Page 1

ÊÎËÈ ÄÎ ÊÎÍÅÉ ÑÅÐÖÅÌ ÏÐÈÊÈϲÂ

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏÎËÅÒ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ×ÀÉÊÈ

20

ÇÀÏÀËÈÌΠѲ×ÊÓ ÏÀÌ'ßÒ²

3 9

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÁÎà ÁÎÃÀÀÒÛÐÈ

25

ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÏÐÈÎÄÅËÈÑÜ Â ÂÛØÈÂÀÍÊÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№47 (1438) ×åòâåð, 20 ÷åðâíÿ 201 20133 ð.

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Äíåïðîïåòðîâñêå âïåðâûå ïðîøåë ïàðàä âûøèâàíîê. Åãî öåëüþ áûëî íå òîëüêî îáúåäèíèòü ãîðîæàí âîêðóã íàöèîíàëüíûõ ñèìâîëîâ, ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ðîäíîé êóëüòóðå, íî è äàòü ëþäÿì âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ, íàéòè íîâûõ äðóçåé. Ïðèãëàøàëè íàðîä ÷åðåç ñîöñåòè, ñ ïîìîùüþ ñìñðàññûëêè.

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ - Á²ËÎÐÓÑÜ

ÄÂÎÑÒÎÐÎÍͲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ó Êèºâ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ òà Ïðåçèäåíò Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü Îëåêñàíäð Ëóêàøåíêî äîìîâèëèñü ïðî ñï³ëüí³ ä³¿ ó òîðãîâî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³. «Á³ëîðóñü º îäíèì ³ç íàøèõ ãîëîâíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåð³â. Äâîñòîðîíí³é òîâàðîîá³ã ìèíóëîð³÷ ñÿãíóâ ðåêîðäíîãî ð³âíÿ - 7,5 ìëðä. äîë. ² öå íå ìåæà», - çàçíà÷èâ Ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, òàêîæ º çíà÷í³ ïåðñïåêòèâè äëÿ ðîçøèðåííÿ âçàºìî䳿 â åëåêòðîåíåðãåòèö³, çîêðåìà, øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ïîñòàâîê óêðà¿íñüêî¿ åëåêòðîåíåð㳿 â êðà¿íè Áàëò³¿ ç âèêîðèñòàííÿì òðàíçèòíèõ ìîæëèâîñòåé Á³ëîðóñ³. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè òàêîæ íàãîëîøóº íà âàæëèâîñò³ äåìàðêàö³¿ óêðà¿íñüêî-á³ëîðóñüêîãî êîðäîíó äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ì³æðåã³îíàëüíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñï³âïðàö³.

5

Åëåíà Áîíäàðåíêî: «Ñåãîäíÿ ñêîðîñòü çàìåíèëà êà÷åñòâî» Â Âåðõîâíîé Ðàäå óæå áîëüøå ãîäà âåäåòñÿ ðàáîòà íàä íîâîé ðåäàêöèåé çàêîíà î òåëåâèäåíèè è ðàäèîâåùàíèè. Íûíåøíèé çàêîíîïðîåêò 2006 ãîäà áåçíàäåæíî îòñòàë îò òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, çàïðîñîâ àóäèòîðèè è íå ìîæåò ðåøèòü âñå ïðîáëåìû òåëåðàäèîïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû. Î ïàðëàìåíòñêèõ èíèöèàòèâàõ âî âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà â Äíåïðîïåòðîâñê ðàññêàçàëà íàðîäíûé äåïóòàò Åëåíà Áîíäàðåíêî. Ñ «Âiñòÿì «Âiñòÿìèè» îíà ýêñêëþçèâíî ïîäåëèëàëñü è ñâîèì ìíåíèåì î ñîâðåìåííîì óêðàèíñêîì òåëåðàäèîâåùàíèè.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 20.05 півн.

+25 +26 0С +14 +21 0С

Пт 21.05

+22 +25 0С

півн.захід.

+17 +21 0С

Сб 22.05

+22 +27 0С

півн.

+15 +20 0С

Нд 23.05

+22 +28 0С

півн.захід.

+15 +21 0С

Пн 24.05

+21 +28 0С

півн.

+18 +23 0С

Вт 25.05

+25 +29 0С

півн.

+19 +24 0С


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438)

²ÒÀÍÍß Ç Ð²×ÍÈÖÅÞ

Ñëóæá³ ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â - 90 ðîê³â ÄÀÐ’ß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏÐÅÇÅÍÒÓÂÀËÈ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ÂÈÑÒÀÂÊÀ Ó ËÅ ÁÓÐÆÅ Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïðåäñòàâèëà ñâî¿ äîñÿãíåííÿ â êîñì³÷í³é ³íäóñò𳿠íà âèñòàâö³ 50-ãî ì³æíàðîäíîãî àâ³àñàëîíó â Ëå Áóðæå (Ôðàíö³ÿ).  óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ âçÿâ ó÷àñòü Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ òà ïðåçèäåíò Ôðàíö³¿ Ôðàíñóà Îëëàíä. ²ç ïî÷àòêîì ðîáîòè åêñïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâà îáëàñò³ ïðèâ³òàâ ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ. Ó Ëå Áóðæå ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ ïðåäñòàâëÿþòü ÊÁ «Ï³âäåííå» òà ÒΠ«Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà «Äí³ïðîòåõñåðâ³ñ».

ÍÎÂÈÍÈ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÓÁÅÐÍÀ ÒÎÐ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÐÀÀ

Öüîãî òèæíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè 90-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ ñëóæáè ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â Óêðà¿íè. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ òà íàãîðîäèâ êðàùèõ ïðàö³âíèê³â îáëàñíèìè íàãîðîäàìè На урочистості запросили дільничних інспекторів, які активно працювали над профілактикою правопорушень, за-

побігали побутовому насильству в проблемних сім’ях, взаємодіяли з мешканця-

Íβ ÏÐÈÇÍÀ ×ÅÍÍß ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

 ÎÁËÀÑÒ² IJª ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ

Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ çàñòóïíèêàìè ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñ³ÿ Áóð³êà òà Ðîñòèñëàâà Áîòâ³íîâà. Ç 2010 ðîêó Îëåêñ³é Áóð³ê ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ³íâåñòèö³é òà êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü óïðàâë³ííÿ ÆÊà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äî äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó æèòëîâîêîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà ÎÄÀ. Ðîñòèñëàâ Áîòâ³íîâ ìຠçíà÷íèé ñòàæ ðîáîòè â ô³íàíñîâîìó ñåêòîð³. Çîêðåìà, á³ëüøå 10 ðîê³â éîãî ïðîôåñ³éíèé øëÿõ ïîâ'ÿçàíèé ç ðîáîòîþ â ïîäàòêîâèõ îðãàíàõ. ○

ми дільниць у підтриманні громадського порядку й ставилися уважно до проблем та інтересів громадян. У своїй вітальній промові Дмитро Колєсніков сказав: «Один із пріоритетів державної політики Президента України - зміцнення законності і пра-

ѲÒÎÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

ÃÎËÎÑÈ ÇÀ ËÀÂÐÓ ² ÑÎÔ²Þ Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà òà Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà çàëèøèëèñü ó âñåñâ³òíüîìó ïåðåë³êó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. Òàêå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî íà ñåñ³¿ Êîì³òåòó âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè, ùî â³äáóëàñü ó Êàìáîäæ³. ²ç êðèòèêîþ óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè âèñòóïèëà ͳìå÷÷èíà ³ ïðåäñòàâíèê Øâåéöàð³¿. Àëå íàøà êðà¿íà çàðó÷èëàñÿ ï³äòðèìêîþ ßïîí³¿, ²í䳿, Àëæèðó òà ³íøèõ äåðæàâ, ³ ðåçóëüòàò ãîëîñóâàííÿ ñòàâ ïîçèòèâíèì. ○

ÂÈÁÓÕ ÍÀ ÅËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖ²¯

ÇÀËÈØÈËÈÑß ÁÅÇ Ñ²ÒËÀ ×åðåç íàäçâè÷àéíó ïîä³þ íà îäí³é ³ç åëåêòðîñòàíö³é Ïðàãè á³ëüøà ÷àñòèíà ÷åñüêîãî ì³ñòà çàëèøèëàñÿ áåç ñâ³òëà. Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, ï³çíî ââå÷åð³ 18 ÷åðâíÿ òóò ïðîëóíàëè ê³ëüêà âèáóõ³â, ï³ñëÿ ÷îãî ñïàëàõíóëà ïîæåæà. Ñòîâï âîãíþ çä³éìàâñÿ ê³ëüêà ìåòð³â çàââèøêè. Íà ì³ñöå ïðèáóëè ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè, ³íæåíåðè ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä ïîíîâëåííÿì åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Çîêðåìà, ó ï³âäåííèõ ðàéîíàõ Ïðàãè ñâ³òëî âæå º.

ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëàñü ïðåññêîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ îáëñîâåòà Åâãåíèÿ Óäîäà, ïðèóðî÷åííàÿ ê òðåõëåòèþ åãî ïðåáûâàíèÿ íà ýòîé äîëæíîñòè. Âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ æóðíàëèñòàìè Åâãåíèé Óäîä ïîäâåë èòîãè ðàáîòû îáëñîâåòà è ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè íà áóäóùåå О ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ На встречу с председателем облсовета собрались представители СМИ со всей области. В первую очередь, Евгений Удод напомнил о функциях облсовета, - создании и разработке совместно с ОГА проектов и программ, способствующих развитию региона. На сегодняшний день на Днепропетровщине действуют 74 такие областные программы. Они касаются образования,

вопорядку, підвищення ефективності боротьби зі злочинністю і корупцією. Дільничним належить особлива роль у вирішенні цих завдань. На Дніпропетровщині ефективно взаємодіють обласна влада і правоохоронні органи щодо забезпечення правопорядку і громадської безпеки». У регіоні працює Регіональна програма профілактики правопорушень на 2011-2015 роки. Її реалізація дала позитивний результат. Минулоріч рівень злочинності знизився майже на 5%. Обласна влада приділяє особливу увагу модернізації матеріально-технічної бази територіальних підрозділів МВС області. У рамках проекту «Безпечне місто» за 2010-2013 роки для підрозділів міліції придбано 123 нові спецавто та 3 спецкатери.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Öåëü - ðåãèîí, ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ èíîñòðàíöåâ медицины, культуры, социально-экономического развития. В этом году наиболее важными проектами стали строительство радиологического центра, реформирование скорой помощи, ремонт детсадов и интернатов. Особое внимание облсовет уделил проектам экологического характера и программе «Доступне житло».

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ Главным достижением областного совета его председатель считает слаженность работы и плодотворность труда. «У нас нет противоречий относительно направлений развития региона. Мы все работаем с одной идеей и с единой це-

ÎÁÙÅÍÈÅ ÏÐÎØËÎ Â ÐÅÆÈÌÅ ÆÈÂÎÃÎ ÄÈÀËÎÃÀ лью», - рассказал Евгений Удод. Он также отметил, что за последние три года областной бюджет сохраняет темпы роста. В 2014-м область планирует заработать около 5 млрд.грн. Сегодня большое внимание облсовет уделяет привлечению инвесторов. «Наша цель создать такие условия, чтобы Днепропетровщина была привлекательна для инвесторов и интересна иностранным гостям. Для этого проводят такие мероприятия, как Ассамблея европейских

регионов, фестиваль The Best City.ua, выставка Петриковской росписи в штаб-кварÇà òðè ãîäà тире ЮНЕСКО в Паïðåáûâàíèÿ íà риже», - отметил Евäîëæíîñòè гений Удод. Åâãåíèÿ Óäîäà: После пресс-конференции Евгений ñåññèé Удод продолжил обîáëàñòíîãî ñîâåòà щение с журналистаñîñòîÿëîñü, ми в режиме живого ðåøåíèå диалога. Предïðèíÿëè äåïóòàòû. ставителей прессы интересовали самые разные вопросы, на- ракетного парка, пример: строитель- темы экологии и ство ледовых арен, водоснабжения.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

18

451


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÈËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íàãîðîäèëè â³äì³ííèê³â íàâ÷àííÿ ñåðåä ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ñòèïåí䳿 â³ä îáëàñíî¿ âë àäè ¿ì âðó÷èëè âëàäè êåð³âíèêè ðåã³îíó ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí ÓÓäîä äîä

ÎѲ×ÅÍÀ ÌÎËÎÄÜ

³äì³ííèêè îòðèìàëè ñòèïåí䳿

Нагороди отримали 120 хлопців та дівчат. За результами 2012/13 навчального року стипендіатами

стали 100 учнів шкіл та 20 студентів навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, які змогли досягти найвищого рівня у навчанні. За словами голови облради Євгена Удода, підтримувати найкращих та найталановитіших дітей стало традицією для обласної влади. Наразі розмір стипендії для учнів шкіл та гімназій складає 1500 грн., а для учнів

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÈÕ Ä²ÒÅÉ ÑÒÀËÀ ÒÐÀÄÈÖ²ªÞ профтехучилищ та студентів вишів - 2500 грн. Це, на думку губернатора Дмитра Колєснікова, і надалі буде хорошим додатковим стимулом для успішного навчання.

Він зазначив, що влада регіону намагається створити рівні умови для отримання освіти всім дітям, незалежно від того, де вони проживають - у місті чи в невеликому селі. Зокрема, в області реалізується інноваційний проект «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти». Також цього року стартують 4 нові унікальні електронні проекти в галузі освіти. Це «Електронний методкабінет», «Електронний модуль «Атестація педагогічних працівників», «Мережевий освітній округ» та «Study in Dnipropetrovsk Region». 2013-й оголошено Президентом України Роком дитячої творчості. Для розвитку творчих здібностей дітей працюють понад 330 позашкільних освітніх закладів, які відвідують близько 200 тисяч дітей.

ϲÄà ÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎà ΠÐÎÊÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ

³äðåìîíòóþòü øêîëè òà äèòñàäêè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Öèìè äíÿìè â³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â ñåëåêòîðíó íàðàäó ç ïèòàíü âèêîíàííÿ Ñîö³àëüíèõ ²í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè «Ä³òè ìàéáóòíº ÓÓêðà¿íè». êðà¿íè». ϳä ÷àñ çàõîäó ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê Äí³ïðîïåòðîâùèíà ãîòóºòüñÿ äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó

У ході наради голова Дніпропетровської ОДА повідомив про те, що всі навчальні заклади регіону вчасно підготують до початку нового навчального року та опалювального сезону. Необхідні підготовчі й ремонтно-будівельні роботи виконають в усіх 1024 загальноосвітніх навчальних закладах та в 951 дошкільній установі області. Для цього заплановано залучити фінансування у

114,7 млн. грн. з бюджетів різних рівнів. «Діти - це майбутнє Дніпропетровщини й України, і влада регіону робить все для того, щоб забезпечити їм комфортні та зручні умови для навчання», - зазначив Дмитро Колєсніков. Крім того, губернатор повідомив, що у 2013 році на Дніпропетровщині створено близько 300 місць у дитячих садках. Зокрема, в регіоні розпочали роботу 4 дитсад-

³ ðàéîíàõ ïðîéäóòü ïàì’ÿòí³ çàõîäè

Цієї суботи в кожному місті та районі області о 4-й годині

ÍÀ ϲÄÃÎÒÎÂÊÓ ØÊ²Ë ÑÏÐßÌÓÞÒÜ 114,7 ÌËÍ. ÃÐÍ. ки у Новомосковському, Солонянському районах та Кривому Розі, створені три навчально-виховні комплекси у Васильківському, Верхньодніпровському і Томаківському районах.

Камінь) учасники акції запаленими свічками викладуть на майданчику слово «ПАМ’ЯТАЄМО!» і трагічну дату «1941». «Наш регіон був місцем тяжких кровопролитних боїв під час Великої Вітчиз- регти!» - відзначив няної війни, і цю па- губернатор Дмитро м’ять ми повинні збе- Колєсніков. Покладання квітів до монументів Великої Вітчизняної відбудуться в усіх містах і районах області. О 10-й ранку 22

ÇÀÃÈÁËÈÕ ÂØÀÍÓÞÒÜ ÕÂÈËÈÍÎÞ ÌÎÂ×ÀÍÍß

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

ÂȯÇÄÈ Ë²ÊÀв Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà îðãàí³çîâàí³ ùîäåíí³ âè¿çäè ë³êàð³â óñ³õ öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè îáëàñò³ äî íåìîá³ëüíèõ âåòåðàí³â. Çàçâè÷àé, öå âèêîíóþòü ñ³ìåéí³ ë³êàð³. Ïðîòå öüîãî òèæíÿ äî âåòåðàí³â âè¿æäæàþòü òàêîæ âóçüêîïðîô³ëüí³ ñïåö³àë³ñòè: îôòàëüìîëîãè, ËÎÐè, íåâðîïàòîëîãè òà ³íø³. ○

ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ÏÐÈÉØËÈ Ç ÍÀÁÎ˲ËÈÌ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ çà ãðàô³êîì óäðóãå öüîãî ì³ñÿöÿ ïðîâ³â îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. ³í çàçíà÷èâ, ùî âëàäà ïîâèííà ÷óòè ³ çíàòè ïðî ïðîáëåìè ëþäåé, âèêîíóâàòè äàí³ ¿ì îá³öÿíêè. Çîêðåìà, çà ðåçóëüòàòàìè ïðèéîìó æèòåëüö³ æ/ì Ñîê³ë ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïîëàãîäÿòü òåëåôîííèé çâ’ÿçîê, âåòåðàí ïðàö³ áåçêîøòîâíî îçäîðîâèòüñÿ ó ïðîô³ëüíîìó ñàíàòî𳿠ï³ä Íîâîìîñêîâñüêîì, à 11-ð³÷íèé õëîï÷èê ³ç áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè â³äïî÷èíå â äèòÿ÷îìó öåíòð³ «Ïåðëèíà Ïðèäí³ïðîâ’ÿ». ○

ÄÅÐÆÀÂͲ ÍÀÃÎÐÎÄÈ

Çàïàëèìî ñâ³÷êó ïàì'ÿò³ ранку біля пам’ятників та меморіалів жертвам фашизму в Ùîðîêó Ùîðîêó,, 22 ÷åðâíÿ, рамках громадської âñÿ ÓÓêðà¿íà êðà¿íà âøàíîакції «Запали свічку âóº âåòåðàí³â òà ïàì'ÿòü ïðî çàãèáëèõ пам’яті» загоряться свічки. Зокрема, у âî¿í³â ó Âåëèê³é Дніпропетровську ³ò÷èçíÿí³é â³éí³. біля пам’ятника воїÖåé ð³ê íå º âèíÿòнам 152-ї Стрілкової êîì. Íà Äí³ïðîïåòдивізії (житловий ðîâùèí³ äî Äíÿ ñêîðáîòè â óñ³õ ì³ñòàõ масив Червоний

ÄÅÍÜ ÑÊÎÐÁÎÒÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÌÅÄÈʲ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ÷îòèðüîõ ìåäèê³â ðåã³îíó ç îòðèìàííÿì äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè. Çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çà îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íàäàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ îðäåíîì «Çà çàñëóãè» ² ñòóïåíÿ íàãîðîäæåíî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà Ñåðã³ÿ Ðèæåíêà. Ùå òðîº ìåäèê³â îòðèìàëè ïî÷åñí³ çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè». ÊÐ ÀÙ² Ç ÊÐ ÀÙÈÕ ÊÐÀÙ² ÊÐÀÙÈÕ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂֲ Öèìè äíÿìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ ²² òóð ùîð³÷íîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Êðàùèé äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü». Ó ² òóð³ âçÿëè ó÷àñòü 262 îñîáè, ç íèõ 51 ëþäèíà ïîòðàïèëà äî ²² òóðó. Çà ï³äñóìêàìè öèõ êîíêóðñ³â 4 ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü íå ò³ëüêè çâàííÿ êðàùèõ â îáëàñò³, à é ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè îáëàñòü ó çàêëþ÷íîìó ²²² åòàï³, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ â Êèºâ³. червня Дніпропетровщина приєднається до Всеукраїнської акції «Хвилина мовчання». На якийсь час призупинять роботу на підприємствах, в установах та рух транспорту.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí - çàïîðóêà çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â Ðîçâ'ÿçàííÿ ñîö³àëüíî âàæëèâèõ ïèòàíü ñóñï³ëüñòâà ïî÷èíàºòüñÿ ç âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü îêðåìèõ ãðîìàäÿí. Ñàìå òîìó â Ï'ÿòèõàòñüêîìó ðàéîí³ ðîáîòó ç ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàä³éøëè äî Êîíòàêò-öåíòðó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà», ñïðÿìîâàíî íà ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õí³õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ З початку року до райдержадмі ністрації від «Контактцентру «Гаряча лінія Дмитра Колєснікова» надійшло 73 звернення громадян. Результати аналі зу звернень свідчать про те, що най більше їх з питань комунального госпо дарства 32,9%, земельних відносин 21,9%, праці і заробітної плати 13,7%, аграрної політики 9,6%, соціального захисту 8,2%.

ІНВЕСТИЦІЇ В ЖКГ Саме в галузі житловокомунально го господарства виникає найбільше за питань. Жителів району турбує якісне надання послуг водопостачання та водо відведення (37,5%). На даний час ви конані проектновишукувальні роботи

но до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитин ства та дітямінвалідам» призначено допомогу 315 сім'ям. Згідно з районною Програмою за безпечення державних соціальних га рантій та районної адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян на 2010 2014 роки протягом січнятравня 2013 року за ра хунок коштів місцевого бюджету нада но матеріальну допомогу 227 громадя нам району на загальну суму майже 49 тис. грн., а саме: z з нагоди відзначення річниці ви ведення військ з Афганістану 55 воїнам інтернаціоналістам, членам сімей за гиблих та померлих в Афганістані

Òåìàòèêà çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Ä. Êîëºñí³êîâà» â³ä æèòåë³â Ï'ÿòèõàòñüêîãî ðàéîíó

П'ятихатський центр первинної ме дикосанітарної допомоги обслуговує майже 38,5 тисячі чоловік, з них понад 7,7 тисячі діти. Всі амбулаторії загаль ної практики сімейної медицини укомп лектовані медичним обладнанням та шафами невідкладної допомоги. За рахунок обласного та районного бюджетів удалося значно поповнити матеріальну базу амбулаторій та фельд шерських пунктів медичним облад нанням. Крім того, для забезпечення пільгових категорій населення медика ментами за рецептами лікарів видатки збільшено на 30 тис. грн. Вони станов лять 100 тис. грн. Другий рік поспіль у районі працює програма «Місцеві стимули» для ме дичних працівників, яка дозволяє ви рішувати цілу низку нагальних проб лем: z муніципальні «надбавки» ліка рям та медичним сестрам, z оплата за мобільний зв'язок.

ВІД ТВОРЧИХ ПЕДАГОГІВ ДО ТВОРЧИХ УЧНІВ щодо реконструкції очисних споруд та каналізаційних мереж м. П'ятихатки. На «Гарячу лінію Дмитра Колєсні кова» звернувся житель с. Пальмирівка щодо ремонту водонапірної башти та відновлення водопостачання. Центра лізоване водопостачання в с. Пальмирів ка здійснюється неприбутковою гро мадською організацією «Пальмирів ський водогін». За сприяння райдержад міністрації, за рахунок спонсорських коштів проведені роботи по заміні водо напірної башти із влаштуванням ново го фундаменту, замінено ділянку трубо проводу. Нині водопостачання віднов лено. У 2013 році розпочав свою роботу полігон твердих побутових відходів у м. П'ятихатки, побудований за кошти об ласного бюджету. Для обслуговування полігону придбані бульдозер, екскава тор і два сміттєвози. Великий обсяг робіт виконано в за кладах освіти району. Зокрема, введена в експлуатацію котельня в загально освітній школі № 1; на базі загально освітніх шкіл у селах Біленщина і Троїцьке створені 2 навчальновиховні комплекси; виконано капітальний ре монт покрівлі в Лихівській загально освітній школі; замінені газові котли опалення в Чумаківській загально освітній школі, Миколаївському навчальновиховному комплексі та ДНЗ № 3. Реагуючи на звернення мешканців у 2013 році планується побудувати в на селених пунктах 9 дитячих ігрових майданчиків. На даний час уже встанов лено дитячі ігрові майданчики на тери торії Зорянської, Мар'янівської, Білен щинської, Пальмирівської, Жовтян ської сільських рад.

СОЦЗАХИСТ ПІД ОСОБЛИВИМ КОНТРОЛЕМ Під особливим контролем в уп равлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебувають звернення громадян, що стосуються надання соціальної допомоги. Відповід

по 200 грн. кожному на суму 11,0 тис. грн.; z щомісячна грошова допомога сім'ям загиблих в Афганістані 2 сім'ям на суму 1,5 тис. грн.; z з нагоди відзначення Міжнарод ного дня визволення в'язнів концта борів 6 чол. на суму 1,2 тис. грн.; z з нагоди відзначення Міжнарод ного дня захисту дітей 151 чол. на суму 30,2 тис. грн.;

У П'ятихатському районі ведеться велика робота з відновлення дошкіль них навчальних закладів. Так, у 2012 2013 роках у районі відремонтовано та відкрито додаткові групи в Лозуват ському, Зорянському, Вишнівських та Саївському ДНЗ. Відкрито 4 навчальновиховні комп лекси на базі Біленщинської, Троїцької, Миколаївської та Долинської загально освітніх шкіл. У 2013 році планується відкрити

умов для виховання і навчання молоді це запорука зростання талановитого й освіченого молодого покоління Ук раїни. Протягом 2012/13 навчального року 7 учнів П'ятихатщини здобули пе ремогу в обласних предметних олімпі адах. У конкурсізахисті наукових робіт у Дніпропетровському відділенні малої академії наук України слухачка історикогеографічної секції, учениця Виноградівської ЗШ ІІІІ ступенів Сніжана Бондаренко посіла друге місце, цього ж року вона отримала Гранпрі п'ятого обласного конкурсу учнівської молоді «КОЛІЯ» за роботу «П'ятихатщина в період окупації. 19411943 роки». Слухачка біологічної секції, учениця Зорянської ЗШ ІІІІ сту пенів Світлана Романенко також вибо рола друге місце. У травні 2013 року команда учнів Зорянської ЗШ ІІІІ ступенів взяла участь в обласному етапі Всеукраїн ської військовопатріотичної спортив ної гри «Зірниця», де посіла друге місце.

ЩОДЕННИЙ КОНТРОЛЬ З початку року посадові особи рай держадміністрації провели 53 особис тих прийоми громадян, на яких прий няли 70 громадян. Керівництво району здійснило 35 виїзних прийомів, на яких прийняли 65 громадян. Графіки особистих та виїзних прийомів грома дян головою райдержадміністрації та його заступниками оприлюднюються щомісячно у місцевих засобах масової інформації і на вебсайті райдержадмі ністрації. Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації третій вівторок

z надано матеріальну допомогу на лікування 13 громадянам, які постраж дали внаслідок Чорнобильської ката строфи, на загальну суму 5 тис. грн. Звернення громадян на «Гарячу лінію Дмитра Колєснікова» з соціаль них проблем вирішуються в найкорот ший термін.

НВК на базі Комісарівської загальноос вітньої школи. Відкрито дошкільні на вчальні заклади з групами короткотри валого перебування на базі Холодіїв ської та Пальмирівської загально освітніх шкіл. У комплексі ці заходи дали змогу забезпечити 272 дитини місцями в ДНЗ та на 100% охопити дітей п'ятирічного МЕДИЧНА віку дошкільною освітою. РЕФОРМА В ДІЇ Розвиток освіти, підтримка на Населення району хвилюють пи вчальних закладів та забезпечення тання реформування первинної меди косанітарної допомоги. Були побою вання, що в результаті змін погіршить ся надання медичної допомоги, особли во в сільській місцевості. Сьогодні ж на строї медичних працівників і населен ня змінилися на більш оптимістичні, адже з кожним днем зміни на краще стають більш відчутнішими.

ÖÜÎÃÎÐ²× ÇÀÏÐÀÖÞÂÀ ÏÎ˲ÃÎÍ ÒÂÅÐÄÈÕ ÏÎÁÓÒÎÂÈÕ Â²ÄÕÎIJÂ

кожного місяця визначено днем прове дення «Прямої телефонної лінії» з на селенням району голови райдержадмі ністрації. Це дозволило швидко реагу вати на звернення громадян. У райдержадміністрації щоденно здійснюється моніторинг та контроль за станом виконання звернень громадян, що надійшли до Контактцентру «Гаря ча лінія Дмитра Колєснікова». Усі звер нення оперативно розглядають, опрацьо вують, надають відповіді по суті пору шених питань. Щоп'ятниці готується оперативна інформація про стан розгля ду звернень громадян, яка доводиться до відома голови райдержадміністрації. Щопонеділка на апаратних нарадах за слуховується питання стану розгляду та виконання таких звернень. Організація та ведення діловодства, зокрема, робо та зі зверненнями громадян планово пе ревіряються у структурних підрозділах райдержадміністрації. Результати пе ревірок доводяться до керівників струк турних підрозділів райдержадмініст рації, надається необхідна методична та практична допомога. Райдержадміністрація і надалі вва жатиме одним із пріоритетних завдань підвищення відповідальності за якість і ефективність роботи, недопущення формального ставлення до розгляду звернень громадян. Контактцентр «Гаряча лінія Дмит ра Колєснікова» є ефективним засобом зв'язку між громадою та владою. Дові ра мешканців району до звернення на «Гарячу лінію» губернатора дуже висо ка. Вона виправдовується реальними справами та вирішенням питань. Голова П'ятихатської райдержадміністрації Володимир Чепурко

ÃÐÀÔ²Ê îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Åëåíà Áîíäàðåíêî: «Ñåãîäíÿ ñêîðîñòü çàìåíèëà êà÷åñòâî» чернуха, безнадежность, все плохо. Складывается впечатление, что журналистам сейчас проще и дешевле поставить оперативное видео об очередном убийстве или пожаре, чем сделать полноценный аналитический сюжет. К сожалению, на мой взгляд, многие украинские СМИ работают по принципу: «плохие новости продаются хорошо, хорошие - плохо». Государство же с этим ничего сделать не может потому, что его сразу же обвинят в цензуре.

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА - Елена Анатольевна, как часто Вы смотрите телевизор, слушаете радио? - Радио слушаю каждый день, когда еду на работу или перемещаюсь по городу - мне важно знать последние новости. Телевидение же смотрю все реже и реже, ухожу в Интернет, поэтому считаю, что будущее ТВ - в Cети. Что касается передач, то смотрю политические ток-шоу, новости и некоторые сериалы, так называемые политические детективы. Могу порекомендовать американские сериалы «Карточный домик» и «Босс». Их основная идея может ли быть политика честной вообще. - В 90-х Вы работали на ТВ, какие тогда были сложности? - Они были технического характера, дольше велась обработка информации. Сейчас это все работает просто мгновенно. Но лично я тоскую по тому периоду. Ведь та медлительность давала журналисту возможность десятки раз перепроверить информацию. Это спасало репортеров от судебных исков со стороны тех, кого ты мог обидеть, или же выдать сюжет без сбалансированных точек зрения. К сожалению, в данное время скорость заменила качество.

«ПЛОХОЕ ХОРОШО ПРОДАЕТСЯ» - По Вашему мнению, должны ли СМИ воспитывать своего зрителя, слушателя? - Если относиться к СМИ как к бизнесу, то никто не отменял такую высокую планку как социальная ответственность бизнеса. Почему-то этого требуют от заводов и фабрик, а чем лучше пресса? Идти на поводу низменных запросов - недопустимо. Все знают, что у нас популярностью в кабельных

РАБОТА НАД ЗАКОНОМ - Елена Анатольевна, в чем сегодня заключаются основные проблемы телерадиопространства? - Реалии сегодня таковы, что радио, печать и даже телевидение начинают терять свои позиции, как основные развлекательные и информационные каналы. Сейчас можно быть непривязанными к программе передач или к эфиру, стоит лишь воспользоваться video on demand или IP TV. Поэтому наша рабочая группа при комитете по вопросам свободы слова и информации начала работу по созданию

ÅÅ ÌÍÅÍÈÅ: - Ïðîöåññ ðàçãîñóäàðñòâëåíèÿ ÑÌÈ äîëæåí íà÷àòüñÿ. Åñëè ñðàâíèòü ÷àñòíûå è ãîñóäàðñòâåííûå ÑÌÈ, ñðàçó ñòàíåò ïîíÿòíî, ÷òî ÷àñòíûé ñîáñòâåííèê ÿâëÿåòñÿ áîëåå ýôôåêòèâíûì, ÷åì ãîñóäàðñòâî.

сетях пользуются порноканалы. Так давайте мы их в некодированном виде покажем всем?! Есть некая грань, которую ради здоровья общества, отдельной взятой семьи нельзя переступать. - Какие проблемы Вы видите в информационном наполнении телеканалов? - Лично для меня новости, которые выходят на телеканалах, укладываются в одну формулу - «вбили, з’їли, закопали». Сплошная

«ÂÎÏÐÎÑ ÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ ÏÐÀÂ ÐÅØÈÒ ÇÀÊÎÍ»

новой редакции закона о телевидении и радиовещании. Нынешний же закон напоминает «кладбище надежд» относительно развития украинского телерадиовещания и провайдерской сферы. - Что предполагает новая редакция закона? - Мы инициируем облегчить вхождение на рынок СМИ, а также провайдеров и кабельщиков. Для этого принцип лицензирования будет сменен на принцип уведомления. Это значит, что не нужно будет ждать разрешения на право вещать от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а просто уведомить об этом. Взамен Нацсовет получит больше полномочий управлять теле-

«ÅÑÒÜ ÃÐÀÍÜ, ÇÀ ÊÎÒÎÐÓÞ ÍÅËÜÇß ÏÅÐÅÑÒÓÏÀÒÜ» радиопространством и контролировать его. Также больше финансовых льгот будут получать те СМИ, которые производят собственный контент. Чем больше в эфире телеканала отечественного продукта, фильмов и передач украинского производства, тем меньше он будет платить за лицензию. Также предусматривается и соблюдение авторских прав. К сожалению, рынок кабельщиков и провайдеров страдает от пиратства. Очень часто властям ставят в укор попытки урегулировать вопрос с файлообменниками, забывая о том, что права украинских творцов тоже нарушаются. Поэтому вопрос защиты интеллектуальной собственности решит новый закон. Конечно, регулировать Интернет - это все равно, что регулировать воздух. Вся сложность в том, что в обществе не порицается воровство интеллектуальной собственности. - На какой стадии сейчас находится работа над этим документом? - Законопроект готов на 80%. Мы хотим успеть к концу этой сессии внести его, а на осенней - рассмотреть. Я бы очень хотела, чтобы депутаты его поддержали и он вступил в действие с января 2014 года. - Как профильный комитет ВР собирается решать проблемы печатных СМИ? - Как известно, проблема печатных СМИ состоит в дисбалансе между частными изданиями и государственными. Поэтому я считаю, что Украине нужен законопроект по разгосударствлению коммунальных СМИ, который устроит все политические силы. Сегодня в комитетах парламента на рассмотрении находятся три законопроекта по этому вопросу. Но чтобы закон был содержательным и дееспособным, нужно обязательно привлечь областные организации НСЖУ. Нам важно учесть все возможные мнения по этому вопросу.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÅÍÜ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖß

ÂÈÒÐÈÌÊÈ ² ÒÅÐϲÍÍß Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â â îáëàñò³ ïðèâ³òàëî êîëåã ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì Äíåì äåðæàâíî¿ ñëóæáè. «²ç çäîáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè íàáóëî ïðèíöèïîâî íîâîãî çíà÷åííÿ, - éäåòüñÿ ó ïîçäîðîâëåíí³. - ijÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê ïîñåðåäíèê³â ì³æ âëàäîþ ³ íàðîäîì, ìຠâèíÿòêîâî âàæëèâå çíà÷åííÿ â ðîçáóäîâ³ äåðæàâíîñò³. Áàæàºìî âñ³ì âèòðèìêè ³ òåðï³ííÿ, òàêèõ íåîáõ³äíèõ ó íàø³é ðîáîò³! dz ñâÿòîì Âàñ!» ○

²Ç ÒвÉÖÅÞ!

