Page 1

ÄÅÒÑÊÓÞ ÆÅËÅÇÍÓÞ ÄÎÐÎÃÓ ÎÁÍÎÂßÒ

ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÕÐ ÀÍßÒ ÒÐ ÀÄÈÖÈÈ ÕÐÀÍßÒ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

8

2

ÄÎÑÒÓÏÍÅ ÆÈÒËÎ

21

ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÊÀÏÈÒ ÀÍÛ ÊÀÏÈÒÀÍÛ

5

ÑÒÎÏÓ Ä²ÂÊÀ: ÇÀÃÓÁËÅÍÈÉ ÐÐÀÉ ÀÉ ÑÒÎÏÓIJÂÊÀ:

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

²ç 9 äî 11 ñåðïíÿ â åêîïîñåëåíí³ Ñòîïóä³âêà áóÿâ ðîêôåñòèâàëü «Rising Up music fest. Friends's Gathering». Ïóáë³êó ïîëîíèëè ðèòì³÷íà ìóçèêà, ôàíòàñòè÷íèé òàòóôåñò ³ áîä³-àðò òà áåçë³÷ ³íøèõ ö³êàâèõ ðîçâàã.

№63 (1454) ×åòâåð, 15 ñåðïíÿ 201 20133 ð.

21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

67

Ïàðîõîä «Ëåíèí»: 72 ãîäà íà äíå ìîðÿ  îäíîì èç èþëüñêèõ íîìåðî⠫³ñòåé» ìû ðàññêàçàëè ÷èòàòåëÿì î íàìåðåíèè íàñòîÿòåëÿ õðàìà â ÷åñòü Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ» Íèêîëàÿ Íåñïðàâû è äíåïðîïåòðîâñêèõ äàéâåðîâ ñíÿòü äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè òåõ, ÷üè æèçíè óíåñ âçðûâ íà ïàðîõîäå «Ëåíèí». 24 èþëÿ 1941 ã. îí îòïðàâèëñÿ â ñâîé, êàê îêàçàëîñü, ïîñëåäíèé ðåéñ èç Îäåññû â ßëòó. ×òîáû âûÿñíèòü ïîäðîáíîñòè ýòîé òðàãåäèè, êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ïîáûâàëà â Îäåññå.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 15.08 півн.

+31 +34 0С +19 +25 0С

Пт 16.08

+25 +30 0С

півн.

+20 +24 0С

Сб 17.08

+22 +30 0С

півн.схід.

+21 +25 0С

Нд 18.08

+24 +31 0С

півн.схід.

+21 +24 0С

Пн 19.08

+25 +31 0С

схід.

+19 +24 0С

Вт 20.08

+25 +32 0С

півд.захід.

+20 +24 0С


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

ÐÎÁÎ×À ÏίÇÄÊÀ

Ãîòóºìîñü äî çèìè òà ñ³âáè îçèìèíè ки регіону до сівби озимих. Наразі в області грунти під посів готові на 97,6%. Цього ж дня, за завданням голови ОДА Дмитра Колєснікова, його перший заступник у П’ятихатках перевірив стан підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону. «В школах області завершуються ремонтні роботи, ведеться підготовка класів та кабінетів. Вимога до всіх одна школи та дитсадки мають бути комфортними й затишними, а під час опалювально-

ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÌÅÑÒÅ

ÝÊÑÏÎÐÒ ÇÅÐÍÀ Óêðàèíà ìîæåò çàíÿòü âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî ýêñïîðòó çåðíîâûõ, ñîîáùàåò Latifundist.com ñî ññûëêîé íà ïîñëåäíèé åæåìåñÿ÷íûé îò÷åò Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà USDA. Ýòî ïðîèçîéäåò â òîì ñëó÷àå, åñëè íàøà ñòðàíà ïðîäàñò çà ãðàíèöó 30,2 ìëí. òîíí çåðíà. Íà ïåðâîì ìåñòå òðàäèöèîííî íàõîäÿòñÿ ÑØÀ ñ îáúåìîì ýêñïîðòà â 69,6 ìëí. òîíí, íà òðåòüåì - ÅÑ-27 (29,2 ìëí. òîíí).  äâàäöàòêó ìèðîâûõ ëèäåðîâ-ýêñïîðòåðîâ çåðíîâîé ïðîäóêöèè òàêæå âõîäÿò Àðãåíòèíà, Àâñòðàëèÿ, Êàíàäà, Ðîññèÿ è äðóãèå ñòðàíû.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÒ ÀÂÊÀ ÑÍÈÆÅÍÀ ÑÒÀÂÊÀ

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ Áàíêîâñêèå êðåäèòû äëÿ íàñåëåíèÿ è ïðåäïðèÿòèé ïîäåøåâåþò. Íàöáàíê óæå âòîðîé ðàç çà äâà ìåñÿöà ñíèæàåò ó÷åòíóþ ñòàâêó. Íà ýòîò ðàç - äî ðåêîðäíîãî çà âñþ èñòîðèþ íåçàâèñèìîñòè ìèíèìóìà â 6,5% (â 2008-ì îíà áûëà 12%), ïåðåäàåò «Ñåãîäíÿ». Ïî ìíåíèþ ÍÁÓ, ýòî óìåíüøèò ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì è ïîìîæåò çàïóñòèòü ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, óæå â áëèæàéøèé ìåñÿö ïîäåøåâåþò èïîòå÷íûå êðåäèòû è çàéìû äëÿ ïðåäïðèÿòèé è áèçíåñà. ○

 ÏÎÐÒÓ ÌÓÌÁÀÈ

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÑÓÁÌÀÐÈÍÅ Â íî÷ü íà ñðåäó â ïîðòó Ìóìáàè ïîñëå âçðûâà çàãîðåëàñü èíäèéñêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà «Ñèíäõóðàêøàê», íà áîðòó êîòîðîé íàõîäèëèñü 18 ìîðÿêîâ. Ïîæàð ïðèâåë ê äåòîíàöèè òîðïåä è ðàêåò íà áîðòó. Ñóáìàðèíà çàòîíóëà, íà ïîâåðõíîñòè îñòàëàñü ëèøü íåáîëüøàÿ åå ÷àñòü. Ê îïåðàöèè ïî ñïàñåíèþ ëþäåé, çàáëîêèðîâàííûõ â ñåðåäèíå ïîäëîäêè, ïðèâëåêëè âîäîëàçîâ. Ïî íåïîäòâåðæäåííûì äàííûì èíäèéñêèõ ÑÌÈ, ÷àñòü ìàòðîñîâ ñóìåëà ïîñëå âçðûâà âûïðûãíóòü çà áîðò. ○

ÒÐ ÀÍÑÏÎÐÒ ÏÎ-ÞÆÍÎÊ ÎÐÅÉÑÊÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÏÎ-ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÈ

ÀÂÒÎÁÓÑÛ-ÝËÅÊÒÐÎÊÀÐÛ Â Þæíîé Êîðåå ïîÿâèëèñü îáùåñòâåííûå àâòîáóñû-ýëåêòðîêàðû. Ïîäçàðÿæàþòñÿ îíè ñ ïîìîùüþ áåñïðîâîäíûõ óñòðîéñòâ, êîòîðûå âìîíòèðîâàíû â äîðîæíîå ïîêðûòèå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ìàðøðóòà. Ñåé÷àñ â þæíîêîðåéñêîì ãîðîäå Êóìè òîëüêî äâà òàêèõ àâòîáóñà, íî óæå â ñëåäóþùåì ãîäó èõ îáåùàþò âïÿòåðî áîëüøå.

Ó ñåðåäó ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ó ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè â³äâ³äàâ ³ëüíîã³ðñüê òà Ï’ÿòèõàòñüêèé ðàéîí, äå ïðîâ³â ïåðåâ³ðêè òà íèçêó âè¿çíèõ íàðàä СТАБІЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ У Вільногірську перший заступник губернатора перевірив хід будівництва модульної котельні №5, яка забезпечуватиме стабільним опаленням середню школу №2, де навчаються майже 300 учнів. Потім він провів виїзну нараду щодо стану теплозабезпечення міста в осінньо-зимовий період. «Вільногірськ став пілотним містом, де почали реалізовувати регіональну програму модернізації комунальної теплоенергетики. І ми бачимо, що вона дає суттєві результати. 5 діючих котелень забезпечують стабільним опаленням 3 школи та 5 дитячих садків, а також

4 гуртожитки, бібліотеку, будівлю виконкому Вільногірської міськради, суду, управління Пенсійного фонду. Загалом, система з 9 котелень забезпечить теплопостачанням пологовий будинок, дитяче та гінекологічне відділення міської лікарні, 13 об’єктів бюджетної сфери», повідомив Анатолій Крупський. Також під час візиту до Вільногірська перший заступник голови ОДА перевірив вирішення проблем, з якими громадяни звертались на «Гарячу лінію губернатора Дмитра Колєснікова». За цей рік від

ÃÐÎÌÀÄßÍÈ ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÄÎ ÂËÀÄÈ мешканців міста надійшло 148 звернень. Найбільше людей турбують питання комунального господарства, соціального захисту, благоустрою, будівництва, охорони здоров’я, відкритих люків, освітлення, сміття, тощо. Частину проблем уже усунули, іншу вирішать 17 серпня, під час суботника.

Крупський ознайомився з підготовкою ґрунту під сівбу озимих культур для врожаю 2014 року на ВАЖЛИВІ Ерастівській дослідВИМОГИ ній станції. На її базі У П’ятихатському відбулась виїзна нарайоні Анатолій рада щодо підготов-

го сезону в них повинно бути тепло», відзначив Анатолій Крупський. Загалом до опалювального сезону школи готові на 92%, дитячі садки - на 95,7%.

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ²Í²Ö²À ÒÈÂÈ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ

Äîñòóïíå æèòëî çà äîñòóïíîþ ö³íîþ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ ○

ÇÐÎÑËÀ ʲËÜʲÑÒÜ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÙÎ ÁÅÐÓÒÜ Ó×ÀÑÒÜ Ó ÏÐÎÃÐÀ̲

Ìèíóëîð³÷ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ââåëè â åêñïëóàòàö³þ ïåðøèé â Óêðà¿í³ áóäèíîê, çâåäåíèé â ðàìêàõ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Äîñòóïíå æèòëî» íà ìàñèâ³ «Ë³âîáåðåæíèé-3». Òóò òðèâຠñïîðóäæåííÿ ùå òðüîõ áóäèíê³â Виїзну нараду щодо ходу їх будівництва провів перший заступник голови ОДА Анатолій Крупський. Нові будинки розраховані на 191 квартиру (по 64 - у двох будинках та 63 - у третьому). Їхня загальна площа складає близько 4,2 тис. кв. м кожен. Вартість житла тут 4,8 тис. грн. за кв. м, що є вигідною пропозицією на ринку житла в

цьому районі Дніпропетровська. Загалом проект передбачає будівництво 16 п’ятиповерхівок. Це понад 1000 квартир. «Програма «Доступне житло» - один із прикладів системного державного вирішення житлових питань. Такий підхід дозволяє мешканцям нашого регіо-

ну придбати власне житло за доступною ціною у кредит. Програмою передбачено, що держава компенсує 13% із 16% річних по кредиту. Фактично сім’я отримує кредит на квартиру під 3% річних», - відзначив Анатолій Крупський. Він також додав, що загалом у регіоні від почат-

ку квітня 2013-го число будинків, які беруть участь у програмі «Доступне житло», зросло майже вдвічі (сьогодні на Дніпропетровщині до участі у ній затверджено 19 будинків на 992 квартири). Детальну інформацію про умови програми можна отримати у консультаційних центрах, які створені при міськрадах, РДА та Держфонді сприяння молодіжному житловому будівництву.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

²ÍÎÇÅÌͲ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯

ͳìå÷÷èíà - âàæëèâèé ïàðòíåð îáëàñò³ ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Öèìè äíÿìè ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðîâ³â çóñòð³÷ ³ç ÃÃåíåðàëüåíåðàëüíèì êîíñóëîì Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà Êëàóñîì Ö³ëë³êåíñîì Уже 20 років поспіль Україна співпрацює з Німеччиною. За цей час Дніпропетровська область стала невід’ємною складовою в соціально-економічних відносинах країн. Нещодавно у Генерального консула ФРН закінчилась дипломатична місія в східних регіонах Ук-

раїни. Аби підбити підсумки та обговорити подальшу співпрацю з Дніпропетровщиною, він зустрівся з першим заступником губернатора. Під час зустрічі сторони обговорили питання співробітництва у сферах освіти, культури, охорони здоров’я, IT

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Ñ 24 èþëÿ ïî 20 àâãóñòà íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïðîõîäèò ôîòîêîíêóðñ «Áàðâè óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà», â êîòîðîì ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå Конкурс проводится в 4-х тематических категориях: «Мой город, село, поселок» - фото флага в местности, в которой живет автор. «Мой дом» - снимки квартиры и придомовой территории, украшенной ко Дню Государственного Флага Украины. «Наша гордость» - фотографии объектов и мест, вызывающих чувство гордости за родной край.

ÐÅòÎÍ ÍÀËÀØÒÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑϲÂÏÐÀÖ² тощо. «Німеччина завжди була важливим економічним партнером Дніпропетровщини. Здебільшого це стало можливим зав-

дяки плідній співпраці регіону із Генеральним консулом Федеративної Республіки Німеччини Клаусом Ціллікенсом. Ми

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ Ê ÏÐ ÀÇÄÍÈÊÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

 êàäðå - óêðàèíñêèé ôëàã

3

4

«Мы - украинцы!» - фотокадры семьи или друзей с национальным флагом. «Цель конкурса - выявление и поддержка лучших фоторабот, развитие патриотического духа жителей облас-

ти, воспитание любви к родному краю. В нем могут принимать участие как любители, так и профессионалы фотодела», - говорит председатель Общественного совета при ОГА Алексей Лазько.

На сегодня уже подано 260 работ. Больше всего из Кривого Рога, Орджоникидзе и Днепропетровска. Победителя объявят 30 августа. Лучшие снимки можно будет увидеть на фотовыставках в здании облгосадминистрации и Театра оперы и балета во время торжеств, посвященных Дню Государственного Флага и Дню Независимости. Узнать всю информацию о конкурсе, проголосовать и посмотреть фотоработы можно на сайте http:// gromrada.org.

ÍÎÂÈÍÈ

ÑϲÂÏÐ ÀÖß Ç ÏÐÎÔÑϲËÊÀÌÈ ÑϲÂÏÐÀÖß

ÑÊÎÐÎÒÈËÈ ÇÀÁÎÐà ÎÂÀͲÑÒÜ ÇÀÁÎÐÃÎÂÀͲÑÒÜ Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé çóñòð³âñÿ ç ãîëîâîþ Ôåäåðàö³¿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè, ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ òðèñòîðîííüî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ðàäè Þð³ºì Êóëèêîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ðîçâèòîê ñîö³àëüíîãî ä³àëîãó â ðåã³îí³. ßê çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé, îäíèì ³ç ðåçóëüòàò³â ö³º¿ ñï³âïðàö³ º ñêîðî÷åííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ëåãàë³çàö³ÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïðîâåäåííÿ àêòèâíî¿ ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³ äîçâîëèëî ñêîðîòèòè ð³âåíü áåçðîá³òòÿ â îáëàñò³ â³ä ïî÷àòêó ðîêó ç 1,8 % äî 1,5%, ïðàöåâëàøòóâàòè 17 òèñ. îñ³á òà ñòâîðèòè 28,7 òèñ. íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

1 2

налаштовані на подальший розвиток наших двосторонніх відносин і створюємо для цього всі необхідні умови. Під керівництвом губернатора Дмитра Колєснікова в області реалізується низка проектів, що сприятиме інвестиційній привабливості регіону, в тому числі і для Німеччини», - зауважив Анатолій Крупський. Сьогодні Німеччина посідає перше місце серед закордонних партнерів, що вкладають інвестиції в економіку нашого регіону. Завдяки цьому на даний момент в області працюють 46 підприємств з німецькими інвестиціями.

ϲÄÊÎÐÞª ѲÒ

ÏÅÒÐÈʲÂÊÀ Ó ÃÐÅÖ²¯ Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ ïðîäîâæóº åêñïîíóâàòèñÿ â Ãðåö³¿. Öüîãî ðàçó âèñòàâêà ïðîõîäèëà ó ì. Êîðôó é áóëà ïðèñâÿ÷åíà ñâÿòêóâàííþ 1025-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Ç ¿¿ íàãîäè äî Êîðôó ïðèáóâ ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Ó ðàìêàõ çàõîäó ãîñò³ ïîáà÷èëè ðîáîòè ç ïðèâàòíèõ êîëåêö³é ìàéñòð³â, ïîäèâèëèñÿ ïîêàç ìîä ³ âëàñíîðó÷ ìàëþâàëè ïåðøó Ïåòðèê³âñüêó êâ³òêó.  ðàìêàõ â³çèòó ªâãåí Óäîä òàêîæ çóñòð³âñÿ ç î÷³ëüíèêàìè ãðåöüêîãî ðåã³îíó.  õîä³ ïåðåãîâîð³â âîíè îáãîâîðèëè ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ òà ðåã³îíîì ²îí³÷íèõ îñòðîâ³â.

ÂÑÅÓÊÐ À¯ÍÑÜÊÀ ÏÎÄ²ß ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ

Çìàãàòèìåìîñÿ çà Çîëîòèé ñèìâîë ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

²ç íàãîäè 22-¿ ð³÷íèö³ êðà¿Íåçàëåæíîñò³ ÓÓêðà¿íè ç 20 äî 23 ñåðïíÿ ó Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó êîìïëåêñ³ êðà¿íè» «Åêñïîöåíòð ÓÓêðà¿íè» â³äáóäåòüñÿ ùîð³÷íà çàãàëüíîäåðæàâíà âèñòàâêîâà àêö³ÿ «Áàðâèñòà ÓÓêðà¿íà». êðà¿íà». Äí³ïðîïåòðîâùèíà òàêîæ äîëó÷èòüñÿ äî ïî䳿 òà áîðîòèìåòüñÿ çà çâàííÿ ðåã³îíó- Крупський під час се- виставлятимуть на площі. Представники лекторної наради з ке- найбільшій серед ре- найкращих підприë³äåðà рівниками міст і раПро це повідомив йонів регіону. перший заступник гуЦьогоріч досягбернатора Анатолій нення нашої області

гіонів-учасників експозиційній території: 456 кв. м павільйону № 3 та 150 кв. м відкритої

ємств презентують на ній здобутки галузей енергозбереження, культури, освіти, жит-

ÐÅòÎÍÀËÜÍÈÉ ÔÎÍÄ лово-комунального господарства, агропромислового комплексу, споживчого ринку. Під час експозиції відбудеться Всеукраїнський конкурс-виставка «Кращий вітчизняний товар 2013 року». Два роки поспіль Дніпропетровщина незмінно отримує статус «Регіон - лідер із виробництва кращих товарів року». Наразі експерти також не виключають, що область може отримати Золотий символ конкурсу.

ÇÀÏÀÑÀªÌÎÑß ÇÅÐÍÎÌ Äî Ðåã³îíàëüíîãî ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó âæå ïîñòàâëåíî ïîíàä 78 òèñ. òîíí çåðíà. Íàðàç³ íà ñåðòèô³êîâàí³ çåðíîâ³ ñêëàäè îáëàñò³ âæå íàä³éøëî 496,8 òèñ. òîíí ïøåíèö³ íîâîãî âðîæàþ, ç ÿêî¿ ìàéæå 77% - ïðîäîâîëü÷à. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ïîñòàâèâ çàâäàííÿ êåð³âíèêàì òåðèòîð³é çà òèæäåíü çàâåðøèòè ôîðìóâàííÿ ôîíäó â ðîçì³ð³ 110 òèñ. òîíí çåðíà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ»

Êðóæàòñÿ êàðóñåëè íà Ïåðåâàëå ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Æèòåëè ìèêðîðàéîíà Ïåðåâàë ãîðîäà Íîâîìîñêîâñêà íè îäèí ãîä ìå÷òàëè î äåòñêîé ïëîùàäêå. Íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü ê ìåñòíîé âëàñòè ñ ïðîñüáîé åå óñòàíîâèòü. Íî âðåìÿ øëî, à äåòÿì ãóëÿòü áûëî íåãäå. Íå îäíî ïîêîëåíèå ìàëûøåé ïîâçðîñëåëî, èãðàÿ íà ìåñòíîì ïóñòûðå. Â ýòîì ãîäó ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíî èçìåíèëàñü

ÍÎÂÈÍÈ ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÇÁÓÄÓÞÒÜ ÔÅÐÌÓ Ó æîâòí³ â Öàðè÷àíñüêîìó ðàéîí³ ïî÷íåòüñÿ áóä³âíèöòâî ñó÷àñíî¿ ì'ÿñî-ìîëî÷íî¿ ôåðìè. Ïåðøèé åòàï ïðîåêòó áóäå çàâåðøåíî â æîâòí³ 2014-ãî. Ïðîåêò âàðò³ñòþ 22,1 ìëí. ºâðî ðîçðîáëåíèé äí³ïðîïåòðîâñüêîþ êîìïàí³ºþ «Âåñü ñâ³ò» ñï³ëüíî ç GEA Farm Technologies (ͳìå÷÷èíà). Çàâäÿêè ñòâîðåííþ ôåðìè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ç'ÿâèòüñÿ 50 íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Îñíîâíèì ïîêóïöåì ïðîäóêö³¿ áóäóòü çàãîò³âåëüí³, ìîëîêî- òà ì'ÿñîïåðåðîáí³ ï³äïðèºìñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ³ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé. ○

После обращения на «горячую линию» губернатора волнующий жителей вопрос в срочном порядке был решен - уже через час в городском исполкоме Новомосковска лежала бу-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂ,

ÅÍÅÐÃÎÇÁÅвÃÀÞײ ÒÅÕÍÎËÎò¯

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÅ ÏÀËÈÂÎ

ÇÂÎÍÎÊ ÍÀ «ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ ÄÌÈÒÐÈß ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ» ÏÎÌÎà ÏÎßÂÈÒÜÑß ÍÎÂÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðîçðîáëåíî 25 ïðîåêò³â ïî ïåðåâåäåííþ êîòë³â íà àëüòåðíàòèâí³ âèäè ïàëèâà òà òåïëîâ³é ñàíàö³¿. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêò³â ñêëàäຠïîíàä 130 ìëí. ãðí. ¯õ âïðîâàäæåííÿ çìåíøèòü âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó çàâäÿêè àëüòåðíàòèâíèì âèäàì ïàëèâà. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, òàêà ñèñòåìà äîçâîëèòü çàîùàäæóâàòè ïîíàä 25 ìëí. ãðí. íà ð³ê. Íîâ³ êîòëè ç'ÿâëÿòüñÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Êðèâîìó Ðîç³, Ïàâëîãðàä³, Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, à òàêîæ ó Âàñèëüê³âñüêîìó, Ïåòðèê³âñüêîìó òà Ï'ÿòèõàòñüêîìó ðàéîíàõ. ○

ÁÅÇÏÅÊÀ ÐÓÕÓ

ÏÅÐز ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ Çà ïåðøèé òèæäåíü ̳ñÿ÷íèêà áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ îáñòåæèëè ïîíàä òèñÿ÷ó àâòîáóñ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ. Ó õîä³ ðåéä³â äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 20 ï³äïðèºìö³â. Òàêîæ çà öåé ÷àñ ïåðåâ³ðåíî 243 êì àâòîäîð³ã, 136 êì âóëèöü ³ 16 çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çä³â. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íàÿâíîñò³ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â á³ëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îáëàñò³. ○

äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñåìüè è ìîëîäåæè ÎÃÀ: - Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä äåéñòâóåò ïðîãðàììà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è óñòàíîâêå íîâûõ ïëîùàäîê. Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà åå ðåàëèçàöèþ èçðàñõîäîâàíî áîëåå 16 ìèëëèîíîâ ãðèâåí. Òîëüêî çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà óñòàíîâëåíî ñûøå 1òûñ. ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê (áîëåå 200 ïëîùàäîê - çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà). Âîñòðåáîâàííîñòü â äåòñêèõ ïëîùàäêàõ âûñîêàÿ. Çà äâà ãîäà íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ Äìèòðèÿ Êîëåñíèêîâà» ïðèøëî áîëüøå 600 îáðàùåíèé ïî àäðåñíîé óñòàíîâêå äåòñêèõ ïëîùàäîê. ×àñòü èç íèõ óæå âûïîëíåíû. Ñåãîäíÿ â ïëàíå åùå 340 ïëîùàäîê.

мага с предписанием установить площадку. Сегодня строительство успешно закончено. Ребятишкам с Перевала уже есть где иг- Каждый день на детской рать, на чем кататься. площадке, расположенной на ул. Гладянской, раздаются звонкие ребячьи голоса. Теперь и взрослые довольны. Пока дети резвятся на горках и качелях - бабушки, мамы, папы имеют возможность посидеть на уютных скамейках, поговорить или почитать.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ×ÀÁÎÍÅÍÊÎ, êâàðòàëüíàÿ: - Ïîòðåáíîñòü â äåòñêîé ïëîùàäêå áûëà êîëîññàëüíàÿ.  ìèêðîðàéîíå Ïåðåâàë äåòèøåê ìíîãî.  âîçðàñòå äî 15 ëåò - 600 ÷åëîâåê è 400 - ñîâñåì êðîõè. Èì íóæíî ãäå-òî ãóëÿòü… Òåïåðü òàêîå ìåñòî ïîÿâèëîñü! Äåòè è ðîäèòåëè î÷åíü ïîëþáèëè äåòñêóþ ïëîùàäêó íà óë. Ãëàäÿíñêîé. Âå÷åðàìè òóò ñîáèðàåòñÿ òàê ìíîãî ìàëûøåé, ÷òî èì ïðèõîäèòñÿ â î÷åðåäü ñòàíîâèòüñÿ, ÷òîáû ïîêàòàòüñÿ íà êà÷åëÿõ.

ÂÈÊÐÈËÈ ÃÐÓÏÓ

ÊÎÍÒÐ ÀÁÀÍÄÀ ϲÃÓ ËÎÊ ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ ϲÃÓËÎÊ ÑÁÓ âèêðèëî îðãàí³çîâàíå çëî÷èííå óãðóïîâàííÿ, ùî íàëàãîäèëî êàíàë êîíòðàáàíäè îòðóéíèõ òà ñèëüíîä³þ÷èõ ðå÷îâèí. Âñòàíîâëåíî, ùî òðîº ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â çàêóïîâóâàëè àíàáîë³÷í³ ñòåðî¿äè, à ïîò³ì ðåàë³çîâóâàëè ¿õ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà êîíòðàáàíäíèì øëÿõîì ïåðåïðàâëÿëè äî ³íøèõ êðà¿í. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ çàäîêóìåíòóâàëè ñïðîáó êîíòðàáàíäè ÷åðåç ì³æíàðîäíå ïîøòîâå â³äïðàâëåííÿ. ϳä ÷àñ îãëÿäó ïàêóíêà îïåðàòèâíèêè âèëó÷èëè 1300 àìïóë òåñòîñòåðîíó ïðîï³àíàòó òà ïîíàä 2 òèñ. ï³ãóëîê ³íøèõ àíàáîë³÷íèõ ñòåðî¿ä³â. Çëîâìèñíèê³â çàòðèìàíî.

Этой осенью вокруг площадки планируют высадить молодые деревца и создать небольшой парк. Среди саженцев будет и елочка. Лесной красавице уготовлена особая роль - она станет королевой каждого Нового года: перед зимними праздниками ель будут наряжать.

Êîëè â ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè ó ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè é äîïîìîãëè

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ

Ïî÷åñíå çâàííÿ

римає почесне звання «Мати-героїня». Адже Віра Михайлівна ще у 2011 році зібрала необхідні документи і віднесла їх до Чаплинської сільської ради. Вона Два роки сім'я Вітюків має шістьох дітей, найстарочікувала, що їхня мати от- шому з яких 24, а наймолод-

шим двійнятам по 10 рочків. Проте жінка не отримала жодної відповіді. Коли Президент України оголосив на всю країну про можливість прямого звернення в рамках проекту «Діалог з країною», глава

родини Сергій Саркісович вирішив звернутися з проханням посприяти присвоєнню дружині почесного звання. Після його звернення майже через місяць Віра Михайлівна отримала звання «Мати-героїня».


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

ËÞÄÌÈËÀ ªÔÐÅÌÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Âæå 21 ð³ê ÿê íà Òîìàê³âùèí³ ³ñíóº â³äîìå äàëåêî çà ìåæàìè ðàéîíó ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî «Ñêîðóê À.Â.». Ðîêè íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ ïðèíåñëè éîìó çðîñòàííÿ, ðîçâèòîê, à éîãî êîëèøíüîìó êåð³âíèê îâ³ - Àíàòîë³þ íèêîâ³ Ñêîðóêó - çàñëóæåí³ ñëàâó ³ âèçíàííÿ. Íà æàëü, ìèíóëîãî ðîêó ÷îëîâ³ê òðàã³÷íî çàãèíóâ. Íèí³ éîãî ñïðàâó ïðîäîâæóº äðóæèíà, äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³î ðåã³î-í³â Òàìàðà Ñêîðóê ПРОДУКЦІЯ ЯК ВІЗИТІВКА На сьогодні СФГ «Скорук А.В.» має потужну виробничу базу, високопродуктивну імпортну техніку, понад 10 тис. га землі, сучасні склад-

«ÑÊÎÐÓʲÂÑÜÊÈÉ Õ˲Á» ÏÎÏÓËßÐÍÈÉ Ó ÍÀÐÎIJ

ÃÎÑÏÎÄÀв ÍÀ ÇÅÌ˲

ßê³ñíà ïðàöÿ - çàïîðóêà óñï³õó Адже господарство потребує грамотних, кваліфікованих фахівців. Для цього, як повідомила Тамара Олексіївна, коштів не шкодують, заздалегідь дбають про кадри. Цього року було направлено на навчання у вузи випускників місцевої школи. Керівники сподіваються, що вони обов’язково повернуться працювати у господарство.

ЖИТТЄВЕ КРЕДО ські приміщення, пекарню, млин, крупорушку, макаронний цех тощо. Візитною карткою господарства давно вже стала високоякісна продукція. Хлібобулочні вироби найвищого ґатунку щодня за доступними цінами (найнижчими в районі) доставляють у найвіддаленіші куточки Томаківщини, на Запоріжжя та в окремі села Солонянського, Нікопольського районів. Цей хліб люди називають «скоруківський». Великим попитом у населення користуються борошно, макаронні вироби, крупи.

