Page 1

«ÊÀËÈÍβ ÎÑÒÐÎÂÈ» ÍÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈͲ

ÊÓÐֲ ËßÊÀÒÈÌÓÒÜ ÙÓÐÀÌÈ ² ÒÀÐÃÀÍÀÌÈ

2

ÍÎÂÈÉ ÂÎÊÇÀË ÒÀ ÎÑÂß×ÅÍÍß ÕÐÀÌÓ

7 4

ÁÎÐÎËÈÑß ÇÀ ÇÂÀÍÍß ÊÐÀÙί ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ

8

ÍÀ²ÒÜ ØÀÌÏÀÍÑÜÊÅ Ó ÂÈØÈÂÀÍÊÀÕ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ïîáóòóº äóìêà, ùî Êðèâîð³ææÿ - ðóñèô³êîâàíèé êðàé. Ïðîòå ìîëîäà ðîäèíà Çàäîðîæíèõ ðîçâ³í÷àëà öåé ì³ô. Ðàä³þ÷è îäíà îäí³é íà êàëèíîâîìó âåñ³ëüíîìó ì³ñòî÷êó, äîë³ Ñëàâêà òà ²ðèíêè ïîºäíàëèñÿ äîñèòü êðåàòèâíî - íà âåñ³ëë³ â óêðà¿íñüêîìó ñòèë³.

№82 (1473) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 22 æîâòíÿ 201 20133 ð.

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ×ÅÕÈÅÉ

ÂÑÒÐÅ×À ÏÐÅÇÈÄÅÍÒΠÏðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ íàäååòñÿ íà àêòèâèçàöèþ ìåæïðàâèòåëüñòâåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Óêðàèíû è ×åõèè ïîñëå ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ â ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå 25-26 îêòÿáðÿ è ôîðìèðîâàíèÿ òàì íîâîãî Êàáìèíà. Îá ýòîì îí ñêàçàë â ïîíåäåëüíèê íà âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì ×åõèè Ìèëîøåì Çåìàíîì â Êèåâå. Íàøà ñòðàíà òàêæå çàèíòåðåñîâàíà â àêòèâèçàöèè äâóñòîðîííèõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ îòíîøåíèé.  òîò æå äåíü áûë ïîäïèñàí ðÿä äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå, ñîãëàøåíèÿ î âîåííûõ çàõîðîíåíèÿõ è î âçàèìíîì êîíòðîëå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè îáîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ. ○

ÑÊÎÐÎÅ ÏÀÐÀÔÈÐÎÂÀÍÈÅ

 ÀÂÈÀÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ Ñ ÅÑ

Êðèñòèíà Êàòðàêèñ: åå êàðòèíû â êîëëåêöèÿõ ïðåçèäåíòîâ

5

Ãðàæäàíêà ÑØÀ, èçâåñòíàÿ õóäîæíèöà Êðèñòèíà Êàòðàêèñ ñ÷èòàåò ñåáÿ óêðàèíêîé. Ïðè÷èñëÿòü ñåáÿ ê ñîîáùåñòâó ëþäåé, íàñåëÿþùèõ áåðåãà Äíåïðà, à íå Ìèññèñèïè èëè Êàëèôîðíèéñêîãî çàëèâà, Êðèñòèíó Êàòðàêèñ ïîáóæäàåò íå òîëüêî òî, ÷òî îíà ðîäèëàñü â Óêðàèíå. È äàæå íå òî, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ «ïðîòîòèïîì» Îðàíòû-Ïîáåäèòåëüíèöû - ñêóëüïòóðû, ñèìâîëèçèðóþùåé íåçàâèñèìîñòü Óêðàèíû è óñòàíîâëåííîé íà ãëàâíîé ïëîùàäè â Êèåâå. Ïî÷åìó Óêðàèíà âñå åùå ñòó÷èòñÿ â ñåðäöå Êðèñòèíû, êîòîðàÿ ìàëåíüêîé äåâî÷êîé óåõàëà èç ðîäíîé ñòðàíû çà îêåàí? Ýòî è âûÿñíÿëà êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» âî âðåìÿ âèçèòà áûâøåé ñîîòå÷åñòâåííèöû â Äíåïðîïåòðîâñê.

ÇÀÊÎÍ ÎÄÈÍ ÄËß ÂѲÕ

Õ²ËËÀв Ê˲ÍÒÎÍ ÎØÒÐÀÔÓÂÀËÈ ÇÀ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÅ ÏÀÐÊÓÂÀÍÍß ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Åêñ-äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ Õ³ëëàð³ Êë³íòîí îøòðàôóâàëè çà íåïðàâèëüíå ïàðêóâàííÿ. ²íöèäåíò ñòàâñÿ äíÿìè ó Ëîíäîí³ á³ëÿ áóä³âë³ Êîðîë³âñüêîãî ³íñòèòóòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, â³äîìîãî ÿê Chatham House. Êë³íòîí ïðèáóëà òóäè íà âðó÷åííÿ ïðèñóäæåíî¿ ¿é ïðåñòèæíî¿ ïðå쳿, ëàóðåàòîì ÿêî¿ âîíà ñòàëà öüîãî ðîêó. Âàðò³ñòü ïàðêóâàííÿ á³ëÿ Royal

Institute of International Affairs ñòàíîâèòü 3,3 ôóíòà ñòåðë³íã³â (5,2 äîëàðà) çà ãîäèíó. Çà äàíèìè Ç̲, ñð³áëÿñòèé «Ìåðñåäåñ» êîëèøíüîãî äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ ïðîñòîÿâ áåçîïëàòíî á³ëÿ áóä³âë³ ïðèáëèçíî 45 õâèëèí. ϳñëÿ ÷îãî äî íüîãî ï³ä³éøîâ ³íñïåêòîð ³, íåçâàæàþ÷è íà ïðîòåñòè ñï³âðîá³òíèê³â îõîðîíè Êë³íòîí, âèïèñàâ øòðàô ó ðîçì³ð³ 80 ôóíò³â ñòåðë³íã³â (127 äîëàð³â).

Çà ñëîâàìè ïðèñóòíüîãî ï³ä ÷àñ ñóïåðå÷êè ôîòîãðàôà îäíîãî ç àíãë³éñüêèõ âèäàíü, security Õ³ëàð³ «ñåðäèòî ðîçìàõóâàâ ðóêàìè», äåìîíñòðóþ÷è ñâîº ïîñâ³ä÷åííÿ ïàðêóâàëüíèêó. Ïðîòå âàðòîâèé ïîðÿäêó çàëèøèâñÿ íåçâîðóøíèì ³ ïîêëàâ âèïèñàíó êâèòàíö³þ íà ñêëî àâòîìîá³ëÿ. Êîìåíòóþ÷è ³íöèäåíò, ïðåäñòàâíèê áðèòàíñüêî¿ âëàäè âèñëîâèâ ñïîä³âàí-

íÿ, ùî ì³ñ³ñ Êë³íòîí çðîçó쳺: «Ïðàâèëà äëÿ âñ³õ îäíàêîâ³, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêå ì³ñöå ëþäèíà ïîñ³äຠíà ñâ³òîâ³é àðåí³». Äî ðå÷³, çà äàíèìè àíãë³éñüêèõ Ç̲, çà îñòàíí³ 10 ðîê³â äèïëîìàòè â Ëîíäîí³ íå çàïëàòèëè øòðàôè çà íåïðàâèëüíå ïàðêóâàííÿ íà ñóìó 112 ìëí. äîëàð³â. Íàéá³ëüø çë³ñíèìè íåïëàòíèêàìè º àìåðèêàíö³: íà ¿õíþ ÷àñòêó ïðèïàäຠ12 ìëí. äîëàð³â ³ç ö³º¿ ñóìè.

8 Çà íåðàçîáðàííûé ìóñîð ïðåäëàãàþò øòðàôû.

Âèöå-ïðåìüåð Àëåêñàíäð Âèëêóë ïðîãíîçèðóåò ïàðàôèðîâàíèå ñîãëàøåíèÿ î åäèíîì àâèàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ñ Åâðîïåéñêèì ñîþçîì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. Ïî ìíåíèþ âèöå-ïðåìüåðà, ïîäïèñàíèå äîêóìåíòà ïðèâëå÷åò â Óêðàèíó íîâûõ àâèàïåðåâîç÷èêîâ è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó ïàññàæèðîïîòîêà. Àëåêñàíäð Âèëêóë òàêæå îòìåòèë çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðàâèòåëüñòâà â óâåëè÷åíèè îáúåìîâ àâèàïåðåâîçîê êàê íà âíåøíèõ, òàê è íà âíóòðåííèõ ðåéñàõ. ○

ÈÇÌÅÍÈËÈ ÏÐÀÂÈËÀ

ØÅÍÃÅÍ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ Åâðîñîþç èçìåíèë ïðèíöèï ïðåáûâàíèÿ â øåíãåíñêîé çîíå. Ïî íîâîìó äîêóìåíòó Åâðîïàðëàìåíòà èíîé ñòàíîâèòñÿ ñõåìà ïîäñ÷åòà äíåé ïî øåíãåíñêîé âèçå. Òàê, åñëè ðàíüøå íà òåððèòîðèè ñòðàí Øåíãåíñêîãî äîãîâîðà ìîæíî áûëî ïðîâåñòè ìàêñèìóì äåâÿíîñòî äíåé â ïîëóãîäèå, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî âúåçäà â îäíó èç øåíãåíñêèõ ñòðàí, òî ñåé÷àñ íà ãðàíèöå áóäóò ïðîèçâîäèòü ïîäñ÷åò ïî-äðóãîìó. Íîâûå ïðàâèëà ãëàñÿò, ÷òî ñðîê ìàêñèìàëüíîãî ïðåáûâàíèÿ â øåíãåíñêèõ ñòðàíàõ ñîñòàâëÿåò «90 äíåé â ëþáîé ïåðèîä â òå÷åíèå 180 ñóòîê». ○

ÂÅßÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ

Ê ÂËÀÑÒßÌ - ÏÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒÓ Êàáìèí ïðåäëàãàåò Âåðõîâíîé Ðàäå ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíàì ïðàâî ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ ê îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé è ìåñòíîé âëàñòè, à òàêæå ê ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì ÷åðåç Èíòåðíåò. Ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí. Äåéñòâóþùàÿ íûíå ðåäàêöèÿ çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè ëèøü â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473)

ÇÀÐÀÄÈ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ² ² ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ

Íîâèé âîêçàë òà îñâÿ÷åííÿ õðàìó ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

ÒÓÐÏÎÒÎÊ ÐÀÑÒÅÒ Êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ â ìèðå óâåëè÷èëîñü íà 5%. ×èñëî ìåæäóíàðîäíûõ ïðèáûòèé çà âîñåìü ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà ñîñòàâèëî 747 ìëí. ÷åëîâåê, ÷òî íà 38 ìëí. áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä â ïðîøëîì ãîäó. Ïî äàííûì Âñåìèðíîé òóðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè, â ñðåäíåì â Åâðîïå â ýòîì ãîäó óæå ïîáûâàëî íà 20 ìëí. ÷åëîâåê áîëüøå, íåæåëè â ïðîøëîì. Óñòîé÷èâûé ðîñò òóðïðèáûòèé ïðîäåìîíñòðèðîâàëè Àçèÿ è Òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí. Óâåëè÷åíèå ÷èñëà ìåæäóíàðîäíûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ïîëîæèòåëüíî îòðàçèëîñü íà ãîñäîõîäàõ îò òóðîòðàñëè.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÌÅÄÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â Êðèâîìó Ðîç³ ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ ïåðåáóâàâ â³öåïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Ðàçîì ³ç ãîëîâîþ ÎÄÀ Äìèòðîì Êîëºñí³êîâèì òà ìåðîì ì³ñòà Þð³ºì ³ëêóëîì â³í âçÿâ ó÷àñòü ó íèçö³ çàõîä³â. Çîêðåìà, ó ñâÿòêîâîìó ìîëåáí³ îñâÿ÷åííÿ õðàìó íà ÷åñòü гçäâà Õðèñòîâ îãî òà Õðèñòîâîãî â³äêðèòò³ íîâîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó íà ñòàíö³¿ Ðîêóâàòà. Äìèòðî Êîëºñí³êîâ òàêîæ â³äâ³äàâ Êðèâîð³çüêèé ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê òà â³äêðèâ çàâåðøàëüíèé ìàò÷ ôóòáîëüíîãî òóðí³ðó ñåðåä àìàòîðñüêèõ êîìàíä íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà

ÎÏÀÑÍÛÅ ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒ

ÂÎÊÇÀË ÍÀ ÑÒÀÍÖ²¯ ÐÎÊÓÂÀÒÀ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃΠвÂÍß

 Óêðàèíå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èñïîëüçóþò îïàñíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû. Îá ýòîì ñîîáùèëè â Ãîñóäàðñòâåííîì ýêñïåðòíîì öåíòðå. Ñ 1996 ãîäà â íàøåé ñòðàíå çàïðåùåíû ìåäïðåïàðàòû ñ ðÿäîì äåéñòâóþùèõ âåùåñòâ.  ÷àñòíîñòè, â ýòîì ãîäó îãðàíè÷åíî ìåäèöèíñêîå ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ òîëïåðèçîíà, â ïðîøëîì - áûëè çàïðåùåíû êàëüöèòîíèí â ôîðìå íàçàëüíîãî ñïðåÿ è îãðàíè÷åíî åãî ïðèìåíåíèå â ôîðìå àìïóë. Òàêæå îãðàíè÷èëè ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ òðèìåòàçèäèíà. ○

ÄÎÁÐÎÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÂÈÇÛ ÍÅ ÂÂÅÄÓÒ Ðîññèÿ íå áóäåò ââîäèòü âèçîâûé ðåæèì ñ Óêðàèíîé, åñëè îíà ïîäïèøåò ñîãëàøåíèå îá àññîöèàöèè ñ Åâðîñîþçîì. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ÐÔ Êîíñòàíòèí Ðîìîäàíîâñêèé. Ïî åãî ñëîâàì, â âîïðîñå îòíîøåíèÿ ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè Ðîññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ ñõåìîé «âûãîäíî - íå âûãîäíî». ×èíîâíèê óâåðåí, ÷òî ëþáàÿ èíòåãðàöèÿ ñîñåäåé âûãîäíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè. ○

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ

ÎØÒÐÀÔÓÞÒ ÇÀ ÎÒÊÀÇ Óêðàèíñêèå ìàãàçèíû áóäóò øòðàôîâàòü çà îòêàç ïðèíèìàòü ïëàòåæíûå êàðòî÷êè. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Ãîñêîìïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñóììà øòðàôà ñîñòàâèò 8,5 òûñ. ãðí. Êàê ñîîáùàåòñÿ, âñòóïèëî â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå. Òåïåðü ïîòðåáèòåëè ìîãóò òðåáîâàòü ó âñåõ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, ãäå óñòàíîâëåíû êàññîâûå àïïàðàòû, ïðèíèìàòü îïëàòó ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé.

ТУРБОТА ПРО СИРІТ Сьогодні в області діє унікальний заклад - Криворізький соціальний гуртожиток, співробітники якого допомагають осиротілій молоді вирішити чимало пи-

Ó ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÓ ÌÅØÊÀÞÒÜ 50 ÌÎËÎÄÈÕ ËÞÄÅÉ Â²Ä 15 ÄÎ 23 ÐÎʲÂ

тань, серед яких - ведення домашнього господарства, психологічна адаптація у суспільстві. Наразі у гуртожитку мешкають 50 дітейсиріт віком від 15 до 23 років. Керівник регіону Дмитро Колєсніков особисто перевірив умови проживання, якість надання соціальних послуг та лишився задоволеним. Губернатор поспілкувався з працівниками закладу та його вихованцями, взяв участь у психологічному тренінгу, після чого пригостився смачним чаєм з пиріжками.

«Подібний гуртожиток це той механізм, що дозволяє вирішити давню проблему - соціалізацію дітейсиріт», - зазначив Дмитро Колєсніков. Цього ж дня голова ОДА взяв участь у відкритті завершального футбольного матчу серед аматорських команд на Кубок губернатора, що відбувся на стадіоні «Спартак», та здійснив символічне введення м’яча у гру.

НА ЧЕСТЬ РІЗДВА ХРИСТОВОГО У місті відбулася й велика духовна подія - освячення нового православного храму на честь Різдва Христового. Олександр Вілкул привітав криворіжців зі знаменною подією та зробив подарунок - напрестольне Євангеліє. У свою чергу архієпископ Криворізький і Нікопольський Єфрем особливо відзначив вклад віце-

прем’єра у розбудову церкви та вручив йому орден «1025річчя Хрещення Київської Русі» та ікону святителя Миколая.

ВИЗНАЛИ ОКРАСОЮ Почесні гості взяли участь і у відкритті нового пасажирського вокзалу станції Рокувата, яку одразу ж визнали справжньою архітектурною окрасою Кривого Рогу. Нова двоповерхова споруда, загальною площею 1642 кв. м, розрахована на 250 місць, має всі сучасні переваги для пасажирів та гарно пристосована для людей із особливими потребами. «Це вокзал європейського рівня!» - зазначив Олександр Вілкул. Будівництво нової залізничної станції - ще один крок у реалізації проекту «Місто без околиць», ініційований Олександром Вілкулом у червні 2008 року.