ÐÀÄÎÑÒ² ÒÀ ÌÈÐÓ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â â îáëàñò³ ïðèâ³òàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç Äíåì Ñâÿòî¿ Òð³éö³. «Öå ñâÿòî ñèìâîë³çóº ïî÷àòîê ë³òà, - ñêàçàíî ó ñëîâàõ â³òàííÿ. Õðèñòèÿíè ïðèêðàøàþòü ñâî¿ äîì³âêè çåëåíèì ç³ëëÿì, à ïîò³ì âèêîðèñòîâóþòü éîãî ÿê îáåð³ã. Íåõàé æå ðàçîì ç³ ñâ³æîþ çåëåííþ ó Âàø³ ðîäèíè ïðèéäóòü ðàä³ñòü, ìèð, ñïîê³é òà Áîæà áëàãîäàòü. Íåõàé öå ñâÿòî íàäèõíå Âàñ íà äîáð³ ñïðàâè ³ íàïîâíèòü âàø³ ñåðöÿ âñåïðîùåííÿì ³ ëþáîâ’þ äî áëèæí³õ». ○

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÜ

ÇÅÌÅËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß Öèìè äíÿìè â îáëàñí³é ðàä³ â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë», ïðèñâÿ÷åíèé àêòóàëüíèì ïèòàííÿì ó çåìåëüí³é ñôåð³. Ïðåäñòàâíèêè ïðîåêòó «Àãðî²íâåñò» (USAID) ïðåäñòàâèëè ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî ñòàâëåííÿ àãðàð³¿â îáëàñò³ äî ïðîöåñó âïðîâàäæåííÿ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè. Öå íàéìàñøòàáí³øå äîñë³äæåííÿ òàêî¿ òåìè íà ïðîñòîðàõ ÑÍÄ. Çàðàç ñòâîðþþòüñÿ åêñïåðòí³ ãðóïè ³ â³äïðàöüîâóþòüñÿ ìåõàí³çìè âèð³øåííÿ çåìåëüíèõ ïèòàíü. ○

ÏÎÆÅÆÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ

ÎÁÅÐÅÆÍÎ Ç ÂÎÃÍÅÌ Óïðàâë³ííÿ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîïåðåäæóº ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâàííÿ Ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðè â³äïî÷èíêó â ë³ñ³. Ó çâ’ÿçêó ç òðèâàëîþ ñïåêîþ â Óêðà¿í³ ³ñíóº ðèçèê âèíèêíåííÿ ë³ñîâèõ ïîæåæ. Êîæåí æèòåëü ðåã³îíó ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè, ùî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ë³ñîâèõ ïîæåæ º ïîðóøåííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè â ë³ñàõ ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó, âèïàëþâàííÿ ñòåðí³, ëóê³â, ïàñîâèù, ñìóã â³äâîäó àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ³ çàë³çíèöü òîùî íà ä³ëÿíêàõ ïîáëèçó ë³ñ³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438)

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Ó íàñ îäèí ãëàâíûé âîïðîñ ÷èñòûé âîçäóõ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÒÀËÀÍÒ²Â

ÞËÈß ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ

³äáóâñÿ ï³âô³íàë êîíêóðñó «Í³êîïîëü ìຠòàëàíò», ó õîä³ ÿêîãî âèçíà÷èëè ô³íàë³ñò³â. 40 íàéñèëüí³øèõ ó÷àñíèê³â, ÿêèõ â³ä³áðàëè íà ïîïåðåäí³õ åòàïàõ êîíêóðñó, çìàãàëèñü çà ó÷àñòü ó ô³íàë³. Ñâî¿ òàëàíòè äåìîíñòðóâàëè âîêàë³ñòè, ã³ìíàñòè, àêðîáàòè, äåêëàìàòîðè, ìóçèêàíòè òà ïðåäñòàâíèêè îðèã³íàëüíèõ æàíð³â. Çà ïðàâî íàçèâàòèñÿ íàéòàëàíîâèò³øèì í³êîïîëüöåì òà îòðèìàòè ãîëîâíèé ïðèç 10 òèñ. ãðí. çìàãàòèìóòüñÿ 23 êîíêóðñàíòè, ÿê³ ïîòðàïèëè äî ô³íàëó.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÒÓÐͲÐÈ Ç íàãîäè 70-ð³÷÷ÿ ç äíÿ âèçâîëåííÿ Âàñèëüê³âêè â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â â³äáóâñÿ òóðí³ð ç ê³êáîêñèíãó. Ðèíã äëÿ ö³º¿ ïî䳿 ïðèâåçëè ³ç Ïàâëîãðàäà. Òóðí³ð ïðîâîäèòüñÿ òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü, öüîãî ðàçó ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè 120 ñïîðòñìåí³â ³ç Âàñèëüê³âêè, Ïàâëîãðàäà, Ïðèâîâ÷àíñüêà, Ìåæèð³÷÷ÿ òà Þð³¿âêè. Òàêîæ ó ðàéîí³ ïðîâåëè òóðí³ð ç ì³í³ôóòáîëó íà Êóáîê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Þð³ÿ Ñàìîéëåíêà. Êóáîê âèáîðîëà ôóòáîëüíà êîìàíäà ç Òåðí³âêè. ○

Äëÿ ïðåäïðèÿòèé Ìåòèíâåñòà âîïðîñ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ.Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ, ñîçäàòü êîìôîðòíóþ ñðåäó ïðîæèâàíèÿ äëÿ ãîðîæàí - ê âûïîëíåíèþ ýòèõ öåëåé êîìïàíèÿ áóäåò ñòðåìèòüñÿ è â äàëüíåéøåì. Î÷åðåäíûì ïðèìåðîì ðåàëèçàöèè òàêîãî îòâåòñòâåííîãî ïîäõîäà ê âåäåíèþ áèçíåñà ñòàëî íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà íîâîé àãëîôàáðèêè íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå Ìåòèíâåñ òà â Åíàêèåâî, Ìåòèíâåñòà ãäå áóäåò èñïîëüçîâàíà ëó÷øàÿ ìèðîâàÿ òåõíîëîãèÿ

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÀÃËÎÔÀÁÐÈÊÈ ËÓ×ØÀß Â ÌÈÐÅ

«Я официально заявляю, что концепция аглофабрики для ЕМЗ является самой лучшей в мире из доступных технологий. Она современна и станет в будущем эталоном как для Украины,

принял решение направить еще 110 млн. долларов на установку современной и надежной газоочистной системы.С начала реализации проекта на ЕМЗ Метинвест уже инве-

так и для стран СНГ по качеству агломерата, производительности и защите окружающей среды», - заявил во время церемонии подписания контракта Вице-президент Siemens VAI Кристоф Айхингер. Контракт с Siemens VAI стал заключительным этапом подготовки к строительству новой аглофабрики на ЕМЗ. Следующие стадии проекта предусматривают получение заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на строительство. Начало строительных работ запланировано на второй квартал 2014 года, ввод аглофабрики в эксплуатацию - в конце 2016 года. Новая аглофабрика позволит ЕМЗ в два раза увеличить производство агломерата. При этом выбросы загрязняющих веществ агломерационного производства снизятся в 10 раз, а завода в целом - в 7 раз. На начальной стадии проект оценивался в 250 млн. долларов. В ходе его подготовки Метинвест

стировал в него около 18,6 млн. долларов. Президент УкраиныВиктор Янукович отметил, что в последние годы на ЕМЗ проделана огромная работа. Предприятие было не только сохранено, но и значительно модернизировано. «Завод набрал высокие темпы развития. В последние годы нас тревожила экология. Я очень благодарен инвесторам, лично Ринату Ахметову, за то, что реально начали вкладывать деньги, решая эту проблему», сказал Президент Украины. Структуры, связанные с акционером СКМ, пришли на завод в 1996 году. За это время в предприятие было вложено 670 млн. долларов. Реализовано более 120 проектов по модернизации производства. На комбинате построены две уникальные для Украины доменные печи с современными системами газоочистки. С момента прихода эффективного собственника, объем выпуска чугуна вырос почти в 2,5

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÌÀÉÁÓÒͲ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÈ 20 ñòóäåíò³â òðåòüîãî êóðñó åëåêòðîòåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó ïðîéøëè âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó íà áàç³ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïîë³ãîíó «ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî». Ïðîòÿãîì òèæíÿ ñï³âðîá³òíèêè êîìïàí³¿ íàâ÷àëè ìàéáóòí³õ åíåðãåòèê³â ïðèíöèï³â ³ òîíêîù³â ñâ ðîáîòè. Ó 2012 ðîö³ ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè íà ï³äïðèºìñòâ³ îòðèìàëè ïîíàä 100 ñòóäåíò³â òåõí³÷íèõ âóç³â, 19 âèïóñêíèê³â ñòàëè ñï³âðîá³òíèêàìè êîìïàí³¿. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊ ÎÂÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ

²ÉÑÜÊβ ÍÀÂ×ÀÍÍß Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 93-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè 6-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè çä³éñíèëè ìàðø ³ âèêîíàëè ñòð³ëüáè øòàòíèì àðòèëåð³éñüêèì ïîñòð³ëîì ç îçáðîºííÿ òàíêà Ò-64ÁÂ. Òàíêîâèé áàòàëüéîí ç'ºäíàííÿ ï³ä ÷àñ çäà÷³ çàë³ê³â ïðîäåìîíñòðóâàâ ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó òà âëó÷í³ñòü. Òàêîæ ó õîä³ âîãíåâî¿ ï³äãîòîâêè òàíê³ñòè â³äïðàöþâàëè òà ïîêðàùèëè ñâî¿ íàâè÷êè ç ðîçâ³äêè ö³ëåé.

Метинвест реализует на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) амбициозный проект строительства новой агломерационной фабрики, соответствующий самым современным экологическим и технологическим мировым стандартам. В результате длительного и тщательного отбора, партнером выбрана компания Siemens VAI, участвовавшая в строительствах большинства самых передовых аглофабрик в мире. Метинвест уже имеет успешный опыт работы с Siemens VAI по ряду объектов на ММК им. Ильича и «Азовстали». На прошлой неделе договор о начале сотрудничества подписали генеральный директор Группы Метинвест Игорь Сырый и вице-президент Siemens VAI Кристоф Айхингер. В церемонии подписания соглашения приняли участие Президент Украины Виктор Янукович и президент компании СКМ (основной акционер Метинвеста) Ринат Ахметов.

раза, стали - почти в 3 раза. Объем выпуска товарного проката также вырос более чем в 3 раза. Средняя заработная плата возросла более чем в 7 раз. Как отметил сам Ринат Ахметов, эти цифры говорят о том, что развитие ЕМЗ идет правильным путем, несмотря на сложные препятствия. Особый акцент Ринат Ахметов сделал на вопросах экологии: «И сегодня у нас один главный вопрос - это чистый воздух. Мы дали обещание построить аглофабрику. И я хочу сказать, что, несмотря на все трудности, несмотря на сложности, несмотря на то, что на мировых рынках стали сегодня кризис, мы свое обещание выполним». Акционер СКМ с уверенностью заявил: «В городах, где присутствуют наши комбинаты - и в Енакиево, и в Мариуполе, и в Запорожье - люди будут дышать чистым воздухом. Только для этого надо набраться терпения». Новый проект еще раз подтверждает готовность Метинвеста выполнять обязательства перед жителями городов. Технологии обновляются не только в Енакиево, но и на других предприятиях компании. В Кривом Роге, где работают горно-обогатительные комбинаты Метинвеста, только за последние три года инвестиции в проекты, направленные на улучшение экологии региона, составили более 4 млрд. грн. В 2013 году в это направление планируется вложить почти 900 млн. грн. Компания инвестирует в обновление систем аспирации на дробильных фабриках горно-обогатительных комбинатов, реализует масштабный проект по замене газоочисток на обжиговых машинах цеха по производству окатышей на СевГОКе. Это позволит достичь европейских норм по выбросам в атмосферу. Улучшать экономику и при этом обеспечивать улучшение экологии городов - это принципиальный подход Метинвеста.


СУСПІЛЬСТВО 7

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Ìåòèíâåñò: çàëîã ñòàáèëüíîñòè âñåãî ðåãèîíà  èþíå 2013 ãîäà Ãðóïïà Ìåòèíâåñò îòìå÷àåò ñâîå ñåìèëåòèå. Çà ýòî âðåìÿ íàçâàíèå êîìïàíèè ïðî÷íî çàêðåïèëîñü â óìàõ óêðàèíöåâ êàê ñèíîíèì ñòàáèëüíîñòè, íàäåæíîñòè è ïðîãðåññà

ÞËÈß ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ Особенно в Днепропетровской области, где работают три крупнейших в Украине горно-обогатительных комбината компании - Северный, Ингулецкий и Центральный ГОКи. Они производят высококачественное железорудное сырье, признанное во всем мире. Только в прошлом году криворожские предприятия Метинвеста пополнили бюджеты разных уровней на более чем 5 миллиардов гривен - и это вдвое больше бюджета Кривого Рога за тот же год. Помимо значительных отчислений в казну, компания обеспечивает рабочими местами тысячи людей. Их труд достойно оплачивается средняя зарплата на горнодобывающих предприятиях Метинвеста вдвое больше среднего заработка по Украине. Социальные проекты компании находят всеобщую поддержку, поскольку улучшают условия проживания криворожан.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО На протяжении семи лет компания является лидером горно-металлургического комплекса страны. Благодаря системной работе управляющей компании и эффективной работе трудовых коллективов основная продукция ГОКов Метинвеста - железорудный концентрат и окатыши - успешно конкурирует на мировых рынках ЖРС. Для поддержания высоких производственныхпоказателейМетинвест ежегодно реализует масштабные инвестиционные программы. Общий объем инвестиций в СевГОК, ЦГОК, ИнГОК в 2008-2012 годах достиг почти 12 миллиардов гривен. В 2012 году компания вложила более 2,6 миллиарда гривен в приобретение горной техники, в проекты капитального строительства и капитальных ремонтов оборудования предприятий Горнодобывающего дивизиона. Основными проектами прошлого года стали строительство комплекса циклично-поточной технологии и капитальный ремонт обжиговой машины на Северном ГОКе, проект оптимизации перекачки отходов обогащения на ИнГОКе, разработка железосодержащих песков на хвостохранилище ЦГОКа. В обновление парка горной техники предприятий Горнодобывающего

дивизиона Метинвеста в 2012 году было инвестировано более 600 миллионов гривен. Компания приобрела 17 большегрузных самосвалов, 2 буровых станка, 4 экскаватора, 4 бульдозера, электровоз и 12 думпкаров для криворожских горных предприятий. В дальнейшем приобретение карьерной техники будет продолжено. Как и раньше, предприятия Метинвеста делают ставку на внедрение инновационных проектов и успешно воплощают их в жизнь. Одним из самых крупных инновационных проектов последних лет на Ингулецком ГОКе стало строительство комплекса магнитно-флотационной доводки концентрата. Северный ГОК модернизировал обжиговую машину ОК-306, что, помимо улучшения продуктивности оборудования, значительно снизило потребление энергоресурсов - природного газа на 20% и электроэнергии на 8%. В перечне наиболее значительных производственных проектов текущего года - строительство циклично-поточной технологии Первомайского карьера, восстановление обжиговой машины Lurgi на Северном ГОКе, а также строительство рудной циклично-поточной технологии на ИнГОКе. Не прекращается на предприятиях Метинвеста работа, направленная на поиск перспектив развития комбинатов, как и деятельность по энергосбережению, которая в конечном итоге призвана повлиять на снижение себестоимости продукции. «Метинвест - это компания, которая с уверенностью смотрит в будущее. Мы делаем все, чтобы оно было благополучным для каждого работника. Инвестируя значительные средства в модернизацию оборудования и приобретение новой техники, внед-

ряя лучший мировой опыт управления, мы делаем наши горнодобывающие предприятия высококонкурентными и намного более эффективными. В 2013 году объем инвестиций в ГОКи составит более 2,5 миллиарда гривен. Это позволит нам обеспечить достойные условия и высокую оплату труда наших работников. Тем самым мы гарантиру-

мышленной безопасности и на выполнение мероприятий по охране труда составили почти 400 млн. грн. Как социально ответственная компания, Метинвест вынес вопрос охраны окружающей среды в ряд приоритетных. За последние три года инвестиции в реализацию природоохранных мероприятий в Кривом Роге составили более 4 миллиардов гривен. В 2013 году финан-

ствами и городскими властями. В 2012 году Группа Метинвест и городские власти Кривого Рога впервые подписали соглашение о социальном партнерстве. Основными направлениями сотрудничества стали проекты Программы социального

ем защищенность и стабильность их семьям», - отметил директор Горнодобывающего дивизиона Николай Ищенко.

сирование природоохранных проектов составит почти 900 млн. грн. Компания инвестирует в обновление систем аспирации на дробильных фабриках ГОКов, реализует масштабный проект по замене газоочисток на обжиговых машинах на СевГОКе. Это позволит достичь европейских норм по выбросам в атмосферу. Улучшать экономику и при этом обеспечивать улучшения экологии городов это принципиальный подход Метинвеста.

партнерства и реализация корпоративных социальных программ: «Здоровая среда - дело каждого», «Город - нашими руками», «Развитие детского юношеского футбола». В первый год такого сотрудничества Метинвест инвестировал в развитие Кривого Рога почти 35 миллионов гривен. Большая часть этих средств была направлена на реализацию очередного этапа программы комплексной реконструкции микрорайонов: проведена реконструкция парка имени Комсомола Украины в Терновском районе, улицы Армавирской на 44 квартале, проспекта Победы в Ингулецком районе. С 2008 года, когда началась реализация этой программы, сумма инвестиций в нее составила более 48 миллионов гривен. За это время воплощены крупные инфраструктурные проекты, которые изменили до того неприглядный облик жилых мас-

ВНИМАНИЕ ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ Горнодобывающие предприятия Метинвеста отличает ответственное отношение к вопросам охраны труда и экологии. Работу коллективов этих предприятий уже нельзя представить без поддержания высокого уровня охраны труда и промышленной безопасности. В свое время ГОКи Метинвеста одни из первых в отрасли сформировали целую культуру охраны труда - начиная от разработки фирменной спецодежды до формирования в сознании каждого работника необходимости соблюдения в строгом порядке жесткой производственной дисциплины. Только в 2012 году расходы компании по обеспечению про-

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ Отличительной чертой Группы Метинвест является забота о повышении социальных стандартов для своих работников и жителей городов присутствия компании. С момента основания и по сегодняшний день в Метинвесте с большим вниманием относятся к созданию прочных взаимоотношений с местными сообще-

сивов промышленного центра. В нынешнем году Группа Метинвест и городские власти Кривого Рога продолжают сотрудничество. Как и в прошлом году, подписано соглашение о социальном партнерстве, где определены взаимные обязательства сторон. Общая сумма инвестиций компании в социальные программы Кривого Рога в 2013 году составит более 30 миллионов гривен. Основными направлениями инвестирования станут развитие городской инфраструктуры, охрана здоровья и окружающей среды, повышение качества образования, развитие массового спорта и продвижение здорового способа жизни. В текущем году также запланированы крупные инфраструктурные проекты благоустройство зоны

отдыха по улице Маршака, 23 Лютого, парка 44 квартала и микрорайонов 5-й Заречный, дальнейшая реконструкция проспекта Победы в Ингулецком районе. «Метинвест всегда исходил из того, что важно не только обеспечить достойные рабочие места и стабильную высокую зарплату своим работникам, но и создать для них комфортные условия проживания в родном городе. Таково наше понимание корпоративной социальной ответственности», отметил в день подписания договора о социальном партнерстве директор Горнодобывающего дивизиона Николай Ищенко. Обеспечить условия устойчивого развития города, создать комфортную среду проживания для горожан и развития бизнеса - к выполнению этих целей Метинвест будет стремиться и в дальнейшем.


8 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

ÀÍÀÑÒ ÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Äíåïðîïåòðîâñêå âïåðâûå ïðîøåë ïàðàä âûøèâàíîê. Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, åãî öåëüþ áûëî íå òîëüêî îáúåäèíèòü ãîðîæàí âîêðóã íàöèîíàëüíûõ ñèìâîëîâ, ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ðîäíîé êóëü òóðå, íî è äàòü êóëüòóðå, ëþäÿì âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ, íàéòè íîâûõ äðóçåé. Ïðèã ëàøàëè Ïðèãëàøàëè íàðîä ÷åðåç ñîöñåòè, ñ ïîìîùüþ ñìñ-ðàññûëêè АКТУАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

«ÍÀÐßÄÍÛÉ» ÏÀÐ ÀÄ ÏÀÐÀÄ

Ãîðîæàíå ïðèîäåëèñü â âûøèâàíêè Во время парада горожане показали, что вышиванка и сегодня - актуальная одежда. Девушки совмещали ее с короткой юбкой, парни - с шортами. Но, увы, традиция украшать льняные сорочки вручную, похоже, канула в Лету. Теперь их все больше покупают. Цена на них стартует от 400 грн. (с простым машинным узором) и доходит до нескольких тысяч (такие расшивают вручную). Говорят, вышитая вручную сорочка заранее знает своего хозяина и может несколько лет «ждать», пока он ее купит. За вышиванками ручной работы знатоки советуют ездить во Львов и на Сорочинскую ярмарку.

Для того чтобы участвовать в параде, иметь вышиванку было не обязательно. Правда, ее можно было купить на набережной. Многие приобретали сорочки, надевали их и сразу становились в строй. С песнями люди В ПОИСКАХ дошли до памятника мо- ВДОХНОВЕНИЯ лодому Кобзарю. После «Я люблю вышиванки. этого колонна проследо- Позвонили, сказали, что вала по проспекту Карла будет парад, пришла с Маркса в парк Глобы. подружками», - улыбается

пенсионерка Нина Ивановна. На ней не только расшитая сорочка, но и плахта. Сейчас у женщины все покупное, а несколько лет наряд был другим, расшитым собственными руками. «Постирала и повесила во дворе, а ее с веревки украли», - смеется Нина

Ивановна. Другую уже не вышивала, хотя умеет это делать - ее всему научила мама. В повседневной жизни женщина вышиванку не носит, надевает по особым случаям. Участники парада признаются: если бы не дороговизна - носили бы вышиванки все время - одежда

красивая, летом в ней не жарко. У каждого в гардеробе в среднем оказывалось по три сорочки белая, льняная и черная. «Мне девушка пообещала вышить, уже купили рубашку, нитки, выбрали узор, но пока у нее нет вдохновения», - говорит один из участников пара-

да, Андрей. Сама девушка оправдывается - без позитивных мыслей нельзя начинать работу.

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈ ÒÒÀ À ²ËÞDz¯

Çàïóñò³òü ðàêåòó â êîñìîñ личку ракету. Паралельно всі бажаючі могли ознайомитись із процесаÄî 50-ð³÷÷ÿ ïîëüîòó â ми, що відбуваються на êîñìîñ Âàëåíòèíè планетах-гігантах. Увазі Òåðåøêîâî¿ Äí³ïðîïåòглядачів представили й ðîâñüêèé ïëàíåòàð³é цілу низку оптичних ï³äãîòóâàâ âåëèêó дослідів та ілюзій. Найêîñì³÷íó ïðîãðàìó ï³ä екстремальніші дніпроç³ðêîâîþ íàçâîþ «Ìè петровці відчули себе ä³òè ÃÃàëàêòèêè» àëàêòèêè» справжніми йогами і поВ рамках програми сиділи на стільчику із відкрили виставку най- цвяхами. цікавіших космічних досліджень. 16 червня відвідувачі «оселі зірок» не тільки побачили цікавий сеанс, а й після нього - познайомилися з принципами реактивного руху, роботою гіроскопа та навіть самостійно запустили в космос невеÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

²ÄÁÓÂÑß ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ ²Ç ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÇÎÐÅËÜÎÒ²Â

У майстерні відбувся майстер-клас із створення зорельотів. Відвідувачі змогли поспілкуватися з творцями цього проекту, задати їм свої запитання. Виставка триватиме й надалі. Розташована вона в фойє планетарію. Всі представлені предмети супроводжуватимуться записками з роз’ясненням їхньої роботи і призначення. Тож планетарій чекає гостей!


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ÐÓÄʲÂÑÜʲ ÊÐÀÑÅͲ

Êîëè äî êîíåé ñåðöåì ïðèêèï³â ËÞÄÌÈËÀ ÒÈÒÀÐÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÅÐÅÂÀÃÓ Â²ÄÄÀÞÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ÂÅÐÕβÉ

Ïîáóâàâøè ó Ôà «Ëåëåêè» â Ðóäö³, ùî íà Ïðèîð³ëë³, ïåðåêîíóºøñÿ: ï³çíÿ ëþáîâ - äóæå ì³öíà. Ñàìå òàêîþ ëþáîâ’þ äëÿ êåð³âíèêà öüîãî ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ëåîí³äà Ëþá÷è÷à º êîí³. ³í íàñò³ëüêè ì³öíî ïðèêèï³â ñåðöåì äî íèõ, ùî ñòâîðèâ íà îêîëèö³ ñåëà ê³ííîñïîðòèâíèé êîìïëåêñ

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

²ÒÀË²É ÑÅÕ,

ПРЕСТИЖНІ НАГОРОДИ Завдяки старанням Леоніда Дмитровича про невідоме досі в кінному спорті село Рудку дізналися чимало людей, адже лелеківські коні вже не раз не лише брали участь у престижних змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів, але й ставали переможцями. Красень Авіаносець - абсолютний чемпіон України 2011 року, а красуня Харіта прибігла другою тільки тому, що змагання проходили в змішаній групі. Було ще чимало досягнень - і в коней, і в кіннотниківлелеківців. А зовсім недавно - перемога, яка вкотре принесла престиж і славу Царичанському району. Із I етапу Кубка Федерації кінного спорту Донецької області рудківчани повернулись із нагородами. У змаганнях брали участь кінь-мерин Оренбург (українська верхова порода) й жеребець Авіаносець. Останній виступив найкраще серед усіх чотирирічних коней, показавши хороші результати. Син Леоніда Любчича Юрій серйозно захопився

кіньми й усім, що з ними пов’язано. Неодноразово досить успішно брав участь у престижних змаганнях. Юра, хоч і юний кіннотник, але серед маститих суперників не стушується. У нього є вагомі перемоги, зокрема, перші місця на відкритому чемпіонаті кінно-спортивного клубу «Добромир» Луганської області та на змаганнях на Кубок Федерації кінного спорту Дніпропетровської області.

ПІДРОСТАЮТЬ ЧЕМПІОНИ На кінній спеціалізованій базі, де для коней створені всі умови утримання і тренування, на-

шим гідом був Віталій Сех - начкон, як називає його Леонід Любчич. На базі утримують 24 дорослі коня, з них вісім української верхової породи, троє - англійських чистокровних скакунів і стільки ж коней тракенинської породи. Крім скакунів є 14 конематок і 10 лошат. Лошата мають спеціальне приміщення маточну конюшню. За будь-якої погоди, крім дощу, їх із недільного віку випускають хоча б на годинку попастись, пострибати на луках. Підростають майбутні чемпіони... А щоб росли здоровими, догляд тут особливий, як, зрештою, і за дорослими кіньми. Годують тільки натуральними кормами: сіном, вівсом, дертю, висівками. Підстилку для стаєнь тирсу - постачає лісництво. Словом, затишно, тепло й комфортно почуваються на базі чотириногі красені. Втім, це не лише коні. Бо є тут 10 червоно-рябих корівок-молочниць. За ними доглядає і дояркує дружина Віталія Сеха Світлана. Тож є своє молочко, сир, бринза, сметанка, маслечко. Всі, хто приїздить відпочивати на базу, не нахваляться тутешньою молочною кухнею. Кому смакує молоко козяче - будь ласка, бо ж є у лелеківців і кози. А з осені розвели ще й 50 голів баранів, є свині, і не лише корейські і в’єтнамські, а й... дико-корейські, бо ж відколи їх випустили, так би мовити, «на вольні хліба» - пастися

íà÷àëüíèê ê³ííîñïîðòèâíî¿ áàçè: - Çàâäÿêè Ëåîí³äîâ³ Ëþá÷è÷ó, ÿêèé òðóäèòüñÿ, íå ïîêëàäàþ÷è ðóê, ñïîðòèâíèé ñâ³ò óñå á³ëüøå é á³ëüøå ä³çíàºòüñÿ ïðî Öàðè÷àíñüêèé ðàéîí, ïðî Ðóäêó ³ ïðî íàøèõ êðàñåí³âêîíåé. ³ääàþ÷è ïåðåâàãó óêðà¿íñüê³é âåðõîâ³é ïîðîä³, ìè íå ëèøå ï³äòðèìóºìî â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà, à é íàî÷íî ñâî¿ìè ïåðåêîíëèâèìè ïåðåìîãàìè òà çäîáóòêàìè - äîâîäèìî, ùî öÿ ïîðîäà í³ÿê íå ã³ðøà, í³æ ³ìïîðòí³ ñêàêóíè.

на луках, є вже два виводки поросят, в яких мама дика свиня-вепричка, а тато - справжній «кореєць». Живуть тут і гусихолмогорки, і качки свійські з дикими вкупі, а кури - просто красені: лахматоногі, яскраві. Для любителів риболовлі - у ставках водяться коропчуки й карасі.

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ

Êîëè ó ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñü ³ç íàáîë³ëèì äî Ãëàâè äåðæàâè. Ëþäåé ïî÷óëè òà äîïîìîãëè

ÆÈÒËÎ ÄËß Ñ²Ì’¯ Ìåøêàíêà Êðèíè÷àíñüêîãî ðàéîíó Àëüîíà Íåä³ëüêî, ä³çíàâøèñü ïðî òå, ùî ìîæíà îòðèìàòè ðåàëüíó äîïîìîãó â³ä äåðæàâè, çâåðíóëàñÿ äî Ïðåçèäåíòà ç ïðîõàííÿì ïîêðàùèòè æèòëîâ³ óìîâè. ¯¿ ñ³ì’¿, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ îñ³á, äîâåëîñÿ æèòè ó ñòàð³é ïðèáóäîâ³ äî õàòè. Ñàìà æ õàòèíà ðîçâàëèëàñÿ. Âîíà ç ÷îëîâ³êîì âèõîâóþòü äâîõ äîíå÷îê, 1996 òà 2007 ðîê³â íàðîäæåííÿ. Íà æàëü, ìîëîäøà ç íèõ º ³íâàë³äîì. Äèòèíà, äî òîãî æ, ïðèêóòà äî ë³æêà, çîâñ³ì íå áà÷èòü. Îñê³ëüêè ìàòè ïîñò³éíî ç ä³òüìè, âîíà íå ìîæå ïðàöþâàòè, à áàòüêî îòðèìóº çàðïëàòó íåðåãóëÿðíî. Áóä³âëÿ, â ÿê³é âîíè ìåøêàþòü, ìຠíåâåëè÷êèé êîðèäîð÷èê òà îäíó ê³ìíàòó ³ ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. ³äñóòíº îïàëåííÿ, òîìó âçèìêó äîâîäèòüñÿ ðîçïàëþâàòè ñòàðó ï³÷. Îñòàííÿ íàä³ÿ ëèøàëàñÿ íà äîïîìîãó â³ä äåðæàâè. Ðîçãëÿíóâøè çàÿâêó Àëüîíè Âîëîäèìèð³âíè, âëàäà Êðèíè÷àíñüêîãî ðàéîíó çðóøèëà ïèòàííÿ ç ìåðòâî¿ òî÷êè. Ïåðø çà âñå, âèâåçëè ðåøòêè ñòàðî¿ õàòè òà áóä³âåëüíå ñì³òòÿ, çâ³ëüíèâøè ì³ñöå äëÿ íîâî¿ áóäîâè. Íà äàíèé ìîìåíò óæå çàâåçåí³ áóäìàòåð³àëè: 4 òîííè ï³ñêó òà 150 øòóê øëàêîáëîêó.

ЕНТУЗІАЗМУ НЕ ПОЗИЧАТИ На тому, що мають, лелеківці не зупиняються. Як поділився з нами Леонід Любчич, 6 липня, - у переддень Івана Купала, планують провести на кіннній базі спортивні змагання всеукраїнського рівня. Для цього будують літні денники (стійла для коней), готують спеціальне поле для змагань тощо. А ще встановлюють дитячий майданчик із різними розвагами для малечі, зимовий манеж для верхової їзди, щоб працювати і тренувати коней і взимку, біля нього планують звести дві конюшні. Та найбільша мрія директора - створення племферми. Для цього не вистачає всього однієї конематки (за вимогами їх треба 15, а в лелеківців - 14) і двох жеребців-плідників. З останніми справа складніша, тут потрібний спеціальний дозвіл. Та наполегливості й ентузіазму Леонідові Дмитровичу не позичати, тож їхні плани й наміри цілком можуть стати реальністю.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜ Ó ÐÀÊÎÂÅ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÎ ÊÓÏÀÉËÀ ²ç 5 äî 7 ëèïíÿ â ñåë³ Ðàêîâå Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó äî Ñâÿòà ²âàíà Êóïàëà â³äáóäåòüñÿ Open-Air ôåñòèâàëü ó ñòèë³ åòíî «100-ÏÓIJÂÊÀ» . Ïðîãðàìà äîâîë³ ð³çíîìàí³òíà. Ïî âñ³é òåðèòî𳿠ñåëà ñòâîðÿòü ³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè, äå ïðîõîäèòèìóòü êîçàöüê³ ³ãðè, ñòð³ëüáà ç ëóêà òà ð³çí³ êâåñòè. Ó äåíü â³äêðèòòÿ íà ãîñòåé ÷åêàþòü äí³ïðîïåòðîâñüê³ ðîê-ãóðòè, âðàíö³ âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü â³äâ³äàòè çàíÿòòÿ ç ã³ìíàñòèêè ³ éîãè.


10 СУСПІЛЬСТВО ○

Ö²ÊÀÂÎ ßÊÙÎ ÂËÀÑÍÈʲ ÄÅʲËÜÊÀ

ßê ïðàâèëüíî ðîçïîðÿäèòèñÿ çåìëåþ, ÿêùî âëàñíèê³â äåê³ëüêà? - çàäàâàëè çàïèòàííÿ ÷èòà÷³ «Â³ñòåé ³ñòåé»» ï³ä ÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿» Ñòàòòåþ 86 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çåìåëüíà ä³ëÿíêà ìîæå ïåðåáóâàòè ó ñï³ëüí³é âëàñíîñò³ ç âèçíà÷åííÿì ÷àñòêè êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ (ñï³ëüíà ÷àñòêîâà âëàñí³ñòü) àáî áåç òàêîãî (ñï³ëüíà ñóì³ñíà âëàñí³ñòü). Ïðàâî ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ïîñâ³ä÷óºòüñÿ äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ. Ïðàâî ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó âèíèêàº: çà äîáðîâ³ëüíîãî îá'ºäíàííÿ âëàñíèêàìè íàëåæíèõ ¿ì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê; ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äâîìà ÷è á³ëüøå îñîáàìè çà öèâ³ëüíîïðàâîâèìè óãîäàìè; çà ïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äâîìà àáî á³ëüøå îñîáàìè; çà ð³øåííÿì ñóäó çã³äíî ç³ ñò. 87 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òàêîæ çàçíà÷èìî, ùî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, ùî ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ÷àñòêîâ³é âëàñíîñò³, çä³éñíþþòüñÿ çà çãîäîþ âñ³õ ñï³ââëàñíèê³â çã³äíî ç äîãîâîðîì, à ó ðàç³ íåäîñÿãíåííÿ çãîäè - ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Ó÷àñíèê ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ ìຠïðàâî: ‹ âèìàãàòè âèä³ëåííÿ íàëåæíî¿ éîìó ÷àñòêè ç³ ñêëàäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÿê îêðåìî, òàê ³ ðàçîì ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè, à ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âèä³ëåííÿ ÷àñòêè âèìàãàòè â³äïîâ³äíî¿ êîìïåíñàö³¿; ‹ íà îòðèìàííÿ â éîãî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíè ñï³ëüíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî â³äïîâ³äຠðîçì³ðó íàëåæíî¿ éîìó ÷àñòêè; ‹ â³äïîâ³äíî äî ðîçì³ðó ñâ ÷àñòêè íà äîõîäè â³ä âèêîðèñòàííÿ ñï³ëüíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

«ÏÐßÌÀ ˲Ͳ߻

Òåòÿíà Ïîëºéêî: «Íàâ³òü íàéñêëàäí³ø³ ïèòàííÿ çàâæäè âèð³øóºìî íà êîðèñòü ëþäèíè» меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), не перевищує гранично допустимої, встановленої статтею 121 Земельного кодексу, таке рішення має бути прийнято. При цьому, звертаємо увагу на те, що в такому випадку не йде мова про надання земельної ділянки, а лише про виправлення технічної помилки, а, отже, громадянину слід зверну-

- Катерина з Верхньодніпровська турбує. Між моєю ділянкою та ділянкою сусідів колись була доріжка, а зараз по факту вона відійшла до сусідів, які її приватизували разом зі своєю землею. Чи можна відновити межу? - Земельний кодекс України говорить, що спірні питання вирішують сільські, селищні, міські ради. Вам по-

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎ ÏÐÎ ÇÅÌËÞ Ñïåö³àë³ñòàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïîñò³éíî âåäåòüñÿ ðîç'ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ç ïèòàíü çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà çà òàêèìè òåë.: (056) 742-85-57, 742-87-96, 742-88-44

ÌÀÐÈÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ

«Ïðÿìà ë³í³ÿ» çà ó÷àñòþ íà÷àëüíèêà ÃÃîëîâíîãî îëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÒÒåòÿíè åòÿíè Ïîëºéêî, ÿêà íåùîäàâíî ïðîõîäèëà ó ïðåñ-öåíò𳠫³ñòåé», ùå ðàç çàñâ³ä÷èëà, ùî áóäü-ÿêå ñï³ðíå ïèòàííÿ ìîæíà âèð³øèòè, ÿêùî çâåðíóòèñÿ äî êîìïåòåíòíèõ ñïåö³àë³ñò³â КАДАСТРОВИЙ НОМЕР ОБОВ'ЯЗКОВИЙ - Тетяно Іллівно, телефонує Марія Данилівна. У мене земельна ділянка у Підгородному та кадастрового номера немає, кажуть, що продати її без нього я не зможу. - Так, Маріє Данилівно, вам правильно сказали, кадастровий номер земельної ділянку є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їхня державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їхніх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

- Лідія Кузьмінічна дзвонить. Я тут свої документи на землю вирішила привести до ладу, а мені кажуть: все знову треба починати... - Так, з 1 січня 2013 року змінилась процедура присвоєння кадастрового номера. Вашу документацію дійсно треба допрацювати, як і сказав вам ліцензіат. Та ось сплачувати все у повному обсязі не потрібно, тож обговоріть із ліцензіатом, що можна зробити. - У мене така неприємність, Тетяно Іллівно. У державному акті виявилась помилка, не знаю, що тепер і робити. - Ви звідки телефонуєте? - З Бабайківки Царичанського району. Звуть Лідія Сергіївна. Кажуть, що ще треба кадастровий номер присвоїти земельній ділянці. - Звичайно, не дуже добре, що ви пізно звернули увагу на помилку. Громадянин, якому був виданий державний акт з помилкою в площі, може звернутись із заявою до місцевої ради про її виправлення шляхом внесення змін до рішення, яким передавалася ця земельна ділянка у власність. Якщо фактична площа, визначена за технічною документацією щодо відновлення

тися саме до місцевої ради, оскільки до 2002 року і в межах, і за межами населених пунктів рішення про надання земельних ділянок у власність або користування, у тому числі і для ведення садівництва, приймали виключно сільські, селищні та міські ради. Крім того, нагадуємо, що державний акт не потребуватиме заміни, оскільки з 1 січня 2013 року державні акти на землю не видаються. Натомість правовстановлюючими документами є свідоцтво про право власності або витяг з реєстру прав, які надаються Державною реєстраційною службою при реєстрації цього права.