ÑÅÐÅÄÍß ÂÐÎÆÀÉͲÑÒÜ ÏÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÓ 39 Ö/ÃÀ ЦЕЙ РІК - НЕ ВИНЯТОК Славиться СФГ «Скорук» і високими врожаями. Господарство тримає першість у збиранні ранніх зернових. Нинішній рік не став винятком, середня врожайність - 39 ц з гектара. Це один із найкращих показників у районі. Такі врожаї - не випадковість. Це результат грамотного добору сортів, дотримання технології ви-

рощування сільськогосподарських культур. Спеціалісти фермерства знаходять, випробовують, впроваджують у виробництво високоефективні види. Скоруківці вже не один рік вирощують просо, гречку, горох, бо мають сучасні переробні лінії. Тут сумлінно працюють досвідчені працівники, які постійно підвищують свій професійний рівень.

У ФГ «Скорук А.В.» знаходять час на доброчинну та громадську діяльність. Керівник бере активну участь у різноманітних заходах, що проводяться в області та районі. Для підтримки соціально незахищених верств населення виділяються кошти зі скарбнички фермерського господарства. Вони йдуть на лікування та підтримку ветеранів, багатодітних родин. Сприяти покращенню якості життя земляків, допомагати людям у скруті - життєве кредо колективу господарства.

ÐÅËÜÑÛ, ÐÅËÜÑÛ. ØÏÀËÛ, ØÏÀËÛ

Äåòñêóþ æåëåçíóþ äîðîãó ìîäåðíèçèðóþò

ïàññàæèðîâ ïåðåâåçëà Ìàëàÿ Ïðèäíåïðîâñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà â ýòîì ãîäó,

¾ 70 ó÷åíèêîâ ÄÆÄ ïîñòóïèëè â ïðîôèëüíûå âóçû.

²ÒÀªÌÎ

Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ ÑÅÐÖß Êîëåêòèâè ãîëîâíîãî òà 46 óïðàâë³íü Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ùèðî â³òàþòü ç äíåì íàðîäæåííÿ

ÃÀËÈÍÓ ²Ë˲ÂÍÓ ÁÓËÀÂÊÓ,

êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ. Çè÷èìî çäîðîâ'ÿ, íàòõíåííÿ â ðîáîò³ íà áëàãî Äí³ïðîïåòðîâùèíè, äîáðî¿ äîâãî¿ äîðîãè æèòòÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÀÄÈÁÀ «ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÁÀ» Ó Âàñèëüê³âñüêîìó ðàéîí³ ïëàíóþòü çáóäóâàòè ñåëÿíñüêó ñàäèáó «Ïðîñòî íåáà». Âîíà ñòàíå äåâ'ÿòèì îá'ºêòîì íà êàðò³ òóðèñòè÷íîãî ìàðøðóòó ðàéîíó. Äî ñòâîðåííÿ öüîãî åòíîãðàô³÷íîãî êóòî÷êà äåïàðòàìåíò êóëüòóðè Âàñèëüê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïëàíóº çàëó÷èòè ãðîìàäñüê³ñòü ³ ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â. Äëÿ ñâîãî ïðîåêòó ³í³ö³àòîðè çáèðàþòü ñòàðîäàâí³ ïðåäìåòè ïîáóòó, âèòâîðè íàðîäíèõ óì³ëüö³â òîùî. Ñàäèáó ñïîä³âàþòüñÿ â³äêðèòè äî Äíÿ ñåëèùà. ○

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÈÑËÈÂÑÜʲ ÏÐÎÁËÅÌÈ Êåð³âíèöòâî Ïåòðèê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç ì³ñöåâèìè ìèñëèâöÿìè âèð³øèëè ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ðîçâèòêó ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà åêîñèñòåìè ðàéîíó. ϳä ÷àñ òåìàòè÷íîãî «êðóãëîãî ñòîëó» ó÷àñíèêè ä³éøëè çãîäè, ùî äëÿ òîãî, àáè çáåðåãòè ãåíåòè÷íèé ôîí äåÿêèõ òâàðèí, âàðòî îáìåæèòè íà íèõ ïîëþâàííÿ. Ñåðåä ïðîáëåì, ùî ïîòðåáóþòü âèð³øåííÿ, íàçâàíî áîðîòüáó ç áðàêîíüºðñòâîì, ïîêðàùåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ìèñëèâñüêèõ óã³äü, çíèæåííÿ ð³âíÿ âîäè â ð³÷êàõ Îð³ëü òà ×àïëèíêà, ïîïåðåäæåííÿ ïîæåæ, ùî âèíèêàþòü ÷åðåç âèïàëþâàííÿ ñóõî¿ òðàâè é î÷åðåòó. ○

ÏÀÂËÎÃÐ ÀÄ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

Âëàäà Ïàâëîãðàäà òà ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíî¿ ñôåðè çàêëèêàþòü æèòåë³â ì³ñòà ñï³ëüíî áîðîòèñÿ ç êðàä³ÿìè ìåòàëîëîìó. Íà ñüîãîäí³ ðîáîòà ïóíêò³â ïðèéîìó ìåòàëó ñòâîðþº áàãàòî ïðîáëåì äëÿ ì³ñòà, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ì³ñüêðàäè. Çîêðåìà, ïîá³ëüøàëî êðàä³æîê ëþê³â òà ìåòàëîëîìó. ̳ë³ö³ÿ ïåðåâ³ðÿº ëåãàëüí³ ïóíêòè ïðèéîìó é ïîïåðåäæóº â³äêðèòòÿ íåçàêîííèõ. Âëàäà òà êîìóíàëüíèêè ïðîñÿòü ãðîìàäÿí ïîâ³äîìëÿòè ïðî ôàêòè êðàä³æêè ìåòàëó íà ñïåö³àëüíó ë³í³þ ìåðà: 20-03-70.

Íîâûé ñîñòàâ, çàìåíà ðåëüñîâ è êëàññû äëÿ ó÷åíèêîâ - âîò ÷òî ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ Ìàëîé Ïðèäíåïðîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: ¾16 òûñ.

ÎÁ'ªÄÍÀÒÈ ÇÓÑÈËËß

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Детская железная дорога в Днепропетровске была построена в 1936 году за несколько месяцев во время комсомольских субботников. Ее проектировали исключительно дети. Вместе с магистралью соору-

дили две станции: Октябрь - ныне Пионерская и Комсомольск ее не удалось восстановить после войны, а также платформу и Депо им. Чапаева. В то время Днепропетровская ДЖД была одной из самых передовых в плане технического оснащения. После войны ее пришлось отстраивать заново. С тех пор на Малой Приднепровской проводились только текущие ремонты. В скором времени, обещают железнодорожники, мы дорогу не узнаем - рельсы заменят, станцию отремонтируют, а на самой магистрали бу-

дет курсировать новый подвижной состав. Также предусмотрено строительство новых учебных классов для юных железнодорожников и восстановление депо, а то сейчас поездам приходится «ночевать» на улице. «Подвижной состав нужно обновить, ведь тому, что сейчас стоит на рельсах, более 50 лет. Но в первую очередь нужно постро-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÐÎÌÀÍ ÊÓÐÈËÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê

Äíåïðîïåòðîâñêîé äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè: - Åùå â 2011 ãîäó ñîçäàíà ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ è ìîäåðíèçàöèè äåòñêîé ÆÄ. Îíà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äî 2015 ãîäà è ïðåäóñìàòðèâàåò ïîëíóþ ðåêîíñòðóêöèþ ìàãèñòðàëè.

ить депо. Представьте, мы купим новый состав, а он будет снова «парковаться» на улице, где под влиянием снега и дождя

быстро потеряет вид», - говорит заместитель председателя совета юных железнодорожников Артем Дорофеев.

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÎÍÎÂÈËÈ ÑÏÎÐÒÇÀËÈ Íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ó÷í³ òðüîõ øê³ë ¹ 58, 19 òà 29 ïî÷íóòü çàíÿòòÿ â îíîâëåíèõ ñïîðòèâíèõ çàëàõ. À íà ñïîðòìàéäàí÷èêó ÑØ ¹69 çàì³íèëè ãóìîâå ïîêðèòòÿ. Íà öå ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî ïîíàä 1 ìëí. ãðí. ßê ïîâ³äîìèâ ìåð ì³ñòà Þð³é ³ëêóë, äî ê³íöÿ ðîêó ïëàíóºòüñÿ îáëàøòóâàòè ùå 12 ñïîðòìàéäàí÷èê³â. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ó øêîëàõ ìåäêàá³íåò³â. Ç îáëàñíîãî áþäæåòó äî 1 âåðåñíÿ âîíè îòðèìàþòü êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 НАШ ПРОЕКТ ○

ÂÀÆÍÎ ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ 11 è 12 àâãóñòà 1941 ã. â Ñåâàñòîïîëå ïðîâåëè çàêðûòîå çàñåäàíèå Âîåííîãî òðèáóíàëà. Ïðè÷èíîé ãèáåëè «Ëåíèíà» ïðèçíàëè ïîäðûâ íà ìèíå îáîðîííîãî çàãðàæäåíèÿ, ïðîèçîøåäøèé èç-çà îøèáîê â ðàñ÷åòàõ âî âðåìÿ óïðàâëåíèÿ ñóäíîì è âûõîäà çà ãðàíèöû ôàðâàòåðà. Ëîöìàíà Èâàíà Ñâèñòóíà «íàçíà÷èëè» ãëàâíûì âèíîâíèêîì ñëó÷èâøåãîñÿ è ðàññòðåëÿëè. ○

ÏÎÂÅÇËÎ

ÂÛÆÈËÈ «ÏÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÞ»

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

ЛЮДЕЙ НИКТО НЕ СЧИТАЛ

 ÕÕ ñò. æåðòâàìè ìîðñêèõ êàòàñòðîô ñòàëè: 7 â 1912 ã. íà «Òèòàíèêå» - 1503 ÷åëîâåêà; 7 â 1915 ã. íà «Ëóçèòàíèè» - 1198 ÷åëîâåê; 7 â 1941 ã. íà «Ëåíèíå» - îêîëî 5000 ÷åëîâåê; 7 â 1942 ã. - íà «Àðìåíèè» - îêîëî 7000 ÷åëîâåê; 7 â 1942 ã. íà «Ãðóçèè» - îêîëî 4000 ÷åëîâåê; 7 â 1944 ã. íà «Âèëüãåëüìå Ãóñòëîôôå» îò 5000 äî 7000 ÷åëîâåê; 7 â 1944 ã. íà «Ãîéå» - îêîëî 5400 ÷åëîâåê; 7 â 1986 ã. íà «Àäìèðàëå Íàõèìîâå» 423 ÷åëîâåêà. ○

Ïàðîõîä «Ëåíèí»: 72 ãîäà íà äíå ìîðÿ

ÏÅ×ÀËÜÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

 Îäåññå ÿ âñòðåòèëàñü ñ ëþäüìè, êîòîðûå â ñèëó ñâîåé ïðîôåññèè è ñòðåìëåíèÿ äîêîïàòüñÿ äî èñòèíû ïî ñåé äåíü çàíèìàþòñÿ èñòîðèåé «Ëåíèíà» è ñóäüáîé âûæèâøèõ è ïîãèáøèõ. ß ïîçíàêîìèëàñü ñ âîåííûì èñòîðèêîì Èãîðåì Àëåêñååâûì, êîëëåêöèîíåðîì Ìèõàèëîì Ïîéçíåðîì, «ëåíèíöàìè» âî ãëàâå ñî Ñòåïàíîì Êðàâ÷åíêî î÷åâèäöàìè òðàãåäèè è ðîäñòâåííèêàìè ïîãèáøèõ íà ïàðîõîäå «Ëåíèí». Ðàññêàçû î ïîäðîáíîñòÿõ ïðîèñøåäøåãî, î òîì, ÷òî ïåðåæèëè ýòè ëþäè, òðîíóëè äî ãëóáèíû äóøè è âðÿä ëè êîãäà-íèáóäü çàáóäóòñÿ

ÏÎÒÅÐÈ

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÉÑ

Âî âðåìÿ îäíîé èç ñòîÿíîê ïðîèçîøåë îáìåí ïàññàæèðàìè. «Ðÿäîâóþ» ñåìüþ ïðèíóäèòåëüíî îòïðàâèëè íà «Âîðîøèëîâ», ãäå ëþäè ñ òðóäîì ðàçìåùàëèñü â òðþìàõ. Åå ìåñòî â óäîáíîé êàþòå «Ëåíèíà» çàíÿëà ñåìüÿ âûñîêîïîñòàâëåííûõ ðàáîòíèêîâ. Íà óòðî ïîñëå òðàãåäèè êàïèòàí «Âîðîøèëîâà» ñêàçàë âíîâü ïðèáûâøèì: «Âèäèòå, êàê îáåðíóëàñü ñóäüáà, à âû â÷åðà òàê âîçìóùàëèñü». ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÈÇ ÀÐÕÈÂΠÈÃÎÐß ÀËÅÊÑÅÅÂÀ, ÑÒÅÏÀÍÀ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ È ÀÍÄÐÅß ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ

ÍÀØËÈ «ÊÐÀÉÍÅÃλ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÀ ÄÍÎ

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÏÐÎØËÎÅ Êîìàíäà äíåïðîïåòðîâñêèõ äàéâåðîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà ïîäãîòîâêè ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ Dir-Diving Àíäðåÿ Âîðîáüåâà íàìåðåíà ïîãðóçèòüñÿ ê ìåñòó çàëåãàíèÿ ï/õ «Ëåíèí». Öåëü ýêñïåäèöèè - ñáîð âèäåîìàòåðèàëîâ äëÿ ñîçäàíèÿ äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ 27 èþëÿ 1941 ã.

ОТ «СИМБИРСКА» ДО «ЛЕНИНА» Накануне запланированных нами встреч к Одесскому морскому вокзалу причалил круизный лайнер «Riviera». Глядя на огромное 10-палубное судно, я невольно подумала, что такое же ошеломляющее впечатление в предвоенные годы производил и пароход «Ленин». Прежде чем превратиться в саркофаг для тысяч одесситов, он был комфортабельным красавцем, предназначенным для перевозки пассажиров, грузов и имел свою историю. … В 1909 г. на судоверфи в Данциге (ныне Гданьск) по заказу царской России построили пароход «Симбирск». В 1923 г. его переименовали в честь вождя мирового пролетариата. Долгие годы «Ленин» добросовестно бороздил воды то Тихого океана, то Черного моря. Незадолго до войны «сел» на камни под Одессой и был

отправлен на ремонт и модернизацию: вместо двух труб появилась одна. В 1941 г. капитаном «Ленина» стал Иван Борисенко человек опытный и заслуженный: за рейсы на «Зырянине» с грузом помощи для республиканской Испании был награжден орденом Ленина.

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ РЕЙС По словам главного специалиста отдела стандартизации Украинского научно-исследовательского проектно-конструкторского института морского флота Украины, военного историка Игоря Алексеева, 12 июля 1941 г. «Ленин» отправился в свой первый военный рейс из Одессы в Мариуполь. На борту были эвакуируемые жители города, семьи военнослужащих, труппа оперного театра, будущие мамы из городских роддомов и сладкий груз - сахар для войск Южного фронта. Это было первое судно, пришедшее

ÏÀÐÎÕÎÄ ÁÛË ÏÅÐÅÃÐÓÆÅÍ в пока еще тыловой Мариуполь из прифронтовой Одессы. На обратном пути «Ленину» пришлось оказывать помощь пароходу «Десна», подорвавшемуся на оборонительном минном заграждении в районе горы Опук. Моряки сделали все, чтобы помочь пассажирам и команде «Десны», не предполагая, что вскоре окажутся в еще более тяжелой ситуации. Высадив пострадавших на берег, «Ленин» отправился своим курсом. На подходе к Одессе его атаковали фашистские бомбардировщики. К счастью, рядом оказался крейсер «Коминтерн», отогнавший агрессоров артиллерийским огнем. По прибытии в порт, Борисенко получил приказ руководства Черноморского пароходства срочно ставить судно под погрузку.

24 июля команда приняла на борт пассажиров и 350 т цветного металла в слитках. Игорь Алексеев: - Эти 350 т были запасами цветного литья с одесских заводов, которое следовало эвакуировать. По воспоминаниям очевидцев, его грузили совершенно открыто - пароход стоял в акватории завода им. Марти. Было бы там золото или еще что-то более ценное, его непременно бы сопровождали представители компетентных органов. До сих пор сведений, подтверждающих их присутствие, нет. В порту на узлах сидели тысячи одесситов, мечтающих попасть на пароход. Пропуском служил посадочный талон: надо ли говорить, что раздобыть его старались любым путем. Сколько человек прошло на борт «Ленина» по знакомству, скольких «под шумок» разместили в своих каютах члены экипажа, сколько пробралось, воспользовавшись всеобщей неразберихой, никто не знает - капитан Борисенко учета гражданских лиц не вел. Известно лишь, что к ним добавились еще и 1200

«ËÅÍÈÍ» ÍÀÐÂÀËÑß ÍÀ ÌÈÍÓ


НАШ ПРОЕКТ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

ÍÅ ÐÀÁÎÒÀËÈ ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ необмундированных призывников. «По воспоминаниям боцмана Даниила Рогового, который не раз докладывал капитану о чудовищной перегрузке, на «Ленине», рассчитанном на 472 человека, собралось около 5000 взрослых и детей. Люди были везде - на палубах, в салонах, коридорах, курилках, трюмах, - рассказывает Игорь Викторович. - Среди пассажиров оказались семьи высокопоставленных чиновников, капитанов. В частности, родственники Алексея Данченко, будущего руководителя Черноморского пароходства. Позже почти все они попали в печальный список «пропавших без вести».

В КРОМЕШНОЙ МГЛЕ Наконец прозвучала долгожданная команда: «Отдать швартовы»… В 22.00 «Ленин» отошел от одесского причала, возглавив караван в составе теплохода «Ворошилов», судна «Березина» и пары шаланд. На «Ворошилове», также загруженным под завязку, рабочим был только один двигатель, второй пытались отремонтировать на ходу. Теплоход постоянно останавливался, и капитан Борисенко принял решение отбуксировать его в Севасто-

поль. Лишь после этого «Ленин» 27 июля двинулся в направлении Ялты: теперь к нему присоединилась и «Грузия», покинувшая Одессу двумя днями позже. Для охраны каравана выделили сторожевой катер СКА-026. Лоцманскую проводку обеспечивал недавний выпускник ленинградской мореходки лейтенант Иван Свистун. Не имея опыта работы, он, тем не менее, установил, что вся навигационная техника на «Ленине» - неисправна, даже магнитный компас «сбит с толку» соседством с зенитными орудиями. И лоцман, и капитан знали о минных заграждениях и рассчитывали обойти их засветло, но поступила команда вернуться за «Ворошиловым». В результате каравану пришлось двигаться в кро-

мешной мгле: в целях светомаскировки маяки перевели на работу в особом режиме. Не было связи и с оперативным дежурным флота. Игорь Алексеев: - Военное командование не доверяло карты минных полей ни гражданским капитанам, ни, за редким исключением, лоцманам. Зная о неисправности навигационных приборов, поставило пароход «Ленин» головным, в то время, как «Грузия», оснащенная всем необходимым, шла в «хвосте». Проще говоря, особенности плавания в этом районе и вопросы обеспечения безопасности не учли. Лишь через несколько месяцев организовали конвойную службу и ввели четкое сопровождение судов.

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ! Как уже упоминалось, людей на «Ленине» было, как сельдей в бочке. На палубе лежали вповалку, подложив под голову спасательные пояса. Кто-то усмотрел в этом «нарушение флотского порядка»: пояса отобрали и закрыли в ящике на замок, лишив пассажиров даже таких элементарных средств защиты. В 23.30 в районе мыса Сарыч «Ленин» попытался повернуть по курсу и в этот момент произошел взрыв. Вряд ли можно описать словами начавшийся кошмар. Все, кто был в трюмах, погибли мгновенно. Какой-то шанс на спасение оставался у тех, кто находился на палубе, но не хватило времени: пароход, накренившись на правый борт, «осел» носом и через 6-10

минут ушел на стометровую глубину, увлекая за собой тысячи людей. Оказавшиеся в воде, беспомощно барахтались, отовсюду слышались крики о помощи. Среди пассажиров «Ворошилова» и «Грузии» началась паника, поэтому спасательные шлюпки спустили не сразу. Подойти ближе суда не могли из-за риска нарваться на мины, что в десятки раз увеличило бы количество жертв. Тем не менее, оба капитана сделали все, чтобы спасти как можно больше людей. Впо-

ÒÎ×ÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ È ÑÏÀÑÅÍÍÛÕ ÍÅÒ

ÂÀÆÍÎ

ÝÂÀÊÓÀÖÈß

ÏÐÅÂÛÑÈËÈ ÍÎÐÌÓ Çà ïåðèîä ñ 8 èþëÿ ïî 16 îêòÿáðÿ 1941 ã. èç Îäåññû ñóäà ×åðíîìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà âûâåçëè áîëåå 183 òûñ. ò ãðóçîâ è îêîëî 300 òûñ. ÷åëîâåê. Ïàðîõîäû è êîðàáëè ñ ó÷åòîì áîåâîé îáñòàíîâêè çàãðóæàëèñü ñ ïðåâûøåíèåì íîðì â 10, 15 è áîëåå ðàç. Ïàññàæèðàì áûëè îòäàíû ïàëóáû è ìåæïàëóáíûå ïðîñòðàíñòâà. Íåðåäêî ëþäè íàõîäèëèñü è â òðþìàõ. ○

ÂÑÅ, ÊÒÎ ÁÛËÈ Â ÒÐÞÌÀÕ, ÏÎÃÈÁËÈ ÌÃÍÎÂÅÍÍÎ

ÇÎÍÀ ÌÎË×ÀÍÈß

Î ÄÅÒßÕ - ÍÈ ÑËÎÂÀ Èññëåäîâàòåëè îáðàùàþò âíèìàíèå íà ñëåäóþùèé ôàêò: íè â îäíîì àðõèâíîì äîêóìåíòå íåò óïîìèíàíèé î äåòÿõ, ïîäíÿâøèõñÿ íà áîðò «Ëåíèíà» ïî ïîñàäî÷íûì òàëîíàì, ïðîïóñêàì èëè áåç íèõ. Ïî âîñïîìèíàíèÿì âñåõ âûæèâøèõ ïîñëå âçðûâà, äåòåé áûëî î÷åíü ìíîãî. Ïîêà óäàëîñü ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ ëèøü î 17 ñïàñøèõñÿ è 20 ïîãèáøèõ. ○

ÂÅÐÑÈÈ

ÍÅÒ ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈß Âûäâèãàëîñü íåñêîëüêî âåðñèé ïðè÷èí ãèáåëè «Ëåíèíà». Ïî îäíîé èç íèõ îí áûë æåðòâîé àòàêè ðóìûíñêîé ïîäâîäíîé ëîäêè. Ýòà âåðñèÿ «ðàçâàëèëàñü», êîãäà ñòàëî èçâåñòíî ìåñòî äèñëîêàöèè ïîäëîäîê. Åäèíñòâåííàÿ, «Delfinul», êîòîðàÿ ìîãëà áû ïîäîðâàòü ïàðîõîä, íàõîäèëàñü â òîò ìîìåíò â ïîðòó. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, íå çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ è âåðñèÿ î äèâåðñèîííîì àêòå. ○

ÌÛÑ ÑÀÐÛ×

ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ «ËÅÍÈÍÀ» Ìûñ Ñàðû÷ - ñàìàÿ þæíàÿ òî÷êà Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà. Ïî ñîñåäñòâó ñ íèì íà ãëóáèíå îêîëî 100 ì ïîêîÿòñÿ ï/õ «Ëåíèí» è åãî ïàññàæèðû. Ó ìûñà - ñëàâíàÿ áîåâàÿ áèîãðàôèÿ, îòìå÷åííàÿ ñîáûòèÿìè Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. 5 (18) íîÿáðÿ 1914 ã. çäåñü ïðîèçîøåë ìîðñêîé áîé ìåæäó ðóññêèì ëèíêîðîì «Åâñòàôèÿ» è ãåðìàíñêèì êðåéñåðîì «Ãåáåí», êîòîðûé, ïîëó÷èâ ïîâðåæäåíèÿ, ñêðûëñÿ. следствии гидрографы подтвердили, что «Ленин» при повороте действительно зацепил край минного поля. Это и стало причиной взрыва… В рамках нашего проекта в одном из ближайших номеров «Вістей» мы продолжим рассказ о результатах исследований ученых, воспоминаниях очевидцев кораблекрушения и родственников погибших.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ

ËÜÂÎÂ

ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÇÀÌÊÓ Âî Ëüâîâå íà òåððèòîðèè Ìóçåÿ íàðîäíîé àðõèòåêòóðû è áûòà «Øåâ÷åíêîâñêèé ãàé» ïðîøåë ôåñòèâàëü óêðàèíñêîé ïåñíè, èñòîðèè, òðàäèöèé è èñêóññòâà «Íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé». Åãî çàäà÷à - ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è àðõèòåêòóðû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êóëüòóðíûì äîñòîÿíèåì ñòðàíû, íî íàõîäÿòñÿ â çàïóùåííîì ñîñòîÿíèè. Ôåñòèâàëüíîå äåéñòâî êàæäûé ðàç ïîñâÿùàþò íîâîìó ïàìÿòíèêó àðõèòåêòóðû.  ýòîì ãîäó íèì ñòàë Ïîäãîðåöêèé çàìîê.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÌÓÑÓ ËÜÌÀÍÑÊÀß ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÀß ÐÅËÈÊÂÈß Â Ñèìôåðîïîëü ïðèâåçëè âîëîñ èç áîðîäû ïðîðîêà Ìóõàììåäà, ñîîáùàåò èçäàíèå «15 ìèíóò». Ðåëèêâèÿ áûëà âûñòàâëåíà â çäàíèè Äóõîâíîãî öåíòðà ìóñóëüìàí Êðûìà. Êàê çàÿâèë ãëàâà öåíòðà Ðèäâàí Âåëèåâ, èñëàì íå ïðåäïîëàãàåò ïîêëîíåíèÿ ìîùàì è ïðî÷èì ðåëèêâèÿì, òðàêòóÿ òàêèå äåÿíèÿ êàê èäîëîïîêëîííè÷åñòâî è ôåòèøèçì. Èñêëþ÷åíèå äåëàåòñÿ òîëüêî äëÿ âåùåé ïðîðîêà Ìóõàììåäà. ○

 Îäåññå ïëàíèðóþò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê ðîê-í-ðîëëó è îáóñòðîèòü àëëåþ ðîêëåãåíä â öåíòðå Îäåññû. Èíèöèàòîðû ïðîåêòà ñîîáùèëè, ÷òî ýòî áóäåò áîëüøàÿ ñòåëëà ñ îáðàçàìè ìèðîâûõ è îòå÷åñòâåííûõ ðîê-èäîëîâ. Ñêóëüïòóðû â ïàðêå óñòàíîâÿò â ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò, à «ïàðêîâûé àíñàìáëü» áóäåò åæåãîäíî ïîïîëíÿòüñÿ íîâûìè ïàìÿòíèêàìè. Îòêðûòèå ïðîåêòà çàïëàíèðîâàíî íà àâãóñò ñëåäóþùåãî ãîäà. ○

ÊÈÅÂ

ÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ Ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé Ìèõàèëà Áóëãàêîâà ïðèçíàí îäíèì èç äâàäöàòè ëó÷øèõ ëèòåðàòóðíûõ ìóçååâ ìèðà. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè ýêñïåðòû ïåðâîãî Ôîðóìà ëèòåðàòóðíûõ ìóçååâ, êîòîðûé ïðîøåë â Ìîñêâå. Êðèòåðèåì äëÿ îòáîðà áûëè íå òîëüêî ýêñïîçèöèè, ó÷èòûâàëàñü è ðàçíîñòîðîííÿÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ. Ìóçåé, êðîìå ãëàâíîé ýêñïîçèöèè, èìååò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ: æóðôèêñû, äåòñêèå, ïàñõàëüíûå è èìåíèííûå ïðàçäíèêè, ÷àåïèòèÿ íà âåðàíäå è äðóãèå. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ìóçåÿ Ëþäìèëû Ãóáèàíóðè, âñå îíè îáúåäèíåíû îäíîé öåëüþ - âîçðîæäàòü òðàäèöèè, ñâÿçàííûå ñ æèçíüþ äîìà è ñåìüè Áóëãàêîâûõ.

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

Èíòåðíåò-ïðèðîñò è íîâûå óñëóãè услуги или кредит, либо использовать мобильный для снятия и перевода денежных средств. Получить наличные с номера можно в отделении банка-партнера. С июня, когда стартовала программа, ее услугами воспользовались 10 тыс. человек. Эксперты «Киевстар» считают мобильную коммерцию прогрессивным и перспективным направлением.

УШЛИ В СЕТЬ Во втором квартале 2013 года сегмент мобильной связи принес компании на 2% меньше дохода, чем за аналогичный период 2012-го. На это повлиял сам оператор, предложив абонентам более дешевые тарифные планы и региональные «пакеты». Благодаря этому, любители поговорить могут экономить деньги. В то же время доходы от мобильного интернета возросли на 10%. «Мы, например, представили новое предложение - «Интернет без границ», благодаря которому,

ÏËÀÍÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

за фиксированные 90 коп. в день абонент может пользоваться мобильным интернетом безлимитно. Это очень удобно», - рассказал директор по коммерции и стратегическому развитию компании «Киевстар» Святослав Горбань. Также увеличилось число пользователей «Домашним интернетом» от «Киевстар» - теперь оно составляет почти 700 тыс. человек. Это на

ÑÅÉ×ÀÑ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÀÁÎÍÅÍÒΠ- ÁÎËÜØÅ 25 ÌËÍ.

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÐÎÊ-Í-ÐÎËËÓ

ÎÄÅÑÑÀ

Àáîíåíòàì «Êèåâñòàð» ïîíðàâèë ïîíðàâèëèèñü «Ì îáèëüí ûå äåíüãè», «Ìîáèëüí îáèëüíûå «Èíòåðíåò áåç ãðàíèö» è ìåíüøå ïëàòèòü çà ðàçãîâîðû. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè çà II êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Âî âòîðîì êâàðòàëå 2013-ãî:

3,2 ìëðä. ãðí. ñîñòàâèë ÷èñòûé äîõîä «Êèåâñòàð»,

383 ìëí. ãðí. êîìïàíèÿ èíâåñòèðîâàëà â ðàçâèòèå ñåòè,

1,298 ìëðä. ãðí. ñîñòàâèëà ñóììà óïëà-

÷åííûõ â áþäæåò Óêðàèíû íàëîãîâ è ñáîðîâ.

«Киевстар» предложил своим клиентам новый сервис - «Мобильные деньги». Он дает возможность использовать телефон как кошелек. Человек, на мобильном МОБИЛЬНАЯ счету которого есть КОММЕРЦИЯ достаточная сумма, Во втором кварта- может оплатить из ле текущего года нее коммунальные 38% больше, чем во II квартале 2012-го. Мобильным интернетом в отчетный период воспользовались 10,9 млн. человек.

