общественности говорили еще при Леониде Кучме, но правовые шаги стали осуществляться лишь при Викторе Януковиче. Все началось с того, что в 2012 году государство впервые пред-

ÍÎÂÈÍÈ ÎÁÑßà ÒÎÂÀÐÎÎÁ²ÃÓ

ÌÀà ÀÇÈÍÈ ÏÐÎÖÂ²Ò ÀÞÒÜ ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÏÐÎÖ²ÒÀÞÒÜ Çà äàíèìè ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ôàêòè÷íèé îáñÿã ðîçäð³áíîãî òîâàðîîá³ãó ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³ òà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà çà 6 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó çá³ëüøèâñÿ íà 4,1% ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî. ³í ñêëàâ 9 ìëðä. ãðí. ³ä ïî÷àòêó ðîêó ó ì³ñò³ â³äêðèòî 47 ìàãàçèí³â, òàêîæ ðîçïî÷àëè ðîáîòó 28 ï³äïðèºìñòâ ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. ○

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÓÐͲРÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

«ÃËÀIJÀ ÒÎÐÈ» ² «ßÑÒÐÓÁ» «ÃËÀIJÀÒÎÐÈ» Äí³ïðîïåòðîâñüêà õîêåéíà êîìàíäà «Ãëàä³àòîðè» ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå íà ïåðøîìó â³äêðèòîìó Âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ ç õîêåþ «Êóáîê ìåðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïåðøå ì³ñöå âèáîðîëà êîìàíäà «ßñòðóá» ³ç Êðèâîãî Ðîãó, òðåòº - êîìàíäà «Àéñáåðã» ³ç Ìàð³óïîëÿ. Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè êóáêè òà ìåäàë³. ³äêðèòèé Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð «Êóáîê ìåðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà» ïðîâîäèâñÿ âïåðøå ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ õîêåþ ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³. ○

ÇÈÌÎÂÅ ÏËÀÂÀÍÍß

ÏÎÑÂß×ÅÍÍß Ó ÌÎÐƲ Ó ñóáîòó, 16 ëèñòîïàäà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäåòüñÿ ïîñâÿ÷åííÿ â ìîðæ³ òèõ, õòî âèð³øèâ çàãàðòîâóâàòè ñåáå . Ïðî öå íà ïðåñ - êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äîìèëà ãîëîâà ôåäåðàö³³ çèìîâîãî ïëàâàííÿ «Á³ëèé âåäì³äü» Àë³íà Ëåâèöüêà. Ïîñâÿ÷åííÿ â ìîðæ³, ÿê çàçâè÷àé, ïðîâåäóòü íà Ìîíàñòèðñüêîìó îñòðîâ³. Ïðèºäíàòèñÿ ìîæóòü óñ³ áàæàþ÷³. Äëÿ öüîãî òðåáà ïðèéòè íà äèòÿ÷èé ïëÿæ îñòðîâà î 10.00.

ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ ÄÎÐÀÁÀÒÛÂÀÞÒ ÅÙÅ ÄÂÀ ÇÀÊÎÍÀ

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

Óêðàèíñêàÿ ôèëîñîôèÿ äåìîêðàòè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè заций дорабатывают еще два закона: о свободе мирных собраний и о благотворительной деятельности. Эти документы учитывают рекомендации Венецианской Комиссии, а также предоставленный ею проект по укреплению демократии и утверждению верховенства права.

ÊÎØÒÈ ÍÀ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß

ÐÀÍÍß Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÀß ÇÀÄÀ×À

ÂÈÊÒÎÐ ÄÐÓÇÅÍÊÎ

Íåäàâíî Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë óêàç î Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Óêðàèíå. Òàê ñòîèò ëè æäàòü ðàäèêàëüíûõ èçìåíåíèé ñ ïðèíÿòèåì íîâûõ èíèöèàòèâ?

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

 ÑÒÐÀÍÅ ÑÎÇÄÀÄÓÒ ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÈÍÑÒÈÒÓÒΠÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Согласно Стратегии, к 2015 году в стране должны быть созданы все условия для функционирования институтов гражданского общества. Иными словами, правительство обязалось уже через три года выдать целый пакет законодательных актов, которые создадут благоприятные условия для их дальнейшего развития. И этот процесс уже происходит. Речь идет, в частности, о принятии Закона «Об общественных объединениях». Этого документа на протяжении десятилетия ждал весь «третий сектор», то есть гражданские организации. Ведь ненормально, когда регистрация неприбыльной общественной организации занимает больше времени и стоит дороже, чем оформление коммерческой фирмы! Против этого закона выступали не

только чиновники, но и ряд организаций - монополистов, привыкших «дерибанить» государственную помощь. Теперь их всеукраинский статус не будет иметь никакого значения. Более того, в перспективе им придется на прозрачных конкурсах конкурировать за государственные гранты с другими гражданскими организациями. Таким образом, в новом законе существенно упрощена процедура регистрации общественных организаций. Теперь таковые могут непосредственно заниматься хозяйственной деятельностью, что значительно усиливает их независимость, а это соответствует европейским стандартам. Сегодня совместными усилиями команды Президента и гражданских органи-

приняло попытку дать аналитическую оценку проблемам и общему положению гражданских организаций в Украине. В январе того же года был создан Координационный совет по вопросам развития гражданского общества.

В Стратегии есть важная позиция - делегирование некоторых функций государства институтам гражданского общества для выполнения задач государственной и местной политики. В первую очередь, это привлечение гражданских организаций к предоставлению социальных услуг украинцам. Ученые установили, что общественные объединения, как правило, предоставляют соцуслуги эффективнее госучреждений, поскольку имеют более гибкую структуру и доверие населения. Идея делегирования полномочий государства общественным организациям также является новой для нашей страны. Тем не менее, подобная практика довольно распространена во всем мире, поскольку это приносит ряд выгод, как государству, так и общественному сектору. Сегодня государство нуждается в том, чтобы гражданские организации стали партнерами в реализации европейских интеграционных проектов. Именно поэтому на конкурсной основе будет финансироваться деятельность общественных организаций в выполнении государственных, региональных задач, в том числе и реализации госзаказа по предоставлению общественниками социальных услуг. Для этого необходимо, чтобы как можно большее количество украинских граждан стало активными участниками общественно-политической жизни страны.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Ñïàñèáî çà ïîäàðåííóþ íàäåæäó  ðåäàêöèþ «Â³ñòåé» ñ áëàãîäàðíîñòüþ îáðàòèëàñü æèòåëüíèöà ïãò Ðàéïîëå Ìåæåâñêîãî ðàéîíà Òàòüÿíà Ñóëèìà «Древние говорили: «Перед великим умом склоняю голову, перед великим сердцем - колени». Склонить колени хочется перед замечательным коллективом днепропетровского роддома №2, куда меня, мать-героиню, лично направила директор депар-

тамента здравоохранения ОГА Валентина Гинзбург. Я знала, что надо делать операцию по-женски, но все оттягивала. Очередной приступ заставил собраться и приехать в Днепропетровск. Валентина Григорьевна стала второй матерью, контролируя каждый шаг в подготовке к операции. На несколько недель вторым домом стало отделение 1-й гинекологии, где под чутким руководством Александра Пузия медицинский персо-

нал не только выполнял свои обязанности, но и морально поддерживал. 5 ноября меня бесплатно прооперировали: три часа трудились Людмила Падалко, Наталья Смирнова и Любовь Филимонова. На них лежала ответственность за женщину, которую дома ждут четверо ребятишек! Я безмерно благодарна всем, кто помог мне преодолеть страх и поставил на ноги. Вот они, люди, перед которыми я стаю на ко-

лени! У них нет выходных и праздников, они живут проблемами больных и их возвращением к нормальной жизни! Выражаю огромную благодарность вам, профессионалы: Валентина Григорьевна Гинзбург, Людмила Ивановна Падалко, Александр Николаевич Пузий, Любовь Романовна Филимонова, Наталья Николаевна Смирнова, Людмила Петровна Шмиголь. Желаю крепчайшего здоровья, счастья и благополучия!»


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÌÈÍÇÄÐÀÂÀ

Ìåäñòðàõîâêà ñòàíåò îáÿçàòåëüíîé?

ÍÎÂÈÍÈ «ÄÎÐÎÃÀ» ÕÂÎÐÎÁÀ

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

ÄÅÏÐÅÑ²ß - ÄÐÓÊ̲ÑÖÅ

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû èíèöèèðóåò ââåäåíèå îáùåîáÿçàòåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöèàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ñ 2017 ãîäà. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå, îáíàðîäîâàííîì íà ñàéòå âåäîìñòâà

Ó÷åí³ ç'ÿñóâàëè, ùî äåïðåñ³ÿ - îäíà ³ç íàéäîðîæ÷èõ äëÿ êðà¿íè ëþäñüêèõ íåäóã. Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ «Ãëîáàëüíèé òÿãàð õâîðîá», äåïðåñèâí³ ðîçëàäè òðèâàþòü äîâøå çà ³íø³ òà çàâäàþòü ÷èìàëèõ çáèòê³â åêîíîì³ö³. Çà ï³äðàõóíêàìè â÷åíèõ, âåëèêèé äåïðåñèâíèé ðîçëàä ïîñ³â 2-å ì³ñöå ñåðåä óñ³õ çàõâîðþâàíü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî íåïðàöåçäàòíîñò³.

Отмечается, что медстрахование должно стать обязательным для всех категорий граждан, а не только для работающих или пенсионеров. Врачи поддерживают инициативу, но с оговорками. «Все расходы должны лечь на плечи страховой компании. Кроме этого, нужно определиться, готова ли система страхования на нынешнем этапе взять на себя такие обязательства. Если да, то тогда у нас может получиться страховая медицина», говорит главврач ОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко. Законопроект предусматривает, что страховщиком будет выступать фонд медстрахования,

ÂÐÀ×È ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ

ØʲÄËȲ ̲ÑÖß

ÇÀÎÕÎ×ÓÞÒÜ ÆÈÐ

который предлагается создать как некоммерческую самоуправляемую организацию. Страховые взносы в размере 3% от фонда оплаты труда будут отчислять работодатели. Также, фонд будет наполняться за счет привлечения средств государственного и местных бюджетов на уплату страховых взносов за соответствующие категории застрахованных, привлечения средств фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а

также за счет привлечения выплат самозанятого населения. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2017 года, поскольку за это время нужно принять необходимые меры по реорга-

ÇÀÊÎÍ ÌÎÆÅÒ ÂÑÒÓÏÈÒÜ Â ÑÈËÓ Â 2017 ÃÎÄÓ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÑÅÐÃÅÉ ÐÛÆÅÍÊÎ,

ãëàâíûé âðà÷ ÎÊÁ èì. Ìå÷íèêîâà: - Êàæäûé ïàöèåíò äîëæåí áûòü óâåðåí, ÷òî ñòðàõîâêà ïîêðîåò âñå ðàñõîäû íà åãî ëå÷åíèå äî ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ. Âñå ïðîöåäóðû, ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ, îïåðàöèè, ðåàáèëèòàöèþ ÷åëîâåê äîëæåí ïîëó÷èòü áåñïëàòíî.

Çà ìàëûøåé áóäóò ïëàòèòü áåç î÷åðåäè свидетельство о рождении чада. Документов, более вышеперечислен ñêîðîì âðåìåíè äëÿ ного перечня, никто не òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü вправе от вас потребоïîìîùü ïðè ðîæäåíèè вать», - говорит начальðåáåíêà áîëüøå íå ïðèäåòñÿ ñ êèïîé áóìàã ник управления обеспеîáåãàòü âñåâîçìîæíûå чения социальных гарантий департамента èíñòàíöèè. Äîñòàòî÷íî труда и социальной заáóäåò çàÿâëåíèÿ è щиты населения ОГА ïàñïîðòà Виктория Черныгина. Остальные докумен«Недавно Президент Украины Виктор Януко- ты работники соцзащиты вич подписал закон, который значительно упростит процедуру получения государственной помощи при рождении ребенка. Так, одному из счастливых родителей нужно будет лишь в свободной форме написать заявление с указанием данных для регистрации места проживания малыша. При этом надо предоставить паспорт и

Ó÷åí³ ³ç ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Êàíàäè ó ñï³ëüíîìó äîñë³äæåíí³ äîâåëè, ùî â³ä ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çàëåæèòü ðèçèê âèíèêíåííÿ íàäì³ðíî¿ âàãè, â òîìó ÷èñë³ é ó ä³òåé. Òàê, ñïðèÿòëèâèìè íàçâàëè ðàéîíè, â ÿêèõ æèòåë³ ï³øêè äîáèðàþòüñÿ äî ìàãàçèí³â ³ á³áë³îòåê, à òàêîæ ó ÿêèõ ïðîäàºòüñÿ çäîðîâà ¿æà. Ñåðåä íåñïðèÿòëèâèõ - ì³ñöÿ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ôàñò-ôóä³â òà â³äñóòí³ìè ïàðêàìè ³ çîíàìè â³äïî÷èíêó. Ó òàêèõ ðàéîíàõ ð³âåíü ï³äë³òêîâîãî îæèð³ííÿ áóâ âèùèé íà 8%.

низации системы здравоохранения для перехода от содержания медучреждений к принципам оплаты оказанных медицинских услуг.

ÓÏÐÎÙÅÍÍÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

должны запрашивать в соответствующих органах с помощью единой электронной базы данных. Эта сеть объединит все кабинеты, которые раньше приходилось посещать маме или папе малыша. Но, несмотря на то, что получение выплат собираются упростить, контролировать, как молодые родители тратят

пособие, станут все так же пристально. По словам Виктории Черныги, только за 9 месяцев этого года 78 семьям отказали в соцвыплатах или приостановили их. Как правило, это те родители, которых лишили родительских прав или те, кто был замечен в нецелевом использовании полученных денег.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: f áîëåå 26 òûñ. ñåìåé

îáëàñòè óæå ïîëó÷èëè ïîìîùü, f ñâûøå 13 òûñ. èç íèõ ïîòðàòÿò åå íà ïåðâåíöà; f ó 9,6 òûñ. ñåìåé ïîÿâèëñÿ âòîðîé ìàëûø; f 3,6 òûñ. ÿ÷ååê îáùåñòâà ïîòðàòÿò ãîñïîìîùü íà òðåòüåãî è ñëåäóþùåãî ðåáåíêà.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ Á²ËÎÊ

ÌÎËÎÊÎ - ÄËß ÏÀÌ'ßÒ² Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ìîëîêî ìîæå ïîêðàùèòè ïàì'ÿòü. Òàêèé âèñíîâîê âîíè çðîáèëè çàâäÿêè äîñë³äæåííþ, â ÿêîìó îïèòàëè áëèçüêî òèñÿ÷³ îñ³á â³êîì â³ä 23-98 ðîê³â. Ó÷åí³ ä³çíàëèñÿ ïðî ¿õí³é ðàö³îí õàð÷óâàííÿ ³ ïîïðîñèëè ïðîéòè òåñò íà êîíöåíòðàö³þ, óâàãó ³ çäàòí³ñòü øâèäêî çàñâîþâàòè íîâó ³íôîðìàö³þ. Îòðèìàí³ äàí³ ï³äòâåðäèëè òîé ôàêò, ùî ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè ïîë³ïøóþòü ïàì'ÿòü. Òàê, ëþäè, ÿê³ âæèâàþòü ¿õ íå ìåíøå 5 ðàç³â íà òèæäåíü, ìàëè íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 СУСПІЛЬСТВО ○

Â²Ä ÙÈÐÎà ÙÈÐÎÃÎÎ ÑÅÐÖß

ÕÀÉ ÁÅÐÅÆÅ ÄÎËß Êîëåêòèâ ÄÍÇ «Êðèâîð³çüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ìåòàëóð㳿 òà ìàøèíîáóäóâàííÿ» ùèðî â³òຠç Äíåì íàðîäæåííÿ äèðåêòîðà çàêëàäó Îëåêñàíäðà Âîëîäèìèðîâè÷à ˺ùèíñêîãî. Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, ùèðèõ äðóç³â, íàä³éíèõ ïîì³÷íèê³â. Õàé çä³éñíÿòüñÿ âñ³ Âàø³ ì𳿠òà ñïîä³âàííÿ, áåðåæå Âàñ äîëÿ, õàé êîæåí äåíü ïðèíîñèòü ò³ëüêè ðàä³ñòü, à æèòòÿ Âàøå áóäå ùåäðèì ³ áàãàòèì íà äîáðî! ○

ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÀ ÑÈÒÓ ÀÖ²ß ÑÈÒÓÀÖ²ß

ÂÐßÒÓÂÀËÈ ÑÒ ÀÐÅÍÜÊÓ ÑÒÀÐÅÍÜÊÓ Ðÿòóâàëüíèêè íàäàëè äîïîìîãó ë³òí³é æ³íö³ ³ç Ñèíåëüíèêîâîãî. Äî ñëóæáè ïîðÿòóíêó «101» íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ: äîïîìîãè ïîòðåáóâàëà ñàìîòíÿ ë³òíÿ æ³íêà, ÿêà çà÷èíèëàñü ó êâàðòèð³, ÷åðåç á³ëü ó íîãàõ âïàëà ³ íå çìîãëà â³ä÷èíèòè äâåð³, àáè ïîêëèêàòè íà äîïîìîãó. Íà ì³ñöå ïî䳿 òåðì³íîâî âè¿õàëè ñï³âðîá³òíèêè 48-¿ äåðæàâíî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ÃÓ ÄÑÍÑ â îáëàñò³. Ðÿòóâàëüíèêè îïåðàòèâíî â³ä÷èíèëè äâåð³, äîïîìîãëè æ³íö³ ï³äâåñòèñÿ òà îãëÿíóëè íà ïðåäìåò íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè. ○

ÒÈÆÄÅÍÜ ÁÅÇÏÅÊÈ

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈ×Ͳ ÇÀÕÎÄÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³ä 11 äî 17 ëèñòîïàäà â ðàìêàõ Íàö³îíàëüíîãî òèæíÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ÄÀ² ïðîâîäèòèìå ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ÄÏÑ óïðàâë³ííÿ ÄÀ² â îáëàñò³ ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ Äìèòðî Ðåäüêà, ï³ä ÷àñ Òèæíÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ïðàö³âíèêè äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ïðîâåäóòü àêö³¿: «Ï³øîõ³ä», «Áåçïå÷íà øâèäê³ñòü» òà «Ï’ÿíèé çà êåðìîì - çëî÷èíåöü». ○

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÑËÎÂÎ - ÇÀ ÞÐÈÑÒÀÌÈ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ÌÎÂÓ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÊÓÐÑÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðîçïî÷àëà ðîáîòó ïðîãðàìà áåçêîøòîâíèõ êóðñ³â ³ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè - «Íàâ÷è äðóãà ðîçìîâëÿòè óêðà¿íñüêîþ». Ïðîãðàìà çàíÿòü çàòâåðäæåíà â Êèºâ³ ³ ðîçðàõîâàíà íà 36 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí. Ó ðàìêàõ êóðñ³â çàïëàíîâàí³ çóñòð³÷³ ç ïèñüìåííèêàìè, ê³íîïîêàçè, ëåêö³¿ ç ³ñòîð³¿, êóëüòóðè. Çà ñëîâàìè êóðàòîð³â ïðîåêòó, ôîðìóâàííÿ ãðóï ñëóõà÷³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè âæå ðîçïî÷àëîñÿ.

200 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ - «ìèíèìàëüíàÿ öåíà âîïðîñà Òèìîøåíêî» ÎËÅà ÑÎÌ×ÅÍÊÎ

Ìèíèñòåðñòâî äîõîäîâ è ñáîðîâ Óêðàèíû ñ ïîìîùüþ èíîñòðàííûõ þðèñòîâ ïûòàåòñÿ âåðíóòü â êàçíó äåíüãè, â íåçàêîííîì ïðèñâîåíèè êîòîðûõ ïîäîçðåâàþòñÿ Þëèÿ Òèìîøåíêî è Ïàâåë Ëàçàðåíêî ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА В начале ноября Миндоходов поручило известной международной юридической фирме Lawrence Graham представлять его интересы в предстоящих судебных процессах в Соединенных Штатах и Швейцарии по резонансному для Украины делу: хищении из государственной казны 200 млн. долларов. Юрфирма уже направила иск в суд Женевы и петицию в Министерство юстиции США. Представитель Миндоходов Владислав Кочкаров заявил, что эта мера - обращение в суд - была вынужденной. «Мы хотим вернуть государственные деньги, - рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов. - Целью этих исков является возврат средств, незаконно вывезенных из Украины бывшими премьер-министрами Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко. Поэтому к работе привлечена одна из лучших международных фирм». О том, что фирма Юлии Тимошенко активно переводила деньги на счета своего бывшего патрона, подтверждает в своем рассле-

ÖÅËÜ ÈÑÊÎÂ ÂÎÇÂÐÀÒ ÂÛÂÅÇÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

довании журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко. В частности, он приводит следующую схему «увода» госсредств на счета Лазаренко: «Фирма Тимошенко Somolli Enterprise, которую она оформила на фиктивных собственников, всегда платила Лазаренко через транзитные счета - это или счет Orphin в банке American Bank in Poland (Польша), или счет Orphin в Credit Suisse (Швейцария), или счет Wilnorth в Banque SCS (Швейцария), или счет Orphin в Eurofed Bank (Антигуа)».

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД За все время подготовительного периода к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом представители украинской власти пытались вывести «вопрос Тимошенко» за рамки условий этого документа. Однако представители «Батькивщины», которые имеют сильное лобби в европейских кругах, максимально «накручивали» евродепутатов и функционеров, внушая тем, что дело Тимошенко - «политическое», а не криминальное. Хотя сами лидеры нынешней оппозиции не очень-то заинтересованы в освобождении Тимошенко. Верховная Рада на прошлой неделе создала рабочую

Ê ÐÀÁÎÒÅ ÏÐÈÂËÅÊËÈ ÎÄÍÓ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÞÐÔÈÐÌ группу по подготовке законопроекта о лечении заключенных за границей. Его принятие, как последний аккорд на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, может состояться 19 ноября. Но хватит ли для этого голосов народных избранников? По словам главы регламентного комитета Владимира Макеенко, невозможность проголосовать за соответствующий законопроект является результатом нежелания оппозиции принимать необходимые решения из-за политических амбиций лидеров их фракций.

НЕБЫСТРЫЙ ПРОЦЕСС В свою очередь, представители Партии регионов просят оппозицию и членов европейских организаций не политизировать вопрос. Народный депутат Владимир Олейник считает, что сегодня выпускать Тимошенко за рубеж нецелесообразно и нелогично. 200 мил-

лионов долларов - это только вершина «украденного айсберга». «Если мы ее сейчас выпустим под любым предлогом, эти деньги бюджет никогда не увидит. Общая сумма найденных денег составляет минимум полмиллиарда долларов. Часть из них - это общие деньги с Павлом Лазаренко, которые арестованы и находятся на счетах в США. Часть - в швейцарском банке на счету Юлии Тимошенко. Кроме того, Украина рассчитывает отсудить средства от продажи калифорнийской виллы Павла Лазаренко, приобретенной за коррупционные поступления бывшего премьера», - отметил народный депутат. «Юлия Тимошенко имеет долги и в России. По делу ЕЭСУ существует долг по госгарантиям - сумма более чем 400 млн. долларов. И с нашей стороны было бы очень странно отпустить Юлию Тимошенко к ее незаконно приобретенному и скрытому за рубежом состоянию», - подчеркнул Олейник. Кроме того, народный депутат Евгений Мураев надеется, что юридические процедуры в США и Швейцарии по возврату незаконно выведенных активов экс-премьерами помогут понять европейским политикам, кем на самом деле является Юлия Тимошенко. «Боюсь, что после того, как будут расставлены все точки над «і», количество желающих защищать бывшего премьер-министра резко уменьшится», предположил Мураев. Насколько долго затянется судебный процесс о «миллионах Тимошенко» - сложно прогнозировать. Стоит напомнить, что следствие по отмыванию денег Лазаренко в Швейцарии продолжалось два с половиной года. А в США от предъявления обвинения экс-премьеру до приговора прошло четыре года. Похоже, столько же может продлиться и процесс Тимошенко.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÅвÑ

Êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ - ÷åðåç ²íòåðíåò ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó æîâòí³ ïîíàä 2 òèñÿ÷³ äí³ïðîïåòðîâö³â îïëàòèëè â³äïîâ³äí³ ïîñëóãè ÷åðåç ñàéò ì³ñüêèõ êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â Як повідомила журналістам перший заступник директора КП «Міські комунальні платежі» Інна Шипіло, підприємство відкрило сайт complatezh.info ще у вересні 2010-го. З того часу він став доволі популярним серед дніпропетровців. Так, за три роки роботи порталу зареєстровано понад 12 мільйонів відвідувань.

«Сидячи біля комп’ютера, можна оплатити комунальні послуги, за потреби одразу роздрукувати квитанцію. На сайті також можна дізнатися про тарифи, пільги, заборгованість, оформлення субсидії, абонентські відділи підприємств тощо. Крім того, через портал можна передати показники приладів обліку за гарячу та холодну воду», - розповіла Інна Шипіло. Від травня цього року на сайті також з’явилась нова послуга - оплата за комунальні послуги по муніципальній картці без додаткових комісій з використанням банківських платіжних карт.


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.50 Политтеатр 10.10 Без цензуры 10.35, 16.00 Т/с «Тайна старого мос та» 11.25 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 17.40, 21.30 Деловой мир 12.20 Шеф6повар страны 13.10 «Секреты успеха» 13.40 Не верь худому повару 14.05 Право на защиту 14.25 Темный силуэт 14.35 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.35 Жизнь на равных 18.05 Агро6News 18.40 Финансовая перспектива 18.50 Сельсовет 19.10, 01.40 О главном 19.30 К 706летию со дня рождения Р.Кириченко. «Я казачка твоя, Украина», 1 ч. 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.40 Мир спорта 21.45 Вопросительный знак 21.55 К 706летию со дня рождения Р.Кириченко. «Я казачка твоя, Украина», 2 ч. 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.15 Фестиваль юмора «Умора»

ИНТЕР 05.30 Х/ф «Любить порусски2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН6 ТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Любовь с испыта тельным сроком» 13.40 «Судебные дела» 14.40 «Семейный суд» 15.45 «Жди меня» 18.00 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пасечник» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Жить дальше» 23.35 Т/с «Кулинар» 01.00 ПРОФИЛАКТИКА

9 КАНАЛ 06.00 07.45 08.45 09.10 11.00 18.00 18.50 19.00 21.00 21.25 22.00 00.45 02.20 03.55

Мультфильмы «Днепр6футбол» Т/с «Следаки» Х/ф «С Дона выдачи нет» Премьера. Т/с «Гончие4» Новости 9 канала Культурное меню Премьера. Т/с «Линейный от дел» «Новости 2+2» «ДжеДАИ» Х/ф «Три дня на побег» Х/ф «Стан Хельсинг» Х/ф «Каменная душа» Х/ф «В той области небес. Часть 2»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00 «Проте» 07.25 Тележурнал «Пассаж» 07.50 Подъем 08.35 «Родительский клуб» 09.00 Х/ф «Между небом и землей» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 21.30, 00.20 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Т/с «Молодежка» 21.00 «О рыбалке всерьез» 23.00 Пой, если сможешь 00.50 Т/с «Дневники вампира» 01.35 Т/с «Третья планета от солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.40 «Русские семейные драмы» 12.45, 01.45 Х/ф «Солнечное затме ние» 20.15, 21.20 Х/ф «Цена жизни» 22.25 «Деньги» 00.00 Х/ф «Сто двадцать семь часов»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.30 М/ф 06.45 «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник 6 будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 18.30 «Званый ужин» 12.30 «Дни, которые изменили мир», 3 с. 13.00 «Братья по космосу» 13.50 «Кровь звездных драконов» 14.40 «Создатели» 16.05 Т/с «Полный вперед!» 16.55 «Люди» 17.15 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Жить будете!» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 22.00 «Живая тема» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности рыбалки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.20, 07.30 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.35 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по6украински 10.25, 13.10, 15.35 Т/с «Литейный» 14.10, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Департамент» 23.25 Свобода слова 01.25 Х/ф «Гибрид»

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Принцесса тут Я! 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 Моду народу 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.10 Дурнев+1 23.50 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35 Поверь в себя 07.00, 11.15, 16.50 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Урок для родителей 09.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» 12.00 Международный турнир по вольной борьбе 13.30 Время советов 14.30 В гостях у Дмитрия Гордона 15.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 «Oscar Models TV show» 21.30 Д/ф «Диана. Незабвенная» 23.05 Х/ф «Идиот. Настасья Филип повна», 1 ч.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес6время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55 Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/Хро6 ника недели 07.20 Время экономики 07.40 Автопилот6новости 07.45, 18.20, 23.40 Время спорта 08.45 Трансмиссия6новости 08.50, 23.45, 00.55 Обзор прессы 09.35, 13.35, 14.35 5 элемент 10.35 Большая политика

11.15, 20.00 Время. Итоги дня 12.35 Новинометр 15.35 Новости Киевщины 16.35 Машина времени 17.35, 00.35 В кабинетах 18.35 Территория закона 19.00 Время новостей, 1 блок 19.20 Время новостей, 2 блок 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 21.40 Время6Тайм 22.10 Налоговый дневник 23.25 CRIME NEWS

НТН 07.30 «Агенты влияния» 08.30 «Правда жизни» 09.00 «Легенды шансона» 10.00 Д/с «Юга. Несоветский Союз» 11.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 15.00 Т/с «Грач» 19.00, 21.45 «Свідок» 19.30 Т/с «Гаишники» 22.00 Т/с «Под куполом» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Мелодии на память 09.05 «Ты не поверишь» 10.00 «ДНК» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.20 «Прокурорская провер6 ка» 18.35, 02.30 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 03.25 Шахматное обозрение

ENTER 05.45 09.15 10.35 12.20 14.20 16.15 18.00 19.45 21.15 22.40 00.40

Советские мультфильмы Х/ф «Предчувствие любви» Х/ф «Семейное счастье» Х/ф «Униженные и оскорб ленные» Х/ф «Враг народаБухарин» Х/ф «Сто дней после детства» Х/ф «Белый ворон» Х/ф «Освобождение» Х/ф «Катала» Т/с «Сыщик Путилин» Х/ф «СОС над тайгой»