ЩОДО МЕЖОВИХ СПОРІВ - Валентине Петрович турбує. Чи можна мені допомогти вирішити питання по межовому спору. Будинок у селі, а з сусідом ніяк не дійду згоди. - Валентине Петровичу, відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України межові спори вирішуються комісією, яка створюється, у вашому випадку, при сільській раді. У разі незгоди із рішенням даної комісії ви маєте право звернутись до суду. Але зазвичай саме комісія все вирішує.

трібно звернутися до Верхньодніпровської міської ради. Комісія визначить, де чия територія.

ЯК БУТИ СПАДКОЄМЦЯМ - Доброго дня, Тетяна Федорівна турбує. У спадщину отримала частину будинку у Павлограді. А він на трьох господарів. Не підкажете, чи маю я право на приватизацію земельної ділянки? - Ви маєте право отримати у власність земельну ділянку (якщо право ви не використали) пропорційно до успадкованої частки будинку. Вам треба звернутися з клопотанням до місцевої ради щодо приватизації, але при приватизації треба буде згода співвласників жилого будинку. Розробити землевпорядну документацію, а далі - за визначеною процедурою. - Юлія з Дніпропетровська вас турбує. У спадщину від мами отримала будинок, а от на землю мама не встигла отримати державний акт. Він випи-

саний на неї, але не пройшов реєстрацію. Як бути? - Якщо ваша мама свого часу не встигла отримати державний акт, то роздрукований державний акт вам ніхто не має права видати. Земельні ділянки, які сформовані, реєструються в Державному земельному кадастрі на підставі розробленого та затвердженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Якщо земельна ділянка зареєстрована в Державному кадастрі, перехід права власності на неї не потребує в подальшому розробки будь-яких землевпорядних проектів. Ви, як спадкоємиця, маєте використати своє право відповідно до Цивільного та Земельного кодексів. - Олена Олексіївна дзвонить. Діти отримали спадщину у Межівському районі. Як бути із землею? - Скажіть, чи була приватизована земельна ділянка, і якщо так, то якого кольору державний акт? - Червоного... - На державних актах червоного кольору, виданих до 2004 року, кадастровий номер відсутній. І тепер, щоб оформити земельну ділянку, вам потрібно виготовити землевпорядну документацію. Необхідно звернутися до ліцензованої землевпорядної організації щодо розробки землевпорядної документації, їх в області понад 130. Є також державні організації - «Дніпропетровський науково дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Совхозна, 42 та «Центр державного земельного кадастру»: м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58. Визначайтесь.

Òèì ÷èòà÷àì, õòî ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí íå çì³ã ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ áåçïîñåðåäíüî ÒÒåòÿí³ åòÿí³ ²ëë³âí³ ï³ä ÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿», ïîâ³äîìëÿºìî, ùî, íàä³ñëàâøè ëèñòà äî ðåäàêö³¿ «Â³ñòåé», âè îáîâ'ÿçêîâî îòðèìàºòå â³äïîâ³äü.


ТВПРОГРАМА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.10, 19.15 Концертная программа к Дню матери 08.10 Барышня и кулинар 08.40 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.50 Без цензуры 10.15 Право на защиту 10.35 Т/с «Царевна» 13.15 Т/с «Вариант Омега» 14.35 Окно в Америку 14.55 Euronews 15.00 Жизнь на равных 15.15 Темный силуэт 15.30 Т/с «Передел» 17.50, 22.20 Фестиваль песни в Коб9 лево 18.30 Агро9News 18.45 Последнее предупреждение 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.30 Украинская песня 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.10 Песенный фестиваль «Семья» им.Н.Яремчука 01.20 О главном 01.45 Телеакадемия

ИНТЕР 06.10 «Подробности недели» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН9 ТЕРом» 09.10 Х/ф «Зойкина любовь» 11.20, 12.20 Т/с «Не отрекаются, любя» 15.35 «Жди меня» 18.10 Т/с «Земский доктор. Продол жение» 19.05 Т/с «Женский доктор2» 20.00, 02.10 «Подробности» 20.30 Т/с «Петрович» 22.30 Т/с «Однажды в Ростове» 00.25 Х/ф «Максимальный риск» 02.40 Д/ф «Высоцкий. Последний год» 03.25 Х/ф «Арифметика подлости»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.20 Т/с «Солдаты13» 07.05, 09.00 Т/с «Солдаты14» 08.00 «Днепр9футбол» 10.05 Х/ф «Кинг Конг» 13.00 Х/ф «Кинг Конг жив» 15.10 Х/ф «Десять заповедей» 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.00, 01.05 Х/ф «Дрейф» 22.55 Т/с «Секретные материалы 2» 02.35 Х/ф «Четыре листа фанеры» 03.55 Х/ф «Держись, казак!»

ICTV 06.15, 07.15 Деловые факты 06.25 Т/с «Такси» 06.45 Т/с «Леся+Рома» 07.25 Факты недели 08.10, 19.20 Чрезвычайные новости 09.05 «В июне 419го». Мини9сериал 13.10, 21.55 Т/с «Прокурорская проверка» 14.20, 20.05 Т/с «Брат за брата2» 16.15 Х/ф «Железный рыцарь» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Немыслимое» 01.00 Х/ф «Король говорит!»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25 09.00 10.00 11.50 12.50 13.50 14.40 19.40 21.00 21.35 23.00 23.35 00.35

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Шоу Гарфилда» Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призрака ми» Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» Одна за всех 4 весілля Королева бала93 Даешь, молодежь! ТЕТ9Интернет Дурнев+1 Т/с «Секс и город» Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ

06.00 Х/ф «Арабские приключе ния» 09.10 Х/ф «Спросите Синди» 11.05 Х/ф «Сумерки» 13.25 Х/ф «Сумерки.Сага.Новолу ние» 16.10 Х/ф «Сумерки.Сага.Затме ние» 18.45 Х/ф «Сумерки.Сага.Рассвет, ч.1» 21.00 «Дело вкуса» 21.30 Ревизор92 22.55 Т/с «Светофор» 00.00 Т/с «Купидон» 00.55 Т/с «Дружная семейка»

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35, 11.30 М/ф 07.00 Д/ф «Тайны подводного мира» 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы» 11.45 Х/ф «Фантастические миры Уэллса», 3 с. 13.15 «Поговори обо мне. «Этому ре9 бенку нужна семья» 14.30 Х/ф «Волшебник страны грез» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Х/ф «Назначение» 19.35 Д/ф «Живописная планета» 21.00 Реалити9шоу «Oscar Models TV show» 21.30 Х/ф «Чисто английское убий ство» 00.15 Шлягер9парад

1+1

5 КАНАЛ

11 КАНАЛ

07.15 Леонид Куравлёв и Наталья Варлей в мистической сказке «Вий» 09.00 Х/ф «В джазе только девуш ки» 11.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 15.00 Х/ф «Любовь и голуби» 17.10 Х/ф «Моя любовь» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Куклы» 00.05 Х/ф «Центурион» 01.50 Х/ф «Жизнь и судьба»

СТБ 06.35, 15.55 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.05 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 12.00 «Один за всех» 13.55 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории с Павлом Костицыним» 22.25 «Детектор лжи» 23.50, 00.50 «Битва экстрасенсов» 01.45 Т/с «Доктор Хаус»

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.35, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.25 «Автопилот9новости» 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия9новости» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.10 «Большая политика» 11.15 Итоги недели 12.10 «Новостеметр» 15.15 «Мамина школа» 16.10 «Окно в Европу» 16.45 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время9Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Акцент»

НТН 06.00 07.30 08.25 10.10 13.40 19.30 21.30 22.30 23.30 00.30 01.35

Х/ф «Змеелов» «Агенты влияния» Х/ф «Любить порусски 3» Т/с «Остров ненужных лю дей» Т/с «Родина ждет» Т/с «Меч» Т/с «Тело как улика» Т/с «CSI: ЛасВегас 12» Т/с «Менталист» Т/с «Декстер» «Легенды уголовного розыска»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Русские сенсации» 11.05 «Ты не поверишь» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель9 ный вердикт» 16.40 Т/с «Знаки судьбы». «Похи щение» 18.30, 02.25 «Прокурорская провер9 ка» 19.35, 03.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Денис Рожков в полицейском сериале «Чужой район92». «Са9 могон». «Кража» 00.30 Т/с «Месть» 04.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 09.45 11.10 13.00 14.50 16.25 18.20

Советские мультфильмы Х/ф «Трантиванти» Т/с «Дети Арбата» Т/с «Главный калибр» Х/ф «Иван да Марья» Х/ф «Тартюф» Х/ф «Женя, Женечка и Катю ша» 20.00 Т/с «Александровский сад» 22.20 Х/ф «Особо опасные» 23.55 Х/ф «Порох»

27 КАНАЛ 06.00, 22.30 Снимала мама 07.00 «Идеальный дом» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.00 «Кекс в большом городе» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бу товски» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Лист ожидания» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Познер» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь» 09.20 Т/с «След» 10.00 Т/с «Русская наследница» 11.45 Х/ф «Позвони в мою дверь» 15.30, 17.00 Т/с «Интерны» 18.00, 19.20 Т/с «Думай как женщи на» 22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» 01.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»

Сх. 03.47 Зах. 20.13 Трив. дня 16.26

Понеділок, 24 червня 06.00 М/ф 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 08.30 Д/ф «Молодая гвардия. Счет9 чик смерти» 09.30 «Военная тайна» 11.15, 18.00 «Званый ужин» 12.15 Х/ф «Любимый Раджа», 1, 2 с. 14.45 «Чистая работа» 15.30 Х/ф «Пять минут страха» 17.00 «Люди» 17.20 «В дороге. Дневник» 17.40 «Индекс опасности» 19.00 «Преступление и наказание» 19.25 «Знай наших!» 19.40 «В гостях у Дуняши» 19.50 «Живая тема» 20.45 Т/с «Знахарь» 00.00 «Особенности местной рыбал9 ки» 00.30 «Здравствуй, это Я!» 00.40 «МНС» 00.50 «Территория заблуждений»

TBI

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.10 06.00 09.10 11.05 13.25

М/с «Мастер Менни» Х/ф «Арабские приключения» Х/ф «Спросите Синди» Х/ф «Сумерки» Х/ф «Сумерки.Сага.Новолу ние» 16.10 Х/ф «Сумерки.Сага.Затмение» 18.45 Х/ф «Сумерки.Сага.Рассвет, ч.1» 21.00 Ревизор92 22.55 Т/с «Светофор» 00.00 Т/с «Купидон» 00.55 Т/с «Дружная семейка» 02.40 «Служба розыска детей» 02.45, 03.50 Зона ночі 02.50 Джерела Вітчизни 03.05 Братіє і дружино 03.20 За литовської доби 03.35 Дике поле 03.50 Хто гоїв рани козакам? 04.05 Рідні стіни 04.20 Перші кроки криміналістики 04.35, 05.25 Зона ночі Культура 04.40 Микола Лисенко

ТОНИС 06.00, 08.00 «Мир за неделю» 06.30 «Украина9Европа: маятник Фуко» 07.05 Анна Герман. Вопреки судьбе 08.40 «Кумиры» 09.00 Тайны древних империй 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Д/ф «Дневник большой кошки» 12.40 «Такова спортивная жизнь. Иван Богдан» 13.50 «Такие знакомые мелодии...» 14.50 Х/ф «Коечто из губернской жизни» 16.45, 18.55 «Погода» 17.45 «Пять дорог доктора Сивого» 18.45 «Цивилизация ncognta» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Алексей Панин, 1 ч. 20.00 Великие сражения 21.00 Микаэл Таривердиев. 17 мгнове9 ний судьбы 23.50 Удивительные рассказы о живот9 ных

K1 07.00 09.25 10.25 12.20 14.15 18.00 19.00 20.00

«Мультфильмы» Т/с «Маргоша» «Пороблено в Україні» «Вечерний квартал» Т/с «Питерские каникулы» «Званый ужин» «Орел и Решка» «Музыкальная премия «YUNA9 2013» 22.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 00.10 Х/ф «Семнадцатилетние»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.35, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля9антикри9 зис» 06.50, 11.00, 16.25 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Щербакова г. 08.45, 11.10, 13.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.45 М/ф «Приключение пингви ненка Лоло» 17.30 «Криминал» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 Д/ф «Древние инстинкты Ричар9 да Бренсона» 19.50 «Кинопроектор» 20.00 Д/ф «Жители дома Винздоров» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН9 ТЕРом 09.10 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 10.50, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.35, 22.55 Легенды бандитской Одессы 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при9 роды» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.20 Т/с «Самозванцы2» 15.00 Судебные дела 16.05 Позаочі 16.50 Д/с «Голливудские пары» 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 21.15 Т/с «Под полярной звездой» 22.10 Т/с «Темный инстинкт»

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00 Гран9При 08.30 Откровенно с Виталием Портни9 ковым 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00, 22.30 Время помнить 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 21.00, 02.00 Знак восклицания 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма9 кой 04.30 Х/ф «Луцина это девушка»

2+2 06.00 М/ф 06.20 Т/с «Солдаты13» 07.05 Т/с «Солдаты14» 10.05 Х/ф «Кинг Конг» 13.00 Х/ф «Кинг Конг жив» 15.10 Х/ф «Десять заповедей» 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.00, 01.05 Х/ф «Дрейф» 22.55 Т/с «Секретные материалы2» 02.35 Х/ф «Четыре листа фанеры» 03.55 Х/ф «Держись, казак!»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 08.30 Top Gear 10.10 Школа выживания 12.00 Крест в искусстве 13.00 Морские гиганты 16.00 В поисках приключений 19.00, 05.10 Мистическая Украина 19.50 Фантастические истории 22.50 Д/ф «Женское лицо революции» 00.30 Покер 01.20 Д/ф «Кухня» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток9шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести9Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает9 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 22.35 «Один в поле воин. Подвиг 419го» 23.25 Т/с «Достоевский» 00.35 «Вести+» 00.55 Х/ф «Человек с другой сторо ны» 02.40 Вести.ru 03.00 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Мужской разго вор» 08.30, 14.30 Х/ф «Порожний рейс» 10.30, 16.30 Х/ф «Сирано де Берже рак» 12.00 «Плюс кино» 18.30, 00.35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 20.00 Д/ф «Лошадь, скрипка... и не9 множко нервно» 20.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь познания», 2 с. 22.45 Х/ф «Господин оформитель»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «За9 терянный мир» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Документальный проект»: «Морская планета» 09.00 «Документальный проект»: «НЛО. Особое досье» 10.00 «Документальный проект»: «Проделки смертных» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы9 зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Военная тайна» 21.00 «Живая тема» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.40 Т/с «Туристы»

ТНТ1 06.00 М/с «Код Лиоко». «Тайна днев ника» 06.30 М/с «Громокошки» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Кунгфу Панда: Удиви тельные легенды». «Хороший крокодил, плохой крокодил» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер ны» 10.00 Х/ф «На крючке» 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов»

Зах. 05.01 Сх. 20.46 Повний міс. 23 червня 14.30, 22.00, 23.00 «Дом92» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30 Х/ф «СашаТаня». «Таняофи циант» 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Любовь в большом горо де» 23.30 Х/ф «Новый свет»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 «Постскриптум» 10.00 Дом с историей. «Уголок дедуш9 ки Дурова» 10.30 «В центре событий» 11.20 «Энциклопедия» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со9 бытия 11.50, 01.40 Х/ф «Богатая невеста» 13.10, 23.40 Д/ф «Три с половиной жизни Ивана Пырьева» 13.50 «Смех с доставкой на дом» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Х/ф «На семи ветрах» 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Договорняк дороже денег» 20.55, 00.50 Временно доступен 21.50 «История государства Россий9 ского» 22.20 Без обмана. «Стекляшка за мил9 лион»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 06.25 07.50 09.00 10.25 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 18.20 19.40 20.00 21.00 22.00 23.00 00.10 00.30

«Минута молчания» Муз/ф «Адрес: театр» «Номер один 9 Далида» Х/ф «Встреча перед разлукой» «Автограф по субботам» Киноконцерт «Колба времени» Муз/ф «Вместе с Дунаевским» «Вас приглашает Михаил Жва9 нецкий» «Возьмемся за руки, друзья!» «Марафон915» Х/ф «Равноправие» Х/ф «Люди и дельфины», 1 с. М/ф «Огромное небо» «ВРЕМЯ» «Рождённые в СССР» «Вокруг смеха» «Под знаком «Пи» Д/ф «Прыжок» Т/ф «Зима тревоги нашей»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре9 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Если верить Лопотухи ну», 1 с. 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Коммуналка»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45, 10.45, 15.00, 16.00, 17.45, 20.00, 21.00, 00.30 Футбол 12.00 Атлетика 13.30 Снукер 17.15, 17.30, 23.00, 23.15, 01.30, 01.45 Велоспорт 23.30, 00.15, 02.00 Вот это да!!! 00.00 Конно9спортивный журнал

XSPORT 06.30 Легкая атлетика. Чемпионат Ев9 ропы среди команд. Великобри9 тания 10.30 Баскетбол. Чемпионат Европы 2013 г. Женщины. Второй груп9 повой этап. Беларусь 9 Франція 12.30 Хsport полдень 13.00 Уимблдон. Превью 13.30 Теннис. Уимблдон. День 1 21.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 2013 г. Женщины. Второй груп9 повой этап. Испания 9 Турция 23.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стенли. Фи9 нал. Матч 5. Чикаго 9 Бостон

СПОРТ 09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15, 17.55 «Связь времен» 09.20, 14.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 14.40 Шахматы. Мемориал Ми9 хаила Таля 10.15 Родео. «Bull Riders» 11.15 «Из архива «Останкино» Спортивная гимнастика. Чемпи9 онат мира 9 1994 г. в Австралии 12.05 Регбилиг. Австралийская лига. «Titans» 9 «Storm»

Іменинники дня: ЮХИМ, ВАРФОЛОМІЙ, ВАРНАВА, ОХРІМ 15.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Женщины. Мужчины. Финалы 17.20 «Железный фактор» 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Titans» 9 «Storm». «Связь вре9 мен» 20.00 «Эхо» 21.40 Регбилиг. Европейская Суперли9 га. «Castleford» 9 «Hull FC» 23.30 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Матч дня

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут9 бол NEWS 06.15 Чемпионат Англии. Итоги сезо9 на 07.45 Самые смешные футбольные моменты 08.00 Шахтар 9 Арсенал. Чемпионат Украины 10.25, 22.50 Нигерия 9 Испания. Кубок Конфедераций 12.25 Чемпионат Италии. Итоги сезо9 на 13.45 Севилья 9 Гетафе. Чемпионат Ис9 пании 16.00 Шахтар 9 Ворскла. Чемпионат Украины 18.00 Чемпионат Испании. Итоги сезо9 на 19.20 Топ9матч 19.30 «Один на один с Гамулой». C. За9 карлюка 20.30 Италия 9 Бразилия. Кубок Кон9 федераций 01.10 Португалия 9 Испания. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО9 2013 г.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и его доузьях», 1 с. 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Приключе ния пингвиненка Лоло», 1ф. мультфильм «Сказка» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 25 с. Сказки на родов мира. «Скоро будет дождь». Мультфильм «Почему у петуха короткие штаны» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Всадник над городом», 1966 г. «Сборник мультфильмов. «Пятачок». «Про бегемота по имени НуИ Пусть» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки9чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина9бале9 рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити9Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


12 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 25 червня 34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 06.15, 23.20 Х/ф «Формула игры», 8 с. 07.15 Эра строительства 07.20 Страна on line 07.25 Эра бизнеса 07.35 Д/ф «М.Державин. Мне все еще смешно», 192 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Шеф9повар страны 10.40 Т/с «Царевна» 13.05, 18.45, 21.10 Деловой мир 13.25 Свет 13.45 Т/с «Вариант Омега» 15.15 Euronews 15.40 Деловой мир. Агросектор 15.55 Т/с «Передел» 19.05, 01.45 О главном 19.45 О.Пекун. «Жизни неповторимый сюжет» 20.55 Официальная хроника 21.15 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 00.15 От первого лица

ИНТЕР 05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. Продолжение» 06.15, 19.05 Т/с «Женский доктор2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20, 03.55 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Давай поженимся!» 20.00, 02.35 «Подробности» 22.30 Т/с «Однажды в Ростове» 00.25 Х/ф «Идеальный шторм» 03.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Кто много видел, мало плачет»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 11.25 «Сумасшедшее видео» 09.25 Т/с «Солдаты14» 13.50 «Облом.UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Европы 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.00 «Новости 2+2» 21.25, 01.15 Х/ф «Каратель» 23.15 Х/ф «Дэдлайн» 02.35 «Дорожные войны» 03.05 Х/ф «Ведьма»

06.00, 12.00, 15.50 М/ф 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Пища богов» 11.05, 22.00 «Званый ужин» 12.30, 13.20, 14.10 «Секретные терри9 тории» 15.00 «Какие люди!» 16.10 «Живая тема» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Эликсир молодости» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Битва цивилизаций». «Любить по9пролетарски» 01.10 «Битва цивилизаций». «Девы Древней Руси»

ICTV 06.35, 07.45 Деловые факты 06.45 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.40 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Брат за брата2» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Отдел спецрасследова ний» 00.50 Стоп910 01.45 Х/ф «Немыслимое»

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.50 Т/с «Рыжая» 14.55, 19.00 Богиня шопинга 17.15 У ТЕТа пара 19.35 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 20.35 Даешь, Молодежь! 21.35 ТЕТ9Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Т/с «Ходячие мертвецы»

11 КАНАЛ 06.15 Teen Time 06.20, 06.45, 23.00 Т/с «Светофор» 06.40, 08.00 Подъем 07.10 «Проте» 07.30 «Два берега» 08.30 Репортер 08.45 «Родительский клуб» 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.35 «Мой малыш» 15.05 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.00, 21.30, 00.15 Новости 19.30 «36, 6» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.35 Х/ф «Куклы» 14.40 «Русские семейные драмы» 15.45 «Красавица за двенадцать ча9 сов» 17.10 Х/ф «Береги меня, дождь» 20.15 Т/с «Великолепный век. Рок солана 3» 22.30 «Меняю жену 9 7» 00.05 Х/ф «Двенадцать стульев»

СТБ 06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.55 Звездная жизнь 10.55 Х/ф «Солнцеворот» 13.00 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.05 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории» 22.25 «Детектор лжи» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.15 Х/ф «Судьба»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 12.20, 16.30 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Чисто английское убий ство» 14.30 Д/ф «Живописная планета» 15.20 Х/ф «Скворец и Лира», 1 с. 17.00 Смешные 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Артзона 18.55 Лечение алкоголизма и ожире9 ния 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Оружие животных» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.00 Х/ф «С вечера до полудня», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот9новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.20 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия9новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв9новости» 17.25 «Особенный взгляд» 18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время9Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Территория закона»

НТН 06.50 08.30 09.00 10.00 10.30

Х/ф «...по прозвищу «Зверь» «Осторожно, контроль!» «Криминальные дела» «Речовий доказ» Т/с «Родина ждет»

12.35, 19.30 Т/с «Меч» 14.50, 17.00 Т/с «Спас под березами» 16.45, 19.00, 01.35 «Свідок» 21.30 Т/с «Тело как улика» 22.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 12» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель9 ный вердикт» 16.40 Т/с «Знаки судьбы». «Воин Люцифера» 18.30, 02.30 «Прокурорская провер9 ка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Денис Рожков в полицейском сериале «Чужой район92». «Пламя». «Ошибка» 00.35 Т/с «Месть» 04.30 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.05 Х/ф «Иван да Марья» 10.35 Т/с «Дети Арбата» 12.25, 20.00 Т/с «Александровский сад» 14.45 Х/ф «Сто дней после детства» 16.35 Х/ф «В один прекрасный день» 18.20 Х/ф «Бешеные деньги» 22.05 Х/ф «Человек в зеленом ки моно» 23.25 Х/ф «Ты должен жить»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.25, 20.10 «Выбор народа» 07.30, 09.15, 11.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская не9 деля» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.15 «Все грани высшего» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 22.05 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.25 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Лист ожидания» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «На ночь глядя» 00.10 Ночные новости 01.20 Дневник 359го Московского международного кинофестива9 ля

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Зоннентау» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Русская наследница» 11.45 Ток9шоу «Пусть говорят. После9 дний концерт Витаса» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Думай как женщина»

Сх. 03.47 Зах. 20.13 Трив. дня 16.26

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20, 06.15 Teen Time 05.25 Т/с «Вперед к успеху» 06.20, 06.45, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер 07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.10, 04.05 Зона ночі 03.15 Благословляю і молюся 03.40 Портрет, написаний глибиною 04.10 Вище неба 04.40 Софія9 дитя кохання 04.55, 05.25 Зона ночі. Культура 04.40 SOLO9MEA

ТОНИС 06.00 Мастер путешествий 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 «Пять дорог доктора Сивого» 12.35 Микаэл Таривердиев. 17 мгнове9 ний судьбы 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10 «Украина9Европа: маятник Фуко» 17.45 «Социальный статус: ваша пен9 сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Алексей Панин, 2 ч. 21.35 Вечный Шурик. Александр Демь9 яненко 22.40 Культурный шок 23.40 Д/ф «Обитатели глубин» 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 «Мультфильмы» 08.50 «Три сестры» 09.50, 21.00 «Рассмеши комика» 10.50 «Семейный пес» 12.05, 19.00 «Орел и Решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00, 23.00 Д/с «Война полов» 15.00 Т/с «Маргоша» 16.00 «Реальная любовь» 17.00 «Большая разница» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 22.00 Д/с «Меня не любят родители» 00.00 Х/ф «Провинциалка»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45 «Возвращение кота Сме9 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля9антикри9 зис» 06.50, 11.20, 17.15 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Щербакова г. 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 11.35, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Приключение пингви ненка Лоло» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25, 20.00 Д/ф «Жители дома Винз9 доров» 18.55 «Архивы истории» 19.50 «Кинопроектор» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН9 ТЕРом 09.10, 22.55 Легенды бандитского Ки9 ева 09.35, 21.15 Т/с «Под полярной звез дой» 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при9 роды» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.25 Т/с «Самозванцы 2» 15.00 Судебные дела 16.10, 22.10 Т/с «Темный инстинкт» 16.55 Семейный суд 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

Зах. 16:19 Сх. 21.24 Повний міс. 23 червня

Іменинники дня: ГАННА, АРСЕН, ОНУФРІЙ, ПЕТРО

TBI

ТНТ1

СПОРТ

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се9 годня» 08.30 Знак восклицания 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма9 кой 04.30 Х/ф «Молодой лес»

06.00 М/с «Код Лиоко». «Ключ» 06.30 М/с «Громокошки» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Кунгфу Панда: Удиви тельные легенды». 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Любовь в большом горо де» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом92» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Любовь в большом горо де2» 23.30 Х/ф «Держи ритм»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 00.05 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Матч дня 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.30 «Железный фактор» 14.05 «Эхо» 15.45 Волейбол. Лига чемпионов 9 2012 г. /13. Женщины. «Робур Тибони» 9 «Динамо» (Казань) 17.15 «Из архива «Останкино» Спортивная гимнастика. Чемпи9 онат мира 9 1994 г. в Австралии 18.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Женщины 20.20 Регбилиг. Австралийская лига. «Titans» 9 «Storm». «Связь вре9 мен» 22.05 Легкая атлетика

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по9 украински 09.25 Т/с «Солдаты14» 13.50 «Облом.UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Европы 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.00 «Новости 2+2» 21.25, 01.15 Х/ф «Каратель» 23.15 Х/ф «Дэдлайн» 02.35 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 03.05 Х/ф «Ведьма»

MEGA 06.00, 12.30 Разрушители мифов 06.40 Авиакатастрофы вблизи 07.30, 13.20 Великие тираны 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50, 22.50 Морские гиганты 11.40 Охота на рыбу9меч 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Список Маргариты» 22.00 Д/ф «Последняя тайна Второй мировой войны» 00.30 Лук самурая 01.20 Д/ф «Женское лицо революции» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток9шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести9Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает9 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 22.35, 02.30 «Трагедия Галицкой Руси» 23.30 Т/с «Достоевский» 00.40 «Вести+» 00.55 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с. 02.15 Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 08.00, 14.00 Д/ф «Лошадь, скрипка... и немножко нервно» 08.30, 14.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь познания», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Господин оформи тель» 18.35, 00.30 Х/ф «Поднятая целина», 1 с. 20.10 «Плюс кино» 20.40 Х/ф «Поднятая целина», 2 с. 22.30 Х/ф «Поднятая целина», 3 с.