ПЕРЕСЧИТАЛИ «СИМКИ» Интересно, что теперь «Киевстар» подсчитывает количество своих абонентов по-новому. По словам Святослава Горбаня, раньше учитывались все SIM-карты, по которым в течение трех месяцев наблюдалась какая-либо активность. Теперь же считают только те «симки», по которым в тот же период были получены платные услуги. Согласно новому методу, количество абонентов оператора на 30 июня текущего года составило 25,6 млн. человек.

ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÏÈÒ ÀÍ ÊÀÏÈÒÀÍ

Îò ìîäåëåé ðàêåò - ê îñâîåíèþ êîñìîñà ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ØÊÎËÜÍÈÊ ÌÅ×ÒÀÅÒ ÑÒÀÒÜ ÈÍÆÅÍÅÐÎÌ

Íà XVII Ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ðàêåòîìîäåëüíîìó ñïîðòó íà Êóáîê èì. ßíãåëÿ, êîòîðûå ñîñòîÿëèñü â êîíöå èþëÿ, äíåïðîïåòðîâöû îäåðæàëè ïîáåäó â ëè÷íîì è îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå В составе нашей команды выступал и Кирилл Проценко. Интересно, что свои модели школьник строит только после того, как сделает уроки - таково условие родителей. Заняться ракетомоделированием нашему юному земляку несколько лет назад посоветовал друг. Это настолько увлекло парня, что

он стал посвящать ему все свободное время. Сегодня Кирилл - член сборной команды Украины по ракетомодельному спорту. «На то, чтобы создать три ракеты, уходит неделя. Все детали для спортивных и экспериментальных моделей со-

здаются вручную. Схемы у нас есть. Сама модель состоит из стеклоткани. Все детали делаем вручную, вырезаем на станках, в основном, из металла и легкой древесины», - рассказывает школьник. Самое сложное,по словам Кирилла, готовить ракеты к

соревнованиям. На это нужно немало времени. На аэродроме Каменка Кирилл представлял несколько моделей - на соревнованиях на высоту и продолжительность полета. Его ракета взлетала вверх примерно на 300 м, а по времени летала мак-

симально положенные три минуты и даже больше. «Моя модель «ratashut» пролетела максимальное время - более трех минут. Это очень хороший результат», - говорит мальчик. И хвалит ракеты других участников - сразу у нескольких человек они продержались в воздухе больше положенного времени. В будущем Кирилл Проценко планирует стать инженером и связать свою жизнь с уже настоящими ракетами.


ТВПРОГРАМА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 09.05, 21.00 Итоги дня 09.25 Муз/ф 10.15 «Десять заповедей Господних», В.Крищенко 12.15 Классические романсы Я.Гнатю/ ка 12.55 «Оперные арии». Я.Гнатюк 13.20 «Пою тебе, Украина!». Я.Гнатюк 14.05 Без цензуры 14.30 Деловой мир. Агросектор 14.35 Право на защиту 14.55 Темный силуэт 15.05 Окно в Америку 15.25 Жизнь на равных 15.40 «Секреты успеха» 16.20 Т/с «Роксолана» 18.20, 01.20 Новости 18.40 Финансовая перспектива 18.50, 21.20 Деловой мир 19.05 Последнее предупреждение 19.30 Агро/News 19.40, 01.40 О главном 20.00 Взрослые игры 21.30 «Возвращение домой» 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Т/с «Колдунья»

ИНТЕР 05.00 Профилактика 14.00 «Судебные дела» 15.15 «Семейный суд» 16.10 «Жди меня» 18.05, 02.45 Т/с «Доярка из Хацапе товки 3» 20.00, 02.15 «Подробности» 20.30 Т/с «Сын отца народов» 23.55 Т/с «Одессамама» 04.35 Т/с «Семейный детектив»

9 КАНАЛ 06.00 06.35 08.05 09.00 18.00 18.50 21.00 21.40 22.05 23.55

Мультфильмы «Профутбол» «Днепр/футбол» Т/с «Мужская работа2» Новости 9 канала ЧУ, 6 Тур. Волынь / Карпаты «Новости 2+2» «Маски/шоу» Х/ф «Озеро страха2» Т/с «Секретные материа лы2» 01.45 Х/ф «В тылу врага3. Колум бия» 03.10 Х/ф «Шереметьево2» 04.30 Д/п «Досье художника»

11 КАНАЛ 12.00, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.20, 14.30 Kids’ Time 13.25 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.00, 21.30, 01.10 Новости 19.30 Т/с «Воронины» 21.00, 22.00 Ревизор 23.00 Большие чувства 00.05, 01.45 Т/с «Закрытая школа»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.00 Х/ф «Титаник» (1) 15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 22.15 «Деньги» 23.40 Т/с «Игра престолов» (3) 00.50, 01.45 Т/с «Убийство»

СТБ 12.00 12.45 16.00 18.00 18.20

«Вусолапохвіст» «Холостяк» «Все буде добре!» «Вiкна/Новини» «Невероятная правда о звез/ дах» 19.55, 00.25 «Следствие ведут экстра/ сенсы» 21.00 «Мистические истории/5» 22.00 «Вікна/Новини» 22.25 Звездная жизнь 23.20 «Битва экстрасенсов» 01.25 Т/с «Доктор Хаус»

Сх. 04.52 Зах. 19.17 Трив. дня 14.18

Понеділок, 19 серпня ТВ

Зах. 02.42 Сх. 17.48 Перша чв. 14 серпня

Іменинники дня: ТРОХИМ, ФЕОФІЛ

34 КАНАЛ

НТН

2+2

TVCI

ФУТБОЛ

14.00 Информационное обозрение «PostSсriptum» 14.30 «Территория заблуждений» 16.10 «Позаочі» 16.55 «Люди» 17.15 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Живая тема» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Ты сможешь!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 22.00 «Званый ужин» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбал/ ки» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

07.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 08.40 «Агенты влияния» 09.35 «Правда жизни» 10.00 Х/ф «ДМБ 4» 11.30 Т/с «Захватчики» 15.15 Т/с «По горячим следам» 19.00, 01.25 «Свідок» 19.30 Т/с «Важняк» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.55 «Речовий доказ»

06.00 М/ф 06.35 «Профутбол» 08.05 Т/с «Мужская работа2» 18.20, 21.40 «Маски/шоу» 18.50 ЧУ 6 Тур. Волынь / Карпаты 21.00 «Новости 2+2» 22.05 Х/ф «Озеро страха2» 23.55 Т/с «Секретные материалы2» 01.45 Х/ф «В тылу врага3: Колум бия» 03.10 Х/ф «Шереметьево2» 04.30 Киногод. Д/п «Досье художника»

06.00 «Настроение» 08.00 М/ф «Желтый аист» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Небесные танцо ры» 09.05 Д/ф «Великие праздники. Пре/ ображение Господне» 09.30 Х/ф «Актриса» 10.40 «Энциклопедия» 10.50 Д/ф «Говорит и показывает Ни/ колай Озеров» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со/ бытия 11.50 Приют комедиантов 13.20 Д/ф «Обитатели глубин» 14.10 М/ф «Мойдодыр» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Х/ф «Евдокия» 18.10 «Хроники московского быта. Сталинка» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Приговор именем Сербского» 21.05 Временно доступен 22.20 Без обмана 23.00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется» 23.40 «Pro жизнь» 00.40 Муз/ф «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях» 01.45 Х/ф «Девушка с характером»

06.00 ПРОФИЛАКТИКА 08.00 Северная Ирландия / Россия. Отбор к ЧМ / 2014 г. 10.00, 16.40 Futbol Mundial 10.40 Д/ф «Новички ЛаЛиги» 11.55 Украина (U21) / Греция (U21). Товарищеский матч 14.00 Д/ф «Месси / Лучший!» 14.40 Шахтер / Металлург (З). Чемпи/ онат Украины 17.10 «Великий футбол» 18.45 Чемпионат Испании. Обзор тура 19.55 Говерла / Металлист. Чемпионат Украины 21.55 LIVE. Ман Сити / Ньюкасл. Чем/ пионат Англии 00.00 Футбол NEWS 00.25 Севастополь / Днепр. Чемпионат Украины

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.35 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Стоп/10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.15, 13.00 Т/с «Черные волки» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 22.10 Т/с «Прокурорская проверка» 23.25 Х/ф «Пункт назначения2» 01.20 Х/ф «Пункт назначения3»

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55, 13.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.45 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.45 Т/с «Маленькие тайны» 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.05, 22.30 ТЕТ/Интернет 21.35 Бульдог Шоу 23.15 Дурнев+1 23.40 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов»

51 КАНАЛ 14.00 Что отмечаем 14.05 Х/ф «Дети моей сестры» 15.30 М/ф 15.40 Х/ф «Вы мне писали» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 18.55 Родник здоровья 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 20.45 «Тише, «мыши!» 21.00 Реалити/шоу «Oscar Models TV show» 21.30 В гостях у Дмитрия Гордона 23.05 Х/ф «Братья Карамазовы», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30 ВНИМАНИЕ!!!! ПРОФИЛАКТИКА 14.00 «Программа передач» 14.10 «5 элемент» 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По/ года» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Большая политика» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 18.40, 00.00 «Киевское время» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время/Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 00.30 «Акцент»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.20 И снова здравствуйте! 09.50 Чистосердечное признание 10.25 Александр Журбин. Мелодии на память 11.05 «Таинственная Россия: Иванов/ ская область. Царство злой ведь/ мы?» 12.35 «Дело врачей» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Вы куп» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала4». «Подстава». «Енисей» 20.25 Т/с «Бездна» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Братаны3» 00.35 Т/с «Зверобой» 02.30 «Говорим и показываем» 03.25 «До суда» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.15 Х/ф «Карусель» 10.50 Т/с «Сталин. LIVE» 12.40, 19.45 Т/с «Красная капелла» 14.30 Х/ф «За облаками небо» 16.25 Х/ф «Оттепель» 18.05 Х/ф «Двойная фамилия» 21.35 Х/ф «Кодекс бесчестия» 00.30 Х/ф «Человек в зеленом ки моно»

27 КАНАЛ 14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская не/ деля» 14.05 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где/то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20, 23.50 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 01.05 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Однолюбы» 22.50 Т/с «Джо»

КАНАЛ «УКРАИНА» 08.00, 14.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Х/ф «Мой любимый гений» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 17.00, 19.00 События 19.20 Ток/шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Пятницкий». Глава вторая 23.10 Х/ф «Смертельная гонка» 01.15 Х/ф «Черепа2»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 12.00, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.20, 14.30 Kids’ Time 13.25 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.00 Репортер 19.15, 01.10 Погода 19.20 Т/с «Воронины» 21.00 Ревизор 23.00 Большие чувства 00.05, 01.15 Т/с «Закрытая школа» 02.05 Т/с «Купидон» 02.50, 03.40 Т/с «Дружная семейка» 03.35 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 ПРОФИЛАКТИКА 14.00 Насколько велика Вселенная? 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.55 Д/с «Лемуры» 16.35 «Цивилизация іncognta» 16.50 «Алло, доктор!» 17.50 Секретные материалы 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александр Мороз, 1 ч. 20.00 Великие сражения 21.35 Рихтер / человек загадка, 1 с. 22.55 Д/с «Соединяя континенты» 00.15 «Светские хроники» 00.40 Календарь Live

K1 07.00 10.00 12.10 13.45 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.45

«Мультфильмы» Х/ф «Освободите Вилли» «Пороблено в Україні» «КВН/ 2013» «Вечерний квартал» «Званый ужин» «Орел и Решка» Т/с «Моя прекрасная няня» «Рассмеши комика» Х/ф «Ночь в Роксбери» Х/ф «Любовный менедж мент»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00 Профилактика 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Загородный дом» 16.40, 19.45 «Погода» 16.45 М/ф «Баба Яга против» 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 17.30 «Криминал» 18.00 «Наедине со всеми» 18.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар стве» 18.55 «Под знаком Нобеля» 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 19.50 «Архивы истории» 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 ПРОФИЛАКТИКА 14.00, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 14.45 Страна смеется 15.00, 00.40 Судебные дела 15.40, 21.15 Т/с «Тишина» 16.45 Семейный суд 17.30 Давай поженимся! 19.05 Д/ф «Великие украинцы. Ярос/ лав Мудрый» 19.35 Код доступа 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Запороги» 22.05 Врата времени. Секреты настоя/ щих мужчин 22.50 Легенды бандитской Одессы 23.20 Д/ф «Led Zeppelin. Рок от А до Я» 00.20 Феерия путешествий

TBI 06.00 Профилактика 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 12.10, 15.15 Базар_ІТ 12.30, 14.30, 15.30 Вокруг света 13.30, 16.30 Особое мнение 14.00, 18.15, 01.00, 04.00 Музыкаль/ ный автомат 17.00 Труднейший в мире ремонт 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Знак восклицания 04.30 Х/ф «Барбара Радзивилл»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.50 Мегазаводы 07.50, 12.30 Мегаохотники 08.50, 13.20 Современные чудеса 09.50, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40 Проделки природы 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20 Чрезвычайные истории 18.10, 22.00 В поисках истины 21.10 Громкое дело 22.50 Белый медведь 00.30 Покер 01.20 Сокровище.UA 02.10 Х/ф «Все идет по плану» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток/шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести/Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «В зоне риска» 22.35 «Обитель Святого Иосифа» 23.30 Т/с «Бежать» 00.25 «Вести+» 00.45 Х/ф «Профессия следова тель», 1 с. 02.00 «Два залпа по конструктору. Драма «катюши» 02.50 «Честный детектив»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Преступление лор да Артура» 08.30, 14.30 Х/ф «Достояние респуб лики» 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Удар! Еще удар!» 18.30, 00.35 Х/ф «Монолог» 20.30 Х/ф «Инспектор Гулл», 2 с. 22.55 Х/ф «Память сердца»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 22.50 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «24» 08.00 Х/ф «Соломон Кейн» 09.50 Николас Кейдж в фэнтези «Вре/ мя ведьм» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Военная тайна» 21.30 «Живая тема» 23.10, 01.40 Х/ф «Олимпийская де ревня» 00.50 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки» »Околдованный» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом 2» 09.30 Х/ф «Возвращение Суперме на» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки»«Московс кая сторожевая» 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 19.00 Т/с «Деффчонки»«Реанима ция отношений» 20.00 Х/ф «Дублер» 21.40 «Страна в Shope». Развлекатель/ ная программа 23.30 Х/ф «Фэй Грим»

ГУМОР 05.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 18.00 18.50 19.25 20.25 21.20

ПРОФИЛАКТИКА «Торба смеха» М/с «Злобный» «Минутка для ребенка» М/с «Сокровища острова чере пах» Т/с «Отчаянные родители» «33 квадратных метра» «Осторожно, модерн!» Т/с «Элен и ребята» Т/с «Конан» Х/ф «В ожидании любви»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Бизнес/класс 09.35, 12.45, 19.50 Легкая атлетика 11.00, 14.00, 22.35, 23.00, 01.00 Ве/ лоспорт 12.00, 18.30 Прыжки на лыжах 15.00, 16.30, 17.00 Хоккей на траве 19.45 Sports Excellence 21.45 Вот это да!!! 22.00 Про рестлинг

XSPORT 07.00 Спидвей. Польская Экстралига. Лешно / Гожув 08.30 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи ХК «Донбасс». Донбасс / Салават Юлаев 10.30, 16.30 Легкая атлетика. Брилли/ антовая лига. Рим. Обзор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.00 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи плей/офф. ЦСКА / Лев 15.00, 19.30 Спидвей. Польская Экст/ ралига. Торунь / Лешно 17.30 Хоккей. Кубок губернатора. Нижний Новгород. Атлант / Дон/ басс 21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Монако 23.00 Хоккей. Кубок губернатора. Нижний Новгород. Финал

СПОРТ 09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15, 17.55 «Связь времен» 09.20, 14.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Шахматное обозрение» 10.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар/ сенал» / «Астон Вилла» 12.05, 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Tigers» / «Roosters» 14.30 Фигурное катание. «Holiday Festival on ice» 15.30 Фрирайд. Проект «Ride the Planet / 2013». «Хибины» 15.50 Теннис. Турнир «Masters» в Цин/ циннати. Финал 20.00 «Эхо» 21.40 «Железный фактор» 22.15 Легкая атлетика. Diamond League в Англии. День 1/й 00.25 Регбилиг. Европейская Суперли/ га. «Leeds» / «Hull KR»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Новый Гул ливер» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Ну, пого ди!». 1, 2 вып. 16+, м/ф «Мой додыр» «Танюша, Тявка, Топ и Нюша» 04.00, 10.00, 16.00 Легенды и мифы древней Греции 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Мама, я жив», 1985 г. м/ф «Синяя шапочка», «Вечные льды», «Сказка про дурака Володю» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки/чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина/балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори/гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.35 Д/ф «Подземные города»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


10 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 20 серпня СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Но/ вости 06.15 Д/ф «Сражение при Несби» 07.15 Эра строительства 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Цветы» Стаса Намина», 1 ч. 08.20 Д/ф «Цветы» Стаса Намина», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.35 Шеф/повар страны 10.40 Нехай Вам буде кольорово! 11.30, 18.45, 21.20 Деловой мир 11.45 Х/ф «Тарас Шевченко» 13.35 Шаг к звездам 14.15 Деловой мир. Агросектор 14.20 Т/с «Роксолана» 18.40 Финансовая перспектива 19.20 Украинская песня года 21.35 Star/шоу 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Т/с «Колдунья» 01.40 О главном

ИНТЕР 05.20 Х/ф «Ромашка. Кактус. Марга ритка» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но/ вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН/ ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Сын отца народов» 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леони/ дом Каневским» 13.10 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 «Давай поженимся в Украине» 16.40 Т/с «Наложница» 18.00, 02.45 Т/с «Доярка из Хацапе товки 3» 20.00, 02.15 «Подробности» 23.55 Т/с «Одессамама» 04.10 Т/с «Семейный детектив»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 «Маски/шоу» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню.Дайджест 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.00 «Угон» 10.35 «Дорожные войны» 11.05 «Сумасшедшее видео по/украин/ ски» 13.25 «Облом UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Тайная стража» 18.50 Приемная народного депутата 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 21.25 Лига Чемпионов УЕФА. Пасуш де Феррейра (Португалия) / Зенит (Россия) 23.40 «Про Лигу Чемпионов» 00.55 Х/ф «Третья мировая война» 02.25 Х/ф «Иван Франко»

11 КАНАЛ 06.25 Teen Time 06.30 Аферисты 07.10, 09.00, 19.00, 21.30, 01.15 Но/ вости 07.40 «Проте» 08.10 «Здоровье» 08.45 «Родительский клуб» 09.30 Х/ф «Голая правда» 11.30, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.30 Kids’ Time 13.35 М/с «Аладдин» 14.40 «Мой малыш» 15.10 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.45 Т/с «Закрытая школа»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.05 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.05, 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 13.00 «Снимите это немедленно» 14.00 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 22.15 «Меняю жену / 6» 00.20 Т/с «Игра престолов» 01.25 Т/с «Убийство»

06.00 «Чужие ошибки. Карнавальная ночь» 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.30, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00, 22.25 Звездная жизнь 10.55 «Один за всех» 12.55 «Холостяк» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории/5» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Хозяин тайги»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи/ ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Живая тема» 09.15 «Ты сможешь!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Пища богов» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30, 13.20, 14.10, 01.10 «Секретные территории» 15.00 «Верное средство» 16.10 «Позаочі» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Эликсир молодости» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Территория заблуждений»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.35 Т/с «Такси» 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по/украински 10.35, 16.25 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20, 00.15 Д/ф 01.10 Научите нас жить

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55, 13.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.45 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.45 Т/с «Маленькие тайны» 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ/Интернет 21.30 Бойцовский Клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов» 00.55 Х/ф «Грязный негодяй Шейм»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но/ вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00, 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордона 10.45, 16.55 М/ф 11.30 Родник здоровья 11.40 Х/ф «Братья Карамазовы», 1 с. 13.00 Урок для родителей 15.25 Х/ф «Семейное счастье» 17.30 Арт/зона 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 О рыбалке всерьез 23.05 Х/ф «Братья Карамазовы», 2 с.

17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время/Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Территория закона»

НТН 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Важняк» 14.55, 17.00 Т/с «Кобра 2. Антитер рор» 16.45, 19.00, 01.25 «Свідок» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.55 «Речовий доказ»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Странствия Синдбада». «Путь на север» 12.35 «Дело врачей» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Раз вод по...» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.35 Т/с «Москва. Три вокзала4». «Чужое лицо». «Скорпион в мешке» 20.30 Т/с «Бездна» 22.25 Т/с «Братаны3» 00.15 Т/с «Зверобой» 02.10 «Говорим и показываем» 03.05 «До суда» 04.05 Криминальная Россия 04.40 «Спасатели»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.30 Х/ф «Майская ночь, или Утоп ленница» 11.45 Т/с «Сталин. LIVE» 13.35 Т/с «Красная капелла» 15.25 Х/ф «Двойная фамилия» 17.15 Х/ф «Зеленый фургон» 20.05 Т/с «Красная площадь» 21.55 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 23.40 Х/ф «В последнюю очередь»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 22.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.25, 12.10, 16.25, 18.25, 20.25, 21.55 «Днепровская не/ деля» 08.30 М/с «Умелец Менни» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.00 Телечат

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где/то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20, 23.50 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 01.05 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Однолюбы» 22.50 Т/с «Джо»

5 КАНАЛ

КАНАЛ «УКРАИНА»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот/новости» 08.20 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия/новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв/новости»

06.10 Т/с «Платина» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток/шоу «Пусть говорят. Фанта/ зер Ярослав Евдокимов» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 19.20 Ток/шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»

Сх. 04.54 Зах. 19.08 Трив. дня 14.14

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45, 06.25 Teen Time 05.50 Адское свидание 06.30, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 09.30 Х/ф «Голая правда» 11.30, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.40 Kids’ Time 13.35 М/с «Аладдин» 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.00 Т/с «Светофор» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.20 Т/с «Закрытая школа» 02.15 Т/с «Купидон» 03.00 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00, 13.20 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Рихтер / человек загадка, 1 с. 12.45 «Ронин с Дмитрием Выдриным» 14.00, 22.55 Д/с «Соединяя континен/ ты» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.55 Д/с «Лемуры» 17.45 «Социальный статус: ваша пен/ сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александр Мороз, 2 ч. 21.35 Рихтер / человек загадка, 2 с. 00.30 Календарь Live 00.55 Амурные мелодии

K1 07.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35, 19.00 «Орел и Решка» 13.35, 23.00 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Три сестры» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка/анти/ кризис» 06.50, 17.15 «Загородный дом» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.25 «Сад, огород» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Сказка в золотом петуш ке» 17.30, 19.50 «Архивы истории» 18.00 «Наедине со всеми» 18.30 М/ф «Шапокляк» 18.55 «Под знаком Нобеля» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Леди, которой не отка жешь» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро/ зыска 09.45, 20.30 Т/с «Запороги» 10.30, 16.45 Семейный суд 11.15 Врата времени. Секреты настоя/ щих мужчин 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.20, 00.20 Д/с «Живое богат/ ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.15 Не может быть 14.40, 00.40 Судебные дела 15.40 Т/с «Тишина» 16.30, 23.40 Страна смеется 17.30 Давай поженимся! 19.05 Д/ф «Великие украинцы. Богдан Хмельницкий» 20.00 Подробности 21.15 Д/с «Гордость страны» 22.00 Врата времени. Реинкарнация 23.55 Феерия путешествий

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

Зах. 04 : 01 Сх. 18 : 21 Перша чв. 14 серпня

Іменинники дня: МИТРОФАН, ДЕМЕНТІЙ, АНТОН

TBI

ТНТ1

06.00 Голос верующего 07.00 Утренние курасаны 09.10, 14.00, 01.00, 04.00 Музыкаль/ ный автомат 10.00, 12.30, 14.30, 15.30 Вокруг све/ та 10.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 11.00 Знак восклицания 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 12.10, 15.15 Базар_ІТ 13.30, 16.30 Особое мнение 17.00 Труднейший в мире ремонт 18.15 Здоровая жизнь 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 04.30 Х/ф «Ада, это же неудобно»

06.00 М/с «Озорные анимашки» «Кошачий вопрос. Белые пер чатки» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.15, 23.15 «Дом/2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Дублер» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки»«Реанима ция отношений» 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ин терны» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 19.00 Т/с «Деффчонки»«Внебрач ный сын» 20.00 Х/ф «Американский пирог: Все в сборе» 23.45 Х/ф «Процесс и ошибка»

12.10, 01.15 «Железный фактор» 13.15 «Эхо» 14.55 Родео. «Bull Riders» 15.50 Фрирайд. Проект «Ride the Planet / 2013». Южные Альпы. «Белая вода» 16.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Tigers» / «Roosters» 18.20 Легкая атлетика. Diamond League в Англии. День 2/й 20.30 Фигурное катание. «Holiday Festival on ice» 21.30 Футбол. Лига чемпионов. Плей/ офф. «Лион» / «Реал Сосьедад». 1/й матч 23.45 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро/ де. Женщины

2+2 06.00, 04.00 М/ф 07.35, 18.15 «Маски/шоу» 08.00, 11.05 Сумасшедшее видео по/ украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.00 Сильный аргумент. «Угон» 10.35 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 13.25 «Облом UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Тайная стража» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 21.25 Лига Чемпионов УЕФА. Пасуш де Феррейра (Португалия) / Зенит (Россия). Прямая трансляция 23.40 «Про Лигу Чемпионов» 00.55 Х/ф «Третья мировая война» 02.25 Х/ф «Иван Франко»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.50 Мегазаводы 07.50, 12.30 Мегаохотники 08.50, 13.20 Современные чудеса 09.50, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Проделки природы 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20 Громкое дело 18.10, 22.00 В поисках истины 21.10 Чрезвычайные истории 00.30 Секретная Зона 51 01.20 Сокровище.UA 02.10 Х/ф «Воры» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток/шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести/Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «В зоне риска» 22.35 «Железный Шурик» 23.30 Т/с «Бежать» 00.25 «Вести+» 00.45 Х/ф «Профессия следова тель», 2 с. 02.00 «Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты»

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Монолог» 08.30, 14.30 Х/ф «Инспектор Гулл», 2 с. 10.55, 16.55 Х/ф «Память сердца» 18.35, 00.35 Х/ф «Впервые заму жем» 20.30 Х/ф «Моонзунд», 2 с. 22.50 Х/ф «Отчий дом»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вы/ зов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «24» 08.00 Д/ф «Лаборатория древних бо/ гов» 09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» 10.00 Д/ф «Тайны сумрачной бездны» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Территория заблуждений с Иго/ рем Прокопенко» 21.30 «Пища богов» 23.10 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 01.30 Т/с «Сверхъестественное»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «Энциклопедия» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Небесные танцо ры» 09.05 «Наши любимые животные» 09.30 Только одна картина 09.30, 01.30 Х/ф «Броненосец По темкин» 10.50 Д/ф «В поисках героя. Евгений Урбанский» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со/ бытия 11.50 Д/ф «Виктор Розов. В поисках радости» 12.40 Д/ф «Обитатели глубин» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Вера Гла/ голева 18.10 «Хроники московского быта. Очередь за чудом» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Доказательства вины. Не верю!» 21.05 Временно доступен 22.20 Д/ф «Как лечили медицину» 23.00 Д/ф «Ефим Копелян. Русский Жан Габен» 23.40 «Pro жизнь»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Фут/ бол NEWS 06.15 Валенсия / Малага. Чемпионат Испании 08.00 Ильичевец / Металлург (Д). Чем/ пионат Украины 10.30, 18.40, 01.20 Ман Сити / Нью/ касл. Чемпионат Англии 12.30, 21.55 Futbol Mundial 13.00 «Великий футбол» 14.30, 20.45 Чемпионат Испании. Об/ зор тура 15.55 Черноморец / Арсенал. Чемпи/ онат Украины 18.00 Д/ф «Месси / Лучший!» 22.50 Шахтер / Металлург (З). Чемпи/ онат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Два друга» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Ну, пого ди!», 3, 4 вып. 1, м/ф «Два би лета в Индию», «О мальчиках и девочках» 04.00, 10.00, 16.00 Легенды и мифы древней Греции 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Валькины паруса». 1974 г. м/ф «Путеше ствие муравья», «Девица Би гелоу, или Жевательная исто рия» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Христофор Колумб» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ГУМОР

ПИКСЕЛЬ

05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 квадратных метра» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре/ бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Принц и я: Королевская свадьба» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Макс Мински и я»

06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки/чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина/балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори/гонщик 00.00 Д/ф

ЕВРОСПОРТ 09.30, 14.00, 22.30, 23.00 Велоспорт 10.30, 12.00 Теннис 15.00, 16.30, 17.00, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 Хоккей на траве 01.00 Легкая атлетика

XSPORT 07.00 Спидвей. Польская экстралига. Зелена Гура / Ченстохова 08.30 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи ХК «Донбасс». Донбасс / Ак Барс 10.30, 16.30 Легкая атлетика. Брилли/ антовая лига. Осло. Обзор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.00 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи плей/офф. Динамо (Москва) / Слован 14.40 Своя игра. Павел Буре 15.00, 19.30 Спидвей. Польская экст/ ралига. Ченстохова / Тарнов 17.30 Хоккей. Кубок губернатора. Нижний Новгород. Торпедо / Донбасс 21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон. Первый день 23.00 Экстремальный спорт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00, 01.50 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов / 2012 г. /13. Женщины. «Финал четырех» в Турции. Полуфинал. «Рабита» / «Бусто/Арсицио»

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.35 Д/ф «Подземные города»


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Но/ вости 06.15 Д/ф «Великие сражения. Граж/ данская война в США» 07.15 Хочу все знать 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «О.Остроумова. Любовь земная», 1 ч. 08.20 Д/ф «О.Остроумова. Любовь земная», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Аудиенция. Страны от А до Я 10.20 На счастье 10.50 Нехай Вам буде кольорово! 11.45, 18.50, 21.20 Деловой мир 12.00 Свет 12.20 Х/ф «Земля» 13.45 Украинская песня 14.25 Деловой мир. Агросектор 14.30 Т/с «Роксолана» 18.40 Финансовая перспектива 19.10 Мировой рекорд украинской песни 20.00 «Мелодия двух сердец». С. и В.Билоножко 20.50 Мегалот 21.30 Фольк/music 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Т/с «Колдунья» 01.40 О главном