27 КАНАЛ 06.00 М/с «Перемена» 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.05 М/с «Контраптусгений» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00, 18.50 М/ф 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 18.00 М/с «Цыповиль» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина где6то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.35 «Понять. Простить» 14.15 «След» 15.00 «В наше время» 15.55 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.05 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Шулер» 22.50 «Вечерний Ургант» 23.20 Ночные новости 23.30 «Познер»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30 Чистосердечное признание 08.00 Т/с «Супруги» 09.10 Т/с «Причал любви и надеж ды» 13.10 Люблю! Жду! 14.10, 17.20, 22.30 Т/с «След» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 22.00 События дня 23.20 Х/ф «Хочу, как ты» 01.45 Х/ф «Американская мечта»

Сх. 07.17 Зах. 16.09 Трив. дня 08.52

Понеділок, 18 листопада 06.00, 15.55 «Все буде добре!» 07.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.10 «Моя правда» 10.10 Х/ф «Невеста моего друга» 12.40 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна6Новини» 20.20 «Куб 6 4» 22.25 «Детектор лжи 6 4» 23.40 «Один за всех» 01.10 Х/ф «31 июня»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Экстремальные дома 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00 Х/ф «Между небом и землей» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.30 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Молодежка» 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Пой, если сможешь 00.40 Т/с «Дневники вампира» 01.35 Т/с «Третья планета от солнца» 02.50 «Служба розыска детей» 02.55, 04.10 Зона ночі 03.00 Чемпіон чемпіонів 03.15 Діалоги В. Сільвестров

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Александр Усик» 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Великие династии: Голицыны 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Стив Джобс: миллионер6хиппи 12.45 «Будь в курсе!» 13.20 «Модные истории » 14.00 Д/с «Суровая планета» 14.35 «Дневник для родителей» 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Удивительные обита6 тели сада» 16.40 «Цивилизация іncognita» 17.50 «Алло, адвокат!» 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Басилашвили, 1 ч. 20.00 Выдающееся ХХ столетие 21.35 Исповедь диверсанта 22.45 Д/с «Соединяя континенты» 00.30 Т/с «Эскортагентство»

K1 07.30 М/ф 10.20 Х/ф «Большое приключение Осси и Теда» 12.15 «Пороблено в Україні» 13.30 «КВН» 16.15 «Вечерний квартал» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «Орел и Решка» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 «Леся Здеся» 22.25 Х/ф «Особое мнение»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 15.55 «Возвраще6 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.05 «Ба6 буля6антикризис» 06.40, 08.25, 12.35 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 08.00, 12.45, 17.15 «Погода» 08.50 Х/ф «Дурная привычка» 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «Зарядка для хвоста (38 попугаев)» 16.50 «Криминал» 17.30 Х/ф «Сплошные неприятнос ти» 19.00 «Мир цветов» 19.15 «Здоровье» 19.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 20.40 «Наследство Кеннеди», 1 с. 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Дорога на греческую свадьбу» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.50 Легенды уголовного ро6 зыска 09.50, 16.15 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20 Формула любви. Надежда Баб6 кина 13.05, 23.20 «Соседи» 13.35, 00.05 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 15.05 Д/с «Жизнь среди жизни» 15.30 Орел и решка 17.40 Т/с «Тайный знак3» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 21.15 Т/с «Однажды будет любовь» 22.00 Д/с «В поисках истины» 23.45 Феерия путешествий

Зах. 07.49 Сх. 16.54 Повний міс. 17 листопада

Іменинники дня: НАТАЛІЯ, ГАННА, ГРИГОРІЙ

TBI

TVCI

СПОРТ

06.00, 14.00 Откровенно с Виталием Портниковым 07.00 Утренние курасаны 10.00 Автомандры 10.30 DOUBLE ЯТЬ 11.00 Страна Боксеров 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Се6 годня» 12.20, 15.30, 19.45 Арт дозор 12.25, 15.35, 19.40 Базар_ІТ 12.40, 15.50 Утренние курасаны. Луч6 шее! 13.00 Aрт City 13.30, 16.30, 03.00 Особое мнение 17.00 Вокруг света 19.10 Спорт 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Знак восклицания 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

06.00 «Настроение» 08.10 М/ф «Тигренок в чайнике» 08.15 «Фактор жизни» 08.40, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.05 «Постскриптум» 10.00 М/ф «Сказка старого дуба» 10.10, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало6 вым» 10.35 «В центре событий» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 12.40 Д/с «Анималия» 13.25 М/ф «Допрыгни до облачка» 13.35 Д/ф «Золото: обман высшей пробы» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 Х/ф «Двадцать дней без вой ны» 16.40, 20.55 М/с «Волк Альберто» 16.50 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 18.15 Т/с «Светские хроники» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Железный человек» 21.15 Т/с «Сыщики районного масш таба. «9 апельсинов» 22.20 Без обмана 23.00 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная» 00.35 Временно доступен 01.25 Т/с «Цепь»

08.00, 12.00, 17.00, 01.40 Новости 08.15, 01.55 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35 «Байки старого болельщика» 08.40 «Шесть на шесть» 09.15 Американский футбол. Чемпио6 нат NFL. «Buffalo» 6 «NY Jets» 12.30 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Равенна» 6 «Верона» 14.30 «Sochi6Плюс». Горнолыжный спорт 16.30, 20.40 «Железный фактор» 17.15 «Обратный отсчет» 19.00 «Эхо» 21.10 Шахматы. Матч за звание чемпи6 она мира. В.Ананд 6 М.Карлсен 21.45 «Сочи62014» 22.50 «Sochi6Плюс» 00.50 «Евролига c Гомельским»

2+2 06.00 07.45 09.10 11.00 19.00 21.00 21.25 22.00 00.45 02.20 03.55

М/ф Т/с «Следаки» Х/ф «С Дона выдачи нет» Т/с «Гончие4» Т/с «Линейный отдел» «Новости 2+2» «ДжеДАИ» Х/ф «Три дня на побег» Х/ф «Стан Хельсинг» Х/ф «Каменная душа» Х/ф «В той области небес. Часть 2»

MEGA 06.00 Тайны клеток 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30 Мегаохотники 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 12.00 Я6человек 15.00, 18.50 Пришельцы 16.00 Поддельная история 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Пираты 216го века» 20.40 Д/ф «Вилли Леман: агент «А6201» 22.30 Неизвестная Индия 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Европейский покерный тур 01.20 Громкое дело

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток6шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 Вести6Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05 «Искатели» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 21.50 Т/с «Право на правду» 22.45 «Шум земли» 23.40 Т/с «Дело следователя Никити на» 00.35 «Девчата» 01.10 Х/ф «Чужая родня» 02.55 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «На семи ветрах» 09.30, 15.30 Х/ф «Я вас любил...» 11.30 Х/ф «Простая история» 17.30, 23.30 Х/ф «Жаворонок» 19.30, 01.30 Х/ф «Гулящие люди», 1 ф. «Из огня да в полымя» 21.45 Х/ф «Гулящие люди», 2 ф. «Бунташное время»

REN TV 06.00, 21.50 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 06.45 Х/ф «Васаби» 08.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Военная тайна» 20.30 «Живая тема» 22.10, 01.00 Т/с «Последняя минута»

ТНТ1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом62» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследова6 ние». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Женщинакошка» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 13.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ» 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судь бы» 20.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.00 «ДОМ62» 22.30 Х/ф «Пошли в тюрьму» 00.20 Х/ф «Никита»

НОСТАЛЬГИЯ 06.15 «Вокруг смеха» 07.40 «Знак вопроса. Шанс». 1994 г. 08.00 Х/ф «День первый, день пос ледний» 09.15 «Татьяна Тарасова и ее звезды» 10.00 «Театр+ТV» 11.00 «Колба времени» 12.00 Муз/ф «Вся власть ЛЮБЭ!» 13.00 «Воспоминания об Арно Бабад6 жаняне» 14.10 «Где6то есть город. Клуб земля6 ков» 15.30 «Приглашает Борис Ноткин» 16.00 «С утра пораньше» 17.00 Д/ф «Секрет Виктора Санеева» 17.30 «Смотрите, кто пришел!» 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 20.00 «Рожденные в СССР» 21.00 «Веселые ребята» 22.00 «Черный ящик. Тайны архивов КГБ» 22.50 «Утренняя почта» 23.30 Х/ф «Эти непослушные сыно вья», 3 с. 00.40 «Музыкальная мозаика»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Путь самца», 1 с. 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Полный вперед!» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Цветы любви» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Моя невеста из Болливу да» 19.35 Мама хохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Спортивное путешествие 09.35 Мотоспорт 09.50 Автоспорт 10.45, 20.30 Снукер 11.45, 15.45, 16.30, 00.30, 01.00 Гор6 ные лыжи 12.15, 13.15, 14.00, 14.45, 17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 23.30 Фут6 бол 21.45 Вот это да!!! 22.00, 22.30 Про рестлинг 01.30 Прыжки на лыжах

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30 Самое вызывающее видео 11.30 Экстремальный спорт 13.30 Вездесущая камера 14.30 Этот безумный спорт 15.00, 16.00 Cliff Diving 17.00 Пулевая стрельба. Кубок мира. Финал. Обзор 17.25 Хоккей. КХЛ. СКА 6 Локомотив 20.00 Бойцовский клуб 21.00 Olympic Bloggers 22.00, 23.00 Мифы древних кельтов

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.25, 23.35, 01.55 Футбол NEWS 06.15 Futbol Mundial 06.45 Смешные футбольные моменты 07.00 «Один на один с Гамулой» 08.00 Экв. Гвинея 6 Испания. Товари6 щеский матч 10.15, 16.25 «Великий футбол» 12.00 Россия 6 Сербия. Товарищеский матч 14.00 Топ6матч 14.15 Португалия 6 Швеция. Плей6 офф. Отбор к ЧМ 6 2014 г. 18.00, 18.55, 21.30 Футбол LIVE 18.30 Д/ф «U621. Молодіжна збірна» 2 с. 19.25 LIVE. U621. Швейцария 6 Украи6 на. Отбор к ЕВРО62015. 22.00 «Европейский weekend» 23.55 Александрия 6 Титан. Чемпионат Украины. FAVBET Лига 1

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Всадник над городом» 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Светлячок», «Сборник мультфильмов «Козлик и ослик», «Что на что похоже», «Разгорох, дваго рох...», «Песенка в лесу» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 1 с. Сказки зару бежных писателей 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Огненный стрелок» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Письма от Феликса» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина6балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешари ки» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.05 М/с «Контраптус гений» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Финеас и Ферб» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 19 листопада 1+1

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.40, 15.55 Т/с «Тайна старого моста» 10.30 Т/с «Монтекристо» 11.20 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.20 Вопросительный знак 12.30 Государственная граница 13.00 Контрольная работа 13.20 Рояль в кустах 13.50 Х/ф «Берег», 1 с. 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 16.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 18.40 Финансовая перспектива 19.10 Последнее предупреждение 19.30 Формула защиты 19.40, 01.40 О главном 20.00 Фестиваль песни «Музыка нас связала», 16 2 ч. 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.15 Фестиваль юмора «Умора»

ИНТЕР 06.00 Х/ф «В ожидании весны» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Жить дальше» 11.20, 12.20, 04.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.30 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.00, 04.40 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пасечник» 20.00, 02.30 «Подробности» 21.35, 23.55 «Шустер Live» 22.00 Футбол. Сборная Франции 6 сборная Украины 01.00 Х/ф «Карантин» 03.00 Д/с «Президент Всея Руси»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.25 Х/ф «Столкновение Земли» 13.20 Д/п «Дом на краю Галактики» 14.20 Д/п «Репортерские истории» 15.00 Д/п «Совершенно секретно» 16.00 Д/п «Из всех орудий» 17.00 Х/ф «Фанат2» 18.50 Приемная народного депутата 19.00 Премьера. Т/с «Линейный от дел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Премьера. Х/ф «Смертельный удар» 00.00 Х/ф «Челюсти» 01.35 Х/ф «Урок выживания» 03.05 Х/ф «Дорога на Сечь»

11 КАНАЛ 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.35 Подъем 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00 Т/с «Воронины» 13.20 Kids Time 14.30 «Мой малыш» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 «Приемная депутата» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Найти крайнего 00.40 Т/с «Дневники вампира» 01.20 Т/с «Третья планета от солнца»

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.15 «Русские семейные драмы» 12.20, 13.30 Х/ф «Костоправ» 14.35, 15.40, 20.15, 21.25 Х/ф «Цена жизни» 22.30 «Меняю жену 6 8» 00.15 Х/ф «Кармен»

СТБ 06.00, 15.55 «Все буде добре!» 07.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45 Х/ф «Пять лет и один день» 11.50 Х/ф «Мы поженимся, в край нем случае созвонимся» 13.50 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «Вікна6Новини» 20.00, 22.25 «Спасите нашу семью 6 2» 23.25 «Дорогая, мы убиваем детей»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник 6 будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Чистая работа» 11.00, 18.30 «Званый ужин» 12.30 «Живая тема» 13.20 «С широко закрытыми глазами» 14.10 «Над пропастью во лжи» 15.00 «Иллюзия обмана» 16.10 Т/с «Полный вперед!» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Жить будете!» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Великие тайны» 21.50 «МНС» 22.00 «Сердце Украины, 1 с.» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Территория заблуждений» 01.40 «Представьте себе»

ICTV 06.20, 07.30 Деловые факты 06.30 Экономический интерес 06.35 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Главная программа 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по6украински 10.25, 16.40 Т/с «Литейный» 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30, 20.10 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Я легенда» 01.30 Стоп610

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Принцесса тут Я! 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 Моду народу 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Усмiхновини 10.05, 14.30 В гостях у Гордона 11.05, 15.45 М/ф 11.50 Х/ф «Идиот. Настасья Филип повна», 1 ч. 13.00 Правительство на связи 15.30 ПрофStyle 16.15 Д/ф «Диана. Незабвенная» 17.30 Артзона 19.00 Хата с краю 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 О рыбалке всерьез 21.25 Родник здоровья 21.35 Д/ф «Принц Вильям. Судьба» 23.05 Х/ф «Идиот. Настасья Филип повна», 2 ч.

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 Бизнес6время 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 23.45 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики

07.40 Автопилот6новости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 Трансмиссия6новости 09.35, 15.35 Машина времени 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 20.00 Вре6 мя. Итоги дня 12.15 Время. Итоги 13.10 Налоговый дневник 13.35, 14.35 5 элемент 16.10 Трансмиссия 17.15 Драйв6новости 17.35 Особый взгляд 18.35 Дорогие депутаты 19.00 Время новостей 21.40 Время6Тайм 22.10 Агроконтроль 23.25 CRIME NEWS

НТН 06.50 Х/ф «Будни уголовного розыс ка» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 14.50, 17.00 Т/с «Паутина 4» 16.45, 19.00, 21.45 «Свідок» 22.00 Т/с «Под куполом» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.25 Русская начинка 10.00 Т/с «Клеймо» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.20 «Прокурорская проверка» 18.35, 02.30 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 03.25 Шахматное обозрение

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.10 Х/ф «Сильная личность из 2 «А» 10.25 Х/ф «Сто дней после детства» 12.10, 22.35 Т/с «Сыщик Путилин» 14.10 Х/ф «Секретный эшелон» 15.50 Х/ф «Водитель автобуса» 18.40 Х/ф «Взбесившийся автобус» 20.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 00.35 Х/ф «Катала»

27 КАНАЛ 06.00 М/с «Перемена» 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30, 13.00, 18.50, 19.50 М/ф 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 19.30 «Free Time» 20.05 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина где6то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.35 «Понять. Простить» 14.15 «След» 15.00 «В наше время» 15.55 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.05 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Шулер» 22.45 «Вечерний Ургант» 23.20 Ночные новости 23.30 «Солдаты напрокат»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 08.00 Т/с «Супруги» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное призна6 ние 09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 12.00 Ток6шоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 Ток6шоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 22.30 Тайный код взломан. Еда 23.30 Т/с «Мент в законе5» 01.30 Х/ф «Хочу, как ты»

Сх. 07.19 Зах. 16.08 Трив. дня 08.49

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Экстремальные дома 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.20 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Найти крайнего 00.30 Т/с «Дневники вампира» 01.20 Т/с «Третья планета от солнца» 03.00, 03.50 Зона ночі 03.05 Тб про ТБ 03.35 Я кличу тебе 03.55 Десята муза в Україні 04.45 Зона ночі Культура 04.50 Так ніхто не кохав

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Зи6 наида Турчина» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Выдающееся ХХ столетие 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Исповедь диверсанта 12.45 «Алло, адвокат!» 13.10 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 14.00 Д/с «Соединяя континенты» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Удивительные обита6 тели сада» 17.45 «Социальный статус: ваша пен6 сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Басилашвили, 2 ч. 21.35 Судьбы героев реалити6шоу 22.45 Эволюция жизни на земле 00.30 Т/с «Эскортагентство»

K1 07.30 М/ф 09.20 Х/ф «Капитан Крюк» 12.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и Решка» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 15.55 «Возвраще6 ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.05 «Ба6 буля6антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.50, 19.35 Х/ф «Завтрак у Тиффа ни» 10.00 «Наследство Кеннеди», 1 с. 10.30, 16.20 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «Как ослик счастье ис кал» 16.50 «Не первый взгляд» 17.30 Х/ф «Дорога на греческую свадьбу» 19.00 «Все о пище» 20.40 «Наследство Кеннеди», 2 с. 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Августовская рапсодия» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 Утро с ИНТЕРом 09.10, 22.50 Легенды уголовного ро6 зыска 09.50, 16.15 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосер дия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.20 «Соседи» 13.30 Т/с «Служба 21, или мыслить надо позитивно» 15.00 Д/с «Жизнь среди жизни» 15.30 Орел и решка 17.40 Т/с «Тайный знак3» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 22.00 Д/с «В поисках истины» 23.55 «Шустер Live»

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

Зах. 08.44 Сх. 17.40 Повний міс. 17 листопада

Іменинники дня: КЛАВДІЯ, ПАВЛО, АФАНАСІЯ

TBI

ТНТ1

СПОРТ

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние курасаны 10.00 Aрт City 10.30 Частные новости 11.00, 17.00 Вокруг света 12.20, 15.30, 19.15 Арт дозор 12.25, 15.35, 19.10 Базар_ІТ 12.40, 15.50 Утренние курасаны. Луч6 шее! 13.00 DOUBLE ЯТЬ 13.30, 16.30, 19.30, 03.00 Особое мнение 14.00 Знак восклицания 16.00 Спорт 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00, 04.30 Музыка для взрос6 лых 01.00, 03.30 Музыкальный автомат

06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом62» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследо6 вание». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судь бы» 11.05 «Камеди Клаб. Лучшее» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 13.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ» 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Реальные пацаны» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 22.00 «ДОМ62» 22.30 Х/ф «Сплошные неприятнос ти» 00.20 Х/ф «Никита»

08.00, 12.00, 17.00, 01.05 Новости 08.15, 17.15, 01.20 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.25 «Байки старого болельщика» 08.40, 20.00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. В.Ананд 6 М.Карлсен. 09.15 Американский футбол. Чемпио6 нат NFL. «Carolina» 6 «New England» 12.30 «Эхо» 14.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Казань) 6 «Даброва» 16.10 «Евролига c Гомельским» 17.25 «Sochi6Плюс». Шорт6 трек 20.35 «Обратный отсчет» 22.20 Регби67. Этап мировой серии в Австралии. Мужчины. День16й 00.35 «Железный фактор» 01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Олимпиакос» 6 «Бе6 логорье»

2+2

TVCI

06.00 М/ф 07.15 Т/с «Следаки» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.25 Х/ф «Столкновение Земли» 13.20 д/п «Дом на краю Галактики» 14.20 д/п «Репортёрские истории: Та6 ежное чудо» 15.00 Д/п «Совершенно секретно: Тайна русского оружия» 16.00 д/п «Из всех орудий» 17.00 Х/ф «Фанат2» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Смертельный удар» 00.00 Х/ф «Челюсти» 01.35 Х/ф «Урок выживания» 03.05 Х/ф «Дорога на Сечь»

06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.00, 18.15 Т/с «Светские хроники» 09.50 «Мозговой штурм. Инновации в медицине» 10.15, 23.35 Д/ф «Прогулки с Батало6 вым» 10.45, 21.15 Т/с «Сыщики районно го масштаба. «9 апельсинов» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со6 бытия 11.50 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 12.40 Д/с «Выжить в дикой природе» 13.35 М/ф «Чужой голос» 13.40, 00.35 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.15 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная» 16.55, 21.00 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Истории спасения» 22.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 23.00 Д/ф «Елена Сафонова.В поисках любви» 01.20 Т/с «Цепь»

MEGA 06.00 Как работает наш мозг 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30 Мегаохотники 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 12.00 Идеальные убийцы 13.00 Тайны клеток 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00 Громкое дело 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной катастрофы» 20.40 Д/ф «Отряд космических двор6 няг» 21.40 Д/ф «Битва за «Салют» 22.30 Невероятная Аляска 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Французкий легион 01.20 Чрезвычайные истории

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 09.00, 12.00, 15.00, 17.55 Вести 09.30 «1000 мелочей». Ток6шоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 17.40 Вести6Москва 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 23.50 Т/с «Дело следователя Никитина» 14.00 «Особый случай» 15.40 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 21.50 Т/с «Право на правду» 22.45 «Специальный корреспондент» 00.40 Великая война 01.35 Х/ф «О любви»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Гулящие люди», 1 ф. «Из огня да в полымя» 09.45, 15.45 Х/ф «Гулящие люди», 2 ф. «Бунташное время» 11.30 Х/ф «Жаворонок» 17.30, 23.35 Х/ф «Княжна Мери» 19.30, 01.30 Х/ф «Инспектор Гулл», 2 с. 21.55 Х/ф «Проверка на дорогах»

REN TV 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вы6 зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 07.00 «Нам и не снилось»: «Коварство и любовь» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 20.30 «Пища богов» 22.10, 00.20 Х/ф «В одну сторону»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Муз/ф «Вся власть ЛЮБЭ!» 07.00 «Воспоминания об Арно Баба6 джаняне» 08.10 «Где6то есть город. Клуб земля6 ков» 09.30 «Приглашает Борис Ноткин» 10.00 «С утра пораньше» 11.00 Д/ф «Секрет Виктора Санеева» 11.30, 17.30 «Смотрите, кто пришел!» 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 15.00 «Веселые ребята» 16.00 «Элита страны Советов» 17.00 «Это было, было...» 21.00 «Рассказ о нескольких днях» 22.00 «Было ВРЕМЯ» 23.00 «50/50» 00.15 «Вокруг смеха» 01.40 «Знак вопроса. Шанс», 1994 г.

ГУМОР 05.00 Х/ф «Путь самца». 2 с. 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Полный вперед!» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Моя невеста из Болливу да» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Странные родственни ки» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Комедийный улет: Х/ф «Сло манные цветы»

ЕВРОСПОРТ 09.00, 10.30, 12.00, 14.15, 20.00, 00.55 Волейбол 15.45 Конноспортивный журнал 16.00 Горные лыжи 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 00.00 Фут6 бол 21.00 Бокс 23.00 Спортивное путешествие 23.05, 02.25 Вот это да!!! 23.45 GTA

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30, 22.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00, 16.00 Мифы древних кельтов 16.55 Хоккей. КХЛ. Нефтехимик 6 Дон6 басс. (в перерыве Olympic Bloggers) 19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 6 Югра 22.00 Арктика 6 школа выживания

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.45 Фут6 бол NEWS 06.15, 10.30, 20.20 «Европейский weekend» 07.40, 20.00 Топ6матч 08.00, 18.00 U621. Швейцария 6 Укра6 ина. Отбор к ЕВРО62015 г. 12.00 «Один на один с Гамулой». А. Горшков 12.55 «Великий футбол» 14.35 Futbol Mundial 15.05 Д/с «Back in the USSR». «Заря» 15.55 LIVE. Россия 6 Южная Корея. То6 варищеский матч 21.55 LIVE. Англия 6 Германия. Товари6 щеский матч 00.00 Россия 6 Южная Корея. Товари6 щеский матч

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Мария, Ми рабела в Транзистории» 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Светлячок», № 2. «Сборник мультфильмов. «Жил у бабушки козел». «Сказка за сказкой» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 2 с. Сказки зару бежных писателей «Кот в са погах». Русские народные сказки «Лиса и Заяц». 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Тимур и его команда» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 Анджелина6балерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 Овечки6чемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


ЗІ СВЯТОМ! 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÐÀIJÎ, ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÇÂ'ßÇÊÓ

Ãàðíèõ íîâèí - íà âñ³õ ÷àñòîòàõ æèòòÿ! ÎËÅÊÑ²É ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ, ÃÎËÎÂÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÑϲËÊÈ ÆÓÐÍÀ˲ÑҲ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÌÅIJÉÍÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² ÓÑϲØÍÎ ÑÒÂÎÐÞÞÒÜ Ð²ÇÍÎÌÀͲÒͲ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

талі», 34 канал), Євгенія Ільченко (директор творчого об'єднання соціальних, політичних та економічних програм Дніпропетровського державного каналу), Іван Галамасюк (генеральний директор ТРК «Криворіжжя»), Олена Кальянова (програма «Вояж», 9 канал), Борис Васильєв, (програма «Васильевский остров», 11 канал), Євген Коптєв та Олена Петроченкова (11 канал), Юлія Задорожна (генеральный директор «27 канал»), Ірина Івахненко (керівник обласного радіо), Юлія Сіжук (дитяча програма «Про доросле подитячому», ТРК «Міська інформаційна служба», м. Дніпродзержинськ) та ще багато творчих особистостей, з чиїх матеріалів ми дізнаємося про події в області і країні. Варто згадати також власних кореспондентів національних телеканалів та радіо у Дніпропетровській області - Ольгу Волинську («СТБ»), Марію Вяткіну (5 канал), Наталію Грищенко («Інтер»), Наталію Гусак (ТРК «Україна»), Костянтина Ковзана (Національна радіокомпанія України), Євгена Павленка («УТ-1»), Ольгу Павловську та Олену Усенко («1+1»), Євгена Педашенка («Новий канал»), Юлію Рацибарську (радіо «Свобода»). Сьогодні на радіо та телебаченні Дніпропетровщини працює й знана когорта метрів журналістики. Серед них - Володимир

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÃÓÐÒÓÂÀËÈÑß ÇÀÐÀÄÈ ÊÐÀÑÈ 9 ëèñòîïàäà â ðàìêàõ ïåðøîãî åòàïó êîíêóðñó «Êðàñèâèé äâ³ð», ùî â³äáóâñÿ çà ³í³ö³àòèâè ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà, ïðîâåëè òðåò³é ñóáîòíèê. Àêòèâí³ ìåøêàíö³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â çãóðòóâàëèñÿ òà ñï³ëüíî ïðèáèðàëè ñì³òòÿ, âèñàäèëè êóù³ òà äåðåâà, ïîôàðáóâàëè ëàâî÷êè òà îãîðîæ³. Çàãàëîì ³ç 26 æîâòíÿ äî àêö³¿ äîëó÷èëèñÿ 128 áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à â çàõîäàõ ³ç áëàãîóñòðîþ äâîð³â âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå 4 òèñ. ëþäåé. Çàâäÿêè ¿õí³ì çóñèëëÿì ó ì³ñò³ ç’ÿâèëîñÿ ïîíàä 2,5 òèñ. äåðåâ òà 1169 êóù³â.

Ùîð³÷íî 16 ëèñòîïàäà ìè ñâÿòêóºìî Äåíü ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ’ÿçêó. Ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî æèâå â øàëåíîìó ðèòì³, à ðàä³î òà òåëåáà÷åííÿ äîïîìàãàþòü êîæíîìó áóòè â êóðñ³ ïîë³òè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ, îïåðàòèâíî ä³çíàâàòèñü ïðî îñòàíí³ ïî䳿 òà âèîêðåìëþâàòè ãîëîâíå â íåñê³í÷åííîìó ïîòîö³ ³íôîðìàö³¿. Ôàõ³âö³ ö³º¿ ãàëóç³ ñóìë³ííî òà ñàìîâ³ääàíî âèêîíóþòü ñâîþ ðîáîòó, ùîäíÿ äîêëàäàþòü çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá ñòâîðèòè ðîçâèíåíå ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî, íàïîâíèòè åô³ð íîâèíàìè ç óñ³õ êóòî÷ê³â ðåã³îíó, êðà¿íè òà ñâ³òó, âñåá³÷íî âèñâ³òëèòè ïî䳿 Розвиток медіастандартів місцевого мовлення відіграє важливу роль у сучасному інформаційному просторі. Сьогодні телерадіокомпанії Дніпропетровщини стабільно розвиваються, впроваждують провідні інформаційні технології та впевнено дивляться в майбутнє. Завдяки зусиллям, наполегливій праці та високому професіоналізму кожного телевізійника та радійника, електронні ЗМІ Дніпропетровщини мають чималу аудиторію шанувальників, які їм довіряють. Медійники Дніпропетровського регіону щодня успішно створюють просвітницькі, розважальні, інформаційні програми, передачі для дітей. Серед лідерів медіапростору області - чимало професіоналів, які вже не один рік самовіддано працюють у сфері ЗМІ. Зокрема, це Наталія Власова (програма «Постскриптум», 34 канал), Олександр Ролдугін, Ганна Труфанова, Ольга Овсієнко та Віктор Борщенко (творчий колектив інформаційної програми «Де-

Бондарчук, Олекса Вусик, Ігор Гвоздик, Любов Голота, Людмила Качанова, Тамара Котишева, Ганна Кугель, Анатолій Литвин, Володимир Луценко, Євген Надіон, Віктор Ожогін, Валентина Орлова, Леонід Осьміченко, Микола Павленко, Володимир Пасічник, Віктор Петренко, Станіслав Повод, Віктор Сирота, Наталія Старюк, Віктор Хоменко та інші митці, які присвятили своє життя захоплюючій професії журналіста. На жаль, серед нас уже немає деяких славетних журналістів, які стояли біля витоків Дніпропетровського телебачення та радіомовлення. Микола Безуглий, Володимир Буряк, Микола Гребенюк, Леонід Залата, Володимир Іноземцев, Наталія Нікуліна, Семен Ковальчук, Володимир Пайос, Василь Перетятько, Віктор Сидоренко, Олександр Токар, Валерій Хованський, Анатолій Шаранда, Іван Шило завжди були справжніми професіоналами своєї справи. Неможливо назвати всіх тих, хто зробив значний внесок у становлення Дніпропетровської теле- і радіожурналістики.