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Со9 здатели» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Документальный проект»: «Проклятье Монтесумы» 09.00 «Документальный проект»: «Братья по космосу» 10.00 «Документальный проект»: «Ве9 ликая тайна Ноя» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы9 зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Территория заблуждений с Иго9 рем Прокопенко» 21.00 «Пища богов» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Туристы»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 Д/ф «Москва Первопрестоль9 ная» 09.35, 01.45 Х/ф «Парень из нашего города» 11.00 «Мозговой штурм. Альтернатив9 ная диагностика в медицине» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Сердца трёх» 13.35, 00.50 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Олег Та9 баков 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Доказательства вины. Мужчина на заказ» 20.55 Временно доступен 21.50 «История государства Российс9 кого» 22.20 Х/ф «Галина Брежнева. Изгна ние из рая» 23.00 «Хроники московского быта. Жил9был пес» 23.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви прожить»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Рожденные в СССР» 07.00 Муз/ф «Вместе с Дунаевским» 08.00 «Вас приглашает Михаил Жва9 нецкий» 09.30 «Возьмемся за руки, друзья!» 11.00 «Марафон915» 12.00 Х/ф «Равноправие» 12.20 Х/ф «Люди и дельфины», 1 с. 13.40 М/ф «Огромное небо» 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 15.00, 21.00 «Рождённые в СССР» 16.00, 22.00 «Вокруг смеха» 17.00 «Это вы можете» 17.45 Х/ф «Пережитое. Сигнал!» 18.00 Муз/ф «Песни Матвея Бланте ра исполняет н.а. РСФСР Иосиф Кобзон» 18.15 Х/ф «Люди и дельфины», 2 с. 19.40 «Кубик». Мультипликационный тележурнал, 1985 г. 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.00 «Минута молчания» 00.25 Муз/ф «Адрес: театр» 01.50 «Номер один 9 Далида»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре9 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Если верить Лопотухи ну», 2 с. 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Женщи9 на под дождем»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Атлетика 10.30, 11.45, 12.45, 15.00, 16.00, 17.45, 20.00, 21.00 Футбол 13.45 Конно9спортивный журнал 14.00, 02.15 Вот это да!!! 14.30, 14.45, 17.15, 17.30, 23.00, 23.15, 01.30, 01.45 Велоспорт 23.30 Чемпионат мира по боксу 00.15, 00.45 Автоспорт 01.15, 02.00 Мотоспорт

XSPORT 08.30 Баскетбол. Чемпионат Европы 2013 г. Женщины. Второй груп9 повой этап. Испания 9 Турция 10.30, 21.20 Хоккей. НХЛ. Кубок Стен9 ли. Финал. Матч 6. Бостон 9 Чи9 каго 12.30 Хsport полдень 13.30, 23.20 Теннис. Уимблдон. День 2 21.00 Своя игра. Константин Симчук

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут9 бол NEWS 06.15 Португалия 9 Испания. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО9 2013 г. 07.25 Самые смешные футбольные моменты 07.30 Д/с «Футбольные битвы» 08.00 Металлург З 9 Днепр. Чемпионат Украины 10.25 Голы сезона. Чемпионат Испа9 нии 11.35, 18.30 Италия 9 Бразилия. Кубок Конфедераций 13.40, 20.30 Реал 9 Валенсия. Чемпио9 нат Испании 16.00, 22.50 Черноморец9 Шахтер. Чемпионат Украины 18.00 Futbol Mundial 01.10 Нигерия 9 Испания. Кубок Кон9 федераций

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 2 с. 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Приключе ния пингвиненка Лоло», 2ф. Мультфильм «Франтишек» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Последний из могикан», 26 с. Сказки на родов мира. «Кто самый силь ный?» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Алеша Пти цын вырабатывает характер», 1953 г. мультфильм «Бобры идут по cледу» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Приключения Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки9чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина9бале9 рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити9Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


ТВПРОГРАМА 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.25 Новости 06.15, 00.20 Х/ф «Формула игры», 9 с. 07.15 Страна on line 07.20 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «А.Краско. Я остаюсь», 1 ч. 08.15 Д/ф «А.Краско. Я остаюсь», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30 Правительство на связи с граж9 данами 10.15 Граница государства 10.40 Т/с «Царевна» 12.30 Книга.ua 13.00, 18.45, 21.25 Деловой мир 13.05 Украинская песня 13.45 Т/с «Вариант Омега» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Аудиенция. Страны от А до Я 15.55 Т/с «Передел» 19.10 Фестиваль песни в Коблево 19.40 Концертная программа В.Павли9 ка «Я знаю все» 20.50 Мегалот 20.55 Официальная хроника 21.35 Концертная программа И.По9 повича «Трембитарь украинской души», 3 ч. 21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала 00.00 Итоги 01.20 Суперлото, Тройка, Кено 01.50 О главном

ИНТЕР 05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. Продолжение» 06.15, 19.05 Т/с «Женский доктор2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН9 ТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20, 03.35 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Давай поженимся!» 20.00, 02.15 «Подробности» 22.30 Х/ф «За тобой» 00.10 Х/ф «Великолепная афера» 02.45 Д/ф

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.45 «Вояж» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты14» 11.25 «Сумасшедшее видео по9украин9 ски» 13.50 «Облом.UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Европы 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.25, 01.30 Х/ф «Воздушный охот ник» 23.25 Х/ф «Третья мировая война» 03.00 Х/ф «Экстрасенс»

11 КАНАЛ 06.15 Teen Time 06.20, 06.45, 23.10 Т/с «Светофор» 06.40, 07.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Но9 вости 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Незабываемые путешествия» 22.15 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.20 Х/ф «Береги меня, дождь» 12.30 «Не ври мне 9 4» 13.35, 14.40 «Русские семейные дра9 мы» 15.45 «Красавица за двенадцать ча9 сов» 17.10, 20.15 Т/с «Великолепный век. Роксолана 3» 22.30 «Территория обмана 92» 23.50 «Секс 9 миссия 9 2» 00.55 Леонид Куравлёв и Наталья Вар9 лей в мистической сказке «Вий»

06.35, 15.55 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.10, 11.05 Звездная жизнь 12.05 Х/ф «Алиса навсегда» 14.05, 15.00 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории» 22.25 «Детектор лжи 9 2» 23.25 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Судьба»

34 КАНАЛ 06.30, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Дело моей жизни» 10.00 «Эликсир молодости» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55 «Смотреть всем!» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Территория заблуждений» 16.10 «Битва цивилизаций» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Пища богов» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «Тайны мира с Анной Чапман» 01.35 «Странное дело»

18.15 21.40 22.15 23.30 00.30

TET 07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.50 Т/с «Рыжая» 14.55, 19.00 Богиня шопинга 17.15 У ТЕТа пара 19.35 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 20.35 Даешь Молодежь! 21.35 ТЕТ9Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Х/ф «Вкус ночи»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Скворец и Лира», 1 с. 11.10, 16.10 М/ф 12.10, 16.55 Смешные 12.20 Х/ф «С вечера до полудня», 1 с. 14.25 Налоговый монитор 14.35 Д/ф «Оружие животных» 15.00 Х/ф «Скворец и Лира», 2 с. 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 18.55 Лечение алкоголизма и ожире9 ния 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Гладиаторы в природе» 21.00 Истории с Бородой 21.30 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.05 Х/ф «С вечера до полудня», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот9новости» 07.30 «Обрати внимание» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия9новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал»

«Агроконтроль» «Время9Тайм» «Акцент» «CRIME NEWS» «Новости Киевщины»

НТН 07.10 Х/ф «Экипаж машины бое вой» 08.30, 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «Правда жизни» 10.30 Т/с «Родина ждет» 12.35, 19.30 Т/с «Меч» 14.50, 17.00 Т/с «Каменская 6» 21.30 Т/с «Тело как улика» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.30 «До суда» 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель9 ный вердикт» 16.40 Т/с «Знаки судьбы». «Пропав шие студентки» 18.30, 02.30 «Прокурорская провер9 ка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район2». «Мил лионер». «Проверка» 00.35 Т/с «Месть» 04.30 Криминальная Россия

ICTV 06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.45 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Брат за брата2» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Адский бункер» 00.50 Криминальный облом 01.45 Х/ф «Отдел спецрасследова ний»

Сх. 03.48 Зах. 20.13 Трив. дня 16.25

Середа, 26 червня СТБ

ENTER 05.45 09.00 10.40 11.35

Советские мультфильмы Х/ф «Сто дней после детства» Т/с «Дети Арбата» Т/с «Столыпин. Невыученные уроки» 12.30, 19.50 Т/с «Александровский сад» 14.40 Х/ф «След сокола» 16.40 Х/ф «Четвертый» 18.05 Х/ф «БОМЖ» 22.05 Х/ф «Тревожный вылет» 23.40 Х/ф «Далеко от Родины»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Выбор народа» 19.45 «Что? Где? Почем?» 20.00 «Философия искусства» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 22.00 «Идеальный дом» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Лист ожидания» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Свобода и справедливость» 00.15 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Зоннентау» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Русская наследница» 11.45 Ток9шоу «Пусть говорят. Интер9 нат строгого режима» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Думай как женщина»

НОВЫЙ 05.20, 06.15 Teen Time 05.25 Т/с «Вперед к успеху» 06.20, 06.45, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер 07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.10 «Служба розыска детей» 03.15, 04.15 Зона ночі 03.20, 04.20 Богдан Хмельницький 04.50, 05.25 Зона ночі Культура 04.55 Майстер музи 05.05 Шануйте майстрів замолоду

ТОНИС 06.00 Д/ф «Духовная жизнь с живот9 ными» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей. «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Вечный Шурик. Александр Демь9 яненко 12.30 «Социальный статус: ваша пен9 сия» 13.10 «Светские хроники» 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.40 Д/ф «Дикий молодняк» 17.45 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Людмила Сенчина, 1 ч. 21.35 Борис Хмельницкий. Стрела в сердце Робин Гуда 00.50 Амурные мелодии

K1 07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Три сестры» 10.00, 15.00 Т/с «Маргоша» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.00 «Орел и Решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Меня не любят родители» 16.00 «Реальная любовь» 17.00 «Большая разница» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/с «Отцы9одиночки» 23.00 Д/с «Война полов» 00.00 Х/ф «Низшее образование»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.25 «Возвращение кота Сме9 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуля9антикри9 зис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Пашковський О 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 13.25 «Мир цветов» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Приключение пингви ненка Лоло» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25, 20.00 Д/ф «Жители дома Винз9 доров» 18.55 «Архивы истории» 19.50 «Кинопроектор» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН9 ТЕРом 09.10, 22.50 Легенды бандитского Ки9 ева 09.35 Т/с «Под полярной звездой» 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при9 роды» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.25 Т/с «Самозванцы2» 15.00 Судебные дела 16.10, 22.05 Т/с «Темный инстинкт» 16.55 Семейный суд 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности 21.15 Формула любви. Тайна сериала «Обручальное кольцо», 1 с.

Зах. 07.39 Сх. 21.56 Новий міс. 23 червня

TBI

спутниковое ТВ

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се9 годня» 08.30 Программа Тараса Чубая и Анд9 рея Бондаря «Ч/Б» 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Homo sapiens 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма9 кой 04.30 Х/ф «Пан Твардовский»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по9 украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты14» 13.50 «Облом.UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Европы 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.25, 01.30 Х/ф «Воздушный охот ник» 23.25 Х/ф «Третья мировая война» 03.00 Х/ф «Экстрасенс»

MEGA 06.00, 12.30 Разрушители мифов 06.40, 11.40 Авиакатастрофы вблизи 07.30, 13.20 Великие тираны 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50 Морские гиганты 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «По ту сторону Стены» 22.00 Д/ф «Холодная война. Супер9 агент Топаз» 22.50 Юг Тихого океана 00.30 Покер 01.20 Живая история 02.10 Сокровище.UA 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток9шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести9Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжа9 ется» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 22.35, 02.30 «Ангелы с моря» 23.30 Т/с «Достоевский» 00.40 «Вести+» 00.55 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с. 02.15 Вести.ru

08.25 М/с «Кунгфу Панда: Удиви тельные легенды». «Плохой По» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин терны» 10.00 Х/ф «Любовь в большом горо де2» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом92» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 23.30 Х/ф «Гордость и слава»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.05 М/ф 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 Д/ф «Москва Первопрестоль9 ная» 09.30, 01.45 Х/ф «У самого синего моря» 10.40 М/ф «Валидуб» 11.00 «Мозговой штурм. Психология толпы» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со9 бытия 11.50 Екатерина Рождественская в программе «Жена. История люб9 ви» 13.00 «Тайны нашего кино. «По семей9 ным обстоятельствам» 13.25 М/ф «Три мешка хитростей» 13.35, 00.50 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Алек9 сандр Розенбаум 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Линия защиты» 20.55 Временно доступен 21.50 «История государства Россий9 ского» 22.20 «Русский вопрос» 23.00 «Хроники московского быта. «Шеф, поехали!» 23.40 Д/ф «Вячеслав Котеночкин. Душа рисованной страны»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Х/ф «Равноправие» 06.20 Х/ф «Люди и дельфины», 1 с. 07.40 М/ф «Огромное небо» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рождённые в СССР» 10.00, 16.00 «Вокруг смеха» 11.00 «Это вы можете» 11.45 Х/ф «Пережитое. Сигнал!» 12.00 Муз/ф «Песни Матвея Бланте ра исполняет н.а. РСФСР Иосиф Кобзон» 12.15 Х/ф «Люди и дельфины», 2 с. 13.40 «Кубик». Мультипликационный тележурнал 1985 г. 17.00 Д/ф «На привязи у взлетной по9 лосы» 18.10 «Сиди и смотри» 18.30 Х/ф «Люди и дельфины», 3 с. 19.40 М/ф «Про Матвея Кузьмича» 22.00 «Шесть песен на бис» 23.00 Киноконцерт 00.00 «Рожденные в СССР» 01.00 Муз/ф «Вместе с Дунаевским»

НАШЕ КИНО

ГУМОР

06.30, 12.30 Х/ф «Поднятая цели на», 1 с. 08.05 «Плюс кино» 08.35, 14.30 Х/ф «Поднятая цели на», 2 с. 10.30, 16.30 Х/ф «Поднятая цели на», 3 с. 18.30, 00.30 Х/ф «Премия» 20.30 Х/ф «Комиссар» 22.30 Х/ф «Ваш сын и брат»

05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре9 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Золотая молодежь» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Уикэнд у Берни 9 1»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Кровь звездных драконов» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы9 зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Нам и не снилось»: «Миллион на выданье» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 Т/с «Туристы»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки». «Обезьянья песенка. Спокой ной ночи, мультик» 06.25 М/с «Громокошки». «Насле дие» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45 Снукер 10.30, 10.45, 14.30, 14.45, 17.15, 01.30 Велоспорт 11.00 Вот это да!!! 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.45, 20.00, 21.00, 02.00 Футбол 13.30 Атлетика 23.05 Конно9спортивный журнал 00.05 Гольф 00.30 Парусный спорт

XSPORT 06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стенли. Фи9 нал. Матч 6. Бостон 9 Чикаго 08.00 Теннис. Уимблдон. День 2 12.30 Хsport полдень 13.30 Теннис. Уимблдон. День 3 21.00, 23.00 Баскетбол. Чемпионат Ев9 ропы 2013 г. Женщины. Чет9 вертьфинал

Іменинники дня: АНТОНІНА, АНДРОН, КИЛИНА, ІВАН СПОРТ 09.00, 12.45, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 23.00 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Матч дня 11.45 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.00, 19.10 Регбилиг. State of Origin. Квинсленд 9 Новый Южный Уэльс. 29й матч 15.00 Волейбол. Лига чемпионов 9 2012 г. /13. Женщины. «Вакиф9 банк» 9 «Уралочка» 17.00 Родео. «Bull Riders» 18.20 «Королева на Плюсе» 20.55 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Мужчины. Полуфина9 лы 01.30 «Первая пятерка»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.45, 01.05 Фут9 бол NEWS 06.15, 11.40 Франция 9 Швейцария. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО9 2013 г. 07.25, 19.00, 22.30 Топ9матч 07.30, 21.55 Futbol Mundial 08.00 Ворскла 9 Карпати. Чемпионат Украины 10.25 Португалия 9 Испания. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО9 2013 г. 12.55 Самые смешные футбольные моменты 13.10, 19.15 Д/с «Футбольные битвы» 13.40, 23.05 Барселона 9 Сосьедад. Чемпионат Испании 16.00, 01.20 Ильичевец 9 Говерла. Чем9 пионат Украины 18.00 «Один на один с Гамулой». А. Федецкий 19.50 Нигерия 9 Испания. Кубок Кон9 федераций

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях», 3 с. 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Приключе ния пингвиненка Лоло» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 1 с. Сказки народов мира. «Палка выручалка». Мультфильм «Три пингвина» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тигры на льду», 1971 г. Мультфильм «Петушок и солнышко» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки9чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина9бале9 рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити9Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 27 червня СТБ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.25 Новости 06.15, 00.20 Х/ф «Формула игры», 10 с. 07.15 Эра строительства 07.20 Страна on line 07.25 Эра бизнеса 07.30 Д/ф «С.Морозов. Душа настежь», 1 92 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Д/ф «Семидесятники. Тимофей Левчук» 09.50 Х/ф «Тень полицейского» 11.25 Т/с «Царевна» 12.45, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.50 Шаг к звездам 13.40 Т/с «Вариант Омега» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Т/с «Передел» 19.05, 01.50 О главном 19.25 Последнее предупреждение 19.55 Взрослые игры 20.55 Официальная хроника 21.35 Концертная программа И.Попо9 вича 21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала 00.00 Итоги 01.20 Тройка, Кено, Максима

ИНТЕР 05.30 Т/с «Земский доктор». Про должение 06.15 Т/с «Женский доктор2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 21.00 Т/с «Петрович» 11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... » 13.20 «Судебные дела» 15.00 «Семейный суд» 15.55 «Давай поженимся!» 18.30 «Футбол. «Спартак» Москва 9 «Динамо» Киев» 20.30, 03.05 «Подробности» 22.55 Х/ф «Тарас Бульба» 01.25 Х/ф «Преступник» 03.35 Д/ф «Вера Сотникова. Побег в любовь»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Культурное меню 09.00, 21.00, 02.45 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты14» 11.25 «Сумасшедшее видео» 13.50 «Облом.UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Европы 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 18.30 «Алеф 9 в наше время» 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.25, 01.20 Х/ф «Я пришел с миром» 23.20 Х/ф «Паника на РокАйленде» 03.10 «Дорожные войны» 03.35 Х/ф «Проект «Альфа»

11 КАНАЛ 06.15 Teen Time 06.20, 06.45, 22.30 Т/с «Светофор» 06.40 Подъем 07.10, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Незабываемые путешествия» 08.00 «Променад» 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.15 «36, 6» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «Oscar Models TV Show» 22.00 «Васильевский остров» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.15 «ТСН» 07.10 «Личный счет» 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 10.00 «Шесть кадров» 10.20 Х/ф «Моя любовь» 12.35 «Не ври мне 9 4» 13.40, 14.45 «Русские семейные дра9 мы» 15.50 «Красавица за двенадцать ча9 сов» 17.10, 20.15 Т/с «Великолепный век. Роксолана 3» 22.30 «Адская кухня93» 00.30 Х/ф «Клуб счастья»

06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.55, 11.00 Звездная жизнь 12.00 Х/ф «На мосту» 14.00, 15.00 «Правила жизни» 18.00, 22.00 «Вікна9Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории» 22.25 «Детектор лжи 9 2» 23.30 «Битва экстрасенсов» 00.30 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Взрослые дети»

34 КАНАЛ 06.30, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.15 «Разбудильник 9 будильник» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Секретные территории» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50 «Битва цивилизаций» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Битва цивилизаций» 16.10 «Странное дело» 17.00 «Открытый миру» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Какие люди!» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Представьте себе!» 23.00 «Детали». Итоговый выпуск 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Военная тайна» 01.40 Х/ф «Любимый Раджа», 1, 2 с.

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10, 00.30 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время9Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS»

НТН 06.50 Х/ф «Салон красоты» 08.30, 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 Д/с «Тайны криминального мира» 10.30 Т/с «Родина ждет» 12.35, 19.30 Т/с «Меч» 14.50, 17.00 Т/с «Каменская 6» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 7» 23.30 Т/с «Менталист» 00.30 Т/с «Декстер»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.05 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор 15.30 «Суд присяжных» 16.40 Т/с «Знаки судьбы» 18.30 «Прокурорская проверка» 19.35, 03.40 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Семин. Возмездие» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Чужой район2» 00.35 Т/с «Месть» 04.30 Криминальная Россия

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20, 06.15 Teen Time 05.25 Т/с «Вперед к успеху» 06.20, 06.45, 22.00 Т/с «Светофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 00.35 Т/с «Купидон» 01.35 Т/с «Дружная семейка» 03.10 «Служба розыска детей» 03.15, 04.15 Зона ночі 03.20 Богдан Хмельницький 04.20 Моя адреса 9 Соловки. Навіщо перекладати Вергілія 04.40 Соломон і Годеле 04.50, 05.30 Зона ночі. Культура 04.55 Тася 05.05 Марія і Марфа

ТОНИС

ICTV

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.15 Х/ф «След сокола» 11.30 Т/с «Столыпин. Невыученные уроки» 13.20, 19.50 Т/с «Александровский сад» 15.10 Х/ф «Вождь Белое Перо» 16.25 Х/ф «Даурия» 21.40 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо» 23.05 Х/ф «Два года над пропастью» 00.45 Х/ф «Человек в зеленом ки моно»

TET

27 КАНАЛ

K1

07.00 Твинисы 07.30 М/с «Дашаследопыт» 07.55 Мультик с Лунтиком 08.25 М/с «Шоу Гарфилда» 09.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 18.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 12.50 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 13.50 Т/с «Рыжая» 14.55, 19.00 Богиня шопинга 17.15 У ТЕТа пара 20.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 20.35 Даешь Молодежь! 21.35 ТЕТ9Интернет 23.00 Шпиливили 23.35 Т/с «Секс и город» 00.35 Х/ф «У холмов есть глаза»

06.00 Снимала мама 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25 «Выбор народа» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 «Под напряжением» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.35 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 22.00 «Кекс в большом городе»

07.00 «Мультфильмы» 09.00 «Три сестры» 10.00, 15.00 Т/с «Маргоша» 11.00, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.00 «Орел и решка» 13.00, 18.00 «Званый ужин» 14.00 Д/с «Отцы9одиночки» 16.00 «Реальная любовь» 17.00 «Большая разница» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Д/с «Как найти жениха» 23.00 Д/с «Война полов» 00.00 Х/ф «Последний шанс Харви»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот9новости» 07.30 «Обрати внимани» 08.20 «Драйв9новости» 08.30 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия9новости»

4 è 18 èþëÿ

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20, 01.30 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40, 00.30 «Давай поженимся!» 18.55 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Лист ожидания» 22.40 «Вечерний Ургант» 23.15 «Политика»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Военная разведка: Пер вый удар» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь» 09.20, 12.50, 17.20 Т/с «След» 10.00 Т/с «Русская наследница» 11.45 Ток9шоу «Пусть говорят» 15.25 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 18.00 Т/с «Супруги» 19.20 Ток9шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Интерны» 20.30 Футбол 22.15 Т/с «Глухарь»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.25 «Возвращение кота Сме9 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля9антикри9 зис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени» Пашковский. О 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Кошкин дом» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.25 Д/ф «Жители дома Винздоров» 18.55 Д/ф «Гудини» 19.50 «Кинопроектор» 20.00 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН9 ТЕРом 09.10 Легенды бандитского Киева 09.35 Формула любви. Тайна сериала «Обручальное кольцо», 1 с. 10.30, 17.40 «Жизнь как жизнь» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.20, 15.40 Д/с «Портреты дикой при9 роды» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 00.15 Т/с «Самозванцы2» 15.00 Судебные дела 16.10, 23.30 Т/с «Темный инстинкт» 16.55 Семейный суд 19.10 Т/с «Тайный знак 3» 20.00 Подробности 20.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 9 «Динамо» (Киев) 22.30 Шустер Live

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

Зах. 08.57 Сх. 22.24 Повний міс. 23 червня

TBI

06.30, 07.40 Деловые факты 06.40 Т/с «Такси» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.40 Т/с «Дальнобойщики» 13.00, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.45, 20.05 Т/с «Брат за брата2» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Х/ф «Адский бункер2: Чер ное солнце»

51 КАНАЛ

Сх. 03.48 Зах. 20.13 Трив. дня 16.25

06.00 Д/ф «Духовная жизнь с живот9 ными» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Борис Хмельницкий. Стрела в сердце Робин Гуда 12.40 Секретные материалы 13.10 «Такова спортивная жизнь. Иван Богдан» 14.00, 22.40 Культурный шок 15.15, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.40 Д/ф «Дикий молодняк» 17.45 «Социальный статус: ваши пра9 ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Людмила Сенчина, 2 ч. 21.35 Михаил Жванецкий. «Тщатель9 ней надо, ребята» 00.50 Амурные мелодии

06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Скворец и Лира», 2 с. 11.10, 16.25 М/ф 11.40, 16.45 Смешные 11.50 Х/ф «С вечера до полудня», 2 с. 13.00 Азбука здоровья 14.30, 20.00 Д/ф «Гладиаторы в при9 роде» 15.00 Х/ф «Послесловие» 16.55 Перспектива 17.30 Правительство на связи 19.45 Меморандум 21.00 Перекресток 21.15 1029информ 21.35 Т/с «Из жизни капитана Чер няева» 23.00 Х/ф «В четверг и больше ни когда»

06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се9 годня» 08.30 Homo sapiens 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 16.30 Здоровая жизнь 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Зеленая лампа 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма9 кой 04.30 Х/ф «Профессор Вилчур»

2+2 06.00 М/ф 08.00, 11.25 Сумасшедшее видео по9 украински 09.00, 21.00, 02.45 «Новости 2+2» 09.25 Т/с «Солдаты14» 13.50 «Облом.UA» 14.50 Лучшие матчи Лиги Европы 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 19.00 Т/с «Ментовские войны2» 21.25, 01.20 Х/ф «Я пришел с миром» 23.20 Х/ф «Паника на РокАйленде» 03.10 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 03.35 Х/ф «Проект «Альфа»

MEGA 06.00, 12.30 Разрушители мифов 06.40 Охота на рыбу9меч 07.30, 13.20 Великие тираны 08.20, 14.10 Загадки планеты 09.10 Тайные знаки 10.00, 19.30 В поисках приключений 10.50, 22.50 Юг Тихого океана 11.40 Авиакатастрофы вблизи 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Угрозы современного мира 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10 Д/ф «Холодная война. Супер9 агент Топаз» 22.00 Д/ф «По ту сторону Стены» 00.30 Уничтоженный мир 01.20 Живая история 02.10 Сокровище.UA 03.00 Смарт9шоу 03.30 Т/с «Шпионы» 05.10 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток9шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести9Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает9 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Королева бандитов» 22.35 «Куда уходит память?» 23.30 Т/с «Достоевский» 00.40 «Вести+» 00.55 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с. 02.20 Вести.ru 02.35 «Городок» 03.05 «Вся Россия»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Премия» 08.30, 14.30 Х/ф «Комиссар» 10.30, 16.30 Х/ф «Ваш сын и брат» 14.00 «Плюс кино» 18.30, 00.30 Муз/ф «Нужные люди» 20.30 Х/ф «Миссия в Кабуле», 2 с. 22.45 Х/ф «Ночное происшествие»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Планета хочет любить» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Нам и не снилось»: «Миллион на выданье» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы9 зов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 «Эликсир молодости» 21.00 «Какие люди!» 22.30 «Что случилось? с Михаилом Осо9 киным» 22.50 Т/с «Солдаты» 00.50 Т/с «Сверхъестественное» 01.45 «Чистая работа»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки». «Для Эейнштейна. Выиграй покрупному» 06.25 М/с «Громокошки». «Дуэлянт и бродяга» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Лунатики» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер ны»

10.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Ре альные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.10, 23.10 «Дом92» 16.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая об щага» 16.30, 19.30 Х/ф «СашаТаня» 20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность2: Прекрасна и опасна» 23.40 Х/ф «Вампиранутые»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.00 М/ф 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 Д/ф «Москва Первопрестоль9 ная» 09.30, 01.45 Х/ф «Вратарь» 10.40 М/ф «Оранжевое горлышко» 11.00 «Мозговой штурм. Самые древ9 ние на земле» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со9 бытия 11.50 Галина Волчек в программе «Жена» 13.00 «Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» 13.25 М/ф «Лев и заяц» 13.35, 00.50 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Михаил Державин 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Осторожно, мошенники!» 20.55 Временно доступен 21.50 «История государства Россий9 ского» 22.20 Д/ф «Тайны агента 007» 23.00 «Хроники московского быта. Ар9 хитектор Сталин» 23.40 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Муз/ф «Песни Матвея Бланте ра исполняет н.а. РСФСР Иосиф Кобзон» 06.15 Х/ф «Люди и дельфины», 2 с. 07.40 «Кубик». Мультипликационный тележурнал, 1985 г. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рождённые в СССР» 10.00 «Вокруг смеха» 11.00 Д/ф «На привязи у взлетной по9 лосы» 12.10 «Сиди и смотри» 12.30, 18.30 Х/ф «Люди и дельфи ны», 3 с. 13.40 М/ф «Про Матвея Кузьмича» 16.00, 22.00 «Шесть песен на бис» 17.00 «Человек и закон» 18.00 «Утренняя почта» 19.40 М/ф «Эй, на том берегу!» 23.00 «Марафон915» 00.00 Х/ф «Равноправие» 00.20 Х/ф «Люди и дельфины», 1 с. 01.40 М/ф «Огромное небо»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре9 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Два миссионера» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Уикэнд у Берни 2»

Іменинники дня: ЄЛІСЕЙ, МЕФОДІЙ, МСТИСЛАВ, ГЕОРГІЙ 16.15 Регбилиг. State of Origin. Квинс9 ленд 9 Новый Южный Уэльс. 29й матч 18.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Женщины. Мужчины. Матчи за 39е место 20.20 Легкая атлетика. Diamond League в Италии 22.40 «Обратный отсчет»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.30 Фут9 бол NEWS 06.15, 12.25 Испания 9 Франция. Пляж9 ный футбол. Отбор к ЕВРО9 2013 г. 07.25, 20.40 Голы сезона. Чемпионат Испании 08.00 Металург Д 9 Зоря. Чемпионат Украины 10.25 Швейцария 9 Испания. Пляжный футбол. Отбор к ЕВРО9 2013 г. 11.40, 00.00 Futbol Mundial 12.10 Самые смешные футбольные моменты 13.40, 18.40 Малага 9 Мальорка. Чем9 пионат Испании 16.00, 00.50 Ворскла 9 Днепр. Чемпи9 онат Украины 18.00 Д/с «Футбольные битвы» 21.50 LIVE. 1/2 финала. Кубок Конфе9 дераций

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Два дня чу дес» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Возвраще ние блудного попугая», 1, 6 вып. «Сборник мультфильмов. «Трудолюбивая старушка», «Веселая карусель» №18. «Утенок Тим», «Друзья мои, где вы?» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 2 с. Сказки народов мира. «Гунан Батор». Сказки Андерсена. «История о девочке, наступив шей на хлеб» 05.00, 11.00, 17.00 Арнас Катинас, Ген9 дрюс Пускунигис, Люда Ревзина, Вера Васильева, Эрнст Романов в приключенческом фильме «Как я был вундеркиндом», 1983 г, 1 с. М/ф «Дело поручается детекти9 ву Тедди. Бурый и белый». «Жу9 равлик» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки9чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина9бале9 рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и Кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити9Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ЕВРОСПОРТ

ПЛЮСПЛЮС

09.30 Стрельба из лука 10.00, 13.45 Вот это да!!! 10.30, 10.45, 11.00, 14.30, 17.00, 17.15, 20.00, 02.00 Велоспорт 11.30, 12.45, 15.00, 16.00, 17.45, 20.45, 01.15 Футбол 23.00, 01.00 Легкая атлетика

07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

XSPORT 06.30, 08.30, 21.00, 23.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 2013 г. Жен9 щины. Четвертьфинал 10.30 Теннис. Уимблдон. День 3 12.30 Хsport полдень 13.30 Теннис. Уимблдон. День 4

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 00.30 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Матч дня 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.30 «Королева на Плюсе» 14.15 Волейбол. Лига чемпионов 9 2012 г. /13. Мужчины. «Берлин» 9 «Локомотив»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.10 Концертная программа «Украин9 ская песня года» 08.10, 23.10 Д/ф «Евровидение92013. За кадром» 08.40 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.30 Контрольная работа 09.50 «Вера. Надежда. Любовь» 10.55 Концертная программа «Мело9 дия двух сердец» 12.25 Н.Мозговой 9 мастер9класс «Жить...» 14.25 Т/с «Вариант Омега» 15.45 Концертная программа ко Дню Выпускника 16.50 Концертная программа М.Поп9 лавского «Я 9 украинец!» 18.50 «Предвечерье» 19.50 Концертная программа ко Дню Конституции Украины 21.30 Фольк9music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.45 Концерт В.Павлика «Признание» 01.20 О главном 01.45 Телеакадемия

ИНТЕР 04.55 Х/ф «Тарас Бульба» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН9 ТЕРом» 09.10 Т/с «Петрович» 11.05, 12.20, 03.50 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.10 Х/ф «Огуречная любовь» 17.00 «Давай поженимся!» 18.10, 04.35 Т/с «Женский доктор2» 20.00 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Последний рейд» 03.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Сердце на снегу»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00 Т/с «Солдаты14» 11.25 «Сумасшедшее видео по9украин9 ски» 13.50 Лучшие матчи Лиги Европы. «Ба9 зель» 9 «Тоттенгем» 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 19.00 Х/ф «Американбой» 21.20 Восточные единоборства. Буши9 до 23.40 Х/ф «Гоемон» 01.50 «Профутбол» 03.05 Х/ф «Фучжоу» 04.35 Х/ф «Проект «Альфа»

11 КАНАЛ 06.10 Х/ф «Джек и бобовое дерево» 09.40 «Мой малыш» 10.10 Новости 10.40 Педан9Притула Шоу 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 19.30 «Дачные затеи» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 21.30 «Лучшие» 22.00 Т/с «Светофор» 00.05 Т/с «Купидон» 01.05 Т/с «Дружная семейка»

1+1 09.00 10.50 19.30 20.15 22.05 00.15

Х/ф «Китайская бабушка» Х/ф «И отцы, и дети» «ТСН» «Вечерний Киев 9 2013» Х/ф «Мамочки» Х/ф «Бедные родственники»

СТБ 06.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 07.35 Х/ф «Я тебя люблю» 18.00 «Вiкна9 Новини» 20.00, 21.00 «Моя правда» 22.00 «Вікна9Новини» 22.25, 23.20 Звездная жизнь 00.20 Х/ф «На мосту»

ICTV 06.55, 08.40 Деловые факты 07.05 Т/с «Такси» 07.25 Т/с «Леся+Рома» 08.45 Стоп910 09.45, 19.20 Чрезвычайные новости 10.40, 16.50 Т/с «Дальнобойщики» 12.35, 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50, 20.05 Т/с «Брат за брата2» 18.45 Факты. Вечер 23.05 Максимум в Украине 00.00 Х/ф «Ромео должен умереть»

TET 07.00 07.30 07.55 08.25 09.00 10.00 11.50 12.50 13.20 15.15 17.05 18.55 20.45 22.35 23.00 23.35 00.35

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/с «Шоу Гарфилда» Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Одна за всех Х/ф «Доктор Дулиттл3» Х/ф «Доктор Дулиттл4» Х/ф «Доктор Дулиттл5» Х/ф «Доктор Дулиттл» Х/ф «Доктор Дулиттл2» У ТЕТа в Интернете Шпиливили Т/с «Секс и город» Х/ф «У холмов есть глаза2»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 М/ф «Как казаки....» 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Послесловие» 11.35 Х/ф «В четверг и больше ни когда» 13.00 Один день с..... 14.30 Д/ф «Гладиаторы в природе» 15.00 Перекресток 15.15 Х/ф «Предчувствие любви» 16.25 М/ф 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 18.00 Х/ф «Под крышами Монмарт ра» 20.25 Мир животных 21.00 «Спорт.»Итоги» 21.30 Концерт Виктора Павлика «При9 знание» 00.25 Х/ф «Подкидыш»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот9новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия9новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль» 17.15 «Мотор9новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время9Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.30 «Хроника недели»

НТН 06.10 Х/ф «Трембита» 07.40, 15.30 Т/с «Каменская 6» 11.00 Х/ф «Максим Перепелица» 12.45 Т/с «Меч» 19.00 «Свідок» 19.30 Т/с «Охота на гауляйтера» 21.30 Х/ф «Гром ярости» 23.20 Х/ф «Выход» 01.05 Х/ф «Защитник»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Соло для пистолета с ор кестром» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 «Суд присяжных. Окончатель9 ный вердикт» 16.40 Т/с «Знаки судьбы». «Собаки, деньги и любовь» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» 20.40 Т/с «Русский крест» 00.30 Т/с «Месть» 02.25 «Школа злословия» 03.15 Т/с «Лебединый рай». «Чума вернулась». «Роман с убий цей». «Роковая охота». «Ог ненная женщина»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.35 Х/ф «Вождь Белое Перо» 11.10 Т/с «Столыпин. Невыученные уроки» 13.00, 20.10 Т/с «Александровский сад» 15.20 Х/ф «Оцеола» 17.15 Х/ф «Зеленый фургон» 22.20 Х/ф «Где 042?» 23.45 Х/ф «Особо важное задание»

27 КАНАЛ 06.00, 22.30 Снимала мама 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты. пре9 одолеваем трудности перевода» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 23.00 Телечат

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 11.55 «Доброго здоровьица!» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 «Я подаю на развод» 15.10 Т/с «Женский доктор» 16.00 Т/с «Проспект Бразилии» 17.00 Вечерние Новости 17.40 «Человек и закон» 18.55 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Один в один!» На бис! 23.30 Х/ф «Киллеры» 01.15 Дневник 359го Московского международного кинофестива9 ля 01.25 Х/ф «Восьмое чудо света»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Военная разведка: Пер вый удар» 07.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Глухарь» 09.20, 22.20 Т/с «След» 12.00 Х/ф «Богатая Маша» 16.00, 19.20 Х/ф «Счастье есть» 20.15 Т/с «Думай как женщина» 23.15 Т/с «Телохранитель 3»

Сх. 03.49 Зах. 20.13 Трив. дня 16.24

П'ятниця, 28 червня 06.00 М/ф 06.45 «Детали» 07.00 «Детали. Экономика» 07.10 «Детали. Спорт» 07.15 Х/ф «Сказка странствий» 09.00 «Жизненное пространство» 09.30 «Эпикриз» 09.55 «Болевая точка» 10.15 «Чистая работа» 11.00, 19.50 «Званый ужин» 12.00 Х/ф «Клятва любви», 1, 2 с. 14.40 Х/ф «Сорок первый» 16.10 «Какие люди!» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Дураки, дороги, деньги» 17.45 «Приемная депутата» 18.00 «Михаил Задорнов. Родина хре9 на» 19.40 «В гостях у Дуняши» 20.45 «Открытый миру» 21.00 «С легким паром!» 21.30 «МНС» 21.40 «Люди» 22.00 Х/ф «Когда Солнце было Бо гом» 23.45 «Тип9топ» 00.30 Х/ф «Территория», 1, 2 с.