ИНТЕР 04.55, 23.55 Т/с «Одессамама» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но/ вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН/ ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Сын отца народов» 12.15, 04.10 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.10 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 «Давай поженимся в Украине» 16.40 Т/с «Наложница» 18.00, 02.45 Т/с «Доярка из Хацапе товки 3» 20.00, 02.15 «Подробности»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.25 Лига Чемпионов УЕФА. ПСВ (Ни/ дерланды) / Милан (Италия) 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню. Дайждест 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.00 «Угон» 10.35 «Дорожные войны» 11.05 «Сумасшедшее видео по/украин/ ски» 13.25 «Облом UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Тайная стража» 18.50 Культурное меню. Дайджест 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 21.40 «Маски/шоу» 22.05 Х/ф «Затмение» 00.10 Х/ф «Огненный шторм» 01.45 Х/ф «Черная река» 03.05 Х/ф «Тайна Чингисхана» 03.45 Х/ф «Все побеждает любовь»

11 КАНАЛ 06.25 Teen Time 06.30, 07.40 Аферисты 07.10, 09.00, 19.00, 21.30, 01.15 Но/ вости 09.35 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.40 Kids’ Time 13.35 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 22.00 «Весь мир в деталях» 22.15 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.45 Т/с «Закрытая школа»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.00, 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 13.00 «Снимите это немедленно» 14.00 «Русские семейные драмы» 15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 22.15 «Территория обмана» 23.40 Т/с «Игра престолов» 00.50, 01.45 Т/с «Убийство»

Сх. 04.55 Зах. 19.06 Трив. дня 14.11

Середа, 21 серпня ТВ

Зах. 05.21 Сх. 18.50 Повний міс. 03.45

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, МИРОН, САВА

СТБ

НТН

TBI

ТНТ1

СПОРТ

06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.50, 22.25 Звездная жизнь 10.45 Х/ф «Желание» 12.55 «Холостяк» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории/5» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Дело «пестрых»

06.50 Х/ф «Болевой прием» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Важняк» 14.55, 17.00 Т/с «Кобра 2. Антитер рор» 16.45, 19.00, 01.25 «Свідок» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.55 «Речовий доказ»

06.00, 09.10, 14.00, 18.15, 01.00, 04.00 Музыкальный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Утренние курасаны 10.00, 12.30, 14.30, 15.30 Вокруг све/ та 10.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 11.00 Программа Тараса Чубая и Анд/ рея Бондаря «Ч/Б» 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 12.10, 15.15 Базар_ІТ 13.30, 16.30 Особое мнение 17.00 Труднейший в мире ремонт 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Homo sapiens 04.30 Х/ф «Ядвига»

06.00 М/с «Озорные анимашки» «Честная игра. Кукловоды» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом/2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Американский пирог: Все в сборе» 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки»«Внебрач ный сын» 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ин терны» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные паца ны» 19.00 Т/с «Деффчонки»«Я тебя люблю» 20.00 Х/ф «Взрослая неожидан ность» 23.30 Х/ф «Практическая магия»

09.00, 13.00, 17.15 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов / 2012 г. /13. Женщины. «Финал четырех» в Турции. Полуфинал. «Галатасарай» / «Вакифбанк» 11.30 «Из архива «Останкино». Зимние Олимпийские игры / 1988 г. в Калгари. Лыжный спорт. Жен/ щины. Гонка 20 км 13.30 Футбол. Лига чемпионов. Плей/ офф. «Лион» / «Реал Сосьедад». 1/й матч 15.30 «Обратный отсчет» 17.30, 01.00 «Королева на Плюсе» 19.35 Регбилиг. Challenge Cup. Полу/ финал. «London Broncos» / «Wigan» 21.10 Фрирайд. Проект «Ride the Planet / 2013». Южные Альпы. «Белая вода». 21.30 Футбол. Лига чемпионов. Плей/ офф. «Шальке» / «Металлист». 1/й матч 23.45 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро/ де. Мужчины

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15, 19.30 «Смотреть всем!» 08.15 «Эликсир молодости» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Ты сможешь!» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55, 16.10 «Секретные территории» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Военная тайна» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Пища богов» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Представьте себе» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Репортерские истории» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Секреты древних красавиц» 01.55 «Тайны мира с Анной Чапман»

ICTV 06.20, 07.35 Деловые факты 06.30 Т/с «Такси» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по/украински 10.15, 16.25 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.05, 22.05 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Д/ф 00.10 Х/ф «Проект «Динозавр» 01.55 Криминальный облом

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55, 13.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.45 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.45 Т/с «Маленькие тайны» 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ/Интернет 21.30 Бойцовский Клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов» 00.55 Х/ф «Офисное пространство»

51 КАНАЛ

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Странствия Синдбада». «Путь на север» 12.35 «Дело врачей» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Дом2» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала4». «На рельсах». «Сибирский су венир» 20.25 Т/с «Бездна» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Братаны3» 00.35 Т/с «Зверобой» 02.30 «Говорим и показываем» 03.25 «До суда» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.10 Х/ф «Как стать счастливым» 11.45 Т/с «Сталин. LIVE» 12.40 Т/с «Высший пилотаж» 13.35, 20.05 Т/с «Красная площадь» 15.25 Х/ф «Зеленый фургон» 18.15 Х/ф «Холмы и равнины» 21.55 Х/ф «Человек в зеленом ки моно» 23.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 00.50 Х/ф «Голубая стрела»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 22.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.00 Телечат

ОРТ М

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Семейное счастье» 11.30, 15.45 М/ф 12.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 2 с. 13.00 Разговор без нотаций 14.30, 21.30 В гостях у Гордона 15.30 Футбол региона 16.50 Смешные 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 18.55 Родник здоровья 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Магия природы» 21.00 По ту сторону поля 23.00 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с.

08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где/то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20, 23.50 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 01.05 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Однолюбы» 21.45 «Дом, которого нет» 22.50 Т/с «Джо»

5 КАНАЛ

КАНАЛ «УКРАИНА»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот/новости» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия/новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время/Тайм» 22.15 «Акцент» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Новости Киевщины»

06.10 Т/с «Платина» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток/шоу «Пусть говорят. Ревни/ вец» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 19.20 Ток/шоу «Говорит Украина» 21.30 Футбол. Лига Чемпионов «Шаль/ ке» / «Металлист» 23.30 Т/с «Глухарь». Возвращение» 01.30 Т/с «Пожарные Чикаго»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45, 06.25 Teen Time 05.50 Адское свидание 06.30, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 09.35 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.40 Kids’ Time 13.35 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.00 Т/с «Светофор» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.20 Т/с «Закрытая школа» 02.10 Т/с «Купидон» 03.00 «Служба розыска детей» 03.05 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Рихтер / человек загадка, 2 с. 12.45 «Социальный статус: ваша пен/ сия» 13.20 «Цивилизация іncognta» 14.00 Д/с «Соединяя континенты» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.55 Д/с «Лемуры» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Александр Мороз, 3 ч. 21.35 Рихтер / человек загадка, 3 с. 22.55 Чудеса жизни 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35, 19.00 «Орел и Решка» 13.35, 23.00 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Три сестры» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

2+2 06.00 М/ф 06.25 Лига Чемпионов УЕФА. ПСВ (Ни/ дерланды) / Милан 08.35 «Про Лигу Чемпионов. Дайд/ жест» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.00 Сильный аргумент. «Угон» 10.35 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 11.05 Сумасшедшее видео по/украин/ ски 13.25 «Облом UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Тайная стража» 18.15, 21.40 «Маски/шоу» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 22.05 Х/ф «Затмение» 00.10 Х/ф «Огненный шторм» 01.45 Х/ф «Черная река» 03.05 Х/ф «Тайна Чингисхана» 03.45 Х/ф «Все побеждает любовь»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.50 Мегазаводы 07.50, 12.30 Смертельная встреча 08.50, 13.20 Современные чудеса 09.50, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Проделки природы 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20 Громкое дело 18.10, 22.00 В поисках истины 21.10 Чрезвычайные истории 00.30 Покер 01.20 Сокровище.UA 02.10 Х/ф «Белое пространство» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

«КИЕВСКАЯ РУСЬ»

РТР «ПЛАНЕТА»

06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка/анти/ кризис» 06.50, 17.25 «Загородный дом» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.30 Х/ф «Леди, которой не откажешь» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.25 «Сад, огород» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Обезьянки в опере», «Обезьянки и грабители»,» 17.30 «Наедине со всеми» 18.00, 19.50 «Архивы истории» 20.30 «Тайны прошлого», 1, 2 с. 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Наследство Кеннеди» 00.45 «Телечат»

05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток/шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести/Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «В зоне риска» 22.35 «Проклятие Тамерлана» 23.30 Т/с «Бежать» 00.25 «Вести+» 00.45 Х/ф «Профессия следова тель», 3 с. 02.00 Кузькина мать. Итоги. «Страсти по атому»

ИНТЕРПЛЮС

06.35, 12.35 Х/ф «Впервые заму жем» 08.30, 14.30 Х/ф «Моонзунд», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «Отчий дом» 18.35, 00.30 Х/ф «В добрый час!» 20.30 Х/ф «Остров погибших кораб лей», 2 с. 22.50 Х/ф «В той стране»

07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 22.50 Легенды уголовного ро/ зыска 09.40, 20.30 Т/с «Запороги» 10.30, 16.50 Семейный суд 11.15 Врата времени. Реинкарнация 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.20, 00.20 Д/с «Живое богат/ ство Украины» 12.45, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.20 Не может быть 14.40, 00.40 Судебные дела 15.40 Д/ф «Великие украинцы. Яро/ слав Мудрый» 16.05, 21.15 Д/с «Гордость страны» 17.35 Давай поженимся! 19.10 Д/ф «Великие украинцы. Тарас Шевченко» 20.00 Подробности 22.00 Врата времени. НЛО / цена про/ гресса 23.45 Страна смеется 00.00 Феерия путешествий

НАШЕ КИНО

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вы/ зов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Нам и не снилось»: «Все тайны дворцовых переворотов» 23.10 Х/ф «Любовь и другие лекар ства» 01.20 Т/с «Сверхъестественное»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Небесные танцо ры» 09.00 «Наши любимые животные» 09.25 Д/ф «Как лечили медицину» 10.05, 01.35 Х/ф «Медведь» 10.50 Д/ф «Сны и явь Михаила Жаро/ ва» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со/ бытия 11.50 Нелли Кобзон в программе «Жена» 12.55 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 13.05 «Мозговой штурм. Победить рак» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Аркадий Райкин 18.10 «Хроники московского быта. Мистика метро» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Линия защиты» 21.05 Временно доступен 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Виктор Розов. В поисках радости» 23.50 «Тайны нашего кино. «Где нахо/ дится нофелет?»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 квадратных метра» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре/ бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Френки и Джонни же нятся» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Диско»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Автоспорт 10.00, 14.00, 22.20, 23.00 Велоспорт 11.00, 12.00, 01.00 Теннис 15.00 Легкая атлетика 16.30, 17.00 Хоккей на траве 18.30 Кампус 19.00, 21.55 Избранное по средам 19.05 Новости конного спорта 19.10 Гольф 20.10 Новости гольфа 20.15, 20.50, 21.20 Парусный спорт 20.45 Выбор месяца 21.50 Новости парусного спорта 22.00, 22.05, 22.10 Бизнес/класс 22.15 Спортивное путешествие

XSPORT 07.00 Спидвей. Польская Экстралига. Торунь / Лешно 08.30 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи ХК «Донбасс». Донбасс / СКА 10.30 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Бирмингем. Обзор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.00 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи плей/офф. Слован / Динамо (Москва) 15.00, 19.30 Спидвей. Польская Экст/ ралига. Лешно / Гожув 16.30 Экстремальный спорт 17.30 Хоккей. Кубок Губернатора. Нижний Новгород. Донбасс / Динамо (Москва) 21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон. Второй день 23.00 Теннис. Уимблдон. Лучшие мат/ чи турнира. Женщины. Первый круг. Элина Свитолина / Марион Бартоли

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30 Фут/ бол NEWS 06.15 Севилья / Атлетико. Чемпионат Испании 08.00 Говерла / Металлист. Чемпионат Украины 10.30 Севастополь / Днепр. Чемпионат Украины 12.30 Чемпионат Испании. Обзор тура 13.35 Заря / Ворскла. Чемпионат Укра/ ины 16.00 Ильичевец / Металлург (Д). Чем/ пионат Украины 18.00 Самые смешные футбольные моменты 18.20 Шахтер / Металлург (З). Чемпи/ онат Украины 20.30, 23.45 «Ніч Ліги Чемпіонів: го/ ловний матч» 21.30 LIVE. Наилучшие моменты мат/ чей. Лига Чемпионов УЕФА 00.50 Фенербахче / Арсенал. Лига Чемпионов УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Самый силь ный» 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Ну, пого ди!». 5, 6 вып. 1, м/ф «Охот ничье ружье», «Ключик» 04.00, 10.00, 16.00 Легенды и мифы древней Греции 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Есть идея!», 1977 г. М/ф «Приключения запятой и точки» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Христофор Колумб» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки/чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина/балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори/гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «Крякбряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.35 Д/ф «Подземные города»


12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

№ 63 (1454)

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

15 серпня 201 3 р. 2013


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß

27.06.2013 ð. ¹ 49 (1440) ○

№ 63 (1454)

Îçèìàÿ ïøåíèöà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âàæíåéøèõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ êóëüòóð â ìèðå, öåííîñòü çåðíà êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áåëêà, æèðà, óãëåâîäîâ è ò.ä. Ïî ñîäåðæàíèþ áåëêà îçèìàÿ ïøåíèöà ïðåâîñõîäèò âñå çåðíîâûå. Ïøåíè÷íàÿ ìóêà øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â õëåáîïå÷åíèè, êîíäèòåðñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ñèëüíûå è òâåðäûå ñîðòà ïøåíèöû èñïîëüçóþò äëÿ ïðîèçâîäñòâà êà÷åñòâåííîãî õëåáà, ìàêàðîííûõ èçäåëèé, ìàííîé êðóïû è ò.ä. Выращивание озимой пшеницы выгодно, т.к. полученная продукция имеет низкую себестоимость. Озимая пшеница высокоурожайная культура (уступает лишь рису). Средняя урожайность по Украине 30 ц/га, в передовых хозяйствах - 50-60 ц/га, самый высокий урожай в мире был получен в Канаде - 170 ц/га. Для существенного увеличения и стабилизации производства продовольственного и кормового зерна пшеницы наиболее эффективным является использование высокоурожайных сортов и разработка экономически выгодных и экологически безопасных технологий их выращивания, адаптированных к условиям региона. Особую роль также имеет правильная обработка посевного материала. Эффективный прием подготовки семян к посеву - обработка их препаратом «Биоглобин». После такой об-

15 серпня 201 3 р. 2013

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÐÍÀ

Ïðåäïîñåâíàÿ îáðàáîòêà îçèìîé ïøåíèöû тойчивости растений и значительно увеличивает урожайность зерновых и масличных культур. Стимуляторы роста, которые применяются на фоне внесения удобрений, выполняют функцию «биологического насоса». Обеспечивая растение дополнительной энергией, они дают возможность растению использовать эту энергию для перекачки в клетки большего количества питательных веществ из почвы, а также орга-

работки растения глубже закладывают узел кущения, формируют более мощную и глубоко проникающую корневую систему. Это повышает устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным условиям зимовки, полеганию и увеличивает урожайность (от 0,23 т/га до 0,75 т/га). Общеизвестно, что семена озимой пшеницы наиболее уязвимы в момент, когда находятся в земле, поэтому практически в каждом из хозяйств семена перед посадкой обрабатываются протравителем для борьбы с вредителями. Протравители системного действия, проникающие внутрь семян и проростков, защищают их от твердой и пыльной головни, корневых гнилей,

плесневения, снежной плесени и др. Из-за обработки протравителем энергия прорастания зерна снижается, и всходы появляются на 8 - 9 день. С применением Биоглобина энергия прорастания увеличивается и всходы появляются на 2 дня раньше. Биологические стимуляторы роста растений являются одним из самых эффективных средств влияния на продуктивность и качество растений. Исследования многих европейских и отечественных ученых много раз доказывали, что использование в растениеводстве биостимуляторов, имеющих натуральную природу, обеспечивает значительное повышение засухо- и стрессоус-

нических и минеральных удобрений. Именно по такому принципу Научно - производственной фирмой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Шитова Г. Г. создан новый стимулятор роста и развития растений - БИОГЛОБИН, который является на сегодняшний день уникальным по своему составу и близости к естественной природе. Биоглобин - это водносолевой экстракт из плаценты с/х животных после специальной химической обработки тканей. Содержит в своем составе полный комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, полипептиды, аминосахара, гексуроновые

кислоты и микроэлементы в сбалансированном для живой природы составе. Огромное значение для получения высокого урожая озимой пшеницы имеет обработка зерна перед посевом. Предпосевная обработка Биоглобином в норме 0,5 л на 1 тонну семян дает не только существенное увеличение корневой системы растений, повышая энергию прорастания семян, но и обеспечивает засухо- и морозоустойчивость. В 2010-2012 годах Харьковский институт растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН проводил испытания Биоглобина на озимой пшенице. Двухлетние испытания показали прежде всего стабильную урожайность, по сравнению с контролем, независимо от погодных условий, высокую экономическую эффективность применения препарата и самое главное - повышение показателей качества зерна! Среди способов применения препарата на большинстве фонов питания наиболее эффективной оказалась обработка семян перед посевом, а также комплексное применение обработки семян и двойного опрыскивания посевов весной и осенью. Так, в зависимости от фона питания, прибавки урожайности пшеницы от обработки семян составляли от 0,23 т/га до 0,75 т/га, по сравнению с чистым контролем и от 0,18 т/га до 0,50 т/га, по сравнению с протравленным контролем. При совмещении обработки семян и опрыскивания посевов прибавки к чистому конт-

ролю составляли от 0,38 т/га до 0,78 т/га, или от 18,5% до 31,7%. Применение стимулятора роста Биоглобин на посевах пшеницы озимой в условиях 2011-2012 гг. способствовало повышению, по сравнению с чистым и протравленным контролем таких показателей качества зерна как натура, стекловидность и содержание белка. По результатам общей оценки показателей качества применение Биоглобина способствовало получению зерна третьего класса качества (группа А), тогда как на чистом и протравленном контрольных вариантах показатели качества отвечали требованиям четвертого класса (группа В). Такие результаты говорят об исключительной эффективности применения Биоглобина на посевах зерновых и масличных культур! Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства» внесен в Государственный реестр Украины в качестве регулятора роста и развития растений (свидетельство о госрегистрации № А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины № 188975 от 14.02.2007 г. и по ТУ У 24.2 - 31644253 - 002:2006.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ:

ÍÏÔ «Ìåäáèîêîì, ËÒÄ», 61052, ã. Õàðüêîâ, óë. Äìèòðèåâñêàÿ, 4/5. Òåë.: (057) 758-60-07; 8 (067) 712-24-05.


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 22 серпня ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20 Новости 06.15 Д/ф «Великие сражения. Азен( кур» 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «В.Грамматиков. В движе( нии», 1 ( 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Книга.ua 10.00 Государственная граница 10.15 Контрольная работа 10.45 Нехай Вам буде кольорово! 11.45, 18.55, 21.20 Деловой мир 12.00 «Секреты успеха» 12.30 Д/ф «Интернет(1964» 13.00 Х/ф «Запорожец за Дунаем» 14.15 Деловой мир. Агросектор 14.20 Т/с «Роксолана» 18.40 Финансовая перспектива 19.10 Последнее предупреждение 19.35, 01.40 О главном 20.00 «Предвечерье» 21.35 Без цензуры 22.00 Украинская песня 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Т/с «Колдунья»

ИНТЕР 04.55, 23.55 Т/с «Одессамама» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Сын отца народов» 12.15, 04.10 Д/с «Следствие вели... » 13.10 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 «Давай поженимся в Украине» 16.40 Т/с «Наложница» 18.00, 02.40 Т/с «Доярка из Хацапе товки 3» 20.00, 02.10 «Подробности»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 «Маски(шоу» 08.00, 18.15 Новости 9 канала 08.50, 18.55 Культурное меню 09.00 «Новости 2+2» 09.25, 19.05 «ДжеДАИ» 10.00 «Угон» 10.35 «Дорожные войны» 11.05 «Сумасшедшее видео » 13.25 «Облом UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 15.55 Лига Европы УЕФА. «Актобе» (Казахстан) ( «Динамо»(Киев) 19.55 Лига Европы УЕФА. «Нымме Ка( лью» (Эстония) ( «Днепр» 22.00 «Профутбол онлайн» 23.15 Х/ф «Французский бокс» 01.05 Х/ф «Трон» 02.35 Д/п «Возвращение в отчий день» 03.05 Х/ф «Дальний выстрел» 04.00 Х/ф «Экстрасенс»

11 КАНАЛ 06.20 Teen Time 06.25 Аферисты 07.10, 09.00, 19.00, 21.30, 01.15 Но( вости 07.00 «Явления природы» 08.00 «Променад» 08.30 «Здоровье» 09.30 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 Т/с «Светофор» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.45 Т/с «Закрытая школа»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.05 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 10.55, 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 12.55 «Снимите это немедленно» 13.55 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 22.15 «Любовь без границ» 00.20 Т/с «Игра престолов» 01.30 Т/с «Убийство»

СТБ

5 КАНАЛ

06.00 «Чужие ошибки» 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.40, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05, 22.25 Звездная жизнь 11.00 Х/ф «Женский день» 12.45 «Холостяк» 18.00, 22.00 «Вікна(Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 20.55 «Мистические истории(5» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Принцесса цирка»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот(новости» 08.20 «Драйв(новости» 08.30 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия(новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10, 00.30 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время(Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи( ка» 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Пища богов» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00, 15.50, 16.40 «Секретные терри( тории» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50 «Джуна. По ту и эту сторону» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Верное средство» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Какие люди!» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Нам и не снилось». «Ванга. Про( должение. Вечная колдунья» 00.20 «Нам и не снилось». «Ванга. Продолжение. Наследник» 01.10 «Нам и не снилось». «Ванга. Продолжение. Последнее пред( сказание»

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по(украински 10.15, 16.25 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Д/ф 01.20 Несекретные файлы

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55, 13.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.45 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.45 Т/с «Маленькие тайны» 16.45 Виталька 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ(Интернет 21.30 Бойцовский клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов» 00.55 Х/ф «Детектив Варшавски»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Энергомания 10.30, 16.05 М/ф 11.30 Родник здоровья 11.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с. 13.00 Азбука здоровья 14.30, 21.35 В гостях у Гордона 15.25 Налоговый монитор 15.35, 20.00 Д/ф «Магия природы» 17.00 Смешные 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 21.00 Перекресток 21.15 102(информ 22.55 Футбол. «Чемпионат Украины. 2 лига. «Сталь»(Днепродзер( жинск) ( «Кристалл» (Херсон)

29 àâãóñòà

НТН 06.45 Х/ф «Живая мишень» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Важняк» 14.55, 17.00 Т/с «Кобра 2. Антитер рор» 16.45, 19.00, 01.25 «Свідок» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок» 01.55 «Речовий доказ»

НТВМИР 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Чудо техники» 11.05 Т/с «Странствия Синдбада» 12.35 «Дело врачей» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 Т/с «Знаки судьбы2» 16.25 «Прокурорская проверка» 19.30 Т/с «Москва. Три вокзала4» 20.25 Т/с «Бездна» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Братаны3» 00.35 Т/с «Зверобой» 02.30 «Говорим и показываем» 03.25 «До суда» 04.25 Криминальная Россия

Сх. 04.57 Зах. 19.04 Трив. дня 14.07

TBI

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.50, 06.20 Teen Time 05.55 Адское свидание 06.25, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 09.30 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.00 Т/с «Светофор» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.20 Т/с «Закрытая школа» 02.10 Т/с «Купидон» 03.00 «Служба розыска детей» 03.05 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Рихтер ( человек загадка, 3 с. 12.45 Секретные материалы 13.15 «Дневник для родителей» 14.00, 22.55 Чудеса жизни 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.55 Д/с «Лемуры» 17.45 «Социальный статус: ваши пра( ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ми( хаил Поплавский, 1 ч. 21.35 Три любви Евгения Евстигнеева 00.30 Календарь Live

06.00, 09.10, 14.00, 01.00, 04.00 Му( зыкальный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Утренние круасаны 10.00, 12.30, 14.30, 15.30 Вокруг све( та 10.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 11.00 Homo sapiens 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 12.10, 15.15 Базар_ІТ 13.30, 16.30 Особое мнение 17.00 Труднейший в мире ремонт 18.15 Здоровая жизнь 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Зеленая лампа 04.30 Х/ф «Шпион в маске»

2+2 06.00 М/ф 07.35, 18.15 «Маски(шоу» 08.00, 11.05 Сумасшедшее видео по( украински 08.35 «Про Лигу Чемпионов. Дайд( жест» 09.00 «Новости 2+2» 09.25, 19.05 «ДжеДАИ» 10.00 Сильный аргумент. «Угон» 10.35 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 13.25 «Облом UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 15.55 Лига Европы УЕФА. «Актобе» (Ка( захстан) ( «Динамо»(Киев). Пря( мая трансляция 19.55 Лига Европы УЕФА. «Нымме Ка( лью» (Эстония) ( «Днепр». Пря( мая трансляция 22.00 «Профутбол онлайн» 23.15 Х/ф «Французский бокс» 01.05 Х/ф «Трон» 02.35 Киногод. Д/п «Возвращение в отчий день» 03.05 Х/ф «Дальний выстрел» 04.00 Х/ф «Экстрасенс»

ENTER

K1

MEGA

07.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35, 19.00 «Орел и решка» 13.35, 23.00 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 22.00 «Три сестры» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

06.00 Разрушители мифов 06.50 Мегазаводы 07.50, 12.30 Смертельная встреча 08.50, 13.20 Современные чудеса 09.50, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Проделки природы 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20 Чрезвычайные истории 18.10, 22.00 В поисках истины 21.10 Громкое дело 00.30 Самые быстрые супергорки 01.20 Сокровище.UA 02.10 Х/ф «Ну и пусть» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

27 КАНАЛ

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где(то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20, 23.45 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 01.05 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Х/ф «Дом на обочине» 22.45 Т/с «Джо»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Платина» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток(шоу «Пусть говорят» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 19.20 Ток(шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка(анти( кризис» 06.50, 17.25 «Загородный дом» 08.15 «Магия природы» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15 «Тайны прошлого», 1, 2 с. 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.25 «Сад, огород» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Петя и волк» 17.30 «Наедине со всеми» 18.00, 19.50 «Архивы истории» 18.30 Х/ф «Наследство Кеннеди» 20.30 «Древние культуры», 1, 2 с. 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Жители дома Винздо ров» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 22.45 Легенды уголовного ро( зыска 09.40, 20.30 Т/с «Запороги» 10.25, 16.50 Семейный суд 11.10 Врата времени. НЛО ( цена про( гресса 11.55, 19.35 Код доступа 12.20, 15.20, 00.20 Д/с «Живое богат( ство Украины» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25 Позаочі 14.10, 23.15 Не может быть 14.40, 00.40 Судебные дела 15.40 Д/ф «Великие украинцы. Богдан Хмельницкий» 16.05, 21.15 Д/с «Гордость страны» 17.35 Давай поженимся! 19.05 Д/ф «Великие украинцы. Иван Франко» 20.00 Подробности 22.00 Врата времени. Машина време( ни

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

Зах. 06:39 Сх. 19:17 Повний міс. 21 серпня

23.40 Страна смеется 23.55 Феерия путешествий

05.45 Советские мультфильмы 10.05 Х/ф «Нейлон 100%» 11.35 Т/с «Высший пилотаж» 13.25, 20.15 Т/с «Красная площадь» 15.15 Х/ф «Холмы и равнины» 16.35 Х/ф «Я дождусь» 22.05 Х/ф «Каир2» вызывает «Аль фу» 23.35 Х/ф «Фанат2» 06.00, 18.30, 22.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.00 Телечат

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток(шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести(Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «В зоне риска» 22.35 «Тайна египетских пирамид» 23.30 Т/с «Бежать» 00.25 «Вести+» 00.45 Х/ф «Профессия следова тель», 4 с. 02.00 «Битва титанов. Суперсерия ( 72» 02.50 «Городок»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «В добрый час!» 08.30, 14.30 Х/ф «Остров погибших кораблей», 2 с. 10.50, 16.50 Х/ф «В той стране» 18.30, 00.30 Х/ф «Фонтан» 20.30 Х/ф «Две жизни», 1 с. 22.30 Х/ф «Две жизни», 2 с.