Ç̲ ÐÅòÎÍÓ ÌÀÞÒÜ ×ÈÌÀËÎ ØÀÍÓÂÀËÜÍÈʲ Шановні колеги! Ваша професія, без перебільшення, відіграє найважливішу роль у житті суспільства. Ви не просто висвітлюєте події, але й зберігаєте їх для історії. Завдяки вашим зусиллям та високому професіоналізму, телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області вийшло на якісно новий рівень розвитку. Впевнений, що телерадіопростір нашого регіону і надалі знайомитиме суспільство з актуальною та завжди цікавою інформацією, матиме надійну підтримку та численну аудиторію. Тож прийміть мої щирі вітання напередодні Вашого професійного свята - Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку. Дякую Вам за своєчасну та достовірну інформацію, цікаві теле-і радіопередачі. Щиро бажаю міцного здоров’я та успіхів в усіх починаннях. Нехай на усіх частотах Вашого життя звучать лише гарні новини!

ͲÊÎÏÎËÜ

ÇÀÐÈÁÍÈËÈ ÂÎÄÎÑÕÎÂÈÙÅ Öèìè äíÿìè ͳêîïîëüñüêèé òåðèòîð³àëüíèé â³ää³ë óïðàâë³ííÿ îõîðîíè âîäíèõ á³îðåñóðñ³â ðàçîì ³ç ðèáíèöüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ïðîâåëè òðàäèö³éíå çàðèáëåííÿ Êàõîâêè. Ðèáó, ÿêó çàêóïèëè â Êðèíè÷àíñüêîìó ðèáãîñï³, âèïóñòèëè â òðüîõ ì³ñöÿõ: ó ͳêîïîë³, â Îëåêñ³¿âö³ òà â ñåë³ Äîáðà Íàä³ÿ Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó. Òàê, âîäè Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà ïîïîâíèëèñÿ 80 òèñ. ìàëüê³â òîâñòîëîáà òà 20 òèñ. ñàçàíà. Çàãàëîì, ö³º¿ îñåí³ ïëàíóþòü çàïóñòèòè 4,5 òîííè ðèáè. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÁÈÒÂÀ ÑÒÓÄÅÍҲ 17 ëèñòîïàäà î 14.00 íà Àðò-ìàéäàí³, ùî á³ëÿ òåàòðó Øåâ÷åíêà, â³äáóäåòüñÿ ìîëîä³æíèé êîíêóðñ ï³ä íàçâîþ «Áàòë ñòóäåíòñüêèõ ðåã³îí³â», ó ÿêîìó â³çüìóòü ó÷àñòü ñòóäåíòè êðèâîð³çüêèõ âèø³â. Êîìïåòåíòíå æóð³ îö³íþâàòèìå òàíöþâàëüí³, âîêàëüí³ é ãóìîðèñòè÷í³ íîìåðè. Ó ðîë³ âåäó÷îãî êîíêóðñó âèñòóïèòü â³äîìèé øîóìåí Ñåðã³é Ãàëèá³í. Õëîïö³ òà ä³â÷àòà çìàãàòèìóòüñÿ çà ãîëîâíèé ïðèç - «Àðò Êóáîê», à òàêîæ çà ñåðòèô³êàò â³ä îäíîãî ç ðåñòîðàí³â ì³ñòà ³ òðè ïëàíøåòè.

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÏÐÎÅÊÒÀ

Ïåðåõîä ÒÂ ñ àíàëîãà íà öèôðó

Ñîãëàñíî Æåíåâñêîìó ñîãëàøåíèþ, Óêðàèíà 17 èþíÿ 2015 ãîäà äîëæíà возникает ряд вопросов, коïåðåéòè îò èñïîëüçîâàíèÿ торые должны быть решены àíàëîãîâûõ ïåðåäàò÷èêîâ до указанного периода. ê öèôðîâîìó òåëåâèäåíèþ 9 В частности, авторы Об этом говорится в концепции соответствующего проекта закона, которую утвердила 11 ноября рабочая группа комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информатизации, сообщила Ассоциации правообладателей и поставщиков контента. Правда, в связи с этим

концепции считают необходимым законодательно урегулировать вопрос предоставления компенсации или льгот вещателям, которые

не смогут осуществлять вещание после отключения аналогового сигнала, несмотря на наличие у них действующих лицензий. 9 Кроме того, в документе говорится, что решение об отключении аналогового сигнала должно принимать-

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÀÐÈÔÎÂ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÎÒÄÀÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ

ся только тогда, когда доступ к «цифре» будут иметь не менее 95% населения страны. 9 Будущий законопроект также предлагает предусмотреть такой нюанс, как регулирование государством тарифов на распространение цифрового вещания. После того, как профильный парламентский комитет одобрит данную концепцию, на ее основе разработают соответствующий законопроект.

19.11.2013 â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà «ãàðÿ÷à» ë³í³ÿ. ³ä 10.00 äî 12.00 íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äàòèìå íà÷àëüíèê â³ää³ëó íîòàð³àòó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ³õðîâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, òåë.

(056) 7890637.


12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ïðîñíóòüñÿ â âåñåëîé êîìïàíèè ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐ ÕÈÂÀ ÂÅÄÓÙÈÕ ÀÐÕÈÂÀ

ßËÒÀ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ Ñ 1 ïî 3 íîÿáðÿ â ßëòå ïðîõîäèë III Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ êîìïîçèòîðîâ èì. Àëåêñàíäðà Ñïåíäèàðîâà. 39 ìóçûêàíòîâ èç Óêðàèíû, Ðîññèè, Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíà è Óçáåêèñòàíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñíûõ ñëóøàíèÿõ. Ýòî ïåðâûé è åäèíñòâåííûé â ìèðå êîíêóðñ, íàçâàííûé èìåíåì âûäàþùåãîñÿ àðìÿíñêîãî êîìïîçèòîðà. Îí ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ òàëàíòëèâûõ ìóçûêàíòîâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÅÂ

«ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ» ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ Ñ 4 äåêàáðÿ ïî 16 ôåâðàëÿ â Ìóçåå èñòîðèè ñòîëèöû îòêðîåòñÿ ìàñøòàáíàÿ âûñòàâêà Íèêàñà Ñàôðîíîâà «Èçáðàííîå». Õóäîæíèê ïðåäñòàâèò áîëåå 120 ðàáîò, òðèäöàòü èç êîòîðûõ âçÿòû èç ÷àñòíûõ êîëëåêöèé è ðàíåå íå âûñòàâëÿëèñü. Íà ýêñïîçèöèè áóäóò ïðåäñòàâëåíû íå òîëüêî çíàìåíèòûå ïîðòðåòû, íî è íàòþðìîðòû, ïåéçàæè, à òàêæå ðàáîòû, âûïîëíåííûå â ñþððåàëèñòè÷åñêîì õàðàêòåðå. ○

ÕÀÐÜÊÎÂ

ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ  Óêðàèíå îòêðûëàñü ïåðâàÿ ðåòðîñïåêòèâíàÿ âûñòàâêà ôîòîãðàôà ñ ìèðîâûì èìåíåì - Áîðèñà Ìèõàéëîâà «Unrespectable. Retrospective.+Ïî÷åðêóøêè». Ïðèóðî÷åíà îíà ê 75-ëåòèþ ìàñòåðà è äåìîíñòðèðóåò âñå ïåðèîäû åãî òâîð÷åñòâà. Ìèõàéëîâ - åäèíñòâåííûé ôîòîãðàô ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà, êîòîðûé ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè «Õàññåëüáëàä», ñ÷èòàþùåéñÿ àíàëîãîì Íîáåëåâñêîé ïðåìèè â ôîòîãðàôèè. Îí áûë íàãðàæäåí ïðåìèåé «Ñïåêòðóì» çà çàñëóãè â îáëàñòè ôîòîãðàôèè.

«ÌÛ ÃÎÂÎÐÈÌ ÑËÓØÀÒÅËÞ ÏÐÀÂÄÓ»

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ðàäèîñòàíöèÿ «Ìèêñ» - îäíà èç ñòàðåéøèõ â ãîðîäå - âîò óæå 20 ëåò ðàäóåò ãîðîæàí ñâîèì âåùàíèåì. Âåäóùèå óòðåííåãî øîó «Ðàíêîâèé ôðåø» Þðèé Ìàêñèìîâ è Åëåíà Êîòîâà â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» ðàññêàçàëè, êàê âïåðâûå îêàçàëèñü â ïðÿìîì ýôèðå, ÷åì óäèâëÿëè ñëóøàòåëåé â þáèëåéíîì ñåçîíå è ïî÷åìó ãîâîðÿò òîëüêî ïðàâäó ñâîèì ñëóøàòåëÿì

этому он сам вел все шоу, а я просто сидела рядом. Но ему приходилось обращаться ко мне - я же в студии, хотя и не могу ответить. Ю.: - Да, тогда Лена была просто идеальной женщиной она молчала и кивала…

НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ - Вы каждый день будите весь город, а как начинается ваше утро? Ю.: - Наше утро начинается так же как у всех, кто просыпается ни свет ни заря. Я,

ГЛАВНОЕ - НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ - Елена, Юрий, почему вы решили связать жизнь с радио? Елена: - Свою карьеру я начала случайно. На одной из радиостанций, которых на тот момент было мало, объявили конкурс ведущих. Мы с подружкой решили пойти на пробы. Теперь она занимается бизнесом, а я осталась на радио. Юрий: - У меня была похожая история. Окончил институт, нужно было определяться в жизни, искать какую-то работу… Студенческие годы я провел весело, играл в КВН, поэтому хотелось найти что-то творческое. Как-то слушал радио, решил пойти и попробовать себя в роли ведущего. Меня приняли. Наверное, просто повезло. - Каким был ваш первый прямой эфир? Ю.: - Я думаю, рассказы о первом эфире одинаково коротки. Например, я почти ничего не помню, так как очень переживал: вышел в эфир, сказал пару заготовленных фраз и еще несколько тех, которых сам от себя не ожидал. Потом дрожащими руками закурил сигарету. Пожалуй, это все воспоминания. Е.: - Часто во время первого эфира от страха пересыхает во рту, в результате язык прилипает к небу, а верхняя губа - к зубам. Многие пытаются исправить положение, но начинают шепелявить. Нам с подружкой сказали: если будем так делать - выгонят. Мы старались не волноваться, и у нас все вышло.

«ÐÀÍÊÎÂÈÉ ÔÐÅØ» ÌÎÆÍÎ ÓÑËÛØÀÒÜ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ RFRESH.COM.UA

«ПРИМЕРИТЬ» ПРОФЕССИЮ - «Ранковому фрешу» уже 5 лет. Какие метаморфозы произошли с шоу за эти годы? Е.: - А мы все время меняемся! И не отказываемся от того хорошего, что у нас когда-то было. Время от времени вытягиваем из «сундучка» наши старые проекты. Это как с одеждой: спрячешь куда-то, потом вспомнишь, что была где-то такая классная вещица и носишь, как новую. Ю.: - Мы обновляем программное наполнение шоу. Меняем игру, но у нас нет строгих рамок. Поэтому делаем все, что угодно, лишь бы это было весело, ненавязчиво и помогало людям проснуться. Е.: - А самое главное - позитивно настроиться! Ю.: - Вместе с тем, у нас есть постоянные рубрики. Например, наш долгожитель «Соковыжималка» - подборка несерьезных новостей и событий, происходящих ежедневно. Каждое утро мы ищем их в Интернете, а потом несерьезно рассказываем и несерьезно обсуждаем. Кстати, в 5-м сезоне «Ранкового фреша» почти каждое утро к нам в гости приходят жители города. Наша радиостанция может пригласить к себе интересных гостей, которые расскажут о том, что происходит в Днепропетровске, а также тех, кто может поделиться чем-то интересным или полезным. - Расскажите о проекте «Хочу на радио»... Ю.: - В честь 20-летия радиостанции среди слушателей мы провели в эфире символический кастинг. По его итогам

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÞÐÈß ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ È ÅËÅÍÛ ÊÎÒÎÂÎÉ: 9Ñ÷èòàþò, ÷òî â ëþáîì ìóçûêàëüíîì ñòèëå ìîæíî íàéòè ÷òî-òî ñòîÿùåå. 9Þðèé áîëååò çà ÔÊ «Äíåïð» è õîäèò íà ðûáàëêó. 9Åëåíà ïðî÷èòàëà âñå êíèãè ïðî Ãàððè Ïîòòåðà â óêðàèíñêîì ïåðåâîäå. 9Ïî áèîðèòìàì îáà îòíîñÿò ñåáÿ ê «ñîâàì». всех тех, кто проявил себя весело, приглашали в студию и они вели с нами эфир. Кроме того, в рамках этого проекта мы пригласили мэра города Ивана Куличенко, он был нашим гостем в день юбилея. Е.: - Другими словами, мы подарили всем желающим возможность «примерить» на себя профессию радиоведущего.

«ÍÀØ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ «ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÀ» Ю.: - С помощью этого проекта мы воплотили в жизнь чью-то мечту попасть на радио. И в очередной раз доказали, что мы не какие-то «злюкибуки», которые сидят и высокомерно смотрят на всех со своей радиовышки, а наоборот - простые люди, которым тоже сложно просыпаться по утрам. Желающие проверить это пришли и хлебнули наших «радийных щей». - Приходилось опаздывать на работу? Ю.: - Ха, конечно! (улыбается). Е.: - Бывает. Но одному сложнее тянуть все шоу. Вдвоем, если ты где-то «просел», тебя подхватят. Как-то у нас один микрофон был технически неисправный. Нормальные наушники были у Юрки, по-

как минимум, два раза перевожу будильник. Е.: - Я три! Просыпаться начинаю в пять, к шести кое-как встаю и бегом на работу. Добрела и сижу, как зомби, а все вокруг такие суровые. Потом начинается эфир, и мы уже бодрым голосом кричим: «Доброе утро!». Ю.: - В этот момент радуемся, что мы все-таки на радио, а не на телевидении, так как в эфире можем сидеть с абсолютно заспанным лицом. - Как избавляетесь от плохого настроения, чтобы не передать его слушателям? Ю.: - Никак от него не избавляемся. Думаю, только те, кто слушает «Ранковий фреш» пять лет подряд, могут по голосу различать, в каком мы сейчас настроении. Е.: - Наш рецепт в том, что слушателю говорим правду. Например: «Мы хотим спать! Сегодня сложно было просыпаться, мы до вас это попробовали, встать - практически невозможно». - Что вы хотели бы пожелать своим коллегам накануне Дня работников телевидения, радиовещания и связи? Ю.: - Пожелания традиционны - чистого эфира. Е.: - Хороших идей и творческого вдохновения.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

ДАЛЕКОЕ, КАК КОСМОС - Ольга, как Вы попали на телевидение? Это была мечта или так сложилось случайно? - В моем детстве телевидение казалось очень далеким, как космос. Мы наблюдали за людьми «в телевизоре» и понимали, что никогда такими не станем. Поэтому никакой мечты не было. Я выбрала профессию лингвиста, окончила факультет русской филологии ДГУ. Поскольку в те времена возникла необходимость в преподавателях украинского языка, пошла работать в школу. Будучи ответственным человеком, выучила все правила и перечитала всю украинскую литературу. В дальнейшем эти знания пригодились на телевидении, куда я попала совершенно случайно. Зашла с друзьями в компанию «ИН ТВ». Пока ждала своих спутников, ко мне подошел человек и спросил: «Читать умеешь?». Затем он повел меня в какую-то комнату, дал наушники и попросил прочесть рекламные объявления. Так началась моя карьера в будущей телекомпании «Приват ТВ Днепр». Начинала диктором за кадром, потом вела программу «Прилавок», медицинскую передачу «Здравствуйте», позже работала в новостях и главным редактором 9-го канала. - Помните свой первый сюжет, передачу? - Это был отдельный документальный фильм о работе пожарной части. Вместе с оператором и звукорежиссером мы поехали туда, посмотрели, чем занимаются пожарные, денек пожили их жизнью. Затем отправились на тренировочную базу, где обучали новобранцев. Это был очень интересный опыт.

ВЕРНЫЕ ПОКЛОННИКИ СМИ - Ольга, как сегодня себя позиционирует 9 канал? Для какого зрителя вы работаете? - Нашему каналу уже восемнадцать лет. За эти годы он неоднократно менялся. Когда-то мы вещали 24 часа в сутки, а сейчас являемся частью холдинга, в который входят каналы «1+1» и «2+2», ра-

«ÅÑËÈ ÐÀÑÑËÀÁÈØÜÑß, ÒÂÎÈ ÈÄÅÈ ÓÑÒÀÐÅÞÒ»

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Îëüãà Âëàäèìèðîâà:

«Ìû ëþáèì ãîâîðèòü ñî çðèòåëåì» ËÓÖÊ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÎÎÏÀÐÊÀ  ãîðîäå ñòàðòîâàëà ðåêîíñòðóêöèÿ çîîïàðêà. Ðàáîòû íà÷àëèñü ñ ïîäãîòîâêè ïëîùàäêè, íà êîòîðîé ñòðîÿò ãîðîäîê äëÿ ëüâîâ. Âîëüåð ðàññ÷èòàí íà ïàðó çâåðåé, íî ñòðîèòåëè ïðåäóñìîòðåëè è ìåñòî äëÿ ïîïîëíåíèÿ ñåìåéñòâà. Ìåæäó ðàçäåëåííûìè äëÿ ëüâà è ëüâèöû çàêðûòûìè ïàâèëüîíàìè ñäåëàþò âåñòèáþëü, ãäå ëþäè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà æèâîòíûõ è çèìîé. ○

ÏÐÈÊÀÐÏÀ ÒÜÅ ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÜÅ ботаем как «региональное окно», поэтому эфирного времени немного. Сегодня наша аудитория - это зрители среднего и старшего возрастов: те, кому за 30. И мы этому рады, поскольку эти люди - самые верные поклонники СМИ. Мы стараемся создать уютную атмосферу и очень любим говорить со своим зрителем. - Какой проект считаете «визитной карточкой» вашей телекомпании? - Мы пошли по пути интерактивных новостей. Приглашаем гостей, общаемся со зрителями. В прямом эфире спрашиваем у людей их мнение по волнующим темам. Охватываем сферы политики, экономики, культуры, быта, жизни в городе. Это никогда не устареет. - Смотрите по телевизору другие каналы? - Я уверена, что нельзя просто «делать» телевизор, нужно его смотреть. Поэтому, конечно же, наблюдаю за тем, что происходит у других. Сейчас очень радуюсь успехам 34-го канала. Кто-то должен дышать в спину, чтобы ты развивался. Если расслабишься, твои идеи устареют. Считаю, что каждый должен максимально хорошо работать в тех условиях и на том месте, на котором находится.

«МЫ - НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ» - Ольга, Вы - гендиректор канала. Правда ли, что двери в Ваш кабинет постоянно открыты для сотрудников? - Я не люблю, когда стучат (и в переносном смысле тоже), мне не по душе интриги и неизвестность, поэтому предпочитаю двери держать откры-

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÎËÜÃÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÎÉ:

ÎÒÌÅÒÈËÀ 116-ËÅÒÈÅ

Ëþáèìàÿ ìóçûêà: Queen, Rolling Stones, ÒÍÌÊ, Eminem, Àêâàðèóì. Õîááè: êàëåéäîñêîïû, ïîñòêðîññèíã, õîäèòü ïåøêîì. Æèçíåííîå êðåäî: «Äåëàé, ÷òî äîëæíî, è ïóñòü áóäåò, ÷òî áóäåò» (Ëåâ Òîëñòîé).

116-ëåòíÿÿ Åêàòåðèíà Êîçàê ïðåòåíäóåò íà çâàíèå ñòàðåéøåé æèòåëüíèöû ïëàíåòû. Ïîêà åå âîçðàñòíîé ðåêîðä îòìåòèëè òîëüêî â Êíèãå ðåêîðäîâ Óêðàèíû, íî ñòàðóøêà âïîëíå ìîæåò ïîïàñòü è â ìèðîâóþ. Êñòàòè, äèïëîì îòå÷åñòâåííîé Êíèãè ðåêîðäîâ Åêàòåðèíà Èâàíîâíà ïîëó÷èëà 1,5 ãîäà íàçàä - ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå ñâîåãî 115ëåòèÿ. Áàáóøêà Êàòÿ, êàê çîâóò åå ðîäíûå, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, ïîëíà ñèë, ýíåðãèè è îïòèìèçìà.

тыми. Весть, с которой приходит человек, может быть как приятной, так и не очень. Завидев сотрудника, я уже чувствую его настроение (улыбается). - Как бы Вы описали коллектив «девятки»? - Мы - семья. У нас работают люди, которые уходили, вернулись обратно, потому что «тянет домой». Есть много семейных пар, которые нашли свою вторую половинку в телекомпании. Коллектив сейчас небольшой - от силы че-

«×ÅÌ ÂÛØÅ ÇÂÅÇÄÀ, ÒÅÌ ÏÐÎÙÅ ×ÅËÎÂÅÊ» ловек 50. Все все друг о друге знают. Каждый начальник подразделения в курсе жизни своих подчиненных. На глазах завязываются отношения, рождаются и растут дети. Мы знаем родителей друг друга, мужья и жены становятся общими друзьями. Почти все праздники отмечаем вместе. Для того чтобы рассчитывать на слаженную работу команды, нужно чувствовать людей. Стараемся растить универсалов, но при этом учитывать интересы каждого.

ГАРУ ПОДОШЕЛ САМ - По роду деятельности Вы неоднократно общались с известными людьми, звездами. Кто из них произ-

вел на Вас наибольшее впечатление и почему? - Очень запомнилось общение с Юрием Лозой. Нас предупредили, что это сложный человек, который предпочитает конкретные вопросы. Но певец оказался обаятельным, образованным и умным рассказчиком. Я увидела гораздо больше того, что о нем знает публика. Большой опыт дает общение с иностранными артистами. Главное - преодолеть их менеджмент, а дальше, чем выше звезда - тем проще человек (улыбается). Так было с Гару. Он сам увидел камеру, подошел, поздоровался, и у нас завязался разговор. - Чем занимаетесь во внерабочее время? - Провожу время с детьми. У меня два сына - 12 и 11 лет. Возраст такой, что расслабиться не получается. На работе есть, кому делегировать полномочия, а дети требуют внимания мамы в любое время суток. Последние полгода активно изучаю немецкий язык. Это хорошо тренирует мозги и память. Коллекционирую оленей. Занимаюсь благотворительностью, но это долгий разговор. - На каких интернет-ресурсах бываете частым гостем? Ведете свои блоги? - У меня есть Живой журнал и страничка в Facebook. В ЖЖ писала о детях, об интересных встречах. Но сейчас времени все меньше, поэтому больше читаю других.

ÊÈÅÂ

ÃËÀÂÍÀß ÅËÊÀ ÑÒÐ ÀÍÛ ÑÒÐÀÍÛ Â ñòîëèöå óæå íà÷àëè ìîíòèðîâàòü íîâîãîäíþþ êðàñàâèöó, êîòîðàÿ çàñâåòèòñÿ êî Äíþ ñâÿòîãî Íèêîëàÿ - 19 äåêàáðÿ. Ïîñëå ìîíòàæà ñèìâîë Íîâîãî ãîäà îäåíóò â èñêóññòâåííóþ õâîþ, ñäåëàþò ïðàçäíè÷íóþ èëëþìèíàöèþ, êîòîðàÿ áóäåò ïåðåëèâàòüñÿ âñåìè öâåòàìè ðàäóãè. Âåðõóøêó 35- ìåòðîâîé åëè óêðàñÿò ïèêñåëüíîé ìàêóøêîé â 3D ñòèëå.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 ЗІ СВЯТОМ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

ÍÀÇÓÑÒÐ²× Ê˲ªÍÒÀÌ

Ïîøòà Äí³ïðîïåòðîâùèíè: ñó÷àñí³ñòü òà òðàäèö³¿ Ïîøòîâèé çâ'ÿçîê çàâæäè º íåâ³ä'ºìíèì ñêëàäíèêîì ðåã³îíàëüíîãî òà äåðæàâíîãî ðîçâèòêó, ñâîºð³äíèì ³íäèêàòîðîì ãðîìàäñüêèõ íàñòðî¿â òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü. Çáåð³ãàþ÷è ñâî¿ íàéêðàù³ òðàäèö³¿, ñüîãîäí³øíÿ Ïîøòà Äí³ïðîïåòðîâùèíè äèíàì³÷íà òà ³ííîâàö³éíà, ïîáóäîâàíà íà íîâ³òí³õ òåõíîëîã³ÿõ òà îð³ºíòîâàíà íà ê볺íòà

ØÀÍÎÂͲ ÏÎØÒÎÂÈÊÈ! ÄÎÐÎò ÊÎËÅÃÈ, ÂÅÒÅÐÀÍÈ ÏÎØÒÎÂÎÃÎ ÇÂ'ßÇÊÓ!

ðîçâèòêó. Çàâäÿêè ëèñòîíîøàì òà îïåðàòîðàì, ïðîôåñ³éíîñò³ ñîðòóâàëüíèê³â, äîñâ³ä÷åíîñò³ íà÷àëüíèê³â ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü, ìàéñòåðíîñò³ âî䳿â öåõó ïåðåâåçåííÿ ïîøòè, - ñîòí³ òèñÿ÷ ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü â÷àñíî íàäõîäÿòü äî àäðåñàò³â, çàáåçïå÷óºòüñÿ ä³ëîâå ëèñòóâàííÿ, ëþäè îòðèìó³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ Âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! þòü ãàçåòè ³ æóðíàëè, ÿê³ñíî íàäàºòüñÿ âåñü ñïåêòð ïîøòîâèõ ïîñëóã. Ñó÷àñíå æèòòÿ âàæêî óÿâèòè áåç åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ãàëóç³ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó, áåç òèõ, êîãî ãîðäî çâóòü Ïîøòîâèêè! Ñàìå ìè ñâîºþ ùîäåííîþ Âïåâíåíà, íàì ³ íàäàë³ âèñòà÷àòèìå çàâçÿòîñò³ òà íàïîëåãëèâîñò³ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Àäæå âñ³õ íàñ ïîºäíóº âåëèêà ëþáîâ äî îáðàíî¿ íàïîëåãëèâîþ òà íåâòîìíîþ ïðàöåþ ïðîäîâæóºìî êðàù³ òðàäèö³¿ ñïðàâè! Ïîñò³éíî âäîñêîíàëþþ÷èñü, êðîêóþ÷è ëèøå âïåðåä, ïîøòà º ñï³ëêóâàííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà ñòð³ìêèé ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîíàä³éíèì òà êîìôîðòíèì ïàðòíåðîì äëÿ íàøèõ ê볺íò³â. ëîã³é, óïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ çàñîá³â çâ'ÿçêó, ïîøòà çàëèøàºòüñÿ Øàíîâí³ êîëåãè! Áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó, íåîáõ³äíîþ ³ ïîòð³áíîþ ëþäÿì. áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íåõàé ïðîôåñ³éíèé øëÿõ òà æèòòºâ³ ñòåæèíè êîæíîãî ç íàñ Ç ðîêó â ð³ê øåñòèòèñÿ÷íèé êîëåêòèâ ïîøòîâèê³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè áóäóòü ùåäðèìè íà äîáðî, ñïðàâæí³õ äðóç³â, çâåðøåííÿ òà äîñÿãíåííÿ. âïåâíåíî êðîêóº âïåðåä ó ñâî¿é áëàãîðîäí³é ñïðàâ³ - ñëóæ³ííÿ ëþäÿì. Õàé çàâæäè ùàñòèòü äðóæí³é ðîäèí³ ïîøòîâèê³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè! Íàì º ÷èì ïèøàòèñÿ: îíîâëþþòüñÿ â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó, ²ðèíà ʳëü÷èíñüêà, äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ àâòîìàòèçóþòüñÿ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, âïðîâàäæóþòüñÿ ñó÷àñí³ ïîñëóãè. Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó «Óêðïîøòà» Ùèðî äÿêóþ êîæíîìó çà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ òà áàæàííÿ ïîñò³éíîãî

ÎÄÍÀ Ç ÍÀÉÏÎÒÓÆͲØÈÕ ÄÈÐÅÊÖ²É «ÓÊÐÏÎØÒÈ»  ÓÊÐÀ¯Í²

ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂͲ ÏÎÑËÓÃÈ: ÑÏÐÎÙÅÍÈÉ ÄÎÑÒÓÏ ×ÅÐÅÇ ÏÎØÒÓ

У складі Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» діють 2 Поштамти - Центри поштового зв'язку, 6 Центрів поштового зв'язку, які становлять міцну та злагоджену систему поштового зв'язку, що не тільки охоплює область, але й тісно зв'язує її з усією країною та світом. На сьогодні Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» є одним із найбільших філіалів Українського державного підприємства поштового зв'язку, із широкою мережею відділень, яких в області нараховується 656, у тому числі 284 міських, 355 сільських, 17 пересувних відділень поштового зв'язку. Численним є і колектив дирекції, представлений близько 6 тис. працівниками, у тому числі понад 2 тис. - листоноші.

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÌÎÐÀËÜÍÈÉ ÎÁÎÂ'ßÇÎÊ ÊÎÆÍÎÃÎ ÏÎØÒÎÂÈÊÀ «Пошта ІІІ тисячоліття» - під такою назвою відбувся комплекс заходів у дитячому центрі соціальної реабілітації «Перлина Придніпров'я». Майже 200 дітей брали участь у створенні стінгазет, присвячених історії поштового зв'язку, писали диктант на тему: «Лист відправляється адресату», відвідали гурток «Петриківський розпис». Разом з поштовиками член обласної асоціації філателістів Володимир Шапет розповів дітям про останні новинки зі світу філателії, продемонстрував свої безцінні колекції марок та конвертів. Найцікавішим для вихованців табору виявився конкурс на кращий малюнок - «Пошта ІІІ тисячоліття». Діти передавали власне бачення майбутнього поштової галузі. Дніпропетровська дирекція вручила переможцю конкурсу «власну марку». До Міжнародного дня захисту дітей відбулася спільна акція Укрпошти та ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН) «Ми всі рівні!». У Дніпропетровську участь у різноманітних конкурсах та розвагах взяли близько 50 дітей з особливими потребами. Благородна мета поштовиків - привернути увагу суспільства до важливості захисту прав маленьких громадян. Укрпошта також провела акцію «Польова пошта», присвячену 70-й річниці визволення Дніпропетровська від фашистських загарбників. На презентації документальної кінострічки «Серце України. Павлоградська увертюра» поштовики запропонували учасникам відправити справжній військовий лист-«трикутник» своїм рідним, друзям або знайомим ветеранам з вітанням.Свій «трикутник» написав і віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, який виступив генеральним продюсером кінофільму.