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20 «Служба розыска детей» 05.25 М/с «Мастер Менни» 06.10 Х/ф «Джек и бобовое дерево» 09.40 Педан9Притула Шоу 18.00 Т/с «Воронины» 22.00 Т/с «Светофор» 00.05 Т/с «Купидон» 01.05 Т/с «Дружная семейка» 02.55, 03.50 Зона ночі 03.00 Загублений рай 03.55 Зірка Вавілова 04.40 Врятований любов’ю 04.55, 05.45 Зона ночі. Культура 05.00 Катерина Білокур. Послання

ТОНИС 06.00 Х/ф «Красавецмужчина» 08.35 «Дневник для родителей» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Михаил Жванецкий. «Тщатель9 ней надо, ребята!» 12.30 «Социальный статус: ваши пра9 ва и льготы» 13.15, 22.10 Культурный шок 14.10 «Художественные истории». Ев9 ропейский джазовый оркестр в Киеве 15.45, 23.10 Д/ф «Дикий молодняк» 16.45, 18.55 «Погода» 17.45 Д/ф «Секретные материалы» 18.30 Самобытные культуры 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Людмила Сенчина, 3 ч. 21.00 Дети9актеры. Жизнь после сла9 вы 00.15 Амурные мелодии

K1 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 23.50 00.50

«Мультфильмы» «Три сестры» Т/с «Маргоша» Т/с «Моя прекрасная няня» Т/с «Счастливчик Пашка» Рассмеши комика Ночная жизнь

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.25 «Возвращение кота Сме9 танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуля9антикри9 зис» 06.50, 11.10 «Загородный дом» 08.15 «Киноистории нашего времени». Пашковский О 08.45, 11.25, 17.35, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25, 19.50 «Кинопроектор» 17.00 «Киноклуб «Покров». Д/ф «Сер9 дце отдаю детям» 18.05 «Криминал» 18.25 «Все о пище», 1, 2 с. 20.00 Д/ф «Убийство Кеннеди» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИН9 ТЕРом 09.10 Феерия путешествий 09.30 Формула любви. Тайна сериала «Обручальное кольцо», 2 с. 10.25, 17.35 Д/с «Голливудские пары» 11.15 Д/ф «Обратная сторона Луны» 12.20 Позаочі 13.05 Т/с «Ангел хранитель» 13.50, 00.50 Концерт Таисии Повалий «Украина. Голос.Душа» 16.00 Т/с «Темный инстинкт» 16.45 Семейный суд 18.25 Т/с «Ангелхранитель» 19.15 Д/ф «Легендарные замки Украи9 ны» 20.00 Подробности 20.30 Шустер Live

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30, 23.30 Сегодня о главном 08.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Се9 годня» 08.30 Зеленая лампа 09.30, 19.00, 22.00, 03.00 Частные новости 10.00, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Мегаперевозки 18.00, 22.30 Время помнить 21.00, 02.00 Музыка для взрослых 00.30, 03.30 Музыка с Марией Бурма9 кой 04.30 Х/ф «Роза»

Зах. 10.13 Сх. 22.49 Повний міс. 23 червня

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, КАСЯН, АВГУСТИН, МОДЕСТ, АМОС

2+2

TVCI

ФУТБОЛ

06.00 М/ф 07.40 Т/с «Солдаты14» 11.25 Сумасшедшее видео по9украин9 ски 13.50 Лучшие матчи Лиги Европы. «Ба9 зель» 9 «Тоттенгем» 17.00 Т/с «Кодекс чести2» 19.00 Х/ф «АмериканБой» 21.20 Бойцовская пятница. Восточные единоборства. Бушидо 23.40 Х/ф «Гоемон» 01.50 «Профутбол» 03.05 Х/ф «Фучжоу» 04.35 Х/ф «Проект «Альфа»

06.00 «Настроение» 08.10 М/ф 08.20 «АБВГДейка» 08.45, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.10 Д/ф «Москва Первопрестоль9 ная» 09.35, 01.45 Х/ф «Девушка с харак тером» 10.50 М/ф «Соломенный бычок» 11.00 «Приглашает Борис Ноткин» 11.30, 14.30, 17.30, 22.10 События 11.50 ФИЛЬМ ДЕТЯМ. «Золотой клю9 чик» 13.05 М/ф «Высокая горка», «Сест рица Алёнушка и братец Ива нушка» 13.35, 00.50 «Живи сейчас!» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05, 20.15 «Петровка, 38» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Олег Ян9 ковский 17.00 «Осторожно, мошенники!» 18.15 «День города» 19.10 «Право голоса» 20.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 21.40 «Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» 00.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит9 ча о жизни»

06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Футбол NEWS 06.15 Швейцария 9 Испания. Пляж9 ный футбол. Отбор к Евро9 2013 г. 07.15, 12.40, 20.40 «Один на один с Гамулой». А. Федецкий 08.00 Чорноморець 9 Волинь. Чемпи9 онат Украины 10.25, 01.10 1/2 финала. Кубок Кон9 федераций 12.35, 21.40 Топ9матч 13.40 Гетафе 9 Реал. Чемпионат Ис9 пании 16.00, 22.50 Шахтер 9 Динамо. Чем9 пионат Украины 18.00, 21.55 Futbol Mundial 18.40 Италия 9 Испания. Финал. Евро9 2013 г. (U21)

MEGA 06.00 Украина: забытая история 07.40 Сокровище.UA 08.30 Разрушители мифов 09.10 Тайные знаки 10.10 Top Gear 12.00 Меч самурая 13.00 Юг Тихого океана 16.00 В поисках приключений 19.00, 05.10 Мистическая Украина 20.00 Фантастические истории 22.50 Д/ф «Битва за воду» 00.30 Покер 01.20 Д/ф «Цыганская магия» 03.00 Смартшоу 03.30 Т/с «Шпионы»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.40 Т/с «Самара» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток9шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.15 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести9Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Дело Х. Следствие продолжает9 ся» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30 «Прямой эфир» 19.50 «Юрмала». Фестиваль юмористи9 ческих программ 22.35 Х/ф «Мама выходит замуж» 00.25 Х/ф «Домработница» 02.15 Вести.ru. Пятница 02.45 Х/ф «Екатерина Воронина»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Муз/ф «Нужные люди» 08.30, 14.30 Х/ф «Миссия в Кабуле», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Ночное происше ствие» 18.30, 00.30 Х/ф «Короткая игра» 20.00 «Плюс кино» 20.30 Х/ф «Дела давно минувших дней...» 22.30 Х/ф «Прости»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Бит9 ва древних королей» 07.30, 11.30, 18.30 «24» 08.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 09.00 «Эликсир молодости» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 Званый ужин 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 Не ври мне! 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Любовь и вой9 на» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Ущерб» 01.00 Х/ф «Доверие»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки». «Братья Уорнеры на пиратском острове. Слеппикрепкий оре шек» 06.25 М/с «Громокошки». «Берблы» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Планета Шина» 08.25 М/с «Лунатики» 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер ны» 10.00 Х/ф «Мисс Конгениальность2: Прекрасна и опасна» 12.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.30, 23.30 «Дом92» 16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16.30 Х/ф «СашаТаня» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб» 21.00 «Comedy Баттл. Без границ», 11 с. 22.00 «ХБ», 10 с. (18+) 00.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 «Сиди и смотри» 06.30, 12.30 Х/ф «Люди и дельфи ны», 3 с. 07.40 М/ф «Про Матвея Кузьмича» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рождённые в СССР» 10.00, 16.00 «Шесть песен на бис» 11.00 «Человек и закон» 12.00 «Утренняя почта» 13.40 М/ф «Эй, на том берегу!» 17.00 «Клуб кинопутешественников». Научно9популярная программа. Ведущий Юрий Сенкевич. 1985 г. 18.05 «Будильник» 18.40 Х/ф «Без году неделя» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 «Это вы можете» 23.45 Х/ф «Пережитое. Сигнал!» 00.00 Муз/ф «Песни Матвея Бланте ра исполняет н.а. РСФСР Иосиф Кобзон» 00.15 Х/ф «Люди и дельфины», 2 с. 01.40 «Кубик». Мультипликационный тележурнал 1985 г.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре9 бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Великая пустота» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Любовь не купишь»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Конный спорт 10.30, 15.00, 20.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.45, 02.15 Велоспорт 11.00, 00.45 Лёгкая атлетика 12.00, 13.00, 15.15, 17.15, 17.45, 21.00 Футбол 00.15 Ралли

XSPORT 06.30, 08.30 Баскетбол. Чемпионат Ев9 ропы 2013 г. Женщины. Чет9 вертьфинал 10.30 Теннис. Уимблдон. День 4 12.30 Хsport полдень 13.30 Теннис. Уимблдон. День 5 21.00, 23.00 Баскетбол. Чемпионат Ев9 ропы 2013 г. Женщины. Полуфи9 нал

СПОРТ 09.00, 13.00, 17.50 Новости 09.15, 18.05 «Связь времен» 09.20 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 00.30 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Матч дня 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.15 Волейбол. Лига чемпионов 9 2012 г. /13. Мужчины. «Зенит» 9 «Фридрихсхафен» 14.45 Регбилиг. Австралийская лига. «Titans» 9 «Storm» 16.30 «Королева на Плюсе» 17.20, 00.00 «Trans World Sport» пред9 ставляет. «Спортивный глобус» 18.10 Пляжный волейбол. Grand Slam в Италии. Женщины. Мужчины. Финалы 20.10 «Обратный отсчет» 21.55 Регбилиг. Европейская Суперли9 га. «Huddersfield» 9 «Catalans»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Золотые рога» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Возвраще ние блудного попугая», 2, 6 вып. Мультфильм «Волшеб ный магазин» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 3 с. Сказки народов мира, «Дочь Солнца». Сказки зару бежных писателей. «Не смышленый воробей» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Как я был вундеркиндом», 1983 г. 2 с. мультфильм «Лесные путе шественники» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о спящей красавице» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиг9 гли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки9чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина9ба9 лерина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и Кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30, 16.30 Тикити9Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Клампики 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Новые приключения Винни Пуха» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Не тландии» 10.10 М/с «Прикольные фантазе ры» 11.00 М/с «Маленькое королев ство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.00 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Ханна Монтана» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.20 08.00 08.25 09.00 09.20 09.30 10.00 10.15 10.45 14.20 15.20 16.30 17.00

Концерт группы «На9На» Посвяти себя футболу! Барышня и кулинар Жизнь на равных Армия Православный вестник Розыгрыш «Почтторг» «Секреты успеха» Х/ф «Последнее лето детства» Театральные сезоны В гостях у Д.Гордона Золотой гусь Концертная программа А.Деми9 денко «На расстоянии души» 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Без цензуры 21.55 Кабмин: событие недели 22.05 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.10 Концерт компании «На9На» 00.50 Клуб юмора 01.40 Хит9парад «Национальная двад9 цатка»

ИНТЕР 05.20 Т/с «Женский доктор2» 06.00 «Шустер Live» 10.00 «Городок» 11.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 12.55 Т/с «Семейный детектив» 14.50, 01.45 Т/с «Счастливый билет» 18.05, 20.30, 04.25 Т/с «Загадка для Веры» 20.00 «Подробности» 22.25 Концерт «Филипп Киркоров. Другой»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 10.00 10.45 10.55

Мультфильмы «Маски9шоу» Новости 9 канала Культурное меню «Золото Маккенны930 лет спус9 тя» 12.00, 13.05 «Сумасшедшее видео по9 украински» 12.40, 13.45 «В бой идут мужики» 14.00 Т/с «Хиромант» 22.00 Х/ф «Американбой» 00.20 Х/ф «Монстр на карнавале» 02.00 «Профутбол» 03.35 «Дорожные войны»

11 КАНАЛ 06.35 08.10 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 11.55 13.40 14.00 14.40 15.15 18.20 20.10

Аферисты Ревизор92 «Лучшие» «Мой малыш» «Променад» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Воронины» Х/ф «Тот еще Карлсон» Х/ф «Ржевский против Напо леона» 22.00 Хто зверху?92 00.00 Х/ф «Свадебная лихорадка» 01.50 Т/с «Дружная семейка»

1+1 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.15 М/ф «Энгри Бердс» 10.20, 10.45 М/с «Человек паук. Дневник супергероя» 11.05 «Мир наизнанку 9 4: Вьетнам» 12.10 «Адская кухня93» 14.30 Х/ф «Корпорация монстров» 16.30 «Вечерний Киев 9 2013» 18.30 «Рассмеши комика 9 3» 19.30 «ТСН» 20.00 «Большие гонки» 21.30 Х/ф «Царство небесное» 00.30 Х/ф «Бриллианты навсегда»

СТБ 06.20, 01.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 07.45 «Караоке на майдані» 08.40 «Едим дома» 09.45, 23.55 Х/ф «Бархатные ручки» 11.50 Х/ф «БингоБонго» 14.00, 15.00 Звездная жизнь 16.00, 17.00 «Моя правда» 18.00 Х/ф «Наследница» 22.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета»

17.00 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 00.15

ICTV 06.20 Козырная жизнь 06.50 Х/ф «Возвращение мушкете ров» 08.50 Звезда YouTube 10.00 Дача 10.40 Квартирный вопрос 11.35 За рулем 12.05 Розыгрыш 12.45 Замоченые 13.55 Веселые истории 14.55 Х/ф «Полицейская академия» 16.55 Х/ф «Полицейская академия2: Их первое задание» 18.45 Факты. Вечер 19.10 Чрезвычайные новости 19.55 Научите нас жить! 21.55 Х/ф «Три мушкетера» 00.25 Х/ф «Идеальный побег»

TET 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 10.40 11.05 13.00 15.50 17.05 18.55 21.10 22.00 23.00

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Смешарики. Пинкод» Х/ф «Запретная миссия» Т/с «Все женщины ведьмы» Королева бала93 Х/ф «Доктор Дулиттл» Х/ф «Дневники принцессы» Виталька ТЕТ9Интернет Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини9 ка 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.20 Х/ф «Под крышами Монмарт ра» 13.45 «Поговори обо мне. «Этому ре9 бенку нужна семья» 14.00 Волшебное закулисье 14.45 М/ф «Как казаки....» 15.45 Мир животных 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Х/ф «ЗинаЗинуля» 18.30 Реалити9шоу «Oscar Models TV show» 19.00 1029информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.00 Концерт «Любовь последней ни9 когда не бывает» 23.15 Музыка 23.45 Х/ф «Осень»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10, 00.30 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Укравтоконтинент» 09.50 «Мотор9новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот9тест» 12.15 «Обрати внимание» 13.10 «Вперёд на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофее9 вым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер9класс с Наталкой Фи9 цич»

НТН

TBI 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00 Сегодня о главном 08.00 «Сегодня» 08.30, 13.30 Шоу Фрая и Лори 09.00 Звериная работа 09.45 Здоровая жизнь 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.00, 01.30 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события 18.00, 03.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 19.00, 02.30 Homo sapiens 20.00 АВТТорские путешествия 20.30 World Stories. Международные корреспонденты 21.00 Знак восклицания 22.00 Гран9При 22.30 Музыка с Марией Бурмакой 23.00 Х/ф «Хребет дьявола» 04.30 Музыка для взрослых

06.15 07.45 11.30 12.00 13.00 13.30 15.15 19.00 23.00

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.55 Главная дорога 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Своя игра 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара92». «Сюрприз». «Профилактика преступлений» 15.55 Следствие вели... 16.50 Александр Журбин. Мелодии на память 17.30 «Луч Света» 18.25 Т/с «Порох и дробь». «Собе седник». «Легендарная лич ность» 22.10 «Русские сенсации» 23.10 Ты не поверишь! 00.05 Т/с «Мент в законе5». Фильм шестой «Последняя схватка» 02.00 «Реакция Вассермана» 02.35 Т/с «Лебединый рай». «Ста рый муж, новый друг». «Чув ства. Танцы. Гайка». «Платье для принцессы». «Утоплен ник»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 07.30 Х/ф «Оцеола» 09.25 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12.00 Х/ф «Даурия» 15.20 Х/ф «Судьба человека ч/б» 17.15 Х/ф «Люди и звери» 21.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 23.50 Х/ф «Золотая речка»

27 КАНАЛ 06.00 Снимала мама 07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 09.30 «Невзрослые новости» 09.50, 18.45 «Полезные новости» 10.05 «Университет неделя» 10.30 «Альфа и Омега» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 12.00 Ералаш 13.00, 22.30 М/ф 15.30 Т/с «Американский дракон.Д жейк Лонг» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 «Идеальный дом» 18.00 «Кекс в большом городе» 18.25 «Выбор народа» 18.30 «Что? Где? Почем?» 19.00 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.00 Телечат

ОРТ М 07.45 «Смешарики. Новые приключе9 ния» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Алсу. «Я 9 не принцесса» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.10 «Абракадабра» 14.10 Т/с «Наследство» 16.15 «Угадай мелодию» 17.00 Вечерние Новости 17.15 «Форт Боярд» 18.50 «Невероятный Гудвин» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 «Звездная родня» 23.15 «Городские пижоны». Сверхно9 вый Шерлок Холмс. «Элементар9 но» 00.10 Церемония закрытия 359го Мос9 ковского международного кино9 фестиваля 01.00 Х/ф «Маленький гигант боль шого секса»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Военная разведка: Пер вый удар» 07.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Бигль» 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Тайны звезд. Мужские тайны 11.00 Х/ф «Счастье есть» 15.00, 19.20 Т/с «Моя большая се мья» 21.20 Х/ф «Пряники из картошки» 23.35 Х/ф «Домовой» 01.40 Т/с «Телохранитель 3»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.50 М/с «Мастер Менни» 06.35 Аферисты 08.10, 10.00 Ревизор92 11.55 Уральские пельмени 13.40 Люди ХЭ 14.00 Нереальная история 14.40 Файна Юкрайна 15.15 Т/с «Воронины» 18.20 Х/ф «Тот еще Карлсон» 20.10 Х/ф «Ржевский против Напо леона» 22.00 Хто зверху?92 00.00 Х/ф «Свадебная лихорадка» 01.50, 02.35 Т/с «Дружная семейка» 03.20, 04.25, 05.20 Зона ночі 03.25 Іван Мазепа 04.30 Скіфи 04.35 Скіфи (свідчення і версії) 04.55 Київ на межі століть 05.25, 05.50 Зона ночі Культура 05.30 Усмішник

ТОНИС 06.00 Х/ф «Опасный возраст» 07.40 Д/ф «Духовная жизнь с живот9 ными» 08.00 «Такова спортивная жизнь. Александр Усик» 09.00 Дети9актеры. Жизнь после сла9 вы 10.00 «Светские хроники» 10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 13.20 За семь морей 14.00, 18.20 «Цивилизация ncognta» 14.10 Культурный шок 15.20 Д/ф «Дневник большой кошки» 16.00, 23.15 Иконы животного мира 17.00 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.50 «Дневник для родителей» 18.30 «Социальный пульс выходных» 18.55, 21.15 «Погода» 19.00 Легенды Тауэра 20.00 Д/ф «Человек9ягуар» 21.20 Х/ф «Враги» 00.20 Х/ф «Крестный отец итальян ского квартала»

K1 07.00, 10.30 «Мультфильмы» 09.15 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 11.15 М/ф «Мулан» 12.45 Х/ф «В поисках сокровищ Там плиеров 2» 14.15 «Три сестры» 14.40 «Пороблено в Україні» 15.50 «Музыкальная премия «YUNA9 2013» 17.50 «Рассмеши комика» 18.50 «Большая разница» 19.50 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.15 Х/ф «Прости, хочу на тебе же ниться»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа9 нии» 08.05, 20.30 «Не первый взгляд» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.50 «Загородный дом» 10.40, 12.30 «Бабуля9антикризис» 10.55 «Происхождение стиля», 1 с. 11.35 М/ф «Боцман и попугай» 12.40 «Киноклуб «Покров» Иов Мно9 гострадальный» 13.20 «Все о пище», 1 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 18.35 «Маестро моды», 1, 3 с. 20.00 «Великие странствия» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Подкидыш» 00.45 «Телечат»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Маски9шоу» 10.00, 13.05 Сумасшедшее видео по9 украински 12.40, 13.45 «В бой идут мужики» 14.00 Т/с «Хиромант» 22.00 Х/ф «Американбой» 00.20 Х/ф «Монстр на карнавале» 02.00 «Профутбол» 03.35 Сильный аргумент. «Дорожные войны»

MEGA 06.00 08.30 10.10 12.00 13.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 23.00 01.00 04.50 05.20

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

Зах. 11.26 Сх. 23.14 Повний міс. 23 червня

Х/ф «Трембита» Т/с «Каменская 6» «Речовий доказ» «Главный свидетель» «Случайный свидетель» Х/ф «Выход» Т/с «Врач» Т/с «Тайны следствия» «Парк автомобильного перио9 да» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.15 Х/ф «Вифлеемская звезда»

34 КАНАЛ М/ф «Погляд» «Пастырские беседы» «Репортерские истории» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Люди» «Тип9топ» «С легким паром!» Х/ф «Танцор диско», 1, 2 с. «Нам и не снилось». «Господство машин», 1, 3 с. «Смотреть всем» «Седмица» «Respect» Х/ф «Три плюс два» «Детали. Итоги дня» Т/с «Знахарь» «Территория заблуждений»

Сх. 03.49 Зах. 20.13 Трив. дня 16.24

Субота, 29 червня 06.15 06.45 07.15 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.10 14.30

Разрушители мифов Top Gear Д/ф «Битва за воду» Камень за 400 миллионов Юг Тихого океана Д/ф «Хроника необъявленной войны» Д/ф «Банда Судакова» Д/ф «Четыре мифа о здоровом образе жизни» Мистическая Украина Фантастические истории Д/ф «Сверхъестественное. Рас9 плата» Удар в ответ Смарт9шоу Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.10 «Юрмала». Фестиваль юморис9 тических программ 06.40, 07.15 Х/ф «Мама выходит за муж» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.40 «Утренняя почта» 09.15 «Субботник» 10.15 «Минутное дело». Развлекатель9 ная программа 11.10 Х/ф «Медовый месяц» 13.20 Вести9Москва 13.30 «Честный детектив» 13.55 «Городок» 14.25 «Пропавшая субмарина. Траге9 дия К9129» 15.20, 03.20 Х/ф «Белые розы на дежды», 1 с. 17.05, 01.40 «Субботний вечер» 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Мой любимый гений» 23.30 Х/ф «Варенька» 01.25 «PROТУРИЗМ»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Короткая игра» 08.30, 14.30 Х/ф «Дела давно минув ших дней...» 10.30, 16.30 Х/ф «Прости» 18.30, 00.35 Х/ф «Таможня» 20.00 Х/ф «Други игрищ и забав» 20.30 Х/ф «Карнавал», 2 с. 23.00 Х/ф «Старые стены»

REN TV 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.30 «24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Любовь и вой9 на» 17.00 «Представьте себе» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Неделя» 19.00 Концерт Михаила Задорнова 20.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез дия» 00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...»

ИНТЕРПЛЮС

ТНТ1

09.25 Смартшоу 09.55 Д/ф «Легендарные замки Украи9 ны» 10.40 Концерт Таисии Повалий «Украи9 на. Голос.Душа» 12.50, 00.55 Х/ф «Тень, или Может быть, все обойдется» 14.55 Х/ф «Дикое сердце» 16.30, 23.30 Х/ф «На открытой воде» 17.55 Х/ф «Приморский бульвар» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «Колхоз Интертеймент» 22.15 Х/ф «Вальсирующие наверня ка»

06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.45 М/с «Монсуно» 08.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.45 «Страна играет в Квас лото». Ло9 терея 09.00 «Два с половиной повара». Про9 грамма 09.30 «Про декор». Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 «Дурнушек.net». Программа 11.30 «Холостяк», 15 с. 13.00 «Экстрасенсы ведут расследова9 ние» Паранормальное шоу

14.00, 21.00 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ», 10 с. 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф «СашаТаня» 17.30 «Comedy Woman» 18.30 «Comedy Club. Exclusive», 20 с. 19.00 Х/ф «Соломон Кейн» 22.00, 23.00 «Дом92» 23.35 Х/ф «Заражение»

Іменинники дня: ДОРОФЕЯ, ЄВЛАМПІЙ, ТИХІН, МУСІЙ 15.50 «Обратный отсчет» 17.40 Фрирайд. Проект «Ride the Planet 9 2012». Червиния 18.20 Легкая атлетика. Diamond League в Норвегии 20.30 Регбилиг. State of Origin. Квинс9 ленд 9 Новый Южный Уэльс. 29й матч 22.15 «Гандбол9Mundial92013»

TVCI

ФУТБОЛ

Х/ф «Маскарад» М/с «Золушка» «АБВГДейка» Д/ф «Вячеслав Котеночкин. Душа рисованной страны» 09.30 «Русский вопрос» 10.10 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы» 11.30, 17.30, 23.55 События 11.45 Дом с историей. «Историческая библиотека» 12.10 «Сто вопросов взрослому» 12.50 М/ф «Оранжевое горлышко» 13.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 14.25 «Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» 14.50 «Хроники московского быта. Ар9 хитектор Сталин» 15.35 Таланты и поклонники. Татьяна Догилева 16.50 Д/ф «Тайны агента 007» 17.45, 01.05 Т/с «Смерть Таирова» 20.20 Д/ф «По следам «Тихого Дона» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Лариса Голубкина в программе «Жена» 23.00 «Панацея». Фортепианный кон9 церт Дмитрия Маликова 00.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый»

06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут9 бол NEWS 06.15, 12.30, 18.00 Голы сезона. Чем9 пионат Испании 07.25 Топ9матч 07.30 Futbol Mundial 08.00 Зоря 9 Арсенал. Чемпионат Укра9 ины 10.25 Италия 9 Испания. Финал. Евро 2013 г. (U21) 13.40, 01.10 Осасуна 9 Барселона. Чем9 пионат Испании 16.00, 22.50 Шахтер 9 Днепр. Чемпио9 нат Украины 19.25 1/2 финала. Кубок Конфедера9 ций 21.30 «Один на один с Гамулой». А. Федецкий

06.00 07.40 08.25 08.50

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Утренняя почта» 06.30, 00.30 Х/ф «Люди и дельфи ны», 3 с. 07.40 М/ф «Эй, на том берегу!» 08.00, 14.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Рождённые в СССР» 10.00 «Шесть песен на бис» 11.00 «Клуб кинопутешественников» 12.05 «Будильник» 12.40 Х/ф «Без году неделя» 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 «Было ВРЕМЯ» 18.00 Х/ф «ТамбуЛамбу» 18.30 «Под знаком зодиака. Рак» 20.00 «Песня974» 21.00 Муз/ф «А человек играет на трубе» 22.10 «Иосиф Бродский. Поэт о по9 этах» 23.00 Д/ф «На привязи у взлетной по9 лосы» 00.10 «Сиди и смотри» 01.40 М/ф «Про Матвея Кузьмича»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали9гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Маленькие пальчики» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «12 стульев», 3 с. 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф «Амазонки»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 00.30 Ралли 10.00, 18.30, 20.00, 21.00, 02.00 Фут9 бол 11.00, 12.00, 13.00, 01.00 Велоспорт 23.00, 00.15 Конный спорт

XSPORT 06.30, 08.30 Баскетбол. Чемпионат Ев9 ропы, 2013 г. Женщины. Полу9 финал 10.30 Теннис. Уимблдон. День 5 12.30 Хsport полдень 13.30, 21.00 Теннис. Уимблдон. День 6

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00, 01.50 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 23.20 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Матч дня 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.30 Регбилиг. Европейская Суперли9 га. «Huddersfield» 9 «Catalans». 15.20 «Trans World Sport» представля9 ет. «Спортивный глобус»

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Черная ку рица, или Подземные жители» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Возвраще ние блудного попугая», 3, 6 вып. Мультфильм «Полет на Луну» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 4 с. Сказки народов мира. «Вол шебный клад». Сказки русских писателей. «Теплый хлеб» 05.00, 11.00, 17.00 Слава Баранов, Оля Пономарева, Борис Зайденберг, Галина Орлова в художественном фильме Владимира Саруханова «Что с тобой происходит?», 1975 г. М/ф «Орлиное перо». «Веселая карусель» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.50 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 16.10 Овечки9чемпионы 09.30, 11.50 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина9бале9 рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и Кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30 Тикити9Так 13.00, 15.50 Капитан Фламинго 13.30 Маленький Астронавтик 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 16.20 Уоллес и Громит 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Американский дракон: Джейк Лонг» 16.30 М/с «Детисупергерои» 17.00 М/с «Маленькие торнадо» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 30 червня ТВ

11.00 15.05 19.00 20.00

Х/ф «Наследница» «Мистические истории» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Роза ветров прощаль ных» 21.50 Х/ф «Под прицелом любви» 00.05 Х/ф «БингоБонго»

УТ1 06.05 Мир православия 06.35 Моя земля 9 мое право 07.05 Барышня и кулинар 07.35, 23.10 «Жена» 09.05 Путешествуй по миру с Ю.Акуни9 ной 09.30 Околица 10.00 Шаг к звездам 11.00 Честь имею пригласить 11.45 Шеф9повар страны 12.35 Рояль в кустах 13.15 Кто в доме хозяин? 13.35 Ближе к народу 14.05 Золотой гусь 14.45 В гостях у Д.Гордона 15.35 Караоке для взрослых 16.30 Как Ваше здоровье? 17.20 Не верь худому повару 17.55 Деловой мир. Неделя 18.30 Официальная хроника 18.40 Главный аргумент 18.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за третье место 21.00 Итоги недели 21.20 Церемония награждения побе9 дителей Всеукраинского рейтин9 га «Добросовестные налогопла9 тельщики 9 2012» 22.55 Тройка, Кено, Максима 00.25 Клуб юмора 00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал

ИНТЕР 05.55 07.25 09.20 10.00

Т/с «Загадка для Веры» Х/ф «Джентльмены удачи» «Школа доктора Комаровского» «Орел и Решка. Курортный се9 зон» 11.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12.55 Т/с «Семейный детектив» 14.50, 02.55 Т/с «Счастливый билет» 20.00, 02.15 «Подробности» 20.30 «Футбол. «Зенит» Санкт9Петер9 бург 9 «Динамо» Киев» 22.15 Т/с «Реквием для свидетеля»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 10.00 10.55

15.50 19.35 21.55 23.45 01.40 02.05 03.00

Мультфильмы «Маски9шоу» «Днепр9футбол» Высокая косметология от «Тер9 ритории красоты» «Алеф 9 в наше время» «Вояж» Дайджест Х/ф «Волшебник Земномо рья» Х/ф «Мерлин» Х/ф «Осада» Х/ф «Арахния» Х/ф «Человеккомар» «Новости 2+2» Х/ф «Дальний выстрел» Х/ф «Звезда шерифа»

06.50 07.45 08.00 09.35 10.00 10.25 10.40 11.00 11.25 11.50 12.15 13.00 16.20 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 00.00

Аферисты Церковь Христова Уральские пельмени Тележурнал «Пассаж» «Открывай!» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый dresscode» «Свадебные хлопоты» «Дачные затеи» Педан9Притула Шоу Т/с «Воронины» Концерт «Oscar Models TV Show» «Вечерний разговор» «36, 6» «Интересное кино» «Новости недели» «Автострасти» «Персона» «Перевоплощение» Х/ф «Машина времени» Х/ф «К черту любовь»

11.00 11.30 11.45 12.00

11 КАНАЛ

1+1 07.50 08.10 09.00 10.15

М/ф «Ремонт +» «Лото9Забава» М/с «Человек паук. Дневник супергероя» 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Воскресенье с кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.35 «Шесть кадров» 13.10, 14.10, 15.10, 16.20 «Семейные мелодрамы 9 3» 17.25 Х/ф «Мамочки» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Майский дождь» 22.15 «Светская жизнь» 23.20 «Богатые тоже плачут» 00.20 Х/ф «Артист»

СТБ 06.10 М/ф 07.05 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда стрелка королев ской гвардии» 08.55 «Едим дома» 10.05 «Караоке на Майдані»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.05 07.40 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.20 15.00 16.00 16.55 17.50 18.45 19.40 20.30 21.00 00.20

М/ф «Детали» «Погляд» Х/ф «Внимание, черепаха!» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Представьте себе» «Автотема» «Respect» «Седмица» «Чудо возможно» «Территория заблуждений» «Смотреть всем» «Тайны мира с Анной Чапман» «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». «Монополия» «Странное дело» «Секретные территории» «Тип9топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Т/с «Знахарь» «Военная тайна»

ICTV 06.15 07.15 08.05 08.25 09.10 09.55 10.30 11.00 11.30 12.25 14.25 16.15 18.45 19.30 20.35 22.45 00.40 01.35

Світанок Квартирный вопрос Анекдоты по9украински Дача Основной инстинкт Мульт личности Легкие деньги Козырная жизнь Максимум в Украине Научите нас жить! Х/ф «Полицейская академія2: Их первое задание» Х/ф «Три мушкетера» Факты недели Замоченые Х/ф «Путешествие к центру Земли» Х/ф «Путешествие2: Таинственный остров» Т/с «Такси» Х/ф «Ромео должен умереть»

TET 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 10.40 11.20 11.40 13.00 14.55 17.05 19.00 20.15 21.15 22.00 23.00

Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Смешарики. Пинкод» М/ф «Сердитые птички» М/ф «Покахонтас2: путеше ствие в Новый Свет» Т/с «Все женщины ведьмы» Х/ф «Любовь зла» Х/ф «Доктор Дулиттл2» Королева бала93 БарДак93 Виталька ТЕТ9Интернет Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини9 ка 09.00 Стендап 09.35 М/ф «Как казаки....» 10.45 Краеведческое путешествие 11.20 Х/ф «ЗинаЗинуля» 12.45 День поля на Покровщине 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Зоо9шоу», 1 с. 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 Смешные 14.45 Х/ф «Сказка странствий» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Концерт»Любовь последней ни9 когда не бывает» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шип9 ко 20.15 Истории с Бородой 20.45 Грабли 21.05 Х/ф «Выстрел в спину» 22.45 Музыка 23.15 Шлягер9парад 00.20 Сказки Николаевского зоопарка 00.45 «Кино, «кино»

5 КАНАЛ 06.30, 00.00 «Киевское время» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.35 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Пространство идей» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия9тест» 12.10 «Жизнь интересна» 12.30 «Інтелект.ua» 13.15 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы»

15.15 16.10 17.30 18.10 19.30 20.10 21.00 21.40 22.00 22.35 23.40 00.25

«Акцент» «Фактор безопасности» «Новости киевщины» «Окно в Европу» «Большая политика» «Дорогие депутаты» Итоги недели «Время9Тайм» «Территория закона» «Кино с Яниной Соколовой» «Обрати внимание» «Укравтоконтинент»

06.10 07.40 09.30 11.30

Х/ф «Максим Перепелица» Х/ф «Гром ярости» Т/с «Охота на гауляйтера» «Легенды уголовного розыска». Зубодеры «Агенты влияния» Х/ф «Джокер» Т/с «Тайны следствия» Т/с «Остров ненужных лю дей» Д/с «Тайны криминального мира» Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» Х/ф «Защитник»

НТН

12.00 12.55 15.20 19.00 23.00 23.30 01.15

НТВМИР 06.15 «Женский взгляд» 07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 «Академия красоты» 08.20 Их нравы 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 Едим дома! 10.25 «Чудо техники» 11.00 Дачный ответ 12.30 Дорожный патруль 16.20 «Очная ставка» 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.40 «Центральное телевидение» 20.35 «Дана Борисова и Николай Агур9 баш. Как на духу» 21.40 Т/с «Стервы» 23.30 Чрезвычайное происшествие 00.05 Т/с «Мент в законе5» 02.00 «Кремлевские дети». «Дети Ан9 дропова. Две семьи9две жизни» 02.55 Т/с «Лебединый рай» 04.50 «Достопримечательности»

ENTER 05.45 08.05 09.55 11.20 13.50 15.40 17.15 20.15 22.10 00.20

Советские мультфильмы Х/ф «Белые волки» Х/ф «СЭР» Х/ф «Пропавшая экспедиция» Х/ф «Золотая речка» Х/ф «Премия» Х/ф «Зеленый фургон» Х/ф «Судьба человека» Х/ф «Очи черные» Х/ф «Люди и звери»

27 КАНАЛ 06.00, 22.30 Снимала мама 07.00, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Энштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп сек9 ретов» 13.00 «Идеальный дом» 13.30 М/ф 15.30 Х/ф «Ханна Монтана» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.25 «Выбор народа» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.00 Телечат

ОРТ М 07.10 «Армейский магазин» 07.45 «Смешарики. Пин9код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.30 «Пока все дома» 10.25 «Фазенда» 11.15 «Ералаш» 12.25 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 15.35 КВН 17.50 «Вышка» 20.00 Воскресное «Время» 21.00 «Универсальный артист» 22.55 «Дети Третьего Рейха», 2 ф. 00.00 Х/ф «Балкон с видом на море» 01.50 Х/ф «Пена»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30 События 06.50 Х/ф «Пряники из картошки» 09.00 Добро пожаловать. 10.00 Герои экрана. Секс 9 звезды 11.00 Т/с «Супруги» 15.00, 17.00, 20.00 Т/с «Моя большая семья» 19.00 События недели 21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 23.00 Comedy Woman 00.00 Comedy Club 01.00 Х/ф «Евротур»

Сх. 03.50 Зах. 20.13 Трив. дня 16.23

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.45 06.50 07.45 08.00 09.35 11.30 13.00 16.20 18.10

М/с «Мастер Менни» Аферисты Церковь Христова Уральские пельмени Хто зверху?92 Педан9Притула Шоу Т/с «Воронины» Х/ф «Тот еще Карлсон» Х/ф «Ржевский против Напо леона» 20.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 22.00 Х/ф «Машина времени» 00.00 Х/ф «К черту любовь» 02.00 Т/с «Дружная семейка» 03.30 Зона ночі 03.35 Драй Хмара. Останні сторінки 04.00 Мольфар 04.35, 05.10 Зона ночі. Культура 04.40 Княгиня Ольга 04.50 Сон Аліни Костомарової

ТОНИС 06.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 07.45, 20.00 «Цивилизация ncognta» 08.00 «Социальный пульс выходных» 09.00 Легенды Тауэра 10.00 «Будь в курсе!» 10.30 «Дневник для родителей» 11.00 Х/ф «Опасный возраст» 13.55 За семь морей 14.30 Арт сити 15.20 Д/ф «Дневник большой кошки» 16.05, 23.30 Иконы животного мира 17.15 Д/ф «Самобытные культуры» 18.00 Такова спортивная жизнь. Лари9 са Заспа 18.30 «Мир за неделю» 18.55 «Погода» 19.00 Д/ф «Легенды Тауэра» 20.15 «Кумиры» 20.45 «Светские хроники» 21.25 Х/ф «Крестный отец итальян ского квартала» 00.30 Х/ф «Жить»

K1 07.00, 10.00 «Мультфильмы» 08.30 М/ф «Мулан» 10.45 Х/ф «В поисках сокровищ Там плиеров2» 12.10 Х/ф «Оливер Твист» 14.50 «Семейный пёс» 16.00 «Шикарная жизнь» 16.50 «Красиво жить» 17.50 «Вечерний квартал» 19.45 Х/ф «Сказки на ночь» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.15 Х/ф «Доверься мужчине»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 06.40, 10.05, 11.30, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 08.05 «Странствуем по свету» 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 «Эк9 склюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 13.50 «Загородный дом» 09.10 «Мини9путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Происхождение стиля», 2 с. 12.40 «Киноклуб «Покров» «Князь9 инок Николай Святоша» 13.20 «Все о пище», 2 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 17.20 М/ф «Приключения Васи Ку ралесова», «Серый волк енд Красная шапочка» 18.30 Х/ф «Свадьба» 19.30 Д/ф «Принц Вильям» 20.30 «Великие странствия» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Концерт Таисии Повалий «Укра9 ина. Голос.Душа» 09.05 Феерия путешествий 09.30 Школа доктора Комаровского 10.05 Х/ф «Дикое сердце» 11.40 Орел и решка 12.25 Страна смеется 12.40 Х/ф «На открытой воде» 14.00 Х/ф «Приморский бульвар» 16.10 Х/ф «Колхоз Интертеймент» 17.55 Х/ф «Тень, или Может быть, все обойдется» 20.00 Подробности 20.25 Футбол. «Динамо» (Киев) 9 «Зе9 нит» (Санкт9Перербург) 22.30 Вкусное свидание 23.20 Д/ф «Легендарные замки Укра9 ины» 00.10 Х/ф «Вальсирующие наверня ка»

Зах. 12.36 Сх. 23.38 Остання чв. 06.53 TBI

TVCI

07.00, 04.30 Музыка для взрослых 08.00 Гран9при 08.30, 13.30 Шоу Фрая и Лори 09.00 Звериная работа 09.45 Здоровая жизнь 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.00, 01.30 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 15.00 Лекции и события 18.00 World Stories. Международные корреспонденты 18.30 Х/ф «Непокоренный» 21.00, 03.30 Откровенно с Виталием Портниковым 22.00, 02.30 Зеленая лампа 23.00 Х/ф «Конформист»

06.00 Х/ф «Пышка» 07.00 М/ф «Мойдодыр», «Полкан и Шавка» 07.25 Фильм детям. «Золотой ключик» 08.40 «Православная энциклопедия» 09.05 Таланты и поклонники. Татьяна Догилева 10.20 «Барышня и кулинар» 10.50 Х/ф «Галина Брежнева. Из гнание из рая» 11.30, 23.40 События 11.45 «Садовые войны» 12.10 Д/ф «По следам «Тихого Дона» 12.45 «Смех с доставкой на дом» 13.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби мый, единственный...» 14.40 «Хроники московского быта. Горько!» 15.25 Московская неделя 15.55 «Приглашает Борис Ноткин» 16.20, 23.55 Х/ф «Сердца трех2» 18.35 Приют комедиантов 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Выпускной бал 2013 г.