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вы( зов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «24» 08.00 «Нам и не снилось»: «Все тайны дворцовых переворотов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Секреты древних красавиц» 20.30 «Эликсир молодости»

21.30 «Какие люди!» 23.10 Х/ф «Мужчины в большом го роде2» 01.20 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки» »Помехи в эфире. Бешеный голубь» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом(2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Взрослая неожидан ность» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки»«Я тебя люблю» 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ин терны» 14.30 Х/ф «СашаТаня» «Самый бо гатый внук» 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Са шаТаня» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные паца ны» 19.00 Т/с «Деффчонки» «Мужчины моей жизни» 20.00 Х/ф «Маска» 23.30 Х/ф «Нулевой эффект»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Небесные танцо ры» 09.00 «Наши любимые животные» 09.30, 01.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 10.55 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со( бытия 11.50 Татьяна Буланова в программе «Жена. История любви» 13.00 «Энциклопедия» 13.05 «Мозговой штурм. Новое ору( жие» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Алек( сандр Михайлов 18.10 «Хроники московского быта. Ис( цели себя сам» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Осторожно, мошенники!» 21.05 Временно доступен 22.20 Х/ф «Египет. Между диктату рой и халифатом» 23.00 Д/ф «Михаил Державин. Мне все еще смешно» 23.40 «Pro жизнь»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 квадратных метра» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре( бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Два миссионера» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Роскошная жизнь»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Спортивное путешествие 09.35, 17.30, 22.00, 23.00 Велоспорт 10.30, 12.00, 01.00 Теннис 14.00, 20.30 Конный спорт 15.30, 16.30 Прыжки на лыжах 19.00 Хоккей на траве

XSPORT 07.00 Спидвей. Польская экстралига. Ченстохова ( Тарнов 08.30 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи ХК «Донбасс». Трактор ( Донбасс 10.30, 16.30 Легкая атлетика. Брилли( антовая лига. Париж. Обзор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.00 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи плей(офф. Локомотив ( Север( сталь 15.00, 19.30 Спидвей. Польская экст( ралига. Зелена Гура ( Ченстохо( ва 17.30 Хоккей. Кубок Губернатора. Нижний Новгород 21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм 23.00 Наша рыбалка. Хищник. Не спортивно. Вторая часть

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер»

Іменинники дня: МАТВІЙ, ДМИТРО, МАРІЯ 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов ( 2012 г. /13. Женщины. «Финал четырех» в Турции. Матч за 3(е место. «Галатасарай» ( «Бусто ( Арсицио» 12.00 Родео. «Bull Riders» 13.30 «Королева на Плюсе» 15.35 Фрирайд. Проект «Ride the Planet ( 2013». Южные Альпы. «Белая вода» 16.00 Футбол. Лига чемпионов. Плей( офф. «Лудогорец» ( «Базель». 1(й матч 18.15 Регбилиг. Challenge Cup. Полу( финал. «Hull FC» ( «Warrington» 20.00 «Из архива «Останкино». Спортивная гимнастика. Чемпи( онат мира ( 1994 г. в Австралии 20.50 Легкая атлетика. Diamond League в Швеции 23.00 Современное пятиборье. Финал Кубка мира в Нижнем Новгоро( де. Смешанная эстафета 00.10 «Обратный отсчет»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.30 Фут( бол NEWS 06.15 Чемпионат Испании. Обзор тура 07.15 Самые смешные футбольные моменты 07.30, 00.00 Futbol Mundial 08.00, 16.00, 00.50 Шальке ( Метал( лист. Лига Чемпионов УЕФА 10.30 Наилучшие моменты матчей. Лига Чемпионов УЕФА 12.40, 18.00 Топ(матч 12.55 Д/ф «Месси ( Лучший!» 13.35, 18.20 Фенербахче ( Арсенал. Лига Чемпионов УЕФА 20.30, 23.30 Футбол LIVE 21.25 LIVE. Черноморец ( Шкендер( беу. Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Новые по хождения Кота в сапогах» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Ну, пого ди!», 7, 8 вып. 1 Мультфильм «Веселая карусель» 04.00, 10.00, 16.00 Легенды и мифы древней Греции 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Рядом с то бой». 1976 г. М/ф «Козленок», «Рыжий, рыжий, конопатый» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Христофор Колумб» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки(чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина(балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори(гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.35 Д/ф «Подземные города»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20 Новости 06.15 Д/ф «Великие сражения. Тра( фальгар» 07.15 Хочу все знать 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «Н.Варлей. Без страховки», 1 ( 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.35 Концертная программа ко Дню Флага Украины 10.00 Поднятие Государственного Фла( га в городах Украины 11.15 Д/ф «Символ Государства» 12.00, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.15 Левко Лукьяненко. Призвание быть символом 13.15 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Харькова 14.00 Деловой мир. Агросектор 14.05 «Крылья грез моих». И.Бобул 15.40 «Я пришел в этот мир любить» 17.10 «Мелодия двух сердец» 18.35 Финансовая перспектива 19.00 «На расстоянии души» 21.30 Концертная программа ко Дню Харькова 23.00 Итоги 23.15 От первого лица 23.40 Концерт ко 1025(летию Креще( ния Руси 01.40 О главном

ИНТЕР 05.00 Т/с «Одессамама» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН( ТЕРом» 09.10 Т/с «Сын отца народов» 12.15, 04.05 Д/с «Следствие вели... » 13.10 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.45 «Давай поженимся в Украине» 16.40 Т/с «Наложница» 18.00, 02.35 Т/с «Доярка из Хацапе товки 3» 20.00 «Подробности» 20.30 Х/ф «Мамина любовь» 22.00 Д/ф «Битва за Украину» 23.25 Т/с «Сивый Мерин»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 «Маски(шоу» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.45 Культурное меню. Дайд( жест 09.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.00 «Угон» 10.35 «Дорожные войны» 11.05 «Сумасшедшее видео по(украин( ски» 13.25 «Облом UA» 14.20 Х/ф «Узник замка Иф» 18.55 Музыкальное поздравление от «Злагоды» 19.00 Х/ф «Спасатели. Критическая масса» 21.00 Бойцовская пятница. Восточные единоборства. «Бушидо» 23.10 Т/с «Короли побега» 02.30 «Профутбол» 03.20 Х/ф «Экстрасенс» 04.20 Д/п «Возвращение в отчий дом»

11 КАНАЛ 06.20 Teen Time 06.25 Аферисты 07.10, 09.00, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Рестораны мира» 09.30 «Явления природы» 09.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.40, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.35, 14.45 Kids’ Time 13.40 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 «Дачные затеи» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 22.00 Т/с «Светофор» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.45 Т/с «Закрытая школа»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1» 08.05 «Экономическая правда» 09.05 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 10.55 Т/с «Склифосовский 2» 12.55 «Снимите это немедленно» ( «На( таша» 13.55 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Cила. Возвращение до мой» 20.15 «Сказочная Русь» 21.00 «Вечерний квартал» 23.45 Х/ф «Дикая штучка» 01.45 Х/ф «День Независимости»

Сх. 04.58 Зах. 19.01 Трив. дня 14.03

П'ятниця, 23 серпня ТВ

Зах. 07.55 Сх. 19.43 Повний міс. 21 серпня

СТБ

5 КАНАЛ

TBI

ТНТ1

06.00 «Чужие ошибки» 06.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 08.05 Х/ф «Узник замка Иф» 12.50 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке тера» 18.00, 22.00 «Вiкна(Новини» 19.55, 20.55 «Моя правда» 22.25, 23.20 Звездная жизнь 00.25 Х/ф «Женский день»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот(новости» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия(новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор(новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время(Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.30 «Хроника недели»

06.00, 09.00, 14.00, 18.15, 01.00, 04.00 Музыкальный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Программа Тараса Чубая и Анд( рея Бондаря «Ч/Б» 08.00, 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 10.00, 12.30, 14.30, 15.30 Вокруг све( та 10.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 11.00, 21.30, 02.30 Музыка для взрос( лых 12.10, 15.15 Базар_ІТ 13.30, 16.30 Особое мнение 17.00 Труднейший в мире ремонт 19.30, 00.00 Сегодня о главном 04.30 Х/ф «Страхи»

06.00 М/с «Озорные анимашки» «Остроту ощущений не ку пишь. Лесной брундуслик в джунглях Голливуда» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.30, 23.30 «Дом(2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Маска» 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки» 14.00, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные паца ны» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб в Юрмале», 1 с. 21.00 «Comedy Баттл. Без границ» 22.00 «Страна в Shope» 00.00 Х/ф «Заряженное оружие»

34 КАНАЛ 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи( ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 19.30 «Смотреть всем!» 08.15 «Какие люди!» 09.15, 16.10 «Тайны мира с Анной Чап( ман» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 15.50 М/ф 12.30 «Нам и не снилось». «Ванга. Про( должение. Вечная колдунья» 13.20 «Нам и не снилось». «Ванга. Продолжение. Наследник» 14.10 «Нам и не снилось». «Ванга. Продолжение. Последнее пред( сказание» 15.00 «Верное средство» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Секреты древних красавиц» 19.25 «Музыкальное поздравление от «Злагоды» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Ты сможешь!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Под защитой» 21.30 «МНС» 21.40 «Люди» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Звезды на службе. Люся идет на войну!» 00.25 «Звезды на службе. Агент с ли( цензией на главную роль» 01.20 «Звезды на службе. Смех в по( гонах»

ICTV 06.25, 07.35 Деловые факты 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Стоп(10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по(украински 10.15, 16.25 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.35 Максимум в Украине 00.00 Х/ф «Монтана» 01.55 Х/ф «Пивной фестиваль»

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55, 13.40 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.45 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 14.45 Т/с «Маленькие тайны» 17.05 Досвидос 17.40 4 свадьбы 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00 У ТЕТа в Интернете 21.30 Бойцовский Клуб 22.30 ТЕТ(Интернет 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Х/ф «28 недель спустя»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но( вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.30 Инновации 10.45, 16.00 М/ф 11.15 Футбол. «Чемпионат Украины. 2 лига. «Сталь» (Днепродзер( жинск)( «Кристалл» (Херсон)» 13.00 Один день с..... 14.30 В гостях у Дмитрия Гордона 15.15, 20.00 Д/ф «Магия природы» 15.45 Перекресток 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 18.55 Родник здоровья 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. Итоги» 21.30 «Левко Лукьяненко. «Призван( ный быть символом» 23.00 Х/ф «Назначение»

НТН 06.50 Х/ф «Отряд «Д» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00 Т/с «Важняк» 14.55, 17.00 Т/с «Точка взрыва» 16.45, 19.00 «Свідок» 19.30 Т/с «Синдром дракона» 00.00 Х/ф «Патриот»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Чистосердечное признание 11.00 Т/с «Странствия Синдбада». «Путь на север» 12.35 «Дело врачей» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Живые легенды» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.35 Т/с «Москва. Три вокзала4» 20.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 22.30 «Странный пол». Проект 23.40 Т/с «Зверобой» 02.30 Т/с «Морские дьяволы2»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Сегодня новый аттрак цион» 11.20 Т/с «Высший пилотаж» 13.10, 19.45 Т/с «Красная площадь» 15.00 Х/ф «Я дождусь» 18.30 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» 21.35 Х/ф «Голубая стрела» 23.25 Х/ф «Ради нескольких стро чек...» 00.55 Х/ф «Каир2» вызывает «Аль фу»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 22.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. пре( одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где(то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35 «Человек и закон» 18.50 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Один в один!» На бис! 23.50 «Кто такой этот Кустурица?» 01.30 Т/с «Элементарно»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Платина» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 17.20, 21.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток(шоу «Пусть говорят» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 19.20 Ток(шоу «Говорит Украина» 23.00 Т/с «Ментовские войны7»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40 «Служба розыска детей» 05.45, 06.20 Teen Time 05.50 Адское свидание 06.25, 07.40 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 09.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.40, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.35, 14.45 Kids’ Time 13.40 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.00 Т/с «Светофор» 23.00 Большие чувства 00.15, 01.20 Т/с «Закрытая школа» 02.15 Т/с «Купидон» 03.00 Зона ночи

ТОНИС 06.00, 13.10 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Три любви Евгения Евстигнеева 12.45 «Социальный статус: ваши пра( ва и льготы» 14.00, 22.55 Чудеса жизни 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.55 Д/с «Лемуры» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ми( хаил Поплавский, 2 ч. 21.35 Евгений Евстигнеев. Судьба 00.15 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live(3)

K1 07.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35 «Орел и Решка» 13.35, 00.50 Т/с «Маргоша» 14.35 «Рандеву» 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00 «Рассмеши комика» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «КВН( 2013» 21.20 «Майдан’s» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабушка(анти( кризис» 06.50 «Загородный дом» 08.15 «Магия природы» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 18.30 «Древние культуры», 1, 2 с. 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 М/ф «Про Сидорова Вову» 17.00 «Киноклуб «Покров «Сольба» 18.05 «Криминал» 19.50 «Архивы истории» 20.20 «Древние культуры» 20.30, 21.30 Х/ф «Жители дома Вин здоров» 21.20 «На сон грядущий» 22.00 «Живописная планета» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.20 Феерия путешествий 09.40 Т/с «Запороги» 10.30, 16.50 Семейный суд 11.15 Врата времени. Машина време( ни 12.05 Вещественное доказательство 12.40 Т/с «Ангел хранитель» 13.20 Позаочі 14.10 Не может быть 14.40, 00.45 Судебные дела 15.20 Д/ф «Великие украинцы. Тарас Шевченко» 15.40 Д/ф «Великие украинцы. Иван Франко» 16.05 Д/с «Гордость страны» 17.35 Давай поженимся! 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 19.10 Д/с «Украина. Забытая история» 20.00 Подробности 20.30 «Шустер Live»

2+2 06.00 М/ф 07.35 «Маски(шоу» 08.00, 11.05 Сумасшедшее видео по( украински 09.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.00 Сильный аргумент. «Угон» 10.35 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 13.25 «Облом UA» 14.20 Х/ф «Узник замка Иф» 19.00 Х/ф «Спасатели. Критическая масса» 21.00 Бойцовская пятница. Восточные единоборства. «Бушидо» 23.10 Т/с «Короли побега» 02.30 «Профутбол» 03.20 Х/ф «Экстрасенс» 04.20 Киногод. Д/п «Возвращение в отчий дом»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 06.50 Мегазаводы 07.50, 12.30 Смертельная встреча 08.50, 13.20 Современные чудеса 09.50, 14.10 Загадки планеты 10.50 В поисках приключений 11.40 Проделки природы 15.00 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 19.30 Фантастические истории 17.20 Громкое дело 18.10 В поисках истины 22.00 Чрезвычайные истории 00.30 Покер 01.20 Сокровище.UA 02.10 Х/ф «Скелеты» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.55 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток(шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.15 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 18.40 Вести(Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.20 Международный конкурс дет( ской песни «Новая волна ( 2013» 19.50 Евгений Петросян. Большой бе( нефис «50 лет на эстраде», 2 ч. 22.50 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 00.40 Х/ф «Профессия следова тель», 5 с. 01.40 Х/ф «Молчун» 03.20 «Прямой эфир»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15 «АБВГДейка» 08.40, 17.50 М/с «Небесные танцо ры» 09.00 «Наши любимые животные» 09.30, 01.40 Х/ф «Большая жизнь» 10.45 Д/ф «Петр Алейников. Жесто( кая, жестокая любовь» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 «Приглашает Борис Ноткин» 12.20 Х/ф «Новый Гулливер» 13.20 М/ф «Сказка старого дуба» 13.35, 00.45 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники 17.00 «Осторожно, мошенники!» 18.10 «Хроники московского быта. Ве( чер в ресторане» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.15 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко( мик...» 20.55 Х/ф «Соломенная шляпка», 1 2 с.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 квадратных метра» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре( бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Бендслем» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Вне игры»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 20.30, 00.00 Велоспорт 10.30, 14.15 Снукер 12.30 Прыжки на лыжах 21.30 Бокс 01.00 Теннис

XSPORT 07.00 Экстремальный спорт 08.30, 17.00 Хоккей. КХЛ. Лучшие мат( чи ХК «Донбасс». Металлург (Магнитогорск) ( Донбасс 10.30, 15.00, 19.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм 12.30 Хsport полдень 13.00 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи плей(офф. Салават Юлаев ( Ме( таллург (Магнитогорск) 21.00 Бокс. Лучшие бои UBP. Каштанов ( Оливейра, Ефимович ( Сантиль( яно, Сенченко ( Наварро

НАШЕ КИНО

СПОРТ

06.30, 12.30 Х/ф «Фонтан» 08.30, 14.30 Х/ф «Две жизни», 1 с. 10.30, 16.30 Х/ф «Две жизни», 2 с. 18.30, 00.30 Х/ф «Меня это не каса ется...» 20.30 Муз/ф «Сильва», 2 с. 23.00 Х/ф «Путешествие в счастли вую Аравию»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Лига чемпионов ( 2012 г. /13. Женщины. «Финал четырех» в Турции. Финал. «Ра( бита» ( «Вакифбанк» 11.40 Фигурное катание 12.40 «Личный тренер» 13.15, 00.00 Легкая атлетика. Diamond League в Швеции 15.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» ( «Байер» 17.30 «Trans World Sport»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00 «24» 08.00 «Эликсир молодости» 09.00 «Секреты древних красавиц» 10.00 «Какие люди!» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Странное дело» 20.30 «Секретные территории» 21.30 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Идеальный побег» 00.50 Х/ф «Про уродов и людей»

Іменинники дня: РОМАН, АГАПІТ, ФЕЛІКС 18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» ( «Малага» 20.20 Современное пятиборье. Чемпи( онат мира в Тайване. Женщины. Финал 21.50 Ралли(кросс. Этап чемпионата Европы в Норвегии

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.10 Фут( бол NEWS 06.15 Ман Сити ( Ньюкасл. Чемпионат Англии 08.00 Севастополь ( Днепр. Чемпионат Украины 10.30, 16.00 Черноморец ( Шкендер( беу. Лига Европы УЕФА 12.30 «Один на один с Гамулой». И. Яремчук 12.55 Шальке ( Металлист. Лига Чем( пионов УЕФА 15.00, 01.00 Futbol Mundial 18.00, 21.00 Футбол LIVE 18.55 LIVE. Металлург (Д) ( Заря. Чем( пионат Украины 21.25 LIVE. Монако ( Тулуза. Чемпио( нат Франции 23.30 Чемпионат Испании. Предисло( вие к туру 00.25 Чемпионат Италии. Предисло( вие к туру 01.40 Металлург (Д) ( Заря. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «До первой крови» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Ну, пого ди!», 9, 10 вып., Сказки Андер сена,«Старый дом» 04.00, 10.00, 16.00 Легенды и мифы древней Греции 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Умные вещи», 1973 г., 1 с. М/ф «Фан тазеры из деревни Угоры» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Христофор Колумб» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки(чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина(балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори(гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.35 Д/ф «Подземные города»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 06.20 08.15 08.30 09.05 09.30 10.00 10.25

Итоги Украинская песня года Олимпийский вызов Барышня и кулинар Итоги дня Молитва за Украину «Время рекой плывет». Н.Гнатюк Поднятие Государственного фла( га в городах Украины 11.30 Митинг(концерт ко Дню Незави( симости Украины 14.10 Фольк(music. Спецвыпуск ко Дню Независимости Украины 20.50 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня. Спецвыпуск 22.05 Концертная программа ко Дню Независимости Украины 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.10 Концерт Николо

ИНТЕР 05.00 Т/с «Одессамама» 07.00 «Марафон ко Дню Независимос( ти Украины «День народження Країни» 13.00 Х/ф «Мамина любовь» 15.05 Т/с «Когда на юг улетят журав ли» 19.00, 20.30 Концерт «Живи в Украи( не» 20.00 «Подробности» 22.25 Х/ф «Фото на документы» 00.25 Х/ф «Белый песок» 01.55 Д/с «Следствие вели... с Леони( дом Каневским» 03.00 Т/с «Сивый Мерин»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 10.00 10.40

Мультфильмы «Маски(шоу» Новости 9 канала Музыкальное поздравление от «Злагоды» 10.45 Т/с «Защита» 14.45, 23.35 Х/ф «Железная сотня» 16.50 ЧУ 7 Тур. Арсенал ( Ильичевец 19.15 ЧУ 7 Тур. Металлист ( Севасто( поль 21.30 Х/ф «Ярослав. Тысяча лет на зад» 01.40 Х/ф «Муха» 03.10 Х/ф «Приятель покойника»

11 КАНАЛ 06.35 07.50 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 12.05 13.35 15.00 22.00 23.45

Х/ф «Песвампир» Ревизор «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» Уральские пельмени Рыжие Педан(Притула Шоу Хто зверху?(2 Х/ф «Мачеха»

1+1 07.15, 19.30 «ТСН» 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.00 М/ф «Энгри бьордс» 10.05 Х/ф «Братец Медвежонок» 12.00 «Мир наизнанку ( 2: Индия» 13.05 «Любовь без границ» 14.55 «Сказочная Русь» 15.35 «Вечерний квартал» 18.30 «Рассмеши комика ( 3» 20.00 Х/ф «007: Координаты Скай фолл» 23.10 Х/ф «День Независимости» 01.50 Х/ф «Как поймать миллионе ра»

СТБ 06.35 08.05 09.00 10.10 10.50

Х/ф «Суета сует» «Караоке на Майдане» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» Х/ф «Королева бензоколон ки» 12.15 Х/ф «За двумя зайцами» 13.55, 14.55 Звездная жизнь 15.55, 17.00 «Моя правда» 18.00 Х/ф «Время любить» 21.50 Х/ф «Знахарь» 00.35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке тера»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.50 09.50 10.00 11.40 12.00

М/ф «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Чистая работа» «Музыкальное поздравление от «Злагоды» «Здравствуй, это Я!» Х/ф «Лесная песня» «С легким паром!» «Люди»

ICTV 06.10 Т/с «Морские дьяволы» 07.45, 08.40 Д/ф 09.30 Звезда YouTube 10.00 Дача 11.10 Квартирный вопрос 12.05 Смотреть всем! 12.45 Х/ф «Беременный» 14.35 «Назад в СССР» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Август. Восьмого» 21.50 Х/ф «Прорыв» 23.45 Х/ф «ПираМММида» 01.55 Х/ф «Монтана»

TET 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.35 11.55 12.15 12.30 13.00 15.45 17.00 19.20 21.10 23.00 00.50

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Фиксики» М/ф «Как казаки инопланетян встречали» М/ф «Как казаки мушкетерам помогали» М/ф «Как казаки невест выру чали» М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли» Т/с «Все женщины ведьмы» Королева бала(3 Х/ф «Скорость 2: Круиз под контролем» Х/ф «Такси2» Виталька Т/с «Американская история ужасов» Х/ф «Омен 4: Пробуждение»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 10.30, 14.45 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини( ка 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.15 «Поговори обо мне. «Этому ре( бенку нужна семья» 11.15 Родник здоровья 11.30 Д/ф «Магия природы» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Назначение» 14.00 Волшебное закулисье 15.05 «Левко Лукьяненко. «Призван( ный быть символом» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Концерт Владимира Гришко 18.30 Реалити(шоу» Oscar Models TV show» 19.00 102(информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.05 Х/ф «Душа» 22.40 Д/ф «Удивительная наука» 23.15 Музыка 23.45 Концерт Надежды Крутовой( Шестак. «Люблю(Живу»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10, 00.30 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Укравтоконтинент» 09.50 «Мотор(новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот(тест» 12.15 «Время интервью» 13.10 «Вперед на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты» с Сергеем Дорофе( евым 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер(класс» с Наталкой Фи( цич

Сх. 05.00 Зах. 18.59 Трив. дня 13.59

Субота, 24 серпня 12.20 «Вне игры» 12.50 Х/ф «Ярослав Мудрый», 1, 2 с. 15.20 Х/ф «Легенда о княгине Оль ге», 1, 2 с. 17.50 Д/ф «Ave(Maria» 18.30 «Respect» 19.00 Х/ф «Такая поздняя, такая теп лая осень» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.50 Т/с «Полный вперед!» 22.30 Х/ф «БогданЗиновий Хмель ницкий» 00.30, 01.20 «Тайны мира с Анной Чап( ман»

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

Зах. 09.09 Сх. 20.10 Повний міс. 21 серпня

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДР, ФЕДІР, СУСАННА, ВАСИЛЬ

НТН

TBI

TVCI

ФУТБОЛ

Х/ф «Отряд «Д» Т/с «Точка взрыва» Х/ф «Патриот» Х/ф «За двумя зайцами» Т/с «Захватчики» Т/с «Тайны следствия 3» «Парк автомобильного перио( да» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.20 Т/с «Закон и порядок»

06.00, 08.00, 10.05, 04.30 Музыкаль( ный автомат 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00, 01.30 Homo sapiens 08.30, 17.00 Исторические хроники 09.45 Здоровая жизнь 10.45, 14.15 Вокруг света 11.45 Автомандры 12.30 Лекции и события 15.15 Третий звонок 18.00, 02.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 19.00 Музыка для взрослых 20.00 Зеленая лампа 21.00, 03.30 Знак восклицания 22.00 Гран(При 22.30 World Stories 23.00 Х/ф «Вдали от нее»

06.00 Х/ф «Медведь» 06.40 Д/ф «Сны и явь Михаила Жаро( ва» 07.20 М/с «Маттимео. История Рэд волла» 08.30 «АБВГДейка» 08.55 М/ф «Валидуб» 09.15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется» 09.55 «Русский вопрос» 10.35, 17.45 Д/ф «Обитатели глубин» 11.30, 17.30, 21.00 События 11.45 «Сто вопросов взрослому» 12.25 Х/ф «Соломенная шляпка», 1, 2 с. 14.25 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского эк( рана» 15.10 Таланты и поклонники. Алек( сандр Лазарев 16.25, 01.10 «Солнечный круг Льва Ошанина» 18.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 20.05 Д/ф «Русское чтиво» 21.20 Марина Зудина в программе «Жена» 22.25 «Давно не виделись!» 23.55 Д/ф «Живешь только дважды»

06.00, 10.00, 15.35, 18.35, 21.30, 00.00 Футбол NEWS 06.15 Futbol Mundial 06.45, 11.00 Чемпионат Италии. Пре( дисловие к туру 07.15, 14.10 Топ(матч 07.30, 14.20 Чемпионат Испании. Пре( дисловие к туру 08.00 Монако ( Тулуза. Чемпионат Франции 10.25, 13.40 Чемпионат Англии. Пре( дисловие к туру 11.40 Металлург (Д) ( Заря. Чемпионат Украины 15.00, 15.55, 18.30, 18.50 Футбол LIVE 16.25 LIVE. Ворскла ( Волынь. Чемпи( онат Украины 19.25 LIVE. Астон Вилла ( Ливерпуль. Чемпионат Англии 21.55 LIVE. Эспаньол ( Валенсия. Чем( пионат Испании 00.25 Бавария ( Нюрнберг. Чемпионат Германии

06.00 07.15 10.40 13.50 15.15 19.00 23.00

НТВМИР 06.05 «Песня для вашего столика» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Главная дорога 07.55 Их нравы 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 «Конкурентки Пугачевой. Битва за трон королевы» 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара(2». «Сим(карта». «Сосед сверху» 15.55 Александр Журбин. Мелодии на память 16.35 И снова здравствуйте! 17.05 Следствие вели... 18.25 Т/с «УГРО4». «Порожняк» 22.10 Т/с «Государственная защита 2». «Гарем для киллера» 00.05 Т/с «Москва. Центральный ок руг3». «Рецидивист» 02.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня». «Право на творчество без права на пере( писку...» 02.35 Т/с «Морские дьяволы2». «Точка возврата». «Маяк». «Спасение на водах». «Круп ная рыба»

ENTER 05.45 10.00 14.10 19.25 22.05

Советские мультфильмы Х/ф «Майор Вихрь» Х/ф «Батальоны просят огня» Х/ф «Комбаты» Х/ф «Корпус генерала Шубни кова» 23.40 Х/ф «Чисто английское убий ство»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 22.00 Снимала мама 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.05 «Университет неделя» 10.15, 13.00 М/ф 10.30 «Альфа и Омега» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 06.15 Х/ф «Он, она и дети» 07.35 «Смешарики. Новые приключе( ния» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Николай Валуев. Самый круп( ный политик в мире» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.10 Т/с «Наследство» 15.20 «Давайте похудеем?» 16.20 «Угадай мелодию» 17.00 Вечерние Новости 17.15 «Форт Боярд» 18.55 «Свадебный переполох» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 «КВН» 23.55 Х/ф «Спящая красавица» 01.50 Т/с «Элементарно»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 07.10 Т/с «Бигль» 07.00, 19.00 События 07.50, 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Люблю! Чекаю! 11.00, 15.00 Т/с «Бедные родствен ники» 18.00, 19.20 Т/с «Васильки» 22.10 Х/ф «Только вернись!» 00.15 Х/ф «Отдел. Дэн»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.25 М/ф «Гномы и тролли» 06.35 Х/ф «Песвампир» 07.50, 10.00 Ревизор 12.05 Уральские пельмени 13.35 Рыжие 15.00 Педан(Притула Шоу 22.00 Хто зверху?(2 23.45 Х/ф «Мачеха» 02.15 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00 Х/ф «Украли зебру» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55, 21.05 «Погода» 09.00 Евгений Евстигнеев. Судьба 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 13.35 За семь морей 14.00 Чудеса жизни 15.15 Д/с «Дневник большой кошки» 16.00, 23.45 Д/с «Рожденные убивать» 16.50 «Ронин с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация іncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Легенды Тауэра 20.00 Тайна вселенной ( путешествие внутрь ядра 21.10 Человек, открывший Египет 22.15 Пять вечеров с Олегом Табако( вым 00.40 Амурные мелодии

K1 07.00, 11.30 «Мультфильмы» 09.00 М/с «Розовая пантера и дру зья» 10.15 М/ф «Винни и Слонотоп» 12.00 Х/ф «Прорвёмся!» 13.50 «Рассмеши комика» 15.50 «Пороблено в Україні» 17.10 «Майдан’s» 19.45 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Кот в мешке»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сме( танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа( нии» 08.05, 20.30, 22.25 «Не первый взгляд» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.50 «Загородный дом» 10.40 М/ф «Кораблик» 10.55 «Магия природы», 1 с. 11.30, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.30 «Бабушка(антикризис» 12.40 «Киноклуб «Покров» Завещание Слуцкой княгини» 13.10 М/ф «Жирафа и очки» 13.20 «Магия природы», 2 с. 16.25 М/ф «Трое из Простокваши но», «Каникулы в Простоква шино», «Стойкий оловянный солдатик», «По следам бре менских музыкантов» 18.00 Х/ф «Свадьба» 19.00 Х/ф «Жители дома Винд зоров» 20.50 «Архивы истории», Музей гет( манства 21.20 «На сон грядущий» 21.30 «Путешествуем по свету» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.30 Смартшоу 10.00 Д/с «Украина. Забытая история» 10.50, 00.00 Летняя кухня 11.35 Т/с «Кантор» 12.40, 22.30 Х/ф «Куда он денется» 14.05 Страна смеется 14.20 Концерт Михаила Поплавского «Я люблю тебя, Украина» 16.10, 00.45 Д/ф «Легендарные замки Украины» 16.50 Концерт Тины Кароль 18.20 Д/ф «Квитка. Голос в единствен( ном экземпляре» 19.00, 20.30 Концерт с Майдана Неза( лежности 20.00 Подробности

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Маски(шоу» 10.45 Т/с «Защита» 14.45, 23.35 Х/ф «Железная сотня» 16.50 ЧУ 7 Тур. Арсенал ( Ильичевец 19.15 ЧУ 7 Тур. Металлист ( Севасто( поль 21.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на зад» 01.40 Х/ф «Муха» 03.10 Х/ф «Приятель покойника»

MEGA 06.00, 05.20 Украина: забытая история 08.30 Разрушители мифов 10.10 Top Gear 11.00, 22.00 Человечество 13.00 Проделки природы 14.00 Планета Земля 16.00 В поисках истины 19.00 Фантастические истории 00.00 Современные чудеса 01.00 Последний из тамплиеров 03.50 Гордость Украины 04.40 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.05 Х/ф «Дорогая моя доченька» 06.35, 07.15 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести 08.40 «Утренняя почта» 09.15 «Субботник» 10.15, 04.05 «Смертельный друг Р.» 11.10, 02.35 Х/ф «Елкипалки!..» 13.20 Вести(Москва 13.30 «Честный детектив» 14.00 «Городок» 14.30 «Звездные вдовы» 15.30 Международный конкурс дет( ской песни «Новая волна ( 2013» 17.00, 00.50 «Субботний вечер» 19.30 Х/ф «Его любовь» 22.55 Х/ф «Формула счастья»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Меня это не каса ется...» 08.30, 14.30 Муз/ф «Сильва», 2 с. 11.00, 17.00 Х/ф «Путешествие в счастливую Аравию» 18.30, 00.50 Х/ф «Я вас любил...» 20.05 «Плюс кино» 20.40 Х/ф «Кража», 2 с. 23.10 Х/ф «Дуэнья»