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ

Êðåïêîå çäîðîâüå - óñïåøíàÿ æèçíü ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

Ýòà òåìà â ðàìêàõ îäíîèìåííîé ïðîãðàììû, ðåàëèçóåì îé ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Äìèòðèÿ Êîëåñíèêîâà, åìîé îáñóæäàëàñü íà çàñåäàíèè «êðóãëîãî ñòîëà», îðãàíèçîâàííîãî Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì ïðè ãóáåðíàòîðå, Ìîëîäåæíûì öåíòðîì Äíåïðîïåòðîâùèíû è äåïàðòàìåíòîì ïî äåëàì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, ñåìüè è ìîëîäåæè îáëãîñàäìèíèñòðàöèè В заседании принял участие первый заместитель губернатора Анатолий Крупский, молодежные активисты региона. По словам Анатолия Крупского,

программа «Крепкое здоровье - успешная жизнь» направлена на популяризацию здорового образа жизни и создание возможностей для всестороннего раз-

вития подрастающего поколения. В частности, он подчеркнул, что программой предусмотрено привлечение к регулярным занятиям физкультурой и спортом до 80% детей и молодежи Днепропетровщины и до 40% взрослого населения. В этом плане особые надежды возлагаются на молодежных лидеров. «Мы ждем от вас оригинальных идей, готовности к реализации проектов, которые вы предлагаете, - своими силами и при поддержке областной

власти», - сказал первый заместитель губернатора. В тот же день председатель Всеукраинской организации «Street Workout», глава международного движения «Здоровый образ жизни» Денис Минин сообщил о начале проведения в вузах региона лекций о здоровом образе жизни «Формула успеха». «Наша цель - остановить эпидемию курения, пьянства и наркомании. Переориентировать нынешнее поколение на внимание к своему здоровью и будущему», - отметил он.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÎÊÎ˲ÍÜ

ÄÀÐ'ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Öèìè âèõ³äíèìè ïîøóêîâö³ «Ñîþçó «Íàðîäíà ïàì'ÿòü» ðàçîì ç â³öåïðåì'ºð-ì³í³ñòðîì, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ó ñïðàâàõ óâ³÷íåííÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ â³éíè òà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì òà óêðà¿íñüêèì àêòîðîì Âîëîäèìèðîì Òàëàøêîì îô³ö³éíî ïåðåäàëè Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó Íàö³îíàëüíîìó ìóçåþ ³ì. ßâîðíèöüêîãî ìàéæå 2 òèñÿ÷³ åêñïîíàò³â, çíàéäåíèõ ï³ä ÷àñ ï³âòîðàð³÷íèõ ðîçêîïîê

Ïåðåäà÷à åêñïîíàò³â òà ñâÿòî äëÿ âåòåðàí³â

ÂÅÒÅÐÀÍÈ ÇÓÑÒвËÈÑÜ ²Ç ²ÄÎÌÈÌ Ê²ÍÎÀÊÒÎÐÎÌ

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÈÃÎÒÎÂËßÒÈÌÓÒÜ ÒÐÀÊÒÎÐÈ Á³ëîðóñü çàö³êàâëåíà ñòâîðèòè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî ç âèðîáíèöòâà òðàêòîð³â. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Êðóïñüêîãî ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà ïðîìèñëîâîñò³ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü ²âàíîì Äåìèäîâè÷åì. Çîêðåìà, ìîâà éøëà ïðî ñòâîðåííÿ íîâîãî âèðîáíèöòâà íà áàç³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ÄÏ «ÂΠϳâäåííèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä ³ì.Î.Ì.Ìàêàðîâà». ○

Під час розкопок на одному із плацдармів річки Дніпро пошуковці знайшли уламки літака ЛА-5. Проте, за словами голови правління ВГО «Союз «Народна пам'ять» Ярослава Жилкіна, це була не єдина така знахідка. «Насправді за півтора року на території Дніпропетровської області знайдено уламки п'яти літаків і всі вони стануть експонатами музеїв регіону», - розповів він під час церемонії передачі експонатів. Крім того, у власність музею також перейшли

70-в××ß ÂÈÇÂÎËÅÍÍß

ÏÐȲÒÀÍÍß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ фрагменти важкої воєнної техніки та озброєння, особисті речі солдатів, гільзи та побутова воєнна атрибутика. «Пошуковці Дніпропетровської області зібрали не уламки техніки, вони підняли з землі історію подвигу та передали її наступним поколінням, які приходитимуть до цього музею», - сказав актор Володимир Талашко.

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР Цього ж дня в рамках святкування 70-річчя визволення Дніпропетровська в місті відбулась зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни з відомим українським актором, виконавцем однієї з головних

ÓËÀÌÊÈ Ë²ÒÀÊÀ ËÀ-5 ÇÁÅвÃÀÒÈÌÓÒÜ Ó ÌÓÇů ролей у знаменитій кінострічці «В бой идуть одни старики» Володимиром Талашком. Кіноактор виконував відомі воєнні пісні, читав вірші та дякував ветеранам за їхній подвиг. Віце-прем'єр-міністр також подякував всім присутнім на зустрічі за те, що сучасне покоління українців бачать війну тільки на екранах телевізорів і в кадрах кінохроніки. «Кіно несе великий заряд енергії, дозволяє стати очевидцем подій, які відбувалися давно або далеко від нас. Особливо це стосується таких великих фільмів як «В бой идуть

одни старики». І я вдячний Володимирові Талашку, що він сьогодні з нами», сказав Олександр Вілкул. За підтримки віце-прем'єра та Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів створено кілька документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну. Минулого року побачила світ стрічка «Гірке зернятко Перемоги», яка розповідає про героїзм учасників переправи через Дніпро в районі села Військове восени 1943-го. Також було створено цикл фільмів «Жива пам'ять регіонів», а невдовзі відбудеться презентація нового фільму - «Серце України».

16-ËÅÒÈÅ ÏÀÐÒÈÈ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Ðàáîòà ðàäè ïðîöâåòàíèÿ ñòðàíû ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

С шестнадцатилетием создания партии в этот день однопартийцев поздра-

̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

ІСТОРІЯ ПОДВИГУ

 ìèíóâøóþ ñóááîòó â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ïî ñëó÷àþ 16-ëåòèÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ.  òåàòðå îïåðû è áàëåòà ñîáðàëèñü ðóêîâîäèòåëè îáëàñòè, ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, àêòèâèñòû è âåòåðàíû ïàðòîðãàíèçàöèè, äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé

ÏÅÐÅÄ ÏÀÐÒÈÅÉ ÑÒÎßÒ ÍÎÂÛÅ ÇÀÄÀ×È вил вице-премьерминистр, председатель ДОО ПР Александр Вилкул. «За

эти годы мы преодолели множество испытаний и преград на пути к нашей со-

вместной победе, отметил он. - Сегодня перед нами стоит задача качественных преобразований всех сфер жизни государства. Под руководством Президента Украины, политического лидера партии Виктора Януковича, при поддержке правительства, возглавляемого Николаем Азаровым, благодаря слаженной работе парторганизаций всех уровней, мы уверенно идем к главной цели - обеспечению процветания на-

Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ìåøêàíö³â Æîâòèõ Âîä òà Ï’ÿòèõàòñüêîãî ðàéîíó ³ç 70-þ ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Çîêðåìà, â³í çàçíà÷èâ, ùî ó ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ ìàðàôîíó «Ñëàâà âèçâîëèòåëÿì» Äí³ïðîïåòðîâùèíà êðîê çà êðîêîì éäå øëÿõîì âèçâîëüíèõ áî¿â. Ïðî ö³ ïî䳿 íàãàäóþòü áðàòñüê³ ìîãèëè, ïàì’ÿòíèêè òà åêñïîíàòè, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó ì³ñöåâèõ òà øê³ëüíèõ ìóçåÿõ. «Íèçüêèé óêë³í ³ áåçìåæíà âäÿ÷í³ñòü âåòåðàíàì - óñ³ì, õòî çàõèùàâ ð³äíó çåìëþ, õòî ö³íîþ æèòòÿ, áîéîâèìè ïîäâèãàìè çä³éñíèâ âàãîìèé âíåñîê ó ñï³ëüíó ñïðàâó» - ãîâîðèòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. ○

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà éîãî çàñòóïíèê Âàäèì Íåñòåðåíêî íàãîðîäèâ ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà ïîäÿêàìè 49 êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ðåã³îíó. Òàêîæ 22 âåòåðàí³â ö³º¿ ãàëóç³ â³äçíà÷èëè â³òàëüíèìè ëèñòàìè ãîëîâè îáëàäì³í³ñòðàö³¿. Ñüîãîäí³ â îáëàñò³ ïðàöþþòü áëèçüêî 1,5 òèñ. ï³äïðèºìñòâ, ùî âèðîáëÿþòü ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ïåðåðîáëÿþòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ñèðîâèíó. ○

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ ÁÀË шей страны и достойной жизни каждого украинца». В рамках торжеств наиболее активных членов партии отметили почетными грамотами и наградами. Также по итогам конкурсасмотра среди местных и первичных парторганизаций в семи номинациях наградили 23 их руководителей. Кроме того, в этот день ряды ДОО ПР пополнили еще 30 человек - им вручили партийные билеты.

ÒÀÍÖÞÞÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà â³äáóäåòüñÿ 3-é Ñòóäåíòñüêèé áàë. Ïðåäñòàâíèêè âèø³â óñ³º¿ îáëàñò³ âæå áåðóòü ó÷àñòü ó ðåïåòèö³ÿõ, çà ï³äñóìêàìè ÿêèõ â³äáóäåòüñÿ â³äá³ð ó÷àñíèê³â áàëó. Íåçàáàðîì îðãàí³çàòîðè â³äáåðóòü êðàù³ 100 ïàð, ÿê³ é ïîêàæóòü ñâîþ õîðåîãðàô³÷íó ìàéñòåðí³ñòü ï³ä ÷àñ çàõîäó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ˲ÊÀвÂ

ÊÐÀÙÀ ØÂÈÄÊÀ Ó Íîâîìîñêîâñüêó â³äáóâñÿ ô³íàë îáëàñíîãî êîíêóðñó íà çâàííÿ êðàùî¿ áðèãàäè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ðåã³îíó.  íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 12 âè¿çíèõ áðèãàä øâèäêî¿, ÿê³ çäîáóëè ² òà ²² ì³ñöÿ â ðàéîííèõ çìàãàííÿõ. Öüîãî ðîêó ïåðåìîæíèöåþ îáëàñíîãî êîíêóðñó ñòàëà áðèãàäà ç Ëåí³íñüêî¿ ï³äñòàíö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Âàëåíòèíà óíçáóðã â³ä ³ìåí³ ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ïðèâ³òàëà ô³íàë³ñò³â òà âðó÷èëà ö³íí³ ïîäàðóíêè. ○

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473)

ДІЛИТИСЯ ДОСВІДОМ

Ô²ÍÀË ÊÎÍÊÓÐÑÓ

Ó Ïåòðèê³âö³ â³äáóâñÿ XVIII ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü òåëåðàä³îïðîãðàì «Êàëèíîâ³ îñòðîâè-2013». ³í çàïî÷àòêîâàíèé Äåðæêîìòåëåðàä³î ó 1996 ðîö³ ³ º ï³äñóìêîì ð³÷íî¿ ðîáîòè ïðàö³âíèê³â îáëàñíèõ äåðæàâíèõ ÒÐÊ

Äå ³ ÿê ïðîôåñ³éíî ãîòóþòü ë³êàð³â, Äå ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü ó ñ³ìåéí³é ìåäèöèí³? KÏð³îðèòåòîì äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à ó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ º ñòâîðåííÿ ³íñòèòóòó ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Àäæå ñàìå íà ïåðâèíí³é ëàíö³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìîæíà âèð³øèòè á³ëüø³ñòü ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì. Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ôàõîâà ï³äãîòîâêà ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â â³äáóâàºòüñÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é äåðæàâí³é ìåäè÷í³é àêàäå쳿. سñòü ðîê³â ñòóäåíòè îïàíîâóþòü ïðîôåñ³þ ë³êàðÿ, ï³ñëÿ öüîãî - 2 ðîêè â ³íòåðíàòóð³ ñïåö³àëüí³ñòü ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè - ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè â ³íòåðíàòóð³ âêëþ÷ຠâèâ÷åííÿ 16 ð³çíîìàí³òíèõ ìåäè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Ïðîòå íàâ³òü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÂÍÇ ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ïîñò³éíî â³äâ³äóþòü òðåí³íãè, ñåì³íàðè, ùîì³ñÿ÷í³ êóðñè òîùî. Òàê, ó 26 íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íèõ öåíòðàõ ç ïèòàíü ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè, â³äêðèòèõ öüîãî ðîêó, íàâ÷àííÿ ïðîéøëè âæå ïîíàä 60% ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. ○

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-800-50-72-50

«Êàëèíîâ³ îñòðîâè» íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÌÅIJÉÍÈÊÈ ÇÌÀÃÀËÈÑß

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÇÀѲÄÀÍÍß ÊÎËÅò¯

ÂÈÏËÀÒÈËÈ ÏÅÍѲ¯ Ó ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîëå㳿, íà ÿêîìó ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè îðãàí³â ôîíäó çà 9 ì³ñÿö³â. Çà ¿õí³ìè ðåçóëüòàòàìè ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè ç íàäõîäæåííÿ âëàñíèõ êîøò³â äî áþäæåòó Ôîíäó âèêîíàí³ íà 98,9%. Çà öåé ïåð³îä âèïëà÷åíî ïåíñ³é íà ñóìó ïîíàä 14 ìëðä. ãðí. Ïåíñ³îíåð³â, ÿêèõ îáñëóãîâóþòü áàíêè, á³ëüøຠ- ñüîãîäí³ öå 704 òèñ. îñ³á.

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ²! Äëÿ ë³êóâàííÿ apòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòåí糿 â Óêðà¿í³ çàïðîâàäæåíî â³äïóñê ë³êàðñüêèõ çàñîá³â çà çíèæåíèìè ö³íàìè. Çàîùàäæóéòå ãpoøi, çà ðåöåïòîì çâåðòàéòåñÿ äî ë³êàðÿ!

Минулого року Дніпропетровська державна телерадіокомпанія отримала Гран-прі фестивалю «Калинові острови-2012», тому право приймати цьогорічний фестиваль перейшло до Дніпропетровщини. «Такі фестивалі дуже важливі для нашого регіону і нашої країни загалом. Вони наближають нас до сучасної, позитивної, професійної журналістики. І те, що фестиваль «Калинові острови» вже вісімнадцятий за рахунком, - лише підтверджує цю думку», - сказав губернатор Дмитро Колєсніков на відкритті заходу. До участі у творчому конкурсі подали 105 робіт: 41 радіо- та 64 телепрограми. Їх представили державні ТРК зі всіх регіонів України, а також два приватні дніпропетровські канали - 34 та 27 і криворізький телеканал «Рудана». Вперше за історію фестивалю його учасниками стали працівники електронних ЗМІ Білорусі - ТРК «Брест». Медійники продемон-

Ó ÐÅòÎÍÀËÜÍÈÕ ÒÐÊ - ÂÀÆËÈÂÀ ̲Ѳß

ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÓËÎ ÏÎÄÀÍÎ 105 ÐÎÁ²Ò

стрували культурологічні, соціальні, дитячі, публіцистичні та інформаційноаналітичні програми. Журі потрібно було визначити кращих у 10 номінаціях для телепрограм та в 5 номінаціях для радіопрограм, а також кращих ведучих. «Ми вирішили спробувати свої сили за кордоном вперше беремо участь у фестивалі такого масштабу, - розповіла головний редактор ТРК «Брест» Ірина Балабанович. - Ми багато чули про ваш фестиваль, хотілося все побачити, можливо, перейняти досвід». Незважаючи на те, що білоруси були цьогорічними дебютантами «Калинових островів», вони одразу отримали нагороду

- посіли друге місце в номінації «Краща публіцистична програма до 70річчя Великої Перемоги» з роботою «Червоний берег».

СЕРЦЕ УКРАЇНИ Для журналістів «Калинові острови» - це і конкурс, і виставка досягнень, і майданчик для обміну досвідом та ідеями, які зародилися, втілились і знайшли свого глядача і слухача в різних куточках країни. «Хочу відзначити високий рівень робіт, наданих у конкурсній програмі фестивалю. Сьогодні регіональні телерадіокомпанії виробляють продукт, який часто не випускають і на національному рівні. Це

програми для людей і про людей конкретного регіону. Тому на регіональних телерадіокомпаніях лежить велика відповідальність і важлива місія у деталях донести все, що відбувалося і відбувається у вашому регіоні, до кожного глядача і слухача», - сказав на закритті фестивалю віце-прем’єр Олександр Вілкул. Зазначимо також, що журі присудило перше місце в номінації «Краща публіцистична програма до 70-річчя Великої Перемоги» документальному фільму «Серце України. Павлоградська Увертюра», продюсером якого виступив віце-прем’єрміністр Олександр Вілкул. Фільм присвячений визволенню Павлоградщини в ході Донбаської операції і є першою частиною п’ятисерійного циклу «Серце України».

²Ç Þ²ËŪÌ

Æèòòºâå êðåäî - òóðáîòà ïðî ëþäåé 20 æîâòíÿ ñâîº 85-ð³÷÷ÿ â³äñâÿòêóâàâ íàø çåìëÿê, â³äîìèé äåðæàâíèé òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Þð³é Áàáè÷. Óñå éîãî æèòòÿ òà ðîáîòà ïîâ’ÿçàí³ ³ç ð³äíîþ Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ

го металургійного інституту розпочав трудовий шлях у Кривому Розі. У 1957 році був прийнятий до лав КПРС. Свого часу, ще працюючи на руднику ім. Дзержинського, Юрій Бабич запам’ятав слова тодішнього голови Криворізької міськради Петра Бурлакова: «Авторитет керівника визначається не тільки знанням справи, а й турботою про людей та їхнє здоров’я». Це стало для Юрія БаЮрій Бабич народився у Верх- бича життєвим кредо. Із 1969-го Юрій Петрович упроньодніпровську в родині службовця. Після закінчення Дніпропетровсько- довж десятиліття обіймав посаду

голови Криворізького міськвиконкому. Із 1983 до 1989 року керував Дніпропетровським облвиконкомом. Неодноразово обирався депутатом Верховної Ради УРСР, був членом ЦК Компартії України. На початку 90-х став головою Дніпропетровської обласної асоціації з фізичних та нетрадиційних методів лікування «Солоний Лиман». З нагоди 85-річного ювілею щиро зичимо нашому землякові здоров’я та щастя. Нехай доля і надалі дарує Вам життєву наснагу, радість та натхнення.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

ÊÑÅÍÈß ÈÏÀÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА - Кристина, что привело Вас в наш город? - Желание показать жителям Днепропетровска свои работы. Знаете, многие думают: она звезда, к ней не подступишься. А я вовсе не держу дистанцию, проста и открыта. - Часто бываете в Украине? - Каждый год, но приезжаю сюда не для того, чтобы ностальгировать, умиляться украинским пейзажам. Я заряжена своей миссией, как батарейкой, и у меня нет времени на то, чтобы свое возвращение домой считать отпуском, каникулами. - Вы сказали - миссия. Поясните, пожалуйста. - Я находилась в 30 километрах от Чернобыля, когда он взорвался. Позже два раза переборола страшное заболевание. Мой сын в восьмимесячном возрасте умер от синдрома «чернобыльское сердце» - оно было все в дырочках, и передовое американское здравоохранение не смогло спасти моего ребенка. Я написала серию картин «Зона», получившую премию ООН и отправившуюся в турне по всему миру… И после этого я стала заботиться о ребятишках онкобольных, детях «чернобыльской войны». Если бы вызнали, какое огромное количество детей продолжает поражать эта война!.. Я сотрудничаю с Международной чернобыльской организацией, Международным фондом детского сердца, врачи которого регулярно приезжают в Украину и оперируют детей.