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Маски9шоу» 10.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.00 Х/ф «Волшебник Земномо рья» 15.50 Х/ф «Мерлин» 19.35 Х/ф «Осада» 21.55 Х/ф «Арахния» 23.45 Х/ф «Человеккомар» 01.40 «Новости 2+2» 02.05 Х/ф «Дальний выстрел» 03.00 Х/ф «Звезда шерифа»

MEGA 06.00 08.30 10.10 12.00 13.00 15.00 17.00 19.00 20.00 23.00 01.00 04.50 05.20

Разрушители мифов Top Gear Школа выживания Пуля для Кеннеди Полярный медведь Формула91 В поисках приключений Мистическая Украина Сделано в СССР Д/ф «Цыганская магия» Удар в ответ Смарт9шоу Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.15 Х/ф «Мой любимый гений» 08.35 «Сам себе режиссер» 09.20, 13.20 Вести9Москва 10.00, 13.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.15 Х/ф «Личное дело судьи Ива новой» 13.30 «Черные дыры. Белые пятна» 14.15, 03.45 «Людмила Савельева. После бала» 15.10, 02.15 Х/ф «Белые розы на дежды», 2 с. 16.55 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 20.30 Х/ф «Родной человек» 22.25 Х/ф «Красавица и Чудовище» 00.30 Х/ф «Американка»

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 Х/ф «Таможня» 08.00, 14.00 Х/ф «Други игрищ и за бав» 08.30, 14.30 Х/ф «Карнавал», 2 с. 11.00, 17.00 Х/ф «Старые стены» 18.35, 00.35 Х/ф «Похищение «са войи» 20.30 Х/ф «Мелодия на два голоса», 2 с. 22.55 Х/ф «Крепостная актриса»

REN TV 07.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 09.20 Концерт Михаила Задорнова 11.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез дия» 14.20 Т/с «Мины в фарватере» 22.45 «Неделя» 23.50 «Репортерские истории» 00.20 Х/ф «Городские легенды»

ТНТ1 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Монсуно» 07.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортло9 то +» Лотерея 08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 08.45 «Первая Национальная лотерея» 09.00 «Два с половиной повара. От9 крытая кухня». Кулинарное шоу 09.30 «Фитнес». «Конный спорт». Про9 грамма 10.00 Школа ремонта 11.00 Т/с «Деффчонки». «Свадьба Звонаря» 11.30 Т/с «Деффчонки». «Резюме» 12.00 Т/с «Деффчонки». «Мымра» 12.30 «Перезагрузка». Программа 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Уни вер. Новая общага» 15.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 18.30 «ТНТ. MIX», 14 с. 19.00 Х/ф «Петля времени» 21.30 «Наша Russia» 22.00, 23.00 «Дом92» 23.30 Х/ф «От колыбели до могилы»

НОСТАЛЬГИЯ 06.05 06.40 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.10 17.00 18.00 19.00 20.00

21.30 23.00 00.00 00.30 01.40

«Будильник» Х/ф «Без году неделя» «ВРЕМЯ» «Колба времени» «Кинопанорама» «Было ВРЕМЯ» Х/ф «ТамбуЛамбу» «Под знаком Зодиака. Рак» «Песня974» Муз/ф «А человек играет на трубе» «Иосиф Бродский. Поэт о по9 этах» «Брейн9ринг» «Рожденные в СССР» «Поле чудес» «Юрий Бондарев. Встреча с чи9 тателями». Творческая встреча в концертной студии Останкино, 1978 г. «Веселые ребята» «Человек и закон» «Утренняя почта» Х/ф «Люди и дельфины», 3 с. М/ф «Эй, на том берегу!»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова че репах» 08.30 «Хали9гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Снова в школу» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «12 стульев», 4 с. 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф «Два миссионера»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 20.45 Футбол 10.00, 10.30, 13.00, 18.45 Австопорт 11.00, 14.15, 21.45, 01.15 Велоспорт 14.00 Веложурнал 19.45 Конный спорт 23.00, 00.00, 02.15 Мотоспорт 23.15, 00.30 Супербайк

XSPORT 12.30 Хsport9полдень 13.30 Теннис. Уимблдон 17.00, 23.00 Легкая атлетика. Брилли9 антовая лига. Бирмингем 19.00 Баскетбол. Чемпионат Европы, 2013 г. Женщины. Матч за 39е место 21.00 Баскетбол. Чемпионат Европы, 2013 г. Женщины. Финал

СПОРТ 09.00, 13.00, 19.00 Новости 09.15, 19.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35, 19.20 «Байки старого болель9 щика» 09.40 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Матч дня 11.55 «Гейм, сет и матч». Итоги дня на «Уимблдоне» 13.30 «Королева на Плюсе» 14.30 «Из архива Останкино». Фигур9 ное катание. Чемпионат мира 9 1993 г. в Праге. Показательные выступления 16.50 Легкая атлетика. Diamond League в Англии 19.25 «Шахматное обозрение»

Іменинники дня: МИКИТА, МАНУЇЛ, НИКИФОР, САВЕЛІЙ 20.00 Регбилиг. Европейская Супер9 лига. «Huddersfield» 9 «Catalans». 21.45 Ралли9кросс. Этап чемпионата Европы в Норвегии 23.45 Теннис. «Уимблдон 9 2013». Лучшие матчи недели

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.45 Футбол NEWS 06.15, 18.00 «Один на один с Гаму9 лой». А. Федецкий 07.10, 10.55, 13.05 Futbol Mundial 07.40 Самые смешные футбольные моменты 08.00, 22.50 Металлург Д 9 Металлист. Чемпионат Украины 10.25, 21.00 Д/с «Футбольные битвы» 11.35 Д/ф «Евро92012: наш опыт» 12.55 Топ9матч 13.40 Реал 9 Гранада. Чемпионат Ис9 пании 16.00 Металлург Д 9 Арсенал. Чемпи9 онат Украины 18.55 LIVE. Шахтер 9 Спартак. Объе9 диненный турнир 21.40 Голы сезона. Чемпионат Испа9 нии 00.45 LIVE. Финал. Кубок Конфедера9 ций

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Как Ива нушкадурачок за чудом хо дил» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Утро попу гая Кеши». М/ф «Недодел и передел». «Дочь великана» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 5 с. Сказки народов мира. «Бра тья Лю». Мультфильм «Все для всех» 05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Кошка, ко торая гуляла сама по себе». Мультфильм «Я жду птенца» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 17.40 Ныряй, Олли, ныряй! 06.30 Тельмо и Тула 07.00, 12.10 Йой! Приключения Пиг9 гли Винкса 07.30, 17.00, 19.30 Кайю 08.00 Пим и Пам 08.10, 11.10, 15.00, 20.50 Маша и Медведь 08.20 Baby TV 09.10, 19.20 Веселые цифры 09.20, 17.30 Овечки9чемпионы 09.30, 11.50, 17.20 Алекс 09.40, 19.10 Зеленый свет 09.50, 18.40, 22.00 Анджелина9бале9 рина 10.20, 18.10 Лупдиду 10.50 Огги и кукарачи 11.20, 14.30, 21.30 Смешарики 12.00 Песик Камбу 12.30 Уоллес и Громит 14.00, 21.00 Барашек Шон 15.10 Машины сказки 15.20, 22.30 М/ф 15.50 Капитан Фламинго 16.20 Клампики 16.30 Тикити9Так 20.00 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Доктор Плюшева» 08.55 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.20 М/с «Спецагент Осо» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт9аттак 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Ханна Монтана: Кино» 17.30 М/с «Ужасный Генри» 18.00 М/с «Кид против Кет» 18.30 М/с «Ким 5+» 19.30 М/с «Финес и Ферб» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Д/ф «Древние открытия»


18 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Мар кса, 57, каб. 309) викликає Пет лєву Алісу Олександрівну у судо ве засідання 21.06.2013 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Дніпрогаз» до Петлєвої А.О. про стягнення заборгованості. З опублікуванням цього оголошен ня відповідачка Петлєва Аліса Олександрівна вважається на лежно повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Мазуренка Олега Сергійовича, що судом у судовому засіданні о 17.00 29 липня 2013 року буде розглядатись цивільна справа № 201/5092/13ц за позовною за явою Сафіної Аміни Володими рівни до Мазуренка Олега Сергі йовича, третя особа Орган опіки та піклування про позбавлення батьківських прав (суддя Черно вськой Г.В.). Вам необхідно з’я витись у зазначений час у Жовт невий районний суд м. Дніпро петровська, вул. Паторжинсько го, 18а, каб. 19, для участі у роз гляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформ леною довіреністю. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпро петровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Євдокімову Євгенію Леонтіївну у судове за сідання 25 червня 2013 року о 13.00 в якості відповідачки по цивільній справі за позовом ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» до Євдокімової Євгенії Леонідівни про відшкодування збитків. З опублікуванням цього оголошен ня відповідачка Євдокімова Євге нія Леонідівна вважається на лежно повідомленою про день,

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

час та місце розгляду справи. кова з наданням раніше непода Суддя Кудрявцева Т.О. них доказів. У разі неявки відпо відачів у судове засідання без Бабушкінський районний суд поважних причин та неповідом м. Дніпропетровська (м. Дніпро лення ними про причини неявки петровськ, пр. Карла Маркса, 57, суд вирішить справу з винесен каб. 309) викликає Чичихало ням заочного рішення за їхньої Марію Карпівну у судове засідан відсутності. ня 25 червня 2013 року о 13.00 в якості відповідачки по цивільній ЦентральноМіський районний справі за позовом ПАТ «ДТЕК суд м. Кривого Рогу повідомляє, «Дніпрообленерго» до Чичихало що відповідач Землянський Во Марії Карпівни про відшкодуван лодимир Іванович по цивільній ня збитків. З опублікуванням справі за позовом КП «Житлово цього оголошення відповідачка експлуатаційна організація № Чичихало Марія Карпівна вва 20» до Землянського Володими жається належно повідомленою ра Івановича про визнання най про день, час та місце розгляду мача таким, що втратив право на справи. Суддя Кудрявцева Т.О. користування житловим при міщенням, викликається у судо Бабушкінський районний суд ве засідання на 22 липня 2013 м. Дніпропетровська (м. Дніпро року о 10.00 у приміщення Цент петровськ, пр. Карла Маркса, 57, ральноМіського суду м. Криво каб. 309) викликає Мешалкіна го Рогу за адресою: м. Кривий Олександра Івановича у судове Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал засідання 25 червня 2013 року о 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На 13.00 в якості відповідача по підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України цивільній справі за позовом ПАТ після опублікування оголошення «ДТЕК «Дніпрообленерго» до Ме в пресі відповідач Землянський шалкіна Олександра Івановича Володимир Іванович вважається про відшкодування збитків. З повідомленим про час та місце опублікуванням цього оголошен розгляду справи. У разі його не ня відповідач Мешалкін Олек явки до зали судових засідань сандр Іванович вважається на справа буде розглянута за його лежно повідомленим про день, відсутності. час та місце розгляду справи. Бабушкінський районний суд Суддя Кудрявцева Т.О. м. Дніпропетровська (м. Дзержинський районний суд м. Дніпропетровськ, пр. Карла Мар Кривого Рогу повідомляє, що 27 кса, 57, каб. 309) викликає Кар червня 2013 року о 12 год. 15 хв. пенка Валерія Михайловича у су в залі судових засідань 305 за дове засідання 1 липня 2013 адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, року о 09 год. 30 хв. в якості 24, відбудеться судове засідання відповідача по цивільній справі по цивільній справі за позовом за позовом Кілімченко С.О. до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» Карпенка В.М. про усунення пе до Коростильова Андрія Мико решкод у користуванні майном. лайовича, Циганкової Наталії З опублікуванням цього оголо Іванівни про стягнення шкоди, шення відповідач Карпенко Ва завданої порушенням зобов’я лерій Михайлович вважається зання за кредитним договором. належно повідомленим про день, Явка відповідачів Коростильова час та місце розгляду справи. Андрія Миколайовича, Циганко Суддя Кудрявцева Т.О. вої Наталії Іванівни, зареєстро ваних за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий районний суд м. вул. Косіора, 16, кв. 27, обов’яз Дніпропетровська викликає На манюка Юрія Леонідовича в якості відповідача по цивільній справі № 201/2754/13ц, про вадження 2/201/1214/2013 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «Надра» до Майорової Рити Євгенівни, Остапенка Юрія Оле говича, Наманюка Юрія Леонідо вича про стягнення заборгова ності за кредитним договором у судове засідання, яке відбудеть ся о 16.00 04 липня 2013 року за адресою: вул. Паторжинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовт невий районний суд м. Дніпро петровська, каб. 12. У випадку неявки відповідача у судове за сідання справу буде розглянуто в заочному порядку. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84 (суддя Слюсар Л.П., каб. 108), викликає у судове зас ідання, яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 03 липня 2013 року відповідача Куща Андрія Олек сандровича по цивільній справі за позовною заявою Дедюри Лео ніда Валерійовича, Дедюри Лілії Володимирівни до Куща Андрія Олександровича, Кущ Яни Анато ліївни, треті особи Дедюра Сергій Валерійович в особі за конного представника Дедюри Наталії Анатоліївни, Виконавчий

комітет Дніпропетровської міської ради, ПАТ «Дніпрообле нерго», КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради, КП «Дніпропетровські міські теп лові мережі», ПАТ «Дніпрогаз», про стягнення суми заборгова ності за договором та завданої матеріальної шкоди. Вам необх ідно з’явитись до суду в зазначе ний час або в разі неможливості прибути, сповістити суд про при чини неявки та можливість розг ляду справи за вашої відсутності. При собі необхідно мати доку менти, що посвідчують особу (паспорт).

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

дача Управління житлового гос подарства Дніпропетровської міської ради та Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс3» по цивільній справі за позовом Ли фар Ліни Миколаївни до Управ ління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, Комунального підприємства Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс3» про виселення та усунення перешкод у користу ванні житловим приміщенням у судове засідання, яке відбудеть ся 21 червня 2013 року о 12 год. 30 хв. У випадку неявки відпові дача справу буде розглянуто за Самарський районний суд м. його відсутності. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи № 2/ Жовтневий районний суд м. 206/640/13 за позовною заявою Кривого Рогу повідомляє, що 01 Торікової Валерії Олександрівни липня 2013 р. о 10 год. 10 хв. у до Лишака Павла Михайловича, залі суду 304 за адресою: 50029, треті особи Самарський район м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, ний відділ м. Дніпропетровська буде розглядатись цивільна Головного управління Державної справа за позовом Черкозьоро міграційної служби України в вої Катерини Володимирівни до Дніпропетровській області, Ав Черкозьорова Віталія Сергійови томонова Тетяна Федорівна, про ча про стягнення аліментів на ут усунення перешкод у користу римання неповнолітніх дітей. ванні квартирою, викликає в Останнє місцезнаходження якості відповідача Лишака Пав відповідача: м. Кривий Ріг, вул. ла Михайловича у судове засі Кремлівська, 35/33. У разі неяв дання, яке відбудеться 04 липня ки відповідача до суду у зазна 2013 року о 08.00 у приміщенні чений день справа буде розгля Самарського районного суду м. нута за його відсутності на Дніпропетровська (вул. Елект підставі наявних по справі доку рична, 1а, каб. 216). Явка суво ментів. ро обов’язкова. У випадку неяв ки по справі буде ухвалено заоч Томаківський районний суд не рішення. Дніпропетровської області по відомляє про слухання цивільної Верхньодніпровський район справи № 195/198/13ц за позо ний суд повідомляє, що 10 черв вом Кравець Ірини Ігорівни до ня 2013 року розглянута цивіль Зима Алли Олександрівни, Тома на справа за позовом Білецької ківського районного сектора Го Людмили Іванівни до Короти ловного управління Державної Сергія Вадимовича про визнання міграційної служби України в особи такою, що втратила право Дніпропетровської області, про на користування житловим при визнання особи такою, що втра міщенням та зняття з реєстра тила право на користування жит ційного обліку. Заочним рішен лом. До суду на слухання справи ням суду позов задоволено частково: викликається в якості відпові визнати Короту Сергія Вадимови дачки Зима Алла Олександрівна, ча, 9 квітня 1970 року народжен 27.04.1950 р.н., зареєстрована ня, таким, що втратив право на за адресою: 53540, вул. Стадіон користування квартирою № 24 в на, 16, с. Мирове, Томаківський буд. 28 по вул. Кірова у м. Верх район, Дніпропетровська об ньодніпровськ Дніпропетровсь ласть. Слухання справи відбу кої області. В решті позову деться 27 червня 2013 року о відмовити. Стягти з Короти Сер 09.00 за адресою: Томаківський гія Вадимовича, 9 квітня 1970 районний суд, смт Томаківка року народження, судовий збір в Дніпропетровської області, вул. дохід держави в сумі 114 грн. 70 Леніна, 28. У випадку неявки коп. Заочне рішення може бути відповідачки у зазначені місце та переглянуто судом, що його ухва час вищевказана справа буде лив, за письмовою заявою відпо розглянута без її участі на відача. Заяву про перегляд заоч підставі наявних по справі до ного рішення може бути подано казів та буде винесено заочне протягом десяти днів з дня отри рішення. мання його копії. Позивач має право оскаржити рішення суду Апеляційний суд Дніпропет шляхом подання апеляційної ровської області повідомляє скарги до Апеляційного суду Щипіцину Катерину Вадимівну, Дніпропетровської області через що розгляд цивільної справи за Верхньодніпровський районний заявою Верховинець Катерини суд Дніпропетровської області Андріївни про перегляд рішення протягом десяти днів з дня його Апеляційного суду Дніпропет проголошення. Рішення суду на ровської області від 22 лютого бирає законної сили після закін 2011 року за нововиявленими чення строку для подання апеля обставинами по справі за позо ційної скарги, якщо апеляційну вом Щипіциної Катерини Вади скаргу не було подано. У разі мівни до Кожевникова Миколи подання апеляційної скарги Андрійовича, Верховинець Кате рішення, якщо його не скасова рини Андріївни, третя особа но, набирає законної сили після Перша Дніпропетровська дер розгляду справи апеляційним су жавна нотаріальна контора, про встановлення факту приналеж дом. ності заповіту, визнання права на Кіровський районний суд м. спадщину за заповітом, усунен Дніпропетровська, розташова ня перешкод у користуванні ний за адресою: 49101, м. власністю шляхом виселення та Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, за зустрічним позовом Кожевни 29, каб. 10, викликає як відпові кова Миколи Андрійовича, Вер

ховинець Катерини Андріївни до Щипіциної Катерини Вадимівни, треті особи Кожевникова Лілія Миколаївна, Перша Дніпропет ровська державна нотаріальна контора, про визнання права власності в порядку спадкуван ня за законом, відкладено до 09.00 22 липня 2013 року. Вам необхідно з'явитись у судо ве засідання в зазначений час або в разі неможливості прибу ти, сповістити суд про причини неявки та можливості розгляду справи за вашої відсутності. Справа буде слухатись у при міщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області за ад ресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпропетровськ. В Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська 25 черв ня 2013 року о 10.00 відбудеть ся розгляд цивільної справи № 2/ 202/3567/2013 за позовною за явою Мирошник Наталії Іванівни до Мирошника Дмитра Олексан дровича про стягнення алі ментів. Явка до суду відповідача обов’язкова. У разі неявки спра ва буде розглянута в порядку ст. 169 ЦПК України. Курись Лідія Іванівна, останнє місце проживання: м. Дніпро дзержинськ, вул. 40 років Пере моги, 3, кв. 279, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 9.00 10 липня 2013 року по справі за по зовом Панкозецької Ніни Кос тянтинівни про захист прав влас ності шляхом зняття з реєстрац ійного обліку. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Гнєзділова В.Є. у при міщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська, вул. Петровського, 166, поверх 2, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Ку рись Л.І. вважається повідомле ною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Всеук раїнський акціонерний банк» до Чумакової Вікторії Володимирі вни про стягнення заборгова ності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Чумакову Вікторію Володимирівну про не обхідність явки у судове засідан ня, яке відбудеться 27 серпня 2013 року о 10.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Ос тапенко. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ако пову Ріту Борисівну, 1976 р.н.; Акопова Марата Робертовича, 1975 р.н., у судове засідання як відповідачів по цивільній справі № 2/205/2161/13 р. за позовом Галстян Нори Григорівни до Ако пової Ріти Борисівни, Акопова Марата Робертовича, третя осо ба Орган опіки та піклування Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, проку рор Ленінського району м. Дніпропетровська, про позбав лення батьківських прав та стяг нення аліментів, яке відбудеться 17 липня 2013 р. о 14.00 у при


ОГОЛОШЕННЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Рогу повідомляє, що 01 липня 2013 р. о 10.00 в залі судових засідань 105 за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом Аббасової По лефат Сейдіяр Кизи до Аббасова Мовладина про розірвання шлю бу. Явка у судове засідання відповідача Аббасова Мовлади на обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове засі дання без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк са, 57, викликає ПрАТ «СК «Діско» як відповідача по цивільній справі № 200/568/13ц за позовом Кармазіної Антоніни Дмитрівни до ПрАТ «СК «Діско» про стягнення матеріальної шко ди у судове засідання, яке відбу ЗАОЧНІ РІШЕННЯ деться о 10.00 01 липня 2013 року. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 03 червня Баглійським районним судом 2013 року винесено заочне м. Дніпродзержинська 02 липня рішення по цивільній справі 2013 року о 09 год. 30 хв. буде № 2/205/1485/13 р. за позовом слухатись цивільна справа за по Завгороднього Миколи Миколайо зовом ПАТ «ДніпроАзот» до вича до Комашко Наталії Вікто Крючкової Ганни Павлівни про рівни, третя особа Головне уп визнання особи такою, що втра равління Державної міграційної тила право на користування жит служби України у Дніпропет ловим приміщенням. Суд, беручи ровській області, про визнання до уваги те, що місцезнаходжен особи такою, що втратила право ня відповідача Крючкової Г.П. по на користування житловим при вказаній справі невідомо, відпо міщенням та зняття з реєстра відно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК ційного обліку. Позовні вимоги України викликає через оголо задоволені. Визнано Комашко шення в пресі Крючкову Ганну Наталю Вікторівну, 1981 року на Павлівну, останнє місце прожи родження, такою, що втратила вання: Дніпропетровська об право на користування житловим ласть, м. Дніпродзержинськ, вул. приміщенням, а саме: квартирою О. Стовби, 3, кімн. 36. Явка відпо № 6 у будинку № 20 по вул. Но відача обов’язкова. Після опуб вофрунзенській у м. Дніпропет лікування оголошення в пресі ровську. Зобов’язано Головне відповідач Крючкова Г.П. вва управління Державної міграцій жається повідомленою про час та ної служби України в Дніпропет місце розгляду справи. У разі не ровській області зняти грома явки відповідача справа буде дянку Комашко Наталю Вікторів розглянута за його відсутності. ну, 1981 року народження, з Судове засідання відбудеться під реєстраційного обліку за адре головуванням судді Погребняк сою: 49000, м. Дніпропетровськ, Т.Ю. у приміщенні Баглійського вул. Новофрунзенська, буд. 20, районного суду м. Дніпродзер кв. 6. Стягнуто з Комашко Наталії жинська Дніпропетровської об Вікторівни, 1981 року народжен ласті за адресою: м. Дніпродзер ня, на користь Завгороднього жинськ, пр. Конституції, 64. Миколи Миколайовичаі судовий збір у розмірі 114 (сто чотирна У провадженні Дзержинського дцять) грн. 70 коп. Заочне районного суду м. Кривого Рогу рішення може бути переглянуто знаходиться цивільна справа судом, що його ухвалив, за письмо 210/2044/13 за позовом Аббасо вою заявою відповідача, пода вої Полефат Сейдіяр Кизи до Аб ною протягом 10 днів з дня от басова Мовладина про розірван римання його копії. ня шлюбу. Відповідно до вимог ст. 75 ЦПК України Дзержин Довгинцівським районним су ський районний суд м. Кривого дом м. Кривого Рогу Дніпропет

Продам дом (свой) Диевка1 Район 35го магазина. Учас ток 4 сотки. Двор благоустро ен. Капитальный гараж + хоз. постройка. Дом 110 м2, все удобства. Подвал в доме. Газовая система отопления. Металлопластиковые окна. Хорошее состояние. 65 тыс. USD (торг). Т. (067) 6645908; (099) 23 26117; (050) 1348382.

ровської області 02 квітня 2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/328/13ц за позовом Шпри нера Анатолія Михайловича до Кучеренко Тетяни Іванівни, тре тя особа Довгинцівський РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України у Дніпропетровській області про усунення перешкод у користу ванні власністю, зняття з реєст раційного обліку. Даним заочним рішенням позов Шпринера Ана толія Михайловича задоволено, а саме: визнано Кучеренко Тетяну Іванівну, 21.07.1966 року народ ження, такою, що втратила пра во на користування квартирою № 25 у будинку № 6 по вулиці Про мисловій у м. Кривому Розі, зо бов’язавши Довгинцівський РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України у Дніпропетровській області зня ти її з реєстраційного обліку у вказаній квартирі. Заочне рішен ня може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 13 червня 2013 року суддею Шабановим А.М. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 175/947/ 13ц за позовом Арутюнова Ген надія Кіміковича до Рикаш На талії Григорівни, Бормотової Любові Олександрівни, 3тя особа приватний нотаріус Дніпропетровського районного нотаріального округу Кудрявце ва Тетяна Миколаївна, про виз нання недійсним договору купівліпродажу та переведен ня на позивача прав та обо в’язків покупця, відповідно до якого позовні вимоги задово лені в повному обсязі та визна но договір купівліпродажу від 12 листопада 2007 року житло вого будинку № 15 по вулиці Львівській у с. Миколаївка Дніпропетровського району Дніпропетровської області, по свідчений приватним нотаріу сом Дніпропетровського район ного нотаріального округу Куд рявцевою Т.М. та зареєстрова ний у реєстрі за № 3320, 

фіктивним; переведено на Ару тюнова Геннадія Кіміковича права та обов’язки покупця бу динку №15 по вулиці Львівській у с. Миколаївка Дніпропет ровського району Дніпропет ровської області. Роз’яснюємо відповідачам, що заочне рішен ня може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня от римання його копії. У разі зали шення заяви про перегляд заоч ного рішення без задоволення заочне рішення може бути ос каржено в загальному порядку, а саме: рішення може бути ос каржено в апеляційному поряд ку до Апеляційного суду Дніпро петровської області через Дніпропетровський районний суд шляхом подачі в десятиден ний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. В цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати поста новлення ухвали про залишен ня заяви про перегляд заочного рішення без задоволення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скар ги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, наби рає законної сили після розгля ду справи Апеляційним судом. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Апеляційно го суду Дніпропетровської об ласті через Дніпропетровський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь по справі, але не були присутні у судовому засіданні під час про голошення судового рішення, можуть подати апеляційну скар гу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Адреса суду: 52005, Дніпропет ровська область, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 12.

данні 15 травня 2013 року вине сено заочне рішення по цивільній справі № 201/4166/ 13ц, 2/201/1503/2013 за позов ною заявою Мочаліної Л.В. до Мочаліна О.Г., третя особа Го ловне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про визнання таким, що втратив пра во на користування житловим приміщенням. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 17 червня 2013 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 204/2796/13ц, 2/204/1402/13 за позовом Федоренка Олега Іго ровича до Найденко Тетяни Во лодимирівни про стягнення гро шових коштів за договором по зики, яким позов задоволено част ково: стягнуто з Найденко Тетя ни Володимирівни на користь

Федоренка Олега Ігоровича суму боргу за договором позики у розмірі 12245 (дванадцять тисяч двісті сорок п’ять) грн. 99 коп., з яких: 12000 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. сума боргу; 35 (тридцять п’ять) грн. 99 коп. сума індексу інфляції; 210 (двісті десять) грн. 00 коп. три відсотки річних від простроченої суми; стягнуто з Найденко Тетя ни Володимирівни судові витра ти зі сплати судового збору у розмірі 229 (двісті двадцять де в’ять) грн. 40 коп. Заяву про пе регляд заочного рішення може бути подано відповідачем до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області в той же строк.

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Мочаліна Олександра Григорови ча, що Жовтневим районним су дом м. Дніпропетровська (суддя Демидова С.О.) у судовому засі

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М. Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

86Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РЕПЕРТУАР с 20 по 30 июня 2013 года 20 четверг Праздничный юбилейный 100й спектакль! 18.30 АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА Современная семейная комедия. П. Гладилин 2 ч. 25 мин. 21 пятница 18.30 ФИГУРАНТ Криминальная история И. Афанасьев 2 ч. 00 мин. 22 суббота 17.00 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ Ирония одной любви. С. Злотников 2 ч. 20 мин. 25 вторник Премьера! 18.30 ПАЛАТА БИЗНЕСКЛАССА Комедияфарс А. Коровкин 2 ч. 20 мин. 26 среда Премьера! 18.30 ОХ, УЖ ЭТА АННА! Суперкомедия. М. Камолетти 2 ч. 30 мин. 29 суббота 17.00 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ Суперкомедия. Р. Куни 2 ч. 25 мин. 30 воскресенье 17.00 ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, ИЛИ УЖИН ПОФРАЦУЗСКИ Суперкомедия. М. Камолетти 2 ч. 30 мин. Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 9.30 до 19.00; тел. 7784869. Админ. тел.: 313891; 7784857; 3717033.


×èòàéòå íà ñàéò³:

20 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß! 14 ÷åðâíÿ â³äñâÿòêóâàëà äåíü íàðîäæåííÿ íà÷àëüíèê 7-ãî öåíòðó ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ «Óêðïîøòà», ùî â Ïàâëîãðàä³, Ëþäìèëà Á³ë³÷åíêî. Ùèðî â³òàºìî Âàñ, Ëþäìèëî Âîëîäèìèð³âíî, ç³ ñâÿòîì òà áàæàºìî ðàä³ñíèõ ³ ùàñëèâèõ äí³â. Çäîðîâ'ÿ òà óñï³õ³â ó ðîáîò³! Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÍÀÓÊÎÂÖ²Â

ÍÀÃÎÐÎÄÀ Ç-ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÓ

Ç íàãîäè 60-ð³÷÷ÿ êàôåäðè îá÷èñëþâàëüíî¿ ìåõàí³êè ³ ì³öíîñò³ êîíñòðóêö³é ÄÍÓ ³ì. Ãîí÷àðà êîëåêòèâ êàôåäðè çà âèäàòí³ äîñÿãíåííÿ íàãîðîäèëè äèïëîìîì ̳æíàðîäíî¿ àêàäå쳿 íàóê òà âèùî¿ îñâ³òè (Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Òåïåð ó íàóêîâö³â ÄÍÓ ç'ÿâèëàñü ìîæëèâ³ñòü ïóáë³êóâàòèñü ó ì³æíàðîäíèõ âèäàííÿõ ç âèñîêèì ³íäåêñîì öèòóâàííÿ. Íàãàäàºìî, ùî ïðîåêòè êàôåäðè âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ðàäóþòü äí³ïðîïåòðîâö³â. Ñåðåä íèõ ³ ñêóëüïòóðíà êîìïîçèö³ÿ «Ïëàíåòà Àëüôðåäà Íîáåëÿ» òà íîâîð³÷íà ÿëèíêà, ÿêà ùîðîêó âñòàíîâëþºòüñÿ ó ïàðêó ³ì. Ãëîáè. ○

²ÉÑÜÊβ ÑÏÐÀÂÈ

̲ͲÑÒÐ Ó ÃÂÀÐIJÉÑÜÊÎÌÓ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ïàâëî Ëåáåäºâ â³äâ³äàâ ñåëèùå Ãâàðä³éñüêå, äå çíàõîäèòüñÿ 25-òà îêðåìà ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíà áðèãàäà âèñîêîìîá³ëüíèõ äåñàíòíèõ â³éñüê. ϳä ÷àñ ðîáî÷îãî â³çèòó ì³í³ñòð îçíàéîìèâñÿ ç áîéîâèì ïîòåíö³àëîì, óìîâàìè æèòòÿ âî¿í³â-äåñàíòíèê³â, ïåðåâ³ðèâ òåõí³êó òà âèâ÷èâ ñòàí êîìïëåêòóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â îñîáîâèì ñêëàäîì. ○

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438)

×àð³âí³ áóëüáàøêè äëÿ óêðà¿íñüêèõ ãîñïîäèíü

Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ ÑÅÐÖß

«ÐÎÇÓÌÍÅ» ÏÐÀÍÍß

²ÒÀÍÍß!

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

²ÄÊÐÈÒÈÉ ×ÅÌϲÎÍÀÒ

òÐÑÜÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ Ó ïàðêó ³ì. Øåâ÷åíêà, ùî â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, â³äáóâñÿ â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì³ñòà ç òåõí³êè ã³ðñüêîãî òóðèçìó. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 100 ñïîðòñìåí³â ³ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè, ç íèõ áëèçüêî 40 - ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Íàéêðàùèõ îáèðàëè çà ïðàâèëüíå òà øâèäêå âèêîíàííÿ çàâäàíü. Ïåðåìîæö³â óðî÷èñòî íàãîðîäèëè ïî÷åñíèìè äèïëîìàìè òà ìåäàëÿìè.