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉͲ ÏÎØÒβ ÏÎÑËÓÃÈ ÇÀ ÊÐÀÙÈÌÈ Ñ²ÒÎÂÈÌÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌÈ Сьогодні користувачі Укрпошти можуть скористатися близько 50 видами послуг. Швидко доставляти документи і різну продукцію по місту, області та Україні можна, скориставшись сервісом «Кур'єрська доставка». Надіслати термінові поштові відправлення можна за допомогою «Пріоритетної пошти» - листи, посилки обробляються в першу чергу, тим самим скорочуються нормативи пересилання. При наданні послуг клієнтам Укрпошти застосовуються провідні інформаційні технології, що значно покращує якість і швидкість обслуговування. На Дніпропетровському Поштамті діє «Електронна черга». Поштові відправлення фіксуються в автоматизованій системі реєстрації та контролю реєстрованої пошти, за допомогою якої можна відстежити шлях проходження кореспонденції. При користуванні грошовим електронним переказом, тривалість пересилання якого становить не більше 10 хвилин, можна замовити послугу SMS-повідомлення про вручення. Особливу увагу привертає послуга «Власна марка». На замовленій клієнтом поштовій марці можна помістити власне фото або логотип підприємства. Із 1 листопада Укрпошта запровадила «Є-доставку» - послугу швидкої доставки товарів. Для виклику кур'єра, оплати комунальних послуг, відправки грошових переказів тощо на корпоративному порталі підприємства можна скористатися on-line сервісами.

Рік тому в 6 відділеннях поштового зв'язку області вперше в Україні запроваджено спільний пілотний проект облдержадміністрації та УДППЗ «Укрпошта» «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». Його мета - створення найбільш оптимальних умов доступу до адмінпослуг з максимальною прозорістю і легкістю отримання результату. Кожен бажаючий може відправити заяву та пакет документів для отримання цих послуг. Як свідчить досвід, найбільшим попитом користуються оформлення субсидії та довідки про розмір доходів (пенсії). Із квітня у проекті задіяні всі поштові відділення області, а сам він став Всеукраїнським. Урочистості з цієї нагоди відбулись за участю віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула в приміщенні ОДА. Перелік видів адміністративних послуг, що надаються через пошту, постійно розширюється. Наразі, клієнти Укрпошти можуть відправляти та отримувати документи із 67 видів адміністративних послуг. Значним досягненням є те, що в переліку представлені також послуги Державної реєстраційної служби України.

ÕÐÎͲÊÀ вÄÍÎÃÎ ÊÐÀÞ ÍÀ ÏÎØÒÎÂÈÕ ÊÎÍÂÅÐÒÀÕ

Знаменні події, ювілеї регіону завжди відбуваються за участю поштовиків. 09.05.2013. День Перемоги відзначили урочистим спецпогашенням конверта «9 Травня. Родинна пам'ять про війну» за участю керівництва міста та області. 22.05.2013. 1150-річчя слов'янської писемності Укрпошта вшанувала випуском та спецпогашенням оригінальної художньої поштової марки. Відбитки святкового штемпеля залишили керівництво ОДА, облради, митрополит Дніпропетровський та Павлоградський УПЦ Іриней та генконсул РФ у місті Харкові Сергій Семенов. 23.08.2013. - ввели в обіг та погасили спеціальним штемпелем поштову марку «м. Дніпропетровськ» та поштовий блок із чотирьох марок «Дніпропетровська область» голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков та голова облради Євген Удод. 25.10.2013. Під час святкування 70-річчя визволення Дніпропетровська від фашистських загарбників, відбитки святкового штемпеля на конвертах залишили голова облради Євген Удод та заступник губернатора Вадим Нестеренко. 06.11.2013. - урочисте спецпогашення конверта «30 років перемоги ФК «Дніпро» у Чемпіонаті Радянського Союзу з футболу».


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 18.20, 01.20 Новости 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Тема дня 07.25 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 20.55 Официальная хроника 09.30 Правительство на связи 10.00 Прямое включение из Кабинета Министров Украины 10.20 Т/с «Монтекристо» 11.20 Аудиенция. Страны от А до Я 11.40 Кто в доме хозяин? 12.10, 18.05, 21.30 Деловой мир 12.15 Формула защиты 12.35 Д/ф «С добром к людям» 13.05 Свет 13.25 Как это? 13.50 Х/ф «Берег», 2 с. 15.00 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ 18.40 Финансовая перспектива 18.55, 01.40 О главном 19.25 «Волнуйтесь, пожалуйста». ТараB пунька и Штепсель 20.50 Мегалот 21.40 Мир спорта 21.50 Украинская песня 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.15 Фестиваль юмора «Умора»

ИНТЕР 05.25, 22.35 Т/с «Кулинар» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Жить дальше» 11.20, 12.20, 03.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.30 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.00, 04.35 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пасечник» 20.00, 02.45 «Подробности» 00.55 Х/ф «Голливудские копы»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.25 Х/ф «Пророчество Судного дня» 13.20 Д/п «Альтернативная раса» 14.20 Д/п «Репортёрские истории» 15.00 Д/п «Совершенно секретно» 16.00 Д/п «Из всех орудий» 16.55 Х/ф «Волкодав» 18.50 Культурное меню 19.00 Премьера. Т/с «Линейный от дел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Обитаемый остров» 00.25 Х/ф «Стервозные штучки» 02.15 Х/ф «Приятель покойника» 03.55 Х/ф «Звезда шерифа», Часть 1

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Respect TV» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 Абзац! 21.00 «Автострасти» 22.00 «Рестораны мира» 22.20 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.10 «Туризм» 00.20 Т/с «Дневники вампира» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.10 «Русские семейные драмы» 12.20, 13.25 Х/ф «Костоправ» 14.35, 15.40, 20.15, 21.20 Х/ф «Цена жизни» 22.30 «Территория обмана» 00.05 «Тачки B 2» 00.30 Х/ф «Мул»

06.25, 15.55 «Все буде добре!» 08.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50 Звездная жизнь 10.50 «Спасите нашу семью B 2» 13.50 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «ВікнаBНовини» 20.00, 22.40 «МастерШеф B 3» 01.30 Х/ф «Безумный день»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник B будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Чудеса цивилизации» 10.00 «Сердце Украины, 1 с.» 11.00, 18.30 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Великие тайны» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 14.55 «Секретные территории» 16.10 Т/с «Полный вперед!» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Жить будете!» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 22.00 «Сердце Украины, 2 с.» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Любовь до нашей эры» 01.50 «Заговор богов»

ICTV 06.25, 07.40 Деловые факты 06.35 Экономический интерес 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 СтопB10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты поBукраински 10.25, 16.40 Т/с «Литейный» 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 20.10 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Последний герой» 01.25 Провокатор

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Принцесса тут Я! 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 МодуBнароду 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 НоB вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 14.30 В гостях у Гордона 11.00 М/ф 11.55 Х/ф «Идиот. Настасья Филип повна», 2 ч. 13.00 Энергомания 15.30 Футбол региона 16.00 Д/ф «Принц Вильям. Судьба» 17.05 Хата с краю 17.30 Снято 18.55 Родник здоровья 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Вкусы культур» 21.00 По ту сторону поля 21.30 Д/ф «Ее Величество Елизавета» 23.00 Х/ф «Пядь земли»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 БизнесBвремя 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 АвтопилотBновости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.45 ТрансмиссияBновости 09.35, 13.35 5 элемент 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15 ВреB мя. Итоги дня 14.35 Машина времени 15.35 Дорогие депутаті

16.35 17.35 18.35 19.00 20.00 21.40 22.10 23.25 00.35

Экспаты Арсенал Агроконтроль Время новостей Время. Итоги дня ВремяBТайм Акцент CRIME NEWS Новости Киевщины

НТН 06.00 Х/ф «Гуга» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 14.50, 17.00 Т/с «Паутина 4» 16.45, 19.00, 21.45 «Свідок» 22.00 Т/с «Под куполом» 23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.30 «Поедем, поедим!» 10.00 Т/с «Клеймо» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.25 «Прокурорская проверB ка» 18.35, 02.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 03.30 И снова здравствуйте!

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.15 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки» 09.30 Х/ф «Аттестат зрелости» 11.20, 22.35 Т/с «Сыщик Путилин» 13.20 Х/ф «Белый ворон» 15.15 Х/ф «Униженные и оскорб ленные» 17.15 Х/ф «Враг народа Бухарин» 19.10 Х/ф «СОС над тайгой» 20.25 Х/ф «Амэрикэн бой» 00.35 Х/ф «Десять негритят»

27 КАНАЛ 06.00 М/с «Перемена» 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30, 13.00, 18.50 М/ф 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 19.30 «Философия искусства» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина гдеBто рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.35 «Понять. Простить» 14.15 «След» 15.00 «В наше время» 15.55 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.05 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Шулер» 21.40 К юбилею актера. «Алексей БаB талов. «Я не торгуюсь с судьбой» 22.50 «Вечерний Ургант» 23.20 Ночные новости 23.30 «Политика»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Тайный код взломан. Еда 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное признаB ние 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 12.00 ТокBшоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 ТокBшоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 22.30 Тайный код взломан 23.30 Т/с «Мент в законе5» 01.30 Т/с «Форсмажоры2»

Сх. 07.20 Зах. 16.06 Трив. дня 08.46

Середа, 20 листопада СТБ

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Экстремальные дома 06.15, 13.25 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.10 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.05 Т/с «Светофор» 00.20 Т/с «Дневники вампира» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца» 02.50 «Служба розыска детей» 02.55, 03.40 Зона ночі 03.00, 03.45 Богдан Хмельницький 04.45 Зона ночі Культура 04.50 Мовчазне божество 05.00 Геній сміху

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. Инесса Кравец» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Выдающееся ХХ столетие 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Судьбы героев реалитиBшоу 12.45 «Социальный статус: Ваша пенB сия» 13.25 «Цивилизация іncognita» 14.00, 22.45 Эволюция жизни на земB ле 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Удивительные обитаB тели сада» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Олег Басилашвили, 3 ч. 21.35 Дмитрий Дюжев. На светлой стоB роне жизни 00.30 Т/с «Эскортагентство»

K1 07.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и Решка» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 15.55 «ВозвращеB ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «БабуляB антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30, 19.15 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.50 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 10.00 «Наследство Кеннеди», 2 с. 10.30, 16.20, 22.25 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «Про Сидорова Вову» 17.00 «Не первый взгляд» 17.30 Х/ф «Августовская рапсодия» 19.35 Х/ф «Борсалино» 20.40 «Ее Величество B Елизавета», 1 с. 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Гусар на крыше» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНB ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного роB зыска 09.50, 16.15 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 00.00 Т/с «Служба 21, или мыслить надо позитивно» 15.00 Д/с «Жизнь среди жизни» 15.30 Орел и решка 17.40 Т/с «Тайный знак3» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 22.00 Д/с «В поисках истины» 23.40 Феерия путешествий

Зах. 09.32 Сх. 18.31 Повний міс. 17 листопада

Іменинники дня: ВАЛЕРІЙ, ФЕДОТ, БОГДАН

TBI

ТНТ1

СПОРТ

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние курасаны 10.00 Частные новости 10.30 ЖИВЯком 11.00, 17.00 Вокруг света 12.20, 15.30, 19.15 Арт дозор 12.25, 15.35, 19.10 Базар_ІТ 12.40, 15.50 Утренние курасаны. ЛучB шее! 13.00 World Stories. Международные корреспонденты 13.30, 16.30, 19.30, 03.00 Особое мнение 14.00, 04.30 Музыка для взрослых 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Homo sapiens 01.00, 03.30 Музыкальный автомат

06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «ДомB2» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследоваB ние». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Спеши любить» 11.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.00 «Универ» 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 13.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Гитлер капут!» 22.00 «ДОМB2» 22.30 Х/ф «Ведьмы» 00.20 Х/ф «Никита»

08.00, 12.00, 17.00, 01.00 Новости 08.15, 17.15, 01.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 Шахматы. Матч за звание чемпиB она мира. В.Ананд B М.Карлсен. 09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» B «Верона» 11.00 «СочиB2014» 12.30 «SochiBПлюс». Конькобежный спорт. Этап Кубка мира в США. День 1Bй 15.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Острава» B «БелогоB рье» 17.25, 00.30 «Снежный мир» 17.55 «SochiBПлюс». ШортB трек. Этап Кубка мира в Коломне. День 2Bй 21.00 «Евролига c Гомельским» 21.50 РегбиB7. Этап мировой серии в Австралии. Мужчины. День 2Bй 01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Омичка» B «ДрездB нер»

2+2 06.00 М/ф 07.15 Т/с «Следаки» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.25 Х/ф «Пророчество Судного дня» 13.20 Д/п «Альтернативная раса» 14.20 Д/п «Репортерские истории: Эффект разорвавшейся бомбы» 15.00 Д/п «Совершенно секретно: ПиB раты ХХ века» 16.00 д/п «Из всех орудий» 16.55 Х/ф «Волкодав» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Обитаемый остров» 00.25 Х/ф «Стервозные штучки» 02.15 Х/ф «Приятель покойника» 03.55 Х/ф «Звезда шерифа. Часть 1»

MEGA 06.00 Я, человек 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30, 12.00 Мегаохотники 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 13.00 Как работает наш мозг 15.00 Пришельцы 16.00 Громкое дело 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Луна. Секретная зона» 18.50 Таинственная Россия 20.40 Д/ф «Калькуттский капкан» 21.40 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной катастрофы» 22.30 Глазами гризли 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Покер. The Big Game 01.20 Живая история

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». ТокBшоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 ВестиBМосква 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 23.40 Т/с «Дело следователя Никитина» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 21.50 Т/с «Право на правду» 22.45 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней» 00.35 «Честный детектив» 01.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 02.55 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Инспектор Гулл» 2 с. 09.55, 15.55 Х/ф «Проверка на доро гах» 11.35 Х/ф «Княжна Мери» 17.35, 23.30 Х/ф «Единственная...» 19.30, 01.30 Х/ф «Пропавшая экспе диция», 2 с. 21.45 Муз/ф «Мистер Икс»

REN TV 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный выB зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 07.00 Д/ф «Ночь после судного дня» 09.00 «Смотреть всем!» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Нам и не снилось»: «Роковые стечения» 22.10, 00.15 Х/ф «Универсальный солдат 4: День расплаты»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.00, 18.15 Т/с «Светские хроники» 09.50 «Мозговой штурм» 10.20, 23.35 Д/ф «Прогулки с БаталоB вым» 10.45, 21.15 Т/с «Сыщики районно го масштаба. «9 апельсинов» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СоB бытия 11.50 «Личное дело капитана РюмиB на», 3 B 4 с. 13.30 М/ф «Гришкины крашенки» 13.40, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.15 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша» 16.55, 21.00 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.15, 00.25 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 01.25 Т/с «Цепь»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 «РожденB ные в СССР» 09.00 «Веселые ребята» 10.00 «Элита страны Советов» 11.00 «Это было, было...» 11.30 «Смотрите, кто пришел!» 15.00 «Рассказ о нескольких днях» 16.00 Д/ф «Этот удивительный спорт» 17.25 Х/ф «Перед самим собой», 1 с. 18.40 Т/ф «Про мальчика, бабушку газетчицу и разбитые очки» 21.00 Муз/ф «Я возвращаю Ваш пор трет» 22.00 «Театр+ТV» «Возвращение Ольги Яковлевой», 1994 г. 00.00 Муз/ф «Вся власть ЛЮБЭ!» 01.00 «Воспоминания об Арно БабаB джаняне»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45 Т/с «Полный вперед!» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Странные родственни ки» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Спокойной ночи» 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 19.35 Мама хохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф»Воры и проститутки»

ЕВРОСПОРТ 09.00, 18.15 Волейбол 11.15 GTA 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.30, 15.30, 15.45, 16.30, 17.30, 22.05, 23.00, 23.55 Футбол 19.15 Кампус 19.45, 21.45 Избранное по средам 19.50 Новости конного спорта 19.55, 20.30 Выбор месяца 20.00, 20.35 Гольф 21.35 Новости гольфа 21.40 Новости парусного спорта 21.50 Спорт и Ко 21.55 Спортивное путешествие 22.00 ТестBдрайв 00.40 Победный момент 00.45 Вот это да!!! 00.55 Автоспорт 01.25 Прыжки на лыжах

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 17.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30, 15.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00 Арктика B школа выживания 17.25 Хоккей. КХЛ. СКА B Северсталь 20.00 Гандбол. Лига чемпионов. МужB чины. Киль B Гран Литтораль 22.00, 23.00 Наука спорта

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Футбол NEWS 06.15, 14.40 «Один на один с Гамулой». А. Горшков 07.00, 18.00 ТопBматч 07.20 Журнал. Лига чемпионов УЕФА 08.00, 16.00 Англия B Германия. ТоваB рищеский матч 10.30 Россия B Южная Корея. ТовариB щеский матч 12.35, 01.20 UB21. Швейцария B УкраB ина. Отбор к ЕВРО 2015 18.20 МЮ B Сосьедад. Лига Чемпионов УЕФА 20.25 Барселона B Милан. Лига ЧемпиB онов УЕФА 22.55 Челси B Шальке. Лига Чемпионов УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «В одно пре красное детство» 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Светлячок» № 3. «Сборник мультфильмов. «Попался, который кусался!», «Вечные льды», «Как ослик грустью заболел» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 3 с. Сказки зару бежных писателей «Тайна страны Земляники» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Тимур и его команда» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 АнджелинаBбалерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 ОвечкиBчемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики: Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 21 листопада СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 06.35 Хочу все знать 06.45, 07.45, 08.20 Гость студии 07.20 Эра строительства 07.35 Эра бизнеса 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35, 16.15 Т/с «Тайна старого мос та» 10.20 Т/с «Монтекристо» 11.25 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.20 Д/ф «Украинский Хельсинский союз B вектор определен» 13.20 Х/ф «Сотрудник ЧК» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Украинская песня 17.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 18.40 Финансовая перспектива 19.10 Последнее предупреждение 19.30 «Предвечерье» 20.55 Официальная хроника 21.40 Мастера юмора 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.25 На слуху 23.50 От первого лица 00.15 Фестиваль юмора «Умора» 01.40 О главном

ИНТЕР 05.25, 22.35 Т/с «Кулинар» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Жить дальше» 11.20, 12.20 Д/с «Следствие вели... » 13.30 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.00, 04.35 «Касается каждого» 19.05 Т/с «Пасечник» 20.00, 03.05 «Подробности» 00.55 Х/ф «Форрест Гамп» 03.55 Д/ф «Следствие вели... »

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.25 Х/ф «Турбулентные небеса» 13.25 Д/п «Эксперимент «Земля» 14.45 Д/п «Совершенно секретно» 15.45 Д/п «Из всех орудий» 16.40 Х/ф «Обитаемый остров» 18.30 «Алеф B в наше время» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Обитаемый остров2» 00.10 Х/ф «Они» 01.50 Х/ф «Экстрасенс» 03.45 Х/ф «Звезда шерифа». Часть 2

11 КАНАЛ 06.15, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.35 Подъем 09.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.30 Т/с «Воронины» 13.25 Kids Time 13.30 М/с «Черепашки ниндзя» 14.30 «36, 6» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 «Respect TV» 20.00 «Вечерний разговор» 20.30 «Туризм» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 «Васильевский остров» 23.05 Т/с «Светофор» 00.25 Т/с «Дневники вампира» 01.10 Т/с «Третья планета от Солнца»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.10 «Русские семейные драмы» 12.20, 13.25 Х/ф «Костоправ» 14.35, 15.40, 20.15, 21.20 Х/ф «Цена жизни» 22.30 «Иллюзия безопасности» 00.05 Х/ф «Талантливый мистер Рип ли»

06.20, 15.55 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.45 «Дорогая, мы убиваем детей» 13.50 «Битва экстрасенсов» 14.55 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «ВікнаBНовини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі B 3» 01.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

34 КАНАЛ 06.00, 12.25, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник B будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Сердце Украины», 2 с. 11.00, 18.30 «Званый ужин» 12.00 «Репортёрские истории» 12.50 «Подводный разум» 13.40 «Стражи глубин» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Секретные территории» 16.15 Т/с «Полный вперед!» 17.05 «Открытый миру» 17.20, 20.15 «Энциклопедия» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Совет безопасности» 18.15 «По закону чести» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Сердце Украины», 3 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Архитекторы древних планет» 00.55 «Смерть по знаку Зодиака» 01.50 «Хранители звездных врат»

10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 ВреB мя. Итоги дня 16.35 Жизнь интересна 17.35 Акцент 18.35 Лесной патруль 19.00 Время новостей 21.40 ВремяBТайм 22.10 Реальный сектор 23.25 CRIME NEWS 00.35 В кабинетах

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Гаишники» 14.50, 17.00 Т/с «Паутина 5» 16.45, 19.00, 21.45 «Свідок» 22.00 Т/с «Под куполом» 00.00 Т/с «Закон и порядок» 01.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.30 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Клеймо» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор 14.30 «Суд присяжных» 15.40 «Дело врачей» 17.30, 01.20 «Прокурорская проверB ка» 18.35, 02.30 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре тья». «Двойное дно». «Бунт» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 03.25 Шахматное обозрение

ICTV

ENTER

06.20, 07.30 Деловые факты 06.25 Экономический интерес 06.35 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты поBукраински 10.25, 16.40 Т/с «Литейный» 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская про верка» 14.35, 20.10 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 23.25 Х/ф «Олигарх»

05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Под крышами Монмарт ра» 10.30 Х/ф «Секретный эшелон» 12.20 Т/с «Сыщик Путилин» 14.20 Х/ф «Аттестат зрелости» 16.10 Х/ф «Семейное счастье» 17.55 Х/ф «Вот такая история» 19.40 Х/ф «Кодекс бесчестия» 22.40 Т/с «Сезон охоты1» 00.40 Х/ф «Взбесившийся автобус»

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Лалалупсы» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.20 М/с «Шоу Гарфилда» 08.55 Ералаш 09.55, 21.05 Страна У 11.00, 00.30 Одна за всех 12.00 Т/с «Однажды в сказке» 12.55 Принцесса тут Я! 13.55 Богиня шопинга 16.00 Т/с «Братья» 18.00 Моду народу 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.10 Виталька 23.25 Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 ПРОФИЛАКТИКА 16.00 Что отмечаем 16.05 Д/ф «Ее Величество Елизавета» 16.55 Родник здоровья 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Вкусы культур» 21.00 Перекресток 21.15 102 информ 21.30 «Влад Дарвин. «Смысл жизB ни» 23.00 Х/ф «Незваный друг»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15, 00.15 БизнесBвремя 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Время новостей 07.15, 08.15, 19.45, 22.45, 23.35 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.40 АвтопилотBновости 07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Время спорта 08.35 ДрайвBновости 08.45 ТрансмиссияBновости

21 íîÿáðÿ, 5 è 19 äåêàáðÿ

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Экстремальные дома 06.15, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Черепашки ниндзя» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 00.05 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.05 Т/с «Светофор» 00.15 Т/с «Дневники вампира» 01.10 Т/с «Третья планета от солнца»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. ВяB чеслав Олейник» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Выдающееся ХХ столетие 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Дмитрий Дюжев. На светлой стоB роне жизни 12.45 «Алло, адвокат!» 13.10 «Дневник для родителей» 14.00, 22.45 Эволюция жизни на земB ле 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Удивительные обитаB тели сада» 17.45 «Социальный статус: ваши праB ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. АндB рей Макаревич, 1 ч. 21.35 Актеры одной роли 00.30 Т/с «Эскортагентство»

27 КАНАЛ

K1 07.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и решка» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Большая разница» 23.00 «Хи и Ха» 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ОРТМ

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Тайный код взломан 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное признаB ние 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий». Глава третья 12.00 ТокBшоу «Пусть говорят» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 ТокBшоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 22.30 Тайный код взломан 23.30 Т/с «Мент в законе5» 01.30 Т/с «Форсмажоры2»

Сх. 07.22 Зах. 16.05 Трив. дня 08.43

06.00 М/с «Перемена» 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30, 13.00, 18.50, 19.50 М/ф 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 19.30 «Под напряжением» 20.05 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина гдеBто рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.35 «Понять. Простить» 14.15 «След» 15.00 «В наше время» 15.55 «Наедине со всеми» 17.00 Вечерние новости 17.40, 01.05 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Шулер» 21.40 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» 22.50 «Вечерний Ургант» 23.25 Ночные новости

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 15.55 «ВозвращеB ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «БабуляB антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30 «Здоровье» 08.00, 16.50 «Погода» 08.50, 19.35 Х/ф «Борсалино» 10.00 «Ее Величество B Елизавета», 1 с. 10.30, 16.20, 22.25 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «Слоненоктурист» 17.00 «Не первый взгляд» 17.30, 21.15 Х/ф «Гусар на крыше» 18.40 «Архивы истории» 19.15 «Именно сегодня» 20.40 «Ее Величество B Елизавета», 2 с. 21.05 «На сон грядущий» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНB ТЕРом 09.10, 22.45 Легенды уголовного роB зыска 09.50, 16.15 Судебные дела 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20, 21.15 Т/с «Однажды будет лю бовь» 13.05, 23.15 «Соседи» 13.30, 00.05 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 15.00 Д/с «Жизнь среди жизни» 15.30 Орел и решка 17.40 Т/с «Тайный знак3» 19.15 «Касается каждого» 20.00 Подробности 20.30 Давай поженимся в Украине 22.00 Д/с «В поисках истины» 23.40 Феерия путешествий

TBI 06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00 Утренние курасаны

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

Зах. 10.14 Сх. 19.26 Повний міс. 17 листопада

Іменинники дня: МИХАЙЛО, РАФАЇЛ, ГАВРИЛО

16.30 Т/с «Деффчонки» «Красивые руки» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Самоубийцы» 22.00 «ДомB2» 22.30 Х/ф «Мертвеход» 00.55 Х/ф «Никита»

15.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» B «ПосожильB ница» 17.15 «Шесть на шесть» 17.50 «SochiBПлюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в ФинB ляндии. Женщины. Слалом 19.50 Шахматы. Матч за звание чемB пиона мира. В.Ананд B М.КарлB сен 20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Галатасарай» B «Монтепаски» 22.20 Американский футбол. ЧемпиB онат NFL. «Carolina» B «New England» 01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Мачерата» B «ЛокоB мотив»

10.00 ЖИВЯком 10.30 Автомандры 11.00, 17.00 Вокруг света 12.20, 15.30, 19.15 Арт дозор 12.25, 15.35, 19.10 Базар_ІТ 12.40, 15.50 Утренние круасаны. ЛучB шее! 13.00 Частные новости 13.30, 16.30, 19.30, 03.00 Особое мнеB ние 14.00 Homo sapiens 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Зеленая лампа 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 М/ф 07.15 Т/с «Следаки» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.25 Х/ф «Турбулентные небеса» 13.25 д/п «Эксперимент «Земля» 14.45 Д/п «Совершенно секретно: ГеB нералы против генералов» 15.45 д/п «Из всех орудий» 16.40 Х/ф «Обитаемый остров» 19.00 Т/с «Линейный отдел» 21.25 «ДжеДАИ» 22.00 Х/ф «Обитаемый остров2» 00.10 Х/ф «Они» 01.50 Х/ф «Экстрасенс» 03.45 Х/ф «Звезда шерифа». Часть 2

MEGA 06.00, 13.00 Как работает наш мозг 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30 Идеальные убийцы 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10, 05.10 В поисках приключеB ний 10.00 Аферисты против туристов 12.00 Мегаохотники 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00 Громкое дело 17.00, 19.40 В поисках истины 18.00 Д/ф «Битва за «Салют» 20.40 Д/ф «Воздушный Титаник» 21.40 Д/ф «Луна. Секретная зона» 22.30 Глазами гризли 23.30 Загадки Вселенной 00.30 Французкий легион 01.20 Шпионы и предатели

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «1000 мелочей». ТокBшоу 10.15 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.30, 15.15, 17.40 ВестиBМосква 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05, 00.20 Т/с «Дело следователя Никитина» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 21.50 Т/с «Право на правду» 22.45 «Поединок» 01.10 Х/ф «Отчий дом»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Пропавшая экспе диция», 2 с. 09.45, 15.45 Муз/ф «Мистер Икс» 11.30 Х/ф «Единственная...» 17.30, 23.30 Х/ф «В той стране» 19.30, 01.30 Х/ф «Золотая речка» 21.30 Х/ф «Майские звезды»

REN TV 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный выB зов» 06.30, 10.30, 17.00, 21.30 «Новости 24» 07.00 «Нам и не снилось»: «Роковые стечения» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Великие тайны. Энергия древB них богов» 19.30 «Эликсир молодости» 20.30 «Какие люди!» 22.10, 01.15 Х/ф «Братья Гримм» 00.20 «Чистая работа»

ТНТ1 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.00 «Дом 2» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследоваB ние». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Гитлер капут!» 11.30, 12.00 «Универ» 12.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 13.00, 18.30 Т/с «НЕZЛОБ» 13.30 Т/с «Деффчонки» «Гинеко лог» 14.00 Т/с «Деффчонки» «Дружба любовь» 14.30 Т/с «Деффчонки» «Турецкий виски» 15.00 Т/с «Деффчонки» «Учитель года» 15.30 Т/с «Деффчонки» «Сопли» 16.00 Т/с «Деффчонки» «Части тела»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.05 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.00, 18.15 Т/с «Светские хроники» 09.50 «Барышня и кулинар» 10.20, 23.35 Д/ф «Прогулки с БаталоB вым» 10.45, 21.15 Т/с «Сыщики районно го масштаба. «9 апельсинов» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СоB бытия 11.50 Дарья Донцова в программе «Жена» 12.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 13.35 М/ф «Очень старая сказка» 13.40, 00.35 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая тёща» 16.15 Д/ф «Елена Сафонова.В поисках любви» 16.50, 20.55 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 22.20 Х/ф «Джек и Джеки. Прокля тье Кеннеди» 23.00 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 01.20 Т/с «Цепь»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00, 20.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Рассказ о нескольких днях» 10.00 Д/ф «Этот удивительный спорт» 11.25 Х/ф «Перед самим собой», 1 с. 12.40 Т/ф «Про мальчика, бабушку газетчицу и разбитые очки» 15.00 Муз/ф «Я возвращаю Ваш пор трет» 16.00 Встреча с мастерами сцены 16.50 «В современных ритмах» 17.25 Х/ф «Перед самим собой», 2 с. 18.35 Х/ф «Три рубля» 21.00 «Взгляд» 22.00 «С утра пораньше» 23.00 Д/ф «Секрет Виктора Санеева» 23.30 «Смотрите, кто пришел!»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Сломанные цветы» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Спокойной ночи» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Париж» 19.35 Мама хохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Х/ф»Стильные штучки»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Спортивное путешествие 09.35, 01.30, 02.00 Автоспорт 10.05, 10.45, 11.45, 13.45, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 18.00, 18.45, 19.45, 20.45 Футбол 12.30, 17.00 Прыжки на лыжах 21.00, 23.00 Боевые искусства 00.00, 00.30 Сильнейшие люди планеB ты 01.00 Вот это да!!!