«ß «ÁÎÌÁÎÐÄÈÐÎÂÀËÀ» ÑÂÎÈÌÈ ÐÀÁÎÒÀÌÈ ÃÀËÅÐÅÈ» БРАВО, ПИТТ И ДЖОЛИ! - Ваша благотворительность познакомила Вас с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. А еще говорят, что Вы - любимая художница этого голливудского красавца… - Он и его жена заботятся о мире. Полагаю, что и я тоже пытаюсь это делать. Я благодарна миру, что выжила, что родилась в семье, во многом определившей мой путь, сделавшей меня счастливой, способной любить. Теперь хочу поделиться любовью с теми, кто лишен ее. Думаю, что и

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

Êðèñòèíà Êàòðàêèñ: åå êàðòèíû â êîëëåêöèÿõ ïðåçèäåíòîâ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÄËß Ó×ͲÂ

Брэд Питт и Анджелина Джоли, с которыми я одолела не одну тысячу километров, когда участвовала в проектах ООН, заботятся о детях, как говорят в Украине, без понтов, не ради рекламы. Браво им! Что касается моего звания любимой художницы Брэда Питта… Не знаю. Любимая у этого человека одна - Анджелина. Ну а то, что в его част-

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÊÐÈÑÒÈÍÛ ÊÀÒÐÀÊÈÑ: 3Êðèñòèíà - åùå è ïðîòîòèï îáðàçà Ëûáèäè, ñåñòðû îñíîâàòåëåé Êèåâà. 3Äåäóøêà õóäîæíèöû ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè ïîñëåäíèé öàðü Ãðóçèè è Àðìåíèè Ñèìîí Áàãðàòèîí Äàäèàíè Ãåäèìèí Ïèëüêå. ПРОСНУЛАСЬ ЗНАМЕНИТОЙ

- Это Америка помогла Вам стать модной художницей? - Я приехала в Америку в 10летнем возрасте: папе заказали скульптуру в Чикаго. Но училась живописи в Украине - в художественной школе и Национальной академии изобразительного искусства. Однако, думается, именно Америка помогла мне добиться известности. Если у человека есть голова на плечах, он готов трудиться и упорно идти к намеченной цели, обязательно станет успешным. Я - тому подтверждение. Я много писала и «бомбардировала» своими работами галереи - и некоторые из них взяли-таки мои картины. Как-то в одну из нью-йорских галерей пришел арт-критик ной коллекции, есть мои рабоочень известного и тиражного ты, можно объяснить сходиздания, посмотрел на мои раством нашего восприятия боты и написал рецензию, мира. - Наверное, Ваше восприятие разделяет и Барак Обама, поскольку Ваши картины есть и в личной галерее президента США? - Считаю, что художник тогда состоялся, когда его ра- очень лестную для меня. На боты не оставляют людей рав- следующее утро я проснулась нодушными. Пусть картины знаменитой. Вскоре на меня пробуждают протест, пусть посыпались заказы, начали даже вызывают ненависть - но поступать предложения о сотолько не страшное равноду- трудничестве с голливудскишие. И то, что мои картины по- ми киностудиями. купаются, означает: они будо- А расцветить своими ражат чувства. Я знаю, что картинами украинское мои работы есть в коллекциях кино не планируете? - Мы думали об этом с Богдвух экс-президентов Франции, они висят в домах Леони- даном Ступкой, с которым я да Кучмы и Виктора Ющенко. была дружна. Ныне я захвачеВ свое время мои картины ку- на иными проектами. Например, по просьбе жителей Киропил Билл Клинтон.

«ß ÍÅ ÄÅÐÆÓ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ»

«ÌÎÉ ÏÀÏÀ «ÓÂÅÍ×ÀË ÌÍÎÉ» ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» вограда, в который привозила свои работы нынешним летом, буду рисовать Святую Елизавету, имя которой носил когда-то город. Думаю, с ее возвращением вернется и благословение городу.

ОРАНТА ОБЯЗЫВАЕТ - Вас многое удивляет в Украине? - Скажем так: радует. Страна становится европейской, но при этом не поступается своей культурой. Однако есть вещи, которые шокируют, с которыми невозможно примириться, свыкнуться. Например, памятник Ленину рядом с усадьбой моей прапрабабушки Эвелины Ганской, жены Бальзака, которая расположена под Бердичевом. Полагаю, уместнее было бы увековечить память этой замечательной женщины, открывшей миру великого писателя. - А вот Вы давно стоите на столичном Майдане. - То, что мой папа Анатолий Кущ, которого я считаю самым выдающимся скульптором в Украине, «увенчал мной» Монумент Независимости, я узнала не сразу. Папа попросил меня выслать мои фото с поднятыми руками, и я исполнила просьбу. Разве могла я подумать там, в Америке, какую участь он мне готовит. Это возлагает на меня еще большую ответственность, стремление жить так, чтобы моя Украина, мои родители, мои предки - например, прапрадед иконописец Ксенофонт Катракис, фамилию которого я взяла себе - гордились мной. И я, представительница Украины, которая всегда во мне, буду, пока есть силы, представлять свою Родину в мире. Я - украинка, у меня нет проблем с самоидентификацией, и мне не нужно жить в селе на Полтаве, чтобы ощущать себя украинкой…

ÍÀÂ×ÀÒÈÌÓÒÜ ÏËÀÂÀÒÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòàðòóâàâ ²Õ åòàï ïðîãðàìè ç ïëàâàííÿ ñåðåä ó÷í³â ìîëîäøèõ êëàñ³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ì³ñêðàä³. Çàãàëîì äî çàíÿòü ³ç ïëàâàííÿ çàëó÷èëè 300 øêîëÿð³â ³ç øê³ë ¹ 6, 42, 77. Âîíè òðåíóþòüñÿ ó áàñåéí³ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó «Ìåòàë» òà áàñåéí³ ²íäóñòð³àëüíîãî êîëåäæó. Òðåíåðè íàâ÷àòèìóòü ä³òåé ïëàâàííþ óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â (24 çàíÿòòÿ).  ê³íö³ åòàïó ä³òè ñêëàäóòü åêçàìåí ³ ïîêàæóòü ÷îìó âîíè íàâ÷èëèñÿ. Óñ³ øêîëÿð³ îòðèìàþòü ãðàìîòè òà çíà÷êè «ß âì³þ ïëàâàòè». ○

IJÒÈ ÌÀËÞÞÒÜ

ÏÅÐÅÑÓÂÍÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ Ó Ïàëàö³ òâîð÷îñò³ ä³òåé òà þíàöòâà Ëåí³íñüêîãî ðàéîíó â³äáóëîñü â³äêðèòòÿ ïåðåñóâíî¿ âèñòàâêè äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â «Íàö³îíàëüíèé áàíê ìàéáóòíüîãî». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³ äèòÿ÷³ ìàëþíêè - 75 ðîá³ò ïåðåìîæö³â ïåðøîãî òà äðóãîãî òóð³â II Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â «Íàö³îíàëüíèé áàíê ìàéáóòíüîãî» ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ○

ÄÎ 70-в××ß ÂÈÇÂÎËÅÍÍß

²ÄÊÐÈËÈ ÅÊÑÏÎÇÈÖ²Þ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ñåðåäí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ¹6 â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè «Çáåðåæåìî Ïåðåìîãó íà Çåìë³». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Êðàñíîãâàðä³éñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ ðàä³. Çàõ³ä ïðèóðî÷åíî äî 70-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. ϳä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ â³äêðèëè îíîâëåíó åêñïîçèö³þ - Çàëó Áîéîâî¿ Ñëàâè, ïðèñâÿ÷åíó 236-é Äí³ïðîïåòðîâñüê³é Êðàñíîçíàìåíí³é îðäåíà Ñóâîðîâà ²² ñòóïåíÿ Ñòð³ëêîâ³é äèâ³ç³¿, ÿêà â 1943 ðîö³ âèçâîëÿëà ì³ñòî â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ÏÐΠϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ Ç² ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÇÀ 9 ̲Ñßֲ 2013 ÐÎÊÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ï²ÄÃÎÒÎÂËÅÍÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Dz ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÀÏÀÐÀÒÓ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÅÐÅÄÀײ ÄËß ÓÂ’ßÇÍÅÍÈÕ Çà äâà ì³ñÿö³ ³ñíóâàííÿ ³íòåðíåò-ìàãàçèíó äëÿ óâ’ÿçíåíèõ 350 ãðîìàäÿí çìîãëè íàïðàâèòè ïåðåäà÷³ äëÿ ñâî¿õ áëèçüêèõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü çà ãðàòàìè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà óïðàâë³ííÿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Ñüîãîäí³ ñåðâ³ñ ïðàöþº â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³, Æîâòîâîäñüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é òà Ï’ÿòèõàòñüê³é âèïðàâíèõ êîëîí³ÿõ. Äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ îõîïèòè ðîáîòîþ ³íòåðíåòìàãàçèíó âñ³ óñòàíîâè ðåã³îíó, à ïîò³ì é ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè.

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÊÐÀÙÈÉ ÏÐÎÊÓÐÎÐ Ïðîêóðîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Íàòàë³ÿ Ìàð÷óê ñòàëà ïåðåìîæöåì ùîð³÷íîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Þðèñò ðîêó» â íîì³íàö³¿ «Ïðîêóðîð». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Êîíêóðñ «Þðèñò ðîêó-2013» ïðîâîäèòü Ñîþç þðèñò³â Óêðà¿íè çà ó÷àñòþ Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿ Óêðà¿íè, Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè, Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè. ○

ÏÐÎÄÓÊÖ²ß ÄËß ÏÀÑÀÆÈвÂ

ÎÁÐÀËÈ ÍÀÇÂÓ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ âèïóñêàòèìå ïèòíó âîäó. Íà ï³äïðèºìñòâ³ âæå îáðàëè íàçâó ïðîäóêòó. Íàéêðàùèé âàð³àíò íàä³ñëàëà ïåíñ³îíåðêà Ðà¿ñà Ô³ë³íà, ÿêà ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàëà íà çàë³çíèö³. Ƴíêà çàïðîïîíóâàëà äåê³ëüêà íàçâ, àëå íàéêðàùîþ æóð³ âèçíàëî «Òàâð³éñüêó äæåðåëüíó». Ó ëèïí³ òðèâàâ êîíêóðñ ñåðåä ïðàö³âíèê³â íà êðàùó íàçâó ïèòíî¿ âîäè. Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè 190 çàë³çíè÷íèê³â, ÷ëåíè ¿õí³õ ðîäèí, ïåíñ³îíåðè òà âåòåðàíè ìàã³ñòðàë³. ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÒÓÐͲÐ

ÃÐÀËÈ ÂÎËÅÉÁÎ˲ÑÒÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà áàç³ ñïîðòêîìïëåêñó Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ àêàäå쳿 áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè â³äáóâñÿ 6-é ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç âîëåéáîëó, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì'ÿò³ çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà òðàíñïîðòó Óêðà¿íè ³êòîðà Ìàë³ÿ. Çàõ³ä ïðîâîäèâñÿ ç íàãîäè Äíÿ àâòîìîá³ë³ñòà òà äîðîæíèêà. ²ãðè òðèâàëè ç 17 äî 20 æîâòíÿ. Ó òóðí³ð³ âçÿëè ó÷àñòü êîìàíäè âîëåéáîë³ñò³â ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè, à òàêîæ Ðîñ³¿ òà êðà¿í Áàëò³¿.

Облдержадміністрацією підбиті підсумки роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2013 року. Протягом звітного періоду до облдержадміністрації надійшли 6250 звернень, що на 36,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (9 місяців 2012 року - 9774 звернення). Громадянами порушено 6775 питань, головні з яких: комунального господарства - 2017 звернень (29,8% від загальної кількості запитань); соціального захисту 1441 звернення (21,3%); житлової політики - 532 звернення (7,9%); аграрної політики і земельних відносин - 525 звернень (7,7%); охорони здоров'я - 365 звернень (5,4%). Питання економічної, цінової політики становлять 5,1%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 3,8%; праці і заробітної плати - 3,3%; транспорту і зв'язку - 3,0%; освіти, наукової діяльності - 2,5%; культури та культурної спадщини - 1,2%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту 1,0%; фінансової, податкової, митної політики - 0,9%; екології та природних ресурсів 0,7%; діяльності органів місцевого самоврядування 0,6%; діяльності місцевих органів виконавчої влади 0,3%; промислової політики 0,2%; діяльності об'єднань громадян, релігії - 0,2%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась кількість звернень з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - на 46,4%; комунального господарства - на 43,4%; житлової політики - на 38,7%; фінансової, податкової, митної політики - на 38,5%; екології та природних ресурсів - на 37,3%; діяльності місцевих органів виконавчої влади - на 36,7%; діяльності органів місцевого самоврядування - на 24,0%; соціального захисту - на 35,4%; транспорту і зв'язку - на

30,4%; охорони здоров'я - на 27,4%; аграрної політики і земельних відносин - на 22,8%; сім'ї, дітей, молоді, фізкультури та спорту - на 22,6%; праці і заробітної плати - на 21,3%; освіти і науки - на 13,5%. Відповідно до класифікатора звернень громадян звернення розподіляються так: за формою надходження: поштою - 2335 звернень; на особистому прийомі - 1324; через органи влади - 2266; через засоби масової інформації - 24; від інших органів, установ, організацій - 280; через уповноважену особу - 21; за ознакою надходження: первинні - 5218; дублетні - 122; неодноразові - 718; масові - 123; повторні - 69; за видами: пропозиції (зауваження) - 31; заяви (клопотання) - 6095; скарги - 124; за статтю авторів звернень: чоловіча - 2246, жіноча 3889, не визначено - 115; за типом: телеграми - 23, листи - 4903, усні - 1324; за суб'єктом: індивідуальні - 5476, колективні - 683, анонімні - 91. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів (38,0% від загальної кількості). Крім того, частка звернень від робітників становить 2,4%, працівників бюджетної сфери - 1,2%, безробітних - 1,1%, підприємців - 0,8%, селян - 0,8%, учнів та студентів - 0,3%, державних службовців - 0,2%, служителів релігійних організацій - 0,1%, військовослужбовців - 0,1%. За підсумками розгляду звернень: вирішено позитивно - 1376 (22,0%); дано роз'яснення - 3970 (63,5%); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» 537 (8,6%); повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» - 1 (0,02); не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» - 4 (0,06). Знаходяться у стадії розгляду 362 звернення (5,8%). Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ве-

терани війни та праці, інваліди, учасники бойових дій, члени багатодітних сімей, одинокі матері, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Від громадян зазначених категорій отримано 1583 звернення, або 25,3% від загальної кількості. З метою підтримки 1537 сімей громадян зазначених категорій за рахунок обласного бюджету виділено 540,4 тис. грн. для надання одноразової матеріальної допомоги. Розглянуто 63 звернення від інвалідів Великої Вітчизняної війни (у тому числі на особистих прийомах - 11); 33 звернення жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (у тому числі на особистих прийомах - 14); 7 звернень Героїв Соціалістичної Праці (у тому числі на особистих прийомах - 3). Звернень від Героїв України, Героїв Радянського Союзу не надходило. Керівництвом облдержадміністрації згідно із затвердженими графіками здійснено 212 особистих прийомів громадян, у тому числі 104 - виїзних, під час яких розглянуто 1324 звернення (або 21,2% від загальної кількості). Забезпечено діяльність бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр». Упродовж 9 місяців 2013 року обласним контактним центром опрацьовано 14595 звернень з державної установи «Урядовий контактний центр», що на 29,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року (9 місяців 2012 року 11232 звернення). Забезпечено роботу багатоканальної телефонної лінії «Контакт-центр «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» (0 800 505 600). Протягом 9 місяців 2013 року Контактцентром «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» опрацьовано 29275 звернень громадян. Здійснюється прийом звернень громадян через вебпортал контакт-центру (www.callcenter.dp.gov.ua), де

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації. Робота зі зверненнями громадян в облдержадміністрації є одним із пріоритетних напрямів, тому постійно вживаються заходи, спрямовані на застосування нових підходів до її організації. Забезпечено всебічну діяльність регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада», розташованого за адресою: пр.Кірова, 1. Запроваджено нові підходи до проведення особистих прийомів громадян у спеціально облаштованій приймальні, в якій створено умови для одночасного прийому трьох заявників. Представники структурних підрозділів облдержадміністрації проводять роз'яснювальну роботу, оперативно вирішують питання, надають консультації. Завдяки встановленим сенсорним інформаційним кіоскам відвідувачі мають можливість залишити своє електронне звернення до керівництва облдержадміністрації. З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в центрі «Відкрита влада» (кабінет №6) облаштовано місця для забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації; створено необхідні умови для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію (щодня з 9.00 до 18.00, у п'ятницю - з 9.00 до 16.45, субота, неділя - вихідні). Також створено умови для надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам (центр «Відкрита влада», кабінет №5). Працівниками юридичного управління та департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації надаються громадянам роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків. Правова допомога надається щовівторка та щочетверга з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00. Заходи, вжиті облдержадміністрацією, спрямовані на упровадження нових форм спілкування влади і громадян, досягнення прозорості дій, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈ

Õðîíèêà áîåâ çà Äíåïðîïåòðîâùèíó ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 2013 - 2014 ãîäàõ îáëàñòü ïðàçäíóåò 70-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ìû ïðîäîëæàåì âñïîìèíàòü õðîíèêó òåõ äàëåêèõ äíåé. Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò î ñòàíöèè Âåðõîâöåâî  12 августа 1941 года. Станцию оккупировали немецко-фашистские войска.  Июнь 1942 года. Осмотрщик ва-

гонов И. Т. Борсук устроил побег юношам и девушкам, которых нацисты насильно угоняли на работы в Германию, за что был схвачен и расстрелян гитлеровцами.  С сентября 1942 года на станцииВерховцево начала действовать подпольно-патриотическая группа «Набат». Она установила связь с Крюковской подпольной организацией на Полтавщине и с партизанским отрядом, находившимся в Черном лесу.