REN TV 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений» 11.30 «24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.00, 01.30 Х/ф «Полицейская ака демия» 18.50 Х/ф «Полицейская академия 2: Их первое задание» 20.30 Х/ф «Полицейская академия 3: Повторное обучение» 22.10 Х/ф «Полицейская академия 4: Гражданский патруль» 23.50 Х/ф «Полицейская академия 5: Задание в Майами»

ТНТ1 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.35 М/с «СканТуГоу» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом 2» 09.00 «Два с половиной повара» 09.30 «Про декор» Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 «Дурнушек.net» Программа 11.30 Х/ф «СашаТаня» 13.00 «Comedy Woman» 14.00 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ.» 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 21.10 «Камеди Клаб. Лучшее» 23.30 Х/ф «Спиди Гонщик»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали(гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф»Всегда готовы» 11.25 «33 квадратных метра» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Макс Мински и я» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф «Бендслем»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 19.45, 22.00, 01.30 Велоспорт 10.30, 14.30 Снукер 12.30 Прыжки на лыжах

XSPORT 06.00 Наша рыбалка. Хищник. Не спортивно. Вторая часть 07.00 Бокс. Лучшие бои UBP. Каштанов ( Оливейра, Ефимович ( Сантиль( яно, Сенченко ( Наварро 09.50 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм. Обзор 10.50 Художественная гимнастика. Ку( бок Дерюгиной. Командные со( ревнования 12.30 Хsport полдень 13.00 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи плей(офф. СКА ( Северсталь 15.00 День бокса. Pro Boxing Show. Станислав Каштанов ( Джейми Барбоза, Вячеслав Сенченко ( Карлос Адан Херес, Олег Ефимо( вич ( Луис Армандо Хуарес, Ис( маил Силлах ( Константин Питер( нов 22.00 Бокс. Феликс Штурм ( Предраг Радошевич

СПОРТ 09.00, 13.00, 17.10 Новости 09.15, 17.25 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 «Trans World Sport» представля( ет. «Спортивный глобус» 10.10 Ралли(кросс. Этап чемпионата Европы в Норвегии 12.10 «Из архива «Останкино». Спортивная гимнастика. Чемпи( онат мира ( 1983 г. в Будапеште 13.15 «Обратный отсчет» 15.00 Легкая атлетика. Diamond League в Швеции 17.30, 00.35 Пляжный волейбол. Grand Slam в Москве. Женщины. Муж( чины. 1/4финала 19.30 Современное пятиборье. Чемпи( онат мира в Тайване. Мужчины. Финал 21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» ( «Шальке» 22.50 Регбилиг. Challenge Cup. Финал. «Hull FC» ( «Wigan Warriors»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Кувырок через голову» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Ну, пого ди!», 11, 12 вып., м/ф «Осто рожно, щука!» «Поливальная машина» 04.00, 10.00, 16.00 Легенды и мифы древней Греции 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Умные вещи», 1973 г., 2 с. Мульт фильм «Петя и Красная Ша почка» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Христофор Колумб» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки(чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина(балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори(гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.10 М/с «Совершенный человек паук» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.35 Д/ф «Подземные города»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 25 серпня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.05 06.45 07.05 07.35 09.05 09.55 10.35 11.00 12.00 12.25 12.55 13.45 14.10 15.00

Мир православия Моя земля ( мое право Барышня и кулинар «Жена» Шеф(повар страны Окраина Путешествуй по миру Шаг к звездам Семь чудес Украины Ближе к народу Честь имею пригласить Золотой гусь В гостях у Д.Гордона Караоке для взрослых. Ко Дню Независимости Украины 15.55 Рояль в кустах 16.40 Деловой мир. Неделя 17.10 Фестиваль песни в Коблево 18.40 «На расстоянии души» 20.40 Слово регионам 20.50 Главный аргумент 21.00, 01.20 Итоги дня. Спецвыпуск 22.00 Д/ф «Федерация автомобилис( тов» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 00.00 Университет звезд 00.40 Клуб юмора

ИНТЕР 05.50 Т/с «Когда на юг улетят журав ли» 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и Решка. Назад в СССР» 11.00 «Шалене весілля» 12.00 Х/ф «Фото на документы» 13.55 Х/ф «Дважды в одну реку» 15.50, 20.25 Т/с «Наследница» 20.00 «Подробности» 23.55, 04.15 Х/ф «Без мужчин» 01.20 Х/ф «Трудно быть мачо» 02.55 Х/ф «Белый песок»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00 «Маски(шоу» 09.20, 11.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 10.00 «Днепр(футбол» 12.25 Т/с «Приключения Мерлина» 14.25 Х/ф «Капитан Рон» 16.25 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013(2014» 16.50 ЧУ 7 Тур. Карпаты ( Говерла 19.15 ЧУ 7 Тур. Днепр ( Шахтер 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Спасатели. Критическая масса» 01.05 Х/ф «Муха2» 02.45 Х/ф «Дорога на Сечь» 04.05 Х/ф «Дальний выстрел»

11 КАНАЛ 07.45 08.00 09.25 09.50 10.15 10.30 10.55 11.20 11.50 12.15 12.55 14.10 15.10 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 00.05 01.55

Церковь Христова Уральские пельмени Тележурнал «Пассаж» «Открывай!» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» «Дачные затеи» Педан(Притула Шоу Мачо не плачут Безумный автостоп Х/ф «Ямакаси» «Здоровье» «Oscar Models TV Show» «Вечерний разговор» «Интересное кино» «Проте» «Явления природы» «Новости недели» «Инновации» «Рестораны мира» «Перевоплощение» Большие чувства Х/ф «Хэв Пленти» Т/с «Дружная семейка»

06.20 06.45 07.05 07.40 08.40 09.00 09.15 09.30 09.50 10.30 10.50 11.00 12.00 12.30 13.00 13.15 13.45 14.40 16.20 17.10 18.50 20.30 21.00 00.10

М/ф «Детали» «Погляд» «Секреты древних красавиц» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Ты сможешь!» «Люди» «Чистая работа» «Индекс опасности» «По закону чести с Иваном Сту( паком» «Секретные территории» «Respect» Д/ф «Ave(Maria» «Чудо возможно» «Представьте себе!» «Звезды на службе. Люся идет на войну!» «Звезды на службе. Агент с ли( цензией на главную роль» «Странное дело» «Территория заблуждений» «Военная тайна» Информационное обозрение «PostSсriptum» Т/с «Полный вперед!» Х/ф «Ярослав Мудрый», 1, 2 с.

ICTV 06.45 07.35 07.55 09.05 11.00 11.30 12.10 14.00 16.05 18.45 19.55 22.55 00.55

Квартирный вопрос Анекдоты по(украински Дача Х/ф «Беременный» Козырная жизнь Максимум в Украине Х/ф «Любов в большом горо де» Х/ф «Любов в большом горо де2» Х/ф «Август. Восьмого» Факты недели Х/ф «Девятая рота» Х/ф «Часовщик» «Назад в СССР»

TET 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.35 11.45 13.45 16.30 17.10 19.00 20.15 21.35 23.00 23.55

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Фиксики» М/ф «Сердитые птички» М/ф «Приключения мышонка Переса» Т/с «Все женщины ведьмы» Одна за всех Х/ф «Такси2» Королева бала(3 4 свадьбы Виталька Т/с «Американская история ужасов» Х/ф «Омен»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 09.30, 14.45 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини( ка 09.00 Стендап 10.45 Краеведческое путешествие 11.15 Д/ф «Удивительная наука» 11.45 Концерт Владимира Гришко 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Мир животных» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне» 15.15 Х/ф «Дети моей сестры2» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.35 Х/ф «Душа» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шип( ко 20.15 Днепропетровщина презентует 20.45 Истории с Бородой 21.10 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы» 22.45 Музыка 23.15 Концерт «Любовь последней ни( когда не бывает»

1+1

5 КАНАЛ

07.50, 10.00 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото(Забава» 11.00 «Воскресенье с Кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.40 «Шесть кадров» 13.00, 20.15 «Большой пекарский тур( нир» 15.05 Х/ф «Милосердие» 19.30 «ТСН» 22.15 «Светская жизнь» 23.20 Х/ф «Дьявол носит Прада» 01.30 Х/ф «Залив»

06.30, 00.00 «Киевское время» 07.30 «180 градусов» 07.50, 13.30, 18.10, 20.35, 21.10 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Пространство идей» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия(тест» 12.10 «Жизнь интересна» 12.30 «Интеллект.ua» 13.15 «Защитник родины» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Акцент» 16.10 «Фактор безопасности» 17.20 «Палата» 17.30, 23.40 «Новости киевщины» 19.30 «Большая политика» 20.10 «Дорогие депутаты» 21.40 «Время(Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.25 «Укравтоконтинент» 00.50 «Обзор прессы»

СТБ 06.00 М/ф 07.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 09.10 «Едим дома» 10.15 «Караоке на Майдане» 11.15 Х/ф «Время любить» 15.05 «Мистические истории(5» 19.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 19.55 «Один за всех» 21.55 Х/ф «Другое лицо» 23.55 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке тера»

Сх. 05.02 Зах. 18.57 Трив. дня 13.55

Зах. 10.19 Сх. 20.38 Повний міс. 21 серпня

НТН

TBI

TVCI

07.00 Т/с «Синдром дракона» 11.30 «Легенды уголовного розыс( ка». Снайперы. Месть Тамерла( на 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Х/ф «Настоятель 2» 14.50 Т/с «Тайны следствия 3» 19.00 Т/с «По горячим следам» 22.45 «Крутые 90(е» 23.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.30 Х/ф «Гадюки»

06.00, 10.05 Музыкальный автомат 07.00, 21.00 Музыка для взрослых 08.00, 18.00 Автомандры 08.30, 17.00 Исторические хроники 09.45 Здоровая жизнь 10.45, 14.15 Вокруг света 11.45 Гран(При 12.30 Лекции и события 15.15 Третий звонок 18.30 World Stories 19.00 Homo sapiens 20.00, 03.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 22.00, 01.30 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Мечтатели»

06.00 Х/ф «Большая жизнь» 07.20 М/с «Маттимео. История Рэд волла» 08.05 Х/ф «Новый Гулливер» 09.05 М/ф «Соломенный бычок» 09.20 «Православная энциклопедия» 09.45, 01.25 «Тайны нашего кино. «Карнавал» 10.10 «Барышня и кулинар» 10.35, 17.45 Д/с «Право на жизнь» 11.30, 14.30, 21.00 События 11.45 «Парадокс кота» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 12.50 Х/ф «Все остается людям» 14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 15.10 «Хроники московского быта. Трубка счастья» 15.50, 23.55 Приют комедиантов 17.20 «Тайны нашего кино. «Приклю( чения Шерлока Холмса и Докто( ра Ватсона» 18.35, 01.55 Х/ф «Порох» 20.05 Временно доступен 21.20 «Александр Барыкин. Вспоми( ная друга» 22.40 Х/ф «Последняя любовь Им перии»

НТВМИР 06.10 «Женский взгляд» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 Их нравы 08.25 «Академия красоты» с Ляйсан Утяшевой 09.20 Едим дома! 09.55 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой 10.25 Дачный ответ 11.25 Золотая пыль 12.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». «Мусора». «Снова майские». «Страшно жить». «Каждый сам за себя». «День рожде ния» 17.00 «Очная ставка» 18.25 Т/с «УГРО4». «Приемные родители» 22.10 Т/с «Государственная защита 2». «Гарем для киллера» 00.05 Т/с «Москва. Центральный округ3». «Захватчик» 02.05 «Кремлевские дети» 03.00 Х/ф «Служу Советскому Сою зу» 04.50 «Достопримечательности»

ENTER 05.45 10.15 15.30 18.10 22.25 23.50

Советские мультфильмы Х/ф «Батальоны просят огня» Х/ф «Комбаты» Х/ф «Майор Вихрь» Х/ф «Оленья охота» Х/ф «Джек Восьмеркинаме риканец»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 М/ф 15.30 Х/ф «Ксенон.Z3» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Голос Америки» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 07.05 «Армейский магазин» 07.45 «Смешарики. ПИН(код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.35 «Пока все дома» 10.30 «Фазенда» 11.15 Т/с «Шантаж» 13.15 «Ералаш» 13.30 Х/ф «Мимино» 15.20 «ДО РЕ» 17.40 КВН 20.00 «Время» 20.15 «Универсальный артист» 22.10 Х/ф «Охотник» 01.45 Т/с «Элементарно»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.50 События 07.10 Х/ф «Только вернись!» 09.00 Добро пожаловать. Тамара Гвардцители 10.00 Герои экрана. Лицо с обложки 11.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 14.00, 17.00 Т/с «Бедные родствен ники» 19.00 События недели 20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 22.30 Comedy Woman 23.30 Великий футбол 01.15 Т/с «Ментовские войны7»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.45 М/ф «Про Федотастрельца молодого удальца» 05.55 Х/ф «Всплеск» 07.45 Церковь Христова 08.00 Уральские пельмени 09.25 Хто зверху?(2 11.20 Педан(Притула Шоу 12.55 Мачо не плачут 14.10 Безумный автостоп 15.10 Х/ф «Ямакаси» 17.05 Х/ф «Громобой» 19.20 Х/ф «Кто я?» 22.00 Большие чувства 00.05 Х/ф «Хэв Пленти» 01.55 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 07.35, 20.10 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognta» 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00, 19.00 Легенды Тауэра 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.05 Х/ф «Украли зебру» 14.00 За семь морей 15.00 Тайна вселенной ( путешествие внутрь ядра 16.00 «Художественные истории. Бо( годару Которовичу посвящает( ся» 17.05, 23.55 Д/с «Самобытные культу( ры» 17.50 «Такова спортивная жизнь. Нина Уманец» 18.30 «Мир за неделю» 20.40 «Светские хроники» 21.15 Маленькие дети большого кино 21.55 Мир будущего 22.55 Точки пересечения 00.15 Амурные мелодии

K1 07.00 «Мультфильмы» 10.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 11.50 Х/ф «Освободите Вилли2: Новое приключение» 13.45 «Рассмеши комика» 14.45 «КВН( 2013» 17.00 «Вечерний квартал» 19.00 Х/ф «Призрак» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Психоанализ»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.30, 09.10, 10.05 «Возвраще( ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 «Магия природы» 08.30, 09.20, 10.15, 12.30, 17.05 «Эк( склюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 13.50 «Загородный дом» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Азбука вкуса» 11.30, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.40 «Киноклуб «Покров» Преобра( жение» 13.20 М/ф «По следам бременских музыкантов» 16.25 М/ф «Царевналягушка» 17.20 «Все о пище» 18.15 М/ф «Приключения барона Мюнхаузена» 18.40 Х/ф «Золушка» 20.00 «Большое путешествие» 20.30 Х/ф «Убийство Кеннеди» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 08.00 09.30 10.05 10.35 11.20

Х/ф «Куда он денется» Школа доктора Комаровского Все для мамы Орел и решка Концерт Михаила Поплавского «Я люблю тебя, Украина» 13.05 Концерт Тины Кароль 14.35 Концерт группы «ТИК» 15.45, 23.25 Концерт Виктора Павли( ка «Признание» 18.30, 22.55 Легенды уголовного ро( зыска 19.00, 20.25 Х/ф «Территория» 20.00 Подробности 21.40 Д/с «Украина. Забытая история» 22.25 Д/ф «Спецподразделение «Барс»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Маски(шоу» 09.20 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.25 Т/с «Приключения Мерлина» 14.25 Х/ф «Капитан Рон» 16.25 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2013(2014» 16.50 ЧУ 7 Тур. Карпаты ( Говерла 19.15 ЧУ 7 Тур. Днепр ( Шахтер 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Спасатели. Критическая масса» 01.05 Х/ф «Муха2» 02.45 Х/ф «Дорога на Сечь» 04.05 Х/ф «Дальний выстрел»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 08.30 Top Gear 10.10 Мегазаводы 11.00, 22.00 Человечество: наша исто( рия 13.00 Планета Земля 15.00 Формула(1 17.00 В поисках приключений 20.00 Громкое дело 00.00 Современные чудеса 01.00 Последний из тамплиеров 02.50 Сокровище.UA 04.40 Мистическая Украина 05.20 Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 Х/ф «Его любовь» 08.00 «Пряничный домик» 08.35 «Сам себе режиссер» 09.20, 13.20 Вести(Москва 10.00, 13.00, 19.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.15 М/ф 11.30, 03.00 Х/ф «Карусель» 13.30 Свидетели. «Алла Демидова. Мне дружбу гении дарили» 15.30 «Новая волна ( 2013» 17.00, 01.15 «Смеяться разрешается» 19.30 Х/ф «Под прицелом любви» 21.40 Х/ф «Мечтать не вредно» 23.30 Х/ф «Жених» 04.15 «Городок»

НАШЕ КИНО 06.40, 13.00 Х/ф «Я вас любил...» 08.15 «Плюс кино» 08.50, 14.35 Х/ф «Кража», 2 с. 11.20, 17.05 Х/ф «Дуэнья» 18.45, 00.35 Х/ф «Простая история» 20.30 Х/ф «Ночные забавы», 2 с. 22.55 Муз/ф «Мистер Икс»

REN TV 06.40 Х/ф «В джазе только девуш ки» 09.00 Х/ф «Полицейская академия 2: Их первое задание» 10.45 Х/ф «Полицейская академия 3: Повторное обучение» 12.20 Х/ф «Полицейская академия 4: Гражданский патруль» 14.00 Х/ф «Полицейская академия 5: Задание в Майами» 15.45 Х/ф «Полицейская академия 6: Осажденный город» 17.20, 00.20 Х/ф «Джуниор» 19.30 Х/ф «Лжец, лжец» 21.00 Х/ф «Стой! А то моя мама бу дет стрелять» 22.45 Х/ф «Полицейская академия 7: Миссия в Москве»

ТНТ1 06.00, 06.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.25 М/с «СканТуГоу» 07.50 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 07.55 «Спортлото +» Лотерея 08.00, 22.00, 23.00 «Дом(2» 09.00 «Два с половиной повара 09.30 «Фитнес» 10.00 Школа ремонта 11.00 Х/ф «СашаТаня» 12.00 «Перезагрузка» Программа 13.00 «Камеди Клаб. Лучшее» 13.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 16.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 18.30 «ТНТ. MIX», 22 с. 19.00, 20.00, 21.00 «Камеди Клаб» 23.30 Х/ф «Дневник памяти»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали(гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Пикник» 11.25 «33 квадратных метра» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморини із торбини» 16.00 Х/ф «Амазонки» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф «Два миссионера»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 16.00, 16.30, 17.45, 23.00, 01.25 Велоспорт 10.00, 10.30, 12.45 Автоспорт 11.00, 13.30, 14.00, 19.00, 21.00 Сну( кер 01.00, 02.15 Мотоспорт 01.15 Бизнес(класс 01.20 Спортивное путешествие

XSPORT 06.00 День бокса. Pro Boxing Show. Станислав Каштанов ( Джейми Барбоза, Вячеслав Сенченко ( Карлос Адан Херес, Олег Ефимо( вич ( Луис Армандо Хуарес, Ис( маил Силлах ( Константин Питер( нов 10.20 Гребной слалом. Кубок мира. Четвертый этап. Обзор 10.50 Художественная гимнастика. Ку( бок Дерюгиной. Индивидуаль( ные соревнования 12.30 Хsport полдень 13.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм. Обзор 13.55 Хоккей. Кубок мира среди клуб( ных молодежных команд. Ом( ские Ястребы ( Витковице Стил (Чехия) 16.20 Проброс. Александр Медведев 16.55, 22.00 Хоккей. Товарищеский матч. Украина ( Франция 19.20 Бокс. Даниэл Гил ( Даррен Бар( кер, Сергей Ковалев ( Натан Кле( верли, Джонатан Ромеро ( Кико Мартинес

СПОРТ 08.45 Пляжный волейбол. Grand Slam в Москве. Женщины. Мужчины. Полуфиналы 13.00, 17.00 Новости 13.15 «Личный тренер» 13.30 Фрирайд. Проект «Ride the Planet ( 2013». Южные Альпы. «Белая вода». 13.50 Фигурное катание. «Holiday Festival on ice» 14.45 Пляжный волейбол. Grand Slam в Москве. Женщины. Мужчины. Матчи за 3(е место 17.20 «Связь времен» 17.25 «Байки старого болельщика» 17.30 Пляжный волейбол. Grand Slam в Москве. Женщины. Финал 18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» ( «Штутгарт»

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДР, КАПІТОН, ФОТІЙ 20.25 Шахматы. Кубок мира в Норве( гии 21.00 Современное пятиборье. Чемпи( онат мира в Тайване. Смешанная эстафета 21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» ( «Севилья» 23.55 Пляжный волейбол. Grand Slam в Москве. Женщины. Полуфина( лы

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 21.05 Футбол NEWS 06.15 Эспаньол ( Валенсия. Чемпионат Испании 08.00 Астон Вилла ( Ливерпуль. Чем( пионат Англии 10.35 Д/ф «ЕВРО 2012: наш опыт» 11.45, 17.00, 23.30 Futbol Mundial 12.20 Ворскла ( Волынь. Чемпионат Украины 14.20 «Один на один с Гамулой». А. Се( мененко 14.55 LIVE. Лилль ( Сент(Этьенн. Чем( пионат Франции 17.30 «Один на один с Гамулой». А.За( варов 18.00 Футбол LIVE 18.55 LIVE. Металлург (З) ( Динамо. Чемпионат Украины 21.20 «Великий футбол» 22.30 LIVE. Таврия ( Черноморец. Чем( пионат Украины 23.55 LIVE. Бетис ( Сельта. Чемпионат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Андрей и злой чародей» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Ну, пого ди!», 13, 14 вып. 1. М/ф «Ме теор на ринге», «Загадка» 04.00, 10.00, 16.00 Легенды и мифы древней Греции 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Ночь перед Рождеством», 1, м/ф «Насто ящий медвежонок» «В лесной чаще» «Сказка про колобок» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Христофор Колумб» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки(чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина(балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори(гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Ксенон:Z3» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 22.00 Снимала мама 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.35 Д/ф «Подземные города»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ Äϲ Ó Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ ÂÈßÂÈËÈ 13 ÍÅËÅÃÀ˲ Про це повідомив представникам засобів масової інформації за ступник начальника ДПІ у Кіровському районі м. Дніпрпетровська Ігор Саханов. Він наголосив, що відносини між працедавцями та найманими працівниками регулюються відповідними нормами чинного законодавства. Але трапляються випадки, коли працедавці свідомо ігнорують закони і виплачують працівникам заробітну пла ту в «конверті». З початку року проведено 37 перевірок з питань правильності нарахування заробітної плати. У 33 випадках вста новлено порушення, а саме: неправомірне надання податкових пільг, виплата зарплати без утримання податку з доходів фізичних осіб. За результатами контрольноперевірочних заходів до бюдже ту додатково надійшло 2 375 тисяч гривень. Проведено 6 фактичних перевірок комерційних об'єктів, під час яких виявлено 13 осіб, які працювали без оформлення тру дових відносин. За результатами перевірок підприємці оформи ли трудові угоди з найманими працівниками, 33 фізичні особи залучені до державної реєстрації як суб'єкти підприємницької діяльності.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!!! УВАГА!!! Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Ви можете звернутися: до громадської приймальні, створеної при Головному уп

равлінні юстиції у Дніпропетровській області, яка знахо диться за адресою: пр. К. Маркса, 21а, І поверх, каб. 102, тел. (0562) 385500 (приміщення Головного управління юстиції), графік роботи: щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00; до офісу з надання безоплатної первинної правової до

помоги, який знаходиться за адресою: вул. Ю. Савченка, 10, тел. (0562) 426775 (приміщення Обласної універсальної нау кової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія), графік роботи: щосереди з 14.00 до 17.00. В офісі допомога надається читачам вищевказаної бібліотеки. ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» оголошує про проведення аук4 ціону з продажу наступного майна: Лот 1 Частина корпусу № 51 літ. Л1, Л'4, Л''3, а саме: у літ.Л1 приміщення поз.1, 4 47, 68, І, ІІ, ІV, загал. площею 1910,7 кв.м; у підвалі І рівень приміщення поз. 124, І, ІІ, ІІІ, ІV; у підвалі ІІ рівень приміщення поз. 2526, І, ІІ, ІІІ, ІV, загал. площею 1715,8 кв.м; у літ. Л'4 у підвалі приміщення поз. 17, І, загал. площею 109,5 кв.м; на першому поверсі приміщення поз. 1, 317, І, загал. площею 224,5 кв.м, ганок літ. л1, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівель ників, 34. Початкова вартість лота складає 1957700,00 грн., з урахуванням ПДВ. Аукціон відбудеться 27.08.2013 р. на ТБ «Альянс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16 о 14.00. Заявки приймаються за місцезнаходженням біржі. З майном можна ознайомитись з понеділка до п'ятниці, з 9.00 до 15.00, за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17,00 грн., а також га рантійний внесок 10% від початкової вартості лота на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26508000110684 в Укрексімбанку, МФО 305675). Кінцевий строк приймання заявок 23.08.2013 р. до 15.00. Контакт ний телефон організатора аукціону: (056) 7215920.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в управлінні персоналу апарату облдержадміністрації, а саме: головного спеціа

ліста відділу кадрової роботи та провідного спеціаліста відділу нагород. Претенденти на посади: головного спеціаліста відділу кадрової роботи управління персона лу апарату облдержадміністрації повинні бути громадянами Украї ни, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освіт ньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років, післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією; провідного спеціаліста відділу нагород управління персоналу апа рату облдержадміністрації повинні бути громадянами України, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфіка ційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на дер жавній службі на посаді спеціаліста I категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста I категорії в інших сферах економіки не менше 5 років, післядипломну освіту у сфері управлін ня: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 кален дарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Кірова, 1; 6й поверх, к. 616, довідки за тел.: 742 81 60.

Предприятие ООО «Любимовский карьер», расположеное по адресу: 52042, Днепропетровская обл., Днепропетровский район, с. Любимовка, ул. Чаплинская, 1а, объявляет о своем намерении получить разрешение на выбросы в атмосферу согласно ПКМУ №302 от 13.02.2002. В атмосферу выбрасываются вещества: азо та двуокись, углерода окись, пыль неорганическая, диоксид серы, железа окись, марганец и его соединения, углеводороды предель ные, метан, диоксид углерода, бенз(а)пирен, фтористый водород, свинец и его соединения, ртуть и ее соединения. Выбросы соответ ствуют технологическому регламенту и проектным показателям, что соответствует требованиям природоохранного законодатель ства. Предложения и замечания юридические и физические лица могут направлять в Днепропетровскую районную государствен ную администрацию по адресу: г. Днепропетровск, пос. Юбилей ный, ул. Тепличная, 52, к.20, тел. 271073.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 29 серпня 2013 року о 08 год. 30 хв. відбудеться судо ве засідання по цивільній справі за позовом Осипенко Наталії Пав лівни до Осипенка Сергія Анато лійовича про розірвання шлюбу. У цьому зв’язку Криворізький ра йонний суд Дніпропетровської об ласті просить з’явитись у судове засідання відповідача по справі Осипенка Сергія Анатолійовича, 19.07.1970 р.н., о 08 год. 30 хв. 29 серпня 2013 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 9. У випадку вашої неявки цивіль на справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановлен ням заочного рішення.

ся за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «КБ «При ватБанк» про стягнення заборго ваності за кредитним договором. Справа призначена до розгляду на 27 серпня 2013 р. о 10 год. 30 хв. Справу слухає суддя Головін В.О. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідачі Головач Сергій Степанович, Лисенко Сергій Олександрович, Макогон Андрій Михайлович по цивільній справі № 216/3305/13ц за позовом Щербакова Миколи Федоровича до Головача Сергія Степановича, Лисенка Сергія Олександровича, Макогона Андрія Михайловича, третя особа Головне управлін ня Державної міграційної служ би України в Дніпропетровській області, про зняття з реєстрації викликаються у судове засідання на 27 серпня 2013 року о 10 год. 30 хв. у приміщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12, зал 7 (суддя Чер касенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відпо відачі Головач Сергій Степанович, Лисенко Сергій Олександрович, Макогон Андрій Михайлович вва жаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки до залу судових засідань справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Кротовсь ку Олену Вячеславівну у судове за сідання як відповідача по цивільній справі за позовом Кро товського Дмитра Валерійовича до Кротовської Олени Вячесла вівни, Головного управління Дер жавної міграційної служби Украї ни в Дніпропетровській області про визнання договору купівлі продажу квартири дійсним, про визнання права власності на час тину квартири, про усунення пе решкод у розпорядженні приват ною квартирою, яке відбудеться 23.08.2013 року об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. 406, зал 7. У разі неявки справа буде розгляну та за відсутності відповідача. У провадженні Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпро У провадженні Павлоградсько петровської області знаходиться го міськрайонного суду Дніпро цивільна справа за позовною за петровської області знаходиться явою Виконавчого комітету Пав цивільна справа № 185/4946/13 лоградської міськради до Бєляє року за позовом КП «Павлоград вої Олени Вікторівни, Беляєва теплоенерго» до Соболєвої Ольги Віталія Вікторовича про втрату Володимирівни про стягнення за права на користування житловим боргованості. Відповідач Соболє приміщенням. Відповідачі Бєляє ва Ольга Володимирівна викли ва Олена Вікторівна, Бєляєв кається у судове засідання на 19 Віталій Вікторович викликаються серпня 2013 року о 08 год. 40 хв. у судове засідання на 20 серпня у приміщення Павлоградського 2013 року о 08 год. 30 хв., яке міськрайонного суду Дніпропет відбудеться у приміщенні Павло ровської області: Дніпропет градського міськрайонного суду ровська область, м. Павлоград, Дніпропетровської області за ад вул. Дніпровська, 135, каб. 409. ресою: Дніпропетровська область, Суддя Перекопський М.М. Після м. Павлоград, вул. Дніпровська, опублікування об’яви в пресі 135, каб. 209. Справу слухає суд відповідач вважається повідомле дя Круговий О.О. ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки Соболєвої У провадженні Павлоградсько Ольги Володимирівни справу буде го міськрайонного суду Дніпро розглянуто за її відсутності. петровської області знаходиться цивільна справа за позовною за У провадженні Павлоградсько явою Виконавчого комітету Пав го міськрайонного суду Дніпро лоградської міськради до Комар петровської області знаходиться Ярослави Вікторівни про втрату цивільна справа № 185/6212/13 права на користування житловим року за позовом ПАТ «Дельта приміщенням. Відповідач Комар Банк» до Каткова Володимира Іва Ярослава Вікторівна викликаєть новича про стягнення заборгова ся у судове засідання на 20 серп ності. Відповідач Катков Володи ня 2013 року о 09.00, яке відбу мир Іванович викликається у су деться у приміщенні Павлоградсь дове засідання на 28 серпня 2013 кого міськрайонного суду Дніпро року о 09 год. 20 хв. у приміщен петровської області за адресою: ня Павлоградського міськрайон Дніпропетровська область, м. Пав ного суду Дніпропетровської об лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. ласті: Дніпропетровська область, 209. Справу слухає суддя Круго м. Павлоград, вул. Дніпровська, вий О.О. 135, каб. 409. Суддя Перекопський М.М. Після опублікування об’яви У провадженні Павлоградсько в пресі відповідач вважається по го міськрайонного суду Дніпро відомленим про час та місце роз петровської області знаходиться гляду справи. У разі неявки Кат цивільна справа за позовною за кова Володимира Івановича спра явою Виконавчого комітету Пав ва буде розглянута за його відсут лоградської міськради до Кость В.М. про втрату права на користу ності. вання житловим приміщенням. Викликається Степашок Олег Відповідач Кость Василій Мико Григорович до Павлоградського лайович викликається у судове міськрайонного суду Дніпропет засідання на 20 серпня 2013 року ровської області, який знаходить о 08.00, яке відбудеться у при

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

міщенні Павлоградського міськ районного суду Дніпропетровсь кої області за адресою: Дніпро петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209. Справу слухає суддя Круговий О.О. У провадженні Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпро петровської області знаходиться цивільна справа за позовною за явою Виконавчого комітету Пав лоградської міськради до Оксень В.О., Шабалдак О.О. про втрату права на користування житловим приміщенням. Відповідачі Оксень Валентина Олексіївна та Шабалдак Олександр Олександрович викли каються у судове засідання на 21 серпня 2013 року об 11.00, яке відбудеться у приміщенні Павлог радського міськрайонного суду Дніпропетровської області за ад ресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209. Справу слухає суд дя Круговий О.О. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідачка Кривошеєва Світлана Миколаївна по цивільній справі за позовом ТОВ «Вердикт Фінанс» про стягнення заборгова ності за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки викликається у судове за сідання на 11.00 16 вересня 2013 р. до залу 2 ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідачка Кривошеєва С.М. вважається по відомленою про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпо відачки до залу судових засідань справа буде призначена до роз гляду за її відсутності та без вра хування думки.