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 17.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 15.00, 16.00 Наука спорта 17.30 Гандбол. Лига чемпионов. МужB чины. СанктBПетербург (Россия) B Мотор (Украина) 19.10 Хоккей. КХЛ. Локомотив B Атлант 21.00 Пулевая стрельба. Кубок мира. Финал. Обзор 22.00 Мечта на крючке 23.00 Наша рыбалка 23.50 Охота в Новом свете

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.00 Новости 08.15, 01.15 «Связь времен» 08.20, 11.45 «Личный тренер» 08.35, 01.20 «Байки старого болельщиB ка» 08.40 Американский футбол. ЧемпиоB нат NFL. «Buffalo» B «NY Jets» 11.25 Фрирайд. Проект «Ride the Planet B 2013». Уганда. «Белый Нил» 12.15 «Снежный мир» 12.45 «SochiBПлюс». Конькобежный спорт. Этап Кубка мира в США. День 2Bй

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Футбол NEWS 06.15 Д. Олейник. «Один на один с ГаB мулой» 07.00, 18.00 ТопBматч 07.20, 12.25 Futbol Mundial 08.00 Россия B Южная Корея. ТовариB щеский матч 10.25, 01.20 Англия B Германия. ТоваB рищеский матч 12.55 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 13.35 МЮ B Сосьедад. Лига Чемпионов УЕФА 16.00 UB21. Швейцария B Украина. ОтB бор к ЕВРО 2015 г. 18.20 Динамо (К) B Тун. Лига Европы УЕФА 20.25 Лудогорец B Черноморец. Лига Европы УЕФА 22.55 Рубин B Уиган. Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Горя боять ся счастья не видать», 1 с. 02.10, 08.10, 14.10 М/с «Светля чок», № 4. «Сборник мульт фильмов. «Про козла», «Шапканевидимка», «Топ тыжка» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 4 с. Сказки зару бежных писателей «Каприз ная принцесса» Русские на родные сказки «Горе не бе да» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Марка стра ны Гонделупы», 1977 г. «Сборник мультфильмов «Спортландия», «Мои бабуш ки и я» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 АнджелинаBбалерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 ОвечкиBчемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешари ки. Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 23.00, 01.00 Итоги 06.25 Доброе утро, Украина! 06.30, 07.00,18.20, 01.20 Новости 06.15, 07.05, 08.05 Спорт 06.35 Хочу все знать 06.45, 08.20 Гость студии 07.20, 07.40 Страна on line 07.35 Эра бизнеса 07.45 Тема дня 08.35 Утренние советы 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35, 16.20 Т/с «Тайна старого мос та» 10.20 Т/с «МонтеКристо» 11.20 Пусть Вам будет красочно! 12.10, 18.50, 21.30 Деловой мир 12.15 «Вера. Надежда. Любовь» 13.05 Украинского рода 13.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 15.15 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Шаг к звездам 17.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 18.40 Финансовая перспектива 19.10 Концертная программа Лолиты 21.40 ФолькBmusic 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.20 На слуху 23.40 От первого лица 00.00 Д/ф «Колос правды» 00.30 «Между небом и землей»

ИНТЕР 05.25 Т/с «Кулинар» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНB ТЕРом» 09.10 Т/с «Жить дальше» 11.20, 12.20, Д/с «Следствие вели...» 13.30 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.10 «Давай поженимся в Украине» 17.10 Т/с «Домработница» 18.05 Т/с «Пасечник» 20.00, 04.00 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Д/ф «День, когда умер Кеннеди» 01.55 Х/ф «Поп»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.15 Т/с «Следаки» 08.00, 17.50 Новости 9 канала 08.50, 18.40 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Команда ЧЕ» 11.25 Х/ф «Мегапровал» 13.20 «Новое Сумасшедшее видео поB украински» 14.45 «Облом UA. Новый сезон» 15.55 Х/ф «Патруль» 18.50 Х/ф «Обитаемый остров2» 19.55 Баскетбол. «Евролига». ФенерB бахче (Турция) B Будивельник (Украина) 22.00 Х/ф «13 район. Ультиматум» 00.00 Х/ф «Фриранер»

11 КАНАЛ 06.10 Teen Time 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.40 НоB вости 07.30 «Мой малыш» 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.30 «Дачные затеи» 21.00 «Променад» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 «Лучшие» 23.00 Т/с «Светофор» 00.10 Т/с «Дневники вампира»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05, 17.10 Х/ф «Любовь и наказа ние» 11.05 «Русские семейные драмы» 12.15, 13.25, 01.10 Х/ф «Костоправ»

19.00 21.40 22.10 00.35

Время новостей, 1B2 блок ВремяBТайм Особый взгляд Тема/Хроника недели

СТБ

НТН

07.30, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.00, 16.00 Х/ф «Любовь и разлука» 15.00 «Званый ужин» 18.00, 22.00 «ВікнаBНовини» 19.00, 22.40 «Танцуют все!B6» 00.00 «Куб B 4» 01.20 Х/ф «Вий»

08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 12.35 Т/с «Гаишники» 14.40, 17.00 Т/с «Паутина 5» 16.45, 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф «Кандагар» 21.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 00.10 Х/ф «2000: момент апокалип сиса»

34 КАНАЛ 06.00, 16.20 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 23.15 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник B будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45, 17.30 «Чудеса цивилизации» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00 «Званый ужин» 12.00 «Сердце Украины», 3 с 13.00, 21.00 «20Bлетие 34Bго телеканаB ла» 15.30 «Эликсир молодости» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.45 «Приемная депутата» 18.10 «20Bлетие 34Bго телеканала. юбилейного концерта» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «ТипBтоп» 00.20 Х/ф «Богдан Зиновий Хмель ницкий»

ICTV 06.20, 07.30 Деловые факты 06.25 Экономический интерес 06.30 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Звезда YouTube 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты поBукраински 10.25, 16.40 Т/с «Литейный» 13.05 Т/с «Прокурорская проверка» 14.35 Т/с «Департамент» 18.45 Факты. Вечер 20.00 Машина времени. ТелепортBшоу 21.55 Т/с «Прокурорская проверка» 23.25 Максимум в Украине 23.50 Х/ф «Сестры» 01.35 Х/ф «Духов день»

TET 07.00 07.30 07.55 08.20 08.55 09.55 11.00 12.00 12.55 13.55 16.00 18.00 19.00 20.15 22.45 23.25

Твинисы М/с «Лалалупсы» Мультик с Лунтиком М/с «Шоу Гарфилда» Ералаш Страна У Одна за всех Т/с «Однажды в сказке» Любовь из будущего Богиня шопинга Т/с «Братья» Моду народу Икона стиля Х/ф «Я Четвертый» Тузик & Барбос шоу Т/с «Секс и город»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 НоB вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 14.30 В гостях у Дмитрия ГордоB на 11.00, 19.55 Д/ф «Вкусы культур» 11.25 Х/ф «Незваный друг» 13.00 Один день с..... 15.30 Перекресток 15.45 М/ф 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.05 Усмiхновини 19.45 Меморандум 20.20 Родник здоровья 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.30 Усадьба Джаз 23.00 Х/ф «Неподсуден»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15 БизB несBвремя 06.40, 18.10, 00.00 Местное время 06.55, 08.50, 00.55 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 22.00 ВреB мя новостей 07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40 Тема/Хроника дня 07.20 Время экономики 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50 ПоB года в Украине 07.40 АвтопилотBновости 07.45, 18.20, 00.20 Время спорта 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курорB тах 08.45 ТрансмиссияBновости 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00 Время. Итоги дня 16.35 Лесной патруль 17.35 Не первый взгляд 18.35 Реальный сектор

НТВМИР 04.00 «НТВ утром» 06.10 Т/с «Все включено» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Очная ставка» 09.25 Спасатели 10.00 Т/с «Клеймо» 11.35 «До суда» 12.35 Суд присяжных 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.30 «Суд присяжных. ОкончательB ный вердикт» 15.40 «Дело врачей» 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «Бомбила». Продолже ние», 4 с. 23.20 «Жизнь как песня» 01.00 «Школа злословия» 01.50 Т/с «Мангуст2». «Папина доч ка». «Весеннее обострение». «Конец игры». «Таблетки от жадности»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.45 Х/ф «Нейлон 100%» 11.25 Х/ф «Вот такая история» 13.20, 22.25 Т/с «Сезон охоты1» 15.20 Х/ф «Водитель автобуса» 18.10 Х/ф «Молодые» 19.45 Х/ф «Десять негритят» 00.25 Х/ф «Кодекс бесчестия»

27 КАНАЛ 06.00 М/с «Перемена» 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.50, 09.25, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 20.25 «Днепровская неB деля» 09.30, 13.00, 18.50 М/ф 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 19.30 «Невзрослые новости» 19.50 «Приемная народного депутата» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. ПреB одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 12.45 «Истина гдеBто рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «След» 15.00 «В наше время» 16.00 «Жди меня» 17.00 Вечерние новости 17.40 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Универсальный артист» 22.30 «Вечерний Ургант» 23.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 01.25 Х/ф «Человек с аккордеоном»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Тайный код взломан 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.30, 15.25 Чистосердечное признаB ние 08.00 Т/с «Супруги» 09.10, 13.10, 17.20, 22.30 Т/с «След» 10.00, 21.00 Т/с «Пятницкий» 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история» 19.20 ТокBшоу «Говорит Украина» 22.00 События дня 23.25 Т/с «Мент в законе5» 01.25 Х/ф «Я остаюсь»

Сх. 07.23 Зах. 06.04 Трив. дня 08.41

П'ятниця, 22 листопада 14.30, 15.40 Х/ф «Цена жизни» 20.15 «Вечерний Киев» 22.00 «Супергерои» 23.05 Х/ф «Холодное лето 53го»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10 «Служба розыска детей» 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Экстремальные дома 06.15, 13.30 М/с «Черепашки нинд зя» 06.35, 13.50 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Подъем 07.30, 08.30, 19.55, 23.45 Погода 09.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 10.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Две девицы на мели» 16.55 Т/с «Дневник доктора Зайце вой» 19.00, 23.40 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Т/с «Светофор» 23.50 Т/с «Дневники вампира» 01.25 Х/ф «Бесконечный мир»

ТОНИС 06.00 «Такова спортивная жизнь. ВикB тор Петренко» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Выдающееся ХХ столетие 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Актеры одной роли 12.45 «Социальный статус: ваши праB ва и льготы» 13.15 «Цивилизация іncognita» 14.00, 22.45 Эволюция жизни на земB ле 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.45 Д/с «Удивительные обитаB тели сада» 17.50 «Алло, адвокат!» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 21.35 Вторая жизнь 00.30 «Хлебная гильотина»

K1 07.30 М/ф 10.10 Т/с «Все женщины ведьмы» 13.50 Т/с «Дикий ангел» 14.50, 19.00 «Орел и решка» 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 20.00 «КВН» 22.15 «Пороблено в Україні» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 08.05, 15.55 «ВозвращеB ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «БабуляB антикризис» 06.40, 08.25 «Загородный дом» 06.50, 08.35, 12.25 «Сад, огород» 07.40, 12.30 «Именно сегодня» 08.00 «Погода» 08.50 Х/ф «Борсалино» 10.00 «Ее Величество B Елизавета», 2 с. 10.30 «Магия природы» 11.00, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.10, 12.50, 17.20 «Эксклюзив для семьи» 13.15 М/ф «МухаЦокотуха» 16.25 «Киноклуб «Покров «Время дождей» 17.00 М/ф «Кот, который гулял сам по себе» 17.30 Х/ф «Гусар на крыше» 18.40 «Мир цветов» 19.00 Х/ф «Сны в России» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Год Теленка» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНB ТЕРом 09.10 Вещественное доказательство 09.50, 16.10 Судебные дела 10.30, 16.50 Семейный суд 11.15, 18.30 Т/с «Маршрут милосе рия» 12.20 Т/с «Однажды будет любовь» 13.05 Т/с «Милицейская академия» 13.30, 00.45 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 15.00 Д/с «Жизнь среди жизни» 15.25 Орел и решка 17.40 Т/с «Тайный знак3» 19.15 Д/с «Мистическая Украина» 20.00 Подробности 20.30 «Шустер Live»

TBI 06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня» 07.00, 12.40, 15.50 Утренние курасаB ны. Лучшее!

2+2

14.45 15.55 17.50 19.55 22.00 00.00 01.40 03.10

Зах. 10.49 Сх. 20.25 Повний міс. 17 листопада

10.00 Девять месяцев 11.00, 17.00 Вокруг света 12.20, 15.30 АртBдозор 12.25, 15.35 Базар_ІТ 13.00 ЖИВЯком 13.30, 16.30, 19.30, 03.00 Особое мнеB ние 14.00 Третий звонок 19.00 Спорт 20.00, 23.00 Сегодня о главном 22.00, 02.00 Знак восклицания 01.00, 03.30 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых 06.00 07.15 09.00 09.25 11.25 13.20

М/ф Т/с «Следаки» «Новости 2+2» Т/с «Команда ЧЕ» Х/ф «Мегапровал» Сумасшедшее видео поBукраинB ски «Облом UA. Новый сезон» Х/ф «Патруль» Х/ф «Обитаемый остров2» Баскетбол. «Евролига». ФенерB бахче (Турция) B Будивельник (Украина) Х/ф «13 район. Ультиматум» Х/ф «Фриранер» Х/ф «Курьер на Восток» Х/ф «В той области небес». Часть 1.

MEGA 06.00, 13.00 Как работает наш мозг 06.40, 11.00 Загадки планеты 07.30 Смертельная встреча 08.20, 14.00 Современные чудеса 09.10 В поисках приключений 10.00 Аферисты против туристов 12.00 Мегаохотники 15.00, 18.50 Таинственная Россия 16.00 Громкое дело 17.00 В поисках истины 18.00 Д/ф «Калькуттский капкан» 19.40 Поддельная история 20.40 Д/ф «Космонавт Нелюбов» 21.40 Д/ф «Первые на Марсе. НеспеB тая песня Сергея Королева» 22.30 Д/ф «В космос из соцлагеря» 23.30 Пуля для Кеннеди 00.30 Д/ф «Доктор Хайм. ЭксперименB ты над людьми» 01.20 Д/ф «Молодая гвардия» 02.10 Д/ф «Майор Вихрь. Правдивая история» 02.50 Украина: забытая история 04.10 Роковые даты

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 «Утро России» 08.05, 03.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести 09.30 «Вся Россия» 09.45 «1000 мелочей». ТокBшоу 10.20 «О самом главном» 11.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 12.15 Дневник Сочи 2014 г. 12.30, 15.15, 17.40 ВестиBМосква 12.50 Вести. Дежурная часть 13.05 Т/с «Дело следователя Никити на» 14.00 «Особый случай» 15.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» 18.50 «Прямой эфир» 19.55 Т/с «Земский доктор. Возвра щение» 21.50 «Живой звук» 23.15 «Убийство Кеннеди. Новый след» 01.05 Х/ф «Живет такой парень»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Золотая речка» 09.30, 15.30 Х/ф «Майские звезды» 11.30 Х/ф «В той стране» 17.30, 23.40 Х/ф «Гиперболоид ин женера Гарина» 19.30, 01.30 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)», 2 с. 22.45 Х/ф «Эликсир»

REN TV 06.00, 10.00 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «Новости 24» 07.00 «Великие тайны. Энергия древB них богов» 08.00 «Эликсир молодости» 09.00 «Представьте себе» 11.00 «Званый ужин» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 18.30 «Странное дело» 19.30 «Секретные территории» 20.30 «Смотреть всем!» 22.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди»

«ТНТ1» 06.25 Т/с «Счастливы вместе» 07.00, 21.30 «ДомB2» 08.30 «Экстрасенсы ведут расследоваB ние». Паранормальное шоу 09.30 Х/ф «Самоубийцы» 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ» 12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 13.00 Т/с «НЕZЛОБ» 17.00, 17.30 Т/с «Интерны»

18.00 «Comedy Woman» 19.00 «Камеди Клаб» 20.00 «Comedy Баттл. Без границ», 27 с. 21.00 «ХБ», 3 с. 18+ 22.30 «ДОМB2» 23.00 Х/ф «Пристрели их» 00.40 Х/ф «Никита»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.05 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Гладиаторы» 09.00 Т/с «Светские хроники» 09.50 «Приглашает Борис Ноткин» 10.20, 23.55 Д/ф «Прогулки с БаталоB вым» 10.45 Т/с «Сыщики районного мас штаба. «9 апельсинов» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 «АБВГДейка» 12.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 13.30 М/ф «Солнечный каравай» 13.40, 00.45 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Т/с «Золотая теща» 16.15 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 16.55 М/с «Волк Альберто» 18.15 Без обмана. «Хочется мяса!» 18.40 «Тайны нашего кино. «ПокровB ские ворота» 19.10 «Право голоса» 20.15 Т/с «Женская логика 5» 00.20 «Спешите видеть!» 01.30 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин»

НОСТАЛЬГИЯ 06.40 Т/ф «Про мальчика, бабушку газетчицу и разбитые очки» 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00, 14.00 «Рожденные в СССР» 09.00 Муз/ф «Я возвращаю Ваш пор трет» 10.00 Встреча с мастерами сцены 10.50 «В современных ритмах» 11.25 Х/ф «Перед самим собой», 2 с. 12.35 Х/ф «Три рубля» 15.00 «Взгляд» 16.00 «С судьбою о судьбе...» 16.45 «Эстрадный вернисаж» 17.40 Т/ф «Когдато в Калифорнии» 20.00 «Колба времени» 21.00 «Кинопанорама» 22.00 «Элита страны Советов» 23.00 «Это было, было...» 23.30 «Смотрите, кто пришел!»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Воры и проститутки» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 11.35 «Минутка для ребенка» 07.45, 18.05 Т/с «Взять Тарантину» 08.40, 20.30 «Звездные посиделки» 09.00, 19.00 «Искусство есть» 09.35 Х/ф «Париж» 11.50, 20.00 «Профессиональные игры» 12.15, 15.35 «Добрый день, садитесь» 12.30, 15.00 «Осторожно, модерн!» 13.00 «Торба смеха» 15.55 Х/ф «Советник президента» 19.35 Мамахохотала/На флешке/ Movie Box 20.45 «33 квадратных метра» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Серь езный человек»

ЕВРОСПОРТ 09.00, 12.00 Волейбол 11.15, 00.15 Футбол 14.15 Вот это да!!! 14.30, 16.45 Фигурное катание 15.45, 18.15, 18.45, 01.30 Прыжки на лыжах 20.00, 20.30 Сильнейшие люди планеB ты 21.00 Бокс 00.00 Конноспортивный журнал 01.15 GTA

XSPORT 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Новости 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 08.00 Бокс. Лучшие бои UBP 10.30, 13.30 Вездесущая камера 11.30 Экстремальный спорт 14.30 ЙОЙ 14.55 Хоккей. КХЛ. Барыс B Динамо (Рига) 17.30 Охота в Новом свете 18.10 Мечта на крючке 18.50 Хоккей. КХЛ. Донбасс B МеталB лург (Новокузнецк) 22.00 Этот безумный спорт 22.30 Самое вызывающее видео 23.30 Бойцовский клуб

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.20 Новости 08.15, 17.15, 01.35 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.40 «Байки старого болельщика» 08.40 Шахматы. Матч за звание чемпиB она мира. В.Ананд B М.Карлсен 09.15 «СочиB2014» 10.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» B «ЗеленаBГура» 12.30 «SochiBПлюс». Конькобежный спорт. Этап Кубка мира в США. День 3Bй 15.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

Іменинники дня: ІВАН, ОЛЕКСАНДР, ПОРФИРІЙ

17.30 19.30 20.00 20.35 21.10 23.10 01.45

«Панатинаикос» B «Летувос РиB тас» «SochiBПлюс». Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в ФинB ляндии. Мужчины. Слалом Шахматы. Матч за звание чемпиB она мира. В.Ананд B М.Карлсен. «Trans World Sport» представляB ет. «Спортивный глобус» Родео. «Bull Riders» Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Страсбур» B «Бамберг» Скейтбординг. Кубок мира в Москве «Обратный отсчет»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 23.25, 01.35 Футбол NEWS 06.15 «Один на один с Гамулой». А. Сопко 07.00 ТопBматч 07.20, 01.05 Д/с «Back in the USSR». «Заря» 08.00 Барселона B Милан. Лига ЧемпиB онов УЕФА 10.25 UB21. Швейцария B Украина. ОтB бор к ЕВРО 2015 г. 12.25 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 12.55 Лудогорец B Черноморец. Лига Европы УЕФА 15.00 Futbol Mundial 16.00 Челси B Шальке. Лига Чемпионов УЕФА 18.00, 21.00 Футбол LIVE 18.55 LIVE. Металлург (З) B Заря. ЧемB пионат Украины 21.25 LIVE. Штутгарт B Боруссия (М). Чемпионат Германии 23.55 Чемпионат Испании. ПредислоB вие к туру 00.30 Чемпионат Италии. ПредислоB вие к туру 01.50 Металлург (З) B Заря. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Горя боять ся счастья не видать», 2 с. 02.05, 08.05, 14.05 М/с «Светлячок» № 5. Сказки русских писате лей, «Три толстяка» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 5 с. Сказки зару бежных писателей. «Орехо вый прутик». Мультфильм. «Водопровод на огород» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Егорка». 1984 г. Мультфильм «Фильм, фильм, фильм» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 АнджелинаBбалерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 ОвечкиBчемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Пингвины Ози Бу 13.10, 18.10 Усолапокот 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильмы 16.00 Винкс 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 23.40 Миа и я

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Оливия» 07.30, 11.15, 17.10 М/с «Фиксики» 07.45, 11.00, 18.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 08.00, 10.05 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Доктор Плюшева» 09.20 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40, 21.15 М/с «Новые приключе ния Винни Пуха» 10.30 М/с «Лалалупсы» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 12.30 М/с «Смурфики» 13.00 Мультфильм 14.00 Ералаш 15.00 М/с «Совершенный Человек Паук» 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 18.00 М/с «Цыповиль» 18.50 М/с «Мульттачки» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 21.00 Сказка с папой 21.50 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама


18 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.20 Д/ф «Великая княгиня» 07.20, 23.10 Д/ф «Времена» 08.00 Евроинтеграция 08.15 Олимпийский вызов 08.30 Д/ф «Свидетель чуда» 09.05 Жизнь на равных 09.15 Армия 09.30 Православный вестник 09.55 Мгновения жизни 11.05 Книга.ua 11.35 Д/ф «Голодомор» 13.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 15.10 Театральные сезоны 15.55 Футбол. Чемпионат Украины. ПремьерBлига. «Шахтер» B «СеB вастополь» 16.55 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 17.55 В гостях у Д.Гордона 20.00 Украинский акцент 20.25 Шаги на Запад 20.45 Слово регионам 20.55 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Без цензуры 21.55 Д/ф «Выздоровление» 22.50 Суперлото, Тройка, Кено

ИНТЕР 05.10 «Шустер Live» 09.10 «Все для мамы» 09.40 Д/ф «День, когда умер Кеннеди» 11.05, 02.55 Т/с «Собачья работа» 15.55 Х/ф «Любовь по расписанию» 17.55, 20.30 Т/с «Не жалею, не зову, не плачу» 20.00, 02.25 «Подробности» 22.35 Х/ф «Золотые небеса» 00.55 Х/ф «Судьба Марии»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.50 Х/ф «Белая медведица» 08.50, 11.00 Т/с «Гончие4» 10.00 Новости 9 канала 10.50 Культурное меню 16.50 ЧУ, 17 Тур. Карпаты B Металлург Д 19.20 ЧУ, 17 Тур. Днепр B Ильичивец 21.30 Х/ф «Крепкий орешек3» 00.15 Х/ф «Звериная натура»

11 КАНАЛ 06.50 07.50 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 11.50 18.00

Ревизор «Рестораны мира» «Лучшие» «Мой малыш» «Здоровье» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» «Дачные затеи» Проснуться знаменитым М/ф «Три богатыря и Шамахан ская Царица» 19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 22.45 Х/ф «Глаза змеи» 00.45 Х/ф «Леонард. Часть 6

1+1 08.20 Х/ф «Королек птичка пев чая» 15.15 Х/ф «Знахарка» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Апофегей» 00.00 Х/ф «В июне 41го» 01.45 «Тачки B 2»

СТБ 09.55 14.10 19.00 22.00 23.15 00.35 01.45

Х/ф «Смерть шпионам» «Зважені та щасливі B 3» «ХBФактор B 4» «Моя правда» «ХBФактор B 4. Итоги. «Детектор лжи B 4» Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

06.00 06.45 07.00 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00

М/ф «Детали» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема»

34 КАНАЛ

18.00 18.30 19.40 20.30 20.50 22.30 23.20 00.10

«Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Хлебная гiльйотина», 1 с. «ТипBтоп» «С легким паром!» «Люди» «Вне игры» «Хлiбная гельйотина», 2, 3 с. «Репортерские истории» Х/ф «Убивство в зимней Ялте» «Живая тема» «Особенности местной рыбалB ки» «Седмица» «Странное дело» «Представьте себе» «Детали. Итоги дня» Х/ф «Голод 33» «Чужая земля» «Стражи глубин» «По секрету звезд»

06.35 10.15 11.00 12.00 12.20 14.10 18.45 19.00 19.55 23.45

«ЯлтаB45». Минисериал Дача Квартирный вопрос За рулем Х/ф «Сестры» Т/с «Спасти или уничтожить» Факты. Вечер Чрезвычайные новости Т/с «Охота на пиранью» Х/ф «Олигарх»

ICTV

TET 07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.40 11.35 13.00 16.55 18.10

Твинисы Телепузики М/с «Эскимоска» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» Белка и Стрелка М/ф «Властелин Бобов» Т/с «Ксена принцессавоин» М/ф «Лило и Стич2» Х/ф «Три метра над уровнем неба» 23.30 Х/ф «Один день»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 11.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота ФиниB ка 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.35 В гостях у Дмитрия Гордона 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Неподсуден» 14.00 Волшебное закулисье 14.50 Х/ф «Закон», 1 с. 16.00 Минута молчания 16.05 Крiзь столiття 16.30 Страна талантов 17.00 Стендап 17.30 Проекты и реалии 18.30 Д/ф «Сокровища природы» 19.00 102Bинформ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.15 Родник здоровья 20.30 Один день с... 21.00 Футбол. «Чемпионат Украины. 2 лига. «Сталь» B «Энергия» 22.45 Х/ф «Помни имя свое»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 18.10, 00.00 Местное время 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20 Время спорта 06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20 Тема/Хроника недели 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Время ноB востей 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15 БизB несBвремя 07.35 180 градусов 08.35 Не первый взгляд 09.10 Мотор 09.35 Укравтоконтинент 10.35 Новинометр 11.10 Трансмиссия 11.35 АвтопилотBтест 11.45, 23.35 История успеха 12.35 Интелект.ua 13.10 Драйв

13.35 Вперед, на Олимп! 14.35 Игра судьбы 15.35 Кино с Яниной Соколовой 16.35 Арсенал 17.15 Миграционный вектор 17.35 Феерия путешествий 19.35 Машина времени 20.35 Кабинеты 21.10, 00.35 Большая политика 21.35 Окно в Америку 22.00 Экспаты 22.35 МастерBкласс с Натальей Фицич

НТН 08.15 Т/с «Улицы разбитых фона рей» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 «Случайный свидетель» 14.00 Х/ф «Кандагар» 16.15 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 19.00 Т/с «Тайны следствия 6» 23.00 «Побег. Реальные истории». 23.30 Х/ф «Летучие мыши» 01.25 Х/ф «2000: момент апокалип сиса»

НТВМИР 05.45 «НТВ утром» 06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.55 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55, 02.10 Квартирный вопрос 11.30 «Я худею» 12.35 А. Журбин. Мелодии на память 13.15 Т/с «Возвращение Мухтара2» 15.15 «Наши» 16.05 Следствие вели... 17.00 «Центральное телевидение» 17.50 «Новые русские сенсации» 18.45 Ты не поверишь! 19.40 «Остров» 21.10 Т/с «Знаки судьбы3» 23.00 «ДНК» 23.55 «Луч Света» 00.30 «Егор 360» 01.00 Обзор. Чрезвычайное происшеB ствие 01.35 Шахматное обозрение. Ананд B Карлсен

ENTER 05.45 10.00 13.05 15.25 18.10 20.05 21.40 23.15

Советские мультфильмы Х/ф «Городские подробности» Х/ф «Небеса обетованные» Х/ф «Мы, нижеподписавшие ся» Х/ф «Ты у меня одна» Х/ф «Опасный возраст» Х/ф «Не сошлись характера ми» Х/ф «Дорогая Елена Сергеев на»

27 КАНАЛ 06.00 М/с «Перемена» 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.20 «Невзрослые новости» 09.40 Умелец Менни 10.05 «Университет неделя» 10.15, 13.30 М/ф 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТМ 06.55 «Играй, гармонь любимая!» 07.40 «Смешарики. Новые приключеB ния» 07.50 «Умницы и умники» 08.40 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 К юбилею актрисы. «Н. КрачковB ская. Рецепт ее обаяния» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.30 Т/с «Вепрь» 15.00 Футбол. ЦСКА B «Спартак». ПряB мой эфир. В перерыве B ВечерB ние новости 16.55 «СочиB2014» 17.25 «Угадай мелодию» 18.00 «Жизнь как кино» 19.10 «Свадебный переполох» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 «Успеть до полуночи» 22.45 «БитBквартет «Секрет»: 30 лет на бис!» 00.20 Х/ф «Маленькая Вера»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30, 07.10 Т/с «Адвокат» 07.00, 19.00 События 12.45 Х/ф «Родные и близкие» 14.50 Х/ф «Белое платье» 17.00, 19.20 Т/с «Сводная сестра» 21.20 Х/ф «Идеальное убийство» 23.20 Х/ф «Свидетельница» 01.25 Кто достоин большего?