Подпольщики вели антифашистскую агитацию среди населения, распространяли сводки Совинформбюро и листовки с призывами к борьбе против немецких оккупантов. После освобождения поселка члены группы влились в ряды Красной Армии.  23 октября 1943 года. Части 73-й гвардейской стрелковой дивизии, 7-й гвардейской армии, 14-й гвардейской стрелковой дивизии и 57-й армии освободили Верховцево от оккупантов.


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

ÏÐÎÔÅѲÉÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐͲÑÒÜ

Áîðîëèñÿ çà çâàííÿ êðàùî¿ ìåäñåñòðè

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

 îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóâñÿVII Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ìåäè÷íèõ ñåñòåð «Åñêóëàïïðîôåñ³îíàë». Óïðîäîâæ òðüîõ äí³â 23 ïåðåìîæíèö³ îáëàñíèõ çìàãàíü óñ³º¿ êðà¿íè äåìîíñòðóâàëè çíàííÿ òà íàâè÷êè äëÿ òîãî, ùîá çäîáóòè çâàííÿ êðàùî¿ ìåäñåñòðè Óêðà¿íè 2013 ðîêó ПІДГОТУВАЛИСЯ НА СЛАВУ Всеукраїнський конкурс «Ескулап-професіонал» за традицією відбувається у регіоні, що переміг попереднього разу. Цього року змагання приймав Дніпропетровськ. Нашу область представила анестезіолог із Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 9 Анна Орел. На урочистому відкритті конкурсу зібралося чимало гостей. Вітання гу-

ÍÎÂÂÅÄÅÍÈß ÄÒÝÊ

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÀÐÈÔÎÂ

бернатора Дмитра Колєснікова усім учасницям передала директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Валентина Гінзбург. Вона відзначила, що проведення змагань у нашому регіоні є символічним, адже саме в ці дні Асоціації медичних сестер Дніпропетровщини виповнюється 15 років. Медсестри підготувалися на славу. Спочатку учасниці представили відео про себе та заклад, у

якому працюють. Так, операційна сестра з м. Кіровського Донецької області Ольга Мішечкова трудиться в медицині вже 23 роки і не уявляє життя без улюбленої професії. Трохи хвилювалася, адже вперше виступала на всеукраїнському рівні. Журналістам розповіла, що пройшла хорошу школу для того, щоб гідно представити свій регіон.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Конкурс відбувся у три етапи. Перший тур передбачав виконання тестових завдань з теорії медсестринства. На другому етапі конкурсантки на базі Дніпропетровського медичного училища демонст-

ÊÎÍÊÓÐÑ Ï²ÄÍÎÑÈÒÜ ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÐÎÔÅѲ¯ ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ рували практичні навички з терапії, хірургії та педіатрії. Під час третього етапу - «Талановита людина талановита в усьому» - медсестри вражали своїми творчими здібностями: співом, хореографією, поезією тощо. Оцінювали учасниць 17 досвідчених спеціалістів України у галузі медицини. «Ми дуже любимо такі конкурси, бо вони зближують наші регіони, і завдяки їм підвищується престижність професії медичної сестри», - відзначила президент Львівської обласної асоціації медсестер Ірина Шевчук.

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²

Êîæíîìó çâåðíåííþ - íàëåæíó óâàãó ². ÌÈÐÎÍÅÍÊÎÂÀ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Â²ÄIJËÓ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ÉÍί ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍί ÐÎÁÎÒÈ ÎÖÇ

Ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó ä³ÿëüíîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïîñ³äຠâàæëèâå ì³ñöå. Ôàõ³âö³ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðèä³ëÿþòü óâàãó â÷àñíîìó òà îá'ºêòèâíîìó ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ïðèéìàþòü ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, âæèâàþòü çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â Упродовж 9 місяців 2013 року до Дніпропетровського обласного центру зайнятості надійшло 194 письмові звернення громадян. Серед них 78 звернень надійшли з вищих організацій: Секретаріату Президента, Державного центру зайнятості, облдержадміністрації, обласної ради, з особистого прийому громадян керівниками органів влади та 2 де-

путатських звернення. До консультаційного центру веб-сайта Дніпропетровського обласного центру зайнятості надійшли 144 звернення, на урядову телефонну «гарячу лінію» - 236 звернень, на «Гарячу лінію Дмитра Колєснікова» надійшло 201 звернення. Як свідчить проведений аналіз, найчастіше жителі Дні-

пропетровської області у своїх зверненнях порушували питання працевлаштування, виплати допомоги по безробіттю, роз'яснень законодавства щодо порядку реєстрації в службі зайнятості, можливості дострокового виходу на пенсію на підставі клопотання державної служби зайнятості, можливості проходження навчання за сприяння служби

зайнятості, роз'яснення основних положень законодавства про зайнятість та загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття. За звітний період на особистому прийомі в обласному та базових центрах зайнятості прийнято 1210 громадян. До обласної служби зайнятості надійшло 33 запити на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Усі запити розглянуті у встановлені терміни. Запитувачам надані вичерпні відповіді по суті порушених питань.

Стан розгляду звернень громадян постійно аналізується на нарадах директорів базових центрів зайнятості та начальників відділів. Основним критерієм у роботі зі зверненнями залишається кваліфікований та об'єктивний розгляд порушених у них питань, які знаходяться на особистому контролі керівництва обласного центру зайнятості. За консультаціями ви можете звернутись до веб-порталу обласного центру зайнятості : http:// www.dcz.gov.ua/dnp консультаційний центр.

ÄÒÝÊ Äíåïðîîáëýíåðãî ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïëàíèðóåò ïåðåéòè íà ñòèìóëèðóþùåå òàðèôîîáðàçîâàíèå. Íîâàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ìîòèâèðóåò êîìïàíèþ ðàáîòàòü ýôôåêòèâíåå: ñíèæàòü çàòðàòû, ïîâûøàòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü. Êëèåíòû ïîëó÷àò áîëåå íàäåæíîå ýíåðãîñíàáæåíèå è êà÷åñòâåííîå îáñëóæèâàíèå. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîñòàíîâëåíèþ Íàöèîíàëüíîé êîìèññèè. Èì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðÿä ñòèìóëîâ äëÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé ê ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû, ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé è îáíîâëåíèþ îñíîâíûõ ôîíäîâ. ○

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

ÏÐÎÂÅËÈ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ Â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ ìàñòåðêëàññ, ïîñâÿùåííûé ýëåêòðîííîé êîììåðöèè è èñïîëüçîâàíèþ ýëåêòðîííûõ òîðãîâûõ ïëîùàäîê â öåëÿõ ðàçâèòèÿ áèçíåñà.  íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òðóáíàÿ êîìïàíèÿ», «ÍÏÏ-Ìàøïðîì», «Ïàâëîãðàäõèììàø», «Äíåïðîïîëèìåðìàø», «Äíåïðîòÿæìàø» è äðóãèå. Ìàñòåðêëàññ ïðîâåëè ýêñïåðòû êîìïàíèè B2BCenter, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ýëåêòðîííîé êîììåðöèè â Ðîññèè è Óêðàèíå. ○

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÃÑ×Ñ

ÏÐÎÉÄÓÒ Ó×ÅÍÈß Íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÑ×Ñ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Èãîðü Ðîìàíþê ñîîáùèë, ÷òî 29-31 îêòÿáðÿ â îáëàñòè ïðîâåäóò ó÷åíèÿ ïî îòðàáîòêå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. «Ýòî ñîâìåñòíûå òðåõýòàïíûå ó÷åíèÿ ÃÑ×Ñ, ÎÃÀ, àâòîäîðà è äðóãèõ ñëóæá. Íà ó÷åíèÿõ áóäåò îòðàáîòàíî èõ âçàèìîäåéñòâèå è ïðîâåðåíà ãîòîâíîñòü êîììóíàëüíûõ ñëóæá ê çèìå», - ñêàçàë îí. ÐÅÇÅÐÂÛ ÎÁËÀÑÒÈ

ÇÀÏÀÑËÈÑÜ ÍÀ ÇÈÌÓ Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü â äîñòàòî÷íîé ìåðå çàïàñëàñü ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûìè è ïîñûïî÷íûìè ìàòåðèàëàìè. Îá ýòîì ñîîáùèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïî äåëàì çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ïîñëåäñòâèé ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû ÎÄÀ Ñåðãåé Êîâàëåíêî. Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ â ðåãèîíàëüíîì ìàòåðèàëüíîì ðåçåðâå îáëàñòè íàõîäÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè 50 ò ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ïî ãîðîäàì è ðàéîíàì åñòü â íàëè÷èè 87 ò áåíçèíà è 126 ò äèçåëüíîãî òîïëèâà. Ïîñûïî÷íûõ ìàòåðèàëîâ çàïàñåíî 80 òûñ.ò.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÃÀËÈ×ÈÍÀ

ÒÅÐÍÎϲËÜ

ÂÈØÈÂÊÀ Ç ËÓÑÊÈ Ó Òåðíîïîë³ â îáëàñíîìó ìóçå¿ ïîë³òâ'ÿçí³â â³äêðèëàñü âèñòàâêà ðàðèòåòíèõ âèøèâîê, ùî ¿õ çðîáèëè ïîë³òâ'ÿçí³ â òàáîðàõ. Îñîáëèâ³ñòþ ïðåäñòàâëåíèõ âèøèâîê º òå, ùî âñ³ âîíè ñòâîðåí³ ç äîïîìîãîþ ðèá'ÿ÷èõ ê³ñòîê. Çàãàëîì íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî 12 ð³äê³ñíèõ åêñïîíàò³â ³ç ôîíä³â òåðíîï³ëüñüêîãî ìóçåþ ïîë³òâ'ÿçí³â, à òàêîæ ëüâ³âñüêîãî ìóçåþ-ìåìîð³àëó æåðòâ îêóïàö³éíèõ ðåæèì³â «Òþðìà íà Ëîíöüêîãî». Çîêðåìà, öå âèøèò³ ç äîïîìîãîþ ðèá'ÿ÷èõ ê³ñòîê õóñòêè, ³êîíè, ðóøíèêè. ○

Как говорят эксперты, эта инициатива очень своевременна, поскольку экологическая обстановка в нашей стране оставляет желать лучшего. Авторы законопроекта, в частности, предлагает ввести обязательную сортировку твердых бытовых отходов. По словам председателя Днепропетровской областной Ассоциации ОСМД и ЖСК «Наш дом» Екатерины Чижик, сегодня мусор

ÍÎÂÈÍÈ

Ýòîé îñåíüþ íà ðàññìîòðåíèå â ïàðëàìåíò áûë âíåñåí çàêîíîïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ïðè ðàçäåëüíîì ñáîðå ìóñîðà è ñâàëèâàíèå ñíåãà â íåïîëîæåííîì ìåñòå

Ïåðøèì â Óêðà¿í³ ìóçåºì íàôòè ïðîñòî íåáà ñòàâ Ìóçåé íàôòîïðîìèñë³â Ãàëè÷èíè, ÿêèé â³äêðèëè â Íàäâ³ðíÿíñüêîìó ðàéîí³. Çíàõîäèòüñÿ â³í ó ñåë³ Ïí³â íà òåðèòî𳿠íàâ÷àëüíîêóðñîâîãî êîìá³íàòó íàôòîãàçîâèäîáóâíîãî óïðàâë³ííÿ «Íàäâ³ðíàíàôòîãàç». Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÍÃÂÓ Âîëîäèìèðà ×óïðèíè, ñàìå ç Íàäâ³ðíÿíùèíè ïîíàä 240 ðîê³â òîìó ðîçïî÷èíàâñÿ âèäîáóòîê íàôòè íà Ïðèêàðïàòò³. ² çàäëÿ çáåðåæåííÿ ³ñòî𳿠òà âøàíóâàííÿ ïðàö³ íàôòîâèê³â ñòâîðèëè öåé ìóçåé.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÈÊÈÒÀ ÄÐÞ×ÅÍÊÎ

ÌÓÇÅÉ ÍÀÔÒÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

ÐÀÇÄÅËßÉ È ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÉ

Çà íåðàçîáðàííûé ìóñîð ïðåäëàãàþò øòðàôû на протяж е н и и пяти лет не просто разделяют бытовые отходы, но и применяют новые технологии утилизации. «За неразделенный мусор или сваливание снега в неположенных местах в документе предусмотрены санкции в размере от 340 до 1360 грн. для физических лиц, и 8501700 грн. - для предпринимателей. Также хотят штрафовать тех, кто на улив Украине на этапе ных пунктах. Лиде- це не убирает за сбора сортируют ром является Харь- своими домашнитолько в 185 населен- ковская область, где ми питомцами, за-

ÝÊÑÏÅÐÒÛ Ñ×ÈÒÀÞÒ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÉ

грязняет леса и водоемы», - рассказала Екатерина Чижик. По ее мнению, законопроект еще нужно дорабатывать. Например, неизвестно, к кому будут применять штрафы. Как говорит эксперт, у предпринимателей существует конкретная, определенная в договоре на землю, «закрепленная» территория. А вот относительно жилого фонда есть вопросы. Где, в частности, можно, а где нет «складировать» снег возле многоквартирных домов, у которых нет «своей» земли?

ͲÊÎÒÈÍ Â ÊÀÐÒÈÍÊÀÕ

Êóðö³â ëÿêàòèìóòü ùóðàìè ³ òàðãàíàìè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÊȯÂ

ÄÅÍÜ ÒÁ²Ë²Ñ² Íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ â³äáóëîñÿ ñâÿòî ãðóçèíñüêî¿ êóëüòóðè «Òá³ë³ñîáà». «Òá³ë³ñîáà» - öå Äåíü ì³ñòà Òá³ë³ñ³. Íà áàòüê³âùèí³ éîãî â³äçíà÷àþòü ³ç âåëèêèì ðîçìàõîì. Íà Òá³ë³ñîáà â Êèºâ³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ãðóçèíñüê³ òàíö³ òà ïîñëóõàòè ìóçèêó ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ «²áåð³åë³», âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ, êîíêóðñàõ òà â³äâ³äàòè âèñòàâêó êè¿âñüêî¿ õóäîæíèö³ Ìàé¿ Äâàë³øâ³ë³. Ñïåö³àëüíî ç Òá³ë³ñ³ íà ñâÿòî ïðè¿õàâ óí³êàëüíèé âîêàëüíèé àíñàìáëü «Gordela».

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óêðà¿íñüê³ ëþáèòåë³ ïóñêàòè äèì ïîáà÷àòü íà ñèãàðåòíèõ ïà÷êàõ ïîïåðåäæóâàëüí³ ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ - ôîòîãðàô³¿ íàñë³äê³â ðåàëüíèõ õâîðîá, ñïðîâîêîâàíèõ çàõîïëåííÿì òþòþíîì. Çàâäÿêè âïëèâó öèõ êàðòèíîê â Óêðà¿í³ ïëàíóþòü â³äçâè÷à¿òè êóðö³â â³ä øê³äëèâî¿ çâè÷êè. Îò ò³ëüêè íå âñ³ âáà÷àþòü ó öüîìó 100% êîðèñòü ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІД ПИТАННЯМ У Міністерстві охорони здоров'я в ж е підготували перелік картинок, якими застерігатимуть охочих затягнутися. Це зображення доволі неприємних наслідків куріння, зокрема, злоякісної пухлини ротової порожнини, абортованого ембріону та фото мертвих щурів в оточенні тарганів. Такою «красою» невдовзі затаврують сигаретні пачки. Це, на думку фахівців МОЗ, обов'язково призведе до зменшення бажаючих подиміти. Але не всі впевнені в беззаперечній дії нововведення. Як зазначила член Української спілки психотерапевтів Тетяна Журавльова, страхітливі картинки навряд подіють на молодих людей, оскільки вони переконані у витривалості свого організму та його несхильності до хвороб. На споважнілих же віком курців такі

фотографії можуть вплинути негативно. Побачивши на пачках «нікотинових паличок» неприємні зображення, вони не відчують нічого, крім стресу, який у свою чергу спровокує ще сильніше бажання закурити. «Більше користі було б, якби на сигаретах писали щось на кшталт: «Курять лише невдахи!» - зазначає психолог.

ВСЬОМУ ВИНОЮ ЖИТТЯ? От і академік, член Всеукраїнської юридичної ради Володимир Дон вважає, що відмовитися від шкідливої звички українців змусять не картинки, а поліпшення якості життя. «Потрібно підвищувати зарплати, піклуватися про здоров'я нації, а не забороняти і тим паче лякати людей», - зазначив він.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÒÅÒßÍÀ ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ, íàðêîëîã îáëàñíîãî

íàðêîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó - Êóð³ííÿ ïðîâîêóº 35% âñ³õ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Ó òþòþíîâîìó äèì³ ì³ñòèòüñÿ áëèçüêî 4 òèñ. õ³ì³÷íèõ êîìïîíåíò³â, â òîìó ÷èñë³ í³êîòèí, ñìîëè, îêñèä âóãëåöþ òà ð³çí³ ïîäðàçíþþ÷³ ðå÷îâèíè.

Та поки маємо те, що маємо. Оптимізму додає лише те, що жахливими тютюновими ілюстраціями вітчизняні «охоронці здоров'я» не здивують ані Європу, ані Азію. Так, скажімо, зображення рота любителя пускати дим широко використовується в Латвії та Румунії, дохлого пацюка - в Уругваї. У Бразилії ж на сигаретних пачках вже давно «оселилося» фото хворої дитини, мати якої курила під час вагітності. І це не повний список тютюнових «окрас»! Тож, можливо, і наша держава - на правильному шляху? Певно, час покаже.


ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

ÂÅѲËËß ÏÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈ

Íàâ³òü øàìïàíñüêå ó âèøèâàíêàõ

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Ö²ËÎÄÎÁÎÂÈÉ ÄÈÒÑÀÄÎÊ

означення «макове», бо саме цих українських квіток, символів пишної краси, було в антуражі чи не найбільше. Загалом дійство настільки вражало яскравістю, що незнайомі люди, проходячи повз, зупинялися, аби сфотографували таку красу.

А НА БРИЧЦІ жу. Адже він та вона вельми молодята. А на столі були НЕ ЧЕКАЛИ?

²ÐÈÍÀ ÏÀÂËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÑÀØÊÀ ÑÍÀÉÏÅÐÀ

²ñíóº äóìêà, ùî Êðèâîð³ææÿ - çðîñ³ùåíèé êðàé. Ïðîòå ìîëîäà ðîäèíà Çàäîðîæíèõ ðîçâ³í÷àëà öåé ì³ô. Ðàä³þ÷è îäíà îäí³é íà êàëèíîâîìó âåñ³ëüíîìó ì³ñòî÷êó, äîëÿ Ñëàâêà òà äîëÿ ²ðèíêè ïîºäíàëèñÿ äîñèòü êðåàòèâíî - íà âåñ³ëë³ â óêðà¿íñüêîìó ñòèë³ ВПЛИНУЛИ БАТЬКИ І МУЗЕЙ Слава та Ірина почали зустрічатися ще в одинадцятому класі. Далі були студентські роки, які й привели їх до рагсу. І невдивови-

до пари один одному: обоє сонячні, щирі, осяйні, такі, якими можуть бути тільки українці. Ініціатором ідеї весілля в народному стилі більшою мірою можна вважати Славка, батьки якого змалечку прищеплювали любов до ріднокраю. На незвичне рішення вплинули також і відвідини музею української культури у Львові. Та ще, якось гуляючи містом Лева, Іра та Слава побачили молодят, убраних у національний весільний стрій.

питомо національні страви: варенички, сальце, голубці, млинці, узвар тощо. Із різновидів трунків переважали медовуха та наливка, але справжньою перлиною столу молодят стало шампанське. «Довго думали-гадали, як стилізувати пляшки з цим напоєм, зрештою, убрали його в вишиванки», - пригадує Славко. Українізували своє весіллячко молоді Задорожні почасту завдяки декору, майже всі предмети якого виготовляли власноруч. Пощастило знайти навіть справжній ПОДАРУВАЛИ ТИН тин, який колишня власни«Музичне меню» склада- ця охоче подарувала «на щалося переважно з народних стя». Найбільше до весілпісень, які добирали самі ля Ірини та Слави доречне

Наречені виявилися не без гумору. Тож, до гостей після офіційної частини церемонії під'їхали не на автівці, а на бричці - справжньому втіленню мрій українця колишніх століть: із кіньми-зміями, прикрашеній стрічками та декорованій солом'яними тюками. «Куди там тій автівці, жартує Ірина, - тільки на підборах сходити незручно». «Таким весіллям хотіли наголосити, що ми - українці, і душі в нас українські. Ми плекаємо українську духовність, попри молодість. Сподіваємося, що своїм прикладом розпалимо й решту сердець криворіжців», - додає вона.

ÍÀÐÎÄÍÅ ÑÂßÒÎ

Îé òàì íà òîâ÷êó òà íà ÿðìàðî÷êó! ÍÀÒÀË²ß Ä²ÄÎÂÈ×

Ó ïåðåääåíü âåëèêîãî ïðàâîñëàâíîãî ñâÿòà Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Ïîêðîâñüêîìó â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé îñ³íí³é ÿðìàðîê. Éîãî ïðîâåëè ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 90-ð³÷÷ÿ Ïîêðîâñüêîãî ðàéîíó На Покрову природа подарувала мешканцям району теплий сонячний день. Люду на ярмарок зійшлося стільки, що яблуку ніде було впасти. Адже там було на що подивитися: організатори потурбувалися про те, щоб було цікаво всім - і малим, і старим. Для дітей встановили батути, надувні гірки,

різні атракціони. Можна було послухати і подивитися прекрасний концерт професійних музикантів студентів Дніпропетровської консерваторії ім. Глінки. На покровський ярмарок завітали і почесні гості: славні земляки покровчан - Ге-

рой Радянського Союзу, льотчик-космонавт А.П.Арцибарський, академік АНУ, генерал-лейтенант В.С.Ситник, народний художник України В.П.Небоженко, а також заступник голови облдержадміністації Р. Г. Ботвінов. Після урочистого

ÍÀ ÃÓËßÍͲ ÁÓËÈ «ÖÈÃÀÍÈ» ÒÀ «ÌÀÕÍÎÂÖ²» відкриття та нагородження кращих працівників району відбувся огляд наметів, які виставили сільські й селищні ради. Народні умільці представили

свої вироби, а сільськогосподарські товариства власну продукцію та кулінарні вироби. До презентацій громади Покровщини підійшли творчо. Гостей вітали «циганкиворожки» з «ведмедем», «махновці» на тачанці з кулеметом, українські господині з безліччю національних страв. Гостей пригощали варениками, смаженим на вертелі бараном, пиріжками, ковбасою тощо. Ніколи ще осінній ярмарок не був таким яскравим, колоритним, цікавим та насиченим, як цьогоріч. Усі організатори підійшли до його підготовки з натхненням, тому й результат порадував і покровчан, і гостей.

Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ö³ëîäîáîâèé äèòÿ÷èé ñàäîê äëÿ ìàëþê³â, áàòüêè ÿêèõ ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ áåçïåðåðâíîãî âèðîáíèöòâà. Éîãî ïðîåêò ðîçðîáèëè ó÷àñíèêè òðåí³íãó «Ìàéáóòíº äëÿ âñ³õ», ùî â³äáóâñÿ â Ìîëäîâ³. Ó òðåí³íãó âçÿëè ó÷àñòü 24 ïðåäñòàâíèêè ç Ïîëüù³, Äàí³¿, Óêðà¿íè, Ãðó糿 òà Ðóìóí³¿.  äåëåãàö³þ â³ä Óêðà¿íè óâ³éøëè ñòóäåíòè Êðèâîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó òà ïðàö³âíèêè ²íñòèòóòó ðîçâèòêó ì³ñòà. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÒÀËÀÍҲ ÀËÀÍÒ²Â Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü òàëàíò³â ³íâàë³ä³â «Íà êðèëàõ òâîð÷îñò³». Çàõ³ä îðãàí³çóþòü óæå âï'ÿòå. ³í ç³áðàâ ïîíàä 200 ó÷àñíèê³â ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Íà ôåñòèâàë³ ëþäè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ òàëàíòè â ìóçèö³, òàíöÿõ, ÷èòàíí³ â³ðø³â. Òàêîæ ïðàöþâàëà âèñòàâêà òâîð÷èõ ðîá³ò ó÷àñíèê³â. Ôåñòèâàëü îòðèìàâ áëàãîñëîâåííÿ ìèòðîïîëèòà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ³ Ïàâëîãðàäñüêîãî ²ðèíåÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÎÁÑÒÅÆÈËÈ ÂÓËÈÖ² ̳ñöåâ³ äà¿øíèêè îáñòåæèëè âóëèö³ ì³ñòà ùîäî ãîòîâíîñò³ ¿õ äî åêñïëóàòàö³¿ â îñ³ííüîçèìîâèé ïåð³îä. Çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè îáñòåæåííÿ ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà âèÿâëåíî ÷èñëåíí³ íåäîë³êè, ùî óñêëàäíþþòü äîðîæí³é ðóõ ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàãðîæóþòü éîãî áåçïåö³. Ñåðåä íàéïðîáëåìí³øèõ âèçíà÷èëè âóëèö³ Êîëåóñ³âñüêó, Øèðîêó, ͳêîëåíêà, Áîéêà, Ê. Öåòê³í òà Ìîñêâîðåöüêó. ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÎÇÀÖÜʲ ÇÌÀÃÀÍÍß Ó Òîìàê³âñüêîìó ðàéîí³ â Ïðåîáðàæåíñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ñâÿòêóâàëè â³äðàçó òðè ñâÿòà: Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà òà Äåíü øêîëè. Ñâÿòî ðîçïî÷àëîñÿ ç òðàäèö³éíîãî êîçàöüêîãî êîëà, íà ÿêîìó ïðèéíÿëè äî ëàâ «×àéêè» 17 þíèõ êîçà÷àò-ïåðøîêëàñíèê³â. Ó÷í³ ñåðåäí³õ òà ñòàðøèõ êëàñ³â âçÿëè ó÷àñòü ó â³êòîðèíàõ «Ìè êîçàöüêîãî ðîäó íàùàäêè», «Êîçàöüêîìó ðîäó íåìà ïåðåâîäó» òà áóëè íàãîðîäæåí³ ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè, à äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ïðîâåëè êîçàöüê³ çìàãàííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ ÒÅËÈ ÃÃÎÐÎÄÀ ÎÐÎÄÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ! ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÏÀÎ «ÄÒÝÊ ÄÍÅÏÐÎÎÁËÝÍÅÐÃλ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÍÎßÁÐß 2013 ÃÎÄÀ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÏËÀÍÎÂÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÅÒÅÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß È ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ Â ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÑÐÎÊÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

Çàê³í÷åííÿ íà ñòîð. 12.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð. 10-11.

ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ä íåïðîîáëýíåðãî» ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà íåóäîáñòâà, ñâÿçàííûå ñ âðåìåííûì Äíåïðîîáëýíåðãî» îãðàíè÷åíèåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Ïðîñèì îáåñïå÷èòü äîñòóï äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò. Ïî âîïðîñàì îòêëþ÷åíèé îáðàùàéòåñü ê äèñïåò÷åðàì ïî òåëåôîíàì: 373-44-92, 373-45-25, 373-42-17, 373-44-71, 373-44-72, 373-44-52.

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª

ßêùî Âè äîñÿãëè ïåíñ³éíîãî â³êó… ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 08.07.2011 ¹ 3668-V² «Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè», ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 1 æîâòíÿ 2011 ðîêó, âíåñåíî çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» Статтею 26 зазначеного Закону передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після до сягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. Збільшення пенсійного віку жінкам проводиться поступово. Відповідно до затвердженого По рядку подання та оформлення доку ментів для призначення (перерахун ку) пенсій відповідно до Закону Ук раїни «Про загальнообов'язкове дер жавне пенсійне страхування», заява про призначення пенсії працюючим громадянам та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» по дається працівником до управління

Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах через упов новажену посадову особу підприєм ства, установи, організації. Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їхніх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріаль но, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем прожи вання (реєстрації) або законним представником відповідно до зако нодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника. Особа, яка звертається за пен сією, незалежно від виду пенсії, по винна пред'явити паспорт (або інший документ,

що посвідчує особу,місце її прожи вання (реєстрації) та вік), трудову книжку, довідку про заробітну плату осо би (додаток 1 до пункту 7 Порядку по дання та оформлення документів) за період страхового стажу до 01.07.2000 р. (за бажанням) за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, диплом вищих навчальних, про фесійних, навчальновиховних за кладів (якщо денна форма навчання), або довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів, свідоцтво про народження дити ни (у разі потреби),

довідку військового комісаріату про проходження військової служби (у разі потреби), свідоцтво органів реєстрації актів громадського стану (РАГС) про шлюб, якщо у документах різні прізвища, довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику, дві кольорові фотокартки 4 х 6, рахунок установи уповноваже ного банку або ощадбанку (за бажан ням). Документи, необхідні для при значення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в копіях, засвід чених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, устано ви, організації, що подає документи

заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію. Документи про стаж, вік та заро бітну плату подаються тільки в ори гіналах. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Звертаємо увагу, що відповідно до статті 45 Закону України «Про за гальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія за віком призна чається з дня, що настає за днем до сягнення пенсійного віку, якщо звер нення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення осо бою пенсійного віку.

ÍÎÂÈÍÈ

ßÊ ÂÈÇÍÀ×ÀªÒÜÑß ÄÎÕ²Ä ÄËß ÏËÀÒÍÈÊÀ ªÏ - ÞÎ ÏÐÈ ÏÐÎÄÀÆÓ ÎÇ?

³äïîâ³äíî äî ï. 292.2 ñò. 292 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó , ïðè ïðîäàæó îñíîâíèõ çàñîá³â þðèäè÷íèìè îñîáàìè - ïëàòíèêàìè ºäèíîãî ïîäàòêó äîõ³ä âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ êîøò³â, îòðèìàíîþ â³ä ïðîäàæó òàêèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, òà ¿õíüîþ çàëèøêîâîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ, ùî ñêëàëàñÿ íà äåíü ïðîäàæó. Íàòàë³ÿ Ìàð³ëîâà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÎÕÎÐÎÍÈ, ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ² ²ÄÒÂÎÐÅÍÍß ÂÎÄÍÈÕ Á²ÎÐÅÑÓÐѲ ÒÀ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÐÈÁÀËÜÑÒÂÀ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

ÍÀÊÀÇ Ïðî çàáîðîíó ëîâó âîäíèõ æèâèõ ðåñóðñ³â íà çèìóâàëüíèõ ÿìàõ òà îñíîâíèõ ì³ñöÿõ çèì³âë³ ó ðèáîãîñïîäàðñüêèõ âîäíèõ îá'ºêòàõ, ï³äêîíòðîëüíèõ Óïðàâë³ííþ îõîðîíè, âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ á³îðåñóðñ³â òà ðåãóëþâàííÿ ðèáàëüñòâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ З метою забезпечення охорони зимівлі водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах, підконт рольних Управлінню охорони, використання і відтворен ня водних біоресурсів та регулювання рибальства у Дніпро петровській області, відповідно до Закону України від 13 грудня 2001 року № 2894ІІІ«Про тваринний світ», Пра вил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затверджених наказом Державного ко мітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року № 33, зареєстрованого у Міністерстві юстиції Украї ни 25 травня 1999 року за № 326/3619, Правил любитель ського та спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 лютого 1999 року № 19, зареєстрованого в Міністерстві юс тиції України 28 квітня 1999 року за № 269/3562, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити перелік зимувальних ям та основних місць зимівлі водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах України, підконтрольних Управлінню охо рони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Дніпропетровській області на осінньозимовий період 20132014 рр., де заборонити лов риби з 1 листопада 2013 року і до скасування весняно літньої заборони лову водних живих ресурсів у 2014 році, згідно з додатком. 2. Інспекторському складу управління забезпечити належну охорону місць зимівлі водних живих ресурсів. 3. Державним інспекторам рибоохорони довести до відома місцевих адміністрацій, населення, рибодобувних та громадських організацій інформацію про встановлення заборони на лов водних живих ресурсів на зимувальних ямах у терміни та в межах, зазначених у наказі. 4. Державним інспекторам рибоохорони організувати роботу з виявлення нових місць зимівлі риби з метою орга нізації їх охорони. 5. Начальникам територіальних відділів управління ознайомитися з наказом під розпис та забезпечити надан ня управлінню інформації про стан зимівлі водних біоре сурсів у підконтрольних рибогосподарських водних об' єктах станом на 15 та 30 числа кожного місяця. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Т. в. о. начальника управління В.І. Ольховський

Додаток: до наказу Управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Дніпропетровській області від 02 жовтня 2013 р. №130

ÏÅÐÅ˲Ê

çèìóâàëüíèõ ÿì òà îñíîâíèõ ì³ñöü çèì³âë³ âîäíèõ æèâèõ ðåñóðñ³â ó ðèáîãîñïîäàðñüêèõ âîäíèõ îá'ºêòàõ Óêðà¿íè, ï³äêîíòðîëüíèõ Óïðàâë³ííþ îñ³ííüî-çèèìîâèé ïåð³îä 2013îõîðîíè, âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ á³îðåñóðñ³â òà ðåãóëþâàííÿ ðèáàëüñòâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íà îñ³ííüî-ç 2014 ðð., äå çàáîðîíÿºòüñÿ ëîâ ðèáè ç 1 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ³ äî â³äì³íè Óïðàâë³ííÿì îõîðîíè, âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ á³îðåñóðñ³â òà ðåãóëþâàííÿ ðèáàëüñòâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ âåñíÿíî-ë³òíüî¿ çàáîðîíè ëîâó âîäíèõ á³îðåñóðñ³â ó 2014 ðîö³ 1. На Дніпровському водосховищі: від Старої пристані в районі с. Миколаївка Петри ківського району до верхів'я о. Дика Коса на лівому березі на відстані 500 метрів, площа 150 га; акваторія Карнаухівського рукава від рибоуловлю вача Таромського рибгоспу до нижньої частини о. Погорі лий (о. Дика Коса), в тому числі до нижньої частини о. Без іменний, площа 100 га; акваторія Баранівського рукава від охвістя о. Діївський до охвістя о. Дівочий по правому березі, пло ща 80 га; акваторія від входу в Діївські плавні (верхня прото ка), включаючи озеро Копитянка та озеро Дубове, площа 50 га; акваторія озера Болгарське Діївських плавень, пло ща 60 га; акваторія від турбази комбайнового заводу (Оріль ський канал) до пристані Сугаківка і до фарватеру, площа 40 га; акваторія від о. Самарський до о. Безіменний (вище Кремської затоки), ширина 400 м, площа 100 га; акваторія Животиловських плавнів на відстані 500 м від берегової лінії та на відстані 1 км від берега с. Но воселівка по траверзу, протяжністю 1 км, площа 50 га; 500метрова зона від усіх мостів угору і вниз за те чією; акваторія р. Самара на відстані 1 км від автодорож нього мосту на трасі Київ Донецьк вниз та вверх за течією, площа 10 га; акваторія від охвістя о. Шевського до охвістя о. Олек сіївський та клином по траверзу на правий берег до Будин ку юнацтва, площа 130 га; р. Мокра Сура від гирла вгору проти течії на відстані 500 м, площа 5 га; від нижньої границі с. Волоське до о. Скала Стрельча на відстані 200 м від берега, площа 160 га; акваторія від пристані в районі с. Микільськена Дніпрі вниз за течією до головної насосної станції Василь ківської зрошувальної системи 500 м від берега, площа 60 га; акваторія балки Гайбейєва від верхів'я до гирла і 200метрова зона водосховища від гирла балки та угору і вниз за течією на відстані 200 м, площа 8,6 га; акваторія балки Башмачка від верхів'я до гирла і