приміщенням та зняття з реєст рації. У судове засідання викли каються відповідачі по справі За вінська Лариса Леонідівна, яка проживає по вул. Дзержинського, 11/21 в м. Орджонікідзе та Ракіто Дмитро Володимирович, який проживає по вул. г. «Правда», 43/ 49 в м. Орджонікідзе Дніпропет ровської області. У разі вашої не явки у судове засідання воно буде проводитись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі до казів судом буде винесено заочне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропетровська область, м. Ор джонікідзе, вул. Петровського, 37. Синельниківський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає у судове засідан ня в якості відповідачів Нежуріну Ніну Іллінічну, Морозову Анаста сію Валеріївну по цивільній справі № 191/1534/13ц за позо вом Нежуріної Ніни Сегіївни до Нежуріної Ніни Іллінічни, Моро зової Анастасії Валеріївни, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Синельниківського МВ ГУ МВС України, про позбавлення права на користування житловим будин ком, усунення перешкод у корис туванні житловим будинком та зняття з реєстраційного обліку. Судове засідання відбудеться 21.08.2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду за адресою: м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів. У провадженні Жовтневого ра йонного суду м. Кривого Рогу зна ходиться цивільна справа за по зовом Дощанської Ніни Вікторів ни, Дощанського Олександра Ана толійовича до Дощанської Ніни Євгенівни про визнання особи та кою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням. Відповідно до вимог ст. 75 ЦПК України Жовтневий районний суд повідомляє, що о 15.00 16 верес ня 2013 року в залі 307 Жовтне вого районного суду м. Кривого Рогу, розташованого за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, відбудеться розгляд справи за позовом Дощанської Ніни Вікто рівни, Дощанського Олександра Анатолійовича до Дощанської Ніни Євгенівни про визнання осо би такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Явка відповідача До щанської Ніни Євгенівни обов’яз кова. У разі її неявки судом буде постановлено на розгляд питання про заочний розгляд справи за відсутності відповідача.

У провадженні Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпро петровської області знаходиться цивільна справа за позовною за явою ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленер го» до Дубровіної Є.О. про відшко дування збитків. Відповідач Дуб ровіна Євгенія Олександрівна викликається у судове засідання на 21 серпня 2013 року о 08 год. 40 хв., яке відбудеться у при міщенні Павлоградського міськ районного суду Дніпропетровсь кої області за адресою: Дніпро петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209. Відповідач Залістка Олена Воло димирівна викликається у судове засідання на 21 серпня 2013 року о 08 год. 20 хв., яке відбудеться у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Пав лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. Васильківський районний суд 209. Справу слухає суддя Круго Дніпропетровської області по вий О.О. відомляє Дранговського Ігоря Броніславовича як відповідача по Орджонікідзевський міський цивільній справі № 172/734/13ц суд Дніпропетровської області за позовом Дранговської Інни повідомляє, що 27 серпня 2013 Олександрівни до Дранговського року об 11.00 в залі суду 2 буде Ігоря Броніславовича про зміну проводитись судове засідання по розміру та порядку стягнення алі цивільній справі за позовом Зіми ментів на утримання неповноліт Ольги Василівни до Завінської ньої дитини, що слухання справи Лариси Леонідівни, Ракіто Дмит відбудеться у приміщенні Василь ра Володимировича, треті особи ківського районного суду Дніпро Виконавчий комітет Орджонікід петровської області, яке знахо зевської міської ради, Орджонікі диться за адресою: сел. Васильків дзевський міський сектор голов ка Васильківського району, ного управління Державної мігра Дніпропетровської області, вул. ційної служби України в Дніпро Комсомольська, 16, 03 вересня петровській області, про визнан 2013 року о 10.00. У разі вашої ня осіб такими, що втратили пра неявки у судове засідання справу во на користування житловим буде розглянуто за вашої відсут


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ності на підставі наявних по вул. Дніпровська, 135, каб. 407. справі доказів. Суддя Шаповалова І.С. Після опуб лікування об’яви в пресі відпові ЦентральноМіський районний дач вважається повідомленим про суд м. Кривого Рогу повідомляє, дату, час та місце розгляду спра що відповідач Хоменко В’ячеслав ви. У разі неявки Самсоненка Олександрович по цивільній Дмитра Миколайовича справу справі за позовом Мокряка Сергія буде розглянуто за його відсут Петровича про стягнення матері ності. альної та моральної шкоди, завда ної ДТП, викликається у судове ЦентральноМіський районний засідання на 10.00 03 вересня суд м. Кривого Рогу повідомляє, 2013 року до залу 3 Центрально що відповідачі Біров Т.А., Бірова Міського суду м. Кривого Рогу за Т.М., Праворчук М.Я., Немченко адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер Г.В., Антощенко М.В. по цивільній шотравнева, 12 (суддя Філатов справі № 216/5947/13ц за позо К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК вом Великої І.В. про визнання України після опублікування ого осіб такими, що втратили право на лошення в пресі відповідач Хо користування житловим при менко В.О. вважається повідомле міщенням, захист права власності, ним про час та місце розгляду усунення перешкод у користу справи. У разі його неявки до залу ванні власністю, викликаються у судових засідань справа буде роз судове засідання на 09.00 28 сер глянута за його відсутності заоч пня 2013 року до залу 3 Централь но. Суддя ЦентральноМіського ноМіського районного суду м. районного суду м. Кривого Рогу Кривого Рогу за адресою: м. Кри К.Б. Філатов. вий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Філатов К.Б.). На підставі Мурованокуриловецький ра ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб йонний суд Вінницької області на лікування оголошення в пресі 9 год. 30 хв. 20 серпня 2013 року відповідачі Біров Т.А., Бірова Т.М., викликає як відповідача Луценка Праворчук М.Я., Немченко Г.В., Костянтина Леонідовича, 1973 Антощенко М.В. вважаються по р.н., зареєстрованого за адресою: відомленими про час та місце роз м. Кривий Ріг Дніпропетровської гляду справи. У разі їхньої неяв області Довгинцівського району, ки до залу судових засідань спра вул. Умова, 3, по цивільній справі ва буде розглянута за їхньої за позовом Кучер Наталії Леоні відсутності заочно. дівни до Луценка Костянтина Лео нідовича про стягнення аліментів, У провадженні Красногвар оскільки його фактичне прожи дійського районного суду м. вання (перебування) невідомо. У Дніпропетровська знаходиться разі неявки відповідача у судове цивільна справа за позовом Запа засідання справа буде розгляда рія Олександра Володимировича тись за його відсутності за наяв до Запарій Лідії Михайлівни про ними в справах доказами. Адреса розірвання шлюбу. Відповідач За суду: 23400, Вінницька область, парій Л.М. викликається у судове смт Муровані Курилівці, вул. Ко засідання на 28 серпня 2013 року марова, 8. о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного Ленінський районний суд м. суду: м. Дніпропетровськ, пр. Дніпропетровська викликає Шо Пушкіна, 77б, каб. 3. Після опуб хіна Сергія Володимировича, 1964 лікування об’яви в пресі відпові р.н., у судове засідання як відпо дач вважається повідомленим про відача по цивільній справі № 2/ час та місце розгляду справи. У 205/2619/13 р. за позовом Кор разі неявки Запарій Л.М. справу нетової Ольги Петрівни до Шохі буде розглянуто за її відсутності. на Сергія Володимировича, Голов ного управління Державної мігра ційної служби України в Дніпро Викликається Букаєв Сергій петровській області, про визнан Анатолійович до Павлоградсько ня особи такою, що втратила пра го міськрайонного суду Дніпро во на користування житловим петровської області, який знахо приміщенням та зняття з реєст диться за адресою: м. Павлоград, рації, яке відбудеться 18 жовтня вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в 2013 р. о 14.00 у приміщенні суду якості відповідача по цивільній за адресою: 49128, м. Дніпропет справі за позовом Чергика Євге ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. нія Володимировича про стягнен Коробова, 6, каб. 225. Наслідки ня середнього заробітку за час неявки передбачені ст. 169 ЦПК затримки. Справа призначена до України. розгляду на 02 вересня 2013 р. о 09 год. 30 хв. Справу слухає суддя Павлоградський міськрайонний Головін В.О. суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в У провадженні Красногвар якості відповідача Храпченко Ана дійського районного суду м. стасію Олегівну за позовом Сафо Дніпропетровська знаходиться нової Інни Вікторівни до Храпчен цивільна справа за позовом Стри ко Анастасії Олегівни, треті особи гунова Валерія Михайловича до КП «Павлограджитлосервіс», Назаренка Анатолія Якимовича, Павлоградський районний відділ третя особа Красногвардійський головного управління Державної районний відділ у м. Дніпропет міграційної служби України у ровськ Головного управління Дер Дніпропетровської області, про жавної міграційної служби Украї визнання особи такою, що втрати ни в Дніпропетровській області, ла право на користування житло про усунення перешкод у корис вим приміщенням. Останнє місце туванні власністю шляхом зняття проживання відповідача Храпчен з реєстраційного обліку. Відпові ко А.О.: вул. Шевченка, 63, м. Пав дач Назаренко А.Я. викликається лоград, Дніпропетровська об у судове засідання на 23 жовтня ласть. Судове засідання призначе 2013 року о 09 год. 30 хв. у при но на 27.08.2013 року об 11 год. міщення Красногвардійського 15 хв. за адресою: м. Павлоград, районного суду: м. Дніпропет вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 3. разі неявки відповідача у судове Після опублікування об’яви в засідання справа, згідно з вимо пресі відповідач вважається по гами ЦПК України, може бути роз відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Наза глянута за його відсутності. ренка А.Я. справу буде розгляну У провадженні Павлоградсько то за його відсутності. го міськрайонного суду Дніпро петровської області знаходиться У приміщенні Інгулецького ра цивільна справа № 185/7674/13 йонного суду м. Кривого Рогу ц за позовом Самсоненко К.Є. до (вул. Груні Романової, 6а) 27 сер Самсоненка Д.М. про усунення пня 2013 року о 09.00 відбудеть перешкод у здійсненні права ся слухання цивільної справи за власності шляхом зняття з реєст позовом Колодченко Р.А. до Руде раційного обліку. Відповідач Сам вич О.В., третя особа Відділ реє соненко Дмитро Миколайович страції речових прав на нерухоме викликається у судове засідання майно реєстраційної служби на 20.08.2013 року о 08 год. 30 ККМУЮ, про визнання права влас хв. у приміщення Павлоградсько ності на квартиру за набувальною го міськрайонного суду Дніпро давністю. У судове засідання ви петровської області: Дніпропет кликається Рудевич Оксана Володи ровська область, м. Павлоград, мирівна, 1970 р.н., останнє відо

ме місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Таганська, 13/43. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Рудевич Оксана Воло димирівна вважається повідомле ною про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49000, м. Дніпро петровськ, пр. Карла Маркса, 57, викликає Прийтенка Владислава Станіславовича як відповідача по цивільній справі № 200/3544/13ц за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «Надра» до Прийтенка Вла дислава Станіславовича про стяг нення заборгованості у судове за сідання, яке відбудеться о 09.00 26 серпня 2013 року. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 28 серпня 2013 року в залі судових засідань 305 за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання о 09 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Сіроштана Олексія Віталійовича, 24.07.1985 р.н., про стягнення заборгова ності, який мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Галенко, 3/21; о 13 год. 10 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Озерова Сергія Петровича, 13.09.1982 р.н., про стягнення заборгованості, який мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Домнобудівників, буд. 2, гурт. 11, кв. 310; о 13 год. 15 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Красіцького Ро мана Михайловича, 24.08.1980 р.н., про стягнення заборгова ності, який мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 63/12; о 13 год. 20 хв. по цивільній справі за по зовом ПАТ «ПриватБанк» до Самі лик Нелі Василівни, 08.10.1964 р.н., про стягнення заборгова ності, яка мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 94/10; о 13 год. 25 хв. по цивільній справі за позо вом ПАТ «ПриватБанк» до Радчу ка Андрія Юрійовича, 02.06.1983 р.н., про стягнення заборгова ності, який мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Домнобудівників, 10/816; о 13 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Шингирія Петра Миколайовича, 09.03.1963 р.н., про стягнення заборгованості, який мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Амосова, 14; о 13 год. 45 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Стаценко Ірини Олексіївни, 10.11.1967 р.н., про стягнення заборгованості, яка мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 9/ 119. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності.

вича на користь Публічного акці онерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк» 20467 грн. 49 коп. у рахунок відшкоду вання заборгованості за кредит ним договором, а також 229 грн. 40 коп. сплаченого судового збо ру. Заочне рішення може бути ос каржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропет ровської області через суд першої інстанції (смт Широке, вул. Лені на, 86) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошен ня. Широківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 20.06.2013 року ви несено заочне рішення по цивільній справі № 197/662/13ц, провадження № 2/197/257/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Сулімовського Володимира Вікторовича про стяг нення заборгованості за кредит ним договором, яким позов задо волено частково та стягнуто з Су лімовського Володимира Вікторови ча на користь Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» 16561 грн. 32 коп. у рахунок відшкодування за боргованості за кредитним догово ром, а також 229 грн. 40 коп. спла ченого судового збору. Заочне рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеля ційного суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції (смт Широке, вул. Леніна, 86) про тягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Широківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 17.07.2013 року ви несено заочне рішення по цивільній справі № 197/427/13ц, провадження № 2/197/195/13 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Гуляєва Юрія Івановича про звернення стягнення на предмет застави, яким позов задоволено та стягну то 551 грн. 08 коп. сплаченого судового збору. Заочне рішення може бути оскаржено в апеляцій ному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції (смт Широке, вул. Леніна, 86) протягом 10 днів з дня опублікування дано го оголошення.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 07.02.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/2754/11 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Кордиша Дмитра Євгено вича про звернення стягнення. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Публічного акці онерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк». З повним текстом відповідач Кордиш Дмит ро Євгенович може ознайомитись, ЗАОЧНІ РІШЕННЯ звернувшись до канцелярії Дов Довгинцівський районний суд м. гинцівського районного суду м. Кривого Рогу повідомляє, що Кривого Рогу Дніпропетровської 01.08.2013 року було винесено області. заочне рішення по цивільній справі № 211/3710/13ц за позо Самарський районний суд м. вом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Дніпропетровська повідомляє, Цимбал Н.М. про стягнення забор що 21 червня 2013 р. було вине гованості. Даним рішенням були сено рішення по цивільній справі задоволені позовні вимоги ПАТ за позовом Зірченко Павлини Пав «КБ «ПриватБанк». 3 повним тек лівни до Турти Віталія Васильови стом відповідач Цимбал Наталя ча про стягнення аліментів. Суд Миколаївна може ознайомитись, позовні вимоги позивача вирішив звернувшись до канцелярії Дов задовольнити. Стягти з Турти Віта гинцівського районного суду м. лія Васильовича (ідентифікацій Кривого Рогу за адресою: вул. Бо ний код 2702800339), 31 грудня родича, 3, каб. 39, м. Кривий Ріг. 1973 року народження, на користь Зірченко Павлини Павлівни, 1968 Широківський районний суд року народження, аліменти на ут Дніпропетровської області по римання сина Турти Романа Віта відомляє, що 17.07.2013 року лійовича, 2 листопада 2003 року винесено заочне рішення по народження, в твердій грошовій цивільній справі № 197/663/13ц, сумі в розмірі 350 грн. щомісяч провадження № 2/197/258/13 но, але не менш ніж 30 відсотків за позовом Публічного акціонер прожиткового мінімуму для дити ного товариства «Комерційний ни відповідного віку, починаючи банк «ПриватБанк» до Фадєєва з 4 червня 2013 року і до досяг Олександра Миколайовича про нення дитиною повноліття. Допу стягнення заборгованості за кре стити рішення в частині стягнен дитним договором, яким позов за ня аліментів в межах суми плате доволено частково та стягнуто з жу за один місяць до негайного Фадєєва Олександра Миколайо виконання.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 810455466, (067) 340455466. Предприятие ЧП «Лотос», расположенное по адресу: г. Днепропетровск, ул. Отечественная, 24б, объявляет о своем намерении получить разрешение на выбросы в атмо сферу согласно ПКМУ №302 от 13.02.2002. В атмосферу выбрасываются вещества: азота двуокись, углерода окись, пыль неорганическая, железа окись, марганец и его соеди нения, углеводороды предельные, метан, диоксид углеро да. Выбросы соответствуют технологическому регламенту и проектным показателям, что соответствует требованиям природоохранного законодательства. Предложения и заме чания юридические и физические лица могут направлять в управления охраны окружающей природной среды Днеп ропетровского горсовета по адресу: пр. К.Маркса,75, к. 601, тел. 7442500. Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад: провідного спеціаліста Першого відділу досліджень і розслі

дувань; провідного спеціаліста Четвертого відділу досліджень і розс

лідувань; головного спеціаліста Другого відділу досліджень і розслідувань; головного спеціаліста Четвертого відділу досліджень і роз

слідувань (тимчасово). Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного спрямування (економіст, юрист) за освіт ньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, вільне во лодіння державною мовою, знання роботи на комп'ютері, досвід роботи за фахом не менше 3 років. Додаткова інформація щодо основних функціональних обо в'язків, розміру та умов оплати праці надається загальним секто ром Дніпропетровського обласного територіального відділення Ан тимонопольного комітету України. Термін прийняття документів 30 календарних днів з дня опуб лікування оголошення про проведення конкурсу. За довідками звертатися: 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кіро ва, 2, загальний сектор Дніпропетровського обласного територіаль ного відділення АМКУ, каб. 254, тел. 7428610. Наказом Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» від 5 серпня 2013 року №315 прийнято рішення про реорганізацію Центру перевезення пошти (код ЄДРПОУ 34682679, 49050, м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубініна, 10) шляхом утворення цеху перевезення пошти в складі Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Правонаступником зобов'язань та прав Центру перевезення пошти визначено Дніпропетровську дирекцію УДППЗ «Укрпошта». Заяви з вимогами кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня опубліку вання оголошення за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубініна,10.

7 серпня 2013 року прийнято рішення про ліквідацію первинної профспілкової організації Центру перевезення пошти Дніпропет ровської дирекції УДППЗ «Укр пошта» (код ЄДРПОУ 34682679, 49050, м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубініна, 10) у зв'язку із реор ганізацією Центру перевезення пошти Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в цех переве зення пошти у складі Дніпропет ровської дирекції УДППЗ «Укр пошта». Заяви з вимогами кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня опублікування оголо шення за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубініна, 10.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

ÂÑÅ - ÇÀ ÄÐÀÉÂÎÌ

Êîêòåáåëü ïëåíèò äæàç! ËÓÈ ÔÐÀÍÊ ÏÐÅÇÅÍÒÓÅÒ ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ATLANTIDA»

ÇÀ˲ÇÍÈÖß ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÐÈÇÍÀ×ÈËÈ ÏίÇÄÈ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïðèçíà÷èëà íà ñåðïåíü ðÿä äîäàòêîâèõ ïî¿çä³â íà Êðèìñüêèé ï³âîñòð³â òà ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Çîêðåìà, âè¿õàòè íà â³äïî÷èíîê äî ×îðíîãî ìîðÿ ìîæíà áóäå íà ïî¿çäàõ ªâïàòîð³ÿ-Êè¿â-ѳìôåðîïîëü, ѳìôåðîïîëü-×åðí³âö³, ѳìôåðîïîëü-Êè¿â òà Äí³ïðîïåòðîâñüê-ѳìôåðîïîëü. Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïîñò³éíî àíàë³çóº ïîïèò ïàñàæèð³â íà ïåðåâåçåííÿ çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì ó ï³âäåííîìó íàïðÿìêó òà çâîðîòíî ³ ïðàãíå ïîâíîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷èòè ö³ ïåðåâåçåííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ÄÒÐÈÌÀËÈ ÔÀÍÀÒ²Â

ÇÌÎÃËÈ ÏÎÂÁÎ˲ÂÀÒÈ

Íβ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÄÈÒÑÀÄÎÊ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïîíàä 40 òèñ. áàòüê³â çàðåºñòðóâàëè ñâî¿õ ä³òåé ó äîøê³ëüí³ óñòàíîâè ÷åðåç ñèñòåìó «Åëåêòðîííèé äèòÿ÷èé ñàäîê». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè ÎÄÀ. Íà ñàéò³ http://dnepredu.com/ áàòüêè ìîæóòü çàéòè íà ñàéò äèòñàäêà, ðîçòàøîâàíèé íàéáëèæ÷å äî ì³ñöÿ ¿õíüîãî ïðîæèâàííÿ, ä³çíàòèñÿ ïðî íüîãî âñþ ³íôîðìàö³þ, ïîáóâàòè íà åêñêóðñ³¿ ó ôîðìàò³ 3D ³ çàðåºñòðóâàòè ñâîþ äèòèíó. Áàòüêàì, ÿê³ çáèðàþòüñÿ â³ääàòè äèòÿ â ñàäîê ³ç 3 ðîê³â, çàðåºñòðóâàòèñÿ òðåáà çàçäàëåã³äü. Áàæàíî, êîëè äèòèí³ âèïîâíèòüñÿ ð³ê. ○

 ñåíòÿáðå â Êðûìó â 11-é ðàç ñîñòîèòñÿ åæåãîäíûé, êðóïíåéøèé â ÓÓêðàèíå êðàèíå ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü Koktebel Jazz.  íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ñîòíè çàìå÷àòåëüíûõ èñïîëíèòåëåé. ÒÒðàäèöèîííî ðàäèöèîííî â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïàðòíåðîì ôåñòèâàëÿ ÿâëÿåòñÿ ÒÌ «Êîêòåáåëü» ïðîèçâîäèòåëü íàòóðàëüíûõ êà÷åñòâåííûõ êîíüÿêîâ è âèí ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

100 äí³ïðîïåòðîâñüêèõ óáîë³âàëüíèê³â ï³äòðèìàëè íàö³îíàëüíó çá³ðíó ç áàñêåòáîëó íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè â Êèºâ³. Öÿ ïîä³ÿ ìຠâàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ íàøèõ óáîë³âàëüíèê³â. Ñàìå òîìó ì³ñöåâèé îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò «ªâðîÁàñêåò2015» âðó÷èâ àêòèâí³é ìîëîä³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè 100 áåçêîøòîâíèõ êâèòê³â. Îáëàñíà òà ì³ñüêà âëàäà íàäàëà 2 àâòîáóñè íà 50 ì³ñöü êîæåí, ùîá äí³ïðîïåòðîâö³ çìîãëè ïðèºäíàòèñü äî ãóðòó ôàíàò³â ó Êèºâ³. ○

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Фестиваль пройдет с 12 до 15 сентября в живописном поселке Коктебель на берегу Черного моря. Здесь, у подножья древнего вулкана Кара-Даг, свежий морской бриз и качественный джаз подарят великолепную возможность отдохнуть душой и телом. По традиции участники фестиваля будут выступать на трех площадках: главной - Nu Jazz Stage, камерной - Волошинской и бесплатной Open Stage.

Koktebel Jazz-2013 преподнесет многочисленные сюрпризы. Если прежде программа Nu Jazz Stage тяготела к року и альтернативе, то в этом году она окрасится танцевальными и даже электронными ритмами. На главной сцене выступят: «Telepopmusik», «Erik Truffaz Quartet», «Submotion Orchestra», «Pianoбой» и многие другие. Уже первый день подарит встречу с мировыми звездами: швейцарским композитором и певцом, вокалистом украин-

ÃÎÑÒÅÉ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÆÄÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ «ÁÐÈÒÀÍÑÊÈÉ» ÄÅÍÜ

ской рок-группы «Esthetic Education» - Луи Франком. Он предложит публике концертную презентацию нового проекта «Atlantida».

ДЖАЗ И ЭМОЦИИ ГАРАНТИРУЮТ Jazz Koktebel-2013 удивит звездопадом талантов! Например, второй день фестиваля подарит зрителям встречу с самым популярным трубачом России Вадимом Эйленкригом. Настоящих ценителей музыки порадует выступление звезды европейской экспериментальной джазовой сцены трубача Nils Petter Molvaer. Он представит новейший проект вместе с известным норвежским ди-

джеем и продюсером Jan Bang. Примечательно, что выступление будет построено на сочетании джазовых фантазий, динамичных битов, электроники и фантастического визуального шоу. Также гостей фестиваля ждет спецпроект «The Selector Party» - «британский» день с участием трех артистов из Великобритании. 14 сентября на сцену поднимутся яркие представители новой британской музыки: группы «British Sea Power» и «Submotion Orchestra», мультиинструменталист Patrick Wolf и специальные гости проекта, уже знакомые бывалым коктебельцам, «Red Snapper». Электронщик из Великобритании Саймон Грин, известный более как Bonobo, выступит в Коктебеле в рамках гастрольного тура, в который он отправился после выпуска нового альбома «The North Borders». Фестиваль Jazz Koktebel 2013 обещает быть по-настоящему незабываемым, ведь знаменитая Страна коньяков Коктебель остается самым таинственным и прекрасным уголком Крыма. Ее особый феномен можно уловить даже на чувственном уровне. Именно здесь по-настоящему испытываешь самые яркие и позитивные эмоции, ощущаешь всю полноту жизни. Коктебель - счастье есть!

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ

«Áåçóìíûé àâòîñòîï» ïîêàæåò «Íîâûé êàíàë» ○

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÓѲ ÍÀ «ÊÀÐÓÑÅËÜ» ²ç 3 äî 15 âåðåñíÿ â ïàíñ³îíàò³ «Ë³ñíèé», ùî â ñ. Îðë³âùèíà Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó â³äáóäåòüñÿ Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷îãî ðîçâèòêó ³ òâîð÷îñò³ «Êàðóñåëü». Ó íüîìó â³çüìóòü ó÷àñòü áëèçüêî 100 äèòÿ÷èõ îñâ³òí³õ òà ðîçâàæàëüíèõ öåíòð³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè é Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêè íàðîäíèõ ïðîìèñë³â, òâîð÷³ òà ñïîðòèâí³ êîëåêòèâè. Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ êîíêóðñ ñîëüíèõ âèêîíàâö³â «×óäîäèòèíà» òà êîíêóðñ äèòÿ÷îãî íàö³îíàëüíîãî âáðàííÿ.

Ñ 18 àâãóñòà íà «Íîâîì êàíàëå» íà÷íóò ïîêàçûâàòü «Áåçóìíûé àâòîñòîï», ñíÿòûé æóðíàëèñòàìè 34 òåëåêàíàëà. Ñíà÷àëà óêðàèíöû óâèäÿò ñòàðûå ñåðèè, êîòîðûå óæå âûõîäèëè íà 34-êå, à ñ 8 свои таланты автоñåíòÿáðÿ âûéäóò стопщиков и искатеíîâûå ñþæåòû, îòñíÿòûå â ýòîì ãîäó лей приключений. «Мы увидели выâ Åâðîïå Каждое воскресенье в течение 45 минут днепропетровские ведущие Станислав Капралов и Василий Москаленко в эфире «Нового канала» будут демонстрировать

пуски «Безумного автостопа» в Интернете, и сразу оценили драйв, креативность молодых ведущих Станислава Капралова и Василия Москаленко. На наш взгляд, именно такими и

руководитель прессслужбы «Нового канала» Ольга Балабан. Приобретение прав на показ шоу, созданного на региональном ТВ, - уникальный случай для украинских СМИ.

должны быть 23-летние молодые люди, которые стремятся увидеть как можно больше и пережить в путешествиях всевозможные приключения. Сначала мы покажем старые серии, чтобы зрители привыкли к ведущим. Новые выпуски выйдут в сентябре», - отметила

Возможно, дело в том, что во время показа на 34 канале это тревелшоу действительно стало самым рейтинговым. Скорее всего, украинским зрителям оно тоже придется по вкусу.

ÀÍÄÐÅÉ ÁÓ ÄßÊ, ãåíåðàëüíûé ÁÓÄßÊ,

äèðåêòîð 34 òåëåêàíàëà: - Ìû ïðîèçâîäèì ñîáñòâåííîãî êîíòåíòà ãîðàçäî áîëüøå ëþáîãî ðåãèîíàëüíîãî òåëåêàíàëà. Ýòî â îñíîâíîì ñåðüåçíûå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ïðîåêòû. Êîãäà ðîäèëàñü ñóìàñøåäøàÿ èäåÿ «Áåçóìíîãî àâòîñòîïà», ÿ ñ ðàäîñòüþ åå ïîääåðæàë, è íè ðàçó îá ýòîì íå ïîæàëåë. Ïðîåêò «íà óðà» ïðîøåë íà íàøåì êàíàëå, ïîëó÷èâ ìàññó âîñòîðæåííûõ îòêëèêîâ öåëåâîé àóäèòîðèè è äîñòàòî÷íî âûñîêèé ðåéòèíã ïî äàííûì GFK.