Сх. 07.25 Зах. 16.03 Трив. дня 08.38

Субота, 23 листопада 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 12.30 13.00 14.10 15.10 16.40 17.30

НОВЫЙ 05.20 06.50 07.50 09.45

Х/ф «Моя девочка2» Ревизор Х/ф «ЛохНесс» Война миров. Ревизор против Шефа 11.50 Проснуться знаменитым 18.00 М/ф «Три богатыря и Шама ханская Царица» 19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 22.45 Х/ф «Глаза змеи» 00.45 Х/ф «Леонард». Часть 6 02.40 Зона ночі 02.45 Семеренки 03.35, 04.35 Зона ночі. Культура 03.40 Іван Франко

ТОНИС 06.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Выдающееся ХХ столетие 10.00 «Хлебная гильотина» 12.00 «Свидетель Женя» 13.35 За семь морей 14.00 Эволюция жизни на земле 15.15 Тайны 16.15, 23.15 Д/с «БебиBбум в зоопарB ке» 16.50 «Ронин. с Дмитрием ВыдриB ным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация іncognita» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Великие династии: Демидовы 20.05 Да ВинчиBутерянное сокроB вище 21.10 Х/ф «Ловитор» 00.00 «Выходной, после полуB ночи» 00.45 Т/с «Корпорация мечты»

K1 07.30 М/ф 08.05 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 09.25 М/ф «Робин Гуд» 11.00 Х/ф «Спеши любить» 13.00 Т/с «Все женщины ведь мы» 14.50 Х/ф «Он, Она и Я» 16.50 Х/ф «Синие как море глаза» 18.45 Х/ф «Искусственный разум» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Разрисованная вуаль»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00 «Возвращение кота СмеB танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компаB нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 13.25 «Загородный дом» 10.40 «Именно сегодня» 11.00 «Магия природы» 11.25 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.30 «БабуляBантикризис» 12.35 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу рашка», «Чебурашка идет в школу» 15.55 «Киноклуб «Покров «Отец Глеб», 1 с. 16.40 М/ф «Привет Мартышке» 16.50 Т/с «Приключения молодого Индианы Джонса». 19 с. «Ве тер перемен» 18.30 Х/ф «Сны в России» 19.40 Х/ф «Год Теленка» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «История Марты Стю арт» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.30 Смартшоу 10.00 Д/с «Мистическая УкраиB на» 10.45 Д/ф «Украина. Забытая история. Голодомор. Подвиг против нароB да» 11.30 Х/ф «Муж посла» 3, 4 с. 14.35 Страх в твоем доме 15.20 Х/ф «Птицы небесные» 16.50 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» 18.10 Х/ф «Аврора» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Враг номер один» 22.05 Х/ф «Пять углов» 00.40 Легенды уголовного роB зыска

06.00 «Сегодня» 07.00, 22.00, 02.00 Третий звонок 08.00, 17.00 Вокруг света 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 10.00, 20.30 Спорт 10.30, 18.00, 21.30 Частные новосB ти 11.00 Девять месяцев 12.00 Х/ф «Голод 33» 14.00 Знак восклицания 15.00 Homo sapiens 17.30 Автомандры 18.30 World Stories. Международные корреспонденты 19.00 DOUBLE ЯТЬ 19.30 Сегодня о главном 21.00 Особое мнение 23.00 Х/ф «Красное и черное» 01.00, 03.00 Музыкальный автомат 04.30 Музыка для взрослых

2+2 06.00 06.50 08.50 16.50 19.20 21.30 00.15 02.00

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480)

Зах. 11.20 Сх. 21.26 Повний міс. 17 листопада TBI

спутниковое ТВ

М/ф Х/ф «Белая медведица» Т/с «Гончие4» ЧУ, 17 Тур. Карпаты B Металлург Д ЧУ, 17 Тур. Днепр B Ильичивец Х/ф «Крепкий орешек3: Воз мездие» Х/ф «Звериная натура» Х/ф «Ведьма»

MEGA 06.00 Украина: забытая история 08.20 Д/ф «Доктор Хайм. ЭксперименB ты над людьми» 09.10 Д/ф «Молодая гвардия» 10.00 Д/ф «Майор Вихрь. Правдивая история» 11.00 Пуля для Кеннеди 12.00 День, когда умер Кеннеди 13.00 Глазами гризли 14.00 Большой барьерный риф 16.00, 03.30 Освенцим 19.00 Д/ф «Космонавт Нелюбов» 20.00 Д/ф «В космос из соцлагеря» 21.00 Д/ф «Репрессированные жены» 22.00 Д/ф «Правда о матче смерти» 23.00 Война внутри нас 00.00 Современные чудеса 01.00 Пираты: потерянное сокровище 05.10 Роковые даты

РТР «ПЛАНЕТА» 04.00 Х/ф «Я подарю себе чудо» 05.30, 06.15 Х/ф «Осенние заботы» 06.00, 09.00, 12.00 Вести 07.25 М/ф 07.45 «Планета собак» 08.15 «Субботник» 09.10, 12.20 ВестиBМосква 09.25, 02.20 «Тайна египетских пираB мид» 10.30 Х/ф «Почти смешная исто рия», 1 с. 12.30 «Вся Россия» 12.45 «Честный детектив» 13.15 Х/ф «Солнечное затмение» 16.55, 01.25 «Субботний вечер» 18.00 Вести в субботу 18.45 «Танцы со Звездами». Сезон B 2013 г. 21.50 Х/ф «Родной человек» 23.40 Х/ф «Мелодия любви»

НАШЕ КИНО 07.30, 13.30 Х/ф «Застава Ильича (Мне двадцать лет)», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Эликсир» 11.40 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина» 17.40, 23.30 Х/ф «Подкидыш» 19.00 «Плюс кино» 19.30, 01.30 Х/ф «Ночные забавы», 2 с. 21.55 Х/ф «Убегающий август» 00.50 Х/ф «Мишель и Мишутка»

REN TV 07.10 «100 процентов» 07.40 «Чистая работа» 08.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 10.30 «Новости 24» 11.00 «Военная тайна» 13.00 «Странное дело» 14.00 «Секретные территории» 15.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16.00 «Представьте себе» 17.00 «Неделя с Марианной МаксиB мовской» 18.15 Концерт Михаила Задорнова 20.20, 00.10 Т/с «Провокатор»

ТНТ1 06.05 М/с «Бен 10» 06.30 М/с «СканТуГоу» 07.00, 21.00, 00.30 «ДомB2» 08.00 «Два с половиной повара». ПроB грамма 08.30 «Про декор». Программа 09.00 Школа ремонта 10.00 «Дурнушек.net». Программа 10.30 «Битва экстрасенсов» 12.00 «Comedy Woman»

13.00 «Камеди Клаб» 14.00 «Comedy Баттл. Без границ», 26 с. 15.00 «STAND UP», 8 с. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «НЕZЛОБ» 18.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II 20.20 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.00 «ДОМB2» 22.30 Х/ф «С глаздолой, из чарта вон!»

TVCI 06.00, 00.15 Х/ф «Подкидыш» 07.05 М/с «Робин Гуд» 07.55 «АБВГДейка» 08.20 М/ф «Сердце храбреца» 08.40 Д/ф «Живёшь только дважды» 09.55 «Русский вопрос» 10.35, 16.35 Д/с «Выжить в дикой приB роде» 11.30, 17.30, 00.00 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.20 М/ф «Дедушка и внучек», «Одуванчик толстые щёки» 12.45 Х/ф «Джек и Джеки. Прокля тье Кеннеди» 13.25 Т/с «Женская логика 5» 15.05 «Браво, артист!» Александр АбB дулов 17.45 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 19.25 «Давно не виделись!» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Лариса Луппиан в программе «Жена. История любви» 23.00 «Звезды шансона в Лужниках» 01.25 Д/ф «Рина Зеленая. НечеловеB ческие роли»

НОСТАЛЬГИЯ 06.35 Х/ф «Три рубля» 07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00 «Рожденные в СССР» 09.00 «Взгляд» 10.00 «С судьбою о судьбе...» 10.45 «Эстрадный вернисаж» 11.40 Т/ф «Когдато в Калифорнии» 14.00 «Колба времени» 15.00 «Кинопанорама» 16.00 «Было ВРЕМЯ» 17.00 «Кабачок 13 стульев» 18.15 «Вечер памяти Высоцкого» 20.00 Х/ф «Прощальные гастроли» 21.10 «Вечерние мелодии» 22.00 Д/ф «Этот удивительный спорт» 23.25 Х/ф «Перед самим собой», 1 с. 00.40 Т/ф «Про мальчика, бабушку газетчицу и разбитые очки»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Стильные штучки» 06.30, 11.50, 19.10 «Осторожно, моB дерн!» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 12.30, 15.00, 15.40 «Минутка для ребенка» 08.20, 18.35 «Искусство есть» 09.00, 20.10 «Профессиональные игры» 09.30 Х/ф «Смени лицо» 11.30, 15.15 «Добрый день, садитесь» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Развод и семеро детей» 18.00 «33 квадратных метра» 19.50 «Звездные посиделки» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Бунту ющая юность»

ЕВРОСПОРТ 09.00, 12.00, 01.00 Волейбол 11.15, 15.45, 16.45, 02.30 Прыжки на лыжах 14.15 Санный спорт 15.00 Фигурное катание 18.45 Футбол 21.00 Керлинг 23.30 Конный спорт 00.45 Конноспортивный журнал

XSPORT 06.00 Наша рыбалка 08.00, 22.00 Бокс. Флойд Мейвезер B Сауль Альварес 10.30 Бойцовский клуб 11.30 Cliff Diving 12.30, 13.00 Новости 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 13.30 Этот безумный спорт 14.00 Самое вызывающее видео 15.00, 17.30 Регби лига. Кубок мира. Полуфинал 17.00 ЙОЙ 19.30 Армрестлинг. Кубок мира. Польша. Левая рука

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.15 Новости

Іменинники дня: ОРЕСТ, КОСТЯНТИН, ГЕОРГІЙ 08.15, 17.15, 01.30 «Связь времен» 08.20, 11.45 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.35 «Байки старого болельщика» 08.40 «Trans World Sport» представляB ет «Спортивный глобус» 09.10 Шахматы. Матч за звание чемпиB она мира. В.Ананд B М.Карлсен. 09.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» B «Жальгирис» 12.15 «Вкус победы» с Еленой ДеменB тьевой 13.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» B «Эфес» 14.55, 17.25 Регбилиг. Чемпионат мира в Англии. Полуфинал 19.30, 01.40 «SochiBПлюс». Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира в Германии 21.30 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Трентино» B «ЛатиB на» 23.30 Футбол. Чемпионат Англии. «АрB сенал» B «Саутгемптон»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 12.35, 18.30, 21.45, 01.00 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Италии. ПредислоB вие к туру 06.45 Futbol Mundial 07.15 Чемпионат Испании. ПредислоB вие к туру 08.00 Металлург (З) B Заря. Чемпионат Украины 10.25 «Один на один с Гамулой» 11.25 Чемпионат Англии. Предисловие к туру 12.00, 12.55, 15.30, 18.00 Футбол LIVE 13.25 LIVE. Ворскла B Черноморец. Чемпионат Украины 15.55 LIVE. Шахтёр B Севастополь. Чемпионат Украины 18.55 LIVE. Сосьедад B Сельта. ЧемпиB онат Испании 20.55 LIVE. Альмерия B Реал. ЧемпиоB нат Испании 23.00 Арсенал B Саутгемптон. ЧемпиоB нат Англии 01.25 Ворскла B Черноморец. ЧемпиB онат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Приключе ния желтого чемоданчика» 02.15, 08.15, 14.15 М/с «Светлячок» № 6. Сборник мультфильмов. «Гаврош», «Чумацкий шлях» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра», 6 с. Сказки зару бежных писателей «Храбрый портняжка» 04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Осенние колокола». 1978 г. Мульт фильм. «Непоседа, Мякиш и Нетак» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 10.20 АнджелинаBбалерина 07.30, 13.10 Кайю 08.30, 10.00 Алекс 08.40 Baby TV 09.40, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.50 Пингвины Ози Бу 14.40, 21.30 Советские мультфильмы 16.00 Шкаф Хлои 17.40 Приключения Чака и друзей 19.20 Тилли и друзья 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 13.30 Мультфильм 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 24 листопада ТВ УТ1 06.05 Мир православия 06.40 Кривое зеркало 07.05 Барышня и кулинар 07.30, 00.05 «Жена» 09.00 ШефBповар страны 09.50 Окраина 10.25 Путешествуй по свету 10.50 Как Ваше здоровье? 11.40 Шаг к звездам 12.25 Честь имею пригласить 13.10 Караоке для взрослых 13.55 Баскетбол. Чемпионат Украины. Суперлига. БК «Днепр» B БК «ФерроBЗНТУ» 15.55 Золотой гусь 16.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 18.00 Деловой мир. Неделя 18.35 Концерт «Шевченковский веB чер» 20.30 Мы хотим, чтобы вы знали 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.55 Политтеатр 22.20 Фестиваль песни в Коблево 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 23.55 Евроинтеграция 01.20 Итоги недели

ИНТЕР 05.35 Т/с «Не жалею, не зову, не плачу» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 «Орел и Решка. Назад в СССР» 11.05 «Осенняя кухня» 12.05, 03.05 Т/с «Собачья работа» 16.00 Х/ф «Дела семейные» 18.00 Шоу «Одна семья» 20.00, 02.20 «Подробности недели» 21.00 Т/с «Тест на любовь» 00.45 Х/ф «Любить порусски3»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 10.00 11.00 11.30 11.45 11.50 13.10 16.25 16.50 19.00 21.30 23.15

Мультфильмы «МаскиBшоу» «ДнепрBфутбол» «Алеф B в наше время» «Вояж» «Территория красоты» Т/с «Охотники за древностя ми» Т/с «Приключения Мерлина» Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. B 2014 г. ЧУ 17 Тур. Динамо B Говерла Х/ф «13 район. Ультиматум» «Профутбол» Х/ф «Лифт»

11 КАНАЛ 06.40 07.45 08.00 09.50 10.10 10.40 11.10 11.30 12.20 15.20 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 23.20

Ревизор Церковь Христова Х/ф «Сын Маски» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Дачные затеи» Безумный автостоп Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» М/ф «Три богатыря и Шамахан ская царица» Т/с «Кухня» «Oscar Models TV Show» «О рыбалке всерьез» «36, 6» «Проте» «Явления природы» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «Сказки на ночь» Х/ф «Проект Х. Дорвались»

1+1 07.50 М/ф 08.25, 19.30 «ТСН» 09.00 «ЛотоBЗабава» 10.00 «Смакуем» 10.35, 22.15 «Светская жизнь» 11.35 «Меняю жену B 8» 13.00 Х/ф «Служебный роман» 16.35 «Вечерний Киев» 18.30 «Рассмеши комика B 4»

20.15 «Битва хоров» 23.20 Что? Где? Когда? 00.25 «Альманах украинских корот кометражных фильмов»

СТБ 06.45, 11.00 «МастерШеф B 3» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Караоке на майдані» 14.15 «ХBФактор B 4» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 «Один за всех» 22.30 Х/ф «Zolushka. ru» 01.00 Х/ф «Мужчина для жизни, или На брак не претендую»

34 КАНАЛ 06.45 07.15 07.45 08.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 18.45 19.40 20.30 21.00 22.50

«Детали» «Погляд» «Смотреть всем!» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «По закону чести с Иваном СтуB паком» «Автотема» «100 процентов» «Седмица» «Чудо возможно» «20Bлетие 34Bго телеканала» «Азиатская авантюра» «ТипBтоп» «PostSсriptum» Х/ф «Веселая война» «Военная тайна»

07.05 08.00 08.20 09.00 11.00 11.30 12.10 12.35 14.35 18.45 19.55 20.25 20.45

Квартирный вопрос Анекдоты поBукраински Дача Х/ф «Сорокопятка» Козырная жизнь Максимум в Украине Так$i Машина времени «Охота на пиранью». Факты недели Наша Russia ПуТевая страна Х/ф «Белый тигр»

07.30 07.55 08.30 09.00 09.40 10.05 10.40 11.55 13.35 15.45 18.00 20.00 21.45 22.35

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» «Белка и Стрелка» М/ф «Кукарача» Х/ф «Мистер Судьба» Х/ф «Могучий Джо Янг» Остановите, я влюбилась! Т/с «Восьмидесятые» Страна У Х/ф «Три метра над уровнем неба.Я тебя хочу»

ICTV

TET

51 КАНАЛ 06.10, 06.30 М/ф 06.45 Инновации 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота ФиниB ка 09.00 Стендап 09.45 Проекты и реалии 10.45 Краеведческое путешествие 11.20 Родник здоровья 11.30 Х/ф «Помни имя свое» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Сокровища природы» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.45 Х/ф «Закон», 2 с. 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Футбол. Чемпионат Украины. 2 лига. «Сталь» (ДнепродзерB жинск) B «Энергия» (Николаев)» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем ШипB ко 20.15 Днепропетровщина презентует 20.45 Истории с Бородой 21.15 Х/ф «Выстрел в спину» 22.45 Музыка 23.15 Концерт ансамбля «Орфей»

5 КАНАЛ 06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Время. Важно 06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.10 БизнесBвремя 06.45, 00.00 Местное время

06.55, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50, 18.10, 19.20, 20.20 Тема/ХроB ника недели 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Время новостей 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20 ВреB мя спорта 07.35 180 градусов 08.35 Феерия путешествий 09.10, 19.35 Большая политика 09.35 Окно в Америку 10.15 Здоровые истории 11.15 ТрансмиссияBтест 11.35 Технопарк 12.35 Жизнь интересна 13.35 Мотор 14.35 Игра судьбы 15.35 Машина времени 16.35 Фактор Безопасности 17.15 Палата 17.35 Новости киевщины 20.35 Дорогие депутаты 21.00 Итоги недели 21.40 ВремяBТайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой

НТН 07.30 11.30 12.00 13.00 15.00 19.00 23.20

Т/с «Тайны следствия 6» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» Х/ф «Риорита» Т/с «Дальнобойщики 2» Т/с «Пандора» Д/с «Тайны советского дефициB та» 00.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.15 06.40 07.45 08.00 09.50 11.30 12.20

Украина чудес Ревизор Церковь Христова Х/ф «Сын Маски» Пой, если сможешь Безумный автостоп Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 15.20 М/ф «Три богатыря и Шама ханская Царица» 17.05 Т/с «Кухня» 19.30 Война миров. Ревизор против Шефа 21.20 Х/ф «Сказки на ночь» 23.20 Х/ф «Проект Х: Дорвались» 01.30 Х/ф «Бесконечный мир» 03.15, 04.10 Зона ночи 03.20 Десята муза в Україні 04.15 С.Параджанов. Відкладена преB м’єра 04.30 Шануйте майстрів замолоду 04.50 Зона ночі. Культура 04.55 Сумний П’єро

ТОНИС 06.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка пуцинов» 07.35, 20.10 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncogB nita» 08.00 «Социальный пульс выходB ных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Великие династии: Демидовы 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 13.45 За семь морей 15.00, 00.05 Д/с «Суровая планета» 15.30 «Мелодия двух сердец», 3 ч. 17.00 «УкраинаBЕвропа: маятник Фуко» 17.50 «Модные истории с Оксаной НоB вицкой» 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Великие династии: ШереB метьевы 20.40 «Светские хроники» 21.05 Живые игрушки для взросB лых 22.10 Х/ф «Линия» 00.35 Х/ф «Ловитор»

27 КАНАЛ 06.00 М/с «Перемена» 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 «Альфа и Омега» 09.30, 13.30 М/ф 09.40 Умелец Менни 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секB ретов» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.40 «Новости Голос Америки» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи»

ОРТ М 07.30 «Смешарики. ПИНBкод» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.35 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.10 К 400Bлетию царской династии. «Романовы» 12.40 Т/с «Виктория» 16.45 «Ледниковый период» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Повтори!» Пародийное шоу 23.30 Х/ф «Суета сует» 01.10 Х/ф «Убийство в СаншайнМе нор»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00 Х/ф «Родные и близкие» 09.00 Мир на вкус 10.00, 11.00 Тайны звезд 12.00 Х/ф «Белое платье» 14.00 Х/ф «Идеальное убийство» 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Интерны» 19.00 События недели 20.00 Как две капли 23.30 Великий футбол 01.20 Х/ф «Потерянный рейс»

K1 08.20 09.50 11.50 14.50 17.15 19.10 21.40 00.20

М/ф «Робин Гуд» Х/ф «Спеши любить» Х/ф «Искусственный разум» «КВН» «Вечерний квартал» Х/ф «Час расплаты» Т/с «Сверхъестественное» Х/ф «Падший»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота СмеB танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компаB нии» 08.30, 09.10, 10.05 «Эксклюзив для семьи» 09.00 «Погода» 09.05, 10.40, 13.25 «Загородный дом» 10.45, 12.30 «БабуляBантикриB зис» 10.55 «Магия природы» 11.20 «Сад, огород» 11.30, 13.30, 22.50 «Ювелир» 12.35 М/ф «Приключения барона Мюнхаузена», «Ну, погоди!» 15.55 «Киноклуб «Покров «Отец Глеб», 2 с. 16.40 М/ф «Куплю привидение» 16.55 Т/с «Приключения молодого Индианы Джонса», 20 с. «Тай на блюза» 18.35 Х/ф «Сны в России» 19.35 Х/ф «История Марты Стю арт» 21.05 «На сон грядущий» 21.15 Х/ф «Леди Л» 00.50 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.30 10.10 10.40 11.25

Школа доктора Комаровского Все для мамы Орел и решка. Назад в СССР Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» 12.50 Х/ф «Аврора» 14.35 Х/ф «Враг номер один» 16.10, 23.10 Концерт «День рождения Интера» 18.05 Легенды уголовного розыска 18.40 Х/ф «Между первой и второй» 20.00 Подробности недели

06.00, 03.00 Музыкальный автомат 07.00, 15.00, 04.30 Музыка для взросB лых 08.00, 20.00 Страна Боксеров 09.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 10.00 Девять месяцев 11.00 ЖИВЯком 11.30, 18.30 Aрт City 12.00 Х/ф «Красное и черное», с.1 14.00 Частные новости 14.30 World Stories. Международные корреспонденты 17.00 Третий звонок 18.00 DOUBLE ЯТЬ 19.00, 01.00 Откровенно с Виталием Портниковым 21.00 Знак восклицания 22.00, 02.00 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Красное и черное»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «МаскиBшоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 13.10 Т/с «Приключения Мерлина» 16.25 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013 г. B 2014 г. 16.50 ЧУ 17 Тур. Динамо B Говерла 19.00 Х/ф «13 район. Ультиматум» 21.30 «Профутбол» 23.15 Х/ф «Лифт» 01.35 Х/ф «Тайна Чингисхана» 03.00 Х/ф «Дальний выстрел»

MEGA 06.00 09.10 11.00 13.00 15.00 16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 03.30

Зах. 11.47 Сх. 22.28 Повний міс. 17 листопада

TBI

НТВМИР

05.45 Советские мультфильмы 10.00 Х/ф «Не сошлись характера ми» 11.25 Х/ф «Дорогая Елена Сергеев на» 13.15 Х/ф «Ты у меня одна» 15.10 Х/ф «Опасный возраст» 16.45 Х/ф «Городские подробности» 19.50 Х/ф «Небеса обетованные» 22.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшие ся»

20.45 Х/ф «Хочу ребенка» 22.25 Д/с «Мистическая Украина»

06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 М/с 06.50 Их нравы 07.25 «Первая передача» 08.20 Едим дома! 08.55 «Чудо техники» 09.25 Дачный ответ 10.25 Золотая пыль 11.25 Своя игра 12.15 Спасатели 12.30 Следствие вели... 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 15.20 «Очная ставка» 16.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 17.50 Х/ф «Гончие5» 21.20 Т/с «Знаки судьбы3» 23.10 «Егор Гайдар: Гибель империи» 00.30 «Судебный детектив» 01.40 Шахматное обозрение. Ананд B Карлсен

ENTER

Сх. 07.26 Зах. 16.02 Трив. дня 08.36

Древний Египет Разрушители мифов Top Gear Большой барьерный риф Пустыни: жизнь на грани В поисках приключений ФормулаB1. ГранBпри Бразилии Д/ф «Сонька Золотая Ручка» Д/ф «Личный враг Сталина» Д/ф «Смерть Саввы Морозова» Война внутри нас Современные чудеса Пираты: потерянное сокровище Освенцим

РТР «ПЛАНЕТА» 03.30 Х/ф «Лучший друг семьи» 06.55 «Сам себе режиссер» 07.40 «Утренняя почта» 08.20 ВестиBМосква 09.00, 12.00 Вести 09.15 Смехопанорама 09.45 «В мире животных» 10.20 Х/ф «Почти смешная история» 2 с. 12.20 Х/ф «Родной человек» 14.10 Х/ф «Люблю, потому что люб лю» 16.05, 01.15 «Смеяться разрешается» 18.00 Вести недели 19.30 Х/ф «Вальс Бостон» 21.35 «Воскресный вечер с ВладимиB ром Соловьевым» 23.20 Х/ф «Женские слезы» 02.55 «Комната смеха»

НАШЕ КИНО 06.55 «Плюс кино» 07.30, 13.30 Х/ф «Ночные забавы», 2 с. 09.55, 15.55 Х/ф «Убегающий ав густ» 11.30 Х/ф «Подкидыш» 12.50 Х/ф «Мишель и Мишутка» 17.30, 23.30 Х/ф «Продление рода» 19.30, 01.30 Х/ф «Ференц Лист («Гре зы любви»)», 2 с. 22.05 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы»

REN TV 06.00 Т/с «Знахарь» 21.15 «Репортерские истории» 21.45 «Неделя с Марианной МаксимовB ской» 23.00 «Смотреть всем!» 00.30 Х/ф «Нокаут»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Слагтерра» «Прибой» 06.30 М/с «Черепашкининдзя» 06.55 «Первая Национальная лотерея» 07.00, 21.00, 00.20 «ДомB2» 08.00 «Два с половиной повара. ОтB крытая кухня». Кулинарное шоу 08.30 «Фитнес». Программа 09.00 Школа ремонта 10.00 Д/ф «Сбежавшие женихи» 11.00 «Перезагрузка» Программа 12.00 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти». Часть 2» 15.00 Х/ф «Рок на века» 17.30 «ТНТ. MIX», 34 с. 18.00 «Битва экстрасенсов» 19.30 «STAND UP», 10 с. 20.30 «Наша Russia» 22.00 «ДомB2» 22.30 Х/ф «Свадьба»

TVCI 06.00, 01.05 Х/ф «Бесприданница» 07.20 М/ф «Аленький цветочек» 08.00 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 09.15 «Православная энциклопедия» 09.45 «Барышня и кулинар» 10.10 Т/с «Судьба резидента» 10.35, 16.40 Д/с «Выжить в дикой приB роде» 11.30, 00.50 События 11.45 «Героин» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 12.45 Х/ф «Поздние свидания» 14.25 Московская неделя 14.55 «Приглашает Борис Ноткин» 15.20 «Хроники московского быта. ГраB дус таланта» 16.00 Д/ф «Наталья Крачковская. СлеB зы за кадром» 17.30 «Личное дело капитана РюмиB на». 7 B 8 заключительные серии 19.15 Д/ф «Зоя Федорова. НеоконченB ная трагедия» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Т/с «Цепь»

НОСТАЛЬГИЯ 07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 08.00 «Колба времени» 09.00 «Кинопанорама» 10.00 «Было ВРЕМЯ» 11.00 «Кабачок 13 стульев» 12.15 «Вечер памяти Высоцкого» 14.00 Х/ф «Прощальные гастроли» 15.10 «Вечерние мелодии» 16.00 «Программа «А» 17.00 «Рожденные в СССР» 18.05 «Эти невероятные музыканты» 19.10 «Музыка и мы» 20.20 Т/ф «Птичий полет» 22.00 Встреча с мастерами сцены 22.50 «В современных ритмах» 23.25 Х/ф «Перед самим собой», 2 с. 00.35 Х/ф «Три рубля»

ГУМОР 05.00 Х/ф «Серьезный человек» 06.30, 11.50, 19.10 «Осторожно, моB дерн!» 07.00 «Бодрое утро» 07.25, 12.30, 15.00, 15.40 «Минутка для ребенка» 08.20, 18.35 «Искусство есть» 09.00, 20.10 «Профессиональные игры» 09.30 Х/ф «Дорогие друзьяприяте ли» 11.30, 15.15 «Добрый день, садитесь» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Париж» 18.00 «33 квадратных метра» 19.50 «Звездные посиделки» 21.00 Комедийный улет: Х/ф»Длин ный уикэнд»

ЕВРОСПОРТ 09.00, 11.15 Волейбол 13.15 Санный спорт 14.15, 20.00, 01.00 Прыжки на лыжах 16.15, 00.00, 01.30 Биатлон 18.00, 21.30 Керлинг