200метрова зона від гирла балки угору та вниз за течією на відстані 200 м, площа 16 га; акваторія балки Канцерівка від верхів'я до гирла, площа 8 га. 2. На Макортівському водосховищі: акваторія на відстані 150 метрів від берега в межах с. Андріївка, площа 6 га; акваторія від греблі на відстані 1000 м проти течії по всій ширині водосховища, площа 35 га; акваторія за 100 метрів від берега з верхньої гра ниці с. Нова Зоря по траверзу на протилежний берег 400 м завширшки і вниз за течією на 1000 м, площа 40 га. 3. На Південному водосховищі: акваторія від греблі до нижньої границі с. Вільне по траверзу на протилежний берег, площа 30 га. 4. На Карачунівському водосховищі: акваторія в районі Руді Кручі на відстані 500 м від берега вниз за течією вздовж 1000 м; акваторія від греблі углиб водосховища протяж ністю 1000 м; акваторія від охоронної зони насосної станції Криво різької ГЗКОР (в районі с. Моїсеєвка) на відстані 500 м від берега вниз за течією впродовж 800 м; акваторія в районі затоплених кар'єрів, площа 100 га (межа ділянки УТМР, що в районі с. Кіровка). 5. На Каховському водосховищі: затоплена заплава р. Бугай, включаючи Грушевську затоку від с. Новокам'янка вниз за течією, 10 км завдовж ки і 400 м завширшки, площа 400 га, включаючи затоп лену заплаву р. Пономарь; акваторія від верхньої границі с. Червоногригорівка на відстані 5 км вниз за течією уздовж 3 км, шириною 1 км, площа 300 га; затоплена заплава р. Бистрик біля с. Капулівка напроти входу в Капулівську затоку, довжи ною 1 км і шириною 0,3 км, площа 30 га; затоплена заплава р. Підпільної біля с. Покровське довжиною 0,5 км і шириною 0,3 км, площа 15 га; акваторія в межах дамби споруди №8 на відстані 800 м від берега шириною 1,5 км, довжиною 3,5 км, площа 525 га; Мар'янська затока від старої пристані с. Мар'янське по траверзу на протилежний берег до старого кладовища с. Мар'янське і вглиб затоки, площа 290 га; акваторія в межах смт Нововоронцовка углиб водо

сховища на 3 км, але в межах Дніпропетровської області, площа 560 га; Капулівська затока від мису с. Капулівка до мису с. Олексіївка вглиб затоки, площа 1350 га; Олексіївська затока, площа 1250 га; акваторія від Гаврилівської затоки до затоки Аннів ка (5 км) на відстані 1000 метрів від берега, включаючи акваторію заток, площа 800 га. 6. На Дніпродзержинському водосховищі: акваторія від Мішуриного Рогу в районі 30го буя: по 200 м вниз за течією і вверх проти течії та по обидва боки від буя, площа 16 га; акваторія колишнього Аульського кар'єру: від Аульського водозабору 300 м вглиб водосховища та шири ною 500 м, площа 15 га; акваторія затоки Красна в районі водозабірної спо руди, площа 30 га; акваторія від 12го буя біля с. Правобережне на відстані 1,5 км завдовжки 600 м вгору по течії і вглиб водо сховища 500 м, площа 30 га; акваторія від Домотканського водозабору на відстані 300 м: вгору проти течії довжиною 700 м та шириною 500 м (по старому руслу р. Дніпро), площа 35 га; акваторія протяжністю 200 м нижче від діючого Бо родаївського гранкар'єру в районі 14го буя, площа 12 га; акваторія від рятувальної станції 300 м по азимуту ПЗ310 , пристань м. Верхньодніпровська 1,8 км по азиму ту 350 П3 (по старому руслу р. Дніпро); довжиною 2 км, шириною 500 м, площа 100 га; акваторія від рятувальної станції 2 км по азимуту ПЗ300 і пристані м. Верхньодніпровська 2 км по азимуту 350 ПЗ, площа 6 га; акваторія на відстані 150 м від крайнього мису смт Дніпровське в північнозахідному напрямку, довжиною 600 м і шириною 250 м, площа 15 га; акваторія від греблі Дніпродзержинської ГЕС вгору проти течії на відстані 500 м, довжиною 500 м, шириною 200 м, площа 10 га; акваторія на відстані 500 м від залізничного стовпа № 136 на дамбі Дніпродзержинської ГЕС в північно західному напрямку,з довжиною 450 м, шириною 200 м, площа 9 га. Начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства І.П. Ущаповський


ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Інформація Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропет ровській області про результати продажу на аукціоні об'єкта групи «А» Частина залізничної колії №50 у складі: частина колії №1А від в'їзних воріт Павлоградської філії СТ «Славсант» до упору, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 15, що перебуває на балансі ПАТ за вод «Павлоградхіммаш». Об'єкт приватизовано юридичною осо бою за 104 257,20 грн., у тому числі ПДВ17 376,20 грн.

Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головного спеціаліста відділу з при значення пенсій (тимчасова). У конкурсі можуть брати участь гро мадяни України з повною вищою осві тою за освітньокваліфікаційним рів нем магістра, спеціаліста за напрям ком: економіст, бухгалтер та стажем ро боти за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років. Повинен знати основні принципи ро боти на комп’ютері та відповідні про грамні засоби, ділову мову, володіти державною мовою. Документи приймають протягом 30 днів з дня публікації оголошення за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. В. І. Леніна, 17, офіс 731, кім. 3. За довідками про умови конкурсу та додатковою інформацією щодо основ них функціональних обов’язків, розмі ру та умов оплати праці звертатись за тел. 7265731.

Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, пр.Кірова, 28а, 7780587) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу оперативного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства управління контролю за використанням та охороною земель (3 вакансії). Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньоква ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років; досконале володіння державною мовою. Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прий няття на державну службу та проходження державної служби; заповнена особова картка (форма П2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозо бов'язаних); довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається сектором кадрового забезпечен ня Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській об ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Кірова, 28а, тел. 7780587. Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу. ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА! Для отримання безоплатної первинної правової допомоги ви можете звер нутися: до громадської приймальні, створеної при Головному управлінні юс тиції у Дніпропетровській області, яка знаходиться за адресою: пр. К. Марк са, 21А, I поверх, каб. 102, тел. (0562) 385500 (приміщення Головного управління юстиції), графік роботи: щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00; до Офісу з надання безоплатної первинної правової допомоги, який знаходиться за адресою: вул. Ю. Савченка, 10, тел. (0562) 426775 (при міщення Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія), графік роботи: щосереди з 14.00 до 17.00. У Офісі допомога надається читачам вищевказаної бібліотеки. Спеціалізована ДПІ з обслуговування великих платників у м.Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів оголошує конкурсний відбір на заміщення посад на період відпустки по догляду за дитиною та на час відпустки по вагітності і пологах основного працівника: головних державних ревізорівінспекторів за напрямами: оподаткування та контроль об'єктів і операцій, податковий аудит; головного державного інспектора інформаційноаналітичного відділу. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які не досягли гранич ного віку перебування на державній службі, з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування (фінансовоекономічного, юридичного, технічного) за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, які вільно володіють ук раїнською мовою. Претенденти повинні знати податкове законодавство та законо давство, що регулює діяльність Міністерства доходів і зборів України. Термін подання документів 30 календарних днів від дня опублікування оголо шення. За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов`язків, розмі ру та умов оплати праці за відповідною посадою звертайтеся до відділу персоналу Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів за адресою: м. Дніпропет ровськ,пр. Кірова, 57, тел.: 7783900, 7784561. Питання до іспиту для участі в конкурсі складаються із загального законодав ства щодо проходження державної служби та тестових завдань рівня знань Подат кового Кодексу України та Митної справи.

Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора державно го професійнотехнічного навчального закладу «Першотравенський гірничий ліцей». У конкурсі на заміщення вакантної посади керівника ДПТНЗ можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту, педагогіч ний стаж роботи та роботи на керівних посадах системи професійної осві ти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даному ДПТНЗ, не менше 3 років. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, завірені в установленому порядку, біографічну довідку, фото, програму розвитку навчального закладу. Термін подання заяв два тижні від дня опублікування оголошення. Документи надсилати за адресою: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, департамент освіти і науки облдержадміністрації. Довідки за телефоном: 7706862. Конкурсна комісія

ВИКЛИКИ ДО СУДУ У провадженні Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна спра ва за позовом ПАТ ДТЕК «Дніпрообл енерго» до Колоскова Володимира Миколайовича про відшкодування збитків. Відповідач Колосков В.М. викликається у судове засідання на 23 жовтня 2013 року о 14 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропетровськ, прт Пушкіна, 77б, каб. № 12. Після опублікування об’яви в пресі відпо відач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки Колоскова В.М. справу буде розглянуто за його відсутності. Швецову Євгену Євгеновичу з’яви тися в судове засідання 19 листопа да 2013 року о 10.00 до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселів ська, 9, каб. 9 як відповідачу по цивільній справі № 401/2267/12 (2/ 199/291/13) за позовом Швецової Лесі Анатоліївни до Швецова Євгена Євгеновича, третя особа ПАТ КБ «Надра» про поділ спільного майна подружжя. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє Новікова Володи мира Віталійовича, що у розгляді спра ви за апеляційною скаргою Новікової К. І. на рішення Жовтневого район ного суду м. Дніпропетровська від 22 лютого 2012 року по справі за по зовом Новікової К. І. до Новікова В. В. про стягнення аліментів оголо шено перерву в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпро петровськ, вул. Харківська, 13). Слу хання призначено на 31 жовтня 2013 р. о 15 год. 30 хв. У разі неявки сторін у судове засідання справа буде роз глянута за їхньої відсутності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 30 жовтня 2013 року о 16 год. 30 хв. відбудеться розгляд цивільної справи №2175/4849/13 за позовом Бобіка Миколи Миклоше вича до Бобіка Юрія Миколайовича, третя особа Головне управління Державної міграційної служби Дніпропетровської області, про виз нання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням та усунення перешкод у користуванні власністю шляхом зняття з реєстраційного обліку. У разі неявки відповідача Бобіка Юрія Миколайовича в судове засідання справу буде розглянуто за наявними матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. Адреса суду: 52005, Дніпропетровська область, смт Юві лейне, вул. Теплична, 7, каб. № 13. Воробйову Сергію Миколайовичу з’явитися в судове засідання 24 жовт ня 2013 року об 11.00 до АмурНиж ньодніпровського райсуду м. Дніпро петровськ за адресою: вул. Новосе лівська, 9, каб. 9 як відповідачу по цивільній справі № 26066/11 (2/ 401/1667/12) за позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Стра хове товариство з додатковою відпо відальністю «Глобус» Воробйова Сер гія Миколайовича про стягнення суми страхового відшкодування в порядку регресу. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області викли

кає Золотарьова Леоніда Васильови ча у судове засідання як відповідача по справі за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» про стягнення заборгова ності, яке призначено до розгляду на 29 жовтня 2013 року о 09.00 та відбу деться в приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотра венськ, вул. Леніна, 16. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наяв них матеріалів справи. Суддя Першо травенського міського суду Дніпро петровської області Янжула С.А. Жовтневий районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 06 листопада 2013 року об 11.00 в залі судового засідання № 310 буде слухатись ци вільна справа Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Новаковського Сер гія Петровича про стягнення забор гованості. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної при чини та неповідомлення про причи ни неявки до суду справа буде роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області вик ликає в судове засідання Приймака Павла Васильовича як відповідача по цивільній справі № 183/2163/13ц за позовом кредитної спілки «Союз Дніпро» до Приймака Василя Павло вича, Терьохіна Костянтина Валерійо вича, Приймака Павла Васильовича про дострокове розірвання кредитно го договору та стягнення заборгова ності за кредитом, яке відбудеться 04.11.2013 року о 10.00 під голову ванням судді Городецького Д. І. в при міщення суду за адресою: Дніпропет ровська область, м. Новомосковськ, пров. Артемівський, 8. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає в судове за сідання Фурсенка Сергія Вікторови ча,Фурсенка Владислава Сергійовича, Фурсенка Олександра Сергійовича в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Фурсенко Надії Петрівни, 3тя особа: Довгинцівський РВ у м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області про виз нання осіб такими, що втратили пра во на користування житловим при міщенням. Явка відповідачів у каб. № 2 Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 25 жовтня 2013 року о 09 год. 30 хв. Одночасно повідомляє мо, що у разі вашої неявки на судове засідання справу буде розглянуто 25 жовтня 2013 року о 09 год. 30 хв. за вашої відсутності з ухваленням заоч ного рішення. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє За вального Максима Володимировича, що судом у судовому засіданні о 12.00 07 листопада 2013 р. буде розгляда тися цивільна справа № 203/4788/ 2013 за позовною заявою Публічно го акціонерного товариства «Райф файзен Банк Аваль» до Завального Максима Володимировича про стяг нення заборгованості за кредитним договором (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивіль ної справи особисто або направити до суду свого представника з належ но оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заоч ного рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Борискіну Тетяну Аркадівну в судове засідання 25.10.2013 року о 14.00 в якості відповідача по

цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Борискіної Т. А. про стягнення заборгованості. З опубліку ванням цього оголошення відповідач ка Борискіна Тетяна Аркадівна вва жається належно повідомленою про день, час і місце розгляду справи. Суд дя Кудрявцева Т. О. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Кравцову Олену Воло димирівну в судове засідання 31.10.2013 року о 09.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Кравцової О. В. про стягнення забор гованості. З опублікуванням цього оголошення відповідачка Кравцова Олена Володимирівна вважається на лежно повідомленою про день, час і місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т. О.

13ц за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Шаховсько го Олександра Васильовича про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Даним рішенням було задоволено позовні вимоги Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк». З повним текстом відповідач Шаховський Олександр Васильович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 11 жовтня 2013 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 204/4338/13ц, 2/204/1827/13 за позовною заявою Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Киян Валентини Анатолі Бабушкінський районний суд м. ївни про стягнення заборгованості, Дніпропетровська (м. Дніпропет яким позов задоволено: стягнуто з ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) Киян Валентини Анатоліївни (іден. викликає Міщенка Сергія Олександро номер 2945717069) на користь вича в судове засідання 31.10.2013 Публічного акціонерного товарист року о 13.00 в якості відповідача по ва «Комерційний банк «Приват цивільній справі за позовом ПАТ «КБ Банк» заборгованість за кредитним «ПриватБанк» до Міщенка С. О. про договором №DNН4КS27000077 від стягнення заборгованості. З опубліку 28.06.2006 року у розмірі 43611 ванням цього оголошення відповідач (сорок три тисячі шістсот одинад Міщенко Сергій Олександрович вва цять) гривень 26 копійок, де: 4958 жається належно повідомленим про (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят день, час і місце розгляду справи. Суд вісім) гривень 76 копійок забор дя Кудрявцева Т. О. гованість за кредитом, 15234 (п’ят надцять тисяч двісті тридцять чоти Кіровський районний суд м. ри) гривні 27 копійок заборго Дніпропетровська повідомляє Юс ваність по відсотках за користуван тинову Світлану Миколаївну, що су ня кредитом, 20865 (двадцять тисяч дом у судовому засіданні о 10 год. вісімсот шістдесят п’ять) гривень 31 20 хв. 05 листопада 2013 р. буде копійка пеня за несвоєчасність розглядатися цивільна справа виконання зобов’язань за догово № 203/5204/13ц за позовною зая ром, а також штрафи відповідно до вою Публічного акціонерного пункту 2.4.5.5 Умов та правил на товариства «Комерційний банк дання банківських послуг: 500 «ПриватБанк» до Юстинової Світла (п’ятсот) гривень 00 копійок ни Миколаївни про стягнення за штраф (фіксована частина), 2052 боргованості за кредитним догово (дві тисячі п’ятдесят дві) гривні 92 ром (суддя Католікян М. О.). Вам копійки штраф (процентна складо необхідно з’явитись у зазначений ва); стягнено з Киян Валентини час у Кіровський районний суд м. Анатоліївни (іден. номер Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, 2945717069) на користь Публічно каб. 9, для участі у розгляді цивіль го акціонерного товариства «Ко ної справи особисто або направити мерційний банк «ПриватБанк» су до суду свого представника з на довий збір у сумі 436 (чотириста лежно оформленою довіреністю. У тридцять шість) гривень 11 копі разі неявки справу буде розгляну йок. Заяву про перегляд заочного то за вашої відсутності з ухвален рішення може бути подано відпові ням заочного рішення. дачем до Красногвардійського ра йонного суду м. Дніпропетровська Ленінський районний суд м. за адресою: м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська викликає Ситни просп. Пушкіна, 77б, протягом де ка Олександра Даниловича як відпо сяти днів з дня опублікування да відача у судове засідання по ного оголошення. Рішення може цивільній справі № 2/205/2540/2013 бути оскаржене до апеляційного за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Пряд суду Дніпропетровської області в ка Т. В., Ситника О. Д. про стягнення той же строк. заборгованості за кредитним догово ром, яке відбудеться 29 жовтня 2013 27 вересня 2013 року Централь року о 09.00 у приміщенні суду за ад ноМіським районним судом м. ресою: 49099, м. Дніпропетровськ, Кривого Рогу Дніпропетровської вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки області винесено заочне рішення по неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук цивільній справі за позовом ПАТ раїни. «КБ «ПриватБанк» до Гонтарь Лари си Володимирівни про стягнення Нікопольський міськрайонний суд заборгованості, задоволено пов повідомляє, що 04 листопада 2013 ністю. Стягти з Гонтарь Лариси Во року о 09 год. 30 хв. під головуван лодимирівни, 17.08.1954 р. н., яка ням судді КобеляцькоїШаховал І. О. народилася у м. Кривому Розі Буде розглянуто цивільну справу Дніпропетровської області, ІПН № 0426/14551/2012, провадження № 1995224962, на користь Публіч № 2/0182/546/2013 за позовом ПАТ ного акціонерного товариства «Ко «КБ «ПриватБанк» до Гонохової Ма мерційний банк «ПриватБанк»: за рини Олександрівни про стягнення боргованість за кредитним догово заборгованості. Відповідачу Гоно ром №КRХRR509980933 від ховій Марині Олександрівні необхід 26.05.2008 року , яка станом на но з’явитись у судове засідання на 26.03.2013 року становить 40 533 вказаний час. (сорок тисяч п’ятсот тридцять три) грн. 51 коп., з яких: заборгованість за кредитом 8 005,93 грн.; забор гованість по відсотках 4,69 грн.; Довгинцівський районний суд м. заборгованість по пені 30 116,53 Кривого Рогу Дніпропетровської грн.; штраф 500,00 грн. (фіксова області повідомляє, що 17.09.2013 на частина); штраф 1 906,36 грн. року було винесено заочне рішен (процентна складова); судовий збір ня по цивільній справі № 211/4759/ 405 (чотириста п’ять) грн. 34 коп.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