Ïðèºìíèé çîâí³øí³é âèãëÿä ëþäèíè â³ä³ãðຠâåëèêó ðîëü ó ñó÷àñíîìó æèòò³. Òîìó óêðà¿íñüê³ ãîñïîäèí³ ïðàãíóòü çàáåçïå÷èòè ñâî¿é ðîäèí³ ÷èñòèé îõàéíèé îäÿã, àáè âîíè òà ¿õí³ áëèçüê³ çàâæäè âèãëÿäàëè áåçäîãàííî Найбільша увага приділяється процесу прання, адже саме пральна машина здатна як легко зіпсувати нові красиві речі, так і зберегти їхню чистоту і посприяти тому, щоб і через тривалий час вони виглядали, ніби щойно придбані. Аби не шкодувати за новою блузкою, яка порвалася після прання, чи улюбленим светром, який кошлатиться все сильніше, який би делікатний режим прання ви не обирали, слід подумати про надійну помічницю, без якої неможливо уявити життя сучасної господині - пральну машину. Новітні технічні розробки сприяють появі удосконалених моделей пральних машин, які взяли на себе значну частину домашньої роботи. Отже, сьогодні навіть найвимогливіший споживач зможе обрати одну з безлічі моделей, оснащених великою кіль-

кістю інноваційних технологій прання - ту, яка найкраще задовольнить його потреби. В умовах сьогодення варто звернути увагу на пральні машини, здатні випрати будь-які речі навіть у холодній воді, зберігаючи бездоганну якість тканини. Компанії з виробництва побутової техніки докладають значних зусиль, щоб зробити життя сучасної людини легшим та комфортнішим. Новітні побутові пристрої, які широко представлені у магазинах, здатні вирішити безліч повсякденних проблем людей, залишивши їм вільний час для важливих справ та приємного спілкування з близькими. Проте вдосконалення не має меж, і нещодавно зусиллями Samsung Electronics на світ з'явилася новітня розробка, яка поєднала всі інновації в галузі прання та догляду за реча-

ми - технологія Eco Bubble. Пральні машини, оснащені такою технологією, стали найкращим вибором для сучасної господині, адже якісно перуть навіть у холодній воді, мають велику кількість програм для прання різних видів тканин, заощаджують електроенергію та час свого власника, дарують йому почуття надійності та комфорту. Технологія Eco Bubble забезпечує надзвичайно якісне прання навіть при температурі води 15 градусів. Таким чином, ваш улюблений одяг не втратить колір, а вовняні речі не зменшаться в розмірах. Чудовий результат прання у холодній воді ґрунтується на роботі генератора піни. На початку циклу прання піногенератор нагнітає повітря у розчин води і миючого засобу. Внаслідок інтенсивного перемішування миючий засіб швидко розчиняється

у воді. Утворюється піна, яка швидко, рівномірно і делікатно проникає у тканину для ефективного прання навіть при низькій температурі води. Цифровий інверторний двигун сучасної пральної машини забезпечує її безшумну і довговічну роботу. У цьому може бути впевнений кожен користувач - компанія надає 10-річну гарантію на безперебійну роботу такого двигуна. Сучасні технічні розробки значно полегшили повсякденне життя користувачів. Уже не треба турбуватися про пошкодження улюблених речей та докладати неймовірні зусилля для якісного прання, як у ті часи, коли господині прали у ночвах. Новітні технології створили революцію у пранні - сучасні пральні машини перуть швидко, якісно та економно - навіть у холодній воді.

ÒÓÐÍÈÐ ÑÒÐÎÍÃÌÅÍÎÂ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòÿçàëèñü áîãàòûðè ровский из Николаева, второе место - за Михаилом Ковальчуком из Киева, бронза у Ореста Пилипяка из Львова, который отстоял и честь брата, занявшего 8-е место. По мнению организатора и главного судьи турнира Витал и я Герасимова, количе-

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÏÛËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîøåë Âñåóêðàèíñêèé òóðíèð ñòðîíãìåíîâ. Çà çâàíèå «Áîãàòûðü Äíåïðà2013» áîðîëèñü ïðåäñòàâèòåëè Êèåâà, Íèêîëàåâà, Äîíåöêà, Äíåïðîïåòðîâñêà, Ïàâëîãðàäà, Ôåîäîñèè è Ëüâîâà ЧЕМОДАН И КОЛОДЕЦ Это только в сказках бывает: чтобы богатырем стать, надо Змея Горыныча одолеть, да дочку царскую освободить. А в реальности силачам надо, как минимум, в турнире поучаствовать. Так, 15 стронгменов из разных городов Украины соревновались за звание лучшего. На турнире собрались как профессионалы, так и любители. Участники должны были продемонстрировать не только свою силу и выносливость, а еще и скорость. Задания были не из легких: пронести

ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ÁÎÐÎËÈÑÜ 15 ÑÈËÀ×ÅÉ 20-метровый стальной чемодан в 180 кг, 5 раз перевернуть 360-килограммовое колесо, перенести деревянный колодец весом 300 кг и т.д. Наиболее сложными и зрелищными оказались два последних этапа. Участники тянули на скорость эвакуатор, груженый двумя мотоциклами с байкерами, а потом пытались взгромоздить на стойку высотой в метр пять огромных

стников - 17-летнего львовянина Олега Пилипяка случилась травма. Он разорвал мозоль, но это не остановило его от дальнейшего участия в турнире. Кстати, Олег и его брат Орест выступали в известРАСТУЩАЯ ном шоу «Україна має ПОПУЛЯРталант!». НОСТЬ Победителем турНе обошлось и без нира стал Денис Дубкрови. У одного из учакаменных шаров. Это испытание даже профессионалам давалось с трудом. У одного из богатырей после поднятия первого шара ногу свело судорогой.

ство участников соревнований говорит о том, что пауэрлифтинг пользуется популярностью. «В 2012-м было всего лишь 9 участников. Уровень спортсменов сильно вырос по сравнению с прошлым годом, потому что ребята в этот период выступали в этапах чемпионата Украины», - отметил он.


21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ÑÒÀÁÈËÜÍÀß ÏÐÈÁÛËÜ

Ïåðåïåëèíûé áèçíåñ â Óêðàèíå ïî÷åìó ýòî âûãîäíî? ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ìèðå âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåòàåò ðàçâåäåíèå ïåðåïåëîâ. Ïðè÷èíà çäåñü íå òîëüêî â òîì, ÷òî ïîòðåáèòåëè ïðåäïî÷èòàþò ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå è ïîëåçíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ðàçâåäåíèå ïåðåïåëîâ - âûãîäíîå è ïåðñïåêòèâíîå äåëî, êîòîðîå ïðè ãðàìîòíîì ïîäõîäå ñòîïðîöåíòíî îêóïàåòñÿ è ïðèíîñèò ñòàáèëüíóþ ïðèáûëü, â îòëè÷èå îò íåêîòîðûõ äðóãèõ âèäîâ «ïòè÷üåãî» áèçíåñà ФЕРМАЭТО РЕАЛЬНО Перепелиные фермы в Украине только начинают развиваться. По утверждению аналитиков, этот рынок сейчас заполнен только на 20%. С учетом того, что спрос на перепелиные яйца стабильно высокий, а мясо перепелов и вовсе считается деликатесом, перепелиный бизнес имеет очень хорошие перспективы.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ  ïåðåïåëèíîì ÿéöå íå ñîäåðæèòñÿ õîëåñòåðèí, à ïðè âåñå âñåãî 10 ã îäíî ÿéöî ñîäåðæèò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ è âèòàìèíîâ ãðóïïû Â, ôîñôîðà, êàëèÿ, æåëåçà. Перепелиная ферма проект, который абсолютно реально поднять собственными силами. Рентабельность разведения этой птицы можно описать на нескольких примерах: 9 Период созревания перепелки (от цыпленка до зрелой особи) - происходит вдвое быстрее, чем у утки или кролика; 9 Масса яиц, которые перепелка снесет за год, в 24 раза превышает массу ее тела (у кур это соотношение: 1 к 8).

приносит стабильную прибыль, если соблюдены все условия для содержания и разведения птицы. Это и инкубаторы для перепелов, и специальные клетки, а также системы поения, кормушки, системы освещения и сбалансированные корма. Клетки для содержания перепелов от ТМ «Карпатский перепел» принципиально отличаются от УСЛОВИЯ других аналогов уникальСОДЕРЖАНИЯ ной конструкцией, полноПерепелиный бизнес стью соответствующей всем требованиям для экономического содержания этой птицы. Многие фермы в Украине и частные домовладения до сих пор содержат перепелов в условиях, которые для этого не подходят, например, в клетках из обычной

оцинкованной сетки, которая подходит для разведения кур. Такие условия создают для птицы значительный дискомфорт. Клетка для перепелов, изготовленная у нас, закрыта со всех сторон - кроме передней, обзорной части из оцинкованной сетки. Мы изготавливаем под заказ клетки для содержания перепелов, сконструированные таким образом, что их можно легко чистить, устанавливать дополнительное оборудование (поилки, кормушки), освещение, а главное - проводить профилактическую дезинфекцию. Они отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и гигиеничностью.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ Àäðåñ: Óêðàèíà, Çàêàðïàòñêàÿ îáë., ã. Ìóêà÷åâî Òåë.: (099) 770-41-27, (067) 870-67-61 E-mail: karpatskiyperepel@mail.ru Skype: perepelkin-dom Ãðàôèê ðàáîòû: Áóäíè: òåëåôîííûå êîíñóëüòàöèè ñ 12.00 äî 16.00. Ïðèåì çàêàçîâ ñ 18.00 äî 20.00. Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå âûõîäíûå


×èòàéòå íà ñàéò³:

22 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÀÇÀÐÒÎÌ

Èãîðíîìó áèçíåñó è â ïîäïîëüå íåïëîõî? ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÏÅÐÅÂÅÐÒͲ  ÏÎà ÎÍÀÕ ÏÎÃÎÍÀÕ

ÐÎÁÎÒ ËÀ» ÐÎÁÎÒÀÀ «ÄÎÏÎÌÎà «ÄÎÏÎÌÎÃËÀ» ÑÁÓ ñï³ëüíî ç ïðîêóðàòóðîþ «íà ãàðÿ÷îìó» çàòðèìàëè äâîõ «ïåðåâåðòí³â ó ïîãîíàõ». Ìàéîðè ì³ë³ö³¿ ³ç ñåêòîðà áîðîòüáè ³ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â Òåðí³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ðîçïîâñþäæóâàëè îï³é íà òåðèòî𳿠Êðèâîãî Ðîãó.  ðåçóëüòàò³ îáøóêó âèÿâèëè òà âèëó÷èëè 350 ìë îï³þ òà 1 ë ïðåêóðñîðó, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â. ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÑÁÓ â îáëàñò³, íàðàç³ îáîõ ñï³âðîá³òíèê³â ì³ë³ö³¿ çààðåøòîâàíî.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÐ ÀÃÅÄ²ß ÍÀ ÂÎIJ ÒÐÀÃÅIJß

ÏÎÒÎÍÓ ËÈ Ä²ÒÈ ÏÎÒÎÍÓËÈ Â îáëàñíîìó öåíòð³ ï³ä ÷àñ êóïàííÿ íà ìàòðàö³ ïîòîíóëè äâ³ ä³â÷èíêè øåñòè ³ ñåìè ðîê³â. Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ á³ëÿ ñåëà Ëþáèì³âêà. ijâ÷àòîê â³äíåñëî òå÷³ºþ íà 200 ì â³ä áåðåãà, ÷åðåç ñèëüíèé â³òåð ìàòðàö ïåðåêèíóëî, ³ ä³òè çíèêëè ï³ä âîäîþ. Âðÿòóâàòè ¿õ âëàñíèìè ñèëàìè íàìàãàâñÿ áàòüêî îäí³º¿ ç ä³â÷àòîê, ïðîòå íå âñòèã. Çíåñèëåíîãî ÷îëîâ³êà ðÿòóâàëè ñï³âðîá³òíèêè ÌÍÑ. Äî ïîøóêîâî¿ îïåðàö³¿ çàëó÷èëè âîäîëàç³â. Ò³ëà ä³òåé çíàéøëè çà ï³âòîðà ê³ëîìåòðà â³ä ì³ñöÿ òðàãå䳿. ○

ÀÂÀÐ²ß ÍÀ ÏÅÐÅÌÎDz

ÑÌÅÐÒÅËÜͲ ÏÅÐÅà ÎÍÈ ÏÅÐÅÃÎÍÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà æ/ì Ïåðåìîãà çàãèíóâ ìîòîöèêë³ñò. ³í â’¿õàâ ó Mitsubishi Outlander, ÿêèé ó öåé ÷àñ ïîâåðòàâ íà ñâ³òëîôîð³. Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, áàéêåð íà âåëèê³é øâèäêîñò³ îáãàíÿâ àâòî ïî ðîçä³ëüí³é ñìóç³ ³ âð³çàâñÿ ó ïðàâå êðèëî ïîçàøëÿõîâèêà. ³ä ñèëüíîãî óäàðó ìàøèíó ðîçâåðíóëî ³ â³äêèíóëî íà óçá³÷÷ÿ. Ìîòîöèêë³ñòà æ âèêèíóëî íà ïðèïàðêîâàíèé íåïîäàë³ê Lanos. ˳êàð³, ÿê³ ïðèáóëè íà ì³ñöå àâàð³¿, êîíñòàòóâàëè ñìåðòü 33-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà. ○

ËÅÃʲ ÃÐÎز

ÕÀÁÀÐ ÇÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß Íåùîäàâíî íà «ãàðÿ÷îìó» çàòðèìàëè çàâ³äóþ÷ó ãóðòîæèòêîì îäíîãî ³ç äí³ïðîïåòðîâñüêèõ âèø³â. Ƴíêà âèìàãàëà ³ îòðèìàëà õàáàð ó ñóì³ 1 òèñ. 950 ãðí. çà ìîæëèâiñòü ïðîæèâàòè â êiìíàò³. Ãðîø³ âèëó÷èëè ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿. Õàáàðíèö³ çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï’ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â.

 2012-Ì ÂÎÇÁÓÄÈËÈ 254 ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅËÀ

Ïîêà â ïàðëàìåíòå ðåøàþò ñóäüáó èãîðíîãî áèçíåñà, óêðàèíñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè îäèí çà äðóãèì «íàêðûâàþò» çëà÷íûå çàâåäåíèÿ, óæå ÷åòûðå ãîäà êàê óøåäøèå â ïîäïîëüå АДРЕСОК ОТ ГРАЖДАН Понадобилась трагедия, чтобы государство поставило игорный бизнес вне закона. Случилось это в 2009-м, после резонансного пожара в зале игровых автоматов на проспекте Гагарина в Днепропетровске, унесшего жизни многих людей. Вскоре после этого и был принят закон о запрете игорного бизнеса, впрочем, давший понять, что диктуемые им категоричные меры могут быть временными. «Внесение определенных изменений» в закон, между тем, затянулось на неопределенное время. Нардепы предлагали различные варианты «деликатного» возрождения игорного бизнеса скажем, на специаль-

но отведенных для этого территориях на околицах больших городов, в курортных зонах и гостиницах. Однако к общему знаменателю законотворцы пока так и не пришли. Азартные игры на деньги по-прежнему преследуются законом - к одобрению большей части общества. Именно граждане, по словам начальника отдела по борьбе с преступлениями в финансовой сфере управления госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Украины в области Александра Сытни-

ÈÇÚßËÈ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÍÀ 8 ÌËÍ.ÃÐÍ. ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ○

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðåäóïðåæäàåò ïðåäóïðåæäàåò,, ÷òî â ëåòíèé ïåðèîä íà òåððèòîðèè îáëàñòè íàáëþäàåòñÿ âñïëåñê àêòèâíîñòè ìîøåííèêîâ, êîòîðûå ïðîìûøëÿþò òåì, ÷òî «øòðàôóþò» âîäèòåëåé èç çàðóáåæüÿ Летом на территории нашей области на трассе Харьков-Симферополь-АлуштаЯлта появляются так называемые «помощники» ГАИ. По словам правоохранителей, это промышляет некая общественная организация, созданная в 2004-м в Новомосковсом районе. В ее обязанности входит

кова, являются основным источником информации в борьбе милиции с «однорукими бандитами».

«НАРОДНАЯ ТРОПА» Как рассказывает Александр Сытников, в прошлом году были возбуждены 254 уголовных дела по фактам организации игорного бизнеса. Правоохранители прекратили деятельность 87 игральных учреждений, в том числе букмекерских контор, изъяли 484 игральных автомата, пять столов с рулетками, шесть покерных столов, 406 системных блоков на общую сумму 8 млн. грн. До лишения свободы владельцев этих атрибутов, впрочем, так и не дошло,

слову, и сами игроки несут ответственность за пристрастие к незаконным забавам. За это предусматривается административная ответственность, предполагающая предупреждение и штраф в размере от 3 до 25 необлагаемых налогом хотя статья 203 УК минимумов доходов Украины предпола- граждан. гает и заключение под стражу владель- «НАКРЫТЬ» И цев подпольных ка- УНИЧТОЖИТЬ Между тем, улизино и залов игровых автоматов. Организа- чить и игроков, и влаторы незаконных игр дельцев игорного предпочли отделать- бизнеса в противося штрафами, пусть и правных действиях немалыми - от 10 до 50 не так просто. По слотысяч необлагаемых вам Александра налогом минимумов Сытникова, для этодоходов граждан. Од- го мало «накрыть» нако этот бизнес, по- казино. Без признахоже, приносит тательных показаний кую прибыль, что нивсе обнаруженное какие меры воздейоборудование, говоствия не могут уничрит правоохранитожить его. Как говорит Алек- тель, представляет сандр Сытников, собой груду металорганизаторы игор- лолома. Впрочем, за ного бизнеса предпо- годы борьбы с игрочитают создавать вым подпольем прасвои предприятия воохранители поднарядом с только что торели в этой схватприкрытыми, а то и ке. Другое дело, что на их месте, ибо к залы и казино проним уже протоптана должают оставаться «народная тропа». К востребованными.

ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Ê ÌÎÐÞ

Íà òðàññó âûøëè «ïîìîùíèêè» ÃÀÈ ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÁÅÄÅÂ, íà÷àëüíèê îòäåëà

ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ÃÃÀÈ ÀÈ â ÃÓ ÌÂÄ Óêðàèíû â îáëàñòè: - ×òîáû ñîîáùèòü î ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ, íóæíî íàáðàòü 102. Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïðèíèìàåò èíôîðìàöèþ, ïîñëå ÷åãî íà ìåñòî âûåçæàåò ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà. Íî, êàê ïðàâèëî, ëþäè, åäóùèå îòäûõàòü, íå äîæèäàþòñÿ ìèëèöèè, à ïîòîì îòêàçûâàþòñÿ âîçâðàùàòüñÿ, ÷òîáû íàïèñàòü çàÿâëåíèå. Ïîýòîìó äîâåñòè äåëî äî ñóäà î÷åíü ñëîæíî.

обеспечение общественного порядка, но члены организации выезжают на трассу личным транспортом и тормозят за превышение скорости водителей ближнего и

дальнего зарубежья. По словам правоохранителей, Госавтоинспекция активно борется с «помощниками» на трассах. Только за последние три года выявили 65 человек,

промышляющих этим делом. В 2012-м было произведено 17 задержаний, в нынешнем году - 2. Сегодня среди водителей ведется профилактическая рабо-

та . Например, на трассе со стороны Харьковской, Донецкой и Запорожской областей установили баннеры с информацией об особенностях формы украинской ГАИ.


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÅÄÎÑÛÏÀÍÈÅÌ

Êàê ïîïàñòü â îáúÿòèÿ Ìîðôåÿ?

ÍÎÂÈÍÈ

ÆÎÐÑÒʲ ÏÐÈÏÈÑÈ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÅËÅÍÀ ÒÊÀ×

Ñîí èãðàåò î÷åíü âàæíóþ ðîëü â æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîöåññà âîññòàíîâëåíèÿ îðãàíèçìà.  íàøå âðåìÿ äîñòàòî÷íî àêòóàëüíà ïðîáëåìà íàðóøåíèÿ ñíà. Î òîì, ÷åì ãðîçèò íåäîñûïàíèå è êàê ñ íèì áîðîòüñÿ, ðàññêàçàë âðà÷-ïñèõèàòð Ñåðãåé Îíèñèìîâ БЕССОНИЦА ИЛИ СОНЛИВОСТЬ Ученые-психиатры выделяют 4 вида нарушения сна: бессонницу, повышенную сонливость, нарушение ритма сна и парасомнию. Основными факторами недосыпания, как правило, являются: болезни, состояние тревоги, депрессия, нарушение общего ритма жизни человека, особенности его работы. Например, повышенная сонливость чаще всего возникает из-за нарушения биологических ритмов, вследствие перемещений из одного часового пояса в другой. В период сна происходит наибольшее количество восстановительных процессов. Поэтому его постоянный дефицит грозит истощением клеток центральной нервной системы. А рано или поздно от недостатка определенных питательных веществ начинает «барахлить» и сердечно-сосудистая система.

ÌßÒÀ È ÂÀËÅÐÜßÍÀ ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÇÀÑÍÓÒÜ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÅÐÃÅÉ ÎÍÈÑÈÌÎÂ,

ËÓ×ØÅ ÂÑÅÃÎ ËÎÆÈÒÜÑß ÑÏÀÒÜ ÄÎ 22.30 БЕГ ИЛИ ФИТНЕС Для того чтобы сон был спокойным и продолжительным, необходимо скорректировать режим дня. Своевременному засыпанию способствуют умеренные физические нагрузки. К примеру, 30-минутый бег или комплекс специальных упражнений. Очень хорошее влияние оказывают пешие или велосипедные прогулки на свежем воздухе. Для взрослого человека нормой считается 8часовой сон. Но для многих физически и психически здоровых людей иногда вполне достаточно 7 или 5 часов отдыха. Лучше всего выработать привычку ложиться спать в одно и то же время, например до 22.30. Детский организм вследствие постоянного движения и повышенной активности очень быстро устает. Поэтому детям в возрасте до 14 лет

рекомендуется спать еще и днем.

СНОТВОРНОЕ ИЛИ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ Если вы столкнулись с проблемой бессонницы, лучше всего использовать народные средства: чай с лимоном и медом, травяные сборы, фитопрепараты. Также успокоят нервную систему и простимулируют сон мята и валерьяна. Если попасть в объятия Морфея с каждым днем все сложнее, то обратитесь за консультацией к специалисту. Помните, что принимать медикаменты, влияющие на сон, можно только по рецептуре врача. Многие люди, сталкиваясь с повышенной сонливостью, предпочитают «налегать» на кофе. Но не стоит забывать, что его избыток может привести к истощению организма.

âðà÷-ïñèõèàòð, çàâîòäåëåíèåì ïîãðàíè÷íûõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ Äíåïðîïåòðîâñêîé êëèíè÷åñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû: - Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà - ñâîé ñïîñîá çàñûïàíèÿ. Êòî-òî ñ÷èòàåò îâå÷åê, êòî-òî ïåñíè íàïåâàåò, êòî-òî ñëóøàåò ìóçûêó. ×åì ìåíüøå ìû èñïîëüçóåì ïîñòîðîííèõ ñðåäñòâ, òåì ëåã÷å íàøåìó îðãàíèçìó. Ïðèåì ìåäèêàìåíòîâ - ýòî ïîñëåäíèé ýòàï. Âñå äðóãèå âîçìîæíûå âàðèàíòû ñòèìóëÿöèè ñíà áîëåå ïðàâèëüíû.

Ç óïàêîâîê ìîëî÷íèõ ñóì³øåé äëÿ ìàëþê³â ó ªÑ íåâäîâç³ ìîæóòü çíèêíóòè çîáðàæåííÿ ðîæåâîùîêèõ çàäîâîëåíèõ íåìîâëÿò. Ïîë³òèêè çàòâåðäèëè ñóâîð³ø³ ïðàâèëà äëÿ ðåêëàìè òà ìàðêóâàííÿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ. Ó ìàéáóòíüîìó ïîâèííà çì³íèòèñÿ íå ëèøå óïàêîâêà, àëå é ¿¿ âì³ñò. ϳä ÷àñ âèðîáíèöòâà äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ cë³ä îáìåæèòè çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â, ùîá ÿêîìîãà ìåíøà ê³ëüê³ñòü öèõ ðå÷îâèí ìîãëà ïîòðàïèòè ó ïðîäóêòè. ○

̲ÊÐÎÎÐÃÀͲÇÌÈ-ʲËÅÐÈ

ÀÒÀÊÀ ÍÀ ÐÀÊ Êàíàäñüê³ ìåäèêè ñòâîðèëè îñîáëèâó ìàòåìàòè÷íó ìîäåëü, ÿêà ïðîðîêóº óñï³øí³ñòü àòàêè íà ðàêîâ³ êë³òèíè. Öå äîçâîëèëî ¿ì ñòâîðèòè ê³ëüêà øòàì³â åôåêòèâíèõ «â³ðóñ³â-ê³ëåð³â». Òàê çâàí³ îíêîë³òè÷í³ â³ðóñè àòàêóþòü ëèøå ïåâí³ âèäè ðàêîâèõ êë³òèí. Íà æàëü, êë³òèíè îäí³º¿ é ò³º¿ æ ïóõëèíè ìîæóòü äóæå â³äð³çíÿòèñÿ îäíà â³ä îäíî¿, ³ öå çíèæóº åôåêòèâí³ñòü â³ðóñó.

Íàñìîðê - ëå÷èòü, íåëüçÿ ïîìèëîâàòü Íàñìîðê ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ëåãêèõ è â òî æå âðåìÿ îäíîé èç ñàìûõ íàäîåäëèâûõ áîëåçíåé, âåäü çàòðóäíåííîå äûõàíèå, ãîëîâíàÿ áîëü, òÿæåñòü â íîñîâîé ÷àñòè ëèöà, îòñóòñòâèå àïïåòèòà, îáîíÿíèÿ è íîðìàëüíîãî ñíà óæ íèêàê íå ñïîñîáñòâóþò íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè Большинство людей, используя по стулат: «Леченый насморк проходит за неделю, а не леченый за 7 дней», не пытаются от него избавиться. Но дело в том, что в весенний период, когда наш организм ослаблен после зимы, когда многие из нас страдают от гиповитамино за, такое отношение к лечению насмор ка грозит опасными осложнениями в виде гайморита, отита и синусита. При этом не стоит забывать, что на сморк это всего лишь симптом одного из инфекционных заболеваний, поэтому лечить нужно не забитый нос, а организм изнутри. Именно поэтому пользоваться только сосудосуживающими каплями для лечения заболевания не очень разум но и чревато плачевными последствиями раздражением слизистой носа, носовы ми кровотечениями и ухудшением обще го состояния больного. Системное комплексное действие непо

средственно на причину насморка оказы вает растительный препарат немецкой фар мацевтической компании «Бионорика» Синупрет. В состав препарата входят 5 вы сококачественных экстрактов растений вербены, щавеля, генцианы, бузины и первоцвета, комбинация которых значи тельно усиливает терапевтический эффект. Синупрет восстанавливает дыхание, раз жижает носовую слизь, предотвращает развитие осложнений и ускоряет выздоров ление, заменяя тем самым действие не скольких групп препаратов. Кроме того, Синупрет не вызывает привыкания и мо жет использоваться для профилактики на сморка. Особенность препарата в том, что он применяется внутрь и выпускается в виде таблеток, капель и сиропа. Не игнорируйте насморк, положитесь на своих природных помощников, чтобы вы могли наслаждаться приятными ве сенними ароматами!

Реклама лікарського засобу. Синупрет, форте РП № UА/4373/04/01 від 01.09.2010 р. Синупрет, таблетки: РП № UА/4373/01/01 від 20.04.2011 р. Синупрет, краплі: РП № UА/4373/02/01 від 18.05.2011 р. Синупрет сироп: РП № UА/4373/03/01 від 01.09.2010 р. Перед застосуванням препарату уважно ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігати у місцях, не доступних для дітей. Виробник Біонорика (Німеччина).

самолікуван я може бути шкідливим для вашого здоров'я


×èòàéòå íà ñàéò³:

24 ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ïåòðî ªñê³í ÏÅÒÐÎ ªÑʲÍ, ÃÎËÎÂÀ ÐÀÄÈ ÂÅÒÅÐÀͲ ÏÀÐÒÈÇÀͲ ² ϲÄϲËÜÍÈʲ ÏÐÈÑÀÌÀÐ'ß

Ñê³ëüêè á ðîê³â íå ìèíóëî ç ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ëþäè ö³êàâèòèìóòüñÿ ïîä³ÿìè, ùî â³äáóâàëèñü íå ò³ëüêè íà ôðîíòàõ, àëå é ó òèëó âîðîãà. Ïîäâèãè ï³äï³ëüíèê³â ³ ïàðòèçàí³â, ÿê³ âèáîðþâàëè ñâîáîäó äëÿ ñâ ³ò÷èçíè, æèòèìóòü ó â³êàõ

- Ýòî î÷åíü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ê ïðèìåðó, äàæå ó ìíîãèõ êàíäèäàòîâ, êîòîðûå íå ïðîøëè â Âåðõîâíóþ Ðàäó, òàêèå ëüãîòû, ÷òî ïðîñòûì ñìåðòíûì è íå ñíèëèñü. Åñëè äåïóòàòû ïðîãîëîñóþò çà ïðèíÿòèå äàííîãî çàêîíîïðîåêòà, óêðàèíöàì ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ñòàíåò æèòü ãîðàçäî ëåã÷å. „ ÂÀÄÈÌ ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ, íàðîäíûé äåïóòàò îò ÏÐ:

- Ïîêàæèòå ìíå ýòè ëüãîòû. Ïóñòü Íàòàëüÿ Êîðîëåâñêàÿ âûñòóïèò ñ òðèáóíû è ðàññêàæåò î ëüãîòàõ. Êîãäà îíà ñèäåëà â êðåñëå íàðîäíîãî äåïóòàòà, òî íè÷åãî ïîäîáíîãî íå ãîâîðèëà.  ïðèíöèïå, ÿ íå ïðîòèâ, ÷òîáû áûëè ðàñïðåäåëåíû ëüãîòû, ÿ èõ âñå ðàâíî íå âèæó. ß 10 ëåò â ïîëèòèêå è íå ìîãó ïîíÿòü, î êàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ äåíüãàõ èäåò ðå÷ü.

- Êàê ìíå èçâåñòíî, áîëüøàÿ ÷àñòü ìîèõ êîëëåã-äåïóòàòîâ íå ïîëüçóþòñÿ ëüãîòàìè. Ìàêñèìóì, èñïîëüçóþò ëüãîòû íà ïðîåçä.  ïðèíöèïå, ýòî êàêèå-òî ñòðàííûå äåíüãè. ß áû íàçâàëà èõ âèðòóàëüíûìè, òàê êàê äåïóòàòû èõ íå âèäÿò.  îáùåì, óâåðåíà, ÷òî áîëüøèíñòâî êîëëåã ïîääåðæàò äàííûé çàêîíîïðîåêò.

ØÏÅÍÎÂ,

íàðîäíûé äåïóòàò îò ÏÐ:

- Îòëè÷íîå ðåøåíèå. Ãîòîâ ïðîãîëîñîâàòü çà íåãî. ß íåäàâíî ïèñàë çàÿâëåíèå íà îòïóñê è îòêàçàëñÿ îò ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. Ê ïðèìåðó, ÿ íå îñîáî íóæäàþñü â ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. Åñòü ìíîæåñòâî ëþäåé, êîòîðûì ýòà ïîìîùü íóæíåå. ○

ÍÁÓ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÃÐÈÂÍŲ ÄÅÏÎÇÈÒÈ Ñåðåä îñíîâíèõ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä ÍÁÓ, - âèâåñòè â³ò÷èçíÿíó åêîíîì³êó ç äîëàðîâî¿ çàëåæíîñò³. Òàê, íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó óêðà¿íö³â ïî÷àëè çàîõî÷óâàòè âèñîêèìè â³äñîòêàìè ïî äåïîçèòàõ ó â³ò÷èçíÿí³é âàëþò³. Òîìó, êîëè âàëþòíèé ðèíîê ñòàá³ë³çóâàâñÿ, çðîñëè é â³äêðèòòÿ ãðèâíåâèõ äåïîçèò³â. Ëèøå çà îäèí ì³ñÿöü çàãàëüíèé îáñÿã äåïîçèò³â çá³ëüøèâñÿ íà 3,45 ìëðä. ãðí., ïðèð³ñò äåïîçèò³â ó ãðèâí³ ñêëàâ 5,91 ìëðä., îá'ºì äåïîçèò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ ñêîðîòèâñÿ íà 2, 46 ìëðä. ãðí. Íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà òîé ôàêò, ùî ñòàâêè íà ãðèâíåâ³ äåïîçèòè ïî÷àëè ïàäàòè, ö³êàâ³ñòü äî íèõ íå çìåíøóºòüñÿ.

18 серпня 1941 р. відбулось засідання Дніпропетровського обкому партії, на якому затвердили кандидатуру секретаря підпільного обкому, - ним став Микола Сташков. Узагалі в області сформували 32 партизанські загони у складі 1750 чо-

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438)

 ÎÁËÀÑÒ² ÑÔÎÐÌÓÂÀËÈ 32 ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÜʲ ÇÀÃÎÍÈ

Із початку війни в Україні було створено 23 підпільні обкоми, 46 партизанських об'єднань, 325 загонів і диверсійних груп. Чисельність патріотів, які добровільно боролись із фашистськими загарбниками, перевищила 2 млн. У Сумській області, на Чернігівщині та Волині існували великі партизанські об'-

4-го гвардійського стрілецького корпусу та визволенню міста. Для боротьби з партизанами та підпільниками Присамар`я гітлерівці відкликали зі Східного фронту дивізію «СС» під командуванням

Ïàíòåëåéìîí Áóò чином весь залізничний транспорт окупантів. Загони під командуванням С. Масалишка та В. Шахновича підірвали 2 мости на залізниці Дніпропетровськ - Павлоград, а сміливці, очолювані М. Нікітіним-Макаровим, спалили в Підгородному гуртожиток німецьких льотчиків, знищили декілька літаків і цистерн із пальним.

ПОНАД ДВА МІЛЬЙОНИ ПАТРІОТІВ

„ ÅËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ÂÐ ïî âîïðîñàì ñâîáîäû ñëîâà è èíôîðìàöèè, íàðîäíûé äåïóòàò îò ÏÐ:

«НЕВИДИМИЙ» ФРОНТ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

„ ÑÒÀÍÈÑËÀ ØÅÂ×ÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè:

ну Миколу Кузнєцова ходили легенди. Йому також було присвоєно високе звання Героя, але посмертно.

Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «ÌÎÑÒÄÍÅÏл ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ íà òåìó: «Ìèíñîöïîëèòèêè ïðåäëàãàåò îòìåíèòü äåïóòàòñêèå ëüãîòû» Ìèíñîöïîëèòèêè ñîãëàñîâàëî ñ Ìèíôèíîì è Ìèíýêîíîìèêè ïðîåêò îòìåíû äåïóòàòñêèõ ëüãîò. Ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû Íàòàëüÿ Êîðîëåâñêàÿ îòìåòèëà, ÷òî åæåãîäíî íà ðàçëè÷íûå ëüãîòû äåïóòàòàì íàïðàâëÿåòñÿ èç áþäæåòà ñòðàíû áîëåå 100 ìëí. ãðí., êîòîðûå ìîæíî ïîòðàòèòü íà äðóãèå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû, êàñàþùèåñÿ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ëþäåé.

¯õí³ ïîäâèãè æèòèìóòü ó â³êàõ

ÍÓÆÍÛ ËÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ ËÜÃÎÒÛ?