XSPORT 06.00, 21.00 Наша рыбалка 08.00, 22.30 Бокс. Адонис Стивенсон B Теворис Клауд 09.00 Армрестлинг. Кубок мира. Польша. Левая рука 11.30 Cliff Diving 12.30, 13.00 Новости 12.45, 13.15 Спортивные обзоры 13.30 Этот безумный спорт 14.00 Самое вызывающее видео 15.00 НХЛ. Детройт B Оттава 16.50 Хоккей. КХЛ. Донбасс B Салават Юлаев 19.30 Бойцовский клуб 20.30 ЙОЙ

СПОРТ 08.00, 12.00, 17.00, 01.00 Новости 08.15, 17.15, 01.15 «Связь времен» 08.20, 12.15 «Личный тренер» 08.35, 17.20, 01.20 «Байки старого болельщика» 08.40 Тяжелая атлетика. Кубок ПрезиB дента России 10.10 Регбилиг. Чемпионат мира в АнB глии. Полуфинал. 12.30 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. «Трентино» B «ЛатиB на» 14.25, 01.25 «SochiBПлюс». Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира в Германии 16.20 «Шесть на шесть» 17.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

Іменинники дня: ВІКТОР, ВІКЕНТІЙ, МАКСИМ «Фенербахче» B «Будивельник» 19.10 Шахматы. Матч за звание чемпиB она мира. В.Ананд B М.Карлсен. 19.45 «Вкус победы» с Еленой ДеменB тьевой 20.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Гамбург» B «Ганновер» 22.20 «Виват, король!» Футбол. СуперB кубок. 1975 г. Бавария B Динамо (Киев) 23.55 «СочиB2014»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 12.35, 18.00, 21.05, 00.35 Футбол NEWS 06.15 «Один на один с Гамулой» 07.00 Самые смешные футбольные моменты 07.20, 11.35 Futbol Mundial 08.00 Шахтёр B Севастополь. ЧемпиоB нат Украины 10.20 Д/с «Back in the USSR». «ЧерноB морец» 11.00, 20.30, 00.00 Журнал. Лига ЧемB пионов УЕФА 12.00, 12.55, 15.30 Футбол LIVE 13.25 LIVE. Таврия B Волынь. ЧемпиоB нат Украины 15.55 LIVE. Удинезе B Фиорентина. Чемпионат Италии 18.25 LIVE. Вердер B Майнц. ЧемпиоB нат Германии 21.20 «Великий футбол» 22.55 LIVE. Севилья B Бетис. ЧемпиоB нат Испании 00.55 Таврия B Волынь. Чемпионат УкB раины

ДЕТСКИЙ МИР 01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Город мас теров» 02.20, 08.20, 14.20 М/с «Светлячок» № 7, 8. «Сборник мультфиль мов. «Петя и волк». «Ответ» 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Сандокан. Два тигра». 7 с. Сказки зару бежных писателей. «Малень кая колдунья». Мультфильм. «Однажды» 04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Левша». Мультфильм. «Пропавшая гра мота» 05.30, 11.30, 17.30 М/с «Волк Аль берто» 06.00, 12.00, 18.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.10, 08.30, 11.50, 15.10, 19.50 Маша и Медведь 06.20, 10.20 АнджелинаBбалерина 06.50, 10.50 Лупдиду 07.30, 13.40, 19.20 Вик: маленький викинг 08.00, 17.00 Кайю 08.40 Baby TV 09.40 Веселые цифры 09.50, 17.30 ОвечкиBчемпионы 10.00 Алекс 10.10, 17.20, 19.10 Обо всем на свете 11.20 Огги и кукарачи 12.10, 14.40, 21.30 Смешарики 12.40 Шоу Даффи Дака 14.10, 21.00 Барашек Шон 15.20, 20.50 Машины сказки 15.30, 22.00 Советские мультфильB мы 16.00, 23.40 Миа и я 16.30 Тилли и друзья 17.40 Приключения Чака и друзей 18.10 Усолапокот 18.40 Шкаф Хлои 20.20 Приключения Тимми 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Лалалупсы» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.40 Умелец Менни 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30, 17.30 М/с «Свинка Пеппа» 12.00, 18.00 М/с «Смурфики» 12.30 Ералаш 13.30 Мультфильм 15.30 М/с «Ким 5+» 16.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 17.10 М/с «Фиксики» 18.30 М/с «Цыповиль» 19.00 М/с «Лило и Стич» 19.30 М/с «Черный Плащ» 20.00 М/с «Чудеса на виражах» 21.00 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Снимала мама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com


20 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання відповідача Кірсанова Анатолія Геннадійовича, 05.06.1972 р.н., по цивільній справі за позовом Ро гожнікової Ірини Анатоліївни до Кірса нова Анатолія Геннадійовича про стяг нення суми не повернутої позики та відсотків за договором позики. Судове засідання відбудеться об 11.00 19 ли стопада 2013 року у приміщенні П'яти хатського районного суду Дніпропет ровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П'ятихатки Дніпропетровської області, зал 4 (суд дя Легкошерст Ю.В.). Явка до суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що відповід но до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублі куванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за його відсутності. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Білень ку Емму Олександрівну у судове засі дання як відповідача по справі за по зовом Фурдуй Вікторії Вікторівни до Біленької Емми Олександрівни про виз нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням, яке відбудеться 18.11.2013 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзер жинськ, вул. Губи, 3, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Біленької Емми Олександрівни без по важної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів. У провадженні Ленінського районно го суду м. Дніпропетровська знахо диться цивільна справа за позовом Се

лезньової Н.П. до Селезньової Є.Ю., третя особа Ленінський РВ у м. Дніпропетровську Головного управлін ня Державної міграційної служби Ук раїни в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні шляхом зняття з реєстрації. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Селез ньову Єлізавету Юріївну про не обхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 21 листопада 2013 року о 15.00 у приміщенні суду по вул. Коро бова, 6, каб. 220, під головуванням Н.Г. Остапенко. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області викли кає Совгірю Артура Олеговича у су дове засідання як відповідача по цивільній справі № 186/2019/13 ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, яка при значена до розгляду на 14 листопада 2013 року об 11.00. Засідання відбу деться у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Пер шотравенськ, вул. Леніна, 16. У разі неявки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів по справі. Суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської об ласті Янжула С.А. Покровський районний суд Дніпро петровської області викликає Козма рьова Олександра Олександровича у судове засідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості, яка призначена до розгляду на 16.12.2013 року о 08 год. 45 хв. Засі дання відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське Покровсько го району Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі його не явки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних мате ріалів по справі. Суддя Покровського

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Спеціалізована ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропет ровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад та посад на період відпустки по догляду за дитиною та на час відпустки по вагітності і пологах основного працівника: головних державних ревізорівінспекторів за напрямами: оподат кування та контроль об’єктів і операцій, відшкодування ПДВ, подат ковий аудит; головного державного інспектора інформаційноаналітичного відділу. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на державній службі, з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування (фінансовоекономічного, юридич ного, технічного) за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магіст ра, які вільно володіють українською мовою. Претенденти повинні знати податкове законодавство та законодавство, що регулює діяльність Міністер ства доходів і зборів України. Термін подання документів 30 календарних днів від дня опублікування оголошення. За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці за відповідною посадою звертайтеся до відділу персоналу Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 57, тел.: 7783900, 7784561. Питання до іспиту для участі в конкурсі складається із загального зако нодавства щодо проходження державної служби та тестових завдань рівня знань Податкового кодексу України та Митної справи.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

районного суду Дніпропетровської об ласті Пустовар О.С. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засі дання відповідача Коржа Олексія Ана толійовича по цивільній справі за по зовом Коржа Анатолія Сергійовича, 3 тя особа Головне управління Державної міграційної служби України Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Явка відповідача в каб. 2 Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: вул. Л. Бородича, 3, 22 листо пада 2013 року о 08 год. 40 хв. Одно часно повідомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде розглянуто 22 листопада 2013 року о 08 год. 40 хв. за вашої відсутності з ух валенням заочного рішення. У провадженні Ленінського районно го суду м. Дніпропетровська знахо диться цивільна справа за позовом Сєрової Юлії Юріївни до Сєрова Євгена Анатолійовича, Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про виз нання особи такою, що втратила право на користування квартирою та зняття з реєстрації. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відпо відача по справі Сєрова Євгена Анато лійовича про необхідність явки у судо ве засідання, яке відбудеться 20 лис топада 2013 року о 15.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Покровський районний суд Дніпро петровської області викликає Тарату ту Надію Михайлівну у судове засідан ня як відповідача по цивільній справі № 189/1021/13 ц, 2/189/452/13 за по зовом Лимана Віталія Володимирови ча до Таратути Надії Михайлівни про стягнення заборгованості, цивільна справа призначена до розгляду на 10 грудня 2013 року о 08 год. 15 хв. Роз гляд відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське Покровсько го району Дніпропетровської області, вул. К. Маркса, 134. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних матеріалів по справі. Суддя Покровського районно го суду Дніпропетровської області Лу кінова К.С. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Калініна Макси ма Володимировича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/3740/2013 за позовом Калі ніної Н.Я. до Калініна М.В. про розір вання шлюбу, яке відбудеться 25 лис топада 2013 року о 08 год. 45 хв. у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовною заявою Ро маненко Тамари Ігорівни, Романенка Геннадія Анатолійовича до Романенко Оксани Анатоліївни про визнання осо би такою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням, вик ликає відповідача Романенко Оксану Анатоліївну у судове засідання, яке відбудеться 22 листопада 2013 року о 09.00 у приміщенні Самарського ра йонного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1 а, каб. 101. Явка суворо обов’язкова. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 29, каб. 10, викликає як відповідача «ФАЙНЕШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» до Гаджиєва Мурабірізі Масима огли про усунення перешкод у користуванні влас ністю та зняття з реєстраційного обліку у судове засідання, яке відбудеться 27 листопада 2013 року о 14 год. 30 хв. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як пози вача Попудіна Сергія Миколайовича по

цивільній справі за позовом Попудіна Сергія Миколайовича до Шухніна Сер гія Олександровича, Хамайко Валенти ни Володимирівни, треті особи при ватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дмух Богдан Ле онідович, Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації, КП «БТІ м. Донецька», про визнання договорів недійсними та зобов’язання вчинити певні дії у судове засідання, яке відбу деться 25 листопада 2013 року о 15 год. 30 хв. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут ності. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Бабенка Владислава Віталійовича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» до Бабенка Владислава Віталійовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором, яке при значено на 14.01.2014 року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтом ського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа № 204/ 6812/13 ц, 2/204/2492/13 за позовом Величко Ганни Іванівни до Єжолова Олексія Євгеновича про стягнення алі ментів на утримання дитини. Відпові дач Єжолов Олексій Євгенович викли кається у судове засідання на 15 лис топада 2013 року о 08 год. 20 хв. у при міщення Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77 б, каб. 4. Справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Єжолова Олексія Євге новича справу буде розглянуто за його відсутності. У приміщенні Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу (вул. Ле оніда Бородича, 3) 21 листопада 2013 року о 14.00 відбудеться слухання ци вільної справи за позовом Торохтій С.А. до Торохтій О.М. про визнання права власності на 1/4 частку квартири в по рядку спадкування за законом. У судо ве засідання викликається Торохтій Ольга Миколаївна, 1952 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 62/45. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Торохтій Ольга Миколаївна вважається повідом леною про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справа буде розгля нута за її відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Котенка Еміля Шамільовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/ 205/3148/13 за позовом Котенко Оль ги Леонідівни до Котенка Еміля Шамі льовича про стягнення неустойки (пені) по заборгованості по сплаті алі ментів, яке відбудеться 02 грудня 2013 року о 09.00 у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коро бова, 6, каб. 209. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Коро тіну Ольгу Леонідівну, Шаповал Євге нію Валеріївну у судове засідання як відповідачів по справі за позовом Жур ко Ольги Леонідівни до Коротіної Ок сани Леонідівни, Шаповал Євгенії Ва леріївни про зняття з реєстраційного обліку у Відділі у справах громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України м. Дніпродзер жинська, яке відбудеться 22.11.2013 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзер жинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідання Ко ротіної Оксани Леонідівни, Шаповал Євгенії Валеріївни без поважної при чини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розг лянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

дач Онищенко Олександр Андрійович по цивільній справі за позовом Они щенко Валентини Петрівни до Онищен ка Олександра Андрійовича про розір вання шлюбу викликається у судове засідання на 02 грудня 2013 року о 09.00 у приміщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравне ва, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Онищенко Олександр Анд рійович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до зали судового засідан ня справа буде розглянута за його відсутності. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання, яке відбудеться 19 лис топада 2013 року о 14.00 в залі суду по вул. Октябрьській, 14 а, м. Вільногірськ Дніпропетровської об ласті, в якості третьої особи Приват не проектно виробниче підприємство «Україна» (керівник Гнатенко Василь Олексійович), що знаходиться за адре сою: 52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Кринички, вул. Радянська, буд. 39 а, по цивільній справі № 2 255/11, 2/174/2013 за по зовом Мильниченко Ліани Володими рівни, Кудрі Віри Петрівни до Замяті ної Лариси Леонідівни, Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області про захист прав власності та користування на зе мельні ділянки, визнання розпоряд ження суб’єкта владних повноважень незаконним та їх скасування в частині, визнання недійсним державного акта про право на земельну ділянку, треті особи по справі ППВП «Україна», Кри ничанський районний відділ земельних ресурсів у Дніпропетровській області, Головне управління земельних ресурсів у Дніпропетровській області, Виконав чий комітет Биківської сільської ради Криничанського району Дніпропет ровської області. У випадку неявки тре тьої особи у судове засідання без по важної причини, неповідомлення про причини неявки або якщо причини не явки буде визнано неповажними, судо ве засідання відбудеться за її відсут ності. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання, яке відбудеться 15 лис топада 2013 року о 09.00 в залі суду по вул. Октябрьській, 14 а м. Вільногір ська Дніпропетровської області, в якості відповідачів Пильова Дениса Віталійовича, 27.09.1989 р.н., зареєст рованого по вул. Леніна, 47 б, кв. 5 в м. Вільногірську Дніпропетровської об ласті, та Пильова Артура Віталійовича, 24.02.1991 р.н., зареєстрованого по вул. Леніна, 47 б, кв. 5 в м. Вільногір ську Дніпропетровської області, по цивільній справі № 174/41/13 ц, 2/ 174/171/2013 за позовом Пильова Віталія Миколайовича до Пильова Де ниса Віталійовича, Пильова Артура Віталійовича про визнання осіб таки ми, що втратили право на користуван ня житловим приміщенням (кварти рою), треті особи по справі Пильова Олена Олександрівна, КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради. У випад ку неявки відповідачів у судове засі дання без поважної причини, непові домлення про причини неявки або якщо причина неявки буде визнана неповажною, судове засідання відбу деться за відсутності відповідачів з заочним розглядом справи. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 20.11.2013 року о 13 год. 30 хв. в залі судових насідань 208 за адресою: вул. Не вська, 3, відбудеться судове засідан ня по цивільній справі за позовом Ро стоки Ігоря Михайловича до Ростоки Марини Львівни про усунення пере шкод у праві на користування власні стю (квартирою). Явка відповідача Ростоки Марини Львівни обов’язкова з наданням раніше не поданих до казів. У разі неявки відповідача у су дове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесен ням заочного рішення.

У провадженні Жовтневого районно го суду м. Кривого Рогу перебуває ци вільна справа за позовом Зробок Оль ги Іванівни до Шахова Олега Володи мировича про стягнення аліментів на повнолітню дитину в зв'язку з продов женням навчання. Відповідно до вимог ст. 75 ЦПК України Жовтневий район ний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 20.11.2013 року о 09.00 в залі судових засідань 208 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Зробок Ольги Іванівни до Шахова Олега Воло димировича про стягнення аліментів на повнолітню дитину в зв'язку з продов женням навчання. Явка відповідача Шахова Олега Володимировича обо в'язкова з наданням раніше не пода них доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних при чин та неповідомлення ним про причи ни неявки суд вирішить справу з вине сенням заочного рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Матушкіну Ірину Олександ рівну у судове засідання 02.12.2013 року о 09.00 в якості відповідачки по цивільній справі за позовом Богімової О.М до Матушкіної І.О. про стягнення коштів. З опублікуванням цього оголо шення відповідачка Матушкіна Ірина Олександрівна вважається належно повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викли кає Піддубського Анатолія Володими ровича в якості відповідача по цивільній справі № 191/3246/13 ц за позовною заявою Публічного акціо нерного товариства «КБ «ПриватБанк» до Піддубського Анатолія Володимиро вича про стягнення заборгованості у відкрите судове засідання, яке відбу деться 18 листопада 2013 року о 09 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за головуванням судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викли кає Бровка Олега Петровича в якості відповідача по цивільній справі № 191/ 3685/13 ц за позовною заявою Публіч ного акціонерного товариства «КБ «ПриватБанк» до Бровка Олега Петро вича про стягнення заборгованості у відкрите судове засідання, яке відбу деться 18 листопада 2013 року о 09 год. 50 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за головування судді Бондаренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове за сідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров ської області Гібалюк Т.Я. викликає на 04 грудня 2013 р. об 11.00 у приміщен ня Заводського районного суду за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5/3, тел. 3 77 82, в якості відповідача Кущенко Ольгу Сергіївну, останнє місце реєстрації: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 9, кв. 90, по цивільній справі за позовом Органу опіки та піклування виконавчо го комітету Заводської районної у м. Дніпродзержинську ради в інтересах малолітньої Кущенко Діани Русланів ни до Кущенко Ольги Сергіївни про поз бавлення батьківських прав. У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позо вом Онушко Інни Володимирівни до Василішиної Ірини Миколаївни, третя особа Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красно гвардійського району м. Дніпропет ровська, про захист права власності шляхом зняття особи з реєстрації. Відповідач Василішина І.В. викли кається у судове засідання на 25 лис

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

×ÓÄÀ

ÄÅÌÈ

ËÀÄÀ

ÌÀÉÊ

Красивая и ласковая девочка Чуда ищет свою семью! Ей 9месяцев, сте рилизованая, привита. Мелкосред няя. Хороший звоночек во двор. Тел. (095)0209251.

Молодая красавица Деми, 2 г., сред некрупная, умненькая, стерилизо вана, хорошая охранница, ищет доб рых хозяев! Тел.: (096)3777266, (099)9531127.

Лада 1,5 года, окрас под овчарку (стерилизована, привита) умная, красивая, любознательная собака, ищет своего хозяина. Тел. (067)2621316.

Майку около 1,5 года, он особенный в ДТП потерял лапу, крупный, просто красавец. По размерам пре вышает овчарку, внушительный ох ранник. Тел. (067)7678760.

ÂÅÑÒÀ Метис лабрадора Веста, молодая девочка, очень активная, проявляет охранные качества. Отдается с усло вием проживания в доме. Тел. (067)7678760.

ÃÐÎÌ Гром метис черной овчарки. Около 5ти лет, остался без хозяев и теперь ждет новых. Внушительный охран ник. Тел.: (063)8326072, (096)997 9137


ОГОЛОШЕННЯ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

топада 2013 року о 13.00 у приміщен ня Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Василішиної І.М. спра ву буде розглянуто за її відсутності. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання в якості відпо відача Лаушкіну Марію Анатоліївну, 10 жовтня 1969 р.н., по цивільній справі № 191/4146/13 ц за позовом Лаушкі ної Вікторії Іванівни до Лаушкіної Марії Анатоліївни, третя особа Служ ба у справах дітей Синельниківської міської ради, про позбавлення батьків ських прав та стягнення аліментів. Судове засідання відбудеться 09.12.2013 року о 09.00 у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі до казів. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 27 листопа да 2013 року о 09.00 в залі судових за сідань 305 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засі дання по цивільній справі за позовом Поліщук Віри Вікторівни до Товарної біржі «Новый Век» про визнання до говору купівлі продажу дійсним, роз ташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 10. Явка представника відповідача Товарної біржі «Новый Век» обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без по важних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд розгляне спра ву з винесенням заочного рішення за її відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Лозинську Аллу Вікторівну, Менделя Дмитра Юхи мовича, що судом у судовому засіданні о 10 год. 20 хв. 02 грудня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 203/ 2891/13 ц за позовною заявою Това риства з обмеженою відповідальністю «Кредекс Фінанс» до Лозинської Алли Вікторовни, Менделя Дмитра Юхимови ча про стягнення заборгованості за кредитним договором (суддя Католі кян М.О.). Вам необхідно з’явитись у заз начений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформ леною довіреністю. У разі неявки спра ву буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселів ська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом ПАТ «Дель та банк» до Крижанівської Олени Вілівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. У разі неяв ки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Васильченко Олені Олександрівні з’явитись у судове засідання 25 лис топада 2013 року о 10.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Но воселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом ПАТ «Дель та банк» до Васильченко Олени Олек сандрівни про стягнення заборгова ності за кредитним договором. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Вологаю Петру Валентиновичу з’яви тись у судове засідання 25 листопада 2013 року о 10.00 до Амур Нижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до Вологая Петра Валентиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено за очне рішення. Левченко Юлії Анатоліївні з’явитись у судове засідання 25 листопада 2013 року о 10.00 до Амур Нижньодніп ровського райсуду м. Дніпропетровсь ка за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до Левченко Юлії Анатоліївни про стяг нення заборгованості за кредитним до говором. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено за очне рішення. Александрову Олександру Олександ ровичу з’явитись у судове засідання 25 листопада 2013 року о 10.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Но воселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом ПАТ «Дель та банк» до Александрова Олександра Олександровича про стягнення забор гованості за кредитним договором. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матер іалів та постановлено заочне рішення.

Кизилову Олегу Дмитровичу з’яви тись у судове засідання 20 листопада 2013 року о 09.00 до Амур Нижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселів ська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом Черкаши ної Ірини Михайлівни до Кизилова Оле га Дмитровича про стягнення аліментів на утримання дитини. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та поста новлено заочне рішення.

Лєдковій Марині Олександрівні з’я витись у судове засідання 25 листопа да 2013 року о 10.00 до Амур Нижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівсь ка, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до Лєдкової Марини Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Петриківський районний суд Дніпро петровської області викликає представ ника відповідача ЗАТ «Петриківка Агро техсервіс», яке розташовано за адресою: вул. Піонерська, 3, смт Петриківка, Дніпропетровська область, у судове за сідання на 19 листопада 2013 року о 14.00 по цивільній справі № 187/1319/13 ц, 2/ 0187/379/13 за позовом Семенюка Олек сандра Євгеновича до Рибачка Валерія Степановича, Петриківського відділу Дер жавної виконавчої служби Петриківсько го РУЮ, ЗАТ «Петриківка Агротехсервіс» про визнання права власності і зняття арешту з майна. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Адре са суду: вул. Леваневського, 19, смт Пет риківка, Петриківський район, Дніпро петровська область.

Єсіній Ларисі Дмитрівні з’явитись у су дове засідання 25 листопада 2013 року о 10.00 до Амур Нижньодніпровсько го райсуду м. Дніпропетровська за ад ресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за по зовом ПАТ «Дельта банк» до Єсіної Ла риси Дмитрівни про стягнення забор гованості за кредитним договором. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних мате ріалів та постановлено заочне рішення.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду знаходиться цивіль на справа за позовом Калініченко Те тяни Юріївни до Калініченка Віктора Івановича про розірвання шлюбу. Відповідач Калініченко Віктор Івано вич викликається у судове засідання на 29 листопада 2013 року о 09.00 у при міщення Красногвардійського суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Калініченка Віктора Івановича справу буде розглянуто за його відсутності. Крижанівській Олені Вілівні з’яви тись у судове засідання 25 листопада 2013 року о 10.00 до Амур Нижньо

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає як відповіда ча Фадєєву Катерину Владиславівну, зареєстровану по бул. Кірова, 5/32 в м. Кривому Розі, у судове засідання на 09 год. 30 хв. 02 грудня 2013 р., зал 31, вул. Л.Бородича, 3, по справі за позо вом Литки Ольги Владиславівни, Фадє євої Валентини Павлівни про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті (адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12) як відповідачів по справі за позовом Бондаренко Лідії Ва силівни до Токарчук Аліни Вікторівни, Токарчук Анни Владиславівни про ви знання біржового договору купівлі продажу квартири дійсним. Викликає Токарчук Аліну Вікторівну, Токарчук Анну Владиславівну на розгляд справи на 15 листопада 2013 року о 09.00 в залі 6 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12. Відповідачі мають право подати свої докази чи повідоми

ти про них суд. У разі неявки відпові дачів справа буде розглядатись за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає Калюж ного Семена Анатолійовича, Калюжну Валентину Сергіївну по цивільній справі за позовом ТОВ «Інтерлок Днепр» до Калюжного Семена Анатол ійовича, Калюжної Валентини Сергіїв ни, про захист ділової репутації у су дове засідання, яке відбудеться 04 грудня 2013 року о 10.00. У випадку неявки відповідачів справу буде роз глянуто за їхньої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 25 листопа да 2013 р. об 11.00 в залі судових за сідань 104 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засі дання по цивільній справі за позовом Макаренко Олександри Іванівни до Клочкова Андрія Володимировича, тре тя особа Служба у справах дітей ви конкому Дзержинської районної у місті ради, про позбавлення батьківських прав. Явка у судове засідання відпові дача Клочкова Андрія Володимирови ча обов’язкова. У разі неявки зазначе ної особи у судове засідання без по важних причин справу буде розгляну то за її відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті викликає Савіну Олену Михайлів ну, 18.01.1976 р.н., як відповідача до зали суду на слухання цивільної спра ви № 211/6073/2013 ц за позовом Са віна Віталія Володимировича до Саві ної Олени Михайлівни про визнання особи такою, що втратила право на про живання в квартирі та зняття з реєст рації, яке відбудеться 25.11.2013 року об 11.00 у приміщенні Довгинцівсько го районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 37. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викли кає Руденка Віталія Івановича в якості відповідача по цивільній справі № 191/ 2095/13 ц за позовною заявою Руден ко Вікторії Веніамінівни до Руденка Віталія Івановича про розірвання шлю бу у відкрите судове засідання, яке відбудеться 20 листопада 2013 року о 08 год. 30 хв. за адресою: Дніпропет ровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, за головування судді Бон даренко Г.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та винесено заочне рішення. У провадженні Бабушкінського ра йонного суду м. Дніпропетровська слухається цивільна справа за позовом Баштанника В.І. до Баштанника С.І. про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням та зняття з реєстрації. Справу призначено до розгляду на 19.11.2013 року о 13.00, суддя Кудрявцева Т.А. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Алієв Мірза Закір огли по цивільній справі № 216/4275/13 ц за позовом Мірзоєвої Ельнари Хосров кизи до Алі єва Мірзи Закіра огли, третя особа Орган опіки та піклування Виконкому Центрально Міської районної у місті ради, про позбавлення батьківських прав викликається у судове засідання на 28 листопада 2013 року об 11.00 у приміщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 4 (суд дя Мазурчак В.М.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Алієв Мірза Закір огли вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. У разі його неявки до зали судово го засідання справа буде розглянута за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Темченко Олег Вікторович по цивільній справі № 216/7536/13 ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Темченка Олега Вікторовича про стягнення заборгованості викли кається у судове засідання на 28 лис топада 2013 року о 09 год. 30 хв. у при міщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 4 (суд дя Мазурчак В.М.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Темчен ко Олег Вікторович вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до зали су дового засідання справа буде розгля нута за його відсутності.

ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпові дач Скоблілкіна Наталія Юріївна по цивільній справі № 216/7697/13 ц за позовом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Скоблілкіної Наталії Юріївни про стягнення заборгованості викли кається у судове засідання на 28 лис топада 2013 року о 09.00 у приміщен ня Центрально Міського суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 4 (суддя Мазур чак В.М.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Скоблілкіна На талія Юріївна вважається повідомле ною про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до зали судового за сідання справа буде розглянута за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 10.04.2013 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 411/9872/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» до відповіда ча Нагорного Віктора Васильовича про стягнення заборгованості, яким стягну то з відповідача Нагорного Віктора Ва сильовича, 26.09.1964 року народжен ня, уродженця міста Кривого Рогу, на користь Публічного акціонерного това риства «Комерційний банк «Приват Банк» заборгованість по кредитному договору № б/н від 07.03.2007 року у розмірі 19121 (дев’ятнадцять тисяч сто двадцять одна) грн. 83 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 214 (двісті чотирнадцять) грн. 60 коп. 14.05.2013 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 211/286/13 ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» до відповіда ча Російця Олександра Володимирови ча про стягнення заборгованості, яким стягнуто з відповідача Російця Олек сандра Володимировича, 06.07.1986 року народження, уродженця міста Кривого Рогу, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» заборгованість по кредитному договору № KRXRRX21500241 від 14.07.2008 року у розмірі 77337 (сімдесят сім тисяч три ста тридцять сім) грн. 62 коп. та витра ти по сплаті судового збору у розмірі 773 (сімсот сімдесят три) грн. 38 коп. 17.06.2013 року Довгинцівським рай онним судом м. Кривого Рогу Дніпро петровської області ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 211/ 1742/13 ц за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до відповідача Клевана Руслана Михайловича про стягнення за боргованості, яким стягнуто з відповіда ча Клевана Руслана Михайловича, 18.10.1975 року народження, уроджен ця міста Кривого Рогу, на користь Публ ічного акціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» заборго ваність по кредитному договору №DNABRX13200219 від 12.09.2007 року у розмірі 54000 (п`ятдесят чотири тисячі) грн. 32 коп. та витрати по сплаті судово го збору у розмірі 540 (п'ятсот сорок) грн. 00 коп.