ЖИТТЯБУТТЯ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○

ÊÎ ÄÍÞ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ

Ìóçåéíûå ñîêðîâèùà õðàíÿò íàøè òðàäèöèè

ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé Óêðàèíû ïîñëå 1991 ãîäà â ïðåäìåòàõ ìîæíî â Äíåïðîïåòðîâñêîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå èì. Ä. ßâîðíèöêîãî âî âñå äíè, êðîìå ïîíåäåëüíèêà, ñ 10.00 äî 16.00.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ ÂÎÐÊÀÓÒÓ Íà òåðèòî𳿠ñïîðòì³ñòå÷êà Êðèâîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó áóëî óðî÷èñòî â³äêðèòî ìàéäàí÷èê äëÿ StreetWorkout. Ó éîãî â³äêðèòò³ âçÿâ ó÷àñòü Ïðåçèäåíò âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Street Workout», ãîëîâà ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ Äåíèñ ̳í³í. Ðàçîì ç íèì äî ì³ñòà çàâ³òàëà çá³ðíà Óêðà¿íè ç âîðêàóòó . Þíàêè òà ä³â÷àòà ï³äãîòóâàëè äëÿ ì³ñòÿí ÿñêðàâèé âèñòóï ³ ïîêàçàëè, ùî â ñèë³ òà ñïðèòíîñò³ âîíè ìîæóòü çìàãàòèñÿ ç ïðîôåñ³éíèìè ã³ìíàñòàìè. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÎÄ ÑÒÅÊËÎÌ ÊÍÈÃÈ ÃÎÍ×ÀÐÀ È ÑÎÊÓËÜÑÊÎÃÎ

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêîì íàöèîíàëüíîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå èì. Ä. È. ßâîðíèöêîãî ïðîõîäèò âûñòàâêà, ýêñïîíàòû êîòîðîé ñòàëî âîçìîæíûì óâèäåòü òîëüêî ïîñëå îáðåòåíèÿ Óêðàèíîé íåçàâèñèìîñòè. Íà íåé ïðåäñòàâëåíû èêîíû, äåíåæíûå çíàêè нальную валюту Украины - время писателей Днепропетгривны и памятные медали, ровщины - Олеся Гончара и è óêðàèíñêèå ðåìåñëà ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ «Было очень много разговоров о том, что нивелируется само понятие украинская нация, поэтому возникла идея показать возрождение духовности нашего народа, то, что мы - украинцы, со своими радостями и горем», - говорит заведующая отделом современного периода истории Украины Днепропетровского национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого Надежда Шеймина. На выставке «У кожного своя доля і свій шлях широкий», в первую очередь, представлены иконы, детали облачения священников, цер-

ковная утварь. Эти вещи были найдены в церквях области и отреставрированы в период независимости. «Религия всегда имела большое значение для формирования социального и духовного развития нации, отметила Надежда Михайловна. - Для того, чтобы показать ее становление, на выставке представлены фотографии церквей Екатеринослава, которые в годы СССР стали музеями атеизма, а в период независимости начали отстраиваться заново». Те, кто интересуются не только духовным, но и материальным, на выставке могут посмотреть на нацио-

посвященные известным украинским гетманам и писателям, которые начали выпускать после 1991 года. «Для нас было важно показать, в том числе и появление национальной денежной валюты, которая, наравне с флагом, гербом, гимном и паспортом обозначала нашу независимость. Многие посетители часто достают деньги из кошелька и сравнивают их с теми, что представлены в музее», говорит Надежда Шеймина.

ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСКУССТВО Также заинтересует экспозиция и книголюбов: под стеклом выставлены томики запрещенных в советское

Ивана Сокульского. По словам экскурсоводов, наибольший интерес у посетителей вызывают иконы некоторые перед ними даже молятся. У детей же популярностью пользуются раскрашенные пасхальные яйца. На выставке много традиционных исконно украинских творческих работ. «Лозоплетение, резьба это продолжение традиций, искусство, которое замерло во время Советского Союза и запрещалось законом. Считалось, что когда люди делают что-то своими руками и продают - они обогащаются, а за это была статья. В период независимой Украины люди стали возрождать и развивать все эти ремесла», - говорит Надежда Шеймина.

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÀÒÜ ÆÈÒËÎÌ Öüîãî ðîêó â ì³ñò³ ïëàíóºòüñÿ çàáåçïå÷èòè æèòëîì 50 ñ³ìåé, êîòð³ ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ. Óæå 54 ðîäèíè âèÿâèëè áàæàííÿ ïðèäáàòè æèòëî çà ïðîãðàìîþ çäåøåâëåííÿ âàðòîñò³ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â. Íàðàç³ 12 êâàðòèð çàðåçåðâîâàíî, òðè êâàðòèðè âæå ïðèäáàíî. Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó ââåäåíèé â åêñïëóàòàö³þ áàãàòîêâàðòèðíèé æèòëîâèé áóäèíîê íà âóë.Áóä³âåëüí³é, 8, ÿêèé ñïîðóäæåíî â ìåæàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè.  ìàéáóòíüîìó ïëàíóºòüñÿ äîáóäîâà ùå äâîõ îá’ºêò³â: íà âóë. Ñòàøêîâà,3 òà Îçåðí³é,35. ○

²ç 9 äî 11 ñåðïíÿ â åêîïîñåëåíí³ Ñòîïóä³âêà áóÿâ ðîê-ôåñòèâàëü «Rising Up music fest. Friends 's Gathering». Ïóáë³êó ïîëîíèëè ðèòì³÷íà ìóçèêà, ôàíòàñòè÷íèé òàòó-ôåñò ³ áîä³-àðò òà áåçë³÷ ³íøèõ ö³êàâèõ ðîçâàã Мистецький хутір Стопудівка, що в селі Ракове Синельниківського району, через пропагування екологічних цінностей і завдяки близькості до історії та культури рідного народу, швидко набирає популярності серед прихильників відпочинку на природі. На рок-фестивалі «Rising Up music fest. Friends's Gathering» вирувало справжнє море контрастів. Спочатку гостей зустріла сільська тиша: біленькі хатки, прикрашені мальованими квіточками та візерунками, нові будинки, що їх зво-

ÅÒÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ ÀÔÃÀÍÖßÌ Ó ì³ñò³ â³äêðèþòü ïàì’ÿòíèê âî¿íàì³íòåðíàö³îíàë³ñòàì. ̳ñüêà ðàäà ñï³ëüíî ç îðãàí³çàö³ºþ «Àôãàí» âèçíà÷èëèñÿ ç ì³ñöåì éîãî âñòàíîâëåííÿ. Ïàì’ÿòíèê ó âèãëÿä³ ÁÒÐ áóäå ñòîÿòè â öåíòð³ ñêâåðó ì³êðîðàéîíó ¹ 1. «Àôãàíö³» ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ïî âñòàíîâëåííþ ïàì’ÿòíèêà âæå ó âåðåñí³, àáè â³äêðèòè éîãî äî 25-ð³÷÷ÿ âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ñòîïóä³âêà: çàãóáëåíèé ðàé òà çàïàëüíèé ðîê

ÏÐÅÇÅÍÒÓÂÀËÈ COVER-SHOW «METALLICA» ² «LINKIN PARK» дять майстри за старовинними традиціями пращурів - з глини, дерева і соломи… Та раптом у цьому загубленому раю стався вибух: звичай-

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ним українським селом розкотилися звуки запального року. Його драйвові ритми одразу змусили серце пришвидшено битися.

Серед колективів, які можна було почути просто неба: «Sanki deda», легендарна група «ТОК» та інші. Любителям важкої музики презентували cover-show «Metallica» і «Linkin Park». Фестиваль дав можливість і новим гуртам показати себе на різних майданчиках, продемонструвати свої роботи, поспілкуватися з публікою, відчути її енергетику. Під час музичного дійства відбувся і рок-ярмарок. На ньому можна було придбати футболки та атрибутику, яку рок-музиканти й аматори heavy metal використовують під час виступів та у повсякденні. Стопудівка і цього разу відпрацювала на 100%!

ÊÎØÒÈ ÄËß ÏÐÈÒÓËÊÓ Ì³ñöåâ³ âëàñíèêè äîìàøí³õ òâàðèí áóäóòü ïëàòèòè çá³ð çà íåñòåðèë³çîâàíèõ ÷îòèðèëàïèõ. Òàêó ïðîïîçèö³þ âíåñåíî íà ðîçãëÿä ì³ñöåâî¿ âëàäè äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íà ïðèòóëîê. Ïðèâîäîì äëÿ ðîçãëÿäó ïðîáëåì áåçõàòí³õ áðàò³â ìåíøèõ ñòàëî çâåðíåííÿ æèòåë³â ˳âîáåðåæíîãî ðàéîíó òà ñåëèùà Äí³ïðîáóä, â ÿêîìó ëþäè âèñëîâëþâàëè îáóðåííÿ ôàêòîì îòðóºííÿ ñîáàê íåâ³äîìèìè îñîáàìè. Ïðîåêò ïðèòóëêó âæå ðîçðîáëåíî, àëå º ñêëàäíîù³ ç óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ áóä³âíèöòâà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1452

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454) ○


ВІДПОЧИНЬ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

15.08.2013 ð. ¹ 63 (1454)

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò áàëîâàòü ñâîèõ ÷èòàòåëåé âêóñíûìè, ëåãêèìè è áûñòðûìè â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòàìè

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÀËÀÒ «ÐÀÍÄÅÂÓ»

Ö²ÊÀÂÎ

Легкий, вкусный салат. Овощи можно добавить любые, по вкусу. Из указанного количества продуктов получается 6-8 порций.

ÏÐÎÊÈÍÓËÀÑß Ç²ÐÊÎÞ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: Æ кукуруза - 1 баночка (340 г) Æ помидоры - 300 г Æ огурцы - 300 г Æ лук репчатый - 150 г Æ брынза или любой сыр - 200 г Æ соль, растительное масло

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Лук нарезать полукольцами. Если используете горький лук, его надо залить кипятком, оставить на 10 минут, затем воду слить и промыть в холодной воде. o Огурцы нарезать кружочками. p Помидоры нарезать дольками. q Сыр нарезать кубиками. r Смешать помидоры, огурцы,

ÀÂÒÎÃÐÀÔ ÇÀ ÓÑ̲ØÊÓ

лук, кукурузу (воду слить), немного посолить. s Добавить брынзу, растительное масло, аккуратно перемешать.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÓÐÈÍÛÅ ÎÊÎÐÎ×ÊÀ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: Æ окорочка - 5 шт. Æ шампиньоны - 300 г Æ лук репчатый - 150 г Æ яйцо - 1 шт. Æ панировочные сухари Æ соль, перец, растительное

s Добавить грибы, слегка обжарить.

t Добавить фарш, посолить, по-

перчить, жарить до готовности. Затем остудить. u Кожу с окорочков наполнить фаршем. Края зашить или завернуть. v Яйцо взбить. Сначала окорочмасло ка обвалять в нем, затем - в панироp Отделить мясо от костей и про- вочных сухарях. ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: w Жарить на растительном масn С окорочков аккуратно снять пустить его через мясорубку. кожу. q Лук и грибы мелко нарезать. ле, с двух сторон, до золотистой коr Лук обжарить на раститель- рочки. o Косточку обрубить, не повреном масле. див кожу. Приятного аппетита!

Ôîòî êèöüêè íà ïð³çâèñüêî Ðåôåðá ï³äêîðèëî ²íòåðíåò òà äîïîìîãëî ç³áðàòè áëèçüêî òèñÿ÷³ äîëàð³â íà êîðèñòü áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Ïîæåðòâè, ùî ðîáëÿòü øàíóâàëüíèêè âóñàòî¿ êðàñóí³ â îáì³í íà ¿¿ «àâòîãðàô» â³äáèòîê ëàïêè, íàäõîäÿòü íà ðàõóíêè áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é ³ çàðàç. Íàãàäàºìî, ùî òâàðèíêà ïðîêèíóëàñÿ ç³ðêîþ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ ¿¿ êóìåäíèõ, í³áèòî óñì³õíåíèõ çí³ìê³â ó Âñåñâ³òíüîìó ïàâóòèíí³. ○

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

> Çàïåêàòü ðûáó íóæíî â ñèëüíî íàãðåòîé äóõîâêå. > Ïðè âàðêå êàìáàëû, òðåñêè, ïàëòóñà äëÿ óñòðàíåíèÿ ñïåöèôè÷åñêîãî çàïàõà ðûáû ìîæíî äîáàâèòü êîðåíü ïåòðóøêè èëè ñåëüäåðåÿ, ðåï÷àòûé ëóê, ñïåöèè è âëèòü îãóðå÷íûé ðàññîë (1/3 ñòàêàíà íà 1 ëèòð âîäû). > Ðûáó íåëüçÿ âàðèòü íà ñèëüíîì îãíå. Ëó÷øå ãîòîâèòü åå íà ïàðó - òàê îíà ïîëó÷àåòñÿ âêóñíåå. > Ðûáíûå êîíñåðâû ïîñëå âñêðûòèÿ ñðàçó æå íóæíî ïåðåëîæèòü â ôàðôîðîâóþ èëè ñòåêëÿííóþ ïîñóäó. Èõ íåëüçÿ õðàíèòü â îòêðûòîé æåñòÿíîé áàíêå äàæå â õîëîäèëüíèêå. > ×òîáû ðûáà íå ðàçâàëèâàëàñü âî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ, åå íóæíî âàðèòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè â íåãëóáîêîé ïîñóäå. > Ïåðåä æàðêîé ðûáû íóæíî äîæäàòüñÿ, ÷òîáû ñîëü ïîëíîñòüþ âïèòàëàñü - íà ýòî óéäåò îêîëî 10-15 ìèíóò.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²ß ÄËß ÏÈßÊÀ Ó Ïîðòóãà볿 ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ñì³òòÿðà, ÿêèé ïîñêàðæèâñÿ íà êîìïàí³þ, ùî çâ³ëüíèëà éîãî çà ïåð³îäè÷í³ ïèÿòèêè íà ðîáîò³. Äî òîãî æ, êîëèøí³õ ðîáîòîäàâö³â çîáîâ’ÿçàëè ñïëàòèòè ÷îëîâ³êîâ³ êîìïåíñàö³þ çà 14 ì³ñÿö³â íåçàéíÿòîñò³. Ñóä ïîñòàíîâèâ, ùî ñì³òòÿð õîäèâ ñï’ÿí³ëèì íà ðîáîòó íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ, àäæå ó ñòàòóò³ ô³ðìè íå áóëî æîäíîãî ñëîâà ïðî àëêîãîëü. Êð³ì òîãî, ïðàöþþ÷è «ï³ä øàôå», ÷îëîâ³ê çàáóâàâ ïðî æèòòºâ³ òðóäíîù³ òà âèãëÿäàâ ùàñëèâèì. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐ ÀÑÅͲ ÊÐÀÑÅͲÂ

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê îòäîõíóòü ïîñëå îòïóñêà Íèêòî òàê íå íóæäàåòñÿ â îòïóñêå, êàê òîò, êòî òîëüêî èç íåãî âåðíóëñÿ. Ñ ýòîé ôðàçîé íàâåðíÿêà ñîãëàñÿòñÿ ìíîãèå. Äàæå âðà÷è ïîäìåòèëè, ÷òî ìíîãèå îòäîõíóâøèå íà÷èíàþò õàíäðèòü âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñ óòðîåííîé ýíåðãèåé ñîâåðøàòü òðóäîâûå ïîäâèãè. Êàê æå ïðàâèëüíî âûõîäèòü èç îòïóñêà? Упадническое настроение, апатия, рассеянность, сонливость, тоска, подавленность - вот характерные признаки постотпускной депрессии. У некоторых людей, напротив, наблюдается безудержное стремление делиться с коллегами впечатлениями и всячески оттягивать начало работы. Чтобы оставаться бодрым и полным сил: Ž возвращайтесь из отпуска на 2-3 дня раньше выхода на работу, Ž в день приезда домой хорошенько выспитесь и отдохните, Ž отложите на несколько дней изрядно надоевшие обязанности и побалуйте себя приятными занятиями: свиданием с любимым человеком, встречей с друзьями, покупкой для души, увлекательным чтением, Ž в первые дни после отпуска постарайтесь избегать конфликтных ситуаций как дома, так и на работе, Ž разгрузите выходные от домашних дел. Лучше посвятите их семейному празднику, активному отдыху или занятиям спортом, Ž не задерживайтесь на работе первые 2-5 дней,

ÏÎÑÊÀÐÆÈÂÑß ÍÀ DzËÜÍÅÍÍß

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÑÊÓÍÑ Ó ÐÎ˲ ÑÂßÙÅÍÈÊÀ Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ áëèçüêî äâîõ äåñÿòê³â äîìàøí³õ ñêóíñ³â çìàãàëèñÿ çà íàãîðîäè íà ïåðøîìó â êðà¿í³ êîíêóðñ³ êðàñè äëÿ öèõ «àðîìàòíèõ» òâàðèí. Ó÷àñíèê³â îö³íþâàëè çà äîâæèíîþ õâîñò³â, çàãàëüíèì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì òà ïðèâàáëèâ³ñòþ íîñèê³â. Êð³ì òîãî, ìîäåë³ ïðîäåô³ëþâàëè ïåðåä æóð³ ó ñïîðòèâíîìó, ñâÿòêîâîìó òà êóìåäíîìó âáðàíí³. Íàéãàðí³øèì òà íàéá³ëüø îðèã³íàëüíèì âèçíàëè «look» ³ðëàíäñüêî¿ òâàðèíêè Ïåää³, ÿêîãî êðåàòèâíèé ãîñïîäàð îäÿãíóâ ñâÿùåíèêîì. ○

ÌÎÊÐÅ ÑÂßÒÎ

ÍÀ ÂÅѲËËß, ßÊ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Ž не окунайтесь с головой во все накопившиеся дела - начинайте день со спокойного планирования, Ž не начинайте сразу новых масштабных проектов, Ž чаще гуляйте днем - солнце заряжает энергией. В обеденный перерыв выходите на улицу, Ž не меняйте резко рацион питания и не ешьте много в обеденный перерыв. Отдайте предпочтение кашам, йогуртам, тушеным овощам, мясу, рыбе. И самое главное - чтобы облегчить вхождение в работу и быть в хорошей форме круглый год, ежегодно заранее и детально планируйте свой отпуск.

Ìåøêàíö³ Àëÿñêè Êåä³ Óîëø ³ Äåéê Øì³äò îäðóæèëèñÿ ó âîäîéì³ íà îñòðîâ³ Êàäüÿê. Îáðó÷êè ¿ì ï³äíåñëè â ïàùåêàõ ñï³éìàíèõ íåçàäîâãî äî öüîãî ðèá. Ðîäè÷³ òà äðóç³ ìîëîäÿò ñïîñòåð³ãàëè çà âåñ³ëëÿì òàêîæ ñòîÿ÷è ó âîä³. Ïðè öüîìó ãîñò³ òðèìàëè â ðóêàõ âóäî÷êè, ïðèêðàøåí³ êâ³òàìè. ϳñëÿ öåðåìîí³¿ íîâîñïå÷åí³ ÷îëîâ³ê ³ äðóæèíà ï³øëè ðèáàëèòè. Ãîñò³ â öåé ÷àñ ðîçâàæàëèñÿ íà âå÷³ðö³ íà ñóõîäîë³. Ïîáðàòèñÿ ó òàêèé äèâíèé ñïîñ³á Êåä³ òà Äåéê âèð³øèëè áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà, àäæå îáîº ïðàöþþòü ã³äàìè ç ðèáîëîâë³.


ЧЕТВЕР, 15 СЕРПНЯ 2013 РОКУ № 63 (1454)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ²ÐÈÍÀ ÏÀÂËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН

Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü ñïîêîéíîé. Ñî âòîðíèêà ïî ÷åòâåðã ðàçáåðèòåñü ñ ôèíàíñîâûìè ñõåìàìè, îáñóäèòå â ñåìüå ïðåäñòîÿùèå ïîêóïêè. Äëÿ ïîõîäîâ ïî ìàãàçèíàì èñïîëüçóéòå ïÿòíèöó.  âûõîäíûå ó âàñ áóäåò íàñòðîåíèå ïåðåäåëàòü ãîðó äîìàøíåé ðàáîòû.

ВЕСЫ

Åñëè âàøå ñåðäöå ñâîáîäíî, íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå âíåçàïíî âëþáèòüñÿ. Ïðîÿâèòå ñäåðæàííîñòü, à íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå ïðîâåäèòå ÷èñòêó îðãàíèçìà.  âûõîäíûå ñìåíèòå îáñòàíîâêó. СКОРПИОН

Âàøà óäà÷à è ïîëå äëÿ ïðèëîæåíèÿ ñèë íàõîäÿòñÿ âäàëè îò ТЕЛЕЦ äîìà. Îáåñïå÷üòå ñåáå Çàíèìàéòåñü äîñòàòî÷íûé îòäûõ è äåëàìè ñ óäîâîëü- ïîçèòèâíûå âïå÷àòëåíèÿ â ñòâèåì.  ïÿòíèöó ïîëó÷èòå ÷åòâåðã è ïÿòíèöó. ïðåçåíò íà áëþäå÷êå ñ Âûõîäíûå áîëüøå ïîäõîäÿò ãîëóáîé êàåìî÷êîé. äëÿ äåëîâûõ âñòðå÷,  âûõîäíûå îêàæåòñÿ, à ðîìàíòè÷åñêèå âûãëÿ÷òî âû ñîñêó÷èëèñü çà ðàáî- äÿò ñëèøêîì ñåðüåçòîé. Ãëàâíîå - êîìôîðòíàÿ íûìè. СТРЕЛЕЦ îáñòàíîâêà è ÷òîáû âàì Ðàáîòà, ïîäñâåíå ìåøàëè. ÷åííàÿ ïðèÿòíûì БЛИЗНЕЦЫ îáùåíèåì ñ êîëëåãàìè, Ñëó÷àé áóäåò áóäåò èäòè ïðåêðàñíî. ïðàâèòü áàë. Äî êîíöà àâãóñòà âàì íóæíî Èñïîëüçóéòå âîçìîæíîñòè, îáíîâèòü ñâîè ïëàíû, ðàçâèâàéòå îòíîøåíèÿ, ðåøèòüñÿ íà ÷òî-òî óíèêàëüíàõîäèòå ñ ëþäüìè íîå.  ÷åòâåðã è ïÿòíèöó îáùèå èíòåðåñû. Ýòî ïîñåùàéòå âñå ìåðîõîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ ïðèÿòèÿ, êóäà âàñ ïðèãëàýêñïåðèìåíòîâ, åñëè íå øàþò. Ñ÷àñòëèâûé íàñòðàèâàòüñÿ íà áûñòðûé øàíñ èñïîëüçóéòå ñðàçó. ðåçóëüòàò. КОЗЕРОГ РАК Íà ýòîé íåäåëå Ãîòîâüòåñü õîðîøî ïîéäåò áîëüøóþ ÷àñòü ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñ ðàáîòû ïðîäåëàòü ñàìîñòî- ðåêîíñòðóêöèåé, ïåðåîáîÿòåëüíî.  ÷åòâåðã áóäóò ðóäîâàíèåì, ñìåíîé âîçíàãðàæäåíû àêòèâíàÿ ñòàðîãî íà íîâîå. ïîçèöèÿ è ñìåëîñòü. Æèçíü Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïîðàäóåò ÷åì-òî ïîëåçíûì îáíîâèò âàøè èäåè è è ìàòåðèàëüíûì.  âûõîä- èíòåðåñû. Âàæíûé ðàçãîâîð è íûå íå ñïåøèòå ðàññòàðåøåíèå ìîãóò ñîçðåòü ê âàòüñÿ ñ äåíüãàìè. ñóááîòå. ЛЕВ ВОДОЛЕЙ Ñåé÷àñ âàì íóæíî Ïîäõîäÿùàÿ ÷òî-òî äåìîíñòðèíåäåëÿ, ÷òîáû ðîâàòü - ñåáÿ èëè ñâîè ðåàëèçîâàòü ÷òî-òî èç íàðàáîòêè. óâëå÷åíèé è ââîëþ ïîîá ÷åòâåðã âêëþ÷èòå ùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè. «àâòîïèëîò» è äàéòå ×åòâåðã – äåíü, â êîòîðûé ïðîèçîéòè ñïîíòàííûì ñáûâàþòñÿ ìå÷òû. ïåðåìåíàì. Ïðèñëóøàéòåñü ê èíòóèöèè. Âûõîäíûå ëó÷øå çàãðóçèòü Ëó÷øèì îòäûõîì áóäåò äåÿòåëüíîñòüþ, îãðàíè÷èâ ëþáèìàÿ ðàáîòà. ïîòîê ëþäåé è èíôîðìàöèè. РЫБЫ ДЕВА Õîðîøî íà÷èíàòü Ñëîæíîñòè â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, ðàáîòå è îòíîøåíè- ïîñåùàòü êóðñû, òðåíèíãè.  ÷åòâåðã âû ìîæåòå ÿõ ðàçáóäÿò âàø êðåàòèâ.  ÷åòâåðã ñëåäóéòå èìïóëü- ïîëó÷èòü ÷óäåñíûé ïîäàðîê èëè íîâîñòü. ñó, åñëè âàì çàõî÷åòñÿ  âûõîäíûå ñòàðàéòåñü ñðî÷íî êîãî-òî óâèäåòü. ëàäèòü ñî âñåìè. Èç êîíòàê âûõîäíûå âû ìîæåòå òîâ èçâëå÷åòå ìíîãî íàéòè íîâîå ïðèìåíåíèå ïîëåçíîãî. ñòàðûì âåùàì.

Ðîìàíòè÷íå ìåðåõò³ííÿ ñàìîöâ³ò³â, ðîçìà¿òòòÿ ïðèêðàñ - îäíå ñëîâî, âñå, íà÷å â êàçö³. Áåðåãèíÿ ì³äíîãî öàðñòâà, ïðîäàâ÷èíÿ êðèâîð³çüêî¿ êðàìíèö³ Íàòàëÿ Êóçüìåíêî åêñêëþçèâíî ðîçïîâ³ëà «Â³ñòÿì» ïðî äåÿê³ çàáàãàíêè æ³íîöòâà ó âèáîð³ òîãî, ùî äîäຠ¿ì êðàñè òà âèøóêàíîñò³

«Æ³íêè îáèðàþòü ïðèêðàñè çà çíàêîì çîä³àêó»

СИЛА КАМІННЯ - Пані Наталко, на що зважаєте, коли радите жінці прикрасу? - Передусім запитую, з якої нагоди потрібна прикраса: чи бажання заволодіти чоловічими серцями, де камінчик підкреслить владний блиск очей його господині, чи вразити своєю елегантністю в офісі... Часом особливо вибагливі пані та панночки приносять сюди шати, до яких треба дібрати підхожу окрасу, приміряють тут, вибираючи, зрештою, ту, яка найбільше пасує до вбрання. - Жінки купують прикраси з камінням, керуючись забобонами? - П'ятдесят на п'ятде-

ÏÅÐËÈ ÁÓËÈ, ª É ÁÓÄÓÒÜ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

×ÎËβÊÈ ÊÓÏÓÞÒÜ ÑÅÐÅÆÊÈ ÄËß ÑÅÁÅ сят. Половина купує їх відповідно до знака зодіаку, решта керується тільки смаком. Поки не була знайома з камінням, не розуміла його сили. Працюючи у цій крамниці, почала прикрашати свою родину і переконалась у його неабиякому впливі. Приміром, моїй неньці, яка лікарює, аметист допомагає на роботі позбутись негативу. Після напруженого дня вона потримає його під струменем води - і камінець знову її найперший охоро-

нець від професійних прикрощів.

ПОПИТ НА БІЖУТЕРІЮ - Як вік впливає на вибір прикрас? - Молодь здебільшого обирає біжутерію з невеличкими грайливими камінчиками, старші жінки - прикраси з «серйозним» камінням - добірним, матовим. Останнім часом користується попитом серед молоді й нова чеська біжутерія - вельми тонкої роботи. По-перше, від

води не тьмяніє, а по-друге, камінець в оздобу не вклеюють, а впаюють. - А чоловіки, певне, купують якось по-особливому? - Щиро розгублені очі, зніяковіння та подив - ось чітко окреслені прикмети представника сильної статі, який завітав до нашої крамниці (посміхається). Усі чоловіки вдаються до консультування з нами, і всі, як один, просять, щоб ми поміряли обрану прикрасу, ставлячи запитання: чи дійсно ця прикраса гарна? Часто-густо питають брендові прикраси, що є великою помилкою, бо не все «іменне» є запорукою того, що воно пасуватиме господині. Часом дженджуристі молодики купують прикраси і для себе, зокрема сережки. - Перли - це сьогодення чи минувшина? - Перлові оздоби завжди були, є й будуть. «Сльозам Афродіти» притаманна універсальність, яка робить прекрасною жінку будьякого віку: на панночках вони підкреслюють ніжність та мрійливість, на пані бальзаківського та літнього віку - елегантність. Недарма ж їх звуть «сльозами Афродіти» - богині кохання та вроди.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Âðà÷ îáðàùàåòñÿ ê ïàöèåíòó. - Âû êóðèòå? - Íåò. - Î÷åíü æàëü. Âû ïî÷óâñòâîâàëè áû ñåáÿ ãîðàçäî ëó÷øå, åñëè áû áðîñèëè. ☺ ☺ ☺ - Ìåíÿ óêóñèëà âàøà ñîáàêà! ß òðåáóþ êîìïåíñàöèè! - Ðàäè Áîãà! ß åå ñåé÷àñ ïîäåðæó, à âû êóñàéòå! ☺ ☺ ☺ Æåíùèíà ó ïñèõèàòðà: - Äîêòîð, ìåíÿ áåñïîêîèò ìîé ñûí. Îí öåëûìè äíÿìè ëåïèò êóëè÷è èç ïåñêà è äåëàåò âèä, ÷òî åñò èõ. - Íè÷åãî ñòðàøíîãî, ýòî âïîëíå íîðìàëüíîå ïîâåäåíèå ðåáåíêà. - Äà, íî îíî íå íðàâèòñÿ íè ìíå, íè åãî æåíå... ☺ ☺ ☺ - Ðàáèíîâè÷, çàêðîéòå ôîðòî÷êó. Íà óëèöå õîëîäíî. - Âû äóìàåòå, ÷òî åñëè ÿ åå çàêðîþ, òî íà óëèöå ïîòåïëååò? Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 14.08.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354363


#1454  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you