22 ×ÅÐÂÍß - ÄÅÍÜ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÂÅËÈÊί ²Ò×ÈÇÍßÍί ²ÉÍÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ

„ ÄÌÈÒÐÈÉ

ПЕРЕМОГИ ТА ВТРАТИ

Âàñèëü Ùåðáèíà

ÏÀÐÒÈÇÀÍÈ Ç²ËÜÍÈËÈ 300 ²ÉÑÜÊÎÂÎÏÎËÎÍÅÍÈÕ

ловік. Дніпродзержинська підпільна комсомольська організація на чолі з Л. Лук'яновою допомагала пораненим бійцям і командирам Червоної Армії, які опинились в оточенні ворога. На території Новомосковського району народними месниками керували Ìèêîëà Ïðèõîäüêî секретар підпільного райкому партії Микола єднання під командуван- Калиниченко, командир ням двічі Героїв Радянсько- партизанського загону го Союзу Сидора Ковпака та Пантелій Жученко, коміОлексія Федорова. У лісах сар Георгій Мазниченко Житомирської області дія- та начальник штабу Гели партизани під команду- оргій Павлов. Партизаванням Героя Радянського ни Жученка підірвали Союзу Олександра Сабуро- залізничний і автотрансва, а під Рівним - спецзагін портний мости у Ново«Переможець», яким коман- московську та 6 невелидував Герой Радянського ких мостів у напрямку Союзу Дмитро Медведєв. Новомосковськ - КрасноПро розвідника з цього заго- град, зупинивши таким

Активність підпільнопартизанської боротьби підтверджена багатьма фактами. Так, за розпорядженням Миколи Сташкова група із 39 партизанів на чолі із начштабу Георгієм Павловим визволила та вивела у ліс 300 військовополонених, яких у нелюдських умовах утримували у Знаменівській церкві. Загін П. Кабака підірвав 5 мостів, знищив декілька ворожих обозів, 10 автомашин із боєприпасами та 50 фашистів. Криворізькі підпільники, на чолі із В.Сингірцовим, підірвали залізничний міст та ешелон з окупантами. У Павлограді за закликом підпільного міськкому партії підняли збройне повстання і тим самим посприяли наступу

Îëåêñàíäð Êóöåâîë генерала Чеммера. За його наказом розстріляли 3,5 тис. жителів Новомосковська і району, серед яких 104 жінки та 350 дітей - від немовлят до підлітків.

Îëåêñàíäð ÊÊîçëîâ îçëîâ

Ëåâ Êëüîö

Під час останнього, переможного, для новомосковських партизанів бою загинули 92 людини, був тяжко поранений комісар Георгій Мазниченко. Гестапівці заарештували і закатували керівника комсомольсько-молодіжної організації Микиту Головка, його товаришів - Зіну Білу, Миколу Білого, Павла Киянова, Ольгу Соболь, Івана Кутового та інших. Загинув у катівнях і секретар підпільного обкому партії Микола Сташков… Пам`ять про їхні подвиги назавжди залишиться в наших серцях.


ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

ÏÅÐÂÀß ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÊÀ

Ëåãåíäàðíûé ïîëåò ñîâåòñêîé ×àéêè Èìÿ Âàëåíòèíû Òåðåøêîâîé - ïåðâîé æåíùèíû-êîñìîíàâòà - èçâåñòíî âñåìó ìèðó è íàâñåãäà âïèñàíî â èñòîðèþ îñâîåíèÿ êîñìîñà. Î íåé ñíÿòû äåñÿòêè ôèëüìîâ, åé ïîñâÿùåíû ïåñíè, ïî÷òîâûå ìàðêè, ïàìÿòíûå ìîíåòû. Åå èìåíåì íàçâàíû óëèöû, øêîëû, ìóçåè, ñîðò ðîç è äàæå êðàòåð íà Ëóíå.  èþíå ýòîãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò ñî äíÿ ïîëåòà Òåðåøêîâîé â êîñìîñ.  ÷åñòü ýòîé äàòû «Â³ñò³» ðåøèëè âñïîìíèòü âñå ñàìîå èíòåðåñíîå, ñâÿçàííîå ñ ýòèì ñîáûòèåì

ÒÅÐÅØÊÎÂÎÉ ÏÐÈÑÂÎÅÍ ÒÈÒÓË «ÂÅËÈ×ÀÉØÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÕÕ ÑÒÎËÅÒÈß»

ИДЕАЛЬНАЯ КАНДИДАТКА Отправить в космос женщину решил главный ракетный конструктор СССР Сергей Королев. Его идея понравилась тогдашнему генсеку Никите Хрущеву. И по всем аэроклубам страны стали искать претенденток. Критерии для отбора были такими: девушка-парашютистка до 30 лет, рост до 170 см, вес - до 70 кг. Из сотен кандидаток отобрали пятерых, среди них была и 26летняя Валентина Терешкова, ткачиха из Ярославля. До последнего никто не знал, кто из них полетит, выбор сделал Никита Хрущев. Он хотел, чтобы первой в космос полетела девушка из народа. Терешкова подходила идеально активистка, комсомолка, спортсменка из рабоче-крестьянской семьи.

ПЕЛА НА ТРЕНИРОВКАХ Свой первый «полет» Валентина совершила еще в семилетнем возрасте, на спор прыгнув в реку с моста. «Разобьешься - домой не приходи», - позже говорила мама уже 20-летней дочери. А Валентина, отработав смену на ткацкой фабрике, бежала в Ярославский аэроклуб. После того, как она попала в число кандидаток на полет в космос, начались жест-

ÈÇ-ÇÀ ÎØÈÁÊÈ ×ÀÉÊÀ ÌÎÃËÀ ÍÅ ÂÅÐÍÓÒÜÑß кие тренировки. Они включали в себя термокамеру, где надо было находиться при температуре +70 °C, и 10 суток пребывания в сурдокамере - изолированном от звуков помещении. Тренировки в невесомости проходили на МиГ-15. При выполнении параболической горки внутри самолета на 40 секунд устанавливалась невесомость. Во время каждого сеанса надо было написать имя и фамилию, попробовать поесть, поговорить по рации. Врачи наблюдали за каждым движением девушки, а Терешкова улыбалась и пела песни.

ДОКЛАД С ОРБИТЫ В день полета на Терешкову надели огромный скафандр, в котором она еле залезла в корабль. «Восток-6» космонавты шутя называли «консервной банкой» - таким он был маленьким. Нахо-

диться там можно было только полулежа в специальном кресле. В таком положении первая женщина-космонавт провела трое суток. Пребывание в космосе далось ей тяжело. Терешкова писала в докладе: «В первые сутки не ощущала скафандра, на вторые появилась ноющая боль в правой голени, на третьи сутки это уже не давало покоя. Мешал гермошлем, шлемофон давил на левое ухо. Под датчиком сверху чесалась и болела голова». Но, как бы там ни было, на Землю Валентина, собравшись с силами, с улыбкой докладывала: «Я - Чайка (такой у нее был позывной). Полет проходит нормально. Самочувствие отличное». Этот доклад от Чайки выслушал и Никита Хрущев. Еще в первые сутки полета Терешкова заметила внештатную ситуацию.

ÍÀ ÌÀÐÑ - ÃÎÒÎÂÀ Ñåé÷àñ Òåðåøêîâà ãîòîâà ñîâåðøèòü ïèëîòèðóåìûé ïîëåò íà Ìàðñ - åå ëþáèìóþ ïëàíåòó. Åå íå ïóãàåò äàæå âîçìîæíîñòü íåâîçâðàùåíèÿ.

«Допустили просчет, - припоминала она. - Корабль сориентировали так, что вместо приземления он шел на подъем на орбиту. Не смогла бы вернуться назад». Дело было в неправильном монтаже проводов управления. С Земли Валентина получила новые данные и заложила их в компьютер. Об этом случае Терешкова молчала более сорока лет - Королев попросил ее никому об этом не рассказывать.

ПРАВДА О ПОЛЕТЕ Возвращение на Землю тоже не прошло без приключений. «Когда катапультировалась и увидела Землю, охватил ужас, - вспоминает Терешкова. - Внизу было озеро. На тренировках кандидаток учили приводняться, но мне мешал сильный ветер. Нужно было снять лямки и отстегнуть парашют. А он

неуправляемый: купол большой, лямки и стропы слишком длинные. И тебя несет по ветру. Пришлось «постоять на голове». Потом парашют всетаки отошел, но на носу появился хороший синяк». Полет Валентины Терешковой завершился 19 июня 1963 года во второй половине дня в Алтайском крае. Она была почти без сознания. Космонавтку срочно отправили в московский госпиталь. Лишь к вечеру врачи сообщили, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Для кинохроники и СМИ на следующий день сделали постановочную съемку. Терешкову снова посадили в аппарат и сняли статистов, которые бегут к нему. Один из них открывает крышку, а космонавтка сидит внутри веселая и улыбающаяся. Эти кадры потом увидел весь мир.

ЕДИНСТВЕННАЯ «ОДИНОЧКА» Позже медики сделали вывод, что полет в космос все же сказался на здоровье Валентины Владимировны. Если у мужчин-космонавтов кальций в организме восстанавливается через 10-12 дней, то Терешковой было сложно ходить почти месяц. Кости стали хрупкими, часто возникали кровотечения. До сих пор первая космонавтка живет с угрозой сломать ногу на ровном месте. После космического полета Терешкова поступила в Военновоздушную инженерную академию им. Жуковского. Окончив ее с отличием, позднее стала кандидатом технических наук, профессором, автором более 50 научных работ. Сегодня Валентина Терешкова продолжает оставаться единственной женщиной Земли, совершившей одиночный космический полет. Все ее последовательницы летали в космос только в составе экипажей.

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ ÏÅÐØÀ «ÇÅÁÐÀ» - Ç ÀÍÃ˲¯ 18 ÷åðâíÿ 1934 ðîêó àíãë³éñüêèé óðÿä çàêëèêàâ ãðîìàäÿí êîðèñòóâàòèñÿ ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó äîðîãè. Äî ðå÷³, âïåðøå «çåáðó» ââåëè ó êîðèñòóâàííÿ ó ì³ñòå÷êó Ñëîó, ùî ó Âåëèêîáðèòàí³¿, 17 ðîê³â ïîòîìó. Äî öüîãî ì³ñöÿ áåçïå÷íîãî ïåðåõîäó äîðîãè ïîçíà÷àëèñÿ ìåòàëåâèìè ê³ëüöÿìè íà àñôàëüò³. Àëå òàêà ðîçì³òêà áóëà çðó÷íà ëèøå äëÿ ï³øîõîä³â, âî䳿 ïîì³÷àëè ¿¿ â îñòàíí³é ìîìåíò. ×åðãóâàííÿ á³ëèõ òà ÷îðíèõ ñìóã íà äîðîç³ áóëî ïîì³òíî çà 100 ì. Ñàìå òîìó «çåáðà» ñòàëà îñíîâíèì ñïîñîáîì ðîçì³òêè ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â. Âèíàõ³ä âèÿâèâñÿ íàñò³ëüêè êîðèñíèì, ùî øâèäêî ðîçëåò³âñÿ ñâ³òîì. ² ñüîãîäí³ ñìóãàñòó ðîçì³òêó ìîæíà ïîáà÷èòè ó íàéâ³ääàëåí³øèõ ïðîâ³íö³éíèõ ì³ñòå÷êàõ. ○

ÇÅÌËÞ «ÎÁ̲ÐßËÈ»  ÃÐÅÖ²¯ 19 ÷åðâíÿ 240 ðîêó äî í. å. ãðåöüêèé ó÷åíèé Åðàòîñôåí ʳðåíñüêèé óïåðøå â ñâ³ò³ îá÷èñëèâ äîâæèíó çåìíîãî ìåðèä³àíà. ϳçí³øå îòðèìàíå íèì ÷èñëî çá³ëüøèëè äî 252 òèñ. ñòà䳿â (îäèíèöÿ âèì³ðó â³äñòàí³ ó äàâí³õ ñèñòåìàõ ì³ð). Âèçíà÷èòè, íàñê³ëüêè ö³ îö³íêè íàáëèæåí³ äî ðåàëüíîñò³, âàæêî. Àäæå íåâ³äîìî, ÿêèì ñàìå ñòà䳺ì êîðèñòóâàâñÿ Åðàòîñôåí. ßêùî îð³ºíòóâàòèñÿ íà ãðåöüêèé (178 ì), òî îá÷èñëåíèé íèì ðàä³óñ Çåìë³ äîð³âíþº 7 082 êì, ÿêùî íà ºãèïåòñüêèé (157,5), òî 6 287 êì. Ñó÷àñí³ âèì³ðè ïîäàþòü öèôðó 6371 êì. Öå ðîáèòü ðîçðàõóíîê â÷åíîãî çíà÷íèì äîñÿãíåííÿì ³ ïåðøèì äîñèòü òî÷íèì ðîçðàõóíêîì ðîçì³ð³â íàøî¿ ïëàíåòè. ○

45 ÕÂÈËÈÍ ÏÐÎ ÏÓØʲÍÀ 20 ÷åðâíÿ 1880 ðîêó íà Ïóøê³íñüêèõ óðî÷èñòîñòÿõ Ôåä³ð Äîñòîºâñüêèé âèãîëîñèâ ñâîþ â³äîìó 45-õâèëèííó ïðîìîâó, ïðèñâÿ÷åíó Îëåêñàíäðó Ïóøê³íó. Îô³ö³éíå çàïðîøåííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ñâÿòàõ íà ÷åñòü ïîåòà Äîñòîºâñüêîìó íàä³ñëàëè íà ïî÷àòêó òðàâíÿ. Âæå 23 ÷èñëà ïèñüìåííèê ïðè¿õàâ äî Ìîñêâè íà â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà Ïóøê³íó. Íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ Òîâàðèñòâà ëþáèòåë³â ðîñ³éñüêî¿ ñëîâåñíîñò³ â³í âèãîëîñèâ ëèøå êîðîòêå ñëîâî. ϳä ÷àñ äðóãîãî ç³áðàííÿ Äîñòîºâñüêèé âèñòóïèâ ç òàêèìè ñëîâàìè: «Ïóøê³í ïîìåð ó ïîâíîìó ðîçêâ³ò³ ñèë ³, áåçóìîâíî, çàáðàâ ³ç ñîáîþ äåÿêó âåëèêó òàºìíèöþ. ² îñü ìè çàðàç áåç íüîãî öþ çàãàäêó ðîçãàäóºìî…» Ó ñåðïí³ ïðîìîâó íàäðóêóâàëè ó «Ùîäåííèêó ïèñüìåííèêà», äå ðîçì³ñòèëè ðàçîì ³ç ïåðåäìîâîþ òà äîïîâíåííÿìè, à âæå ÷åðåç ï³âðîêó â³í ïîìåð.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³


×èòàéòå íà ñàéò³:

26 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1436

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438)


ВІДПОЧИНЬ! 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

20.06.2013 ð. ¹ 47 (1438) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàø ñòîë

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êóøàòü ïîäàíî!

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

нуть маслом. Поставить в разогретую до 180 0С духовку на 40-50 минут.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÃÀÂÀÉÑÊÈÅ ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ ™хлеб для тостов ™ветчина (салями) ™сыр (пластины) ™консервированные ананасы (кружочки).

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: p Накрыть пластинаn На противень вы- ми сыра. ложить хлеб. q Поставить в разогреo Сверху выложить тую до 180 0С духовку на колбасу, затем - ананасы. 15 минут.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

^ ×òîáû â ìóêå íå çàâåëèñü äîëãîíîñèêè, äîñòàòî÷íî ïîëîæèòü â åìêîñòü ñ ìóêîé íåñêîëüêî íåî÷èùåííûõ äîëåê ÷åñíîêà. ^ Íå äàâàéòå äðîææåâîìó òåñòó ïåðåñòàèâàòü - ïèðîãè ñòàíóò êèñëîâàòûìè íà âêóñ. Îïàðå äîñòàòî÷íî ïîñòîÿòü 3 ÷àñà, íî îáÿçàòåëüíî â òåïëå. ^ Åñëè òåñòî â äóõîâêå íå çàðóìÿíèâàåòñÿ, åãî íàäî íàêðûòü ìîêðîé áóìàãîé. ^ Ðàçðåçàòü áèñêâèòíûé òîðò íà ñëîè ïî ãîðèçîíòàëè îáû÷íûì íîæîì äîâîëüíî çàòðóäíèòåëüíî, äà è íå âñåãäà ýòî ïîëó÷àåòñÿ àêêóðàòíî. Ëó÷øå ýòî ñäåëàòü êàïðîíîâîé ëåñêîé. Ñðåç ïîëó÷èòñÿ ðîâíûì, à ñëîè ìîæíî äåëàòü ëþáîé òîëùèíû. ^ Êàøè âàðÿò â çàêðûòîé êàñòðþëå, íå îòêðûâàÿ êðûøêó è íå ïåðåìåøèâàÿ, ò.ê. êàøà âàðèòñÿ çà ñ÷åò ïàðà.

65-ð³÷íà áðèòàíêà Íàâ³ííà Øàéí â³äìîâèëàñÿ â³ä ¿æ³ ³ ïåðåêîíóº, ùî âñ³ ïîæèâí³ ðå÷îâèíè âîíà îòðèìóº â³ä ñîíöÿ. ßê ïîâ³äîìëÿº The Daily mail, âîñòàííº æ³íêà ¿ëà 30 êâ³òíÿ. ϳñëÿ òîãî, Íàâ³ííà òèæäåíü ïèëà ëèøå ñîêè, ùîá ï³äãîòóâàòè îðãàí³çì. Çàðàç åêñïåðåìåíòàòîðêà âæèâຠëèøå âîäó. Çàãàëîì ó ñâ³ò³ æèâóòü âñüîãî 5 òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ â³äìîâèëèñÿ â³ä ¿æ³. Ïîïðè ¿õí³ ïåðåêîíàííÿ, ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ çàïåðå÷óþòü ³ñíóâàííÿ ñïîñîáó, ÿêèé áè äîçâîëÿâ ãîëîäóâàòè ³ çàëèøàòèñÿ æèâèì. ○

ÌÎËÎ×ÍÛÉ ÊÎÊÒÅÉËÜ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

ÆÈÂÈÒÜÑß ÑÎÍÖÅÌ

™стейки из куриных грудок - 700 г ™картофель - 1 кг ™болгарский перец - 2 шт. ™лук - 1 шт. ™томатный соус ™оливковое масло (можно подсолнечное) ™соль, перец.

q Картофель нарезать кубиками, выложить его на противень. r Сверху сбрыз-

ÅÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÀ IJªÒÀ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

полить томатным соусом. Свернуть в рулетики. p Противень смазать маслом, выложить на него куриные рулетики.

Ö²ÊÀÂÎ

ÊÓÐÈÍÛÅ ÐÓËÅÒÈÊÈ, ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÅ Ñ ÊÀÐÒÎÔÅËÅÌ

n Мелко нарезать лук. Перец - соломкой. o Куриные стейки отбить, посолить, поперчить, сбрызнуть маслом. Выложить на них овощи,

ÆÈÒËÎ ÇÀ ÏÎÑËÓÃÓ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ™молоко - 400 мл ™мороженное - 250 г ™шоколад - 40 г.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Шоколад разломать на дольки. Разбить их в блендере. o Добавить молоко, мороженное. Взбивать 5 минут. Коктейль готов. p Можно украсить тертым шоколадом. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

ÂÄÀÉ ²Ç ÑÅÁÅ ÌÎÐÆÀ Ìåøêàíåöü Òóìàííîãî Àëüá³îíó çàïðîïîíóâàâ îñåëèòèñÿ ó íüîãî òîìó, õòî âäàâàòèìå ç ñåáå ìîðæà. ³äïîâ³äíå îãîëîøåííÿ ÷îëîâ³ê îïóáë³êóâàâ íà îäíîìó ñàéò³. Êîëè äèâàê ïðàöþâàâ íà îñòðîâ³ Ñâ. Ëàâðåíò³ÿ, â³í ïîçíàéîìèâñÿ ç ìîðæåì Ãðåãîð³. ²ç âèõîäîì íà ïåíñ³þ áðèòàíåöü çàñóìóâàâ, âèð³øèâ çðîáèòè êîñòþì òâàðèíè òà çíàéòè áàæàþ÷îãî ïîáóòè ó íüîãî õàòí³ì óëþáëåíöåì â îáì³í íà æèòëî. ªäèíà óìîâà - êâàðòèðàíò ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí ùîäíÿ ìຠõîäèòè â ìîðæåâîìó âáðàíí³ òà íå âèäàâàòè æîäíîãî ëþäñüêîãî çâóêó. ○

Êàê âûáðàòü òóðèñòè÷åñêîå ñíàðÿæåíèå äëÿ ïîõîäà

ÇÌÅÍØÓÞÒÜ ×ÈÑÅËÜͲÑÒÜ

ÄÅÏÎÐÒÓÞÒÜ ÁÎÁвÂ

Ñîáèðàòüñÿ â ïîõîä - äåëî íåïðîñòîå. Ïîýòîìó ñëåäóåò çàðàíåå ïîçàáîòèòüñÿ î ïðèîáðåòåíèè âåùåé, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ æèçíü íà ïðèðîäå áóäåò áîëåå êîìôîðòíîé è áåçîïàñíîé Самые главные предметы туристического снаряжения - это рюкзак, спальный мешок, каримат и палатка. 4 Рюкзак для длительных походов (пять и более дней) должен быть достаточно вместительным. Для мужчин желательный объем - 100-120 л, дляженщинхватит60-80л. У туристических рюкзаков обязательно должна быть анатомически построенная спинка и металлические пластины в ней. В каждом хорошем рюкзаке есть система регулировки шлеек, которая помогает подогнать рюкзак под его владельца, и множество карманов. 4 Спальный мешок, или спальник, подбирается по температуре, при которой планируется поход. Обычно на нем указывается ком-

фортная и критическая температура, при которой этот спальник можно использовать. Чем теплее спальник, тем он дороже. Для лета лучше всего выбирать простые и легкие однослойные спальники. 4 Туристический коврик (пенка или каримат) обычно подкладывается под спальник при ночевке на неровной поверхности или влажной земле, или просто для тепла. Чем толще каримат, тем более комфортно будет на нем спать. 4 Палатка выбирается с учетом количества людей, которые будут в ней спать. В пеших походах рациональнее брать с собой небольшие (на одного-двух че-

ловек) палатки, так как они самые легкие. Палатки типа «паучок» раскладываются быстрее и проще «домика», для которого обязательно ставить колышки. Кроме того, у каждого туриста должны быть с собой: столовый набор (миска, кружка, нож, ложка), фонарик, туалетная бумага, спички. Также пригодятся влажные салфетки, лейкопластырь и защитное средство от насекомых.

Ó Á³ëîðóñ³ ì³í³ñòåðñòâî ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ùîá óðåãóëþâàòè ê³ëüê³ñòü áîáð³â, ïðîïîíóº ïåðåñåëÿòè ¿õ ç Ïîë³ññÿ äî ³òåáñüêî¿ îáëàñò³. Ïèòàííÿ ïðî äåïîðòàö³þ áóä³âåëüíèê³â çàãàò âèíèêëî ÷åðåç çíà÷íå çðîñòàííÿ ¿õíüî¿ ïîïóëÿö³¿. Íà ñüîãîäí³, çà äàíèìè â÷åíèõ, â êðà¿í³ æèâóòü ïîíàä 60 òèñÿ÷ òâàðèí. Êð³ì òîãî, îñòàíí³ì ÷àñîì íåð³äêî áóëè âèïàäêè, êîëè ãðèçóíè íàïàäàëè íà ëþäåé. ○

ÍÀÉÂÓÆ×À ÒÀ˲ß

ÒÐÈ ÐÎÊÈ Â ÊÎÐÑÅÒ² Ó Í³ìå÷÷èí³ 24-ð³÷íà ̳õåëü Êîåáêå, ùîáè çðîáèòè òàë³þ íàéâóæ÷îþ ó ñâ³ò³, òðè ðîêè ïîñï³ëü íå çí³ìຠêîðñåòà. Çàðàç îá’ºì ¿¿ òà볿 çìåíøèâñÿ íà 10 ñì (ç 65 ñì). Àëå òåïåð ó ä³â÷èíè ïîá³ëüøàëî ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì, çîêðåìà ³ç äèõàííÿì, òðàâëåííÿì. Äî òîãî æ, êîëè, ïðèéìàþ÷è âàííó, ̳õåëü çí³ìຠêîðñåò, ¿é âàæêî ñòîÿòè. Ïëàíè ó í³ìêåí³ ãðàíä³îçí³ - ïîáèòè ñâ³òîâèé ðåêîðä Êåò³ Äæàíü ³ «ñòèñíóòèñÿ» äî 38 ñì â òà볿. Äîêè ¿é âäàºòüñÿ çàòÿãòè ñåáå ëèøå äî 41 ñì.


ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ № 47 (1438)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

²ííà Ìèêèòàñü: «Êðàñèâå ò³ëî - âîñüìå äèâî ñâ³òó» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÀÐÕ²ÂÓ ²ÍÍÈ ÌÈÊÈÒÀÑÜ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Â íà÷àëå íåäåëè æèçíü ïîòðåáóåò âèðòóîçíûõ ðåøåíèé è äåéñòâèé. Çàíèìàéòåñü íîâîââåäåíèÿìè, à ê ñòàðûì äåëàì âåðíåòåñü íà ñëåäóþùåé íåäåëå. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóéòå íà ñðåäó è ÷åòâåðã. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå àêòèâíî. ТЕЛЕЦ Ãëàâíàÿ òåìà íåäåëè - ôèíàíñîâàÿ. Åñëè íå óñïååòå íà ýòîé íåäåëå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, çàêëþ÷èòü ñäåëêè èëè ðåøèòü âîïðîñ òðóäîóñòðîéñòâà, òî â áëèæàéøèé ìåñÿö ïðèäåòñÿ ñ ýòèìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïîäîæäàòü. Àêòóàëüíûìè áóäóò ïðåîáðàçîâàíèÿ â äîìàøíåì ïðîñòðàíñòâå. БЛИЗНЕЦЫ Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ëó÷øåé â òåêóùåì ãîäó, åñëè íå ïëûòü ïî òå÷åíèþ, à çàíÿòüñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿìè è óêðåïëåíèåì ñâÿçåé â ðàçíûõ êîëëåêòèâàõ. Äåëàéòå çàäåëû è íà÷èíàéòå äåëà, êîòîðûå â áëèæàéøèé ìåñÿö ñìîæåòå ðàçâèâàòü â áîëåå ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå. РАК Âïåðåäè ìåñÿö áîëüøèõ ïåðåìåí, è ýòà íåäåëÿ ïîñòàâèò î÷åðåäíûå çàäà÷è. Âîçìîæíî, âàì ïðåäñòîèò âûáîð èç íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ. Âàæíûå ðåøåíèÿ ëó÷øå íå îòêëàäûâàòü, ÷òîáû íå îñòàòüñÿ íå ó äåë. ЛЕВ Ãîòîâüòåñü ê áîëüøîìó ìåðîïðèÿòèþ èëè ñòàðòó íîâîãî äåëà. Ýòî îäíà èç ëó÷øèõ íåäåëü ãîäà, è ÷òî-òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ ñâîèõ ïåðñïåêòèâ. Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ îòïóñêà, åñëè ñîáèðàåòåñü â äàëüíþþ ïîåçäêó. ДЕВА Íåäåëÿ áóäåò áîãàòà íîâîñòÿìè è êîíòàêòàìè, êîòîðûå ìîãóò âñòðÿõíóòü âàøó æèçíü. Î÷åíü õîðîøî ïîëó÷èòü ïðèãëàøåíèå èëè ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ â ñðåäó. Ýòà íåäåëÿ èìååò èñêëþ÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà èëè ñëóæåáíîãî ðîñòà. Âîñïîëüçóéòåñü òåì, ÷òî ñàìî èäåò â ðóêè.

ͳêîïîëü÷àíêà ²ííà Ìèêèòàñü ó ìèíóëîìó ÷åìï³îíêà Óêðà¿íè ç ê³êáîêñèíãó. Ñüîãîäí³ æ õîá³ ä³â÷èíè íîñèòü ìåíø ñïîðòèâíèé õàðàêòåð... ²ííà - ïðîôåñ³éíà ôîòîìîäåëü â ñòèë³ «íþ». Ñâî¿ ñâ³òëèíè âîíà íå ïðèõîâóº - êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ВЕСЫ ïîìèëóâàòèñÿ òà ïîêðèòèêóâàòè ¿õ â ²íòåðíåò³. Åêñêëþçèâíî Èñêëþ÷èòåëüíî çíà÷èìàÿ äëÿ Âåñî⠫³ñòÿì» ²ííà ðîçïîâ³ëà, ÿê ëþäè ðåàãóþòü íà îãîëåí³ñòü òà ïðî íåäåëÿ! Áëàãîïðèÿòíû íàéåêñòðåìàëüí³øó ôîòîñåñ³þ êàðüåðíûå ïåðåìåíû, âñòóïëåíèå â íîâóþ äîëæíîñòü, ðàñøèðåíèå ïîëíîìî÷èé. Óäà÷íî ñëîæàòñÿ ñäåëêè è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.  âûõîäíûå âàñ ïîòÿíåò â íîâûå ìåñòà, íî âûáèðàéòå íå ñëèøêîì ñëîæíûå ìàðøðóòû. СКОРПИОН Æèçíü ñòàâèò íîâûå çàäà÷è. Ñòàðàéòåñü áûñòðî ðåàãèðîâàòü è äåéñòâîâàòü.  íà÷àëå íåäåëè âàñ êòîòî óäèâèò èëè âû ñàìè ïîðàçèòå äðóãèõ ñâîèì êðåàòèâîì. Áëàãîïðèÿòíû ïåðåìåíû â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îçäîðîâëåíèþ. СТРЕЛЕЦ Ïëîòíîñòü ñîáûòèé áóäåò íàñòîëüêî âûñîêîé, ÷òî âàì íå ðàç çàõî÷åòñÿ ñêàçàòü: «ß ïîäóìàþ îá ýòîì çàâòðà!» Âîçìîæíà âñòðå÷à ñ õàðèçìàòè÷íûì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ïîÿâèòñÿ â âàøåé æèçíè ñ íîâîé òåìîé è ïðåäëîæåíèåì. Õîðîøî íà÷èíàòü ó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó. КОЗЕРОГ Òåíäåíöèè ýòîé íåäåëè áëàãîïðèÿòíû, îñîáåííî äëÿ ïåðåìåí ïî ìåñòó ðàáîòû. Ìîæíî çàêëþ÷èòü íîâûé èëè ïåðåñìîòðåòü ñòàðûé êîíòðàêò. Áðîñüòå ïðîáíûå øàðû â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ, íà÷íèòå ñðàçó íåñêîëüêî äåë. Íåíóæíîå îòñååòñÿ, à ïðîäîëæèòå òî, ÷òî èíòåðåñíî è âûãîäíî. ВОДОЛЕЙ Âàì ïðåäñòîèò âûáðàòü îðèåíòèðû íà âòîðóþ ïîëîâèíó ãîäà, îòñåÿòü íåíóæíîå èëè íàéòè íîâûé ðåñóðñ ó ñòàðûõ âåùåé.  êîíöå íåäåëè ïðîäîëæàéòå íà÷àòîå, îòäûõàéòå, íî óæå íè÷åì ñóùåñòâåííûì íå ðèñêóéòå. РЫБЫ Íåäåëÿ íà ðåäêîñòü óäà÷íàÿ äëÿ áîëüøèõ ñåìåéíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðàçäíèêîâ. Åñëè âû âëþáëåíû, ñîáûòèÿ óêàæóò, åñòü ëè íàäåæäà íà âçàèìíîñòü. Êîíåö íåäåëè áóäåò áîëåå íàïðÿæåííûì, ÷åì õîòåëîñü áû, íî ïðèäåòñÿ áûòü â öåíòðå ñîáûòèé, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü ñàìîå èíòåðåñíîå.

зйомки, забезпечує гідні умови роботи, сприяє - Інно, як почалося розслабленості. Ваше захоплення? ПРО - Мені завжди подоба- ПОМІДОРИ лося професійне зніман- ТА СИЛІКОН ня, красиві моделі, їхні - Пригадаєте міміка, гра. Спочатку пенайбільш екстревагу надавала портреремальну фотам. Потім зрозуміла, що тосесію «ню»? красиве тіло - це восьме - Був один диво світу, і зробила кумедний випасвідомий крок: обрала док. Це сталося стиль «ню». влітку в одно- Почувалися нему з нікопользручно, коли вперше ських парків. Я роздяглись для фототільки-но почала позувасесії? - Спочатку трохи нія- ти, як раптом з-за кущів ковіла. Гадала, коли виїжджає мужик на велофото побачать в Інтер- сипеді з ящиком понеті, мене неправильно мідорів на багажнику. Позрозуміють та глузувати- бачив нас, кинув двокомуть. Крім того, вважа- лісного друга - помідори ла, що маю багато не- висипалися на землю - і доліків, маленькі груди, -настільки швидко роздягнаприклад. Але вияв- нувся, що я й отямитися ляється, в мистецтві не встигла. Дядько дуже немає прийнятих норм просив фотографа відзнята правильних розмірів. ти з ним кілька кадрів. Головне, як подати жіно- Але я швидко натякнула горе-моделі, щоб ішов че тіло. - Вдалі світлини, на своєю дорогою. - Якою взагалі буває Вашу думку, більше чия заслуга: фотогра- реакція на Ваше привселюдне зняття одяфа чи моделі? - Вважаю, що 50 на 50! гу? - Перша реакція Фотограф - митець, модель - його муза, але вони дикість та грубість. Тивдвох роблять спільну кають пальцем, сміютьсправу. Від моделі зале- ся, неадекватно повожить доглянутість, аку- дяться. У багатьох навіть ратний зовнішній ви- істерика починається. гляд, позування, роз- Більшість фото в кутість. Фотограф, у глянцю оброблено у свою чергу, обирає місце Photoshop. Ви - за при-

ПРО ДИВА ТА РОЗМІРИ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

родну чи за штучну красу? - Я «проти» ботокса, пластики, силікону та перманентного татуажу. Але «за» професійний макіяж, студійну зачіску. Звісно, аби у людей був стимул прагнути прекрасного, фото мають бути ідеальними. Тому маскувати синці, шрамики, родимі плями у Photoshop не гріх. Я - за ідеальну картинку!

ПРО ГАРМОНІЮ ТА ЧОЛОВІКІВ - Інно, а Ви подобаєтеся собі на всіх фотографіях? - В основному, так. Хоча можу покритикувати себе за недостатнє розкриття ідеї. Можливість висловити емоції залишаю глядачам. - Чоловік не ревнує до фотографа та до лю-

«ÔÎÒÎÃÐÀÔ ÌÈÒÅÖÜ, ÌÎÄÅËÜ - ÉÎÃÎ ÌÓÇÀ» дей, які дивляться на світлини? - Він сам постійно милується моїми фотографіями, показує їх друзям. Взагалі, пишається тим, чим я займаюся. В родині має бути гармонія, взаєморозуміння, інакше - це не стосунки. - Порадьте щось жінкам та дівчатам, які соромляться власного тіла. - Милі дами, випийте трішечки Мартіні, подзвоніть знайомому фотографу та зробіть фотосет в стилі «ню». Вірте у себе до останнього і нікого не слухайте, особливо чоловіків.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Ìóæ âîçâðàùàåòñÿ ñ ðàáîòû. Æåíà âñìàòðèâàåòñÿ: - ×òî ýòî ó òåáÿ íà ëáó? Ãóáíàÿ ïîìàäà?! - Äà ÷òî òû! Ïîñìîòðè - ýòî æå êðîâü! Íà ìåíÿ â ïîäúåçäå íàïàëè, æåëåçíîé òðóáîé ïî ãîëîâå óäàðèëè! - Òâîå ñ÷àñòüå... ☺ ☺ ☺ Ñèäèò íà áåðåãó îáåçüÿíêà, êîñÿê êóðèò. Ïîäïëûâàåò áîáåð. Ïîâåë íîñîì, ïîäõîäèò ê îáåçüÿíå: - Äàé ðàçîê ïûõíóòü! Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

- Ëàäíî, íà! Òîëüêî, ÷òîá ëó÷øå âñòàâèëî, çàòÿíèñü, íûðÿé - è ïî äíó íà òîò áåðåã, òàì âûäîõíåøü! Òàê òîò è ñäåëàë. Âûíûðèâàåò íà òîì áåðåãó, âûäûõàåò ïðÿìî â ìîðäó áåãåìîòó, êîòîðûé òàì ñòîèò. Áåãåìîò: - Ãäå âçÿë? - Äà âîí, íà òîì áåðåãó îáåçüÿíà êóðèò - îíà óãîñòèëà. Áåãåìîò íûðÿåò è áåãîì ïî äíó íà òîò áåðåã. Âûíûðèâàåò ïåðåä ñàìîé îáåçüÿíîé. Òà ðîíÿåò êîñÿê è êðè÷èò: - Âûäûõàé, áîáåð, âûäûõàé!

Номер підписано до друку 19.06.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354347

#1438  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you