ÓÊÐÏÎØÒÀ - ØÊÎËßÐÀÌ: ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÒÂÎв ÏÐÎ ÌÓÇÈÊÓ УДППЗ «Укрпошта» запрошує школярів віком від 10 до 15 років взяти участь у молодіжному конкурсі творів епістолярного жанру «Напиши листа і розкажи, як музика впливає на життя людини» Конкурс проводиться з метою сприяння розвиткові в молоді навичок до творчості, уміння писати листи, влучно й дохідливо висловлювати свої думки. Регіональний етап конкурсу триватиме з 1 жовтня 2013 року до 30 січня 2014 року. Конкурсний твір пишеться українською мовою у формі листа, прозовою мовою, обсягом не більше двох сторінок формату А4 друковано го тексту або чотирьох сторінок рукопису (обсяг до 800 слів). Твір має містити такі елементи листа: 1) адреса адресата; 2) вітання; 3) зміст листа; 4) закінчення (наприклад: З повагою, З любов'ю, З найкращими побажан нями тощо); 5) підпис. Учасник разом з твором має надіслати: 1) копію свідоцтва про народ ження; 2) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (влас ного чи одного з батьків); 3) домашню адресу; 4) назву та адресу навчально го закладу (школи), клас, де навчається; 5) номер телефону (за наявності); 6) своє фото. Конкурсні роботи надсилаються на адресу: Відділ організації роздріб ної мережі, ДД УДППЗ «Укрпошта», вул. Привокзальна, 11, м. Дніпропет

ровськ, 49999. На конверті має бути позначка «Конкурс ВПС». Кінцевий термін відправлення конкурсного твору 31 січня 2014 року, що має підтвердити відбиток календарного штемпеля на конверті. Нагородження переможців регіонального етапу відбудеться в березні 2014 року. Твірпереможець регіонального етапу братиме участь у Всеукраїн ському етапі конкурсу в м. Києві. Твір, що посяде перше місце, надсилаєть ся до Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу для участі в міжна родному конкурсі. Головний приз поїздка до міста Берн, столиці Швей царії. Про результати регіонального етапу, національного та міжнародного конкурсу громадськість буде повідомлена через газету «Поштовий вісник», вебпортал ukrposhta.com, а також шляхом розміщення пресрелізів в об' єктах поштового зв'язку. Детальніше про умови конкурсу на сайті Укрпошти www.ukrposhta.com. Адміністрація Поштамту ЦПЗ №1


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

ØÀÕÐÀÉ-ÍÅÄÎÓ×ÊÀ

Çàî÷íèê â³äðåêîìåíäóâàâñÿ àäâîêàòîì ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

59-ð³÷íó ïåíñ³îíåðêó ͳíó ²âàí³âíó ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïîáèëè. Ƴíêà öåé ôàêò íå çàìîâ÷àëà òà çâåðíóëàñü äî ïðàâîîõîðîíö³â. Êðèì³íàëüíó ñïðàâó ðîçñë³äóâàëè ³ ïåðåäàëè äî ñóäó. Îñê³ëüêè ïîòåðï³ëà ìຠõðîí³÷íó õâîðîáó, òî âèð³øèëà çíàéòè ñîá³ þðèñòà, ùîá òîé ïðåäñòàâëÿâ ¿¿ ³íòåðåñè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîöåñó

ÑÒÎÏ, ÃÐÀ

ϲÄϲËÜÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ Ìèíóëîãî òèæíÿ äî äí³ïðîïåòðîâñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî íà ïðîñïåêò³ ³ì. ãàçåòè «Ïðàâäà» ïðàöþº ï³äï³ëüíà çàëà ãðàëüíèõ àâòîìàò³â. ϳñëÿ ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ áóâ ïðîâåäåíèé îáøóê ïðèì³ùåííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ñï³âðîá³òíèêè ñëóæáè ïî áîðîòüá³ ç åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ âèëó÷èëè 14 ãðàëüíèõ àïàðàò³â òà 11 ñèñòåìíèõ áëîê³â. Íàðàç³ âñòàíîâëþþòü îñîáè îðãàí³çàòîð³â ãðàëüíîãî á³çíåñó.

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ÑËß ÑÂÀÐÊÈ

ÏÎÖÓÏÈ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ Íåùîäàâíî ó Öàðè÷àíö³ á³ëÿ ê³îñêó ïîïîâíåííÿ ðàõóíêà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê ïîñâàðèâñÿ ç ïðîäàâöåì. ϳñëÿ öüîãî ñåðäèòèé ãðîìàäÿíèí ïðîñóíóâ ðóêó êð³çü â³äêðèòå â³êîíöå ³ âèêðàâ êàëüêóëÿòîð âàðò³ñòþ 160 ãðí. 42-ð³÷íà ïîòåðï³ëà øâèäêî çàòåëåôîíóâàëà äî ì³ë³ö³¿, ³ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ çëîâìèñíèêà çíàéøëè. Íèì âèÿâèâñÿ 52-ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü. Âèêðàäåíå âèëó÷åíî. ○

ÏÎÌÑÒÈÂÑß ÂËÀÑÍÈÖ²

ϲÄÏÀËÈ ʲÎÑÊ Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ äî Ëåí³íñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà çâåðíóëàñü ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ó íå¿ çãîð³â ê³îñê. 41-ð³÷íà æ³íêà òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî öå áóâ ï³äïàë, â ÿêîìó âîíà ï³äîçðþº ñâîãî îðåíäàòîðà. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè ïðè÷èíó âèíèêíåííÿ ïîæåæ³. Öå ä³éñíî áóâ ï³äïàë. Ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ îïèòàëè ï³äîçðþâàíîãî. ×îëîâ³ê âèíàéíÿâ ê³îñê, ùîá ðåìîíòóâàòè òàì âçóòòÿ. Êîëè æ éîìó ï³äâèùèëè îðåíäíó ïëàòó, âèð³øèâ ï³äïàëèòè ïðèì³ùåííÿ, ùîá ïîìñòèòèñÿ âëàñíèö³. ○

ÑϲÉÌÀËÈ ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒÀ

ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ ϲÃÓËÊÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ çàòðèìàëè 32-ð³÷íîãî ì³ñöåâîãî ìåøêàíöÿ, ÿêèé çàéìàâñÿ êîíòðàáàíäîþ ñòåðî¿ä³â. Çëîâìèñíèê ïåðåïðàâëÿâ ïðåïàðàòè äî ñóñ³äí³õ êðà¿í çà äîïîìîãîþ ì³æíàðîäíî¿ ïîøòè àáî àâòîìîá³ëåì. Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ ñàíêö³îíîâàíèõ îáøóê³â, â îðåíäîâàíîìó çëî÷èíöåì ãàðàæ³, ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè òà âèëó÷èëè ïîíàä 32 òèñ. ï³ãóëîê òà àìïóë. Çàãàëüíà âàðò³ñòü âèëó÷åíèõ ïðåïàðàò³â çà ö³íàìè «÷îðíîãî» ðèíêó ñòàíîâèòü ìàéæå 50 òèñ. ãðí.

ГРОШІ ЗА ПОСЛУГИ Знайомі дочки Ніни Іванівни порекомендували звернутися за допомогою до молодого адвоката. Перебуваючи на стаціонарному лікуванні, пенсіонерка зателефонували на вказаний номер мобільного телефону. Чоловік підтвердив, що він Микита С. - адвокат, і може жінці допомогти. У лікарні, куди юрист прибув для знайомства з потенційною клієнткою, він ввічливо повідомив, що за послуги хоче 1500 гривень гонорару. Пенсіонерка відповіла, що в неї є лише 750 гривень. Після цього вона попросила нового знайомця надати їй документи, які підтверджують його особу та право займатися юридичною практикою. На це Микита відповів, що такі папери є у нього вдома, в Дніпродзержинську, але пізніше

×ÎËÎÂ²Ê ÍÅ ÇÁÈÐÀÂÑß ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÈ Ê˲ªÍÒÊÓ Â ÑÓIJ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ Ç ÑÀÉÒ .UA ÑÀÉÒÀÀ MVS.GOV MVS.GOV.UA

Ìèíóëî¿ ñåðåäè ó Çàïîð³ææ³ ïðàâîîõîðîíö³ âèçâîëèëè çàðó÷íèêà. ×îëîâ³êà íàïåðåäîäí³ âèêðàëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà âèìàãàëè çà íüîãî âèêóï. Ïðî ïåðåá³ã îïåðàö³¿ æóðíàë³ñòàì ðîçïîâ³ëè ïðàö³âíèêè ÓÁÎÇ ÃÓ ÌÂÑ â îáëàñò³ За допомогою до правоохоронців звернувся брат потерпілого. Він повідомив, що невідомі силоміць посадили чоловіка в автівку. А невдовзі зв'язалися із родичами і вимагали 50 тис. дол. за визволення заручника. Було встановлено, що дніпропетровця утримують у Запоріжжі. Визволяли бранця співробітники спецпідрозділу «Сокіл». Оперативники переслідували зловмисників, поки ті рухалися вулицями Запоріжжя. Коли ж побачи-

ти «адвокату», але той не відповідав. Через 10 днів Микита все-таки взяв слухавку. Ніна Іванівна, напевне, вже все зрозуміла і попросила віддати гроші. «Адвокату» довелося їхати до лікарні, аби заспокоїти пенсіонерку. Та він власноруч написав розписку, що за супроводження справи клієнтки у суді він взяв від неї 750 гривень і має намір виконувати свою роботу. У розписці Микита також вказав вигадані дані адвокатських посвідчення та ліцензії. При цьому він не показав Ніні Іванівні жодних документів. Зрозуміло, що більше «адвокат» на телефонні ЗНИКЛИЙ дзвінки жінці не відпові«ЮРИСТ» дав, поки його не затримаЧерез деякий час ла міліція. Гроші він не поклієнтка почала телефонува- вернув до цього часу.

він обов'язково їх привезе і покаже. На тому й вирішили. Довірлива пенсіонерка просто віддала чоловіку гроші. Вийшовши з лікарні, Микита витратив 750 гривень на власні потреби. Власне кажучи, він і не збирався представляти інтереси потерпілої в суді. Він не мав на це права, оскільки відповідних ліцензій на адвокатську практику в чоловіка не було. Більше того, він лише минулого року вступив на заочне відділення юридичного факультету одного з університетів Дніпропетровська.

ÑÏÐÈÒÍÈÊ ÍÀÏÈÑÀÂ ÐÎÇÏÈÑÊÓ Микиті, який, як з'ясувалося, раніше вже був умовно засуджений за крадіжку, пред'явили обвинувачення в шахрайстві за ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідство завершено і передано до Кіровського районного суду. За даними районної прокуратури, що підтримує державне обвинувачення на процесі, також є обґрунтована підозра, що Микита С. і раніше заволодівав грошима громадян, обіцяючи їм юридичний захист. Молодому шахраєві «світить» два роки виправних робіт або обмеження волі на строк до трьох років.

ÆÈÒÒß ßÊ Ê²ÍÎ

Ó Çàïîð³ææ³ âèçâîëè ëè çàðó÷íèêà âèçâîëèëè

ли, що машина із заручником виїхала на малонаселену вулицю (правоохоронці мали переконатися, що пересічним громадянам нічого не загрожує), дочекалися зниження швидкості авто. А потім зупинили його. Сама операція пройшла блискавично: викрадачів затримали так швидко, що

ÎÏÅÐÀÖ²ß ÏÐÎÉØËÀ ÁËÈÑÊÀÂÈ×ÍÎ ті не встигли навіть оком моргнути. У визволеного заручника на голові і тілі були численні ушкодження - викрадачі катували його вночі. У лікарні чоловікові надали необхідну допомогу.

При затриманні ніхто не постраждав. Як зазначив заступник начальника УБОЗу, полковник міліції Артем Галючек, заручника вдалося визволити вже наступного дня завдяки спільним діям співробітників ГУБОЗ МВС України, управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС в області та відділу швидкого реагування дніпропетровського УБОЗу «Сокіл» у взаємодії з прокуратурою та УСБУ. Викрадачами виявилися троє непрацюючих мешканців Запоріжжя віком від 26 до 30 років. Є оперативна інформація, що зловмисники належать до більш численного угрупування кількістю приблизно 10 осіб. Також є підозра, що це не єдиний їхній подібний злочин.


ЖИТТЯ КРАЇНИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

22.10.2013 ð. ¹ 82 (1473) ○

²ÒÀªÌÎ Ç ÍÀÃÎÐÎÄÎÞ

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ РЕЖИСЕР

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Êè¿âñüêèé æóðíàë³ñòìàíäð³âíèê Ìèêîëà Õð³ºíêî íåùîäàâíî çàâåðøèâ ñâ³é ÷åðãîâèé æóðíàë³ñòñüêèé ïðîåêò «Ñë³äàìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà». ³í îõîïëþº 10-ð³÷íèé ïåð³îä çàñëàííÿ âåëèêîãî Êîáçàðÿ Фінансову підтримку панові Миколі, крім Національної спілки журналістів України, надали Дніпропетровська обласна організація НСЖУ (голова - Олексій Ковальчук), Одеська регіональна організація (голова - Юрій Работін), редакції газет «Приазовский рабочий» і «Галичина». Дослідницький проект тривав 24 дні. Маршрут спочатку прямував Росією (від Оренбурга до Орська), а далі - землями Республіки Казахстан аж до берегів Аральського моря. Там у 1848-1849 роках Тарас Шевченко виконував обов'язки художника в гідрологічній експедиції. Саме цю частину маршруту Микола Хрієнко подолав разом із Денисом Чернієнком - кандидатом історичних наук, доцентом Уфимського

ËÞÄÈÍÀ ÑÏÐÀÂÈ Îëåêñàíäð ϳëüîíîâ - ÷ëåí ÍÑÆÓ ç 1971 ðîêó, ïîåò, ïðîçà¿ê, äðàìàòóðã, àâòîð ïîåòè÷íèõ çá³ðîê, áàãàòüîõ ðîìàí³â ³ ïîâ³ñòåé, ëàóðåàò ë³òåðàòóðíèõ ïðåì³é ³ì. Ìèêîëè Øóòÿ òà ³ì. Ìèõàéëà Ñåëåçíüîâà. Òåïåð äî öüîãî ïåðåë³êó äîäàëàñÿ ê³íåìàòîãðàô³÷íà íàãîðîäà.

СТО РОКІВ ПОТОМУ Минулоріч за ініціативи Валентини Слободи у Дніпропетровську відбулася реконструкція фільму Сахненка «Запорозька Січ» (сам фільм поки що не віднайдено). Зйомки наших днів відбулись у Лоц-Кам'янці, де й сто років тому. На основі синопсису, який, на щастя, зберігся, кіносценарій ре-

конструкції написав заслужений журналіст України Олександр Пільонов. Він і отримав цьогорічний Диплом лауреата Премії ім. Сахненка. Вручення нагороди відбулось у День козацької слави у Дніпропетровському будинку мистецтв. Там же було презентовано книгу «Відновлено ще одну сторінку історії…», де розповідається про реконструкцію фільму (редактор та упорядник видання О. Пільонов).

ÄÎÑ˲ÄÍÈÖÜÊÀ ÏÎÄÎÐÎÆ

Ñë³äàìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà ÏÐÎÅÊÒ ÒÐÈÂÀ 24 ÄͲ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ Ç²ÁÐÀ ֲÊÀ² ÅÊÑÏÎÍÀÒÈ філіалу Московського державного гуманітарного університету ім. Шолохова. «Під час цього спільного маршруту ми, зокрема, виконали фотозйомку місць, зображених на відомих малюнках Кобзаря - «Пожежа в степу», «Укріплення Кара Бутак», «Укріплення Іргиз-Кала»,

та інших», - розповідає Микола Хрієнко. - Побували в кількох казахських школах, які носять ім'я Шевченка, мали цікаві зустрічі з активістами української діаспори в Казахстані, на власні очі побачили результати екологічної катастрофи на Аральському морі…» Другу частину проекту українець виконував один. Подальший маршрут пролягав від залишків Аральського моря до берегів Каспій-

ÖÎÏ - ÇÂÈ×ÍÀ ÇÐÓ×ͲÑÒÜ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

«Дніпро-cinema» (з 2008 -го він носить ім'я Данила Сахненка). А в 2006-му міськрада заснувала мистецьку премію ім. Сахненка, яка щороку вручається за досягнення в галузі екранних мистецтв. У 2011 році на будівлі кінотеатру «Родина» відкрили меморіальну дошку першому катеринославському кінооператору та режисеру.

̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÎËÅÊÑÀÍÄÐÓ Ï²ËÜÎÍÎÂÓ ÂÐÓ×ÅÍÎ ÄÈÏËÎÌ ËÀÓÐÅÀÒÀ ÏÐÅ̲¯ ²ÌÅͲ ÄÀÍÈËÀ ÑÀÕÍÅÍÊÀ

ʲÍÎÑÖÅÍÀÐ²É ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÍÀ ÎÑÍβ ÑÈÍÎÏÑÈÑÓ

ÍÎÂÈÍÈ

³äíîâëåíà ñòîð³íêà ³ñòîð³¿

Придніпровський край надзвичайно багатий на талановитих, непересічних людей. До таких належить ім'я кіномитця Данила Сахненка. У 1911- му в тодішньому Катеринославі він створив перший у світовій практиці повнометражний художній фільм «Запорозька Січ». Консультантом кінострічки був Дмитро Яворницький. Однак трапилося так, що ім'я Сахненка довгі роки залишалося ледь не за межею забуття. Уже в наші дні першою до цієї історичної правди доторкнулася нинішній директор Дніпропетровського Будинку мистецтв Валентина Слобода. Добрий почин підтримала міськрада. Згодом число тих, хто прагнув відновлення історичної справедливості, зростало. В 2004 році саме у Дніпропетровську заснували Всеукраїнський фестиваль екранних мистецтв

ського. Саме цим шляхом в жовтні 1850-го поета везли з Орської фортеці на півострів Мангишлак у Новопетровське укріплення (нині місто Форт-Шевченко). Тут практично протягом 7 років Тарас Шевченко ніс караульну службу біля гарматної батареї №1. Крім фотозйомки в місцях 10-річного заслання поета і цікавих інтерв'ю про життя сучасної української діаспори в Росії та Казахстані, Микола Хрієнко зібрав цікаві експонати для музею в селі Шевченкове на Черкащині (колишні Моринці), де народився Кобзар. Загальна протяжність дослідницького маршруту (від Оренбурга до ФортШевченко) становила 5117 км.

Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ñòàâ äëÿ ãðîìàäÿí âæå çâè÷íîþ çðó÷í³ñòþ. ³ä ïî÷àòêó éîãî ðîáîòè á³çíåñìåíè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü îäåðæóâàòè êîíñóëüòàòèâí³ ³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè øâèäêî, ó çðó÷íèé äëÿ íèõ ÷àñ òà íå ñï³ëêóþ÷èñü ³ç äîâãîþ ÷åðãîþ ñïåö³àë³ñò³â. Òàêå ñòàíîâèùå âëàøòîâóº ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿêèì íå ïîòð³áíî âèòðà÷àòè çàéâèé ÷àñ íà â³äâ³äóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿, òàê ³ ôàõ³âö³â òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â ̳íäîõîä³â. ○

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÐŲÐÒÅ ÌÎÄÅËÜ ÊÀÑÎÂÎÃÎ ÀÏÀÐÀÒÀ  ÐŪÑÒв ÐÐÎ Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 01.10.13 ¹522 çàòâåðäæåíî Äåðæàâíèé ðåºñòð ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é. ²ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèëó÷åíî ñòàð³ ìîäåë³ ÐÐÎ. Öå áóëè àïàðàòè, ÿê³ íå ïåðåäàâàëè çâ³òí³ñòü â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Âèëó÷åí³ ìîäåë³ íå çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ âèìîã Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 08.10.2012 ¹ 1057, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî âèìîãè ùîäî ñòâîðåííÿ êîíòðîëüíî¿ ñòð³÷êè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ó ðåºñòðàòîðàõ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é òà ìîäåì³â äëÿ ïåðåäà÷³ äàíèõ. Äî ïåðåë³êó ñåðòèô³êîâàíèõ ïðèëàä³â óâ³éøëè 69 ìîäåëåé êàñîâèõ àïàðàò³â. Íàãàäàºìî, ç 2013 ðîêó êîðèñòóâà÷³ êàñîâî¿ òåõí³êè ïîâèíí³ çâ³òóâàòè äî îðãàí³â ̳íäîõîä³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòè àïàðàòè, âêëþ÷åí³ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ÐÐÎ. Äëÿ òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ïëàòíèêàì âèçíà÷åíî ïåðåõ³äíèé ïåð³îä äî 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â³ä ö³º¿ äàòè íàñòຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåïîäàííÿ åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³. Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, âêëþ÷åíèõ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó, ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà âåá-ïîðòàë³ Ì³íäîõîä³â (http:// minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/ reestri/94957.html). ÑÄϲ ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÌÃÓÌ ○

ÏÅÐÅÏËÀÒÀ ªÄÈÍÎÃÎ ÂÍÅÑÊÓ ÇÀËÈØÈÒÜÑß Ó ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍͲ ÏËÀÒÍÈÊÀ ³ä 1 æîâòíÿ 2013 ðîêó ïðîöåäóðè ùîäî ïðèéíÿòòÿ òà îáðîáëåííÿ çâ³òíîñò³ îáë³êó ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó çä³éñíþº ̳í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè. Çàëèøêè êîøò³â ïî ªäèíîìó ñîö³àëüíîìó âíåñêó, ÿê³ îáë³êîâóâàëèñÿ íà ðàõóíêàõ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, àâòîìàòè÷íî ïåðåéäóòü íà ðàõóíêè ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè çã³äíî ç àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ äàíèõ. Äîäàòêîâî çàÿâó ïðî ïåðåêàç êîøò³â ç ðàõóíê³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè íà ðàõóíêè ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ïèñàòè íå ïîòð³áíî. Òåòÿíà ̳íÿéëî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà


ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ № 82 (1473)

IJËÈÌÎÑß «ÄÎÁÐÎÌ»

ßê³ñòü äæèíñ³â âèçíà÷ຠôóðí³òóðà Äîáðîãî äíÿ, ëþá³ ÷èòà÷³! ² çíîâó ç âàìè ÿ, Ãëàô³ðà Êîíô³òþðîâà. Çàðàç äæèíñè ñòàëè íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ íàøîãî ïîâñÿêäåííîãî ãàðäåðîáó. Ó íèõ çðó÷íî, à ÿêùî áðþêè ùå é äîáðå ñèäÿòü, âîíè ï³äêðåñëþþòü æ³íî÷ó ô³ãóðó. Êîëè ìè çàõîäèìî â êðàìíèöþ, î÷³ ðîçá³ãàþòüñÿ â³ä ÿñêðàâîãî àñîðòèìåíòó. Ñüîãîäí³ ïîãîâîðèìî ïðî òå, ÿê îáðàòè ÿê³ñí³ äæèíñè

ª ÏÐÎÁËÅÌÀ...

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÀß ÇÂÅÇÄÀ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ «Íàøè äåòè è ïî ñåé ÷àñ çà÷èòûâàþòñÿ Êóïåðîì è ìå÷òàþò óäðàòü â Àìåðèêó. À â Àìåðèêå îò êðàñíîêîæèõ îñòàëèñü òîëüêî âíåøíèé îáëèê äà íàçâàíèå. Îäåâàþòñÿ îíè ïî-åâðîïåéñêè, âîéí ìåæäó ñîáîþ íå âåäóò, áåëüå ñòèðàþò ìàøèíàìè è ïðåâîñõîäíî èçúÿñíÿþòñÿ ïî òåëåôîíó. «Îðëèíûé ãëàç» ñäåëàëñÿ àêòåðîì, «Óòðåííÿÿ ðîñà» ñîäåðæèò êóõìèñòåðñêóþ. Âîæäü ïëåìåíè ãóðîíîâ òîëüêî â áîëüøèå ïðàçäíèêè íàäåâàåò ñâîé óêðàøåííûé ïåðüÿìè ãîëîâíîé óáîð, à èç âñåãî ïëåìåíè íàöèîíàëüíûé êîñòþì íîñÿò ëèøü äâîå: Ìîñ Âèëüñîí, àðòèñòêà êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé òðóïïû, èçâåñòíàÿ ïîä èìåíåì «Óòðåííåãî âåòåðêà», è åå ìóæ, íîñÿùèé æèâîïèñíîå èìÿ «Áûêà â ïîêîå», - óçíàëè åêàòåðèíîñëàâöû ñî ñòðàíèö ìåñòíîé ãàçåòû «Þæíàÿ Çàðÿ» 24 îêòÿáðÿ 1912 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Наша постійна читачка Алла з смт Лихівка П'ятихатського району нещодавно придбала на базарі модні недорогі чер-

воні джинси. Але, на жаль, після першого ж прання брюки втратили колір та сильно розтяглися. Дівчині довелося покласти їх у шафу: «Шкода, але більше ці джинси носити

не можна, бо лише вдома одягти таку «ганчірку» буде несоромно», - засмутилася Алла. До вибору наступної пари вона поставилася з більшою відповідальністю.

...ÏÎÐÀÄÀ Â²Ä ×ÈÒÀ×À Отже, щоб придбання такої недешевої речі, як джинси, не розчарувало вас, під час покупки завжди: Перш за все звертайте увагу на шви. Вони повинні мати рівну та акуратну строчку, а рядки бути прямими, без «викрутасів». Складайте джинси по швах, щоб перевірити однаковість холош. Якщо брюки не найкращої якості, то одна зі штанин може бути довшою або ширшою за іншу, перекошуватися або зморщуватися, що свідчить про нерівний або нерівномірний шов. Оглядайте фурнітуру: гудзики, блискавку, заклепки. Останні мають триматися не на клеї, а на спеціальних «гвіздочках». Перевіряйте, чи пристрочені на поясі шлевки - від них залежить за те,

як джинси сидітимуть на власникові. На чоловічих брюках їх має бути 7, на жіночих - 5. Спробуйте визначити якість матеріалу. Зробити це не складно. Потрібно лише подивитися на сонце через джинсову тканину. Якщо вона просвічується, то виріб із неї втратить вигляд дуже швидко. Не забувайте враховувати і щільність джинсової тканини. Якщо плануєте носити брюки взимку, краще надайте перевагу моделям із більш цупкого матеріалу. До речі, щільність позначається на етикетці в умовних одиницях «oz». Скажімо, 14,5 oz - зимовий варіант, для літніх моделей краще обирати тканину щільністю 7-8 oz. + ПАМ'ЯТАЙТЕ, що на якісних джинсах кількість котону та еластану, а також країна-виробник та розмір моделі зазначені на етикетці.

ÏÎIJ˲ÒÜÑß Ö²ÊÀÂÅÍÜÊÈÌ

ßêùî âè õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâèì âèïàäêîì íà êóõí³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàðîäèâñÿ íåïîâòîðíèé ðåöåïò, àáî çíàºòå, ÿê êðàùå ï³äð³çàòè ê³ãò³ äîìàøí³ì óëþáëåíöÿì òà íàâ÷èòè ïàïóæêó ãîâîðèòè, à ìîðñüêó ñâèíêó, íàâïàêè, ìîâ÷àòè, àáî â쳺òå ðîáèòè ùîñü òàêå, â³ä ÷îãî âàø³ ñóñ³äè çåëåí³þòü â³ä çàçäðîñò³, ïèø³òü òà äçâîí³òü íàì ó ðåäàêö³þ.

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÞÌÎÐ - Äîðîãîé, ïðîñòè, ÿ â÷åðà òåáÿ îáèäåëà. Äâå áóòûëêè ïèâà çàãëàäÿò ìîþ âèíó? - ßùèê âîäêè! - Îõ òû, ïîñìîòðèòå, êàêîé ðàíèìûé! ☺ ☺ ☺ - Àëëî! Ýòî áàçà? ß íàñ÷åò ñàðàÿ. - Èçâèíèòå, íî ýòî ðàêåò-

íàÿ áàçà. Âû íå òóäà ïîïàëè. - Íåò, áëèí, ýòî âû íå òóäà ïîïàëè! ☺ ☺ ☺ - Íè÷åãî ÿ íå òîëñòàÿ! Ìíå Ñàøà ãîâîðèò, ÷òî ó ìåíÿ èäåàëüíàÿ ôèãóðà. - Îëÿ, îí ìàòåìàòèê, äëÿ íåãî èäåàëüíàÿ ôèãóðà øàð.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 22.10 Ср 23.10 Чт 24.10

+12 +14 0С +8 +9 0С +5 +7 0С +3 +6 0С +1 +10 0С +1 +3 0С

півн.захід. 45 м/с схід. 35 м/с схід. 35 м/с

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñì. ôîòî. 5. ×àñòü ýñòàôåòû. 9. Ðåçêèé çâóê îò ëîïíóâøåãî, ñëîìàâøåãîñÿ ïðåäìåòà. 10. Èçìåëü÷åííûé êàìåíü äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. 11. Ñèíîíèì ãëàçà. 13. Äîáàâî÷íûé ñìûñë âûñêàçûâàíèÿ. 17. Ïàëüòîâàÿ, êîñòþìíàÿ òêàíü. 19. Ìèðíûé ñèíîíèì «áèòâû çà óðîæàé». 20. Ïîáåäèòåëü ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ. 22. Ðàçíîâèäíîñòü ìåáåëè, êàê ïðàâèëî, äëÿ êóõíè. 24. Ïîðòîâîå ñîîðóæåíèå. 25. Âñïîìîãàòåëüíîå ïîìåùåíèå íà ñàäîâîì ó÷àñòêå. 27. Åäèíèöà âåçåíèÿ è íåâåçåíèÿ. 30. Èíäèâèäóàëüíûé ñëîã ïèñàòåëÿ. 32. Âîçâûøåííàÿ ðàâíèíà. 34. Íåáîëüøîé îáùåñòâåííûé ñàä â ãîðîäå. 35. Ïðîæèãàòåëü æèçíè. 37. Îïðîñíûé ëèñò. 40. Òðîí, âëàñòü ìîíàðõà. 41. Ñèëüíûé õîëîä, ìîðîç. 43. Íàñìåøêà ñóäüáû. 44. Äîðîæêà äëÿ âåëîãîíîê. 46. ×åðò, äüÿâîë. 47. Ñì. ôîòî. 48. Êîìàíäèð êîðïóñà ÿíû÷àð. 49. Æèòåëü îäíîé èç ñòðàí, ãðàíè÷àùåé ñ Ðîññèåé. 52. Çâóê îò áîëè. 53. ×èñëî. 54. Ïîçà äà÷íèêà íà ïðîïîëêå. 55. Òóàëåòíûé ñòîëèê ñ çåðêàëîì. Ïî âåðòèêàëè: 1. Äâèæåíèå íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà òîâàðîâ èëè öåííîñòåé â ðåçóëüòàòå ñîîòâåòñòâóþùèõ îïåðàöèé. 2. Ôîðìà ìîíîïîëèñòè÷. îáúåäèíåíèÿ, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî ïîä÷èíåíû îáùåìó ïðàâëåíèþ è íå èìåþò õîçÿéñòâåííîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. 3. Áîêîâàÿ íàêëîííàÿ ïîâåðõíîñòü äîðîæíîé íàñûïè. 4. Êó÷åð-òàêñèñò. 6. Íåáîëüøàÿ áîåâàÿ ìàøèíà. 7. Ïðàâîíàðóøåíèå â ëèòåðàòóðå, ìóçûêå. 8. Âåðõíèå ïëîòíûå ëèñòû, ñ äâóõ ñòîðîí çàêðûâàþùèå êíèãó. 12. Ìîíñòð. 14. Åñòåñòâåííûé âîäîåì. 15. Âèä ýíåðãèè, çàêëþ÷åííûé â ãðåëêå. 16. Çèìíÿÿ ïîâîçêà íà äâóõ ïîëîçüÿõ. 18. Óñòîé÷èâûé ñåçîííûé âåòåð â òðîïèêàõ. 21. Êîðîòêîïëîäíûé ãèáðèä îãóðöà, ñêëîííûé ê ïàðòåíîêàðïèè. 23. Ó òåëåãè íàñòîÿùàÿ, ó Çåìëè - âîîáðàæàåìàÿ. 26. Âûìîãàòåëü. 28. Ìåðà åìêîñòè. 29. Ïîäúåì (àíò.). 31. Âîéñêî çàõâàò÷èêîâ. 33.  ñóåâåðíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ: ïðåäìåò, ïðèíîñÿùèé åãî îáëàäàòåëþ ñ÷àñòüå, óäà÷ó. 36. ×åëîâåê, ðàáîòàþùèé çà êîìïüþòåðîì. 38. Öèðêîâîé êîìèê. 39. Õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü. 42. Ôðàíöóçñêîå ìóæñêîå èìÿ. 45. Èñêóññòâåííîå ðóñëî. 46. Øèðîêîå äåðåâÿííîå âåäðî. 50. Íàçâàíèå êîñìåòè÷åñêèõ è ãèãèåíè÷åñêèõ ñîñòàâîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñòóäåíèñòîì ñîñòîÿíèè. 51. Æåíñêîå èìÿ.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Îòâåòû íà êðîññâîðä ¹ 1471 Ïî ãîðèçîíòàëè: 6. Ëîòåðåÿ. 8. Ìåíþ. 9. Òðóï. 11. Çâîíàðü. 16. Ðåáóñ. 17. Àâãèé. 18. Îáåëèñê. 19. Ãðîø. 24. Áîòû. 26. Ïîäêîï. 28. Òåëåãà. 29. Ñàðè. 30. Ñàëþò. 31. Ðèãà. 32. Îùèï. 33. Ðàñà. 34. Ïèîí. 35. Êóìèð. 37. Áåäà. 38. Àíàíàñ. 39. Êîëîäà. 40. Ýòàæ. 43. Íèìá. 46. Ãåðàñèì. 48. Øîðîõ. 49. Îçåðî. 50. ×èíàðèê. 54. Ñàãà. 55. Îáåò. 56. Øòóðâàë.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Øëþç. 2. Óòðî. 3. Àðáà. 4. Çÿòü. 5. ×åøóÿ. 7. Áóêâà. 10. Ñåëî. 12. Âûáðîñ. 13. Íîëü. 14. Ðàñ÷åò. 15. Ïèâî. 20. Ðåàëèñò. 21. Øïèîíàæ. 22. Àäìèðàë. 23. Äåìàãîã. 24. Áàðàáàí. 25. Òóãîäóì. 27. Ïàðóñ. 28. Òþáèê. 35. Êà÷åëè. 36. Ðîëèêè. 41. Àçîò. 42. Ïàðà. 44. Èêðà. 45. Òîìàò. 47. Âçëåò. 50. ×àøà. 51. Íåóä. 52. Ðåâà. 53. Êîëà.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 21.10.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354382

#1473  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you