Криничанський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 05 листопада 2013 р. було по становлено заочне рішення в справі № 178/1252/13 ц за позовом АТ «Ощад банк» в особі філії Дніпропетровсько го обласного управління до Гончар Ігоря Івановича про звернення стяг нення на заставлене майно. Рішенням позовні вимоги АТ «Ощадбанк» задо волені: в рахунок погашення заборго ваності за кредитним договором на за гальну суму 38 013 094,75 грн. зверну то стягнення на майно відповідача Гон чар І.І. та надано банку право прода жу будь якій особі покупцеві наступ ного майна: склад нафтопродуктів, за гальна площа 234,4 кв.м, що знаходить ся за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Рєпіна, буд. 18 в; та складається з: літ.Г 1 ад міністративна будівля; літ.Д 1 адміні стративно побутова будівля; літ.Ц 1 сторожка; літ.Ч 1 альтанка; літ.Є 1 вби ральня; 2 4,6,8 огорожі; 7 майданчик для розміщення ємкостей зі схову наф топродуктів 1 554 391 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі триста дев'яносто одна) грн. Комплекс нежитлових будівель, загаль ною площею 976,8 кв.м, що знаходить ся за адресою: Дніпропетровська об ласть, місто Дніпродзержинськ, вулиця Долматова, будинок 11 (одинадцять), та складається з літ. А 2 адміністративна будівля; літ. Б 1 сторожка; літ.Д 1 са рай; літ. Ж 1 гараж; літ.З 1 навіс для стоянки автомобілів; 1 5 огорожі; 6 фонтан; І ІІІ тротуари 4 694 452 (чо тири мільйони шістсот дев'яносто чоти ри тисячі чотириста п'ятдесят дві) грн. АЗС, загальною площею 26,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Дніпропет ровська область, Криничанський район, с. Світлогірське, вулиця Радянська, бу динок 31 Г (тридцять один Г), та скла дається з: літ. А 1 адмінбудівля АЗС; літ. а 1 навіс біля адмінбудівлі; а/ 1 навіс біля адмінбудівлі; літ. Б 1 навіс; літ. Т вбиральня; 1 паркан; 2 трансфор матор; 3 паливо розливна колонка, 4 зливна ємкість; 5 8 ємкості ГСМ 4 шт.; літ. І замощення 3 658 058 (три мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятдесят вісім) грн. Автозаправна станція, загальною пло щею 24,4 кв.м, що знаходиться за ад ресою: Дніпропетровська область, Кри ничанський район, с. Дружба, вулиця Садова, будинок 10 (десять), та скла дається з: літ. А 1 будівля автозаправ ної станції; літ. а 1 навіс; літ. Т вби ральня; 1 паливорозливна колонка; 2 паливорозливна колонка; 3 паливна ємкість; 4 паливна ємкість; 5 паливна ємкість; 6 паливна ємкість; 7 каналіза ційна ємкість; 8 пожарна ємкість; 9 пожарна ємкість; 10 стела; літ. І замо щення 3 227 899 (три мільйони двісті двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) грн. Стаціонарна автозаправочна станція, загальною площею 17,4 кв.м, що зна ходиться за адресою: Дніпропетровсь ка область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Романківська, будинок 75 а (сімдесят п'ять а), та складається з літ. А 1 операторська; літ. В 1 навіс; 1, 2 огорожі; І, ІІ тротуари 2 623 859 (два мільйони шістсот двадцять три тисячі вісімсот п'ятдесят) грн. Стягнуто з відповідача Гончара І.І. су дові витрати в сумі 3441 грн. Відповідачу Гончару І.І. роз'яснюємо, що заочне рішення суду може бути пе реглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може

бути подано відповідачем до Крини чанського районного суду за адресою: смт Кринички, вул.Виконкомівська, 17 протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області 09.10.2013 року виніс заочне рішення по справі № 194/1194/ 13 ц за позовом Козаріна Йосипа Воло димировича до Копнінова Володимира Йосиповича, треті особи Тернівський міський сектор ГУ ДМС України в Дніпро петровській області, КП «ТЖКП», про усунення перешкод у користуванні квартирою шляхом зняття з реєстрацій ного обліку. Заочним рішенням суду позов Козаріна Йосипа Володимирови ча до Копнінова Володимира Йосипови ча, треті особи Тернівський міський сектор ГУ ДМС України в Дніпропет ровській області, КП «ТЖКП», про усу нення перешкод у користуванні кварти рою шляхом зняття з реєстраційного обліку задоволено повністю та усунуто перешкоди у користуванні квартирою № 21 у будинку № 6 по вул. Дніпровська м. Тернівка Дніпропетровської області, шляхом зняття з реєстраційного обліку Копнінова Володимира Йосиповича, 11.04.1962 року народження. У разі незгоди з рішенням суду відповідач має право звернутись із заявою про його перегляд. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що рішенням Жовт невого районного суду м. Кривого Рогу від 10 жовтня 2013 року позов Лі Ірини Олексіївни до Буди Володимира Васи льовича, треті особи на боці позивача Лі Ілона Олександрівна, Лі Ален Олек сандрович, третя особа Відділ грома дянства, міграції та реєстрації фізич них осіб Жовтневого РВ КМУ УМВС Ук раїни у Дніпропетровській області, про виключення майна із спільного суміс ного майна подружжя та визнання пра ва на особисту приватну власність 1/3 частину квартири, зняття з реєстрації та усунення перешкод у користуванні особистою власністю задоволено част ково та визнано Буду Володимира Ва сильовича, 31.03.1972 року народжен ня, таким, що втратив право на корис тування житловим приміщенням квар тирою № 12 у будинку № 5 по вул. б. М. Василевського в Жовтневому рай оні м. Кривого Рогу. В частині позов них вимог Лі Ірини Олексіївни до Буди Володимира Васильовича, треті особи на боці позивача Лі Ілона Олександ рівна, Лі Ален Олександрович, третя особа Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Жовтнево го РВ КМУ УМВС України у Дніпропет ровській області, про виключення май на з спільного сумісного майна подруж жя та визнання права на особисту при ватну власність 1/3 частину квартири відмовлено. Орган опіки та піклування Жовтне вого району повідомляє, що 20.11.2013 о 14.00 на засіданні комісії з питань захисту прав дитини буде роз глядатись питання про позбавлення гр. Плюйка Олександра Олександровича батьківських прав. Орган опіки та піклування Жовтне вої районної у місті Дніпропетровсь ку ради повідомляє, що 20.11.2013 о 14.00 відбудеться засідання комісії з питань захисту прав дитини, на якому має розглядатись питання про позбав лення батьківських прав Билини Євге нія Вадимовича.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1478

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

14.11.2013 ð. ¹ 89 (1480) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ÷èòàòåëåé âêóñíûìè è îðèãèíàëüíûìè áëþäàìè. Ñåãîäíÿ ïîïðîáóéòå êóðèíûå òåôòåëè â ñëèâî÷íîì ñîóñå, à ìàëåíüêèõ ñëàñòåí ïîðàäóéòå íåîáû÷àéíî ïðîñòîé â ïðèãîòîâëåíèè ñëàäêîé êîëáàñêîé

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÊÓÐÈÍÛÅ ÒÅÔÒÅËÈ Â ÑËÈÂÎ×ÍÎÌ ÑÎÓÑÅ Нежные, сочные тефтели под ароматным соусом. На гарнир можно подать макароны, картофель или гречку. Из указанного количества ингредиентов получаются 6-8 порций.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÑÎÓÑ:

Áкуриное филе 500 г (или филе индейки) Áлук - 150 г Áбулочка Áмолоко Áсоль, перец

Á сливки 1020% - 500 мл Áсыр - 300 г Áчеснок - 3 зубчика Áзелень

ÏÐÈÂÀÁËÞÞÒÜ ÄÐÎÒÎÌ

ÀËÞ̲ͲªÂ² ÊÐÀÑÓͲ Êîðåéñüêèé ñêóëüïòîð Ñóíã Ìî Ïàðê âðàçèâ ³íòåðíåò-êîðèñòóâà÷³â ñâî¿ìè íåçâè÷íèìè ñêóëüïòóðàìè ïðåêðàñíèõ æ³íîê, âèãîòîâëåíèõ ç äðîòó. Íà ñòâîðåííÿ îäí³º¿ ñòàòó¿ ìèòåöü âèòðà÷ຠäåñÿòêè ìåòð³â àëþì³í³ºâîãî äðîòó. ×îëîâ³ê ñêðó÷óº éîãî ñîòí³ ðàç³â ³ ñòâîðþº ö³ë³ñíó êàðòèíó. Äèâîâèæí³ ðîáîòè êîðåéöÿ âðàæàþòü ñâîºþ ðåàë³ñòè÷í³ñòþ òà âèñîêîþ ì³ðîþ äåòàë³çàö³¿.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: мировать тефтели (размером чуть n Булочку замочить в молоке. v Смебольше грецкого ореха). шать сыр, o Лук мелко нарезать. p Филе пропустить через мясоt Форму немного смазать мас- ч е с н о к , рубку или измельчить в блендере. q Смешать фарш, лук, булочку (предварительно отжатую). r Посолить, поперчить, перемешать. s Из получившегося фарша сфор-

лом, выложить тефтели и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут. u Готовим соус. Чеснок и зелень мелко порубить, сыр натереть на мелкой терке.

зелень и сливки. Перемешать. w Из духовки достать форму с тефтелями и залить соусом. nn Запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÑËÀÄÊÀß ÊÎËÁÀÑÊÀ В колбаску также можно добавить грецкие орешки, арахис или изюм.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

Áсгущенное молоко - 380 г Áпеченье - 500 г (желательно са- Áсливочное масло - 200 г Áкакао-порошок - 5 ч.л. харное)

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

n Печенье поло-

o Добавить раз-

мать так, чтобы получились небольшие кусочки (примерно 0,5 на 0,5 см).

мягченное (не растопленное) сливочное масло, хорошо перемешать.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Åñëè ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó è õðàíèòü â ñòåêëÿííîé, ïëîòíî çàêðûòîé êðûøêîé, áàíêå â õîëîäèëüíèêå, îí ñîõðàíÿåò âñå ñâîè ñâîéñòâà. Êëþêâó ìîæíî äîëãî ñîõðàíèòü ñâåæåé, åñëè åå çàëèòü âîäîé è äåðæàòü â ïðîõëàäíîì ìåñòå. Ëèìîíû õîðîøî ñîõðàíÿþòñÿ â ñóõîì ïåñêå. Óêëàäûâàòü èõ íàäî òàê, ÷òîáû îíè íå

êàñàëèñü äðóã äðóãà. Åñëè æèäêèé ìåä çàêðèñòàëëèçîâàëñÿ, íàäî ïîñòàâèòü ïîñóäó ñ ìåäîì â òåïëóþ âîäó è ìåäëåííî íàãðåòü åå äî 60 ãðàäóñîâ (íî íå âûøå). Ìåä ñíîâà ñòàíåò æèäêèì.

p Добавить какао, перемешать. q После этого влить сгущенное молоко, хорошо перемешать. r Из получив-

шейся массы сформировать батончики колбаски (у меня получилось 5 батончиков). s Завернуть их в пищевую пленку или

целлофановый пакетик, положить в морозилку на 3-4 часа. Готовую колбаску нарезать кусочками. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê ïî÷èñòèòü óòþã â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ? Î÷åíü ÷àñòî íà ïîäîøâå óòþãà îáðàçóåòñÿ íåïðèÿòíûé íàëåò, êîòîðûé òðóäíî î÷èñòèòü è êîòîðûé ìåøàåò ãëàäèòü. Âîçíèêàåò ïîäîáíàÿ ïðîáëåìà èç-çà ïðåíåáðåæåíèÿ òåìïåðàòóðíûì ðåæèìîì, êîòîðûé ðåêîìåíäóåò ïðîèçâîäèòåëü. Åñëè ïåðåä âàìè âñòàëà çàäà÷à î÷èñòèòü óòþã îò íàêèïè, òî ñäåëàòü ýòî ìîæíî íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè

›Соль. Почистить утюг можно кой на подошву утюга. Оставьте на солью мелкого помола. Просто насыпьте большую горку на бумагу и гладьте ее до тех пор, пока и бумага, и соль не потемнеют. Если процедура не помогла с первого раза - повторите все сначала. › Сода. В борьбе с налетом на утюге также незаменимый помощник - сода. Разведите ее с небольшим количеством моющего средства до образования кашицы и нанесите губ-

30-40 минут, после чего смойте водой. › Уксус. Еще популярное средство для чистки утюга - уксус. Предлагаем такой метод: возьмите грубую ткань (например, старое полотенце), смочите ее уксусом и с усилием трите поверхность подошвы. ›Многие хозяйки часто применяют чистящие средства, в состав которых входит соляная кислота. Для этого нужно нагреть утюг, перевернуть его подошвой вверх и нанести средство прямо в отверстия. Подождите 5-10 минут - и вы увидите, как грязь будет выходить наружу подошвы. Соберите ее губкой, особенно тщательно выберите из отверстий подошвы, а потом промойте теплой водой и оботрите сухой тряпочкой.

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ²Ç в×ÊÈ

ÀòÒÀÖ²ß Â²Ä ÊÎÐÎÏÀ  îäíîìó ç ðàéîí³â àìåðèêàíñüêîãî ì³ñòà Åíí-Àðáîð êîðîï ñòàâ êàíäèäàòîì íà âèáîðàõ ÷ëåí³â ìóí³öèïàëüíî¿ ðàäè. Õòî ñàìå âèñóíóâ éîãî íà ì³ñöå ó â³äîìñòâ³, íàðàç³ íåâ³äîìî. Ïðîòå íå ïðèõîâóþòü, ùî ó÷àñíèê ïåðåäâèáîðíèõ ïåðåãîí³â âàæèòü áëèçüêî äåâ’ÿòè ê³ëîãðàì³â ³ ìåøêຠâ ð³÷ö³ Ãóðîí. Ó ñâî¿õ àã³òàö³éíèõ ìàòåð³àëàõ, ðîçâ³øåíèõ íà âóëèöÿõ ì³ñòà, êîðîï îá³öÿº çîñåðåäèòèñÿ íà åêîíîì³÷í³é ðåôîðì³ ³ ïðîÿâèòè «ô³íàíñîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü». Òàêîæ - äîêëàñòè çóñèëü, ùîá ïîâåðíóòè íà ãîëîâíó âóëèöþ ìàëåíüê³ ïèâí³ òà â³äíîâèòè ðîáîòó ë³ñîïèëêè ³ øê³ðÿíèõ çàâîä³â. ○

²ÄÏÎ×È ÏÎ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÜÊÈ

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÑÎÍ Àìåðèêàíñüêèé áåçõàòüêî íåïîì³÷åíèì ïîòðàïèâ ó «ëþêñ» íàéäîðîæ÷îãî ãîòåëþ ì³ñòà ϳòñáóðãà òà âìîñòèâñÿ ó íüîìó ñïàòè. Äâåð³ àïàðòàìåíò³â, â ÿêèõ çóïèíÿâñÿ ñàì ïðåçèäåíò Êåííåä³, áóëè â³ä÷èíåí³, áî íîìåð ãîòóâàëè äî âåëèêî¿ âå÷³ðêè. Ñîíüêà, ùî ñïîê³éí³ñ³íüêî ñïî÷èâàâ íà ë³æêó, ïîì³òèëè ïîêî¿âêè òà îäðàçó æ âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. Âëàñíèêè ãîòåëþ çàæàäàëè â³ä âîëîöþãè 15 òèñÿ÷ äîëàð³â êîìïåíñàö³¿. Îäíàê ÷åðåç áðàê êîøò³â ÷îëîâ³êîâ³ äîâåäåòüñÿ â³äáóâàòè ïîêàðàííÿ ó â’ÿçíèö³. ○

«ÃÎÐÎÁÅÖÜ» Ó ØÎÊÎËÀIJ

Ç’¯Æ ÄÆÎÍͲ ÄÅÏÏÀ Áðèòàíñüêà äîìîãîñïîäàðêà Ëàðà Êëàðê íà ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ òîðò³â ñïåêëà êîíäèòåðñüêèé âèð³á ó âèãëÿä³ Äæîíí³ Äåïïà â îáðàç³ Äæåêà Ãîðîáöÿ ç ô³ëüìó «Ï³ðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ». Çàââèøêè òîðò 1 ìåòð 65 ñàíòèìåòð³â, ùî íà 13 ñàíòèìåòð³â íèæ÷å ðåàëüíîãî çðîñòó àêòîðà. Äî ðå÷³, æ³íêà íå º ïðîôåñ³éíèì êîíäèòåðîì. Íà âèãîòîâëåííÿ òîðòà âîíà âèòðàòèëà 90 ãîäèí, à äëÿ äîñòàâêè «ñîëîäêîãî Äåïïà» äî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ¿é äîâåëîñÿ îðåíäóâàòè ì³êðîàâòîáóñ.


ЧЕТВЕР, 14 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ № 89 (1480)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ÑÅÐÃÅÉ ÔÐÎËÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

«Â ÷åëîâåêå âñå äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî…», çíàìåíèòàÿ ÷åõîâñêàÿ ìå÷òà-èäåÿ óæå áîëåå âåêà îäóõîòâîðÿåò çåìíóþ æèçíü è âäîõíîâëÿåò íà ëó÷øèå, âîçâûøåííûå ïîñòóïêè. «Â èãðóøêå âñå ÃÎÐÎÑÊÎÏ äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî…»,- âñëåä çà ОВЕН ВЕСЫ Äàëåêî íå â êàæäîé ×åõîâûì ìîãëà áû Íà ýòîé íåäåëå ñèòóàöèè âû âàøè ïëàíû ñêàçàòü íàøà ñìîæåòå äåìîíñòðèðîâàòü ïîëó÷àþò «ïîëíûé âïåðåä». îäàðåííàÿ çåìÌîæíî çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè äðóæåëþáíûå ìàíåðû. Íî ëÿ÷êà Åâãåíèÿ òðóäîóñòðîéñòâà, äàâàòü ñòàðò åñëè ñ÷èòàåòå, ÷òî áåç Äðàáêèíà. Ìàíîâûì ïðîåêòàì. Íå óïóñêàéòå êðèòèêè íåëüçÿ, òî ñóìåéòå ãèñòð ôðàíöóçñêîé íàïðàâèòü ïðîöåññ ê ðåøåñëó÷àÿ ïðîÿâèòü ñåáÿ.  íèþ ïðîáëåìû è îáùåé ðàáîòå, êðîìå ðâåíèÿ, ôèëîëîãèè ïî ïîëüçå. Âûõîäíûå áóäóò îáðàùàéòå âíèìàíèå íà îáðàçîâàíèþ è ðàñïîëàãàòü ê êà÷åñòâåííîìó íàñòðîåíèå îêðóæàþùèõ. ðóêîäåëüíèöà ïî è êîìôîðòíîìó îòäûõó. Ñóááîòà äàñò âîçìîæíîñòü çîâó ñåðäöà, îíà ìíîãîå íàâåðñòàòü è óëàäèòü. СКОРПИОН ñîçäàåò èãðóøêè, Åñëè ó âàñ áûëè ТЕЛЕЦ ïëàíû, íî îíè Íà ýòîé íåäåëå ÷òîîò êîòîðûõ âñåì òî ìîæåò èñ÷åçíóòü ïðîáóêñîâûâàëè, òî ñ ýòîé ñòàíîâèòñÿ òåïëåå. íåäåëè îãðàíè÷åíèÿ ñíèìàþòèç âàøåé æèçíè èëè âû Ýêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» ñÿ. Íå óåäèíÿéòåñü, áóäüòå ðåøèòå èçáàâèòüñÿ îò íåíóæíûõ âåùåé è êîíòàêòîâ. ðàñòîðîïíû. Îáñóæäàéòå ñâîè ìàñòåðèöà ðàññêàçàëà î ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ñ èäåè ñ òåìè, êòî ìîæåò Âû ïî÷óâñòâóåòå áîëüøîå ïîâëèÿòü íà õîä âàøåé îáëåã÷åíèå, åñëè âàøè ìîëüþ è î òîì, êàê ïîñòóïêè áóäóò ïðîäèêòîâàíû äåÿòåëüíîñòè.  âûõîäíûå âû ðîæäàþòñÿ èäåè ÷óâñòâîì äîëãà. Âûõîäíûå õîðîøè è äëÿ îòäûõà, è äëÿ ðàáîòû. БЛИЗНЕЦЫ Îäíà èç ëó÷øèõ íåäåëü äî êîíöà ãîäà.  èäåÿõ, êàê ñîáñòâåííûõ, òàê è ñî ñòîðîíû ïàðòíåðîâ, íåäîñòàòêà íå áóäåò. Äàæå åñëè âû íå ðåøèòåñü ñðàçó âíåäðÿòü èõ â äåëî, ïîñâÿòèòå ýòî âðåìÿ îáñóæäåíèÿì, óäàðüòå ñ êåì-òî ïî ðóêàì, à ïîçæå ê ýòîé òåìå âåðíåòåñü.  âûõîäíûå äåëàéòå âûáîð â ïîëüçó êà÷åñòâåííîãî è äîáðîòíîãî. РАК Íà âòîðíèê çàïëàíèðóéòå ìåðîïðèÿòèå, ñ êîòîðûì âû ñâÿçûâàåòå áîëüøèå íàäåæäû. Íå áîéòåñü âûéòè èç çîíû êîìôîðòà è ÷åì-òî ðèñêíóòü. Ïîñòóïàéòå òàê, ÷òîáû íå æàëåòü îá óïóùåííûõ âîçìîæíîñòÿõ.  âûõîäíûå õîðîøî èìåòü äåëî ñ ëþäüìè, èìåþùèìè ñ âàìè îáùèå ïðàêòè÷åñêèå èíòåðåñû. ЛЕВ Â íà÷àëå íåäåëè óäà÷à íà âàøåé ñòîðîíå, íî ìîæåò ïîäâåñòè ëåíü. Ïîëåçíî çàíÿòüñÿ ñâÿçÿìè è êîíòàêòàìè, áûâàòü â ðàçíûõ ìåñòàõ, îáñóæäàòü âñå, ÷òî èíòåðåñíî è ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â áóäóùåì. Íà âàñ ìîæåò ñâàëèòüñÿ ïðåìèÿ, íàãðàäà èëè ïîäàðîê. Õîðîøî ðåøàòü âîïðîñû ëè÷íîé æèçíè, ó÷àñòèå â æèçíè ñòàðøèõ ÷ëåíîâ ñåìüè, íîâûå ïëàíû äåòåé. ДЕВА Ìåðêóðèé óæå â ïðÿìîì õîäó, è æèçíü òðåáóåò îáíîâëåíèé. Êòî îñòàåòñÿ íà ìåñòå, òîò áåçíàäåæíî îòñòàåò. Èùèòå ïðèìåíåíèå ñâîåìó îïûòó, ïðîäâèãàéòå èäåè. Ñî ñðåäû ïî ïÿòíèöó íå ñëåäóåò èìåòü äåëà ñ ÷óæèìè äåíüãàìè. Ïîäîæäèòå äî ñóááîòû ñ ïåðåâîäîì ñðåäñòâ è âûïëàòàìè. Ñëîæíûé ìîìåíò äëÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé. Ãäå òîíêî, òàì è ðâåòñÿ.  âûõîäíûå âû íàéäåòå îïîðó â êîíòàêòàõ ñ ëþäüìè èçäàëåêà.

íàéäåòå âñåìó îïðàâäàíèå. Òîò, êîãî ìèíóëè ïåðåìåíû, ñìîæåò õîðîøî îòäîõíóòü. СТРЕЛЕЦ Ýòà íåäåëÿ îáåùàåò óäà÷ó êðåàòèâíûì è ñìåëûì ëþäÿì, íå áîÿùèìñÿ íàðóøàòü ïðàâèëà. Íî ôèíàíñîâàÿ àêêóðàòíîñòü ïðåæäå âñåãî. Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ ñòàðòà íîâûõ ïðîåêòîâ è îïòèìèçàöèè ñòàðûõ.  âûõîäíûå ïîëåçíî çàçåìëèòü ñâîè èíòåðåñû. Âñå, ÷òî âîçíèêëî â òå÷åíèå íåäåëè íà óðîâíå èäåé, â âûõîäíûå ïîëó÷àåò ñèëó ìàòåðèàëèçàöèè. КОЗЕРОГ Áóäüòå îñòîðîæíû ïîä âëèÿíèåì èìïóëüñà âû ìîæåòå êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ñâîþ æèçíü. ×òî-òî ïîêàæåòñÿ ðåçêî óñòàðåâøèì. Íóæíà âîñïðèèì÷èâîñòü ê íîâîìó, ãîòîâíîñòü ó÷èòüñÿ, ðåøàòü ïðîáëåìû êîìïëåêñíî. Ìîæíî äîáðàòüñÿ äî öåëè êðàò÷àéøèì ïóòåì. Åñëè ó âàñ âñå ïîëó÷èëîñü, íî åñòü íåäîâîëüíûå, áóäüòå âåëèêîäóøíû. ВОДОЛЕЙ Ñäåëàéòå îáõîä ñâîåé æèçíåííîé òåððèòîðèè ðåàëüíî èëè ôèãóðàëüíî. Îöåíèòå òî, ÷òî èìååòå, è îáäóìàéòå - âñå ëè âàì íóæíî èëè ñòîèò îò ÷åãîòî îòêàçàòüñÿ. Ïðèíèìàéòå ó÷àñòèå â ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ãäå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ, íàéòè óâëå÷åííûõ ëþäåé. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå äîìó è ñåìüå. Ïðèãëàñèòå äðóçåé â ãîñòè. РЫБЫ Âàøà æèçíü ïðèîáðåòàåò áîëüøå äèíàìèêè, à âàøè èäåè, êàê ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, îðèãèíàëüíû è îñòðîóìû. Ìíîãèå ëþäè áóäóò ãîòîâû ïîó÷àñòâîâàòü â âàøèõ ïðîåêòàõ è çàòåÿõ. Åñëè ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü ñúåçäèòü îòäîõíóòü èëè ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ, íå îòêàçûâàéòåñü.  âûõîäíûå ïðîÿâëÿéòå ñâîè òàëàíòû â óçêîì êðóãó.

Åâãåíèÿ Äðàáêèíà: «Ìîè èãðóøêè ìîëè íå ïî çóáàì»

леньким ненком.

яг-

И ВЗРОСЛЫМ, которые переВОЗВЫШЕННОЕ И плетаются между собой, И ДЕТЯМ ЗЕМНОЕ в результате чего шерсть - Какой смысл для - Евгения, процесс валяния шерсти считается кропотливым, требующим усидчивости и терпения. Поделитесь секретами мастерства. - Сначала делаю наброски. Хожу с блокнотом, размышляю над образом. Только когда идея созреет - начинаю творить. Шерсть - такой материал, который диктует свои правила. К примеру, я не могу сделать острые углы. Сам процесс валяние шерсти - длительный и трудоемкий. На небольшую брошь уходит до четырех дней, а над игрушкой нужно потрудиться месяц. Иголки для валяния имеют зазубрины: они цепляются за шерстяные волокна,

«ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÏÎ ÑÓÒÈ, ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÁÅÑÏÎËÅÇÍλ

превращается в плотную материю. - Идеи будущих творений рождаются спонтанно? - Как сказать (улыбается). Две мои подруги забеременели, а потом родили сыновей. Первая работа, навеянная этим событием, называлась «Праматерь, носящая ребенка в чреве». Следом за ней появилась и «Матерь с младенцем на руках». А однажды меня попросили свалять Кришну. Первоначальный эскиз Кришна, играющий на флейте - не понравился. Вообще, к божественным образам не обращалась это ведь так ответственно. А тут подумала, что валяю из натуральной овечьей шерсти. Кроме того, животное, которое мне покровительствует, овца. А индуистское божество, должно быть, благоволит этим животным. Так и возник образ Кришны с овечкой и ма-

ÞÌÎÐ

но, от искусства. Когда творец стремится чемуто научить своими работами, он приближается к ремесленнику. - Ну а как же быть с утверждением о том, что задача искусства приумножать любовь? - Специально к этому не стремлюсь. Возможно, все происходит само собой. То, что мои работы нравятся и детям, и взрослым, меня очень радует. - Наверное, к рьяным поклонникам Вашего таланта также относится и моль, которая, как известно, неравнодушна к натуральной еде? - Не буду скрывать, с этими насекомыми отношения сложные (улыбается). Дело в том, что мои игрушки очень плотные, так что моли они не по зубам. Но вот запасы шерсти они поедают весьма энергично.

ÏÎÃÎÄÀ

☺ ☺ ☺ Æåíà áîññà ãîâîðèò åìó äîìà: - ß íå ïîíèìàþ! Êàæäûé ïîíåäåëüíèê âñå òâîè ðàáîòíèêè ñìîòðÿò íà ìåíÿ êàêèì-òî ñòðàííûì âçãëÿäîì! - Íó, âî-ïåðâûõ, êàæäûé íîâûé ïîíåäåëüíèê òû ïðèõîäèøü â íîâîé øóáå! - À âî-âòîðûõ?

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Вас имеют работы? Что это - праздное времяпрепровождение или желание поделиться сокровенным? - Вся жизнь - это непрерывный творческий процесс, то, без чего невозможно существовать. Моей творческой энергии обязательно нужно найти выход, что я и делаю посредством валяния. Процесс создания работ - продукт внутренней жизнедеятельности, а каждая работа - структурированная духовная энергия, которая поступает свыше и воплощается в конкретных образах. - Сейчас многие стараются заработать на своем таланте, обучая какому-либо современному течению в искусстве. Считаете это приемлемым? - Искусство не дидактично. По сути, оно абсолютно бесполезно. Если автор преследует выгоду, он отходит, собствен-

«ÍÀ ÍÅÁÎËÜØÓÞ ÁÐÎØÜ ÓÕÎÄÈÒ ÄÎ ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÍÅÉ»

- À âî âòîðûõ, åùå ñåíòÿáðü... ☺ ☺ ☺ - Ëåâà, ÿ âîñõèùåí âàøèìè ÷óâñòâàìè! Âû ñ Ñîôîé âìåñòå æèâåòå óæå 30 ëåò è, òåì íå ìåíåå, ãóëÿÿ ïî ãîðîäó, âñåãäà äåðæèòåñü çà ðóêè! - Ñåìà, åñëè ÿ åå îòïóùó, îíà îáÿçàòåëüíî ÷òî-íèáóäü êóïèò.

Чт 14.11 Пт 15.11 Сб 16.11 Нд 17.11 Пн 18.11 Вт 19.11

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

+4 +2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 +1

+5 0С +4 0С +4 0С 0 0С 0 0С 0 0С +2 0С +1 0С +2 0С 0 0С +3 0С +2 0С

півн.захід. 46 м/с півн. 23 м/с півн. 23 м/с схід. 34 м/с півд.схід. 23 м/с півд.захід. 34 м/с

Номер підписано до друку 13.11.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354389

#1480